Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Ontwikkelingen rondom het coronavirus/pandemische paraatheid

[0:00:00] De goede middag allemaal welkom bij de commissie debat van de vaste commissie voor volksgezondheid, welzijn en sport het. We hebben het over de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de premies paraatheid

[0:00:11] welkom aan de collega's welkom en de mensen thuis en mensen tribune wou ik zeggen maar die zijn er niet bijna niet eentje

[0:00:21] welkom bij de ministers. Misschien is het goed.

[0:00:27] Minister helder die vanochtend in de procedurevergadering was er nog even

[0:00:31] een misverstand over denk ik inmiddels dat zij hier niet zou zijn. Maar ze is wel dus u bent meer dan welkom natuurlijk. Maar misschien is het goed als u dat nog een.

[0:00:40] Dordrecht,

[0:00:41] Dankuwel. Voorzitter was inderdaad kennelijk een misverstand. En ik weet wel hoe dat in is gekomen. Daar heeft een tijd een reservering voor vanmiddag in mijn agenda staan dat niet beschikbaar zou zijn

[0:00:51] die in het reces opgeheven en daar was kennelijk vanochtend nog onduidelijkheid over dus excuses daarvoor. Maar ik heb mijn de agenda vrijgemaakt en ik ben ik ben gewoon beschikbaar. Dus.

[0:01:05] Heel fijn denk ik. Welkom, welkom ook kuipers natuurlijk. We hebben vier minuten spreektijd per fractie en daarbij horende ook acht interrupties en acht interrupties doe ik dat altijd acht totaal dus zowel bij elkaar als.

[0:01:22] Bij.

[0:01:24] Bij de regering. Dus u kunt er acht bij elkaar doen. Wanneer heeft u er geen meer over om bij de regering te doen. En andersom. Ik leg het altijd mij expliciet uit want u geeft geen advies bij. Ik geef geen adviezen bij. Nee. En ik ga proberen het debat om zes uur van achttienhonderd uur, zes uur vanavond te laten stoppen, maar laten we maar snel beginnen en dan geef ik graag het woord aan meneer verhagen namens bv.

[0:01:55] Heel goed voorzitter,

[0:01:57] Voorzitter, het achterhouden van informatie is onwenselijk en zelfs wettelijk verboden.

[0:02:02] En nu blijkt dat er wel degelijk een desinformatie operatie was door een clandestiene corona club die samen met het ministerie van vws onschuldige burgers sensibiliseren.

[0:02:11] Graag hoor ik van de minister weer in de denktank desinformatie datum hoe het kabinet invloed uitoefenen. Wat deze mensen allemaal hebben gedaan en op basis van welke wettelijke grondslagen dit mogelijk was

[0:02:22] en hoe kan het dat er mensen zowel in de denktank desinformatie als in het d als in de covid negentien onderzoek zijn subsidie commissie van zon en meezitten, maar van sommige ook nog eens commerciële of persoonlijke belangen hebben.

[0:02:34] Wat vindt de minister van het oordeel van het adviescollege openbaarheid in informatie huishouding dat vws categorisch informatieverzoeken weigert en daar bovendien een onwettige motivering voor geeft,

[0:02:45] is de minister eindelijk bereid om de bewaarde opnames. Maar voor regionaal inmiddels naar de rechter gegaan vrij te geven en gaat de minister stoppen met zich verschuilen achter het belang en goed functioneren van de staat, aangezien deze voor scholings komt niet gebruikt mag worden om informatie permanent achter te houden.

[0:03:04] Voorzitter, het cbs rapporteert mysterieuze oversterfte in twintig, tweeëntwintig, die niet toe te schrijven valt aan covid negentien. Waarom blijft de minister weigeren om deze oversterfte mee te nemen in traject drie van het onderzoek kan de minister zijn antwoorden op de vragen van definitief over de bajes in de doodsoorzaken registratie van het cbs verduidelijken

[0:03:24] is dit nu een geautomatiseerd proces of niet? Kunnen we uit de methodiek van de doodsoorzaken registratie concluderen dat de onderliggende doodsoorzaak van een patiënt met bevestigde of vermoedelijke covid negentien. Dus eigenlijk altijd koop. Het negentien is, ongeacht de aanwezige andere comorbiditeit. Waarom is de translation tabel van de software niet openbaar en verschuilt het cbs zich achter de wet cbs en andere voor de wal niet relevante argumenten. Voorzitter, en waarom blijft de minister ingaan tegen het voortschrijdend wetenschappelijk inzicht dat het spijk eiwit van de vaccins veel langer in het lichaam aanwezig blijft dan eerder gedacht. En hoelang blijft het spark dan misschien volgens de minister in het lichaam. En wat zijn dan precies de gevolgen daarvan.

[0:04:07] En wat vindt de minister ervan dat volgens onderzoek van het lumc en het erasmus mc de kans om een symptomatische longembolie te ontwikkelen voor covid negentien patiënt op de ic vijftig op de honderd patiënt is terwijl die kans voor patiënte normaliter slechts twee op de honderd is, is het misschien mogelijk dat artsen hier abusievelijk het verkeerde protocol volgde en ten onrechte kalveren diagnosticeerde waardoor patiënt een verkeerde behandeling kregen bv stelde hierover al kamervragen en er melding gemaakt bij de ing en medische experts is de minister bereid om de g aan te sporen een onderzoek te starten naar mogelijke medische nalatigheid in het zorgproces rondom de covid negentien diagnostiek in ziekenhuizen tijdens de eerste golf. Voorzitter, dan de pandemische paraatheid. Er wordt een internationaal pandemie instrument opgetuigd, terwijl onze eigen zorgcapaciteit en autonome productie van medische hulpmiddelen en medicijnen. Ondermaats is de wet publieke gezondheid. Dpg wordt gewijzigd om inperking van vrijheden en grondrechten te verankeren in de wet en dit alles omdat de wmo al en de e. U vinden dat het moet. Wanneer gaat de minister de modellen van het rivm openbaar maken op basis waarvan deze maatregelen gerechtvaardigd werden.

[0:05:21] Voorzitter, de parlementaire enquete over wonen zal pas na met een oordeel komen na de volgende verkiezingen tegen die tijd hebben premier rutte minister de jonge en een virus vrienden een actieve herinneringen al lang real time gearchiveerd, net als de vele wob-verzoeken die zwart gelakt, gelakt zullen verdwijnen in de krochten van de tweede kamer. Voorzitter, de waarheid moet boven tafel komen. Dat kan alleen nadat de daders van het toneel zijn verdwenen. Laten we daarom hopen op snelle verkiezingen in het belang van nederlands dankuwel voorstellen.

[0:05:50] Dankuwel meneer van hagen dan geef ik graag het woord aan meneer bus of namens de pvda.

[0:05:58] Ja. Dankuwel. Voorzitter, tijdens de coronacrisis zijn heel veel mensen helaas besmet geraakt met corona en tot op de dag van vandaag hebben honderd duizenden mensen ook nog steeds last van post-covid klachten en als verschrikkelijk omdat dat vaak een grote impact heeft op hun leven

[0:06:15] en voorzitter aangaande long copy wil ik vandaag drie punten eruit lichten. Onderzoek behandeling en de financiële regeling voor zorgwerkers

[0:06:23] en allereerst over onderzoek

[0:06:25] onderzoek doen is ontzettend belangrijk om dat er nog heel veel onbekend is over post-covid en deze minister de minister van vws heeft in een eerder debat aangegeven zich op europees verband willen inspannen voor het bundelen van kennis en krachten om onderzoek te doen naar post-covid en ik denk dat het terecht is om dan ook een compliment te maken aan de minister dat het gelukt is om op korte termijn een europese expertise netwerk in het leven te roepen wat van start is gegaan

[0:06:51] en dat het mede met dank aan deze minister ook gelukt is om daarbij vijftig miljoen euro extra los te krijgen bij de europese commissie voor onderzoek naar post-covid.

[0:07:01] Maar voorzitter, ik heb ook wel een aantal kritische vragen als het gaat over onderzoek in nederland. Want hoe staat het daarmee zou ik de minister willen vragen. De minister heeft aangegeven in de tweede helft van twintig, drieëntwintig te komen met een kennisagenda. Wanneer kunnen we die verwachten en wanneer kunnen dan de eerste nieuwe onderzoeken van start gaan en hoe staat het met de oprichting van het expertise centrum

[0:07:25] graag een reactie op deze vraag van de minister. Om dat onduidelijkheid hierover ook leidt tot heel veel onzekerheid bij patiënte met non profit

[0:07:34] en voorzitter, als het gaat over de behandeling

[0:07:37] dan constateren we dat er eigenlijk heel veel poliklinieken op dit moment die daarvoor bedoeld zijn sluiten. Er is een patiëntenstop in het erasmus mc.

[0:07:46] Één van de vier poliklinieken in het amsterdam umc is nog maar open en die in het radboud is al gesloten.

[0:07:52] Waar moeten die patiënte nou naar toe vraag ik de minister en is de minister het met de partij van de arbeid eens dat het wenselijk is dat deze poliklinieken open blijven.

[0:08:01] Klopt dat? Het sluiten van deze poliklinieken te maken heeft met de te lage vergoeding vanuit verzekeraars voor de behandeling van post-covid

[0:08:11] en is de minister dan ook bereid om hierover in gesprek te gaan met zorgverzekeraars.

[0:08:17] Meneer bussurfen. Een vraag van meneer van houwelingen.

[0:08:19] Dank u. Voorzitter, ik ben heel blij te horen dat de pvda voor meer onderzoek is dat zijn wij ook is het zo dat we een goede zaak is als zaken van verschillende kanten worden bekeken. En dan is het zo. Dat zou ik graag een bus zou willen vragen dat uw fractie, voorzitter, mevrouw kuiken, een jaar geleden zijn achter janita januari tweeduizend twintig erin een debat zei over het artsen collectieve actie anders denken over het coronabeleid. Het volgende ik, citeer even die in die zin. Ik noem dat kwakzalvers. Zij zijn wel medeverantwoordelijk voor het aanjagen voor desinformatie en ik wil gewoon weten, kunnen ze niet gewoon van een registratie worden afgenomen. Excuses voor. Ik heb letterlijk geciteerd kunt is de handeling is nou nog zo dat de pvda nog steeds vindt dat artsen heel veel medisch specialist die er wat anders over denken dat hij een big registratie moet worden afgepakt. En hoe moet je onderzoek doen op moment dat je dus mensen die ergens anders over denken. Wetenschappers als je ze hun een beroep afpakt. Zo benieuwd wat te horen.

[0:09:12] Meneer bussurfen,

[0:09:15] Ja voorzitter, ik denk dat het

[0:09:17] het werk duidelijkheid te scheppen als je een beetje de context van der een. Dergelijke opmerking zou weten want die was natuurlijk niet gericht op dat mensen die anders denken. En die misschien proberen te zoeken naar van wat zijn andere na redenen dat mensen misschien te maken hebben met post-covid. Wat zijn aanvliegroutes om na te denken over hoe dat zo is gekomen. Dat was daar was die opmerking natuurlijk niet op gebaseerd. Die opmerking was erop gebaseerd dat er natuurlijk ook een aantal mensen zijn die ontkende dat de problemen zijn met corona design. Dit is geen probleem. Het levert geen kwalijke gevolgen op et cetera en ik denk dat die opmerking daarop sloeg. Voorzitter.

[0:09:52] Meneer vervolgvraag. Nee, absoluut niet in. U kunt u nalezen in de handelingen. Het ging hier heel concreet over het artsen collectief. Dat zijn bijna twee drie. Duizend artsen die dingen anders over het coronabeleid anders over het vaccinatiebeleid. Daar had dat doen. Mevrouw kuik expliciet. Daar had het over en daarvan fondsen. Ik heb het citaat dit opgelezen dat dat soort mensen eigenlijk maar een die resultaten moet worden afgepakt. Dus ik vind dat is mijn vraag vindt de pvda nog steeds dat er moet gebeuren of is het misschien toch handig om artsen en specialisten en hoogleraren die iets ergens iets anders over denken als je goed onderzoek wil doen om die dit dat te laten doen en niet hun broodwinning af te pakken.

[0:10:26] Meneer voorzitter, in z'n algemeenheid vinden we dat mensen die anders denken en andere onderzoek willen doen dat dat prima is. Dat moet natuurlijk kunnen aan tegelijkertijd denk ik dat het belangrijk was dat het hoogtepunt van de crisis er ook mensen zijn geweest die onjuiste informatie verspreid hebben, wat heel kwalijk was en daar is het goed van dat we daar heel stevig stelling tegen hem genomen. Ook in die coronadebatten toen en dat heeft ook mijn fractievoorzitter attje kuiken toen stellen gedaan en volgens mij was dat de enige juiste weg om dat te doen.

[0:10:52] Voorzitter. Ja. Nee, u krijgt nog meer vragen. Meneer voornamelijk.

[0:10:56] De laatste interruptie over. Dat is de kern van het probleem om te kunnen bepalen of iets waar of niet waar is om te kunnen bepalen of iets wel of niet. Desinformatie is heb je discussie nodig. Zo werkt de wetenschap heb je tegenstemmen nodig en die konden niet gehoord worden omdat mensen, zoals uw fractievoorzitter, mevrouw kuiken van die specialisten die artsen een big registratie willen afpakken en dat is schandalig en dat u dat hier niet niet eens meer wil terugnemen gehoord via de voorzitter, vier.

[0:11:22] Voorzitter, meneer van houwelingen doen meneer best af. En nu het woord dankuwel.

[0:11:28] Voorzitter, tot slot, op dit punt. Voorzitter, laat ik glashelder zijn. Er is natuurlijk altijd ruimte voor onderzoekers om onderzoek te doen om alternatieven observaties te delen om na te gaan of er misschien ook een tegengeluid nodig is. Die ruimte zal er wat de partij van de arbeid altijd zijn. Tegelijkertijd was het wel degelijk zo en daar verschillende partij van de arbeid en forum voor democratie fundamenteel op dat er in de coronacrisis ook mensen waren die alles ontkende en zeiden er is geen probleem. Dat was heel kwalijk. Dat heeft heel veel ellende opgeleverd en daar hebben wij altijd stellig stelling tegen genomen en zullen we dat ook blijven doen.

[0:12:06] Dus u heeft nog een vraag van meneer kuzu.

[0:12:09] Voorzitter, met dat laatste punt van der ben ik het helemaal mee eens. Dus op het moment dat er mensen zijn die ontkennen dat er sprake is van een virus dat het gebagatelliseerd wordt. Daar ben ik het mee eens. Maar op het punt op het moment dat er op het ministerie actief mensen worden aangesteld vanuit de ambtenarij onder de verantwoordelijkheid van deze minister. Eigenlijk zijn ambtsvoorganger. Dan kunt u toch niet blijven volhouden dat dat iets is wat op het hoogtepunt van een crisis gedaan had moeten worden.

[0:12:42] Meneer bussurfen. Als u meneer kuzu. De.

[0:12:46] Ik begrijp niet helemaal welke vraag ik meneer gucci niet aan mij stelt. Wat wil u van mij weten eigenlijk dit moment?

[0:12:51] O,

[0:12:52] ik neem aan dat dit niet telt als een interruptie.

[0:12:55] Dan gaan.

[0:12:56] Mijn vraag is er dan eigenlijk op gericht. Voorzitter, of de partij van de arbeid. Het acceptabel vindt dat er vanuit het ministerie actief wordt gestuurd. Op welke delen van informatie desinformatie zijn en welke delen niet. En als we dan bijvoorbeeld zelfs als als mij dan wordt gevraagd om een voorbeeld als een ambtenaar van het ministerie van vws een mail stuurt naar facebook met de vraag of het account van een huisarts kan worden opgeschort,

[0:13:22] vindt de pvda dat dan acceptabel dat een ambtenaar van het ministerie van vws. Dat doet.

[0:13:28] Dankuwel. Meneer best wel. U begrijpt te vragen. Meneer.

[0:13:33] Voorzitter, misschien is het goed om hier even dan als volgt op te reageren.

[0:13:38] Er zijn in de coronacrisis een heel aantal dingen niet goed gegaan. En dan zal de partij van de arbeid ook kritisch op zijn. Dat zijn we ook geweest. Tegelijkertijd was er ook sprake van een crisis en een crisis in een ongekende crisis. Maak je ook fouten. Dat is ook menselijk is dat is ook gebeurd. Dus ik kan nu vandaag alle tijd die we in dit debat hebben we besteden aan elk voorbeeld opnoemen, wat niet goed is gegaan in de coronacrisis. Daarbij wetende dat de zaken ook wel goed zijn gegaan en dat niemand het juiste antwoord altijd paraat had tijdens de coronacrisis. Ik denk dat dat niet zinvol is. Ik denk dat het zinvol is om daarvan te leren en ook dat debat in de toekomst te blijven voeren van wat ging er fout. En wat kunnen we beter te doen. Volgens mij doen we dat ook als kamer gaan we dat ook straks weer doen als er nog weer een nieuw rapport wordt opgeleverd door de onderzoeksraad voor veiligheid. Maar nu zou ik mijn tijd willen besteden aan even vooruitkijken aan wat we kunnen betekenen voor mensen die geraakt zijn door het coronavirus en die nu te maken hebben met loonconflict klachten en daar zou ik nog het laatste deel van mijn inbreng op willen focussen.

[0:14:35] Ik denk dat voor zullen nog een vraag stellen daarna mevrouw paulusma ook nog.

[0:14:40] Voorzitter, het is het goed recht van der bushoff om vooruit te kijken en dat dat kan hij natuurlijk doen in zijn eigen spreektijd en ik vind dat daar verschillende pvda en denk dan heel erg van mening over is dat op het moment dat je niet terug kan kijken en daar lessen van kan trekken. Dan kun je vooruitkijken. Maar dan ga je weer dezelfde fouten maken dus op het moment dat er informatie ligt naar publicaties liggen van van nrc van follow the money over kwalijke praktijken binnen het ministerie van vws over hoe er met bepaalde onwelgevallige meningen op dat moment ook al is het het hoogtepunt van een crisis hoe daarmee is omgegaan, dan zouden we daar met elkaar van toch. Ook moeten kunnen zeggen dit is faalt. Dit moeten we niet laten gebeuren. Hier moeten we de minister erop aanspreken. Hier moeten we de verantwoordelijkheid van de minister aanspreken en dit niet meer laten gebeuren, zodat we ook op een goede manier een adequate manier vooruit kunnen kijken naar hetgene wat er in de toekomst moet gebeuren.

[0:15:40] Dankuwel meneer bussurfen. Volgens mij is dit hele pleidooi van de heer kuzu van denk sluit zich aan bij wat ik net ook namens de partij van de arbeid zei ja, natuurlijk moeten we terugkijken op wat we niet goed is gegaan. Ik noemde ook dat er een aantal dingen niet goed zijn gegaan en zij zullen we als partij van de arbeid ook kritisch op zijn omdat we het belangrijk vinden om van wat niet goed is gegaan te leren.

[0:16:01] Dus volgens mij sluit naadloos aan bij uw pleidooi wat die net hield.

[0:16:05] Dus ik zie daar niet in die zin heel veel licht tussen uw pleidooi.

[0:16:08] De antwoord daarop dankuwel.

[0:16:11] Ja.

[0:16:12] Mevrouw paulusma. Die is nee oké. Meneer van den haag en nog een vraag.

[0:16:17] Juist in een crisistijd is het zaak om het hoofd koel te houden. En wat mij betreft heeft de partij van de arbeid dat juist niet gedaan door precies die uitspraak van uw fractievoorzitter en

[0:16:31] er zijn heel veel fouten gemaakt en natuurlijk gaan we daarop terugkijken. Maar als er één ding inderdaad beet pakken. Het is net al langsgekomen die denktank desinformatie waar dus een enorme verwevenheid zat, waarbij een negatief werd vastgehouden en al het andere werd werd gecanceld werd zelfs actief opgestuurd zou de partij van de arbeid dat in de toekomst dan weer zou doen weer zo'n informatie of desinformatie denktank waarin dus dezelfde mensen in het zaten als in die desinformatie denktank als die mensen die dan nu ook weer bijvoorbeeld in zon en meezitten, zou de partij van de arbeid dat opnieuw op dezelfde manier doen.

[0:17:08] Dankuwel meneer bussurfen. Voorzitter, zolang er nog inderdaad veel desinformatie wordt verspreid. Ook soms hier in de tweede kamer. Denk je dat het heel zinvol is inderdaad om een denktank tegen desinformatie op te richten wanneer dat nodig is en hoe die er precies uit komt te zien. Daar kunnen we het over hebben als die weer als dat aan de orde is.

[0:17:27] Meneer vandaag nog een vervolgvraag.

[0:17:29] Dat is toch interessant, want de eerst werd de vraag van de heer van houwelingen nog een beetje ontweken. Maar dus er zijn nieuwe inzichten ontstaan en het blijkt nu dat die drieduizend artsen die een afwijkende mening hadden dat die heel vaak gelijk hadden en dat het veel genuanceerder lag dan de destijds dachten en dat we eigenlijk veel beter als als lekenbestuur veel beter hadden moeten luisteren naar die verschillende meningen en al die meningen hadden we met elkaar moeten optellen en niet één kant moeten wegdrukken. Dus het verbaast me dat blijkbaar de partij van de arbeid nog steeds achter die uitspraak om die registraties bijvoorbeeld af te nemen blijft staan en nog steeds een desinformatie denktank zal inrichten om nog steeds al die om geweld onwelgevallige meningen weg te drukken.

[0:18:12] Dankuwel meneer beurs of.

[0:18:14] Ja. Voorzitter,

[0:18:17] de partij van de arbeid vindt het van belang dat er heel veel verschillende opvattingen een plek kunnen krijgen in het politieke en maatschappelijke debat. Daar zullen we altijd verstaan. Ik denk ook dat het belangrijk is binnen de wetenschap dat de verschillende perspectieven de ruimte krijgen en dat daar een debat over gevoerd kan worden.

[0:18:32] Maar waar de partij van de arbeid ook voorstel staan, is dat debat te worden gevoerd op feiten en dat we zullen proberen om desinformatie te bestrijden waar dat kan

[0:18:41] en dat zullen we in de toekomst ook doen en waar we dat in het verleden niet goed genoeg hebben gedaan, zullen we proberen daarvan te leren en dat in de toekomst alleen nog maar beter te doen.

[0:18:50] Dankuwel mevrouw paulusma toch een tweede schijnbeweging van

[0:18:57] volgens mij. Meneer bussurfen kunt u verder gaan met uw uw inbreng gaat uw gang.

[0:19:02] Ja. Dankuwel. Voorzitter, ik had het gehad in mijn inbreng over onderzoek naar post-covid. Ik had het gehad over de behandeling van post-covid en ik wou het nog graag hebben over de financiële regeling voor zorg werk is, want tijdens de coronacrisis hebben wij als overheid een beroep gedaan op zorg werk is

[0:19:20] en we konden op hem rekenen

[0:19:22] en nu moeten die zorgwerkers die misschien wel noem te hebben opgelopen. Ook kunnen rekenen op de overheid voor financiële compensatie en ik denk dat het terecht is dat het aantal collega's hier in deze zaal zich ontzettend hard heeft gemaakt voor zo'n regeling en dat hij er nu uiteindelijk ook gaat komen. Volgens mij is dat goed. Maar ik heb wel drie kritische kanttekeningen bij de contouren van de regeling zoals die nu voorliggen.

[0:19:46] In de eerste plaats wil ik het graag hebben over waarom er gekozen is voor de afbakening van alleen zorgwerkers die besmet zijn geraakt in de eerste coronagolf. Want ook na de eerste coronagolf ook na de zomer van twintig, twintig waren er nog heel veel van die zorgwerkers niet goed beschermd en niet voldoende gevaccineerd. Dus waarom worden die dan buitengesloten van deze regeling?

[0:20:09] In de tweede plaats vraag ik me af of er wel alle doelgroepen goed in het oog hebben want waarom worden bijvoorbeeld de mensen die werkzaam waren in de huishoudelijke hulp uitgesloten van deze regeling.

[0:20:20] Waarom worden de mensen die werkzaam zijn in de crisisdienst van de jeugdzorg uitgesloten voor deze regeling.

[0:20:26] En wat doen we met de mensen die misschien niet in aanmerking komen voor deze regeling op basis van het werk dat ze toen deden. Maar die wel in file in die cruciale beroepen die wel in aanmerking komen voor deze regeling

[0:20:38] en voorzitter, tot slot over de hoogte van het bedrag vijftienduizend euro. De fnv heeft een alternatief voorstel gedaan dat aansluit bij een bedrag dat mensen krijgen die ziek zijn geworden tijdens hun werkzaamheden. Ik vraag de minister. Waarom wordt eigenlijk niet voor dat uitgangspunt gekozen. En waarom wordt ervoor gekozen om aan te sluiten bij de q-koorts regeling en als je dan al die lijn kiest meneer.

[0:21:01] Tot slot. Ja. U zei al tot slot,

[0:21:04] Wij kiest voorzitter,

[0:21:07] dan is die regeling van de q koorts bestaat uit tweeduizend negentien is nooit geïndexeerd. Dus waarom zou je dan vijftienduizend euro hanteren regeling niet indexeren.

[0:21:16] Dankuwel meneer bus of dan geef graag het woord aan meneer drost namens de christenunie.

[0:21:22] Dankuwel. Voorzitter,

[0:21:24] ruim drie jaar nadat de who corona als internationale noodsituatie beschouwingen gaf de who een paar dagen geleden aan dat de noodsituatie opgeheven werd. Wereldwijd heeft corona diepe wonden achtergelaten in de gezondheid van mensen, sociale verbanden, onderling, vertrouwen en solide solidariteit tussen arm en rijk. Ook in nederland.

[0:21:42] Misschien konden we vijf jaar geleden nog de risico's en kansen op een pandemie negeren. En nu zien we in dat dat don en hoogmoedig is het diepe wonden zitten ook bij al die mensen die een geliefde moeten missen of the post-covid, ernstige gezondheidsklachten hebben overgehouden bij de zorgverleners die op die zij hebben gewerkt en zo. Veel mensen hebben hun overlijden bij de mensen die zich nog extra kwetsbaar voelen door het coronavirus en in de samenleving die haast blijvend extra gepolariseerd lijkt te zijn.

[0:22:05] Krona is niet weg, maar wel endemisch maatregelen als thuisblijven bij klachten hoesten je elleboog zijn nu nog meer nodig dan voor corona. Bij veel mensen is best draagvlak voor zulke maatregelen, maar er is nog te weinig bewustzijn dat dit ook echt nodig is, terwijl het kwetsbare wel helpt om mee te doen in de samenleving. Voor zover ik heb een aantal punten waar ik vragen over gaan stellen aan de minister. De eerste punt is post-covid,

[0:22:27] mensen met ernstige post-covid klachten en hun naasten leven. Grote onzekerheid hoe hun toekomst eruitziet. Het verdriet om verlies van hun gezondheid en zorgen om hun financiën. In zo'n heftige situatie ervaren zij niet dat de overheid en voldoende voor hen is. Zo hoor ik van veel mensen

[0:22:40] is het vergaren van meer kennis over oorzaken en behandelingen echt prioriteit voor deze minister gisteren. In de technische briefing hoorden we wat er een tandje bij moet in het biomedisch onderzoek. Hoe hoe kan en gaat de minister dat waarmaken

[0:22:52] worden ook dat er gewerkt wordt aan de eerstelijnszorg voor post-covid. Dat is goed. Maar op klinisch niveau. Mensen die echt zware klachten houden is nog veel te winnen. Mijn collega's refereerde zojuist ook aan welke verantwoordelijkheid wil de minister te nemen om de tarieven voor klinische zorg toereikend te maken. Wil hij daarover met zorgverzekeraars in gesprek gaan.

[0:23:09] Mooi dat de minister op europees niveau de handen op elkaar heeft gekregen voor coördinatie en integratie van onderzoek naar post-covid. Hoe gaat hij dit vormgeven en vooral wanneer gaan mensen daar iets van merken.

[0:23:19] En wat zal de in de inhoud en vorm van het expertise centrum zijn en worden als het niet een fysieke plek wordt hoe dan wel. En hoe weet de arts en patiënt dit centrum dan toch goed te vinden.

[0:23:30] Voorzitter over het nipt en de adviezen design ons gegeven hebben gisteren ook inbracht in de technische briefing post-covid heeft een enorme impact op de samenleving. Het is een groeiend maatschappelijk probleem. Iedereen kent wel iemand die het heeft dat kan het nipt nipt ook aan hoe neemt de minister ook andere mis mee om dit probleem breed op te pakken. Het is breder dan enkel vws.

[0:23:49] Het welzijn van jongeren is sinds corona verslechterd.

[0:23:53] Het aantal jongeren met serieuze gedachten over suïcide is opgelopen sinds de laatste lockdown en gaat niet omlaag. De christenunie fractie maakt zich daar veel zorgen over hoe gaan we ook vanuit vws hiertegen strijden. En wat gaan we er mee doen het tegen alvast mee dat er behoefte is aan het mankeren van het einde van de pandemie.

[0:24:09] Dat zou volgens mij het vertrouwen in de politiek ook goed ook goed doen als er ruiterlijk toegeven dat sommige zin dingen misschien anders hadden moeten gedaan of hadden moeten lopen. Gaat de minister hierop mee aan de slag

[0:24:20] en durft de minister aan te geven welke keuzes met de kennis van nu. Anders zouden zijn gemaakt, bijvoorbeeld over mondkapjes in publieke ruimte kan nog even aan de orde.

[0:24:28] Laatste punt voorzitter, is over de pandemische paraatheid. We weten niet hoe een volgende pandemie eruit zal zien. Maar toch kunnen we ons hierop voorbereiden. Specifiek die dan aan de versterking van de publieke gezondheid ggd. De minister schrijft dat hij structurele financiering vanaf tweeduizendvijfentwintig verkend heeft hij daar al zicht op want mensen met lage inkomens migranten hebben aantoonbaar een gezondheidsachterstand op andere, en dat is niet rechtvaardig.

[0:24:53] Laatste punt. Voorzitter, de who werkt aan een internationaal pandemie instrument. Er staan nogal wilde ideeën over die niet op waarheid lijken te zijn gebaseerd. Daar eerste vertellen wat het instrument wel gaat zijn en wat niet begrijp ik het goed dat er op who-niveau een soort om die anno de advies komt. Dan vraag ik me af hoe zorgen ervoor dat deze adviezen ook in nederland begrijpelijk zijn en dat de verhaal over gesteld kunnen worden en dat er bijvoorbeeld ook een mbt advies tegenover kunnen stellen in de toekomst. Tot zover dankuwel. Voorzitter,

[0:25:20] Ik ben meneer drost vraag van mevrouw westerveld voor u.

[0:25:24] Dankuwel met interesse geluisterd. Naar het betoog van de heer dros

[0:25:29] gebruikt zijn. Een aantal woorden die ik ook vergelijkbaar in mijn bijdrage zal gebruikt. Rond is natuurlijk grote financiële onzekerheid onder een groep mensen die kampt met postcode klachten veel zorgen over de toekomst, maar ook inderdaad het gevoel dat de overheid niet voor hen is volgens mij moeten we dat heel serieus nemen. Zeker als het gaat over deze groep mensen en mijn vraag aan de heer drost suzanne of hij tevreden is met de regeling zoals die er nu ligt en zou die dan ook niet uitgebreid moeten worden naar andere sectoren en niet alleen maar gaan over zorgmedewerkers die in de eerste golf ziek zijn geworden.

[0:26:02] Dankuwel. Meneer drost.

[0:26:04] Dankuwel. Voorzitter, ik zou tevreden een te groot woord vinden. Alleen al vanwege de tijd die het kost heeft gekost om het uberhaupt op tafel te krijgen dat dat in eerste instantie zoals die een kritiek punt van deze kant. Ik snap ook al de discussie over van als het gaat over de golven van corona en waar tot verder moeten gaan. Ik vind het ik vind het ook terecht dat je daar met elkaar over nadenkt.

[0:26:25] Daarom heb ik ook bewust in mijn bijdrage gekozen om het in de in de breedte te hebben over patiënte die kampt met post-covid en daar valt dus ook de zorgmedewerkers onder en al eigenlijk in de breedte. De mensen die ook in die in verschillende golven zeg maar vooraan stonden om een in de samenleving handen uit de mouwen te steken in ons te helpen met met elkaar.

[0:26:44] Ik denk dat mijn collega bushoff net ook een paar valide vragen gesteld aan het kabinet van waarom kiest u voor bepaalde groepen wel een waarom kiezen voor bepaalde groepen niet. Ik heb daar eigenlijk zegt dus ook nog geen antwoord op. Nu. Dus ik ga ook gewoon het antwoord afwachten van minister helder. Volgens mij in dit geval dan een verder misschien met met u over spreken. Dus ja ik ben wel tevreden met min of meer tevreden met dat er nu in ieder geval voor de eerste golf medewerkers iets ligt, ook al is het wat laat

[0:27:07] en ik vind het terecht dat we nog even debat met elkaar aangaan over over de rest van de medewerkers en ik heb eigenlijk niet een heel helder antwoord op uw vraag. Maar u zult u het mee moeten doen.

[0:27:17] Dan uitgebreid antwoord eerst mevrouw westerveld vervolgvraag dan manier dijk. Ik ben benieuwd of mevrouw westerveld.

[0:27:23] Voorzitter, een helder antwoord hoeft er natuurlijk ook niet dat er meteen te zijn want dat is precies de reden dat we met elkaar hier in dit debat zitten en ook nog antwoorden krijgen van de minister. Maar ik vind het wel ook neer positief om te merken dat ook bij de christenunie gewoon vragen zijn over de regeling of het inderdaad wel gerechtvaardigd is dat je het alleen maar hebt over zorgmedewerkers in de eerste golf ziek zijn geworden. Want ik zie geen onderscheid tussen wanneer je ook ook ziek wordt of dat nou tijdens de eerste golf of een van de latere golven is en datzelfde geldt natuurlijk ook voor andere mensen voor mensen die voor de klas stonden de vakkenvullers politieagenten brandweermannen en ik wil de heer drost van de christenunie vragen feit met mij eens is dat we natuurlijk ontzettend veel mensen zich het vuur uit de sloffen hebben gelopen om dit land draaiende te houden tijdens die verschillende golven van de coronacrisis en tijdens een deel dat veel mensen ook thuis zaten en veel meer bescherming konden krijgen dan die mensen die wel geen keuze hadden maar gewoon moesten werken.

[0:28:20] Dankuwel. Meneer drost.

[0:28:21] Dankuwel voorzitter. Ja. Daarin zie ik dus wel degelijk ook wel het onderscheid te kunnen maken tussen in die verschillende golven. De beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen en ook vaccinaties. Ik zie wel degelijk dat er op geen grenzen kunnen zijn. Dat vind ik ook terecht of die je ook gewoon benoemen en maar ik weet ook uit ervaring. Ik zit nog niet zolang hier maar wel in in de politieke arena bij iedere regeling die we maken er altijd grenzen zijn die grijze blijken te zijn en waar de groepen net buiten vallen die niet de rechtsbescherming. Dus ik vind het ook gewoon niet terecht om hier nu te zeggen van die zin is de harde grenzen, omdat we dat gisteren hadden bedacht, terwijl de overmorgen misschien opeens een groep zich meldt die hadden we niet gezien of die hebben teveel over het hoofd gezien blijkt andere argumenten te zijn om ze toch nog een keer te bekijken. Dus ik vind ik vind dat je daar altijd voor open moet staan, is het geld ook mijn mij betreft in deze dus ik vind het ook goed dat dat debat voeren. Maar nogmaals ik zie wel degelijk onderscheid ergens opdoemen als het gaat om de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen en vaccinaties en andere zaken die die er waren. Dus ik denk dat er ergens een grens getrokken moet worden.

[0:29:17] Dankuwel.

[0:29:18] Meneer wijk spreken. Voorzitter, ik hoef niet een glashelder antwoord, maar ik wil wel graag een glashelder antwoord op of de christenunie fractie ook niet vindt dat deze regeling te strak te beperkt is, te star te beperkt is en onvoldoende ruimte is als ik daar een simpel. Ja of nee op kan krijgen. Dan weet ik in ieder geval dan weten we in ieder geval wat van de christenunie elkaar de komende tijd dan ook wel hoe het vervolg het debat moeten gaan voeren. Want anders blijven we een grijs gebied rond rond zwerven dat u niet goed. Maar voor mensen die op een betere regeling zit te wachten ook niet.

[0:29:51] Dankuwel meneer dijck. Dat was de eerste keer dat u een interruptie pleegde in mijn vergadering niet. Mag u daarmee complimenteren dat u het kort en krachtig en strak houden. Maar ik geef ik nee nee ik dacht ik neem maak gebruik van de gelegenheid meneer drost.

[0:30:10] Ja. Dankuwel. Voor zover ik wilde reageren dat de vraag niet helemaal was de durf ik niet te zeggen. Maar kijk wat u. Ik wil

[0:30:21] u vraagt een helder. Ja of nee. Maar u geeft niet concreet aan wat u dan precies zelf niet goed aan vind en waar dan zijn we wat aan gedaan zou moeten worden. Dan kan ik daar concreet inrichten mening over geven. Maar normaal. Ik ga even terug naar wat ik zojuist zei ding bij iedere regeling die je die we die hier wordt gelegd staat ministerie blijft het debat tussen moeten we vooral de voeren. En juist ook voor de mensen denk ik die we of over het hoofd zien toch in de knel komen en dat je ergens een grens moet trekken dat dat snap ik ook wel. Ik kan niet helder. Ja of nee zeggen om de niet precies weet wat u nu precies bedoelt wat u anders zou willen doen. Maar voor nu is het voor ons wat er ligt in ieder geval beter dan wat er was een zijn met het tevreden mee

[0:30:59] met kanttekeningen die ik al gemaakt heb.

[0:31:01] Dankuwel voldoende meneer bushoff.

[0:31:05] Ja. Voorzitter, na wellicht wellicht geen helder. Ja of nee. Maar we horen wel dat christenunie eigenlijk geen harde grens trekt over de afbakening van de groepen die in aanmerking komen voor deze regeling, of althans nu nog niet. En dat is ook openstaan voor de antwoorden van de minister. Daar zit misschien nog ruimte, maar er zou nog even een vraag willen stellen over de hoogte van het bedrag,

[0:31:25] want de fnv heeft een alternatieve redenatie voor een hoger bedrag. Wat vindt de christenunie daarvan

[0:31:31] is mijn eerste vraag.

[0:31:33] Meneer drost,

[0:31:40] Vervallen. Ik denk ik in herhaling. Voorzitter, eerlijk gezegd, want ook daarvoor geldt hetzelfde als voor welke groep je kiest als je een grens trekt. Dat zul je voor een deel moeten doen binnen de financiële mogelijkheden die er zijn

[0:31:51] dan wil ik vind ik het terecht ook gezien wat we van mensen gevraagd hebben dat je daar een fair bedrag neerlegt dat je ook daar jezelf voor de spiegel kunt aankijken en dan snap ik ook dat de partijen zijn die andere bedragen vragen dus

[0:32:09] die komt dan in hetzelfde dilemma terecht voorstel zojuist schetste. Ja je moet de grens trekken en jaren komt er een komt erachteraan. Een grijs gebied waar je met elkaar debat over moet aangaan. Maar dan moet er ook financiële ruimte zijn bijvoorbeeld.

[0:32:22] Dankuwel meneer bus of.

[0:32:24] Een korte vervolgvraag. Ja voorzitter, dat klopt. Ik snap dat er altijd een grens ergens gestemd moet worden, maar de vraag is of de onderbouwing die dit kabinet geven voor deze grens deugdelijk is als je kiest voor een bedrag dat aansluit bij de q-koorts regeling uit tweeduizend negentien, wat niet geindexeerd is. Terwijl je weet dat de inflatie enorm hoog was. De afgelopen jaren is dat terecht vindt de christenunie.

[0:32:46] Binckhorst,

[0:32:50] Ik heb daar misschien moet ik die vraag is makkelijk misschien toch even door locaties naar het naar het kabinet. Want ik vind het een valide vraag zeg maar even manager vier jaar verder bent en terecht ook dat dat te constateren dat de inflatie echt heel erg hoog is en het juist de mensen met de bescheiden inkomens daar de hardste klappen krijgen en te merken dat je daar dan over nadenkt en dan dan kom ik terug wat ik eerder zei ik vind dat je dat altijd moet doen in de politiek. Ook als je rekening neerlegt dan is dat niet direct in beton gegoten en zeker niet als er schrijnende gevallen uitkomen. Dan moet je er juist voor mij zijn wij daarvoor ook in functie

[0:33:21] zitten wij ook hier moet je daar een debat over durven aangaan en volgens mij doet u dat en u heeft een aantal heb ik al gezegd voor mij valide vraag gesteld over de hoogte van bedrag en over de de groepen die we denken te bereiken, maar laten we het antwoord afwachten van het kabinet en met elkaar het gesprek over blijven blijven voeren. Dus ik ga hier nu geen toezegging doen dat ik u daarin steunen. Maar ik ben wel benieuwd naar het antwoord van de minister.

[0:33:40] Dankuwel. Dan geef ik graag het woord aan meneer dijk namens de sp.

[0:33:43] Dankuwel. Voorzitter, ja, zoals het sociaal cultureel planbureau onlangs in haar onderzoek aantoont, is maatschappelijke onrust en gegroeid en het vertrouwen in de politiek en de overheid en instituties flink gedaald. En gisteren kwam dat wederom naar voren uit cbs-onderzoek dat het vertrouwen in de politiek gezonken is naar het laagste niveau sinds tien jaar en dat is met grote schandalen als het toeslagen schandaal en de aardbevingsellende in groningen niet verrassend te noemen. Uit onderzoek blijkt dat het vertrouwen in de politiek voor de coronapandemie hoger lag met name onder mensen uit lagere sociaal economische klasse is dit vertrouwen nog verder gedaald en dat is zeker voor de sp geen verrassing te noemen want wij zagen en spraken hierover met mensen in de buurten en aan de deur weliswaar op anderhalve meter afstand en we spraken mensen met onzekere contracten die als eerste hun baan verloren ook vaak onzekere inkomens. Dus we zagen mensen die niet thuis konden werken. Zo schoonmaken is distributiecentrum werken zorgen we wijk is die wel moesten gaan werken en meer risico liepen we zagen mensen. We spraken mensen in slechtere leefomstandigheden zo slechte woningen vocht vocht schimmel kou waardoor luchtwegen klachten vaak en langdurige verkoudheid en een verminderde weerstand. De oorzaak was voor hoger risico op corona en ook wetenschappelijk onderzoek bevestigde deze verhalen uit de praktijk mensen uit lagere sociaal economische klasse hadden zestig procent grotere kans om te overlijden aan de gevolgen van het coronavirus en dat bleek uit onderzoek van het cbs en uit universitair medisch centrum amsterdam

[0:35:10] die gevolgen werken nog steeds door bij een grote groep mensen die tijdens de coronapandemie corona hebben opgelopen. En daar.

[0:35:18] Er is toen door het hele hele land wel flink voor geapplaudisseerd.

[0:35:22] Maar na tweeënhalf jaar is nog steeds geen fatsoenlijke compensatieregeling voor mensen met longkanker

[0:35:27] en minister helder besloot pas in september tweeduizend twintig om de raad van state om advies te vragen. Vervolgens liet liet zich aan werkgevers en werknemersorganisaties over de vakbond vakbonden geven aan dat ze tweeëneenhalf jaar in overleg met ministerie zijn en nu stelt de minister dat de regeling voortkomt uit een morele verplichting en niet uit de vermeende aansprakelijkheid van de staat en dan is mijn vraag kan deze minister vertellen wie de lijst van cruciale beroepen aan het begin van de coronapandemie heeft opgesteld

[0:35:55] en de voorgestelde regeling. Het ging net ook al over van vijftienduizend euro is flink onvoldoende. Welk beeld denkt de minister dat zij met deze regeling neerzet? Heeft zij het idee dat het vertrouwen van mensen in institutie in de politiek en in de overheid vergroot, want het waren juist die mensen die toen de pleuris uitbrak wel moesten doorwerken. En daar zien we ook dat het vertrouwen flink is gekelderd.

[0:36:17] En wat de sp betreft werkt deze regeling niet is die zeer onvoldoende. De problemen waar mensen met dronk over mee te maken hebben vragen om meer ten eerste een hogere, een hogere compensatie en de heer bus of zij net de rest sluit gemakshalve aan bij de eisen van de vakbonden drieëntwintigduizend euro,

[0:36:35] zoals ook bij andere compensaties voor beroepsziekten. Ten tweede moeten vaak worden vaart worden gemaakt met het expertise centra, het expertise centra voor de behandeling van long koopt en het onderzoek daarna, mevrouw paulusma. Mijn voorganger, de heer hijink, hebben dit ook hebben dit voorgesteld en daar wachten we nu al enige tijd op en daar minister gewoon een heldere datum geven. Dat helpt ons ook om verwachtingen bij mensen die hierop zitten te wachten te kunnen creëren.

[0:37:00] Ten derde moeten ondertussen wel zorg geleverd worden

[0:37:03] aan mensen met longkanker. Het patiënte en in het artikel van het algemeen dagblad begin mei was heel helder te lezen dat inderdaad verschillende podia worden gesloten. Terwijl mensen daar wel de begeleiding. De hulp en zorg nodig krijgen. Die zou moeten hebben. En dan is mijn vraag aan deze minister. Waarom kiest u ervoor om minder zorg te gaan leveren aan mensen met longkanker in plaats van meer want ook in het artikel komen verschillende experts aan aan aanbod die zeggen advies kan al ontzettend goed helpen om bijvoorbeeld symptomen te gaan gaan verlichten. Tot slot, voorzitter, het vertrouwen in de politiek, overheid en institutie is cruciaal en instituties is cruciaal bij het indammen van infectieziekten en het bestrijden van pandemieën in grote delen van onze samenleving is dat vertrouwen er niet of nauwelijks meer en dat is gevaarlijk voor onze samenleving als geheel dat vertrouwen herstellen eist vereist wat de sp betreft de eerder genoemde eerder genoemde punten, maar ook het versterken van onze ggd is, en daarom moeten flink worden geïnvesteerd in onze ggd. Het sluit ook aan bij het rapport van de raad van volksgezondheid en samenleving. Het ondanks.

[0:38:03] Ik rond af dijk.

[0:38:06] Zorg er dan ook voor dat als er geïnvesteerd wordt in de ggd dat het juist in die dorpen wijken en buurten wordt gedaan waar het vertrouwen van mensen in de politiek en de overheid en instituties het laagst is en infectieziekten. Het eerste en het hardst toeslaan. Graag een reactie van de minister. Want volgens de mening van de sp zorgde ervoor dat als het dicht in die buurt actief zijn dat we ook eerder infectieziekten kunnen signaleren.

[0:38:28] De bestrijden dankuwel dankuwel. Ja. Ik geef u een beetje respijt qua tijd. Maar

[0:38:36] dat ik garandeer u niet dat ik dat altijd zal doen. Maar u heeft wel een vraag van meneer van haga. Dus u heeft nog tijd om nog meer te zeggen meneer vandaag.

[0:38:45] Ja. Dankuwel voorzitter. Ja. Het gaat heel erg over het vertrouwen in de politiek dat het zo laag is geworden en dat is natuurlijk grotendeels ook aan het handelen van het kabinet in de komende periode te weten dus

[0:38:59] met me eens dat het het feit dat er over vaccinatie zo veel zoveel desinformatie verspreid door het kabinet verkeerde stelling is genomen dat er nog steeds heel veel dingen geheim gehouden worden met met een beroep het belang van de staat en dat ook bijvoorbeeld zo'n desinformatie denktank niet helemaal openbaar. Denkt u dat dat niet ongelooflijk bijdraagt in het wantrouwen van het volk in in de politiek of in dit kabinet.

[0:39:25] Dankuwel.

[0:39:27] Ik geef geen antwoord met ja en nee. Aan de ene kant denk ik dat wij, zoals eerdere sprekers ook hebben gereageerd. Inderdaad kunnen leren van dingen die toendertijd gebeurt er aan de andere kant denk ik dat het wantrouwen in de politiek en in de overheid inderdaad in de coronapandemie is gegroeid en niet alleen maar door verschillende wetenschappelijke onderzoeken, met name doordat het een klasse virus was wat mensen uit de lagere sociaal economische klasse veel harder heeft getroffen. En dan heb ik het in de breedste zin van het woord. Dan heb ik het ook inderdaad over dat daar het vertrouwen in de overheid al laag was en dat tussen de bereidheid om te gaan om te vaccineren ook lager was en ik denk dat partijen, zoals de huur daar een kwalijke rol in hebben gespeeld en dat neem ik u ook en uw partij ook zeer kwalijk dat dat gebeurd is van het juist in die buurten. Meneer van haga dankuwel. Want juist in die buurten en wijken zien we inderdaad dus ook dat mensen zoals ik helemaal aan het begin al zei, een veel groter risico liepen om hun kronen op te lopen en ik durf te garanderen en dat bleek gisteren ook uit de eerste resultaten van de onderzoeken van bij tijdens de technische briefing dat juist mensen uit lage sociaal economische klasse nu ook te kampen hebben met langdurige gevolgen van longkanker en partijen. Als u hebben daaraan bijgedragen en dat neem ik uw partij.

[0:40:38] Die zeer kwalijk via de voorzitter, zegt u dat. Voorzitter de partij van manier vandaag et cetera. Ja dankuwel nog een vervolgvraag van manier vandaag ook via de voorzitter,

[0:40:50] Ja dat is toch interessant. Nu word ik toch een beetje persoonlijk aangevallen. Kijk.

[0:40:57] Hugo. De jonge heeft bijvoorbeeld uitspraken gedaan over de lange termijn effecten van vaccins, en ik citeer over lange termijneffecten kan ik duidelijk zijn die zijn er niet

[0:41:08] dat dat kan iemand op zo'n moment niet zeggen want dat wisten we nog helemaal niet want die vaccins waar een nieuw die we helemaal niet getest op lange termijn effecten. Dat dat wisten we niet. Dus het feit dat een overheidsdienaar minister op zo'n moment in de crisis. Dit soort aperte onjuistheden durft te verkondigen. Dat werkt toch juist het het wantrouwen en dan ben ik het helemaal met u eens dat bepaalde groepen er een ernstig getroffen worden. Dat vind ik net zo erg als u maar dat een minister van vws. Dit soort onzin verteld tijdens een pandemie over de lange termijneffecten van een vaccin.

[0:41:41] Terwijl hij dat niet weet. En nu blijkt dat ze er welzijn. Dat is toch onjuist. En dat wekt toch geen vertrouwen.

[0:41:46] Dankuwel meneer dijk. Ja voorzitter, ik voel me.

[0:41:49] In sinds geroepen om die hier minister hugo de jonge te gaan gaan verdedigen. Maar ik zal mijn fiets noemen bijvoorbeeld mensen wegzetten als wappies die vragen hebben over over corona virus en over vaccineren. U kunt mij nog niet zo goed. Maar ik heb daar heel vaak stevig stelling overgenomen. Volgens mij werkt dat polariserend en heeft dat er ook toe geleid dat met name ik herhaal mensen in buurten en wijken uit sociaal lagere economische klassen die al een wantrouwen in de overheid op verre afstand zou komen te staan en mijn poging in mijn bijdrage. Hier is bedoeld om ervoor te zorgen dat we dichter bij mensen in buurten en wijken actief zijn, bijvoorbeeld met ggd is en dat mensen dat ook buiten pandemieën ervaren en door hebben en daarom

[0:42:32] stel ik ook kritische vragen en stel ik ook heel duidelijk dat ik bijvoorbeeld de vergoeding compensatie voor lonken over het veel te laag vindt en dat dat nooit. Maar dan ook nooit zal bijdragen aan het herstel van vertrouwen van mensen die nu lonken over te hebben opgelopen omdat ze door moesten werken omdat ze op de lijst van cruciale beroepen staan en daar heb ik vragen over gesteld.

[0:42:52] Dankuwel meneer dijk. Dan gaan we door naar de bijdrage van mevrouw tielen namens de vvd.

[0:42:57] Dankuwel. Voorzitter, en ik wil mijn bijdrage beginnen met een citaat.

[0:43:00] Het is altijd verstandig om vooruit te kijken. Maar het is moeilijk verder te kijken dan je kunt zien

[0:43:06] en u denkt misschien is johan cruijff maar eens winston churchill er-voorzitter corona sneller dan verwacht endemische geworden en dat is goed nieuws in de minister schrijft in zijn brief van een paar weken geleden over een aantal waakvlam maatregelen, zoals de basis testcapaciteit het dashboard en het nog een halfjaar beschikbaar stellen van zelf testen. Vvd kan zich daarin vinden, maar we willen we ook en vooral vooruit kijken naar de pandemische paraatheid en de lessen die we kunnen gebruiken. Daarin uit de coronaperiode. Ook is dat best moeilijk. Tenminste vindt meneer churchill in het schriftelijk overleg over de beleidsagenda pandemische paraatheid beschrijft de minister een aantal lessen uit de koop. Het periode en hoe je die verwerkt in die aanpak, maar we hebben wat zorgen over de traagheid. Toch wel van de vertaling van die lessen naar die aanpak en ik noem er twee. De eerste over de flexibele zorg capaciteit. De financiering moet finals moet europees worden aanbesteed. Er moet nog gedefinieerd worden wanneer het crisis genoeg is om de reserves in te zetten, enzovoort enzovoort. En pas eind van ditjaar komt daar beter zicht op. Ondertussen is pas iets meer dan de helft van het aantal beoogde zorg reservisten ingeschreven en is dat dan zichtbaar. De daadkracht die we voor ogen hebben of toch niet. En ik zou graag van de minister willen weten of het mogelijk is om daar toch wat snelheid op te zetten. En als het niet lukt wat het doel is van die capaciteit. Hoeveel worden er dan in in moeten in steken en datzelfde geldt eigenlijk voor het informatie landschap en de kennisagenda

[0:44:30] dan over de waakvlam. De minister wil dat een of de vvd wil dat een aantal kritische infrastructuren in het kader van de pandemie separaat tijd stand by staan voor het reces hebben een motie ingediend over december capaciteit van productie van bepaalde medische hulpmiddelen door nederlandse bedrijven, zodat dat snel ingezet kan worden als het nodig is, maar ook de ggd moeten snel en flexibel kunnen handelen. Als dat nodig is. Hoe staat het met de versterking van de ggd er volgens mij zijn meneer dijk daar ook wat over en kunnen we zorgen dat iedere ggd bijvoorbeeld een. Ik noem het maar even een eerste hulp basispakket bij een pandemie kan hebben, oftewel een standaard set aan beschermende maatregelen in plaats van dat er weer eerst op al die ggd je eigen niveau moet worden nagedacht over wat er nodig is daar een soort van landelijk protocol op komen. Voorzitter, de vvd heeft ook zorgen als het gaat over de toekomst met betrekking tot digitale en hybride vormen van zorg. Tijdens de komende periode hebben we geleerd dat digitale en hybride zorg van grote waarde is voor de verlaging van de arbeid last en het vergemakkelijken van het contact tussen patiënt en zorgverlening. Maar de helft monitor laat zien en we zien het ook wel in de praktijk dat veel zorgverleners weer terugvallen in wat ouderwetse gewoontes zonder digitale oplossingen.

[0:45:43] Mijn vragen al langer ook via aangenomen moties om ervaringen met geschrapt te regels en digitale zorg die we tijdens de coronacrisis hebben toe kunnen passen om die ook structureel te maken en ik wil graag van de minister toezegging dat die samen met verzekeraars en zorgverleners een oplossing vindt om de digitale en hybride zorg nu echter behoefte. Ik wilde graag toch nog een over het woord erin.

[0:46:06] Voorzitter, dan nog een paar rest verschijnselen van koop ik toch een beetje terugkijken. De inhoud zorg blijft nog steeds erg achter in een tweeminutendebat hebben kunnen toezegging gekregen over de inzet van zelfstandige klinieken. Maar voor nu moeten volgens mij ook echt wel een tandje bij en ik wil graag de minister aansporen om dat om die inhoud zorg verder in te halen. Graag een reactie over post-covid wilde ik twee opmerkingen maken

[0:46:30] de regeling goed dat hij er nu hebben. Het woord eindelijk geloof ik een paar keer horen zeggen. Eindelijk is, maar laten we dan ook vaart maken om te zorgen dat die mensen die nu al twee jaar uit de running zijn door post-covid dat je ook echt op korte termijn zicht hebben om er gebruik van te kunnen maken

[0:46:47] als het gaat om kennis en onderzoek rondom post-covid daar natuurlijk altijd meer en beter. Dat geloof ik. Maar ik wil vooral een compliment geven aan de minister over wat die geregeld heeft door op europees niveau, kennis en onderzoek samen te brengen. Volgens mij is heel belangrijk en ik verwacht er veel van.

[0:47:02] Overigens hoorde ik gisteren in de technische briefing. Een van de sprekers zeggen dat patiënte ook de gelegenheid moeten krijgen om ook onbewezen behandelingen te gebruiken en dan ben ik word ik een beetje alert want we zien ook dat heel veel mensen die in wanhoop grijpen op. Ik noem het graag altijd kwakzalverij.

[0:47:19] Want ik wil graag willen,

[0:47:20] Wil graag horen van de meeste hoe hij daar naar kijkt en ook zorgt dat we wel de goede behandelingen blijven bieden, ook al is er zo veel onbekendheid. Tot slot de oversterfte.

[0:47:30] U moet afronden. Dus ik heb een

[0:47:31] vraag. Dat is een over de oversterfte hoe internationaal onderzoek samengepakt wordt met het nationaal onderzoek wat wij nu voeren en hoe we dat terugzien in de rapportages van het cbs dankuwel.

[0:47:41] Dankuwel. Mevrouw tielen. Meneer bussurfen heeft een vraag.

[0:47:46] Ja voorzitter, ik deel met de vvd dat er vaart gemaakt moet worden met regeling financiële regelingen rondom post-covid en dat die niet te lang meer op zich laten wachten. Maar we kunnen natuurlijk zonder dat hij vertraging oploopt die regeling nog verbeteren. Dus mijn vraag aan de vvd is vindt de vvd dat de regeling verbeterd moet worden, bijvoorbeeld op het punt van het uitbreiden van het aantal mensen dat voor in aanmerking komt, bijvoorbeeld op het punt van de hoogte van het bedrag omdat je zou kunnen aansluiten bij het fnv bedrag of op z'n minst een bedrag van de q-koorts regeling zou kunnen indexeren. Graag zou ik op die punten een reactie van de vvd willen.

[0:48:19] Dankuwel, mevrouw tielen.

[0:48:20] Wreekt zich toch een beetje de ad hoc een geit van dit debat en het onderwerp op de agenda, want ik ben niet de woordvoerder over deze regeling. Dus ik kan heel veel over zeggen. Maar mijn antwoord op de vraag van meneer bus of is nu voor de simpelheid. Nee maar daarmee mis ik heel veel nuances. Maar mevrouw van den hil is degene die bij ons in de fractie de woordvoering hierop doet en ik wil ook niet het gras voor de voeten wegmaaien of vinger in de mond leggen die die daar niet horen. Dus had ik dit vorige week geweten hadden we dat hij uitgebreid kunnen afstemmen, maar een kwartier voor debat weet ik dat de minister. Er is. Dus ik ik laat me niet verleiden tot.

[0:48:56] Dank u wanneer bus of we hebben hier vanochtend in procedure dankuwel dankuwel. We gaan hier niet procedurevergadering over de meneer drost heeft een vraag voor mevrouw meneer de vos en daarna meneer dijk.

[0:49:07] Dankuwel. Voorzitter, mijn vraag aan mevrouw tielen. Vvd-fractie gaat over post-covid. Wij hadden gisteren een technische briefing. Heer van dissel was daar, mevrouw sap, als er vanwege namens het mt en

[0:49:23] en niet mevrouw van het nipt maatschappelijke impact team en wat mij toch wel trof is dat dat boskoop met een groeiend probleem lijkt te zijn en een steeds groter wordend maatschappelijk probleem. Dat lijkt lijkt optreden. Ik wel de teneur die uit de bijdrage van de mensen ook de adres was gisteren naar voren kwamen waren onverdeeld. Eigenlijk wel richting ons van mening dat er een tandje bij moest ik heb dat gestudeerd. Dat is een van de insprekers. Dus ik ben wel benieuwd hoe de vvd-fractie daarnaar kijkt deel deels zij die zorgen dat het een groter wordend maatschappelijk probleem lijkt te worden en dat er wellicht met elkaar moeten nagaan denken over hoe de tandje erbij en dan uitziet.

[0:49:56] Mevrouw tielen,

[0:49:57] Ik weet niet of het per se groot wordt, is in ieder geval groot zijn veel mensen die er last van hebben die daar in toenemende mate last van hebben en die ook hoe langer je natuurlijk kampt met die problemen. Hoe moeilijker het wordt als je geen perspectief hebt op weer gezond worden op weer kunnen functioneren in je werk in je gezin in je dagelijks leven zoals je dat gewend was. Dan wordt dat groter is dan als als meneer drost die herkenning zoekt. Dat herken ik zeker. Ik zie ook dat er al veel gedaan wordt. Ik zie ook dat er heel veel verschillende vragen lopen van biomedisch tot praktijk, gerichte behandelingen, enzovoort enzovoort moet er een tandje bij. Volgens mij is gisteren gezegd en ik zei dat net ook in mijn spreektijd meer en meer is altijd beter. Alleen de vraag wat dan. En hoe dan. En daar heb ik heel eerlijk. Nu ook nog niet direct in zicht. Op van dit onderzoek moeten we per se in gaan zetten of er moet zo veel geld beschikbaar worden gesteld, want er worden nu heel veel onderzoeken uitgevoerd. Dus ik ik ben zeker van mening dat we dat we liefst zo snel mogelijk zoveel mogelijk weten, zodat mensen daar ook weer gezond van kunnen worden. Maar ik heb nu niet ook niet heel concreet beeld wat dat dan precies moet zijn.

[0:51:09] Dankuwel. Meneer dijk.

[0:51:13] Ja. Voorzitter vindt notulen van de vvd niet een beetje gênant dat ze geen antwoord kan geven op de vraag van de heer bushoff. Over de compensatie van post-covid zal ik hier ongeveer twee dagen rondlopen, en wel weten dat het debat hier hier in eerste instantie ook over zou gaan en dat u geen eerste reactie kan geven op of u de regeling voldoende of onvoldoende vind ik vind dat eigenlijk ten opzichte van mensen die nu al tweeëneenhalf jaar zitten te wachten op een regeling tamelijk gênant. Ik zou daar graag een reactie van.

[0:51:42] Dankuwel, mevrouw tielen.

[0:51:43] Dude goed recht van meneer. Ik kom te vinden want die vind en omdat ik nog te zeggen. Mooi is dat naar mijn eerste reactie was zoals ik al zei, zonder voor alle alle nuance. Het is voldoende zoals het is wat ons betreft is nu belangrijk dat die zo snel mogelijk beschikbaar komt voor die mensen die in de eerste golf besmet zijn geraakt werkzaam in de zorg en alle nuances komt later. Maar wat ons betreft worden is nu hoog tijd dat mensen in ieder geval kunnen gaan inschrijven op een regeling.

[0:52:09] Dankuwel. Mevrouw tielen. Mevrouw van den berg had ik nog gezien.

[0:52:13] Dankuwel. Want ik graag nog even toen mevrouw tielen opmerkte van ja mensen gaan soms in wanhoop naar het buitenland voor behandelingen die waarvan de effectiviteit niet is bewezen en dat ze dan toch een beetje ook als behandelingen niet effectief zijn dat ze daar nog wat vraagtekens bijgesteld. Maar is mevrouw tielen het wel met het cda eens dat we juist als nederland meer aan integraal onderzoeksprogramma zouden moeten doen ook om kennis te vergaren om te kijken wat wel kan. Ik vond gisteren tijdens de technische briefing. Het voorbeeld van de maagzweer. Heel erg mooi. Decennialang is er van alles en nog wat geprobeerd melk drinken en alles en nog wat niet eten. Uiteindelijk bleek het een bacterie te zijn. Maar daar kom je dus alleen maar achter als je dus zelf ook aan onderzoek doen en ook voor de erkenning van de klachten van mensen vinden dat belangrijk te staan. Graag een reactie op voorzitter.

[0:53:06] Dankuwel, mevrouw van.

[0:53:09] Overigens verwees ik niet zozeer naar het buitenland als wel. Nou allerlei best wel vreemde behandelingen waar mensen in hun wanhoop naar naar grijpen. We denken aan. Ik geloof ik een piercing gezien allemaal gekke dingen. Er wordt nu in nederland wel onderzoek gedaan en soms ook een beetje gesuggereerd. Ze willen niet. Er gebeurt niks aan. Volgens mij hebben gisteren ook gezien dat er meer dan twintig miljoen euro nu besteed wordt aan ik zeg uit mijn hoofd. Dertien verschillende onderzoeken waren of zeventien, waarin dertien met biomedische componenten enzovoort. Er is. Er wordt al heel veel gedaan. Alleen dingen kosten ook tijd ervoor dat je een onderzoek goed hebt opgezet voordat je daar conclusies uit kan trekken die ook nog in de praktijk toepasbaar zijn. Wat kost gewoon heel veel tijd moeten er meer misschien wel maar misschien ook niet. Dus ik vind dat we er alert moeten zijn als iemand mij kan vertellen hoeveel goede onderzoeksvoorstellen er nu liggen waar geen geld voor blijkt te zijn. Dan hebben we een concreet gesprek over wat er dan meer moet. Maar ik ik heb de lijst van onderzoeken ook gezien. Ik heb gezien en nogmaals complimenten gegeven dat we ook internationaal die dingen bij elkaar gaan pakken. Want ik kan me niet voorstellen dat een post-covid patiënt in oostenrijk heel ander biometrisch profiel heeft dan een post-covid patiënt in in nederland. Dus laten we vooral al die dingen met elkaar combineren en die onderzoeksresultaten op gaan halen en dan kijken wat er eventueel nog missen.

[0:54:36] Dankuwel, mevrouw van der werf vervolgen.

[0:54:37] Ja. Voorzitter, want terecht zegt mevrouw tielen hebben. We moeten ook kijken wat we van andere landen kunnen leren. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar meneer dijk refereerde ook daar artikel in het algemeen dagblad van vijfentwintig april, waarin staat dat het huidige onderzoek zeer versnipperd is en ten tweede hebben gisteren bij de technische briefing ook geleerd dat er heel veel onderzoeken zijn. Ja maar met een zeer korte periode. Dus die je ook in die zin weinig opleveren. Dus toch nog even is mevrouw tielen het met het cda eens dat we echt naar een integraal nationaal onderzoeksprogramma moeten voor mensen met ernstige gekomen.

[0:55:13] De klacht,

[0:55:15] En dan zou ik graag willen weten wat dan zeg maar het grote verschil is tussen de manier waarop nu vanuit het ministerie van vws vraagstukken beschikbaar zijn gesteld of vraagstukken zijn geopend en geld beschikbaar is gesteld, waardoor de zon en wee wordt uitgezet bij de wetenschappers die daar ook goede voorstellen opzitten. Wat het verschil is meer integraal. Ik kan me niet voorstellen dat er nu twintig kaarsjes komen waarin twintig verschillende onderzoeken apart van elkaar blijven. Volgens mij is er juist en dat is ook dan nogmaals ook op europees niveau het al die wetenschappers die vanuit verschillende insteken naar het probleem kijken die dingen bij elkaar brengen. Volgens mij loopt dat nu. Dus ik weet niet precies wat dan voor hun moet zijn om daar een een bordje integraal over te houden.

[0:56:04] Dankuwel.

[0:56:06] De.

[0:56:07] Dat zegt u, mevrouw van der burg telt de haar interrupties vermoed ik zomaar. Dus is heel verstandig. Dan geef ik graag het woord aan mevrouw paulusma voor haar inbreng.

[0:56:17] Dankuwel.

[0:56:20] Voorzitter, iets wat we ons lang niet konden voorstellen. Corona is van een pandemie naar een endemische fase gegaan

[0:56:25] en gisteren zagen we tijdens de technische briefing ook voor de zoveelste keer hoe dit komt door te vaccineren door het hanteren van basismaatregelen door rekening te houden met elkaar door wetenschappelijk onderzoek

[0:56:35] en voor veel mensen. Voorzitter, is het leven weer verder gegaan en het voelt vandaag ook bijna symbolisch. Want vandaag hebben we het eerste debat met de titel ontwikkelingen van het coronavirus en pandemische paraatheid en daar ben ik heel erg blij om. Want wat ons betreft moeten we daar ook zeker mee verder gaan en grote stappen opzetten, want een van de lessen uit de coronaperiode is wel dat we niet klaar waren voor een pandemie en in het coalitieakkoord zijn de middelen gereserveerd voor pandemische paraatheid. Er is een beleidsagenda pandemische paraatheid opgesteld en onder andere door de ggd worden versterkt en dit zijn goede stappen, maar wij hebben nog wel een aantal vragen en leest daar vooral ook zorgen in wat vanochtend waren wij bij de presentatie van het onderzoek veerkrachtig en toekomstbestendige zorg van de erasmus erasmus school of public health en één van hun aanbevelingen was dat de centrale regie moet komen in tijden van crisis en een van mijn zorgen als het gaat om de investeringen bij de ggd is, hebben we daar afdoende centrale regie op graag een reactie van de minister

[0:57:30] en gisteren tijdens de technische briefing bleek weer dat het delen van data voor onder andere onderzoek moeizaam gaat, zowel in nederland als in europa en herkent de minister dit en geeft het hindernissen als het gaat om de gewenste pandemische paraatheid hier in nederland en ook deze week kwam vanuit de radboud universiteit en volgens mij verwees mevrouw westerveld hier gisteren ook naar de technische briefing dat vijf keer meer mensen met een verstandelijke beperking overleden zijn aan corona dan verwacht en het de radboud universiteit doet ook een oproep voor monitoring van risicogroepen in crisissituaties is dit een onderdeel van het pandemische paraatheid wil ik van de minister weten en tot slot op dit onderwerp maatregelen ook bij een volgende pandemie waarvan de vraag niet is of maar wanneer zijn gebaat bij draagvlak en eerder hebben gevraagd om burger beraden en ik kon financiële tegemoet omdat er zeker niet het duizend dingen doekje voor alles moet worden. Is mijn fractie wel benieuwd hoe de minister burgerbetrokkenheid gaat vormgeven als het gaat om pandemische paraatheid

[0:58:22] en voorzitter, ik noemde ze al de mensen voor wie het leven nog niet eens opgestart. De mensen die dierbaren hebben verloren zonder afscheid te kunnen nemen. De leerlingen en studenten met een leerachterstand en psychische problemen, maar ook mensen met long fit en het is wat mij betreft goed nieuws dat er eindelijk duidelijkheid is voor zorgmedewerkers met bloemkool dit als het gaat om een compensatie

[0:58:40] wel ik had opgeschreven. Wat is het jammer dat minister helder er niet is. Maar wat fijn dat minister helder er dus is wordt er zit nu heeft mijn fractie zorgen over de uitvoering en het tempo wat mensen moeten snel duidelijkheid, duidelijkheid krijgen over wie maar vooral ook wanneer graag een reactie

[0:58:56] en voorzitter, die duidelijkheid moet er ook komen als het gaat om vaccineren en kwetsbaarder. Ik heb zelf nog even op de website gekeken wie er in aanmerking komt voor herhaal vaccinaties en ik kwam er ook niet heel goed uit. Dus, laat staan als je kwetsbaar wens en wellicht ook laaggeletterd graag een reactie

[0:59:12] en voorzitter, we zien steeds meer onderzoeksresultaten als het gaat over een cofidis en ik sprak zelf op het congres in groningen waar resultaten van een groot cohort onderzoek gepresenteerd werden mee mede mogelijk gemaakt door de datum van life like en ook op europees niveau gaan een groter onderzoek stappen gezet worden en dat is zeker als het gaat om biomedisch onderzoek een belangrijke ontwikkeling. Maar voorzitter, er waren al meer collega's die ernaar vroegen. Hoe staat het met het expertise centrum post infectieuze aandoeningen dat opgezet zou moeten worden naar aanleiding van een motie van de voorganger van de heer dijk en van d zesenzestig. En hoe gaat het met de voortgang? Wanneer mogen we patiënte verwachten en professionals dat ze hier terechtkunnen

[0:59:47] en voorzitter heel expliciet en ik heb daar toen ook echt de nadruk opgelegd wilde de sp en d zesenzestig dat dit een expertise centrum zal worden voor post infectie. Deze aandoeningen in de volle breedte. Maar ik hoor verontrustende berichten dat dit vooralsnog niet zo uitgewerkt wordt en dat de focus ligt op loncar waarmee niet dat onderwerp niet belangrijk vindt voordat dit anders geïnterpreteerd wordt. Maar ik heb juist ook oog voor mensen met andere prostituees infectieuze aandoeningen.

[1:00:15] Voorzitter, uiteindelijk valt en staat ernaast paraatheid van de zorg en wetenschap ook veel bij de gezondheid van de samenleving op het moment dat er een pandemie uitbreekt, en daarom wil ik nogmaals de oproep doen waardeer kosten effectief kosten effectiviteit van preventie. Hetzelfde als bij curatieve zorg maakt gezondheidsbevordering, preventie, loon enz.

[1:00:32] Ik rond af, mevrouw zeker. Tot slot.

[1:00:35] Laten we ook verder kijken dan vws. Alleen de directeur van het wereldfonds ter bestrijding van onder andere malaria kwam vorige maand met een waarschuwing voor de comeback van malaria in europa door klimaatverandering. Ook zien we grote uitbraak van vogelgriep wordt steeds meer duidelijk over de zeer ernstige gezondheidsgevolgen van pesticiden gebruikt en komen recent naar buiten dat een groot aantal scholen en kinderdagverblijven te dichtbij snelwegen staan, waardoor een aanzienlijk risico op gezondheidsscan schade bij kinderen ontstaat. Er moet nu afronden in hetzelfde licht. Ook vws moet geen duizend dingen doekje worden. Hoe kunnen we de minister helpen om dit probleem breder te adresseren in het gehele kabinet.

[1:01:09] Dankuwel die één voor één gaat steeds meer ruimte nemen. Dus ik hou mijn hart vast voor. Ik hou mijn hart vast.

[1:01:21] Ik keek ik wil u alle ruimte geven. Maar ik vind het wel vervelend. Maar goed. Volgens mij kunnen we verder gaan naar de inbreng van mevrouw westerveld namens groenlinks gaat uw gang.

[1:01:34] Ik ga mijn best doen. Voorzitter,

[1:01:37] voorzitter, bijna vijf keer zo vaak stierven mensen met een verstandelijke beperking vanwege het coronavirus vijf keer zo vaak. En voor deze groep is corona nog niet weg omdat er elke keer weer een nieuwe variant komt en dat voor hen ook zorgt elke keer weer vernieuwen, onzekerheid en voorzitter, dat zijn mensen met een beperking vaker sterven. Dat kwam niet als een verrassing. Want vaak zitten zijn met veel andere in een instelling. Het is soms moeilijk om je aan de hygiëne maatregelen te houden. Ze hebben ook zorgverleners waardoor ze contact moeten blijven houden met andere mensen. Dat is maar goed ook, en vaak hebben deze mensen ook kunnen lichamelijke kwetsbare broze gezondheid. Maar toch vijf keer zo vaak. Ik schrokken gewoon heel van toe dat bericht las en om heel eerlijk zijn met ik ook gewoon boos over omdat dit weer laat zien dat we vaker in onze samenleving geen oog hebben of veel te weinig oog hebben voor juist de meest kwetsbare mensen en we zien dat mensen met een beperking structureel en al het beleid veel te vaak over het hoofd worden gezien en veel te vaak worden vergeten dat in het beleid veel te weinig rekening wordt gehouden met deze groep en we zien ook dat deze groep bijvoorbeeld veel minder goed vertegenwoordigd is en het meteen ook in het mid. Als we bijvoorbeeld even kijken naar de specialismen van mensen die vertegenwoordigd zijn in het al meteen. Ik heb dat kort voor deze bijeenkomst gedaan. Dan zien we dat er is het sowieso een heel indrukwekkende lijst waar al deze mensen verstand van hebben. En dan zie je lijst met heel veel expertise op heel veel gebieden. Maar dan zie ik dat er bijvoorbeeld als het gaat over ouderenzorg. Dat dat zeven keer staat op die lijst staat dat zeven mensen die in het al meteen zitten echter specialisme hebben op het gebied van ouderenzorg heel erg goed. Maar als ik dan kijk naar verstandelijke beperkingen zit een expert in het mt en specialisme op het gebied van mensen met een fysieke beperking. Die zie ik helemaal niet vertegenwoordigd en het lijkt mij dan duidelijk dat er een blinde vlek zitten. Mijn eerste vraag aan het kabinet is of het kabinet het dat met mij eens is en hoe de ministers gaan zorgen dat mensen met een beperking ook na één januari toegang blijven houden tot beschermingsmiddelen tot vaccinaties tot zelf dat dat toegankelijk is voor hen dat dat gratis is voor hen. Hoe ziet de periodieke bush campagne eruit voor deze groep en kan het dus ook permanent expertise komen, zowel in het als in het met want volgens mij is dat heel hard nodig

[1:04:01] en dan voorzitter, tijdens de eerste golven van de coronacrisis ging er van alles mis. Maar er gingen ook dingen heel erg goed en soms in verbazingwekkend snel tempo werd er gehandeld en er besluiten genomen, maar ik zie dan wel een enorme discrepantie tussen bijvoorbeeld de snelheid waarin in de lockdown soms binnen enkele weken steunpakketten voor bedrijven kwamen en de gene die het hardst geraakt zijn door de coronacrisis en die nog steeds heel lang aan het wachten zijn op maatregelen en heb ik het natuurlijk over de mensen met post-covid klachten en bovendien begrijp ik heel veel van de gemaakte keuzes niet, bijvoorbeeld als het gaat over de compensatieregeling. Want waarom alleen voor zorg medewerkers moeten ook niet al die andere groepen. Ik noemde net al mensen die voor de klas stonden beide politiewerk bij de brandweer werken de vakkenvullers enzovoort. Allemaal mensen die essentieel waren om dit land open te houden. Bus en treinpersoneel nog zo'n groep.

[1:04:54] En waarom alleen zorgmedewerkers uit de eerste golf compenseren en ik weet natuurlijk dat er bij de volgende golven wel besmettings wel wel beschermingsmiddelen waren dat de vaccinatie beschikbaar waren. Maar dan nog steeds. Daarmee wordt er wel gesuggereerd dat als je tijdens een andere golf last kreeg van of besmet raakte door corona dat je eigen schuld was. Ik zeg niet dat de bewindspersonen. Dat zou zeggen maar dat is wel de suggestie die eruit springt op het moment dat we alleen de zorgmedewerkers tijdens de eerste golf recht laten houden op die op die bijdragen. En waarom die vijftienduizend euro. Andere collega's hebben daar ook al naar gevraagd zou dat bedrag niet de minste geindexeerd moeten worden. En dan nog een punt. Voorzitter, dat gaat over de behandeling. En dan rond ik af. Er zijn ook al een heel goede aantal vragen over gesteld daar rond ik me bij aan. Maar hoe kunnen we nou zorgen dat die police en dat de expertise centra open blijven want ik vind dat wij als samenleving geen knip voor de neus waard zijn dat we mensen die door moesten blijven werken tijdens die verschillende kronen golven die daardoor ziek zijn geworden. Als we nu in de steek laten dankuwel.

[1:05:57] Voorzitter dankuwel mevrouw westerveld ging over de tijd. Maar goed.

[1:06:04] Helemaal goed. Mevrouw van den berg namens cda.

[1:06:07] Dankuwel. Voorzitter voorzitter, gisteren bleek ook uit de technische briefing. Één op de acht mensen heeft makro na besmetting nog het klachten

[1:06:16] en soms zijn die ligt. Maar soms zijn ze ook levens ontwrichtend en mensen met relatief eenvoudige klachten die worden inmiddels redelijk goed geholpen, maar ook de directeur van zeer support annemiek. De groot geeft aan dat een specialist. Alleen naar een deel aspect kijkt juist juiste mensen met ernstige klachten dat die veel integraler bekeken zouden moeten worden

[1:06:41] lichaam en geest en alle onderdelen van het lichaam. Voorzitter, enkele ziekenhuizen hadden loonconflict poli. Maar die zijn sluiten nu vaak de deuren omdat er geen bewezen behandeling is en daarmee ook geen vergoeding

[1:06:55] en het kunnen deelnemen aan een integraal nationaal onderzoeksprogramma zal volgens het cda logisch zijn. En dan kunnen triage diagnostiek wat genezen en behandeling van het multidisciplinair en integraal worden onderzocht op een wijze die past bij wat ze noemen effe dance beest geneeskunde

[1:07:16] patiënt te dienen te voldoen aan vooraf opgestelde criteria en ik begrijp dat dat moeilijk is, maar daarmee krijgen we ook een eerste registratie en deze criteria dienen door een expert team te worden opgesteld waarin artsen,

[1:07:30] epidemiologen en fundamentele wetenschappers samenwerken.

[1:07:35] Voorzitter, complimenten voor de minister, voor de inzet op de europese samenwerking

[1:07:40] echter, zoals ik al zei, het is belangrijk om patiënte in nederland op korte termijn ook perspectief te bieden op deelname

[1:07:48] en daarmee wordt zeker gebruik gemaakt worden van de inzichten uit onderzoek in het buitenland en ook buiten europa. Maar dat kan met bovengenoemde aanpak en graag daarop een reactie.

[1:07:59] Voorzitter, de minister schrijft als antwoord op kamervragen dat hij voornemens is extra budget beschikbaar te maken voor meerjarig onderzoek.

[1:08:06] De expertise centrum en onze in mij. Dat is nu te informeren. Hoe staat het daarmee. En van een support en het expertise centrum waar brabant samen met de academische huizen aan werkt. Ook daarom.

[1:08:21] Voorzitter, al eerder heb ik als cda al vaker moet ik zeggen aandacht gevraagd voor zelfvoorzienendheid.

[1:08:27] Buitenlandse investeerders komen hier niet omdat ze zich bekommeren om onze volksgezondheid, maar alleen om onze platte winst

[1:08:35] en het cda vraagt al jaren aandacht voor een samen met de sp waren wij niet enthousiast over het laten vervallen van de concentratie toezicht bij verlaagde omzet drempels.

[1:08:46] Nederland beschikt nu over een unieke medische microbiologische laboratoria, infrastructuur en samenwerking die essentieel is voor de publieke gezondheidszorg.

[1:08:57] Deze heeft geleid tot lagere percentages, bijvoorbeeld van antibiotica, antibioticaresistentie, maar ook lagere kosten van diagnostiek in vergeleken met omliggende landen,

[1:09:08] maar buitenlandse laboratoria, zoals u die nat zijn. Eurofins verkrijgen nu een groot marktaandeel en we maken ons daar zorgen over zijn verstoren. De regionale samenwerking die cruciaal is voor pandemische paraatheid bij nieuwe infectie, dreigingen en hebben specifieke verdienmodellen. Als ik het zo mag formuleren. Hoe gaat de minister heer balah en perk aan stellen?

[1:09:30] Voorzitter, vorig jaar pleit het cda voor een regeringscommissaris, pandemische paraatheid en de minister wilde dat niet met de collega's om dat ook al de raad, volksgezondheid en samenleving adviseert nu een gezondheids commissaris aan te stellen om de publieke gezondheid te versterken en de samenwerking te verbeteren. Graag zien we een reactie daarop. In dat verband wees mevrouw paulusma ook al op het onderzoek van het erasmus wat we vanmorgen gepresenteerd hebben door professor varkevisser. Tot slot, voorzitter, het cda vraagt al jaren meer aandacht te geven, ook aan het gedrag van mensen uit de technische briefing. Gisteren kwamen een paar mooie voorbeelden naar voren. Er is een enorm draagvlak voor de maatregel. Als je ziek voelt dan blijf je thuis.

[1:10:16] Ik noem er tachtig procent is het daarmee eens. Maar in de praktijk blijkt dat drieëntwintig procent. Uiteindelijk doet

[1:10:23] en dat is dus voorzitter ook ernstig. Als wij een volgende pandemie willen doen. De werd al gesproken over het lage vertrouwen in de overheid. Wat gaat de minister doen om meer draagvlak te krijgen voor dit soort maatregelen dankuwel,

[1:10:39] Dankuwel, mevrouw van den berg, meneer, voornamelijk namens forum voor democratie,

[1:10:44] Dank u. Voorzitter, stap voor stap wordt de voorgeschreven werkelijkheid rondom het coronavirus ontrafeld. De kritiek zwelt aan de waarheid over wellicht het grootste bedrog uit de menselijke geschiedenis komt langzaam maar zeker aan het licht. En wat blijkt

[1:10:58] forum voor democratie heeft vanaf het begin gelijk gehad op alle fronten. Het coronavirus is wel degelijk een griepvirus en dit is daar ook goed mee vergelijkbaar de minister heeft dat er eindelijk ook zelf erkend. Maar mocht lange tijd niet gezegd worden. Het is een griffiers. Bovendien dat met een mortaliteit van nul komma twee procent natuurlijk nooit de a-status had mogen krijgen. Griepvirus dat hoogstwaarschijnlijk in een lab is gemodificeerd. Ook dit mocht er lange tijd niet gezegd worden, maar werd onlangs volmondig erkend door de voormalige directeur van het amerikaanse rivm en het gaat zo maar door mondkapjes voorkomen verspreiding van het virus niet zoals een grote meter studie onlangs opnieuw bevestigde. Integendeel, ze brengen alleen maar gezondheidsschade en psychologische schade toe. Hetzelfde geldt voor de avondklok, de schoolsluiting en al die andere absurde maatregelen die zijn genomen. Maatregelen waarvan het effect nooit is aangetoond van het kabinet zelf ook toegeeft dat ze nooit zijn geëvolueerd.

[1:11:51] De coronavaccins zijn nooit getest op het voorkomen van verspreiding van het virus virus fase heeft dit zelf toegegeven.

[1:11:58] Ze werden heilig verklaard. Maar blijkt blijken voor gezonde mensen per saldo de gezondheid alleen maar te schaden

[1:12:04] van de week nog berichtte het financieele dagblad dat nederlanders die met ernstige bijwerkingen te maken krijgen een schadeclaim indienen van het kastje naar de muur worden gestuurd. De producent dat overheid de overheid de producent

[1:12:16] is de minister inmiddels bereid de vaccins contacten openbaar te maken of op z'n minst bekend te maken wie er aansprakelijk is bij vaccins schade zoals forum voor democratie, twee jaar geleden al heeft verzocht. Voorzitter, hoe kan het dat forum voor democratie? Dit alles vanaf het begin wel zag en andere niet zo mooi vragen. Het is heel simpel combinatie van het gebruiken van je eigen gezonde kritische verstand ongevoelig zijn voor groepsdruk en recht terug hebben en vooral luisteren naar de vele vele experts die monddood zijn gemaakt. Professoren. Zo schetst kapel belonen met carlo artsen zoals bert mulder, jan bonte elsevier, enzovoort enzovoort. Allemaal kritische stemmen die niet gehoord. Mocht het worden. Onderzoekers die werden weggezet als bappie artsen die zijn ontslagen deskundigen waarvan video's offline zijn gehaald onder het mom van desinformatie moedigen, vrije geest waarover de vorige minister van volksgezondheid heeft gezegd dat hij ik citeer op een fashion spuugt op een vestje spuugt medeburgers die vervolgd en geïntimideerd zijn door de inspectie en verraden door beroeps genoten helm die als het aan sommige kamerlid hier had geleken net al gezegd ik zal geen andere namen noemen. Een big registratie was ontnomen.

[1:13:23] Houwelingen. Naar aanleiding van mijn vraag van mevrouw paulissen.

[1:13:28] Voorzitter,

[1:13:31] het coronavirus is een griepvirus geworden doordat heel veel mensen bijgedragen hebben aan de endemische fase waar we nu inzitten door zich onder andere te laten vaccineren. Maar ik ben benieuwd wat meneer van houwelingen dan zegt tegen alle nabestaanden

[1:13:46] die overleden zijn door corona in verschillende leeftijdsgroepen. Wat zijn boodschap is. Als u het allemaal zo

[1:13:55] goed en lang wist.

[1:13:56] Dankuwel, mevrouw paulusma van houwelingen.

[1:13:58] Ja. Het is fijn dat dat wordt erkend. Het coronavirus was al vanaf het begin griffiers zoals wij altijd al zeiden, zijn. Het is een griepvirus dan was er mag niet zeggen. Je mag niet zeggen dat het nu wordt het al bekend. Dat is het punt dat dat is het punt is wel dat is een van de punten en heeft over de vaccins. Als ik u vraag goed begrijp.

[1:14:15] Ik vraag u tegen nabestaanden gaat overleggen.

[1:14:19] Door corona u allebei als u via de voorzitter wil praten en praten één voor één dus meneer van houwelingen geeft antwoord in stad. Mevrouw paulusma, een vraag, dan geeft manier verhoudingen enzovoort. En zo doen we het dus ik geef nu eerst meneer van houding en de gelegenheid om het antwoord te geven en dan krijg ik mevrouw van paulusma willen geneigd bent eventueel een vraag te stellen. Meneer verhouding.

[1:14:40] Ik ben het inmiddels al gewend als je je gelijk. Het komt te vaak altijd een eenmaal vraag ik mij ook vaak gehad. Ik kan tegenvraag stellen wat zegt u tegen al die mensen die last hebben vaccinatieschade. Wat zult u daartegen. Meneer de voorzitter die gedwongen zijn want dat zijn ze zien er trouwens in die vaccinatie dialogen die naar de kamer zijn gestuurd. Mensen die ik heb genomen. Ik moest wel want als ik op vakantie. Wat zegt u daartegen niet met vaccinatieschade kijk ik doe dat niet omdat ik dat een goedkope truc. Een beetje. Daarom doe ik dat nu maar. Dus dit is dit is ja wat wat zal ik dat zeg ik vind iedereen is omgekomen. Regie begrip mensen sterven door regie bent ook door stoppen. Dat vind ik heel erg jaar. Inderdaad. Dus wat wilt u doen. Verder van hostel doorgaan. Voorzitter,

[1:15:16] Ik had het niveau het om al via de voorzitter, mevrouw paulusma, wilt u nog een vraag stellen?

[1:15:25] Jazeker. Want meneer verhoudingen neemt een grote woorden in de mond en ik stelde hem de vraag via de voorzitter. Wat zijn reactie is en daar kan die een emotioneel betoog ophouden of een heel rationeel betoog. Dat zijn eigen keuze. Maar wat is dan de reactie na alle nabestaanden van mensen die zijn overleden door corona van iets wat u glashard ontkent bagatelliseert voorzitter excuses via de voorzitter waar meneer van houwelingen dit verhaal glashard ontkend en waar een heleboel mensen hun dierbare nu moeten missen. Wat is daar dan het verhaal van meneer houwelingen over.

[1:15:55] Dankuwel meneer verhouding via de voorzitter.

[1:15:58] Mevrouw paulusma. Wat ontken ik dat ontken ik dat er een virus was dat ontken? Ik niet. Natuurlijk was er een virus. Dat zeg ik toch. Er was een griep.

[1:16:04] Via een heel.

[1:16:06] De griffier is ook nog een keer toegeven. Dat was een griepvirus en er zijn mensen aan overleden zoals het ook in die zware griep vogelgriep van tweeduizend achttien mensen zijn overleden. Dat betreur ik dat betreur ik dat dat is dat is ja wat is dit voor een vraag. Natuurlijk betreur ik dat wat moet ik daar anders over zeggen. Een goede vraag zou zijn. Wat vindt u van al die mensen die vaccins te nemen en vergadering.

[1:16:26] Misschien dat het helpt als u naar mij kijkt als een antwoord geeft.

[1:16:30] Gaat u maar ik ben ik zou de tegenvraag willen stellen, want dat is een veel interessantere vragen mensen overlijden aan de griep. Dat is al eeuwen zo veel interessante vraag is mensen die schade hebben ondervonden zijn heel veel. Ik heb een boek over de boek over geschreven. Tegenwoordig met z'n amerikaans boek we allemaal mensen die ze plotseling overlijden. Tientallen. Ik zeg overheid altijd mensen post om een jonge mensen mos studies gedaan wat punt is als je bijvoorbeeld zal kijken in doen wat niks is moet je doen moet je eens kijken. Aantal mee. Een aantal artikelen plotseling overleden is verdubbeld. Ineens in tweeduizend, eenentwintig niet die tweeduizend, twintig, tweeduizend, eenentwintig het een verklaring voor. Ja ik heb het vermoeden wel dus dat dat is pas ernstig mensen die zijn overleden omdat ze zich gedwongen zagen of ernstige schade hebben ondervonden omdat ze dat vaccins hebben genomen. Want dat had niet gehoeven of niet nemen naar griep. Dat is een den duur vinden. Wij hebben elk jaar of elke paar jaar is weliswaar griepgolf. Dus dus dat dat is de vraag die je zou moeten willen beantwoorden, maar moeten ze zichzelf stellen denk ik.

[1:17:25] Neem ik aan heel goed. Voorzitter, als we heel goed. U zegt tegen mij, mevrouw westerveld heeft een vraag voor meneer verhouding. Mevrouw.

[1:17:33] Voorzitter, want het is ieders recht om vragen niet willen beantwoorden welke reden dan ook, maar volgens mij is de vraag van mevrouw paulusma heel terecht te laten we hier geen discussie hebben over heer weder vragen die gesteld kunnen worden. We hebben het hier de de discussie over het coronavirus en een aantal partijen hier in de kamer vinden het heel terecht dat er ook vanuit de overheid maatregelen zijn genomen om die verspreiding verder te voorkomen ter bescherming van mensen met een zwakke.

[1:17:59] De gezondheid,

[1:18:01] Desondanks en dat punt maakt het net treft het mij heel erg dat juist de meest kwetsbare mensen, mensen met een verstandelijke beperking. Mensen die soms ook lichamelijk beperkt zijn dat zij vaker zijn overleden. Als ik mijn betoog van de heer van houwelingen hoor, dan vindt hij al die maatregelen hadden we niet moeten hebben. Dit is nou eenmaal natuurverschijnsel worden ik hem net zeggen en dan gaan nu eenmaal mensen dood en dan wil ik hem vragen hoe hij kijkt naar mensen met een kwetsbare gezondheid naar hun positie in onze samenleving en of hij het met mij eens is dat we je ook een samenleving zijn waarin we met elkaar verantwoordelijk zijn voor de bescherming van mensen die dat nodig hebben.

[1:18:37] Dankuwel, mevrouw west veel.

[1:18:39] Meneer verhoudingen zou inderdaad al een grote verbetering zijn geweest. Als inderdaad heb ik heel veel mensen gezegd kritische wetenschappers. Dus die de mos zijn gestoorde. Uiteraard bijvoorbeeld artsen collectieve dat gezegd dat je heel gericht. Dus dat was al veel beter geweest dat heel gerichte kwetsbare groepen mensen onder de zeventig die gezond zijn dat op geen enkel geen enkel risico als de kwetsbare groepen. Als je die selectief had geprobeerd om die te beschermen. Maar dat is niet gebeurd. De hele samenleving zijn loopbaan gegooid. Iedereen moest dat vaccin te nemen. Dat is wat er gebeurt. Dat is het grote schandaal vakcentrum. Er komt komt steeds baan ligt die dus bijwerkingen. Daar gaat de rest van mijn betoog over die dus gevaarlijk zijn. Er wordt niet onderzocht door de minister heeft in antwoord op kamervragen geschreven. Die ziet het gevaar van niet. In. Dat is het echte schandaal. Dus dus ik weet niet. Inderdaad is een griepgolf ouderen, mensen met een kwetsbare gezondheid zijn er altijd al extra kwetsbaar voor geweest. Dat is zo. Dus ik ben ik oprecht. Ik snap uw vraag niet dankuwel.

[1:19:32] Mevrouw westerveld, voor een tweede vraag,

[1:19:35] Het bijzondere aan nut zijn. Betoog vind ik dat ook forum voor democratie juist degene was die een heel groot punt heeft gemaakt van mensen die eenzaam zijn bijvoorbeeld ouderen die een verpleegtehuizen zaten en dat als ik vraag wat zou de positie van de meest kwetsbare dan is het antwoord van forum. Laten we die mensen maar opsluiten. Dus mensen met een beperking. Mensen die het syndroom van down hebben. Mensen die in een rolstoel zitten die daardoor kwetsbaarder zijn die geen kant op kunnen zonder een hulpverleners die moeten we van forum. Maar bij een volgende eventuele pandemie of lockdown in een aparte ruimte opsluiten. Ik vind dat ik vind daar iets van maar ik vind dat ook tegenspreken tegen de kritiek die forum zelf altijd had op tijdens de lockdowns die we juist als samenleving hadden om te voorkomen dat een virus zich verder zou verspreiden onder mensen met een kwetsbare gezondheid te gaan beschermen. Daarvoor zijn en samenleving zeg ik tegen de heer van houwelingen via de voorzitter, om juist voor elkaar in te staan om juist als samenleving ervoor te zorgen dat zo'n gevaarlijk virus zich niet verder kan verspreiden en dat we voorkomen dat mensen dion een kwetsbare gezondheid hebben eerder ziek worden, eerder sterven en daardoor een minderwaardige positie krijgen. Volgens mij moeten we dat niet willen met deze samen.

[1:20:42] Dankuwel.

[1:20:43] Voorzitter, ik dank u wel, mevrouw westerveld meneer verhouding nogmaals kunt beste via meepraten.

[1:20:51] Via de voorzitter. Daar ben ik het helemaal mee eens. Een fijn dat ik dat toch nog even recht kan zetten. Het is schandalig. Het is schandalig. Wat in die verpleeghuis inderdaad gebeurd is, hebben altijd gezegd dat die ouderen zijn opgesloten dat ze hun familie en vrienden niet meer konden zien. Ik zeg ook niet dat ouderen hun lot moeten dat wordt. Nee, dat ze ik zeg als je al wat wilt doen als je de als samen. Ik denk je wil iets doen bezinnen maatregelen richten op die groepen. Dat betekent niet dat je die groepen moeten opsluiten. Dat zeg ik niet. Betekent dat je daar extra oppas weet ik veel dat je sommige landen hebben ze bedacht van nou we gaan in supermarkten speciaal uurtjes voor ouderen of zo. Daar kunnen denken. Gaat geen ouderen opsluiten. Dat heeft u mij niet horen zeggen via de voorzitter?

[1:21:28] Heel goed dankuwel meneer van houwelingen van een vraag voor als je me even uit wil zetten nog is nog een vraag van mevrouw van den berg. Ik wil je collega's wel even vragen om niet

[1:21:39] commentaar te leveren als de microfoon niet aanstaat, want het is voor de mensen zitten te kijken ook niet te volgen en dan gaan we dan weer op elkaar reageren. Dan wordt het een rommeltje

[1:21:48] en ik wil het graag een beetje ordentelijk houden. Mevrouw van den berg uw vraag.

[1:21:52] Dankuwel. Voorzitter, ik wil toch even doorgaan. Nog een punt van mevrouw westerveld. Want als ik mij goed in mijn geheugen nog duik van drie jaar geleden was het juist forum die dus inderdaad een soort wat ik noemde een tweedeling van de samenleving voorstelde van je moet maar aparte dingen doen voor die groep. Maar ik moet er geen last van hebben. Dat was eigenlijk dan de bottom line en in de visie van het cda is het juist dat solidariteit ook betekent dat ik iets doe voor een ander ook al heb ik had zelf misschien niet nodig. Dus ik draag ook een ik hou afstand of ik draag een mondkapje of ik ook vaccinatie. Nogmaals we dan als samenleving samen zorgen dat we er sterker van komen. Dus ik zou heel graag willen weten wat meneer van houwelingen daarvan vindt want uit alle voorstellen die ik tot op heden heb gezien van de afgelopen jaren was dat gericht op tweedeling en niet om samenleving te zijn.

[1:22:50] Dankuwel.

[1:22:51] Meneer verhouding. Dank u. Voorzitter. Ja, ik zou dan zou ik willen opmerken wat hebben ouderen willen aan hoe zij oude daarbij gediend als jongeren

[1:23:01] een vaccin nemen wat niet of nauwelijks werkt wat gevaarlijk is. Wat wat je ook steeds weer opnieuw moet nemen wat besmettingen niet voorkomt. De vuist heeft onlangs toegegeven wat grote risico's met zich mee. Maar ik stel dat ik ouderen zou zijn dan zou ik niet willen dat dat de jongeren in lockdown gaande zie je naar school kunnen. Dat is een vaccin wat schadelijk is voor volksgezondheid. Dat zou ik niet willen en dat is wat er gebeurd is. Dus u doet hij nu een betoog namens de voorzitter via de voorzitter. Maar ik durf wel te zeggen dat dat ik mag hopen dat de meeste oude daar toch echt niet op zitten te wachten dat zij het ook een grof schandaal vinden wat er is gebeurd.

[1:23:36] Dus daar ga ik vanuit voorzitter.

[1:23:39] Dankuwel. Dan heeft u nog een dikke een kleine anderhalve minuut voor de rest van uw betoog gaat uw gang.

[1:23:47] Dankuwel. Voorzitter,

[1:23:49] de staat riep zelfs. Het is net al genoemd, een zogenaamde denktank desinformatie in het leven om kritische stemmen te smoren en de voorgeschreven werkelijkheid te beschermen. Een denktank die websites of te halen. Zie allemaal stukken kritische videos liet verwijderen onder anderen bijvoorbeeld een

[1:24:04] een interview met professor schetsen en door de inspectie dreigbrieven niet te sturen. Kan toch niet anders noemen naar artsen die dachten anders dachten over het vaccinatie en coronabeleid en andersdenkenden werden gestraft, artsen ik het over deskundigen bij forum voor democratie begrijpen. Voorzitter, dat waar censuur. Want dat is die toch wordt toegepast. Vaak de waarheid wordt gesproken, want de waard is zo sterk. Voorzitter, die houdt uit zichzelf prima stand. Maar de leugen is zwak en moet met censuur beschermd worden en dat is op grote schaal gebeurt en komt nu meer en meer aan het licht. En wat doet de regering. Wat doen we dat.

[1:24:38] Ik toch nog een vraag van mevrouw paulusma,

[1:24:40] Mevrouw. Bedankt. Dagvoorzitter want meneer van houwelingen begint over die denktank en ik vroeg me af of meneer verhoudingen weten wanneer die gestart is.

[1:24:49] Meneer groningen. Dank tweeduizend negentien fluistert. Mijn buurman die ene ik heb een grote stapel met met allemaal dat bedanken aan de ministers toegestuurd alle info allemaal mails brieven van die denktank. En toen is die gestart en er een vervolgvraag hebben. Dus daar wacht ik geduldig.

[1:25:07] Dat weet ik niet. Mevrouw paulusma. Wilt u nog een vraag?

[1:25:10] De voorzitter, ik moet het eigenlijk niet doen, maar ik vind dat het zo ingewikkeld als het forum voor democratie met heel veel ophef. Het volgende complot aankondigt, terwijl deze denktank in tweeduizend achttien is gestart. De kamer daar meerdere brief over gekregen heeft de kamer daar op meerdere manieren over geïnformeerd is. Iedereen weet wat het doel was het waarom de werkwijze dat het een onafhankelijke positie had en ja ik vind ook dat we daar een kader voor moeten hebben en dat het beter moeten zijn te controleren. Maar er was geen enkel complot. De kamer is er meerdere keren over geïnformeerd. U heeft gewoon niet. Meneer van houwelingen via de voorzitter heeft gewoon niet opgelet.

[1:25:47] Dankuwel meneer regelen.

[1:25:50] Ik hebt zo ontzettend opgelet ik al die stukken zelfs gelezen. Ik heb hier eentje voor me liggen van die denktank wat u zegt het is een complot. Dan is het wel. Die bestaan ook trouwens.

[1:25:57] Is denk ik. Ga toch nog een keer proberen als u zegt tegen mij zegt u, mevrouw de paulusma denkt dat et cetera.

[1:26:05] Voorzitter, mevrouw paulusma, ik heb dat wordt toch net gehoord beticht mij hiervan complotten? Dit zijn geen complotten, of althans als het complotten zijn. Voorzitter, het openbare complotten. Want we zien dus in de stukken die zijn gestuurd. Het ministerie zijn heel blij mee zien we er wordt helemaal uitgeplozen op internet zien we inmiddels in de brieven. Hoe deze denktank desinformatie stelselmatig artsen deskundigen de mond heeft gesnoerd. Ik noem je een voorbeeld, een voorbeeld als ik mag voorzitter van u in de beantwoording bijvoorbeeld de een lid van de denktank die stuurt dan binnen die denktank waar ongeveer veertig, vijftig leden inzitten. Een mail met je krijgt twee signalen doorgestuurd is een citaat van praktiserende huisartsen die het niet eens zijn met het coronabeleid en de vaccinatiestrategie zetten niet mee eens in die hier openlijk over uitspreken naar moet toch niet gekker worden. Experts vertellen wat ze nick en wat is het reactie van een van de leden van de denktank dat de inspectie inspectie. Want die je moet handhaven. Nou dan gaan we naar kijken en dan afhankelijk van de ernst en risico van de volksgezondheid. We gaan eerst een brief sturen misschien. En daarna kunnen we willen kijken of er nog strafmaat heeft de big registratie kunnen intrekken en sommige delen soms hebben de signalen met toezicht afdelingen ter kennisgeving dat dat staat een andere woorden. Er wordt opgetreden door de inspectie door vws sociale mediabedrijven zijn aangeschreven. Dat is censuur. Dat is ontzettend ernstig dat er gebeurt er drie denktank. Maar dat is geen complot. Dat staat hier in deze stuk en ik denk dat mijn buurman goed begrijp de straks ook wat over gaat zeggen. Dus dit is geen fabeltje. Dit is de harde werkelijkheid, mevrouw paulusma. Via de voorzitter.

[1:27:38] Dankuwel. Meneer van u heeft nog een halve minuut. Om de rest van uw betoog afdoening.

[1:27:42] De sporters nog een pagina. En wat doet regie hebben doet er gingen trekt lessen uit alles wat bekend wordt. Nee nee, natuurlijk niet. Integendeel. Ze volhardt op de verkeerde weg. Sterker nog, het kabinet groot schepje bovenop en wil zichzelf en nog erger. De wereldgezondheidsorganisatie, nieuwe en vergaande bevoegdheden toekennen. Via een nieuwe pandemie werd en pandemie verdacht wil de overheid dit parlement volledig op een zijspoor zetten. Bij nieuwe zogenaamde pandemie en forum voor democratie zal alles op alles blijven zetten om dit scenario te voorkomen. Dank. Voorzitter,

[1:28:14] Dankuwel meneer van houwelingen. Dan geef graag het woord aan meneer kuzu namens denk.

[1:28:19] Ja. Voorzitter dankuwel.

[1:28:22] Het is inderdaad al aangekondigd. Maar ik moet terugdenken aan de coronatijd. En eigenlijk lijkt het zo lang geleden. Maar het is eigenlijk niet eens zo lang geleden en we zien eigenlijk ook wel dat hoe meer tijd er verstrijkt tussen het einde van die vreselijke coronapandemie en de dag van vandaag. Hoe meer het deksel van de beerput lijkt te worden gelicht.

[1:28:46] De verschillende onderzoeken met vernietigende conclusies vliegen je om de oren en steeds meer publicaties over hetgene wat er is misgegaan wordt duidelijk voor publiek

[1:28:56] en recentelijk onthulde het nrc en follow the money dat een groepje ambtenaren, zorgverleners, communicatie, experts en vertegenwoordigers van grote social media platforms sinds tweeduizend negentien misschien sinds tweeduizend achttien kan mevrouw paulusma gelijk in hebben. De denktank desinformatie vormt en ik ben ervan overtuigd. Voorzitter, dat die denktank met de beste bedoeling is gevormd, maar naarmate de tijd vorderde deze denktank die opgericht is door vws werden tijdens de corona pandemie bepaalde meningen.

[1:29:29] Bewust.

[1:29:30] Gecensureerd. Je hoeft er met je hoeft te het als huisarts bijvoorbeeld maar lichtelijk oneens te zijn met de avondklok het vaccin beleid of de corona. Pas en je twitterpagina of je facebookpagina werd voorgoed geblokkeerd. Die werd weggezet als andersdenkenden complot denker of zelfs kwaadaardig en voor altijd verbannen van sociale media. Voorzitter, steeds meer slachtoffers van deze vorm van censuur waar zelfs kim doen om een puntje aan kan zuigen delen hun verhaal zo lezen we.

[1:30:02] In kuzu. Een vraag van mevrouw tielen.

[1:30:04] Mevrouw over het om de oren vliegen gesproken. De afgelopen twee betogen worden de superlatieven om de oren gegooid. Hoe vaak is iemand definitief van social media gebannen door de denktank. Desinformatie.

[1:30:20] Meneer cor. Voorzitter, mijn buurman heeft daar een uitgebreide stapels over kijk ik denk dat het weinig zinvol is om te spreken over kwantiteit. Ik denk dat we moeten spreken over over

[1:30:32] nee ik denk dat we moeten spreken over de kwalijke praktijken die plaatsvinden bij het ministerie van vws onder de verantwoordelijkheid van deze minister, waarbij er vanuit het ministerie een denktank. Het heet dan een denktank is gevormd waar contact is met met vertegenwoordigers van die online sociale media platforms en waar wordt bepaald wat desinformatie is en wat niet zonder dat daar een duidelijk kader voor is en ik denk dat dat een punt is waar we het vandaag over moeten hebben in plaats van een quiz over hoeveel mensen er zijn geblokkeerd. En wanneer die denktank is opgericht, et cetera. Ik denk dat we de essentie van het probleem missen op het moment dat we vallen in quiz. Vraag is over dit onderwerp en daarmee proberen te verdoezelen dat er een aantal dingen gewoon fout zijn gegaan en daar kunt u heel lacherig over doen. Maar ik vind dit voorzitter, ik vind dit kwalijke praktijken waar lacherig over gedaan wordt waar het in het verleden ook lacherig over werd gedaan. Maar wat heel veel kwaad heeft gedaan in de samenleving. Dan kun je het weggelachen. Je kan het weghouden. Maar je kan ook proberen om een poging te ondernemen om te kijken wat er nou echt verkeerd is gegaan in die tijd en daar roep ik mijn collega's erop,

[1:31:49] Dankuwel. Meneer kuzu. Mag ik u ondertussen ook adviseren allemaal om als u ook gewoon mij aankijkt als je spreekt dat dat maakt het ook makkelijker om via de voorzitter te spreken. Volgens mij heeft mevrouw tielen nog een vervolgvraag.

[1:32:03] Wij doet dat redelijk consequent door via de voorzitter spreken meneer kuzu zijn twee dingen waar waar ik echt wel met hem mee eens ben, namelijk een kader en over de inhoud met elkaar debatteren. Maar dan helpt het dus niet om met superlatieven dingen te beweren die niet waar zijn. Dan moet je wel over de feiten hebben. Dus als je zegt stelselmatig en levenslange gebouwd, zodat zij een hele zware woorden. Dan moet dat we daar moet dan wel een feit onder liggen. Dus het was niet bedoeld als een quiz vraagje. Want inderdaad een serieus genoeg onderwerp ben ik helemaal met meneer kuzu eens. Maar als hij dat soort beweringen doet dan moet het ook wel kloppen met de realiteit en dan helpt het niet om het heel groot te maken want dan wordt het vanzelf lacherig en hebben we het niet over waar het over moet gaan. Wat vinden we van desinformatie. Hoe schadelijk kan dat zijn voor de samenleving. En als we daar dan als tweede kamer en heel eerlijk vind het best goed dat we ook dat soort aspecten kijken als vertegenwoordigers van die samenleving. Maar dan moeten we dan ook gewoon over inhoud hebben en dan roep ik meneer kuzu dan weer op om gewoon even rustig en inhoudelijk te benoemen wat hij vindt dat we moeten gaan aanpassen.

[1:33:10] Dankuwel. Meneer.

[1:33:11] Dan kan ik mijn betoog hervatten. Volgens mij, voorzitter, om een voorbeeld,

[1:33:16] Als je toog hervat dan nog eerst een vraag als u verwijst naar uw betoog als antwoord op mevrouw tielen. Dan komt het zomer. Dan wil mevrouw paulusma volgens mij eerst nog een vraag stellen. Mevrouw paulissen.

[1:33:28] Dagvoorzitter naar vroeg daar misschien een vraag aan toe waar de heer kuzu dan in zijn betoog weer op terug kan komen. Want ik denk namelijk dat het heel belangrijk is en heeft meneer kuzu groot gelijk in dat we heel zorgvuldig om moeten gaan met desinformatie, maar dat geldt dan ook voor deze commissie. En als er hier gezegd wordt dat die denktank die trouwens eerst vaccinatie alliantie heten social media bedrijven verbiedt om bepaalde berichten te plaatsen. Dat is gewoon niet waar social media bedrijven in europa moeten zich houden aan de code die in europa is opgesteld als het gaat om het plaats van desinformatie op social media platforms. Het is niet iets wat uit deze alliantie komt en ik denk wel dat het goed is dat wij daar als commissie ook heel zorgvuldig mee omgaan. En daar heb ik wel een vraag ook nog. Naast dit april. Ik hoor ook meneer kuzu, maar ook meneer van houwelingen deed dat zeggen dat er dreigbrieven vanuit deze alliantie komen en volgens mij komende brieven vanuit de inspectie die wij aansturen als kamer. Dus wat zouden wij dan vraag ik via de voorzitter aan meneer kuzu anders moeten doen dan dat de inspectie gewoon een brief naar aanleiding van nalatig handelen naar een huisarts stuurt om ervoor te zorgen dat hij zij zijn werk correct uitvoert.

[1:34:36] Dankuwel,

[1:34:37] dankuwel meneer kuzu. Voorzitter, volgens mij sturen als kamer de inspectie niet aan de inspectie heeft een eigenstandige bevoegdheid en wij stellen inderdaad kaders vast net zo goed als we dat moeten doen waar het gaat om bijvoorbeeld het punt wat wat ik probeer te maken over de denktank. Voorzitter, ik vind het problematisch is wanneer zo'n denktank een ambtenaar van het ministerie van vws een mail stuurt naar facebook en de inspectie met de vraag of het account van een huisarts twitter kan worden geblokkeerd en dat vervolgens de inspectie daarop reageert dat dit mogelijk gezien kan worden, staat gewoon in die zin openbare stukken dat dit mogelijk gezien kan worden als een vorm van censuur en dan terug gemaild met de mededeling. Ik citeer wellicht dat een denktank deelnemer dit beter onder de aandacht kan brengen. En wie zijn die denktank deelnemers dan vervolgens voorzitter, daar zit inderdaad en daar wringt volgens mij het punt van dat er grote verwevenheid tussen ambtenaren op het ministerie van vws en vertegenwoordigers van grote bedrijven social media platforms dat die contacten zo nauw zijn dat er dan gewoon via een mailtje heel simpel kan worden gezegd van ja weet je. Het is niet verstandig als ik dit doe als ambtenaar van het ministerie van vws beste denktank deelnemer van het grote bedrijf. Kan jij daar even naar kijken en dat account blokkeren. Voorzitter, dit is want er is gepubliceerd en dat kunnen we niet leuk vinden. Ik vind dat ook niet leuk maar daar moeten wel serieus naar kijken en hun toekomst

[1:36:16] voorkomen dat dit nog een keer gaat gebeuren op deze manier gaat u verder met uw betoog.

[1:36:20] Ja hoor.

[1:36:22] Voorzitter,

[1:36:24] ik vind het praktijken die niet thuishoren in een vrije democratie. Ik denk dat dat duidelijk is. Voor mijn collega's kunnen we in ons land nog wel spreken over vrije democratie. Als het volk als een kudde schapen is behandeld en de publieke opinie van bovenaf een bepaalde kant op is gestuurd. De vrijheid van meningsuiting is wat mij betreft niet onderhandelbaar. Het mag nooit en te nimmer op het spel worden gezet door een stel bureaucraten die zonder enige democratische controle zich boven de wet wanen en big blind besluiten welke meningen en berichten wel of niet op sociale media mogen worden gedeeld en voorzitter, nogmaals begrijp mij niet verkeerd. Ik bagatelliseert het gevaar van desinformatie. Absoluut niet want dat hebben we tijdens de coronapandemie ook vaak voorbij zien komen. Maar het is simpelweg onduidelijk wat de tank. Wat de denktank verstaat onder desinformatie en ik zou de minister willen vragen welke criteria zijn hiervoor gehanteerd en als er geen criteria zijn, dan moet we als de wiedeweerga aan de slag om daar criteria voor te bepalen welk aandeel hebben de leden van de denktank gehad en het ingrijpen op de berichtgeving. En waarom zijn er vertegenwoordigers van facebook en boel die in een kern enkel gedreven worden door winstbejag en commerciële belangen betrokken bij deze denktank. Voorzitter,

[1:37:43] is informatie gecensureerd, met als doel de maatschappelijke opinie bewust te sturen en zodoende draagvlak te creëren voor bepaalde vrijheidsbeperkende corona maatregelen waar heel het land last van heeft gehad. Graag ontvang ik opheldering van de minister hierover en voorzitter,

[1:38:02] laten we deze fout dan ook niet verdoezelen. Laten we ervoor zorgen dat de onderste steen boven komt andere manieren van sturen. Maar waarvan onderzoek op onderzoek aantoont dat de effectiviteit enorm in twijfel kan worden getrokken, getrokken is door corona melden, evenals het bron en contactonderzoek en voorzitter, wij hebben hier in de kamer in het verleden uitgebreide debatten over gehad en wat is de conclusie nu? Het heeft zo'n klein epidemiologische effect gehad dat naar schatting minder dan vijf procent van alle coronatesten is afgenomen door een melding in de app of door het bron en contactonderzoek. En nu blijkt ook dat maar een klein deel van deze testen positief bleek te zijn. Maatschappelijke kosten honderden miljoenen euro's. Driehonderd miljoen euro voor zo'n klein epidemiologische effect wie betaalt de rekening? De burger betaalt de rekening? Voorzitter, en ik vind het belangrijk. Daar zal de komende tijd zal er veel meer duidelijk over worden. Dit is belangrijk dat we er goed naar gaan kijken dat we dit niet gaan bagatelliseren dat er niet lacherig over gaan doen maar dat we kijken naar de feiten en leren van onze fouten niet meer dezelfde fout gaan maken. Voorzitter, dankuwel.

[1:39:07] Dankuwel. Meneer kuzu dan.

[1:39:09] Ik geef ik het woord aan meneer omtzigt.

[1:39:12] Dank u wel. Voorzitter, voorzitter. Ik loop een aantal punten langs

[1:39:18] eerste post-covid tienduizend nederlanders hebben daar ernstige last van in de zorg en het onderwijs, maar ook mensen die elders gewerkt hebben.

[1:39:26] En vorig jaar hebben we hier met een grote groep kamerleden amendementen voorgesteld om meer onderzoek te doen naar de biomedische achtergrond ervan en om bij te houden wat er aan de hand is.

[1:39:37] Als statisticus zeg ik als als honderd, honderdduizenden mensen ziek van zijn dan wil je gewoon weten wat er aan de hand is.

[1:39:44] En nu moeten we kennelijk wachten op brieven van het niet veel. En nu het maatschappelijke impact zien die eigenlijk zegt van gaat. Het is registreren gratis bijhouden in andere landen zijn er schattingen dat dit miljarden kost.

[1:39:55] Maar het kost die mensen die er last van hebben nog veel meer een aantal van u heeft geen leven meer

[1:40:01] en daarom zou ik ook heel specifiek willen vragen. Het feit dat we dat niet gedaan om het onderzoek niet gedaan hebben. Betekent dat we stadium niet weten. We weten niet hoe je het oploopt.

[1:40:09] En als niet weten hoe het oploopt, kunnen we ook geen advies geven over hoe je die besmetting kunt vermijden of hoe je ervoor kunt zorgen dat we hier wel besmet wordt misschien met bepaalde geneesmiddelen een hogere of lagere kans hebt om post-covid op te lopen.

[1:40:22] De ziekte is buitengewoon ernstig. En wat we hier doen is nalatig.

[1:40:26] Dus ik vraag de regering om het een nationaal plan post-covid te komen.

[1:40:31] Onderzoek, behandeling

[1:40:33] goede manier om om te gaan met de mensen die nu hebben en te kijken hoe we kunnen voorkomen dat deze groep veel groter wordt in de komende tijd

[1:40:41] twee. Voorzitter, de denktank desinformatie.

[1:40:44] Ja, we wisten dat er een denktank was

[1:40:47] wat we niet wisten

[1:40:49] is dat soort dingen. Offline haalde

[1:40:51] natuurlijk moet de regering bijhouden wat zich in het publieke domein afspeelt. En als de rare verhalen over vaccinatie rondgaan die absoluut niet kunnen en dat was de reden waarom die ingesteld werd. Daar moet je onder het mom van de regering een postbus eenenvijftig sport te doen. Misschien moet je een persconferentie doen. Misschien moet je in een betaalde advertentie doen betaald door het ministerie van vws. Dit is waarom wij vaccinatie voor baarmoederhalskanker belangrijk vinden.

[1:41:16] Ja.

[1:41:17] Maar het is wat anders dan offline halen.

[1:41:20] Daar zit een wereld van verschil tussen.

[1:41:23] Dus mijn vraag is wie definieerde desinformatie. Wie gaf hun

[1:41:28] de mogelijkheden om informatie offline te laten halen. Want daar zit de klem van die denktank niet dat er nagedacht wordt over joh, moeten we de samenleving beter informeren.

[1:41:39] Voorzitter, de brief over oversterfte van gisteren die werk apart behandelen in het oversterfte debat vond. Ik kan het niet snel genoeg tot mijn inbreng van het juridisch te ingewikkeld. Maar ik vind het wel heel belangrijk om je een ik zeggen maar ik vind het wel belangrijk om één punt te maken waarom ik het onderzoek zo belangrijk vinden

[1:41:56] als je naar de cbs cijfers kijkt

[1:41:59] dan zie je huisarts weet shows die honderd nul komt

[1:42:02] komma drie liggen. Vlak na een vaccinatie.

[1:42:05] Dat betekent dat mensen die gevaccineerd waren zeventig procent minder kans hadden om te overlijden in de drie weken na vaccinatie

[1:42:15] zelfs visser had het niet eens een kop gehaald dat dat kan gebeuren.

[1:42:19] Dat zeggen de cbs. Onderzoekers ook dat zijn selectie effecten van mensen die ernstig ziek zijn die bijvoorbeeld op sterven liggen of een alstublieft liggen die ga ik niet nog een keer vaccineren

[1:42:29] die cijfers zeggen dus eigenlijk helemaal niks over of je een hogere of een lagere kans had want de totale oversterfte onder sterfte was tien procent. Wat enorm veel is

[1:42:39] maar zeventig procent lagere sterfte zegt helemaal niks. Dus wie gaat dat nog een keer uitzoeken en corrigeren voor die factoren waar het cbs om vroeg en wanneer gaan we eindelijk tweeduizend, tweeëntwintig meenemen in deze lijst.

[1:42:53] Voorzitter, we vroeg om de hotspot lijst en we kregen hoofdstuk drie niet van de hotspot lijsten.

[1:42:58] De afbakening lijst. Behalve bij az en daarin stond dat ze de is niet bij hilde

[1:43:03] kunnen wij die hoofdstukken drie, vier en vijf van de ministeries van vws szw en financiën krijgen.

[1:43:10] Voorzitter, ook ik heb de vraag. We zitten in een dynamische fase. Waarom staat het dan nog op de a lijst

[1:43:16] bedoel zelfs als je me op de lijst zet dan kun je dat staat in de wet en binnen een minuut op de a lijst laten plaatsen. De minister heeft de bevoegdheid om een ziekte die op de lijst staat die muteert elk moment naar de az lijst te brengen. Dus als er een mutatie is,

[1:43:31] De gebeurt iets heel.

[1:43:31] De ergens breng hem dan naar de lijst. Maar waarom zou je op dit moment een meldingsplicht hebben want formeel gezien elke dokter die corona vaststelt, moet onmiddellijk bellen

[1:43:40] zonder vertraging. U ook.

[1:43:43] Die omtzigt rond af.

[1:43:45] Voorzitter ik rond af.

[1:43:49] Ik zou graag willen weten of de brief die belooft is anderhalve maand geleden over de en tv vergadering aan de heer van dissel over de vergadering over de mondkapjes op veertien april tweeduizend twintig of die brief verstuurd is nakijken of dat.

[1:44:06] Dankuwel. Voorzitter dankuwel. Dan komen we aan het einde van de eerste termijn van de zijde van de kamer. Ik heb niet over twintig minuten, twintig minuten. Dat is dus tot

[1:44:18] tien over half.

[1:44:21] Voorzitter, mag ik een kleine opmerking maken.

[1:44:24] Ja.

[1:44:25] Meneer de mos.

[1:44:26] De stukken over. Ik heb ik mede namens de pvv in een, eenentwintig gedaan. Ik had aan het begin willen zeggen.

[1:44:32] Ik kijk eens. Maar dat staat nu ook in de notulen. We schorsen tot vijf over tien over in zodra we hier zodra je terug bent. Hier gaan we beginnen dus tot tien over gaan we sowieso beginnen stipt

[1:44:51] dus tien over half tien over half twintig minuten tien over half vier keer tien ook wel.

[2:10:09] Goedemiddag. Ik heropende vergadering voor de beantwoording van de vragen en ik heb begrepen dat het voorkeur is het handigst is als minister helder begint met het beantwoorden van de vragen en daarna meneer kuipers. Dus ik geef graag het woord en de minister van een langdurige zorg en sport.

[2:10:25] Dankuwel. Voorzitter, en laat ik beginnen met de opmerking dat het kabinet betreurt

[2:10:32] ten zeerste dat de mensen samen met langdurige post-covid klachten, waardoor zij ingrijpende gevolgen hebben voor hun werk en privéleven en dat geldt des te meer voor zorgmedewerkers die zich in de eerste coronagolf hebben ingezet om het negentien patiënte te blijven verzorgen en behandelen. Ondanks alle onzekerheden over gezondheidsrisico die dat nieuwe virus met zich meebracht,

[2:10:54] zoals bekend als voor een specifieke groep zorgmedewerkers al een mogelijkheid om een regeling te treffen om een aanvullend financieel te ondersteunen

[2:11:05] en de zorgmijder werkers die voldoen aan die voorwaarden van de regeling

[2:11:09] is mijn bedoeling dat zij vanaf september drieëntwintig een bedrag van vijftienduizend euro per persoon kunnen ontvangen en ook zeker de bedoeling om dat in twintig, drieëntwintig nog te kunnen uitbetalen.

[2:11:22] Uiteraard blijft het kabinet zich daarnaast ook inzetten om iedereen met post-covid klachten zo goed als mogelijk ook op andere manieren

[2:11:29] de ondersteunen. Een deel van de andere vragen. Die zal collega kuipers daar straks over beantwoorden.

[2:11:36] Naar aanleiding van de vragen. Voorzitter, ik probeer eigenlijk omdat de vragen door meerdere mensen hetzelfde ongeveer gesteld zijn om in ieder geval in de in mijn algemene spreektekst een aantal van de antwoorden vast mee te nemen. Dan kom ik op de specifieke vragen daarna nog terug

[2:11:53] naar aanleiding van de vragen. Het is duidelijk dat kabinet de urgentie voelt om deze specifieke groep te ondersteunen, maar het is wel noodzakelijk om daarvoor keuzes te maken. Anders is het treffen van een dergelijke regeling uberhaupt niet mogelijk. En die keuzes die moeten we als kabinet vervolgens kunnen uitleggen. Ik begrijp daarom zeker de vragen.

[2:12:13] Ten eerste de vragen over wie wel en wie niet in aanmerking komt. Er zijn immers veel meer mensen die langdurig bosco van klachten ook ervaren

[2:12:22] het onderscheid zetten in dat de zorgmedewerkers veelvuldig intensief van onvermijdelijk. De directe nabijheid waren van calvin patiënte ook een actieve fase van de ziekte

[2:12:34] en het risico voor zorgmedewerkers. Dat is ook bevestigd door de in het advies van de raad van state

[2:12:41] was door aanzienlijk hoger dan bij de andere cruciale beroepsgroepen waar de samenleving een beroep op heeft gedaan.

[2:12:48] Daarnaast de beperking tot de eerste golf. Er zijn meerdere vragen over gesteld en begrijp ik ook heel goed

[2:12:55] tijdens de eerste golf was heel veel onzeker.

[2:13:00] Er was te weinig bekend over het virus zelf over woord zich verspreiden en wat de precieze risico's op besmetting een overdracht van calve negentien waren

[2:13:10] die kennis is na de eigenlijk vanaf de tweede golf meer beschikbaar gekomen

[2:13:15] over behandelmethodes over methodes om veiliger te werken en dan kon ook ook niet onbelangrijk grootschalige worden getest, zodat gemonitord kan worden waar het virus zich begaf.

[2:13:26] Een van de belangrijkste dingen die net ook genoemd werkt als het ging om de bescherming van kwetsbare. De bezoekregeling in de verpleeghuizen was een zeer robuuste regeling waarvan je achteraf zegt ook dat zouden we veel meter op maatwerk hebben willen toepassen. Vanaf het begin. Maar de redenen waarom dat niet anders kan was ook onder andere omdat die testcapaciteit nog onduidelijk was we niet wisten waar het virus zich begaf.

[2:13:52] Dus die verschillen maken dat in het bijzonder de situatie in de eerste golf zeer uniek was.

[2:13:58] Vanwege die unieke situatie voelen wij de verplichting om de zorgmedewerkers te ondersteunen, omdat we als samenleving enorm beroep hebben gedaan op deze mensen in de onbekendheid onder onzekerheid.

[2:14:12] We hebben voor iedereen een sociaal vangnet en de regeling waar we het nu over hebben. Die bestaat daarnaast.

[2:14:20] We maken geen onderscheid in nederland. Als je arbeidsongeschikt wordt. Wat de redenen is waarom. Dat is en u moet deze regeling vanuit de overheid te zien als daarnaast. En die staat natuurlijk nog steeds naast de mogelijkheid ook om die zorgmedewerkers kunnen gebruiken om ook met hun voorgaande werkgever tot een regeling te komen of die aansprakelijk te stellen, maar dit gaat echt over een losse financiële regeling vanuit de morele verplichting die we als kabinet te voelen voor deze medewerkers in de eerste golf.

[2:14:55] De tweede keuze die gemaakt moet worden, is de hoogte van het.

[2:14:58] De bedrag. Misschien is dit een natuurlijk moment voor de tweede mag zeker. Wilt u aan het einde van de inleiding. Meneer wijk.

[2:15:06] Ja, voorzitter, morele verplichting mooi voelt ook een morele verplichting voor mensen die hun distributiecentra doorwerkte naast arbeidsmigranten die meer besmet waren die door aan het werk waar ik was afgelopen weken bij die stakingen. Daar vertelde de distributiecentra medewerkers mij haarfijn dat er natuurlijk werd geprobeerd om anderhalve meter te houden dat het praktisch onmogelijk was in hun werk en zij vertelde mij dat ook veel van mijn collega's inderdaad besmet waren, werden gedwongen om door te gaan werken voelt die morele verplichting, want het is toch ook een groep of voor de schoonmakers in de ziekenhuizen die ook door hebben gewerkt. Ook in die eerste maanden ook in de eerste golf uw categorie zien dat dit als ik het heb over vertrouwen in de politiek vertrouwen in de politiek keihard gaat. Als u heeft gevraagd om de schappen van de supermarkten te laten vullen door distributiecentrum medewerkers de ziekenhuizen schoon te houden door schoonmakers. U snapt toch wel dat dit haaks staat op vertrouwen wekken onder mensen in de politiek. De overheid. Als u met zo'n beperkte regeling komt voor mensen die in die eerste maanden keihard hebben door moeten werken.

[2:16:03] Want u heeft die lijst samengesteld. Het is deze overheid geweest die lijst heeft samengesteld voor cruciale beroepen zijn.

[2:16:09] Veel wijken meneer rijk die springen neem ik aan dan de minister enzovoort. Minister.

[2:16:15] Voorzitter, deze keuze staat zo ver op zichzelf dat het hier gaat over de zorgmedewerkers en de eerste golf die veelvuldig in directe nabijheid contact hebben gehad met kopen. Het patiënte in de actieve fase van hun ziekte met nog onvoldoende de mogelijkheid om zich te beschermen. We moeten hele goede gronden hebben. Dat vraagt ook om een hele harde keuze waarom we de ene persoon wel een de andere persoon niet in aanmerking laten komen voor deze regeling. Dit is een regeling die gaat niet over aansprakelijkheid is een regeling vanuit de morele verplichting. Dat heeft ook de raad van state ons zo geadviseerd om ook hele objectieve criteria voor te hanteren,

[2:17:02] en dit zijn de criteria waar we op uit zijn gekomen in de beraadslagingen. Een hier kunnen we ook voor staan dat dit het onderscheid is.

[2:17:11] Dankuwel meneer bushoff gaat uw gang.

[2:17:16] Ja. Voorzitter,

[2:17:18] we kunnen het debat voeren over welke andere groepen nog meer toegevoegd zouden moeten worden aan de regelingen naar voelt de partij van de arbeid ook wel voor maar ik wil mijn vraag richten op die groep zorgwerkers want die is misschien ook nog wel een compleet. Waarom worden bijvoorbeeld mensen die in de huishoudelijke hulp werken uitgesloten van deze regeling of de mensen die in de crisisdienst van de jeugdzorg werkten. En wat doen we met die mensen die misschien in een andere beroepsgroep werkt of op een andere afdeling in de zorg werkte, maar wel in vielen op een van die afdelingen die nu wel in aanmerking komen voor die regelingen zou ik de minister willen vragen.

[2:17:51] Dankuwel. Minister. Ja. Voorzitter, het hele goede

[2:17:53] vraag. Als het gaat om de invalkracht. Want dat is veelvuldig gebeurt er bijvoorbeeld kantoor personeel met een zorgachtergrond die ook daadwerkelijk in de zorg actief zijn geweest,

[2:18:03] zeg ik tegen u. Voorzitter, die valt gewoon binnen de regeling. Dus die kunnen zich melden. En uiteraard moet wel kunnen aantonen dat het ook daadwerkelijk gebeurd is, maar het onderscheid zit zitten in het directe contact het veelvuldig contact

[2:18:19] en het was niet zo dat mensen zich helemaal niet konden beschermen, maar we hebben gezegd met elkaar de zomer de risico van deze zorgmedewerkers in de directe patiëntenzorg hebben gelopen in het begin van de crisis in die eerste golf was significant groter dan voor de rest van de cruciale beroepen. Daar zit het onderscheid als je dat zorgvuldig toepast dan kom je inderdaad tot de medewerkers die direct dus morgen en ja dat kunnen ook invalkrachten zijn.

[2:18:47] Dankuwel mevrouw westerveld.

[2:18:52] Voorzitter, ik hoor de minister een paar dingen zeggen die in mijn ogen wat tegenstrijdig zijn, want de minister noemt het een morele plicht. Deze regeling die voortkomt uit gewoon morele plicht van de overheid de mat te doen bovenop sociale regelingen die er zijn. Maar als zit een morele plicht is en dus niet het macro budget dat die voor beschikbaar is leidend is. Wat maakt dan dat er een onderscheid gemaakt worden tussen het risico kans die mensen lopen want of je nou in de sector werkt waar je negentig procent kans had om dan koop op te lopen of je werkt in een sector

[2:19:27] die wij je maar vijf procent kans dat om het op te op te lopen.

[2:19:32] Het gaat hier over mensen die te hebben gekregen

[2:19:35] en dan vraag ik me af waarop is dat gebaseerd

[2:19:38] dat een groep die een hogere kans had om het te krijgen wel in aanmerking komt voor regeling en andere groepen die we ook hebben gevraagd om door te werken tijdens de eerste lockdown zie ook in contact kwamen met mensen die besmet waren. Waarom sluit u hem dan uit.

[2:19:54] Dank u wel. Minister.

[2:19:55] Ja voorzitter, ik kom dan toch weer terug op hetzelfde antwoord dat het onderscheidende criterium echt zit in het veelvuldig en intensief contact met patiënte met co fit in die in de eerste fase waarin nog onvoldoende kennis was we niet wisten waar het virus zich bevond

[2:20:17] en er waren ook. Er zijn ook situaties geweest waarbij je andere middelen onvoldoende beschikbaar waren. Ieder geval in nederland. Dat zegt nog niets over de individuele situatie binnen een zorgorganisatie natuurlijk

[2:20:29] maar dat was echt significant een andere situatie

[2:20:33] en dat hebben we niet in percentages uitgedrukt. Maar dat is ook bevestigd door de raad van state. Het is wel uitleg waar dat die situatie echt significant anders is dan bij andere beroepen en iedereen. Ik denk dat we dat ook nog moeten ons moeten realiseren. Iedereen liep op dat moment natuurlijk grote kans moet virus op te lopen want die kennis was nergens voldoende aanwezig. Ook niet in het openbare leven, ook niet in andere beroepen

[2:21:02] en ook niet zichtbaar in de privé situatie. Maar hier gaat het om deze groep die toch naar onze mening en de mening van de raad van state een nog iets hoger risico hebben gelopen en ook uit die morele verplichting. Dan wil ik ook wel duidelijk over zijn want ik proef een beetje. Voorzitter, dat wij daar de urgentie onvoldoende van onderschrijven of ook de emotie erbij daarmee gepaard gaande is inderdaad gewoon geklapt voor de zorg terecht. Ook wij voelen die morele verplichting echt heel sterk om juist ook voor de zorg voor de zorgmedewerkers dit te doen. Vandaar dit onderscheid.

[2:21:41] Dankuwel mevrouw westerveld.

[2:21:45] Voorzitter, kijk, mijn punt is natuurlijk helemaal niet dat ik zorgmedewerkers iets wil opnemen. Ik ben heel blij dat er eindelijk wat voor een ligt. Ik heb nog wel wat vragen. Design. De andere collega's gesteld, maar mijn punt is als dit een morele verplichting is,

[2:22:00] dan begrijp ik niet zo goed waar deze keuze op gebaseerd is. Kijk je kan natuurlijk als overheid ook zeggen wij hebben een macro budget en we kijken wat erin past vaste jaar. Helaas moeten we dan scherpe keuzes maken

[2:22:10] dan dan zou ik dat begrijp. Maar als het een morele verplichting is dan begrijp ik niet waarom er een onderscheid wordt gemaakt tussen mensen die naar in de zorg werken die wel regeling krijgen. Mensen die in bijvoorbeeld de onderwijs schoonmaak allemaal beroepen allemaal mensen die geen keuze hadden die moesten doorwerken, zodat de rest van het land nog enigszins kon draaien en dan vind ik dat als wij vinden dat we dat het een morele verplichting is om mensen die voor ons

[2:22:41] hun nek hebben uitgestoken, zich een risicovolle situaties gaven zonder dat er in ieder geval de eerste golf nog voldoende beschermingsmiddelen waren dan vind ik als we als we dit zeggen dat je dat je zo morele verplichting breder moet trekken en niet kan zeggen. De ene groep wel en de andere groep niet.

[2:22:59] Meneer steunen,

[2:23:00] Ja. Voorzitter, de bewoordingen die de raad van state in haar advies gebruikt is een significant hoger risico dan in de rest van het maatschappelijke leven en ik denk dat daar de sleutel zitten. Dus het verplegen van iemand met een beperking tijdens het doormaken van de acute fase van corona op dat moment

[2:23:19] dat fysiek ook doen en fysiek die nabijheid is gewoon een veel hogere expo zou kun je beredeneren dan in de rest van het maatschappelijk leven aan. Daar zit het onderscheid in het risico voor tal van mensen was natuurlijk hoog of hoger ook soms afhankelijk van hun eigen gedrag. Maar hier willen we echt het onderscheid maken voor de zorgmedewerkers ook uit de morele verplichting die we voelen om die ook de de waardering voor de zorgmedewerkers hier zonder dat we niet waarderen wat andere mensen in de maatschappij hebben gedaan op dat moment om echt tot uitdrukking te brengen.

[2:23:53] Dankuwel gent u verder met uw inleiding.

[2:23:55] Voorzitter, de tweede vraag ging over de hoogte van het bedrag. Daarvoor is het belangrijk om te weten dat het bedrag losstaat van het vergoeden van schade. Het is een eenmalige gebaar. En dat maakt het voor sommige mensen genoeg en voor sommige mensen te weinig. Maar het is een vast bedrag. Ook bij q-koorts was het een vast bedrag. Ook dat werd ten tijde van het bedenken van de regeling over wordt niet geïndexeerd. Dus wat mij betreft staat het los van de zichtbaar. De indexatie en van ook nog even de periode tussen q-koorts toen en het is echt een keuze om een vast bedrag te hanteren, waarbij we wel gekeken hebben naar een vergelijkbare situatie.

[2:24:42] Wat voor mij belangrijk is verder. Voorzitter, ik heb in de brief al zover de vragen beantwoord de voorgaande brief over de procedure die we vervolgen. Ik wil heel graag het de regeling in internetconsultatie brengen door loopt nog een veluwezoom. Er zijn nog wat vragen opkomen die we mogelijk ook nog in de uitwerking van de schriftelijke vragenronde kunnen meenemen.

[2:25:05] Maar ik wilde eigenlijk alles op alles zetten om te zorgen dat we deze mensen ook in tweeduizend, drieëntwintig nog dat bedrag kunnen overmaken.

[2:25:13] Ik ga even naar de vragen die er nog resteerde. Ik heb de heer wel voorzitter al antwoord gegeven op zijn vraag of die invallers er binnenvallen die vallen er dus binnen.

[2:25:25] Dan

[2:25:26] was er nog een vraag van mevrouw paulusma over de.

[2:25:31] Toch nog niet helemaal niet

[2:25:34] bushoff. Dus meneer of.

[2:25:37] Nee, voorzitter, dan ga ik toch nog even terug op die hoogte van het bedrag want ik dacht misschien komt de minister daar nog specifiek op terug. Maar dat begrijp ik dat dat niet zo is, ga ik daar nog een interruptie nog in ieder geval nog eentje aan mij en misschien nog wel meer maar al vooropgesteld dank trouwens voor het beantwoord over dat die invalkrachten binnen de regeling vallen. Ik had nog geen antwoord gehad overigens op de vraag wat we dan doen met de wijkverpleging of met de huishoudelijke hulp en de mensen die in de crisis jeugdzorg gewerkt. Dus misschien kan de minister daar nog op antwoorden dan ook maar mijn vraag ging over de hoogte van het bedrag, want de minister schrijft dat dat toch wel gebaseerd is op inderdaad die q-koorts regeling en ergens hoor ik de minister dat ook zeggen. Maar ze zegt ook eigenlijk is dat ook weer niet zo. Maar waar is dat bedrag ter hoogte van het bedrag dan wel op gebaseerd.

[2:26:26] Minister.

[2:26:27] Ja. Voorstellen hebben gekeken naar de de drie mogelijkheden die er eigenlijk zijn er de mogelijkheid waar de inspreken of de de vakbond het ook over heeft als het gaat echter een beroepsziekte

[2:26:37] de mogelijkheid die er eerder is geweest als het gaat om een vergoeding van vijf duizend euro voor een aantal aandoeningen

[2:26:47] en wij vonden de infectie

[2:26:51] situatie gelijkenis vertonen met q-koorts en de situatie wordt onbekend was over geen virus. Een bacterie heb ik laatst ook een college van mijn collega's weer kunnen vernemen, maar een vergelijkbare situatie in de zin dat er vrij veel onbekendheid over is volwassen ook hoe je daarmee om moest gaan

[2:27:12] en daar vonden we eigenlijk de gronden in om te zeggen nodig, lijkt het. En ook de hoogte van het bedrag het meeste op de situatie en daar hebben we ons aan vast te houden en is de keuze gekomen tot die vijftienduizend euro.

[2:27:25] Dankuwel toch nog een vervolgvraag of.

[2:27:29] Ja. Voorzitter, kijk

[2:27:31] ik ben het er niet mee eens en ik denk dat het misschien een logische redenatie lijn was geweest om de fnv te volgen en een bedrag voor beroepsziekten toe te kennen. Maar misschien is dat niet zinvol om dat debat te voeren. Maar wat dan wel zinvol blijft om dat debat te voeren op z'n minst is waarom dit bedrag niet geindexeerd is, want de minister geeft aan in tijden van de kort regeling hebben we dat bedrag toen we dat toekende ook niet geindexeerd. Dat kan best zo zijn. Maar nu baseert de minister een nieuwe bedrag voor long copy het op die q-koorts regeling en hebben te maken gehad met een enorme inflatie.

[2:28:04] Dus zou het dan niet terecht zijn. Gelet op de enorme inflatie in twintig, eenentwintig bijna tien procent

[2:28:10] om in ieder geval daar rekening mee te houden

[2:28:13] met het bedrag dat je beschikbaar stelt voor long koopt als je dat baseert op die q-koorts regeling.

[2:28:18] Minister.

[2:28:20] Voorzitter, dus de vergelijking met q-koorts gaat over doorgemaakt. De infectie met een relatief onbekend virus q bacterie en de gezondheidseffecten zijn vergelijkbaar.

[2:28:33] De vraag die u mij stelt van het moment van het totstandkomen van deze regeling en de eerste plannen daartoe en daarna zal ik maar zeggen. De inflatie die is toegepast. Die die over ons heen is gekomen om te kijken naar een nadere aanpassing van het bedrag. Ik ben best bereid om daar nog over na te denken in de schriftelijke vragenronde op terug te komen.

[2:28:58] Bent u verder met de beantwoording? Alstublieft?

[2:29:04] Dan

[2:29:07] dat waren eigenlijk

[2:29:08] wel de antwoorden als het ging om de postcode regeling.

[2:29:15] Ik zie eerst mevrouw paulusma,

[2:29:17] Ja dagvoorzitter. Want voordat u meneer bus of het woord gaf, hoorde ik de minister zeggen dan kom ik nu toe aan de vraag van mevrouw paulusma dus of mijn vraag is beantwoord in de reactie op de heer bushoff. Maar dat vermoeden heb ik niet. Dus ik ben benieuwd.

[2:29:31] Volgens mij. Voorzitter, had ik de vraag van mevrouw paulusma in een bijzin voor het. Maar ik zal het nog even heel netjes doen. U vroeg of er snel duidelijkheid krijgen over de regeling een wanneer

[2:29:43] ik heb in de brief van april eigenlijk al de procedure waar we nu inzitten beschreven. Dus ik begrijp die vraag heel goed en ik wil ook echt in twintig, drieëntwintig deze regeling kunnen uitbetalen. Het is wel een complexe regeling gaat nu als het goed is de schriftelijke vragen om in internetconsultatie

[2:29:59] en daar dan gaan we het proces wat ik in de brief van april heb geschreven gewoon doorlopen. Wat mij betreft. Dus ik heb daar eigenlijk geen nadere informatie aan toe

[2:30:09] vervroegen.

[2:30:10] Ik zal die vorige en niet als een interruptie rekenen, maar ik wil nog.

[2:30:14] Vraag stellen. Ik heb naar aanleiding van dit antwoord een vervolgvraag en ik waardeer het andere.

[2:30:20] Ik snap dat het een complexe regelingen is. Dat hoor ik de minister ook zeggen maar ik zou wel graag van de minister willen weten of het een complexe regeling gaat worden voor de mensen die het betreft, want het zou toch heel erg zijn dat mensen en al heel lang hebben moeten wachten en zo meteen niet door het woud.

[2:30:36] Wat de overheid soms is of het bos kunnen komen om te krijgen waar ze recht op hebben.

[2:30:43] Minister.

[2:30:43] Ja. Voorzitter, we ontkomen er niet aan om ook een aantal vragen beantwoord hebben voordat we die regeling kunnen toekennen ook gewoon te zorgen dat er geen rechtsongelijkheid te introduceren tussen tussen mensen. Hier moet echt in de vorm kunnen worden toegepast. Ben het helemaal met mevrouw paulusma eens. Het liefst heb ik een zo eenvoudig mogelijke regeling die gewoon heel gladjes en gemakkelijk kan worden aangevraagd voor de mensen die het betreft.

[2:31:06] Dus dat nemen we ook mee nu een internetconsultatie uitnemen ook mee in het verder uitvoeren van de regeling.

[2:31:15] Dankuwel. Dan zag ik een vinger van meneer dijk.

[2:31:19] Ja voorzitter toch toch nog een keer over die kans om het virus op te lopen in die beginperiode en de kans om op die manier ook klonk over het op te lopen die kans was voor lagere sociaal economische klasse noemde ik net al in mijn in mijn bijdrage zestig procent groter. De kans om daaraan te overlijden en dat is niet voor niets. Dat noemde ik net ook noemde een aantal redenen flexibel werk door moeten werken. Dus niet thuis kunnen werken achter een achter een schermpje veilig. Ik noemde de leefomgeving woningen met die ook op de longen invloed hebben bijvoorbeeld vocht schimmel en kou. Dan is de kans om romke over het op de op te lopen was voor die groepen toch veel groter en laat nou net die groepen zijn dezelfde mensen als de cruciale beroepen lijst die deze overheid zelf heeft vastgesteld. Dus kunt u een antwoord geven als ik een vraag stel over wat u zelf denkt dat het effect van deze regeling is op het vertrouwen van lagere sociaal economische klasse in deze overheid die zelf een lijst met cruciale beroepen vaststelt en met vijftienduizend euro komt als je twee.

[2:32:23] Jaar.

[2:32:24] Twee jaar lang ziek bent van van long profit en twee jaar lang krijg je vijftienduizend euro. Voor wat is dat voor een compensatie. U kunt zelf niet eens twee jaar van zo'n bedrag rondkomen. Hoe denkt u dat mensen dat moeten gaan doen die jarenlang meneer klonk over die je die nu al twee jaar met non profit thuiszitten. Hoe denkt u dan dat mensen overkomt dat mensen.

[2:32:44] Minister.

[2:32:45] Ja voorzitter,

[2:32:48] ik begrijp ik de vraag van de heer wel tegelijkertijd. We hebben sorry excuses. Dat gaat al meteen niet goed zichtbaar. Maar dat gaan we goedmaken met een kop koffie wij natuurlijk. We hebben een sociaal vangnet nogmaals het maken. Ben daar ook heel trots op in nederland dat we een heel solidair sociaal vangnet hebben. Het maakt niet uit waarom je arbeidsongeschikt raakt. Maar we hebben met elkaar dat vangnet. Dit is een regeling daarbovenop heel specifiek en daarom moeten we ook heel specifiek toepassen om geen rechtsongelijkheid te introduceren. In dit geval gaat het over de zorgmedewerkers die we heel nadrukkelijk hebben gevraagd in die hele specifieke situatie met die acute patiënt door te werken met die hele nadrukkelijke nabijheid en dat veelvuldig contact.

[2:33:36] Dat is echt een hele andere omstandigheid dan in de andere cruciale beroepen. Daarom hebben ervoor gekozen om voor deze mensen deze regeling te treffen. Daarnaast doen we een heleboel andere regelingen en ook het onderzoek waar collega's kuipers zo nog op terugkomt, omdat het natuurlijk het liefste willen dat iedereen die post-covid klachten heeft nog steeds uiteindelijk daar nog beter van wordt en dat die beter kunnen functioneren. Want dat is ook hetgene waar we volop moeten inzetten met elkaar.

[2:34:06] Meneer dijk,

[2:34:08] Voorzitter, ten eerste, ik snap het wantrouwen in de politiek. Als ik dit soort antwoorden horen wat mensen hebben hier helemaal geen snars aan die die in de eerste drie maanden van de coronacrisis gewoon moesten moesten doorwerken. Ik noemde net verschillende voorbeelden distributiecentra medewerkers schoonmaken in ziekenhuizen, de heer bus of zijn het heel terecht huishoudelijke hulp. Die hebben niets aan deze aan deze regeling is. Er is te laag. Het is een te beperkte groep en nogmaals op welke manier denkt deze minister dat het vertrouwen wekt om een lagere sociaal economische klasse en die cruciale beroepen. Denkt u dat deze regeling het vertrouwen verhoogd en de politiek, omdat het verlaagd. Laat ik de vraag nog simpele.

[2:34:44] Dankuwel.

[2:34:45] Ik denk dat deze regeling laat zien dat wij als kabinet echt inzet van de zorgmedewerkers in deze eerste golf en ook daarna gewaardeerd hebben en dat we willen komen tot een hele zorgvuldige regeling bovenop het sociale vangnet. Wat we hebben

[2:35:01] voor iedereen en dat we daarnaast voor iedereen die met post-covid klachten kampt proberen zo goed mogelijk een perspectief te schetsen als het gaat om beter kunnen worden. Het onderzoek wat gedaan wordt. Maar daar zal collega kuipers op terugkomen.

[2:35:18] Voorzitter, ik heb nog een vraag over de zorg reservisten. Want die zit ook bij mij

[2:35:23] van mevrouw tielen.

[2:35:26] Dat ging over een vraag of dat voldoende goed gaat, omdat het doel van de vijf duizend zorg is viste om die zorgcapaciteit te vergroten nog niet behaald is en of ik daar een toezegging op kan doen. Ik wil allereerst benadrukken dat de nationale zorg gereserveerd reserve echt een goed instrument is om in tijden van crisis extra flexibele zorgcapaciteit te kunnen inzetten tijdens coronacrisis ook aangetoond en we willen op termijn te streven naar vijf duizend. Maar dat is geen vaststaand gegeven, maar een soort schatting van de benodigde slagkracht.

[2:35:59] Er zijn nu bezig met de aanbesteding en de loop van de aanbesteding gaan we tot streef aantal echt voorziet in de behoefte een aansluiten op de andere reserves, of we dat we daar nog wel iets op moeten toe geven. De zorg, reserve. Dat is misschien wel goed om nog een keer te vermelden is echt bedoeld als last van soort. Dus het gaat erom dat zorgorganisaties eerste maatregelen treffen om aan extra personeel te komen, bijvoorbeeld met behulp van uitzendbureaus of de regionale samenwerking, maar pas als deze maatregelen na het doorlopen van escalatie ladder onvoldoende oplossingen bieden dan is een beroep op de nationale zorg. Reserve mogelijk is geen onuitputtelijke bron van steunen, wat bedoeld als een laatste redmiddel voor de crisis inzet. De stichting extra zorg samen blijft de nationale zorg, reserve uitvoeren totdat de aanbesteding afgerond is en op dertig april zaten we daar ben ik wel blij mee op drieduizend ruim drieduizend reservisten eerder waren dat er veertien, honderd. Er zijn echt wel gegooid. Bijna verdubbeld inmiddels en ik verwacht dat we daarmee in het najaar mocht zich een crisissituatie voordoen, in ieder geval al de nodige ondersteuning kunnen bieden.

[2:37:05] Ik zal de kamer in het derde kwartaal nader informeren over de voortgang en de vormgeving van de nationale zorg, reserve.

[2:37:14] Dankuwel. Dan komt

[2:37:16] ook meneer een vraag.

[2:37:18] Ik zou het een beetje jammer vinden als dit een hele interrupties. Want ik heb net ook al gevraagd naar de huishoudelijke hulp en schoonmakers en de ziekenhuizen hebben we geen antwoord op gehad. De bus of niet.

[2:37:29] Ik geef de gelegenheid de minister om te beantwoorden. Ik zal tellen interruptie.

[2:37:38] Ik sorry maar even overleg, want de vezel loopt nog eens schriftelijke vragenronde. Dus mijn voorstel is om op die specifieke afbakening ook specifiek nog terug te komen in de schriftelijke vragenronde.

[2:37:52] Dankuwel. Dat is geen antwoord. Het antwoord krijgt u later en dat dat volgens mij de conclusie. Dat waren de vragen op het terrein van de minister van langdurige zorg en sport. Ik heb begrepen dat gezien de hoe dat gegaan is met vanochtend met de procedurevergadering dat het

[2:38:09] de minister het zeer op prijs stellen als daarmee ook de vergadering mag verlaten. Klopt dat verzoek nog steeds.

[2:38:16] Dat komt omdat ik mijn agenda geen rekening had gehouden. Dus dan kan ik nog een aantal agenda afspraken vandaag laten doorgaan.

[2:38:23] In. Daarnaast is er natuurlijk nog een schriftelijke overlegd met inbreng. Volgende week maandag. Dus als u dat goedvindt dan

[2:38:31] dankuwel voor de beantwoording. En dan gaan we verder met de beantwoording van de vragen

[2:38:36] door de minister kuipers

[2:38:39] dankuwel.

[2:38:41] Dank.

[2:38:43] Allereerst voorzitter, ik zo meteen graag kort starten met een inleiding en dan alvast benoemen dat ik de beantwoording zal doen. Een aantal blokjes

[2:38:51] en zoals gebruikelijk geven we dat maar dan direct door. Ik begin meteen met de vragen gesteld over pandemische paraatheid

[2:38:59] dan post-covid

[2:39:02] dan zorg

[2:39:04] dan kwetsbare

[2:39:06] dan combinatie desinformatie openbaarmaking een oversterfte.

[2:39:12] En dan tot slot een beperkt aantal in de categorie overig.

[2:39:18] Voorzitter, de covid negentien pandemie heeft de afgelopen drie jaar een enorme impact op onze samenleving gehad. Een impact die zich niet altijd laat vertalen in kille cijfers,

[2:39:29] maar toch om een opsomming van een aantal feiten en getallen wel degelijk goed zicht geeft op de omvang van de pandemie. Welke enkele noemen

[2:39:39] meer dan acht en een half miljoen mensen die in die periode positief getest zijn

[2:39:44] en we weten dat het daadwerkelijk aantal besmettingen vrijwel zonder twijfel nog veel hoger zal liggen.

[2:39:51] Bijna honderd veertigduizend mensen die met covid negentien in het ziekenhuis balans zijn in de afgelopen drie jaar honderd veertigduizend mensen

[2:40:00] ongeveer twintigduizend mensen met ernstige klachten op de ic

[2:40:04] uiteindelijk ongeveer drieëntwintig duizend mensen overleden aan het coronavirus

[2:40:09] als we kijken naar berekeningen van het rivm alleen over een periode van één augustus eenentwintig tot en met eind augustus tweeëntwintig, toen hebben ze die berekeningen gemaakt zijn er ook door vaccinatie in die periode al zo'n achtentachtig duizend ziekenhuisopnames voorkomen. Ondanks de hoge aantallen die ik zojuist zei de cijfers die als je op een rijtje ziet staan niemand onberoerd kunnen laten en achter die getallen zit veel leed.

[2:40:36] Veel nederlanders die de directe varen hebben en dat leidt laat zich weliswaar niet kwantificeren, maar zorgt wel voor de meeste impact en gelukkig is het nu anders. We zijn al maandenlang een stabiel epidemiologisch beeld,

[2:40:48] maar we weten ook dat covid negentien en het verantwoordelijke virus niet meer weggaan en dat we waakzaam moeten blijven en zicht op het virus moeten blijven houden.

[2:40:56] Daarbij hebben we het is zojuist ook al wel benoemd. Voorzitter, hebben we veel dingen geleerd onder andere op het gebied van monitoring en surveillance. Een goed voorbeeld is de rioolwater surveillance die we tegenkomen.

[2:41:06] We hebben.

[2:41:07] Ook in de zorgketen is in korte tijd een intensieve monitoring systeem opgezet waarmee we zicht kunnen houden op druk op de zorg en deze konden spreiden via een dashboard zorgketen.

[2:41:18] Daarbij zit ik ook in op continuering van data aanlevering van partijen. Maar ben ik wel in gesprek met een cbs met een rivm met om te kijken hoe we dat met zo min mogelijk belasting voor zorgpersoneel kunnen doen, want ook daar moet je continu aandacht te blijven houden.

[2:41:33] Iedereen met mevrouw tielen refereerde eraan datgene wat we geleerd hebben, ook ten aanzien van veilige manier om zorg op afstand te leveren, een patiënt op afstand te monitoren, iets wat we vast moeten houden en waar mogelijk moeten kunnen uitbreiden.

[2:41:46] We hopen natuurlijk dat er nog beleving uitblijft en dat het niet nodig is om opnieuw collectieve maatregelen te nemen om een virus dit virus tegen te gaan. Maar mocht dat toch het geval zijn. Dan hebben we ook op dat vlak lessen geleerd die we blijven toepassen, zoals sector, plannen en maatregelen ladders

[2:42:00] en een nipt. Naast een ooijen.

[2:42:03] Kortom, de covid negentien crisis ligt achter ons en hopelijk blijft dat zo.

[2:42:09] Maar we gaan daarmee niet terug naar de situatie van tweeduizend negentien en daarvoor op onderdelen kunnen we afschalen. Dat doen we ook. Denk bijvoorbeeld aan teststraten bij de ggd.

[2:42:19] Maar we blijven ook op onderdelen paraat en daar hoort bijvoorbeeld ook het beschermen van medisch kwetsbare groepen bij.

[2:42:27] We houden vast aan wat nodig is om een nieuwe opleving of pandemie tijdig te kunnen zien aankomen dan adequaat te handelen en mocht zich een volgende opleving voordoen. Nieuwe gezondheidscrisis of een nieuwe pandemie, dan moeten we putten uit de lessen die we in de afgelopen periode hebben opgedaan. Voorzitter, dat brengt mij aan het eind van deze inleiding als eerste bij de terechte algemene vraag die de heer drost stelde, kan de minister aangeven welke keuzes die anders zou maken met de kennis van nu.

[2:42:54] Misschien is het beter om toch nog eerste vraag van mevrouw van den berg.

[2:42:58] Voorzitter dankuwel. Dat is naar aanleiding van de inleiding omdat minister dus terecht aangegeven hebben veel geleerd te doen ook aan riool monitoring, rioolwater en ik had er gewoon geen tijd meer voor in mijn inbreng in de brief van de minister schrijft hij dat op de bes eilanden bonaire st eustatius en saba nog niet over rioolwater vervelens of infectie radar beschikken en ik vroeg mij af wanneer dat wel geregeld is.

[2:43:27] Dankuwel.

[2:43:30] Ik hoor het wel of niet. Maar er komen ze in de tweede termijn even op terug. Even navragen.

[2:43:38] Voorzitter, dan kom ik aan het eind van de inleiding. Eerst op de vraag die de heer drost terecht stelde, kan de minister aangeven welke keuzes zij anders zou maken

[2:43:48] en ik heb ook bij eerdere debatten heb ik wel een aantal voorbeelden genoemd. Ik kan er een in herinnering brengen dat ik gezegd heb dat we veel eerder gewoon het complete zorgveld en veel partijen daarbuiten in een fase dat we al wel beelden zagen op tv uit het buitenland. Maar hier nog geen patiënte hadden en waarop in een bepaalde fase in het begin eind van

[2:44:08] de twintig, negentien, begin van twintig, twintig bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen nog vrijuit. Overal in grote maten verkrijgbaar waren mijn verzuimd hebben om veel partijen adviseren

[2:44:21] om daar een flinke voorraad van op te bouwen. Een voorbeeld wat ik eerder genoemd heb. Als ik andere kan benoemen. Dan gaat het over

[2:44:29] optimalisatie van de zorgketen en bijvoorbeeld als het gaat over in tijden van crisis toch de ggd zojuist benoemd de rollers en ellian zetten en acute zorg kunnen we ook benoemen

[2:44:41] in tijden van crisis en meer tools hebben om zo nodig meer centraal te kunnen aansturen.

[2:44:48] Een ander aspect is meer oog voor sociaal, maatschappelijke en economische gevolgen

[2:44:55] wetende en kunnen bedenken het ook al heb je heel lang geen pandemie gehad dat als zoiets komt. Maar het kan ook een crisis van andere orde zijn. Niet lang duurt dat dat een zeer grote sociaal maatschappelijke impact kan hebben

[2:45:08] en wat dat betreft ook een ook dat is wel eens eerder ter sprake gekomen. Denk ook terugkijkend

[2:45:15] dat we bijvoorbeeld ten aanzien van de jeugd en ten aanzien van scholen bepaalde dingen anders gedaan zouden hebben, omdat we ons nu realiseren dat de impact die dat gehad heeft op sluiten van scholen of het online duur onlangs de online onderwijs komt niet uit,

[2:45:31] maar ook bijvoorbeeld voor kinderen en voor jongeren langdurig stoppen van allerlei sportfaciliteiten gewoon een zeer langdurig effect heeft om een aantal aspecten te noemen en dat is niet een uitputtende lijst zullen er dan kunnen we gezamenlijk. Als we er even over nadenken, komen we nog wel tot meer.

[2:45:50] Meneer drost,

[2:45:52] Wel voorzitter en dank ook aan voor dit antwoord. Volgens mij is het heel heilzaam voor de samenleving en het woord vertrouwen in de politiek dat mensen dit horen. Want in de afgelopen jaren en ook in dit debat gebeurt. Het weer vliegen de feiten en de niet dat je om de oren en soms ook aannames en in al het geweld als een hele grote groep mensen die meedeed met alle maatregelen, maar ook wel aanvoelde dat sommige van die maatregelen misschien best wel eens een keer tegen ligt moet worden houden en ik denk dat dat ook de reden is dat het nipt ook gisteren weer aan ons aangaf dat het ook wel goed is om achter de pandemie nu misschien innemende karakter gekregen. Maar achter de pandemie een punt te zetten. Het mankeren van het einde van de pandemie noemde mevrouw sap dat gisteren

[2:46:32] en die geleerde lessen ook wat meer publiekelijk nog zeg maar naar voren te brengen. Jongens zijn er nu doorheen en dat is fijn maar en volgens mij tenminste een paar echte echte dingen aan die die ook bij uit de samenleving meekrijgen. Misschien wel in ons eigen privé situatie hebben meegekregen en gevoeld als het gaat om onze kinderen over wat dan ook. Dus mijn vraag aan de minister is dan voorzitter heeft hij nog plannen om dit ook te gaan doen om die punt een keer ook met de met de samenleving te zetten en dan kunnen wij dat met elkaar gaan doen. Dus dit was een eerste begin mooi. Maar hoe kunnen we misschien nog breder naar buiten toe vormgeven.

[2:47:04] De minister.

[2:47:06] Voorzitter, sta mij toe dat ik straks van een van de vragen gaat ook over een herdenking. En dat ik zo meteen apart even op terugkomen. Ik vergeet het niet.

[2:47:14] Meneer vragen.

[2:47:17] Nu we toch bezig zijn over wat er wat de minister de volgende keer anders of beter zou doen dan vraag ik me af in eerste instantie waarom de minister dan niet iets zegt over het beter letten op op de kwaliteit van de data de doodsoorzaken registratie, want het was nu inmiddels zo dat een pcr test bij iedereen die het ziekenhuis werd binnengebracht werd werd uitgevoerd en dat feitelijk iedereen, ongeacht met waarmee je binnenkwam een calvin doden werd als hij uiteindelijk overleed. Ik heb tijdens de debatten met hugo. De jonge wel het voorbeeld dat ook daadwerkelijk is heeft plaatsgevonden van iemand met een auto ongeluk een jong. Iemand wordt met een auto-ongeluk binnen gereden. Vlak voordat je sterft krijgt hier een pcr test en is dan een kopie doden gaat gaat die data dan de volgende keer ook beter van betere kwaliteit.

[2:48:10] Worden minister.

[2:48:12] Voorzitter, allereerst de heer verhagen heeft schriftelijke vragen over dit onderwerp gesteld data en sterft de registratie en de beantwoording daarvan. Ik vroeg ik heb ik heb dus de brief ondertussen gezien. Dus ik denk dat hij morgen het eind deze dagen komt ie dan gaan we er zeer uitgebreid op in. Laat ik voor nu wel het volgende zeggen. Er komt zojuist een debat een beetje voorbij. Mijn inbreng van de heer van haga.

[2:48:38] Er wordt

[2:48:39] overigens ook in de wijze waarop een deel van de mondelinge, maar ook schriftelijke vragen telkens gesteld worden, worden er veel twijfels gezaaid

[2:48:47] en die twijfels die gaan voor een deel

[2:48:50] en ik categorie zeer het maar even in brede zin. Die gaan voor een deel over de ziekmakend heid van het coronavirus klopt het wel dat die mensen die op de ic lager dat ze corona hadden hadden ze eigenlijk een longembolie hebben de dokters het verkeerd gedaan en moeten inspectie daar niet naar kijken.

[2:49:05] Het gaat voor een deel daarmee ook over de diagnostiek.

[2:49:09] Het gaat voor een deel over behandeling werkte die medicijnen wel echt. Het gaat voor een deel over vaccinatie voorkwamen die vaccins ze eigenlijk wel echt

[2:49:21] of klimaat ze voorkwamen het helemaal niet want

[2:49:24] basis van fietser heeft toch ook gezegd dat dan moeten we heel zorgvuldig in de informatie bijvoorbeeld heel terecht

[2:49:32] naar de groepen die dijk bij herhaling aan had

[2:49:35] moet je echt zorgvuldig uitleggen dat er een verschil is tussen iemand vaccineren

[2:49:42] versus een placebo geven of niet. Vaccineren en kijken wat de kans is dat de persoon daarna in een bepaalde periode geïnfecteerd raakt versus als iemand gevaccineerd geïnfecteerd raakt naar het vaccin. Wat is dan het aantal virus partikels wat iemand uitstoot zoals het zojuist heeft in het debat voor en dat laatste was de vraag aan het fietsen

[2:50:03] en daarvan heeft basis van feiten gezegd dat hebben we niet onderzocht. Ons eindpunt was raak je wel of niet. Geïnfecteerd niet als je geïnfecteerd raakt hoeveel virus artikeltje je uit. Maar het wordt heel snel vertaald. Ook zojuist is het letterlijk zo gezegd. In het debat zie je wel. Ook de basis van fietser heeft gezegd dat vaccinatie

[2:50:22] niet werkte tegen de infectie en dat is onjuist. En dat zit mensen in de weg. Dus waar het om gaat is dat de data. Dit is een lang antwoord op de vraag van de heer van haga. Voorzitter, maar we moeten zorgen dat de data goed zijn.

[2:50:36] We moeten alle ruimte geven ook dat is zojuist terecht gezegd over de interpretatie en de onzekerheid in data zit altijd onzekerheid in. Er zijn altijd dingen die je niet weet

[2:50:48] in slecht nederlands met de non nobis in de ons.

[2:50:52] Maar we moeten ook wel zorgen dat dat wat wel harde data zijn dat dat ook als harde data gepresenteerd wordt en dat we dat ook blijven doen.

[2:51:04] Meneer je vervolgvraag.

[2:51:06] Dat was inderdaad een lang antwoord en ik moet eerlijk zeggen dat er wordt dan een beetje gesuggereerd dat ik die vragen stel alsof alsof ik twijfel wil zaaien. Nee, het is heel goed om te twijfelen en achteraf kun je heel goed bekeken of in ieder geval de discussiëren. Wat nou de waarde van die data was en of er een bij is was en die vraag heb ik gesteld en die ik hoop dat u later termijn nog behandeld, maar er is heel veel twijfel over die desinformatie denktank. Daarom werd hier ook meerdere keren over over gesproken is heel veel twijfel over de wetenschappelijke onderbouwing van al die maatregelen. Zoals de avondklok, de mondkapjes. De lockdown je ongelofelijk veel schade heeft aangericht. En achteraf misschien helemaal niet had gehoeven vaccinatie van kinderen. Nou ja, ik wilde experts nog wel over horen want ik hoor heel veel experts en de experts die daar tegen waren. Die werden gecanceld in in die hele episode. Dus we moeten proberen om dat te verbeteren en dat niet meer te laten gebeuren. En als het dan gaat over twijfel zaaien dan zou ik zeggen reageer dan eerst eens op de

[2:52:09] en ik citeer meneer hugo. De jonge die gewoon gewoon in juni twintig, eenentwintig zee. Nee hoor. De lange termijn effecten van corona. Daar kan ik van de vaccinatie. Daar kan ik duidelijk over zijn design er niet dat de minister nota bene arts.

[2:52:24] Dit zijn toch.

[2:52:26] Zaken die niet gezegd mogen worden en die nu achteraf gecorrigeerd moeten worden. Misschien moeten we zelfs al excuses voor aanbieden, maar het is belangrijk dat we nu gaan leren van de fouten en dat we dat meer doen zonder elkaar te beschuldigen. Zoals ik in verschilt van twijfel zaaien. Dus ik hoor graag een reactie op al die dingen en die uitspraak van de jonge.

[2:52:46] Minister.

[2:52:47] Voorzitter, laat ik even niet ingaan op een reactie van mijn voorganger in een debat. Laat ik het even bij dit debat houden. Wat de heer van haga zojuist bij de inbreng allereerst begon was ik doe het even in mijn woorden want ik heb niet het letterlijke citaat met de vraag was mensen die op de ic kwamen en die een positieve coronatest hadden die bleken opvallend vaak longembolie te hebben.

[2:53:07] Met andere woorden was nou niet long embolie de oorzaak van hun probleem en corona er niets mee te maken en ik ben nadrukkelijk ook een zeer nabij bij deze

[2:53:18] bij deze ontwikkeling betrokken geweest. Wat bleek in een vroege fase met een nieuw beeld met een infectieziekte die je luchtweginfectie zat gaf waarbij mensen inderdaad tekenen hadden van tekort aan zuurstof in hun bloed benauwdheid koorts

[2:53:37] dat voor een deel van de mensen de mate van kortademigheid en de tekorten aan zuurstof en hun weerstand tegen normale zuurstof behandeling eigenlijk onvoldoende verklaard kon worden door de mate van zichtbare ontsteking en vocht in de longen

[2:53:55] en dat deed onderzoekers

[2:53:57] ertoe leiden om te zeggen is hier niet aanvullend nog geeft dit ziektebeeld ook niet. Nog aanleiding tot wat anders. En toen bleek inderdaad al in de eerste golf

[2:54:06] dat dit zelfde ziektebeeld. Zeker bij mensen op de intensive care regelmatig aanleiding gaf tot longembolie. Dat was een onderdeel van een voorheen onbekend ziektebeeld maar eens een onderdeel van het beeld zelf later ook door heel veel extra onderzoek op wat het doet met betrekking tot de stolling et cetera ook een verklaring voor gevonden werd dus de oorzaak en het ziektebeeld was cool fit en als teken daarvan hadden een longembolie en niet andersom. Ze hadden een longembolie en by the way hadden ze ook een onschuldig griepvirus hierbij zeg maar dat deed totaal niet.

[2:54:41] Meneer vandaag.

[2:54:42] Voor voorzitter op het risico dat ik al een interruptie niet kwijtraak kijk. Het gaat hier om op dit laatste voorbeeld om een symptomatische longembolie,

[2:54:51] waarbij de vraag wordt gesteld van nou, er is een bepaald protocol als je een symptomatische longembolie hebt

[2:55:00] is er onder druk van de de corona. Episode alle hens aan dek niet het standaard protocol verloren of of in de wind geslagen voor een symptomatische longembolie en zijn mensen behandeld alsof ze het hadden en is daarna geconcludeerd. Nou misschien hebben die die mensen blijken ook nog een longembolie te hebben.

[2:55:21] Ergo,

[2:55:22] De longembolie is het gevolg van corona, terwijl het misschien als een protocol wel als gevolg die mensen wel meteen een scan gehad en longembolie was ontdekken.

[2:55:29] Dat.

[2:55:30] Ze ook nog corona hadden zou het kunnen zijn

[2:55:33] dat dat protocol niet is gevolgd in dat daardoor die enorme verhoging groep. De honderd patiënte van van coronapatiënten die rondom embolie ontwikkelen, zodat daardoor kunnen komen. Dankuwel is dat bekend.

[2:55:46] Minister.

[2:55:49] Voorzitter, het antwoord is nee. Mensen hadden tekenen van een infectie ziekte met koorts en alles erbij

[2:55:57] tekenen van zuurstoftekort en hadden naast een ontsteking beeld van de long ook tekenen van dicht zittende slagader van van de longen, met andere woorden van longembolie als onderdeel van het ziektebeeld. En dat is dat die mogelijkheid frequent voorkwam zeker bij patiënt op de intensive care is al vroeg in een eerste golf. Ik zou het moeten nakijken wanneer die allereerst allereerste claims waren. Maar dat was al vrij vroeg in de eerste golf was het al duidelijk. En daarna is men daar alert op geweest en is dat heeft ertoe geleid dat frequent bij deze patiënt scans zijn gemaakt.

[2:56:34] Is uw laatste vraag meneer vragen. Dat mag, maar moet diezelfde.

[2:56:38] Dat is heel vervelend maar het is niet anders. Dus wat de minister zegt is dat in alle gevallen dat er iemand binnenkwam met een symptomatische long embolie er scan is gemaakt. Het protocol is gevolgd en er dus

[2:56:50] direct is geconcludeerd dat het ging om een symptomatische longembolie en niet andersom oude klacht zouden kunnen zijn. We behandelen en god de patiënt heeft ook nog een long embolie.

[2:57:03] Op het gevaar. Voorzitter, dat ik het daarmee heel complex maakt is dit antwoord. Nee. In alle gevallen longembolie heeft heel veel verschillende presentatie vormen en dat betekent soms dat het zich heel geleidelijk kan presenteren en soms zeer acuut. Het kan zichzelf zo presenteren dat mensen feitelijk een beeld hebben van een acute hartstilstand plotseling vallen saneren en moeten ze gereanimeerd worden. De en alles daartussenin zijn er in alle gevallen van de alle patiënte die uiteindelijk een longembolie bleken te hebben direct het hele protocol. Nee dat is uberhaupt los van corona is dat al een probleem bij een longembolie.

[2:57:46] Dankuwel. Mevrouw tielen had een vraag is.

[2:57:48] Je punt van orde. En dan een vraag. Ik vind zelfs super interessant. Al die medisch inhoudelijke dingen. Maar volgens mij zitten we hier als tweede kamer om zeg maar op regelmatige basis de ontwikkelingen rondom het coronavirus te doen. Ik vind het best wel ingewikkeld dat we dan zo'n debat gaan gebruiken om te kijken of alle dokters in nederland misschien wel de goede dingen hebben gedaan. Punt een weten. Minister dan niet eens kan je nooit antwoord op geven. Punt twee stelt meneer van der hagen regelmatig kamervragen en punt drie het algemeen evalueren van de hele coronaperiode. Volgens mij hebben we daar met elkaar als tweede kamer een enquete commissie voor ingesteld. Waar overigens meneer van haga zelf ook inziet. Dus laten we nou niet dit soort debatten gebruiken om dit soort grote dingen terug vind ik niet handig. Dat is mijn punt van orde. Ik kan een vraag over de riool water surfen is de vs. Het is geen. Het was geen interruptie. Meneer vandaag. Het was gewoon een punt voor de meneer. De minister zegt die rioolwater survey is zeg maar er beter wat en hoe groot is nu de schaal van de riool werd water cv. Stel je voor dat er weer een of andere gekke ziekteverwekker komt. Ik ga toch even terug in de tijd. Want toen hadden we krokusvakantie en carnaval en er is gisteren gezegd tijdens de technische briefing. Als we toen hij wil wat vervelend op orde hadden, hadden we dat van tevoren aanzien komen, hebben we nu zichtbaar. De rioolwater. Ze wees op een soort van stand by capaciteit. Dat dat we dat soort dingen kunnen zien komen te stellen om iets ingewikkelder.

[2:59:21] Dankuwel mevrouw tielen. Overigens het eerste punt is niet echt een punt van orde. Dat is geen mening. Over het debat was dat loopt u vindt dat er misschien niet buiten de orde is. Dat zouden maar dat is mijn korte punt van orde ziet er anders uit. Desalniettemin. Het is een vraag aan de minister minister.

[2:59:38] Ja. Voorzitter, dank die rioolwater vervelend zoals die momenteel gebeurt, betekent dat er drie keer per week bij meer dan drie, honderd rioolwaterzuiveringsinstallaties stempels worden afgenomen en geanalyseerd.

[2:59:52] En dat leidt dan tot aantallen virus partikels, maar ook eventuele varianten per honderd duizend inwoners.

[2:59:59] En dat is een intensief intensieve klus drie keer per week drie, honderd allemaal die stempels bepalen

[3:00:07] en tegelijkertijd is het veel eenvoudiger dan wat we uiteindelijk in de loop van twintig, twintig deden hele grote teststraten opzetten en iedereen vragen om de klachten daarnaartoe te komen en stempels afnemen die analyseren en dus de vervolgvraag van mevrouw tielen.

[3:00:23] Als we die rioolwater surface gehad zouden hebben in het allereerste begin van twintig, twintig hadden we dan eerder zaken gedetecteerd moet er echt van uitgaan dat het antwoord daarop jaar is bedoel ik kan niet bewijzen. Maar dat moet vrijwel zeker jaar zijn want op het moment dat de eerste patiënte werden opgenomen en we heel kort daarna een enorme golf zagen als je gewoon terugredenerend gewoon in het beloop in de tijd. Dan moet je gewoon weken daarvoor zo niet. Twee maanden daarvoor moet je gewoon al met zo'n rioolwater virus deeltjes hebben kunnen oppikken en snel zien toenemen.

[3:01:05] Dankuwel.

[3:01:06] Dus begrijp ik dat de survey is op dit niveau blijft en is het dan ook breder dan alleen maar corona. Dus gaan we ook andere eventuele virussen zien

[3:01:15] minister.

[3:01:21] Nee ik ik wou direct ja zeggen. Er werd gefluisterd. Ik denk laat ik daar even op wachten. Maar ja het is breder dankuwel en je kunt het dus ook voor andere dingen gebruiken en wil je het de aanvullende wind op dezelfde intensieve manier doorzetten

[3:01:37] voor nieuwjaar en op het moment dat je zeer lang duren geheel stabiel beeld hebt dan een bepaald moment besluiten zeggen is twee keer in de week of één keer in de week ook voldoende

[3:01:50] wil ik nu niet op vooruitlopen.

[3:01:53] Gaat u verder met uw beantwoording? Alstublieft.

[3:01:59] Dat brengt mij, voorzitter, bij de vragen over de pandemische paraatheid

[3:02:04] en er was er allereerst een vraag van de heer drost en de heer dijk. Het gaat over het vertrouwen herstellen vereist ook het versterken van de ggd en er moet in geïnvesteerd worden. En dan begin. Ik ben ik het geheel mee eens. In de voorjaarsnota is vanaf twintig, vijfentwintig structurele financiering beschikbaar gekomen voor de ggd

[3:02:22] om te zorgen voor versterking van de pandemische paraatheid en ik wil de kamer daar voor de zomer informeren over de plannen voor die structurele versterking in de plannen van de ggd. Dan zal voortgebouwd worden op de plannen die er nu al zijn en die de ggd hebben opgesteld voor twintig, drieëntwintig en twintig, vierentwintig. Dus het is echt een doorlopend geheel

[3:02:44] voor de uitvoering voor de eerste wil hebben ze vijfenzeventig miljoen euro gekregen dat budget is bestemd voor het vergroten van de personele capaciteit voor opleiden voorbij en na scholen voor versterking van de bovenregionale samenwerking en voor onderzoek.

[3:03:00] Dat sluit aan bij de vraag van mevrouw tielen kan iedereen ggd een standaard set aan bekende maatregelen van voor een pandemie ontvangen.

[3:03:08] Allereerst heb ik neem aan maar een standaard te zetten. Een toolkit dat mevrouw tielen niet doelde op specifieke voorraden aan materieel in ieder geval dat is niet decentraal bij ggd voorzien.

[3:03:23] Wel komt er. Dat is bekend. Zijn we bezig met de opzet van de landelijke functionaliteit infectieziektebestrijding nfi die de ggd bij de bestrijding van een pandemie zal ondersteunen met centrale voorzieningen en capaciteit. De lhv werk momenteel uit hoe ggd snel van geschikt materiaal kunnen worden voorzien die bijvoorbeeld nodig zijn voor inrichting van locaties naast de versterking van de ggd jezelf die ik zojuist al noemde.

[3:03:51] Mevrouw tielen vroeg aanvullend ook naar de waakvlam functie. Welke kritische infrastructuren en qua blijven staan. Het kader van de pandemische paraatheid

[3:04:01] binnen de ik bij de binnen de kader van de versterking van de ggd en ook de lhv wordt ook het ict landschap zodanig ingericht dat gegevens waar nodig makkelijker uitgewisseld kunnen worden en systemen een snelle opstelling kunnen ondersteunen.

[3:04:17] En wat betreft de zorg zet ik in op een infrastructuur waarmee een flexibele opschaling van zorgcapaciteit.

[3:04:23] Borgen,

[3:04:24] Mijn collega, minister van langdurige zorg en sport heeft al iets gezegd over de zorg. Reserve. Ik zet ook in op het bestendigen van de roze coördinatie informatie taken, zoals nu belegd bij het cbs en kom op zeer korte termijn

[3:04:41] met en waarschijnlijk aan het eind van deze week en anders begin volgende week met een brief over de verdere uitwerking van de regionale zorg, coördinatie, wat ook in datzelfde kader ingezet kan worden. Los van de functie die het in de reguliere in de acute zorg kan hebben.

[3:05:00] Mevrouw paulusma. Dat sluit aan bij de vraag van mevrouw paulusma over hebben we voldoende regie op de ggd.

[3:05:07] Voorzitter, met de tweede tranche ppg

[3:05:10] wordt de sturing vanuit vws via de lhv op de ggd mogelijk gemaakt bij een nieuwe epidemie van een infectieziekte met landelijke impact

[3:05:21] die nodig is en ik sluit daarbij aan bij de vraag en de onderliggende gedachte van de vraag van mevrouw paulusma. Dat is nodig om in crisistijden in de voorbereiding erop slagvaardiger te kunnen handelen en sneller te kunnen opschalen.

[3:05:34] Ik streef ernaar om na de zomer van dit jaar na deze zomer het wetsvoorstel aan de tweede kamer aan te bieden.

[3:05:44] Mevrouw paulusma, voorzitter, vroeg ook het delen van data voor onderzoek en moeilijkheden in nederland en of ik dit herkennen geeft het hindernissen pandemische paraatheid en het antwoord is ja. Ik herken dit de complexiteit van data toegang voor wetenschappelijk onderzoek.

[3:05:58] Ik heb een aantal acties ingezet om het aantal beschikbaarheid voor onder andere wetenschappelijk onderzoek te verbeteren, zoals recent al gedeeld in een visie secundaire data gebruikt

[3:06:09] wanneer het gaat om pandemische paraatheid werk ik samen met de publieke partners rivm ggd, ggd ghor aan realisatie van een pandemisch paraat landschap, informatievoorziening, en hierin is de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek beschikbaar zodat professionals in de infectieziektebestrijding hun werk optimaal kunnen doen

[3:06:29] en onderzoekers informatie kunnen hergebruiken. Dat voer ik met het beleidsprogramma pandemische paraatheid op.

[3:06:41] Mevrouw paulusma, een vraag,

[3:06:43] Ja. Dank. Voorzitter, ik heb de titel niet helemaal mee kunnen schrijven maar landschaps voorziening. Daar eindigde het volgens mij mee in mijn beleving doen we dit alleen in nederlands of gaat de minister als het gaat om nemen separaat uit hierin samenwerken binnen europa.

[3:06:59] Minister.

[3:07:00] Dat laatste voorzitter. Dus dat sluit ook aan bij de discussie in europa en ook het kader over de discussie. We hebben dat eerder bij andere debatten wel besproken. De discussie over de european hells gate espace.

[3:07:22] Ja dan kom ik bij de vraag van de heer drost. Voorzitter pandemisch instrument. Wat is het wel en niet komt er een soort al npo who-niveau. Hoe ziet het eruit? En hoe? Hoe ziet het eruit in nederland?

[3:07:37] Het nieuwe pandemie instrument moet who lidstaten helpen beter voorbereid te zijn op een toekomstige pandemie door in te zetten op een hechtere, gelijkwaardige, meer integrale en effectieve samenwerking rondom preventie, paraatheid en respons.

[3:07:52] De internationale gezondheidsregeling, de hr omvat een procedure waarlangs bepaald wordt of er sprake is van een internationale gezondheidscrisis,

[3:08:00] wanneer zich een potentiële gezondheidscrisis voordoet, kan de directeurgeneraal van de who, who een zogenaamde er in muurtje een commissie bijeenroepen.

[3:08:10] Wat bestaat uit een multidisciplinair team van internationale experts die zonder last en ruggespraak de directeur generaal adviseren.

[3:08:18] Op basis van de bevindingen van deze commissie kan de dg een zogenaamde potblik heils emergency of international concern afkondigen.

[3:08:28] Who lidstaten kunnen deze. We kunnen de bevindingen van de muurtjes security meenemen in hun nationale af afweging processen rondom een aanstaande gezondheidscrisis. Het staat lidstaten daarbij vrij om ook andere zienswijze een expert groepen te raadplegen zoals wij dat doen met zo nodig. Een al mt en islamieten.

[3:08:52] In drost vraag.

[3:08:55] Ja. Voorzitter dankuwel. De vraag die ik had gesteld en dat er voor een deel mee te maken dat dit proces ook weer allerlei debatten in de samenleving op werkt van wat gaat er dan gebeuren. Who-niveau en ik begrijp heel goed. Volgens mij terecht dat wij ook samenwerking zoeken met andere landen internationaal een pandemie houdt zich niet aan landgrenzen, moeten we dat vooral niet doen in de bestrijding daarvan. Maar ik voorzie wel dat als daar grotere adviezen vandaan komen en zo gebeurde het ook drie jaar geleden twee jaar geleden in ons eigen land met het d. Wat de maatregelen die de minister gaat nemen gaat verwijzen naar het advies. Wat het wat de who dan dat moment heeft gegeven. En dan wordt het volgens mij kan het niveau we voorkomen als een blackbox ergens waar wij geen zicht op hebben en daar vindt een discussie plaats en daar komt dan een advies uit. Daar moeten we iets mee en volgens mij is erg belangrijk voor het draagvlak van van maatregelen dat wij in nederland onze eigen processen blijven doorlopen en vooral ook dat mythe. Wat wij inmiddels hebben maatschappelijke impact team en daar ook de commentaar op te leveren. Is dat ook hoe de minister dat voorziet ook in de toekomst bij eventuele nieuwe pandemieën of andere crisis.

[3:10:02] Minister.

[3:10:04] Voorzitter, het antwoord daarop is. Ja je moet zo gaf ik zojuist een ander aan het eind van mijn antwoord ook al aan je moet gewoon je eigen

[3:10:12] procedures en advisering overeind te houden en tegelijkertijd hecht. Ik wel degelijk een ben ik blij met de voortgang als het gaat om het maken van internationale afspraken. Precies om de redenen die de heer drost voorzitter aangeeft, is dat

[3:10:27] dit soort crisis en zeker zo'n pandemie zich niet aan landsgrenzen houdt en dat het heel goed is om bijvoorbeeld afspraken te maken dat als ergens iets gebeurt dat landen zich committeren om dat ook tijdig te signaleren en naar buiten te brengen

[3:10:42] en dat het gepaard gaat met een advies. Fijn dat is niet hetzelfde als dat daarmee vanuit de who bepaald wordt of een land wel of niet maatregelen neemt en zo. Ja, als het wel neemt welke dat dan zijn.

[3:11:01] Gaat u verder?

[3:11:04] Mevrouw paulusma vroeg hoe gaat u bij een volgende pandemie extra vinger aan de pols houden in de vorm van monitoring voor kwetsbare groepen met verstandelijke beperking. Het is van groot belang,

[3:11:15] voorzitter,

[3:11:17] dat er ook in de gehandicaptenzorg tijdig goede informatie beschikbaar is over besmettingen en symptomen naam, besmetting en ook over bijvoorbeeld vaccinatie of andere maatregelen cruciaal om ontwikkelingen te monitoren en de gevolgen van een nieuwe pandemie voor een doelgroep voor de doelgroep te onderzoeken

[3:11:35] en dat is de reden dat ik met onderzoekers van het radboud umc en brancheverenigingen en nv apg in overleg ben over het ondersteunen van een programma voor betere informatievoorziening. Er is veel voor nodig, bijvoorbeeld een eenheid van taal afspraken over een gegeven set en ook het ontsluiten van routine zorg data

[3:11:57] en ik ben positief over deze gesprekken in deze ontwikkeling en ben graag bereid deze te ondersteunen.

[3:12:05] Dat

[3:12:07] is wel automatisch ook de brug naar de vervolgvraag van mevrouw paulusma. Hoe kan de kamer de minister helpen om voor vws geen duizend dingen doekje te laten zijn.

[3:12:17] We zijn met ontzettend veel verschillende beleidsterreinen bezig bij vws werken ook samen met veel andere departementen en vice versa in relatie tot de pandemische. Het is het relevant dat die samenwerking bijvoorbeeld ook gebeurd met het ministerie van fnv, maar ook bijvoorbeeld met bzk of als het op onderdelen gaat ez k en onderwijs tussen tal van verschillende

[3:12:40] in het programma gezonde leefomgeving werk ik samen met de minister van fnv en ind.

[3:12:47] De tweede kamer zou een rol kunnen spelen. Want dat was de vraag van mevrouw paulusma. Voorzitter, door ook in andere commissies dan degene voor vws aandacht te hebben voor de volksgezondheid en de keren dat ik af en toe mag aansluiten laat zien dat dat ook nadrukkelijk op allerlei plekken wel gebeurt, bijvoorbeeld in de commissie van fnv op het gebied van zoönosen,

[3:13:05] mevrouw van den berg, vroeg in dit kader naar de buitenlandse labs en een marktaandeel verstoren. De regionale samenwerking cruciaal is voor de paraatheid en hebben specifieke verdienmodellen.

[3:13:17] En hoe gaat de minister in paal en perk aan stellen? De invoering van vrije tarieven voor de eerstelijns diagnostiek en de facultatieve prestatie. Eerstelijns, diagnostiek en twintig, twintig heeft ertoe geleid dat ook buitenlandse laboratoria in nederland kunnen werken

[3:13:29] in het kader van de pandemische paraatheid kijken we onder andere naar de paraatheid van het microbioloog biologische landschap en specifiek de laboratoria in nederland inclusief de opschaling structuur

[3:13:40] rivm zal nog voor de zomer op mijn verzoek advies uitbrengen over wat er nodig is voor een toekomstbestendige microbiologisch landschap, en daarbij is ook oog voor het belang van de regionale samenwerking.

[3:13:57] Mevrouw van den berg, vroeg ook voorzitter, de vws geadviseerd om een gezondheids commissaris aan te stellen. Hoe kijkt de minister daartegenaan? Ik bestudeer op dit moment het advies. Ik zal vanzelfsprekend integraal reageren op de advies. Ik verwacht dat ik die beleidsreactie vlak na de zomer naar de kamer kan sturen. Daarbij zal ik ook specifiek ingaan op dit onderwerp in het advies en wil daar nu niet op vooruitlopen. Voorzitter,

[3:14:25] mevrouw paulusma, vroeg hoe gaat de minister de burgerbetrokkenheid vormgegeven? Als het gaat om pandemische paraatheid

[3:14:32] ik achter betrokkenheid van de samenleving bij pandemische paraatheid van groot belang. Uiteindelijk zijn er als er iets zou gebeuren moet ook een samenleving veel dingen doen. Het raakt ook aan de vraag aan de discussie die we zojuist hemel in het begin hadden. Ik kijk naar de heer drost over zijn dan ook zaken die je

[3:14:50] naar de toekomst toe misschien anders zou doen en we hebben een aantal van dit soort punten benoemd die ook raken gewoon aan burgerbetrokkenheid.

[3:14:57] Dus dat is een belangrijk onderdeel van de kennisontwikkeling rond pandemische paraatheid. Hoe kunnen we mensen goed betrekken. Hoe kunnen we ook informeren een eigen afweging laten maken en ook bewust wording. Wat dat betreft stimuleren.

[3:15:11] En hoe bereiken we groepen die misschien via meer reguliere kanalen minder goed te bereiken zijn.

[3:15:18] Daarbij kijken we ook hoe we burger panels een rol kunnen spelen en we hebben bijvoorbeeld al onder een burger panel een frits peiling laten uitvoeren waar we vragen waar mensen betrokken bij willen zijn en hoe ze tegen pandemische paraatheid aankijken en ik wil, voorzitter, mevrouw paulusma, graag toezeggen om in de volgende voortgangsrapportage over pandemische paraatheid daar uitgebreider op in te gaan en dat wordt dan in het najaar.

[3:15:44] Mevrouw paulusma, uw laatste vraag, dan wel,

[3:15:47] Ja.

[3:15:49] Terecht dagvoorzitter

[3:15:53] dank ook voor de toezeggingen van de minister.

[3:15:56] Maar ik denk en ik ik proef dat ook een beetje het verhaal van meneer dijk. Het draagvlak voor maatregelen in een nieuwe pandemie hangt heel erg af van de situatie waar je uitkomt en dat is voor mensen die kwetsbaar zijn waar mevrouw westerveld heel terecht aandacht voor gevraagd heeft, maar ook mensen met een flexcontract een slechte woning. De context die wellicht de minister van vws niet direct kan sturen. Maar die zijn wel heel erg van invloed op draagvlak voor maatregelen en daar was ik eigenlijk een beetje naar

[3:16:24] op zoek. Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat dat draagvlak dat we ook aan die knoppen kunnen draaien, want het is niet alleen draagvlak omdat je betrokken bent geweest met een burger panel. Dat probeer ik juist een beetje te vermijden, maar het draagvlak en de onrust waar meneer dijk ook eerder naar verwees heeft juist ook heel erg te maken met die context van waar je vandaan komt en wat je mogelijkheden zijn.

[3:16:47] Minister.

[3:16:49] Dank ik denk dat dit een dat raakt aan het discussie die we zullen het begin hadden, maar dit het een cruciaal punt is en dat we dat in gezamenlijkheid kunnen doen door. Toch kwam met een paar dingen voorbij aan de ene kant

[3:17:05] de heel duidelijk te stellen dat ook in een pandemische situatie er tal van vrijheden zijn, een afwegingen die mensen zelf moeten maken. Ik breng me even de discussie in herinnering over vaccinatie en een belang van vaccinatie, dat we dan ook moeten zorgen dat informatie om een afweging te maken. Ook goed beschikbaar is. Ook in je eigen taal in je eigen

[3:17:33] worden palet dat we er ook rekening mee houden dat en draagvlak voor bepaalde

[3:17:43] maatregelen in de tijd kan verschillen omdat het dat hebben we bij kalveren. Het gezien met twee jaar lang of langer dat dat ontzettend veel van mensen vroeg en daarmee op een bepaald moment ook om ontzettend logische gronden de en het draagvlak, maar ook de naleving van maatregelen naar beneden ging. Er zit ontzettend veel aspecten aan waar we ook nog veel van de afgelopen periode kunnen leren.

[3:18:10] Dankuwel mevrouw van den berg en dan meneer dijk.

[3:18:12] Ja. Dankuwel. Voorzitter, ik heb twee vragen naar aanleiding van dit blokje van de minister is het dank voor de toezegging. Ik neem aan als de minister advies krijgt van het rivm over de laboratoria dat wij dat ook met een reactie van de minister gaan ontvangen. Maar ik wil wel graag ook de bevestiging van de minister dat wat ik noem het hele verdienmodel van die buitenlandse laboratoria waarin ook wordt meegenomen tenminste refereert aan het feit dat sinds tweeduizend, tweeëntwintig en vrije tarieven zijn. Maar dat kan ook bepaalde misschien ongewenste effecten hebben op de hele markt. Wat ik eerder zei de sp en het cda heeft al aangegeven dat we helemaal niet zo heb je waren met het laten vervallen van die ontzettend druppels melding. Dus kunnen wij de bevestiging krijgen dat ook naar wat ik noemde de financiële kant daarvan gekeken wordt. Minister.

[3:19:09] Voorzitter, laat ik allereerst ik heb zojuist niet genoemd. Maar mevrouw van den berg. Die noemde het terecht dat ze het gehaald.

[3:19:16] Deze overname van labs van microbiologische labs heeft tenzij het gaat om zelfstandige labs die overgenomen door een ander. Maar in veel gevallen gaat het ook om

[3:19:28] zorginstellingen die eigen lab activiteiten

[3:19:32] afstoten

[3:19:34] en vervolgens een contract aangaan met een grotere partij. Dat heeft niets te maken met die verlaging van de omzet drempel helemaal niets en het is wat dat betreft ook niet vreemd dat deze beweging gewoon al langer aan de gang was. Ook voordat we die om drempel verlagen zijn gewoon

[3:19:50] laboratoria ziekenhuizen bijvoorbeeld die een deel van hun lab activiteiten afstoten en overdragen aan een andere partij en externe partij en daar dan vervolgens een meerjarig contract mee aangaan omdat men denkt dat ze op die manier over betere service krijgen of kosten besparen of de combinatie van allebei of omdat ze personele tekorten hebben om welke redenen dan ook. Dat is een deel van de beweging.

[3:20:17] Feit is dat daar als minister de overheid dat we daar niet overgaan zijn private partijen die afspraken maken met een andere private partij kunnen we daarmee het verdienmodel meenemen natuurlijk. Maar dat zal niet de primaire inzet zijn van de brief. Voorzitter,

[3:20:37] Dankuwel der vervolgvraag.

[3:20:40] Dan ga je toch even op door. Voorzitter voorzitter, want juist dat afstoten en overdragen aan een andere partij. Dat kan ook penny wise pound foolish zijn in en dan zegt de minister zijn private partijen. Daar gaan we niet over. Er zijn we als cda wel een keer klaar mee. Volgens ons kunnen we hier in kamer kaders stellen en ook zeggen en dat willen we niet en dat willen we wel. We hebben niet voor niks. Het is geen zich altijd de zorg is misschien wel markt. Maar het is een gereguleerde markt is wat anders dan parfum of ijsjes verkopen. Dus wij kunnen ook met de wet marktordening gezondheidszorg ter dege paal en perk aan stellen. Dus ik nogmaals mijn verzoek aan de minister of die juist ook naar die financieel economische effecten wil kijken omdat wij aan alle kanten meldingen krijgen dat juist het dan overdragen aan een andere partij dat hij is het dan zeggen ja ik kan het per. Ik noem maar onderdeeltje goedkoper doen naar per testje. Maar vervolgens hebben ze een heel verdienmodel omdat er veel meer tasjes worden gedaan.

[3:21:41] Dankuwel minister.

[3:21:45] Voorzitter, ik herkende oproep van mevrouw van den berg. Dit soort dergelijke oproepen om hier naar te kijken. Die hebben we vaker bediscussieerd en ik begrijp alle redenen hiervoor en ook de zorgen voor wat dat eventueel potentiële op de toekomst biedt.

[3:22:02] En natuurlijk wil ik in de brief ook ingaan op wat het wat wat achterliggende redenen zijn voor dit soort bewegingen en wat dat betekent ten aanzien van incentives. En waar kun je wel tegen tegengegaan. Maar laat ik wel voorzichtig afstand nemen van het feit dat

[3:22:18] wij vanuit een overheid of vanuit een tweede kamer kunnen gaan sturen op waar een zorgaanbieder bepaalde activiteiten afneemt als een zorgaanbieder besluit dat zij microbiologische diagnostiek of klinisch chemische diagnostiek, rutger diagnostiek of welke andere ook afnemen bij een collega.

[3:22:42] Dan is dat een afspraak die zij maken en niet ik en ik deel wel de zorgen dat dat wat kan betekenen dat het potentieel op de lange termijn weer tot een hogere kosten. Dat kan.

[3:22:53] Maar ik zie de contracten niet ik niet. Ik kan alleen maar speculeren over de specifieke redenen. Ik zie de beweging, maar ik ga er niet over.

[3:23:02] Mevrouw van den berg, nog een vraag,

[3:23:04] Voorzitter dan dan ga ik wel naar het volgende vragen en dan gaan we met deze minister nog wel een keer op een ander moment regelen dat we er wel overgaan. Maar dat terzijde de minister had het net ook nog over het het draagvlak tenminste en zegt van ja heeft hij wel wat ik zich in algemene termen aangegeven dat als hij nog een keer in een situatie komen dat er juist ook adequate informatie moeten hebben bij mensen ook de groep die ook meneer dijk benoemde. De mensen met lagere

[3:23:35] de s.

[3:23:36] Ik heb als voorbeeld genoemd in het in mijn slot van mijn inbreng dat ook gisteren uit de technische briefing blijkt dat er vaak heel veel groot draagvlak is theoretisch zeggen ik voor bijvoorbeeld. Nou als je ziek bent blijf je thuis. Maar in de praktijk dat drieëntwintig procent van de mensen dat. Maar het lijkt mij dus niet dat we moeten wachten tot we weer wat gaat gebeuren. Maar dat we er nu aan moeten gaan werken en daarom zou ik ook graag willen weten wat de minister. Nu gaat doen om te zorgen dat we dat vertrouwen en die draagvlak kunnen stellen, want anders zijn we denk ik bij een volgende pandemie of wat ons overkomt met de schimmel. Wat er zijn we gewoon

[3:24:14] verlaat

[3:24:15] de planning preventie minister.

[3:24:18] Ik denk voorzitter dat wat er nu aan doen is en deze onder andere een debat als deze

[3:24:28] alle bewegingen die er zijn en ook de activiteiten ook regionaal verwijzing specifieke even naar wat we doen met de ggd en ook kunnen inzetten op personeel ggd kennen.

[3:24:39] Ik wijs even naar de heer dibi kennen binnen hun eigen omgeving. De wijk en de gevoelens veel meer dan dat we dat als een landelijke partijen zien

[3:24:50] dus inzetten op ook de regionale en de lokale versterking is een van de activiteiten die we ondernemen.

[3:25:01] Dankuwel. Volgens mij ook meneer dijk.

[3:25:06] Voorzitter, dan zullen we wel weer terug bij wijken. Een vraag over over willen stellen, want de minister het geen reactie. Mevrouw paulusma over burger raden dat het gaat ook over welke taal je spreekt en een van de conclusies al voorzichtig kan kan trekken die echt mis zijn gegaan. Afgelopen corona crisis is dat heel veel mensen al zo'n laag vertrouwen hadden in de overheid als een bondgenoot dat eigenlijk een groot deel van de maatregelen die opgelegd werden, werden gewantrouwd. Ik noemde het net ook. Ik had het over de politiek had over de overheid instituties. Daarmee bedoel ik ook wetenschap. Volgens mij hoef ik u niet te gaan vertellen in debat. Wat die net ook plaats heeft gevonden dat er ook onder grote groepen mensen een groeiend wantrouwen is een wetenschap. Ik vind dat voor een voor een pandemische paraatheid echt een groot gevaar en daarom denk ik dat we met burgertop of de taal spreken of regionale visies echt niet meekomen en is mijn oproep en ik zou daar graag een iets helderder antwoord op willen hebben. Ik heb er net naar gevraagd hoe gaat deze minister ervoor zorgen dat bij de totstandkoming of de uitbraak van infectie infectieziektes. Dat gebeurt vaak juist in die volksbuurten en wijken met lagere sociaal economische klasse. Daar moeten ggd zijn. En dan kunt u zeggen ja ik heb. We gaan vijfentwintig miljoen euro extra investeren. Maar dat is wel bijzonder weinig. Als we weten dat de afgelopen jaren flink bezuinigd is op ggd is dus mijn vraag is hoe gaat deze mensen die ervoor zorgen dat we juist daar het vertrouwen van mensen gaan winnen door ggd daarmee te organiseren in plaats van op regionale schaal of op gemeentelijke schaal die al vrij groot is.

[3:26:45] Dankuwel. Meneer voorstellen een verwijs ik naar mijn te antwoorden die ik gegeven heb over het terrein en het programma van de versterking van de ggd kom ik echt op een herhaling van hetzelfde antwoord. Ik ben het helemaal met de heer dijk eens. Dat moet je lokaal doen. Daar zijn de ggd bij uitstek. De partij voor en daar investeren we ook op.

[3:27:04] Dankuwel. Gaat u verder met de beantwoording.

[3:27:07] Er komt bij de vragen over post-covid. Voorzitter, er was er allereerst een vraag van verschillende kanten, onder andere van de heer bushoff en de heer drost over hoe staat het met post-covid onderzoek in nederland. En wanneer kunnen we de kennisagenda verwachten.

[3:27:22] We geven veel prioriteit aan onderzoek en post-covid nationaal financiert vws verschillende onderzoeken inmiddels forum voor voor een bedrag voorlopig van ruim veertien miljoen euro. Ik heb zon en wee gevraagd om met veldpartijen onder andere de nhg, de federatie en andere te werken aan het bundelen van de vele nationale en internationale onderzoeken in een overkoepelende kennisagenda post-covid die is in de tweede helft van dit jaar gereed afhankelijk, afhankelijk van de uitkomsten van de activiteiten voor die overkoepelende agenda wordt bezien. Welk aanvullend onderzoek nodig is binnen de medisch specialistische zorg. De huisartsenzorg biomedisch klinisch en ook gericht op behandeling. Eind van deze maand zal ik uw kamer informeren over de stand van zaken rond post-covid.

[3:28:09] Dat sluit aan bij de vraag van verschillende kanten. Voorzitter, heer bushoff, de heer drost, die het dijck, mevrouw paulusma, over hoe staat het met de oprichting van het expertise centrum. Dat wordt de inhoud en de vorm daarvan. En als het niet op één plek wordt hoe dan wel. En hoe weet de arts en patiënt dit centrum te vinden, zoals in.

[3:28:30] Volgens mij op de vorige, het vorige antwoord,

[3:28:32] Van meneer drost was dit onderzoek was dan heb ik daar een vraag over waar wij hebben daar volgens mij verschillende keren over gesproken en volgens mij onderkennen we allemaal het belang van gisteren hadden wij hier ook daar een technische briefing over de overigens ook een aantal mensen bij die ook bij zon en wee betrokken zijn en het beeld wat er voor mij naar voren komt is dat het probleem dan het groeien is dat het een groter probleem wordt ook een grote grotere maatschappelijke probleem lijkt te worden. Het advies wat wij gisteren kregen en dat kan van verschillende kanten was. Er moet een tandje bij. Het was. Dat is de quote die daar gisteren over tafel kwam. Dus ja, we zijn blij met wat er nu gebeurt en dan zien we ook de goede kant van. Het is een belangrijk. Het is goed dat we in europa in europees verband de samenwerking zoeken. Maar ja, er moet nog steeds moet een tandje bij.

[3:29:22] Dus als de minister zegt we wachten onderzoek af en daar heeft hij het over tweede helft van het jaar. Dan denk ik niet dat we het juiste antwoord geven op dat tandje erbij. Dus ik vraag me af onderkent de minister is vraag hem dan onderkent de minister dat dit probleem groeiende is. Er komen nog iedere maand voor mij uit mijn hoofd. Duizenden patiënte bij met langdurige ik over klachten

[3:29:39] en is het niet zo dat we misschien op korte termijn met elkaar moeten nadenken over wat een tandje erbij betekent.

[3:29:46] Voorzitter, een aantal deel aspecten, allereerst over de daadwerkelijke aantal patiënte

[3:29:53] covent besmettingen komen onveranderd nog steeds frequent voor. Misschien ziet ze af en toe. Ik verwees zojuist naar die rioolwater metingen en dan zien we alleen kijken naar de afgelopen twaalf maanden zie je herhaalde, pieken en dalen en onder andere rond het eind van het afgelopen jaar en biedt als je afgaat op die rioolwater metingen die overeenkwam met de hoogste piek die we gehad hebben. Begin twintig, tweeëntwintig doen we in kort tempo heel veel maatregelen op een enorm hoge pieken. Alleen we deden niet meer in de besmettingen. Maar begin twintig, tweeëntwintig uur weet het nog een piek gehad toen we nog wel dagelijks mensen met klachten vier teststraten mate hadden we meer dan honderd duizend besmettingen per dag. Als je afgaat op rioolwater metingen hebben we aan het eind van ditjaar tussen kerst en oud en nieuw hetzelfde niveau gehad. Zoals er nog steeds veel besmettingen zijn, komen er ook nog steeds patiënte met langere klachten en langdurige klachten naar koffie bij. Tegelijkertijd is het gelukkig ook zo dat in de tijd en deel van de mensen met langdurige klachten

[3:30:52] ook verbetering vertoont en bij sommige de klachten op termijn ook verdwijnen.

[3:30:57] Dus of het netto aantal toeneemt of afneemt. Dat durf ik niet te zeggen maar er zijn twee bewegingen ten aanzien van tandje erbij. Een onderzoek excuses voor het lange antwoord. Maar dat raakt even. Ik verwijs even naar de opmerkingen die mevrouw van den berg maakte over de klaarblijkelijk ook gisteren ter sprake gekomen en maag bacterie die maag bacteriën die werd gedetecteerd was een publicatie over in negentien, vierentachtig.

[3:31:26] Die bacterie die bleek de oorzaak van maag en dunne darm zweren.

[3:31:32] Wat de reden was voor tientallen jarenlang voor de meest voorkomende operatie in nederland in ziekenhuizen en de buiten meer dan een blindedarm. Een andere dingen.

[3:31:40] Het bleek ook de oorzaak van verschillende vormen van maagkanker. Wat op dat moment wereldwijd ongeveer los van huidkanker. De meest voorkomende vorm van kanker was en nog een aantal andere dingen die ene ontdekking van die bacterie was een totale verandering van het veld benoemd. Even met nadruk omdat ik in de eerste uiteindelijk is twintig jaar. Daarna is de nobelprijs voor de ontdekking toegekend gaf ook het belangen in de eerste vijf jaar

[3:32:06] na die ontdekking. De periode vierentachtig, negenentachtig kwamen er over die bacterie waar dus

[3:32:13] miljarden mensen wereldwijd meelopen en waar honderd duizenden mensen jaarlijks aan doodgingen. Zo niet meer dan een miljoen

[3:32:24] meneer. De eerste vijf jaar na de dingen kwamen daar ruim zeven, honderd publicaties over

[3:32:31] de eerste vijf jaar na zo'n game changer.

[3:32:34] We zitten nu met post-covid en we zitten op dit moment feitelijk drie jaar na tweeëneenhalf jaar na

[3:32:40] zitten we op post-covid alleen

[3:32:43] met

[3:32:44] duizend publicaties per maand.

[3:32:48] Zeven, honderd in vijf jaar versus nu duizend publicaties alleen over post komen per maand. Dat betekent dat in

[3:32:56] ruim twee jaar tijd tweeëneenhalf jaar tijd over post-covid al half zoveel publicaties zijn verschenen als over die bacterie in de afgelopen kleine veertig jaar. Het is dus heel erg veel

[3:33:07] en dat betekent ook dat als je alleen al een kennisagenda wil opstellen en je wil die voor de golven. Dan ben je daar een tijd mee bezig en dat betekent ook een wat dat betreft was het prachtig en complimenten voor de onderzoekers die gisteren vanuit amsterdam umc een prachtige publicatie naar buiten bracht over een behandeling. Een geramde organiseerde studie met voldoende followup om echt te kunnen kijken of het ook wel deed. Chapeau. Want het opzetten van zo'n protocol. Het intimideren van de het verkrijgen van de ethische commissie toestemming het intimideren van de patiënte doen van de followup en het analyseren kosten op zichzelf alleen al over het algemeen gewoon veel tijd dus lang antwoord. Maar wat ik wil zeggen is tandje erbij en gebeurt echt ontzettend veel en dat is niet genoeg. We hebben geen antwoord, maar er gebeurt echt ontzettend veel. Dus ik zou er echt aan hechten om wat dat betreft het glas ook wel een keer een beetje te zien van het zuiden van

[3:33:59] als het gaat om wat er gebeurt het glas halfvol. De kennis die we daar nog uit moeten halen, moeten we nog veel verder met de gebeurt heel veel en om daar dan nog meer op in te zetten. Ik zoals gezegd, en voor het eind van de maand kom ik met een aanvullende brief hierover, inclusief meerjaren financiering systematiek.

[3:34:20] Dankuwel. Meneer was nog vervolgvraag.

[3:34:22] Want dat die het voorbeeld van die je mag daarom maakt een bacterie. Dat was juist de illustratie gisteren dat het zomaar kan zijn dat alsjeblieft mee eens. Onderzoek doet dat je op iets stuit. Wat een oplossing is voor een probleem en dat was in het licht van van pas komen. Ik weet dat vooruit het voorbeeld van laten we inzetten op de biomedische onderzoekers dat dat we alles benutten wat we hebben om mocht het zijn om iets te vinden en er zijn een aantal werden werd ons is ook een aantal lijnen waarlangs mee bezig is, waarbij waar men men misschien wel op datgene vindt wat toen leidde tot het zelfs nobelprijs wist is niet eens. En dus de vraag. Misschien kunt u dan laat ik het dan de vraag zou stellen. Voorzitter, misschien kunt u voor het eind van deze maand zich in die brief ook ingaan of of hij nog mogelijkheden ziet om in nederland of in europees verband die baby een tandje bij die biomedisch onderzoek te doen en ik ben het met u eens natuurlijk. We doen veel. Er is veel. Wij doen we het maximale. Dat is uiteindelijk de vraag.

[3:35:14] Minister.

[3:35:15] En voorzitter, het antwoord is van harte jaar. Daar wil ik op ingaan.

[3:35:20] Dankuwel. Dan had meneer omtzigt ook een vraag.

[3:35:24] Ja. Voorzitter, de minister geeft aan in zijn antwoord van bepaalde mensen gaan uit de populatie bepaalde mensen komen in de populatie dat dat klopt. We weten dus niet of er toe of afneemt. Dat dat baart me grote zorgen, want het is een grote volksziekten aan het worden

[3:35:41] die niet voor iedereen hetzelfde is. Dat zeg ik. Maar er zijn mensen met enorm hoge ziektelast die bijna iets mee kunnen. We zijn mensen die hebben een bepaalde beperkingen kunnen hun nog gewoon doen

[3:35:52] is de minister bereid om ervoor te zorgen dat er in ieder geval gewerkt wordt naar een vorm van registratie, zodat we in beeld hebben

[3:35:59] over hoeveel mensen we het hebben over en de tweede vraag die eraan vastzitten die ik noemde in mijn inbreng was

[3:36:09] is nu al onderzoek naar het voorkomen van omkoping.

[3:36:12] Want zolang wij nog geen genezing hebben is preventie.

[3:36:16] Preventie. Eens onderzoek zijn geen boven te krijgen. Maar misschien zijn er manieren die wij niet kennen om te kijken waar je niet krijgt. Dus op die twee vragen graag.

[3:36:25] De antwoord dankuwel minister.

[3:36:27] Dank. Voorzitter, allereerst met betrekking tot een registratie. Ja of nee denk ik dat er tenminste een aantal dingen van belang zijn

[3:36:36] en eerste is het gebrek aan een heldere definitie. Dus welke patiënte concludeer je nou wel of niet over het algemeen. Als wij patiënte ziektebeelden concluderen in een registratie.

[3:36:49] Dan wil je een heldere definitie en die is er helaas voor post-covid niet.

[3:36:56] Een tweede is de omvang. We hebben het een aantal keren genoemd hebben ook bij de eerdere debatten gedaan, maar het gaat vrijwel zonder twijfel gaat het om enkele honderd duizenden patiënte in verschillende vormen van lichte klachten tot ernstige klachten.

[3:37:11] Als we er voorzichtig van uitgaan dat invoeren van een patiënt in de registratie hebben veel registraties dat dat per patiënt ten minste beheerste invoering een half uur kost en je hebt enkele honderd duizenden patiënte. Dan gaat het dus ook voor een eerste invoer gaat het over honderd duizend plus uren die daaraan besteed moeten worden

[3:37:30] om een compleet beeld te krijgen en dan is een volgend punt is het beloop in de tijd. Een deel van de mensen heeft na verloop van tijd geen klachten meer. Onder andere komt het voordat het amc onderzoek. Een deel van de mensen houdt langdurige klachten op het moment dat je registreert betekent dat ook dat je followup nodig hebt. Want op het moment dat je bijvoorbeeld een jaar bezig bent om te registreren. Moet je opnieuw beginnen om te kijken wat zijn bijgekomen, maar ook welke mensen die ik geregistreerd heb, hebben nog steeds klachten en welke vallen eruit geraakt aan de vraag heel begrijpelijk van de heer drost en tot slot voorzitter zitten de meeste patiënt in de eerste lijn. Dat betekent dat als we iets gaan registreren dat de eerste lijn en dan met name de huisarts hier de bulk van het werk moet doen en u kent de discussie heel terecht en het signaal wat huisarts heel terecht aangeven, zodat ze echt al overladen zijn met werk. Dus ik ben buitengewoon terughoudend en ik heb er bij eerdere debat ook goed om te vragen vanuit overheidswege om een registratie van over het patiënt, maar ook daarbij de vraag hebben we het absoluut nodig. Naar mijn inschatting is? Nee, we hebben bijvoorbeeld de gegevens epidemioloog sterke gegevens uit het groningse en noordoost-nederland. Life lines onderzoek hebben andere onderzoeken die een goede inschatting maken ook in de breedte van het palet van de klachten.

[3:38:51] Dus ik denk ook niet dat we het nodig hebben.

[3:38:54] Er staat natuurlijk vrij dat als er nou individuele onderzoekers zijn of er is een c support of er zijn artsen of er is een patiëntenorganisatie die zegt ja, ik wil toch ergens een doel creëeren waar mensen zich kunnen melden voor welk onderdeel onderdeel dan ook dan staat dat natuurlijk volstrekt vrij en ik kan wat dat betreft bijvoorbeeld verwijzen

[3:39:15] naar een registratie voor nederlandse diabetespatiënten die opgezet is vanuit artsen en patiëntenorganisaties en waar mensen zich kunnen aanmelden.

[3:39:25] Dus dat de raakt. Dat was de eerste ten aanzien van de registratie. De vervolgvraag, voorzitter van de heer omtzigt was, hebben we nou ook zaken waarvan we al weten wat het voorkomt. Ik kan sorry dat ik niet een compleet overzicht heb ik krijg nog die kennisagenda van zon en wij maar dit is een volstrekt terechte vraag

[3:39:45] eerdere indicaties. Maar ik ben benieuwd wat er straks van zon en wee oudshoorn. Dus haalde het niet als een conclusie, maar eerdere indicaties waren bijvoorbeeld dat een besmetting na vaccinatie gepaard ging met een wat lagere kans op langdurige klachten na of die eerder eerste bevindingen nog steeds stand houden. Dat moet ik echt horen. Zie dit niet als een conclusie van mijn kant, maar alleen maar als een signaal. Dat zijn inderdaad begrijpelijke vraag naar ze zullen er ook ongetwijfeld uit die kennisagenda zaken naar voren komen, verwacht ik ten aanzien van bepaalde andere risicoprofielen.

[3:40:19] Dankuwel. Meneer omtzigt vervolgvraag.

[3:40:22] Voorzitter, ik denk toch dat het van belang is om dat overzicht wel te krijgen en een andere vraag van mij ging over de infectieziekte a de a-status

[3:40:31] bij de a-status. Nee dat snap ik. Maar ik maak de vergelijking van de a-status betekent dat je onmiddellijk moet registreren. En dan wil ik moet doorgeven. Zelfs als er s nachts is de wettelijke basis

[3:40:43] waarvan een aantal mensen hier zegt is dat nou wel wat we bij corona zouden moeten doen. Ik geloof ook niet dat de telefoons nog bemand of mevrouw worden s nachts.

[3:40:53] Want zo groot is. Dus daar is er kennelijk geen enkele last van welke registratielast dan ook. En hier voor mensen die jarenlang last hebben is die er wel

[3:41:03] en ik zoek dus wel naar manieren en omdat eigenlijk iedereen dat vraagt van niveau die zegt van tussen de twintig en zeventig procent van mensen die klacht gehad hebben. Juist om dat inzicht te krijgen hoe gevarieerd het is inderdaad het statistisch onderzoek doen, zoals bij life line waarin je inderdaad niet heel nederland doet maar gedeelte.

[3:41:22] Maar ik heb voor het beleid hebben we volgens mij echt inzage nodig. Hoeveel mensen niet kunnen werken, bijvoorbeeld door long over hoeveel mensen echt zodanig ziek zijn en hoe die mensen zich kunnen identificeren.

[3:41:35] Ik bedoel er zijn weinig ziektes die zo groot zijn. Dus is de minister bereid om daar iets voorop te zetten of wat kan welke extra stap kandidaat.

[3:41:42] Wij maken dankuwel minister.

[3:41:44] Ja voorzitter, dat is met ik met veel respect is herhaling van de vraag. En dan ik heb zojuist echt een uitgebreid aantal punten aangegeven waarom ik dit niet wil doen, waarbij het wel vrij staten die.

[3:41:54] Die.

[3:41:56] Opening heb ik geheel geboden dat als een organisatie of een medische beroepsgroep samen met een patiëntenorganisatie zegt wij openen mogelijkheid en ik heb de verwijzing gedaan naar diabetes registratie van wij vinden dit voor of regionaal of landelijk of voor een specifieke groep wel relevant. Dan is dat uiteraard geheel aan hen. De vergelijking met de a-status gaat in die zin is heel begrijpelijk. Maar die gaat toch niet helemaal op. Az is ook die registratie voor a-status is bewerken kost tijd idem als bijvoorbeeld het registreren van het aantal patiënte wat met kopen opgenomen is iedere registratie brengt gewoon een last met zich mee en hier is ie gewoon zeer intensief om de redenen zoals al genoemd en heb ik een zoals genoemd ben. Ik moet echter de herhaling ook niet nodig voor een inschatting van de omvang van het probleem en de diversiteit van het spectrum.

[3:42:50] Dankuwel meneer mevrouw van den berg. Ja dat is wel uw laatste vraag, mevrouw.

[3:42:56] De realiseer ik me voorzitter, maar wil ik er toch nog even over doorgaan. Wat de minister net aangeeft het ontbreken van een heldere definitie.

[3:43:05] Dat snap ik want er zijn er is een hele palet aan klachten. Wat je kan helpen met govert. Maar daarvoor had ik in mijn inbreng aangegeven dat die criteria of je mee kan doen aan zo'n onderzoek dat het was gericht op de mensen met echt ernstige klachten en voor wie ook het levens ontwrichtende is. Dat woord heb ik gebruikt en dat die criteria worden opgesteld door artsen, epidemiologen en fundamentele wetenschappers samen en hoor ik nu de minister in feite zeggen ja. Het kost tijd om degelijk onderzoek op te zetten. Dat kan ik mij met de toelichting begrijp ik dat maar ik kom eind van ditjaar met de kennisagenda past denk ik had graag een half jaar eerder gezien maar dat per definitie een onderzoek als dit, waarbij de zegt van nou we hebben met de hele groep bepaalt de criteria die dus mee kan doen en dat zijn alleen mensen die zeg ik ook met die hele ernstige klachten zitten die dan dus ook dat integraal. Wat ik noemde triage diagnostiek wat er genezen en behandeling. Dat dat integraal wordt aangepakt en ik hoorde miste eigenlijk zeggen van ja ik kom er met de kennisagenda op een week naar de kennisagenda. Maar dit zit er in ieder geval niet bij.

[3:44:18] Minister.

[3:44:19] Voorzitter, op het gevaar dat ik mevrouw van der burg verkeerd begrijpen. Dan moet ze ermee gaan corrigeren. Maar naar mijn idee lopen er twee dingen door elkaar heen en de heer omtzigt vroeg me zojuist over en een registratie en ik. Dat was naar aanleiding van eerdere vragen over

[3:44:33] de onderzoeksagenda. Ik zal hem even onderzoek doen in termen van het engelse woorden research en niet onderzoek aan een individuele patiënt, een patiënt onderzoeken en behandelen. Het gaat dus niet in mijn antwoord over de toegang en de classificering van patiënte die medische hulp zoeken

[3:44:55] waar ik het over had was over een landelijke registratie van patiënte en is niet een eenduidige definitie en daarmee wordt het ook al aan de voorkant gewoon lastig om te bepalen welke patiënte registreer je dan? En welke niet?

[3:45:12] Nee nee meneer als u hebt nog een tweede termijn, mevrouw van der.

[3:45:16] Meneer drost. Ik heb nog een paar vragen. Gelukkig zit me toch niet helemaal lekker. Want aan de ene kant zegt de minister en ik wil het niet registreren. En volgens mij is niet niet wat ik vraag echt een patiënt registratie van ik snap de de tegenwerpingen tegen.

[3:45:31] Maar de andere kant zegt de minister. We weten niet goed hoe het in elkaar steken. Hoeveel mensen het betreft. Dus we willen het niet beter registreren. Maar we weten niet waar we het over praten. Terwijl er gisteren bij monde van heer van dissel, monde van mevrouw sap toch wel het advies kregen om beter in kaart te brengen over wie we nu hebben een grote groep patiënt in nederland is en hoe rijmt tenminste dat dan die die dilemma. Wat ik niveau heb nu en hoe wat kunnen wel aan doen. Wat kan hij doen om een beter in kaart te brengen het nu is en dat hij de volgende keer als je zit dat die wel tegen ons kazerne een grote groep patiënt is.

[3:46:05] Is het over hebben,

[3:46:08] Voorzitter, als de heer drost mijn vraag. We hebben dat bij eerdere debatten ook al gedaan. Kan de minister een inschatting maken over hoe groot de patiëntengroep is. Ik zal niet de hele rekensom meer doen op gevaar af dat mevrouw tielen terecht zegt we gaan teveel in de details, maar ik wil graag naar de eerdere debatten verwijzen. Dat heb ik gebaseerd tussentijds op het grote onderzoek van live like. Ze hebben er recent nog een keer weer over gepubliceerd met daarin ook een en een beetje verdere indeling van verschillende mate van ernst van de klachten.

[3:46:39] En om even heel heel hoog over en uit mijn hoofd te doen. Dan ging het zoals ze dat eerder ook al hadden aangegeven. Ongeveer één op de acht mensen met heeft naar covent langdurige klachten in het volle spectrum en dat kan ook zijn smaakverlies of verlies of spierpijn tot en met het klachten patroon van zeer invaliderende mensen beeld wat u kent van mensen die eigenlijk een bed niet uit kunnen komen en dat hele spectrum. Dat is ongeveer één op de acht in de tijd neemt dat af. Gelukkig maar gaat het voor alle vervolg op die manier hebben niet naar nul. En als je kijkt ook naar de recente life lines. Dan zit er ook een verder sub indeling voor de mate van de ernst. En als je dat die getallen die percentages legt naast de aantallen besmettingen die ik zojuist noemde in mijn inleiding. Dan kom je op een inschatting van het totale aantal mensen die het betreft. En vandaar mijn inschatting dat het om honderd duizenden mensen gaat.

[3:47:44] Gaat u verder met de beantwoording? Alstublieft?

[3:47:49] Er was de vraag van

[3:47:54] even kijken verschillende kanten over de oprichting van het expertise centrum. Dat wordt de inhoud en de vorm. Ik zit even te twijfelen. Nog niet gehaald. Voorzitter,

[3:48:04] ik werk aan de oprichting van het expertise netwerk post-covid ben daarover in overleg met c support de vu zon en wee op op welke wijze dit het beste vormgegeven kan worden. Daarbij worden de ook de patiëntenorganisaties zoals post-covid en el loco fit en de long alliantie nederland betrokken om te borgen dat te onderzoeken aansluiten bij de behoefte vanuit het veld door middel van dit expertise netwerk dat professionals de opgedane kennis en ervaring over post-covid met elkaar delen, zodat behandeling van post-covid patiënte steeds beter wordt naar de laatste stand van de wetenschap en opgedane kennis plaats heeft

[3:48:44] dan vroeg de heer bus of mevrouw westerveld. We moeten de patiënte heen van de gesloten poliklinieken post-covid is de minister het eens met de pvda dat het wenselijk is op de poliklinieken overblijven heeft sluiting te maken met de lage vergoeding voor daarover een gesprek of ik bereid ben om daarover in gesprek te gaan met de zorgverzekeraars. Ik ben uiteraard bekend met de berichten dat ziekenhuizen post-covid police sluiten de werd al aan gerefereerd berichten vanuit het erasmus mc in het amsterdam umc

[3:49:12] als je kijkt tegen de berichtgeving in. Maar u zult het mogelijk gedaan hebben. Maar anders kan ik u adviseren om dat te doen als je bijvoorbeeld kijkt op de website van amsterdam umc dan staat er als letterlijke redenen niet het gebrek aan financiering. Maar dan staat er dat ze een gehoord van drie, honderd patiënte onder controle hadden en dat ondertussen

[3:49:31] het aantal patiënte. Wat doet even uit mijn uit mijn hoofd kan me er zo bijpakken. De komen dat wat wat hersteld is. Zodanig is dat zij mogelijkheden hebben gezien om de poli te sluiten. Dat is een andere redenen. En dat sluit ook veel meer aan bij het feit dat er gewoon een betaald titel is voor dit soort patiënt in de poliklinische zorg

[3:49:49] in ziekenhuizen en op andere plekken

[3:49:52] en dat het ook nadrukkelijk het al gezegd voor een groot deel gaat om poliklinische zorg

[3:49:58] en niet om zorg met hele specifieke zeer kostbaar medische technologie ingreep et cetera, maar over het algemeen onder begeleiding, adviezen en reguliere diagnostiek. Dus daar. Ik ken de hele discussie niet over dat ziekenhuizen daar geen financiering voor zouden hebben. Dat moet ze gewoon afspreken met een zieke met de zorgverzekeraars

[3:50:23] en indien de ziekenhuizen van mening zijn dat de vergoeding ontoereikend is dan ook kunnen ze daarover in gesprek met de zorgverzekeraars.

[3:50:33] Dan vroeg de heer bus of zijn alle doelgroepen bij post-covid wel goed in beeld. Dat raakt een beetje aan de vraag die we zojuist al wel benoemde zijn langs verschillende sporen aan het werk om perspectief te bieden aan patiënte met post-covid.

[3:50:47] Ik heb er vertrouwen in dat in de komende weliswaar langere periode. We moeten echt reëel zijn en ook reële verwachtingen dat in langere periode de kennis bijvoorbeeld over behandelingen toeneemt. Ik gaf al aan wat het bijvoorbeeld kost om een echte goede geanonimiseerde trial te doen met een lange termijn uitgangspunt eindpunt c support en de patiëntenorganisatie post over de nijl houden zich ook bezig met communicatie en de voorlichting, zowel honderd professionals als onder het publiek en zetten zich daarbij ook in een moeilijk bereikbare doelgroepen te bereiken.

[3:51:19] Dan was de heer drost vroeg hoe gaat het onderzoek op eu-niveau

[3:51:24] inderdaad een met dank voor de positieve woorden vanuit de kamervoorzitter hecht ik eraan in de veelheid dat er echt die kennisagenda en dus ook het dan wel samenwerken voor dezelfde trials dan wel het parallel trials doen die aanvullende informatie aan elkaar geven. Daar hecht ik heel erg aan. Anders dan gaan we in heel veel landen tegelijkertijd precies hetzelfde doen en uiteindelijk voor een deel heel veel kennis hebben en voor een ander deel nog steeds een black box.

[3:51:56] Dus wat er nu gebeurt en dat is de eerste ronde zijn er al voor geweest dat de e u daar ook echt een internationaal overleg met vertegenwoordiging vanuit alle lidstaten over oplegt om deze al die aspecten, inclusief onderzoeksagenda ook met elkaar te delen.

[3:52:15] De vraag van heer drost. Toen heb ik andere ministers mee bij de aanpak van post-covid, zoals al gezegd, het kabinet erkend breed, het belang van een goede aanpak van post-covid. Zulke redenen dat mijn ambtgenoten van szw, ocw en ook de collega's van langdurige zorg en sport meewerken aan verschillende onderwerpen die hier aanraken

[3:52:32] en we zorgen uiteraard voor hun onderlinge samenhang. De aanpak,

[3:52:38] mevrouw tielen, zij hoe kijkt de minister aan haar onbewezen behandelingen flash kwakzalverij voor post-covid patiënte. Mijn inzet is dat effectief bewezen behandeling zo snel mogelijk bij patiënte terechtkomen, zodat patiënte geen gebruik hoeven te maken van onbewezen behandelingen.

[3:52:53] Daarvoor zit ik ook dat expertise netwerk op en ik deel geheel met mevrouw tielen dat als er de ene kant er moet mogelijkheid te zijn met alle toetsing die daar gewoon terecht voor is. Ethische commissie toetsing. Er moet mogelijkheid zijn om

[3:53:08] op goede gronden

[3:53:10] nieuwe trouwens of nieuwe behandeling uit te toetsen. Maar als zoiets gebeurt, dan moet dat idealiter echt in een onderzoeksprotocol of moet zeer goed beargumenteerd zijn waarom je bij een individuele patiënt iets daarbuiten, bruggen buiten en dan moet ook zeer goed met alle dingen die we er altijd moet vastgelegd zijn dat een patiënt erover geinformeerd is. De procent komt

[3:53:29] et cetera,

[3:53:34] mevrouw van der berg graag een reactie op het op d voor het oprichten van integraal onderzoeks programma. Daar heb ik al wel geadresseerd.

[3:53:44] Ook

[3:53:46] en de heer omtzigt kunt u met een nationaal plan post-covid te komen? Dat raakt ook aan de opmerking die ik wel eens juist geschreven hebben over waar ik mee bezig ben met c support de ene vuur in zon en wee

[3:53:57] en over het expertise netwerk en over en het is ook met name de zon en wee aan de hand van de kennisagenda, het nationale plan en inclusief het onderzoek. Daarover eind mei zal ik de kamer informeren over de stand van zaken hierover.

[3:54:17] Tot zover dit onderdeel. Voorzitter,

[3:54:20] Meneer dijk of meer

[3:54:22] eerst meneer dijk en dan meneer drost.

[3:54:25] Ja. Voorzitter nog even terug over die over het sluiten van die speciale lonken over het politie. Want er staat een stond een heel uitgebreid stuk en het algemeen algemeen dagblad waarin letterlijk wordt gezegd doel ook de directeur van c support dat er wel degelijk ziekenhuizen waren voor een speciale lonken of het police. Die werkte die zorgt ervoor dat mensen dat de symptomen verlicht werden kregen steun en advies en daar wordt letterlijk gezegd. Door deze directeur wordt letterlijk gezegd en er zijn geen bewezen behandelingen. En dan is het dan is er ook geen vergoeding van de zorgverzekeraar. Je kunt mensen niet helpen. Daarom raak alleen maar verder uit beeld. Daar wordt ook zorgen voor. Daar worden ook zorgverleners moedeloos van. Dit zijn ook berichten die volgens mij iedereen aan deze kant van het ook aan de andere kant eraf.

[3:55:18] Andere kamerleden ook allemaal ontvangen van mensen die eerste de hulp die adviezen kregen en die nu verdwenen zijn en dat strookt niet met het antwoord wat de minister net geeft. Dus waar zit dat. Waar zit dat verschil in en is de minister eens dat die polis niet gesloten moeten worden, maar uitgebreid of open moeten zeker. Zolang er nog geen kennis en expertise centrum is waar mensen terechtkunnen of

[3:55:41] in het verlengde van de heer omtzigt net net zei vind ik het een beetje goedkoop dat de minister zegt ja, er mag wel een organisatie komen die zichzelf opwerpt spijt me zeer. We zijn nu toch een overheid die van volksgezondheid moet gaan, zoals ze gaan we toch niet wachten tot een andere organisatie of een beroepsvereniging krijgen zich daarvoor gaat meldde minister.

[3:56:01] Ja. Voorzitter, allereerst. Ik hecht er wel aan als ik geciteerd wordt dat het op de juiste manier gebeurt en dat het ook in het juiste kader gebeurt er dan trigger ik toch even waar we het zojuist over hadden was over registratie van patiënte landelijk en daarvan heb ik gezegd dat gaan we niet doen. Dat heeft niets te maken met de zorg voor patiënte met helemaal niets

[3:56:20] en in dat verband doen mijn quote niet getrokken worden ten aanzien van geen behandeling en dus geen betaald titel. Ik denk dat de heer dijk, voorzitter, en ik niet lang hoeven na te denken als we allebei even vijf minuten gaan zitten en we maken een lijstje van het aantal aandoeningen waarvoor eigenlijk geen therapeutische behandeling is,

[3:56:39] maar waarvoor toch zorg mogelijk is, en wel een betaald. Titel is dat daar niet eens vijf minuten voor nodig hebben, dan hebben we een lange lange lijst. Dat geldt dus ook hiervoor. Dus wat dat betreft mag u de opmerkingen van de betreffende professional. Ik weet niet precies herkennen de opmerking niet

[3:56:56] maar mogen we ook rustig naast ons neerleggen zeggen het was een leuke opmerking. Maar hij snijdt geen hout

[3:57:02] is er een betaald titel, bijvoorbeeld voor patiënte met langdurige klachten na een infectieziekte. Ja, er zijn verschillende betaald titels voor en die hebben we ook al heel lang. Als je kijkt naar deze klachten. Dan kan dat. Ik weet niet precies over de de post-covid het. Maar we delen dat al vele vele jaren tientallen jaren bijvoorbeeld voor patiënte met een chronisch vermoeidheidssyndroom. Ik heb het vroeger in mijn eigen vakgebied veelvuldig gedaan. Ook voor een andere klacht die soms het gevolg is van een eerdere infectieziekten. En dan gaat het over prikkelbaar darm syndroom. Ik heb mijn nooit enige zorgen hoeven maken dat er geen betaald titel volwassen. Dat geldt hier ook niet.

[3:57:40] Komt de vraag terug op moet de zorg toegankelijk zijn. Absoluut ja.

[3:57:45] Moet dat in de individuele poliklinieken van de ziekenhuizen die we benoemd hebben. Dat is niet aan mij. Dat is echt aan en de ziekenhuizen en de verzekeraars te zorgen dat of het nou eens in de eerste lijn of in de ziekenhuiszorg. De tweede lijn. De deadline. Dat die capaciteit voldoende is en dat de toegankelijkheid goed is.

[3:58:08] Meneer is uw laatste vraag?

[3:58:10] U kunt u constateren dat het nu niet het geval is. Want volgens mij bereiken die berichten ons gewoon eens. Je kunt zeggen ja het is aan de verzekeraars en ziekenhuizen. Als die er niet regelen. Moet u er toch regelen? Dat gebeurt organiseren? Dat gebeurt.

[3:58:24] Voorzitter, een verwijzing. Dan noem ik het toch even letterlijk. Ik heb de website. Want een voorbeeld wordt genoemd, bijvoorbeeld van amsterdam umc ik pak je gewoon de website van amsterdam umc waar zij een bericht hebben over nazorg voor herstellende covid negentien patiënte allemaal zaken over eerdere berichten complicaties wetenschappelijk onderzoek en dan staat er een update van april twintig, drieëntwintig en ik citeer even letterlijk voorzitter, per één april twintig, drieëntwintig is de kalveren negentien nazorgpoli opgeheven.

[3:58:55] De podium werd aanvankelijk opgericht om het zetten. Inmiddels is gebleken dat het merendeel van deze patiënte goed hersteld zonder relevante rest schade. Gezien de duidelijke afname van covid negentien patiënt is het niet langer noodzakelijk een specifieke nazorgpoli aan te bieden.

[3:59:08] Patiënte die tegenwoordig opgenomen worden, kunnen mogelijk en dan worden er alternatieven geboden. Dit is naar aanleiding van

[3:59:15] ik heb het niet opgezet. Maar ik corrigeer daarmee wel even de berichtgeving waaraan gerefereerd wordt in de krant. Dit is rechtstreeks bij de bron. Amsterdam umc die dit zelf op hun eigen website zetten daar vaar ik dan maar even op.

[3:59:29] Maar daarmee zeggen ze niet. Patiënte zijn niet langer welkom. Nee, we hebben er niet meer een specifieke podium voor patiënte zijn wel degelijk welkom aan op de poli. Ik neem aan interne geneeskunde longziekten of wat. Maar de meest voor de hand ligt neurologie of kan nog wel andere kindergeneeskunde.

[3:59:45] Dat dat is zoals dat vaak is dat dan.

[3:59:49] Ja.

[3:59:50] Voor de verwijzen in overleg met de patiënt van waar word je naar toe verwezen welke specialismen.

[3:59:56] Dankuwel. Meneer drost nog een vraagje.

[4:00:00] Ja dat gaat ook over longkanker ik post-covid in relatie tot preventie. Mijn collega's vroeger ook al naar ook gisteren weer meneer van dissel benadrukte bij ons. Wat is en blijft voor alle luchtweginfectie belangrijk en er komt het lijstje met wat we al inmiddels al heel goed kennen met elkaar als samenleving. Als dat even relateren aan het gegeven dat ook gisteren zagen dat go fit in een ogen aantal gevallen. Een andere infectie wordt opgevolgd door longkanker klachten. Dan is het denk ik erg belangrijk en volgens mij hebben daar ook een missie om die maatregelen die basaal zijn waar meer draagvlak voor is. Maar wat vervolgens niet wordt uitgevoerd. Groot deel van de mensen misschien ook wel niet door onszelf in de spiegel kijken om dat toch onder de aandacht te brengen dat het belangrijk is voor kwetsbare mensen en voor de mensen die juist extra vatbaar zijn voor geopend en is ook voor ik niet om dat te blijven doen. Herkent u miste die manier missie ook geeft hij daar op enige manier vorm aan. En hoe doet u dat.

[4:00:54] Dan

[4:00:55] minister.

[4:00:58] Voorzitter, ja. Die missie herken ik ook,

[4:01:02] en

[4:01:03] wel met de opmerking zoals om eerder ook bespraken dat de maatregelen die er eerder geweest zijn in brede zin

[4:01:10] ook grote negatieve implicaties voor mensen hadden dus in hun huidige endemische fase

[4:01:17] betekent dat. En de werd gerefereerd. Eerder al aan dat het beeld ondertussen overeenkomt met veel andere infectieziekten. Het antwoord jaar. Dus moet je ook benadrukken dat dat in algemene zin geldt dat bijvoorbeeld geldt als je klachten hebt

[4:01:31] overleg met de overleg met je werkgever of met de schoolleiding en ben je echt zie ik blijf je thuis en je heb je klachten. Maar ben je niet ziek dan overleg dan wat je wel kunt doen. En altijd hou er rekening mee. Blijf weg bij mensen met een kwetsbare gezondheid of neem sowieso altijd gewoon die je voorzorgsmaatregelen. Mensen met een kwetsbare gezondheid om een deel van de mensen ondertussen gewoon dusdanig weinig last heeft

[4:02:00] dat ze misschien gewoon

[4:02:03] ver te gaan.

[4:02:06] Dankuwel meneer best. Mijn vraag.

[4:02:10] Ja.

[4:02:10] Ik heb toch nog even. Ik zat toch nog even over na te denken over de beantwoording rondom het sluiten van die polikliniek. Want wat ik daarbij ingewikkeld vind is dat het best misschien de minister geeft daarbij eigenlijk aan van ja

[4:02:22] ik zie het probleem niet zo. Maar er zijn heel veel mensen

[4:02:26] die bij ons terecht komen. Die zeggen nou wij weten niet waar we terecht moeten die met de handen in het haar zitten van ik voel me zo slecht die loonkloof het die ik misschien wel heb, heeft zo'n grote invloed op mijn leven. Waar moet ik nou naar toe

[4:02:40] en dan ben ik wel benieuwd wat de minister tegen die mensen gaat zeggen en ervoor gaan doen voor gaat en wat de minister ervoor gaat doen om te voorkomen dat over een aantal maanden bij diezelfde signalen weer hebben opgepikt en gekregen als er weer zo'n debat hebben.

[4:02:55] Ja voorzitter, ik denk dat het wat dat betreft echt belangrijk is om te benadrukken

[4:03:01] hoe dit ook in andere situaties doen

[4:03:05] en mensen met klachten. Even los van een acute klacht. Maar mensen met klachten gaan naar een huisarts en overleggen met een huisarts. En als ze in overleg met de huisarts besluiten tot een verwijzing naar blijf ik maar even bij dit specifieke voorbeeld met excuses. Maar dit specifieke voorbeeld van amsterdam umc amsterdam umc zich niet. Wij sluiten de poorten voor

[4:03:29] helemaal niet zelf niet op een website. Zij zeggen alleen wij hebben hier niet meer een specifieke poli, waarbij alle patiënte met deze verwijzing cluster zeggen wij kunnen nu over tot de reguliere wijze zoals we dat altijd al deden en dat betekent dat mensen terechtkunnen op het podium van een specifiek specialisme waar ze naar verwezen worden. En dan noem ik een aantal potentiële opties die voor de hand liggen, afhankelijk van de aard van de klachten van de persoon en zo doen we het altijd.

[4:03:58] Dankuwel. Gaat u verder met de beantwoording alstublieft of mevrouw westerveld is dat.

[4:04:04] Nee ik heb nog een nog een paar.

[4:04:14] Ik heb er nog een aantal. Dus ik vraag eerst mevrouw tielen vroeg over zorgen over de ontwikkelingen in de digitale zorg de kan verhelpen in het verlichten van de werkdruk en de vraag was

[4:04:24] een toezegging van de minister. Om met zorgverzekeraars en zorgverleners digitale zorg. De behoefte en die toezegging die wil ik graag doen en feitelijk doen we dat ook al ook via het integrale zorgakkoord dat isa daarin zijn expliciete afspraken gemaakt en doelen gesteld voor het opschalen en de transformatie naar digitale en hybride zorg uiteraard. Daar waar het ook veilig en goed en met patiënte tevredenheid. Et cetera kan. We hebben afgesproken te onderzoeken welke zorgpaden voor hybride zorg in aanmerking komen en daarvan zeventig procent in twintig, zesentwintig ook daadwerkelijk hybride beschikbaar te maken en minimaal vijftig procent van de patiënte daarin te concluderen. Ik verwijzen naar het iso.

[4:05:01] Toch een vraag van mevrouw,

[4:05:02] Want ik herken dat en dat ondersteun. Ik ook graag alleen de trend nu de andere kant op. Dus wat wil de minister doen om toch weer de trend die kant op te kijken.

[4:05:12] Vasthouden. Voorzitter, aan de agenda en daar ook het overleg over te hebben met de partijen

[4:05:21] en.

[4:05:26] Gaat u verder?

[4:05:28] De vervolgvraag van mevrouw tielen. Voorzitter, was de inzet van de zelfstandige klinieken. Met betrekking tot inhoud zorg kan het sneller. Er zijn veel inspanning en stappen gezet. Om het volledige potentieel te benutten, heb ik aanvullende afspraken met de partijen gemaakt. Zorgverzekeraars nemen daarbij de regie om samen met ziekenhuizen en de klinieken in te zetten op transparantie en inzicht in capaciteit. Actieplannen die daaruit voortkomen, moet in de regio worden besproken en er wordt ook volgens afspraak de capaciteit van de zelfstandige klinieken benut voor de zomer informeren. De kamer over de voortgang hierop

[4:06:03] dan vroeg de heer drost. Welke verantwoordelijkheid wil de minister nemen om tarieven de klinische zorg toereikend te maken. Die heb ik al geadresseerd

[4:06:10] deze ook al was dit blokje. Voorzitter,

[4:06:16] Je dan alstublieft.

[4:06:22] Dat is het blokje.

[4:06:23] Mevrouw westerveld excuses. Ik wist.

[4:06:28] De voorzitter, ik zou graag nog een vraag stellen over de richtlijn post-covid, want er is een richtlijn in die gaat over wanneer behandelingen. Maar ik zag dat die van maart tweeduizend, tweeëntwintig was

[4:06:40] en ik zou de minister willen vragen. Ik weet wel dat de minister die richtlijn niet vaststelt, maar in maart tweeduizend, tweeëntwintig. Volgens mij is er een tussentijd toch veel meer bekend. Helemaal als we weten dat er zo veel onderzoek gedaan wordt. Hoe kan het dan dat dit soort richtlijnen nog niet zijn aangepast.

[4:06:58] Opzich werd hier rechts van mij ook al terecht genoemd is de de richtlijnen worden door het zorgveld zelf geïnitieerd. Maar ik ben het helemaal met u eens dat er ondertussen gewoon heel veel nieuwe informatie is. Dus ik moet echt even vragen en ook in de vraag stellen bij het zorgveld of men ik durf niet te zeggen of ze ermee bezig zijn,

[4:07:15] dan wel wanneer ze dat aanpakken. Ik denk dat ze zelf tot deze conclusie gekomen zijn die zomaar mijn inschatting.

[4:07:23] Dankuwel. Meneer verhouding.

[4:07:24] Dit het mij vergeven aan het eind van dit blokje stelt, is een detail vraag, maar dit is wel een vraag waar wij mee zitten. Dus zijn experts die stellen dat post-covid wordt veroorzaakt door vaccins wijzen vooral op dat spuikwartier. Wij vragen over gesteld die zijn gisteren beantwoord. Dank daarvoor in een antwoord op vraag twee. Daar stelt de minister en daar zijn ook blij met de. Hij erkent en ik citeer nu dat lichaamsvreemd eiwit ontevreden zijn. Die spark is langer dan enkele dagen soms zelfs weken tot maanden in de in de dichtgaan kunnen blijven. Dus dus dat is mooi. Is het altijd verteld dat maar paar dagen is. Maar nu weet u dat er maanden misschien zelfs een in liggen blijven. En nu komt zijn de zin waarbij een vragen over hebben. Dan stelt de minister. Ik citeer dit heeft evenwel niet te maken met ongecontroleerde antigeen productie. Daar zijn de experts op bezorgd over. Maar nu komt mijn vraag met bescherming tegen afbraak van kleine hoeveelheden, antigeen ten behoeve van de afweer

[4:08:17] in experts die werden afspraken die die konden er ook daar minister deze zin wellicht toelicht is het dan zo dat dat het zo als het goed begrepen dat enerzijds zegt tenminste dus dat het spijt werd binnen korte termijn wordt afnemer want tot verwijderd liggen. Maar nu zegt u van nou dat het afgebroken wordt of dat het beschermd wordt tegen afbraak. Dat is juist een goede zaak. Dus dat lijkt met elkaar in tegenspraak tot wat bedoelt u met die zin? Dat is even de vraag. Dankuwel.

[4:08:44] Dankuwel minister.

[4:08:45] Ik eerst even op deze als u me toestaat. Voorzitter, even in iets meer algemene zin op het gevaar af en ik zal zo even wat zeggen over die vraag set. Maar

[4:08:54] uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat het en erna. Sorry dan voor. Maar het mrna en de expressie van het spike eiwit

[4:09:04] hoog is. Kort na vaccinatie en daarna relatief snel afneemt uit wetenschappelijke literatuur is dat spike eiwit en zo gaat het ook in sommige gevallen langer in het lichaam aanwezig blijft. Er zijn geen aanwijzingen en ik zeg er zijn geen aanwijzingen dat dat een rol speelt bij het totstandkomen van post-covid.

[4:09:21] Als je me toestaat. Voorzitter, want dat dat raakt wel aan de iets bredere discussie.

[4:09:27] Dit gaat deze antwoorden. Die gaan over de duiding van een wetenschappelijk artikel en het raakt ook een beetje aan de opmerking van mevrouw tielen ik natuurlijk wil ik dat doen een wetenschappelijk artikel duiden.

[4:09:40] De heer van houwelingen heeft dat in de afgelopen periode al al frequenter gedaan in de afgelopen periode sinds mijn aantreden als minister zo'n twintig sets schriftelijke vragen

[4:09:54] waarbij ik gisteren vragen beantwoord en die gingen over volle culinaire helpen sahla over extra zongen over i g één tot en met vier

[4:10:04] over piri griffier antigeen presentatie over lucy frasen over lippen nanopartikels over trombose die be bina over alle tools die lezen

[4:10:13] en zo kan ik nog even doorgaan en dat geeft dus ook wel een beetje aan. Ik kan ik sorry kan het uitdelen. Ik heb het even opgeschreven omdat ik het zelf anders. Ook de heer.

[4:10:26] We hebben medelijden met degene die die ik wat ik er.

[4:10:29] Meer aandacht geven. Het staat hier verhoudingen geheel vrij om iedere vraag te stellen. En ja ik ben zeer dankbaar voor mijn team voor de beantwoording.

[4:10:40] Ik wil dat dan ook de heer van houwelingen absoluut niet beperken in het recht, maar het geeft wel aan. Met deze vraag en andere vragen gaan we echt op een diep detail in en is zijn het soms ook vragen die misschien goed op z'n plek zijn bij een technische briefing.

[4:10:57] Dankuwel. Ik probleem.

[4:11:00] Even wat ik intensief vragen. Dat zal duidelijk zijn. Ik ben een leek die kant van de vele experts die dus bezorgd zijn. Daar komen die verhaal de dat begrijp de minister ongetwijfeld ook. Ik probeer hier wat bizarre toestand is dat ik dat moet doen die een discussie op gang te helpen. Dus ik ben blij was met de beantwoording, want alleen daar gebeurt nog een. Daar zie je dus die twee kampen die zijn ontstaan. Design. De minister daar dan zijn hoofd schudden. Maar zijn echt twee kampen en twee twee grote groepen van wetenschappers en ene groep. Ik heb het al vaker gezegd ik kan wel. Zijn zegje doen. Een andere groep heeft er grote moeite mee. Dus ik probeer die discussie op gang te helpen en de vraag die ik stel en misschien want als de minister zal dat als het goed is, moeten kunnen, zeg ik via de voorzitter, want ook als je materie goed begrijp, kun je op een simpele manier uitleggen. Zelfs een leek zoals wij de de basisvraag is de antigeen die spaarhypotheek blijft. Dus dat erkent de minister ook in de beantwoording blijft heel lang het lichaam zitten veel langer is ons altijd verteld bij de paar dagen weg. Dat zit er nog maanden het lichaam. Dus dat wordt erkend in die beantwoording. Daar zijn we heel blij mee en is dat niet zorgelijk. En dan zegt de minister van arbeid is het goed. Juist het goed dat het niet afgebroken wordt in die antwoord op die vraag kan me eens uitleggen via de voorzitter, laat ik het dan heel simpel vragen waarom is het dan toch goed dat het niet afgebroken wordt door ons altijd verteld is de mensen. Je weet wellicht ook dat dat spijt poot die in aan dat dat snel uit het lichaam weg is. Want als het erin blijven zitten lichaamsvreemd. Dus dat is zorgelijk en daarom dien ik de expats dat het misschien met postcode te maken heeft.

[4:12:21] Dankuwel. Ik kan de minister daarop beantwoorden.

[4:12:24] Dat kan zeker. En dan lopen we het gevaar af dat we inderdaad een medisch inhoudelijke voor iemand met een internationale achtergrond. Ik wilde met veel plezier doen. Gaan we dat uitgebreid bespreken kan de terminologie die ik net allemaal benoemd heb kan ik ook wel uitleggen. Maar daarvoor zit ik hier niet.

[4:12:42] En dat vraagt u ook niet als u het wel aan mijn vraagt dan krijg ik terechte opmerking van dat moeten we niet doen.

[4:12:49] En wat ik denk ik in dit geval het meest verstandig is om gewoon te verwijzen naar de uitgebreide schriftelijke beantwoording van de vragen. Het ging als ik het uit mijn hoofd zich om eenenveertig vragen over een wetenschappelijk artikel. Laat ik verwijs naar de antwoorden staat er allemaal in.

[4:13:07] Was.

[4:13:09] Oké nou ik wetenschappelijke discussies en politieke discussies lopen hier een beetje door elkaar heb ik het gevoel

[4:13:17] ook mijn wetenschappelijke hart gaat harder kloppen. Maar ik weet niet of dat de juiste plek is.

[4:13:22] Nou misschien voorzitter dat dat beetje statistiek erbij.

[4:13:30] Een beetje statistiek manier omtzigt. Kijk eens aan zou komen we met elkaar tot tot goed beleid. Toch dat het idee. Minister.

[4:13:38] Maar als ik mag misschien wat is nou relevant voor ons. En wat is relevant voor een algemeen publiek voor mensen die kijken of die hier later nog naar luistert of of lezen. Ik is er in de literatuur. Nou consensus dat vaccins werkzaam zijn tegengekomen. Dit is het antwoord. Ja, er is consensus over

[4:14:01] is er consensus dat fit bijwerkingen heeft en complicaties kunnen hebben. We hebben zojuist al wat besproken is het antwoord ook. Ja. En is er consensus. Dat dat ook kan komen van vaccinaties in algemene zin is het antwoord ook. Ja. De algemene belangrijkste is er is consensus dat vaccins werken. Daar gaat het over en een deel van de vragen die ik regelmatig krijg. Die brengen dat telkens weer in twijfel. En vandaar dat ik eraan hecht om dat gewoon te benoemen. Ze werken ze werken verkopen. Ze werken ook voor een hele rits aan andere aandoeningen.

[4:14:33] Dankuwel. Dan gaan we verder. Wilt u nog een vraag stellen? Een andere vraag of we verder met de beantwoording van de vragen.

[4:14:39] Want het is.

[4:14:40] Mij dan tot twee over als het als het kamp kan ik dan de minister vraag want dat is een andere set vragen. Dat zijn geen detail vragen zeg ik tegen mijn ambtsgenoten

[4:14:50] onderzoek naar vaccinatieschade. De minister ook in beantwoording op een anders het vaker stelt heel duidelijk. Dat ga ik niet doen. Dat is niet nodig. Dus consensus wat je hoort het is allemaal veilig. Daar is het zo dat er werkelijk waar ik ga alle voorbeelden noemen. Ik kan ondertussen college op gegeven aan het ieder geval heel veel aanwijzingen zijn dat er misschien wel wat aan de hand is. Er is ook heel veel onrust over. Het is mijn vraag aan de minister. Het is een simpele vraag, al was het maar om die onrust weg te nemen om ons gerust te stellen zou niet verstandig zijn dat ook al die aanwijzing voor vaccinatieschade ik daar op ingaan. Dat doe ik dus nu niet gezien. Het detailniveau. Maar omdat is te onderzoeken en om haar rapport uit te brengen dat het dat dat het minister zegt van. Het is toch allemaal grote onzin onderzoek dat eens daarbij natuurlijk ook dat het de post post-covid mee en en stel ons gerust dankuwel.

[4:15:37] Het mag ik een punt van orde maken omdat er in de vraagstelling wordt gesuggereerd dat andere kamerleden die zitten niet zouden vinden dat zaken onderzocht moeten worden. Ik spreek even namens mijzelf. Dat vind ik wel. En ook onderzoek naar vaccinatieschade. Natuurlijk moet worden gedaan. Dat is ook gedaan en daaruit blijkt dat dat tot dusverre geen onderzoek is waaruit blijkt dat vaccineren zou leiden tot grootschalige schade. Maar natuurlijk moeten al dat soort zaken onderzocht worden door wetenschappers.

[4:16:06] Dankuwel, maar ik wil eigenlijk niet de eerste termijn van de zijde van de kamer heropenen zeker niet omwille van de tijd. Ik denk dat de minister zegt dat dit ongeveer het antwoord. Als u hetzelfde zeggen dan.

[4:16:23] Voorzitter, ik sluit me graag aan bij mevrouw westerveld.

[4:16:26] Oké. Nee, dat er moet u het mee doen. Mijn eerste sluit zich aan bij het antwoord wat mevrouw westerveld net gaf.

[4:16:37] Komt dus geen onderzoek. Er komt in ieder geval motie en dan zullen mijn ambtgenoten dat vast steunen.

[4:16:42] Goed. We gaan verder met de beantwoording van de vragen.

[4:16:45] Dat betreft.

[4:16:47] De minister.

[4:16:52] Mevrouw westerveld en mevrouw paulusma vroegen met betrekking tot mensen met een verstandelijke beperking en ook een fysieke beperking zijn er allereerst mee eens dat mensen te weinig worden vertegenwoordigd in het nipt in het ooijen was een vraag van mevrouw westerveld daar ook permanente expertise komen

[4:17:11] zowel het een als het nipt gaan over hun eigen samenstellingen bestaan uit onafhankelijke deskundigen met actuele, wetenschappelijke kennis. Om specifieke expertise te kunnen inwinnen, kunnen zij daarnaast put uit een kring van experts die ad hoc kunnen worden uitgenodigd voor de vergaderingen. Ik wil het signaal van harte aan beide zowel het ook deels het nipt meegeven.

[4:17:34] Dan

[4:17:36] was de vraag ook aansluitend mevrouw paulusma en mevrouw westerveld. Het is onduidelijk wie in aanmerking komen voor herhaal vaccinatie, zeker voor kwetsbare laaggeletterden. Graag een reactie.

[4:17:49] Zoals u weet, is op advies van het vaccinaties in dit geen vaccinatie ronde georganiseerd. Dit voorjaar in lijn met het advies van het album tv kunnen individuele patiënte met een verhoogd risico op ernstige ziekte door een aandoening en of behandeling. Een nieuwe herhaal plek houdt dit met een verwijzing van een medisch specialist

[4:18:08] en ook mensen die nog geen basis serie hebben ontvangen of na achttien september tweeëntwintig nog geen herhaal prik hebben gehad, kunnen deze alsnog halen het signaal van mevrouw paulusma dat dit eigenlijk niet duidelijk naar voren komt in. Ik begrijp overheids website zo graag zou ik graag naar laten kijken en zien of we dat nog nadrukkelijker naar voren moeten houden

[4:18:32] en dan vroeg mevrouw westerveld is het kabinet het eens dat mensen met een bescherm met een beperking. Sorry, ook na één januari vierentwintig toegang moeten blijven houden tot beschermingsmiddelen. De regeling zoals die nu is. Mevrouw westerveld weet het. Voorzitter loopt vooralsnog tot eind drieëntwintig.

[4:18:49] Wij hebben besloten tot verlenging van de regeling op basis van de recente adviezen van al meteen nipt waar met name mbt benadrukte dat mondkapjes een zelftest te voor kwetsbare groepen toegankelijk moesten blijven op korte termijn besluit over eventuele verlenging van de regeling, waarbij onder andere het gebruik van de regeling, het verloop van het coronavirus en de beschikbaarheid van materiaal wordt meegewogen. Op dat moment zal ik uiteraard de kamer informeren.

[4:19:15] Tot zover dit blokje. Voorzitter,

[4:19:20] We hebben nog twee blokjes. Volgens mij

[4:19:25] de gedeeltelijke al worden gekomen. Vermoed ik. Maar gaat u vooral verder.

[4:19:29] Dat ging en blokje over desinformatie, openbaarmaking en oversterfte. Allereerst een vraag van de heer van haga. Welke mensen hebben welk welke mensen hebben in de denktank desinformatie. Wat hebben ze gedaan. Welke grondslag zoals meermaals beantwoord door de staatssecretaris van vws bij schriftelijke vragen worden de namen en de functies van de individuele deelnemers van de denktank niet openbaar gemaakt in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de deelnemers.

[4:19:57] De denktank richt zich onder andere op het weerspreken van desinformatie op sociale media en het beschikbaar en vindbaar maken van de juiste en betrouwbare informatie, zoals al vaker is beschreven in beantwoording op vragen van de heer van haga.

[4:20:10] De denktank brengt personen met verschillende expertise bij elkaar om te bespreken. Hoe om te gaan met circulerende desinformatie, bijvoorbeeld over over met name vaccinaties. Dit behoeft geen grondslag.

[4:20:27] De heer van haga vroeg ook kan het dat er zoveel mensen in de denktank als in het album zitten als in de covid negentien zon en wee commissie, waarvan sommige ook met commerciële belangen dat mensen zowel in de denktank als in andere gremia participeren, kan niet worden uitgesloten. Daarbij gelden wel de regels om belangenverstrengeling op het voorkomen van belangenverstrengeling. Zowel bij om als zon en wee moeten hiervoor verklaringen worden getekend.

[4:20:50] De heer van haga vroeg ook waarom is de trends. Lees je een tabel excuses voor het engels. Maar waarom is de trams. Lees je een tabel van de software niet openbaar.

[4:21:00] De heer software betreft een internationaal software pakket waar cbs zelf niet het beheer van uitvoert. Het cbs heeft mij laten weten dat de coderen tabel open data betreft die reeds beschikbaar is gemaakt op de website van de software fabrikant en voor de gevraagde jaren zijn voor de nederlandse doodsoorzaken statistieken tabellen van twintig, negentien tot en met twintig, tweeëntwintig gebruikt.

[4:21:23] De heer verhagen vroeg ook wanneer gaat de minister de rivm modellen openbaar maken op basis waarvan de maatregelen werden gerechtvaardigd. Ik hecht er belang aan openbare publicatie van informatie waarop maatregelen zijn gebaseerd modellen die gebruikt zijn voor maatregelen zijn op de website van het rivm openbaar gepubliceerd. De model code van wetenschappelijke publicaties wordt door het rivm ook altijd openbaar gepubliceerd. De data worden openbaar gemaakt als dit kan als het niet kan vanwege privacy worden vaak demi datasets gemaakt, zodat de gebruikte code geëvolueerd kan worden door anderen. Ook bij nader wetenschappelijk onderzoek door rivm bijvoorbeeld zon en wee is het uitgangspunt altijd openbaarmaking.

[4:22:00] De heer van houwelingen vroeg is de minister bereid om de vaccins contracten openbaar te maken omdat het hier in de regel gaat om het bedrijf vertrouwelijke informatie kan het vrijgeven van de overeenkomst niet kan ik het vrijgeven van de overeenkomst niet zomaar afdwingen. Daarnaast is op europees niveau afgesproken om de afspraken met farmaceuten omtrent de covid negentien vaccins niet openbaar te maken.

[4:22:19] Mijn vraag wat dus ook nog vroeg want het gaat niet zozeer om die contacten, maar er zijn nu lopen nu rechtszaken. Zoals we weten was deze week het nieuws. Waar moeten mensen die vaccinatie. De schade hebben naar toe. Via de contacten zou dat kunnen achter die worden niet openbaar gemaakt kunnen wij geen goede zaak. Maar oké, maar kan de minister dan tenminste zeggen dat mensen met mensen met vaccinatieschade. Waar moeten toe naar de arts naar de minister naar de.

[4:22:42] Naar de fabrikant dankuwel minister.

[4:22:50] Voorzitter, als er even de werd gerefereerd aan een specifiek ziektegeschiedenis van iemand dat gisteren naar buiten komen. Als ik daar even aan refereren.

[4:23:01] Allereerst vooropstellen dat het en zeer indrukwekkende een ernstige ziekte geschiedenis en het feit dat dat iemand treft en ook de omgeving

[4:23:13] is dramatisch bekend ziektebeeld met ernstige met een ernstig beloop.

[4:23:22] Ten aanzien van dingen is de vraag van wie waar moet iemand naar toe overheid en een producent zijn van mening dat ze geen van beiden aansprakelijk zijn en indien de betreffende persoon het hier niet mee eens is. Dan kan hij naar de civiele rechter en het is dan aan de rechter om te beoordelen of en wie er aansprakelijk is.

[4:23:42] Ik heb.

[4:23:43] Meneer omtzigt dat er een vraag over.

[4:23:46] Voorzitter, ik heb over twee dingen vragen. Ik begin even met de desinformatie. Ik ben enigszins geschrokken van het antwoord, niet zozeer dat er geen

[4:23:54] grondslag hoeft te zijn voor een commissie die spreekt over tess informatie over wat er rondgaat. Dat snap ik.

[4:24:01] Maar ik heb in mijn betoog het onderscheid gemaakt tussen een groep experts bij elkaar zit praten over wat er rondgaat en communiceert wat in hun mening de juiste informatie is over

[4:24:17] de over over vaccins is dat snap ik. En hoef je ook niet voor grondslag voor te hebben,

[4:24:23] maar deze commissie blijkt gemengd te zijn en daar blijkt dus mensen in zitten van software bedrijven en er blijken acties te zijn genomen om informatie offline te halen en acties te ondernemen tegen bepaalde doktoren en dat lijken mij inzake waarvoor wel een grondslag noodzakelijk is,

[4:24:41] is daar een grondslag voor en is er een definitie van desinformatie die gehanteerd is door deze commissie. Want er is nogal wat als je iets als desinformatie.

[4:24:51] Labelt.

[4:24:52] Daarop actie onderneemt het onzichtbaar maken van andere mensen of tegen doktoren gezegd mag je niet moet doen. Dat zijn acties die wel heel goed wilt borgen voordat je ze in de praktijk wil doen is.

[4:25:02] Dat uw eerste vraag graag.

[4:25:04] Moesten.

[4:25:06] Voorzitter, allereerst even op. Ik verwees even naar dit is dit valt in de portefeuille van de staatsssecretaris. Dus ik ben niet de individuele staat casuïstiek wat ik wil in de vergelijking weet dat als we even een breder maken hebben zojuist bijvoorbeeld gaat van zonder dat ik de individuele nogmaals de de individuele boodschap weet,

[4:25:28] maar we kennen in de zorg situaties waarbij een big geregistreerde zorgverlener

[4:25:36] uitlatingen doet behandelingen inzet waarbij wij je af moet vragen is dit raakt aan de vraag van mevrouw tielen en eerdere inbreng die zij ook wel gegeven heeft onder andere mondelinge vragen waarbij het zijn vraagt, past dit wel binnen de zorgvuldigheid dan wel zeer nadrukkelijk zegt dit gaat echt over een grens zijn die een big geregistreerde zorgverlener niet mag doen.

[4:26:01] Ik zal er volledig buiten deze situatie in buiten vaccinaties en koper. Een voorbeeld noemen situaties die we soms in de pers herkennen waarbij een big geregistreerde zorgverlener tegen een patiënt die gediagnosticeerd is bewezen gediagnosticeerd is met kanker

[4:26:17] zonder de zorgvuldigheid daarin zegt nou dit is geen kanker en die behandeling die daarvoor geadviseerd is. Die hoef je niet te nemen en wij doen iets totaal anders. Dat zijn acties waarin er en een signalering is en een inspectie kan optreden en kan acteren. Ook op informatievoorziening. Maar zo nodig ook iets kan doen aan big-registratie en en verder.

[4:26:43] Ik ken ik ken de specifieke discussie hier niet. Maar we hebben ook in de komende periode gezien ook soms van den kant van big geregistreerde mensen dat er uitlatingen waren waarvan dit besluit zo niet aan en is zo strijdig met gewoon de geaccepteerde literatuur. De bewezen literatuur dat we daar iets mee moeten doen.

[4:27:06] Dat is niet het directe antwoord op. Is er een definitie van desinformatie. Dan moet ik echt een vraag doorspelen aan de staatsssecretaris een vragen of hij daar schriftelijk op kan terugkomen. Want dan moet ik speculeren. Dan weet ik niet. Ik weet niet wat een protocol was van de betreffende.

[4:27:22] U had nog een vraag als je de interruptie wil.

[4:27:26] Vervolgvraag. Ik wil graag dat protocol zien,

[4:27:29] want inderdaad ik heb niet gezegd dat er geen desinformatie kan zijn. Maar op het moment dat je dit doet,

[4:27:34] moet het echt op basis van een protocol zijn moet er echt gelogd worden wanneer het gedaan wordt en dat is in een snel veranderende wereld heel erg lastig

[4:27:44] als er dan ook nog dingen offline gehaald worden, wil ik dus heel graag weten welke mogelijkheden hadden ze

[4:27:51] want tegenspreken. Dat vind ik niet zo erg want dat kun je het publieke debat doen dan hoef je ook wat minder te borgen. Maar als het offline halen is of dat soort dingen zijn waarmee je eigenlijk iemand ze een half beroepsverbod of een beroepsverbod oplegt. Dan moet natuurlijk wel weten wat er de wettelijke en juridische basis voor is. Dus daarom zou ik inderdaad graag die protocollen ontvangen van hoe daar gewerkt dus niet denktank informatie.

[4:28:13] Minister.

[4:28:15] Voor zover ik kan deze vragen wilde vragen vanuit de doorspelen aan de staatsssecretaris. Laat ik er wel bij zeggen met de informatie die ik van zijn kant krijgen dan richten de denktank desinformatie zich onder andere op het weerspreken van desinformatie op sociale media ook beschikbaar en vindbaar maken van juiste en betrouwbare informatie en deelnemers van een denktank kunnen net als iedere andere gebruiker berichten melden bij de social media platforms. Maar dan is het uitsluitend aan de platforms zelf om te beoordelen of de berichten in strijd waren met gebruikersvoorwaarden. Het was dus niet zo dat de denktank informatie eraf kan halen worden. De procedures voor die dat normaal ook zijn.

[4:28:53] Dankuwel had hij nog een andere vraag.

[4:28:55] Ik zie dat ik zie dat met veel belangstelling.

[4:28:57] Moet zich even kort.

[4:28:59] Ja dus maar dat laatste puntje die sociale media bedrijven staat er niet. Denktank en dat is een hele rare vermenging van publiek en privaat zeg ik in de is, waarbij

[4:29:08] ook de fractie zijn contracten. Voorzitter,

[4:29:11] het fd bericht

[4:29:13] dat de staat een bepaalde aansprakelijkheid overgenomen heeft bij het kopen van de vaccins s

[4:29:20] en ik zou graag willen weten. Klopt het dat in de vaccins en contracten die we kennelijk niet in zijn geheel kunnen krijgen. Maar ik wil weten waar ik als staat voor verantwoordelijk ben. Dus ik wil weten, heeft de staat

[4:29:32] contracten getekend waarmee zij de producenten gevrijwaard heeft gezegd heeft dat als er bepaalde schade optreedt dat die schade vergoed wordt door de nederlandse staat.

[4:29:44] Dankuwel. De minister.

[4:29:49] Voorzitter, de covid negentien vaccins mogen in europa de europese unie alleen worden gebruikt wanneer ze voldoen aan alle eisen die zijn vastgelegd in de europese wetgeving. Dat zijn strenge eisen kwaliteit, veiligheid, werkzaamheid en producenten. Om te beginnen is verplicht om zich daaraan te houden

[4:30:08] als later blijkt dat de vaccins gebrekkig is was en niet de veiligheid bood die daarvan verwacht mocht worden. Dan kan de producent om te beginnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld

[4:30:18] indien de aansprakelijkheid van de producent komt vast te staan en kan de overheid onder specifieke en strikte voorwaarden de aansprakelijkheid van de producent overnemen

[4:30:28] die voorwaarden zijn geregeld in de aankoop contracten tussen overheid en product centrum.

[4:30:39] Omtzigt.

[4:30:40] Die komt de aap uit de mouw. Er zijn contracten getekend, waarbij de overheid een deel

[4:30:46] en ik als ik de krantenberichten is dat niet als de producent nalatig geweest is om bijvoorbeeld spullen buiten de koelkast gehouden heeft het dan is de producenten als bij de badge dingen zijn, maar er is een bepaalde aansprakelijkheid overgenomen

[4:31:00] en ik wil graag weten welke aanspraken het is en ik zal ook precies waarom ik dat wil weten. Ik wil weten waarvoor wij eventueel aan de lat staan als publiekrechtelijke organisatie,

[4:31:09] want kennelijk betalen wij het dan met z'n allen. Dat wil ik gewoon weten hoe dat zit. Dat dient op de

[4:31:14] aanspraak heeft overgenomen te worden

[4:31:17] en dit is belangrijk voor het onderzoek naar of er iets met vaccins aan de hand is. Want als de overheid zelf degene die moet betalen is niet zo heel goed in staat om onafhankelijk onderzoek te doen dat zichtbaar even bij. Dan heb je een belangenconflict.

[4:31:30] Dus welke aansprakelijkheid heeft de overheid overgenomen met die contracten per contract van vaccins alstublieft.

[4:31:40] Dankuwel minister.

[4:31:43] Voorzitter, ik moet hebben. Ik heb daar een antwoord ogenblik moet er straks even op terugkomen omdat de vraag is wat er openbaar gemaakt kan worden uit de contract.

[4:31:53] Komt in tweede termijn terug.

[4:31:56] Meneer punt van orde. Hoe laat is hoe we staan om zes uur eindigen.

[4:32:00] We zouden ons is uw eindigen als u allemaal alle interrupties gebruikt en die komt ook later binnenlopen. Dan kan ik dat niet goed inschatten. En dan loopt het wel eens wat eruit. Dus als u uw interrupties kort houdt in een tweede termijn kort houdt en dan loop niet al te ver uit meneer van houwelingen.

[4:32:16] Dank u in in aanvulling hierop stelde komt een rechtszaak is mijn vraag aan de minister krijgt want de rechter zal dan die contacten moeten inzien. En dus kunnen we aannemen dat de rechter het wel krijgt in te zien en de rechter een uitspraak doen. Die zal misschien voor die uitspraak met de contacten moeten verwijzen. Dus is het dan niet sowieso dat bijvoorbeeld zaken waar die onzin naar verwijst dat dat sowieso dan via de rechter openbaar gaat worden. Kun je net zo goed nu al snel openbaar maken.

[4:32:39] Dankuwel minister.

[4:32:42] Nee, het antwoord daarop voorzitter is niet zomaar. Vandaar maar even dat ik graag op de vraag van de heer omtzigt in de tweede termijn terugkomen.

[4:32:51] Oké.

[4:32:52] Dan gaat u verder met de beantwoording van de vragen. Alsjeblieft.

[4:33:02] Dan kom ik bij de vraag van mevrouw tielen over de oversterfte. Hoe wordt internationaal onderzoek samengepakt met nationaal onderzoek over oversterfte. En hoe wordt dit gerapporteerd?

[4:33:14] Op dit moment wil ik allereerst de resultaten van mooi heet lijn. Drie traject drie. Maar ik verwijs maar even naar de eerdere gegevens die erover zijn brief die ik daarover gestuurd heb afwachten alvorens inhoudelijk inspraak. Uitspraak overdoet. Het woord eind van ditjaar.

[4:33:34] De combinatie en de mogelijke verbanden tussen de resultaten van de nationale en internationale onderzoeken. Die zullen zeker ook gelegd worden en we zien dat ook nu al in het vergelijken van resultaten vanuit verschillende landen onder anderen, bijvoorbeeld in termen van beloop in de tijd en relatie tot vaccinatie status en het aantal

[4:34:00] dan vroeg de heer omtzigt. Wie gaat de oversterfte uitzoeken en corrigeren met de factoren die het cbs zoekt in het onderzoek naar de oversterfte is er de mogelijkheid om onafhankelijk onderzoek te doen naar vragen rondom het thema test en vaccinatie gegevens zijn ondertussen beschikbaar voor de onafhankelijke onderzoekers via het cbs. We hebben het er eerder over gehad over het moeizame traject om daarbij tot stand te komen. Maar de heer omtzigt en ik en ik weet zeker de overige kamerleden. Voorzitter, ook zijn blij dat het ondertussen gelukt is

[4:34:28] binnen het traject zoals beschreven in de onderzoeksagenda van en wee nadrukkelijk ruimte voor onafhankelijke analyse van de onderzoeksresultaten van cbs en rivm in diezelfde lijn drie, drie van het onderzoek naar de oorzaken oversterfte zijn een aantal projectvoorstellen gehonoreerd die de relatie tussen vaccinatie en oversterfte onderzoeken en ik kijk net als u uit naar de resultaten van deze onderzoeken.

[4:34:54] Dan komen we aan het laatste blokje over.

[4:35:01] Dat brengt me allereerst bij de vraag van de heer drost in het begin al even over hadden. Dat ging over het moment van kalveren te herdenken in maart tweeëntwintig heeft het kabinet het comité stilstaan bij corona opgericht. Dat comité heeft tot doel om na te denken hoe we stil kunnen staan bij de gevolgen die de coronacrisis op de samenleving heeft gehad.

[4:35:20] Comite was een herdenking voor september tweeëntwintig aan het voorbereiden. Maar het kabinet heeft dat in juli tweeëntwintig on hold gezet vanwege de oplopende besmettingen en toen nog onzekere verloop van de pandemie.

[4:35:34] Het comité heeft in april jongstleden op verzoek van de staatsssecretaris een advies uitgebracht met betrekking tot de vraag of en zo ja, hoe het zou moeten gaan. Hoe het zou moeten stilstaan bij de pandemie in twintig, drieëntwintig, hoe het zou moeten stilstaan in twintig, drieëntwintig bij de pandemie voordat dat

[4:35:52] de intact verkeerd geinterpreteerd wordt. Dit advies wordt nu getoetst op uitvoerbaarheid en voor de zomer gedeeld met de kamer en dat gebeurt dan door de staatsssecretaris.

[4:36:04] De heer

[4:36:05] drost vroeg ook over strijden tegen suicide klachten. Opnieuw kom ik even op het terrein van de staatsssecretaris. De staatsssecretaris ondersteunt één één drie zelfmoordpreventie in een missie dat niemand in eenzaamheid en radeloosheid door suicide sterft

[4:36:24] hulpverlening van een in drie zelfmoordpreventie is daarin van grote waarde, evenals de derde landelijke agenda suïcidepreventie, twintig, eenentwintig, vijfentwintig, waarin staat dat versterking van de netwerk waarin staat ter versterking van het netwerk aanpak centraal bij het streven is dat nog meer mensen bedrijven en organisaties binnen en buiten de zorg zich aansluiten en gaan inzetten op het verminderen van suicide pogingen.

[4:36:49] De heer drost vraag,

[4:36:50] Dat laatste geloof ik. De laatste want het gaat namelijk aan het hart als het gaat om welzijn van jongeren en dat het ook ook via het nipt wordt gekoppeld dat oplopende cijfer van nadenken over suïcide aan de lockdowns tijdens corona. Dus dat daarmee relateert het ook aan deze vergadering en ik ben ervan bewust dat deze minister daar misschien niet al te zeer iets aan kan doen en dat het dan misschien bij de staatssecretaris vws terechtkomt. Maar ik vind het wel belangrijk dat we daar ook juist gerelateerd aan corona en post-corona wel aan blijven werken. Dus niet zomaar zou onder schuiven bij algemeen programma's, maar toch steeds weer met in ons achterhoofd die lockdowns en de impact die dat heeft gehad op jongeren.

[4:37:28] Minister.

[4:37:29] Voorzitter, ik weet ook van de gesprekken die ik die we gezamenlijk bij vws. Natuurlijk hebben met de staatssecretarissen en de collega's minister dat dit nadrukkelijk op zijn vizier staat, maar ik wil de input vanuit opnieuw meegeven.

[4:37:47] Dan vroeg

[4:37:49] de heer van haga over wat vindt de minister van het oordeel van het adviescollege dat vws categorisch informatieverzoeken weigert

[4:37:59] de heer van haga formuleren het oordeel van het adviescollege als ik zo vrij mag zijn. Voorzitter, wat kort door de bocht

[4:38:08] als het gaat over de band opnames. Dan wil ik verwijzen naar de eerdere debatten die we daarover gehad hebben. Ook de schriftelijke beantwoording van vragen. Kort kwam het er op neer dat om het om goed te laten functioneren en om alle leden en een persoonlijke levenssfeer te beschermen en afspraken gemaakt zijn over de vertrouwelijkheid van de al mt vergaderingen en dat is de achterliggende redenen. Plus de verdere argumentatie erbij dat ik de audio bestanden niet met uw kamer kan delen.

[4:38:37] Dan vroeg de heer omtzigt. Waarom staat covid negentien nog op de a-lijst. En waarom hebben we nu nog een meldingsplicht.

[4:38:44] De recente aankondiging van de who over het afschalen van de passion blik heils emergency of international concern. Helaas. Ik kijk opnieuw

[4:38:53] voor de engelse termen. Maar dit was de letterlijke titel is een zie ik als een startschot voor het afschalen van de a-status van covid negentien. Dat vraagt wel om een zorgvuldig proces en dat betekent dat ik adviesvraag aan het rivm

[4:39:08] en het gaat over een aantal andere zaken die daaraan verbonden zitten.

[4:39:13] Dan vroeg de heer omtzigt over handen.

[4:39:15] De hond zich heeft een vraag van.

[4:39:18] Wanneer wordt het advies gevraagd wanneer krijgen we het antwoord op dat advies? Want die voor de zomer.

[4:39:24] Voor de.

[4:39:26] Dat kan snel

[4:39:28] en dan vroeg de heer omtzigt over de hotspot lijsten. Een hoofdstuk. Drie

[4:39:38] ten aanzien van vws is de hoofdstuk drie afbakeningen hotspot inbegrepen met afbakening document twee ten aanzien van de andere departementen az szw financiën die zijn zelf verantwoordelijk, zoals bekend voor de inhoud van een afbakening documenten. Ik laat deze vraag door aan de andere departementen, zodat deze kunnen beantwoorden.

[4:40:01] En dan vroeg de heer om zich tot slot over een brief anderhalve maand geleden omtrent al meteen vergadering over mondkapjes van veertien april twintig, twintig en jaap van dissel heb ik inderdaad in een tweeminutendebat in maart toegezegd. De vraag is al informeel gesteld gebeurt nog schriftelijk. Ik kom ik erop terug en zal daarmee binnen de toegezegde termijn van twee maanden.

[4:40:24] Tot zover.

[4:40:26] Dankuwel aan het eind van de beantwoording in eerste termijn van de zijde van.

[4:40:32] Ook toch wel.

[4:40:33] Ik heb nog twee antwoorden die ik toegezegd tweede termijn even terug te komen.

[4:40:39] Zoals die nu als je dat nu doet, scheelt weer een tweede termijn natuurlijk.

[4:40:42] Ja, mevrouw van den berg vroeg over de bes eilanden en rioolwater surveillance of een infectie, radar

[4:40:50] saba en sint-eustatius. Voorzitter, hebben geen riolering, rioolwater surveillances. Om deze redenen niet mogelijk

[4:40:57] en bonaire geldt dat voor een beperkt aantal hotels dat ze riolering hebben de mogelijkheid een rendement van rioolwater surveillance op bonaire wordt momenteel onderzocht en wordt wel gewerkt aan de versterking van de surveillance systemen op de beste in het algemeen.

[4:41:10] Zo werkt het niet veel aan bijvoorbeeld aan versterking van het een systeem bij de huisarts en de resultaten van dat project worden binnenkort verwacht.

[4:41:20] Zo leer ik ook weer nieuwe dingen. Voorzitter, heer

[4:41:25] en de heer van houwelingen had zou ik nog terugkomen in lijn drie van het oversterfte onderzoek zijn meerdere onderzoeksvoorstellen gehonoreerd

[4:41:34] waarin wordt gekeken naar vaccinatie. Zie het overzicht van alle gehonoreerde voorstellen op de website van zon en wee resultaten verwacht ik eind van ditjaar.

[4:41:44] Dankuwel. Dat is het eind van de beantwoording in eerste termijn. Dan gaan we naar de tweede termijn geef ik als eerste meneer bushoff het woord.

[4:41:52] Ja. Dankuwel. Voorzitter, voor de tweede termijn richt ik me eventjes op de regeling die er aan zit te komen voor zorg werk is met loon go fit en laat duidelijk zijn dat wat partij van de arbeid betreft het eigenlijk heel veel argumenten zijn om die regeling in die groepen die daarvoor in aanmerking komen uit te breiden,

[4:42:11] maar belangrijk is in ieder geval dat binnen die groep voor zorgwerkers die nu geïdentificeerd is in ieder geval ook groepen zoals de huishoudelijke hulp straks in aanmerking komen voor die regeling en ook mensen die in de crisisdienst van de jeugdzorg werkt want het is niet uitleg. Maar dat die niet in deze regeling voor deze regeling in aanmerking komen en voorzitter dan over de hoogte van die regeling. De partij van de arbeid. Denk nog steeds dat het verstandig is om voor de hoogte van die regeling aan te sluiten bij het pleidooi van de fnv dus aan te sluiten bij erin. De hoogte van de vergoeding die gegeven wordt voor andere beroepsziekten.

[4:42:46] Maar voorzitter, minimaal zul je toch die regeling die gebaseerd is op de hoogte van wat ook bij q koorts werd gegeven moeten indexeren en gelukkig heeft de minister toegezegd de minister van langdurige zorg dat ze daar opnieuw naar wil kijken. Dus dat is een toezegging die ik noteer en die vind ik belangrijk. Ik hoorde ook ruimte bij de christenunie die zei van ja, we willen daar misschien ook nog wel eens in afwachting van de reactie van de minister naar kijken en ik ben eigenlijk benieuwd of andere politieke partijen hier aan tafel ook bereid zouden zijn om minimaal daar in ieder geval naar te kijken en dat is dan ook mijn vraag aan mijn collega's links van mij in dit geval dan wel de vvd d zesenzestig en het cda.

[4:43:28] Dankuwel meneer bus of dan geef ik het woord aan meneer drost.

[4:43:31] Dankuwel. Voorzitter, dat anders had ik inderdaad al gegeven en ik zei erbij. Dat is niet per definitie dan een ja maar ik wilde altijd naar kijken dan blijf ik al te doen. Ik vind dat dat de eerlijkheid van een debat dat ook gewoon gebied. Voorzitter, ik zou graag

[4:43:46] een tweeminutendebat.

[4:43:48] Voor zover,

[4:43:49] Was gedaan door mijn collega's voor mij want ik wil op twee punten wellicht daarin terugkomen. Ook bij motie naar aanleiding van dit debat. De eerste is dat mankeren van die einde van de pandemie. Denk dat het echt nodig is ook om het vertrouwen in de politiek herstellen te reflecteren. Et cetera en een tweede punt gaat over de preventie, zoals zojuist ook al even over hadden en ook om te voorkomen dat die

[4:44:11] lonken dit aantallen die er zijn ook nog nog verder uitbreiding dit we erover na moeten denken. Ik heb nog niet tot die mijn antwoord nu dan wil ik over nadenken en daar met de minister over debatteren wellicht een motie over indienen. Ik ga hier nu geen extra vragen meer koppelen want we hebben we wat dingen gewisseld

[4:44:25] en dan kom ik dan later op terug. Dankuwel.

[4:44:28] Dankuwel. Meneer drost meneer d.

[4:44:30] Ja voorzitter, ik het eerste termijn ook al gezegd maar ik ga toch kort kort herhalen. Ik vind het eigenlijk best wel best wel stuitend dat de zon regeling voor.

[4:44:39] Voor long patiënte.

[4:44:40] De wordt georganiseerd. Het doet mij helaas denken zo'n vijftienduizend euro doen we helaas een beetje denken. Het is een soort. Er werd gezegd ja een eenmalig gebaar een eenmalige gebaren. Volgens mij ook wel eens gezien bij de toeslagenaffaire of groningen wordt er een bedrag genoemd. Dan lijkt het als daar een oplossing voor gecreëerd is. Dit is niks wat in de richting is van een van een oplossing. Dus sluit me aan bij de heer bus of en ik sluit me ook aan

[4:45:08] bij de heer bos naast mij om een twee minuten debat voeren het vraag dankuwel.

[4:45:12] Dankuwel, mevrouw tielen.

[4:45:15] Ja. Dank, voorzitter en dank aan de minister voor de op mijn vraag in ieder geval helder beantwoorden.

[4:45:22] We hebben veel gewisseld en volgens mij zijn stap op stap voor stap op weg naar echte pandemie separaat. Hij duurt nog wel even volgens mij nog wel veel te doen maar ik zie wel dat er vooruitgang in zit. Overigens daarvoor is eigenlijk niet aan de orde gekomen. Volgende week is er nog een ronde tafelgesprek over pandemische paraatheid in internationaal perspectief georganiseerd door bureau is. Maar volgens mij is dat ook zit er ook een aantal vws onderwerpen

[4:45:47] en het moet me toch een beetje van hart. Voorzitter, we zijn nu ook in dit debat ook wel weer heel erg dingen aan het terugkijken van drie jaar. We moeten nog een plenair debat hebben over het ovv-rapport. Deel twee. We wachten nog het ovv rapport deel drie. En ondertussen hebben wij als kamer de opdracht gegeven om een parlementaire enquete te gaan doen waarin ook documenten die niet van zichzelf openbaar zijn door een enquete commissie kunnen worden bestudeerd en weet ik wat allemaal en ik heb er twee manieren moeite mee dat we zichtbaar. Een beetje blijven hangen in het terugkijken op punten die helemaal niet op de agenda staan. Natuurlijk zijn woordvoerders altijd mogen alles invoeren wat ze willen maar dat geeft ook wel kostbare tijd en moeite ook van het departement van de minister van andere kamerleden. Maar we hebben terug blijven kijken terwijl we daar instrumenten voor hebben om dat te doen. Ik heb daar moeite mee en ik zou dan en ik heb er ook moeite mee dat een aantal mensen die in de tijdelijke commissie corona zitten op die twee sporen zitten er dus en een parlementaire enquete werken doen en als woordvoerder. Wat het volgens mij onnodig ingewikkeld maakt. Maar goed. Misschien moeten we daar als vaste kamercommissie nog eens een keer dus zonder de minister erbij over hebben hoe we hoe we daarmee omgaan. Welke werkwijze we daarin hebben. Maar goed dat komt later nog dankuwel.

[4:47:06] Dankuwel, mevrouw, mevrouw halusi.

[4:47:09] Ja. Dagvoorzitter en dank ook aan de minister

[4:47:12] en zijn team voor de beantwoording van wederom vele vragen. Ik had nog een vraag. Ook staan we er minister wel een soort van antwoord op heeft gegeven. Maar ik vroeg naar de voortgang van het expertise centrum naar aanleiding van de motie van de sp en van onszelf.

[4:47:26] Maar ik vroeg toen ook nog heel nadrukkelijk in die motie stond namelijk een expertise centrum voor post infectieuze aandoeningen en de minister heeft alleen gereageerd ten aanzien van non profit en ik zou juist graag voor mensen met q-koorts lijn nec vs ook van de minister willen horen

[4:47:42] dat dat in hetzelfde tempo wordt meegenomen.

[4:47:45] Dankuwel mevrouw paulusma meneer bisschop heeft dan toch nog een vraag.

[4:47:50] Ja voorzitter, ik had ook nog een interruptie bewaard. Ik weet niet of dat dan nog telt. Maar dat probeer ik net even ikzelf.

[4:47:56] Ik zal u.

[4:47:57] Ik had namelijk heel concrete vraag gesteld. Bent u bereid om te kijken naar de hoogte van de regeling en eventueel de indexatie daarvan.

[4:48:04] De paulusma,

[4:48:09] De dank. Voorzitter, wat ik ga doen is het schriftelijk overleg waar we vanochtend toe besloten hebben gebruiken samen met de antwoorden van de minister om te komen en volgens mij komen er dan nog een aantal antwoorden en daar zal ik mij beraden. Maar ik doe ook aan verwachtingsmanagement. Dat zal waarschijnlijk niet een hele andere uitkomst zijn dan de woordvoering die vandaag gehouden hebben.

[4:48:31] Oké dankuwel dan mevrouw westerveld. Volgens mij. Je hebt toch.

[4:48:37] Dank. Voorzitter en voorzitter. Ik begon mijn betoog niet voor niets over mensen met een beperking omdat je echt merkt dat zien we natuurlijk ook terug in de cijfers dat zij veel harder dan andere groepen geraakt worden. En dan ben ik blij dat de minister in ieder geval zegt dat hij er aandacht voor heeft dat hij ook dit deze signalen doorgaat geven elkaar met meteen met mijn vragen in eerste termijn was toch wel of hij dat ook met mij eens is dat eigenlijk in alle het beleid dat we in nederland hebben en triest genoeg dus ook in het beleid rondom gezondheidszorg dat er een hele grote blinde vlek is voor juist die mensen die het hardste goede informatie nodig hebben die het hardste de hulp nodig hebben en ik ben ook wel benieuwd hoe de minister dat beoordeeld. Dus hopelijk kan hij daar zo nog op ingaan. Dan voorzitter we verschillende wat met elkaar van mening over de financiële regeling. Ik zou niet de punten van de voorgangers herhalen, maar ik denk dat het goed is inderdaad dat we hier nog een tweeminutendebat over hebben en ik wil als laatste nog aansluiten bij de woorden van collega's tielen als het gaat over hoe we deze debatten ook gebruiken. Want inderdaad ik vind wel dat we enige mate tegemoet te kijken. Volgens mij zat er punt niet. Maar ik heb er wel moeite mee dat ook hier. Collega's zitten die ook dit soort debatten ook nu gebruikt om bewust

[4:49:56] verwarring te veroorzaken of er een aantal zaken om hier met elkaar medische discussies te hebben mag hoor. Vind ik alleen maar reuze interessant. Maar ik vind het wel bijzonder dat er aan wordt gerefereerd dat het een soort van discussie tussen

[4:50:09] tussen iemand die zichzelf een leek noemt. Maar dan wel vervolgens heel gedetailleerde medische vragen gesteld aan de minister. Daar sluit ik mijn bijdrage. Maar verder.

[4:50:18] Dankuwel. Mevrouw van den berg.

[4:50:20] Voorzitter, dankuwel en dan kan de minister en ondersteuning voor de voor de antwoorden. Ik zie uit naar de brief van de minister over de laboratoria en ik ben in ieder geval ook blij dat tenminste enigszins gaat kijken naar de financieel economische aspecten,

[4:50:34] maar voorzitter, waar ik helemaal niet happy mee ben is met de antwoorden van de minister over het onderzoek naar kalfjes. We hebben gisteren van mevrouw sap meegekregen dat de inschatting is dat het in nederland bijna honderd duizend mensen zijn

[4:50:49] die echt zeer ernstige klachten hebben de minst gezegd dan niet verwijst naar de websites van het amsterdam. Umc wordt wel geholpen want het is juist het punt ook in het krantenartikel van vijfentwintig april stond. Het is geen integrale benadering. Men kijkt dan of alleen naar de longen of alleen aan de dieren of wat dan ook wat de klacht is wordt weer van het kastje naar de muur van de ene specialist naar de andere gestuurd en het gaat over de integrale benadering en nogmaals het kan best zijn dat niet alle mensen met bepaalde klachten in dat onderzoek kunnen participeren. Daarom ook mijn voorstel dat die experts met met fundamentele wetenschappers en epidemiologen de criteria vaststellen. Maar dan wel naar de integraliteit juist kijken want het geeft ook een stuk zeg ik erkenning voor mensen en die hebben nu geen enkel perspectief dankuwel.

[4:51:43] Dankuwel. Meneer houwelingen.

[4:51:45] Dank aan de minister voor de beantwoording. Ik stel inderdaad vaak gedetailleerde vragen maar ik denk dat het onderdeel van ons werk zou er misschien meer kamerleden moeten doen. Ik ben ook de minister erkent de voor de beantwoording die wordt goed gelezen. Deze beantwoording op sociale media alleen al door tienduizenden mensen. Dus het is heel nuttig. De experts we in contact staan. Die kunnen dat dan ook lezen en om het debat wat ons betreft samen te vatten. Wij zijn dus nu vooral heel bezorgd over die vaccinatieschade we steeds meer over naar buiten komt sympathiek die rechtszaken deze week het ad bericht over onverklaarbare beroertes bij jonge mensen. We hebben het plotseling overlijden toegenomen sinds tweeduizend, eenentwintig. Ook de ambulance data. We hebben daar eerder debat over gehad ook toegenomen in tweeduizend, eenentwintig ze allemaal. Ik ook doorgaande oversterfte ik eindeloos zijn heel veel verontrustende signalen en er zijn experts die ook long copy link expliciet vaccinatieschade gaat het vaak over het spuiplein dient dat in het lichaam blijven zitten. Heeft de minister ook in de beantwoording erkent heb ik tenminste ook om en dan zou je verwachten van nou goed onderzoek gedaan naar vaccinatie. Als dat wel gebeurt dat de oversterfte ben heel blij heeft de minister heeft gezegd dat soort dingen gaat ook. Ga door met vaccinatieschade. Maar dat gebeurt is helaas niet. Dat vind ik dan wel teleurstellend. Maar die komt met een motie in. Ik hoorde mijn collega's waar wat verontwaardigd dat ik zou gesuggereerd heb ik niet gedaan dat zij daar geen onderzoek naar willen. Dus dan kunnen ze dat bewijzen door die motie ook in het tweeminutendebat te steunen.

[4:53:00] Dank voor.

[4:53:03] Dan manier omtzigt.

[4:53:06] Dankuwel. Voorzitter en dank aan de ministers voor de antwoorden. Ik sluit me even aan bij de collega's van de sp over kreeg een dijk van de sp over het antwoord van minister helder op hoe we met deze mensen omgegaan die langdurig ziek zijn

[4:53:24] en ik sluit me aan mijn collega's van den berg van het cda over het onderzoek naar over het meer dan honderd duizend mensen.

[4:53:29] Daar moet echter wat integrale beeld over komen dan er echt nu is en een opmerking daar nog bij de eerste lijn is dit moment vaak geen toegang tot die behandelmethodes of je hebt bijvoorbeeld dat je in het ziekenhuis gelegen moet hebben met kalveren het om tot die poli toegang te hebben, maar niet iedereen met ik over. Het heeft ernstige over doorgemaakt zijn mensen die zeer lichte kopen doorgemaakt hebben. En toch lonken over gehad hebben.

[4:53:54] Dank dat het rivm gevraagd om advies over de a-status status daarvan op de hoogte gehouden worden

[4:53:59] en ik ben zozeer benieuwd naar de aansprakelijkheid van vaccins en ik schrik er toch een beetje van dat we dat terloops moeten horen, want dit heeft echt wel gevolgen voor wie daar onderzoek naar moet doen.

[4:54:08] Ik zit op een totaal andere stroom dan andere collega's hier. Maar als er overheid de heer aansprakelijkheid overneemt, dan horen we dat te weten en dan heeft dat gevolgen vroeg de overheid zelf onderzoek laten doen naar of er iets is met die vaccins is omdat als je zelf onderzoek naar doen als je weet dat je na zelf moet betalen. Dan moet er iets geborgd worden in dat geheel.

[4:54:27] Bij desinformatie vind ik de regering iets te makkelijk.

[4:54:31] Het idee dat je desinformatie zomer definieert en dat je de acties kunt ondernemen, is een vergaande inbreuk op de grondrechten.

[4:54:40] Dat kan noodzakelijk zijn in een pandemie,

[4:54:43] maar het idee dat als wij hier vragen van hoe is dat geborgd. Wat zijn hier de richtlijnen?

[4:54:49] Daar zit al maanden kamervragen op daar daar kan de regering om zelf iets over schrijven is een groot verschil tussen een denktank die gewoon wij zich in publieke hoe we erover denken. Dat kan altijd met de vrijheid van meningsuiting of het onderdrukken van bepaalde meningsuitingen. Dat tweede is echt een ander shirt pieter en een oversterfte kom ik een andere keer terug dankuwel.

[4:55:10] Dankuwel meneer omtzigt dan kijk ik naar rechts.

[4:55:13] De even moeten schorsen.

[4:55:15] Die hoeft niet kijken zijn door.

[4:55:17] De minister. Allereerst was ik uit de eerste termijn nog de antwoord schuldig op de vraag van de heer omtzigt over de aansprakelijkheid en de overheid ten aanzien van de vaccins.

[4:55:27] Gezien de vertrouwelijkheid in de geheimhoudingsbepalingen, in de contracten met de leveranciers en de europese commissie kom ik daar graag schriftelijk en vertrouwelijk op terug bij de kamer.

[4:55:38] Omtzigt, voorzitter.

[4:55:39] Ik mag de minister verzoeken om zeker waar het financiële consequenties heeft

[4:55:45] dat wij onze rol als controleur. Dus ik snap dat we niet het hele contract hier gaan inzien. Ik vind het vervelend maar graag niet. Maar dat wij weten waarvoor we aansprakelijk zijn. Dus ik zou de minister willen vragen om te kijken om te kijken wat die openbaar kan doen openbaar te doen en de rest van helaas vertrouwelijk, want het heeft echt wel iets. Het heeft dankuwel.

[4:56:05] Dankuwel minister.

[4:56:07] Voorzitter, ik heb zojuist in het is openbare heb ik in het debat al een aantal antwoorden gegeven, een aantal teksten en voor de aanvullende informatie die gevraagd wordt, zeg ik. Daar kom ik graag schriftelijk en vertrouwelijk op terug bij de kamer.

[4:56:20] Dan zal ik een aantal andere vragen waren een aantal vragen. Een aantal opmerkingen over de regeling post-covid. Ik weet dat minister helder meeluistert. Dus ik hoef je niet aan haar door te luisteren. Maar zoals u weet. Dus ze zijn voor haar. Ik geef het ook aan door

[4:56:40] mevrouw paulusma zijn terecht inderdaad dat ik verzuimd wordt om een opmerking over het expertise centrum te benoemen. En ja, ik wil graag en zal zorgen dat dat zich richt op post infectieuze dus breder.

[4:56:54] Dat is ook heel relevant. Ook voor kennis en ook zoeken naar verschillen. Dat raakt ook een beetje aan de vragen die de heer omtzigt zet over zijn er ook specifieke risicofactoren zijn die bijvoorbeeld voor een deel ook gekoppeld aan of het infectieuze agens over typen klachten dus post infectieuze

[4:57:11] mevrouw westerveld ging nog een keer in op de gehandicaptenzorg en de vraag of er nou een grote blinde vlek was. Voorzitter, zoals mevrouw westerveld weet, is het niet mijn portefeuille. Dus het is niet helemaal aan mij om te beantwoorden of als overheid wel als ministerie een grote blinde vlek hebben. Laat ik alleen benoemen ook uit betrokkenheid die ikzelf in een vorige rol ooit een aantal jaren bij de gehandicaptenzorg hebben gehad als als lid van een raad van toezicht

[4:57:42] dat ik het helemaal met mevrouw westerveld eens ben dat soms de blik die hiervoor is, maar ook

[4:57:49] de mogelijkheden die er zijn om patiënt of personen moet ik zeggen. Cliënten met een met een zeer divers pakket soms aan aan aandoening zetten wel degelijk gewoon uitstekende manier te bereiken te betrekken cliënten panels te doen ook heel erg veel online tools mevrouw tielen vroeg over mogelijkheden voor digitale zorg. Op sommige onderdelen liep de gehandicaptenzorg verderop de curatieve zorg voor zeg ik met een grijns, maar ook wel een beetje met een schaamte gevoel van dat hadden we echt anders kunnen doen. Dus ik ben het ermee eens dat we daar van kunnen leren, maar ook continu heel erg op moeten blijven inzetten. De blinde vlek wel of niet eens echt aan mijn collega's om te benoemen beantwoording. Ik denk dat ik er wel een vorm van een antwoord.

[4:58:40] Mevrouw westerveld,

[4:58:41] Voorzitter, mijn laatste interruptie weet ik. Het punt is juist en dat zeg ik in andere debatten ook wel eens dat nu vaak gehandicaptenbeleid wordt gezien als als een apart beleid en ik weet wel dat de minister dat ook niet niet zo bedoeld. Maar je ziet terwijl natuurlijk mensen met een beperking. Een hele grote groep zijn onderdeel van onze samenleving en je ziet dus heel erg vaak dat bij algemene maatregelen dat er net deze groep over het hoofd wordt gezien en dat is denk ik. Het bredere punt en ik zie dat de minister. Daar is mijn mij eens is dat we moeten zorgen dat in al het beleid dat we dat integraal doen dat we dat voor iedereen doen en dat niet iedere keer werd dezelfde groep hier de dupe van wordt, omdat ze net wat harder moeten lopen om diezelfde stappen te kunnen zetten. Dat geldt natuurlijk zowel voor mensen met een lichamelijke beperking als voor mensen met een verstandelijke beperking.

[4:59:34] Dankuwel. Ja, ik.

[4:59:37] Durf dat rustig ook voor mijn collega, de minister van langdurige zorg en sport te beamen. Ik weet dat er net zo inzetten.

[4:59:47] Dan was er een vraag van mevrouw van den berg over het expertise centrum en het onderzoek en ook de definiëring. En ja, wat u aangeeft is bij uitstek, iets waar het expertise centrum zich op kan richten,

[5:00:04] bijvoorbeeld als het gaat over classificatie, classificatie en indeling van patiënte.

[5:00:11] Dat

[5:00:13] raakt tot slot ook aan de vraag die de heer om zich hierover gehad over onderzoek, waarbij ik af en toe in de discussie. Ik gaf zojuist al aan. Weet je het idee had dat we in de semantiek weet woord onderzoek een beetje door elkaar heen liepen. Het ging een onderzoek en behandelen van individuele patiënte versus het medisch wetenschappelijk onderzoek en voor beide aspecten is het belangrijk dat er een expertise centrum is, maar dat er ook kennis en expertise gebundeld wordt

[5:00:41] ten aanzien van. Tot slot de opmerkingen en de aanvulling die de heer omtzigt had over desinformatie. Ik heb al gezegd eerder in de eerste ronde. Ik geef het door aan de staatsssecretaris.

[5:00:55] Daarbij neem ik wel een beetje afstand en ik denk dat de heer omtzigt. Dat begrijp van de opmerking over zomaar een definiëren van ik heb gezegd dat ik niet weet van een definitie gewoon omdat ik de inhoud niet kennen en daarmee geef ik het door de staatsssecretaris.

[5:01:08] Dankuwel. Dan komen we aan het eind van het debat. Ik heb met hulp van de griffie. Enkele toezeggingen zijn er vast gelegd. Even kijken. De minister voor langdurige zorg en sport zal in de beantwoording van het schriftelijk overleg over de regeling voor zorgmedewerkers met langdurige de klachten terugkomen op de onderwerpen indexatie. Een specifieke afbakening van de doelgroep

[5:01:29] naar aanleiding van manier bushoff manier dijk

[5:01:33] twee in het derde kwartaal van twintig, drieëntwintig informeert minister voor langdurige zorg en sport.

[5:01:38] De kamer schriftelijk over de voortgang en vormgeving van de nationale zorg. Reserve aanleiding van een vraag van mevrouw tielen

[5:01:46] voor de zomer van twintig, drieëntwintig ontvangt de kamer van de minister van volksgezondheid, welzijn en sport dus plannen omtrent de structurele investeringen ggd naar aanleiding van opmerkingen van meneer drost en dijk

[5:01:58] op korte termijn uiterlijk begin volgende week ontvangt de kamer een brief over de uitwerking van de regionale zorg, coördinatie,

[5:02:07] gehele commissie en na de zomer van twintig, drieëntwintig ontvangen de kamer het wetsvoorstel tweede tranche wijziging wet publieke gezondheid.

[5:02:16] De kamer ontvangt na de zomer de beleidsreactie op het rapport van de raad voor volksgezondheid en samenleving over de publieke gezondheidszorg. Hierin zal de minister van vws specifiek ingaan op de aanbeveling over hun gezondheid. Commissarissen, naar aanleiding van de vraag van mevrouw van den berk.

[5:02:32] Voor de zomer ontvangt de kamer een brief over het advies van het rivm over de toekomst van microbiologische laboratoria en mijn vraag van mevrouw

[5:02:42] in de volgende voortgangsbrief over pandemisch piraat piraten bereidheid wordt uitgebreid ingaan op burgerbetrokkenheid.

[5:02:49] In deze brief ontvangt cameron dit meijeren van mevrouw paulusma.

[5:02:55] In de tweede helft van dit jaar verschijnt de kennisagenda ten aanzien van post-covid van zon en wee

[5:03:01] eind van de maand krijgt de kamer in stand van zaken ten aanzien van post-covid waarin maar er wordt ingegaan op het nationaal plan omtrent post-covid trajecten die in dit kader lopen

[5:03:14] voor de zomer ontvangt. Cameron wordt gang brief over de nazorg en inzet van zelfstandige klinieken ten behoeve van

[5:03:23] alleen een vraag van mevrouw tielen.

[5:03:25] Korte termijn ontvangt kamer een brief over het besluit van de minister over de regeling van het

[5:03:30] beschikbaar stellen van hetzelfde is in mondkapjes.

[5:03:33] Voor bepaalde doelgroepen,

[5:03:35] Mijn vraag van mevrouw westerveld

[5:03:37] en de minister zal de staatssecretaris van vws verzoeken schriftelijk terug te komen op protocol een definitie van desinformatie naar aanleiding van die omtzigt

[5:03:47] en voor de zomer ontvangt de kamer het advies ten aanzien van

[5:03:50] stilstaan voor

[5:03:56] wacht hebben voor de zomer ontvangt kern het advies ten aanzien van het stilstaan in het meijer van twintig, drieëntwintig

[5:04:02] bij de pandemie die

[5:04:06] oké ik begrijp ik niet maar dat is belangrijkste de kamer stuurt mee. De minister stuurt kamer.

[5:04:19] Voor dit moois.

[5:04:20] Verstuurt de kamer. De minister stuurt kamer voor de zomer het advies van het rivm over het proces van het afschalen van de a-status van covid negentien en een aantal andere zaken die daaraan verbonden zijn,

[5:04:34] dan is er nog de toezegging dat de minister vertrouwelijk te informeren over de contracten met fractie en fabrikanten,

[5:04:44] en als laatste is er in een tweeminutendebat aangevraagd met meerdere sprekers. In ieder geval heb ik al gezien. Maar in ieder geval de eerste sprekers zijn hier drost

[5:04:54] het eerste zeventien nog een vinger van mevrouw paulusma niet wil graag nog iets toevoegen

[5:04:59] manier drost mevrouw paulusma.

[5:05:03] Wellicht een wat onverwacht punt. Maar ik wil het toch benoemd hebben want ik merk dat ik het niet gemist hebt. Wij zijn nog bezig in het debat of het forum voor democratie heeft al een filmpje geplaatst waarin ik mijn collega's van den berg en mevrouw westerveld op een bepaalde manier in beeld worden gebracht, met alle gevolgen van dien en ik heb dat niet gemist.

[5:05:26] Ik vind dat nu het weer gebeurt kwalijk en ik neem dat meneer van houwelingen ook kwalijk. Ik neem dat uw partij ook kwalijk. Ik mag ervan uitgaan dat wij in respect met elkaar in debat gaan en dat we klaar zijn met dit gedoe online. Wat ons

[5:05:41] altijd een hele hoop gedoe oplevert en daar kan de voorzitter waarschijnlijk niet zo heel veel mee maar ik wil dit punt gemaakt hebben, want we kunnen zo op deze manier niet normaal debatteren.

[5:05:53] Waar heeft mij heeft mevrouw paulusma?

[5:05:55] Filmpje.

[5:05:57] De heeft? Hij heeft via de voorzitter, mevrouw, mag ik dat dan.

[5:06:02] We gaan nu hier geen debat voeren over welk filmpje al dan niet. Het gaat. Dit is blijkbaar iets wat mevrouw paulusma zo ervaart in ieder geval ik heb ik heb het niet goed is een feit. Ik bedoel ik heb het niet gezien lijkt zo zeggen. Dus ik kan er verder niks zinnigs over zeggen is niet aan mij. Het is wel zo dat ik wat ik wel wil zeggen naar iedereen en alle collega's is. Wij zijn hier met elkaar in debat en we proberen het

[5:06:31] het beste te doen voor nederland en wij proberen naar beste eer en geweten met z'n honderdvijftig nederland vertegenwoordigt en en dat dat vertaalt zich in beleid en dat kunnen we het best doen met elkaar door met elkaar met respect in debat te gaan en met respect voor elkaars standpunten. Ik probeer dat in deze zaal zo goed mogelijk voor u te begeleiden dat de buiten deze zaal gebeurt, kan ik niet beïnvloeden als voorzitter. Maar ik vind wel dat wij allemaal individueel daar een verantwoordelijkheid in hebben om dat debat respectvol met elkaar te voeren. Meer kan ik er niet over zeggen.

[5:07:08] Meneer drost wilde nog wat zeggen misschien maar dat is misschien heel iets anders.

[5:07:16] Dank voor uw inzetten. Meneer de voorzitter dan bij het einde van dit debat en ik had een vraag over de toezeggingen en dat ging over de brief die volgens mij in deze maand komt over post-covid en over de onderzoeken. Daarna de minister expliciet beloofd om ook in te gaan op de vraag die ik stelde toen wij genoeg of ziet hij nog mogelijkheden om mee te doen? Volgens mij. Ik meen ik weet niet of dat dan een toezegging is. Maar dan herinner ik heb bij deze nogmaals.

[5:07:36] Deze opmerking hangen we aan die toezegging.

[5:07:39] Oké.

[5:07:40] Dan rest mij nog toch iedereen te bedanken voor de bijdrage. De mensen die nog wat langer de tijd hebben genomen. Mensen die gekeken en natuurlijk de ministerie en ondersteuning voor hun werk dankuwel en ik sluit de vergadering.