Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Vergadering commissie voor de Werkwijze

[0:00:02] Ik heropen of ik opende vergadering moet zeggen van de commissie voor de werkwijze van dertig mei. Ik dank de leden, de heer every, mevrouw leijten, de heer sneller, de heer van der steijn, mevrouw mission derksen, voor hun aanwezigheid en mevrouw van dijk van het cda welkom. Ik heb begrepen dat de heer omtzigt wat verlaat is en heeft aan mij gevraagd of een tweetal onderwerpen aan het einde kunnen en dat is het onderwerp met betrekking tot de evaluatie van de formatie en het onderwerp afsplitsingen. Kijk even naar de leden. Ik zou willen voorstellen om deze twee punten aan het einde te doen

[0:00:42] en mevrouw van pas natuurlijk zitten.

[0:00:45] Ik weet niet waarom ik zeg gaat

[0:00:50] dat het heel relaxed is.

[0:00:52] Dus dan stel ik voor dat we niet twee onderwerpen aan het einde doen. Dan gaan we eerst naar de besluitenlijst van de vorige keer.

[0:01:03] We hebben toen gehad. Eens kijken bij het tweede agendapunt brief van de leden paternotte en bikker inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel. We hebben dat toen voor kennisgeving aangenomen en inmiddels is de stand van zaken dat het voorstel het debat daarover heeft plaats gevonden en dat het voorstel is aangenomen dan bij drie voorstel van de leden belhaj stoffer en van der woude tot wijziging van de regeling parlementair een extern onderzoek in verband met de evaluatie van het instrument van de ondervraging hebben het vorige keer over gehad, zegt de nota ook te betrekken bij de verdere behandeling van het voorstel. De stand van zaken is dat we de planning hebben om dat zo snel mogelijk in te gaan plannen. Ik weet niet of er nog voor de zomer lukt kijken naar alles maar

[0:01:46] het vrij snel daarna. Dan gaan we naar vier rapport voor het voetlicht nabij procesvoorstel vorige keer besproken en vandaag staat het onderwerp ook op de agenda. Voor wat betreft een tweetal aanbevelingen dan agendapunt vijf bij de besluitenlijst. Mevrouw van der plas, het gehad over de titels van moties en amendementen. Het voorstel staat op de agenda vandaag. Dus daar kunnen we dan ook naar kijken dan agendapunt zes deelname tweeminutendebatten door fracties en groepen die niet aan het commissiedebat hebben deelgenomen. Het presidium adviseert of tussen deze commissie werkt. Werkwijze heeft plezier geadviseerd om verder niets te wijzigen, maar wel om dit nog een keer goed onder de aandacht te brengen richting de de fracties. Maar dat zullen we doen en de brief staat ook op de agenda dan bij zeven voorspelbaarheid en structuur plenaire agenda. Het conceptbrief over tweeminutendebatten staat vandaag op de agenda en bij de rondvraag hebben het gehad over beoordelingskader moties. U vertellen dat er nog aan gewerkt wordt en vervolgens heeft mevrouw mission derksen een vraag gesteld over de stemverhoudingen en daarvan heb ik vorige ook aangegeven dat de afweging ligt bij de fracties, en niet zozeer bij de commissie voor de werkwijze. Maar lid kan natuurlijk altijd met een voorstel komen. Dat is de besluitenlijst van de vorige keer.

[0:03:02] Dan gaan we naar de agenda.

[0:03:04] Allereerst de brief. Even kijken even naar de agenda matchen.

[0:03:11] Dat is het voorstel twee en die gaan we voor gaan we uitstellen naar het einde van de vergadering.

[0:03:18] Het voorstel van de leden omtzigt.

[0:03:23] Dat zijn er vragen

[0:03:27] dan weet je wat we kunnen doen. Het gaat over

[0:03:30] ook je

[0:03:33] ik heb aangeeft dat hij om zich wat verlaat is. Maar mevrouw leijten heeft een terecht punt. Er staan drie onderwerpen op en dan kunnen we net zo goed zich mevrouw leijten van wat later aanvangen maar voorstel twee wilde ik zichtbaar aan het eind. Maar dat geldt niet voor voorstel drie. Dat is het voorstel van het presidium tot wijziging van het reglement van orde in verband met een mogelijkheid voor vijftig leden tot uitnodiging van de inspecteur generaal voor een ronde tafelgesprek, hoorzitting of technische briefing

[0:04:01] nota

[0:04:03] is inmiddels vastgesteld dit. Ik moet zeggen de motie heeft ook een behoorlijke werking gehad, namelijk de hele kamer was daarvoor dus het voorstel zou zijn om dit voorstel door te geleiden naar de kamer en het aan te melden als hamerstuk.

[0:04:19] Ik kijk, mevrouw pouw verweij. Welkom van eenentwintig kan dat rekenen op uw steun. Dat is het geval. Dan zullen wij doorgeleiden naar de tweede kamer als hamerstuk waarvoor dank

[0:04:31] dan agendapunt vier.

[0:04:34] Dat is het onderwerp moties met een verzoek aan het presidium tot wijziging van het reglement van orde. Dit onderwerp staat hier ter informatie, maar ik vind ik hecht er wel waarde aan om even toelichting te geven. We hebben het onderwerp besproken in het presidium en daarvan aangegeven dat het natuurlijk een lid altijd tot een voorstel kan komen om het reglement van orde te wijzigen, maar dat het niet aan het presidium is om via een motie dan het reglement van orde te wijzigen en de redenen daar achter zit dat je eigenlijk dan als voorzitter zeg ik. Maar het voorstel moet verdedigen, maar omdat het niet je eigen voorstel is het alleen maar technisch en procedureel kan doen. Dus het voorstel zou zijn dat een lid zeg maar die een wijziging van het reglement van orde het zelf doet natuurlijk alle ondersteuning krijgt van ons vanuit het bureau wetgeving, maar wel zichtbaar zelf een voorstel doet en lid kan natuurlijk zelf met veel meer passie zeg maar het voorstel ook verdedigen ten opzichte van bij de voorzitter, hoewel ik wel mijn best heb gedaan bij een aantal voorstellen. Dus dit is eigenlijk ter informatie, mevrouw leijten.

[0:05:43] Ja voorzitter, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het een beetje

[0:05:48] vreemde combinatie vind samen met

[0:05:51] vijf, vijf niet bespreken. We moeten wachten op de omtzigt, maar enerzijds het presidium zich de evaluatie van de kabinetsformatie toe en anderzijds zegt plezier in alles wat we eigenlijk niet willen verdedigen dat me niet verdedigen en en of of daar niet

[0:06:10] dus of het presidium treedt op namens de kamer en kans zich te doen en permitteren wanneer ze wil of je doet het helemaal niet meer. En dus ook niet meer die moties. Want ik zie wel wat u bedoelt. Maar ik zie ook dat voor fracties dat niet te doen is en een voorzitter en een presidium. Een hele stad heeft en op het moment dat wij een raming hebben en een motie aangenomen krijgen over hun toekomst van de kamer het onmogelijk is voor een kamerlid om verder te brengen en dan moet dat toch ergens kunnen landen en omdat de voorzitter dan iets niet wil verdedigen, krijgen we nu dit ter kennis name. Maar dat vind ik eigenlijk een beetje raar. Ik vind het best wel ver gaand. Zeker in relatie met agendapunt vijf, waarin het presidium zich het voortouw permitteert op de evaluatie van de kabinetsformatie. Als je er volgens mij niet zou moeten doen. Dus voorzitter, ik moet de sp-fractie wil aangetekend hebben dat we dit gewoon te ver en te snel vinden gaan en dat het presidium het op deze manier van zich afschuift. Ik ben heel erg benieuwd wat er gebeurt bij de volgende raming. Als je dus zegt bijvoorbeeld het voorstel wanneer we door een onafhankelijk onderzoek naar de vuurwerkramp. Dat leggen we voor het presidium zou doen we dat dan die geleid dat door naar de commissie justitie die werkt dat uit? Het is allemaal keurig geland. Er zit geen enkele verdediging van het presidium in. Straks. Bij de aanbieding gaan we dat ook niet via het presidium doen. Maar waar moet zich dan zo motie aanrichten. Commissie van justitie moet een kamerlid dat zelf gaan doen. Kan dat toch helemaal niet doen er toch eerst een meerderheid uitspraak nodige van de kamer. Dus ik vind het niet zo heel goed doordacht

[0:07:42] en en een beetje richting het presidium geredeneerd om heel eerlijk te zijn

[0:07:47] ik een paar dingen door elkaar. Maar u hoeft er niet mee eens te zijn. Dat mag natuurlijk gewoon gezegd worden. Maar loop een paar dingen mijn inziens door elkaar. We hebben artikel zestien punt één van het reglement van orde en dat in het reglement staat. Ieder lid kan alleen of met andere leden een voorstel tot wijziging van dit reglement indienen en twee. Het plezier of een commissie kan ook een voorstel tot wijziging van het reglement indienen. Als dit het gevoel van een meerderheid van het aantal leden waaruit zij bestaat weergeeft, dan is tussen een initiatief vanuit de commissie zelf of een initiatief vanuit het presidium zelf. Daar zit zeg maar het verschil in het onderwerp als het gaat over formatie is echter ander onderwerp, maar er komen straks denk ik bij. Het is denk ik belangrijk om aan te geven dat ook een voorzitter niet een uitgebreide staf heeft want dat geeft u net aan. Het is zo dat wij dan ook door bureau wetgeving ondersteund moeten worden bij het maken van zo'n wijziging van het reglement van orde. Hetzelfde geldt ook voor een lid kijkt eens in het verleden nu een paar keer gebeurt niet heel vaak dat er via een motie een verzoek werd gedaan, plezier in ons reglement van orde te wijzigen. Dat hebben we ook netjes gedaan, maar we zien steeds vaker dat er motie met dezelfde strekking worden ingediend. Dan loop je op een gegeven moment ook over los van het feit dat artikel zestien punt een daar ook niet voor bedoeld is. Dus het is eigenlijk weer terug naar de basis, zoals artikel zestien punt één bedoeld is, maar nogmaals, een lid kan altijd met een wijziging voorstel komen en dan krijgen ze ook echt de ondersteuning vanuit bureau wetgeving

[0:09:09] in.

[0:09:11] Maar u opmerkingen is helder en zal ook dusdanig verwerkt worden. Mevrouw michèle der snippe.

[0:09:17] Dan gaan we naar het volgende onderwerp. Dat is het eind die we even over. Even kijken. Vijf,

[0:09:26] zes maanden even over. Dan gaan we naar agendapunt. Zeven agendapunt zeven stand van zaken aanbevelingen rathenau instituut om de toegankelijkheid en transparantie van petities en burgerinitiatieven te vergroten.

[0:09:39] Met dank aan de ondersteuning is er een notitie gemaakt waarin wordt aangegeven dat heel veel aanbevelingen eigenlijk al amper ambtelijk worden opgepakt,

[0:09:53] loop ze even door en dan geef ik heel graag u de kans om te reageren op de aanbevelingen verschaffen betere informatie over het proces rondom petities en burgerinitiatieven. Wij hebben de teksten op de website onder andere aangepast, geactualiseerd en aangevuld

[0:10:10] creëer. Betere omstandigheden. Voor de aanbieding van petities werden de akoestiek in de staten passage verbeterd

[0:10:15] stellen petitie commissie in. Dat is echt een onderwerp wat we hier met elkaar moeten bespreken, wil wel zeggen dat de commissie voor de verzoekschriften en burgerinitiatieven heeft aangegeven dat zij voor zichzelf daar best een rol inzien. Tuig een petitie loket op. We hebben een adressen opgericht versterkt ambtelijke ondersteuning, maar we hebben op verzoek ook weer van diezelfde commissie de stof uit gebreid.

[0:10:44] Dus wat nu voorligt, is

[0:10:48] een petitie commissie om die in te stellen. Ik ben heel benieuwd wat u daar van vindt in het digitale loket. Wie wil daar als eerste op reageren. Mevrouw michel derksen.

[0:10:59] Ja voorzitter, ik heb twee vragen hierover. Ik las inderdaad dat de commissie voor de cpb waar staat de b voor

[0:11:08] verzoekschriften vallen?

[0:11:10] Verzoekschriften en de burgerinitiatieven dankuwel dat die deze taak op zich zou willen nemen. Maar is dat dan een is dat dan een nieuwe commissie waren zeg maar dezelfde mensen zitting in hebben. Of is dat deze commissie de taak bijkrijgt met het goed is om wat even hier helder te hebben en over het voorstel, zoals in de agenda staat het ontwikkelen van een digitaal platform naar las ik in de stukken dat je dat doet nadat die vijf andere aanbevelingen zijn uitgevoerd. Zeg maar. Dus vroeg ik me af. Is het dan is dit is het vandaag dan ook het moment om al over het digitaal platform te besluiten of is dat een volgend moment als je de stukken leest lijkt dat een volgende te zijn.

[0:11:55] Precies goed als ik eerst daarop reageren. Dan doen we zo alle vragen. Het is niet een nieuwe commissie. Het is dan de commissie voor de verzoekschriften en de burgerinitiatieven die eigenlijk zegt van gevels naar de mogelijkheid om eens goed naar te kijken want het is nog onduidelijk wat dan precies die extra taken zouden moeten zijn. Maar ze hebben wel gezegd van als er iets mee moet gebeuren, dan vinden het belangrijk dat we als commissie zelfs er daar gaan kijken. Dat geldt trouwens ook voor het volgende die dat digitale platform het rathenau instituut heeft ook niet heel duidelijk geadviseerd van dat dat moet doen. Eigenlijk was het advies van kijk nou eerst wat je daarin kan verbeteren voordat je teveel dingen zeg maar tegelijk gaat doen. Dus dat is ook het idee van rathenau en ook gezegd van de commissie voor de verzoekschriften en de burgerinitiatieven. Laten we die aanbevelingen zo goed mogelijk tot wasdom te brengen en dan vervolgens kijken is daar nog meer voor nodig

[0:12:49] dat ze even mijn reactie kijk even mevrouw van dijk. En dan de heer van der staaij.

[0:12:54] Dankjewel. Voorzitter, ik wil het. Ik vind het wel belangrijk dat we bekijken hoe de vervolg kunnen geven om het echt wel nog beter te maken. Vooral ook het stukje terugkoppelen zodra mensen weten wat rotterdam meegedaan aan toe et cetera naar de rotonde vaker over gehad. Dus dat we zeggen van heb ik nog name en we kunnen het beter tot wasdom brengen. Dan is mijn vraag hoelang we kijken hoelang we er proces laten doorlopen, oftewel wanneer gebeurt er dan wel of niet? Iets?

[0:13:22] Dat is een vraag die ik ook aan de commissie zou kunnen stellen hoe ze dat voor zich zien. De heer van der staaij. En dan

[0:13:30] aan de rechterkant.

[0:13:32] Voorzitter, ik zou het van belang vinden dat er in ieder geval hoe dan ook

[0:13:36] niet een soort extra hindernis te nemen is dat je het idee van emmen. Je kan niet meer rechtstreeks bij de commissie, terwijl duidelijk is dat je de zorg kwestie bij de commissie vws terecht, maar er is weer een algemene commissie voor petities en dat we eigenlijk iets ingewikkelder is dan gaan optuigen. Dus ik vind sowieso een idee een goed idee dat je een laagdrempelige mogelijkheid hebt om om ook digitaal ergens binnen te komen met petities. Het tweede kamer punten nel dat je niet zelf helemaal hoeft uit te zoeken. Maar dat er ook wel die mogelijkheid blijft om rechtstreeks de commissies te raadplegen, waarvan duidelijk is dat het thuishoort.

[0:14:13] Mevrouw van der plas bibliotheek.

[0:14:16] Ja. Ik denk ik tenminste ik zat te denken van kun je niet gewoon bij de commissies laten en dat die het dan doorgeleiden naar de petitie commissie die dan de mensen informeert en die de praktische informatie verder geven, want dat zou volgens mij de ambtelijke ondersteuning van de commissie is iets verlichten. Juist want die moeten neem aan zie dan overgaan om mensen in te lichten. Hoe het dan gaat maar dat je dat er bij zo'n petitie commissie laten daar hoef je dan volgens mij veel minder ambtelijke ondersteuning voor te hebben. Maar goed dat is mijn gedachtengang. Maar zo andere dat

[0:14:55] wij aanzien van leijten sp.

[0:14:57] Voorzitter, als begeleider van het raad er nou onderzoek en als lid van de commissie voor de verzoekschriften en de burgerinitiatieven, denk ik toch dat het goed is dat we het niet opnieuw gaan doen want er is onderzoek gedaan. Het is gepresenteerd over gesproken in de commissie en zij zeggen we willen graag wat is om het is een advies van raad. Raad heeft gezegd

[0:15:25] wat ziet de burger van de tweede kamer

[0:15:28] en voor de burger is er eigenlijk voor onze tweede kamer heel heel erg logisch en ook heel logisch geordend met de commissies,

[0:15:36] maar zij zeggen dat is eigenlijk niet logisch en wil je laagdrempeliger toegankelijker zijn dan zou je eigenlijk naartoe moeten gaan naar een platform. Zo ver is nog niemand om dat te doen omdat het heel veel vraagt van de organisatie en ook verantwoordelijkheden. Maar wat een van de dingen is is maakt het in ieder geval eenduidig goede petitie kan aanbieden. Anders dan een burgerinitiatief voor mensen is dat verschil

[0:15:56] ik al heel groot.

[0:15:58] Daar komt dit vandaan en dit is dus het voorstel is dus dat de commissie dat verder gaat uitwerken met alle belangen die je hebt over de voordeur vinden of niet in ogenschouw nemen. Dus ik zou willen voorstellen dat we dit accepteren als commissie voor de werkwijze, omdat er dus al twee jaar onderzoek vooraf zitten en heel veel nadenken. Ook zit en bij de commissie voor de verzoekschriften en de burgerinitiatieven ook opdrachten liggen om bijvoorbeeld goed om te gaan met de burgers signalen die wij allemaal krijgen want die komen ook overal aan volgen. Zo op die manier goed hoe we dingen binnenkrijgen. Dat hebben we vorige keer aangenomen. Dat is de vorige keer waren dat ook zeven stap. Daar hoort dit eigenlijk bij dus hele relevante vragen en opmerkingen van dat de hele raad er nou instituut. Dat heeft gekeken naar wat komt die burger naar tegen het moment dat die iets wilde in die tweede kamer die stelt voor maakt eigenlijk een commissie. Zo zover zijn we nog helemaal niet te gaan. Het onderzoeken.

[0:16:58] Maar dat komt omdat die eenduidigheid het nu gewoon niet is en je raakt gewoon verstrekt. Als je kijkt wij niet. Wij weten dat we bij een griffier moeten zijn en wat de griffier. Dan is maar gewoon mensen op straat moet je dat echt niet vragen. Niks ten nadele van welke griffier dan ook.

[0:17:15] Ik moet zeggen ik vind het eerlijk gezegd als u dat ook vindt het wel een goed voorstel om de uitwerking bij de commissie voor de verzoekschriften en de burgerinitiatieven te laten. Ik kan me. Ik zal wel de vraag doorgeleiden die er leden van want dat zijn terechte vragen die gesteld worden in de in de aanpak in de werkwijze en het lijkt me wel goed dat we nog eens een keer. Dat kan over een jaar zijn weer eens een keer met de commissie praten van hoe is het nu jaar verder? Ze moeten ook de tijd hebben echt een aantal dingen erin te verwerken. Dus ik hoop dat dat uw instemming kan hebben en dat we dat op die manier gaan doen. Dank ook voor het meedenken in

[0:17:53] dit dan

[0:17:55] gaan we naar het volgende onderwerp. Even kijken. Lijstje.

[0:18:09] Dat is dat zijn de motie teksten in debat direct kan me herinneren dat mevrouw van der plas, met name daar in haar

[0:18:17] de vergadering een vragen over gesteld had over kun je nou niet zichtbaar. De moties zichtbaar en u ook knikt in ieder geval de enthousiaste

[0:18:28] volgens mij bijna alle fracties de wens op twitter. Een hele garage.

[0:18:31] Waarom hebben jullie hier anders.

[0:18:34] Sorry maar even die andere is aan.

[0:18:40] Hallo.

[0:18:41] Volgens mij waren alle fracties hier vrij enthousiast over vorige keer. Volgens mij hebben we allemaal wel eens meegemaakt dat er een screenshot op twitter gezet wordt met een bolletje. Volgens een menigte woedende reacties daaronder en ik denk een heel goed idee is

[0:18:58] er is dank pouw verweij. Dank ook voor de suggestie. Hij gaat vanzelf ook dank voor de suggestie van mevrouw van der plas ook aan de staf. Vervolgens is uitgewerkt technische en financiële uitwerking.

[0:19:12] Dat betekent dat we deze meenemen als opdracht even qua verwachtingen management, dat het belangrijkste even aan te geven. Volgend jaar

[0:19:23] even kijken en dat we in tweeduizend, vierentwintig daarmee je mee starten. Dus

[0:19:30] en het past binnen het budget en dan nemen we dit ook daarin mee. Nou heel fijn zien ook meteen de waarde van zijn commissie voor de werkwijze id wordt gegenereerd en dank aan de staff dat we dat dan zo snel wordt uitgewerkt,

[0:19:43] waarbij ik wel wil zeggen dat de context natuurlijk altijd ontbreekt bij moties die ik krijg je nooit helemaal door de hele motie erin, maar het is misschien helpt een behulpzaam iets. Dan gaan we naar de conceptbrief aan de vaste commissie over het aantal tweeminutendebatten hebben vorige keer aangeeft dat er best wel wat verschillen zitten tussen de commissies en het aanvragen van tweeminutendebatten. Bij sommige commissies lijkt het een automatismen en een aantal andere commissies zijn wat voorzichtiger, maar het betekent wel dat als er toch sprake is van heel vaak van automatisch een tweeminutendebat dat het ook weer leidt tot moties weer tijd in de plenaire vergadering. Noem het allemaal maar op. Er is een conceptbrief gemaakt waarin wij ook de commissies erop willen wijzen dat tot overzicht wat erbij zit is natuurlijk heel inzichtelijk want dan blijkt gewoon uit dat er commissies zijn die het vaker doen dan anderen

[0:20:36] zo akkoord om deze brief te versturen vanuit de commissie voor de werkwijze doen we dat dan. Kijk, mevrouw leijten gaat

[0:20:46] gaat uw gang.

[0:20:53] Dank

[0:20:55] ik ben heel erg voor om dit gesprek aan te gaan. Ook als lid van de commissie van der staaij twee en het verbaast me niks dat commissies die bovenaan staan bovenaan staan. Maar ik heb toch het idee dat deze brief een papieren exercitie is dat het veel meer gaat over cultuur. Dit komt op een procedurevergadering wordt voor kennisgeving aangenomen en verandert niks. Dus

[0:21:19] denk ik als ik de commissie sushi. Dus ik zou eigenlijk willen pleiten voor niet een papieren exercitie, maar meer een gesprek met voorzitter kijken of je misschien bij de strategische procedurevergadering aan kan schuiven. Want ook het noemen van het aantal uren en het aantal moties. Ja. In feite is niet zo relevant van mij mag een tweeminutendebat zoveel uren duren en zo veel moties opleveren als dat echt het verschil maakt. Alleen we weten natuurlijk ook dat er in precies deze commissies als een debat altijd eindigt in een tweeminutendebat. De relevantie van die moties input. Dan denk ik dat dat gesprek daarover veel meer zin heeft dan een brief sturen met dit zogenaamde inzicht, wat inhoudelijk geen inzicht geeft. Ik ben er erg voor om dat op een andere manier te doen dan via een brief vanuit de commissie voor de werkwijze die dan terug te zetten op de procedurevergadering zijn werk moet doen. Ik zou zeggen voorzitter, gaat u in gesprek of laat het aan kamerleden. Om dit op zich in te werken. Maar dat zou ik zou meer van die zachte hand

[0:22:21] zou ik willen voorstellen als ik dank u,

[0:22:26] Ik zou het zelfs ietsje breder traject anders bij de rondvraag aan de orde gesteld. Ik denk dat mevrouw leijten gelijk heeft. Maar dat we misschien nog wat breder moeten trekken. We zijn ooit begonnen gesprek over iedereen werkwijzen, cultuur en omgangsvormen. Eigenlijk hoort het ook wel een beetje bij.

[0:22:41] Ik denk nog steeds dat erg nuttig is. We hebben nooit zo'n debat gehad. Maar ik vond het niet geheel geslaagd of afgerond.

[0:22:47] Ik wou het voorstel doen dan hadden kansen in de week gelegd bij de rondvraag om dat gesprek op een andere manier te gaan organiseren. Misschien is het veel beter om een besloten.

[0:22:55] Dat te doen.

[0:22:56] Ik altijd voor transparantie ben als mensen zich kwetsbaar kunnen opstellen zonder dat er een camera staat of ik meteen op internet wordt gegooid,

[0:23:04] kunnen misschien ook echt wat bereiken. We moeten elkaar inderdaad ook over moties in de ogen kijken want ik zie inderdaad net zo goed als iedereen de world peace moties ook voorbijkomen en dooddoeners

[0:23:15] is een beetje zonde van de tijd. Dus dat zeg ik in de week leggen. Ik zou dat dus ietsje breder willen trekken.

[0:23:20] Dank u zeer nog andere mevrouw van dijk. Heer van der staaij. Ik

[0:23:25] ik las ook de brief en ik dacht van nou juist de brief las mij ook een beetje misschien heel flauw. Zeg. Voel je dan moet je die anders te doen. Maar ik wil ook graag wat meer inzicht krijgen in de redenen waarom waarom ze het doen. En andersdenkenden andere vorm gewoon goed sprak organiseren en verbeteren. Want er zijn misschien ook wel dingen achter die wij misschien onderschatten of minder goed aanvullend deel er effectief als mentaal meer ruimte dan

[0:23:50] de andere. Dit punt de heer van der staaij.

[0:23:54] Voorzitter, ik steun wel mevrouw leijten zegt dat het belangrijk is om juist in de commissie hierover het gesprek te hebben en en ik vind het prima als je zegt van. Dit is misschien iets te belerend en nodigt meer uit van in de toon van nodigt meer uit van wat is er nodig of praten met elkaar over om minder debatten te hebben. Maar dat is mijn meer een kwestie van nou nog even kijken naar de redactie. Als het zo kennelijk overkomt, maar op zichzelf wel nuttig om op deze manier denk ik met de brief het ook weer te laten agenderen voor strategische procedurevergadering. Even kijken hoe scoren wij ten opzichte veranderen en dan daarover het gesprek over vervolgen en ik steun ook wat er staat. Laat het ook onderwerp zijn tijdens het periodieke overleg van de kamervoorzitter met de commissievoorzitters. Want je ziet er echt verschillen in dat het ook kan helpen en dat de commissie, voorzitter, daarin ervaringen kunnen uitwisselen als commissievoorzitter zich viool. Oké, maar is het echt nodig. Een, tweeminutendebat. We hebben nog best tijd. Wat is het punt kunnen we niet nu uit discussieren ofzo. Dan zie je soms gewoon mooie voorbeelden van. Het kan niet allemaal precies voorschrijven, maar het niet helemaal voor vanzelfsprekend aannemen dat elk debat in het tweeminutendebat eindigt en evenwel op gesprek voeren en vanuit de commissievoorzitter probeerde de rol in te vervullen. Dat is heel goed. Volgens mij.

[0:25:09] Mevrouw van der plas

[0:25:11] is er op dit moment een soort tussenstand van ten opzichte van vorig jaar, bijvoorbeeld hoeveel tweeminutendebatten er zijn aangevraagd over motie nu al zijn ingediend, zodat je misschien zou kunnen bijsturen in het komende half jaar.

[0:25:28] Er is niet een actueel overzicht is wel in de staat van de kamer is er altijd overzicht en vergelijking wordt er nog gemaakt met de jaren daarvoor hebben natuurlijk vorig jaar was gewoon een record vijfduizend. Dat heeft natuurlijk niet alleen te maken met het aantal tweeminutendebat heeft ook te maken met een aantal fracties, maar als er behoefte aan is een actueel overzicht kunnen dat natuurlijk altijd maken. Dat is geen geen probleem. Ik denk trouwens wel

[0:25:51] dat wat er gezegd is dat deel ik helemaal. Het is het is echt een cultuur ding,

[0:25:56] Ik kan me nog herinneren.

[0:25:57] Ik zeggen dat zeggen dat gebrek niet al te vaak, maar dat is toeval dat er echt in de commissiedebatten werd gezegd van nou gaan we dat nou wilt doen het tweeminutendebat een cao heette dat toen. Dat was echt wel een ding van oké jongens dat gaan we nu gaan we niet doen en er was iedereen ook heel blij. Maar nu is het meer echt. Het is het is echt wel meer een automatisme is een cultuur ding. Maar ik heb er geen enkel bezwaar tegen om nu nog niet een brief te sturen. Ik heb binnenkort een overzicht met de commissievoorzitters om het daar te bespreken en om hen daar ook te vragen omdat ieder geval in de strategische procedurevergadering ook met de leden te bespreken. Dat dat vind ik helemaal prima om dat op die manier te doen als ik mag.

[0:26:38] Misschien hen ook de vragen dan leg je ook wat meer nog de positief het neer bij de commissies.

[0:26:43] Wat.

[0:26:43] Wat nodig is om het aantal omlaag te brengen. Wat heb je dat dan om te zeggen we willen dat graag minder. Wat zou jullie kunnen helpen. Wat hoe zouden we dat kunnen doen.

[0:26:54] Als ik mag voor de die strategische procedurevergaderingen die zijn juist besloten om dat karakter te hebben dat je kan hebben en daarom had ik ook van agenderen voor een procedurevergadering. Ik denk dat we daar wegvalt, maar juist op die strategische procedurevergadering horen we dit gesprek te voeren.

[0:27:12] Ja. En dan sluit ook aan bij de wens om het inderdaad wat breder met elkaar te bespreken en inderdaad, wat mevrouw leijten terecht zich tot deze procedure in beslotenheid. Dank daarvoor. Dan gaan we dat op die manier doen dan kijk ik even of er een rondvraag is en dan gaan we toch wel de agenda afwerken, zoals we die hebben vastgesteld, mevrouw van dijk, iets voor de rondvraag, mevrouw mission derksen, iets voor de rondvraag, de heer van der staaij, voor de rondvraag. De heer sneller verleid leijten. Gaat uw gang?

[0:27:39] Ja, voorzitter,

[0:27:44] de omgang met de plenaire agenda. Wij weten hoe het werkt krijgt te vrijdag zeker te weten. Soms weten we al een beetje hoe dingen in potlood staan, maar we hebben soms ook te maken met debatten waar mensen voorkomen,

[0:27:58] zoals bijvoorbeeld groningen debat van volgende week en dan is het eigenlijk misschien wel wenselijk om eerder al helderheid te hebben en is het niet een idee

[0:28:09] om daar

[0:28:11] de ruimte voor te maken

[0:28:14] dat we dat

[0:28:16] dat we dat wel op een andere manier

[0:28:19] kenbaar kunnen maken.

[0:28:21] Onze werkwijze, onze werkelijkheid en onze planning en de vrije handel meerderheden. Dat snappen we ook bijvoorbeeld het debat over groningen weten allemaal dat het plaatsvindt. En daar kan geen zekerheid worden geboden en dat is voor groningers die willen komen best een ding waar mensen die vorige week kwamen die vinden dat ook ingewikkeld. Dat was het omzetten van een van een commissiedebat naar plenair debat is minder moeilijk. Dus die hadden het in de agenda staan en we houden heel erg rekening met natuurlijk. De regering wanneer bewindspersonen kunnen maar misschien kunnen we daarin ook iets doen. Ik weet niet zo heel goed hoe. Maar ik wilde dat toch wel hier neerleggen om daar eens over na te denken of je daarin toch

[0:29:12] iets meer helderheid krijgen

[0:29:13] en gaat het dan mevrouw leijten over alle debatten of met name de vinden het beeld te te zeggen. De grote en de kleine, maar een parlementaire enquete is sowieso een groot ding om daar in ieder geval dat onderscheid misschien te maken.

[0:29:28] Maar goed kijk, er wordt heel erg gesproken over de voorspelbaarheid van de agenda en

[0:29:34] daar is van alles voor te zeggen maar dat heeft ook te maken met je werk doen weinig mee geconfronteerd kunnen worden dat er een dertig leden debat over een wetsvoorstel tussendoor komt. Dat is echt vind ik ons werk. Maar op het moment dat je dit soort debatten hebben die echt gaan over een parlementaire enquete.

[0:29:52] Daar is gewoon dan is dan is het parlement daar wel zo lang mee bezig geweest. Moet dat dan zo lang onzeker blijven dat dat zijn denk ik dingen waar we misschien wel naar kunnen kijken. We krijgen er nog meer. Straks begrotingen. Ik weet niet hoe hoe het er daarvoor staat dat bereid het presidium voor. Maar daar kan je ook van voorstellen dat er misschien gezien de situatie van grotere fracties en meer spreektijd veranderingen in komen ook juist in de voorspelbaarheid of in de voorbereidingstijd goed. Als dat gaat plaatsvinden, dan zouden wij graag dit soort dingen als voorspelbaar voor mensen van buiten wel een groter willen maken.

[0:30:41] Dank voor dit verzoek. Ik neem deze ook mee om ook in gesprek te gaan met de griffie plenair en uw vraag is eigenlijk dat wat zeker is. Kijken of je dat al kan communiceren zonder zeg ik erbij soms een verwachtingen te wekken. Want ik weet nu als geen ander hoe soms die agenda tot stand komt en bijvoorbeeld dit debat waar u over heeft. Er wordt er echt nog over gesproken over tijdstip en dingen die wil niet dat mensen zichtbaar bussen geregeld hebben en dat er toch niet doorgaat. Dus snap je. Dat is de verwachting die die je dan niet kan kan nakomen. Wat heel vervelend is voor de mensen. Maar ik snap zeker uw verzoekt dat wat je misschien met wat meer zekerheid kan zeggen met een voorbehoud er altijd in want dat zo. Dat is nou eenmaal zoals het bij ons verwerkt. Kijk, we proberen al die voorspelbaarheid wat meer in agenda te krijgen door bijvoorbeeld. Daar ben ik heel blij mee dat we nu iedere week ook de hele agenda communiceren aan mensen via twitter of via sociale media, zodat mensen weten van. Hé. Dit is wat we doen. We proberen dat ook op de site nog helder te communiceren. Maar het zou wel mooi zijn als je een doorkijkje hebt naar wat wat verder

[0:31:50] leijten.

[0:31:51] Ja, voorzitter, u heeft het over bussen. Maar dat is natuurlijk precies waar het over gaat en de mensen die het achter de schermen weten die weten het.

[0:31:57] Maar die groningers die moeten dus nu op dinsdagavond komen die die er is dan terug geen treinverkeer meer. Er zullen geen bussen meer zijn want die zijn gewoon niet meer te boeken. Als je het als je de vrijdag bekend maakt. En dan vragen we om hier te overnachten na iedereen weet hier op dinsdagavond een hotel regelen in den haag is ook praktisch onmogelijk. Wat vragen we van mensen, terwijl de over hun parlementaire enquete gaat. Ik vind het echt heel pijnlijk omdat ik inderdaad weet hoe ontzettend hartelijk achter de schermen wordt gewerkt aan die agenda hoe ontzettend ingewikkeld. Dat is en toch is het wel heel pijnlijk en ik vind ook dat we dat de de regering blijft erop wijzen dat de mondelinge vragen huur, bijvoorbeeld voor hun voorspelbaarheid eerder bekend moet zijn, want wel, maar onze voorspelbaarheid is daarin met die plenaire agenda en part of the deal part of the job. Maar die is voor ons heel onzeker, maar ook voor mensen die erbij willen zijn en ik zou het heel erg goed vinden als dat wel meegewogen.

[0:32:55] Ik kan worden. U zit ook mij niet tegenover. Maar naast u om te kijken van wat we meer kunnen doen in die voorspelbaarheid daar waar mogelijk en laat ik daar op terugkomen. Ook in gesprek met de griffier plenair bevond. De begrotingen vind ik best wel mooi mooi voorbeeld. Daar kunnen we denk ik wel helder wat eerder over communiceren.

[0:33:16] Ja

[0:33:17] dan. Voorzitter, er zijn stukken gevraagd over het die raken aan het veiligheidsonderzoek en de reactie van het presidium erop en daarbij is een onderzoek meegestuurd van camera. Maar dat is niet het onderzoek wat we vroegen

[0:33:36] of wat gevraagd is.

[0:33:39] Ik zou willen vragen of het onderzoek wat in de tijdlijn van het presidium gestuurd in oktober genoemd wordt van camera of dat nog dan voor de raming ook naar ons kan worden gestuurd

[0:33:52] omdat dat andere onderzoek was van bijna anderhalf jaar. Eerder was

[0:33:57] niet denk ik. Het onderzoek wat de heer zich bedoelde. En als dat wel. Het onderzoek was wat hij bedoelde. Dan wil ik graag nog andere onderzoek graag hebben en ik zou graag ook willen weten of die reactie ook voor de raad mee kan komen.

[0:34:11] Deze vraag neem ik mee terug of dat of dat kan en dan kom ik schriftelijk op terug.

[0:34:17] Nog meer voor de rondvraag.

[0:34:20] Nee. Kijk naar de heer ephraim.

[0:34:22] Ja

[0:34:24] dan ga ik naar mevrouw van der plas voor de rondvraag.

[0:34:27] Dan komen we die omtzigt.

[0:34:30] Ja ik weet niet zozeer of het echt een vraag is, maar het is wel een constatering die we hier al eerder hebben besproken. Overigens bij het overhandigen van petities is het voor sommige fracties lastig om bij een petitie te kunnen zijn, maar zeker als er meerdere petities tegelijk zijn en je wil ze wel bijwonen. Dan laat ik wel en dat onder andere kleinere fracties ook wel heb ik gezien. Dan laat ik een medewerker komen omdat ik vind dat er wordt eigenlijk gezegd van ja maar die mensen de petitie aanbieders komen voor ons als kamerlid. Maar het is andersom. Wij komen voor hen.

[0:35:11] De fractie komt voor de petitie aanbieders en niet andersom. En ik heb in de afgelopen weken toch weer geconstateerd dat een medewerker. Ik ga nu even over mijn eigen fractie spreken we niet wat de ervaringen zijn van andere fracties, maar dat de voorzitter van de commissie dan toch mijn medewerker min of meer toch wel een beetje een stoot onder de gordel geeft en wat ik vind ook schoffeert ook richting gasten. Want er wordt er zoiets gezegd is van ja eigenlijk is dit alleen voor kamerleden maakten. We staan dit nu toe dat er een medewerker is. Ik vind het gewoon echt niet kunnen. Ik vind het gewoon echt niet kunnen dat dat wordt gezegd, want de mensen die de petitie aanbieden zijn vaak hartstikke blij dat er iemand van de fractie is en ik vind het ook niet aan de commissievoorzitter omdat op die manier te zeggen dat zijn dingen die we hier met elkaar bespreken. Hoe willen we daarmee omgaan en niet aan plein publiek waar gewoon mensen die petitie komen aanbieden. Er zijn en ik vind het ook voor de medewerker die ook hun uiterste best doet om

[0:36:12] dan ook daarna nog even met die mensen in gesprek te gaan informatie op te halen. Voor mij dit geval die er dan niet bij kan zijn en ik wil toch vragen of er misschien dan toch een vraag

[0:36:23] of er misschien aan de voorzitter van de commissie of de voorzitter van dat moment die de petitie aanneemt om toch door te geven dat dit soort opmerkingen

[0:36:37] dat we dat niet moeten doen. Vind ook ook als uitstraling naar burgers toe vind dat gewoon niet goed. En wat wij ervan vinden dat er een medewerkers staat. Dat vinden dat bespreken we hier en dat moet niet waar die mensen allemaal omheen staan

[0:36:52] gezegd worden. Want nogmaals, achteraf horen wij altijd dat die mensen gewoon hartstikke blij zijn van. Goh. Fijn dat jullie toch iemand hebben kunnen sturen. Dus dit wilde ik hier aangegeven

[0:37:02] dat mevrouw leijten wil reageren. Valette,

[0:37:05] jij kan het heel goed voorstellen. Mevrouw van der plas zeggen ze natuurlijk vervelend als dat op het moment gebeurt. Maar wij hebben regelmatig dat we vragen. Goh kan een medewerker toe worden zijn bij bijvoorbeeld een besloten briefing. En dan is ook altijd het antwoord, net als kamerlid er niet is. En toen hebben wij ook eerder aangegeven dat dat wel een probleem is met kleinere fracties. Dus ik bedoel als je naar gekeken wordt, dan zou ik zeggen. Kijk daar ook naar herken dat er in besloten briefing medewerker nooit het woord kan voeren en dat dat ook niet daar een petitie aan lijkt me evident. Maar als als hiernaar gekeken gaat worden vind ik ook dat je juist die besloten briefing moeten gaan kijken en dat het niet een vervanging is van de kamerleden aan het aan tafel en dat dat niet raakt aan de afspraken. Als er geen vijf leden zijn. Laten we niet doorgaan. Dat is allemaal prima, maar je hebt soms met de rekenkamer, soms met de raad van state gesprekken die de grond behulpzaam is om de inkleuring krijgen als op de tribune zit en dat wordt nu ook geweigerd en er wordt echt een een lijn getrokken. En als die lijn de lijn is is die de lijn. Maar als die bij petities gaat verschuiven. Dan vind ik dat het ook voor dat soort dingen moeten verschuiven.

[0:38:14] Ik geef naar de andere leden of er behoefte is om daarop te reageren, deden zwijgen.

[0:38:21] Ik kan me herinneren dat dit onderwerp het verzoek van mevrouw leijten tot nog niet zo lang geleden ook in het presidium besproken is en dat dat heeft geleid tot een notitie en dat dit ook toen verspreid is. Dus denk dat we moeten oppassen dat we nog dat we dezelfde onderwerpen blijven bespreken. Even in lijn met of in reactie op wat mevrouw lijdt aan aangeeft. Als het gaat over petities ben ik wel bereid om dit opnieuw zeg maar even mee te nemen richting presidium en ook met de commissievoorzitters te bespreken. Het is wel zo zeg ik u in alle eerlijkheid dat de lijn wel altijd geweest is dat kamerleden de petities ontvangen. Dat is gewoon altijd de lijn.

[0:39:00] De rest.

[0:39:01] En dat een commissievoorzitter dan iets overzicht kan me voorstellen dat dat niet prettig is dat dat dus ik ga deze opnieuw weer mee mee terugnemen. Maar het is altijd de lijn geweest.

[0:39:15] Kijk even naar mevrouw voor zijn en dan kom ik dus dan ook weer erop terug.

[0:39:21] Kijk nu doet ie het wel. Ik had een vraag over de spreektijden bij nota overleggen

[0:39:28] en

[0:39:29] als laatste nota overleg. Goed waar ik uiteindelijk heb kunnen nemen. Maar goed. Het viel me toen wat op hoe dus hoe erg de spreektijden uiteenlopen was toen sprake van tien minuten voor de grootste fractie en twee minuten of zelfs één minuut voor de kleinere fracties.

[0:39:49] En dan vraag ik me een beetje af of een spreektijd van één minuut voor welke fractie dan ook realistisch is voor hun inbreng en ik ik snap dat we al heel erg veel debatten hebben veel overleggen dat agenda's over overvol zijn en dat we niet willen dat elk nota overleg een poolse landdag wordt waarbij iedereen een betoog

[0:40:07] de half uur gaat houden.

[0:40:08] Maar hierbij vond ik het contrast tussen tien minuten of één minuut wel heel erg groot.

[0:40:15] Ja,

[0:40:16] ik wilde vragen waarom dat zo besloten was en of het wenselijk is om dat zo te houden

[0:40:20] en we hebben afgesproken dat het spreektijden bij nota overleg naar fractie groter is, maar er is wel diversiteit kijken naar de verschillende commissies. Dus het lijkt me heel goed om dit ook mee te nemen naar het gesprek. Want ik heb met de commissievoorzitters.

[0:40:33] Dank voor deze vraag ook welkom. Ook aan de heer omtzigt. We hebben de twee onderwerpen waar u bij aanwezig te zijn. Die gaan we behandelen. Dus ik stel voor dat we nu.

[0:40:46] Waar het met rondvraag rondvraag zeggen. Ten eerste dank

[0:40:50] ik heb voor degenen die toekijkt het nederlands parlement vertegenwoordigd in de

[0:40:55] in de raad van europa, waar er wordt of nederlands schreef was en waar de senatoren die zeer druk zijn met de pensioenwet vandaag allemaal niet aanwezig kon zijn. Dus de enige niet aanwezig kon zijn dus een beetje lastig in te gaan.

[0:41:09] Ik zou een korte aanvulling doen het van mevrouw leijten. Ik bedoelde inderdaad het kamer advies van tweeduizend, tweeëntwintig, toen ik bij de regeling gevraagd heb en ik heb ook gevraagd welke regels van toepassing zijn bij het onderzoek naar de voormalige kamervoorzitter. Dus de de op basis waarvan is dat onderzoek

[0:41:29] en een reactie op.

[0:41:30] Wat even niet. De tweede vraag. Dus het camera advies. Dat is een vraag van mevrouw leijten. Die kan ik wel plaatsen naar de ik schriftelijk op terug naar het tweede vraag. De regels die.

[0:41:41] Wat is een protocol dat is vastgesteld in het antwoord gegeven werd aan schriftelijk aan de kamer werd gezegd dat het afwijkt van normaal. Maar het was niet duidelijk welke van toepassing was

[0:41:52] dus in het onderzoek dat nu gaande is naar mevrouw arib en ik zou daar graag wat informatie over willen hebben en ook een reactie op de regels die die in het

[0:42:04] onderzoeksrapport kracht zonder tegenkracht sociale veiligheid in de tweede kamer geschreven zijn om het onderzoek. Dus dat zou ik graag aan die brief toe te voegen.

[0:42:14] Ik weet niet of het de vraag helemaal begrijp. Maar misschien is het handig dat we buiten de vergadering. Even kijken van om een scherp te hebben want ik zou het vervelend vinden als ik nu zeggen ik kom daar schriftelijk op terug. Maar de vraag niet begrijpt

[0:42:24] door.

[0:42:29] Ik weet niet of er een toelichting op gegeven is, maar ik merk dat mevrouw biesheuvel afscheid genomen heeft de griffier haar functie tijdelijk aanneemt. Misschien is goed om enige toelichting krijgen hoelang dat gaat duren omdat het in mijn optiek. Ik snap waarneming, maar het lijkt me niet een gewenste dubbelfunctie.

[0:42:49] Die laatste kan ik wel beantwoorden. Inderdaad, mevrouw biesheuvel neemt helaas afscheid zeg ik waar ook een brief gestuurd om haar te danken voor voor haar inzet waar heel erg blij met met haar. We merkten wel de afgelopen periode dat er eigenlijk weinig vragen bij haar terecht kwamen, waardoor we eigenlijk nergens gezegd hebben. Laat de griffier even tijd door een nu waar nemen, zodat we ook kunnen kijken naar het universiteit utrecht. Het onderzoek om te kijken wat daar uitkomt, maar zeer zeker ook de evaluatie van het college integriteit en gedragscode. Dat is nog wel eigenlijk veel relevanter. We hebben het jaarverslag vandaag ook doorgestuurd naar de kamer. We hebben ook een brief toegestuurd dat we gezegd hebben als plezier met dat we besloten hebben tot een evaluatie en bepaalde zaken hangen natuurlijk ook met elkaar samen. Dus we hadden als presidium het idee dat ze eerst dat even scherp moeten hebben voordat je het weet geen vacature tekst opstellen. Ga gewoon iemand weer aannemen. Maar het kan best zijn dat vanuit de gedragscode en evaluatie van het college er iets anders blijkt een andere behoeften. Nou ik vind de raming vind ik nog heel erg belangrijk om ook een beetje voeding te krijgen vanuit de kamer zelf hoe ze daar tegenaan kijken om uw vraag te beantwoorden. Hoelang duurt dat. Maar ik denk dat het heel goed is dat de raming dat we dat even afwachten als daar nog hele andere ideeën uitkomen in de zomer gebruiken om te kijken van wat hebben we nodig en dan zou het niet langer moeten duren. Dan zeggen het einde van ditjaar zou dat dat beeld duidelijk moeten hebben. En dan zouden we een vacature moeten hebben en ook de werving moeten starten. Als het nog steeds een plaatje is, zoals we daar zichtbaar mee gestart zijn.

[0:44:29] Ik zie dat u mij nu niet begrijp. Klopt dat? U bent signaal is aan het. Ik zie wat was uw vraag zit wel. Ik hecht er wel waarde aan of eens.

[0:44:38] Ik begrijp wat ik net heb ik snap heel goed uitlekken. Ik zit even met. Ik denk dat het waardevol zou zijn om die brief die het presidium vandaag aan de kamer gestuurd heeft, ook in de commissie van de werkwijze te bespreken bij de volgende vergadering,

[0:44:53] ook omdat er nog een aantal opmerkingen in staan ik even tot me te laten komen met het jaarverslag.

[0:44:59] Ik vind ik

[0:45:01] ja. Het gaat. Het wordt gestuurd naar de raming

[0:45:04] en ik denk ook dat we wel een beetje scherp moeten hebben van wat doen we bij de raming? Wat doen we bij de commissie voor de werkwijze voldoende bij het presidium, in ieder geval als presidium. Het besluit genomen door afscheid van mevrouw biesheuvel om de griffier tijdelijk waar te laten nemen. Dat moet niet al te lang duren. Maar dat gaat wel lukken omdat er gewoon weinig kwesties bij mevrouw biesheuvel de laatste periode terechtkwamen. Dus kijk als er een enorme piek waren dan had ik het de de griffier ook niet aan willen doen, maar we hebben ook nog de evaluatie van de gedragscode en van het college waar ook nog dingen uit kunnen komen. Maar ik vind het belangrijk om de raming ook te gebruiken om input te krijgen vanuit de kamer. Dat leggen we dan naast elkaar en dan kunnen we ook het besluit nemen van hoe gaan we om met deze functie zoals even in een national mevrouw leijten

[0:45:52] goed is bij de raming terecht komt. Ik wilde alleen op wijzen

[0:45:56] dat de vorige keer dat we het in de werkwijze hadden over bijvoorbeeld de wmo

[0:46:02] ik toen heb gezegd dat ik het kwetsbaar vond dat de griffier besluit over de wal.

[0:46:08] Dat vind ik nog altijd kan ik bij de raming beschrijven bespreken. Maar op het moment dat de griffier nu de vervanger is van dit college vind ik dat ook kwetsbaar

[0:46:16] van het college excuses van de adviseur integriteit is niet de vervanger van kijk bij de adviseur integriteit gaat het om het met name beantwoorden van vragen hoe moet ik de registratie doen van deze functie van negentien inkomsten gaat om een stukje kennis. Wat wat wordt gedeeld. Dus het is zeker niet de vervanging van het college. Dat zou dat zou raar zijn, want het college is onafhankelijk.

[0:46:43] Dan zijn wij dank voor de suggestie en zaken. Dan gaan we nu naar de agendapunten die nog open lagen

[0:46:52] ik even toe.

[0:46:55] Dat is als eerste

[0:46:57] ik

[0:47:06] zeker klopt. Agendapunt twee. Dat is het voorstel van de leden om zich eerdmans en dassen tot wijziging van het reglement van orde in verband met het invoeren van termijnen van de opdrachten van informateurs.

[0:47:17] We hebben de nota ontvangen. We hebben ook geconstateerd dat het voorstel gewijzigd is, waardoor

[0:47:28] nieuw probeer me een beetje diplomatiek uit te drukken,

[0:47:33] waardoor het idee zou zijn om verder de mogelijkheid te geven aan de leden om schriftelijke vragen te stellen en om inbreng datum vast te stellen om bijvoorbeeld twee weken.

[0:47:44] Dat zou het idee zijn. Daar kunnen de leden zich daarin vinden.

[0:47:51] Ja daar kan ik zin in. Maar mag het misschien iets meer dan twee weken zijn standaard ook in samenhang met de behandeling. Zo meteen van over met de kabinetsformatie doorgaan maar één van de ideeën voor een gesprek met de evaluatie commissie kan wel bijdragen aan de vragen die we zouden hebben voor de initiatiefnemers.

[0:48:11] Ik zie dat de heer omtzigt er zo'n drie weken dan hanteren.

[0:48:15] Ja.

[0:48:18] Laten we gewoon eens zo meteen vaststellen nadat we die bijeenkomst vastgesteld heb ik snap wat hier gevraagd wordt waar ik heb hier dank dat u diplomatiek uitdrukken. Ik heb geprobeerd rekening te houden met de vragen die vroeg wilt u dit heroverwegen. Dus ik heb dat dat hebben we geprobeerd te doen maar en

[0:48:35] de volgende keer zal ik het wat wat zullen wij het wat sneller beantwoord worden?

[0:48:40] Maar bij dit punt eerst vijf doen

[0:48:45] dan gaan we dat gewoon weer doen zo flexibel zijn we deze gaan we naar agendapunt vijf, dat de eindrapport evaluatie van de kabinetsformatie tweeduizend, eenentwintig.

[0:48:57] We hebben

[0:48:58] dit rapport in opdracht van de kamer gedaan

[0:49:03] en daarmee

[0:49:06] willen wij het heel graag doorgeleiden zichtbaar dat er was plezier gedaan naar de commissie voor de werkwijze trouwens ook met de andere rapport van de evaluaties gedaan.

[0:49:16] Het idee zou zijn dat in ieder geval het voorstel om een gesprek te hebben met de commissie die de evaluatie van de formatie heeft gedaan, mogelijkheid hebben om eventueel nog vragen te stellen, vervolgens door te geleiden naar de kamer voor een debat

[0:49:32] en vervolgens dan zichtbaar de mogelijkheid te hebben om ook in te gaan op het voorstel van de heer omtzigt

[0:49:40] en verder hebben we ook in het presidium afgesproken dat als het gaat over de verkenning fase naar aanleiding van de uitvoering van de motie, onder andere van de heer segers om dat voorstel ook ter hand te nemen dat dat zou ieder geval het voorstel zijn. Zoals we dat bedacht hebben, zullen we even rondje is handig. Even mevrouw van der plas,

[0:50:03] mevrouw pouw verweij, de heer omtzigt.

[0:50:07] Ja. Nee,

[0:50:08] de heer ephraim, mevrouw leijten.

[0:50:11] Voorzitter, de formatie die begon met het debat over functie elders na evaluatie nog steeds geen antwoord op wie dat nou opschrijven en het is mij eerlijk gezegd wel heel erg tegengevallen, want er is met iedereen gesproken over deze situatie wordt er met geen woord over gerept. Het is toch wel rare situatie geweest want dat waren informateurs die in opdracht van de kamer dus blijkbaar met elkaar goed vonden om op een papier te schrijven dat een gekozen volksvertegenwoordiger en functie elders moest krijgen en dat is in ieder geval iets wat ik graag opgehelderd zou willen hebben van de evaluatiecommissie. Tweede punt is is dat. Ik denk dat het het beste is om dit over te hevelen naar de commissie binnenlandse zaken. Daar komen heel vaak allerlei zaken langs die hebben ook een onderzoeks kunnen ze onderzoeksprogramma doen. Die kunnen rapporteurs instellen. Die kunnen daar ook kijken naar hoe kunnen we dit soort debatten.

[0:51:05] Wat er goed voor?

[0:51:05] Dit is niet een werkwijze debat denk ik maar gewoon echt een politiek debat. En dan is er een gesprek erin. Prima. Uiteraard.

[0:51:17] En om dan te kijken of wij

[0:51:21] naar aanleiding van wat de evaluatiecommissie adviseert ook debatten moeten gaan houden. Dan moeten we denk ik dan zelf overwegen. Dus ik zou wat mij betreft kunnen we dus gesprek voeren, maar ik zou overhevelen naar commissie binnenlandse zaken. Het lijkt mij het meest natuurlijke plek om dit te

[0:51:39] twee opmerkingen daarover als het gaat over het

[0:51:43] de vraagstuk functie elders nog steeds vrij gênant om dat in aanwezigheid te doen van de heer onzichtbaar. Het is volgens mij.

[0:51:52] Dat is ook vrij snel zonder bij te doen.

[0:51:56] Ris-nummer

[0:51:57] is sowieso gênant dat het

[0:51:59] voorzitter is gênant dat het is gebeurd, is dat u kunnen zijn dat mevrouw van der plas kunnen mevrouw van dijk kunnen zijn. Het is gênant dat het is gebeurd als je dat er nog geen antwoord op.

[0:52:08] Is dit. U vindt u heel erg. Ik wilde ook net uitdrukken dat het uberhaupt gênant is er daar geen twijfel over. De evaluatiecommissie heeft niet de specifieke opdracht meegekregen om dat te onderzoeken. Natuurlijk kan de commissie zichtbaar eventuele vragen beantwoorden, maar het is niet onderdeel geweest van de onderzoeksopdracht die overigens ook gedeelte is het tweede. U zegt van doorgeleiden naar de commissie binnenlandse zaken. Dat is twee keer besproken in de commissie binnenlandse zaken en daar was toen geen meerderheid voor. Dus vandaar ook dat wij het nu met elkaar bespreken is. Mevrouw of de heer sneller.

[0:52:46] Een aantal verschillende punten. Het lijkt me heel goed om die evaluatiecommissie te spreken en dan kunnen we dit soort vragen vocht me aan de orde komen, maar ook ik heb nog wel wat vragen over de aanbevelingen dat ook richting en netjes is. Het lijkt me goed wat mevrouw leijten zegt of daarna pas te besluiten hoe we het behandelen vanwege de samenloop met een ander voorstel, wat deze tijd toch plenair behandeld zal worden,

[0:53:08] en ik zou er ook wel behoefte aan hebben we het presidium met nu doorgeleid en tegelijkertijd gaat een aantal keer ook over wat is nou de regierol dat er iets van een reactie van het presidium komt en het gaat ook over de constitutionele vraag moet ik er formatie werd zijn of reglement van orde. Een aantal dingen die ook de constitutionele kant raken van het kabinet dus met respect voor hun eigen positie in het geheel toch goed denk ik om dat te vragen voordat we zo'n debat gaan hebben en dan inderdaad lijkt me goed om daarnaar te kijken wat de beste plek is voor zo'n debat aan om daar nou weer een heel plenair debat over te hebben. Extra in plaats van bovenop het initiatiefvoorstel behandelen. Daar heb ik op dit moment niet zoveel behoefte aan dat dus tegen die achtergrond. Laten we dan ook kijken en dan kunnen we dan ook kijken of we een commissiedebat. Als dat ongemakkelijk is in de werkwijze dat we dat binnen binnenlandse zaken doen en met wie we dat dan voeren want er worden een aantal mensen geïnterviewd, zoals de kamervoorzitter over wat betekent het voor de regierol die de kamervoorzitter moet vervullen of dat we dat juist met het kabinet willen doen maar dat weten we denk ik ook beter als we die gesprekken gevoerd hebben.

[0:54:25] Ja. Kijk eens even ingaan op de de vraag. U zegt eigenlijk laten we eerst dat gesprek hebben met de evaluatie commissie. Dat dat gaan we zullen straks even concluderen met elkaar. Maar dat kan natuurlijk gepland worden. Ik wilde wel nog een keer aangeven dat de twee keer besproken is in de commissie binnenlandse zaken en dat er geen meerderheid was om het via de commissie te laten lopen.

[0:54:49] Ja. Commissie.

[0:54:51] Ik bedoel daar kan ik ook even niks aan doen. Mevrouw leijten dat de twee keer daar besproken is met die uitkomsten. Vandaar eens dat het hier ter sprake ligt.

[0:54:59] Voorzitter, als u mij toestaat dat was daar een verzoek aan de commissie binnenlandse zaken om het presidium te verzoeken. Het rapport over te hevelen naar binnenlandse zaken. Daar was toen geen meerderheid voor. Dit is een andere commissie. Dus hier kunnen wij wel degelijk besluiten om te zeggen binnenlandse zaken behandelen juli toen. Maar de argumenten toen waren namelijk. We wachten even af waar het plezier. Hiermee komt dit moment dus het is niet voor altijd afgewezen.

[0:55:27] Je kunt altijd advies uitbrengen richting presidium daar dat het doel van deze commissie om advies te geven naar plezier dat

[0:55:32] dan.

[0:55:35] Maar misschien mag ik tussen.

[0:55:37] We kijken waar waar dit nou weer zit.

[0:55:39] Maar waar het voor mij zit. Als wij besluiten dat het goed is om er een keer een commissiedebat over te hebben, maar dat het niet plenair moet gaan.

[0:55:48] Dan hebben we in deze commissie slechte ervaringen met het voeren van procedurevergadering die een debat aspect krijgen en dan vraag ik aan de voorzitter, die er nu zit om na te denken over welke vorm dat dan binnen deze commissie zou kunnen krijgen en wat we ook niet doen. Hier is bijvoorbeeld leden van het kabinet uitnodigen. En als we dat doe ik zeg niet dat we tot die conclusie komen. Maar stel dat we tot die conclusie komen. Hoe gaan we er dan binnen deze commissie mee om. Als we dat wel zouden willen doen. Dat lijkt me goed om alvast over na te denken procedureel, zodat we dat als we dit besluit gaan nemen die informatie hebben,

[0:56:25] Even over de vragen over het. Ik ga kijken of ik hem zou helemaal snap maar in ieder geval mevrouw leijten geeft aan dat dat het bevestigt wat zijn volgens mij ook net aangaf. Dus ik ga even kijken of ik dat voor mezelf kan concretiseren als het gaat over de regie vraag werk ik aan een voorstel om te kijken van hoe die verkenning fase wat voor aanpassingen er mogelijk is in het reglement van orde in opdracht van zichtbaar presidium als voorstel. Dus als het gaat over wat is de rol van de voorzitter in die verkenning fase dus even los van het initiatief van de heer om zich is initiatief waar nu ook zeg maar ambtelijk aan gewerkt wordt ook naar aanleiding van de motie die daarover is ingediend. Ja tuurlijk

[0:57:09] dan twee vervolgvragen. Een.

[0:57:12] We hebben net de notitie besproken van het presidium. Ik wij gaan geen moties meer uitwerken. Dit is een motie segers die

[0:57:19] verkenning fase gaat die gaat het presidium dan wel uitwerken. Maar dan neem ik aan dat het gevoelen van de meerderheid van het presidium is wat er op magische wijze dezelfde uitspraak heeft gedaan. Exact. En de andere. Ik vind het wel heel ongemakkelijk als presidium komt met iets over de verkenning fase, terwijl hier staat aanbeveling vier voeren debat over de betekenis van het voeren van regie en dan komt presidium apart nog met een ander voorstel, terwijl wij onze mening moeten gaan vormen over de evaluatie commissie, dan snap ik de samenloop.

[0:57:48] Tussen die twee punten niet helemaal eens goed om het daarover te hebben. De samenloop van al die verschillende initiatieven die er zijn ook neer. Heer van der staaij.

[0:57:56] Dit nogmaals bij binnenlandse zaken kan ook. Maar ik vind wel vanzelf wel het voordeel en dat aantrekkelijker van het voorstel wat gedaan is dat je hoe dan ook. Er komt te spreken in de plenair debat naar aanleiding van de reglement van orde wijzigingen. Dus dat je juist meer de samenhang kan hebben tussen hebben het dan ook plenaire iets breder erover en recht aan nu een aantal evaluaties gehad hebben, ook ooit plenaire debatten gehad waarmee het reglement van orde gewijzigd is. Nu gaat het over hoe pakt dat uit. Dus eerlijk gezegd vond ik wel charmant voorstel om het om het wel ook op deze manier gecombineerd plenair te behandelen.

[0:58:34] Mevrouw michel derksen van wacht even. Nee, we gaan nu echter door en dan gaan we straks terug. Mevrouw mission derksen.

[0:58:40] Ik hoop dat ik de boer een beetje bij elkaar kan krijgen. Ik denk dat het belangrijk is dat we vandaag vooral een goed procesvoorstel overeengekomen, omdat we dit is geen licht werk is. Dit is een uitgebreide evaluatie. Daarom vind ik het ook heel verstandig om met de evaluatiecommissie in gesprek te gaan. Daar komen punten uit. Die gaan we volgens inspireert dat ook ons voor het aanpassing van het reglement van orde waar we het straks over gaan hebben en ik vind ook dat er een reactie dat ze een reactie moet komen op

[0:59:14] de hele evaluatie. En dan kun je dus afvragen van wie komt die reactie dan. Die moet sowieso ook komen van de voorzitter. Want dat is degene die ons proces als kamerleden leidt. Dus als u dat al dan niet doet in combinatie met presidium of een afdeling. Dat vind ik allemaal prima, maar in ieder geval met u en ik kan me heel goed voorstellen dat de minister van binnenlandse zaken in haar rol als de zeg maar hoeder van onze constitutionele de rechtsstaat dat zij daar ook een advies over geeft. Dus ik zie het ook meer in die zin zoals wij ook initiatief wetsvoorstel behandelen. Dan heb je een een adviesfunctie van het kabinet. Ik vind dat we die drie dingen moeten aflopen. Dus een gesprek met de evaluatiecommissie en standpunt. Een reactie op het op de evaluatie van de voorzitter en eigenlijk een soort expert. Mijn mening zou ik bijna willen zeggen ik wil verdient dat zo bezigen van de minister van binnenlandse zaken. En dan is dat

[1:00:12] hele pakket ligt dan voor voor een debat. En dat kan dan. Ik denk ook dat we deze moeten bekijken of dat logischerwijs in een debat zit van binnenlandse zaken wil die hebben het volgens mij heel vaak met elkaar ook over verkiezingen of dat we dat apart plenair doen maar ik vind oprecht dat we dit

[1:00:32] netjes en zorgvuldig moeten doen en dat we dus de eerste stappen moeten nemen en dan met elkaar moeten zeggen als we dat hebben gedaan. Dan kijken we wat geeigende is en ik ben met de heer sneller eens dat deze commissie zichtbaar, zo hier zo met elkaar. We noemen ons vandaag ook een procedurevergadering. Dus dat is niet vind ik geen gremium om een debat te houden. Dus dan dan moeten we plenair gaan zoals we dat ook met de raming doen of binnenlandse zaken. Maar dat zou ik eerlijk gezegd. Volgens mij is dat ook niet niet per se noodzakelijk om daar vandaag over te besluiten. Ik vind dat we de eerste stappen hierover moeten besluiten. En dan

[1:01:11] kijken we daarna wat een eigen zeggen geeigende landing is.

[1:01:16] Dank mevrouw van dijk.

[1:01:19] Ik voel me voor de reactie. Alleen ik zou het parallel. Dan willen dus niet alles achter elkaar omdat ik bang ben dat we dan zo ver achter een tijd schieten dat het geen zin heeft om debat te voeren.

[1:01:32] Ik zal voor gehoord hebbende een ieder dat we in ieder geval een gesprek gaan organiseren met de evaluatiecommissie. Volgens mij hebben een aantal leden gezegd dat ze daar op prijs stellen. Anderen hebben er geen bezwaar tegen. Maar dat we dat gaan doen dat we vervolgens met elkaar ook een procesvoorstel gaan bespreken gehoord, hebbende alle mixen en variaties die die ik vandaag gehoord heb en dat we dat dan met elkaar bespreken als commissie voor de werkwijze stad een idee. Ja. Ik kijk even naar iedereen zit maar ik kijk even naar links of tot het geval is. Die opzicht.

[1:02:05] Ik heb gevonden die twee dingen door elkaar lopen.

[1:02:11] En mevrouw leijten zegt van. Het is gewoon een politiek debat. Maar dan moeten ze mij ook even helpen met wie dan het debat gevoerd moet worden. Want dat sorry. Meneer opzicht mevrouw leidt zegt iets buiten de microfoon. Maar ik hecht er toch wel, waarna ook om haar visie ook daar even op te horen als het een politiek debat is kijkt, want het gaat ook over onze werkwijze. Ik zeg maar even niet verkenning fase is gewoon onze werkwijze en ik vind ook dat ik daar ook echt wel ook een visie moet aangegeven van natuurlijk uiteindelijk de kamerbesluit of ze het daar of niet mee eens zijn dat ze zo werken die dingen. Maar mevrouw leijten zegt ook het is ook een politiek debat heeft ook het concreet onderwerp daarover ook gehanteerd, maar met wie zou dan debat debat moeten zijn?

[1:02:50] Voorzitter, dat kunnen we, zoals mevrouw mission derksen zou best nog nader bekijken, maar zeker ook met elkaar en dan onder de leiding van de voorzitter, met wellicht een andere voorzitter tussen. Ik weet het niet precies maar het is niet zomaar de voorzitter schrijft een voorstel schiet het me af of wijzig het maar het gaat over de formatie. Het gaat over is. Dus het gaat over keuzes die we moeten maken. De aanbeveling commissie doet best wel inhoudelijke dingen als het gaat over transparantie. Dan moet het met elkaar over hebben. Zijn we het over eens of niet? Leggen we dat naast ons neer. En als dan de voorzitter zegt u zegt wij gaan in presidium al werken aan reglement van orde gaat hard en ik ben tegelijkertijd eens met mevrouw van dijk zeggen we moeten ook niet allerlei dingen gevolg tijdelijk gaat door te lopen we misschien uit de tijd. Ik ben het ook eens. Wat de heer sneller zegt, moet het dan allemaal plenair kunnen we misschien ook voorbereidend de commissiedebat hebben of op een andere manier. Het moet wel plenair als het werkwijze wordt. Ik weet ook hoe het najaar eruitziet. Voorzitter, met de planning, met alle begrotingen. En wanneer krijgen we dat dan. En dat allemaal wetende. Het is geen

[1:03:55] met het is politiek. Dus geef ook de kamer de mogelijkheid om de politiek van te maken en mijn idee was dat je dat goed zou kunnen doen als je het bij binnenlandse zaken zal leggen. Dan blijft het nog ingewikkeld we dat er met de regering. Zeker. Maar met raming kunnen we dat ook in het licht ook binnenlandse zaken. Maar volgens mij was de redenen daarvoor. Dat is twee keer inderdaad weggehouden in afwachting tot hier en hier wordt het dan weer weg.

[1:04:19] Laat ik

[1:04:20] mij heel sterk want het is echt politiek inhoudelijk wel echt wat er ligt hoor. Het is niet zomaar een reglement van orde.

[1:04:27] Volgens een paar dingen erover

[1:04:29] dat deel ik helemaal. Dus als het gaat over die verkenning fase dan is dat echt iets wat ons proces is waarvan ik ook zeggen daar kan ik zeg maar echt wel een visie aangeven maar heel veel andere onderwerpen zijn heel erg problematiek. Dat deel ik helemaal als het gaat over het hebben van deadlines in een formatie of noem het allemaal op. Dat zijn echt grote politieke onderwerpen waar ook het debat over gevoerd moet worden. Volgens mij is nog een discussie waar dat debat gevoerd moet worden en met wie. Maar dat deel ik dus daar zit echt geen licht tussen tussen ons erin. Laat ik de heer zich nog even het woord geven, in ieder geval dan af concluderen een uitnodiging met de evaluatie commissie. Vervolgens gaan we een procesvoorstel met elkaar bespreken, met alle zaken die nu gezegd zijn. Die heer omtzigt.

[1:05:14] Dit was voor mij overigens wel een buitengewoon ongemakkelijk debat en ik merk gewoon ongemak om over te praten, zeg ik persoonlijk.

[1:05:22] Ik ga het gesprek graag aan.

[1:05:25] Maar ik

[1:05:28] ik zou graag een debat willen voorstellen waarbij het iemand anders het voorzitter

[1:05:33] van tevoren nagedacht over hoef ik nu wel beschermd wordt in de kamer

[1:05:39] en die vraag leg ik me bij de voorzitter neer.

[1:05:41] Ik heb me buitengewoon onbeschermd gevoeld maandenlang.

[1:05:45] Het was bij debat van één april en het was nog erger, zeg ik tegen de collega's bij debat van negenentwintig april.

[1:05:52] We hebben met z'n allen vijftien uur over mij gesproken heeft

[1:05:56] en

[1:05:58] niemand heeft het ooit gedaan

[1:06:01] en ik moest hier ook weer tot de laatste wachten niemand ooit gedaan maar ik heb me buitengewoon ongemakkelijk bij gevoeld.

[1:06:07] En hoe daar nu even weer politiek overheen gegaan wordt en dat er nooit achterkomt wat er gebeurd is. Jongens ik weet niet of erop zit te wachten kan ook zijn dat ik gewoon een summiere die dag

[1:06:18] dak gewoon zegt van jongens als jullie het zo doen dan niet.

[1:06:22] Ik doe je geloof ik. De enige inhoudelijk voorstel om de kabinetsformatie volgende keer vlot te trekken.

[1:06:27] Ik hoop dat dat ook eens een keer gezien wordt.

[1:06:30] Ik vind het echt gênant en ik hoop ook dat het voorstel dat terugkomt

[1:06:35] daar ook rekening mee houdt.

[1:06:38] Want jongens echt

[1:06:41] ik lamar

[1:06:45] zullen ik ik denk dat ik denk dat het dat het prettig zou zijn om een debat te hebben waarbij de huidige kamervoorzitter niet degene is die

[1:06:56] het debat voorzit en de reden waarom ik dat denk is dat de verkenning fase sowieso voorgezeten zal worden door de huidige kamervoorzitter, namelijk het ongemak dat we moeten praten wat in die verkenning fase doen die duurt nu sowieso dertien den haag. Dus de uitslag van de tweede kamerverkiezingen wordt pas vastgesteld. Dertien dagen na de dag van stemming.

[1:07:16] Dat betekent dat er twee processen parallel lopen na de volgende verkiezingen. Het ene proces van wie wil de kamervoorzitter worden, waarbij het heel goed mogelijk is dat huidige kamervoorzitter zegt ik ben kandidaat fonds terecht en aan de andere kant loopt er een verkenningsproces.

[1:07:34] Het debat daarover voorzitter is buitengewoon gecompliceerd omdat die dingen door elkaar gaan lopen want de verkiezingscampagne gaat door elkaar lopen. De keuzes die daar gemaakt worden. En als op probeert de voorzitter en dat gaat ze doen het honderd procent zuiver te doen en zullen insinuaties komen van is dit zuivere keuze

[1:07:52] en ik vind dat we dat heel goed moeten wegen en ik denk dat vanuit die optiek

[1:07:58] het gewenst zou zijn om een debat of gesprek te hebben dat niet voorgezeten wordt, want anders loopt dat door elkaar en krijgen en vliegen elkaar denk ik te snel in den haag en ik vind het prima om even terug te leggen bij het presidium daar een voorstel voor te doen. Maar dat is de reden waarom. Ik denk dat het dat dat opzich een commissiedebat of een ander debat hier hier wenselijk kan zijn dan twee dingen. Ik denk dat tweede in het debat twee dingen door elkaar gaan lopen. Ik denk dat door elkaar gaat lopen terugkijken. En hoe moet volgende formatie eruitzien

[1:08:30] en ik ik weet voor mezelf niet hoe we dat uit elkaar moeten trekken.

[1:08:35] Maar het zou handig zijn om de eerste vraag beantwoord te hebben voor je over de tweede gaan praten want als die twee het hele een hele dag door elkaar gaan lopen dan dan komt de hitte hier zodanig om een debat te staan dat ik niet weet of met de optimale uitkomst richting de volgende formatie komen en zo formatieproces is wel buitengewoon belangrijk en kon ook wel zo. Nee. Op een andere manier buitengewoon gecompliceerd worden. Volgende keer na en daar vraag ik enige. Wij zetten op hoe we hier met z'n allen.

[1:09:04] Laat ik afspreken dat we deze facetten ook proberen te verwerken in procesvoorstel, maar uiteindelijk heb ik ook net aangegeven is het belangrijk dat wij ons ook senang voelen bij het voorstel wat we hier bespreken over de verschillende ingrediënten en ik vind opzich de toevoeging van terugkijken en vooruitkijken die splitsing vind ik een hele relevante weet natuurlijk ook niet met een schaartje knippen want we willen een aantal dingen anders terugkijkend dus maar goed we gaan plannen nog iets.

[1:09:36] Ja voorzitter, ik blijf zitten met u zegt we gaan een planning maken. Maar u bedoelt met we het presidium en ik blijf dat kijkt u vindt misschien binnenlandse zaken niet de beste plek. Dan gaan we naar buitenlandse zaken europese zaken. Het maakt me niet uit. Maar ik vind dat ergens ongemakkelijk.

[1:09:54] Dus het gaat dat dan in ieder geval ook mee. Dat stadium zicht dit

[1:10:00] toe. Dat vind ik echt

[1:10:02] ja maar ik hoor ook een aantal leden die zich wel konden vinden in het voorstel wat er lag. Dus dat wil ik ook een de ruimte geven. Maar er zijn ook een aantal kritische noten geuit. Dat neem ik mee terug. We komen met een procesvoorstel en dat bespreken we vervolgens hier in de commissie voor de werkwijze. Ja.

[1:10:21] En dan kijken we hoe we er zo goed mogelijk met elkaar uit komen. Dan hebben we het volgende onderwerp. Dat is even kijken.

[1:10:32] Zes is dat de dat is het onderwerp van de

[1:10:36] van afsplitsers. De regels afgesplitste kamerleden

[1:10:40] agendapunt zes in tweeduizend zestien heeft de werkgroep fractie vorming onder voorzitterschap van de heer bisschop een rapport afgeleverd als het gaat over de positie van de afgesplitste leden. Bij de regeling hebben we met elkaar afgesproken. Om dit heb ikzelf ook toegezegd om dit te agenderen voor deze commissie voor de werkwijze. De heer bisschop heeft tijdens de regeling ook aangegeven dat hij bereid is om weer een nieuwe werkgroep te formeren oneigenlijk. Ik vertaal het maar even plat te herijken te kijken van is dat we is die werkgroep en de conclusies en de aanbevelingen die de kamer. Toen heeft overgenomen, gelden die nog steeds zijn er nadelen voordelen om daarnaar te kijken. Dus het voorstel zou zijn dat er een werkgroep komt onder leiding van de heer bisschop.

[1:11:29] Wij hebben toen ook een verdeelsleutel gehanteerd in de vorige periode. De fracties hebben nu wel een wat andere vorm. Dus het idee is om een andere verdeelsleutel te hanteren, zoals beschreven, maar ook de heer bisschop daar ook een beetje de de vrijheid in te geven om recht te doen aan de werkelijkheid waar we waar we nu inzitten

[1:11:48] is. Het voorstel zou zijn een werkgroep onder leiding van de bisschop ook te zorgen dat het niet heel lang duurt. Maar ik zeg maar even als voorzitter hecht ik er waarde aan dat de kamer kiest voor een consistente lijn. Want ik denk dat dat ook bijdraagt aan het gezag van het instituut op het moment dat ze toch verschillende keren dit weer naar boven komt in allerlei gradaties en vormen en soms wel en soms niet. Dat leidt volgens mij tot een onduidelijk beeld. Dus het lijkt me heel goed om die werkgroep te hebben en die doet vervolgens aanbevelingen waar we als tweede kamer dan over besluiten. Laat ik nu hier beginnen. De heer ephraim.

[1:12:24] Je kunt u zich daar.

[1:12:25] Wij vinden in deze. Ik had alleen begrepen dat de heer bisschop eerst een advies zou geven

[1:12:31] is dat van de maanden komt er meteen een commissie waar die deel van uitmaken komt eerst een advies had ik misschien verkeerd begrepen en tweede is. Ik denk dat

[1:12:42] uiteraard spreekt een beetje voor eigen parochie wel een deadline moeten stellen. Want als inderdaad

[1:12:48] vooruit wordt geschoven. Ja, dan

[1:12:52] zullen de problemen op korte termijn niet niet opgelost zijn dan blij wijk discussie voeren

[1:12:59] hebben natuurlijk

[1:13:01] een voor de groepen goed. Dat begrijp ik.

[1:13:05] Ik denk dat de heer om zich ik graag beide erin zouden zitten. Maar

[1:13:09] goed te laat kan je kan niet alles hebben in het leven zoals dat heet.

[1:13:14] Ik ga niet hier alles herhalen van huiliehuilie. Wat. Dat heb ik al in het verleden gezegd en die omtzigt.

[1:13:19] Maar ik denk wel dat er een zekere snelheid in het proces moet zitten

[1:13:24] dat ze toch wel erg fijn zijn om dat

[1:13:27] ja, het niet zo simpel is in de positie van afsplitsen.

[1:13:32] Maar goed ik ga dus niet alles herhalen wat erover gezegd is dat dit niet zo zinvol

[1:13:39] duidelijkheid en snelheid en

[1:13:44] laat ik besluiten met het is niet zo leuk om als tweederangs kamerlid gezien te worden.

[1:13:49] Helder, mevrouw leijten.

[1:13:51] De sp heeft geen behoefte aan een commissie. We vinden dat er op dit moment op onderwerpen en allemaal redenen prima is om met elkaar te besluiten wanneer de spreektijd volledig wordt gegeven, zoals het laatste was bij de heer omtzigt, zoals we hebben gezegd als je een debat weet te attenderen. Dan krijg je een

[1:14:07] wel.

[1:14:09] Wij hebben geen behoefte aan de commissie die veel met elkaar afspreken en waarschijnlijk niet heel veel vooruitgaat komen. Laten we

[1:14:19] voorzitter heeft

[1:14:21] behoefte aan een consistente lijn. Wat ons betreft kijken we het gewoon parkeren. Want het gaat toch vrij goed. En wanneer een goede inhoudelijke redenen is dan kunnen we ernaar kijken of we spreektijden verruimen voor iedereen of niet, hoeft er geen aparte commissie

[1:14:33] eerst sneller,

[1:14:35] Ik vroeg wat mevrouw leijten zegt kijk ik denk twee verschillende dingen één. We hebben netwerk terugverwijzen naar de brief van het presidium moties die gericht zijn aan het presidium worden uitgewerkt door de gene die het wil oorspronkelijk. Ik weet gewoon eens een aantal kamerleden die willen een andere manier laat hen vooral een concreet voorstel doen voor mij, want ik geloof dat de financiële regeling formeel geen initiatiefvoorstel kan zijn, maar desnoods met ondersteuning van bureau wetgeving. Laat hen met een concreet voorstel komen hoe zij het dan zouden willen zien want ik zie ik voorzie twee dingen. Ik heb nu met een aantal collega's heel veel in werkgroepen gezeten

[1:15:10] waar iedereen vervolgens mee doet wat hij wil en de indieners van die moties die we er wat aan het uitwerken zijn. Die zijn er niet. En dan zeg ik niet dat dat luier kamerleden of wat dan ook allerminst maar naar de verdeelsleutel hiervan zie je al en de heer geen zegt het ook al. Dat gaat niet werken qua wat de voorzitter ook wil want ik bedoel ik denk niet dat wel waar deze werkgroep ook mee komt dat het tot een soort stabiel nieuw evenwicht komt waar iedereen zich vervolgens in kan vinden en dat zegt mevrouw leijten ook juist omdat een aantal van de uitzonderingen die nu gemaakt zijn en die wij ook gesteund hebben. Daar hadden we ook niet bedacht. Destijds. En dan kun je wel zeggen. Ja. Het gaat het dan allemaal nog een keer herijken. Maar ik denk dat het beter is om gewoon te zeggen wat mij betreft die regels van vorige keer. Daar staan wij nog steeds achter en en er zijn een aantal uitzonderingen gemaakt en ik snap dat dat blijft voor sommige de redenen om zich daarover te beklagen of voorstellen te doen om het te wijzigen en ik denk dat dat onvermijdelijk is en ook meer dan hun goed recht is om dat te doen.

[1:16:15] Heer van der staaij.

[1:16:17] Ik vind het wel nuttig dat je kijkt of die afspraken die regels die toen vastgesteld zijn een aantal jaren geleden hoe dat in de praktijk uitpakt en of je dat herijking of evaluatie noemt. Maar dat je even in samenhang kijkt van wat is er nu wel en niet van uitgekomen en en wat zijn de bedoelde en onbedoelde effecten en welke oplossingen zijn er eventueel ook voorhanden en eens even rustig in samenhang doordenken lijkt mij wel nuttig en prima. Als dat in de vorm van een werkgroep is, maar het mag ook dat zeggen in de vorm van een startnotitie dat op die manier even een evaluatie terugkomt. Maar daar en meer met plussen en minnen en dat iedereen zijn politieke consequenties aan moeten verbinden. Maar dus nogmaals de manier waarop daar staan wij open in, maar wel nuttig om het in het totaalplaatje te zien wat hoe wij eigenlijk terugkijken op hoe het nu loopt en wat er eventueel beter zou kunnen.

[1:17:18] Mevrouw michel derksen.

[1:17:20] Ja voorzitter, ik dacht hier ook bij heel erg aan wat we net bij onder vier hebben besproken met elkaar dus degene die dit initiatief neemt of die dit dit wenst. Die zou daar ook met ondersteuning van de griffie het initiatief voor kunnen uitvoeren. Dus ik voorzie niet dat daar ook ook als iedereen het allemaal over over werkdruk en overvolle agenda's heeft dat hier dan veel animo voor zo'n werkgroep zal zijn.

[1:17:50] Dus in die zin schaar ik me achter wat eerder is gezegd, mevrouw leijten en de heer sneller,

[1:17:58] mevrouw van dijk, cda,

[1:18:00] ik had de bisschop een paar weken geleden bij de regelingen. Volgens mij aangeven naar meer nagedacht moet worden. En dan wil ik open mij gaat helemaal door werkgroep moet komen. Maar we zien wel een bepaalde discussies steeds terugkomen als het programma. Het is opgelost, kan mogelijk, maar we zien het moment dat het voorbijkomt dat mevrouw leijten zegt dat kan maar dan gaat er valt of staat natuurlijk op onthouding op dat moment

[1:18:25] niet als we zeggen van ja dan gaan we daar gewoon op een goede manier met elkaar om dat we daar iedere keer clash omdat we toch vinden dat we daar allemaal aan een regels. Dat vind ik

[1:18:35] makkelijk. Dus wat zou u voorkeur zijn.

[1:18:40] Mevrouw van dijk. Wat zou je voorkeur zijn.

[1:18:42] Nou ja goed ik denk dat wel goed. Sommige keer toch echt een keer goed doorheen te lopen en dan zeg ik niet dat je een grote rekeningen rapport moeten opstellen. Maar misschien inderdaad een startnotitie en daar eens een keer het goede gesprek over voeren met elkaar wel

[1:18:55] een goede uitgangspositie.

[1:18:57] Mevrouw van der plas.

[1:19:01] Nou ik denk dat het juist heel erg goed is om dat hier wel over te hebben. Volgens mij is het besluit ooit genomen als ik de geschiedenis klein beetje kennen. Maar als het niet zo is dan hoor ik dat graag omdat er nogal wat afsplitsing waren. Hier hebben we te maken met de heer omtzigt

[1:19:27] die niet geheel vrijwillig is afgesplitst maar gewoon geen andere mogelijkheid zag dan zelf verder te gaan om te eventjes kort door de bocht te zeggen bij groep van haga zag je dat om andere redenen. Maar wat ik gewoon een heel belangrijk punt vind is dat we hier te maken hebben als ik bij de heer omtzigt even blijven. Dat is iemand die in zijn eentje ongeveer vijf zetels voor het cda heeft gehaald en is heeft een meegenomen esther vier achtergelaten heer omtzigt heeft

[1:20:06] meer stemmen gehad dan.

[1:20:09] Nou ik denk bijna bijna wie er op een enkele uitzondering na bijna wie dan ook in de kamer te zitten dus ook niks. Ten nadele van de kamerleden zitten hier ook kamerleden die zichzelf acht, honderd stemmen hebben gehaald en de heer omtzigt heeft een paar honderd duizend gehaald. Dus dat geeft gewicht aan zijn positie. Hetzelfde geldt voor de heer van haga. Die heeft ook heel veel heel veel stemmen gehaald staan gewoon heel veel kiezers achter deze personen en ik vind dat we dat gewoon moet meewegen in een evaluatie. Dus ik ben ik ben wel voor een commissie, want er zijn natuurlijk wel wat dingen veranderd kijken als je je afgesplitst en je hebt in ieder geval niet de de het aantal stemmen wat je mos onze gehad zou moeten hebben voor als voorkeur voorkeurstemmen om in de kamer te komen. Kijk dan denk ik van dan voor die mensen maakt het wel een beetje moeilijker. Maar ik vind dat je je toch wel over twee andere zaken hebt en om zo rigide vast te houden hier aan. Terwijl als we de stem van in ieder geval de heer van haga en de heer omtzigt bij elkaar optellen. Dan kom je toch wel aan zeven, acht, honderd duizend kiezers en die worden hier nu niet goed genoeg vertegenwoordigd, zowel in de spreektijd, maar ook niet in de fractieondersteuning geheel mee eens dat zij hun parlementaire werk en we kennen. De heer omtzigt ook zeker als iemand die gewoon ontzettend knetter harde nog harde werken is en ik kan zijn werk gewoon niet

[1:21:36] voor even rond. Nu gaan.

[1:21:38] De inhoud in. Ik wil hem goed toegelicht onderbouwd,

[1:21:43] Het is volgens mij voor iedereen helder en die stad voor een werkgroep. Dat zou uw steun hebben. De heer, als u bent geen lid van deze commissie, maar ik wil de leden vragen of het goed is dat de heer dassen reageert. Ja dat is het geval.

[1:21:56] Ik heb ik vond het voorstel van mevrouw bijkwam een goed voorstel van mevrouw.

[1:22:02] Van dijk van dijk

[1:22:06] die omtzigt.

[1:22:08] Ik zou graag een werkgroep hierop hebben en voor mij hangen. De twee agendapunten van vandaag in team met elkaar samen. Ik heb niet voor niks genoemd dat het tweede patroon april geweest zijn in het tweede debat is gewoon heel simpel. Het kabinet had over mijn vergaderd en zegt geen sorry tussen de partijen die ik moet controleren, denken dat ze vanuit het kabinet mee kunnen controleren.

[1:22:31] Ik geloof niet dat er heel veel opties waren dat debat eind april

[1:22:35] en

[1:22:36] de ontkenning daarvan en het feit dat ik nog steeds geen lidmaatschap hebt in de commissies en nog steeds

[1:22:42] en gebrekkige financiële ondersteuning vind ik is is problematisch. Voor mijn werk zal er gewoon niet omheen draaien en dat dat ik dat na twee jaar nog moet uitleggen. Dat stelt me teleur. Dus ik zou wel graag een commissie ingesteld hebben. Gewoon een of twee keer vergadering. Wat vinden we hier redelijk.

[1:23:01] Wat is gewoon hier echt in alle redelijkheid naar wat er gebeurd is.

[1:23:08] Dankuwel gehoord hebbende alle reacties zie ik wel dat er een toch wel een voorkeur is voor een voor een werkgroep waarbij ik wil wel aangeven.

[1:23:23] Kijkend naar een aantal lekkere dat er wel iets van het moet niet een hele lange uitgebreide discussie zichtbaar zijn, maar wel dat de heer bisschop en herijking of een evaluatie kan doen gehoord, hebbende alle reacties en het is heel lastig want zie, zodat we hier gaan stemmen. Dat wil ik eigenlijk een beetje voorkomen. Maar dit is toch wel iets wat wat een beetje boven komt komt drijven en ik zie een aantal mensen non-verbaal kijken.

[1:23:49] Ik kijk even naar de heer heeft aangegeven. Een werkgroep. De heer van der staaij heeft aangegeven. Mevrouw van dijk heeft meer behoefte aan een startnotitie. Maar het is wel echt vind ik een politiek onderwerp. Dus ja, we kunnen plusjes en minnetjes tegenover elkaar zetten. Zeven. Mijn reactie. Mevrouw van der plas, heeft aangegeven. Een werkgroep. De heer omtzigt mevrouw leijten en heer sneller hebben aangegeven meer in de praktijk gewoon in bepaalde situaties te willen acteren, maar ook de ruimte te geven aan leden om zelf met een initiatief te komen en mevrouw mission derksen zich ook daar eigenlijk bij bij aangesloten. Zo vat ik het even samen. Mevrouw leijten.

[1:24:26] Voorzitter, ik zou toch willen zeggen dat als het ging over die afsplitsers. Toen is dat non-discriminatoir gedaan.

[1:24:34] We moeten non-discriminatoir regels maken.

[1:24:37] We hebben geen a b kamerleden en we hebben ook niet leden die meer recht hebben omdat ze meer of minder stemmen hebben die verschillen in de praktijk zijn er ons oordeel heeft niks te maken met een waardering voor de heer omtzigt is groot met veel waardering voor mevrouw van der plas en dat er een meneer sneller en iedereen hier

[1:24:56] en ook voor andere kamerleden. Het gaat erom dat je op een gegeven ogenblik denkt is er

[1:25:02] een uitweg mogelijk. Dan denk je dat je met zo'n werkgroep. Dat kan dat een beslechting zijn van de situatie die we nu hebben, namelijk dat het vaak ter discussie wordt gesteld. Wat de sp-fractie betreft, zien we die niet anders dan nu de flexibel mee omgaan. En na de inhoud oordelen. Want op het moment dat we een werkgroep aangaan.

[1:25:23] Dus, ongeacht hoe de waardering is voor wie dan ook over wie het dan ook gaat, denken wij niet dat het einde zal zijn van de discussie en dat is denk ik wel iets wat we ook in over ogenschouw moeten nemen. Dus de suggestie dat het hier zou gaan om de waardering van een kamerlid die is wat ons betreft hier absoluut niet aan de orde

[1:25:42] is goed dat u dat ook nog aangeeft trouwens nog een vraag. Er is ook door een aantal leden aangegeven van komt met een voorstel. Kijk ook even naar de heer grimm en de heer omtzigt of dat ook nog een idee zou zijn.

[1:25:55] We hebben dat onderwerp in ieder geval ook

[1:25:58] even op tafel gelegd. Nu dat we hier toch in alle openheid met elkaar.

[1:26:02] Wij spreken

[1:26:02] de heer omtzigt.

[1:26:05] Aan de eerste antwoord zijn de anwb kamerlid antwoord gewoon ja, maar er zijn geen aan kamerleden zijn amc kamerleden

[1:26:12] zou toch heel duidelijk zijn met de huidige ondersteuning is het echt niet te doen. Gewoon niet. Het tweede. Het heeft niet zo heel veel zin als ik samen met mijn voorstel doen. Het heeft alleen zin als er een aantal andere collega's bij zitten die gewoon zeggen wat vanuit hun kan best zijn. Dat zou het de grote partijen er andere dingen redelijk gevonden worden dan vanuit een splitsen. Dat is ook helemaal niet erg. Dat is juist daarop in de werkgroep werd met z'n allen

[1:26:37] en dat je denkt van nou dit is een redelijk midden waar je komt. Ik heb best een mijn hoofd. Ik heb best redelijke voorstellen in mijn hoofd.

[1:26:44] Maar die wil ik gewoon met een aantal mensen kunnen spreken van is dit mogelijk of is dit niet mogelijk.

[1:26:50] En ik daar hoop ik een jaar of twee uur in alle eerlijkheid.

[1:26:55] Dank dan stel ik toch voor dat we een werkgroep gaan formeren gehoord, hebbende de reacties moeten daar ook een keuze met elkaar in maken en ik zal contact opnemen met de heer bisschop om een een uitvraag ook te doen en ook om te kijken naar de belasting de is natuurlijk in het verleden heel veel werk verzet. Dus er ligt heel veel maar er zijn ook wat nieuwe discussiepunten ontstaan. De heer vreemd.

[1:27:21] Ik kijk de discussie. Hoeveel niet lang te duren want de casuïstiek is nogal simpel

[1:27:26] is verbluffend simpel.

[1:27:28] Dus dit kun je in één week of twee metingen kun je er doorheen zijn.

[1:27:34] Daar denk ik dan iets genuanceerder over. Maar het is natuurlijk ook een vraagstuk waarbij goed gekeken moeten worden van hoe loopt het nu zijnde de nadelen. De neveneffecten. Wat zijn de ideeën suggesties zou moet natuurlijk wel vanuit alle zorgvuldigheid wel naar gekeken worden. Dus even kijken naar de belastingen tijd van de kamerleden een paar weken. Dat zie ik niet zo gebeuren.

[1:27:59] Maar in principe zijn de criteria en de weging daarvan redelijk subjectief is kun je vrij snel doen. Het is geen meten is weten

[1:28:06] want of wij eenmaal dat je erbij krijgen in een tweeminutendebat te maken. Debat niet vreselijk veel langer.

[1:28:12] Dus ik denk dat allemaal vrij simpel kan en hebben tenminste snel duidelijkheid.

[1:28:17] En inderdaad, a b of c leden. Misschien zijn de regels ooit niet discriminatoir opgesteld.

[1:28:24] Mag ik eerlijk gezegd is het hele systeem wellicht letterlijk discriminerend. Wat mij betreft.

[1:28:28] De eerste. Ik zal plaatsnemen in deze werkgroep, maar ik zou wel de werkgroep leden willen meegeven als ik me af splitsen met mijn acht, honderd. Het waren er iets meer. Maar heel veel meer stemmen heb ik dan recht op minder ondersteuning. Als ik me af splitsen. Wat doet dat voor de constitutionele verhouding tussen honderdvijftig kamerleden die allemaal gelijkwaardig zijn want dan komen we er amc kamerleden. Dan is het als ik driehonderd duizend stemmen hebt gehaald, krijg ik meer geld voor ondersteuning dan een ander kamerlid wat

[1:28:56] duizend stemmen heeft gehaald en dat is volgens mij ook waar de vorige keer natuurlijk over na is gedacht. Hoe zorg je ervoor dat je inderdaad zorgt dat iedereen elk kamerlid dan hetzelfde is en dat is volgens mij de puzzel. Dus alle aantijgingen richting fracties of woordvoerders hier die niet willen meedenken of dat niet zien. Der herkenning niet zozeer in het is vooral volgens mij als je de twee stappen doordrenkt is het helemaal niet. Zo simpel was het maar zo simpel zeg ik ook tegen collega's ephraim. Dan hadden we dat waarschijnlijk al veel eerder gedaan.

[1:29:27] Mevrouw van der plas.

[1:29:29] Kijk dat zijn volgens mij dingen die je dan in een werkgroep mos bespreken. Het is nu

[1:29:34] dat is het zijn dingen die je dus in een werkgroep bespreken. Wat er één ding wat wel duidelijk is en dat is dat is mijn mening. En als fractie b b is wat we nu hebben gewoon totaal geen recht doet aan de kamerleden hebben waar we waar we het nu over hebben dat tot gewoon geen recht en daarom zou je dus die werkgroep die zou dat gewoon onze uitwerken.

[1:30:02] De kritiek oordeel nodig. Uiteindelijk over de mogelijkheden die er zijn. Er zijn suggesties gedaan laten startnotitie, zodat je er een politiek debat over kan houden. Dat hoeft niet altijd met een werkgroep. De suggestie van de werkgroep is dat daarna het er closer is en dat het afgerond is en dat er geen discussie, maar is er zit maar één lid namens de groepen. Ik geloof niet drie groepen in en de grote fracties krijgen allemaal meer leden van die werkgroep vanaf vanaf het allereerste begin heeft dat de schijn van alles tegen zich. En de andere kant is als die werkgroep met een aanbeveling komt dan is er nul garantie. Die wordt hier helemaal niet gegeven dat iedereen zich daarbij neerlegt of dat die uitkomst wordt gerespecteerd. Er wordt gewoon mee gedaan wat mensen politiek opportuun achtten. Dus het doel. Dat wordt beoogd wordt niet bereikt, terwijl er wel allerlei weeffouten in inzetten om een werkgroep te maken en ik bedoel iedereen weet. Er zijn een aantal leden die heel graag al die werkgroepen bemannen receptie.

[1:30:56] Graus gelost

[1:30:58] van het. Daarom zeggen wij werk nou op de inhoud flexibel met situatie die we hebben

[1:31:05] die is misschien geeft misschien geen zekerheid, maar er zit er ook geen deuren dicht en volgens mij kunnen wij dat allemaal met honderdvijftig volwassenen aan want het is het woord geen klooster als er niet een stap wordt gezet die misschien heel moeilijk te zetten is want anders hadden we al gezet. Dat weet ik gewoon zeker omdat iedereen het ook gewoon leden gunt.

[1:31:28] Er zit dus dus nou ja goed ik denk dat op een mooi dat je werkgroep krijgt zo zeker zoals die nu is voorgesteld met de met samenstelling zoals die er is dat dat zou nog best wel eens tot dichtere deuren komen te zitten dan de flexibel uit die we nu kunnen betrachten omdat die niet omdat een beetje mee proberen te bewegen op de

[1:31:47] ik denk dat we ook wat vrij moeten laten aan de heer bisschop om een representatieve werkgroep zichtbaar te formeren. We hebben als suggestie ook de verdeelsleutel meegegeven omdat we wel zeggen. Ja. Vorige keer daar ook over nagedacht. Uiteindelijk deel ik het wel. Uiteindelijk is het een politiek besluit en moet erover gestemd worden en wil niet zeggen dat de uitkomst van die werkgroep dat dat leidt uiteindelijk tot de aanbevelingen die er gesteld worden. Dat dat deel ik helemaal maar ik merk ook dat de discussie elke keer weer terugkomt op allerlei verschillende momenten

[1:32:20] en dan uitkomst kan ook zijn, zeg ik maar van van die werkgroep van ja, we komen er niet uit. Zou ook nog kunnen. En dat is ook dan ook een vaststelling als de werkgroep er niet uitkomt dan is het ook wat het wat is maar ik merk gehoord hebbende alle reacties dat er een kleine voorkeur is voor een voor een werkgroep en ik zal contact opnemen met de heer bisschop. Om dat te gaan doen gehoord, hebbende alle reacties.

[1:32:46] Mag ik nog wel de vraag stellen of het mogelijk is om het twee afsplitsers deel te nemen. Het blijft een minderheid en dat is niet zo erg maar ik vind het wel fijn.

[1:32:54] Niet alleen,

[1:32:55] Dat het niet zo'n niet alleen tegen.

[1:32:59] De rest.

[1:33:00] Werkgroepen tot nu toe. Volgens mij vrij voor alle twintig.

[1:33:03] Ja maar dat is niet het voorstel.

[1:33:05] Om

[1:33:07] doen. Dit is zoals wij u adviseren aan de heer bisschop, maar we willen het laat aan de heer bisschop om met enige flexibiliteit. Er wil naar te kijken. Maar dat wil ik wel echt overhouden of overlaten aan de heer bisschop. Dit is wel ik respect voor de heer heeft zelf aangegeven dat hij dit wilde oppakken zonder enige verwachtingen te willen wekken.

[1:33:31] Waarom is er dan wel in de startnotitie uitgegaan van die samenstelling. Er wordt dat dan nu losgelaten.

[1:33:35] Ik wordt niet losgelaten. Maar dat is niet is. Dit is waar reageren.

[1:33:39] Dat voorstel heeft gedaan en dan zie ik geen enkele mogelijkheid om uit de flexibele situatie die we nu hebben gecreëerd komen de afgelopen tijd en ik snap best dat dat voor de heer omtzigt een hard gelag kan zijn op sommige momenten dat dat we zoeken denk ik allemaal mee naar een goede manier met de balans erin. Maar dit was wel het voorstel is niet meer het voorstel de samenstelling zoals de samenstelling was. Er komt een werkgroep bisschop en die gaat het wel met met deze

[1:34:09] verdeelsleutel die de stad heeft geadviseerd. Dus dat is wel de verdeelsleutel. Maar ik wil wel de heer bisschop enige flexibiliteit geven gehoord, hebbende alle reacties om daar met wijsheid in te doen. Maar als u zegt van wij willen nu besluiten om ons te houden aan die verdeelsleutel. Ik vind het heel terecht dat u dat tot opwerpt. Dan geven we dat de heer bisschop mee. Dus ik wil alle van alle leden nog even horen of zij zich in kunnen vinden dat dit een verdeelsleutel is, maar dat als de heer bisschop al doende werkende er achtergrond van 't ik heb toch behoefte aan enige flexibiliteit om hem in ieder geval die ruimte te geven. Dat is even het voorstel. Zoals ik zou willen doen,

[1:34:45] kan iedereen zich daarin vinden.

[1:34:47] Ik zal het wel heel fijn vinden om te besluiten dat er twee als splitsen.

[1:34:50] Vreemd. Dan gaan we dat dat kan maar gehoord, hebbende de reacties. Hier zijn toch een aantal leden die eigenlijk vast willen houden aan het advies van de verdeelsleutel, zoals we die nu hebben gedaan.

[1:35:03] Los van het feit dat aantal leden niet de werkgroep willen. Ja. Dus dan concludeer ik dit dat we van start gaan met een werkgroep onder voorzitterschap van de heer bisschop, waarbij de verdeelsleutel de verdeelsleutel is. Maar als er al doende in de werkzaamheden behoefte is aan enige flexibiliteit. Ik zeg maar even om even te sparren met wat mensen eromheen om praktijkervaringen te horen als er volgens mij kunnen we die flexibiliteit om de heer bisschop best meegeven. Maar goed dat zou voorstel zijn, maar de verdeelsleutel blijft de verdeelsleutel als het gaat over de participatie in de werkgroep.

[1:35:34] Dan neem ik aan wel vanuit voorzitter dat.

[1:35:37] Ik.

[1:35:38] Gesteund omtzigt is een eigen kandidatuur voor deze werkgroep. Maar ik ga er wel vanuit dat als hij niet kan gezien. De kamer drukte dat ik hem kan vervangen. Want anders hebben helemaal geen.

[1:35:48] De computer. Maar dat is precies een van die dingen die ik de heer bisschop wil meegeven of deze de vrijheid wil laten. De heer bisschop daarover dat mee te nemen. Dat behoort tot de enige flexibiliteit. Maar de verdeelsleutel is de verdeelsleutel. Maar nogmaals, als er al doende behoefte is aan informatie daarbuiten. Dan wil ik dat overlaat aan heer bisschop en het is een moeilijke discussie. Lieve mensen. Ik bedoel is. Het is niet makkelijk je daar sluit me helemaal bij aan. Maar we moeten daar een keer

[1:36:17] gezien. Het feit dat elke keer terugkomt met elkaar over hebben. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze commissie voor de werkwijze. Ik dank een ieder voor de uitgebreide discussie en input. We gaan ons voordeel daar weer mee doen en ik sluit deze vergadering.