Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering Procedures en brieven commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

[0:00:04] Een goede middag. Allemaal welkom bij de procedurevergadering van de vaste commissie, sociale zaken en werkgelegenheid, met een kleine vijfentwintig minuten vertraging opening in deze vergadering. Traditioneel beginnen we met de regeling van werkzaamheden. Er zijn geen

[0:00:20] punten bij ons aangemeld, geen verzoek ontvangen.

[0:00:23] Dus ik ga met uw welbevinden naar de brief lijst bespreken. Een pagina geweest zijn er nog op of aanmerkingen over een pagina één.

[0:00:30] Dat is niet het geval. Pagina twee heb ik een punt ter bespreking dat punt achter verzoek van de rekenkamer

[0:00:37] om een briefing te geven op het rapport focus op onveilige arbeidsomstandigheden heeft de commissie daar interesse in meneer strolenberg.

[0:00:45] Misschien is op zich goed, maar over te laten aan een nieuwe tweede kamer. En dan ook eventueel. Daaruit komt een brief te betrekken bij het commissiedebat. Wat er gepland wordt in het kader van gezond en veilig werken.

[0:00:55] Zijn de collega's het daarmee eens. Ik proef instemming, dus we laten de algemene rekenkamer weten dat we een briefing op prijs stellen na de verkiezingen en dat we het rapport betrekken bij het commissiedebat, gezond en veilig werken en dan ga ik naar punt negen ook ter bespreking. We hebben een brief gekregen van syncasso te amsterdam en ze willen een petitie aanbieden in het kader van de wet kwaliteit incasso dienstverlening. Het de heer strolenberg.

[0:01:25] Er geen enkel probleem mee. Altijd goed als we input krijgen en dat kan prima, denk ik in de vorm van petitie en de uitkomst kunnen we eventueel betrekken bij een debat over.

[0:01:35] Mulder.

[0:01:35] Dan gaat u griffie in contact treden met de organisatie op zoek naar een geschikte datum. Om een petitie aanbieding te organiseren

[0:01:44] zijn er nog andere punten op pagina twee

[0:01:48] niet het geval. Ga ik naar pagina drie

[0:01:51] op of aanmerkingen. Dat is niet het geval. Dan is hierbij de brieven lijst vastgesteld agendapunt drie juiste uitvoerings toets bij wetsvoorstel verzamelwet szw wenst u dit controversieel te verklaren?

[0:02:04] Als dat niet het geval is, dan is het voorstel om dit te betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel verzamelwet szw tweeduizend, vierentwintig. De commissie kan daarmee instemmen agendapunt vier nota van wijziging inzake wijziging van enkele wetten van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid wenst de commissie het controversieel te verklaren. Dat is niet het geval, wat niet het geval, dan stellen wij voor dat het betrokken wordt bij het wetsvoorstel verzamelwet szw twintig, vierde, twintig, vierentwintig, waarvan trouwens de inbreng datum voor het verslag is vastgesteld op elf oktober.

[0:02:38] De commissie kan daarmee instemmen. Dan gaan we naar agendapunt vijf verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begroting staat van het ministerie van szw voor het jaar tweeduizend, drieëntwintig wens u dit controversieel te verklaren. Dat is niet het geval, want we gaan het volgens mij gewoon behandelen. Agendapunt zes nota van wijziging begroting staat van het ministerie van szw wenst u dit controversieel te verklaren? Dat is eigenlijk niet het geval. Dan wordt ook betrokken bij de begrotingsbehandeling, wat morgen zal aanvangen.

[0:03:07] Agendapunt zeven nota naar aanleiding van het verslag inzake de wijziging van de wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang wens is controversieel te verklaren. Dat is niet het geval. Dan ligt de vraag voor of u dit voorstel behandelen vindt voor plenaire behandeling. En dan direct bij op dat als je het voor het verkiezingsproces wilt behandelen, dan is het enige mogelijkheid die daartoe hebben een wetgeving overleg op zestien oktober van tien tot dertien uur, mevrouw van der nul,

[0:03:40] voor zover dat is erg kort dag. Maar ik snap ook dat dat het kabinet tweehonderd. Ik ga er zeker in mee. Dat betekent wel dat van de week nog even een aantal dingen uit moeten zoeken. Maar goed zo. Ver is het dan maar dan had ik wel een vraag over punt acht. Want dat zit er eigenlijk aan gekoppeld als het ontwerpbesluit en daar had ik nog wel vragen over. Maar ik begreep ik als ik daar er zo over aanvraag. Dan is dat niet klaar voor maandag. Dus dan wil ik eigenlijk ook op dat moment vragen kunnen stellen over het ontwerpbesluit.

[0:04:14] Ik zal, voordat de eerste. Ik snap dat er samenhang zit tussen agendapunt zeven en acht. Maar daar hadden we inderdaad ook wel een voorstel voor. Maar ik zal eerst even met uw welbevinden. De overige commissieleden willen vragen of zij instemt met behandeling van een wetgeving overleg te houden op zestien oktober tien tot dertien van ja voorzitter,

[0:04:32] snap de drang geen dwang maar drang. Maar als acht niet betrokken kan worden. Volgende week maandag. Dan wil ik over acht en zo dus dan ga ik ook niet akkoord met zeven. Dat klinkt een beetje cryptisch. Maar voor mij is voorwaarden voor de

[0:04:48] dank wel, mevrouw voorwaarden voor de steun aan een stel ik voor dat we agendapunt c acht gaan omkeren. Dus deze vraag ga ik dan straks opnieuw steunen. Agendapunt acht gaat inderdaad over voorrang ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit kwaliteit, kinderopvang en

[0:05:06] het is inderdaad mogelijk om hier een kort kort schriftelijk overleg over te voeren.

[0:05:12] Maar dat betekent dus wel dat de antwoorden voor het schriftelijk overleg niet gereed zullen zijn op maandag.

[0:05:18] Dit is de rust. Maar voorzitter, dat hoeft van mij niet als we dit ook mogen betrekken bij zeven jaar en ik begrijp dat ministerie dat best snapte want het hans zo samen. Dus als ik daar dan maandag ook wat vragen over mag stellen. Dan kan dan hoeft geen apart want we gaan hier bezitten niet op werk.

[0:05:37] Nee dat dat klopt.

[0:05:40] Het is het is

[0:05:41] uiteraard. Staat u vrij om zijn wetgeving overleg vragen te stellen over

[0:05:47] alles wat verband houdt met de wijziging van de wet kinderopvang. Dus dus in die zin heeft u uiteraard als kamerlid terecht om die vragen te stellen. Dus dat betekent dat we ook aan de minister. Dan zullen moeten doorgeven dat dat er vragen zullen volgen over het ontwerpbesluit

[0:06:04] tijdens de wetgeving overleg.

[0:06:07] Sorry maar dan is het natuurlijk nu nog niet definitief van tevoren. Elf oktober mag ik er nog wat mee. Dus ik mijn verzoek is nu voor elf oktober om dat te betrekken aan te houden en te betrekken bij agendapunt zeven debat.

[0:06:22] Ik gaat om op die manier zeven en acht op die manier af concluderen met uw welbevinden. Dus ik vat het kort samen.

[0:06:30] De vraag over het ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit kwaliteit, kinderopvang

[0:06:35] die kunnen besproken worden tijdens het wetgeving overleggen wat ingepland gaat worden op zestien oktober en tot die tijd dus tot het moment waarop het wetgeving overleg plaatsvindt en er geen onomkeerbare stappen genomen worden. Ten aanzien van het ontwerpbesluit

[0:06:53] kan de commissie instemmen met mijn samenvatting.

[0:06:55] Dat gaan we verzoeken.

[0:06:59] Dat wordt neergelegd bij het departement

[0:07:02] op deze manier.

[0:07:03] Dus volgens mij is het helemaal duidelijk.

[0:07:08] Ik zie twee duimpjes aan de overkant. Dus dat is volgens mij een teken van dat het goed is dus agendapunt zeven en acht hebben we op die manier afgeconcludeerd gaan we gaan door naar agendapunt negen reactie op rapport grip op gegevensuitwisseling wenst u dit controversieel te verklaren? Dat is niet het geval, en als dat niet het geval is, wordt het geagendeerd voor het commissiedebat uitvoerings, sociale zekerheid. Commissie stemt ermee in agendapunt tien verbod op flex bezorging kinderen tot zestien jaar wenst controversieel te verklaren, niet het geval. Dan wordt betrokken bij het commissie wat gezond en veilig werken agendapunt elf gemeenten niels van szw twintig, drieëntwintig editie vier het controversieel controversieel te verklaren, niet het geval. Dan wordt het geagendeerd voor het commissiedebat participatiewet. De commissie stemt ermee een agendapunt twaalf afschrift van de brief van de nationale handels, academie en zaken stap regeling beste dit controversieel te verklaren, niet het geval. Dan is het voorstel om dit voor kennisgeving aan te nemen. De commissie kan ermee instemmen agendapunt dertien kabinetsreactie op het advies maatschappelijke gevolgen van non. Profit. Wenst u dit controversieel te verklaren en dat is niet het geval en verzoeken of de commissie vws de behandeling kan overnemen. De commissie kan ermee instemmen agendapunt veertien arbeidsmigratie pakket. Naar aanleiding van de motie van het lid omtzigt.

[0:08:26] Wenst u dit controversieel te verklaren?

[0:08:29] Dat is niet het geval. Dan wordt betrokken bij het commissiedebat arbeidsmigratie agendapunt vijftien monitor arbeidsongevallen, twintig, tweeëntwintig, tenzij het controversieel te verklaren. Dat is niet het geval. Dan wordt het geagendeerd wordt het commissiedebat gezond en veilig werken. De commissie stemt ermee in agendapunt zestien reactie op verzoek commissie op brief van mevrouw a h over de korting over op de gehandicapten belasting bij wajong uitkering wenst het controversieel te verklaren. Dat is niet het geval, dan is ons voorstel om dit voor kennisgeving aan te nemen de commissie daar mee instemmen. Agendapunt zeventien voortgang proces wetsvoorstel verlenging transitieperiode wensen controversieel te verklaren. Niet het geval. Dan kan het voor kennisgeving worden aangenomen. Agendapunt achttien ontvangst eindrapport. Commissie sociale minimum. Wenst u dit controversieel te verklaren? Dat is niet het geval. Dan wordt betrokken voor bij het commissiedebat, armoede en schuldenbeleid en bij de verdere behandeling van de begroting szw twintig, vierentwintig plaatsen.

[0:09:31] Ja,

[0:09:33] wanneer is dat inmiddels na de verkiezingen. Volgens mij. En na de verkiezingen wordt daar een debat over gevoerd. Plenair agendapunt negentien gebaar van erkenning naar ouderen van surinaamse herkomst het controversieel te verklaren.

[0:09:47] Dat is niet het geval, dan is het voorstel om dit te betrekken bij de begrotingsbehandeling. Vanaf morgen heer van wijnbergen.

[0:09:54] Fantastisch. Voorzitter,

[0:09:55] Mooi. Dan stellen we agendapunt. Negentien vast gaan we naar agendapunt twintig onderzoeksrapport ontwikkelingen, integratie.

[0:10:04] Dit is reeds geagendeerd bij het commissiedebat inburgering en integratie met zesenzestig inderdaad agendapunt. Eenentwintig planning imamopleiding idem, dito agendapunt tweeëntwintig reactie op verzoek commissie over het huidige kabinetsbeleid ten aanzien van obi idem, dito agendapunt drieëntwintig geannoteerde agenda formele raad, w s b v c. Dit is reeds geagendeerd. Het schriftelijk overleg van achtentwintig september agendapunt vierentwintig reactie op de kist monitoren gemeentelijk beleid arbeid toeleiding hun inburgering, statushouders en gezinsmigranten wens u dit controversieel te verklaren? Dat is niet het geval, dan is het eigenlijk al reeds betrokken bij het commissiedebat in inburgering en integratie

[0:10:47] agendapunt vijfentwintig, eerste fase onderzoek, clingendael naar de turkse diaspora beleid. Dit is reeds besproken bij het commissiedebat. Obi agendapunt zesentwintig.

[0:10:56] Voorzitter, volgens mij is niet helemaal correct

[0:10:59] die vijfentwintig hebben het over. Ik was gebleven. Dus echt besproken is dat betrokken worden bij het lisa debat. Dat is al geweest. Dat is geweest. Vier op want ik heb het verzoek om daar een schriftelijk overleg over aan te vragen.

[0:11:14] Oh. Oh ja. Nee, het is mogelijk om inderdaad hierover een schriftelijk overleg.

[0:11:19] Dan wil ik hierbij nog doen.

[0:11:21] Maar ik geef de commissieleden ook in overweging. Het is reeds besproken tijdens het commissiedebat vastgesteld mij, maar als een schriftelijke,

[0:11:29] Weg is. Maar als dat zou kunnen alle leden.

[0:11:32] Daarnaast graag mee instemmen. Dan kunnen we dat

[0:11:35] inplannen. Dus de vanuit collegialiteit zicht. De fracties van het cda dat de collega's van de vvd daarover vragen over mag stellen. Uiteraard. Dank de heer.

[0:11:48] Van wijnbergen zich bij aan. Dus dan word ik kan unaniem hoor ik heel fijn.

[0:11:53] Dan gaan we daar een datum voor vinden over twee weken. Twee weken. Dan hebben we agendapunt zesentwintig voortgangsbrief taskforce p g en f. Dit is ook betrokken bij het commissiedebat buitenlandse inmenging op vier oktober. Dan gaan we naar agendapunt zevenentwintig antwoord op vraag commissie over de agenda van de raad wij als pvv dit

[0:12:19] het voorstel is om dit te agenderen voor het schriftelijk overleg wat plaats gaat vinden op

[0:12:23] zevenentwintig en veertien november. De raad zal plaatsvinden. Op zevenentwintig en achtentwintig kan de commissie daarmee instemmen? Dat is het geval. Meneer geagendeerd agendapunt achtentwintig aandachtspunten bij ontwerpbegroting tweeduizend, vierentwintig van het ministerie van szw. Het voorstel is om dit te betrekken bij de begrotingsbehandeling. Vanaf morgen. De commissie stemt ermee in. Dan hebben we agendapunt negenentwintig brief van de stuurgroep van de dag van de publieke dienstverlening. Tweeduizend, drieëntwintig en vierentwintig. Het voorstel is om via een e-mail inventarisatie feedback te verzamelen en deze door te geleiden aan de stuurgroep waarbij eigenlijk een drietal vragen aan door te zijn. Kunt u daarmee instemmen.

[0:13:06] Reageert u alstublieft op de mail die u dan krijgt vanuit de stuurgroep

[0:13:13] is ook het vriendelijke verzoek van de voorzitter en ondersteuning agendapunt dertig startnotitie, voorstel van de voorbereidings, groep kennis thema menselijke maat. Het voorstel is om dit te bespreken en daarbij zijn een drietal vragen. Aan de orde. Kunt u instemmen met het voorstel om een technische briefing te organiseren, zodat onderzoekers te bevindingen kunnen toelichten en vragen kunnen beantwoorden van de commissie.

[0:13:37] Ja dat is het geval. Kunt u instemmen met openbaarmaking van het rapport?

[0:13:41] Dat is ook het geval en kunt u instemmen met het voorstel om het kabinet te verzoeken om appreciatie op de bevindingen naar de kamer te sturen. Dat is ook het geval. Dan glijden we dat op die manier door en zullen we het hierbij vast agendapunt eenendertig, een overzicht van de plenaire activiteiten, de komende tijd op of aanmerkingen

[0:14:01] niet het geval. Agendapunt tweeëndertig geplande activiteiten heb ik een opmerking over, namelijk zes december commissiedebat, arbeid en zorg, aangezien dat op de installatie valt. Op de dag van de installatie van nieuwe tweede kamer is het verzoek om dat uitstellen. Tot later orders

[0:14:20] kunt u daarmee instemmen. Feestelijk moment een nieuwe camera installatie. Dus dat

[0:14:28] dus met uw instemming gaan we dat commissiedebat verplaatsen naar een later moment agendapunt. Tweeëndertig vastgesteld agendapunt drieëndertig om geplande activiteiten op of aanmerkingen niet het geval. En dan kom ik bij de rondvraag waar geen agendapunten staan en ook niet bij besluitvorming. Dan heb ik de vier minuten die de heer van den berg mij had gegeven niet gehaald, maar wel zo'n twaalf minuten. Ik sluit hierbij de vergadering graag gedaan.