Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Europese Zaken

[0:00:01] Ik open deze procedurevergadering van de commissie europese zaken aanwezig is, lid abbenhuis en de voorzitter, we gaan beginnen met de regeling van werkzaamheden, werkzaamheden, een voorstel van collega piri en zijn verzoekt om een brief van de minister van buitenlandse zaken inzake de bevriezing van u middelen bestemd voor hongarije naar aanleiding van politieke ontwikkelingen in hongarije en uitspraak van de europese commissie ook genoemd. In een nadere gelinkte artikel mevrouw peers jezelf niet maar ik kijk even naar meer aan huis. Volgens mij is dit een voorstel dat we gewoon gaan doorgeleiden. De heer wijngaarden van harte welkom. We zijn aangekomen bij de mededelingen. Er zijn er geen agendapunt zijn bij de brieven lijst. Brieven leest punt één tot met vijf is alle voor kennisgeving aannemen. Ik neem aan dat u daarmee kunt instemmen

[0:00:46] en dat is

[0:00:47] mooi agendapunt. Drie, een uitnodigen van de commissie van het europees parlement voor de interparlementaire commissievergadering moving, de heer met voort en we zouden willen inventariseren wie er mee zou willen deelnemen in afwachting van officiële uitnodiging en ik stel eigenlijk voordat we dit even schriftelijk doen. Gelet op de opkomst. Maar ik vraag wel om ook een snelle reactie, want deze is, vindt plaats op dinsdag zevenentwintig juni en je kan alleen fysiek naar toe zal in brussel plaatsvinden op een dinsdag. Dan zijn we bij punt vier verslag van de europese raad en de eurozone top van drie uur en vierentwintig maart. Die kan betrokken worden bij plenaire debat europese top negentien, dertig juni agendapunt vijf toestemming voor deelname aan een gesprek over het spaanse voorzitterschap van de europese unie die toestemming hebben gekregen, kunnen voor kennisgeving aannemen agendapunt zes stand van zaken. Implementatie richtlijn in het eerste kwartaal twintig, drieëntwintig. Die zullen doorgeleid worden naar het betrekken betreffende commissies vanwege hun betrokkenheid bij de beleidsterreinen met een dreigende of daadwerkelijke ingebrekestelling agendapunt zeven verslag van de eerste plenaire zitting twintig, drieëntwintig van de benelux interparlementaire als een beleid voor kennisgeving aannemen. Agendapunt acht

[0:02:02] voorbereiding van het gesprek met de europarlementariërs voorafgaand aan een plenair debat over de staat van de europese unie

[0:02:08] en de vraag ligt volgens de commissie kan instemmen met de onderstaande gespreksonderwerpen voor het gesprek met de europarlementariërs voorafgaand aan de plenaire debat.

[0:02:16] De volgende onderwerpen zijn aangedragen door de europarlementariërs. U kunt ze lezen grenzen een democratie, financieel en economisch. Ik merk hierbij op dat het gesprek in totaal anderhalf uur zal duren dat er altijd te behoren wat europarlementariërs zijn en ook wat behoorlijke kamerleden.

[0:02:32] Een deel hiervan zal ook de betreffen welkom meneer zullen zijn bij punt acht inmiddels en de vraag is wilt u hier nog onderwerpen aan toevoegen? Ik? Het is al veel te veel wilt de heer onderwerpen van af schrappen

[0:02:45] ook

[0:02:46] ook niet

[0:02:49] als je dat wil. De heer van wijngaarden daar graag met per microfoon.

[0:02:55] U kunt wel rekenen op de eeuwige toorn van nieuwe europese collega's denk ik. Als je dat probeert, maar

[0:03:00] we gaan denk ik wel proberen om dit om deze onderwerpen nog iets iets toe te splitsen, zodat we in anderhalf uur echt een serieus gesprek met elkaar kunnen hebben en er ligt nog een andere vraag voor die ik graag zou willen neerleggen en dat is of het gesprek

[0:03:11] open of besloten moet zijn of een deel open en een deel besloten met het oog op een meer informele en vrije discussie met onze ambtsgenoten interesse, de heer van wijngaarden.

[0:03:19] Ik zou voorstellen besloten om inderdaad groene, informele ontmoeting ervan te maken met elkaar en dan is het ook vrij en hebben we daarna gewoon een openbaar debat natuurlijk en ik zou voorstellen het onderwerp schengen.

[0:03:33] Dat kan wat mij betreft ook vanaf want ik vind dit wel erg veel over anderhalf uur. Dan moet ze ook maar minder aanleveren.

[0:03:39] Ja. Ik denk ik. De heer.

[0:03:44] Eens bij het eerste gedeelte. Ik denk ik denk dat wel heel actueel is. Dus ik zou meer kijken naar de vorm hoe we dit kunnen bespreken. Dus als we alles openlaten. Iedereen individuele dat de drie blokken. Een beetje

[0:03:59] hoe noem je dat de tijd krijgen om punten aan te stippen is informeel.

[0:04:04] Ik besloten,

[0:04:06] De heer dassen,

[0:04:08] Geen aan aanvullingen hebben we wel. Daartoe wordt het besproken. Want vorige keer was het ook dat je geloof drie vragen over bepaalde onderwerpen die mocht kiezen. Daardoor werd het een beetje een

[0:04:20] niet echt een hele goede discussie vond.

[0:04:23] Ik hoorde collega's het woord een besloten gesprek, waarbij ik zeg ook tegen de collega's. Er zal zijn. Dus de boterham kan die dag thuisblijven. Een vraag misschien een voorstel van mijn kant. Ik kijk ook even naar de griffie of dat werkbaar is dat we de onderwerpen beperken tot die onderwerpen waar

[0:04:43] het heeft niet zoveel zin. Volgens mij een politieke discussies na te gaan doen want we hebben daarna een debat. Dus ik heb niet zo veel behoefte aan een denk ik een debat tussen het europees parlement en de nationale parlement,

[0:04:52] maar misschien tot die onderwerpen waar er

[0:04:56] zowel in europa als in nederland nu iets voorligt,

[0:05:00] zodat er ook echt over iets wordt gesproken. Wat operationeel van belang is. En dan laten we heel eventjes in het midden even zonder wat er dan kan zelf niet eenmaal inschatten zichtbaar. Wat er nu allemaal wel niet op de agenda staat. Maar dat we niet het hebben over dingen die eigenlijk niet op de agenda staan die natuurlijk wel van politiek belang dan misschien volgens mij niet zo op. Kunt u daarmee instemmen is mijn vraag. Ik zie geknikt. Dat is heel mooi

[0:05:20] agendapunt. Negen terugkoppeling. Voorzitter, inzake het verzoek over interruptie door europarlementariër tijdens tijdens het plenaire debat over de staat van de europese unie ter herinnering. Op vijftien december heeft deze commissie besloten om de voorzitter te verzoeken coulant om te gaan met het plegen van interrupties door europarlementsleden aan kamerleden tijdens het debat over de staat van de europese unie vijfentwintig mei aanstaande. Dit verzoek is besproken met de voorzitter en de voorzitter zal,

[0:05:44] zoals gebruikelijk een interruptie toestaan die ter verduidelijking op inlichtingendienst in lijn met artikel dertien punt twee van het reglement van orde.

[0:05:53] Hebt u daar nog opmerkingen aanmerkingen over

[0:05:57] betekent dat u dus de europarlementariërs tegenover u kunt vinden tijdens dat debat.

[0:06:03] Nee,

[0:06:04] geen bezwaar mooi.

[0:06:08] Dan zal het denk ik ook. Misschien is het goed dat we dat ook even communiceren aan de europarlementariërs dat dit zo wordt afgedaan. Agendapunt tien startnotitie, midterm review, meerjarig financieel kader. U hebt allemaal de startnotitie kunnen lezen en er zijn twee voorstellen. Allereerst het eerste voorstel kan de commissie instemmen met het organiseren van een technische briefing over de mid wifi, en ik zie de heer als knikken, mevrouw piri, welkom. We hebben reeds besloten over uw regeling van werkzaamheden punt

[0:06:40] in in positieve zin de heer van wijngaarden.

[0:06:44] Dank voor de notitie ook weer suggestie om de commissie financiën vroeg commissie te maken. Heer.

[0:06:53] Dat lijkt me geen probleem en hen ook uitnodigen. Dat lijkt me ook geen probleem. Ik zie de heer amhaouch hier knikken. De heer dassen had ik als een knikker. De tweede vraag wenst de commissie nog andere activiteiten te organiseren rondom de midterm review.

[0:07:09] Ik zie vanuit de zijde van het cda vvd dassen ook. Nee dan beperken wij dit tot de technische briefing

[0:07:17] agendapunt. Elf inzet multidisciplinaire kozak veertien, zestien mei

[0:07:21] als goede city notitie kunnen inzien. Die notitie is nagezonden. Ik zie daar ook geen bezwaren. Gaan we naar agendapunt twaalf uw voorstellen

[0:07:32] voorgesteld wordt om te besluiten conform de voorstellen besparen tegen zie ze niet agendapunt. Dertien de datum van de procedurevergadering staan als goed is in uw agenda en agendapunt. Veertien zender is het overzicht van de activiteiten van deze commissie, waarbij ik u opmerkzaam maken dat op zes juni er een gesprek zal plaatsvinden met de servische minister van europese integratie.

[0:07:55] Het zou goed zijn als daar een serieuze afvaardiging van deze commissie zou kunnen zijn, gelet op het bezoek wat wij gaan brengen

[0:08:03] van vier oktober tot zeven oktober naar servië en kosovo en voor diegenen van u die dat nog niet hebben gezien. Er is een inventarisatie mail uitgegaan.

[0:08:12] Het is goed denk ik om daar tijdig eventjes op te reageren. Een zeer interessant bezoek, zowel voor vanuit u als willen gaan

[0:08:20] dan zijn we aangekomen. We denk ik. Als er geen opmerkingen zijn over deze activiteiten bij de rondvraag,

[0:08:26] de heer.

[0:08:29] Meneer de voorzitter, niet niet beter bij de rondvraag.

[0:08:31] We gaan starten.

[0:08:32] Ik zie bij sprak. Minister van financiën, integratie hebben we moeten zoveel mogelijk ook andere ontvangen. Er is op een dinsdag is er nu gepland om half vijf

[0:08:47] de vraag. Ik zou er niet tijdens vragen zou kunnen.

[0:08:52] Ja. Ik keek naar of er nog andere opmerkingen hierover.

[0:08:56] Als die hier.

[0:09:00] Dus niet.

[0:09:06] Voor mij is deze tijd prima. Andere voor mij dan tijdens het vragenuurtje.

[0:09:12] Ik heb naar de heer van wijngaarden,

[0:09:16] Prima.

[0:09:17] Ja dan denk ik dat we het eventjes laten staan om half vijf met welnemen van de heer aan huis.

[0:09:27] Oké dan kom er nu alsnog bij de rondvraag en kijk ik opnieuw naar die aan die schudt. Nee, de heer van wijngaarden ook. Nee. Heer voor de rondvraag. Nee, zijn klaar. Dan sluit ik bij deze de procedurevergadering.