Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Buitenlandse Zaken

[0:00:01] Ik open hierbij de procedurevergadering van de vaste kamercommissie buitenlandse zaken.

[0:00:08] We hebben weer een heleboel zaken op de agenda staan. En dan gaan wij puntsgewijs doorheen. Allereerst

[0:00:17] voorstel van mevrouw teunissen punt een overzicht. Commissie regeling van werkzaamheden.

[0:00:24] Cijfer zoekt een brief

[0:00:27] over diepzee mijnbouw voor tien mei naar de kamer te sturen. Zij is hier niet aanwezig om dit verzoek toe te lichten, maar ik ook met de schaduw naar de heer de roon. Volgens mij kunnen we dat

[0:00:36] accepteren, dus laten we dat verzoek doorgeleiden naar het kabinet.

[0:00:41] Ik wilde nog wel dit van zeggen dat er geen standpunt van mijn fractie ook echt van belang is om onze standpunt over het onderwerp te kunnen bepalen en dat kader vind ik het merkwaardig dat nu en de fracties van voeren van partij voor de dieren ook al bij v motie heeft ingediend of gaat indienen vandaag

[0:01:02] gewoon verzocht wordt aan de game zich actief uit te spreken tegen de op mijn mijn fractie zal er dus per definitie tegen.

[0:01:09] Zijn.

[0:01:10] Omdat de eerste het regeringsstandpunt willen weten. Ik wil toch even opgemerkt.

[0:01:17] Heldere, heldere opmerkingen en

[0:01:21] het zal vast bij de behandeling van de motie zullen meerdere partijen zich daar over uitspreken.

[0:01:26] Dan gaan we naar punt twee de brieven lijst

[0:01:32] zijn er opmerkingen bij pagina één

[0:01:36] pagina twee.

[0:01:39] Dan is dat bij deze vastgesteld. Dan gaan we door naar de activiteiten van de commissie agendapunt drie

[0:01:46] op voorhand daar twee aandachtspunten bij het eerste is dat het voorstel is om op

[0:01:52] eenentwintig juni een strategische procedurevergadering toe te voegen aan de agenda

[0:01:57] en het tweede is dat op zeven

[0:02:02] op zes juli dat het commissiedebat. China is ingepland. Dus dat kan

[0:02:07] bij deze kan dat alsnog voor het zomerreces plaatsvinden en dat is volgens mij is dat mooi

[0:02:12] zijn er verder opmerkingen bij het activiteiten schema of er nog te plannen activiteiten.

[0:02:19] De heer dr.

[0:02:20] Dat commissiedebat china. Nu is er weer een nieuw stuk van de mivd uitgekomen. Een jaarverslag waarin het grootste gevaar van china zijn de gebied nog weer eens uitvoerig uit de doeken werd gedaan. Ik vroeg me af, kunnen wij dat ook bij ons commissiedebat gaan. Betrekking tot moeten we eerst afwachten wat defensie, commissie verhapstukken hierover kijk ook even naar de griffier.

[0:02:47] Die het voortouw willen houden of het overdragen aan ons over te dragen.

[0:02:53] Na. Ik denk dat is bij defensieve commissie binnengekomen natuurlijk wel zo dat de mivd rapport dat dat per definitie bij de commissie defensie behoort, maar wij zijn vol commissie neem ik aan en kunnen we het in die hoedanigheid ook vragen om het bij te zien. Het debat niveau te attenderen of.

[0:03:12] Vertrekken,

[0:03:12] Daarbij te betrekken,

[0:03:15] Ja, dat betrekken attenderen.

[0:03:18] Nee maar dat dat het daarbij betrokken wordt.

[0:03:22] We gewoon proberen elke.

[0:03:24] Dat wordt geprobeerd

[0:03:27] andere, de heer van.

[0:03:29] Ja, ook even over china debat. Want ik zag natuurlijk de datum. De laatste dag voor het zomerreces

[0:03:35] en ik ga ervan uit. Dat alles is geprobeerd om het eerder te doen want er is natuurlijk wel weer een risico op die laatste dagen.

[0:03:42] Gelet ook op wat.

[0:03:44] Minder stabiele politieke situatie toch van alle speelt en risico bestaat dat. Het gaat de fusie door hebben we het er gebeurt van alles in het haagse

[0:03:56] maar los. Even van de laatste kamerdag is sowieso een heel ingewikkelde dus

[0:04:06] maar ik neem aan dat er echt geen andere optie was of of kan er toch nog iets eerder.

[0:04:13] Nee dus rekenen. We kunnen altijd vragen om nog een uiterste inspanning te doen want het is inderdaad zo is per definitie een hele hectische avond met alle tweeminutendebatten en het is ook met meerdere bewindspersonen natuurlijk die misschien dan ook

[0:04:27] maar ik denk dat het uitstel is geprobeerd. Dus dan is aan ons de vragen als commissie. Als dit de enige datum is, hebben we het dan liever na het zomerreces of op dit moment. Ik zie.

[0:04:39] Die is.

[0:04:40] Drie ministers van met buitenlandse zaken,

[0:04:43] Met elkaar is

[0:04:45] als.

[0:04:51] De heer de roon,

[0:04:53] Ik vraag mij af zouden we het niet tot een nota overleg kunnen bombarderen, waardoor dan ook de maanden vrijkomen op de plannen.

[0:05:03] Om dat voor te stellen.

[0:05:06] Ja. Beschikbare datum.

[0:05:09] Het is reeds geprobeerd ook omdat te doen. Maar misschien dat laat zich vanuit onze zijde even qua qua voorkeuren liever die donderdagavond dan na het reces.

[0:05:19] Mocht het kunnen met twee van het niveau van buitenlandse zaken moeten bijzijn, maar als het met twee van de drie ministers wel zou kunnen op een datum eerder dan heeft dat onze voorkeur. Want volgens mij kan.

[0:05:34] Dat als als vraag.

[0:05:39] Dan gaan we naar agendapunt vier

[0:05:43] uitnodiging van het parlement van litouwen voor een bijeenkomst van de voorzitters van parlementen van de lidstaten tot juli.

[0:05:53] Het voorstel is het inventariseren of de commissie één of meerdere leden wenst af te vaardigen.

[0:06:00] Ik zie op dit moment nog geen mensen die hun hand opsteken. Maar dat wordt via de mail wordt dat geïnventariseerd

[0:06:08] dan aangehouden brief. Het antwoord op de vragen van de commissie over nederlandse is, is het in de sahel en west afrikaanse kust staat een voorstel is om dit aan te houden.

[0:06:16] Dan gaan we naar agendapunt zes uitvoering van de motie van de leden sjoerdsma van der staaij

[0:06:22] waarvoor geldt dat die hebben we in de vorige pvv besproken. Dat staat ook in de nota. Dus dat tot besluit is daar maar dat

[0:06:30] moesten formeel nog een keer op de agenda staan, maar het voorstel is om wat er in de nota staat om dat op die manier uit te voeren. Ik zie hem knikken. Dus dat is mooi

[0:06:39] dan agendapunt. Zeven wijziging van de begroting staat van ministerie van buitenlandse zaken.

[0:06:44] Het voorstel is om de inbreng datum voor de feitelijke vraag vaststellen op dinsdag negen mei

[0:06:51] leden gaan akkoord en datzelfde geldt voor ook onder zeven staat

[0:06:58] ook nog een brief vermeld om dat te betrekken bij de tweede incidentele supplementaire begroting.

[0:07:05] Dat is ook akkoord. Dan gaan we naar agendapunt acht en geïntensiveerde aanpak ongewenste buitenlandse inmenging

[0:07:11] voorstel is om een schriftelijk overleg te houden en de datum in vast te stellen op elf mei.

[0:07:19] Mijn mijn persoonlijk voorstel zou zijn om eens een weekje later doen omdat het meteen de week na het reces is wil best wel dingen hebben en ik hier wel serieus over zou willen nadenken. Dus dan kunnen we dat misschien op achttien mei.

[0:07:32] Zetten,

[0:07:34] Dan agendapunt negen toezeggingen gedaan tijdens het commissiedebat over expositie van elkaar personeel.

[0:07:40] Het voorstel is om die brief die is betrokken bij tweeminutendebatten institutioneel racisme

[0:07:47] dan agendapunt tien, een belangrijke artikel honderd bijdragen aan u voor in bosnië

[0:07:55] drie voorstellen inbreng datum voor de feitelijke vragen vaststellen op elf mei technische briefing organiseren en het commissiedebat te agenderen conform artikel honderd procedure en om dat voor het zomerreces te doen want deze missies aan oktober starten. Dan zijn we wat dat betreft mooi op tijd

[0:08:14] kan

[0:08:15] de commissie instemmen met dit voorstel.

[0:08:17] De heer sjoerdsma,

[0:08:21] Waarbij ik graag over de technische briefing een opmerking willen maken dat

[0:08:27] wat mij betreft de technische briefing niet hoeft te zijn het

[0:08:32] kort oplezen van de kamerbrief. We hebben gekregen.

[0:08:37] Maar aanvullende informatie en het liefst aanvullende informatie die dan niet beschikbaar is en openbare bronnen.

[0:08:43] Dus als het gaat over over de risico's en dat soort zaken. Daar ben ik het meest in geinteresseerd in de technische briefing zijn altijd goed en we hebben altijd gelegenheid tot vragen stellen. Dus daar heb ik geen kritiek op. Maar het eerste half uur is vaak toch een samenvatting van datgene wat de leden al hebben gelezen

[0:08:58] en ik hecht wel echt aan de meerwaarde die in het verleden werd geleverd door

[0:09:04] de mivd en andere. Maar goed dit is niet de meest spannende missie alle tijden, maar de politieke kant en de politieke risico's van deze missies ook wel interessant vinden om uitgebreid te horen,

[0:09:15] De heer de aanvulling. Ik zou dit willen ondersteunen en ik zou toch vindt dat het ook goed als ambassadeur. De nederlandse ambassadeur daarbij aanwezig is en het kan ook virtueel

[0:09:26] en ik hebben een keer gehad met toenmalig ambassadeur van nederland in irak aan de vooravond van weer een verlenging van de missie. Daar was ook na de verkiezingen voor tielen. Politieke situatie is dan ook fijn van een

[0:09:39] ambassadeur dan de laatste stand van zaken te horen,

[0:09:43] Dat is even de vraag van de heer sjoerdsma zegt ik wil graag een technische briefing die gaat over de

[0:09:51] over de risico's en een aanvulling is ter informatie wil hebben. Wilt u daarbij ook de ambassadeur uitnodigen of wilt u een aparte sessie met de ambassadeur.

[0:09:59] Die.

[0:10:02] Dan de heer roon,

[0:10:03] Ja akkoord met de voorstellen van de vorige sprekers en mijn vraag is nog even of voor die fase twee. Dus dat technische briefing en dat commissie misschien data in potlood een goed. Dan kunnen we dat noteren.

[0:10:20] Dus dat dat wordt zo snel mogelijk wordt dat ingepland en wortels met potlood in de agenda zetten, gezien de korte periode tot het zomerreces, maar ik stel vast dat met de opmerkingen van de heer sjoerdsma waar iedereen het zeer mee eens is om dit voorstel als zodanig vast te stellen

[0:10:38] dan agendapunt. Elf uitvoering van de motie van de leden van dijk en hammelburg

[0:10:44] over te inventariseren of dat nederlandse en europese goederen in vijandelijke wapens terechtkomen. Voorstel is om dit te agenderen voor de commissie debat van twintig april

[0:10:55] dan agendapunt twaalf toestemming voor deelname aan de technische briefing over modificering gisteren al geweest ter informatie

[0:11:04] dan agendapunt. Dertien appreciatie van aangehouden motie van het lid sjoerdsma.

[0:11:11] De voorstel is om dat te betrekken bij de verdere behandeling van de motie.

[0:11:15] Akkoord,

[0:11:16] Dan agendapunt. Veertien uitstel van de een uitstel van een reactie op de motie van deze sjoerdsma van der lee over het buitenlandbeleid richting grote autocratische mogelijkheden herijken voorstel is om deze uitstelbrief ter informatie aan te nemen, dan zie dat er een leden op wil reageren.

[0:11:35] Ik zou toch fijn vinden om te weten wanneer we dan wel eens krijgen. Dat was het alleen maar een uitstel.

[0:11:42] Zodat erin volgens mij even uit mijn hoofd stond dat het voor het zomerreces zou zijn. Ieder niveau dat

[0:11:48] ik weet niet de letterlijke formuleringen een uiterste inspanning om of zoiets, maar niet de intentie om het voor het zomerreces,

[0:11:54] Dan zouden we nog bij het china debat mee kunnen nemen

[0:11:59] als die op zes juni staan,

[0:12:00] Ja.

[0:12:03] Dus dat

[0:12:05] omdat we een debat hebben zou inderdaad de wens zijn om dat voor het zomerreces te doen.

[0:12:10] Oké.

[0:12:15] Agendapunt vijftien. We gaan naar de vertragen lijsten van verdragen in voorbereiding voorstel ter kennisgeving aan te nemen

[0:12:21] waarin op het zestien rapportages over de stand van zaken, parlementaire goedkeuring van verdragen. Ook het voorstel om dit ter kennisgeving aan te nemen

[0:12:28] dan agendapunt zeventien de geannoteerde agenda voor de ergens in april is reeds geagendeerd voor het commissiedebat dat vandaag plaatsvindt.

[0:12:37] Agendapunt achttien signalering raad buitenlandse zaken ook kwestie betrekken bij het commissiedebat dat vandaag plaatsvindt.

[0:12:43] De heer shirts dank mag ik mag ik mag ik wederom mijn complimenten geven voor signalering is een heel fijn.

[0:12:50] Mag ik een klein verzoek neerleggen mij bereikte dat er ook in brussel gesproken wordt over het

[0:12:57] ontdooien van het investeringsbedrag

[0:13:01] tussen china en de europese unie

[0:13:04] een gewoon een verzoek of daarbij de volgende erbij zet van daar zou ik ken ik op tafel liggen of daar dan wat uitgebreidere analyse over zou kunnen kunnen komen. Het best een best een groot dingen en ik denk dat zomaar is dat niet op de officiële agenda staan.

[0:13:20] Alle verzoeken en ik zie ook de rest van de leden knikken dan agendapunt. Negentien

[0:13:27] verslag van de winter vergadering tweeduizend, drieëntwintig van de ovse

[0:13:31] de betrekken bij het nog een commissiedebat over een

[0:13:35] dan twintig verslag van de honderd zesenveertig ter zitting van de assemblees van de interparlementaire unie, tenzij gewenst betrekken bij het

[0:13:45] het commissiedebat awvn, wat nog in het najaar zal worden ingepland.

[0:13:50] Dan gaan we naar agendapunt eenentwintig de openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen, waarbij ik opmerk dat agenda op dat punt zeven dat die brief. Inmiddels is ontvangen

[0:14:02] zijn hier nog

[0:14:03] andere opmerkingen dan wel

[0:14:06] vragen over zo niet, dan gaan we naar de rondvraag.

[0:14:11] Iemand iets voor de rondvraag.

[0:14:14] Zo niet, dan sluit ik het openbare deel van deze vergadering gaan we naar het besloten gedeelte.