Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Herziening EU rijbewijsrichtlijn en aanpalende richtlijnen

[0:00:02] Dames en heren, een hele goedemiddag. Welkom bij deze bij deze sessie een rondetafelgesprek van de vaste kamercommissie voor infrastructuur en waterstaat en het onderwerp. Vandaag is de herziening van de e. U rijbewijsrichtlijn

[0:00:16] en aanpalende richtlijnen.

[0:00:18] Er hebben zich een viertal leden aangemeld van vanuit de commissie.

[0:00:23] Ik zal ze even aan u voor de heer rahimi van de vvd-fractie. Mevrouw dekker. Abdulaziz is van d zesenzestig koerhuis is ook van de vvd-fractie. En als het goed is, verwachten we nog de heer krol van het cda

[0:00:37] fijn dat u aanwezig bent als deskundige genodigden in de zaal. Ik zal u kort voorstellen, mevrouw marleen van noord. U bent van het cbr.

[0:00:46] De heer stefan westerman is van de anwb. Meneer timmermans. U bent van de rdw, de rijksdienst wegverkeer, de heer kuin van de bovag en mevrouw david is van het swov.

[0:00:59] Ik geef u zo dadelijk allemaal kort zal ik u de gelegenheid om een korte toelichting te geven. Het begin ikzelf voordat ik begin bij mevrouw van noort.

[0:01:07] Het is belangrijk dat als u aan het woord bent dat u de microfoon gebruikt en als u niet aan het woord met de microfoon uitzetten want anders loopt het beeld met de camera's synchronisatie niet.

[0:01:18] Laten we korte introductie doen vanuit uw perspectief en de achtergrond en daarnaast zullen we de kamerleden in de gelegenheid om vragen te stellen of meerdere vragen mocht tijd tijd voor. Ik begin bij mevrouw van oort gaat uw gang.

[0:01:32] Dankuwel dankuwel voor de uitnodiging. Fijn dat we als cbr nog iets mogen toelichten over deze via de rijbewijsrichtlijn.

[0:01:40] We hebben reeds input gegeven via het ministerie waarbij eigenlijk een hoop al is geland in de nederlandse reactie op het voorstel

[0:01:49] en ik wil graag nog kort een aantal specifieke wijzigingen toelichten die wat ons betreft, zowel voor het cbs de burger van belang zijn.

[0:01:59] Dan gaat het allereerst om de verplichte gezondheidsverklaring waarin voorzien is in het nieuwe voorstel.

[0:02:05] Eigenlijk wordt er aangegeven dat bij elke verlenging van een rijbewijs a en b. Een gezondheidsverklaring moet worden ingevuld. In het voorstel heet het een self assessment op het moment dat je de tekst leest, lijkt het heel erg op de huidige vorm van de gezondheidsverklaring, zoals het cbr die hanteert

[0:02:25] de het cbr betwijfelt of er veel winst op het gebied van verkeersveiligheid mee te behalen valt zeker voor de jongere groep

[0:02:33] forse belasting voor de burger en de gezondheidszorg,

[0:02:37] en daarnaast ook voor de uitvoering van het cbr ter beoordeling van de medische geschiktheid zal een forse toename kennen.

[0:02:47] Als tweede punt in artikel zes wordt in het voorstel gesproken over het zichtveld onderzoek.

[0:02:54] Dat is een uitbreiding van de huidige testen op het gebied van de oogtest zullen we maar even zo simpel mogelijk noemen

[0:03:02] en ook daar zien we een behoorlijke belasting voor de gezondheidszorg, de burger, de uitvoering en ook de

[0:03:10] het aantal afwijkingen dat op jonge leeftijd in het zichtveld te verwachten valt lijkt beperkt.

[0:03:16] Dan hebben we nog het de verlenging van de geldigheidsduur van rijbewijzen

[0:03:23] van tien a vijftien jaar. Ik zal me even beperken tot het stukje wat voor het cbr van belang is. Dat zit namelijk ook in het feit dat het verkorten van de geldigheidsduur pas vanaf zeventig jaar mag plaatsvinden.

[0:03:34] Dus dat zou in de praktijk kunnen betekenen dat onze vijfenzeventig plus keuring op dit moment in de problemen komt omdat iemand met negenenzestig rijbewijs aanvraagt en dan pas met vierentachtig weer opnieuw

[0:03:46] deelt komt

[0:03:47] wat ons betreft een ongewenste effect

[0:03:50] en tot slot de eisen voor eigenlijk de begeleider van toetsen drive. Wij kennen als nederland al een toetsen drives systeem. Het voorstel houdt in dat we dat uit gaan breiden naar ook het rijbewijs c

[0:04:03] positieve ontwikkeling. Wat betreft het cbr, maar dan vragen wij wel aandacht voor het feit dat er in het huidige voorstel helemaal geen eisen voor de begeleiders zijn opgenomen.

[0:04:14] Dank. Dat was kort, maar vooral krachtig. Dan gaan we door naar de heer westerman van b. Gaat uw gang.

[0:04:21] Dankuwel fijn dat wij als aan ben ook inderdaad onze bijdrage mogen leveren op deze plannen.

[0:04:27] Wij hebben onze input ook al gegeven op naar de eu consultatie. De officiële consultatie die hiervoor loopt.

[0:04:36] Over het algemeen zijn wij positief over de betreffende voorstellen

[0:04:40] en vindt het goed dat er aandacht aan wordt besteed.

[0:04:44] We hebben een aantal punten. We zeggen dat is sowieso positief. De eenmalige proeftijd van twee jaar voor onervaren, bestuurders.

[0:04:52] Dat kan een effectieve maatregelen zijn om de verkeersveiligheid te vergroten.

[0:04:56] Wij ondersteunen ook de introductie van toenemende kennis en vaardigheden om rekening te houden met kwetsbare verkeersdeelnemers,

[0:05:03] aangezien die groep sterk betrokken is bij ernstige ongevallen.

[0:05:08] We beschouwen meer aandacht voor rijhulpsystemen ook als een kansrijke maatregel. Die gaan alleen maar belangrijker worden in de in de toekomst

[0:05:18] digitale rijbewijs zien wij als een nuttige aanvulling op de bestaande papieren rijbewijs, maar wel alleen als die betrouwbaarheid betrouwbaarheid daarvan kan worden aangetoond en de fraudebestendigheid ook goed is gewaarborgd.

[0:05:31] Een aantal punten zien wij aanleiding voor wijziging de proeftijd van twee jaar. Die zou niet, zoals in het huidige voorstel voor een nieuw rijbewijs moeten gelden,

[0:05:40] want dat zou namelijk kunnen leiden tot een opeenvolgende jaren stapeling van proeftuinen en moet daarom een eenmalige periode zijn voor onervaren bestuurders.

[0:05:51] Ook vragen wij om duidelijkheid over de categorieën van rijbewijzen voor lichte voertuigen, zoals bromfietsen met betrekking tot die proefperiode heeft ie daar effect op geldt ook voor die lichte voertuigen.

[0:06:06] We vinden ook dat het op peil houden van de kennis en vaardigheden van verkeersdeelnemers breder moet worden ingezet dan binnen het bereik van de groep die te maken heeft met medische beperkingen

[0:06:16] pleiten voor de mogelijkheid van een land grensoverschrijdende rijopleiding in buurlanden,

[0:06:22] zodat inwoners van grensgebieden goed zijn voorbereid op verschillen in de verkeerssituaties en regels in de buurlanden

[0:06:31] en ook het punt de parkeren overtredingen vinden. Wij zouden niet onder de uitwisseling moeten vallen, omdat deze over het algemeen geen direct verband met de verkeersveiligheid hebben.

[0:06:41] Er loopt ook een discussie over milieuovertredingen in de raadswerkgroep

[0:06:45] van de e u en daar zijn we ook geen voorstander van om die op te nemen in de uitwisseling omdat hij

[0:06:51] ook geen directe relatie met de verkeersveiligheid hebben, maar daarbovenop vaak onduidelijk zijn aangegeven, zeker voor toeristen,

[0:06:58] maar ook nog eens niet consequent zijn aangegeven verschillen tussen steden zelfs binnenland.

[0:07:03] Hoe die zaken worden aangegeven

[0:07:07] in als aanvulling op de voorstellen vinden. Er moeten garanties komen voor de correcte werking van it voorstel. Wat wat gemaakt wordt

[0:07:16] immers fouten in verouderde gegevens en andere onjuistheden. Die kunnen heel vervelend zijn als jij zeg want in griekenland wordt aangehouden in die agenda zegt van uw rijbewijs is ongeldig. Terwijl dat veel eerder al eens afgehandeld of iets dergelijks. Maar dat is niet goed doorgevoerd. Nou dat soort zaken zien wij als een als een risico. Dat moet echt heel goed in elkaar zitten om dat gewoon real time te kunnen laten functioneren.

[0:07:42] Nou, zoals gezegd de aandacht voor je rijhulpsystemen. Daar zijn we voorstander van, maar ook om in de richtlijn voor de hoofdprincipes aandacht te geven.

[0:07:51] Dan gaat het meer om dat de verantwoordelijkheid voor het besturen van het voertuig altijd bij de mensen ligt en niet bij de systemen.

[0:08:00] Een punt is ook over de voertuigen met verbrandingsmotoren. We willen niet dat die profiteren van de hogere gewichtslimiet voor rijbewijs b die bedoeld is voor schone voertuigen.

[0:08:13] Je kan immers door door een additief toevoegen te doen op op brandstof kan je beweren. Dat is nou opeens een schone bus. Terwijl die gewoon op de ouderwetse diesel motor rijdt of of dus die de motor

[0:08:24] dus in onze visie is echt bedoeld voor het extra gewicht voor de voortstuwing van elektrische voertuigen en niet voor extra belading. Want dan zou het in de praktijk neerkomen dat je met een trucje zo zevenhonderd vijftig kilo meer mag meenemen in je koerdisch bussen. Dat lijkt ons niet goed voor de verkeersveiligheid

[0:08:42] bij het rijden met begeleiding zijn van mening dat het onduidelijk is of de bestuurders en begeleiden de grenzen overwogen als het buurland vergelijkbare regels heeft. Dus

[0:08:51] daar vinden we dat er wat meer duidelijkheid moet worden gegeven

[0:08:54] als laatste nog enkele zorgpunten. Wij maken ons zorgen over het voorstel om buitenlandse autoriteiten zonder nadere afbakening

[0:09:03] de mogelijkheid van toegang en brede zoekopdrachten te geven in de landelijke rijbewijs registers.

[0:09:09] Dat is nogal wat toegang die die je geeft aan een buitenlandse een lidstaat en wij pleiten hierbij voor betere waarborgen tegen misbruik en of onnodig gebruik van persoonsgegevens.

[0:09:22] En als laatste zijn wij bezorgd over het risico van administratieve rompslomp en of fouten bij de afhandeling van overtredingen

[0:09:29] door het grote aantal schakels in de keten van de lokale handhaving, nationale rijbewijs instantie in samenwerking tussen lidstaten. Al die stapeltjes moeten helemaal goed met elkaar kunnen samenwerken en

[0:09:42] najaar bureaucratie en en goed zaken op orde hebben. Et cetera. Er komen echt wel de uitdagingen bij kijken en we moeten ervoor waken dat

[0:09:51] de gemiddelde. Wij zouden daar de dupe van kan worden.

[0:09:55] Afrondend. Wij steunen de voorstellen op op hoofdlijnen en we hebben diverse suggesties gedaan in onze uitgebreide reactie om nog een betere balans te vinden

[0:10:07] tussen de privacybelangen en ook een effectieve handhaving.

[0:10:10] Maar overal denken we dat die maatregelen die zijn vervat wel bijdragen aan de verkeersveiligheid brede zin.

[0:10:19] Dankuwel meneer westerman. Dan gaan we door naar de heer timmermans gaat uw gang.

[0:10:24] Ook namens de rdw en het dank voor de uitnodiging om gelegenheid om verheldering te geven als er nog vragen zijn

[0:10:31] afgelopen tijd ook intensief samengewerkt moet het ministerie en w om

[0:10:35] een reactie te formuleren op de voorstellen

[0:10:39] en in het korte totale pakket bevat een aantal positieve ontwikkelingen zoals het digitale rijbewijs,

[0:10:45] betere en ook verplicht uitwisseling van informatie

[0:10:48] en het concept beginners rijbewijs toch een beetje een nederlands feestje wordt nu ook overgenomen.

[0:10:56] Die zin zien we dat europa verder geharmoniseerd duim mij ook grotendeels de praktijken van nederland overneemt.

[0:11:03] Dat heeft uiteindelijk ook lagere impact op regelgeving.

[0:11:09] We zien wel dat europa soms nog worstelt met ontwikkelingen van fysiek naar mobiel.

[0:11:15] De registratie wordt leidend en niet meer de verschijningsvorm van het

[0:11:23] ook begeleid rijden voor categorie c is lastig. De wens wordt begrepen. Maar als begeleider heb je een gekwalificeerde chauffeur nodig en dat zal dus op korte termijn geen toelichting geven.

[0:11:33] Hetzelfde geldt voor het overdenken van een intrekking van het rijbewijs. Ik denk dat vrijwel iedereen deelt dat dat een goed iets is alleen de uitvoerbaarheid vergt nadere uitwerking.

[0:11:45] Wij zien met belangstelling daarom ook de fase van de implementing acts tegemoet waarin we als nederland weer aan tafel zullen zitten

[0:11:51] om de uitvoerbaarheid vorm te geven wij ook dienst

[0:11:58] wegverkeer. Wij zijn vooral van de uitvoering en dat is een belangrijk punt voor ons

[0:12:03] en

[0:12:04] derde heeft in haar gesprek notitie aangegeven dat er gematigd positief staat tegenover de voorstellen.

[0:12:10] De meest recente signalen, maar vooral ook de vragen vanuit de commissie. Om te kijken naar andere formuleringen doet ons vermoeden dat er misschien wel positief in plaats van gematigd positief kunnen zijn en die vragen design, met name op die tien en vijftien jaar en zeventig en vijfenzeventig gesteld. Dus dat is hoopvol.

[0:12:30] Dankuwel.

[0:12:32] Meneer timmermans. Dan gaan we door naar de heer van boven gaat de gang dankuwel.

[0:12:38] Misschien heel kort even over boven op de meesten van ons kennen zoals brancheorganisatie van autobedrijven

[0:12:44] zijn breder dan dat het ritueel organisatie of een brancheorganisatie van ritueel ondernemers in de automotiv daar vallen ook zo'n zeshonderd rijscholen onder

[0:12:55] we hebben gekeken naar deze regelgeving, vooral vanuit het perspectief van die rijscholen, maar ook wel breder. De andere leden om dat uiteindelijk verkeersveiligheid verkeersveilige mobiliteit zorgt voor aantrekkelijke mobiliteit en dat is van belang voor al onze leden en bovendien zien we dat ook hier het thema duurzaamheid steeds belangrijker wordt, zal ik zo meteen ook nog wat over zeggen.

[0:13:16] Ronde tafel gaat natuurlijk over die drie regelingen, maar wij hebben ons beperkt tot de derde of vierde rijbewijsrichtlijn

[0:13:23] omdat die voor ons en onze leden het meest van belang is rechtstreeks. In grote lijnen kunnen we die nieuwe rijbewijsrichtlijn steunen

[0:13:31] we wel een aantal aandachtspunten, ook in onze position paper beschreven en de in de vorige sprekers hebben er ook nodige over gezegd.

[0:13:40] Dus ik wil deze spreektijd gebruiken voor twee specifieke aandachtspunten. Het eerste is het lessen in een is een onderwerp dat we onze leden erg leeft en het tweede is die gewist correctie voor de rijweg b die net ook werd genoemd

[0:13:54] voor voertuigen met alternatieve aandrijving

[0:13:59] over dat lessen in een v.

[0:14:03] Ik zei net als onderwerp dat erg leeft bij onze rijschool leden. Dat komt omdat er steeds belangrijker wordt bedanken voor de branche

[0:14:11] leden willen graag toekomst gericht kunnen ondernemen en duurzame uitstraling voor uw bedrijf

[0:14:16] en er zijn ook kostenvoordelen met het rijden met elektrische auto's,

[0:14:21] maar ook voor de consument wordt het van belang steeds meer van belang

[0:14:25] steeds groter aandeel in een nieuw verkopen en het wagenpark is elektrisch jongeren terug belangrijkere doelgroep willen duurzaamheid en duurzaam rijden

[0:14:35] en het rijden in een elektrische auto is ook net wat anders dan te rijden in een auto met een traditionele aandrijving.

[0:14:43] De huidige mogelijkheden om een rijbewijs te halen met een eva zijn eigenlijk best beperkt en ingewikkeld. We hebben in onze position paper er ook een plaatje over opgenomen

[0:14:54] op dit moment zo dat als je lest en afrijden in eva per definitie een automaat. Dan krijg krijgen dus ook een rijbewijs een automaat code. Wil je van die automaat code afkomen. Dan moet je aanvullend reis te nemen in een auto met een schakel techniek. En dan ook weer heel nieuw praktijkexamen doorgaan

[0:15:12] en de nieuwe rijbewijsrichtlijn doet voor stellen om dat te vereenvoudigen, namelijk dat je of schakel lessen of een schakel test

[0:15:22] moeten afnemen in een auto met een schakel bak. Maar dan verder kan rijden in een en in in een automaat. Alleen moet er dan wel zo zijn dat je eerst af rijdt rijbewijs krijgen met die aantekening kan je van uw aantekeningen afkomen op het moment dat je een aanvullende test heb gedaan

[0:15:37] en wat we eigenlijk graag zouden zien is dat dat gecombineerd kan worden. De chalets in bv als onderdeel van het opleidingstraject. Neem een aantal lessen in een schakel auto en dan ga je op voor het praktijkexamen en dan is in één keer en rijbewijs b zonder dat je eerst een aantekening op heb gekregen.

[0:15:54] Één van dingen waar we wel naar kijken is van is dan die zeven uur. Die wordt nu genoemd in de nieuwe rijbewijsrichtlijn voor het voor deze tess is dat voldoende van nu geëxperimenteerd in duitsland ook met hetzelfde systeem en ik kijk ze dan naar tien uur rijlessen

[0:16:10] maar opzich juichen we deze versoepeling wel toe omdat de lessen in een nv laagdrempelig gemaakt

[0:16:18] en het tweede punt over de grenscorrectie voor voertuig met een alternatieve aandrijving rijbewijs b. Dan gaat al die verhoging van vijfendertig, honderd

[0:16:26] het zevenhonderd vijftig kilo

[0:16:30] is die definitie wel van belang en er staan nu alternatieve aandrijving

[0:16:34] en wij denken wel dat er echt opheldering over moet komen. Wat ons betreft blijft het beperkt tot voertuigen en technieken die echt per definitie duurzaam zijn. Dus kan niet zo zijn dat je gewoon in een verbrandingsmotor rijdt dan daar biobrandstoffen in denken of bij mengt en dan heb je ineens een voertuig die aan deze definitie voldoet.

[0:16:52] De technieken moeten per definitie duurzaam zijn en moet ik echt gaan over technieken die meer gewicht met zich meebrengen. Want dat is de hele grond van deze regeling

[0:17:01] defacto kom je dan uit bij voertuigen die over batterij elektrisch of waterstof elektrisch aangedreven zijn

[0:17:08] en een vraag die we daarbij nog wel hebben is of er dan achter zo'n voertuig nog weer een aanhanger kan worden gehangen. Een hele praktische vraag. Maar het is wel eentje die speelt denk bijvoorbeeld aan boeren die hun bestelbus rijden en daar dan een paardentrailer achter hangen is zo dat het totale gewicht van de combinatie omhoog kan gaan van tweeënveertig, vijftig nu naar vijf. Duizend kilo.

[0:17:34] Als ik kijk naar deze twee maatregelen. Dus het uitbreiden met de mogelijkheid voor het rijden in een bv en een heldere zinvolle definitie vooraf actief aandrijving. Dan denken wij dat de maatregelen toe kunnen leiden dat rijopleiding rijbewijs in nederland niet alleen bijdragen aan veiliger verkeer, maar ook aan duurzame mobiliteit.

[0:17:54] Dankuwel. Meneer k dan als u microfoon uitzetten. Dan gaan we door naar mevrouw davidsen. Gaat uw gang.

[0:18:01] Namens of hartelijk dank voor de uitnodiging. Wij hebben in onze position peper als onderzoeksorganisatie voor wetenschappelijk onderzoek naar verkeersveiligheid, uitsluitend gekeken naar de effecten op de verkeersveiligheid en daarbij hebben we alleen gekeken naar de verkeersveiligheid in nederland. Dus het kan zijn dat het voor andere landen andere effecten gaat, hebben.

[0:18:22] Onze hoofdconclusie erbij is dat het effect van de herziening van de europese rijbewijsrichtlijn op de verkeersveiligheid in nederland zeer klein zal zijn. Dat klinkt negatief, maar het positieve eraan is dat de meeste van de voorgestelde wijzigingen in nederland al is ingevoerd.

[0:18:38] Dus lopen we voorop en een heleboel van de maatregelen hebben wij al genomen die in andere landen wellicht wel tot een verbeten. Een grotere verbetering van de verkeersveiligheid zal leiden. Van enkele

[0:18:50] wijzigingen verwachten wij kleine positieve de gunstige effecten van een andere wijzigingen een klein negatief effect.

[0:18:58] Ik wil daarop.

[0:19:00] Het staat duidelijk uitgelegd denk ik hoop ik in het position paper. Ik wilde nu wat wat korter op op ingaan. Als we kijken naar eerste instantie naar wat de rijopleiding met bij de beginnende automobilisten en beginnende chauffeurs wat daar zou wijzigen. Dan gaat het over begeleid rijden vanaf zeventien jaar hebben we naar gekeken. De beroeps chauffeurs die eerder zelfstandig kunnen rijden en de proeftijd voor de beginnende bestuurders.

[0:19:27] Wat het begeleid rijden betreft. Dat hebben we in nederland al voor jonge automobilisten. De enige wijziging zou zijn dat dat ook bij voor vrachtautochauffeurs kan

[0:19:38] dat gaat betekenen dat ze ook op zeventien jarige leeftijd. Dat mogen gezien dat er sprake is van begeleid rijden en wij in onderzoek hebben gezien dat het bij automobilisten tijdens die periode van begeleid rijden weinig risicovol is verwachten we dat dat geen effect heeft op de verkeersveiligheid. Als we kijken naar de beroeps chauffeurs die eerder mogen gaan zelfstandig mogen gaan rijden vanaf achttien jaar. Daar zit het enige verschil met de huidige regeling. Want er is al het een en ander geregeld in tweeduizend, tweeëntwintig in een europese richtlijn die ook al in nederland is geïmplementeerd is het enige verschil is dat mensen nu niet meer eerst een b rijbewijs hoeven te halen. Maar direct voor het c rijbewijs kunnen gaan. Maar dat zal naar verwachting om een hele kleine groep gaan en die groep zal dan wellicht enkele maanden eerder het c rijbewijs halen, en daarvan verwachten we een zeer klein effect. In dat geval zal het wel een zeer klein negatief effect zijn, maar ook daar verwachten we geen groot effect op de verkeersveiligheid

[0:20:39] en de proeftijd voor de beginnende bestuurders die hebben we ook in nederland al alleen is dat vijf jaar in plaats van wat er nu twee jaar staat en er staat nu dat er een nultolerantie zou komen voor rijden onder invloed in nederland hebben we daar nul nul komma twee promille maar nul een echte nul limiet is bij de alcoholtest niet te niet te doen omdat iemand ook om andere redenen alcohol in zijn bloed kan hebben. Dus in feite verandert daar ook niets aan de huidige situatie in nederland.

[0:21:10] Als we kijken naar de leeftijdsgebonden keuring en de medische geschiktheid in zijn algemeenheid. Dan

[0:21:18] is ook al door anderen genoemd, zou dat ertoe leiden dat de vijfenzeventig jaar die we nu in nederland hebben naar zeventig jaar zou kunnen gaan. Of zou moeten gaan. Wij hebben in tweeduizend elf een inschatting gemaakt van het effect van de verhoging van de keuringsleeftijd van zeventig naar vijfenzeventig. En toen hebben wij aangegeven dat daar dat dat nauwelijks effect zal hebben op de verkeersveiligheid en dus ook in in dat geval was het een zeer klein negatief effect. En als er terug zouden gaan naar zeventig. Dan zou dat een zeer klein positief effect zijn. Het voorbeeld van. En wat nu als mensen op negenenzestig jarige leeftijd snel gaan verlengen. Dan zijn ze pas op vierentachtig, vijfentachtig jarige leeftijd zijn ze de eerste keer aan de beurt voor die keuring ook daar verwachten wij zelf geen groot effect van en dat is ook in lijn met wat wij bij de stelselherziening hebben aangegeven dat we ook geen groot effect verwachten van het afschaffen van de leeftijdsgebonden keuring en dat heeft ermee te maken dat er niet alleen die keuring is, maar er is ook nog de morele meldplicht op dit moment. En daarnaast zijn er ook nog als er bijvoorbeeld sprake is van een aandoening zoals beginnende dementie, dan is er ook nog de arts die mensen erop wijst dat ze zich op dat moment moeten melden. Dus leeftijdsgebonden keuring is niet het enige instrument wat we hier hebben

[0:22:41] en de medische geschiktheid in het algemeen de gezondheidsverklaring. Ook daar hebben we in de stelselherziening aangegeven dat we daar opzich wel een positief effect van verwachten, maar als dat een

[0:22:56] uitgebreid systemen zoals nu ook de gezondheidsverklaring is dan zijn dat heel veel mensen die dat moeten doen en ze moeten er dan ook voor betalen. Dus opzich verwachten wij er wel een klein positief effect van. Maar dan zou dat wel op een lichtere manier moeten dan de huidige gezondheidsverklaring en ook daar zijn al ideeën over hoe je dat op een eenvoudige manier kan doen waarbij mensen wel bewust worden gemaakt van het feit dat de medische aandoeningen effect kunnen hebben op een rij geschiktheid. Maar dat ze daar niet een hele vragenlijst in te vullen en dat hij niet allemaal

[0:23:36] per c doorverwezen zouden moeten worden als er

[0:23:40] als er bij een van de vragen invullen.

[0:23:43] Tot slot de

[0:23:46] internationale handhaving en het rijverbod daarvan zijn wij van mening dat het vooral een positief effect heeft in een in termen van rechtvaardigheidsgevoel dat als een buitenlander in nederland een boete krijgt dat hij die ook daadwerkelijk moet betalen.

[0:24:01] Het effect op de verkeersveiligheid verwachten we dat dat niet heel groot zal zijn want dat zou betekenen dat iemand het feit dat je moet betalen dat die zich daardoor ineens in nederland beter zal zij zal gaan gedragen en het is de vraag in hoeverre hij vaker in nederland overtredingen begaat. Wat het rijverbod betreft ook daar is het natuurlijk goed voor het rechtvaardigheidsgevoel, maar een reisverbod betekent helaas niet dat mensen niet zonder rijbewijs gaan rijden. Dus het effect van zijn rijverbod is ook niet alles zeggend.

[0:24:36] Tot slot kunnen we dan niets meer in nederland. Om de verkeersveiligheid te verbeteren. Wat wij in ieder geval op dit gebied van de geschiktheid nogmaals onderwerpen zien waar winst te behalen is, is in ieder geval op het terrein van alcohol en drugs. Europese commissie heeft al iets toegevoegd op het gebied van als er sprake is van alcohol afhankelijkheid alcoholslot wordt in nederland op dit moment ook opnieuw naar gekeken wordt ook genoemd in die regeling. Dus dat is iets waar wij een grote verwachtingen van hebben omdat dat blijkt dat dat effect heeft op de verkeersveiligheid positief effect en daarnaast zien we hebben verschillende signalen dat drugs in het verkeer aan het toenemen is in nederland. Maar daar weten we eigenlijk nog veel minder van dam over alcohol en daarom steunen we ook dat het ministerie. Het kabinet heeft genoemd dat een europees onderzoek naar rijden onder invloed van alcohol en drugs. Dat is inmiddels meer dan tien jaar geleden dat daar een groot europees onderzoek naar nodig is om daar meer over te weten te komen. Wat zijn de effecten op de verkeersveiligheid. En wat kunnen we daaraan doen.

[0:25:42] Dankuwel mevrouw david ze ook. Dan kijk ik naar de leden. Inmiddels is de heer crul van het cda ook aangeschoven hartelijk welkom.

[0:25:50] Ik geef gelegenheden de leden in de gelegenheid om een vraag te stellen. Ik kijk u ook aan en ik vraag u ook om aan te geven aan wie de vraag is gericht en dan doen we een vraag en een antwoord gelijk en vervolgens denk ik dat we misschien nog ruimte hebben voor een tweede ronde. Maar ik zie dat mevrouw dekker abdulaziz wil beginnen. Gaat uw gang? Ik denk dat het wel mag van uw collega's.

[0:26:11] Dagvoorzitter en dank aan de collega's heel snel vraag want ik moet ergens anders zijn voor het heel eventjes. Mijn vraag is aan eigenlijk alle want er werd er twee keer heb ik gehoord over de digitale rijbewijs en dat er waarborgen moeten zijn voor privacy en fraude en ik ben heel erg benieuwd wat voor waarborgen jullie zelf aan denken en ik denk gericht aan de anwb geloof. Dat is

[0:26:35] het ook of naar iemand anders heeft ook genoemd. Die twee heren die het genoemd hebben. En dan ga ik rennen. Maar ik ga wel terug luisteren naar het antwoord.

[0:26:42] Oké dank. Ik zou voordat degene die zich aangesproken op de anwb sowieso nog iemand ik volgens mij was dat de heer kuin. Maar dat ik niet zeker ook het waarschijnlijk meneer timmermans zijn. Nee nee maar dan begin ik bij de heer gaat uw gang.

[0:27:00] Ja, het een waarborg die wij het meest voor de hand liggend vinden is in eerste instantie naast een bestaande papieren variant ontwikkeld wordt, zodat je op een gegeven moment echter robuust betrouwbaar product hebt, want in alle omstandigheden werkt in alle landen aantoonbaar goed gecheckt is en dat je dan pas gaat zeggen van nou daar gaan we op een gegeven moment dat dat de primaire product wordt. Maar

[0:27:22] er zit dus alle schakels in de keten, waarbij het dit allemaal geregeld moet worden tussen landen en administratief, et cetera dat wij het in ieder geval niet zien zitten dat gewoon een soort harde overgang komt in op een gegeven moment

[0:27:34] die papieren variant nu om zeg maar hun geldigheid verliezen, speelt men dat een nederlands rijbewijs ook een identificatiemiddel is. Dus zitten wel meer dingen nog aan vast. Dus eerst naast elkaar als geheel goed werkt dan ook.

[0:27:49] Dankuwel zijn er nog andere mensen die hier een antwoord op willen geven. Behoefte hebben om te reageren. Meneer timmermans gaat uw gang.

[0:27:57] Ja. En daarmee is inmiddels negen jaar betrokken bij de totstandkoming van de iso norm die ten grondslag ligt aan het voorstel van de commissie.

[0:28:07] Het formuleren van iso norm betekent dat je telkens publiceert wereldwijd wat je ontwikkelt. En daar mogen alle experts in de wereld op reageren die aangesloten zijn bij normering instituut.

[0:28:19] Waarom heeft het zolang geduurd omdat het simpel en heel erg veilig moet. Dat hebben we nu bereikt. Dames zijn wij op. Ikzelf heel blij dat dat de europese commissie die norm heeft overgenomen, betekent ook dat je in één slag zevenentwintig lidstaten meegaat, maar ook amerika en australië en japan zijn betrokken bij de ontwikkeling van deze norm.

[0:28:40] Dat betekent dat je straks ook je rijbewijs mogelijk in die landen kunt gebruiken

[0:28:44] en ik lees in de voorstellen dat het fysieke rijbewijs,

[0:28:53] want er zullen landen in de wereld zijn die niet meedoen met een digitaal rijbewijs of een ander protocol.

[0:28:58] De hanteren

[0:28:59] en daar is het van belang dat je

[0:29:01] een andere visie rijbewijs mee.

[0:29:05] Er zit wel een belangrijke kantelpunt zit erin. Enige jaren na de acceptatie van deze vierde rijbewijsrichtlijn zal het digital by default, oftewel als je examen haalt krijg je een digitaal rijbewijs.

[0:29:20] En als je fysieke wil moet je dat nog even aangeven.

[0:29:23] Dat zou voor mensen die alleen voor digitaal gaan zou de kosten lager kunnen blijven en dat

[0:29:29] voordeel.

[0:29:30] Oke. Hartelijk dank. Meneer timmermans en uiteraard de heer westerman. Ik kijk naar de heer koerhuis meneer koerhuis. Om te beginnen gaat uw gang. Ja.

[0:29:38] Ik heb een aantal vragen om zal de is allereerst een stellen. Ja. Er werd gezegd hoe het cbr dat ik vertalen. Maar dat er veel administratieve lastendruk te verklaren is of te verwachten is vanuit die gezondheidsverklaring dat city te testen opzicht.

[0:29:55] Wij krijgen op een gegeven moment krijgen we de wet hier in de kamer.

[0:29:59] Wat kunnen wij als kamer gaan doen om die administratieve lastendruk te verlagen. Dus we hebben hebben hoeveel ruimte is er in die richtlijn? Wat zouden we moeten amenderen, bijvoorbeeld?

[0:30:09] Dankuwel dat als een vraag aan het cbr, mevrouw van orde.

[0:30:16] Wat denk ik. Belangrijk is is dat de huidige omschrijving van de self assessment

[0:30:23] zegt dat er op alle zestien onderdelen vragen moeten worden gesteld en dat houdt in dat die heel erg op de huidige gezondheidsverklaring gaat lijken en dat geeft een bepaalde administratie last de lastendruk

[0:30:36] en ik hoorde mevrouw davidsen van de software ook al even aangeven en we zijn ook bezig met een huidige stelselherziening

[0:30:43] met het ministerie waarin we eigenlijk aan het kijken zijn naar een meer risico gestuurde manier van testen

[0:30:49] en wat goed zou zijn om als kamerlid op te letten is eigenlijk op het moment dat we in nederland die

[0:30:57] deze richtlijn gaan implementeren

[0:30:59] dat wij kijken naar de de manier om risico gestuurd wel degelijk te testen, want daarmee hou je wel. Het belang van verkeersveiligheid in de gaten. Maar voorkom je onnodige lasten.

[0:31:12] Korte vervolgvraag. We moeten wel eerst even de microfoon uit dank dankuwel meneer koerhuis.

[0:31:16] Mijn vraag is eigenlijk altijd meteen erachteraan. Hoe gaat het in andere landen in roemenië. Hoe gaat hij dit dit soort dit soort?

[0:31:22] De test te doen. We gaan het vragen mevrouw van oort.

[0:31:26] Ik ga ik meteen ook zeggen dat ik niet weet hoe hoe dat in roemenië gebeurt. Maar ik als ik de vraag even wat ruimer interpreteert dan

[0:31:34] is ook wel het cbr heeft dat ook aangegeven dat het is. Het zijn minimale eisen die in de richtlijn worden gesteld. Dus hoe een lidstaat daar vervolgens mee omgaat, betekent wel dat er harmonisatie komt, maar dat het niet wil zeggen dat in elke lidstaat op dezelfde manier hiernaar gekeken wordt.

[0:31:50] En dan sluit ik wel aan bij de andere deskundigen die ook aangaf dat we in nederland al best wel voorop lopen.

[0:31:57] Dus dat de manier waarop wij het hebben ingericht. Al der maat van hoog niveau is dat we op een aantal punten niet heel veel hoeven te wijzigen

[0:32:06] en dat we denk ik als nederland moeten blijven kijken hoe we het risico gestuurd kunnen inrichten me in het in het belang van de verkeersveiligheid, zonder dat we daar een enorme lastendruk aan toevoegen.

[0:32:15] Ok dankuwel.

[0:32:17] De heer rahimi. Gaat uw gang?

[0:32:20] Dankuwel. Voorzitter voorzitter, ik kom je vanuit digitale zaken overigens vooral digitale sta ik op aan. Dus ik ben heel blij dat ik hier mag aansluiten.

[0:32:28] Daarom ook een vraag inderdaad over het rijbewijs in nederland voor die als id-bewijs gebruikt.

[0:32:35] Dus mijn vraag is wordt die ook bij in andere landen ook gebruikt. Je kan je rijbewijs natuurlijk hier binnenkomen dat in de kamer bijvoorbeeld

[0:32:44] en is hij al elders ook gedigitaliseerd in nee. En in andere landen in europa. Dus dat is een vraagteken.

[0:32:53] Oké dankuwel en die was gericht aan.

[0:32:56] Voor iedereen die zich geroepen voelt. Want ik weet even niet.

[0:33:00] Wie is heel gevaarlijk want dan ik kijk gewoon naar rechts en dan gaan we kijken wie daar antwoord op kan geven. De heer timmermans gaat uw gang.

[0:33:08] Er zijn een aantal landen in europa. Die zijn al bezig met digitale rijbewijzen bijvoorbeeld is denemarken. Maar die zijn begonnen zonder deze iso norm

[0:33:17] te accepteren of het implementeren. Dus die moeten straks de andere kant op

[0:33:22] oostenrijk is inmiddels ook begonnen en die heeft een wel conform deze iso norm ontwikkeld. Dus

[0:33:28] zodra deze vierde rijbewijsrichtlijn aangenomen zetten zij de knop om een hebben zij dus het digitale rijbewijs

[0:33:35] en de eerste vraag die daar vooraan gaan. Het identiteit functie van het rijbewijs. Dat is, voor zover ik weet in portugal het geval en in denemarken lijkt het er een beetje op. Maar het is een beetje de fase zoals het in nederland was voordat het een idee middel werd.

[0:33:52] Dus dat nog niet. De formele status, maar wel geaccepteerd in de maatschappij als een iedereen middel in dat

[0:33:59] oké dan mogelijk zijn. Dat is maar twee landen.

[0:34:01] Dankuwel. Ik zie een korte vervolgvraag is meer rahimi.

[0:34:05] Is dan dus eigenlijk ook gekoppeld aan. Meteen na een digitale identiteit.

[0:34:10] Bedankt vragen. Meneer timmermans. Ik begrijp.

[0:34:12] Dat men in nederland het voorbehoud willen maken om zelf na te denken welk middel het digitale identiteit is of het uberhaupt willen digitale identiteit.

[0:34:23] Dus het loskoppelen. De oorspronkelijk stond er een zin dat het fysieke en het digitale rijbewijs gelijk moesten zijn.

[0:34:30] Daar hebben we zijn nadere vragen over gesteld heb ik begrepen. En daarbij is gezegd dat

[0:34:35] voor wat betreft het rijbewijs gedeelte dus de rijbevoegdheid rij geschiktheid moet ie gelijk zijn

[0:34:41] en dus hoeft niet automatisch een idee. Inmiddels digitaal te worden.

[0:34:46] Ok dankuwel.

[0:34:48] Dan gaan we door naar de heer crul gaat.

[0:34:51] Dankuwel excuses dat ik wat later was. Ik kwam van een ander overleg. Ik heb een vraag wat met name gaat over de administratieve last die wat implementatie met zich mee kunnen brengen. Ik

[0:35:03] ik begrijp en ik zie ook dat we een bepaalde dingen doordat we het gelijktrekken juist efficiënter maken. Maar ik zie ook wel wat risico's en ik wil er even twee uitlichten en ik hoop dat er dan wat reflectie op kan kan komen en allereerst zijn dat die die parkeer overtredingen die vaak geen enkele relatie hebben met verkeersveiligheid. Maar die we nu wel uitwisselbaar gaan maken. Wat voor risico's voor eigenlijk. Wat voor wenselijkheid zit daar wat jullie betreft achter en de tweede is uberhaupt de de ongebreidelde uitwisseling van van gegevens te kunnen inzien van het register tussen lidstaten. Wat voor risico's kleven daar eventueel aan als er landen zijn die najaar

[0:35:48] daar wel heel vrijelijk toegang tot hebben.

[0:35:51] Tot zover voorzitter,

[0:35:52] En die vraag die was gericht aan

[0:36:02] de heer westerman voelt u zich geroepen om een antwoord op te geven van iemand anders dan mag ook.

[0:36:07] Wij vinden het belangrijk, maar wij wij kennen de details van van de de inhoudelijke administratieve

[0:36:14] betekenis daarvan. Ik weet niet of iemand van de buren iets meer over kan zeggen. Of komen steeds meer. Ja. Of.

[0:36:20] Helemaal geen probleem. Dan gaan we door naar meneer timmermans kijken of hij eerder.

[0:36:24] Dat risico bestaat wel in europese netwerk elkaar eens worden uitwisseling van rijbewijzen en

[0:36:30] kenteken informatie.

[0:36:32] Meeste landen zijn daarop aangesloten. Een aantal landen kiest daarvoor een rest per vergelijkbaar systeem voor uitwisseling van rijbewijs gegevens.

[0:36:41] Nederland is de ontwikkelaar en de beheerder van elkaar eens.

[0:36:46] In in europa wordt elke lidstaat geacht een zuiver register te hebben.

[0:36:53] Ik kan geen uitspraken doen over registers in andere landen. Ik weet wel dat wij in nederland heel

[0:36:58] blij zijn met het beschikbaar hebben van de gegevens. Het is wederkerig en dat maakt dus nu dit voorstel ook eigenlijk beter dan de voorgaande voorstellen.

[0:37:10] Wij hebben vragen die ik ook over wat wordt het dan nederlanders in het buitenland bevraagd

[0:37:16] en de andere kant hebben wij behoefte om buitenlanders die in nederland in overtreding begaan om daar ook informatie over te hebben. Dus het is die wederkerigheid maakt het uiteindelijk denk ik een goed voorstel.

[0:37:31] Dan kan ik zal veranderen. Anders. Ik heb.

[0:37:35] De gaat toelichten.

[0:37:37] Over de parkeer overtredingen. Wij hebben bij nadere navraag wel begrepen dat er dat het gaat om feiten die een relatie met de verkeersveiligheid hebben dus niet zeg maar die betalen van parkeerbelasting. Beetje een half uur te laat. Ben je auto bent hoe we dergelijks. Maar dat het meer gaat als zij op een gevaarlijke pik parkeert

[0:37:52] en daarmee verkeersveiligheid in gevaar brengt,

[0:37:55] maar dan nog de discussie over het milieuovertredingen met milieu zones. Die relatie zien wij nog steeds niet in van de aankomst betoog.

[0:38:04] Oké. Jazeker gaat mevrouw van orde.

[0:38:08] Misschien nog een kleine aanvulling met betrekking tot die uitwisseling van die gegevens over maatregelen. Dus het gaat over het uitwisselen van strafrechtelijke bestuurlijke maatregelen was cbr nemen we bestuurlijke maatregelen

[0:38:20] volgens mij ook als uitgangspunt goed om te gaan uitwisselen, ook vanuit het gevoel van rechtvaardigheid dat ik al even horen wat wel goed is om te weten is dat er nog geen harmonisatie plaatsvindt op die maatregelen.

[0:38:32] Dus dat door heel europa verschillende maatregelen bij verschillende overtredingen horen. Dus het overnemen van een dergelijke maatregel hoeft niet te betekenen dat die vervolgens ook effectief iets betekent in nederland. Dus dat nog als kleine toevoeging dat daar dus die harmonisatie niet opziet van deze richtlijn,

[0:38:51] Oké dankuwel. Meneer heeft nog een vervolgvraag hierop gaat gang.

[0:38:54] Ja. Dank. Het wordt mij al iets duidelijker. Zeker aan de hand van van de toelichting van de heer westerman die zeggen die nog wat nadere informatie kreeg. Maar ik probeer gewoon één of twee misschien zelfs wel drie redenen te bedenken waarom het uberhaupt nodig is dat lidstaten parkeerovertredingen met elkaar gaan uitwisselen. Wat is

[0:39:14] verkeersveiligheid en dat dat is dat is natuurlijk dan moet je zeggen. In het kader van overtredingen die de verkeersveiligheid bebouwing in geding brengen verkeers overtredingen zijn overwegend.

[0:39:26] Niet.

[0:39:28] Gerelateerd aan verkeersveiligheid en dat er bepaalde voorbeelden zijn waarin het wel zo is ongetwijfeld, maar laten we zeggen negentig procent niet.

[0:39:34] Dus ik zoek gewoon na één of twee redenen waarom dat dat nodig is.

[0:39:39] Oké dankuwel. We gaan even kijken of en wie daar behoefte aan heeft om te antwoorden en overigens als u zegt nou dat vind ik een politieke vraag hoeft dat niet niet dat dat zo is voor deze vraag. Maar het is aan u maar voelt iemand zich geroepen om te reageren.

[0:39:54] Meneer westerman. Wat ik net heb aangegeven dat eigenlijk wat je aangeeft van het merendeel speelt daar geen relatie met verkeersveiligheid. Dat zien wij ook niet.

[0:40:03] En ik je duidelijk definieert van het gaat om parkeren die de verkeersveiligheid in gevaar brengt

[0:40:10] dan zien wij in relatie daarmee in. Maar andere redenen waarom je die parkeer overtreding per c zou uitwisselen. Ja dan ga ik speculeren van financiële aard of iets dergelijks. Maar maar dat is een ander doel dan verkeersveiligheid.

[0:40:24] Oké dankuwel. We hebben nog steeds van volgende ronde. U bent niet verplicht een vraag stellen. Maar ik begin bij de heer koerhuis meneer koerhuis.

[0:40:32] Ja, we meemaakt. Het punt dat voorkomen moet worden dat fossiele bestelautos meer lading kunnen meenemen. Als gevolg van die ruimere gewichtsklasse is mijn vraag meteen hoe moeten we dat voorkomen en is niet geregeld in de richtlijnen. Hoe moeten we dat een amenderen zichtbaar?

[0:40:52] Dankuwel meneer buisman. Ja. Ik denk eigenlijk conform wat in onze in ook het betoog van de van de bovag wordt aangegeven dat je dat in duidelijk definieert. Het gaat om extra gewicht wat nodig is voor de aandrijving van het voertuig. De duurzame aandrijving en het moet niet resulteren in een vergrote laadvermogen van een traditionele brandstof voertuigen die met een slimme toevoeging of een andere brandstof in de tank

[0:41:15] opeens daarvoor in aanmerking komt in heel veel meer gewicht mee mag mag nemen. Dus ik denk dat dat echt op de definitie uitkomt en dat.

[0:41:23] Oké dankuwel. Meneer koerhuis gaat uw gang?

[0:41:26] Ja of of de of de anwb indicatie heeft of dit dit europees geregeld gaat worden in de discussies die daar spelen of dat we dat hier moeten regelen.

[0:41:40] Het voorstel is in ieder geval op europees niveau uiteraard om dit te gaan doen in onze zorg is dat die definitie nog niet strak genoeg is en ruimte voor interpretatie

[0:41:50] oud en dat deelt minder.

[0:41:57] Misschien in aanvulling dat de inschatting nadat je het op europees niveau beter moet regelen. Want je kan het daarna nationaal wel wat beter regelen. Maar er is het in andere landen alsnog niet goed geregeld.

[0:42:14] Excuses, excuses, mevrouw dekker, abdulaziz, geen behoefte, geen probleem. Dan gaan we door naar de heer rahimi.

[0:42:22] Dankuwel. Voorzitter voorzitter, de heer timmermans gaf aan het visitekaartje blijft een id-bewijs

[0:42:29] maar digitaal kaartje je mobiel niet

[0:42:32] klopt dat?

[0:42:34] Dankuwel.

[0:42:36] Ik heb begrepen dat nederland zich daar zelf een keuze wilt voorbehouden of dat wel of niet een id bewijs wordt. Dus dat zou kunnen worden.

[0:42:45] Het zou kunnen betekenen dat het niet wordt.

[0:42:49] Oké. Meneer jimmy nog

[0:42:52] duidelijk.

[0:42:53] Na een korte vervolgvraag een tijd geleden stonden in het artikel over dat europa een digitaal rijbewijs wil ontwikkelen. Hoe kijkt u daarnaar dat het europa vanuit europa ontwikkeld wordt of dat elk land zelf onze over hoe ziet u dat zelf dat wij het zelf ontwikkelen of europa.

[0:43:13] De heer timmermans,

[0:43:14] Ik denk dat in dit geval het een zegen is dat europa dat doet en daar ook termijnen aangenomen koppelt worden want dan op enig moment kunnen we in elk land van europa met het digitale rijbewijs rijden

[0:43:25] als elk land het wiel gaat uitvinden en tenen iso normen en andere een andere norm gaat hanteren. Dan zijn die rijbewijzen niet interoperabel. En dan ben ik mijn antwerpen, de functie van mijn digitale rijbewijs kwijt

[0:43:38] dat samenwerken.

[0:43:41] Oké dankuwel dankuwel geen behoefte. Er is altijd als een leden zijn die nog behoefte hebben aan een vraag hoeft niet mag wel

[0:43:51] koerhuis.

[0:43:53] Ja ik vind ja ik vind de jaar dat inderdaad. Ik heb hetzelfde artikel gezien als de heer rahimi europa komt met het digitaal rijbewijs. Ja ik begrijp dus nu maar eens een beetje de de positie van nederland blijkbaar in brussel dat we zeggen van nou daar willen we een voorbehoud op hebben. Wij willen graag dat dat er wel een europees rijbewijs komt met dat die digitaal blijft zichtbaar tot ieder land de keuze heeft om sorry dat die fysiek blijft dat dat gelijkgetrokken worden met dat ieder land zelf mag kiezen of u ook dat digitale deel implementeert. Zo kun je toch nog wel dus overal dezelfde iso normen hanteren. Volgens mij kan het kan ik met een digitaal rijbewijs in belgië en duitsland rijden maar dan dan niet in nederland. Daar moet ik mijn visitekaartje mee hebben. Of heb ik het niet goed begrepen. De vraag van de heer timmermans.

[0:44:40] Meneer timmermans.

[0:44:41] Zoals het nu in de voorstellen staat, zal een x-aantal jaar na implementatie van de vierde rijbewijsrichtlijn

[0:44:47] elk europees land een digitaal rijbewijs op basis van de iso achttien, dertien norm moeten hebben ontwikkeld

[0:44:54] en een paar jaar daarna dan is die de standaard. Maar dus drie of vier jaar na de implementatie van deze

[0:45:01] via de rijbewijsrichtlijn zal elk europees land digitaal rijbewijs waarbij frankrijk. De nederlandse kan uitlezen. Nederlandse de portugese en die werken allemaal samen met die leveren allemaal het zelfde resultaat.

[0:45:16] Ok dankuwel.

[0:45:17] De gunstige in amerika wordt dezelfde norm hanteert

[0:45:21] we straks een biertje mee bestellen.

[0:45:23] Doe maar

[0:45:24] dank mevrouw dekker abdulaziz.

[0:45:27] Ja. Voorzitter dank dacht als er toch tijd is.

[0:45:29] Ik even doorvragen u dat biertje worden.

[0:45:34] Dat dan weer niet. Dus ik hoor na vier jaar na het implementeren van een vierde rijbewijsrichtlijn wordt het digitale rijbewijs aan standaard en diegene dan die geen smartphone hebben. Wat moeten die dan.

[0:45:50] Aanvragen. Meneer timmermans.

[0:45:53] Die kunnen gewoon een en card bestellen.

[0:45:57] Want die blijft ook geldig.

[0:45:59] Oké

[0:46:00] dankuwel.

[0:46:02] Het is tien uur of zes. Ik zie dat de leden eigenlijk zo goed als door de vragen heen zijn. Dat betekent dat uw toelichting zeer helder was. Dank voor de beantwoording van de vragen van de leden

[0:46:13] en u bent allemaal vanavond een in de thuis constateer ik dan maar dank iedereen die deze zittingen bijgewoond digitaal meegekeken. De ondersteuning.

[0:46:21] En uiteraard onze griffier.

[0:46:23] En ik wens iedereen fijne avond.