Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Digitale Zaken

[0:00:00] Ik heet u allen van harte welkom bij de vaste commissie voor digitale zaken. Aan de orde is de procedurevergadering en aangezien wij een effectieve commissie zijn, ga ik gelijk over naar het eerste agendapunt. Dat is regeling van werkzaamheden. Daar zijn geen verzoeken voor ingediend, gaan wij door naar

[0:00:15] de mededelingen. Tijdens de vorige pvv zijn de kennisagenda onderwerpen aan de orde geweest met de vraag welke nog tot aan het verkiezingen reces worden voortgezet. Besluitvorming over het kennis thema monitoren ontwikkeling naar begroting voor design is aangehouden tot nadat raadpleging van de rapporteurs heeft plaatsgevonden. Dat is inmiddels gebeurd en die rapporteurs hebben laten weten geen activiteit meer te ondernemen en stellen voor het kunnen thema daarom niet voort te zetten.

[0:00:40] Geen opmerkingen over

[0:00:41] is dat bij deze besloten. En dan ga ik naar agendapunt twee. Dat is de brieven. Lees tot is kort en overzichtelijk zijn de mensen met opmerkingen over de brieven lijst niet het geval. Aldus besloten ga ik door naar agendapunt. Drie.

[0:00:53] Wat is de voortgang moties? Mkb keurmerk en een structurele cyber oefenen agenda voor niet vitale bedrijven.

[0:01:00] Dan ga ik allereerst de vraag stellen of dat controversieel te verklaren. Niet het geval. Dan ga ik

[0:01:15] wij hebben dit inmiddels dus niet controversieel verklaard, en dan is het behandeld voorgesteld dit te agenderen voor het ongeplande commissiedebat online, veiligheid en cyber security. Dat is akkoord. Aldus besloten ga ik door naar maatregelen. Dat is agendapunt vier maatregelen afscherming kadaster. Ook.

[0:01:38] Ik wacht even tot de voorbij is.

[0:01:42] Hij is nu echt voorbij. Dit is de derde keer.

[0:01:45] Dank u. Dit is het hier het voorstel dit te agenderen voor het ongeplande commissiedebat, bescherming, persoonsgegevens en digitale grondrechten, en ik moet nog even bij aantekenen dat tijdens de procedure vergadering van de commissie binnenlandse zaken van veertien september jongstleden is besloten deze brief niet controversieel te verklaren en over te dragen aan deze commissie

[0:02:05] geen opmerkingen over, aldus besloten. Dan ga ik naar agendapunt vijf online aan gejaagd. De openbare ordeverstoringen. Het voorstel is dit te agenderen voor het ongeplande commissiedebat online, veiligheid en cyber security. Ik moet hier ook nog even een noot bij aantekenen, namelijk dat er tijdens de procedure vergadering van j en v dertien september jongstleden is besloten deze brief niet controversieel te verklaren en deels over te dragen aan deze commissie, dus deze komt. Deze brief staat zowel bij de commissie v als bij deze commissie nu geagendeerd tussen tussen aan u of ik daar nog over wilt bij het desbetreffende commissiedebat akkoord. Akkoord

[0:02:44] ga ik door naar agendapunt zes.

[0:02:47] Dat is de reactie op de motie over de europese verordeningen ter bestrijding en voorkoming van seksueel misbruik ga ik allereerste vraag stellen. Wilt wens u dit controversieel te verklaren? Nee, niet het geval

[0:02:59] dan ter bespreking is de vraag of deze commissie wenst de brief over te dragen aan de commissie veen met het oog op de schriftelijke inbreng van dertien oktober tweeduizend, drieëntwintig ter voorbereiding op die hebben zet raad van negentien en twintig oktober

[0:03:14] mevrouw van weerdenburg, pvv.

[0:03:16] Nee zeker niet. Voorzitter niet overdragen. Want ik denk dat dat bij deze commissie moet blijven en misschien ging te snel, maar ik zou ik graag een kort commissiedebat over willen voeren met de minister.

[0:03:32] Dat wordt een hele grote uitdaging zeg ik erbij. Maar voordat ik daar allerlei conclusies aan gaan verbinden, ga ik eerst naar de andere leden van deze commissie kijken of er steun voor het verzoek van mevrouw van weerdenburg is.

[0:03:43] Eerst.

[0:03:45] Laten we beginnen met het eerste heb betrekken bij dit bij deze commissie, en vervolgens kunt u ook antwoorden op het tweede deel, namelijk het verzoek om nog een apart en zo een commissiedebat daarover te organiseren. Mevrouw dekker, abdulaziz,

[0:03:59] Ja voorzitter, ik kijk ik ben lid van beide commissies. Dus het maakt mij persoonlijk niet zo heel veel uit. Ik vind dat dit onderwerp wel bij digitale zaken wordt echter. Ik wil ook wel want dat wij kunnen inbrengen, iets kunnen inbrengen voor die erbij bz eraan. Dus het is misschien vraag aan aan staf kan dat als ie gewoon bij design blijkt dat we bij. Ik zie geknik.

[0:04:23] Nee dat kan niet. Dit is echt een voorbereidend jaar zo of of commissiedebat. Wat gaat plaatsvinden bij die rv commissie. Dus dat zal inderdaad dan via de fracties zelf zal dat moeten gebeuren.

[0:04:39] Hartelijk dank. Voorzitter, ik heb voorkeur dat het hier blijft. Ik ga zo de inbreng doen of het nou hier is of niet. Dus dus maar vanuit. En wat betreft de commissiedebat op zich wel een goed idee want het is best wel een ding deze brief.

[0:04:58] Maar we gaan het er natuurlijk ook wel met met rondetafelgesprek over hebben als de agenda het toelaat, dan is het altijd wel goed om een debat te voeren. Hierover.

[0:05:07] Maar daar ga ik er toch weer bij aantekenen dat het. U kunt het uiteindelijk hier behandelen. Maar de minister uiteindelijk met een opdracht op pad sturen naar de desbetreffende die hebben cetera. Dat moet wel in de commissie gebeuren.

[0:05:19] Dus dan is de vraag terug wat wens u dan hier te bespreken? Mevrouw van weerdenburg.

[0:05:24] Ja voorzitter, ik maak hier een beetje bezwaar tegen deze brief is een voortvloeisel van een debat wat wij hebben gehad met de minister. Wij hebben daar dingen aan haar gevraagd heeft dat toegezegd. Nu krijgen we de brief. Daar staat niet in. Er zijn dingen niet beantwoord. Er wordt er bijvoorbeeld een uitleg gegeven over wat apple doet met klein site scanning. Ja dat wist ik ook wel. Het ging er juist omdat zij daarop zou reflecteren en of dat misschien alternatief was ook voor de inbreng. Dus er is in een in geen enkele manier is deze brief een adequate reactie op wat wij hebben besproken met de minister en daar wil ik het met haar over hebben en dat kan wat mij betreft gewoon ook in een uurtje ergens tussendoor gepland. Maar ik hecht eraan om dat echt face-to-face in een commissiedebat te doen en niet een schriftelijk overleg. Want dan krijgen we weer dat ambtenaren jargon en dan praten er weer omheen in een brief.

[0:06:14] Helder, dan is het verzoek om een apart commissiedebat te plannen. De tijd zal in ieder geval een uur zijn dat er komen we later nog over te spreken. Het verzoek van mevrouw van weerdenburg is om een commissiedebat nog op

[0:06:25] op korte termijn te organiseren, ga ik wederom kijken of daar steun voor is. Mevrouw rajkowski.

[0:06:30] Voorzitter, voor voor mij geen steunen. We hebben de ronde tafel komt dan kunnen en zo aan of we die cetera uiteraard hier doen of daar. Dat laat ik aan aan de andere over hebben. Het gaat gaat gewoon via j en v zoals hebben we al genoeg. Dan krijgen we ook een reactie op. Dus volgens mij is het handig om eerst en de ronde tafel enzo af te wachten voordat deze stap gaan zetten. Dus ik zie het agenda technisch niet.

[0:06:51] Die eerlijk gezegd,

[0:06:53] Dan moet ik helaas constateren dat er me veel mevrouw dekker abdulaziz, waar het woord geven. Maar dan moet maar we zijn dan moet ik helaas constateren met drie stemgerechtigde leden die hier tegen zijn dat er geen voldoende steun voor het voorstel en dan moeten we het gaan overdragen aan de commissie rv honderd verder te behandelen.

[0:07:14] Helaas voor vroeg mevrouw van weerdenburg is dat bij deze besloten ga ik naar agendapunt zeven stand van zaken bij de implementatie van de richtlijn in de nederlandse wet en regelgeving aan het einde van het tweede kwartaal tweeduizend, drieëntwintig verzoek is dit voor kennisgeving aan te nemen,

[0:07:30] aldus besloten agendapunt acht voorstel gewijzigde planning overleg ter voorbereiding op de telefoon raad tweeduizend semester. Tweeduizend, drieëntwintig.

[0:07:37] Dit betreft een stap notitie. Ik heb ik ga ervan uit dat u daar kennis van heeft genomen. Het voorstel is in te stemmen met de wijs gewijzigde planning en de inbreng datum voor een schriftelijk overleg ter voorbereiding op de telecomraad. En dat vast te stellen op maandag zevenentwintig november tweeduizend, drieëntwintig

[0:07:53] akkoord, aldus besloten agendapunt negen lijst met de uw voorstellen commissie voor digitale zaak tussen zeven september tweeduizend, vierentwintig en eenentwintig september tweeduizend, drieëntwintig het woord zoals bmc visie af te wachten,

[0:08:03] aldus besloten agendapunt tien brengen overzicht digitale zaken tweeduizend, drieëntwintig, tweeduizend, vierentwintig met voorstel. Als dit kennisgeving aan te nemen,

[0:08:11] Ja.

[0:08:14] Agendapunt tien was dit.

[0:08:17] Dit is ook reeds betrokken bij de bespreking van de planning tijdens procedurevergadering van dertien september jongstleden

[0:08:23] geen opmerkingen over. Aldus besloten ga ik door naar agendapunt elf behandeling van de ontwerp begroting voor tweeduizend, vierentwintig.

[0:08:30] Onder punt één is de inbreng datum lijst van vragen wijziging van de begroting staat er et cetera dat er ligt reeds achter ons.

[0:08:37] Het tweede punt is de inbreng datum lijst van vragen wijziging van de begroting staat bzk et cetera is vastgesteld op elf december tweeduizend, drieëntwintig zijn daar opmerkingen over. Nee ze bij deze vastgesteld

[0:08:51] ga ik door naar agendapunt twaalf.

[0:08:54] Dat is de overzicht is het overzicht geplande activiteiten commissie die voor digitale zaken. Wij hebben dat formeel de vorige keer niet vastgesteld. Maar ik ga het alsnog bij deze wel even benoemen. Dat is in verband met verkiezen dus reces en de kamer wisseling komen de procedurevergadering van acht november, tweeëntwintig november en zes december tweeduizend, drieëntwintig te vallen vervallen mevrouw van weerdenburg.

[0:09:13] Ja voorzitter,

[0:09:16] ik zou graag in de planning nog een laatste commissiedebat digitaliserende overheid willen proppen. Desnoods in korte versie, want we hebben nu eigenlijk alleen maar inbreng alleen maar schriftelijke dingen en ik heb er moeite mee dat we de resterende wat is het vier, vijf weken dan op onze handen gaan zitten in deze commissie en ik denk dat we genoeg stukken hebben nog om dat zichtbaar voor het reces nog te bespreken. Dus graag een commissiedebat digitaliserende overheid erin.

[0:10:04] Ik ook voor de toehoorders thuis. Ik overleg even met de griffie. Kom zo bij u terug

[0:10:19] helder. Er stond inderdaad nog een ongepland commissiedebat digitaliserende overheid. De verzoek is gedaan door mevrouw van weerdenburg. Ik zie mevrouw dekker. Abdulaziz jaknikken. Ik kijk naar meneer rahimi. Die zie ik ook jaknikken. Daarmee is het in ieder geval een meerderheid voor uw verzoek. Dan gaan we dat proberen te plannen. Ik zeg er wel bij. Dat wordt uitermate lastig. Ik heb je hier.

[0:10:39] Nee ik ga die datum niet noemen. Het wordt lastig, maar wij gaan ons best doen om een datum te vinden en ik ga ervan uit. Dat

[0:10:45] zullen we op twee uur richten is dat voldoende voor voor u gaan we proberen twee uur als recht punten te gebruiken, dan is dat bij deze besloten en ik ga er overigens van uit dat u akkoord bent met het vervallen van de procedurevergadering van acht november, tweeëntwintig november en zes december wegens het verkiezingsproces helder bij deze besloten en ga ik door naar agendapunt dertien overzicht ongeplande activiteiten commissie voor digitale zaken na een van die ongeplande commissie activiteiten die hebben we net al voorbij horen komen. Dan heb ik nog een volgende punt.

[0:11:14] Wenst u een datum direct na de verkiezingen reeds in te plannen voor de inbreng schriftelijk overleg over de brief van vijf september tweeduizend, drieëntwintig van de staatssecretaris binnenlandse zaken inzake toezegging gedaan tijdens het debat over de bescherming van online gegevens inzake de inzet van het kabinet op het onderwerp van cookies en online tracking

[0:11:32] mevrouw dekker abdulaziz.

[0:11:34] Ja voorzitter toezegging als

[0:11:36] maar mijn volgens mij.

[0:11:40] Ik hoor het voorstel direct na de verkiezingen is vijf december.

[0:11:46] Ja dat zou dat zou kunnen. Het is even de vraag of je dat aan deze commissie wenste over te laten of aan de nieuwe commissie. Dat dat is gewoon even formeel. De vraag. Dus dat kan ook feit. Ik weet even niet wanneer er een nieuwe

[0:12:02] zes. Dus zouden kunnen doen maar dan kunt u een tweeminutendebat door u opvolgen laten doen.

[0:12:08] Ja, voorzitter dan in dat geval, want het leek me niet opportuun om een dag na de installatie in et al in te plannen voor de volgende. Dat zou echt zielig zijn ook dus laten we vijf december houden en dan is een eventueel twee minuten debat aan opvolgen.

[0:12:31] We kunnen het ook. We gaan we gaan even in. Goed overleg met met mevrouw dekker. Abdulaziz kijken wat er mogelijk is om het allicht nog eerder te doen.

[0:12:44] Het zou toch vervelend zijn als u tussen de pakjes ook nog een schriftelijk overleg moet doen op vijf december. Dan gaan wij. We gaan sowieso een schriftelijk overleg proberen in te plannen in overleg met u,

[0:12:55] aldus en bij deze besloten. Dan ga ik naar

[0:13:01] de rondvraag alvorens ik nog naar een laatste punt op de agenda gaat het. Maar dat is een besloten gedeelte zijn de mensen voor de rondvraag, de heer rahimi.

[0:13:08] Ja. Dankuwel. Voorzitter, voorzitter, vorige week was ik er niet. Wij hebben voor het reces een ronde tafel probeert te organiseren. Wat bijna lukte en dat ging over de wet implementatie open data richtlijnen. Dat is vrij groot en rond ronde. Tafel is niet makkelijk nog te organiseren, maar ik wilde graag de commissie vragen of het akkoord is om een soort schriftelijke inbreng te hebben vanuit de partij die input willen leveren om dat schriftelijk aan de commissie te laten komen.

[0:13:39] Dat is mijn verzoek.

[0:13:47] Ja dat wordt een beetje een gekunstelde constructie. De deelnemers zijn formeel niet benaderd. Dus ik wil dan toch een beroep op u gaan doen. De heer rahimi om de nou de genodigden die u voor ogen had om die gewoon zelf te benaderen en dit aan de individuele over te laten om hun inbreng te laten doen

[0:14:08] en als er dan nog andere leden van deze commissie behoefte hebben om dat ook te krijgen. Dan ga ik toch een beroep op u doen om dat onderling even te delen want anders wordt het een hele rare constructie op deze manier. Mevrouw dekker. Abdulaziz.

[0:14:20] Ik dacht voorzitter. Men kan natuurlijk ook gewoon via de brieven lijst brief naar de commissie sturen. Dan hebben we het allemaal.

[0:14:29] Dat kan ook.

[0:14:30] Dat is ook mijn hele doel om het te delen met iedereen niet alleen met mij en daarmee maakt het hiermee kenbaar

[0:14:37] en ook niet al te lastig voor de.

[0:14:41] Mag ik dan via deze gekunstelde wijze een beroep op u doen? De heer rahimi om desbetreffende te benaderen en hen te verzoeken om die brieven ook aan de commissie te sturen en dan ook nog en dan ook nog voor vijf oktober en dan gaan we zien wie daaraan gaat voldoen.

[0:14:56] Dank u vriendelijk voor deze constructieve houding. Heer rahimi. Ga ik verder met de rondvraag. Mevrouw van weerdenburg.

[0:15:03] Ja voorzitter, ik wilde eventjes ook de andere leden even voorleggen dat we misschien even moeten nadenken over de overdracht naar hopelijk de nieuwe samenstelling van deze commissie. Ik hoop dat die blijft, aangezien het er naar uitziet dat alle leges naar een vrijwel alle leden niet meer terug zullen keren. Dus dus wilde ik maar eventjes

[0:15:29] voorstel doen om wellicht een voorbereidings groepje een mooie overdrachtsdossier te laten maken, dan wel. Ik zit af te brainstormen. Een soort van een commissie van wijzen. Als achtervang mochten er nog vragen zijn ook om de nieuwe samenstelling van deze commissie een soort vliegende start te geven dat ze gelijk door kunnen waar wij zijn geeindigd.

[0:15:53] Wij gaan dit betrekken bij het introductie dossier. De stap maakt standaard een introductie dossier voor de nieuwe commissie. Het is uiteindelijk natuurlijk niet aan aan ons om te bepalen of er wel of deze commissie en op welke wijze die wordt voortgezet. Dat is uiteindelijk aan de nieuwe kamer natuurlijk maar uw oproep was zeer helder

[0:16:09] ga ik rondkijken of er nog meer mensen zijn met een opmerking.

[0:16:11] De rondvraag, mevrouw rajkowski.

[0:16:14] Ja. Even een ik heb je een oplettende kijker kijken dus echt mensen een cpv. De telecomraad hebben nu verschillende data besloot want de telecomraad is op dinsdag vijf december. Maar bij het een agendapunt hebben we de inbreng datum op de zevenentwintigste vastgesteld en bij de ander bij agendapunt twaalf staat weer op achtentwintig

[0:16:37] november en daarna nog even de vraag. We hebben de stukken dan want ik krijg er toch echt pas vaak die vrijdag van tevoren. Dus heeft dan die maandag wel zin om een zo te doen als wat beter. Vrijdag.

[0:16:53] Bedanken voor de oplettende kijker. Ik heb een vermoeden dat dat een, de heer bouwman was de zevenentwintigste is de vastgestelde datum. Dat is daar. Daarom zei ik ook bij het desbetreffende agendapunt. Ik weet even niet meer welke uit mijn hoofd was. Daar stond ook dat was onder nummer acht de notitie dat dat het gewijzigd. De gewijzigde planning dus maandag zevenentwintig november om twaalf uur.

[0:17:17] Ja.

[0:17:19] Inderdaad. Dit hoor ik ook aan mijn linkerzijde gefluit worden dat dit in nauw overleg is met het ministerie. Dus dat het allemaal deze kant op komt. Wij kunnen alles weer rustig slapen

[0:17:30] ga ik als er verder geen opmerkingen zijn over de bij het agendapunt rondvraag ga ik de agenda nu sluiten en dan gaan wij nog over naar het besloten gedeelte. Ik dank u allen voor uw aandacht en wens u nog een fijne dag?