Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

[0:00:03] Bij deze open ik de procedurevergadering van de vaste commissie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Ik hoop dat u allemaal gezien heeft dat er een herziene aanvullende agenda heb gehad. Dat betreft met name agendapunten zeven, dertien en veertien. Maar ik zal proberen u zo meteen daar doorheen tegelijk. Er staan sterretjes bij

[0:00:19] en dan als dat het geval is. Zeven, dertien en veertien heeft in de nieuwste versie. We gaan beginnen met de regeling van werkzaamheden is een verzoek gekomen van het lid. De groot die verzoekt om een schriftelijke reactie van de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit op het bericht eerste overlijden van mensen door vogelgriep gemeld in china.

[0:00:38] Mevrouw vergunning wilde nog iets aan toevoegen.

[0:00:43] Collega de groot heeft mij gevraagd hem even waar te nemen. Hier en het verzoek is er niet alleen naar de minister van lng gericht, maar ook vws om ook in de brieven in te gaan op of er sprake is van mutaties wat onze aanpak voor zoönose doet veranderen of versnellen en of er effecten voorzien zijn voor de risico's voor onze volksgezondheid. Dat zijn zo'n beetje de vragen die we ons daarbij voorstellen.

[0:01:10] Kijk even rond iemand daar bezwaar tegen. Dat is niet geval. Dan gaan we hem doorgeleiden naar het kabinet aan bij de ministeries. Dan ben ik aangekomen bij de brieven lijst. Dat zijn zaken één tot en met zeven

[0:01:23] iemand daar op aanmerkingen. Dat is niet het geval. Dan is het forum de voorstellen vastgesteld,

[0:01:29] dan zijn we bij de uitnodigingen. We hebben een uitnodiging voor een werkbezoek aan het rtl in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid wenst de commissie in te gaan op het aanbod van de rijksdienst voor ondernemend nederland voordat werkbezoek over het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

[0:01:48] Voorzitter, ik heb ik heb er wel belang stelling voor gezien de heel veel te doen is rondom de gecombineerde opgave op dit moment. Mijn collega's boswijk heeft daar ook al aandacht voor gevraagd. Dus volgens mij goed als we daar als commissie met elkaar aandacht aan besteden met een werk.

[0:02:03] Ik zie instemmend geknikt. Dan gaan we dat een geschikte datum na het meireces zoeken en dan wordt er de deelname geinventariseerd.

[0:02:13] Een moet er een aantal minimumaantal deelnemers bijzijn. Want volgens mij is dat wel een werkbezoek.

[0:02:18] Dat klopt, maar dat komt uit die uit de inventarisatie moeten er minimaal vier plus buiten de voorzitter dan verzoek oxam novib namens een aantal partijen in een coalitie tot aanbieding petitie en dan gaat over de transitie naar duurzame mondiale voedselsystemen petitie zou georganiseerd kunnen worden op dinsdag negen mei.

[0:02:39] Dat is akkoord. Dan gaan we dat organiseren dan op verzoek van de tab coalitie tot aanbieding van de rapporten met betrekking tot eerlijke vlees prijzen.

[0:02:49] Petitie, aanbieding zal georganiseerd kunnen worden. Op dinsdag negen mei is er belangstelling voor heer boswijk.

[0:02:57] Nou ik persoonlijk niet eerlijk gezegd ik heb al heel veel informatie hier al van gehad en ik ben al redelijk op de hoogte van uw standpunt. Ik persoonlijk niet.

[0:03:05] Je wassenberg,

[0:03:06] Vaker doen we dit soort aanbiedingen wel dus ik wilde zeker bijzijn. Dus wat mij betreft kunnen we dit zo doen.

[0:03:13] Vanaf een handicap.

[0:03:14] In het onsympathiek om het aanbieden van een petitie niet mogelijk te maken waarmee ik niet met zekerheid kan zeggen dat het college de grotere ook bij zal zijn. Maar

[0:03:24] heer van kampen.

[0:03:25] Voorzitter, we hebben eerder met elkaar ook wel gesprek gevoerd om wat kritisch te zijn op wat we wel en niet verstaan onder een petitie in dit is echt een organisatie die ons indringend en goed weet te vinden, zeg ik dan maar eventjes hier. Dus ik zou toch eigenlijk hier het voorstel van collega's boswijk willen volgen, omdat de over te laten aan individuele.

[0:03:43] De leden,

[0:03:44] Volgens mij gaat dat hartstikke goed als het gaat om de informatie uitwisselen.

[0:03:48] Voor ons wassenberg. Het lijkt erop mogelijk met mevrouw van indicator. Wat

[0:03:55] meneer woorden nodig dan ik dat u de enige bent die er is.

[0:04:00] Ja. Voor mij is dat niet zo'n probleem.

[0:04:02] Dan gaan we organiseren.

[0:04:07] Voorzitter, er zijn een heleboel kamerleden die nu niet aanwezig. Ik zou me zo voor kunnen stellen dat het toch nog meer aanwezige bij zijn dan de vier fracties hier nu vertegenwoordigd zijn.

[0:04:16] Maar mijn ervaring leert dat als je gezegd wordt als design als ze meestal ook niet zijn er mensen die je niet zijn ook niet komen dan het aanbod van de algemene rekenkamer voor briefing over onderzoeksrapporten met betrekking tot de vogelgriep, de wenst de commissie in te gaan op het aanbod van de algemene rekenkamer voor die besloten technische briefing. Dat zou op zes dinsdag zes juni kunnen plaatsvinden. Tussen half vijf en half zes. Zo ja, dan zullen gaan inventariseren of er voldoende leden zijn want daar hebben we afspraken over met de algemene rekenkamer, maar het is ook alweer een half vijf. Dus dat is ook weer rond zo'n regeling van werkzaamheden kan dat problematiek. Maar ik zie dat er voldoende aanbod voor is. Dus dan gaan we dat inventariseren.

[0:05:00] Die was ik denk dat er van mijn fractie interesse is, maar ik zou er dan geef ik graag kort willen sluiten met collega vestiging. Mij is bij deze besloten dat dat we doen of moeten we nog e-mails.

[0:05:12] Dan gaan in inventariseren of er voldoende leden zijn want die heb ik nu nog niet maar dat en het is een besloten technische briefing staat toch duidelijk. Maar dan gaan we over naar het onderzoeksrapport wetgeving rapporteurs tijdelijke wet transitiefonds, landelijk gebied en natuur.

[0:05:30] Het voorstel is om dat rapport te betrekken bij het plenaire debat over de tijdelijke wet transitiefonds, landelijk gebied en natuur. U bent daar via de mail al op geadopteerd en we hebben een stof notitie gekregen. Dit onderwerp met een sterretje dus nagekomen waarin de spreektekst voor het debat van de rapporteurs meegestuurd is en die zouden we hier moeten accorderen. Heeft iemand daar op of aanmerkingen over?

[0:05:59] Dat is niet het geval.

[0:06:02] Dan.

[0:06:05] Nou voorzitter, dank aan de collega's en de verrassing is er wel een beetje af. Maar we gaan morgen het heel mooi voorlezen.

[0:06:13] Ik wens u bij deze alvast succes. Voorzitter, zit wel bij de tweede paragraaf dat er gesteld wordt dat de eerste wetgeving rapporteurs zijn als je het heel zuiver bekijkt, heeft lumc bij de begroting dit ook gedaan en de begroting is ook een werd. Maar goed daar mag even over nadenken hoe je daarmee omgaat.

[0:06:36] De primaire schuld van gaan jullie maar lekker uitvechten. Morgen. Ik heb gezegd wat ik gezegd heb, neem ik niet meer terug. We gaan een stukken van de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit behandelen agendapunt acht agenderen beantwoording van de vragen commissie over het jaarplan nederlandse voedsel en warenautoriteit en voorstel te attenderen van het commissiedebat nvwa niemand bezwaar tegen, aldus besloten dan antwoorden op vragen van de commissie over de stand van zaken, pag beleid, voorstel om agenderen of commissiedebat wachten op zeven juni ook akkoord dan de visie over visserij pakket het voorstel te attenderen op het commissiedebat landbouw en visserijraad, op twintig april iedereen mee akkoord geannoteerde agenda landbouw en visserijraad, vijfentwintig april attenderen van het commissiedebat. Op twintig april is ook mee akkoord. Openstelling overbruggingsregeling, thijssen regeling voor de visserij en voorstel voor kennisgeving aan te nemen,

[0:07:29] dan zijn we aangekomen bij agendapunt dertien stand van zaken rondom moties en toezeggingen op het terrein van gewasbescherming en voorstel te attenderen voor het zijner tijd te voeren. Commissiedebat, gewasbeschermingsmiddelen leden hiermee akkoord. Ik zie dat mevrouw van der plas even onderzoek is, maar dit zijn nagekomen agendapunten die zijn met de sterren en dat is zeven, dertien en veertien. Dus ik ben mensen door het leed voorbij. Ik zal iets langzamer lezen. Maar dit ging in ieder geval over stand van zaken rondom motie in een toezegging op het terrein van gewasbescherming en het voorstel om dit forum te zijner tijd voor de commissie glas beschermingsmiddelen te attenderen, en dan hebben we agendapunt veertien als een reactie op een motie van de leden van der plas en grinwis om een krachtig nee tegen de europese actieplan voor bescherming en herstel van de mariene ecosystemen en een motie van dit grinwis. Het vormen van een meerderheid tegen voorstel van de europese commissie gaat over de regels voor bodem, broeders, visserij en ook hier is het voorstel te attenderen op het commissiedebat lammert, visserijraad. Op twintig april leden zijn ermee akkoord. Dan ben ik aangekomen. De stukken van de minister van de stikstof. Dan vervolgen we de agenda weer literatuuronderzoek leefbaarheid op het platteland. Dit is ter bespreking, want uw commissie zou kunnen overwegen om dit literatuuronderzoek

[0:08:44] over te dragen aan de commissie voor binnenlandse zaken

[0:08:47] is geen behoefte aan. Dan blijft binnen lhv en dan gaan wij een bij een debat onderbrengen.

[0:09:04] Dus we gaan bij het commissiedebat. Commissiedebat stikstof natuur. Een npo g gaan we dit literatuuronderzoek betrekken.

[0:09:13] Mevrouw van ja ik had het de agenda. Het voorstel in de agenda anders gelezen als een keuze optie en wat ons betreft zou het gepaste zijn bij binnenlandse zaken omdat benadrukt nog wellicht tot publieke voorzieningen.

[0:09:28] Ik weet niet hoe dat voor de andere.

[0:09:29] Ligt.

[0:09:33] We zouden ondertussen worstelen ze dit zo vraagt een ter kennisname bij binnenlandse zaken melden, maar dat wel. De commissie waar die in behandeld wordt en blijft in deze commissie is,

[0:09:45] kunnen we altijd nog kunnen een rapport ter kennisname sturen naar de commissie van binnenlandse zaken.

[0:09:50] Ja.

[0:09:52] Volgens mij is echt heel relevant om te betrekken blijven te betrekken bij de fnv commissie. Ook daar het een brief van de minister voor natuur stikstof. Dus ik denk met de hele discussie die we gaan voeren of het nationaal programma landelijk gebied waar het gaat over de sociaal economische leefbaarheid, effecten van beleid van het kabinet op het platteland dat het goed is dat dit toch zeker bij ons op de nv.

[0:10:15] Daar blijft staan. Heer boswijk.

[0:10:17] Voorzitter, sluit ik me bij aan. Ook omdat het verzoeken bij ons vandaan komt uit deze commissie. Dus zitten zou dat graag willen blijven volgen.

[0:10:25] Maar besluit was al dat in deze commissie zal blijven en dat dit ter kennisname gaat naar binnenlandse zaken dat de collega's en daar ook kunnen lezen. Dan ben ik bij het volgende agendapunt aantal ontwikkelingen op gebied van soorten beleid het voorstel te attenderen voor het commissiedebat natuur, maar ook voor het te zijner tijd voor de commissie. Wat zoönose dierziekte leden zijn ermee akkoord, dan zijn we aangekomen bij de dummy begroting en meerdere programmas transitiefonds, landelijk gebied en natuur

[0:10:54] is een voorstel betrekken bij plenaire debat over de tijdelijke wet transitiefonds landelijk gebied de natuur, wat naar verwachting morgen plaatsvinden en de rapporteurs over de ontwerpbegroting aan de heer de leden grinwis en vestiging zullen een een volgende procedurevergadering nog met een mandaat notitie komen om voorstellen doen om voor het verdere behandeltraject,

[0:11:14] Mevrouw van der plas.

[0:11:16] Sorry ik zo meteen nog even terugkomen. Punt zestien.

[0:11:20] Als dat kan.

[0:11:21] De hebben in principe afgehandeld. Maar laat ik niet moeilijk doen. Zeventien is dus conform voorstellen afgehandeld. Dan gaan we even terug naar zestien.

[0:11:33] Ja want er is een brandbrief gestuurd door onder andere jagers en lto, f g en g. En ik zou wel graag een reactie willen hebben van de minister op de brandbrief en daarbij ook in te gaan op de aangenomen moties van mijzelf en ik moet je eigenlijk eerst in boswijk noemen. De heer boswijk en mijzelf hoe die worden uitgevoerd voordat de aangescherpt beleid geïmplementeerd wordt en dat gaat over mijn motie ging over het betrekken van datum van wildbeheer, eenheden en de motie boswijk was er een motie over een nieuw tel protocol in samenwerking met onder andere onder onder andere de jagersvereniging en dus ik zou in die reactie brief op die brandbrief graag daar ook willen hebben dat de minister ook op die twee moties ingaat dat je nog niet uitgevoerd.

[0:12:23] Dan probleem dat officieel wij de brandweer niet kennen. Want die staat niet op de agenda. Dus de eerste niet.

[0:12:31] Dus ik zit even te kijken hoe we dit zouden moeten gaan doen. Die brandbrief afwachten dat u er even naar de griffie stuurt dat die op de agenda komt er dan een volgende keer behandelen dan de rest ook daar kennis van kunnen nemen. Zover ze niet gedaan hebben.

[0:12:43] De kampen,

[0:12:45] Voorzitter, of ik kan mij voorstellen dat collega's deze van der plas is opmerking maakt omdat eigenlijk de brandbrief. De reactie was op deze brief van het kabinet dat we bijvoorbeeld vragen om een korte schriftelijke overleg op de brief van het van het kabinet. Dan kunnen we tegelijk vraag naar de reactie van het kabinet op de brandbrief en ook wel breder. Want ik ik deel ook wel de observatie van van collega's van der plas dat toch wel jammer is dat die motie niet helemaal zo lijkt het worden geinterpreteerd als dat we dat hadden bedoeld dus voorstel voor een iso.

[0:13:15] Nieuw voorstel voor een schriftelijk overleg inbreng datum donderdag na het meireces. Vier uur s middags. Ja dan bij deze vastgesteld gaan wij een schriftelijk overleg over deze brief voeren. De donderdag na het meireces

[0:13:31] dan uiteraard. Ik denk dat dat hebben we al vastgesteld dat dat deze brief in ieder geval van het commissiedebat, natuur en zoönose dierziekte daarop.

[0:13:39] Geplaatst wordt.

[0:13:40] Dan zeventien hebben we ook behandeld. Achttien publicatie sc een verkenning traject alternatief voor de kritische depositie waarde. Het voorstel als betrekken bij plenair debat over het landbouwakkoord wat gehouden gaat worden. Op enig moment en attenderen zijner tijd de vorige commissie wat van natuur en p g leden zijn ermee.

[0:14:01] Kort dan negentien een reactie op verzoek commissie over de brief van greenpeace nederland over reactie greenpeace nederland met betrekking tot stikstofaanpak. Het kabinet attenderen zijn tijd te voelen. Commissiedebat strekt natuurlijk. Nvog leden zijn ermee akkoord opvolging motie van der plas over emissie totale tweeduizend achttien is de meest recent

[0:14:22] een het voorstel geagendeerd voor zijn uitvoerig commissiedebat, stikstof natuur en p g leden zijn ermee akkoord opvolging motie omzigt juridische borging elias berekeningen het voorstel voor kennisgeving aan te nemen.

[0:14:35] Leden zijn ook mee akkoord, uitvoering motie van de leden van der plas en eppink over de traditie van paasvuren het voorstel voor kennisgeving aan te nemen,

[0:14:43] akkoord stukken van andere bewindspersonen. Een reactie op verzoek van het lid wassenberg gedaan tijdens het debat over een gemaal pompt sluiscomplex in ijmuiden. Het voorstel als commissie voor infrastructuur en waterstaat verzoeken de behandeling over te nemen. Leden zijn er ook mee akkoord. Dan gaan we over naar de overige stukken

[0:15:00] dan begin ik met de startnotitie voorstel programma documentaire onder het maaiveld.

[0:15:06] Wij hebben twee beslispunten. Kan de commissie instemmen met de invulling van het programma van de presentatie onder het maaiveld en het gesprek na afloop met de document documentairemakers

[0:15:17] documentaire makers. Dat zou kunnen plaatsvinden op zevenentwintig juni tussen vijf en zeven uur.

[0:15:24] Ja. En familie van u wenst deel te nemen aan deze activiteit is de volgende vraag.

[0:15:33] Ik zie mevrouw bromet, mevrouw van ginneken, in ieder geval of hun collega's.

[0:15:39] De heer boswijk heer van kampen. Nou dan kom we we nog een inventarisatie.

[0:15:46] Veel partijen,

[0:15:52] Ik verzoek de leden de discussie na de vergadering voort te zetten ik. Het is een voorstel van vestiging. Dus ze zitten geachte collega's, erop zitten. Geachte collega's, bromet niet de pesten.

[0:16:08] Ik zal niet herhalen wat ik allemaal voor ondertiteling meekrijgen. We gaan over naar de alternatieven. Ook dat is een notitie alternatieven suggesties rondetafelgesprek natuurdoelen analyses. Dat is een

[0:16:21] rondetafel die geïnitieerd is door de heer boswijk. Laten we dat maar gelijk bijzetten voordat iedereen de schuld van krijgt en de. Er zijn een aantal leden we als het overname gaan hebben. Dan ga ik naar besloten deel over halen. Maar er zijn een aantal mensen die niet kunnen en of de commissie kan instemmen met de twee alternatieve suggesties die genoemd worden. Ik zie instemmend geknikt dan is dat bij deze vastgesteld. Dan gaan we dat zo doen. Mevrouw van der plas. Als die overname had.

[0:16:47] Maar besloten gedeelte. Nee ik ga geen namen noemen, maar is het mogelijk om nog een naam toe te voegen. Ik heb wel een naam. Maar ik ga ik niet hier nu noemen.

[0:16:57] Dit programma is om een keer vastgesteld en daar zijn twee mensen kunnen daar niet van en er zijn twee altijd op. Het is in programma niet mogelijk om daar nog in dat blok nog meer mensen toe te voegen. Want dan wordt het wel was al strak gepland en er wordt dan nog een groter probleem.

[0:17:14] Dus dan stand van zaken, kennis thema, vergunningverlening en juridische haalbaarheid, gebied processen. Het beslispunt is beslispunten zijn of de commissie instemmen met opgesteld onderzoeksrapport en dat te betrekken bij de voorbereiding op het rondetafelgesprek natuurdoelen analyses.

[0:17:30] Dat is het geval en wenst de commissie in aanvulling daarop een rondetafelgesprek te organiseren om zich nader te laten informeren over de huidige praktijk van vergunningverlening, de knelpunten erin en de juridische haalbaarheid van een gebied processen.

[0:17:45] Ja

[0:17:46] dan mevrouw bromet.

[0:17:49] Ja voorzitter, ik vind het een goed idee. Maar ik zou wel willen vragen om de ronde tafels een beetje in te korten. Want ik heb echt na twee uur intensief luisteren altijd heel goed. Maar na twee uur winkel uitgeput en dan moeten we nog een uur en dat vind ik dat vind ik voor de gasten die we hebben vind dat minder. Dus

[0:18:07] de kort en krachtig zou ik zeggen.

[0:18:10] Werf het woord allereerst aan de heer thijssen. Want de heer de groot thijssen en beckerman zit in de voorbereidingen van misschien dat de heer thijssen dit aanhoort en dat hij nog wat wil aftrappen. Anders ga ik verder.

[0:18:23] Laten we het kort en krachtig doen. Lijkt me goed voorstellen.

[0:18:25] De boswijk voorstellen,

[0:18:28] Ik zou eigenlijk een voorstel willen doen want wij hebben die rondetafel natuur door analyses. Dat raakt eigenlijk een heel groot gedeelte aan de vergunningverlening juridisch houdbaar is. Ik zou willen voorstellen is het misschien een idee dat we

[0:18:39] is die ronde tafel afwachten en afhankelijk daarvan zeggen van joh. We hebben nog behoefte aan een extra verdiepende ronde tafel omdat het misschien een beetje dubbelop wordt.

[0:18:50] De heer van kampen,

[0:18:52] Voorzitter, ik vind ook wel kijken ze niet eens ook drie collega's die tijd en moeite hebben gestoken in de voorbereiding van zo'n dit voorstel. Dus ik zou me ook kunnen voorstellen dat we misschien samenvoegen dat we er een rondetafelgesprek van maken want duurt misschien wat langer.

[0:19:05] Ik weet niet hoe we de haast zetten. Maar dat zou me praktische effectiever kunnen lijken.

[0:19:12] In de knel met valt mevrouw bromet zegt compact en niet te lang want en ik zie dat kan ik het volgende voorstel kijkt want tot de ronde tafel is elf mijl. Dus dat het relatief snel over die natuur doelen analyses dus om dat allemaal dit nog toe te voegen. Dat stel ik voor om dat niet te doen en hem na elf mei in een procedurevergadering even terug te laten komen

[0:19:36] of er nog want voor het zomerreces zou het qua zaalbezetting niet kunnen.

[0:19:41] Dus het wordt sowieso na het zomerreces alle zalen zijn bezet. Er wordt op dit moment zelfs gekeken om nog een zalen ergens op te zoeken waar ook extra vergaderen kan gaan worden.

[0:19:55] Ja dan hebben we dit ook zo

[0:20:02] heb ik nog agendapunt zevenentwintig. Dat zijn er tussentijds verslag van de rapporteurs op het voorstel verordering natuurherstel.

[0:20:11] Dat zijn de rapporteurs, boswijk en vestering en het voorstel als betrekken bij het commissiedebat landbouw en visserijraad op twintig april.

[0:20:19] Ja, dan is dat bij deze ook besloten. Dan heb ik nog een schema procedurevergadering tweeëneenhalf jaar twintig, drieëntwintig iemand opmerkingen over niet het geval.

[0:20:30] Mevrouw van der plas,

[0:20:34] maar we hebben wel heel erg lang reces in het kerstreces. Als ik het zo bekijkt van tweeëntwintig december tot en met vijftien februari. Dat lijkt mij lijkt mij rijkelijk veel. Ik denk ook niet dat we dit kunnen verantwoorden naar de burgers in nederland. Dus neem aan dat het januari moet zijn.

[0:20:55] U krijgt een stickertje mevrouw van der plas. Want de griffie altijd ingebouwd om te kijken of namelijk die stukken gelezen worden.

[0:21:02] U bent,

[0:21:03] Verlaagd, maar door het januari te staan dan negenentwintig activiteitenoverzicht iemand nog iets. Daar zit geen controle in ons ik zeggen

[0:21:15] die niets dan hebben nog race geagendeerd betrokken stukken beantwoording vragen van eurocommissaris van milieu over de voortgang integrale aanpak landelijk gebied ze reeds betrokken bij plenaire debat over de uitslag van de verkiezingen van de provinciale staten

[0:21:27] iemand nog iets voor de rondvraag nabrander. De heer thijssen,

[0:21:31] Sorry, voorzitter, dat we iets later waren vanwege de regeling. Ik zou graag een reactie willen op de brief met een menukaart voor uw bijdrage van de keten partijen en de landbouw transitie.

[0:21:45] Ik zie even geen nummer van de brief. Maar.

[0:21:48] De die denkt te weten waar het over gaat dan zal dat en dan wilt u een vraag of zeg maar van het ministerie van v en een reactie hebben.

[0:21:58] Heeft iemand daar bezwaar tegen. Dat is niet geval. Dan begeleiden we die door en als we toch die brief niet kunnen vinden dat u nog even navragen

[0:22:07] onderste brieven lijst opgelost. Want anders nog voor de rondvraag.

[0:22:12] Dan was mijn genoegen uw voorzitter te zijn en sluit ik bij deze procedure.