Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Extra procedurevergadering commissie voor Defensie (groslijst controversieel verklaren)

[0:00:01] Goede morgen allen hartelijk welkom bij deze extra procedurevergadering van de tweede kamercommissie voor defensie.

[0:00:10] Voordat we beginnen met de agenda wil ik even melding maken van het feit dat we inmiddels bij ons hebben en nieuwe griffier nieuwe plaatsvervangend griffier natuur inmiddels mantel hartelijk welkom en we hebben ook tijdelijk een nieuwe u adviseur annemiek van vliet zitten op de tweede rang.

[0:00:31] In.

[0:00:34] We gaan het hebben over de kwestie van het controversieel verklaren

[0:00:39] aanmerken van onderwerpen die op deze agenda staan of je wel of niet controversieel wenst te verklaren. Zoals u ongetwijfeld nu inmiddels wel weet, is het volgende week aan de plenaire vergadering over de controversieel verklaring een definitieve beslissing te nemen.

[0:00:57] Ik begin maar meteen met

[0:01:00] agendapunt. Één van de lijst

[0:01:04] onder agendapunt één van de lijst staan drie stukken die hebben allemaal betrekking op de initiatiefnota van het lid stoffen. Europese en internationale defensie. Samenwerking

[0:01:13] is er iemand die dit pakket? Ik doe het even per pakket, denk ik. Tenzij iemand daar bezwaar tegen heeft, is er iemand die iets uit dit pakket controversieel wil verklaren.

[0:01:23] Niemand. Dan is de conclusie dat het niet controversieel.

[0:01:28] Dan kom ik bij agendapunt twee. Dat gaat over het onderwerp voortgang evaluatie missies. Hier gaan ze ook weer een heel pakket van zes of zeven zaken die allemaal al aangebracht zijn voor de agenda van de commissiedebat van twaalf september. Volgende week

[0:01:47] en ook hier is weer de vraag kunnen we dit als een pakket bekijken? Of zegt u van bepaalde zaken moeten er misschien wel controversieel en andere lijst niet controversieel worden verklaard.

[0:01:58] Als u ermee instemt, dan zou ik willen voorstellen om de.

[0:02:05] Voorzitter, de één, twee derde vierde en laatste zaak zal ik namens de pvv-fractie wel graag controversieel verklaard willen zien. Bijvoorbeeld

[0:02:19] die laatste zaak gaat over afghanistan. Het is een beleidsreactie een eind evaluatie, maar bij een politiek debat is er ook altijd oordeelsvorming en ik vind dat die oordeelsvorming thuishoort bij een nieuwe camera en bij een nieuw kabinet dus voor de pvv die drie stukken graag controversieel.

[0:02:38] Kijk in de eerste plaats even of iemand wil reageren op het voorstel van de woordvoerder van de pvv

[0:02:49] is niet het geval. Dan komen we vervolgens aan de vraag per stuk ga ik het dan toch doen of u zich uitspreken over controversieel of niet? Controversieel. Maar ik zie dat er woordvoerder van d zesenzestig.

[0:03:02] Maar misschien een ordevoorstel na na gisteren lange dag met procedurevergadering. Misschien kunnen we de brieven die leden dan aanmerking specifieke stemming brengen in de rest niet, want volgens mij is over de rest overeenstemming.

[0:03:13] Als dat zo is. En kijk even rond. Ik zie geen bezwaar tegen die gang van zaken. Dan kunnen we dat doen per per brief die door de woordvoerder van de pvv is de derde brief

[0:03:23] van minister hoekstra van zeventien mei tweeduizend, drieëntwintig eerst de vraag wie stemt in met het controversieel verklaren van die brief en de griffier gaat welke handen omhoog gaan.

[0:03:37] Het is dus niet controversieel. Want er is maar één stemmen om het wel controversieel te verklaren.

[0:03:42] Dan ga ik naar de volgende brief. Dat is ook een brief van de minister van zeventien mei over de jaarlijkse voortgangsrapportage

[0:03:48] en ook hier weer de vraag wie stem te voeren om deze brief controversieel te verklaren.

[0:03:55] Alleen de pvv verder niemand. Dus het is niet controversieel.

[0:04:00] En dan de laatste brief op deze pagina de brief van ook van zeventien mei beleidsreactie evaluatie nederlandse bijdrage. De resolute support

[0:04:09] die stem voor controversieel. Alleen de pgb verder niemand. Dus het is niet controversieel.

[0:04:18] Dan kom ik bij agendapunt drie.

[0:04:21] Dat gaat over de defensiestrategie data science and a i.

[0:04:25] Er staan hier twee brieven van de minister van defensie en de minister van buitenlandse zaken kunnen we dit als een pakket behandelen.

[0:04:33] Ik zie daartegen geen bezwaar. Dan is de vraag iemand dit controversieel verklaren

[0:04:42] dus ook niet het geval.

[0:04:43] Dan is dit allemaal alle bij de brief dus niet controversieel

[0:04:48] agendapunt. Vier. Het verslag van de navo, ministers van defensie en die fans contactgroep van vijftien en zestien juni tweeduizend, drieëntwintig

[0:04:58] is er iemand die dit zo controversieel wil verklaren.

[0:05:03] Niemand. Jawel. De pvv gaat.

[0:05:06] Ja voorzitter, dan gaat het met name om de eerste zaak en de laatste zaak die zin direct toe op militaire wapenleveranties en namens de pvv stel ik voor dat controversieel te verklaren.

[0:05:21] Ik begrijp niet wat u bedoelt met eerst aan laatste zaak, want wij zijn bij agendapunt vier. Ik zie er maar één zaak staan.

[0:05:34] Ik ben in ieder geval ik bedoel de zaak nummer vier en nummer zeven zaak nummer vier inderdaad ook.

[0:05:39] Wilt u conservatorium verklaar? Ik kijk even of er meer stemmen voor zijn omdat controversieel te verklaren. Dat is niet het geval. Dan is dit niet controversieel.

[0:05:50] Dan komen we bij een aantal stukken die nog niet op een eerdere procedurevergadering van deze commissie aan de orde zijn geweest

[0:05:58] en als die niet controversieel verklaard hier. Dan zal de zullen we in de volgende procedurevergadering volgende week donderdag besluiten wat te doen met deze zaken op onze reguliere procedure vergadering op veertien september.

[0:06:15] Ik ga verder met agendapunt vijf bestuursakkoord, ontwikkeling, maritieme cluster den helder

[0:06:20] wil iemand dit controversieel verklaren?

[0:06:23] Is niet het geval, dan is het niet controversieel

[0:06:26] agendapunt zes een brief over de voortgang informatie gestuurd optreden voorstel, anders voor controversieel verklaring. Niemand dan is ook dit niet controversieel.

[0:06:37] Dan krijgen we een brief van de minister levering militaire goederen aan aan oekraïne en ik denk dat de heer fritsma hierop wilt u nog toelichten?

[0:06:49] Voorzitter meijer een uitgebreide toelichting is niet nodig. Het gaat om militaire wapenleverantie die veel impact hebben op onze krijgsmacht en op veel andere zaken. Dus dat dat hoort wat ons betreft thuis bij een nieuwe kamer een nieuw kabinet.

[0:07:06] Sp.

[0:07:08] Ja. Voorzitter, wij vinden die militaire wapenleveranties, met name de levering van zestien zijn buitengewoon controversieel. En juist vanuit die overweging vinden we dat een debat waard. Dus daarom willen we het niet controversieel verklaren.

[0:07:22] D zesenzestig, voorzitter en de oorlog wacht niet op op een nieuwe kabinet. Dus we moeten gewoon door kunnen gaan. De levering een fors ben ik van mening dat controversieel verklaren dan niet eigenlijk geen verklaring af te geven. Maar ik voelde me nu wel geroepen om tegen verklaring af te geven.

[0:07:38] Ik zie verder niemand die nog iets wil zeggen dan kijk ik wie stemt voor het controversieel verklaren van deze brief. Dat is alleen de pvv. En dan is dat dus de conclusie niet controversieel

[0:07:51] agendapunt acht het nationaal programma ruimte voor defensie brief van de minister. Daarover wil iemand dit controversieel verklaren.

[0:08:00] Dat is niet het geval, dan is dit niet controversieel

[0:08:03] agendapunt negen. De resultaten van de commissie van onderzoek en advies, namelijk meldingen van vermoede vermoeden van misstanden bij de c o d.

[0:08:11] Iemand wil dit controversieel verklaren wellicht. Dat is niet het geval zo te zien, dan is de conclusie niet controversieel

[0:08:18] agendapunt tien uitvoering van de motie van het lid valstar en andere over voorkomen dat voormalig defensiemedewerkers trainingen geven aan landen die een offensieve cyber programma tegen nederland voeren.

[0:08:29] Wil iemand dit controversieel verklaard zien? Dat is niet het geval.

[0:08:34] Dan is deze ook niet controversieel agendapunt i

[0:08:37] we agendapunt elf toestemming voor deelnemen deelname aan een briefing over de evaluatie van het nederlandse bijdrage aan de navo missie resolute support in afghanistan

[0:08:47] wil iemand dit controversieel verklaren? Dat is niet het geval. Dan is die niet controversieel

[0:08:53] agendapunt twaalf en brief over het kabinetsbesluit taak, defensie op de noordzee.

[0:08:59] Ik wil iemand dat controversieel verklaard hebben. Dat is ook niet het geval. Niet controversieel dus

[0:09:06] agendapunt dertien een brief ontvangst reacties kandidaten werven op request for protection bij de vervanging van de onderzeeboten capaciteit

[0:09:15] wil iemand dit controversieel verklaren. Sp.

[0:09:18] Ja. Voorzitter, de vervanging van de onderzeeboten. Dat is een groot project. Daar gaat veel geld mee gemoeid willen dat graag aan de nieuwe camera overlaten

[0:09:26] dus controversieel verklaren.

[0:09:29] Als iemand anders over het woord wil hebben, dan kunnen we meteen in stemming brengen wie stemt voor controversieel verklaring van?

[0:09:35] Dit onderwerp,

[0:09:38] Alleen de sp constateer ik dus dan is het niet controversieel.

[0:09:43] Dan komen we bij agendapunt veertien

[0:09:46] brief over toezegging gedaan tijdens het commissiedebat defensie, industrie strategie van één februari twee, drieëntwintig, tweeduizend, drieëntwintig

[0:09:53] over richtlijn inzake de europese markt voor defensiemateriaal

[0:09:58] wil iemand deze brief controversieel verklaren? Dat is niet het geval. Dan is het ook dit niet controversieel.

[0:10:06] Dan kom ik bij agendapunt vijftien de levering een brief over de levering militaire goederen aan oekraine.

[0:10:11] Wil iemand dit controversieel verklaard zien?

[0:10:14] Dit fritsma pvv gaat uw gang.

[0:10:17] Dezelfde toelichting, als.

[0:10:20] Nou dan neem ik aan dat dat volstaat. Ik zie geen andere woordvoerders de dan is de vraag wie wil dit verschilt qua uw hand omhoog. Als u dat wilt alleen de pvv.

[0:10:30] Dan is het niet controversieel.

[0:10:33] Dan komen we bij een ander onderwerp, namelijk de geplande commissie activiteiten

[0:10:39] en ook hier is weer de vraag wilt u die controversieel verklaren of niet. En ik zie dat de heer frans steun van de vvd opmerking wil maken.

[0:10:47] Dat hoeven wij niet controversieel te verklaren. Maar ik wil in ieder geval aantekenen bij het debat. Wat aanstaande dinsdag staat gepland. De voortgang en evaluatie missies dus in zekere zin denk ik dat we de heer fritsma ook tegemoet kunnen komen. Dat zou ik willen uitstellen. De redenen daarvoor is dat er twintig jaar afghanistan gaan evalueren. Daar zouden wij ook een technische briefing over moeten organiseren en rondetafelgesprek. Dat was ook het plan, maar er was te weinig opkomst voor. Dus ik wil hier het voorstel doen om dit uit te stellen. Kijken of we dit nog voor de verkiezingen alsnog kunnen plannen en zo niet, dan zal het eventueel.

[0:11:19] Daar moeten.

[0:11:20] De hammelburg. Ja voorzitter, ik kan me goed vinden in de woorden van de heer valstar. Ik vind dit debat zonder een technische briefing ingewikkeld als de winter zijn van de kamer om dat te doen. Het is een ontzettend belangrijk debat hebben bij eerdere commissies defensie gezien dat we soms met drie, vier kamerleden zitten. Dit verdient echter volle breedte van de volle, aandacht en draagvlak van de kamer ieder geval met debat te voeren. Het liefst zie ik het ook nog zo snel mogelijk ingepland, maar wel dan voor de behandeling van de begrotingshoofdstukken hoofdstukken. Want dan weet je zeker dat er geen kamerleden komen en dan zou je het met de nieuwe kamer moeten doen.

[0:11:49] Dus fritsma pvv

[0:11:51] eens beluisteren.

[0:11:56] Dan stel ik voor als er verder geen opmerkingen zijn piri,

[0:11:59] Maar ik kan prima leven met het voorstel van de heer valstar wel even aangetekend hebben het moment dat ook die brief werd uitgestuurd en de mail werd uitgestuurd was nog wel een reces periode. Dus het feit dat er misschien niet voldoende op gereageerd is, zeg ik even schuldbewust naar mijzelf betekent absoluut niet dat er geen interesse voor is. Dus dat wil ik wel even aangemerkt,

[0:12:23] Die brief is inderdaad al in juli uitgezonden en daar zijn meerdere onderwerpen op waar werd gewezen op de vraag. Wilt u dit misschien wel behandelen op de geplande data

[0:12:33] bij al die onderwerp is toen aangegeven door deze en gene. Dat willen we niet

[0:12:38] alleen deze brief. Die bleef maar hangen. De heer balster begint nu over.

[0:12:43] Ik kijk even rond of er want het is in wezen nu niet een onderwerp voor de hele vergadering waar alleen voor degenen die daadwerkelijk defensie woordvoerders zijn

[0:12:53] in de of die lid zijn van de commissie dus niet de plaatsvervangend leden.

[0:12:57] Ik kijk even of er of er nog iemand anders hier iets over wil zeggen dan leg ik als dat niet het geval is. De heer van de sp. Ik kan.

[0:13:08] Wel leven met uitstel, maar ik vind het wel belangrijk dat we dit voordat.

[0:13:11] Ik voelde dit debat,

[0:13:14] Mag ik dan voor u aan u voorleggen? De vraag of u instemt met uitstel van twaalf september. Maar met de bedoeling.

[0:13:22] Dit nog de plannen voor.

[0:13:24] Het verkiezingsproces? Mag ik het zo formuleren?

[0:13:27] Hammelburg. Voorzitter, nogmaals, ik vrees echter als we dit zouden ik vind ik vind je mee eens. Maar als we dit zouden plannen in de periode na eenentwintig september. Als er heel veel begrotingshoofdstukken misschien nog worden behandeld. Plenair, dan zou dat betekenen dat het aantal kamerleden niet naar deze commissie zouden komen en dat zou echt wat mij betreft kwalijk zijn. Dus ik doe dan toch. Ik kijk dan ook de griffier aan of het dan nog mogelijk is om het voor eenentwintig september te doen in die technische briefing.

[0:13:51] Ja dat is natuurlijk mogelijk proberen waard. Dan is de conclusie dat u instemt met het nu uitstellen van twaalf september. Maar met de bedoeling om dit plannen voor eenentwintig september

[0:14:04] en in ieder geval voor het verkiezingsproces. Mag ik het zo formuleren? Iedereen daarmee akkoord met de technische en een technische briefing daarbij.

[0:14:14] Af.

[0:14:14] Voor het uiteraard daarvoor.

[0:14:19] Akkoord,

[0:14:20] Dan hebben we dat gehad. Dan krijgen we nog agendapunt zeventien ongeplande commissieactiviteiten.

[0:14:28] Mag ik ervan uitgaan dat u ermee instemt?

[0:14:32] Dat dat niet. Controversieel is veel iemand dit wel controversieel verklaren. Niet controversieel

[0:14:38] dan agendapunt achttien de geplande werkbezoeken.

[0:14:44] Het is natuurlijk in wezen zo dat die werkbezoeken bestemd zijn voor vooral het bijbrengen van nieuwe kamerleden bij onderwerpen die voor hen ook nieuw zijn bij defensie die voor een nieuw zijn,

[0:14:54] maar ik zie dat de heer een niveau ook iets over wil zeggen,

[0:14:58] Ja dat gaat het eerste buitenland werkbezoek de kort. Er was al ook niet. Dat liep niet over van enthousiasme en dat is ook vlak voor het kiezen zesenzestig. Dus ik zou in ieder geval willen voorstellen om daar

[0:15:12] die te schrappen en ik denk dat dat ook echt aan een nieuwe kamer is om daar kennis mee te maken en dat volgende verzoekt dat valt in het verkiezingen reces. Dus ik denk dat die sowieso afvalt.

[0:15:21] Nou ik kijk dan even te staan dat het gaat hier in wezen. Nu eerst om de vraag of u het controversieel verklaard wat hij onder de agenda staat. Dus ik wil zien of er iemand is die dit controversieel wenst te verblijven.

[0:15:33] Dat is niet het geval. Dan komen we nog aan de vraag moeten we deze dingen gaan schrappen van de agenda van de huidige commissie

[0:15:40] en dan zie ik dat mevrouw piri daar ook iets over wil zeggen.

[0:15:43] Voorzitter, mijn voorstel zou zijn om dat soort besluiten volgende week tijdens de reguliere pvv te nemen.

[0:15:48] Dat kan ook, want er is geen dwingende spoed om het nu vandaag willen doen. Dus als er in dit zicht van dat heb ik liever op de volgende reguliere procedurevergadering. Dan schuiven we daarnaartoe dankuwel. Mevrouw.

[0:16:03] We zijn bijna aan het eind agendapunt negentien geannoteerde agenda informele raad, buitenlandse zaken, defensie van eind augustus jongstleden een brief. Daarover wil iemand dat controversieel verklaren.

[0:16:17] Dat is niet het geval. Dan is dit niet controversieel.

[0:16:21] En dan krijgen we agenda twintig antwoorden van de minister op vraag van deze commissie over de geannoteerde agenda van de raad buitenlandse zaken van eind augustus wil iemand daar nog controversieel verklaren

[0:16:33] ook dat is niet het geval. Dan is dit niet controversieel. Dan zijn we aan het einde van was hier te behandelen was en dan dank ik iedereen voor de aanwezigheid en bijdrage sluiten.

[0:16:43] Wij.