Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen januari - april 2023 en maatregelen versneld duidelijkheid voor ouders

[0:00:02] Goedemiddag. Allemaal. We zijn nog niet compleet. Maar het is wel tijd is. We gaan beginnen met deze technische briefing over de voortgangsrapportage herstel operatie toeslagen over de periode januari tot april van dit jaar en de maatregelen versneld duidelijkheid voor ouders. Onze gasten die de technische briefing komen verzorgen zijn meneer van breemen en mevrouw spoelman en mevrouw roeters van lennep.

[0:00:27] We hebben dit niet voor het eerst aan de aan de hand vandaag. Dus ik stel voor dat meneer van breemen en zijn collega's onder zijn regie de introductie of de inleiding doen aan de hand van een sjoerd die zij hebben voorbereid. Dat duurt ongeveer een ruim kwartier en daarna geef ik de gelegenheid en de kamerleden voor te stellen van vragen en zo kunnen we beter geïnformeerd raken over de dingen die we met ons zijn gedeeld. Zoals gezegd, verwacht ik nog een aantal leden deze momenteel ook regeling van werkzaamheden in de zaal. Dus ik vermoed dat gedurende de inleidingen nog een aantal van hen zich bij ons zullen voegen. Maar voor nu geef ik het woord aan de heer van leeuwen.

[0:01:09] Dankuwel. Voorzitter,

[0:01:12] we hebben een viertal iets voor u voorbereid ter inleiding en daarna inderdaad beantwoorden graag uw vragen.

[0:01:20] Ik zal de aftrap doen en mijn collega's nemen het stokje.

[0:01:23] Daarover.

[0:01:25] Laat ik eerst beginnen met het algemeen beeld over de hersteloperatie toelichten en als ik dat in één zin zou mogen samenvatten, dan zou ik zeggen te maken. Vorderingen met herstel operatie, maar veel ouders wachten nog te lang en dat is ook de reden waarom er aan aanvullende maatregelen is gewerkt die ook in de begeleidende brief bij de voortgangsrapportages

[0:01:45] eind vorig jaar is er een pakket met versnellingen en verbetermaatregelen aangekondigd, met name op het richt gericht op het versnellen van de integrale beoordeling, maar ook op op bezwaar en op dossiers en het invoeren van die maatregelen. Ook het effect van die maatregelen die liggen grotendeels op schema, waardoor we begin tweeduizend, vijfentwintig

[0:02:05] de beoogde zevenenvijftigduizend zaken kunnen hebben beoordeeld. Zoals u ook wel in de brief heeft kunnen lezen. Zijn er wel twee ontwikkelingen die op de randvoorwaarden die maken dat dat het op die afgegeven prognoses en met name als het gaat om bezwaar wat wat knelt.

[0:02:27] Eerste is dat we zien dat het aantal ouders of het aantal mensen wat zich aanmeldt bij de eerste operatie nog steeds onverminderd hoog blijft

[0:02:35] en in plaats van de oorspronkelijke drieënzestigduizend geschatte aanmeldingen verwachten we eind van ditjaar dat zich achtenzestig. Duizend mensen hebben gemeld. En die aanmeldingen die werken ook door in de planning die werken niet door in de in de planning voor de mensen die zich nu al hebben aangemeld. Die verwachten we nog steeds

[0:02:56] gegeven in in de afgegeven prognose en in de afgegeven planning te kunnen helpen en een integrale beoordeling kunnen doen, maar vooral de mensen die zich in de tweede helft van dit jaar nog zullen melden. Die zullen pas in tweeduizendvijfentwintig kunnen

[0:03:11] worden.

[0:03:12] Een integrale beoordeling kunnen krijgen. De eerste toets krijg zelf veel eerder. We zien in de praktijk dat uit de eerste toets dat dertig procent van de mensen die zich nu aanmeldt. Die blijkt in de eerste toetsen gedupeerd. Dat wil daarmee niet automatisch zeggen dat die overige zeventig procent niet gedupeerd is. Soms is er een gesprek een aanvullend gesprek met een oude nodig nadere dossier onderzoek en dat is ook het ingewikkelde met

[0:03:35] of het ingewikkelde. Dat is nou eenmaal het systeem. Want we hebben met de eerste toets en de en de integrale beoordeling. Dat is voor sommige van die ouders zal blijken

[0:03:45] dat zij kan het zijn dat zij alsnog gedupeerd blijken te zijn voor die

[0:03:52] situaties waarin dat heel erg knelt en schrijnend is is met de vng met de gemeente afspraken gemaakt om om urgentie te vragen zodat schrijnende gevallen eerder kunnen worden beoordeeld. Maar in beginsel worden wordt iedereen op het op volgorde van aanmelding

[0:04:09] beoordeeld.

[0:04:11] Tweede punt waarop de prognose knelt is op het gebied van bezwaar en beroep. Daar ligt een enorme werkvoorraad. Dat hebben we vorige voortgangsrapportage ook al met u gedeeld en er zijn allerlei maatregelen in gang gezet. Enerzijds om bezwaar te voorkomen, maar ook om om dat bezwaar proces te versnellen. Wat we daar zien is dat het het werven van juridisch geschoold personeel achterblijft vanwege krapte op de arbeidsmarkt

[0:04:41] en dat zal als we geen aanvullende maatregelen zouden treffen ook zichtbaar worden in in de planning. Daarom ook

[0:04:49] in de brief bij de voortgangsrapportage een collega van lenne er zo nog op ingaan, ook nog aanvullende maatregelen op het vlak van van bezwaar en beroep verder en dan rond ik af. Mijn blokje zien we dat bij schulden dat we op schema liggen negentig procent van de publieke en private. Het publieke schulden en de private betalingsachterstanden bij gedupeerde ouders zijn al opgelost en ook de uitvoering van de kinderregeling ligt op koers. Daar verwacht eigenlijk voor de zomer al negentig procent van de nu bekende kinderen te hebben beschikt en zodra we ook een rekeningnummer weten van die van die kinderen, want we willen het

[0:05:29] graag op de rekening van het kind overmaken en eventueel kan het ook op een rekeningnummer van een ouder. Maar in beginsel komt het aan het kind toe. Dus dat rekeningnummer. Daar wachten we in eerste instantie op en dat betekent dat zodra we dat rekeningnummer hebben ook het geld aan hen wordt wordt uitgekeerd. Maar goed, zoals ik in mijn inleiding al aangaf. Veel ouders wachten al wachten nog veel te lang

[0:05:51] en we kijken telkens naar mogelijkheden ook om om te versnellen en te verbeteren en boven op de al in voor het eind vorig jaar aangekondigde maatregelen hebben we om die reden ook nog een aantal aan is eigenlijk een aanvullende maatregelen pakket ontwikkeld en spoelman en tien euro. Het geven nu een

[0:06:13] nadere toelichting op.

[0:06:17] Wat wij zien is dat met naar de name de schadeafhandeling veel te langzaam gaat. Op dit moment hebben we een wachtlijst van meer dan elfhonderd mensen voor de commissie werkelijke schade die wachten voor de commissie werkelijke schade,

[0:06:31] terwijl de maar

[0:06:32] driehonderd eenentwintig mensen op dit moment zijn afgerond. Dat is dat. Dat is echt zichtbaar. Veel te laag tempo

[0:06:42] en als je dan kijkt zeg maar naar de naar de cijfers de productiecijfers van cbs. Dan zie je dat dat nu gemiddeld. Dat zijn cijfers van twee juli uit evaluatie. Twee komma negen

[0:06:56] dossier wordt afgehandeld per week

[0:07:00] op dit moment dus dat dat in dat tempo zou het veel te langzaam gaan als we daar op die manier mee door zouden gaan.

[0:07:09] Nu gaat op dit moment gaat zo'n acht procent naar de commissie werkelijke schade, omdat zij denken dat ze aanvullende schade hebben boven de i b.

[0:07:20] Wij weten niet zichtbaar of dat percentages precies door komt, want het kan natuurlijk ook zijn dat dat een gering percentages vanwege het feit dat er een lange wachtrij is, maar we hebben signalen gehoord dat de bejegening bij cbs ook een reden is waarom mensen die commissie route niet direct voor zich zien,

[0:07:40] maar dat zichtbaar. De situatie zoals we die op dit moment hebben.

[0:07:43] Daarom hebben we gekeken naar alternatieven, alternatieven en oplossingen en dat op een onorthodoxe manier. Dat was de opgave en op die manier hebben gekeken naar kunnen we er ook nog iets anders te doen.

[0:07:54] Daarvoor hebben we gesproken met heel veel partijen naar de nova gemeente schadeverzekeraars ouders bedrijven nummer vijf foundation en aan de hand daarvan hebben we met hun ideeën hebben we gekeken naar kunnen we ook een andere manier van schade afhandeling ontwikkelen.

[0:08:14] Dat daar.

[0:08:15] Wij hebben zeg maar daar een voorstel voor het idee is dat dat systeem bestaat uit een

[0:08:22] dat wij de ouders die veel meer regie te geven. De ouders te krijgen in eerste instantie de mogelijkheid om via een eigen toe een triage toe te kijken welke route het beste past bij de situatie van de gedupeerden. En dan vervolgens hebben zichtbaar. Een route met een vs om een grofmazig route en daar complementair aan de route via het cbs die preciezer is.

[0:08:50] Dan ga ik.

[0:08:51] Nog verder op in. Maar hoe die er dan uitzien

[0:08:56] dat keuze die keuzehulp is op basis van een kader wat op dit moment ontwikkeld is.

[0:09:05] Ik daar nog eens heel veel ik. Wij hebben dat niet gezien, maar wij willen dat het een onafhankelijke kader is en dat kaders bestaat uit forfaitaire bedragen

[0:09:14] en die bedragen die zijn gebaseerd op op de levensgebeurtenissen van een ouder en die passen een beetje op het systeem van de vijf leefgebieden die de gemeente hebben. Zo ziet het eruit en binnen dat kader hoeft een gedupeerden dan niet meer of veel mindere mate causaal aan te tonen dat die gebeurtenis ook veroorzaakt is

[0:09:40] door

[0:09:42] de toeslagenaffaire, zodat er vooral gekeken naar heeft die gebeurtenissen plaatsgevonden tijdens de

[0:09:48] periode dat dat die gedupeerd heid begon.

[0:09:53] Die wij daarvoor hebben.

[0:09:54] Deze hulp willen we gaan maken dat ouders ook kunnen zien. Wat heb ik in de it al aan aanvullende schade gekregen. Want ook in ip zit al aanvullende schade is vijf, honderd euro per halfjaar en ook vijfentwintig procent van het bedrag bestaat ook uit uit aanvullende schade in die keuzehulp kun je kijken welke aanvullende schade heb ik dan nog ongeveer. En welke te passen. Het beste. Uiteraard is dat niet alleen maar op een online tool. Maar natuurlijk ook begeleiding bij wordt georganiseerd, maar het geeft wel zichtbaar. Veel meer regie en de ouder en ook veel meer keuzevrijheid.

[0:10:34] Daarna hebben we dus twee routes eigenlijk de eerste is die grofmazig route op basis van dat kader.

[0:10:42] Wij stellen ons voor om een eenvoudige route te hebben we ouders veel meer zelf of met behulp van de gemeente of anderzijds hulp schades kunnen indienen met behulp van een van van een online systeem. Dat is één en de tweede route is de route die ontwikkeld is door een coalitie van partijen met daarin een aantal bedrijven en ook de nummer vijf foundation, waarbij veel meer gekeken wordt of veel meer gesproken wordt met de ouder gekeken wordt. Wat is er nou allemaal gebeurd. Wie was je voordat je gedupeerd raakten wie bij geworden en wie ben je nu en dat verhaal wordt opgetekend met behulp van vrijwilligers en aan de hand van het verhaal wordt gekeken naar welke schade is op basis van hetzelfde schade dat zij we zeg maar een nieuwe route die we aan het ontwikkelen zijn met partijen. Daar loopt nu een aanbesteding vorm.

[0:11:43] Daarnaast want voor sommige ouders zal dit een systeem zijn dat niet geschikt is omdat je misschien schade hebt die zo ingewikkeld is

[0:11:52] dat er extra berekening voor nodig is. Je kan je voorstellen als je bijvoorbeeld je bedrijf bent kwijtgeraakt of als je in de specifieke situatie hebt en je huis bent kwijtgeraakt

[0:12:04] dat je dan toch een berekening nodig hebt van die van die van die werkelijke schade en dan blijft de route via cbs blijft dan zeg maar de de aangewezen route

[0:12:18] en dat betekent natuurlijk ook wel wat voor het cbs. Want ze is die werkt nu nog in het tempo dat dat de laag is. Dat moet echt zeg maar veranderen. Daar zijn we over in gesprek met het cbs cbs gevraagde kom nou met een met een plan. Vorige week hebben zijn vijf puntenplan gepresenteerd en we zijn direct met deze week met cbs begonnen en het inrichten van werkgroepen met z'n om op basis van het plan dat ze hebben gestuurd naar ons te gaan werken aan de verbeteringen. Verder hebben we ook zichtbaar om hun organisatie op te kunnen bouwen. Een taskforce opgericht onder leiding van de sgp van het ministerie van financiën. Om te helpen bij de opbouw ondersteuning die ze nodig hebben bij de huisvesting en die ze ook zoeken bij het inhuren van de mensen die mogelijkheden zijn ook allemaal dus ook geld. Dus daar kan ook op. Sinds januari sinds de komst van de nieuwe voorzitter kan er ook enorm worden opgeschaald.

[0:13:24] Zo ziet het systeem er uit. Maar dat willen wij natuurlijk ook wel gaan testen, want naast de uitvoerings toets willen gaan kijken hoe het of het of het zo werkt als we denken dat het werk. Wij willen graag starten met een grootschalige pallets

[0:13:38] met zo'n vijfhonderd tot duizend mensen al ditjaar via gemeenten op regionaal niveau, want we willen ook regionaal gaan uitrollen

[0:13:45] en de ervaringen daar uit de pilot die willen we gaan implementeren in in het systeem wat we daarna met elkaar doorgaan.

[0:13:55] Tot zover,

[0:14:00] Ik zal een korte toelichting geven op de maatregelen bij bezwaar en dossiers. Ik zal proberen het kort te houden zo veel mogelijk tijd is voor vragen

[0:14:08] bij bezwaar zijn. Er kan heel aantal maatregelen eind vorig jaar ingezet, zoals het van onze positieve behandelen van bezwaar verzoeken mediation en een hoger tempo in de in de afhandeling van bezwaar.

[0:14:20] Desalniettemin staat er toen afgegeven prognose onder druk, zoals mijn collega's al aankondigde wegens het hogere aantal aanmeldingen,

[0:14:29] het moeilijk werven van juridisch personeel

[0:14:31] en eigenlijk hebben we op drie plekken in het financieel herstelproces zijn er mogelijkheden om een bezwaar in te dienen en we hebben geprobeerd om per

[0:14:41] stap ook een maatregel te ontwikkelen die daar de afhandeling versneld

[0:14:46] bij de eerste toets gaat dat om een snellere afhandeling van de bezwaren door junior juridische medewerkers en het kijken of bezwaren die na de termijn van de voorloper van de bezwaartermijn worden ingediend, niet ontvankelijk verklaard kunnen worden.

[0:15:02] In het idee hierachter is de mensen die een bezwaar indienen tegen de eerste toets

[0:15:07] willen eigenlijk dat er beter en in meer detail naar hun dossier wordt gekeken zou willen een integrale beoordeling naar de dat gaat uiteraard gebeuren en daar krijgen ze automatisch recht op. Dus binnen die eerste toets bezwaren eigenlijk zo snel mogelijk afhandelen, zodat de rest van de aandacht kan gaan naar de bezwaren op de integrale beoordeling en de commissie werkelijke schade.

[0:15:27] Bij de integrale beoordeling willen we de bezwaarschriften adviescommissie zo gericht mogelijk inzetten, zodat er niet op ieder type bezwaar zowel in jurist van d aan de slag gaat als een jurist van de bak. Maar dat als er dat we dat alleen doen als er echt inhoudelijke verschillen zijn van de visie van de ouder en

[0:15:47] het bezwaar die team bij d

[0:15:50] en willen we zorgen dat de schriftelijke reactie die u haten stuur naar de bezwaarschriften adviescommissie op het moment dat een bezwaar behandeld wordt zich beperkt tot het inhoudelijke geschil, waar het bezwaar ziet in plaats van een volledige verhandeling van de casus en bij de afhandeling van schade is het voorstel om als een ouder kiest voor de route bij cbs om daar de mogelijkheid voor een zienswijze

[0:16:15] in te bouwen, waardoor de ouderen kans heeft om te reageren op het voorgestelde schadebedrag

[0:16:21] die visie van de ouders ook nog kan worden meegenomen in een eventuele bijstelling van het bedrag wat bezwaren. Zo. Hopelijk zou kunnen voorkomen

[0:16:30] dan dossiers

[0:16:32] en ook bij dossiers zijn al meerdere maatregelen aangekondigd, zoals het implementeren van lak software staat hier middenin en bij dossiers is het goed om te bedenken. We zijn eigenlijk drie stappen die plaatsvinden bij het verstrekken van dossiers. Ze worden staan gesteld dan geanonimiseerd ofwel gelakt dat vaak in de volksmond heet en als laatst gecontroleerd op zijn verstrekt kunnen worden.

[0:16:54] Bij het samenstellen van de dossiers willen we ze uniformeren, dat wil zeggen er wordt een basis dossier samengesteld wat het herstel dossier is en dat is afdoende, zowel voor de integrale beoordeling als voor een bezwaarschrift gesprek, als voor een werkelijke schade gesprek en de samenstelling van dit dossier bepalen we samen met betrokken advocaten en onder andere de nova om te zorgen dat die ook voldoet aan de behoeften van advocaten gemachtigden ouders

[0:17:23] en aan lak software hebben we natuurlijk al eerder over gehad. Daar zijn we

[0:17:28] bezig met de implementatie. De aanbestedingsprocedure is afgerond. De implementatie is nog steeds verwacht voor eind q. Drie van ditjaar, waarna in q vier

[0:17:37] kun je een volgend jaar de werkvoorraad kunnen worden weggewerkt. En als laatste is het controleren. Het controleren gebeurt op dit moment in twee stappen

[0:17:47] en het voorstel is om de tweede controle stap te schrappen, waardoor er veel sneller dossiers kunnen worden vrijgegeven

[0:17:54] en concreet betekent dat op dit moment dat er vijftien, honderd dossiers eerder kunnen worden verstrekt. Maar in het gehele proces zeker zodra die lak software aan de gang is, betekent dat gewoon een grote versnelling echt wel een verdubbeling van de snelheid van het proces omdat de voornaamste bottleneck zit of zat bij die tweede controleur waar we er weinig van hebben en wat heel specialistisch werk is

[0:18:16] en tot hier een dan uw vragen.

[0:18:20] Prima. Dan ga ik even ophalen in twee keer drie. Dus ik geef eerst mevrouw kat meneer mulder, mevrouw kat, als laatst binnengekomen. Die wil nog even

[0:18:29] daar nadenken. Meneer mulder, mevrouw, mevrouw van dijk. Als eerste meneer wilde even vragen. Dan doen we gewoon een vier. Mevrouw paul.

[0:18:38] Dankuwel. Dank voor dank voor je toelichting. Ik vroeg me af bij die dossiers of u nog iets specifieker kunt uitleggen waarom dat op dit moment waarom het er maar twee komma negen per week. Ja ik

[0:18:57] ik kan ik kom ik krijg die vraag. Laat ik me gewoon eerlijk zijn van mijn de collega's die die ook een beetje volgen wat ik kan doen. Ben hier die ik krijg het gewoon niet uitgelegd. Dus ik ben benieuwd waar zit dat dan in. Vaak krijgen we ook geluiden terug van als het gaat om die dossiers dat heel veel informatie er niet zou zijn. Ik hoor steeds vaker die informatie zit wel in die systemen. En als je het allemaal als je de takjes zou openen en het zou printer. Dan zou je daar heel snel mee uit de voeten kunnen. Dus ik probeer te begrijpen. Waar zit dan dat werk in waardoor die ik noem het even oneerbiedig. De productie zo laag is en als alle maatregelen die hier worden genoemd, worden doorgevoerd. Op hoeveel dossiers per week zouden we dan

[0:19:47] mogen rekenen.

[0:19:50] Ja, voorzitter, u wilt niet door. Maar ik heb nog twee andere vraag. Mag ik dat in één keer of niet.

[0:19:55] Want ik begrijp dat meneer mulder zijn er vragen is heel kort.

[0:20:00] Er werd gerefereerd aan het plan van het cbs. Ik vroeg me af wanneer dat naar de kamer komt wanneer dat gedeeld wordt. We zouden eigenlijk morgen een briefing hebben met cbs. Maar daar waren niet genoeg mensen voor. Dus dat gaat niet door. Maar ik kan me voorstellen dat dat plan wel ook met de kamer wordt gedeeld. Lijkt me nuttig om dat voor het debat te zien en dan een praktische vraag. Er werd genoemd gerefereerd aan de vrijwilligers die

[0:20:26] mensen gaan helpen bij het schrijven van de verhalen. Wat voor type vrijwilligers moet ik dan denken.

[0:20:33] Dankjewel.

[0:20:34] Dankuwel. Paul. Ik begrijp zijn vrijwilligers

[0:20:39] dankuwel.

[0:20:40] Ik begrijp overigens dat het cbs plan twintig juni met de kamer is die of drieëntwintig juni gaan we zo checken. Mevrouw van dijk. Uw vragen.

[0:20:50] Dankjewel. Voorzitter, ik heb een paar vragen over die die vereenvoudigde schade route.

[0:20:57] Je gaat op een andere manier schade in beeld brengen. Ik ben bang dat daar mogelijk al hele andere uitkomsten uit gaan komen we dan ook weer wel of niet uit kunnen leggen aan dus waarschijnlijk niet uit kunnen staan. Maak me wel zorgen over zou ik graag iets iets meer willen horen gebruiken datzelfde kader en als die die

[0:21:15] schadevaststelling

[0:21:17] een goede manier van werken is. Waarom wordt er dan niet één op één doorgetrokken bij het cbs

[0:21:22] of onderdelen daarvan om ook gelijkheid te creëren en daarmee leefbaarheid te vergroten.

[0:21:30] Meneer als er kan. Heeft u een vraag. Zeker. Voorzitter verschillende.

[0:21:36] Ik zat kijk naar de factsheet en ik zag op tot algemeen overzicht. Ik weet niet meer precies cbs aantallen staan

[0:21:43] misschien. Dat is nog even opgehelderd wordt. Ik zoek die nog even op die factsheet.

[0:21:48] Ze werden wel het oosten oosteinde niet op.

[0:21:51] O,

[0:21:52] Ik hoop dat u ze werden wel genoemd,

[0:21:55] maar dan moet ze te houden

[0:21:58] is het idee.

[0:21:59] Ik uw vraag.

[0:22:03] Hoeveel was het ook alweer

[0:22:06] tweehonderd tachtig afgehandeld

[0:22:10] en het is wel belangrijk gegeven. Ik mis dat gewoon op het overzicht.

[0:22:15] Opvallend.

[0:22:17] Maar dat was niet mijn vraag. Mijn vraag is

[0:22:21] gaan we of gaat u nu weer op zoek naar waar we twee jaar geleden gebleven waren namelijk

[0:22:28] kijken hoe we iets kunnen vinden. Ik hoorde net forfaitaire bedragen die we koppelen aan gebeurtenissen

[0:22:34] die gedupeerden hebben ervaren en op basis daarvan eigenlijk standaardiseren

[0:22:38] van leed

[0:22:40] en ik zie wat geknikt. Dus dat gaan we nu weer doen. Twee jaar verder. Waarom zou het nu wel gaan werken.

[0:22:45] We hebben de vorige keer niet kunnen vinden. Twee jaar geleden.

[0:22:48] En hoe verhoudt zich dat dan.

[0:22:50] Tot.

[0:22:52] Kunnen we daarna weer naar cbs.

[0:22:55] Dus ik begrijp die route niet zo goed. We doen. We gaan iets tussen idee en cbs in creëren of naast vws.

[0:23:02] Ik begrijp gewoon niet zo goed hoe dat nou.

[0:23:05] Enerzijds. We hebben het al geprobeerd. Dus daar graag een toelichting op en de tweede is hoe verhoudt zich dat tot cbs. En

[0:23:12] wat lost dat nou precies op.

[0:23:17] Ik ga nog even het rijtje afmaken, mevrouw leijten.

[0:23:21] Ja voorzitter, ik

[0:23:24] ben erg verbaasd dat op het moment dat ouders aanbelanden bij de fase waarin werkelijke schade aan bod komt

[0:23:31] dat nu wordt gekozen voor forfaitaire bedragen.

[0:23:35] Volgens mij wordt hen de hele tijd gezegd in de integrale behandeling werken

[0:23:41] die komt aan het eind en dan komt u aan het eind weer forfaitaire bedragen.

[0:23:48] Dat lijkt handig in de afhandeling. Maar gaat er dan ook in de hele i b integrale behandeling niet meer gezegd worden. Nee, wij kijken niet naar werkelijke schade. Dat doen ze pas op het eind. Want daar gaat wordt dan ook niet meer gekeken naar werkelijke schade als het forfaitair wordt

[0:24:02] en hoe rijmt zich dat met elkaar

[0:24:05] om heel eerlijk te zijn. U heeft het over of althans de de mensen die hier zijn, hebben het over versnelling,

[0:24:16] want er staan dan dan stappen. Dat is het voor de vorige shit.

[0:24:21] Maar hoeveel sneller is dat nou wat zit er nog even veel stappen in

[0:24:25] hoeveel sneller is dat. Want wij kiezen mensen ervoor.

[0:24:30] Want in de integrale behandeling wordt namelijk heel vaak tegen ze gezegd

[0:24:34] wacht daar maar mee.

[0:24:36] Zoals u bij het volgende loket bent

[0:24:39] en als ze daar dan heel lang op gewacht hebben,

[0:24:44] dan moeten ze wel weten waar ze aan toe zijn. Dan is het een en twee weken een ochtend of weer drie, vier, vijf, zes, acht maanden.

[0:24:52] Dat denk ik ook relevant. En waar krijgen de mensen in het schema van de vergoeding aanvullende schade precies hun dossier.

[0:24:59] We hebben ze dat bij de start.

[0:25:01] Wij hebben ze dat al bij de afhandeling.

[0:25:03] Dat lijkt me ook goed om te weten.

[0:25:07] Als je

[0:25:08] nog een keertje terug te gaan. Dankuwel.

[0:25:12] Meneer grinwis kwam ook wat later binnen. Dus die laten we eerst eens wat antwoorden gaan ophalen. Meneer van graham, ik mag ik u de regie geven over de antwoorden.

[0:25:21] Jazeker. En heeft veel vragen gesteld die mijn collega's poelman gaan beantwoording gegeven niet heeft als eerste het woord en misschien moet ik er even helpen om

[0:25:31] te checken of we volledig zijn, maar we doen ons best.

[0:25:39] Cbs heeft vorige week op drieëntwintig juni het plan vijf puntenplan aangeboden aan de staatssecretaris en tegelijkertijd aan de kamer. Dat is nog niet zo heel lang geleden een een kabinetsreactie daarop is nog niet beschikbaar. Maar in die evaluatie die u dus ter beschikking heeft als het goed is giften aan dat zij twee punten negen casussen per week kunnen afronden en noemen zij ook de cijfers staat op die cijfers van dat ze driehonderd eenentwintig casus tot nu toe

[0:26:15] hebben afgerond. Een handelt en dat er nog duizendeen honderd zevenentwintig op dit moment in de wachtrij staan. Dus die cijfers zijn uit die evaluatie afkomstig

[0:26:26] meneer als ik kan heeft daar een verduidelijkende vragen.

[0:26:29] Zeker. Voorzitter, fijn dat u dat ook goed kunt zien. Nou ik begrijp dat hieronder staat acht procent van de van de ouders die naar b gaat naar cbs. Klopt dat.

[0:26:39] Ja. Als ik acht procent van drieëntwintig duizend negenhonderd. Dan kom ik uit op ongeveer negentienhonderd en een beetje

[0:26:47] dus ik begrijp dat niet zo goed zijn er mensen die tussentijds afzien

[0:26:52] dat die zouden dan tellen in die andere percentages.

[0:26:54] Nemen. Er zijn ook mensen die in bezwaar gaan. Dus die dan op dat moment ook nog niet

[0:27:01] logischerwijs de stap naar cbs hebben gemaakt. Dus ik denk dat we daar rekening mee houden in het presentatie.

[0:27:07] Waar staan die dan in de wachtrij voor cbs

[0:27:10] voor mij. Maar dat kan toch geen acht procent zijn. Dus dus waar is die acht procent van waar slaat die acht procent van.

[0:27:18] Acht procent van de mensen die hebben afgerond gaat nog dit moment door heeft geeft aan zichtbaar aanvullende schade te hebben en meldt zich bij het cbs. Dat is

[0:27:29] meneer als ik kan laten mevrouw even uitspreken alsjeblieft.

[0:27:32] Maar dat is maar er zijn ook mensen die een integrale beoordeling hebben gehad

[0:27:37] en na de integrale beoordeling in bezwaar gaan

[0:27:40] en dat zijn natuurlijk ook nog een substantieel aantal mensen en die staan dus niet in de wachtrij voor het cbs. Dus ik denk dat die zichtbaar in de cijfers daarin

[0:27:49] niet worden meegerekend. Ik denk dat dat de oorzaak is. Maar dat zouden we even precies moeten nakijken.

[0:27:54] Misschien fijn als u in een tabel voor of andere overzichtelijke manier. Ik denk.

[0:28:00] Daar wel mee kunnen helpen en ik wilde nog één ding aan toevoegen. Het getal. Wat nu als er kan noemt. Dat is inclusief het aantal ouders wat in de i b niet gedupeerd is of is heeft afgezien van het proces en daarom is denk ik te verhouden. Meneer, als er kan rekenen met drieëntwintigduizend. Maar in de praktijk komt uit een ander getal. Ik heb het nu even niet paraat van het aantal gedupeerden en dan klopt die acht procent wel.

[0:28:26] Mevrouw spoelman. Als u de microfoon weer az kan

[0:28:28] die vent

[0:28:30] dan was er was er vraag over de vrijwilligers die worden ingezet door en door de route, waarbij het verhaal wordt opgetekend door door een vrijwilliger en vervolgens wordt gekeken welke schadebedragen worden daarbij

[0:28:47] de vrijwilligers die worden is het plannen. Want dat moet nog helemaal worden uitgewerkt met plan is zichtbaar die dat nu op tafel ligt, is door de coalitie zoals ze zich noemen. Dat zijn een aantal bedrijven en de nummer vijf foundation

[0:29:02] die de vrijwilligers die worden geworven en gematcht met gedupeerden die dat die daar dat graag willen

[0:29:09] en er wordt aan de hand van een bepaalde methode wordt het verhaal opgetekend en die vrijwilligers die worden ook getraind door die coalitie.

[0:29:18] Dat is het idee.

[0:29:23] Ik weet dat ze zichtbaar. Heel veel mensen hebben benadert daarvoor bijvoorbeeld schrijvers bij uitgeverijen, maar ook grote bedrijven die hebben toegezegd deel te nemen

[0:29:35] dan de nieuwe schade route. Het idee is van deze schade route. Dat je direct naar de i b daar

[0:29:45] mee aan de gang kan. Dus dat er niet meer daar nieuwe wachtrij ontstaat. Dat gaan we ook echt wel pilot. Lukt dat ook.

[0:29:51] Dat geldt natuurlijk voor de mensen die nu nog door de eib moeten. Maar er zijn natuurlijk al heel veel mensen ook al door de eib die misschien alsnog een aanvullende schade willen

[0:30:03] route in willen.

[0:30:07] Waarom zou dat dan een andere uitkomst geven als je dat op deze manier doet en waarom niet hetzelfde kader als bij cbs

[0:30:16] nabije cbs wordt gekeken. Dus dat kader wat cbs heeft gemaakt. Dat hebben ze ook op een onafhankelijke manier gedaan

[0:30:22] als onafhankelijke commissie. Dat kader is gebaseerd op het civiel recht en dat is gaat uit van heel veel precisie een heel veel rekenwerk en dat is soms zichtbaar voor mensen heel belangrijk dat als je een grote schades hebt dat dan wordt gekeken naar hoe precies die schade het uitziet. Maar voor heel veel mensen lijkt het zo te zijn dat je de schade bijvoorbeeld de stress die je hebt of een scheiding die heeft plaatsgevonden of het verlies van een woning

[0:30:52] of studie vertraging. Daar kun je gewoon bedragen aan koppelen. Wij noemen dat zichtbaar forfaitaire bedragen. Dat is anders zichtbaar dan een

[0:31:02] een groot bedrag. Maar wij koppelen is het idee in de schaduw kader dat aan de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in het leven van iemand en daar worden dan

[0:31:14] die. En dus kun je ze ook heel goed zelf inschatten zichtbaar. Wat de hoogte van je schade is

[0:31:21] dat dat als je het idee dat kan daardoor ook veel sneller omdat mensen niet meer aan te tonen dat die schade is veroorzaakt

[0:31:29] door het feit dat iemand gedupeerd is geraakt. Dus wij die dat noemen wij maar verlaging van de aantonen van causaliteit. Dus we kijken vooral naar heeft die schade plaatsgevonden in die periode of is is die gebeurtenis heeft plaatsgevonden in die periode. Dan wordt daar een bedrag bij

[0:31:50] waarom we dat niet in bij cbs ook datzelfde kader hanteren willen

[0:31:55] is omdat we

[0:31:56] mensen de mogelijkheid willen geven om dat ook op een andere manier te doen. Dus dat zichtbaar. Een onafhankelijke commissie ook echt gaat kijken naar welke schade heeft iemand echt gehad die mogelijkheid willen we graag open houden voor mensen die dat nodig vinden die nodig vinden dat bij hun casus een commissie kijkt en berekent hoe die schade er precies uitziet. Je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat een bedrijfssluiting dat je dat niet in een forfaitair kader zou kunnen vatten en daarom is het zo belangrijk dat het een complementair systeem is waarbij iemand zichtbaar en

[0:32:28] die kan kiezen voor deze route

[0:32:32] met behulp van dat verhaal of meer zelfstandig of met bijvoorbeeld met de gemeente

[0:32:36] de of zichtbaar naar toch naar cbs kan voor hun plezier precieze route.

[0:32:42] Mevrouw leijten. Even een verhelderende vraag.

[0:32:45] Als het gaat over de wat naar een grofmazig. Zoals u het zelf of eenvoudig grofmazig

[0:32:54] over cbs grofmazig noemt u het zelf ook

[0:32:57] die causaliteit is dat dan anders bij de grofmazig en bij de precieze. Dus dat je bij de precieze moet bewijzen dat dat samenhangt die schade en dat bij de grofmazig omdat het forfaitair is wordt toegekend of city causaliteit bij allebei

[0:33:12] aan de vriendelijke kant laat me zeggen.

[0:33:15] Mevrouw sprongen,

[0:33:17] er moet nog verder worden uitgewerkt, want het kader is ook gewoon nog niet af. En ook het kader van cbs is natuurlijk in beweging cbs is een onafhankelijke commissie die over eigen kader gaat. Maar nu al werkt het cbs al

[0:33:30] met een aantal schadeposten de waarbij zeg maar causaliteit voor slot gelaten. Wat wij wel willen is dat die die twee schade is natuurlijk niet heel erg gaan afwijken van elkaar. Dus dat is een vereiste dat die schade dus precies op elkaar gaan passen. En wat dat betekent voor causaliteit. Daar kan ik nu niks over zeggen. Maar voor want dat want het is er gewoon nog niet maar je kan je voorstellen dat bijvoorbeeld bij een bedrijfssluiting wel ook gekeken wordt waar die schade of het aan dat je die schade aannemelijk maakt een kijkt ook of er een relatie is met met de toeslagen

[0:34:04] schandaal

[0:34:06] mevrouw leijten, verhelderend,

[0:34:08] Ik begrijp goed wat er gezegd wordt. Maar wij kennen denk ik allemaal de

[0:34:14] pallets vwo waarbij de causaliteit wordt ontkend.

[0:34:19] Immers een scheiding had ook kunnen gebeuren zonder dat toeslagen eraan was gebeurd of die studievertraging had ook kunnen ontstaan zonder. Nou als in de ene traject die causaliteit wordt toegekend en in de andere niet,

[0:34:34] dan is dat een een verschil als je vooraf moet weten.

[0:34:41] En als dat nog niet kenbaar is dan waar kiezen mensen dan tussen.

[0:34:46] Daarom hebben we ook die toe want wij vinden het heel belangrijk dat mensen gewoon heel veel inzicht krijgen in welke route het beste passen en en een van de belangrijkste voorwaarden die wij stellen aan het aan het kader. Aan beide kaders is dat ze weliswaar complementair zijn, maar dat er geen onwenselijke verschillen ontstaan en verschil moet zichtbaar

[0:35:05] in het in in het belang van de gedupeerden zijn

[0:35:09] en zo moet die schaduw kaders worden ontwikkeld. Maar ze zijn er nog niet maar dat is wel zichtbaar. De voorwaarden die bij de aanstellen.

[0:35:16] De laatste een aantal andere voorwaarden. Maar dat dat schadelijk hadden, moeten we moet nog gevalideerd worden en moet nog getoetst worden aan de wet bijvoorbeeld ook

[0:35:25] meneer als ik heeft ook nog wel een vraag.

[0:35:28] Ja voorzitter, probeer een beetje te begrijpen. Dit plan werkt of de verhelderende vraag is op welke groep wordt er nu gemikt als het gaat om.

[0:35:37] Daarom.

[0:35:37] Het afhandelen van welk probleem. Dus dus daar een groep te wachten bij cbs die elfhonderd vijftig ongeveer

[0:35:45] gaat dit ook gelden voor die groep bij cbs. Hoeveel daarvan is er nog een andere groep

[0:35:49] die die dan aan het wachten is op nadere beoordeling hoe voor wie is dit precies bedoelt.

[0:35:57] Wij willen graag voor de groep. Mensen die nu aan het wachten zijn en al heel lang aan het wachten zijn, willen wij eigenlijk op voor het cbs willen wij graag ook die pilot openstellen, zodat mensen ook voor kunnen kiezen om snel zichtbaar aan die pilot mee te doen die we regionaal willen gaan uitgezonderd dichtbij huis van mensen of misschien wel thuis bij mensen. Daar zijn we naar aan het kijken. Dat is een en tweede is dat we die nieuwe route die we gaan ontwikkelen. Willen we eigenlijk gewoon aansluitend op op de i b op de integrale beoordeling organiseren zo dicht mogelijk erop, zodat mensen daar als ze dat willen want dat laten we mensen natuurlijk ook al vrij in. Misschien moeten ze ook wel nog even iets anders of maar daar hebben mensen kunnen dat voor kiezen om dan ook daar direct niet snap dat is wel het de bedoeling. Maar nogmaals, we moeten dat ook echt gaan pallets en we zijn nu nog bezig met een aanbestedingsprocedure om dit helemaal verder uit te gaan werken.

[0:36:51] Als ik het goed begrijp, dan

[0:36:55] kunnen mensen daarna nog naar cbs.

[0:36:59] Als er één van die andere routes hebben gevolgd.

[0:37:04] Het idee is inderdaad dat als mensen want in deze deze route met die met met dat met dat nieuwe schade kader

[0:37:12] dat wordt afgesloten met een vaststellingsovereenkomst,

[0:37:16] maar wij denken dat

[0:37:19] als iemand nog niet zo'n vaststellingsovereenkomst heeft getekend dan door kan gaan naar vs naar de cbs

[0:37:29] die mogelijkheid willen wij graag inbouw.

[0:37:33] En nog een laatste vraag. Voorzitter, ook op dit punt

[0:37:36] alles valt of staat met die bewijslast daarvan zegt u. Die gaan we iets anders behandelen dan bij cbs.

[0:37:42] Wat volgens collega's leijten kan leiden tot rechtsongelijkheid of niet ongelijke behandeling.

[0:37:47] Zoals nu bij het cbs tot is denk ik wel de nuancering daarbij nodig,

[0:37:52] Maar dan dan is dat exact hetzelfde maar maar dan is het dan is het toch twee jaar geleden toen we dit met elkaar bespraken toe valt alles valt of staat met welk bedrag gaan hier waaraan

[0:38:03] dat is eigenlijk wat heel veel ouders vragen dus hoe druk ik mij leed uit in geld in een forfaitair bedrag hoe gaan we dat doen en is dat bekend.

[0:38:14] Wat wij hebben gezegd is dat we de validatie van het kader systeem met zoveel mogelijk mensen willen gaan doen. Dat is een opgave

[0:38:23] en wij wij gaan zelf niet over de hoogte van de bedragen en ook niet van hoe dat schade kader uitzien, maar wij stellen wel voorwaarden aan hoe de wijze van validatie

[0:38:33] en wij denken bij willen dus ook heel graag dat het bijvoorbeeld met hun met de orde van advocaten en dat is gebeurd, al wordt ontwikkeld met ouders wordt ontwikkeld met de raad voor de rechtspraak wordt ontwikkeld met schadeverzekeraars zijn hier ook bij betrokken geweest. Dus zijn heel bont en breed netwerk van mensen die betrokken zijn bij de de afwikkeling van deze waarvan men mee bezig zijn met de ontwikkeling van dit schade kader,

[0:39:04] maar ook hierover. Hiervoor is ook die pilot van belang, want die moet natuurlijk wel dingen gaan gaan pilot te en ook hier is het zo dat het nog niet in kannen en kruiken is want we zijn nog zit nog midden in de aanbestedingsprocedure, maar dit zichtbaar. Er zijn de ideeën.

[0:39:21] Ik stel voor dat u even verder gaan we meneer als als ik kan anders.

[0:39:25] Ja maar dat zijn er drie geweest.

[0:39:28] Ik begrijp die vraag

[0:39:30] dat dat snap ik. Maar er is heel veel te begrijpen. Dus hou me even vast wat er nog niet begrijpt. Dan geef ik mevrouw spoelman de gelegenheid om even de andere vragen te beantwoorden en zo meteen mevrouw roeters van lennep. En dan kan daarna eventueel nog ruimte voor aanvullende mevrouw sprong.

[0:39:48] Één van de punten was een stelling was niet zozeer een vraag. Maar de stelling dat ze dat al een keertje eerder had geprobeerd met

[0:39:56] op zoek te gaan naar bedragen. Ik kan dat niet helemaal plaatsen. Maar volgens mij was, is het altijd zo geweest dat de commissie werkelijke schade of we de werkelijke schade ging nu de integrale beoordeling doet in die integrale beoordeling waar in integrale beoordeling wordt gekeken naar over welke jaren in welke jaren heeft die schade plaatsgevonden. Wat heeft iemand zichtbaar aan werkelijke schade gehad? Wat is de teruggevorderd en daar basis van een berekening gemaakt om gekeken naar juridische kosten en ook naar de rente die iemand heeft betaald bijvoorbeeld en dat is voor mensen heel erg ingewikkeld om dat zelf daar in beeld van te krijgen. Maar dat wordt in de integrale beoordeling gedaan maar daar zit ook een bedrag werkelijke schade. In

[0:40:38] vijfentwintig procent van het bedrag

[0:40:42] is, wordt daarbij als een werkelijke schade ook en ook een bedrag van vijfhonderd euro per halfjaar.

[0:40:52] Dus dat zit al in de integrale beoordeling. Dat wordt tegengegaan.

[0:41:00] Ik denk dat ik het dat ik het al antwoord heb gekregen gegeven op de vraag van waarom forfaitaire bedragen

[0:41:07] die design dus echt heel erg gekoppeld aan de gebeurtenissen van iemand als iemand gescheiden is, staat er een forfaitair bedrag voor

[0:41:18] en dan de versnelling veel sneller. Wij hopen natuurlijk zichtbaar dat met invoering hiervan mensen direct naar de ibc door kunnen

[0:41:26] dan is natuurlijk ook afhankelijk van mensen hoe snel dat verder gaat. Maar het systeem zou zo moeten werken dat mensen dan ook direct door kunnen geholpen kunnen worden

[0:41:36] en uitbetaald kunnen worden als ze dat zouden willen, maar ook dat zichtbaar is wat we graag willen. Maar dat weten we niet omdat we dat ook echt nog moeten pallets en ook dat in de praktijk moeten gaan uitproberen.

[0:41:55] Mevrouw had een vraag over dit deel.

[0:41:59] Ja voorzitter, ik heb ik heb een vraag want de vergoeding van aanvullende schade. De keuzemogelijkheid voor de ouders en dat is aansluitend zo dicht mogelijk bij die integrale beoordeling. Dus als het integrale beoordeling is afgerond. Dan hebben ouders de keuzemogelijkheid tussen vergoeding van die aanvullende schade via de regie een keuzemogelijkheid en cbs waar de groep van die wacht op cbs is elf, zevenentwintig ouders. Dus dat traject zou dat nuttig zijn voor elf, zevenentwintig ouders. Hoeveel mensen wachten dan bij de integrale beoordeling.

[0:42:33] Volgens mij een grotere groep.

[0:42:34] Dus de oplossing die nu voor ons ligt voor die vergoeding van aanvullende schade. Dat is maar dat is een oplossing voor een hele kleine groep waar de oplossing gezocht moet worden voor de groep van die wachten op integrale beoordeling. En zou dan niet het misschien tot een heie politieke vraag. De nova aanbeveling natuurlijk veel beter van toepassing zijn.

[0:42:52] Maar klopt dat dan dat het om elf, zesentwintig gaat voor cbs dat die groep dan zou kunnen kiezen voor die nieuwe route. En dat en hoeveel zijn de mensen voor die wachten op een idee.

[0:43:05] Dit is de wachtrij op dit moment voor cbs deze mensen die willen we al in de pallets aanbieden om mee te kunnen doen. Maar zo gauw maar het systeem gesteld kunnen ze natuurlijk ook kiezen om op deze manier te doen verder te gaan of ze kunnen de route via cbs verder door.

[0:43:25] Wij weten niet hoeveel mensen die alle hebben afgerond alsnog voor schade in aanmerking zouden willen komen. Dat weten we niet. We weten deze groep die kennen we met een andere mensen hebben nog geen beroep gedaan op het cbs en nog geen aanvullende schade niet kenbaar gemaakt zich zo veel groter kunnen zijn, want deze groep dat de groep mensen die al heeft afgerond.

[0:43:44] Het is inderdaad zo dat ook nog een grote groep mensen staat te wachten op de i b

[0:43:49] daarvan zeggen we

[0:43:52] deze mensen die in het traject verbeteren en versnellen moet zichtbaar. Die die integrale beoordeling ook sneller gaan eerder aan de beurt was die integrale beoordeling hebben afgerond, dan is het de bedoeling dat ze direct door kunnen naar

[0:44:09] de werkelijke schade

[0:44:11] dus ook voor die groep gaat het dan gelden, kunnen zij ook als aanvullende schade hebben boven het bedrag wat al in is opgenomen, kunnen zij ook doorgaan in deze route is voor iedereen open die door de eib is.

[0:44:29] Dit roept toch nog een vraag bij mevrouw van dijk.

[0:44:32] Goed dat we daar volgens mij een debat ook regelmatig nagevraagd hebben. Kijk je hebt dadelijk de mogelijkheid om meer te standaardiseren, zou dat dan niet veel meer die b getrokken kunnen worden, zodat we daar kunnen versnellen en cbs inderdaad van de werkelijke schade op orde is eigenlijk iets waar we heel veel over gehad hebben en debatten.

[0:44:51] Dat.

[0:44:51] Ik blijf me iedere keer heb ik ga je zeker als het kan dus we kunnen verder standaardiseren. Laten we die integrale beoordeling aan versnellen.

[0:45:01] Ik zou deze vraag graag beantwoord willen zien in het politieke debat. Ik vind dat zichtbaar is te ver gaan voor de ambtelijke beantwoording.

[0:45:11] Heel goed.

[0:45:13] Dan nog een verhelderende feitelijke

[0:45:15] vraag van salima. Maar er wordt gezegd van we gaan aanbesteden. Maar wat besteed je aan als er zoveel eigenlijk we niet weten en openlijk. Daar is ook mijn volgende denk je besteed kamer.

[0:45:29] Ik wist dat ook niet. Maar er bestaat ook zoiets. Dat is echt iets heel bijzonders om mee te maken. Maar dat bestaat zoiets als een sociale aanbesteding

[0:45:39] en in zo'n sociale aanbesteding ontwikkel je met elkaar

[0:45:43] werkende weg. Hoe het eruit gaat zien.

[0:45:47] Dus daar daar zijn we nu mee gestart. Die is vorige week zeg maar opengesteld en daar kan dus we kunnen ze ook meerdere partijen aan meedoen en samenwerken. Om dit te gaan bouwen.

[0:45:59] Als ik nog.

[0:46:00] Dank. Voorzitter. Nou nou was ook nog het idee om naar aanleiding van de dossiers die afgehandeld zijn door cbs op basis van die informatie.

[0:46:11] Dat zijn er nu twee, honderd twintig

[0:46:14] op basis daarvan eigenlijk die datgene wat waarvan mevrouw spoelman zegt dat gaan we met vier partijen ontwikkelen aan de hand te doen van cbs. Immers, tweehonderd twintig dossiers van mensen die tot dezelfde groep behoren.

[0:46:28] Je kunt ook op basis daarvan kunnen ook stuk standaardiseren is dat nog overwogen

[0:46:33] om de forfaitaire schade op basis van cbs uitspraak te standaardiseren.

[0:46:40] Ja.

[0:46:42] Het cbs heeft een eigen kader ontwikkeld dat op basis van civiel recht

[0:46:48] en u bedoelt van waarom gaan we niet die dat

[0:46:51] kader van cbs standaardiseren.

[0:46:54] Het idee was dat dat zodra er vijftig eerste en daarna tachtig uitspraken zijn gedaan of of schades zijn vastgesteld door cbs. Dan kom je op basis daarvan een beetje het idee krijgen voor gedupeerden. Wat staat mij te wachten.

[0:47:09] Dat was ie d.

[0:47:10] Wij de schade kader is ook zichtbaar gekeken naar de afgehandelde zaken bij cbs. En daar wordt zichtbaar in samenspraak met cbs ook doorontwikkeld. Nogmaals het schadelijk is dat nu waarschijnlijk is er nog niet.

[0:47:24] Dan moet nu zichtbaar gemaakt in gevalideerd en zeg maar afgerekend worden met

[0:47:30] dan meneer. Als ik kan even rustig gaan. Mevrouw spoelman uitlaten praten en dan geef ik u te worden.

[0:47:37] Zie ik begrijp het idee dat je dat schade kader wilt gaan ontwikkelen met mijn vraag is

[0:47:42] toen we drie jaar geleden begonnen was het idee.

[0:47:46] We gaan kijken als er een aantal uitspraken zijn geweest van cbs te kunnen we op basis daarvan een beetje bij benadering richting gedupeerde aangeven

[0:47:54] wat wat is dat zeven jaar streng. Wat is nou de werkelijke schade. Je kunt toch mijn voor mijn mijn vraag is kun je nou op basis van die tweehonderd twintig afgehandeld dossiers,

[0:48:03] ook al is het civiel recht, want ik zou dat ik vind dat het civiel recht als dat dan de de reden is om dat niet te doen dan verwondert mij althans kunnen als weer naar het cbs. Dus

[0:48:14] waarom niet. Op basis van cbs uitspraken kijken of je die forfaitaire bedragen

[0:48:19] kunt samenstellen

[0:48:20] en voor een deel van ouders kan een uitkomst zijn. Meneer.

[0:48:23] Inbreng,

[0:48:25] Er is ook geleerd en ook gekeken. Het cbs heeft twee schade kaders gepubliceerd. Vorig jaar voor materiële en immateriële schade. Wat je daarin ook ziet is dat ze dat kader heel fijnmazig hebben gebouwd. Dus met bewijs spreken blokjes van vijf, honderd euro per deels schade binnen een gebied tussen heel precies

[0:48:43] en dat is ook de kracht denk ik want het biedt de mogelijkheid om op een hele precieze manier

[0:48:49] een schadebedrag toe te kennen aan wat iemand is overkomen

[0:48:53] en ook nadat schade kader is is wel degelijk ook en dan wordt ook gekeken bij de ontwikkeling van een iets grofmazig arcade. Dus het is niet zo

[0:49:01] dat we dan zeg ik toch maar even huiselijk zeggen dankuwel commissie werkelijke schade. We gaan nu iets heel anders doen.

[0:49:09] Maar de aanpak is wel net iets anders want we gaan iets. We gaan grofmazig kijken naar

[0:49:16] levensgebeurtenissen. En hoe sta je er op die vijf leefgebieden voor de aanpakken zijn niet helemaal vergelijkbaar. Tegelijkertijd wordt er wel degelijk lering getrokken uit

[0:49:25] dat wat de praktijk die cbs heeft ontwikkeld met die gevallen alleen het is een

[0:49:31] een grofmazig er aanpak waarbij je dus niet zegt nou voor ieder facet binnen bepaalde vorm van persoonlijk leed tellen we in stapjes van vijf, honderd euro. Maar daar daar komt een bijvoorbeeld een bepaald gemiddeld bedrag aan en dat is waar hoe die kaders zich tot elkaar verhouden. Dus het is ook niet zo dat ze.

[0:49:51] Wezenlijk verschillen. Dat weten we eigenlijk helemaal nog niet want wij hebben die kaders nog niet gezien. Het nieuwe kader en we hebben we alleen maar voorwaarden daar ook aangesteld van waar die waar waar dat moet voldoen. Dat is denk ik vooral het belangrijkste

[0:50:05] en de voorwaarde is dat de kaders echt dat het ene kader niet moet leiden tot een

[0:50:11] andere uitkomst voor dezelfde geval als het andere kamer maar denken wij dat voor dat niet alle mensen dezelfde behoeften hebben en niet dezelfde soort schades hebben en omdat die behoefte anders kan zijn je dus ook een ander manier van berekening misschien nodig zou hebben. Dat is wat we aan het ontwikkelen zijn. Maar die schaduw kaders moeten natuurlijk wel goed op elkaar passen. Dat is een belangrijke voorwaarden die we daaraan stellen. Uiteraard.

[0:50:35] En dan

[0:50:36] leren we natuurlijk ook van eerdere casussen

[0:50:42] mevrouw roeters van lennep heeft ook nog een aantal vragen te beantwoorden. Dus laten kader

[0:50:46] verlegenheid daarvoor. Ik heb er

[0:50:48] de anderhalf geteld. Er was een vraag die over de dossiers ging dat ging natuurlijk over de cbs is. Maar laat ik ook even voor de een herstel dossiers die vraag beantwoorden. Op dit moment zijn dat er vijf.

[0:51:01] De zestig per week worden opgeleverd.

[0:51:03] Met de introductie van de laffe lakse en implementatie van een lak. Zo ver kan dat stijgen naar driehonderd dossiers per week en het schrappen uiteindelijk van de vdc controleur is de ambitie, maar dit is ook nog niet beproefde en in de praktijk dat dat er wel zes, honderd per week kunnen worden. En dan

[0:51:21] in

[0:51:23] vervolg hierop misschien meteen de vraag van mevrouw leijten vroeg waar in dit proces van aanvullende schade krijgt een ouder dan een dossier. Wat nu zo is is dat dossiers van ouders die een verzoek doen bij rondom bezwaar of een verzoek bij de cbs dat die prioriteit krijgen dat die dossiers

[0:51:41] voor een gesprek of voor een hoorzitting worden opgeleverd. Wat we als eerst willen doen is zorgen dat dat eerder in het proces gebeurt. Dus dat een ouder meer tijd heeft om zich voor te bereiden met z'n dossier. En wat we daarna willen doen is zorgen dat ouders direct bij de afronding van de i b. Als ze daarom verzoeken ook al hun dossier hersteld dossier kunnen krijgen.

[0:52:02] Dus de intentie zou zijn dat eigenlijk niet in dit proces en ouder diensten dossier krijgt. Maar al bij het afronden van de i b als ze dat willen en dat is waar we naar toe werken.

[0:52:15] Ik zie mensen knikken. Dus dat vraag geen aanvullende vragen

[0:52:20] heeft iedereen zijn vragen beantwoord gehoord.

[0:52:25] Ja

[0:52:26] maar heel kleintje dan.

[0:52:29] Ja nee ik heb ik heb een hele kleine vraag want ik heb ik begrepen. Ik zo tussen neus en lippen door dat de gemeentes gaan helpen bij het invoeren van bepaalde schades. Als ik het goed heb begrepen weten. De gemeente staat, aldus we dat gaan doen want is weer een klus erbij en ik ga ervan uit dat liefde en plezier doen. Maar ik vind wel belangrijk. Dat is aan de voorkant meegenomen worden

[0:52:53] als er kan ik nog een vraag

[0:52:54] had ik dat verkeerd gezien.

[0:52:57] Nee ik had ik had nog een korte vraag.

[0:53:00] De de omdat capaciteit bij cbs twee komma negen. Dat dat is tekort. Is dit een oplossingsrichting waar nog best wel haken en ogen aan zitten. Zijn er nog alternatieven of wordt het dan gewoon achteraan aansluiten.

[0:53:17] Mevrouw spoelman zie ik antwoord willen geven.

[0:53:22] Wij hebben met gemeente

[0:53:28] vaak overleg bestuurlijk overleg ook een de gemeente hebben aangegeven

[0:53:33] dat ze hier wel bij zouden willen helpen welke vorm dan hebben we nog helemaal niet over gesproken. Tegelijkertijd heeft de coalitie.

[0:53:40] Dus die die partijen die met elkaar samenwerken. Om dit nieuwe systeem te gaan opzetten hebben ook veel contact met gemeentes en de aantal gemeentes die hebben daar ook enthousiast op gereageerd als de gemeente almere, bijvoorbeeld

[0:53:58] met betrekking tot

[0:54:00] de capaciteit cbs. Tegelijkertijd willen we natuurlijk ook zichtbaar. De het cbs graag verbeteren, zodat zij ook kunnen versnellen en daar hebben we een aantal stappen voor gezet. De nieuwe voorzitter, die in januari begonnen. Hees heeft een plan van aanpak

[0:54:22] beloofde vorige week hebben we vijf puntenplan gekregen. Wij zijn nu met het cbs dus ook echt aan het kijken.

[0:54:28] Maar hoe kunnen we nu die verbetering zo snel mogelijk doorvoeren? Al veel eerder in dat proces is er een taskforce opgericht bij de sgp die cbs helpt bij het vinden van huisvesting het inschakelen van nieuwe medewerkers. Het opschalen de internet by alles waar cbs gebruik van kan gaan maken.

[0:54:52] Dat is al in februari gebeurd, geloof ik.

[0:54:57] Meneer van breemen nog iets aanvullen.

[0:55:00] Ik wilde eigenlijk nog even daarop aanvullende. Ik besefte ik besefte dat misschien een antwoord op een vraag van mevrouw paul nog niet eens gegeven en dat is als al die maatregelen worden doorgevoerd. Waar leidt dat dan toe? In welke versnelling zien we dan dus aan de ene kant zetten we blijven inzetten op versnelling bij cbs. Want dat is ook belangrijk en ook voor die ouders en ook in de doorrekening en de schattingen die we hebben gemaakt te houden we er ook nog steeds rekening mee dat er nog steeds

[0:55:29] een flink aantal ouders gebruik zou willen blijven maken van die route en tegelijkertijd

[0:55:35] willen we die alternatieve route. Hiervoor hebben natuurlijk andere vormen van v zou routes onderzocht en ik denk met die lessen concluderen ook dat

[0:55:44] de de route die mevrouw spoelman ook heeft toegelicht dat dat die het meest ook tot versnelling kan zou kunnen gaan leiden.

[0:55:53] Ook die route die en die die is vanwege zijn opzet makkelijker op schaalbaar moet tegelijkertijd ook na de zomer verder in de praktijk worden getoetst. Maar en dat heeft hij ook in de brief kunnen lezen. De berekeningen die we daarop hebben gemaakt in dat zijn

[0:56:11] met nadruk nog berekeningen. Want die willen we nog toetsen in de praktijk. Die zouden er dan ook toe

[0:56:16] het die leider op dit moment toe dat we in de loop van tweeduizend, zevenentwintig onder de aannames die daar nu onderliggen denken ook al die schade gevallen te kunnen helpen, waarbij we er ook rekening mee houden dat zich meer mensen nu gaan melden. En misschien mevrouw spoelman gaf dat ook aan sommige mensen hebben we misschien zijn nu nog wat terughoudend. Ook in het in in de stap naar de commissie werken schade en we hopen dat die drempel hiermee ook ook lager wordt. Dus dus de capaciteit gaan daarmee fors omhoog en we hopen daarmee alle ouders op die termijn te kunnen helpen en tegelijkertijd blijft het een het beoordelen van schades of je dat nou met de grofmazig of via de cbs goed doet en een proces wat ook wat wat een bepaalde hoeveelheid behandeld tijd vergt en dan dan kom je aan dit soort voorlopige planning.

[0:57:06] Hartelijk dank. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze technische briefing.

[0:57:10] We zijn weer een beetje wijzer geworden en de leden kunnen de aanstaande donderdag middag over in debat met staatssecretaris aukje de vries dankuwel en een

[0:57:20] de dag.