Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedures en brieven commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

[0:00:04] Een goedemiddag, allemaal welkom bij de procedurevergadering van de commissie sociale zaken en werkgelegenheid. We hebben een korte regeling van werkzaamheden met een drietal verzoeken. In de eerste plaats twee verzoek van mevrouw becker, die ik niet zie, zijn er nog collega's van het

[0:00:19] becker.

[0:00:20] Mevrouw dekker. Minister worden zo dat zijn dat zijn de voortekenen genoemd aan het woord. Mevrouw becker. Voor haar twee verzoeken.

[0:00:41] Wenst u een toelichting. Voorzitter, op de verzoeken.

[0:00:44] Ik bedoel als je het verzoek kan doen dan kan ik de commissie vragen of

[0:00:48] instemmen. Helemaal goed. Ten eerste hebben we bij één van de eerdere procedurevergadering heb ik ook onder andere naam is mevrouw belhaj gevraagd om een keer een debat te voeren met het kabinet over het beleid rondom buitenlandse beïnvloeding en inmenging. De vorige kabinetsperiode is er een parlementair onderzoek geweest naar dit onderwerp en wij merkten dat het eigenlijk over verschillende departementen verspreid wel steeds terugkomt. Maar dan als we er een debat over hebben dat er vaak naar een andere collega's wordt verwezen en dat dat niet hun eigen debat nog gehad heeft. Deze periode. Dus we hebben gevraagd om een debat. En daar wreekt zich vervolgens weer dat er dan niet een specifieke szw brief is, omdat ook in het debat over te hebben. Dus vandaar dat het mij goed lijkt om het kabinet te vragen een brief te sturen, zodat we het debat ook gericht kunnen gaan voeren. Dat is verzoek

[0:01:40] vraagt om een brief voor het commissiedebat buitenlandse beïnvloeding wat gepland staat op vier oktober tweeduizend, tweeëntwintig. Neem aan dat de commissie daarmee eens is een informatieverzoek van een collega, dus dat is vanzelfsprekend

[0:01:51] bij punt twee. Mevrouw dankuwel. Ik zou graag een reactie van de minister willen op het rapport kids monitor tweeduizend, drieëntwintig. Dat is een monitor die gaat over de huidige uitvoering van de inburgeringswet en de eerste ervaringen daarmee en het lijkt mij relevant daar een kabinetsreactie op te krijgen voor het debat over inburgering en integratie

[0:02:12] dat geleiden waardoor richting het kabinet dankuwel. Mevrouw becker. Dan heb ik

[0:02:17] ontstaan van de heer el yassini die mede namens de heer van banen van spreken,

[0:02:21] Ja. Dankuwel. Voorzitter, ik neem even de tijd want ik doe het ook namens denk maar afgelopen donderdag is martin flier overleden. Plots. Hij was directeur arbeidsverhoudingen bij het ministerie van sociale zaken, werkgelegenheid en dus ook voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van arbeidsmarktdiscriminatie. We hebben morgen hebben we een debat en ik kan me voorstellen dat ze naast en zijn collega's echt enorm zijn geraakt door zijn plotseling overlijden. Onze gedachten gaan uit naar familie, vrienden en dierbaren van martin flier. De mensen daarbij heel veel sterkte toe en ik zou eigenlijk willen voorstellen aan de commissie om het commissiedebat arbeidsmarktdiscriminatie vanmorgen om vier uur om die te verschuiven en wij zouden het ook niet erg vinden om dat dan na de verkiezingen te doen ook gewoon om ervoor te zorgen dat ook de directe collega's de tijd hebben om dit heftige nieuws ook te kunnen verwerken. Ik had daarbij steun van de commissie.

[0:03:18] Mevrouw. Ik neem aan dat er geen bezwaar tegen bestaat. Niemand heeft er bezwaar tegen. Ik wil mede namens alle commissieleden en ondersteuning condoleances richting de nabestaanden en alle collega's

[0:03:33] heel veel sterkte

[0:03:36] en dan vind ik het altijd heel moeilijk om door te gaan met het volgende agendapunt. Maar het moet agendapunt twee brieven lijst bespreken we pagina gewijd

[0:03:47] zijn er nog op of aanmerkingen over pagina één

[0:03:53] niet het geval.

[0:03:55] Mevrouw. Even een vraag over de ik heb even een ander lijstje vormen. Maar nee sorry komt zo. Sorry. Nee nee nog niet.

[0:04:04] Pagina. Één geen op of aanmerkingen pagina twee

[0:04:10] geen op of aanmerkingen pagina drie.

[0:04:14] Dan heb ik er nog wel eentje voor u. Paar zaaknummer vijfentwintig betreft ook een startnotitie

[0:04:22] in het kader van een brief van spior stichting platform islamitische organisaties rijnmond onze ondersteuning heeft ernaar gekeken en heeft een startnotitie gestuurd met vier behandel opties voorstel van de griffie is om te kiezen voor

[0:04:41] punt b een reactie te sturen naar de organisatie die een brief heeft geschreven waarin geschetst wordt hoe de ondervraging is afgerond en het rapport is gepubliceerd dat pocob de commissie destijds verantwoording heeft afgelegd over haar onderzoek en een aanpassing achteraf van rapport is niet mogelijk. Het rapport bevat de bevindingen van de enquete commissie die het onderzoek heeft verricht. Het kan verder aan individuele leden en fracties worden overgelaten om zich in inhoudelijk oordeel te vormen over eventuele publicaties naar aanleiding van een parlementair onderzoek, en indien u dat wenst, kan de stad desgewenst voor de volgende procedurevergadering een concept reactie voorbereiden en desgewenst kan het geagendeerd worden als dat als er echt de uitdrukkelijke wens toe bestaat. Anders vragen we de voorzitter, de kamervoorzitter

[0:05:32] of het presidium om een brief op te stellen en te sturen. Naar

[0:05:36] de organisatie die ons een brief heeft gestuurd? Kan de commissie rekenen op? Kan de commissie daarmee instemmen? Dat is het geval, dan stellen we dat hierbij

[0:05:45] vast

[0:05:47] zijn nog andere punten over pagina drie punt vierentwintig hebben we ook nog manifest. Wat wordt aangeboden op zesentwintig september tweeduizend, drieëntwintig.

[0:05:58] Dat lijkt me akkoord.

[0:06:00] Dan gaan we dat ook laten weten aan de organisatie die het manifest aanbieden.

[0:06:06] Andere punten op pagina drie niet het geval. Wel toch wel. Mevrouw kat.

[0:06:10] Ja voorzitter, ik zou graag een reactie willen van de minister op brief nummer zevenentwintig en achtentwintig

[0:06:16] gelijk door naar het kabinet een reactie van de minister

[0:06:20] op punt zevenentwintig en achtentwintig

[0:06:25] geen opmerkingen meer over pagina drie gaan we naar pagina vier

[0:06:31] pagina vijf

[0:06:34] en nog een tweetal zaken op pagina zes.

[0:06:38] Dan is hierbij de brief lijst vastgesteld agendapunt drie regels ten behoeve van de kinderen op van bonaire sint eustatius en saba.

[0:06:46] We stellen voor om dit aan te melden. Voor de plenaire behandeling? Kan de commissie daarmee instemmen?

[0:06:51] Dat is het geval. Gaan we naar agendapunt. Vier uitstel inwerkingtreding staat een bedrag ineens dit voorstel is om dit voor kennisgeving aan te nemen.

[0:07:02] Agendapunt vijf wijziging van de wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang

[0:07:08] voorstel is om meer hun inbreng datum voor het verslag vast te stellen, te weten op twintig september,

[0:07:14] daar de commissie mee in agendapunt zes wijziging van de participatiewet in verband met het eenmalig categorie verstrekken van een energie toeslag aan huishoudens et cetera.

[0:07:24] Dit is aangemeld voor de plenaire behandeling en dat wordt morgen volgens mij behandeld plenaire

[0:07:31] agendapunt zeven programma reportage uitzendbureaus. Twintig, twintig, tweeëntwintig van de nederlandse arbeidsinspectie. Het voorstel is om dit te agenderen voor het te zijner tijd voor voeren commissiedebat, gezond en veilig werken en het commissiedebat arbeidsmigratie. De commissie daar mee instemmen. Agendapunt acht antwoord op vragen commissie over deze studie niet gebruikt inkomensondersteunende regelingen szw. Het voorstel is om dit te agenderen voor deze tijd te voeren, commissiedebat, uitvoering, sociale zekerheid.

[0:07:58] De commissie stemt ermee in agendapunt acht rapportages cao afspraken twintig, drieëntwintig

[0:08:04] attenderen voor het commissiedebat arbeidsmarktbeleid.

[0:08:07] De commissie daar mee instemmen agendapunt tien tijdelijke subsidieregeling ter stimulering van evc procedures voor kennisgeving aannemen. Commissie stemt ermee in agendapunt. Elf inzet resterende stap middelen twintig, drieëntwintig. Het voorstel is om dit te agenderen voor deze tijd voor het commissiedebat arbeidsmarktbeleid. De commissie daar mee instemmen. Agendapunt twaalf organisatie van de verkiezingen nederlands voorstel om dit te agenderen voor het commissiedebat buitenlandse inmenging en de beïnvloeding van vier oktober. De commissie kan ermee instemmen agendapunt dertien agenda veerkrachtig en weerbare samenleving te agenderen voor het commissiedebat inburgering van zevenentwintig september de commissie daar mee instemmen agendapunt veertien gemeenten niels van szw twintig, drieëntwintig editie drie te agenderen voor de te zijner tijd de vorige commissie debat participatiewet. De commissie kan daarmee instemmen agendapunt vijftien antwoorden op vragen commissie over subsidieregeling ontwikkeladvies stap twintig, drieëntwintig. Het voorstel is om dit voor kennisgeving aan te nemen.

[0:09:04] Dat is het geval. Agendapunt zestien onderzoek doelen en effectiviteit. Alleenstaande ouderen kop ado op het voorstel om het te agenderen voor deze tijd voor de commissie debat kinderbijslag en kindgebonden budget de commissie daar mee instemmen. Agendapunt zeventien reportage landelijke kwaliteitsmonitor kinderopvang, twintig, eenentwintig, twintig, tweeëntwintig het voorstel om dit te agenderen voor deze te voeren. Commissie, wat kinderopvang de commissie daar mee instemmen. Agendapunt achttien uitwerking van de motie van het lid kathmann over een minimum salaris van veertien euro per uur als voorwaarde bij de gemeentelijke aanbestedingen. Het voorstel is om dit te agenderen voor het deze tijd te voeren commissiedebat arbeidsmarktbeleid. De commissie kan daarmee instemmen agendapunt negentien uitwerking plan van aanpak statushouders aan het werk

[0:09:48] voorstel is om het te agenderen voor de commissie, wat inburgering en integratie op zevenentwintig september de commissie daar mee instemmen agendapunt twintig verkenning ervaringen en behoeften dubbele nationaliteit te agenderen voor de commissie debat inburgering en integratie van zeventien september commissie daar mee instemmen. Agendapunt eenentwintig reactie op een burger brief over de begeleiding op het gebied van omgaan met geld aan inburgeringsplichtigen te agenderen voor het commissiedebat inburgering en integratie commissie daar mee instemmen. Agendapunt tweeëntwintig verslag, honderd elf de internationale arbeidsconferentie

[0:10:20] voorstel om het te agenderen voor deze tijd voor de commissie, wat gezond en veilig werken. De commissie kan daarmee instemmen agendapunt drieëntwintig toezegging gedaan tijdens het commissiedebat zzp van zeven juni over een afschrift brief van de antwoorden op vragen van zelfstandige organisaties, vgz en cz te agenderen voor het commissiedebat zzp wat te zijner tijd gevoerd gaat worden.

[0:10:40] De commissie daar mee instemmen. Agendapunt vierentwintig start vereenvoudiging verlof stelsel te agenderen voor het commissiedebat, arbeid en zorg op zes december, die waarschijnlijk gaat worden,

[0:10:51] maar desalniettemin kunnen we hierbij vaststellen

[0:10:55] agendapunt vijfentwintig uitvoerings brief inburgering te agenderen voor het commissiedebat inburgering en integratie van zevenentwintig september de commissie daar mee instemmen. Agendapunt zesentwintig heeft u kamer net controversieel verklaard.

[0:11:08] Dus dat slaan we dan hierbij over agendapunt zevenentwintig medezeggenschap in de publieke sector. Het voorstel is om het te agenderen voor de commissie wat arbeidsmarktbeleid. De commissie stemt ermee in agendapunt. Achtentwintig kabinet zijn advies waardevol werk publieke dienstverlening onder druk te attenderen voor deze tijd voor het commissiedebat arbeidsmarktbeleid. De commissie stemt ermee in agendapunt negenentwintig reactie op motie van het lid smals over onderzoeken bij sociale partners, et cetera. Het voorstel is om het te agenderen voor de commissie, wat arbeidsmarktbeleid

[0:11:36] de commissie daar mee instemmen.

[0:11:39] De agendapunt dertig reactie op verzoek commissie over een appreciatie van onderzoek uit het verenigd koninkrijk naar de vierdaagse werkweek te agenderen voor het commissiedebat arbeidsmarktbeleid. De commissie stemt ermee in agendapunt eenendertig reactie op het advies vries en de voorschoolse fase van ding die ideeën die tweet.

[0:11:57] Ja, zeg ik het goed gelukkig te agenderen voor te zijner tijd voor de commissiedebat kinderopvang, de commissie daar mee instemmen. Agendapunt tweeëndertig opzet. Periodieke rapportages, arbeid en zorg wenst iemand dit controversieel te verklaren.

[0:12:10] Dat is niet het geval. Agendapunt. Drieëndertig.

[0:12:15] Als je het niet controversieel verklaard is het behandeld voorstel attenderen voor het commissiedebat, arbeid en zorg van zes december.

[0:12:22] De commissie daar mee instemmen.

[0:12:24] Dankuwel agendapunt drieëndertig, tweede tussenrapportage handhaving. Op schiphol wens u controversieel te verklaren,

[0:12:32] niet het geval, dan wordt het geagendeerd voor het deze tape te voeren. Commissiedebat, gezond en veilig werken

[0:12:39] agendapunt vierendertig voortgangsrapportage actieplan, arbeidsmarktdiscriminatie wenst te controversieel te verklaren.

[0:12:45] Dat is niet het geval. Dan wordt het geagendeerd voor het commissiedebat arbeidsmarktdiscriminatie. Wat nog gepland gaat worden.

[0:12:52] Gaan we naar agendapunt vijfendertig voortgang professionals voor maatwerk multi problematiek.

[0:12:57] Het voorstel is om dit te agenderen voor de commissiedebatten, uitvoerings, sociale zekerheid en armoede en schuldenbeleid.

[0:13:02] Commissie stemt ermee in agendapunt zesendertig sociaal ontwikkeld, bedrijf en beschut werk te attenderen voor het deze tijd te voeren commissiedebat participatiewet. De commissie stemt daarmee in agendapunt zevenendertig reactie op verzoek commissie over de oproep landelijke armoedecoalitie met betrekking tot bestaanszekerheid te agenderen voor het commissiedebat, armoede en schuldenbeleid. De commissie stemt ermee in agendapunt achtendertig resultaten banenafspraak twintig, tweeëntwintig te agenderen voor de commissie. Wat participatiewet de commissie daar mee instemmen? Agendapunt negenendertig reactie op verzoek commissie over de brief van de vng inzake de initiatiefnota van het lid kat over sneller uit de schulden. Het voorstel is om het voor kennisgeving aan te nemen

[0:13:42] de commissies

[0:13:44] dit agendapunt veertig reactie op verzoek commissie inzake toepassing hardheidsclausule bij beslagvrije voet te agenderen voor het commissiedebat, armoede en schuldenbeleid.

[0:13:53] Mevrouw

[0:13:55] voorzitter, ik zou graag een technische vragen willen stellen en willen omzetten in een schriftelijk overleg

[0:14:01] voordat we moeten elkaar daar een debat over hebben.

[0:14:06] Schriftelijke feitelijk

[0:14:08] schriftelijke schriftelijk. Dan stel ik voor dat we een datum vinden. Maar dat zal ongeveer twee weken hierna worden. Over twee weken breng me dan een inbreng stellen we hierbij vast,

[0:14:22] maar ook de antwoord daarvan kunnen we dan in een volgende procedurevergadering geagendeerd worden voor het commissiedebat, armoede en schuldenbeleid, maar dat zien we dan wel agendapunt eenenveertig reactie op rapportages uitvoering, uniform loonwaarde bepaling een nader advies ter bespreking in namelijk wenst dit het controversieel te verklaren of niet.

[0:14:39] Als dat niet het geval is, dan is behandeld voorstel agenderen voor het commissiedebat participatiewet. Hierbij besloot agendapunt tweeënveertig reactie op verzoek commissie over brief met betrekking tot probleem. Op site van mijn pensioen overzicht punten nel wensen dit controversieel te verklaren. Dat is niet het geval. Dan stel ik voor dat het geagendeerd wordt voor de commissie, wat pensioen onderwerp hierbij vastgesteld agendapunt eenenveertig, aanvullende inkomensvoorziening voor oudere uitvoering. Van enkele moties en toezeggingen wenst dit controversieel te verklaren.

[0:15:09] Dat is niet het geval. Dan wordt het geagendeerd voor de commissie debat participatiewet hierbij besloten.

[0:15:17] Dit was drieënveertig jaar zijn eenenveertig. Dat heb ik dan heel slecht gedaan. Handelingen. Drieënveertig dankuwel de scherpste mevrouw van een deel wordt gewaardeerd. Dank u agendapunt vierenveertig antwoord op vragen commissie over de geannoteerde agenda. Informele raad weer s p van dertien en veertien juli. Het voorstel is om dit te agenderen voor het schriftelijk overleg met soortgelijke naam. De commissie stemt ermee in agendapunt vijfenveertig uitstel toezending b en c viestraat, aanbevelingen, sociale economie, voorstel voor kennisgeving aan te nemen.

[0:15:49] De commissie stemt ermee in agendapunt zesenveertig verslag van de informele raad werkgelegenheid en sociaal beleid van dertien en veertien juli te agenderen voor het schriftelijk overleg.

[0:15:59] De commissie kan stemt daarmee in. Dan hebben we agendapunt zevenenveertig en vies raad aanbeveling sociale economie wensen dit controversieel te verklaren. Dat is niet het geval. Dan wordt het behandeld voorstel agenderen voor het schriftelijk overleg.

[0:16:14] De commissie stemt ermee in. Dan hebben we agendapunt achtenveertig een stand van zaken over de plenaire activiteiten per één september op of aanmerkingen

[0:16:24] niet het geval. Hierbij vastgesteld agendapunt negenenveertig de geplande activiteiten

[0:16:29] op of aanmerkingen. Mevrouw palland,

[0:16:32] voorzitter, we hebben net nog weer een aantal brieven controversieel verklaard hebben op zevenentwintig september het commissiedebat inburgering en integratie en op vier oktober nog een commissiedebat vrij kort op elkaar buitenlandse inmenging in beïnvloeding. Ik wou de commissie collega's voorstellen om te kijken of hier ook omdat de agenda alweer. Wat is ingedikt vanwege het controversieel verklaren dat of een schriftelijk overleg kunnen doen of een combinatie van kunnen maken

[0:17:01] uit essentieel.

[0:17:02] Even kijken of er steun is van een schriftelijk overleg of mijn laten we beginnen met de combinatie.

[0:17:09] Wenst u deze bij de debat over buitenlandse beïnvloeding en inburgering en integratie te combineren. Mevrouw becker,

[0:17:16] voorzitter, ik snap opzich het verzoek. Alleen ik vind het een beetje vroeg om dat te kunnen beoordelen omdat we een brief gevraagd hebben aan het kabinet we juist iedere keer die versnippering zien op buitenlandse inmenging komt met een brief over het totale beleid. Als die brief. Er ligt, dan kunnen we beoordelen of het substantieel genoeg is voor een debat of dat het alsnog schriftelijk willen doen. Ten aanzien van inburgering en integratie hebben zojuist ook weer wat kabinet reacties gevraagd op rapporten. Dus ik denk dat daar op zich voldoende licht om een apart debat over te voeren. Ik zou willen voorstellen ik nu even zo te laten te kijken wat er een stuk binnenkomt en dan kunnen we eventueel alsnog beoordelen het anders te doen. Maar voor nu zou ik niet willen steunen.

[0:17:57] Dus geen steun vanuit de fractie van de vvd zou mogen overige leden daarop te reageren,

[0:18:02] maar moet ik daaruit concluderen dat er geen steun voor het voorstel van mevrouw palland zou het van mevrouw michels maar even het even het eerste afpellen. Dus de combinatie. Mevrouw kathmann is dus ook geen voorstander van het combineren van beide debatten kijkt naar de leden van de fractie van d zesenzestig niet combineren

[0:18:22] ik andere mis ik andere fracties.

[0:18:23] Maar ik sluit me aan bij de woorden.

[0:18:26] In dit geval kan ik u overslaan en naar de jong

[0:18:30] dus aansluiten bij de woorden van mevrouw becker. Dan ligt er nog een tweede voorstel. Wenst u

[0:18:35] het om te zetten in een schriftelijk overleg waar het gaat om buitenlandse beïnvloeding heeft mevrouw becker aangegeven. Laten we nou eerst de brief afwachten. Dat kan volgens mij ook wel rekenen op de instemming van de commissie en een schriftelijk overleg over inburgering integratie in plaats van een commissiedebat, mevrouw beckers knikt of schudt? Nee, de heer leon de jong schudt mee. Mevrouw kathmann schudt. Nee.

[0:18:59] En dan leden van d zesenzestig geven ook aan dat ze het daarmee niet akkoord kunnen gaan. Dus laten we staan zoals het is,

[0:19:08] hebben we agendapunt vijftig de ongeplande activiteiten op of aanmerkingen

[0:19:15] niet het geval. Dan gaan we naar agendapunt eenenvijftig uitkomst van een inventarisatie over deelname aan de technische briefing voor morgen. Die gaat door. Want daar hebben ze genoeg leden vragen gemeld en agendapunt tweeënvijftig gaat niet door. Dat was een deelname gesprek met zijn over het advies naar een werkende armen stelsel. Daar hebben zich onvoldoende leden aangemeld. Dus we kunnen het gesprek geen doorgang laten vinden.

[0:19:40] Dan hebben we hierbij onze agenda behandeld en sluit ik hierbij de vergadering. Bedankt. De leden voor hun aanwezigheid en de griffie, de ondersteuning. Een fijne middag,