Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Curriculum funderend onderwijs en Masterplan basisvaardigheden

[0:00:03] Goede morgen. Welkom bij het nota overleg van de vaste commissie voor onderwijs, cultuur en wetenschappen. Aan de orde is het curriculum funderen in het onderwijs en het masterplan basisvaardigheden. Ik heet de minister en zijn ambtenaar. Er zijn er nog meer in huis, schat ik zomaar in ambtenaren van harte welkom. Zo ook de mensen op de publieke tribune en degene die elders dit debat zullen volgen en uiteraard mijn collega's en onze onvolprezen griffier die niet de rivier van deze commissie is maar die ook meewerkend voorman is dat valt te mooi.

[0:00:38] Zie gewoon even bij die hele fijne commissie dit zeven mag doen want het is een fijne commissie. Dat is ook de reden dat we vandaag op maandag vergaderen. Want dat is namelijk mijn verzoek, want anders had ik dit debat niet kunnen voeren, dan wacht ik het ook nog. Voorzitter, waar ik zal u niet teleurstellen. Ik zal ook nog woordvoerders zijn

[0:00:57] want we vinden er wat van nou dat allemaal gezegd hebbende is de nota overleg. Dat betekent dat er afhankelijk van de fractie grote spreektijden zijn

[0:01:07] en ja dat is sommige van mijn collega's wat rauw op het dak gevallen want ze hadden in een andere voor meer spreektijd gehad dan nu. Dus dat is mijn manier om mijn dankbaarheid te tonen is dat ik de klok niet al te streng in de gaten zal houden, beloof ik

[0:01:23] goed dat nogmaals gezegd hebbende, geef ik als eerste het woord aan mevrouw paul van de vvd.

[0:01:29] Voorzitter, dankuwel en ik moet zeggen toen ik de spreektijden zag toen schrok ik want ik dacht tien minuten wou ik zal mijn best doen u in die tijd goed bezig te houden. Maar goed. Het vullen van de tijd is geen doel op zich. Voorzitter, naast de opvoeding thuis is het vooral het onderwijs dat kinderen voorbereid op volwaardig meedoen in de maatschappij en de beste voorbereiding op die maatschappij is goed kunnen lezen, schrijven en rekenen.

[0:01:54] Helaas is het met de beheersing van deze basisvaardigheden slecht gesteld. De staat van het onderwijs maakt hier wederom gewag van en dat de zorgen groot zijn en breed gedeeld worden werd afgelopen week ook duidelijk uit alle mediaberichten en het rondetafelgesprek van afgelopen woensdag. De minister wil via het masterplan basisvaardigheden. De focus in het onderwijs terugbrengen op rekenen en taal.

[0:02:17] De vvd-fractie steunt dit van harte. Want goed kunnen lezen, schrijven en rekenen biedt elk kind een solide basis om het beste uit zichzelf te kunnen halen.

[0:02:27] Focus op basisvaardigheden betekent tegelijkertijd ook scherpe keuzes maken en scholen met een heldere op boodschap op pad sturen basisvaardigheden niet op orde dan ook geen tijd voor extra's.

[0:02:40] Dit klinkt misschien streng. Maar ik denk dat een hoop leraren opgelucht ademhalen want de groeiende kritiek die ik beluister en ook lees vanuit de beroepsgroep zelf over de talloze project weken, lespakketten en leuke activiteiten die ze moeten organiseren, spreekt boekdelen al die bijkomstigheden zorgen ervoor dat er te weinig tijd wordt besteed aan taal en rekenen, en dit is niet goed. Daarom vraag ik de minister te onderzoeken hoeveel tijd er gemiddeld waaraan wordt besteed op school en of dit anders is voor scholen die goed presteren dan voor scholen die minder presteren. Hoeveel tijd lekker weg en hoe kan de minister dit verhelpen?

[0:03:16] Voorzitter, we kunnen niet meer uren in een dag toveren, maar wel vaststellen wat het minimumaantal uren voor basisvaardigheden moet zijn en andere zaken schrappen en hiermee samenhangend het benutten van bewezen effectieve methode, verhoogde kwaliteit voorkomt verspeelde energie en bespaart dus ook tijd. Waarom zouden we eigenlijk toestaan dat scholen bewezen effectieve methode terzijde schuiven. Ik vind het al heel lang een vreemde zaak en het ronde tafelgesprek van vorige week heeft me volledig gesterkt in mijn opvattingen.

[0:03:48] Voorzitter, ik vraag de minister met klem of het al dan niet toepassen van bewezen effectieve methode meegenomen kan worden in het inspectie kader en dat het niet toepassen consequenties heeft. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs en dus de leerlingen ten goede

[0:04:04] voorzitter in het coalitie.

[0:04:07] Volgens haar oudshoorn.

[0:04:10] Wie meneer kwint?

[0:04:11] Ja dat was ik inderdaad dankuwel. Voorzitter, ik had ik had er een vraag over we in het verleden heeft de sp wel eens voorgestemd voorgesteld. Die zou eigenlijk onderdeel moeten maken van de bekostiging voorwaarden

[0:04:22] dat je als school niet gedwongen wordt om bepaalde manier les te geven, maar wel moet kunnen aantonen met wetenschappelijk onderzoek op basis waarvan je gekomen bent door te kiezen voor een bepaalde manier van lesgeven. Tot nu toe is het nooit gelukt om daar een kamermeerderheid voor te vinden want dat vonden we de vrijheid van onderwijs tot vonden ze juli de meerderheid de vrijheid van onderwijs begrijp ik het nou goed dat dat er met de vvd echt wel te praten valt over de mogelijkheid om die die wetenschappelijke onderbouwing van het lesgeven

[0:04:51] om die ook onderdeel te maken van die financieringsvoorwaarden.

[0:04:54] Mevrouw paul.

[0:04:55] Ik ben wel bereid daarnaar te kijken want ik vind het wat ik wat ik ook zeggen ik vind het ontzettend vreemd dat als er bewezen effectieve methoden beschikbaar zijn. Waarom je die niet zou gebruiken. Dat is zeker met de werkdruk met de noodzaak om het niveau op een hoger peil te brengen is dat is het eigenlijk een hele vreemde zaak. Dus ik heb een beetje omfloerst gezegd van als je niet gebruikt moet dat consequenties hebben. Dat zou in die richting kunnen kunnen zitten.

[0:05:26] Meneer kwint nog verder. Meneer peters, cda,

[0:05:35] Dankjewel. Voorzitter, dat het mooi liberalen en socialisten elkaar vinden als het gaat om de vrijheid van onderwijs. Een mooi, maar dat dat terzijde. Wat ik zou het niet beter zijn, vraag ik via de voorzitter aan mevrouw om te denken ze om scholen te vragen te stoppen met bewezen ineffectieve methodes.

[0:05:52] Dat lijkt me makkelijker design ook aantoonbaar want we hebben een aantal van die van die methodes we in de ronde tafel gebruikers bijvoorbeeld het woord huppelen te rekenen. Ik stel me dan ook al voordat bijvoorbeeld meneer bisschop met als onderwijs ervaring geeft in huffelen te rekenen met goed huffelen te rekenen werkt niet. Dat weten we. We doen. Sommigen doen want toch

[0:06:12] is het nou niet makkelijker, effectiever en iets sympathieker om te zeggen laten we nou eens vragen aan het onderwijs om te stoppen met bewezen effectieve methodes in de woorden van professor kist naar drie keer bewezen dat het niet werkt dan werkt het niet het geen vierde keer proberen in plaats van dat we weer van alles gaan bedenken om te gaan omschrijven. Wat is nou bewezen effectieve niet en zo scholen helemaal over de zeik te helpen met sturen bij spreadsheet vanuit den haag.

[0:06:36] Mevrouw paul.

[0:06:38] Dagvoorzitter en dank aan de heer peeters voor die vraag. Kijk daar moet daar zou je moet mee moeten beginnen want dat is de kortste klap op het moment dat methoden worden toegepast, waarvan aantoonbaar is dat ze gewoon niet werken dan moet je dat niet toestaan dan dus daarmee stoppen. Daar begint het mee. Maar vervolgens de de het pad dat de heer kwint aangaf is is dan een tweede stap.

[0:07:05] Meneer, peters,

[0:07:07] Ja. Voorzitter, kijk, het punt. Natuurlijk is dan kijk even rond de tafel dat professor bosma zich de wetenschap is niet zo eenduidig als wij vaak denken. Dus als de wetenschap eenduidig was die zich deze dingen werken en de rest werkt niet. Dan ben je natuurlijk dan heeft u helemaal groot gelijk. Alleen het punt is dat ze dat op die manier zo keihard helemaal niet kunnen zeggen en dat je dus wanneer vanuit den haag met een. Ik ben bang voor ik dan vraag ik via de voorzitter of mevrouw paul die mening deelt dat als wij vanuit spreadsheet gaan bepalen wat wetenschappelijk verantwoord is, terwijl de wetenschap er zelfs nog niet eens helemaal over eens is dat we dan iets een beerput lostrekken waar waar de honden geen brood van lusten. Dus dat ik zou zeggen laten we dan in ieder geval zeggen wat niet werkt, weten we en laten we daar dan in ieder geval mee beginnen voordat we weer iedereen over de zeik.

[0:07:53] Paul.

[0:07:54] Ik ben het daarmee eens.

[0:07:57] Meneer beertema.

[0:07:58] Het is wel heel interessant wat mevrouw paul van de vvd en u te berde brengt dus ook terecht dat de sp hierop aanslaat en niet alleen de liberalen en de socialisten die hier helemaal enthousiaste worden de populistisch sluiten zeggen want het is deze populist natuurlijk die als eerste een motie indiende om voor het nationaal programma in ieder geval die eveneens beest methodes te gebruiken. En toen barstte hele vragen over artikel drieëntwintig vrijheid van onderwijs is eigenlijk niet naar voren gekomen.

[0:08:29] Mijn vraag aan mevrouw powers. Ze opent nu wel een doos van pandora zou ze het ook willen uitbreiden naar de stichting voorwaarden van nieuwe scholen. Want voor een paar maanden of vorige maand of zo is er weer een basisschool gestart op op basis van de meest waanzinnige vrijblijvende didactische uitgangspunten dat kinderen zelf alles bepalen en zo. Het is. Het was een hawre om te lezen. Vermeende heeft het waarschijnlijk ook nog meegekregen kunnen we kunnen we dat.

[0:09:03] Van mening, dat.

[0:09:05] Moeten we daar zal ik zal niet precies wat u daarmee bedoelt het doorsturen. Maar is het de moeite waard om ook daarnaar te gaan kijken wat de vvd betreft,

[0:09:13] Ja mevrouw paul.

[0:09:15] Nou dat zijn dat gaat op dit moment een stap te ver. Ik kan dat niet helemaal beoordelen en ik vind het juist de kunst dat gevoel had ik ook naar ronde tafelgesprek van afgelopen woensdag. Er is. Je kunt er van alles bij slepen. Maar daar maak je het alleen maar vager en ingewikkelder, terwijl er nu een aantal zaken zijn die we echt gewoon op korte termijn kunnen doen en dat moeten we doen. En mocht dat aan de orde zijn om in de toekomst nog breder te kijken. Prima, maar laten we het op dit moment niet ingewikkelder maken dan nodig is.

[0:09:47] Dat zeg ik via de voorzitter tegen de heer.

[0:09:50] Gaat u verder? Met uw betoog?

[0:09:52] Dagvoorzitter in het coalitieakkoord is ook digitale geletterdheid aangemerkt als een basisvaardigheid en ik weet daar hebben we de vorige keer nog wat discussie over gehad en het curriculum. Hiervoor wordt nu ontworpen en ik hoor graag van de minister. Wat de laatste stand van zaken is de snelle opkomst van kunstmatige intelligentie in het afgelopen halfjaar heeft wat de vvd betreft relevantie alleen maar vergroot.

[0:10:14] We moeten onze kinderen immers weerbaar maken. Kan de minister toezeggen dat zowel omgaan met artificial intelligence bijvoorbeeld het herkennen van gemanipuleerde content zoals foto's en teksten als gebruik maken van i hoe benut om beter te leren aan bod komt op scholen.

[0:10:30] In die context ben ik ook benieuwd hoe de minister ervoor gaat zorgen dat het curriculum actueel blijft, terwijl de digitale wereld voortdurend en ingrijpend veranderd. En hoe gaan de eisen van digitale vaardigheden straks landen in het voortgezet onderwijs voorziet de minister een apart vak of integratie bij andere vakken.

[0:10:49] Ik heb hier zelf een interruptie. Meneer kwint, zou u heeft het voorzitterschap?

[0:10:52] Ik zal proberen dit in goede banen te handhaven,

[0:10:55] De houd het kort. Zeker.

[0:10:59] Worden aan.

[0:10:59] De heer van mijn vraag aan mevrouw paul zei als eerste zin van dit blokje even acht bijna achteloos van de minister schrijft in zijn brief digitale vaardigheden ook een basiswaarde een vaardigheid is.

[0:11:12] Daaruit maak ik niet op wat mevrouw paul daar eigenlijk van vind ik wil wel zeggen wat ik ervan vind en zijn ze ook haar betoog begonnen met taal en rekenen

[0:11:21] wat echt de basis basisvaardigheden zijn. Daar ging de vorige discussie ook over die volgende eindigt met de conclusie dat dat zo is en ik zie nu een sluipend proces waarin er van alles nog meer basisvaardigheden wordt, is mevrouw paul het met mij eens dat er maar twee basisvaardigheden in nederland zijn sen taal en rekenen taal en rekenen, taal en rekenen en dat we daar nu eens op in moeten zetten.

[0:11:43] Mevrouw bouwen? Bent u het daarmee eens?

[0:11:46] Ik heb even ik heb even wat meer tekst nodig. De basis basisvaardigheden zijn. Wat mij betreft inderdaad taal en rekenen. Maar de heer van meenen weet heel goed. Daarom refereerde ik niet aan een brief van de minister, maar aan het coalitieakkoord waarin we afspraken hebben gemaakt over de basisvaardigheden waarbij waarbij heel nadrukkelijk is gezegd die digitale vaardigheden digitale geletterdheid valt daar ook onder en ik zie best wel dat er een een verschil is in die ranking om het zo maar te zeggen maar ik vind dat we niet naïef moeten zijn, want op het moment dat we die digitale geletterdheid parkeren en zeggen nou daar komen we over tien jaar of vijf jaar of twintig jaar wel en toe dan zijn we verkeerd bezig want die ontwikkelingen gaan keihard en kinderen worden dagelijks mee geconfronteerd en ik vind het heel belangrijk. De vvd vindt het heel belangrijk dat we kinderen goed toerusten om daarmee om te gaan.

[0:12:36] Meneer van meenen via het coalitieakkoord ook belangrijk.

[0:12:38] Jawel vind ik zeker belangrijk, maar ik terecht er toch iets andere conclusie uit. Dat zie je wel vaker gebeuren en dat sluit ook aan bij de debatten die we hier eerder over gehad hebben. Want inmiddels staat de tijd niet stil en zijn we begonnen met een masterplan basisvaardigheden en ik zie nu zal er straks in mijn eigen tekst ook op ingaan dat er ook al een vermenging komt van waar het geld aan te besteden is, want er is niet alleen betaalrekening als een school kiest voor banen voor digitale vaardigheden voor burgerschap is het ook allemaal goed voordat we hebben er is heel veel wat mensen belangrijk vinden ook wat ik belangrijk vind. Maar ik denk dat de kern is dat we eerst zorgen dat kinderen taal rekenen leren en dan kunnen ze de rest leren en niet laten we het allemaal weer eens tegelijk doen want dan komen we in curriculum, twintig, tweeëndertig benoeming narigheid allemaal verder mag eten. Dat wilde ik even gezegd hebben graag uw reactie.

[0:13:31] Mevrouw voorzitter, volgens mij zit die volgorde er ook in. Dus ik betwist niet dat taal en rekenen. Nee ik zeg dat taal en rekenen het aller allerbelangrijkste zijn. Maar daar vrij snel achteraan komt een aantal andere zaken.

[0:13:47] Wilt u uw betoog? Onder leiding van de heer van meenen?

[0:13:49] Ja zeker, mevrouw paul gaat uw gang?

[0:13:53] Voorzitter, buiten kijf staat dat het aanleren van basisvaardigheden begint bij goed opgeleide leraren als ouders moet je ervan uit kunnen gaan dat de leraar van je kind goed is in rekenen en taal en dat ook kan overbrengen. De overheid heeft daar enkel heeft daar echter geen enkele grip op pabo's beslissen zelf hoe hun curriculum eruitziet. En hoeveel tijd ze aan basisvaardigheden besteden. Wat de vvd betreft moet dat anders. Ik pleit daarom voor een landelijk vastgesteld, curriculum en centrale eindtoets voor rekenen en taal die elke pabo student aan het einde van zijn opleiding moet behalen.

[0:14:26] Die eindtoets gaat dan zowel over de beheersing van de basisvaardigheden als het lesgeven in die basisvaardigheden. En wat mij betreft gaan leraren bepalen hoe dat curriculum op die lerarenopleiding eruit moet zien want zij weten het beste welke vaardigheden in de onderwijspraktijk nodig zijn. Graag een reflectie van de minister op mijn voorstel. Voorzitter, het curriculum op de pabo is momenteel al overvol en we verwachten heel veel van leraren maar durven niet altijd heldere keuzes te maken en proppen van alles in de opleiding scherpe keuzes maken en durven schrappen is dus het devies op sommige lerarenopleidingen zijn studenten bijna meer aan het reflecteren dan aan het leren. Als we dit zo laten. Voorzitter, dan hebben we straks meesters en juffen die heel goed kunnen reflecteren. Maar kinderen niet kunnen leren rekenen of lezen

[0:15:16] dat leerlingen de basisvaardigheden slecht beheersen komt echt niet alleen door de lerarenopleiding. Maar die lerarenopleiding kan wel een sleutelrol vervullen in de oplossing ervan.

[0:15:27] Voorzitter, ik rond af.

[0:15:30] Momenteel wordt het curriculum voor burgerschapsonderwijs ontwikkeld. We krijgen ongetwijfeld op een later moment meer te horen over de voortgang voor. Nu ben ik benieuwd naar de status van de afspraak. Daar komt ie weer manier van meenen in het coalitieakkoord om anti-democratisch lesmateriaal te verbieden en ik hoor ook graag van de minister. Hoe het staat met het toezicht op informeel onderwijs.

[0:15:53] Voorzitter, dankuwel. Er is nog een interruptie voor u van mevrouw westerveld.

[0:15:56] Groenlinks,

[0:15:57] Ja. Dankuwel. Voorzitter, want we hoorden mevrouw paul van de vvd een heel aantal keren scherpe keuzes

[0:16:04] zeggen dat wordt herhaalde zich een aantal keer en ik vraag me af wat gaat er dan minder doen want we hebben dit debat vaker gevoerd. We hebben het ook gehad over de overladen heid van het curriculum. En toen was ook telkens koninklijk kwam deze vraag op tafel. Dus wat gaan we minder doen. Paul ten aanzien ik het laatste ten aanzien van de lerarenopleiding denk ik dat het heel belangrijk is om een aantal zaken waar nu heel veel tijd aan besteed wordt, is inderdaad het reflecteren op eigen gedrag over allerlei zaken filosoferen. Dat is best nuttig, maar dat zou je een stuk minder kunnen doen waardoor je tijd vrijmaakt om aan die basisvaardigheden te besteden als het gaat om het het onderwijs op scholen. Dat noemde ik ook al even in mijn betoog in algemene zin. Als je ziet wat wat leraren op hun dak krijgen en ik las een tijdje terug een post op blinkt in waarin een leraar verzuchtte van mag ik alsjeblieft gewoon lesgeven. Dat ging over pannenkoeken. Dag kerstmis pasen allerlei andere vrolijke heden carnaval. Het is allemaal leuk. En natuurlijk wil je ook dat kinderen een leuk aanbod krijgen. Maar daar kun je nog behoorlijke inschatten daarnaast allerlei project weken lespakketten waar scholen mee worden overladen. Ik denk dat heel belangrijk is dat je kijkt hoe je daarin kunt snoeien om ruimte vrij te maken voor die basisvaardigheden.

[0:17:31] Westerveld.

[0:17:33] Dank voor het antwoord. Nu is natuurlijk wel zo dat heel erg veel van de zaken die mevrouw paul noemt dat zij niet de zaken. Daar kiezen scholen zelf voor en horen ook wel vaak van leerkrachten terug dat bijvoorbeeld bepaalde lespakketten. Waarom gebruik zijn die omdat die bijdragen aan hun lesmethode. En wat ze kinderen willen overbrengen. Soms neemt het werk uit handen op het moment dat je een gastdocent inschakelt in de vvd al vaker voor horen over horen. Pleiten. Maar als ik dan ook in het vvd verkiezingsprogramma. Kijk dan zie ik dat ook de vvd alleen maar meer wil op scholen aandacht voor digitale vaardigheden zijn uw verkiezingsprogramma, burgerschap, scholen moeten vervangende opvang regelen op het moment dat de buitenschoolse opvang niet toegankelijk is. Het collega's van u pleit voor meer bewegingsonderwijs. Dus vandaar dat ik me afvraag wat is nou het verhaal van de vvd moeten al die zaken wel geregeld worden of moet echter focus gaan naar taal en rekenen. Zoals ik mevrouw paul hier maar ook in de krant hoorden betoog.

[0:18:33] Ja. Voorzitter, die focus moet absoluut naar taal en rekenen en ten aanzien van die andere zaken. Mevrouw westerveld zegt heel terecht. Die kunnen bijdragen aan datgene wat wat scholen wat leraren willen overbrengen aan kinderen en dus ook aan het aan de kwaliteit van het onderwijs. Maar wat ik merk is dat veel mensen in het onderwijs veel leraren denken dat heel veel van die zaken verplicht zijn en zich zich dus ook verplicht voelen die druk ervaren om dat allemaal maar te doen. Dus ik denk dat heel belangrijk is dat we dat signaal geven dat dat niet zo is en dat scholen daarin ook keuzes mogen en moeten maken. Dus ik ga niet op die stoel van van die scholen zitten maar ik denk dat heel belangrijk is dat we in ieder geval vanuit hier het signaal geven van het allemaal leuk en aardig waar heel veel zaken zijn niet verplicht. Die worden gedaan omdat mensen denken dat het verplicht is.

[0:19:28] Tenslotte, mevrouw westerveld,

[0:19:30] Voorzitter, volgens mij moeten we leerkrachten niet niet onderschatten en ik vind ook dat in dit verhaal een aantal tegenstrijdigheden zitten of we zeggen de leerkracht die bepaalt in de klas. Wat er gebeurt of inderdaad vanuit hier bepalen wij waar de wat een leraar moet doen. Maar het kan natuurlijk niet niet en en maar voorzitter dan mijn vraag zou het ook zo kunnen zijn dat de dalende prestaties op het gebied van de basisvaardigheden misschien te maken hebben met een lerarentekort misschien te maken hebben met het feit dat ik hier kabinetsbeleid jarenlang was dat we leraren te weinig betaalde dat ze teveel uren moesten maken en dat we je allerlei zaken van hen vroegen en dat het ook vvd beleid was.

[0:20:10] Mevrouw paul.

[0:20:12] Voorzitter, natuurlijk heeft te maken met het lerarentekort ook en daar hebben we in andere debatten uitgebreid met elkaar over van gedachten gewisseld. Mevrouw westerveld legt het nu allemaal op het bordje van partijen die jarenlang de verantwoordelijkheid hebben genomen om een aantal zaken voor elkaar te krijgen en overigens in deze periode veel geld richting. Het onderwijs hebben gestuurd terecht

[0:20:36] naar de salarissen en een hoop andere zaken. De het lerarentekort heeft ook te maken met de vergrijzing. Je ziet het in andere sectoren in de zorg in in de techniek op allerlei vlakken zie je dat er een tekort is aan mensen

[0:20:51] en ik denk dat het onze taak is om te kijken en dat is wat we volgens mij in dit debat ook doen van waar leggen wij de focus op, zodat de leraren die op dit moment in het onderwijs zitten ook met verve datgene kunnen doen waar de grootste behoefte aan is en dat tegelijkertijd door daar die focus op te leggen. Mensen die nog niet in het onderwijs zitten maar denken van hey. Mooi. Daar wil ik een bijdrage aan leveren dat we die weten te verleiden om in dat mooie vak te stappen.

[0:21:19] Dankuwel. Nog een vraag van de heer kwint voor u.

[0:21:22] Ik sloeg aan op de opmerking van mevrouw paul ter zuivering. Ik wil niet gaan voorschrijven van scholen niet moeten doen. Volgens mij deed zijn namelijk vorige week wel toen ze bij wmo, tv zat ik natuurlijk een echt een ochtend mens. Ik zie ik kijk ik volg dat allemaal. En daar zei mevrouw paul. Ja. Nee. Ja, we hebben we gaan er misschien niet over. Moet je wel minder geschiedenis gaan doen en dat schoot me een beetje een verkeerde keelgat omdat ik denk dat dat getuigt van een gebrek aan inzicht in wat geschiedenis kan bijdragen aan bijvoorbeeld de leesvaardigheid van van leerlingen. Als je dat met met rijk dat we bespreken vandaag ook tenminste het niet heel vaak langskomen,

[0:21:59] maar een reactie van de minister op bij bijvoorbeeld het onderzoek, gebrekkige onderzoek, maar wel belangrijk over de kennis die nederlandse leerlingen hebben over bijvoorbeeld de holocaust

[0:22:10] wil de vvd nu echt dat er op basisscholen minder aandacht wordt besteed aan aan onze gedeelde geschiedenis.

[0:22:17] Mevrouw paul.

[0:22:19] Voorzitter, dank het was vroeg op de ochtend en ik had nog maar beperkt kopjes koffie gedronken. Ik was zelf ook niet helemaal tevreden met wat ik op dat moment zei want en ik heb geprobeerd dat te corrigeren direct door te zeggen van dat moet in samenhang bekeken worden en ik wil eigenlijk niet op die stoel. Ik vind het zelf geschiedenis ongelooflijk belangrijk

[0:22:41] om alle redenen die die de heer kwint ook noemde, en daarom

[0:22:46] beleid ik er ook voor dat je in eerste instantie. Dat is wel het signaal dat wij kunnen geven. De zaken die die niet tot de essentials behoren dat je die in ieder geval gaat schrappen en vervolgens gaat kijken wat is er dan nodig om gewoon een goed aanbod en een gericht aanbod aan aan die kinderen aan te bieden.

[0:23:03] Volgens mij niet eens worden volgens mij zijn knikken. Oh, ik wil er verder niet verhinderen dat.

[0:23:10] Ik was ik was aan het afronden. Maar voorzitter, ik heb ik heb tien minuten en ik wil.

[0:23:15] Maar toch gewoon gebruikmaken van de tijd.

[0:23:17] Ik heb voorzitter, maar ik wil daarbij vragen of u mij toestaat om heel kort het woord tot u te richten. Voorzitter, lieve paul, want dit is het laatste debat dat wij samen voeren. Dit is het laatste debat van jou hier in de tweede kamer en ik vind dat we daar. Ik wil er in ieder geval heel even bij stilstaan want het is een bijzonder moment. We hadden het net al over het coalitieakkoord in de aanloop naar het coalitieakkoord hebben jij rene peters gert jan segers. Heel nauw met elkaar samengewerkt. Ik heb je een goed leren kennen. Het grappige was dat toen ik daarmee aan de slag ging dat er diverse collega's waren die zeiden nou sterkte en sterkte en sterkte en ik zijn. Je bedoelt niet sterk die je bedoelt. Succes succes daarmee. Maar dat knop die ik in mijn oren. Dus ik was in eerste instantie in onze samenwerking best wel op een keer griffie. Want ik dat jij mensen gaan we niet zomaar sterkte wensen de grap is paul dat ik hoe alert en hoe ik ook op mijn qui-vive was. Ik heb eigenlijk nooit kunnen ontdekken waarom ik precies sterkte nodig gehad want ik heb met ongelooflijk veel plezier met je samengewerkt. We hebben bijzondere dingen meegemaakt in de aanloop ook naar naar het coalitieakkoord. We hebben waar we uiteindelijk mooie dingen voor elkaar hebben gekregen. We hebben bij nacht en ontij zoemt gehad. We hebben najaar allerlei overleggen gehad. We mochten zelfs een keertje samen op audiëntie komen bij mevrouw hamer herinner ik me en ik heb je in al die tijd leren kennen als een collega die heel deskundig heel collegiaal heel humor voor en heel relativerend is en waar ook ontzettend gesteund gevoeld en daarom wil ik je vanaf hier ongelooflijk veel succes wensen in de senaat. Ik hoop dat je in staat bent. Najaar. Hoe zal ik dat zeggen. Rust wijsheid reflectie in te brengen want daar is die eerste kamer ook voor. Er is de laatste tijd behoorlijk veel reuring ook in de eerste kamer en de is die volgens mij niet voor bedoeld. Dus ik hoop dat jij daar een goede bijdrage aan zullen leveren en op het persoonlijke vlak. Ik heb daar vertrouwen in en op het persoonlijke vlak wil ik je heel veel geluk en alle goeds wensen. Je bent een trotse vader. Een trotse. Super trotse opa. Je bent ook nog steeds een trotse zo'n jouw moeder van honderd één. Inmiddels is nog zeer patent. Dat is dat is fantastisch. Ik hoop dat je met al je dierbare een fantastische tijd tegemoet gaat gaat en wijze die je missen. Ik ga je in ieder geval heel erg missen en ik hoop dat we contact houden en daarom zeg ik alle goeds en tot ziens.

[0:25:58] Ik worden helemaal verlegen van maar ik zou zeggen tegen de andere collega's. Laat dit niet een reden zijn om allemaal dit overigens zeer veel dank ik hoor ik hoor ik stel het enorm op prijs en ik deel ook al die gevoelens. Ik kom ik aan het eind nog wel even op terug denk ik. Overigens leef ikzelf in de veronderstelling, maar dat kan ook aan mij liggen dat er nog een debat is wat we gaan voeren. Zorg en onderwijs. Maar dat doe je dan misschien niet maar ik ben er wel dus dan kan ik nog een keer zeggen maar maar goed. Heel leuk. Dankjewel zeer op prijs gesteld.

[0:26:36] Goed dat gezegd hebbende gaan we naar mijn andere grote fan

[0:26:43] en dat is collega's beertema van de pvv.

[0:26:49] Paul van meenen seizoenen over het coalitieakkoord dat midden in de nacht. Dat is mij nooit gebeurd en zal nooit gebeuren en daar moet ik mee leren leven. Voorzitter,

[0:26:58] Voorzitter. Dat valt niet mee.

[0:27:00] De blik persoonlijk feit blijft.

[0:27:02] Voorzitter, even voor de goede orde voor de mensen die het misschien niet goed hebben verstaan. Het was zoomen en niet zoenen.

[0:27:09] Ja.

[0:27:13] Oké. Gaat u verder? Meneer?

[0:27:14] De voorzitter, om nu om de af afscheidstournee van collega's van meenen nog meer glans te geven dan die al had hij is een soort heintje davids dreigt te worden. Is dit debat omgezet naar de nota overleg? Dat vinden we ook niet meer dan normaal. We gunnen het van meenen als geen ander, maar het is ook zo dat de commissiedebat toch wat afbreuk doet aan de relevantie van het onderwerp van vandaag.

[0:27:40] Ik begin graag met een compliment aan de minister gebeuren dingen.

[0:27:44] Er gebeuren dingen. De brief masterplan basisvaardigheden ademt energie, energie, urgentie en haast om het funderen het onderwijs te herstellen en terug te brengen op het niveau dat bij ons ontwikkelde eerste wereldland. Wat zijn past. Maar dat betekent voor de pvv zoveel meer dan vrijblijvende politieke praatjes over kansen ongelijkheid. De wereld uitwerken en zo. Want voorzitter bestaat geen kansen gelijkheid. Er is niet zoiets als een ideale wereld waarin iedereen gelijke kansen en ook nog gelijke uitkomsten verwerft. Er zijn dubbeltjes en kwartjes of we dat nou leuk vinden of niet. Het onderwijs moet van die dubbeltjes kwartjes proberen te maken. Dat aspect

[0:28:25] is zo grondig verwaarloosd. De laatste jaren decennia misschien wel met dit masterplan kan het onderwijs weer de grote gelijkmaker worden die het ooit was

[0:28:36] met dit masterplan zijn we terug op de juiste weg. Een weg die niet zomaar gelopen is en die we met vallen en opstaan zullen afleggen. De minister zelf waarschuwt voor de minister is de eerste die ons waarschuwt dat we jaren moeten uittrekken om resultaten te oogsten. Maar als we ons niet laten afleiden door mits maar en vooral door gemor en tegenwerking. Dan komt het goed dan herstellen we het onderwijs in de belangrijkste taken die het zou moeten hebben, emancipatie en verheffing. Voorzitter, wij zijn tevreden met de beantwoording van onze vragen tijdens een schriftelijk overleg over het masterplan scholen die het subsidie bedrag niet besteden aan effectieve interventies zullen te maken krijgen met een terugvordering.

[0:29:20] Ze moeten inmiddels een prestatieverklaring kunnen aantonen dat de middelen conform het doel van de regeling zijn ingezet. Nou dat geeft vertrouwen

[0:29:28] in de brief van zestien mei lezen we dat zes op de tien vmbo staat er dan q twee leerlingen waar staat dat je eigenlijk voor na zes op de tien vmbo-leerlingen niet het niveau halen waarmee ze voldoende geletterd zijn voor deelname aan de maatschappij. Zonder interventie gaan deze kinderen dus een sociaal gehandicapt leven tegemoet. De minister erkent de ernst van de situatie waar mijn collega's van de coalitie niet.

[0:29:57] Ik vraag me af hoe kunnen zijn met een schoon politiek geweten tegen mijn motie stemmen om eerstejaars studenten in het mbo direct bij de intake procedure te monitoren op leesvaardigheid en een inhaalt programma's aan te bieden om zo te voorkomen dat er nog een kogel wordt mbo was uitstroomt als functioneel analfabeet ik daar met verstand niet bij.

[0:30:18] Ik zal deze motie zo gouden gelegenheid zich voordoet bij de minister van mbo. Dus niet deze minister nogmaals indienen om de coalitiepartijen de kans te geven om de toekomst als volwaardig burger van deze functioneel analfabete leerlingen veilig te stellen. Nu worden ze door de coalitie opgegeven. Hen wordt willens en wetens de mogelijkheid onthouden om zich te ontplooien als vakman en vakvrouw een hen wordt de toegang tot de middenklasse ontzegd door de woordvoerder mbo van de vvd van d zesenzestig. Het cda en de christenunie. Alle partijen die de mond vol hebben over kansen, gelijkheid.

[0:30:54] En waarom kennelijk omdat ze telefoontje kregen van de mbo raad. De bestuurders hadden we geen zin in om inhoud cursus te ontwikkelen en die te integreren in het curriculum een totaal gebrek aan visie aan creativiteit, een totaal gebrek aan energie geen zin om hun steentje bij te dragen aan het probleem wat zij zien als door anderen veroorzaakt.

[0:31:15] Het is het cynisme voorbij. Voorzitter, ik moest het even kwijt. Weliswaar aan de verkeerde minister, maar ook aan de woordvoerders van de coalitie die zich zo gemakkelijk laten gebruiken en lobbyen door de koepel van de mbo werkgevers niet meer aankomen bij mij met zalvende praatjes over kansen gelijkheid kon opzeggen.

[0:31:33] Voorzitter, we lezen op pagina vier uur bij rekenen. Zestig procent van de basisschool leerlingen het streefniveau niet beheer zesenzestig procent en bij taal verzorging is dat veertig procent. Dat zijn duizelingwekkende cijfers beschamende cijfers

[0:31:46] ook leerlingen die na het vwo doorstromen naar het hoger onderwijs hebben die basis niet op orde. Maar hoe groot deze achterstanden zijn. Dat weten wanneer

[0:31:54] er is nog steeds onvoldoende zicht op de minister wil dat inzichtelijk krijgen ook weer zoiets wat ik ondersteun. Maar hoe gaat u dat precies doen. We hebben het hier wel over leerlingen die doorstromen en onze hoogste vorm van onderwijs

[0:32:07] graag een toelichting.

[0:32:09] Voorzitter, als het aan de inspecteur generaal van de inspectie van het onderwijs ligt, kunnen middelbare scholieren alleen nog slagen voor het centraal examen als een minimaal voldoende hebben voor het vak nederlands. Nou ik was blij door verrast. De inspectie constateert terecht dat deze leerlingen doorstromen naar het mbo of hoger onderwijs en dat deze achterstanden veel problemen veroorzaken ook niet ingehaald worden, bijvoorbeeld ook op de lerarenopleiding maar liefst dertig procent slaagt niet in één keer voor de taaltoets aan de lerarenopleiding waar deze studenten worden wel geacht de volgende generaties van onze onze taal te leren. In het mbo zien we dat vijftien procent van de niveau twee leerlingen onder het vereiste taalniveau zit en zich dus op taalgebied niet staande kan houden. En toch met een diploma op zak het mbo verlaten.

[0:32:57] Ja voorzitter, dat is eigenlijk de beschrijving van een vicieuze cirkel van taalachterstanden. Die begint in het funderen in het onderwijs. Hoe kijkt de minister aan? Dat is mijn vraag tegen het voorstel van de inspecteur generaal. Ik vind het een heel sympathiek. Voorstel lost wat mij betreft heel veel op. Wij zullen zonder een duidelijke toezegging van de minister een motie indienen dat leerlingen in het voortgezet onderwijs alleen nog kunnen slagen als er voldoende halen voor het vak nederlands. Tot zover. Voorzitter,

[0:33:25] Dankuwel. Ik zie dat er geen interrupties zijn. Dan ga ik naar de heer kwint van de socialistische partij.

[0:33:32] Dank. Voorzitter. Ik heb eens wat onderwijs tegeltjes zitten turven de afgelopen weken bij de honderd tafels die we hadden de brieven die we gelezen hebben we de reacties die we daarop gekregen hebben.

[0:33:43] Ze hadden we we hebben in nederland een grote vrijheid binnen het onderwijs en dat is een groot goed. Maar als ik een tientje had gekregen voor elke keer dat ik een deskundige deze zin had horen zeggen over de teloorgang van de beheersing van de basisvaardigheden in nederland nu een villa op ibiza gehad.

[0:33:59] Misschien zou de overheid zich niet alleen moeten bemoeien met het wat, maar ook met het hoe ook al tientallen keren gehoord. Waarom doen we niet. Wat werkt. We weten wat dat is maar daar een ingrijpen wordt gezien als een inbreuk op de vrijheid van onderwijs

[0:34:10] ontbrekende is zodanig dat je geen voldoende kunt halen als je minder goed kunnen lezen.

[0:34:14] We moeten terug naar de kern gewoon goed lesgeven. De lerarenopleiding moet is wat minder reflecteren en wat meer didactiek en basisvaardigheden aanleren.

[0:34:21] Zorg nou eens voor wat meer rust in de klas en wat meer tijd voor de docent en stop met het inzetten van onbevoegde leraren voor de klas.

[0:34:29] Ik hoor deze dingen al al jaren elke keer weer van deskundigen van leraren van de onderwijsinspectie in de staat van het onderwijs in internationaal onderzoek.

[0:34:39] En toch gebeurt het elke keer niet. En mijn centrale vragen die ik zou graag van de minister op al deze punten horen.

[0:34:44] Wat is de voornaamste belemmering. Wat is nou de redenen dat we al deze dingen waarvan bijna iedereen zegt dat moet je doen want dat werkt toch maar elke keer niet doen.

[0:34:55] En is.

[0:34:56] Dat allereerst het tegeltje. Die grote vrijheid van onderwijs is een groot goed.

[0:35:00] Dat leidt er een breed aanbod is dat nou wel zo'n groot goed want ik hoor heel vaak en we gaan die discussie nog uitgebreide voeren. Maar ik hoor heel vaak gehad over de onderwijsvrijheid. De grootste verdedigers daarvan zeggen dat het nooit een excuus voor slecht onderwijs kan zijn en ik geloof best dat die grote verdedigers dat meenen geloof alleen niet dat het in de praktijk zo uitpakt en ik ben benieuwd hoe de minister. Dat ziet

[0:35:22] er zijn weinig leven. Maar als je drieëntwintig, een interruptie.

[0:35:26] De heer peters het woord geven? Bent u dit onderwerp? Ook.

[0:35:30] Peters. Omdat ik dan dan ben ik altijd benieuwd of de heer kwint ergens een analyse heeft gemaakt dat openbare scholen structureel beter af zijn dan niet openbare scholen en of dat want daar zou je toch verwacht. Ik bedoel die vallen niet onder artikel of of u dat dan denkt.

[0:35:49] Meneer kunt nee maar dat heeft te maken met het punt van het onderscheid tussen het wat en het hoe. Want wanneer het bijvoorbeeld gaat. Ik zal straks ook nog hebben over het punt van de de onderbouwing van de gekozen lesmethode bijvoorbeeld ook wanneer het om openbare scholen gehad over het algemeen bijzondere scholen gaat om maar eens een dwarsstraat te noemen. Dan wordt vaak gezegd dat wij niet te zeer kunnen ingrijpen in

[0:36:10] welke lesmethode zij hanteren of welke wetenschappelijke onderbouwing daarvoor nodig is, omdat dat ook valt onder artikel drieëntwintig. Dat betekent dus niet dat artikel drieëntwintig scholen het slecht te doen dan andere scholen om dat lijkt mij feitelijk en aantoonbaar onjuist. Het betekent wel dat de vrijheid van onderwijs en mede toe leidt dat wij over de hele range van scholen

[0:36:32] de terughoudend zijn met de eisen die wij daaraan stellen wanneer het gaat om wetenschappelijk bewezen methode of, zoals u zelf zegt hiervan stoppen met het wetenschappelijk bewezen onzin.

[0:36:43] Meneer, peters,

[0:36:44] Daarmee. Dus dus uw stelling is eigenlijk gewoon even snappen dan die vraagt aan te krijgen dat artikel drieëntwintig

[0:36:51] bijvoorbeeld vrijheid van onderwijs wordt gebruikt als schaamlap om niets te doen dus bewezen effectieve methodes

[0:36:57] dat zo is dan lijkt me dat niet niet aan. Niet de bedoeling en ook niet nodig. Maar dat horen we dan wel.

[0:37:04] Ik vind.

[0:37:04] Dat is wel de reden waarom ik de vraag aan de minister stelde want dat is soms wel het beeld wat ik krijg ik kan me nog de behandeling van de wet meer ruimte voor nieuwe scholen herinneren, waarbij dus niet lukte om bijvoorbeeld in de stichting voorwaarden op te nemen dat er wetenschappelijk onderbouwd moet worden, op welke manier er les gegeven moet worden en nogmaals dat scheelt een stukje spreektekst straks. Dat betekent niet dat er vanuit de wetenschap, maar één manier naar voren komt waarop je goed les kunt geven. Want daar ben ik het met de heer peters eens zo zo een eensluidend is de wetenschap niet. Dat betekent wel dat je in ieder geval na met verwijzing naar wetenschappelijke literatuur je eigen onderwijsconcept zult moeten onderbouwen. Wat mij betreft.

[0:37:43] Een vraag van de heer drost van de christenunie,

[0:37:47] Dankuwel. Voor zover interessant om onderwerp en u heeft helemaal gelijk kwint als u over de vrijheid van onderwijs begint te gaan. Aantal andere partijen daarop reageren.

[0:37:57] Ik ken ik knik erin toch iets heel lang. Maar ik weet dat hij ook een voorstander is van vrijheid voor voor de professionals op de werkvloer in deze is dat ook is dat de de leraar en de komende in een spanningsveld terecht. Volgens mij een die vrijheid onderwijs heeft ook mee te maken het een leraar in zijn klas die kinderen onderwijs als hij denkt dat moment dat het past binnen de kaders die hij daarvan meekrijgt die we kennen. Dus waar leggen meneer kwint die grenzen dan als we daarover gaan hebben over wilt u dan vanuit den haag. De leraren in de klas voorschrijven. Op welke manier les gaat geven is dat.

[0:38:27] Wilt u vindt.

[0:38:31] Nou nee, het een gemiddelde leraar daar een stuk meer verstand van heeft en ik. Het lijkt mij verstandig om daarbij de de professionele autonomie van een leraar wel degelijk de te beschermen, maar laten we laten we hier ook niet doen alsof het individuele leraar is die het begin van elk jaar bepaald welke lesmethode hij hij hanteert. Dat wordt voor een deel wel degelijk bepaald door de door de scholen en door de

[0:38:53] bestuurders koepels en ik zeg niet dat er maar één goede manier is om les te geven. Ik zeg wel dat er vanuit de wetenschap bepaalde leidraden naar voren komen over wat wel en niet zou kunnen werken en het lijkt mij verstandig dat wij de keuzevrijheid over hoe les te geven beperken tot het aantal keuzes dat voorligt dat enige wetenschappelijke onderbouwing heeft. En dan daarmee koester. Ik niet de illusie dat alle stammen strijden binnen het onderwijs over wat nou goed. Onderwijs is en hoe je dat overbrengt in één keer beslecht zijn. Daarvoor is de reikwijdte van wetenschappelijke literatuur nog te breed denk ik. Maar ik denk wel dat we daarmee een begin kunnen maken.

[0:39:29] Ook.

[0:39:29] Dat het scholen dwingt om zich te verhouden tot de meest recente wetenschappelijke inzichten in de in de educatieve keuzes die ze maken.

[0:39:41] Meneer drost de afgelopen week was woensdag volgens mij een rondetafelgesprek waar ik niet live bij aanwezig was. Maar ik heb het weekend de tijd genomen. Dat is uitgebreid terug te luisteren en dan komen dit soort thema's ook langzaam aan mevrouw bosma die dingen over zijn en die ook zij. Ik kom binnenkort met een snoeihard rapport benieuwd in welke worden ze koos maar dan zult u weten van mij want ik ervan vind

[0:40:00] volgens mij zijn dat dingen waar we dan in alle eerlijkheid over moeten spreken. Maar je komt wel op dat spanningsveld terecht. Maar volgens mij herken. Je kunt dat ook wel van die vrijheid van onderwijs die ontwikkeling feitelijk vastligt en wat je uiteindelijk toch een kaders wilt durven meegeven. Maar volgens mij praat ik nu gewoon al voor uw buurt.

[0:40:18] Ik ben het deels kijkt mevrouw van mevrouw bosman weet ik overigens wat ze vindt dat ze vrij consequent in een vrij eloquente manier al een paar jaar hier hier over te brengen. Maar ik kijk inderdaad wel uit naar de artikel. Want inderdaad, er zit een spanning met hoe de vrijheid van onderwijs tegenwoordig geïnterpreteerd wordt. Er zit ook een spanning met een deel van de bevindingen van de commissie dijsselbloem, of ten minste hoe die in de loop der jaren geinterpreteerd zijn. Dus we gaan daar zeker een een ingewikkelde afweging voor krijgen. Maar ik denk wel dat het nodig is dat wij die ingewikkelde afweging gaan maken en dat wij ons niet meer achter verschuilen om uit een soort tegeltje van het verleden. We hebben ooit afgesproken dat het zo moet en dus laten we nu maar berusten, want daarvoor zijn de problemen. Wat mij betreft. Wat mijn fractie betreft de groot.

[0:41:04] Wat een goed bruggetje is.

[0:41:06] Gaat uw gang?

[0:41:08] De omvang van de problemen. Want ik in de brief in de brief van de minister lees ik huizenhoge ambities in vijf jaar dit probleem de facto oplossen. Dat vind ik ambitieus, maar eerlijk gezegd vind ik de brief zelf wel wat mager

[0:41:22] qua onderbouwing om aan te sluiten bij die torenhoge ambities die zijn aangekondigd zou flauw zijn daarbij een opmerking te maken dat het plan is in de media was aangekondigd. Maar ik lees nergens.

[0:41:34] Hoe.

[0:41:35] Dit nou gaat gebeuren met voldoende onderbouwing dat ik er vertrouwen in hebben dat het daadwerkelijk opgelost gaat worden. Ik heb er twijfels bij dat het in dit onderwijs stelsel kan maar ik wil heel erg graag dat de minister gelijkheid. Ik wil heel erg graag dat het in vijf jaar kan en sterker nog, als het zeven of tien jaar duurt er nog heb ik liever dat je met vijf begint en dan uiteindelijk laat weten. Het woord iets langer, maar we zijn wel op de goede weg.

[0:41:55] Maar hoe groot acht de minister die kansen wanneer bijvoorbeeld een programma als ontwikkeld kracht

[0:41:59] tien jaar nodig heeft om drieduizend scholen te bereiken dat hij daar vervolgens binnen een jaar op alle scholen die subsidie ontvangen een verbetering gaat zien

[0:42:09] ik acht die kans niet zo heel erg groot en zijn de die ik net noemde. Nou, naar de belangrijkste zoals die vrijblijvendheid of en dan kom ik terug op mevrouw bosman. Klopt het inderdaad dat de wetenschappelijke consensus gewoon verder van aanwezig is. Klopt. Dat is mijn inschatting, namelijk dat bewezen effectieve lesmethode op dit moment wel degelijk gebruikt mogen worden om de vrije keuze van de school is. Ik heb het eerder al gehad over de wet meer ruimte voor nieuwe scholen. Ik zal de vragen daarover achterwege laten, maar kan de minister al wel zien of

[0:42:38] wat de impact is van die wet op bijvoorbeeld onderwijskwaliteit bij de nieuwe

[0:42:43] schoon. Hoe verhoudt bijvoorbeeld nog altijd de gebrekkige vorming van een beroepsorganisatie van docenten op het middelbaar onderwijs zich tot dit probleem. Dat zou ontzettend helpen, zou de pabo's en misschien een bijzonder wel de academische pabo ziet er veel belangrijkere rol moeten krijgen. Ook in de nascholing van docenten. Ik hoorde tijdens de hoorzitting een voorstel voor een publiek na scholings instituut voor docenten en dat was mij uit het hart gegrepen omdat het ook ten dele in plaats kan komen van al die van al die onzin cursussen die door particuliere bureaus worden aangeboden, waarbij er ook nog een tablet mee naar huis krijgt, wil de minister. Dat gaan doen.

[0:43:14] Daarnaast schreef erik meester. En wat mij betreft zeer belanghebbend stuk met de vraag om een publiek instituut voor curriculum en toetsing zeg maar de permanente curriculum kon commissie. Maar dan gecombineerd met het vvd om het even huiselijk samen te vatten. Gezien de aanhoudende klachten over hoe datgene wat kinderen moeten leren en hoe het getoetst wordt en de mate van gebrekkige aansluiting daarop lijkt het mij goed dat we gaan kijken wat daar het nut van is.

[0:43:38] Tenslotte,

[0:43:39] ik ben het vaak lijkt positief formuleren. Ik ben het lang niet altijd eens met de vws raad, maar ik las een pleidooi voor een vijfjarig vmbo en dat zette mij aan het denken

[0:43:48] wat zou daar de impact van kunnen zijn. Ook om deels het mbo te ontlasten dat nu de heer beertema zei het ook al te maken heeft en met veel uitval en met heel veel want ik noem reparatie van achterstallige beheersing van de basisvaardigheden vanaf de middelbare school.

[0:44:06] Ik zie ook risico's daaraan zeker voor jongeren die eigenlijk zo snel mogelijk een middelbare school mbo willen gaan doen aan het werk willen gaan. Die zit namelijk een u een jaar extra op school. Maar ik ben wel benieuwd wat de minister hiervan vindt en of hij daar naar wil kijken. Op deze manier kan het niet langer. En dan als laatste opmerking. Ik wil het enigszins ongemakkelijk dat we als een heel weekend allerlei dingen over de minister in de media verschijnen om daar helemaal niets over te zeggen het zover en misschien ook gelden. Ik heb zelf de keuze gemaakt om het liever niet hier te bespreken. Maar het aan te melden voor mondelinge vragen. Maar ik zou er wel begrip voor opbrengen als hijzelf denkt van ik wil daar vandaag ook nog iets over zeggen.

[0:44:41] Dat gaan we dan zien.

[0:44:43] Dat was uw bijdrage. Ik dank u zeer. Dan is het woord aan de heer peeters van het cda.

[0:44:51] Dankuwel. Voorzitter,

[0:44:53] voorzitter, de heilige benedictus van mussen die schreef voor zijn mede broeders en klooster regel niet bedoeld als gebruiksaanwijzing niet bedoeld als werd gezet. Maar als een leidraad voor harmonie en een vruchtbaar kloosterleven. Dus

[0:45:06] de regel van benedictus begint met het woord luister en dat ene woord is de regel als het ware samengevat luisteren aan benedictus heeft het over zelfs over oude culturen een beetje zoals een dokter luistert voorzichtig

[0:45:18] aandachtig niet te snel conclusies trekken en van harte respons geven op hetgeen wordt om zo het beste resultaat te bereiken.

[0:45:26] De regel van benedictus eindigt met het woord pervers is. Dat betekent aankomen. Je doel bereiken door aandachtig te luisteren. Van harte respons te geven, kan samen echt iets bereikt worden in het echte leven, maar zeker ook in het onderwijs en voorzitter, de uitdagingen binnen het onderwijs zijn groot en urgent. Maar het heeft een risico als we ze definiëren als problemen want problemen kunnen namelijk snel worden opgelost en hoe graag we dat ook zouden willen. Deze uitdagingen kunnen we met een zwaai van een toverstokje niet oplossen. Sterker nog, oplossingen die we verzinnen. Die brengen steeds weer nieuwe problemen met zich mee. De sector staat onder stress en iedere wetenschapper zal dit te herhalen. Stress helpt misschien om te overleven.

[0:46:05] Maar het maakt leren onmogelijk. Hoe kan de minister helpen stress te verminderen. Nou binnen deze sector. Waarom zegt hij niet de komende tien jaar doen wij het maar één ding echt één ding. En dat is het niveau van de basisvaardigheden omhoog brengen zou die daar op kunnen reflecteren, want voorzitter, laat ik eerlijk zijn. Het beeld ontstaat en niet alleen dit weekend dat de minister een beetje lijkt op een van een oude leraren die vrezen dat de klas niet het gevraagde niveau te halen voor het eindexamen hij steeds harder praten en wijzen op de extra stof steeds meer huiswerk opgeven en steeds meer over horen geven om er steeds harder op te wijzen dat die overhoringen onverdunde werden gemaakt en dat hielp niet. Voorzitter, twee weken geleden heeft de inspectie. De staat van het onderwijs uitgebracht

[0:46:47] en de inspecteur generaal geeft wederom aan zich grote zorgen te maken over de beheersing van de basisvaardigheden taal en rekenen.

[0:46:53] Zo mogen leerlingen blijkbaar slagen met een vierenhalf van nederlands en twintig procent van de leerlingen op het havo vwo niveau haalt niet eens meer. Dat is gewoon bizar. Waarom heeft de minister met al zijn voornemens om de basisvaardigheden te verbeteren, niet het hele simpele voorstel gedaan om van nederlands tenminste een voldoende te moeten halen. Om te slagen ik hier beschreven. Wij overwegen een motie. De pvv. Dus dan denk dat die van ons maar laat zitten. Maar goed. De inspecteur generaal geeft ook aan dat ze vermoed dat er passende taal en rekenen niveaus die horen bij gediplomeerde op de havo vwo hbo en ook wmo niet worden gehaald. Zeker weten doet doet ze niet omdat scholen en onderwijsinstellingen nauwelijks werk maken van de referentieniveaus. Wat vindt de minister hiervan? En waarom worden er allerlei nieuwe voorstellen gedaan om te werken? Aan basisvaardigheden als het systeem wat we hebben niet geoptimaliseerd wordt.

[0:47:43] Voorzitter, de onderwijsraad heeft grote zorgen geuit over het niveau van taal en rekenvaardigheid van adverteerders van lerarenopleidingen in het hbo. De raad stelt onder andere dat er onvoldoende tijd is om alle aspecten van de basisvakken, rekenen en taal aan de orde te laten komen

[0:47:56] door de breedte en overlaten uit van het curriculum, vooral bij de pabo. Wat gaat de minister en de lerarenopleiding doen om meer focus aan te brengen, is het in dit kader niet beter bijvoorbeeld om aan te sluiten bij het idee om pabo's. Ik geloof dat de vvd indiende zich te laten specialiseren in bijvoorbeeld onder en bovenbouw.

[0:48:14] Voorzitter, in de beleidsreactie op het advies taal en rekenen. In het vizier van de onderwijsraad wordt de aanbeveling voor een stevige verbinding tussen wetenschap en praktijk en leraren die daar toegang toe hebben omarmd.

[0:48:25] Ik hoor graag wat de stand van zaken is met betrekking tot de uitvoering van mijn motie van juni vorig jaar, waarin verzocht werd te onderzoeken op welke wijze wetenschappelijke onderbouwingen en gebruikservaring van leermiddelen, transparant en inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

[0:48:38] Voorzitter, de minister heeft een schriftelijk overleg aangegeven dat hij het met mij eens is dat leraren en schoolleiders bepaalde zaken niet meer moeten doen. Maar hoe gaat de minister als leider voor de centen en en voor docenten staan en hen tegenover al te veel ambitie beschermen. Bij de begroting van afgelopen november heb ik samen met mevrouw pouw wij een motie ingediend om glasheldere doelen voor taal en rekenen te formuleren en momenteel is het curriculum zo vaag dat het voor leraren niet altijd scherp is. Wat mag en wat moet en wat is de stand van zaken bij de uitvoering van deze motie kan aansluiten bij de woorden.

[0:49:10] Van de sp,

[0:49:11] volgens over de sp gesproken. Er is een interruptie van de heer vinden.

[0:49:16] Geweldig bruggetje dit stukje terug naar die naar die naar die gespecialiseerde pabo daar loopt nu een pilot voor op verzoek van de vvd. Als ik me goed herinner moet heel eerlijk zeggen dat ik nog wel weet dat ik heel erg lang getwijfeld hebben over die motie, maar niet meer weet of ik voor of tegen gestemd,

[0:49:32] maar wanneer het gaat over dat dat breder inzetten, zit er juist in relatie tot de basisvaardigheden

[0:49:38] voor mij wel echt een zorg omdat dat betekent dat je bijvoorbeeld de de groepen één tot en met vier voor vermoedelijk gaat opleiden met je. Je hoeft daar wat minder complex taal en rekenen te kunnen beheersen of te kunnen aanleren aan kinderen

[0:49:55] en ik vind dat juist in relatie tot het probleem waar wij over spreken wel riskant herkent meneer peters deze zorg en is hij het met mij eens dat in ieder geval voordat wij ooit van een pilot naar een definitieve knip in die lerarenopleiding gaan dat wij verdonk zeker moeten weten dat we daarmee niet ervoor zorgen dat dat wij een groep docenten gaan opleiden die nog minder goed in staat zijn om juist die basisvaardigheden.

[0:50:20] Verleden jaar exact. Alleen ik ben ik ben in zoverre verbaasd. Ik had het andersom geredeneerd als ik les krijgen in orthopedagoog griek pedagogiek aan zee is eigenlijk altijd het eerste wat je moet doen is zorgen dat er aller allerbeste recent

[0:50:36] in groep drie staat die zorgde en meestal op veel scholen staat hier niet in de industrie in de bovenbouw ermee zou zeggen een makkelijk aan te leren is het beste in groep drie, zodat we weten dat alle kinderen de basis op orde hebben. Als je daaraan begint met een achterstand nooit meer dan zijn we denk ik nooit meer dan heel moeilijk in. Dus je moet zorgen dat het daar juist goed is. Ik zou zeggen misschien maar daarom vraag ik doen want ik heb

[0:51:00] ik zie het risico wel wat meneer kwint ziet. Dus ik wil dat ook zien. Daarom stel ik die vraag ook ik zou zeggen als we nou ik denk dat lang niet iedere docent echt gespecialiseerd is. Hoe leg ik die absolute basis van van taal en rekenen en zorgen dat ze niet beginnen met een achterstand. Maar dat is allemaal dat basisniveau halen ook ook in groep drie. Maar goed.

[0:51:20] Het risico deel ik en dan wil ik dat ook op die manier weten.

[0:51:24] Dankuwel. Gaat u verder.

[0:51:26] En dan voorzitter heb de het valt me op de minister. Als ik de brief lees, maar ook in de media. Die wil eigenlijk van alles in heel erg ver heel dikwijls, maar het verbannen van smartphone. Het onderwerp is dat is nou heel simpel. Dan heeft ie toch wat me dat zou echt helpen. Dat zegt ook iedereen eigenlijk een andere honderd tafel op basis vaardigheden te verbeteren. Maar ik hoor graag van de minister. Wat de stand van zaken is met de verkenning die je aan het uitvoeren is

[0:51:49] in het model wordt voorgesteld wordt om te bepalen hoeveel ruimte voor welke vakken in het curriculum moet zijn worden wordt digitale geletterdheid geschoven onder het vak nederlands rekenen en wiskunde en ik vraag me af of dit wel een gewenste ontwikkeling is en ik zou willen voorstellen dat digitale geletterdheid daar in ieder geval niet onder valt onder die vijfenzestig procent van de ruimte komt te vallen, is de minister hiertoe bereid.

[0:52:10] Voorzitter

[0:52:11] focus langjarige focus aandachtig luisteren samen tot resultaat komen onderwijs. Tenslotte toch een beetje als tuinieren onkruid wieden water geven snoeien. Doe je niet met een kettingzaag. Schoffelen is niet hetzelfde als met een bulldozer tuin omploegen. Het ziet er wel stoer uit. Maar het doet meer kwaad dan goed en daar wou ik het bij laten.

[0:52:32] Dankuwel interruptie voor u van de heer beertema.

[0:52:35] Voorzitter, het valt me op dat ze gauw die vrijheid van onderwijs wordt er al heel snel met de haren bijgesleept. En dan wordt iedereen heel opgewonden een interruptie. De andere. Wat mij opvalt is dat ik de coalitie in mijn betoogde werkelijk de pan uit vreugde omdat ze niet bereid waren om die die mbo is die daar instromen vanuit die ramp dat vierentwintig procent van de vijftienjarigen niveau twee niet haalt en voor de mensen thuis. Dat betekent dat je dus de de reclamefolder van de al die niet begrijpt. Dat is voor voor een eerste wereld land als nederland. We noemen ons een rijk ontwikkeld land is dat een totale schande en ik weet zeker dat alle collega's van de coalitie dat onderschrijven. Dat geldt voor voor u. Dat geldt voor voor alle collega's hier.

[0:53:24] En toch die simpele motie om om te voorkomen dat er nou weer een cohort van die leerlingen gemankeerd, sociaal gehandicapt die ingewikkelde maatschappij worden ingestuurd. Ik heb ik heb daarbij uitgelegd dat je dat je dit soort semi analfabetisme. Dat dat werkt tot in generaties door dat dat krijgt dat kost schatten aan geld in de toekomst ook

[0:53:51] iedereen stemt voor. Behalve de coalitie. Dus ik wil aan. Ik heb de beschuldiging geuit dat ze zich hebben laten lobbyen door die verschrikkelijke mbo raad die daar helemaal geen zin in heeft om die problemen op te lossen van andere. Ik wil beter graag waarom het cda bijvoorbeeld tegen de motie heeft gestemd. Zijn ze belobbyd. Wat is de reden geweest. Wat is de argumentatie geweest om dat niet te doen want het is een simpele oplossing. De schoonheid van de eenvoud zit erin. Ik heb er zelf jaren gedaan. Kinderen bijgewerkt in het mbo. Het is heel makkelijk te doen.

[0:54:24] Waar loopt dat nou mis. Meneer peters,

[0:54:28] Ja ik moet zeggen toen ik de eerste termijn van de heer beertema hoorde toen dacht ik ook. Waarom heb ik daar eigenlijk tegengestemd en dat zodra de redenen kunnen zijn. Ik heb dat even uiteraard niet paraat. Als ik het van tevoren had geweten, had ik het even teruggezocht. Wat staat er letterlijk één ding weet ik wel. Is dat is dat je met een met een motie niet als een toverstokje denkt is een hele simpele oplossing. Dan heb ik het als die motie is aangenomen, dan zijn die taalachterstanden weg. Dus ik zou het moeten terug terugzoeken. Ik

[0:54:57] ik zou het komende terugzoeken. Want zoals u het stelt overigens belobbyd. Ik weet niet hoe dat gaat maar bij mij komen er mensen op bezoek. Als ik de vraag niet omdat ze mij komen met een met een met een briefje. Doe het even zo want volgens mij is er volgens mij doet niemand dat volgens mij komt er ook bij. Geen enkel leger niet een collega's iemand binnen op zo'n manier in het idee van een beetje wat het werkt ook nog niet bij mij niet. Dus ik ga even goed bekijken wat daar de redenen voor ze zijn en wat er stond met algemene zou zijn. Ik ben er wel achter dat met moties als toverstokje is. Die hebben wel veel binnen al mijn dossiers dat die

[0:55:32] over het algemeen wel mooi klinken, maar niet per se de oplossing zijn. Dus ik had goed bekijken wanneer beertema.

[0:55:38] Ja meneer wiersma.

[0:55:40] Dat vind ik dat vind ik hier blijkt een onmacht uit over zelfs over het parlementaire werk wat we hier doen. Een motie moet je niet teveel van verwachten van het cda. Wat zijn we hier in godsnaam doen dan? We proberen dingen in gang te zetten. We proberen dingen te veranderen. Dat begint met de motie. Als je nu een motie afdoet als een beetje een poging om om het toverstokje. Dat bestaat toch niet want dan dan blijkt dat het cda zo ver afgezakt is in dat kartel in die elite dat het enige wat wat er echt toe doet. Dat zijn die coalitiebesprekingen in die zoen de zoen meeting is met van meenen met elkaar. Die laten we een beetje lullen. Die laten we een beetje praten. Ach, die zijn dan ook tevreden. Het is dit slaat echt het slechtste antwoord van het cda jaren heb gehoord.

[0:56:37] Mooi dat de afgelopen jaren alleen maar interessante en goede praten uitkwam. Ik hoor ik probeer te zeggen is, is het volgende ik heb moties gezien in zich draagt de minister op de wachtlijsten voor de zomer weg de weg te werken. Punt. Dan kan ik wel beweren dat het werkt. Maar het is gewoon flauwekul. Ik heb wij om daar een algemene beschouwingen over te houden. Ik zit iedere dinsdag zit ik met soms wel met met achttien pagina's van armen omhoog en omlaag te doen met de meeste grote kletskoek te zitten tussen dus wat we niet net doen of dat parlementaire werk bestaat uit te stellen van zoveel mogelijk vragen

[0:57:08] of het benoemen van problemen. Met de conclusie eronder draagt de minister top om het voor de zomer op te lossen en gaat over tot de orde van de dag. Want zo gaat dat niet. Dat probeer ik te zeggen meneer beertema natuurlijk ook goed. Dan is toch wel leuk. Een beetje heen en weer te kletsen en ik ben het met mij eens als gewoon een serieuze motie ligt die zegt zo zou dat kunnen aanpakken en ik heb de verkeerd gezien. Dan kijk er nu naar want ik wil dat ook oplossen. Maar ik ga niet adres van tevoren had gezegd dit is de motie geen antwoord had. Ik moet het nu terugzoeken. Weet het niet.

[0:57:40] Kort meneer beertema.

[0:57:41] Even afsluitend voorzitter, ik ben het voor een groot gedeelte met met peters van het cda eens zijn veel te veel moties, maar juist daarom beperk ik mij enorm in het indienen van moties. Dat is dat is gewoon absoluut waar mijn moties zijn zijn geen praatjes voor de vaak. Ik probeer er geen punten mee te scoren. Dat zijn inhoudelijke moties. Het geldt ook voor schriftelijke vragen die ik stel dus wat dat betreft zijn we het eens. Maar ik zou het op prijs stellen als als het cda er nog eens naar kijken want dan kunnen we misschien in de herkansing zaken doen.

[0:58:14] Dan gaat ie doen.

[0:58:16] Meneer peters, ik weet niet of u al aan het einde van uw betoog.

[0:58:20] Was was aan het einde van mijn betoog. Voorzitter en goed kijken naar wat de heer beertema op papier te zetten.

[0:58:27] Dan heb ik nog een interruptie voor u als het mag en die gaat ook over moties want iemand en ik weet niet of het ik geloof dat meneer beertema was, maar het kan ook iemand anders geweest en die had het erover dat er een motie zou moeten komen om te doen wat mevrouw otters heeft geopperd, namelijk dat we voortaan de zeven een voldoende voor het examen nederlands kan eisen om de boel op te lossen. Maar daar ga ik dan kan ik van alles van vinden dat het in zo'n het verkeerde eind van een paard geloof ik. Hoef is een spreekwoord dat maar mijn punt is meer. Mijn punt is meer is de heer peeters met mij eens dat voordat we dat doen.

[0:59:07] Eerst mijn motie moet worden uitgevoerd, namelijk dat het examen nederlands weer eens over nederlands moet gaan in plaats van over een trucs examen tekst verklaring. Dat is mijn vraag.

[0:59:19] Voordat ik de heer tijdens het woord geven. Het gaat hier om een trekken aan een dood paard. Ik wil.

[0:59:24] De dood is niet dood.

[0:59:28] In ieder geval peters.

[0:59:30] De basisvaardigheden nederlands te trekken aan een dood paard achter de wagen.

[0:59:34] We spannen een dood paard aan het traject. Je hebt trek wagen. De heer peters.

[0:59:41] Ik vind het allebei moeten doen. Dus ik vind dat we moeten kijken naar wat zijn we eigenlijk aan het testen heeft ook de heer kwint worden ofwel gemaakt moeten we echt doen en ik heb nog even voor de grap wat toetsen proef examens gemaakt zelfs nog even omdat mijn dochter nu examen doet

[0:59:59] de groot aantal van die vragen die kun je niet alleen het nederlands. Die kunnen beantwoorden om zonder de tekst te lezen omdat omdat je voorkennis hebt van hoe zit het. En wat is dus je vraagt je af. Ben ik daar ben ik hier inderdaad aan het toetsen.

[1:00:11] Dus dat moet denk ik allebei gebeuren.

[1:00:16] Zullen we dan eerst een examen wilt over nederlands gaat is dat was mijn vraag in plaats. En dan nog eens kijken of we de

[1:00:24] kernvakken regeling want die is er natuurlijk al of we die nog eens verder aangescherpt, vind ik ook van alles van die regeling. Maar dat terzijde maar eens dat we eerst eens even een goed examen nederlands moeten hebben wat we de liefde voor die taal terugbrengt. En wat ook werkelijk die taaltoets.

[1:00:38] Meneer. Heer.

[1:00:40] Ja, voorzitter keek het punt is als we dan ga ik ook zeker. Laten we eerst eens even beginnen in groep drie, dat we zorgen dat iedere leerling die basis kent als dan vervolgens doorgaan zodra zorgen dat we hebben ook bij de vakken aardrijkskunde gewoon of of biologie of mailen of geschiedenis rijke tekst te lezen. Maar ik kan eigenlijk alle aanbevelingen volgen, zullen ze ik denk als wij nou in in het onderwijs zou de focus die vraag heb ik ook gesteld aan de minister. Wij gaan maar één ding doen de komende tien jaar even goed. Dat is dit. En dan dan denk ik dat het allemaal moeten doen en ik weet niet welk touwtje meteen het eerste moet gaan trekken wat je precies klaarmaakt niet los van elkaar doet. Maar.

[1:01:17] Zien. Maar dat is wat ik bedoelde nu met aan de verkeerde kant van het touwtrekken dus niet aan het paard namelijk. We moeten eerst inzetten op dat kinderen nederlands leren op de basisschool waar dat hoort voordat we eens even gaan denken wat we met de rekentoets ook gedacht namelijk laten we het probleem van rekenen oplossen door het helemaal aan het eind op het examen te vragen in plaats van te investeren in het jonge kind. Nou dan zijn we het eens.

[1:01:42] Wij, als u dat zegt van denken we dat het met de enkele examen uit verhogen. Probleem is opgelost. Dat is flauwekul.

[1:01:47] Dus u vervolgt u uw betoog en de heer van meenen met het voorzitter,

[1:01:51] De heer peter, aan het eind van zijn betoog. Dan ga ik naar mevrouw westerveld van groenlinks voor haar bijdrage.

[1:01:58] Voorzichtig eva twee opmerkingen vooraf een is. Ik spreek ook namens de pvda en twee staat ik me aansluiten bij de woorden van de heer kwint, want het is gemakkelijk om hier een inhoudelijk debat hebben, terwijl de kranten dit weekend volstonden aantal kranten met een nieuws over de minister dat over heel iets anders gaat. Het is uiteraard een hem om daar wel of niet iets over te zeggen maakt, zou het wel op prijs stellen.

[1:02:20] Voorzitter, over basisvaardigheden, belangrijk onderwerp waar we hier vandaag niet voor het eerst over spreken. Ik heb helaas maar vier minuten spreektijd ze aantal wat fundamentele vraag en ik zie dat de voorzitter aangeeft dat ik veel meer tijd mag nemen. Maar het komt goed natuurlijk om zeggen. Voorzitter, het is niet voor het eerst dat er zorgen zijn over de basisvaardigheden. Het is niet de eerste minister die de dalende onderwijskwaliteit problemen op zijn bordje krijgt. Maar ik zou wel van tevoren willen vragen hoe weten we nou dat zijn plan wel slaagt want zij illustratie in tweeduizend negentien hadden we ook een kamerdebat trok de inspectie ook aan de bel en werd er een plan van het ministerie opgetuigd om kinderen weer meer plezier te laten krijgen. Het lezen en wat mij toen opviel was dat minister slob in van engelshoven vooral een beroep deden aan ouders en andere familieleden om voort te gaan lezen en te zorgen dat kinderen weer plezier krijgen in lezen en als ik dan naar dit plan van ocw kijk dan gaat het hele andere kant op. Dan wordt niet een beroep gedaan op ouders. Maar er worden teams naar scholen gestuurd om vooral scholen te helpen. Het is vier jaar later en ik heb het gevoel dat de aanpak van de ministeries honderd tachtig graden is gedraaid en ik wil de minister vraag waar komt dat door er sprake van voortschrijdend inzicht is de probleem analyse anders denkt het ministerie dat dit plan beter helpt en ik zie ook dat het aan de ambities. Daar ligt het niet aan want de lat ligt zeer hoog en dat zegt ook de minister in zijn brief, maar deze hogere lat in deze grote ambities die doen we ook wel een beetje denken aan wat ik soms ook op andere terreinen hoor dat dan een enorm groot doel wordt gesteld. Maar dat dan wel de vraag is of dat doel gehaald gaat worden

[1:04:00] en ik ben ik ben helemaal voor grote ambities. Laat dat duidelijk zijn, maar het moet wel realistisch zijn en ik wil de minister vragen hoe hij gaat monitoren dat echt de doelen die hij heeft dat die ook worden gehaald en ik zie nog wel een paar tegenstrijdigheden in de brief van de enerzijds zegt de minister duurzame verandering kost tijd daarbij is ook iedereen op die je hebt dat niet van de ene op het andere moment geregeld. Maar aan de andere kant de minister wel snel resultaten geeft hij aan dat de zeshonderdvijftig scholen die gebruik maken van de eerste tranche van tranche van de subsidie regeling dat hij aan het einde van het schooljaar tweeduizend, drieëntwintig, vierentwintig was over iets meer dan een jaar al meteen een trendbreuk ziet en dan wil ik vragen aan hem. Hoe rijmt dat met elkaar? Wat verwacht hij van de scholen in deze korte tijd

[1:04:44] en een voorzitter een aantal belangrijke vragen over de financiële kant van het masterplan. Want klopt het dat in de voorjaarsnota wordt bezuinigd op de basisvaardigheden. En wat wordt er bedoeld met de reeks ondersteunende infrastructuur en basisvaardigheden bij cumulatief, honderd elf miljoen wordt bezuinigd gaat. Dit is mijn vraag ten koste van de bibliotheek op school. En hoe gaat deze bezuiniging samen met het hele verhaal van de minister rondom de inzet op basisvaardigheden beter leren lezen in de masterplan en het aanprijzen van van de bibliotheek op school in ook andere brieven. En wat betekent die bezuinigingen op de lpf in de voorjaarsnota heb ik het specifiek over de bezuinigingen op de lp op artikel één en artikel drie. En dan gaat het over cumulatief vijfhonderd miljoen structureel negenenvijftig miljoen en ook was het als we het hebben over deze subsidieregelingen voor de plannen van de minister. Waarom zijn die pas structureel vanaf tweeduizend, zesentwintig. Want ik begrijp best wel dat scholen aangeven dat ze behoefte hebben aan duidelijkheid. En dan, voorzitter, hoe verhouden de plannen zich tot ook de vermindering op de toets druk die de minister ook wil bewerkstelligen en gaat hij ook als hij het met het veld heeft over die toets druk heeft daar dan ook gesprekken met leerlingen daarover

[1:05:57] en dan voorzitter een laatste onderwerp. Dat gaat over meertaligheid. Want we weten dat meertaligheid de basisvaardigheden stimuleert en terecht maakt de minister zich bijvoorbeeld ook hard voor het vries. Maar dat geldt natuurlijk ook voor alle andere regio stad. We weten dat ook wetenschappelijk onderbouwd. Dat is voor leerlingen helpt dat ze bijvoorbeeld les krijgen in hun streektaal. En dan zijn er een aantal hele mooie projecten in een aantal regio's, bijvoorbeeld in groningen, maar ook in de in de achterhoek waar dan leerlingen ook op een school les krijgen in de streektaal. En ik wil even dit boek laten zien. Dit is tante riek kiest om minder mooie verhalen boek heb ik ook een kleine bijdrage aan geleverd. Maar mijn bijdrage moest vertaald worden. Want onlangs had ik uit de achterhoek komt spreken. Ik heb ik nooit les gehad in het achterhoeks. En juist omdat we weten dat meertaligheid ook de basisvaardigheden stimuleert, zou ik de minister willen vragen of hij dit soort projecten of hij die verder kan uitbouwen en of hij deze ook kan ondersteunen.

[1:06:54] Was dat uw betoog. Oké nou dat zou misschien wel leuk zijn. Misschien aan het eind. Maar ik ben bang dat ik heb ook geen achterhoeks gehad op school. Dus ik ben bang dat ik het niet kan begrijpen dan.

[1:07:07] Maar goed dat ze misschien bij een andere gelegenheid. We gaan naar de heer drost van de christenunie voor zijn bijdrage.

[1:07:18] Dankuwel. Voorzitter, ik had inderdaad volgens het schema. Drie minuten spreektijd. Maar volgens mij. Ik heb een a vier vijf vragen te stellen met wat inleidingen worden denk dat ik daar redelijk aan. Kom maar misschien maakt dan toch een ter inleiding iets zeggen ook en ik mag afgelopen dinsdag was ik gevraagd om iets te zeggen in de residentie pauze dienst. Dat is één keer in de maand op de derde dinsdag in de waalse kerk in noordeinde wordt er een een dienst beleggen waarin wordt gebeden voor het land voor voor de regering wordt

[1:07:45] vaak ook een kamerlid gevraagd om iets te spreken te zeggen en ik was gevraagd om iets te zeggen over hoop voor het onderwijs.

[1:07:51] Dat is een uitdaging en ik heb ik zat van het weekend naar die naar die rondetafelgesprek te kijken en zal me op en ik ben nog niet zo lang hier aanwezig in deze commissie als manier van mening. Dat is sluit bijna af

[1:08:02] dankuwel voor alle inzet ook van mijn kant.

[1:08:06] Maar ik vind dat wij ook hier aan deze tafel was wat meer ook voor het onderwijs mogen uitspreken. Want als wij meer leraren willen willen aantrekken,

[1:08:13] dan mogen ook al laten zien hoe blij we zijn met het onderwijs. Een belangrijk vinden dat er niet alleen over problemen spreken over de uitdagingen en ook de mooie kansen die het biedt om leerlingen iets mee te geven voor de rest van hun leven.

[1:08:24] Volgens mij is enorm mooi om aan te werken en dat merk ik ook in het in het onderwijsveld over zowel de mensen die ik maak me kennismaken op dit moment die die stralen dat uit en ik vind het mooi om te zien dat er ter inleiding. Voorzitter, eerst over het de toch die curriculum, bijstelling en herziening en de commissie bij sinds tweeduizend acht uur het curriculum nooit in zijn geheel herzien. In de afgelopen vijftien jaar is het onderwijs overlaten geraakt. Mijn collega's zei hetzelfde wordt met alle gevolgen van dien. Ik ben blij met de stappen van deze minister en de balans hierin oud gefragmenteerde aanpassen zonder oog voor het geheel is niet goed. Maar alles in één bulk aanpassen is ook niet het juiste. Het is goed om te lezen dat herziening van de basisvaardigheden voorspoedig verloopt dat nu ook de andere gebieden aan bod gaan komen. Mijn vraag is is aan de minister is hij het nog steeds met de christenunie fractie eens dat integrale herziening van het curriculum cruciaal is om meer rust te brengen in het onderwijs.

[1:09:13] Voor zover laten we voorkomen dat deze herziening de ontwikkeling weer vijftien jaar of langer op zich laat wachten. De wetenschappelijke rekeningencommissie is heel helder richt een permanente het college in

[1:09:24] en een systeem van herijking in alle stemmen uit het onderwijs aan tafel komen en toegerust worden. De ministers die dit adviesrapport als belangrijke stap om te komen tot een wetsvoorstel. Wat de christenunie betreft daar strik omheen en kan zo naar de wetgeving toe en de vraag is aan de minister is hij dat met ons eens

[1:09:39] zijn er nog aanbevelingen uit het rapport waar hij het niet mee eens in die hij niet wil meenemen. Daarin

[1:09:44] eerdere pogingen om het curriculum te herzien liepen onder andere stuk omdat leraren onvoldoende betrokken werden in het onderwijs. Het gevoel had dat er vanuit het ministerie van alles werd opgelegd en onafhankelijke commissies daarom essentieel. Hoe gaat de minister die onafhankelijkheid waarborgen is dan de vraag.

[1:09:59] Voorzitter over basisplan sorry, masterplan basisvaardigheden. Het gaat niet goed met de mentale gezondheid van onze kinderen en jongeren steeds meer leerlingen ervaren stress en prestatiedruk door een overload aan schoolwerk weinig vrije tijd. Hoge verwachtingen en getoetst druk

[1:10:15] hoe brengen we bij leerlingen weer plezier.

[1:10:17] Deze terug.

[1:10:19] Een leerling schreef in de volkskrant dat de relatie met taal verslechterd was. Het was een vijand geworden niet langer een middel om fantasie tot leven te brengen. De prestatiedruk als funest voor het totaal plezier.

[1:10:30] Voorzitter, brengen alle beleidsdoelen van de minister dat taal plezier uiteindelijk terug.

[1:10:36] Mijn laatste vraag. Voorzitter, ik inderdaad de tijd in de gaten gaat over dat wat wij dit weekend in in de krant lazen was in relatie tot het masterplan basisvaardigheden en daarbij werd gezegd. De minister kwam daarmee vrij onverwacht

[1:10:52] en dat lukt bij mij roept bij mij vragen op en ook een dilemma. Want mijn collega's beter maar die die zei er al iets over dat ook de brief van de minister over het masterplan basisvrijheden vaardigheden. Daar spreekt ambitie uit en volgens mij is iedereen hier aan tafel daar enorm blij mee.

[1:11:07] Alleen zijn wij wel met in op de juiste snelheid bezig en zijn wij in mijn vraag. De minister is in hoeverre heeft hij is hij er zeker van zelf dat hij niet over de hoofden van de mensen heen aan het werk is op dit moment want we moeten aard en volgens mij onderkennen we allemaal de urgentie daarvan,

[1:11:24] maar we moeten wel met elkaar doen ook met het onderwijsveld. Want als wij nu drie tot vijf jaar en de minister stelt doelen voor over vijf jaar en tussendoelen over drie jaar

[1:11:33] als over vijf jaar tot de conclusie komen. We hebben hard gewerkt, maar we hebben niets bereikt, dan moeten we over vijf jaar opnieuw beginnen en dat zou jammer zijn. Dus in hoeverre ziet de minister zelf zijn draagvlak

[1:11:44] in het veld? Als het gaat om dit masterplan basisvaardigheden.

[1:11:48] Tot zover. Voorzitter,

[1:11:50] Ik dank u zeer. Meneer beertema.

[1:11:54] Voor mij dezelfde vraag aan de christenunie stelde aan het cda is het nou was het toeval dat alle partijen voor de motie stemde om die mbo ers dat cohort tegenstemde en alleen de de coalitie alleen tegenstemmen en alle andere partij voor was dat toeval was dat telepathie vaststelt, was dat een voorzitter van de mbo raad dus ook die vraag aan aan de christenunie. Voorzitter,

[1:12:28] Ja. Dank u. Ik had inderdaad hier nog opgeschreven. Ik moet anders. De meneer beertema. Maar geef me daar heb ik overheen gelezen ik. Het had ik al gegeven want ik had kunnen verwachten. Ik ben ik moet ik ga op glad ijs als ik al te inhoudelijk antwoord geven. Maar ik ga wel proberen. Overigens zou je ook de vraag kunnen stellen over of dat hetzelfde geldt voor dat alle oppositiepartijen voor die motie stemmen hoe het dan precies gaat.

[1:12:48] Maar het is niet zo dat dat lijkt me meneer beer termijn zijn bijdrage te doen dat het voorstel manier weten maar met enige jaren die enige juiste weg is om dat probleem aan te vliegen.

[1:13:01] Volgens mij is dat niet zo. Hoewel u wel doet van alsof dat als die motie was aangenomen dat dan de oplossing op tafel gekomen. Ik kan me zo voorstellen. Voorzitter, maar in alle eerlijkheid. Ik ga nogmaals ik een beetje glad ijs. Want ik weet niet precies waarom wij tegen de motie stemde. Maar ik kan me zomaar voorstellen

[1:13:16] dat een mbo nog een andere uitdagingen. Ook hebben dan enkel het bijspijkeren van de leerlingen die binnenkomen uit uit het uit het uit het onderwijs

[1:13:27] het onderwijs. Dus dat men daar wel degelijk misschien even achter hun oren gekrabd hebben gekrabd van wat moet er precies mee kunnen we spreken met een wedervraag meneer beter, maar zou zou kunnen zijn. Ik heb er niet gedaan bij interruptie in zijn bijdrage. Maar

[1:13:42] in hoeverre altijd draagvlak voor die motie bij de mensen die uit moeten voeren, want uiteindelijk moet je met elkaar doen. Volgens mij is het belangrijk. Ook in een in het onderwijs veld. Dus ik onderken volledig denk ik. De analyse van van wanneer beertema het probleem. Dat gaat het einde hele masterplan basisvaardigheden over. Maar is het dan ook niet een klein beetje spreken. Meneer van meenen trekken aan het verkeerde eind van een touw. Maar specifiek op uw antwoord op uw vraag. Het antwoord of het telepathie was en hoe het precies gegaan. Dus ik weet eerlijk gezegd niet hoe dat ging. Blijkbaar hebben wij tegen de motie gestemd. Weet niet precies wanneer die motie is langsgekomen. Weet ik niet eens.

[1:14:18] Maar daar heb ik verder geen inhoudelijke dingen over te zeggen dan dit.

[1:14:24] Meneer beertema geven.

[1:14:25] Inhoudelijke dingen te zeggen, maar wel een heleboel woorden

[1:14:29] ook met een zeker de natuurlijk ook weer de pvv over draagvlak en zo. Daar kijk ik hoef als pvv natuurlijk niet te gaan lobbyen bij andere partijen u alsjeblieft meetekenen vliegveld. Want dat dat zo zo werkt dat niet. Wij zitten in een cordon sanitair, waardoor ook de christenunie buitengewoon hermetisch wordt nageleefd. Dus het is een beetje flauw om te zeggen van geen draagvlak gekregen en ik hoor ook bij u weer dat het dat het weer een heel ingewikkeld probleem wordt gemaakt van het gaat om een beetje extra nederland heel efficiënt gewoon wat lesjes nederlands geven. Er zijn fantastische programmaatjes leerlingen op op niveau te brengen. Dus maak het niet ingewikkelder dan het is het is gewoon dat telefoontje geweest van de heer adnan van de van de van de mbo-raad, en ik begrijp dat u dat vervelend vindt om op te zeggen jullie zijn belobbyd en jullie hebben er voor gebogen en gewoon gezegd. Ja prima koepel. Wij doen wat jullie zeggen dat is het gewoon geweest.

[1:15:39] Goed. Nou ik hoop dat meneer beertema straks de vraag ook nog even aan mij stelt.

[1:15:44] Misschien nog een reactie. Sorry.

[1:15:46] Ik ik ga deze handschoen oppakken. Ik ga binnenkort een motie beter maar drost proberen op tafel te krijgen want wij hebben allemaal geen geen cordon sanitaire als het gaat om om inhoudelijke debat over onderwijs in alle eerlijkheid niet. Natuurlijk zijn er zijn er politiek niveau discussies over samenwerking tussen onze partij is niet ontkennen,

[1:16:04] maar wij wij durven als het gaat om inhoudelijke debatten in deze kamer ook een moties die op tafel legt, wordt het ons gewoon op de inhoud beoordeeld en datzelfde gold ook voor deze motie en ik weet niet of wij gebeld zijn. Ik was op dat moment nog niet bij. Sterker nog, even doe ik er nog voor u navragen en nabij. Ik word al vaak gebeld door mensen en als mensen inhoudelijke steekhoudende argumenten hebben. Waarom zou ik er niet mogen luisteren. Misschien in deze dit geval gebeurd en wat het argument dat men was, zou het niet weten.

[1:16:35] Zou u de vraag of vind zo vriendelijk wil zijn om het voorzitterschap even over te nemen. Dan kan een bijdrage leveren

[1:16:43] en misschien nog maar even met het laatste te beginnen voordat de heer beertema die vragen aan mij gaat stellen als het al zo geweest zou zijn dat een telefoontje van het bestuur. De raad komt dan is bij mij eerder een aanbeveling om het tegenovergestelde te doen, zoals beertema inmiddels wel weet. Dus dat dat werkt niet. Wij luisteren alleen maar het enige waar ik naar luister is het weg. Dus daar krijgen we dagelijks dagelijks een briefje van wat er nu weer geboend gebeuren en dat voeren we netjes uit. Maar verder luisterend naar helemaal niemand.

[1:17:13] Ik.

[1:17:14] Ik mag klaar. Bijna.

[1:17:17] Dit is een grapje mensen.

[1:17:20] Kom gerust door op de twitters. Goed dat is één twee even reagerend op het regeerakkoord verschillende keren aangehaald. Ik heb het toch nog even bijgepakt. Want ik heb die tekst ook weer anderhalf jaar geleden. Maar er staat letterlijk. Er komt een masterplan, zodat ieder kind leert lezen, schrijven en rekenen en we gebruiken hiervoor effectief bewezen lesmethode zoals ingezet bij het nationaal programma onderwijs punt

[1:17:47] dus dan is het niet zo gek dat we dan vervolgens een minister hebben die daarmee aan de slag gaat, zeg ik even tegen.

[1:17:54] Meneer drost,

[1:17:55] Om dat uit te voeren en daar mogen we blij mee zijn dat u dat dat u dat doet dan moeten we niet nu al terwijl we nog geen resultaat binnen hebben al zeggen wat gaat het allemaal niet hoor. Maar ik kan het niet hard genoeg gaan als het gaat om de basiswaarden. Ze zeg ik maar en ik zeg tegen mevrouw paul toch ook nog even dat daar dus niet staat en dan gaan we dat masterplan ook besteden aan digitale geletterdheid of aan burgers op nee lezen taal rekenen. Dat is wat zul je lezen schrijven dat wat we met elkaar hebben afgesproken. Een dat moet uitgevoerd worden en voorzitter, dat is des te dringender

[1:18:32] nog

[1:18:34] sorry.

[1:18:34] Maar ik vind ik zwaaide slechts beleefdheidshalve terug naar een aantal leden die zich bijdrage,

[1:18:42] Ik af te leiden,

[1:18:44] Kunnen misschien allemaal even doen voor een gezin.

[1:18:48] Dag.

[1:18:49] Dat doen we het voor en daar doen we het voor.

[1:18:53] Voorzitter, de staat van het onderwijs die twee weken geleden nog maar eens goed zien waarom het nodig is om dit debat te houden, want het gaat niet goed met de basisvaardigheden van leerlingen in nederland en scholieren halen nog steeds familie minimale niveaus voor rekenen en taal niet. Het is daarom goed dat de coalitie structureel ook investeert in dat onderwijs

[1:19:11] en met de plannen voor basisvaardigheden alleen al in structureel één miljard euro gemoeid,

[1:19:16] maar uit staat van het onderwijs blijken overigens ook lichtpunten op dit vlak regulier vertraging bij begrijpend lezen bijvoorbeeld ingelopen en het nationaal programma onderwijs lijkt daarmee effect te hebben en dat stemt hoopvol.

[1:19:28] Voorzitter, ik ben hier nog twee weken en in deze twee weken ga ik er alles aan doen om zo duidelijk mogelijk te maken wat basisvaardigheden zijn, want deze term lijkt namelijk nogal aan inflatie onderhevig waar we het bijna een jaar geleden tijdens het debat curriculum funderen het onderwijs hadden over taal en rekenen wat de inspectie. Twee weken geleden over taal rekenen en wiskunde en burgerschap en heeft de minister in zijn brief over taal rekenen, wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid.

[1:19:54] En wat mij betreft gaat het hier. Ik zal nog een keer naar het regeerakkoord nadrukkelijk over taal en rekenen. Deze vakgebieden zijn voorwaardelijk voor alle andere vakgebieden, en daarmee wil ik niet zeggen dat digitale geletterdheid of burgerschap niet van belang zijn. We moeten er zeker mee verder. Maar goede digitale geletterdheid begint bij gewone geletterdheid en dat is nu precies waar het mis gaat en mijn vraag aan de minister of hij het met mij eens is dat taal en rekenen. De basisvaardigheden zijn niet ook burgerschap, digitale geletterdheid.

[1:20:25] Voorzitter, dat was heeft een vraag van mevrouw westerveld.

[1:20:31] Nu de heer van meenen nog een paar weken hier zit, maak ik natuurlijk graag van de gelegenheid gebruik om nog een paar vragen aan hem te stellen, want ik ken hem ook als iemand die opkomt voor het onderwijs en de heer van mening heeft altijd met ons andere partijen gezegd, maar als er meer vragen van de onderwijs, dan moeten daar natuurlijk ook structurele middelen tegenover staan. In mijn bijdrage stelde ik een aantal vragen over de zorgpunten die we hebben over de voorjaarsnota, maar ook over de middelen die hier zijn en die pas structureel lijken te zijn vanaf tweeduizend, zesentwintig en over dat er wellicht bezuinigd lijkt te worden op bibliotheek. En ik vroeg me af hoe de heer van meenen daarnaar kijkt en of hij ook bereid is om in de komende twee weken nog alles op alles te zetten om te zorgen dat dat niet gaat gebeuren.

[1:21:13] De heer van meenen,

[1:21:15] Ja. Voorzitter,

[1:21:17] dat is ook in de voorjaarsnota uitgebreid uitgelegd. Er zijn wel wat dingen gebeurd. Ook sinds de instelling van het regeerakkoord waar vier komma zes miljard euro structureel wordt toegevoegd aan de middelen voor het onderwijs op allerlei denk ik. Vlakken die ook mevrouw is zowel belangrijk vindt dichten van de loonkloof, maar ook investeren behoudens waardige et cetera.

[1:21:38] Helaas is het onvermijdelijk gebleken tot nu toe dat er ook een zeer beperkt deel overigens terecht komt van van de van de van de middelen die nu gezocht moeten worden bij de onderwijsbegroting. Dat is echt in verhouding tot wat er geinvesteerd wordt een fractie. Maar goed. Elke euro is natuurlijk in elke euro die eraf gaat. Dat doet mij ook pijn.

[1:22:02] Maar ik denk dat het allemaal in dit geval wel verantwoord is. Het gaat om indexering die wat minder plaatsvinden. Et cetera overigens niet over de hele begroting, maar

[1:22:13] op bepaalde vlakken en nog een punt de middelen dus in het regeerakkoord zijn structureel. Daar kan geen enkel misverstand over bestaan dat ze nu in de beginfase als als subsidie bijvoorbeeld worden ingezet

[1:22:28] of dat er zelfs geloot is om te kijken we hier aan de beurt kwam. Dat is weer een onderdeel van de urgentie we aan de slag willen. Het is veel moeilijker om structurele middelen in te zetten. Dus we hebben daar ook over met elkaar over gesproken gezegd laten we alsjeblieft, beginnen zij het op een wat dat betreft iets gebrekkige manier een in mijn verhaal komt dat ook nog terug. Ik pleit al heel ervoor dat er aan het onderwijs duidelijk maken dat deze middelen wel structureel zijn, zodat ze ook echt maximaal ingezet kunnen.

[1:22:57] Mevrouw westerveld,

[1:22:59] Voorzitter, dat middelen de eerste jaren niet anders dan via een subsidieregeling kunnen worden ingezet. Dat begrijp ik natuurlijk maar het gaat er dan vervolgens omdat je wel die zekerheid geeft.

[1:23:09] Overigens heb ik ook altijd deze coalitie in deze minister compliment geven als het gaat over het regeerakkoord een matte voor het eerst sinds lange tijd weer wordt fors wordt geïnvesteerd. En vandaar dus dat ik wat zorgen hebben over de voorjaarsnota want heer van meenen, zegt het wordt duidelijk uitgelegd. Maar ik snap gewoon een paar zaken nog niet. Dus we hebben daar ook via de feitelijke vragen wel vragen over gesteld voor de mensen die luisteren. Dat zijn technische vragen waar we nog antwoord op krijgen en mijn zorg zit hem erin dat we met elkaar hier zeggen dat we basisvaardigheden heel belangrijk vinden dat de bibliotheken daar een belangrijke rol spelen en dat van de andere kant in de voorjaarsnota lezen

[1:23:48] daarom mijn vraag aan de minister. Want ik weet niet precies hoe ik dat moet lezen dat wellicht een aantal bezuinigingen die er zijn om daarvan af gaan.

[1:23:57] Daarover bibliotheken. Daar ben ik niet zo goed in. Maar ik heb wel recente interviews gelezen met de staatssecretaris die daarover gaat die volgens mij daar zegt dat er extra geinvesteerd kan worden. Bibliotheek op scholen is niet niks. Dus goed. Maar dat zal dan uit feitelijke vragen blijken.

[1:24:15] U vervolgt uw betoog.

[1:24:17] Ja.

[1:24:18] Voorzitter even zoeken waar ik gebleven was.

[1:24:25] Ja. Voorzitter. Dat was wellicht een retorische vraag. Nogmaals die vraag luidde is de minister het met mij eens dat taal rekenen. De basisvaardigheden zijn er niet ook burgerschap en digitale geletterdheid. Dat was dus wellicht een retorische vraag want in de brief van de minister

[1:24:39] over het masterplan basisvaardigheden lees ik dat de scholen die de subsidie voor basisvaardigheden hebben gekregen deze ook in kunnen zetten voor digitale geletterdheid, geletterdheid en ook in zijn brief over de tussenbalans bijstellen. Een kerndoelen wordt gesproken over taal rekenen, wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid als bepaalde basisvaardigheid en zodra geld gespendeerd wordt aan digitale geletterdheid en burgerschap dat bedoeld is voor taal en rekenen gaat er in mijn ogen iets mis.

[1:25:06] Zo hebben we dat niet in het coalitieakkoord afgesproken waar het gaat om een masterplan, zodat ieder kind leert lezen, schrijven en rekenen graag een reactie van de minister hierop een daarbij graag een beeld van hoe de verdeling van de subsidie er nu uitziet. Hoeveel procent gaat naar rekenen en taal. En wat gaat er naar die andere vaardigheden?

[1:25:25] Voorzitter, er bereiken mij signalen dat scholen terughoudend zijn in het uitgeven van middelen voor de basisvaardigheden, omdat deze nu nog incidenteel binnenkomen, terwijl er een structurele investering in de begroting staat, kan de minister toelichten hoe deze middelen zo snel mogelijk voor scholen structureel worden en hoe hij ook de scholen daarover informeert, zodat er geen

[1:25:45] een onnodige terughoudendheid is in die besteding.

[1:25:48] Voorzitter, daarnaast spreekt de minister een brief over meerdere expertise punten en dat het expertise punt burgerschap er ondertussen is is heel goed waar de minister spreekt ook over hun expertise punt voor digitale geletterdheid en dat zou volgens de minister nog dit jaar van start moeten gaan. Maar mijn oproep is. Laten we vooral niet nog meer organisaties op te tuigen in dit al wat overbevolkte onderwijsveld daarom graag meer uitleg van de minister wordt dit niet. Waarom kan het bijvoorbeeld niet gewoon bij kennisnet worden ondergebracht in plaats van weer een nieuwe organisatie.

[1:26:19] Voorzitter, we zijn nu bijna tien jaar bezig met een curriculum eerste herziening na onderwijs twintig, tweeëndertig ingediend. Een punt nu ze nu aanbeland bij de volgende poging en ik heb er vertrouwen in. Ik denk dat de minister de goede weg is ingeslagen. Het streven naar concrete beheersing doelen voor nederlands en rekenen wiskunde. In die zin was de motie van de heer

[1:26:38] peters hierover een aanmoediging, maar dat hadden we natuurlijk al met elkaar afgesproken dat we dat zouden gaan doen

[1:26:44] zonder jargon en met strakke zinnen. Ook wil ik graag mijn waardering uitspreken voor de teams die hard werken aan deze herziening concretisering.

[1:26:52] Voorzitter, een kleine waarschuwing wordt een beetje technisch, maar in de plannen voor de herziening van de kerndoelen wordt uitgegaan van een wettelijk verplicht kerncurriculum

[1:27:00] van zeventig procent van de onderwijstijd. Een dertig procent school eigen keuze ruimte en ik ben wel benieuwd wat de argumentatie hierachter is

[1:27:09] binnen het kerncurriculum van zeventig procent wil de minister in het basisonderwijs dat eenenvijftig procent van de tijd naar taal en rekenen. Het gaat

[1:27:17] nou ik heb nog wel leren rekenen en dan komt er uit als je even goed kijkt tot onder de streep ongeveer vijfendertig procent van de totale onderwijstijd naar taal en rekenen zou gaan, maar uit de kadernotitie van ijzerloo over de ontwerp ruimte blijkt dat basisscholen nu vijfenvijftig procent van al hun onderwijstijd spenderen aan taal rekenen, terwijl de ontwerp ruimte voor het nieuwe curriculum daarvoor dus vijfendertig procent beslaat daar minister verduidelijken hoe dit nu precies zit en leidt dit niet juist tot de vermindering van de aandacht voor taal en rekenen.

[1:27:48] Voorzitter, dan de permanente curriculum commissie. Het is goed dat de minister naar de lange termijn van het curriculum kijkt

[1:27:54] want eens in de zoveel tijd en eens in de zoveel tijd strategisch advies van de onderwijsraad vragen. Lijkt me daarbij een goed idee, maar laten we op dat vlak vooral niet te hard van stapel lopen. We zijn al erg lang bezig met het sleutelen aan het curriculum met wisselend succes en daarom wil ik graag deze curriculum herziening eerst tot een goed einde gebracht zien worden en pas daar na een grondige evaluatie kijken wat de permanente structuur voor periodieke herziening zou moeten worden en daarbij moet wat d zesenzestig betreft een goddelijk grondige afzonderlijke onderbouwing volgen voor nut en noodzaak van een permanente curriculum commissie. Na vele jaren heeft de kamer weer enigszins regie op het traject en het lijkt me onwenselijk om dat al te snel uit handen te geven en het verhaal van erik meester was het dacht ik word hier al aangehaald. Dat vind lijkt me ook de moeite waard om te zijner tijd mee te wegen, maar laten we nu niet al dingen gaande vastzitten, terwijl we nog niet eens de eerste geslaagde curriculum herziening achter de rug hebben dus zeker niet zonder evaluatie van dit traject en de voorgangers daarvan kan toezeggen geen stappen te ondernemen naar een permanente.

[1:28:58] De commissie meneer van meenen, het zal u niet verbazen. Dat leidt er een vraag van de heer drost,

[1:29:04] Ja. Dank u. Voorzitter, want ik herken die vragen die me meneer van meenen stelt wel de afweging die we met elkaar moeten maken en zijn een aantal argumenten die er wel voor zijn. En dan ben benieuwd wat de mening van meneer van meenen op is bijvoorbeeld voorbeeld schetst dat het best wel wat jaren weinig grip op de zaak was en dat er nu wat meer. U zegt het zelf ook. Volgens mij meneer van mening zegt zelf ook dat de grip op de zaak komt. Er is meer even mee naar uberhaupt wel of niet. Voorstel van zo'n je voorstander van zo'n permanente commissie is mijn vraag en het tweede wat mij wel een argument is ook wel die overdracht zeg maar tussen de huidige commissie die er is naast een permanente commissie en de oude vaart en dan ook in zeg maar even zitten dan voor mij achter hoe kijkt wanneer van meenen daarnaar.

[1:29:49] Nou meneer van meenen heeft helemaal niet de indruk dat de vaart en het feit dat we iets bezig dat we nu op de goede weg zijn te danken is aan de rekening commissie. Ik zie geen enkele bijdrage daarvan eerlijk gezegd ik heb het eerder als een hindernis ervaren af en toe dan als iets wat bijdraagt aan die aan die vaart. Dus ik en en ik begrijp best dat als je naar een permanent systeem van curriculum herziening van periodieke herziening

[1:30:20] gaat dat je dan dat het dan de moeite waard kan zijn om een onder om ergens een onafhankelijke instituten hebben dat er naar kijkt dat het begeleid et cetera, et cetera. Maar bijvoorbeeld het verhaal van erik meestal. Het gaat erom om curriculum en toetsing met elkaar te verbinden. Sterker nog, als ik er nog eens naar kijken. Zou je zeggen. Misschien moeten we wel curriculum toetsing een opleiding aan elkaar verbinden. Want daar zijn ook veel vragen over zijn heel verstandige dingen over gezegd.

[1:30:46] Dus ik ben nog helemaal niet zover dat ik zeg laten we nou eens beginnen met een permanente commissie. Dat is voor mij echt geen doel op zichzelf. Laten we eerst nu is er één keer proberen erin te slagen dat we een goed afgeronde curriculum voorzieningen hebben en dan leren van wat er nou allemaal precies het recept voor is geweest.

[1:31:05] Dat is mijn antwoord.

[1:31:07] Door een vervolgvraag bij de heer drost,

[1:31:09] We denken op zich helder standpunt over de commissie, geacht. Geen doel. Op zich snap ik. Maar dan toch wel om die vaart erin te houden want ik vind dat namelijk best een steekhoudend argument als er nu al regelen zeg maar even op basis wat er nu aan doen zijn dat we die die ziektes van maakt niet uit hoeveel jaar dat is er inbreng met de onder een helder programma waar het hele onderwijsveld van weten. In welk jaar we van plan zijn om welk vak zeg maar nog een keer opnieuw licht houden. Dat is toch best een belangrijk uitgangspunt. En toch best wel. Ook het steunen waard zou ik zeggen. Hoe kijkt me niet van mening dat.

[1:31:38] Ben ik totaal niet met die een drost eens nogmaals,

[1:31:43] laten we heel blij zijn dat er vaart in zit en dat komt door de minister. Dat komt door de kamer. Dat komt door het regeerakkoord komt doordat er geld is dat is de reden dat er vaart in zit en dat wil ik graag gehouden en ik wil dat helemaal niet later weer laten samenlopen met een discussie over wat voor structuur we nu

[1:32:03] nodig hebben als deze herziening afgerond is want dat gaat nog jaren duren. Als je het hele tijd om nu en we maken vaart. Maar als je kijkt hoelang dit nog gaat duren is al jaren bezig en dan is het voor mij veel te vroeg om vele redenen. Ik heb ze net al genoemd om te zeggen laten we nou alvast een permanente commissie in het leven roepen. Dat gaat

[1:32:25] de komende twee weken hiervan niet gebeuren. Wat mij betreft

[1:32:31] als er is,

[1:32:35] Dat zij en wij weten wat de kamer te doen staat de eerste dag nemen we afscheid.

[1:32:39] Vervolgt uw betoog. Oké,

[1:32:43] voorzitter, dan nog xl. Dat ga ik nu niet te lang bij stilstaan bij de lerarenopleiding. Ik heb er net al iets over gezegd ik heb ik hou wel even in gedachten en we zitten nu heel erg op de methode een bewezen effectieve methodes verbieden. Lijkt me inderdaad

[1:33:00] misschien haalbaarder dan bewezen effectieve methode.

[1:33:05] Laten we zeggen voor te schrijven. Dat is een dat is een lastige weg.

[1:33:10] Maar het is ook in de hoorzitting gezegd en ik haal ook de woorden van frits van oostrom aan bij zijn afscheid als universiteitshoogleraar. Ik mocht erbij zijn. Hij zei dat heeft u wel vaker gezegd. De leraar is de methode uiteindelijk

[1:33:23] en dat zijn we een beetje kwijtgeraakt heeft ook wel eens gezegd.

[1:33:27] Vroeger hadden we dikke leraren en dunne boeken. Tegenwoordig hebben dunne leraren een dikke boeken en we moeten we naar die dikke leraren met die dunne boeken.

[1:33:35] De leraar is de methode en dat betekent dat ook een leraar ook met een waardeloze methode die kan het nog steeds doen en ook een leraar die niet goed kan met een hele

[1:33:44] prachtige methode die de toch nogmaals alsnog mislopen dus conclusie alles moet erop gericht zijn om niet alleen leraar moet op te leiden, maar ook de zittende leraren te helpen om het beter te doen en dat is een taak van scholen is een taak van leraren zelf ook moet je ook de ruimte voor krijgen

[1:34:04] en is een taak van lerarenopleiding om niet dat los te laten. Dus ik zie daar ook een verbinding met ook de opdrachten die we aan hen meegeven als het gaat om het nou dat wilde ik toch nog een keer gezegd hebben. En dan tenslotte, voorzitter, mocht ik vorige week aanwezig zijn bij de aanbieding van een petitie van de jonge van de gezonde generatie en diverse jongerenorganisaties zoals x.

[1:34:30] Jong. Piet lax.

[1:34:32] Een in die petitie door de jongerenorganisatie een oproep voor sociale en emotionele vaardigheden in het curriculum. Nou

[1:34:39] voorzitter, ik zou willen volstaan worden met de vraag waar ik vind het wel belangrijk om een schriftelijke reactie aan de minister. Ik denk dat we heel goed begrijpen dat dit niet het moment is om eens te kijken hoe vallen heb ik ook tegen de jongeren gezegd we zijn volop bezig betalen rekenen maar laten we goed een serieus kijken naar wat leerlingen hun kinderen vinden

[1:34:59] want ik denk dat we goed op weg zijn. Ik wil wel graag duidelijkheid dus over die

[1:35:03] term basisvaardigheden en de besteding van de middelen. Deze zijn voor taal rekenen bedoeld en daar zullen ze ook naar toe moeten.

[1:35:11] Dus dat voorzitter, dan laat ik het graag bij.

[1:35:14] Kijk dank voor uw op één na laatste commissie zijn bijdrage. Dan geef ik het voorzitterschap weer.

[1:35:22] Ja. Dankuwel en daarmee komt een einde aan de eerste termijn van de zijde van de kamer.

[1:35:27] Ik kijk even naar de minister. Ik kan me voorstellen dat we dit even combineren met een de lunchpauze. Dus dan zou ik willen voorstellen. Om half één ding verder gaan is dat een idee. Kijk even naar de collega's ook goed dan schors ik de vergadering.

[1:35:41] Als 't als 't als de minister zegt kan beter iets langer worden horeca voordat ik een broodje gaan eten dan dat ik in tien minuten zit te wachten.

[1:35:46] Ja nee maar laten we laten we er een kwart voor één van maken. Zo zo gedisciplineerd

[1:35:51] dat ik schors de vergadering tot kwart voor één maar je kan een rondje herinneren. Nu de vergadering is geschorst.

[2:42:53] Goed ik heropen de vergadering aan de orde is de eerste termijn van de zijde van de minister en ik geef hem daartoe graag het woord.

[2:43:04] Ja. Voorzitter, dankuwel en goed als we elkaar

[2:43:09] hier vandaag spreken over de basisvaardigheden. Dus de basis van wat wij kinderen meegeven op school waarmee we ze ook de samenleving instuurde dank ook aan de kamer

[2:43:19] voor de gevraagd voor de vragen hierover. Dan ga ik ook op in. Er zijn ook vragen gesteld

[2:43:25] voor meer reflectie gevraagd door de kamer naar aanleiding van de publicatie in nrc en ik denk dat dat waardeer ik overigens ook die gelegenheid om daar kort iets over te zeggen.

[2:43:37] Voorzitter, gaat het debat niet over. Maar het raakt wel ook mij en daarom ook wel u misschien tegen mij aankijkt en voor zover ik heb eerder al aangegeven dat ik in mijn werk scherp en soms fel ben geweest dat

[2:43:52] mensen dat ook soms onaangenaam als kwetsend hebben ervaren dat ik daarmee ook mensen

[2:44:00] tekort heb gedaan en dat dat mij ook

[2:44:04] erg spijt en

[2:44:06] het heeft en zeker ook. Voorzitter, gezien de voorbeeldfunctie die ik heb en dat reageert, maar ook

[2:44:14] ter deze. Het heeft ook effect gehad op

[2:44:17] ambtenaren die zich op mijn departement iedere dag

[2:44:20] inzetten voor goed onderwijs voor de kinderen in nederland een slag in de rondte werken. Voorzitter, en daar baal ik

[2:44:27] enorm van en ik wil ook langs deze weg dan

[2:44:32] graag de gelegenheid benutten om aan hen ook aan te geven dat ik vierkant achter hen staan en ook voor hen sta

[2:44:39] en ik zie in de

[2:44:41] media soms ook wel dat stijl en koers ook wel eens door elkaar lopen

[2:44:47] en dat staat naast elkaar. Voorzitter, het is koers is wat

[2:44:50] we voorstellen

[2:44:52] wat we met elkaar in een departement tot toekomen waar we ook met elkaar achterstaan en wat ik ook echt ervaren dat we dat met elkaar dragen en waar iedereen ook dag in dag uit heel hard aan werkt en die steun ervaren ik zeer. Daar ben ik alle ambtenaren ook zeer dankbaar voor.

[2:45:08] Maar het is ook de koers is dat wat we hier dan met elkaar bespreken waar u het meer of minder eens over kan zijn. Maar dat is iets anders dan

[2:45:16] de manier waarop ik iets toe en daar heb ik in in mijn gedrag

[2:45:22] dingen gedaan die niet goed waren waar ik nu ook met mezelf aan de slag ben. Ik realiseer me steeds beter wat de impact van mijn woorden is samir open voor advies ook voor feedback.

[2:45:35] Probeer het nodige ook actief toe uit. Maar heb ook wel nog beter oog voor hoe ik de energie en enthousiasme die ik ook heb op een goede manier de energie om dingen te veranderen of te verbeteren. Om dat ook op een goede manier over te brengen.

[2:45:49] Maar voorzitter, en dat hoop ik ook vandaag in dit debat te doen.

[2:45:53] Dankuwel. Ik stel voor dat we dan daarmee verder gaan. Gaat uw gang.

[2:46:01] Voorzitter, dank en dank voor die gelegenheid van de de kamer.

[2:46:05] Dan

[2:46:07] gaan we naar de inhoud van dit debat en we spreken elkaar over de kern

[2:46:11] van het onderwijs. En wat moeten leerlingen leren hoe zorgen we dat de resultaten daarvan op niveau zijn en hoe helpen wij scholen daarbij

[2:46:20] en het is nodig om daar met elkaar mee aan de slag te zijn en dat doen we ook. Wij zijn een jaar geleden gestart.

[2:46:29] Ruim een jaar geleden met dat masterplan basisvaardigheden in deze al een hele hoop

[2:46:33] ook in gang gezet en ik zal een aantal zaken noemen

[2:46:38] en vervolgens ingaan op de

[2:46:39] de specifieke vragen die gesteld zijn. Ik doe dat in het eerste blok op de onderwijs doelen en dus wat willen we met elkaar en het tweede blok is dan over hoe zorgen we ervoor. Dat is ook hoe helpen en welke ondersteuning bieden we daarvoor?

[2:46:55] Voorzitter, de

[2:46:57] ambitie en de opdracht voor het onderwijs is verhelderd. Dat is een dus ik heb de kamer. Vorige week geïnformeerd over de doelen van het masterplan over vijf jaar moet die basis en de aansluiting voor leerlingen op en de aansluiting voor leerlingen op basis op orde zijn en uw kamer krijgt ook conform

[2:47:14] uw wens die eerder in deze debatten vaak gewisseld is ook inzichtelijk waar u dan ook mij op kunt afrekenen en ook via een uitgebreid monitoringsplan

[2:47:24] ervoor zorgt dat u die voor de vorderingen nauwgezet kunt volgen.

[2:47:28] Twee een verbeteren het curriculum voor taal en rekenen. Er wordt deze zomer opgeleverd zat de opdracht voor leraren wat leerlingen moeten leren ook veel concrete wordt drie scholen krijgen vanaf volgend jaar te maken met een aangescherpt kader toezichtskader op de basisvaardigheden, waardoor ook zij de opdracht helder hebben en ook via een aanscherping van de deugdelijkheid eisen kijken kritisch naar de prioritering in de eisen die voor scholen gelden, zodat de focus ook echt kan leggen liggen op de verbetering van de basisvaardigheden in de kast.

[2:47:56] Voorzitter en naast een duidelijke opdracht helpen. We scholen ook actief met bijvoorbeeld de extra financiële middelen

[2:48:04] die er nu zijn zeshonderd vijftigduizend regelingen worden momenteel al met extra financiële middelen ondersteund op zo'n tweeëntwintig, honderd scholen alle leraren krijgen zestien uur extra om zich te professionaliseren. Ook in basisvaardigheden.

[2:48:18] Wij helpen momenteel honderd twintig scholen gericht met een basisteam ook met een erfenis in vormt aanpak en in tweeduizend, drieëntwintig gaan we nog eens twee, honderd vijftig extra scholen helpen en mijn collega dijkgraaf is ondertussen ook druk bezig met het plannen voor het versterken van de lerarenopleidingen, juist voor de basisvaardigheden, bijvoorbeeld via het inrichten van een curriculum beraad, maar voorzitter, naast al die initiatieven is misschien nog belangrijker dat we in die beweging voor meer aandacht voor basisvaardigheden dat we die ook overal zien die zien we hier in de kamer. Maar die zien we ook op scholen veel scholen zijn daar heel actief en heel goed mee bezig staat van het onderwijs gaf daar ook een aantal mooie voorbeelden van en ik kan niet genoeg benadrukken dat we dat dan ook langjarig met elkaar zullen moeten.

[2:49:02] Volhouden.

[2:49:03] Dankuwel. Interruptie van de heer peters, van het cda.

[2:49:07] Gewoon uit nieuwsgierigheid dan ook in het kader van de echte inleiding die die de minister het graf.

[2:49:13] Kijk ik hoor ik hoor allerlei dingen die we gaan doen is voor de zomer ligt er een is duidelijk wat we gaan doen voor een tafel heel snel en zo veel scholen bezoeken en helpen.

[2:49:24] Dan vraag ik mij af.

[2:49:26] Ja kijk dat er ooit eens gezegd dat weet ik maar hoe weet gaat dan ook hoe weten we nou dat dat realistisch is dat dat gaat lukken en dat we niet omdat wij dat hier ooit ergens hebben afgedwongen mensen totaal over de kling gejaagd kan worden op die manier.

[2:49:39] Hoe weet ik maak wil toch even bezwaar tegen die vermenging dat laten we het nou gewoon even zaken zelf houden als u vindt dat er mensen over de kling gejaagd wordt. Maar ik hoor je dat

[2:49:53] ik maar ik ga niet de hele tijd toestaan dat dat in relatie wordt gebracht met andere onderwerpen.

[2:49:58] Want anders formuleren. Voorzitter,

[2:50:00] ik krijg berichten vanuit het veld dat de ambities die we wij hier in de kaders stellen dat die onrealistisch hoog zijn dat die geen mogelijkheid gehaald kan worden en dat het onder druk wel moet.

[2:50:10] Dus ik als ik dan de minister hierover zeggen wat er allemaal gaat gebeuren dan denk ik gaat gebeuren. Lukt ons dat of of

[2:50:18] duwen net te hard.

[2:50:20] De minister.

[2:50:24] Ja voorzitter, weet u dat is de vraag waar ik elke dag mee bezig ben en ook in de kamer met u een debat over hebt om met elkaar te voelen. Hoe doen we dat dan op de goede manier

[2:50:35] en daarom noemde ik ook even die het verschil herstel en koers. Bedoel de koers is de koers uit coalitieakkoord die probeer ik invulling te geven. Zeg er ook bij dat zijn zesenzestig maatregelen. Dat is een heleboel en dat is er niet eens, zoals u zei in de in de inleiding bij u te zijn. Gewoon een heleboel. Dat is de opdracht die ik heb om invulling aan te geven. Zo goed en kwaad ik als als dat gaat doe ik mijn uiterste best voor en ik ben zeer vatbaar. Ook in deze debatten altijd voor uw suggesties om daarop aan te passen te verbeteren. Ook in het tempo. Als dat nodig mocht zijn. Als dat conclusie is van dit debat, zullen we dat natuurlijk doen.

[2:51:10] Tegelijkertijd probeer ik juist met die basisvaardigheden. Volgens mij proberen dat gezamenlijk te zorgen dat in ieder geval het doel duidelijk is dat we daar met z'n allen voor gaan. Dat is ook al even kort gezegd het antwoord op uw vraag wat is nou voor die tien jaar het doel. Hier hebben we gewoon de grootste kluif. Dat is dat is het doel.

[2:51:28] Vervolgens is de vraag hoe realiseren we dat dan op de goede manier en er zijn er vaak in de kamer vaak in de afgelopen jaren vragen gesteld over wat willen we dan hebben we dat wel scherp wat we willen. Ik heb een poging gedaan om dat scherp met elkaar te maken. Dan is vervolgens de vraag hoe helpen we scholen daar met op zo goed mogelijk bij. Dat is eigenlijk ook een tweede blok straks met een aantal vragen die erover gesteld zijn. Daarom noemde ik in mijn inleiding al wel een paar dingen hoe we dat doen met die extra uren professionalisering met basisteams met extra geld op allerlei manieren proberen alles om dit precies die vraag die u stelt op de goede manier te doen. Maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat dit langjarig van ons attentie verwacht

[2:52:05] en dat we ook elke keer weer met elkaar moeten kijken. Zitten we op de goede koers. En wat vergt dat aan bijsturing.

[2:52:13] Meneer, peters,

[2:52:15] Ja omdat ik helemaal in dit geval. Voorzitter, helemaal niet zozeer naar de minister van het ministerie kijkt me ook naar de kamer. Wij zijn ook we hebben net een kleine interruptie debatje met de pvv is net niet dat ik dat wij hebben gezegd en draagt de minister op dit nog voor de zomer te organiseren. Maar vergelijkbaar motie komende soms wel en dan dan vraag ik mij af. In hoeverre zijn wij met z'n allen mee bezig elkaar te maken en werkt dat dan. Of is gewoon een reflectie van het gras gaat niet harder groeien als ik heel hard aantrekt, zoals als ik muziek ben maakt

[2:52:47] het zal het water geven zijn een beetje snoeien maaien denk ik. Dus dus dat we ook ons rust en geduld moeten kunnen veel meer. Ik ook mijzelf.

[2:52:57] Dat is een iets ander punt is die begrijp ik goed want daar zit ook de reflectie van de kamer zelf in. Ik moet ook eerlijk zijn. Ik voel hier met u debatten. U geeft mij ook geregeld opdrachten en dan heb ik

[2:53:08] probeer ik die natuurlijk zo goed mogelijk ook uit te voeren. We moeten met elkaar. Volgens mij in de gaten houden dat we dat op de goede manier ook doen dat dat uitvoerbaar is. Ik denk wel alleen eerlijk gezegd

[2:53:20] dat veel reactie van de kamer. Ook zijn dat kamer zich oprecht zorgen maakt over of we dat voor het onderwijs waarop de goede manier doen en soms zitten daar fundamentele punten onder en het is ook een beetje laat je je fundamentele punten met elkaar langjarig zweven

[2:53:33] of zeg je. Net als fundamenteel punt is ook de basis.

[2:53:36] Dan moet je daar ook langjarig focus op hebben. Maar fundamenteel punt is ook heel vaak een discussie over hoe gaan we het personeel om hoe zorgen we voor docenten met een vaste baan bijvoorbeeld et cetera, maar ook wel in wat voor financieringsmodel sturen we dat dus als we hier in de kamer allerlei doelen formuleren. Maar de uiting is dat we steeds vaker een korte termijn subsidieregelingen stort stoppen en niet en lange termijn structurele financiering wordt dat ook onzeker. Dus dat hele bouwwerk

[2:54:01] of dat aandacht kan bieden aan die basis op de best mogelijke manier. Daar staan wij wel met elkaar voor aan de lat. En dan is de vraag hoe doen we dat dan op de goeie een goeie manier en ik snap de reflectie van de heer peter zelf dat het goed zou zijn om af en toe daar met elkaar even dan de tijd aan te geven in plaats van nog honderd dingen op hetzelfde bord te gooien. Daarom hecht ik ook aan dit debat specifiek omdat we juist de basisvaardigheden volgens mij met elkaar in staat zijn om te zeggen dat dat het onderwerp.

[2:54:29] Afsluitend meneer peters,

[2:54:31] Ja voorzitter, ik denk dat ik ben met de minister. Nou eenmaal over eens zullen moeten reflecteren. Wij, en ook het ministerie. Want we hebben we ook de mensen die aan de andere kant van het staan bij nodig want die geven soms ook feedback ronde zeggen waar ik als kamerlid zonder doof voor ben.

[2:54:48] Dus of tenminste dover is dat die zelf over. Maar ik ben soms ook wel doof voor. Dan denk ik van ja weet je. Het zal wel of of het komt uberhaupt niet binnen. Als mensen zeggen u kunt het wel willen als kamer. Maar zo zit het net niet. Of heeft u hier wel aan gedacht. Ik denk je dan puur naar mezelf. Soms maken we wel eens moties waarvan we dit niet goed hebben gekeken of dat nou wel de juiste analyse was nog echt halen was die halen het wel

[2:55:13] en als er dan de minister gaat lopen dan kunnen we soms ook dingen gebeuren waar we achteraf van zullen zullen zeggen.

[2:55:21] Goed. Ik heb geen vraag gehoord, maar misschien enige woorden ter bemoediging aan de heer peters.

[2:55:28] Nee. Wat de heer peeters had een hartstikke

[2:55:31] als een altijd heel goed te volgen

[2:55:35] verhaal vond ik voorzitter vind ik het knap van de heer peters maakte een die pakte mooie verhalen en beeldspraken bij die ook tot de verbeelding zetten en ook inspireren. Dus ik bedoel het is dat hij dit punt maakt, begrijp ik goed. Ik ken hem ook als iemand die dat was op ander punt ook altijd maakt dit reflectie van de kamer op leerlingenvervoer hebben die discussies gehad en ook eerder ook op vaste banen hebben die de discussies gehad. Dus hij is daar is daar gewoon consistent in voorzitter en dat is ook goed in zo'n debat. Ik zeg alleen als een aanmoediging is om op moties wat vaker te ontraden. Want daar daar komt het uiteindelijk op neer dat we wat strenger zijn over wat we met elkaar wel en niet afvuren. En misschien ben ik wel heel enthousiast geweest in al die wensen die gaan we ook heeft om zo goed mogelijk mijn best te doen om die te realiseren en helpt dat ook weer dit voortschrijdende inzicht om dat weten te doen. Voorzitter, kom ik dan heb ik een

[2:56:32] een inleiding op het op dit deel omdat

[2:56:36] er komt veel van uw vragen samen. Maar ik hoop dat ik even de inleiding kan houden dan de vraag kan beantwoorden. Ze komen allemaal aan bod

[2:56:43] want we hebben het natuurlijk ook dit onder tafel gehad. Vorige week en daar is ook heel vaak gesproken over de noodzaak van glashelder doelen voor glasheldere doelen

[2:56:53] en dan op twee niveaus het doelen op landelijk niveau om de ambitie van het masterplan vast te leggen, zodat uw kamer ook de beleidsdoelen scherp heeft vaak ook een punt van verantwoordingsdag van

[2:57:02] ik kan me heel vaak

[2:57:05] van uw commissie rapporteurs herinneren die daar punt van kunt opmaken. Ook de rekenkamer vorig jaar

[2:57:11] en twee doelen op schoolniveau zat de inspectie ook kan helpen en ook paar nodig. Natuurlijk kan optreden

[2:57:19] en dan heb je ook nog doelen voor in de klas. Om de verwachtingen. Wat en ook op welk niveau leraren leerlingen moeten helpen om dat ook helderder te maken. Het is landelijk en schoolniveau en daarbinnen op dat schoolniveau nog heb je ook nog de klas kunnen lezen dat we de doelen op landelijk niveau hebben opgesteld. Uw kamer en ook de rekenkamer ik al zei om gevraagd dat sluit ook aan op het eerder verschenen ebu

[2:57:45] interdepartementaal beleidsonderzoek. Voorzitter, naar sturing, en deze doelen heb ik ook gekozen op basis van gesprekken met de heer de aarde met veel partijen met wetenschappers

[2:57:54] en wat we willen is dat over vijf jaar de basis bij alle leerlingen op orde is en dat ook bij alle leerlingen die doorstromen naar de middelbare school of onderwijs de aansluiting op orde is en voorzitter deze ook al over gewisseld in dit debat. Maar ik realiseer me dat dit zeer ambitieus is. Daar maak ik in de brief ook wel degelijk daar opmerkingen over een disclaimer op en inspectie heeft ons in de staat van het onderwijs nog eens helder gemaakt dat het gat richting deze doelen ook voor grote groepen leerlingen echt aanzienlijk is

[2:58:27] en ik vind het echter wel dat we ons in het belang van

[2:58:31] leerlingen geen ander ambitieniveau kunnen veroorloven.

[2:58:34] En daar zit wel een spanning. Daar kom daar later misschien ook nog even op terug. Als u dat wenst.

[2:58:38] Het geeft ook een belangrijk signaal ook richting scholen richting de samenleving dat het ons menens is met elkaar

[2:58:44] disciplineren ons ook als politiek om onze keuzes dan zo in te richten. Het punt van van peters geldt hier. Dus als je scherpe doelen bent moet je dus ook scherpe keuzes maken waaraan die doe er dan ook gediend worden

[2:58:57] en in de tussentijd. Want ik heb uw kamer hier goed gehoord en dat was ook wat wij natuurlijk het ministerie zelf zagen,

[2:59:05] moeten wij wel kritisch bekijken of dat deze doelen haalbaar zijn, of dat aanpassing in die doelen of in de beleidsinspanningen. Inspanningen kan ook of die nodig zijn en daar hebben van gezegd dat gaan we over drie jaar dan doen.

[2:59:17] Maar we moeten het bijeen wel ook sneller snel bijtrekken en dat is waar we met z'n allen naar toe te werken en daarom ook op korte termijn natuurlijk wel resultaten willen zien over een jaar ook een trendbreuk

[2:59:29] bij vijftig scholen die we in de eerste ronde ook een subsidie krijgen op het gebied van taal en rekenen en over drie jaar is er dan ook een stevige basis op alle scholen gelegd en zijn we daadwerkelijk halverwege de ambitieniveaus. En wat ik daarop zie je is dat scholen ook echt dit

[2:59:45] als we kijken naar jaar of twee jaar geleden ook echt ter hand nemen. Dus we kunnen dit ook ben ik van overtuigd en voor de helderheid. Deze doelen gelden niet één op één voor individuele scholen en individuele leerlingen. De voor hen passende doelen worden

[2:59:57] natuurlijk opgenomen in respectievelijk toezichtskader van de inspectie en ook in het curriculum

[3:00:02] en ten aanzien van de doelen in het curriculum beginnen we ook daar is ook naar wens van uw kamer bij de basis. Deze zomer leveren ik de concept kerndoelen nederlands en rekenen en wiskunde op en in tweeduizend, vierentwintig zijn er ook concept examen programmas nederlands en rekenen wiskunde nederlands. Nog wat vragen gesteld ga ik straks ook

[3:00:20] beantwoorden. Heeft u terecht punt en maar op deze manier willen we ook echt snel een verandering teweegbrengen in het onderwijs op het gebied van taal en rekenen en die glashelder verwachting moet niet eenmalig worden opgesteld en dan in beton gegoten worden. Er moet moeten voorspelbaar systeem komen waarmee we deze verwachtingen dan ook steeds kunnen bijstellen aan de maatschappelijke wensen en ontwikkelingen

[3:00:41] en ten aanzien van de doelen voor scholen geldt dat dit op dit moment de onderzoeksraad is van de inspectie aangepast worden met een aparte standaard voor basisvaardigheden. Dit wordt in juli opgeleverd aan uw kamer.

[3:00:52] Dan kom ik ook terug op de gestelde vragen over erven in vormt werken.

[3:00:58] Maar voorzitter, als je glashelder doelen stelt dan moet je ook checken of je daar dan aan voldoet en daarom hebben we voor dit masterplan en dat hebben we echt uitgebreid gedaan. Ik snap ook dat uw kamer moeten we eerst nog verder zien

[3:01:10] maar uitgebreid gedaan een monitoringsplan gemaakt op vijf onderdelen. Het de scholen die een subsidie krijgen die worden gemonitord

[3:01:17] of zij ook vooruitgaan. Ik volg een tiental scholen intensief om gewoon ook zicht te krijgen op succesfactoren belemmeringen, maar ook gewoon verhalen te horen die in de praktijk voor de ervaren

[3:01:30] en ik rapporteer de kamer ook over de vooruitgang van het heden masterplan met een implementatie onderzoek

[3:01:35] daarbij ook een jaarlijkse monitor basisvaardigheden om een beeld hebben wat en met een leerling prestaties en op scholen gebeurt, kunt u een beetje van nationaal programma onderwijs. Maar dan dit dit specifieke langjarig op basisvaardigheden en daarnaast zetten we ook nieuwe interventies uit en monitoren we dan ook welke dan het beste werken

[3:01:52] en al deze informatie moet betrouwbaar zijn. We moeten immers vaardigheden testen en niet de oliebollen, zeg ik. De heer van meenen na

[3:01:59] waar ik overigens een zeer mooi voorbereide tekst voor heb gekregen ter afscheid van de heer van meenen. Maar die zullen wij koesteren en op de plank leggen laten rijpen voor de volgende voor het volgende moment. Dat is echt de laatste debat. Wat ik volgens mij met de heer van meenen hebben,

[3:02:17] maar dit is eervol knipoog naar de heer van meenen. Dus het moet echt vaardigheden testen en niet oliebollen en maar daarom verkennen we met het een inspectie ook hoe je bijvoorbeeld de deelname aan peiling onderzoeken verplicht kan maken hoe je de leerlingvolgsystemen op de goede manier invult en ook op sommige plekken dus ook nog dan verplicht en stellen we ook natuurlijk heldere doelen en houden die goed bij en dat is stap één voorzitter. Dan kom ik zo meteen op de vragen die gesteld zijn.

[3:02:40] Dat is een interruptie voor u van de heer.

[3:02:44] Ja. Op dat punt dat het is groen te horen hoe die uitwerking eruit moet gaan zien en hoe die voortgang in de gaten gehouden worden. Mijn zorg zat en het klinkt misschien een beetje gek in de brief. Juist op het punt van we willen binnen een jaar de de eerste resultaten zien er te gek om daar een zorgen om te zien. Een beetje druk dolblij bent op het moment dat er binnen een jaar resultaten zijn. Maar soms is er een onderscheid tussen najaar wat wat meer in de in de huisdieren richting hoek zit namelijk leer even snel over een brug lopen en en niet rapporteren en iets rapporteren. Dat kun je relatief makkelijk aanleren en blijvende verbetering en verandering in het onderwijs en het risico is dat je kinderen en docenten ook dus de dus belast met een soort van

[3:03:27] toets toets cultuur, waarmee de niet structureel in het onderwijs iets veranderd. Waarom omdat je binnen een jaar die resultaten wilt laten zien. Ik heb daar geen panklare oplossing voor had ik het wel gezegd maar die zorg die die zou ik wel graag geadresseerd om te voorkomen dat wij met z'n allen schijnwerkelijkheid van stijgende resultaten presenteerde die uiteindelijk niet tot duurzame verandering van het onderwijs.

[3:03:48] De minister.

[3:03:51] Ja. Voorzitter, het is natuurlijk een een punt wat ikzelf ook zeg ik gewoon eerlijk wij op ministerie hier met z'n allen.

[3:03:59] Dat is ook wel met natuurlijk wel gesproken hebben met dat ik zei leraren veldpartijen wetenschappers om ook te kijken of die ambities voor het masterplan is het nou realistisch om bijvoorbeeld ook over vijf jaar dat effect dan te zien ook over een jaar, want het kost tijd om die verandering te laten zien en in de regels zou je eerst weinig effect zien in latere jaren meer. Tegelijkertijd hoor je soms ook die voorbeelden. Het coronatijd waarin zestien in zes tot acht weken juist heel veel vooruitgang bij een groep leerlingen is gelegaliseerd. Dus macro voelt het voor ons als heel groot. Maar het gaat er altijd weer over de klas van vijfentwintig, dertig. Helaas soms groter aantal leerlingen die natuurlijk wel degelijk nu met deze focus en soms met extra hulp ook echt meer uit kunnen halen. Dus het is heel lastig om dat te doen hebben individuele scholen kun je in korte tijd. Volgens wetenschappers wel echt veel verbeteren en zeggen zij ook op stelsel niveaus dat wel lastiger. Dus daarom kies ik wel ook voor passende tussen en eind doelen,

[3:04:53] maar zullen uiteindelijk langjarige veranderingen zijn. Dus daar daar zijn we ons zeer van bewust en met die tussendoelen kunnen we ook natuurlijk kijken wat het voor bijsturing van ons vraagt, maar ook of bijstelling van de doelen of juist een tijdpad noodzakelijk is. Dus dit is ook een soort nul start nadat we vorig jaar alles na afgetrapt hebben verder ingevuld hebben eerste financiële middelen hebben uitgedeeld. Hulp hebben doen toekomen. Is dit volgens nu in met dat vaste pad waarin wij dat met elkaar hier bespreken met elkaar bijhouden ook zaak om te kijken moet die doelen aangepast worden moeten tijdspad aangepast worden. Ik ben wel blij met onze kamer daar ook serieuze vragen over van het in het verleden was het meestal zou het moeten ambitieuze

[3:05:35] en hier probeer ik aan de ambitieuze kant te hangen. Maar dat doe ik niet omdat ik denk

[3:05:40] nou laten we dat dat onderwijs over de kling jagen. Maar het gaat hier over leerlingen die over vijf jaar gewoon ongeveer een hele basisschool bijna hebben afgerond,

[3:05:47] en wel heel fundamenteel daar last van kunnen hebben in een vervolg leven, maar we moeten wel realistisch zijn. En vandaar dat die disclaimer ook al expliciet in de rechterkant die ook te noemen benoemd hebt en over drie jaar moeten we dan ook wel met elkaar zeggen.

[3:06:01] Nou oké. Het is niet gehaald. Maar dan moeten we ook voorkomen dat de kop in de krant zijn. Het valt aan alle kanten en het is allemaal niet goed want we doen ons best met z'n allen moeten ze langjarig doen.

[3:06:11] Dankuwel verder.

[3:06:13] Uw betoog. Dank

[3:06:16] de zijn verschilt dingen door elkaar gevraagd. Dus ik ga mogelijk een beetje door elkaar. Maar dit komt allemaal

[3:06:27] voorzitter, wat is de stand van zaken. Wat betreft het curriculum digitale vaardigheden vraag van paul kan de minister toezeggen dat ze omgaan met i

[3:06:36] als gebruik maken van arie aan bod komt op scholen. Het team dat de kerndoelen voor diefstal. Gelet het ontwikkeld is nu ongeveer halverwege het proces afdoen die teams

[3:06:47] ongelooflijk goed werk. Dat geldt ook voor de teams met taal en rekenen. Maar we het eerder over hadden

[3:06:52] en

[3:06:54] en we zien ook dat dat een goede werk. Ook leidt tot vooruitgang en het eind dit jaar leverden zij dus in dit geval dat tien digitale geletterdheid ook de totale set kerndoelen op.

[3:07:07] Ze zitten nog in discussie over wat wel en niet natuurlijk dan in het curriculum moet komen. Daarom kan ik niet zeggen hoe i in die zin dan precies die plek heeft

[3:07:16] daarvoor moeten we vertrouwen en dat doen we ook graag op aarde die natuurlijk de juiste afweging maken en zij krijgen vast ook natuurlijk uw wens je het debat. Memo is ook de wens van de samenleving in het maatschappelijk debat hier over en we spreken er ook

[3:07:33] natuurlijk graag met u over door als die voorstellen zo meteen liggen. Dan komen die naar de kaak.

[3:07:39] De heer

[3:07:42] peters, die vroeg hoe staat het met mijn motie om glasheldere doelen te formuleren voor het onderwijs. Ik heb er net een aantal dingen van gezegd

[3:07:50] en die zijn ook dus als je kijkt naar de concept kerndoelen die zijn ook een flinke slag concrete. Het is ook nederlands stond er allereerst bijvoorbeeld de leerling leert zich mondeling en schriftelijk uitdrukken

[3:08:04] en we hebben dat nu hebben een voorbeeldje de leerling verwerkt informatie uit verschillende bronnen in een gesproken en geschreven tekst en het gaat hierbij om het interpreteren van mondelinge schriftelijke en digitale bronnen en het ordenen daarvan is maar een voorbeeld, maar we hebben dat juist veel concreter gemaakt om de wat vaag. De kerndoelen die er waren

[3:08:24] of die nieuwe doelen uiteindelijk glashelder zijn. Dat zal per situatie. Ook moeten we ook gewoon erkennen en de meer ervaren leraar heeft genoeg aan een korte omschrijving. Iemand die net voor de klas staat. Die zal ook meer houvast nodig hebben om aan die verschillende behoeftes tegemoet te komen. Het maakt tekort aan voorzitter, zorg ik voor twee dingen kern doelen die houvast geven over het beheersing niveau een scope

[3:08:48] en handreikingen die scholen en ook de methode makers expliciet kunnen gebruiken om leren leerlijnen per jaar uit te werken.

[3:08:56] In peters,

[3:08:57] Dankuwel en leuke de vergelijking met een dikke leerling leraar met de dunne boekje geloof ik. En andersom. Deze dingen leren had ook een dun boekje maar relatief. En wat ik eigenlijk bedoelde binnen het primair onderwijs ook gewoon bijvoorbeeld zo concrete afspraak, bijvoorbeeld in groep zes kunnen alle kennis alle breuken kunnen ze delen. We werken met procenten, bijvoorbeeld op die manier zo. En ieder niet van hoe staat het dan ten opzichte van ben ik nou net iets verder dan mijn collega kwint die naast me zit. Dit moeten we allemaal of niet natuurlijk of dit moeten we dan allemaal kennen en kunnen zichtbaar. Maar dan weten we of ze op die manier zo concreet zou ik het willen.

[3:09:40] De minister.

[3:09:42] Ja, volgt voorzitter, dan zijn wij het

[3:09:45] daar zijn we het gewoon eens.

[3:09:47] Oké dan gaan we nog verder geen tijd aan besteden voor je het weet niet eens. Dus dan zou.

[3:09:54] Ja dat klopt. Maar als we het daarover eens zijn. En dan komt zo dan hoef ik dat er niks meer.

[3:09:58] Voorzitter. Nee dat lijkt me ook gaat verder.

[3:10:03] Daar mag wel iets.

[3:10:05] Wij hebben want ik heb hier bewust veel aandacht in het begin voor voor gehad dat dit een heel ver punt is en het ook op de dilemmas zit van hoe scherp zijn wij in wat we met elkaar en verwachten en opsturen. En hoe vertalen we dat vervolgens in daar waar het moet gebeuren en waar men nu afgelopen jaren het gevoel heeft dat terwijl dat alles daar moeten landen en dat dat op nog steeds minder makkelijke manier goed gaat. Dat is een hele terechte zorg. Die heb ik ook

[3:10:32] die vlieg ik soms zelfs fundamenteel aan.

[3:10:34] Maar in ieder geval zo concreet mogelijk om duidelijk te maken wat we dan met z'n allen wel moeten bieden.

[3:10:41] Dat is wat heer peters benadrukt. Dat deed ik echt zeer met een voorzitter peters vroeg ook nog. Hoe gaat de minister dat dan doen door ook wel ambitie mensen tegen de ambities te beschermen die wij hier even toch even met z'n allen zo hard formuleren

[3:10:57] en

[3:10:58] daarom zei ik dus het bordje van de docent. Dat moet niet te vol worden. Dat is bijna een understatement. Het is dat is op heel veel vlakken te vol en er zijn allemaal mensen die daar iets aan bijdragen en dat doen ze iedereen uit de beste bedoelingen,

[3:11:11] maar het leidt wel tot een ingewikkelde situatie. Docenten moeten zekerheid krijgen. Dat weten dat de focus in het onderwijs ligt bij die basisvaardigheden betekent niet dat heel veel dingen die relevant zijn ook niet met elkaar gecombineerd kunnen worden. Kan allemaal is allemaal relevant is niet alleen met de basis. Als je goed leert lezen en schrijven dus niet dat je daarmee in de samenleving helemaal rond bent. Uiteraard

[3:11:32] maar even om in beeld geven op mijn ministerie komen dagelijks verzoeken binnen tientallen van heel veel verschillende mensen met heel veel verschillende onderwerpen

[3:11:42] en wij zeggen bijna altijd niet doen

[3:11:45] en ik zeg tegen de kamer heel vaak. Misschien ook wel doen

[3:11:49] maar dan nog zeg ik ook tegen een heleboel niet doen en dat doen we die bescherming. En dan nog heeft u denk ik gelijk dat we dat nog kritischer moeten zijn

[3:11:56] naar elkaar en voor elke dus dat herken ik voorzitter, maar die verantwoordelijkheid. Dat vind ik mooi dat peters dat zij daar rond ik dit antwoord me af. Die ligt bij ons allemaal denken met z'n allen te vaak het onderwijs lost dat dan op

[3:12:09] en dat moeten we dan ook niet meer alle bij als zeggen.

[3:12:13] Voorzitter, kom ik op zagen van de heer beer termijn. Ook de heer peeters. Waarom heeft

[3:12:20] de minister niet het voorstel gedaan om voor nederlands tenminste een voldoende te halen kwam op op één van die voorstellen van de kamer en ik hoorde dit ook van de inspectie kende dit voorstel niet. Ik hoorde dat

[3:12:32] en voorzitter dan voelt het inderdaad ernaar dat leerlingen nu met een vierenhalf voor nederlands kunnen slagen en momenteel mag je

[3:12:40] maar één onvoldoende staan voor nederlands wiskunde of engels

[3:12:44] en deze onvoldoende mag niet lager zijn dan een vierenhalf. Dus als afgerond en vijf. Dus daar gaat het over. Het is dus niet lager dan die vier en half even voor de duidelijkheid te stimuleren. De lat ligt dus al hoger voor deze vakken dan voor andere vakken.

[3:12:58] De vraag is of dit al genoeg is en dat was het punt van de inspectie

[3:13:02] en is er best voor open. Maar ik vind ook een probleem is

[3:13:09] dat het examen nederlands gewoon niet goed genoeg is. Dat is ook het punt wat hier ook een aantal leden maakte hebben schrijfvaardigheid zit daar onvoldoende in. Het is iedereen kent die trucjes om meerkeuzevragen te beantwoorden en dat is gewoon geen goede graadmeter voor taalvaardigheid. Dus dat moet je dus ook niet zo zwaar gaan wegen.

[3:13:30] Ik maak me

[3:13:31] wel ook zorg of het dan geen steun of vak wordt als je dit doet voor bepaalde leerlingen zoals misschien de als of leerlingen met bepaalde toets angst

[3:13:40] en dat je vanwege hun vak een heel jaar over moet doen. Dat klinkt ook niet proportioneel en bovendien misschien ook een beetje vreemd om dat nederlands zwaarder te wegen dan wiskunde en engels

[3:13:52] en ik wil de zaken dus in die zin ook wel in de goede volgorde doen. Dus ik vind het een interessant idee maar ik wil beginnen met een duidelijke, maar ook ambitieuze beheersing doelen voor nederlands en wiskunde te ontwikkelen. Die moeten eerst duidelijk staan dan twee dat we die vertalen naar betere examens en dan drie, dat we dan ook de slaag-zakregeling onder de loep nemen samen met de uitvoerings partners die ook al genoemd zijn. Ze heeft een bijvoorbeeld ziet dat duo

[3:14:20] solo de inspectie en in de tussentijd doen we dat natuurlijk via werf stevige focus op taal in het masterplan leerlingen krijgen van volgend jaar al een verbeterd examen nederlands en dat gaat ook op omhoog omhoog op andere manieren bijvoorbeeld de toezicht waar in november een brief over gestuurd

[3:14:41] dan voorzitter, een vraag van de heer peters. Wat vindt u van de scholen en onderwijsinstellingen nauwelijks werk maken van de referentieniveaus, moeten we niet eerst het huidige systeem optimaliseren.

[3:14:52] De inspectie

[3:14:53] constateert.

[3:14:56] Dat is in lijn met wat de heer peeters zegt dat

[3:14:59] te veel besturen

[3:15:01] en onvoldoende of geen doordachte visie hebben op de basisvaardigheden.

[3:15:07] Er wordt teveel vertrouwd op dat methodes dan de referentieniveaus wel dekken en het wordt ook te beperkt gemonitord.

[3:15:16] Daar moeten we dus ook nu al verandering in aanbrengen. Dus dat ben ik met de heer peters staan nemen in het inspectie kade. De nieuwe standaard basisvaardigheden op voor alle sectoren en we gaan er ook streng op toezien. Maar ik wil ook dat scholen en natuurlijk zelf strenger naar kijken en dat doen kan bijvoorbeeld via het goed gebruik van een leerling volgsysteem. Ik zeg goed gebruiken omdat er ook een discussie te voeren is over toen stukken kom ik straks op terug. Want je kan dat ook zo gebruiken dat het een

[3:15:48] zeggen dat bijna een plofkip wordt van van toetsen dat ook niet meer werkt.

[3:15:53] Voorzitter beertema vroeg mij ook nu die je toch weer is krijgt ie meteen antwoord op zijn vraag hoe gaat u zicht krijgen op de leerlingen die bij doorstroom naar het hoger onderwijs, de basis taal en rekenen niet op orde hebben en hoe groot deze achterstanden zijn graag een toelichting.

[3:16:09] De inspectie is gestart met peil onderzoek in het voortgezet onderwijs met inspectie bekijken welk welk moment van afname dan wenselijk is om dat zicht goed te kunnen geven. We bespreken samen met wetenschappers in de wetenschappelijke expert groep. Welke meetpunten dan nog meer geschikt zijn is een combinatie van bronnen. Ik noemde net al een paar leerlingvolgsysteem de doorstroom doet, maar met name ook die pijl onderzoeken. Daar hebben wij en een grote verwachtingen hoog verwachting van wat dat voor een solide beeld zorgt

[3:16:36] en met hen bekijk ik ook dan wat examens wel en niet zeggen over de beheersing van de referentieniveaus en daarbij is ook echt het uitgangspunt zoveel mogelijk gebruik maken van de beschikbare toetsing, maar dan moet die beschikbaar toetsing ook wel benut kunnen worden voor ons om dat beeld te kunnen

[3:16:50] vormen.

[3:16:52] De expertise punt digitale geletterdheid. Hoeveel gaan we er nog van oprichter was een beetje de vraag van de heer van meenen.

[3:17:01] Ik ben niet tegen plan van

[3:17:06] ik ben zeker niet van plan om allerlei organisaties op te tuigen. We hebben een heleboel. Dus ik herken

[3:17:12] die analyse. Laten we de bestaande goed benutten.

[3:17:15] Wij hebben kennisnet. Dat is een betrouwbare publieke partij zij de heer van meenen ook die kan ook heel goed helpen met digitale geletterdheid,

[3:17:22] maar we willen wel natuurlijk ook concrete hulp voor scholen, zodat ze snel kunnen starten met digitale geletterdheid en mevrouw paul noemde, maar het is een breder thema mediawijsheid informatie herkennen

[3:17:32] onderscheiden. Daarom onderzoeken we nu samen met hen met kennisnet. Hoe hoe je zo'n expertise punt beste kan opzetten en de informatie van kennisnet wordt door het onderwijsveld als waardevol ervaren. Dus ligt voor de hand omdat natuurlijk met hen in op te trekken

[3:17:48] en die behoefte die u heeft, neem ik daarin uiteraard mee.

[3:17:52] Mevrouw paul vroeg nog hoe gaan de eisen van digitale vaardigheden straks landen in het voortgezet onderwijs voorziet de minister apart vak of integratie bij andere vakken.

[3:18:00] Wat betreft de kerndoelen. Laat ik scholen vrij hoe ze de doelen voor digitale geletterdheid dan realiseren het apart doet

[3:18:08] of geintegreerd faciliteren wel handreikingen. Daarvoor is wat betreft de bovenbouw

[3:18:14] een deel van de digitale vaardigheden hebben nu een logische plek in de bestaande vakken. Zoals ik zijn mediawijsheid, bijvoorbeeld bij het vak nederlands.

[3:18:22] Een deel ook niet hierover maar overweeg ik dan wel een apart vak of een doorontwikkeling van bestaande vakken. Maar dan moet je denken aan informatica informatietechnologie en dit is ook een vraag die bij de periodieke herijking van het krediet kunnen we ook weer terug moet komen. Wat past nou het beste bij de maatschappelijke ontwikkeling. De informatie is hoe we die haar leerlingen willen overbrengen. Wat past daar dan het beste bij

[3:18:54] vraag van de heer drost was? Bent u ook eens dat het kwik er nog steeds integraal moet worden herzien. Ja. Voorzitter, we hebben er vorig jaar een heel debat over gehad. Was de heer dros niet. Maar ik weet eigenlijk pas de geest van de heer drost henk denk ik wel dat debat. Want daar kwam er was dit najaar was dit.

[3:19:13] Het was dit thema stond wel ook centraal. We hebben toegezegd dat moeten we dan in de juiste volgorde doen. Dus ja dat is integraal, maar wel de juiste volgorde. Dus de focus op dat wat we als eerste moeten doen. De basisvaardigheden en dan de overige vakken

[3:19:29] peters. Vroeger kan de minister helpen stress te verminderen binnen de sector. Dus kun je op op

[3:19:35] één ding focussen. Dat zei ik net tegen de heer peters. Dat is die focus op die basis vaardigheden. Dat is ook het masterplan langjarig is juist op langjarig, duidelijkheid en richting te geven en daar wordt ook structurele bekostiging bij voor basisvaardigheden kom ik straks nog even op in de ondersteuning bok blok twee. De heer van meenen vloer is tenminste met mij eens dat taal en rekenen de basisvaardigheden zijn en niet ook burgerschap, digitale geletterdheid en het geld aan taal rekenen moet.

[3:20:02] Dat is een deels herhaling van de discussie die wij vorig jaar hebben gehad die we toen

[3:20:07] hebben getracht te beslechten, zeg ik tegen de heer van meenen,

[3:20:11] waarbij we met elkaar hebben geconstateerd breed dat rekenen en taal het fundament zijn. Dus daar is het masterplan ook primair op gericht, maar we hebben ook wel met elkaar

[3:20:25] gerealiseerd en ook wel geaccepteerd dat de digitale geletterdheid en burgerschap dat er ook grote op de opgaven liggen en waar we natuurlijk in het coalitieakkoord over spreekt, heb ik hier horen vallen, maar er zijn nu geen kerndoelen voor deze weer gebieden. Dus dan die bevatten wel belangrijke kennis en vaardigheden. Juist die een leerling nodig heeft om de rest van het kunt u ook goed tot zich te nemen. Het hangt vaak met elkaar samen. Dus die die zit weer in de aanpak ook terug maar met name ook in die curriculum herzien

[3:20:55] en we zien ook dat in de plannen die scholen maken dat dat taal en rekenen het verplichte onderdeel ook daarvoor zijn en we zien ook in de

[3:21:03] daadwerkelijk percentages dat dat voor tachtig en negentig procent. Ook gaat om die dat type omvang wat die plannen ook ook behelst

[3:21:15] en het is dus niet zo dat als je een plan hebt voor alleen burgerschap digitale geletterdheid. Dat dat het dan kan zijn dat dat accepteren we niet.

[3:21:25] Ik heb ik heb op non-verbale wijze de inschatting gemaakt dat de voorzitter daar graag nog een aanvullende vraag over zou willen stellen. Dus ik heb even voorzitterschap ondernomen om in de gelegenheid te stellen die vraag te kunnen stellen van wenen de basis.

[3:21:39] Vergeet ik herinneren dat debat van vorig jaar ook nog goed. Volgens mij was toen de conclusie inderdaad. Er zijn twee basisvaardigheden taal en rekenen zeg maar eventjes

[3:21:48] en dan de rest is allemaal heel belangrijk en het verhaal wat de minister nu net houdt over digitale vaardigheden. Dat kan ik ook net zo goed over. Misschien zouden we ook nog even in het debat al langs gekomen. Maar het gaat nu om de vraag wat is nu de duiding van het regeerakkoord? Kijken? In het regeerakkoord staat het glashelder. Het basisplan. Het masterplan gaat over taal en rekenen en nergens anders over. En daar hebben we geld voor beschikbaar gesteld. En dan moet het ook heen. Dat is mijn conclusie en ik hoop dat de minister, zodat met mij eens is.

[3:22:18] We gaan het horen. Minister.

[3:22:20] Ik zie aantal leden van de oppositie al verwachtingsvol kijken dat dit.

[3:22:24] Dit debat,

[3:22:29] Maar dit water ik voor een deel ook even bij de coalitie. Wat wij hebben gedaan, is in het masterplan aangegeven

[3:22:36] waar de focus ligt, maar ook waar nog de uitdaging ligt op aantal vakken. Dus daarom hebben we dat digitaal sletten en burgerschap meegenomen. We hebben vervolgens ook gezegd we willen snel beginnen met scholen daar ook geld voor geven. Dat hebben in een subsidieregeling gedaan die subsidieregelingen inzetten is ook met de kamer gedeeld dak. Daar is het essentieel verplicht om besteding voor dat fundamenten wat de heer van meenen vol noemt te leggen, maar het sluit niet uit dat ook voor burgerschap digitale geletterdheid de plannen kunnen zien over het leeuwendeel van de scholen dat die meerdere toegekend heeft gekregen. Kiest voor interventie op taal rekenen en wiskunde om taal gaat het vertaald gaat het om meer dan negentig procent van de scholen die middelen hebben ontvangen in drieëntwintig en voor rekenen wiskunde om meer dan tachtig procent van de scholen. Het is wel zo dat scholen soms meerdere vaardigheden of aanpakken bij elkaar kiezen omdat die elkaar soms ook versterken. Maar de meeste scholen kiezen voor interventies op taal en rekenen en wiskunde.

[3:23:36] Van ja goed dat dat is fijn. Sterker nog, eens dat niet het geval zou zijn en waar we helemaal van het pad af.

[3:23:45] Maar het gaat toch om de principiele vraag waarom dan digitale vaardigheden wel en waarom bijvoorbeeld geschiedenis niet was. Daar zijn

[3:23:54] dus nou ja goed ik ben ik begrijp dat wij het hier niet eens zijn. Ik wil deze vergadering daar verder niet mee belasten. Maar dan moeten we dan toch misschien maar nog eens een keer iets

[3:24:03] een verduidelijking van het regeerakkoord

[3:24:07] eventueel met behulp van de oppositie.

[3:24:12] We gaan het allemaal zien.

[3:24:14] Voorzitter,

[3:24:16] Ja nee dat gaat zo meteen goed. Hartelijk dank. Ik neem ik erover. Zijn er nog anderen zijn die een vragen over hebben

[3:24:25] ook niet vanuit de oppositie vanuit de coalitie.

[3:24:27] Ja. Voorzitter, de de redenering is waar ik zandpad heer van meenen, zegt dat schone de goede dingen doen en dat we ze niet opzadelen met allerlei last en dat op deze onderwerpen juist ook aangeeft dat soms dat ze daar zo weinig is extra hulp nodig hebben, dan zouden we met elkaar oplossing moeten vinden hoe je die hulp wel op de goede manier biedt. Het is een wat pragmatischer aanvliegroute wellicht maar voor een principieel debat wellicht nog.

[3:24:51] Kijk, ik zul je toch nog heel even. Voorzitter, kijk ik kan. We zijn nu in eerste instantie ook in de tijd aan het inzetten op taal en rekenen dan is het best gek als je als je al met iets begint waarvan nog geen begin van een kerndoel te vinden is. Dus ik kan me best voorstellen je verderop in het traject een keer tot die conclusie komt dat het nu want het de hoeveelheid geld die zal nog oplopen in de komende jaren fors

[3:25:18] dat je tot zo'n conclusie komt dat je ook de andere onderdelen van het curriculum gaan ondersteunen. Maar nu in eerste instantie is het toch is. Er zijn de zorgen over taal rekenen in mijn ogen zo groot dat er geen geen eurocent ruimte is om om aan iets anders te besteden.

[3:25:36] De minister.

[3:25:39] Ja voorzitter, ik heb wij sturen en dat dames die trendbreuk na een jaar sturen heel scherp op die op die doelen. Maar ik begrijp van van meenen dat dit wel een oplaadpunt is. Zo meteen voor die voor die financiering zich ontwikkelt, komt er wel in blok twee ook even op terug en dan zullen we dat daar gewoon mee. Ook moeten zijn. Ik kan niet de subsidieregeling vorig jaar hebben ingediend. Nu terug draaien daar een ervoor zorgen dat er een goede dingen mee mee gebeuren en daar is alsof.

[3:26:08] Oké dan zal het weer overnemen

[3:26:12] verder.

[3:26:16] Even kijken. Dan was een laatste vraag.

[3:26:20] Ik bewaar de hoofdpijn zagen tot tot het eind voor de heer van meenen. Voorzitter,

[3:26:26] dus nu gaan we het hebben over de ontwerp ruimte wilt u digitale geletterdheid buiten de vijfenzestig procent voor basisvaardigheden plaatsen. Wat vindt de minister van het vaststellen van het minimum aantal uren voor basisvaardigheden en het schrappen van andere zaken.

[3:26:43] Ik begrijp dat snap ik ook die dat de zorgen zijn er over dat er dat er genoeg tijd moet zijn om basisvaardigheden ook aan te leren hebben in ieder geval,

[3:26:55] mevrouw paul de heer van mening peters, nagevraagd.

[3:26:59] Laat ik daar helder over zijn taal en rekenen is dus ook verreweg het belangrijkste is ook de absolute basis en het gaat

[3:27:04] ook meer dan de helft van de ontwerp ruimte dus ook naar toe. In het basisonderwijs is zorgvuldig berekend door experts ook door leraren door wetenschappers op het veld zelf

[3:27:14] en gecheckt door de wetenschappelijke curriculum commissie. Dat is waarom dat ook als onderdeel als basis voor de plannen nemen. Internationaal gezien is dat ook in lijn is ook ongeveer de helft betekent natuurlijk niet dat taal en rekenen niet in de rest terugkomt. Dat is juist ook wat veel vakexperts zeggen dat kun je niet alleen maar enkel leren, maar juist heb je daar de kennis van de wereld om je heen nodig.

[3:27:40] Daarom is het belangrijk om voldoende ruimte in het curriculum te hebben voor vakken als economie geschiedenis. Daar pleit de onderwijsraad ook voor

[3:27:48] het digitale geletterdheid heeft met zeven procent een bescheiden plek zou je kunnen zeggen. Maar zo essentieel dat hier ruimte voor wordt gemaakt in het curriculum en er is dertig procent vrije ruimte. Welke ook besteed kan worden aan taal en rekenen

[3:28:00] voor juist leerlingen of groepen leerlingen die dat nodig hebben en dus die ruimte moeten ook wel zijn

[3:28:06] in de klas op de school om dat te kunnen bieden. Er moet dus ook wel voorzichtig zijn met conclusies trekken over deze cijfers van het percentages

[3:28:16] waarnaar verwezen wordt. Die staat niet. Dat moeten we ook niet altijd helemaal letterlijk naar noemen want dat staat niet gelijk aan onderwijstijd en scholen staan ook zij in

[3:28:26] de roosters hoe ze dat doen. Alleen zijn we duidelijk over de resultaten en de doelen die we daaraan hebben. Maar dat is ook de tender die wij denken hier met elkaar hebben. Dat deden we in het verleden minder stevig. Dat doen we nu wel en dat de gedachte is dat dat met die ruimte die het onderwijs zelf heeft ook moeten leiden tot een passende besteding van de onderwijstijd

[3:28:47] waarin de volgorde wachten we nu eerst de kerndoelen af en de ervaringen die daarmee worden opgedaan in de pallets die kunnen we hier dan wisselen en die pallets kunnen we met elkaar ons beraden of de ontwerp ruimte voldoende is voor het aanleren van de basisvaardigheden.

[3:29:01] Hetgeen wederom een vragen oproept bij onze voorzitter, voorzitter,

[3:29:05] Die verontschuldiging dat ik de vergadering zo verstoord door die vermenging van rollen. Maar goed ik hoop dat u het allemaal nog uit elkaar kunt houden. Kijk. De minister zegt ze zelf als je ook om ons heen kijkt. Vijftig procent van de tijd ten minste woord aan die basisvaardigheden besteed. Maar nu, in de huidige plannen beginnen we al met

[3:29:27] van honderd procent zeventig procent te maken, want dertig procent vrije ruimte en van die zeventig procent nemen we dan eenenvijftig procent en dat brengt het totaal op vijfendertig procent. Als je niets anders doet en dan is het de keuze van de school om uit die dertig procent dan weer al dan niet taal rekenen te doen. Maar ik denk als je dat vergelijkt met de huidige situatie is het per saldo een achteruitgang en ik denk juist en daar heb ik voortdurend voor gepleit. Waarom is die volgorde ook zo belangrijk? We willen de basisvaardigheden aanpak dan

[3:29:59] ook om de rest van de curriculum discussie goed te laten slagen. Is het van groot belang dat we nu aan de voorkant duidelijk maken hoeveel tijd ook van de week er geacht wordt besteed te worden aan die taal en rekenen. Als je dat niet doet

[3:30:13] dan blijft er gedrang en gedoe gedoe plaatsvinden vanuit alle andere ook belangrijke vakken en gaan we voor je het weet weer naar naar minder tijd.

[3:30:25] Dus daarom wil ik het zo graag aan de voorkant vaststellen. Maar dan moet het ook wel voldoende zijn en ik vind vijfendertig procent echt niet voldoende. Ik heb het niet uitgerekend maar het is

[3:30:34] ik heb het ook aangehaald in in mijn betoog ook de solo spreekt van dat de basisscholen nu al vijfenvijftig procent van hun tijd aan basisvaardigheden besteden. Nou als dat naar vijfendertig procent gaat dan maak ik me grote zorgen over het realiseren van de doelstellingen.

[3:30:53] De minister.

[3:30:56] Voorzitter, moeten we niet hebben want die zorgen die dat zijn ook mijn onze zorgen. Dus kijk en

[3:31:06] het is een fundamenteel punt. Dus daar ben ik met de heer van meenen. Hoe zet je die configuratie?

[3:31:11] Wat hier is gebeurd fundamenteel is natuurlijk dat vragen aan aan veldpartijen. Ik noemde al die wetenschappers experts.

[3:31:24] De heer. Daar zijn hiernaartoe te de grootste expert in. Dus die geven die hebben met elkaar. Dit

[3:31:33] vastgesteld betekent niet dat er denk ik ook over er geen discussie meer over is. Dat is hier ook discussie over

[3:31:40] betekent wel dat is natuurlijk ergste stad en startpunt maken. Dus mijn voorstel zou zijn.

[3:31:45] Die gaan dat beproeven deze deze aanpak

[3:31:50] en dit als een groot punt daarin meenemen

[3:31:57] of we ons moeten beraden op die of er voldoende in die ruimte zit in de ontwerp ruimte voor het aanleren van de basisvaardigheden. Ik ben het met u eens. Dat was dat dat minder zou worden. Dat voelt heel gek. Dus dat kan niet de bedoeling zijn. Tegelijkertijd zijn er veel partijen met elkaar die hier zorgvuldige studie van hebben gemaakt was voor mij ook weer lastig maakt om dan vanuit de kamer dat ik nu al zeggen op basis van beperkte kennis. Maar dat is niet goed. En dat wij dan met de kamer met een motie afdwingen dat het anders moet

[3:32:21] mijn voorstel zou zijn. Dan neem je het heel scherp mee want het is het punt duidelijk gemarkeerd bij het punt van meenen ook algemeen niet meer. De tweede kamer zitten blijft dit wel bij de beproeving hier terugkomen en dat lijkt mij verstandig om te doen.

[3:32:33] De heer van mijn tenslotte, voorzitter,

[3:32:35] Dat is niet mijn bedoeling om het nu even te veranderen. Helemaal niet wat volgens mij en dat bleek ook wel bij de ronde tafel een rol kan spelen is dat er ook een verwachting is de heer. Ik vind dat het daar ben ik ook over dat ook bij andere vakken actief en gericht die basisvaardigheden bevorderd worden

[3:32:53] in de ronde tafels werd door sommigen gezegd als je dat

[3:32:57] als je dat niet meetelt dan dan is vijfendertig procent echt tekort. Als je het wel meetelt. Dan kom je wellicht misschien wel boven de vijfenvijftig procent. Maar mijn stelling is dan moet je het wel in de kerndoelen van taal en rekenen opschrijven. Dat kun je niet dan in de kerndoelen van geschiedenis op kan schrijven of waar dan ook. Nee dan zal een deel van het kerndoel taal in het kerndoel rekenen zal in die andere vakken uitgevoerd moeten worden. Dan moet je daar dus daar beschrijven. Daar zou ik wel op aan willen dringen dat we niet ergens tussen de soep en de aardappelen ineens twintig procent taal rekenen kwijt zijn geraakt en het van de leraar afhangt of dat wel of niet bij geschiedenis de kunnen waar dan ook aan de orde komt. Dus beschrijvend alsjeblieft als onderdeel van de kerndoelen van taal en rekenen.

[3:33:44] De plaatsvervangend voorzitter van deze boodschap onderschrijven en daarmee het voorzitterschap ook meteen terug van mijn, maar er is.

[3:33:51] Verantwoord. Heeft u misschien een interruptie hierop of niet dienen.

[3:33:55] Die soep en aardappelen nemen mee voor het verhaal in het laatste debat. De suggestie van van meenen neem ik ook mee en de onderliggende ja bijna overtuiging of zorgen van tel dat allemaal bij elkaar op en dan moet dat wel minimaal. Dan moet het wel echt fundamenteel zijn. Dan zie ik als ook hier naast mij instemmend geknikt. Dus dat is ook het pad waar wij waar wij opzitten. Maar ik begrijp dat dat ook nog wat inzichtelijker nodig is om dat te maken, zodat die boodschap.

[3:34:24] Je kunt ter aanvulling terrein inzichtelijke, maar ook wel erg belegd bij bij dat bij de leerdoelen op het gebied van taal. Het vereist namelijk voordat we het vrijheid best wel iets die die veronderstelling is, namelijk dat wanneer die taalvaardigheid ook in die andere vakken aan leert dat je daar dus ervoor moet zorgen dat je daar ook echt die rijke teksten waar iedereen het altijd over heeft dat die ook bijvoorbeeld in de lesmaterialen zitten en de implicatie daarvan is dat er bijvoorbeeld nog wel eens een keer wat lesmethodes geschiedenis, aardrijkskunde tegen het licht gehouden moeten worden en geüpdatet moeten worden. Dus op het moment dat het op deze manier kan. Ik ben er heel erg voor. Ik wil alleen wel bij zeggen dat we elkaar goed begrijpen. Het is het is niet niks wat we vragen is een redelijke redelijke opgave. Maar ik denk wel eentje die nodig is als je die taal echt doordat hele onderwijs domein een dominante plek wil geven.

[3:35:13] De exact begrijp ik begrijp niet dat dat wij nu zo hebben ingestoken. Dus dat dat die terugkomen bij die andere vakken die heeft mee zich eigenlijk. Ja maar je zou het allemaal standaard onder taal rekenen moeten doen naar de vraag is natuurlijk maakt het dan uit voorwaarden op uitkomt of niet. En dat inzicht. Dat is wat ik met inzicht bedoel dat wilden de kamer hebben om die check kunnen doen. Die willen wij natuurlijk zelf ook kunnen doen. Zo meteen dan zou komen die beproeving doen en waarom. Ik zeg dan hebben we dat punt feest specifiek mee om dat inzichtelijk te maken en eventueel bij stil te staan of dat voldoende is of niet.

[3:35:46] Er geen vragen? Hierover? Gaat u verder.

[3:35:48] Dan kom ik mijn blok twee. Dus dat gaat over hoe gaan we nou helpen ondersteunen.

[3:35:54] Westerveld nog.

[3:35:56] Voorzitter, ik had ook een vraag gesteld die volgens mij dat de eerste blok thuishoort, namelijk waarom de strategie van het ministerie toch wel heel erg veranderd lijkt te zijn ten opzichte van vier jaar geleden toen bij de bewindspersonen juist heel erg inzetten op plezier krijgen in voorlezen zaten toen in aantal talkshows om aan te geven hoe belangrijk het is dat ouders hun kinderen voorlezen en deze brief van de minister die

[3:36:20] gaat natuurlijk over hetzelfde probleem, maar deze aanpak van deze minister weer een hele is gewoon heel anders. Dus waar komt dat vandaan en hebben we bijvoorbeeld gezien dat het de aanpak van vier jaar geleden niet werkt. Of is er een andere analyse die hier vanuit het ministerie is gekomen. Waar ligt dat aan.

[3:36:37] De minister.

[3:36:38] Voordat ik daarop

[3:36:40] mijn eigen vond u meteen helemaal deel zou er is goed dat ze die even nog even hernemen en tweede termijn pak van dan krijgt u ook een

[3:36:48] en proeft antwoord.

[3:36:52] Het is wel zo denk ik dat wij natuurlijk dit gewicht. Dat zien we ook in de maatschappelijke debat op op die basis en de zorgende overgang hebben zien toenemen en de interventies die we daarop toepassen natuurlijk ook onzekerder over geworden zijn is dat genoeg of niet.

[3:37:06] Dus het is ook voor voortschrijdend inzicht en tegelijkertijd heb ik zelf ook al het gevoel is dit het dan wel. Dat is ook een beetje de vraag die een aantal

[3:37:13] leden stelt en die dat heb ik natuurlijk ook die diezelfde onzekerheid

[3:37:18] alleen dit is een combinatie die heeft mij het net wel mooi waarbij je zegt en we hebben in die zin meer aandacht voor. Wij hebben duidelijker beeld van de gedeelde focus. We hebben het curriculum wat we nu proberen in een wat kleinere saaier technischer gezegd proces te gieten van grootste megalomane daarna gewoon probeer behapbaar en en we hebben natuurlijk extra middelen voor het onderwijs. Dus we hebben wel heel veel seinen die in die zin op

[3:37:44] op groen staan dan moet je met elkaar verknallen. Dus daar ben ik me bewust echter bewust van. Dat is ook die monitoring goed doen dat ik zeggen over drie jaar evalueren dat we die beproeving doen met die kerndoelen niet allemaal meteen over de schutting. Maar echt secuur

[3:37:59] het juist omdat er ook met het zal wel heel ambitieus moet wel kunnen. Ja dan moet het dus ook wel zouden hebben we echt oog voor. Maar de keerzijde als de allemaal niet doen. Dan weet ik niet of we de discussie naar tien, vijftien jaar hier een keer afronden in deze periode was wel mijn doel.

[3:38:16] Oké. Ik zie instemming bij mevrouw westerveld. Meneer drost heeft nog een vraag.

[3:38:22] Dankuwel eens even naar aanleiding van een blokje doelen, terwijl we net over gehad en ik heb daar nog wat onduidelijkheid over wat de minister nu precies over vijf jaar beoogt te halen want daar geeft ook aan van joh. Het is ambitieus voor mij deden we dat met elkaar. Volgens mij vinden het ook niet heel erg mag best ambitieus die zegt ook we gaan bijstellen. Maar wat hebben we over vijf jaar precies haalt u zegt ook in in uw beantwoording. Het gaat niet om die individuele leerling. Uiteindelijk moet het vanuit vanuit maar even de beleidsmatige doelen hierover vijf jaar wel. Volgens mij is mijn vraag ook weer wel over vijf jaar dat iedere leerling of in ieder geval dat alle leerlingen een. Ik zou zeggen dat been bijgetrokken hebben. Volgens mij noemde u dat zo. En als ik dat dan zien we wat we op dit moment aan doen zijn is nog in een ondersteuning. Maar van van de scholen zelf in dat wat ze doen. We zijn nog niet zover dat leerlingen deen aan het bijtrekken zijn maar even. Dus wat is nou uw doen over vijf jaar zijn we over vijf jaar in het onderwijsveld. Zover dan al die scholen bijeen hebben bijgetrokken dat het onderwijs op orde is. Of zijn we over vijf jaar zover dat al die leerlingen ook daadwerkelijk op dat niveau van taalonderwijs of zelfs op niveau van taal zijn dat we ze graag zouden willen, want ik deel helemaal met de minister, voorzitter, dat we dat verplicht zijn aan onze leerlingen om daar op in te zetten. Dat is voor mij de vraag niet. Maar wat is nou precies de doelstelling die daar nu over vijf jaar staat.

[3:39:34] Voorzitter, dat is wel een aantal redenen denk ook zegt dat het heel ambitieus. Want dat zijn dat de doelen die ik die we hebben voor de leerling en en dan is het over vijf jaar de basis op orde en de aansluiting op orde. Het verschilt naar welk vervolg pad je volgt en welke vervolgopleiding je kiest welke referentie niveau wat precies op orde. Wat wat op orde is zichtbaar. De definitie verschilt. Wij hebben in de brief daar een aantal ook percentages opgenomen en bijvoorbeeld te nemen. Ergens volgens mij nu op honderd procent. Nou dat is al iets waar ook gewoon in de experts honderd procent op orde dat de vraag of dat uberhaupt kan kan misschien achtennegentig, negenennegentig. Het is alleen dat is ook wel een disclaimer erbij bijzetten. Alleen het geeft aan wat onze verwachting is, wat ook

[3:40:24] alle hulp is die we daarvoor willen bieden waar de focus moet liggen en waar we met z'n allen dan ook na een jaar moeten zeggen hebben we hiermee de trend gebroken en dat is als er extra aandacht en geld en hulp bieden en dat is bijvoorbeeld die zeshonderdvijftig scholen noemen dat we daar al na één jaar iets willen zien.

[3:40:44] Dan hopen wij, net als dat we in colonne naar tijd dat bij sommige een hele korte tijd zagen dat je daar iets ziet dan pakken we ook tien focus scholen om dat nog beter met elkaar te kunnen doen. Wetende. Dat is ook lastig is wat ik vind terecht zijn om in een jaar dat helemaal te overzien.

[3:40:59] Maar vijf jaar is ook wel weer heel ver weg is al zo'n vijf jaar constateer jaar, maar het is toch allemaal zijn te optimistisch geweest. Daarom zeggen over drie jaar moeten we dit gesprek hebben we praktijk zal zijn. We hebben dit gesprek elk jaar maar over drie jaar wil ik wel echt met elkaar even fundamenteel in de ogen kijken, moeten we naar realistische doelen, waardoor de lat ietsje lager leggen, maar wel weten dat we het halen of houden we zeg maar de focus hoog in die zin zou ik u zegt die referentieniveaus dat met nadeel daarvan is. Dat doen we al jaren dat we tegen

[3:41:28] niveaus aankijken die we niet halen.

[3:41:31] En ergens hoop je nog eens dat motiverend is, maar het kan ook juist demotiverend werken. Wij doen nu een poging om dat motiveren te maken met extra hulp en extra middelen. Maar als blijkt dat dat zo meteen niet aanstaat. Ja, we moeten met elkaar wel dit langjarig volgehouden. Dan moet het wel een beetje met elkaar. Ook de boost energie hoog houden. Dus dat zal zoeken zijn als ik ander andersom had gedaan dus beperkte ambitie nu wij had gedaan dan had u hier waarschijnlijk gezegd. Ja, hebben zo'n groot probleem kunnen kun je dit maken richting richting leerlingen. Het is kiezen dit maar wel met een

[3:42:05] disclaimer zou je kunnen zeggen

[3:42:08] meneer ross. Ja. Dankuwel. Voorzitter eens met wat tenminste aangeeft als het niet als het dan niet als het minder is dan vinden we het niet genoeg aan u is die heel veel ondervinden. We denken we wel zelf is het wel realistisch en goed dat debat moet je altijd voeren. Voor mij is dat niet erg om dat te voeren en wat er dan volgens mij begrijpen en dat heb ik ook al in de brief gelezen denk ik dat we dus gaan kijken naar de groei van leerlingen in hun taal beheersing uiteindelijk en dat is wat voor ons leidend gaan zijn over een jaar en over drie jaar en dan gaan we met elkaar over praten over het doen. Dat is toch goed is moet begrijpen.

[3:42:38] Ik zie je tenminste knikken.

[3:42:40] Zeg ik even. Dat heeft u goed gezien,

[3:42:44] Ja dat proberen te doen.

[3:42:45] Oké dan vraag ik u om verder te gaan.

[3:42:47] Met uw beantwoording. Twee blok dat.

[3:42:49] Misschien een beetje door elkaar. Maar dat

[3:42:52] dat gaat goed denk ik hoe gaan we helpen scholen ondersteunen ook middels dit masterplan.

[3:42:58] We hebben dus al een beweging in gang gezet. Dat is niet de beweging die wij hier met elkaar alleen in gang zetten, maar ook echt maatschappelijk ziet en niet alleen maar vanwege leuke dingen maar gewoon pulse onderzoek laatste weer vorige week, maar ook andere voorbeelden die gewoon laten zien dat hier echt werk werk aan de winkel is

[3:43:19] en wij zijn er ook nog niet om de baas in vijf jaar op orde te krijgen tegen zij daar heb je een langjarige aanpak nodig

[3:43:28] ook ambitieuze doelen, maar ook wel ondersteuning en dat u op twee kanten hulp voor de leraar en hulp voor de scholen.

[3:43:36] Allereerst die hulp voor de leraar en we zetten in op voldoende leraren en schoolleiders werd al genoemd door mevrouw westerveld.

[3:43:44] Dat dat natuurlijk een van de ingewikkelde punten is

[3:43:47] sowieso is het al ingewikkeld genoeg om ervoor te zorgen dat we heel veel leerkrachten ook met plezier naar hun werk gaan.

[3:43:53] Ik vind het echt bewonderenswaardig om soms onder moeilijke omstandigheden zijn

[3:43:59] hoeveel werk en met hoeveel motivatie verzet wordt voor leerlingen. Maar ik zie ook dat soms leraar echt wel ook wel moe van worden. Het moeilijk mee mee hebben. De chef. Zij verdienen al onze steunen. Dus, zoals de heer drost zijn met hoop van het onderwijs. Zij doen een hele hoop voor het onderwijs en verdienen onze hoop. Ze zijn ook ons hoop voor leerlingen zijn deel ik met u moeten zorgen dat die ook goed opgeleid zijn dat ze hun vak kunnen bijhouden. Dan noemde ik die zestien uur professionalisering,

[3:44:27] maar het moet ook je moet ook kunnen doorgroeien naar een andere rol extra hulp moeten kunnen vinden.

[3:44:35] Je andere collega's kunnen helpen als daar behoefte aan is en daarom nemen we dat ook mee in bijvoorbeeld het wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid beleid dat ook in internetconsultatie er is en we willen ook dat leraar niet oneindig. Veel cursus vooral de duurbetaalde consultants ofzo moeten volgen om om dan pas te weten wat werkt in de klas kan ook niet niet zou zijn. Dus we hebben een interventie kaart ontwikkeld die nu door zeshonderd vijfenveertig scholen en wordt gebruikt ook beschikbaar is voor alle scholen leraren hebben in hun cao recht op die extra zestien uur bijscholing en vervolgens is ook nog zo dat naast die leraar dan de school als geheel helpen. Dus als er tweede punt hulp aan de school. We hebben mensen bij het ministerie die helpen om scholen die extra hulp nodig hebben ook een basisteam te laten helpen om ontwikkelen ook eigenlijk. Dus dat is extra hulp

[3:45:33] die je hebt voor verschillende dingen die specifiek op jouw school van belang zijn. We hebben het nationaal programma onderwijs, ook de programma's en eerder verbeteren en goed worden goed blijven. Dat is die spelen ook een belangrijke rol. Het expertise punt wat ik kan doen voor burgerschap, maar ook die andere en we zijn ook bezig om een gerichte effectieve aanpak voor de lees methodes te ontwikkelen, zoals het boek start en bibliotheek op school. Kom aan het eind nog even terug op uw vragen over die

[3:45:58] van de voorjaarsnota. Maar die ondersteuning voor leraren en scholen. Dat moet ook het beginpunt zijn. Voorzitter, niet het eindpunt. Want we weten moet echt weten of die aanpak werkt en ook dichter ons dichterbij doel brengt om binnen vijf jaar die basis op orde te hebben.

[3:46:15] Dan moet je scholen ook de middelen geven om dat te behalen. Dan kom ik.

[3:46:19] Mevrouw wilt,

[3:46:20] Voorzitter, de minister maakt zelf een heel mooi bruggetje naar een punt dat ik in mijn inbreng wilde noemen. Maar nogmaals, vier minuten kort daarin kun je gewoon niet alle vragen stellen. Maar ik zou ik wilde hem nog een vraag stellen over het zij instromers. Want ook daar zijn hele mooie plannen. Afgelopen jaren heeft het ministerie daar volop ingezet zijn ontzettend veel gemotiveerde mensen die graag als zij instromers aan de aan de aan de

[3:46:45] aan de slag willen. Sorry. Ik zocht even naar het juiste woord aan de slag willen en maar we weten ook in in praktijk kom ik nog te vaak te vaak dat mensen je hebt dan toch tegengehouden worden omdat er bijvoorbeeld geen opleiding school is waar ze aan de basis waar ze terechtkunnen. Dus ik wil het ministerie gewoon dit meegeven dat ik nog te vaak merk dat de plannen echt goed zijn en dat op papier. Alles klopt, maar dat we dan toch in de praktijk. Dat merk en de relatie met dit onderwerp is natuurlijk dat ook het lerarentekort er natuurlijk voor zorgt dat op heel veel plekken men noodgedwongen onvoldoende lessen de basisvaardigheden kan geven omdat gewoon die leerkrachten er niet zijn. Dus het is een aandachtspunt.

[3:47:26] De minister.

[3:47:29] Heb ik neem ik neem we mee heb ik scherp. Als u daar scherp ideeën bij heeft of

[3:47:35] inrichting ziet er ook ook zeer graag

[3:47:42] dan. Voorzitter het het geld. Dat is ook dat is belangrijk, niet eenmalige geld, maar ook structureel geld niet middelen die in een

[3:47:51] black box verdwijnen. Maar dat we weten dat ook aan het goede wordt besteed die twee elementen staan centraal staan. Dank voor het begrip van westerveld over dat soms dingen in een subsidie gaan. Ondanks dat we allemaal weten dat dat vervelend vinden voor het veld ook echt echt ingewikkeld is. Daarom wordt vanaf tweeduizend, zesentwintig voor alle scholen via een nieuw financieringsinstrument die bekostiging ook geregeld voor de basisvaardigheden op basis van de extra middelen uit het coalitieakkoord. Met dit nieuwe instrumentarium kunnen we ook goed sturen op de besteding van van de middelen en we ontwikkelen ook een indicator, zodat we ook echt scholen bereiken die het dan het meest hard nodig hebben. Dus dat is het werk wat we nu

[3:48:32] aan het doen zijn. Wat best fundamenteel gaat ook over. Dus hoe financieren we dan scholen. We hebben die die mogelijkheid nu alleen nog niet. Dat is een debat wat we hier vaker hebben over de mogelijkheden van de lumpsum en subsidies en we hebben niks. Daar daartussen een fundamentele discussie bij die gaan we voeren deze maanden

[3:48:52] en volgend jaar, maar we proberen nu in ieder geval via subsidieregelingen zo goed mogelijk te doen.

[3:48:59] Daar is ook al veel in veranderd ten opzichte van vorig jaar, juist omdat

[3:49:03] te laten aansluiten

[3:49:05] aan de ene kant meer sturing op de goede besteding, maar ook een goede controle op. Ook de punten die de heer beertema wel eens in de motie heeft gezet over gesteld is niet goed

[3:49:17] wordt besteed, maar de termijn is ook verlengd tot twee jaar om duurzame resultaten te bereiken en ook het cbs en de premie indicator zijn ingezet om

[3:49:27] te bepalen welke scholen die subsidie aan het meest nodig hebben. Daarbij moeten vorm van financiering goed zijn,

[3:49:33] maar moeten er natuurlijk ook vooral voldoende middelen zijn die die nemen we mee.

[3:49:43] Ik zeg het toch maar hier even wat ik dat schrijven of we dat met elkaar helemaal moeten uit fietsen. Maar er zit natuurlijk wel gewoon dilemmas in die ook een beetje boven dit debat hangt. Dus ik hoef er niks mee maar wil ze wel noemen willen scholen ruimte geven om het onderwijs vorm te geven, maar ook stimuleren dat ze gebruik maken van effectieve interventies.

[3:50:05] We willen zicht op basisvaardigheden, maar willen ook waken voor toenemende toets die ook en we willen glashelder doelen voor het onderwijs, maar ook het onderwijsaanbod op scholen niet dicht regelen.

[3:50:15] Dus dat betekent dat we met z'n allen ook soms best moeilijke keuzes moeten maken

[3:50:20] en ik wil alleen maar zeggen dat ik die ook alleen maar maakt met steun van de kamer. Dus

[3:50:27] en ook graag maken met steun van de kamer om juist te voorkomen dat wat nou aan de andere kant zelf ook wel eens gezien hebt dat je uit elkaar loopt omdat je denkt het zal vanzelf dan goed komen of botsen.

[3:50:39] Maar voor met het curriculum is dat niet goed gekomen en dat is gewoon niet. Dat is niet in het belang van onderwijs niet in belang van leerlingen

[3:50:46] dus niet moeilijke keuzes zullen we ook met elkaar moeten maken. Dus elke keer weer een afweging. Vandaar we dit debat regelmatig doen. Ik ben blij met de wijze waarop dat gesprek met met de kamer loopt. Iedereen is het erover eens dat er iets moet gebeuren, maar ook dat we al heel veel gebeurt en dat de dingen die we dan nog meer wil er wel op zo'n manier moeten gebeuren dat het ook kan goed gelaten

[3:51:07] en

[3:51:08] wij hebben grote investeringen zei ik al. Voorzitter, als er extra maatregelen tegen mevrouw westerveld over zij instromers die nodig zijn

[3:51:17] daartoe bereid. Maar dan moeten we die met elkaar ontwikkelen. Want die toveren. Wij ook niet allemaal geldt ook voor de leraren tekort die toveren wij helaas niet helemaal van de plank. De magische recepten, zoals de heer peeters zegt of iets opgelost bij motie is helaas de praktijk gewoon niet zo.

[3:51:35] Dus we moeten ook al vinden in de gezamenlijke ambitie en ik heb de overtuigd dat we dat ook doen en kunnen.

[3:51:41] Waar staan we waarom staan we toe dat scholen bewezen effectieve met.

[3:51:45] Je kunt.

[3:51:47] Als het gaat om dat het suggestie zou ik zeggen. Maar we hebben nu allerlei vliegende brigades interventieteams zozeer aan het eind van de looptijd eens een keer informeren of die mensen dusdanig geënthousiasmeerd en dat is met een mooie regeling het onderwijs in te krijgen zijn, maar over die financiering voor bij een bijscholing mevrouw westerveld wees net al op een bezuiniging. De voorjaarsnota. Er staat er nog geen behalve de loon prijs indexatie van de dingen mag eten en dat zijn er zij-instroom middelen. Dus als ik nu heel enthousiaste hoor jaar komen met een voorstel dan regelen we wel een potje heb ik wel zoiets firma. Waarom schrijven is in de voorjaarsnota dat het geld weghalen.

[3:52:23] De minste.

[3:52:25] Deze antwoorden komen. Zo vindt u dat goed of even worden verwachtingen ogen. Dat snap ik. Voorzitter. Maar goed.

[3:52:33] Melody.

[3:52:38] Ja,

[3:52:40] mevrouw paul vroeg

[3:52:41] waarom staan we toe dat scholen bewezen effectieve methode terzijde schuiven kan worden meegenomen. De inspectie kade

[3:52:47] die ambitie

[3:52:49] die deed ik met mevrouw paul het masterplan basisvoorwaarde stellen we dus op die norm heel scherpe alle scholen gebruikmaken van eveneens in vormt aanpak,

[3:52:59] dat wil zeggen gebaseerd op kennis over wat werkt en aangepast aan situatie die specifieke klas en tijdens de ronde tafel gesprek

[3:53:06] heb ik begrepen dat er ook gewisseld is over het kunnen we daar nog iets zou zeggen wat voor iedereen werkt. Maar de conclusie ook wel niets werkt altijd voor iedereen. Dus zelfs de meest effectieve methode kunnen natuurlijk. Voor sommige leerlingen ook niet goed werken. Ik vond het debat in hier wel mooi. Dat zijn eigenlijk als het niet in van niet effectief is, dan zouden we in ieder geval en met elkaar daar al een scherp kader op moeten hebben. Ik deel ook de wens om dat in het inspectie kader te laten slagen. De vraag zijn welke ruimte en mogelijkheden we daar nu toe hebben. Dus die wens heb hebben we die heeft u ook die heb ik ook eerder geuit heeft de inspectie ook ontvangen natuurlijk die

[3:53:45] die doet ook naar beste

[3:53:49] believe ook een poging om dat te doen. Maar of dat lukt of niet. En ook mogelijk hebben. We zien dat er mogelijk een wettelijke grondslag echt steviger voor nodig is om dat goed te doen

[3:54:03] dan moeten we dat ook eerlijk tegen u zeggen want dan kunnen we het niet doen. Maar we doen die poging als een serieuze poging en ik geen specifieke suggestie van de kamer hiermee om te zeggen of niet. Internet effectieve methode. Want je zou kunnen zeggen alle deugdelijkheid zij ze bij elkaar opgeteld.

[3:54:17] Die zeggen in ieder geval die zegt iets over de belang van kwaliteit en kwaliteitszorg.

[3:54:21] Als we.

[3:54:22] Dan al niet kunnen zeggen dat niet effectieve methoden daar niet onder vallen. Dat voelt ook gek. Dus ik snap die behoefte van de kamer. Maar we moeten kijken wat daar zeer is het geen onwil maar gewoon zoeken wat op een beste manier werkt en ook mogelijk is met de wet.

[3:54:38] Mevrouw van esch peters,

[3:54:41] Ja of ik het goed begrijp want begrijpend luisteren is ook een pakken en het zou mij een lief ding waard zijn tijdens die ronde tafel een aantal voorbeelden gehoord van

[3:54:50] interventie van eigenlijk al uitermate duidelijk is dat ze niet kunnen werken. Voorbeeld plinten rekening bestaat. Ik heb er wel leuk idee. Ook zonder dat begrijp ik goed dat de minister zegt ook zonder dat er een wettelijke regeling is

[3:55:05] kan inspectie toch gewoon zeggen ik weet niet wat hij van plan is knoeien. Ik kan het niet verbieden. Maar het is wel degelijk knoeien

[3:55:12] dan dan moet dat sturen, neem ik aan ook zonder dat u dat we weer met een via de rechter en allerlei ingewikkeldheden kijken met je kunt het wel. Overigens als we moeten gaan bewijzen wat bewezen effectief is, dan hebben is de wetenschap het niet altijd helemaal overigens ook mevrouw bosman niet maar overige dingen waarvan die keer op keer hebben bewezen dat gewoon flauwekul. Die kunnen we gewoon benoemen als flauwekul. Ook zonder wettelijke kader zou ik denk.

[3:55:36] De minister en dat is precies waarom. Ik zei wat ik net zei. Dus dat bedoel dat bedoelde ik inderdaad omdat ik me dat ook hebben, doe ik heb hetzelfde gevoel als u als u maar ik heb ook natuurlijk gewoon. Wij hebben ook gewoon de kaders en de wet en de deugdelijkheid. Zij zijn en verhoudt zich dat tot elkaar. Ik. We hebben de inspectie natuurlijk in november in die brief al gezegd gevraagd en maximaal mogelijk te kijken wat kun je dan doen dan wel aan te geven wat er gewoon niet kan in een andere wijziging nodig heeft. Dat komt voor één juli of één juli voor één juli weet ik niet. Maar in juli op één juli mogelijk zelfs maar het komt er komt naar u toe in juli we ruimte houden en dan ook de aanscherpingen die natuurlijk want we hebben maximaal aanscherpingen gevraagd hier hierop. Maar dat betekent niet dat als kan. Dus we begrijpen elkaar goed en ik heb diezelfde zoekvraag ook zie is duidelijk ook bij ons aangekomen.

[3:56:29] Hoe kun je daar binnen. Het voelt gek dat dat dan niet zou verder zou kunnen. Toch

[3:56:35] hebben we niet voor niks. Een wettelijk kader. Dat moeten we wel goed langs elkaar liggen.

[3:56:41] Gaat u verder?

[3:56:48] Dan vormt werken artikel drieëntwintig

[3:56:51] de hobby van de heer kwint en daarmee ook een beetje van de heer peters.

[3:57:00] De discussie over wie we zijn hobby. Het is maar maar er is meer discussie dan dat op artikel drieëntwintig. Voorzitter maar en ook wel wat

[3:57:08] verwarring, want het wordt te pas en te onpas bijgesleept als deels ook ingewikkelde. En dan was eigenlijk de geknipte best wel metje eens op dat dat je in ieder geval moet voorkomen dat het aan alle kanten toe leidt dat alles op alle mogelijke manieren dan ook maar kan en dat het in strijd is met artikel drieëntwintig. Dus we kijken ook een kwaliteit.

[3:57:30] Ik vind dat een hele grote

[3:57:32] opsomming terug naar de kern gewoon goed wees geef reflecteren meer didactische vaardigheden zorgt voor rust in de klas. Tijd voor docent

[3:57:40] en het antwoord voor een groot deel doen we dat en doen scholen dat ook dat dat mogelijk ook op vertrouwen. En als we dat nog meer moeten doen, doen we dat in ieder geval met het masterplan willen we dat doen en dus meer tijd voor de docent effectief bewezen aanpakken, zoals lesgeven via directe instructie, goede leermiddelen, rijke, de teksten

[3:58:00] het tijd voor automatiseren. Het is ook niet helemaal de overheid om te bepalen welke didactische visie, scholen hebben of welke leermiddelen zij kiezen dan is natuurlijk artikel drieëntwintig heel duidelijk over zou ook niet wenselijk vinden om dat helemaal tot in detail om voor te gaan schrijven welke keuzes scholen moeten maken ook nog gewoon de basis professionele autonomie en expertise van de leraar die staat centraal. Die kent de leerlingen ook het beste. Die weet ook dat dagelijks het beste werkt voor goed onderwijs. Maar om wettelijk vast dat onderwijs eruit zou moeten zien. Dat doet mogelijk ook geen recht aan die diversiteit in die autonomie. We zien ook niet aan innovatie. Dus het is de zoektocht. Wat betekent dat dan dat je aanscherpt en hoeven en waar doe je dat dan in is dat op de doelen en de resultaten die je wilt zien of doe je het op de manier waarop die gerealiseerd moeten worden.

[3:58:53] We proberen het nu een vooral via uitwisseling op een goede manier te faciliteren,

[3:58:57] scholen te ondersteunen. We hebben een groot onderzoeksprogramma om te kijken hoe we effectiever lesmateriaal en ook beter gebruik daarvan kunnen bevorderen. We gaan daarmee ook een kwaliteitskader voor leermiddelen maken. We gaan zoeken die subsidieregeling basisvaardigheden naar waarborgen op in vormt werken naar een zo kom je ook op niet vrijblijvende criteria wel degelijk die je daarin meeneemt. Maar de wijze waarop de school daaraan toe komt

[3:59:27] en dat is ook wel gericht op de situatie en de school zelf. Daar zijn we overigens is een deel van het antwoord op mevrouw westerveld ook niet honderd tachtig graden gedraaid, maar we stellen wel

[3:59:40] goed onderwijs gewoon heel extra centraal met duidelijke doelen en daar

[3:59:46] daar hebben we geleerd dat we dat scherper en duidelijker moeten doen wat de kamer heeft gezegd via rapporteurs, wat de rekenkamer heeft gezegd, wat ook mensen in het onderwijs zeggen over het is allemaal zo veel maakt wat scherper en duidelijker.

[3:59:59] Dat hebben we getracht te doen.

[4:00:01] Ik vind.

[4:00:03] Volgens mij met een vraag die het perfecte middel bevat tussen de laatste twee blokjes van van de minister, namelijk de verhouding tussen artikel drieëntwintig en de mate waarin je wel degelijk kunt iets kunt vragen van scholen. Ik heb eerder ik heb toen eerst bij het bij het wetsvoorstel meer aan de nieuwe scholen. Maar later nog een keer gezegd je zou eigenlijk moeten bepleiten dat scholen

[4:00:27] aantonen op welke wetenschappelijke basis hun onderwijsconcept geschoeid is. En nogmaals, dat betekent niet dat er maar één uitkomst is hebben dat is dat is een andere discussie over artikel drieëntwintig te blijft vrijheid van inrichting. Het enige wat wij vragen is joh. Trek nou eens een keer twee of drie serieuze pepers uit de kast die

[4:00:47] die aangeven waarom jouw concept zou kunnen werken en ikzelf doe. Ik weet niet wat in die brief van juli nog mee kan worden is misschien heel erg kort. Dat kan ook later. Ik heb er ook geen motie voor heeft geen heeft geen haast. Maar op op termijn vind ik dat als je schoolbesturen en scholen en school teams als serieuze partners ziet hierin dat je dan ook zoiets eenvoudigs als een verwijzing naar wetenschappelijke literatuur zou moeten kunnen eisen,

[4:01:13] is de minister het met mij eens en ziet hij mogelijkheden om dat

[4:01:17] op termijn vorm te gaan geven. Dat zal uiteindelijk de financiering moeten. Er is het vrij wetswijzigingen niet volgende week gedaan snap ik.

[4:01:23] Maar die richting. De minister.

[4:01:25] Ja. Ik ben mijn gevoel dat wel deel eigenlijk. Dus ik vind het wel goed geformuleerd. Ik zit meteen te zoeken hoe krijgen we dat nou goed operationeel, maar ook wel dat we dat met elkaar onthouden ofzo. Want dit voelt ook wel weer fundamenteel

[4:01:37] de zin namelijk ook heel veel haakjes die in mij opkomen met aantal andere punten uit de kamer bijvoorbeeld mobieltjes krijgt er nog een uitgebreid antwoord op. Maar daar zit ook bij scholen die zeggen ja maar als ik nou heel hebben heel school kiezen daar niet bewust. Voor sommigen zou zeggen wij kiezen bewust voor

[4:01:54] en een digitaal beleid en met onze divisie met de manier waarop we werken. Dat is pedagogisch ingegeven. Als je dat met met elkaar duidelijk hebt dat dat wat je doet dat dat een pedagogische onderbouwing heeft

[4:02:09] dat er ook nog een vorm van een wetenschappelijke cheques opzit en dat dat ook de visie is die je met elkaar hebt.

[4:02:16] Dat is anders dan wanneer ietsje overkomt of dat nou het het mobieltje is of de dingen die we hier hier hebben op basisvaardigheden en daar zou je die die visie die sommige scholen heel specifiek wil hebben en sommige denk ik nog wat krachtiger kunnen hebben. Daar zou je natuurlijk wel van kunnen, zegt die moeten zijn en daar een inspectie naar kijken of dat met elkaar in balans is in lijn is. Ik denk als we dat nu ook wel gebeurd. Maar misschien hebben we het onvoldoende scherp gedefinieerd dat je dat dat ook echt belangrijk is.

[4:02:46] Dus ik ben even aan het zoeken hoe we dat maar het is voor ja, ik zou het graag meenemen. We gaan het in de wet ruimte voor nieuwe scholen in de evaluatie. Dit punt wel meenemen maar hij zou de voor alle scholen mee willen nemen en dat betekent dit voor toezicht onderzoekskader mee zou willen nemen. Kan me ook voorstellen naar aanleiding daarvan nog vragen zijn. Dus dat ik u ook nog als het daar onvoldoende in terecht kan komen. Wat in dat kan voorstel op deze korte termijn dat u dat in ieder geval punt zelf ook

[4:03:09] levend houdt, wordt dan in de reactie op die onderzoekskader nog een keer mee te nemen. Maar wij zullen we ook meenemen. Het standpunt.

[4:03:17] Ja dankuwel. Gaat u verder

[4:03:22] als.

[4:03:23] Sorry tegen mij. Voorzitter,

[4:03:25] even kijken

[4:03:27] hoe staat het met de motie om gebruikservaring een wetenschappelijke onderbouwing inzichtelijk te maken voor leraren vraag van heer peters.

[4:03:33] Die motie zijn we aan het uitvoeren. Er is gesprekken laten zien dat dat toch niet zo heel eenvoudig is om van duizenden lesmethodes

[4:03:41] onafhankelijk en ook deskundigen orde te krijgen. Dus daar laat wel zien hoe groot die opdracht. Eigenlijk is die de heer peeters met die motie heeft gegeven, zeker ook omdat de vraag soms nog eerst gesteld moet worden. Op basis waarvan beoordelen we dan leermiddelen

[4:03:55] en samen met aantal veel partijen, waaronder ook de navo en de leermiddelen makers zijn we bezig met het opzetten van het onderzoeksprogramma

[4:04:02] verkennen dan systematisch ook welke kwaliteitscriteria hebben aan leermiddelen stellen

[4:04:07] gebruikservaring en ook wetenschappelijke onderbouwing zijn daar dan ook expliciet onderdeel van een over de stand van zaken van het onderzoek komt. Die kom ik voor het einde van ditjaar bij u terug

[4:04:22] dan paul vroeg een reflectie op voorstel van een landelijk vastgesteld, curriculum en centrale eindtoets voor rekenen en taal en dat we hier nader bepalen dat de opleiding eruit moet zien op initiatief van mijn collega's dijkgraaf loopt een verkenning naar kwaliteit en ook de positie van de lerarenopleidingen en wordt ze aankomend studiejaar een curriculum beraad

[4:04:44] ingericht. Daarin wordt verkend of andere vormen van regie ook meerwaarde kunnen hebben. Voor de kwaliteit kan

[4:04:50] daarom mede namens mijn collega namens hem toezeggen dat we het pleidooi van een landelijk curriculum en een verplichte eindtoets rekenen

[4:04:59] en taal rekenen en taal dat we die daar ook mee zullen nemen en oktober informeert

[4:05:04] dijkgraaf de kamer over de noodzakelijke maatregelen voor de lerarenopleiding.

[4:05:11] Wat gaat de minister en de lerarenopleidingen doen om meer focus aan focus aan te brengen. De heer peters de uit in de opleiding is bekend en hardnekkige probleem wordt terecht ook veelgevraagd van opleidingen door scholen, maar ook door de samenleving. Ook de leraren zelf. Het leidt ook tot een versnippering en gebrek aan focus omdat structureel aan te pakken is dat curriculum beraad aangekondigd. Juist om gezamenlijk leraren overheid, opleidingen scholen af te wegen. Wat de keuzes moeten zijn voor een opleiding en of het in de initiële opleiding of juist tijdens de beroepsuitoefening aan bod kan komen dat start in het nieuwe schooljaar en taal en rekenen zijn.

[4:05:49] Uiteraard zou ik zeggen. De eerste onderwerpen. Op die agenda

[4:05:53] is het in het kader peters vroeg niet een beter idee om de pabo's uit te gaan om beide papers uitgaan van specialisaties.

[4:06:04] Ook deze doe ik namens mijn collega's hebben zetten nu in op zoveel mogelijk specialisatie vanaf tweeduizend twintig zijn pallets

[4:06:13] gestart voor vervroeging en verdieping van die specialisaties op de pabo in oktober tweeduizend, tweeëntwintig is een evaluatie naar de kamer gestuurd. Pabo's werken die aanbevelingen uit en in tweeduizend, eenentwintig en tweeduizend, drieëntwintig

[4:06:25] zijn expertise centra, jonge en oude kind gestart die de pabo's helpen om die leeftijd specialisatie ook verder te versterken,

[4:06:34] zou de pabo's academische papers niet belangrijke rol moeten krijgen in nascholing van docenten kwint vroeg dit daar is veel winst te halen bij nascholing. Het is ook vaak te weinig gericht te versnipperd en de kwaliteit ervan wisselt. Daarom hebben heb ik samen met mijn collega en het veld een aanvraag ingediend bij het nationaal groeifonds voor nationale aanpak professionalisering van leraren. Deze aanpak zet juist op dat naast scholingsaanbod aan de hand van loopbaan paden en ook kwaliteits checks

[4:07:01] die lerarenopleiding en dus ook de academische pabo hebben dan een centrale rol in dat voorstel en voor de zomer wordt bekend of die aanvraag ook wordt toegediend

[4:07:10] toegekend. Voorzitter,

[4:07:12] kan de minister toelichten hoe de incidentele middelen voor basisvaardigheden zo snel mogelijk voor scholen structureel worden.

[4:07:20] Daar heb ik eigenlijk al iets van gezegd. Net is het plan is om dat structureel en duurzaam te financieren, maar niet om het zomaar in die zin in die in de lumpsum te stoppen te stoppen, maar via een nieuw instrumentarium te doen

[4:07:34] waar ook voorwaarden aan gesteld kunnen worden en waar wel een wetswijziging voor nodig is. Dat is voor tweeduizend, zesentwintig afgerond en vanaf dan worden alle scholen via de bekostiging dan ook structureel gefinancierd en de ontwikkeling ook een indicator voor ik dan kan de minister toezeggen geen onomkeerbare stappen te nemen richting een permanente curriculum commissie. Ik snap dat punt. Voorzitter, de inrichting van zo'n permanente commissie mag het huidige proces niet in de wielen rijden staat ook helemaal los van elkaar niet met kwart te maken zou borgen. Dat dat niet gaat gebeuren. Maar als we moeten wachten tot een compleet beeld hebben van de uitwerking van het nieuwe krediet kunnen zijn we ook de tien jaar verder. Dus wat ik wil voorkomen is dat we een groots en meeslepend proces optuigen, maar wel dat er nagedacht te hebben over in ieder geval de techniek in de komende jaren van wanneer vindt de een grote advies plaats. Wanneer leidt dat tot implementatie van het advies. En hoe zorgen we dan dat dat een continu proces is in plaats van dat dat elke keer een bevalling van vijftien jaar is dat als enige doel wat we daarmee hebben.

[4:08:40] De bedoeling is juist om de onderwijsraad pleit er ook al tien jaar voor en scholen zeggen zelf ook behoefte te hebben aan een lange termijn plannen. Ze willen weten wanneer welk vak aan onderhoud toe is en ook hoe dat plaatsvindt. Dus ik zie het wel als noodzakelijk om hier verder mee te gaan. Die stappen zijn niet onomkeerbaar zeg ik tegen de heer van meenen. Het wetsvoorstel gaat eind dit jaar of begin volgend jaar naar uw kamer. Misschien wel jaar later naar uw nieuwe kamer. Voorzitter, dan kunt u erover oordelen

[4:09:12] is een vraag van de tank. Een vraag van de heer van.

[4:09:16] We gaan we niet mijn punt, maar de heer van mijn.

[4:09:18] Wij willen u zelf wilt.

[4:09:21] Dan doe ik het wel. Ik moet er niet aan denken. Nee, meneer van mijn uw vraag.

[4:09:25] Ja zeker.

[4:09:28] Mijn punt is eigenlijk. Er zijn allerlei gedachten over wat verstandig is om om naar een duurzame vorm van een herziening te komen periode. Dus er is de gedachte is geuit. Dus niet mijn gedachten. Maar ik vind het wel voor de hand liggend dat je het combineren met toetsing, curriculum en toetsing misschien ook nog wel met opleiding. Dus ik zou ervoor willen waken om dat te vroeg te zeggen van nou ja die moest dit is de vorm. We weten nog niet hoe het allemaal gaat lopen, maar laten we dit allemaal doen. Dus dat is eigenlijk mijn punt. Wanneer laat ik het anders vragen. Wanneer komt dan in de ogen van de minister? Een besluit over de vraag wat voor structuur. Dit zou moeten zijn en heeft de kamer daar dan ook nog iets over te zeggen.

[4:10:13] Alvast in twintig, tweeëndertig worden minister.

[4:10:20] Ja ik zit te kijken. Althans slim is. Maar ik heb gezegd die stappen zijn niet onomkeerbaar. Dus dat zeg ik hier.

[4:10:30] Dat neemt van mij niet meer aan. Voorzitter, maar de eind dit jaar of begin volgend jaar komt het naar u toe en dan kunt u daar een oordeel over hebben.

[4:10:40] Wilt u nou u als u in de eerste kamer. De tweede kamer die komt er is nog steeds eerst over de tweede kamer.

[4:10:48] Versterken. Maar dat de minister de minister adresseren netjes. Het parlement en eventuele tegen die tijd nog.

[4:10:55] Voorzitter, ik ben altijd geneigd. Mezelf als middelpunt.

[4:10:59] Volgens.

[4:11:00] U zit niet voor niets.

[4:11:02] Was ons nooit opgevallen.

[4:11:06] Oké maar maar

[4:11:08] voor de helderheid. De kamer geeft nog een moment om hier iets van te vinden.

[4:11:15] Ja, helder dan helemaal.

[4:11:19] Sterker nog, ik zei net al ik wil op alles ook dat uw kamer het het goedvindt dat u niet zegt nou dat is het vorige.

[4:11:27] Dus dit is expliciet iets wat ik bedoel we hebben vijftien jaar met elkaar iets niet gerealiseerd. Dat is een zwakke plek bij ons. Die zullen we met elkaar moeten herstellen. Maar dat is wel dan. Daar zullen aan een voorstel werken en dat gaat u dan bespreken.

[4:11:42] Oké, helder

[4:11:43] ga verder. Voorzitter pardon. Meneer vindt.

[4:11:47] Wat natuurlijk op deze manier. Maar ik kan u aanvullende vragen over omdat ik de heer van meenen wees. Ik had wel expliciet gezegd zou het niet logisch zijn om wanneer je komt tot zo'n permanente curriculum commissie om dat te combineren met toetsing en examens. Vanwege die samenhang is het een idee dat dat die die overwegingen

[4:12:08] kijken. Het zit gelukkig in het mapje van van de minister. Maar dat dat meegenomen wordt in in de overwegingen. Wanneer we het voorstel krijgen van die permanent de rekeningencommissie. Het klinkt namelijk voor mij als je al daartoe overgaat. Want ik deel de zorgen van de heer van mijn klinkt het heel logisch om curriculum ontwikkeling en toetsen en examens wat dichter bij elkaar te brengen,

[4:12:31] De minus.

[4:12:32] Dank mijn zorg is vooral dat we niets regelen, maar wel veel discussie met elkaar hebben in die zin de bal blijven spelen zie ik had gewoon de ambitie om in deze periode te zorgen dat voor de volgende periodes we elkaar een beetje geholpen hebben dat dat niet kan blijven liggen. Ik vond het fijn dat dat met elkaar afgerond te hebben, zodat we weten waar we aan toe zijn passen zodat daar opnieuw discussie en de volgende kabinetsperiode over gaan voeren. Dat is de gedachte waarom ik met een voorstel te komen. Eerlijk gezegd maakt mij eens uit wat we daar dan precies besluiten als dat als we dat maar met elkaar besluiten. Het is dat dat is eigenlijk heel pragmatisch gezien wat wat ik voel ik snap de redenering ook wel die de ik vind noemt ook over de combinatie met zeventien. Dit zou ik de samenhang tussen kunnen toetsen kunnen versterken, bestuurlijke drukte kunnen verminderen. Wij hebben ook allerlei gedachten gehad nog steeds over wat zou je nog meer kunnen samenvoegen niet maar je moet ook niet te grote operatie van maken want dan lijkt het weer groots en meeslepend. Wat we juist niet willen we denken nu niet aan deze optie. Maar dat komt ook omdat het vvd de verantwoordelijkheid heeft voor goede toetsen en normering dat we echt anders dan kun je kunt ze heeft een zelfstandig bestuursorgaan. Dat betekent dat ze zelf wet en regelgeving vaststelt. Soms kun je kunnen om gaat is dat iets waar de minister aan de kamer over besluiten. Als je dat ook wilt veranderen kan maar dan dan moeten we daar echt fundamentele andere keuze in de wet voor maken en daarom werkelijk de komende periode een wetsvoorstel uit wat de basis gaat zijn voor die fundamentele keuzes en waar u dan ook

[4:13:55] van kan zeggen dat is wel dat is niet goed en parallel werken we natuurlijk wel aan versterking van de samenwerking in de curriculum en toets keten. Want dat doe precies met die reden wat u zegt willen we natuurlijk die samenhang tussen kunnen kunnen toetsen versterken.

[4:14:14] Ja nee ik ik snap dat punt. Ik geloof dat ik ergens

[4:14:19] hebben nog een motie over de voorbereiding. Maar dat hoeft op zich niet zo nodig als het meegenomen kan worden in de afwegingen rondom dit voorstel het einde van het jaar jaco. Ik snap namelijk de argumenten van de minister en gezien het collectieve griekenland trauma dat er wat langer zittende leden. Hier hebben opgebouwd, ben ik erg vatbaar. Voor het argument maakt het niet al te groots en meeslepend. Maar er zit ook is heel erg onlogisch in. Nu eerst een permanente rekeningencommissie gaan opstellen. En dan na een paar jaar moeten constateren dat het toch wel handig was geweest die wat nauw hadden samengewerkt met bijvoorbeeld het vvd

[4:14:53] dus alleen omdat in het verleden dingen fout gegaan zijn, maar niet kijken hoe je dat eventueel beter op elkaar kunnen aansluiten of tot samenvoegen. Misschien wel een oplossing zou zijn hoe ingrijpend ook. Dat zou ik ook ondervinden ze of drie van meegenomen kan worden. Dan gaan we dan die discussie wil ik.

[4:15:07] Voeren motie de minister.

[4:15:09] Ik zoek een goed regelen orgaan zonder teveel pretenties en oud zeer. Dat is even mijn criterium en dat betekent dat we geleden goed ingeregeld proces willen, waarbij eens in de zoveel jaar tien jaar wat groter eik in krijgt van wat wat wordt verwacht van het onderwijs. Wat bieden we nu. Dat moet vervolgens leiden tot implementatie een soort onderhouds kalender en daar moeten een partijen zijn die dat proces met elkaar borgt en zorgt dat de goede mensen de goede input aangeven ik voorzie dat je daar gewoon een soort college of een kamer of je moet iets hebben om dat ten goede body te geven. Maar volgens het goede proces te geven en als je dat nog verder gaat aandikken. Dan maak je natuurlijk wel heel veel meer van dan misschien nodig is om het relatief technisch voor deze komende tien jaar te regelen. Je zou kunnen zeggen nou gaan het komende tien jaar dat

[4:16:03] ook wel proberen zo te doen en dat hoeft tien jaar. Zolang daar zou ik binnen genoeg momenten zijn dat de kamer zal zeggen nou dit is toch niet of dit moet anders.

[4:16:12] Maar we hebben in ieder geval basis van waaruit je dat doet die baas is er nu niet. Daar zit mijn zorg die punten die u noemt heeft willen wij best meenemen. We hebben handicap in uw antwoord wel geven dat wij daar al een kleuring aan hebben gegeven omdat we hebben bekeken. Dus die kleuring gaat in die zin niet veranderen.

[4:16:28] Behalve dat als u zegt ik wil er toch wel dat dit nog een keer echt goed goed meeweegt en bekijkt of of dit onderdeel van een groter plan zou moeten zijn. Dan kunnen we die vraagt natuurlijk wel meenemen in ook echt een serieus beantwoorden. Maar ik heb je al iets van kleuren gegeven omdat u zegt ik overweeg zien we motie. Maar misschien ook wel niet. Kijk als je echt heel duidelijk statement wil maken dan is dat misschien wel nodig. Maar anders nemen wij het gewoon zo mee. Dan gaan we er wel eens serieus naar kijken.

[4:16:55] Dankuwel te vullen.

[4:16:58] Is de minister het eens. De heer drost vroeg dat dat het advies van die wetenschappen curriculum commissie zal naar de juristen kan

[4:17:07] en gaat u de onafhankelijkheid van de commissie waarborgen zijn? Er zijn ook aanbevelingen niet overgenomen. Eigenlijk is een beetje wat ik net zei dat voorstel waar ik mee bezig ben. Dat is in die zin in lijn met het advies.

[4:17:22] Het aspect van onafhankelijkheid wordt in dat stevig aangezet en het advies vind ikzelf ook van groot belang.

[4:17:28] Onafhankelijkheid wordt gewaarborgd doordat deze commissie dan een eigen wettelijke basis krijgt ervan uit. Daarbij mij is volgens minister onafhankelijk adviseert over de nodige aanpassingen in het curriculum.

[4:17:39] Wel verwacht ik dat deze commissie bij het advies ook zich baseert op alle geluiden in het veld en ook op basis van onafhankelijke

[4:17:45] monitoring commissie informatie, monitor, informatie over het curriculum en u vroeg ook naar aanbeveling die niet worden overgenomen. Op een aantal zaken zijn we nog aan het nadenken, bijvoorbeeld over uw toetsing en monitoring ook het beste meegenomen kan worden.

[4:17:58] Beetje wat ik vind net ook vroeg. Dat werken we nu nog uit in het wetsvoorstel.

[4:18:03] De kamer gaat dat dus ook nog.

[4:18:05] Ontvangen,

[4:18:07] Dan vraag van mevrouw paul. Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat kun je een actueel blijft terwijl digitale wereld voortdurend en ingrijpend veranderd.

[4:18:15] Dat is in die zin bij uitstek. Dus een taak voor bijvoorbeeld het onderwijsraad advies, maar ook daarna de onderhouds kalender.

[4:18:23] Dat is dus waar ik wordt regel proces en proces hoe er opzoek

[4:18:30] is trouwens best een uitdagende taken moeten we ook eerlijk zijn, want het is een onderhoudsplannen opstellen met duidelijk plan, maar ook flexibiliteit bieden voor noodzakelijke aanpassingen of spontane gebeurtenissen.

[4:18:42] Het curriculum moet zich in de toekomst dan ook wel soepeler kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden.

[4:18:49] Daar is in het verleden gewoon aan ontbroken dat in die zin ook geen big beng maar rustig en voorspelbaar proces. Niemand wil

[4:18:58] ik weet niet helemaal. Niemand is, maar ik denk er zijn niet altijd alleen maar goede ervaringen met onderwijs, twintig, tweeëndertig of kun je kunt dus proberen daar

[4:19:08] gewoon een goed proces.

[4:19:10] Voor het vervolg te kiezen.

[4:19:12] Mevrouw paul.

[4:19:15] Voorzitter, dank aan de minister voor het antwoord. De reden waarom ik dat op het punt van digitale geletterdheid nog wat extra aangezet is dat je nu al ziet dat die dynamiek daar anders is. Dus daar waar je misschien nog andere vakken reguliere onderhoud pleegt met een veel lagere frequentie kun je dat gewoon voor digitale geletterdheid. Alles wat daarmee samenhangt en overigens ik a i als voor als voorbeeld rond mediawijsheid en al die andere aspecten vind ik daarin net zo belangrijk. Maar vandaar de vraag die dynamiek de snelheid is wezenlijk anders dan dan voor veel andere vakken.

[4:19:56] Ja daar is nu dus dat deed. Ik ben paul

[4:20:00] beperkte ruimte om daar goed op in te spelen en dus ook iedereen beperkte ruimte niet zou kunnen zeggen. Er is heel veel ruimte omdat er niets geregeld is.

[4:20:07] Maar dat maakt in de praktijk het vaag. Daarom gaan we die doelen bijvoorbeeld ook stellen. Dan is het niveau scherper.

[4:20:13] Maar dat maakt ook dat er soms manoeuvreren ruimte moet zijn om aanpassingen nodig zijn. En dan moet je wel een proces hebben we in dat ook is vast gelegd en ook nog wel mee kan ademen. Flexibel genoeg is. Maar dat is precies die dubbele uitdaging die ik schets. Dus daar zullen we met elkaar goed op moeten letten bij de uitwerking.

[4:20:34] Hoe brengen

[4:20:37] plezier in taal en lezen bij leerlingen aan terug.

[4:20:41] Voorzitter, die vraag werd gesteld door meerdere denk ik. Gesteld

[4:20:47] is sowieso een vraag die denk ik ook een maatschappelijk vraagstuk is dat is ook waar men met bijvoorbeeld de staatssecretaris

[4:20:55] die verantwoordelijk is voor cultuur, maar ook voor bibliotheken werken aan het bevorderen van lezen en taal plezier bij leerlingen investeerde fors in de bibliotheek op school. Kom daar straks nog even uitgebreid op terug aan het eind bij de vraag van mevrouw westerveld onder andere bij is tot met tweeduizendzevenentwintig ruim vijfentwintig miljoen per jaar voor beschikbaar is dus extra geld.

[4:21:16] Daarmee zorgen voor die wijken les leefomgeving op scholen. Het biedt ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld ondersteuning op school te krijgen extra hulp met kleine lees groepjes te organiseren

[4:21:28] professionalisering vorm te geven wellicht ook extra op leerlingen. Wie dan ook het meest nodig hebben

[4:21:35] en we hebben ook afspraken gemaakt met onder andere de po raad vws de inspectie een stichting lezen om in de komende jaren bij de ondersteuning van scholen juist ook het gebruik van die bewezen effectieve methodes weer

[4:21:49] te

[4:21:51] als als uitgangspunt verder in erin te krijgen en zo gaan we ook het versnippering van het aanbod tegen en zorgen voor een doorlopende leerlijn van po naar veel

[4:22:03] hoe zorgt de minister dat kinderen minder toets druk ervaren. Dat is best een grote vraag wel best wel. Ik ook al gewisseld in een

[4:22:12] in het vragen uur heb ik ook gezegd dat ik in gesprek gaan met verschillende partijen daarover juist om te zien wat er in de praktijk kan veranderen. Bedoeld is zorgelijk als je toetsen zorgt voor stress en mentale druk is niet de bedoeling,

[4:22:27] maar wel soms het geval. Misschien wel steeds vaker het geval. Dat is de zorg bekijken we kritisch naar de deugdelijkheid eisen die de basis zijn voor toezicht van de inspectie.

[4:22:37] Die wil ik ook verhelderen. Dat staat ook in onze toezicht brief, maar ook waar nodig wel gewoon verminderen als het mag ook wel eens iets af als dat als dat nodig is

[4:22:47] en die eisen moeten dan primair ten dienste staan van beter onderwijs in in de klas idee zin ook dat de toetsen zijn wel verplicht zijn, zoals de doorstroomtoets eindexamens.

[4:22:57] Je moet ook beter. En als een aangepast curriculum licht is het ook tijd om die tweede stap de bijbehorende toetsing en examens dan ook op aan te passen. Ook de kamer op de hoogte.

[4:23:11] De heer kwint vroeg naar.

[4:23:14] Westerveld.

[4:23:15] Dan misschien een verduidelijking, want wellicht stelde ik mijn vraag wat te kort door de bocht. Het ging mij niet in het algemeen over toetsen, maar meer over dat ook natuurlijk dit masterplan weer wat extra's vraagt van scholen en duw in de kamer vraagt natuurlijk ook heel vaak aan het ministerie om ergens gegevens over te verzamelen omdat wij willen weten hoe het zit

[4:23:34] en dat is enerzijds te begrijpen. Bedoel ik. Ik doe er zelf aan mee aan de andere kant vraagt dat weer van allerlei extra zaken van scholen van leerkrachten van leerlingen komt er wellicht extra druk op te staan en ik vind dat best een spagaat. En vandaar dus mijn vraag hoe de minister. Dat ziet omdat hij in zijn brief ook over de basisvaardigheden ook weer zegt dat hij een aantal zaken te verbeteren in de gaten houden want beter gaat toetsen en vraag die ik daarop stelde de minister geeft in zijn brief aan van uw raad daarover met het veld en dan noemt hij expliciet een paar groepen mij noemt niet de groep leerlingen geloof ik best dat de minister veel contact heeft met hen. Maar mijn vraag zo of hij ook specifiek over dit onderwerp met leerlingen in gesprek gaan want ik weet dat het langs bijvoorbeeld ook een heel uitgesproken mening heeft over toetsen.

[4:24:21] Zeker. Voorzitter, lars stond ook driedubbel onderstreept had duidelijker moeten accentueren

[4:24:28] bij deze

[4:24:31] want zij hebben dat thema zelfs geagendeerd. Dus het is dat. Klopt. Ik begrijp uw vraag hoe beter even die druk die er dan bijkomt. Die die bestaat uit twee componenten even. Dat is de druk die scholen zelf

[4:24:44] invullen zou je kunnen zeggen met hoeveelheid toetsen invulling van een leerlingvolgsysteem et cetera

[4:24:49] en dat is de druk die wij toen de opleggen als het gaat over monitoren voor voor basisvaardigheden.

[4:24:55] Ik heb toen in dat gesprek wat wij hadden in zagen u gezegd dat ook die druk die wij scholen zelf ontstaat

[4:25:01] dat dat maar een beperkt deel komt. Doordat wij daar iets in verplichte. Het is daar zit een gesprek over met de methode maken met de scholen et cetera. Om te zorgen dat we beter weten waar komt het vandaan. En wie denk dan wat dat het van wie moet en tegelijkertijd moeten wij wel zorgen, want het gekke is ook weer. We weten soms te weinig van de basisvaardigheden

[4:25:23] is toch ook wel zorgen dat dat we wel moeten weten dat we daar in ieder geval duidelijk over zijn. Ik hoop dat die beweging hand in hand gaat toe duidelijk te maken had in ieder geval moeten weten ontstaat er misschien wat rust in de vaagheid die de machine ervoor zorgt dat alles getoetst wordt op allerlei manieren. Maar goed daar kan ik niet helemaal beoordelen nog en dat is waarom. Het zijn die gesprekken die voeren wij gaan wij voeren met verschillende partijen, waaronder

[4:25:46] uiteraard docs

[4:25:50] de heer kwint. Vroeg u naar de het vmbo vijfjarig

[4:25:57] en zijn enthousiaste over het voorstel van de vwo raad. Voorzitter, zeker raad heeft ook regelmatig een goede voorstellen. Voorzitter. Ja, hoe dat de heer kwint dat ook nog kan zien. Dus dat is mooi. Tegelijkertijd bij dit voorstel zou ik willen zeggen

[4:26:17] dat we dit mee moeten wegen in wat wat is het pad.

[4:26:23] De ontwikkeling die we voor het vmbo voor ogen hebben want je kan ook voor de komende jaren misschien wel een wijziging doen maar je kan maar één keer echt een wijziging doen en dat kan niet blijven doen. Dat wordt ook vaag

[4:26:37] ook ingewikkeld in de uitvoering. Overigens. Maar dat zie je dat zien we nu ook. Dus we hebben al gezegd we zijn bezig met een visietraject ook op het beroepsonderwijs. Daar zijn we met heel veel partijen in gesprek. Het vmbo komt er heel nadrukkelijk terug. Ook omdat er best ingewikkelde uitdagingen zitten beheersen van taal en rekenen natuurlijk veel genoemd in de visie brief waar we mee komen. Zo geven we ook een eerste duiding van de richting die we zien maar zullen we die optie van die vijf jaar vmbo meenemen die brief komt voor de zomer

[4:27:08] en het is als dan ingrijpende stelselwijziging waar we goed over na moeten denken en in het najaar van ditjaar van drieëntwintig

[4:27:16] zal ik in mijn beleidsreactie op het advies. De toekomst van beroepsgerichte programma's in het vmbo van maart tweeëntwintig te zijn. Een beleidsreactie op aan het maken. Zullen we dieper ingaan op de vijf jaar vmbo inclusief de voor en nadelen en ik hoop dat als wij die brief sowieso hebben over visie op funderen, het onderwijs en daarmee ook

[4:27:34] invulling van vmbo en beroepsonderwijs dat we daar ook wat fundamentele debat hebben over hoe zien wij dat nou voor ons. Deze die richtingen die nu in het vmbo gelden moet je dan dingen samenvoegen of niet? Moet je het verlengen. Moet je meer praktijk overal toevoegen nog een discussie onder moet afijn al die elementen komen terug en daar zullen we dan gewoon een goed debat over moeten hebben.

[4:27:58] Dat begint wel met dat in ieder geval wij ook een visie hebben over hoe we dat zien en dat we dat ook kunnen voorleggen zijn wat modellen modellen voor aan het uitwerken. Die gaan we doen toekomen.

[4:28:09] Ik vind.

[4:28:10] Even voor de duidelijkheid wederom. Dat zou eventueel weer een motie kunnen schelen. Ik zou het wel belangrijk vinden dat dat inderdaad in zo'n verkenning ook expliciet groei kwam over het voorstel. Maar ik zie ook wel nadelen of de risico's in ieder geval juist voor die vaak jongens die het liefst zo snel mogelijk aan het werk ik de ene kant wil je dat iedereen die basisvaardigheden beheerst?

[4:28:31] Aan de andere kant wil je jongeren wiens grote nachtmerrie. Het is onnodig lang op school te zitten. Niet onnodig lang op school laten zitten en

[4:28:40] er ergens daar vond ikzelf een spanning in het voorstel. We denken wel dat het goed is om de discussie een keer uitgebreid te hebben. Maar als dat er in meegenomen kan worden. Dan graaf.

[4:28:47] Je hebt een toezegging in twee delen. Dus voor de zomer in de visie brief over de toekomst van het onderwijs

[4:28:55] en eerste duiding en dan in het najaar in de beleidsreactie wat dieper ingaan op het voorstel.

[4:29:04] Meneer beertema.

[4:29:06] Misschien moeten we ook meenemen dat wat de pvv betreft het een volstrekt onverantwoorde beweging is om zo'n enorme grote stelselwijziging

[4:29:16] om daar nu al van te gaan dromen. En dat al te gaan. Concretiseren redenen allerlei werkgroepen en visie groepen. Ik wil. Ik begrijp niet helemaal wat de sp bedoelde met deze vraag. Het is.

[4:29:27] Wij hebben altijd in vier jaar gekund en we lopen er een aantal problemen aan

[4:29:32] die duidelijk te maken hebben met de inrichting van het onderwijs op taalonderwijs rekenonderwijs. En om dan te bedenken dat als je er een jaar aan vast plakt gewoon uitstel van executie natuurlijk. Ik vind het ik vind het een onmacht. Ik vind het armoedige manier van van het onderwijs kijken en goed, dat wil ik toch even gezegd hebben.

[4:29:55] Voorzitter. Dat is zesenzestig

[4:29:59] en de visie die wij de visie die wij gaan sturen. Gaat niet over ergens een jaar of minder bij opgooien met een veel bredere deze discussie geweest over het samenvoegen van de leerweg in het vmbo zijn ook mensen zeggen moet je terug naar de oude mavo misschien zegt heer beertema het zelfs wel dus dat betekent dat we daar wel goed gesprek met elkaar over moeten hebben. En als soms gaat het over lengte soms over de inhoud soms

[4:30:27] over de verschillen tussen over de aantrekkelijkheid van over

[4:30:31] heleboel en we hebben het er vaak over. Maar dan moet het ook wel gefundeerd doen met een debat. En dat.

[4:30:37] Wij beogen wij met een brief.

[4:30:41] Ja,

[4:30:43] Ja. Voor de zomer komt die in het onderwijs en het najaar komt een beleidsreactie wat dieper op dat punt van het vmbo dan op de vijf jaar ingaan.

[4:30:53] Oké.

[4:30:58] Dat is aan u.

[4:31:00] Snap ik, voorzitter, dan begin ik met een vraag die u gesteld heeft. De heer van meenen graag een schriftelijke reactie van de minister op de petitie over sociale emotionele vaardigheden en krikke schriftelijk. Vroeg u denken

[4:31:11] dat kunnen we doen, kunnen ook mondeling al iets is er iets over zeggen. Die oproep komt voort uit te zorgen dat nieuwe kunnen de focus legt op het cognitieve.

[4:31:20] Dat klopt dat goed leren lezen, schrijven en rekenen prioriteit hebben. Maar de vrijheid. De kamer voor mij alleen niet genoeg zijn. Ook de opdracht om een breed curriculum te ontwikkelen. Naast de beheersing doet ook ervaring toen er ook voor sociale en persoonlijke vaardigheden

[4:31:34] loopbaan oriëntatie bijvoorbeeld, maar ook waken dat we het curriculum niet vol schrijven moet een goede balans zijn tussen cognitief en sociaal emotioneel. Dat zijn we nu dat zijn teams nu aan het uitwerken. Dat komt ook naar de kamer.

[4:31:50] Voorzitter, dan de vraag van mevrouw

[4:31:52] westerveld.

[4:31:54] Mevrouw wisse,

[4:31:56] Had nog een vraag.

[4:31:58] Over dit onderwerp waar die waar gelukkig die van mijn aandacht voor vroeg want dat stond ook op mijn lijstje met dingen die ik heb geschrapt vanwege het aantal minuten lijkt mij ook goed als er een schriftelijke reactie komt er misschien om even te benadrukken. Het was niet de bedoeling niet van de initiatiefnemers om hier een apart vak op te leveren, maar meer dat dit onderwerp

[4:32:20] ook een basis krijgt op school omdat blijkt dat snel het moment dat leerlingen zich veilig voelen op het moment dat school wij fijne plek is voor hen draagt ook bij aan het beter kunnen leren aan leer leerprestaties. Dus ik ben heel benieuwd. Hopelijk kan de minister. Dat dat punt dat specifieke punten meenemen in die schriftelijke reactie die.

[4:32:43] De minister.

[4:32:44] Dan kunnen, dan kunnen wij niet wanneer we.

[4:32:50] Voor de zomer.

[4:32:52] Voor de zomer. Dat is best voelt dus.

[4:32:56] Ik ga mijn best doen.

[4:32:57] Voor het zomerreces.

[4:33:00] Oh ja is beter voor het einde van de zomer.

[4:33:04] Nee. Ja. Zichtbaar dior.

[4:33:09] Voorzitter, we allemaal dat wat ruimte bieden. Dan maakt maakt u zich

[4:33:16] maakt zich hard voor het vries als leuk. Doet u het ook voor andere regio's en steden te halen is een beetje de vraag.

[4:33:24] De voorzitter antwoordt. Ja.

[4:33:28] De vries is een beschermde rijks taal.

[4:33:33] Er is in een andere positie op scholen andere streektalen. Voorzitter, moet ik wel zeggen maar dit talen en nedersaksisch limburgs

[4:33:40] die mogen ook gedoceerd worden op scholen zijn geen verplicht onderdeel van het curriculum provincies zijn daarbij een belangrijke aanjager zie die rol overigens ook is mijn ervaring actualisatie van de kerndoelen en de eindtermen van het vries wordt meegenomen in de bijstelling van het curriculum in nauwe samenspraak tussen zowel in de provincie fryslan

[4:33:57] en daarnaast hebben we bij leesbevordering aandacht voor meertaligheid voor vries. Maar bijvoorbeeld ook voor papier mens op bonaire

[4:34:07] dan wat is de stand van zaken van de coalitieakkoord afspraak om anti-democratisch lesmateriaal te verbieden en toezicht op informeel onderwijs

[4:34:17] komende week is de ambitie om een brief naar de kamer te sturen waarin de voortgang op het gebied van

[4:34:24] specifieke informeel onderwijs wordt gedeeld.

[4:34:29] En daar zit een deel anti-democratisch les materiaal een. Maar we gaan even kijken of dat voldoende antwoord geeft op op de vraag waar dat staat of dat we daar even later op terug moeten komen. Dus daar komen dan later bij de kamer even op op terug.

[4:34:49] Hoe staat u tegen het voorstel om gebruik van de smartphone op scholen te verbieden is

[4:34:58] discussie over het onderwerp. Voorzitter, ook natuurlijk in de kamer waar die die volg ik uiteraard op de voet.

[4:35:05] Ik denk dat het goed is. Dat is ook de verdienste van de heer peters dat je ziet dat dat onderwerp eigenlijk ook wel heel en steeds serieuzer wordt genomen en wordt besproken

[4:35:16] ze ook toe leidt dat op sommige scholen die nu nog niet het geval wordt nagedacht over hebben we daar nou wel of geen beleid op

[4:35:23] zo meer discussie over de negatieve effecten van mobiele telefoons op concentratie, sociale interactie leerprestaties naar de heer peters niet te vertellen.

[4:35:32] Je ziet dat scholen. Dus dat beleid actiever formuleren

[4:35:36] kennisnet ondersteunt scholen daar ook al bij wordt ook met samen met de vwo raad aan de vernieuwde handreiking

[4:35:44] gewerkt over het verantwoord gebruik van mobiele telefoons. Ik zou scholen ook graag hier, maar ook op andere manier die ik heb ook willen oproepen om

[4:35:53] en niet te wachten tot dat ik voor de zomer met iets komt, maar zelf je actief over na te denken want het gaat dus ook over hoe geef je vorm aan in jouw school. Hoe verhoudt zich dat tot de pedagogische en didactische visie die hebt

[4:36:07] het beeld naar voren komt, zal ik ook tijdens de ronde tafel is wel overal dat er duidelijke beleid nodig is. Dus dat wordt breed herkend

[4:36:17] als ook dat er veel meningen over bestaan, maar we zien wel dat dat gesprek hierover wat wij nu voeren met ouders met scholen met deskundigen. Dat dat wel goed is ook nodig is om dan wel zo meteen ook een verantwoorde stap gezamenlijk verder te kunnen zetten in de kamer heb ik beloofd voor de zomer daarover te informeren.

[4:36:36] Wij hebben de ambitie nog steeds om dat te laten slagen.

[4:36:41] Peters,

[4:36:42] Voorzitter, kijk mijn ik heb maar één zijn twee en die die angst is dat er dat u voor de zomer met een komt scholen moeten duidelijke beleid maken

[4:36:53] en zijn naar breed ampel overleg. Dat heeft voordelen en nadelen voor en tegenstanders. Scholen moeten beter beleid maken als dat eruit komt dan is er precies waar we hebben precies niks aan. Dat is ongeveer wat wij al jaren doen. We weten het wel. We hebben rond ronde tafel gaat eigenlijk zegt iedereen die dingen zijn kansloos in de klas. Alleen een mevrouw direct onder vijftien voorwaarden zijn ze te gebruiken en ik geef toe. Ik heb er nog nooit in de praktijk gezien dat het zullen we dus ja, dan betekent dus je moet niet doen. Maar vind dat heel lastig. We gaan heel ver in allerlei dingen die we willen regelen. Dus mijn enige angst overzicht. Ik wil het niet verbieden. Dan denk ik mooi uit want we gaan het uiteindelijk toch verbieden want we is niet het probleem of u zegt ik vind een verbod misschien nu te ver. Maar ik vind echt dat je die dingen niet in de klas klas moet helemaal iets wat daartussenin zit dan zou ik zo ontzettend jammer vinden want dan hebben we een jaar lang gekletst en dan gaan we verder door over de voet van u dan zegt iedereen noemen wat ik heb een telefoon zak en doen er toch niks aan want want schooldirecteuren gaan niet handhaven. De ene leraar wel de andere leraar niet zwak. Wat dat betreft als een groot zijn. Sorry. Dus er is maar één ding. Er moet echt een duidelijk ding zijn als u zegt ik in de zomer die die oproep doe ik.

[4:38:01] Ik wil het niet verbieden want ik vind dat de scholen zelf moeten doen dan zijn we dik oneens en dan ga ik het op alle andere manieren proberen toch voor elkaar te krijgen. Maar er is een helder antwoord overzicht.

[4:38:10] Dank in ieder geval een helder dat dommelen. Dat blijven doen en het is voor mij wel leuk om iedere keer dagelijks bijna de stand van die peters vergeten ze vergeten de pvv. Dat doet me goed. Maar want die vind dat leuk. Nee maar ik bedoel dat is voor mij niet zo slecht. Maar voor die kinderen bewoners van de.

[4:38:29] De minister.

[4:38:30] Ja voorzitter, ik zou bijna denken dat ik de heer peters en duidelijkheid hebt teleurgesteld in het afgelopen jaar in ieder geval op dit punt wel en maar ik ik begrijp zijn oproep gezegd goed

[4:38:46] ik snap die angst voor komt er iets grijs uit. Ik zeg alleen tegen de heer peters wel. Dat is ook even een beroep op de heer peters om mee te denken

[4:38:55] als als je het vergaande zou volgen. Je zou zeggen we gaan verbieden.

[4:39:01] Overal et cetera. Dan heb ik dat nog steeds morgen natuurlijk niet geregeld. Dus dan is dit de vraag is als u mij straks gaan uitleggen. Maar dat te schrijven. Want u vraagt eigen beleid is het dus wat kunnen wij doen even in in de komende twee jaar

[4:39:16] op de goede manier. Dus die die verschillende opties en smaken hebben we ook nodig.

[4:39:23] Onherroepelijk leidt dat ertoe dat je die twee jaar natuurlijk dat debat ook verder gaat gaat brengen en tegen de tijd dat dat echt een werd richten of je wel of niet zou doen. Weet ik niet ik gewoon kom ik op terug. Maar stel dat je dat zou doen.

[4:39:33] Dan heb je die twee jaar daar natuurlijk ook debatten over misschien wel meer onderzoek naar et cetera. Dus dat verwijt dat debat ook maar dan hou je de vraag wat moet je de tussentijd doen en daar heb ik dan wel ook een beetje dan haal ik op uit die gesprekken. Maar als de heer peter staan een heel uitgelezen opvatting over heeft. Ik denk dat hij had misschien is wel goed dat dat wilt weten.

[4:39:54] Voorzitter, kijkers. Ik denk dat er veel sneller kan, want we hebben tenslotte roken op scholen verboden via een amendement. Volgens mij gewoon zomaar. Dus ik zou zeggen koppie pees. Daar hebben verboden. Dus deden daar kunnen wij doen. Dus hoeft u dan niet op te wachten. Dat doe ik dan na de zomer wel maar mijn wat heel erg zou helpen denk ik echt dat de minister zeggen ik heb van alles gehoord. Jullie mogen wettelijk zelf overgaan. Maar als termijn ligt trekken we een lijn en doen we het niet.

[4:40:22] Dan ben ik er zijn we al een heel eind opgeschoten richting die scholen die van het is helder wat er moet gebeuren en de rest laat dan dan aan de kamer.

[4:40:30] Goed na

[4:40:31] de minister heeft gehoord. En als u er niet uitkomt, kun je ook nog even bellen.

[4:40:38] Ik.

[4:40:38] Voordat u verder gaat.

[4:40:42] Ja

[4:40:44] laat ik dat doen.

[4:40:45] De heer kwint vroeg iets over meer ruimte voor nieuwe scholen. De impact op de wet op onderwijskwaliteit voor deze school.

[4:40:56] Dat is gewoon nog wat tekort om dat goed te kunnen zeggen.

[4:41:00] Dus de inspectie toetst alle stichtingsaanvraag op de verwachte onderwijskwaliteit.

[4:41:04] De eerste scholen die onder deze wet zijn ontstaan. Die openen één augustus tweeduizend, drieëntwintig. Dus de inspectie bezoekt deze school in het eerste jaar, maar omdat er nu al kunnen zeggen dat

[4:41:18] dat is iets teveel

[4:41:21] dan vragen over de bekostiging financiering. De voorjaarsnota. Er zijn ook feitelijke vragen over gesteld die al beantwoord of zijn.

[4:41:32] Die gaan snelheid.

[4:41:34] Die gaan snel uit.

[4:41:36] Liggen.

[4:41:37] Die gaan snel uit. Voorzitter, maar ik zal een poging wagen om iets over te zeggen.

[4:41:44] Klopt het? Dat wordt bezuinigd op basisvaardigheden in de voorjaarsnota. Wat wordt bedoeld met ondersteunende infrastructuur en waar communicatief honderd elf miljoen wordt bezuinigd toepassen bezuinigingen bij de ambities. Denk dat belangrijk is dat is een beetje notie van meenen ook wel maakte maar dat gaat heel veel geld

[4:42:03] extra geld naar het onderwijs toe. We hebben geprobeerd te voorkomen dat er ook weer heel veel vanaf gaat. En als je verhoudingsgewijs kijkt dan zie je dat dat ook wel geloond heeft. Maar ik begrijp heel goed dat u zegt nou is is dat wel zo. En waar komt dat vandaan. Dus ik zie dit als een informeren. De vraag. Ik wilde ook bij zeggen dat er ook wensen zijn van de kamer soms mevrouw westerveld ook waar we ondertussen ook voor knokken. Dat gaat over een ov-kaart voor leerlingen in het praktijkonderwijs. Dat zijn wensen die ik altijd hoog in mijn lijstje hou om niet ook. Ondanks dat er misschien op het ministerie geld weg moet omdat soort dingen niet te laten steunen van zijn soms dingen die wij als eerste sneuvelt. Dus dan maken we keuze die ik niet met plezier maken, maar wel moet maken en dan kijk

[4:42:49] waar hebben we al extra geld naar toe. Waar is ook al plannen die ik ook niet terug wil trekken en waar liggen die nog niet te zijn we nog aan het maken en zijn ze ook onderdeel van een groter geheel en doe je dat op een verantwoorde wijze dus dat is echt heel echt heel zorgvuldig naar gekeken. Behalve dat het natuurlijk nooit leuk is. Dat snap ik de reeks infrastructuur en basisvaardigheden dat betreffen middelen voor aanvullend beleid voor basisvaardigheden, dus het is niet het bestaande de subsidie en al het geld structureel. Maar dat is iets wat er naast staat wat zich richt op leesbevordering.

[4:43:21] Het is wel onderdeel van basten van basisvaardigheden, maar het is een apart budget wat ook nog wat we nog aan het invullen zijn, bijvoorbeeld voor invulling van de bibliotheek op school zit achter dat wij eigenlijk in het kader van veel meer ons zorgen van scholen. Zie je nu dat op sommige scholen is behoefte aan de bibliotheek op school. Soms is hij er ook maar hangt af van arrangementen af of er geld voor is of niet. En ook hoeveel dat kost.

[4:43:44] Terwijl op sommige scholen willen we niet dat het afhangt van wat het kost en ook niet of de tijd voor is, maar willen gewoon eigenlijk ons zorgen zorgen dat die bibliotheek op school komt. Dat is een gedachte die wij hebben moeten we ook nog uitwerking geven. Ondertussen hebben we ook gewoon een bestaande regeling voor de bibliotheek op school. Daar helpen we ook heel veel scholen mee. Ondertussen zijn ook weer wijze gekomen. Volgens mij. Dus we proberen daar ook wel invulling aan te geven. Maar dit gaat over wat doen we daarbovenop nog extra en de komende jaren

[4:44:09] en dat dat zou zich moeten richten op ons zorg en de oudere inderdaad een budget van af komt dan hadden we ook nog niet ingekaderd, waardoor is dat we dit dat budget veel meer zorgen dat dingen bij scholen zonder dat zij dat zelf hoeft te regelen worden geregeld.

[4:44:24] Maar dat moeten we nog uitwerken. Daar zijn we ook nog mee bezig en dat betekent dat we het weet. De invulling van het geld hebben gebaseerd op wat kunnen we realistisch geweest. Komende jaren daarin invullen. Dat is natuurlijk al een keuze. Het is. Het gaat ook ergens ten koste van maakt zij bijvoorbeeld op terwijl het praktijkonderwijs hebben we dan ook weer een keuze gemaakt voor die ov-kaart zou zijn. Een aantal

[4:44:43] de specifieke keuzes waar je natuurlijk van mening over kan kan verschillen. Wij hebben geprobeerd dat op een goede manier te doen voor het fundeert onderwijs is die dekking opgave, met name ingevuld door inzet van loon en prijsbijstelling. Het regeringsakkoord regeerakkoord middelen is een intensivering. Het budget voor basisvaardigheden en infrastructuurvoorziening van structureel ruim vijftig miljoen. Daar hebben dus die extensivering opgedaan. Dat betekent dat er nog steeds vijfentwintig miljoen beschikbaar blijft en ook dat het structurele budget ongemoeid blijft op ruim vijftig miljoen per jaar vanaf tweeduizend, achtentwintig. Het is dus het zit op moment dat we die plannen zo goed hebben staan in de komende jaren

[4:45:26] is dat structurele budgetten ook weer.

[4:45:30] Er wordt dus nog steeds fors geïnvesteerd in het in het onderwerp dan de lpf korting met houdt ie nou in

[4:45:37] als gevolg van die rijks spelen dekking opgave moet op alle beleidsterreinen bijdrage geleverd worden om tot een sluitende begroting te komen binnen het fundeert onderwijs is gekozen om dus met name op die prijsbijstelling te zitten en dan gaat het onder andere om wel een prijsbijstelling op een aantal grote subsidie regelingen, zoals de subsidieregeling basisvaardigheden, subsidieregeling, schone omgeving en de regeling voor maatschappelijke diensttijd en sterk techniek, onderwijs. Dat heeft geen gevolgen voor de nu lopende regelingen. Dus de lonen prijs op de bekostiging voor vwo en vwo wordt ook geheel uitgekeerd en dat heeft dus ook geen directe gevolgen voor de scholen.

[4:46:16] Wilt.

[4:46:18] Voorzitter, mooi om te lezen dat het geen bezuiniging heeft of geen gevolgen heeft voor projecten die nu lopen en ook terecht. Overigens stad de minister de praktijk kaart of de ov-kaart voor het praktijkonderwijs aanhaalt. Ik ben heel blij dat dat wel geregeld wordt en deze voorjaarsnota en ik ben ook heel blij dat dat de minister in die zin wordt heeft gehouden met die een paar maanden geleden zeiden ga ik mijn best voor doen. Dat doet hij dan ook dat ze ontzettend fijn dan even over de de zaken waar wel op wordt bezuinigd. Natuurlijk heb ik er begrip voor dat als op alle departementen bezuinigd moet worden dat ook het onderwijs daar niet aan ontkomt. Maar anderzijds is het ook wel weer lastig omdat

[4:46:59] om dat in te vullen omdat het wel ten koste gaat van ambities die er zijn op het gebied van basisvaardigheden, ambities die er waren op het gebied van de bibliotheek op school waar gewoon nogal nogal forse ambities liggen. Dat constateer we hier met elkaar en waar ik dan ook vooral zorgen over is dat bijvoorbeeld als we het hebben over de bibliotheek op school dat dan weer precies die scholen waarbij we met elkaar zouden willen dat er wel bibliotheken zijn

[4:47:25] dat dat bijvoorbeeld scholen zijn in armere wijken dat zij wellicht niets geen bibliotheek op school krijgen en ik wil de minister vragen hoe hij daar naar kijkt is klopt klopt dat klopt. Mijn vermoeden dat dat wel eens zou kunnen neerslaan op juist die scholen waarbij we met elkaar zouden willen dat daar extra aandacht.

[4:47:45] Die toegaat. Minister voor mijn stelling is wel dat het niet ten koste gaat van de ambities. Maar dat een deel van die ambities ook nog ingevuld moest worden en dat we nu de dat is ook wat u noemt op die bibliotheek op school zien dat we dat soms meer gericht zou moeten doen dat wel. Daar lukt waar het ook moeten lukken en dat er soms meer voor nodig is dan alleen maar de regeling die we hadden soms is dat misschien meer ons zorgen. Soms is een langjarig commitment ook op dat er geld voor is. Je ziet soms dat wisselt. Maar je ziet soms dat daar dan bepaald bedrag voor moet worden gereserveerd en dat dat misschien in het kader van nationaal programma onderwijs welkom en daarna misschien niet mee eens is zit zorg. En juist door het gerichter zo meteen te zetten als onderdeel van de visie die we nu ontwikkelen.

[4:48:29] Zorg je daar hebben we dus vijftig miljoen extra voor zorg je ervoor dat dat op die scholen dat dan ook. Er is los van of die scholen regeling gaan gebruiken. Waar wil ik eigenlijk. We kijken hoe we ze kunnen helpen dat het dan echter daar gewoon geregeld wordt niet dat jij ergens hoeft aan te kopen. Maar dat er bij jou aan die school wordt aangekocht. Maar dat is het idee dat is nog best wel een clusters. Wij hebben de stichting die je nu ook aan aantrekt, zagen wij ook heel kunnen we dat nou vormgegeven. Dat plan moet ook nog

[4:49:00] verder ingevuld worden. Dus dit is niet een

[4:49:05] ten koste van een ambitie, maar dit is nog op de invulling van de ambitie die nog eens gevuld wordt. Maar goed ik begrijp het. Dus het is een bezuiniging. Dus in die zin snap ik. Het punt van wisselen.

[4:49:15] Dat heel goed. Ik begrijp de uitleg ook wel maar feit is natuurlijk is van tevoren bedacht. We willen iets. Daar gaan we bepaald budget voor inboeken. Dan moest toch de kaasschaaf overheen. Want alle departementen moeten bezuinigen. En dus zijn van tevoren bedachte ambities plussen het het prijskaartje dat de aandoening wordt er wat vanaf gehaald en dus hoe het ook wendt of keert. Hoe je het. U bent verkeerd. Het gaat het dus wel ten koste van iets dat bedacht was. En dan zou ik de minister toch willen meegeven dat wel vaker zien bij zaken waar subsidies voor zijn dat juist de scholen die het allemaal vrij goed hebben geregeld ook eerder aanspraak maken op zo'n subsidieregeling puur omdat ze de tijd hebben om zich daarin te verdiepen en zo navraag te doen en dat zien we natuurlijk wel vaker op het moment dat het ministerie een subsidiepotje heeft dat eindig is dan zijn juist de scholen waar het allemaal net wat beter gaat. Die maken als eerste er aanspraak op de scholen waarvan we eigenlijk zouden willen dat terechtkomt die die vissen vaak. Ik heb ook iets met met achter het net. Er gaat iets mis met spreekt voor de bij dit bij dit debat achter het net.

[4:50:21] Dat bedoelde ik voorzitter en die school vissen in dezelfde vijver en u. Ik ben bang dat dat snap ik. Dus ik onderstreept dat punt alleen maar daar heb ik al geprobeerd te doen door het juist een andere aanvliegroute naast te zetten. Het is niet automatisch die subsidieregeling helemaal niet met maar een andere aanvliegroute naast zetten om te garanderen dat die scholen krijgen wat ze nodig hebben voor de leerlingen die dat nodig hebben en tegelijkertijd even los daarvan gaat natuurlijk honderden miljoenen. Ik weet precies exact met zes, zevenhonderd miljoen bouwt dit naar toe op basisvaardigheden

[4:50:55] en en daar gaat dit dan. Dit is vijfentwintig miljoen begrijp ik. Maar hebben dat natuurlijk. Het had ook anders gekund nog. Dat is niet gebeurd. Maar wij hebben dat geprobeerd omdat het zo belangrijk vinden het ook stand te houden.

[4:51:09] Dankuwel dan niet. Mevrouw is.

[4:51:14] De vraag die ik nog zou willen stellen, is de vraag hoe hoe zorgen we er dan voordat wat de minister wil wat wij met elkaar willen dat dat ook gaat gebeuren.

[4:51:23] De minister.

[4:51:27] Ja. Voorzitter, dat is dat is precies waar we nu mee bezig zijn om invulling aan te geven bedoeld. Dat is onderdeel van wat wij nu aan het uitwerken zijn.

[4:51:37] Dankuwel. Daarmee komen we aan het eind van de eerste termijn en ik denk dat het goed is om heel even de benen te strekken na twee meer dan twee uur beantwoording. Dus ik schors even tot vijf over drie.

[5:03:10] Ik heropende vergadering aan de orde is de tweede termijn van de zijde van de kamer. Ik geef als eerste het woord aan mevrouw paul van de vvd.

[5:03:17] Voorzitter, dank en dank aan de minister en ook aan mijn collega's voor dit debat. Het is wel duidelijk dat we basisvaardigheden allemaal ongelofelijk belangrijk vinden en dat is ook niet zo gek want goed lezen, schrijven en rekenen helpt kinderen om volwaardig mee te doen in de samenleving en het beste uit zichzelf te halen. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat we allemaal de nodige zorg hebben over het niveau van de basisvaardigheden, maar ik heb goed geluisterd. Naar mijn collega's hier een met name collega drost die zei dat we ook hoopvol moeten zijn. Dus ik ben graag hoopvol en ik denk ook met recht, want het goede nieuws is dat er op dit moment al veel gerichte actie is om die basisvaardigheden naar een hoger plan te tillen. Met dank aan de minister en zijn ambtenaren en met heel veel dank aan de leraren en andere mensen in het onderwijs die dag in dag uit hiermee bezig zijn.

[5:04:12] Ik denk dat we dit debat kunnen zien en ik hoop dat de minister dit debat ook zo ziet als een aansporing om met focus door te pakken. Om de basisvaardigheden op een hoger plan te krijgen.

[5:04:23] Op het punt van de bewezen effectieve methode

[5:04:26] zou ik eigenlijk een extra aansporing voor de minister willen geven, met als doel kwaliteit van het onderwijs verder omhoog brengen en verspilling van tijd en verspilling van energie tegengegaan tegen te gaan en daarom dien ik de volgende motie in de kamer gehoord. De beraadslaging constaterende dat in het inspectie kader eisen aan de kwaliteit van het onderwijs worden gesteld als het gaat over de doelgerichtheid, samenhangend heit en herkenbaarheid van het onderwijsaanbod constaterende dat het uitsluitend gebruik maken van bewezen effectieve of even van lesmethodes nog geen expliciet onderdeel is van het inspectie kader overwegende dat scholen nog niet altijd bewezen effectieve methodes gebruiken, zoals bijvoorbeeld zichtbaar werd bij de besteding van npo gelden overwegende dat ook gekeken dient te worden. Wat nu al zonder wetswijziging mogelijk is, verzoekt de regering het gebruik van bewezen in effectieve lesmethodes terug te dringen en het gebruik van bewezen effectieve lesmethodes te stimuleren en beide op te laten nemen in de inspectie kaders en deze motie dien ik mede namens de collega's peters kwint van meenen en beertema in

[5:05:36] dankuwel. Voorzitter.

[5:05:37] Mevrouw westerveld,

[5:05:41] Ik heb een vraag over deze motie niet omdat ik van tevoren er een oordeel over hebben, maar wel

[5:05:48] ter verduidelijking van bijvoorbeeld hier in de voorbeeld. Hiervoor ging het over dat dat de heer peters. Zij hadden het over huppelen te rekenen naar de lesmethode. Die ken ik niet maar ik weet wel dat er bijvoorbeeld een aantal jaar geleden een rapport lag van de onderwijsraad, de raad voor de volksgezondheid en de sportraad die zeiden veel meer bewegen op scholen is juist goed. En dat helpt ook de leerprestaties van kinderen. Dus het hangt er maar net vanaf welke invalshoek je soms gebruikt en daarover gaat mijn vraag. Want als we het hebben over bewezen effectief bewezen ineffectief. Wie wie bepaalt dat dan. Welke referentiekader gebruiken zou de inspectie daarvoor moeten gebruiken.

[5:06:26] Kijk ik ga ervan uit. Oh sorry sorry. Punt dat mevrouw westerveld aan aanstipt is een terecht punt want dat werd mij bijvoorbeeld ook duidelijk uit het ronde tafel gesprek van afgelopen woensdag.

[5:06:41] En tegelijkertijd was ook wel duidelijk dat er heus wel onderwerpen zijn waar consensus over is en ik zou graag willen dat we die beet pakken en dat we daarmee aan de slag gaan. Want als verblijven kijken naar alle zaken waar misschien twisten over zijn of verschillende stromingen. Dan gaan we er niet komen. Dus ik wilde in ieder geval kijken dat we die zaken waar een eensluidend oordeel over is dat we die.

[5:07:06] We pakken,

[5:07:09] Ja. Voorzitter, dat dat begrijp ik wel maar het is natuurlijk ook maar net wat je wat je wat je eigen je eigen doel is van zo'n motie bijvoorbeeld naar nemen we even bewegen op school als voorbeeld. Ik kan best voorstellen dat dat voor docenten soms ingewikkeld is om bewegen in hun lessen neer te zetten omdat dat ook de extra tijd kost omdat je ook weer nieuwe methode moeten aanleren, enzovoorts. Ik kan me aan de andere kant. En dat het advies dat ik net haalde haalde ik niet voor niets aan want daar is ook in andere debatten ook in deze kamer regelmatig naar verwezen dat moment dat je meer bewegen en les toepast dat het ook weer leidt tot betere leerprestaties van kinderen op het moment dat je dat op de goede manier doet.

[5:07:50] Dus dan kun je

[5:07:52] dat vanaf twee kanten aanvliegen. Je zou kunnen zeggen nou we weten niet goed of het werk te weten niet of het een bewezen effectieve methode is, maar vanuit een andere invalshoek bekeken is dat weer wel. Dus dus daarom dat ik vraag naar hoe het de inspectie. Dit zou moeten beoordelen omdat het volgens mij niet zo zwartwit is wat nou een bewezen effectieve of een bewezen ineffectieve methoden is en daar. Daarin zit mijn twijfel bij deze motie.

[5:08:17] Mevrouw paul.

[5:08:19] Dat snap ik en ik moet eerlijk zeggen dat ik niet het het antwoord hebt welk instituut eigenlijk zoek je naar een bepaald orgaan dat dan zonder enige twijfel boven alles verheven is in kan zeggen dit is het naar.

[5:08:34] Wellicht zijn er.

[5:08:37] Nee maar ik denk ik kijk ik kijk even ook naar de kant van de minister wellicht dat dat daar nog najaar vanuit het ministerie een verder verdere visie op is. Want uiteraard gaat op het moment dat je hiermee verder gaat gaat er een orgaan een gremium hier een verder oordeel over vellen en dat is op een bepaalde manier georganiseerd en ik weet niet precies hoe.

[5:09:19] Het woord is aan de heer beertema van de pvv.

[5:09:23] Weet u nog de expliciete directe instructie waarin wij gepokt en gemazeld zijn. Wat een fantastische methode was zeer ze allemaal lezen wanneer ze allemaal wat een foutieve beknopte bijzin bos

[5:09:34] zelfs een turkse meiden met een taalachterstand van jaren. We redden het gewoon. We konden het lukte

[5:09:40] expliciete directe instructie onthouden

[5:09:43] voorstellen ook mijn dank aan de aan de minister.

[5:09:46] Het viel mij op dat hij dat die toch op een scherpe wijze een aantal dilemmas voorleggen als het gaat over wat we allemaal willen en waar we tegelijkertijd tegenaan lopen tegen allerlei beperkingen en ijs. Terecht kijkt hij daarbij naar de kamer bij de reparatie die die ons voor ogen staat. Hij stelt dat u de kamer daar nadrukkelijk bij wil meenemen naar die die insteek is eigenlijk niet meer dan normaal natuurlijk

[5:10:15] in in het instituut parlementaire democratie dat we nu eenmaal hebben. Maar toch heb ik het in dertien jaar

[5:10:21] dat ik hier ben niet eerder gehoord en dit herstel project is een gezamenlijk project, zegt de minister en wij zeggen dat na dat waardeer ik in ieder geval

[5:10:31] nou die ene motie. Voorzitter, voor mij zo veel zijn het niet. Is er maar één

[5:10:36] de kamer gehoord. De beraadslaging constaterende dat een vijfde van de leerlingen op de havo en het vwo en tussen de zeven en veertien procent van de vmbo ers die slagen voor hun diploma een onvoldoende hebben voor het verplichte vak nederlands constaterende dat als het aan de inspecteur generaal van de inspectie van het onderwijs ligt middelbare scholieren alleen nog kunnen slagen als er voldoende hebben voor het vak nederlands overwegende dat in die situatie opleidingen in het voortgezet onderwijs een sterke verplichting zullen voelen om zelf zorg te dragen voor het vereiste alfabetiseringsniveau van hun leerlingen die verantwoording niet meer kunnen afwentelen. Op vervolgopleidingen verzoekt de regering in navolging van het advies van de inspectie van het onderwijs een verkenning uit te werken hoe in het voortgezet onderwijs gerealiseerd kan worden dat een voldoende voor het vak nederlands voorwaardelijk wordt voor het behalen van een diploma en gaat over tot de orde van de dag. En die motie is medeondertekend door meneer peters van het cda mevrouw paul van de vvd.

[5:11:34] Ja meneer de mos.

[5:11:38] Dankuwel. Voorzitter, ik denk dat is een stoere motie. Maar ik heb er een paar vragen bij want ik hoorde de beantwoording van de minister ook en

[5:11:47] met mijn woorden vroeg hij ook aandacht voor die ene leerling

[5:11:51] die misschien net dat examen nederlands verprutst en daarmee op die vierenhalve of die vijf uitkomt. Terwijl dat misschien helemaal niet. Een totaalbeeld van zo'n leerling betreft heeft meneer beertema ook oog en hart voor die leerlingen die misschien net in dat spectrum zeg maar dat missen en daardoor en uw en als wij een motie zouden steunen dan ook de boot missen en daardoor een jaren extra over een school gaan doen. Ze hebben nu al de liggen. We hebben die tarieven. Daar staan nederlands wiskunde en engels. Daar mag er maximaal eentje op die vierenhalf microsoft minimaal uitkomen.

[5:12:22] En natuurlijk moet het allemaal het liefst voldoende zijn. Er zijn wel over eens. Maar als we doen wat u nu vraagt volgens mij gaan we dan net die ene die die boot mist misschien een moment opname is dan gaan we een extra aansmeren. Dat is toch niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling van meneer van van beertema op. Ik.

[5:12:40] Meneer,

[5:12:41] Voor zover ik begrijp die vraag en wat ik er niet zo goed begrepen is die dat adjectief stoer want helder veel stoerder gekund.

[5:12:49] Het is namelijk een verkenning en ik kan me voorstellen dat in die verkenning dit aspect naar voren en het is een aspect wat ik wat ik wat ik een warm hart voor heb die leerlingen zijn er natuurlijk absoluut. En die moeten we helpen en in die verkenning zullen die kinderen zeker de aandacht krijgen die ze nodig hebben.

[5:13:14] Zag meneer een rolstoel.

[5:13:17] Dit antwoord wat ik zocht en dat vind ik ook terecht. Dus dank daarvoor.

[5:13:22] Dank u. Was u klaar. Meneer beertema een soort aan de heer kwint dijk.

[5:13:27] Juist een beetje een sof. De motie.

[5:13:30] Dat je.

[5:13:31] Dat je ben je knuffelig hippie achtige verkennen.

[5:13:38] Links,

[5:13:40] Ik

[5:13:43] dank aan de aan de minister voor voor zijn antwoorden en voor de manier waarop dit wordt opgepakt en ik vind ik vind het zelf een prettige manier van werken om gewoon die die

[5:13:54] dilemmas die we hier tegenkomen dan gewoon maar de zaal in te gooien naar dan kijken welke kant het welke kant het opgaat, want we staan voor grote opdrachten. Wat betekent dat sommige heilige huisjes ontegenzeggelijk ter discussie zullen worden gesteld aan dan dan is dit volgens mij een prima plek om die discussie te beslechten. Zo hoor dat

[5:14:13] ik heb drie moties die alle drie samenhangen met een vraag die nog niet beantwoord we onze stad dat dat komt dan heel natuurlijk tot een soort slot punt hoop ik

[5:14:22] de eerste gaat over bij en nascholing van docenten. In andere gelegenheden heb ik me al zorgen gemaakt over de commerciële bij en nascholing voor leerlingen. Maar ik neem graag de gelegenheid de hand om hetzelfde ook voor de docenten te doen daarom de kamer gehoord. De beraadslaging overwegende dat na en bijscholing van docenten primair primaire private taak is van mening dat het niet inefficiënte manier van belastinggeld uitgeven is, maar ook publieke sturing op de richting van het aanbod onmogelijk maakt,

[5:14:49] verzoekt de regering om bij de verkenning naar een leven lang leren expliciet terug te komen op een plan voor het publiek bij en nascholing instituut, inclusief een afweging waarom u wel of niet toe worden overgegaan gaat over tot de orde van de dag mede namens mevrouw westerveld hanke we niet nu al de knoop door. We hebben we wel in het najaar een goede redenen om er over door te praten. Ook omdat ik gewoon echt wel. Je krijgt gewoon bij de onderwijs bladen. Het het cursusaanbod meegestuurd. Dat ene laat ik het zo zeggen het een is beter dan het andere en je krijgt er wel verrekte vaag en gratis tablet bij die precies optelt tot het maximum scholings budget wat er voor een voor een leraar beschikbaar is en ik vind het niet efficiënt en volgens mij moet dat beter kunnen

[5:15:27] dan de tweede, de permanente curriculum commissie en de rol van de kamer gehoord. De beraadslaging constaterende dat het kabinet voornemens is te komen tot een permanente curriculum commissie van mening dat curriculum en toetsing nauw met elkaar verwant zijn, verzoekt de regering om na de afronding van het lopende curriculum project en de evaluatie daarvan expliciet af te wegen of een permanente rekeningencommissie niet samengevoegd zou moeten worden met het vvd tot onder rijksinstituut voor curriculum en toetsing gaat over tot de orde van de dag.

[5:15:53] En dan de derde over de lerarenopleiding de kamer gehoord. De beraadslaging overwegende dat reeds sinds lange tijd diverse klachten de politiek bereiken over het niveau en de inhoud van lerarenopleidingen van mening dat dit nu eindelijk snelle actie vereist ook het licht van het lerarentekort en de teruglopende beheersing van basisvaardigheden. Ze verzoekt de regering voor prinsjesdag in overleg te treden met lerarenopleiding over het curriculum stroomlijning daarvan en de aandacht voor basisvaardigheden en de kamer over de uitkomsten van het overleg en aanvullende acties te informeren gaat over tot de orde van de dag kwint paul en dat brengt mij bij die onbeantwoorde vraag,

[5:16:26] namelijk de beroepsorganisatie in het voortgezet onderwijs ik mij bij alle drie deze moties en ook bij een aantal andere punten die langskomen dat het ons ontzettend zou helpen wanneer er in het voortgezet onderwijs een sterkere vorm van beroepsorganisatie van docenten zou zijn. Ik weet dat er aan gewerkt wordt. Maar ik weet ook dat niet altijd van een leien dakje gaat laat ik het zo zeggen. Ik snap dat de minister dat niet kan oprecht. Dat is namelijk iets dat docenten zelf moeten doen. Maar het zou ontzettend helpen als docenten zichzelf organiseren, zodat erover die beroeps eisen bijvoorbeeld beter overleg gevoerd kan worden met de beroepsgroep. Dus die nogmaals een dringend verzoek om daar waar mogelijk te ondersteunen. En verder kijken erg uit naar het debat over het vmbo en beroepsonderwijs in het najaar en kijken naar uit om de degens te kruisen met de heer beertema die ik tegen die tijd was overtuigen.

[5:17:17] Mijn voorstellen,

[5:17:20] Kijk eens aan.

[5:17:21] Het woord is aan de heer peeters van het cda.

[5:17:23] Dankuwel, voorzitter en beertema die kijkt erbij alsof dat best nog mogelijk zou zijn zo interessant.

[5:17:29] Ik wil mijn tweede termijn eigenlijk een beetje aansluiten bij de heer baas, die tijdens de tijdens de ronde tafelgesprek zijn van hoe eigenlijk het meest ingewikkelde beroep. Een mooi dat ik ooit heb gehad was dat van leren want waarbij je zo veel keuzes maken zo veel aansluitend op op iedere op ieder kind. En nu ook van bovenaf veel veel krijgt. Ik vond het heel mooi en ook heel waardevol. Een heel terecht. Want alles wat wij hier allemaal vinden dat dat wordt wel thuis gezien en gehoord en niet altijd het idee van dat wij vinden dat ze hun werk goed doen van mijn stelling is iedereen die werkt zo goed namelijk kunnen op dit moment en dat is niet het eindpunt maar een begin met meneer beertema dat ook zij en dat we daar vandaag door gaan bouwen. Dus alle waardering daarvoor. Ik heb twee moties

[5:18:14] in de kamer gehoord. De beraadslaging constaterende dat een kind onder stress niet kan leren, leren onder stress niet kan presterende sector onder stress moeilijk kan veranderen

[5:18:22] overwegende dat ook uit onderzoek blijkt dat hard roepen dat het niet goed gaat. Het uitstorten over mensen wat bewezen werkt en het opstellen van allemaal controlemechanismen niet zorgt. Voor beter onderwijs,

[5:18:33] overwegende dat om de basisvaardigheden weer op orde te krijgen. Het een en ander is, waaronder delen focus en gevoel van noodzaak lerende cultuur, stress reductie, kennis en vooral ook een lange adem verzoekt de minister om bij de aanpak van het verbeteren van de basisvaardigheden goed leiderschap te tonen en ervoor te zorgen dat het masterplan ook gedragen, een gedragen plan van de hele sector wordt en niet slechts leidt tot verdeeldheid, het afschuiven of afnemen van van verantwoordelijkheden en vingerwijzing door dat over tot de orde van de dag.

[5:18:59] Interruptie van de heer kwint.

[5:19:02] Ja omdat ik denk ik niks.

[5:19:03] Meneer peters, wilt u een microfoon?

[5:19:05] Dat ik denk ik niks horen waar ik het niet mee eens ben, maar me ook zorgen maken over

[5:19:12] op het moment dat de hele sector.

[5:19:14] Door.

[5:19:15] Iets moet dragen voordat je ermee begint, kan dat ook betekenen dat je vooral blijven praten blijft

[5:19:24] koffiedrinken blijft aanmodderen. Totdat ook de laatste der mohikanen overtuigd is een de heer peters en ik weten allebei dat op het moment dat alle docenten het ergens over eens zijn.

[5:19:33] Dat is dat is wanneer pasen en pinksteren op één dag vallen.

[5:19:36] Dus.

[5:19:38] Hoe ziet hij precies mijn zorg in relatie? Tot.

[5:19:40] Mijn motie. Laat ik het zo zeggen.

[5:19:44] Dankuwel. Voorzitter, kijk dat mijn hele familie komt uit het onderwijs aan moeders kant als je een verjaardags feestje hebt maar proberen een discussie over een onderwerp het ergens over eens te worden die kans nul.

[5:19:55] Dus we wachten met die te doen totdat dat gaat totdat we honderd procent overeenkomst is onzin en het doel is wat ons betreft ook heel die basisvaardigheden die worden beter. We hebben een aantal richtingen uitgezet, maar wil je dat goed. Dan heeft het niet alleen al de motie die wij hebben

[5:20:10] als wij naar scholen en zeggen dit zijn bewezen effectieve methodes. Succes en er was het dan betekent het dan gaat daar wordt er niet beter van. Alle onderzoeken wijzen uit het engeland dan ook het enige heeft hij ook het een en ander over gezegd. Dus wat ik wil is dat we echt de sector ook medeverantwoordelijkheid maken maken en we willen die kant op met z'n allen de kamer willen de mensen met de minister wil het ministerie wil iedereen wil het en ik neem iedereen mee met z'n eigen verantwoordelijkheid om dat ook allemaal te gaan doen. Niet om dan pas te beginnen als we het eens zijn over iedere stap die we moeten nemen, want we zijn het eens over het doel. Maar we gaan het wel met z'n allen doen en dat is

[5:20:49] en ook schooldirecteuren. Wees als ik zei jongens vanaf nu doen het allemaal anders. We gaan het zus of zo doen dan bracht aan de werkelijkheid ook niet dichterbij. Alleen mijn zo is het gewoon niet zult iedereen mee moet.

[5:21:00] Ik begrijp dat mevrouw vervult ook een interruptie.

[5:21:04] Want ik begrijp niet zo goed wat de minister moet doen als deze motie wordt aangenomen dat de sector nogal breed is bestaat uit zou ik zeggen. Leraren leerlingen schoolleiders schoolbestuurders al het onderwijspersoneel, zowel met elkaar vinden dat het goed is dat de minister snel aan de slag gaat wel we met elkaar vinden dat het ook dringend tijd is dat de basisvaardigheden worden verbeterd,

[5:21:25] terwijl we met elkaar natuurlijk ook vinden dat het belangrijk is dat het onderwijsveld. Dat gaat doen en daarvoor voldoende tijd ruimte en middelen moeten hebben. Maar dan begrijp ik niet zo goed wat deze motie nu extra van de minister vragen.

[5:21:38] Meneer, peters,

[5:21:39] Nou als de minister het goed doet dan vraag ik niets extras want dan doet hij dat maar de bedoeling is dat we laten we zeggen dat je dat de minister niet op de rol van schoolbesturen op de op de stoel van schoolbestuurders gaat zitten. Dat betekent dat schoolbestuurders niet op de rol van een directeur moeten gaan zitten dat we niet moeten dat we het allemaal moeten doen dat we zeggen dit is de beweging die we gaan maken. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid. En wat kun jij bijdragen. Op die manier en niet alleen dat wij hier want dat doen we vind ik echt te vaak. Dat vind ik eigenlijk jammer vanuit den haag bijna bij spreadsheet gaan bepalen hoe een ander het wel niet gaat doen met het antwoord. Hij had het zo niet doen. Dat is nou het probleem als het zo zou werken dan zou ik alles vanuit spreadsheet vanuit den haag kunnen regelen. Het gaat zo niet werken. Dus we zullen iedereen moeten meenemen en en vanuit dat besef deze hele beweging in gaan zetten, want het is nogal wat.

[5:22:28] En dat betekent focus en langjarige adem en het gaat gewoon niet als niet iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid pakt en mee. Dat besef hoop ik. Ik neem aan dat die zo voor het grootste deel natuurlijk werkt zoals wij allemaal waarvan het dat besef moet het wel en ook ik krijg op dit moment echt wel af en toe telefoontjes of etnische van mensen die zeggen ik heb hier een andere mening over zou ik ook gehoord mogen worden alsjeblieft voordat jullie in den haag. Kijk eens naar mij of naar jou of naar westerveld weer eens iets van kan vinden. Dus ik wil betrokkenheid en niet

[5:22:58] de spreadsheet.

[5:23:03] Mevrouw westerveld. Het klinkt een beetje.

[5:23:05] Een beetje flauw dat ik hier ook doorgaan, maar mij schone. Volgens mij vinden wij allemaal dat wij tenminste laat ik zeggen wat ik vind ik vind dat wij hier verantwoordelijk zijn voor de randvoorwaarden. Wij zijn verantwoordelijk dat docenten in de klas goed kunnen lesgeven zijn verantwoordelijk dat schoolleiders en werk kunnen doen en dat schoolbestuurders dat dat ook kunnen doen. En af en toe dan zijn we ook kritisch op bijvoorbeeld de schoolbestuurders zijn hier best wel vaak kritische woorden en ook op het moment dat we het hier hebben over de basisvaardigheden. Dan lees ik tussen de inbreng van de verschillende collega's door dat we best wel wat kritisch zijn. Natuurlijk hebben wij zijn er met elkaar verantwoordelijk voor dat we ook een lerarentekort is en dat moeten we zo snel mogelijk oplossen, zeg ik in de wetenschap dat dat niet zo snel mogelijk is, maar er zijn ook best wel wat kritische woorden gewisseld over dat het nou op een aantal scholen gewoon niet goed genoeg gaat. Daar willen we met elkaar dat de minister daarmee snel aan de slag gaat. Dat doet de minister schrijft een plannen enzovoort hebben met elkaar vandaag over en dan komt er peters met een motie waarin die zegt ja, maar het onderwijsveld moet wel nog worden meegenomen en mij gewoon niet duidelijk wat nou de minister moet doen naar aanleiding van de motie van de heer peeters verwacht hij nou dat de minister langs alle verschillende scholen gaat, verwacht hij dat de minister afspraken maken met de koepels met met de vakbonden. Wat moet de minister doen naar aanleiding van deze motie. Sorry voor deze.

[5:24:28] Wat is heel goed. Peters dankuwel.

[5:24:32] Voor eigenlijk deze discussie dezelfde die we rondom jeugdzorg hebben gehad. Daar zijn de problemen groot en dan hebben wij de neiging om oplossingen te bedenken. Dus ook blijkt uit die ook weer aan die ook weer andere problemen veroorzaken en gewoon omdat we ook omdat we snel willen zijn, omdat we daadkrachtig zijn omdat we in willen grijpen omdat we hier iets moeten doen en die oplossing die veroorzaken ook een nieuwe problemen wel weer andere oplossingen voor moeten vinden en dat doen we dan ook vanuit hier en we noemen dat dan boemerang beleid. Dat willen we niet. Betekent dat dan dat ik vind dat we op onze handen moeten zitten. Nee ik vind dat we heel goed moeten luisteren. Zo ben ik mijn bijdrage begonnen dat iedereen in dit veld niet zomaar uit z'n neus te boren of of niets doet of of slecht werk doet me heel goed luisteren. Waar loop je tegenaan. Waar komt dit nota en dat we niet al te snel in die grote acties. Dan moeten stappen om hier vanuit de spreadsheet te organiseren. Hoe dat dan moet die neiging hebben wij en de snap ik ook want de kranten staan er bol van willen wij erop reageren en actie, maar ik vind goed luisteren. Iedereen in zijn verantwoordelijkheid zetten iedereen serieus nemen en goed kijken wat wat gaan we nou eigenlijk doen. Dus alsjeblieft. Ik zeg niet tegen de minister grapje anders zitten zeg ook niet met iedere leerling praten alstublieft praten allemaal onderwerp gehoord, maar wel maar praten inderdaad wel met de mensen die op dit moment ook hun werk doen en natuurlijk dat die vast wel

[5:25:52] want het kan zoals ik in ieder geval mij de berichten bereiken zijn er genoeg is daar nog genoeg winst te boeken. Daad is een motie. Maar die discussie hebben vaker dat wij zitten hier altijd in de neiging. Er is een probleem en een probleem. Los je op

[5:26:07] en ik zeg we hebben hier uitdagingen en die lossen helemaal niet mogelijk op en dat is een beetje de want dan kunnen we namelijk niet die toverstok die hebben niet en dat is die discussie die u en het speelveld waarin wij hier zitten. Vandaar deze motie.

[5:26:19] Vind ik ook nog een interruptie plaatsen.

[5:26:22] Zeker. Gaat uw gang?

[5:26:24] Ik heb nog de de soort gedachte dat het regeerakkoord. Het resultaat is van goed luisteren naar wat er nou eigenlijk moet gebeuren. We hebben drie dingen geïdentificeerd waar grote zorgen over zijn. Dat zijn de kansen ongelijkheid. Het leraren tekort en basisvaardigheden. Dat komt niet uit de lucht vallen er aan jaren van rapporten van de inspectie vooraf

[5:26:46] en we hebben vaak de neiging hieronder nog een heleboel andere problemen te gaan oplossen, maar we hebben heel duidelijk in de in het regeerakkoord voor deze drie dingen gekozen en voor niets anders ik tegen de heer peters en ik zou zeggen was het maar zo dat we daarna met stoom en kokend water aan de slag zijn gegaan. Ik denk dat de meeste leraren nu nog niks gemerkt hebben van wat er gaat gebeuren, want het geld nog binnenkomen zijn anderhalf jaar na het regeerakkoord en dus er is heel veel werk verricht en er wordt heel veel werk verricht om te komen tot die tot die kerndoelen er even kerndoelen et cetera. Op een gegeven moment gaat dat jarenlang uitgeprobeerd worden in het onderwijs. Dus was het maar zo dat het volgend jaar allemaal klaar was. Dat is het allemaal helemaal niet. Dus ik zou zeggen zullen we gewoon doorgaan waar we waar we zijn natuurlijk open blijven staan voor signalen. Maar ik heb die signalen niet gekregen. Er is niemand en ik spreek echt heel veel mensen in het onderwijs. Dus niemand die zegt joh. Doe een beetje rustig aan. Het gaat lekker zo met die met die kern doelen met de taal en rekenen. Het gaat helemaal niet lekker. Ik krijg eerder mensen die zeggen ik kan het niet sneller dan mensen die zeggen en misschien moet ik een keer bij u op de verjaardag langskomen. Dat vind ik ook hartstikke leuk om vele redenen dan leg ik het een keer uit.

[5:28:04] De heer van meenen heeft een manier gevonden om zijn afscheid termijn. Nu nog.

[5:28:08] Zie ik spreek nu tot.

[5:28:10] Verhandeld dagen van de heer verjaardag.

[5:28:15] Meneer peters, succes met het beantwoorden van deze vragen.

[5:28:18] Vraag denk ik.

[5:28:20] Ja voorzitter keek het was geen vraag natuurlijk wat in het regeerakkoord staat. Dat zijn precies de dingen die we moeten doen natuurlijk. Maar mijn punt is en die zekerheid iedere keer. Daar ben ik in de woorden van meneer wiersma vrij consistent in. Als wij met z'n allen vinden dat iets moet gaan gebeuren dan denken wij dat als wij het hard roepen. Dat is het dan gaan doen

[5:28:40] dat er werkt op die manier denken wij zo op op heel veel vlakken vinden wij ziet van dan op die manier. Maar het op die manier gratis niet gaat nou eenmaal wat langzamer zult iedereen moeten moeten meenemen. Dus zeggen dit is bewezen effectief gaat doen als zo zou sowieso werkende hadden we het wel gedaan. Het gaat niet vlug. Het gaat langzaam. En als we niet iedereen op een normale manier meenemen. Dan gebeurt het gewoon niet. Dat is mijn dat is mijn mijn angst en hoe hadden wij roepen. Het gaat helemaal niet goed in het veld. Nee ik ik weet niet wie u spreekt ik ook zelfs leraar die zeggen doe ik dan helemaal niks goed. Eigenlijk ben ik er? Nee, dat bedoel niemand horen het hele dag. Dus alsjeblieft. Laten we gewoon. Je hoeft niet trouwens niet voor die motie te stemmen. Maar dan lijkt het me ook verstandig om het wel te doen. Ik heb ook nog een.

[5:29:23] De prima. Laten we daar erover gaan de worden.

[5:29:27] Verslag en constaterende dat de minister model voor het schrijven met hoeveel ruimte voor welke vakken in het curriculum moet zijn, constaterende dat in het primair onderwijs vijfenzestig procent van deze tijd besteed moet worden aan basisvaardigheden,

[5:29:38] constaterende taal, rekenen en burgerschap en digitale geletterdheid onder de basisvaardigheden. Blijkbaar valt van mening dat digitale geletterdheid niet thuis in het rijtje van basisvaardigheden verzoekt de regering om in het voor te schrijven model digitale geletterdheid niet onder basisvaardigheden laten vallen, gaat over van de orde tot de orde van de dag ondertekend peters en ook.

[5:29:56] Kwint. Tot zover dankuwel. Dan is het woord aan mevrouw westerveld zie er nog wat peinzend kijken interruptie.

[5:30:03] Voor uw sorry maar moties moeten we straks over stemmen. Dus vandaar dat het fijn is om een forum voor zijn tevens de laatste motie die de heer peters indiende, haalde hiervoor over dat we juist niet vanuit den haag precies moeten voorschrijven hoe het zitten over de vanuit de spreadsheet en die tweede motie vond ik wel erg klink op precies voorstellen voorschrijven hoe het zou hoe het zit nou eens. Daar vind ik dat wat tegenstrijdig is. Mijn vraag niet. Peters of hij dat even toelichten.

[5:30:34] Kijk dat is altijd grappig. Ik vind wel dat we mogen gaan over het wat. En ook eens even los van deze motie. Want ik vind zelfs dat we gaan deels over hoe ik vind alleen mijn stelling is alleen dat hier heel hard roepen hoe een andere moet doen dat er hiervan zorgt dat anderen het ook doen. Dus dat is mijn mijn stelling die we net die ik net in mijn in die vorige motie probeerde te verdedigen. Ze gaan het op die manier doen. Dat werkt niet als er zo werkt dan als leidinggevend hetzelfde toveren. Abracadabra taal creëert werkelijkheid. Patsboem

[5:31:01] werkt sony. Deze was dat ik het idee had dat digitale vaardigheden geschreven werden onder basisvaardigheden en er is discussie over geweest is misschien niet helemaal goed begrepen. Maar dan zal ik die motie aanhouden, zeg ik dan als ik het goed heb begrepen tot ik het wel begrijpen

[5:31:16] maar dat het daar andere geschreven zou moeten zijn en dat is volgens mij niet de bedoeling om dat basisvaardigheden taal en rekenen zou zijn en dat is het wat ik zou willen aanpassen.

[5:31:28] Mevrouw westerveld, het woord,

[5:31:31] Dank. Voorzitter. Voorzitter, ik heb volgens mij nog twee vragen verantwoorde vragen gesteld, maar antwoorden van de minister tegoed. De eerste was mijn vraag waarom de aanpak nu zo radicaal anders lijkt dan die in tweeduizend negentien, toen het werd gezocht bij het voorlezen van bijvoorbeeld ouders en en omdat we vandaag hele dag. De discussie. Natuurlijk hebben over even dance beest die discussie ligt hieronder en de tweede vraag is die ik vraag die ik heb gesteld was van dat de minister aan ene kant aangeeft. Het duurt een aantal jaren voordat we de eerste resultaten kunnen zien en aan de andere kant in zijn brief onderstreept dat de zeshonderdvijftig scholen die gebruik maken van de eerste tranche van een subsidie regeling dat die over een jaar een trendbreuk wil zien en mijn vraag was en is aan de minister. Hoe hoe die trendbreuk er dan uitziet. Want ik zou het natuurlijk alleen maar mooi vinden als we over iets meer dan een jaar al meteen resultaat te zien. Maar de vraag is of dat kan gezien. Ook de andere zaken die jij aangeeft in zijn brief dat het wel eens wat langer kan duren.

[5:32:33] En dan voorzitter heb ik ook nog een motie die ik nu voorlees. Die gaat er verstrekt aan de kamer gehoord. De beraadslaging constaterende dat wetenschappelijk onderzoek uitwijst dat het aanleren van een strikt aan bijdraagt aan de basisvaardigheden van leerlingen

[5:32:48] constaterende dat de minister. Om die reden het aanleren van de friese taal bevordert

[5:32:52] overwegende dat er meer lespakketten ontwikkeld, zoals van naar jong om leerlingen bekend te maken met gunnen zijn achterhoeks

[5:32:59] overwegende dat de nationale wetenschapsagenda het achterhoekse lespakket heeft ondersteund en dat dit lespakket een mooi voorbeeld is voor andere varianten

[5:33:08] verzoekt de regering om in overleg met wetenschappers en samen met provincie ingezet voor onderwijs en andere streektalen en gaat over tot de orde van de dag.

[5:33:18] Oké dankuwel. Dat was het.

[5:33:21] Ik kijk even voorzitter, ik wil nog een opmerking maken over de voorjaarsnota. Wij wachten de schriftelijke antwoorden af

[5:33:29] en we zullen ook even heel scherp in de gaten houden wat dat precies doet met projecten zoals bibliotheek op school omdat ik dat zijn gewoon belangrijke projecten en de minister onderstreept het belang daarvan een aantal keer in zijn brief en ik snap echt wel dat ook het ministerie van onderwijs niet ontkomt aan de kaasschaafmethode aan de andere kant. Als we met elkaar de hele dag je praten over het belang van basisvaardigheden. Als we de hele dag die hebben over mooie projecten, dan moeten we ook uitkijken dat niet aan de andere kant de kaasschaaf overheen gaat.

[5:33:59] Dankuwel. Het woord is aan de heer drost van de christenunie.

[5:34:03] Dank u wel. Voorzitter, dank aan de minister voor de beantwoording van onze vragen. Dank ook voor de reflectie die hij gaf waarmee hij ermee begon in vraag op een aantal van mijn collega's. Ook legt het verschil uit tussen koers en stijl en dat is mooi. Ik denk dat u doordat woorden aan te geven dat ook recht doet aan mensen en daar ben ik daar ben ik blij mee. Dank u voor u was ook open over ambitieniveau en doelstellingen in in dit masterplan basisvaardigheden. Ook dat ie best wel ambitieus zijn en ik heb daar wel wat aarzelingen bij hebben we ook wat over gewisseld. Maar ik denk bij mezelf. Laten we gaan nu steunen tot aan het eerstvolgende meetmoment. Dat heeft ook aangegeven. Dan gaan we weer met elkaar over praten. Zijn we op de goede weg. Ik denk dat er goede niveau een goed een goed begin is.

[5:34:44] Steun u ook verder in het zetten van stappen in die structurele vernieuwing, vernieuwing ook om daarmee te borgen dat we er niet zolang op op wachten met elkaar, maar ook de eerste stappen of eerste stappen in ieder geval ervoor zorgen dat dat structureel verankerd is in het datgene wat we hier een in den haag doen.

[5:35:01] Dat was een voorzitter dankuwel.

[5:35:04] Ik dank u zeer. Dan mag ik hopelijk ook nog heel kort het woord voeren. Ik dank de minister voor alle beantwoording.

[5:35:11] Het was een weer een mooi debat over iets wat heel belangrijk is basisvaardigheden. Het curriculum zou fijn zijn als we daar nu echt grote stappen kunnen zetten. Want dat heeft te lang geduurd. Dat weten we allemaal.

[5:35:24] En omdat nog iets verder te benadrukken. Twee moties de eerste de kamer gehoord. De beraadslaging constaterende de dat leerlingen de basisvaardigheden, taal en rekenen onvoldoende beheersen, overwegende dat taal en rekenen voorwaardelijk zijn. Voor alle andere schoolvakken verzoekt de regering de middelen voor basisvaardigheden alleen in te zetten voor taal en rekenen gaat over tot de orde van de dag

[5:35:47] en de tweede de kamer gehoord. De beraadslaging constaterende dat er gewerkt wordt aan nieuwe kerndoelen voor nederlands rekenen en wiskunde digitale geletterdheid en burgerschap. Overwegende dat curriculum punt nu een onderwijs, twintig, tweeëndertig niet succesvol zijn geweest, verzoekt de regering geen stappen te nemen naar een permanent krediet in de commissie voordat het huidige proces is afgerond en is geëvolueerd en gaat over tot de orde van de dag.

[5:36:10] Dat.

[5:36:12] Daar. Pardon zijn er nog vragen. Meneer rolstoel.

[5:36:17] Sorry.

[5:36:21] Ja. Dank u. Dat was. Wij hebben daar volgens mij ook in uw eerste termijn over gesproken. Maar wat wilt u met die tweede motie nu precies wat wat is voor u dan het punt. Het punt zeg maar in de tijd. Waar staat er dan volgens u precies. Wanneer is dat het proces afgerond.

[5:36:34] Nou weet ik niet precies. We hebben een tijdpad voor deze curriculum herziening. In de motie worden er ook twee andere genoemd. Die faliekant zijn stuk gelopen. Ik geloof dat de eerste keer dat wij het over onderwijs. Twintig heeft het de eerste keer het onderwijs twintig, tweeëndertig, tweeduizend vijftien alsnog met sander sander dekker. Acht jaar geleden. We zijn nu acht jaar verder. Er is nog geen begin van een curriculum herziening. Ik zou zeggen en nu denk ik dat we op het goede spoor zitten met die volgorde eerst een eerste echte basis en dan successievelijk een aantal andere dingen goed uitproberen in het onderwijs, et cetera, et cetera veel vertrouwen in dat dat goed gaat en als dat goed gaat, dan kunnen we daaruit de les leren hoe we een structuur moeten maken waarin je daarna een permanente vorm van periodieke herziening krijgt en wat er precies voor nodig is. Er is veel over gezegd. Ook in dit debat. Maar ik heb niet de neiging om dat nu alvast te leggen op geen enkele manier ook niet als het over de toekomst van het solo gaat bijvoorbeeld waar ook allerlei allerlei discussies over zijn. Laten we gewoon de mensen die nu bezig zijn hun werk laten doen om dit tot een goed einde te brengen niet af te leiden met allerlei vooruit blikken naar structuren die er wellicht in de toekomst nodig zijn. Dat is eigenlijk wat ik.

[5:37:47] Nu wil.

[5:37:48] Dit was nou dat u vragen hebt over het hoe zeg maar met welke structuren zouden snap ik wel waar ik een beetje bang voor ben en dat anders kijken. Volgens mij van u dan niet helemaal is. Juist omdat al die dingen die u noemt. Die heb ik dan weer niet. Maar die niet gelukt zijn denk ik van we moeten nu wel durven zeggen dat er in ieder geval de intentie hebben om er wel een duurzaam mee aan de slag te gaan en dat mis ik dan wel weer in uw beantwoording ook in de motie. Hoe borgt u dat. Bent u het wel mee eens dat we daar wel structureel slag moeten.

[5:38:17] Dat ligt aan de aan de aan de basis van deze hele operatie die we nu ingezet zijn, met als eindpunt een voor een structuur waarin we niet meer zoals de afgelopen tegen die tijd minstens tien jaar van kon. Het wordt weer eens tijd voor een curriculum herziening en die wordt groots en meeslepend. Nee, laten we nou juist geregeld kijken naar het curriculum en kijken daar waar het nodig is, stellen we het bij. Dat is een veel betere manier en daar heb je een structuur voor nodig. Maar ik weet nog niet welke structuur. Dat is dat weten we pas als we deze herziening. Wat mij betreft succesvol hebben afgerond. Maar dat kan nog wel even duren ondertussen geen enkel probleem om allerlei wetenschappelijke adviezen binnen te krijgen, maar laten we dat niet nu over de eeuwigheid vast te leggen dat we dat op deze manier gaan doen.

[5:39:05] Dat is mijn punt.

[5:39:09] Nee, dat antwoord van uzelf even los van ik ermee aan.

[5:39:13] Daarvoor zijn we hier zijn het niet altijd met elkaar eens. En toch proberen vooruit te komen en dat lukt vaak

[5:39:19] zeg ik dan nog even als niet. Voorzitter. Als u het goedvindt, neem ik het nu als voorzitter van rover meneer kwint en dan constateer ik dat er een einde is gekomen aan de tweede termijn van de kamer. Ik kijk even naar de minister of hij meteen kan beantwoorden. Vijf minuten. Ik schors tot tien voor vier.

[5:51:08] Ik heropende vergadering. Aan de orde is de tweede termijn van de zijde van de

[5:51:13] regering zomaar even tussen de regering en ik geef het woord aan de minister.

[5:51:20] Moeten zien.

[5:51:43] Dank, voorzitter, dank aan

[5:51:46] leden van de kamer. Ik vond het goed goed debat ziet dat dat zo interessant is, maar het is wel goed vind ik om te zien. Dat soort gedeeld beeld zit in de kamer, maar ook elkaar wel probeert wat scherp scherp te bevragen op zijn we duidelijk in wat we willen zijn we consistent en en doen we dan ook dat dat nodig is om het te laten slagen.

[5:52:11] En ik ik feit dat juist als nou allemaal ook constructief en volgens mij

[5:52:18] ook met goede goede oproepen waar we mee verder kunnen dat in algemene zin. Ik heb natuurlijk ook de oproep gekregen om wat meer motie te ontraden impliciet

[5:52:28] en ik weet niet of dat deze keer goed gaat lukken. Dus ik

[5:52:34] de match. Wat want dat heb ik ook een beetje zoeken. Dus ik zal soms kan ik een motie ook ook overnemen. Dus dat is ook nog een optie. Maar ik ga even gehad met u kijken waar we waar we komen en

[5:52:49] begint met is de motie van mevrouw paul

[5:52:54] die verzoekt de regering gebruik van innovatieve terug te dringen stimuleren hebben bewezen effectieve methodes opnemen in inspectie kaders

[5:53:05] samen met peters kwint van meenen beertema.

[5:53:11] Dat is vrij grote groep. Voorzitter,

[5:53:15] had ik dat zeggen dat ik die motie oordeel kamer geef waarbij ik zeg dat er binnen de huidige kaders ook gaan kijken hoe het kwaliteitszorg op dit punt te kunnen aanscherpen. Ook in de komende inspectie kaders zijn motie vraagt in juli ontvangt u ontvangt u die kan kaders van ons ook met de aanscherpingen die binnen de huidige ruimte in de eigen ruimte

[5:53:40] en tot de huidige wettelijke mogelijkheden behoren. Dan kan uw kamer dan ook bezien of dat nu afdoende is of niet.

[5:53:47] Dat betekent daarnaast ook dat heb ik in de toezicht brief in november aan de inspectie gevraagd ook inzichtelijk te maken. Daar waar iets niet kan wat er dan nodig is om op werd om dat wel te kunnen.

[5:54:00] En daar komen we dan ook terug te zien.

[5:54:04] Daarmee oordeel camera.

[5:54:07] De tweede motie is van beertema

[5:54:13] het advies van de inspectie van het onderwijs

[5:54:21] ik dat dat is inderdaad voor het getypeerd. Maar misschien nog beste genuanceerde motie moet dat toch wel toegeven. Hiermee mij verleid toch gewoon hierover de brug te komen. Ondanks dat mijn antwoorden hier

[5:54:34] ook duidelijk op waren. Het verhoudt zich ook tot die antwoorden denk ik. Dus daarmee kan ik de motie worden elkaar te geven want we vinden ook dat die lat omhoog moet uitvinden die in de kamer met z'n allen ook vind ik ook van wiskunde zeg ik erbij. Daarnaast kampen we ook met een onduidelijk. Curriculum en examen zou bijvoorbeeld schrijfvaardigheid ontbreekt. Dat moet eerst worden aangepakt. Dat heb ik gezegd

[5:54:55] en dan neem ik die wens die de heer beertema hier heeft die neem ik dan ook graag mee in een verkenning zoals hij vraagt van de slaag zak regeling

[5:55:06] die richten mij richt ik dan ook op nederlands, maar ook op wiskunde en op engels.

[5:55:13] Er moet natuurlijk voorkomen. Dat is ook genoemd dat het struikel vakken worden. Maar de boodschap van de motie is is helder. Inhoudelijk begrijp ik goed. En door de manier waarop de verkenning wordt gevraagd, kunnen wij ook mee uit de voeten.

[5:55:26] Meneer kwint internet zeker. Het klinkt natuurlijk allemaal heel zeker voor de heer beertema heel genuanceerd. Maar er staat gewoon te onderzoeken te verkennen hoe het gerealiseerd kan worden dat er voldoende voor nederlands gehaald moet worden.

[5:55:42] Dus dat dus de uitkomst staat vast. Dat moet gebeuren. De enige vraag is hoe dat lijkt me niet zo moeilijk doordat gewoon te eisen. Daar hoef je niet lang over na te denken.

[5:55:50] Maar de vraag is of dat nou verstandig is en ik heb de minister heel duidelijk horen zeggen dat hij daar nog lang niet aan toe is. Maar nu gaan terwijl de opdracht

[5:55:57] op zich nemen om even te kijken hoe dat gerealiseerd gaat worden. Dus ik wil daar toch even voor waarschuwen.

[5:56:07] Ja. Voor voorzitter goede. Ik begrijp

[5:56:12] de vraag van de heer van meenen die daarom zei ik ook de wens neem ik graag mee in een verkenning van de slaapzak regeling

[5:56:21] op nederlands wiskunde en engels en ik heb gezegd moet voorkomen worden dat dat struikel vakken worden. Dat is de interpretatie die ik aan de motie meegeeft. Daarmee zou je als je een heel scherp neerzet kunnen zeggen dat ik een of ook in de in de motie in inbouw.

[5:56:37] Ja maar dat wordt wel graag wel even expliciet maken de uitkomst van die verkenning kan ook zijn dat we het niet doen.

[5:56:45] Dat is bij elke verkenning. Wat mij betreft het geval.

[5:56:49] Nou helder.

[5:56:50] Dan stem ik er misschien nog wel voor.

[5:56:53] We gaan het zien voor u krijgt u in ieder geval het voorzitterschap.

[5:56:56] Ja. Dankuwel. Dan heeft de een beertema.

[5:56:59] Ja nee ik begrijp uw besparen en ik begrijp ook dat de minister aan die bezwaren tegemoet komt en ik heb daar helemaal vrede mee. Dus dat komt goed denken.

[5:57:13] Fantastisch,

[5:57:15] heerlijke commissie.

[5:57:17] Gaat verder.

[5:57:21] Nadat u gaat uw eind van uw termijn zal meemaken. Toe naar deze.

[5:57:26] Met de heer beertema. Dat komt op dit onderwerp best wel vaak voor

[5:57:32] deze toeval. Maar gelukkig.

[5:57:36] Dan motie. Drie van de heer kwint

[5:57:41] verzoekt de regering bij de verkenning leven lang leren expliciet terug te komen. Plan voor een publiek bij en nascholing instituut, inclusief een afweging om wel of niet,

[5:57:50] en ik snap de redenering van de heer kwint. Het moet laagdrempelig zijn tegen weinig kosten natuurlijk om kwalitatief goede bijscholing te ontvangen delen. Hetzelfde doel hebben we ook met onderwijs, partners en nationaal groenfonds voorstel ingediend.

[5:58:04] Daar gaan we samen aan de slag. Deze zomer hoorden we ook dat toegekend wordt. Dus ik kan de motie oordeel kamer geven want dan zorg ik ook dat ik met mijn collega's dijkgraaf gaan verkennen

[5:58:17] hoe we dit kunnen doen in combinatie met het groei voor fonds voorstellen als dat niet lukt, dan zou ik toch terug moeten komen. Ook sowieso naar de kamer even

[5:58:27] maar ik zet wel het gezamenlijke doel centraal en voor betere bijscholing, en niet zozeer het instrument dat daarbij aangetekend hebben want dan is het oordeel kan.

[5:58:37] Je kunt voorstellen dat is prima. Ik geloof dat ik in mijn termijn ook al zei ik vind het wel van een andere orde. Dan dan bijvoorbeeld de private bijles zoals die bij leerlingen ziet daarvan denk ik. Dan moet je allemaal van af. In dit geval kan ik mij voorstellen dat het helemaal niet het geval is, zelfs niet wanneer je komt tot een tot een publiek bij en nascholing instituut hier wel degelijk toegevoegde waarde kan hebben voor andere specifieke cursussen.

[5:58:58] Dank.

[5:58:59] Dan motie hier

[5:59:03] de het curriculum traject evaluatie ook zeventien eten hebben natuurlijk in het debat over gewisseld zei ik. Ik geef een overweging of dat je vind daarmee wil hij stelt die volgens mij een redelijke vraag. Ik zou alleen

[5:59:18] ik zou zeggen ik kan worden. Kamer geven als er in deze motie staat

[5:59:22] dus niet niet na afloop. Maar bij indiening van het voorstel verzoekt de regering. Nu staat na afronding. Maar dat bezwaar wat ik zo meteen bij van meenen heb

[5:59:32] ik zou je zeggen bij indiening van het voorstel van het voorstel hebben gewisseld. In het debat komt eind dit jaar of begin volgend jaar naar de kamer toe

[5:59:41] er als ik dat kan doen dan kan ik in dat voorstel dit allemaal precies doen. Wat de heer kwint mij vraagt.

[5:59:50] Volgens kan ik niet doen.

[5:59:51] Dan even dan even om het scherp te krijgen want het helpt dan alleen maar

[5:59:56] ik heb niet voor niks ook. En de evaluatie daarvan toegevoegde ik wel een beetje hetzelfde zorgpunt heb als

[6:00:04] van meenen, namelijk dat wij

[6:00:07] op een goed moment de lessen van dit schier oneindige traject zullen moeten gaan trekken en ik kan me voorstellen dat juist die lessen mogelijk leiden tot inzichten die het eventueel komen. Tot zoiets

[6:00:20] wel of niet gaan beïnvloeden. Dus ik heb wel behoefte kijken op het moment dat het voorstel wordt ingediend,

[6:00:30] denk ik niet dat wij al een evaluatie trajecten hebben, ook omdat wij dat voorstel pas in werking gaan zien in de praktijk natuurlijk op het moment dat

[6:00:38] dat het dat dat we een stap. Verder zijn. Dus het zou inderdaad kunnen dat de minister ik het hier op dit punt dan niet helemaal eens zijn

[6:00:45] omdat ik wel graag die die evaluatie mee wil nemen in die afweging om al dan niet te komen tot een rijksinstituut.

[6:00:57] Ja. Voor zover ik dan even te puzzelen. Wat dat betekent

[6:01:02] want even de consequentie daarvan is als je zegt ik wacht op een evaluatie. Dan is datgene wat wij wisselden van we willen in veel technische het proces kunnen vormgeven, zodat we naar een vorm van een afspraak hebben waarmee we voorkomen dat we in dezelfde

[6:01:21] het als komen als met de afgelopen vijftien jaar met curriculum dat dan zegt ik vind daar ben ik het mee eens. Alleen wil ik wel weten hoe deze herziening nu heeft gewerkt, wat eruit komt eraan heb ik die evaluatie nodig om die keuze te maken. Dat begrijp ik. Mijn probleem is alleen dat als je dat doet dat dat in de tijd betekent dat heel veel tijd. Dus dat betekent dat je je gaat nu beproeven. Dan gaan we het implementeren. Dan moet je daarna nog overal zien en daarna nog ook nog tijd hebben om de echt zinnig te kunnen evalueren. Ben je zo'n zeven, acht jaar verder denk ik. Dat betekent hiervoor het in mijn termijn, maar ook in de volgende termijn gaan we dat proces niet meer hebben. Terwijl punt van mevrouw paul was bijvoorbeeld jaar. Misschien zijn ondertussen wel soms aanpassingen nodig is het flexibel genoeg daarvoor. De vraag is of je zolang tot het onderhouds kalender tot het maken van onderhoud kunnen er ook zou kunnen wachten. Dus het heeft wel grote consequenties als je zegt eigenlijk zeg je. Hiermee. Doe maar een tot evaluatie van wat we nu hebben ingezet. Helemaal niks. En dat heeft wel een aantal gevolgen denk ik niet helemaal kan overzien. Maar in ieder geval zorgen dat ik ook echt niks gaat doen dus ook geen voorstel naar de kamer gestuurd dan

[6:02:25] en ik vraag me af of dat echt de wens is dat ze even wat ik meegeef. Maar als de motie in de huidige vorm moet ik ontraden. Maar ik denk zou ook nog even misschien kunnen aanhouden, zodat we even goed kunnen kijken met elkaar wat verstandig is om te doen. Ik weet niet of je morgen over gestemd gaat worden al. Oh. Vogelwijk. Oké maar dat is anders ook wel weer heel voelt. Maar goed

[6:02:46] om even met wat ik bedoelde is hier geen opzet om iets geks design. Even de zoektocht. Wat doen we om wel uiteindelijk een technisch proces te hebben

[6:02:54] waarbij iedereen wel weet waar die ook in het onderwijs wel naar toe aan toe is de komende jaren

[6:02:59] marokkaan niet laten gijzelen door naar iets wat we niet willen dat het gijzelt. Als we dat willen. Zoals u dat wilt, wilt u dat maar dat weet ik niet zeker of u dat wilt.

[6:03:09] Voor zover ik snap het punt een zeven, acht jaar is inderdaad ontzettend lang later nog even wel naar naar kijken. Juist omdat kijk dit is er is een paar keer gewisseld dat dit traject eigenlijk niemand tevredenheid is verlopen van het onderwijs niet van van de betrokken bestuurders doen en toendertijd nog helemaal niet. En zo zijn er nogal wat pijnpunten in dat proces opgetreden. Ik denk eerlijk gezegd niet dat je pas bij de evaluatie van het eindproduct in de praktijk hoeft te zijn om lessen over dat proces te kunnen trekken.

[6:03:45] Ik denk dat dat eerder zou moeten kunnen. Maar ik snap het punt van de minister ook wel eens. Laat ik me voor nu even aanhouden. Want ik kan ik nog eens even

[6:03:52] wat harde noten over kraken, vooral met mijzelf trouwens,

[6:03:56] Ik constateer dat motie drie is aangehouden. Pardon. Vier.

[6:04:03] Had u verder.

[6:04:05] Ik heb het gevoel dat we hier ook wel iets kunnen vinden. Eerlijk gezegd, maar we moeten toch maar dat hebben we even time-out

[6:04:13] motie vijf

[6:04:16] van de heer kwint voor prinsjesdag overleg.

[6:04:22] Dat is prima. Voorzitter, dat kan worden. Kamer krijgen in de kamer rond

[6:04:29] oktober geïnformeerd mag worden.

[6:04:33] Want we zijn het eens dat de lerarenopleidingen dat de lat omhoog moet het in het werkplan. Want we hebben voor het samen hoe het beste onderwijs is afgesproken kunnen een beraad in te stellen waar komend schooljaar van start gaat.

[6:04:44] Ook doet de nvao nu een analyse naar taal en rekenonderwijs op de lerarenopleidingen is mijn collega's dijkgraaf een verkenning gestart naar de kwaliteit van lerarenopleidingen. Daar kan deze motie goed in mee. En in oktober zal hij dan passende maatregelen ter versterking van de opleidingen aan

[6:05:00] kondigen en de kamer daarover informeren.

[6:05:04] Dat is als wij worden de kamer dan motie. Zes van de heer

[6:05:11] peters

[6:05:14] heeft het over basisvaardigheden het mos van dat dat gedragen wordt door de hele sector

[6:05:22] niet leidt tot verdeeldheid en de zoektocht bij deze motie van de vraag van de kamer. Wat is precies de opdracht aan mij. Tegelijkertijd begrijp ik de opdracht ook. Dus ik snap wel wat. Natuurlijk moeten plannen ook altijd draagvlak hebben

[6:05:37] werken natuurlijk naar beste eer en geweten, met alle collega's in het ministerie om dat ook te realiseren en ondertussen ook de ambitie met elkaar aan te kunnen. Dus ik zie de motie dan dan kijk even naar de heer peter voor als aanmoediging en niet zozeer als een constateer.

[6:05:53] Wil ik gerust geloven als ik zou begrijpen wat nou precies bedoelt,

[6:06:00] Dit zitten we doen constatering is zegt het is het proces gewoon niet goed. En dat moet anders of aanmoediging is, zorgt dat het proces gewoon goed gaat om goed blijft gaan.

[6:06:13] Daar zit daar zit ik even want als het de constateringen zou ik zeggen. Dan is het bijna meer spreekt uit motie. Want dan is het gewoon een lens van de camera spreekt als een aanmoediging is dan kan ik zeggen. Dan neem ik hem over.

[6:06:22] Neem gerust over. Ook zowel zeggen kijk het is de eerste zin die zei van we zijn met het ministerie heel hard bezig. Daar wil ik begrijp ik. Jullie zijn heel hard bezig. Maar je hebt in die zin zit er meteen adres benodigd. Dus dus neem een over vind ik prima, maar de dus en ik zie het extra.

[6:06:44] De boodschap. Tegelijkertijd moet ik ook ook wel iets over zeggen dan want de suggestie dat wij met het ministerie hiermee bezig zou zijn. Die doet geen recht dat ze dat zegt heer is niet mijn staat even op mijn woorden aan snap ik dus dat dat we moeten dat ook niet. Dat bedoel ik niet maar ik wil dan moet ik wel even toevoegen wat wij er allemaal aan doen. Dus we hebben natuurlijk trekken aan dezelfde einde van tafel hebben ook over het gevoel dat we dat met z'n allen in die sector aan het doen zijn en dat we dat over altijd proberen om dat nog beter te doen die ambitie hebben we natuurlijk altijd. We willen breed draagvlak, zeker als het plan lopend is. Dus dat we geen enkele discussie over. Dus. Daarin zie ik het als een aanmoediging. We hebben nu ik zei al die basisteams die de vormen. Daar hebben we mensen voor onderwijs coördinatoren die ook met scholen in gesprek gaan over wat scholen nodig hebben. We gaan we zijn in in de regio als ocw nog veel meer betrokken. We hebben ocw dichtbij is een initiatief, maar we hebben er nog een aantal. We zijn continu in gesprek juist ook met de bestuurlijke partners, maar niet alleen ook met vakverenigingen wetenschappelijke expert groep die in het leven geroepen is dus proberen op al die panelen en dat moet ook als langjarig is dat goed te doen in het draagvlak te voorzien.

[6:07:53] Maar als de gedachte achter deze motie is om straks te zeggen van nou ja ik heb nog altijd mensen gehoord die die geen draagvlak hebben en dan heeft u niet goed gedaan. Dat zoeken we natuurlijk niet. Ik denk ook niet dat de heer peter zo bedoeld. Eerlijk gezegd en als er ook niet zo bedoeld is. Dat zie ik echt als aanmoedigingen neem ik graag over want dan heeft hij volgens mij een goede een goede aanmoedigingen.

[6:08:14] Kijk, er is een illusie om te denken dat we wat dan ook kunnen bedenken waar iedereen dat het forum behalve gratis geld voor iedereen als dat ook kunnen dat iedereen voor.

[6:08:22] Daar is.

[6:08:23] Dan mevrouw elkaar steken. Maar goed in ieder geval dat is niet mijn bedoeling. Mijn bedoeling is wel en dat is echt ook dat is wel een constatering en gezegd ik krijg echt wel berichten van mensen. Mag ik ook gehoord worden, kan ik meedoen. Het woord over me uitgestort. Dat hoor ik ook wel. En als daar is niet de bedoeling. Dat begrijp ik er zicht. Vanuit die weg wil ik niet op. We gaan het zo goed mogelijk doen. Ik neem ik ben ik helemaal tevreden mee.

[6:08:51] Voorzitter, met iets zoiets groots is er draagvlak essentieel en dat je het samen doet. Ook

[6:08:56] is. Ook kan gebeuren dat dat gevoel. Soms is hebben op welke snelheid en wat, maar ook bijvoorbeeld. Soms wil ik sneller was heeft als ik eerlijk ben die structurele financiering. Want dat vinden ze gewoon hartstikke ingewikkeld en dat is ook een terecht punt. Maar soms kan dat niet. Dus het draagvlak is hier ook begrip voor elkaar. En wat er lukt om dat wel en niet te doen, maar zeker niet tegenover elkaar. Dus ook nooit de inzet is niet mijn ervaring dat we dat doen. Maar de aanmoediging om daar ook niet in te vallen is is goed. Dus daarmee neem ik dan de motie over dat wij want ik hoor de kamer over het kritische geluiden zou zijn als die

[6:09:31] als kamer als als partij daar misschien tegen gaan stemmen. Dus dat zal ik ook weer.

[6:09:35] Mag ik constateren dat de motie is overgenomen. En dan kunnen we verder.

[6:09:41] Hartelijk dank.

[6:09:44] Dan motie zeven ook van de heer peters,

[6:09:50] waarbij de handreiking doet. Hij waardeer om nog op wat techniek even specifiek met elkaar te verduidelijken dat we elkaar goed begrijpen, denk ik. Zie de heer van meenen diezelfde vragen op de op de techniek het ik heb gezegd dat dus dat is de absolute basis. Maar er was wat verschil van inzicht op

[6:10:12] wat tel je daar dan in mee. En wat dan niet.

[6:10:18] Het staat dus die staat dus niet op gelijke voet als taal en rekenen om even maar iets iets te noemen. Het is ook met door experts ingegeven door de mensen in het veld om hoe we dat dan zouden moeten doen. Daarom ben ik genegen om daar nu alvast vast te houden. Maar ik heb ook gezegd ik bekijk graag zo meteen aan de hand van die beproeving in de praktijk of wat anders moeten doen. Maar er zit wat techniek onder de heer van mening bron zelf over die techniek waar ik zou tegen de heer peters willen zeggen waar ik graag het aanbod zou willen doen om daar ook misschien technisch ambtelijk nog even wat dingen op toe te lichten die misschien nu wat te ver gaan

[6:10:57] en mogelijk tot die tot die tijd die motie dan even aan te houden.

[6:11:01] Ik vind het prima.

[6:11:04] Motie zeven is aangehouden.

[6:11:08] Dan ga ik naar mevrouw westerveld die nog twee vragen gehad en ook een motie

[6:11:17] met de vragen.

[6:11:23] Ik had al een deel antwoord geven. Maar ze zij vroeg naar hoe komt het ocw lijkt te zijn gekanteld? Wat betreft leesbevordering

[6:11:31] taalontwikkeling

[6:11:32] het bij ons is het gevoel toch wel dat we dat inzicht

[6:11:36] al heel lang hebben

[6:11:38] dat taal

[6:11:40] en leesvaardigheid dus ook niet zonder leesplezier kunnen en vice versa. Dus dat inzicht is niet nieuw.

[6:11:47] Het vorige kabinet heeft zich ook ingezet om voor voor actuele, kerndoelen en programmas

[6:11:55] om dat te bevorderen. Ook om de school heen. Dit kabinet kiest ervoor om

[6:12:01] als ik parallel daaraan de basis op orde te krijgen. Ook in de school

[6:12:06] met geld met hulp werd kennisdeling vormt werken wat gewisseld is. De leraar in positie brengen. Als je kijkt wat de onderwijsraad adviseert is dat ook dit hele pakket. Er is een goed curriculum met verankering van taal en rekenen in andere gebieden en ook een goede leraren met toegang tot de goede materialen. Dus daarmee is het.

[6:12:28] We zien een aanvulling en verrijking van wat wat er gedaan is, maar niet enzovoort in in plaats van stelling.

[6:12:35] Andere vraag was de trendbreuk. En wat verwacht u van scholen. Hoe rijmt u deze

[6:12:42] wat goed is om het misschien nog nuanceert opzichte van wat gewisseld in het debat volgend jaar. Dat is niet naar één jaar na twee jaar dus voor scholen die die subsidieregeling heb gekregen is dat

[6:12:57] na twee jaar die zijn begin van dit schooljaar begonnen en die loopt looptijd is ook twee jaar. Dus

[6:13:03] ja ja dus dus in in twee jaar kan je zeker iets verbeteren en de ondersteuning van wat wij doen wij zeer zwakke scholen laat dat ook wel zien. Dan kun je een korte tijd dat doen

[6:13:15] en daar gaat het doel ten aanzien van het ook over dit gaat over de

[6:13:18] honderden scholen die die subsidie krijgen en de scholen die ondersteuning krijgen van de baas

[6:13:24] dan de motie westerveld, wetenschappers en provincies voor onderwijs en andere streektalen

[6:13:32] dat gesprek kunnen wij hebben. Voorzitter, zij is ook nu al mogelijk komt op te nemen. U kunt van de school maakt zit met de graag in om gebieden waar nodig te ondersteunen bij de inzet.

[6:13:45] Dan kan ik doen door ze het de weg te wijzen doet benadrukken dat er meertalige aanpak in de school ook

[6:13:50] en wetenschappelijk bewezen effectieve didactische inzet is en dergelijke.

[6:13:55] Dus daarmee kan ik deze motie worden elkaar geven.

[6:13:59] Dan.

[6:14:01] Kom ik bij de motie van

[6:14:04] van meenen.

[6:14:09] Daar

[6:14:11] zit verzoek in de middelen voor basisvaardigheden in te zetten voor taal en rekenen.

[6:14:17] Wat ik daar zelf maar daar hoeft u niets mee maar ingewikkeld aan vind is dat er blijkbaar binnen de partijen nog discussie over is hoe je dat moet doen

[6:14:27] en dat ik die langs de lijn van mijn opdracht ingewikkeld vindt die dan met een te applaudisseren. Dus mijn met dat is meer een suggestie om dat dan misschien met elkaar even goed af te stemmen hoe zich dat tot elkaar verhoudt en de ambities.

[6:14:45] Maar goed dat is verder aan u en voor mij geldt dat wij natuurlijk rekenen en taal als fundament benoemen tijdens het mars van het primair op gericht. Ik zal er ook voor zorgde de meeste aandacht ook meeste geld naar toegaat

[6:14:58] zou moeten scholen een subsidieregeling verplicht plannen maken voor in ieder geval taal en rekenen. Maar we willen

[6:15:03] natuurlijk ook een stevige impuls geven zoals dat het coalitieakkoord dat noemt.

[6:15:09] Bij digitale geletterdheid en burgerschap bevatten ook belangrijke kennis en vaardigheden die leerling nodig heeft. Ik ben bereid om mee te nemen in de tussen evaluatie, want ik kan niet de subsidieregeling terug trekken en dus dat dat kunnen we doen en en ik moet er wel bij zeggen dat dit is ook een boodschap in de kamer dat taal en rekenen ook onderdeel worden van de andere vakken en de vraag is even als je dit zo doet of dat uberhaupt goed uitvoerbaar is voor scholen of niet. Ik kan dat niet goed overzien

[6:15:40] en er ligt nog een discussie ook onder.

[6:15:44] Ik zou eigenlijk verzoek om even aan te houden tot we dat scherper hebben. En anders moet ik een ontraden. Maar neem ik het sowieso meenen tussen evaluatie.

[6:15:59] Oké dan gaan we naar.

[6:16:02] Tien,

[6:16:05] Verzoekt de regering geen stap te nemen en permanent kunnen de commissie voor het huidige proces afgerond. Dat is de discussie die ik net met de heer van meenen ook voeren over de heer kwint voerde. Als we wachten tot een compleet beeld hebben dan zijn we echt heel veel jaren. Verder

[6:16:23] zijn er zeven, acht jaar misschien wel tien jaar dus een permanent college kan er zelfs

[6:16:30] nog voor zorgen dat de huidige kwaliteit van de kwaliteit van de huidige bijstelling ook beter wordt

[6:16:35] reparaties kunnen we nog voor de implementatie plaatsvinden, maar ik ben niet automatisch getrouwd met een specifiek voorstel. Dat wil ik ook voorkomen want dat was het gevoel soms bij misschien voorgaande trajecten. Dat wil ik hier niet. Ik wil alleen wel zelf als hoeder proberen hard te maken voor dat we niet weer in de komende jaren in dezelfde problematiek. Pas in de afgelopen tien vijftien jaar en ik wil je daar een voorstel voor doen en ik zou u willen verzoeken om deze deze motie aan te houden tot u dat voorstel heeft dan kunt u dat voorstel ook beoordelen en we kunnen natuurlijk ook nog zorgen dat over het voorstel met elkaar. Ze kunnen nog een keer een briefing organiseren of dat we

[6:17:12] nog nog op een andere manier zorgen dat daar tussen uitvoering beleid en de kamer theologen plaatsvindt om gewoon even de lessen te leren. Dat zou ook goed voornemen. Volgens mij van kabinet en kamer om dat vaker te doen. Dat zouden we hier misschien ook op kunnen doen,

[6:17:25] De heer van mijn vraag,

[6:17:27] Ik heb natuurlijk net het gedachtewisseling tussen de minister en de heer kwint zien. Dat begrijp ik ook dat je dat we geen tien jaar moeten gaan wachten. Ik kan me wel voorstellen dat een moment kunnen vinden waarop het logischer is dan nu om te besluiten tot zo'n

[6:17:44] structuur.

[6:17:46] Dat zou je bijvoorbeeld kunnen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn. Het moment waarop je echt gaat zien dat de eerste stap succesvol is, dan begin ik me er iets bij voorstellen voor. Dat is nu nog niet het geval.

[6:17:59] Maar ik ik zal me aanhouden. Zeer kwint en dan gaan we samen. Even kijken hoelang we dat doen misschien maar een week of misschien wel een jaar. We zien het wel.

[6:18:09] Dus ik houd hem aan en dan constateer ik als voorzitter dat de motie nummer tien is aangehouden.

[6:18:16] Dan kijk nog even er nog niet.

[6:18:19] De heer.

[6:18:20] Is.

[6:18:22] Nee, dan zijn dit volgens mij de moties die ik hoop ook dat ik alle vragen gehad en als kijk nog even rond als dat niet het geval is. En anders dan kamer.

[6:18:31] Ja is toch niet het geval. Die beroepsvorming vwo en in hoeverre dat nou loopt. Laat ik het zo maar zeggen.

[6:18:39] Ja dat is ook dat aan

[6:18:43] goed opzich. Dat is een goede vraag. Maar ik heb ik heb niet een beter antwoord dan de heer kwint zelf daarop. Doe mijn gevoelens als ik kijk naar wat we doen helpt bij heel veel thema's als ook bij het draagvlak. Als wij goed georganiseerde beroepsgroep hebben. Het is niet dat mensen dat zelf niet vinden ze niet dat het niet geprobeerd wordt. Het is dat niet super krachtig is in wat wat dat wel geprobeerd en we hebben ook de collectief gezien en we hebben een aantal initiatieven. Ik ben zelf een plussen wat mijn rol is. Want als ik het gaat bedenken dan wel zelfs gaan financieren is in het verleden ook wel discussies opgeleverd.

[6:19:20] Als ik het niet doe jaar dan weet ik niet of het dus ik wil op allerlei manieren daar graag aan bijdragen. Maar ik ben het zoeken wat de goede manier is.

[6:19:28] Dus als iemand daar suggesties over heeft. Houd me zeer aanbevolen. Maar het is niet dat wij hier knopje hebben staan dat morgen die beroepsgroep

[6:19:36] in de puntjes toe georganiseerd is, zag er heel heel belangrijk zijn. Ik merk ook dat het voor de status van beroep ook ongelofelijk belangrijk is. Dus

[6:19:44] het ligt op tafel zit ook in onze werk akkoord plannen onderwijs is dat zit altijd in de randen van die plannen zit dit ook.

[6:19:52] Maar wij hebben daar wel behoefte aan

[6:19:55] denk ideeën, maar ook wel organisatie.

[6:19:58] Dankuwel. Dan kom ik bij de toezeggingen. De minister zegt toe de kamer te informeren over de verkenning niet effectieve lesmethode en dat zal in juli doen.

[6:20:09] De minister zal in het najaar van tweeduizend, drieëntwintig de kamer informeren over het landelijke curriculum de eindtoets rekenen en zakelijke maatregelen

[6:20:18] voor de lerarenopleidingen. Ten derde, de minister zal even kijken. Visie op de toekomst van funderen. Het onderwijs voor de zomer zomer voor het zomerreces naar de kamer sturen in het najaar een reactie op het advies van de stichting platform vmbo.

[6:20:35] Ten vierde de minister zal komende schriftelijke reactie op de petitie, sociale en emotionele vaardigheden voor het zomerreces.

[6:20:42] En tenslotte zal de minister met een uitkomst van de verkenning over het verbieden van smartphones voor de zomer naar de kamer komen. Ik zie geknik allemaal met elkaar over eens.

[6:20:55] Dan dank ik de minister en zijn ambtenaren voor het debat ik. Dat geldt ook voor mijn heer beminde, collega's, onze onvolprezen ondersteuning in alle denkbare gedaan u op de publieke tribune. Dank voor uw aandacht en uw geduld en de mensen die dit elders. Vervolgens hebben in wens u allen nog een hele goede dag. Ik sluit de vergadering.