Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Mid-term review Meerjarig Financieel Kader

[0:00:02] Goede middag, en welkom bij de vaste commissie voor europese zaken en op de agenda staat de technische briefing voorstel europese commissie tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader, ofwel emmer is een technische briefing aanwezig zijn. De camera leden van der lee, groenlinks, mevrouw van der graaf christenunie in ieder geval mijn jaren vvd en de rechterkant

[0:00:29] de ambtenaren. Mevrouw anita van den ende buitenlandse zaken ook delegatieleider vandaag, de heer wink, joost en ministerie van buitenlandse zaken. De heer thijs, prikkel ministerie van buitenlandse zaken. De heer steven van ministerie van financiën vindt mevrouw veerle nieuwe ministerie van financiën en dan hanneke idema van buitenlandse zaken als later ook belangrijk.

[0:00:54] Marco van een.

[0:00:55] Ministerie van economische zaken. Dus alle ministeries zijn procent welkom voorstel is dat jullie de tijd nemen om even de presentatie. Dan houden wij de vragen

[0:01:06] ook bij ons. Tenzij er een verduidelijking nodig is. En dan doen we daarna een paar rondjes

[0:01:13] vragen vanuit de kamer. Dan geef ik jullie het woord. Hoelang hebben jullie ongeveer. Ik schat u in kwartiertje.

[0:01:20] Ja. Ik denk wel even een toelichting als aftrap zit hier natuurlijk met heel veel mensen en dat is ook wel ingegeven door dat de commissie anders dan niet alleen wij maar heel veel lidstaten zouden hebben gezien. Een enorm voorstel heeft gepresenteerd, wat heel veel aspecten heeft en oekraïne was altijd heel duidelijk dat we daar allemaal natuurlijk steunen aan willen verlenen. Meer geld, maar de commissie. Ik geloof dat document meer dan tweehonderd bladzijden was er uiteindelijk mee zijn gekomen en dat hier zoveel mensen aan tafel zitten geeft aan de complexiteit en de uitgebreidheid van het voorstel winkel zal proberen jullie daarin in een kwartier zo goed mogelijk doorheen te leiden en dan hoop ik dat het iets iets duidelijker is. Maar echt voor midterm review die we eigenlijk niet hadden verwacht, is het echt gigantisch wat er op tafel ligt wink aan jou.

[0:02:16] Ja. Dank je wel een goede middag. Dank voor de uitnodiging in de gelegenheid om hier een toelichting te geven als agenda.

[0:02:24] Wil ik eerst even ingaan op de.

[0:02:25] Werking van het msk. Vervolgens zoomen we in op wat de commissie heeft voorgesteld als het gaat om de tussentijdse herziening van het k

[0:02:34] en tot slot staan we stil bij waar we staan in brussel in het proces en het krachtenveld

[0:02:42] dan eerst de werking van het nk. Als je kijkt naar de eu-begroting. Dan is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen de inkomstenkant en de uitgaven kant. De inkomstenkant is de wereld van het eigen middelen besluit. In het eigen middelen besluit is vastgelegd hoe de begroting gefinancierd wordt uit de eigen middelen en de afdrachten van de van de lidstaten.

[0:03:04] De uitgaven kant is de wereld wereld van het msk en daarin is bepaald waar de uitgaven naar toe gaan bestedingen.

[0:03:14] De eu-begroting moet altijd in balans zijn.

[0:03:20] We zijn inmiddels op de derde slide, denk ik,

[0:03:25] waarbij het zo is dat

[0:03:29] dat

[0:03:30] deze de begroting moet altijd in balans zijn en daarbij is het zo dat de uitgaven bepalend zijn. Dus de inkomsten worden altijd vastgesteld op het niveau van de uitgaven en niet andersom.

[0:03:45] Het is ook goed om nog even te noemen dat gelijktijdig met het voorstel voor een herziening van het msk heeft de europese commissie ook een voorstel gedaan voor een nieuw eigen middel van.

[0:03:55] Joe.

[0:03:56] Nieuwe extra verdeelsleutel voor de financiering van de begroting.

[0:04:01] Dat voorstel staat in de praktijk eigenlijk los van waar we het nu over hebben. De tussentijdse herziening van het advocaat heeft een heel ander proces. Een andere tijdlijn ook een andere besluitvormingsprocedure.

[0:04:11] Dus daar gaan we in deze presentaties nog niet verder op in de minister van financiën heeft daarover over het voorstel voor het eigen middelen besluit een apart bv cv naar de kamer gestuurd

[0:04:22] dan terug naar de uitgaven kant volgende site het msk of ook wel de meerjarenbegroting terug meerjarenbegroting van de europese unie.

[0:04:35] Één van de wezenlijke onderdelen van het msk is deze tabel. Het gaat nu even niet om de precieze bedragen. Het is meer ter illustratie. Maar als we het over de emmer elkaar hebben dan hebben we het vaak over en of plafonds en dit zijnde en of plafonds. Er zijn twee soorten plafonds, er zijn vastleggingen, plafonds en vastleggingen zijn zeg maar die juridische begrotingsverplichtingen die in een jaar kunnen worden aangegaan

[0:05:01] en er zijn betaling plafonds. Dat zijn die geven aan hoeveel er daadwerkelijk wordt uitgegeven zichtbaar. De kast uitgaven in een jaar

[0:05:11] het msk is opgeknipt in zeven grote uitgavencategorieën, innovatie, cohesie, landbouw, migratie, veiligheid, extern beleid en administratieve uitgaven

[0:05:23] en voor elk van deze uitgave categorieën is er per jaar een vastleggingen plafond vastgesteld. Daarnaast is er ook voor ieder jaar voor totaal aan de betalingen betalings plafond dat de oranje regel en die vastlegging en plafonds is het gele gele blok

[0:05:42] dat bij elkaar is het k

[0:05:45] dan heb je ook nog bovenop het msk een aantal speciale instrumenten die het mogelijk maken om in specifieke gevallen uitgaven te doen die afwijken van de emmer elkaar plafonds. Dat is het groene blok tot zijn die speciale instrumenten. Voorbeeld daarvan is de solide solidariteit en noodhulp reserve, het europese globaliseringsfonds. Er is de brexit, brexit aanpassing reserve, wat de bar

[0:06:13] en het flexibiliteitsinstrument en dit geheel. Deze tabel. Al deze getallen, dat forum zichtbaar het raamwerk voor de jaarlijkse onderhandelingen over de jaarbegroting. De jaarbegroting moet binnen deze plafonds vallen

[0:06:27] nog een keer op een andere manier

[0:06:31] een schematische weergaven

[0:06:34] waarbij we onderaan beginnen. Dus onderaan het gele blok is het msk

[0:06:40] de dikke blauwe streep in het midden is het elkaar plafond. De jaarbegroting moet er onder vallen. Dat is zichtbaar. De dunne blauwe streep onderaan.

[0:06:49] Er zit altijd een ruimte tussen het plafond en de jaarbegroting. Dat is de marge om geadopteerde marge voor onvoorziene uitgaven.

[0:06:58] Daarbovenop het grijze blokje komen om die speciale instrumenten

[0:07:04] en die twee bij elkaar opgeteld en met elkaar betaling plafond en de speciale instrumenten. Dat is de rode pijl en dat is de basis waarop onze afdrachten aan de eu ramen. Dus als er iets wijzigt in die rode pijl. Dan moet ook de raming voor de afdrachten worden bijgesteld

[0:07:22] na om het beeld helemaal compleet te maken, moeten we toch weer even het eigen middelen besluit erbij nemen, want ook in het eigen middelen besluit is ook een plafond opgenomen. Het eigen middelen plafond

[0:07:32] en daar waar het msk plafond bepaalt hoeveel er mag worden uitgegeven,

[0:07:37] zegt het eigen middelen plafond hoeveel de europese commissie. Beide lidstaten mag mag ophalen.

[0:07:44] Je ziet er ook dat eigen middelen plafond ligt fors hoger dan het msk plafond.

[0:07:48] Dus in de discussie nu over de tussentijdse herziening van het elkaar gaat het erom dat het mkb plafond knelt. Er ligt geen voorstel voor om bijvoorbeeld het eigen middelen plafond op te hogen

[0:08:01] die ruimte tussen het eigen middelen plafond en het plafond. Dat heet de het groen dat we moeten zien als een soort buffer

[0:08:12] waar die de commissie ook gebruikt als garantiestelling voor de leningen die de commissie aangaat voor bepaalde uw instrumenten, bijvoorbeeld het laatste leningenpakket aan oekraïne. Daarvoor leent de commissie zelf op de kapitaalmarkt

[0:08:28] en die leningen moet de commissie natuurlijk op gegeven moment aflossen. Dat doet de commissie op basis van terugbetalingen door oekraine. Maar mocht oekraïne in de toekomst. Om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om terug te betalen. Dan kan de commissie alsnog in het uiterste geval die middelen ophalen bij de lidstaten

[0:08:45] onder het eigen middelen plafond uit die het groen

[0:08:48] dus die ertoe dient ervoor dat de europese commissie zijn verplichtingen richting de markt kan blijven, kan blijven aangaan.

[0:09:01] De heer mij als een verduidelijkende vraag? Is.

[0:09:04] Wij zeker dus even voor mijn begrip. Want in het verdrag staat dus de mogen moet volledig uit eigen middelen bestaan, maar leningen op basis van die eigen middelen

[0:09:15] worden ook gezien als hij vallen daar ook onder. Dus die kunnen conform dat verdrag.

[0:09:22] De jaloezie.

[0:09:23] Die de leningen zijn eigenlijk een uitzondering inderdaad op een regel in het verdrag

[0:09:31] door naar het plaatje van het commissie voorstel naar de commissie nog even een stap terug. Het het nk is is meer dan alleen die tabel kruis ook een set van regels die zijn vastgelegd in een verordeningen unanimiteit in de raad goedkeuring van het ep nodig

[0:09:50] en een van de regels in de emmer verordeningen is dat het nk kan worden aangepast tussentijds als er onvoorziene uitgaven zijn.

[0:09:59] De commissie ziet een aantal onvoorziene uitgaven natuurlijk door een aantal ontwikkelingen afgelopen tijd, waarbij de oorlog in oekraïne het meest in het oog springt. Ik ga er nu eerst in vogelvlucht even doorheen in de volgende sites geef ik meer detail op de verschillende onderdelen,

[0:10:17] maar de commissie stelt in ieder geval dat deze uitdagingen niet onder de mri kuipers fonds kunnen worden opgevangen. Ten eerste een oekraïne faciliteiten. Dat is eigenlijk een nieuw speciaal instrument bovenop het msk om steunen en oekraïne te geven. Vijftig miljard

[0:10:33] uitdagingen op het terrein van migratie en extern beleid, ophoging van het plafond en een speciaal instrument met totaal vijftien miljard

[0:10:45] het step platform. Dat is een platform voor de ondersteuning van strategische technologieën. Dat is een platform, dat is gebaseerd op bestaande programma's, bestaande instrumenten, maar een aantal van die programma's wil de commissie op ophogen met in totaal tien miljard euro,

[0:11:00] en tot slot het laatste blokje dat er wat de commissie de technische aanpassingen noemt

[0:11:05] die ze ook samenhangen met juridische verplichtingen

[0:11:09] extra uitgaven voor de administratieve kosten van europese unie te hangen, onder andere samen met de gestegen inflatie,

[0:11:17] ophoging van het flexibiliteitsinstrument, een van die speciale instrumenten

[0:11:21] en tenslotte rentekosten voor leningen die de commissie voor het europese herstel instrument gaat

[0:11:29] na onderaan de streep drieëndertig miljard euro leningen zesenzestig miljard aan extra uitgaven.

[0:11:39] Nou, wat betekent dat dan voor als ze naar die tabel kijken met al die plafonds. Dan zien we dat de vastlegging en plafonds. Dus dat dat grote

[0:11:48] overzicht met al die dat tot gele blok met al die plafonds die gaan omhoog met met vierentwintig komma vier miljard. Maar zoals ik zei voor vergadering van onze afdrachten, moeten we kijken naar de betalingen plafonds

[0:12:00] en de speciale instrumenten in het commissievoorstel gaande betaling op plafonds omhoog met twaalf komma zes miljard.

[0:12:09] Er komt voor eenenveertig komma vijf miljard aan

[0:12:13] nieuw en en ophoging van bestaande speciale instrumenten bij dat bij elkaar is vierenvijftig miljard die relevant is voor de raming van de afdrachten.

[0:12:25] Dat wordt over de lidstaten omgeslagen via de baby sleutel voor nederland vijf komma negen procent en dan kom je uit op een geraamd effecten op de afdrachten van

[0:12:38] drie komma twee miljard totaal voor de periode twintig, vierentwintig tot twintig, zevenentwintig.

[0:12:46] Daarbij is het wel van belang om te zeggen dat we hierbij zijn uitgegaan van in de indicatieve bedragen uit het commissievoorstel, bijvoorbeeld een leger. De het giften deel in het commissievoorstel is een indicatief bedrag en ook die rente kosten zijn een indicatie. Dus daar is dat is waar we ons op hebben gebaseerd.

[0:13:06] Terug naar het commissievoorstel. De verschillende onderdelen. Het eerste blok dus inderdaad oekraïne. Dat is zo'n nieuw speciaal instrument bovenop de kaap plafonds en oekraïne faciliteiten met een oekraïne reserve van maximaal vijftig miljard

[0:13:24] bestaat uit een flexibele combinatie van leningen en giften, gebaseerd op een niet assessment van van de wereldbank.

[0:13:33] De commissie gaat uit van drieëndertig miljard euro aan leningen. Zeventien miljard euro aan giften.

[0:13:40] Nogmaals, voor die leningen

[0:13:42] gaat de commissie zelf de kapitaal markt op. Dat loopt dus niet via de afdrachten van de lidstaten

[0:13:47] en daarvoor dient die het als als garantie

[0:13:51] in die faciliteiten sprake van drie pijlers. De eerste pijler is financiële steun voor een door oekraïne op te stellen. Hervormings en investeringsagenda oekraïne plan.

[0:14:03] De tweede pijler is een investerings kan kader om private en publieke financiering te mobiliseren

[0:14:12] en een derde pijler is technische assistentie voor hervormingen gerelateerd, onder andere ook aan het één

[0:14:20] toetredings traject

[0:14:23] nou steunen aan deze faciliteiten is natuurlijk afhankelijk werkt op basis van conditionaliteit voorwaarden onder andere

[0:14:31] de basis. De mate van uitvoering door oekraine van het oekraïne plan. Daarnaast voor voorwaarden en waarborgen met betrekking tot

[0:14:39] fraudebestrijding, corruptiebestrijding, de rechtsstaat, democratie goed bestuur

[0:14:47] over dit voorstel heeft het kabinet nog weer een apart b c visie naar de kamer gestuurd waarin meer op de details ingaat.

[0:14:56] Het tweede blok migratie en extern beleid intensivering, zowel in het migratie hoofdstuk van het emma kader komt twee miljard bij voor de externe dimensie van migratie die een tien en half miljard euro.

[0:15:14] Daarnaast ophoging van een een van de bestaande speciale instrumenten voor voor noodhulp en solidariteit met tweeëneenhalf miljard euro.

[0:15:23] De commissie onderbouwt dit door te wijzen op onvoorziene uitgaven gerelateerd aan de uitvoering van het asiel en migratiepact. De opvang van syrische vluchtelingen in turkije en de bredere regio

[0:15:34] en onder andere steun aan de westelijke balkan.

[0:15:39] Derde blokje is step. Dus dat platform voor de ondersteuning van strategische technologieën

[0:15:45] ook om de europese concurrentiekracht te versterken. Het is een platform van bestaande programma's, bestaande instrumenten. Voor een aantal van die bestaande instrumenten stelt de commissie voor om die flexibeler in te zetten, zoals het cohesiebeleid en het europees herstelfonds om die meer te richten op de doelen van het step platform,

[0:16:04] maar voor vier bestaande programma's. Wil de commissie ook het budget ophogen, met in totaal tien miljard euro.

[0:16:12] Ook over dit voorstel is een apart bbc visie naar de kamer gestuurd

[0:16:16] waarin ook wordt ingegaan op zichtbaar. De regelgeving de raamwerk rond rond het platform.

[0:16:23] Tot slot de technische aanpassingen die vallen eigenlijk uiteen in drie componenten. Ten eerste de rentekosten

[0:16:34] te zijn er vanwege de gestegen rente zijn er onvoorziene extra uitgaven voor de leningen die de commissie aangaat voor de financiering van het europese herstel instrument next generation you.

[0:16:50] Deze kosten zijn een stuk hoger dan destijds in twintig, twintig, toen het werd vastgesteld is is voorzien.

[0:16:58] Er is binnen het nk een potje om die rente uitgaven te doen maar dat is niet dat is onvoldoende om deze tegenvaller mee op te kunnen vangen.

[0:17:07] Daarom stelt de commissie voor om buiten het kuipers vond weer zo'n nieuw speciaal instrument instrumenten creëren

[0:17:13] om de jaarlijkse kosten overschrijdingen uit die rentekosten mee te kunnen dekken. Dus eerst wordt het bestaande potje binnen de mr k aangeslagen en voor de

[0:17:22] voor de voor zover dat ontoereikend is. Dan komen er meer kosten worden via het speciale instrument bovenop het met elkaar gedaan

[0:17:33] omdat het onzeker is hoe de rente zich in de toekomst ontwikkeld. Veel de wil de commissie deze uitgaven buiten de jaarlijkse en kpn fonds plaatsen.

[0:17:43] De commissie gaat in haar voorstel uit van een indicatief bedrag van achttien komma negen miljard voor de komende vier jaar met een bandbreedte van zeventien tot zevenentwintig miljard

[0:17:54] naar het tweede blokje bij de meer technische minder beleidsmatige aanpassingen is een ophoging van het flexibiliteitsinstrument.

[0:18:03] Dat is de afgelopen

[0:18:06] paar jaar is dat steeds volledig benut en de commissie stelt voor om dat op te hogen met

[0:18:12] drie miljard euro om ook in de resterende periode van het emmer elkaar genoeg flexibiliteit te behouden

[0:18:19] en het derde blokje hier is zijn er administratief, administratieve uitgaven. Daar signaleert de commissie een dreigend tekort op het budget van de administratie stelt een verhoging voor met één komma negen miljard euro.

[0:18:34] Dat valt ook weer uiteen in twee elementen. Het grootste deel ongeveer één komma vijf, één komma zes miljard euro zit in gestegen kosten

[0:18:42] als gevolg van de hogere inflatie, zowel voor salarissen als voor niet salarisuitgaven,

[0:18:48] zoals sneller contractuele verplichtingen rond de huur van gebouwen, beveiliging en ict diensten

[0:18:55] en het andere deel ongeveer driehonderd vijftig miljoen euro.

[0:19:00] Dat omvat een verzoek van de commissie voor acht, honderd vijfentachtig extra medewerkers vanwege de extra taken die erbij zijn gekomen

[0:19:10] vanwege nieuwe wetgeving, onder andere op het gebied van van digitale markt, gezondheid, klimaat en veiligheid.

[0:19:19] Dat is heel snel wat de commissie heeft voorgesteld dan waar we staan in brussel. In het krachtenveld en het proces

[0:19:28] in brussel is er een apart raadswerkgroep en met elkaar opgericht. Die is in juli een aantal keer bijeengekomen en ook deze maand alweer een paar keer zitten nog een beetje in de toelichtende fase waarbij de commissie uitlegt wat het voorstel precies inhoudt, de lidstaten technische vragen stellen en natuurlijk ook wel een aantal eerste reacties geven

[0:19:49] als we kijken naar het krachtenveld. Dan moet je onderscheid maken tussen aan de ene kant oekraïne en aan de andere kant de rest van het msk

[0:19:57] op oekraïne zien we dat er onder de onder de lidstaten brede steun is voor wat de commissie heeft voorgesteld. Er zijn nog wel vragen over of het nou wenselijk is om

[0:20:07] om zo'n flexibele combinatie van leningen en giften te hebben of dat er meer voorspelbaarheid in zou moeten zitten. Er zijn ook bijvoorbeeld vragen over de governance van die hele faciliteiten, maar in principe brede steun voor de commissie heeft voorgesteld.

[0:20:22] Op de andere onderdelen is het beeld minder eenduidig veel kritische vragen over de breedte en en de noodzaak van het commissievoorstel. Als je kijkt naar de rentekosten, dan is er op zich begrip onder de lidstaten dat die gestegen rente kosten moeten worden opgevangen. Het is een juridische verplichting,

[0:20:40] maar er is veel kritiek op wat de commissie heeft heeft voorgesteld met een instrument buiten het en elkaar plafond en ook zonder limiet

[0:20:49] migratie, verdeeldheid. We zien dat de zuidelijke lidstaten

[0:20:57] steun hebben voor het commissievoorstel, dat natuurlijk ook samen met de geografische focus van wat de commissie heeft voorgesteld. Om dezelfde redenen zijn de hoofdstukken lidstaten, wat kritischer

[0:21:07] dat voorstel voor step. Dus die strategische technologieën. Daar is ook verdeeldheid is niet heel veel steun voor de voor de verhoging die de commissie heeft voorgesteld, is ook al kritiek over de timing en de scope en ook de administratieve lasten die met het voorstel gepaard gaan,

[0:21:24] en tot slot de administratieve uitgaven. Er zijn veel vragen over ook veel veel kritiek

[0:21:31] in het proces. Ik zie dat op deze site staat negentien september in in de ras, maar het voorzitterschap heeft kan niet op de agenda van de komende ras gezet.

[0:21:43] Het ambtelijke voorwerk heeft dat punt nog niet bereikt, waarbij ervan uitgegaan is dat het in ieder geval

[0:21:50] de europese raad in oktober een discussie zal hebben over over de voorstellen.

[0:21:56] Maar hoe en in welk. Maar welke mate van detail is op dit moment nog niet duidelijk.

[0:22:05] Ik denk dat ik het hierbij wil laten qua toelichting op op de voorstellen. We gaan graag in op eventuele vragen van jullie kant.

[0:22:14] Prima. Dank voor de heldere toelichting. Maar er zullen altijd vragen zijn en we gaan de vragen ronde beginnen. We doen iedereen vraag. We doen vraag antwoord. En dan als ik naar de klok kijken dan halen we twee, honderd zekere misschien een derde ronde. En ik geef het woord eerst aan de heer van der lee.

[0:22:35] De groenlinks.

[0:22:37] Ik heb meerdere vragen maar ik mag heeft herstellen moeten kiezen. Dat ben ik toch vooral even baan belang. Sorry geinteresseerd in de samenhang met onze eigen begrotingsproces.

[0:22:48] Dit zijn allemaal nog voorstellen. De moeder knoop worden doorgehakt. Wat is de uiterste datum waarop die knopen doorgehakt word er een voorziening al getroffen of komt dit pas in beeld op onze eigen begroting. Als er wordt doorvertaald naar een verhoging van de netto bijdrage

[0:23:03] en dat speelt dat speelt dat waarschijnlijk in het formatieproces straks

[0:23:08] daar zou iets meer duidelijkheid over willen hebben over dat soort proces vragen.

[0:23:17] Wordt de heer.

[0:23:19] Ja. Doorgaans als we europese voorstellen zijn met mijn budgettaire gevolgen voor nederland en dan worden die eigenlijk pas als als er een akkoord bereikt is op het voorstel verwerkt. Dus het is ook niet zo dat er op dit moment al een reserve of iets dergelijks wordt aangelegd om

[0:23:32] die die eventuele kosten van het voorstel voorstel te dekken

[0:23:37] en dat komt ook omdat, zoals ik net ook in de presentatie zijn de bedragen die in het voorstel zijn indicatief zijn op basis van het commissievoorstel die kunnen ook nog wijzigen,

[0:23:46] want wanneer we dat precies weten, afhankelijk van van de besluitvorming en en zoals ik net aangaf voor is het nu nog niet goed te zeggen wanneer die besluitvorming precies afgerond is.

[0:23:59] Maar ik denk dat we daarover wel even ter aanvulling wel kunnen zeggen dat de meeste het krachtenveld er wel van uitgaat dat het toch wel eens december zou kunnen worden in europese raad die deadline van eind van ditjaar is wel heel hard en dat hangt samen met dat die niemand wil dat oekraïne met onzekerheid. Het nieuwe jaar in gaat waar ik denk dat oktober best snel komt gegeven. Het krachtenveld. En wat winkel ook aangaf dat we ambtelijk nog echt bijna een verkennende technische fase zit tussen het gaat nog wel denk ik even duren.

[0:24:28] Dan mevrouw van der graaf christenunie.

[0:24:32] Is een korte vraag gewoon ter bevestiging begrijp ik nou goed. Het gaat vooral om intensivering waarbij er van de lidstaten om een extra bijdrage gevraagd zal gaan worden. Of zit er ook ergens in voorstellen, iets waar minder aan zou worden gedaan. Ik denk dat dat in europa altijd een beetje lastig is de blikken. Maar de vraag daaraan gekoppeld

[0:24:57] zou ik die niet alleen in tweede instantie. Ik doe even netjes.

[0:25:02] Wie voelt zich geroepen.

[0:25:05] Genomen in het.

[0:25:07] De huidige voorstel zitten zitten eigenlijk alleen aanvullende bijdrage van van de lidstaten. Dus dat zijn de top ups op op een aantal programma's. Er zit wel een onderdeel, namelijk in het onderdeel onderwijs en jeugd zit een schuif tussen een van de pilaren van eisen hier.

[0:25:23] Maar dat is een relatief klein onderdeel van een bedrag. Volgens mij gaat het om een om nog geen half miljard op dit totale bedrag dat natuurlijk relatief relatief klein.

[0:25:34] Mevrouw dille,

[0:25:36] Je mag er aanvulling. Als we kijken naar het leningen gedeelte van de oekraine faciliteiten gewoon uitmaakt van de doen. Dat betekent dat daar een garantie voor wordt getroffen te zetten, niet alleen over eventuele extra afdrachten, maar dus ook om een garantie dat altijd op de begroting van het ministerie van financiën wordt verantwoord.

[0:26:02] De heer van wijngaarden, vvd,

[0:26:05] Ja. Nog even over het krachtenveld. Want ik hoorde de heer joost ook aangeven van ja

[0:26:12] oekraine faciliteiten veel steun voor.

[0:26:16] Daarvoor begrijp ik dit jaar nog besluitvorming zou best zo kunnen zijn op verwacht, maar op andere onderdelen minder eenduidig. En dan is met name op de op de breedte en de noodzaak kritiek.

[0:26:31] Misschien kunt u daar nog iets meer inkleuring aangeven en dan bijvoorbeeld ook op het punt of nou als je kijkt naar het krachtenveld er ook het punt wordt gemaakt door andere lidstaten dat de europese commissie natuurlijk ook eens naar de kritisch naar de eigen uitgaven zou kunnen kijken is dat iets wat wat resoneert bij andere lidstaten of staan wij daar bijvoorbeeld alleen in.

[0:27:01] De heer prikkel,

[0:27:03] Dank voor uw vraag. Daar daar staan wij zeker niet alleen zeker. De gelijkgezinde lidstaten komen eigenlijk met vergelijkbare standpunten ook in de werkgroepen naar voren. Wat betreft het krachtenveld er iets meer kleuring aan te geven. Inderdaad, zoals winkels zijn veel steun voor de oekraïne faciliteiten die dus wel onderdeel is van het totale voorstel. Dus op dit moment is het een voorstel worden ze ook in totaliteit besluitvorming over moet plaatsvinden, zowel oekraïne als step en de andere onderdelen naar step, zoals ding zij veel kritische geluiden. Aan de ene kant vinden bepaalde lidstaten te weinig verwijzen naar bijvoorbeeld soevereiniteit fonds waar eerder over gesproken werd aan andere lidstaten vinden het juist helemaal niet passend bij een tussentijdse herziening in die zin denk ik dat over de hele breedte er best veel kritische geluiden zijn migratie is daarin een beetje dubbel. Aan de ene kant zijn er lidstaten die ik echt pleiten voor het migratie onderdeel van het voorstel en dus juist zeggen dat het iets zou zijn. Maar misschien meer aan gedaan zou moeten worden. Ook militaire mobiliteit wordt bijvoorbeeld genoemd als een onderdeel wat er nu niet inzit. Maar wat volgens sommige lidstaten wel onderdeel had moeten zijn van deze tussentijdse herziening. Dus zo is het krachtenveld nog wel verdeeld, maar een aantal lidstaten wel bepaalde prioriteiten, maar overal dus ook best wel veel kritiek over het feit dat deze herziening niet gericht genoeg is. Wat is ook een punt is dat wij hebben gemaakt. Dus het is niet targets, zoals de commissie zelf wel aangeeft.

[0:28:37] En ik denk wel want het is meestal wat mensen dan vaak logische vraag stellen van zou er dan toch niet wat voor te zeggen zijn oekraine onvoorziene uitgaven kan dat dan niet eerst op voorop. Maar ik denk wat thijssen of die er kijken ook benadrukt dat het voor de commissie wil echt de boel toch wel bij elkaar wil houden, want dat het niet voor niet eens dat die oekraïne was die tijd erin geintegreerd is omdat dat natuurlijk wel. Die tijdsdruk erop houdt. Dus in die zin. Ik kwam de vraag bij de interpreteert daar niet los worden geknipt. Ik denk dat dat niet snel zal gaan gebeuren is mijn inschatting.

[0:29:16] Ikzelf een hun eigen vragen als de collega's toestaan. We hebben ook elke keer in de debatten gehad statement. We hebben wel bestaande fondsen naast dat wij, voordat wij de volgende stap zouden gaan maken. De bestaande fondsen geven die voldoende flexibiliteit om daarmee te schuiven hoe ze daar het krachtenveld

[0:29:39] in europa. Als ik even helder hebben of andere fondsen.

[0:29:49] Dat is een terechte vraag. Goed om even te beginnen misschien met de totale omvang van het nk. Die stond net ook op een van de slechts ongeveer twaalfhonderd miljard voor de voor de gehele zeven jaar, en daarvan is het goed om te om te noemen dat zestig procent daarvan ongeveer ligt vast in landen enveloppen voor alle lidstaten. Dat zit hem vooral in de cohesiefondsen en de landbouwfondsen en de overige veertig procent.

[0:30:14] Dat zijn eigenlijk de beleidsuitgaven die in beheer van de commissie zijn voor bijvoorbeeld onderzoek, innovatie, migratie, defensie, klimaat. Dat soort dat soort thema's.

[0:30:24] Dan is er nog een klein deel van het nk dat gereserveerd is als adopteerde marge. Dus dat is in in vastlegging ongeveer vijf en een half miljard voor het hele mkb daarvan resteert nog maar een heel klein deel in de jaren tweeduizend, vijfentwintig, tweeduizend, zevenentwintig is dat nog maar ongeveer eenentachtig miljoen. Dus dat is een relatief klein bedrag.

[0:30:45] Daarnaast heb je nog de de naast de marge. De speciale instrumenten. Dus dat flexibiliteitinstrument

[0:30:51] en bijvoorbeeld is ongeveer één miljard per jaar aan geld dat flexibel besteedbaar is en ook de andere speciale instrumenten die zijn solidariteit en noodhulp. Reserve kan redelijk flexibel ingezet worden natuurlijk wel met een specifiek doel

[0:31:05] maar die die echt vrije ruimte in het nk is dus beperkt en de mogelijkheid om te om te herprioriteren. Die is in die zin ook beperkt omdat een groot deel van van die middelen dus vastligt in landen enveloppen nou eens dat als je daar iets mee wil doen geldt voor alle programma's uitgaven, dan is het echt een politieke keuze en waar je het geld waar het geld weg zou willen halen. Maar er zijn mogelijkheden om herprioritering te doen binnen het nk.

[0:31:33] Dan gaan we tweede onder beginnen. De heer van der lee.

[0:31:36] Ja, ik wil nog even iets vragen over de effecten van hogere rente en inflatie. Als ik goed even kijken naar de cijfers dan en totaal zesenzestig. Maar er is ongeveer een derde oekraïne. Een derde gekoppeld, een hogere rente en inflatie en een derde aan twee omstreden posten.

[0:31:55] Maar is mijn inschatting terecht dat toch wel zouden moeten verwachten dat

[0:31:59] het toch al gauw vijfenveertig miljard uit een politieke deal gaat komen omdat die moeilijk kunnen terugdringen op die twee posten ziet dat te eenvoudig.

[0:32:12] Is dat geen technische vragen?

[0:32:15] Antwoord is altijd technisch.

[0:32:17] Ja nee maar dat is echt op dit moment nog wel echt heel moeilijk in te schatten. Ik bedoel je kunt hier allerlei berekeningen op loslaten. Ik denk, zoals net ook al aangegeven. Er is echt nog wel wat af te dingen op de manier waarop die rente berekening niet terugkomt.

[0:32:32] Wat ik denk dat de steun voor oekraïne wel groot is, maar we zitten echt nog wel heel vroeg in het onderhandelingsproces om dat nu al zo. Ik waardeer de poging van het achterkant van een bierviltje. Maar ik vind het nog te vroeg om het zo helder denk daar nu een antwoord op te kunnen geven.

[0:32:49] Dan formuleren. Als je een technische.

[0:32:51] Ja dan dan ben ik benieuwd in hoeverre er in het oorspronkelijke en elkaar rekening gehouden met bepaalde rente en inflatie cijfers. En hoe fors die afwijking is kunt u daar dan eens meer over zeggen.

[0:33:05] De heer van joh. Ik heb niet niet.

[0:33:08] Die paraat hoeveel wat voor buffer er zit in het bedrag dat dat in het msk opgenomen is voor de rente. Het is wel zo dat er bijvoorbeeld in de afgelopen afgelopen jaren ook omdat de rente steeg vanuit de de algemene buffer zijn er bijvoorbeeld het flexibiliteitsinstrument waar één miljard per jaar in zit. Geld geschoven is richting de post voor het betalen van de rente. Dus in die zin zie je ook dat de commissie nu in de jaarbegroting. Die is voorgesteld voor tweeduizend, vierentwintig al wel voorstellen heeft gedaan om die kosten overschrijdingen op de rente op die manier voor tweeduizend, vierentwintig te dekken. Dus op die manier wordt er wel gekeken naar welke flexibiliteit is er in de begroting om rente te dekken.

[0:33:52] Mevrouw van der graaf.

[0:33:54] In nederland is altijd een binnenlandse discussie over

[0:33:58] het msk. We gaan een verkiezingsjaar. En straks moet er meer geld naar europa. Dat zal dan de uitkomsten zijn je nu. Dus ik zie de discussies hier voor me dan is er ook altijd zo'n onderwerp wat teruggekeerd en dat is die korting die nederland dan bediend kunnen jullie ons daar over inlichten hoe we dat in dit licht van deze herziening zouden moeten zien wat er wat nederland nu wat ze dan dat het graag verkoopt naar buiten toe en naar de inwoners van ons land.

[0:34:27] Wat daar het perspectief voor.

[0:34:30] Mevrouw doen,

[0:34:33] De korting. Dat gaat dus over de financierings kansen hebben het nu over de uitgavenkant en die korting die is opgenomen in het in het eigen middelen besluit nederland ontvangt een relatief grote korting, net als een aantal andere landen

[0:34:50] en het het eigen middelen besluit loopt wel af

[0:34:55] en daarmee dus in theorie de korting ook

[0:35:00] maar het is wel tot verheldering. Dat loopt als in twintig, zevenentwintig af. Dus dat is niet dit is echt een midterm review dat eigen middelen besluit staat gewoon tot twintig, zevenentwintig en dan heb je gewoon helemaal nieuwe onderhandelingen over een nieuw en met elkaar uw eigen middelen besluit. Dus dat is nu eigenlijk geen punt van discussie in die zin.

[0:35:20] Dan kijk ik naar de heer van wijngaarden vvd.

[0:35:25] Ja. Dus

[0:35:28] ik zie nog even terug te komen. Ik ben heel veel vragen. Ik mag er instellen, begreep ik de heer vago. Ik gaf net aan.

[0:35:36] Er zijn wel

[0:35:38] mogelijkheden voor prioritering binnen ms k. Welke welke scenario's moeten we dan aan denken.

[0:35:50] Herprioriteren. Dus de keuze van de vraag van waar waar zou je op willen bezuinigen voor nieuwe dingen dat ze volgens mij echt een politieke vraag. Dus daar kan ik kan ik geen antwoord op geven als je kijkt naar kunnen wel zeggen welke vrije ruimte is in het nk en dan kun je eens kijken naar de de flexibiliteitsinstrumenten waar we 't over hadden. De speciale instrument. Maar de vraag van ja waar zie ik ruimte om de meeste middelen in het nk zijn vastgelegd ofwel in landen enveloppen of in programma uitgave van de commissie. Dus het is niet zo dat er geld beschikbaar is dat nergens voor geprogrammeerd. Dus als je iets niet wilt doen dan moet je echt ergens een keuze maken.

[0:36:23] Kunnen we daar niet te kijk ook even naar. Jammer. Mijn begrip was altijd dat we ook al over door coaching door de oorlog in oekraïne ook al meer dan anders al herprioriteren hebben. Dus dat daarom eigenlijk als we geen kalveren hadden gehad en geen oorlog in oekraïne was er wellicht meer mogelijk geweest. Dan denk ik op dit moment nog mogelijk is, omdat we al zoveel hebben geprobeerd afgelopen jaren.

[0:36:46] Ja klopt. En misschien nog een goede aanvulling daarop is wat de commissie ook heeft voorgesteld en waar de raad mee akkoord gaan verkopen. Het is niet alleen herprioriteren, maar er zijn ook. Het is ook het flexibiliseren van bestedingsdoelen van fondsen bijvoorbeeld dus in het geval van corona, maar ook als gevolg van de oorlog in oekraïne. Zijn bestedingsdoelen van cohesiefonds verbreed, zodat hij die middelen ook voor voor die doeleinden gebruikt kunnen worden en je ziet dat de commissie dat nu ook voor step voorstelt, zodat lidstaat er een landen envelop op een andere manier in kunnen zetten.

[0:37:19] Aanvullend,

[0:37:20] Ja dan toch als je kijkt naar hoe het hoe het dan in het krachtenveld ligt dan we net van nou oekraïne. Daar is iedereen het eigenlijk wel

[0:37:28] over eens. Andere dingen liggen veel gecompliceerde roepen veel meer discussie op en tegelijkertijd worden mevrouw van der ende zeggen maar dat losknippen van het pakket

[0:37:40] daarvoor dat dat wordt ook heel lastig. En dus hoe moeten we dat nou eens inrichting. Het einde van het jaar. Want dat is dan toch bijna onontkoombaar het over een iets technischer formuleren, want het is wel een beetje is het technisch mogelijk om het wel los.

[0:37:54] De knippen.

[0:37:57] Volgens mij is daar het antwoord op. Ja. Technisch is er heel veel altijd mogelijk. Volgens mij is hier meer de vraag gaat er politieke wil toe zijn. Zou mijn inschatting zijn. Kijk ook even graag naar rechts.

[0:38:10] Ik ga nog even een vraag doen toch terugkomen. Even over die want dat was een belangrijk uitgangspunt dat wij bestaande middelen moeten gaan gebruiken. Dus als die als ik kunnen we dat ongeveer omschrijven hoeveel die echt die bestaande middelen. Als we die zeggen die willen loslaten op deze doelen

[0:38:30] grote hoeveel hebben we dan

[0:38:32] te besteden voordat we naar die discussie zou moeten openen. Iedereen soevereiniteit.

[0:38:38] Want want denk ik goed is om te noemen. Hier is is dus die verdeling van zestig procent landen enveloppen en veertig procent van programma uitgaven die die in het beheer van de commissie zijn.

[0:38:51] Nou is het ook zo dat de raad, de commissie en het europees parlement bij het afsluiten van het akkoord voor over het nk een afspraak hebben gemaakt dat niet meer dan vijftien procent afwijken van de programma uitgaven zoals die zijn

[0:39:05] afgesproken in het msk.

[0:39:07] Dus je zou dat kunnen hanteren als soort van en wat je maximaal zou kunnen bezuinigen op de bestaande programma's

[0:39:14] uiteraard op hetgeen dat nog niet juridisch verplicht is gecommitteerd.

[0:39:24] Dank

[0:39:25] de heer van der lee. Derde ronde gaan.

[0:39:28] Wij vinden dat een reflectie. Ik ga een vraag stellen op maar ik wou nog even iets zeggen over flexibilisering. Dat betekent het gewoon meer doelen plakken op hetzelfde budget en dan denken dat je ze allemaal houdt, lijkt mij moeilijk. Maar goed dat is een politieke discussie. Ik heb een hele simpele vraag niet nader te noemen. Minister-president heeft zich met andere ingezet voor de tunesische deel is dat iets wat gefinancierd wordt binnen het bestaande met k of zit dit in deze extra middelen die worden aangevraagd.

[0:39:58] Wie kan deze beantwoorden? Mevrouw iedema,

[0:40:04] De het miljoen. Wat is gesloten met tunesië geeft de kaders van een partnerschap weer wat is nu de komende periode verder wordt uitgewerkt.

[0:40:16] Een deel van de middelen komen uit het nicki. Dus het nederhoed development cooperation

[0:40:23] instrument.

[0:40:27] Dus dat zijn bestaande middelen.

[0:40:30] Prima van de graaf christenunie.

[0:40:38] Ik heb een andere vraag gaat de heer marx vroeg net over de bestaande fonds. Ik was vlak voor de zomer bracht kunnen werkbezoek een persoon die ben ook wordt voor dat wij even goed zicht te krijgen op wat er nou nog in de tent die middelen zit bijvoorbeeld en wat daar in de programmering zit en ik krijg altijd te horen tijdens mijn bezoek aan brussel dat er overal nog wel wat geld op de plank ligt wat we zouden kunnen inzetten, maar het is soms best lastig als kamer om daar goed zicht op te krijgen en mijn vraag is heeft u daar goed zicht op op. Ook de bestaande potten geld wat daar nog in de komende periode in het vat zit voor nederland. Wat voor nederlandse doeleinden ook ingezet zou kunnen worden

[0:41:27] en deze noem ik even als voorbeeld omdat ik heel concreet weet dat als je projecten hebt en in een in een specifieke categorieën onderbrengt dat de kans supergrote is dat daar wat geld vandaan project gaat en als je in een

[0:41:41] andere categorieën zit dan wat minder. Dus dat zou kunnen zijn in hun vak departement zit. Maar ik stem toch even hier.

[0:41:46] Ik kan in ieder geval vanuit mijn verleden bij het ministerie van economische zaken weet ik dat wij bij een programma's. Daar hebben we altijd heel hard gepleit voor het excellentie criterium en dat wij op dat soort programma's echt wel redelijk. Wat geld als nederland binnenhalen is een van de meest succesvolle programma's denk ik. Ik weet ook uit mijn tijd bij. Je weet dat het tent die ook maar ik weet niet of op op wij ik denk niet dat wij helemaal overzicht hebben wat wij uit welk potje precies nog naar nederland kunnen gaan. Volgens mij is dat namelijk ook vaak tenders of andere zaken. Maar kijk ook zeker even naar de collega's van financiën of hij nog iets meer helderheid over kunnen

[0:42:20] wij geven.

[0:42:23] Ik denk toch eens even te reageren op. Daar hebben we daar zicht op. Wij krijgen maandelijks krijgen we implementatie rapporten te zien die de commissie opstelt.

[0:42:33] Dus daar kan je enigszins uit afleiden hoe het met de programmas gaat.

[0:42:38] Dat zijn we altijd moment opnames en we zijn ook veel programma's die pas of in latere jaren omdat het investeringsprojecten dan pas tot betaling komen. Ze zegt ook niet niet alles

[0:42:50] verder. Misschien nog een misverstand weg te nemen. Er wordt ook wel eens gesproken dat er nog veel geld op de plank zou liggen.

[0:42:59] Vaak wordt dan verwezen naar de zogeheten rol. De rest aan die idee is dat. En daarbij gaat het om vastleggingen de juridische verplichting is aangegaan, waarvan de betaling eigenlijk in latere jaren is voorzien. Dus dat heb je veel bij investeringsprojecten daarvoor overigens denk ik goed om op te merken dat dat dus niet vrij geld is dus dat gaat de betaling vindt alleen later plaats. De stad in ieder geval niet iets wat op de plank ligt op vrij besteedbaar is, want de doelen zijn al bepaald. Alleen vindt betaling later plaats dat even voor nu.

[0:43:39] Nog een aanvulling op de vragen over wat net ook gezegd werd of er veel nederland uit bepaalde fonds kan halen. Daar heeft de minister van financiën ook ik denk in het reces of net daarvoor een brief over gestuurd over hoeveel nederland uit alle verschillende europese fondsen haalt. Dus daar verwijs ik ook nog.

[0:44:02] De heer van wijngaarden nog een aanvullende vraag,

[0:44:06] Tot slot. Voorzitter, nog een weer een check vraag. Ik heb begrepen. Zestien, zeventien oktober europese raad

[0:44:14] meer ter discussie dan mogelijk eind dit jaar wel besluitvorming waarbij dan nog de vraag is hoe hoe breed dat zal zijn. Negentien september bij de bij de als wordt dit verder nog niet verwacht. Dus meer even. Ik zie geknik. Dus dank.

[0:44:33] Prima.

[0:44:35] Het is tien voor tien voor wil die man nog een laatste vraag kwijt. Dan krijg je de kans nog.

[0:44:43] De heer van der lee.

[0:44:45] Misschien nog wel. Dus als ik als besluit besluit in december plaatsvindt dan krijgen we wel bij voorjaarsnota inzicht in hoe dat in de begroting wordt verwerkt.

[0:44:56] Ja.

[0:44:59] Ja dat dat zou of bij voor ons blijft de meest logisch moment is bij voorjaarsnota inderdaad. Wat is dan de eerstvolgende besluitvormingsmomenten of als daar aanleiding voor zou zijn, dan zou dat ook via een bezwaren begroting kunnen. Maar meest logische is, is het vast een begrotings moment voorjaarsnota.

[0:45:16] Maar ik denk ook wat wij eerdere keren hebben gedaan als er nieuwe bedragen beschikbaar. Zij doen, hebben wij in de appreciatie van de gesloten deal. Volgens mij al wel een doorkijkje gegeven hoe dat dan op de nederlandse begroting uitwerking. Dus mocht er in denk ik in december een deal komen dan zal er net als net als vorige keer toen een groter deel in in juli kwam, zal er een appreciatie vroeg naar zullen wij, aldus het is niet zo dat de kamer helemaal niet weet totdat de begroting.

[0:45:44] Ja, dan zijn we aangekomen bij het einde van deze technische briefing over de tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader. Ik wil

[0:45:53] de ambtenaren bedanken voor de goede toelichting, ook de mensen aanwezig op de publieke tribune.

[0:46:00] Dan wens ik iedereen een fijne avond.