Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Buitenlandse Zaken

[0:00:01] Ja. Voorzitter, het eerste verzoek betreft ook wat recente artikelen in het nieuws weten al wat langer een paar maanden dat er problemen zijn

[0:00:11] met visumaanvragen. Ook bij de begroting buitenlandse zaken aandacht voor gevraagd naar de problemen. Gezien alle mails die we daar nog steeds over binnenkrijgen zijn nog niet weg en daarbovenop is gekomen. Ook autoriteit. Hoe heet dat ook weer autoriteit persoonsgegevens die naar aanleiding van het artikel in het nrc. Ook de heer hoekstra heeft gevraagd om daar te verschijnen. Dus lijkt me dat gewoon een brief van het kabinet met wat een verweer is hiertegen dat we er als kamer op z'n minst kunnen vragen en afhankelijk daarvan kunnen kijken wat er verder.

[0:00:45] Dankuwel verzoek. Om een brief kan ik daar de heer brekelmans.

[0:00:50] Ik kan het uiteraard steunen. Ik zou willen vragen aan de minister om ook inzichtelijk te maken in die brief. Wat het zou betekenen als een algoritme niet wordt gebruikt.

[0:01:00] Het is natuurlijk ook zo dat je gebruikt zulke ook bespreken efficiëntie en er zijn al lange wachtlijsten personeelstekorten. Dus als je dat niet zou doen dat we daar ook de keerzijde van inzichtelijk krijgen voordat we net voordat we daarover verder spreken.

[0:01:13] Sjoerdsma.

[0:01:14] Voorzitter, ik herinner me dat als onderdeel van als uitvloeisel van ongekend onrecht dat alle ministeries was gevraagd om een inventarisatie te maken van

[0:01:25] zaken die je voor me liggen maar even huiselijk. Maar die leken op wat er is gebeurd. Ik heb me nog dat deze commissie naar de eerste inventarisatie van buitenlandse zaken heeft gevraagd of dit inderdaad alles was en dat buitenlandse zaken. Toen heeft gezegd dat dat zo was. En nu is niet alleen duidelijk dat dit is gebeurd. Maar dat er ook is gewaarschuwd en het ministerie van buitenlandse zaken is. Ik zou daaraan willen toevoegen aan het verzoek

[0:01:49] van mevrouw piri. Het ministerie tot tweemaal toe dit niet heeft meegenomen in de beantwoording aan deze commissie vragen van de voltallige commissie.

[0:01:59] Heel goed dan hebben we het verzoek van mevrouw piri aangevuld met opmerkingen van de heer brekelmans aangevuld met de vraag van de heer sjoerdsma en ik zie knikkende gezichten. Dan gaan het eerste verzoek gaan we zo doorgeleiden naar het ministerie uw tweede vraag.

[0:02:14] Ja, we hebben al dit loopt al een aantal jaren een aantal ambassades hier gevestigd in den haag die soms ook nederlandse personeel in dienst hebben waar allerlei uitspraken zijn van nederlandse rechters waar die ambassade zich niet naar houden. Een eerder verzoek om daar een plenaire debat over te houden kreeg geen meerderheid. Dus vandaar het verzoek om dat in commissieverband te doen.

[0:02:38] Brekelmans.

[0:02:40] We hebben hem vlak na de zomer hebben we altijd het commissiedebat consulaire zaken en daar vorige keer was het zo dat er maar twee deelnemers die sjoerdsma en ik misschien nog een andere

[0:02:51] ja. Of wij waren met tweeën. Dus volgens mij zou het goed zijn om dit soort vragen in dit thema om daaraan toe te voegen. Dan komt het snel in de agenda en dan hebben we ook genoeg inhoud voor het commissiedebat. Dus dat zou mijn een praktisch voorstel zijn.

[0:03:04] Ik zie daar knikkende geschikt voor. Dan gaan we dat doen. Dus gaan toevoegen aan het commissiedebat consulaire zaken na de zomervakantie plaatsvinden. Dankuwel. Dan gaan we naar de brieven lijst agendapunt twee. We hebben een zaak ter bespreking dat betreft een verzoek om een handtekening te zetten over met betrekking tot de deelname van taiwan. Aan de who

[0:03:27] verzoek is of deze commissie de commissievoorzitter kan mandateren. Om de ondertekening te doen, kan dat de heer sjoerdsma.

[0:03:35] Voorzitter, ik heb zelf ook getekend lijkt mij prima.

[0:03:39] Prima. Hartstikke goed gaan. We doen ook namens de commissie. Dan gaan we naar pagina één verder opmerkingen over pagina één

[0:03:48] niets pagina. Twee

[0:03:53] niet naar deze de brief lijst af gehandeld.

[0:03:57] Dan gaan we naar de activiteiten van de commissie, waarbij ik uw aandacht voor vragen bij agendapunt drie bij het commissiedebat raad buitenlandse zaken. Wat wij komende dinsdag gaan hebben van half acht tot half elf 's avonds de kamer ontvangen morgen namelijk een geannoteerde agenda voor een informele navo industriële op eenendertig mei en één juni en die kunnen we gewoon toevoegen aan het debat van dinsdag. Dat lijkt mij verstandig in de met het beeld. Wij hebben geprobeerd gaan proberen en nog steeds proberen om debatten wat meer samen te voegen, zodat we effectiever gaan opereren. De vraag is bent u ermee akkoord?

[0:04:34] Ja hartstikke goed. Dan gaan we dat doen.

[0:04:37] Dan gaan we naar zijn er verder opmerkingen over de

[0:04:41] activiteiten van de commissie die sjoerdsma.

[0:04:44] Voorzitter, ik zou graag op het werkbezoek in er nog even in het besloten deel terugkomen dat zich ook dat het er stond misschien een vraag over dat het nog te plannen. Artikel honderd debat, vooral.

[0:04:55] Ik zou het zelf heel prettig vinden als dat niet weer op de donderdagavond zichtbaar. Laatste donderdagavond voor het zomerreces plaatsvindt, maar dat we daar echt

[0:05:03] en dat het plaatsvindt voordat er eenheden die kant opgaan.

[0:05:09] Streven is om in juni te laten plaatsvinden en de opmerking niet op de avond voordat besluitvorming plaatsvindt te laten doen. Dus dat ik zie

[0:05:19] instemmend geknikt aan deze zijde verder opmerkingen over de activiteiten van de commissie

[0:05:23] niet, dan gaan we naar agendapunt vier overzicht nog de plenaire activiteiten op het terrein van buitenlandse zaken opmerkingen,

[0:05:31] geen opmerkingen agendapunt vijf uitnodiging voor de baby s parlementair inlichtingen beleid, beveiliging forum

[0:05:38] van eenendertig augustus en september tweeduizend, drieëntwintig

[0:05:43] ter bespreking over deze commissie één of meerdere leden wenst af te vaardigen. Naar deze conferentie. Op eenendertig augustus en september is er behoefte aan de heer de roon.

[0:05:52] Ik volg de activiteiten van die parlementaire commissie internet, een security forum ik via internet. Ik heb al eens in deze commissie gewezen op die op die beweging. En nu gaan ze bijeen komen in verenigd koninkrijk. Het is in bom geloof ik. Dus ik zou er dan naar toe.

[0:06:13] Voornamelijk. We kunnen meerdere leden afvaardigen als wilders de heer de roon heeft zich in ieder geval aangemeld. Misschien is het goed om het nog eens per in londen niet.

[0:06:24] Het is goed denk ik, omdat per eenmaal nog even te bevestigen of de vragen bij de rest van de leden van deze commissie

[0:06:32] en ook u kunt zich nog aanmelden als u dat wilt agendapunt zes verzoek commissie voor buitenlandse zaken van parlement van jordanië om gesprek met betrekking tot de parlementaire betrekkingen

[0:06:41] voorstel is om een gesprek te organiseren akkoord,

[0:06:46] akkoord agendapunt zeven verzoek comité hiervan vrij om gesprek over iran verzoek ook hier om een

[0:06:52] de heer de roon

[0:06:56] uw microfoon graag. Dan kunnen we het ook.

[0:06:58] Nog even over de brief voor een gesprek met parlementaire delegatie. Want er staat in die brief dat ze in de maand april nog langs willen komen is dat wel mogelijk.

[0:07:10] Antwoord is. Nee maar we gaan het vast oplossen.

[0:07:15] Die kunnen zijn ook beschikbaar in mei of juni zullen gaan een passende datum zoeken dan agendapunt c verzoekt iran comité rand vrij om gesprek over iran gesprekken organiseren is dat akkoord?

[0:07:27] Dat is akkoord. Dan gaan we naar agendapunt acht bij de aangehouden brieven antwoorden op vragen commissie over de nederlandse veiligheids in te zetten in de sahel en west afrikaanse kust staat de post twintig, tweeëntwintig aanhouden tot na ontvangst van de in de brief toegezegd de kabinet brief over de nederlandse geïntegreerde inzet helder akkoord

[0:07:44] akkoord agendapunt negen bij onder brieven bewindspersonen

[0:07:48] verslag van de navo vorm industrieel meting van vier en vijf april attenderen voor het commissiedebat navo op zes juli aanstaande akkoord, akkoord agendapunt tien recente ontwikkelingen in soedan betrokken is reeds betrokken bij het commissiedebat van twintig april

[0:08:02] akkoord, akkoord agendapunt elf evaluatie soedan agenderen voor het commissiedebat. Op zestien mei over de erbij zet het akkoord.

[0:08:10] De akkoord agendapunt twaalf evacuatie soedan attenderen voor het commissiedebat op zestien mei akkoord.

[0:08:17] Papieren,

[0:08:18] Ja. Voorzitter excuses. Ik ik loop een beetje achter op u dus nog even bij het punt negen het commissiedebat navo. Dat is neem ik aan voor de vilnius stop zou ik misschien verstandig zijn. Gezien de laatste ook een litouwse delegatie op bezoek en we weten natuurlijk wat er allemaal speelt voor die top dat we ook onze navo ambassadeur misschien voor die tijd zouden kunnen spreken. Nog even los van ambassadeur voor een soort technische briefing.

[0:08:49] Als daar steun voor is, dan kunnen we dat de heer brekelmans.

[0:08:52] Ik steun voor en liefste al al iets meer iets eerder want we hebben dat navo debat zes juli. Maar de voorbereidingen die spelen als hoe lang het dus ook een beter die toppers op dertien juli te een beetje mosterd na de maaltijd. Wat wij zeggen

[0:09:07] dus ik zou dat gesprekken hoeft niet. Volgens mij was twee dagen voor het debat, maar liever al een paar weken eerder.

[0:09:15] Dan gaat zal georganiseerd worden. Dankuwel, mevrouw thierry. Dan gaan we naar agendapunt dertien afronding evaluatie soedan attenderen voor het commissiedebat. Op zestien mei

[0:09:25] akkoord.

[0:09:26] De kort agendapunt veertien beantwoording vragen commissie over de g twintig update uitkomsten geen twintig top en de nederlandse inzetten. G twintig, twintig, drieëntwintig

[0:09:34] desgewenst betrekken bij het werkbezoek aan india. Dat wordt spannend. Maar dan gaan we straks een besloten gedeelte over hebben.

[0:09:41] Agendapunt vijftien reactie op verzoek commissie over een vertrouwelijke briefing over de uitvoering van de motie van de leden sjoerdsma van der staaij over het versterken van de banden met taiwan

[0:09:49] voorstel om een vertrouwelijke technische briefing te organiseren over de uitvoering van de motie van de leden sjoerdsma van der staaij over het sterk van de banden met taiwan akkoord.

[0:09:59] Ja prima gaan we doen agendapunt zes die visumverlening, aardbevingsgebied, turkije en syrië attenderen voor het commissiedebat erbij zetten op zestien mei akkoord,

[0:10:07] kort agendapunt zeventien stand van zaken, sanctie, naleving en handhaving attenderen eerste voorstel agenderen voor het commissiedebat. Er bezit komende dinsdag en het tweede voorstel attenderen wordt nog de plannen commissiedebat modernisering van het nederlandse sanctiestelsel akkoord,

[0:10:22] kort na agendapunt

[0:10:26] achttien

[0:10:28] antwoorden op vragen van de commissie over de kabinetsreactie van twintig december, twintig, tweeëntwintig op het rapport van de commissie voor het onderzoek en l a programma in syrië

[0:10:38] voorstel aanmelden voor plenaire behandeling is het tekort.

[0:10:40] De heer sjoerdsma. Voorzitter, vorige keer hebben volgens mij was er een dubbeling. En toen hebben we besloten een van de debatten af te voeren en dit opengesteld of dit als een optie opengehouden voor collega's die dat zouden willen. Ik zou voordat we dat doen. Ik bedoel ik heb zelf geen behoefte aan motie misschien heel even willen inventariseren of iemand die behoefte aan heeft. Anders dan hoeven we dit niet te doen.

[0:11:00] Er is geen behoefte aan motie is, dan laten we dit geval. Dan gaan we het niet aanmelden voor plenaire behandeling. Als er een van de leden ons nog wel kunnen ze zelf brengen in de procedurevergadering

[0:11:10] de of aanvragen eventueel

[0:11:13] agendapunt negentien uitstel toezending kabinetsreactie op het advies rechtsgevolgen van een ernstige schending van de regels van dwingend recht, de internationale rechten en plichten van state bij schending van het agressiever verbod gepubliceerd. De commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken

[0:11:25] tekst te mogen wel wat korter. Wat mij betreft voorstel voor kennisgeving aannemen akkoord, akkoord agendapunt twintig antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie van acht maart twintig, drieëntwintig preadvies over de geopolitieke rol van turkije voor kennisgeving aannemen akkoord,

[0:11:40] akkoord agendapunten eenentwintig antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie van drieëntwintig december twintig, tweeëntwintig op het arriveert vries de oekraïne oorlog als geopolitieke tijd schrok

[0:11:51] kort voor kennisgeving aannemen.

[0:11:53] We zijn er bijna doorheen agendapunt tweeëntwintig reportage, twintig, tweeëntwintig internationale mensenrechten procedures attenderen voor noodoverleg, mensenrechtenbeleid, akkoord, akkoord agendapunt drieëntwintig kabinet reactie op de evaluatie van de sgp en g twee g componenten van de shiraz programma ter informatie akkoord

[0:12:12] agendapunt vierentwintig reactie op verzoek commissie over de communisten insecten laten inzetten ten aanzien van het toppen van de raad van europa van zestien, zeventien mei in rijtje heb ik

[0:12:22] reeds geagendeerd voor schriftelijk overleg heeft gedaan. Akkoord is dan gaan we naar vijfentwintig reactie op het verzoek van het lid. Het kan mulder gedaan tijdens de twee minuten debat van dertig maart drieëntwintig over de nederlandse inspanningen ten aanzien van het noorden van cyprus voorstel als attenderen voor het commissiedebat van erbij zetten van komende dinsdag akkoord.

[0:12:39] Prima. Gaan we naar zesentwintig reactie op verzoek commissie inzake nederlands standpunt rondom diepzee. Mijnbouw en een motie van het lid wassenberg over zich actief uitspreken tegen de diepzee. Mijnbouw

[0:12:49] kennisgeving aannemen akkoord

[0:12:52] zit er op zevenentwintig wijziging van begroting staat van het ministerie van buitenlandse zaken voor het jaar twintig, drieëntwintig aanmelden voor plenaire behandeling akkoord. De heer sjoerdsma.

[0:13:01] Vraag voorzitter, aangezien het een blanco verslag was of we het niet als hamerstuk kunnen onderbrengen.

[0:13:07] Als er geen bezwaar tegen is in deze commissie, dan gaan we dat doen. Dan kan het ontruimd moet worden door een van de leden die eventueel niet aanwezig is, maar het is prettig als een hamerstuk blijft

[0:13:15] akkoord. Gaan we dat doen. Dankuwel. Dan gaan we naar verdragen. Er zijn geen agendapunten. Dan gaan we naar de opera achtentwintig verslag van de raad buitenlandse zaken attenderen commissiedebat van zestien mei

[0:13:25] er bezit akkoord prima. Negenentwintig geannoteerde agenda van de informele raad buitenlandse zaken,

[0:13:31] die niets van twaalf mei reeds geagendeerd voor de inbreng schriftelijk overleg. Informele gaat akkoord is

[0:13:39] agendapunt dertig toestemming voor deelnemen aan een technische briefing over de europese vredesfaciliteit klikken bij de nog de plannen een technische briefing over de europese vrede faciliteiten akkoord.

[0:13:51] Dan gaan we naar eenendertig signalering, informele raad buitenlandse zaken desgewenst betreffen bij het schriftelijke

[0:13:58] de inbreng van schriftelijk overleg akkoord.

[0:14:01] Dan gaan we naar overig agendapunt tweeëndertig de openstaande schriftelijke verzoek aan bewindspersonen zijn er opmerkingen over

[0:14:10] geen opmerkingen te gaan. Naar de rondvraag zijn er rondvraag punten, mevrouw piri,

[0:14:15] Zou ik misschien de griffie kunnen vragen

[0:14:22] hoe formuleer ik dit goed. Ik ga proberen. Je hebt een aantal serieuze organisaties die scenario oefeningen doen echt gericht op op veiligheid en op buitenland vraagstukken en aangezien ook een aantal leden van deze commissie net terug zijn van een van de reis ook naar japan en zuid-korea. Een aantal leden gaan voor de zomer naar taiwan zou het misschien interessant zijn als als griffie zou ook kunnen kijken of er een organisatie is voor een soort scenario oefeningen rondom conflict taiwan, waar misschien ook leden van de commissie, defensie en leden van de commissie bureau s aan deel zouden kunnen nemen. Uiteraard is dat dan in vertrouwelijke setting. Maar dat je ook een beetje een gevoel krijgt voor wat voor elementen er allemaal rol spelen als daar een conflict nog heette wordt dan het al is,

[0:15:15] Ik kijk naar de oven geleden is dat een vraag die aan de griffie willen voorleggen. Ik zie instemmend geknikt de vraag aan de griffier is om dit handen en voeten te gaan geven en bij hoeft niet per se bij de volgende pvv maar wel binnen een maand voor te leggen aan deze commissie.

[0:15:29] Dan gaan we naar besloten gedeelte.