Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Extra procedurevergadering commissie voor Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

[0:00:00] De middag. Dames en heren, van harte.

[0:00:02] Welkom,

[0:00:04] Bij de extra procedurevergadering van de commissie justitie en veiligheid.

[0:00:10] Vandaag is het de bedoeling om allebei de commissie van j v a.

[0:00:14] De stukken door te lopen.

[0:00:17] En een voorstel te komen voor het wel of niet controversieel verklaren ervan

[0:00:22] en indien een onderwerp controversieel is verklaard, wordt de behandeling daarvan uitgesteld tot een nieuwe kabinet is aangetreden of ondertussen als de kamer tussentijds iets anders besluit

[0:00:33] komende dinsdag twaalf september wordt op basis van de input van alle kamercommissies gestemd over de verzamel lijst van de controversiële onderwerpen en de kamer kan vervolgens voorstellen doen om deze verzamel lijst te wijzigen en dit kan door middel van amendementen door op gebruikelijke wijze in te dienen via griffie, plenair.

[0:00:53] Tijdens deze procedurevergadering wordt er gestemd op eenzelfde wijze als tijdens de reguliere procedurevergadering, namelijk met een gewone meerderheid. Ik wil u dan ook verzoeken om de hand op te steken.

[0:01:07] Alleen leden en plaatsvervangende leden van de commissie mogen stemmen.

[0:01:12] In totaal zijn er dan uiteindelijk zevenentwintig kamerleden aanwezig, waarbij er vijftien,

[0:01:19] vijftien aantal sprake is van een meerderheid.

[0:01:23] Voorzitter moet veertien.

[0:01:24] In. Goed. Ik hoorde iemand niet zeggen. Meneer wassenberg.

[0:01:28] Zevenentwintig is dertien en half afgeronde veertien,

[0:01:33] Dankuwel daarvoor.

[0:01:38] Als er sprake is van een gelijk aantal voor en tegenstemmers, dan is er sprake van niet controversieel verklaring.

[0:01:47] De volgende procedurevergadering is op dertien september.

[0:01:51] Tijdens die procedurevergadering wordt over de behandeling van de brieven die we ontvangen hebben sinds onze laatste procedurevergadering voor de zomer behandeld. Die staan ook op de agenda van van vandaag. Maar vandaag besluiten we enkel over het wel of niet. Controversieel verklaren ervan en ook niet over

[0:02:08] de behandeling.

[0:02:09] De komende maandag. Ontvangt u dan ook de agenda van de volgende procedurevergadering, zodat de besluitvorming van vandaag meegenomen kan worden en indien er wijzigingen zijn, dan zal aandacht worden besteed in onze reguliere procedurevergadering.

[0:02:26] Ik ga met u zes en zeventig agendapunten doornemen.

[0:02:30] We hebben tot kwart voor vierde tijd om dit met elkaar te doen.

[0:02:34] We hebben verschillende hoofdstukken, de gebruikelijke hoofdstukken bij ons procedurevergadering en die grijpen

[0:02:39] doornemen

[0:02:42] stelregel is alles gaat door. En als u zegt ik wil dat controversieel verklaren dan kunt u dat aangeven en daarna gaan we erover stemmen

[0:02:51] ze begin met de wetsvoorstellen die al begonnen zijn met de plenaire behandeling, onder andere een wijziging van boek. Één van het burgerlijk wetboek die verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte.

[0:03:05] Je wilt het controversieel verklaren.

[0:03:07] Oké

[0:03:09] dan gaan we hierover stemmen. Wie er voor is om dit controversieel te verklaren.

[0:03:17] Ondertussen is de pvv ook aangesloten.

[0:03:23] U heeft nog geen doel. Maar dat gaan wij regelen en in geheel eventjes tellen.

[0:03:34] Er is een meerderheid voor

[0:03:37] voorzitter, mevrouw van ginneken.

[0:03:40] Ja ik ik schrik hier een klein beetje van ik wilde eigenlijk nog wel even delen. Deze wet zijn we bijna letterlijk een jaar geleden met elkaar over in gesprek gegaan

[0:03:51] en de transgender personen wachten hier al zo ontzettend lang op. Ik vind het echt teleurstellend dat we zijn nu nog verder laten wachten. Dus ik merk dat het me raakt. Dus dat dat wil ik even delen. Voorzitter,

[0:04:04] De vraag gaan wij al onze gevoelens delen ook bij de onderwerpen. Als je die het neem maar even met alle respect. Iedereen heeft zijn eigen punt. Maar dan gaan we eigenlijk een heel debat voeren, want er is ook een andere kant dan denk ik gelijk. Er was het toch een minister die al een hele tijd die je niet zomaar teruggekomen is. Dus snapt u dat. Ik ga een heel debat voeren. Volgens mij moeten we dat gewoon niet doen en dat even voor onszelf houden.

[0:04:23] Dankuwel. Meneer van der steijn voor u opmerkingen. Er is ruimte geboden voor die opmerking van van verhindering. Daarbij wil ik het laten. We hebben namelijk een een technische vergadering met elkaar doorlopen. Ik wil ook voorkomen dat we bij ieder agendapunt met elkaar verklaring gaan afleggen waarom we voor of tegen zijn of verdere inhoudelijke argumentatie. Waarom dingen controversieel worden verklaard of niet. Dus dat ga ik ook bij deze met u door.

[0:04:48] Oké. Ik zie dat mevrouw temmink ook wil aanschrijven. U kunt deelnemen aan de beraadslaging van deze positief

[0:04:54] vergadering,

[0:04:55] maar helaas geen geen stemrecht,

[0:04:59] maar wel eens toe.

[0:05:01] Dat gaan we voor u regelen.

[0:05:08] Ja,

[0:05:09] we hebben er net gecontroleerd dat u dat mevrouw van ik dat niet eens. Dus er is er.

[0:05:15] Voor uw administratie,

[0:05:17] Ja.

[0:05:18] Zij heeft zich gisteren aangemeld.

[0:05:20] Dus het is misschien goed om nog even na te gaan worden.

[0:05:25] Die moment. Ik ga heel eventjes even overleggen met mijn griffie.

[0:05:40] We schorsen even de vergadering wordt gewoon even overleggen met de griffie plenair voordat we verder gaan

[0:05:44] met met de stemming.

[0:08:01] Goed. We hadden een hele korte lijn met de griffie plenair excuses voor mevrouw temmink. Het klopt dat uw raad stemgerechtigd bent. Dus bij deze fijn dat u stemmen gaat tillen. Ondertussen is ook lid van de pvv aangeschoven. Dat betekent dat we uiteindelijk met dertig kamerleden zijn voor de heer wassenberg. Dat is zestien

[0:08:20] voor de meerderheid.

[0:08:24] Dan ga ik met uw welnemen goedvinden door met onze agenda agendapunt twee. Het gaat over wijziging van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering en burgerlijk rechtsvordering van het best in verband met op twee december tien uur zo stand gekomen verdrag van de verenigde naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van state van hun eigendommen die wenst dit agendapunt controversieel verklaren.

[0:08:45] Oké dan gaan we erover stemmen met hand opsteken graag wie daarvoor is voor controversieel verklaren. Daar is geen meerderheid voor. Dan ga ik door met u agendapunt één punt b wetsvoorstel gereed gemeld voor plenaire behandeling. De heer

[0:08:57] ellian punt van orde. Dit is bij de commissie buitenlandse zaken wel controversieel verklaard. Maar ik geef het maar even mee. Dan is het dan lijkt het mij nog steeds controversieel. Ook heer

[0:09:08] dat de uitkomsten materiële, uitkomsten. Daarvan zullen we in de volgende procedurevergadering met u gaan delen. Maar dit is nu de uitkomst. Dan ga ik met u door naar één b wetsvoorstel gereed, gereedgemaakt voor plenaire behandeling dat het voorstel van wet van de leden markuszower en der graaf tot wijziging van de vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsom regeling bij asielaanvragen wie wenst dit agendapunt controversieel te verklaren?

[0:09:33] Geen dan gaan we daarmee door

[0:09:36] agendapunt vier, een wijziging van boek drie van burgerlijk wetboek in verband met het opheffen van de dingen in het handelsverkeer die ertoe strekken vervreemding, verpanding van geldvorderingen opnamen tegen te gaan. Wie wenst dit agendapunt controversieel verklaren. Oké. Wie is daarvoor het handopsteken. Daar is geen meerderheid voor. Daar ga ik met u door naar agendapunt vijf wijziging van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht. Die wil het controversieel verklaren.

[0:10:06] Niemand. Dan gaan we door naar agendapunt zes wijziging van de wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op het handhaven van de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen. Die wens dit controversieel verklaren. Oké. Graag uw hand opsteken als u voor bent voor controversieel verklaren. Daar is geen meerderheid voor. Daar ga ik door met naar zeven

[0:10:28] regels voor het inzichtelijk maken van donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties werd bekend als werd transparantie en tegengegaan ondermijning door maatschappelijke organisaties die wenst dit agendapunt controversieel verklaren. Oké. Graag met uw handopsteken indiener voor bent. Daar is geen meerderheid voor. Dan ga ik door naar agendapunt acht wijziging van het wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling witwassen en daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten. Wie wenst dit controversieel verklaren.

[0:10:58] Oké. Graag met die handopsteken. Indien u voor bent.

[0:11:02] Daar is geen meerderheid voor. Dan ga ik door naar de mijn negen regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken. De wet gemeentelijke taak mogelijk maken. Asielopvang voorzieningen die mensen controversieel te verklaren. Oké dan graag met die handopsteken. Indien u voor bent.

[0:11:22] We gaan even tellen.

[0:11:37] Nee. Er is geen meerderheid voor.

[0:11:39] Dan gaan we door naar agendapunt tien de wijziging van boek zeven van het burgerlijk wetboek en de overgang zweth nieuw burgerlijk wetboek in verband met de aanpassing van de termijn van de omkering van de bewijslast voor consumenten koop van levende dieren die wens dit komt veel klaar. Niemand. Dan gaan wij door met agendapunt elf wijziging van de vreemdelingenwet tweeduizend in verband met de aanscherping van het openbare orde beleid voor criminele vreemdelingen. Die wens zit controversieel te verklaren. Niemand. Dan gaan we door naar twaalf regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte, aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten. Ik zie al een hand van de heer kuzu. Wie wenst dit controversieel verklaren

[0:12:15] voor de rest geen meerderheid. Dan gaan we door naar agendapunt dertien wijziging van de wet op de rechterlijke organisatie, de wet rechtspositie, rechterlijke ambtenaren, de wet op de raad van state en enige andere wetten in verband met enkele wijzigingen het belang van integer, een onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak, alsmede regeling van enige andere onderwerpen. Die is hiervoor controversieel verklaren. Niemand. Dan gaan wij door naar agendapunt veertien wijziging van het wetboek van strafrecht, alsmede eigenlijk onder het mom uitbreiding, strafbaarheid, spionageactiviteiten die wenst dit controversieel te verklaren. Niemand. Dan gaan we door naar vijftien.

[0:12:51] Dat is één punt c. Het gaat over wetsvoorstel een voorbereidend onderzoek is wel voltooid, maar nog niet gereed gemeld. Voor de behandeling hebben we een voorstel van de wet van de leden ellemeet piri, jasper van dijk en teunissen tot wijziging van de vreemdelingenwet tweeduizend niet verband met verankeren van het belang van het kind. Wie wenst het controversieel verklaren?

[0:13:10] Niemand excuses en ik zie dat er geen meerderheid is. Dan gaan we daarmee verder agendapunt. Zestien. Dat is een voorstel van de wet van de leden ellemeet en bikker tot wijziging van het wetboek van strafrecht in verband met de invoering van een discrimineert door oogmerk als straf verwarring rond wie dit controversieel te verklaren.

[0:13:28] Niemand dan gaan wij verder met agendapunt zeventien dat de wijziging van de vreemdelingenwet twee duizend teneinde te voorzien in een grondslag voor het gebruik van biometrie bij automatische grenscontrole.

[0:13:39] Ik zie dat de heer ja, inderdaad

[0:13:42] een aantal partijen die voorstemmen, maar helaas geen meerderheid dan helaas is een suggestieve opmerkingen.

[0:13:49] Ja,

[0:13:51] we gaan door met agendapunt achttien wijziging van de vreemdelingenwet tweeduizend in verband met de interpretatie van de richtlijn en tweeduizend, eenentwintig, achttien, drieëntachtig van het europees parlement. Wie dit controversieel verklaren. Dus een partij voor de rest geen meerderheid. Dan is het paar deze niet controversieel. Daar gaan we door naar agendapunt d. Dat gaat over wetsvoorstel in afwachting van nota naar aanleiding van het verslag

[0:14:16] voorstel van de leden wilders en fritsma tot wijziging van het wetboek van strafrecht in verband met een verbod op het dragen van boerka of niqaab op een openbare plaats. Wie wenst dit?

[0:14:24] De officiële verklaring? Heer kuzu

[0:14:26] in een korte opmerking voorzitter van de orde. Wij zijn hartstikke tegen mijn initiatief vanuit de kamer. Dus wat ons betreft niet controversieel

[0:14:33] dankuwel daarvoor

[0:14:35] de mensen die dit commercieel willen verklaren. Niet het geval. Dan gaan we daarmee verder aardige twintig voorstel voor een wet van de leden piri is eerder tot wijziging van de vreemdelingenwet tweeduizend houdende versterking van de positie van in nederland. Gewortelde minderjarige vreemdelingen.

[0:14:50] Wie wil dit controversieel verklaren?

[0:14:54] Niemand? Dan gaan we ermee verder dan agendapunt. Eenentwintig voorstel van wet van het lid helder tot wijziging van het wetboek van strafrecht in verband met onder andere de verruiming van de groep aansprakelijkheid de openlijke geweldpleging dit controversieel te verklaren.

[0:15:08] Dat is niet het geval, mevrouw helder,

[0:15:11] misschien een korte opmerking staat tweeduizend dertien. Maar het is inmiddels aan de hand van een aangenomen kamermotie en voorbereiding samen met openbaar ministerie. Dus vandaar dat het nog eventjes

[0:15:21] de antwoorden van de ingediende vragen op zich laten wachten we ook eventjes verklaren want het ligt al tien jaar. Dus dat lijkt heel slordig

[0:15:29] dankuwel daarvoor daarbij genoteerd. Dan ga ik met u door naar punt tweeëntwintig het voorstel van wet van dit slootweg tot wijziging van het wetboek van strafrecht in verband met de strafbaarstelling van de verheerlijking van terrorisme. Die bent u het controversieel te verklaren?

[0:15:45] Niemand. Dan gaan we ermee verder agendapunt. Drieëntwintig voorstel van wet van lid ellian tot wijziging van boek twee van het burgerlijk wetboek in verband met de aanpassing van de uitzonderingspositie van kerkgenootschappen. Wie wenst u het controversieel verklaren

[0:15:58] dat een aantal partijen graag uw hand opsteken als je daar voor bent.

[0:16:01] Dat is niet het geval. Tenminste geen meerderheid. Dan ga ik met u door naar agendapunt vierentwintig. Dat is een wijziging van de telecommunicatiewet en het wetboek van strafvordering

[0:16:12] en zogeheten de aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens. Wie wenst dit controversieel? Het verlagen?

[0:16:18] Dat is niet het geval. Dan gaan we ermee verder dan hebben we agendapunt vijfentwintig, dat de wet hoge minimum straffen

[0:16:25] van dit markuszower. U wenst dit controversieel te verlagen.

[0:16:29] Dat is niet het geval. Dan gaan we daarmee verder agendapunt zesentwintig wet voorstel van wet van leden mulder en knops tot wijziging van het wetboek van strafrecht in verband met de strafbaarstelling van seksuele intimidatie die wenst het controversieel verklaren. Dat is niet het geval. Mevrouw

[0:16:44] moeder.

[0:16:45] Naar mijn weten hebben wij deze ingetrokken naar aanleiding van de wet seksuele misdrijven, dus wellicht dat het bij de eerstvolgende procedurevergadering nog terug kan komen.

[0:16:54] Dat hebben we genoteerd voor de volgende procedurevergadering, in ieder geval niet controversieel agendapunt zevenentwintig wijziging van de vreemdelingenwet tweeduizend teneinde te voorzien in herziening van de regels voor niet tijdig beslissen op aanvragen op grond van de vreemdelingenwet tweeduizend de wet herziening regels niet tijdig beslissen in vreemdelingenzaken. Ik zie een paar handen voor een controversieel verklaren graag uw hand opsteken als je er voor bent.

[0:17:17] Dat is niet het geval. Geen meerderheid agendapunt achtentwintig regels ten behoeve van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de coördinatie en analyse in verband met terrorismebestrijding en bescherming van de nationale veiligheid door het versterken van de weerbaarheid van de samenleving. Wie wenst dit agendapunt controversieel te verklaren? Graag uw hand ik graag hun hand opsteken. Als u voor bent. Dat is

[0:17:38] geen meerderheid.

[0:17:40] Dan gaan we door met agendapunt negenentwintig voorstel van een

[0:17:43] het sneller tot wijziging van de wet op de rechterlijke organisatie wet vervalt bijzondere aanwijzingsbevoegdheid, openbaar ministerie. Wie wenst dit controversieel verklaren?

[0:17:52] Niemand. Dan gaan we daarmee verder agendapunt dertig wijziging van de vreemdelingenwet in verband met verlenging van de beslistermijn in asiel en nadere zaken.

[0:18:01] Ik zie je een aantal handen voor controversieel verklaren.

[0:18:05] Graag uw handopsteken. Daar is geen meerderheid voor dan agendapunt. Eenendertig wijziging van de wet rechtspositie, rechterlijke ambtenaren, de tweede verzameld spoedwet over het negentien en enkele andere wetten in verband met het treffen van een tijdelijke voorziening voor het benoemen van rechters plaatsvervangers in hun eenenzeventig levensjaar. Wie wil dit komt er veel verklaren?

[0:18:24] Dat is niet het geval. Dan gaan we daarmee verder agendapunt. Tweeëndertig wijziging van boek een van het burgerlijk wetboek om de drempel te verlagen voor grootouders om tot omgang te kunnen verzoeken. De wet drempelverlaging omgang grootouders. Die wil dit controversieel verklaren.

[0:18:39] Dat zie ik een aantal partijen graag bij handopsteken. Als u er voorwendt. Daar is geen meerderheid voor. Daar ga ik door naar agendapunt drieëndertig, en dat gaat over wetsvoorstellen inbreng datum waarvan het verslag is vastgesteld, maar of nog niet is vastgesteld, en dan beginnen we met de wijziging van de vreemdelingenwet tweeduizend teneinde te voorzien in aanpassing van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor

[0:19:01] in bepaalde

[0:19:01] wie bent dit controversieel te verklaren? Graag uw handopsteken. Daar is geen meerderheid voor dan de regels betreffende de regulering van sekswerk, wet regulering, sekswerk agendapunt vierendertig.

[0:19:13] Wie wil dit controversieel verklaren

[0:19:15] graag uw handopsteken als je forehand.

[0:19:17] Dat is niet geval geen meerderheid. Dan gaan we door met vaststelling van het nieuwe wetboek van strafvordering. Artikel agendapunt vijfendertig, wie wint dit controversieel verklaren?

[0:19:27] Niemand. Dan gaan we verder

[0:19:30] agendapunt. Zesendertig wijziging van de penitentiaire beginselen wet in verband met de aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens de detentie die het controversieel verklaren

[0:19:40] in niemand graag een handopsteken. Als u ook daarvoor bent. Er is geen meerderheid voor. Dan ga ik door naar een zevenendertig regels over de bestuursrechtelijke aanpak van online kinderpornografisch materiaal die de controversieel verklaren.

[0:19:53] Niemand. Dan gaan wij verder naar agendapunt achtendertig wijziging van boek een en boek tien van het burgerlijk wetboek en enige andere wetten in verband met de introductie van onder meer een regeling voor draagmoederschap en de versterking van het recht van het kind op afstamming informatie. U bent u het controversieel verklaren? Graag uw handen? Als u dat ook wil voorstellen. Controversieel verklaren. Daar is geen meerderheid voor. Dan gaan we verder agendapunt negenendertig duidelijke regels over de opvang van ontheemden uit oekraïne die het controversieel verklaren. Niemand daar verder agendapunt veertig wijziging van de politiewet tweeduizend twaalf verband met een delegatie grondslag voor een algemene maatregel van bestuur over bewaking, bewapening en uitrusting van buitengewoon opsporingsambtenaren die wilde het controversieel verklaren

[0:20:35] geen dan gaan we daarmee verder. Dan kom ik bij notities en brieven wil ik met u per agendapunt doornemen. Ik ga niet alle brieven op lezen, maar wijzigen. Straks vanzelf. Ik begin met agendapunt eenenveertig arbitrage, mediation en herstelrecht

[0:20:51] die mensen het commercieel verklaren

[0:20:54] graag uw hand handopsteken als je voor bent.

[0:20:58] U moet je wel opletten. Meneer heerma.

[0:21:01] Ja dat is niet het geval.

[0:21:02] Meerderheid dan hebben we onder agendapunt auteursrecht een aantal brieven tot en met pagina veertien zijn er brieven op die lijst die u controversieel te willen verklaren.

[0:21:16] Dat is niet het geval is. Daarmee auteursrecht

[0:21:20] vind daarmee doorgaan. Dan gaan we naar brandweer en crisisbeheersing. Dat is agendapunt drieënveertig. Een aantal brieven zijn er brieven die je controversieel willen verklaren.

[0:21:31] Dat is niet het geval. Dan gaan we daarmee verder de civielrechtelijke onderwerpen agendapunt vierenveertig

[0:21:38] brieven die u controversieel verklaren. De heer kuzu.

[0:21:40] Voorzitter, de eerste brief

[0:21:41] eerst dat is nummer driehonderd drieënzeventig meer voor om het controversieel verklaren.

[0:21:47] Daar is geen meerderheid

[0:21:48] voor.

[0:21:50] Dan moet u wel op tijd uw handopsteken. Want ik ben een supersnel.

[0:21:58] We hebben geteld. Nog steeds geen meerderheid dan dan gaan we door met de overige brieven van civielrechtelijke onderwerpen mensen u daar nog een brief controversieel te verklaren.

[0:22:07] Dat is niet het geval dan agendapunt vijfenveertig criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit. Pagina zestien zijn de brieven die controversieel te verklaren.

[0:22:19] Dit geval

[0:22:20] pagina zeventien

[0:22:23] niet het geval. Daarmee afgehandeld. Dan gaan we door naar de staat van de wetgeving kwaliteit agendapunt zesenveertig.

[0:22:31] Wilt u daar een komt veel verklaren. Niet

[0:22:36] twee brieven niet het geval. Dan is daarmee ook afgehandeld te gaan we door met agendapunt zevenenveertig dat het drugsbeleid twee zaken niet controversieel verklaren. Mevrouw

[0:22:47] voorzitter, bij vws is het niet gelukt. Maar hier nog een poging de eerste brief.

[0:22:51] O,

[0:22:54] nee, hoor. Alstublieft. Nee, dat ga ik nooit.

[0:22:57] Mevrouw was mevrouw moeten er eerder dan. U zei

[0:23:02] ik naar meneer kuzu. Dus kunt u nagaan mevrouw moeten nemen. Leuk. Helemaal niet op mevrouw miller.

[0:23:10] Ik wil de brief de uitwerking van de motie van het lid cuijk inzake de educatieve maatregel bij drugsbezit controversieel verklaren.

[0:23:19] Oké. Dat is uw voorstel en dan ga ik even kijken of er een meerderheid voor is. Wilt u daar voor wie is daarvoor graag uw handopsteken?

[0:23:28] Dat is niet het geval.

[0:23:29] De heer kuzu.

[0:23:31] Voorzitter, de eerste brief zouden we graag controversieel willen verklaren

[0:23:34] wordt om de eerste brief met de nummer vijf, honderd negenentwintig controversieel verklaren graag uw handen voor

[0:23:40] als je ervoor.

[0:23:42] Dat is geen meerderheid. Daarmee ook door agendapunt achtenveertig feminicide een brief controversieel verklaren

[0:23:49] niet het geval. Gaan wij verder gesubsidieerde rechtsbijstand nummer negenenveertig

[0:23:57] niet het geval. Dan gaan we door naar agendapunt vijftig jeugdbescherming zijn er brief op pagina negentien die je controversieel verklaren.

[0:24:05] Dat is niet het geval. Op pagina twintig is een brief onder jeugdbescherming controversieel zou willen verklaren.

[0:24:10] Dat is niet het geval. Dan gaan we door naar agendapunt eenenvijftig juridische beroepen.

[0:24:14] Ja.

[0:24:15] De brieven die je controversieel willen verklaren.

[0:24:18] Niet het geval. Dan gaan we daarmee verder.

[0:24:20] Dat is ook voor eenentwintig. Dan gaan we door naar agendapunt tweeënvijftig justitie keten van het caribisch deel van het koninkrijk zijn er brieven controversieel te willen verklaren.

[0:24:31] Dat is niet het geval. Dan ga ik door naar agendapunt drieënvijftig. De rechtspraak

[0:24:37] zijn er brieven die u controversieel te willen verklaren.

[0:24:41] Dat is niet het geval. Dan ga ik door naar justitiële jeugd agendapunt vierenvijftig

[0:24:46] brieven die je controversieel willen verklaren. Niet het geval dan agendapunt vijfenvijftig kansspelen

[0:24:53] die.

[0:24:54] Staat een aantal brieven onder. Ik wil het onderwerp commercieel. Dat kan niet. Dus de brieven die er onder hangen, zou ik graag controversieel willen verklaren.

[0:25:01] Het gaat over drie zaken neef vier.

[0:25:06] Even kijken. Laten we eerst

[0:25:07] we eens kijken of er een meerderheid uberhaupt voor is.

[0:25:10] Ik graag een handopsteken. Als u voor bent.

[0:25:13] Daar is geen meerderheid voor

[0:25:15] de andere verzoeken

[0:25:17] ook niet het geval. Dan gaan we door naar agendapunt zes en vijftig mensenhandel en prostitutie

[0:25:23] controversieel verklaren graag uw hand handopsteken als u de brief controversieel zou willen verklaren. Er is geen meerderheid voor dan in haar zeventien agendapunt. Zevenenvijftig. Wilt u dat controversieel verklaren?

[0:25:34] Dat is niet het geval. Dan gaan we door naar personen en familierecht agendapunt achtenvijftig. Wilt u dat controversieel verklaren?

[0:25:42] Laten we niet allemaal

[0:25:43] dit het hele agenda. Gaat uw gang. Meneer tweede brief met nummer drieëntachtig.

[0:25:48] De laat weer stemmen over brief drieëntachtig. Wie is voor controversieel verklaren. Graag een handopsteken.

[0:25:55] Dat is niet het geval. Er zijn er overige verzoeken voor brief om controversieel verklaren van personen, familierecht.

[0:26:01] Dat is niet het geval. Dan gaan we daarmee verder agendapunt. Negenenvijftig seksueel geweld en kindermisbruik een brieven op de lijst die je controversieel willen verklaren.

[0:26:11] Dat is niet het geval. Dan ga ik door met uw welbevinden. Amendement zestig slachtoffer beleid zijn er brieven die je controversieel willen verklaren.

[0:26:21] Dat is niet het geval. Dan ga ik door naar staats en bestuursrecht brieven die u controversieel zou willen verklaren.

[0:26:27] De heer ellian.

[0:26:29] Er is de brief met nummer negenenzestig.

[0:26:31] Oké. De eerste brief. Nummer negenenzestig controversieel verklaren. Graag uw handen omhoog.

[0:26:36] Daar is geen meerderheid voor. Dan ga ik door naar agendapunt tweeënzestig strafrechtelijke onderwerpen zijn er brieven die je controversieel zou willen klaar.

[0:26:45] Die ellian.

[0:26:46] Even kijken. Voorzitter, de brief met nummer zevenhonderd

[0:26:50] zevenenzeventig.

[0:26:53] De brief moment. Ik ga doen. Agendapunten brief nummer zevenhonderd zevenenzeventig helemaal onderaan op pagina negenentwintig. Wie is voor controversieel verklaren.

[0:27:02] Daar is geen meerderheid voor uw volgende brief. Nederland

[0:27:06] nummer zevenhonderd, drieëntachtig,

[0:27:09] zevenhonderd drieëntachtig. Graag uw handen voor als u stemmen.

[0:27:13] Er is ook geen meerderheid voor.

[0:27:16] Even kijken. Dank voorzitter nummer zevenhonderd achtennegentig.

[0:27:22] Even kijken. Zevenhonderd achtennegentig mee te zien.

[0:27:26] De laatste. Het gaat over.

[0:27:28] Voor nabestaanden bij levenslange gevangenisstraf.

[0:27:31] Wie is er voor om het controversieel verklaren graag met handopsteken. Daar is geen meerderheid voor.

[0:27:37] Ok dankuwel.

[0:27:39] Dan ga ik door naar amendement drieënzestig, terrorisme en extremisme. Er zijn een aantal brieven voorstellen voorkomt veel verklaren

[0:27:47] niet het geval. Dan ga ik door naar vierenzestig nog te ontvangen, antwoorden en schriftelijke overleggen.

[0:27:53] Mevrouw moeten er.

[0:27:54] Gaat om de reactie op de gewijzigde motie van het lid stoffer cs dus de eerste brief.

[0:28:00] Oké dan de eerste brief. Nummer negenendertig en zevenendertig zijn er graag met handen opsteken. Als u voor controversieel wil verklaren.

[0:28:10] Daar is geen meerderheid voor

[0:28:12] andere brieven van agendapunt vierenzestig.

[0:28:15] Dat is niet het geval. Dan ga ik door naar agendapunt vijfenzestig over

[0:28:21] zondag een brief

[0:28:23] combineer je op uitsluiting door gesloten gemeenschappen zou die dat controversieel willen verklaren.

[0:28:28] Dat is niet het geval dan agendapunt. Zesenzestig nagekomen brieven van de regering

[0:28:36] ontvangen na de laatste procedure

[0:28:37] vergadering mevrouw moeten.

[0:28:40] Zaak drie italiaan de brief regering aangaande italiaanse aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Voorzitter,

[0:28:48] Dankuwel nummer zaak drie graag handopsteken. Als u dat voor controversieel wil verklaren.

[0:28:54] Waar is geen meerderheid voor

[0:28:56] de boer?

[0:28:58] Het blijft opletten. Overige zaken zijn er nog voorstellen

[0:29:02] meer ceder.

[0:29:04] Voor. Nog. Over punt zesenzestig hadden wij het brief dertig

[0:29:09] inventarisatie geslachten registratie x die waren wij die brief zouden we

[0:29:14] er komt klaar.

[0:29:20] Sowieso zover was ik nog niet. Even kijken en we gaan een pagina drieëndertig zijn er zaken die controversieel willen verklaren.

[0:29:28] Hier sta hier

[0:29:32] te kijken. Nummer zaak vier. Dat gaat over de eindrapport van de commissie wet wapens en munitie in plaats een plan van aanpak vervolgproces graag uw hand opsteken als u voor bent controversieel verklaren. Er is geen meerderheid voor andere brieven zaken op pagina drieëndertig

[0:29:47] niet het geval. Dan ga ik door naar pagina vierendertig

[0:29:51] zijn er zaken die u continu zou willen verklaren. Dat is nummer twaalf tot en met eenentwintig. Dat is niet de heer

[0:29:59] zaak achttien. Voorzitter, de informatie omtrent signalering,

[0:30:03] signalering achttien graag uw hand opsteken als u voor bent.

[0:30:08] Er is geen meerderheid voor. Dan ga ik door naar pagina vijfendertig en daar had de heer c

[0:30:13] verzoekt.

[0:30:14] Forse. Dat ging om zaak dertig.

[0:30:17] Na nummer zaak dertig gaat over inventarisatie geslacht registratie x graag uw hand opsteken als u voor controversieel verklaring bent.

[0:30:49] Daar is een meerderheid voor door daarmee controversieel verklaard.

[0:30:52] Goed andere verzoeken op pagina vijfendertig.

[0:30:57] Dat is niet het geval. Wel de heer ellian

[0:30:59] achtentwintig en eenendertig,

[0:31:04] dat we beginnen met achtentwintig. Het gaat over adviezen van er in azië vormgeving van de levenslange gevangenisstraf tot aan het moment van de herbeoordeling. Wie is voor controversieel verklaren?

[0:31:14] Daar is geen meerderheid voor dan de brief regering minister voor rechtsbescherming over de verkenning van de doorontwikkeling sanctiestelsel in sanctie toepassing zaak, eenendertig. Wie is voor controversieel?

[0:31:24] Daar is geen meerderheid.

[0:31:26] Daar ga ik door naar agenda. Naar pagina nummer zesendertig.

[0:31:30] Mevrouw piri

[0:31:32] zaak negenendertig,

[0:31:35] negenendertig, en dat is een brief over intensivering grens toezicht. Wie het vervoer controversieel verklaren.

[0:31:41] Daar is geen meerderheid voor zijn er andere verzoeken voor pagina zesendertig.

[0:31:46] Dat is niet het geval. Dan ga ik door naar het laatste stukje van zevenendertig, twee brieven. Wilt u die controversieel verklaren.

[0:31:54] Dat is ook niet het geval.

[0:31:55] Dankuwel.

[0:31:56] Dan hebben we een kopje in hoofdstuk geplande commissie activiteiten. Dat kunt u niet controversieel verklaren. Maar kunt nu wel bijvoorbeeld aangeven of u daar wijzigingen daartoe heeft bijvoorbeeld annulering of uitstel. Dan kunt u er nu aangeven. Maar we hebben natuurlijk een procedurevergadering. De volgende keer.

[0:32:13] Ik hoorde de mensen zeggen graag voor de volgende procedurevergadering.

[0:32:17] Mevrouw kuiper misschien nog wel op één punt, want mevrouw van der werf, mevrouw helder en ik zouden kijken naar een ronde tafel als het gaat om geweld tegen hulpverleners dat er wel ergens een moment alvast reserveren dat we die kunnen gaan houden.

[0:32:32] Dat zullen we doen. En zolang aan u voorleggen in onze volgende procedurevergadering voor de ruimte

[0:32:37] dan agendapunten achtenzestig. Dat gaat over de commissie activiteiten ter kennisgeving. Dan hebben we de brieven geagendeerd voor plenaire activiteiten agendapunt negenenzestig duizend dertig deden wat over het bericht dat de voormalige nctv zorgen over geheim moskeeën onderzoeken verzweeg dit controversieel willen verklaren.

[0:32:56] Een hand graag uw handopsteken als u voor bent.

[0:32:59] Daar is geen meerderheid voor dan agendapunt zeventig, dertig leden debat over bericht dat het om opnieuw een fout heeft gemaakt bij de bescherming van een kroongetuige. Wie wil dit controversieel verklaren? Graag uw handopsteken als u voor bent. Dat is geen meerderheid dan agendapunt eenenzeventig, dertig leden debat over het asielbeleid. Die wens het controversieel verklaren graag uw handopsteken.

[0:33:21] Ik ga heel even vertellen.

[0:33:43] Dat is zijn vijftien stemmen. Dus daar is een meerderheid.

[0:33:47] Dat is genoteerd. Dan hebben we agendapunt tweeënzeventig. Dat is een tweeminutendebat, mensenhandel en prostitutie. Zou u dit controversieel willen verklaren?

[0:33:56] Nee dan gaan we daarmee verder.

[0:33:59] Dan hebben we een kopje europa in internationaal nummer nummer vierenzeventig. Dat je fiets verordeningen bescherming volwassenen een raadsbesluit tot toetreding tot het haags volwassen bescherming verdrag. Wie zou dit komt veel willen verklaren?

[0:34:15] Niemand. Dan gaan we ermee verder agendapunt vijfenzeventig geannoteerde agenda. Informele budget raad. Wie zou dit komt veel verklaren.

[0:34:23] Niemand? Dan gaan we ermee verder. De verslag van de informele bz raad van twintig, eenentwintig juli die komst controversieel verklaren.

[0:34:32] Dat is niet het geval. Daarmee hebben we in een recordtempo zesenzeventig agendapunten met elkaar behandeld. Dan wil ik u bedanken voor uw inzet en graag tot

[0:34:40] de volgende keer.