Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

[0:00:02] Een hele goedemiddag.

[0:00:04] Van harte welkom bij de vaste kamercommissie voor economische zaken en klimaat. We hebben vandaag de procedurevergadering en we beginnen zoals altijd met de regeling van werkzaamheden

[0:00:13] en er zijn een paar verzoeken ter bespreking.

[0:00:19] Dat zijn er twee. De eerste is van de heer house

[0:00:21] ik graag het woord.

[0:00:23] Voorzitter verzoek, eerste verzoek is om een bezoek te brengen met de commissie naar de boetes business brengt en engeland was een van de initiatieven die ook die we morgen bespreken met de minister van economische zaken over de mkb-financiering de dat is ook de richting die we opgaan met de minister ook aangegeven in de brief lijkt ons goed om met de commissie dan wel met de woordvoerders die met de mkb-financiering bezig zijn om een werkbezoek te brengen en daar te leren en te zien praten met de bank en mogelijk misschien wel een aantal mkbers die er gebruik van maken.

[0:00:57] Ik kijk even naar de collega's

[0:00:59] heer aartsen vvd voorstel steunen.

[0:01:04] Meneer bart kan.

[0:01:06] Ik kan het wel steunen. Maar ik weet niet of mee kan.

[0:01:10] Wil de heer amhaouch een microfoon uitdoen. Dankuwel zijn er nog andere collega's die er wat over. Er is denk ik nog wat onzekerheid over de datum en of het lukt om allemaal mee te gaan. Maar er is wel steunen als ik dat zou inventariseer. Dus dan is de kwestie van dit voorbereiding kijken op welke datum dat mogelijk kan. Dat voorstel nog even denk ik via de procedurevergadering nog even op de af op de mail zetten. Maar dat we het even verder in inventariseren en dan is er nog een verzoek is van de collega's van de heer outs van de heer bontenbal. Dus daarover geef ik ook de heer anders. Het woord.

[0:01:46] Dank. Voorzitter, heer bontenbal is niet aanwezig bij deze procedurevergadering. Maar die is wel een voorstel om een ontbijt sessie te organiseren over schone energie uit ijzig spoedig een aanbod. Het parlement wetenschap dus

[0:01:58] nieuwe ideeën, verfrissende ideeën omdat

[0:02:01] toegelicht te krijgen met de commissie en.

[0:02:04] Dank ik inventariseer even heer grievink.

[0:02:08] Ik kreeg van mijn collega erkens doordat hij van harte steun verleend aan dit verzoek voor die ontbijt bij aankomst.

[0:02:16] Verder zie ik knikkende collega's. Dus dan moeten we dat ook gaan oppakken. Dank hiervoor. Dan gaan we naar het volgende agendapunt en dat is de brieven lijst

[0:02:25] heeft iemand opmerkingen naar aanleiding van pagina één

[0:02:29] dan wel pagina twee niet het geval. Gaan we door met de agenda.

[0:02:34] Dat is de aanbieding rapport. De toekomst van groningen van een nieuw coalitie. En dat is ter bespreking

[0:02:43] alvast.

[0:02:44] We stellen dus voor een gesprek te voeren.

[0:02:48] Mevrouw kreuger, groenlinks.

[0:02:53] Ik heb een vraag in hoeverre het niet al overlap met inderdaad wat we bij het werkbezoek hebben besproken. Dus misschien is dan volledig die niet bij het werkbezoek waren wel interessant maar dat kan ik niet zo.

[0:03:03] De oordelen.

[0:03:05] Nee dat was ook even de vraag die wij ook hier hadden dus deze even geïnventariseerd zeggen ze zijn graag bereid om om nog in gesprek te gaan

[0:03:15] dan moeten we dan denk ik toch even inventariseren via een eenmaal procedure of we daar voldoende aanmeldingen voor hebben. En anders dan danken wij u hartelijk voor het aanbieden van het rapport en dan laten we het daarbij dus laten we dat eventjes bekijken.

[0:03:30] Geef ik heeft u daar nog een opmerking over.

[0:03:35] Opzich niet. Wij zouden opzicht kunnen leveren met dat met die uitnodiging, maar verder geen opmerkingen.

[0:03:43] Dan op het moment dat dat rondkomt dan is er vast een positieve reactie bij de vvd. Dan gaan we naar de wet en regelgeving dat ze agendapunt vier

[0:03:52] en dat het voorstel om dit te agenderen voor het wetgevers overleg over de subsectoren, begroting samenhang met de voorjaarsnota, de regeling tijdelijke tegemoetkoming blok aansluitingen

[0:04:02] iemand daar opmerkingen over agendapunt. Vijf na hangt besluit tot wijziging van de akte van het activiteitenbesluit milieubeheer en het besluit omgevingsrecht in verband met de actualisatie van de energiebesparing verplicht

[0:04:13] voorstel om deze voor kennisgeving aan te nemen.

[0:04:17] Er is iedereen ook mee akkoord gaan we naar agendapunt zes wijziging van de begroting staat van het ministerie van economische zaken en klimaat voor het jaar tweeduizend, drieëntwintig tot de derde incidentele sectoren begroting inzake verder vullen gasopslag, bergumermeer en het voorstel is om deze aan te melden voor plenaire behandeling

[0:04:34] dan een stuk van de minister van ez k agendapunt zeven kabinetsreactie motie, ov bereikbaarheid, werklocaties voorstel om dit te betrekken bij de stemming over de motie

[0:04:46] dan het volgende agendapunt. Agendapunt acht grip op grootschalige bedrijfsinvesteringen vestigingen voorstel om deze te agenderen voor te zijner tijd vorige commissiedebat, bedrijfsleven beleid

[0:04:59] nog opmerkingen over niet het geval. Agendapunt negen besluitvorming over projecten nationaal was wel een opmerking over heer amhaouch cda.

[0:05:06] Over agendapunt acht. Wanneer hadden wij dat ingepland staan? Bedrijfsleven is er nog niet gepland.

[0:05:12] Het is nog niet gepland wordt die buiten de microfoon gezegd agendapunt negen besluitvorming over projecten nationaal groeifonds voorstel om deze te agenderen voor het commissiedebat, nationale groeistrategie strategie op vierentwintig januari tweeduizend, vierentwintig mevrouw kreeg.

[0:05:27] Ja. Voorzitter,

[0:05:28] Ik wel heel ver weg in de tijd. Deze wellicht toch wel ergens een debat waar we dit bij kunnen. Laten.

[0:05:36] We hebben begrotingsbehandeling daarvoor nog. We hebben van alles daarvoor.

[0:05:41] De heer amhaouch cda,

[0:05:43] Voorzitter, we hebben een mooie voorbereidings groep van van deze commissie hebben er allemaal besproken. En toen is het ook accordeert. Want voor de zomer is. Er wordt lastig en dan kom je na de zomer op prinsjesdag de begrotingen te zo'n gekke datum is dit niet echt?

[0:05:59] Het voorstel vanuit voorbereidings groep is. Er zijn er nog verder opmerkingen of vragen over mijn vak groenlinks.

[0:06:08] Ik ga bekennen dat ik de brief niet gelezen hebt. Maar ik vraag me dan wel af. Staat er dan niks. Urgentie in die brief dat wij het over wat is het tien maanden pas hoeven te behandelen?

[0:06:20] Ik wordt ingefluisterd dat het niet het geval is.

[0:06:22] In principe niet. En er komt een getild. De terug bij de begroting dat u sowieso dus ook weer hebben de mogelijkheid om de eerste zorgen of complimenten uit te delen en dan inhoudelijk is. Dat heb ik gezegd van met mevrouw leijten. Ikzelf

[0:06:38] ben, denken we de derde persoon is in onze vestiging van strien.

[0:06:44] Om dit op vierentwintig januari te plannen.

[0:06:47] Dus hou de agenda vrij op vierentwintig januari.

[0:06:51] Dank. Dat is dan alvast genoteerd agendapunt tien financiering en digitalisering mkb voorstel is om deze brief te agenderen voor het commissiedebat ondernemen en bedrijfsfinanciering op negentien april tweeduizend, drieëntwintig, dat ze al heel snel dan agendapunt. Elf hoofdlijnen over de voortgang van de verduurzaming van van het mkb voorstel is om deze te agenderen voor het commissiedebat verduurzaming en probeer op eenentwintig juni tweeduizend, drieëntwintig agendapunt twaalf. Je hebt er zingt dat rond

[0:07:25] die daar

[0:07:27] dat casa a v niet

[0:07:34] bekijk even dat verbetert niet.

[0:07:37] Ik zal me even aan wie weet helpt dat

[0:07:49] nou helaas

[0:07:52] de agendapunt twaalf jaarplan tweeduizend, drieëntwintig rijksinspectie digitale infrastructuur voorstel om deze voor kennisgeving aan te nemen

[0:08:00] dan een stuk van de minister voor klimaat en energie agendapunt dertien evaluatie doorlichting, nederlandse emissieautoriteit voorstel is om deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

[0:08:10] De agendapunten veertien publiek katie in ser-rapport zes cent is report met james twee, tweeduizend, drieëntwintig

[0:08:20] en het voorstel om deze te agenderen voor de commissiedebat, klimaat en energie op achtentwintig juni tweeduizend, drieëntwintig

[0:08:27] agendapunt vijftien kabinetsstandpunt initiatief

[0:08:30] van uw raad toe vn, resolutie adviesaanvraag klimaat aan het internationaal gerechtshof voorstel om deze te agenderen voor het commissiedebat klimaat en energie ook op achtentwintig juni tweeduizend, drieëntwintig

[0:08:43] agendapunt zestien voortgangsrapportages paleis plafond prijs, plafond q. Één

[0:08:49] voorstel is om deze te agenderen voor het wetgevers overleg over de sectoren begroting samenhangende met de voorjaarsnota

[0:08:58] agendapunt zeventien publicatie tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blok aansluitingen. Het voorstel is om deze te agenderen voor het wetgevers overleg over de subsectoren. Begroting, samenhangende met de voorjaarsnota dan agendapunt achttien voortgang beschermen en herstelplan gas

[0:09:12] agenderen voor het commissiedebat, gasmarkt en leveringszekerheid van één juni tweeduizend, drieëntwintig is het voorstel

[0:09:19] agendapunt negentien reactie op verzoek commissie over de stand van zaken fit voor fifty five pakket attenderen voor het commissiedebat energieraad op veertien juni tweeduizend, drieëntwintig

[0:09:29] relevante rapporten voor het nationaal plan. Energie systeem daarvan is het voorstel op agendapunt nummer twintig om dat te agenderen voor het commissiedebat energiesysteem tweeduizendvijftig en kernenergie. De dato dertien september tweeduizend, drieëntwintig daarover deze vraag van mevrouw dekker. Abdulaziz.

[0:09:46] Ja. Dank. Voorzitter, wij zouden deze eigenlijk graag willen agenderen voor het commissiedebat systeem transitie, datum twintig april dus liefst bij de debatten als het kan.

[0:10:01] Mevrouw groenlinks,

[0:10:02] Ik had precies dezelfde opmerking.

[0:10:05] Heeft de rest daar bezwaar tegen. Niet het geval. Gaan we niet toevoegen.

[0:10:10] Dan komen we bij de stukken van de staatssecretaris van ez k.

[0:10:14] Dat is tweeëntwintig tot en met

[0:10:17] vijfentwintig. Als ik het goed zie en daarvoor is het voorstel om die allemaal te betrekken bij het commissiedebat. Mijnbouw, groningen. Wat nu nog op vierentwintig mei gepland staat.

[0:10:31] Dan gaan we naar zesentwintig stukken van andere bewindspersonen en dat is appreciatie op de gewijzigde motie van de leden romke de jong en van wijnbergen over ervoor voor iedere accountancy controle bij grote bedrijven als verplichting opnemen in een corporate governance code en het voorstel om deze te betrekken bij de stemming over de motie.

[0:10:51] Dan komen we bij europa agendapunt zevenentwintig verslag raad van voor concurrentievermogen van twee maart tweeduizend, drieëntwintig het voorstel om dit te agenderen voor het commissiedebat, raad, voor concurrentievermogen, interne markt en industrie, onderzoek en ruimtevaart formeel de datum tweeëntwintig, drieëntwintig mei tweeduizend, drieëntwintig op zestien mei tweeduizend, drieëntwintig.

[0:11:12] Bent u daarmee akkoord?

[0:11:13] Wij agendapunt achtentwintig uw voorstel mededeling lange termijn strategie voor concurrentievermogen na twee duizend dertig.

[0:11:21] Het voorstel is om deze aan te houden tot de volgende procedurevergadering en dat geldt volgens mij ook voor agendapunt negenentwintig en ook voor dertig kunt u daarmee akkoord gaan heer kan.

[0:11:32] Dagvoorzitter over punt dertig. Mevrouw teunissen heeft mij benaderd of ik dat van haar zou willen overnemen met toestemming van de heer erkens natuurlijk ook.

[0:11:43] Bij deze prima. Maar verder tegen het voorstel is geen bezwaar. Dus we krijgen een wisseling van de wacht.

[0:11:49] Dank dat u dat wilt overnemen. Dan gaan we naar agendapunt eenendertig verslag formele, energieraad achtentwintig maart tweeduizend, drieëntwintig.

[0:11:56] Het voorstel is om deze te agenderen voor het commissiedebat energieraad op veertien juni tweeduizend, drieëntwintig

[0:12:02] dan agendapunt tweeëndertig lijst van nieuwe voorstellen die ster informatie mooie stad notitie waarvoor dank weer

[0:12:09] dan agendapunt drieëndertig. Ook een startnotitie voorstel european chipsector informatie,

[0:12:16] ook startnotitie dan vierendertig tussen hoor. Ik hou stop

[0:12:22] hera mijn house.

[0:12:25] Voorzitter, ten eerste dank aan de staf voor de staf notitie om ons een update te geven. En precies op tijd en we zien dat achttien april was de beslissing wordt. Dat besluit kan worden genomen in europa dat het dan aan de orde komt om te keuren. De raad van concurrentievermogen tweeëntwintig, drieëntwintig. We hebben daar een debat over op zestien mei. Ik zou willen voorstellen om de mensen of de organisaties die voor een keer aan het rondetafelgesprek over de chip mee hebben gedaan om die aan te schrijven voor een position paper voor de raad van het concurrentievermogen. Ik zie eigenlijk niet echt veel tijd meer om nog voor raad van concurrentievermogen nog een technische briefing of de

[0:13:06] dat te organiseren. Dus als zij bereid zijn om ons op de update over de laatste ontwikkelingen uit het veld naar de commissie toe zou dat mooi zijn.

[0:13:14] Geef vvd.

[0:13:16] Maar heel korter. Dan wil ik me dan wel namens mijn collega's overigens bij aansluiten ook dank voor de startnotitie en daarmee wordt het dus ook geagendeerd voor het commissiedebat van zestien mei.

[0:13:27] Dan worden betrokken.

[0:13:30] Dat kan. Nou daar gaan we naar een iedereen lijkt daarmee akkoord. Goed voorstel gaan we dat op die manier oppakken dan agendapunt vierendertig tussenrapportage rapporteurs vorming. U elektriciteitsmarkt voorstel is om deze te betrekken bij het te zijner tijd voor schriftelijk overleg over fiche over de hervorming van de elektriciteitsmarkt

[0:13:52] geen opmerkingen. Neem dan komen we bij de overige stukken agendapunt vijfendertig

[0:13:56] verslag van de voorbereiding, goed burgerforum, klimaat en energiebeleid, inclusief een procedurevoorstel en dat is ter bespreking

[0:14:04] en wie van u mag ik daarover het woord geven.

[0:14:10] Lees ik dit.

[0:14:11] Ik zou mijn collega's silvio erkens, die zou hiervoor moeten.

[0:14:15] Binnenkomen. Zo

[0:14:18] hopen dan houden we die nog even aan. Misschien kunt u alvast even bellen want we vliegen door deze agenda één agendapunt zesendertig overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen. Dertig geleden debatten er nog de plannen commissiedebat. De commissie s t k

[0:14:32] voorstel is bespreken van de vraag of er behoefte is aan een wetgeving overleg over de slot werd en het jaarverslag is het k tweeduizend, tweeëntwintig en nationaal groeifonds tweeduizend, tweeëntwintig,

[0:14:44] dat

[0:14:47] u heeft de nota ook gezien.

[0:14:50] Dus u heeft er verder geen opmerkingen over. Dan

[0:14:55] houden we het hierbij. Dan gaan we naar de reeds geagendeerd en betrokken stukken. Dat is agendapunt zevenendertig. Mevrouw kreeg groenlinks.

[0:15:04] Excuses. Ik had een vraag over het overzicht of of het de wijziging van de wet verbod op kolen. Wat toch al een hele tijd ligt of die

[0:15:18] plenair geagendeerd kan worden.

[0:15:23] Er wordt hier heel druk bladert. Er komt wat uit.

[0:15:32] Hij is aangemeld. Dus dan zouden wij moeten reclameren bij bij de plenaire griffie gaan we dat doen.

[0:15:41] Prima.

[0:15:42] Dan komen we bij de reeds geagendeerde en betrokken stukken agendapunt zevenendertig

[0:15:48] lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de parlementaire enquete commissie aardgaswinning groningen van vierentwintig februari tweeduizend, drieëntwintig

[0:15:56] groningers boven gas

[0:15:58] desgewenst betrokken bij het plenaire debat met de parlementaire enquete commissie aardgaswinning groningen over het rapport. Groningen is boven gas

[0:16:07] en dan komen we daarmee bij de rondvraag. En ik kijk even rond de heer amhaouch cda.

[0:16:14] De voorzitter verzoekt namens mevrouw palland, de heer bontenbal die schriftelijke vragen tijdje terug ingediend over de subsidiëring over chinese vliet een nederlands riet en die vragen die zijn nu al lang liggen er al meer dan drie weken.

[0:16:26] Ja. Om om daar te appelleren, want duidelijk is het seizoen voorbij en dan zijn de chinezen met de noorderzon vertrokken en samenleving handen.

[0:16:38] Mevrouw kreuger en ook het lid.

[0:16:41] Ik heb hier vragen over gesteld. Dus heel graag op beide setjes.

[0:16:46] Waarvan akte,

[0:16:48] Dan kijk even naar de heer geef ik of hij nog andere punten heeft op dit moment.

[0:16:52] Dan ga ik naar mevrouw dekker abdulaziz, mevrouw teunissen, misschien aartsen. Mevrouw kreuger,

[0:17:00] de heer bart kan

[0:17:02] verwachten wij hem ieder moment want we kunnen we even schorsen. Maar anders dan moet het naar een volgende vergadering.

[0:17:09] Ik zou ik de vergadering,

[0:17:11] We moeten echt nu vandaag behandelen dan schors ik even deze vergadering. We zijn verder klaar,

[0:17:18] want we moeten wachten eventjes op collega erkens die een toelichting geeft, en ik hoop dat die onderweg is.

[0:17:26] Dus ik schors de vergadering totdat wij meer informatie hebben.

[0:17:30] Er wordt geremd, er komt eraan.

[0:17:55] En ik heropent deze vergadering.

[0:17:58] Dat heeft de heer erkens snel gedaan. We zaten met smart op te wachten natuurlijk en dat gaat over het agendapunt over het

[0:18:08] de burger

[0:18:10] voor

[0:18:11] moet. Ik heb de neiging om burger beraad te zeggen maar het is het burgerforum en er zijn een aantal beslispunten en ik geef graag het woord

[0:18:17] aan de heer erkens.

[0:18:20] Voorzitter, misschien kost samenvalt hebben een aantal goede gesprekken gehad met de voorbereidings groep

[0:18:25] op dit onderwerp. We hebben daarbij ook de bewindspersonen meermaals gesproken en we zijn een aantal afspraken komen die ook voor u liggen in de startnotitie. Ik kijk even naar de griffie. Dan pak hem zelf ook erbij nu en dan kunnen die beslispunten heen lopen. Maar misschien heeft iemand ze alvorens hun neus en kunnen zij namelijk helpt.

[0:18:44] De voorzitter heeft de beslispunten voor haar neus en design. Als volgt gaat u akkoord met de voorgestelde brief. Die staat in bijlage één.

[0:18:54] Ik zie geen mensen tegen spartelen. Gaat u akkoord met het inplannen van de commissiedebat over de kabinetsreactie op de

[0:19:01] de neef.

[0:19:02] Daar bent u ook mee akkoord

[0:19:04] en het derde beslispunt is. Bent u akkoord om rapporteurs aan te wijzen voor het monitoren van de uitvoering.

[0:19:10] Ja

[0:19:12] dat kan eventueel. Nu

[0:19:14] mag ook later hoor ik van de griffier.

[0:19:18] Ik zie al twee mensen heel enthousiast naar elkaar wijzen en de rest knikt instemmend. Dus ik ga even voor de mensen thuis zeggen dat dat betreft mevrouw kreuger van groenlinks en de heer erkens van de vvd. Dan hebben wij twee rapporteurs en de heer bouwt cetera eens. Ik denk dat wij, als.

[0:19:33] Volgens ook wel willen aanhaken hierop.

[0:19:36] Ja

[0:19:38] dan zegt mevrouw kreuger als de oppositie al vertegenwoordigd is vanuit de heer bouwt kan dat zij dan zich terugtrekt. Dus dan hebben we twee heren die dat namens ons goed gaan monitoren en die rapporteurs willen zijn dan hartelijk dank. Daarvoor komen we daarmee aan het eind van deze procedurevergadering. Dank u allen hartelijk. Ik sluit de vergadering, maar niet nadat ik u natuurlijk een hele gezegende avond toewens

[0:20:03] dankuwel.