Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor de Rijksuitgaven en commissie voor Financiën

[0:00:01] Ik open de procedurevergadering van de commissie voor de rijksuitgaven

[0:00:06] en wij gaan aan het eind even een kort besloten deel doen

[0:00:10] beginnen met regeling van werkzaamheden. Er zijn geen aanmeldingen voor geen punten ook dan de besluitenlijst van vorige keer daar opmerkingen over.

[0:00:22] Dat is niet het geval dan de brieven leest die zijn er niet dan de europese en internationale rapporten design er ook niet dan de nationale onder agendapunt. Drie

[0:00:35] opmerkingen daarover

[0:00:37] dan komen er nog even bij het agendapunt vijf vraag ik uw aandacht die wordt geagendeerd voor het periodiek overleg en agenda daarvoor.

[0:00:44] Wij spreken wij straks evenals agendapunt zes, omdat het over name gaat dan agendapunt zeven

[0:00:52] dat overzicht zo van incidentele factoren begroting zo periodiek terugkomen.

[0:00:59] De heer omtzigt.

[0:01:01] Zou dat die memo openbaar gemaakt kunnen worden. Daarin staat hoe vaak bijvoorbeeld zich gericht neer heijnen.

[0:01:07] Artikel twee, zevenentwintig, lid twee van de stabiliteit werd gebruikt is en zou dan ook uitgebreid kunnen worden, zodat twintig, tweeëntwintig erin staat. Ik weet dat de griffie dat al gedaan heeft. Maar er ligt een vraag om het openbaar te maken. Dan kunnen we gewoon zeggen hoeveel te waren,

[0:01:23] Ik heb toestemming van de kennis coördinator van de griffier non-verbaal gekregen. Dus ik denk dat wij dat kunnen doen.

[0:01:33] Nog andere punten hierop geen bezwaren. Volgens mij

[0:01:39] dan agendapunt acht tussenrapportage inventarisatie fonds structuur die van justitie. Heeft u gekregen en hopelijk ook door uw collega's betrokken bij het debat gisteren

[0:01:52] dan agendapunt negen de jaarrapportage regeling. Grote projecten

[0:01:57] zijn er opmerkingen over. Dat is niet het geval dan de startnotitie. Het beslispunt over de definitieve spreektijden verantwoordingsdebat.

[0:02:07] Het zijn. We hebben het behoorlijk moeten inkorten. Om het passend te krijgen op eenendertig mei negen minuten voor de vvd zeven minuten voor d zesenzestig zes minuten voor de pvv. De overige fracties vijf en de groep een tweeëneenhalf

[0:02:23] om te zorgen dat we het op een dag kunnen doen en de premier naar een verplichting op die avond omdat het anders geen conflicteren met de behandeld datum van de voorjaarsnota

[0:02:34] en wij blijven leren om op een andere manier aan te pakken. Volgend jaar. Maar we gaan deze keer op deze manier proberen om de vorige keer de spreektijden heel ruim waren en elke keer de recensie achteraf was. Dat kan wel iets compacter.

[0:02:50] Is best lastig om een tweeënhalve niet mee te doen, zeg ik maar gewoon bij. Dus het is voor mij reden om waarschijnlijk niet mee te doen.

[0:02:58] Ik ben daniel al aangekomen.

[0:03:00] Ik leg mij neer binnen twee jaar onderhandelen over spreektijd gewoon ga ik niet meer onderhandelen. Ik had er niet meer tegen het presidium zeggen

[0:03:08] of ik doe mee te doen niet mee. Maar er zijn nu wetgeving overleggen met een of twee minuten spreektijd tweeënhalve minuut over een heel jaar.

[0:03:15] Iedereen succes.

[0:03:21] Dat is uw afweging en de discussie wordt op andere plekken gevoerd daarover. Dit is wat wij van de plenaire griffie als verdeelsleutel hebben gekregen.

[0:03:33] Anders.

[0:03:37] Ja, we kunnen allen tijde vergroten, zodat de onderkant ook toeneemt. Maar daarmee zullen we dan is de consequentie dat we het einde van het debat niet met de gemeente die discussie hebben we volgens mij hier eerder.

[0:03:50] Voert.

[0:03:54] Dan kom ik bij agendapunt. Elf de activiteiten van de commissie voor de rijksuitgaven

[0:04:01] daar geen opmerkingen over dan voor de rondvraag. Kijk nog even rond de heer.

[0:04:08] Voor zover u gaf net aan van het schema over de voorjaarsnota is dat nou een definitief vastgelegd. Doen we één twee debatten en op welke momenten dan precies of is dat nog niet helemaal.

[0:04:18] Vastgelegd,

[0:04:22] Volgens mij hebben we daar de afspraken die we hier eerder over gemaakte. We zijn inmiddels ingepland. We zullen zorgen dat het overzicht nog even wordt rondgestuurd.

[0:04:30] Ergens deze week. Volgende week.

[0:04:32] Dan heeft u dat inzicht alvast

[0:04:34] dan kijk nog even verder voor de rondvraag. Anders gaan wij de deuren even sluiten voor het besloten deel

[0:04:43] en

[0:04:45] kijkt u even rond publieke tribune halveren hier dan mag.

[0:04:48] Die blijven.

[0:19:31] Goedemorgen en welkom bij de procedurevergadering van de vaste kamercommissie voor financiën. Ik neem aan dat iedereen het goed heeft voorbereid hebben ook niet een heel lange agenda.

[0:19:41] Dus we gaan snel van start.

[0:19:43] De regeling van werkzaamheden. Daar staan twee punten op de eerste is van meneer idsinga. Meneer zeggen.

[0:19:49] Ja. Dankuwel. We hebben onlangs antwoorden gekregen op schriftelijke vragen die ik had gesteld. Samen met mijn collega's aan de heer aartsen over de corona schulden van van ondernemers en hoe dat binnen de belastingdienst

[0:20:03] allemaal in de it systemen en dergelijke.

[0:20:06] Wordt opgepakt.

[0:20:08] En de staatssecretaris die biedt aan om daar een technische briefing over te houden en dan zou ik zeer wel prijs op stellen.

[0:20:15] Dus was mijn voorstel.

[0:20:17] Redelijk steeds voort. Daar is geen bezwaar tegen. Dus dan gaan wij tenminste ik zie niet. Lijkt me niet gaan kijken hoe we dat kunnen organiseren en inventariseren of er ook hopelijk dan voldoende leden bij aanwezig zijn. Het tweede is van meneer slootweg en ik vraag mevrouw van dijk omdat meneer slootweg

[0:20:40] te voor te stellen.

[0:20:49] Het gaat. Het gaat over het commissiedebat van vanmiddag meneer.

[0:20:54] Staat vanmiddag een commissiedebat gepland en we hadden gisteren een ander debat, commissie debat daarnet en alle financieel woordvoerders elkaar die zeiden misschien is het verstandig om deze om te zetten in een schriftelijk overleg dat niet via de regeling gehoeven dat ook een eenmaal procedure kunnen zijn. Prima, enige opmerking die ik hierbij had ik zal begrijp dat de deadline vanmiddag vier uur is mijn verzoek zou zijn wat er morgenochtend negen uur te maken. Dat geeft even fracties die misschien overdag andere verplichtingen hebt ook

[0:21:19] de mogelijkheid er goede inbreng te leveren.

[0:21:23] Ik hoop dat ik het zo naam is. Evert jan.

[0:21:25] Dat klopt. Het ging inderdaad over ik hun

[0:21:29] dat dat zo.

[0:21:31] Ik zie veel non-verbale bevestiging. Jammer. Ik kan me natuurlijk verheugd op een middagje met u waar we maken er een schriftelijk overleg van en verzetten dan de geplande deadline op morgenochtend zodat iedereen

[0:21:44] de middag aan kan besteden.

[0:21:46] Dan brengt ons bij agendapunt twee en dat is de besluitenlijst van de vorige vergadering heeft iemand daar nog opmerkingen vragen of iets anders over te zeggen. Nee dan is ie bij deze vastgesteld dan de brieven lijst niet zo heel lang. Twee één pagina met acht zaken iemand daar iets over meneer idsinga.

[0:22:04] Brief. Nummer acht. Ik zou die willen betrekken bij het commissiedebat belastingdienst op zeven september.

[0:22:14] Dat kan gaan we die dus verwerken

[0:22:17] geen andere dan is de brieven lijst daarmee ook afgehandeld. Dat brengt ons bij de reeds geagendeerde stukken en brieven agendapunt virus, geannoteerde agenda van de eurogroep en informele ecofinraad van zevenentwintig en achtentwintig april. Dat hebben we geagendeerd voor het commissiedebat en dus voor schriftelijk overleg met inbreng datum. Morgenochtend brengt ons bij de voortgang wet en regelgeving agendapunt vijf wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten voorstel is om inbreng datum voor het verslag op drieëntwintig mei aanstaande vast te stellen. Dan bent u met mij eens gaan we doen agendapunt zes goedkeuring van het op achttien november tweeduizend vijftien tot stand gekomen verdrag tussen het koninkrijk der nederlanden ten behoeve van curaçao en de republiek malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

[0:23:02] ter bespreking

[0:23:03] of u vindt dat er voldoende informatie is om hun inbreng datum vast

[0:23:08] vertellen.

[0:23:08] Dat vindt u heeft u ook kunnen de voorkeur over ongeveer op welke termijn die inbreng datum moet zijn of kunnen we daar gewoon naar vrij inzicht. Want dat kiezen.

[0:23:19] Vierentwintig mei hadden wij bedacht, maar er zijn geen amendement op zie ik ze doen we dat vierentwintig mei gaan we naar de stukken in de brieven die als eerste een ondertekend door de minister van financiën agendapunt zeven antwoorden vragen van de commissie over de geannoteerde agenda voor de inzet tijdens de voorjaarsvergadering voor kennisgeving aannemen. Ja. Bent u met mij eens naar de brieven die als eerste zijn ondertekend door de staatssecretaris fiscaliteit. Een belastingdienst agendapunt acht is de uitvoering van de motie van het lid inge van dijk over onderzoek naar toepassing van de fiscale faciliteiten voor anbi's op verenigingen zou graag agenderen voor het commissiedebat. Nationale kwaliteit bent u met mij eens negen evaluatierapport van lunchen kent knip kunt public over het verlaagde btw tarief.

[0:24:02] De staatssecretaris schrijft in die brief dat zij wel een technische briefing zou willen aanbieden en ik zie daar twee vingers op meneer idsinga.

[0:24:09] Dan zou ik zeer gretig op in willen gaan. Zeer gretig zeker en hij staat ook geagendeerd voor het commissiedebat nationale fiscaliteit. Ik ben bang dat dat commissiedebat nu zo'n beetje uit zijn voegen barst van van onderwerpen. Dus ik zou willen voorstellen om eerst een technische briefing te houden daarnaar te kijken of er dan eventueel behoefte is aan een schriftelijk overleg of iets anders. En dan nog eens een keer terug te laten komen in deze vergadering.

[0:24:35] Houden in ieder geval aan. Dan ga ik even eerst verder met het inventariseren op de technische briefing. Maar ik zag meneer van der lee ook nog met een met een vinger.

[0:24:43] Ja ik wou ook graag een technische briefing en s. Maar ik zat te denken. Misschien is het nodig dat er nog een debat hebben over de toekomst van de btw en er zijn heel veel voortdurend op allerlei terreinen voorstellen om tarieven. De verschillende veranderen

[0:24:59] hebben natuurlijk van bij de belastingdienst gehoord

[0:25:04] hoe oud de ict is op dit terrein. Vier decennia. Ja, hoe gaan we daar nou precies mee verder. Dus maar dat kunnen we later moment

[0:25:15] van een schriftelijk overleg alleen lijkt mij onvoldoende zeg ik maar vast. Maar goed dat kunnen laten beoordelen.

[0:25:22] Meneer de jong.

[0:25:24] Voorzitter, mijn partij heeft er behoefte aan een technische briefing en ik vind het voorstel van de is heel sympathiek om daarnaar te kijken hier terug te laten komen. Hoe we het gaan behandelen heb begrip voor het standpunt van de heer van der leden zegt misschien een schriftelijk overleg niet voldoende, maar we beginnen met de uitkomst van een technische briefing. Wat mij betreft en dan terug op de pvv.

[0:25:41] Vandaag

[0:25:42] de technische briefing een goed idee. Ik vind het ook al interessante gedachte inderdaad wat breder over btw door te praten want anders misschien ook maar dat is dan verlaten. Interessant om te kijken van willen we voor debat eventueel ook een aantal wetenschappers et cetera spreken om het onderwerp goed te kunnen laden.

[0:26:00] Ja meneer idsinga.

[0:26:03] Voor alle duidelijkheid. Ik wil het niet af en toe met een, zoals ik die indruk heb gewekt, dan is dat niet niet terecht. Mijn mijn verzoek was een technische briefing en vervolgens op basis daarvan verder te kijken wat we dan precies gaan doen. Ik vind het ook prima alvast om een apart debat te gaan voeren over de toekomst van de btw, maar ik denk dat dit specifieke onderwerp al breed genoeg is om al een apart commissiedebat mogelijkerwijs over te houden of iso.

[0:26:32] Ik wil het volgende voorstellen. Wij gaan proberen op korte termijn een technische briefing te organiseren over dit over deze evaluatie en dat we dan op de procedurevergadering daar kort na eigenlijk een soort van voorstel doen hoe we omgaan met alles wat u zegt over nationale fiscaliteit en btw. Ik hoor mevrouw van dijk er wellicht willen we een of een wetenschap doet of rondetafelgesprek of wat dan ook misschien maar misschien is het goed om daar de volgende pvv dan even met elkaar

[0:27:01] je dat knopen door te hakken extra iso

[0:27:04] splitsing van debat. Alles kan uiteindelijk moet het voldoen aan uw manieren om de

[0:27:10] uw werk zo goed mogelijk te kunnen doen. We gaan proberen zo snel mogelijk die technische briefing in te plannen en komen er verder op terug

[0:27:16] agendapunt tien het antwoord op de vragen van de commissie over de kabinetsreactie evaluatierapport, fiscale beleggingsinstellingen en vrijgestelde beleggingsinstellingen voorstel is om dat voor kennisgeving aan te nemen. Dan bent u met me eens. Dan gaan we naar elf. Dat is de uitstel van de toezegging toezending van een reactie op de motie van de leden romke de jong en van ginneken over werkgevers beter faciliteren om hun werknemers ov abonnementen te verstrekken, ook voor kennisgeving aannemen agendapunt twaalf belastingheffing inwoners van nederland met een duits pensioen

[0:27:46] ter bespreking. Want wij hebben dit aangehouden. De vorige procedurevergadering en we hadden een schriftelijk overleg. Maar dat is daar is inbreng datum van verstreken. Dus even aan u de vraag wat ermee te doen. Meneer omtzigt.

[0:28:00] Ik heb het gewoon niet mee kunnen nemen in mijn drukte en het mijn excuses daarvoor want hij lag er wel zou graag willen betrekken bij een volgend debat over grensarbeiders of over pensioen of wat dan ook komt, zal ik nog een keer

[0:28:12] iets mee kan doen maar niet op stel en sprong.

[0:28:15] Heer de jong.

[0:28:16] Begrip voor het antwoord van collega omtzigt, maar we hebben wel vaker al uitleg over gehad van verschillende bewindspersonen en wij hebben meegenomen in het schriftelijk overleg van vijf april jongstleden.

[0:28:26] Wat u betreft is die afgehandeld. Als ik het zo mag vertalen. Andere mevrouw van dijk.

[0:28:31] We hebben nog geen antwoorden. Dus die zou ik graag eerst afwachten

[0:28:36] dat ze ook ook procedureel onhandige voorstel dan wachten de antwoorden af en dan komt ie toch weer op de procedurevergadering en dan kunnen we kijken wat we ermee doen. Heel goed dankuwel.

[0:28:46] Dan gaan we een stuk een brief die ondertekend zijn door de staatssecretaris toeslagen en douane agendapunt dertien antwoorden op vragen van de commissie over de altijd de wet politiegegevens bij de douane voor kennisgeving aannemen.

[0:28:57] Bent u met me eens

[0:28:58] dan

[0:29:00] ik zie toch een vinger van meneer te gaan.

[0:29:03] Ik zou deze willen betrekken bij een commissiedebat douane.

[0:29:07] Dus attenderen van commissiedebat te zijner tijd te plannen,

[0:29:10] De huurcommissie.

[0:29:13] Dan kan en heeft niemand bezwaar tegen gezien.

[0:29:15] Dus dan doen we dat

[0:29:17] stukken die als eerste ondertekend zijn door een andere bewindspersonen agendapunt veertien beantwoording van de vragen over van de commissie over het centraal economisch plan twintig, drieëntwintig door het centraal planbureau voorstel is om dat als u dat wilt te betrekken bij de behandeling van de voorjaarsnota.

[0:29:33] Logisch

[0:29:34] europa vijftien antwoorden op vragen van de commissie over het vizier zevende wijziging administratieve samenwerking, richtlijn belastingen voorstel om dat voor kennisgeving aan te nemen.

[0:29:44] Ja. Agenda zestien toezeggingen gedaan tijdens het debat over de toekomst van de euro op negen maart twintig, drieëntwintig agenderen voor het commissiedebat van vanmiddag en dus voor het schriftelijk overleg. Bent u met mij eens. Amendement zeventien lijst met uw voorstellen ook meneer van der lee agendapunt zestien nog denken.

[0:30:02] Ik sluit niet uit dat ik er ook op terug wil komen bij het eerstvolgende ecofin debat en dat is volgens mij de week.

[0:30:07] Is dus dat het dan officieel agenderen voor het voor mij formele. Ik vind eurogroup voor de formele commissiedebat. Ja dat kan dan doen we dat

[0:30:21] brengt ons bij agendapunt zeventien lijst met uw voorstellen met dank wederom aan de ondersteuning, want u heeft daar een aantal behandeld voorstellen en vraag is of u die wilt volgen, zoals voorgesteld dat wilt u ook dus dankuwel

[0:30:33] fijn

[0:30:35] agendapunt. Achttien is de uitvoering van de motie kunnen van omtzigt over het cpb verzoeken een studie te doen naar de risico's van de torenhoge mondiale schuldenlast, de schulden cyclus en het beperken van de gevolgen van de schulden crisis.

[0:30:48] Het voorstel is om de risico rapportage van het cpb af te wachten voordat we kijken of we verder verzoeken moeten indienen. Ik kijk even rond of iemand daar wat over zeggen. Mevrouw budel.

[0:30:59] Dat zou ik het toch niet op die manier willen doen. Ik snap dat deze motie in deze hoedanigheid mogelijk erg breed is een groot

[0:31:07] maar dan zou mijn voorstel zijn en ik kijk ook naar collega's om zich met wie ik samen deze motie heb ingediend. Hoe zou dan bijvoorbeeld de situatie eruitzien bij het smelten van de financiële markten als een centrale banken de fed, de ecb en de baby j volt. Een groot deel van de staatsschulden kwijtschelden. Wat zijn de gevolgen. Ik vind dit toch wel een scenario wat ik zeg ik noemde gisteren het woord een zwarte raad. Maar eigenlijk is het een geiser neushoorn. We weten heel lang van deze schuldenberg en we doen er geen analyse op.

[0:31:38] Dat vind ik wel zorgwekkend.

[0:31:40] Zegt u daarmee dat hij verwacht dat de risico rapportage van het cpb daarin onvoldoende antwoord,

[0:31:45] Ja. Een specifiek op op dit dossiers.

[0:31:48] En wat en wat zou u dan willen willen voorstellen.

[0:31:51] Maar misschien kunnen we een aantal specifieke vragen maken, zodat de verkenning van het cpb duidelijker wordt. Maar wat mij betreft één van de dingen die van mij heel erg belangrijk is is wat wat zijn de gevolgen als de drie grote centrale banken een significant deel van de schuldenberg haas kwijtschelden. Wat is de impact.

[0:32:13] Er zou eigenlijk een aantal wat specifiekere vragen willen stellen.

[0:32:17] Dat is er nog één ding. Maar misschien hebben andere collega's ook gewoon specifieke vragen want ik kan me voorstellen, want zonder namens een aantal andere hier zich daar ook zorgen om maken, zodat het cpb ook helpen om in ieder geval van zo'n grote opdracht nagaan wat specifiekere opdracht.

[0:32:33] Met elkaar

[0:32:35] in mijn linker oor komt het woord voorbereidings groep boven. Maar het is handig om dan even met een paar mensen met de staf samen om en daar inderdaad even een plan van aanpak. Ik zie meneer in vergadering.

[0:32:47] Maar ik snap de vraag van mevrouw groene kan wel.

[0:32:51] En u bent en ik heb er zelf ook een paar. Ik dacht dat non-verbaal op te vangen dan fijn dat u daar dan inderdaad.

[0:33:00] Naam ik de motie namens de heer omtzigt. Ik weet niet of.

[0:33:03] De heel fijn als er meer mensen mee doen. Ik zit zelf gewoon niet. Geef ons even een royaal mandaat als voorbereiding van het kan ook zijn dat je terugkomt zich voornaam dat je dat we ook met cpb in overleg gegaan en dat ze dat je uitkomt, zegt van we gaan twee andere wetenschappers vragen daar een wat grotere peper over te schrijven. Het gaat erom dat we een wat onafhankelijk advies hebben wat er gebeurt er als ik weet echt niet kan hebben we ook geen dwangmiddelen. Dus als als deze commissie dat toestaat. Dan doe ik graag mee.

[0:33:30] Volgens mij is commissie al blij als er inderdaad een aantal mensen gewoon zich hierover deze grote vragen buigen en kijken hoe we daar enige houvast in antwoorden op kunnen krijgen. Dus fijn dat u zich daar voor aanbiedt. Alledrie. En dan fijn dat de staf daar met u over mee kan denken om de volgens de en dan komt het wel weer terug op de

[0:33:46] dure vergadering met een voorstel denk ik. Fijn

[0:33:50] we naar agendapunt negentien als de uitvoering van de motie slootweg grinwis over onafhankelijk advies vragen over welke barrières zou zijn voor een geïntegreerde europese kapitaal.

[0:33:57] Daarom markt unie.

[0:34:00] Daar was ons idee om daar met een voorbereidings groep en die motie in de hand te kijken hoe we die we daar vervolg aan kunnen geven en zowel de heer slootweg als de heer grinwis heeft al gezegd dat hij daaraan mee wil werken. Ik weet niet of er nog anderen zijn die daar zich over willen buigen,

[0:34:19] niet hier aan tafel. Mevrouw buurman.

[0:34:21] Dit is wel een van de dingen die kapitaalmarkt die gaat me wel ja. Ik maak mijn tijd voor. Ik vind het wel belangrijk.

[0:34:29] Dan schuiven we uw name ook bij deze voorbereidingen voor fijn dankuwel en ook daar zullen we dan zichtbaar. Een een voorstel uit te ontvangen in een volgende

[0:34:38] die of geen.

[0:34:40] We gaan even verder. Mensen arbeid. Twintig is de aanbieding van het advies herstel van vertrouwen en aanhoudende zorg van bestuurlijke adviesraad kinderopvangtoeslag zogenoemde bak ook daar bespreking. De voorzitter van de bac geeft het aan of doet het aanbod om zijn eindadvies toe te de commissies eindadvies toe te lichten? Wat vindt de commissie daarvan deze kamercommissie? Mevrouw van der.

[0:35:07] Wij zouden graag de gesprek kunnen.

[0:35:10] Ik zie dat non-verbaal instemming gaan we proberen om dat te organiseren voordat de volgende voortgang

[0:35:16] rapportages voor weer door u wordt besproken.

[0:35:19] Meneer omtzigt.

[0:35:20] Goed idee is gesprek openbaar.

[0:35:24] Hadden we wel zo

[0:35:27] onze lijn als kamercommissies zoveel mogelijk leggen we pas toe of leg uit zoiets ga dus dan gaan we organiseren en dan doen we weer een rondje. Wie daarbij aanwezig wil zijn agendapunt eenentwintig het aanbod van de raad van state over een voor een gesprek over advisering bij onafhankelijke begrotings rapportage. Nou ook daar is weer de vraag gewenste kamercommissie daar ook in te gaan op dat aanbod.

[0:35:57] Ik zie ik zie nog geen een paar enthousiaste.

[0:36:01] Ja meneer van der lee.

[0:36:04] Wel moet er dan wel even goed checken of er voldoende leden dan echt daadwerkelijk kunnen op de datum een beetje hand als ze uitnodigen en we zijn er niet.

[0:36:12] Dus ik vat dit of het hier of daar iets hier. Ja, we gaan aan de slag met het proces. Wat begint met het inventariseren hoeveel mensen daarbij

[0:36:23] de bezig kunnen zijn en daar hebben we ook afspraken over. Makkelijk zat

[0:36:29] de tweeëntwintig is mandaat van de voorbereidings groep intern onderzoek u en cbs de. Er is een startnotitie voor gemaakt en de voorbereidings groep. Mevrouw van dijck, mevrouw paul en meneer, als er kan voor de vraag is of deze commissie het goedvindt om het mandaat zoals voorbereidings groep heeft beschreven. Hoe noem je dat te bevestigen? Vast te stellen

[0:36:55] is geen bezwaar tegen kunnen we daarmee meneer heijne.

[0:36:58] Zitten. Het punt drieëntwintig, een auto. Dan heb ik een puntje winter.

[0:37:04] Er zijn we

[0:37:06] van de voorbereiding groepen dit

[0:37:09] daar wordt hard gewerkt in deze kamercommissie mag ook wel eens

[0:37:13] nog een keer gezegd. Agendapunt drieëntwintig is inderdaad een voorbereidings groep inzake het inwinnen van informatie over fiscale behandeling uber. We hebben de vorige procedurevergadering al over gehad. En toen bleek eigenlijk toch wel die voorbereidings groep wel heel smalle vertegenwoordiging van deze kamercommissie te zijn. Dus de vraag. Vandaag was, kunnen we daar nog wat te verbreding in aanbrengen of of niet. Meneer heijnen.

[0:37:38] Dat ook op de agenda. En toen dacht ik laat laat ik me aanmelden als de rest van commissie dat ook vindt dan toekwam mee.

[0:37:45] Daarmee krijgen we in één klap een veel bredere vertegenwoordiging dank aan de heer ervoor dat aanbod. Ik ik zie dat de commissie daar met beleid. Want dan kunnen we er een volgende stap in innemende daar voorbereidings groep daarmee verder.

[0:38:02] Fijn.

[0:38:03] Dat brengt ons bij agendapunt vierentwintig de reeds geplande commissiedebat. De wetgevers overleg en nota overleggen.

[0:38:11] Heeft iemand daarom vragen van opmerkingen over

[0:38:16] de commissie debat van vanmiddag is een schriftelijk overleg geworden. Maar dat we nu al een keer gezegd hebben we het vijfentwintig zijn er nog te plannen. Commissiedebat, de wetgeving overleggen en nota overleggen iemand daar iets over te melden? Nee, dan komen wij de overige commissiedebatten bij agendapunt zesentwintig

[0:38:37] en dan ga ik u even uw aandacht vragen naar de overige activiteiten. Op elf mei hebben we een openbare technische briefing over de in over de herstel operatie over de aanvullend wetsvoorstel inzake de herstel operatie

[0:38:56] en de vraag is even in hoeverre u daarmee snelheid wil creëren. Want is de eerste week na het meireces. Dan is dat dan is die technische briefing en de vraag is of u dat we het voorstel snel behandelen. Want dan gaan we van soort dingen in potlood.

[0:39:14] Maar ik zie dat de meeste leden daar nog niet helemaal over na hebben gedacht als niet erg. Dan komen we daarop terug. Maar dan vraag ik uw aandacht was voor meneer van der ree.

[0:39:22] We hebben al heel lang gewacht natuurlijk een regeling. Dus ik denk wel dat als het even kan tempo moeten maken.

[0:39:28] Het sleept die zin al best wel lang. Dus ik heb er nog kunnen kijken als jullie alvast planningen maken snelste scenario en minder snel scenario.

[0:39:39] Dan kunnen we misschien beginnen met een klap op geven.

[0:39:43] Mevrouw snelheid, maar wel ook de kwaliteit. Want de raad staat heeft natuurlijk ook best wel wat dingen teruggelegd. Dus dat het een beetje mijn aarzeling om te snel te roepen. Doelman snel achteraf denken hadden we het maar iets.

[0:39:58] Ik hoorde de woorden dubbele boodschap is en dan gaan we dit in die twee boodschappen verder uit voorbereiden en dan komen naar een volgende procedurevergadering bij u op terug

[0:40:07] agendapunt zevenentwintig zijnde wetgevingsdebat en een tweeminutendebatten en vast niemand iets over te vragen, want dan gaan we naar agendapunt achtentwintig ter informatie. Alle plenaire debatten en dertig geleden debatten die je op de agenda zijn gezet en agendapunt negenentwintig zijn er nog niet beantwoorden. Commissie brieven.

[0:40:30] Meneer omtzigt.

[0:40:33] Voorzitter, ik zou echt vier, vijf, acht en tien binnen een week of drie beantwoord zien.

[0:40:39] Vier vijf, acht en tien,

[0:40:40] Is omdat alle drie aan de orde komen in debatten die in mei geagendeerd staat, zowel fnv als hoe het staat met afhandeling van

[0:40:51] ongekend onrecht

[0:40:53] en een aantal van die verzoeken staat echt wel heel lang, zoals nummer tien staat echt al zo lang dat ik denk van jongens ik kan niet.

[0:41:02] Ik zie geen bezwaar. Dus dan gaan wij een gecombineerde appel.

[0:41:07] Die dan graag gewoon alles beantwoord voor de volgende procedurevergadering over drie weken is dan.

[0:41:15] Meneer,

[0:41:15] Van volgens mij is elf geduurd.

[0:41:21] Vier, vijf, acht en tien ik.

[0:41:23] Maar van leveren ander punt namelijk die heeft inmiddels beantwoord. Ja.

[0:41:28] Dat klopt.

[0:41:29] Die daar sowieso af.

[0:41:31] Dan nog. Ik had ik had gehoopt dat meneer slootweg hier was voor punt één. Er is gevraagd van hoe gaan we is het mogelijk

[0:41:41] om de rapporteur jaarverslag en slot werd financiën en nationale schuld, en als meneer slootweg om die tijdens het plenaire verantwoordingsdebat spreektijd te geven. Als rapporteur

[0:41:55] die brieven zijn het presidium gestuurd en daar is ook alweer antwoord op en op zichzelf. Vind het presidium dat oké dus dan is het denk ik aan meneer slootweg in overleg met uw commissie om te kijken of en hoe daar invulling aan gegeven kan worden. Maar als mevrouw van dijck dat daardoor kan geven.

[0:42:14] Dan hebben we nog een agendapunt. En dat gaan we besloten doen. Dus ik ga tenzij iemand nog een opmerking wil maken in het rondvraag puntje waar ik geen meneer omtzigt.

[0:42:28] Ik zit een beetje een maken met de

[0:42:32] het voorstellen die bij de voorjaarsnota rondzwerven. Maar daar kunnen we ook geen vragen over stellen. Maar die komen wel maar ik zal alvast willen aankondigen dat als dit wederom in een domein komt van

[0:42:44] bepaalde belastingverhoging die in conflict komen met bestaanszekerheid hier

[0:42:51] dat ik daar wel graag een reactie op zou willen hebben van het scp

[0:42:55] over wat dit met burgers doet van.

[0:42:57] Maar we gaan niet speculeren op basis van een krantenbericht. Het lijkt me manier goed om daar nu als commissie besluit over moeten nemen. Volgens mij is het handig om gewoon af te wachten wat er komt en dan besluiten op basis daarvan wat we ermee doen. Dat moeten doen.

[0:43:12] Ja maar als je een toelichting iemand tot vragen dan dan kom ik met een nieuwe procedure op de lijnen. Maar daar eindigt die wel.

[0:43:21] Dan snap ik heel goed hoor. Maar volgens mij heeft gewoon niet zozeer om te gaan bedenken wat er allemaal kan en wat we allemaal willen meneer elkaar.

[0:43:28] Dan kan ik mijn verzoek van zojuist ook herhalen dat ik even wat inzicht willen hebben van wat die data nou precies zijn. Ik heb ik heb het in ieder geval niet helder op het netvlies, zodat we dan ook kunnen weten van oké.

[0:43:38] Sorry acht juni een debat.

[0:43:41] Een debat. Oké. En.

[0:43:43] Ja

[0:43:44] maar ik heb ik heb de voorzitter van de commissie rijksuitgaven net horen toezeggen dat wij nog even u de overzichtje sturen ter herinnering aan het nu gepland is. Dus ik denk dat ligt klaar. Ergens. Dus dat dat krijgt u dan. En inderdaad mochten mocht er nou stukken komen waarvan u zegt daar wil ik wel mee als het een eenvoudige en urgente vraag is dan kunnen we gewoon enorm

[0:44:07] duren hebben.

[0:44:10] Ik let ik let op let op de mailbox meneer van der lee.

[0:44:14] Ik zou opzich wel willen vragen om een reactie te hebben van het kabinet op publicatie in de ecb over het mislopen van anderhalf miljard aan erfbelasting is voor een belangrijk deel gekoppeld aan de borg en we zijn bezig die wens behandelen initiatiefwet behandeling en ik weet nog niet wanneer de tweede termijn komt, zeker na het reces,

[0:44:35] maar er zijn allerlei andere belangrijke debatten voorzien over stikstof groningen voorjaarsnota. Dus ik zou wel een reactie willen hebben van het kabinet op dat sgp artikel.

[0:44:45] Eigenlijk meenemen bij de verdere behandeling van de initiatiefwet.

[0:44:48] Dus eigenlijk een commissie regeling van werkzaamheden puntje.

[0:44:52] Is nog.

[0:44:55] Ik kijk even rond en het is een kabinetsreactie over het algemeen is dat niet datgene wat de meeste weerstand bij andere.

[0:45:03] Daarom roept dus

[0:45:05] en op welke termijn zou je daar een reactie op willen hebben.

[0:45:07] Meneer, ik zou dit het liefst hebben we voor afgaand aan het vervolg van het debat en ik weet niet wanneer dat wordt ingepland. Dus maar dat zal zeker drie weken zijn. Ik ik verwacht niet naar de week na het meireces.

[0:45:21] Drie vragen uiterlijk in de eerste week aan meijeren.

[0:45:24] Ja,

[0:45:25] als richt lijn goed dan ga ik vragen of de openbaarheid heeft tijdelijk kunnen opheffen.