Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Nieuw Wetboek van Strafvordering (Ministerie van Justitie en Veiligheid)

[0:00:01] Ik heropende deze vergadering van de vaste commissie voor justitie en veiligheid. Wij gaan verder in het openbaar met een technische briefing van het ministerie over het nieuwe wetboek van straf vordering. Ik heet u van harte welkom wederom wanneer het openbaar mijn collega's aanwezig zijn, mevrouw helder, namens de pvv, mevrouw namens de pvda, pvda denk dat eerdmans ook komt namens jaar eenentwintig meneer sneller namens d zesenzestig mevrouw kuik namens het c d a andere belang stellende en mensen die dit volgen hier of elders dan de vertegenwoordiging

[0:00:40] van het ministerie.

[0:00:43] Dat is wel

[0:00:46] ik hoop dat ik,

[0:00:49] mevrouw daarna meneer kessler, mevrouw van maurik, mevrouw mos meneer timmermans en meneer verbeek iedereen toch uitstekend. Wij gaan snel u het woord geven.

[0:01:05] U weet dat wij net ook twee uur lang door de materie heen zijn gegaan voor een deel maar ik stel voor. We beginnen dan ga even kijken hoe we het doen of er vragen bundelen of dat gaan we zo zien aan u het woord.

[0:01:18] Ik doe even een korte introductie van het programma. Wij zullen we ons aan de tijd houden die ons gegeven is daar zeer streng is onze de boodschap overgebracht dat we dat moeten doen. Ik ben het afdelingshoofd waar de wetgeving tot stand is gekomen. Ronald verbeek is degene die projectleider van het project zoals dak. De technische briefing verzorgen daarna gevolgd door monique mos die kwartiermaker is van de overkoepelende implementatie organisatie dan zijn verder nog aan tafel mark kessler en heleen van maurik. Zij zijn de inhoudelijke coördinatoren. We hebben ze meegenomen in geval van vragen

[0:01:59] en ronald timmerman die hoofd van het beleid onder beleidsproject is van het departement voor eventuele vragen.

[0:02:08] Ja, ik zou willen voorstellen. Ik snap u heeft al twee uur een technische briefing gekregen. Mogelijk zijn er shit die u herkent van vanochtend. Als u dat aangeeft, kunnen we ze overslaan en kunnen we doorgaan. Dat is misschien een manier van werken.

[0:02:23] Oké.

[0:02:27] Oké. Goedemiddag. Is het belangrijk. Denk dat marian zegt ik zijn misschien wat wat dubbelingen geeft dat gewoon aan. Misschien dat mevrouw kuiken het.

[0:02:36] Ik dan graag willen horen.

[0:02:37] Mijn naam is ronald verbeek. Ik ben projectleider bij de directie wetgeving van het nieuwe wetboek van strafvordering, en ik zal het eerste deel van de technische briefing verzorgen. Probeer daar twintig minuten ongeveer de tijd voor te nemen en ik zou toespitsen op het wetgevingsproces en dat bedoel ik met name het sporen overzicht.

[0:02:57] Wat ik graag met u door wil nemen en nog nader willen toelichten. Daar waar nodig en daarna een minuut of twintig zal monique,

[0:03:06] monique mos het woord overnemen van mij en zal je wat vertellen over de implementatie.

[0:03:10] Van het nieuwe wetboek,

[0:03:14] Wat wil ik u vertellen.

[0:03:16] Ik wil heel kort toch nog even het waarom van het nieuwe wetboek doornemen. Waarom moet er een nieuw wetboek van strafvordering komen?

[0:03:24] Vervolgens zal ik kort de doelen van die vernieuwing van het wetboek van strafvordering met u doornemen

[0:03:29] kan zijn dat daar wat dubbeling met de materie van vanochtend zit.

[0:03:33] Ik wil ook stilstaan bij de bij het unieke karakter van dit wetgevingsproject en dat is de de intensieve samenwerking die wij hebben gehad met de organisaties uit de strafrechtketen en ook de betrokkenheid van de wetenschap bij dit wetgevingsproject

[0:03:48] en daarna het laatste deel van mijn verhaal wat. Dus gaat over het wetgevings sporen overzicht met die verschillende kleuren en ik neem aan dat daar ook wat vragen over zullen zijn

[0:03:59] en daarna neem me niet. Dus over over de implementatie.

[0:04:06] Zoals gezegd ik begin heel kort even met waarom een nieuw wetboek van strafvordering.

[0:04:11] Het wetboek van strafvordering. Dat is van groot belang voor het goed functioneren van de rechtsstaat

[0:04:18] enerzijds een basis voor de criminaliteitsbestrijding en anderzijds voor de rechtsbescherming van burgers.

[0:04:25] Artikel honderd zeven van de grondwet draagt de wetgever op het strafprocesrecht en algemeen wetboek te regelen

[0:04:34] en een goede uitvoering van die grondwettelijke opdracht vereist dat de uitgangspunten en de systematiek van het wetboek op orde zijn

[0:04:42] en dat is nu niet meer het geval.

[0:04:45] Het huidige wetboek komt uit negentien, zesentwintig

[0:04:48] en is bijna honderd jaar geleden ingevoerd

[0:04:50] in een andere tijd

[0:04:52] in een tijd waarin nog geen computers of smartphones bestonden en waarin de communicatie tussen de partijen in het strafprocesrecht, met name op papier ging

[0:05:01] en in een tijd waarin de politie vooral lokale boeven moesten opsporen en er nog geen criminaliteit op internet bestond.

[0:05:10] Uiteraard is dat wetboek. De afgelopen honderd jaar wel vaak gewijzigd.

[0:05:14] Sterker nog, dat wetboek is zo vaak gewijzigd dat het inmiddels zeer onoverzichtelijk en ontoegankelijk is voor de mensen die ermee moeten werken.

[0:05:23] Welk artikel staat er bijvoorbeeld eerder genoemd in het wetboek. Denkt u

[0:05:27] is dat artikel honderd zesentwintig gezet. P a. Of is dat artikel honderd zesentwintig a

[0:05:33] of wat te denken van artikel honderd zesentwintig f a. Zo kan ik nog wel even doorgaan.

[0:05:41] Een ander voorbeeld van de ontoegankelijkheid van het wetboek

[0:05:44] is dat het wetboek op hele belangrijke strafrechtelijke onderdelen.

[0:05:48] Niet.

[0:05:49] De juiste stand van het recht weerspiegelt

[0:05:52] voorbeelden daarvan zijn het verschoningsrecht van advocaten of het onderzoek aan smart fons

[0:05:58] op die onderwerpen heeft de hoge raad in jurisprudentie belangrijke uitspraken gedaan die nog niet zijn gecodificeerd in het huidige wetboek.

[0:06:07] Met het huidige wetboek in de hand. Weet u dus ook niet alles over die onderwerp.

[0:06:13] Daarnaast is dat de huidige wetboek niet voorbereid op de introductie van nieuwe technologieën voor communicatie, verslaglegging en opsporing.

[0:06:22] Het wetboek gaat veelal uit van schriftelijke stukken en is daarmee achterhaald.

[0:06:28] Tot slot is op veel punten. Stroomlijning vereenvoudiging nodig.

[0:06:32] Onnodige administratieve lasten op bepaalde punten leiden tot de lange doorlooptijden

[0:06:38] en het is zeker mogelijk om bepaalde zaken efficiënter aan te kunnen pakken bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

[0:06:45] Kortom, alle redenen omdat wetboek dat niet meer voldoet aan de grondwettelijke kwalificatie opdracht te vernieuwen.

[0:06:54] Het huidige kabinet heeft daarom ook de vernieuwing van het wetboek van strafvordering als prioriteit benoemd in het regeerakkoord van begin tweeduizend, tweeëntwintig.

[0:07:07] Wat willen wij bereiken met het nieuwe wetboek van strafvordering

[0:07:10] belangrijk om mee te beginnen is dat het doel van het strafprocesrecht en daarmee ook het doel van het wetboek van strafvordering onveranderd is gebleven.

[0:07:19] We moeten zo veel mogelijk waarborgen dat de strafwet wordt toegepast op de werkelijke schuldigen en voorkomen dat er onschuldigen veroordeeld of zelfs vervolgd wordt.

[0:07:30] Om dat te bereiken moet het wetboek overzichtelijk zijn,

[0:07:33] moet het geldende recht bevatten en het moet toegankelijk zijn voor burgers en professionals.

[0:07:39] Daartoe zijn de artikelen en de procedures op een logische plek gezet en goed geordend

[0:07:46] bevoegdheden worden in beginsel één keer uitgeschreven om te voorkomen dat bijvoorbeeld de bijzondere opsporingsbevoegdheden, zoals in het huidige wetboek

[0:07:54] denken aan infiltratie, drie keer uitgeschreven staan in het huidige wet.

[0:08:01] Het nieuwe wetboek moet een duidelijke regeling bevatten over de rechtspositie van de proces. Deelnemers denkt daarbij aan verdachten en slachtoffers.

[0:08:09] Hun positie moet duidelijk zijn en een rechten moeten goed en helder zijn omschreven. In het wetboek

[0:08:15] jurisprudentie zal worden gecodificeerd in het nieuwe wetboek, zodat de professional en de burger met het wetboek in de hand weet wat het geldende recht is

[0:08:25] als de politie straks een smartphone wil onderzoeken weten ze aan de hand van het nieuwe wetboek aan welke voorwaarden ze moeten voldoen.

[0:08:33] In het wetboek zullen verder de opsporingsbevoegdheden worden geactualiseerd en vereenvoudigd worden opgeschreven.

[0:08:39] Het nieuwe wetboek zal een digitaal strafproces faciliteren

[0:08:43] en tot slot moet het nieuwe wetboek bijdragen aan een voortvarende procesgang en een betere voorbereiding van rechtszittingen

[0:08:51] en de verschillende plannen hiervoor door het wetboek heen worden aangeduid als de beweging naar voren

[0:09:01] vanaf het begin af aan bij dit wetgevingsproject en dat is al vanaf tweeduizend veertien is dit wetgeving project in bepaald opzicht uniek

[0:09:10] en dat is vanwege de nauwe en intensieve samenwerking met de organisaties uit de strafrechtketen.

[0:09:16] We zijn in tweeduizend veertien begonnen met een inventarisatie van het strafprocesrecht

[0:09:21] gekeken waar zitten de problemen.

[0:09:24] Daartoe is uiteraard de wetenschappelijke literatuur bestudeert vakliteratuur.

[0:09:29] Maar aan wie kan je het beste vragen waar de problemen zitten

[0:09:33] aan de mensen uit de praktijk zelf.

[0:09:35] Dat hebben we dan ook gedaan.

[0:09:37] Mensen uit van de politie advocatuur rechtspraak het om, maar ook de bijzondere opsporingsdiensten en de koninklijke marechaussee zijn hierover uitgebreid bevraagd

[0:09:48] hebben congressen georganiseerd, waarbij we met die mensen in discussie zijn gegaan

[0:09:52] en door werkbezoeken en expert meetings hebben die mensen nog beter kunnen vertellen over de knelpunten in de praktijk.

[0:10:00] De teksten die daar vervolgens uit voortkwamen, hebben we voorgelegd aan een werkgroep waarin alle praktijk organisaties vertegenwoordigd zijn. De gecombineerde werkgroep strafvordering.

[0:10:11] Daar zijn die teksten

[0:10:13] voordat ze in consultatie zijn gegeven, maar ook nog daarna nadat de adviezen zijn verwerkt steeds weer besproken met die organisaties uit de keten

[0:10:23] hun inbreng is door de jaren heen zeer waardevol geweest.

[0:10:27] Soms was er natuurlijk ook lastig want verschillende partijen hebben te maken met verschillende belangen.

[0:10:34] Denk bijvoorbeeld aan de normering van opsporingsbevoegdheden,

[0:10:37] rechtspraak en advocatuur hebben willen vaak een zo streng mogelijke normering bij bevoegdheden, terwijl aan de andere kant de opsporingsinstanties bevoegdheden zo snel mogelijk willen inzetten.

[0:10:48] Daar hebben we een een balans en evenwicht moeten vinden.

[0:10:52] En ondanks die verschillende belangen is er al die jaren en dat is toch al bijna tien jaar binnen dit project met heel veel respect voor elkaars belangen samengewerkt.

[0:11:01] Een hele korte vraag van mevrouw helder waar ik haar de mogelijkheid

[0:11:05] dankuwel voor want de meeste tijd het enigszins misschien een beetje.

[0:11:10] Misschien is niet terecht voor de borst dat te staat alle voorstellen tweede bolletje de opsporingsdiensten, terwijl de brief staat de achterste voortgangsrapportage staat op pagina vier wel terecht. De politie en bijzondere opsporingsdienst. Want dit getuigt er een beetje zo van van ooijen opsporingsdienst wel de politie denk ik dat het belangrijkste deel van haar kiezen krijgt namelijk boek twee. Dus is dat gewoon tekstueel even of er een beetje uit dat de politie maar één van de vele.

[0:11:37] Zoals u mij heeft horen zeggen heb ik ze allemaal genoemd is de politie de bijzondere opsporingsdiensten en de koninklijke marechaussee die zijn in de afgelopen tien jaar ook op dezelfde wijze betrokken geweest. De keuze om hier op die ziet er alleen de opsporingsdiensten is pure tekstueel omdat je wat minder ruimte hebt.

[0:11:59] Ik heb de de nauwe samenwerking met de ketenorganisaties benoemd. Maar het is ook goed om te benoemen dat de wetenschap ook een steentje en belangrijke steen heeft bijgedragen aan die wetgevingsproject

[0:12:09] allereerst door middel van onze adviseur. Geert knikken

[0:12:13] knikker is voormalige advocaat generaal bij de hoge raad en is verbonden als adviseur bij het ministerie.

[0:12:19] Hij adviseert ons over de wet systematische consistentie en de samenhang van het nieuwe wetboek.

[0:12:27] Daarnaast zijn in de loop van de tijd veel wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd. In het kader van het nieuwe wetboek

[0:12:34] van die onderzoeken geven wij steeds in de voortgangsrapportages aan de tweede kamer, maar ook aan de eerste kamer een overzicht

[0:12:41] gisteren heeft u de laatste althans de meest recente voortgangsrapportage ontvangen. De achtste en daarin heeft u ook weer de nieuwste. We onderzoeken kunnen zien staan.

[0:12:53] Een voorbeeld van zo'n onderzoek is het rapport van de commissie modernisering opsporingsonderzoek in het digitale tijdperk

[0:13:01] onder voorzitterschap van hoogleraar koops.

[0:13:04] Dat rapport is van groot belang geweest voor de regeling van de opsporingsbevoegdheden dus boek twee

[0:13:12] in die ontwerpfase heeft ook een groep hoogleraren, feedback en informele adviezen gegeven over onderwerpen die speelden.

[0:13:20] Tot slot heeft de wetenschap en de praktijk elkaar gevonden,

[0:13:23] bijvoorbeeld in expert meetings, maar ook op het recht vergelijkend congres over het nieuwe wetboek dat in tweeduizendzeventien door de erasmus universiteit rotterdam werd georganiseerd.

[0:13:36] De werkwijze binnen dit project waarbij dus intensieve samengewerkt met de organisaties uit de keten, maar ook de wetenschap betrokken is geweest, heeft veel effect gehad.

[0:13:46] Het heeft allereerst steeds geleid tot systematisch, betere teksten.

[0:13:51] Het heeft er ook voor gezorgd dat de voorstellen goed uitvoerbaar zijn,

[0:13:55] want minder goed uitvoerbare voorstellen.

[0:13:58] Als je die voorstellen. Dan stonden de uitvoeringsorganisaties uiteraard als eerste klaar om ons dat te vertellen.

[0:14:05] Tot slot heeft deze werkwijze geleid tot draagvlak voor het nieuwe wetboek bij de organisaties in de strafrechtketen.

[0:14:16] Dan kom ik nu bij het overzicht van de verschillende sporen binnen dit wetgevingsproject.

[0:14:22] Het wetgevingsproject nieuw wetboek van strafvordering is een groot wit wetgevingsproject, dat bestaat uit meerdere wetsvoorstellen.

[0:14:31] En om u een beeld daarvan te geven heb ik het overzicht op deze site opgenomen. Maar de komende tien minuten kwartier zal ik u door deze slijt heen praten?

[0:14:40] Deze site is bedoeld

[0:14:42] om het voor u overzichtelijk te maken wat er allemaal op u afkomt binnen dit wetgevingsproject. Welke werd voorstellen

[0:14:48] herkennen we en wanneer bereikt en wetsvoorstel u maar ook wat is de samenhang tussen die wetsvoorstellen.

[0:14:56] U heeft kunnen lezen of u kan nog lezen in de achtste voortgangsrapportage dat het overzicht geven van die wetgeving sporen eigenlijk de kern van die voortgangsrapportage bevat.

[0:15:07] In de zevende voortgangsrapportage hebben we dit overzicht geïntroduceerd en hebben we gezegd wij zullen u steeds

[0:15:12] in elke voortgangsrapportage meenemen. Wat is de stand van zaken van die sporen. Wat wat wordt er eigenlijk in opgenomen.

[0:15:20] Nou je ziet vier gekleurde pijlen

[0:15:22] en belangrijk om te beseffen is dat die pijlen als het ware een terrein zijn of een terrein is. Die rijdt op het spoor

[0:15:31] in het spoor

[0:15:32] gaat richting het laatste station en dat is publicatie in het staatsblad.

[0:15:38] Dat is uiteindelijk het doel van elk wetsvoorstel dat het in het staatsblad wordt gepubliceerd.

[0:15:44] Dat is ook de reden van de volgorde die u ziet

[0:15:47] je ziet bijvoorbeeld de vaststelling zweth boek één tot en met zes het wetsvoorstel dat vorige maand bij uw kamer is ingediend. Ziet u rechts in het oranje spoor staan.

[0:15:56] Dat is omdat die vaststelling zweth

[0:15:59] als eerste het staatsblad zal bereiken.

[0:16:03] Daarna volgt de tweede vaststelling zweth

[0:16:06] en die gaat als het ware achter de eerste vaststelling zweth aan

[0:16:10] wordt ook later bij u ingediend zal later worden behandeld en daarmee automatisch later het staatsblad bereiken.

[0:16:20] Hetzelfde geldt voor de aanvulling wetten die onderaan ziet, staan de eerste aanvulling zweth bereikt u uiteraard als eerste en zal naar verwachting ook als eerste het staatsblad bereiken.

[0:16:31] Dat betekent niet

[0:16:33] dat die wetten ook eerder in werking treden,

[0:16:37] zoals u heeft kunnen zien in artikel negen punt twee van de eerste vaststelling zweth

[0:16:41] en ook de toelichting op die inwerkingtreding bepaling is beoogd

[0:16:46] al deze verschillende wetgevingsvoorstellen op één moment

[0:16:49] in werking te laten treden.

[0:16:53] Dus het feit dat vaststelling wetboek één tot en met zes eerder het staatsblad bereikt

[0:16:58] dan vaststelling. Zweth van boek zeven en acht betekent niet

[0:17:01] dat het eerder in werking treedt.

[0:17:03] Het komt uiteindelijk allemaal bij elkaar. Hetzelfde geldt voor die aanvulling zweth die ik straks nog uitgebreid met u doornemen.

[0:17:10] Maar er is een moment van inwerkingtreding waarop alles in elkaar valt en er een volledig nieuw wetboek van strafvordering in werking zal treden.

[0:17:21] Ik weet dat wat collega's vragen hierover hebben, maar ik stel voor dat toch doorgaat ook ten aanzien van de aanvulling wetten en dan kijken we daarna even. Misschien is dat een goed natuurlijk moment om te kijken of er vragen zijn.

[0:17:33] De kern van dit spoor overzicht en ook de kern van het project wordt gevormd door het oranje sporen

[0:17:40] toch begin ik met de bespreking van de innovatie werd

[0:17:43] het innovaties. Dat is niet omdat het belangrijkste spoor is. Dat is omdat dat spoor als het ware vooruitloopt

[0:17:50] op het nieuwe wetboek

[0:17:52] dat innovatie spoor de innovatie werd strafvordering is al door de tweede kamer en eerste kamer aangenomen en is in werking getreden op één oktober tweeduizend, tweeëntwintig

[0:18:03] het wetgevingswerk aan dat spoor

[0:18:06] is daarmee afgerond.

[0:18:07] Dat betekent niet

[0:18:09] dat het niet meer van belang is voor dit project. Daar kom ik straks op terug.

[0:18:13] Waarom waarom kregen we die innovatie werd

[0:18:17] in onze gesprekken met de organisaties uit de strafrechtketen werd het ons duidelijk dat die organisaties de wens hadden

[0:18:24] om met een aantal nieuwe onderwerpen alvast

[0:18:27] voordat het nieuwe wetboek te kwam te kunnen oefenen in de praktijk.

[0:18:32] Dat was voor die uitvoering. Fijn dat dat kon

[0:18:35] zij hebben zelf ook die onderwerpen geselecteerd. Maar het was voor de wetgever voor ons ook fijn om te kijken hoe pakken die nieuwe ideeën uit in de praktijk werkt dit zoals we denken dat het werkt of moet er wellicht nog aan wat radertjes gedraaid worden moet heel goed te laten werken.

[0:18:52] Mochten bepaalde onderdelen uit die innovatie werd

[0:18:56] heel goed werken of juist wat minder goed.

[0:18:58] Dan kunnen we die bijstellen door middel van het onderste groene spoor door middel van een aanvulling zweth.

[0:19:08] Daar kom ik zo nog op terug.

[0:19:10] Die wens van de ketenpartners om met bepaalde onderwerpen dus te kunnen oefenen heeft dus geleid tot de innovatie werd

[0:19:16] en wet waarin vijf onderwerpen zijn opgenomen. Vijf nieuwe onderwerpen werpen waarmee nu al ervaring wordt opgedaan in de praktijk.

[0:19:24] Dat gebeurt in pallets

[0:19:26] en elk onderwerp vindt plaats in een pilot

[0:19:29] en aan het einde van tweeduizend, vierentwintig,

[0:19:33] twee jaar nadat de wet in werking is getreden worden die pallets geëvolueerd en wordt daarvan een rapport opgeleverd

[0:19:43] en dat rapport zal dus aanleiding kunnen geven

[0:19:46] om dingen aan te passen

[0:19:48] of zoals het geval is bij twee van de vijf onderwerpen in het wetboek in te voegen.

[0:19:54] De extra bevoegdheden, bijvoorbeeld van de hulpofficier van justitie staan nog niet in de vaststelling zweth die u vorige maand heeft bereikt.

[0:20:01] De evaluatie moet uitwijzen

[0:20:03] of dat een goed idee is om die in te voeren als dat het geval is, gebeurd dat via een aanvulling zetten

[0:20:11] dan het tweede spoor van dit overzicht. De kern en het belangrijkste spoor, het oranje, spoor, de vaststelling zweth.

[0:20:19] Het nieuwe wetboek van strafvordering komt. Er bestaan uit acht inhoudelijke boucke

[0:20:25] zes van die boeken. Heeft u al bereikt. Vorige maand

[0:20:29] die vormen samen vanwege hun onderlinge samenhang. Het eerste de eerste vaststelling zweth

[0:20:35] en in die vaststelling zweth is ook al plaatsen gereserveerd voor de nieuwe boeken. Zeven en acht.

[0:20:43] Allereerst een paar korte woorden over die vaststelling zweth. En dan met name over de afgelopen periode

[0:20:50] in april tweeduizend, eenentwintig, twee jaar geleden dus alweer

[0:20:54] is dat wetsvoorstel en de memorie van toelichting daarbij aan de raad van state aangeboden voor advies.

[0:21:01] Een jaar later april tweeduizend, tweeëntwintig heeft de raad van state dat advies uitgebracht?

[0:21:08] Er is een zeer omvangrijk en thematisch advies geworden van meer dan tweehonderd pagina's

[0:21:14] in dat advies en dat was belangrijk om vooral te onderstrepen, onderschrijft de raad van state de wenselijkheid van modernisering van het wetboek

[0:21:24] en de raad van state geeft aan dat in zijn algemeenheid de wetgever daar ook in is geslaagd

[0:21:30] dat advies kreeg een dictum b.

[0:21:32] Wat betekent dat de raad van state een aantal opmerkingen bij het wetsvoorstel heeft en adviseren om daarmee rekening te houden voordat het werd ingediend bij de tweede kamer

[0:21:43] een thematische advies waarbij de raad dus niet elk artikel is langs gelopen, maar aan de hand van vijf thema's. Het advies heeft opgebouwd,

[0:21:51] eerste thema uitvoerbaarheid en digitalisering,

[0:21:55] het tweede thema de positie van de procesdeelnemers,

[0:21:59] het derde thema de opsporing

[0:22:01] vierde thema de beweging naar voren en als vijfde en laatste thema de rol van de rechter

[0:22:09] in de periode mei tweeduizend, tweeëntwintig tot en met januari van ditjaar is dat advies goed bestudeerd en ook besproken met de organisaties uit de strafrechtketen. De nieuwe wet open overheid maakte. Dat laatste voor het eerst mogelijk dat wij ook de organisaties konden betrekken bij het

[0:22:27] openbaar gemaakte advies.

[0:22:31] Het overgrote deel van de adviezen van de raad van state is overgenomen in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

[0:22:37] In het nader rapport zijn de keuzes die naar aanleiding van het advies zijn gemaakt verantwoord door beide ministers

[0:22:44] en inmiddels heeft u ook als kamer een planning gemaakt voor de schriftelijke behandeling van deze is de vaststelling zweth.

[0:22:52] Die begint in mei en loopt door tot het laatste verslag van boek zes in januari van tweeduizend, vierentwintig en de minister heeft aangegeven dat hij daarna

[0:23:02] zo snel als mogelijk een nota naar aanleiding van die zes verslapen nota naar aanleiding van de zes verslagen

[0:23:11] dan de tweede vaststelling zweth.

[0:23:13] Daarin zijn dus de nieuwe boeken zeven en acht opgenomen

[0:23:17] die boeken gaan over de tenuitvoerlegging van straffen, misschien ook wel bekend als de wet usb

[0:23:24] en de internationale en europese samenwerking in strafzaken

[0:23:29] die twee boeken zijn recent namelijk in tweeduizendzeventien

[0:23:34] al gemoderniseerd

[0:23:37] en opgenomen in het huidige wetboek van strafvordering. Daar vormen het de boeken vijf en zes.

[0:23:45] Die boucke moeten straks een plek krijgen in het nieuwe wetboek van strafvordering en zijn daartoe in deze tweede vaststelling zweth technisch omgezet naar de structuur van het nieuwe.

[0:23:55] Zij volgde eerst de zes boeken en zijn daarom genummerd als boek zeven en acht.

[0:24:02] Ook deze tweede vaststelling zweth is wederom in nauwe samenspraak met de organisaties uit de strafrechtketen opgesteld

[0:24:09] en net zoals de voortgangsrapportage u heeft bereikt. Gisteren is deze tweede vaststelling zweth gisteren in formele consultatie gegeven aan de

[0:24:18] adviesorgaan.

[0:24:20] Naar verwachting zal deze wet voor het einde van tweeduizend, drieëntwintig bij de raad van state. Dus wij hopen in de zomer de adviezen te ontvangen

[0:24:30] en dat nadat die adviezen zijn verwerkt,

[0:24:33] is de volgende stap advies aan de raad van state vragen

[0:24:40] dan het derde spoor. Het invoering, spoor,

[0:24:44] dat invoering spoor bestaat uit invoering sweat

[0:24:48] en de twee belangrijkste onderwerpen. Uit de invoering wetten zijn het overgangsrecht

[0:24:53] en de aanpassing wetgeving

[0:24:57] als het nieuwe wetboek straks in werking treedt.

[0:24:59] In het oude wetboek wordt ingetrokken, is er een soort overgangsperiode.

[0:25:05] Een periode waarin als uitgangspunt geldt dat de regels van het nieuwe wetboek gelden,

[0:25:10] maar in sommige gevallen is het noodzakelijk om de oude regels uit het oude wetboek nog even door te laten gaan.

[0:25:18] Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat er een rechtszaak speelt en dat gedurende die rechtspraak het nieuwe wetboek in werking treedt,

[0:25:26] dan is het van belang dat de rechter weet welke

[0:25:30] regels voor dit ten uitvoer voor de voor het onderzoek op de terechtzitting moet ik hanteren.

[0:25:35] Daarvoor wordt in de invoering sweat

[0:25:38] per artikel besproken hoe die overgangsperiode eruitziet.

[0:25:44] Daarover wordt uitvoerig gesproken met de organisaties uit de praktijk die ook zeer blij zijn dat die ook dat het overgangsrecht en zo uit komt te zien zoals wij nu van plan zijn,

[0:25:55] omdat het een hele belangrijke. Het wordt een heel belangrijk handboek voor hen om

[0:25:59] weliswaar een korte periode van overgang te hebben, maar belangrijke regels.

[0:26:04] Het tweede deel van die invoering sweat wordt gevormd door de aanpassing wetgeving. Maar wat moet u zich daarbij voorstellen?

[0:26:10] In heel veel wetten wordt verwezen naar artikelen uit het wetboek van strafvordering en al die verwijzingen moeten worden aangepast.

[0:26:18] Dat doen we inmiddels de aanpassing wetgeving en dat is zeer gedetailleerde wetgeving, maar het is wel heel veel met het vormt. Het tweede deel van de invoering zit

[0:26:28] als er rijks wetten moeten worden aangepast, dan gebeurt dat in de invoering rijk werd

[0:26:38] dan het laatste spoor. Het aanvulling spoor.

[0:26:42] Dat zal bestaan uit meerdere aanvulling zweth.

[0:26:47] Via een aanvulling zweth kunnen er de komende jaren nog wijzigingen worden doorgevoerd in het nieuwe wetboek, dus wijzigingen in de tekst van de oranje vaststelling zweth.

[0:26:59] Die mogelijkheid is van groot belang om straks bij de inwerkingtreding van het uiteindelijk nieuwe wetboek en zo up-to-date mogelijk wetboek te hebben

[0:27:08] dat vaststelling spoor, dat oranje spoor. Dat bevat het leeuwendeel van het nieuwe wetboek

[0:27:14] dat aanvulling spoor kan worden benut

[0:27:17] voor aanvullingen

[0:27:18] die afgezet tegen het geheel van het wetboek beperkt van omvang zijn

[0:27:24] door het benutten van dat groene aanvulling spoor loopt de voortgang van die twee grote wetten in het oranje spoor geen vertraging

[0:27:34] benodigde wijzigingen of aanvullingen. In het nieuwe wetboek worden in een apart aanvullend wetsvoorstel in procedure gebracht

[0:27:42] en die aanvulling zweth volgt. De volledige wetgevingsprocedure

[0:27:47] zal eerst een formele consultatie worden gegeven, zal aan de advies zal aan de raad van state voor advies worden voorgelegd,

[0:27:53] waarna het wetsvoorstel bij de tweede kamer wordt ingediend.

[0:27:58] In de achtste voortgangsrapportage hebben wij eigenlijk alle onderwerpen waarvan wij nu voorzien

[0:28:04] dat die in een aanvulling zweth worden opgenomen beschreven.

[0:28:08] Daaruit blijkt dat er meerdere aanleiding kunnen zijn om een onderwerp mee te nemen in zo'n aanvulling zweth.

[0:28:15] Ik geef u een paar voorbeelden.

[0:28:18] Allereerst kunnen de uitkomsten van de pilot van de innovatie werd van het roze eerste sporen

[0:28:25] aanleiding geven tot wijziging. Ik gaf dat net al aan

[0:28:29] kunnen dingen bijstellen van artikelen die al wel in het wetboek in het nieuwe wetboek zijn opgenomen, maar we kunnen ook kiezen tot het invoegen van onderdelen uit innovatie we die nog niet in de vaststelling zweth zijn opgenomen

[0:28:44] op het moment dat de pilots de evaluatie van de pijlers de aanleiding toe geeft, zijn wij voornemens om in de tweede aanvulling zweth

[0:28:51] de uitkomsten van die pallets te verwerken.

[0:28:55] En waarom. In de tweede vinden we het dan niet belangrijk. Nee dat heeft puur met de tijd te maken. Wij zijn voornemens de eerste aanvulling zweth begin volgend jaar al in procedure te brengen

[0:29:06] en eind tweeduizend, vierentwintig zijn de pallets

[0:29:09] van de van de innovatie werd pas beoordeeld.

[0:29:15] Een andere aanleiding voor het meenemen in een aanvulling zweth voor met de in de eerste vaststelling zweth gereserveerde onderdelen.

[0:29:22] Er is een aantal onderdelen in het oranje deel gereserveerd

[0:29:27] komt, bijvoorbeeld omdat wij odyssee onderzoek naar die onderwerpen nog niet klaar waren op het moment dat wij de eerste vaststelling zweth gereed hadden.

[0:29:36] Een voorbeeld daarvan is de titel strafvordering buiten het rechtsgebied van een rechtbank.

[0:29:42] Daarbij moet u denken aan opsporing op land of in de zee

[0:29:46] of in de lucht of in de of c. Sorry.

[0:29:49] Zo zijn er meer gereserveerde onderwerpen onderdelen die we inmiddels de eerste aanvulling zweth willen invullen.

[0:29:57] Tot slot

[0:29:59] kan dat aanvulling spoor

[0:30:00] een aantrekkelijke route vormen voor verwerking van wensen van u als tweede kamer.

[0:30:06] Denk daarbij bijvoorbeeld aan de procesafspraken

[0:30:09] een onderwerp waar waarop u al vaker heeft aangedrongen en waarvan de minister ook al heeft aangegeven dat zij dat via een aanvulling zweth in het nieuwe wetboek van strafvordering opnemen,

[0:30:19] omdat op moment van de eerste vaststelling werd daar nog niet voldoende duidelijkheid over,

[0:30:24] maar wij zijn voornemens. Minister is ook voornemens om dat onderwerp in de eerste aanvulling zweth

[0:30:30] op te nemen.

[0:30:32] Wensen die nu al kenbaar zijn vanuit de tweede kamer, maar ook wensen die wellicht bij de behandeling, de schriftelijke behandeling

[0:30:40] of de parlementaire de de vervolg behandeling van de eerste vaststelling zweth bij u naar boven komen.

[0:30:48] Hierdoor bestaat naast de mogelijkheid van amendering voor u de mogelijkheid om hem gewenste wijziging in een motie neer te leggen waarin u de regering oproept om het onderwerp bij aanvulling zweth te regelen.

[0:31:02] Over die motie kan vervolgens na een appreciatie door de ministers worden gestemd.

[0:31:09] Die route van die aanvulling zweth die dat onderwerp dan vervolgens zal volgen,

[0:31:13] is vooral aantrekkelijk bij wijzigingen die de uitvoerbaarheid en de wet systematische inbedding van het wetboek raken.

[0:31:21] Zegt toch iets wat de rol van de kamer ruikt. Dus ik voel me ook als voorzitter ik zulk wat collega's. Het is toch even belangrijk dat we dit helder hebben, zegt hiermee eigenlijk

[0:31:30] wees terughoudend met amenderen

[0:31:35] gewoon in alle. Dat is wel belangrijk is een grondwettelijke recht van ons. Maar ik weet dat de collega's zijn die die ook wel de vraag hebben.

[0:31:44] Er is een hele construct bouwwerk gemaakt.

[0:31:48] Wij wij zijn natuurlijk ook zelfreflectie is maar wat zegt u nu precies tegen ons.

[0:31:55] Wat wij hier zeggen is niet meer en niet minder. U heeft het recht tot amenderen. U bepaalt wat u amendeert. Ik bedoel daar gaan we helemaal niet over.

[0:32:05] Alleen soms zijn er onderwerpen die door het hele wetboek heengaan

[0:32:11] en dan kan het dan is het soms tenzij natuurlijk tijdig betrokken worden of in ieder geval technische ondersteuning kunnen bieden waar dat nodig is. Als jullie daar behoefte aan hebben.

[0:32:23] Ik kun je zo'n onderwerp als dat het hele wetboek raakt en het systematisch ook goed ingebed moeten worden in het in het wetboek.

[0:32:34] Ik kan dat via een aan aanvulling zweth. Dat is het enige wat we zeggen. Op geen enkele manier willen wij uw grondwettelijke recht

[0:32:43] inperken. Alleen wij snappen dat dit al een puzzel is

[0:32:48] en dat we tot deze puzzel komen is omdat ook door een motie van u, wanneer ellian ook gezegd is. Maak voort voortgang. Dus wij hebben geprobeerd om het zodanig te doen dat je ook wijzigende opvattingen een wijk gewijzigde beleidsopvattingen wensen vanuit de kamer heb bijvoorbeeld dat herstelrecht en

[0:33:13] dat is een onderwerp waar nog gewoon beleidsmatige evaluatie lopen.

[0:33:19] Dus dan dat zo'n beleidstraject vervolgt zijn weg moet uiteindelijk zo'n plek krijgen in de wet

[0:33:28] en daar zou je zo'n aanvulling zweth kun je daarvoor gebruiken. Maar ik kijk wij gaan er niet over. Het enige is dat wij juist in deze puzzel gewoon proberen te schetsen. Dat is ook aan het eind vragen wij hoe kunnen wij juli ondersteunen op een manier dat u uw rol kunt vervullen.

[0:33:47] Want daar gaat het om. Dat is echt

[0:33:50] ja. Dank maar dat is dat is fijn dat u dat zo toelicht. Ik zie het collega's sneller iets wil vragen want het vrij essentieel.

[0:33:59] Op andere momenten hebben we daar meer meningsverschillen over dan hier denk ik, want dit is wat heer ellian natuurlijk ook zegt is die amendementen zit geen uitvoerings toets met de ketenpartners voor jullie al wel. Sinds tweeduizend veertien in overleg zijn, maar het is ook gewoon de dialoog denk ik hoe we dit het beste kunnen aanpakken voor voor iedereen en ook de mensen die hier niet zitten. Maar wel die het gaat raken. Want als je zegt een motie doe je eigenlijk alleen maar of idealiter. Als het iets is wat horizontaal thema zal ik maar zeggen.

[0:34:30] Maar niet voor een specifieke wijziging,

[0:34:33] Dat is anders dan bij voorkeur een motie in plaats van amendement, zodat er ook die uitvoerings toets in de raad van state kan worden gehoord voordat het in het wetboek terechtkomt, want we weten hoe dat met amendementen gaat.

[0:34:48] Vragen

[0:34:52] ook al weer u op horizontale onderwerpen amenderen. Alleen wij hebben gemerkt de afgelopen periode afgelopen jaren, hoe zinvol het kan zijn om de uitwerking van sommige thema's op te pakken met de uitvoeringsorganisaties en het hele traject ook van de de uitvoerings consequenties najaar. Alles wat daarbij komt kijken tegenwoordig in alle toetsen waar we tegenwoordig mee te maken binnen het wetgevingsproces om dat hele proces te doorlopen. Dus het enige is echt dat wij dat wij

[0:35:25] willen aanbieden van dit zou een weg kunnen zijn,

[0:35:29] Laatste aanvulling, want het kan ook zo zijn als wij bijvoorbeeld in mij op boek een inbreng leveren dat we ook op dat moment bij wijze van spreken al een eerste versie van het amendement indienen, zodat u ook de tijd heeft om tussen dat moment en wanneer die behandeling dan ook maar mag komen bijvoorbeeld die consultaties te doen. Het is ook een beetje wat is er het meest praktisch meest efficiënt van de wetgevingstechniek opzicht.

[0:35:56] Tijdige indiening van de amendementen dat dat is ook een hele goede weg. Daar kunnen we mee uit de voeten. Het enige is

[0:36:06] bij tijdige amendement kunnen we de uitvoerings consequenties in beeld brengen. Dat is je hebt alleen niet de advisering van de raad van state die missen.

[0:36:16] Dat is iets wat je maar bij tijdige indiening van amendementen kunnen ook de heer knigge vragen of hij het systematisch even wil doordenken mannen zicht

[0:36:28] mega

[0:36:30] systeem denken om jaloers op te zijn.

[0:36:34] Dus dat is allemaal mogelijk. Alleen je mist dan de formele advisering

[0:36:39] door de ketenpartners en je mist en de hp bijvoorbeeld die michiel

[0:36:46] en de advisering door de raad van state

[0:36:50] helder in het kader van van de tijd hoever bent.

[0:36:55] Ja

[0:36:57] gaat.

[0:36:59] Ik had ie nog wat dingen staan. Die heeft mevrouw de mavo genoemd. De voordelen van zijn aanvulling werd

[0:37:05] met de betrokkenheid van de ketenen, organisaties en de advisering van de raad van state. Maar uiteindelijk en dat is denk ik ook goed om nog nog wel te benoemen. Uiteindelijk komt die aanvulling zweth die bij u langs en bent u uiteindelijk degene die het resultaat kan beoordelen.

[0:37:24] Het

[0:37:26] het streven is niet de eerste aanvulling zweth waarvan u heel uitgebreid onderwerp in de voortgangsrapportage kunt zien in het eerste kwartaal van tweeduizend, vierentwintig in formele consultatie te geven.

[0:37:39] Dan kom ik even bij de slijt die mevrouw de mavo ook al aankondigde.

[0:37:44] Wij wij willen u graag doordat hele ingewikkelde sporen overzicht en verschillende werd wetgeving wet voorstellen helpen daar waar nodig en daar waar gewenst.

[0:37:57] U krijgt van ons. Periodiek die voortgangsrapportages die ik al een aantal keer noemde. Maar wat wij ook van plan zijn, al is het alleen maar voor onszelf is. Wij hebben nu die vaststelling zweth.

[0:38:09] En daar gaan we middels een aanvulling zweth. Straks weer wijzigingen inbreng. Wij zullen dat

[0:38:14] met bepaalde kleuren voor onszelf voor ons zelf ook dat eind beeld te geven van hoe gaat het er dan uiteindelijk na inwerkingtreding als alles in één keer samenvatten. Hoe gaat dat er dan uitzien. Kijk, u krijgt die aanvulling zweth als een apart

[0:38:28] misschien wel vrij technisch voorstel na artikel x wordt artikel ingevuld, maar het is natuurlijk ook interessant en goed om te kijken. Maar hoe zit dat dan in zijn totaliteit. Dus wat wij van plan zijn voor onszelf. En wat we dus ook kunnen delen met u is

[0:38:42] is een geconsolideerde tekst

[0:38:44] waarin we bijvoorbeeld straks die eerste aanvulling zweth in groen zullen toevoegen aan die is de vaststelling zweth. Je kunt zien. Oké. Dat zijn onderwerpen die landen daar die vullen dat gereserveerde onderdeel in en dan komt het er dus zo uit te zien.

[0:39:02] Ja. Nee, dat wij kunnen de wat hier staat. We zouden we willen we willen alles doen wat u graag wilt.

[0:39:10] Dus dat dat was eigenlijk mijn.

[0:39:12] De opmerking. Dat zal altijd een prettig aanbod wij natuurlijk zorgvuldig mee zullen omgaan.

[0:39:17] Was dit alles wat

[0:39:19] ik wilde zeggen.

[0:39:20] Als wetgever wel.

[0:39:25] Ook.

[0:39:27] Misschien is het goed dat we nu even inderdaad wat wat vragen doen. Ik weet ook dat enkele van ons gelet op de hoeveelheid van deze brief wat krap in de tijd zitten. Dus laten we kijken of het voortvarend kunnen doen. Geef ik daar meteen het woord. Mevrouw helder

[0:39:42] dankuwel. Ik heb ik heb een vraag omdat u zei de bevoegdheden van de hulp. Ov staan niet en het raadsvoorstel boucke tot met zes,

[0:39:52] maar zou dat dan

[0:39:54] niet gewenst via het aanvulling spoor ingevoegd moeten worden,

[0:39:58] want daarom stel ik die vraag want u zei bij het aanvulling spoor gaat eigenlijk om onderwerpen beperkt van omvang.

[0:40:04] Dus

[0:40:06] antwoord u meteen als makkelijkste.

[0:40:08] Vooropgesteld.

[0:40:10] Hoi. De hulpofficier heeft natuurlijk wel bevoegdheden in het nieuwe wetboek. Maar wat we in die innovatie hebben wij hebben gedaan, is een aantal nieuwe extra bevoegdheden. Dus in die zin is dat beperkt van omvang qua wetgeving. Als we ervoor kiezen. Als blijkt uit de evaluatie dat dat een goed werkt in de praktijk. Dan is het een beperkte omvang qua wetgeving en dus een onderwerp voor een aanvulling.

[0:40:34] Helder

[0:40:36] op dit punt meneer sneller, want ik zie dat iedereen

[0:40:41] mevrouw krikke.

[0:40:43] Ja, ik wil gewoon even iets snappen zodat ik ook mijn rol als kamerlid beter kan vervullen zonder jullie al in teveel ingewikkeld of in een te ingewikkelde positie te brengen. Dat is niet mijn doel die die link tussen innovatie, spoor en aanvulling.

[0:41:03] Om een mooi voorbeeld aan te halen in de innovatie spoor is. Dat werd net ook genoemd herstelrecht opgenomen als pilot. We weten inmiddels dat er ook een initiatief burgerinitiatief op dit vlak loopt met allerlei voorstellen die zullen worden gedaan om bepaalde bepalingen op te nemen. Dat kan natuurlijk volgens als kamerlid best interessant zijn. Volgens mij zit herstelrecht in boek een. Dus dus wanneer is mijn moment is eigenlijk meer een technische vraag die ik heb wanneer heb ik de mogelijkheid om daar vragen over te stellen of er voorstellen voor te doen is dat op het moment dat wij die aanvulling een werd. Toen moet ik wachten in het proces of kan dat eerder na. Wellicht kunt u daar even iets meer over zeggen.

[0:41:47] Ik zal mijn eerste opmerking maken. U kunt als kamerlid natuurlijk altijd uw wensen op wat voor manier ook als het om een beleidsbrief gaat duidelijk maken en dan zullen wij zorgen dat dat vertaald wordt in wetgeving en dan geef ik nu het woord aan de heer kessler, die dit onderwerp beter ingevoerd is, maar ik dacht ik geef deze algemene opmerkingen mee.

[0:42:12] Kijk

[0:42:14] de innovatie wet bevat het onderwerp mediation tijdens de terechtzitting.

[0:42:19] Dat wordt bekeken hoe dat werkt ook omdat het nieuwe vorm is

[0:42:23] en naar aanleiding van de evaluatie kan worden beslist die over te zetten in nieuwe wetboek

[0:42:28] via een aanvulling zweth. Maar er lopen inderdaad andere trajecten

[0:42:32] en de minister voor rechtsbescherming heeft ook aangegeven in een brief dat hij gaat bekijken een aantal ook door u aangedragen onderwerpen te bekijken, te bespreken met de ketenpartners te bezien op haalbaarheid en andere aspecten en de gedachte is om die onderwerpen als één pakket in die aanvulling zweth mee te nemen en de redenen daarvan is dat dat best een systematische verandering is mediation in voegen in het strafproces op een wijze die verder gaat dan in het huidige wetboek is verankerd.

[0:43:10] Dus dat is aan de kant van de regering zeg maar het plan. Maar als kamerlid kunt u ook zeggen ja

[0:43:18] ik wacht dat niet af. Maar dat is in ieder geval hoe er aan onze kant naar gekeken wordt.

[0:43:25] Dat is helder denk ik. Dank

[0:43:28] meneer eerdmans. Heeft u geen vraag. Meneer sneller?

[0:43:33] Wij wensen en een vraag. Ik merkte al collega's dat er geen pagina nummers in onze kamerstukken staan en ik voorzie zomaar dat bij de behandeling van deze dingen dat een probleem gaat worden.

[0:43:46] Mag ik vergelijken. Paragraaf

[0:43:48] die zijn van de week gepubliceerd op op die website overheid punten nel kames stuk nummers met pagina nummers. Het heeft even geduurd voordat die zijn opgemaakt is die.

[0:43:57] Van het onze geef repro grafische dienst niet vertellen dat de nieuwe printjes willen. Maar dat is heel mooi.

[0:44:04] Het tweede is in het overzicht van het van de vorige site mis ik het gevoel voor wat u zegt nu een aantal keer q één komt dat q. Twee komt dat. Wanneer gaan we dat dan behandelen. Dus hoe dit nou in. Want dit suggereert een tijdlijn die het niet eens.

[0:44:21] En dat heeft mij tot nu toe een beetje verward en ik denk dat dat nuttig zou zijn, zoals de tabel er nu in staat in de voortgangsrapportages met de volgende stap. Maar dat weet u al voor meerdere van deze stappen verderop in de keten. Ik denk dat dat ons kan helpen. Ook bij onze planning en bij onze eventuele ondersteuning en het laatste is de vraag als we dat allemaal apart gaan behandelen. Want u zegt er is over gestemd. Het staat al in het staatsblad en daarna komt er wat achteraan. Dat komt dan later in het staatsblad. Maar gaat om tegelijk in werking treden, terwijl tegelijkertijd is het jaar. Alles hangt heel erg met elkaar samen. De integraliteit moeten we bewaken. Waarom zouden wij dan niet gewoon pas helemaal aan het eind overal over stemmen, zodat wij zelf ook die integraliteit kunnen bewaken.

[0:45:07] Wie wie kan ik het woord geven?

[0:45:11] De integrale integraliteit die wij natuurlijk ook zelf in de gaten moeten houden. Wij gaan dat doen door geconsolideerde tekst erbij te houden en dat is wat ronald bedoelde met die met die kleuren. Wat wij gaan doen is zorgen dat er een wet tekst komt waarin zeg maar in de waar de vaststelling zweth één tot en met acht zijn samengebracht en waarin inkleuren ook zeg maar de wijzigingen van de vaststelling zweth, zodat jullie tijdens het proces. Maar als daar een andere. We kunnen zien waar past dit in. En hoe valt dit in het hele systeem samen.

[0:45:54] Ter aanvulling. Daar hebben we over gestemd. Die kunnen we niet heropenen. Dat zou ik lelijk zijn.

[0:45:59] Die staat al in het staatsblad zelfs. En dan gaan we daar weer dingen aan toevoegen via een aanvulling zweth of dingen aan veranderen.

[0:46:07] Ja.

[0:46:08] Dat voelt niet integraal. Dat voelt niet alsof we het tegen elkaar afwegen op één moment. Maar alsof we toch als een soort salami door het hele verhaal gaan terwijl niet eerder in werking treedt. Dus ik de meerwaarde niet zie van het al in het staatsblad zetten.

[0:46:25] De meerwaarde van er staat nog

[0:46:30] de meerwaarde van het al in het staatsblad zetten is dat er zijn meer meerwaarde is één van de meerwaarde is dat echt het

[0:46:40] ja zeg maar echt de bode. Je ziet in één tot en met acht. Dat zijn echt dan staat het wetboek.

[0:46:47] Dan kan de uitvoeringspraktijk kan dat kan dat gebruiken voor de implementatie.

[0:46:56] Want anders moet je wachten. Want na u komt de eerste kamer.

[0:47:02] Ja

[0:47:05] maar dat is. Er zijn meer voorbeelden te noemen, maar dit zijn. Dit is de belangrijkste

[0:47:12] mevrouw kuiken.

[0:47:15] Nee oké dan. Heeft u een tweede deel van

[0:47:19] wie mag ik daarvoor het woord geven.

[0:47:21] Helder

[0:47:22] de implementatie.

[0:47:24] Ja

[0:47:25] ja. Dankuwel. Ik ben een kwartiermaker implementatie van het wetboek van strafvordering en ik wil u graag meenemen in datgene wat we vanaf één januari twintig, tweeëntwintig gedaan hebben en aan het doen zijn. Ik ben vanaf januari twintig, tweeëntwintig kwartiermaker ben ik begonnen in opdracht van het bestuurlijk strafrechtketen beraad. Dat zijn alle bestuurders van de relevante partijen die een raad hebben ingericht, mede ten behoeve van de implementatie van het wetboek komen regelmatig bij elkaar daarover. U weet dat de vierhonderdvijftig miljoen beschikbaar is gesteld bij regeerakkoord en ik ben als kwartiermaker begonnen om in ieder geval en overlegstructuur in te richten ten behoeve van de implementatie met de ketenpartners samen en we hebben ervoor gekozen om dat op een paar onderwerpen te doen die voor dit moment in deze fase belangrijk werden, geacht onder andere financiën. U zult begrijpen dat we afspraken moeten maken over hoe gaan we om met die vierhonderdvijftig miljoen. Hoe gaan we dat verantwoorden. Hoe gaan we zo goed mogelijk met elkaar gebruik maken van wat geld hebben een financiële werkgroep voor ingericht. Daar zitten de financieel experts in van de betrokken ketenpartners om samen met de kwartiermaker die ik nu ben en het team. Want ik heb ingericht daar afspraken over te maken. Ik kom daar straks nog even op terug. Zo is er ook een nogmaals ander voorbeeld een werkgroep ingericht communicatie. Dat zijn de communicatieadviseurs van de verschillende ketenpartners ook weer die overleggen met elkaar hoe het beste binnen de strafrechtketen. De mensen die binnen de ketenpartners werken dus de mensen die in de operatie werken politiemensen, officieren van justitie rechters nu al gedeeltelijk op de hoogte kunnen worden gebracht van wat er verandert met het nieuwe wetboek. En dan staat nog niet vast, maar tegelijkertijd kunnen we ze wel door ze nu al te informeren over bepaalde dingen langzaam laten wennen aan wat er op hen af gaat komen. Dat staat helemaal los van het feit dat er ook heel veel opleidingen moeten plaatsvinden. Maar die opleidingen kunnen pas plaatsvinden op het moment dat de tekst van de wet vast staat. Maar we zijn bezig om te kijken hoe kunnen we mensen met filmpjes informeren op websites en dergelijke en ook voor te zorgen dat er een ketenpartners geen achtste stand. Daarin hebben en dus een gelijk informatieniveau op de werkvloer is. Vervolgens hebben we dus die verschillende vormen van overleg opgezet en die daar zijn we met elkaar met de ketenpartners en het keten team aan het kijken hoe gaan we nou in onderlinge samenhang en samenwerking een voorspoedige implementatie met elkaar doormaken. Op dit moment is er een analyse fase bij ketenpartners. Iedereen is aan het kijken in zijn eigen organisatie. Wat betekent het wetsvoorstel van mij. Wat moet ik allemaal doen

[0:50:08] hoe

[0:50:08] voor mensen moeten opgeleid worden. Want wat moet ik eventueel in mijn ict, ict systemen veranderen. Maar je zult ook begrijpen dat de onderlinge afhankelijkheden tussen ketenpartners zijn. Hij denk bijvoorbeeld aan de samenwerking tussen politie en openbaar ministerie waar processen verbaal overgedragen moeten worden tussen openbaar ministerie en de rechtspraak. Zo kan ik nog een aantal voorbeelden noemen en vooral die onderlinge afhankelijkheden zoals wij die noemen. Daar ziet de samenwerking op hoe gaan we dat doen in de tijd om ervoor te zorgen dat we niet op elkaar hoeven te wachten en in een zo vloeiend mogelijk geheel door deze hele implementatiefase kunnen, zodat iedereen op enig moment klaar is voor de implementatie van het wetboek.

[0:50:48] Daarom wordt op dit moment ook samen met de partners bekeken, wat een realistische

[0:50:54] periode is en u heeft nog een behandeling van de wetsvoorstellen die een ingediend voor de boeg, maar tegelijkertijd zijn ketenpartners nu ook aan het kijken wat moeten wij doen om uberhaupt klaar te zijn voor de implementatie en de wet kan natuurlijk het wetboek kan niet eerder in werking treden dan dat iedereen in de strafrechtketen klaar is voor die in werking treden training. Want anders dan krijgen we ongelukken in de praktijk en we zijn nu met elkaar aan het kijken wat zou daar in realistisch kunnen zijn en wat net al gezegd werd door mevrouw naarmate organisaties hebben natuurlijk wel behoefte aan een wetsvoorstel wat zodanig vastgesteld is dat het gepubliceerd kan worden, zodat ze ook weten dat voor het grootste deel daarvan uitgegaan kan worden en met met eventuele wijzigingen dat realiseren zich echt wel maar de body zoals dat net genoemd werd staat dan zodat je op basis daarvan ook de implementatie structuur en je implementatie werkzaamheden kunt inrichten. Want om maar een voorbeeld te noemen. U zult begrijpen dat de politie een heel groot aantal mensen moeten opleiden en dat vraagt echt een enorme organisatie en daar zijn ze nu al mee begonnen. Hoe ze dat in de tijd moeten wegzetten in die hele grote organisatie om alle politiemensen op tijd klaar te laten zijn voor de inwerkingtreding van het wetboek, zodat ze ook die kennis allemaal goed in hun hoofd hebben.

[0:52:10] Vervolgens is er ook nog een departementale team. Dat is mijn collega, ronald timmermans die zorgt ervoor dat alle betrokkenen organisaties ook nu al aan het overleggen zijn over de kosten. De structurele kosten die gepaard gaan met het meer en minder werk wat voortvloeit uit het wetboek. Dus ik ga over de vierhonderdvijftig miljoen euro incidentele middelen en er wordt nu ook gekeken wat de structurele consequenties zullen zijn. Mijn collega's daar eventueel in u daar behoefte aan heeft op een later moment nog toelichting op geven. Na mij

[0:52:44] volgende wat mij betreft

[0:52:46] wat super belangrijk is omdat de strafrechtketen gewoon een omvangrijke keten is en organisaties zitten die een hele verschillende rollen hebben in het strafproces en verschillende verantwoordelijkheden en je kunt spreken van de strafrechtketen die ook nog deel ketens in zich draagt.

[0:53:04] Dat maakt dat het heel erg belangrijk is ook om een goedwerkende overlegstructuur met elkaar af te spreken. Dat hebben we gedaan, maar tegelijkertijd was de commissie heeft aanbevolen gaan we die continu herijken of het nog werkt voor iedereen. Dus we hebben nu een model neergezet met werkgroepen en daarboven hangt een coördinatiegroep. De coördinatiegroep die de rapporteert aan het bestuurlijk strafrechtketen beraad. Maar voor hetzelfde geld

[0:53:27] werkt dat niet meer. Als we verderop in het proces zitten en moeten we andere overleg inrichten ofwel werkgroepen op andere onderwerpen. We hebben met elkaar afgesproken dat het een fluwelen model is waar behoefte aan is vanuit de keten. Daar ga gaat de kwartiermaker en het team wat ingericht is naar handelen

[0:53:45] en dan in onderlinge afstemming de overlegstructuur aanpassen. We hebben inmiddels een concept meerjarenbegroting gemaakt

[0:53:52] met alle deskundigen in het strafrecht keten. Want we hadden het geld beschikbaar gesteld gekregen in twintig, drieëntwintig tot en met twintig, vijfentwintig, maar we willen gebruik maken van die vierhonderdvijftig miljoen ook nog in de latere jaren omdat twintig, vijfentwintig niet het wetboek in werking zal treden. Dat kunnen we in ieder geval wel met zekerheid zeggen. Dus we willen zeker weten dat we nog deze middelen ook kunnen gebruiken in de latere jaren en we hebben daarom ook een kast schuif kunnen toepassen en het dus over meerjaren kunnen spreiden op basis van de begrotingen die de ketenpartners gemaakt hebben en ook mede op basis van datgene wat de commissie al

[0:54:31] helemaal had uitgelopen aan kosten naar wat er nu aan doen zijn wat ik net al zei ketenpartners zijn in hun eigen organisatie aan het inventariseren. Wat moet ik doen en waar ben ik afhankelijk van andere ketenpartners en op moment dat die inventarisatie is afgerond. Dan gaan we met elkaar samen kijken hoe gaan we die verdere voorbereiding van de implementatie doen om uiteindelijk te komen tot een integraal implementatieplan voor de strafrechtketen

[0:54:56] en wat we daarbij vooral gaan doen is benutten van de best practices en lessons learned binnen de strafrechtketen net werd werd usb door iemand genoemd. Dat is een ervaring die zeker de tenuitvoerlegging skaten al heeft opgedaan. De afgelopen jaren zijn veel dingen geleerd en het keten team is er voor de keten. Om deze best practices en lessons learned allemaal voor hen beschikbaar te stellen en te proberen die zo goed mogelijk te benutten. Tegelijkertijd wat we ook aan het doen zijn is een oefenen omgeving aan het ontwikkelen voor de nieuwe onderdelen van het wetboek. De hele nieuwe onderdelen van het wetboek, zoals bijvoorbeeld de beweging naar voren en de processen inleiding om dat dat ook een verandering van niet alleen een werkproces met zich meebrengt, maar soms ook een verandering van rol van de processen partijen en we willen in een of omgeving voordat het wetboek in werking treedt met elkaar ondervinden. Hoe zouden we dat kunnen toepassen. En hoe werkt dat dan in de praktijk en werkt zoals we verwachten of moeten we daar nog iets op aanpassen in onze werkprocessen in onze onderlinge afspraken en dat geldt natuurlijk ook voor de ict omgeving van de verschillende partners. Ook dat kun je bekijken in zo'n oefenen omgeving. Waar hebben de operationele mensen baat bij en dan als laatste zijn we ook tools aan te ontwikkelen en gaan we ook ontwikkelen. De komende jaren om het voor de professionals die dag in dag uit met het wetboek moeten werken. Zo makkelijk mogelijk te maken.

[0:56:19] Een voorbeeld daarvan is een tool die nu al bestaat. Dat is de kennisbank

[0:56:23] waarin de oude wettekst en de nieuwe wettekst en memorie van toelichting en dergelijke per artikel zijn opgenomen, maar u kunt zich ook voorstellen om dat veel politiemensen onder andere andere mensen heel veel met een mobiele telefoon doen de tekst en commentaar van wetboek van strafrecht en strafvordering. Nu staat ook al in een rap dat we ook gaan kijken of we daarin

[0:56:43] de operatie kunnen helpen

[0:56:45] om om zo goed mogelijk en zo goed mogelijk beslagen ten ijs aan het werk te kunnen gaan op het moment dat het wetboek echt daadwerkelijk in werking treedt.

[0:56:56] Dat was wat ik u

[0:56:57] wilde

[0:56:59] meegeven.

[0:57:00] Helder dank kijk ik naar de collega's. Misschien is het goed als ik opmerk dat collega's van nispen

[0:57:10] rapporteren is laaggeletterd zijn werkzaamheden parlementaire enquete heeft aangegeven wat minder toe te komen. Ze zijn heel blij dat mevrouw helder nu samen met mijn rapporteren is er met collega's van nispen ben ik bij de politie academie geweest om te spreken met hun over implementatie en wat een gigantische operatie is en ik verwacht dat rapporteurs ook binnenkort wel eens een notitie aan de commissie zullen doen toekomen als het gaat om die implementatie is natuurlijk niet bepaald licht onderwerp.

[0:57:41] Kijk ik even naar de collega's. Ik ik begin gewoon ik ga gewoon even het rijtje af. Mevrouw helder heeft een vraag.

[0:57:47] Nou eigenlijk met de de oefenen omgeving wij boucke verwoord en eerdere bijeenkomsten, afstemming van beleid en bestuur, maar ook een cultuuromslag. Dat dat zou vereisen zit dat eigenlijk ook een beetje af vloeit natuurlijk voort uit die oefenen.

[0:58:06] Ik stel voor dat u meteen antwoord.

[0:58:09] Jazeker. We noemen dat de veranderen kundige opgave. Maar u kunt het ook een cultuurverandering noemen. Dus we doen dat samen met tno overigens die oefenen omgeving bouwen en zo'n beweging naar voren bijvoorbeeld. Dat betekent een praktische verandering en ook een rol. Verandering in een bepaalde onderdelen van het strafproces voor bijvoorbeeld de rechter commissaris en de officier van justitie en de voorzitter van de meervoudige kamer. Ik vat het even heel kort samen en doen er echt de wetgeving mensen enorm tekort. Maar u begrijpt wat ik bedoel en die veranderen kundige opgave. Dus dat betekent ook dat je als officier van justitie. Wat ikzelf geweest ben soms even op je handen moet gaan zitten. Terwijl andere dan een deel over gaan nemen en dat gaan we oefenen met elkaar want dat gaat niet in één keer vanzelf denken wij en en wat je dan ook gaat zien is. Hoe kunnen we deze operationele mensen. Deze practices die al heel erg druk zijn. Hoe kunnen we nou eventueel met bepaalde middelen gaan helpen om dit in de praktijk goed te gaan toepassen.

[0:59:10] Korte aanvulling

[0:59:11] heel kort. Dank voor de uitleg. Maar dan hebt u het over mensen binnen de zittende en staande zittende en staande magistratuur. Want een hulpofficier van justitie in de regel kan vanuit de politie zit dat dan ook en die oefenen omgeving

[0:59:27] zeker. En ook de advocatuur zal daarbij betrokken worden. Dus wij betrekken de keten en overigens noem ik nu de beweging naar voren als voorbeeld. Maar wij zijn van plan om meer oefenen omgeving te bouwen. Dus u kunt u kunt zich ook voorstellen dat als we in de opsporingsbevoegdheden iets wijzigt dat we mogelijk kijken of daar ook een oefenen omgeving van voor opgebouwd kan worden.

[0:59:47] Oké, mevrouw.

[0:59:49] Mijn mijn vraag ging daar ook over want implementatie is één maar cultuur omslag maken. We weten allemaal dat dat de grootste uitdaging wordt en dat het heel gemakkelijk is om op de oude voet door te gaan en ik vroeg mij in aansluitend op de eerdere vraag ook af wat betekent dat niet alleen voor de werkomgeving bij wie het een en ander gaan stimuleren om meer feeling te krijgen met het onderwerp gaat dat bijvoorbeeld ook iets betekenen voor werkprocessen worden dan al aan aan die tafel waar je met ketenpartners het gesprek voert afspraken gemaakt

[1:00:25] wat dat concreet betekent aan werkprocessen die uiteindelijk worden gehanteerd. Ik moest heel erg aan het voorbeeld aan van procesafspraken. Dat kunnen we straks heel mooi in een wetboek regelen. Maar vanuit de autonomie van een rechter kan besluiten. Sorry maar ik ga er gewoon niks mee doen.

[1:00:44] Behalve als je ook dat is een cultuuromslag en misschien is het erg politiek wat ik zeg maar. Ik bedoel om even omdat ik daar gelijk aan moest denken bij dit onderdeel. Dus ik ben heel erg zoekende naar van ja implementatie. Wat wat voor afspraken maak je bijvoorbeeld in de vorm van werkafspraken processen die je uitwerking met elkaar om daadwerkelijk zo'n cultuuromslag te bewerkstelligen.

[1:01:07] Werkprocessen. Goed voorbeeld. Ik ga er ook heel eerlijk over zijn en werkprocessen staan op papier en op een gegeven moment gaat om praktijk zich zetten. Wat kunnen we als twee verschillende werelden zijn, maar zeker gaan we alle werkprocessen doorlichten. Sorry die geraakt worden. Zo maar te zeggen door het wetboek. En wat ik al zei, dan vooral ook in de keten coördinatie op de werkprocessen die tussen de onderlinge organisaties vooral van belang zijn. Dus daar zit een deel in van de vraag die u stelt. Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is om dit in de opleidingen mee te nemen die veranderende aspecten van rol en verantwoordelijkheden en dat zullen de ketenpartners stuk zelf doen maar je weet bijvoorbeeld dat dat om en zittende magistratuur samen een opleidingsinstituut hebben. Tegelijkertijd is ook samenwerking tussen de politie academie en het opleiding instituut van de om en zet hem en we hebben we zullen daar aandacht voor proberen te genereren. Maar in ieder geval is het belangrijk denk ik om in de praktijk in die oefenen omgeving en met elkaar te doorleven. Wat betekent die wet nou precies. En hoe ga je dat nou doen. Straks en dan nog. Er zijn zoveel mensen in de praktijk aan het werk. Dat is ook het mooie van het vak natuurlijk dat iedereen daar zijn eigen weg. Ook in moet zien te vinden. Dus we kunnen het ondersteunen door werkprocessen en oefenen omgevingen en dan uiteindelijk is het ook belangrijk dat het zich gaat zitten tijdens opleiding en daarna

[1:02:37] wanneer eerdmans.

[1:02:39] Dank, voorzitter, dank aan de antwoorden en de presentaties. Ik had een vraag keek in de vorige brief worden ook dat het vooral bedoeld om knelpunten op te ruimen. Uit de praktijk sluit ik aan bij de technische briefing waar we gezellig van. Het is een aansluiting op de bestaande praktijk veel meer dan dat er enorme vernieuwing met zich meebrengt, maar het is juist misschien een soort reparatie proces. Dan zal ik wil. Ik ben opzoek naar een voorbeeld uit de praktijk die u kan zeggen van nou dat is nou precies

[1:03:08] de echt heel concreet wat er gebeurt in het huidige wetboek en dat is wat er dan vervolgens staat in het nieuwe wetboek waar waar dat je het verschil kan zien aan de logica die erachter staat. Misschien is door een van u mogelijk. Het tweede is misschien een domme vragen bestaan niet in voorzitter, maar heeft dit nou helemaal geen gevolg voor wetboek van strafrecht. Het geheel of juist wel of

[1:03:33] hoe ziet u dat. En het derde was de positie van slachtoffers hebben natuurlijk wel inderdaad een bericht gekregen van fonds slachtofferhulp die gewoon letterlijk zegt dat het het boek gaat verslechteren voor voor slachtoffers en nabestaanden. Als dit doorgaat dan kan ik geen vinger achter krijgen. Maar ik vind het wel bepalend. We hebben net jarenlang gevochten voor de rechten van slachtoffers hier en buiten de kamer en dus daar zal ik zeker een me niet bij neerleggen namens mijn partij. Maar misschien kunt u daar iets meer op duiden. Wat wat daarmee bedoeld kan worden. Waar waar ze er op achteruit kunnen gaan

[1:04:08] voorstellen. Dat is voor mij nu goed.

[1:04:11] Helder. Heeft u één één niet al te omvangrijk voorbeeld paraat en ik kijk ik laat even bij die begin het voorbeeld waar meneer elands naar vroeg.

[1:04:22] Ja

[1:04:24] ja. Voorzitter dankuwel en ik zal dat proberen inderdaad beknopt te doen.

[1:04:28] De meest het meest pregnante voorbeeld van anders

[1:04:33] andere nieuwe werkprocessen die het wetboek in wezen afdwingt, is het afschaffen van de pro forma zittingen. Dat is een systematische wijziging en ik vond het heel kort samen. Die zorgt ervoor dat onnodige wachttijden en hiccups

[1:04:48] vermeden worden

[1:04:51] en dat komt omdat inderdaad nu na negentig dagen gevangenhouding. De wet zegt dat het onderzoek op de terechtzitting moet aanvangen, terwijl in heel veel strafzaken vandaag de dag het opsporingsonderzoek nog volledig bezig is. En dan krijg je wonderlijke

[1:05:07] mix van bevoegdheden. De zitting rechter gaat over die zaak vanaf dat moment. Maar eigenlijk moeten sc een heleboel. De rechter-commissaris een heleboel getuige bijvoorbeeld nog hawre deskundigen benoemen. De officier is nog bezig met de politie om allerlei

[1:05:23] klaarheid te brengen in dingen.

[1:05:25] Dat maakt vooral onnodige wachttijden. Het maakt ook tot bevoegdheden wat onhelder zijn geworden en dat is nou

[1:05:34] typisch voorbeeld waar de wet een schonere lei gaat brengen, omdat in het nieuwe wetboek

[1:05:42] de toetsing van de vorm van het voortduren van de voorlopige hechtenis. Daarvoor zijn die pro forma zittingen. Dat wordt gedaan door een andere rechter, namelijk de meervoudige kamer. Maar dan in een openbare raadkamer. Dat is eenvoudiger te organiseren. De zitting rechter komt pas aan de beurt om het zo te zeggen als de officier zegt ik ben klaar met het opsporingsonderzoek. Ik breng nu een proces inleiding uit en nu gaat de zaak naar uw rechter en moeten vooral verdachte zich bij u gaan verantwoorden. Dit is in het kort een duidelijke wijziging

[1:06:14] korte vragen.

[1:06:15] Verdwijnt hij helemaal zeg jullie van dan zou die toch nog wel handig zijn voor op de achterkant. Mocht het nou toch niet lukken. Voorkant dat je hebt of is dat niet.

[1:06:23] Dan iets andere vorm. De pro forma zitting die er toe moet leiden dat, zoals nu vandaag de dag de voorlopige hechtenis wordt getoetst. Periodiek

[1:06:32] gaat gewoon iedere maximaal drie maanden naar de raadkamer. Uiteraard blijft die toetsing volledig intact de zitting rechter gaat. Dat is de beweging naar voren. Dat bedoelt de beweging naar voren te bevorderen. Zoveel mogelijk kijken of er zaken ook rijp is voor de inhoudelijke behandeling en daartoe ook over.

[1:06:51] Maar de wet laat in het laatste maakt mogelijk dat als de zitting echter in een voorkomend geval denkt. Voordat ik direct de inhoud inga wil ik opzetting eerst niet alleen bij communicatie vooraf, maar ook op een zitting met partijen bepaalde kwesties bespreken voordat van die inhoud toekomen. Dan kan hij een zogenaamde regiezitting plannen

[1:07:15] en dat zou bijvoorbeeld heel nuttig kunnen zijn. Dat zou bij zowel gedetineerden als niet gedetineerde verdachte nuttig kunnen zijn naargelang de zaak

[1:07:24] maatwerk wordt dus meer mogelijk. Dat is ook nog een belangrijk punt.

[1:07:29] De andere twee positie van het slachtoffer zal ik

[1:07:33] mijn collega's zegt iets over de strafwet

[1:07:36] kees.

[1:07:38] Meneer eerdmans vroeg heeft dit nou helemaal geen gevolgen voor het wetboek van strafrecht.

[1:07:44] Jawel, maar vooral in technische zin.

[1:07:49] Dus het wetboek van strafrecht is een van de belangrijkste wetten die in het invoering spoor aan het nieuwe wetboek wordt aangepast,

[1:07:57] maar er zijn geen inhoudelijke wijzigingen voorzien.

[1:08:03] Oké. En dan

[1:08:05] de positie van het slachtoffer. Daar heb ik

[1:08:07] de even goed over nagedacht. Naar aanleiding van uw vraag gaat het slachtoffer er acht op achteruit in dit wetboek.

[1:08:14] In alle eerlijkheid kan ik het niet bedenken maar ik hoor dan graag op het moment dat dat zo ver is. Welke aan waaraan men dan denkt. In het kort is de uitgebreide positie die het slachtoffer in de loop der jaren heeft gekregen. Al in het huidige wetboek is op opnieuw keurig bij elkaar in een hoofdstuk gezet in boek een helemaal voor inboeken, één bij de uitgangspunten en beginselen van het wetboek is een algemene

[1:08:43] beginsel opgenomen dat straf voor. Ik weet het niet uit mijn hoofd letterlijk, maar dat strafvordering altijd in het belang dat daarbij het belang van het slachtoffer in acht moeten worden genomen. Iets dergelijks.

[1:08:55] En daarnaast hebben we op kleine onderdelen. Dus dat zijn geen wereldschokkende wijzigingen. Maar dat zijn kleinere knopjes waaraan gedraaid hebben, hebben we verbeteringen gebracht, bijvoorbeeld als het gaat om de toegang tot processtukken voor het slachtoffer

[1:09:09] en

[1:09:11] er is nog één ding en dat ben ik even vergeten. Oh ja. Het beklag wegens niet opsporen wordt nu uitdrukkelijk geregeld

[1:09:19] strafvordering heeft plaatsen op een wijze die recht doet aan de belangen van dat is het zo mooi. Uit mijn helder hebben we de vragen. Perfect.

[1:09:28] Meneer sneller.

[1:09:30] Ook van mijn kant dank ik denk waar dit aanraakt is. Wat is de reikwijdte van strafrecht keten die betrokken wordt bij die vorige site en al die afstemming en ook in de in dit soort ervaring opdoen met hoe het werkt, worden die advocaten zitten die nou in het in de strafrechtketen en de in schatting van wat voor hen de uitvoeringslasten en ook de kosten inschatting worden en wanneer wij die want dat is denk ik ook. Jullie hebben heel veel volgens mij met de politie en de bijzondere opsporingsdiensten en een aantal anderen die zeg maar direct door de overheid gefinancierd worden, met name volgens mij gesproken in de commissie letschert heeft vooral daarnaar gekeken. Een beetje die hoe wordt die omgeving erin meegenomen. En wat gaan wij er nog zien.

[1:10:18] Even een puntje voordat ik het woord geven aan niet mos. De nova is het hele proces betrokken geweest.

[1:10:25] De echt waar

[1:10:28] hebben in de gecombineerde werkgroep gezeten. Die hebben mee gediscussieerd. Een hele goeie inbreng in alle expert meeting in alle dus het is niet zo dat we alleen gekeken hebben naar de door departement betaalde onderdelen van de strafrechtketen.

[1:10:46] Oké. Dan geef ik nu graag het woord.

[1:10:51] Ja dat dat is echt een hele goede vraag. Want wat is nou precies die hele strafrechtketen. Dat is wat we doen we betrekken alle organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering en de toepassing van het wetboek van strafvordering. Dat betekent dus ook bijvoorbeeld de werkgevers van boa's.

[1:11:11] Je hebt boa's bij de politie boa's bij de bijzondere opsporingsdienst. Maar je hebt ook boa's bij gemeentes bij staatsbosbeheer en dergelijke. Maar dat zijn er ongelooflijk veel in nederland bij de douane onder andere ook een hele grote groep die zullen ook allemaal opgeleid moeten worden en we zijn nu aan het kijken hoe we hoe we hen daarin kunnen faciliteren. Dus zo ver gaat het.

[1:11:30] En alleen sommige ketenpartners hebben een grotere opgave bij de implementatie van het wetboek dan andere en die zitten ook al van meet af aan bij meer aan tafel. Maar wij hebben nu bij de implementatie inrichting van al die overleggen hebben wij uiteindelijk ervoor gekozen om iedereen te benaderen en ieder heeft zelf kunnen aangeven waar ze bij willen aansluiten en sommigen zeggen maak me alleen agenda lid en ik kom wanneer interessant is en andere zitten bij elk overleg aan tafel. Zo proberen we iedereen ketenpartners waar waar mogelijk te bedienen als keten team.

[1:12:05] Oké dank mevrouw kuiken.

[1:12:08] Ja, wat een belangrijke ook wegen grote klus en die uitvoering dat ik dat vind dat vind ik dan heel erg spannend van is dat allemaal

[1:12:20] het doenbaar. Want we zitten natuurlijk ook met capaciteit, bijvoorbeeld bij de politie die gewoon al heel krap is.

[1:12:26] Ik hoorde mevrouw mos ook al over hoe zorgen de de met pallets met tools dat mensen in de praktijk al een beetje in aanraking komen met de nieuwe wetgeving

[1:12:37] lijkt me goed. Ik zie nog niet voor me. Maar.

[1:12:39] Maar goed.

[1:12:40] En ik ben natuurlijk nieuwsgierig, want het is heel goed dat dat in samenspraak met de hele keten is gegaan, maar wij zien natuurlijk niet waar zaten. Nou waar was nou de grootste frictie.

[1:12:51] Want uiteindelijk is dit natuurlijk ook een compromis dan wat er voorligt. Dus daar ben ik dan wel weer ergens nieuwsgierig, naar.

[1:13:00] Ik weet niet in hoeverre wij daar misschien krijgen we tijdens het proces wel weer info vanuit de vanuit de keten op verschillende punten zou kunnen.

[1:13:09] Maar goed dat is gewoon nieuwsgierigheid.

[1:13:13] De keten weten meestal goed te vinden. Maar misschien kan iemand.

[1:13:20] Het is inderdaad een hele grote klussen. Dus u zegt dat terecht. En wat ik zie is dat ketenpartners ongelooflijk serieus mee aan de slag zijn gegaan. Zeker zo'n grote organisatie als de politie heeft echt van alles opgetuigd om die hele implementatie goed voor te bereiden neemt niet weg dat het nog steeds een hele grote klus is. Maar ik zie dat het heel zorgvuldig gebeurt en heel consciëntieus en dat betekent ook want je kunt je niet veroorloven dat de praktijk mensen straks aan het werk gaan met de wetboek waar ze niet goed opgeleid zijn. Dat is ook waarom ik aan de voorkant, zij het kan pas in werking treden als elke ketenpartners echt klaar voor is

[1:13:56] misschien over de wetgeving en

[1:14:01] daar kan ik niet veel over zeggen. Zal ik u vertellen.

[1:14:04] Je kunt u het soms lezen in de memorie van toelichting

[1:14:07] daar waar commentaar wordt gegeven op de adviezen die wij hebben gekregen.

[1:14:12] Kijk je kunt de ketenpartners zitten en de advies organen zitten soms verschillend

[1:14:20] in dossiers. Dat gaf ronald verbeek net ook al aan

[1:14:24] de belangen liggen anders.

[1:14:27] Maar wat we wel geprobeerd hebben vanuit wetgeving perspectief is in ieder geval de systematische samenhang

[1:14:35] zeg maar het internationale kader dat je hebt

[1:14:39] de grondwet die je hebt omdat in acht te nemen.

[1:14:42] Dus daar zijn keuze gemaakt

[1:14:45] en ik neem aan dat als uzelf ziet

[1:14:49] dat keuze. Misschien dat u tijdens het proces denkt die keuze zouden wij anders maken. Dan denk ik dat de minister naar zeker

[1:14:57] op in zal gaan.

[1:15:01] Oké dank

[1:15:03] en het is misschien goed want ik merk dat hij implementatie vragen, met name hoe de politie. Dit gaat en dat levert dus het is denk ik goed als

[1:15:12] de rapporteurs eens even daar ook even op op ingaan, want het is een vraagstuk dat relevant is, komt als er geen andere vragen meer zijn van de collega's. Dan ga ik deze delegatie vanuit het ministerie hartelijk danken voor de toelichting, de presentatie. Ik moet eerlijk zeggen nu het de sporen mij eindelijk wel iets helder helderder te maken. Inderdaad met wat is begin en eind dat kind helemaal uit plaatjes of herleiden. Dus dank voor uw aanwezigheid en de toelichting al het werk natuurlijk dat hier in is gaan zitten vanaf tweeduizend veertien. We gaan een mooie mooi wetgevingstraject in. We gaan dat ordentelijk en consciëntieus doen

[1:15:55] dankuwel ook alle belangstellenden dank en dank aan onze ondersteuning. Dan sluit ik deze vergadering.