Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Buitenlandse Zaken

[0:00:00] We beginnen

[0:00:01] welkom bij de procedurevergadering van de commissie buitenlandse zaken. Naast de deelnemers die ook op de tribune zit, hebben we ziet u vijf gasten zitten die vanuit het surinaams parlement hier aanwezig zijn. De ambtenaren van het surinaamse parlement, de nationale assemblee slopen drie weken stage in de tweede kamer en zorg dan voor versterking van de ambtelijke organisatie van een eigen parlement. Welkom. U kunt meekijken. We zijn hier ruim vertegenwoordigd met drie partijen en voorzitter dus dat eraan gaat waarschijnlijk wel in een redelijk tempo verder ziet u er tegen zitten. Een nieuwe informatie specialist van deze commissie? Onze ouderen informatie specialist niels mantel heeft een andere plek binnen onze organisatie gekregen

[0:00:42] regeling van werkzaamheden. Daarvoor is niets binnengekomen brieven lijst. Die wil ik graag met u doornemen.

[0:00:48] De eerste zes zaken zijn in principe ter bespreking behalve zak twee. Die gaan we sowieso door laten gaan, maar gezien de ruimte in de agenda, of eigenlijk het gebrek aan ruimte in de agenda wil ik graag per zaak van u weten of u wel of niet door wil laten gaan. De eerste zaak betreft

[0:01:04] een uitnodiging van de p h om gesprek over de situatie van israëlisch palestijns conflict en dat zal gepland kunnen worden op vrijdagochtend twee september met twee experts over de situatie van het israëlisch palestijns conflict. Mag ik u vragen? Tweeëntwintig september. Vrijdagochtend is dat de heer van der lee. Ik zou heel graag zien dat dit doorgaat komt van de mensen die daar ook van de ontwerpers van de osloakkoorden en heel actueel inzicht is. Het lijkt me heel wenselijk omdat we dat gesprek voeren

[0:01:34] die cor steun van d zesenzestig voor. Dat betekent dat dat doorgaat, zal ik twee gaat sowieso door zaak drie ter bespreking in de commissie in gesprek met z'n plannen. De diaspora en live freedom over de situatie in iran. Die mag ik het woord geven.

[0:01:51] Mag ik daaruit concluderen dat er geen behoefte is dan doe ik dat dan gaan we naar zaak vier

[0:01:56] ter bespreking of de commissie in gesprek wenst te plannen met de commissie buitenlandse zaken van de roes coordination council?

[0:02:03] Wie mag daar het woord overgeven?

[0:02:06] De heer hoekstra. Misschien voor de nieuwe kamer.

[0:02:09] Voor de nieuwe kamer. Dus dit zou over het verkiezingen zes en zes tot zes december niet. En daarna gaan we dat het nieuwe in de nieuwe kamer.

[0:02:18] Dat lijkt me verstandig zaak. Vijf ter bespreking op de commissie een online gesprek met de plannen vertegenwoordigt van het tamil de snel network frans brekelmans.

[0:02:29] Na een beetje sorry. Het gaat een beetje snel. Ik denk bij drie over de situatie in iran nog even want ik zag dat het iran debat. Toch wordt ingepland. Dus misschien dat we nog wel ook even een inventarisatie schriftelijk kunnen we zijn nu met z'n drieën, maar omdat vlak voor het debat in te plannen dat zij ons.

[0:02:46] Bijpraten er dan dan kijk ik even naar de griffier of dat voor het commissiedebat, wat op zesentwintig oktober uit mijn hoofd gepland staat in gaan gaan we proberen te houden en dan ga ik ook wel van uit dat als dat gepland gaat, zijn het alleen maar gaat gebeuren met minstens vier leden. Deze commissie

[0:03:06] zaak vijf waren we tamil snel network frans is er behoefte aan om dat gesprek te laten gaan. Het is een online gesprek. Ik zie schuldig zich dan gaan we dat niet doen. Dan gaan we naar zaak zes ter bespreking of de commissie een gesprek met de heer maxim kat inzake russische burgers die slachtoffer zijn van politieke vervolging voor anti oorlogs standpunt is er behoefte daar gesprek met de plannen.

[0:03:26] Nee nee dan gaan we dat ook niet doen. Dan gaan we naar zeven.

[0:03:33] Daar is een uitnodiging van parlement van de tsjechische republiek meters namens verkoper radar voor een conferentie parlementair. Met de snel kwamen hier platform deze tweede keer georganiseerd geworden. Vorig jaar hebben wij als kamer besloten om daar niemand naar af te vaardigen. Ik zal u zeggen dat is wel opgevallen in de internationale gemeenschap. We waren als een van de weinige honderd niet aanwezig, de kamervoorzitter het vorig jaar uitgenodigd. Ik ben u als voorzitter uitgenodigd. Ditjaar heeft de kamervoorzitter laten weten dat ze niet kan gaan

[0:04:02] en de vraag is of er een delegatie uit deze commissie beschikbaar is om op vierentwintig oktober deze parlementair ismet bij te wonen

[0:04:14] of er behoefte aan is de laatste kamerbeek. Dat klopt.

[0:04:20] Ik zal als uw voorzitter ook even kijken of er wel in mijn agenda past dan ook eventueel.

[0:04:25] Het is namelijk wel goed. Als er een afvaardiging naar toe te gaan zal zullen we kijken of die mijn agenda past? Prima. Dan gaan we ernaar kijken. Dan doe ik het even per pagina verder opmerkingen over pagina twee

[0:04:38] geen opmerkingen

[0:04:40] met pagina drie

[0:04:43] geen opmerkingen pagina vier

[0:04:47] geen opmerkingen. Dan is de brief lijst bij deze afgehandeld,

[0:04:52] dan gaan we naar de activiteiten van de commissie. Wij hebben het, in tegenstelling tot de andere procedurevergadering bij andere commissies vorige week onze activiteiten al gedaan in de eerste procedurevergadering. Na het reces zijn er opmerkingen over de activiteiten en ik heb er twee

[0:05:13] graag uw aandacht voor het commissiedebat heer ram. Dat zal gepland worden op zesentwintig oktober, dat de laatste vergaderdag van drie tot zes uur.

[0:05:23] Prima tijd

[0:05:24] en het kennis gesprek met de amerikaanse ambassadeur waar u om gevraagd heeft om het nog op korte termijn in te plannen zal op haar verzoek

[0:05:33] ingepland worden na de verkiezingen met een nieuwe kamer.

[0:05:37] Dan weet u dat

[0:05:39] verder

[0:05:40] opmerking over het activiteiten schema

[0:05:43] geen opmerkingen.

[0:05:45] Dan gaan we naar agendapunt vier overzicht nog de plannen plenaire activiteiten op het terrein van buitenlandse zaken.

[0:05:50] Stand per elf september zijn er opmerkingen over deze drie punten.

[0:05:56] Nee dan gaan we naar de aangehouden brieven antwoorden op vragen commissie over de nederlandse veiligheids inzet in israel en er was een afrikaanse kust staat de post twintig, tweeëntwintig.

[0:06:06] Die excuses omdat.

[0:06:11] Onder punt vier, zodat er een bullet

[0:06:16] en dat is de laatste bullet gaat het ook over het dertig. Het debat en de privacy toe zicht houden van de commissie van het ministerie van buza adviseren om te stoppen. Wij hebben als commissie. Als ik me goed herinner heet dat ging een beetje over het rapport dat er van alles mis was bij het ministerie van buitenlandse zaken en wij hebben toen als commissie eerder gevraagd natuurlijk.

[0:06:37] Dat was naar aanleiding van het rapport ongekend onrecht is elk ministerie gevraagd van hoe zit dat eigenlijk bij jullie. Toen het ministerie van buitenlandse zaken ons een buitengewoon kort briefje teruggestuurd met met bij ons is niets aan de hand. Toen hebben wij nog een keer gevraagd. Dan weet je dat zeker.

[0:06:49] Daar komt nog niets op terug. Daarna kwam toen dat grote rapport over structureel racisme en discriminatie. En toen hebben we als commissie. Als ik me wel heb nog een keer verzocht

[0:06:59] hoe het eigenlijk kwam dat op al die vragen van ons er nooit iets was wat gezegd en ik zou toch nog graag terug horen hoe dat precies zit.

[0:07:08] Als ik het goed herinner, hebben wij schriftelijk overleg overgehouden. Op basis daarvan is de dertig leden debat vervolgens een uitkomst geweest.

[0:07:15] Maar wij hebben als commissie ook besloten om opheldering te vragen waarom die eerdere verzoek van de commissie geen antwoord gegeven,

[0:07:23] Ja dat staat nog open.

[0:07:25] Daar graag eigenlijk. Dat lijkt me. Het lijkt me niet een moeilijke vraag. Het lijkt me. Het lijkt me goed dat we daar binnenkort op.

[0:07:30] Laten we een appel naar het ministerie sturen om opheldering over deze openstaande vraag te krijgen.

[0:07:37] En een doekje graag voor de eerste.

[0:08:12] We waren bij agendapunt vijfde aangehouden brieven antwoorden op vragen commissie over de nederlandse veiligheid in israel en west-afrikaanse staat post twintig, tweeëntwintig in het opmerkingen voorstel aan houden tot na de ontvangst van die brief toegezegd kabinet van nederlands geintegreerde is het in dezelfde regio geen opmerkingen. Prima. Gaan we naar agendapunt zes brieven bewindspersonen inzet koninkrijk der nederlanden voor de achtste zitting van de algemene vergadering van de verenigde naties voorstel reeds geagendeerd voor het commissiedebat over de anpv en datum twaalf september twintig, drieëntwintig akkoord

[0:08:42] akkoord agendapunt zeven reactie op verzoek commissie om planning brief voorstel moeten attenderen voor de strategische procedurevergadering op zevenentwintig september drieëntwintig akkoord

[0:08:51] akkoord agendapunt acht artikel honderd brief inzake de bredere veiligheid in irak. Let wel, drie voorstellen eerste een technische briefing organiseren voort verkiezingsrace

[0:09:02] tweede inbreng datum voor te stellen van feitelijke vragen vaststellen na het plannen van de technische briefing een derde voorstel attenderen voor commissiedebat, plenair af te ronden voor het verkiezingsproces kunt u akkoord gaan met deze drie voorstellen.

[0:09:13] Ja, dan is dat akkoord gaan we naar agendapunt negen informatieoverdracht oekraïense krijgt vorm van rusland naar hongarije attenderen voor het commissiedebat op elf oktober over de erwin, het akkoord kort agendapunt tien ontwikkelingen die zeer agenderen voor het commissiedebat over de raad buitenlandse zaken, akkoord, akkoord agendapunt elf update ontwikkelingen in die zeer attenderen voor dezelfde er bezit akkoord akkoord agendapunt twaalf nederland steunen. Oekraïne attenderen voor de commissiedebat. Elf oktober er bezet akkoord, akkoord agendapunt dertien beleidsreactie op de evaluatie nederlands beleid, stabiliteit, veiligheid en rechtsorde. In enkele van de meest fragiele context contexten voorstel ter bespreking op de commissie behoefte heeft aan technische briefing door over het rapport.

[0:09:59] Mag ik er wordt opgeheven.

[0:10:02] Heeft u daar behoefte aan? Laat ik het zo zeggen. De heer sjoerdsma.

[0:10:04] Voorzitter, ik zou dit aan een nieuwe kamer laten.

[0:10:07] De heer van der lee,

[0:10:08] Dan sluit me graag bij aan.

[0:10:10] In principe controversieel verklaren.

[0:10:13] Ik bedoel meer van. Ik denk dat het nuttiger is als die technische briefing plaatsvindt met de nieuwe kamer met ons hoeft die controversiële. Wat mij betreft kan gewoon doorgewerkt. Maar.

[0:10:21] Akkoord en na de verkiezingen gaan we dat op die wijze doen. De heer brekelmans doen we dat prima agendapunt. Veertien reactie op verzoek commissie over de berichtgeving dat die documentatie zou hebben gestolen van de a, met als doel sancties te ontlopen

[0:10:33] attenderen voor het commissiedebat die ram wat we dus verplaatst hebben naar zesentwintig oktober akkoord

[0:10:38] prima agendapunt vijftien afschrift van het koninklijk besluit houdende verlening van ontslag aan de heer hoekstra als minister van buitenlandse zaken voor kennisgeving aannemen. Of wilt u daar nog schriftelijk overleg over mij prima doen we dat niet agendapunt. Zestien de staat van het consulaire op twintig, drieëntwintig attenderen voor het commissiedebat consulaire zaken van elf oktober akkoord prima agendapunt zeventien inzet ten aanzien van de achtergebleven paspoort of nederlandse ambassade in khartoem attenderen voor het wat consulaire zaken akkoord. Prima. Achttien verslag van de navo, top en filmers van elf en twaalf juli jl attenderen voor

[0:11:13] nog de plannen commissiedebat navo in najaar van drieëntwintig akkoord

[0:11:17] prima verdragen.

[0:11:18] Negentien lijst van verdragen in voorbereiding, met als peildatum één juli voor kennisgeving aannemen. Daarmee akkoord prima agendapunt twintig gastland verdrag tussen het koninkrijk der nederlanden in de raad van europa betreffende de zetel van het register van schade veroorzaakt door de agressie van de russische federatie tegen oekraïne akkoord

[0:11:33] prima. Ook voor kennisgeving aan. Dan gaan we naar europa eenentwintig de visie voorstel verordeningen, instelling, oekraïne faciliteiten. Dat gaan we agenderen voor het commissiedebat over de raad buitenlandse zaken. Bent u ermee akkoord? Prima agendapunt? Tweeëntwintig visie, mededeling, nieuwe agenda betrekkingen, latijnsamerika en het caribisch gebied

[0:11:51] agenderen voor dezelfde. Er bezit prima agendapunt drieëntwintig vies mededeling europese economische veiligheidsstrategie inbreng ervoor te stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg

[0:12:03] vaststellen op woensdag zevenentwintig september om twee uur bent u ermee akkoord

[0:12:09] kunnen de medewerkers dat ook aan de week na prinsjesdag. Hartstikke goed. Dan gaan we dat doen. Agendapunt vierentwintig geannoteerde agenda voor de raad buitenlandse zaken van twintig, drieëntwintig race geagendeerd voor de inbreng van het is nvz prima

[0:12:24] bent vijfentwintig verslag van de raad buitenlandse zaken reeds geagendeerd voor de inbreng schriftelijk overleg. Dat geldt hetzelfde voor. Bent u waarschijnlijk mee akkoord? Gaan we naar zesentwintig geannoteerde agenda voor de informele raad buitenlandse zaken reeds geagendeerd.

[0:12:38] Dat geldt ook voor het volgende agendapunt. Ja, prima. Dan gaan we naar achtentwintig verslag van de raad buitenlandse zaken agenderen. Voor het commissiedebat van elf oktober over de erbij zetten

[0:12:47] wordt een druk overleg bezit. Dan gaan we naar negenentwintig antwoorden op vragen commissie over de onder andere geadopteerden

[0:12:56] agenda voor de informele raad buitenlandse zaken ook attenderen voor het commissiedebat over oktober akkoord. Mooi dertig e. U signalering, informele team niets reeds betrokken akkoord. Mooi. Dan is er eenendertig. De uitkomsten inventarisatie, deelname, interparlementaire conferentie, gbvbgvdb op één en twee oktober madrid,

[0:13:21] de heer de roon en ik zou het daar aanwezig zijn vanuit de tweede kamer zijn ook twee deelnemers naar de eerste kamer. De heer de roon heeft zich afgemeld. Dat betekent dat wij al drie plaatsen over hebben in de groep vanuit de tweede kamer is er iemand van deze drie heren deze die mij wenst te vergezellen

[0:13:37] dat ontzettend jammer dat er niet mee gaat. Maar dat is jammer. Dan zullen we nog geen klaverjassen. Dit keer. Dan zullen we nog een keer schriftelijke inventariseren bij de ander overige leden van de commissie en anders is de delegatie twee eerste kamerleden en ik zal voorzitter delegatieleider vanuit de tweede kamer.

[0:13:54] Dan gaan we naar tweeëndertig

[0:13:56] rapportages van de eu wetgeving onderhandelingen voor de periode april tot en met juli juni drieëntwintig op gebied van het ministerie van buitenlandse zaken.

[0:14:04] De commissie van burt s verzoeken de behandeling over te nemen. Lijkt me altijd uitstekend. Prima gaan we doen drieëndertig lijst van nieuwe e. U voorstellen van zes juli drieëntwintig tot met vijf september drieëntwintig besluiten conform de vier in de notitie vastgestelde behandeld voorstellen die notitie heeft u gekregen?

[0:14:22] Daar zit er vier voorstellen in. Kunt u daarmee akkoord gaan? Heeft u opmerkingen over de eerste voorstel als agenderen voor noodoverleg, mensenrechtenbeleid.

[0:14:32] Tweede. Ook

[0:14:34] derde is voor kennisgeving aannemen voor kennisgeving aannemen akkoord

[0:14:38] prima hebben dat ook gedaan. We gaan we naar de overige punten agendapunt vierendertig openstaan en schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen.

[0:14:47] Dat zijn er vijf, vijf wordt gerappelleerd. Dat is het verzoek van de heer sjoerdsma, de heer brekelmans.

[0:14:56] Ik zou graag het verzoek willen doen onder agendapunt drie. Dat verzoek punt drie. Om om die beantwoording volgende week te krijgen dus voor het nota overleg mensenrechten.

[0:15:10] Dat er appel en verzoek en urgentie zullen we doorgeven aan het ministerie, de heer soeteman.

[0:15:15] Dat geldt wat mij betreft dan ook voor punt twee.

[0:15:20] Dan doen we punt twee en drie worden net als vijf gerappelleerd naar het ministerie, waarbij er ook een deadline aan vast komt te zitten voor in ieder geval een twee drie jaar doen we dat zo

[0:15:30] gaan we naar agendapunt vijfendertig de kennisagenda. U heeft daar ook een notitie over gekregen. Daar zit zitten zes beslispunten in.

[0:15:39] U kunt ze zelf lezen. Mijn vraag is heeft u opmerkingen over d zesenzestig beslispunten.

[0:16:02] We gaan alles overdragen. Prima.

[0:16:04] De akkoord met dit dan is agendapunt vijfendertig ook

[0:16:08] besloten op zesendertig staten verslag van de dertigste juist zitting van de parlementaire assemblees van de organisatie voor veiligheid en samenwerking in europa desgewenst betrekken bij het nog de plannen een commissiedebat ovse. Je bent u ermee akkoord?

[0:16:22] Ja, prima. Dan hebben we nog alleen de rondvraag opstaan en mogelijk een besloten gedeelte. Dan hebben we straks na afloop van de rondvraag nog een besloten gedeelte waarbij het publiek moet verzoek om de zaal te verlaten. Maar dat zal ik zo doen is er een rondvraag, maar niet te spreken. Ons niet. De heer van der lely niet. Ikzelf ook niet. Dan gaan we dan sluit ik dit deel van de procedurevergadering zou ik de publieke tribune willen vragen om de zaal te verlaten.

[0:16:47] De bodem, onder.