Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

[0:00:00] Ik open deze vergadering. We zijn bij elkaar met vaste commissie van onderwijs, cultuur en wetenschap en hebben vanochtend een procedurevergadering. De stukken die we vorige week tijdens de procedurevergadering niet controversieel verklaard. Die staan er dus vandaag op om met elkaar te bespreken hoe we die stukken gaan behandelen en een stukken die we daarna hebben ontvangen. Daar besluiten we vandaag weer op

[0:00:25] over of dat controversieel of niet controversieel is, blijven we de volgende keer ook weer zou doen, zal er een terugkerend taak die wij hier met elkaar te doen hebben in een procedurevergadering en dan stemmen we daarover met meerderheid plus één. We zijn met z'n veertienen. Als ik het goed heb geteld. Dat is vijftien, zestien najaar. We tellen gewoon door en op het moment dat we gaan stemmen. Dan las ik even een korte pauze in om even de aantallen vertellen. Welkom.

[0:00:58] We beginnen met de beginnen met de regeling van werkzaamheden, zoals altijd. We beginnen met regeling van werkzaamheden en verzoek van het lid peters om namens de commissie een voorstel tot wijziging van de lijst controversiële stukken in te dienen

[0:01:12] en dat is een voorstel op een eerder een wijziging op een eerder genomen besluit kunt u dat toelichten? Meneer peters,

[0:01:20] Dan kan ik wel. Voorzitter, wij hebben het. Ik heb het niet goed gedaan. Je moet willen verbeteren. Kijk wel er in de vergadering het bindend studieadvies wel controversieel verklaard. Er is een voorstel gekomen om dat niet meer controversieel te verklaren en in mijn hoofd is iets fout gegaan door wanneer we iets niet continu niet langer

[0:01:39] niet controversieel willen verklaren. Moet ik tegenstem. Er waren teveel dingen tegelijkertijd en ik heb het fout gezegd behoorlijk voorgestemd. Maar dan wil ik niet. Het kunt het wel controversiële hebben want het is namelijk controversieel en dat zou mijn voorstel zijn.

[0:01:54] Waar we stemmen over of het veel vinden. Dus wat u vindt u vindt dat het controversieel is maar en dat is gezegd, iets over hoe je de inhoudelijk tegenaan kijkt. Maar als met controversieel te verklaren. Dat gaat erom gaan we het wel of niet met elkaar in debat bespreken.

[0:02:07] Los van de inhoud die discussie hadden we dat ik bedoel. Dus als iets controversieel is dan zijn we er dus totaal niet over eens. En of het controversieel verklaren is iets anders. Maar ik zou het graag controversieel willen verklaren.

[0:02:16] Voorzitter, dat is helder de heer wassenberg.

[0:02:20] Ik maak er bezwaar tegen. We hebben dat vorige week gedaan en toen was de commissie echt op volle oorlogssterkte aanwezig. Geloof dat de dertig geleden waren iedereen dat ze zegt we moeten erover stemmen kon er allemaal daarnaartoe en dan nu kijken als je een kleinere club band te zeggen nou dan gaan we het weer opnieuw doen. Dat kan volgende week ook. Dan zouden wij spreken elke keer weer opnieuw kunnen doen om te proberen om het wel of niet controversieel te verklaren. Ik vind dat eigenlijk onjuist.

[0:02:45] Andere, daarover, de heer.

[0:02:49] Ik sluit me aan bij de heer wassenberg in dit geval.

[0:02:55] Mevrouw van der woude

[0:02:57] voorzitter, ik vind het echt onzin. Heeft iemand een fout gemaakt zetten op dit kunnen we elke week doen. Dit gaat elke week gebeuren. Dit is gewoon wordt gaat al jaren. Dat kan ook een erwin wisselen. Dus nu zijn er ik langer over gaan praten dan stemming duurt

[0:03:14] mevrouw van der laan.

[0:03:16] Dank. Voorzitter, ik ben sowieso niet voor het controversieel verklaren op dit onderwerp en in de argumentatie over het proces sluit ik me aan bij de wassenberg

[0:03:26] en de heer bisschop,

[0:03:27] Voorzitter, in besluitvorming,

[0:03:30] Procedures. Ja daar kunnen er soms dingen mis gaan en dan is het denk ik gewoon correct om te vragen van kunnen we erover stemmen. Alleen het collegialiteit zou ik dit willen steunen.

[0:03:44] Er is niemand iets over wil zeggen reglementair mag het is kan je ook ook wat, mevrouw zijn. We kunnen elke week over alle stemmen. We kunnen ook iets wat we waar we over hebben gestemd. Toch weer opnieuw in stemming brengen. Dus we gaan over het verzoek van de heer peter stemmen en dan wil ik even de aantallen

[0:04:03] tellen en hier zit ikzelf ook weer zijn met achttien leden aanwezig. Iedereen gaat het dan even natellen achttien leden en dat betekent dat de meerderheid. Dat moet teamleden zijn.

[0:04:19] Ik heb mezelf niet meegeteld. Ik leer snel. Ik leer snel. We gaan stemmen. Wie der leden wenst stemt in met het verzoek van de heer peters

[0:04:30] graag de handen.

[0:04:31] Dat zijn aan die kant. Vier leden

[0:04:34] en het is vijf, zes, zeven, negentien. Dat is een meerderheid.

[0:04:41] Daarmee komt. Dat is ook weer even voor de volledigheid weer op de lijst waar we dinsdag plenair over gaan stemmen

[0:04:47] is dan zijn we bij het tweede verzoek commissie regeling. Het verzoek van mevrouw richard zijn om de minister voor primair en voortgezet onderwijs te verzoeken, een brief ten aanzien van de viering van carnaval, een planning van het doorstroomtoets akkoord

[0:05:04] geleiden, waardoor derde verzoek is het verzoek van de leden van strien en mijn handen is om begin oktober twintig, drieëntwintig een technische briefing te organiseren over het rapport van het adviescollege publieke omroep over het publieke omroep bestel en hiervoor de voorzitter pieter van geel uit te nodigen. We gaan dan een groepje maken, zoals gebruikelijk en dan komen we met een voorstel welke leden. Dus ik wil je liever niet over genodigden spreken, maar kunt u instemmen met het verzoek voor deze technische briefing

[0:05:36] is.

[0:05:38] En dan mag ik dan ook even kijken. Meneer van strien aan mag ik u de anders dan vragen om dat samen met de griffie het voorstel te doen voor de invulling daarvan aan komt dat nog terug op een pvv in het besloten deel zoals we dat met elkaar

[0:05:53] altijd doen. Dankuwel gaan we

[0:05:56] naar de brieven lijst. Dat is agendapunt twee op de procedurevergadering pagina één. Dat is zaak één tot en met zes iemand daarover.

[0:06:06] Nee. Niemand pagina twee zaak zeven tot en met zaak vijftien iemand daarover

[0:06:13] niemand zaak. Sorry op bladzijde drie zaak zestien dat er met zesentwintig.

[0:06:20] Niemand pagina vier zaak zevenentwintig tot en met zaak zesendertig.

[0:06:25] Iemand daarover niemand pagina vijf zaak zevenendertig tot en met zaak zesenveertig. Iemand daarover.

[0:06:33] Nee, niemand en bladzijde zes zaak zevenenveertig tot en met zesenvijftig iemand daarover.

[0:06:40] Nee. Daarmee is die brieven lijst afgedaan. Gaan we naar agendapunt drie de brieven van de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap agendapunt drie stand van zaken moties en toezeggingen media.

[0:06:54] Ik lees in voor het voorstel is om deze te betrekken bij de ocw begrotingsbehandeling en de heer de hoop heeft daar een

[0:07:02] opmerkingen over de heer.

[0:07:04] Mijn collega's, mijn handen is, wenst hier daarvoor nog een schriftelijk overleg over te voeren.

[0:07:10] Oké. Ik inventariseer of daar steun voor is. Steun voor schriftelijk overleg,

[0:07:17] een schriftelijk overleg. Daar moeten steun voor zijn vanuit de commissie

[0:07:22] schriftelijke volgens mij.

[0:07:30] Maar het is aan het is aan de in de indiener wat die vraag die kan feitelijke vragen vragen en ik dan een schriftelijk overleg vragen. Het enige wat gebruikelijk is dat de schriftelijk overleg uitmondt in een

[0:07:41] tweeminutendebat als het plenair met moties voor het worden af gezegend. En als ze als u zegt dit komt sowieso bij de begrotingsbehandeling. Dan komt dus dat debat. Dan ligt het voor de hand om daar feitelijke vragen vast te stellen is eigenlijk is een schriftelijk overleg gehad en een noemen dat een schriftelijke variant van het debat.

[0:08:00] Daarmee begrijp ik wat de heer el yassini ook wil zeggen dat het dat dan feitelijke vragen voor de hand liggen.

[0:08:06] Ik snap het punt. Ik heb een door gekregen van mijn collega's mijn handen is. Dus ik stel voor dat ik nog even bij een teruggaan naar volgende procedurevergadering dat het eventueel nog aan de orde zou kunnen komen dat het dan toch een schriftelijk overleg in plaats van de feitelijke ronde zou moeten zijn. Volgens hem en dan kunnen we het dan.

[0:08:21] Opnieuw en het is dus anders dan een feitelijke ronde in plaats van feitelijke vragenronde plaats van een schriftelijk overleg. Dat zou ik hem terug willen geven. Maar daar komen we de volgende vergadering op terug. Dankuwel agendapunt vier, een reactie op het verzoek van de commissie van burgers brief over toegankelijkheid diverse media. Het voorstel is om ook deze brief te betrekken bij de begrotingsbehandeling van ocw akkoord agendapunt vijf uitstel advies, adviescollege publieke omroep voorstel is voor kennisgeving aannemen akkoord

[0:08:53] agendapunt zes. De reactie op het verzoek van de commissie over het proces met betrekking tot de bevrijdingsfestivals.

[0:08:59] Het voorstel is om de aangekondigde nadere informatie af te wachten is dat akkoord met de heer van strien.

[0:09:06] Dank. Het voorstel is om het voor de begrotingsbehandeling binnen te krijgen. Informatie die we weten natuurlijk niet of de ocw begroting nog en wanneer die plaats heeft mijn voorstel zijn om het te vertalen naar wat het inhoudt, namelijk eind oktober uiterlijk

[0:09:19] dan zou eigenlijk verwachten dat de stukken wel binnen zouden zijn voor de begroting.

[0:09:23] De begroting is gaat schrijven. En om deze deadline wel nog in het zicht houden uiterlijk oktober anders hebben de festivals er niets meer aan. Zal ik mij.

[0:09:31] Begrijp het. Punt dat zullen we doorgeleiden aan het ministerie agendapunt zeven teruggave van cultuurgoederen aan indonesië en sri lanka. Het voorstel is om dit te agenderen voor het commissiedebat erfgoed. Dat staat gepland. Op vier oktober aanstaande akkoord

[0:09:49] komen we bij de brief van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap agendapunt acht herziene regeling macro, doelmatig opleidingsaanbod hoger onderwijs voorstel is om dit te agenderen voor het opnieuw te plannen commissiedebat hoger onderwijs

[0:10:02] akkoord agendapunt negen monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs, twintig, tweeëntwintig, twintig, drieëntwintig voorstel om dit te agenderen voor het opnieuw te plannen debat

[0:10:12] hoger onderwijs, akkoord

[0:10:14] agendapunt tien toekenning financiële middelen voor vertellen opleidingen en krimpregio's. Ook deze brief voegen we toe aan het nog de plannen commissiedebat hoger onderwijs akkoord agendapunt elf inspectierapport onderzoek accreditatie stelsels hoger onderwijs. Deel één deze brief ook toevoegen aan nog de plannen commissie wat hoger onderwijs. Dat geldt ook voor agendapunt twaalf de eerste voortgangsbericht bestuursakkoord en beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap akkoord

[0:10:41] komen we agendapunt dertien de controle uitwonende beurs voorstel om deze te agenderen voor het opnieuw te plannen commissiedebat duo

[0:10:49] factoren

[0:10:51] agendapunt veertien aanpassing beleid, migrerende werknemers, schap studiefinanciering

[0:10:56] voorstel is om deze ook een te agenderen voor het nog de plannen commissiedebat duo

[0:11:02] akkoord. Dat geldt ook voor agendapunt vijftien update controle. Uitwonende beurs zelfde commissie wat akkoord agendapunt zestien de resultaten per op google, workspace for education en chromebooks agenderen voor het nog de plannen commissiedebat digitalisering in het onderwijs

[0:11:21] akkoord agendapunt zeventien aandachtig digitaliseren met funderen, het onderwijs, onderwijskwaliteit voor iedere leerling met menselijkheid als kompas ook deze brief voorstel te agenderen voor het nog de plannen commissiedebat digitalisering in het onderwijs akkoord

[0:11:37] agendapunt achttien het beleidsplan van de koninklijke bibliotheek tweeduizend, drieëntwintig, tweeduizend, zesentwintig voorstel is om mensen te betrekken bij de begrotingsbehandeling van ocw

[0:11:47] kort agendapunt negentien het verslag van een schriftelijk overleg over de werkagenda en stage pakt mbo

[0:11:55] voor kennisgeving aannemen

[0:12:00] akkoord

[0:12:01] agendapunt twintig de kabinetsreactie onderwijsraad advies grenzen stellen ruimte laten.

[0:12:10] Ik moet heel erg lachen voorstel is om deze te betrekken bij de ocw, ocw begrotingsbehandeling. Meneer de hoop u red mij dankuwel.

[0:12:21] Meneer hoop ik ook dat ik daar een schriftelijk overleg dan voor terugkrijgen, voorzitter van groenlinks. Een partij van de arbeid zouden hier graag een schriftelijk overleg over voeren.

[0:12:31] Dan geef ik u hetzelfde terug als weer dus ook nog over in debat gaan

[0:12:37] dan is een schriftelijk overleg en een dubbeling zullen we de eerder starten met de feitelijke vragenronde.

[0:12:44] Ik zal even toelichten waarom ik dat wenselijk vindt bij deze en ik kom bij later komt ook nog een keer terug omdat ik iets dusdanig een belangrijk onderwerp vindt en denk dat het bij de begroting onder zou sneeuwen het nuttig om daar een schriftelijk overleg en daar waarschijnlijk om dat vervolgens nog een debat over te voeren.

[0:13:02] Oké. Ik kijk even rond naar de leden is er steun voor schriftelijk overleg op agendapunt twintig de kabinetsreactie op het advies van ondersteuning. Zo meneer peter steunt dat ik zie ook daaraan design geknikt. Dus dat gaan we inplannen dankuwel

[0:13:16] meneer de hoop agendapunt eenentwintig reactie op verzoek commissie om afschrift brief, vwo, raad en sectorraad praktijkonderwijs over entree opleiding in het praktijkonderwijs voorstel is om deze voor kennisgeving aan te nemen. De heer de hoop.

[0:13:29] Voor deze geldt. Hetzelfde voorstel is mede namens de sp en dus groenlinks en partij van de arbeid schriftelijk overleg.

[0:13:37] Schriftelijk overleg. Ik kijk even naar leden is daar steun voor voor een schriftelijk overleg. Ik zie aan die kant geknikt.

[0:13:43] Ja dat gaan we inplannen dankuwel agendapunt tweeëntwintig landelijke afspraken mobiele telefoons in de klas voorstel is om deze te betrekken bij de begroting.

[0:13:52] Wij kijken hoe, hoewel ik natuurlijk graag een schriftelijke reflectie willen ziekte van dat is een beetje overdreven, want het sneeuwt vast niet honderd tijdens de begrotingsbehandeling dankuwel.

[0:14:03] Zult nog gememoreerd beter. Dat is wel

[0:14:09] nou dat is me wat agendapunt drieëntwintig aanpak studenten welzijn in het middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs voorstel is om deze brief te agenderen voor het nog de plannen commissiedebat, mentale gezondheid van jongeren en studenten

[0:14:25] voort agendapunt vierentwintig de landelijke veiligheidsmonitor twintig, eenentwintig, tweeduizend, twintig, tweeëntwintig funderen het onderwijs en onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag en het onderwijs. Het voorstel is om deze brief te betrekken. Bij de begrotingsbehandeling.

[0:14:43] Voorzitter, wederom namens groenlinks en de partij van de arbeid te verzoek voor een schriftelijk overleg op dit punt.

[0:14:49] Ik kijk even naar de leden of daar steun voor is

[0:14:52] en die kant zien.

[0:14:56] Op zich snap ik het maar volgens mij hebben we ook nog eens een commissiedebat veiligheid in scholen rondom scholen. Als ik het goed heb.

[0:15:03] Daar zou je eventueel ook nog kunnen. Dan zou het een commissiedebat kunnen worden.

[0:15:08] Ik heb geen groot bezwaar tegen schriftelijk overleg, maar het commissiedebat hebben we in ieder geval samenzijn gepland.

[0:15:17] Maar het verzoek ligt nu voor een schriftelijk overleg voor. Dus daar dat dat als er geen bezwaar. Dan steunt u dat dat is het verzoek en daar moet ik de inventaris maak nu de inventarisatie op. Ik zie aan die kant ook geknikt. Dus dan plannen we die in

[0:15:31] wordt

[0:15:34] agendapunt vijfentwintig de uitwerking van dus

[0:15:38] c aan coalitieafspraken maatregelen voor en vroegschoolse educatie start programma ontwikkeling jong kind voorstel te betrekken bij de begrotingsbehandeling akkoord agendapunt zesentwintig reactie op het verzoek van de commissie over de stand van zaken van de uitvoering van de motie van het lid van der woude cs over een onderzoek of zelfs censuur en beperkingen van diversiteit van perspectieven een rol spelen in wetenschap en onderwijs voorstel om die voor kennisgeving aan te nemen.

[0:16:03] Akkoord

[0:16:05] agendapunt zevenentwintig verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsreactie op het rapport naar hoogwaardig digitaal onderwijs van het rathenau instituut en de verkenning inzet van intelligente technologie van de onderwijsraad voorstel is om deze voor kennisgeving aan te nemen.

[0:16:22] Akkoord

[0:16:24] komen bij agendapunt

[0:16:26] van dat zeventien naar achtentwintig publicatie documenten naar aanleiding van het wob-verzoek ambtsberichten van de inspectie van het onderwijs inzake de scholen voor persoonlijk vwo voorstel is om dit voor kennisgeving aan te nemen. Akkoord agendapunt negenentwintig. De reactie evaluatierapport tweeduizend, tweeëntwintig regie orgaan praktijkgericht onderzoek s een nieuw convenant voorstel om dit deze brief te betrekken bij de begrotingsbehandeling van ocw akkoord

[0:16:55] agendapunt dertig nadere toelichting naar aanleiding van twee toezeggingen gedaan in het schriftelijk overleg over het voorgenomen standpunt instelling plan en wmo tweeduizend, drieëntwintig, tweeduizend, zesentwintig voorstel is om deze brief te betrekken bij de begrotingsbehandeling van ocw

[0:17:12] akkoord agendapunt, eenendertig invulling motie van het lid wassenberg cs over een onderzoek naar de mogelijkheid om het aantal proeven op niet humane primaten verder te verlagen voorstel om met voor kennisgeving aan te nemen. De heer wassenberg,

[0:17:26] Voorzitter, dat is een brief die ook heel relevant is voor de commissie lumc, want daar wordt elk jaar een debat over dierproeven. Commissie debat over dierproeven gevoerd. Daar zit dan ook de minister van ocw bij. Ik stel voor om deze brief in ieder geval ook door te geleiden naar de commissie van fnv, zodat er een zal dat meegenomen kan worden bij dat debat.

[0:17:45] Dat lijkt me goed en dan hebben we in deze commissie afgedaan heeft ook voor de administratie en vragen bij lhv die tarief

[0:17:53] verder te behandelen.

[0:17:55] Agendapunt tweeëndertig, het vier landen overleg ocw een voortgang caribische landen voorstel om mensen voor kennisgeving aan te nemen. Mevrouw uit.

[0:18:02] Ja, heel spontaan. Voorzitter, we hebben de afgelopen tijd vanuit de commissie koninkrijksrelaties ook erg veel over onderwijs en het belang voor sterk onderwijs ter versterking tot de sociaal economische positie van de eilanden ik gemaakt toch even de gelegenheid binnen uw commissie om voor te stellen dat we daar toch een schriftelijk overleg van van maken. Dat geeft gelegenheid om dus breder te kijken of die onderwijs kant versterking behoeft te volgen hoe het finland overleg daarover plaatsvinden.

[0:18:33] Kijk ook heel nadrukkelijk. Naar mijn collega's van koninkrijksrelaties van den berg, waar we gisteren ook een debat hebben gevoerd en ook leidt dat ook zij het onderwijs een warm hart toedraagt.

[0:18:43] In voorstel is inderdaad omdat is in deze commissie te doen want we kunnen net als dat weer wassenberg fors dat ook deze brief doorgeleiden naar commissie koninkrijksrelaties, maar uw verzoek is om in deze commissie een schriftelijk overleg over deze brief te hebben. Ik denk

[0:18:56] dat het beter is. Ik word er vaak op aangesproken dat beide onderscheiden commissie thuishoort en moet blijven wij volgend wel als koninkrijksrelaties. Maar ik wil inderdaad voorstellen hier te doen

[0:19:06] dan inventariseren ik even of daar een meerderheid voor een schriftelijk overleg

[0:19:10] op deze schriftelijke afleggen op deze brief. Ik zie aan die kant geknikt

[0:19:15] akkoord mee. Gaan we dat inplannen dankuwel

[0:19:19] komen we bij

[0:19:20] de agendapunt drieëndertig. Het voornemen. Publicatie documenten naar aanleiding van verschillende wob-verzoeken over de tegemoetkoming voor studenten tijdens het leenstelsel

[0:19:30] en nog een hele boel andere punten en dit

[0:19:35] voorstel is om dit voor kennisgeving aan te nemen. De heer der helm.

[0:19:39] Ja. Voorzitter, deze zou ik graag willen betrekken bij het verzoek wordt schriftelijk overleggen want ik bij agendapunt twintig heb gedaan.

[0:19:47] Agenda punt twintig. Dat ging over

[0:19:53] de kabinetsreactie van onderwijsraad advies grenzen stellen. Ruimte laten

[0:19:57] daar een schriftelijk overleg over afgesproken en daar wil de heer de hoop dit agendapunt drieëndertig bij betrekken

[0:20:05] is dat wat betreft. Ik vind ik prima.

[0:20:07] Dat heeft met elkaar te maken. Uit nieuwsgierigheid.

[0:20:13] Help kunt u het inhoudelijk toelichten?

[0:20:16] Het staat erbij communicatie met de schoolleiders. Sgp is voet esch vwo en artikel drieëntwintig en met name over het advies van de onderwijsraad grenzen stellen ruimte laten en dat was punt twintig.

[0:20:30] We betrekken bij het schriftelijk overleg en iedereen bepaalt vervolgens zelf waar de vragen overgaan naar het staat u natuurlijk vrij agendapunt vierendertig verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet. Onderwijs voorstel is om deze brief te attenderen bij de begrotings behandeling van ocw akkoord

[0:20:50] agendapunt vijfendertig. De onderzoekskader tweeduizend, drieëntwintig inspectie van het onderwijs en de verslagen van de ringen. Ook hier voorstel om te betrekken bij de begrotingsbehandeling akkoord agendapunt zesendertig eindrapport, breed gesprek governance en medezeggenschap

[0:21:07] voorstel. Om dit te agenderen wordt nog de plannen commissiedebat sturing in het funderen het onderwijs kort agendapunt. Ach sorry. Zevenendertig vervolg aanpak programma's, school en ford school en omgeving voorstel is om deze te betrekken bij de ocw begrotingsbehandeling akkoord agendapunt achtendertig stand van zaken, traject instelling accreditatie. Het voorstel is om deze brief te agenderen voor het nota overleg toekomst verkenning vervolgonderwijs. Dat staat gepland op elf december dit jaar akkoord

[0:21:40] agendapunt negenendertig de voortgang en tussen evaluatie vervolg aanpak laaggeletterdheid tweeduizend, twintig, tweeduizend, vierentwintig voorstel is om dit te agenderen voor het nog de plannen commissiedebat laaggeletterdheid akkoord

[0:21:54] agendapunt veertig publicatie documenten naar aanleiding van het wob-verzoek inzake de werking van de inspectie van het onderwijs voorstel is om dit voor kennisgeving aan te nemen. Akkoord

[0:22:05] agendapunt eenenveertig de publicatie van de documenten naar aanleiding van het wob-verzoek inzake gedragingen voormalige minister wiersma voorstel is om dit voor kennisgeving aan te nemen. Akkoord agendapunt tweeënveertig reactie op het verzoek van de commissie over afschrift van de brief aan de jonge academie en academie van kunsten inzake fonds voor experimenteel onderzoek tussen kunst en wetenschap voorstel is om dit voor kennisgeving aan te nemen.

[0:22:28] Dan gaan we uit

[0:22:29] ja voorstellen want hij hangt precies tussen de kunst en onderwijs. Natuurlijk eisen beantwoord vanuit de minister van onderwijs en wetenschap. Ik zou willen voorstellen om te zien of dat bij toekomstig

[0:22:44] commissiedebat zou kunnen worden aan worden toegevoegd in verband met vernieuwing van het culturele stelsel

[0:22:51] dat we vasthouden.

[0:22:53] Dat is een commissiedebat die we al hebben die we nog de plannen hebben. En dan voegen we deze brief toe. Dat

[0:23:01] dankuwel

[0:23:02] komen we bij agendapunt m drieënveertig. De reactie op het verzoek van de commissie over reactie op een binnengekomen email in verband met prestatie bus reisvergunning bij overstap van hbo naar mbo. Het voorstel is om deze voor kennisgeving aan te nemen. Akkoord

[0:23:19] vierenveertig reactie op het verzoek van lid van baarle gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van achttien oktober tweeduizend, tweeëntwintig over het bericht dat ze tenten weer rente gaan betalen over studieschuld voorstel is om deze brief voor kennisgeving aan te nemen aangevraagd. De dertig leden debat vervallen meneer van baarle.

[0:23:38] Ja zo gaat dat.

[0:23:42] Maar dat laat u het staat niet in de weg dat u opnieuw kan aanvragen, wil ik ook nog maar zeggen. Ter geruststelling dat nou ja kijk sowieso verdrietig agendapunt vijfenveertig. De tweede nota van wijziging wet leer uitkomsten hoger onderwijs. Het voorstel is om sorry. Het wetsvoorstel is al aangemeld voor plenaire behandeling. Dus dat is nu in handen van de griffie plenair komen bij de brief van de minister voor primair en voortgezet onderwijs agendapunt zesenveertig. De reactie op het verzoek van de commissie over een afschrift van de reactie op de brief van de gemeente bernheze over de voorgenomen sluiting van het hooghuis in hees voorstel is om dit voor kennisgeving aan te nemen.

[0:24:25] Akkoord

[0:24:26] agendapunt zevenenveertig opzet en vraagstelling periodieke rapportages kansen, gelijkheid, funderen, het onderwijs. Het voorstel is om deze brief te betrekken bij de begrotingsbehandeling van ocw akkoord agendapunt achtenveertig. Het zijn lijst van vragen en antwoorden over de voortgang beleidsagenda informeel onderwijs.

[0:24:46] Dat is ter bespreking

[0:24:50] in de procedurevergadering van zes september. Precies is de brief van de minister voor primair voortgezet, onderwijs en zesentwintig mei inzake nazending van de beslist nota bij de kamerbrief over de voortgang van de beleidsagenda informele onderwijs controversieel verklaard, maar we zouden we dan ook nog dit specifieke stuk. Daar moet een besluit over nemen. Wilt u daar vooraf iets over zeggen. Meneer van baarle.

[0:25:13] Ja. Voorzitter, dankuwel inderdaad in de vorige procedurevergadering hebben wij dit onderwerp controversieel verklaard. Het is een zeer controversiële onderwerpen omdat het raakt aan de vrijheid van onderwijs. Verder gaan we stelselwijziging die wordt voorgesteld. Dus ik zou ervoor willen opteren om deze stukken in de lijn van de vorige vergadering ook controversieel te verklaren want het is controversieel.

[0:25:40] De heer peter voorzitter, ja inderdaad. Het is zeer controversiële vraag is of het gaat verklaren. Dus dan weten we inmiddels wel maar het is ook zo extreem gegaan tot die wat hierin staat. Dat is echt werkelijk. Dus laten we echter

[0:25:55] laten we het gewoon.

[0:25:58] Ik zou

[0:25:58] ik zou niet de inhoudelijke standpunten over stukken hier met elkaar willen delen. Dus ik. We gaan niet over stemmen. Inmiddels zijn we met z'n zestien en dat betekent meerderheid van negen. Wie van de leden

[0:26:13] ging. Het is dus niet controversieel. Hoe ging naar stemmen als de hand opsteekt? Dan wil ik dit is.

[0:26:19] Ik zal u in handopsteken. Wil je controversieel

[0:26:22] dat als je je hand opsteekt. Jeetje. Dat is weer zo'n die driedubbele ontkenning. En wanneer peters wij als hand opsteken, dan is het controversieel. En dat zijn aan die zijde drie, vier, vijf, zes leden die dit controversieel willen verklaren. Dat is geen meerderheid.

[0:26:44] Deze brief is niet controversieel meneer van banen.

[0:26:48] Ja, voorzitter, dan is toch mijn mijn vraag van waar brengt het ons, aangezien rene vorige vergadering dit onderwerp controversieel verklaard hebben. Nu zijn er een aantal stukken waarvan de commissie zeggen. Het is niet controversieel.

[0:27:01] Dat vind ik nogal een rare stijlfiguur. Wat dat betreft. Dus daar moet daar moeten we wat op vinden met elkaar was. Wat mij betreft lijkt het mij dat het goed is dat we in lijn besluiten, net zoals de vorige procedurevergadering om dit onderwerp controversieel te verklaren.

[0:27:15] Ja meneer van mij is dat je per brief een besluit neemt. Dus wat we hier gebeurt, kan dus per brief kan je een nemen we een besluit woorden mee om wenst te gaan over het besluit wat we hier hebben genomen, stemmen we dinsdag plenair dus staat u ook vrij om daar dan een kamer uitspraak over te vragen zoals we dat afgelopen dinsdag ook hebben gedaan en vervolgens gaan we dan deze brief die die als dat ook door naar dinsdag niet controversieel is, komt het hier terug hoe we dat verder gaan behandelen. En daar zijn ook nog allerlei varianten in te in te verzinnen die we hier met elkaar waar we met elkaar over besluiten. Maar ja, we hebben hier nu over gestemd en het is dus niet controversieel.

[0:28:02] Daar kan ik ook niets anders van maken. Dan komen we bij de reeds geagendeerde behandelde stukken die ga ik niet allemaal op lezen. Dat is punt negenenveertig tot en met brief tweeënvijftig. Die zijn dus al

[0:28:18] besproken in en

[0:28:22] of in stemming of in een commissiedebat in één der leden daarover nederlands gaan we naar het blokje emancipatie bij agendapunt drieënvijftig voorkomen van niet medisch noodzakelijke lon consensuele behandelingen. Intersekse, kinderen voorstel is om dit te betrekken bij de begrotingsbehandeling. De heer de hoop.

[0:28:44] Voorzitter, was ik weer namens groenlinks en de partij van de arbeid verzoek van een schriftelijk overleg.

[0:28:52] Meneer weten nog precies een schriftelijk overleg steun daarvoor. Ik zie en die zeiden geknik de heer peters.

[0:29:03] Ja.

[0:29:05] Steunen want ik vind het gewoon charmant dan als iemand dat wil zeggen oké, maar het zijn er wel veel zeggen. Het is maar goed dat is een constatering van mijn kant steunen,

[0:29:19] U heeft het gesteund en ik zag steun en zijde van d zesenzestig een deze kant steun voor het schriftelijk overleg heeft. Dit is een. Het is een open vraag. Het is niet een is aardig dat u zegt ik steun dat graag. Maar u hoeft niet steunen. Mag ook zeggen.

[0:29:38] Nee, maar omdat ik zo. Ik zie zo van nou doen maar dan dus het is een. Ik wil maar zeggen. Het. Het vraag. De meerderheid. Maar als je geen bezwaar maakt of het niet expliciet niet steunt. Dan gaan we dit inplannen een schriftelijk overleg

[0:29:54] agendapunt vierenvijftig verslag van een schriftelijk overleg over de ocw, ocw agenda tegen discriminatie en racisme voorstel is om met voor kennisgeving aan te nemen. Akkoord

[0:30:04] agendapunt vijfenvijftig uitstel toezending verslag van een schriftelijk overleg over monitoren van de emancipatie van mensen met een beperking en het instellen van een burger beraad

[0:30:14] voorstel. Als er met voor kennisgeving aan te nemen akkoord

[0:30:18] agendapunt zesenveertig komen of sorry zesenvijftig komen bij europa het mandaat

[0:30:22] van corler pervers voor de start onderhandelingen met europees parlement betreffende de europese mediavrijheid verordeningen. Het voorstel is om dit voor kennisgeving aan te nemen. Akkoord

[0:30:34] agendapunt zevenenvijftig planning van de e. U raden in de eerste helft van tweeduizend, vierentwintig naar ter informatie

[0:30:43] agendapunt achtenvijftig. De geannoteerde agenda

[0:30:46] van de informele raad cultuur in. Dat zeg ik nu niet goed

[0:30:53] caissières. Wie weet wie kent dit ogenblik kazernes

[0:30:58] naar spanje had ik moeten zeggen zesentwintig september tweeduizend, drieëntwintig voorstel ter bespreking mensen dit controversieel te verklaren. Mag ik daar handen die dit controversieel willen?

[0:31:10] Hebben? Niemand niet controversieel.

[0:31:14] Dan gaan we dit agenderen voor de inbreng van een schriftelijk overleg, zoals we dat altijd met elkaar doen. Agendapunt negenenvijftig. De geannoteerde agenda van de informele cs raad

[0:31:26] van achttien september tweeduizend, drieëntwintig. Het is reeds betrokken bij de inbreng van het schriftelijk overleg

[0:31:32] agendapunt zestien geannoteerde agenda

[0:31:35] van de informele s raad van negentien september onderdeel onderwijs is ook reeds betrokken bij de inbreng schriftelijk overleg.

[0:31:42] De agendapunt eenenzestig is de lijst van nieuwe voorstellen ocw

[0:31:48] zes september jongstleden. Er is informatie toegevoegd. Een startnotitie waarvoor dank ook aan de griffie

[0:31:56] komen we bij de brieven van de adviesraden en andere bewindspersonen agendapunt tweeënzestig afschrift van het koninklijk besluit houdende benoeming van

[0:32:06] vooral tot minister voor primair en voortgezet onderwijs voor kennisgeving aannemen akkoord agendapunt drieënzestig het werkbezoek aan polen

[0:32:14] door een delegatie uit de vaste commissie voor onderwijs, cultuur, wetenschap.

[0:32:18] Dat is al achter. Dat is al achter de rug voor kennisgeving aannemen en agendapunt vierenzestig aanbieding van het rapport mij niet gezien van het raad er nou instituut.

[0:32:28] Het voorstel is om dit desgewenst te betrekken bij het commissiedebat mbo. Dat hebben we gisteren met elkaar gehad is daarmee ook afgedaan akkoord komen bij de planning van de werkzaamheden

[0:32:41] agendapunt vijfenzestig overzicht van de geplande activiteiten ter informatie cz daar procedurevergadering

[0:32:51] inbreng voor schriftelijk overleg te komen. Dus een paar bij na vandaag

[0:32:57] en dan hebben we

[0:32:58] vanaf zevenentwintig oktober het reces en u ziet dus door gepland. Wat er daarna al staat

[0:33:06] iemand daarover.

[0:33:09] Nee

[0:33:11] oké,

[0:33:12] komen we bij agendapunt zesentwintig overzicht van de ongeplande activiteiten ter informatie. Iemand daarover?

[0:33:22] Nee, agendapunt zevenenzestig ter informatie. De aanhangige wetgeving van ocw

[0:33:29] en op bij agendapunt achtenzestig. De aanhangige debatten en dertig leden debat op ocw die dus in handen zijn van griffie, plenair agendapunt negenenzestig. Het overzicht van aangemelde tweeminutendebatten. Dat is voor ons alleen een, tweeminutendebat, onderwijs en zorg en agendapunt zeventig informatie. De dossiers die we nog met elkaar open hebben staan met handige

[0:33:55] lintjes, zodat je ook die stukken kan zien, komen we bij de

[0:33:59] rondvraag niet niet komen bij de rondvraag. Ik kijk even naar de leden.

[0:34:07] Want die kant iemand voor de rondvraag. Deze kan de heer geen zin.

[0:34:11] Niet zozeer de rondvraag maar even stilstaan bij het feit dat onze voorzitter, waar we daar dol op zijn vandaag ook jarig is. Dus ik wil echt van harte gefeliciteerd met haar verjaardag en maak er een hele mooie dag van.

[0:34:28] Dit had ik natuurlijk in mijn stoutste dromen niet durven verwachten. Maar toch heel erg bedankt. We komen nog wel. We moeten er nog. We zijn nog niet klaar. Meneer is die we gaan naar de activiteiten in het kader van de versterking kennis positie van de kamer. We hebben onder agendapunt eenenzeventig. De kennisagenda van ocw

[0:34:48] in het najaar van tweeduizend, drieëntwintig gedurende de demissionaire status van het kabinet. Dat

[0:34:55] moeten met elkaar bespreken,

[0:35:00] moeten we dat nu doen. Of kunnen we het eerst per mail te inventariseren dat nu doorloopt. Dat gaan we doorlopen.

[0:35:10] Ja,

[0:35:13] we hebben een kom erbij.

[0:35:16] We hebben een apart een aparte startnotitie

[0:35:22] over de kennisagenda en per onderwerp. Ziet u de status en de eerstvolgende stap

[0:35:29] en de vraag is of u per onderwerp wil aangeven of u deze stap in gang wil zetten of ook even wil pauzeren

[0:35:36] en ook de vraag is of mevrouw paul die op een aantal plekken genoemd is of we die of we die wensen ook te vervangen die taken iemand over te laten nemen. Het eerste thema is basisvaardigheden lezen en rekenvaardigheid. Er zijn geen nieuwe activiteiten gepland. Dat is

[0:35:54] overzichtelijk. Daar gaat het om de vervanging van mevrouw paul is er iemand uit. Kijk even naar

[0:36:01] de fractie wordt niet vervangen. Nee oké dan

[0:36:07] dan doen we dat met de resterende leden. De groeipotentie, culturele en creatieve sector. Daar is de eerstvolgende stap een technische briefing en of ronde tafel gesprek organiseren.

[0:36:21] Mevrouw, waar ik de heer van strien hier aanwezig door mensen hiermee om te gaan. Mevrouw michels,

[0:36:27] dank, voorzitter, dat we even de gelegenheid krijgen om te zien of er steun zou zijn

[0:36:33] dat de heer van strien en ik toch samen willen bekijken of we dat kunnen we heel kort bondig ronde tafelgesprekken zouden kunnen omzetten

[0:36:41] als ik heb eigenlijk in juni besloten om het over het reces heen te tillen. Dat had toen echt te maken met de enorm drukke agenda's in juni. Het zou zonde zijn om het nu dan het risico te lopen dat het echt weer een hele tijd vooruit gaat, terwijl er heel erg veel aandacht in de culturele sector op dit rapport is gekomen. Dus ik zou willen voorstellen dat wij de gelegenheid hebben om een voorstel te doen tot het behandelen in de volgende procedurevergadering en dat we het ook bondig gehouden, zodat we kunnen kijken of dat bijvoorbeeld

[0:37:12] tweede helft van oktober toch georganiseerd kan worden. Ik denk dat culturele sector dat wel.

[0:37:18] Die aandacht

[0:37:20] zullen we afspreken dat we volgende pvv voorstel is het oke, aldus besloten. Dan zijn we bij derde thema dat als het lerarentekort. Er is een verkenning onderwijs raad, schaarste schuurt verschenen en het voorstel is om dit uit te werken in een en een plan van aanpak te maken.

[0:37:42] Dat is dan een activiteit van de griffie wellicht afdoening

[0:37:47] mag toevoegen. Er is inmiddels een technische briefing gepland over dit advies op drie oktober.

[0:37:54] Wat betekent dat voor het voorstel hier om een thema uit te werken? Plan van aanpak termijn.

[0:38:01] Het zou de technische briefing kunnen worden, maar we zouden ook nog

[0:38:04] een plan van aanpak kunnen maken. Dus en en of of

[0:38:08] oké maar dan zouden we kunnen we afspreken. We starten met die technische briefing op drie oktober kijken we daarna hoe verder is dat een is dat een werkbaar

[0:38:18] voorstel. Oké, aldus besloten. Dan hebben we een volgende thema de mentale gezondheid van jongeren en studenten.

[0:38:27] Er was een offerte aanvraag voor een synthese van de literatuur

[0:38:31] waarmee een totaal overzicht van de ontwikkelingen van de mentale gezondheid van jongeren studenten over de tijd zouden in kaart zouden brengen.

[0:38:41] De vraag is gaan we dus die offertes procedure starten, zeg ik dat goed. Dan kijk ik even naar de leden. We kunnen dat

[0:38:50] starten zoals we hebben afgesproken en het alternatief is dat we dat starten met de nieuwe kamer. Dus vanaf drieëntwintig november. Dat ligt nu concreet voor,

[0:39:02] zegt u maar weer de hoop.

[0:39:05] Ik heb geen bezwaar om nu al te starten. Voorzitter,

[0:39:12] Zullen we het starten.

[0:39:16] Dan gaan we dat gewoon mee door zoals we dat eerder hebben afgesproken. De externe invloeden op het onderwijs voor dit thema moet nog een plan van aanpak worden gemaakt,

[0:39:28] Meer de heer wassenberg. Ik denk dat hij best even gepauzeerd kan worden tot de dadelijk een nieuwe kamer. Een nieuwe commissie is.

[0:39:35] Akkoord even pauzeren

[0:39:38] kwaliteit van leraren opleidingen en daar moet ook nog een plan van aanpak worden gemaakt. Kijk even naar de

[0:39:45] trackers die van de peters, mevrouw van der laan, zullen wilt u dit nu nog

[0:39:50] met spoed? Verder moet doen we niet

[0:39:55] even pauzeren.

[0:40:00] Dan hebben we begroting onderzoek van tweeduizend, vierentwintig,

[0:40:05] mevrouw van der woude en mevrouw van der laan als rapporteur. Het voorstel is om om dat de rapportage de procedurevergadering van achtentwintig september een voorstel voorleggen aan de commissie,

[0:40:19] het regio begroting. Het onderzoek staat gepland op één november, mevrouw van de waal.

[0:40:24] Voorzitter, in over

[0:40:26] de kennis coördinatie willen we dat eigenlijk niet doen. De planning gemaakt. Toen zag de wereld er nog anders uit en wij weten niet wanneer de begroting land, land die demissionaire vakje. Dan ziet hij er heel anders uit dan wanneer

[0:40:43] later land

[0:40:44] en

[0:40:47] het lijkt ons verstandig om

[0:40:50] dit aan te houden

[0:40:52] en er komt een commissiebrief rijksuitgaven geloof met de input voor deze dezelfde begroting

[0:40:58] die de commissie dan zou kunnen gebruiken,

[0:41:01] zeg ik het zo goed,

[0:41:02] maar dan zullen we dan voorstellen om even na de regeling van eenentwintig september, waarin duidelijk is wanneer we die begroting behandelen, wanneer we de begroting behandelen dat we dan is in de pvv van achtentwintig september. Dit punt even terugnemen, want we moeten toch met elkaar afspreken hoe we die begroting

[0:41:23] met die begroting omgaan. Maar prima. Dus dan van nu doen we het niet zo niet wetsvoorstel onderwijshuisvesting, lerend onderwijs.

[0:41:36] Er was een gesprek met de rapporteurs is er geweest.

[0:41:42] Sorry dat er stadsgesprek is nog niets geweest. Dat zouden we kunnen

[0:41:45] de plannen. Maar

[0:41:50] is het wetsvoorstel wat nader naar verwachting na het zomerreces worden aangeboden aan de raad van state is dat wel

[0:41:57] dat

[0:41:59] ook nog niet gebeurd. Oké, maar ligt het voor de hand zeg ik even de leden rond kijkend. Mevrouw paul en mevrouw hagen waren eerder rapporteurs van om dit even te pauzeren. We wachten op wat er komt en dan gaan we gewoon met nieuwe namen hiermee verder, zodat een voorstel

[0:42:19] mevrouw van heb ik alles goed gedaan.

[0:42:21] Jazeker dankuwel.

[0:42:23] En nu vooral heel veel dank voor al het goede werk. Dankjewel.

[0:42:29] Komen we bij overig openbare agendapunt tweeënzeventig. Dat is een uitnodiging. De commissie voor cultuur, jeugd, sport en media van het vlaamse parlement voor het werk voor een werkbezoek aan de leipzig er boeg. Mensen die vindt plaats van eenentwintig tot met vierentwintig maart tweeduizend, vierentwintig duurt nog even

[0:42:53] maar wenst de commissie hierop in te gaan. Ik denk dat we deze inventarisatie ook na tweeëntwintig november moeten houden. Kan dat. Donald.

[0:43:06] Oh. Zes december zelfs want dan worden wordt de nieuwe kamer geïnstalleerd. Kunt u daarmee instemmen want dat is nu niet. Het lijkt me niet het goede moment. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze procedurevergadering. Ik dank u allen hartelijk en een hele fijne dag gewenst dankuwel

[0:43:23] dank.