Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

[0:00:02] Een hele goede morgen bij deze procedurevergadering van de vaste commissie van binnenlandse zaken. Ik heet alle kamerleden welkom

[0:00:12] en de massale aanwezigheid om de publieke tribune en mensen thuis die het volgen. We beginnen met een met de regeling van werkzaamheden en daar is een verzoek

[0:00:25] is het voorstel van mevrouw stieneke van der graaf van de christenunie, om de plenaire behandeling van de wet versterking participatie op decentraal niveau omgezet in de wetgeving, overleg en regio en het nog voor het verkiezings reces in te plannen

[0:00:40] behoefte mevrouw van der gaag nog enige

[0:00:43] ruimte voor toelichting voor het voorstel.

[0:00:46] Ja. Dankuwel. Voorzitter voor het bieden van die gelegenheid. Ja voorzitter, want het lijkt best wel een veelgevraagd verzoek zo in deze allerlaatste weken voor de verkiezingen reces en maar dit is een wet die waarvan de voorbereidingen al jaren geleden in gang zijn gezet die ook al een tijd bij de tweede kamer ligt die niet omstreden is, maar waarbij we wel echt een verschil kunnen maken voor burgers in ons land die graag coöperatief zijn en we denken dat het goed is om in ieder geval dit wetsvoorstel in een kort regio nog voor het verkiezingsproces te kunnen behandelen. Dat betekent dat wij in ieder geval hebben afgerond hier dan kan de senaat aan de slag en dan kunnen burgers volgend jaar daar gebruik van maken. Dat is intentie. Want ik heb begrepen dat

[0:01:36] het alternatief pas is dat dat het ergens verderop volgend jaar pas aan de orde zou zijn om te gaan bespreken en dan zijn we een jaar verder is. Wij vinden eigenlijk dat we deze kans niet moeten laten lopen en ik heb dit ook vooraf met alle collega's, ook collega's hier aanwezig en collega's van pvda, groenlinks en het cda ook besproken en namens de laatste drie kan ik mag ik kan ik dit ook brengen hier op op dit moment is de wens wordt breder gedeeld en ik hoop ik doe ik ook een beetje een collegiaal beroep. Kijk even naar de collega's van d zesenzestig en de vvd. Want we hebben dat het een meerderheid nodige.

[0:02:19] Dankuwel mevrouw van der graaf voor de uitgebreide toelichting, mensen die het steunen. Een andere fracties steunen, moet ook dan werkelijk ook aanwezig zijn. Dus die kunnen we helaas niet meenemen. Maar u verzoekt om een kort reageren. Ik hoorde heel kort zeggen nog voor het verkiezingen zijn. Kijk gewoon even rond meneer simons van de vvd.

[0:02:40] Dank u. Voorzitter, kijk wij gaan niet voor die werd liggen. Laat me heel duidelijk zijn, maar agenda. Technisch is het echt wel een punt. Dus als er keuzes gemaakt moeten worden voor regio's en ik heb begrepen dat er ook andere wegen nog in de laatste week gevraagd wordt. Dan staat deze voor mij als laatste op. Maar ik ga niet op parkeren en daar gaan wij niet over. Dat snap ik ook over de planning. Maar goed we moeten niet moet ook oppassen dat andere belang bij de wetten die we graag willen af van ook de mogelijkheid hebben om dit af te handelen.

[0:03:13] Dankuwel meneer simons echter. We hebben vandaag een uitspraak nodig. Dus het vandaag of steun of geen steun. Ik kijk dan even naar de heer teunissen van d zesenzestig.

[0:03:23] Voorzitter, de herkenbare aarzeling. Want goed om het te behandelen, maar ook op dat op zorgvuldige wijze te kunnen doen en het is inderdaad een hele volle agenda voor ons allemaal. Dus we gaan ook niet voorliggen. Zal ik maar zeggen. Dus dan steunen we maar wel met aarzeling omdat we zeggen het is gewoon een hele volle periode en een wetsbehandeling. Dat weten allemaal vergt zorgvuldigheid juist met elkaar.

[0:03:48] Steun vanuit d zesenzestig. Ik ga nog even terug naar de heer simons van.

[0:03:51] De kan er alleen niet voorliggen, dus dan is het voor ons ook steunen.

[0:03:56] Dan is er steun,

[0:03:58] Collega's. Voorzitter, dankuwel.

[0:04:02] Ja. En met een enorme dankzegging van mevrouw van der graaf voor een het verzoek van kocht regio

[0:04:09] wat kort is. Dat gaat de griffie en samen met mevrouw van der graaf even afstemmen. Dank te gaan we over naar de brieven lijst. Mevrouw van der gaag is nog steeds.

[0:04:21] In invoering blijven.

[0:04:25] U gaat ervan. Oké. Veel succes vandaag deze kamer. Dag. We gaan ook naar believen lijst pagina één één tot en met zeven zijn daar op of aanmerkingen over. Dat is niet het geval. Gaan we naar

[0:04:42] pagina twee agendapunt acht tot en met zeventien

[0:04:47] ook geen

[0:04:48] op of aanmerkingen over

[0:04:50] pagina drie agendapunt achttien tot en met vijfentwintig geen opmerkingen.

[0:04:56] Dan hebben we dat ze afgerond. Dan gaan we terug naar de agenda.

[0:05:02] Algemene zaken agendapunt. Algemene zaken zijn geen agendapunten op het dus die slaan we

[0:05:07] over agendapunt twee. De regio deal noord zie poort not support district op de grens van kracht en kwetsbaarheid

[0:05:18] wenst de kamer op de commissie. Dit komt controversieel te verklaren. Dat is niet het geval. Dan wordt die garandeert wordt ongeplande commissiedebat, regiodeals

[0:05:27] agendapunt drie opdracht juridisch vooronderzoek, toezicht en sanctie taak huis voor klokkenluiders een opdracht a b d top consult wenst de commissie deze

[0:05:38] commercieel verklaard dat niet het geval wordt die geagendeerd van ongepland commissiedebat klokkenluiders

[0:05:43] agendapunt vier reactie op verzoek op grond van de wet open overheid inzake de rijks brede instructie van de van wmo verzoeken en de concept richtlijn controversieel wel of niet. Nee dat is niet het geval wordt geagendeerd wordt over de commissiedebat wet open overheid

[0:05:59] agendapunt vijf, drie maandelijks overzicht van rechterlijke uitspraken over zoeken ten uitvoering van de gewijzigde motie omtzigt cs controversieel. Ja of nee. Dat is niet het geval geagendeerd voor het ongekende tenminste wat wet open overheid,

[0:06:13] agendapunt. Zes stand van zaken staatscommissie tegen discriminatie en racisme controversieel.

[0:06:20] Dat is niet het geval. Dan wordt die geagendeerd wordt ongeplande, commissiedebat, discriminatie en racisme

[0:06:26] agendapunt zeven voortgang maatregelen ter voorkoming van identiteitsfraude met paspoorten en vrs daaraan behoefte aan controversieel verklaren niet het geval wordt hij het geagendeerd voor een ongepland commissiedebat identiteitsgegevens agendapunt acht overheen overleg en controversieel verklaring.

[0:06:46] Kijk even rond. Ook daar geen behoefte tot controversieel verklaard. Dan wordt het geagendeerd. Mevrouw meneer simons heeft nog een vraag.

[0:06:53] Nou in principe niet want het is uitgestelde commissiedebat. Maar alles van financiën medeoverheden is controversieel. Maar.

[0:07:02] Yes dankuwel voor deze toevoeging. Meneer simons, dan wordt deze gepland voor het geagendeerd

[0:07:11] agendapunt negen verslagen financieel toezicht tweeduizend, drieëntwintig. Ik kijk even rond. Ook daar geen behoefte tot controversieel verklaring deze ook geagendeerd

[0:07:21] agendapunt tien onderzoeksrapport in het kader van het wetsvoorstel wet versterking waarborgen functie a v b.

[0:07:29] Geen behoefte aan controversieel verklaring wordt hij het geagendeerd voor de betrokken bij de behandeling van het nog te ontvangen wetsvoorstel.

[0:07:37] Dan gaan we naar agendapunt elf toelichting op beschikbare budgetten binnen de bzk begroting, ook niet controversieel. Dan wordt deze betrokken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

[0:07:53] agendapunt twaalf

[0:07:55] afschrift koninklijk besluit tot ontbinding van de tweede kamer wel tot nee dat is niet het geval. Dan wordt deze voor kennisgeving aangenomen agendapunt dertien reactie op verzoek commissie om een afschrift van het antwoord op de brief van het samenwerkingsverband uitvaartorganisatie van nederland over zeven punten die de wet op de lijkbezorging beter maken ook niet.

[0:08:20] Conventionele zie ik dan wordt deze voor kennisgeving aangenomen agendapunt veertien convenant toetsing stomme tap niet controversieel

[0:08:32] dan ook voor kennisgeving aangenomen.

[0:08:35] Dan gaan we naar de reeds geagendeerde en betrokken stukken binnenlandse zaken

[0:08:42] punt vijftien tot en met zeventien op pagina vijf,

[0:08:46] daar het fatsoen of de wens voor constateert verklaard. Dat is niet het geval,

[0:08:51] dan worden deze betrokken bij de dan reeds betrokken. Sommige

[0:08:56] alarm, alarm al reeds betrokken. Dan gaan we naar agenda, naar overige binnen binnen binnenlandse zaken agendapunt achttien

[0:09:04] aandachtspunten bij de ontwerpbegroting tweeduizend, vierentwintig van het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties. Het voorstel is om deze te betrekken bij de begrotingsbehandeling

[0:09:14] van het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

[0:09:17] die geen op of aanmerkingen

[0:09:20] aanmerkingen.

[0:09:21] Dan gaan we naar agendapunt negentien dag van de publieke dienst verlening

[0:09:27] onder aanvoering van onze

[0:09:30] collega's don ceder. Het voorstel is om de in de onderhavige brief van de stuurgroep opgenomen vragen per schriftelijke inventarisatie aan de commissie voor te leggen. Dat is verder prima. Dan gaan we dat die manier zo organiseren agendapunt twintig lijst met voorstellen commissie biza tussen eenentwintig september en vijf oktober op geen op of aanmerkingen te gaan we de planning der

[0:09:53] werkzaamheden agendapunt eenentwintig dagen op of aanmerkingen over niet het geval.

[0:09:59] Agendapunt. Twee agendapunt tweeëntwintig overzicht, ongeplande activiteiten ook geen opmerkingen

[0:10:05] agendapunt drieëntwintig overzicht van de geplande activiteiten met de commissie binnenlandse zaken als voor commissie, als volgt commissie ook geen

[0:10:13] opmerkingen. Ik ga naar de debatten. Een dertig leden debatten

[0:10:18] ook geen opmerkingen.

[0:10:19] Dan zijn we aangekomen bij de rondvraag.

[0:10:24] Niemand voor de rondvraag. Er is ook geen besloten gedeelte. Dan sluit ik deze procedurevergadering in dit deel inderdaad heel dit deel van de procedurevergadering en schorsen schorsing van vijf minuten gaan we door met het onderdeel wonen. Dankuwel voor uw aanwezigheid

[0:15:50] goede morgen. Welkom terug. Ik ga ik ook een heropende procedure vergadering van de vaste commissie binnenlandse zaken met het onderdeel wonen en ruimtelijke ordening. Ik heet welkom de heer peter de groot.

[0:16:04] We beginnen met de regeling van werkzaamheden. Er is

[0:16:10] op verzoek van de griffie een brief gestuurd,

[0:16:14] een aanvulling op de agenda treft de brief van de minister van binnenlandse zaken inzake voortgang aanpak fundering problematiek. Het voorstel is om deze

[0:16:25] te bespreken en te betrekken bij het commissiedebat. Deze problematiek op zesentwintig oktober tweeduizend, drieëntwintig.

[0:16:33] Dat is akkoord.

[0:16:35] Dan gaan we naar de brieven lijst

[0:16:39] beginnen op pagina vier

[0:16:42] punt zesentwintig tot en met vierendertig

[0:16:45] zijn er op of aanmerkingen over. Dat is niet het geval.

[0:16:49] Gaan we naar bladzijde vijf

[0:16:52] punt vijfendertig tot en met vierenveertig

[0:16:56] ook

[0:16:57] op of aanmerkingen dan

[0:16:59] pagina zes punt vijfenveertig, zesenveertig ook geen op of aanmerkingen. Dan gaan we door met de agenda

[0:17:09] agendapunt vijfentwintig is inmiddels een nota

[0:17:15] van naar aanleiding van het verslag een kamer gestuurd. De vraag is wenst de commissie dit

[0:17:26] zodat woord controversieel te verklaren en anders is het voorstel om het aan te melden voor plenaire behandeling.

[0:17:31] Ik kijk even naar de heer.

[0:17:34] Ik kijk even naar de collega's en mijn voorstel zou zijn om het inderdaad aan te melden voor plenaire behandeling. Maar als hamerstuk

[0:17:41] is het voorstel wat ik hier zou willen doen. Het gaat over de woningwet in verband met die grondslag voor het gewerkt aan een burgerservicenummer.

[0:17:49] Oké, helder door het even onderzocht of er inmiddels amendementen zijn ingediend. Anders kan het verzoek niet worden gehonoreerd zal worden betrokken wordt onderzocht en anders

[0:18:04] dat middel dat ze op de minister van als hamerstuk.

[0:18:08] Ik heb er zelf nog niets van voorbij zien komen. Ieder geval maar goed, omdat het even gecheckt wordt.

[0:18:14] Dubbel gecheckt en te geven. Zo door. Dan gaan we naar agendapunt zesentwintig

[0:18:23] eigenlijk hetzelfde als mijn punt vijfentwintig behoefte aan controversieel verklaring. Nee

[0:18:31] dan even kijken.

[0:18:34] Inderdaad. Dan is het voorstel om het aan te melden voor plenaire behandeling. Kijk even rond. Meneer peter, de groot.

[0:18:41] Ja dat dat is akkoord wat de vvd betreft. Maar goed is niet een dergelijke spoed bij het voor het verkiezingsproces moet zal waarschijnlijk niet kunnen. Als ik zo de griffier kijken

[0:18:53] naar de naar de verkiezingen. Exact.

[0:18:56] Dat zo door. Dan gaan we naar agendapunt zevenentwintig tweede evaluatie, wet basisregistratie, adressen en gebouwen, de bag behoefte aan controle verklaring. Dat is niet het geval. Dan wordt deze geagendeerd wordt ongeplande commissiedebat de ruimtelijke ordening agendapunt achtentwintig contourennota contouren notitie nota ruimte ook niet controversieel door deze geagendeerd voor het ongeplande commissiedebat ruimtelijke ordening agendapunt negenentwintig te verzamel brief over huurbeleid

[0:19:30] behoefte aan controversieel verklaring. Dat is niet het geval. Dan wordt deze geagendeerd voor een ongepland commissiedebat staat van de volkshuisvesting

[0:19:38] agendapunt dertig toezegging gedaan tijdens nota over de initiatiefnota van het lid nijboer op elf september tweeduizend, drieëntwintig

[0:19:45] over de technische mogelijkheden om woningcorporaties al dan niet geheel uit te zonderen van de vennootschapsbelasting

[0:19:52] behoefte aan controversieel verklaring van de brief. Dat is niet het geval, dan wordt deze geagendeerd voor een ongepland commissiedebat staat van de volkshuisvesting

[0:19:59] agendapunt eenendertig aanpak natuurinclusief isoleren, handvatten en vervolgstappen

[0:20:05] geen behoefte aan controversieel verklaren. Dat is niet het geval. Dan wordt deze garandeert een ongepland commissiedebat klimaatakkoord gebouwde omgeving

[0:20:13] dan agendapunt tweeëndertig normering circulair bouwen en standaardisatie uitspraak duurzame woningbouw

[0:20:19] behoefte aan controversieel verklaring. Dat is niet het geval, dan wordt deze garandeert gepland, ongepland commissiedebat klimaatakkoord gebouwde omgeving. Dan gaan we naar de race geagendeerd betrokken stukken wonen en ruimtelijke ordening. Er zijn geen agendapunten.

[0:20:33] De overige punten ook agenda

[0:20:36] punten

[0:20:38] gaan we naar de planning. De werkzaamheden.

[0:20:41] Kijk even rond geen opmerkingen.

[0:20:45] Het vierendertig overzicht ongeplande activiteiten, ook geen opmerkingen agendapunt, vijfendertig debatten en leden dertig debatten

[0:20:52] ook geen

[0:20:53] opmerkingen ga ik over naar de rondvraag kijk rond niemand. Er is ook geen besloten gedeelte. Dan sluit ik deze procedure vergadering en wenst iedereen een fijne kamer. Dag dankuwel.