Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Digitale Zaken

[0:00:00] Goede morgen. Allemaal. Ik open de vergadering. Aan de orde is de procedurevergadering van de vaste commissie voor digitale zaken.

[0:00:10] We hebben een volle zaal. Dat is altijd goed en even kijken hebben zoals te doen. Gebruikelijk beginnen we altijd met de regeling van werkzaamheden. Daar zijn twee verzoeken aangemeld van mevrouw van weerdenburg. De pvv. Ik zou willen voorstellen om eens even één voor één te behandelen. Ik geef u het woord, mevrouw van weerdenburg. Even de eerste toe te lichten.

[0:00:32] Ja. Dankuwel. Voorzitter, mijn eerste bezoek gaat over het vorige pvv ook al over hadden. De uitvoering van de motie van ginneken cs die brief is aangevraagd zonder termijn. Maar goed ik heb toch wel behoefte om daar op korte termijn over te spreken. Ook omdat vandaag de brief zeg maar die voor de stemming kwam op de agenda staat

[0:00:58] omdat ik er geen vertrouwen in heb dat de motie uitgevoerd gaat worden. Daarom wil ik daar op korte termijn een overleg over het liefst commissiedebat, maar ik weet ook hoe de agenda voor volloopt dus desnoods een iso, maar ik wil even kijken of er steun is voor een een mondeling commissiedebat en dat kan wat mij betreft één termijn.

[0:01:23] Ik zat even te overleggen omdat inderdaad u geeft 't zelf ook aan uw verzoek en dat ook op agendapunt negen. Dit punt komt wat de beste wijze is om het te behandelen. Maar goed te is heel concreet. U heeft geeft aan u heeft behoefte aan een debat hierover bij voorkeur fysiek debat. En als die volt. Dan laat ik dan even één voor één kijken of er voldoende steun is voor een commissiedebat zie in ieder geval twee handig voor steunen of niet. Want ik denk dat volgens mij even moeten kijken voordat iedereen gewoon even ook gelet op de tijd en omdat we beste voorzitter van is er voldoende steun van commissiedebat. Niemand

[0:01:57] dan is de volgende vraag die dan is als die valt van mevrouw van willen vragen of er voldoende steun is voor op een s ook hierover in te plannen.

[0:02:05] Ik zie in ieder geval, mevrouw bush liet knikken en mevrouw kathmann,

[0:02:09] mevrouw miedema, tel ik zelf ook maar even mee maar dan zie ik daar geen meerderheid voor.

[0:02:15] Dus dan gaan we over naar het volgende verzoek.

[0:02:19] Maar heel jammer. Voorzitter, mijn tweede verzoek is om een brief te ontvangen van de staatssecretaris van bzk over de laatste stand van zaken van het adequaatheid besluit, want deze week hebben natuurlijk allemaal nieuws genomen van de astronomisch hoge boete die met heeft gekregen en dit heeft natuurlijk gevolgen voor veel meer bedrijven die zaken doen of waarbij gegevens naar de vs moeten van vanuit de e u en het duurt maar en duurt maar en en er is volgens mij nog geen zicht op een nieuwe advocaat zijn besluit. Dus ik wil er toch nog even een stand van zaken van ontvangen en ook kijken wat nederland eraan doet om zo snel mogelijk tot tot iets te komen. Dus vandaar dit verzoek.

[0:03:04] En nu koppelt dat aan de termijn zichtbaar voor de telecom raad. Toch. Ik kijk heel even rond of er zwaar is

[0:03:12] voor dit informatie niet

[0:03:15] lijkt me in die zin ook in vaak een informatieverzoek geluiden. Doordat zullen we dit doorgeleiden met het verzoek dit dus aan de kamer te doen toekomen voor de mos. Oké dan zijn we daarmee door de aanmeldingen voor de regeling van werkzaamheden en dan gaan we door naar agendapunt tweedehands. De brief zou zijn in principe geen brieven ter bespreking. Maar ik kijk wel even naar de leden of zij wellicht toch nog een brief extra onder de aandacht willen brengen of daar een opmerking over hebben.

[0:03:40] Nee

[0:03:41] dan gaan we door naar agendapunt drie.

[0:03:45] Dat zijn onderwerp. Dat zijn de brief van de bewindspersonen. De eerste brief is een reactie op de motie van het dit bontenbal cs over een adviesaanvraag uitwerken voor de wrr over de sociaal maatschappelijke impact van nieuwe digitale technologieën. Daar is het voorstel om dit te agenderen voor het commissiedebat, kinderen en digitale rechten dat inmiddels gepland staat op veertien september. Ik zie instemmend knikken doen we dat, aldus dan agendapunt vier informatie digitale dienstverlening. Hier is het voorstel om het te agenderen voor het commissiedebat digitaliserende overheid gepland, op achtentwintig juni

[0:04:21] dan agendapunt vijf stand van zaken van een aantal openstaande toezeggingen inzake digitale zaken. Dit is voor kennisgeving aannemen

[0:04:31] dan agendapunt zes. De reactie op verzoek commissie over de opdrachtformulering voor het onafhankelijk onderzoek naar de uitvoering van de motie marijnissen cs en klaver cs.

[0:04:41] Hier is het voorstel om het te agenderen voor het commissiedebat opruimen vervuilde data die inmiddels opnieuw gepland is voor vijftien juni. Ja dan agendapunt zeven sturingsmodel nederlandse cyber security strategie. Hier is het voorstel om dit te agenderen voor het commissiedebat online, veiligheid en cyber security van negenentwintig juni

[0:05:05] dan agendapunt acht inwerkingtreding wetswijziging een beer p landelijke aanpak adres kwalificeren kwaliteit excuses. Het voorstel is om dit te agenderen voor het ongeplande. De commissiedebat basisregistratie personen

[0:05:21] dan agendapunt. Negen hebben er net al even kort aan gerefereerd. Dat is de reeds geagendeerd. Het behandelde stukken reactie op de motie voor de europese verordeningen ter bestrijding van voorkomen van seksueel misbruik.

[0:05:34] Het zal geweest dus geen betrekking hebben net al over gehad of er nog een vervolg moet zijn. Maar

[0:05:40] voorlopig niet in de vorm die we eerder aan de orde hadden. Maar mevrouw van weerdenburg. Wellicht heb je nog een andere optie.

[0:05:45] Ja dan wil ik hem graag laten toevoegen aan het debat wat we al gepland hebben. Op negenentwintig juni uit mijn hoofd dat we met de minister van justitie.

[0:05:55] Ik kijk even rond. Prima staat natuurlijk de leden altijd vrij om op een onderwerp. Zeker als aanpalend is, wil laten we die dat wel houden. Ik had nog wat punten excuses omdat te adresseren. Maar goed. Deze voegen we ook nu formeel toe ik de heer sloot nog cda.

[0:06:13] Even ter verduidelijking sowieso. Oké hoor maar dat gaat dan over online veiligheid. De cyber security dat de band.

[0:06:22] Ik was net een slok koffie te nemen. Dat klopt. Slordig. Oké. Agendapunt tien. We zijn inmiddels bij het onderdeel overig rapporteurschap in jaarverslagen tweeduizend, tweeëntwintig van biza, ez k en j v die zien op digitalisering en focus onderwerpen. Daar is ook een startnotitie over gemaakt

[0:06:42] en en ik kijk even wie van de rapporteurs. Ik ook even kort het woord kan geven.

[0:06:49] Mevrouw rajkowski. Vvd.

[0:06:51] Ja. Dank en dank ook weer aan de ondersteuning voor de voortreffelijke ondersteuning, mevrouw van weerdenburg, en ik hebben ervoor gekozen om naar twee onderwerpen te kijken. Één gaat over artificiële intelligentie. Dus dan kijken we hebben het hier vaak over deze commissie over dit onderwerp. Maar welke doelen zijn eigenlijk gesteld? Wat is er bereikt en welk geld is daarvoor gereserveerd zou zomaar kunnen dat er meerdere departementen bij betrokken zijn. Dus lijkt ons goed om daar even goed naar te kijken en de tweede. Het zijn een strategische evaluatie agenda's

[0:07:25] voor onze commissie en voor de bewindspersonen een relatief nieuwe manier om samen te werken. Waarschijnlijk dus daarom is het goed om even te kijken of zij deze op orde hebben. Dat zijn twee punten

[0:07:39] dankuwel voor de toelichting een dan natuurlijk ook uw collega's die aan bijgedragen hebben, mevrouw van der burg,

[0:07:45] ik nog een toevoeging. Ik heb er niet toe te voegen. Voorzitter,

[0:07:48] dan kijk even naar de leden of zij nog vragen hebben of opmerkingen niet. Dan kan ik er dan van uitgaan dat we akkoord gaan met hetgeen voorgesteld. Hartstikke goed. Dan noteren we dat. En inderdaad onder dankzegging niet alleen van de rapporteurs, maar zeker ook weer van de stad die daar veel werk verzet. Dank daarvoor.

[0:08:10] Ik kijken

[0:08:20] dan toch nog even voor de verslaglegging en dat er geen misverstanden kunnen bestaan over waar we dan wat hoe we verder gaan na akkoord van de commissie al zojuist gegeven, zodat rapporteurs tijdens het wetgeving overleg dan nog starten met een presentatie van hun bevindingen, waarna de bewindspersoon daarop direct te reageren. Daarna volgt dan pas de inbreng van de andere fracties. Het is ook een werkwijze in groene nog even onder de aandacht te brengen die we in de hele kamer ik ingevoerd hebben om ook recht te doen aan het werk wat rapporteurs zou doen en ook dan

[0:08:47] in en het inhoudelijke debat ook in de verschillende inbreng en dat deel niet over hoeven te doen of daar juist ons voordeel mee kunnen doen. Oké dan gaan we dat op die wijze doen dan agendapunt. Elf. Dat is een startnotitie over de kostenraming van het werkbezoek van deze commissie aan estland inzake kansen en risico's. De digitalisering

[0:09:06] kan kan iedereen hiermee instemmen. Ik zie mensen instemmend knikken. Dan zullen wij dit doorgeleiden naar het presidium voor een definitief akkoord

[0:09:17] agendapunt twaalf. Dat is een afschrift van reflectie namens de rapporteurs van de commissie digitale zaken op de departementale reportage van defensie over het opruimen van

[0:09:27] vermelde data.

[0:09:29] Deze is in principe ter informatie. Ik kijk nog heel erg want ik zie niet wat er een van de rapporteurs aan aanwezig is of er nog vragen zijn of dat we voldoende

[0:09:40] ook wederom onder dankzegging naar de rapporteurs.

[0:09:43] Ja. Nee

[0:09:48] meester.

[0:09:53] Er is er misschien ook voor de mensen die thuis volgen omdat het via de microfoon niet horen als de heer slootweg van het cda had een vraag.

[0:10:01] Ik had even een informeren van de vraag bij mijn collega's, maar het was alvast nog niet direct voor de handeling.

[0:10:08] Oké dan, mevrouw dekker. Abdulaziz dat ook niet een heel ingewikkelde weer helemaal eens. Er moet ook aan elkaar nog een bepaalde vragen kunnen stellen. Informeel. Even kijken. Dan hebben dit dus nu besloten gaan we door naar agendapunt dertien planning van de werkzaamheden die vorige keer al wat uitvoerig bij stilgestaan is een lange lijst

[0:10:33] en volgens mij is het meeste inmiddels conform dat de vorige keer hebben besproken. Ook geplande de agenda, zodat u het overzicht heeft,

[0:10:39] zijn er nog vragen en opmerkingen bij de geplande activiteiten niet

[0:10:44] dan agendapunt. F veertien het overzicht van de ongeplande activiteiten van deze commissie. Daar heb ik een aantal opmerkingen bij het rondetafelgesprek duurzaamheid digitalisering, de initiatiefnemers naar mevrouw kathmann. De heer slootweg zal conform besluitvorming van de pvv op negentien april worden gepland na het zomerreces zodat toegezegd onderzoeken die we gaan ontvangen. Pas nadat zomerreces kunnen worden afgewacht. Dan is wel de vraag of u alvast wenst dat we hier een datum vastleggen en deelnemers uit te nodigen, bijvoorbeeld in november zitten te kijken ik even naar deze kan dat dit ook de de trekkers zijn die knikken instemmend en ik zie ook geen bezwaar. Dan gaan we dat alvast doen dan de inventarisatie voor het gesprek met de wrr op twintig juni heeft voldoende aanmeldingen gekregen en zal dus worden gepland dan de inventarisatie voor de technische briefing landelijke crisisplan digitaal heeft onvoldoende aanmeldingen. Dit was de derde inventarisatie de aan gemeente. Daarmee gaan we niet nog een keer proberen wordt er dus niet gepland. Ik wil wel opmerken dat de aangemelde leden overigens ook andere geinteresseerden andere leden die om misschien op een thijssen niet konden, maar nog wel interessant vinden op individuele basis uiteraard contact kunnen leggen met het ministerie van jnvb over dit landelijk crisis, crisis van digitaal

[0:11:58] dan de uitkomst van de inventarisatie wordt gesprek met de autoriteit persoonsgegevens over de aanbieding van het jaarverslag is onduidelijk en ik zeg een beetje het woord onduidelijk omdat er zijn wel vier leden, waarvan twee hebben aangeeft onder voorbehoud. Dat maakt het wel

[0:12:13] kwetsbaar

[0:12:14] in alle eerlijkheid en dan dat zeg ik nog maar even bij in. Dat is overigens niet onderdeel van die mensen die neergezet onder voorbehoud. Maar dat is toch ook vaak omdat die wellicht plenair moeten staan en als er dan toch kijken wie dat zijn. Ik wil geen namen noemen, zou dat zomaar kunnen zijn in alle eerlijkheid. Ook als we naar de lange termijn agenda kijken. Dus is de vraag gaan we gewoon door in en eindigen we straks met twee of of gaan we dan toch kijken of er nog

[0:12:39] dan nog separaat kunnen doen of nog een keer een andere datum proberen. Dat dacht ik ook even aan aan u voor.

[0:12:48] Dan laat ik het zo zeggen ik zou toch wel willen voorstellen dat we deze datum niet laten doorgaan

[0:12:53] dan graag een nieuwe inventarisatie.

[0:12:56] Dan gaan we een nieuw nog een inventarisatie doen en anders komt het weer hier. Oké.

[0:13:03] Dat waren de mededelingen van mij op dit punt. Maar ik kijk nog even naar de leden of er nog vragen of opmerkingen zijn

[0:13:10] dekker. Abdulaziz d zesenzestig jaar. Voorzitter,

[0:13:12] ik wilde alleen vragen of ik mee mag hebben. Beide rondetafelgesprek duurzaamheid digitalisering of dat mag ik in een voorbereidings groep ook mag mee.

[0:13:22] Ik kijk even naar de ik zie instemmend geknik van mevrouw een pvda en de heer slootweg cda die nu intensief bij betrokken zijn. Dus dan heeft u een derde vrijwilliger.

[0:13:31] Ja

[0:13:32] dan ga ik door naar het laatste punt op de agenda en dat is het open deel. Dat is de rondvraag. Ik kijk even rond de heer bos liet rajkowski abdulaziz weerdenburg slootweg en mevrouw kathmann. Nee,

[0:13:48] dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van het open deel. Dan vraag ik de leden nog even te blijven. Zitten er voor het laatste agendapunt.