Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit

[0:00:02] Goed. Goede middag. Dames en heren, het is zeven minuten over een. We starten iets later vanwege ict-problemen. Maar als het goed is is dat nu opgelost en heeft u beeld thuis is het ambtelijke ondersteuning ook aanwezig om ons te begeleiden. Welkom bij de vaste commissie voor justitie en veiligheid, een commissiedebat er vandaag over criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit aan mijn rechterzijde, onze minister van justitie en veiligheid, mevrouw bus zegerius met haar ambtelijke ondersteuning van harte welkom aan mijn linkerkant natuurlijk de ambtelijke ondersteuning vanuit de griffie en natuurlijk u als kamerleden mevrouw mission derksen van de vvd mevrouw helder van de pvv mevrouw mutluer van de pvda, de heer sneller van d zesenzestig, mevrouw kuik van het cda, de heer van der staaij van de sgp en mevrouw bikker van christenunie u allen van harte welkom.

[0:00:55] We hebben elf agenda punten allerlei brieven die we vanaf vier november tweeduizend, tweeëntwintig ontvangen hebben. Daar gaan we het onder andere over hebben. We hebben vier minuten spreektijd voor de eerste termijn en we gaan we dan eventjes kijken naar de eerste termijn hoe wij die interrupties gaan doen richting het kabinet en hoeveel tijd. We hebben voor de tweede termijn, maar we hebben op vooralsnog als einddatum vier uur s middags. Daar wil ik graag het woord geven aan de eerste spreker. Dat is mevrouw mission derksen van de vvd.

[0:01:28] Voorzitter dankuwel. De georganiseerde drugscriminaliteit is een veelkoppig monster. Vorige week ontvingen wij

[0:01:35] de kabinetsreactie van de minister op het rapport van de ovv rapport. Dat is opgemaakt na dit vreselijke moord op peter r de vries. We hebben daar een apart plenair debat over. Ik wil dan ook hier hebben gezegd dat ik ook de vragen alles wat ik daarover zal zeggen, zal ik in de plenaire debat doen, waarvan ik hoop met de collega's dat we dat zo snel mogelijk in weten kunnen plannen, want het is belangrijk dat we daar heel snel over kunnen spreken, maar er is veel meer te doen op georginio aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit, preventie, repressie en het doorbreken van het criminele verdienmodel en we zijn op best veel punten op de goede weg, maar er is hier en daar echt meer nodig, bijvoorbeeld om die criminele verdienmodel te doorbreken en dan spelen nu juist banken een grote rol. Zij meldde de ongebruikelijke transacties bij de fa you die you selecteert die die maakt daar verdachte transacties van en dan leveren ze aan bij het om dan wel de viel dit proces werkt op papier. Goed, maar in de praktijk toch matig. Hoe reflecteert de minister hierop. Want wat kunnen die banken ook nog meer doen bij de in de bijdragen aan het terugdringen van het criminelen. De criminelen onderneming die banken willen zelf heel graag deelnemen, bijvoorbeeld aan een riek wij een pand sluiten op basis van damocles en burgemeester diezelfde crimineel kan weer een nieuw met een lening weer een nieuwe onderneming openen is het nou mogelijk om banken ook een positie te laten innemen in zal riek dus in het delen van informatie. Over informatie deling heb ik een motie ingediend. Voorzitter, ik wil een agenda hebben welke knelpunten erop informatie deling zijn en welke we ook als eerste gaan aanpakken en ik heb daar nog geen reactie op gekregen. Ik wil de minister vragen. Voorzitter, hoe het daarmee staat. Het is voor mijn fractie essentieel dat we hierin stappen zetten. Overigens is dat ook onderstreept in het coalitieakkoord. Voorzitter, criminele handelen kan niet zonder hulp uit de bovenwereld. Ik heb ook eerder gevraagd om de minister om werk te maken van de aanpak van corruptie binnen de overheid. Hoe staat het daarmee zou ik ook willen vragen. En als je kijkt naar de anti-corruptie werkgroep van de oeso was een stuk wat vandaag ook op de agenda stond als stelt dan stelt die werkgroep dat nederland een meldplicht bij de fa you waar ik het net over had meer onder de aandacht van poortwachters moet brengen. Ook dat heb ik ook eerder gezegd die niet elke poortwachter die meldt die ongebruikelijke transacties en deze werkgroep noemde specifiek het notariaat. Wat kan deze minister in overleg met haar collega's? Minister van rechtsbescherming hieraan doen. Voorzitter, dan

[0:04:16] de raad, ik heb een interruptie van mevrouw moet er.

[0:04:20] Ja graag. Voorzitter, ik wil even teruggaan naar het onderdeel informatie deling, een onderwerp waar volgens mij mijn collega eerder ook aandacht voor heeft gevraagd. Dat blijkt een belangrijke barrière. Sterker nog, als je kijkt naar de onderzoeksresultaten dan staat er dat vooral de informatiepositie van gemeenten. U noemde bank via u voorstellen mijn collega's om de banken, maar de informatiepositie van gemeenten, de achilleshiel is bij de doorontwikkeling van bestuurlijke aanpak. Dus dan gaat het om ondermijningsbeeld de basisinformatie informatie over netwerken en dan moet je dat wel kunnen delen met de cruciale organisaties en ook bijvoorbeeld belastingdienst moet veel beter werken. Dan krijgen we een nieuwe wetsvoorstel gegeven. Steding samenwerkingsverbanden vindt mijn collega's ook dat dat niet voldoende is en dat er meer moet gebeuren om met name ook die informatiepositie van de gemeente te optimaliseren. Want dat gaat gewoon niet.

[0:05:17] Maar goed

[0:05:19] dankuwel mevrouw mission derksen.

[0:05:20] Ja. Dank, voorzitter en dank aan mevrouw moet er voor deze vraag. Want ik vind dus die wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden die inderdaad in de senaat ligt al jaren in de senaat licht vind ik echt het absolute minimum wat we eerder gisteren nodig hadden dan vandaag om te zorgen dat de informatie kan worden gedeeld die nodig is om dat die criminele onderneming te doorbreken. Dus waar ik ook nu in mijn betoog aandacht hebben. We kunnen zo veel met elkaar hebben over preventie en repressie allerlei maatregelen doen. Maar als wij niet met elkaar bereid zijn ook te kijken hoe informatie tussen verschillende partijen burgemeesters met private partijen, maar ook opsporingsdiensten onderling. Hoe die informatie niet beter gedeeld kan worden. Dan lopen we altijd achter de feiten aan. Dus daarom blijf ik daar misschien tot vervelens toe zeg ik inrichting voorzitter op hameren. Ik vind echt dat we daar stappen moeten nemen en ik vragen ook in die motie aan de minister om ook aan te geven wat er nou de concrete agenda wordt. Waar zitten de grote knelpunten. En hoe gaan we die oplossen

[0:06:25] voordat je doet. Ik heb nog vergeten te zeggen dat ze drie interrupties doen voor de eerste termijn kunt u ervoor kiezen koffie. Dat wil.

[0:06:34] Mevrouw moet.

[0:06:37] Nee maar dan want ik speel namelijk met met de gedachte om toch te kijken of we met een aantal gemeenten een pilot te kunnen draaien om toch wel een soort van vorm te geven rondom het nieuwe beleid rond die gegevens deling dat je dus even experimenteert wat het een en ander betekent hoe verschillende actoren van vier banken belastingdienst politie gemeente die informatie deling ook op basis van die nieuwe wet vorm kunnen geven. Voelt mijn collega's daar ook iets voor.

[0:07:05] Mevrouw mission derksen. Voorzitter,

[0:07:07] alles wat helpt om informatie met elkaar te kunnen delen, zal ik steunen. Dus ook een pilot. Ik denk ook dat dat de manier moet zijn. Maar dat we met pallets in een experiment te kijken wat nodig is. Hoe het dan kan wel kan werken want het gaat hier direct af wat niet kan. Ik vind dat je juist dat soort werk voor. We moeten kijken hoe iets wel kan. Dus ik zou daar

[0:07:27] daar welwillend tegenover

[0:07:29] dankuwel. Gaat u verder met uw bijdrage.

[0:07:33] Voorzitter dan zoals dat dan in de brief van de minister heeft de logistieke knelpunten in nederland heeft het logistiek goed voor elkaar in de haven van rotterdam naar schiphol airport zijn belangrijk voor ons land, maar worden ook misbruikt door criminelen en bij het vorige commissiedebat heb ik hebben we het gehad over de uithalers. We hebben die die straffen verhoogd. Die hadden eerst een boete van honderd euro. Als ik het goed zeg. En die hebben nu een jaar celstraf op basis van de uithalers werd en je ziet dus in die zaken die nu zijn geweest dat rechter in eerste aanleg nog drie maanden cel vraagt. Maar dan het hof een taakstraf komt omdat het first offenders zijn en voorzitter even voordat we dat ik hier in een discussie komt over wel of geen taakstraf verbod. De wetgever heeft met deze werd geprobeerd te zeggen als jij harddrugs uit containers haalt is dat een dermate ook ingewikkelder en ook ernstig vergrijp dat we daar een jaar celstraf tegenover zetten en die first offenders waar het hof het over heeft zijn wat mijn fractie betreft. Ik zou daar graag een reflectie van de minister op willen geen first offenders op het criminele pad. Het is onmogelijk om drugs uit de container te halen. Als je niet al in een beetje ver gevorderd bent in een criminele onderneming. Dus voorzitter, ik wil aan de minister vragen wat zijn nou concreet kan doen om ervoor te zorgen dat we in lijn met de bedoeling van de wetgever die straffen voor deze daders ook daadwerkelijk tot celstraffen leiden en ik lees in haar brief dat de minister het zegt te zullen volgen en dat vind ik eerlijk gezegd wat magertjes. Ik zou daar graag een wat steviger reactie op willen, kan ik mijn laatste punt nog. Maar ik

[0:09:14] interruptie en dan kunt u het afronden en verzoeken om af te ronden?

[0:09:17] Mevrouw bikker,

[0:09:20] Voorzitter, ik hoorde een gepassioneerd betoog van de collega's van de vvd waarin ik heel veel herken ook ten aanzien van de haven aanpak en ten aanzien van het stevig aanpakken van van mensen die daar bezig zijn met drugssmokkel. Maar ten aanzien van de first offenders

[0:09:37] hoor ik wel zo stevige aanpak dat ik denk hebben nog op het oog over wie het gaat want voor een gedeelte deel ik het helemaal als mensen op het criminele pad zijn aanpakken die hap.

[0:09:46] Maar daar waar het veertien jarige betreft en dat zien we ook moeten we onze ogen niet sluiten voor bijna een vorm van criminele uitbuiting die daar plaatsvindt. In deze commissie is nog zelfs deze maand denk ik in het verenigd koninkrijk geweest om te zien wat de gevolgen daarvan zijn en eerlijk gezegd vind ik het dan erg belangrijk

[0:10:05] dat we bij de jongeren niet alleen maar hen opsluiten in de gevangenis of op een plek waar ze weer meer leren hoe je nog meer rottigheid uit kan halen. Maar dat we aan de slag gaan om te zorgen dat ze uit die netwerken komen. Hoe kijkt de vvd daarna en hoe voorkomt mevrouw mission derksen met haar voorstel richting de minister dat juist deze jongeren die soms dus ook uithalen kunnen zijn alsnog eigenlijk verder op het boeven pad raken.

[0:10:27] Dankuwel mevrouw mission derksen.

[0:10:29] Ja, voorzitter, terechte vraag van mevrouw bikker en er was inderdaad kort geleden is er een was er een nieuwsbericht over een uithalen in de leeftijd van veertien jaar en natuurlijk is dat vreselijk. En natuurlijk mijn collega's ruud verkuijlen heeft daar ook heeft hij ook een prachtige opinieartikel over geschreven zijn. Dit slachtoffers van criminele uitbuiting. Dit zijn de jongste telgen zeg maar in de criminele organisatie die voor zoiets gruwelijks eigenlijk ook en ook voor jezelf heel gevaarlijk in worden gezet en dus daarmee zeg ik niet. Ik wil. Ik zeg niet de uithalen voor uithalen zou een taakstraf verbod moeten gelden. Het is altijd aan de rechter om een passende straf op te leggen. Maar wat je hier nu ziet. Voorzitter is dat door die uitspraken van het hof dat first offenders een taakstraf zouden moeten heeft gewezen. Een taakstraf toegewezen. Zie je dat het om in de richtlijnen in hun eigen strafvordering richtlijnen al een taakstraf gaat eisen, en daarvan zou ik zeggen. Dat zou niet de bedoeling moeten zijn. We hebben een jaar cel hier als strafmaat als de wetgever neergezet. Natuurlijk kijk je per individueel geval. Dat is ook aan het om. Daar moeten we niet in treden. Wat een passende straf zou zijn. Maar ik zou dus er niet voor zijn dat nu er zaken zijn geweest waar met de uitspraak first verder een taakstraf dat dan het al. En dat overneemt in de richtlijnen, strafvordering en per definitie van first offenders, een taakstraf.

[0:11:52] De lijst.

[0:11:53] Dank een tweede interruptie. Mevrouw bikker.

[0:11:55] Ja. Voorzitter dankuwel. Maar ik kan me zo voorstellen dat het ook voor de vvd het prettigste is als mensen het liefst helemaal niet de criminaliteit ingaan.

[0:12:05] Maar daar waar ze starten op dat pad dat we kijken hoe zorgen we ervoor dat deze gasten uit de criminaliteit komen

[0:12:11] en dan kan ook een taakstraf en ook het optrekken met de reclassering en op een stevig niveau. Dus het is voor mij echt niet. Zoete broodjes, bakken en theedrinken, maar wel een stevig niveau. Met de reclassering

[0:12:22] vind ik eerlijk gezegd hoopgevender

[0:12:25] dan alleen maar achter de tralies zetten en daarna weer terugzien. Dus in die zin.

[0:12:30] Het klinkt heel stevig wat de vvd zegt, maar het gevaar is dat we eigenlijk boefjes alleen opsluiten en daarna weer langer in de criminaliteit houden en dat is wel even de zorg die ik mee wil geven aan de collega's van de vvd zullen we vooral doen. De dingen die juist bij deze jonge gast is werken

[0:12:46] in plaats, zodat we een beeld schetsen alsof een taakstraf geen straf is. Want laat het zoiets zijn waardoor zij juist wel op het goede pad komen en dan kunnen we beter werken aan taakstraf die echt helpen

[0:12:55] dan doen alsof je alleen in de gevangenis op zou knappen.

[0:12:57] Dankuwel, mevrouw mission derksen.

[0:13:00] De reflectie op dit punt van mevrouw bikker zijn refereert aan jonge boefjes. Maar laten we wel zijn. Er zitten ook meerderjarige daders die uithalers zijn er dus we moeten nu ook niet omdat we nu een casus van een veertien jarige hebben zeggen het zijn allemaal slachtoffer zijn allemaal slachtoffers van criminele uitbuiting. Waar dat zo is, ben ik het met mevrouw bikker eens moeten we vooral zorgen dat we de jonge kinderen. Dat is ook onderdeel van onze aanpak uit handen van de criminaliteit krijgen. Maar waar het ook nodig is, is een celstraf passen. Dat hebben wij ook hier als wetgever met elkaar ook zo besloten er meerderheid daarvoor te stemmen en dan vind ik dus dat je als als openbaar ministerie had nu niet standaard een taakstraf moet eisen. Dat is mijn punt. Voorzitter, dan kom ik bij mijn laatste punt en dat is dat ik teleurgesteld ben in een brief van de minister die gaat over de strafmaat. We hebben namelijk in het coalitieakkoord afgesproken dat we straffen gaan verhogen die toezien op de verboden productie van grootschalige handel en grootschalige bezit van drugs. Dit wordt bevestigd in het rapport over dat genaamd is de vestigingsklimaat voor drugscriminaliteit in nederland. Dat is uitgevoerd door de tilburg university die zeggen strafoplegging in nederland is laag. Als je het vergelijkt met andere landen. Dus die afspraak in het coalitieakkoord is keihard en snel nodig. En nu lees ik in die brief dat de kamer eind of twintig, vierentwintig het voorstel tegemoet kan zien. Voorzitter, dat vind ik om even maar duidelijk te zijn. Daar ben ik het niet mee eens. Kan dat niet sneller wat daar minister doen om te versnellen en ik vind anders dat we ook hier in de kamer met elkaar een uitspraak met een uitspraak. De minister er en als alle mensen die er zo hard aan werken. Misschien kunnen motiveren om dit sneller te doen. Voorzitter, dank

[0:14:52] dankuwel heeft

[0:14:53] iets meer tijd gekregen. Dus die gun ik ook natuurlijk ook de andere leden. Dus laten we meteen maar gaan doen. Mevrouw helder pvv

[0:15:01] dankuwel voorstellen bij de voorbereiding van dit debat had ik eigenlijk eerlijk gezegd wel een beetje verdrietig terwijl liquidaties en vergis moorden plaatsvinden. Ik ga na inmiddels niet alleen maar een deurklinken worden gehangen, maar ook daadwerkelijk tot ontploffing worden gebracht en een rapport van de onderzoeksraad voor veiligheid waarin gehakt wordt gemaakt van de beveiliging van drie personen is de conclusie en de brieven die vandaag op de agenda staan dat er in nederland geen sprake is van die vestigingsklimaat van drugscrimineel criminelen maar meer van die marktplaats een fatsoenlijk nederlands hoe shit. Hoe moeilijk dat het moeilijk is om duurzame samenwerking bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit te organiseren, ondanks de structurele investering van miljoenen aan belastinggeld. De minister, de contouren van de strafmaat ten aanzien van de drugscriminaliteit en het voorjaar naar de kamer stuurt in plaats van die fors te verhogen in combinatie met een verhoogde pakkans

[0:15:55] en aan het eind van ditjaar dat er een wordt bezien of de strafmaat voor uithalers van drugs en havens afdoende is in plaats van ook die te verhogen. Gezien het feit dat inmiddels

[0:16:05] dagelijks soms zelfs minderjarige uit halen worden opgepakt. Dus het lijkt een beetje alsof het tijd genoeg hebben en burgemeester aboutaleb hierover ook al de noodklok heeft geluid. Dat heb ik in een vorige commissiedebat ook gezegd want hij zei ook dat is eigenlijk een beetje een bruggetje naar wat collega michel ook al zei, een taakstraf moet wel nut hebben. Dus een beetje schoffelen en het park. Terwijl je heel veel geld kan verdienen met één keer een nachtje op laten sluiten. Een zo'n container. Heel wat meer oplevert. Voorzitter, dus kort en goed. Wat gaat de minister op al die punten doen hetgeen zij en de genoemde brieven voorgesteld is. Wat mijn fractie betreft volstrekt onvoldoende of kan ik concluderen het mensen op één punt dat de minister in de kamerbrief over de strafmaat die is van dertig maart jongstleden. Maar die stond niet op de agenda of dat ze dan gelukkig toch wat harder van leer trekken want in die brief staat namelijk dat wettelijke sancties moeten gaan aansluiten bij de zwaarste vormen van georganiseerde drugs, criminaliteit en dan staat ook in dat wordt ingezet op het vergroten van de pakkans. En dat is dan ook een bruggetje vastzitten naar het volgende punt, want ook in het vorige commissiedebat in december hebben kritiek geuit op het je doen. We noemen het en sok. Maar het staat voor nationale samenwerking tegen ondermijnende criminaliteit. Toen heb ik gezegd dat versterking van het landelijk internationaal rechtshulp centrum beter is niet column van john van den heuvel van drieëntwintig maart jongstleden las ik dat het ook bezig is met field labs en uitermate vage projecten op vliegvelden en de groothandel, terwijl het werk en dan citeer ik de landelijke recherche over de schoenen loopt en dat is inmiddels bij iedereen wel bekend is de minister minister inmiddels wel bereid om dit en sok op te heffen. Dat vroeg ik toen ook en het landelijk van vind ik ook al de fouten met die afkorting het landelijk internationaal rechtshulp centrum te dat te versterken. De drempel voor gegevens deling weg te halen en daarmee de landelijke recherche echt te helpen voorstel als de wettelijke straffen maximum worden verhoogd van de zwaarste vormen van drugscriminaliteit. Klopt het dat het alleen gaat om grootschalige in en uitvoer, grootschalige productie en grootschalige bezit van harddrugs. En waarom worden voor deze zwaarste vormen als het dan alleen over die zwaarste vorm gaat geen ondergrenzen en dat noemen we dan dus de minimum straffen geformuleerd

[0:18:25] en dat brengt me tot het einde misschien nog een klein vraagje. Want dat heeft ook te maken met die straffe uithalen omdat ik heb in het verleden ook naar de jurisprudentie verwezen omdat het hof heeft geoordeeld dat, gezien de plaatsen waarin dat nieuwe strafbare feiten honderd achtendertig strafrecht en de titel waarin het geplaatst is. Daar zou die gevangenisstraf eigenlijk helemaal niet zo passen. Dus dan wil ik van de minister weten gaat ze dan ook kijken of het dan noodzakelijk zou zijn om het het wetsartikel en een andere titel te zetten. Een beetje technische discussie, maar het moet in de praktijk natuurlijk wel helpen dankuwel. Voorzitter,

[0:18:59] dankuwel voor uw bijdrage.

[0:19:00] Daar ga ik door naar de volgende partij. De pvda, mevrouw, moeten wij.

[0:19:04] Dankjewel. Voorzitter,

[0:19:05] zware criminelen tast de rechtsstaat aan bedreigen. Journalisten dienders verpesten onze jeugd en maken onze steden onveilig. Dat vraagt om een stevige en gerichte aanpak in de intenties zijn goed en de wil is er maar ik vind dat de praktijk weerbarstiger is en dat de uitvoering veel beter moet want dat blijft achter en de kroongetuige regeling is daar een voorbeeld van en we gaan er uitgebreid over praten. Binnenkort. Dus ik ga me nu met name focussen op die ondermijnende criminaliteit die zich vanuit de onderwereld in de kwetsbare wijken in de bovenwereld manifesteert. Zelf heb ik tijdens de begroting een motie ingediend. Voorzitter, om sectoren die kwetsbaar zijn voor infiltratie door criminelen, zoals uitzendbureaus kapperszaken, glazenwassers en autobedrijf te weren uit kwetsbare wijken via eenduidige regelgeving, via een eenduidige vergunnings plicht. Hoe staat het met de uitvoering van die motie en in dit verband wil ik ook graag dat de minister iets doet met de aanbevelingen van het ser-rapport. Als het gaat om fouten huurders komt er uberhaupt een systeem waarbij de overheid het voortouw inneemt, wordt er de verklaring omtrent goed gedrag uitgebreid komt er een witte lijst waarmee je indirect ook huurders met verkeerde criminele bedoelingen. Indirect kunt uitsluiten, graag een reactie over het programma preventie met gezag, een programma dat opzich goed is.

[0:20:21] Fijn dat u dat doet. Mevrouw mission derksen heeft een interruptie.

[0:20:24] Ja, voorzitter, ik zou mevrouw moet er in gehad. Een interessant punt over het wmo dossier onderzoek fouten huurders en in dat onderzoek is ook het punt wordt geadresseerd over hoe screen je nou huurders en daar wordt dan gezegd zou je ook niet als verhuurders met elkaar met lijst. De mens en dat is ingewikkeld. Ik zei ik lijkt mij ook heel ingewikkeld. Dus hoe ziet als dat nou we niet willen dat er allemaal maar lijsten circuleren van al dan niet foute huurders kan ik me voorstellen dat de overheid een rol kan spelen in het op verzoek van een ver huurders screenen van huurders heeft. Mevrouw moet er daar een gedachten over. Hoe ziet zij dit en wellicht ook dat dat zij ook heeft zij het idee hoe de minister hier in staat. Hoe kunnen we nou die huur verhuurders helpen om ervoor te zorgen dat zij inderdaad met dat zij dus de malafide huurders

[0:21:21] buiten sluiten.

[0:21:22] Dankuwel. Mevrouw moeten.

[0:21:25] En waar we heel erg voor moeten waken. Ook in dit als het gaat om het weren van foute huurders

[0:21:33] dat je dus niet een generieke regels hebt waarbij je wellicht.

[0:21:40] Meer doet.

[0:21:42] Dan je zou willen en daarmee mensen hun grondrecht, namelijk een recht op een woning ontzegd luistert heel erg nauw ook die privacy regelgeving en ik vind zelf informatie uitwisseling tussen verhuurders niet zo'n fijne in het rapport wordt volgens mij wel gewezen op wat corporaties doen als het gaat om huurders die niet uw betaling aan uw betalingsverplichtingen voldoen en hoe je daar mee om moet gaan. Dus in de praktijk zijn wel wat voorbeelden waarmee je het kunt rechtvaardigheid. Dus ik ben ook zoekende want die de privacy vind ik belangrijk. De zomer gegevens uitwisselen en huurders uitsluiten. Daar ben ik geen voorstander van. Vandaar dat ik in mijn bijdrage nadrukkelijk aangaf. Daar moet echter de overheid het voortouw innemen. Er worden in dat onderzoek een aantal suggesties genoemd, geen zwarte lijst. Maar bijvoorbeeld een witte lijst. Er wordt gezegd je moet misschien kijken naar een vorm van een registratiesysteem zoals zoals een vog of een uitbreiding van een vog. Maar dat zijn denk ik wel interessante gedachte die nog wel binnen de wet en regelgeving en de kaders vallen en ik ben heel erg benieuwd hoe de minister daar zelf tegenaan kijkt. Je moet hier zorgvuldig mee omgaan. Want dat realiseer ik me heel goed en en de suggesties die worden gedaan. Die zijn wel getoetst. Dus misschien komt de minister tenminste ik hoop dat de minister daar nu alvast met een een reactie op komt. Maar ik denk dat we elkaar begrijpen maar luistert nauw allemaal.

[0:23:13] Dankuwel gaat verder met uw bijdrage van moet.

[0:23:17] Dankuwel voorzitter over het programma preventie met gezag. Dat is op zich een heel goed programma om de jeugd op het rechte pad te houden.

[0:23:25] Maar de vrees dat iedereen het met goedbedoelde en hopelijk goede initiatieven opnieuw het wiel uitvinden. Die was er ook die heb ik eerder genoemd en ook de vraag aan de minister hoe ze dat gaat monitoren op basis van welke indicatoren en wanneer wij weten welke in interventie wel helpt en niet helpt om jongeren op het rechte pad te houden.

[0:23:43] Naast de jeugd moet je in mijn beleving ook naar gezinnen kijken, want deze week las ik nog in tilburg dat zij daar een coach op langdurige criminele gezinnen afsturen om die op het rechte pad te houden en het heeft succes werd een enthousiaste van en ik zag dat naast tilburg alleen maastricht een dergelijke initiatieven kent. Het is maar een voorbeeld. Maar ik wil van de minister weten hoe zij ervoor gaat zorg dragen dat goede initiatieven een wijdverbreid worden en niet effectieve initiatieven, niet

[0:24:09] dan de ondermijnende drugscriminaliteit in de havens die onder onverminderd groot is. Ook hier is wat mij betreft de grote opgave de jeugd uit handen van de criminelen te houden en de integrale aanpak van de zogenaamde uithalers problematiek en het vergroten van de weerbaarheid van kwetsbare jongeren vind ik, net zoals net ook door collega's dekker dus gezegd heel erg belangrijk. Wij hebben

[0:24:30] gezegd dat er meer nodig is. Screening van containers. Daar hebben we ook een motie voor ingediend destijds. Hoe staat het ermee en in mijn beleving moet je bijvoorbeeld ook kijken naar het haven personeel die ingezet zouden kunnen worden door criminelen

[0:24:44] voor hun praktijken. Een invoering van een haven vog of en aivd-screening op deze risico functie die werden genoemd. Beide onderwerpen waren overigens ook onderwerp van nieuws, waarbij de suggestie werd gewekt dat het al in werking was getreden en maar het is nog helemaal niet operationeel begrijp ik. Hoe zit dat. Nou. Minister zou ik haar willen vragen en daarnaast zie ik dat we ons met name focussen op die high impact lions en daarmee lijkt het overigens wel de goede kant op te gaan. De aantal overvallen straatroven neemt gestaag af. De opheldering percentages nemen toe, maar we weten allemaal dat we nu met name een verschuiving zien van de high-impact lions naar de ridder in program de online criminaliteit plunderen van bankrekeningen. Mijn vraag aan de minister wordt het niet tijd om ook deze vormen van misdaad ook als high impact kruin te benoemen en te benaderen en dus ook onderdeel te laten zijn van de high impact crime aanpakken. Tot slot, voorzitter, geweld tegen journalisten. Paar weken geleden kwam het ser-rapport uit. Ik weet dat de minister nog met een reactie gaat komen. Maar dat neemt van mij niet weg dat ik toch even kort wil ingaan op de met bestaand beleid en goede pers veiligheid. Het beleid is goed. Maar in beleid kun je niet wonen. Zou jan segers hebben gezegd op een andere wijze op een cruijff janssen wijzen. Uit het onderzoek blijkt dat het schort aan uitvoering van de afspraken. Het zou de politie ontbreken aan kennis over de afspraken en aan urgentie om iets met de meldingen te doen. Er wordt gesproken over een stop gesprek met de pleger van vaak om mijn agressie afspraak van twee, honderd procent straf eis. Maar dat is blijkbaar niet duidelijk. Kortom, minister, hoe gaat

[0:26:28] zij er nou voor zorgen dat het nakomen van bestaande afspraken sowieso lukt en voor de rest wacht ik gewoon de aan de aanbevelingen in het onderzoek en de kabinetsreactie daarop af.

[0:26:39] Dankuwel. Dan heb ik een vraag van mevrouw kijkt.

[0:26:42] Ja. Voorzitter, mevrouw mutluer heeft de dieren terecht over de vog. De haven van rotterdam en dat dat nog niet operationeel is, is zij het met het cda eens dat als het succesvol is dat dat niet moet blijven. India van rotterdam. Maar over het hele land en ook in de kleinere havens zou moeten worden.

[0:27:00] Die past.

[0:27:01] Mevrouw moeten,

[0:27:02] Dat lijkt mij inderdaad een hele verstandige alles wat helpt dan treed ik in de woorden van mijn collega. Alles wat helpt om ondermijnende criminelen de pas af te snijden. Dat moeten we niet nalaten. Volgens mij heb je het probleem van de uithalers de jeugdige. Het is enerzijds passend straffen, maar ze ook de juiste begeleiding geven. De gezinnen coachen aan de andere kant screenen het screenen van containers dan wel inderdaad ook die risicovolle functie van ja als je dan bij de havenwerk om te zorgen dat dat het de criminelen ook niet lukt om die in te zetten voor hun criminele activiteiten. Alles wat nodig is.

[0:27:46] Dankuwel. Dan ga ik door naar de volgende partijen die er sneller van d zesenzestig.

[0:27:50] Dank. Voorzitter, ik wou het over drie onderwerpen hebben de kroongetuige regeling het rapport koers bepalen en over milieucriminaliteit. Volgende week of de week erna spreken we over het rapport van onderzoeksraad voor de veiligheid. Een collega's hebben al gezegd hoe indrukwekkend en ontluisterend dat rapport zowel in de conclusies als in de aanbevelingen is voor hoe het tot nu toe gegaan is. Ik wil vandaag vooral de kroongetuige regeling omdat de ovv daar wel het nodige over zegt, maar niet eigenlijk. De kern was van het onderzoek wat zij hebben gedaan en tegelijkertijd is het wel een van de twee pijlers eigenlijk van wat er daar mis is gegaan en ook in de kabinetsreactie schrijft de minister. Ik ga die verbetering nu doorzetten en ik wacht even met die uitbreiding. Denk dat dat een goede keuze is. Maar mijn vraag is hoe gaat nou die verbetering vorm krijgen want volgens mij is er ook wel dan als de ovv niet gedaan heeft. Toch het nodige onderzoek nodig over de ervaringen uit het verleden. Want we gaan toch ook dingen gebeuren eigenlijk heel gek vind ik als je het ook weer zo teruglees tot en met mondelinge goedkeuring door de voorganger van deze minister van zo'n belangrijke kroongetuigen deal. Ik ben ook benieuwd hoe de minister op dat punt reflecteert. Wat de onderzoeksraad erover schrijft in haar kabinetsreactie zegt ze dat procureur-generaal overweegt om bij de hoge raad is dat vanuit zijn toezichthoudende rol op het openbaar ministerie overweegt om onderzoek te doen naar de opstelling en de rol van het openbaar ministerie bij de kroongetuige deals en mijn vraag is of op het gebied van getuigenbescherming schrijft ze en mijn vraag is wat is de reikwijdte van het onderzoek gaat het over alle kroongetuigen deals tot nu toe is dat alleen maar op de zaken die ook in het onderzoeksraad voor de veiligheid rapport worden besproken. En wat is de planning van het onderzoek. En hoe zeker is het want het lijkt mij een heel goed idee omdat er volgens mij nog het nodige te leren is. Los van de andere goede ideeën die de minister beschrijft in haar brief over externe toetsing bijvoorbeeld

[0:29:58] dus de vraag wat zijn de concrete stappen, zowel van die zij al kent van de procureur generaal gaat, maar ook wat zijzelf nog voor voornemens heeft hierin in de beslist nota. Bij deze brief staat overigens dat er voor de uitbreiding negen miljoen structureel bestemd is. Dus mijn vraag is ook is dat geld nu beschikbaar voor die verbetering of worden er andere bestemming voor gevonden

[0:30:23] dan het tweede punt. Voorzitter, de het rapport van het who de c ook koersbepalend breng eerst de kabinetsreactie gekregen en ik vond het een interessant onderzoek en ook de eerste reactie omdat het een aantal ingesleten, patronen en dogmas mantras zoals het er hier in het rapport heet ter discussie stelt van integraliteit moet je eigenlijk meer gaan loslaten. Terwijl iedereen is voor integraliteit altijd de focus op drugsgerelateerde criminaliteit moet worden verbreed. Er zijn te sterk op nederland gerichte moeten meer over de grens kijken en we moeten de term ondermijning loslaten. Interessante gewoon ook om de aanpak die vanzelfsprekend wordt ervaren bijna toch weer eens ter discussie te stellen. Dus ik hoor graag wanneer we hier meer van horen. Ik wou het bruggetje maken van die focus op drugsgerelateerde criminaliteit naar milieucriminaliteit waar we het hier relatief weinig over hebben, terwijl ook het openbaar ministerie in het dreigingsbeeld beschrijft wat een verwevenheid, verwevenheid. Dit heeft met de georganiseerde criminaliteit en het krijgt niet alleen hier weinig aandacht, maar ook in de opsporing en in de vervolging lijkt het erop dat er nog veel te winnen is. Algemene rekenkamer heeft ook beschreven hoe eigenlijk een klein deel van de bedrijven verantwoordelijk is voor een heel groot deel van de overtreding en ook van strafzaken. Dus volgens mij zou het goed zijn om daar ook met toezichthouders, maar ook met het openbaar ministerie te kijken of er een veelplegers aanpak kan worden ontwikkeld, zodat ook de mate van inspectie frequentie van inspecties ook afhangt van hoe vaak je in overtreding bent geweest, terwijl de algemene rekenkamer duidelijk laat zien dat er bijna geen verband is tussen die twee, maar ook om te kijken of we niet zoals we hier enthousiaster over de reclassering voor mensen vaak of we die reclassering voor bedrijven ook kunnen doen, zodat we ook bij het bijvoorbeeld het opleggen van een maatregel van verbeter. Uw bedrijfsprocessen zorgt dat deze milieucriminaliteit storten van gif. Noem het maar op. Het is heel gevarieerd

[0:32:32] dat dat ook kan worden gevolgd en dat er ook toezicht op kan worden gehouden en er is een motie aangenomen om te zorgen dat in de wet economische delicten ook wordt opgenomen dat de straffen die worden opgelegd voldoende afschrikwekkend zijn en ik ben benieuwd of dat ook in uitvoering is en wanneer we daar meer over kunnen vernemen.

[0:32:53] Dank, dan heb ik interruptie van mevrouw kuiken.

[0:32:56] Ja, voorzitter over milieucriminaliteit gesproken als we dan kijken naar drugsdumpingen dan vergt dat natuurlijk wel meer dan even een bedrijf inspecteren. Dat is vaak in het heimelijke natuurlijk dat dat het echt gedumpt wordt in een bos of we bij mensen op hun terrein. Hoe kijkt de heer sneller hierna want dat vergt natuurlijk veel meer onderzoek en tijd en houdt vaak verband met die georganiseerde criminaliteit en georganiseerde drugscriminaliteit. Dus hoe moet ik dat precies zien als ze zegt ja. De focus moet meer op die milieucriminaliteit het met elkaar samenhangt en in het heimelijke ook alweer plaatsvindt.

[0:33:37] Meneer sneller.

[0:33:40] Hier zou ik zeggen dat zijn vaak grondstoffen, bijvoorbeeld voor de productie van xtc en volgens mij weet, mevrouw kuiken wat mijn oplossing daarvoor zou zijn, namelijk het reguleren, zodat je dat gewoon, zoals alle andere productieprocessen op een nette manier kan verwerken. In het afval zou dat ook voor beter zijn voor het milieu en beter zijn voor de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Maar wat in dat dreigingsbeeld ook mooi beschreven wordt, is op hoeveel andere manieren het samenhangt met georganiseerde criminaliteit, ook bijvoorbeeld afvalverwerking en andere illegaliteit. Los van de de legitieme bedrijven uit de chemische industrie bijvoorbeeld die hier vaak de overtreders zijn, is de andere samenhang die mevrouw kuik terecht beschrijft er ook en denk ik. Daar moet je inderdaad meer opsporings capaciteiten naar toe en dat kan soms ook tijdrovend zijn. Dus dan moet er ook voldoende aandacht voor zijn.

[0:34:35] Dankuwel dan interruptie van mevrouw moeten we.

[0:34:37] De pvda. Ja. Dank, voorzitter, het was nog een onderzoek over drugscriminaliteit waar mijn collega's overigens net over gehad waarin

[0:34:49] in de reactie geeft de minister dan blijkt van dat het rapport haar aanknopingspunten biedt om drugscriminaliteit aan te pakken. Maar wat ikzelf miste in in die reactie was van mij best wel in een in het oog springende conclusie van de onderzoeken dat het amper mogelijk is om van de criminele drugsnetwerk af te komen. Zolang de gelegenheid structuren in stand blijven en dat verdwijnt als er als er voor de meest gangbare verdovende middelen zou worden afgestapt van criminalisering. Heel erg denken aan wat er nu in duitsland gebeurt, viel dat mijn collega's ook.

[0:35:25] En.

[0:35:26] Wat vindt hij er eigenlijk van dat er geen reacties op is gekomen en wellicht kan hij even reflecteren op datgene wat de onderzoekers hebben gezegd op dit onderdeel.

[0:35:39] Ik ga ervan uit dat de heer sneller weten over.

[0:35:40] Welk onderzoek. Het gaat sneller.

[0:35:43] Dit gaat over het onderzoek. Het vestigingsklimaat voor drugscriminaliteit in nederland door toine spapens een dik van mijn van mijn ik weet ik weet ik hoef het niet voor de minister in te vullen. Maar ik denk dat ik weet wat zij ervan vindt en ik denk ook dat mevrouw mutluer weten wat ik ervan vind kijk, ik zou er heel erg voor zijn om in ieder geval cannabis te reguleren en ik zie je een goede zaak om denk dat dat ook nodig is om excellentie te gaan reguleren omdat je voor alle redenen die we net genoemd hebben, zowel volksgezondheid als voor criminaliteitsbestrijding, maar dat er wel internationale samenwerking voor nodig is dus ook de verbinding met het vorige thema en dat dat nog ingewikkeld is. Dus ik snap ook heel goed. Los van onze meer

[0:36:29] inschatting of ideologische verschillen hoe je het wilt noemen tussen de minister en mijzelf snap ik heel goed. Haar bestuurlijke realiteit en die realiteit die daar leef ik ook in dat het nog niet gebeurd is en dat het niet te accepteren is. Zie ook wat er in onderzoeksraad voor de veiligheid weer staat dat we met die realiteit te maken hebben en dat we daar ook weerbaar moeten zijn en niet naïef moeten zijn en tegen die achtergrond laat dat onderzoek ook wel heel goed zien. Volgens mij want die gelegenheid structuur, zoals mevrouw noemt want die allemaal behelst en dat is gaat van logistieke knelpunten tot de knowhow tot de investeringscapaciteit die mensen hier hebben kunnen opbouwen omdat we het sinds de jaren zeventig hier slecht geregeld hebben aan de achterkant aan de achterdeur. Dus ik zou er een fundamenteel andere oplossing voor hebben en tegelijkertijd hebben we ook zolang het de duitsers zijn ook nog niet zover dat ze xtc reguleren of dat ze hetgeen probleem zouden vinden als wij dat hier zouden doen. Uit onszelf hebben we daar ook wel mee te maken en moeten we daar helaas ons op een realistische manier ook toe verhouden.

[0:37:34] Dat was uw laatste interruptie, mevrouw moet er dan ga ik door naar de volgende partij. Mevrouw kijkt van het cda.

[0:37:41] Voorzitter, dank het heftige geweld door drugscriminelen is al jaren niet meer beperkt tot de onderwereld, maar heeft impact op onze samenleving op advocaten bestuurders, journalisten, politici die worden bedreigd of erger

[0:37:55] vanwege hun beroep, maar ook onze jongeren zijn een prooi voor criminelen die eigenlijk een soort weggooien radertjes zijn in een miljarden business en daartegenover. Ik zeg het vaker tegenover hem georganiseerde misdaad moet een georganiseerde overheid staan en dat is om de opgave en daarvoor moeten we allerlei wapens inzetten om die strijd met dat veelkoppige monster aan te gaan.

[0:38:22] Een van die zaken is natuurlijk indien miljarden business gaan snijden en dat verdienmodel in kaart gaan brengen.

[0:38:31] Daarover hebben denk ik ook als het gaat om de kroongetuige regeling en de kleine visjes pakken. Een ander debat. Dus daar spreken we plenaire een andere keer over. Het gaat ook over de strafmaat en mevrouw bikker heeft met een aantal collega's hierover een motie ingediend. Daar is een onderzoek over gedaan en het blijkt wel dat onze straffen gewoon gemiddeld lager zijn dan landen om ons heen.

[0:38:58] De minister heeft aangekondigd jaar. Ik ga er wel wat aan doen maar dat is ons wat ons betreft niet stevig genoeg. Dus we willen van de minister echter meer boter bij de vis. Wanneer gaat ze daarmee komen om echt die straffen omhoog te gooien. Die pakkans moet omhoog. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar hoe we er nu voorstaan ook gegeven. Andere landen moeten die straffen omhoog. Wat ons betreft

[0:39:21] als ik het heb over de georganiseerde overheid. Dan gaat het ook over de aanpak van de logistieke punten. We hebben gezien dat rotterdam en antwerpen een goede samenwerking heeft. Maar hoe zit het nou met die kleinere havens eerder al schriftelijke vragen over gesteld over de logistieke punten in noord nederland waar we zien dat door de mindere politiecapaciteit daar echt gaten vallen. En dan krijg je natuurlijk een waterbedeffect dat criminelen opzoeken. Daar waar het makkelijker is om hun business te voeren. Dus hoe zorgen we ervoor dat dat beter op elkaar aangesloten gesloten staat bent ook met de minister eens jaar internationaal moet je echt die lijnen gaan doortrekken. Het houdt niet op bij de grens, maar ook hier in nederland moeten we zorgen dat er geen gaten vallen. Dus kan de minister daar op ingaan. Hoe ze dat waterbed effect aanpak, aanpak. De in de interruptie op mevrouw mutluer heb ik het al gehad over de vog in de havens.

[0:40:22] Dan kom ik bij creamy.

[0:40:24] Voordat u dat doet, een interruptie van de heer sneller.

[0:40:27] Omdat ik de we hadden het al even over zolang de realiteit op drugsgebied is zoals die is, moeten we.

[0:40:33] Die zorgen.

[0:40:34] Dat de aanpak effectief is en de aanpak aan de grenzen aan de main poort is een van de belangrijkste plekken. Volgens mij om dat aan te pakken. We hebben ook van niet. De rotterdam mainport. Maar juist die andere mainports ook bericht gekregen. We moeten wel dan ook aan tafel zitten met de grote mijn en het moet ook in samenhang worden bekeken en ook aangepakt. Want anders is het gewoon de zwakste schakel waar het doorheen gaat. Hoe kijkt mevrouw kuik naar die oproep ook.

[0:41:04] Mevrouw kuiken. Ja, die deel ik. Dat is natuurlijk een punt waar we allang met meerdere collega's op inzetten van ja jongens we moeten niet naïef zijn want criminelen zijn ook inventief en daar waar de controle laag is, zullen de kansen worden gevonden door criminelen. Dus wat ik zeg daar moeten georganiseerde overheid tegenover staan. Dus die kleinere logistieke punten moeten absoluut in een integraal plan worden betrokken

[0:41:35] dat we met elkaar een stevige aanpak hebben en niet alleen najaar daar de eerste initiatiefnemers die de volvo gaan in de in de haven van rotterdam.

[0:41:46] Maar die samenwerking is hard nodig. Zo deel ik.

[0:41:48] Dan een interruptie van mevrouw mission derksen.

[0:41:52] Ja, voorzitter over knelpunten gesproken waar drugs doorheen komt. Daar gaat het volgens mij ook over de post en pakketbedrijven en u heeft een de voorganger van mevrouw kijkt mevrouw van toorenburg. Die heeft zich daar ook in het verleden al breed opgemaakt en ook kwaad om gemaakt in het blijft allemaal hangen natuurlijk in het grondrecht van het briefgeheim en natuurlijk ook een postbedrijven wat gewoon private ondernemingen zijn, maar feit is dat er gewoon ontzettend veel drugs ook via de post wordt verspreid. Ik heb deze week mijn tweede set schriftelijke vragen er ook aan de minister over ingediend. Maar hoe kijkt mevrouw kuik daar tegenaan? Wat is in haar ogen te doen als we het hebben over aanpak van logistieke knelpunten. Wat moeten we dan eigenlijk doen richting die post en pakketbedrijven,

[0:42:41] mevrouw kuiken.

[0:42:42] Dat is een terecht punt. Ik was vorige week bij verslavingszorg noord nederland en daar sprak ik ook met jongeren die verslaafd waren geraakt en harddrugs is hoe kom je eraan en dat kwam via de post

[0:42:55] ook allemaal andere manieren, maar ook echt wel via de post en ik heb al eerder wel berichten gezien dat honden worden ingezet die die daar specifiek op getraind zijn om uit te vinden dat er bijvoorbeeld drugs in pakketjes en in brieven zitten.

[0:43:13] Wat mij betreft zetten we daar nog meer op in. Ik weet niet wat er mogelijk is. Maar die vraag speel ik ook graag door naar de minister. Welke mogelijkheden zij ziet om dat nog te intensiveren.

[0:43:23] Dankuwel dan de laatste interruptie van mevrouw bikker.

[0:43:26] Ja voorzitter, ik gok er maar op dat de heer van der staaij niet heel erge dingen gaat zeggen waar de christenunie van steigers waar dat gaan we dan weer ontdekken. Mijn vraag aan mevrouw kuiken is de volgende. Wij dienen in tweeduizend, eenentwintig samen motie m juist om die noordzeehaven aanpak van de grond te laten komen en ook meer te laten zijn dan alleen rotterdam of alleen antwerpen, maar juist ook met het oog op die kleine havens. En nu zien we alsnog dat juist daar de zorg wordt geuit, ook ten aanzien van de politiecapaciteit en ook vooruitdenkend. Ook in wat nodig is. Voor die verdere haven aanpak, zou ik mevrouw kuiken willen uitnodigen welke concrete dingen kunnen we nou met de minister gaan doen om te zorgen dat we inderdaad ook voorbij. Alleen de grote havens gaan kijken dat we van groningen tot aan vlissingen, maar ook in het overleg verder voorkomen dat telkens het allerkleinste haventje toch weer degene is die de aller zwaarste lasten binnenkrijgt. Hoe ziet dat in het licht van onze gezamenlijke motie.

[0:44:21] Ja voorzitter en die weet ik inderdaad nog en de vraag is natuurlijk wat er in de tussentijd gebeurd toen wij dat punt hebben aangekaart.

[0:44:32] We zien natuurlijk dat er het schort aan een evenwichtige verdeling van handhavingscapaciteit over het land dat in een aantal regio's dat het gewoon echt heel hard werken is

[0:44:45] om die handhaven voor elkaar te krijgen in groningen hebben gezien dat in bepaalde gebieden agenten zelfs huiverig zijn om ergens naar toe te gaan omdat ze niet weten of zowel de backup hebben als er echt wat aan de hand is. Dus dat is

[0:45:01] volgens mij heel urgent om hiermee aan de slag te gaan die verdeling naar de verdeling te kijken. We moeten natuurlijk ook voor de lange termijn zorgen dat we voldoende mensen opgeleid krijgen. Want ik besef me ook. Je trekt ook niet zomaar een blik nieuwe mensen open.

[0:45:20] Maar er zullen op verschillende punten. Ook met samenwerking zal dat echt moeten worden verstevigd zijn benieuwd wat er in de tussentijd is gebeurd, maar ook wat er nu gaat gebeuren om die gaten te gaan dichten.

[0:45:31] Dankuwel. Gaat u verder met uw bijdrage.

[0:45:33] Voorzitter en de uithalers. Dat punt daar is al het een en ander over gezegd de bedoeling was natuurlijk om te zorgen dat er ook echt een gevangenisstraf boven het hoofd hangt. We zien nu een beetje een richting op dat dat voorwaardelijk zou zijn en dat was natuurlijk niet de bedoeling van de wetgeving. Kijk als je het over je echt jonge jonge kinderen hebt dan kan de rechter daar een

[0:46:00] een afweging maken als het gaat om criminele uitbuiting. Dat gaf mevrouw bikker, ook al aan. Dan kom ik op het punt van criminelen.

[0:46:08] Families voordat u dat doet, een interruptie van de heer sneller.

[0:46:11] Kan in andere gevallen. De rechter die afweging niet maken,

[0:46:15] Mevrouw kijkt.

[0:46:16] Voorzitter, ik zag in een brief wat we hadden gekregen naar aanleiding van vragen van de kamer van de minister van wat is nou de stand van zaken van de regelingen die we hebben getroffen om uithalers mensen die in containers in de haven drugs pakketten eruit halen om die te bestraffen en het te laten afschrikken, zien wij in die brief dat er een effect is dat de rechter zegt ja. In vergelijking met de andere artikelen vinden wij deze straffen misschien wel een beetje te hoog. Maar dat is wel de bedoeling van onze kamer geweest

[0:46:59] waarom we deze wet hebben ingericht. Dus daar zit wel mijn zorg

[0:47:05] en die zorg deel ik hier ook met de minister.

[0:47:11] Een laatste de wet,

[0:47:13] Wetgever heeft een maximum straf in het wetboek van strafrecht gezet

[0:47:18] en vervolgens gaan de rechter op basis van een individuele casus te naar kijken en volgens hen passende straf opleggen.

[0:47:27] Een vraag is twijfelt mevrouw kuik aan de capaciteit van de rechterlijke macht. Om die inschatting te maken op basis van de wet die er ligt.

[0:47:34] Er-voorzitter. Maar zo zit het natuurlijk niet. Voorzitter, zo zit het natuurlijk niet. We hebben in de brief gezien dat het hooggerechtshof heeft gezegd ja maar als je als wij de wet bekijken, dan zal dat dan zien wij dat de straf gewoon niet past binnen de wetgeving, terwijl wij een opdracht hebben gegeven of in ieder geval een wetsbehandeling hebben gehad waarin wij wel hebben duidelijk gemaakt dat we juist als het gaat om uithalers

[0:48:03] daar stevige straffen over ten over willen hebben staan om ook een afschrikwekkend effect te hebben als nu blijkt dat de rechter het zo uitlegt in algemene zin en niet in een specifieke casus en we hebben het niet over een individuele casus.

[0:48:18] Ja dat is dan voor een first offenders voor de mensen die voor het eerst dit dit delict plegen, zal een voorwaardelijke straf, oftewel mij. Ik kon niet in de gevangenis. Maar als je het nog een keer doet dan dan wel worden opgelegd. Kijk in in individuele casussen. Daar heb ik het niet over. Maar als dit nou de de lijn behoort dan is denk ik. De intentie van wat wij hebben bedoeld als als wetgever niet goed begrepen.

[0:48:47] Gaat u verder met uw laatste onderdeel?

[0:48:49] Voorzitter dan criminele families in tilburg is er een succesvolle aanpak. Dat zijn geen snelle winsten. Dat duurt voordat je jaar criminele gezinnen uit het criminele circuit haalt en op het rechte pad houdt dus intensieve begeleiding. En dan gaat het niet over de grote drugsbaas. Maar mensen die in de problemen zijn zijn gekomen en daar niet uitkomen.

[0:49:20] Ik ben benieuwd of dit niet verder doorgezet kan worden, want het vergt nauwelijks capaciteit van de politie en andere overheidsinstanties vooral een coach die gezinnen daarbij helpt relatief goedkoop zou ik zeggen als het aan de ene kant vier ton kost maar één komma drie miljoen oplevert, zou ik zeggen. Minister kunnen we die breder inzetten.

[0:49:43] Voorzitter, tot slot,

[0:49:45] Dan kom ik tot slot.

[0:49:47] Vorige week hebben natuurlijk een debat gehad over cybercrime vrij onzichtbare kruin waar je slachtoffers in niet ziet.

[0:49:58] Een artikel zagen we over een grootschalige onderzoek waarbij slachtoffers slachtoffer mensen, slachtoffer woorden die geestelijk en financieel kapot worden gemaakt door cybercrime crimineel forum die pakketjes met gegevens van mensen.

[0:50:18] Ik.

[0:50:20] En hoe zit het met de slachtoffers hiervan?

[0:50:23] Maar hoe.

[0:50:24] Worden de mensen geholpen die hierin terecht komen. Het is heel grote fbi heeft samen ook hier een grote rol in gehad. Je ziet het ook onder jongeren dat je dus voor een dollar gegevens van iemand kan kopen en iemand kan oplichten

[0:50:41] en dat kan hele grote impact hebben op de levens van mensen. Het is niet zichtbaar voor de dader dus aan de provincie kant zit daar een rol, maar ook de slachtoffers. Hoe komen zij hier uit? Wat voor hulp wordt geboden? En voorzitter, ik zie knip. Ik moet afronden. Tot slot.

[0:50:58] Daarvoor. Een interruptie van mevrouw helder

[0:51:01] was even terug te komen op die uithalen als de wet. Want ik heb dat het verleden samen met collega mission. Dat staat in die brief

[0:51:09] ontstaan hard voor gemaakt en mijn vraag is dan speel ik me eventjes door want ik heb ik een vraag aan de minister mij kom ik graag het standpunt van

[0:51:17] vooral kuiken hierover. Kijk. Het punt is dat wij als wetgever wetgeving maken en dan wachten wat ook van tevoren advies van de rechterlijke macht gevraagd en het artikel is juist in die afdeling in die titel geplaatst omdat

[0:51:32] die plek dat past bij huisvredebreuk en lokaal vrede breuk en zo hebben wij dat daarom. En die afdeling gezet met deze strafmaat en mijn vraag aan de minister is als nou blijkt dat het hof zegt van ja maar goed. En die titel past eigenlijk geen gevangenisstraf. Gezien de ernst van de delicten die daarin staan of een vrouw kijkt dan het met mijn fractie in te stappen het dan misschien maar moeten verplaatsen met een wetswijziging, want de minister schrijft ook uithalers hebben een belangrijke rol in het faciliteren van georganiseerde criminaliteit

[0:52:02] wel mevrouw.

[0:52:03] Ja exact. Zij hebben een hele belang.

[0:52:07] Marijke rol.

[0:52:07] In het faciliteren van de georganiseerde misdaad en daar moeten we het aanpakken. En als blijkt dat omdat wij het in een verkeerde sectie dan schijnbaar hebben gezet. Dat dat niet uitwerking zoals we willen dan zullen we moeten wijzigen. Maar misschien kunnen we vanaf hier ook de boodschap meegeven wat wat nog een keer onze bedoeling was en scheelt dat ook weer een hoop bureaucratie.

[0:52:33] Dankuwel daarvoor. Dan ga ik door naar de volgende partij.

[0:52:36] De heer van der staaij van de sgp,

[0:52:38] Dankuwel. Voorzitter

[0:52:40] voorzitter, soms lees je van die rapporten.

[0:52:43] Dan denk je nu zal iedereen wel overtuigd zijn. Die zal iedereen zeggen. We moeten jarenlang aan de slag om deze strijd te winnen en ik had al een paar jaar geleden toen met het rapport van tops en tromp

[0:52:53] over de achterkant van amsterdam. Echt zo duidelijk hoe totaal uit de hand was gelopen dat ze echt zij de illegale productie, drugsproductie en drugshandel moet een massief beleid van repressie krijgen zolang opsporing als vervolging. Het is een opdracht die zweet en chagrijn voren brengen want de groot deel is bestemd voor de export tussen miljarden industrie die slag is niet zomaar gewonnen. Hou vol. Ga ermee door.

[0:53:17] Ik moet zeggen. Het heeft mij aangemoedigd. Maar het is net als op zondag nog eens met preken dan hoor je dat met z'n meest gesticht zijn door de preken die aansluit bij wat ze zelf al vonden en dat het lastig is om juist ook echt die gedragsverandering te krijgen. Dus we moeten hier alert op zijn. Het is niet zomaar gewonnen. Ook niet dat er een brede inzet blijft. Maar het is dus wel nodig en daar wil ik

[0:53:38] mee beginnen om de minister in ieder geval te complimenteren dat ook wat in de vorige periode zichtbaar. Een impuls. Toen kreeg ook in de strijd tegen ondermijning nu echt wel voortgezet wordt en dat dat stokje ook steeds weer overgedragen moet worden. Het is

[0:53:52] gelet op het enorme geld wat er verdiend wordt, is het ongelooflijk belangrijk om hierin vol te houden om zowel te kijken naar de maatregelen. De strafmaat omhoog is al gezegd staat in het coalitieakkoord motie bikker aangenomen.

[0:54:07] Dat gaat wel wat traag. Wat ons betreft wordt er ook meer vaart achter gezet. Collega's zei dat ook al omdat omhoog te brengen en heeft tenminste enig idee welke mate dat hij dat omhoog zou kunnen, zou niet ten minste dat een derde moeten zijn is wat wij zouden willen suggereren.

[0:54:26] Voorzitter,

[0:54:28] dan ook de cultuur moet er daarbij in ogenschouw houden het. Dat werd ook nadrukkelijk gezegd van waarom komt het zo uit de hand lopen.

[0:54:35] Ja eigenlijk ook de cultuur van gedogen. Dus is dat ook niet een aspect wat ook de aandacht blijft verdienen. Wil je echt die strijd willen niet alleen de maatregelen om ook de cultuur van gedogen en is daar ook al vordering in. Hoe kijkt de minister daartegenaan

[0:54:52] de pakkans is natuurlijk ook nogmaals dat is ook een klassieker dat we niet alleen bij iedereen die over de strafmaat begint krijgt u tegenwoordig pyjama. De pakkans is heel belangrijk. Zeker pakkans absoluut ook. Maar laten we die dingen die tegen elkaar uitspelen en van allebei werk maken voor ze dan de menen poort

[0:55:11] over de menen poort heb ik nog te vragen.

[0:55:14] Ook naar aanleiding van de de duidelijke brief van de burgemeester van vlissingen en hun ervaringen ook met

[0:55:20] de zeehavens vanuit zeeland west brabant

[0:55:26] een integraal plan collega's hadden het al over die zeiden van kijk niet alleen naar die havens ieder apart. Maar hoe zorg je dat het niet alleen stuurgroepen is die af en toe aan tafel komt zitten maar dat er echt iets gebeurt

[0:55:37] dat we met elkaar de schouders onder wordt gezet en geleerd wordt en verder gekomen wordt en voldoende financiële middelen. Dat waren er twee concrete hartenkreten die ons ook bereikt vanuit de de zeehavens en ik wilde hier graag ook bij de minister verder leggen dan tot slot over de aanpak van corruptie zeehavenpolitie, rotterdam een bezoek aan hen bracht ook zeer nuttige aanbevelingen mee zijn. Je leert er ook van het relatief kleine aanpassingen grote impact kunnen hebben. De terugdringen van uithalen die vaak dankzij corruptie binnen weten te komen

[0:56:15] ook concrete punten die wij meekregen was de rederij gaat met hen in gesprek over plaatsen van containers met deuren tegen elkaar zodat uithalen onmogelijk wordt scheepvaart opleiding in gesprek gaan gaande screening aan de voorkant van studenten die meer alertheid die mogelijkerwijs onder druk uit het criminele circuit opleiding volgen om binnen te komen en punt van tilburg waar collega kuiken net ook al over sprak. Volgens mij staan ook mooie projecten met rijksgeld maar wordt er ook van geleerd van dit soort lokale projecten dat als ze zeggen daar werken dingen goed dat we die ook breder kunnen inzetten.

[0:56:48] Voorzitter, tot zover mijn bijdrage.

[0:56:50] Ja mooi. Ik ben de eerste die.

[0:56:51] De tijd.

[0:56:52] Is gebleven is.

[0:56:55] Ja. Nee, u terecht en een goed voorbeeld voor de rest in de kamer zou ik zeggen. Complimenten dan toch naar de laatste partij mevrouw bikker van christenunie.

[0:57:05] Zet stopwatch aan dankuwel. Voorzitter voorzitter, de enorme voorraad crimineel geld die verdiend wordt in de illegale drugsindustrie is de motor voor de georganiseerde drugscriminaliteit en die ondermijnt dit land. Die zien we op zoveel plekken boven komen en met alle hele heftige gevolgen van dien. Want onze rechtsstaat staat daardoor onder druk en daarom is er bewust gekozen om in deze kabinetsperiode de focus te leggen op het verstrooien verspreiden, maar vooral eigenlijk verwoesten van de illegale drugsindustrie. Ik wil er toch maar eens even stevig zeggen want dat is nodig. Willen we kunnen werken aan een veilige rechtsstaat en voorzitter, dan liggen er twee wmo dossier onderzoeken die heel veel zeggen over het klimaat voor drugscriminaliteit en de aanpak hiervan. Een collega's hebben al verschillende voorbeelden gegeven, maar de top van de drugscriminaliteit is nog te goed georganiseerd en kan goed buiten schot blijven en het eerste onderzoek dat ik wil bespreken laat zien dat nederland een handelsland is ook waar het op drugs aankomt en wat wat mij betreft is dat zo snel mogelijk over. Maar

[0:58:06] dan moeten we wel verschillende dingen doen. Een van die dingen is de strafmaat zodat die zwaarste criminelen zich niet straffeloos wanen en ik sluit aan bij alle collega's die hebben gezegd dat de motie bikker. Maar daar gaat het niet om dat die strafmaat zo snel mogelijk omhoog moet. Er moet worden ingevoerd. En dan stelt het mij teleur dat juist deze minister die ik zo ambitieus kennen zo gebrand op stevig aanpakken dat die zegt eind van ditjaar kom ik met een voorstel. Ik had op meer gerekend. Maar het is nog lente. Voorzitter, dus ik hou goede moed kan de minister zeggen hoe ze dit kan versnellen en tweede punt voorzitter, is dat. Ik zie dat we eigenlijk een soort nederland is de wehkamp van de drugs geworden. Wij exporteren als een malle. Negentig procent van de drugs die hier binnenkomt is weer voor andere landen bedoeld tegen iedereen die nog gelooft in de legalisering biedt te zeg ik zullen we eerst maar eens even gaan stoppen met de wehkamp van de druk zijn en hoe ziet de minister dat vorige sorry voor week komt. Dat had ik niet moeten doen. Het post pakketjes bedrijf van de drugs. Dit dit moet uit de handeling als het kan. Voorzitter, hoe kunnen we wel doen en ook hoe kunnen we voorkomen dat bijvoorbeeld pakjes vanuit duitsland worden gestuurd, want ook dat gebeurt volop ooit stelde deze minister in een andere hoedanigheid hele stevige kamervragen waarin ze precies liet uitzoeken naar welke landen er verzonden werd. Hoeveel dat gebeurde, waardoor honderd procent controle was en ik zal aan de minister willen vragen. Kom to the point. Pak je een stevige aanpak op en u kan zomaar putten uit het goede werk van kamerleden. Eerder

[0:59:27] over de haven aanpak is al veel gezet gezegd. Voorzitter, ik wijs er wel op dat de motie die ik indiende met mevrouw kuik. Ook ging over de kleine havens en op dat punt zou ik de minister graag specifieker horen

[0:59:38] dan over de ondermijning in het landelijk gebied. Ten slotte. Ik vraag de minister of zij kennis heeft genomen van het rapport ondermijning in het ommeland over ondermijnende criminaliteit in de provincie groningen kan de minister met een integrale reactie komen op dit rapport. Dat laat zien dat waar de capaciteit schaars is vertrouwen in de overheid weg en de grens met de zee en duitsland dichtbij een vruchtbare bodem voor ondermijning ontstaat en wat kun je ertegen doen als gemeente wanneer je zestigduizend inwoners hebt verspreid over drie, honderd vierkante kilometer met maar één politieauto in het weekend een oppervlakte drie keer zo groot als de stad den haag.

[1:00:11] Het kabinet is nu bezig met een reactie ten aanzien van groningen en het rapport elke regio telt. Maar ik vraag de minister om daarbij nadrukkelijk aan te haken en ook het veiligheidsaspect mee te nemen, kan hij dat toezeggen. En dan ben ik heel benieuwd naar het vervolg. Dat waren mijn belangrijkste punten voorstellen en zelfs zo goed binnen de tijd blijft. Kom ik toch nog op een tweede rapport het rapport koers bepalen

[1:00:31] want daaruit blijkt dat het lastig is voor de overheid om drugscriminelen een stap voor te blijven en er werken heel veel mensen bij bij ministerie bij politie keihard aan mag ik hem vandaag. En ook bij de douane complimenteren. Want dat is geen eenvoudige strijd. Het vraagt veel van die mensen ook in hun persoonlijke veiligheid. Dus dankjullie wel allemaal dat je dat doet voor nederland. Maar we lezen daarin ook dat het niet eenvoudig is om deze professionele krachten goed vast te houden dat we te vaak afhankelijk zijn van externe inhuur en daarom vraag ik de minister om indringend daarop te reflecteren. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het werken bij de overheid juist op dit punt aantrekkelijk blijft en mensen ook kunnen doorgroeien in het stevig aanpakken van drugscriminelen. Want eigenlijk doe je daarmee echt iets heel erg belangrijks voor onze rechtsstaat. Dus die mensen moeten we koesteren vast te houden en waar mogelijk nog meer werven dankuwel.

[1:01:18] Dankuwel ook de complimenten voor tijdsbesteding. Dan heb ik een interruptie van mevrouw mission derksen.

[1:01:24] Voorzitter, mevrouw bikker hadden het ook over de post pakketbedrijven. Ik had daar ook een interruptie voor aan mevrouw kuik en zij zegt inderdaad zijn complimenteert de minister in de tijd dat ze kamerlid was om het overzicht hebben van wat er allemaal wat er allemaal aan de hand is. Maar ik samen met mevrouw bikker willen vragen wat wat vindt zij dan dat er moet gebeuren. Wat mevrouw kuik zegt ja. Daar loopt er wel eens een hond. Ik zeg u, zij het niet zo. Maar ze hebben een hond. Maar ik wil er is niet een standaard een drugs rond in al die loodsen waar al die pakketjes doorheen gaan. We hebben een post interventie team. Maar is dat nou voldoende is. Ik zit ook te zoeken. Misschien dat u mij daarop kan inspireren. Wat is nou nodig om inderdaad ervoor te zorgen dat die drugs gewoon niet meer via al die post en pakketten gaat, zodat ze net zoals dat we zoveel moeite doen om te zorgen dat die drugs uit die containers blijft en ik heb sterk het idee dat hier echt een tandje bij moet. Maar ik hoor graag uw deden.

[1:02:23] Voorzitter, dankuwel. Dank ook voor de vraag die eenvoudiger gesteld is dan beantwoord. Dat wil ik er wel bij zeggen want we zien bijvoorbeeld alweer de verschuiving van de pakketjes naar de andere poststukken dus telkens als je ergens op duwt zit je onmiddellijk ook weer in een volgende zone en dat vraagt dus wat mij betreft heel uitgekiend kijken hoe gaan die post stromen. Meestal begint dat niet bij zelf een brief sturen naar iemand. Maar dat begint ook alweer met online.

[1:02:46] De handel,

[1:02:46] Daar heb ik de minister al heel vaak op een vraagt wat kunnen we doen om die online handel te blokkeren. En juist ook allerlei sites die wat meer in de obscure hoeken van het world wide web zitten om die juist stevig aan te pakken en daar daar brandt ik van ongeduld en dat weet de minister ook, maar ook als het gaat om het stevig scannen van de post.

[1:03:06] Dan moeten maar een poosje een tandje bij want we staan nu gewoon bekend als het land waar je heel makkelijk al die zooi kan versturen en verspreiden. De hele wereld in. Dat zal dan wat meer geld kosten. Laat de minister dat maar duidelijk inzichtelijk maken wat daarvoor nodig is en daarin ook op optrekken met de grensstreken. Want ik heb al te vaak gezien dat als wij net iets een beetje steviger aanpakken. Dan ontstaat het verkeer in de grensstreek. Dus hier moet wat mij betreft ook europese gekeken worden welke mogelijkheden er zijn en we hebben in ieder geval niet voor niets de samenwerking met de omliggende landen om daarin koers te zetten. Dus hier in een paar handreikingen en ik sta open voor meer maar dat er wat moet veranderen is duidelijk, want wij moeten niet het exportland van druk zijn en dat is wel het geval.

[1:03:46] Dankuwel. Dan was dit de eerste termijn aan de zijde van de kamer. Ik ga schorsen voor twintig minuten betekent om vijf over half drie dat we de vergadering hervatten met de eerste termijn aan de zijde van het kabinet

[1:27:20] goed als iedereen gaat zitten. Het is inmiddels vijf over half drie dan er wat ik de vergadering. Onze commissiedebat over criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit. We gaan naar de eerste termijn aan de zijde van het kabinet minister van justitie en veiligheid. Mevrouw liesje bus, sigrid is.

[1:27:38] Aan u het woord dankuwel. Voorzitter en de voorzitter vroeg mij net of ik een korte inleiding had maar dat heb ik altijd en ik geef altijd direct antwoord want ik ben lang genoeg kamerlid geweest om te weten hoe irritant het is als je dat niet doet. Dus ik beginnen met een korte inleiding. Want ik ben wederom, zoals altijd wel erg blij dat in deze commissie spreken over dit belangrijke onderwerp het aanpakken van georganiseerde ondermijnende criminaliteit, eén van de grote prioriteiten van dit kabinet omdat de gevolgen van deze criminelen en hun acties ons hele samenleving, democratie en de rechtsstaat ondermijnen en raken de gevolgen reiken verder dan alleen de traditionele terrein van justitie en veiligheid. Het gaat over kansen voor jongeren, geldstromen, witwassen over het beschermen van de rechtsstaat en iedereen die zich daarvoor inzet en het gaat over heel veel meer en dat is ook de reden waarom we met het hele kabinet hiermee bezig zijn en ik natuurlijk graag de coördinatie oppakken. Voorzitter, ik volg in mijn beantwoording van de gestelde vragen de vier lijnen die ook in de aanpak terugkomen. Dus we beginnen met voorkomen dan verstoren dan bestraffen en de vierde lijn is beschermen en dat zal vooral tijdens het debat langskomen. Wat we hebben over het rapport van de onderzoeksraad voor veiligheid.

[1:28:55] Ik wil hier nog wel bij zeggen. Dat zal ik ook in een paar vragen zal ik dat ook naar verwijzen voor de zomer ontvangt u de eerste halfjaar bericht ondermijning

[1:29:06] waar ik een update geven over de aanpak en hoe we deze de komende periode gaan monitoren omdat het zo'n brede aanpak is, hebben besloten om dat te doen, zoals bij politie doen, zodat de kamerleden ook alles goed en gebundeld kunnen volgen begint met voorkomen.

[1:29:22] Dan heb ik hier als eerste vraag, mevrouw moeder en die had het over het programma preventie met gezag waar we voor het eerst zoveel structureel geld uitgeven. Zij zegt hoe gaan we dat met elkaar monitoren? Voorzitter, de preventie is een aanpak van lange adem.

[1:29:38] En om goed zicht te krijgen op de voortgang en in beeld te krijgen van de tussentijdse effecten. Voor de aanpak wordt er ook regelmatig gemonitord. De monitoring houden we periodiek de lokale voortgang op en kijken we overkoepelend op de lange termijn naar de trends in datum van onder andere de politie in de jeugdmonitor op deze op die manier proberen we dan de vorderingen in kaart te brengen en zo ontstaat er ook een beeld van hoe goed de doelgroep wordt bereikt en tot welke resultaten de investering in de wijk leiden, zoals de inzet van bijvoorbeeld jeugd boa's, zwarte boa's of begeleiding door jongerenwerkers.

[1:30:12] Dat is een lerende aanpak waarin samen met partners continu wordt gereflecteerd op wat wel en niet werkt want u weet dit programma is gericht op projecten die lokaal werkte. Daar hebben we ook opgehaald. Daar investeren in. Zo zullen we het ook met elkaar volgen en u weet van mij dat ik in ieder geval vind ook dat als iets niet werkt dat je er ook mee moet kunnen stoppen om iets anders doen. En daarvoor moet je weten hoe het eruitziet en en we zullen ook zorgen dat we doen uitvragen aan gemeente verhalen het op en we zullen ook zorgen dat u dat kunt volgen en in mei wordt ook de eerste voortgangsrapportage naar de kamer gestuurd. Dus daar staat een beeld en de plannen en dan kunnen we met elkaar. Dat gaan volgen en ik sluit niet uit dat we dat elke keer moeten aanscherpen, want dit monitoren van preventie. Hoe bewijzen dat iets niet gebeurd is door je interventie komt een beetje op neer. Dat moeten we met elkaar blijven ontwikkelen, maar dit moet werken. Dus de hele terechte vraag. En dat komt aan hoe we denken dat we gaan opzetten

[1:31:04] dan mevrouw. Modulair. Mevrouw kuiken worden goede initiatieven preventie met gezag uiteindelijk opgeschaald. Want dat dat werkt moet je ook stimuleren. De preventieve aanpak van jeugdcriminaliteit is die lerende aanpak waar ik het zojuist over had, hebben we het dus continu met partners kijken in die hele keten. Wat wat wel werkt en niet werkt die in de beide vragen kwam de integrale familie aanpak in tilburg langs. Dat is ook echt een heel goed voorbeeld daarvan tilburg kreeg vanaf twintig, twintig voor deze aanpak al incidentele middelen vanuit mijn ministerie en het wordt ook nu met preventie met gezag binnen dat programma versterkt en voortgezet, iets wat goed werkt, zetten we door en er wordt ook in andere gemeenten op dit moment gekeken naar tilburg. Wat doen zij zou dat passen in onze structuur en de problematiek die wij zien en andy gemeente die er interesse in hebben en dat dragen wij natuurlijk ook deur uit omdat wij totale beeld hebben misschien die zijn ook in contact met de burger om van elkaar te kunnen leren en zo blijven we ook die successen nauw volgen en daar ook over rapporteren. Dan had ik van de vvd.

[1:32:10] Drie interrupties, mevrouw kuik.

[1:32:13] Laat maar zitten.

[1:32:16] Dankuwel komen straks op terug.

[1:32:20] De minister. Ik ervaar het als een als een waarschuwing dat er straks een nog steviger interruptie komt dan ga ik naar de vvd mevrouw michel derksen de oeso working group on blackberry heeft een aanbeveling gedaan om het notariaat meer bewust te maken van een meldplicht in. Dit was een concrete vraag ook om en corruptie en ook in die sectoren waar waar we alertheid willen hoe je die kunt krijgen die oeso barry heeft die aanbeveling gedaan om de financial intelligence unit nederland verdere activiteiten te laten ontplooien. Om die juridische beroepsgroep dus niet alleen notariaat. Maar dat staan breder nadere bewust te maken van een verplichting om witwassen te melden en hoe zij ook signalen van buitenlandse omkoping kunnen herkennen. Want dat is natuurlijk ook dingen die moet het. Je moet ook alert zijn en zien wat er gebeurt een werkgroep bestaande uit de financial intelligence unit nederland het anti-corruptie centrum van de fiscale inlichtingen en opsporingsdienst op openbaar ministerie in de nederlandse orde van advocaten bureau financieel toezicht en de koninklijke notariële beroepsorganisatie en mijn ministerie is met de opvolging van deze aanbevelingen ook concreet aan de slag gegaan en de werkgroep heeft op dit moment in informatie bundelt ontwikkeld met echt concrete informatie, concrete casuïstiek specifiek gericht op de juridische beroepsgroep en zo kunnen zij bewust worden gemaakt van de risico's om betrokken te raken bij corruptie of bij het witwassen van door corruptie verkregen gelden. Er worden ook handvatten geboden om deze bedrijven te herkennen en informatie over het melden bij de financial intelligence unit nederland en die informatie. Het is nu bevindt zich in een afrondende fase. Er komt alles bij elkaar en daarna wordt gekeken hoe dat dan best onder de aandacht gebracht kan worden en ook met elkaar kunnen volgen of dat dan ook het gewenste effect heeft

[1:34:06] dan hoe staat met de aanpak van corruptie in bredere zin vroeg. Mevrouw mission derksen vraag zou terecht bij elk debat de aandacht voor. Het heeft ook een heel erg sterk ondermijnend effect en ik heb al eerder gezegd dat ik ook en ik denk dat de gemiddelde nederlander denkt dat dat niet zoveel voorkomt in ons land. Terwijl als je inzoomt een zal te veel maar het is wel

[1:34:33] het tast niet alleen het vertrouwen in de overheid aan. Maar het heeft ook een zeer negatief effect op de kwaliteit van publieke dienstverlening, economische ontwikkeling en ondernemersklimaat en het komt dus voor tussen. Daarom heeft het ook prioriteit. Wat mij betreft. We moeten zoveel mogelijk voorkomen en ook in beeld hebben waar de risico's zitten en zo effectief mogelijk met alle beschikbare middelen optreden. Dat betekent de integrale benadering. Dat betekent met elkaar binnen de overheid, waaronder met ministerie van binnenlandse zaken vanwege de sterke link die preventie van corruptie heeft met integriteitsbeleid. Dat moet dus betekenen niet alleen op papier. Maar dat je vervolgens in die hele keten dat ook uit draagt en uit rolt waar mogelijk ook opgetreden. De tweede waarop met de private sector bedrijven in de haven maatschappelijk middenveld en ik zal zorgen dat we ook nader informeren in die voortgangsrapportage ondermijning die nog voor de zomer ontvangt

[1:35:26] is nog steeds meer. Ja dat is de heer van der staaij. Die had specifieke vragen over aanpak corruptie in de havens in die memo bord aanpak kom ik zal ik ze ook wat nader op terug. Het waren meerdere vragen is inderdaad heel veel aandacht voor het tegengaan van corruptie in de havens en de bedoeling is dat.

[1:35:47] Ik zou toch best wel graag willen doen.

[1:35:49] Dat.

[1:35:51] Deze interruptie dat ik niet. Dit geldt niet als een neem ik aan.

[1:35:57] Maar goed. Het gaat echter opgedane kennis door die specifieke aanpak, bijvoorbeeld. Ten aanzien van corruptie projecten zijn we ook breder naar het delen en dat doen we. En binnen nederland maar ook met onze collega's. Ik heb regelmatig komt ook bijvoorbeeld met mijn vlaamse collega's, maar ook andere om te kijken hoe pakken jullie het aan. Wat doen wij om ook te voorkomen dat als je ergens heel erg op druk dat het naar een andere kant gaat de kom ik zo op terug. Maar dit is een hele belangrijke en als ik richting de heer van der staaij mag zeggen. De havens komen nog straks. Dus misschien kunnen daar dan nog dieper op ingaan. En dan was ik bij het mapje verstoren. Als het.

[1:36:33] Mag? Jazeker had ie verder.

[1:36:35] Dan mevrouw mission derksen

[1:36:39] had het over naar banken melding ongebruikelijke transacties bij de financial intelligence unit. Zij maken verdachte transacties van leegstaand om dan field en het werpt op papier. Maar hoe gaat het nou in het echt in de praktijk vinden we dat resultaten meer mogen de afgelopen jaren is geïnvesteerd in capaciteit en technologie van de financial intelligence unit nederland waarmee tegemoet wordt gekomen aan het toenemend aantal meldingen van ongebruikelijke transacties van meldingsverplichtingen, instellingen, zoals van de banken. Dit was natuurlijk in deze commissie een heel vaak terugkomend onderwerp al die meldingen. Maar wat kan men er dan mee. Het zijn er heel veel ben blij dat uit het coalitieakkoord geldt ook voor de aanpak van ondermijning extra middelen zijn toegekend aan de financial intelligence unit

[1:37:27] en het is gegaan naar politie naar fiscale inlichtingen en opsporingsdienst en het openbaar ministerie en dat betekent dat je dan vervolgens in de hele keten beter zicht kunnen krijgen op het gebruik binnen de opsporing van door de financial teunissen in het nederland verdachte verklaarde transacties en ook om zogenoemde dat heet de feedback loop nu niet zo'n lekker woord vind, maar het gaat erom dat je naar de private instellingen, waaronder banken ook weer laat weten wat ermee gebeurd is en dat moet die die loep moet vergroot worden. Daar wordt ook echt op geïnvesteerd en ook is de samenwerking met de melders geen in intensiveert en een mooi voorbeeld daarvan is de vind aliens en daarin werken van incidentele in nederland en de grootbanken nauw samen en ook in samenwerkingsverbanden als het financieel expertise centrum en het anti money laundering center wat kennis en expertise met melden steeds meer gemeld. Dus we zien ook dat door die investeringen in de extra aandacht ook steeds meer wordt opgepakt en steeds effectiever wordt.

[1:38:25] Die gedaan.

[1:38:27] Sorry,

[1:38:28] het verstrekken.

[1:38:30] Voordat die verder gaat. Interruptie, mevrouw moet.

[1:38:36] Ik wil gewoon weten hoe dat of het geld

[1:38:39] wat wordt besteed of toegekend aan de vu.

[1:38:44] Wat leidt tot meer meldingen uiteindelijk ook leidt

[1:38:48] dat er dat we dus ook die criminaliteit te pas kunnen afsnijden.

[1:38:52] En.

[1:38:53] De voorzitter, dat ik gewoon dat ook gekwantificeerd wil hebben gekwalificeerd wil hebben, zodat ik ook kan beoordelen als kamer dat het geld, efficiënt en effectief wordt besteed. Want ik nogmaals ik heb ook in mijn eigen bijdrage. Ik geloof wel de wil. Dat wil er is, maar de uitvoering.

[1:39:09] Dat is denk ik wel de grootste uiteraard uitdaging waar we nu allemaal tegenaan lopen. Dus hoe wil de minister ons daarin goed in meenemen, zodat wij ook ons werk prima kunnen uitvoeren.

[1:39:20] Dankuwel. De minister.

[1:39:21] Voorzitter, uiteindelijk wordt die informatie gebruikt in allerlei onderzoeken en opsporing. En als je heel concreet kijkt in tweeduizend achttien, negentien en twintig zullen extra intensivering investeringen bij de financial intelligence unit is er negentig fc bijgekomen door de recente middelen die we vrij hebben gemaakt, wordt de capaciteit verder versterkt komt er vijfentwintig ft bij en het geld gaat ook zitten in bijvoorbeeld technologie, technologische intensivering om te zorgen dat mensen nog efficiënter kunnen werken. Dus het gaat er echter om kun je al die meldingen verwerken en uiteindelijk moeten die weer landen, want het is in opsporingsonderzoeken in het oprollen van die netwerken en mevrouw blijft natuurlijk heel erg terecht. De vraag van hoe hoe kun je nou zien. Maar hoeveel netwerken er exact zijn. We weten heel veel. Dat moet ik zeggen hoeveel te ik zal ik zijn hoeveel geld er exact over in omgaat en hoeveel van die middelen echt in nederland zijn en daarbuiten. Er worden steeds scherper zien we steeds meer. Maar ik ben heel erg blij met die extra ft en investeringen in die technologische ontwikkelingen die heel erg nodig waren bij de you. Wij zullen zorgen dat we bij die terugkoppeling in de halfjaarrapportages. Want het wordt ook continu in de gaten houden. Wat kunnen we ermee. Hoeveel meldingen komen er binnen? Hoeveel kan je opvolgen dat we daar ook een slag scheppen in zullen rapporteren. Ja dat dat komt gewoon en daarvoor gaat die je halfjaarrapportages zoals eigenlijk bij politie te doen. Daar wil ik ook heen bij ondermijning. Dus ze zullen we met elkaar aan de hand van dit soort vragen steeds salade en het ook steeds te krijgen. Wat mij betreft en wetende dat we ook hier niet alle data scherp gaan hebben, maar wel alles op alles gaan zetten om dat voor elkaar te krijgen in het kader had mevrouw mission derksen. De vraag kunnen banken deelnemen aan het dringt niet per se in het kader, maar wel in het verlengde daarvan en

[1:41:09] en het is ontzettend belangrijk. Zoals ik al zei dat bijvoorbeeld banken die terugkoppeling krijgen om ervoor te zorgen dat die meldt keten ook echt functioneert.

[1:41:17] We werken nauw samen met de banken. Maar ik vind haar opmerking wat wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat die banken nog beter aangesloten zijn een hele interessante in haar oplossing. De voor bijvoorbeeld de vraag vind ik een hele interessante en ik wil het ook graag aankaarten. Dit voorstel bij de voorzitters van de regionale stuurgroepen van de reeks en zal ik zorgen dat we in het najaar brief. Dus dat is dan een ronde later. Behalve dat ik op terug kon kijken hoe zij daar op reflecteren. Maar ik vind het zelf een een slimme

[1:41:50] stand van zaken op motie kwetsbare branches was de vraag van mevrouw moeder en wij zijn naar aanleiding van die motie bezig met het in kaart brengen van de branches die kwetsbaar zijn voor criminaliteit en de vraag of er een vorm van regulering bij zou passen en op drie april heb ik de kamer hierover geïnformeerd over die stappen. Ik ben. Ik heb met grotere en kleinere gemeenten gesproken over de branches die zelfs kwetsbaar zien en de ervaring die zij dan ook hebben. Lokaal en landelijk natuurlijk met regulering en ik zorg dat we ook uw kamer zullen informeren. Ik denk dat het najaar wordt omdat we juist met al die betrokkenen nu aan het kijken zijn. Hoe kun je dat vormgegeven scherper krijgen. Dus ik zorg ervoor dat we dat in het najaar van tweeduizend, drieëntwintig, dat we dat meenemen.

[1:42:37] Dan had mevrouw moet leiden. Vraag wat doet de minister met de aanbevelingen uit het onderzoek fouten huurders die lijst van foute huurders of een lijst moet ik zeggen van fouten huurders heeft volgens stonden ze onderzoek een beperkte meerwaarde, vooral omdat criminelen vervolgens dat gemakkelijk zullen omzeilen

[1:42:55] in die brief van drie april jongstleden. Dat is heel kort geleden is deze weken geloof ik. Hebben we daar ook ben ik ook inhoudelijk ingegaan op die aanbevelingen. Ik kan me voorstellen dat er trouwens nog niet bij iedereen binnen is gekomen. Het was nogal een week en dat staat ook niet op deze agenda. Maar dan kan ik richting zou moeten leveren meegeven dat die aanbevelingen. Er zijn wel inhoudelijk op ingegaan en dat betekent ook dat we bijvoorbeeld overeenkomstig de aanbevelingen zullen inzetten op een betere toepassing van de screenings mogelijkheden en dat daar design screens check luisteren ontwikkeld. Die kunnen ons daar bij helpen. Er zullen we ook kijken hoe vastgoedsector kan worden geïnformeerd over de werkwijze van criminelen dat je mensen bewust maakt aan de voorkant. Hoe dit werkt.

[1:43:40] Maar wellicht is het goed om ook die brief nog eens nader te bekijken. Die zullen we hier natuurlijk ook geagendeerd hebben. En dan kunnen we daar dieper op ingaan, denk ik. Dan was ik bij de vragen van verschillende leden. Mevrouw kuiken, heer van der staaij, mevrouw bikker over de kleinere havens. Hoe betrek je die een hoe ondersteun je die want je wilt niet dat opeens waterbed effect ontstaat die kant op. Ik heb u afgelopen november mijn plan van aanpak als het gaat over de mainports gestuurd en daarover is een daarvoor is een structureel bedrag oplopend tot negenentwintig miljoen euro per jaar beschikbaar en binnen dat plan investeren we in vijf grote logistieke knelpunten

[1:44:21] waar ook problematiek het grootst is en dat zijn natuurlijk de haven van rotterdam. De havens van zeeland en west brabant. De havens in het noordzeekanaalgebied luchthavens schiphol en de bloemenveiling. Dus de havens van vlissingen terneuzen moerdijk en ijmuiden maken daarmee onderdeel uit van de aanpak zoals we die hebben en andere havens kunnen de aanpak versterken vanuit ook de regionale versterking schelden. Dat proberen we echt iedereen op aangaat te hebben

[1:44:48] en in ons plan geven wat bijzondere aandacht aan die waterbed effect. Want die zin wil duidelijk en terecht gingen de vragen over binnen nederland. Maar zoals gezegd pakken dit ook op met collega's, belgië, frankrijk want waterbed effect zie je overal en we willen natuurlijk dat

[1:45:03] dit hele gebied waar wij ons bevinden zo onaantrekkelijk mogelijk wordt gemaakt voor drugscrimineel, dan is het pas effectief maar voorbeeld dat in nederland doen is echt structureel overleg tussen de betrokkenen bij de genoemde havens. We zetten in op kennisdeling met andere knooppunten. We hebben ook volgende maand weer een speciaal congres daarover. Dus dit wordt

[1:45:25] zo integraal mogelijk met z'n allen opgepakt.

[1:45:28] Dan

[1:45:29] voordat u verder gaat. Mevrouw bikker.

[1:45:31] Ja. Voorzitter, dank aan de minister voor deze beantwoording

[1:45:37] juist vanuit de kleinere havens kwamen er wel twee hele concrete suggestie waarvan ik wel ook wat nog wat preciezer horen hoe de minister daarmee aan de slag gaat

[1:45:46] het een is door hoe houdt de minister voortdurend zicht op de blinde vlekken die toch weer telkens ontstaan aan de juist deze denk ik partners in de aanpak als te zien. Dat is één en twee. Hoe zorgt de minister dat ook telkens meldingen opgevolgd kunnen worden. En daar knelt het enorme. Ik noemde ook het voorbeeld van groningen. Dat zit misschien in een ander blokje van de minister. Maar waar we zien dat er op zo'n groot gebied groter dan de stad den haag een politieauto is

[1:46:14] in vlissingen. De burgemeester van vlissingen geeft het aan hoe kunnen ze voldoende capaciteit hebben om die meldingen op te volgen. Want anders hebben we nu veel enthousiasme en daar zijn we allemaal blij mee met de minister.

[1:46:24] Maar dan is dat natuurlijk wel heel fnuikend als dat vervolgens niet opgepakt kan worden.

[1:46:28] Dankuwel. De minister.

[1:46:30] Voorzitter, een tekort aan capaciteit. Gewoon heel hard gezegd. Dat zal voorlopig blijven. Dat weten we daarom investeren we volop. Maar we hebben niet altijd de volgende dag die mensen dan klaarstaan. Wat ikzelf doe en wat heel erg goed georganiseerd is vind ikzelf en dat hoor ik ook wel terug vanuit het veld is dat we continu met elkaar in de gaten houden. Waar kan dit efficiënter wel kan dit beter. Hoe kan je kennis delen. We hebben bijvoorbeeld het kenniscentrum in in vlissingen

[1:47:00] waarbij wordt gekeken naar de stromen die zich ontwikkelen vanuit de druk stroom richting ons land en het land weer uit en ook als het gaat over het witwassen van geld. Daar kunnen we echt over leren als het gaat heel specifiek bijvoorbeeld de eemshaven. Daar weten we dat daar problematiek van andere orde is. Daar komen niet die grote schepen vanuit latijnsamerika. Maar daar zie je weer andere bewegingen. Dus dat houden we met elkaar op die manier niet alleen in de gaten. Maar dat je kunt handelen en elke keer als ook een burgemeester aan de bel trekt of zegt hij. Ik heb hier iets waar ik niet mee kan dan zorgen we er ook voordat we daar naar toe gaan en dat we daar zien. Wat is er aan de hand of het nou vanuit de reeks is of vanuit een andere samenwerkingsverband dat we daar ook helpen, want uiteindelijk is dit de bedoeling. Precies wat mevrouw bikker zegt die moet zorgen dat het hele land vol alert is weet wat er gebeurt en daar op tijd kan inspringen denk niet dat je met z'n allen denkt dat hebben we nu rotterdamse haven volledig in beeld zijn we nog niet zover. Maar dat hoop ik loop gegeven moment dat je een andere kant de gaten hebt gecreëerd tussen zitten we wel met elkaar strak bovenop. Maar we zullen het moeten doen met de capaciteit die we voorlopig hebben. Dat is niet altijd een hele fijne boodschap om onze minister te moeten brengen. Ook niet in de kamer, maar ook niet in die gebieden. Maar gelukkig hebben we wel veel investeringen, waardoor we steeds kunnen kijken hoe kun je dan beter samenwerken. Slimmer werken informatie delen van elkaar leren en daar zitten we daar doen we echt alles aan

[1:48:23] wat verder met specifieke groningen dat ander punt kom ik nog maar dit ging nog over de havens.

[1:48:28] Die alsnog mevrouw kuik,

[1:48:31] Ja. Voorzitter, want we hebben natuurlijk ook het rapport gezien, maar ook de berichtgeving wel het drugsbendes gooien voor de waddeneilanden pakketten in het water vissers brengen ze naar de haven in groningen en criminelen hebben vrij spel en er wordt gewoon gezegd er is gewoon een tekort aan handhavers en de minister geeft aan van ja dat tekort los. Ik niet zomaar op.

[1:48:54] Kijk dat snappen we alleen hoe zorgen ervoor dat het niet vrij spel blijft voor de criminelen. Daar hoop ik toch iets meer feeling te krijgen.

[1:49:03] Dankuwel. De.

[1:49:05] Uiteindelijk is het is het die brede aanpak die daarvoor moet zorgen dat maakt dit onderwerp vind ikzelf en interessant en zo ingewikkeld tegelijk. Want het gaat er ook om dat je weet waar komen die schepen vandaan dat ik afspraak hebben met de landen waar ze vanuit vertrekken dat ik ook afspraak heb met de douane. Hoe ze daarop controleren dat we afspraken hebben met bedrijven die bijvoorbeeld containers verschepen hebben we ook gelukkig nu een paar maanden geleden afspraken om mee te kunnen maken. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor te zorgen dat het schoon is wat in die containers. Zij zeggen ja maar wij mogen niet in die containers kijken. Gelukkig konden we dan alsnog kan je zeggen nou dan ga je een betere zielen. Dan ga je sensoren opzetten als de container wordt geopend op open zee om bijvoorbeeld drugs in te verstoppen. Een beetje daar melding van krijgt. Dus er is heel veel wat je met elkaar kunnen doen en dat is ook voor dit in elke keer als een specifiek probleem, want volgens mij zijn mevrouw kijkt dat dat wij als overheid beter georganiseerd moeten zijn dan de georganiseerde criminaliteit en we zijn op weg. We zijn er nog niet weet dat ik er zelf ook erg kritisch ben en voor mij net zo belangrijk is dat we met z'n flexibel zijn. Want op het moment dat je aan de ene kant iets hebben opgetuigd hebben de criminelen andere route gevonden en daarom zijn al die afspraken eromheen net zo cruciaal. Dus het is een optelsom.

[1:50:21] Dankuwel, mevrouw kuiken.

[1:50:23] Dan is de vraag hoe mee. Ja. Hoe houden we dan ook in beeld welke voortgang we boeken want er worden verbanden gelegd. Maar daar zit ik wel te zoeken dat we daar een beetje inzicht in krijgen. Ook als kamer doen we de juiste dingen en heeft dat effect op hoe de criminelen gebruik maken van onze prachtige netwerk.

[1:50:43] Wat ik wat ik zo doel is om te kijken of het ons lukt in de halfjaarrapportages voor de zomer dan. En anders zorg ik sowieso in het najaar. Maar ik denk dat wel een slag kunnen maken voor de zomer dat we ook ingaan op de wetenschap. Hoe de wetenschap dit vocht en ziet ook de wetenschap zal aangeven tot achter de komma is dat niet mogelijk. Maar je ziet bewegingen instroom. Je ziet dat ze dan afwijken en dat bijvoorbeeld niet deze kant op komen of juist wel omdat er nog een gat laten vallen. Bij wijze van hebben we onze eigen kennisinstellingen voor. We hebben wetenschaps commissies ingericht en we zijn criminologen die daar volop mee bezig zijn en vanuit andere disciplines dus wellicht is het een idee dat te kijken hoe we dat in de halfjaar rapportage ook een terugkerend onderdeel kunnen laten zijn om ook daar steeds meer van te leren.

[1:51:29] Dankuwel. De heer van der staaij.

[1:51:31] Er-voorzitter vervolgen. Mevrouw bikker over dat punt van die financiële bijdrage voor die haven driehoek zeeland brabant geven dat aan die zeggen ja ik zie niet zozeer het personeelstekort of tekort aan mensen. Maar eigenlijk de financiële bijdrage die is toch veel beperkter dan aanvankelijk voorzien en we zouden meer opvolging kunnen krijgen

[1:51:51] als het als deze main porto groter bedrag zou krijgen toegekend.

[1:51:56] Hoe kijkt de minister daartegen.

[1:51:58] Als de vraag is of het meer geld voor veiligheid wil altijd graag. Maar we hadden dit bedrag. We hebben het ook op basis van de problematiek zoals we dat zien. Ingrid ingericht die negenentwintig miljoen en vervolgens heb je ook die regionale versterking schelden. Heb je ook de input van die ik dus we zullen ook specifiek we hier kijken waar waar hebben we nog waar is ruimte voor extra versterking. Wat heeft men echt nodig. En als je kijkt naar de naar de bedragen en de volgorde. Zo moet je het niet afwegen, want het gaat ook over wat de problematiek. Maar is het wel de meeste naar rotterdam qua bedrag. Maar die verdeling is ook ergens voor nodig dat je ook zorgt dat je op al die punten inzet. Dus daar zit je pim en daarna ga je kijken hoe kan ik het nog meer versterken en dat is ook wel de in die zin een hard antwoord.

[1:52:47] Ik heb me er zo veel.

[1:52:50] Ja. Voorzitter, los van die verdeling, juist omdat er over capaciteitsproblemen zou zijn, dan zou ik hopen dat er enige flexibiliteit in zitten als iemand zijn vinger opsteekt te zeggen wij zouden daadwerkelijk hier wel meer nog mee kunnen. En op een andere plek. Het het niet helemaal besteed wordt dat je dat dan ook daar enige ruimte voor biedt, zodat niet tot de mogelijkheden behoren.

[1:53:08] De slim kijken. Daar ben ik altijd voor. Dus dat zullen we sowieso altijd doen en dat kan ik denk ik in algemene zin sowieso afspreken als het gaat over de aanpak van ondermijning. Er gaat heel veel geld in om. En de heer van der staaij weet dat ik

[1:53:22] daar graag op investeren als dingen niet werken ook of ergens niet. Alles wordt besteed ook zeg maar dan gaan we het op een andere manier doen hier in dit specifieke geval krijgt men vier miljoen structureel dat tussen de een na hoogste bedrag als het gaat naar rotterdam en we zullen ook evalueren. Het is niet zo dat we dan denken. Hiermee hebben wij ons deel gedaan. We zullen ook samen evalueren. Ik meen na drie jaar zullen we ook kijken wat betekent dit in. Ondertussen kijken we natuurlijk ook. Wat is er gaande. En hoe kunnen we elkaar daar nog meer versterkt. Het is niet dat we na drie jaar nog eens kijken. Dus het is allemaal en de evaluatie volgt ook om dat te doen en het is ook mogelijk, want die flexibiliteit dat ik net richting mevrouw kuik zij die blijft ook hier relevant. Dus als we dan toch die waterbed effect te zien die we niet hadden voorzien of die dan ziet ontstaan. Dan zit er ook nog ruimte tot twintig procent van die verdeelde middelen om te kijken ervan uitgaande dat die ruimte ook is bij de andere havens. Om te verzetten. Om te verschuiven. Dus er is heel veel mogelijk. Ik weet dat ik ook nu niet een heel concreet antwoord geven wat ik in dit geval dan nu morgen dagen doen maar ik moet je ook met elkaar volgen, want alle andere hebben ook deze uitdagingen. Er komt het neer. Criminelen weten ons nog steeds veel te goed te vinden als land.

[1:54:35] Dan kan ik verder met uw kopje nog verstoren.

[1:54:38] De screening van de haven personeel. Dat was vraag van mevrouw moet. Ik ben ontzettend blij dat we deze stappen gaan zetten. Een van de grote wensen naast een aantal andere van onder andere de burgemeester van rotterdam burgemeester aboutaleb. Het zijn we aan het opzetten. Mevrouw klonk enigszins verrast dat het er nog niet was. Maar dat is inderdaad sinds een paar maanden samen met aan het inricht. Dus dat betekent dat je een haven vog moeten hebben. Dat betekent dat je de beroepen die meest risico lopen om ondermijnd te worden binnen het havengebied dat je die selecteert en die krijgt een aivd screening. Dit zijn de zaken die we net aan het doen zijn en op dit moment voert ook de screeningsautoriteit justis een impact analyse uit voor de implementatie van de haven vog dus natuurlijk een aantal stappen voor nodig.

[1:55:23] Daarnaast zijn we bezig met de juiste technische mogelijkheden om dat in te voeren. De juridische controles ter implementatie gesprekken met de betrokken organisaties en verwachten dat ditjaar al de eerste mensen gescreend kunnen worden op basis van die haven vog en met de aivd op dezelfde manier nu concreet aan het spreken over de screening voor de hoge beroepen in de havens

[1:55:46] en die precieze invulling daarvan. Dat is nu in voorbereiding is het woord op volle vaart opgepakt. Dan had mevrouw moet ook de vragen over het extra scannen van de containers. Wat ook onderdeel was van de motie van haar zelf. Aan de ene kant hebben we dus die concrete afspraken met de bedrijven. De vijf grootste bedrijven die die containers vervoeren, waarbij zij ook echt investeren. Dat deden ze allemaal ook ons toegezegd hebben om dat stevig te blijven doen en daar waar nodig meer als het gaat om het beter beschermen en beveiligen van hun schepen en die containers. De douane heeft in twintig, tweeëntwintig het aantal containers kent want dit is dan weer de specifieke vragen over wat de douane doet

[1:56:27] met bijna veertig procent opgevoerd naar bijna zeventigduizend. Dat is een van de controle middelen. Dat weten we. Je moet er ook een combinatie inzetten. Daarnaast bijvoorbeeld de controle met honden duikers onderzoeken op en aan schepen. Dus daar ze op allerlei verschillende manieren. Overigens heb ik daar nog niet zolang geleden een werkbezoek gehad en dan zou ik deze commissie ook aanraden wat fascinerend is. Douane is formeel financiën. Maar ik denk dat wij heel veel raakvlakken hebben ervan uit dat we hier doen. De extra controles vinden ook ditjaar plaats en daarnaast is de douane bezig met concrete afspraken met landen in latijnsamerika over het hier uitlezen van scan beelden die daar zijn gemaakt. Ook een een lang gekoesterde wens in bepaalde havens in latijns amerika wordt namelijk honderd procent van de containers gescand, maar niet uitgelezen in verband met gebrek aan capaciteit. Dus daar valt echt wel wat winst te boeken. Als we daar wat slimmer samenwerken. Dus daar zit douane de staatsssecretaris de vries zitten er echt bovenop door deze scan beelden in nederland uit te lezen vindt er dus defacto wel honderd procent controle plaats. Dat dat zij voor elkaar kunnen krijgen van natuurlijk specifieke goederenstromen.

[1:57:40] Dat was volgens mij de wens in de motie van mevrouw moet dus daar wordt nu druk naar gekeken en die partijen heb ik gezegd voordat verder.

[1:57:52] Je gaat een interruptie van mevrouw helder.

[1:57:54] Ja misschien hoort hier niet niet bij maar ik weet dat we in het verleden met burgemeester aboutaleb hebben gesproken en die zei van bijvoorbeeld een bepaald nummertje of iets op een container dat ik weet die moeten controleren. Maar dat mag dan weer niet raakt dat nou die die scan beelden af. Want misschien is niet hetzelfde door. Maar ik weet wel dat hij zijn dan weet je welke container je juist net moet screenen met de beperkte capaciteit. Dat zou daar vanwege privacyregels we niet mogen. Dus ik hoop dat die scan wilde dan niet hetzelfde lot treffen

[1:58:25] dankuwel. De minister.

[1:58:26] Ikzelf wel specifiek in deze nog duidelijker. Maar dat volgens mij zijn dat losse dingen van elkaar. Zoals ik er tot nu toe heb begrepen. Maar ik ga er nogal specifiek naar kijken. Nee, het probleem is inderdaad dat geven die rederij ons ook aan zou kunnen niet zomaar containers openen om te zien wat er op een schip is. Maar je kunt daar dus wel die beveiliging doen. Dus je kunt zielen en dan zien als je op open zee opengemaakt is dan kun je een sensor dan weet je dat. En dan weet je dat je daar moet wezen en zo zijn dat we aan het inrichten. Maar ikzelf specifiek over het nummertje dat kunnen volgen. Ook gewoon meenemen. Want wat we wat we veel zien is en vanuit de havens en vanuit de burgemeesters van antwerpen en rotterdam zijn er gewoon heel veel concrete goede ideeën en naar mijn weten hebben we ze nu allemaal opgepakt waarvan we denken het kan met deze duidelijke knop in en zorgt dat we dat ook op enig moment terugkoppelen.

[1:59:15] Dan ben ik meteen bij mevrouw helder want die begon over de sok en ook het versterken van het landelijk internationaal rechtshulp centrum als het gaat over dat rechtshulp centrum en het handelt in internationale rechtshulpverzoeken uiteraard en zorgt voor internationale informatie, uitwisseling met politie de dienst justitiële autoriteiten in het buitenland cruciaal werk in de aanpak van georganiseerde criminaliteit, omdat het per definitie internationaal georganiseerd is. Daarom hebben we ook structureel twintig miljoen extra geïnvesteerd in die internationale aanpak, waaronder het verstevigen van de internationale rechtshulp. Daarnaast naast die twintig miljoen wordt nog eens twintig miljoen geïnvesteerd in de versterking van de landelijke recherche dienst, landelijke recherche en de sok is zou echt moeten voorzien in een andere operationele behoeften. Dus het is echt bedoeld als ernaast erbij extra toegevoegde waarde en dat zal gaan over de betere samenwerking tussen al die diensten en de moeder, organisaties die erbij zijn.

[2:00:15] Één

[2:00:17] het doel van de sok is om die criminele netwerken duurzaam te verstoren

[2:00:22] door middel van die gecoördineerde interventies en en ik heb u aangegeven dat het en versneld operationeel moet worden en aan het worden is met de gefocust actieplan en aan het einde van deze periode. Dat zal dus deze periode is die anderhalf jaar die die ik heb afgesproken met z'n dat is maart twintig, vierentwintig zullen we ook ook evalueren en de kamer informeren en zij zijn midden in het opbouwen ervan of ze zijn al een en eerlijk gezegd maar ik begrijp dat de kamer in de kamer weet dat ook voor mij. Ik wil ook graag resultaat zien.

[2:00:56] Mevrouw helder

[2:00:57] ja vastzitten. Want dat en sok is eigenlijk de voortzetting van het met dat multidisciplinair interventie team en er was de minister in haar vorige kan je als kamerlid niet enthousiast over terecht zit dat terecht opgeven tussen minister weg. Maar dit ik heb toen een beetje een veredelde praat club genoemd misschien niet zo netjes maar bijna dezelfde mensen werden uit teams weggetrokken zijn dan toch toch meer een vergadersessie terechtgekomen en dit en dat lijkt dat toch ook wel een beetje op. Dus mijn vraag is eigenlijk waarom zitten te wachten op maat twintig, vierentwintig. Want ik zie veel van de betreffende mensen weer terug naar een eenheden gaan om de criminaliteit te bestrijden, dan wel de landelijke recherche te helpen.

[2:01:38] Hoe zit de ministerraad,

[2:01:41] Voorzitter, ik ben zelf nog niet zolang geleden bij de enzo langs geweest die medewerkers gesproken die daar wel met ontzettend veel enthousiasme daar aan het werk zijn en ook overtuigd zijn van die samenwerking met elkaar daar. Er was ook als ik me niet vergis, een technische briefing gepland voor de commissie twee weken geleden en volgens mij was. Mevrouw moet naar de enigen die zich daarvoor aangemeld,

[2:02:02] maar er zijn ook drukken tijdens ik kan mij voorstellen dat er nog eens wordt gekeken of deze commissie of er langs wil gaan of alsnog voor de zomer misschien nog een moment heeft om ook van die mensen zelf die heel erg enthousiast zijn vanuit die die organisaties te horen hoe zij die meerwaarde zien en uiteindelijk daar kan mevrouw helder van uitgaan. Gaat het ook om. En dat blijf ik zeggen. We hebben maar we hebben middelen om de ondermijning aan te pakken. Maar het is nooit genoeg als je het mij vraagt dus elke cent moet efficiënt en effectief besteed worden om tegen de criminelen op te kunnen boksen. Maar ik wil wel heel graag. Ook de kans geven. En als je dan het enthousiasme ziet en de concrete plannen. Dan ga ik wel heel graag dat nog aanzien niet een jaar van tevoren zeggen dat dat doen we niet. Ik heb daar in die zin veel hoop op. Ik ben bij mevrouw bikker en dat ging over drugs van uitgaande drugshandel.

[2:02:56] Dat zit hier nog in dit mapje en de concrete vraag was wat het kabinet met de aanbevelingen in het rapport vestigingsklimaat om uitgaande drugshandel meer aan te pakken. In de appel krijgt dit op verschillende plekken aandacht. Zo zijn er bloemenveiling onderdeel van de aanpak logistieke knelpunten om de bloemen vanuit nederland naar alle uithoeken van de wereld worden geëxploiteerd postpakketten zijn elke manier waarop drugs ons land verlaten samen met politie openbaar ministerie douane en de fiscale inlichtingen en opsporingsdienst richten we een team in om snel te kunnen interveniëren. Ik zal zorgen dat we elkaar ook snel over op korte termijn over zullen informeren en kijken ook breder naar de transportsector die investering meer controle acties bijvoorbeeld vrachtwagens die we door een scan herhalen. Het vergroten van bewustwording bij chauffeurs als het gaat over de gevaren van georganiseerde misdaad en hoe ook misbruik van hen gemaakt kan worden

[2:03:51] in. Ik zal ook zorgen dat we want dat heb ik ook in de beleidsreactie aangeven dat ze met alle partners aan het kijken zijn is een wat wat kunnen we nog meer doen. Dus nog los van die aparte aparte team waar ik het over had, zullen we ook in het najaar informeren wat de partners ook zien aan nog meer acties die daarop mogelijk zijn.

[2:04:10] Mevrouw bikker,

[2:04:12] Voorzitter, dank de minister begon haar beantwoording dat ze ook snel meer inzicht in geven aan de kamer en gedurende haar beantwoording aan het eind

[2:04:20] had het over het najaar hoop ik dat dat sneller inzicht. Eerder is namelijk al voor de zomer. Want dat maakt voor mij ook weer uit in de voorbereiding. Ik wil ook zag dat deltaplan tegen ondermijnende drugscriminaliteit telkens een stapje verder brengen en dat maakt ook dat ik bij iedere prinsjesdag. Dan kan ik heel openhartig over zijn hier naar mijn collega's kijk wat is er nodig om te zorgen dat het deltaplan slag.

[2:04:42] Vraagt.

[2:04:43] Dat er niet weer tussen allerlei sluis is door gezwommen wordt door drugscriminelen om op een andere manier lucratief te zijn. Dus ik zou de minister willen vragen. Ik vind het echt fantastisch dat ze met sector aan de slag gaat en ik snap ook dat dat tijd nodig heeft. Maar datgene wat beleidsmatig neergezet kan worden, wat al eerder te doen en ook gewoon te verkennen wat er nog verder uitgewerkt moet worden en daarin dan ook te betrekken en die cyber kant. Dus hoe die online want die pakketjes worden ergens besteld en tweede deel van mijn vraag was in mijn eerste inbreng. Voorzitter, want dat voorkomt dat ik straks hoeft te herhalen. Ook de grensregio's omdat ik te vaak hoor dat de autootjes net over de grens met duitsland rijden om daar de pakketjes te posten omdat nederland de honderd procent controle heeft bij veel landen omdat we al staan als spin in het web en onze buurlanden nog niet. En dat moet echt anders.

[2:05:29] Dankuwel. De minister.

[2:05:30] Drie dingen. Ten eerste ben ik ontzettend blij oprecht met de steun van mevrouw bikker dat ze dat ook zo gefocust per begroting en voor de al die elementen kijkt waar die extra steun nodig. Ze zijn steeds een stapje verder. Ik denk dat een hele grote stappen verder komen steeds. Maar u hoort mij voorlopig niet zeggen dat we er zijn dus ik ben heel erg blij met dit soort maar wel even ook verder. Onszelf. Als je kijkt van paar jaar terug naar waar we hier staan. Het zijn echt hele grote stappen en terecht ook tweede het team om snel te kunnen interveniëren als het gaat over bij de postpakketten die ons land verlaten dat je familie voor de zomer over. Dat is gaande. De beleidsreactie als het gaat over of nee. Ik heb in dit beleidsstuk zich zeven dat ik met partners kijk, moet ik zeggen hoe we nog meer interventies kunnen doen. Die komt uiterlijk najaar. Maar ik begrijp waar mevrouw bikker op zoek is. We zullen ook kijken of we dat enige manier naar voren kunnen halen als dat niet gelukt. Dus dan is dat gewoon wat we met de partners daar meer tijd voor nodig hadden, maar we gaan wel intern kijken of dat sneller kan en dan zal ik sowieso de grensregio's en het punt van online erbij betrekken.

[2:06:41] Dankuwel nog steeds.

[2:06:43] De verstoren. We zijn bij straffen bestraffen. Mooi

[2:06:47] vind ik ook.

[2:06:50] Ik begin met mevrouw mission derksen en dat ging over de uithalers meerdere mensen vragen over wat kunnen we doen om uithalers effectiever en daar waar nodig op strenger te kunnen bestraffen.

[2:07:04] Bij deze problematiek moet je inderdaad hard ingrijpen. Wajongers in de valt blijven gaan, maar ook niet wegkijken voor het feit dat jongeren de in worden gezogen. Dat is eigenlijk de de beide lijnen die even in een interruptiedebat langskwam. Die zijn allebei waar en zo zit deze commissie er ook in. Zo zit ik er ook in en dat betekent dat die aanpak echt op gericht moet zijn om te straffen en daar waar nodig om te voorkomen en tijdig je jongens eruit te halen. Dus de aanpak hiervan wordt ook breder aangevlogen dan alleen vanuit strafrechtelijk domein. Dat hebben we ook met elkaar zo afgesproken. Overheidsdiensten en private partijen werken samen in een aanpak en er wordt uitgegaan van voorkomen en aanpakken. Jongeren in kwetsbare wijken worden bewust gemaakt van de gevaren van criminele wereld zou worden begeleid om er van weg te blijven wat we ook aan het doen zijn. Ik weet dat de vragen gingen over de uitspraken. Dan kom ik zo nog op. Verder ook aan het doen zijn dus ook op wetenschappelijke manier in kaart brengen. Hoe meer maatwerk persoonsgerichte aanpak op voor uithalen zou kunnen bijdragen aan het voorkomen van herhaling

[2:08:08] en los daarvan. Nu komt het andere deel want dat ging hierover de wetgeving die wij met elkaar hebben vormgegeven en daar nu aan het puzzelen zijn hoorden wij moeten omgaan. Als je kijkt naar de praktijk.

[2:08:21] Ik heb aangegeven dat we de rechtspraktijk zullen blijven volgen en ik zorg dat ik aan het einde van ditjaar uw met zal informeren over of ik dan noodzakelijke maatregelen zien.

[2:08:33] Dat is dus iets anders en de heer sneller vroeg dat terecht hebben we dan geeft een uitspraak van de rechter natuurlijk wel. En die is onafhankelijk. Dus het is niet eens relevant wat wij er verder van vinden. Rechters moeten uitspraak doen. Tegelijkertijd hebben wij hier een bepaald doel voor ogen gehad hebben met elkaar afgesproken. Dan gaan we die dus prudentie de rechtspraak volgen ditjaar kijken wat er uitkomt dan leggen want hier weer op tafel en dan kunnen we met elkaar vinden, moeten we er nog iets anders mee of iets aan toevoegen of niet. En dat is denk ik heel erg goed en dat is ook meteen antwoord op mevrouw helder design kun je dan ook meenemen of onder een andere titel geplaatst worden of dat dan het verschil zou kunnen maken. Mijn voorstel zou zijn. Laten we dat allemaal in die brief. Einde van het jaar. En dan kunnen we met elkaar daarna opzoek.

[2:09:19] Dan

[2:09:20] voordat u dat het mevrouw, moeten we.

[2:09:23] Ik hoorde de minister heel duidelijk aangeven dat beviel me wel van je moet kijken naar niet alleen straffen, maar ook het begeleiden van die uithalers

[2:09:34] en ik snap de bedoeling op het moment dat je daar een wat zwaardere straf aan toevoegt dat daar een afschrikwekkend effect hebben. Maar ik hoop dat deze minister daar in haar

[2:09:47] volgen ook meeneemt. De huidige situatie van jeugdgevangenissen. Er zijn vier inspecties geweest die afgelopen november nadrukkelijk hebben aangevers. Hartstikke leuk en aardig, maar het is niet meer verantwoord om jongeren naar de gevangenis te sturen. Want dat werd net ook aangehaald jongeren daar slechter uit. Dan zijn we verder van huis. Dus je kan niet alleen kijken van jongens hoe wordt de wet geinterpreteerd en moet ik daar iets aan doen, maar ook wat het effect als ik de wet aanpassen. Wat zolang die gevangenissen vol zitten jeugdgevangenissen en ze kan er slechter uit, met alle respect. Dan ben je verder van huis en wil de minister dat daar ook in ogenschouw houden, ondanks het feit dat zij er misschien niet overgaat, maar wel de minister voor.

[2:10:30] De rechtsbescherming, de minister,

[2:10:33] Voorzitter, wat mij betreft gaat het altijd over hoe effectief is het en de effectiviteit hier meestal bij alle onderwerpen die wij in deze commissie bespreken, gaat niet alleen over de dader. En hoe help je die het meest effectief. Maar hoe voorkom je slachtoffers. Hoe voorkom je recidive en wij weten allemaal in van wat voor keten uithalers onderdeel uitmaken waar het over gaat komen straks bij het mapje beschermen. Dit is allemaal in elkaars verlengde. Dus dan moet je heel hard en heel stevig in zijn. Ik vind dat je als je in detentie bent en je bent in jongeren dan en daar is natuurlijk inderdaad tenminste voor rechtsbescherming druk mee bezig moet je ook zorgen dat diegene op het moment dat die naar buiten gaat, hopelijk op een goede manier kan re-integreren en minder gevaar op recidive,

[2:11:21] maar het zal altijd een combinatie zijn. U zult dit volgens mij was dat niet de vraag, maar ik zal toch voor de duidelijkheid, maar wel meegeven. Ik zal niet snel denken. Nou daar is een knelpunt. Dus we gaan niet harder straffen uit is altijd een en voorkomen je hopelijk op tijd te uithalen als helemaal voorkomen niet gelukt is als je recidiveert en je bent meerdere malen in beeld. Nou dan zou ik wensen dat we hier stevig aanpakken. Maar ik schets hier de kade samen met de kamer en de rechters gaan erover. Maar ik neem ik zal dit ook meegeven aan de minister voor rechtsbescherming. Dan ben ik bij strafmaat en dat gaat over het coalitieakkoord afspraken.

[2:11:57] Voordat u dat doet het, mevrouw mission derksen, voorzitter,

[2:12:00] over de strafmaat van uithalen. Ik hoor wat de minister zegt en ik ben het helemaal eens. Rechter gaat over uitspraken gaan we niet over. Ik ben wel eens chagrijnig over die uitspraken laat dat ook helder zijn. Maar waar ik dan de minister aan enz spreek is dus die vertaling van een uitspraak van rechter in die richtlijn strafvordering van het dus first offenders krijgen door die richtlijn strafvordering hem eigenlijk al standaard als straf eis een taakstraf te horen en dat kan wellicht passend zijn bij jongeren of als slachtoffer zijn van criminele uitbuiting. Maar feit is dat er ook gewoon meerderjarige uithalers zijn wat gewoon toch. Ja. Het zijn gewiekste criminelen in dat geval vind ik ook niet dat dat hoewel misschien voor het eerst drugs uit een container herhalen een taakstraf niet passend is en wat we nu zien is dat doordat hij eis in de in de richtlijn strafvordering, want er staat is dat gewoon standaard, ongeacht uw leeftijd, ongeacht wat je al eerder hebt gedaan. Het andere criminele activiteiten niet zijnde uithalen van trucs uit de container wordt dat de eis van het om. Dat vind ik niet kloppend. En daar vraag ik u om in gesprek met om naar te kijken. Dat kunt u doen zonder dat we aan de onafhankelijkheid van uitspraken van de rechterlijke macht door

[2:13:17] verzoek aan minister.

[2:13:22] Ja voorzitter ik wat de onafhankelijkheid van het openbaar ministerie is hier natuurlijk leidend en van de rechtspraak. Dus een bepaald de de richtlijn strafvordering en die kan ook per zaak die keuzes te maken wat ik zeker wel kan doen, zoals ook ditjaar de rechtspraak volgen en dan hier een brief neerleggen. Wat we zien aan de ontwikkeling en dan met elkaar bespreken. Wat vinden wij ervan? Dat kan natuurlijk wel. Kan ik ook het om wijzen op deze discussie. Dat is wat ik kan doen. Het gaat natuurlijk verder helemaal zelf over en ik begrijp waar mevrouw mission derks naar op zoek is die balans waarbij volledig de onafhankelijkheid uiteraard niet aantast was ook niet. Mijn vraag kan ik wel het hem ook wijzen op dat deze discussie gaande is en dat we ook graag einde van het jaar met elkaar gevochten willen hebben. Hoe is dat allemaal gegaan. Dat is hoe ver je daarin kan gaan. Dan ben ik bij de strafmaat zoals we hem in ons coalitieakkoord in het coalitieakkoord hebben en ik begrijp heel goed te vragen vanuit iedereen die zij kan dat de wedstrijd. Ik niet sneller.

[2:14:30] De ambtenaren die niks mogen zeggen een debat weten dat dit ongeveer een wekelijks terugkomend verzoek van mij is waar kan het sneller. Dus ik heb ik voel de urgentie net zo veel als degenen die zeggen wij willen het zo snel mogelijk. Wij zetten ook echt alles op alles om zo snel mogelijk te doen en het is ook zo dat en binnen dit domein van aanpak ondermijning in andere domeinen we ook echt vaart maken met heel veel wetgeving en plannen, zoals in het regeerakkoord. Ik ben wel erg trots in die zin dat we ook heel veel dingen aan het uitvoeren zijn met de mensen die we hebben en dat is wel dat het echte antwoord hier de bij het opstellen van wetsvoorstellen verzorgd natuurlijk heel erg moet je zorgvuldig doen. Dat betekent alle partners betrekken en dat is zo strak mogelijke ingericht.

[2:15:14] We hebben de afgelopen periode samen met het openbaar ministerie gezocht naar delicten waarbij verhoging nuttig zou zijn, want in het coalitieakkoord staat tot algemene geformuleerd. Dan moet je daarna gaan inzoomen. Waar gaat het dan over. En hoe ga je dat dan vormgegeven.

[2:15:27] Dat moest in kaart gebracht worden. Dat is dat is onderzocht besproken. De komende periode zal die concrete hoogte onderwerp zijn van gesprek.

[2:15:36] Er moet ook worden bepaald. Precies voor welk delict. Wat. Nou dat is als niet. Jurist denk ik altijd dat dingen. Dat soort dingen makkelijker gaan dan daarna juristen mij gaan uitleggen dat het niet zo is. Maar ik garandeer u

[2:15:49] dat dat we ons best doen om het wetsvoorstel zo snel mogelijk ter consultatie aan te bieden. Het enige wat wij niet willen is dat de kwaliteit van de wetgeving niet op orde is. Want dan hebben we daarna heel veel vertraging en er is, heeft het ook niet het effect wat te willen. Dat is dat is het enige wat er aan de hand is prioriteit wordt hoog gevoeld

[2:16:10] dan mevrouw helder

[2:16:12] samen, mevrouw helder niet zijn als ze niet bij elk debat even vroeg wat ik vond van minimum straffen. Dus ik dank daarvoor. En mevrouw helder weet dat ook al begrijp ik een vraag dat dit kabinet geen voorstander is van het invoeren van minimum straffen, omdat we graag de vrijheid van de onafhankelijke rechter in zijn oordeelsvorming over de strafoplegging. Zo willen laten.

[2:16:34] Even kijken. Die had ik al. Dan ben ik bij beschermen.

[2:16:40] Gaat u verder

[2:16:43] te hangen?

[2:16:43] Waar we met elkaar

[2:16:48] de twintigste. Volgens mij komen te spreken. Het onderzoek van de onderzoeksraad voor veiligheid. Dat gaat bijna voornamelijk over bewaken en beveiligen,

[2:16:58] zoals net ook opgemerkt. Ik heb besloten om daar helemaal de kroongetuige regeling in die brief aan toe te voegen, zodat we er integraal met elkaar over kunnen spreken

[2:17:06] en en we zullen het daar ongetwijfeld allemaal één voor één herhalen. Het belangrijkste is dat we de dreiging wegnemen. Maar dat doen we door al die elementen waar we het net over hebben gehad en veel meer bij. Uiteindelijk gaat het er ook om hoe bescherm en beveilig je mensen die die ik de hoeders van de rechtstaat noem en die onder zware druk staan door hem georganiseerde criminelen en bedreigingen die daar vanuit komen. Dus dit is dit blijft een heel belangrijk onderdeel. Ik begin met de veiligheid van journalisten. Naar aanleiding van de vraag van mevrouw moet er komt nog een beleidsreactie van mij over het onderzoek natuurlijk samen met collega's staatssecretarissen van ocw en het mag duidelijk zijn en volgens mij moet je dit soort dingen maar gewoon blijven herhalen. Ook dat geweld elke vorm van geweld of agressie onacceptabel is en het vraagt continue inzet om dit tegen te gaan en zeker in dit geval als het gaat over de vrije pers. Je mag nooit monddood worden gemaakt. Mag nooit geintimideerd worden. Er moet altijd alles kunnen verslaan, opschrijven en tonen.

[2:18:06] Dus het is essentieel dat die afspraak om geweld tegen te gaan we concreet een concreter worden toegepast.

[2:18:14] Even kijken naar de de reactie zal op korte termijn naar de kamer komen

[2:18:20] en parallel daaraan zullen de staatsssecretaris en ik ook een voortgangsbrief over persvrijheid en pers veiligheid richting de kamer sturen en omdat de acties om ze te beschermen. Die moet je niet los van elkaar zien. We zullen zorgen dat we dat parallel ook oppakken.

[2:18:36] De heer sneller zei we gaan binnenkort spreken verder over de kroongetuige regeling. Maar hoe gaat het nou forum krijgen naar de contouren die in die brief staan.

[2:18:47] Dat is in ieder geval laat ik het anders zeggen want we gaan er nog met elkaar over die contouren spreken en daar in die brief heeft de heer sneller al kunnen lezen dat ik de richting aangeven waar sommige dingen moeten gewoon echt ontwikkeld worden en ik ben afgelopen jaren. Ik heb heel veel gesprekken gehad met mensen die zeggen nou de inzet van kroongetuigen is een uitzonderlijke instrument dat je af en toe nodig hebt. Maar dan kan het op onderdelen in nederland echt beter. Dus dat was een onderstreping ondersteuning eigenlijk wat in het rapport van de ovv stoppen met een aantal nieuwe elementen dat we allemaal oppakken en zeggen dan moet die regeling verbeterd worden. Maar dat betekent dus een helder kader van getuigenbescherming. Dat hebben we eigenlijk niet. Nou ik zal ook niet de twintigste nog helemaal tot in detail kunnen delen hoe ik dat zie en een deel daarvan moet ook altijd vertrouwelijk blijven. Maar dat zijn we nu wel aan het vormgegeven toetsing daarvan tijdig betrekken van een onafhankelijke instantie die daarna kan kijken zijn allemaal elementen die we vanuit de praktijk veel hebben gehoord.

[2:19:45] En nu ook vorm gaan geven.

[2:19:52] En zoals de brief die nu vandaag op de agenda staat die nu verouderd is, heb ik zeg ik ook tegen het einde van de brief weet ik dit zijnde richting de ideeën, maar we zullen eerst ovv moeten afwachten. Dat komt nu wel goed bij elkaar, want het ovv-rapport gaat niet over de werking van de kroongetuige regeling of programma getuigenbescherming. Maar er zitten wel heel veel elementen waar we echt van kunnen leren en die wat mij betreft betrekken we die allemaal nadat zijn volgens mij niet stappen die jaren hoeven te kosten. Maar ze zijn wel complex en inhoudelijk en het moet wel goed vormgegeven worden. Dus daar zijn we nu middenin mee bezig

[2:20:29] en ik zal zorgen dat we de twintigste hopelijk alle slag schepper er echt voor de zomer. Maar dat zal gelden voor alles wat in die brief staat over het rapport dat we voor de zomer alweer echt stappen hebben gezet. Het zal zijn grote hervormingen of belangrijke verbeteringen. Dus dat is echt niet zomaar klaar. Maar niemand zit stil en die negen miljoen waar naar het over had over die verbreding waarbij we hebben gezegd we gaan de regeling zoals die is verbeteren en daarna verbreding hier voorleggen, want er ligt nog geen besluiten tot de intentie die middelen daarvoor.

[2:21:03] Ik denk dat ik die daarvoor nodig zal hebben, maar we doen het in de volgorde zoals althans als de kamer. Dat zal ik zo goed idee vindt. Maar zoals ik in de brief voorstel en in dat proces zullen we ook de precieze inzet van middelen moeten zien. Ik denk dat die verbeterslagen nogmaals

[2:21:21] het relatief snel kunnen maar ze moeten zorgvuldig. Dus dat moeten we gewoon met elkaar inrichten en daar heb ik alle partners voor nodig van de rechtspraak tot tot voor cultuur en die gesprekken zijn gaande dan.

[2:21:32] Dat ik heb een interruptie, de laatste van mevrouw.

[2:21:35] Die had ik eigenlijk eerder bij het onderdeel over het geweld richting journaliste. Met uw permissie wil ik die vraag alsnog stellen want ik snap dat de minister met de aan met met een reactie komt op de aanbevelingen. Maar mijn concrete vraag ging met name over persveilig. Dat kennen we sinds tweeduizend negentien initiatief van journalistiek om en de politie. En wat ik aangaf was, maar we zien nu al dat die afspraken niet eens nagekomen worden. Even los van alle aanbevelingen die worden gedaan. Die afspraken worden niet eens nagekomen. We zien dat met name geweld agressie jegens vrouwelijke journaliste enorm toeneemt en het is goed dat we ons daar tegen uitspreken. En dan kom ik weer met mijn opmerkingen. Dan schort het weer in die uitvoering. En dan word ik gewoon best wel chagrijnig van. Dus ik hoop dat de minister in haar reactie ook nadrukkelijk ingaat op en hoe komen we ook de eerder gemaakte afspraken met elkaar na heel concreet, zodat ook deze minister dat goed. Check controleert samen met de partners, zodat we geweld en agressie jegens journalisten kunnen voorkomen. Dus het is meer

[2:22:53] en ik weet zeker dat de minister gaat zeggen dat ga ik doen. Maar dat ik benoem het toch nog even scherp.

[2:22:59] Dat is.

[2:23:02] Voorzitter, daar lopen dan wel denk ik twee dingen door elkaar. Natuurlijk gaan we dat doen en zodra erop inzoomen en ik zeggen want dat zal ook de staatsssecretaris zijn of de afspraken niet nagekomen worden en daar of het daaraan ligt dat daar hou ik even een slag om daar daar laten we er samen naar kijken want dit is zo'n belangrijk onderwerp. Hier moet je alles op alles blijven zetten. Het ding wat wat voor mijn gevoel klein beetje door elkaar loopt. Ik ben het helemaal mee eens. We moeten geweld richting journaliste

[2:23:35] alles op alles zet om dat te voorkomen. Dat vraagt ook iets van de samenleving. Dat ga je nooit in regels en afspraken vast kunnen leggen wat ik in de regels en afspraken vastgelegd wil hebben is lik-op-stuk hier geen nuance in snel optreden zorgen dat er niet getwijfeld wordt zorgen dat je veilig aangifte kunnen doen. Zorgen dat je als freelancer ook weten wat je rechten zijn. Noem maar op. Maar uiteindelijk is dit aan de samenleving en niet alleen dat ik richting degenen die denken dat je een journalist met agressie kunt bejegenen. Zeg je bent niet goed bij je hoofd maar ook aan de rest van ons die dan stil is. Terwijl dat gebeurt. Dat kan ook niet. En dat gaan wij nooit met regels en wetten oplossen en dat is dat is wat het is

[2:24:18] de heer sneller. Dat ging over de reikwijdte van het onderzoek van de procureur generaal van de hoge raad.

[2:24:24] De berichtgeving vandaag was de heer sneller zei het heel correct in zijn inbreng. De berichtgeving vond ik een beetje verschillende kanten opgaan. Maar het zal gaan over heeft aangegeven dat nederland dan zegt generaal bij de hoge raad heeft een toezichthoudende taak richting het. Dat weten we.

[2:24:41] En hij bepaalt zelf natuurlijk de inhoud en de reikwijdte van het onderzoek uit mij wel te kennen gegeven een onderzoek te overwegen naar getuigenbescherming en dat is iets anders dan het in sommige berichtgeving stond waarbij het echt zou gaan over een kroongetuige regeling specifiek uitgezet naar de getuigenbescherming en ik wacht zijn besluit af en de invulling daarvan. Ik zal bij hem ophalen of het lukt om dat bijvoorbeeld voor ons debat nog mee te geven en zo niet, dan zal ik er zeker op terugkomen op een ander moment. Als hij ons heeft gemeld hoe hij dat verder ziet.

[2:25:13] Even kijken hoor, dan had heer sneller en dan komen we ongetwijfeld over twee weken ook over te spreken over het feit dat een procureur vanavond en

[2:25:23] de mijn voorgangers. Dit onderzoek gaat over de tijd van mijn voorganger. Maar dat was al die tijd zou mondeling over deals informeert. Los van de specifieke casuïstiek waar het natuurlijk nooit op in kan gaan. Ik ben wel met het om in gesprek over hoe het besluitvormingsproces rond een kroongetuige die eruitziet en welke verbeteringen daarin te maken zijn en die gaan onder andere volgens mij over de periode dat zo'n deal gesloten wordt in die tijd en dat de bescherming wordt gemaakt dat die zo kort mogelijk is, omdat dat het meest veilig is eigenlijk terwijl je ook wil dat bijvoorbeeld een rechter commissaris die een straf deel beoordeeld, of er straks een onafhankelijk instituut commissie persoon die de bescherming deel beoordeeld daar wel de tijd voor heeft. Dat zal niet maanden zijn. Maar hoelang dan, maar ook wanneer komt het bij minister. Hoe wordt die geïnformeerd. Waar moet je op toetsen letten gezien alle lessen. En hoelang is daarvoor die gesprekken die lopen nu ook om eens te kijken waar kun je versnellen en waar moet je tijd inbouwen en is dat heel anders dan hoe we het nu hebben. Dus deze neem ik wat mij betreft ook in in mee. Gewoon om te kijken hoe het hele traject beter kan.

[2:26:33] Sorry. Dat was meneer sneller.

[2:26:37] Dank volgens mij allemaal goede geluiden. Minister maakt dit onderwerp. Want ik proef ook tussen de regels door dat de minister zelf ook vreemd vind dat dit een mondeling akkoord is op zo'n ver gaat iets niet alleen de informatie vanuit de bg, maar ook dus de toestemming die de minister en ook deze minister als hij voorkomt mondeling zou moeten geven. Ook voor de navolgbaar heid. Wat is er dan meegewogen welke aspecten terwijl het zich juist dat zich wreekt hier wel wat wordt er allemaal meegewogen en zeker gezien de belangrijke rol van de minister dan ook in die toets met een voorbeeld van dingen die erachter vandaan komen achter het verbeteren van de kroongetuige regeling en we hadden dat ronde tafel gesprek ook waar er nog een aantal andere aspecten is. Mijn proces. Vraag was ook welke concrete stappen gaat de minister nog zetten. Samen met de kamer om tot tot die verbetering te komen gaat zijn er nog een commissie naar laten kijken. Gaat het allemaal zelf doen en komt ze met een hoofdlijnenbrief krijgen we meteen een wetsvoorstel. Hoe ziet zij dat voor zich?

[2:27:39] Dankuwel. De minister.

[2:27:41] Voorzitter, als u dat goedvindt, zou ik daar in het debat vanaf twee weken op terug willen komen omdat ik dat nu aan het bekijken. Ben heel eerlijk. Ik wil dit zo fundamenteel mogelijk doen. Dat betekent. Welke kaders zijn er nodig? Wat betekent het over de vastgelegde zorgplicht moet je daar iets op aanpassen. Heb je alle groepen eigenlijk daar scherp in voor mij zitten er heel veel lessen in die in die in het ovv-rapport die daar niet specifiek uiteindelijk de aanbevelingen overgaan. Maar die ik er uithaal. En dan moet ik van mezelf ook weten wat is een besluit uberhaupt van mij van de kamer waar ze wetgeving voor nodig. En wat zijn de stappen die je kunt inrichten en daarvoor heb ik ook de rechtspraak en advocatuur voor nodig. Dus dat zijn we nu beter mee aan het vormgeven. Dus ik denk dat ik op het proces en heel slag. Verder ben de twintigste. Dus daar kan ik dat hopelijk al meegeven en ik zal ervoor zorgen natuurlijk als het dan nog niet concreet. Dus dat ze het vlak daarna ook inrichten, zodat u ook kunt volgen als kamer. Welke stappen is zijn nu aan het zetten. Maar ik dit zo fundamenteel mogelijk doen op al die elementen waar ik vanuit het vel al een tijdje helpt al een tijdje hoor. Dat kan scherper. Laten we dat dan niet doen. Dus daar ben ik het nu nog aan het inrichten.

[2:28:55] Dus de twintigste ben ik in ieder geval een slag verder in het proces.

[2:28:58] De heer sneller. Dat snap ik heel goed. Ik wilde het debat ook zo goed mogelijk benutten en ook vanuit het ovv-rapport mijn mening dan ook kunnen geven over de aanpak en nu zie ik voor me dat dat debat dat ik deze graag herhalen. In eerste termijn dat de minister in haar termijn dat proces gaat schetsen en dat ik in een hele korte tweede termijn mijn reactie erop kan geven in plaats van dat we dat debat ook over die proces aanpak en wat er wordt meegenomen. Goed kunnen voeren. Dus ik weet hoe moeilijk het is om dan een brief te schrijven ervoor. Maar is er is dat toch mogelijk.

[2:29:28] De minister.

[2:29:30] Laten we afspreken dat ik daarnaar kijk en als dat niet mogelijk is. Want ik wil geen. Ik wil er niet een algemeen briefje waar die er niks aan heeft omdat we gewoon met al die partners dit aan het vormgeven zijn dat ik in het debat kan aangeven wanneer dan wel en dan kunnen we want ik heb nu bewust omdat het wel door elkaar loopt natuurlijk in de casuïstiek en een beetje in de aanbevelingen. De kroongetuige regeling toegevoegd aan die brief. Volgens mij zal het debat ook vooral gaan over de aanbevelingen en de hervorming die nodig is bij bewaken en beveiligen. Dus daar zorg ervoor dat we al die stappen sowieso al een heel slag. Verder hebben en ik zal kijken als dat lukt voor het debat nog over de kroongetuige en anders zorg ik voordat ik kan aangeven wanneer komt die brief en waar we dat dan met elkaar kunnen behandelen. Dan heb ik daar dan ook een plan bij want ik snap de behoefte.

[2:30:15] Dankuwel. In hoeverre heeft u nog nodig vond voor de tweede termijn wil ik even

[2:30:19] gaat u redden om binnen vijf minuten het overige vragen te beantwoorden.

[2:30:22] Neem.

[2:30:25] Zolang geen interrupties krijg, kan ik heel snel.

[2:30:31] Ik ben bij in het mapje andere hele belangrijke vragen en een heleboel is ook al langs geweest. Dus ik kan het proberen als heel graag. Dan begin ik met de vraag van mevrouw mission derksen en dat gaat over haar motie gegevens deling cruciaal middel in de aanpak die inventarisatie van de knelpunten op basis van de motie van mevrouw mission derksen heeft tegen twee honderd signalen opgeleverd. Dat is echt enorm. Het laat ook zien hoezeer dit onderwerp beide partners leeft. Dat geeft ook een heel goed beeld van de diversiteit aan de oproep van de problematiek.

[2:31:04] En wat we nu aan het doen zijn dus ook met de partners dan de prioritering aangeven. Ik dacht het is misschien niet het handigste om te doen. Hier zijn de twee, honderd een succes kamer. Maar met de partners kijken welke prioritering welke thema's is de grootste winst te behalen? Onze analyse geeft ook aan dat een deel van de problematiek met de wet gegevens samenwerkingsverbanden. Pgb is deling in de eerste kamer recht dat je daar een aantal van ook weg kunt halen. Maar dat moeten we nu scherper krijgen. Ze zorg ervoor dat we snel bij de voortgangsbrief in mijn hierop ingaan. Maar er weet, mevrouw mission derksen waarom we daar iets meer tijd voor nemen het er zo veel signalen die we nu proberen in te kaderen, mevrouw modulair online criminaliteit en de aanpak van high impact grimes, de ervaring en expertise die is opgedaan in de aanpak van high impact crimes wordt meegenomen in de aanpak van online criminaliteit en aanpak ondermijning. Dus dat is dat wordt daarbij betrokken. Dat zijn diverse publieke en private initiatieven die er zijn om digitale weerbaarheid te vergroten en de leden we van de ervaringen in de aanpak van high impact grimes. Ik heb een heleboel voorbeelden die we doen maar ik weet dat zou moeten er die weten ook niet zo lang geleden nog over gehad. Maar het is dus niet nodig om ze een nieuwe titel te geven. De deze vormen van criminaliteit om het op een andere manier aan te kunnen pakken. De ervaring en expertise die opgedaan wordt met high impact crimes wordt hier toegepast. Mevrouw kuik zij slachtoffers. Cybercrime.

[2:32:30] Cybercrime is vrij onzichtbaar. Dus hoe kunnen we nou zorgen dat mensen sneller bereikt worden die slachtoffer zijn op voorkomen denk ik ook. En zij verwees volgens mij naar specifieke zaak waarbij de politie toch

[2:32:44] de politie op de website politie punten nel een toe heeft gezet waarmee mensen kunnen kijken of in die zaak hun gegevens ook besmet zijn of zij er onderdeel van uitmaken, en dan kunnen mensen controleren of er gegevens zijn aangeboden op de champions smaak het zoals dat heet. En als je emailadres voorkomt dan krijg je binnen enkele minuten een mail van de politie op het ingevoerde emailadres en er staat ook op de website. Wat je dan kunt doen om te gaan handelen en dat soort dingen. Dus dan weer veel breder trekken dat het de politie vaker het project no more likes punten nel is bijvoorbeeld gericht op het voorkomen van misbruik van inloggegevens en dat staat ook in de kamerbrief die tijdens het commissiedebat cybercrime op de agenda stond. Dus naast voorlichting en andere projecten zorgt de politie voordat je jezelf kunt toetsen, was ik hier onderdeel van of niet. Ser-rapport koersbepalend de heer sneller zegt wanneer komt er meer? Wanneer komt de reactie erover? Dat rapport geeft een heel goed inzicht van de regionale aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in de periode tweeduizend negen, negentien tot en met tweeduizend, tweeëntwintig naar aanleiding concreet heeft men daar dertien projecten gevolgd. Dus niet de hele aanpak, maar wel in gezoend op dertien en de werken met partners aan een breed gedragen reactie voor de zomer komt eraan dan

[2:34:03] de groningen om landen waar de vragen over van in ieder geval cda, christenunie en ik zal binnenkort gaan ik richting die kant om werkbezoek te brengen. Ik heb ook vanuit groningen daar uitnodigingen gehad van je moet komen. Zie dit rapport en wij zullen ook blijven investeren op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau en dat betekent ook inzoomen. Wat is hier nu aan de hand. En waar gaan en hoe kunnen we nog meer helpen met versterken. Ik zal nu niet herhalen hoe we verder via al die middelen van de motie hermans zevenhonderd wijkagenten tot de investeringen die x specifiek nog meer doen.

[2:34:39] Maar ik zal er ook heen gaan om te kijken naar de specifieke problematiek en mensen hebben ook wat aan als ik wel wat mee kan gaan doen. Dus dat pak ik ook op. Ik zal zorgen dat we dat anders in het halfjaarbericht op terugkoppelen. Dan is het misschien ook daar. Ik weet niet of het voor de zomer na de zomer zal zijn.

[2:34:56] Mevrouw bikker. Nou, gezondheid voor mijn collega's die echt charmant kan niet dat even terzijde. Voorzitter, ik had specifiek gevraagd. Het kabinet komt met een reactie op het rapport elke regio telt

[2:35:14] en dat gaat over de maatschappelijke voorzieningen in ons land. En juist op er ook dunner bevolkte plekken of juist de wijken waar het het knarst en piept qua aanwezigheid van de overheid en dan doet ook veiligheid en toe. Ik zou de minister daar dus voorzitter. Ja. Het gaat zeker als interruptie stellen want ik praat veel te lang. Snap het. Maar dit is wel iets waar ik het specifiek niet alleen het halfjaarbericht, maar ook als we het hebben over hoe gaan we om met de dunner bevolkte gebieden wil ik niet dat alleen de minister van sociale zaken, de minister van binnenlandse zaken, maar ook de minister van justitie daar duidelijk en specifiek op ingaat. Dus ik hoop dat ze ook daar haar vinger opsteekt in het kabinet, maar ook dan juist dit ten aanzien van groningen en ommeland als voorbeeld wat er nodig is. Juist ook voor de politie. Want het kan niet zo zijn dat er een auto rondrijden.

[2:35:58] Voorzitter,

[2:36:00] Voorzitter, dat zal ik sowieso doen en dat is in in deze commissie en in mijn agenda niet iets nieuws dat we ook in de regio kijken wat kunnen we met alle middelen en mogelijkheden die we hebben wat kunnen we doen om daar te versterken. Dus ik zal vinger opsteken is mijn denk dat kan ik

[2:36:15] milieucriminaliteit. De heer sneller had daar vragen over ook concreet naar de motie zoals even kijken. We hebben in de brief van eenentwintig oktober vorig jaar laat ze weten dat het opnemen van doeltreffendheid evenredig en afschrikkend trekkend in de wet economische delicten. Dat dat niet passend is, maar ik heb opdracht gegeven voor wetenschappelijk onderzoek in opdracht heb ik in april gegeven en u weet. Het is aan de c wanneer het komt. Maar het is dus gegeven om de huidige wijze effectiviteit van straffen bij milieu feiten in kaart te brengen. In het onderzoek wordt meegenomen, hoe opvolging aan de motie kan worden meegegeven of gegeven. Dus die nemen we daarin mee

[2:36:58] dan de heer sneller. Hoe kijkt naar het idee om een reclassering voor bedrijven op te richten. Die moet voorkomen dat bedrijf opnieuw een milieudelict begaan.

[2:37:08] Ik vind het een interessant idee. Eerlijk gezegd en ook het verkennen waard

[2:37:13] en volgens mij heeft u ook schriftelijke vragen hierover gesteld zal ook zorgen dat op korte termijn beantwoorden en ook kijken hoe we daarmee om kunnen gaan en het is niet ligt niet alleen bij mij, maar ook bij mijn collega's van infrastructuur en waterstaat. Vandaar dat we daar iets meer

[2:37:28] de de afstemming voor nodig hebben en ik nu even verwijzen naar die schriftelijke beantwoording. Maar ik vind het verkennen zeker waard en mijn laatste is ook van de heer sneller een veelplegers aanpak

[2:37:38] voor

[2:37:40] voor de milieudelicten en de mate van inspecties verhogen en voorzitter voor bedrijven die vallen onder het besluit risico's zware ongevallen bestaat al een veelplegers aanpak.

[2:37:52] Het is aan gemeenten of provincies die die moeten we daar die handhaving doen om een handhavings strategie volgens vast te stellen en dat betekent ook bestaat ook de ruimte tot bij initiatieven zware kan worden gestraft. Ook in het kader van strafrecht. Dus dat deel.

[2:38:10] Dankuwel.

[2:38:11] Dan ga ik door naar de onze tweede termijn één minuut je het met mevrouw mission derksen.

[2:38:18] Ja voorzitter, ik dank de minister voor de toezegging nog nader te worden geïnformeerd over die aanpak van corruptie binnen de overheid. Ik denk ik heel belangrijk hetzelfde over de informatie deling kijk ik naar uit. Ook een punt wat me zeer aan het hart gaat, moeten we hier bespreken en ik hoop dat we inderdaad zo snel mogelijk met die banken en de reeks kunnen samenwerken. Om die publiekprivate informatie deling te krijgen. Twee punten in mijn tweede termijn die poortwachters. Ik hoor er veel over dat er bewustwording bij de poort van wachters allerlei projecten. Maar er zijn poortwachters die ook angst hebben om te melden omdat dan wellicht een informatie in een straf dossier terecht komt. Hoe gaan we daarmee om en er zijn poortwachters die natuurlijk niet melden. Ook al bewust of onbewust lijkt het zo zeggen. Hoe kan de minister aan. Dat kan ook in die brief van voor de zomer ingaan op hoe om te gaan met die poortwachters en voorzitter, ik wil graag een twee minuten debat aankondigen, want ik ben ik tevreden over de antwoorden op die strafmaat

[2:39:21] onderdeel strafmaat wat die motie indienen we in ieder geval genoteerd. Ik ga toch later een poging wagen om te kijken of we daar iets anders voor kunnen doen met de toezeggingen register. Mevrouw helder van de pvv

[2:39:32] dankuwel. Voorzitter, de nationale samenwerking ondermijnende criminaliteit dat de mensen enthousiaste en dat geloof ik graag. Maar het gaat mij over enthousiaste mensen op de plek waar ze nodig zijn

[2:39:42] en we weten dat de capaciteit altijd te weinig is van het aantal taken. Dus ik blijf daar toch bij wil zetten dan de wettelijke straf máxima zijn die alleen voor de grootschalige uitvoer, productie en groots schadelijk bezit van harddrugs of andere vorm van drugscriminaliteit en ik weet dat het kabinet geen voorstander is van een minimum straffen. Maar voorheen was zal ik ook alleen maar een taakstraf verbod en kate weliswaar tien jaar later. Je weet maar nooit voortzetten. Dus ik blijf dat volhouden dan even over. Ik ken de problematiek ook bij een politieauto voor een heel groot gebied. Dan weet ik dat we in het verleden bij de vorige korpschef hebben meegedacht en uiteindelijk ook gegaan bij de verdeling van capaciteit en de middelen dat er meer ruimte voor de korpschef is gekomen, hebben wij daar nog een taak of staan nou juist iets waar we de bal hebben laten vallen.

[2:40:35] Dankuwel. De pvda, mevrouw moeten we.

[2:40:37] Dankuwel. Ik heb een extra motivatie om ondermijnende criminelen hard aan te pakken. Is dat is omdat ik wil dat we jongeren uit hun handen houden jongeren die tegen ze opkijken. Dus we moeten gewoon aan begrensd bestraft voor de deze criminelen en criminele vanmorgen moeten afgepakt worden. Ik ben blij dat de minister nog terugkomt op de motie om dit soort criminelen uit de wijken te weren waar die verleiding groot. Dan wordt er voor de jeugdige en ik kan niet anders zeggen dan dat het hele dossier onderzoek over fouten huurders niet los van die motie kan worden gezien in mijn beleving. Dus dat is nog even een onderdeel ben blij met de toezeggingen van de minister ten aanzien van de screening bij die havens misschien wel ze daarin ook meenemen hoe ze de

[2:41:27] veiligheidseisen van schepen en haven termijn eventueel wil gaan standaardiseren dus ook in samenwerking met andere landen om ons heen. Onze partners in die strijd. Dat kan namelijk helpen, en tot slot, voorzitter vond ik de reactie aangaande informatie positie van die gemeente en dat het een achilleshiel is. Ik vond die beantwoording nog niet goed en ik overweeg ook een motie over. Dus dan weet je in ieder geval als je mevrouw mission derksen probeert te verleiden om van het tweeminutendebat af te komen.

[2:42:05] Die kunnen we misschien ook wel aan

[2:42:07] ik

[2:42:08] de heer sneller van d zesenzestig.

[2:42:11] Dankuwel dank voor de beantwoording. Misschien toch even de richting de schriftelijke beantwoording over milieucriminaliteit. Dan keek de brief die de minister noemt, was het ontraden van de motie die de kamer vervolgens wel heeft aangenomen. En dan vervolgens in april zeggen ze het verder zijn er nog eens een keer naar kijken over twee jaar hoort u meer

[2:42:32] is niet een hele chique afdoening van de motie. Volgens mij dus ook in de beantwoording is het dan wel. Dat is een vraag aan de zee. Hoe neem ik aan en over die veelplegers aanpak. De algemene rekenkamer laat gewoon zien dat niet alleen voor de beheers het bedrijven, maar dat er eigenlijk geen correlatie is tussen de frequentie van inspecties. En hoe vaak je een overtreding hebt begaan en volgens mij zou dat juist voor de effectiviteit belangrijk zijn. Ik hoop dat de minister wil kijken wat juist het rijk kan doen om te zorgen dat die wel wordt ontwikkeld.

[2:43:07] En dan zal ik het in het kader van uw minuten erbij laten. Voorzitter,

[2:43:11] Dankuwel daarvoor dan mevrouw kuiken van het cda.

[2:43:14] Voorzitter, ook dank aan de minister voor de beantwoording over de criminele families de dat experiment in tilburg. Om

[2:43:22] te doorbreken dat de criminaliteit van generatie op generatie gaat, zei de minister. We kijken ook hoe we dit breder met andere gemeentes kunnen oppakken. Wanneer horen we daar meer van. Dus iets concreter hoe we worden meegenomen. Want ik vind het heel mooi en volgens mij is het iets van de lange adem, maar wel heel belangrijk dat meerdere gemeentes hierop gaan inzetten

[2:43:42] dan op het punt van de cybercrime. Inderdaad. Dat was het.

[2:43:48] Wat ik bedoelde.

[2:43:49] In in het artikel in de telegraaf wordt ook gezegd. Degene die slachtoffer was. Die kreeg van postnl een brief dat ze hun adres was gewijzigd. Hij belde erheen. Dit ben ik niet. En de privacywetgeving liep niet toe om iets te veranderen. Ik denk op dit punt minister in hoeverre botsen privacywetgeving hier ook en beschermd die de verkeerde mensen. Wat kunnen we daartegen doen.

[2:44:16] Dankuwel

[2:44:17] dan de heer van der staaij van de sgp.

[2:44:19] Dankuwel. Voorzitter aan de minister voor de beantwoording.

[2:44:24] Ik wil nog even terugkomen dat punt van die een memo bord zeeland, brabant dat het naar graag het pleidooi nog verder wil brengen om ook toch oog te blijven houden voor de totaalaanpak zeg maar. Ik zie wel het risico wat ze ook benoemde dat je heel snel toch weer

[2:44:39] in je aparte actieplannen terechtkomt per haven. En dat het totaal overzicht en het inzicht in de zwakke plekken makkelijk wegvalt.

[2:44:49] Dus dat is een tweede punt als het gaat om de strafmaat. Dan weet ik niet. Exact wat mevrouw mission als een verzoek aan de minister had. Maar ik vermoed dat het iets van versnelling is, want de de hoogte van de verhoging zal ik maar zeggen. De mate van verhoging. Daar was toch geen uitspraken over gedaan. Dus dan zal ik heel graag dat pleidooi ondersteunen om te kijken van kan het echt niet naar voren gehaald worden, omdat dit al een tijd hier staat en wat wat zou daarvoor nodig zijn om naar voren te halen.

[2:45:23] Even kijken. Dan heb ik nog tot slot sluit me aan bij de opmerkingen van mevrouw kuik als het gaat om die criminele families en dat tilburgse verhaal.

[2:45:33] Dankuwel. Mevrouw bikker van de christenunie.

[2:45:36] Ja. Voorzitter dankuwel en ik ken deze minister als een voetballiefhebber. Maar wat betreft de aanpak van de drugscriminaliteit is het totaal voetbal ook al echt heel hard nodig. Dus op alle fronten moeten inzetten er continu zijn. En juist daarom ben ik blij met haar toezeggingen die zij heeft gedaan, bijvoorbeeld als het gaat dat nederland niet het immers een knooppunt voor de drugsindustrie moet zijn dat ze met een plan van aanpak komt waarin ze echt gaat zeggen van dit gaan we op deze manier aanpakken en dat hoop ik dus echt ook voor de zomer in ieder geval de beleidsmatige stappen te zien. Een tweede toezegging die ik erg belangrijk vind, is juist daar in de gebieden waar bijvoorbeeld de politiecapaciteit gering is hoe de minister daarop ingaat zetten. Ze zegt ik kom zeker eens heeft de toezegging gedaan met een brief daarover. Ik ga ook bij de het er al een rapport van elke regio telt zal ik ook mijn vinger opsteken. De minister-president heeft gisteren toegezegd ik kom voor de zomer ook met een verdere verkenning van de normen die daarvoor nodig zijn en ik zou de minister willen vragen om daar ook specifiek het punt veiligheid te benadrukken over de strafmaat en de motie die ik heb ingediend. Juist omdat ik het belangrijk vind dat zware criminelen denken nederland moet je niet hebben, kan ik aansluiten bij wat de collega's hebben gezegd, en tenslotte, voorzitter, mis ik nog een beantwoording en dat ziet op de hogere externe inhuur die ik graag zou voorkomen. Dus ik hoor daar graag nog een antwoord van de minister.

[2:46:52] Dankuwel,

[2:46:54] tenminste voor de tweede termijn.

[2:46:56] Ja voorzitter, ik zal het meteen beantwoorden omdat een een aantal dingen onderstreping van het punt en ook een aantal zaken van nou fijn dat dat terugkomt in die brieven. Dat zal zeker richting mevrouw mission derksen en degene die die haar daarin steunen over die wetgeving moet sneller. Dat vind ik ook. Dus een motie is op zich heel fijn om dat nog eens te onderstrepen. Maar ik kan niet meer wetgeving jihadisten en mensen bij het om en de rechtspraak uit een blik over dus en alles wat we hier vandaag bespreken is nieuw beleid. Er zijn dus mensen mee bezig. Dus dat is een ding en terecht dat de ambtenaren tegen mij zeggen als je wil dat ik dit oppakken. Wat moet ik later en datzelfde zou ik dan ook licht in de kamer. Dus er is. Dit is geen enkele sprake van geen prioriteit aan geven. Maar het moet ook goed gebeuren, zodat de wet straks wat het effect heeft. Maar ik zie de motie graag tegemoet de poortwachters ontzettend relevant punt dat ook mensen bang zijn om melding te doen en ik ben blij dat mevrouw mission derksen die noemt en wat we wat we naast toe naast alles wat we al hebben als het gaat om mensen betrekken en alert maken en herkennen is ook zorgen dat we het zo vormgegeven in regels. Wat mij betreft dat het niet meer een afweging van het individu schakel melding doen maar dat het dan bijvoorbeeld moet dat het transparant is of dat het juist via ander soorten meldcode gaat. Daar hebben we heel veel aandacht voor. Dat is niet altijd even makkelijk in een protocol te van vorm te geven wat we ook doen is bijvoorbeeld bepaalde wetten regels besluiten moet ik zeggen gewoon naar de ministers halen dat je zegt nou hierbij de bevoegdheid gaat daar weg. Maar dat is om het gevaar bij mensen weg te halen. Dus ik noem het maar even wat breder richting mevrouw mission derksen. Maar dit is een heel belangrijk punt waar we heel erg groep op inzetten om dat te zorgen dat dat

[2:48:49] zo veel mogelijk bij individuen wordt weggaat, maar wel de verantwoordelijkheid is wel die melding te doen. Een ingewikkelde mevrouw helder. Die geeft mij.

[2:48:59] Michon derkzen

[2:49:00] de voorzitter, mag ik heel concrete minister vragen om die voortgangsrapportages waar u zegt die gaan we laden aan de hand van zo'n wat om dan

[2:49:08] echt even een kopje poortwachters en dan deze dingen mee te nemen. Ik vroeg ook wat doen we dan aan die poortwachter die bewust of onbewust niet meldt dus dat dat moeten we toch ook de banken krijg je dan een dikke boete op basis van de ww ft. Maar er zijn heel veel poortwachters die dat kunnen doen zonder dat daar een zeg maar

[2:49:27] bestraffing opzetten.

[2:49:29] Minister kunt u dat meenen.

[2:49:31] Ik kan wel. We hebben nog een flinke slag te slaan als het gaat om het erkennen herkennen van zaken, zodat je weet waar je melding van moet doen. Dus we zijn heel erg bezig om met de partners te zorgen in die branches om echt een meldt proces te hebben die mensen kennen dat ze het weten want dan kan je naar het punt waar mevrouw mission derksen op zit. Als dat niet gebeurt, dan kan je mensen erop aanspreken, maar we zitten nog echt daar aan die voorkant en de veiligheid van de melders van ongebruikelijke transacties te nemen we daar ook in mee. Dus ik zal er zeker op terugkomen

[2:50:01] dan mevrouw helder. Die heeft als het gaat even heel praktisch over de wettelijke straf maxima. Dat gaat over die had ik hier want zij vroeg aan mij nog naast het feit dat ze op minimum straffen wilde inzetten. Had ik het hier. Nee daar kom ik dan bij haar ook op terug in die brieven, inclusief en dat denk ik dat ik dat in de politie brief doen half jaar over wel of niet meer ruimte voor de kamer of de korpschef even zogezegd. Maar ik zie dat ze dat

[2:50:33] helder ziet leuke woordspeling excuses. Ik probeer elke keer van weg te blijven. De heer sneller als het gaat over het onderzoek naar de c. Dat zal inzicht geven in de effectiviteit van straffen en zal ook helpen om te bezien of straf maxima nu afdoende zijn. Ik begrijp wel dat hij zegt dat vind ik niet zo'n lekkere uitwerking van van de motie. Maar ik zal kijken of ik samen met infrastructuur en waterstaat in ieder geval kan delen waar dat onderzoek over gaat en hoe we daar inzitten. Maar dat moet ik ook echt met hiermee doen en die criminele families. Dat komt voor de zomer in een in een brief hoe we dat vanuit de preventie met gezag, maar ook met goede voorbeelden willen of niet kunnen verbreden en de heer van der staaij. Die heb ik een beetje tekort gedaan vind ik in de beantwoording. Want die had ook een aantal zaken over de cultuur en het niet te lang gedoogd en ook in het verlengde daarvan moet echt een totaalaanpak zijn. Wat mevrouw bikker zij en ik ben ontzettend mee eens. Ik denk dat we vaker gezegd en dat herhaal ik niet graag maar wel als het nog wordt gevraagd dat we qua houding qua werd er qua regels te lang te naïef zijn geweest en we zijn heel snel echt een been bijtrekken vanuit de richting mevrouw bikker zijn we nu echt flinke stappen. Het zijn geen stapjes. Vandaar dat ook de de ambtenaren die dag en nacht met dit onderwerp bezig zijn behoorlijk allerlei nieuw beleid en wet aan het optuigen zijn omdat we dat eisen en willen. Vandaar dat ik zeg die die strafmaat. Ik zou het ook sneller willen. Maar mensen moeten het ook allemaal kunnen doen. Maar ik ben het er ontzettend mee eens en ik denk dat de tijd van diversiteit ver voorbij is en wat mij betreft komt die ook nooit meer terug. Want de de gevaren waar we middenin zitten zijn enorm

[2:52:14] met deze vrolijke noot was het.

[2:52:17] Dankuwel

[2:52:20] ik buiten de microfoon hoor ik mevrouw bikker nog aangeven over externe inhuur

[2:52:25] en ik kijk even rond naar over geleden of er nog andere suggesties en opmerkingen.

[2:52:32] Voorzitter, ik graag wil de naar buiten. De microfoon om zeggen maar dat is een fantastische toezegging dat zij in de reactie op het rapport koers bepalen expliciet op de externe inhuur terugkomt.

[2:52:42] Dan hebben we dat ook genoteerd.

[2:52:45] Maar goed. Dit was het dan eventjes voor van beraadslagingen. Nu. Ik heb een overzicht van allerlei toezeggingen en toch een twee minuten debat aangevraagd door mevrouw mission derksen als eerste spreker en ik hoorde de twee onderdelen waren in ieder geval moties over ingediend worden. Dat is strafmaat en het wmo. De ser-rapport fouten huurders. De minister zal in de halfjaar reportage ondermijning voor de zomer tweeduizend, drieëntwintig het volgende in meenemen. Een ingaan op de effecten van investeringen in de financial intelligence unit zijn zal ingaan op de aanpak van corruptie ingaan op melden van ongebruikelijke transacties, de poortwachters ingaan op de voortgang van de brede aanpak ondermijning in de wetenschappelijke inzichten op dit thema en zij zal ook de kamer informeren over de inrichting van de teams om snel te interveniëren postpakketten voor de aanpak van drugscriminaliteit,

[2:53:34] dat de volgende toezeggingen mevrouw mission derksen, dat de minister de kamer een brief over de ontwikkelingen rondom de strafmaat voor uithalers, een discussie daaromtrent en een toezegging aan de heer sneller als het gaat om het volgende minister stuurt indien mogelijk voorafgaand aan het debat over het ovv-rapport een brief over de uitwerking van de aanpak van de kroongetuige regeling toezegging aan mevrouw helder. Als het gaat om het halfjaarbericht politie zal de minister ingaan op de reactie van de kort.

[2:53:59] Juf, voorzitter,

[2:54:01] Even naar de toezegging hiervoor over de klachten regeling.

[2:54:03] Wilt u nog een keer van mijn voorlezen? De minister stuurt indien

[2:54:06] mogelijk voorafgaand aan het debat

[2:54:08] voor het ovv-rapport.

[2:54:09] De brief over de uitwerking van de aanpak van.

[2:54:11] De ik had indien mogelijk gemist en dan dus en als mogelijk zorg ervoor dat we een debat concreet aangeven wanneer dan wel, zodat het daarnaartoe.

[2:54:19] Ik zie knikkende gezichten ook van de heer sneller.

[2:54:22] Dan heb

[2:54:23] ik nog een toezegging aan mevrouw helder eventjes voor de herhaling in het halfjaarbericht politie zal de minister ook ingaan op de reactie korpschef en dan een brief over criminele families komt ook voor de zomer.

[2:54:34] Dat waren de toezeggingen helder.

[2:54:36] Volgens mij die halfjaar rapportage dat ook een kopje zou komen over die of die straf máxima waar het kabinet mee bezig is. Alleen gaat over de grootschalige drugscriminaliteit zal ik even zo van

[2:54:48] daartoe dankuwel voor de goede suggestie. We hebben ook daarin meegenomen. Dit waren alle toezeggingen. Nogmaals ontzettend dank voor uw inzet. Ik sluit de vergadering net over vier uur. Mijn complimenten en graag tot de volgende keer.