Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

[0:00:00] Ik ga ik opende procedurevergadering van de commissie infrastructuur en waterstaat. En ik heet jullie allemaal.

[0:00:07] Welkom,

[0:00:09] We zijn bij de regeling van werkzaamheden en er zijn nog geen verzoeken ontvangen.

[0:00:19] Dus dat is ook natuurlijk.

[0:00:23] Dank je eentje en eentje weer af. Mevrouw van esch die verzoekt om zo snel mogelijk te antwoorden op het schriftelijk overleg over literatuur verkenning rivm podium creëer midden gehouden juni tweeduizend, drieëntwintig zeer begrijpelijk verzoek. Wij zullen dat met spoed ook doorgeleiden, want dat kan natuurlijk absoluut niet dat wij een schriftelijk overleg houden en dat het antwoord te laat komt.

[0:00:52] Dus dan

[0:00:53] dat voor wat betreft de regeling van werkzaamheden en dan gaan we door naar de brieven lijst

[0:01:01] die doe even per pagina een pagina één

[0:01:10] en pagina twee

[0:01:12] haverkort.

[0:01:13] Voorzitter, ik zou graag een reactie van de staatsssecretaris zien op de brief onder zaaknummer twaalf.

[0:01:22] Dat zou heel wenselijk zijn als die ons kon bereiken voor het commissiedebat, maar ik weet dat ik dan wel veel vragen. Wellicht,

[0:01:32] We kunnen vragen. Dus dat dat is prima.

[0:01:36] Goed.

[0:01:37] Dan gaan we naar agendapunt drie wet en regelgeving voor wijziging vuurwerkbesluit in verband met implementatie benelux beschikking inzake invoering

[0:01:49] van een bureau. Pas

[0:01:51] en het voorstel is

[0:01:53] om als niet controversieel wordt verklaard deze voor kennisgeving aan te nemen,

[0:02:00] gaan we dat zou doen. Agendapunt vier verslag schriftelijk overleg over de ontwerp regeling specifieke uitkering woningbouw korte termijn dorp boven planten

[0:02:09] infrastructuur

[0:02:11] en de vraag is wilt u een tweeminutendebat naar aanleiding van het

[0:02:16] verslag van een schriftelijk overleg.

[0:02:20] Dat is niet het geval dan

[0:02:26] plenaire griffie dat op prijs stellen agendapunt vijf

[0:02:30] wijzigingen in bijlage bij het internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging. Door schepen voorgesteld wordt deze ter kennisgeving aan te nemen.

[0:02:41] Zes wijziging bijlage bij het protocol van negentien, zevenennegentig tot wijziging van het internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen. Ook

[0:02:50] deze wordt voorgesteld voor kennisgeving aan te nemen.

[0:02:57] Zeven voornemen tot het sluiten van een uitvoerings verdrag inzake het administratieve akkoord tussen nederland en bangladesh en ook hier is het voorstel om dat voor kennisgeving aan te nemen.

[0:03:11] Dat zou doen. Acht voornemen tot het sluiten van uitvoerings verdragen inzake reglement behorend bij de overeenkomst over geharmoniseerde technische reglementen van de vn voor voertuigen.

[0:03:21] Op wielen.

[0:03:22] En ook hier wordt voorgesteld deze voor kennisgeving aan te nemen.

[0:03:28] Dan gaan we naar het kopje algemeen agendapunt negen advies inzake de behandeling van de ontwerpbegroting tweeduizend, vierentwintig en de subsectoren begrotings wetten najaar tweeduizend drie en twintig,

[0:03:43] de heer de hoop.

[0:03:44] Ik had meer een algemene vraag want ik zie dat na de beëdiging. De feitelijke vragenronde plaatsvindt en ik vroeg me af of die niet eerder kan omdat het best wel een drukke periode is daarna de verkiezingen of dat niet eerder kunnen doen. Misschien helpt dat.

[0:04:02] Woordvoerders. De gedachte was om dat deze begroting na de verkiezingen zal worden gehouden dat het er ook aan de nieuwe kamer is een nieuwe samenstelling met de nieuwe woordvoerders om dan ook het schriftelijk overleg te doen. Dan kom je ook alvast wat in de materie. Maar als u dat anders wilt doen dan kan het natuurlijk. Ik kijk even rond de heer minas.

[0:04:20] Voorzitter, wij zouden vinden als er dan iets later is een paar dagen later ofzo, zoals dat geldt voor de hele hoop. Maar ik zou het inderdaad om de redenen die u noemt het voor de na de verkiezingen.

[0:04:31] Wij houden tot na de verkiezingen, maar er zat een paar dagen later

[0:04:35] organiseren

[0:04:36] en geldt dan ook voor de inbreng voorgestelde inbreng datum. Die gaan alledrie wat naar achteren dan agendapunt tien meer overzicht tweeduizend, vierentwintig

[0:04:47] inbreng datum voor te stellen van feitelijke vragen op achttien december, mevrouw van gent.

[0:04:53] Voorzitter, ik wil bij dit agendapunt elf hetzelfde pleidooi doen om die inbreng datum toch ook echt voor de verkiezingen nog te doen staat hierover feitelijke vragen. Dus de politieke vragen die een normaal zo zou willen stellen. Daar gaat het niet om. Dus ik zou met het oog op de voortgang. Want het gaat hier echt over het over meer projecten waar bestuurlijke afspraken onderliggen en verwachtingen onderliggen. Dus ik vind het zonde om de tijd te verliezen

[0:05:22] met de beantwoording van de feitelijke vragen. Dus wat wat ons betreft kan het echt nog wel voor het verkiezingsproces.

[0:05:28] Het is onderdeel van het wetgevers traject natuurlijk ik even rond of er een meerderheid voor is. Het is een plenaire afspraak, hoor ik.

[0:05:39] Ah ok dus lastig om dat op die manier te

[0:05:44] veranderen.

[0:05:49] Ik heb begrepen dat er plenair heeft voorgelegen welke begrotingen voor de verkiezingen en na de verkiezingen worden behandeld en over is gestemd dat dat na de verkiezingen gebeurt en dat betekent dat het in zijn geheel

[0:06:02] pas mag plaatsvinden na de verkiezingen.

[0:06:06] Dus ook de voorbereiding dan dan is dat wat het is voorgaande punt tien. En dan neem ik aan ook voor agendapunt. Elf. Dat is de herprioritering mobiliteit fonds gaan steven meert dan gaan we naar agendapunt twaalf meerjarenplannen in twee, tweeduizend, vierentwintig, tweeduizend, achtentwintig

[0:06:26] voorstel om inbreng datum voor te stellen van feitelijke vragen op achttien december

[0:06:32] akkoord dertien deltaprogramma tweeduizend, vierentwintig inbrengen, inbreng datum ook voor het stellen van feitelijke vraag stellen. Op negentien december gaat. Dat zou worden georganiseerd. Dan gaan we naar het kopje infrastructuur mobiliteit

[0:06:48] benoeming raad van bestuur prorail

[0:06:52] en als dit niet controversieel wordt verklaard, wordt voorgesteld deze de agenderen voor het commissiedebat spoor.

[0:06:58] Dat zou doen dan vijftien toezeggingen en moties. Naar aanleiding van het commissiedebat meert van vijf juli tweeduizend, drieëntwintig en twee, tweeminutendebat meer van zes juli tweeduizend, drieëntwintig

[0:07:10] en dit wordt voorgesteld om het te agenderen voor het nota overleg meert

[0:07:16] zestien reactie op verzoek commissie op brief vnc en fnv cabine inzake behoud werkgelegenheid wordt voorgesteld deze te agenderen voor commissie dat luchtvaart op vijfentwintig oktober

[0:07:30] zeventien toelichting circulaire klimaatmaatregelen en hier wordt voorgesteld deze te agenderen voor het commissiedebat circulaire economie op vier oktober

[0:07:43] achttien reactie op het verzoek de commissie op de joint industry statement van die package, een value chain

[0:07:51] en dit wordt voorgesteld om te attenderen op het commissiedebat circulaire economie vier oktober

[0:07:58] negentien problematiek tata steel

[0:08:02] en dit wordt voorgesteld om te agenderen voor het commissiedebat externe veiligheid op elf oktober

[0:08:10] twintig aansprakelijkheid. Drie voor p van schade

[0:08:15] en deze brief stond dus voorgesteld wordt om het commissiedebat externe veiligheid hiervoor te benutten voor deze brief op elf oktober

[0:08:25] mevrouw van esch.

[0:08:27] Volgens mij is gisteren toch weer gewoon een plenair debat geregeld te zijn, kan toch mij weer terug naar plenaire debat snap dat dat niet dat deze agenda nog komt. Maar volgens mij staat ie erop. Dus.

[0:08:39] Ik kan precies kan van terug naar dat debat en we kunnen we ook hier gewoon laten staan. Dan blijft die op op bij te staan.

[0:08:50] Ja ja.

[0:08:53] Maar in ieder geval is het nu staat het op de agenda. Dan gaan we naar het kopje europa agendapunten eenentwintig algemene ten behoeve van het nieuwe brieven. Die heeft u gelezen. Tweeëntwintig

[0:09:05] verslag schriftelijk overleg. Informele transportraad attendeert voor het commissiedebat transportraad

[0:09:10] drieëntwintig

[0:09:12] visumverordening bepalen broeikasgas, emissies, transport dienstverleningen agenderen voor de commissie, dat transportraad

[0:09:21] vierentwintig herziening, richtlijn, gewichten en afmetingen zware wegvoertuigen. Ook agenderen voor commissie, transportraad,

[0:09:28] vijfentwintig verordeninq circulaire voertuigen geagendeerd voor de commissie, wat milieuraad op twaalf oktober,

[0:09:36] zesentwintig de second ministerie conferentie van een waar mensen helft en deze meer voor commissiedebat milieuraad op twaalf oktober terug drieëntwintig,

[0:09:49] zevenentwintig beleidsevaluatie meer vaandel

[0:09:53] agenderen voor het commissiedebat milieuraad op twaalf oktober tweeduizend, drieëntwintig,

[0:10:01] de heer haverkort, op het geval,

[0:10:02] Waar af dat ik misschien iets zeggen wat niet heel veel hout snijdt

[0:10:07] vaandel zijn bij mijn weten gewoon nederlandse subsidieregelingen. Dus moeten we die niet gewoon bij een commissiedebat belastingen of bij een commissiedebat leefomgeving voor mijn part bespreken. Ik zie nog niet een link met met de europese milieuraad, maar wellicht dat ik iets mis.

[0:10:27] Het het is zit inderdaad iets in om om het elders te attenderen, zou ook de landbouwcommissie als tweede commissie willen voorstellen, maar dan moeten komen tot even terug op de agenda. Om te kijken waar we het beste kunnen agenderen, zullen we het hier niet agenderen?

[0:10:47] Achtentwintig

[0:10:48] herziening verordeningen inzake kwik agenderen voor de commissie, dat milieuraad op twaalf oktober

[0:10:54] negenentwintig startnotitie inzake de bodemrichtlijn brief aan de europese commissie

[0:11:00] tijdens de vorige keer over gehad. Het is ter informatie en deze komt terug op de plenaire

[0:11:07] stemmingen waarschijnlijk drie oktober van een week later.

[0:11:13] Ja. En u krijgt even een seintje van griffier. Hoe dat er precies uitziet, zodat u ook even weten van dat is deze deze brief.

[0:11:21] Dan hebben we de agendapunten dertig tot en met vijfendertig en dat zijn al geagendeerde stukken.

[0:11:30] Als er geen opmerkingen over zijn.

[0:11:33] Dan gaan we naar agendapunt

[0:11:35] zesendertig.

[0:11:38] Dat is wel even belangrijk,

[0:11:42] want daar staan de geplande commissiedebatten tot het verkiezingsproces en dat begint op zevenentwintig oktober zijn er nogal wat.

[0:11:50] Dus er wordt nog hard gewerkt in deze laatste weken zijn de zaken wil iemand hier iets over zeggen over deze lijst?

[0:12:00] Nee dan gaan we dit

[0:12:03] zo

[0:12:04] doen. Dan gaan we naar agendapunt zevenendertig. Die zijn geplant gepland in en het verkiezingsproces. En dan gaan we even de voorstellen langs. Dus dan gaat het over het gesprek met de delta commissaris. Het wetgevers overleg, water nota overleg meert en het voorstel om nieuwe data te bepalen na de verkiezingen

[0:12:27] en relatie met de hiermee begroting

[0:12:30] akkoord

[0:12:32] tweede voorstel. Dat gaat over commissiedebat transportraad, het commissiedebat milieuraad forse omzet in schriftelijke overleggen met door de staf nog

[0:12:41] voor te stellen. Inbreng erbij

[0:12:46] wordt er esso.

[0:12:48] Dan hebben we het commissiedebat openbaar vervoer taxi, commissiedebat verkeersveiligheid, commissie, wat uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, een commissie dat maritiem en het commissiedebat spoor

[0:12:59] het voorstel is om nieuwe data te gaan bepalen naar de verkiezingen

[0:13:04] en dan het uiteraard plaatsvinden met de nieuwe commissie,

[0:13:08] dan

[0:13:10] zijn er wat commissiedebatten, wat verder al gepland vooruit gepland stonden. Dat zijn de commissie dat circulair bouwen commissie. Wat worden

[0:13:19] strategische procedurevergadering commissie, wat circulaire economie en het voorstel is om deze te laten staan.

[0:13:28] Mevrouw van esch.

[0:13:29] Een vraag over het commissiedebat circulair bouwen. Op zich vind ik het fijn om te laten staan. Maar volgens mij hebben we dan gaan we straks met elkaar spreken bij tweeënveertig over dat we een aantal activiteiten voorafgaand aan het debat gaan inplannen en pas na het reces. Dus ik kan me eigenlijk best voorstellen dat zeventien januari dan best best wel krap wordt na de verkiezingen. Dus misschien moeten we die

[0:13:54] wat mij betreft. Ik vind het leuk voor een nieuwe kamer. Maar ik denk dat we dat helemaal niet redt. Dus ik zou zeggen zet hem even bij die andere die daarvoor staan

[0:14:03] waar

[0:14:05] want ik denk dat het dat het niet halen met activiteiten die we nog willen organiseren.

[0:14:11] We vragen.

[0:14:13] Me niet met het werk van de griffie bemoeien. Want die doen het veel beter dan ik. Maar volgens mij is juist fijn als het vooruit gepland is dat de nieuwe kamer ook weten waar ze aan toe zijn. Dus in die zin hebben wij juist ook vooruit gepland dat als het idee is om hen een beetje te begeleiden naar het volgende.

[0:14:29] Verder niet veel over zeggen van ja nee, maar laten we het zo doen.

[0:14:33] De griffie komt met een nieuw voorstel voor nieuwe datum. Dan gaan we het wel inplannen, maar we zullen daar iets meer tijd voor nemen, zodat ook de voorbereidende activiteiten kunnen worden ingepland.

[0:14:42] De heer ministerie heeft u.

[0:14:44] Ja. Voorzitter, even terug naar agendapunt zesendertig alsnog mag. Er staat nog een commissiedebat internationaal spoor gepland voor vijf octopus volgende week.

[0:14:52] We hebben gisteren uitvoerig gesproken in de kamer over het onderwerp spoor internationale spoor maakt daar ook deel van uit. Volgens mij hebben heel veel agendapunten voordat het debat en tegelijkertijd hebben we de staatssecretaris een brief gevraagd over de eurostar hebben nog niet ontvangen. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat we die brief even afwachten en vooralsnog zou ik willen voorstellen om dit debat aan de volgende kamer over te laten want er staat niet.

[0:15:19] Mevrouw van ginneken,

[0:15:21] Ik snap het verzoek van van de heer minas. Tegelijkertijd kijk ik erg uit naar die brief over de eurostar en ik kan me voorstellen dat de inhoud daarvan. Aanleiding is om wel met de staatssecretaris hierover te spreken. Dus misschien kunnen we de staatsssecretaris nog even tot spoed manen. Om die brief bijvoorbeeld vandaag

[0:15:40] naar de kamer te sturen en dan kunnen we altijd eventueel nog misschien

[0:15:44] met een e-mail procedure iets doen met deze met dit debat.

[0:15:50] Heer.

[0:15:51] Ja voorzitter, ik snap niet helemaal alleen om dan vervolgens over een brief te debatteren. Dat zou te ver zou natuurlijk theoretisch een twee minuten debat kunnen doen als het zo belangrijk vinden als we die brief zien. Maar goed, laten we dan een procedure afwachten. Maar om vanwege die ene brief dan een debat te voeren. Dat lijkt mij niet de meest efficiënte manier om onze kamer bij elkaar te.

[0:16:11] Mag ik het volgende voorstellen dat de brief gaan vragen om nog deze week de kamer te sturen uiterlijk. Donderdag. Dat is dus inderdaad morgen en dat ze dan even terugkomen of het commissiedebat omzetten eventueel schriftelijk overleg. Dan kan want dan kun je daarna eventueel nog een tweeminutendebat te houden.

[0:16:37] Goed zal even met spoed met het ministerie contact te worden genomen.

[0:16:43] Dan zijn wij gekomen bij agendapunt negenendertig. Dat zijn nog een aantal twee minuten debatten

[0:16:52] en agendapunt veertig

[0:16:57] ter informatie en eenenveertig

[0:17:01] ter informatie.

[0:17:04] Dan zijn we gekomen bij

[0:17:07] vind je overig

[0:17:09] agendapunt tweeënveertig en er is een mooie start notitie gemaakt

[0:17:14] over circulair bouwen intensieve voorstel van de voorbereidings groep. Een voorbereidings groep zaten uit mijn hoofd. In ieder geval, mevrouw haga, in mevrouw van esch, de heer haverkort,

[0:17:28] wie van u wil het woord hierover

[0:17:30] om dit toe te lichten?

[0:17:33] Haverkort.

[0:17:35] Voorzitter, een belangrijk thema. Ook de bouw zal circulair worden in ons land. Hoe mooi is dat

[0:17:42] goed om het erover te hebben.

[0:17:44] Maar de voorbereidingscommissie in het leest u ook in de startnotitie waarvoor extreem dank aan de griffie voor het opstellen

[0:17:52] waar verstandig is om dat niet meer voor het verkiezingen reces in te plannen bleek ook een aantal van de genodigden niet gelijktijdig te kunnen. Dus daar heeft de griffie ook uitermate veel werk in gestopt. Maar ondanks dat geen volledige agenda kunnen samenstellen.

[0:18:09] Dus het is verstandig om dat een belangrijke thema niet meer voor. Het is het eind oktober te doen. Maar daarna was het leven aan de orde. Ook in relatie met het commissiedebat

[0:18:18] circulair bouwen. Alle vertrouwen dat de griffie dit na de verkiezingen met de nieuwe commissie moment ingepland kan krijgen. Maar dat moeten we natuurlijk wel even formeel beslissen met elkaar. Dus dat leest u op bladzijde.

[0:18:33] Helder en zijn buitengewoon nuttige notitie die dus niet weg is. Maar voor de voor de volgende kamer zal zal worden geagendeerd. Iemand anders nog hier

[0:18:46] opmerkingen over als dat niet het geval. Een zeer veel dank de voorbereidings groep en de griffie voor

[0:18:51] dit werk.

[0:18:53] Dan zijn we gekomen bij de rondvraag

[0:18:57] en dan kijk ik even rond of er iemand is die het woord wil nemen. En als dat niet het geval is, dan dank ik u voor uw inbreng en aanwezigheid en de griffie voor de voorbereiding en ik sluit de vergadering.