Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Politie

[0:00:01] Goed.

[0:00:02] Goede.

[0:00:02] Dat is inmiddels twee uur van harte welkom bij de vaste commissie voor justitie en veiligheid en de commissiedebat over de politie. Laatste keer dat we dat deden was tweeëntwintig december jongstleden. We hebben een volle agenda zijn. Veertien agendapunten met de laatste brief van oktober tweeduizend, tweeëntwintig

[0:00:25] en ik wil van harte welkom heten natuurlijk aan mijn rechterzijde de minister zelf een van je zegerius een ambtelijke ondersteuning van harte welkom aan mijn linkerkant zit de de griffier mevrouw u ook van harte zulke dan daarnaast hebben we kamerleden, mevrouw van der werf van d zesenzestig, mevrouw helder van de pvv mevrouw mission derksen van de vvd mevrouw kuik van het cda en tot slot last but not least, de heer van baarle van denken in die zal de heer als er kan vervangen vandaag.

[0:00:57] We hebben vier minuten spreektijd. Voor de eerste termijn met drie interrupties

[0:01:02] wil ik graag van start gaan met mevrouw van der werf.

[0:01:07] Dankuwel. Voorzitter,

[0:01:09] de verdeling van de politiesterkte over nederland is een rammelend geheel. De regio zeker oost-nederland heeft al vaak aangegeven zwaar onderbemand te zijn en dat lijkt te kloppen. Bijna duizend agenten minder dan oorspronkelijk de bedoeling was met grote gevolgen voor politieagenten en burgers die van hen afhankelijk zijn te lange aanrijdtijden, een boete of een waarschuwing in plaats van een in rekening of alleen maar noot diensten in plaats van surveillance ritten.

[0:01:39] De oorzaak van dit probleem blijkt te liggen in de verdeelsleutel die al jarenlang wordt gehanteerd. Deze gaat er onder andere ervan uit dat de politie het drukker heeft naarmate er meer niet-westerse allochtonen in een buurt wonen alsof iemand geboorteland bepaalt wanneer iemand crimineel is

[0:01:57] een kwalijke zaak, zeker omdat dit zo lang heeft kunnen duren, maar uit de huidige sterkte verdeling blijkt dat deze verdeelsleutel helemaal niet gevolgd is. Sterker nog, er blijken in de loop van de tijd veel agenten verschoven. Blijkbaar kon er makkelijk invloed uitgeoefend worden op waar meer en minder agenten naar toe moesten kan de minister mij uitleggen hoe deze scheefgroei is ontstaan.

[0:02:23] We moeten toe naar een herijking van de politiesterkte die gebaseerd is op feiten, zodat we zeker in tijden van personele krapte weten waar we onze mensen op de best mogelijke manier moeten inzetten. Het moet duidelijk zijn wanneer en waarom er dan vervolgens geschoven wordt en daar moeten kamer inzicht in kunnen hebben. Het tijdelijke schuiven dat de afgelopen jaren steeds is gebeurd is permanent schuiven geworden omdat er geen degelijke basis is en die moet er nu komen en voorzitter, ik overweeg ook een motie op dit punt omdat ik vind dat wij als kamer niet nog een keer dit soort zaken moeten laten gebeuren

[0:03:01] dan. Voorzitter de ruim doet.

[0:03:04] Ik heb een interruptie van de heer van baarle van denk.

[0:03:07] Ja voorzitter, dank u wel, mevrouw van der werf die sneed het punt aan dat

[0:03:13] door de regering bij de politie jarenlang een racistische indicator is gebruikt dat er een koppeling wordt gemaakt tussen

[0:03:20] de veronderstelde workload van de politie in de handhaving en de opsporing en het aantal mensen met een

[0:03:26] andere afkomst in de woorden van de stukken niet-westerse allochtonen wordt wat wij niet meer gebruiken. Gelukkig.

[0:03:33] Voorzitter, ik vroeg mij af of wat, mevrouw van der werf vindt van de brief van de minister. Op dit punt

[0:03:41] deelt mevrouw van der werf, dat veel te weinig zelfreflectie wordt toegepast dat er in de brief niet wordt ingegaan op het feit dat dit afkeurenswaardig is dat het is gebruikt en dat er te weinig rekenschap is gegeven hoe dit kon gebeuren dat er niemand in de politieorganisatie die tegenin ging. Wat vindt mevrouw van der werf daarvan.

[0:04:00] Dankuwel.

[0:04:01] Mevrouw van der werf. Voorzitter, in alle eerlijkheid, ik vond het een hele magere brief om de redenen die de heer van baarle noemt, maar ook omdat ik vind dat de brief weinig urgentie uitstraalt of we dit snel en goed gaan oplossen. Behalve de belofte die er natuurlijk wel staat dat deze indicator niet meer gebruikt zal worden. Dat is het minste dat u en ik mogen verwachten. Maar inderdaad ik had hier wel een verwacht dat de minister hier wat dieper in de buidel tasten op het punt van zelfreflectie.

[0:04:31] Dankuwel.

[0:04:34] Voorzitter, de duizenden mensen die werken bij de landelijke eenheid. Zij zetten zich elke dag in om een enorme bijdrage te leveren aan de veiligheid van ons allemaal. Zij verdienen een veilige werkplek en goede leidinggevende en ik ben blij dat de moties die ik eerder indiende over het toezicht op de reorganisatie daar en de bevoegdheden van de commissie snijders daarin serieus te lijken worden uitgevoerd. Uit de laatste monitoring van de commissie blijkt dat er nog steeds aandachtspunten zijn, ziet de minister voldoende urgentie bij de korpsleiding onder het advies van de commissie te volgen en de communicatie naar medewerkers en leidinggevenden te verbeteren.

[0:05:14] En dan tot slot, voorzitter, een ander onderwerp dat mij zeer aan het hart gaat en dat is de capaciteit van de zee. De recherche.

[0:05:21] Mijn oproep aan de minister was zorgen dat de capaciteit in ieder geval voor het einde van deze regeringsperiode geregeld is. Nou tot mijn positieve verrassing las ikzelf in de brief van de minister dat zij nog een ambitieuzer doel stelt en zegt dat de capaciteit bij de zee. De recherche al eind dit jaar op orde zou zijn. Kan de minister mij de laatste stand van zaken geven over de capaciteit en ook hoe deze mooie belofte ingelost kan worden. Dankuwel.

[0:05:50] Dankuwel voor uw bijdrage. Dan ga ik door naar mevrouw helder van de pvv.

[0:05:54] Dankuwel. Voorzitter, ik begin met de transitie van de landelijke eenheid feit blijft dat de korpsleiding deze hele transitie blijft aansturen, terwijl het onder hen is ontspoord, en datzelfde hoor ik over de vereiste school van leidinggevenden. Veel creator van de chaos. Een huidige cultuur zijn nu weer de architecten van de nieuwe eenheden en de minister weet dat ik altijd een lans breken voor de basis van de landelijke recherche. Dus mijn vraag blijft de minister dit goed in de gaten houden, al dan niet via de commissie snijders en volgens het over de korpsleiding gesproken. Hoe kan het dat iemand die in de tweede kamer als hoogste ambtenaar is weggegaan. En waarom nog steeds een onderzoek loopt nu opduikt en de korpsleiding agent te doen altijd een stap naar voren niet terug. Waarom is dat. En de hogere regionen anders. En wat is haar affiniteit met de politie

[0:06:41] vastzitten geweld tegen politieagenten. Bijna dertienduizend keer was er geweld tegen politieagenten het afgelopen jaar.

[0:06:48] Dat aantal is onverminderd hoog. Dat is meer dan duizend keer per maand of meer ofwel meer dan vijfendertig keer per dag. Waar blijft het wetsvoorstel met betrekking tot een taakstraf verbod naar aanleiding van mijn aangenomen motie

[0:07:01] dan een ander heet hangijzer op negen maart jongstleden haperende portofoons systeem van de politie weer eens toen agenten en rijsbergen met in klopt jaar bezig waren op nota bene in groep overvallers die mogelijk vuurwapengevaarlijk waren

[0:07:15] de communicaties die zin c twee duizend werkte niet waardoor hulpdiensten geen contact meer met elkaar konden krijgen en onlangs ging het ook mis bij paaspop. Dus wat gaat de minister doen en op welke termijn. Want de brief daarover is om mijn fractie betreft onvoldoende mensenlevens, zowel van burgers als politieagent te komen, onnodig in gevaar

[0:07:34] vastzitten. De politiesterkte verdelen. Collega's van der werf had het er ook al over. Ik begrijp dat een plenair debat over continu heb ik daar meer tijd voor. Maar ik wil wel alvast een lans breken voor het kan niet anders. De eenheid limburg en uw vorige commissiedebat heb ik ook gewezen op de nood kreet van de recherche chef die vrijheid als dat zaken blijven liggen en dat er veel tegen joost lopen van de beschikbare capaciteit van de hele eenheid. Voorzitter, limburg is een unieke positie provincie die grotendeels grenst en belgië en duitsland en is daarmee de meest internationale provincie van nederland houdt de minister daar rekening mee en zo. Ja, hoe.

[0:08:11] Volgens het was ook een bruggetje naar twee onderwerpen. Ten eerste het structurele gebrek aan politiecapaciteit. De pvv heeft niet voor niets hiervoor één miljard euro gereserveerd. Waarom neemt de minister dat niet gewoon over. Ik heb al een hele onderbouwing kan ze zo van wij hebben want voorstellen dat een structureel gebrek aan politieagenten zorgt dat uiteindelijk ook voordat het vertrouwen in de politie gaat dalen

[0:08:35] en is de minister niet bang voor eigen richting zijn hier natuurlijk geen verenigde staten. Maar wat staat bijvoorbeeld vrouwen in de weg aan zichzelf verdedigen met bijvoorbeeld pepperspray als in het uitgaansleven worden lastiggevallen. De wet wapens en munitie. Dat weet ik. Het mag niet. Maar in de praktijk heb je daar eigenlijk weinig aan als je belaagd gaat worden voorstellen zien dat de minister daarop kan ingaan en dat was ook een bruggetje naar tweede onderwerp, namelijk het gebrek aan capaciteit bij de recherche in het algemeen. Want vorige week lazen we dat de politie beschikt over ruim één miljard berichten van criminelen. Letterlijk gezegd wij hebben daarmee goud in handen. Maar voorzitter, het uitlezen van die bericht en het koppelen aan namen van verdachten is wel gewoon tussen aanhalingstekens ouderwets recherche werk en daar hebben we nu juist een schrijnend tekort aan rechercheurs. Dus hoe voorkomt de minister dat te ontsleutelen berichten blijven liggen en strafprocessen mogelijk vertraging oplopen of zelfs helemaal sneuvelen. Korte vraag over werken onder dekmantel. De commissie zorg dragen die was ingesteld na onderzoek van de commissie brouwer. Naar aanleiding van de subsidie van een infiltrant

[0:09:39] en de commissie zal naar verwachting in het najaar volgens mij vorig jaar advies presenteren. Dus wat is de stand van zaken en tot slot, voorzitter, ik zie dat ik net acht seconden de problematiek inzake de verwarde personen aantal incidenten die daar heb ik al vaker gezegd ik heb begrepen

[0:09:55] dat de minister met haar collega's van vws op bezoek gaat een april en mei en de grote gemeenten en ik heb begrepen van een amsterdam is geweest dus kansen nader toelichten.

[0:10:05] Dankuwel. Dank voor uw bijdrage. Keurig binnen de tijd. Inderdaad, mevrouw mission derksen van de vvd,

[0:10:14] mevrouw moet er ook van harte welkom. Hetzelfde geldt voor mevrouw leijten van de sp en interruptie. Mevrouw.

[0:10:20] Wel voorzitter, een vraag aan mijn collega's helder naar aanleiding van de opmerkingen die zijn gemaakt over zee. De rechercheurs. Deze vraag kwam ook even kort aan bod bij initiatiefvoorstel van collega van der werf want argos heeft een onderzoek gedaan naar hoe die zeden de rechercheurs. Hoe die uitbreiding

[0:10:40] in de praktijk eruitziet en die constateerde een discrepantie tussen de uitbreiding en de daadwerkelijke inzet van het aantal ft djs die bleek best laag te zijn.

[0:10:53] Kent me om mijn collega deze onderzoeksresultaten. Wat vindt ze ervan vindt zij net als de pvda niet dat dat als je het inderdaad hebben over zoveel aantallen meldingen van onder andere kindermisbruik dat het ook belangrijk is dat het aantal zeden rechercheur daadwerkelijk worden ingezet en dat dat niet een papieren werkelijkheid moet blijven.

[0:11:16] Voor helder veel vragen.

[0:11:18] Najaar. Ik kan het kort samenvatten kijken. Wij hebben in het verleden voor die motie gestemd, maar ik heb wel altijd gezegd we willen gewoon voldoende rechercheurs in het algemeen de stad labelen. Dat ben ik eigenlijk altijd een tegenstander van geweest want dat schept problemen voor de politieorganisatie aanzien nu al zei, moet er inderdaad geleverd worden. Dus dat ben ik met mijn collega's van de pvda eens, maar ik vind en z'n algemeenheid dat er meer rechercheurs moeten zijn. Want je kunt niet een zaak van kindermisbruik vergelijken met de berichten die ik noemde water bijvoorbeeld een een grootschalige zaken en drugscriminaliteit blijven liggen en ik denk dat mijn collega's van de pvda dat met mij eens is dus te weinig mensen aan de verdeling van schaarste is nooit een goed idee. Even reserveren niet van x één miljard.

[0:12:03] Dat wilde ik net zeggen. Drie interrupties in eerste termijn vier minuten spreektijd

[0:12:08] dankuwel dan mevrouw mission derksen van de vvd

[0:12:11] dankuwel. Voorzitter en ook goed dat we vandaag weer over de politie spreken. De politie waar begin ik altijd media een groot compliment verdiend omdat de dag in dag uit met zeg maar de kop zou ik bijna willen zeggen in de wind staat en de landelijke eenheid voor wie het ook in de organisatie zo onrustig is ie weer zo'n prachtig resultaat hebben bereikt door een kopstuk uit criminele milieu in de dominicaanse republiek op te pakken en voorzitter dezelfde cijfers over het aantal incidenten wat politie hebben. Dat blijft maar bijna dertienduizend was het vorige weer. Dat blijft maar onverminderd hoog. Hoe krijgen we die nou naar beneden? Vraag ik aan de minister. In haar brief lees ik het wetsvoorstel doc komt eraan. Dat is ook heel goed. Dat kan gaan helpen. Maar ik ben ook zeer benieuwd hoe het nu zit met dat onderzoek waarin we daadwerkelijk kijken of die tweehonderd procent straffen eisen waar het strafzaken betreft ook daadwerkelijk. Ook wordt wordt opgelegd in strafzaken. Elk commissiedebat, voorzitter, heb ik het over de politiesterkte, waarbij keer op keer belang van die wijkagent benadrukt van het juist die zichtbare wijkagent is belangrijk voor vertrouwen van de burger in de politie, maar ook de tekorten in achterblijvende regio's vooral limburg en oost nederland komt er wat bij mij altijd naar voren. Ik heb ook naar aanleiding van het vorige debat een motie ingediend breed gesteund, onder andere met de heer knops en mevrouw helder, om ervoor te zorgen dat we juist in limburg en zo snel mogelijk een beentje bijzetten en ik zou ook willen vragen over de politie samenwerking over de grenzen heen. Want dat is ook juist in limburg natuurlijk essentieel. Welke kansen biedt dat benelux coalitieverdrag ook van grensoverschrijdende informatie deling en geeft die pallets grensoverschrijdend politieteam wat ze in venlo hebben geeft dat nou ook aanleiding tot het instellen van meer van dit soort teams graag een reactie hierop ook bij de recherche piept en kraakt het in de basisteams, maar ook in de districten en regionale recherche en het tekort aan rechercheurs is met recht een ramp voor de misdaadbestrijding in nederland. Zeker nu die georganiseerde misdaad zou stevige voet aan de grond heeft gekregen. Hoe gaan we deze tekorten nu bestrijden. Hoe beziet de minister bijvoorbeeld die aparte recherche opleiding waar politiechef westerbeke meekwam behoren we daarmee daadwerkelijk een nieuw potentieel aan in de arbeidsmarkt en kunnen we iets doen om de recherche aantrekkelijker te maken, met name omdat het nu financieel niet meer het geval is tussen de de politie in operationele dienst en de recherche. De landelijke eenheid. Voorzitter, ik zei er al iets over die zitten midden in die transitie waar we het hier al heel veel over hebben gehad. Ik ga ervan uit ik dat dat nu ook loopt, zoals we ook in de kamer met elkaar hebben besproken. Maar er wordt nu gewacht op die schaal. En hoe zit het nu met dat proces. Dat zou in het tweede kwartaal van dit jaar van start moeten gaan ik moedig die schaal van harte aan en ik wil graag weten of er bij dit proces echt wordt beschouwd op die vak specialistische kennis schaal nu daadwerkelijk vak inhoudelijk heid gaan we dat nou waarderen met elkaar. Dat zou wat mijn fractie betreft wel zou moeten. Dat is waar de hele landelijke eenheid en wat mij betreft zelfs de hele politie op moet draaien over waardering en erkenning van de politie gesproken. De politie. Dat zei ik in het begin ook al is er voor iedereen dag en nacht voor een verwarde persoon voor een in voor een slachtoffer van inbraak inbraken. Wat er ook maar eens, maar er bestaan weinig initiatieven om nou die politie echt die maatschappelijke erkenning te geven. Ik weet dat erover wordt gesproken. Ook binnen de politieorganisatie ook met de bonden. Hoe staat de minister. Daarin is hij ook bereid om met de bonden in gesprek te gaan hoe we nou die waardering en erkenning voor politie medewerkers, maar ook voor oud politiemensen hoe we dat vorm kunnen geven. Voorzitter, dankuwel,

[0:16:01] dankuwel een interruptie van mevrouw leijten.

[0:16:05] Ja voorzitter, maar past enige bescheidenheid omdat ik inval politiewoordvoerder ben, maar mij valt wel op dat bij die schaal over de landelijke eenheid van alles wordt geformuleerd over zorgvuldigheid integriteit vakken inhoudelijke kennis. Maar dat je tegelijkertijd ook in de media verneemt dat er iemand is toegetreden tot de korpsleiding die hier nog recente het werk heeft neergelegd vanwege allerlei conflicten over integriteit is het heel lastig om over personen te spreken,

[0:16:36] maar het duizelt mij wel een beetje als ik erover nadacht omdat we weten dat er enorm wordt gewacht op die schaal en er wordt enorm gewacht op verbetering, zodat alle wensen die je hier zijn

[0:16:49] uitgevoerd kunnen worden en hoe kan zoiets de naast elkaar bestaan lossen te over de persoon te hebben. Maar dat dat zo

[0:16:58] dat dat wat wordt gezegd. En wat we zien zo lijkt uiteen te lopen. Hoe kijkt de vvd daar tegenaan.

[0:17:06] Dank mevrouw mission derksen.

[0:17:08] Ja voorzitter, ik vind het ook met mevrouw leijten ingewikkeld om het over een persoon te hebben. Het verschil zit hier wel in in dat de schouw ziet op alle medewerkers die bij landelijke eenheid werken en de persoon waar mevrouw leijten het over heeft, is een lid van de korpsleiding. Dus dat is die hele korpsleiding wordt niet beschouwd. De schaal gaat over alle mensen uit de landelijke eenheid. Dus ik denk dat het dat heeft mevrouw helder hoorde ik dat net ook vragen reflectie op het nieuw lid van de korpsleiding.

[0:17:40] Dat gaan we horen. In antwoord op de vraag van mevrouw helder en de schaal die dus bij alle medewerkers van landelijke eenheid plaatsvindt, zou dus wat mijn fractie betreft echt vak inhoudelijk moeten zijn. Daar moeten gewoon de beste mensen op de beste plek staan omdat om het moeilijke werk waar zij voor staan zo goed mogelijk te kunnen doen.

[0:17:58] Dankuwel mevrouw leijten.

[0:18:01] Voorzitter. Ik denk dat we het heel erg met elkaar eens zijn, maar loopt dat je toch wel iets uit een want als je dan ziet dat er in de leiding

[0:18:09] dingen gebeuren, waarvan

[0:18:13] op z'n minst de wenkbrauwen kunnen fondsen en tegelijkertijd wordt de rest aan een

[0:18:18] kritische beschouwing onderworpen nodig dat er ook is. Dan gaan er dingen uiteenlopen en ziet de vvd dat

[0:18:27] dat het ook heel kwetsbaar kan zijn. Het gaat over draagvlak als het gaat over dat soort zaken ziet de vvd dat en hoe beoordeelt de vvd dat.

[0:18:34] Mevrouw mission derksen.

[0:18:36] Ja voorzitter, ik vind het ingewikkeld om hier het het sollicitatiegesprek voor het vacature uit van de korpsleiding te gaan recenseren. Dus dat ga ik ook niet doen

[0:18:49] en wat de schaal betreft bij landelijke eenheid. Dat zie ik als een kans voor alle mensen die bij landelijke eenheid werken om ervoor te zorgen dat we de goede mensen op de goede plek hebben staan en ik vind dat daar dus vak inhoudt dan ga ik maar herhalen centraal moet staan.

[0:19:03] Dankuwel

[0:19:04] mevrouw kijkt

[0:19:06] wilt u een interruptie plegen? Ja ik zag dat niet goed.

[0:19:09] Meneer van waaien.

[0:19:11] Ja. Voorzitter dankuwel

[0:19:14] mevrouw mission derksen geeft terecht aan dat we waardering moeten hebben voor het belangrijke werk dat de politie doet en dat onderschrijft de fractie van denk

[0:19:22] maar ik zou mijn mission mevrouw mission derksen ook willen vragen want daar heb ik de vvd nog niet over gehoord

[0:19:28] wat de vvd ervan vindt dat de jarenlang bij de politie een indicator is gebruikt waarbij afkomst gerelateerd weten aan veronderstelde werkdruk, namelijk dat men ervan uitging in wijken waar meer mensen met een andere afkomst leven. Daar hebben wij als politie meer te doen in de opsporing en handhaving vindt de vvd samen met de fractie van denk

[0:19:49] dat dat nooit had mogen gebeuren dat het afkeurenswaardig is dat dat soort koppelingen bij de politie zijn gemaakt.

[0:19:55] Mevrouw mission derksen.

[0:19:57] Dank voorzitter, en ook dank voor deze vraag. Ik vind de vvd vindt dat elke vorm van racisme of discriminatie binnen de politie, maar ook politie in de samenleving. Daar moeten wij met z'n allen. Daar moeten we schouder aan schouder moeten we dat zien te voorkomen en ook zorgen dat dat niet gebeurt.

[0:20:16] De criteria van het budget verdeelsysteem en waar waar de heer van baarle op wijst zijn hier ook in die tijd zijn ook langs de kamer gegaan. Maar daar waren wij allemaal niet bij maar dat is hier langsgekomen. Dus ik. Dat is ingewikkeld om allemaal terug te halen. Hoe dat dan destijds is gegaan. Ik vind het heel goed dat we naar een nieuw budget verdeelsysteem gaan dat de minister ook aankondigde en ik wil ook graag met hier. Ik hoop met u allen kijken naar welke criteria wij dan ook hanteren om die sterkte te verdelen, want het is altijd een verdeling van schaarste schaarste. Je moet natuurlijk ook wat, mevrouw van der werf zijn zorgen dat er overal zo alle probleem, maar zo goed mogelijk worden aangepakt en ik vind dat er geen discriminatie door elementen in mogen zitten.

[0:21:04] Dankuwel meneer van baarle,

[0:21:07] Ja, voorzitter, mevrouw mission derksen draaien een beetje om de vraag heen want het is terecht dat dat destijds langs de kamer is gegaan. Maar ik vroeg mevrouw mission derksen wat zij er nu als kamerlid van vindt

[0:21:21] dat dat gebeurd is. Ze zegt terecht dat er geen discriminatoire elementen in zouden mogen zitten dat verdeelmodel maar vindt mevrouw mission derksen dat wat er in het verleden is gebeurd, namelijk verklaren van de werklast en opsporing op basis van het aantal niet nederlanders en later op aantal niet-westerse allochtonen.

[0:21:42] Het is helemaal niet zo moeilijk om te zeggen dat dat inderdaad niet tuig dat op discriminatoir was en dat we aan de minister moeten vragen van hoe heeft dit kunnen gebeuren is mevrouw michon-derkzen daartoe bereid.

[0:21:53] Dat was uw laatste interruptie, mevrouw mission derksen.

[0:21:56] Ja. Voorzitter, de heer van baalen herhaalt zijn vraag en ik ik heb ben begonnen in mijn antwoord om te zeggen dat ik daar afstand van nemen. Want ik vind dat we dat de politieorganisatie in zichzelf en richting de samenleving niet dat soort elementen moeten hebben. Dus dat heb ik gedaan. Dus u zegt u draait eromheen. Ik kan het niet duidelijker zeggen dat dat moeten ze niet doen. En dan zegt u heeft dat toen. Hoe is dat dan toen gebeurd, zeg ik. Daar waren daar was de kamer bij wij niet in de persoon. De kamer wel en dat had niet moeten gebeuren. Daar is over gesproken destijds. Dat zou je dus nu ook nooit meer zou doen.

[0:22:33] Duidelijker kan ik het niet antwoorden. Voorzitter, dit maar hoop dat dat voor de heer van baalen van baarle in ieder geval niet tot onrust leidt.

[0:22:44] We wachten dat af,

[0:22:45] mevrouw kijken van het cda.

[0:22:51] Voorzitter, dank voor mij de eerste keer dat ik als woordvoerder dit debat over de politie mag doen en ik moet eerlijk zeggen dat ik heel veel respect heb voor het vak, want deze mensen uitoefenen. Tuurlijk had ik al wel eerder bij bureau burgwallen het een en ander zien. Maar je hebt als kamerlid ook af en toe het voorligt om achter de schermen mee te kijken en ze moeten zo veelzijdig zijn om onze samenleving en veilig te houden

[0:23:20] en we zien natuurlijk ook dat maatschappelijk en bestuurlijk. De vraag veel groter is op de politie dan de capaciteit die er is en ik heb het vaker gezegd tegenover hem georganiseerde misdaad moet een georganiseerde overheid staan. Ze moeten gaan kijken hoe zorgen we ervoor dat we nederlands zo veilig mogelijk houden en we hebben natuurlijk martelcontainers gezien xtc cocaïne, wasserijen, duizenden liters het drugsafval in het milieu, intimidatie en geweld, en daarbij is toch echt de de veiligheid van de regio verwaarloosd. Wat ons betreft.

[0:24:00] Tuurlijk zijn er allerlei zaken bijgekomen denken aan cyber criminelen criminaliteit. De capaciteit die voetbalwedstrijden demonstraties toegaat naar verwarde personen helpen, maar ook met name de stevig gevestigde, georganiseerde drugscriminaliteit en het is ook logisch dat de politie zich richt natuurlijk daar waar de schade en impact van criminaliteit het hoogst is, maar het betekent wel dat er toch bovengemiddeld een grotere inzet is in de randstad en uitgestrekte gebieden met de bevolkings. Dichtheid hebben ook nog eens een keer te maken met de verdeling systematiek voor budget en personeel en dat zit niet mee want dat is in essentie gebaseerd op inwoneraantal.

[0:24:46] En ja die die anonimiteit en uitgestrektheid van provincies zoals brabant en limburg ook door hun ligging van de grens

[0:24:55] brengen andere problemen met zich mee en daarom is het goed dat we toch gaan kijken hoe we die capaciteit echt anders gaan verdelen.

[0:25:03] Voordat u verder gaat.

[0:25:05] Daarover heb ik een interruptie van mevrouw mission derksen.

[0:25:09] Ja, voorzitter, mevrouw kuik zegt ook terecht en welkom, ook bij dit belangrijke debat dat het altijd een verdeling van schaarste is en dat de politie overal maar moet zijn en terecht. Want je kan ook. Ja. Waar moet je nou niet zijn. Maar als het over voetbal gaat, heb ik dus kort geleden iets over gezegd dan hebben we ontzettend veel politiecapaciteit zijn we kwijt aan de voetbalwedstrijden. En nou ik heb daar in ieder geval de knuppel in het hoenderhok gegooid door te zeggen zou dat niet een tandje minder moeten. Hoe kijkt mevrouw kauthar tegenaan?

[0:25:44] We hebben afgelopen week inderdaad gezien dat het wel erg uit de hand liep bij verschillende clubs en ik heb ook met een aantal clubs burgemeesters en ook de knvb gesproken en volgens mij zijn er wel dingen die we kunnen verbeteren, bijvoorbeeld een digitale meldingsplicht en dat vraag ik ook aan de minister. Als het gaat om mensen die gewoon een stadionverbod hebben gekregen. Want toch zien we af en toe die types weer terug in grotere incidenten. Dus wat mij betreft moeten we er echt wel een tandje bijzetten om te voorkomen dat er zoveel politie inzet moet worden gepleegd.

[0:26:20] Dankuwel dan een interruptie van mevrouw van der werf. D zesenzestig.

[0:26:24] Voorzitter, ik hoor mevrouw kuik ook het punt maken van de verdeelsleutel en de start in de regio. Ik deel dat helemaal met haar. Maar wat ik me wel afvraag kijk wij hoeven daar geen makke schapen te zijn. Wij kunnen ook als kamer zeggen nou dit vinden wij een onacceptabele situatie en wij kunnen zelf aangeven op welke punten de rekening mee gehouden moet worden met hoe die sterkte zou moeten worden verdeeld. U noemt inwoneraantal, bijvoorbeeld in het oosten van het land weten we dat dat dunner is dan in de randstad. Maar we kunnen ook zeggen de grootte van het servicegebied moet er onderdeel van uitmaken. Om de aanrijtijden binnen de perken te houden, kan ik mevrouw kuiken aan mijn zijde ray rekenen. Als we hier als commissie zelf stap naar voren zouden zetten en zeggen hier willen wij opsturen om die verdeelsleutel redelijker te maken.

[0:27:15] Mevrouw,

[0:27:16] Ja. Voorzitter, want mevrouw van der werf geeft terecht aan dat ik begon over de inwonersaantallen. Dat is volgens mij ook het probleem dat sommige gebieden zo dun bevolkt zijn dat er nauwelijks politie capaciteit heengaat vanwege het weinige aantal inwoners in. Dat is wel problematisch want daar waar er nauwelijks handhaving is daar zien criminelen natuurlijk ook een kans.

[0:27:43] Dus bij die verdeling systematiek vind ik het belangrijk dat er na verschillende elementen wordt gekeken, bijvoorbeeld als we het hebben over een regio als limburg van een provincie als limburg. Die heeft te maken met een grens van driehonderd eenenvijftig kilometer buitengrenzen met andere landen. Die hebben vierenveertig procent van van de internationale rechts verzoeken. Het was een kleinste team hebben. Dat is natuurlijk iets waar je ook moet dit moet meenemen als element bij die verdeelsleutel. Dus ja ik vind dat wij best wel kunnen aangeven. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat de mensen in de praktijk. De burgemeester is de regio zelf ook een input, input kunnen leveren. Want die zullen het nog beter weten dan wij.

[0:28:30] Dank u, mevrouw van der werf.

[0:28:32] Nou, voorzitter. De vraag was vinden mevrouw kuik dat wij als kamer als commissie daarop zelf ook zouden kunnen sturen dat wij zelf zeggen. Hier moet in het vervolg rekening mee worden gehouden.

[0:28:47] Als dat niet duidelijk was dan ik geef een aantal dingen aan het juist belangrijk vindt die ik graag wil meegeven omdat ik het ook verstandig vindt dat de kamer zijn richting meegeeft aan zijn kaders meegeeft. Dus ja.

[0:28:58] Dankuwel.

[0:29:00] Dan kunt u verder met uw bijdrage.

[0:29:03] Voorzitter, ik scroll even naar waar ik ongeveer was gebleven. Ik heb al een aantal provincies genoemd. Maar als je kijkt naar de misdaad statistieken door bijvoorbeeld brabant en limburg niet onder voor de grote stekelige stedelijke provincies als bijvoorbeeld zuidholland. Limburg staat in de top drie van moord provincies heerlen en kerkrade komen naar voren als er twee gemeenten met de hoogste risico in aanmerking te komen voor georganiseerde misdaad aan. Dit zijn allemaal elementen die ik mee wil hebben in die verdeelsleutel.

[0:29:37] Voorzitter, ik gaf het al aan. Kijk als er ergens veel minder capaciteit is dan dan ligt natuurlijk een waterbed effect op de loer.

[0:29:45] We zien dat al in grens gebieden waar bijvoorbeeld gemeentes als roosendaal, maar ook op baarle nassau aangeven joh. De belgen hebben via het aan per systeem eigenlijk veel meer bevoegdheden om dingen uit te lezen criminaliteit misdaad dan bij kunnen wij niet met pallets in de grensregio's daarop samenwerken. Want als belgië veel beter heeft geregeld dan hier in nederland. Ja dan dan zie je wel een waterbed effect natuurlijk dat daar dat dat bij ons veel meer criminaliteit in die gebieden oppopt.

[0:30:24] Dus die vraag stel ik graag aan de minister en dan.

[0:30:30] We hebben het over de capaciteit en het tekort eraan. Maar je moet ook natuurlijk aan de voorkant mensen inzitten. Ik sprak een politieagent die zei van ja ik heb het idee dat ik toch moet opdraven als het al te laat is en je moet juist aan de voorkant zitten die die wijkagent is van belang, maar we hebben het onlangs ook gehad over criminele families families die generatie op generatie in het crimineel criminele circuit terechtkomen, maar ook hier. Dit is dit kan ook aan de voorkant ontlasten zijn voor een politie. Als er een coach wordt gezet, zoals bijvoorbeeld in tilburg gebeurt. Dus wees nou slim met de capaciteit die je hebt

[0:31:11] om georganiseerd als overheid een vuist te maken tegenover die georganiseerde misdaad.

[0:31:18] Dankuwel voor uw bijdrage dan de heer van baarle van denken.

[0:31:23] Voorzitter, waarom gebruikte de regering jarenlang een racistische indicator om de werklast van de politie te verklaren.

[0:31:33] En waarom probeert deze minister dit te bagatelliseren en te vergoelijken

[0:31:38] van tweeduizend vijf tot tweeduizend elf verklaarde de politie de werklast in de opsporing mede op basis van het aantal niet nederlanders

[0:31:48] hoe meer niet. Nederlanders hoe meer de politie te doen heeft in de opsporing.

[0:31:55] Dat was de smerige gedachten.

[0:31:58] Vanaf tweeduizend elf is de berekening van de werklast van de politie in de opsporing mede gebaseerd op het aantal niet-westerse allochtonen

[0:32:09] en in de handhaving op het aantal niet-westerse allochtonen tussen de vijftien en de dertig jaar. Hoe meer niet-westerse allochtonen, hoe meer de politie te doen heeft in de handhaving en de opsporing. Dat was de racistische gang.

[0:32:26] Voorzitter, als er in gebieden blijkbaar meer mensen wonen zoals

[0:32:32] deze minister

[0:32:34] dan ging de politie vanuit meer

[0:32:36] te doen hebben

[0:32:37] en voorzitter, het is voor denk echt ziek

[0:32:40] dat de politie met dit soort racistische modellen heeft gewerkt.

[0:32:45] Maar voorzitter, het is des te zieker dat de regering dit probeert klein te praten.

[0:32:51] Geen enkele afkeuring uitspreekt en ook geen begint toont van zelfreflectie.

[0:32:57] Waarom heeft deze minister het gebruik

[0:33:00] van dit racistische model niet afgekeurd.

[0:33:03] Waarom probeert zij het klein te praten door te zeggen dat het niet zou gaan om een causaal verband,

[0:33:10] terwijl in haar eigen brief het woord verklaring staat de verklarende waarde van het zijn van een niet westerse allochtoon werd gebruikt om de workload te verklaren. Het ging gewoon om een racistische verklaring van de werklast bij de politie punt.

[0:33:30] Waarom gingen al die jaren bij de politie bij niemand een belletje rinkelen met het idee dat we wij ons de werklast verklaren op basis van afkomst. Dat is racistisch en dat moeten we niet doen. En wat zegt dat eigenlijk over de politieorganisatie dat al die jaren bij niemand een belletje is gaan rinkelen.

[0:33:48] Dat dit niet deugt,

[0:33:50] zijn er meer beleidsstukken,

[0:33:53] verdeel, plannen of

[0:33:56] inhoudelijke stukken waar dit soort smerige indicatoren inzitten die mensen op basis van hun afkomst relateren aan veiligheidsproblemen. Op een gunstige manier is de minister bereid om dit te onderzoeken.

[0:34:10] Wie gaat eigenlijk dat nieuwe verdeelmodel onderzoeken

[0:34:14] wanneer krijgen we die en kan de minister in alle omstandigheden garanderen dat er zowel direct als indirect nooit meer verwijzingen in gaan zitten die met afkomst

[0:34:26] of etniciteit te maken hebben.

[0:34:29] Voorzitter, de politie heeft opvallend vaker inzage gevraagd in de persoonsgegevens van slachtoffers van de toeslagen misdaad.

[0:34:35] Dat bleek uit een artikel van follow the money en denken en mevrouw leijten hebben hier ook vragen over gesteld.

[0:34:41] We kregen hierover een brief. Maar daar staat eigenlijk niets in. De politie heeft aangegeven dat zij het niet kan nagaan omdat het niet geregistreerd staat.

[0:34:50] Dus we hebben nog steeds geen antwoord op de vraag

[0:34:53] is er nu wel of geen lijst vertrek verstrekt met toeslagen ouders aan de politie en had de politie daar wel of geen ongelimiteerde toegang toe ziet de minister alsnog een weg om dit goed te laten onderzoeken. En wat zegt het eigenlijk over de werkwijze van de politie dat er blijkbaar informatie opgevraagd kan worden en verwerkt kan worden zonder dat de reden hiervan geregistreerd wordt, dan wordt dat blijkbaar dus in de praktijk niet goed.

[0:35:17] Voorzitter, tot slot de gezichtsherkennings technologie

[0:35:22] kan de minister garanderen dat in de gezichtsherkenning en de daarbij behorende algoritme geen afkomst gerelateerde kenmerken zullen worden gebruikt, zowel direct als indirect, omdat we weten dat ook bij de belastingdienst uiterlijke kenmerken werden gebruikt om mensen al dan niet als potentiele fraudeur aan te merken. Graag een reactie.

[0:35:44] Dankuwel. Een interruptie van mevrouw helder.

[0:35:47] Ja voorzitter, dank u wel. Ik heb hier even nageslagen. Een onderzoek van het cbs lijkt me toch een gerenommeerd instituut

[0:35:55] van achtentwintig februari van ditjaar en dat heet hoeveel cellen, veiligheid en criminaliteit naar herkomst geregistreerde verdachten van een misdrijf geboren in het buitenland. Meer dan geboren in nederland. Geboren en buitenland

[0:36:10] geboren en bij in nederland twee auto's in het buitenland. Meer dan geboren in nederland met nederlandse ouders. Dat is gewoon een onderzoek. Dus hoe is dan zou dat dan ook racistisch zijn en zo. Nee, waarom de politie wel en het cbs niet.

[0:36:28] Voorzitter, het is racistisch als je de veronderstelling maakt dat de afkomst van mensen

[0:36:33] een directe relatie heeft met

[0:36:37] wat de politie te doen heeft in de opsporing en handhaving, omdat het niet zo is om dat afkomst niet verklaard of iemand eerder genegen is om crimineel te zijn, omdat het aantal mensen met een bepaalde afkomst niet verklaard of in gebieden. De politie wel of niet meer te doen heeft tot in den treure aangetoond uit wetenschappelijk onderzoek blijkt zelfs dat als je alle factoren meeneemt en corrigeert voor alles wat er is dat mensen met een niet migratieachtergrond zelfs oververtegenwoordigd zijn in de cijfers. Dus voorzitter, het is

[0:37:08] een fabricatie van mensen die er theorieën op na houden op zolderkamertje die afkomst overal maar aan proberen te relateren waarin de praktijk is het niet waar. Dat vind ik dus kwaadaardig en denk ik vind het ook inherent racistisch.

[0:37:22] Mevrouw helder was het al lang antwoord. Ik noemde gewoon een onderzoek van het cbs en dat gaat over geregistreerde verdachten van een misdrijf. Dus dat is gewoon een constatering. En dan vind ik het wel vreemd want dat is een een ander onderzoek van het cbs en ik weet dat collega's als er daar en vorige debatten ook naar verwees. Want toen vond hij het wel heel vervelend voor personen met een buitenlandse herkomst vaker slachtoffer van criminaliteit en toen moest de politie daar wel op acteren. Dus dat vind ik wel meten met twee maten. Dus misschien dat de heer van dalen daar nu vandaag op kan ingaan.

[0:37:54] Meneer van baarle.

[0:37:56] Voorzitter, omdat het kwaadaardig is om verbanden te leggen die er niet zijn.

[0:38:00] Voorzitter, als we naar de statistieken kijken als we naar de statistieken kijken die zijn mannen

[0:38:07] die zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit. Maar ik zou het verre van me werpen dat we op basis van alleen die samenhang zeggen dat we op basis van de mannelijkheid. Alle mannen maar voor straat moeten plukken. Voorzitter, we zien dat we zien we zien dat mensen. We zien dat mensen

[0:38:24] witte witte mannen die wat welgestelde zijn misschien vaker

[0:38:29] vormen van witteboordencriminaliteit plegen. Maar ik werp het verre van me om te zeggen dat dat komt door het feit omdat ze wit zijn en welgesteld.

[0:38:39] Dat is niet zo. En mevrouw helder. Die wil namens de pvv steeds maar een verband leggen tussen kenmerken waartussen geen inhoudelijke relatie is, namelijk afkomstig criminaliteit en ik werp dat verre van me want dat is racistisch.

[0:38:54] Dan mevrouw mag op.

[0:38:56] Interruptie geen antwoord op mijn vraag. Voorzitter, ik ben gewoon heel benieuwd naar hoe het komt dat het niet mee mag worden genomen als de politie en het cbs te doen. Ik vind het dan maar even op één hoop maar dat het wel naar voren wat geld als mensen van een buitenlandse herkomst vaker slachtoffer zijn van criminaliteit. Dat is gewoon niet. Juist. Dus of je doet het wel of je doet het niet.

[0:39:17] De heer van baarle, tenslotte.

[0:39:19] Voorzitter, omdat het gaat om de verklaring

[0:39:22] die er onder ligt. We weten dat afkomst crimineel gedrag niet verklaard. Onderzoek na onderzoek toont dat aan slachtofferschap. Voorzitter, daar weten we van dat bijvoorbeeld er een verklaring is waarom ouderen oververtegenwoordigd zijn en er zal zeker ook een verklaring zijn als als ik kan dat genoemd heeft, waarom in bepaalde situaties mensen met een migratieachtergrond bij bepaalde vormen van criminaliteit oververtegenwoordigd zijn als slachtoffer en voorzitter, als er geen inhoudelijke relatie is en geen verklaring,

[0:39:55] dan is het enige. De enige reden waarom een verband wordt opgeworpen. Dus een racistisch gedachtespinsels. Om maar dat verband tussen afkomst en criminaliteit steeds meer op te kunnen werpen, omdat het in de politiek straatje past en dat kun je denk af dat doet denk niet aan mee en dat werpen wij verre van ons.

[0:40:11] Dan heb ik nog twee interrupties. Mevrouw van der werf van d zesenzestig.

[0:40:17] Ja voorzitter, ik heb het even opgezocht want er werd net een vraag aan u gesteld en ik denk dat u als antwoord geven niet in de gelegenheid was om de tekst erbij te halen. Volgens het centraal bureau voor de statistiek zijn mensen met een migratieachtergrond oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers. Maar als je dat corrigeert op sociaal-economische factoren. Dan zijn mensen met een migratieachtergrond licht ondervertegenwoordigd en ik wou de heer van baar leveren vragen of hij hiermee bekend was.

[0:40:45] Meneer van manen.

[0:40:46] Ja voorzitter, ik ben ik ben ik ben ik was niet bekend met met uitstekende bron verwijzing en ook letterlijke tekst die mevrouw van der werf hier inderdaad in het in het debat brengt. Ik dank daarvoor en het is eigenlijk als we alles bij elkaar optellen. Zestig feit waarmee mevrouw helder hier. Dat is dit debat om de oren wordt geslagen en racistische standpunten mee worden ontkracht.

[0:41:12] Ja. En waar u wordt wel genoemd als persoonlijk feit zoals je dat wilt reageren, kan dat.

[0:41:16] De neef was het er alleen dat ik het druk. Daar waar het pijn doet en heb ik altijd geleerd dat je moet blijven drukken. Dat is precies waarvoor ik hier zetten mede namens mijn achterban en mede namens heel veel agenten dankuwel.

[0:41:26] Bedankt dan een laatste interruptie van mevrouw moet.

[0:41:28] Nee dat was exact het punt wat ik net wilde inbrengen. Dus dank aan collega's van der werf. Daarmee heb ik geen interruptie.

[0:41:37] Dat is ook fijn. Dan gaan we naar de laatste partijen. Dat is mevrouw moet er van de pvda.

[0:41:42] Ja. Dank, voorzitter, dat onze politieagenten met hart en ziel voor onze veiligheid werken, is een gegeven. Helaas lieten echter een paar agenten zich recent in parijs discriminerend uit en misschien niet letten en niet naar de letter van het strafrecht, maar wel volgens de normen die

[0:41:56] ik bij een wetshandhavers met een voorbeeldfunctie vind passen en de politieleiding noemt het gelukkig zelf zeer ongepast en heeft deze agenten hangende een intern onderzoek op non-actief gesteld en ik mag en ga niet vooruitlopen op de uitkomsten van het onderzoek en de gevolgen, maar ik kan wel zeggen dat ik hoop dat er duidelijke grenzen worden gesteld. Dat is nodig. Naast alle goede bedoelingen van de politieleiding, naast de initiatieven die er al zijn om aan discriminatie binnen politie een einde te maken en deze zaak is voor mij om die eerlijk zijn ook een testcase voor de frustratie.

[0:42:26] Voordat het weer weer mis gaat.

[0:42:28] Het aantrekken van substantieel meer politiemensen met een andere achtergrond zal daarmee ook moeilijk blijven. Zolang zij niet voelde dat de politie voor een echt een blauwe familie kan zijn en ik stel een reactie van de minister hier ook op prijs. Want ik ga ervan uit dat zij net zoals ik over een jaar geen treurig makend vervolg op de documentaire. De blauwe familie wil zien over discriminatie gesproken.

[0:42:50] Daar is net ook het een en ander over gezegd door meerdere collega's in de brief over de sterk. De verdeling bij de politie staat een constructie omschreven als het gaat om het aantal niet-westerse allochtonen die wordt daarin meegenomen. Het bij het berekenen van het de werk last werden omgevings kenmerken meegaan bogen maar zegt de minister. Dat betekent niet dat niet-westerse allochtonen automatisch verdachten zijn en ik vind het ook gewoon gekund stad. Ik zal het ook simpel houden. Je hoort het niet te doen. Je hoort niet mee te wegen en je moet kiezen voor objectieve factoren sowieso

[0:43:23] minister de schaarse politiesterkte gaat herverdelen. We krijgen vanuit andere hoeken van het land noodsignalen over tekorten en als randstedelingen heb ik ook een speciale band met limburg en die is ook al genoemd. De basis op orde luxe daar ook niet meer de kleinste eenheid met de zwaarste criminaliteit. Ik verwacht van de minister dat zij samen met deze veiligheidspartners gaat werken aan oplossingsrichtingen die de strafrechtketen kunnen helpen in de strijd tegen criminaliteit en ondermijning.

[0:43:50] Wat overigens ook niet aanvaardbaar is, is dat politiemensen zelf het slachtoffer worden van discriminatie of geweld. Natuurlijk moet je als agent letterlijk en figuurlijk tegen een stootje kunnen.

[0:43:59] Maar in geen geval kunnen wij tolereren dat zij zelf slachtoffer van geweld. De minister wijst terecht op het belang van het vergroten van de melding en aangiftebereidheid onder hulpverleners kan de minister daar iets meer over zeggen hoeveel agenten laten geweld en discriminatie maar lopen en waarom. En als wij agenten aanpakken die nodeloos geweld, toepassen en discrimineren. Dan moeten wij agenten die daar slachtoffer van zijn ook beschermen dan c twee duizend om moedeloos van te worden en demotiverend voor onze agenten bijvoorbeeld al jaren van incident naar incident en daaruit blijkt toch dat het geen incidenten meer zijn. Maar dat er structureel iets mis is. Dat kan de minister toch niet ontkennen. Op de lange termijn komt er een nieuw systeem en dat gaat nog lang duren. En wat mij betreft gaat de kamer dit als een groot project nauwlettend volgen. Maar in de tussentijd moeten onze agenten er blind op kunnen vertrouwen dat zij zeker in noodsituaties goed met elkaar in andere hulpdiensten kunnen communiceren. Signalen die ik krijg

[0:44:53] is dat de vertrouwen er niet is en dat komt

[0:44:56] er ook niet met de lapmiddelen die tot nu toe voorgesteld worden.

[0:44:59] De top is niet de oplossing. Als er een grootschalige onverwacht incident is en dat er vanwege zonnepanelen ineens gaten in de dekking van c o twee. Duizend vallen mag ook geen excuses zijn. Waarom komt de politie pas achter de gaten als ze daar in de operationele praktijk tegenaan lopen. Kijk ik heb het ei van columbus ook niet. Wel verwacht ik van de minister dat zij voor een werkend systeem zorg waar onze agenten blind op kunnen vertrouwen en het is nu inderdaad onvoldoende. Tot slot, voorzitter, voetbal en politie en ik wil niet de hele tijd pessimisme uitstralen. Dat is niet dat is niet hoe. Ik ben ik ben vrij optimistisch, maar ook hier zijn de probleem al jaren bekend en houdt de ellende steeds maar niet op.

[0:45:36] Ik weet dat de minister. We gaan hier een plenair debat over hebben. Ik weet dat de minister ook naar engeland gaat. Ik wil voorzitter, via u aan haar vragen om daar nu echt mee te nemen dat op het moment dat je dit strafrechtelijk oppakt. Wat dit betekent voor de strafrechtketen, want het wordt nu met name civielrechtelijk opgepakt vanuit de knvb en ik wil dat de minister ook kijkt naar hoe de aanpak van spreekkoren strakker kunnen want die vind ik minstens net zo erg als het gooien van een plastic bekertje op het veld dankuwel. Voorzitter,

[0:46:07] Dankuwel. Dan ga ik door naar de laatste partij van de sp mevrouw leijten.

[0:46:14] Dank voorzitter, bij de bestudering van al deze stukken moest ik denken aan mijn allereerste debat over wijkverpleging en toen kwam ik heel weinig eigenlijk niet het woord verpleegkundige of het woord patiënt of hulp behoevende tegen. Dat was toen in het debat echt iets van het gaat er allemaal formatie over schaal en over cijfers die indicaties en we vergeten dat en bij de politie woordvoerders hoor ik dat niet maar ik lees die stukken soms wel zou ik denk is een hoop

[0:46:49] op papier. Maar hoe werkt dit nou echt uit op straat. Neem de formatie cijfers of de politiesterkte cijfers. Wat je dan moet zeggen,

[0:47:00] weten we nou echt wat er gebeurt qua politie inzet op straat.

[0:47:06] Hoe het daar zit met de belasting als het gaat over zo'n verdeling mechanisme waarin de afkomst of de herkomst van mensen is meegenomen.

[0:47:17] Dat gaat nu herzien worden. Hoe gaat de minister ervoor zorgen

[0:47:22] dat juist de ervaring van de agenten op straat daar ook inzit.

[0:47:27] Kijk, we willen absoluut niet dat de afkomst van mensen een indicator voor criminaliteit wordt genoemd, maar er is wel ervaringsdeskundigheid die je moet toepassen die je niet alleen maar uit. Ikzelf shit haalt, want we weten bijvoorbeeld ook dat een bepaalde wijken zijn waar op papier misschien niet te veel gebeurd. Maar op het moment dat je kijkt wel maar dat bijvoorbeeld de aangiftebereidheid. De meldingsbereidheid gewoon afwezig is of heel laag is, terwijl de onveiligheid heel groot is. Hoe gaan we dat er nou goed inbreng met ook de ervaring van de mensen op straat. Dat zou ik heel graag willen weten

[0:48:02] en hetzelfde geldt eigenlijk als het gaat over zoiets als een tap systeem. Er komt een nieuw tab systeem of komt het er niet. Minister vraag ik hoe zit het met die aanbestedingsprocedure. Nou precies het frustreert het werk van de mensen. Er komt dan iets nieuws c tweeduizend ook zo'n mooi voorbeeld. Dat duurt maar en duurt maar dat blijft hangen.

[0:48:25] De eigenlijk bij de mensen die er niet van afhankelijk zijn er niet meewerken.

[0:48:30] Het kost wel heel veel geld en heel veel capaciteit, maar er wordt ons van alles gepresenteerd. Maar dat reflecteert niet de werkelijkheid. Hoe gaan we daar nou mee om? Vraag ik aan de minister. Hoe staat het hiermee. Hetzelfde geldt voor de gezichtsherkenning in het kader blijkt dat dat geen capaciteit oplevert, maar wel grote privacyschendingen. Hoe willen we daar nou mee verder gaan absoluut ondersteunend en behulpzaam zijn, maar is het hier niet zo dat de techniek ons eigenlijk leidt naar wat we inzetten in plaats van dat de praktijk ons zou moeten leiden naar wat we inzetten en in dat kader vraag ik aan de minister hoe zij om zou gaan met de aangenomen motie die zegt dat het gebruik van algoritmen juist onder het justitie kader ook in het algoritme register moeten komen en daarmee toetsbaar kunnen zijn over hun inzet in hun werken

[0:49:20] niet om alles verdacht te maken. Maar omdat we hebben gezegd hierop hebben we een serieuze maatschappelijke werk te doen. Schade en schande wijs geworden en dat willen we ook als het gaat over de justitie keten en dan tot slot. Voorzitter, de heer of na twee dingen. Tot slot, de heer van baarle had het al over de inzage van de politie in de p. Dat zit nog altijd niet lekker. Daarop, zegt de minister. Daar heb ik antwoord op gegeven. De klopt. Er zijn beantwoorden gekomen met waren natuurlijk niet de antwoorden op de vragen die we stelden van hoe kan dat nou. Waarom is het zo vaak. Waarom wordt dat niet gelogd op het moment dat je dat ziet hoe vaak er in dit geval gaat het over mensen die te maken hebben gehad met het toeslagensysteem. Hoe vaker dan van uit de politie geregistreerd wordt gekeken. Waar woont iemand wat is de familie connectie. Waarom wordt daarin gekeken dat dat maakt mensen angstig en volgens mij is dat niet verstandig. Tot slot. Voorzitter, favoriete onderwerp. Hoe staat het met de discussie over de privatisering van de politie?

[0:50:26] Dankuwel. De politie.

[0:50:30] Dat was de eerste termijn aan de kant van de kamer. Ik ga twintig minuten schorsen. Ik krijg ik minister daar gaat het redden en u gaat rennen. We zien elkaar dus om kwart over die

[0:50:43] iets langer

[1:14:35] goed. Het is inmiddels kwart over drie heren, ik heropent de vergadering en ik ga het woord geven aan de minister zei is qua inleiding van korte stof. Dus dat is heel fijn en vervolgens heel veel vragen. Dus ik wil graag het woord geven aan mevrouw de minister is zich

[1:14:53] is.

[1:14:54] Dank u wel. Voorzitter, de dynamiek tussen mij in deze commissie is traditioneel hetzelfde stapel vragen en we zullen ze ook allemaal weer beantwoorden en ik begin met een korte korte inleiding als het mag, want ook de afgelopen periode heeft de politie weer staan voor onze veiligheid en het is mijn werk om vervolgens te staan voor hun veiligheid.

[1:15:15] Hulpverleners moeten kunnen rekenen op goede communicatie onderling en naar de meldkamer.

[1:15:20] De recente incidenten met dekking problemen van c o twee. Duizend hebben daarom ook mijn grote aandacht en wordt er ook dag in dag uit gewerkt aan een goed werkend c twee duizend systeem en ook het signalen hierover van de bonden neem ik vanzelfsprekend zeer serieus.

[1:15:35] Wij hebben dan ook met de vakorganisaties gesproken en ik heb uw kamer hierover geïnformeerd. Voorzitter, en ik zal straks op de vragen over zijn gesteld. Ook ingaan.

[1:15:44] Politiemensen mogen ook op rekenen dat de organisatie hun belangrijke werk goed faciliteert en het is daarom positief dat de transitie van de landelijke eenheid inmiddels van start is gegaan. De politie aan de slag met realiseren van twee nieuwe kwalitatief hoogwaardige eenheden klaar voor onze tijd waar we middenin zitten en dat gebeurt stapsgewijs, zodat de transitie beheersbaar blijft en niet afleidt van het belangrijke politie werd dat de politiemensen van de landelijke eenheid doen.

[1:16:10] Ik heb er in mijn brief ook op gewezen dat deze veranderingen complex zijn en impact zullen hebben op de politieorganisatie en de mensen die er werken.

[1:16:17] Dat betekent dat we de transitie goed blijven volgen onder meer via de monitoring commissie snijders en ook daar waren de vragen kom ik ook op. In mijn inleiding zou ik graag willen afronden met me uit te spreken over de recente incidenten bij voetbal wedstrijden en ik weet dat we nog een apart debat daar ook over komen te spreken,

[1:16:34] maar er is zoveel gebeurd dat ook gek was om daar helemaal niet bij stil te staan.

[1:16:38] Het bekogelen van spelers is allesbehalve normaal het scanderen van homofobe leuzen antisemitische leuzen is niet normaal. Elk gebruik van geweld is niet normaal.

[1:16:49] Het moet duidelijk zijn dat dit soort asociaal gedrag geen plek heeft in het voetbal voor het nou binnen stadion is of de buiten

[1:16:56] en ik waardeer dan ook de daadkrachtig daadkrachtige optreden door de politie en de aanvullende maatregelen van de knvb

[1:17:02] en binnenkort praten weer met de knvb en ook de clubs over hoe wij het in en rond stadions nog veiliger kunnen maken

[1:17:09] en daar zal ik natuurlijk ook vervolgens met elkaar in debat gaan. Ik had nu ook enkele vragen zal ik ook op ingaan.

[1:17:17] Dan denk ik dat het goed is. Voorzitter, als ik meteen ga naar

[1:17:20] de mapjes.

[1:17:22] Misschien kunt u dan indeling maken van die mapje en dan even teruggeven aan de kamerleden drie interrupties voor de tweede termijn.

[1:17:30] Ik begin met de sterkte. De verdeling van de sterkte

[1:17:35] landelijke eenheid daarna

[1:17:38] dan is dit wat is dit voor mapje

[1:17:44] privacy achtige dingen onder andere gezichtsherkenning en dergelijke. Maar ik denk dat dat we daar goed uitgekomen en daarna natuurlijk het laatste mapje met andere hele belangrijke vragen

[1:17:56] goed beginnen in ieder geval met de tijd de verdeling.

[1:18:01] En dan is de eerste die ik heb is de vraag van mevrouw helder en zij mooier bij. Waarom neemt de minister niet het voorstel van de pvv van één miljard euro investeren over

[1:18:15] mevrouw helder weet van mij. Wat mij betreft is meer geld naar criminaliteitsbestrijding en voor onze veiligheid altijd een goed idee. Ik ben blij dat de coalitie er ook veel geld aan heeft besteed en ook goed aan het investeren en u toets dat ook, zoals de zijn we daarmee bezig met de uitbreiding van het politiekorps. Het vorige kabinet rutte drie heeft operationele informatie uitgebreid met vierentwintig, honderd ft. Het huidige kabinet voegt hier nog eens zevenhonderd ft toe vanuit de motie hermans en dat betekent dat de formatie in tweeduizend, zevenentwintig opgeteld met eenendertig, honderd ft uitgebreid zal zijn ten opzichte van tweeduizendzeventien in tweeduizend, zevenentwintig, eenendertig, honderd ft meer ten opzichte van tien jaar ervoor en de uitbreidingen worden momenteel gerealiseerd.

[1:19:00] Daarmee en dat hebben we vaak met elkaar besproken zou meer geld nu het verschil maken. Maar het absorptievermogen van de politieacademie en de organisatie is daarmee wel bereikt want de organisatie moet ook al die als spiegel aspiranten en de nieuwe mensen ook kunnen opnemen en die moeten ook goed kunnen landen en het aantrekken en behouden van voldoende personeel wordt ook in de huidige arbeidsmarkt. Een grote uitdaging hebben we het ook met elkaar regelmatig over, inclusief alle ideeën van de kamerleden die we erbij betrekken of het nou gaat over zij instroom het behouden van mensen of sneller kunnen doorstromen

[1:19:32] dan de heer van baarle. Volgens mij is deze en het gaat over de verdeling van de politiesterkte en dat gaat over de indicator om de werklast te verklaren,

[1:19:45] zoals aangegeven. In mijn brief over de sterkte verdeling is het herijkt budget verdeelsysteem ontwikkeld destijds op basis van een uitvraag bij de regiokorpsen en gemeente. De politie en burgemeesters is gevraagd naar de daadwerkelijke werklast en dat is vervolgens omgerekend naar de formule op basis van objectieve gegevens kenmerken.

[1:20:05] Er zijn volgens onafhankelijke onderzoekers geweest. Die hebben daarbij berekent welke kenmerken de werklast het best benaderen.

[1:20:11] Zij toonden geen causaal verband tussen de werklast en hun omgeving kenmerk, maar wel een correlatie. Een cijfers zoals het dan gaat over bijvoorbeeld de niet-westerse

[1:20:23] mensen in in de tabel.

[1:20:25] Dan kan het ook gaan over het aantal slachtoffers over het aantal getuigen kan ook gaan over het aantal daders. Dat is niet zo specifiek vervolgens aangegeven. Dat is wel wat opgehaald is wat forum werk werklast. Dat zal de jaren geleden gedaan. Het systeem is daarna niet opnieuw gevuld met nieuwe cbs data sinds het in gebruik is genomen en sinds de vorming van de nationale politie in tweeduizend dertien. Er wordt het systeem zelf ook niet meer actueel gebruikt. Destijds is dat allemaal, zoals ook onderling besproken met de kamer gedeeld en vastgesteld en noem maar op. Maar omdat het sinds tweeduizend dertien ook niet meer wordt gebruikt, is het ook sindsdien niet meer tegen het licht gehouden

[1:21:05] in de brief. Heeft u kunnen lezen. Het is ook een verzoek trouwens niet alleen van de burgemeesters, maar ook vanuit de kamer. De christenunie www bijvoorbeeld van kan opnieuw naar gekeken worden. Het gaan we doen het zijn we nu aan het doen. Maar dat is een zorgvuldig proces moet je weer met iedereen inrichten. Mevrouw van der werf zei

[1:21:22] doet.

[1:21:23] Toch een interruptie, de heer van baarle,

[1:21:26] Ja voorzitter, allereerst inhoudelijk de minister zegt een aantal dingen die gewoon niet kloppen.

[1:21:32] Dus

[1:21:33] de minister geeft aan

[1:21:35] dat het ging om een correlatie en niet een causaal verband. Het klopt niet

[1:21:40] staat letterlijk in de brief van de minister.

[1:21:43] Dit betekent dat de destijds gevonden werklast werd verklaard,

[1:21:48] verklaard

[1:21:49] met diverse omgevings kenmerken in het rapport staat

[1:21:53] verschillende omgevings kenmerken zijn onder gezocht op een verklaring kracht,

[1:21:59] dus de wet niet alleen gesteld dat er sprake was van een corporatie. Men ging er van uit

[1:22:05] dat dat kenmerk namelijk. Het zijn van een niet-westerse allochtonen

[1:22:10] tussen aanhalingstekens. Ik gebruik het woord niet to work lood ook verklaarde dat het daardoor kwam. Dat staat er letterlijk en het tweede punt dat het niet meer zou zijn gebruikt.

[1:22:21] Dat is ook niet waar want we lezen in de brief van de minister dat vanaf tweeduizend dertien ter verdeling van de sterkte op meer factoren is gebaseerd dan alleen het budget verdeelsysteem, maar het was nog steeds gebaseerd op onder andere het besluit op basis van het systeem. Dus het had ook daarna nog een doorwerking kan de minister erop reflecteren dat de tweede zaken die ze aangeeft inhoudelijk gewoon niet kloppen.

[1:22:46] De minister.

[1:22:49] De

[1:22:50] de betoog van de heer van baarle komt niet overeen met wat hij zal voorlezen. Het gaat over verklaren gaat over statistische zin. Dat is echt iets anders dan causaal verband natuurlijk best nog hier uitleg heb ik ook in de brief gedaan bij het gaat over correlatie in cijfers en ik heb net ingevuld. Dat kan te maken hebben met het aantal slachtoffers getuigen daders. Dat kan een mix van factoren zijn de criteria. Dat is meer dan alleen dit criterium. Dat is opgehaald bij de burgemeester en de politie en ik heb al aangegeven. Dit gesprek hebben we al een paar keer in de kamer gehad en ik begrijp heel goed waarom dit opkomt, want het is terechte vragen daarover. Maar ik val in herhaling door te zeggen dat is destijds vastgesteld en daarna hebben we het ook niet meer als systeem zelf gebruikt, maar het is toen vastgesteld en op basis daarvan hebben we de verdeling gedaan en dat is mede de vraag vanuit de kamer en de burgemeesters komt met een nieuwe verdeling dat suggereert dat de huidige verdeling gebaseerd is op tweeduizend dertien. Dus het is wel zoals het in de brief staat en zoals ik nu beantwoord dat we naar een nieuwe verdeling gaan en zoals ik ook aangeeft wat mij betreft dit criterium daar niet meer terugkomt. Dat mag helder zijn.

[1:24:03] Tweede interruptie,

[1:24:05] Ja voorzitter, ik blijf van mening verschillen als als er gesteld wordt in de brief dat het vanaf tweeduizend dertien onder andere meebewogen is het vanaf tweeduizend dertien ook gewoon gebruikt. Deze racistische indicator.

[1:24:16] Voorzitter, in de brief wordt niet gesteld correlatie, eerder in de brief wordt gezegd er is gebruik gemaakt van een regressie. Analyse is geen correlatie. Dat is een statistische analyse om te verklaren.

[1:24:27] Dus men wilde met de afkomst van mensen verklaren want to work lood is dus wat de minister aangeeft. Klopt gewoon niet. Maar de base line is. Waarom weigert de minister dit te veroordelen? Waarom weigert de minister af te keuren dat deze indicator is gebruikt. Een koppeling tussen afkomst en work lood. Waarom geeft de minister geen antwoord op. Al mijn andere vragen dat er geen belletje zijn gaan rinkelen in de politieorganisatie of dit wel acceptabel was al al die jaren zijn hele relevante vragen en het feit dat deze minister, die niet beantwoord dan alleen maar ingaat op vandaag geen causaal verband versterkt door mij de impressie dat deze minister probeert klein te praten en dat vind ik kwalijk.

[1:25:06] De minister was net begonnen met de eerste vragen te beantwoorden.

[1:25:09] Dus voorzitter en wat ik doe is feitelijk vertellen hoe het gegaan is en als de burgemeester en de politie vanuit verschillende regio's de werklast aangeven onafhankelijke onderzoekers tot dit lijstje komen in de kamer met vervolgens vaststelt dan is dat hoe dat gegaan is. Dan kan de heer van baarle heel veel van vinden. Maar de tweede kamer is er altijd van op de hoogte geweest en basis daarvan is toen die destijds is de verdeling gedaan. We doen nu alles op percentages per eenheid. Maar dat staat ook allemaal in de brief. Dus ik weet niet zeker of het hier gaat over verschil van inzicht of dat de heer van baarle mijn antwoorden niet wil accepteren, maar dit zijn de feiten hoe ze voorliggen en feit dat ook voorligt is dat we komen met de nieuwe sterk. De verdeling, omdat het om heel veel redenen gewenst is dat die moet komen. Overigens en dat is vorig jaar al gevraagd door de christenunie onlangs door de www zijn we aan het oppakken ook uitgelegd hoe we dat gaan inrichten en het zal ook duidelijk zijn staat ook in die brief. Het criterium wordt niet meer gebruikt in die verdeling.

[1:26:07] De laatste interruptie, de heer van baarle,

[1:26:09] Voorzitter, omdat ik nogmaals niet alleen de vragen heb gesteld aan deze minister hoe het gegaan is

[1:26:15] en ik ook niet vindt dat de minister van justitie en veiligheid van nederland zich alleen maar kan verstrekken schuilen in dit vlak hoe het gegaan is. Zij is ook het aanspreekpunt voor de politieorganisatie. Zij heeft een normerende werking uitspraken zijn heel belangrijk en als deze minister weigert

[1:26:34] om uit te spreken dat het niet deugt

[1:26:37] dat deze indicator is gebruikt als deze minister weigert uit te spreken te zeggen we gaan onderzoeken of dit wellicht in meer verdeelsleutels op plannen zit dan nog met zijn niet genoeg dan normaal zijn. Niet dat er voor racisme en discriminatie geen plek is in de politieorganisatie. Dus ik zou nogmaals aan de minister willen vragen alleen verschuilen hoe het is gegaan en een feitelijke tijdlijn oplepelen. Wat de verklaring is. Waarom dit is gebruikt, is niet genoeg. Ik vraag van deze minister dit af te keuren en te zeggen wij hebben geen plek voor racistische indicatoren in de politieorganisatie. Deze indicator had nooit gebruikt mogen worden. En nu kun je dat af is de minister bereid om dat te doen. Nogmaals de vraag.

[1:27:18] Dankuwel. Voorzitter, ik vind het niet fair van de heer van baalen zelf om de politie volledig instelling te brengen. Het zijn de burgemeester en de politie geweest die de werklast hebben aangegeven. Het zijn onafhankelijke onderzoekers geweest die volgens deze criteria komen en het is de kamer die ervan wist dat eenzijdig naar de politie te schuiven en dan vervolgens label van want dus dat is racistisch van de politie. Maar dat laat ik echt even voor rekening van de heer van baalen. Ik heb heel duidelijk aangeven in dit debat als in de brief als in eerdere gesprekken. Het is de vierde keer dat we het hierover hebben aangegeven dat er geen ruimte is. Wat mij betreft voor een dergelijke indicator in de nieuwe verdeling bestaan, neem ik een voorschot op het hele proces. Dat moet beginnen, waarbij we wederom gaan vragen wat is de werklast. Burgemeester is de werklast politie dat je weer onderzoekers onafhankelijk daarna laten kijken. Maar ik neem daar zeker een voorschot door te zeggen dat dit soort indicatoren in onze tijd niet inpassen.

[1:28:17] Dankuwel. Mevrouw moet er van de pvda.

[1:28:20] Volgens mij is daarmee ook de discussie klaar. Want kijk deze minister was er niet toen die criteria werden opgesteld, geldt ook voor deze kamerleden. Dan nog zeggen de kamerleden in dit debat.

[1:28:31] We vinden het niet goed

[1:28:33] want zeker als je naar die cbs eigenlijk het onderzoek van cbs kijkt dan zegt zij letterlijk. Het heeft met name te maken met die sociaal-economische achterstanden waar ik

[1:28:43] echt wel iets in kan voorstellen. Dus eigenlijk is die vraag van de heer van baalen wel terecht,

[1:28:49] want ook trekt de kamerleden trekken ook een boete boetekleed aan en zeggen jongens dit had nooit mogen gebeuren. Maar tegenover mij staat een minister die verantwoordelijk is voor de politie voor de sterkte van voor die verdeling en dan is het niet meer dan logisch dat een minister die altijd opkomt voor haar politiemensen. Ik herhaal de woorden van onze minister dat ie gewoon aangeeft. Jongens dit kan niet. Dit had nooit op die manier mogen gebeuren. En inderdaad, dat zegt de minister terecht. We gaan het anders doen. Dus in die zin is het denk ik via u, voorzitter niet zozeer een vraag of misschien ook wel. Misschien kunt u hier ook even op reflecteren. Via uw voorzitter, zal ik die vraag aan de minister.

[1:29:34] Ik begrijp het wel.

[1:29:36] Is er.

[1:29:38] Voorzitter, ik heb zojuist aangegeven dat ik zeker begrijp dat dit onderwerp weer terugkomt. Kijk het het allerbelangrijkste voor de politie was toen en is nu en wat mij betreft. Dus

[1:29:50] doen we dat ook. Laten we het ook goede landen in het nieuwe proces van de verdeling naar mevrouw leijten ook vragen over hoe kom je dan tot was een agent op straat meemaakt. Want wat belangrijk is is dat het aansluit bij wat de politie daadwerkelijk ervaart als werklast en hoe je dat definieert. Ik denk dat we nu met elkaar een heel slag. Verder zijn dan in tweeduizend dertien. Dat mag duidelijk zijn. Er wordt ook terecht vanuit de kamer vanuit de burgemeesters gevraagd om uberhaupt met de nieuwe sterk. De verdeling. Dus dan moet je opnieuw kijken wat past het beste om vervolgens die werklast van de agent op straat te definiëren. Daar gaat dit over dat er destijds zo is gegaan en dat deze eruit zijn gekomen,

[1:30:28] hebben we allemaal kennis van genomen dat ik zeg ik ga ervan uit dat dat in de nieuwe sterk. De verdeling zeker niet meer terugkomt

[1:30:33] is is nogal een stevige uitspraak omdat ik daarmee een voorschot nemen op een onafhankelijk proces. Wat verder. Los van mijn moet plaatsvinden. Maar dat doe ik omdat ik het volledig eens ben met de normerende houding en toon waar de kamer opzoek is, had ikzelf ook. Maar vervolgens moet ik nu vooruit en moeten we nu dat proces gaan inrichten. En als ik dan mag naar de vraag van mevrouw van der werf ook over de verdeling,

[1:30:59] want vervolgens,

[1:31:01] Ja

[1:31:02] is totdat maar eens even doen. Mevrouw van der werf.

[1:31:05] Voorzitter, ik begrijp niet zo goed want aan de ene kant zegt de minister van het is allemaal niet zo erg dat deze indicator is opgenomen in die tabel. Want het gaat niet alleen maar om daders. Het kan ook om slachtoffers gaan. Het weegt mee in het politiewerk vat ik even samen

[1:31:21] en tegelijkertijd zegt u. Ik weet wel zeker dat er niet meer op gaan nemen.

[1:31:25] Dan kunt u toch ook een waardeoordeel vellen. Aangezien u zo stellig bent dat u het niet meer wil gebruiken over dat dat niet. Oké was.

[1:31:32] Graag via de voorzitter, mevrouw van der werf,

[1:31:34] de minister,

[1:31:36] Voorzitter, ik heb gezegd dat het onwenselijk is om dat te gebruiken. Maar ik kan niet terugkijken in tweeduizend dertien. Hoe dat destijds gegaan op basis waarvan kwam men hierop ging dat over de getuigen over de slachtoffers over de daders of een combinatie ervan. Ik neem aan dat heb ik ook in het plenaire debat gezegd toen mij werd gevraagd met moties komt met de nieuwe sterk. De verdeling waar ik volledig mee eens ben overigens dat we in al die jaren veel intelligente zijn geworden in het vormgeven en focussen van hoe we tot die werklast komen en daar gaat het over

[1:32:09] mevrouw van der werf had vervolgens vraagt. Ze zegt inderdaad destijds in tweeduizend dertien

[1:32:16] is de vereniging gedaan. Maar sindsdien hebben we ook heb ik net aan het begin van mijn betoog gezegd zijn nieuwe formatie plekken bijgekomen en dan krijg je een andere verdeling. En hoe ziet dat eruit zoals aangegeven in die brief over de streep. De verdeling. Het verdeelsysteem is sinds tweeduizend dertien niet meer in de wet genoemd. Dat betekent dat we de verdeling via de systematiek dus niet meer de enige manier is waarop we informatie en de stad te verdelen. De verdeelsystematiek

[1:32:44] is nu anders. Het gaat ook over de sterkte naar de regionale eenheden. Wat is waar nodig, bijvoorbeeld voor bewaken en beveiligen op grond van een aangenomen motie, maar ook naar aanleiding van regeerakkoorden. Op basis van thema's doen we de verdeling als een nieuwe ster erbij komt als een nieuwe formatie plekken bijkomen. De verdeling versterkt over de regionale eenheden bespreking met de politie met regio burgemeesters en het openbaar ministerie en het doen we in het landelijk overleg, veiligheid en politie

[1:33:12] en daarna informeer ik uw kamer daarover per brief bijvoorbeeld oktober vorig jaar de verzamelbrief over de verdeling van die zeven, honderd ft naar aanleiding van motie hermans. Ze betekent dat we met al die burgemeesters kijken wat is de verdeling en openbaar ministerie en vervolgens is dat hoe dat teruggekoppeld aan de kamer. Dus je moet gedragen worden door de regio's waar men aangeeft. Dit is op deze manier nodig en onderling ook eruit komen. Dat is met die zevenhonderd bijvoorbeeld gebeurt zoals het vermeld indienen. In de brief van oktober mevrouw kuiken gaf aan hebben er niet randstedelijke eenheden volgens niet te weinig steden gekregen.

[1:33:51] Excuses.

[1:33:53] Daar interruptie van der werf.

[1:33:55] Dankuwel. De redenen dat ik vroeg naar hoe heeft die scheefgroei kunnen ontstaan is omdat je ziet dat er in de loop van de tijd op dat model wat we nou van het model vinden. Dat maakt niet uit. Blijkbaar allerlei aanpassingen zijn gedaan zonder dat het complete plaatje. Daarnaast is gelegd van oké maar als het naar aanleiding van ondermijning of een andere redenen agenten worden verschoven. Uit welk potje gaat het dan af? Dat is in de loop van de tijd een steeds schimmiger geheel geworden waarbij als kamer dus blijkbaar in de vorige periode ook niet hebben zitten opletten geef ik u meteen gelijk in. Heeft niemand een een helder tabelletje voor zich gehad. Maar wat ik dus voor de toekomst zou willen voorkomen is dat bij wijze van spreken. De burgemeester van doetinchem aan het kortste eind trekt als de burgemeester van rotterdam zijn haagse invloeden of ze lobby op touw zetten en dit is een beetje een flauwe willekeurig voorbeeld. Maar ik wil wel hier even benoemen om wat voor zaken het dan kan gaan. Want als er dus blijkbaar zo is dat er op een bepaald moment een bepaalde misdaad de boventoon voert of dat er een heel groot probleem is in de gemeente en dan vervolgens achteraf niet kunnen controleren. Waar gaat het dan af. Ja, voorzitter dan dan hebben wij hier helemaal geen invloed. Dus hoe kan de minister ervoor zorgen dat dat dit niet op een ondoorzichtige manier kan gebeuren.

[1:35:19] Ook echt niet, zoals mevrouw van der werf met omschrijft. Dat doet geen recht aan mijn antwoord.

[1:35:24] Wij hebben die sterk de verdeling in tweeduizend dertien. Destijds is sterk verdeeld. Afgelopen jaren door bijvoorbeeld nieuwe regeerakkoord. De motie hermans, noem maar op komt informatie bijkomt. De sterkte bij de moment dat dat erbij komt. Neem die zevenhonderd. Dat is recent en overzichtelijk als voorbeeld. Daar gaan we in het landelijk overleg, politie en veiligheid waar de regio burgemeester is in zitten. Die zitten er niet alleen voor hun eigen gemeente waar ze toevallig burgemeester zijn. Maar die zitten daar namens hun regio zit het openbaar ministerie gaan wij daar met de politie erbij zeggen hoe gaan we dit verdelen. Dus als het gaat over meer informatie voor bewaken en beveiligen. Dan heb je het over wat is de werklast daarover. Hoe verdelen we dit onderling als het gaat over de zevenhonderd ft van wijkagenten, dan is dat een onderlinge verdeling en dat doe je op basis van de input van politie. Het openbaar ministerie en de regio burgemeesters die al die burgemeesters van kleine en grote gemeenten moeten vertegenwoordigen daar en daarover niets schimmigs aan doen. Om vervolgens leggen we verantwoording af in de kamer. Immers. Het was een kamermotie die zij hier heb je zevenhonderd ruimte voor zevenhonderd nieuwe agenten. Dan geven we terug in het p

[1:36:33] is men tot deze verdeling gekomen. Dus dat is zo democratisch en transparant als maar kan omdat het daarbij aansluit bij de politie. De burgemeesters en het om zeggen nodig te hebben met die nieuwe verdeling. Straks ga je ook weer de criteria opnieuw vaststellen. Daar hebben we het net over gehad en dat is de verdeling die als je dan zegt zonder zonder gekoppeld thema vanuit regeerakkoord. We doen hier als de nieuwe coalitie. Straks zeggen we hierbij heb je extra geld voor nieuwe agenten. Dan zou je een of terug kunnen laten vallen op de sterk. De verdeling die vastgesteld is of je hebt het met elkaar over moet je thema's aan vast koppelen. Maar dat gebeurt altijd naar aanleiding van gesprekken met de burgemeester regio burgemeesters die al die andere burgemeesters waar volgens mevrouw van der werf aan refereert ook verantwoording af moeten leggen. Er wordt niet geschoven

[1:37:24] over met de verdeling die er al was. Dit gaat over nieuwe formatie op basis bijvoorbeeld van regeerakkoord of een

[1:37:32] de motie hermans achtige.

[1:37:34] Constructie. Dankuwel. Uw laatste interruptie, mevrouw.

[1:37:36] Werf. Voorzitter, als dit zo'n waanzinnig, democratisch en transparant proces was dan had ik natuurlijk helemaal geen brief hoeven komen over nieuwe verdeelsleutel. Dan had de minister helemaal niet aangekondigd. We gaan dit op een andere manier doen waar het volgens mij om gaat is dat op het moment dat ergens extra agenten naar toe gaan. Dat betekent dat er ergens anders niet zijn en dat is natuurlijk de kern van de politieke discussie en onze rol. Daarin zou moeten zijn. Hoe kunnen wij als kamer controleren en inzicht hebben op hoe die verdeling tot stand komt op waar de basis die we nu gebruiken. In hoeverre die nog wordt gebruikt. Want daar is in de loop van de tijd steeds afgeweken afgeweken. Ik zei ook al mijn spreektekst het tijdelijke schuiven van de afgelopen jaren is permanent schuiven geworden omdat er geen degelijke basis is en daar moet je dus nu naar terug en de minister die zegt hiervan. Ja. Het is allemaal wel besproken in de lsvb. Maar het gaat mij erom dat wij vanuit het ministerie ook inzicht hebben op wat nou het complete plaatje is en gaan we daar nou in de toekomst op kunnen toetsen.

[1:38:40] De minister.

[1:38:42] Voorzitter de lopen echt twee dingen door elkaar in ons gesprek tussen mij en mevrouw van der werf. Je hebt een sterk de verdeling van tweeduizend dertien en er komt straks een nieuwe de verdeling. Dat is de verdeling zichtbaar in in de basis als de nieuwe middelen vrijkomen. Dat is het democratisch proces waar ik het over gehad. Doordat bijvoorbeeld een coalitie. Dat zegt het coalitieakkoord of motie hermans of er zijn wel meer voorbeelden dan gebeurt dat in het lsvb. Dan zeg je niet naar te kijken we gewoon naar de verdeelsleutels die er waren op basis van die sterk de verdeling kan als de kamer zegt daar moet je op terugvallen. Maar de kamer zegt kijk naar bewaken beveiligen. De kamer heeft gezegd die zevenhonderd dat de specifiek voor wijkagenten. Dus er wordt een thema gekoppeld. Dan leggen we dat neer in de telefoon met de regioburgemeesters in het nvb zijn al die kleine gemeenten dus ook vertegenwoordigd

[1:39:31] en die komen vervolgens met de verdeling in dit geval van die zevenhonderd die de verantwoording daarvoor vindt vervolgens weer meteen naar de kamer plaats en daar neem ik die motie hermans als voorbeeld omdat er recent gebeurd is en in oktober in de brief hebben we laten zien. Lsvb. De politieregio burgemeesters en het zijn tot deze verdeling van die zevenhonderd wijkagenten gekomen. Dus dat zijn nieuwe wijkagente die gaan niet ergens af. Dat is dus niet een herverdeling van wat al op die basis van tweeduizend dertien was gedaan. Dat is nieuwe formatie. En dat doe je op basis van het thema wat eraan gekoppeld is.

[1:40:07] Dan heb ik een interruptie van mevrouw leijten van de sp.

[1:40:10] Ja voorzitter, ik zei het een beetje oneerbiedig dat ik de politiesterkte cijfers naam

[1:40:15] een brij aan informatie van als ik de minister het zo uitleggen. Dan is het ook wel een beetje een kluwen

[1:40:22] en het komt op mij een beetje over als micromanagement en dat kan ik me heel goed voorstellen want iedereen heeft ambities. We zien allemaal dat het natuurlijk een tandje beter kan. We hebben het over politiesterkte. Maar het is uiteindelijk natuurlijk het verdelen van schaarste

[1:40:39] en zou het nou niet goed zijn, vraag ik de minister.

[1:40:42] Maar misschien ligt het te vraag ik naar de bekende weg. Als we

[1:40:47] gezamenlijk met het maken van een goede verdeling ook formuleren wat we willen

[1:40:54] want ik zie die ambitie. Ik zie ook die die oude verdeling

[1:41:00] waarbij verhuist mobiliteit ook een factor is, zal ongetwijfeld verklaarbaar zijn. Maar

[1:41:09] wat willen we?

[1:41:11] We willen we dat er,

[1:41:13] zoals we wel eens hebben gezegd, binnen zoveel minuten ziekenhuis kan bereiken in spoed. Hoe snel moeten we er zijn? Willen we dat er altijd een agent in de buurt is,

[1:41:22] willen wij dat mensen altijd aangifte kunnen doen en dat ze daarvan niet afzien of niet moeten afzien omdat dat nou eenmaal te druk is of omdat het toch niet opgespoord wordt en ik denk dat op het moment dat we daarover overeenstemming hebben

[1:41:38] dat we dan heel goed kunnen zeggen wat hebben we nodig en hoe verdelen we die capaciteit?

[1:41:45] Dankuwel.

[1:41:47] Ik hoor een een vraag aan de kamer denk ik. Maar de minister kunt u daarop antwoorden.

[1:41:52] Mevrouw leijten spreekt me vaak aangesproken en dit is precies

[1:41:58] heel eerlijk toen dit vorig jaar heel erg op speelde. Ook vanuit om en de burgemeester vanuit de kamer verzoek kwam of eigenlijk echt dringende oproep. We hebben een nieuwe verdeelsleutel of nieuwe systematiek nodig toen de had ik aanvankelijk het idee en de ambtenaren hebben mij daar voorzichtig in gecorrigeerd dat er ook redelijk snel voor elkaar konden krijgen, maar laten we kijken waar we nu staan. Wat hebben we nodig. Maar het is een heel complex proces begrijp ik nu ook beter. Eerlijk gezegd vanwege juist ook al van dit soort elementen. Dus het gaat over de daadwerkelijke werklast. Maar aan de hand. Waarvan ga je dat vervolgens invullen en afbakenen en dat proces zijn we nu aan het inrichten. Dus het is wel ik denk zelf zeker als je kijkt dat we nu aan het begin staan van het proces inrichten waar we de kamer uiteraard met elk halfjaar bericht ons nodig. Vaker zullen meenemen en informeren in de kamer ook alles van kan vinden

[1:42:49] als je het aan de voorkant samen transparant inricht waar we nu inzitten, waar er allemaal in tweeduizend dertien niet wij dan wordt ie wel niet minder complex, maar wel inzichtelijker voor ons zelf ook want we zijn er nu zelf bij en we kunnen er wat van vinden. De sterkte zal altijd verdeeld moet worden op basis van de werklast. De vragen waar is de politie bijvoorbeeld voor nog fundamenteler. Kom ik straks op. Dat is dan weer die andere discussie die we hebben maar dat moet allemaal wel bij elkaar komen en dat maakt het antwoorden soms complex. Maar het is een complex vraagstuk, maar ook het inrichten ervan handicap, ook in de plenaire zaal om dit speelt ook aangegeven. We gaan opnieuw met elkaar. Wat mij betreft gaat het erover. Wat maakt van politieagenten op straat mee. Wat is de werklast. En hoe kunnen we dat terugbetalen op een manier dat de kaders zijn. Dat is vraagstuk en de verwachting zal niet per definitie zijn

[1:43:37] tot het volledig omgaat dat dat weet je niet maar dat heb ik toen gezegd toen de moties werden ingediend. We zullen het moeten zien. Maar echt heel erg afwijken van de huidige verdeling. Dat zou wel verrassende uitkomst zijn. Maar goed daar ga ik niet over. Dat laat ik maar het is blijft complex en en waarschijnlijk kom je bij vergelijkbare dynamiek uit. Maar ik zal zorgen dat specifiek dit soort vragen die mevrouw leijten noemt de volgende reportage het ook op ingaan.

[1:44:06] Hoe weegt dat mee. Hoe weegt dat niet mee. En ook alle ruimte om daarop

[1:44:11] daar wat van te vinden.

[1:44:12] Gaat u verder met de dove?

[1:44:13] Mijn vraag,

[1:44:15] Vrouw die zij hebben er niet randstedelijke eenheden uiteindelijk niet veel te weinig sterkte gekregen in vergelijking met de randstedelijke.

[1:44:25] Zo is het niet helemaal.

[1:44:26] Eigenlijk begint mijn antwoord die op papier met nee maar ik wilde het iets vriendelijker. Want ik snap wel waar die vraag vandaan komt. Want ik kon natuurlijk ook in al die regio's waar men ook in de knel zit. Wat, zoals mevrouw dijk zei in de randstad ook niet anders is, maar vanwege andere problematiek meer politiecapaciteit is schaars en alle eenheden voelen die schaarste.

[1:44:46] De afgelopen jaren is op diverse manieren wel sterk verdeeld. Zoals gezegd, soms via de percentages uit het besluit verdeling sterkte in willen politie design afgeleide van het budget verdeelsysteem om het nog iets ingewikkelder te maken, maar ook soms op basis van aangenomen moties regeerakkoord et cetera voor de verdeling van een eventuele toekomstige nieuwe sterkte wordt ook gewerkt aan de nieuwe verdeelsystematiek. En dan zullen we opnieuw kijken wat maken regio's mee en is daar een andere zwaarte. Ja of nee. Maar het is ook zo en dan kom ik straks op met doorvragen, bijvoorbeeld bij limburg. Dat je ook kijkt als andere problematiek speelt gaat het over ondermijning hebben ondermijning schelden. Dan heb je bijvoorbeeld versterking van de regionale eenheden, zoals de reeks. Dan heb je inzet op preventie met gezag. Dus ze zijn heel veel verschillende manieren om vervolgens stevigheid toe te voegen aan de problematiek aan de oplossing van de problematiek in de regio gaande is. Mevrouw mission zijn

[1:45:42] de politiechef van de eenheid rotterdam lijkt te pleiten voor een apart initiële recherche opleiding naast politie basis politieonderwijs. Wat vinden we ervan.

[1:45:51] Voordat uw antwoord geeft, heb ik een interruptie van mevrouw kuiken op het vorige punt.

[1:45:57] Dank voorzitter, want de minister geeft eigenlijk direct aan van dit is niet zo dat regio's in het oosten noorden er bekaaid af zijn gekomen. Toch. Als wij de verdeling kaartje zien en we zien om de problematiek ziet de minister dan ook wel de noodzaak om tot een herverdeling te komen van dan de nieuwe capaciteit die er in de toekomst mogelijk is, omdat we op deze manier allemaal ruimte laten voor bijvoorbeeld ondermijning. Kijk even naar het rapport ondermijning in de ommelanden, bijvoorbeeld in het noorden.

[1:46:36] Dankuwel. De minister.

[1:46:37] Het tweede deel van de vraag. Je moet kijken wat is er gaande. En hoe kun je daarop versterken? Daar ben ik het ongelooflijk mee eens en daarom noemde ik ook die voorbeelden, zoals de versterking van de reeks met extra middelen die ontzettend ondersteunend zijn naar specifieke problematiek, bijvoorbeeld als het gaat over ondermijning in regio's daarom extra middelen voor preventie. Hoe voorkom je het kleine jongens grote criminelen worden

[1:47:00] andersom. Als je kijkt als je kijkt naar de kaart en de problematiek die we horen en op basis daarvan zeggen. Dus er zal sprake zijn van een forse herverdeling. Dat kan niet aan de voorkant niet zeggen. Dat is waarom ik daar terughoudend in ben. Dat moet juist gaan over wat de daadwerkelijke werklast van de agenten van de politie laten daar onafhankelijk daar de criteria opmaken en vervolgens zal verdelen en die beide zaken wil ik uit elkaar houden. Maar in die and is het natuurlijk zijn dezelfde mensen die met de problematiek te maken hebben en ik zal zelf

[1:47:35] sowieso in limburg heb ik met mensen gesproken tot en met in groningen en ik weet het. En wat we daar allemaal aan doen is kijken wat speelt er nou specifiek en hoe kunnen we je daarbij helpen en extra politie is altijd welkom. Maar soms best wel vaak gaat het ook over andere zaken slimmer werken meer ruimte geven. Dan kom ik straks op. Het is een.

[1:47:56] Dankuwel mevrouw kuik.

[1:47:57] Voorzitter. Want je wilt toch voorkomen of in ieder geval ik hoop dat de minister ook wil voorkomen dat het uitmaakt in welke regio woont. Hoe veilig je bent flash voelt

[1:48:09] en eens dat we alles moeten moeten benaderen als het gaat ook techniek. Hoe gaan we daarmee om in in de landelijke gebieden. Maar dat principe dat dat gewoon goed verdeeld moet zijn over nederland. Ik hoop dat de minister dat wel met me eens is en dat daar misschien nog wel wat werk aan de winkel is.

[1:48:26] De minister. Daar ben ik heel erg mee eens. Het mag niet uitmaken. Het zou niet mogen uitmaken waar je woont om je om je zo veilig mogelijk te voelen. Dat gunnen wij elke nederlander iedereen in dit land en dat zal ook altijd mijn inzet zijn en nog belangrijker dat van de burgemeester en de politie die er elke dag mee bezig zijn. Dus dat deel ik en misschien om toekomstige verwarring potentieel te voorkomen. Even nog één punt over die herverdeling. Straks als we met de nieuwe systematiek komen gaan we niet de bestaande formatie totaal herverdelen kun je die mensen niet aandoen. Iedereen woont ergens werk tergend. Maar dat geldt dan voor de nieuwe formatie. Wat komt wat dan niet met een thema of met een label door bijvoorbeeld een coalitie wordt meegeven of de meerderheid van de kamer. Maar dat zullen we ook elke keer goed in die brieven terug laten komen, want het proces gaat beginnen maar niet minder complex worden voordat u verder gaat.

[1:49:17] Mevrouw mission derksen van de vvd. Voorzitter

[1:49:21] dank en ik denk ik zit heel erg in mijn geheugen te graven in die het laatste halfjaarbericht van de politie. Dat hadden we in najaar in. Ik kan me herinneren dat er een heel tabelletje met heel kleine cijfertjes. Dan moet je met je liniaal naast en daar stond dus per

[1:49:36] eenheid per regio stond de formatie. En dan daadwerkelijk de bezetting omdat er ontzettend veel vacatures zijn en als er nu vierhonderdvijftig mensen daar ook nog eens uit zijn gehaald voor bewaken beveiligen volstrekt ook begrijpelijk en ook terecht. Dan zijn er nog meer vacatures en dat is denk ik ook voor deze hele discussie hier ook goed om dat erbij te betrekken dat er gewoon elke elke regio die die trekt natuurlijk aan u. Maar die paar mensen van de politieacademie. Want die middelen die vacatures gevuld krijgen en die zou ik me zo voor kunnen stellen. Ik vraag de minister daarop ook in navolging van mijn vraag. Hoe zit het met die motie over limburg die we december heb ik die ingediend. Die is door de kamer aangenomen dat je ook zegt. Je ziet dat is dat er relatief bij limburg relatief veel vacatures zijn vergeleken bij andere regio's en kunnen we er ook zo opsturen dat er dan ten minste in oost nederland of in limburg waar het problematiek hoog is en gewoon de bezetting niet op orde is dat we die vacatures ook sneller in gaan vullen. Om ook zo daar burgemeesters en politie sneller maximaal te ondersteunen binnen de grenzen van wat nu gewoon kan

[1:50:48] de reflectie van de minister,

[1:50:52] Wellicht is dat ook een goed punt om mee te nemen mee te laten nemen in de arbeidsmarkt strategie waar de politie op dit moment mee bezig is die natuurlijk ook met burgemeesters. De regioburgemeesters wordt besproken en het lijkt me heel goed om dat door te glijden richting de politie zeggen kijken of je in die strategie en daar gaat het ook vooral over hoe krijg ik meer mensen binnen. En hoe behoud ik ze ook. Hoe zorg voor het mes door kunnen groeien. De cruciale vragen die ook altijd over hebben of het in die strategie, al kan dat je ook als nodig regio's extra aandacht geeft en dat we dat zij dat ook bespreken. Dan zit ik ook bij met het rvb met de regio burgemeesters en dat dan teruggekoppeld wordt richting de kamer.

[1:51:31] Dat komt allemaal voor de zomer hebben we dat bij de kamer meen ik tussen zullen we kijken of we daarin geland is of op een andere manier daarop terugkom en elke elk gebied heeft natuurlijk een andere problematiek als het gaat bijvoorbeeld het vervullen van zoals in elke branche op dit moment in elke sector. Zoek je mensen waar komt het doordat daar misschien dat niet wordt ingevuld en eenheden geeft ook zelf de instroom behoefte aan en dat wordt in plaats we afspreken dat ik dat meenemen mee laat nemen in de arbeidsmarkt strategie.

[1:52:02] Mag ik nu langzaam

[1:52:03] verder gaat? Ik ben nog steeds meer kopje.

[1:52:05] Verdeling,

[1:52:06] Mijn schuld,

[1:52:10] De verantwoordelijkheid. Oké dan was ik nog bij mevrouw mission derksen. Dat ging over de oproep van de politiechef van de eenheid rotterdam en daarbij kan ik zeggen dat met ingang van volgend jaar een mogelijkheid van een nieuwe bacheloropleiding rechercheur bijkomt. Dus er wordt echt gekeken naar hoe kunnen we daar dichtbij uitkomen dan mevrouw mission derksen weer over de aantrekkelijke recherche.

[1:52:34] Twee keer achter mekaar excuses ook dat is een onderdeel van de arbeidsmarkt strategie van de politie en daar wordt gekeken naar maatregelen om een politie aantrekkelijke werkgever te laten zijn en er wordt ook echt specifiek aandacht besteed zoals gezegd, aan behoud van medewerkers van de organisatie en ook, zoals gezegd komt dat dat binnenkort naar de kamer dan nog specifiek over. Het is mevrouw mission derksen mevrouw kuiken over limburg.

[1:53:02] En wat er extra kan gebeuren op het moment dat daar die aandacht nodig is. Volgens mij ook van mevrouw moet verschillende mevrouw helder de verschillende acties worden opgepakt.

[1:53:14] Preventie met gezag heerlen is één van de negentien gemeenten die in het kader van onze ondermijningsaanpak gaat starten met de aanpak preventie met gezag.

[1:53:22] Dat is ik heb ook gesproken met mensen en de burgemeester van heerlen en dit is gewoon een hele belangrijke wat er hopelijk ook wel echt verschil gaat maken.

[1:53:32] Momenteel wordt met acht gemeenten gesproken over uitbreiding van de aanpak.

[1:53:36] Er zit dichtbij venlo sittard geleen. Dus wordt in ieder geval breed gesproken. Daarna zullen zien wat er verder concreet uitkomt

[1:53:43] en er wordt gekeken naar internationale rechtshulp. Wat we daar verderop kunnen doen uit het coalitieakkoord gelden ontvangt de politie middelen voor personele versterking van de internationale rechtshulp centra, waaronder het heer c. Sorry, ik lees maar het is c limburg

[1:53:59] een nieuwe benelux-verdrag trekken als kabinet ook heel erg uithalen om dat benelux-verdrag zo spoedig mogelijk in werking te laten treden, en daar kon ook ruimere mogelijkheden wij om potentiële bevoegdheden uitoefenen, zoals bij grensoverschrijdende achtervolgingen en de inzet van speciale interventie mogelijkheden. Verder hebben we ook aan zuid limburg en parkstad middelen toegezegd voor het uitwerken van der regio deal. Dus er komt ook extra geld en bij de uitwerking daarvan is onder andere aandacht voor de versterking van de sociaal economische structuur en met ook bezien hoe veiligheid in verband met grenzen liggen kan worden meegenomen. Dus ze zijn al heel veel concrete acties gericht op het gebied gaande en we zullen met elkaar u ongetwijfeld als kamer. Maar ik ook blijven volgen

[1:54:44] dan de pilot nationaliteit vereisten van vraag van mevrouw kijkt of er een pilot gestart kan worden voor grensgebieden en grensgemeenten met de inzet van belgen en de eis van het nederlanderschap geld op de alleen voor executieve functies bij de politie. Er is ingesteld vanwege uiteraard de specifieke aard van de politie functie en de relatie tot de arbeidsmarkt strategie van de politie is het inzetten van medewerkers met een niet nederlandse nationaliteit, bijvoorbeeld in die regio gebieden als je heel dichtbij belgië is echt een onderwerp van gesprek en bij deze verkenning wordt gekeken of dit vereiste net zo relevant is voor specialistische functies denken aan cyber als het gaat voor de breed inzetbare politiemedewerkers zijn echt aan het kijken. Kun je daar onderscheid maken en op die manier dan slimmer omgaan met de mensen die in de grensgebieden wonen en de huidige ontwikkelingen in duitsland, waar vanwege de arbeids markt krapte politiepersoneel wordt aangenomen zonder duitse nationaliteit en ook de wens vanuit limburg om belgen in te kunnen zetten, zal in deze verkenning worden meegenomen.

[1:55:49] Dan mevrouw en dank voor het antwoord. Ik heb die vraag in een ander debat gesteld, maar een moeilijke nu terugkrijgen. Mijn punt hier was ging over het camerasysteem wat ze in belgië hebben het anvr. Dat zijn meer bevoegdheden hebben om zaken uit te lezen. Daar heb ik in ieder geval van burgemeesters opmerkingen van gehad in de grensregio's. Zij zouden graag meedoen aan een pallets onder meer die camera's ook op die manier in te zetten, omdat de belgen dus veel meer. Daarmee kunnen

[1:56:23] dan de burgemeesters naar de burgemeester. Maar wij hier in nederland.

[1:56:29] Excuses voor de verwarring. Want ook dat is een hele interessante en ook die heb ik veel gehoord. Ook van de mensen, met name in de je en het is ook vorig jaar gaan opspelen.

[1:56:39] Toen mijn collega, minister van born daar bedreigd werd en het lezen van de kentekens en zorg ervoor dat we daar uiterlijk in het volgende halfjaar bericht. Die gaat in juni dat we daar ook concreet op terugkomen. Maar beiden zijn verzoeken of het nou gaat over diversiteit vereist, maar ook elkaars gegevens kunnen beter kunnen delen. Die worden ook wel vaak bij ons in ieder geval in gebundelde vorm gedaan. Dus vandaar onze verwarring en een beide vind ik hoop dat je echt pragmatisch moet kijken want het is heel lastig uit te leggen als vervolgens mensen in de praktijk lopen

[1:57:11] op een manier

[1:57:13] wat er volgens mij slecht kunnen uitleggen

[1:57:16] als goed is, heeft mevrouw mission wel gevraagd naar de inwerkingtreding van het benelux coalitieverdrag.

[1:57:22] Gelukkig heb ik fractie en onze wens is ook omdat verdrag zo snel mogelijk in in werking te laten treden, met name vanwege de verruimde mogelijkheid. Om politiële bevoegdheden uitoefenen, is het heel erg belangrijk, maar ik zei al ik denk aan

[1:57:40] achtervolgingen.

[1:57:42] De autoriteit persoonsgegevens is geconstateerd over de uitbreiding van de informatie. Uitwisseling en de gevraagde adviezen zijn inmiddels binnen en het betekent dat zodra de teksten van deze uit uit uitvoeringsovereenkomsten met advies van hp in de hand in benelux verband kunnen worden afgerond. De voorhangprocedure zal worden gestart en in best wel ambtelijk antwoord. Maar om te zeggen dat we samen met hp hier echt samen hebben gekeken en ik wil dit liever gisteren dan vandaag of morgen. Ze zitten er bovenop

[1:58:14] en ik heb er ook nauw contact mee. Overigens met mijn collega's die over de grenzen die er ook terecht ook op drukken en om vragen. Dus we zitten erbovenop.

[1:58:22] Mevrouw kuik

[1:58:25] had het nu als ik mij niet vergis, maar zeker ook in het vorige debat over tilburg, maar ook vandaag daarover esther. Zij kunnen niet leren van lokale initiatieven en kun je niet bijvoorbeeld een coach op gezinnen zetten en kun je daarmee ook niet. De politie ontlast aan de voorkant.

[1:58:40] De politie heeft

[1:58:43] natuurlijk zelf al een aantal maatregelen genomen om met specifiek deze problematiek gepaarde gepaard gaande werkdruk zoveel mogelijk te kunnen verlichten.

[1:58:54] De politie werkt nauw samen in de keten met zorgpartners met hulpverlening en dat gebeurt overigens op heel veel plekken in nederland zeer succesvol. Het is wel zo dat aan de eenheden is om met gezaagd te verkennen welke maatregelen specifiek daar ter plekke kunnen bijdragen aan het verlichten van de werkdruk en ik kom straks ook als ik mij niet vergis, was de vraag van mevrouw helder over de aanpak van personen met verward gedrag in relatie tot de politie en dat zal ik zo meteen toelichten. Maar dat zijn allemaal maatwerk. Wat mij betreft in de gemeente en ik vind dat wij vanuit den haag daarop ze ons zouden moeten aanpassen in plaats van andersom. Zo zit ik ook precies op dit vraagstuk.

[1:59:33] Dan heb ik nog een vraag in dit mapje. En dat is de capaciteit van de zeden recherche.

[1:59:39] Mevrouw van der werf zei wat is de stand van zaken van die capaciteit voor staat het nu op eenendertig december twintig, tweeëntwintig beschikte. De politie over zeshonderd zevenenzestig komma acht ft gespecialiseerde rechercheurs.

[1:59:56] De formatie is op eenendertig december tweeduizend, tweeëntwintig dan in totaal zeshonderd achtenzestig en een half. Maar wat ik zal doen is sowieso in het halfjaarbericht van de politie in juni er weer specifiek op ingaan en ook de laatste stand van zaken, zodat ook mevrouw van der werf kan volgen. Eneco of inderdaad op tempo naar het moment gaan wat we allebei graag willen, maar ook

[2:00:21] allebei in de gaten willen houden. Dat is moeilijk zat. Ik ben bij landelijke eenheid voordat u dat doet.

[2:00:26] Een interruptie van mevrouw moeder,

[2:00:28] Ik zou graag een toezegging van de minister willen of in ieder geval een vraag of ze bereid is om in die voortgangsrapportage mee te nemen. Hoeveel van het aantal ft wat ze zojuist noemde daadwerkelijk wordt ingezet om een zedenzaak op te pakken. En hoeveel percentages of aantallen of er we hebben het hier over ft. Dus dan is het wat lastiger hoeveel ft niet wordt ingezet. En als ze bereid is om dat mee te nemen, zou ik daar erg blij mee zijn.

[2:00:57] Zeker de minister.

[2:01:00] De zo concreet mogelijk.

[2:01:03] Je hebt opgeschreven.

[2:01:06] Daarmee een landelijke

[2:01:10] mevrouw van der werf vroeg aan mij of ik voldoende urgentie ziet bij de politie bij de korpsleiding onder het advies van de commissie snijders inzake de communicatie richting de werkvloer te verbeteren.

[2:01:20] De korpschef is het met de commissie eens dat de communicatie richting de werkvloer beter kan.

[2:01:25] Dat hebben we ook afgelopen maanden gezien. Daar is ook hard aan gewerkt. Maar daarmee wil niemand zeggen dat het dan geregeld is. Dit blijft het echt een van de belangrijkste aandachtspunten.

[2:01:35] De korpschef zetten ook in op communicatie op veel meer regelmatige basis ook over het proces en het gebruik van meer diverse communicatie instrumenten om mensen echt te kunnen bereiken en ook transparant te maken. Waar zitten we precies middenin. Waar kun je op terugvallen? Waar zijn we mee bezig. Ook zal de politie

[2:01:53] het effect van de communicatie monitoren om te bepalen of ook de gewenste doelgroepen op gewoon iedereen wordt bereikt, want ook dat moet je natuurlijk wel toetsen. De monitoring commissie snijders heeft mij laten weten dat de verbeteringen op het vlak van de communicatie ook goed gevolgd worden door de commissie. Dat weet ik dat de kamer belangrijk vind, maar ik ook, en de commissie zal de communicatie centraal stellen in de eerstvolgende monitoring rapportage,

[2:02:18] die ik ook voor de zomer verwacht te ontvangen. Dus zo haal ik ook zelf vinger aan de pols naast alle andere formele en informele gesprekken. Maar de commissie snijden zitten ook bovenop

[2:02:31] mevrouw helder. Die vroeg blijft minister goed te leiderschap schouw in de gaten houden via de commissie snijders en als ik mij niet vergis ook verwijzing naar bijvoorbeeld de landelijke recherche en zorgen dat je kwaliteit ook echt behaald en we hebben met z'n allen voorgaande debatten ook uitgesproken en ook erkend zo'n reorganisatie van kunnen allemaal nut en noodzaak goed volgen. Het is ingericht op een manier dat het ook goed gemonitord wordt. Maar als je zelf bij de landelijke eenheid werkt, kan het ook heel veel onzekerheid met zich mee voor je meegeven

[2:03:05] en in die thuis in die onzekerheid die erbij kan zijn. Mag je ondertussen niet talentvolle mensen kwijtraken en dat deel ik volledig met de kamer en mevrouw helder. De korpschef heeft een duidelijk plan van aanpak gemaakt voor de leiderschap schaal is een helder proces ingericht met voldoende waarborgen en dat gaat onder andere over het betrekken van externe experts in verschillende stappen van de schaal.

[2:03:27] De ondernemingsraad van de landelijke eenheid heeft ingestemd met het plan om te schaal thuis ondernemingsraad. Wij hebben in de commissie snijders heeft ook een positief advies hierover

[2:03:39] ingrid heeft mij positief geadviseerd daarover de leidinggevende van de landelijke eenheid kunnen dus ook op vertrouwen. Volgens deze waarborgen die we met elkaar hebben ingericht. Dat zijn gedegen en objectief proces zullen doorlopen

[2:03:53] en en ik weet dat vanuit deze kamer meerdere malen uitgesproken en ik weet dat er ook op die manier iedereen erin zit. Dit is niet een proces van afrekenen. Dit is een proces van een goede opbouw leiders. De ruimte geven die daar de ruimte wil geven en mensen die daar niet meer bij passen. Ook helpt om elders wel een plek te kunnen vinden. De monitors commissie snijders zal onder meer de uitvoering van de schaal ook monitoren

[2:04:17] en informeren mij informeren. Dus het blijft ook dat daar ook een toets op is.

[2:04:23] Vragen.

[2:04:25] Ja. Vastzitten. Want ik hoor de minister zeggen er moet een proces van goede opbouw zijn en dat zou ik heel graag kunnen blijven controleren. Daar hebben inderdaad de commissie snijders voor, maar mij bereiken dus wel geluiden dat ik herhaal hem toch weer veel creator van de chaos en huidige cultuur waar we vanaf willen.

[2:04:42] En wat is de oorzaak van veel problemen is dat weten we allemaal zijn nu wel de architecten van een nieuwe eenheden. Ja dat dat kan volgens mij niet zo zijn kan niet zo zijn dat één op één dezelfde mensen het dan door die dat dat zo toe zal toeval wil slaan dat die mensen allemaal dezelfde post terugkomen. Dus ik wil wel dat de werkvloer er ook vertrouwen en blijft houden dat het niet zo is dat dan, zogenaamd. Wat voor werk wordt gedaan, zodat de schouw commissie het makkelijker heeft, lees ik paul. Want ik wil graag blijven zitten.

[2:05:13] De minister.

[2:05:14] Voorzitter, en ik denk dat het daarom heel erg belangrijk is dat we juist die waarborgen inrichten met niet alleen externe experts, maar ook de commissie snijders.

[2:05:23] Want ik deel hier. Dit is dit is ook echt een mooie kans om die landelijke eenheid een nieuwe start te geven op een manier dat het werk wat daar namelijk gedaan moet worden en heeft het ook gelezen in de in de brieven en dat zult u ook terug blijven lezen. Het moet ook op zo'n manier gedaan worden dat er niet een vacuüm ontstaat voor criminelen dat wij zo met elkaar bezig zijn. Het landelijke eenheid ook zo naar intern gericht is met elkaar bezig is en vergeten waarvoor het was die mensen op de werkvloer zullen dat nooit vergeten die met hart en ziel. Wij moeten ze ook wel zorgen dat ze dat goed kunnen doen. Dus allereerst geschaad worden en op basis van de uitkomsten in gesprek ook met individuele leidinggevenden ook over de ontwikkelopgave gesproken worden en we zorgen ervoor dat de commissie snijders ook altijd bij betrokken is,

[2:06:10] zodat niemand kan terugvallen in oude patronen mocht die er nog zijn. Laat het zo zeggen.

[2:06:19] En mevrouw mission derksen had eigenlijk min of meer in het verlengde van waar we nu vooral ook de vraag van staat die inhoudelijkheid dan ook centraal en ik denk dat dat echt een geen overbodige vraag is

[2:06:33] omdat het ontzettend belangrijk is dat specialistische werk dat in de eenheid wordt gedaan, ook geborgd wordt gekoesterd wordt er geborgd wordt en dat betekent dat alle leidinggevenden worden geschat op basis van een leiderschap profiel voor de landelijke eenheid. Dat is toegesneden op dat specialistische werk en op die manier moet er ook meegekeken worden. We weten dat een cultuurverandering noodzakelijk zijn. We zijn niet uit het niets tot dit punt gekomen. Helaas. Maar zoals gezegd ik vind wel dat je mensen die het specialistische werk beheersen en het goed doen dat je

[2:07:04] dat je dat moet borgen dat hopelijk gaat dat op die manier goed maar dat is dus de basis van de leider profielen.

[2:07:11] Producten voor de raad tweede interruptie, mevrouw mission derksen. Voorzitter, ik

[2:07:15] denk ik dat ik tenminste goed begrijp, maar ik hecht eraan om hier wel een interruptie nog een voor in te zetten. Want je ziet natuurlijk zo vaak in elke organisatie dat hij een management lijn hebt en dan de mensen die het werk doen. En juist bij de politie is het essentieel dat die elkaar begrijpen en niet iedereen niet elke vakspecialist wil manager worden en ook vice versa. Maar ik gun en ik hoop van ganser harte dat nu die kloof tussen dat management en die specialisten op de werkvloer dat die is wordt verkleind door de schaal door maximaal die vak inhoudt bij leidinggevende te zetten. Dus echt een beetje kort door de bocht zorgt dat er mensen aan het roer staan die gewoon weten waar degene die met de poten in de klei staat waar die gewoon een dag in dag uit tegenaan loopt ermee te maken heeft en volgens mij is dat denk ik niet te onderschatten hoe essentieel voor het succes van landelijke eenheid is. Ik hoop, wil ik zeggen dat de minister dit ook met mij eens is omdat ik echt denk dat dat essentieel is voor het voor het slagen want dan komt die cultuur er namelijk want die leidinggevenden die snapt heel goed waar je tegenaan loopt op de werkvloer. Dus wat mij betreft echt essentieel.

[2:08:27] Dankuwel. De minister ik daar niet nog meer mee zijn.

[2:08:31] Mooi. Dan gaan we verder met de volgende vragen.

[2:08:33] Mevrouw helder vroeg. Wat is de stand van zaken van de commissie sorgdrager? In oktober had ik een update gegeven en de rapportage van de commissie sorgdrager zal uiterlijk eind tweeduizend, drieëntwintig worden opgeleverd.

[2:08:47] Dan

[2:08:49] ben ik bij het mapje. Laten we zeggen,

[2:08:52] Ja.

[2:08:53] Nee nee nog niet. Privacy, achtige waar we krijgen een nieuwe maffia erbij. Inderdaad, mevrouw van der werf, mevrouw leijten. Het ging over gezichtsherkenning en zij gaf aan het is niet per definitie capaciteit, maar wel privacyschendingen. Dus wat is de balans. En hoe weeg je dat de politie zet in op zeer beperkte schaal moet ik zeggen. Op gezichtsherkennings technologie. Het is echt zeer beperkte wordt geen time gezichtsherkenning in de publieke ruimte gebruikt door de politie het dus aan alle kanten zeer afgebakend me niet vergis vroeg mevrouw leijten ook. Hoe zit het nou met het algoritme register en de rol van de politie erin. De politie gaat meedoen in het algoritme register en de politie is op dit moment bezig met de ontwikkeling ervan en het verifiëren van de informatie. Dus ze zitten er nu middenin om daar aan te sluiten.

[2:09:44] Mevrouw een modulair had het over. Dan kom ik nog even op die factoren indicatoren waar we het over hadden. Zij zijn volgens mij zijn er meer plannen documenten waar dit soort indicatoren rol spelen bij de politiesterkte. Deze vraag is hier in balans. Ik wil toch beantwoorden. Dus we doen even. Ik had ook even kortsluiten. Maar of ik het onderzoek.

[2:10:06] Laat ik zo zeggen bij mij zijn niet meer plannen en documenten waar dit type indicatoren waar we al geleden over hadden en een rol spelen bekend. Dus wij zullen deze uitspraak blijven doen en ook alert op zijn, maar dit is echt wel een in die zin uniek product waar we net uitvoerig over hebben gesproken en ook op pad gaan naar een ander product.

[2:10:27] Even kijken. Mevrouw leidt had de vraag over die lijst of is er nu wel of niet. Een lijst met toeslagen ouders aan de politie verstrekt. En hoe zit dat. Nou. En. Wat zegt het over de werkwijze van de politie.

[2:10:39] De politie heeft bij mij aangegeven dat het voor hen niet kenbaar is of een persoon waarmee zij in aanraking komen. Gedupeerden van de toeslagenaffaire.

[2:10:48] Dus zij kunnen dat niet zien. Ze hebben er geen lijsten van. Zij kunnen niet achter die gegevens vorm van een vinkje op zoiets zie. Het is een uitvoerig onderzoek door de politie niet duidelijk geworden of er inderdaad sprake is of dat uberhaupt zo is van bovenmatige bevraging van gegevens van gedupeerden van de toeslagenaffaire. En als dat al zo was zo ja, hoe dat dan kan dat is niet naar boven gekomen in het systeem van de basisregistratie personen wordt gelogd welke organisaties de navraag doen of bevragingen doen voor de politie geldt dat een deel van haar bevragingen openbaar zijn. Dus die zijn er ook in te zien door burgers wanneer zij inzage bij de basisregistratie personen verzoeken en voor een deel van de bevraging van de politie geldt uiteraard dat deze niet openbaar kunnen zijn.

[2:11:33] Dat heeft natuurlijk te maken met het doel van een bevraging. Even los van dit vraagstuk. Maar daar gaat het over is. Er is een onderzoek gaande is het

[2:11:44] dat ze vertrouwelijke nut en noodzaak heeft de politie daarvoor om die vraag ging bevraging te doen bij de politie. Want dat was ook een vraag van mevrouw leijten en mocht bij bevraging van de basisregistratie personen. De wettelijke grondslag staat hier de wettelijke grondslag van de bevraging. Dat zit in die de politie is verplicht om te loggen. Dat moet ik zeggen waarom zij gegevens van personen verwerkt en dat zit. Dat is op basis van de wettelijke grondslag van de bevraging. Zo zeg ik goed

[2:12:13] en zij moeten dus ook registreren te loggen waarom die gegevens bewaard zijn. De politie doet dat dan ook. Dus je hebt de grondslag van de bevraging, afhankelijk van de bevraging. Vervolgens wordt dat gelogd. De politie heeft ook aangegeven dat individuele gedupeerden. Want ik weet dat deze vraag wel leeft. Hoe zit dat nou precies. Zij kunnen echt een inzage verzoekt om bij de politie en daar zal de politie die inzage gegeven. Het is een lang antwoord. Maar dat is ook omdat het niet duidelijk is geworden of er echt sprake is van bovenmatig bevraging. Maar de politie heeft die lijst niet om dat op die manier te kunnen checken.

[2:12:47] Dank u wel, mevrouw leijten.

[2:12:52] Ja, voorzitter op het risico af dat het een welles-nietes wordt. Dat wil ik niet. Ik ken veel ouders in voorouders die dossiers hebben opgevraagd en ik schrik krijgt van dat gewone moeder met twee kinderen op de dag dat de belastingdienst stuurt. U bent in overtreding. We vorderen heel u toeslagen terug dat op dat moment op die dag begint.

[2:13:12] Dat.

[2:13:13] Allerhande

[2:13:14] overheidsinstanties zeker ook die justitie lijn

[2:13:19] gaat inloggen op de beer p kijkt op woonplek kijkt de nationaliteit kijkt op burgerlijke staat want dat kun je inderdaad zien. Je kan zien wie er gekeken heeft op wat

[2:13:31] ik denk dat als wij hier gemiddeld gaan nakijken dat we dat niet hebben want die gemiddelde. Er zijn wel degelijk ook gespiegeld. En dan staat er bijvoorbeeld in voorzitter bij u of bij mij dat cbs heeft gekeken op vaccinatiegraad

[2:13:46] of op heb je kinderen maar er is één pagina. Deze mensen hebben honderdvijftig pagina's dubbelzijdige met een regelen meldingen en wat het punt is op het moment dat weten ze nu dus hebben ze inzage in maar op het moment dat ze willen weten waarom zegt de gemeente. Dat moet u halen bij de organisatie die heeft gekeken in

[2:14:05] bent u wie u bent want dat is eigenlijk wat ze doen en dan lopen ze bij de politie spaak. Dus ik vraag de minister hier niet klopt. Het klopt niet. Ze ze krijgen er geen antwoord. En op het moment dat jij opvraagt. B r p check gegevens en daarin zit gewoon heel groot deel politie die je kijkt wat voor redenen dan ook wellicht allemaal verklaarbaar. Maar soms is het drie keer per dag.

[2:14:29] Je denkt zelf. Ik dacht dat ik gewoon leven leiden en ik nog geen idee. En je krijgt geen antwoorden. Dan is dat volgens mij niet wenselijk. Dus ik vraag de minister misschien een beetje buiten de orde van dit debat. Om dit wel op te pakken of te laten nakijken of het mogelijk is om voor deze mensen beantwoorden komen.

[2:14:47] Dankuwel.

[2:14:48] Teunissen. Voorzitter, dank voor de verheldering van de vragen, mevrouw leijten, dat is net iets. Andere vraag en ik begrijp ik het heel goed. Dus ik neem deze graag mee terug richting de politie en ik zal hem precies zo pakken. Zoals mevrouw leijten zegt is er is het mogelijk om vanuit de behoefte als het een beetje mogelijk is gewoon mogelijk maken natuurlijk.

[2:15:08] En wat kunnen we daar dan wel of niet in bieden. En dan zal ik zorgen dat ik daar ook. Ik denk dat dat misschien ook in de halfjaarrapportages daar anders in een lossen brief zorg in ieder geval voordat we er zo snel mogelijk op terugkomen en misschien nog informatie ophalen bij mevrouw leijten voor meer context.

[2:15:25] Maar ik begrijp nu de vraag wat concreter. Dan hebben we dat genoteerd.

[2:15:29] Dan ben ik bij de andere hele belangrijke vragen, voetbal en veiligheid. We komen daar nog over te spreken. Maar mevrouw moet daar zij specifiek.

[2:15:40] We hebben ook de spreekwoorden harder aanpakken want het is niet alleen

[2:15:45] die. Het is een rare zin is niet alleen geweld mee bedoeld. Dat is al erg genoeg. Maar het is nog veel meer waar we ook met z'n allen afstand van nemen en van baalen en ook willen optreden en dat betekent uiteraard. Ik ook alle vormen van discriminerende spreekkoren per definitie veroordeel antisemitisch, racistisch homofoob. Het is onacceptabel. Het hoort er niet bij en het mag er nooit bijhoren en het tegengaan van spreekkoren heeft dus ook echt in al die gesprekken niet alleen mijn aandacht overigens, maar ook van mijn collega's van sport, de minister van langdurige zorg en sport en ik zeg het wordt er niet bij met zonder dat ik met enige regelmaat terug hoor. Vanuit mensen die graag naar voetbal gaan zoals dat hoort een beetje bij.

[2:16:29] Nooit voor spreekkoren geldt het protocol dat het publiek door de stadions spreken wordt toegesproken en gewaarschuwd wordt dat bij herhaling een voortzetting de wedstrijd zal worden stilgelegd.

[2:16:39] Indien de spreekkoren worden voortgezet, wordt de wedstrijd stilgelegd. Er wordt er met de lokale overheid overlegd of er definitief gestaakt moet worden of dat de wedstrijd nog een keer wordt hervat en in geval van hervatting van de wedstrijd en opnieuw herhaling van de spreekkoren wordt de definitief gestaakt

[2:16:57] via camerabeelden en dat is wel echt grote winst ten opzichte van jaren geleden is heel veel geinvesteerd. De clubs in camera's via camerabeelden worden daders opgespoord en geïdentificeerd, zodat zij strafrechtelijk vervolgd kunnen worden en mevrouw blijft gezien dat ik ook in die voetbal brief even zogezegd van recent ook die spreekkoren ook heb genoemd. Dus het zal wederom terugkerend onderwerp zijn, want dit is protocol volgens weten of er zo wordt gehandeld. Dus dat deel ik volledig en daarom staat die ook expliciet blijft het er ook erin staan op de vraag wat het de minister om het aantal meldingen en aangiften van agenten van om geweld tegen politie te de aangifte van agenten van geweld tegen politie te vergroten.

[2:17:41] Het actief stimuleren van de melding en aangiftebereidheid is een verantwoordelijkheid van de werkgever. Dat betreft ook echt een heel belangrijk aandachtspunt voor de korpschef.

[2:17:50] De politie pakt dit als werkgever erop. Dat doet men door de registratiesysteem geweld tegen politieambtenaren waarin de politie ambtenaren zelf kan ook met ondersteuning als dat gewenst is een geweldsincident meldt en de taskforce onze hulpverleners veilig heeft als taak om knelpunten in de integrale aanpak van agressie en geweld te adresseren voor de beroepsgroepen politie, boa en brandweer en ik weet dat er veel politiemensen zijn die niet zomaar niet aangifte doen en of denken naja zo heftig was het misschien niet op het hoort erbij of een drempel ervaren. Daarom is het ook zo'n belangrijk aandachtspunt voor de korpschef, maar ook dat wij het hier denk ik keer op keer benadrukken dat wij wensen dat ze dat wel doen, zodat alles wat we met elkaar hebben opgetuigd om mensen veilig te houden. Ook in werking gesteld kan worden

[2:18:38] dan mevrouw.

[2:18:39] Moet er weer. Maar is geen interruptie.

[2:18:42] Ik had ook een vraag gesteld over het aantal aantal meldingen kan de minister daar antwoord op gegeven. Of komt er op enig moment op terug.

[2:18:52] Dat terug. De minister. Dat is ook recent een ander debat teruggekomen. Daar hebben we ook toegezegd om te kijken hoeveel cijfers of we dat kunnen opvragen en hoe dat eruitziet. Dus dat zullen we blijven rapporteren, mevrouw moet ik zie dat ik uw vragen steeds een beetje door elkaar door excuses daarvoor. We gaan weer terug naar voorburg

[2:19:13] en zij vroeg nog aan mij engeland. We gaan naar het engels systeem kijken en ze heeft echt een een hele terechte terecht punt daar daar is het vooral strafrechtelijke aanpak. Nou het is al zou je zeggen. Het is makkelijk. We gaan het hier ook anders zou doen. Dat betekent nogal veel. Dat betekent weer heel veel voor de politie het om en rechterlijke macht. Dus dat moeten we ook goed met elkaar in kaart brengen. Dus dat zal ik zeker bij de vergelijking ook betrekken. Je zou ook de aanname kunnen hebben, maar we zullen ook kijken wat het in engeland heeft betekent dat je daar vrij snel weer een daling ziet omdat het effectief is. Maar als in engeland een ander ander verhaal ander beeld zichtbaar is, dan moeten we dat ook gewoon echt met elkaar afwegen. Wil je dat dan. Of wil je blijven inzetten op instrumenten die hier hebt want we hebben hier ook een stevige aanpak. Alleen moet wel vervolgens zorgen dat het altijd consequent wordt meegenomen. Dus ik zorgen dat we daar ook op terugkomen.

[2:20:06] Mevrouw.

[2:20:07] De laatste interruptie van mevrouw mission derksen

[2:20:11] over geweld tegen agenten die vragen beantwoord. Oké dan wil ik daar graag nog een vraag over stellen. Want voorzitter, ik noemde het ook in mijn inleiding. Dus ze zijn dus jaar op jaar zitten we op hetzelfde aantal der bijna dertienduizend en dan staat ook in de brief meldingen en aangiftes

[2:20:32] en ik wil zou daar zou graag niet moedeloos van worden. Zeg maar. Ze zijn dertienduizend. Dan hoop ik dat het vooral aangiftes zijn geen meldingen. Maar dat onderscheid lees je niet in de brief en dan dan lees ik inderdaad zou aangifte moeten zijn. We gaan kijken of die straf eis van tweehonderd procent hebben we in het leven gezet. Maar ik vroeg ook in mijn inleiding aan de minister. Wat kunnen we nou wat kunnen we doen en die agenten die zitten te kijken om hier een steviger vuist tegen te maken. Wat kunnen we doen om te zorgen dat het aantallen naar beneden gaat

[2:21:05] en ik vroeg ook in mijn inleiding. Wanneer komt dat onderzoek ook of die tweehonderd procent straf eis verhoging daadwerkelijk wordt opgelegd wordt. Ik vind het echt oprecht ingewikkeld om moedeloos van te raken. Elke agent die spreekt heeft wel iets meegemaakt en ik vind het gewoon niet normaal. Dus ik zou heel graag. Ook hier als kamer wat er kan gebeuren vind ik dat wij moeten doen om moeten doen om ervoor te zorgen dat onze agenten gewoon op een veilige manier hun werk kunnen doen en dat is gewoon niet zo als je die cijfers ziet

[2:21:38] de minister.

[2:21:40] Voorzitter, en ik zal zorgen dat we in de volgende rapportage dieper op die cijfers ingaan op de onderdelen die mevrouw mission derksen vraagt. Maar de kern is

[2:21:51] daar geloof ik echt in dat aangifte doen de mensen pakken die verantwoordelijk voor zijn. De nieuwe wetgeving komen, zoals boxing om stevig op te kunnen treden. Het is cruciaal. Dat is wat wij in deze commissie met elkaar doen.

[2:22:04] Maar in principe is dat de sluitpost. Je gaat ervan uit dat mensen thuis leren kinderen thuis leren je met je poten van agenten afblijft. Het begint daar. Ik ik ben er echt van overtuigd dat het ook gaat over normerende houding en niet alleen van ons tijdens debatten hier in de kamer. Wat echt belangrijk is en dat moeten we ook blijven herhalen, maar ook in de samenleving en ook dat als je het ergens ziet of dat nou online is als agenten worden uitgescholden of dat nou dat je het op straat ziet. Ik vind echt dat het ook een verantwoordelijkheid is aan onze samenleving als burgers en vervolgens daar niet dat niet bagatelliseren of nuanceren het overdoet en ik noem dat zolang omdat ik u weet ik. Voorzitter, ik doe heel veel werkbezoeken bij de politie

[2:22:48] levert me niet alleen hele interessante informatie op, maar ook hele mooie foto's die deel. Ik ook graag met wat ik heb opgehaald en de foto's en als je dan soms de ellende ziet wat op agenten af komt wij vanuit de politiek zijn het een en ander wel gewend. Dus ook niet. Oké maar mensen die daar een stap naar voren doen voor onze veiligheid en ook voor degenen die online aan het schelden is

[2:23:09] ik dat doet dat doet gewoon pijn. Dat doet me echt oprecht pijn en ik denk alleen maar dat je dat aankunt als je dan de meerderheid die stil is uitspreekt en ondertussen mag absoluut mevrouw mission derksen van mij verwachten samen met de korpschef dat er alles aan doen dat aangiften en meldingen gedaan worden en dat het ook loont om die aangifte te doen dat ik met nieuwe wetgeving komt. Daar waar dat nodig is, zal er komen bij de vraag van mevrouw helder over taakstraf verbod doek zien en we komen in het halfjaar bericht. Ik denk dat in het halfjaarbericht in kunnen gaan. In ieder geval op de stand van zaken uit onderzoek van de tweehonderd procent en de specifieke cijfers.

[2:23:49] De waardering politiemedewerkers een vraag van mevrouw mission derksen en is tenminste bereid om met de bonden maatschappelijke instanties in gesprek te gaan. Voorzitter, sowieso ben ik voortdurend in gesprek ook over hoe we de waardering van de politiemedewerkers nog beter tot uiting kunnen brengen. Dus ik zou heel graag met de korpschef uiteraard met de politie vakorganisaties in gesprek blijven daarover. De politie heeft ook een zorgwijzer opgesteld om inzichtelijk te maken wat de politieorganisatie doet op het gebied van preventie en bijzondere zorg en er staan ook welke initiatieven er zijn worden ontplooid ten aanzien van erkenning en waardering van medewerkers. Daar is ook specifiek aandacht voor de politie vakorganisaties hebben ingestemd met deze zorgwijzer wijzen. Maar wat mij betreft is het een terugkerend onderwerp op de agenda moeten we altijd kijken hoe het beter kan.

[2:24:41] Even kijken. Volgens mij hadden we

[2:24:43] die

[2:24:48] ik heb hier nog van ik dacht mevrouw moet er en ik dacht ook mevrouw leijten er niet meer over.

[2:24:58] Volgens mij zijn er vragen of het vertrouwen bij gebruikers en dat dat minder wordt. En volgens mij ging dat over c o twee. Duizend kan dat ook?

[2:25:07] Er is nog een aparte vragen over de kamers. Maar bij de c o twee duizend en mevrouw moet zij zelf. Dat waardeer ik zeer eerlijk gezegd dat ze dat ook benoemd dat er geen makkelijke oplossingen zijn. Dat maakt niet dat je niet op zoek moet zijn naar oplossingen. Maar als die makkelijk waren hadden we ze echt op tafel gelegd. De kamer mag ook echt weten dat we alles in het werk stellen om het huidige netwerk. Zolang het overheid moet staan zo goed mogelijk te laten werken

[2:25:32] en ook bezig zijn met goede en volwaardige alternatieven. Als er onverhoopt bijvoorbeeld geen dekking zou zijn en ook werken aan een robuuste opvolgen. Dit is allemaal topprioriteit

[2:25:44] die zonnepanelen bijvoorbeeld mevrouw molenaar noemde een aantal issues op onder andere die zonnepanelen. Dat is echt een gigantisch probleem voor de dekking en daarover zijn we ook met het ministerie van economische zaken en klimaat in gesprek. Ik denk dat

[2:26:00] allemaal hadden kunnen bedenken. Maar als voormalig bewindspersoon voor klimaat weet ik dat we niet voorzien hadden dat het zo snel zo zou groeien. Het aantal zonnepanelen wat opzich ontzettend goed nieuws was. Maar opeens op dit soort plekken helemaal niet kijkt.

[2:26:18] Dit is mijn voorbeeld. We weten dat er meerdere zijn en dat betekent dat we echt alles op alles moeten zetten om ervoor te zorgen dat het en nu goed functioneert. Maar ik heb laten zien in de brief met het hoe je dat om een optuigt ondertussen ook bezig moeten zijn met een robuuste opvolger. Even kijken.

[2:26:37] Interruptie van mevrouw moet nr.

[2:26:41] De redenen waarom die vraag ook stelde voorstellen want ik zei mijn bijdrage ook al ik ei van columbus ook niet. Ik zie alleen dat er een aantal oplossingsrichtingen worden aangedragen, want dit is niet een nieuw probleem dat c twee duizend niet goed werk weten we al veel langer.

[2:26:56] Maar waar ik moeite mee heb is dat het nog steeds al de dingen die dan gebeuren in de praktijk als incident worden gekwalificeerd. Dat zijn ze niet meer want het is. Het vindt structureel plaats en dat je zo'n alternatief als push to talk als volwaardige fullback ziet terwijl in de praktijk bij incidenten je helemaal geen tijd hebt om je gsm hem op te pakken in te loggen. Een app te starten en dan hopen dat bij de anderen dat ook doen en zeker als er meerdere eenheden daarbij betrokken zijn, wordt het alleen maar ingewikkelder. Als je als ik als kamerlid hoor portofoons werken niet de updates zijn niet goed. We kunnen de contracten die schijnen te verlopen. Dan vindt vind ik het niet gek. Voorzitter, via u dat ik aan de minister vraag breng doe dat breng het een en ander in beeld. Doe dat in samenspraak met de politieorganisatie en kijken wat je op de korte termijn moet gaan doen. Want voordat we een nieuw systeem hebben dan zijn er twee drie jaar verder en daarom gaan we ook bovenop zitten en ik ik zie het nog onvoldoende en ik roep de minister op om daar om de kamer daar iets beter en iets scherper in mee te nemen, zodat wij wellicht de minister kunnen helpen.

[2:28:11] Dus dat is altijd welkom en mevrouw helder had hier ook specifiek nog de doorvragen erop. Dit is dit is wat mij betreft ook op de enige manier om dit goed in te richten is met de politie samen met de vakorganisaties met de wonden samen en dat betekent dat we samen met de politie werken aan de verbetering van de dekking, maar ook een alternatief naar mevrouw molenaar noemde het al. En zoals ik al zei en vervangen van de c o twee. Duizend heeft gelijk juist bij zo'n cruciaal systeem duurt het echt voordat je dat hebt vervangen. Dus er zitten we middenin en die incidenten worden geanalyseerd en niet alleen als incident beschouwd, maar ook meteen gekeken hoe kun je zorgen dat je dat ook structureel oppakt. Maar ik vind het een die tolk dat ze ggd inrichting van blijven helemaal gelijk. Dat is echt een uiterste oplossing. Dat moet je niet zien als iets wat gewoon nu als als alternatief per definitie altijd functioneert richting mevrouw, mevrouw helder en de anderen die daar vragen over hebben gesteld, zorgen. Wij hebben snap ik helemaal zal zorgen dat we daar in ieder geval in elk halfjaar bericht en als nodig vaker ook zullen blijven rapporteren. Wat we ermee doen en dat doen we echt samen met de politie vakorganisaties. Want die weten dat zij op straat meemaken en die weet hoe je het beste kunt aanpakken en ook in de toekomst kunnen borgen.

[2:29:30] Dankuwel, mevrouw helder.

[2:29:32] Ja. Vastzitten. We weten wel wat er op straat gebeurt en dat zien we ook en dat zijn geen incidenten meer en laten we eerlijk wezen. Dat moet gewoon veranderen en dat had al veranderd moeten zijn. En dan vind ik het echt stuitend om te lezen dat zelfs zonnepanelen de dekking kunnen verstoren en we weten allemaal. Deze regering geeft subsidie aan mensen om zonnepanelen op je dak te planten en dan weet ik al hoe laat het is. Dat gaat alleen maar slechter worden. Dit is echt volstrekt onder de maat. Ik wil echt niet meemaken dat een keer een krantenkop krijgen dat er een attje is gesneuveld met deze onzin. Want ik ben het echt spuugzat c twee duizend dat dat te spreken. Bijna al tweeduizend jaar over dit kan gewoon echt niet. Ik kan niet zo zijn bij een halve jaarrapportage wat de korpsleiding gaat doen. Dit is onder de maat zou willen dat allerlei hun werk neer zouden leggen,

[2:30:15] meen ik echt hoor want want zonder dekking komma achter een vuurwapen gevaarlijke mensen aanraden. Ik mag hopen dat hij nog veilig een recent terug kunnen keren. Ik wil je niet voor instaan en ik vind het volstrekt onder de maat is. Ik wil het halfjaarrapportage niet. Wij gaan het nog verder bespreken we de intensieve bespreken. We hebben een oplossing en niet een mobiele zendmast. Maar echt iets structureels zodat die zonnepanelen in ieder geval geen obstructie opleveren als moet bij de vergunningplicht. Als je een zonnepaneel aanvragen, maar ook eventjes een regel gepland worden dat je moet kijken of er überhaupt dekking dat het storing veroorzaakt. En dan krijg je gewoon geen zonnepanelen op je dak te gaan voeren.

[2:30:53] De is.

[2:30:55] Voorzitter, laatste afspreken dat ik specifiek over dit punt en ik snap dat zonnepanelen een voorbeeld zijn, maar wel een relevant voorbeeld. Daarom ben ik ook in gesprek met economische zaken en klimaat dat ik daar ook specifiek overal terugkomt in het halfjaarbericht dat ik daar ook de stand van zaken van het opbouwen naar een nieuw systeem. Want er zitten we wel in dat gaat helaas nog wel even duren. Maar dat ik er ook elke keer de concrete stand van zaken daarin meegeven en ik heb het eerder aangeboden. Ik weet dat mevrouw helder haar betoog ging daar niet over. Maar mocht de kamer dat wenselijk vinden. We kunnen altijd een technische briefing verzorgen over wat wordt er op dit moment. Hoe ziet het eruit. En wat worden gedaan om alle problemen zoveel mogelijk op te pakken te vermijden te voorkomen. En hoe ziet de opbouw naar een nieuwe systeem mocht de kamer daar vroeg of laat interesse in hebben. Wij zijn altijd bereid om dat te organiseren

[2:31:46] dan mevrouw helder zegt

[2:31:49] het.

[2:31:51] Er is een structureel gebrek aan agenten op dit moment. Dat kan ook zomaar zorgen voor een dalend vertrouwen in de politie en dat willen we allebei niet. En dat wil je ook niet als iemand zich op straat onveilig voelt. Want je wilt altijd het gevoel hebben dat de politie er voor je is. Er zijn noemde als voorbeeld neem vrouwen. Waarom zouden zij niet. En pepperspray bij zich? Dragen? Zij zelf bij de wet wapens en munitie. Dat staat het niet toe kreeg lange inleiding van de ambtenaren onder de wet wapens en munitie dat niet toestond. Maar dat dat weten we maar de vraag. De insteek van de vragen was een andere en

[2:32:24] ik ga nu dingen zeggen waar mevrouw helder mee eens is. Dat weet ik. Maar het lijkt me wel goed om het uit te spreken. We weten dat de politie dag en nacht werkt om ons veilig te houden en dat doen zij op alle mogelijke manieren op straat online en uiteindelijk en mevrouw helderder zij dat ook. Dat is ook een relatie tot aanpak van bijvoorbeeld verwarde personen.

[2:32:44] Als je de politie belt de politie zal nooit zeggen. Er is een wachttijd bel morgen maar terug.

[2:32:48] De politie staat er en dat is wat het zo uniek maakt. Dat is waarom het vertrouwen gelukkig nog steeds heel hoog is in de politie vanuit de mensen thuis en wat we ook zou moeten houden

[2:32:58] als het gaat over mensen die zich op dit moment onveilig voelen en specifiek even over vrouwen. Toch. Ik neem even een klein uitstapje richting de vraag van mevrouw helder.

[2:33:10] Ik denk niet dat je het alleen met de politie en de capaciteit zoals we het nu hebben. Ooit zou kunnen aanpakken. Vandaar dat ik blij ben dat we in de nieuwe zee. De wet straks bijvoorbeeld intimidatie straatintimidatie strafbaar te stellen. Je wil genoeg agenten hebben maar je wil ook dat die politiemensen de instrumenten hebben om te kunnen handelen

[2:33:25] dan dat bruggetje had ikzelf gemaakt. Mevrouw vragen over de verwarde personen.

[2:33:31] Ik ben inmiddels in rotterdam in den haag en in amsterdam geweest. Ga nog een paar andere gemeenten en hebben we vooral geselecteerd. Samen met de minister van langdurige zorg en sport waar de meeste gevallen zijn als het gaat over verwarde personen, personen met verward of onbegrepen gedrag en de belangrijkste belangrijkste punt hier. Ik zie dat voorzitter mij een beetje zat begint te worden. Het belangrijkste punt dat ik mee kan geven wat we daar ophalen richting mevrouw helder is en ik heb anderhalf jaar geleden begon gezegd wij gaan niet vanuit den haag bedenken hoe dit moet want dat doen we al tig jaar en het werkt niet.

[2:34:07] Dus we gaan het andersom doen. We gaan lokaal ophalen in rotterdam in den haag overal. Wat doen jullie welke pallets werken. Goed. En hoe kunnen wij jullie helpen dat te borgen en dat te financieren. Dus dat is wat we nu doen. Dus ik ga erheen horen van de politie van de zorg. Wat voor goede resultaten hebben en ik heb de politie onlangs gevraagd kunnen jullie niet dat per gemeente of per pilot of landelijk bij elkaar brengen. Hoeveel procent politie uren je vrijspeelt of hoeveel uren of contacten doordat de mensen die zorg nodig hebben. Primaire zorg krijgen in plaats van politiecontact en dat wordt in kaart gebracht en ik hoop dat we dat op een gegeven moment krijgen ik het ook kan delen dan tap systeem van mevrouw, niet niet van mevrouw leijten, maar de vraag over systeem

[2:34:49] hoe zit het met de aanbestedingsprocedure. Het nieuwe systeem wat we op een gegeven moment zouden moeten krijgen. Die hebben we ze conform planning is er een gebruikers test geweest testen dus echt direct bij de mensen die ermee moeten werken die nu ook zeggen van nou wij zijn echt toe aan een nieuwe systeem zoals afgesproken hebben. Zij kunnen testen. Zij hebben daar zaken ingezien. Waar gebruikers verdient dat er zaken niet goed werkte. En daar is daar wordt niet naar gehandeld. Dus daar wordt nu naar gekeken om ervoor te zorgen dat het wel goed geïmplementeerd kan worden, maar we zullen het altijd volgen aan de hand van de politiemedewerkers zelf vinden van het nieuwe systeem. Zij zagen de elementen die niet goed functioneren waar tess verdient en dat wordt opgepakt. De politie zet alles op alles om een top systeem zo spoedig mogelijk te kunnen implementeren en ik zorgen dat ik de kamer voor de zomer informeren over de voortgang en de stand van zaken. Precies daarover. Want dat moet er wel met elkaar blijven.

[2:35:46] Volgens de laatste interruptie,

[2:35:48] Ja. Voorzitter fijn als we dat voor de zomer kunnen krijgen, dan zou ik ook graag willen dat de minister erop ingaat. Wat het plan b is op het moment dat het huidige systeem vanuit de praktijk of er andere mogelijke gronden

[2:36:01] een doodlopende weg blijkt te zijn

[2:36:04] want dan moeten we daar wel wat mee.

[2:36:07] Ik ik hoop niet dat mijn bericht zal worden voor de zomer. Maar ik begrijp heel goed dat mevrouw leijten zegt als je niet positief bericht hebt dan wil ik graag weten hoeverre

[2:36:16] dan. Mijn laatste is de politie functie de traject. Wat is de stand van zaken van het proces van de wacht? Ik begon een positiever, maar mevrouw leijten, dat het proces van de privatisering van de politie taken.

[2:36:30] Dat eindigde toch iets minder positief want dat is niet wat we aan het doen zijn. We zijn bezig met een visie op de politie functie en het is niet privatiseren van politietaken. Dat is niet wat we gaan doen. De politie functies ook breder dan de politietaak en het gaat over het handhaven van wetten en regels en het beschermen van ons allemaal en de politie draagt met de uitvoering van de politietaak eraan bij, maar heeft niet het monopolie op het uitoefenen van de politie functie ook andere organisaties. De boa s leveren hier een bijdrage aan en we zullen ook zoals afgesproken, zoals de kamer heeft gevraagd in het halfjaarbericht politie ook over de voortgang van het proces. De kamer informeren. Er zijn dus taken waar private partijen nu al een rol in spelen of kunnen gaan spelen. Dat betekent niet dat de politietaak een geprivatiseerd worden zou zomaar kunnen dat er nog een verschil van inzicht blijft ontstaan in deze commissie onderling. Maar u hoort in ieder geval in het halfjaarbericht in hier niet precies waar we staan.

[2:37:27] Dankuwel. Ik had inderdaad ook nog zelf opgeschreven. U had nog een vraag van mevrouw hilde over contactverbod.

[2:37:32] Wetsvoorstel.

[2:37:34] De onderdeel over een taakstraf verbod en ook dat ik had gevraagd hoe voorkomt de minister komt sleutelden berichten blijven liggen. Weet je het recherche.

[2:37:43] Ik kocht.

[2:37:46] Op de op de motie taakstraf verbod. Het wetsvoorstel is in de eerste kamer gesneuveld is die de motie in de tweede kamer aangenomen. Kort samengevat. Kijk nog eens, naar. Ik zorg ervoor dat er voor de zomer op terugkomen en ik denk dat het goed is om bij dat punt van de versleutelde berichten ook in het halfjaarbericht nader op in te gaan. Dan gaan we bij de recherche. De input ophalen als mevrouw helder dat goed.

[2:38:09] Dankuwel. Dan was dit het eerste termijn aan de zijde van de regering. Dan ga ik door naar de tweede termijn van de kamerleden aan de zijde van de kamer één minuut twintig en mevrouw van der werf gaat uw gang.

[2:38:23] Dankuwel. Voorzitter, het is mij nog steeds onduidelijk wat nou precies de verdeling van agenten over nederland is en hoe zich dat voortzet en voorzitter, ik heb dat in mijn eerste termijn wat schimmel genoemd. Ik kan misschien beter het woord om transparant gebruiken, want het gaat mij niet zozeer omdat ik denk dat hier een soort complot of team aan ten grondslag ligt. Ik denk gewoon dat we daar nu geen inzicht in hebben en dat het ministerie en de kamer dat wel zouden moeten hebben. De minister noemde het voorbeeld van die zevenhonderd agenten bijvoorbeeld die er naar aanleiding van de motie hermans zijn gekomen. Daar is iedereen natuurlijk blij mee. Dan krijgen we een tabel waarin staat hoeveel agenten naar die verschillende eenheden zijn gegaan.

[2:39:04] Oost nederland krijgt honderd tien bij zou er volgens de verdeelsleutel. Duizend zevenenveertig moeten zijn. Ben je dan blij met die honderd tien of is dat eigenlijk een druppel op de gloeiende plaat. Voorzitter, wat ik wat verder daar nog steeds niet duidelijk is in de tabel staat aantal volledig opgeleid ft in de tekst staat. Dit zijn aspiranten

[2:39:25] dus daarvan weten we design maar voor veertig procent inzetbaar. Dus hoeveel mensen hoeveel ft zijn die zevenhonderd dan nou daadwerkelijk en in hoeverre komt dat tegemoet aan het oorspronkelijke idee van het tekort per regio en ik snap dat dit een ingewikkelde vraag is, maar het is wel echt mijn punt voor dit debat. Dus ik zou dat heel graag willen weten, want voorzitter, als er dus extra mensen bijkomen. Maar uiteindelijk kijken we nooit terug op een soort basismodel. Het betekent het ook dat ze ergens anders er niet bijkomen. Zevenhonderd mensen zijn mooi, maar als er zeventig naar rotterdam gaan gaan ze niet naar doetinchem. Dus ik snap dat het dat de minister zegt dit voorbeeld doet doet daar geen recht aan. Maar je moet voorbeelden noemen want uiteindelijk is het dezelfde koek. Uiteindelijk is een grote pot met agenten over nederland en of ze nieuw zijn of niet. Wij moeten wel weten aan wat voor basis daaraan ten grondslag ligt, en tot slot, voorzitter, voor ik het vergeet ik zou heel graag een tweeminutendebat aanvraag specifiek over het onderwerp ook die verdeelsleutel. Want ik heb een motie in gedachte die ik graag over zou willen indienen.

[2:40:30] Oké.

[2:40:31] Dat hebben we dan ook genoteerd en op onderwerp verdeelsleutel moet uw moties indienen.

[2:40:36] Mevrouw helder pvv.

[2:40:37] Ja. Dankuwel voorzitter wel de taakstraf. Wat betreft de minister kan gewoon een wetsvoorstel indienen. Want voordat dat door de tweede kamer is hebben al lang een nieuwe eerste kamer is de samenstelling heel anders van. Dus ik zou zeggen doe dat liever dan het het eerst voor een halfjaarbericht opnemen

[2:40:53] dan er voldoende sterkte voldoende capaciteit. Dat is al een probleem als die voorzitter en dat is niet van waarom wij na rutte één waar wij hebben gestemd met de nationale politie en dat is gewoon de status quo geworden en dus blijkbaar qua verdeling gebleven hebben wij rutte vanaf rutte twee gezegd er moet één miljard gewoon bij voor de politie voor voldoende mensen. Daarna ga je kijken hoe je gaat verdelen. Want voorzitter ik blijf vinden de kamer verdeeld. Niet dat dat doet wat doet de politie zelf het besluit verdeling sterkte en middelen en zo wil ik het laten. Ik wil geen verdeling van wat we willen want ik hoor collega's second de kamer de pvv niet. Wij gaan niet zelf verdelen wat ik wel wilde. Dat is met collega's van der werf samen ingediend is een motie bij de begroting dat we wel zien. Eerst een lumpsum en kon de kamer niks meer van vinden en dat willen we wel iets beter verdeeld hebben ze dat de kamer welkom controleren waar precies het bedrag. De bedragen naar toe gaan we dat wel een beetje kunnen sturen. Want voorzitter, ik vind en blijf vinden dat je niet moet sturen op wat we willen want dat is een politieke kwestie en dat kan een organisatie van vijfenzestig. Duizend mensen helemaal niet aan. Je kan niet in vier jaar kamer periode een tanker gaan bijsturen, want het zou bijvoorbeeld ook lake praktijkvoorbeeld noemen en amsterdam zijn er zevenhonderd teveel er geen zevenhonderd weghalen. Maar goed. Ben blij dat de minister schrijft. Het zal geen hij die je het zal geen herverdeling van die sterk te zijn. Dankuwel voor iets meer tijd.

[2:42:22] Dank mevrouw mission derksen van de vvd.

[2:42:26] Ja. Voorzitter dankuwel. Ik dank de minister voor haar beantwoording en

[2:42:31] ik vind het is wel wonderlijk dat het hier vandaag best wel veel over het budget verdeelsysteem gaat een nieuw systeem wat we over een paar jaar

[2:42:38] gaan krijgen, terwijl we gewoon van dag tot dag te maken hebben met vacatures in elke regio die zitten te springen op mensen. Politieacademie zit maximaal vol. We krijgen een heel veel jongeren korps daardoor wat er zo veel vergrijzing is en dat voorzitter. Dat moet het punt zijn wat we zo snel mogelijk aanpakken zorgt dat die vacatures vervuld worden zorgen ook dat we niet dat we zorgen dat er ook aspiranten inderdaad in oost nederland en limburg gaan werken waar, zodat in ieder geval de sterkte die er nu op papier is ook daadwerkelijk is gevuld. Voorzitter, ik dank ook de minister voor punt over de zorgwijzer. Dat ga ik bestuderen. Dat vind ik heel interessant. Ook over landelijke eenheid hoop ik dat we in het halfjaar rapportage ook daar een update over krijgen omdat ik verwacht dat dan die schaal is gestart of misschien wel geeindigd, maar belangrijk om daar vinger aan de pols te houden. En wat betreft het geweld tegen agenten en sluit ik me van harte aan bij de hartenkreet van mevrouw helder. Wat mij betreft komt er ook een nieuw wetsvoorstel naar de kamer en ik zal ook waar we kunnen om ervoor te zorgen dat we ook en ik ben het eens dat het begint bij opvoeding, maar ook aan de achterkant moet heel duidelijk zijn dat we dit niet accepteren. En dan vind ik dat je als overheid ook daar een signaal moet geven. Afschrikwekkend dat je daar ook hard voor bestraft. Voorzitter, dankuwel,

[2:44:00] dankuwel dan mevrouw kuiken van het cda.

[2:44:03] Voorzitter, en ik dank de minister ook voor haar antwoorden ook op vragen die ik eerder een keer had uitgezet. Maar dat zou uitzoeken en dat is gebeurd is heel mooi. Ik begon haar eerste termijn mee beginnen nu weer mee tegenover hem georganiseerde misdaad moet je een georganiseerde overheid hebben en als je nu kijkt naar de verdeling van capaciteit over het land is dat echt een zorgpunt fonds omdat er in dunbevolkte gebieden er gaten vallen waar criminele op inspelen. Dus daar moeten we echt een slimmer beleid op op gaan maken en ik snap ook dat de taart groter moet.

[2:44:42] Wil je gaan gaan herverdelen en dan vind ik regiospecifieke kenmerken van belang wat ik al zei, en grensregio als limburg heeft een andere problematiek dan andere regio's en als ik kijk naar de capaciteit die er nu is is dat onvoldoende en zo zal dat bij een aantal regio's ook zo zijn. Dus daar blijf ik op op hameren. Dank dat de minister ook gaat kijken naar die grensoverschrijdende criminaliteit hoe we daar beter kunnen samenwerken is om af als als belgië veel meer mogelijkheden heeft om dat dat automatisch kent kent plaat herkenning systeem in te zetten dan dan wij hier in nederland kunnen zonder daar moeten we echt op samenwerken. Wat mij betreft.

[2:45:29] Dankuwel dan het woord aan de heer van baarle van denken.

[2:45:32] Voorzitter, met excuses dat ik het debat even moest verlaten omdat ik de heer kuzu in een ander debat verving.

[2:45:38] Voorzitter, ik kijk terug op een

[2:45:40] dus teleurstellend debat met deze minister over de racistische indicator. Die is gebruikt in de verdeling van politiecapaciteit. Ik heb een minister gezien die weigert dit stellig af te keuren. Dat vind ik spijtig omdat van deze minister een normerende rol uitgaat

[2:45:56] en ik heb er minister gezien

[2:45:58] die het probeerde klein te praten met dingen die niet kloppen, namelijk dat het niet meer gebruikt zou zijn dat het niet verklaren zou zijn. Afijn. Dat stelt ons zeer teleur en we hebben ook geen antwoord gekregen op andere vragen die wij gesteld hebben, zijn er meer stukken binnen de politie, waarbij dit soort indicatoren voor beleid gebruikt worden en kan de minister garanderen dat in het toekomstige model, zowel direct als indirect, dit soort indicatoren in afkomst en etniciteit erin zitten niet meer gebruikt zullen worden op die punten en ik net genoemd heb, overweegt mijn fractie ook in het tweeminutendebat nog een aantal moties in te dienen.

[2:46:37] Dankuwel. Voorzitter, dankuwel. Mevrouw moeten we er van de pvda.

[2:46:41] Dankuwel. Voorzitter, het een en ander is al gezegd over de sterk sterkte verdeling dat we daar opnieuw naar moeten kijken is een gegeven en ook de discussie over etniciteit is net nog een keer aan de orde geweest. Dat keuren we af. De vraag die dat bij mij oproept. Dus hebben we niets geleerd van de toeslagenaffaire. Want je moet met name kijken naar de sociaal-economische achterstanden en mijn pleidooi is in dat opzicht nog steeds meer investeren in wijken meer investeren in armoedebestrijding in jongeren inzet van wijkagenten in dat soort wijken. Om het uiteindelijk te voorkomen. Wat mij betreft. Voorzitter, moeten politiediensten werk moeten kunnen doen. Ook intern moet het veilig zijn voor de politie

[2:47:21] waar geen ruimte is voor discriminatie, pesten of grensoverschrijdend gedrag en wellicht kan de minister ook vertellen wat er is gebeurd met de uitvoering van de motie aangaande blauw familie of de gesprekken zijn geweest tussen de minister en de betrokkenen en ook met de politie leiding en waar dat toe heeft geleid. En tot slot, voorzitter, ik begon met de politie moet dienst werk kunnen doen. Dat geldt dus ook niet alleen meer capaciteit. Daar geldt ook voor bijvoorbeeld goede communicatie. De digitalisering moet in orde zijn. Dat is het nu niet. Dat geldt sowieso voor die c o twee duizend. Ik heb ik doe nogmaals de oproep aan de minister om samen met de organisatie zo snel als mogelijk die knelpunten goed in beeld te brengen korte termijn oplossingen aan te dragen en ik overweeg om samen met mevrouw helder. Dat weet nog niet. Ook tijdens de procedurevergadering misschien een rondetafelgesprek uit te voeren. Want ik denk dat het heel fijn zou zijn om ook de praktijk te horen.

[2:48:24] Verhelderen ontkent of bevestigt nog niet. Maar het gaat vast gebeuren dan mevrouw leijten van de sp.

[2:48:32] Ik kan me transparant zijn, er voorzitter,

[2:48:34] Ik ben je nog niet gaat gebeuren.

[2:48:39] Toch. Dank aan de minister, zeker op het aanbod om met mensen die die inzage dossiers hebben verder te kijken hoe ze antwoorden kunnen krijgen op het woon

[2:48:49] dat er niet dat het makkelijk zou zijn. Dat begrijpt iedereen. Maar nu geen antwoord. Dat is te bouwt. Voorzitter, ik zit met een beetje een dubbel gevoel in dit debat. Want enerzijds moeten we focussen op die sterkte of de schaarste verdeling. Want we willen heel veel en er zijn te weinig mensen en we willen dat er meer mensen komen en dan moet je er mis erop aanjagen op aanwakkeren, want er mag wel een tandje bij en tegelijkertijd stel ik me de hele tijd ook de vraag van waar staan we nou eigenlijk als samenleving. Hoe zorgen we ervoor dat die agent goed zijn werk kan doen dat hij daarvan kan herstellen. Laten we daar niet teveel van vragen hoe zorgen we ook dat we de discussie die de minister nu aan het voeren is bijvoorbeeld over die politietaak ook maatschappelijk gaan voeren en ik wil toch de minister vragen om die openheid die ik bijvoorbeeld via die kamervragen heb gevraagd of het wat gaat u doen. Wat staat er aan tafel met wie zit u aan tafel om dat toch ons te bieden heeft gezegd dat komt dan wel in een brief. Maar die vragen zouden gewoon beantwoord moeten worden. Wat ons betreft helder er voor die tijd omdat je dan ook de maatschappelijke discussie kan voeren en dat mis ik eigenlijk ook als het is als het gaat over de inzet van technologische middelen. De gezichtsherkenning kader gezichtsherkenning mag niet. Dat staat in het regeerakkoord. De politiewet geeft er geen wettelijke kader voor of geen wettelijke grondslag voor. Maar er is nu wel een soort van experimenteert titel waarmee der dingen kunnen

[2:50:14] wat altijd voor met wat wij willen en als de technologie het mogelijk maakt. Dan zet je het heel snel in. Maar de vraag of het wenselijk is of we dit werk verbeterd. Of wij dat zelf willen. Wat doen we met die data wordt het opgeslagen. Waar eindigt dat dat hebben we nog niet beantwoord. En daar worstelen ik wel een beetje over. Ik weet niet of ik dat moet laten landen emoties. Voorzitter, maar ik mis wel dat maatschappelijke debat over waar staan we nu precies. En hoe willen we dat invullen en op de politie kader in of of op

[2:50:44] de gezichtsherkenning. In dat kader zou ik willen vragen. Kan de minister niet de toepassing in de praktijk op dit moment is weergegeven of een paar situaties waardoor wij wat zicht krijgen op wat betekent dat nou precies gebeurt dat nu precies.

[2:51:00] Even kijken. Dit was de tweede termijn aan de zijde van de kamer. Wilt u even schorsen. Kunt u meteen even de minister.

[2:51:09] Dank, voorzitter, ze zijn nog een paar vragen gesteld. Dus ik ga daarop in. Als u het goedvindt ik mevrouw van der werf zei als je kijkt naar die zevenhonderd wijkagenten en dan terugvalt op te sterk. De verdeling. Dan maakt zij een zonnetje.

[2:51:29] Soms doe ik het niet maar dan kom je misschien tot een ander getal. Maar dat is dus er zijn twee manieren om de sterkte te verdelen. In tweeduizend dertien is gedaan. Wat is de verdeling hebben het over gehad en daarna als kwamen beslist naar de komen dan zevenhonderd wijkagenten dan zegt u zijn wijkagenten die opdracht. Geeft u mee. Dan ga ik in het mpb het landelijk overleg met die regio burgemeesters waar ook doetinchem in vertegenwoordigd is en iedereen gaat gaat men dan vooral de burgemeester. De politie het om met elkaar verdelen waar die wijkagenten het beste kunnen komen dat om nou te zeggen dat is dan op andere plekken waar ze niet nodig want ik denk dat het vrij snel met elkaar met z'n allen eens zijn liever meer dan die zevenhonderd door minder. Die zijn overal nodig. Maar die verdeling moet toch inderdaad ergens verdelen zeventig ergens naar toegaan. Dan gaat ie niet ergens anders naar toe. Dat is helemaal waar. Maar dat gebeurt tussen niet meer op het model van tweeduizend dertien.

[2:52:25] Oké. Maar ik begrijp wel als mevrouw van der werf zegt van nou laten we dan die zevenhonderd als voorbeeld nemen omdat tenminste dat deed hij het noemt dan als je inzoomt hoeveel ft is dat nou precies en hoe dat hoe ziet dat eruit. Wat ik zeker wel kunt doen is het het totaalplaatje van hoe het landelijk er nu uitziet. Want volgens mij is dat een van de vragen van mevrouw van der werf. Dat kan ik zeker aanleveren. Dat kunnen we in juni denk ik al in het halfjaarbericht doen en dan iets grotere vormen, zodat iedereen goed kan lezen.

[2:52:57] Maar daar kunnen we niet verdeling. Hoe ziet dat er nu uit of we er helemaal terug kunnen zou ik ook nog kijken of er nog specifieke kan. Wat was de oorspronkelijke verdeling? Hoeveel zijn van de oorspronkelijke verdeling? Hoeveel zijn van die zevenhonderd ft van het regeerakkoord. Dus we zullen in ieder geval zo concreet mogelijk weergeven en dan

[2:53:15] kan mevrouw van der werf daar natuurlijk van alles van vinden en het zal ongetwijfeld in het tweeminutendebat daarvoor ook al gedaan hebben. Maar dan zal ik zorgen dat we dat ook nog aangeleverde mevrouw helder.

[2:53:26] Ik ga vraag ik hem graag toe toestaan.

[2:53:29] De omwille van de tijd. Dus, mevrouw van der werf,

[2:53:34] Ik wil wel.

[2:53:37] Helder.

[2:53:38] Want want het collega's van der werf verwees naar na een brief kijken en daar staat wat wat zijn nou die zevenhonderd ft kijk ik ga niet over de verdeling over regio's, maar er staat kon zevenhonderd ft en mijn motie was om aspiranten nooit meer volledig of niet volledig en de sterkte mee te tellen. Maar aan de brief staat zevenhonderd ft. Er staat er in het schema volledig opgeleide. Dat impliceert geen aspiranten. Vervolgens staat en een onderliggende alinea. Deze aspiranten. Dus wat mij betreft zijn het geen aspiranten. De verdeling heb ik er niet over.

[2:54:10] De minister, voor zover die motie wordt uitgevoerd op dit moment inderdaad om dat eruit te halen en mevrouw heeft helemaal gelijk. Dat is verwarrend geformuleerd. Dus we zullen zorgen dat bij het halfjaar bericht, zodat duidelijker en die motie wordt op dit moment uitgevoerd hebben het onlangs over gehad dat dat ook. Dat bleek iets complexer om te doen dan in één keer. Maar die is helder en misschien meteen op mevrouw helders. De haar punten in haar tweede termijn.

[2:54:35] Ik ben het heel erg met u eens. En dat sluit volgens mij ook wel aan bij wat iedereen hier zegt dat je uiteindelijk niet door de politiek niet door mij, maar ook niet door de kamer die verdeling moet gaan vormgeven. Want die moet die moet aansluiten bij wat vanuit de werkvloer wordt gezegd en dat is wat de politie en de burgemeester centrum hem aangeven en daar komt de informatie vandaan en de kaders hier of het thema of labelen. Maar volgens mij vinden we elkaar daar allemaal en dat bespreken we natuurlijk wel hier. Dat geeft de kamer wel mee als bijvoorbeeld geld vrij wordt gemaakt. Dan zegt u erbij. Dat is voor wijkagenten. Maar daar ben ik verder heel erg mee eens dat de werkplekken beter weten wat er speelt dan de politiek dan schadelijke heeft ons allemaal onder dan mevrouw mission derksen.

[2:55:16] Toch, mevrouw van der werf,

[2:55:18] Tot slot, voorzitter, ik liet de minister even uitpraten. Mijn punt, de andere vraag was al door mevrouw helder gesteld. Mijn punt was de minister zegt je hebt die verdeling van tweeduizend dertig of die achterhaald dus of niet. Plus je hebt de politieke keuzes die daarbovenop zijn gekomen en u zegt dat zijn twee verschillende dingen.

[2:55:35] Ik blijf bij mijn punt dat zijn het niet want uiteindelijk heb je een podt agenten over nederland of op basis van een vorige model zijn verdeeld of dat ze er nu recentelijk ergens bij zijn gekomen. Dat blijft een totaalplaatje. Dus ik ik vind het heel waardevol dat u nu de toezegging doet. We gaan het nog een keer berekenen en naar de kamer sturen. Overigens is er onlangs een in inzicht gemaakt. Wat zou dat volgens die verdeelsleutel moeten betekenen waaruit onder andere dat nieuws kwam dat oost nederland er duizend te weinig gehad. Maar goed. Misschien heeft u een recenter plaatje bovenop met moties erbij. Dus ik zou dat heel graag willen zien. Maar ik ben vooral op zoek naar transparantie op dit punt, want het gaat mij er niet om dat wij als kamer zeggen u mag zoveel agenten. U mag zoveel agenten. Het gaat mij erom dat we begrijpen waarom verdelingen worden gemaakt en dat we niet in een brief krijgen orde is met die in die gesproken en nu krijgt pik je er zo veel en klaasje krijgt er zoveel. Het gaat mij erom dat wij als kamer daar inzicht in hebben en dus niet zozeer dat wij zelf aan het stuur zitten wie dat zou moeten krijgen en en daar wil ik ook nog even op reageren omdat het even leek dat mevrouw helder op mij reageerde. Maar volgens mij reageerden zij op de suggestie van mevrouw leijten dus voor de helderheid.

[2:56:48] Volgens mij zijn we een heel eind met elkaar goed begrijpen want dat uiteindelijk ook nieuwe agenten. Het komt allemaal bij in die politieorganisatie en dat wordt verdeeld over het land of de oude verdeling komen nieuwe mensen met een nieuwe verdeelsleutel zijn. Het is een politieorganisatie en daarvan heb ik inderdaad gezegd dan tot totaalplaatje gaan we zo duidelijk mogelijk proberen te schetsen. Zo concreet mogelijk. Dus dat komt

[2:57:12] en uiteindelijk is het wel zo dat het in het die verdeling plaatsvindt. Dus uiteindelijk zal het wel altijd zo zijn. Wat mij betreft mijn advies aan de kamer is dat ik bijvoorbeeld zoals met die zevenhonderd. Wat we dan nog nauwkeuriger moeten formuleren. Overigens wel aangeeft. Dit is waar we met de regio burgemeesters politie op uit zijn gekomen en zo ziet die verdeling eruit als we vinden dat het vanuit de werkvloer bepaald moet worden. Dan vind ik altijd op die manier uiteindelijk die communicatie plaats met het inzichtelijk maken en altijd kunnen kijken of je het beter kunt onderbouwen. Waarom die verdeling is gemaakt. Want dat hoor ik ook heel goed. Dus wij gaan die slag sowieso maken en mevrouw van der werf kijken of we daarbij dichterbij haar behoefte uitkomen en even kijken. Mevrouw helder die die uitwerking van de motie was het artikel eenendertig. Als ik mij niet vergis. Dat komt eraan. Zijn we

[2:58:03] mee aan het puzzelen. Mevrouw mission derksen. Zij vestigt ook nog aandacht aan. Goed dat het ook in de arbeidsmarkt strategie wordt meegenomen, maar het gaat ook echt over. Heb je moeite met werven. En hoe kun je dat nou beter doen, wil ik opmerken. We hebben terecht vandaag veel over de regio over bijvoorbeeld limburg of andere gebieden gehad. Amsterdam en den haag zijn de gebieden waar het moeilijkste is om te werven. Dus als je gaat inzoomen op de problematiek. Dan krijg je weer andere plaatsen het problematiek en verzinnen waardoor het komt

[2:58:33] maar goed dan krijg je een ander plaatje

[2:58:36] mevrouw kijkt vestigde nog aandacht aan die regiospecifieke kenmerken. Daar zitten we wat mij betreft in ieder geval bovenop de heer van baarle. Laat ik het nog een keer herhalen. Inderdaad dat wat mij betreft het criterium gewoon of dit indicator niet meer terugkomt dat ik dat ook zeker richting die onafhankelijke onderzoekers straks als het hele traject hebben doorgelopen zal meegeven. Dus dat is dan een duidelijk signaal nog erbij. Mevrouw dank voor het vragen naar de gesprekken met onder andere de mensen van de blauwe familie was ook een motie. Ik had al een paar gesprekken gehad naar aanleiding van de motie onder andere naar aanleiding van de motie hebben we ook nog een andere gesprekken gevoerd. Maar waar we al mee bezig moet ik zeggen. En

[2:59:20] wellicht, want we hebben binnenkort een debat specifiek over discriminatie bij de politie. Het mag ook wat langer bij stilstaan dan nu in één zin afdoen want dat doet echt tekort aan de gesprekken die ik heb gevoerd waar ik natuurlijk niet inhoudelijk op in kan gaan, maar wel wat wat algemene over zou kunnen spreken en ook mijn contacten daarover dan vervolgens met de korpsleiding is negen mei meen ik dus als zou moeten het goedvindt. Alle gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden. Sommige meerdere keren en ik zal dan in het bredere debat op langer bij stilstaan. Dan doet meer recht aan die gesprekken en mevrouw leijten beginnend even met de laatste volgens mij als laatste vraag me van de politie functie mijn streven en insteek is het ook gewoon totaal totaal transparant en inzichtelijk hoe gaan we het hele traject inrichten dat ik daar nog niet zo'n heel plaatje schetst is omdat het nog aan het inrichten zijn. Maar ik zal zorgen dat we er elke keer als er een stapje verder zijn dat we dat ook laten zien. Niet terugkijken. Dit hebben we gedaan. Maar vooraf, zodat de kamer ook wat van kan vinden want ik ben het ontzettend met ze eens dat je dat zo breed mogelijk moeten aanvliegen op een manier dat je er wat aan hebt dat je wat met die input kunnen doen en ik denk dat het ons lukt om in in juni neem ik aan in halfjaarbericht daar ook weer een slag concreet erin te zijn, dan is mevrouw leijten daar nog op voorkanten bij de kansen van alles van vinden en ik heb geen enkele reden of aanleiding om dit anders in te richten dan totaal transparant.

[3:00:48] En als het gaat over de gezichtsherkenning

[3:00:52] specifiek op dit moment zijn er twee de catch. Dat dus dat de vreemdelingen en de te stemmen we uitvoerig over gehad. Daar wordt het dus gebruikt en daarnaast is in een individuele toepassing van gezichtsherkenning is getoetst aan het inzet kader gezichtsherkenning van de politie. Dat heb ik ook aangeeft in een kamerbrief daarover kunnen we geen informatie geven want het gaat over opsporing. Maar dat zijn de twee op dit moment dus het is zeer beperkt zeer terughoudend van de politie. En als dat gebeurt dan wordt het getoetst. Maar dit zijn op dit moment twee. Maar we zullen daar die vraag blijven uitzetten, want het is. Dit moet je ook actief blijven neerleggen.

[3:01:31] Ik heel goed. Twee opmerkingen nog, mevrouw moeten wij van de pvda.

[3:01:36] Ik zou het zelf erg fijn vinden. Ook voor de voorbereiding van het debat. Wat we inderdaad na het reces hebben om een schriftelijke terugkoppeling te krijgen of hoe die motie is uitgevoerd, zodat ik in dat debat

[3:01:50] daar ook op in kan gaan of aanvullende vragen over kan stellen.

[3:01:58] De minister.

[3:02:01] In algemene zin zijn we in de brief van vrijdag daarop ingegaan.

[3:02:06] Verzamel brief.

[3:02:09] Mevrouw leijten van dsb,

[3:02:12] Voorzitter,

[3:02:15] We hebben een.

[3:02:17] Een eerste kader ter toetsing van operationele inzetten van gezichtsherkenning.

[3:02:23] Zoals ik net al zei, zien wij het wettelijk kader niet daarvan.

[3:02:28] Het wordt wel toegepast en het risico van wat kan is dat je het gebruikt en dat je daarmee legitimeert dat je het gebruikt

[3:02:37] op het moment dat het niet kan of niet mag is die opsporing wellicht op een andere manier effectief en er staat in het scheelt geen capaciteit, maar er zijn ernstige zorgen over privacy

[3:02:49] die balans horen rijn debat over kunnen voeren en ik hoef niet allerlei informatie te hebben over opsporing zaken en noem maar op. Tegelijkertijd weten we ook

[3:03:00] dat we dat nooit kregen van belastingdienst toeslagen

[3:03:05] in het risicoselectie model omdat ze daar ook zij dat gaat over opsporing en toezicht wil niet zeggen dat het hier het geval is, maar het gaat hier om de wenselijkheid en mogelijkheid voor een maatschappelijke discussie.

[3:03:14] Dus. Wellicht kan de minister dan toezeggen dat zij terugkomt op dat wettelijk kader en die inzet

[3:03:22] wanneer wel wanneer niet want je doet het nu en dan toetsen. Maar misschien moet je

[3:03:27] daar wel andersom mee omgaan.

[3:03:29] De minister. Even kijken of we elkaar goed begrijpen, want anderhalve maand geleden is de brief uitgegaan over die over de ik moet me even goed formuleren. De brede kabinet brief over inzet gezichtsherkenning.

[3:03:42] Die komt wanneer komt die

[3:03:46] die komt volgende maand en anderhalve maand geleden is onze inzet vindt het kader van de politie uitgaan. Ik kan twee dingen en er komt die brede de brief die komt met een maand vanuit het kabinet breder en wellicht kunnen we die twee dingen bij elkaar in een volgend debat samenvoegen. Want zo leidt heeft die van anderhalve maand geleden. Er komt die over mate breder en dan laten we dan kijken of daar dan alleszins staat of dat het op een andere manier.

[3:04:12] Dan dank ik ook de minister voor de beantwoording van vervolg vragen in de tweede termijn. Voordat we de beraadslagingen sluiten, ga ik nog met u doornemen. De volgende toezeggingen er. Wij hebben we ook. We hebben een prachtige toezeggingen registratie systeem en daar gaat het ook allemaal keurig in met de hoop

[3:04:31] vog misschien

[3:04:34] met de hoop en de poging om toch te kijken of eventueel twee minuten debatten te voorkomen. Dus ik ga even het lijstje overzicht van toezeggingen voorlezen en dan gaan we kijken hoever we daarmee staan. De minister stuurt voor de zomer de arbeidsmarkt strategie van de politie naar de kamer met daarin opgenomen. De verdeling van de inzet over de verschillende gebieden genoteerd aan mevrouw mission derksen. Minister stuurt in juni het halfjaarbericht over de politie naar de kamer wij in wordt gegaan op de volgende punten. De samenwerking met belgië in aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit en het gebruik van het anp systeem kentekenplaat herkenning aan mevrouw kuik, de stand van zaken van de zee, de recherche, waaronder daadwerkelijk inzet aan mevrouw van der werf en moet meer informatie over de beer p. Check van toeslagen. Ouders aan mevrouw leijten. De stand van zaken van de ontwikkeling van de visie op de politie functie aan mevrouw leijten aantallen van geweld tegen agenten en aangeven tegen van gehele commissie. De stand van zaken in het onderzoek over de tweehonderd procent strafeis aan mevrouw mission derksen informatie over het functioneren van het c twee duizend systeem en de stand van zaken van opbouw en nieuw systeem aan mevrouw moet fleur informatie over tap systeem aan mevrouw leijten. De uitvoering van de motie over taakstraf verbod aan mevrouw helder vervolgens het uitlezen van de van de versleutelde berichten door de recherche aan mevrouw helder en het totaalplaatje van de verdeling van de inzet van de politiecapaciteit aan mevrouw van der werf.

[3:05:52] Dan ontvangt één ding over die brief een ja mevrouw de minister,

[3:05:57] De toezeggingen aan mevrouw leijten. Specifiek over de ouders heb ik gezegd als het lukt in die brief. En anders los daarvan. Want dat moet even een zorgvuldig apart proces.

[3:06:06] Ja kan ook los. Zo snel als mogelijk dan ontvangt dat de kamer voor de zomer de eerstvolgende monitoringsrapportage van de commissie snijders aan de gehele commissie. De minister stuurt eind tweeduizend, drieëntwintig het eindrapport van de commissie zorg dragen naar de kamer aan mevrouw helder. De minister stuurt volgende maand een brief over gezichtsherkenning naar de kamer en de minister biedt een technische briefing aan over het tweeduizend systeem en de overgang naar een nieuw systeem aan. In dit zal worden besproken op de eerstvolgende procedurevergadering en vervolgens tot slot een vraag is of we dat nog steeds stand wil houden en twee minuten debat aangevraagd door mevrouw van der werf.

[3:06:41] Mevrouw van der werf. Mijn antwoord is. Ja,

[3:06:44] Voorzitter, de minister die brede de kamerbrief over gezichtsherkenning. Die komt niet van mij. Die komt van het kabinet mijn briefjes anderhalve maand geleden over specifiek over de politie. Er komt een bredere kabinet brief die wordt door bzk

[3:07:00] in ieder geval door een door collega's breder aangeleverd. En dan kijken mevrouw leijten, nick of daar beantwoorden erin zitten. Maar mijn brief is.

[3:07:08] Wel dan hebben we dat genoteerd en aangepast.

[3:07:11] Dan wil ik u allen danken voor uw inzet. Iets over de tijd helaas excuses. Volgende keer gaan we ons best doen. Nogmaals, dank en succes straks bij twee minuten debat.