Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

OVV-rapport Industrie en Omwonenden

[0:00:00] Hartelijk welkom allemaal

[0:00:02] dit bijzondere rondetafelgesprek van de vaste commissie voor infrastructuur en waterstaat. Ik geef allereerste mensen op de publieke tribune van harte welkom. Ook de mensen die kijken luisteren via digitale kanaal en ook alle genodigden. Die komen allemaal nog een bod te worden. Allemaal nog separaat voorgesteld die hele team van de onderzoeksraad voor veiligheid en de leden zijn ook inmiddels al met vijf. Dat is fijn, want er is nog een huishoudelijke mededeling van mevrouw kiki hagen van d zesenzestig. Die is ziek en wensen haar beterschap vanuit deze kant en ik stel voor dat het is een voorbereiding op het plenaire debat. Dat gaat plaatsvinden over het rapport van de onderzoeksraad voor veiligheid en zaken industrie en omwonenden en de commissie wenste nog mensen te horen en ook kunnen ervaringsdeskundigheid te delen voordat debat. Ik ga dadelijk als eerste het woord geven aan de onderzoeksraad voor veiligheid. Ik heb het net al gezegd. Dus. Allereerste voorzitter, de heer van dam ook nog een oud gewaardeerd oud, oud-collega van mij uit de staten-generaal van harte welkom. Fijn om u weer te zien.

[0:01:07] De onderzoeksmanager, de heer berndsen zit ernaast en de onderzoeker reuring. Ik kon niet door de u naam eer aan gaan doen en we hebben nog projectleider mevrouw koser ook van harte welkom en dadelijk gaat de onderzoeksraad voor veiligheid. Ik weet niet of iemand van jullie het allemaal. Ik neem ik neem aan dat de voorzitter. Dat dat doet ongeveer zeven minuten of er en geraamd. Dan gaan de leden dan hun vragen afvuren als het goed is. Misschien is het helemaal niet nodig geweest. Dus ik geef graag als eerste het woord aan de heer van dam. Voorzitter, ovv.

[0:01:38] Ja. Dankuwel. Meneer de voorzitter, geachte leden van de kamer en alle andere aanwezigen, ik kan het heel kort houden. Ik ben sinds één mei voorzitter van de ovv en hebt inhoudelijk geen sporen te verdienen als het gaat om dit onderzoek. Daarom heb ik drie mensen meegenomen die wel die inhoud kennen zijn twee dingen die ik op voorhand even wil benadrukken. In de eerste plaats. Wij doen onderzoek om ervan te leren. Dat is het hele verhaal. Dus ons onderzoek

[0:02:04] heeft niets met politieke verantwoording te maken. Niets te maken met wie heeft het gedaan of wie er verantwoordelijk aansprakelijk enzovoort of dat soort vragen die snap ik overigens heel goed, maar ik hoop dat u er begrip voor heeft dat dat niet tot onze job behoort om daar antwoord op te geven. Wij hebben het zo gedaan dat mevrouw korver begint met een korte presentatie. En dan zitten we hier vooral om uw vragen te beantwoorden. Dankuwel.

[0:02:27] Dank u wel. Meneer van dam, mevrouw koser. Aan het.

[0:02:31] Goedemiddag. Allereerst dank voor deze uitnodiging. Wij zijn vereerd dat het hier mogen toelichten.

[0:02:38] De aanleiding voor ons onderzoek is alle enige jaren terug ontstaan. Wij krijgen als onderzoeksraad vaak ook net als u ongetwijfeld brieven van bezorgde bewoners en deze raakte allemaal aan mensen die in de buurt wonen van industrieën die zich zorgen maken over hun gezondheid.

[0:02:55] Na een aantal van dat soort dingen hebben op een gegeven moment gebundeld en gezegd daar heeft de raad over besloten. We gaan onderzoek doen naar langdurige blootstelling aan schadelijke stoffen van industrie.

[0:03:07] Dat is de aanleiding geweest voor dit onderzoek. Al die signalen van een wonende en dat is de reden dat de onderzoeksraad hier mee van start is gegaan.

[0:03:16] De onderzoeksvraag die wij onszelf hebben gesteld, is hoe beschermen bedrijven en overheden omwonenden tegen de uitstoot van industrie.

[0:03:24] En

[0:03:26] nou dan is het even zoeken hoe je dat precies gaat aanpakken want dat is een enorm breed onderwerp.

[0:03:33] We hebben ons gericht op wat doen bedrijven en overheden de afgelopen decennia om inzicht te krijgen in de gezondheidsrisico's en om te voorkomen en te vermijden of het beperken van deze gezondheidsrisico's. Wat wij niet gedaan hebben. Dat is misschien ook goed om hier te benoemen is hoe zijn deze kwantificeren en toe te rekenen aan precieze emissie punten. Dus we hebben niet gekeken naar wie wordt waar precies ziek van. En wat krijg je dan

[0:03:58] dus de gezondheid tak hebben we niet diepgravend onderzocht, maar wel het systeem.

[0:04:04] En nou ik kan u vertellen dat wij termijn gingen starten met dit onderzoek dat er echt dachten van we gaan eerst even in beeld brengen hoe het zit de eerste casus die we beet pakte was die van tata in ijmuiden. Want wij werken altijd vanuit voorvallen vanuit casus alleen dit is een langdurig voorval zoals we dat noemen en al vrij snel heeft de raad besloten om deze casus te verbreden ons niet alleen op data te richten, maar ook te kijken naar industrie op andere plekken in het land en naar andersoortige industrieen dus naast de staalindustrie zijn. We gaan kijken naar chemours in dordrecht en naar abn assad fabriek in nijmegen. Dus die drie casus hebben beet gepakt en zijn we gaan kijken per kaas. Wat gebeurt hier. Nou wat doen die wat doen die bedrijven nu om de gezondheid van omwonenden te beschermen en in welke systematiek werken zij dus per casus hebben wij de hele ook het systeem daaromheen in beeld gebracht. Kan u vertellen dat zijn pepers die die hier niet eens in deze zaal pas hoeveel partijen betrokken zijn bij dit onderwerp omgevingsdienst gemeenten provincies burgemeesters de industrie jezelf die van groot tot klein variëren. Dus het zijn. Het was een behoorlijke dynamiek van betrokken partijen en fijn dat hebben allemaal bij elkaar gebracht. Heel veel stukken gelezen allemaal niet nieuw voor je ongetwijfeld en uiteindelijk zijn wij tot een aantal bevindingen gekomen en ik sla een beetje plat hiervoor het voor de snelheid. Maar wat wij hebben vastgesteld dat bedrijven en overheden vertrouwen heel erg op modellen berekeningen en de aanname dat de stof veilig is totdat het tegendeel is bewezen en met name dat laatste verwondert. Ons

[0:05:46] tweede is het duurt lang voordat nieuwe kennis over gezondheidsrisico's vertaald wordt in het daadwerkelijk terugbrengen van emissies.

[0:05:54] Er is wel kennis, maar voordat dat benut wordt in het vergunningstelsel. Dat duurt een behoorlijke poos

[0:06:02] en eigenlijk de belangrijkste bevinding is dat wij vaststellen dat bedrijven en overheden vaak pas in actie komen als er onrust ontstaat bij omwonenden en de media gezocht wordt en er heel veel geprotesteerd wordt en vragen gesteld worden. Dus dat is dat is ook wel een bevinding waar ons in ons niet verwonderde manier wel.

[0:06:24] We hebben vastgesteld met elkaar

[0:06:27] waar leidt dat allemaal toe tot een aantal aanbevelingen van onze kant en aan wie dan allemaal. En misschien wel even iets schetsen over de omwonenden. Want wij zijn wel echt onder de indruk geraakt van de kennis van omwonenden en burgers over het gebied waarin ze wonen en waar ze allemaal in verdiept hebben en wat allemaal aangegaan zijn om dat zichtbaar en kenbaar te maken. Ze hebben ons daar ook ingevoerd, net als alle andere, maar er is ongelooflijk veel kennis en betrokkenheid bij mensen in hun directe leefomgeving en daar hebben wij zeer veel zeer veel bewondering voor gehad. Moet ik zeggen in in wat er allemaal vandaan.

[0:07:02] Ik kwam

[0:07:06] ik zit even kijken. Ja ik ga toch even naar de aanbeveling misschien goed om die te noemen. We hebben geen aanbevelingen gedaan aan de omwonenden en daar is heel daar is een hele bewuste keuze, want ons standpunt is dat omwonenden in principe geen partij zouden moeten zijn dat ze dat in dit onderzoek dat we hebben vastgesteld dat ze echt partij zijn om dingen aan de kaak te stellen dingen anders te krijgen. Dat hebben we ook vastgesteld. Maar in onze aanbeveling richten wij ons niet op omwoners zijn een hele belangrijke stakeholder, maar ze zijn niet verantwoordelijk voor dat het veilig is in een woonomgeving die van niet. In dit onderzoek in dit spectrum waar wij het over hebben. Dus de aanbevelingen hebben hebben we gericht aan de betrokken industrieën,

[0:07:45] aan de betrokken overheden. Dus ten aanzien van het systeem hebben we gezegd verbeter naar de toepassing van het cetera stelsel en de wetgeving waar dat nodig is.

[0:07:56] Bedrijven en lokale overheden moeten sneller en beter inzicht krijgen in gezondheidseffecten van emissies, vergunningverlening en handhaving inzetten om emissies te vermijden. En anders in ieder geval te minimaliseren en aan de staatssecretaris die moet je niet alleen opsturen, maar ook overheden en bedrijven in staat stellen om dit te doen

[0:08:16] voor persistente stoffen. Daar kan misschien straks nog wat meer over zeggen, zou dat voorzorgsbeginsel veel zwaarder moeten wegen dan dat het nu doet.

[0:08:24] Ik kan nog even uit splitsen per per industrie misschien goed om dat even te noemen. We hebben ook vno, ncw gevraagd om dit rapport verder te brengen dan alleen de drie betrokken industrieën. Want daar staat niet alleen in nijmegen asfalt fabriek die staat op meerdere plekken. Wij richten ons echt op deze drie casussen,

[0:08:42] maar we hebben wel gemerkt dat de wat helder is het dat de bevindingen ook op allerlei andere industrieën elders in het land toepasbaar zijn. Alleen daar kunnen we natuurlijk geen geen oordeel over vellen in dit onderzoek

[0:08:56] misschien. Tot slot nog wel aardig om te melden dat bij het verschijnen van ons rapport

[0:09:01] dat we behoorlijk wat aandacht hebben gehad. Altijd fijn als dat lukt want dan gaat het. Er gaat het erover. Dat vinden we prettig

[0:09:09] maar aandacht in de zin van nou we zijn ermee bezig en het gaat erover en we zijn heel druk mee bezig. We hebben dit rapport niet geschreven omdat het allemaal zo goed gaat, hebben dit rapport geschreven omdat we vinden dat er nog veel meer kan dan dat er niet gebeurt en dus dat is misschien goed om even te noemen wat anders. Opvallend was ook in dit na publicatie niveau in mijn ervaring als projectleider. Bij de onderzoeksraad is dat er ongelooflijk veel burgers brief zijn gekomen naar aanleiding van de presentatie over allerlei mensen op allerlei plekken in het land die zich eveneens zorgen maken over wat er in hun achtertuin gebeuren

[0:09:44] uiteenlopende verzoeken van ik woon boven een new york pizza tot tot ik woon naast een ander groot industriecomplex maar allerlei mensen zich ook zorgen maken en ook misschien een beetje wakker geschud zijn door door dit rapport.

[0:09:58] Nou misschien kijk even opzij dat zij even op hoofdlijnen. Het het verhaal wat wij

[0:10:05] opgeschreven hebben.

[0:10:06] Dankuwel mevrouw koster en mevrouw koser sprak in deze als projectleider naar een reuring als onderzoek wat we net aangekondigd hebben.

[0:10:14] We kunnen een vraag,

[0:10:15] Dan kunnen meteen naar de vragen. Prima dankuwel te snel verkopen. Als je dankuwel. Het gaat om dit microfoons geen ingestelde op het camera wel meteen een vice versa haverkort volkspartij voor vrijheid en democratie alstublieft.

[0:10:29] Dank, voor zover ik ga ervan uit dat u ons een vraag bij de beurt toestaat en zo het rijtje af gaan.

[0:10:34] Laat ik laat ik beginnen. Voorzitter, met met mijn grote dank uit te spreken voor het lijvige en goed inhoudelijk onderbouwd rapport wat er ligt aan de onderzoeksraad voor veiligheid doordat namens mijn fractie wellicht misschien ook naar de commissie. Met dat laat ik aan de collega's uiteraard

[0:10:49] en lijkt er ook bij zeggen dat het nooit leuk is om als vertegenwoordiger van de overheid te horen dat je onvoldoende zorgt voor inwoners. Dat raakt

[0:10:59] dat raakt mij dat raakt ook heel veel mensen om mij heen en ik kan u verzekeren. Ook ik heb heel veel reacties gehad naar aanleiding van uw rapport van mensen die zich zorgen maken en wij staan ervoor dat we in dit land. Mensen kunnen laten leveren die zich geen zorgen hoeven te maken. Dus dank voor dat rapport dat als aftrap.

[0:11:18] Ik heb ook aan. We zijn natuurlijk met met de staatssecretaris en zij is ook hartstikke druk met alle betrokkenen in dat zogenaamde vt haar stelsel, vergunningen, toezicht en handhaving

[0:11:29] honderd beter te doen en er is een heel programma voor opgesteld en ik heb nog eens een keer gezocht. Maar ik kan eigenlijk nog niet zo goed in rapport vinden wat u nou voor oordeel geeft over dat programma. Dus mijn vraag. Voorzitter zou zijn. Kun je nog eens reflecteren op dat programma wat inmiddels een kleine twee jaar loopt en of dat in uw ogen. Ik laat me even aan de uzelf. Wie daar dan op ingaat of dat in uw ogen leidt tot voldoende verbetering en zo niet waar dan nog eventueel de accenten kunnen.

[0:12:00] Worden gelegd. Dank u wel. Meneer haverkort normaal dienen kamerleden de vraag te adresseren aan een bepaalde persoon. Maar ik neem aan dat mevrouw komen want het gaat beantwoorden.

[0:12:10] Meneer van dam. Wij hebben daar een ingenieus systeem voor afgesproken. Dus

[0:12:15] u krijgt het goede antwoord. Nee, u krijgt niet alles van ons te nemen. Dat komt goed.

[0:12:22] Wie gaat nu de vragen beantwoorden? Van.

[0:12:24] De heer. Wij dachten dat uw eerste termijn,

[0:12:26] We doen er nu af. We wisselen. Dan blijft de vraag beter beantwoorden en vice versa.

[0:12:32] Dat de heer berns,

[0:12:34] Meneer mensen,

[0:12:37] Er staan,

[0:12:39] Ja kijk we hebben in het rapport. Het rapport is natuurlijk tot een bepaalde datum meegenomen wat er op dat moment bekend was en uiteraard kijken we vervolgens naar aanleiding van de aanbeveling naar hoe het zich ontwikkeld heeft een geeft al aan dat programma loopt nu twee jaar. Dus ik denk dat het in deze casus die ook langjarig lopen dat het ingewikkeld is om dit op een schaaltje precies aan te geven waar het zit hebben wel gezegd dat is volgens mij één van de dingen en dat de aanbevelingen dat je binnen de bestaande mogelijkheden om meer zou kunnen doen aan het is ook een oproep moet dat vlak schapen te zijn. Ook voor binnen het stelsel voor de betrokken partijen en voor de staatssecretarissen om dat te stimuleren en ik vind het ingewikkeld maar even kijken uit mijn rechts

[0:13:25] om dan te zeggen dat in dat programma zou ik nog die in die accenten zeggen dat ik weet niet of we dat in die diepte hebben.

[0:13:33] Nu zouden kunnen stellen. Voor zover dat al aan ons zou zijn. Mevrouw kost.

[0:13:36] Nou misschien aanvullingen nog eens dat we wel dat hij niet op uit zijn gekomen dat de hele wetgeving op z'n kop moet dat er een heel nieuw stelsel moet komen. Dat is helemaal niet waar wij op uit zijn. Vaak kost dat dan ook weer heel veel tijd die niet besteed wordt aan het beter krijgen hebben juist vooral gezegd benut. De ruimte die het stelsel biedt om dingen beter te doen. Wij zijn van mening zijn tegen een aantal dingen aangelopen en misschien zit dat precies in het programma. Dat durf ik niet op detail zeggen dat er gewoon gebruik makend van de regelgeving die er is meer kan gebeuren dan nu gebeurt. Dat is eigenlijk even grofweg de conclusie die wij trekken dus zitten helemaal op zijn kop maar benut maximaal wat er nu al kan zetten er een tandje bij.

[0:14:18] Dankuwel. Mevrouw van der bijl en de heer jansen sprak als onderzoeksmanager de ovv

[0:14:24] dat akkoord en tevreden. Dan gaan we naar de hoop van de pvda. Maar hij spreekt ook namens groenlinks.

[0:14:31] Heel fijn dat u erbij zegt voorzitter namens groenlinks, pvda. Dus voorzitter, ook ik wil de ovv echt bedanken voor dit zeer indringend rapport en ik vond het ook heel treffend en goed tot mevrouw korver ook nadrukkelijk de omwonenden noemde, want het is toch de ene kant is het is het toch wel heel erg. Dat eerste omwonenden zone bel moeten trekken, maar ook wel weer echt bewonderenswaardig hoe zij in al die drie casus. Zoals ik net over gevoerd. Datum, maar ook de abn zelf naar voren zijn getreden en aan de bel hebben getrokken en ik vind het ook moeilijk als kamerlid om te kijken van joh wat voor concrete stappen kunnen wij hier nou in dit huis zetten omdat er toch een afstand zit en als het gaat om die gezondheid van omwonenden om dat toch die gemeente en provincie daar echt het bevoegde gezag voor hebben. En als er nou één ding is waar wij met elkaar wel voor kunnen zorgen. Is het bijvoorbeeld voldoende capaciteit en middelen dat hij er zijn bij de bevoegde zagen en omgevingsdiensten. Om die kennis te verbeteren en ook dat toezicht en het handhaven waar de heer haverkort ook op doelde om dat beter te doen dus nog een vervolgvraag daarop is wat voor investeringen zijn er misschien toch ook vanuit het rijk nodig om dit nog beter te doen en welke andere maatregelen zijn op korte termijn te nemen om juist juiste gezondheid van die omwonenden en van die vervuilende industrieën zo snel mogelijk te verbeteren.

[0:16:03] Korte termijn maatregelen. Daar durf ik mijn vingers niet meteen te branden. Maar wat wel. Het gaat echt ook over een mind shift dat industrie niet alleen als industrie bekeken wordt. Maar dat gezondheid en veel prominentere positie krijgt in dat hele denken over hoe gaan we om met industrie. Dus wij bevelen aan om dit niet alleen bij in je weet neer te leggen, maar ook daar vws bij te gaan betrekken. Gezondheid is nu niet per c een.

[0:16:31] Dit wordt natuurlijk over nagedacht is niet de belangrijkste uitgangspositie als het gaat om industrie dus economie, volksgezondheid moeten veel beter naast elkaar bekeken worden op het moment dat je hier in dit systeem dingen gaan doen. Dus de gezondheid veel prominenter inbrengen in het systeem en of je dat nou vanuit de kamer doet of vanuit om ministerie. Dat maakt dat is dat is aan u.

[0:16:54] Verkopen. Doping. Als er een korte vervolgvraag is wachten.

[0:16:58] Want mevrouw korver heeft het ook echt over die over die gezondheid. En als er één ding is waar dat bijvoorbeeld net niet onder valt, is het die best beschikbare technieken viel mij op. Dus mijn vraag is vindt u dan ook dat bij de wetgeving van de van die bbc dat daar de gezondheid ook een meer primaire plek zou moeten of kunnen krijgen.

[0:17:19] Zeker een reuring,

[0:17:22] Even voor mijn rekening naar de als er een baby. Deze kijken. Dat hebben we ook geprobeerd in onze rapporten beschrijven. Die hebben zal zowel zegt geen gezondheidskundige basis

[0:17:32] echter hebben wij binnen het bestaande stelsel, alhoewel emissie normen dus grenzen waarde oplevert niveau waarvan wij zeggen als de blootstelling van der molen boven komen, dan is het risico hoger dan wij democratisch acceptabel achten en dat is een middel maar omgevingsdiensten niet altijd goed genoeg meewerken of mee kunnen werken. Want dan moet de uitstoot in beeld zijn de blootstelling in beeld zijn en moet die grens waarde actueel zijn en we een aantal aanbevelingen die er allemaal raken. Ze hebben ook het rivm gevraagd om misschien mee te denken hoe ze dan bijvoorbeeld actuele grens waarde kunnen hebben.

[0:18:07] We hebben ook gevraagd van gool stijl die omgevingsdiensten ook in staat om voldoende tijd en middelen te hebben om niet alleen naar de bibliotheek te kunnen kijken want dus ook belangrijk. Maar om ook die grens waarde te toetsen voor de stoffen die ertoe doen en om die stoffen in beeld hebben. Daar is dan ook weer kennis en capaciteit voor nodig. Dus het is geen simpele vraagstuk en de antwoorden of de oplossingen zijn. Dat denk ik ook niet.

[0:18:31] Ik wil toch even terug naar naar haverkort. Want u was niet op de hoogte van dat er een vervolgvraag in korte punten een vervolgvraag verstandig. Dus ik wil u wel die mogelijkheid bieden. Ik zou ik een beetje ontevreden kijken.

[0:18:42] Hoewel voorzitter, zoals dat mijn gezicht heel ontspannen niks ontevreden.

[0:18:46] Ik kijk dat het gemakkelijk.

[0:18:48] Verder wel fijn dat u er even aan herinnerd en ik ga schat zomaar in dat er nog een tweede vragenronde gelegenheid hebben zeker.

[0:18:54] Als we dat de tijd voor voor verder christendemocratisch appel.

[0:18:58] Dank voorzitter en dank ook aan de aanwezige en voor het voor het rapport. Ik herkende het heel erg wat mevrouw korver net zei over de betrokkenheid en de de het kennisniveau van van omwonenden. Ik herken het onder andere van het groningen dossier waar waar omwonenden en eigenlijk zelf soort van mijnbouw expert moeten worden voordat ze gehoord lijken te worden. Dus het doet. Ik herken het en het doet ook zeer om ook in dit dossier te horen dat mensen die zich zo hebben moeten verdiepen in de materie om voor hun gevoel gehoord te worden dat ze bijna deskundigen zijn geworden. Dat geeft alleen maar aan hoe belangrijk dit dit dossier is.

[0:19:47] Ik begrijp helemaal dat er dat het voor de commissie niet mogelijk is geweest om te kijken naar de de wat er gebeurt en hoe worden we daar dan zie ik van maar meer naar het het systeem en borgen we daar dan goed genoeg. Het belang van van de gezondheid van onze inwoners naar de conclusies heel helder waar ik heel erg naar op zoek ben is van hoe en hoe gaan we nu dan verder. We kunnen het systeem beter maken. Maar we hebben natuurlijk al een schade aangericht. Dus ik ben ook vooral op zoek naar hoe gaan we de bestaande vervuilingen, zoals bijvoorbeeld rond geen moer. De de pvv zorgen die er zijn in dordrecht. Die blijven effect hebben op de gezondheid, ook al gaan we vanaf nu dan anders of beter handhaven. Maar hoe gaan we om met de schade die we al geleden hebben en en kan de commissie daar iets over gezien zien. Ziet u handvaten waar we zouden kunnen beginnen in die opgave.

[0:20:52] Zijn.

[0:20:53] In zoveel detail hebben we oplossingen niet onderzocht het lastig aan pvda en persistente stoffen. Daarom pleiten we ook voor meer voorzorg op dat gebied. Die breken niet vanzelf af.

[0:21:03] Een van de aanbevelingen die we aan het bedrijf ook gedaan hebben is om hun expertise ook te helpen inzetten, want zij weten de meeste van die stoffen. Zij werken er dagelijks mee en ontwikkelen ze om die ook in te zetten om de omgeving dan ook te helpen. Het zijn immers de gevolgen van hun activiteiten en we zien dat er nu ook een juridische strijd loopt de gemeentes hebben hebbende bedrijf aansprakelijk gesteld voor de gevolgen zullen er nu niet in detail op die aanbevelingen reageren.

[0:21:28] Maar verder dan dat hebben wij hetzelfde niet uitgezocht.

[0:21:32] Vrachtwagen knikt tevreden te gaan we naar mevrouw van der plas van de boer burger beweging.

[0:21:41] Ja. Dankuwel er binnenkort zijn er verkiezingen en dan komen er ook coalitie onderhandeling.

[0:21:47] En wat mevrouw zei er is mij uit het hart gegrepen dat ik heb ze in hj schoo-lezing de silo's van den haag. De ministeriële torens allemaal apart beleid wordt gemaakt en

[0:21:58] soms als weinig samenhang is tussen ministerie is

[0:22:02] en mevrouw korver dan ez economische zaken en vws heeft allemaal met elkaar te maken. Ik zou er nog zullen wij willen noemen, sociale zaken,

[0:22:13] werkgelegenheid, omdat mensen die zich slecht voelen, komen ook vaak in armoede terecht of in stresses. Alles hangt met elkaar samen.

[0:22:22] Misschien is de politieke vraag. Maar dat laat ik aan dat laat ik aan u beoordeling. Maar wat zou ik zeg maar na de verkiezingen. De de volgende kamer en de volgende

[0:22:32] coalitie willen meegeven in het

[0:22:36] meer het meer integraal maken van beleid, zoals het dan in dit geval industrie en omwonenden en gezondheids effecten. Ik heb een motie ingediend. Daar heeft de staatssecretaris ook een brief over geschreven voor een een vergelijkbaar een vergelijkbaar onderzoek veehouderij, gezondheid en wonen het vwo onderzoek om daar een ego onderzoek ook aan aan

[0:23:00] te koppelen. Industrie, gezondheid en omwonenden is een breed onderzoek in de veehouderij gezondheid omwonenden loopt al jaren of dat zou kunnen helpen. Maar ik ben een beetje opzoek naar hoe kunnen we zeg maar met er meer integraal maken. Misschien straks ook met het formeren van commissies. Want die doen ook allemaal weer apart dingen hoe we dat wat effectiever kunnen doen en dus ook meer kennis. Volgens mij kunnen vergaren. Als we alles een beetje integrale maken.

[0:23:24] Dankuwel, mevrouw van der plas. Meneer van dam.

[0:23:27] U zegt zelf hoger. Het is misschien een beetje politiek wat ik vraag

[0:23:32] dat er zitten veel keuzes in. Je kunt veel keuzes maken op basis van het rapport en ik denk niet dat het onze specialiteit is om daar inderdaad heel veel mee te denken in die keuzes. Maar om niet helemaal alleen maar flauw dat antwoord te geven. Ik hoop

[0:23:47] dat er ook een binnen bocht geschaatst wordt.

[0:23:51] Je kunt natuurlijk met elkaar. Het is best ingewikkeld is en alle belangen en iedereen wil het beste. Maar dat is ook niet van de ene op de andere dag geregeld. Maar als je nou dat punt neemt. Ik heb het er even bij gepakt die de aanbevelingen van het voorzorgsprincipe dat omkeren

[0:24:06] wat mevrouw koster net ook genoemd heeft.

[0:24:08] Dat is volgens mij een punt waar je niet heel veel in de wet hoeft te doen wat een enorme slok op een borrel schelen.

[0:24:15] Dus ik sluit niet uit dat u ook wat langer erover doet als je gaat formeren. Wellicht als het aan u ligt natuurlijk niet maar het zou zomaar kunnen. Maar ik hoop dat op dat soort punten er ook snelheid.

[0:24:25] Ingeboet.

[0:24:27] Ver zijn we gelukkig niet. Wanneer gaat de bevolking nog spreken? Maar mevrouw van der plas, zeker. U mag iets aanvullend fraai. Kortom punten alstublieft.

[0:24:36] Ja, het voorzorgs principe. Het is een beetje raar inderdaad van de stof is veilig of het moet aangetoond worden dat het onveilig is. Mijn vraag is als we van het voorzorgsprincipe dan uitgaan, dan zou een stof onveilig zijn tot het bewezen veilig is. En dan is mijn volgende vraag wat gaat dat betekenen

[0:24:58] voor de bedrijven en voor de bedrijvigheid en voor de werkgelegenheid. Mensen werken daar die verdienen daar hun inkomen. Die hebben daar een baan.

[0:25:05] Wat zou dat dan betekenen voor de economische kant van de zaak.

[0:25:13] Wie? O? Wie verkopen?

[0:25:16] Ik realiseer me heel goed dat het makkelijk gezegd is en moeilijk omgedraaid is en dat ik ga er niet van van de ene op de andere dag. Maar wij iets is veilig, tenzij het tegendeel bewezen is wel dan wel heel veel heel gevaarlijk uitgangspunt zou willen

[0:25:33] wij zeggen dus

[0:25:36] en van sommige stoffen kan niels vast iets meer over zeggen. Duurt het even voordat je weet wat ze doen maar je kan echt wel meer op voorhand onderzoeken voordat je ermee gaat werken dan dat dan dat nu gebeurt en misschien kun je daar nog een mooi voorbeeld van want die discussie hebben al vaker gehad. Wanneer is iets nou veilig

[0:25:54] plegen.

[0:25:55] De korte aanvulling dan

[0:25:57] kennis over stoffen blijft zich altijd ontwikkelen. Dus ook als je op voorhand denkt die helemaal veilig. Dat dat inzicht kan altijd veranderen en dus dus vooropgesteld dat je stoffen altijd wil wil blijven volgen. Zijn er wel domeinen waar echt een strengere toetsing is voordat men een stof mag gebruiken. We hebben niet onderzocht voor dit onderzoek. Maar volgens mij is dat voor bestrijdingsmiddelen zo en dat wil niet zeggen dat het honderd procent zeker is en dat het geen onrust oplevert. Maar dan is er wel een grotere dossier voordat men een stoffen in het milieu mag brengen en wij bestrijdingsmiddelen worden nog steeds gebruikt. Dus volgens mij waar de balans van uitvalt de economie bescherming van het milieu. Dat dat zal per geval afhankelijk zijn. Dat kunnen we niet zo zeggen.

[0:26:37] Dankuwel uw microfoons gaan en nogmaals dat heeft ook met het camerabeelden te maken. Het is namelijk de microfoon staat te doen en dat zal mevrouw van esch niet in beeld komen in mevrouw van esch partij voor de dieren als.

[0:26:52] Voorzitter

[0:26:54] genoeg in beeld geweest.

[0:26:58] Goed.

[0:27:02] Ik heb wel een vraag. Gelukkig inhoudelijk want ik ik vind het wel lastig om een de ene kant te horen dat jullie zeggen er kan al heel veel maar we eigenlijk in de praktijk zien dat er heel vaak wordt gezegd dit kan helemaal niet. En daarin zit ik in de worsteling zou liever ons gewoon eens heel zeg maar gewoon heel simpel zeggen jullie zeggen de omgevingsdienst zou kunnen al een heleboel en maar wat kunnen ze dan nu al

[0:27:33] wat ze niet doen

[0:27:35] om gewoon het gevoel want ik heb het gevoel dat we juist vanuit die omgevingsdiensten boodschap krijgen, maar we doen echt alles al wat er mogelijk is. Dus er zit schijnbaar ergens een een frictie ergens

[0:27:47] komt het niet tot de tot het uitvoeren. Wat volgens jullie wel wel kan en wat is dat dan

[0:27:57] meneer groenlinks.

[0:27:58] Misschien een van mijn collega's me nog kunnen aanvullen.

[0:28:03] Het werk van een vergunning verlener bijeen omgevingsdienst is heel complex en en ook de de

[0:28:11] vergunning moet schrijven schrijvende dingen waar die naar moet kijken. We zien ook dat het soms onder hoge tijdsdruk moet dus

[0:28:20] en en dan worden de accenten vaak gelegd zien wij ook bij de heer hoop heeft er al naar gevraagd en die hebben zelf geen grond gezondheidskundige grondslag. Het is wel goed dat ze daar ook op inzetten. Want die dienen ook gewoon een algemene milieubescherming. Want ze minimaal die best beschikbare technieken en bbc en dus het is goed dat bedrijven die technieken toepassen. Die geven echter geen harde bescherming voor de gezondheid, want ze zijn economisch ingestoken. Daarom is het goed dat men ogen probeert te houden en we zien steeds meer dat dat gebeurt dat omgevingsdiensten resultaatgericht te gaan werken en minder op uren per dossier of per vergunning werken om te kijken. Maar wat bereiken we met onder andere inzetten. Baby thema wat bereiken we ook op het gebied van de omgeving en dat betekent soms dat men, zoals in nijmegen nu harder inzetten op het in beeld krijgen van de emissies zelf. Want als je de emissie weet kun je ook gaan bepalen deels wat concentraties op leefniveau zijn en waar de omwonenden aan worden blootgesteld. Dus daarmee is het zelfs nog niet perfect. De omgevingsdienst brengen of de sorry. De omgevingswet brengt nog veranderingen deels waarschijnlijk ook ten goede. Maar hoe dat precies uitpakt. Dat weten we nog niet. Dus. Tuurlijk en juridisch gezien zijn er ook wel dingen waar waar ze nu iets geprobeerd hebben waarvan wij niet wisten of dat werkt dat het s bijvoorbeeld daarvan heeft de potentieel zeer zorgwekkende stoffen. Dankjewel. Sorry. Er zit zoveel begrippen in dit dossier excuses. Daar heeft men geprobeerd om daarop te vergunnen. Dat dat lukt dan niet altijd. Dat is jammer maar ik vind het wel goed dat ze geprobeerd hebben en wat ze daarmee proberen is om voor stoffen waar nog niet heel veel zekerheid over is alvast vanwege die onzekerheid die bedrijven daarop aan te spreken. Maar misschien kunnen we een andere manier vinden om bijvoorbeeld met meer voor zorgen of met de inbreng van het rivm of samenwerking van omgevingsdiensten. Om toch zoveel mogelijk kennis over stoffen te genereren of om bedrijven die onderzoeken aan te laten leveren hoeft misschien niet op. Dag één. Maar als je dat lukt binnen de eerste twee jaar van uitstoot. Dan kun je daar want we hebben het over levenslange blootstelling. De rest van de veertig jaar daarna misschien toch al een groot verschil mee maken.

[0:30:30] Dus

[0:30:32] ik denk dat dat er vanuit de omgevingsdienst ook best goede suggesties gedaan zijn in de reactie op ons rapport. Maar verder zal het in de praktijk ook een beetje zoeken worden. Wat wel en niet kan.

[0:30:42] En ook dank voor het duiden van de afkorting. Want te luisteren en kijken ook minder ter zake deskundige mee en die vinden het altijd prettig als het enigszins kunnen volgen, alhoewel dat nu al vaak moeilijk is, gezien de technische begrippen vaker mevrouw van esch.

[0:30:55] Dank voor het antwoord en ik snap ik snap aan de ene kant horen ook heel vaak dat het in de praktijk moeten zien en het is ingewikkeld. Ik voel aan de andere kant ook wel de immense urgentie dat het eigenlijk dat we er eigenlijk geen tijd meer voor zouden hebben. Dus ik ben heel benieuwd. Een gewoon een heel concreet voorbeeld zeg maar. Ik zou heel graag het voorzorgsprincipe veel beter wettelijk verankeren. Volgens mij hoorde ik de heer van dam net zeggen dat kan. Ik zoek nog steeds heel eerlijk. Waar waar dan moet je in de wet publieke gezondheid moet hij zeg maar waar moeten we dan borgen. Want hij staat naar mijn gevoel niet zo wettelijk geborgd dat je daadwerkelijk op die manier kan gebruiken. Dus hoe hoe moet je dan beter.

[0:31:48] Die van de vier, wanneer van de dag adresseerde hem ook min of meer aan meneer van de andere.

[0:31:54] Dan kijk het is een van de aanbevelingen in het rapport waarin waar die precies in welke wet die moet komen en het staat op pagina negentien of twintig van het rapport bij een aanbeveling. De laatste aan aan de staatsssecretaris

[0:32:06] overigens alleen ten aanzien van van persistente stoffen. Maar

[0:32:10] daar haal ik het vandaan daar hatte. De onderzoeksraad.

[0:32:17] Dankuwel. Wij hebben nog een paar minuten meneer haverkort. Wilt u toch gebruikmaken van die tweede korte punten gevraagd.

[0:32:23] Voorzitter, ik ik heb nog een vraag als ik in het in het rapport lezen dat intrigeert dat er ook spanning zit tussen aan de ene kant en ik citeer bij geen van de onderzochte casussen op bladzijde zeven staat zijn er recente rapportages bekend waaruit overschrijdingen van normen blijken

[0:32:40] en dan met name voor de lange termijn bescherming van omwonenden.

[0:32:45] Tegelijkertijd is er onrust. We hebben gelukkig van tevoren geleerd bijvoorbeeld het rivm

[0:32:51] extra onderzoek gaat doen om de gezondheidsschade of de effecten van van pvv achtige stoffen in kaart te brengen. De database met zeer zorgwekkende stoffen van het rivm bevat ruim twee duizend stoffen, maar we weten ook dat er misschien wel alleen al voor pvv was misschien wel tienduizend varianten zijn. Dus

[0:33:08] we komen op het hele dossier ook onvoorstelbaar veel kennis tekort.

[0:33:13] Dat geeft wel eens het gevoel dat je als omgevingsdienst of als overheid continu achter de feiten aanloopt. Een een van de suggesties die je geworden om dat op te lossen is dat je gewoon de bewijslast omkeert je tegen het bedrijf zich naar je goddelijke gang. Maar maar zorgt wel dat je aan de voorkant aantoont dat wat jullie doen niet leidt tot gezondheidsschade.

[0:33:31] Hoe kijkt de onderzoeksraad voor veiligheid er tegenaan en zou dat praktisch haalbaar dan wel denkbaar zijn.

[0:33:40] Mevrouw raad,

[0:33:42] Dat ook een beetje het antwoord niet als net gaf over dat dat is eigenlijk het voorzorgsbeginsel. Als je hem omdraait voor een stuk en ook

[0:33:51] ik dacht als je je kan niet helemaal zo omdraaien. Zoals u het schetst. Maar je wat daar ingewikkeld aan is is dat die stoffen zich ontwikkelen dat een beetje wat schetsen je wat je nu weet over stoffen. Dat kan over tien jaar die kennis vermeerdert die veranderd kan over tien jaar anders zijn. Dus je kan dat niet helemaal op die manier loslaten. Want je zult blijven je moeten blijven verdiepen. Ook als overheid in die ook in die ontwikkeling van die stoffen. Want je wilt niet pas over tien jaar weten wat het bedrijf nu al. Misschien weet waar het vooral omgaat. Wat ons betreft is dat je die die enorme hoeveelheid kennis die in die bedrijven zit ook benut als omgevingsdienst en nu zijn het vaak toch ook. Maar misschien even het woord silo van mevrouw van der plas zijn toch wat losse entiteiten. Iedereen zit heel erg vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid te werken en dat is heel groot deel van belang, maar ook op het ontwikkelen van kennis en het benutten van kennis hebben ze elkaar gewoon knetter hard nodig en liever niet in juridische procedures, maar liever in de ontwikkelingen aan de voorkant en daar daar valt winst te behalen te benutten benut die kennis ook als omgevingsdienst en dat kun je nooit alleen ons bedrijf.

[0:34:55] Het is ook zo omwonenden zich jaar als het bedrijf heeft dat het veilig is. Die hebben een belang is dat dat kan natuurlijk ook niet maar er zit wel veel meer kennis dan nu benut wordt en we hebben ook met de bedrijven gesproken zou zijn ook heel erg bereid om dat ook in te zetten. Daarin. Dus het is ook

[0:35:11] ja.

[0:35:12] Het is niet zo dat die bedrijven alleen maar op aarde zijn om om de omwonenden ziektes zijn. Laten we dat vooral even

[0:35:18] even rechtzetten. Wij gebruiken alles wat die bedrijven produceren dus

[0:35:23] maar dat ontslaat niemand van de plicht om daar in ieder geval gezamenlijk verantwoordelijk voor te zijn dat we dat met elkaar. Beide kunnen blijven doen.

[0:35:33] En met niels bijzonder voor haar buurman onderzoek aan collega's maar en reuring die naast zitten.

[0:35:41] We kunnen mogelijk niet meer iedereen aan het. Er zijn er dringende vragen vanuit de leden, mevrouw van esch,

[0:35:46] Maar ik heb eigenlijk een hele misschien wel. Ik hoop simpele vraag. Maar ik ben vooral benieuwd of er wat jullie betreft al verbeteringen zijn doorgevoerd sinds de publicatie van juryrapport bij de drie bedrijven die jullie hebben onderzocht. Zijn er

[0:36:02] dingen lopen de dingen anders. Maar hoe zien jullie het rapport is niet van gisteren. Dus wat is.

[0:36:10] Die tot nu toe mensen.

[0:36:13] Ga ik eerst wat voor mijn antwoord op geven want dat hoort er echt bij te prikken. Bij onze rapporten is dat wij de aanbevelingen volgen en als we ze allemaal binnen hebben gekregen, gevolgd door een notitie van de onderzoeksraad voor aangeven wat wij vinden van de mate waarin partijen invulling geven van die aanbevelingen en die publiceren we dan ook gewoon op de site naar berichten. Mijn partijen ook over. Dus dat maakt ook dat het ingewikkeld is om nu te zeggen wij vinden dit al heel erg lekker opgepakt of dat moet nog wel een tandje erbij en je ziet wel in algemene zin denk ik. Daar zijn we heel blij en tevreden. Maar dat we op allerlei gebieden door alle betrokken partijen inmiddels gevonden worden om een toelichting te geven om te spreken dat we in de eerste reacties die ik zie ze knikken van al die partijen ook stappen

[0:37:01] om te doen hoe ver dat nou echt tegemoet komt aan onze aanbeveling. Dat is dan iets wat in de notitie op moeten nemen,

[0:37:10] Meneer? Een notitie. Hebben jullie daar vast.

[0:37:13] Dat is in beginsel is een halfjaar de tijd om te reageren en daarna

[0:37:19] bespreekt de raad wat van vinden en publiceren. Want die notitie de stad vol staan nog een paar maanden daarna.

[0:37:27] Let op.

[0:37:29] Dank, voorzitter, dat ik nog even een vraag kan stellen. We hebben het er veel gaat over te veel op basis van vertrouwen. En wat ik ook lastig bij deze casus en vind is dat op het moment dat de nieuwe vergunningen zijn dan kun je best wel wat maar bij huidige vergunningen dat intrekken. Dat is een buitengewoon ingewikkeld. Vaak wordt het onrechtmatig gezien. Het is een risico voor heel veel geld voor provincies en gemeenten. Dus je moet een hele grote jongens zijn als regionale bestuurders of vrouw. Om die strijd aan te gaan met alle het risico wat er is. Het zijn er nou in het vergunningstelsel nog mogelijkheden meer dat je tijdens een huidige de huidige vergunning eerder kunnen ingrijpen wat wat voor juridische mogelijkheden zijn er nou nog voor bestuurders om daar iets makkelijker en met iets minder risico's.

[0:38:15] Op te treden. Meneer van dam.

[0:38:17] Ik ik denk dat u die vraag heel goed in het volgende blok kwijt kunt want daar zitten de mensen die dat doen wat ik heb op wil zeggen is dit. Ik denk dat er ook een mentaliteit punt in dit hele onderwerp zetten en dat is mevrouw verder net ook al over begonnen en je kunt vergelijkingen trekken met met groningen. Misschien ook wel met met de kinderopvangtoeslag. Dat soort dingen. En dat is dat je je perspectief ook als handhavingsorganisatie. Als je dit rapport leest dan is dat heel vaak gericht op degene aan wie de vergunning is verleend. Deze tijdig klopt het allemaal. Klopt dit klopt dat. En als je dit rapport leest dan zou je ook die stap naar die burger moeten maken.

[0:38:54] Ook in de bevoegdheden die je hebt

[0:38:56] en en dat veel meer als je belang gaan zien als handhavende organisatie. Waarom je je bevoegdheden heeft en toepast niet alleen om te zorgen dat het op papier. Klopt. Maar dat het uiteindelijk voor die burger gaat kloppen

[0:39:08] en daar kun je honderd keer wetgeving en regelgeving tegenaan gooien. Maar volgens mij is dat gewoon de mentaliteitskwestie waar het hele openbaar bestuur op dit moment zich over buigt en bezig moeten houden. Ook op dit terrein.

[0:39:20] Blok twee bedoeld heer van de bevoegde gezag en omgevingsdiensten die dadelijk aan het woord komen. Dan kunt u helemaal losgaan, maar erop, mevrouw verder aan mevrouw van der plas, die wil ik dan ook nog de kans te geven niet op bladzijde mevrouw verder ook niet.

[0:39:34] Dan kunnen we langzaam gaan wisselen. Ik wilde het hele team van de onderzoeksraad voor veiligheid onder leiding van de heer van dam. Hartelijk dank. Meneer reuring, zodat mevrouw. Hartelijk dank voor het delen van u ervaringsdeskundigheid dankuwel nodig. Ik dadelijk de bevoegde gezag en omgevingsdienst uit plaatsnemen.

[0:41:40] De genodigden vanuit de bevoegde gezag en omgevingsdienst milieudienst te kunnen alvast plaatsnemen als aanwezig zijn dankuwel.

[0:44:01] We kunnen eigenlijk al starten hoeven niet per se te wachten tot het aangegeven tijdstip gaan in blok twee de bevoegde zagen en omgevingsdiensten en ik u van harte welkom gedeputeerde van noord holland. Heer olthoff

[0:44:13] omgevingsdienst noordzeekanaalgebied. Mevrouw der maat gedeputeerde zuidholland, de heer stolk en gedeputeerde zuidholland in zeven bergen

[0:44:21] milieudienst rijnmond mevrouw d wethouder van de gemeente nijmegen dat er al aangehaald aan de eerste termijn ook in de eerste blok te nijmegen aanwezig zijn. De heer van l er en ook de omgevingsdienst regio nijmegen door de heer cals, van harte welkom allemaal. U krijgt alle en introductietijd van drie minuten plusminus en daarna gaan de kamerleden hebben nadeel gezien aan de kamerleden vragen op je afvuren. Dan zal netjes gebeuren een waardig gebeuren en dan geef ik graag als eerste het woord aan gedeputeerde van noord holland herald of alstublieft.

[0:44:57] Ja. Dankuwel. Voorzitter, dank voor de uitnodiging

[0:45:01] om het rapport van de onderzoeksraad voor de veiligheid hier te bespreken.

[0:45:06] Een rapport wat volgens mij heel nadrukkelijk de verantwoordelijkheid benoemd van overheden en bedrijven om de gezondheid van omwonenden te beschermen,

[0:45:15] te beschermen tegen de zware industrie die stelselmatig de gezondheid van de omwonenden bedreigd

[0:45:22] begrijpen. Er is heel veel onrust over hebben ook begrip voor het wantrouwen wat er is omdat uiteindelijk de zichtbare resultaten nog steeds ontbreken. We begrijpen ook de frustratie en boosheid bij bewoners die jarenlang eigenlijk geen gehoor hebben gevonden bij de overheid

[0:45:39] als provincie noord-holland

[0:45:42] herkennen we dat effect van de zware industrie zijn wel een aantal jaren druk bezig met programma tata steel

[0:45:48] en zet ons extra in voor een gezonde leefomgeving er flink op. Geen geïnvesteerd

[0:45:54] rondom tata steel is verscherpt toezicht ingesteld

[0:45:58] worden, vergunningen, aangescherpt

[0:46:00] en intensiveren, intensiveren we toezicht en handhaving.

[0:46:05] Maar is dat genoeg.

[0:46:07] Dan kan ik heel duidelijk zijn. Nee dat is niet genoeg.

[0:46:11] Met het huidige stelsel kunnen we die gezonde leefomgeving niet garanderen

[0:46:16] voldoen aan milieunormen betekent nog niet dat er sprake is van een gezonde leefomgeving.

[0:46:22] De huidige milieunormen gebieden, de garantie voor gezondheid niet

[0:46:28] en uiteraard is er makkelijk om de andere te kijken, maar moet ook gewoon hand in eigen boezem steken.

[0:46:34] Dat betekent dus ook dat wij het programma tata steel evalueren en actualiseren, maar dat we ook onze beleidsnota uit hun handhaving op dit moment dat aanpassen zijn en daar nemen we uiteraard de aanbevelingen van de onderzoeksraad daar ook zeker ter harte zullen erin verwerken,

[0:46:50] maar we kunnen het echter niet alleen

[0:46:52] en dat is niet verwijzen naar andere, maar wel de oproep om samen

[0:46:57] samen als overheden die verantwoordelijkheid te nemen, want we lopen tegen grenzen van wet en regelgeving aan.

[0:47:04] We hebben het rijk nodig om samen te werken aan die gezonde leefomgeving

[0:47:08] samen milieunorm op te stellen en betere op de gezondheid

[0:47:14] in ons peper die we hebben verzonden om drie concrete aanbevelingen

[0:47:19] nog meer alle zeer zorgwekkende stoffen

[0:47:22] en de cumulatie van verschillende stoffen

[0:47:26] werk piekbelasting verder in

[0:47:28] en maakt het scherm vergunning minder complex tijdrovend en juridisch onzeker door

[0:47:34] nationale eisen te stellen aan het verplicht vervangen van verouderde installaties

[0:47:40] in europa aan te dringen om sneller de innovatie

[0:47:44] te vertalen naar baby is en het vaker actualiseren van de bres.

[0:47:50] Maar voorzitter, dit onderwerp vraagt ook een andere politieke discussie.

[0:47:55] De tweede kamer provinciale staten, gemeenteraden in de samenleving eisen we dat het schone moet worden

[0:48:02] en terecht.

[0:48:04] Maar wat is schoon of gezond genoeg.

[0:48:07] En welke verantwoordelijkheid hebben we als overheid, maar hebben de bedrijven zelf ook.

[0:48:13] Voorzitter, nogmaals dank voor de uitnodiging en ik hoop dat we in het belang van onze inwoners

[0:48:18] niet alleen over klimaat en milieu praten,

[0:48:21] maar dat we die gezondheid ook op inzetten.

[0:48:25] Alleen samen kunnen we schone en gezonde leefomgeving garanderen

[0:48:30] dankuwel.

[0:48:31] Dankuwel

[0:48:32] wanneer otto van esch bakkers gedeputeerde provincie noord-holland,

[0:48:38] mevrouw der maat omgevingsdienst noordzeekanaalgebied.

[0:48:42] Dankuwel. Meneer de voorzitter voor de uitnodiging om hier te zijn. Belangrijk onderwerp hebben een grote waardering voor het ovv-rapport een heel belangrijk onderzoek. We hebben als omgevingsdienst ook uiteraard aanbevelingen omarmd en daarna gezamenlijk position paper over uitgebracht met z'n drieën en heel belangrijk om daar als een overheid in op te treden en wij als omgevingsdiensten. Ik zeg wel eens is eigenlijk heel eenvoudig. Wij voeren gewoon de wet uit. Dat is wat we doen. We bouwen natuurlijk heel veel kennis op die we daarvoor nodig hebben. Maar uiteindelijk. Wij voeren de website en het recht is daarmee ook een filter op wat er wel en niet daadwerkelijk in de praktijk kan dus we hebben natuurlijk ook allerlei wensen over gezondheid. Maar wat kan je nou uiteindelijk met de wet in de hand. Wij zoeken er in de randen op. Dus wij gaan proberen maximaal scherp te vergunnen. We zoeken de juridische risico's soms bewust op verliezen nog wel eens rechtszaken. Maar dan weten we in ieder geval tot hoe ver kunnen we gaan intensiveren natuurlijk ook ons toezicht. En ja in onze uitvoering. Natuurlijk kunnen daar zaken beter. Daar heeft de ovv ook de vinger opgelegd en er zijn we ook mee aan de slag als het gaat om sneller bibliotheek conclusies vertalen beter contact met de omwonenden. We investeren daar ontzettend veel in. En uiteraard kan dat nog beter. Dus die hand in eigen boezem. Die hebben wij voor vandaag hebben wij een uitnodiging van u om ook knelpunten waar wij in de praktijk tegenaan lopen aan te kaarten en wil ik iets verdiepen op de zaken die de heer otto van de ik heb drie punten voor u. Maar wij echt tegenaan lopen in de praktijk en de eerste is verouderde installaties zoals wij die bijvoorbeeld zien in noord-holland bij tata steel maar ook in zuid limburg en in de rijnmond bijvoorbeeld zijn er problemen mee. We zien natuurlijk steeds meer onderhoud steeds meer ongewone voorvallen steeds toenemende uitstoot en het vraagt ook steeds meer inzet van toezicht en handhaving. Maar wij kunnen natuurlijk niet bij iedere schoorsteen en iedere over deuren een inspecteur of een camera zetten. Dat is dweilen met de kraan open

[0:50:44] en dus we kijken natuurlijk. We zijn op een punt gekomen dat de installaties zo verouderd zijn dat ze eigenlijk gewoon niet meer in compliment kunnen komen, niet meer kunnen voldoen.

[0:50:54] Echter het ontbreekt aan aan wetgeving om daar wat aan te doen. De best beschikbare technieken die zijn gericht op bestaande installaties. Je hebt er ook voor nieuwe installaties. Maar de verouderde installaties hoeft alleen maar te voldoen aan de best beschikbare technieken voor bestaande installaties en daar voldoen ze ook nagenoeg aan dus dat is geen goed om dat te kunnen aanpakken. Dus wij willen oproepen om bijvoorbeeld via een afschrijvingstermijn of het gelijkstellen van best beschikbare technieken voor nieuwe en bestaande installaties het toch mogelijk te maken om die veroudering aan te pakken.

[0:51:28] Het tweede punt wat ik bij u wil maken is dat gezondheid in de huidige emissie normen emissie gaat het dus over levensniveau. En wat je inademt de huidige emissie normen. Daar zit gezondheid onvoldoende in. Wij meten dat in de in de ijmond. Ik zeg wij dat doet de ggd. Dat wordt gemeten en in de ijmond wordt voldaan aan de huidige emissie normen en toch is het er ongezond.

[0:51:55] Dat betekent dat de gezondheid daar onvoldoende in meegenomen is. Natuurlijk hebben wij advies normen van de who bijvoorbeeld. Maar dat is geen wettelijk kader. We hebben schone lucht akkoord is geen wettelijk kader. Dus daar kunnen wij niet op handhaven, kunnen wij niet opnemen in onze vergunningen en de europese grens en richtwaarden en maximaal toelaatbare risico waren. Er wordt gewoon aan voldaan in de ijmond. Dus daar moet echt een aanscherping komen, zodat we daar een punt van kunnen maken.

[0:52:24] Daarom ben ik ook blij met de aanbevelingen van de ovv de oproep aan om samen met vws te gaan kijken hoe die gezondheid daar meer een plek in kan krijgen. En uiteraard zetten wij daar ook heel graag vanuit de omgevingsdienst onze expertise op in het derde punt. Dat speelt is in gebieden als de ijmond, maar ook bijvoorbeeld in rijnmond is cumulatie optelsom op stof niveau wordt voldaan aan de normen die er zijn dus voor pax voor lood nikkel

[0:52:54] de optelsom is natuurlijk een cocktail waar de omgeving. Als je daar woont. Heb je te maken met die optelsom die die vaak zeker ongezond kan zijn. Er zijn geen wettelijke. Ja ik ga afronden. Er zijn geen wettelijke normen voor. Dus wij kunnen daar niks mee. Dus er wordt voldaan aan de afzonderlijke normen. Maar qua gezondheid heb je daar niks aan. Maar u kent deze punten misschien al uit eerdere signalen.

[0:53:18] Wij hebben grote zorgen ook over de doorlooptijd. Als u morgen dit aanpak dan duurt het toch nog een hele tijd voordat de norm zou moeten wij het nog in de vergunning zetten, moet het bedrijf nog werk van maken en de tijd is echt op. Wij lopen vast als het gaat om het beschermen van de gezondheid van de mensen in de regio. En vandaar ook onze oproep om op deze drie punten iets te doen.

[0:53:39] Wel van der maat. Ze sprak namens omgevingsdienst noordzeekanaalgebied. Dan komen er nu twee gedeputeerde van de provincie zuid-holland, de heer stolk, aan de heer van bergen. Ik weet niet wie van u het woord is voor alle twee kocht dat ding alstublieft naar stolk kennen.

[0:53:55] Dank. Voorzitter, allebei kort, als u ons toestaat dank voor de uitnodiging om deel te nemen aan deze honderd tafelgesprekken. En inderdaad ook dank omdat maar liefst met z'n tweeën te mogen doen omdat we daarmee ook graag tot uitdrukking brengen dat wij in zuid-holland, dat ook bestuurlijk hebben verdeeld in de verschillende portefeuilles en zo mag ik verantwoordelijk zijn voor de portefeuille, toezicht en handhaving en mijn collega's felix bergers verantwoordelijk voor de portefeuille vergunningverlening dus ook bestuurlijk hebben gesplitst. En vandaar dat wij alleen maar blij zijn dat we dat beide aspecten kunnen belichten. Vandaag

[0:54:27] zuid-holland is de meest dichtbevolkte provincie zuid-holland en ruim een kwart van alle bedrijven in nederland. De meest risicovolle bedrijven, de zogenaamde en bedrijven staan in onze provincie

[0:54:39] en het beschermen van de leefomgeving en de gezondheid van inwoners is dan ook een opgave die juist in de provincie zuid-holland bovenop de agenda staat en akkoord staan en we zijn ook buitengewoon blij met het onderzoek van de ovv en onderschrijven de conclusies en de belangrijkste conclusie is misschien wel dat zelfs wanneer we binnen het huidige stelsel alle regels en voorschriften en criteria volgen er voldoende veiligheid nog nooit nog steeds geen automatismen is dus veiligheid is nooit een vanzelfsprekendheid

[0:55:08] en de bescherming van omwonenden tegen industriële emissies moet beter en voortdurend moeten we zoeken hoe we dat voor elkaar te krijgen en niet voor niets. Ik hoor dat de heer van dam dat zeggen

[0:55:18] door de ovv gesproken over de blootstelling van schadelijke stoffen en daarmee ook in één keer de hele categorie van zowel z z is als peter deze die we net hebben toegelicht.

[0:55:29] In zuid-holland zitten we bovenop en zoeken regelmatig de wettelijke grenzen van onze bevoegdheden. Zo is bijvoorbeeld wekelijks overleg tussen provincie dcmr om te kijken hoe het loopt en hoe de vlag erbij hangt. En als er handhavend opgetreden moeten worden. Schroom niet om dat ook te doen.

[0:55:45] Zo bracht recent weer naar buiten dat geen moer. Een last onder dwangsom is opgelegd door de dcmr voor het onvergund lozen van stoffen.

[0:55:54] De staatssecretaris heeft eerder vrij stellig in een brief aan de kamer laten weten dat de huidige wetgeving voldoende ruimte biedt voor eigen beleidskeuzes van het bevoegd gezag dus ook van ons als provincie. Helaas loopt voor de in de praktijk juist tegenaan dat hier een belemmering optreedt door de grenzen van de wetgeving, juist bijvoorbeeld door het niet goed toe kunnen passen van het voorzorgsbeginsel of het gebrek aan criteria.

[0:56:17] Ja.

[0:56:18] Voorzitter, voordat de heer van bergen daar verder op inga, wil ik alleen nog graag benoemen dat ik blij ben dat de ovv onze inspanningen bij boer wel herkent en ook erkent als ik bijvoorbeeld mag geven dat de stof geen x in tweeduizend dertien nog wordt uitgestoten in hoeveelheden van bijna zeshonderd duizend kilo per jaar dat we dat in tien jaar teruggebracht hebben naar twee kilo per jaar. Dat is een reductie van negenennegentig procent is niet genoeg, want we moeten naar nul. Maar we zitten er bovenop

[0:56:45] en deze aanpak willen we verbreden om zo te werken aan wat we willen bereiken. Het beschermen van de gezondheid van onze inwoners.

[0:56:52] Terwijl gaan we allemaal.

[0:56:54] Is even bij dankuwel. Voorzitter, ik sluit aan uiteraard bij collega's. Ook onze belangrijkste boodschap van vandaag is dat wij tegen de grenzen van de huidige wetgeving aanloop en de ovv zijn het gebruik de maximale mogelijkheden die je hebt en dat hebben we ook gedaan in geval van de revisie vergunning van gemor en vervolgens hield geen stand bij de rechter

[0:57:16] uit voorzorg hebben ervoor gekozen om de potentieel zeer zorgwekkende stoffen hetzelfde te behandelen als de bewezen zeer zorgwekkende stoffen.

[0:57:23] Wetenschappelijke kennis loopt nu eenmaal achterop de praktijk van de bedrijven hebben eerder meegemaakt dat nieuwe uitgestoten stoffen achteraf buitengewoon schadelijk bleken ovv onderzoek noemde het ook al en niet afbreken

[0:57:35] waardoor ze aanwezig blijven in ons water, onze bodem en onze lichamen

[0:57:39] en dat willen we eigenlijk op niet opnieuw beleven.

[0:57:42] Helaas hield ons voorzorgs beleid in de verscherpte vergunning geen stand bij de haagse rechtbank, alsmede de aangescherpte baby eisen die we bij gemoeid hebben opgelegd.

[0:57:52] Ik hoop dan ook dat dit rapport u het zetje geeft om de wet en regelgeving daarop aan te passen. Nu is het onze kans om de rollen om te draaien.

[0:58:00] Let wel we zijn in zuid-holland niet tegen productie, maar we zijn tegen de uitstoot van deze stoffen

[0:58:05] niet meer de bewijslast bij ons. De provincie de milieudienst of het rivm. Maar bij de industrie

[0:58:10] niet nog een keer machteloos staan doordat de wet ons beperkt niet meer een overheid die achteraf de ontwikkelingen in de industrie industrie moet gaan toetsen en onderzoeken, maar een overheid die proactief, de volksgezondheid mag beschermen,

[0:58:24] en daarom wil ik u wijzen op de eerder ingediende motie van mevrouw hage, die ik vanaf deze plek van harte beterschap toewensen. Die verzoekt dat de bevoegde gezag een minimale satie plicht kunnen opleggen voor potentieel zeer zorgwekkende stoffen dankuwel.

[0:58:37] Wel eens even kijken en ook dank voor u beters gewend zijn om vragen want ze is alvast meeluisteren en anders door een college dat

[0:58:45] vooral de milieudienst rijnmond.

[0:58:48] Dankuwel. Voorzitter, u heeft gevraagd om in te gaan op de knelpunten die we in de praktijk die wij in de praktijk ervaren. Dat zal ik doen.

[0:58:56] We hebben deze als omgevingsdiensten al in de gezamenlijke position paper beschreven, zoals u weet en verwezen. Mijn collega's lusten mate ook naar. Zij heeft ook juist zojuist toegelicht wat er in z'n algemeenheid nodig is om bescherming van de omwonenden te verbeteren. Ik zal ingaan op de casus geen moer. Deze is hierbij de uitvoerende omgevingsdienst. Ik wil aandacht vragen voor twee knelpunten op de eerste plaats voor potentieel zorgwekkende vervoermiddelen.

[0:59:23] Ja.

[0:59:24] Ik zeg potentieel zorgwekkende vervoermiddelen. Dat is geen verspreking. Ik bedoel bijvoorbeeld de elektrische step hier hanteren we in nederland wel het voorzorgsprincipe. Als we niet vooraf zeker. Dat weten dat het veilig is mag je niet de weg op met een stuk dat hebben we goed geregeld

[0:59:41] en zo doen we het ook met elektrische apparaten en medische middelen

[0:59:45] dus vooraf checken of het veilig is en die voorzorg is goed in de wet vastgelegd.

[0:59:51] U vraagt wat is het knelpunt in de praktijk? Dit is het antwoord. Het kan toch niet zo zijn dat we met een step voorzichtiger zijn om het potentieel zorgwekkende stoffen. Dus ik onderstreep het pleidooi van de ovv voor het beter borgen van dat voorzorgsprincipe waar we het nu steeds over hebben en ik steun vanuit de uitvoering natuurlijk het pleidooi van de provincie zuid-holland. Om de voorzorg bij deze potentieel zeer zorgwekkende stoffen en verankeren in de wet te geven.

[1:00:20] Als tweede punt wil ik een uitroepteken uitroepteken zetten bij de aanbevelingen nummer één en twee van de onderzoeksraad die gaan over maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven en branches bij het beschermen van de gezondheid van onze omwonenden.

[1:00:35] We zien gelukkig ook voorbeelden, goede voorbeelden. Hoe bedrijven wel proactief zijn initiatiefnemer om emissies te reduceren. Dan moet ik ook eerlijk in zijn. Het kan maar het kan wat mij betreft meer en beter en als ik dan naar geen moer kijk dan zeg ik rondom geen moer zijn bewoners terecht bezorgd over de huidige emissies en uitstoot in het verleden

[1:00:56] en helaas zien we in deze casus. Nou net een gebrek aan openheid en verantwoordelijkheid door het bedrijf. Als je kijkt naar de bedrijfs visie van dit bedrijf staan die verantwoordelijkheid en die duurzaamheid hoog in het vaandel in de praktijk zie ik dus niet terug

[1:01:14] en dat raakt mij dat raakt ons allemaal. Ik heb heel gesprek binnen de dcmr met medewerkers die wonen daar ook

[1:01:21] en die maken zich ook zorgen. Dus dan dan lopen die twee dingen door elkaar komt het heel dichtbij.

[1:01:28] Tot slot nog een bredere opmerkingen over de verantwoordelijkheid van bedrijven in het terugdringen van de pvda stoppen stoffen onder andere nederland heeft een europees verbod voorgesteld en wat je ziet is dat in deze consultatiefase, zoals het heet er een enorme actieve lobby wordt gevoerd vanuit de bedrijven internationaal om het verbod of uit te stellen of af te zwakken.

[1:01:50] Mijn oproep naar de bedrijven is dan ook. Neem je verantwoordelijkheid komt bijvoorbeeld met een krachtige gezamenlijke plannen voor om om te kunnen schakelen naar alternatieve veilige stoffen zwak het verbod niet af. Maar wees het voor, want ik ben ervan overtuigd dat wij alleen deze probleem problematiek gezamenlijk aankunnen met die kennis van die bedrijven werd net al over ging. Die hebben wij ook nodig. Anders loopt wij ook snel achter de feiten

[1:02:14] en die is gewoon nodig om met elkaar die gezonde leefomgeving te kunnen garanderen. Dankuwel,

[1:02:20] Mevrouw uit in rijnmond maakt een sprongetje naar het de andere kant van het land. Nijmegen

[1:02:27] de wethouders van de gemeente geen meneer van elf en daarna gaan we van de omgevingsdienst regio nijmegen. De heer cals, mag beginnen met de wethouder ervan af.

[1:02:35] Dankuwel toch. Het voelt een beetje als ik zo te worden.

[1:02:38] Verkondigd,

[1:02:43] Dank u. Voorzitter voor de gelegenheid om deel te nemen aan dit rondetafelgesprek. Als gemeente zijn wij zeer dankbaar voor het werk te onderzoeksraad heeft gedaan en we onderschrijven de conclusies

[1:02:53] het beschermen van onze inwoners tegen industriële emissies vraagt om verbetering. We moeten de gezondheid van onze inwoners centraal stellen,

[1:02:59] maar die verbetering hebben we het rijk nodig en ik zal u uitleggen waarom aan de hand van een zeven wijken overleg met zeven wijkoverleg is overleggen wij regelmatig hebben met zeven wijken die boven rondom ons binnenstedelijk industriegebied je een west liggen

[1:03:14] en dat zijn gesprekken over gezondheid. Dat gaan zijn gesprekken over emissie. Dus wat wat meter op op levensniveau en binnenkort hebben we er weer zo n want vlak voor de zomer heeft abn van dura vermeer het subject ook in het rapport heeft weer een overschrijding gepleegd. Dus die daar hebben we weer een gesprek over. Dan kom ik daar ben ik stel me dat zo even voor en het eerst wat men zegt is kunt u dat niet beboeten. Nou we hebben we kunnen dat niet beboeten hebben kunnen wel een last onder dwangsom opleggen. Dat hebben we ook gedaan en de last die daarin is tienduizend euro naar abn is van dura vermeer tienduizend euro. Dat zijn bedragen waar dura vermeer natuurlijk niet heel veel niet aandeelhouders voor bij elkaar hoeft te roepen.

[1:03:50] Maar die tienduizend euro wel gebaseerd op een landelijke richtlijnen. De leidraad handhavingsacties en begunstiging termijnen. Dat is een richtlijn niet landelijk aan meegegeven wordt in dit soort zaken. Nou zegt, zegt dat zeven wijkoverleg dan tegen mij gaat u maar eens meer maatregelen nemen aan maatregelen is niet zo eenvoudig slot een lijst met erkende maatregelen als een bedrijf die neemt dan wordt verondersteld dat het bedrijf dat doet wat het moet doen om een bepaalde stof voldoende in te dammen in de uitstoot. Dat betekent dat omdat wij geen grondslag meer hebben om te gaan meten. De praktijk is dat juist bij diezelfde abn van dura vermeer wij in tweeduizend, eenentwintig, een overschrijding van zeventien keer de waarde van pak hebben gemeten, terwijl zij de erkende maatregel vormt voor pak hadden genomen, is daarna van activiteiten van de lijst afgegaan in het activiteitenbesluit geregeld, ook in landelijke regelgeving om er aan te geven dat ik regelgeving heel bepalend is.

[1:04:40] Nou dan zeggen ze kunt u dan niet gewoon verbieden dat ze bepaalde stoffen uberhaupt in een proces gebruiken hebben we gedaan. Dat ging stuk bij de rechter

[1:04:49] dat geen stuk bij de rechter terecht zegt u kunt niet zomaar in zo'n bedrijfsproces zitten zonder dat u aan kunt tonen voor elk van de losse stoffen. Het ongezond is

[1:04:56] nou zeggen ze dan gaat u maar gewoon weer toetsen en handhaven. Wat u deed eigenlijk het beeld waarvan onderzoeksraad zegt steunen niet teveel normen maar gaan maar toetsen handhaven. Maar die normen en het collega's zei dat hiervoor ook al design niet actueel die vroeger who inzichten. Daar zit soms zit het is nog niet in. Noem het allemaal maar op. Bovendien daar de cumulatieve effect niet in die eerder al zijn benoemd en uiteindelijk zijn normen natuurlijk maar een beperkte blik op echter gezondheid. Helaas, want ik wil ook het beeld verre van me werpen dat normen niets te maken hebben met gezondheid zou moeten natuurlijk wel. In een ideale wereld zijn de normen, de garantie dat de gezondheid niet in het geding is.

[1:05:30] We kunnen voorstellen dat ik in zo'n zeven wijkoverleg me af en toe opgelaten en machteloos voelt. Dat zijn is echt frustratie. Ik heb het goede gesprek. Ik ben ook blij dat deze inwoners vaak kan spreken om ook uit te leggen wat we wel allemaal doen maar ik snap nu ook mijn probleem daar.

[1:05:43] Ik bezit niet bij de pakken neer. Wij gaan samenwerken door de kennis die een bedrijf aanwezig is aan de slag te gaan. We gaan met de inwoners aan de slag om te vragen wat maakt dat u zich gezond voelt is misschien wel stress door geur of is het gevoel dat u slecht kunt slapen door bepaalde lucht

[1:05:57] en dat is ook belangrijk. Wat mij betreft steunen op normen, maar ik heb toch de samenwerking met het rijk nodig met de rijksoverheid. Want ik heb stok en de wortel nodig. Ik wil praten met de bedrijven over hun kennis, maar ik heb ook de stok nodig in de vorm van actuele normen ons af en toe mee te slaan.

[1:06:12] Dus mijn oproep aan u een antwoord op uw vraag geef ons actuele normen, gevels, actuele maatregelen, normen die zelfs dynamisch zouden kunnen zijn, gebaseerd op het voorzorgprincipe.

[1:06:22] Dat hebben we nodig om te doen we erover weten oproept de leefomgeving van onze inwoners gezonder maken.

[1:06:28] Dankuwel meneer oudshoorn wethouders van de gemeente nijmegen. Dan gaan we nu de omgevingsdienst regio nijmegen vertegenwoordigd door de heer cals.

[1:06:37] Ja. Dankuwel. Nou heel veel dankbetuigingen richting de veiligheidsraad, maar ook richting u voor het feit dat u ons hier uitnodigt en aandacht vraagt voor deze staan.

[1:06:49] Daar sluit ik me bij de vorige sprekers aan

[1:06:54] een van de zaken die voortdurend hier aan bod is gekomen, is het woordje samenwerking samen.

[1:07:00] We zitten hier samen staan. Misschien lost na zo'n kamer. We zitten samen hebben elkaar regelmatig getroffen in de aanloop naar deze bijeenkomst toe

[1:07:09] zeker. De wethouder die hier links van mij zit soms misschien wel tot vervelens toe, maar we hebben goede gesprekken erover hoe we samen het beter kunnen doen. De reportage is voor ons een duw in de rug geweest want die samenwerking was en is al in die sandra alleen maar zijn maar die helpt ons wel om die samenwerking meer forum en meer handen en voeten te geven. Die helpt ons om een aantal zaken op de agenda te zetten waar we eerlijk gezegd moeite mee houden. Tot nu toe. Maar we zitten hier bij u aan tafel

[1:07:42] en ik hoop en ik grijp dit moment aan om samen met u te gaan kijken naar hoe we dit verder gaan brengen. Hoe we de veiligheid van de omwonenden. Want daar gaat het over

[1:07:53] hoe we die veiligheid veel meer kunnen garanderen dat we tot nu toe gedaan hebben.

[1:07:59] Als organisatie zijnde de omgevingsdiensten zien we de bewoners bespreken de bewoners.

[1:08:06] We staan oog in oog met die bewoners die zich zorgen maken om hun gezondheid. Dat is een oprechte zorg

[1:08:13] en vaak staan we daar machteloos in kunnen we vaak niet meer doen dan de wet volgen ons aan de wethouder en misschien het gesprek op opzoeken met de bedrijven het gesprek met de bewoners. Maar ze echt helpen.

[1:08:27] Daar hebben we meer voor nodig dat de instrumenten die we nu in handen hebben.

[1:08:32] We zijn een organisatie heel erg betrokken is bij die gezondheid. Iedere medewerker die je daarin spreekt. Die zal dat met verve zal die dat dat verdedigen die betrokkenheid

[1:08:44] ook wel dat we daarin beperkt worden, ook als het gaat over de kennis positie. Dat is hier ook aan bod geweest. Haal die kennis ook bij de bedrijven. Dat doen we ook wel. Vorige week nog hebben met bedrijfsvereniging om tafel gezeten en en doen ze dat aanbod ook

[1:08:58] tegelijkertijd in hetzelfde gesprek wordt wel gezegd. Ja. Als jullie die informatie hebben. Er gebruiken die tegen ons

[1:09:05] dus ook ook dat is niet altijd even makkelijk en het ligt heel erg voor de hand om die bedrijven op te zoeken. Maar de informatie die je krijgen. Dat is ook wel gezegd dan moet je ook heel kritisch naar kijken. Dat doen we ook

[1:09:15] kennis. We willen meer een kennisorganisatie zijn dan alleen maar een uitvoeringsorganisatie onder vereniging omgevingsdienst zijn nog niet zolang in leven,

[1:09:25] maar hebben zich ontwikkelt en moeten zich nog veel meer ontwikkelen en zeker als het gaat over het zijn van die kennisorganisatie.

[1:09:31] Om ook.

[1:09:33] Gelijke tred te houden met de kennis die bij de bedrijven zit die lopen vaak voorop ons

[1:09:38] daar zijn financiële middelen voor nodig. Nou we hebben het i p traject. Dat is ook ook al over meer over gezegd. Het duurt twee jaar.

[1:09:48] Daar zit een de pijler kennis in naar die pijlen die krijgt de meeste aandacht die die groeit ook het meeste omdat men ook ziet dat daar een sleutel zit

[1:09:57] alleen dat is een tijdelijke financiering is niet structureel.

[1:10:02] Dus de grootste zorg van mij is gaan we er twee jaar energie insteken en zakte daarna weg.

[1:10:09] Mijn oproep is ook laten we daar ook de aandacht voor houden die de die ervoor is.

[1:10:15] Ik zie dat de tijd toch meer slok dan ook gedacht maar ik wilde eindigen met naar de vier punten. Dat is ook als laatste spreken dan de kracht van herhaling. Ik herhaal gewoon even vier punten waarvan ik zeg die zijn gepasseerd. Maar die wil ik toch even de aandacht brengen wijziging van wet en regeling bij nieuwe gezondheidskundige inzichten

[1:10:36] versterken van het voorzorgsbeginsel is heel veel over gezegd

[1:10:40] voldoende controle mogelijkheden om ook bij veronderstelde effectiviteit van bepaalde technieken te kunnen handelen

[1:10:46] en versterken van ons kennis positie met voldoende financiële middelen.

[1:10:50] Dankuwel.

[1:10:52] Wel minder snel. Sommige regio nijmegen

[1:10:57] de zaak de kamerleden wel vragen om een vraag te adresseren aan een bepaalde persoon maar beginnen weer haverkort van de volkspartij voor vrijheid en democratie.

[1:11:06] Ja. Voorzitter dank.

[1:11:08] En wat goed dat u er bent in zulke grote getale. Want u vertegenwoordigt en dat is denk ik goed om dat nog eens te benoemen. U vertegenwoordigt bevoegd gezag.

[1:11:18] Dat zijn twee hele beladen belangrijke woorden. U bent bevoegd en u heeft gezag

[1:11:25] zijn heel veel dingen in het rapport die daar op z'n zachtst gezegd wat afbreuk kan doen. Wellicht

[1:11:32] en u geeft terecht aan dat u meer instrumenten nodig hebt

[1:11:37] en dat begrijp ik voor met name het voorzorgsprincipe en ook voor de best beschikbare technieken begrijp ik dat heel erg goed

[1:11:43] met ovv zich ook dat er externe druk nodig is van buiten. Blijkbaar voordat we met elkaar wat gaan doen en het ovv rapport net ook de heer van dam zegt ook dat er binnen de bestaande kaders binnen het bestaande stelsel wel degelijk mogelijkheden zijn om meer te doen

[1:12:00] en daar hoor ik u niet over.

[1:12:02] Ik ben heel benieuwd of u daar nog eens op kunt reflecteren wat u nodig heeft om binnen de bestaande kaders gewoon meer te doen, zodat op korte termijn die zorgen van inwoners ligt kunnen wegnemen en u heeft gelukkig dat het voorstel aan de raad. Dus ik stel de vraag aan u.

[1:12:20] Dankuwel. Ik kan niet dat iedereen dezelfde manier bij het dank voor die vraag en ik heb ook inderdaad met belangstelling gekeken naar het geluid. Het rapport gelezen en ook gezien inderdaad van dat er meer mogelijk is en daarom was ik ook heel erg blij met de vraag van mevrouw van esch maakt het dan concreet. Wat is er mogelijk.

[1:12:39] En als er dan gaat over min mogelijk onderzoek doen we doen met het rivm er wel heel veel onderzoek gedaan die cijfers zijn bekend, maar ik zou graag dan van iedereen die ons kan helpen en ook een onderzoeksraad voor de veiligheid

[1:12:51] maken dan concreet. Welke maatregelen zouden wij kunnen toepassen om een volgende stap te zetten.

[1:12:57] Dus met andere woorden iedereen zegt dat en iedereen vindt er wat van.

[1:13:03] Maar uiteindelijk tot concrete maatregelen.

[1:13:05] De concreet haakje ik nog niet tegengekomen. Er zijn elke dag met die omgevingsdienst. Maar ik kan ook zeggen toch wel even benoemen benadrukken. Niet alleen de omgevingsdienst noordzeekanaalgebied, maar ook met i en w ook met bzk maar met alle omgevingsdienst en d.

[1:13:20] Wat er elke dag hard gewerkt om dit beter te krijgen.

[1:13:23] Ja.

[1:13:26] Zeker haverkort. Ik heb geleerd van net. Dan ga ik toch die korte vervolgvraag stellen, want de eerste aanbeveling die de ovv doet onder punt drie op bladzijde honderd vijftig is het zicht op de emissies van bedrijven en ik kan mijn commissiedebat herinneren in deze zaal met de minister van verkeer en waterstaat over welke vergunningen hebben we nou in nederland uberhaupt afgegeven en welke bedrijven mogen volgens de vergunning ging om was meen ik hoeveel van dat spul loze en we hadden met elkaar met z'n allen schaamrood op de kaken omdat we het niet konden produceren.

[1:13:58] Dus ik kijk u als bevoegd gezag aan om ook in de spiegel te kijken en gewoon te zeggen laten we nou op dat soort basale informatievoorziening mekaar gewoon scherper aanspreken. Want daar kunnen we heel snel als stappen zetten denk ik. En ik toetst dat bij u en pvda gaat kun je het mag. Voorzitter misschien handig dat dan zuid-holland beantwoorden.

[1:14:21] Zuid-holland en het is overigens zo dat stel dat één van de niet geadresseerde toch iets heel dringend wil zeggen zo mogelijk nog wel van nationaal belang kan zijn, dan moeten zich niet geremd voelen.

[1:14:34] Wanneer zijn van ik dank u dank voorzitter. Ja, ben ik ben ik met u eens. Meneer haverkort en daarom investeren niet alleen zesenzestig miljoen per jaar in de omgevingsdienst waar ook een substantieel deel in het opnieuw opbouwen van ons vergunningenstelsel

[1:14:51] de altijd actuele digitale vergunning een digitaal stelsel de vergunning in staan. Dat is geen dropbox met pdf. Dat is echt volledig digitaal waar alle nerds vrolijk tegenaan kunnen programmering en mijn hoop is dat als we dat eenmaal in elkaar hebben geklust en we hebben inderdaad de sensorische mogelijkheden om real time te meten wat er uit de schoorsteen komt dat we dat gelijk kunnen matchen aan het systeem. Dat is toekomst. Daar zijn we echter komende tien jaar nog niet.

[1:15:17] Maar er zijn we wel heel hard mee bezig.

[1:15:21] Wanneer de hoop.

[1:15:23] Voorzitter, dank aan alle bestuurders en ook de toezichthouders. Ik hoorde inderdaad heel veel referenties ook aan het ovv-rapport. En wat je daarmee kan kan doen. En toch ook wil ik even naar de positie die u ook die u ook hebt, want ook de onderzoeksraad die beviel het concreet aan de provincies wordt nadrukkelijk bijvoorbeeld de provincie noord-holland genoemd, maar ik denk dat het ook voor de andere provincies geldt dat het echt noodzakelijk is om vergunningen aan te scherpen zodra de gezondheidsrisico's voor omwonenden daarom vragen en ik denk dat het bij de cokesfabriek twee van tata steel. Zo is. Ik denk dat het bijna geen hoezo is en ook dat het bij de htm. Zo is dus vanuit mijn kant ook. Ik zou bijna een gewetensvraag vinden. Maar wat voor handelen wordt bij u ook als bestuurders nu handelen. Anders na het ovv-rapport. Wat wat hier ligt. Dus wat wat kunt u nu qua handeling doen betekent dat het afpakken van een vergunning of een aanscherping van de vergunning. Ik ben oprecht nieuwsgierig naar wat u ook anders.

[1:16:25] En dan welke bestuurder geadresseerd.

[1:16:30] Ik heb de heer van elsene nog niet gehoord. Dus ik denk dat dat die er nu aan de beurt is.

[1:16:36] Meneer van haaften dankuwel

[1:16:38] en we doen denk ik. Meer dan dan wat u vraagt dus ten eerste actualiseren versneld de vergunning want actualiseren een stukje beste kansen om te doen wat wat u wat u ook voorstelt en daarin probeer je dus ook de meest moderne technieken mee te nemen. Andere dingen die u een wijze dus zin noemt, zoals de vergunning intrekken. Dat is niet zo simpel. Volgens mij is recent een van de collega's ook bij de rechter op nat gegaan, althans op een op een variatie erop. Dus het is niet zo simpel dat mij even een vergunning kunnen intrekken. Het is wel zo dat we dus ten aanzien van we hebben bij ons heet dat volgens mij een stuk subsidies. Volgens mij komt die ook van u het programma versneld verscherpt vergunnen. Dat zetten we in nijmegen in en ook in hoofd nog reageren op de heer haverkort is ook zo dat we versneld de alle bedrijven die zeer zorgwekkende stoffen uitstoten inzicht proberen te krijgen

[1:17:29] want zeg ik er dan wel even bij. Het is misschien toch belangrijk voor de nuance. De handhavingspraktijk.

[1:17:34] Z z s zijn allerlei stoffen.

[1:17:37] Maar.

[1:17:38] Het zijn ook allerlei bedrijven er een hele grote vervuilers bij die hebben vaak prima in beeld. Maar in nijmegen. Alleen al tien stad van nederland zijn enkele honderden bedrijven die zesenzestig s uitstoot en dan zijn er zit ook hele kleine bedrijven bij een kleine ijzeren verwerken maar even te noemen. De vraag is ook hoeveel energie zet je in op enerzijds kleine bedrijven anderzijds grote bedrijven en niet onbelangrijk. Volgens mij ook een van de aanbevelingen uit het rapport juist dat gezondheids verhaal. Wat doen we emissieniveau. En hoe zit het met combinatie van stoffen dus ook de verdeling van handhaving en toezicht moeten ook keuzes maken.

[1:18:09] Meneer doop.

[1:18:12] Nou als ik dan toch de gelegenheid vragen krijg. Voorzitter, ben ik toch ook wel benieuwd naar de heer c van berg die hier ook naar geschetst heeft toch ook de heer olthof. Als die kort hierop kan reageren vanuit hun eigen situatie.

[1:18:25] Dagvoorzitter de kaders gemoeid laat zien wat er kan als het bevoegd gezag en de omgevingsdienst meer aandacht hebben voor de mate waarin de gezondheid van omwonenden beschermt, wordt door het uitvoeren van de vt haar taken. Die partijen laten zien dat als de bestuurlijke bereidheid bereidheid om mogelijkheden te zoeken om vergunningen aan te passen aanwezig is en die budgettair ondersteund wordt dit god tot gewenste resultaten kan leiden als betekent de ovv pagina honderd vijfenveertig. Dus we zijn er al mee bezig. We doen het al. We hebben, zoals collega's ook al zei, in tweeduizend dertien een uitstoot van vierenzestig, honderd kilo papier per jaar terug weten te dringen naar twee en onze aangescherpt. De vergunning die bij de rechter geen stand heeft gehouden, ging weer lager dan die twee in die aangescherpte vergunning eiste we strengere betere bbc, waarvan geen moer met behulp met succes een beroep heeft gewonnen op het feit dat wij te streng waren. Dus het is het is ons leitmotiv om streng te zijn, is het leitmotiv om de randen op te zoeken en het zal u niet verbazen dat we een hoger beroep zijn gegaan. En als we dat winnen dan zijn we weer een paar ons pfas in de omgeving kwijt.

[1:19:35] Voor een korte reactie,

[1:19:38] Twee, twee opmerkingen erop. Overigens in holland naar aanleiding van een grafiek regels in achttien, negentien is uiteindelijk wel echt de de omslag heeft plaatsgevonden. Dus vanaf twintig, twintig. Ook zijn we bezig inderdaad met het aanscherpen van die vergunningen met de toezicht verscherpen, maar lopen nog steeds tegen deze grenzen aan. Juist omdat gedaan hebben naar een ander punt. U noemde het ook over bestuurders die op een gegeven moment een vergunning intrekken. We hebben op een gegeven met gezegd zijn er wel last onder dwangsom.

[1:20:04] Er zijn forse bedragen. Maar bij tata steel. Zij is dat niet voldoende. Dus hebben ook met elkaar gezegd als een gegeven moment die derde last onder dwangsom vol is, kunnen we dan die vergunning intrekken. Dat onderzoek loopt op dit moment. Maar dan zien we ook in het onderzoek en een vraag ook externe partijen adviezen van waar lopen we tegenaan. En dan zie je dat het gewoon verdomd ingewikkeld is om uiteindelijk die volgende stap te zetten omdat er uiteindelijk gewoon mandaat erin de ruimte ontbreekt. Om die volgende stap te zetten heb ik erover de gasfabriek één en twee,

[1:20:36] Gaan eerst even naar mevrouw van der plas. Want die moet ontstaan verlaten wegens andere dringende verplichtingen. Mevrouw vader, heel sympathiek dat die

[1:20:44] de collega's in vervolg gaan. Mevrouw van der plas www.

[1:20:47] Wij kunnen het best goed vinden met elkaar

[1:20:52] dankuwel mevrouw verder ik even voor maag.

[1:20:56] Ja ik heb de vraag ik net ook al gesteld in het vorige blok. Want die houdt me nog wel steeds bezig.

[1:21:03] Vooropgesteld staat dat de gezondheid van omwonenden

[1:21:07] voorop moet staan.

[1:21:09] Maar er zit te schuurt natuurlijk wel weer wat met zo'n voorzorgsprincipe omdat dat weer grote gevolgen kan hebben. Mogelijk, maar daar zoek ik dus naar van hoe ziet u dat

[1:21:21] dat het grote gevolgen kan hebben voor een bedrijf dat die misschien niet meteen aan kan voldoen of dat hij daardoor moet sluiten waardoor heleboel mensen hun baan kwijtraken in de ellende komen, kunnen nu al hun rekeningen niet betalen in de armoede terechtkomen.

[1:21:38] Dat kan het een kan het gevolg zijn van het ander. Wat is gezondheid van mensen ook niet ten goede komt. Ik worstel daar zelf heel erg mee met wat voorzorgprincipe. Want ik snap hem wel

[1:21:49] maar ik ben eigenlijk benieuwd en dan ga ik even naar de provincie zuid-holland. Want ik moet kiezen. Sorry. Hoe wordt er over nagedacht over hoe hoe zien jullie dat?

[1:22:05] Meneer van bergen van stolk,

[1:22:08] Dank. Voorzitter, wat wat ik de heer van dam. Volgens mij ook worden zeggen van de ovv, dat in ieder geval het aspect gezondheid en aspect gezonde leefomgeving veel zwaarder moeten worden meegewogen in de hele discussie en dat tot nog toe het economische aspect het vaak heeft gewonnen van de gezondheids vraag en die balans moet echt anders dus volksgezondheid gezonde leefomgeving moet veel zwaarder meewegen. En natuurlijk speelt dan ook een economische effect een rol en ik dit dat je daarom ook zo belangrijk is dat ook de oproep erin zit richting bedrijven. Om de kennis die daar zit om die beschikbaar te stellen en niet te delen, zodat we ook in dialoog kunnen kijken hoe ver komt maar ik zie dat ook bedrijven er heel verschillend in in omgaat

[1:22:49] en dan noem ik toch een voorbeeld als het mag. Voorzitter, ik noemde net de last onder dwangsom van geen moer omdat er geconstateerd hebben dat er gewoon weer stoffen geloosd op het riool die niet in de vergunning staat

[1:22:59] en dan denk ik van een bedrijf kan twee dingen doen. Je kunt zeggen van we gaan aan tafel en kijken hoe het probleem oplossen.

[1:23:05] Dat is niet gebeurd. Het enige wat geen routes klagen dat de boete te hoog is. Dat zegt ook iets over hoe een bedrijf daarin zit. Dus ik denk als een bedrijf ook echt constructief. De dialoog aangaat en die kennis deelt, zodat we samen stappen kunnen zetten dat je dan ook die gezondheid veel zwaarder mee te laten wegen.

[1:23:21] Mevrouw van der plas, meneer van elk geval nog gaan geven zij hierop.

[1:23:27] Ik ben heel blij met de vraag van mevrouw van der plas en ik geloof eigenlijk kamer dat deze afweging. Nou typisch er een is die niet aan die lokale bevoegd gezag over moet worden gelaten.

[1:23:37] Want het is inderdaad een afweging als het voorzorgsprincipe een soort van redeneringen in ultimo is dan zijn over alleen nog maar schapen te grazen. Maar even zeggen op onze bedrijventerreinen. Dat is natuurlijk dat dat is altijd een belangenafweging.

[1:23:50] Dus hebben we daar advies van nodig bij van bijvoorbeeld agentschap van de minister rivm.

[1:23:55] Dus dat is dat is een afweging en die moet wat mij betreft juist op rijksniveau gemaakt worden, zodat de norm. Daar hebben we weer die norm voor nodig. Ik wil niet leunen op een norm. Ik wil alleen niet hun eigen rivm hoeveel oprichten. Daarom heb ik normen nodig om de afweging. Precies die u schetst niet allemaal lokaal bij mij op een afdeling te hoeven maken.

[1:24:14] Mevrouw van der plas,

[1:24:17] heb geen aanvullende vragen meer

[1:24:20] wij zeker.

[1:24:23] Stellen. Maar dan kom ik bij het volgende.

[1:24:24] De ronde tafel. U bent hier ontheven van de verplichting. Vergeet uw blikje in de mee te nemen. Dus het vandaag de dag statiegeld op vijftien zenders zei ik heb en dan moet energiedrank en zetten want ik ben zoveel debat aanwezig niet eentje dat is dan moet die zin zetten. Dat kan anders. Amendement een. Er zit zit ruïne zin zit er linda is en dat zou kunnen kloppen. Mevrouw van der plas. Heel veel succes met de rest van uw verplichtingen vandaag graag verder. Nogmaals dank christendemocratisch appel.

[1:24:54] Dank. Voorzitter, er zijn er al een boel vragen die ik op mijn lijstje had staan beantwoord is. Dat maakt deze bijeenkomst voor mij nu al bijzonder nuttig. Ik heb er ook nog een paar over en ook een paar worstelingen. Ik denk dat ik daar daar mijn tijd in gaan steken. Want ook net als mijn collega's van de plassen heb heb ik soms die worsteling van hoe hoe maak je die balans tussen voorzorgsprincipe en handhaving en volksgezondheid en risico's waar we ook een verantwoordelijkheid voor hebben en in die zin vind ik het wel fascinerend om te horen en te lezen ook want is uit zuidholland heeft in de inbreng pleit voor meer grip op bijvoorbeeld de bbc ijs

[1:25:47] dat zelf kunnen kunnen voorschrijven, maar ook dat nieuwe oude installaties moeten voldoen aan dezelfde baby als als nieuwe installaties.

[1:25:57] Tegelijkertijd weet ik ook wat er in provincie brabant is gebeurd waarin ze dat waarin dat in de in de landbouw bijvoorbeeld heeft gespeeld. Dan blijken technieken toch niet te werken zoals je dacht

[1:26:09] en meneer van elven in die zegt ja ik heb ook juist wel weer behoefte aan landelijke regie erop. Want als ik dat ook nog op mijn bordje moet gaan nemen om die te bepalen wat de beste bbc is dan zijn daar ben ik eigenlijk ook niet niet van of voor. Dus ja dat is gewoon voor mij een zoektocht van hoe maak je dan daar verstandige afweging in en daar ben ik benieuwd naar of of u daarop zou willen reflecteren. En dan kan ik ook aan meerdere mensen vragen. Maar misschien moet ik dan beginnen bij mevrouw de maand. Want die heb ik nog niet niet zoveel gehoord als sommige andere collega's.

[1:26:45] Dat is de tweede sympathieke daad vandaag grote markt.

[1:26:50] Vanuit onze rol als omgevingsdiensten zijn we natuurlijk uitvoerders en komen we eigenlijk zou je kunnen zeggen aan die vraag niet helemaal toe omdat wij natuurlijk gewoon toetsen aan milieu,

[1:27:02] wet en regelgeving en daar moet voldaan worden en daarin wegen wij zelf niet eigenstandig mee. Wat dat voor gevolgen heeft, bijvoorbeeld voor werkgelegenheid of anderszins. Natuurlijk zitten er in de best beschikbare technieken zit wel ook de kosten effectiviteit is daar een belangrijke factor in die die telt wel mee maar wij wegen zelf daar niet daar niet in.

[1:27:26] Dus dat is denk ik toch

[1:27:29] in die zin zou doen we dat wat bij het voorzorgsbeginsel wel zo is is hebben dat ook onderzocht voor noord-holland voor tata steel en wij hebben er ook advies over gevraagd aan de landsadvocaat en er is ook jurisprudentie van de raad van state wijst allemaal uit dat het voorzorgsbeginsel een mooie aanvulling is als je iets wil onderbouwen in termen van een intrekking van een vergunning of anderszins, maar dat het nooit op zichzelf voldoende rechtsgrond geeft van bepaalde voorschriften op te leggen.

[1:28:04] Dus het is uitgebreid onderzocht en getoetst. Dit is wat het is.

[1:28:10] Stolling. Het lijkt alsof er iets aan.

[1:28:13] Dank. Voorzitter, want ik hoor mevrouw der maat zeggen van wij zijn een uitvoeringsorganisatie. Dat is de omgevingsdienst natuurlijk ook omdat de politieke afweging door het bevoegd gezag wordt gedaan, wat naar. Dus wij maken de afweging zichtbaar als beleidsmakers van hoe

[1:28:28] de koers is en wij zijn bijvoorbeeld als zuid-hollands de enige provincie die de beleidslijn hanteren dat die een potentieel zorgwekkende stoffen gehanteerd worden, zoals de zeer zorgwekkende stoffen. Dat vinden bedrijven af en toe buitengewoon vervelend, maar daarvan hebben wij gezegd we doen het toch.

[1:28:44] Het tweede is dat het cruciaal is dat je ook de mandaten wel goed geregeld hebt dat je de omgevingsdienst vervolgens ook de ruimte geeft om niet alleen toezicht te houden, maar ook de handhavingsmaatregelen te nemen die erbij horen. Dus daar gaan wij als politici juist weer niet over. En dat wordt weer heel erg thuis bij de uitvoeringsdienst in dit geval de omgevingsdienst.

[1:29:04] Rechts, meneer holtes die ondergeschikt aan mevrouw u ook nog iets zeggen. Dan laat ik u daarmee even voorgaande alstublieft, mevrouw.

[1:29:12] Dankuwel.

[1:29:14] Er zijn een aantal dingen gezegd die ik inderdaad mijn hoofd dat wij gaan natuurlijk niet als een dolle te keer om het maar even plat te slaan. Natuurlijk kijken we ook naar de balans en wij zijn absoluut uitvoerders, maar we kijken natuurlijk ook met ons gezonde verstand en wegen verschillende aspecten af. En als u weten hoe vaak wij directie gesprekken hebben gevoerd waarin we gewoon hebben geprobeerd van deel met ons kennis zorgt dat wij ook met elkaar. Dat was het net mijn oproep verder kunnen gaan. De nodig is. Zoek juli belang jullie toch ook een goede buur zijn en dan gebeurt het gewoon niet kijken dan zijn je handen gebonden en soms willen we ook verder gaan dan mogen dat doen we gelukkig in goede afstemming met onze ons bevoegd gezag

[1:29:56] en dan wil ik wel even aanhaken op wat mijn voorzitter meindert stolk. Wij hebben ook niet overal het mandaat om dit te kunnen. En dan praten we niet over onze provincie. Want daar hebben we het wel en vele gemeentes ook niet overal. Dus dan komen we ook op die manier aan grens. Want wij wegen natuurlijk niet zo zwaar die economische belangen moeten streed voor werd kunnen kunnen oordelen over wat wij zien in onze leefomgeving en het wordt er soms afgeremd door regionale belangen waarvan wij zeggen jammer. Politieagenten ga je ook niet zeggen dat simon door rood rijdt naar is niet zo erg. Ik sla heel platte. Maar om even de beleving aan te geven. Dus dat wilde ik er graag nog aan toevoegen.

[1:30:32] Dankuwel voor een of.

[1:30:36] Vanuit noord holland hoeft begon. Ik vind het wel een belangrijk punt, want het moet was dat er geen beeld ontstaat alsof er inderdaad bij de omgevingsdienst of bij ons aan het college daarvoor een afweging wordt gemaakt. Gaan we wel handhaven of niet.

[1:30:47] Wij hebben uiteindelijk volledig mandaat bij de omgevingsdienst in gelegd om uiteindelijk de wet en regels goed toe te passen en daarin maken we afspraken over de intensiteit. En hoeveel hebben wat we afspraken erover dus volledig mandaat, maar uiteindelijk gewoon los van politieke keuze, los van werkgelegenheid uiteindelijk de regels goed toe te passen, neemt niet weg dat in dezelfde regels als het gaat om het toepassen van de bbc is daar wel een economische afweging zit want bij het toepassen van deze zitten soms wel uiteindelijk een kostenaspect wat meeweegt. Dus dat maakt vanuit de regelgeving ingewikkeld

[1:31:17] wanneer zeggen dat. En gelukkig ook bij de collega's hier uiteindelijk uiteindelijk het wel of niet toekennen van een vergunning of het handhaven is volledig mandaat en dat was een afweging zijn op basis van wet en regelgeving en niet op basis van een politieke keuze.

[1:31:32] Mevrouw vrijdag,

[1:31:35] Dat moet een vervolgvraag zijn. Ik heb.

[1:31:37] Ik een andere vraag.

[1:31:38] We zitten we zitten inmiddels in verval van der plas laten zetten. Geheim ruimere de tijdens

[1:31:44] lucht die dacht gooi je gewoon aan de groep wat rustiger aan huis vanavond. Voorzitter,

[1:31:49] Wat fijn dankuwel ik in de vorige ronde hintte ik er ook een beetje. Ik ben opzich.

[1:31:59] Het is goed om te zien dat de de emissies waar geen moer zo naar beneden is gegaan en dat moet naar nul. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar wat zijnde de belemmeringen? Wat voor drempels ervaart u als gezag om de vervuiling die al is ontstaan om de.

[1:32:16] De gevolgen,

[1:32:17] Voor de volksgezondheid van die die problemen aan te pakken, want met persistente stoffen is er eigenlijk niet genoeg om nu naar nul te gaan als je in het verleden al een beroep op gespaard.

[1:32:30] Maar wie deze vraag.

[1:32:31] Maar ik vind ik vermoed zuid-holland.

[1:32:35] De oogcontact met meneer stolk.

[1:32:37] Ja ik ik zag.

[1:32:39] Meneer stolk al heel driftig knikken. Dus vermoed dat hij iets wil zeggen.

[1:32:44] Dat is wel exact de worsteling waar de komende periode over zal blijven gaan vrezen. Want kijk de emissie terugbrengen naar of minimaliseren is stap één. En uiteindelijk naar nul. Ik ben ervan overtuigd dat dat gaat lukken. Maar de erfenis uit het verleden oplossen wordt er echt een buitengewoon groot probleem en ik denk dat we er ook gewoon technisch nog niet in staat zijn om die sanering of die afbraak van die stoffen te realiseren. Het heet niet voor niets voor ervoor kenmerk ons dus daar zit een van de grootste uitdaging, maar ook een van de grootste problemen. Dus daar ook daar zullen we alle betrokken partijen moeten kijken van wie daar. Welke rol in spelen en hebben met name ook de kennis van de bedrijven nodig want die lopen toch qua kennisontwikkeling vaak voorop als het gaat over de stoffen, maar ook wat je daarmee kunt. Maar ik vrees oprecht dat een goede concrete oplossingen op korte termijn niet haalbaar is.

[1:33:34] Anne stoort, mevrouw van esch partij voor de dieren.

[1:33:39] Dank u. Voorzitter, want

[1:33:41] die concrete korte oplossing die mogelijk is. Ik denk dat het en ik zeg wel in alle eerlijkheid wel degelijk vooral ook een politieke keuze is om een aantal dingen niet te doen ook zeker richting geen moer. Wij hebben er jaren over gedaan om eindelijk de minister ervan overtuigen om eens te gaan onderzoeken hoe je uberhaupt die vergunning kan intrekken.

[1:34:02] Dus zeg maar als er eerst constant alleen maar wordt aangegeven, maar het kan niet punt dat je nu eindelijk pas bezig bent met het onderzoeken wat het wel kan en dat geldt volgens mij net zo goed bij tata dat er nu eindelijk pas onderzocht wordt hoeverre die vergunning kan worden ingetrokken en ik hoop dan ook wel van harte dat die wordt ingetrokken altijd onderzoek uiteindelijk afgelopen is en dat er dan kan dan denk ik ook dat het wel degelijk wel een politieke keuze is die de hele tijd gemaakt wordt. En daar heb ik nog wel een vraag over want ik hoor ook de heer otto of meerdere keren zeggen we willen eigenlijk dat gezondheid weer in mijn bewoording bijna wel op een komt te staan. Gezondheid moet weer mijn we staan maar dan zeg je eigenlijk en ik vind dat terecht richting de omwonenden van in ieder geval ook denk ik in nijmegen. De bedrijven. Maar dan zeg je dus echt en dat zou heel fijn. Een heel duidelijk zijn. We willen het allemaal zo naar nul

[1:34:59] niet naar een beetje minder of we gaan proberen de best beschikbare technieken te gebruiken. We gaan de normen aanscherpen. Maar dan zeg je gewoon willen de norm moet nul zijn

[1:35:11] want anders dan zeggen je nog steeds tegen al die omwonenden. Ja, we vinden dat uw gezondheid opeens staat, maar geen moer mag nog steeds wel een heel klein beetje was het in het water lozen of acht die cokesfabriek van tata

[1:35:24] vraag.

[1:35:24] Ik vind jullie gezondheid heel belangrijk omwonenden. Maar ja dat beetje die beetje vervuiling in jullie omgeving

[1:35:34] zeg maar. Dus snap je mijn maar ik wil eigenlijk gewoon een duidelijkheid ook vanuit de bevoegde zagen wat je nou uiteindelijk wij nou eigenlijk voor staat en wat je kiest.

[1:35:43] Meneer stolk, de heer van volgens mij gaat over de vermindering maar negenennegentig procent aan dat die ook de wens allemaal nul aan te gaan. Maar ik weet niet aan wie u dit adresseert. Want

[1:35:54] ik zou in ieder geval aan de heer otto, otto van meneer of.

[1:35:58] Laten we de discussie ook bewoners met de bewoners gehad die gezondheid moet opeens staan duidelijk opschrijven, maar we moeten ook heel eerlijk wezen is dat we die wet en regelgeving te maken hebben en dat is ook mijn vraag aan u en ik denk dat wij met elkaar de verplichting hebben om naar nul te streven.

[1:36:13] Maar de vraag is ook is het mogelijk en er moet ook eerlijk over wezen. Want ik kan wel zeggen. Het is nul en alles wat daarboven zit is niet acceptabel.

[1:36:20] Uiteindelijk gaat het wel om kun je in een industriële omgeving waar scheepvaart bedrijven zitten kun je daar uiteindelijk hetzelfde verwachten wat je op ameland. Dus met andere woorden ik heb graag ook vanuit politieke discussie het rijk nodig van wat is dan absoluut die om de bovengrens waarboven dus niet meer uit mogen komen. En als regering zegt over de. U zegt van dat moet doel zijn verankerd in de wet en regelgeving. Prima. Dan kunnen we daar op toetsen. En dan kunnen we daar op handhaven. Maar de eerlijke vraag is ook kunnen we uiteindelijk in heel nederland nul

[1:36:54] streven. Wij streven naar nul verkeersslachtoffers is ook niet haalbaar. Dus ik vind ook dat als politiek een eerlijk verhaal moet hebben.

[1:37:06] Ja.

[1:37:08] Mevrouw. Ik begrijp uw motie, maar het is niet toegestaan om vanuit de publieke tribune uitingen dat dat vergeven. Maar ik hoop dat het vanaf nu stellen. Hartstikke zijn.

[1:37:20] Mevrouw van esch,

[1:37:22] Ik zie nog heel veel andere die willen reageren. Dus ik laat iedereen dan eerst even.

[1:37:27] Wij geven voordat ik zeven bergen. Allereerst, mevrouw, mevrouw de maand.

[1:37:31] Nog een kleine aanvulling op de heer roth of hij zegt dat een beetje in een bijzin. Maar het is wel de essentie van en als we dat dan ook nog even in de wet vastleggen. Dus als we tegen elkaar zeggen. Het moet men daar kan ik in mijn praktijk van vergunningverlening en toezicht nog helemaal niks mee. En dat bedoelde ik ook met het recht is echt een filteren op uitspraken die we hier doen. Een vergunning moet ingetrokken worden. Het moet men nul vanuit gezondheidsoogpunt ben ik daar absoluut voor en daarom. Wij onderzoeken nu ook de mogelijkheden om de vergunning, bijvoorbeeld van de kookt gas, gasfabriek in te trekken. Kan u wel zeggen als het eenvoudig was, hadden we het al gedaan. Het is heel erg moeilijk om dat juridisch houdbaar te doen en ik ben zeer bereid om de risico's te nemen. Dat vind ik helemaal niet erg. En dan moet er recht gedaan aan uitspraken over doen. Maar die bijzin over als wij vinden het moet naar nul en het dan nog wel even in de wetgeving. Die is cruciaal, want zonder dat blijven het loze woorden. Het is prachtig advies waarde akkoorden is allemaal prachtig, maar wij kunnen daar richting bedrijf

[1:38:34] niets meer afdwingen.

[1:38:37] Eens even bij.

[1:38:38] Dank u, voorzitter, beetje bij de wijze woorden van collega's of mevrouw de mate kan ik me alleen maar aansluiten.

[1:38:45] Kijk, voorzitter, bijvoorbeeld het gebruik van pay for a n p vos

[1:38:50] die stoffen zijn verboden. Dus die vergunnen we niet. En daar kunnen we ook op toezien en handhaven. Maar het geheel van pfas jane x is niet verboden

[1:39:01] en wij proberen de uitstoot daarvan zoveel mogelijk te limiteren. Maar als ik vanuit de vergunningverlening der wal zou zeggen nou u mag niks.

[1:39:13] Dan ga ik gewoon onderuit en dat gebeurde. Dat is is zestien maart is dat gebeurd en is geborgd grotendeels gelijk gekregen. Daar waar wij de duimschroeven flink aandraaien

[1:39:22] en het pleidooi is ook aan uw kant als u als u wilt dat het stopt, verbiedt het dan alstublieft net zozeer als u de stukjes gebied van het voorbeeld van mevrouw d.

[1:39:34] Meneer van elf gaan.

[1:39:36] Ik zou graag hier nog twee kanttekeningen naast willen zetten in één ervan is toch wel naar elkaar wijzen heeft totaal geen zin. Het is echt een oproep tot samenwerking die we allemaal doen en maar één ding zeggen hier zit de drie bestuurders die vier bestuurders die allemaal al een keer nat gegaan zijn bij de rechter. Dus wij wij zoeken de grenzen op zou ik bijna willen zeggen. Dus en de rechter die toetst aan nederlands recht en europees recht. Dan maakt u een stukje van dus dus met andere woorden ik geloof echt wel dat het belangrijk is om te kent hier een overheid zijn. Daarom heb ik de voorbeelden gebruikte het wijkoverleg. Dit zijn. Ik zeg maar even mijn inwoners en die kijken naar de overheid en die en die weet niet wie bevoegd gezag is bij het een of het ander. Dan moet ik zeggen het zo verschrikkelijk veel weten, zeg ik ook de ovv, naar.

[1:40:19] Veel.

[1:40:21] Maar het maakt niet uit die bevoegd gezag zou willen een groene omgeving wonen. Dus laten we dat betreft ook wel eens een verhaal zien. Maar ik zou bijna zeggen. Ik hoop dat het aan ons niet hoeft te liggen. Wij wij gaan wel een keer bij de rechter.

[1:40:32] Een laatste ding nog omdat het voor de nuance van van dit gesprek wel relevant is bij zzp s zeer zorgwekkende stoffen moet een blijft wel een verbinding een reductie programma leveren. Dus als je dat alsnog wel uitstoot stoot moet je ook laten zien hoe je uiteindelijk naar nul gaat of dat de praktijk zo goed daarop gaat als we zouden willen ze even tweede. Maar het is niet zo dat we zeggen blijf me een beetje aanmodderen match is dus ook daar zit wel degelijk inzet in van onze omgevingsdiensten.

[1:40:58] Ja.

[1:41:00] Met kaas.

[1:41:02] Ja. Dankuwel. Voorzitter,

[1:41:05] ook in het realiteitsgehalte zou ik bijna willen zeggen. Zero pollution

[1:41:11] daarin binnen europees verband afgesproken tweeduizendvijftig veel te ver weg.

[1:41:17] Ik denk tweeduizend, drieëntwintig, dat het dichtbij is.

[1:41:20] Maar om met elkaar die stappen te zetten naar tweeduizendvijftig het voor naar voren halen maar daar zal ik wel graag de handen op elkaar willen hebben met elkaar.

[1:41:31] Mevrouw van esch,

[1:41:33] Kort want dat dat zou ik zeg maar en dank voor jullie antwoorden. Want zeg maar dat vind ik wel dat je als je tegen omwonenden zegt we vinden gezondheid op een staan dan vind ik wel dat je ook tegen die omwonenden kunt zeggen

[1:41:47] en ik vind het helemaal niet raar als je tegen een bedrijf zegt je mag een bepaald product nu nog maken. Maar de de je mag het niet meer lozen op het water op. Het mag niet meer in de lucht komen

[1:42:01] dat het nu nog niet kan. Wat mij betreft gebeurt. We gaan we daar zo snel mogelijk van af. Maar die duidelijkheid richting die omwonenden die daar al zo lang in die zeg maar die ik vind eigenlijk wel. Ik vind dat we die het landelijke overheid ook zouden moeten geven. Maar dat vind ik eigenlijk ook dat je als dat je als andere overheid wel zou moeten kunnen geven en ik zeg niet tweeduizend, drieëntwintig. Maar ik zeg wel je kunt bedrijven en ook voor bedrijven zou dat wij zijn. Je geeft bedrijven ultimate zegt nul uitstoot. En wat mij betreft komt er een datum aan. Maar daardoor geef je iedereen duidelijkheid en die mis ik wel in deze discussie ook vanuit de landelijke overheid zeg ik in alle eerlijkheid. Maar ik zou die wel nog volgens mij geeft zuid-holland die wel door te zeggen we willen naar nul. Maar ik vind echt dat dat nog wel richting omwonenden duidelijker mag en zeker ook richting tata steel.

[1:42:57] Voor de maand.

[1:43:01] Wat wij doen is heel eerlijk zijn omwonenden die zin. We spreken ze vaak en ik zie je altijd weer der wanhoop bij de mensen in de ogen die kan ik heel goed begrijpen. Dat doet denken aan groningers en toeslagen ouders. Maar ik ben wel eerlijk. Dus ik ga geen beloftes doen over het kan en moet naar nul. Als ik dat niet kan waarmaken door het in een vergunning te schrijven of af te dwingen met handhavingsmaatregelen. Dat ga ik niet doen. Ik ben eerlijk over wat er kan en wat wij maximaal kunnen doen. Maar wat ik niet kan doen. Dat ga ik niet beloven.

[1:43:34] Denk toch dat uiteindelijk beter is om het eerlijke verhaal over te houden hoe graag ik ook zou willen dat ik zou kunnen zeggen we gaan.

[1:43:44] Laat ik daar duidelijk over zijn als de indruk gewekt wordt dat ik uiteindelijk wil dat we niet een gezonde omgeving gaan. Absoluut niet liefst zou ik doorgaan.

[1:43:52] Maar ik denk ook dat we met elkaar eerlijk moeten zijn. Wat is dan uiteindelijk de gezond kundige waarden en daar doel ik vooral op dat als het geval. Wanneer is het gezond en niet gezond

[1:43:59] en daar moet een grenzen stellen. En als het nul is lager dan alvast in de regelgeving.

[1:44:03] Dus dat dat wil ik aangeven dat elk gebied ook als het gaat over luchtverontreiniging gaat het dan dan kun je dat niet allemaal gelijk trekken met elkaar. Maar ik vind wel ik vind wel dan moeten we eerlijk wezen. Laten we dan ook gewoon de daad bij het woord voegen. Als wij vinden dat we naar een bepaalde grens moeten. En als het nul is nul aanleggen dan ook vast en ga niet roepen. We moeten een bepaalde norm hanteren, terwijl wij niet de instrumenten krijgen om er ook op te handhaven. Want daar zit het in. Iedereen heeft het over de who-normen moeten nastreven. Dat soort dingen. Maar dan heb ik uiteindelijk wel uiteindelijk met de omgevingsdiensten de instrumenten nodig moeten kunnen handhaven. Alleen het roepen

[1:44:38] leidt alleen maar tot verontwaardiging en verbijstering. Uiteindelijk moeten we met elkaar wel de daad bij het woord kunnen voeren. En daar wil ik erop wijzen alles wat we willen er wel goed vastleggen en dan moeten we wel kunnen nakomen.

[1:44:52] Meneer van elf wilde ik nog iets zeggen.

[1:44:54] Ik zit alleen zwarte knikken om ons uit het hart gegrepen is.

[1:44:56] Dan geef.

[1:45:00] Voorzitter, misschien mag ik nog een positieve aanvulling meegeven. Het is wel buitengewoon goed initiatief van het nederlandse kabinet dat nederland samen met nog vier europese lidstaten. De lobby is gestart of het initiatief heeft genomen om pvv uberhaupt verbieden. Het is nog te weinig vijf lidstaten, maar het is niet een begin en lobbyisten in gang gezet om binnen afzienbare tijd drieëntwintig is niet haalbaar vereniging. Maar dat is wel een buitengewoon positief initiatief van het nederlandse kabinet. Ik denk als we elke mogelijkheid die we voorbij zien komen om dat te steunen. Dan lijkt me het een buitengewoon goede oproep die we vandaag graag zouden willen doen.

[1:45:38] Wel eens tijd voor een tweede ronde. Meneer haverkort.

[1:45:43] Voorzitter, dank en ik heb straks nog twee vragen. Maar volgens mij nog een beetje tijd. Ik zal proberen kort te houden er nog een derde ronde plaatsvindt. Dank voor de beantwoording waarvan er wel bezighouden is dat we het vandaag ook weer veel over de systemen hebben en over de processen en over de techniek kennen allemaal afkortingen belang en het gaat over wat wij als wetgeving kunnen doen en als bevoegd gezag.

[1:46:07] Maar uiteindelijk gaat het over zorgen van onze inwoners. Dus het gaat ook over hoe wij vervolgens met die inwoners dat gesprek aangaan. Ik ga graag een keer met u mee als dat mag na zo'n zeven wijken overleg benieuwd hoe dat dat gesprek verloopt

[1:46:21] en ben benieuwd en de ovv zegt ook iets over de taal die we met elkaar spreken en over het feit dat om inwoners geen genoegen mee nemen met procesmatige antwoorden en ik was wel benieuwd of dit rapport nu ook iets intern jullie organisaties doet ten aanzien van de taal die we met elkaar bezig. De communicatie die we met elkaar voeren richting en in gesprek met die inwoners en ik ga de vraag stellen aan mevrouw.

[1:46:47] D d

[1:46:49] dankuwel.

[1:46:51] Ja ik vind dat geen ingewikkelde vraag in die zin. Ik ben ook een inwoner

[1:46:56] en ik kan me helemaal voorstellen hoe de gevoelens, naar ik sprak net ook met met de buren zal ik maar zeggen van tachtig stil en geen moer.

[1:47:06] Die krijgt er ook bij de mijn buik van. Dus de taal is wat mij betreft niet zit probleem. Mijn worstelingen soms frustraties ook dat ik wel in dat vreemd zit van wat ik kan en wat ik niet kan als uitvoerende omgevingsdienst. Daar hebben we het volgens mij de hele tijd over gehad en dat is dat toch wel systeem faalt. Daar ben ik wel aan gebonden. Maar ik ben ook een mens en ik vertelde net ik weet niet eens meer tegen wie. Maar wij hebben bijvoorbeeld bij deze mijn kinderen raad en waarom hebben wij die dus het zijn kinderen tussen de acht en de twaalf. Daar spiegelen wij gewoon mee. En waarom. Om ons wakker te houden en om hen te laten vertellen wat zijn horen en die zeggen dood. Leuk tegen ons. Waarom maken jullie ons zorgen warm houden je bedrijf niet tegen die onze omgeving vies maken en dan sta je dan met je goede gedrag en jammer dat ik vertel het alleen maar omdat jij zegt het of u zegt sorry, de taal.

[1:47:55] Dit is voor mij de taal. De taal van je buik. De taal van je hart want daar gaat het om. Ik leef ik ben ik in zuid-holland en ik denk ook als ik weet dat de pvv in slootje. Om de hoek zit. Dus ik vind de taal niet zo moeilijk. Maar er zijn wel wat ik wel echt ter harte heb genomen van van de aanbevelingen is van waar kunnen wij nog beter doen in die vertaling naar een een klein voorbeeld. En dan hou ik mijn mond is dat wij binnenkort een bijeenkomst hebben met alle directeuren van grote bedrijven in zuidholland en zeeland. En daar willen we dus ook een van de bewoners uitnodigen van rond geen woorden wordt hand opgestoken om mee te doen want daar wil ik ook de oproep doen om in gezamenlijkheid dat zij mijn buurman ook net. We moeten het samen doen. Het is te ingewikkeld voor ons alleen dus daarom in plaats van naar elkaar te wijzen, zou ik het graag samen doen want er komen we veel verder. Dat is echt mijn persoonlijke overtuiging.

[1:48:50] Meneer kans.

[1:48:53] Dankuwel. Voorzitter, ik denk dat de opmerking van de heer haverkort best wel een gevoelig punt raakt

[1:49:00] en bewerken met heel veel specialisten binnen de omgevingsdienst en die praten op een gegeven moment in dezelfde taal en om die vertaling te maken naar de burger.

[1:49:11] We kunnen we wel eens wat hulp bij gebruiken. We maken die slag niet alleen in het praten, maar ook in de brieven die we delen met elkaar.

[1:49:19] Maar het is wel inderdaad een aandachtspunt.

[1:49:23] Van der maat.

[1:49:25] Een kleine aanvulling dan nog over het noordhollandse. We hebben daar eigenlijk sinds de grafiek regels in tweeduizend achttien veel in geïnvesteerd. Dus we hebben een kantoor in wijk aan zee. Daar kan iedereen binnenlopen. Ook op de avonden en ik zie ook wel twee groepen. Je hebt een kleine groep bewoners die echt ontzettend deskundig zijn zeggen wel eens naar die kunnen morgen bij ons komen werken. Het zou fantastisch zijn en daar hebben we natuurlijk echt diep inhoudelijke gesprekken mee. Die houden ons scherp en dat is ontzettend waardevol. En dan heb je nog een hele grote kring daaromheen van mensen ook informatieavond organiseren. Als we bijvoorbeeld wat grotere vergunnings kwestie hebben of anderszins waarin we voorlichting geven en dat is inderdaad een ander soort taal. Als je het zo wil hebben natuurlijk ook na iedere maand een nieuwsbrief en we hebben we doen op veel op dat vlak en het is steeds goed kijken naar welke groep heb je tegenover je. Met wie kan je dan op een goede manier dat gesprek voeren vraagt ook een beetje een genuanceerde.

[1:50:27] Haverkort, dat ik gelijk mijn laatste vraag marcel.

[1:50:30] Stel alle vragen die dan geef ik ben ik ben eigenlijk niet van derden rondom.

[1:50:35] En dan ga ik naar laatste vraag stellen, stel ik mijn collega's gerust dat ik niet nog heel veel meer vragen maar ik las

[1:50:41] en de pakte. Ik ben ik las in het het stuk van de omgevingsdiensten ook dat de behoefte aan kennis en capaciteit

[1:50:50] zeker ook gezien de arbeidsmarkt ook een lange termijn perspectief vraagt om onvoldoende robuust te zijn en dat vraagt ook om een structurele.

[1:50:57] De bijdrage,

[1:50:58] Uiteindelijk gaat het in dit huis ook heel vaak over gewoon simpelweg geld en die het dan zal moeten betalen. Dus laat ik die vraag ook gewoon heel concreet te stellen hoeveel heeft u nodig

[1:51:08] en waar moet dat in uw ogen vandaan komen en dat lijkt me een goede vraag voor de omgevingsdiensten.

[1:51:14] Mevrouw der maat,

[1:51:16] Ik best wel zeggen. Die vind het ook goed design.

[1:51:23] De sympathie. Nou als als je als je cijfers zeg maar gaat vragen. Dan wordt het heel ingewikkeld want dan dan eigenlijk zeg ik dan van dat is ongelimiteerd

[1:51:35] omdat je wat zegt wat zegt u. Nee nee ik ik hoor ik hoorde vandaag op de radio. De bedragen die die bij voetbalclubs in de rond te gaan. Toen dacht ik van. Goh, waren wij marcel professional. Nee dat snap ik alleen. Het gaat erom dat het meer de aandacht krijgt dan dat het nu is

[1:51:58] en we hebben een eerste stap gemaakt doordat in de pijler vier mee te nemen.

[1:52:04] Maar dat is even een korte reactie en dat dat moeten we zien te een structurele injectie te laten zijn. En dan kunnen we een flinke slag maken dan zijn we er nog niet maar dan maken we in ieder geval flinke stap in de goede richting.

[1:52:20] Vrouw, der maat.

[1:52:21] Dankuwel een kleine aanvulling dus op grond van ook initiatieven vanuit onze omgevingsdiensten punten nel. Onze vereniging van alle omgevingsdienst hebben natuurlijk voor vorige periode ook impuls programma ingediend is ook achttien miljoen per jaar voor uitgetrokken zijn we heel blij mee. Is het ontzettend belangrijk om dat structureel te maken en het zou niet verkeerd zijn om daar ook echt nog wel een factor bovenop te doen wat ik daarin zie is. We delen veel kennis, maar we hebben ook voor onze specifieke problematiek. We werken heel veel samen. Maar bijvoorbeeld de staalfabriek in omvang van noord-holland. Die hebben we er maar eentje in nederland dus op het vlak van kennis delen trekken wij daar bijvoorbeeld veel meer op met de acht andere eu lidstaten die daar ook heel heel actief zijn in oktober komen ze weer een noord-holland. En dan gaan we ook gezamenlijke inspecties doen. Dus het is en binnen nederland belangrijk omdat het te investeren en ook belangrijk om ruimte te hebben om internationaal verder kennis op te bouwen.

[1:53:24] Zeven voorzitter,

[1:53:26] Als penningmeester van de dcmr voel ik me toch ook al geroepen om op deze vragen te reageren. Maar het antwoord is uiteraard in afstemming met mevrouw zo zo niet, dan zal ze mijn corrigeren. Maar vorige begrip. De dcmr kost ons vijftig euro per inwoner per jaar en die besteden we aan uiteraard aan scholing aan handhaving en toezicht en alles wat er wat de directie meer doet en daar komt vanaf volgend jaar gaan we bezig zijn met het het invoeren van de leest vanuit de de omgevingswet.

[1:54:01] Daar gaat nog een hoop frictiekosten bijkomen. Dus dat zou een kostenpost zijn als u zegt van nou waar waar zou de omgevingsdienst eens mee kunnen helpen. Dan is het de invoering van de omgevingswet. Het werven van personeel. Dat is bij ons ook buitengewoon in een intensief en simpelweg omdat je je moet willen werken bij de omgevingsdienst, namelijk de collega's van omgevingsdiensten totaal niet tekort mee doen. Maar feit is wel dat de markt factor veel meer betaald voor dezelfde kennis en kunde en scholing ontzettend belangrijk. Onze mensen van de dcmr zijn dagdagelijks bezig met met het leren van technieken. De bbc die wel de voorgeschreven aan moerwijk wordt door zichzelf gebruikt op een andere plekken in de wereld en daar waren we niet zelf achter gekomen zonder dat scholingsprogramma dus

[1:54:54] omgevingswet personeel, scholing. Daar zou echter ook bij kunnen gebruiken.

[1:55:00] Ervan, af,

[1:55:02] Ik ben penningmeester bij de odinga en dus op het moment dat ik doe.

[1:55:08] U kan het verminderen,

[1:55:11] Ik wil graag de dubbelaar. Nee, ik wil dat punt van scholing benadrukken wat ik ook merk is dat deelnemers binnen omgevingsdiensten dat punt van scholing eigenlijk liever niet voor hun rekening nemen want ze zeggen ja, ik wil graag mijn bedrijf komt controleren of je dakkapellen zijn er vergund of ik het is allemaal heel concreet waar ze voor willen betalen. Maar als het gaat om organisatie, verbetering en scholing hebben altijd een ingewikkelde discussie. Er wordt dat gelukkig heeft binnen het cbp ook opgepakt. Maar als ik hem ook gezien de aanbeveling van de ovv ten aanzien van die kennis positie en er zijn overigens ook heel duidelijk over denk dat daar het rijk echt het verschil zou kunnen maken.

[1:55:45] Ja

[1:55:47] ja.

[1:55:48] Haverkort.

[1:55:50] Voorzitter, dank voor de beantwoording en over de kwestie zou bijna zeggen.

[1:55:54] Meneer doop.

[1:55:57] Ja. Dank, voorzitter en er was één ding wat mij in het begin toelichting. Wat mij erg trof, was dat een vrouw? De maat zijn cijfer gegeven moment aan het einde van uw betoog. Zij zei u zich via de voorzitter, we lopen vast op het beschermen van de omwonenden in onze regio en dat

[1:56:14] we hebben we het over heel veel juridische zaken. Maar dat dat blijft toch wel het meest bij mij hangen van de van dit gesprek dat de huidige situatie is en dat het voeren voor omwonenden zoveel software doet en daar heb ik vind het ook goed dat dat u ook aangeeft, mevrouw der maat, maar ook de heer cursussen die dat zij dat dat er toch ook gekeken moet worden naar capaciteit en middelen. En dan als ik dan kijk naar wat willen we in de toekomst op deze locaties de verduurzaming, maar ook die scholing. Hoe dan ben ik ook wel benieuwd. Wordt er nagedacht aan campus internationale samenwerking dat er ook echt naar een soort dynamiek rondom die je industriële omgeving ontstaat waar waar ook weer hoop uit het geval kan worden en wat wat voor de omwonenden misschien in de toekomst voor de regionale economie ook echt die perspectief biedt. Ik ben benieuwd hoe daarover nagedacht wordt door de omgevingsdiensten door de lokale bestuurders misschien nog een beetje positief geëindigd.

[1:57:16] Mevrouw te dienen zich als eerste.

[1:57:18] Ik hoop dat ik een positief antwoord kan geven. Ja is eigenlijk het meest simpele antwoord. Dat doen wij we doen het als deze mail jaren bestaat langer. We zijn al meer dan vijftig jaar dat ze bestaan met hebben internationale contacten te wisselen uit. We zijn er bijvoorbeeld in contact met amerika. Om te kijken. Heel is daar gelopen met dupont die gelinkt is op z'n minst aan geen moer. Dus dat doen wij. We zijn ook bezig met opzetten van een soort campussen. Dat doen mijn collega's ook. We doen het ook gezamenlijk betrekken ook met de zes p s do omgevingsdienst. Dus dat zijn zeg maar even heel voor de kijkers zeg maar de omgevingsdienst die werken met de meest met de bedrijven met de meest gevaarlijke stoffen zo'n slagen plat. Maar voor het begrip. Daar zijn we mee bezig om die kennis met elkaar te delen te vergroten we halo kennis van buiten. We sparren met wetenschap. Dus daar zijn we mee bezig. Alleen het kost wel geld kost tijd. Het kost mensen en precies wat meneer zevenbergen. Ook zij om kennis binnen te halen. Dat is een want dat lukt nog aardig moet ik zeggen. Maar house was binnen de markt is heel anders tegenwoordig naar kunt u ook de kranten staan erover vol. Dus hoe hou je die mensen vast. Daar is beloning. Één ding van. Maar het moet ook interessant genoeg zijn qua inhoud. Daar zijn we volop mee bezig om daar vorm aan te geven. Dat zit ook in dat interbestuurlijk programma waar steeds aan gerefereerd wordt. Daar is een aparte poot zeg maar opgezet. Hoe vergroot je en behoud je kennis op deze gebieden? Hoe zorgen we dat het bestendigd en daarom ondersteun ik van harte de oproep van als je dit structureel wil doen en ook mensen daaraan wil binden, dan moeten financiering vastzitten. En om gesteld te voorkomen, zou het heel mooi zijn als het rijk daar inderdaad aan bijdraagt.

[1:59:02] Er is aan de begroting komen eraan binnenkort mevrouw de maand had kans.

[1:59:09] Daarom misschien nog een kleine aanvulling om ook een beetje positief liggen de energie transitie die biedt ook veel kansen om het te verbeteren voor voor de omwonenden die zien we ook maar ook dat vraagt wel wat investeringen.

[1:59:29] Wanneer daarop,

[1:59:32] Nee. Voorzitter, mijn vraag zijn geweest en ik ben gelukkig geen penningmeester. Dus is vast ruimte.

[1:59:38] Mevrouw verder,

[1:59:41] Voorzitter ook nog een vraag over kennis. Want gaat mijn collega de vragen over de middelen al gesteld.

[1:59:51] Verschillende van van u heeft al aan gerefereerd hoe belangrijk het is dat die kennis die bedrijven hebben over de stoffen waar ze mee werken dat die ontsloten wordt zichtbaar richting bevoegd gezag en en de omgevingsdiensten en ik als ik het goed beluisterd dan hoor ik ook een heel wisselend beeld tussen aan de ene kant bedrijven die daartoe bereid zijn. Maar misschien ook een beetje spannend vinden van wat gebeurt er dan met die data tot bedrijven en volgens mij was het de heer stolk die die het over geen moer had waar die bereidheid heel minimaal lijkt te zijn en dat is herken. Ik ook hoe ik het bedrijf heb leren kennen de afgelopen tijd en ik zit nog een beetje te broeden op los van dat wij aan deze kant van de tafel zouden kunnen investeren in opleiding van mensen hebben kunnen wij op de een of andere manier een rol spelen. Om die ontsluiting van die kennis dus tussen bedrijf en bevoegd gezag omdat

[2:00:47] makkelijker te maken af te dwingen

[2:00:50] zijn daar ideeën over of want ik zoek altijd graag naar hoe gaan we dit probleem dan.

[2:00:57] De oplossen,

[2:01:00] U wilde niet adresseerde in mijn motie schendingen van zevenbergen.

[2:01:05] Voorzitter, kijk

[2:01:08] hier hier wringt natuurlijk een aantal principes. Wij kunnen in de vergunning natuurlijk een aantal dingen opnemen en we kunnen het bedrijf verplichten om onze informatie te geven over stoffen in het proces en wat hij wat hij doen et cetera, et cetera en tegelijkertijd zeggen de bedrijf tegen ons. Ja, maar beste toezicht of er beste vergunningverlening die vergunning is openbaar en als wij ons procederen daarin beschrijven dan zegt de concurrent. Nou dank voor uw miljarden investeringen in het onderzoek. Fijn koppie pees en wij gaan aan de slag. Dus dat is een fijne lijn op voorhand zou ik zeggen. Probeer daar de maximale transparantie en te krijgen in die vergunning om af te spreken met met de bedrijf van je je vertelt ons debatje wat je aan doen bent en hoe je dat dan doen met een wat de gevolgen zijn

[2:02:03] en dan zullen we met elkaar want ik heb ik heb geen glazen bol. Ze kan je de toekomst kijken moeten kijken hoe dat uitpakt.

[2:02:10] Maar ik kan het terughoudendheid van bedrijven ergens wel begrijpen omdat er ook ontzettend veel research en development in.

[2:02:19] De heer van elf dammen,

[2:02:23] Voor een gedeelte heb ik goed nieuws voor mevrouw verder dit gaan wij natuurlijk ook zelf echt wel echt oppakken en ik geloof ook niet dat hier zo veel extra het rijk formeel nodig is om even zo te zeggen dat concreet voor een gedeelte doe je dit natuurlijk al bij de in de verschillende handhaving sporen of toezicht sporen is bijvoorbeeld het benoemen van emissie relevante parameters, oftewel beschrijven in je bedrijfsproces. Wat zorgt voor je uitstoot en monitor continu continu op. Dat ligt natuurlijk al wel wegen verankerd, maar we willen veel verder gaan en je doet het bedrijf er eigenlijk heel positief op reageren. Het ging er eerder al over zou zeggen zelf ook van onze medewerkers moeten ook in een gezonde omgeving kunnen werken.

[2:03:01] Maar en dat hebben we toevallig ook zo expliciet afgelopen vrijdag nog tegen de bedrijven gezegd

[2:03:07] laten we elkaar niet voor de gek houden als er op een gegeven ment informatie tussen zitten waarvan ze denken nou daar zou ik wel eens last van kunnen hebben. Dan mogen we er niet op rekenen dat ze die ook zomaar delen. Dus met andere woorden wij zullen ook altijd nog eens stok nodig hebben, behalve alleen de wortel en het goede gesprek ook een stok nodig hebben om ze te dwingen bepaalde informatie te delen.

[2:03:26] Dus ik denk wel dat dat het van belang is om om maar zo te zeggen te onderscheiden dat hij dat hij dat die dubbele belangen van het bedrijf die die situatie dat het altijd zo is, kunnen wij niet wegnemen. Dat is namelijk gewoon een logisch probleem.

[2:03:40] Kaas,

[2:03:41] Dankuwel voorzitter. Ja. Die stok zou misschien kunnen zijnde hebben hier een paar keren over gehad en dat is de omkering van de bewijslast

[2:03:50] als een bedrijf moet laten zien waarom ze stoffen zo goed zijn en geen schade kunnen van omwonenden. Dan moet die meer informatie komen die dat ook bewijst.

[2:04:07] Mevrouw van esch,

[2:04:08] Tot slot

[2:04:10] dankuwel er een paar jaar terug hebben we ook al vanaf vanuit de commissie van aartsen een rapport gehad waarin vele aan de aanbevelingen werden gedaan over ook onder andere de omgevingsdiensten zegt dat is alweer een paar jaar geleden

[2:04:26] een van de aanbevelingen die in dat rapport stond was rijkstoezicht

[2:04:31] en die wordt niet uit de dat is een van de enige aanbevelingen van het rapport van aartsen die door uit door de staatsssecretaris terzijde is gelegd. Maar ik mis hem eigenlijk. Jullie zeggen heel veel wat het de rijksoverheid zou moeten doen. Maar ik had ook nog wel verwacht dat je zou kunnen zeggen.

[2:04:53] Doen jullie het maar

[2:04:56] gaat hij later irriteert maar doen als jullie ons niet voldoende de mogelijkheid te geven geven om dit te kunnen doen.

[2:05:04] Dan ga hetzelfde doen en ik mis die dus ik ben heel benieuwd waarom die niet in juli rijtje zit van mogelijkheden commissie van aartsen heeft opgeschreven. Niet voor niks. Dus ik denk waar blijft die

[2:05:16] ja.

[2:05:18] Meneer ottenhof het rijtje van dam. En dan stel ik.

[2:05:24] Terechte vraag. Die hebben we ons ook zal er wel eens gesteld en laat ik duidelijk zijn. Ik zit er niet omdat wij graag bevoegd gezag resultaten simpele zijn. Uiteindelijk gaat het erom als het gaat als beter is, want het rijk. Het gaat doen.

[2:05:36] Om uiteindelijk de bewoners beter te beschermen,

[2:05:39] Dan sta ik graag die plek af. De vraag is het wel

[2:05:43] als het rijk die mogelijkheden heeft meer mogelijkheden. Dan heb ik liever dat er nu dan even duidelijkheid hebben. Wat zijn dan extra bevoegdheden en maatregelen die het rijk wel kan treffen. Wij niet, want volgens mij hebben we hier de grote omgevingsdiensten

[2:05:56] met alle kennis die we in nederland beschikbaar hebben. Dus de vraag is dan wat heeft het rijk dan nu beschikbaar

[2:06:03] om uiteindelijk dat te doen wat nu blijkbaar niet goed gebeurt. Maar nogmaals ik zit niet vast aan de rol van bevoegd gezag. Als een andere beter kan,

[2:06:12] ben ik morgen uw gast.

[2:06:15] Mevrouw de maat,

[2:06:16] Ik kan nog even aanvullen vanuit de praktijk.

[2:06:19] Wij spreken de collega's van ilja ontzettend veel. Er is veel overleg. Mijn vragen ze ook regelmatig signalen nog iets wat wij zouden kunnen doen wat we niet doen en het antwoord daarop is. Nee. Dus ja, we werken intensief samen en als nederland er beter van zou worden. Dan ben ik het helemaal met mijn buurman eens dan vooral doen.

[2:06:44] Meneer stolk,

[2:06:46] Voorzitter. Dank ook de ovv heeft er iets over gezegd over een zuivere rolverdeling. En dan is het eigenlijk van. Het is van tweeën één

[2:06:53] dit moment de situatie dat het bevoegd gezag is neergelegd bij de provincie en gemeente en dan moeten we ook de ruimte instrumenten hebben om dat te kunnen invullen. Daarvoor hebben we de gemeenschappelijke regelingen. En wat zijn de omgevingsdiensten die gemeenschappelijke regelingen. Daar participeren wij samen in als provincie samen met gemeenten en we zijn ook verantwoording schuldig aan onze eigen achterban. Om het zo maar te zeggen. Dus wij een provinciale staten en de deelnemers, namelijk de gemeente aan de gemeenteraden en daar zit dus ook een verantwoording lijn die buitengewoon belangrijk is op moment dat je daar ook nog eens een keer een rijkstoezicht op loslaat, waarvan niemand meer weet. Maar aan wie legt verantwoording af en toe loopt de gezagsverhouding. Dan gaat het dus echt mis dus of het is van tweeën één dat er bij onze verantwoordelijkheid ligt. En dan moeten wij daar ook verantwoordelijkheid verantwoording over afleggen bij de democratisch gekozen organen provinciale staten of.

[2:07:41] Die helemaal over naar het rijk.

[2:07:44] En dan kunt u zelf de betreffende bewindspersonen ter verantwoording roept het moment dat er iets speelt. Maar dat soort mengvormen zoals van aartsen eigenlijk voorstel op dit punt is niet voor niks dat ook het ministerie van bzk zij van dat dat gewoon een hele rare constructie zou worden die ook bestuurlijk niet zuiver is. Ik denk dat dat een buitengewoon constructie is dus in dit geval als het gezag bij ons ligt, geven ons de ruimte om dat in te vullen en ga er niet nog een keer een rijksinspectie bovenop zitten.

[2:08:13] Mevrouw d,

[2:08:16] Kijk even in verzekeren. Ik denk we gaan het hele rijtje af. Ik snap de vragen goed want daar stond er iets in een andere vorm. Maar ik begrijp de vraag wel dat stuk ook wat de vraag die ik ook heel vaak tegenkom in de praktijk aansluitend op eigenlijk wat mijn collega's, mevrouw de maat zijn. Wij werken samen. Ik ben voorzitter van der beesten. Plus dat is een landelijk orgaan we alle inspectie ook rijksinspectie met ons aan tafel zit en daar delen we de casus te kijken we of we samen kunnen werken. We spiegelen elkaar en ja dat is soms weerbarstig ben ik ook eerlijk in. Het is niet zo dat we allemaal anders steeds real. We zijn allemaal eens. Maar dat is in ieder geval wel de plek waar we dat kunnen doen en ik vraag me oprecht af en dat zeg ik niet omdat ik bang dat dit gebeurt of het dan per se beter wordt als het bij het rijk ligt. Ik denk we kunnen we kunnen heel veel voorbeelden noemen. Ik zal ze niet noemen waar dingen bij het rijk lagen en de ging helemaal niet goed is. Maar dat gaat me wel aan het hart omdat ik denk laat er geen systeemoplossing kiezen als we het over systemen hebben voor iets waarvan je echt moet eerst moet afvragen. Gaat het dan echt beter en dan deel ik helemaal wat de links van mij werd gezegd, dan is het ook beter vind ik het ook best.

[2:09:26] Wanneer van.

[2:09:28] Ja precies. Mijn belangrijkste vraag ze ook zijn. Welk probleem lost het op de problemen die we hier vandaag hebben besproken vanuit het idee van samenwerken en een overheid die worden niet opgelost door het een rijkstaken te maken. Dus dus ik ik voelde het meteen het belangrijkste verschil ook. Misschien is het achtergrond van de vraag is er natuurlijk minister naar de kamer geroepen kan worden om erover te rapporteren en ik zie mevrouw van esch gretig knikken. Ik kan u verzekeren. Ook wethouders worden naar naar de gemeenteraad geroepen als als het niet in de haak is en zodat betreft democratische controle is er. En ook zeg ik er maar even de publieke aandacht is er zeg ik vooral naar iets minder. Misschien ook voor htm van dura vermeer, maar zeker de collega's links van mij. Die hebben daar inmiddels wel ervaring mee.

[2:10:15] Mevrouw van esch. Tot slot dan de allerlaatste vraag van vandaag,

[2:10:20] maar we hebben nog een kwartier. Ja maar ja dat begrijp ik. Maar we gaan niet hier zetten opvullen als er geen vragen zijn,

[2:10:28] Ik heb nog heel veel vragen. Voorzitter, ik ben ik zeg niet dat het de oplossing is. Ik zeg alleen wel dat wij de afgelopen jaren als wij als kamerleden vragen hebben gesteld aan de staatssecretaris om zaken te doen en dan weet ik zeker als ik het over datum heb dat ik daar voldoende bewijs voor hebt. Dus dat er heel vaak het antwoord komt. Maar ik ben niet het bevoegd gezag

[2:10:52] zegt ze dan ja zegt ze.

[2:10:59] Dus ik ik bedoel maar.

[2:11:00] Ik ik hem vergeven, geen probleem.

[2:11:02] Ik zou het vanuit jullie juist heel logisch vinden vanuit de daadwerkelijke bevoegd gezag om ook die bal dan maar een keer terug te kaatsen. Dat bedoel ik meer met zeg maar. Ik weet ik zeg niet dat het alles oplost. Zeker weet dat weet ik niet maar ik vind wel dat je dat in dat opzicht best zou kunnen doen omdat het. Ik vind het wel. Het is gewoon het het is gewoon wel degelijk de plicht van de landelijke overheid om de nederlandse bevolking, volksgezondheid, het recht op volksgezondheid, het recht op gezondheid de eisen te geven. Dat is hun plicht. Het is de plicht van dus ik vind wel degelijk dat je dat kan zeggen jullie plicht om te doen. Dus

[2:11:43] doe het.

[2:11:48] Volgens mij moeten we samen die handschoen pakken, want het is niet alleen een rijksoverheid. Dat is ook onze plicht waardoor dat zou gek zijn als er in de plicht van de rijksoverheid was. Maar volgens mij zegt het ovv-rapport ook iets anders

[2:12:01] en gaat er niet alleen naar elkaar wijzen. Dus het is heel makkelijk om te zeggen staatsssecretaris of regering dit dat. Daarom heb ik ook heel nadrukkelijk moeten samen met elkaar en nogmaals als met het gesprek met elkaar zeggen dat voor bepaalde industrieën uiteindelijk toezicht en handhaving onder andere plek beter tot zijn recht komt en we kunnen dan dingen wel maar waarmaken die we wellicht nu met de huidige regels die we niet kunnen waarmaken.

[2:12:23] Nogmaals te moeten we de beste oplossing, maar laten we oppassen en daarom hebben we ook niet voor gekozen om te zeggen van nou

[2:12:29] het probleem ligt daar of die zowel verantwoordelijk voor. We moeten samen uiteindelijk en wij willen gaan met elkaar die handschoen oppakken en we gaan ook graag samen met het rijk. Het gesprek aan. Wat moet er in het systeem veranderen om uiteindelijk te zorgen dat die gezondheid wel kunnen waarborgen.

[2:12:43] Zeventien, barry.

[2:12:44] Ja. Dank dank. Voorzitter. Er is al heel veel gezegd ik zou de analogie willen maken met verkeer. U stelt als landelijke overheid de limieten in vijftig, zeventig. En waar en botten wanneer en wij rollen dat vervolgens uit en laten we dat nou laten we dat samen doen en op moment dat wij in de knel komen. Ik heb vorige week iets gezegd over de limieten van fase in zwemwater

[2:13:13] design er niets. Dan is het tijd om naar elkaar met elkaar in contact te treden te zeggen hij die limiet is niet alvast wij in het werk doorkrijgen van nou het is het is het is niet zo duidelijk of er zit teveel ruimte in

[2:13:28] en en dan zou u ons enorm helpen met het stellen van die normen. U zei van nou, ik wil af van pvda prima stelde zich gewoon. Ik wil af van pfas, beste toezichthouders, beste handhavers. Best een vergunning van hees. Ga het maar doen voor mij dan zeggen wij tot uw orders.

[2:13:44] Ja.

[2:13:45] De kans.

[2:13:47] Ja. Voor een deel is inderdaad het gras voor de voeten weggemaaid. Maar ik zou willen zeggen want eigenlijk vraag die van zouden wij niet beter kunnen helpen als het landelijk georganiseerd is. Dat denk ik niet maar dat betekent niet dat hij in de situatie waar we nu zitten met elkaar dat u kunt helpen. U kunt juridische kaders aangeven. U kunt ook iets mee doen met de middelen waar we het over hebben gehad. Dus volgens mij laten we het gesprek met elkaar blijven voeren en kijken hoe we elkaar kunnen helpen op de punten waar we het over hebben gehad met elkaar.

[2:14:17] Dankuwel.

[2:14:19] Mevrouw van esch,

[2:14:21] Ik zal nog een vraag stellen. En dan is het goed. Voorzitter, voor nu dan in ieder geval denk ik. Maar ik stelde de vraag eigenlijk in de vorige ronde ook al. Ik ben benieuwd naar jullie antwoord. De aanbevelingen van de ovv. Het rapport liggen natuurlijk al een tijdje. Ik heb begrepen dat er dus dan nog weer een notitie van de ovv aankomt hoe de aanbevelingen van hun zijn uitgewerkt. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jullie jullie hoeverre jullie de aanbevelingen die zijn gedaan hebben, al hebben opgepakt en hoe het daarmee staat.

[2:14:53] Ja,

[2:14:55] Wie pakt de handschoen op? Mevrouw adres?

[2:15:00] Het is natuurlijk. Wij hebben er vooral de aanbeveling gekregen om het contact met de met de bewoners te verbeteren. Die nemen we zeker ter harte want wij wij hebben ook gezien. Dat kan best wel beter. We kijken ook naar noordzeekanaalgebied bijvoorbeeld een spreekuur naar het overwegen. Wij ook. Dus we zijn gewoon echt daar hard mee bezig want ik vind het dat het flauw om te zeggen dat doen we dit doen we al dat we doen veel maar het kan altijd beter. Dus dat is met name wat wij doen op ons gericht.

[2:15:25] Ja.

[2:15:27] De.

[2:15:28] Er stonden niet in herhaling vallen, maar ik zou zeggen dat wij dat al mede naar aanleiding van een incident heeft plaatsgevonden, mede naar aanleiding van een enorme invloed indruk van de bewoners. En dan ook wat meneer de hoop zegt dat is eigenlijk triest dat we in nederland een incident calamiteit iets erg nodig hebben om in actie te komen. Maar dat is wel

[2:15:48] de harde realiteit en dat dat is triest, maar wij zijn al een aantal jaren mee bezig neemt niet weg dat er in het rapport een aantal aanbevelingen staan we ook naar onszelf moeten kijken wat kunnen wij ons eigen beleid nog beter doen? Wat kunnen we nog verder aanscherpen om uiteindelijk te zorgen dat het nog beter wordt. Dus wij zullen zeker ook met datgene wat we doen, maar ook die aanbevelingen nog eens een keer goed

[2:16:08] tegen de meetlat aanleggen van wat moeten we onszelf aantrekken. En wat moet oppakken en ik hoop dat u dat vanuit de kamer.

[2:16:15] Stolk.

[2:16:17] Voorzitter, was precies ook een punt wat er vorige week commissievergadering provinciale staten waar dit ook heel nadrukkelijk aan de orde kwam, omdat een van de aanbevelingen die met name ook in onze richting is van zorg. Nou eens voor een betere of een optimale communicatie stroom richting de inwoners, die terecht heel veel vragen hebben en zich zorgen maken over een aantal dingen. Dus dat moeten we ook echt op gaan pakken en tegelijkertijd is dat ook razend ingewikkeld als ik zo even voor mezelf een rijtje maken van wie hier allemaal bij betrokken is, dan zijn wij dat als provincie als bevoegd gezag. Maar dan heb je de omgevingsdiensten de waterschappen. Je hebt je hebt de gemeente je rijkswaterstaat als die allemaal gaan communiceren richting inwoners. Dan wordt er niet beter op. Dus wat we in ieder geval aan moeten halen. Is het het overleg. Dat is ons probleem waar de inwoners geen last zou moeten krijgen. Het bestuurlijk overleg van hoe gaan we dat nou beter organiseren en hoe zorgen we nou dat op het juiste moment de juiste informatie bij de juiste mensen terecht komt

[2:17:09] en daar hebben we denk ik echt nog wel een stap aan de slag te maken.

[2:17:14] Van elf.

[2:17:16] Dankuwel. Voorzitter, wij hebben de raad voor de zomer dus ook een reactie op het rapport een brief gestuurd om eenentwintig maatregelen. In sommige daarvan zijn na het rapport pas genomen en veel daarvan na het incident genomen, maar eenentwintig in totaal twee aspecten uit het recente verleden belangrijk zijn mee aan het rivm project topdown. Daarin wordt juist een combinatie van stoffen heel belangrijk. Een een belangrijke plek gegeven en afgelopen vrijdag zijn we in gesprek gaan met bedrijven bij met betreffende bedrijventerrein hoe zij hieraan mee gaan werken en het mooie is wel dat dat was geen vrijblijvend gesprek. Dat merk ik nu al zei, zitten er wel zo in van ja, we hebben iets te doen hier. Wij hebben het rapport ook gelezen ook aan onze broek

[2:17:59] en tegelijkertijd zit er ook een aarzeling van ja, als een heel erg mee gaan werken. Wat er wat overkomt zal morgen bedrijfsmatige dus dat gesprek is begonnen en niet vrijblijvend. Dus daar ben ik heel blij mee

[2:18:08] verder. Het gesprek met met zeven wijk. Ik noemde het al even hebben geïntensiveerd. We hebben gezegd gaat meer automatisch insteken. Daarmee neemt ook deel aan schone lucht akkoord. We gaan het ook meer over bijpraten. Dus haverkort die nodig zichzelf al uit. Ik wil u graag allemaal hartelijk uitnodigen. Vorige voor het om de ontzettend wijkoverleg te bezoeken. Ik weet zeker dat inwoners ook heel graag een gedachten over onder andere mijn optreden met u delen. Dus wat dat betreft alleen maar alleen maar nuttig.

[2:18:35] Dankuwel meneer van dan zijn er geen vragen hoeven ze ook altijd mijn vraag op het einde van want u begrijpt natuurlijk ook zon vragenronde voor zijn er nog vragen die mogelijk niet gesteld zijn die er wel verwacht dat die de kamerleden nog kunnen meenemen en het debat

[2:18:53] staan dus niet. Dan wil ik de heer en gedeputeerde en ook de wethouder en mensen van de omgevingsdienst milieudienst, mevrouw de mate ook mevrouw, als hartelijk dank voor het delen van kennis en ervaringsdeskundigheid. Dank de loop der tijd voor vrijmaken om onze kamerlid te helpen voorbereiding op het debat. Ik wil ook de mensen op de publieke tribune achter de dank dan ook de mevrouw die emoties niet in bedwang kan houden van een prachtig liedje ten gehore bracht meneer meneer haverkort wil graag weten welk liedje voor zijn spotify leidsters die als er maar dat kon om veilig thuis. Bedankt dat u zich waardig gedragen. Dankuwel ook de mensen thuis. Iedereen bedankt. Onze collega's van de kamer kamerleden aan. Dan sluit ik dit rondetafelgesprek.