Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Justitie en Veiligheid

[0:00:02] Goed.

[0:00:03] Goede middag inmiddels een minuut over half drie. Van harte welkom bij de vaste commissie voor justitie en veiligheid, bij de

[0:00:12] de vergadering

[0:00:14] een volle agenda. Wat mij betreft ook een volle agenda als het gaat om overzicht van commissie voor regeling van werkzaamheden en dat is meteen onze eerste onderdeel

[0:00:25] door uzelf aangedragen agendapunten in de vorm van verzoeken, en dan wil ik starten met het voorstel van mevrouw moeten werken om een technische briefing te organiseren over het rapport van de onderzoeksraad voor veiligheid, bewaken en beveiligen lessen uit drie beveiliging situatie.

[0:00:43] Ziet u dat zitten?

[0:00:47] Mevrouw mission derksen?

[0:00:50] Ja voorzitter, ik kan me dit verzoek kan ik goed begrijpen. Maar als je dus dat rapport leest dan staat er bij de verantwoording van het onderzoek dat ook de namen van de onderzoekers ook niet zijn genoemd. Daar dus de vraag is even met wie doen we dit en op welke manier doen we dit en ik denk dat we even goed over na moeten denken voordat we daar hiermee echt definitief mee instemmen.

[0:01:16] Mevrouw.

[0:01:16] Waar eventueel besloten. Maar ik denk dat het een terecht punt. Dus laten we dat ook even voorleggen aan degene die het onderzoek hebben opgesteld en dat we tot een werkbare zeg maar een werkwijze komen dus terecht punt en ik leg het even terug bij de griffie en er komen er even op terug. Ik ga het onderzoekers zelf niet bellen als het besloten moet.

[0:01:38] Wie het dan nog

[0:01:41] maar eventjes. Ik hoor ik hoor inderdaad openbare besloten. Mevrouw leijten.

[0:01:47] Voorzitter, ik kan me heel goed voorstellen dat de delen besloten moeten zeker als je zit met met de de schrijvers, maar tegelijkertijd willen we natuurlijk met de informatie die we ophalen wel transparant dit te kunnen doen. Ze moeten we nog wel goed van weten wat we kunnen en wat we niet kunnen want dat is besloten is om dat de onderzoekers niet bekend zijn, dan is dat goed. Maar als het dan op ons geheimhouding rusten met wat we hebben gehoord. Dan draaien we ons wel de verkeerde kant op. Dus als we dat goed kunnen uitzoeken. Dan is dat denk ik. Er moeten een weg in vinden. Ik snap waar de besloten vraag vandaan komt. Maar die is er eigenlijk altijd zodat wij dan

[0:02:24] dat niet kunnen gebruiken en dat is volgens mij niet de bedoeling van deze technische briefing.

[0:02:28] Ik hoorde zeggen volgens mij is iedereen het daarmee eens. Mevrouw mission derksen

[0:02:32] ook eens.

[0:02:33] Oké dan gaan we het gewoon regelen om dat zo te ontvangen. Vervolgens in de commissie debat te kunnen gebruiken.

[0:02:40] Goed

[0:02:43] plenair dan oké dan hebben we dat genoteerd. Een technische briefing gaan we organiseren dan uw tweede verzoek, mevrouw moeten waar het gaat over de reactie die door de minister van justitie en veiligheid gegeven op de klacht van de politiebonden aangaande het c tweeduizend systeem en schriftelijk toren informeren over de uitkomsten van het onderzoek dat mogelijk door arbeidsinspectie zal worden gedaan.

[0:03:06] Akkoord.

[0:03:07] Oké

[0:03:08] dan hebben we dat besloten dan een volgend verzoek van de leden sjoerdsma en van nispen om de minister van justitie en veiligheid de volgende informatie te vragen ten aanzien van de zaak nog zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken de argentijnse rechtshulpverzoeken inzake nog en alle correspondentie erover aan de kamer toe te sturen en een uitleg over het signaal dat verstrekking van het archief niet onmogelijk maakt. In ieder geval een nadere motivering over de inhoud hoe dit gegaan is en hoe zich dit verhoudt tot artikel achtenzestig van de grondwet.

[0:03:39] Wij, de heer zijn niet aanwezig,

[0:03:41] maar ik kan

[0:03:44] dat kan zeker, mevrouw leijten.

[0:03:47] Nou volgens mij is het verzoek helder. Dat is wel de volgende stap in een lang slepend dossier van openbaar krijgen

[0:03:57] en wij hopen de steun die we de hele tijd hebben gehad als het ging over dit

[0:04:03] archief

[0:04:04] dankuwel. Dan kijk ik naar de rest van de commissie akkoord.

[0:04:08] Oké,

[0:04:10] genoteerd dan een volgend verzoek van mevrouw van der werf om een ronde tafel gesprek te organiseren over feminicide

[0:04:17] niet aanwezig. Maar misschien, mevrouw meneer sneller dat u eventueel het woord erover zou willen wensen, hoeft niet desgewenst

[0:04:26] is dat akkoord om dat te organiseren

[0:04:34] voor de voorbereiding. Daartoe moet er dan een voorbereidings groep georganiseerd worden. Of kunnen wij

[0:04:40] dat kan.

[0:04:43] Oké, tenzij er nu gegadigden zijn om in dat voorbereidings groep deel te nemen.

[0:04:48] Niet

[0:04:50] niet. Oké goed dan heb ik een volgende verzoek van dit ellian. Om een rondetafelgesprek te organiseren over affectieschade voor broers en zussen de ellian

[0:05:03] geen verdere toelichting. Het akkoord. We weten waar het over gaat. Helemaal goed dan een volgende verzoek van de heer elian aan de minister voor rechtsbescherming om binnen zeven dagen een brief te sturen met daarin een overzicht van de stand van uitvoering van een

[0:05:16] de moties.

[0:05:19] Wilt u daar een toelichting geven?

[0:05:22] Voorzitter, waarom ik dit doe, gebeurt met enige regelmaat dat de uitvoering van moties die ook waarvan velen ook ontraden zijn weggeschreven worden in voortgangsbrief. Dat vind ikzelf niet prettig want dan heb ik niet. Dan kun je niet altijd de essentie van de motie terugvinden. Vandaar dat ik het op deze manier even

[0:05:38] een keertje vragen.

[0:05:40] Goed. Het verzoek is helder dat er ook binnen zeven dagen kunt u daarmee instemmen?

[0:05:46] Dankuwel

[0:05:52] goed.

[0:05:53] Dat was het onderdeel regeling van werkzaamheden. Dan gaan we verder met wet en regelgeving agendapunt twee,

[0:05:58] die

[0:06:01] over de wijziging van het wetboek van strafrecht en andere wetten in verband met modernisering van de strafbaarstelling van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De wet seksuele misdrijven, diverse brieven en nota van wijzigingen en het verzoek is, of tenminste het voorstel is om het aan te melden voor plenaire behandeling, met daarbij het verzoek de plenaire behandeling aan te houden na tot naar ommen komst van de onderzoeksresultaten van de rapporteurs. Dat is mevrouw van der werf, en mevrouw moeten we er waarschijnlijk wordt men dat medio mei verwacht, mevrouw kuiken.

[0:06:36] En ik snap helemaal dat er op deze tijd voor nodig hebben aan de andere kant. We hebben als daar maar ook heel erg gedrukt op. We willen dit snel. We willen ook zorgen dat het begin volgend jaar uitvoerbaar is en dat betekent ook dat we in de kamer. Eerste en tweede en eerste kamer dat voor de zomer wel behandeld moeten hebben. Wil de uitvoering kunnen plaatsvinden. Dus ik merkte dat we als kamer iets wensen.

[0:07:06] Maar ondertussen misschien wel onderdeel zijn van de vertraging. En dat dilemma wil ik hier even neerleggen want we kunnen dat is volgens mij de realiteit. Ik hoor bij de uitvoeringsinstantie dat zij ook tijd nodig hebben om de boel uit te kunnen voeren.

[0:07:23] Dat voor te bereiden. Dan komen we hebben het ook uitgezocht en het is mogelijk alsnog voor het zomerreces dat te doen.

[0:07:30] Mevrouw moeten er.

[0:07:32] De insteek is inderdaad ook vanuit de rapporteurs om dit echt zo snel op de agenda te krijgen. Dus ik leg maar nog een dilemma voor. Want als je we hebben natuurlijk heel goed die snelheid aangedrongen,

[0:07:46] maar we hebben inmiddels begrepen door de nota van wijzigingen dat de minister een nieuw delicten introduceert namelijk strafrechtelijke verbod op kinderseks, poppen en het bereid deze nota bereid ook de bijzondere verjaardag regeling van delicten die niet verjaardag uit. Daar kunnen we een uitspraak of een advies van de raad van state voor vragen. Maar mijn advies is om dat niet te doen omdat het anders tot nog meer vertraging gaat leiden en we denk ik. De zomer niet eens gaan halen en wij vonden deze twee onderwerpen meer politiek van aard waar je echt een keuze in kan maken en

[0:08:26] mijn voorstel is want ik heb helaas hanneke nog niet daarover kunnen spreken. Mijn voorstel zou zijn, gelet op de snelheid die mijn collega's beamen omdat dan in het plenaire debat mee te nemen. Deze twee nota van wijzigingen. Dit is gewoon een voorstel is niet chique. Maar gelet op de snelheid

[0:08:46] en gelet op de twee onderwerpen is, zou dit mijn advies zijn als rapporteur.

[0:08:51] De heer sneller,

[0:08:54] Ik heb hier staan als voorbereiding van de andere rapporteur en ik denk dat het ook zou moeten kunnen als het medio mei behandeld wordt om de raad van state wel te vragen om dat advies. Maar inderdaad niet als dat tot extra vertraging leidt. Maar kijk als het alleen maar nota van wijziging is waar ze een advies over moeten geven, dan zou dat toch binnen een maand zou moeten kunnen zij denken en er wordt hier gezegd we gaan twee maanden wachten nog tot de behandeling.

[0:09:20] Mevrouw leijten.

[0:09:22] Als ik zie dat de onderzoeksresultaten medio mei worden verwacht, dan kunnen we natuurlijk best met de raad van state schakelen of zij versneld advies kunnen uitbrengen. Dat zou volgens mij de meest koninklijke weg zijn als dat niet kan dan kunnen we altijd naar bevind van zaken handelen. Maar volgens mij is het goed om dat de eerste

[0:09:40] dassen

[0:09:41] dankuwel. De commissie denk dat het verstandig is dat wij even daarover ambtelijke overleggen

[0:09:46] voeren met de raad van state

[0:09:48] dat we dat bij de volgende bv terugkoppelen aan u is dat een idee, mevrouw.

[0:09:54] Dan maar dan hoor ik mijn collega's nadrukkelijk geven in het licht van de mandaat die wij hebben als rapporteurs in theorie gaan we gewoon om een versneld advies vragen lukt dat niet. Dan komen we daar op terug en kan de conclusie nog steeds zijn dan neem het mee in het debat.

[0:10:12] Mevrouw

[0:10:12] de leijten, zeker. Dat is natuurlijk zo, maar wij kunnen niet besluiten. Ook de rapporteurs niet voor de voor de hele kamer maar zeker ook niet voor de eerste kamer of dat advies wel of niet gewenst is en daarom is het slim om dat hebben. Maar als het snel kan dan is het.

[0:10:30] We gaan het commissie. Ik stel voor om dat uit te zoeken en in de volgende procedurevergadering met u verder te bespreken we deze aan. Dat is het besluit.

[0:10:41] Goed. Dan ga ik door naar agendapunten drie

[0:10:45] en het gaat over overzicht van het van de wetsvoorstel en overleggen en dertig leden debatten. Heeft u daar vragen en of opmerkingen over?

[0:10:56] Volgens mij had u daar een opmerking over de heer sneller,

[0:10:59] Nou ik heb hiervan een bepaalde fractiegenoot het verzoek gekregen om het wetsvoorstel. De nummer zes over de wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht om die wel voor het zomerreces nog te behandelen, maar iets lager op de lijst te plaatsen.

[0:11:17] Ik hoor uw verzoek en ik leg het even voor aan de commissie. Kunt u daarmee instemmen?

[0:11:22] Is prima laten op voor voor de zomer. Dan laten we iets lagere prioritering zat wat meer tijd

[0:11:28] duidelijk voor het zomerreces goed voor de rest geen andere vragen en opmerkingen. De commissie

[0:11:34] dankuwel. Dan ga ik door naar het onderdeel brieven van de minister van justitie en veiligheid. Een is nummer agendapunt vier. Het gaat over consultatie regulering van het op de markt brengen en het gebruiken van chemische stoffen met een hoog risico. Het voorstel is om dat te agenderen voor de ggz raad op zeven juni tweeduizend, drieëntwintig kunt u daarmee instemmen.

[0:11:56] Dankuwel onder de agendapunt vijf. Dat hebben we net besloten. Dus dat gaan we conform de regeling van werkzaamheden uitvoeren met u

[0:12:06] dan agendapunt zes verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de nadere advies over het wetsvoorstel, wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. Het voorstel is om voor kennisgeving aan te nemen.

[0:12:18] De heer sneller.

[0:12:19] Mijn fractiegenoot dekker abdulaziz, zou daar graag een tweeminutendebat over willen houden, moet kunnen we dat als commissie.

[0:12:26] Doen dan kunnen

[0:12:28] maar eventueel specifiek onderdeel onderwerpen waar je dan twee minuten waar het moties over ingediend zouden moeten worden. Bent u dat toevallig.

[0:12:36] De hele terechte vraag. Maar dan moet ik het antwoord schuldig blijven.

[0:12:40] Er staat staat genoteerd.

[0:12:46] Nee, dat doen we

[0:12:50] goed besloten. Ik ga door. Mag het punt zeven uitnodiging van de bijeenkomst visie, politie functie. Daar hebben de vorige keer over gesproken. Dus we kijken even naar de commissie. Wat u vervolgens zou willen

[0:13:04] de doen.

[0:13:06] De brief is volgens mij helder. Ondertussen hebben we ook ambtelijk vernomen dat het mogelijk is om een technische briefing te laten organiseren, eventueel openbare rondetafelgesprek. Wat zou u willen commissie, mevrouw leijten.

[0:13:20] Ja, voorzitter, volgens mij kan conform artikel acht, zesenzestig

[0:13:25] en onze werkwijze van het parlement niet dat wij op het ministerie gaan praten hierover. Dat hebben we geleerd naar aanleiding van de aanschaf van de aandelen klm en zo zijn er nog wel een aantal als het ministerie zitten aanbiedt, dan is het hier in dit huis altijd openbaar en transparant. En dan is het voorstel van de sp kon er een hoofdlijnen notitie waar wij op kunnen reageren waar we kunnen over over kunnen discussiëren. Dat is de geeigende weg en rondetafelgesprek.

[0:13:57] Ja.

[0:13:58] Waarover dus dus de regering wil iets ministerie wil iets dan zal zij ons moeten zeggen wat ze wil en dan kunnen wij vervolgens kijken of en hoe we het behandelen. Maar dit is gewoon is gewoon conform artikel zesenzestig van en van onze positie

[0:14:15] duidelijk mevrouw moet er.

[0:14:16] Ik moest het vorige keer echt even laten landen. Dus ik ben blij dat we het nu behandelen. Gelet op het feit dat er heel veel op politie vlak gebeurt, lijkt het mij ook verstandig om over de politie functie een eerste richting van het kabinet te krijgen via de hoofdlijnenbrief en daaraan sluiten rondetafelgesprek lijkt me fantastisch. Ik zit erbij. Maar ik denk dat dat inderdaad ook de meest zuivere is. Dus ik ben voordat voorstel van mevrouw leidt hebben.

[0:14:44] Dat is het voorstel van een hoofdlijn een brief vervolgens ik kijk even om me heen. Want u zei net buiten microfoon maar wilt u iets zeggen, mevrouw mission derksen?

[0:14:52] Ik kan me heel goed vinden. In het voorstel van mevrouw leidt het enige wat ik fluisterde buiten de microfoon is dat er een hoofdlijnenbrief is over de politie visie hebben het over gehad. Volgens kwam meneer van nispen die zei ik wil heel graag wil daar wel bij alles wat we nu doen. Heel erg betrokken zijn. Dat heeft geleid tot deze brief met de nodige commotie. Dus als we nu een brief vragen

[0:15:15] dan is de vraag is dat dan een hele andere dan die er ligt. Maar goed dat kunnen we dat is kunt kunnen denken. Dat is niet iets waar wij ons als hoofd over te breken, maar ik wil maar gezegd hebben. Er ligt terrein,

[0:15:28] mevrouw leijten.

[0:15:29] Voorzitter, er ligt een voornemen

[0:15:33] en er ligt niet een uitgewerkt voorstel van met wie er wordt gesproken waarop wel wie de gesprekken begeleidt komt uit de beantwoording van kamervragen. Maar op het moment dat er ministerie denkt de tweede kamer is als een stakeholder uit te nodigen, dan is dat niet onze positie en ik denk dat dat goed is om weer te geven. Dus als die peper die er is waarover wordt gesproken in de brief en in de beslist nota. Dan is het allemaal prima. Dan ontvangen we dat dan gaan wij er over hoe we dat behandelen conform artikel zesenzestig en ik denk dat dat belangrijk is om gewoon hier te handhaven. En wat dan wel of niet. Een hoofdlijnenbrief over voornemen wordt genoemd. Peper. Volgens mij bestaat dat wel in europa, maar niet per se in in onze documenten structuur. Maar dat maakt het allemaal niet zo heel veel uit. Wij noemen dat dan een hoofdlijnenbrief of of hoe dan ook maar dan dan kunnen wij besluiten hoe we dat behandelen, is de positie van het parlement. Dat is uw verzoek,

[0:16:31] mevrouw met johan derksen.

[0:16:33] Dan begrijpen we elkaar verkeerd, want ik vind het totaal eens met mevrouw leijten dat wij erover gaan behandelen. Alleen die brief die hoofdlijn die ligt er al. Dus we hebben het al over gehad hoe we die hebben hoe we die is gingen behandelen en de minister heeft daar een voorstel voor gedaan wat mevrouw leijten geen goed voorstel vindt wat ik kan volgen en dan dan dat. Maar ik begreep uit haar verzoek dat ze nu vraagt om een hoofdlijnenbrief. Maar dus die lichter. Dat wil ik gezegd hebben.

[0:17:02] Goed in ieder geval. Ik denk dat de commissie als ik kijk naar de knikkende gezichten van andere dat we gewoon om een brief vragen aan het kabinet en vervolgens dan zullen gaan kijken hoe we dat gaan we verder gaan behandelen. Kijk de een noemt een hoofdlijnenbrief de is vijf juli ook een eerdere brief daarover geweest van de minister. We hebben een brief van vijftien december. Het kan misschien dezelfde inhoud hebben, maar we vragen toch om een reactie en dan gaan we ermee mee verder.

[0:17:26] Wat is nu

[0:17:28] wat we hebben besloten mevrouw leijten. Tenslotte, want

[0:17:32] voorzitter, als er niet meer is dan een briefje wat we hebben gehad dan hoeft dat niet per se natuurlijk. Er staat heel duidelijk in waarom we worden uitgenodigd. En wat de voornemens is dat is niet de positie van de tweede kamer om daarvoor uitgenodigd te worden op het ministerie. Dat is wat we volgens mij als ze in gesprek willen met ons dan op basis van verdere uitwerking of een voorstel van white peper of een hoofdlijnenbrief en als ik daarmee verkeerde term heb gebruikt. Prima, maar dat is denk ik wat het is en als dat er niet eens hoeven we niet een briefje te vragen want er zijn we eindeloos met elkaar aan het corresponderen. Dus volgens mij is dat het beste af als ministerie iets met ons wil delen en met ons wilden discussiëren dan horen we dat graag is dat niet zo is dat niet.

[0:18:15] Oké maar dan dan ligt de bal bij mijn ministerie zelf,

[0:18:20] aldus besloten. Goed. Dan ga ik door naar agendapunt acht en het gaat over de zee onderzoek naar zelf onderzoeken zelf meldingen van fraude en corruptie door bedrijven voorstel is om dat te agenderen voor het commissiedebat over criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit. Op zes april tweeduizend, drieëntwintig kunt u daarmee instemmen.

[0:18:40] Dankuwel dan negen reactie op verzoek commissie over artikel in het ad. Te lang is probleem van rechtsextremisten gebagatelliseerd. Het voorstel is om dat dan te agenderen voor het commissiedebat op twintig april tweeduizend, drieëntwintig terrorisme en extremisme. Kunt u daarmee instemmen?

[0:18:58] Dankuwel mijn team. Het gaat over aanpak online discriminatie en racisme en heet speech. Het voorstel is eigenlijk om de commissie binnenlandse zaken de behandeling hiervan over te nemen. Kunt u instemmen met het verzoek, mevrouw moet je.

[0:19:12] Opzich. Wel ik omdat dat ik werkvloer zelf ook het woord bij discriminatie. Maar dan krijg ik vaak de reactie van de minister. Ik ga er niet over. Dat is j en v en is er komt met een brief terug. Dus dus. Enerzijds ben ik eens met de coördinerende functie van binnenlandse zaken en daar moet je ook blijft. Maar misschien even meer dan worstelen hoor van mijn kant omdat ik merk dat j en v soms dan op een afstandje zit

[0:19:42] waardoor je dus minder kan sturen of minder goed. Dan moet je erop vertrouwen dat de minister dat goed doorgeeft een ik op. Maar het maakt het wel lastig. Dus ik ben

[0:19:54] vandaar even deze worsteling die ik even altijd lastig.

[0:19:59] Is lastig in het

[0:19:59] maakt het nog moeilijker. Mijn collega's rajkowski sluit net aan.

[0:20:04] Zij gaat inbrengen dat het naar digitale zaken moet.

[0:20:07] Wat ga je zeggen want er zijn bij het punt.

[0:20:12] Maar voordat ik had doen voordat ik dat doe inderdaad. U bent op tijd, mevrouw.

[0:20:16] Die heb ik alleen de ik kom net uit een andere procedurevergadering. Dus ik heb de discussie tot nu toe niet gehoord. Maar toen ik de stukken las zag ik als het dan willen overdragen naar een andere commissie. Dan zou ik het niet naar bzk willen doen, maar naar lisa omdat datum digital services act wordt besproken en die gaat over het aanpakken van alles wat strafbaar is online en het verwijderen van content. Dus dat lijkt mij mooi als daar ook die die besluitvorming en de debatten plaatsvinden. Lijkt me dat een mooi argument daar goed net gezegd ik kom net binnen. Ik adres niet gehoord.

[0:20:49] Het is een tweede voorstel misschien een derde. De heer markuszower.

[0:20:52] Ik wil niet roet in het eten gooien maar aanpak discriminatie. Ik laat het online leven voordat het is racisme eenheid speech. Het zijn heftige dingen. Ik zou zeggen heftige dingen moeten heftig gestraft worden. Dus is dat niet iets voor de commissie justitie en veiligheid, want we kunnen wel het aanpak om erover te praten. Maar volgens mij moet je mensen die iets stout doen heel hard heel hard straffen en dan ligt het echt in deze commissie. Natuurlijk kan

[0:21:22] digitale zaken ons adviseren dat ook nog eens verwijderd wordt van internet ofzo. Maar je moet wel de daders straffen.

[0:21:29] De heer sneller,

[0:21:31] Los van deze argumentatie ben ik het met de conclusie wel eens het procedureel, maar hier te houden. Als ik het zomer wordt.

[0:21:48] Even kijken. Ik hoor inderdaad een aantal leden aangeven. Graag. Dan houden wij justitie en veiligheid. Volgens mij buiten de microfoon gaf mevrouw rajkowski aan dan prima hierbij justitie en veiligheid, en volgens mij. Ik kan het dan eventueel betrokken worden bij commissiedebat criminaliteitsbestrijding. Dat is volgens mij zes april gepland is dat een idee

[0:22:10] toch nog cybercrime cybercrime zou ook een optie

[0:22:14] die zijn en dat is dertig maart cybercrime zal dat een optie voor er zijn.

[0:22:21] Ik zie knikkende gezichten en een niet. De vvd spreekt met één mond,

[0:22:26] aldus besloten.

[0:22:31] Goed. Dan ga ik door naar agendapunt. F en dat gaat over in het kader van gezichtsherkennings technologie van de politie met verzoek is, of tenminste het voorstel is om dat te agenderen voor het commissiedebat op negentien april over politie kunt u daarmee instemmen.

[0:22:45] Ja dat kunt u dan ga ik door aldus besloten agendapunt twaalf. Het gaat over onderzoeksrapport, onderzoek taken en taakuitvoering landelijke expertisegroep bijzondere zedenzaken. Het voorstel is om dit te agenderen voor commissiedebat over seksueel geweld en kindermisbruik.

[0:23:00] Kunt u daarmee instemmen.

[0:23:03] Dan kunt u dank u wel

[0:23:05] door naar agendapunt dertien toezegging gedaan tijdens het commissiedebat discriminatie, racisme en mensenrechten van zesentwintig januari jongstleden over koran verscheuren dorpen die daar het voorstel is dat de commissie binnenlandse zaken dit gaat overnemen. Kunt u daar mee instemmen?

[0:23:22] Dat kunt u niet. Markuszower.

[0:23:25] Ik heb hier verder geen inhoudelijke nemen. Maar wat is uw argumentatie om het over te nemen? Het ligt ook niet voor niks hier niet hetzelfde als net. Het ligt hier. Waarom zou een andere commissie het dan moeten overnemen? We hebben kunnen overdragen, hebben niets te doen hier. Maar wat is de argumentatie.

[0:23:45] Wij proberen uw vraag te beantwoorden, maar discriminatie bij binnenlandse zaken is belegd.

[0:23:52] Meneer marx zou.

[0:23:55] Afgezien van de waar het om gaat. Dat is toch iets strafbaars. Dan is het strafrecht toch ook een heel goed instrument om discriminatie aan te pakken is, is deze laat ik het anders zeggen.

[0:24:09] Vier is deze coalitieakkoord overal waar het woord discriminatie valt het over te dragen aan de binnenlandse zaken. Dan hoeft het niet steeds te bespreken.

[0:24:18] Misschien even inhoud. Volgens mij doen we het zo dat we iedere keer gewoon aan de commissie voorleggen wat de mogelijke opties zouden kunnen zijn, dan kunnen het ook gewoon hier bij justitie en veiligheid houden. Uiteindelijk is het gewoon een meerderheid van de commissie daarover beslist. Dus ik wil voorstellen om dit als ik dat zo hoor. En ik zie twee handen nog mevrouw moet er wilt u daar. U wilt vast aangeven dat bij justitie en veiligheid. Nee, mevrouw moeten.

[0:24:41] Daarom net die worsteling ook want je hebt gewoon een minister die verantwoordelijk is voor discriminatie zaken en dus ook verantwoordelijk is voor dat plan van aanpak van de nationaal coördinator en daar zit bijvoorbeeld moslimhaat ook bij. Dus dan is het ergens wel logisch dat dat daarin wordt meegenomen. Maar ik nogmaals ik worstel er ook mee hoor. Maar dit vind ik

[0:25:08] dat net iets meer onder de nationale aanpak vallen, waardoor ik echt wel kan leven met het gegeven dat die onder binnenlandse zaken van net had ik een andere handel had ik een andere route.

[0:25:20] Door. Dit kan zo niet zich gewoon even aan alle eerlijkheid. Want die worsteling hebben meerdere collega's. Ik ook soms maar kijkt de minister die de brief schrijft is de minister van j c. Zoals al de eerste reden dat de heer ligt. Maar ik denk dat we even bij de strategische bv even met elkaar moeten af kader. Ook op basis van de inhoud van een brief. Wanneer gaat iets vanuit beleid naar binnenlandse zaken? Of wanneer is iets strafrechtelijk of strafvordering? Er moet het hier blijven, want dit kan niet zo elke week bij elke brief

[0:25:47] ik mogelijk

[0:25:53] hoor ik dan zeg maar. Ik denk dat we voor de deze strategische procedurevergadering met elkaar vandaag daarover van gedachten gaan wisselen en dat hebben we niet vandaag. Dat wordt gepland. Daar gaan we nog naar kijken. Dus we komen we op terug. Maar voor nu het besluit om het wel. Op dit moment beleggen je bij de commissie binnenlandse zaken kunt u daar dan mee instemmen? Of wilt u het zitten?

[0:26:16] Laten we deze wilt u het plezier,

[0:26:19] mevrouw michel derksen. Ik kan me voorstellen dat dat

[0:26:21] deze brief ook op een commissiedebat terrorisme extremisme zou terecht zou kunnen komen en die is in april al gepland, maar ook niet tegelijk begin april. Dus we zouden dat nog een keer kunnen checken en en dat dan volgende week kunnen besluiten ik. Het heeft raakvlakken met wat mij betreft dat commissiedebat.

[0:26:42] Laten we dat zo doen dat we gezinnen geluiden dat we het eventjes later terugkwam bij de volgende procedurevergadering.

[0:26:48] Goed dan toch iets met integrale aanpak online fraude agendapunt. Veertien. Het voorstel is om dat dan dan misschien te agenderen voor criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit. Op zes april

[0:27:03] zijn er andere, de heer sneller.

[0:27:06] Ik ik aarzel, maar ik worstel niet. Ik zou toch willen voorstellen om dit bij het commissiedebat cybercrime toe te voegen.

[0:27:18] Sorry. Dertig maart cybercrime commissiedebat

[0:27:21] de kort

[0:27:22] dankuwel, aldus besloten agendapunt vijftien publicatie onderzoeksraad voor veiligheid over onderzoek. Eigenlijk is het voorstel tenminste we hebben net gehad over. Maar dit is nu blair debat te betrekken. Dan kunt u wel mee instemmen

[0:27:40] dan aldus het agendapunt zestien. Het gaat over de toezegging een toezegging gedaan tijdens het commissiedebat brandweer in crisis beheersing, onder andere over de blues instructie en de uitgevoerde onderzoek in relatie tot de richtlijn veilig optreden bij vuurwerk en het voorstel is om dit te betrekken bij een commissiedebat over brandweer en crisisbeheersing. Kunt u daarmee instemmen.

[0:28:04] Oké,

[0:28:05] besloten aan punt zeventien arrestaties van aanhangers van de rijkste burgerbeweging in duitsland

[0:28:14] en agenderen voor commissiedebat over terrorisme extremisme op twintig april is dat akkoord.

[0:28:21] Oké dank

[0:28:23] dan agendapunt. Achttien eind en evaluatierapport van het wmo dossier, onderzoek, plan en procesevaluatie, actieplan, wapens en jongeren. Het voorstel is om dat te agenderen voor commissiedebat over justitiële jeugd. Op dertien april tweeduizend, drieëntwintig kunt u ermee instemmen dan als laatste onderdeel of vervanging tap systeem politie

[0:28:44] agenderen voor commissiedebat over politie op negentien april tweeduizend, drieëntwintig

[0:28:49] akkoord

[0:28:50] akkoord. Goed, dan hebben we dit onderdeel afgehandeld. Dan gaan we verder met de brieven van de minister voor rechtsbescherming. En als eerste onderdeel is het evaluatie van de wet bodembescherming strafzaken en het voorstel is om dat te agenderen over een commissiedebat strafrechtelijke

[0:29:07] onderwerp nog niet gepland toe te voegen.

[0:29:10] Kunt u instemmen met het voorstel dat kunt u daar ga ik door naar eenentwintig beleidsreactie op het rapport van het interne deetman departementale, beleidsonderzoek, bbo, jeugdcriminaliteit over werken aan een effectievere detentie van jeugdigen en het voorstel is om dat te agenderen voor een commissiedebat over justitiële jeugd op dertien april.

[0:29:32] Dan wordt het daaraan toegevoegd dan agendapunt tweeëntwintig, een onderzoeksrapport over beloningsverschillen, rechterlijke macht.

[0:29:38] Het voorstel is om dat te agenderen voor een commissiedebat rechtspraak

[0:29:43] en dan daarvoor ook drie uur in te plannen in mij

[0:29:47] kunt u daarmee ridder. Drie uur. Ik kijk om me heen. Gaat uw best doen

[0:29:53] wij.

[0:29:58] Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Meneer

[0:30:01] nummer drieëntwintig agendapunt over afschrift aan de stichting forum levenslang inzake de heer singh een brief te agenderen voor commissiedebat over strafrechtelijke onderwerpen. Kunt u daarmee instemmen.

[0:30:14] Oké.

[0:30:14] Je kunt u dan hebben we agendapunt vierentwintig en het gaat over een verslag van een schriftelijk overleg over ontwerp regeling tot wijziging van de regeling aanwijzing functies, vog politiegegevens ter informatie, ter kennisgeving, tenzij die daar iets mee zou willen kijken om me heen.

[0:30:31] Nee oké, aldus besloten.

[0:30:34] Dan hebben we een volgende onderwerp. Het gaat over de brief van staatssecretaris van justitie en veiligheid en allereerste is de uitspraak van het gerechtshof dat

[0:30:43] verbied de marechaussee ras etniciteit te gebruiken als indicator in selectie beslissingen ten behoeve van mtv controles en ik wil het aan u voor leggen

[0:30:52] wat u daarmee zou willen. Aan wie kan ik het woord geven? De heer sneller?

[0:30:56] Die staat volgens mij een plenair debat over de uitspraak en voorstel om daarbij te betrekken.

[0:31:03] Voorstellen om te betrekken bij het plenair debat knikkende gezichten.

[0:31:06] Daar gaan we doen.

[0:31:08] Dankuwel. Dan hebben we agendapunt over landen beleid soedan met het voorstel is om dat te agenderen voor het vreemdelingen en asielbeleid op dertig maart tweeduizend, drieëntwintig. Ik zie wel de woordvoerders aanwezig. U kunt ermee instemmen

[0:31:23] dan agendapunt zevenentwintig actuele, situatie, amc en contactpersoon kind ook hier om het te betrekken. Het voorstel is vreemdelingen asielbeleid op dertig maart tweeduizend, drieëntwintig,

[0:31:34] aldus besloten achtentwintig reactie op het verzoek van het dit markuszower gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van zeven februari over het bericht uitzetten afgewezen. Asielzoekers blijft moeizaam vijfentwintig, vijftig vliegtickets geannuleerd vijfentwintig, honderd vijftig.

[0:31:51] Ook dit weer betrekken bij het vreemdelingen en asielbeleid op dertig maart,

[0:31:55] aldus besloten dan agendapunt negenentwintig en dat is uw reactie op het verzoek van het lid eerdmans gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van zeven maart over het bericht particulier onroerend goed in haarlemmermeer kan worden aangewezen voor huisvesting, asielzoekers en ook dit te betrekken bij het vreemdelingen en asielbeleid op dertig maart tweeduizend, drieëntwintig

[0:32:15] misschien debat,

[0:32:16] aldus besloten dan dan hebben we een beleidsreactie op het rapport van incident tot misdrijf. Het verband tussen betrokkenheid bij incidenten en verdachte registraties onder coa bewoners tweeduizend zeventien, tweeduizend, eenentwintig ook dit weer betrekken bij het commissiedebat over vreemdelingen en asielbeleid op dertig maart tweeduizend, drieëntwintig,

[0:32:34] aldus besloten.

[0:32:37] Dan ga ik door naar het volgende onderdeel en het gaat over reeds geagendeerd. De behandelde stukken brieven van bewindspersonen agendapunt eenendertig tot en met vierendertig. Heeft u daar suggesties of opmerkingen over,

[0:32:50] aldus besloten. Dan ga ik door naar europese aangelegenheden. We hebben geagendeerde agenda van bz raad, negen en tien maart. Dat is ter informatie, maar vervolgens ook antwoord op vragen van de commissie en het voorstel is dan om dat te agenderen voor acht en negen juni een commissiedebat voor zeven juni tweeduizend, drieëntwintig

[0:33:13] kunt u daarmee instemmen.

[0:33:16] Oké dan hebben we ook nog een lijst met uw voorstellen van negen maart jongstleden

[0:33:22] voor kennisgeving aannemen,

[0:33:23] wil ik voorstellen

[0:33:25] dat kunt u

[0:33:27] dan hebben we een onderdeel overig en het gaat over de stand van zaken van implementatie richtlijnen en kaderbesluiten

[0:33:35] in vierde kwartaal tweeduizend, tweeëntwintig een brief

[0:33:39] voor kennisgeving aannemen,

[0:33:41] aldus besloten achtendertig gaat over het verslag over de burgerinitiatief van abortus is geen misdaad. We hebben de commissie voor voor de verzoekschriften en burgerinitiatieven en die hebben geconstateerd dat dit burgerinitiatief voldoet aan de onafhankelijkheid vereiste in de commissie voor de verzoekschriften en burgerinitiatieven adviseert u als commissie de kamer voor te stellen dit burgerinitiatief te agenderen voor een plenair debat met de verantwoordelijke bewindspersoon. Ik zag een hand van mevrouw kuiken.

[0:34:10] Ja ik vind het toch logischer om bij de woordvoerders medische ethisch dit te beleggen.

[0:34:15] Voorstel om dan bij vws te betrekken. De heer barker zou.

[0:34:20] Bij wie ligt dat weet ik niet maar algemeen

[0:34:26] in het verleden kan ik me herinneren was een keer zo'n burgerinitiatief. Het duurt heel lang voordat het plenair dan op de agenda stond en ik denk toch als mensen zo hun best hebben gedaan om iets hier in de tweede kamer te laten schrikken dat het onze plicht is om dat zo snel mogelijk in te laten plannen. Ik vraag een beetje via u wat de procedure daarvoor is om deze met alle mensen die die burgerinitiatief tot een succes hebben gemaakt om dat snel te.

[0:34:55] Technisch technische antwoord daarop is natuurlijk dat wij als als commissie een brief sturen aan het presidium met het verzoek om zo snel mogelijk te laten plannen. Dus dat ligt uiteindelijk daarbij de plenaire griffie. Maar ik hoorde is een voorstel voor bij vws te beleggen. Kunt u daar kunt u daar iets mee wanneer sneller.

[0:35:12] Volgens mij gaan we dan onnodige tussenstap doen dat hij daarop de procedurevergadering komt naar plenair te door te geleiden. Maar volgens mij is de vraag die erachter vandaan komt. Wie is die verantwoordelijk bewindspersoon waarover gerept wordt in de nota en dat is wel goed om te vragen. Koop koop komt er een komt er twee. En wie dan. Een kabinet gaat er zelf over. Maar ik denk dat het goed is voor de kamer kant dat er ook weten wie er vanuit het kabinet gaat komen.

[0:35:36] De commissie kunt u ook voorstellen om om beide ministers, om om ze uit te nodigen daarvoor

[0:35:43] dus dat ligt aan u, mevrouw moeten er.

[0:35:47] Er zit wel wat logica omdat het natuurlijk in het wetboek van strafrecht is geregeld. Dus het is een medische kwestie. Dat denk ik. Dat denk ik wel maar ik kan mij voorstellen dat dat we niet naar de woordvoerders kijkt naar met name naar zijn aan de bewindspersonen en laat de moeten opvoeders zelf besluiten wie ze te sturen.

[0:36:08] De heer ellian mij,

[0:36:12] volgens mij zou hier wel de verantwoordelijk bewindspersoon van strafrecht wel bij moeten zijn, omdat volgens mij het fundamentele punt dat het

[0:36:22] verzoekschrift maakt is namelijk. Waarom is strafbaar. Dus daar heb je denk ik wel de minister van j v nodig die andere mag er ook bij. Maar dit is volgens mij een kwestie vind je dat het strafrechtelijk genormeerd moet worden of niet. Wat ik

[0:36:35] volgens mij moet die erbij.

[0:36:38] Kunt u ermee instemmen? Mevrouw moet er dan dan zeker de minister van justitie en veiligheid, mevrouw jesse. Dus

[0:36:47] oké goed dan sturen wij een brief aan het presidium erover dankuwel. Dan heb ik een volgende. Het gaat over geagendeerde negenendertig ook een brief van de leden lilian een bikker inzake overname van de verdediging van initiatiefnota

[0:37:03] voor kennisgeving aannemen,

[0:37:05] aldus besloten, dan hebben we nog een overzicht van commissie activiteiten ten behoeve bosch. Voor nu een behoorlijk overzicht met heel veel geplande en ongeplande activiteiten. Heeft u daar een vragen suggesties opmerkingen over?

[0:37:22] Zijn er activiteiten die u naar voren zou willen halen of om

[0:37:27] toezegging zou willen doen voor het zomerreces verkuijlen,

[0:37:30] Dank u. Voorzitter ik er staat een een commissiedebat op

[0:37:36] zeg maar ongepland jeugdbescherming.

[0:37:42] Ik zou dat graag naar voren willen halen. En als dat ook maar even komen omdat direct na het meireces in te plannen.

[0:37:50] Ik kijk om me heen. Dat is technisch mogelijk. Dat kunnen we dan op de agenda zetten. De heer ellian

[0:37:57] vroeg, maar toch, gelet op de complexiteit van de planning.

[0:38:00] Verzoekt.

[0:38:00] Die ook alvast, want er komt een voortgangsbrief voortgezet crimineel, handelen detentie aan en een voortgangsbrief gevangeniswezen in

[0:38:09] know. Dus misschien wel goed om dat commissiedebat

[0:38:12] ergens richting het reces al in

[0:38:17] het commissiedebat gevangeniswezen om wat voor het zomerreces te plannen ook dat is mogelijk technisch gezien genoteerd. De heer sneller,

[0:38:26] Als het ook nog past ook weer een keer voor de zomer commissiedebat gesubsidieerde rechtsbijstand in te plannen.

[0:38:32] Was.

[0:38:33] Was het niet. Pas. U heeft gaat de heer ellian een verzoek. Helaas.

[0:38:38] Oké.

[0:38:39] Vandaag is iedereen rijk. Dat kan allerlei dus het is mooi, mevrouw kuik.

[0:38:46] In. We gaan niet voor niets naar het vk met een deel van deze commissie, dus zou het voor de zomer ook wel fijn zijn om een commissiedebat over mensenhandel in te plannen.

[0:38:59] Hebben we ook genoteerd

[0:39:01] dan mevrouw moeten. Tot slot.

[0:39:03] Een reactie op het eerste verzoek van de heer verkuijlen. Ik waardeer zijn inspanning. Mede namens groenlinks wil ik ook zeggen graag voor het meireces en ik wil. Ik zou nog even willen meegeven, zou dan een plenair debat niet beter zijn dan een commissiedebat, gelet op de urgentie, een nieuw verzoek,

[0:39:27] Meneer verkuijlen. Want u kunt u daar op reageren.

[0:39:30] De voorzitter. Ik ik denk dat we eerder dat commissiedebat gepland hebben dan dat plenaire. Dus ik zou wel willen vasthouden aan het aan het commissie debat om dat te doen en als ik zo vrij mag zijn. Nog even. Voorzitter, in reactie op mensenhandel wil ik nog even ter overweging meegeven aan mevrouw kuiken dat er op dit moment ook een werd consultatie loopt over het artikel mensenhandel en het lijkt mij verstandig als we die twee even op elkaar laten aansluiten. Dus dan kunnen we het mogelijkerwijs in dat commissiedebat

[0:40:04] daar ook over kunnen we dat betrekken.

[0:40:10] Maar er is een wetsbehandeling.

[0:40:14] Het andere is een commissiedebat,

[0:40:17] Dat staat helemaal los van elkaar. Oké. Dus daar. Dank voor uw opmerkingen. Maar dan dat doen we er niets verder mee. Mevrouw moeten er. Je kunt u instemmen met het woord aan een commissiedebat redelijkerwijs qua planning is

[0:40:29] dat het aller snelst.

[0:40:32] Oké,

[0:40:33] aldus besloten dan geen andere suggesties en opmerkingen over het overzicht.

[0:40:39] Nee dan heb ik een onderdeel rondvraag

[0:40:44] en u weet geen regeling van werkzaamheden opzoeken

[0:40:47] en echter rondvraag. Heeft u niet dan iets over de brieven lijst

[0:40:53] ook geen suggesties opmerkingen. De heer ellian.

[0:40:58] Ellian is het, voorzitter,

[0:41:04] de brieven schriftelijk pagina voorstellen

[0:41:09] wij doen pagina één. Heeft u daar vragen en opmerkingen over.

[0:41:15] Nee, niet pagina twee,

[0:41:17] die de brief onder nummer zeventien graag een reactie van de bewindspersoon.

[0:41:33] Oké nou hebben we genoteerd. U kunt u ermee instemmen dan geen verdere suggesties over pagina twee pagina drie.

[0:41:45] Nee. Pagina vier

[0:41:48] ook niet. Dan hebben we de brieven lijst met elkaar doorgenomen. Dan sluiten we dit onderdeel. Dan gaan we verder met het besloten gedeelte.