Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Groningen

[0:00:01] Goedemorgen, welkom bij de vaste commissie voor economische zaken en klimaat. Aan de orde is het wetgevings overleg over de beleids. Artikel vijf een veilig groningen met perspectief. We zitten met elkaar samen vandaag tot half.

[0:00:17] De half vier.

[0:00:18] En het is een wetgevers overleg. Dus uiteindelijk en ieder mag mag vrij spreken natuurlijk, maar we kunnen we zullen wel wat indicatieve tijden aannemen, want we hebben wel de ambitie om met elkaar ook op of voor half vier tot een afronding te kunnen komen. Stel voorstel rond de zes minuten. Maar nogmaals ik ik zal ik zal zeggen als het zes minuten is en dan kunt u ermee doen wat u wilt en ikzelf ook zo'n vijf interrupties voor. Maar als er meer nodig zijn dan dan heeft u daar natuurlijk alle recht voor aan de aanwezig zijn van de zijde van de kamer, de heer kops, namens de pvv-fractie, mevrouw beckerman, namens de sp-fractie, de heer boulakjar, namens de d zesenzestig fractie die een nijboer namens de p van de a. Alleen de pvda-fractie en en ook namens groenlinks en mevrouw verder namens cda-fractie, en ik weet dat de heer van wijngaarden van de vvd-fractie nog later een aantal schuiven en verdere berichten van verhindering hebben we volgens mij niet gehad. Nog niet. En aan de zijde van het kabinet is uiteraard onze staatssecretarissen staatssecretarissen vijlbrief aanwezig en de ambtelijke ondersteuning misschien wel even goed om te noemen dat we afgelopen vrijdag als commissie eigenlijk een beetje ter afgaand aan dit wetgeving overleg met een met de commissie of een afvaardiging van de commissie in groningen zijn geweest. We zijn een garantie weer geweest en dat was best indrukwekkend omdat omdat te zien. We hebben twee huizen bezocht en daar kan een ieder lid daar daar uiteraard naar verwijzen. Maar het was zeker indrukwekkend om dat zo te zien. Rust doorgaan

[0:02:01] maatregelen. Achtentwintig waren er wat kernwoorden die daar ook naar voren kwamen. Als eerste wil ik het woord geven aan de heer kops namens de pvv-fractie.

[0:02:12] Dankuwel. Voorzitter, ja, we behandelen vandaag de begroting ez k en dan specifiek voor groningen.

[0:02:17] En als ik die begroting zo lees dan valt me eigenlijk één ding direct op. Ik citeer

[0:02:22] het kabinet is doordrongen van het belang om snelheid te maken, maar onderdeel van de gewenste cultuurverandering is ook om geen beloftes te doen die niet waargemaakt kunnen worden. Einde citaat geen beloften doen en

[0:02:35] voorzitter, we weten allemaal in het verleden zijn juist heel veel belofte gedaan aan groningen die vervolgens niet zijn waargemaakt.

[0:02:42] Klopt het dan dat er nu helemaal geen beloften meer worden gedaan. Zo van joh. Het gaat al jaren faliekant mis. Dus we beloven nu helemaal niets meer. Hoe moeten we dit zien.

[0:02:52] Voorzitter, een van de maatregelen die de staatssecretaris heeft genomen, is het schrappen van het causaliteit onderzoek bij schades tot zestigduizend euro.

[0:03:01] Mooi natuurlijk voor alle gedupeerden die het betreft maar voor de zwaarst gedupeerden met grote en complexe schades is het nog altijd geen oplossing

[0:03:10] en daarom het klemmende vraag en oproep. Waarom schrapt de staatsssecretaris die grens niet helemaal hoeveel procent van de schades komt überhaupt uberhaupt boven de zestigduizend euro is dat één procent om en nabij. Dus waarom het niet in één keer goed en grondig doen. Wat zit er achter?

[0:03:29] Is het een

[0:03:30] vertrouwenskwestie is het een geldkwestie en zo ja. Om hoeveel geld gaat het dan eigenlijk

[0:03:37] want voorzitter, je zou zeggen de zwaarst gedupeerden moeten juist als eerste worden geholpen. En nu dreigde tegenovergestelde te gebeuren.

[0:03:46] Juist en vooral bij de zwaarste gevallen. In het kerngebied zou de causaliteit niet ter discussie moeten staan. Dus dat is allemaal heel tegenstrijdig. Graag een reactie.

[0:03:57] Voorzitter, we lezen in de brief van de staatssecretaris van zes oktober dat gedupeerden met schades tot zestigduizend euro die schades met een eigen aannemer kunnen laten herstellen. En dan de factuur naar het ing kunnen opsturen.

[0:04:11] Maar wat nu als tijdens het herstel de kosten door wat voor onverwachte omstandigheden dan ook oplopen tot boven zesenzestig duizend of zelfs ver daarboven.

[0:04:21] Wat gebeurt er dan

[0:04:23] ook kan een gedupeerden gebruik maken van een aannemer die door het ing wordt ingehuurd. Het de zogeheten herstel in natura

[0:04:30] maar aannemer a is niet aannemer b kunnen er dan verschillen in de uitvoering ontstaan. Hoe gaat dat in de praktijk?

[0:04:39] Voorzitter,

[0:04:40] gedupeerden kunnen ook kiezen voor een vaste eenmalige vergoeding en het bedrag wordt verhoogd van vijf duizend naar tienduizend euro en even afgezien van het bedrag zelf een verdubbeling zegt opzich wel wat

[0:04:53] dat kan twee dingen betekenen dat dat bedrag voorheen dus veel te laag was of dat de staatssecretaris hoopt dat zoveel mogelijk die gedupeerden hiervoor kiezen

[0:05:04] de staatssecretaris schrijft dat hiervoor is gekozen, zodat ik, citeer deze vaste eenmalige schadevergoeding voor meer mensen aantrekkelijk wordt.

[0:05:14] Ja. Dus het lijkt wel een beetje op afkopen.

[0:05:17] Want voorzitter, het klopt toch dat als de gedupeerden eenmaal voor die vaste vergoeding is gegaan. Hij of zij geen aanspraak meer kan maken op aanvullende vergoedingen ook niet als er uiteindelijk veel meer schade blijkt te zijn. Graag een reactie en voorzitter, hoeveel gedupeerden zullen naar verwachting hiervan gebruik gaan maken.

[0:05:38] Een belangrijke ook hoeveel van hen doen dat dan simpelweg om van alle ellende en gedoe af te zijn, hoewel ze in werkelijkheid misschien wel veel meer schade hebben.

[0:05:49] Voorzitter, wanneer opnieuw schade is ontstaan, kunnen gedupeerden kiezen voor een vaste herhaal vergoeding. Zo staat ook in de brief het ing schrijft. Wij werken aan optie uit voor een vaste vergoeding voor herhaald schade

[0:06:03] om wat voor bedrag gaat het dan hier. En wanneer is die herhaal vergoeding van toepassing is dat dan op nieuwe schades of op oude schades die in een later stadium worden ontdekt. Hoe zit dit?

[0:06:15] Voorzitter,

[0:06:17] terwijl gedupeerden midden in het kerngebied al jarenlang in de ellende zitten gaat er blijkbaar wel volop geld maar schades die er helemaal niet zijn. Zo lazen we in nrc

[0:06:28] zijn er mensen die er zelfs een sport van maken om vele tienduizenden euro's binnen te harken voor schades die er dus niet zijn.

[0:06:35] We lezen dat bewoners er weliswaar niet trots op zijn. Maar het geld graag aannemen. Ik citeer je merkt dat er een beetje besmuikt over wordt gepraat met een soort ongemak dat ongemak zit er denk ik in dat je geld krijgt voor schade die je eigenlijk niet is, aldus een van de anonieme bewoners.

[0:06:53] En ja voorzitter, dat is natuurlijk ontzettend pijnlijk voor alle gedupeerden die al zo lang moeten wachten.

[0:07:01] Dan vraag ik de staatssecretaris die bewoners zeggen zelf niks illegaals te doen.

[0:07:06] Klopt dat. Hoe kan dat dan. En wat gaat de staatssecretaris hieraan doen.

[0:07:12] Voorzitter,

[0:07:14] dan nog even over de uitvoeringskosten. Want volgens de algemene rekenkamer ging in tweeduizend twintig, zesenvijftig cent van elke euro. De uitvoering, oftewel bureaucratie

[0:07:24] in tweeduizend, eenentwintig is dat verder opgelopen naar vierenzeventig cent. En volgens het ing is dat in tweeduizend, tweeëntwintig gedaald naar tweeënzeventig cent. Hoewel van een echte daling kun je eigenlijk niet spreken en in juni tweeduizend, tweeëntwintig dus al meer dan een jaar geleden heeft de staatssecretaris toegezegd dat te willen gaan onderzoeken en ook het ing aan te moedigen die kosten omlaag te brengen,

[0:07:48] maar we kunnen concluderen dat dat in de praktijk nog niet echt heeft gewerkt. Dus wat gaat de staatssecretaris nu hier aan doen.

[0:07:56] Voorzitter, pand

[0:07:58] als je dat tot je laat doordringen. Het is natuurlijk bizar dat er blijkbaar wel geld is maar dat het grotendeels naar bureaucratie gaat

[0:08:05] en of naar schades die er helemaal niet zijn, terwijl de zwaarst gedupeerden in het kerngebied waar eigenlijk iedereen het erover eens is dat hun schades het gevolg zijn van beving jarenlang moeten wachten en ook nog eens de causaliteit moet worden aangetoond. Dat is simpelweg niet uit te leggen en daarom vraag ik aan de staatssecretaris

[0:08:24] kunt u dat uitleggen. Dankuwel.

[0:08:28] Dankuwel meneer kops. Ik zie verder geen vingers. We gaan gewoon door naar toch wel. De heer nijboer namens de pvda-fractie.

[0:08:36] Meer een vraag aan u als voorzitter komt de vvd nog wel want het lijkt haast een beetje typerend te worden voor de belangstelling van de vvd voor dit onderwerp om bij het begrotingsdebat in hiervan heer te laten komen, misschien niet aanwezig te zijn.

[0:08:51] Dank de heer nijboer ik zoals ik al aangaf, is de heer van wijngaarden die zouden later aanwezig zijn. Dus elk moment binnenkomen. Maar goed we gaan wel gewoon door. We gaan daar niet op wachten. Wat mij betreft. Dus het woord is aan mevrouw beckerman. Namens de sp-fractie.

[0:09:09] Ja. Voorzitter, dank maar ik moet wel zeggen dat ik een beetje een knoop in mijn als ik zie hoe weinig partijen hier aanwezig zijn en gezien de grootte van de ellende. Die is aangericht en dat u zo weinig interesse voor is. Dit is onze allerlaatste kans in de kamer in deze periode om er iets aan te doen en ik vind het wel moet ik dat toch wel gezegd hebben dat ik de

[0:09:31] aanwezigheid in de lage aanwezigheid wel echt betreur. Maar voorzitter, laat ik beginnen met mijn woordvoering

[0:09:38] acht maanden geleden. Inmiddels werd het rapport van de parlementaire enquete groningen gepresenteerd. En waar staan we dan nu. Ja, er zijn goede zaken in gang gezet. En nee, het was onmogelijk om alle ellende in acht maanden op te lossen. Maar de sp maakt zich grote zorgen.

[0:09:56] We zien ook dat is juist voor de zwaarst gedupeerden niet per se de goede, maar juist de verkeerde kant opgaat en juist niet zwaarst getroffen gebied wordt het gedupeerden moeilijker gemaakt.

[0:10:08] Laat ik beginnen met de schadeafhandeling milder menselijker makkelijker was de opdracht. Maar wat er nu gebeurt, is het omgekeerde voor de zwaarst gedupeerden woon je in het effect gebied en heb je kleinere schades. Dan krijg je eenvoudig, soms zelfs teveel geld met foute clausules eraan verbonden.

[0:10:26] Maar mensen met echt grote schade is, krijgen het niet makkelijker, niet milder, niet-menselijke menselijker. Mijn moeilijker

[0:10:33] heb je grote schade van meer dan zestigduizend euro. Dan ga je opnieuw heftige bureaucratie in.

[0:10:41] Daar komt nog bij dat de staatssecretaris nu juist veel grotere schades vaker in natura wil vergoeden

[0:10:50] en de groninger bodem beweging liet al weten hier furieus over te zijn en wij vragen aan de staatssecretaris. Waarom waarom negeert de staatssecretaris burgerlijk wetboek door het moeilijker te maken om schade financieel vergoed te krijgen. En juist voor de zwaarder gedupeerd die keer op keer schade hebben is dit toch hardvochtig. En als je uitvoeringsproblemen leidend wil maken in plaats van de belangen van gedupeerden. Dan kan dat ook anders. Hoewel

[0:11:16] geen mee bezig. Maar zeg nou, bijvoorbeeld voor alle woningen die direct op het veld en direct op de gas opgeslagen liggen dat er geen causaliteit onderzoek wordt gedaan en voor de rest van het effect gebied kun je dan werken met de soepele beoordeling van het panel van deskundigen graag een reactie van de staatsssecretaris

[0:11:35] en voorzitter eigenlijk al heel lang is de versterking. Onze grootste zorg

[0:11:40] en laat me vandaag een verhaal vertellen dat symbool staat voor heel veel andere

[0:11:46] de woning van edwin van der laan uit overschild

[0:11:50] en die woning die was zo onveilig dat die gestut moest worden en het kraakte elke dag zo erg. Dat zijn zoontje en niet meer wilde blijven wonen

[0:11:59] en dan een jaar lang ze daarom in die zogenaamde wisselwoning

[0:12:04] en edwin die ging uiteraard naar een aannemer zit een beetje vijftien, achtentachtig naar een aannemer en daar vroeg om een offerte voor de nieuwbouw te duur zijn de gemeente. Maar ik kreeg van de gemeente een klein lijstje mee van zeven aannemen zeven aannemers die hij kon gaan bellen om een offerte te maken

[0:12:23] en wat zeiden de eerste zes.

[0:12:25] Ik ga er niet aan beginnen met dit budget kunnen wij helemaal niks in de achtste aannemen waar hij kwam die zei ik wil wel een offerte te maken. U maakt een offerte.

[0:12:36] En wat gebeurt er ook die offerte ligt nog steeds bij de gemeente en is nog steeds niet goedgekeurd.

[0:12:43] Een vraag die je dan kan stellen, is het wil edwin dan te veel zij zo iemand die

[0:12:49] te grote eisen stelt. Nee, het tegenovergestelde. Hij heeft zelfs voorgesteld om het huis drie meter korter te maken.

[0:12:57] Mag niet. Waarom niet? Omdat het oude huis erfgoed was en het nieuwe huis moet dus even groot zijn.

[0:13:05] Zes eerdere bewonersbegeleiders die edwin had stopte al met hun werk. Hij zit nu aan de zevende. Maar edwin kan hier niet uitstappen. Het huis is gesloopt. En wanneer kan hij zijn woning en toekomst weer opbouwen?

[0:13:17] Voorzitter, ook vorige debatten vertelde een hele heftige verhalen uit bed vijftien, achtentachtig, toen uit delfzijl. Mensen die vaak tienduizenden euro's eigen geld moesten inleggen nieuwe woningen met grote constructieve problemen. Wanneer komt de oplossing? Vraag ik aan de staatsssecretaris de aangenomen motie beckerman nijboer over eigen geld bij versterking wordt nu deels uitgevoerd waarvoor dank en maar dat is pas de eerste stap. Er is nu een meldpunt open. Hoelang blijft dat meldpunt open. En wanneer wordt ook deel twee van de motie uitgevoerd manier krijgen mensen hun geld terug

[0:13:49] door nijboer gun is er nu ook nog steeds veel onzekerheid.

[0:13:55] Heer boulakjar. Kijk eventjes wat. Nee maar de heer boulakjar namens d zesenzestig.

[0:14:00] Dank. Voorzitter, ik dacht dat mevrouw het kopje afmaken. Maar ik dacht het verhaal van edwin die naarstig op zoek op zoek is naar het herstellen van zijn woning en vervolgens zeven aannemers aanschuift aan of zeven. Die reageren uberhaupt niet in de achtste zegt van het geld doe ik niet.

[0:14:21] Ja. Dat zegt iets misschien over de aannemer, maar ook over de kosten even toch dan een vraag aan mevrouw beckerman hoe zij dat ziet welke oproep doet zij richting de aannemer misschien ook wel in de staatsssecretaris.

[0:14:34] Mevrouw beckerman,

[0:14:36] Voorzitter

[0:14:38] voorzitter. Even terug. Dus en dit is best vijftien, achtentachtig. Die loopt via de gemeente en hij krijgt van de gemeente lijstje met aannemers die een offerte moeten maken en aannemers zeggen dat kan niet binnen budget is dat dan het probleem van die aannemers. Nee, voorzitter mee. En zoals u weet staat in nijboer gun ook dat er te weinig geld is voor deze best bouwkosten zijn heel hard opgelopen en moet je van aannemers verwachten dat ze onder de prijs gaan werken. Dat kan niet. Voorzitter, maar van die maatregel die is opgenomen, is eerder een amendement van mij aangenomen, waardoor de extra geld kwam voor deze bed met die bouwkosten zijn zo gierend hard gestegen en dat deze mensen gewoon vastzitten en die maatregel in nijboer gun is opgenomen voor deze batch die er staat eigenlijk alleen nog maar bij. We gaan in gesprek met de regio.

[0:15:30] Dus er is nog geen oplossing voor en daardoor blijven mensen als edwin die gewoon al een jaar lang in een wisselwoning zit het huis is gesloopt.

[0:15:39] Maar hij kan niet opnieuw gaan bouwen en dat kun je niet zeggen. Ja, we gaan in gesprek en we wachten af. Dit moet nu opgelost worden. En want dit is het kerngebied in deze mensen zitten echt al heel erg lang vast. Dus dat is wat mij betreft de oplossing.

[0:15:54] Interruptie van de heer boulakjar.

[0:15:55] Je hebt toch jaar. Voorzitter, dank dank ook voor het antwoord van beckerman. Maar ik denk dat natuurlijk. Het is heel plausibel dat mevrouw beckerman zeg maar ligt ergens ook wel

[0:16:04] verantwoordelijkheid bij de aannemers. Als je zegt van jaren zijn aannemers uit de regio. We willen heel graag mensen helpen. Je zegt we gaan jullie helpen en vervolgens gaan we

[0:16:14] het verschil. Later wel

[0:16:16] bij de gemeente proberen te verhalen, maar ook die manier edwin heel snel te kunnen helpen. Want nu edwin zo zolang laten wachten.

[0:16:24] Dat is toch heel erg schrijnend vind ik.

[0:16:26] Mevrouw beckerman,

[0:16:28] Voorzitter, ik snap het niet. Want wat d zesenzestig nu doet is het probleem. Wat is veroorzaakt door de overheid verplaatsen op het bordje van de aannemers die dan maar het gevecht aan moeten met de overheid. Voorzitter, is heel duidelijk. Ik heb vorige debat ook heel veel verhalen verteld over vijftien, achtentachtig, toen uit delfzijl. Wat daar is gebeurd, is dat een deel van de mensen nu al in de nieuwe woning zitten ernstige gebreken. Drie van de vier gevels moeten worden gesloopt. Zo ernstig zijn die bouw fouten die bij nieuwe woningen zijn, maar ook mensen die tienduizenden euro's eigen geld moeten inleggen die mensen vechten nog steeds en dat kunnen we niet oplossen door te zeggen nou dan moeten die aannemers maar even gratis werken en dan mogen die het gevecht aangaan. Het is niet zo moeilijk. We kunnen dit oplossen en dat moet dus nu ook direct goed geregeld worden, want dit loopt echt al jaren lang.

[0:17:19] Helder meneer boulakjar. Dat is het geval. U vervolgt uw betoog alstublieft mevrouw beckerman.

[0:17:23] Ja voorzitter en en door nijboer gun is er nu ook nog steeds veel onzekerheid in de versterking. Er dreigt een nieuwe ongelijkheid te ontstaan en ditmaal door de verduurzaming maatregelen achtentwintig en negenentwintig. Inmiddels praat iedereen in groningen alleen nog maar in die nummers. Voorzitter en dat zagen we vrijdag de voorzitter zei het net ook al in gables weer want mensen die zeggen heel terecht. Wij willen geen nieuwe ongelijkheid. Wij willen niet dat we ons huis. Nu wordt aangepakt en dat we straks over een paar jaar ineens weer die hele molen door moeten ze wel eens net als hun buren recht op verduurzaming en tegelijkertijd is dat natuurlijk best een ingewikkelde situatie moeten zijn. Nog zoveel woningen die wachten. Hoe gaat de staatssecretaris dat oplossen.

[0:18:11] Voorzitter, en ook een belangrijke les uit garrelsweer van afgelopen vrijdag was dat elke woning elke woning. Ik denk ik niet dat zij dus zowel de ncrv als de bouwbedrijven daar elke woning waar ze inzage ingingen bleek de versterking complexer moeilijke en groter te zijn dan vooraf gedacht. Leek de aanwezige schade groter te zijn dan ze vooraf hadden gedacht en dat betekent. Voorzitter, en dat misschien niet alleen de woningen die in de versterking zitten, maar ook nog meer woningen ernstige schade hebben ernstige problemen dan we denken op basis van de computermodellen. Voorzitter, dan de ongelijkheid. Jarenlang is door de manier waarop opeenvolgende kabinetten de aangerichte ramp hebben aangepakt. Veel ongelijkheid ontstaan tussen buren, tussen straten tussen huurders en kopers tussen postcodes tussen hele dorp die werden uitgesloten tussen ondernemers en tussen mensen met monumenten. Een jarenlang was de loterij en vrijdag kwam gelukkig het rapport van de commissie van geel uit met oplossingen. Voorzitter, en precies waar wij in het debat met het kabinet over de parlementaire enquete voor pleiten schreef zij ook. Ga van deur tot deur vragen aan mensen. Wat is uw aangedaan? Hoe kunnen we het oplossen? Het voorstel dat toen door de coalitie werd weggestemd. Overigens, maar dit is wel de enige oplossing van geheel pleiten voor zitten uitkomst centraal iedereen een heel veilig en duurzaam huis en samen met henk nijboer dien ik

[0:19:37] dit debat via amendementen in maar drie rake daar heel sterk aan kom direct met een fonds voor ongelijkheid. Je kunt niet beloven tot rechtvaardigheid te komen en bewust onrecht laten bestaan.

[0:19:49] Met dit fonds kunnen we echt serieus werk maken van de conclusies van van geel, maar ook bijvoorbeeld onterecht afgewezen schade, zoals de b en c schade van de nam vergoeden

[0:19:59] en voorzitter, vanaf deze zomer wordt er eindelijk na jaren strijd werk gemaakt van het repareren van fundering, schade en duurzaam herstel. Maar na al die jaren is dit nog slechts een pilot en groningen heeft heel vaak meegemaakt dat pallets die goed waren voor gedupeerden.

[0:20:13] Verstopte,

[0:20:14] Nijboer en ik doen daarom het voorstel om direct ook meer geld hiervoor beschikbaar te stellen.

[0:20:20] Voorzitter, waardevermeerderingsregeling wordt nu opengesteld voor nieuwe postcodes en vrije sector huurders, maar zij hebben vier maanden en daarom dienen wij een voorstel in om die mensen meer tijd te geven, maar ook mkbers en maatschappelijke organisaties en kerken in aanmerking te laten komen.

[0:20:38] Voorzitter, jarenlang deden we voorstellen om de problemen van huurders aan te pakken. De grootste corporatie marenland wordt nu opgegeven omdat de problemen te groot zijn, maar daarmee is de ellende van huurders niet voorbij. En vrijdag bieden wij samen met huurders een zwartboek aan en de staatsssecretaris mijn vragen ook nu al wat kan de staatsssecretaris doen want we moeten die problemen niet verplaatsen naar nieuwe corporaties, maar juist oplossen.

[0:21:01] Voorzitter, mijn conclusie tot slot,

[0:21:04] ik vond dit. Dit was een heftig jaar met stappen vooruit en stappen terug met de coalitie die niet eens haar afkeuring wilde uitspreken over het beleid dat naar huizing is gevoerd dat niet opstapte om groningen. Maar om een bedachte crisis en dit is het laatste debat van deze periode en we doen nu met amendementen en straks met moties hele constructieve en concrete voorstellen voor gedupeerden. Laat de zwaarst gedupeerden het niet nog zwaarder krijgen. Dit is de laatste kans voor nu. En daarmee is het ook pijnlijk dat zo veel partijen niet aanwezig zijn of laat aanwezig zijn. Mijn laatste zin voorts ben ik van mening dat de gaswinning onder de waddenzee vanaf ternaard een nieuwe wending onder land moeten worden voorkomen en shell en exxon veel harder moeten worden aangepakt. Dankuwel.

[0:21:49] Dankuwel.

[0:21:50] Negen minuten negenentwintig. Dat mag inderdaad heel goed en dan maar er is nog een interruptie van de heer drost van de christenunie.

[0:22:00] Welkom ook aan de heer drost. Want u bent inmiddels.

[0:22:03] De geschoven. Ja. Dank u. Ik had heel wat meer tijd nodig om hier te komen dan ik vooraf had gedacht en ik hoorde terwijl ik hiernaartoe liep. Wat ik op mijn oortjes dit debat staan, hoor ik mevrouw beckerman dat hun beklag doen over dat er zo weinig mensen waren die dat met present melden,

[0:22:16] maar ook namens de christenunie fractie. Ik heb ook een vraag, want u kondigde drie amendementen aan. Die heb ik nog niet gezien. Vier zelfs weet niet het aan mij ligt. Maar die ene die is die u noemde het ging over dat er een fonds voor om de ongelijkheid te bestrijden en volgens mij zou je dat kunt u daar wat meer over zeggen. Is mijn vraag wat bedoelt u daar precies mee zit. Dat geld dan nog niet hebben dat dat nog niet staan. Zit dat niet in de middelen die we al voor schade, herstel en versterking nodig hebben, kunnen dat daar niet aan betalen. En ten tweede is mijn vraag die dan daarbij zou hebben als we een extra fonds gaan hebben. Komt er ook weer set aan regels wij hoe je bij het fonds komt te hoe ziet u dat.

[0:22:50] Mevrouw beckerman,

[0:22:52] Voorzitter, allereerst ik weet dat den haag ver weg ligt. Kom zelf uit groningen.

[0:22:58] Voorzitter, die amendement zijn wel ingediend zijn. Volgens mij heeft u ze vanaf vrijdag kunnen lezen. Voorzitter, met dat fonds is niet bedoeld als weer een nieuw loket of weer een nieuwe set regels, zoals u weet en pleit mijn partij juist voor om tot een deur aan deur aanpak te komen we bij een mensen zegt wat is uw aangedaan? Wat is hier misgegaan? Hoe kunnen we het samen oplossen voor ze met tegelijkertijd zien we dat dat in nijboer gun nog steeds niet zit en voorzitter, en daarom is het rapport van van geel wat vrijdag is uitgekomen. Ook zo van belang. Voorzitter, en daar moet je dus wel voor zorgen dat je nu al de zekerheid biedt aan groningen dat daar financiële middelen voor zijn. Dat is wat we doen met het amendement, maar ook bijvoorbeeld en die eerder onterecht afgewezen schades.

[0:23:44] Dat noemen ze bijna nam b en c schade is. Er waren een enorme hoeveelheid smoezen. Waarom schades werden afgewezen. Uw vrouw is de dik. Uw paard is te dik. U moet niet met de deuren slaan aan mevrouw verder. U kijkt verbaasd. Dit zijn echt serieus redenen geweest waarom schade zijn afgewezen en dat onrecht wordt niet opgelost met de huidige maatregelen van het kabinet en wij vinden dat je dat alsnog moeten aanpakken en daar reserveren we middelen voor. Maar het is absoluut niet de bedoeling om nog meer toe te voegen aan die weerzinwekkende bureaucratie. Mijn partij staat ervoor dat je juist die bureaucratie en afbreekt en gewoon menselijke maat. Één op één deur aan deur.

[0:24:23] Dit oplost,

[0:24:24] Dankuwel voldoende zo. Dan gaan we door naar de heer boulakjar namens de d zesenzestig fractie.

[0:24:30] Dankuwel. Voorzitter, het kabinet viel en meteen gaven ze aan dat wat hem betreft de maatregelen om groenlinks meer perspectief te bieden

[0:24:41] van grote importantie was dat was goed.

[0:24:43] Daarom is het ook inderdaad

[0:24:46] heel veel partijen die zeggen ook dat hij groningen voor hen heel belangrijk is ook het leed wat daar speelt dat zij te willen oplossen. Maar volgens zitten wij hier bij de laatste begrotings overleg met tot nu toe zes woordvoerders. Dat is ook wat mij betreft doet geen recht aan de belangrijkheid van

[0:25:03] dit thema en voorzitter,

[0:25:05] eerder dit jaar sprak ik loppersum in loppersum met inwoners die mij vertelden over hun schaduw over de versterkingsoperatie. En wat dit

[0:25:12] met hen deed en hen en hun omgeving

[0:25:15] en een van hen vertelde recent geld te ontvangen te hebben om de schade aan een woning te herstellen

[0:25:20] en in plaats van opluchting opluchting zorgde het uitkering van het schadebedrag vooral veel stress en ongemak stress omdat met het gelden schade en pijn nog niet opgelost waren en ongemak omdat de buren eerder een lagere bedrag hadden gekregen

[0:25:34] en dit verhaal uit loppersum staat niet op zichzelf door straten families en vrienden worden geconfronteerd met onuitwisbare verschillen die knagen aan het sociaal fundament.

[0:25:44] In andere woorden praat je nog wel met de buurman durf je je zorgen nog wel te delen met je de en hoe voel je als je weet dat je veel meer of minder hebt gekregen dan een ander

[0:25:54] en het rapport van de commissievan geheel onderschrijft eigenlijk dit gesprek dat ikzelf in loppersum had. Er zijn onzichtbare en zichtbare verschil ontstaan die grote gevolgen hebben voor de sociale infrastructuur in de dorpen en kernen die getroffen zijn door de aardbeving.

[0:26:10] Hoewel het rapport pas een paar dagen auto's. Voorzitter, is mijn eerste vraag aan de staatsssecretaris. Herkent u het beeld? Herkent hij het beeld waardoor de commissie van geheel wordt geschetst

[0:26:18] en kan hij al aangeven op welke manier u aan de slag gaat met de aanbeveling van de commissie van geel.

[0:26:25] Voorzitter, de commissie van geel trekt de conclusie dat de enige manier om grote verschillen te voorkomen is door iedereen een dezelfde uitkomst te bieden. Dat is een schadevrij, veilig en verduurzaamd huis

[0:26:36] dat dit de uitkomst moet zijn voor iedereen in groningen onderschrijven als d zesenzestig

[0:26:41] en kijkende naar de verduurzaming zien we dat nu mensen die langer in de versterkingsoperatie zitten en aardgas aardgas vrij gereed huis terugkrijgen

[0:26:50] doen na versterking

[0:26:52] dat terwijl mensen met schade slechts aanspraak kunnen maken op zeven duizend euro. Om een huis te verduurzamen. Niet genoeg om ook het punt aardgasvrij gereed te bereiken.

[0:27:02] Ik zie een interruptie. Voorzitter.

[0:27:04] Ja ik zie inderdaad de interruptie van mevrouw beckerman. Ik dacht een logische momenten zoeken, maar aangezien er zelfs soms geef ik graag het woord aan mevrouw beckerman voor een interruptie aan de heer boulakjar.

[0:27:17] Dankuwel. Voorzitter, en en roerend eens met het betoog van de heer boulakjar, en ik denk dat het ook goed is om te onderstrepen wat de commissie van geel heeft gezegd. Tegelijkertijd maak me ook zorgen want heel veel van die dingen die erin genoemd worden noemen we natuurlijk hier al jaren die ongelijkheid. Het is niet iets nieuws. Dat is niet iets waar we nu ineens achterkomen. Sterker nog, heel lang werd gezegd nou weet je wat we doen. We gaan naar we gaan een commissie opdracht geven maar dat is wel een cirkeltje waar groningen heel vaak in zit en problemen worden benoemd komt de commissie die onderzoek doet en dan gaan we zeggen we gaan even rustig kijken naar die uitkomsten is de heer boulakjar het met mij eens dat we juist deze laatste vergadering het laatste grote debat ook moeten gebruiken om meteen stappen te zetten.

[0:28:07] Jazeker. Het jaar. Ja. Voorzitter, dank dank ook voor de vraag. Dat ben ik het roerend mee eens. Want we zitten hier namelijk ook in het laatste debat. Om te zorgen dat

[0:28:17] iedereen zo goed mogelijk wordt geholpen en ik volgens mij is het weer ook met de juiste intentie om dat ook te regelen. Ook de staatsssecretaris en ik probeer vandaag ook dat te doen middels een voorstel. Ik maak zo mijn betoog af, mevrouw beckerman pleit voor een fonds. Ik zal daar ook een richting toe doen, niet met een fonds. Maar ik denk dat we met mijn oproep vanuit d zesenzestig is om de aanbevelingen van de commissie van geheel omarmen over te nemen en ermee aan de slag te gaan.

[0:28:47] Twee vervolg interruptie van mevrouw beckerman.

[0:28:50] Voorzitter, wij pleiten niet per se voor dat er een fonds moet daar in een fysiek iets mee. Het is belangrijk om even afmaken. Het punt is dat als we moties indienen waarin we beloftes doen

[0:29:02] gewoon natuurlijk al vaker heeft gezien dat de beloftes ook worden gebroken of niet worden waargemaakt en de reden dat wij dus via amendement doen is omdat dit ook de kans is. De kamer heeft budget terecht dat dit ook de kans is voor de kamer om te zorgen dat daar geld voor is en dat is de reden waarom natuurlijk zullen we ook mijn moties kan een extra vraag en de heer boulakjar ook echt goed te kijken naar de amendementen, omdat het van belang is dat we niet alleen dingen uitspreken, maar ook zorgen dat daar het geld bijzit. Wat erbij.

[0:29:32] Wordt dankuwel. De heer.

[0:29:34] Ja voorzitter, ik wil er zeker heel erg serieus naar kijken. Met ook wel in mijn achterhoofd. De

[0:29:41] aanbevelingen vanuit het rapport van de commissie van der lely aangaf. Probeer niet weer allerlei nieuwe instrumenten en dat is geen verwijt. Maar dat is wel iets wat ik in mijn achterhoofd altijd meenemen in alle debatten rondom groningen vanuit de goede wil en de goede intentie van indieners. Maar dat we het uiteindelijk misschien zelfs niet waar kunnen maken en daar ben ik wel bevreesd.

[0:30:03] Toch nog een extra interruptie, op dit vlak van mevrouw,

[0:30:06] Ja, voorzitter van die zin die hoor je heel vaak hoor je heel vaak. En omdat van hoe meer je belooft hoe complexer het woord. Voorzitter, maar ik wil me omdraaien als je weet dat er onrecht bestaat

[0:30:21] onrecht wat mensen ontwricht wat gemeenschappen ontwricht. U noemde het zelf. U noemde het zelf het onrecht in loppersum. De verschillen in loppersum die echt samenleving op scherp zetten en je weet dat het onderwerp bestaat mee pakt dat onrecht niet aan je laat onrecht bewust bestaan. En dan kun je niet spreken van rechtvaardigheid en daarom is van belang zeker voelt die benoemde het al de b en c schade die onterecht afgewezen schade is

[0:30:47] dat je die echt oplost en dat dat ook kan en we hebben al heel vaak gepleit voor de deur tot deur aan stuk weggestemd en maar dat is wel de oplossing van deur tot deur van mens tot mens straat voor straat dorp voor dorp en dat kun je volgens mij moet je dat wel als uitgangspunt nemen als blijft dat onrecht.

[0:31:07] Dankuwel.

[0:31:09] Voorzitter, nogmaals, ik ben het daar ook honderd procent mee eens en ik weet bijna zeker als we honderd procent zouden we weten

[0:31:16] dat dit echt een goede oplossing en dat het op opgelost zou worden dan zou bijna zeggen ja doen wat het kost alleen die zekerheid hebben we niet. Maar als ik mijn bedrag bijdrage mag daar zelf ook toe een oproep richting een oplossing.

[0:31:32] Voorzitter d zesenzestig groep de staatsssecretaris om alle groningers te ondersteunen bij het aardgasvrij gereed maken van een woning is hij dat van plan wat d zesenzestig betreft, zetten we alles op alles om gewoon eens de duurzame en veilige toekomst te bieden waar ze recht op hebben. Onderdeel daarvan is dat groningen als eerste provincie op grote schaal woningen gaat voor duurzaam tot het niveau aardgas vrij gereed en de kennis en kunde die daarmee opgedaan gaat worden, moeten we koesteren en bundelen van groningen zelf, maar ook voor de rest van nederland. Op welke manier gaat de kennis die opgedaan wordt met het grootschalig verduurzamen van woningen.

[0:32:03] De geborgd worden,

[0:32:05] Voorzitter dan.

[0:32:07] Voordat u verder gaat, een interruptie van de heer nijboer.

[0:32:10] Ja omdat ik dacht dit was dan het plan of daar zal ik even op te wachten van d zesenzestig. We weten er is een debat over geweest met het kabinet voor budget heeft gekozen voor groningen en substantieel budget wil ik helemaal niet lullig over doen, maar tegelijkertijd de regio zijn. Er is veel meer geld nodig en als je het rapport van de commissievan geheel leest en je pleit voor het aardgasvrij gereed. Vind het best een goede goede ambitie. Ik vind de term echt hopeloos. Maar goed dat het daar gaat het in de politiek in perceel. Maar dat kost gewoon geld kosten. Één twee miljard iets in die orde van grootte staat ook gewoon in het rapport. Dus levert d zesenzestig nu ze daarvoor pleiten ook dat geld bij bij deze begroting, want we kunnen we nu doen. Daarom hebben dit debat ook nog voor de verkiezingen moet dit moet nu besloten worden. Want we vinden we allemaal belangrijk of blijft het bij een oproep terwijl d zesenzestig weten dat het geld er niet eens in de begroting.

[0:33:01] De heer bulk jaar,

[0:33:03] Ja voorzitter, ik heb even mijn kijken. We mogen straks ook. Dank trouwens voor de vraag aan mogen in tweede termijn uiteraard moties indienen. Ik heb even onze motie erbij gepakt en wij roepen in die motie op om de staatsssecretaris

[0:33:20] de aanbeveling van de commissie van geel over te nemen en uit te gaan voeren en daarbij financiering binnen bestaande middelen voor de vijftig maatregelen van der gun het vinden, maar ook maar ook en daar was ik eerder als d zesenzestig woordvoerder niet helemaal met de heer van nijboer is. Maar nu eigenlijk wel toe om de man toch wel te verzoeken om een

[0:33:41] om een om een bijdrage en ook daarbuiten kijken in die aanbeveling om dat uit te voeren ook te kijken naar bestaande subsidie maatregelen in vanuit nationaal isolatie, programma en allerlei andere rijksmiddelen om echt mijn best doen om te zoeken naar middelen en financiering voor wat de commissie van geel heeft aanbevolen.

[0:34:00] De heer voorzitter, het spijt me te moeten zeggen maar draai die groningen is een rad voor ogen, want dit kost gewoon serieus geld. Er is ook logisch als je tienduizenden huizen aardgasvrij klaarmaakt gereed maakt. Dat betekent de allemaal isoleren kost handenvol geld, maar de commissie zegt van ja als je oneerlijkheid in het gebied tegen wil gaan moet je gelijk uitkomst hebben pleidooi van d zesenzestig. Daar zit dat geld zit in de begroting zegt d zesenzestig naar halen wij de naam die procederen zich helemaal eenmaal rolt en die betalen niet. Dus als er geen serieus.

[0:34:29] Deze optie ophalen,

[0:34:31] God verhoede moet moet geen termijn.

[0:34:35] Binnen de binnen de binnen de de madrid.

[0:34:38] De staatssecretaris heeft aangekondigd, bijvoorbeeld voor sociaal programma of economisch programma of schade vergoed. Dat is toch dat is toch ongelooflijk dat de deur greep uit de beloftes die al een groningen zijn gedaan en het is geen kleingeld. Dit is niet even tien miljoen. Wat je op dat miljard misschien nog kunnen.

[0:34:50] Ik ga gewoon om om een.

[0:34:52] De dat is toch niet geen antwoord. Dan moet gewoon toch geld dan in de begroting. Vandaar een amendement dat ik mevrouw beckerman maken dan moet er gewoon geld bij als je dit wil. Als je belooft en ik ben bereid die keuze te maken en dat betekent andere dingen niet.

[0:35:04] Dankuwel. De heer boulakjar.

[0:35:06] Voorzitter, ik zit hier vanuit de goede intenties. Dus ik hou niet van termen. Als u draait gewoon eens een rad voor ogen. Dus laten we op dit moment niet niet. Laten we niet op die manier met elkaar debatteren. Doe hier een serieuze oproep van het juiste intentie om echt te proberen om de aanbeveling van de commissie van geheel echt uitgevoerd te krijgen,

[0:35:21] en ik weet dat indieners, mevrouw beckerman, heer nijboer een amendement heb ingediend, waarbij de financiering volgens mij uit algemene middelen komen als financieel, woordvoerder financieel expert zijn de heer nijboer. Volgens mij weet hij ook dat dat lastig te organiseren. Dus ik heb geen amendement zelf, maar wel een motie met een ferme oproep richting de staatssteun en ik heb wel enigszins vertrouwen dat deze staatsssecretaris staatsssecretaris. Dat gaat gaat doen en zich maximaal gaat inspannen om volgens mij heeft hij dat ergens ook gezegd in de media optreden om de commissie van geel om die aanbevelingen te omarmen en daarmee aan de slag te gaan en dat is vanuit dat is intensief van waaruit ik in zit en die om motie straks in tweede termijn indienen.

[0:36:04] Dankuwel. Toch wil de heer.

[0:36:06] Worden je nog voorzitter, ik twijfel niet aan de intenties van d zesenzestig en ik heb ook heel veel vertrouwen in de staatssecretaris. Maar het is hoeveel vertrouwen u hebt dus geen tovenaar en ik kan niet. En daar heeft in verschillende debatten gezegd hij kan niet zomaar even een miljard en wij hebben inderdaad. Sp heeft gedaan met de pvda groenlinks ook gezegd, net als bij de corona uitgaven, net als bij groningen, net als bij kinderopvang toeslag schandaal. We moeten daar geld voor beschikbaar stellen wat nodig is. En als het nodig is het onrecht te bestrijden van de ongelijke uitkomsten in groningen moet dat geld beschikbaar komen en je moet het niet uit spelen tegen andere begroting doeleinden is een andere politieke keuzes dan d zesenzestig maakt, maar er moet niet zeggen. Wij hebben in mijn intenties zijn goed en vertrouwde met name want er moet gewoon geld bij en dan kunnen we erover stemmen in de kamer. Wij doen er ook voorstellen over. Dan kunt u voor of tegen stemmen. Maar u kunt niet beloven. We gaan het allemaal doen

[0:36:56] en er geen geld bij leveren en dat is wat u nu doet.

[0:36:58] Voorzitter, dankuwel. Dank voor de vraag ik volgens mij deed ik geen beloften en ik denk dat we voorzichtig zijn met het beloven van van zaken. Mevrouw kijkt mijn motie na. Ik denk dat we ook bij het debat hebben gezegd koste wat kost en die means necessary. Dus ik denk ook dat een stevige oproep vanuit de kamer echt gehoord zal worden door de staatsssecretaris. Ja. Er ligt een amendement waarbij die alles kan vinden over de dekking. Daar heb ik niet van vandaag niet over maar ik denk sp en de pvda groenlinks kiezen voor een amendement en dat te dekken uit algemene middelen en wij komen van in tweede termijn met een motie en dan zullen we uiteindelijk ook het antwoord van de staatssecretaris gewoon even moeten afwachten.

[0:37:45] Er zijn veel nog meer vragen die moeilijk. Jammer voor de heer nijboer is op dit punt eerst even nou ja, het is de wetgevers overleg. Dus u bent in de lier. Maar we hebben met z'n allen ambitie om tot een einde te komen. Deze dag. Dus om het enigszins. Ik denk dat het goed is om nu de volgende vraag stellen seizoen als de heer van wijngaarden namens de vvd-fractie welkom ook.

[0:38:08] Ja. Voorzitter, dank en allereerst excuses aan u en de overige geleden dat ik wat later was. Ik begrijp dat het ook bij een enkeling een vraag op gebied. Dat snap ik ook. Maar ik zat met een twee jarig kind thuis en een oppas die zeer ernstig in de file stond. Dus dat dat was de reden van mijn vertraging waarvoor excuses de interesse en betrokkenheid is er niet minder om.

[0:38:32] Ik heb een vraag aan de heer boulakjar overigens waardering dat hij al probeert hier een in de eerste termijn duidelijkheid te geven over wat hij nou

[0:38:39] bedoeld en we zijn het er volgens mij hier allemaal over eens dat er een intrinsieke logica in zit. Als je toch met die huizen aan de slag gaat om dan ook te kijken. Kun je dat dan niet meteen aardgasvrij gereedmaken. Mooi. Script wordt.

[0:38:52] Maar.

[0:38:53] Tegelijkertijd moet natuurlijk ook oppassen hiervoor voor ongedekte voorstellen. Dus ik vraag me even af in zijn zijn oproep die hij wil doen namens de kamer in welk welk tempo heeft hij daar wij voor ogen. Want volgens mij hebben we het doel cijfers verschillen we daar niet over van mening. Maar er zit het veel meer in jaar gaan we dat ineens pats boem in één keer is dat realistisch. En dan is daar zit er in mei begin geen voldoende middelen voor dus oproepen om daarin te vinden is.

[0:39:28] Dat is toch geen ongedekte. Dat is toch geen adequate dekking is de heer boulakjar, dat met mij eens en laat heijden houdt hij nog steeds vast aan zichtbaar van binnen naar buiten. Dus je begint in het ernstigste gebied en dan stap voor stap naar dat gemeenschappelijke doel toe werken, moet ik het zo lees zijn oproep.

[0:39:46] Dankuwel. De heer boulakjar.

[0:39:48] Ja. Voorzitter, drie dingen.

[0:39:54] Volgens mij willen we allemaal die ongelijkheid zo snel als mogelijk wegnemen. Dus ik heb geen tijdspad binnen zes maanden of binnen een jaar. Dus dat moet wat ons betreft zo snel als mogelijk

[0:40:05] gebeuren in de motie roept op om echt ook financiering te vinden in

[0:40:11] de maatregelen van mij der gun en ook heel serieus te kijken naar de naam

[0:40:18] als een organisatie met heel veel geld en een grote verantwoordelijkheid extra serieus te kijken naar de naam en ook te kijken naar andere rijks middelen die er zijn er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel miljarden in de omloop als het gaat over het massaal verduurzamen van woningen in heel nederland. Wij hebben aangegeven. D zesenzestig begin vooral in groningen geeft prioriteit aan de mensen in groningen. Want daar is de nood. Het hoogst is op die manier met een praktische blik en een creatieve blik. Ook kijken hoe snel als mogelijk de commissie op de aanbeveling van de commissie van geel uitgevoerd kunnen worden

[0:40:48] en zo op te lossen.

[0:40:51] Dankuwel vervolg. Interruptie van de heer van wijngaarden.

[0:40:54] Ja voorzitter, maar de heer boulakjar geeft zelf ook al aan in vanuit mij begin hoeven we eigenlijk niet heel veel te verwachten van die middelen. Dan is vervolgens de vraag wat is er dan te verwachten van de naam als we zeggen we moeten kijken naar de nam ik vrees namelijk dat ze daar gewoon heel hard terugkijken. Gelet op het feit dat we dat we al in genoeg dossiers tegen als de overheid tegenover de naam staat er hier nijboer refereerde daaraan.

[0:41:20] Dus is het dan niet veel logischer om van het kabinet en de opzoek opvolgers van dit kabinet verwacht ver. Hoe gaat ie nou welk onderdeel met dat tijdspad te komen en dan is een deel daarvan en gewoon klip en klaar aan te geven. Je en een deel daarvan is nog ongedekt.

[0:41:35] Boulakjar. Ja, voorzitter, nogmaals, de heer nijboer, mevrouw beckham, een amendement verzoeken om een fonds van een van een miljard d zesenzestig wil eigenlijk hetzelfde doet een aantal oplossingsrichtingen en kijk ook met smacht naar de reactie van de staatsssecretaris en ook wel serieus te kijken naar naar de nam. Als we nu al zeggen. Ja. Het lukt toch niet aan. Ze luisteren niet en je weet hoe zij acteren. Het is nu tijd voordat voordat voor die firma aanpak en dus daar kom ik nu ook op naar bijdrage.

[0:42:08] Voorzitter, dan komen zo ver, maar er is nog steeds een interruptie van nieuwe op dit blok van mevrouw beckerman namens de sp.

[0:42:15] Voorzitter, laat ik beginnen met iets positiefs. Ik vind het goed dat d zesenzestig hier verder wil gaan dan in eerdere debatten wilde gaan.

[0:42:23] Hartstikke mooi.

[0:42:25] Voorzitter, met deze oplossing is geen oplossing en ik wordt ook een beetje chagrijnig van voorzitter en

[0:42:33] zou ik dan maar heel concreet willen vragen want het gaat echt om serieus geld wil oude schades die onterecht zijn afgewezen vergoeden bij de nam zal niet voor wilde betalen. Dus waarom ze daar dan nu ineens voor willen betalen zou niet weten. Je wil verder verduurzamen. Prima

[0:42:48] d zesenzestig gesteld voor. Ik zie het financiering binnen de bestaande middelen. Voor de vijftig maatregelen van nijboer zou je dan één van die maatregelen opnoemen. Drie. Prima van nijboer gun waar wel een beetje geld.

[0:42:58] Ik kan willen noemen waar van die vijftig vindt. Kunt u geld vinden nummer één nummer twee nummer drie of meer waar.

[0:43:07] Heer boulakjar,

[0:43:08] Mijn laatste wat ik wil voorzitter is mevrouw beckerman zegt hij maakt dat wil niemand en omtzigt van haal het uit die specifieke maatregelen die ruimte moet je de staatsssecretaris. Volgens mij ook hij en zijn team en zijn mensen weten het het beste. Er is een heel groot bedrag voor mij begint vrijgemaakt.

[0:43:28] Dus in de uitvoering zul je dat echt bij het bij het kabinet over moeten laten. Maar ik begrijp dat mevrouw beckerman zegt de laatste regio van van deze kabinetsperiode. Wij hebben een amendement om dat op te lossen. De dekking kun je alles van vinden. Maar er komt uit de algemene middelen. Daar kiest d zesenzestig niet vol met d zesenzestig kiest er wel vol. Net als de indieners om er alles aan doen om de aanbeveling van de commissie van geel overdracht in en te omarmen en laten we

[0:43:55] zeg ik tegen mevrouw beckerman ook even het antwoord van de heer of de staatssecretaris afwachten.

[0:44:01] Dank meneer bulkt nog een laatste interruptie wellicht op dit vlak van mevrouw beckerman.

[0:44:06] Voorzitter, we verrast heel veel groningse woorden sluit ik er nog geen in gooien. Ik ook nooit. Source. Maar dan niet lullen maar poetsen. Voorzitter, en wij als kamer hebben budget terecht.

[0:44:19] Wij hebben budget terecht en we kunnen twee dingen doen. We kunnen moties indienen

[0:44:24] waar we eigenlijk nu al van constateren.

[0:44:27] Ik denk d zesenzestig stiekem ook wel een beetje dat dit gewoon geen serieuze oplossing is dat dit gedupeerde groningers verder op scherp zet. Want als je bij de een weggehaald en aan de ander geeft dan los je ongelijkheid niet op. Dan creëer je nieuwe ongelijkheid. Voorzitter dus

[0:44:43] en de naam aanspreken. Ja. Voorzitter pakte hard aanpak die shell en exxon hard aan. Maar dat is niet nu een oplossing voor al die mensen die wachten. Voorzitter, dus wat mij betreft.

[0:44:55] Hartstikke mooi. Zo'n motie met denk alsjeblieft na. U heeft budgetrecht. Wij hebben het budget terecht. We kunnen nu nog geld vrijmaken en dan zit je niet alleen maar mooie woorden. Maar kom je ook echt tot daden en ik zou d zesenzestig echt willen vragen om te kijken naar de begroting om te kijken naar het serieuze budget terecht en niet alleen te kijken naar het kabinet.

[0:45:17] Dank en de heer jaar geeft antwoord en daarna vervolgt uw betoog.

[0:45:20] Voorzitter, ik kan nogmaals dank ik kan terug verwijzen naar eerdere antwoorden en ik zit hier nogmaals echt van de intentie om te proberen dat op te lossen, maar ook ervoor te zorgen dat we geen niet bepaalde beloftes doen die we die nummer die we niet kunnen waarmaken en ik stel in mijn motie een aantal oplossingsrichtingen voor. Misschien heeft staatsssecretaris nog een andere fantastische oplossing

[0:45:48] en en ik kijk met open vizier naar het amendement van mevrouw beckerman en de heer nijboer

[0:45:55] zitten. Dan zal in de nat gegaan heb ik in debatten de ruimte opengelaten voor gesprekken tussen de nam en de staatsssecretaris over de afhandeling

[0:46:03] van schades. Maar dit bedrijf lijkt compleet binnen hun eigen werkelijkheid te acteren, gevoel van ernst lijkt te ontbreken. Rekening voor schadeherstel en versterking wordt niet betaald. Terwijl de gaskraan van het groningenveld pas dicht is, ligt het verzoek tot gaswinning bij nog op tafel.

[0:46:20] Terwijl iedereen zegt wim geen gas. Bert den haag gaat er dan gewoon stuk doel stelt de overheid zelfs in gebreke,

[0:46:27] terwijl het groningen rapport inmiddels acht a negen maanden geleden is gepresenteerd ontbreekt nog ieder spoor van een reactie vanuit de dan. Hoelang moeten we hier ons nog aan ergeren en is er sinds het per debat contact geweest met de naam.

[0:46:42] Voorzitter, het verduurzamen van woningen zal veel geld gaan kosten en laat de nam toevallig heel veel geld hebben en een grote verantwoordelijkheid

[0:46:49] welke mogelijkheden hebben om de naam te verplichten om bijdrage te doen aan de verdere verduurzaming van groningen.

[0:46:57] Voorzitter,

[0:46:59] jongeren spelen een cruciale rol bij het opbouwen van een toekomst van groningen.

[0:47:03] Het is goed om te lezen dat er dit jaar en volgend jaar opvolging wordt gegeven aan een succesvolle jongeren op

[0:47:09] belangrijk dat de jeugd verbonden en betrokken blijft.

[0:47:12] Wel ben ik benieuwd hoe de staatssecretaris opvolging gaat geven aan de aangenomen motie van ondergetekende en mevrouw bikker over één procent van het totale middelen voor groningen die begroot zouden worden door jongeren. Hier lees ik niets terug in de begroting. Graag een reactie hierop van de staatsssecretaris. Ook ontvangen we zeer positieve bericht over het project. Tijd voor toekomst.

[0:47:32] Dit project zet zich in voor kansengelijkheid en geeft met die projecten

[0:47:36] op het gebied van onder andere sport, muziek en digitale vaardigheden echt forum aan de rijke schuldig.

[0:47:41] Er zijn echter ook zorgen over de financiering van dit project kan de staatssecretaris toezeggen dat hij gaat kijken naar een structurele vorm van financiering voor projecten als tijd voor toekomst die een concrete invulling geven aan de rijken. Schuldig.

[0:47:54] Voorzitter, we ontvangen lokale zorg van mensen buiten de versterkingsoperatie

[0:47:59] operatie over de dorpen aanpakken

[0:48:01] en nu het dorp aanpak breder wordt opgezet dan alleen het versterken van woningen willen zij daarover meedenken en meepraten. Dat lijkt me best een redelijk en logisch verzoek

[0:48:10] kan de staatssecretaris toezeggen dat hij bij de participatie binnen het dorp aanpak niet alleen de mensen in de versterkingsoperatie meeneemt, maar ook de andere inwoners van een dorp of kern.

[0:48:20] Voorzitter ik rond af. We hebben laten zien dat we snel van het oorlogskas van rusland konden geraken en de vreselijke gebeurtenissen in de wereld laten zien dat het directe impact heeft op onze levens hier in nederland en die onzekerheid mag niet leiden dat er te snel en gemakkelijk weer wordt gekeken naar groningen. De mensen in groningen zijn blij met de gaswinning met de einde van de gaswinning van één oktober. En wat d zesenzestig betreft gaat het kabinet met gezwinde spoed richting definitieve sluiting van de gasvelden dankuwel. Voorzitter.

[0:48:50] Dankuwel meneer boulakjar namens d zesenzestig. Dan is nu het woord aan de heer nijboer namens pvda en groenlinks.

[0:48:57] Dank u wel, voorzitter en goed gronings te zeggen. Het is een bloody shame dat er zo weinig partijen zijn zo acht maanden na de parlementaire enquete zijn er een paar begrotingen die worden behandeld

[0:49:12] voor de verkiezingen nog en niet voor niets staat groningen naast kinderopvangtoeslag en nog wat andere inkomensmaatregelen daarop een. Ik snap niet waarom er zo weinig partijen de interesse opbrengen om gewoon hun werk te komen doen.

[0:49:24] Want inmiddels is het wel zo. Heer nijboer dan alle. U zit hier namens honderd negentien zetels van honderdvijftig. Maar we hebben inderdaad een hele een veelvoud van partijen in deze kamer zit.

[0:49:35] Dan ook partijen in de peilingen best aardig voor die toch ook waar mensen misschien benoemd voor zijn voor hoe zij tegen groningen aankijken, zou ik zeggen. Voorzitter dus dus ik vind het een produceren

[0:49:45] en het is een keuze van partijen zelf geweest. Voorzitter, we zijn acht maanden na de parlementaire enquete.

[0:49:53] Ja. En waar staan we nu want parlementaire enquete. Het rapport van der lee en van de leden van de commissie heeft niet alleen geschreven, maar de collega's die er zo veel werk in hebben gestoken is in groningen goed gevallen. Het was een goede analyse en daar

[0:50:08] was het moment om een keerpunt van vertrouwen te krijgen in de in de regio en ik moet zeggen de staatssecretaris

[0:50:15] speelt een persoonlijk ook een goede positieve rol in.

[0:50:19] Maar.

[0:50:20] Wat mij het meest aan het hart gaat en wat ik met mevrouw beckerman ook vandaag in in de dagblad van het noorden ook een artikel over schreef is dat de mensen die het het allermoeilijkst hebben

[0:50:30] toch nog geen zichtbare verbetering ervaren. Mensen die al jaren met mestkelders zitten of met

[0:50:37] enorme schades of niet weten waar ze aan toe zijn. Ik heb zelf het voorbeeld. Mijn ouders gaan allemaal prima manier acht jaar gewacht over of een huis versterkt moet worden of niet. Het is acht jaar onzekerheid

[0:50:48] dat en dat is nog steeds gaande

[0:50:51] en dat is natuurlijk werk wordt er hard gewerkt aan een oplossing.

[0:50:55] Maar dat duurt wel veel te lang en ik vraag de staatssecretaris te erkennen dat dat te lang duurt

[0:51:01] en ook nogmaals te zeggen dat dat echt de belangrijkste naast alle andere dingen die ook moeten gebeuren en ook belangrijk zijn dat dat het allerbelangrijkste is. Wat moet gebeuren. De mensen met een grootste probleem met de grootste onzekerheid.

[0:51:12] De grootste schades dat hij het snelst duidelijkheid krijgen en geholpen worden.

[0:51:19] Ik zie een interruptie, de heer inderdaad een interruptie van de heer van wijngaarden vvd.

[0:51:24] Voorzitter, want

[0:51:27] die die traagheid die heer nijboer hier benoemd

[0:51:34] is die in hoeverre is die nou verwijtbaar in hoeverre is begrijpelijk en in hoeverre verschilt naar wat hij hier voorstelt van hetgeen het kabinet al in gang heeft gezet met vijftig maatregelen.

[0:51:48] Nijboer. Voorzitter, het is zeer verwijtbaar zijn. Elf jaar na huizinge en mensen zitten nog zo diep in de ellende in eerst zij het kabinet minister kamp

[0:51:58] later nam het allemaal mee doen. Laat maar een schaduw heeft het kabinet het overgenomen. Minister wiebes zei ik gaat allemaal beter doen. Het is helemaal vastgelopen. Dus ik vind het zeer verwijtbaar zijn ook keiharde conclusies uit de parlementaire enquete getrokken

[0:52:11] en ik ben het. Ik steun de staatssecretaris in zijn strijd om het beter te doen.

[0:52:16] Ik vind wel dat hij te weinig budget. Vandaar vandaag ook de amendementen die ik met mevrouw beckerman hebben ingediend, vonden we al vanaf het begin van de regio al dat te weinig budget heeft om het echt goed te kunnen doen en ik zie nog steeds dat er heel veel mensen helemaal vastlopen en die komen ongetwijfeld ook bij u en bij bij andere collega's

[0:52:34] en dat daar najaar toch in de praktijk. Als je bij mensen thuis komt nog vaak situaties zijn die ik onacceptabel vind. Ik vraag de echte prioriteit aan te geven en dat als u van mij horen gaat het nu goed. Nee dat gaat niet goed. Er gebeurt nog onvoldoende.

[0:52:49] Volgt uw betoog dankuwel.

[0:52:52] Voorzitter, ik wou drie punten. De aanpak van de staatssecretaris die heeft een brief gestuurd van hoe gaan we nu verder met mijn begon.

[0:53:00] Wat wat over zeggen. Maar je kunt heel veel dingen zeggen maar een is de zestigduizend euro grens is verhoogd van veertig naar zestig. Duizend euro. Doe je de causaliteit niet aan te tonen en dat sluit precies aan bij mijn punt van zojuist juist de mensen met de grootste schade en de grootste ellende

[0:53:16] zullen meer dan zestigduizend euro schade hebben tenminste een behoorlijk deel daarvan hennie iedereen. Je kunt ook met dertigduizend euro schade enorm. Maar dat is nou net

[0:53:24] de groot. De belangrijkste groep. En juist die groep.

[0:53:28] Daar geldt die omgekeerde causaliteit niet voor en dat vind ik eigenlijk onder uitlegbaar. Daar hebben we, mevrouw beckerman ik ook een amendement

[0:53:35] over ingediend.

[0:53:38] Voorzitter,

[0:53:40] dan het de de tienduizend euro. Dat is best een dilemma. De ik zie ook de reacties van de groninger bodembeweging en ik zag een hele heel veel interviews ook en ik snap dat je zegt van ja moet je nou mensen met een kleine schades tienduizend euro geven. Tegelijkertijd is het oordeel van de pvda en groenlinks over de vijf duizend euro regeling niet heel negatief,

[0:54:02] niet alleen maar negatief, want het heeft ook de ellende en de enorme wachtlijsten die er waren voor kleine schades gewoon simpelweg in de uitvoering wel geholpen. En als je kleine schades hebt, kan het echt wel een oplossing bieden en gaat het ook uit van vertrouwen in mensen dat ze dat zelf oplossen. Tegelijkertijd is er het risico dat mensen

[0:54:23] voor geld kiezen, terwijl de schade veel groter zijn is uiteindelijk met een kapot huis en steeds ergere scheuren blijven dus dat blijft een dilemma.

[0:54:30] Dus ik ik vind zoals wel vaker in het leven zijn de dilemmas. Dus ik heb daar niet per se een uitgesproken opvatting over of dit nou zo'n slecht idee is omdat ze wat te verhogen en wat te verruimen of dat dat eigenlijk wel een passende oplossing is wat ik wel vind. En daar kiest de staatssecretaris gelukkig ook voor is als je dat voor nieuwe gevallen doet dat je dat zeker ook voor oude gevallen moet doen

[0:54:52] en daar zal kritiek op komen en het nrc heeft een heel artikel geschreven van de vvd direct al opdook en dat zal ook allemaal best. De staatssecretaris heeft zich ook. Het is ook kritiek op komen dat mensen daar gebruik van gaan maken. Maar ik vind het onuitwisbare als mensen in tweeduizend twaalf, dertien bij de naam kwamen er allemaal b en c schades waren toen er nog geen omgekeerde bewijslast was in zijn afgescheept zijn met de elfhonderd euro. Dat je nu in u kunt melden met tienduizend euro en dat die mensen dat niet kregen. Dus ik vind het niet meer dan normaal dat mensen die toen zich hebben gemeld in het kader van de gelijke behandeling dat hij ook het zelfde krijgen of het nou vijf of tienduizend euro. Wat straks of alles wat daartussenin

[0:55:28] zit.

[0:55:30] Er zijn meer interrupties, de heer boulakjar, namens d zesenzestig.

[0:55:34] Korte korte vraag, voorzitter van nijboer over dilemmas en

[0:55:39] het dilemma zitten ook een deels in het amendement. Wat de heer nijboer vooral beckerman heeft ingediend, want er wordt gevraagd miljard in te zetten voor een voor een fonds en dat uit de algemene middelen te halen. Dat moet.

[0:55:53] Ergens dus.

[0:55:55] Vandaan komen. Logische vraag. Daar heer nijboer als financieel expert met heel veel financiële ervaring daar even op reflecteren.

[0:56:04] Dankuwel. De heer nijboer.

[0:56:07] Voorzitter, ik zei het net al bij interruptie. De pvda groenlinks overigens ook de sp. Wij hebben de keuze gemaakt dat bij de kinderopvangtoeslag bij groningen en er was overigens ook bij corona. Toen ik het kabinet dat ook

[0:56:18] dat zijn zulke grote crisis. Daar moet je koste wat kost ik hou niet zo van die termen wat mensen geloof ik niet gebruikt. Het de heer boulakjar gebruikte net zelf, maar vervolgens had hij het geld niet dat je daar het geld voor beschikbaar moet stellen wat nodig is om daar zo'n ramp recht te doen en dat we dat met z'n allen moeten dragen uit de algemene middelen en dat kan. Je kunt dat dekken met belastingen later. Je kunt we hebben wij zijn over hogere winstbelasting vermogensbelasting. Je kunt de staatsschuld laten lopen. Je kunt er allemaal maar belast groningen niet met de keuze.

[0:56:48] U moet bezuinigen op zorg.

[0:56:50] De groningen is recht te doen. U moet bezuinigen op onderwijs op de kinderopvangtoeslag ouders te compenseren. Dat vind ik geen eerlijke verhaal en de heer boulakjar komt er zelf ook mee met de vingers tussen de deur. Want die zegt zelfs een paar maanden naar nijboer halen uit de potten zelf voor groningen. Nou daar wil ik dus niet. En dat is niet mijn politieke standpunten. Daarom dienen wij een amendement in. Met mevrouw beckerman doe ik dat

[0:57:12] om daar geld voor beschikbaar om recht te doen en dat is niet eindeloos geld. Dit is gewoon een advies, een gedegen advies van de commissie die zegt dit is nodig om de ongelijke behandeling in groningen en de toe in groningen toekomstperspectief te bieden en we hebben dit debat ook al gezegd er is veel te weinig geld dan zul je zien. We zijn nog een paar maanden verder in drie maanden verder. Dat was voor de zomer en je ziet er is geld te weinig.

[0:57:33] Dus ja

[0:57:34] het is niet zullen we er niet vruchtbaar.

[0:57:35] De heb ik.

[0:57:36] Helder genoeg bulk jaar toch nog een vervolg interruptie.

[0:57:41] Voorzitter, ik stel gewoon een traject fractie een halve verwijt weer richting mijn maar dat maakt niet uit want de heer nijboer wist dit zag dat al eerder aankomen had die volgens mij ook niet.

[0:57:53] Commissie uitspraak over. Maar waarom heeft de heer nijboer dan niet gekozen om dat geld te regelen bij de algemene financiële beschouwing.

[0:58:00] De heer nijboer,

[0:58:01] Voorzitter. Het is het is het is toch wel was.

[0:58:07] Ik heb ik heb bij bij het debat over de parlementaire enquete gezegd met de regio. Dit is te weinig. Dit gaat je niet lukken. Je kunt wel zeggen we willen verduurzamen. Maar het kost klauwen met geld. Als je dat een beetje redelijk wil doen heb de moties over ingediend. Ik heb mijn begroting komen en inderdaad, hier ligt een amendement. U kunt stemmen voor even kijken. Donderdag over een week vol. Niet aanstaande donderdag over een week. U kunt stemmen over de geld beschikbaar. Daar ligt een amendement bij

[0:58:33] die financieel bij de bij de financiële beschouwingen hebben daar ook over die die ligt er gewoon en u kunt ervoor kiezen of u het houdt bij met alle respect praatjes voor groningen van halen. We zoeken zoek het geld. Maar ergens zoekt u het geld bij. Maar het is er niet bij de. Ik ben al jaren pleiten om geld dat dit niet is gelukt tussen het gaat d zesenzestig. Deze twee weken zeker niet lukken of uw stem tegen

[0:58:55] en dat is uw keuze en dan vind ik dat belangrijker dat dat laat ik graag aan u. Ik hoop dat u de goede keuze.

[0:59:02] Dankuwel, genoeg zover. U vervolgt uw betoog, de heer.

[0:59:05] Voorzitter, ik kom op en er waren we al een beetje op de commissie van geel die persoon best wel een indrukwekkend rapport geschreven. Voorzitter, want er staat heel precies dus meer in de bijlage zijn al die verschillen die mensen hebben ervaren. Ik heb dat samen met de heer segers van de christenunie op aangedrongen kan de staatssecretaris met een brief te zijn we dit

[0:59:25] dit is niet helemaal wat we bedoelen. En eigenlijk in die bijlage staan al die verschillen van je in een koop of een huurhuis zit in welke tijdje kwam en welke juridische constructie. Je ziet b en c na alles staat beschreven en uiteindelijk zegt de commissie en dat is denk ik terecht.

[0:59:39] We kunnen niet een maatstaf verzinnen hoe je dan in redelijkheid weer dat allemaal weer rechtstreeks.

[0:59:46] Dus we moeten kijken naar hoe zit de inwoners.

[0:59:48] Daarbij.

[0:59:49] Wat vinden wij een redelijke uitkomst en ik vond dat ik heb dat niet zelf bedacht. Voorzitter, er gebeurt wel vaker op een goede ideeën, maar ik vind het een goede. Ik vind het eigenlijk een goede benadering en zij komen dan op de vreselijke term. Van alles moet aardgasvrij gereed zijn, mits de inwoners het willen en dat vind ik eigenlijk ook wel een goede basishouding met een enorme impact.

[1:00:10] Dat heeft ook met dilemmas te maken. Want als je dat doet en je wil veilige huizen.

[1:00:15] Ja dan heb je die bouwvakkers daar niet meer voor. En wat doe je het eerst en en het kost geld wat er niet eens. Vindt u de wal. Er is er wel maar waar de keuze nog niet politiek voor is gemaakt om dat geld beschikbaar te stellen. Dus met een enorme impact. En toch vind ik het verstandig om op die lijn door te gaan. Ik vind het ook verstandig dat de commissie zegt oude en nieuwe gevallen behoud behandel ze wel gelijk als ze schade hebben gehad,

[1:00:38] want het is echt niet uit te leggen. Die mensen hebben jaren bij die nam gezeten. Die zijn getreiterd met advocaten want die hebben uiteindelijk geschikt voor tweeduizend euro vijfentwintig, honderden en de ene kan iemand die zich nu morgen meldt waar dan deur aan deur wordt gegaan krijgt dat er is geen verhaal. Dus ik vind dat ook goed is en ik hoop ook dat de staatssecretaris dat.

[1:00:55] Daarover.

[1:00:56] Neemt.

[1:00:58] Voorzitter, ik vind wel dat er voor ondernemers nog betrekkelijk weinig aandacht is

[1:01:02] en dat keer op keer gezegd voor mkbers, maar ook voor de agrariërs. De stad een in het rapport. Er is een taskforce bezig. Dus we hebben. Ik zeg het een beetje gechargeerd. Maar maar er is. Ja dat is wel een probleem want die zitten ook met hun handen in het haar. Dus dan vraag ik ook een zelfde soort benadering, vooral voor inwoners. Want ik zou niet weten waarom een ondernemer anders behandeld moet worden met schade dan inwoners stad moeten

[1:01:25] voorzitter van één ding worden ik dat merkt u vandaag in het debat ook wel wat ik wel gram nietig en dat is dat er toch heel een heel harde

[1:01:34] gram niet terug. Dat is echt een beetje chagrijnig is misschien wel de beste vertaling. Een beetje beetje naar een beetje een beetje na wat ik daarvan is dat het toch weer een financiële discussie aan het worden is en dat merk je ook in het debat vandaag en we zouden toch na zo'n parlementaire enquete eigenlijk echt en daar begint de commissie van geel. Wat is nou het beste voor de inwoners. Wat is nou nodig om het vertrouwen terug te winnen

[1:01:57] en uiteindelijk regelen wij het dan wel voor u en dat geldt zowel in de benadering. Daarom vind ik die huis aan huis benadering geringd gebiedsgerichte benadering. Daar pleit. Ik wil al vijf, zes jaar geleden al voor mevrouw beckerman ook een beetje laat nu maar goed. Doe het toch maar zou ik zeggen. Dus zowel in de uitvoering, maar ook financieel is echt niet zo dat wij onbeperkte immers geld wil hebben. Maar want ik ben hebben met de staatssecretaris ook wel eens debat moet alles aardgasvrij. Nou ik ben er best mee eens dat dat misschien teveel is dus aardgasvrij gereed en aardgasvrij is een wereld van verschil, maar ik vind dit wel een benadering die steun verdient en dat kost geld en dat moeten we dan maken en een niet beschikbaar stellen als kamer en daar zijn wij voor het kabinet voor en ik vind dat waar de vorige keer dat commissiedebat zich bewust budgetrecht. Zo is het ook. Maar ik vind het wel heel naar dat dat direct alweer bij het eerste debat het hoofdmoot is, hebben we het geld eigenlijk wel verhogen. Terwijl dat niet is gekomen uit een luxe van groningers. Maar de commissie zegt nou we hebben zo veel ongelijke gebouw zo veel spanningen in dorpen. Dit zou wel eens een oplossing kunnen zijn als je alle huizen voor de mensen die dat willen op dat niveau brengt dan heb je weer een beetje recht gedaan. Wat niet meer recht te trekken is. En dan moet je dat ook doen.

[1:03:09] Dankuwel interruptie van de heer van wijngaarden,

[1:03:12] Ja want toch nog even op de dekking waar de heer nijboer kiest. Hij gaf het net zelf ook al aan. Het is een politieke keuze

[1:03:19] algemene middelen zijn die toe. Maar hij is denk ik wel met mij eens natuurlijk algemene middelen. Als je daaruit haalt. Dat heeft ook gevolgen loopt voor het begrotingstekort.

[1:03:30] De heer nijboer verwees ook dat komt neer te laten oplopen van de staatsschuld of het verhogen van belastingen voor nederlanders. Dus ik denk wel dat goed is, omdat er ook omdat er ook bij te zetten zeggen want het gaat natuurlijk wel om immers geld, zoals de heer nijboer ook aangeeft.

[1:03:46] De heer nijboer. Ja, voorzitter, als je geld als je geld beschikbaar stelt om het aardgasvrij te doen dan we betalen. Dat is belastingbetaler met z'n allen en je kunt niet allemaal de naam verhaal wat nu al niet kan dat er dan wel zou moeten betalen. Dan heeft er ergens consequenties en dan kun je inderdaad met belastingverhogingen doen met bezuinigingen of je kunt de staatsschuld als je één miljard is ongeveer is nog minder dan nul komma één procent eenmalig hebben. Het is eenmalig geld en huis hoeven niet structureel elke elk jaar weer opnieuw aardgasvrij gereed te maken en die keuzes maken wij, net zoals voor de toeslagen. Ouders. Ik vind het echt geen verschil tussen zitten en ik vind het er echt bijhoren om die ongelijke behandeling die door de overheid door de naam is toegebracht

[1:04:25] om daar nou een.

[1:04:27] Ik vind het een heel handzaam advies om iedereen op een gelijk niveau te brengen in plaats van te kijken want dat was meer mijn eigen benadering zeg ik er eerlijk bij van wat is nou redelijk als je als je buurman het huis sloop nieuwbouw, de ander niet. En dat liep helemaal vast in de commissie vast die zegt doe het nou zo. Dat kost geld en daar kun je wel. Je kunt zeggen nou ik vind die nul komma één procent staatsschuld belangrijke. Ik vind dat er elders bezuinigd. Ik vind het we ruzie moeten maken. Kijk ik heb er winstbelasting blok drie belasting belastingen genoeg die ik wil verhogen die de vvd niet wil. Ik wil het ook wel dekken. Daar gaat het mij helemaal niet om. Als wij deze week uitkomen en u zegt van we willen de winstbelasting wel wat verhogen, want de belasting op bedrijven en daar zijn we wel voor maar daar gaat de vvd niet doen.

[1:05:02] Daarom dit heldere. De heer van wijngaarden heeft een vervolg interruptie.

[1:05:06] Nog los even want ook daar doe ik de heer nijboer misschien een plezier mee om het ook even hijs gewoon eerlijk over wat dat voor gevolgen heeft voor voor staatsschuld overbelasting of bezuinigen,

[1:05:16] maar nog los. Even van die financiële discussie is. Het kost niet alleen geld. Deze plannen. Het kost ontzettend veel menskracht en we merken natuurlijk in allerlei sectoren van de nederlandse economie niet in de laatste plaats in de kinderopvang kan ik u vertellen dat er tekort aan mensen zijn is

[1:05:35] en dat speelt ook in groningen. Dus stel nou heer nijboer mevrouw beckerman die zouden we dat geld allemaal ter beschikking krijgen. Gaat dat uberhaupt is dat uberhaupt fysiek mogelijk om het in het hoge tempo te doen om en dat in één keer allemaal te gaan doen.

[1:05:54] Wij wij krijgen niet beschikbaar is voor de groningers om dat om hen recht te doen. Kijk ik heb dat rapport van van geel heel precies gelezen. Het weekend en de heer van wijngaarden doet over het heel snel gaat. Maar die hebben tweeduizend, vijfendertig als eindpunt.

[1:06:10] Dus twaalf jaar.

[1:06:12] En hierbij heel erg veel aandacht voor de uitvoering. Ik zit persoonlijk wij. Ik spreek namens fracties wat minder in de de heel erg aan de veiligheidsnormen en dat heel erg snel doen. Ik denk dat het dat mensen in hun persoonlijke leven heel erg bij gebaat zijn dat als je die als je die veiligheid doet dat je direct die duurzaamheidsmaatregelen je niet. Dat doet in tweeduizend, zevenentwintig en dan in tweeduizend, negenentwintig nog een keer alles overhoop heb. Dus ik zit daar in die afweging wat meer in. Doe het nou gaat bij mensen. Maar ik denk ook dat het eruit komt als je huis aan huis waar mensen doe ik in één keer en als het dan net iets. Later wordt een jaar later die norm is nou toch al vijftien jaar naar huizing is het dan in zevenentwintig. Dat dat mensen dat liever hebben als ze dat niet liever hebben, moeten ze ook niet doen. En in die aanpak. Je ziet dat die commissie ook zegt tegen de staatssecretaris bouwers en u moet het goed plannen. En natuurlijk moeten kennen en de ergste gevallen weten we ook vinden. Euro moeten ons eerst dan vind ik tweeduizend, vijfendertig niet reëel was er nu al zeggen wat tweeduizend zestig. Dan wordt het wel heel laat.

[1:07:10] Dus ik vind dat niet een tijdspanne waarvan je zegt nou nou mensen tweeduizend, vijfendertig. Dus ik vind dat ik vind dat eerlijk gezegd.

[1:07:17] De laat.

[1:07:19] Materieel dan dan dat het echt beloftes zijn die helemaal nergens.

[1:07:23] Dankuwel, dankuwel en nog een vervolg. Interruptie is niet het geval. U bent ook richting einde al meneer nijboer.

[1:07:29] Voorzitter, ik hoef niet om die proberen dat het tot de tot de kern te blijven. Voorzitter, ik eindig met met de naam was ik van plan.

[1:07:39] Want ja.

[1:07:40] Je kijkt dan in die begroting en dan zie ik dat lees je dan voor zo'n dag en dan zie je ze betalen zestig procent van de schade betalen. Zestig procent van de versterking. En hier is een arbitrage procedure en hier is een aanvragen om het cursus alsnog te winnen. Maar u weet wat ik daar. U weet allen wat ik daarvan vind de staatssecretaris ook ik vind dat het echt tijd is om een heffing op de op de nam te leggen. En anders dan alleen voor de schade en voor te stellen want dat zijn ze gewoon juridisch verplicht. Dat moet gaan over geprocedeerd worden, maar ook gewoon op over wat zij groningen hebben aangedaan en hoe laakbaar zij zich opstellen. Dan moet maar eens een keer een rekening voor betaald.

[1:08:15] Dankuwel. Goed dankuwel. De heer nijboer. Dan gaan we door naar mevrouw verder namens de cda-fractie.

[1:08:21] Dank. Voorzitter,

[1:08:24] voorzitter, niet alleen de cda-fractie, maar ook vele groningers hebben weet ik echt zit te wachten op het verschijnen van het rapport van de commissie verschillen,

[1:08:35] en dan niet omdat het een volkssport zou zijn om te vergelijken wie wat wel of niet heeft gekregen, zoals een krantenbericht onlangs leek te suggereren, maar omdat het in grote gebieden volslagen onleesbaar is geworden. Waarom het erop lijkt dat de ene inwoner wel wordt gezien en recht wordt gedaan en de ander niet

[1:08:54] in een fatsoenlijk land zou iedereen erop moeten kunnen rekenen. Ik doe ertoe en als mij onrecht overkomt dan worden ik gezien en geholpen

[1:09:03] en dat is te vaak niet gebeurt en dat doet zeer.

[1:09:07] Dat doet mij ook zeer.

[1:09:10] Voorzitter,

[1:09:12] ik realiseer me dat die pijn onmogelijk nog volledig weg is te nemen.

[1:09:17] De de verschillen daarvoor zijn te groot geworden. De periode te lang.

[1:09:21] En net als mijn collega's van van de pvda net zei, is het misschien daarom juist wel het meest rechtvaardig om te werken aan een gelijkwaardig eindbeeld, want we komen er niet meer uit om die onrecht op een menselijk niveau. Je komt niet uit die worsteling uit die spaghetti

[1:09:40] dat eindbeeld alle huizen, veilig schadevrij en verduurzaamd

[1:09:45] en die omarmen we als als cda ook

[1:09:48] maar voorzitter, een opmerking over dit eindbeeld. Want deze drie woorden. Dat gaat over huizen over de stenen.

[1:09:55] Dat is stenen veilig schadevrij en verduurzaamd moeten zijn dat dat het eindbeeld in beeld is en ik mis daarin de mensen die in die huizen wonen

[1:10:05] en daarom doe ik een dringende oproep aan de aan de staatssecretaris om eigenlijk vierde woord toe te voegen aan het eind beeld en welke dat dan is dat laat ik aan hem over. Ik kan me voorstellen gezien rust hebben we vandaag ook al voorbij horen komen.

[1:10:19] Het cda wil in ieder geval naar een eindbeeld waarin niet alleen elk huis veilig schadevrij en verduurzamen duurzaam is, maar ook dat haar bewoners voelen. Ik doe er toe en er wordt mij recht gedaan.

[1:10:33] Ik heb de de redenen over de te dikke paard heb ik nog niet eerder voorbij horen komen. Voorzitter, maar ik heb ook bij in huizen gestaan waarin mensen zeiden ik heb te horen gekregen dat mijn keukenkastje te zwaar zijn en dat mijn zoontje van vier te hard op het bed op en neer springt en het betreffende zoontje van vier zag ik daarop ook

[1:10:53] kijken en dan denk ik aan zijn leefwereld. En dat doet dat doet zeer. Dat is geen recht doen.

[1:11:00] Graag een reactie van de staatssecretaris of hij het eens is met eigenlijk deze extra opdracht die we ons daarmee onszelf opleggen en hoe hij daarmee om wil gaan.

[1:11:12] Voorzitter, enkele vrij vervolgvraag over die commissie verschillen.

[1:11:17] Voordat u verder gaat. Ik zag de hand van de heer nijboer. Dus laten we dat eerst maar even door de heer nijboer.

[1:11:22] Interruptie van voorzitter. Ik ben blij dat mevrouw verder zegt eigenlijk die die aanbeveling van van geel. Om te kijken vanuit de inwoner en iedereen hetzelfde eind perspectief te bieden. Dat steunt de cda-fractie. De eenvoudige vraag. Daarbij is is het cda ook bereid om dan volgende week boter bij de vis te leveren staat gewoon in dat het één tot twee miljard kost tegenover één komma anderhalf miljard ofzo ongeveer opgenomen. Dus het is best moeilijk te becijferen. Maar dat is de orde van grootte dus gewoon serieus geld en dat moet dan ook de bijgeleverd worden, vind ik makkelijk is dat de steun van amendement beckerman nijboer kan misschien nog op een andere manier met mijn motie kan het in ieder geval niet bij een motie heb je geen budget.

[1:12:04] Dankuwel, mevrouw verder.

[1:12:07] Voorzitter, dank voor deze vraag dat ze meteen een blokje. Wat ik dan straks in de inbreng niet meer hoeven te doen want dat was een van mijn mijn vraag ook aan de aan de staatssecretaris, want ik zie dat in de commissie. Er wordt gesproken over die anderhalf miljard

[1:12:24] in de brief zie ik volgens mij uit mijn hoofd ongeveer een miljard meer. Twee komma vier geloof ik dat de staatssecretaris inschat dat er nodig is om elk huis veilig schadevrij en verduurzaming te maken en in een antwoord op mijn collega's. Ja, als bij de doelstelling omarmen als cda-fractie. Dat betekent dat automatisch ook dat we ons beseffen dat er het budget voor nodig is en daar willen we ons ook voor inzetten.

[1:12:54] We hebben eerder altijd. Ik weet dat meneer meneer nijboer er niet van houdt. Koste wat kost zolang als het nodig is. Maar dat hebben we toch maar gewild dat dat wettelijk in de in de groningen wet wordt vastgelegd, omdat wij zorgen hadden dat het anders. Het budget op een gegeven moment op zou raken. Dat was toen voor dat hebben we gedefinieerd voor schade en herstel voor als we als we nu dat eindbeeld omarmen dat verduurzaming daar ook bij hoort dan zou je dat principe in ieder geval in ieder geval op dit gebied het versterking gebied moeten plakken. Wat ons betreft of het hele gebied hoe we dat moeten doen, net als die nijboer. Ik denk ik dan moeten we het gewoon over hebben. Maar ik ik zou daar wel heel graag naar toe willen. Dus die intentie is is dat ik de doelstelling omarm en ook daarmee de realiteit onder ogen zie dat dat heel veel geld gaat kosten. Dus ik wil graag weten waar komen die verschillen in miljarden vandaan? Ik had met het amendement van sp en pvda was mijn eerste vraag is die één miljard dan wel genoeg. Maar mijn vervolgvraag was ook de dekking uit algemene middelen. Ik wil graag meer weten over hoe de staatssecretaris kijk naar die tijdlijn. Wat moeten we nu realiseren. Wat kunnen we in de toekomst realiseren? Wat voor mogelijkheden ziet hij wat betreft dekking. Want wij willen daar heel serieus naar kijken.

[1:14:11] Dankuwel vervolg, interruptie van heer.

[1:14:13] Verdunnen. Ik ben ik vind het een antwoord dat de goede kant op opgaat. Want wat zegt dat dan kost ook geld. Dus zegt het cda. Ik ben het met het cda eens dat de raming nog niet zo makkelijk is het rapport nog niet eens. Het amendement maakte. Dus ja, er valt een beetje moeilijk dan precies. Dus wij dachten najaar. Dit is wel substantieel geld extra nodig en we hadden de brief van de staatssecretaris gelezen met wat scenario's en daar past die waarbij dus daar best over te spreken en ook over hoe je het precies inricht. Maar het zou me. Het zou denk echt goed zijn als de kamer volgende week zegt er is meer nodig en we stellen dat ook ter beschikking en daar wil ik best praten over hoe en als de partijen per se dekking willen hebben. Dan kan dat met de winstbelasting ofzo. Maar eerlijk gezegd wat onze taxatie naast onze eigen inhoudelijke redenering hebben. Wij vinden dat voor toeslagen ouders als voor is geen dekking elders hoeft te worden gezocht, want het is een nationaal probleem. Dus maar goed ik denk dat mevrouw beckerman ook wel eens is dat als we winstbelasting bedrijven kunnen verhogen of iets anders. Als u dat per se wenst dat we daar nog wel.

[1:15:14] We kunnen doen en vraagt.

[1:15:16] Mijn vraag is kunnen we daar tot zaken komen, zodat volgende week het ook bij de stemmingen geregeld is, is mevrouw verder daartoe bereid en in ieder geval vandaag al een.

[1:15:24] Meter, mevrouw verder.

[1:15:29] Dagvoorzitter. Ik moet even op me laten inwerken.

[1:15:31] Vraag ook alweer precies.

[1:15:35] Ik hoop dat ik kijk ik heb vrijdag hebben we die twee hebben het rapport gekregen en de reactie van het kabinet en daar heb ik dus die twee komma vier miljard en die één komma vijf miljard voorbij zien komen. Die neem ik die neem ik heel serieus. Ook als als opdracht voel ik die en die ik wat ik nu moet

[1:15:54] zeggen is dat ik de hoop dat dit me hier nijboer mij vergeeft dat als het als ik dat er vrijdag die bedragen hebt gezien en dat is geen kattenpis en het is nu maandag dat ik gewoon nog niet de tijd hebben gevonden om te kijken hoe we dat moeten doen met dekking. Maar dat dus daar wilde ik eigenlijk. Ik vind het ook belangrijk dat we in dit debat. Wat mij betreft ook voor de mensen in groningen

[1:16:13] en uit elkaar trekken. Wat is wat is je intentie als partijen. Hoe kijk je naar die taakstelling en wil je dat serieus omarmen. Ja of nee. En de tweede vraag is en waar halen we het dan vandaan en ik zou ik vind het jammer als we als er verschillen van mening over de tweede stuk

[1:16:32] dat we dan laten doen lijken alsof we het ook oneens zijn op de eerste vraag. Want ik heb eigenlijk het idee dat we op de de

[1:16:41] intentie om die om die doelstelling met z'n allen het omarmen dat we daar heel dicht bij elkaar zitten veel dichter dan dat ik hiervoor in het debat heb gehoord.

[1:16:50] Dankuwel. Mevrouw beckerman heeft ook op dit punt nog een interruptie.

[1:16:54] Ja. Voorzitter, want ik heb dat gevoel ook in dat zou heel erg goed zijn dat we wij hebben in het debat met kabinet over hebben ook gepleit voor de deur tot deur aanpak om

[1:17:07] het zeggen. Wat is uw aangenaam. Wat is er gebeurd. Hoe gaan we het oplossen. En daar was toen geen steun voor. Dus het is heel mooi dat dat er nu maanden later wel is en tegelijkertijd ligt mijn zorg heel erg bij dat er verkiezingen aankomen dat we nu allerlei beloftes kunnen noemen als we dat niet financieren. Als we dat niet vastleggen

[1:17:25] dat dat ook weer een teleurstelling kan worden en dat het daarom zo cruciaal is en wij hebben inderdaad dat amendement gemaakt voordat het rapport er was juist om te voorkomen. De heer drost zei net ik heb niet kunnen lezen. Maar dat willen we juist voorkomen dat we nu al op tafel leggen. We gaan niet alleen zeggen dat we het kost wat kost doen. Maar we gaan het ook vastleggen is mevrouw verdere daar ook mee eens.

[1:17:47] Mevrouw verder,

[1:17:50] Ik denk dat het heel verstandig is om in ieder geval in de tijd die ons rest tussen nu en het moment dat we dat de stemmingen zijn dat we daarin zoveel mogelijk met elkaar constructief optrekken om daar goede stap op te zetten. Daar ben ik helemaal met mevrouw beckerman eens.

[1:18:04] Helder antwoord toch niet. Of toch een vervolgvraag.

[1:18:08] Beckerman. Voorzitter, het is een heel helder antwoord en daar ben ik ook heel erg blij mee. We zagen net bij de heer boulakjar een motie liggen wij u ook onder staat waarin wordt gezegd halen het maar uit wat er nu al is van die vijftig middelen

[1:18:23] of halen bij de naam

[1:18:25] en wij zeggen eigenlijk iets heel anders. Wij zeggen nee. Als je einddoel. Dit is ga dan niet gewoon is weer onderling tegen elkaar laten uitspelen of doen niet weer opnieuw alsof je geld bij nam kan weghalen. Moet je zeker doen. Maar zorg dat je die garantie gewoon geeft en niet dat het ten koste gaat van andere gedupeerden en niet dat ten koste gaat dat je uiteindelijk weer moet zeggen. Oh nee toch niet want de naam moeilijk

[1:18:52] is. Mevrouw verder het ermee eens dat we niet op die manier die motie kunnen indienen. Maar dat het echt via ons budget recht moet gaan dat we echt die zekerheid moeten geven.

[1:19:00] Mevrouw verder,

[1:19:03] Voorzitter, ik ben het daarin helemaal eens met mevrouw beckerman en ik denk dat we ook moeten overwegen om die want dat zou in ieder geval de laatste zijn wat ik eigenlijk uit zou willen stralen. Wat ik in die motie. Hoe ik naar de motie kijkt is dat het zeker niet in zijn eentje de oplossing kan zijn voor dit vraagstuk sowieso maar was ik er aantrekkelijk van vond is is dat we nu op gaan schrijven

[1:19:29] dat we serieus gaan onderzoeken hoe we toch de nam tot een heffing kunnen dwingen omdat ik ook zie dat de nam zijn verantwoordelijkheid niet neemt en zich best wel bijzonder beweegt. Op het moment laat ik het zo zeggen. En de indruk die die eerste regel schept. Die zou ik absoluut niet willen wekken. Dus dan zou ik naar mijn collega's willen vragen van dan moeten we herformuleren, want dat is het laatste wat ik zou willen.

[1:19:52] Ik zie het eerder als een ondersteuning als een eerste stap om te kijken naar de staatssecretaris van welke mogelijkheden ziet hij als men bijvoorbeeld een overlap hebben tussen die taakstelling van twee komma vier miljard en andere plekken in de in de begroting waar hetzelfde wordt nagestreefd. Dan vind ik het wel relevant om die overlap in beeld te hebben, zodat ik weet wat het daadwerkelijke taakstelling ons nog rest om dekking voor te vinden. Zo heb ik naar die motie gekeken.

[1:20:18] Dankuwel. Mevrouw beckerman.

[1:20:20] Voorzitter, volgens mij is een week geleden was een heel mooi interview, in volkskrant met de gedupeerden van toeslagen schandaal en die had die was wel gecompenseerd en die had wat we dan noemen. De psychologische survivors deelt dat je schuldig voelt omdat andere niet geholpen zijn heel veel chronisch hebben dat ook heel gewoon iets die niet geholpen zijn en voelen zich ook heel erg miskend en voorzitter wat wat ik wil is dat we mensen niet meer tegen elkaar uitspelen. Maar dat we ook niet

[1:20:47] mensen afhankelijk maken van die mogelijkheid bij de nam het. Wij moeten daarvoor garant staan dat wij zijn de enige die dat kunnen wij hebben dat budget terecht en ik zou willen verzoeken haal die moties dan uit elkaar

[1:21:00] en gaat dat niet

[1:21:02] afhankelijk maken van elkaar. Ga niet zeggen tegen groningers. We gaan het voor je regelen van iemand anders geld of we gaan het van je regelen, mits de naam meedoet. Haal dat uit elkaar trekt dat los en ik blijf erbij dat je het via het budgetrecht moet regelen. Maar speel dat niet tegen elkaar uit. Want je krijgt daarmee echt weer de problemen waar, mevrouw.

[1:21:22] Vanaf wil helder dankuwel of u het uit elkaar wil halen. Mevrouw,

[1:21:27] Ja nee ik vind het een hele begrijpelijke oproep en ik daar echt ook wel heel erg in meevoelen. En nogmaals, ik realiseer me dat het dus niet. Dit is niet het enige wat nodig is. Ik realiseer me zeer dat we in het budgetrecht dat daar de belangrijkste weg ligt.

[1:21:44] Alleen heb ik tussen vrijdag en vandaag daarvoor nog niet iets op papier staan daar waar mijn collega's dat wel. Al hebben dat alleen maar hartstikke fijn. Nogmaals, ik wil de tijd tussen vandaag en stemming gebruiken

[1:21:58] om daar iets serieus neer te leggen.

[1:22:00] Dankuwel.

[1:22:02] Gaat u verder? Mevrouw? Verder.

[1:22:04] Dank, voorzitter,

[1:22:09] voorzitter, in eerste vraag over de over het rapport van de commissie verschillen. De staatssecretaris zegt in zijn brief dat hij binnen de grenzen van het mogelijke wil gaan werken aan het opvolgen van de adviezen

[1:22:20] en het toekomstbeeld dat door de commissie verschillen wordt geschetst, kan de sticker het staatsssecretaris ons meenemen in waar de grenzen van het mogelijke wat hem betreft dan liggen is deze bijzin een formaliteit is deze bijzin een uiting van het niet iets willen beloven wat niet kan worden nagekomen of heeft de staak staatsssecretaris ook concreet adviezen of tijdslijnen gezien die hij onmogelijk. Acht.

[1:22:46] Voorzitter over de de vragen die ik had over de kosten voor het eindbeeld heb ik het net gehad.

[1:22:53] Ook ik wil iets vragen over over de deur tot deur aanpak.

[1:22:58] Hoe kijkt de staatssecretaris nadat voorstel om actief op zoek te gaan naar huizen die nu nog niet in de versterking zitten. Maar waarschijnlijk qua veiligheid daar eigenlijk wel voor in aanmerking komen die deur tot deur aanpak die niet alleen de commissie voorstelt, maar ook ook mijn collega's van sp en pvda

[1:23:19] om precies om wat ik net zei die je ik vind het een belangrijk het doelstelling om toe te voegen dat ook de bewoners van die huizen zich gezien voelen dat in ieder geval het onrecht. Ook wordt onderkend.

[1:23:32] Dus ik ik omarm meteen het idee om te willen om dat te willen die deur tot deur om aanpak. Maar ik zie ook daar hele praktische. Ik heb ook praktische zorgen daarover omdat ik ook geen handjes weg wil halen van de plekken waar ze op dit moment heel hard nodig zijn. Dus ik ben heel graag. Ik wil graag heel graag weten van de staatsssecretaris hoe hij daar naar kijkt en is het bijvoorbeeld mogelijk om daar al mee te beginnen in prioritaire gebieden kunnen we kunnen we dat op de een of andere manier faseren, bijvoorbeeld

[1:24:03] voorzitter duurzaam herstel. Een korte vraag duurzaam herstel is iets wat we heel belangrijk vinden het voorkomen van herhaald schades door ook fundering schade aan te pakken.

[1:24:15] Ik heb vorige commissiedebat heb ik iets gevraagd over de pilot en wat er nodig is om deze uit te rollen

[1:24:21] en ik weet dat mijn collega's die hebben daar ook een amendement op. Maar wat is hiervoor nodig. Behalve

[1:24:26] hij is is naar voren halen van budget. Het enige wat nodig is. Ik vermoed van niet. De staatssecretaris heeft al beloofd dat hij erop terug zou komen. Maar ik wil hem bij dezen nog even vriendelijk aan herinneren.

[1:24:39] En dan voorzitter, achtentwintig, negenentwintig het versterken en verduurzamen tegelijk. Ik heb daar in het commissiedebat ook al iets over gevraagd en ik ben blij met die met die tabel van van mogelijke scenario's in de consequenties daarvan.

[1:24:54] Ik vind de kosten in die scenario's eigenlijk niet zo relevant. Want als wij hier als kamer de definitie omarmen dat we naar een eindbeeld willen veilig

[1:25:04] schadevrij en verduurzaamd. Dan ga je linksom of rechtsom maakt niet uit welk via programma. Maar die ga je die verduurzaming kosten sowieso tegengekomen.

[1:25:12] De sociale impact van verduurzamen en herstel uit elkaar trekken vind ik wel vind ik neem ik heel serieus, want vooral als het gaat om gezinnen

[1:25:22] met kinderen die die dan twee keer de structuur en houvast van school sporten spelen met vriendjes voor een langere tijd moeten missen. Ik realiseer me heel erg goed wat voor impact. Dat heeft op op onze kleine inwoners

[1:25:36] en en daarin vind ik het. Ik hoef nog genoeg mensen uit het veld die zelf graag zouden willen dat de verduurzaming en versterking hand in hand kan gaan

[1:25:46] en

[1:25:47] ik heb het vorige keer gevraagd en ik vraag bij bij dit keer weer voor ons is het een afweging tussen die deadlines en dienstbaarheid en ik neigen dan om dan te gaan naar dienstbaarheid. Ook als dat betekent dat we die deadline van twintig, achtentwintig daarin dan moeten loslaten. Hoewel ik en dat botst dan misschien weer met rust want dan gaan we weer loop besluiten. Dat snap ik heel erg goed. Ik vind dit is niks is een oplossing hier. Alles is een dilemma.

[1:26:16] Mijn vraag aan de staatssecretaris zou zijn. Wat vinden de inwoners hier eigenlijk stijl van

[1:26:21] en er is de staatssecretaris bereid om en dan bedoel ik specifiek optie twee uit die tabel om hierover het gesprek met de inwoners aan te gaan, want wij zien inwoners, die het liefst keuzevrijheid. Hierin zouden willen hebben en wij zouden dat eigenlijk best wel graag in mee willen bewegen.

[1:26:38] Één ding nog. Voorzitter, als u mij toestaat de inventarisatie van voorzieningen die onder druk staan.

[1:26:43] Wie is klaar is in het commissiedebat gebleken, maar we hebben er nog steeds niet gezien en ik zou dat wel graag willen. Het zou ontzettend wrang zijn

[1:26:51] als er voorzieningen omvallen, terwijl we hier aan het praten zijn met elkaar over toekomstperspectief voor groningen en noord drenthe. De lijst met dingen die de afgelopen tijd zijn stuk gegaan. Materieel en immaterieel is al veel te lang om toe te staan.

[1:27:06] Het is.

[1:27:07] De ontvanger,

[1:27:08] De onverteerbaar dat die nog langer zou worden. Graag een reactie. Dagvoorzitter.

[1:27:13] Dankuwel mevrouw verder. Voordat we naar de heer drost gaan gaan we even schorsen tot half twaalf om eventjes kort de benen te strekken.

[1:33:20] We beginnen weer met en we zijn aanbeland bij de vaste commissie voor economische zaken en klimaat nog steeds we aan de orde is het wetgeving overleg groningen en we zitten nog steeds de eerste termijn van de kamer aan het woord is de heer drost namens de christenunie fractie aan u het woord manier drost.

[1:33:38] Dankuwel. Voorzitter,

[1:33:40] voorzitter, vandaag richten we de blik vooruit naar tweeduizend, vierentwintig er nu niet jaar, want de gaswinning zal nul zijn, terwijl tien jaar geleden in tweeduizend dertien nog drieënvijftig komma acht miljard kubieke meter gas gewonnen werd het hoogste niveau wordt toen werden de ogen nog gesloten voor het leed dat de groningers overkwam. Die zijn gericht op ereschuld en schadeherstel.

[1:33:57] Begin dit jaar leverde enquete commissie aardgaswinning groningen haar rapport op. Dat schetst een onthutsend beeld van, zoals de commissie. Dat noemde twee werelden. De haagse werkelijkheid van wetten, regels en vooral opbrengsten en een groningse werkelijkheid van aardbevingen, schade en gezondheidseffecten een beeld dat ook de kamer aangeeft,

[1:34:14] hoewel meer dan eens onvolledig en onjuist geïnformeerd heeft de kamer onvoldoende het belang van groningen naar voren weten te brengen.

[1:34:21] Daarom is het mijn inzet en de inzet van de christenunie fractie om het groninger belang centraal te blijven stellen. Weg met de haagse werkelijkheid. Voorzitter, dat brengt mij allereerst bij de gaskraan deze dicht, maar kan in geval van zeer ernstige kou en calamiteiten toch nog op geregeld worden naar waakvlam niveau. Wij hopen dat koste wat het kost te voorkomen. Welke inspanningen levert de staatssecretaris? Om dat te voorkomen, worden er uit voorzorg alternatieven verkend. Welke leveringscontracten van extra nhg worden bijvoorbeeld onderzocht. En hoe wordt de kamer betrokken als het kabinet van mening is dat het oprichten van de waakvlam toch nodig is, heeft de kamer dan nog een noodrem,

[1:34:54] voorzitter over schadeherstel. Het is goed dat het schadeherstel omgevormd wordt van schade aanvraag daadwerkelijk herstel geen kwaliteitstoets meer bij schade tot zestigduizend euro. De factuur van de aannemer kan gewoon worden opgestuurd in de brief denkt de staatssecretaris daarvoor aan een termijn van vijf jaar. Dat lijkt mij een ruime termijn. Waarom houdt de staatssecretaris nog een slag om de arm.

[1:35:15] Vorige week hoorden we ook van de schandalige verhalen waarbij mensen die geen schade hebben. De regelingen misbruiken. Als je leest dat een bewoner van de villa buurt in groningen helemaal geen plannen had om zich aan te melden. Maar op de sportclub zeiden ze. Dat moet je toch doen en vervolgens een vergoeding opstrijkt van meer dan dertigduizend euro. Voorzitter, dan gaat het toch iets faliekant mis. Laat het helder zijn. Dat hoort zo niet te gaan. Het is onderhouden. Egoisme door zo op te treden. Dat is onfatsoenlijk egocentrisch en ondermijnend voor het draagvlak van de schaderegeling. Dit verdient een stevig wordt uit den haag. Wat ons betreft. En hoe reageert de staatssecretaris daarop

[1:35:49] klopt het dat het af zal nemen als er meer gewerkt wordt aan daadwerkelijk schadeherstel. Voorzitter, de christenunie staat niet alleen voor herstel van huizen, maar ook voor herstel van de samenleving zelf van de scheuren die zijn ontstaan in gemeenschappen. Dat vraag tempo achter de sociale agenda is de kwartiermaker inmiddels al gestart. En hoe is de langjarige inzet nu precies geborgd. Dat moet een plaats krijgen. In groningen werd daar staatsssecretaris dat ook bevestigen.

[1:36:13] Het herstel van harte gaat niet gebeuren vanuit den haag. Dat moet gebeuren met door en voor de groningers. De gemeente staan daarbij aan het roer. Wanneer krijgen de gemeente de middelen hiervoor beschikbaar gesteld? Deze zijn nu nog niet inzichtelijk. In deze begroting omdat ze nog bij financiën staan. Wanneer wordt het wel inzichtelijk. En hoe geeft de staatssecretaris ondertussen invulling aan de motie, nijboer en andere om geen voorzieningen meer te gaan sluiten. Enkele voorbeelden worden genoemd in de brief. Hoe houdt staat zie ik secretaris en ook de de vinger aan de pols. Een over de middelen komt er bij de groningen werd ook een groningen fonds waar de middelen jaar in meer in beschikbaar zijn.

[1:36:48] De christenunie heeft zich altijd ingezet voor mentale en geestelijke verzorging die in nijmegen ook een plaats hebben gekregen, wordt dit ook geborgd in de sociale agenda?

[1:36:57] Voorzitter, ik kom op de rechtsbijstand, want hoe het zoveel mogelijk voorkomen moet worden, kan het ook in de toekomst nog voorkomen dat groningen is met schade tegenover ing of andere instanties komen te staan. Rechtsbijstand is dan nodig. Maar de beste bijstand kan je niet gefinancierd worden in de aangekondigde regeling is namelijk een maximumbijdrage van vierduizend euro vastgesteld erkende staatssecretaris, ook dat dit in de meeste gevallen ontoereikend is om in aardbeving schade gespecialiseerde advocaten in te huren.

[1:37:23] Ziet u ook het mogelijk effect dat allerlei om gespecialiseerde advocaten met regeling aan de haal gaan, waardoor deze zijn doel voorbijschiet. En waarom is het voorstel van de orde van advocaten niet opgevolgd om te werken met een fonds waar sociaal advocaten die zijn gespecialiseerd in complexe gaswinning zaken zich bij kunnen aansluiten.

[1:37:41] Voorzitter,

[1:37:43] Voordat u verder gaat zijn twee interrupties van de heer van wijngaarden. Begin van de vvd.

[1:37:49] Ja. Meer een verduidelijkende vraag dan een interruptie. Maar ik de heer drost zijn er wel iets over. Maar wat doet welke advocaat vindt hij dat er nou wel in aanmerking zouden moeten komen mensen te helpen en welke niet want hij had het over niet gespecialiseerde advocaten en dat is nogal breed.

[1:38:08] De heer drost,

[1:38:10] Dankuwel. Voorzitter, dank voor de vraag met beeld wat ik krijg en dat hoor ik ook van advocaten is dat er nu advocaten uit het hele land zich gaan bemoeien met en met gaswinning met aardgas schade zaken en dat advocaat die er veel verstand van hebben, zeggen die regeling voor vierduizend euro kan ik niet zoveel mee en daardoor minder op dit soort zaken gaan inschrijven. Ik vind het gewoon problematisch dat het niet gedacht vanuit de groningers. Dat is niet vriendelijk denk ik voor de groningen is en mensen die er hard nodig hebben. Juist.

[1:38:35] En dat is mijn punt.

[1:38:37] Vervolgvraag van die wijken.

[1:38:39] Waar is dan zeg maar de oproep aan het kabinet werk een kwalificatie en diskwalificatie criterium uit voor welke advocaat je najaar je adviseert mensen wel en niet mee in zee te gaan. Dus zeg maar hoe geven we dit dan dit punt handen en voeten? Ik vind overigens even geen misverstand het. Ik vind het een hele goede en terechte vraag want iedere regeling zit altijd een soort van perverse prikkel in en dat is dat dat kan dat kan ook de kosten. De prijs zijn van het recht voor rechtsherstel. Dan komen we zullen nog vaker over hebben. Dus er zit altijd een foutmarge in welke regeling dan ook. Mijn vraag is even hoe krijgen we die fout hier zo klein mogelijk. Volgens mij is dat de vraag achter de vraag. En wat is dan de oproep van de christenunie aan het kabinet op op dit punt is het zo'n kwalificatie een diskwalificatie advies criterium dance richting groningers.

[1:39:32] Dankuwel. De heer drost.

[1:39:34] Dankuwel. Voorzitter, het doel is denk ik dat je juist daar waar het echt moeilijk wordt en er juist meer ondersteuning nodig is in dit soort zaken dat je die ook moet kunnen bieden en dat lijkt nu ter discussie te komen of niet te gaan lukken met de regeling zoals die er nu ligt

[1:39:50] oplossing kan zijn, denk ik, zoals meneer van wijngaarden hem aandragen. Ik vind ik wil. Ik vind dat we daar juist in de breedte over na moeten denken. Andere oplossingen heeft de orde van advocaten aangedragen gaan met een fonds werken waarbij advocaten die gespecialiseerd zijn in soort zaken zich kunnen aansluiten, zodat mensen die het niet kunnen betalen en die juist die complexere zaken mee te maken krijgen daar gebruik van kunnen maken, zodat je gewoon ruimhartige kijken of misschien slimmer kijkt

[1:40:13] naar naar hoe je advocaten de ruimte kunt geven om ook mensen bij te staan die dat nodig hebben. En natuurlijk zijn niet alle zaken duur en daar heb ik het ook niet over gaat. Maar om de complexe zaken. Mensen die er niet de portemonnee hebben om toch bijstand te krijgen.

[1:40:27] Dankuwel voldoende zo. Ik zag de heer kopstukken met de vinger of heb ik dat verkeerd gezien zwaaide alleen maar dat had niks met wat te maken. Helemaal goed dan de heer drost. U vervolgt uw betoog alstublieft.

[1:40:44] Ja. Dankuwel. Voorzitter, ik ga ik ervan uit dat we in tweede termijn ook of eerste termijn van de staatssecretaris hier verder over gaan hebben wellicht en dan kijken we hoe we daarmee verdergaan. Ik heb niet het

[1:40:52] enige antwoord op op mijn vraag. Ik zal daarom ook vragen.

[1:40:55] Voorzitter, de christenunie pleit ook voor verbonden gemeenschappen. De commissie van geheel heeft hierover een rapport opgeleverd, met veel meer oog voor de bewoner. Wat dat betreft heeft dus secretaris staatssecretaris. Sorry ook weer huiswerk. De reactie op dit rapport die we gekregen hebben moet verder uitgewerkt worden. Samen met de groningers in een hele goede samenhang met alles wat al loopt

[1:41:16] en ik onderstreep daarbij graag opnieuw de regierol bij gemeente. Zij moeten de leiding hebben ook in het dorp aanpak bijvoorbeeld en ik hoor daar graag een reactie op

[1:41:24] en de voorgestelde deur tot deur aanpak spreekt mij in het bijzonder aan op die manier komen ook de stille verschillen in beeld. Zo schrijft de commissie. De mensen die niet gehoord zijn die misschien in stilte onrecht lijden wil de staatssecretaris toezeggen hier ook mee aan de slag te gaan

[1:41:39] en er kan ook nogal verschillen zitten tussen beleefde veiligheid en daadwerkelijke veiligheid. Dat wordt in zo'n aanpak ook recht aan gedaan gaat de staatssecretaris ook daarop letten.

[1:41:49] Dat waren mijn vragen. Voorzitter, in eerste termijn.

[1:41:52] Dankuwel. Meneer heeft nog een interruptie van mevrouw beckerman van de sp. Mevrouw beckham.

[1:41:57] Voorzitter, dank dank ook aan de heer drost. Ik denk echt dat we hier een stap vooruitzetten. Die hoeven we echt niet lullig over doen. Maar die deur tot deur aanpakken. Ben natuurlijk heel lang al voorgesteld is vaak weggestemd en komt er lijkt er nu toch een meerderheid voor. Het zijn. Voorzitter, maar mijn angst en dat zal de heer doel te herkennen is dat groningen is al heel vaak belofte hebben gehoord

[1:42:18] rapport te hebben gezien met goede aanbevelingen oproepen hebben gezien vanuit de kamer en het kabinet om aan het werk gaan dat het niet gebeurde. Voorzitter, erkent de heer drosterij via de voorzitter ook

[1:42:28] dat de kamer het budget recht heeft. Dus dat dit ook een goed moment is om als kamer te zeggen

[1:42:34] wij roepen het niet alleen hebben leven daar ook geld bij.

[1:42:39] Erkent u dat? De heer drost?

[1:42:42] Dankuwel dan dan gaat dan heeft u nu specifiek over die het amendement dat u heeft ingediend, neem ik aan dat hij dat u die vraag stelt want dat is iets anders dan de deur tot deur aanpak.

[1:42:52] Volgens mij.

[1:42:53] Oké. En de deur tot deur aanpak om daarmee te beginnen. Ik heb ik denk ik kan me niet voorstellen dat wij daar tegen waren. Maar ik heb er nog eens nagekeken. Uw motie die er was in in juni in ieder geval die ging nog wat verder dan enkel de deur tot deur. De aanpak. Daar was denk ik waarom wij daar op dat moment niet voor waren. Terwijl deur tot deur. Als het gaat om mensen zien iedere mens zien. Dat is denk ik niet het onze onze partij in ieder geval altijd heeft aangedragen. Meneer nijboer heeft ook aangegeven. Het was hij met meneer segers samen die tot tot de vraag kwamen die uiteindelijk tot het rapport van de commissie geel heeft geleid die er juist over gaat dat we iedereen proberen op dezelfde manier te behandelen en geen onrecht te laten bestaan. Daar waar het waar het is ontstaan

[1:43:32] dan over over nu geld vrijmaken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ik een beetje terughoudend ben

[1:43:38] en ik zal dat proberen uit te leggen. Wij hebben dat rapport vrijdagmiddag gekregen uitgebreid rapport waar volgens mij ook recht aan gedaan moeten worden.

[1:43:46] Dat is voor een deel parallel gelopen aan alles wat er met mij begon met elkaar hebben.

[1:43:51] Verbroken.

[1:43:52] En ik zou ervoor willen pleiten dat we dat wat daar uitkomt, vooral moeten durven omarmen ook hard op. Maar dan wel naast naast datgene wat nu al loopt neer te leggen dat verder uit te werken en dan tot goede voorstellen te komen vanuit denk ik toch ook alle betrokken partijen hoe we dit vorm kunnen geven. En ja dan komt misschien daar vervolgens een budget vraag uit en misschien is dat één miljard misschien wel twee miljard. Misschien is het vijf, honderd miljoen of is het vijf miljard. Maar ik vind het wel belangrijk om ik aarzel even gezegd en ik zeg maar een goed naar kijken om nu op maandagmorgen te zeggen zet maar een miljard. Ook zij, terwijl ik niet goed weet

[1:44:28] wat de impact van al die maatregelen van van de commissie van geheel op datgene wat er nu al in gang hebben gezet van der gun is en ik vind dat we dat heel erg zorgvuldig moeten doen. Dus ik ben eerlijk gezegd wel met u eens dat het moeten borgen. Maar nogmaals om op maandagmorgen dat een handtekening onder zetten. De over het weekend heen vind ik. Ik vind het niet zo zorgvuldig. Ik ik aarzel daarmee.

[1:44:48] Dankuwel. Mevrouw beckerman. Nog een vervolgvraag.

[1:44:51] Voorzitter, dit is niet onaardig bedoeld. Maar je merkt wel echt een. De heer drost nieuw is op het dossier en ik bedoel het echt niet onaardig, maar laten we even kijken naar de oorzaken van die verschillen en een van de voorstellen die nijboer ik doen en één van die verschillen is bijvoorbeeld ontstaan bij de schadeafhandeling en we hebben de voorbeelden genoemd die b en c schade van de naam schades die als je ze nu aanmelden

[1:45:17] worden vergoed. Maar als je ze.

[1:45:20] Tien jaar.

[1:45:21] Geleden had gemeld bij de afgewezen

[1:45:24] die schade is. Daar is al heel lang debat over moet je dat wel of niet opnieuw vergoeden. En dan kun je nu zeggen ja, we hebben vrijdag een rapport en maandag is te snel. Dat klopt, zei dat kan me voorstellen dat je met die mensen die wachten al heel lang

[1:45:39] en dat soort schades

[1:45:42] die kun je niet laten bestaan. Voorstellen dat is een van de dingen die wij nu benoemen en het is heel mooi om te zeggen ja, we gaan er heel zorgvuldig mee om maar tegelijkertijd

[1:45:54] kun je ook al zeggen tegen mensen die hebben we gaan dit oplossen en dat is wat wij nu willen doen is de heer drost het daarmee eens.

[1:46:03] De heer drost,

[1:46:06] Voorzitter, ik ben het met mevrouw beckerman eens beckerman eens en haar laatste vraag

[1:46:14] gaan we dit nu oplossen. Ik vraag me dus af. Dat was eigenlijk ook wat ik zojuist zei. Ik vraag me af of we met uw amendement nr één miljard voor apart te zetten of we daarmee oplossen. Ik weet dat niet zeker. En dat is mijn aarzeling. Dus ik ben het met u eens en ik die die b en c schade als voorbeeld en er wordt ook een beetje speculeren en ik ben het met u eens dat u er al heel wat jaren meer opzit dan ik. Maar we hebben nu ook maatregelen genomen in nijboer bijvoorbeeld dat mensen dit bedrag van tienduizend euro. Je kunt alsnog laten aanvullen. Tot misschien worden daar ook al een aantal van die zaken mee mee opgelost. Ik heb dat inzicht op dit moment niet. Ik vind het heel lastig en ik zou dat wel graag willen hebben. Dus mijn warme oproep zou zijn aan de staatssecretaris gaat het rapport zo met z'n ruim mogelijk hard verder uitwerken en leg het naast wat we al doen en maak dan onderaan de streep. De rekening op en leg dat maar gewoon eerlijk in ons midden en dan komt dat u zegt ons budget recht om de om de hoek en dan is het volgens mij aan de kamer om daar een beslissing over te nemen en dat is ik vind de volgtijdelijkheid heb ik heb ik moeite mee en niet niet zozeer met de inhoud die u,

[1:47:09] Oké, helder. Tot slot hierop, mevrouw beckerman.

[1:47:12] Voorzitter,

[1:47:15] kijk ik snap dat maar wat ik heel vaak heb gezien is dat de kamer een probleem aankaart een ongelijkheid problemen te zijn. Heel veel dat dan uiteindelijk een rapport wordt gemaakt in het nader rapport weer opnieuw nagedacht moet worden en dat is al keer op keer op keer gebeurd en voorzitter, de heer drost noemde net bijvoorbeeld mensen die hij noemt het misbruik maken van de regeling en de andere kant van de medaille is dat de zwaarst gedupeerden.

[1:47:42] De zwaarst gedupeerde mensen met zestigduizend euro of meer aan schade.

[1:47:48] Nu wel dat hele causaliteit en dat is gek dat we dus wel. Die kan noemen, maar niet de kant van de zwaarst gedupeerden. Ook daar doen die nijboer en ik voorstellen op en ook daar zeggen we komen wij met een oplossing die wel gewoon kan die de groninger bodem weg en maatschappelijke organisatie voor staat. Maar dat je causaliteit op het grasveld op de gas opslagen loslaat en voor de rest van het effect gebied gaat werken met het panel van deskundigen. Voorzitter, dan heb je dus dan zorg je dus ook dat er niet nieuw ongelijkheid ontstaat. Want dat is ook onze angst dat we over dit rapport gaan nadenken en vervolgens de nieuwe ongelijkheid veroorzaken is de heer drost het met ons eens dat ook daarna moet worden gekeken en dat we dus niet de luxe hebben om te zeggen we gaan nog even wachten want ondertussen ben je gewoon nieuwe verschillen.

[1:48:37] Dat creëren dankuwel heer drost.

[1:48:40] Ja want voor zover eens dat volgens mij. Daar begint het rapport ongeveer mei van dit dit was wel heel erg heel erg moeilijk. Er zijn zoveel regelingen al geweest. We kunnen niet met nieuwe regeling komen die dat allemaal in één keer oplossen. Daarom kiezen wij ervoor schrijft het rapport om bij het eindbeeld te beginnen dat uiteindelijk iedereen een veilige schadevrije. En dan eventueel aardgasvrij gereden woning moet kunnen wonen dat en dat dat beeld te steunen. Volgens mij steun ga ik verder steunen we dat breed en nogmaals wat je er precies voor moet doen en worden aanbevelingen voor gedaan

[1:49:09] en daar heb ik een paar van onderstreept zojuist bijvoorbeeld die deur tot deur aanpak. Dan ben ik helemaal met u eens. Juist omdat stille leiden ook in kaart te brengen. Maar om nogmaals om dan nu matig een maatregel op maandagochtend direct te onderschrijven omdat ik goed goed weet wat de impact daarvan is en terwijl die commissie zegt kijk uit een nieuwe regeling en dat zij er trouwens ook een juni op basis van een parlementaire enquete rapport. Daar ben ik voorzichtig mee. Dus ik ga vanzelfsprekend, net als mijn collega's verder overigens de komende week goed naar de amendementen kijken en daar serieus over spreken ook misschien met u nog wel bijeen als nodig is, maar niet zonder meer daar mee akkoord of op instemmen, zonder dat ik goed weet wat wat de impact is.

[1:49:49] Dankuwel. Dan zijn er nog meerdere vragen beginnen met mevrouw verder van het cda.

[1:49:53] Dank u. Voorzitter, collega drost, die heeft net stevige woorden uitgesproken over dat de krantenartikel in van de nrc mensen die onterecht een schadevergoeding hebben geclaimd.

[1:50:07] Dat herken ik heel erg. Toen ik het artikel las had ik er ook

[1:50:10] serieuze buikpijn van en ik heb daar best wel lang opzitten

[1:50:16] op zit te bloeden omdat we tegelijkertijd heb ik ook groningers gesproken die zeiden jullie hebben het altijd over het inwoners. Het vertrouwen in de politiek zijn kwijtgeraakt. Maar jullie zijn ermee begonnen juli zijn als eerste begonnen met ons niet meer te vertrouwen en ik denk dat ze daar een punt in hebben en ik worstel heel erg met als we serieus willen toe willen, naar we gaan beleid maken op basis van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Dan zul je altijd zien dat er mensen zijn die daar misbruik van maken

[1:50:48] en het risico is als we dat niet

[1:50:50] ik worstel met de vraag hoe gaan we daarmee om. Want als we dat nul accepteren.

[1:50:55] Dan gaan we toch weer toe draaien naar dichtregelen en beleid maken op basis van wantrouwen en ik ben ontzettend nieuwsgierig of de heer drost mijn dilemma herkend en hoe hij naar kijkt.

[1:51:06] De heer drost,

[1:51:08] Dankuwel. Voor zover dank voor de vraag want ik herken het enorm

[1:51:11] en ik heb misschien nog geen jarenlange ervaring op het dossier groningen. Maar ik heb wel jarenlange ervaring, ook in lokale politiek en ook in bijvoorbeeld in sociale regelingen en mijn mijn grondhouding is altijd geweest.

[1:51:25] Ga niet uit van wantrouwen. Maar van vertrouwen. Ben niet altijd bezig met regeling dicht te regelen dat je hun nodig. Alle fraudes wilt voorkomen. Laat daarmee in die zin de goede niet onder de kwaden lijden want dat is wat er dan gebeurt. Dus ik heb bewust niet gevraagd aan de staatssecretaris om nu weer te gaan regeling te komen om dit allemaal weer te gaan verbieden. Want dan gaan we namelijk de waarschijnlijk de goedbedoelde de goedbedoelende mensen gaan we later laat ik laten laten lijden onder omdat we alles dichtregelen voor de voor de kwaden.

[1:51:51] En wat er dan nog overblijft. Volgens mij in dat soort gevallen is een moreel appel op mensen te doen want dit is niet hoe wij dat bedacht hebben. Dus als het gaat om vertrouwen. Dat is inderdaad wederzijds en als dit gebeurt aan die kant. Dan wordt het vertrouwen geschaad vanuit inwoners naar de overheid die misschien in goed vertrouwen met de inwoners van groningen probeert iets goed van de grond te krijgen en dat is mijn punt. Dus wat ik heb gedaan. Ik heb het in ferme bewoordingen gedaan is vooral ook een moreel appel van mensen. Laten we met elkaar een mooie samenleving bouwen dat we met elkaar de scheuren in onze in onze gemeenschappen dichter en als er dan dit soort dingen gebeuren door mensen die dat misschien niet nodig hebben of er wel recht op hebben. Maar misschien niet helemaal en dat toch in zich weten te passen. Dan denk ik dat je met elkaar niet een bouwen bent aan een open, transparante en een veilige samenleving voor iedereen.

[1:52:36] Dus dat is mijn punt.

[1:52:38] Dankuwel mevrouw verder nog verder over de dilemma. Wat lastig is uiteraard.

[1:52:44] Ja. Ik ben ik vind de reactie van mijn collega's drost heel erg mooi. Ik hoop gewenste volgende kamer. Er moet toe om de de lijn te blijven aflopen van toch bewegen naar beleid op basis van vertrouwen. Want ik denk dat dat de kern van heel veel verdriet is geweest in in groningen. Dus wellicht gaan we deze discussie in de toekomst nog wel een keer voeren. Maar dat gaan we dan gewoon blijven doen.

[1:53:11] Dankuwel. Heer nijboer.

[1:53:13] Voorzitter, ik zei eerder in dit debat al dat ik wat gram nietig was en dat komt in de kern denk ik omdat we hier toch in plaats van niet. In plaats maakt voor een groot deel het niet hebben over wat moeten nou in groningen gebeuren. Maar toch een de helft van de tijd over een budgettaire discussie gaat ondanks een parlementaire enquete en ondanks koste wat het kost doen wat nodig is,

[1:53:35] komt er hier vandaag in de kern op neer van heb je nou als je zo'n commissie hebben ze zijn zo veel ongelijke gevallen. We moeten zo de kamerbreed. De vvd nog niet gehoord. Maar vind eigenlijk van niet zo gek idee om iedereen op dezelfde positie te brengen

[1:53:49] het dan toch.

[1:53:50] Over.

[1:53:51] Geld gaat, is de

[1:53:53] heer drost met alle zorgvuldigheid die betracht en het bedrag de afgelopen over in de kamer

[1:53:58] het eens dat dat niet eigenlijk niet zo zou moeten zijn.

[1:54:02] De heer drost,

[1:54:04] Dankuwel. Voorzitter, ik vind het niet helemaal fair beeld van mijn collega's dat het alleen over geld gaat want ik heb dat bewust niet gedaan want als je ook want als je naar de commissie van geheel kijkt komen zijn met ook nog andere suggesties om die anderhalf miljard te vinden dan enkel uiteindelijk de algemene middelen waar volgens mij vijf bullets en de vijfde was de algemene middelen en de eerste vier hebben we nog niet besproken. Dus ik ga ik vind het niet eerlijk dat we alleen over geld praten. De commissie van geel ging juist niet over geld ging over ongelijkheid en daar hebben zij aan gewerkt en daar hebben zij een uitgebreid rapport over geschreven. Daarvan heb ik gezegd dat moeten we nu oppakken, moeten we naast de maatregelen leggen die die we al hebben ingezet. Samen met de groningen is kijken hoe krijgen we die gaten gedicht. Dat moet het doel zijn. Dat is mijn doel ook. En als het anderhalf miljard kost. Dan gaan we erover hebben als het één miljard kan nog alle bedragen noemde ik net noemde. Ik wil daarover hebben. Maar ik denk dat het zorgvuldig is om het in de goede volgorde te doen dus juist niet over geld hebben, maar over het doel en daar dan vervolgens ook het geld onder te schrijven wat we daarvoor nodig denken te hebben die volgorde.

[1:55:06] Dankuwel. Voorzitter.

[1:55:07] Ik geloof voorstander van. Sterker nog, dat is ook de reden waarom ik altijd heb gezegd in technische termen zet het buiten de kaders. Dan kun je doen wat nodig is

[1:55:15] en met het budget en de begrotingsbehandeling vandaag groningen met budgetten en kiezen en dan is het d zesenzestig begon zelfs al binnen het geld voor groningen geld te zoeken voor voor recht doen aan aan de onderlinge verschillen. Dat is mijn principiele politieke probleem. Ik vind het voor groningen voor de toeslagen ouders, net als voor corona moet gelden. Daar moet je doen wat nodig is ook budgettaire. En wat ik hoor is dat partijen dat wel vinden in de kamer coalitiepartijen dat we vinden maar in de praktijk

[1:55:46] onzeker is of het ervan komt en we weten dat het geld dat er extra geld nodig is en ik ben best bereid om er een goede onderbouwing over de miljard of één komma twee miljard achthonderd miljoen. En wat er volgend jaar kan. Maar het is duidelijk dat wat van geel voorstelt

[1:56:00] niet in gang kan worden gezet als er geen extra geld bijkomt. Dat zijn we toch eens.

[1:56:05] De heer drost,

[1:56:06] Voorzitter, als er dankuwel. Als ik de redenering van meneer nijboer volg zeggen we het plaatsen buiten de hagen. Daarmee kunnen we dus ook zeggen hoeven dat ook niet per se vandaag in dit wetgeving behandeling of deze in deze begroting tweeduizend, vierentwintig te behandelen, dan kunnen we ook volgend jaar januari of februari. Als we die uitwerking van verschil. Verder heb ik gemaakt, kunnen we dat ook met elkaar bespreken. Dat deden namelijk ook in juni toen het over begunstiging. Ik laat me daar in die zin ook met het budgetrecht niet zomaar door tegengehouden door door keuzes die we die we kunnen maken. Volgens mij probeer ik aan te geven dat ik het doel wat van geel opschrijven hemel helemaal steun. De aan en daarvoor hebben we het ook al over gehad. Dat was het. We proberen onrecht in kaart te brengen en wat het vervolgens kost. Daar moeten we dan met elkaar over spreken en ik weet niet of dat lukt voor de bestemmingen. Volgende week donderdag. Ik denk dat we daar wat meer tijd moeten nemen wat zorgvuldig moeten zijn dat dat recht doet aan het rapport dan ook al in groningen is.

[1:56:58] Dankuwel. Tot slot.

[1:57:00] Voorzitter, dat deel ik niet verwacht. Zo veel te lang en het rapport van geel duurder natuurlijk ook best wel lang.

[1:57:07] En ja het is dat is toch wel beslissen er als deze kamer over voor de begroting voor volgend jaar. Daarom hebben we dit debat, omdat we groningen zo belangrijk vinden wat andere begroting te doen we niet. Dus het is wel dit moment en ik ben allemaal tot uw dienst onderbouwing en mijn zus en zo en en of het allemaal dankuwel aan de staatssecretaris vragen die kan ons er ook bij helpen, maar het is wel zouden we volgende week donderdag zeggen we gaan het wel doen en we hebben daar ook budget voor over onvoldoende niet of we moeten alle d zesenzestig bezuinigen op andere dingen in groningen.

[1:57:36] Ja dat is toch wel een beetje hoe het is want u kunt niet zeggen van we moeten mee aan de gang en geen budget beschikbaar stellen voor tweeduizendvierentwintig en dat is dat een volgende week doen bij de stemming.

[1:57:44] Dank de heer dros nog.

[1:57:47] Tot slot.

[1:57:51] Dat de staatssecretaris mee aan de gang moet. Dat is volgens mij sowieso geen geen vraag. En wat het vervolgens kost dat moet er nog. Dat moet er nog blijken en daar moet het met elkaar over spreken. Ik doe geen in. Volgens mij ben ik namelijk heel open en transparant over hoe ik erin zit en ik heb ik twijfel hierover om dit op maandagmorgen niet zomaar even vrij te maken zonder ik echt goed weet wat de impact daarvan is. Het gaat niet eens zozeer om de financiële impact, maar ook de impact op de regeling en alles wat daar loopt. Dat is hoe ik erin sta en dat is ook de komende week. Ook zal de voorbereiding voor de stemming en verder zal oppakken en ook de behandeling van het amendement van mijn collega's.

[1:58:24] Dankuwel. Dan gaan we naar de laatste inbreng van de eerste termijn van de kamer. Dat is de heer van wijngaarden namens de vvd-fractie.

[1:58:31] Ja. Voorzitter dankuwel. Het laatste inbreng van de zijde van de kamer. En als je het zo naar het debat luistert tot niet wat zij weer mooi inhoudelijk debat is met de mensen die er zijn dan krijg soms bijna ook het gevoel. Dat is het laatste debat is over dit onderwerp en dat zal misschien voor sommige individuele kamerleden gelden, waaronder ikzelf,

[1:58:55] maar vooral niet. Dat geldt niet voor groningen. Want we gaan natuurlijk als kamer gewoon door. Het zou mij een lief ding waard zijn als er in december nog. Ik begrijp dat kerstreces mogelijk wordt ingekort dat er in december al een commissiedebat over dit onderwerp is. Dat zou ik zeker willen meegeven aan mijn mijn opvolgers. Ik weet zeker ook dat demissionair staatssecretaris die er dan ongetwijfeld nog zit daarnaar uitkijkt, maar ik wil maar even gezegd hebben. Dit is niet het laatste debat voor groningen. Dit is niet een soort laatste kans voor groningen. Nog een andere toch relativering die ik bij dit belangrijke debat wil maken. Dit is ook niet het hoofd debat over gewoon een. Dat hebben we volgens mij ook gehad

[1:59:37] na het verschijnen van het rapport mij begin en het de bal en de over de kabinetsreactie die daarop is verschenen en dat betekent dus ook dat dat is een een gigantisch debat geweest op de eerste plaats voor groningen zelf en

[1:59:55] daarmee is hebben we ook als kamer getracht om voor de groningers een.

[1:59:59] Een streep

[2:00:01] te zetten.

[2:00:02] En ik vind dat je van het dan. En als het ware de jaar telling opnieuw te beginnen.

[2:00:07] Vanaf dat moment. En wat heel belangrijk is, vind ik dat we de plannen die daarna en adviezen die na dat moment zijn uitgekomen dat we ook tegen het kabinet zeg je plaats staat ook in tegen dat licht van dat hele pakket wat er al ligt. Daar zal ik zo ook iets over zeggen. Ten aanzien van van geel naar laat ik dat laat ik dat anders nu meteen doen want anders komt die vraag namelijk toch kijk ik denk dat het heel belangrijk is dat we recht doen aan dat advies dat vrijdag is verschenen. De staatssecretaris heeft ook zelf gezegd het is een aantrekkelijk toekomstbeeld en ik wil daarmee aan de slag en ik ga nu ook in gesprek met de uitvoeringsorganisaties die erbij betrokken zijn en ook kijken hoe ik dat inpassen in het rapport of in onze de maatregelen die wij hebben aangekondigd in reactie op nijboer gun

[2:01:01] en

[2:01:05] dat dat maakt dus ook dat ik vind dat we daar zorgen dat we dat op een zorgvuldige en uitvoerbare wijze moeten gaan doen en dat je dat we niet meer opnieuw als kamer moeten onderschatten hoe ingewikkeld de opdracht is die van geel nu over begin heen legt en daarom vind ik ook dat het dat het kabinet daar inderdaad mee aan de slag moet en het nieuwe kabinet dat evenzeer moet maar dat we ook niet. Net nu moeten doen alsof zichtbaar op vrijdag is dat rapport verschenen en we op maandag. Dit debat. Dat dat we zeg maar het hele rapport reduceren tussen op tot de vraag via wel of niet steun aan het amendement nijboer beckerman.

[2:01:49] Het is van geel was van geel. Maar zo simpel een vraagstuk is veel veel complexer

[2:01:56] en ik vind als je daar recht aan wil doen en aan het aardgasvrij gereed maken wat gewoon fysiek en hele ingewikkelde opdracht. Ook wordt.

[2:02:08] Dat betekent dat dat ook iets meer tijd kost dan om de juiste besluiten over te nemen dan dan van vrijdag op maandag.

[2:02:16] Er zijn drie interrupties. We beginnen met de heer drost namens de christenunie.

[2:02:21] Ja. Dankuwel. Voorzitter, als een collega zo oren over de commissie van geheel, dan lijkt het bijna alsof hij en ik hetzelfde vinden. Alleen ik had een nuance. Volgens mij ingebracht die nog niet hoor, namelijk van geel constateert een aantal verschillen als het gaat om bijvoorbeeld die verduurzaming van woningen. Daar moeten we wat aan doen en daar komt dan dat bedrag uit

[2:02:40] en daar hebben we zojuist een debatje over gehad. Interruptie debat. Maar ik ben wel benieuwd hoe de vvd-fractie daar dan naar kijkt naar de conclusie van van geel.

[2:02:49] De heer van wijngaarden,

[2:02:51] De de opdracht die wij allemaal volgens mij heel enorm voelen. Hier in deze commissie is dat we moeten werken aan het herstel van vertrouwen bij groningers en mevrouw beckerman. De heer nijboer hebben dat net ook uitgebreid en ook al in veel eerdere debatten daar bij stilgestaan dat dat vertrouwen ook juist door die grote verschillen in aanpak die er zijn gekomen door de jaren heen dat dat het vertrouwen bepaald geen goed heeft gedaan en van geel. Die leg die stippelt nu een route uit richting twintig, vijfendertig, maar er staat ook een jaartal ergens in twintig, achtentwintig die stippelt een route uit hoe je kan werken aan het herstel van dat vertrouwen en aan het wegwerken van de verschillen en creëer tegelijkertijd het dilemma van ja, ook weer nieuwe regelingen kunnen weer opnieuw tot verschillen leiden de zo krijg je een soort droste effect in in regelingen en gevoel van van verschillen. Dat woordgrapje was niet.

[2:03:48] Je bedoelt.

[2:03:50] Maar dat droste effect veel denkt de heer de mos vroeg ook voorkomen. En vandaar ook dat het is nog qua uitvoerbaarheid en ook om het om het aan te leggen tegen wat er al ligt is dat nog best een opgave en dan voegt daar op een gegeven moment inderdaad ook een bedrag uit wat je ook jaar in een dus een langere tijdsperiode zult nodig, nodig hebben. Maar ik denk dat dat we als we nu beginnen we als het ware bijna het debat hierover op de reactie van geel met het met het geld, terwijl volgens mij dat het sluitstuk is van ook dat uitvoerings vraagstuk hebben meerdere enquêtes hier gehad over het belang van nou uitvoerbaarheid.

[2:04:31] De commissie bosman om en maar één te noemen. Maar andere enquêtes raken daar natuurlijk ook enorm aan. Dat vind ik ook dat als de staatsssecretaris afgelopen vrijdag zegt aantrekkelijk toekomstbeeld. Ik wil daarover in gesprek met die uitvoeringsorganisaties. Dan vind ik ook dat we dat inderdaad in die volgorde moeten doen, maar inderdaad met dezelfde stip op de horizon. Om die verschillen die er mensen nu ervaren zoveel mogelijk te verkleinen in de wetenschap dat je dat nooit helemaal voor in ieder individu kan kan garanderen.

[2:05:04] De heer dros nog een aanvullende vraag. Dat is het geval. Nee, najaar goed. De heer dros hoor.

[2:05:10] Volgens zonder is het in dit geval het effect is met een erachter. Dat klopt het mooie blikje met die oneindige

[2:05:17] droste effect. Het droste effect. Wat mij betreft zou moeten zijn dat inderdaad het voor iedereen uiteindelijk op een gelijke manier en zonder onrecht wat achterblijft wordt opgelost en volgens mij zij uiteindelijk meneer van wijngaarden nadat hij best wel veel woorden gebruikt om uit te leggen wat het proces zou moeten zijn dat ook. Maar dat weet ik niet helemaal zeker wat mijn punt was eerst de inzet ook van de vvd-fractie dat we die ongelijkheid gewoon wegnemen. Dat moet volgens mij de inzet zijn dat de stappen die we nemen dat we moeten uitwerking. Dat zal u heb ik namelijk ook gezegd, maar wel met de inzet die er mag geen onrecht overblijven. Dat moet toch de inzet inzet zijn. Dat was mijn vraag.

[2:05:49] De heer van wijngaarden, met iets minder worden,

[2:05:52] Ja. Nee, die inzet deel ik heb er alleen gewoon het eerlijke de eerlijke nuance bijgemaakt en dit maakt de commissie van geel eigenlijk. Ikzelf ook dat iedere nieuwe regeling ook weer nieuwe verschillen kan gaan oproepen en dat maakt het dus ook uitvoerings technisch best complex. En waarom ik ook samen met de heer drost zegt van laten we wel even op een zorgvuldige manier en in de juiste volgorde doen.

[2:06:18] Dankuwel. We gaan naar de heer nijboer van pvv.

[2:06:20] Ja voorzitter, ik gaf al aan. Ik vind het grootste probleem. De de ellende. De gevallen die al jaren in de diepe ellende zitten. Maar

[2:06:29] misschien wel het ene grootste probleem vind ik de enorme verschillen in in behandeling in groningen en in dit is niet meer uitlegbaar en het splijt de gemeenschappen en daar heb ik al lang aandacht voor gevraagd in de kamer.

[2:06:41] En waarom het rapport zolang duurde is omdat de staatssecretaris eerst zelf. Het heeft geïnventariseerd. Daarnaast hele kamer willen wij niet. Niet dit niet behulpzaam genoeg. Dan komt het rapport. En waarom duurt dit rapport. Zolang omdat ze heel veel tijd in de uitvoering hebben besteed. Ze hebben uit en ten nagekeken. Hoe verhoudt het zich tot hebben zich tot een parlementaire een heel hoofdstuk in over waarom het zo de jaartallen van vijfentwintig van achtentwintig, die u noemt gaat voor het kerngebied vijfendertig voor dus dat is echt heel veel tijd ingestoken. Ik snap wel dat het rapport vrijdag kwam. Maar het is niet zo dat wij dan in dat er in het heeft zolang geduurd omdat men daar heel zorgvuldig mee bezig is geweest en het gaat hier natuurlijk niet om de vraag van hoe we er allemaal precies inrichten. Dat moeten we kunnen kamerleden ook helemaal niet. Maar het gaat om de vraag van steun je dat steunen die aanpak steunen. Laat ik het zo vragen. Dus vvd is de vvd het eens met de commissie van geheel dat het aardgasvrij gereed maken van huizen dat dat een

[2:07:36] oplossing kan bieden voor al die ongelijke behandeling, inclusief al die andere de nota, maar één van de dat dat een juiste benadering is die gevolgd moet worden.

[2:07:44] De heer van wijngaarden,

[2:07:46] Kijk het is een toekomstperspectief en dat spreekt dat spreekt ons net als de staatsssecretaris enorm aan. Maar de commissie van geel en ik denk dat het goede opmerkingen zijn van de heer nijboer commissie van geel is niet het kabinet en ik vind nu ook aan het kabinet om te kijken hoe passen we dit hoe kunnen we dit inpassen in de plannen die er al liggen? Daar heeft de commissie van geel inderdaad ook naar gekeken. Maar ik zeg nogmaals de commissie van geel is niet het kabinet zie ik zie dat niet als een dictaat. Ik zie dat als een aanbeveling waar het kabinet moet kijken hoe kunnen we dat inpassen. Ook op een wijze die uitvoerbaar is en die niet tot weer allerlei nieuwe onterechte verwachtingen leidt en dat dat er een intrinsieke logica zit in het feit dat als je met huizen aan de slag bent. Maar goed dat aan de slag zijn met die huizen is in zichzelf al blijkt al ongelofelijk uitdagend en niet snel genoeg gaan. Er zit zeker een intrinsiek logica in het feit dat als je ermee aan de slag bent kijkt dan ook als er toch is waar je naar toe wilt juist in groningen. Hoe kun je dat aardgasvrij gereedmaken die intrinsieke logica en dat toekomst perspectief. Dat deel ik met de commissie van geel. Maar dat is al even anders dan meteen naar vrijdag maandag zeggen van ja en hier pats boem haal het maar uit de algemene middelen. Zoals je met uw amendement doet.

[2:09:04] Die nijboer,

[2:09:04] Voorzitter, eigenlijk is het antwoord. Nee

[2:09:08] deelt over moet anders anders zekerheid. Probeer toch een scherpe debat te voeren we natuurlijk is het aan de staatssecretaris in het kabinet en wij zijn politieke partijen zich in de kamer. Wat wij vinden en van geel stelt niet alleen voor bij de versterking dat te doen. Die zegt elke inwoner in het gebied heeft het recht moeten het recht krijgen als je dat wil zij of hij om aardgas vrij gereed.

[2:09:31] Het huis te hebben uiterlijk in tweeduizend, vijfendertig. Dat is wat hij zegt want dan doe je recht aan de aan de orde aan al die verschillende in de regels. Dat is de manier om daar recht aan te doen en ik vraag de vvd als politieke partij

[2:09:43] de steunt zij die conclusie die aanbeveling

[2:09:47] of zegt ze nee, mitsen maren uitvoering dit een dat het kost nog geld ook. Dus we doen net of het wel aardig vinden, maar er komt niets van terecht.

[2:09:56] Heer van wijngaarden,

[2:09:58] Voorzitter, ik ik hou het bij het antwoord zoals ik dat net gaf. Ik wil ook echt kijken van van het kabinet horen. Wat komt er nou wat zeg maar die uitvoeringsorganisaties hierover wat wat komt er uit die gesprekken die de staatssecretaris afgelopen vrijdag zelf heeft aangevoerd, gekondigd dat hij die gaat voeren met die uitvoeringsorganisaties die hier ook mee aan de slag zouden kunnen dat we de toekomstperspectief en dat de logica daarvan en ook hoe hoe rechtvaardig en goed het zou voelen om dat te doen dat dat deel ik met u hier meer nijboer. Maar om hier gewoon in één keer pats boem te zeggen van ja en dat gaan we dus zo doen dat dat zo ver ben ik nog niet. Ik wil dat ik doe dat in een in de juiste volgorde.

[2:10:41] Helder mevrouw beckerman.

[2:10:43] Voorzitter,

[2:10:45] de heer van wijngaarden die design, net als je

[2:10:49] na de parlementaire enquete nadat zware debat zij de jaar telling eigenlijk opnieuw begonnen en daarna zij die hebben we vrijdag een rapport gehad en dan kun je niet maandag over concluderen in die werkelijkheid

[2:11:03] snap ik. Zijn antwoorden.

[2:11:05] Maar dat is niet de groningen realiteit.

[2:11:08] De groningen realiteit is dat op het moment dat de naam schades komt terecht afwees,

[2:11:14] maar uiteindelijk de erkenning kwam dat dat onterecht was deze mensen niet alsnog hun recht hebben gehaald als maar één van die voorbeelden van ongelijkheid die bestaat niet. Sinds vrijdag.

[2:11:24] Die bestaan

[2:11:24] dat niet.

[2:11:25] Sinds u een streep trok naar de parlementaire enquete die bestaat al jaren

[2:11:31] is de heer van wijngaarden het met ons eens

[2:11:35] dat we al heel lang weten

[2:11:37] welke onrecht er bestaat. Ook is aangedaan.

[2:11:41] Dat is het is niet zomaar ineens ontstaan is aangedaan door de nam shell exxon en

[2:11:48] door de staat, zodat al jaren weten dat sinds vrijdag een rapport hebben met een oplossing daarvoor

[2:11:55] de heer van wijngaarden daarmee eens vraag via de voorzitter,

[2:11:57] De heer van wijngaarden,

[2:12:02] Ja. En ik moet zeggen ik vind dat ze mevrouw beckerman. Dat doet eigenlijk altijd dat ze het ook goed onder woorden brengt groningen wachten al

[2:12:10] al ontzettend lang en veel te lang op op rechtsherstel en ook de commissie van geel legt weer opnieuw iets na het ook het rapport van de enquete commissie en na een gun daaroverheen en ik denk dat het rapport echt hele belangrijke aanknopingspunten biedt voor dat rechtsherstel en zo kijk ik ook naar de motie van de heer boulakjar. Daar zijn en mevrouw verder daar zijn zeg maar.

[2:12:38] Hoe zeg je dat.

[2:12:41] Een aantal kanttekeningen bij te maken die ik niet ga herhalen. Design al herhaalt. Maar volgens mij delen wij gewoon hier als kamer in ieder geval van de kamerleden en de partijen die hier vertegenwoordigd zijn, inclusief groenlinks,

[2:12:56] dat we dat we aan dat aan het rechtsherstel dat er een ongelooflijk zware opdracht ligt dat hij verschillen die er zijn dat hij dat hij dat wantrouwen. Wat is gegroeid ook jegens de staat. Maar misschien ook nog wel erger jegens elkaar. Daar heeft hij ook heeft mevrouw beckerman ook vaak op gewezen dat daar echt een hele zware opdracht ligt en ik maak alleen maar

[2:13:18] gewoon even de de een.

[2:13:22] Hoe zeg je dat. Ik bouw gewoon een zorgvuldigheid stap in

[2:13:25] die ik nodig heb zelf waarin ik zeg van ja, ik wil gewoon even dat gesprek van de staatssecretaris met die uitvoerings commissies afwachten. Ik wil kijken hoe dit kabinet want dat commitment naar de kamer. En wat zich op dit punt missionair acht en terecht naar groningen denkt van hoe dat inpasbaar is ook in welke volgorde der dingen dat eventueel om bekostiging vraag in hoeverre die er al wel is en in hoeverre die er niet is. Je ziet onder druk wordt alles vloeibaar vorige week een goed begrepen dat die roze boerderij om er toch zo'n symbool te noemen. U weet waar die dan ligt het plaats te plaatsen. Ben ik sorry in drieborg. De roze boerderij in drieborg voor iedereen niet voel ook zo'n slepend dossier. Wat een symbool is geworden van we kwamen er maar niet uit

[2:14:13] en zo zijn er heel veel van dat soort symbolen. En daar lijkt nu ik zeg het even voorzichtig wel een oplossing voor gevonden te zijn en ik denk dat dit

[2:14:22] dit rapport van van geel is ook weer een stuk in die puzzel om ook aan die oplossing te werken. Het enige dat ik zeg van ja, hoe passen past dat in die andere puzzels stukken inclusief het financiële vraagstukken, want dat zegt de heer nijboer terecht er zo geld voor nodig zijn. Maar ik noem ook wat je zit een aantal jaartallen in twintig, achtentwintig, twintig, vijfendertig.

[2:14:43] Dat betekent ook voor dit kabinet en ook voor het volgende kabinet dat je ook in de tijd kan zoeken ook naar naar oplossingen en dat niet per se nu hoeft te komen uit uit uw amendement en daar wil ik dus ook niet te flauw doen over de motie boulakjar dat ik zeg ook niet dat iemand anders stad hier deed want alle kritische opmerkingen die erbij te maken zijn die die moeten gewoon gemaakt worden en ik hoop ook dat hij dat die gevolgen hebben. Maar zo denk ik wel dat we uiteindelijk met elkaar ook op een op een ambitie en een toekomstperspectief komen dat we dat we waarin we eigenlijk meer delen dan dat er verschillen zijn.

[2:15:22] Dankuwel laatste punt van mevrouw beckerman.

[2:15:26] Voorzitter, het is niet populair om een hier te citeren, maar ik wil karl marx aanhalen die zij de geschiedenis herhaalt zich de eerste keer als tragedie en de tweede keer als klucht.

[2:15:36] En dat is mijn gevoel hierbij dat we elke keer in zo'n cirkel de geschiedenis zich laten herhalen. Voorzitter, en misschien heeft u gelijk. Ik heb je ook een een trauma van van al deze debatten. Doordat is misschien een te groot woord. Maar ik kan me nog herinneren dat we hier zaten en bijna smeekte

[2:15:54] om de versterking aanpak niet te pauzeren om niet los te laten die dorpen aanpak. Ik kan me zo goed herinneren en ik heb zo'n gevoel dat we elke keer dan kaart we een probleem aan.

[2:16:07] Uiteindelijk komt een rapport en dan zeggen we ach wat is de werkelijkheid complexer moet je erover nadenken en dan verwatert het weer en dat is de reden. Voorzitter, dat wij zeggen juist voor al die punten waarvan we al jaren weten

[2:16:22] dat ze onder onze ogen

[2:16:26] mensen zijn aangedaan

[2:16:27] en niet eens uit is veel erger dan onder onze ogen, want het is onder onze verantwoordelijkheid of medeverantwoordelijkheid dat we die wel moeten herstellen en dat we daar niet dat we daar nu ook wel in deze periode en dat het misschien ook wel bedoel ik zou bijna de heer van wij willen oproepen. Dit is uw laatste debat. Dit ook uw laatste kans. Laten we verder gaan

[2:16:48] dan alleen maar het kabinet die opdracht geven en of dat amendement gewijzigd moet worden, ben ik altijd toe bereid, maar laten we mensen die zekerheid geven die al zo lang, bijvoorbeeld met zo'n b en c schade van de nam vastzitten dat we die de zekerheid geven dat het nu wel goed komt, want dit mag geen klucht worden na de tragedie die als aangedaan.

[2:17:09] De heer van wijngaarden over te woorden van komen,

[2:17:13] En mevrouw beckerman en dat zijn woorden die ik altijd goed om op me in laten werken omdat ik weet en waardeer wat haar hoe haar toewijding is op dit dossier en laat ik daar ook de grootst mogelijke waardering voor uitspreken. Kijk ik heb niet gezegd

[2:17:34] we moeten er nog even over nadenken. Maar wat ik gewoon en

[2:17:38] waar ik ook beducht voor ben en ook dat is in heel veel dossiers en tragedies die zijn ontstaan. Een factor geweest

[2:17:46] is een kamer

[2:17:48] en ik zeg niet dat dat u dat doet of wil maar is dat is te snel te zeggen. Ver. Wij gaan even als kamer pakkende rapport. Zo gaan we dus doen. We gaan op de stoel van het kabinet zit. Ik heb hier ook te maken met staatsssecretaris die ik heb goed gelezen en kennis genomen van wat hij heeft gezegd, en deze staatssecretaris die zit in een kabinet dat zich op groningen missionair acht

[2:18:10] en die heeft gezegd ik ga in gesprek met die uitvoeringsorganisaties. Ik vind dit een aantrekkelijk toekomstperspectief. Maar ik wil gewoon ook van die staatssecretaris. Hoe dan. Een rapport dat vrijdag is verschenen. Hoe die dat inpassen in wat er net in wat er wat kabinet zich al heeft voorgenomen waar het kabinet zich aan heeft gecommitteerd en dat commitment. Dat staat ook voor de ambtsopvolgers van de leden van het huidige kabinet. Dat staat gewoon als dat daar geen mag geen enkel misverstand verstand over over bestaan. Dus we zijn hier nog nog lang niet mee. Klaar als kamer.

[2:18:47] Dankuwel het echt de allerlaatste. Op dit.

[2:18:49] Deze heel kort. Voorzitter,

[2:18:51] ik erken dat het probleem nu heel complex is, maar mijn vraag is dan aan de heer van wijngaarden is dit probleem complex, omdat het in zijn aard complex is of is het complex om nu op te lossen omdat de politiek. Het zou heeft gemaakt.

[2:19:09] De heer van wij gaan.

[2:19:11] Ik denk dat het eerlijke antwoord is ook beide.

[2:19:15] Want wij hebben natuurlijk als politiek ook best wel heen en weer zwabbert tussen de ene aanpak en dan weer een andere aanpak en ook dat heeft weer geleid tot tot diverse verschillen. Ik begrijp wel bedoel als dat

[2:19:31] dingen hier vinden en ze ook in groningen tot uitvoer brengen. Daar zit daar zit nog wel wat tussen. En juist daarom. Dat vind ikzelf persoonlijk ook voor ons als kamer ook een les van de groninger enquete. Juist. Daarom past ook wel ja.

[2:19:48] Enige bescheidenheid. Misschien moet ik dat wordt gebruikt.

[2:19:53] Heel goed. U bent ook richting einde. Of is dat nog iets te optimistisch.

[2:19:59] Vervolgt uw betoog. Ik was nog niet begonnen. Dit waren interruptie, maar ik neem ik.

[2:20:06] Sigrid drieënhalve minuut gewoon gesproken. Dus als we dan nog niet begonnen bent.

[2:20:10] Nou ja, het is een wetgevingsdebat is. Ik heb tot vanavond toch maar

[2:20:16] nee laat ik staat u mij toe even paar kort nog een aantal opmerkingen te maken.

[2:20:26] Ik wil op de eerste plaats de staatssecretaris danken voor zijn voor zijn blijvende inzet. Ik zeg expres blijvend omdat hij najaar. Hij zat er hij zit er en hij zit er ook nog even en dat is maar goed ook en dat is best een prestatie met hoe hij dat heeft gedaan op dit dit dossier.

[2:20:44] Ik wil het eigenlijk geen dossier noemen want dat klinkt zo naar maar op dit najaar ook dit dit trauma en ik denk dat hij persoonlijk laat ik dat dan zeggen een belangrijke

[2:20:56] factor is geweest en nog steeds is en hopelijk ook nog even blijft in het herstel van het verwerken van het trauma en het rechtsherstel

[2:21:06] en het komt. Voorzitter, nu ook aan op de uitvoering. Enerzijds moeten hierbij als kamer controleren, maar balans is belangrijk.

[2:21:13] We moeten ook de ruimte geven dat maatregelen daadwerkelijk getroffen kunnen worden. Dat beloftes worden waargemaakt. Een van de belofte stoppen met gaswinning in groningen. Daar zijn nu alle stappen voor gezet. Zuidbroek is eindelijk open en met zo veel vertraging werd de verwachting alleen maar groter. De kogel is nu door de kerk. Het komende jaar wordt geen gas meer gewonnen. Ik geloof twee weken geleden op zondag om zes uur is is het dichtgegaan

[2:21:39] is het veld ingesloten. Moet je dan technische zeggen

[2:21:43] een juiste beslissing. Hopelijk geeft dit in zekere mate rust voor groningers.

[2:21:49] Het is iets waar we vaak waar vaak om is gevraagd. Het is ook goed om te zien dat en c g afgelopen jaar uit doelen lijkt hebben bereikt. Het opzetten van de versterkingsoperatie in het uitvoeren is een enorm karwei

[2:22:02] alleen daadwerkelijk versterken is gaat met de hakken over de sloot met duizend tweeëndertig versterkingen met een doel marge van duizend tot vijftienhonderd.

[2:22:12] Welke stappen kunnen er vanuit departement van de staatssecretaris gezet worden om nhg te helpen aankomend jaar het doel ook te behalen en die doelen ambitieus te stellen, zeg ik.

[2:22:25] Even kijken hoor. Voorzitter,

[2:22:29] voor de vorige staatssecretaris gaat in zijn beantwoording van de feitelijke vragen uitvoerig in op wat in het begrotingsartikel staat geschreven over een uitvoerings toets van het ing bij maatregel drie van nijboer gun blijken de kosten hoger uitvallen kan de staatssecretaris

[2:22:44] mij beloven dat dit de uitvoering van mij begin niet in gevaar brengt

[2:22:50] de het nrc artikel zijn een aantal vragen over gesteld. Daar sluit ik mij bij aan. Niet omdat ik daar nou op wilt duiken maar gewoon omdat ik denk dat zo'n artikel ook wel om een reactie vraagt van het kabinet en misschien kan staatssecretaris die geven en ik deel dilemma dat mevrouw verder en heer drost ook daarover aangaven. Bedoel kijk, er is ook zoiets als de prijs van het recht rechtsherstel wat er nodig is en een eigen verantwoordelijkheid zeg ik als liberaal van mensen. Je moet ook nog jezelf in de spiegel kunnen kijken en dus ik denk dat je daar op uitkomt dat er niet dat niet. Het antwoord is allemaal meer meer controle.

[2:23:30] Dus.

[2:23:31] Dat soort dingen. Want dan trappen we in ieder geval die we waar waar we al vaker in zijn getrapt. Maar ik vind wel dat zo iets. Het gaat uiteindelijk wel om belastinggeld en al het geld dat we aan de verkeerde dingen uitgeven, kunnen we niet aan de goede dingen uitgeven

[2:23:45] dat zo'n artikel wel vanuit dat oogpunt van besteding van van publiek geld om een reactie van het kabinet vraagt. Dus die vraag ik hier dan ook alsnog

[2:23:55] voorzitter. Ik kom bij het tweede laatste deel van mijn bijdrage.

[2:23:59] Dan ik dacht als ik bijna op het einde bent dan wacht ik even met mevrouw. Verder heeft een vraag aan u het woord, mevrouw verder.

[2:24:07] Dank voorzitter, weer een dilemma over de collega van wijngaarden had het over de de doelstelling van de ncrv en ambitieus zijn erin hakken over de sloot

[2:24:21] de doelstelling gehaald. Hoe kunnen we in de toekomst dat b dat beter maken

[2:24:28] en ik weet dat er tegelijkertijd een dilemma achter zit een wereld aan inwoners die zeggen ik ervaar druk vanuit de nctv om een volgende stap te zetten in die versterking opgave. Maar ik weet nog niet zo goed hoe maatregel achtentwintig, negenentwintig gaat uitpakken en

[2:24:46] ik heb meer tijd nodig

[2:24:48] en tegelijkertijd hebben we ook in de kamer de discussie over moeten we dat versterken en verduurzamen niet meer hand in hand gaan laten lopen om mensen te voorkomen dat ze twee keer langdurig in huis uit moeten. Dat betekent automatisch heeft dat impact op de doelstelling van de nhg. En hoe kijkt collega's van wijngaarden dat dilemma.

[2:25:07] Heer van wijngaarden,

[2:25:09] Nou ik vind dat de sowieso de menselijke maat voorop moet staan en dat je ook moet kijken dat als de en hoe je dat bij elkaar kan laten aansluiten bij elkaar kan brengen. Die twee twee doelstellingen. Dus als dat betekent dat dat het wat langer duurt.

[2:25:28] Maar dat daardoor het voor de mens achter de de muren

[2:25:33] minder impact voor wordt. Dan denk dat dat de voorkeur verdient. Ik hoop dat ik zo een antwoord geven.

[2:25:40] Dankuwel. U vervolgt uw.

[2:25:42] Verliefd. Voorzitter, de de felheid en passies, passier van demonstratie van extinction rebellion doet het bijna niet geloven. Maar nederland is wel degelijk op de goede weg.

[2:25:54] We zijn druk bezig met klimaattransitie. We gaan over op duurzame energiebronnen zoals kernenergie.

[2:26:01] Tegelijkertijd zijn we nu en in de aankomende jaren nog niet van fossiele brandstoffen af. Gas blijft een belangrijke rol spelen en dat gas moet zo duurzaam mogelijk zijn en we willen ook minder afhankelijk worden en er zijn ook vele partijen hierover eens van landen van importgas. Daarom moet zoveel mogelijk gewonnen worden in nederland zelf op de noordzee bijvoorbeeld waar nog reserves liggen de motie van mijn collega's erkens en bontenbal

[2:26:28] roept hier ook toe op. Er is een versnellingsplan

[2:26:31] dat hij van het kabinet dat hierbij past in navolging heeft de staatssecretaris de kamer een brief doen toekomen met een voortgangsrapportage reportage.

[2:26:40] Deze stappen zijn op zich goed, maar de resultaten geven mij toch zorgen want er is nog geen versnelling. Het kan wel. Kijk maar naar noorwegen en het verenigd koninkrijk waar nieuwe projecten blijven starten en dus dat zie je als een goede parameter is zijn het aantal geopende exploratie putten. Want ook in die zee zit gewoon gas voor de voor die

[2:27:00] voor de bedrijven die operators geld gewoon gas is gas en als ze daar makkelijker snellere vergunning geven. Dan gaan ze daar halen en niet hier en wij gaan vervolgens importeren voor heel veel.

[2:27:10] Die geld.

[2:27:11] Waarom gaat het dan toch dus toch verkeerd bij ons. Ik wil graag van de staatssecretaris weten waar hij denkt dat het aan ligt daar ook met de sector in gesprek gaan. Ik denk ook goed dat we dat als kamerlid kamer doen over hun ervaringen in nederland en in het buitenland.

[2:27:26] Een ander veld waar we van het buitenland kunnen leren is het delen van opbrengsten die gemaakt worden bij winning en we ook al vaker over gehad delen met omwonenden in duitsland is dit gewoon staande praktijk. Er is een tijd verbinding

[2:27:39] en in een tijd waarin winning zo belangrijk is, maar draagvlak niet altijd aanwezig is het belangrijk om omwonenden mee te laten profiteren. Ik ben benieuwd hoe het ervoor staat met de uitvoering van dit uitgangspunt.

[2:27:52] In de aangekondigde. Mijnbouwwet kan de staatssecretaris daarover meer toelichten dankuwel.

[2:27:57] Dankuwel meneer van wijngaarden. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de eerste termijn van de kamer. Ikzelf voordat we een half uur gaan schorsen of een half uur als ietsje langer tot enige schorsen en dat is direct ook de lunchpauze en dan komt de staatsssecretaris

[2:28:13] met zijn eerste termijn en ook direct appreciatie op de amendementen en het is een paar keer ging het over de stemming. Volgende week donderdag zou zijn. Maar die stemming is komende dinsdag dinsdag over een week, aldus op vierentwintig oktober dat u dat allemaal weten, met alle onderlinge gesprekken.

[2:28:28] Ik schors tot één uur.

[3:05:31] Goedemiddag. Na de lunchpauze en na de eerste termijn van de kamer beginnen we met het eerste termijn van de staatsssecretaris vijlbrief. We zijn nog steeds bij de vaste kamercommissie voor economische zaken en klimaat. Het wetgevers overleg over groningen. Het woord is aan de staatssecretarissen staatssecretarissen is de eerste termijn ook al direct ingaan op de appreciatie van de amendementen. Als ik goed ben geïnformeerd en anders is natuurlijk laatste, maar het woord is aan de staatsssecretaris.

[3:06:01] Ja, voorzitter, mevrouw verder zij ergens midden in het debat. Alles is een dilemma

[3:06:07] en dat geeft wel ongeveer het gevoel als je dit dossier bijna twee jaar doet geen dossier gaat over mensen. Het is het laatste debat over groningen met deze kamer. Aanleiding.

[3:06:19] Dat waren twee

[3:06:21] zeer intensieve jaren moet ik zeggen. Maar er is een goede overleg met kamer.

[3:06:27] Dat bleek over in dit debat veel opgebouwd. De afgelopen jaren. Daar ben ik erg blij mee. Maar veel nog niet af. En daar ben ik ook eens met kamer. Ik heb al eerder gezegd dat voorbij het motto na die begint toch eens uitvoeren, uitvoeren

[3:06:40] en niet te veel meer sleutelen. Daar komt nu van geel bij de ik straks heel uitgebreid op in

[3:06:45] waar duidelijk niet werkt. Kun je altijd nog weer aanpassen en ik zal graag nog aan het einde van het debat helemaal aan het einde nog terugkomen op de afgelopen jaren zijn enkele dus tot die speciaal iets zou willen zeggen maar dat komt later.

[3:06:59] Voorzitter, ik start met gaswinning en de nam

[3:07:03] dan ga ik door naar schade versterken verduurzamen

[3:07:09] dan graag een economie en sociaal, en dan eindig ik met enkele diverse mijnbouw thema's.

[3:07:18] Ik zou willen beginnen met gaswinning.

[3:07:20] Voorzitter, zijn er zes blokjes. Als ik het goed geteld heb wel eens gaswinningsschade duurzame economie slechts sociaal en over te nemen.

[3:07:31] Nog een keer of niet wil nog een keer gelezen dan is het eerste tweede blokje schade. Derde is versterken. Nou, wat jammer. Ik moet even opnieuw want ik had mijn microfoon uitstaan blok één is gaswinning nam blok twee schade blok. Drie versterken blok vier verduurzamen, blok vijf economie slechts sociaal en blok zes overig mijnbouw correct. Helemaal correct.

[3:07:56] Nou dan. En laten we het zo doen dat we steeds na elk blok de vragen doen want uiteindelijk hebben we alle de ambitie om wel om half vier klaar te zijn of eerder wellicht, maar het woord aan de staatssecretaris.

[3:08:09] Voorzitter, ik herhaal nog een keer voor voor de goede orde dat groningen dit jaar.

[3:08:14] Nul.

[3:08:14] De gaswinning oplevert. Volgend jaar wordt gesloten.

[3:08:18] Er zijn mensen die hier niet tevreden mee zijn. Maar ik vind het zelfs in een

[3:08:22] dat ik ook in de afgelopen weken herhaalde malen gezegd.

[3:08:26] Midden in de gascrisis vind ik het niet zo gek resultaat.

[3:08:30] Er wordt gevraagd om meneer ross zijn er de heer bos zijn er alternatief? Jazeker. We zijn nu bezig met het uitbreiden van er geen wordt capaciteit. We hebben de gas reserves tjokvol zitten ze nog nooit gezeten in de afgelopen jaren. Dus ik heb daar wel vertrouwen in dat wij deze winter goed doorkomen dat er volgend jaar definitief kunnen sluiten. Wel is het zo dat we nog een aantal maatregelen mitigerende maatregelen willen nemen in de komende winter te onderzoeken. Ons zorgen dat we volgend jaar met gerust hart kunnen sluiten, maar sluiten doen we in ieder geval de beslissing van dit besluit van dit kabinet, althans met veelgevraagd in de afgelopen maanden weken maanden een nieuw kabinet daarop terugvallen, aldus ditjaar.

[3:09:13] Laat me even heel helder zijn. Dus ik wil dit besluit van dit kabinet

[3:09:18] door mij zeer gesteund, maar nieuwe kabinet daar op terugkomen. Dus geen tot er betonnen in de put zit, is er geen definitief einde aan de gas in. Wat mij betreft is die er dus wel voor alle helderheid.

[3:09:35] Wij hebben afspraken gemaakt over wanneer de groningen eventueel weer opstarten

[3:09:40] nadat kent de kamer inmiddels uitgebreid het verhaal voor zelf moet gaan om het weer te herhalen wat lijkt als je naar een soort ouderwetse langspeelplaat luistert idee deed het vastzit. Maar wanneer de gemiddelde effectieve etmaal temperatuur van min zes en halve graad zou komen dan zetten we een paar velden op een paar punten de waag van en als het nodig is, omdat er iets ontploft, kunnen we eventueel vinden. Maar ik denk zelf dat dat niet gaat gebeuren. Deze winter dan de nam. Ja, ik zou willen zeggen. Breek me de bek niet open. Ik ik word er erg weinig dingen waar ik er moe van wordt. Maar hier word ik heel moe van eerder gezegd want dit hele gebeuren met dit bedrijf. Temeer daar terwijl in een vrij ingewikkelde discussie over gewoon ingewikkeld zijn en het verhalen van kosten er dan tegelijkertijd een vergunningsaanvraag voor het winnen van kunstgras in morgen op mijn mat valt wat weer tot natuurlijk weer tot onrust in dat gebied leidt. Tegelijkertijd worden ik van alphen rechter gedaagd over overtuigd naar het. Ik vind er wat van. En wat ik ervan vind ga ik hier dan niet zeggen dat dat is niet verstandig. Maar de kamer kan er zeker van zijn dat de gesprekken bepaald niet soepel verlopen met de naam in zekere zin banen daarvan. Want ik zou graag willen dat ze meer bijdroeg in ophielden met continu verantwoordelijkheid ontlopen. Maar dat vinden ze blijkbaar niet zo belangrijk.

[3:11:03] Dit blok is de vraag van de heer nijboer.

[3:11:06] Er-voorzitter over. Dat laatste hebben vaak gesproken over die heffing blijven vinden. Maar ik heb een vraag over wat anders van shell en exxon zijn natuurlijk de aandeelhouders van de microfoon nog

[3:11:16] shell en exxon zijn zijn aandeelhouders van de naam en het is natuurlijk ook wel een route dat een keer een kabinet tegen die bedrijven zegt en zo op het matje roept om het mijn politieke termen te zeggen van wat is dat voor maatschappelijk onverantwoorde houding en het zou de staatssecretaris kunnen doen. Dat zou de premier bijvoorbeeld ook kunnen doen. Je best goede banden met het bedrijfsleven smelt het gebleken

[3:11:38] is. Dat wordt ook overwogen en is kabinet bereid dat te doen.

[3:11:42] De staatssecretaris.

[3:11:43] Voor zover ik heb geloof ik nog voor de verkiezingen of of met na de verkiezingen niet precies heb ik een afspraak staan met de twee

[3:11:53] zie joost voor nederland van de beide bedrijven en dat gesprek gaat wel het karakter hebben van de rij steden gesprek omdat ik heb net gezegd wat ik vind van een aantal dingen zoals als de heer nijboer dat willen wilt duiden als op het matje roepen. Ik denk overigens dat het in algemene zin verstandig is dat ik hetzelfde doe omdat ik eigenlijk vind dat ik verantwoordelijke bewindspersoon en ik vind ik niet. Wat ben ik verantwoordelijke bewindspersoon ben en twee dat de nam ook en dat dat moet zou ook helder zijn. Ze zijn ook voor een deel afhankelijk van mij omdat ik vergunningen moet verlenen. Misschien kan ik geleid dat punt. Wie was het vergeten was. Maar als iemand die even terloops naar ternaard verwees. Daar ligt de vraag of of er in de natuur vergunning of daaraan voldaan wordt nog bij mevrouw van der wal. Als dat naar mij toe zou komen met een oordeel dat daaraan voldaan wordt. Ik heb mijzelf voorgenomen om in de mijn het nog eens heel goed kijken. Ondanks dat onder druk wordt gezet om snel beslissing te nemen. Wat nou precies de voorwaarden zijn voor voor de winning van gas aan bedrijven.

[3:12:59] Dat is wel even weten. Dus daar ga ik nog een keer goed naar kijken.

[3:13:03] Helder genoeg voor de heer nijboer. Dat is het geval. Dan gaan we door naar blok twee schade.

[3:13:08] De heer.

[3:13:08] Ik stelde eigenlijk een hele goede vraag.

[3:13:11] Jammer dat hij er even nog niet eens. Waarom doet u nou geen beloften meer of hij vroeg eigenlijk. Wil u nou geen beloften doen omdat die in het verleden niet zijn waargemaakt. Weliswaar een andere reden voor. Het is inderdaad dat is niet waar dat er geen beloften doen en dat is natuurlijk niet waar nog wel degelijk belofte. Maar ik probeer wel alleen beloftes te doen die ook nagekomen kunnen worden gaat straks bij de hele discussie over geheel verduurzaming grote rol spelen. Deze dus

[3:13:40] discussie. Maar ik vind ik ben het met iedereen eens beckerman is is daar in de valkuil waar dat mensen allerlei dingen belooft zijn die nagekomen zijn er allemaal schande. Maar dat is gebeurd en ik probeer me daar niet aan te bezondigen

[3:13:56] en probeer zo snel mogelijk op te lossen, zoals we net hadden over onze boerderij. En dat wat dies meer. Zij

[3:14:03] negeert in staatssecretaris het burgerlijk wetboek. Daar wil ik gewoon oneens met bodembeweging. Er is nog steeds een mogelijkheid om een financiële vergoeding te krijgen en die financiële vergoeding misschien mag ik het antwoord even afmaken. Ik hoorde al maar die financiële vergoeding die. Sterker nog, die is niet zwaarder geworden om die te krijgen maar makkelijker want de hele schade afhandeling wordt milder, menselijke en makkelijker. Dus dat geldt ook voor dat deel zelfs als er geen causaliteit onderzoek komt. Ik heb alleen gekozen en dat heb ik niet gedaan omdat ik dat zelf zo'n briljant idee vond. Dat vind ik het wel maar dat heb ik niet zelf verzonnen. Ik heb gekozen voor het daadwerkelijke herstel. Dat heb ik niet gedaan op basis omdat ik nou ergens vogeltje vliegen vlogen die zij toen u nou daadwerkelijk herstel. Nee dat is omdat al die partijen in groningen. De hele tijd tegen mij zeiden bewoners maatschappelijke organisaties regionale bestuurders zorg. Nou dat die mensen ons zorgt worden dat er echt hersteld wordt en dat is dit voorstel dan is er nog steeds de mogelijkheid om financieel vergoed worden. Maar dat doen we wel causaliteit onderzoek overigens dat causaliteit onderzoek is.

[3:15:06] Ook.

[3:15:07] Daarmee wil der mensen elkaar makkelijker. Dus ik ben het daar gewoon niet eens met de bodembeweging. Voorzitter, dat brengt mij bij de hele discussie over de zestigduizend euro in de grens.

[3:15:21] Ik heb in het kamerdebat

[3:15:24] al gezegd in het groot kamerdebat in.

[3:15:26] Die.

[3:15:28] Het aantal gevallen wat niet voldoet aan de zestigduizend euro grens. En wat er boven zit is heel beperkt. Dat is een half procent hoofd op één procent van het aantal gevallen. Ik heb ook nog eens even op laten zoeken hoeveel complexe gevallen zijn de stad zijn de gevallen waar de hele tijd naar wordt verwezen. Dat is afhankelijk van van hoe je mee te kunnen naar de voorraad kijken of ze kunt kijken wat door de uitvoerings instellingen als complex wordt geduid, zei dat geen enorm grote aantallen. Het is wel waar. En daar ben ik het dus erg eens met de heer mevrouw beckerman, de heer nijboer, ook in een artikel dat het inderdaad zaak is om die gevallen zo snel mogelijk aan te pakken. Ik ben het totaal niet van overtuigd dat daar het oprekken van de zestigduizend euro grens. De sleutel is de sleutel is daar hebben in het grote debat in juni overgehaald. De sleutel is daar wat mij betreft dat wij heb ik ook gezegd tegen mevrouw beckerman

[3:16:21] in een in een aanpak die nu door iedereen lijkt te worden omarmd. Maar ik heb hem toen omarmd voor dit deel. Ik heb gezegd bij complexe gevallen moet je van deur tot deur gaan en moet je daar taskforce is voor maken die dat gaan oplossen. En dan kun je allemaal. Dat kun je afdoen als bureaucratie een taskforce weer een bureaucratie. Nee, de gedachte is dat het die taskforce is daadwerkelijk. Dat gaan we oplossen en die hebben we nu voor mestkelders. Dat doen we voor aangaf, gaan we daar geen taskforce extra hebben gemaakt om dat provincie daar zijn we hebben al zoiets. We hebben al aangaf consulenten laat ons na even naar geluisterd. Die hebben voor complexe gevallen en die hebben we voor speciale regeling voor monumenten. Dus ik vind zelf het argument om de causaliteit niet toe te passen. Ook boven de zestigduizend euro. Omdat je dan de complexe gevallen of de moeilijke gevallen bij het oplossen lijkt mij geen goed argument. Het is waar dat er een andere keuze had kunnen worden gemaakt. Dan ben ik helemaal eens met mevrouw beckerman was je had kunnen kiezen. Voor model waar je alleen in de kern. De causaliteit wel loslaten aan de randen niet. Dat heb ik bewust niet gedaan. Uitgebreid geduld in het juni debat. Wat daar was de redenering dan controleren grens door het gebied van open ontstaan daar weer verschillen op die grens. Dat was de discussie die wij toen hadden en ik wilde daar toch in het kader van deze is consistent aan vast proberen te houden. Dat betekent dat ik ook het amendement op dit terrein zal ontraden.

[3:17:47] De even goed misschien om dan komt nummer.

[3:17:51] Dat heb ik hier bij de hand heeft.

[3:17:53] Dat is nummer vierentwintig is dat

[3:17:58] vierentwintig.

[3:17:59] Waarom? Er is niemand.

[3:18:01] De vijftig miljoen.

[3:18:03] Nee, dit is de zestigduizend grens.

[3:18:08] Ja maar dat uiteindelijk het bedrag wat ermee gemoeid is.

[3:18:12] Dat zou kunnen. Maar het gaat over zes.

[3:18:15] Dan betreft het amendement vierentwintig krijgt oordeel om te raden, zeker.

[3:18:21] Maar niet om financiële redenen, maar om de reden die ik net aangaf de verdubbeling van de vast te vergoeden in daar vraag de heer koster over is dat nou bedoeld om te ontmoedigen dat mensen de andere routes gebruiken in alle eerlijkheid vaste vergoeding. Ik herken wel beetje wat

[3:18:39] de heer nijboer net zei ik heb bij die vaste vergoeding zelf al een dubbel gevoel gehad omdat iets heeft van afkoop, maar het is wel echt waar dat die mg enorme in zijn uitvoeringslasten wordt ontlast en de beruchte uitvoeringskosten waar iedereen grappen over maakt voldaan, geloof ik. Cabaretiers op televisie aan toe. Die gaan echt wel heel erg omlaag. Als je met zo'n vaste vergoeding werd. Daar kun je van alles van vinden. De vraag van de heer koster als als je nou een keer zo'n vaste vergoeding het geaccepteerd die nu verdubbeld wordt er overigens van vijf naar tienduizend euro is, dan zou dat je daarna nooit meer schade mag declareren. Het antwoord is nee.

[3:19:14] Als er een nieuwe aardbeving is er een nieuwe aanleiding kun je gewoon weer schade declareren. Dan mag je weer kiezen of je een vaste vergoeding wil of dat je dan liever in in het zestigduizend euro regime wil van dan werd er gevraagd. Door de heer kops ontstaan er verschillende uitvoeringen met daadwerkelijk herstel. Niet iedere aannemer is hetzelfde. Ja dan zal ongetwijfeld waar, maar we zullen daar proberen een kwaliteitseisen aan die aannemers te stellen. Nv dat probleem is er nu al een hevige mate. Dus geloof niet dat het probleem erger wordt. De uitvoeringskosten omlaag betreft wat over gezegd. Het maakt echt heel veel uit bij daadwerkelijk herstel denkt die mg nu dat de uitvoeringskosten slechts een kwart zullen zijn van wat wij nu hebben per geval en dat moet vooral zitten in het feit dat we nu natuurlijk heel veel onderzocht. Vele experts et cetera et cetera kan vanwege het causaliteit. En dat zou toch zouden we niet meer doen. Ja. En ik erken. Dat is wel goed om dat nog een keer te zeggen dan als blijft misschien verkeerde indruk hangen. Ik erken wel dat in die moeilijke gevallen die complexe gevallen de ergste schade dat dat te lang geduurd heeft. Daar is helemaal geen discussie over. Daar ben ik het zeer mee eens. Maar daar heb ik de aanpak van het kabinet net gegeven duurzaam herstel.

[3:20:38] Ja daar moet ik bij aangeven dat er de beschikbare budgetten helemaal geen belemmering zijn voor duurzaamheid zal dit moment de belemmering zit in het feit dat het een nieuw proces is wat de ing uitvoert. Ik hoop zelf een groot succes gaat worden. Het is heel belangrijk en ik zou daarbij dat de amendement dat schijnt niet te kunnen met amendementen, maar er ligt een amendement voorzitter over duurzaam herstel. Het nummer weet ik niet uit mijn.

[3:21:07] Dat is amendement amendement drieëntwintig, en dat ging over negentig miljoen.

[3:21:12] Duurzaam herstel zou ik willen zeggen, maar schijnt niet te kunnen. Met amendement. Bij een motie had ik gezegd houden u even aantal het moment dat die nodig is. Hij is gewoon niet nodig. We hebben geld hoeft geen geld naar voren geschoten. We hebben geld voor wat we nu doen.

[3:21:26] Hij is dat ligt ook aan de indieners of ze dan verder

[3:21:31] in stemming willen brengen of aan willen houden. Gelet op de appreciatie van staatsssecretaris.

[3:21:39] Voorzitter, en je kunt amendement niet aandeelhouders en uberhaupt u deze in stemming laten omdat we hebben natuurlijk vaak gezien dat de pilot zijn bijvoorbeeld heft in eigen hand eigen initiatief die dan voor een deel van de mensen heel goed uitpakte en daarna wagens ineens weer gesloten. Het gaat ons er niet eens om

[3:21:58] dat je dat het geld dat de belofte niet het spaties, maar we vinden dat het budgetrecht ook van belang is dat je laat zien. Dit wordt niet weer zo'n pilot die ineens wegens succes gesloten wordt met dit is een zekerheid en dat is waarom dit amendement.

[3:22:13] Je niet in sowieso in stemming brengen. Dat is helder amendement drieëntwintig wordt ontraden. U gaat u federatie.

[3:22:21] Dan toch even uit het nrc artikel.

[3:22:24] Ik krijg nu ook hele strengere strengere instructies van mijn ambtenaren dat die mensen wel recht hadden op dat geld naja even nee. Ja tuurlijk heb je een formeel hebben ze wel recht op dat geld. Maar waar het mij om gaat is dit. En volgens mij zijn mevrouw verder dit uit mijn hart gegrepen zou bijna in partij bevordert is bijna ongelooflijk. Maar waar want zij precies dezelfde opvatting als zeker over hoe je dit inricht mee zijn. Twee mogelijkheden zijn echt twee mogelijkheden ofwel

[3:22:51] je zegt ik ben ontzettend bang voor fraude en voor misbruik.

[3:22:55] En dan moet je hele strenge regeling maken. Grootste wanneer de enquete is geweest. Hoe fijn dat is

[3:23:01] ofwel je maakt royale regelingen dan accepteer je dat er ook wel eens iemand gebruik van maakt hier misschien meer gebruik van maakt dan bedoeld en daar heb ik vorige week van op een radio uitzending een radio uitzending getal gezet. Ik vind dat zeer ongewenst en onfatsoenlijk gedrag.

[3:23:18] Als je deze staat bij elkaar wil houden. Deze samenleving bij elkaar wil houden op een sociale manier en je wil regelingen maken die royaal genoeg zijn, moeten mensen hun gedrag daarop aanpassen en dat irriteert mij dat artikel niet of zij nou recht hadden op die of dat geld niet. Dat vind ik niet. Het punt. Het punt is hier wees zo verstandig als je die nodig hebben om het niet te vragen. En natuurlijk als je een verstokte hardcore economie en zoals ik eigenlijk ben dan zeggen ja dat kun je wel zeggen waar mensen doen dat natuurlijk gewoon waar mijn antwoord zou zijn. Nee, laten we nou eens proberen aan de maatschappij te werken waarin mensen dat niet doen.

[3:23:55] En dan kunnen we dit soort regelingen. Dat is wat ik ervan vind

[3:24:00] voor was er een vragen over is die regeling voor de rechtsbijstand is die wel toereikend.

[3:24:07] Nou volgens mij wel. Inmiddels zijn er al tweeënzeventig advocaat drieëntwintig mediation die deelnemen. Er is voldoende aanbod. De advocaten werken basis van de wet voor de rechtsbijstand en die normen zouden voldoende moeten zijn. De kwaliteit zou geborgd moeten zijn en los van deze regeling voor bijstand zijn er verschillende maatregelen genomen om het hele systeem van schadeafhandeling minder juridisch te maken. Maar dat hoef ik allemaal niet meer te vertellen dat ze beroemde intrekken van het hoger beroep geen gebruik meer maken van de landsadvocaat geen causaliteit. Et cetera

[3:24:37] terugwerkende kracht zit ik even over te twijfelen terug misschien toch hier doen, inclusief ook de beroemde b en c gaat dus

[3:24:49] voorzitter, ik ben hier.

[3:24:53] Ik voel hiermee met de kamer

[3:24:58] bij die terugwerkende kracht. Maar ik zit hier gewoon met een uitvoerings probleem.

[3:25:02] De ing vertelt mij gewoon het als zij de nieuwe regelingen alles zouden moeten doen volgens de nieuwe normen dat gewoon onuitvoerbaar voor hen is.

[3:25:10] We hebben dit we hebben dit debat gehad in juni heel uitgebreid, tenzij het lid klaver zei waarom legt u dan niet alle geval van terugwerkende kracht onderop? De stapel gaat u eerste huidige dingen doen toegezegd naar kijken is een methode. Er is een andere methode waar ik nu aan zitten denken en dat is misschien wel de beste methode en dat is dat je proberen te onderzoeken

[3:25:32] in die gevallen van terugwerkende kracht waar het meest onrechtvaardige gevallen zijn geweest, maar ik vroeg me even aan mijn ambtenaren na

[3:25:40] de b en c. Kees is weten we die kennen we die al. Zij keken ambtenaren mij zeer verontrust aan zei dat zijn pdf fase van tien jaar geleden. Die moeten allemaal. Ik weet dat allemaal niet dat ik heb me er niet in verdiept. Maar je moet heel goed onderzocht worden. Ik denk zelf dat het verstandig is dat ik rond dit punt dat ik daar apart

[3:26:03] de komende weken. Dat gaat me niet lukken voor stemming. Dus ik ga niets beloven want ik daar gewoon apart induiken in. Maar uitgaande van het principe dat we terugwerkende kracht tot de immateriële vergoedingen wel kunnen toepassen. In principe op schadevergoeding niet maar dat ik daar gaan kijken wat ik kan gaan doen voor de meest onrechtvaardige gevallen. Ik ga je een kees vertellen. Dat is niet in de kern van het aardbevingsgebied dus bij voorbaat zeg ik niet boos worden, maar deze komt uit norg waar mensen tegen mij zeiden ja hoe zit dat nou eigenlijk. Wij zijn in het verleden zijn wij door ing min of meer willekeurig uit het gebied gegooid

[3:26:39] wij twee jaar lang geen schade kunnen kunnen indienen. En nu kunnen we dan opeens wel kunnen we dat alsnog doen.

[3:26:45] Dit is wel verdomd. Goede vraag, waarbij mijn rechtvaardigheidsgevoel. Dat zeggen. Ja dat zou moeten kunnen. Voorzitter, maar of ik dit waar kan maken. Weet ik niet maar ik denk dat het verstandig is dat het daar apart. Daar gaan kijken naar de aperte onrechtvaardige gevallen uit het verleden. Kom straks terug op is misschien dat voorstel. Als u mij toestaat kan ik wil ik straks versterken beginnen met de even over van geheel in zijn geheel te praten. Waar pak die die eruit omdat in het dictum van het amendement waar ik straks nog terugkom. Het één miljard amendement noem ik het maar even ook dit expliciet wordt genoemd en terugwerkende kracht die ze eigenlijk weer iets anders. Voorzitter dan de verduurzaming met z'n ander punt

[3:27:24] dat dat je kunt dat wel op dezelfde manier misschien aanpakken, maar wel een ander punt.

[3:27:29] De staatsssecretaris over de b c schade er apart induikt is dat dan een toezegging dat er in.

[3:27:36] Ik zou daar eigenlijk van willen zeggen dat ik daar dat ik daar gaan zoeken naar de methode en de vraag is even is er nou de methode. Je kunt zeggen dat u nodigde u me toch uit over geheel. Want je zou kunnen zeggen van geel is een soort schil die je overal overheen legt. Waar gaat straks proberen verder toe te lichten. Hoe ik daarnaar kijkt en dus misschien kan beter we hier nog een keer straks nog even op terugkomen. Maar dit is ongeveer.

[3:28:00] Ik ben. Ik wil ook zeker niet in met de inhoud bemoeien. Maar het was meer als een toezegging noteren dat op het eind sowieso nog op terug. Dus dan kunnen we nog wel aanscherpen in ieder geval dit was ook zo'n beetje het einde van het blok schade zijn heel wat.

[3:28:16] Dat is de mkbers, de heer nijboer komen terecht. Ik had twee weken geleden echt een hele nare bijeenkomst. Vorige keer vond ikzelf een hele nare bijeenkomst voor de mensen zelf vooral over met mkbers

[3:28:31] over mensen die nog steeds te wachten op de beruchte weet dat ding. Vergeet het altijd waardeverminderingsregeling voor ondernemers die niet waren daar dankuwel beckerman waar de dames. Maar dan voor ondernemers. Dat was een nare bijeenkomst. Ik vond dat ik die mensen veel te weinig komt bieden op dat moment dus ook deze hees mijn zware aandacht te zitten daar nu wel bovenop zitten zelf ook bovenop waar hij is volkomen gelijk dat er komt een taskforce mkb dat er te weinig gebeurde in het verleden. Voorzitter,

[3:29:00] Was het dank. Dat was het blok schade tweede blok. Er zijn heel veel vragen. We beginnen in ieder geval heb ik de heer van wijngaarden, mevrouw beckerman, mevrouw verder en de heer dros gezien en de heer nijboer, maar we beginnen met de eerste als de heer van wijngaarden namens de vvd.

[3:29:16] Voor zover de eerste punt van orde moet ik zeggen dat gaat namelijk over nog over bloggen.

[3:29:22] Microfoon staat.

[3:29:24] Omdat de staatsssecretaris daar helemaal in het staart van zijn beantwoording iets over ternaard zei dat ik er even op mijn in moest laten werken en waarom daar nu graag nog een korte.

[3:29:33] Vragen over willen stellen als dat.

[3:29:36] U hebt u mag niet blok één opzich. Ik ben er niet voor om terug te ploegen. Maar het idee van dat we aan het einde vragen gesteld want anders dan de compensatie secretaris op een later moment met de het aan u het woord.

[3:29:53] Want de staatsssecretaris die beheerst. De gave om zonder hele grote woorden gebruiken toch op een bepaalde manier over te komen en dat deed. Ten aanzien van de naam kwam hij vrij gram niet zich over om dat woord maar te gebruiken en dat is natuurlijk zijn goed recht. Maar dan toch heel even over ternaard. Omdat daar leek de staatssecretaris iets te bedoelen. Wat mij wat mij een beetje onduidelijk is en dat ging over hoe hij aankijkt tegen de procedure. Er is in het coalitieakkoord van het demissionaire kabinet gezegd van dien procedure die wordt afgerond en waar ik even naar zoek is nu van het jaar en er is tuurlijk waar ik even naar zoeken is ook eenheid van kabinetsbeleid omdat ze natuurlijk dit kabinet ook bijvoorbeeld de minister van buitenlandse zaken, maar ook andere leden van het kabinet aangeeft. Het is wel belangrijk dat we als nederland proberen onafhankelijker te worden en strategisch autonoom te worden. Ook in onze energie voorziening en daar zit daar zit bij ternaard heb ik me als ik het goed begrijp tweeëneenhalf miljard kuub gas onder de grond dat zij aan opbrengsten zou dat ongeveer anderhalf miljard zijn.

[3:31:11] Wat zegt de staatssecretaris daar nu eigenlijk over want dat was mij net een beetje onduidelijk in hoe hij daar.

[3:31:18] Daarnaar kijkt de staatsssecretaris.

[3:31:20] Nee dat klopt. Ik ging ook misschien wel iets te snel wat ik daar probeerde te zeggen was. Ik wacht

[3:31:26] in alle kanten. Het oordeel af over de natuurvergunning van mevrouw van der wal.

[3:31:32] Dat kan dat die snel geholpen. Dat is mij niet geworden. Maar we gaan het zien en daarna moet ik een oordeel vellen op basis van de mijnbouwwet. Ik heb alleen wel gezegd dat ik mijn ervaringen met deze operators en de manier waarop ze dit nu ook weer doen met mij naar de raad van state zal er gewoon even even gewoon het fatsoen kunnen opbrengen om even te wachten op iets wat heel wellicht

[3:31:55] zou bijna een stevige krachttermen gebruiken, maar wellicht een unesco advies wat niet mals is dan kun je van vinden. Misschien moeten we daar uit natuur. Dat zou mevrouw van der wal. Maar waarom dan een staatssecretaris die verantwoordelijk is voor deze procedure nu zeggen ja, u moet u binnen een aantal maanden beslissen en meneer en de heer van wijngaarden heeft groot gelijk. Voorzitter, dat staat even in mijn ogen, want het gaat over behoren onder de waddenzee niet in de waddenzee hebben we onder de waddenzee. Dat staat in mijn ogen los van het feit dat ik het van harte met hem eens ben. Verstandig is dat nederland bijvoorbeeld ga straks nog even apart in proberen te om de gaswinning op de noordzee. De noordzee te versnellen.

[3:32:35] Maar dat dat oordeel strekt zich niet uit wat mij betreft de waddenzee.

[3:32:40] Maar verder heb ik mij gewoon aan de wethouder. Het enige wat ik zei was ik bedoel als een bedrijf een vergunning aanvraagt en dan zo handel. Tegelijkertijd denk je.

[3:32:48] Ja.

[3:32:49] Weet je. Goh ga ik eens even goed over nadenken dan als jullie vinden dat ik zou moeten opschieten. Dat dat zit er misschien wat was het ook weer. Gram. Wat was dat.

[3:32:59] Waarom niet terug?

[3:33:01] Moeten gaan nuttigen.

[3:33:03] De enzovoort,

[3:33:06] Volgens volgens kogel is het een gronings wordt. Maar

[3:33:11] dat laat ik kijk die die grondhouding bij de staatssecretaris die ik fijn dat hij daar ook eerlijk over is. Volgens mij hoor ik hem ook zeggen. Dat laat onverlet dat natuurlijk een rechthebbende in nederland gewoon ook vrijstaat zijn recht te zoeken. Dat hoort ook bij een bij een rechtszaak. En als deze rechthebbenden denkt daar recht op te hebben. We hebben bovendien over elkaar nodig hebben. Wij hebben natuurlijk uiteindelijk ook voor waar de staatssecretaris naar verwees die noordzee hebben we uiteindelijk die die vermaledijde operators. Wat we er verder ook persoonlijk van van vinden. We kunnen het niet zelf. Dus we zijn ook een beetje tot elkaar veroordeeld is de staatssecretaris dat met mij eens.

[3:33:49] Staatsssecretaris.

[3:33:52] Beantwoorden waar onbekend staan. Ja.

[3:33:55] Helder genoeg zo. Dan gaan we door naar mevrouw beckerman.

[3:34:01] Ja. Voorzitter dankuwel. Ik wilde eigenlijk over twee punt vragen stellen de zestigduizend grenzen op de grote schades en die oude afgewezen schade. Voorzitter, is de staatsssecretaris me eens dat op het systeem wat hij nu aan het opbouwen is en eigenlijk voortbouwen op systeem wat al bestaat wat

[3:34:19] heel makkelijk en goed

[3:34:21] werkt

[3:34:23] voor schades, bijvoorbeeld in de stad ze maar niet werk. En juist dus grotere schades

[3:34:30] de moeilijkere gezegd ga dus

[3:34:33] en ze niet per se en eigenlijk op achterstand

[3:34:37] komen te staan is in staat ik het daarmee eens, want wij proberen daar in het amendement een oplossing voor te vinden. Wij vinden het een gekke zaak dat als je nu voelt in loppersum woont dat je niet weet als je een aanvraag doet hoelang dat duurt wanneer op de rekening staat als je in en zoals ik dat zou kunnen doen in de stad een aanvraag doet dat je eigenlijk vrijwel zeker de zekerheid hebt dat je snel

[3:35:00] geld krijgt.

[3:35:01] In de tweede vraag komt straks.

[3:35:04] Ja nee maar ik denk dat mevrouw beckerman ook wel bij moet zeggen dat met het nieuwe systeem.

[3:35:14] Het nieuwe systeem is een systeem wat ik heb geconstrueerd ik

[3:35:19] wat is gemaakt om te zorgen dat er tegen tegen het grote ding al die mensen die schade die heus niet allemaal hele grote schades hadden dat hij heel makkelijk worden afgewikkeld en ik vind het een makkelijk wat de bodembeweging. Daar doet in de nogal fel stuk is dan opschrijven jaar. Daarmee wordt de kern op achterstand gezet. Dat is gewoon onjuist is onjuist is niet waar. Het is wel waar dat ik in de kern dat er in de kern relatief meer grote schade zullen voorkomen. Maar daar is de redenering van het kabinet wat je er verder ook van vindt in ieder geval het kabinet is bij die grote schades is zodra om hele grote bedragen gaat, is het toch niet zo raar. Dat doen we ook milder, menselijke en makkelijker om daar even op causaliteit te onderzoeken. Dat was het debat dat we hadden in elkaar en dan heb je den ouden grote complexe gevallen waar mevrouw beckerman groot gelijk heeft dat die veel belang zijn blijven liggen. Daar zeg ik van daar is het oprekken van die zestig kan grens is nou niet direct de enige of zelfs de beste oplossing. Dus dat is het enige punt misschien praten langs kan voorstellen is dat zou mevrouw beckerman.

[3:36:24] Voorzitter, kijk wat we eigenlijk al horen sinds het mis ging met die schadeafhandeling en want ooit. We hebben er heel vaak een punt van gemaakt toen met de nam tijd ze. U weet uiteindelijk heel vaak een punt van gemaakt en na jaren werd ineens zegt ja, u heeft gelijk. We gaan opnieuw beginnen beginnen met een nieuw systeem en daarmee maar sinds die dag

[3:36:44] sinds dat moment hebben we altijd gehoord dat als we recht wil doen aan oude schuit

[3:36:50] dat de uitvoerings problemen zijn. Voorzitter, dat de capaciteit dat niet aan zou kunnen. En nu doet staatsssecretaris toezegging van nieuw onderzoek heb ik mijn mening ook want ik vind dat dat veel te mager is. Maar voorzitter, de uitvoeringscapaciteit werd steeds leidend

[3:37:08] gemaakt en volgens mij moet leidend zijn. Wat is gedupeerden aangedaan en dan op zoek gaan naar hoe kun je daar zo goed mogelijk recht aan doen en ik heb het gevoel dat steeds wordt gezegd we gaan die uitvoeringscapaciteit leidend maken dus ook bij die oude schades. Voorzitter en nu kun je zeggen ja maar dat is een pdf je van tien jaar geleden. Voorzitter, dat is dus tien jaar onrecht. Dat is dus tien jaar lang het gevoel hebben de overheid staat niet aan mijn kan de overheid vecht niet met mij mee. En als je dan nu nog na tien jaar zegt ja, we gaan daar nog eens een keer naar kijken en dan is dat voor mij te mager en ik denk dus dat we echt moeten gaan kijken is wat is er nu nodig

[3:37:49] en daarna hoe kun je dan zoveel mogelijk capaciteit en elke keer hierbij die maatregelen of na over deze oude schades gaat of dat het nou gaat over aanpak in natura is er die uitvoeringscapaciteit wordt zo sterk leidend gemaakt en niet wat er nodig.

[3:38:04] Dankuwel de staatsssecretaris.

[3:38:06] Maar dit deel was ik weer met beckerman eens. Dit is wat is er nu nodig is, zou willen doen en dat is niet een onderzoekje is dat daar daarmee doet ze echt kort wat ik net zei ik zei we gaan op die oude complexe gevallen gaan we een aparte exercitie zetten en aparte. Maar ik wil het woord taskforce niet gebruikt want dan word ik beschuldigd van bureaucratie die dat doen ze de ander woord maar een andere aanpak. Maar hoe het ook zij, de zestig kan grens. De causaliteit grens die niet toepassen in of die je helemaal niet meer toepassen is niet de oplossing voor dit probleem, dit probleem, mevrouw beckerman, groot gelijk in veel te lang blijven liggen. Ik ben het met alles eens wat hij zegt en ik wil ook precies doen wat zij zeggen. Alleen het amendement is niet een oplossing hiervoor het abonnement honderd zestig kaag en niet toe te passen. Dat is mijn punt was mijn hele punt.

[3:38:54] Dank laatste vraag op dit punt. Mevrouw.

[3:38:56] De voorzitter. Ik kijk en ik pak het wel even iets breder en geen enkel kamerlid zul je ooit ontmoette die tegen onderzoek is dat zul je zul je nooit iemand tegen zijn om iemand te vinden die tegen onderzoek is. Maar voorzitter en een aantal kamerleden waren erbij toen de problemen het grootst begonnen te worden. En toen naar vooral veel onderzoeken werden besteld. Het jaar tweeduizend dertien staat in ons geheugen. Ik heb het gevoel dat we nu juist van geel hebben een heel goed onderzoek met handvatten die je meteen kunt aanpakken waarmee dus ook iets kunnen doen aan die oude schades dus ook iets kunnen doen aan die zesenzestig kaag grens omdat je gewoon simpelweg bij die mensen aan de deur staat en dus hoort wat hen is aangedaan. Voorzitter, en dan kan de staatssecretaris zeggen ja maar dat gebied waar die aanpak. Nu wordt voorgesteld, is de klein neef, voorzitter, dan heeft u dus en de de overige zou je dus op een andere manier in beeld moeten krijgen of je moet er in faseren. Voorzitter, maar je hebt nu eindelijk die handvatten en stapel. Nou niet onderzoek op onderzoek en maar komt met het onderzoek wat je nu hebt

[3:39:58] zo snel mogelijk tot uitvoering en laat de kamer met haar budgetrecht tijdens ook steunen in zijn. Dat is mijn oproep.

[3:40:04] Dankuwel de staatsssecretaris.

[3:40:05] Voorzitter over van geel. Kom ik straks apart terug over de schil die van gelder overheen weg wil ik wat over zeggen. Maar wanneer het gaat om dit punt. Dus ik pak heeft die b c schade die terugwerkende kracht tot die naar de grotestraat die al veel langer zijn blijven liggen. Daar lijkt mij de aanpak die ik voorstel effectiever dan het opheffen van zesenzestig kaag en de causaliteit. En verder ben ik het helemaal mee eens. Zoals lijkt het net alsof ik probeer op een andere manier iets niet te willen wat zij wel wil. Dat is niet waar. Ik wilde er ook maar wel ik geloof dat daar het opheffen van die grens niet voor werd. Die grens nogmaals is alleen relevant voor nieuwe gevallen waarbij in het kerngebied zou kunnen zeggen nou ja dat doe je daar dat helemaal niet binnen. Maar dat heeft wel een rondje nieuwe grens moet trekken dan weer terug bij de discussie,

[3:40:52] Dankuwel. Dan gaan we door naar mevrouw verder namens het cda.

[3:40:56] Dank voorzitter,

[3:40:58] Ik wilde nog wat vragen over duurzaam herstel. Want ik sluit me aan bij de woorden van mijn collega beckerman. Want ook het cda vindt het belangrijk

[3:41:09] dat we niet dat het niet bij een pilot blijft. Maar dat we daar de goede dingen leren te doen en dat we dat vervolgens gaan uitrollen en ook wij zijn op zoek naar de zekerheid dat dat gaat gebeuren

[3:41:21] en ik hoorde de staatssecretaris net zeggen dat het geld. Het probleem niet was.

[3:41:27] Mijn ik heb in mijn inbreng. Volgens mij letterlijk gevraagd van wat is er nodig om die uitrol zeker te stellen. Dus ik hoor graag wat is er dan wel nodig.

[3:41:36] Staatsssecretaris als ik ga nu uit mijn hoofd getallen.

[3:41:39] Zal altijd link. Maar ik ga toch toe. Ik dacht dat we voor de pilot vierhonderdvijftig miljoen hadden en voor de totale aanpak duurzaam herstel één komma vier miljard. Daarmee kunnen we uit mijn hoofd honderd veertigduizend woningen door waarbij duurzaam herstel nodig is. Ik even de eenheden nog goed in mijn hoofd heb zitten en dat werd toen wij mei begin beginnen. Ik moet er niet doen die op begin want ik kan chronisch is niet mijn mijn taal als je die het leids wil, kan het wel maar dat is niet verstaan. Maar toen we nieuw begin maakte toen hebben we één komma vier miljard daarvoor neergezet. Dus daarom zeg ik geldt alleen het punt. Wat dacht ik het amendement maakt is die zeggen dat geld staat in de toekomst haalde het nou was daarvoor en daar zijn van dat heeft niet zoveel zin. Verder ben ik het ermee eens dat die pilot geen pilot moet blijven. Maar driehonderd vijftig miljoen is al voor heel veel mensen toch een heel groot bedrag.

[3:42:29] Dus ik ik maak mij hier veel meer zorgen dan toch maar even ook beckerman zij de uitvoering mag niet leidend zijn. Groot gelijk heeft ze alleen ik heb met de uitvoering te maken. U ook bedoelde zin zitten grenzen aan de uitvoering en het lijkt mij bij dat duurzaam herstel dat die uitvoering eerder een grenzen gaat zijn dan het geld. Dat is het punt wat ik net probeerde te maken.

[3:42:53] Dankuwel, mevrouw. Verder nog een vervolgvraag. Dat is het geval.

[3:42:58] Dus als ik het goed begrijp, hoop ik dat ik het zo goed interpreteer. Het feit dat we die één komma vier miljard gereserveerd hebben voor duurzaam herstel is eigenlijk de garantie. Dus die zowel mevrouw beckerman als ik aan het zoeken zijn dat het niet alleen bij een pilot blijft. Maar dat we daarna de doorstart.

[3:43:15] Klopt dat? Staatsssecretaris.

[3:43:18] In het kader van de kort te antwoorden. Ja.

[3:43:21] Dat klopt.

[3:43:22] Dat is een helder antwoord. Dan gaan we door naar de heer drost namens de christenunie.

[3:43:27] Dankuwel. Voorzitter, ik wilde terugkomen op dat punt rond de regeling rechtsbijstand.

[3:43:33] Volgens mij moet het doel zijn. Dat heb ik dan in mijn achterhoofd die mensen die met complexe schades te maken hebben en helaas ook met een juridische procedure. Wat je ook uberhaupt niet hoopt dat hij voldoende worden ondersteund.

[3:43:45] En wat de staatssecretaris gaf een antwoord dat wat mij betreft iets te algemeen was want de nederlandse orde van advocaten heeft vrij fundamentele kritiek geleverd op de aanpak die die kabinet heeft gekozen, namelijk om die regeling te baseren op de wet op de rechtsbijstand zou zeggen doe dat nou niet dat er buiten. Inmiddels is zo dat de signalen uit van advocaten uit het gebied krijgen vestigen eigenlijk ook wat de nederlandse orde van advocaten zegt namelijk. Je krijgt niet de beste advocaten voor deze zaak. Zo meteen omdat ze gewoon de tarifering gewoon ongeveer de helft van wat normaal is in deze op dit moment voor de voor de zaken voor mensen die verstand hebben van schade aan gebouwen et cetera.

[3:44:21] Dus mijn eerste vraag aan de staatssecretaris is gaat hij nog misschien ook fundamenteel reageren op die fundamentele kritiek van de orde van advocaten.

[3:44:29] Dankuwel. De staatssecretaris.

[3:44:31] Ja. Voorstellen dat ik zit te zoeken want ik had er ook iets over gekregen waar ik had even niet snel vinden. Maar het lijkt me eigenlijk gewoon een goede toezegging dat ik daar maar even schriftelijk op gereageerd.

[3:44:41] Meneer door de heer gebruikt het woord fundamenteel kan ik bij het op schrift zit te zoeken naar ik had ik had ergens zijn twee microfoons.

[3:44:50] Ik ben. Ik probeerde al te concluderen had de heer droste, maar ook nog openstaande meters. Ik zal ik.

[3:44:55] Doen wat dat lijkt mij beter ik nu. Ik zal er even of ik nog kan het antwoord kan vinden dat ik moet het antwoord.

[3:45:02] U kunt er ook nog in tweede termijn. Ik ga eerst proberen proberen we dat vindt de heer bos ook prima. Tweede termijn lukt dat niet. Komt er een toezegging op dit punt. Dus eigenlijk wel wat staatssecretaris zegt uw tweede vraag die.

[3:45:16] Na in verlengde gaan over hetzelfde onderwerp. We kregen de toezegging vorige debat ook nu hebben een brief gekregen. Niet zoveel zegt namelijk die gaat helemaal niet in op op die op de kritiek die we vorige keer op tafel hebben gelegd. Dus ik vind het best dat er in tweede termijn antwoord op wordt geformuleerd. Maar ik denk dat het beter is om het opschrift te doen. Maar goed dat we die twee traps raket even vasthouden. De staatssecretaris schrijft in zijn brief. Ik hou dat zeker in de gaten. Dat is natuurlijk ook een hele. Ik ben blij met dat soort opmerkingen. Maar ik daar praktisch weinig mij althans zit niet zoveel zekerheid. Ook daarover zou ik dan wel wat meer willen horen. Wat bedoelt hij daarmee? En hoe houdt hij dat in de gaten? Houdt hij dan vervolgens de ons daarvan op de hoogte.

[3:45:53] Maar volgens mij is dit heel helder gezegd volgens mij. Staatssecretaris gaf net al aan tweede termijn. Daar houden we aan vast en u zit er zelf bij om om nog meer toezeggingen te vragen als het nodig is.

[3:46:03] Ik ben wel eens met de heer dros dat de toezegging tamelijk gammel is, zal eens kijken in tweede tweede termijn niet iets iets solider is.

[3:46:11] De toezegging waarvan akte allemaal. Dan gaan we door naar de heer nijboer namens de pvv.

[3:46:15] Ja, voorzitter over de b en c schade wat eigenlijk zegt de staatssecretaris. Ik ben het eens met van geel met de kamer. Als je vroeger onterechte het afgewezen schade. Dan moet dan moet je daar gewoon recht op hebben. Ik snap dan niet wat nou echt. Ik snap wel als je het zelf moet gaan opzoeken in de instituties dat het een probleem is. Maar als je van deur tot deur gaat de komende jaren en het is inderdaad niet per se urgentie als mensen vijf jaar geleden een paar scheuren en deels voor eigen rekening. Dan is dat niet leugens. Maar op de nu ben je bij iedereen geweest en dan kun je dat toch bespreken. Mensen hebben er toch zelf gemeld hebben dat er zelf weet van

[3:46:50] en dan kun je toch ook komen tot voor iedereen de gelijke behandeling. Dus ik snap niet helemaal waar de staatssecretaris zijn zijn probleem heeft.

[3:46:59] Bedankt staatsssecretaris.

[3:47:01] Het is eigenlijk tweeledig probleem. Voorzitter, er zitten problemen aan terugwerkende kracht op alles. Daar zegt die in geven als je ons dat laan wil laten doen. Dan loopt hij de schade afhandeling van nieuwe gevallen spaak dus daarvan geval die er nog liggen. Gewoon in de voorraad van die mg. Maar daar hebben het eerder over gehad. Maar dat is een ander punt is het punt van de apert onjuist of onterecht gevallen in het verleden naar zoek naar een methode een methode die die nijboer nu aangeeft zou inderdaad kunnen passen is een beetje dat past in de van geheel methode zul je wilde beckerman houden van de van deur tot deur benadering.

[3:47:36] Een andere waar ikzelf zat te denken, maar daarom zei ik geef me even de tijd om hier. Dat hoeft geen je geen vier maanden te duren, maar wel een paar weken weer even over na te denken wat wat je ook zou kunnen doen is dat je voor apert onjuiste geval tegen mensen zegt melding zichtbaar bij deze in deze meneer of mevrouw en die gaat die voor uw oplossing. Ik gebruik bewust het woord loket niet gebruiken. Iemand van mensen van vlees en bloed die dat dan zou kunnen doen. Dus dat is een andere methode. Maar er zit dus dat dat zou mijn aanpak zijn veel meer dan een aanpak waarin je over de hele linie zegt we gaan terugwerkende kracht toepassen omdat ik gewoon dan weet dat ik ing over de kop jagen en twee ook niet zeker weet of u dan maar goed zien waarschijnlijk al mee eens of ik de ernstigste gevallen dan wel mee.

[3:48:22] Nijboer. Ja voorzitter, ik was ook ik heb zelf in misschien collega's niet mijzelf niet voorgesteld dat inderdaad vanuit het umcg. Iedereen werd opgespoord met b en c schade en want dat is dat dat loopt helemaal vast. Dus dat geef ik de staatssecretaris helemaal gelijk in een moeilijk uitvoerbaar zijn. Dus ik snap ook dat hij daar naar een uitvoerbaar. Ik snap het principe dat je eigenlijk wat mensen in tweeduizend dertien, veertien, vijftien met die naam en al die ellende dat hij dezelfde behandeling verdienen als mensen die zich nu melden en dezelfde schade vergoed moeten krijgen en dus ook de b en c schade zouden het verleden omdat die causaliteit niet meer geld in. Dat is de staatssecretaris toch eens. En dat er dan een manier moet worden gevonden om het uitvoerbaar te krijgen. Dat snap ik. Maar die manier kan je niet zijn. Alleen wat de ing de in de systemen terug kan vinden dus niet wat staatssecretaris zijn maar dat is dat is de maatstaf daarvoor want dan zou ik het wel veel te mager vinden.

[3:49:15] Dank staatsssecretaris.

[3:49:16] Het antwoord is. Ja. En ik ga nog iets aan toevoegen. Ik ik zag zelfs een aantal mensen die wij gesproken hebben een loppersum zich zorgen maken over het volgende is in het verleden heel uitgebreid gebruik gemaakt van de trilling stoel voor individuele gevallen. Dat heeft mij een heleboel mensen tot heel veel kwaad bloed geluid vaak ook terecht. Als ik die verhalen terug geworden en ook daar dacht ik van ik zag dat er op sociale media in het weekend ter voorbereiding zal ik even op te zoeken naar dingen voor dit debat. En dan zal ik mensen daar weer op reageren. Dat zou van die gevallen dus naast die en zijn schade waarvan ik denk als ik daar gericht wat aan kan doen. Graag als daar onrechte opgetreden is. Maar nogmaals, dat is zeker in eerste instantie geen kwestie van geld, maar van hoe organiseer ik dat al wat er staat om te beginnen alle knelpunten pot van tweehonderd miljoen wij die mg klaar om hiermee aan de slag te gaan als we een manier kunnen vinden om dit te doen.

[3:50:11] Dankuwel voldoende zo die nijboer dan heeft nog het is in principe wel de bedoeling om vragen te binden, maar de heer van wijngaarden heeft nog een aanvullende vraag.

[3:50:19] Excuses dat ik dat niet heb gedaan. Voorzitter, maar het was vanwege punt over de rechtsbijstand en ik wilde ik vond het netjes om dat even aan de de eerste stellen van die vragen te laten. Alleen kijkt de orde van advocaten heeft er serieuze zorg geuit over hoe het nu is ingericht. Orde van advocaten is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie. Dus dat is echt een orde die

[3:50:43] die dus ook de algemene belangen van de rechtszekerheid in het oog houdt het serieuze zorgen geuit. Dus ik wil de staatssecretaris meegeven voor de tweede termijn. Dat kan ook tijd schelen ook een motie schelen. Wat mij betreft dat het gewoon goed zou zijn als de staatssecretaris een formeel gesprek met de deken van de orde van advocaten over deze zorgen en daarover teruggekoppeld aan de tweede kamer.

[3:51:10] Staatsssecretaris tweede termijn op terugkomen of kan dat ook met een kort antwoord.

[3:51:14] Met het antwoord. Ja want de heer zal ik zal er later over na te denken dat dit het minste wat ik zou kunnen doen.

[3:51:20] Dus dat lijkt me verstandig. Nou, helder andere kom nog even op de vraag van de heer drost tweede termijn.

[3:51:26] Helder antwoord dan is daarmee een einde gekomen aan blok tweede gaan we nu door naar blok drie over versterken.

[3:51:33] Beetje samen doen met verduurzamen omdat de schuldige is daarvan geel die dat ook wat samen pakt. Kijk

[3:51:44] hoe ga ik dit nou bus te beginnen. Mevrouw verder zei die zei je moet ook wel zorgen dat mensen dat dat gezien worden hoort eigenlijk bij die drie. Dus bij veilig schadevrij en verduurzamen gezien

[3:51:59] ze weet dat ik er erg met haar eens ben. Dat is ook precies mijn kom ik daar zelf naar kijkt naar dit punt

[3:52:08] kijk wat van geel doet is eigenlijk zeggen natuurlijk. Voorzitter, die verschillen allemaal corrigeren achteraf vergeten. Maar

[3:52:16] eigenlijk zegt hij natuurlijk met zoveel woorden wat ik net in de hele andere woorden zij namelijk het verleden helemaal gaan communiceren. Het gaat niet lukken. En wat hij dan eigenlijk doet is hij smeert er. Dat klinkt heel oneerbiedig. Maar hij speelt een lagere overheden. Hij zegt nou zorg. Nou dat als je het gebied verlaat.

[3:52:34] Dat gaan we niet doen. Voorlopig want schade blijft nog wel even komen. Maar als je denkt dat de schade en de versterkingsoperatie in ieder geval grotendeels af is. Zorg dan dat je op dat moment een gebied achterlaat wat voldoet aan die drie dingen en dat het dan ook bij mevrouw van mevrouw verder wij gezien. Dat heeft te maken met alsof het sociale agenda et cetera te maken en daar ben ik het van harte mee eens. Dat heb ik ook gezegd. Vrijdag in een reactie.

[3:53:00] Ik heb ook in mijn reactie gezegd ik moet wel heel goed nadenken wat hij nou eigenlijk precies betekent, betekent dit nou dat ik maatregel en dan gaan we maar even naar de verduurzaming moeten onze relatie met de verduurzaming gaan leggen. Betekent dit nou dat ik het hele de hele provincie groningen en noord drenthe kaag. Drie, honderd duizend adressen dat ik daar maatregel negenentwintig om in het gezellige jargon te blijven niet tot tweederde of door zestig procent van de kosten. Maar dan honderd procent van de kosten moet doen. Dat kost dan geloof ik even uit mijn eigen tabel tweeëneenhalf miljard. Plus dat je ook rekening mee moet houden dat beperkte uitvoeringscapaciteit is punt wat de heer van wijngaarden terecht maakte. Je kunt ook zeggen ik ga alles wat in de versterking kan worden gedaan in de versterking doen maar dat heeft als nadeel dat versterkingsoperatie. Het zijn verder zelf dan vertraging gaat oplopen. Dat je er een heel moeilijk dilemma in mijn voorstel zou dit zijn. Laat bij bij maatregelen achtentwintig de lijn zijn. Een laatste zorg dat de versterking en vooral de versterking geen verdere vertraging gaat oplopen, zodat ik later niet verweten kan worden dat ik feitelijke ook op een soort pauze knop hebt gedrukt. Dat is mijn grote angst. Dat wil ik niet.

[3:54:14] Dus laten we nou zorgen dat mensen gewoon weer verder kunnen. En laten we nou over maatregelen achtentwintig afspreken. Daar zit in principe die grenzen op zwaar en duur middelzwaar en zwaar versterken. Dan word je huis verduurzamen. Maar als dat tot onredelijke toestanden leidt, waarbij iemand toch vrij zijn huis uit moet maar net niet precies die vier maanden, maar wel substantiële tijd zijn huis uit moet en je kunt u versterking meenemen laten ncrv dat dan doen die opdracht wil ik best geven.

[3:54:41] Maar ik zou niet de opdracht willen geven aan enschede doen voor alle twaalfduizend woningen dit want er zitten ook woningen bij waarbij de versterking in hele lichte mate is.

[3:54:51] Dus dat is weer niet zo heel logisch om dat te doen.

[3:54:55] Dat is wat betreft maatregelen achtentwintig maatregel negenentwintig. Dus en dat is eigenlijk het het middel wat van geel inzet om die gelijkheid te creëerde hij zegt nou doe dan in de hele provincie doe dan maatregel negenentwintig. Daar waar volledig was die tweeëneenhalf miljard hier of zoiets. Wat daarvoor nodig is. Daarvan zou ik willen zeggen. Laten we daar nou verstandig zijn. Laat ik nou twee dingen gaan inventariseren, namelijk een even veel preciezer dan we tot nu toe hebben gedaan. Wat betekent dat eigenlijk precies. En welke maatvoering is daar nou mogelijk. Wat is het nou helemaal eerlijk, zeg ik tegen. Ook de leden van deze commissie. Om dit wel te doen

[3:55:36] voor de provincie groningen en drenthe. En waarom houdt hij het opeens op bij de provinciegrens.

[3:55:42] Want je zou kunnen zeggen dat er dan ook mensen zitten to city hij eigenlijk helemaal geen last hebben gehad van de aardbeving naar buiten. Het aardbevingsgebied

[3:55:49] is het logisch dat daar te doen. Vraagt eva twee vragen of het logischer om te begrenzen tot een aardbeving gebied. Dat is eigenlijk logischer.

[3:55:58] Dat zijn tweehonderd duizend woningen gaat rekening omlaag. Overigens twee die vraag en dan komt daar de grote uitvoerings vragen bij waarbij met echt met heer van wijngaarden eens was net je kunt wel zeggen. Ja, er is al jaren op gestudeerd de heen. Nee, waar we hier dan om vragen is maken een plan maak een plan waarin je van geel zegt dat kan wel tot tweeduizend, vijfendertig duren waarin je dat netjes achterlaten. Et cetera van geel zegt er ook bij. Ik zie mevrouw tot daar op de tribune zitten debatteren. Daar heb ik dat ook aan beloofd. Ik ga dit soort dingen niet doen zonder dat ik daar met haar en met gemeentes over hebben gepraat.

[3:56:33] Dat lijkt mij toch allemaal. Dit wil ik gaan doen maar dat is zitten ze onder mijn antwoord. Ik ja ik vind het een goed idee. Maar toen de maar het moet uitvoerbaar zijn et cetera.

[3:56:45] Dat betekent voorzitter, dat ik het amendement wat er ging een groot deel van het debatten over het amendement om een miljard toe te voegen, gewoon simpelweg nu niet nodig hebben. Ik heb dat amendement nu niet nodig en ik ga of als ik had toch ontraden want hij is niet gedekt. Ja sorry dat is echt en dan kan mevrouw beckerman want is echt irritant omdat zo'n geluid bij te maken want nee, er wordt er voor it tekst gold voor schade en herstel en geldt niet voor verduurzamen. Even heel precies en u kunt niet van mij vragen wat ik aan het oordeel kamer gaan geven dat niet gedekt is

[3:57:21] in een demissionaire periode is niet niet. Oké dus dat zou een argument zijn om hem te ontraden. Maar ik wil helemaal deze route niet op want ik misschien

[3:57:32] dat er wel extra geld nodig is hiervoor. Dat is aannemelijk zelfs maar dan ik vond het ook dat de heer jaar hier wat weinig weinig heer werd gedaan die zij iets wat wat de heer daardoor ook honderd keer heeft zich misschien moet je hier proberen om ook de nam meest deelgenoot te maken van het probleem. Dus laat mij nou even in de komende maanden. Ik zit nog wel even zoals iemand net snede opmerkte. Laat mij nou even proberen om geld te verzamelen. Als dat nodig is voor dit laat mij nou plannen maken en dat vind ik echt een een uitermate laat me zeggen redelijke manier om naar dit probleem te kijken.

[3:58:09] Daarmee doe ik van geheel volgens mij recht. Daarmee doe ik de uitvoering recht. Daarmee doe ik inwoners recht, want ik beloof ze niet iets waarvan ik niet zeker weet of ik het kan doen

[3:58:18] en dan blijft het punt staan van het geld en daar worden denk niet over eens. Maar daar heeft ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Ik heb het vorige debat al gezegd. De kamer is de kamer in onze soevereiniteit. De laatste keer dat ik keek gaan die over budgetten en niet ik ik kan slechts een advies geven.

[3:58:32] Voorzitter en adviseur, amendement tweeëntwintig,

[3:58:36] Wordt.

[3:58:37] Dat is ontraden. Dat heb ik net proberen toe te lichten. Maar dat is niet de kern. Ik hoop dat dat ook niet zo levert. Dat is niet de kern van mijn

[3:58:45] betoog. De kern van mijn betoog is

[3:58:47] dat ik van geel wil omarmen, maar dat ik van geheel op een verstandige manier wil doen.

[3:58:56] Even kijken hoor of ik.

[3:58:59] Als je want dit is natuurlijk een belangrijk onderdeel van het debat geweest. Zeker neem ik even stoppen wat internet. Ik heb in ieder geval de heer nijboer en mevrouw beckerman gezien beginnen met de heer nijboer.

[3:59:09] Ja voorzitter want.

[3:59:13] Nou eens

[3:59:14] zeggen kijk

[3:59:17] de staatssecretaris benadrukt erg vanuit de verduurzaming en dat is de uitkomst van van geel. Om het zo vorm te geven. Maar ik benader het erg uit en de redenen waarom van geheel in de onrechtvaardige behandeling die iedereen heeft gehad. Gelijke situaties ongelijk der tijden en en van geel zegt je kunt dat niet meer rechttrekken waar het er net even over met die bezig. Je kunt dat niet meer doen. Mijn oplossing is dit dus het is niet een verduren van we willen allemaal de duurzaam en klimaat en het is allemaal leuk. Het is geen extra zijn analyse is. Ik krijg het alleen maar op deze manier. Als ik vanuit de inwoners benaderen, is dit mijn voorstel om iedereen gelijk te laten eindigen en daaraan recht te doen. Dus ik wil. Ik vind niet echt verre van de staatssecretaris om dit als een soort verduurzaming instrument in te zetten en als je die redenering volgt die dat zit in de commissie van geheel. Volgens mij doet er echt gericht aan wat dan past het ook om daar geld bij te leggen en niet te zeggen want het is een afweging. Dan is daar hoort daar wel wat tekens of koste. Wat kost dat hoort daarbij. Want het is namelijk recht te doen aan de onrechtvaardige behandeling die groningen al tien jaar lang mede door overheids toedoen is gedaan. Overigens ook een andere deelt de staatssecretaris dat de analyse van van geel.

[4:00:29] Dank de staatssecretaris.

[4:00:35] Moeilijke vraag. Dus je moet even over nadenken. Kijk. De reden dat wij de afgelopen twee jaar

[4:00:41] dus zo productief. Het debat met elkaar gevoerd hebben is dat ik ook zo nu al zei, als ik

[4:00:46] van mezelf en ik vond dat ik iets niet juist gezegd dat ik ook gewoon zijn. Ik denk dat nijboer gelijk heeft hierna nijboer. Ik denk dat ie gelijk heeft dat van geel. Inderdaad komt vanuit de verschillen. Dat is correct, maar tegelijkertijd is het wel waar.

[4:01:02] Daar heb ik ook mee te maken. Ik heb te maken met het feit dat je zijn manier om die verschillen aan te pakken is via de verduurzaming route er andere dingen noemt die hij noemt terugwerkende kracht. Dus laat ik dat zal zeggen, zegt dat zou dat doet hij ook maar hij pakte het wel vanuit verduurzaming en daar zit bij mijzelf

[4:01:22] echt wel. Dat gaf ik net ook al aan een probleem dat als daar de reactie. Nu gaat zijn. We gaan de hele provincie ingezet norder rente al die adressen volledig weg subsidiëren. De de kosten van de van het aardgasvrij gereed maken als die tweeëneenhalf miljard goed gaat niet om het bedrag dat ik dat wel ingewikkeld begint te vinden ten opzichte van andere regio's als één.

[4:01:45] Maar er zijn ook andere argumenten die gebruikt ik net de eerste tweede argument. Dus laten we nou geen geld zijn we op zoek gaan naar een project. Maar laat nou even het

[4:01:56] daarbij nou even proberen te ontwerpen. Hoe dit even proberen te ontwerpen. Hoe dit kan op de goede manier en drie. Er zit ook nog steeds in dat er ook wel belemmeringen zijn in de tijd, met name dat ontkent nijboer niet hoor maar belemmeringen zijn in de tijd om alles in één keer te doen. Dus daar komt ook mijn om als het ontraden van het amendement komt uit de dekking. Daar kun je de discussie over hebben. Dan kun je zijn er dit valt wel onder worden voor dat was ik misschien te snel. Oké oké. Maar waar het hier om gaat. Dus ik op dit moment is geld daar niet de grote belemmering. Wat geld zou een belemmering kunnen zijn als je plannen hebt gemaakt en je weet hoe die de tijd staat, maar niet nu.

[4:02:36] Dus ik daarom dat dit is de constellatie op basis waarvan ik het amendement ontraden, maar als als ik heb geïrriteerd bent orde voor de tekst. Dat bedoelde ik niet, zou ik bedoelde alleen maar dit is wel hij gebruikt wel degelijk. Als instrument gebruikt van geel heb ik het over de verduurzaming met veel woorden nodig voorstellen. Maar ik zit te denken terwijl ik praten.

[4:02:57] Dank, maar toch heeft de heer nijboer nog wel een vervolgvraag.

[4:02:59] In te nemen. Voorzitter, we zijn volgens mij eens over de analyse van van geel en zijn oplossing.

[4:03:04] Ik ben het ook eens met de staatssecretaris voor. Zo heb ik van geheel gelezen. Het zou het aardbevingsgebied moeten gaan. Dus een beetje beetje raar als helemaal in ter apel het ook allemaal.

[4:03:14] Dus

[4:03:16] dus maar.

[4:03:17] Vervolgens heb ik ben het ook eens dat het allemaal uitvoerbaar moet zijn en dat er ook dilemmas zijn hetzelfde er iets van gezegd ten aanzien van versterken en verduurzaming dat ik denk dat dat als je mensen vraagt het ze liever een half jaar of een jaar langer wachten of zelfs twee jaar lang wachten om het als het in één keer kunnen doen. Maar goed dat is aan mensen zelf. Dus daar heb ik het allemaal mee eens. Waar ik het niet eens mee ben is twee dingen één. Ik vind dat het dat het onze nationale verantwoordelijkheid is om daar recht aan te doen en dat het dus niet gedekt zou moeten worden, dan wel gedekt uit de staatsschuld en het anderszins opgelost is. Dat vind ik een dat is een begroting vraag

[4:03:50] en waar ik het ook niet over eens ben is dat je geen geld op de begroting nodig hebt voor volgend jaar. Als je dit nog niet hebt uitgewerkt, want het is wel gewoon als je dit vindt en hoeveel het ook kost. Het kan de meest ruige variant is tweeëneenhalf miljard denk dat iets minder kan. Maar het kost geld en ook als het volgend jaar wil uitwerken en verder vorm wil geven. Heb je wel geld om een begroting. Dat is geldt voor alle wetten die wij hier aannemen. Als wij zeggen we willen kinderopvang betaalbaar te maken, moet er ook later nog een wet komen. Heb je wel budget nodig voor volgend jaar en die staat ook gewoon op de begroting. Dus dat dit nog nader uitgewerkt moet worden, betekent niet dat wij niet bij de begroting daar budget voor nodig hebben als de kamer, dat wil het principe van van geheel onderschrijven.

[4:04:27] Dankuwel. Ja, dat naar de staatsssecretaris. Het was niet echt een vraag.

[4:04:32] Volgens stelling. Maar ik geloof niet dat we het hier hebben. Over eens zijn ik bij zowel de heer nijboer er nog op dat er al op het de verduurzaming in die begin één komma vijfenzestig miljard staat is niet zo dat er niet begonnen kan worden dat zoiets. Dus dat is dat is dat ook nog even goed om in het debat.

[4:04:49] Wel goed.

[4:04:51] Mevrouw beckerman,

[4:04:52] Voorzitter en aan staatssecretaris was enigszins geïrriteerd omdat ik inderdaad geïrriteerd reageer. Voorzitter, maar voorzitter, laat ik dan laat ik er misschien even via een andere kant proberen

[4:05:08] de staatssecretaris. Toen ik net ging over de gaskraan

[4:05:11] die wel weer open zou kunnen

[4:05:14] zei net heei eerlijk van ja. Als er een nieuw kabinet komt dan doordat we niet definitief hebben gesloten, zouden we ook kunnen

[4:05:21] wat wij hier nu ook doen. Nijboer. Ikzelf

[4:05:25] is ook meer zekerheid inbouwen

[4:05:29] en we weten natuurlijk een nieuw kabinet. Daar kan van alles overhoop gooien. Maar wat we doen

[4:05:35] door het in de begroting te regelen waarmee we dus eigenlijk wettelijk regelen is dat we meer zekerheid inbouwen

[4:05:44] dat het ook goed komt met die uitvoering van het

[4:05:48] rapport van van geel dat we niet alleen maar dingen beloven of zeggen dat we daarna willen kijken. Zorgvuldig maar dat we ook die zekerheid inbouwen is staatssecretaris het niet op die manier wel met ons eens.

[4:06:01] Staatsssecretaris.

[4:06:02] Nee daar ben ik het niet mee eens. Voorzitter, en de simpele reden is dat u nu een begrotingsaanpassingen door tweeduizend, vierentwintig er straks formerende partijen kunnen komen die die begrotingsaanpassing terug.

[4:06:18] Mevrouw beckerman,

[4:06:19] Voorzitter, en dat vind ik ook echt heel kwalijk als dat zou gebeuren want ik vind echt dat je niet continu kunt zeggen dat we onrecht recht willen zetten en bewust onrecht laten bestaan. Voorzitter, ik vind ook niet wij dien het amendement niet in omdat we bang zijn voor de formatie en bang dat

[4:06:39] het onrecht groter wordt als je langer wacht en dat waarom we het nu willen. Voorzitter, ik wel een soort principe punt van hebt en dat zij de heer nijboer ook is.

[4:06:50] Er wordt heel makkelijk geroepen. Deze dagen dat ze ook bij het bij de algemene beschouwingen, zodat de oppositie met soort gratis bier of ongedekte cheques komt voorzitter, maar ik wil me omdraaien als wij een wel zouden dekken, dan zou je dus continu zeggen het groningen tegenover iets anders. Terwijl wij vinden

[4:07:09] dat als je belooft koste wat kost dat een aanpak gebaseerd op recht doen ook gewoon daar onderdeel van zou moeten zijn en dat is niet onzorgvuldig. Dat is niet gratis is en dat is gewoon staan voor die politieke beloften ook financieel niet alleen per motie, maar juist in de wet.

[4:07:26] Dankuwel zegt meer dan uiteenzetting van uw mening dan dat. Mijn vraag is maar dus de staatsssecretaris zal reactie gegeven.

[4:07:33] Een sterke neiging om te reageren. Want ik geloof dat ik heel bewust. Die worden allemaal voor mij. Ik heb het woord gratis niet gebruikt. Doe ik allemaal doe ik nooit allemaal om onze maar ik heb het ontraden. Ja dat is ook dat mag ik dan wel doen maar dat die woorden heb ik allemaal niet gebruikt en ik zou mevrouw beckerman ter overdenking een tegenvraag willen stellen, denkt zij zelf niet

[4:07:57] dat en eventuele claim. Wat dat is het vragen om extra geld hoe gerechtvaardigd ook voor groningen niet meer kans maakt als die redelijke onderbouwing in plaats van dat hij opeens snel.

[4:08:07] Wordt.

[4:08:08] Een laatste punt van.

[4:08:09] Mevrouw, maar ik wilde reageren op de vraag van de staatssecretaris. En als ik mag. Wij hebben in de vorige periode

[4:08:17] en toen ging het vaak over de opkoopregeling die de nam had voor mensen die hun woning uit wilden of moesten heel vaak om hele schrijnende verhalen en daar hadden we eindeloos debat over. Wij vonden het onrechtvaardig dat mensen te weinig hadden gekregen. Toen werd er onderzoek gedaan naar bleek en ook daarna werd er geen knoop doorgehakt en uiteindelijk lukte dat uiteindelijk lukte dat. Voorzitter, omdat we heel dat en dat was ook trouwens in demissionaire periode

[4:08:46] en dat hielp zo veel bij het gevoel van rechtvaardigheid. Voorzitter, en volgens mij is er niet helemaal niet sprake van dat we niet zouden weten hoe we het moeten aanpakken. Daar heeft u een rapport voor gekregen waar die handvatten al inzitten. Voorzitter, en die voorstellen van deur tot deur. U kunt niet zeggen dat wij dat niet al maar ik minst. Ik weet niet hoeveel debatten zijn geweest, maar er is geen enkel debat terug te vinden denk ik. Maar dan zou ik ook op tweede kamer moet kijken waarin we daar niet voor gepleit hebben

[4:09:14] die niet gezegd hebben. Doe dat op die manier want dat is de enige manier. Voorzitter, dus nu het verwijt krijgen dat wij niet zouden hebben uitgewerkt. Wat we willen. Dat doet de kamer niet. Wij denken, maar we hebben dat juist wel gedaan. Bepleit hier al heel lang voor en voelen ons gesteund voelen ons gesteund doordat rapport wat er nu ligt en vinden het niet steunend als we daar niet werk van zouden maken.

[4:09:39] De staatsssecretaris,

[4:09:40] Door mevrouw wanneer wordt het hier niet over eens? Denk ik dat het is ook zijn van verschillende politieke richtingen en ik heb een andere verantwoordelijkheid. Dus dat dat is dat is prima en ik twijfel niet aan haar inzet zal ik.

[4:09:55] Er is ook nog een vraag van de heer drost en daarna ook maar goed laten we eerst die het lossen. Dan zal ik zeggen.

[4:10:01] Dankuwel. Voorzitter, in het verlengde van van dit onderwerp ook wel mij dan wel iets kleiner als iets is wat mij de afgelopen tijd raakte was dat ik een aantal keer bij mensen terecht ben gekomen, waarbij een verhaal opeens kwam wat in al die jaren van heel veel misschien geluid en gedoe nooit gehoord is. Mensen bleven achter een voordeur zitten

[4:10:23] bijvoorbeeld keer mevrouw omdat haar man ziek was, zoals mantelzorg nooit de moeite durven nemen eigenlijk om zich te melden en dat is wat ik ook een een verschil vindt waar we iets mee moeten en waar ook van geheel vind ik op terugkomt als hij zegt van de overheid gaan alle deuren langs en daarmee komen ook de stille verschillen in beeld zijn wel los van hoe breed en hoeveel geld zou moeten maken. Nog meer fundamentele groot discussie, maar toch. Deze groep mensen dan zou ik toch even een lans voor willen breken. Hoe gaat de staatssecretaris die aanbeveling van van geel oppakken.

[4:10:53] De staatsssecretaris,

[4:10:55] Ik zal kort antwoorden gaan geven. Maar dit is een belangrijk deel van debatten. Daan was ik wel uitgebreid. Ik was aan het denken terwijl kwaad het korte antwoord hierop is. Ja ik vind dat een goede aanbeveling. Ja ik vind van deur tot deur benadering. We hebben er ook in het juni debat al een keer over gehaald. Toen was ik ook helemaal niet zo afwijzend over die benaderen. Maar toen was de van deur tot deur beladen. Die mevrouw beckerman daar voorstel was breder. Dat zijn want daarin debatten ook aan dit. Dat klopt. Hè dus dat als er iets net iets anders. Maar dit om om te proberen om achter de deur in het aardbevingsgebieden, zeker in de kern. Voor zover dat kunnen afgrenzen om daar achter te komen wie daar dingen niet hebben gevraagd waar ze wel recht op hadden. Het cetera is gewoon heel goed idee, maar ook dat vergt echt wel even nadenken hoe het de uitvoerings instellingen. Dit kan laten doen. Dat hebben ze nog nooit gedaan. Dus bedoel dit is wel echt iets nieuws.

[4:11:47] Dankuwel. U wilde nog.

[4:11:49] Volgens mij ook een toezegging dat de secretaris. Dit gaat doen is een uitwerking van geel, toch?

[4:11:53] Ja dat heeft u goed gehoord en dat zullen we op het eind herhalen even aan aan een ieder. Het is inmiddels bijna kwart over twee over vijf kwartier willen we moeten het afgerond zijn omdat natuurlijk meerdere regio's hebben. Dus ik verzoek u wel de leden om iets punten en vragen te stellen en steeds aan het eind van het blok. De vragen te verzamelen. Want er komen nog moties en daar komen appreciatie op en wilt u mag ook vragen over stellen. Dus ik stel voor dat de staatsssecretaris blok drie en vier. Nu.

[4:12:24] De afgrond,

[4:12:26] Ik ga mijn best doen. Ik ga ik ben altijd zo kort voor die heb ik gaat deze gehaat. Even kijken hoor. Gaat.

[4:12:36] Dat gaat hartstikke goed versterken en verduurzamen.

[4:12:39] Dat gaat.

[4:12:41] Ik heb er wellicht te versterken, zal het versterken van het dak. Met dakplaat hebben we het over de verlenging van de bouw. Tijd van drie tot zes weken minimaal tien weken extra en dat is dan heel erg veel werk dat even als voorbeeld voor waar je maatregelen. Achtentwintig moeten uitkijken dat je dus niet zoals richting mevrouw verder dus niet al te makkelijk met deed zij niet hoor. Maar al te makkelijk denkt ja als we dat allemaal meenemen in de versterking komt het wel goed want de gaat die versterking dus relatief veel vertragingen oplopen voor relatief lichte ingreep. Daar moeten we goed over nadenken. Dat was mijn punt dit die één miljard is dat wel genoeg

[4:13:17] dat we het over gehad.

[4:13:20] Kan ik het ken departement nog.

[4:13:22] Dan kan dat nog wel doen om de nhg te helpen om het doel te halen. Volgens mij wat heel belangrijk gaat worden is dat we in het kader van de wet groningen straks en staten van groningen dat we dashboard gaan krijgen waar we gewoon heel gestructureerd gaan volgen hoe van maand tot maand van kwartaal tot kwartaal de opgave verlopen en overigens moet ik zeggen dat de ncrv zal ik voor het eerst in in toch al een hele tijd nu wel een doelstelling haalt. De heer vanwege heeft gelijk voorstellen dat het wel ternauwernood is voor vijftien, achtentachtig de badge vijftien, achtentachtig wordt met ingang van tweeduizend, vierentwintig wordt het budget opgehoogd. Het streven en de verwachting is dat de werkzaamheden in delfzijl in het voorjaar van tweeduizend, vierentwintig zijn uitgevoerd. Er zijn inmiddels individuele gesprekken gestart, er worden uitvoeringsplan voorbereid en om technische redenen heeft het de voorkeur om de werkzaamheden tijdens een droge periode uitvoeren,

[4:14:17] hoewel ik overal verstand van hebben. De ellende van de huurders is nog niet voorbij zijn. Mevrouw beckerman. We zitten inderdaad samen rijden als ik het goed heb bij mijn hoofd wordt mij een zwartboeken aangeboden en ik zou dan ook even willen kijken wat er nodig is om hier zoveel mogelijk voortgang te boeken en zo snel mogelijk en kan ik ook toegezegd dat binnen de dorpen aanpak niet alleen mensen de versnellingsoperatie worden meegenomen waar andere inwoners. Jazeker. Dat zat al in wie dit vroeg de heer boulakjar. Dat zal wel in de benadering van de heer wientjes eerder dat daar reed bewoners inspraak moesten.

[4:15:03] Dankuwel. Dat is het blok versterken en verduurzamen en we hebben even extra lang stilgestaan bij dat grote amendement aanvullende vragen van de zijde van de kamer. Dat is het geval bij mevrouw beckerman en voor de rest zie ik neem mevrouw beckerman.

[4:15:17] Voorzitter, kort over die vijftien, achtentachtig. Want ik heb daar ook een voorbeeld genoemd van iemand huis is gesloopt, zit een jaar in een wisselwoning krijgt dus gewoon niet rond heeft de offerte. Het is klaar. Mag ze huis niet kleiner maken en met het budget. Dat zegt staatssecretaris nu ook dat wordt dan begin tweeduizend, vierentwintig opgehoogd daar niet in die gevallen zaken waar mensen echt vastzitten en daarop vooruitgelopen worden.

[4:15:42] De staatsssecretaris,

[4:15:44] Ik kom daar even definitieve op terug in tweede termijn. Maar mijn intuïtief antwoord zou zijn. Ja, maar het moet wel kunnen. Dus ik moet even nagaan of het kan maar dan ben ik met mevrouw beckerman.

[4:15:52] Ik kom erop terug. Tweede termijn staatsssecretaris op terug. Dan gaan we nu door naar blok vijf wordt het dan economie sociaal.

[4:15:59] Voorstellen dat is van alles door elkaar allerlei vragen die er waren.

[4:16:06] Even kijken hoor. De gemeentes is krijg gemeentes de middelen die was zeer drost die ze nodig hebben. Jazeker. We wachten nu nog op precies in kaart door de gemeentes wat zij nodig hebben. Dus dat zit niet bij ons.

[4:16:21] De één procent voor jongeren. Het mpb heeft een loket geopend voor jongeren om zo laagdrempelig mogelijk geld beschikbaar te stellen. Daarnaast krijgen jongeren via de jonge actieve rol bij het sociale economische agenda.

[4:16:37] Er zijn hier middelen voor gereserveerd staan nog niet op onze begroting staan op de aanvullende post. Waar kunnen worden toegevoegd op het moment dat er plannen voor zijn. Kijken wij naar structurele vorm van financiering voor tijd voor de toekomst.

[4:16:50] Jazeker. Maar dat dat zit natuurlijk in het heden dertig jaar programma's boulakjar en het werken die de kwartiermaker dat de kwartiermaker moet gaan doen. Inventarisatie van voorzieningen. Daar zijn drie

[4:17:06] aanvragen uit gevolgd. Dat is de beroemde of beruchte. Hoe je het verder wil noemen. De hardenberg. Het zwembad

[4:17:15] en we hebben financiële bijdrage leveren aan het behoud van de bibliotheek en het dorpse voorzieningen in de gemeente westerkwartier.

[4:17:24] Dit klinkt als vier en behoud van dorpshuizen in de gemeente pekela. Dat zijn degenen die

[4:17:30] uit de inventarisatie zijn gevolgd. De kwartiermaker is die al gestart. Nee want we zijn in de eindfase van de selectie van die persoon. Hoe langjarige inzet nu precies geborgd.

[4:17:44] Dat moet de wet krijgen plaats krijgen. De heer drost in groningen werd antwoord is ja dat komt in de in de de hoofddoelstelling worden namelijk opgenomen van sociale economische agenda in de in de groningen werd

[4:17:59] komt er een groningen. Het fonds. Nee, we hebben afgesproken dat we dat op een andere manier zouden doen, namelijk via die lange reeksen die

[4:18:09] die beschikbaar zijn gesteld en overigens

[4:18:12] geloof dat er kort geleden weer aangetoond is dat ook fonds niet veilig zijn als mensen geld zoeken. Dus het maakt niet zoveel uit.

[4:18:21] Wij hebben het geld breder klinkt nu als een als een sneer bedoel ik mij helemaal niet fonds constructie is een fonds constructie is, is geen is geen bescherming tegen

[4:18:33] uitname wordt geborgd in de sociale agenda mentale geestelijke verzorging. Jazeker zit er in

[4:18:43] en dan nog een vraag van de heer drost.

[4:18:47] Even kijken want hij vraagt.

[4:18:50] Ja dat is het punt denk ik

[4:18:54] dat er regie moet krijgen komen van gemeentes bij van geheel zijn eigen punt. Wat ik net meer in den brede maakt zich de heer drost

[4:19:02] dat je niet te makkelijk. Je moet denken dat je zonder regio gemeentes kunt het zal moeten samen met een dus dat gaan we dat ga ik borgen daar voor van door aan het programma te werken.

[4:19:14] Dit was een blok economie en sociaal. Jazeker. De heer drost.

[4:19:20] Die regierol van de gemeente die dat is voor mij een berlijn is maar ik weet niet of dat praktijk is

[4:19:26] en dat is niet het beeld wat ik in ieder geval af en toe van krijgen. Want je moet met elkaar samenwerken en heb je automatisch hebben. Ik vind u veel partijen hebben maar best wel veel die ook allemaal georganiseerd zijn

[4:19:36] en ik ben bang dat de gemeenten steeds zijn we aan de laatste hangen en dat zij uit en uiteindelijk. Zij zeiden de laatste is iets uit mijn regio waarschijnlijk.

[4:19:46] Die sorry.

[4:19:48] Ken jij wel. Het is wel bekend is wel een regionale uitwerking.

[4:19:55] Dat is niet als eerste dat ze niet als eerste aan de beurt komen daar waar de meeste daar waar het meeste uitkomt.

[4:20:03] Terwijl zeg maar de gemeente wel de dichtst bij de bij de inwoners staan en dichtbij de dorpen en de wijken en straten zijn en dat is waar ik me zorgen over maakt. De staatszaken staatssecretaris zegt het wel maar ik heb de voor mij is het nog niet echt praktijk om de middelen staan niet op de gemeentebegroting.

[4:20:18] De staatsssecretaris,

[4:20:20] Over. Dat laatste zei ik. Dat heeft te maken met het feit dat de gemeente naar ons toe moeten komen. We kunnen niet zomaar geld overmaken. Dus er wordt gemeten worden naar ons toe komen met wat zij wenst precies voor welk soort maar daar wordt over gesproken. Op dit moment op het andere punt kan ik rolstoel gerust stellen wat ik het is echt mijn eigen filosofie dat niet kan

[4:20:41] zonder dat de provinciebestuur. De gemeente, maar ook de maatschappelijke organisaties auto bewoners betrokken zijn bij het hele project. De enige manier waarop dit tot een goed einde kan komen is op die manier. Dus ik ben het met hem eens. Dat kan niet alleen een belijdenis. Maar ik ik bedoel ik betrek ze erbij zitten erbij. De wethouder bij het beleid. Het bestuurs overleg wat het kan wel een sinterklaaslied op een wat voorzitter. Maar dus die zit daar gewoon bij en die proberen zoveel te betrekken. Dat is het beste wat ik erover kan zeggen. En als de heer drost indicaties heeft dat er ergens niet goed gaat. Want die mij dat gewoon persoonlijk laten weten. Dan ga ik daar gewoon mee aan de slag.

[4:21:26] De heer drost is. Meer dan een belijdenis is dat genoeg?

[4:21:30] Ja dat is voor nu genoeg.

[4:21:31] Voorzitter,

[4:21:34] Oké. Dat is een mooie afsluiting van dit blok. Dan gaan we naar het laatste blok. Dat is overigens mijn het woord is aan de staatssecretaris.

[4:21:41] Voor zover hij twee vragen van de heer van wijngaarden. Ik ben het met me eens dat dat versnellen op de noordzee. Dat gaat niet snel genoeg. Ik vind het een goed idee om daarover met de sector in gesprek te gaan we dat zal ik

[4:21:54] ik denk wel dat kan spreken over een datum na de verkiezingen zal ik met hen doen

[4:21:59] en dan heb ik nog

[4:22:02] de contourennota over eerlijke verdeling lusten en lasten. Het onderzoek daarover wordt volgende week opgeleverd. Het onderzoek wat ik heer van wijngaarden trouwens de hele kamer had beloofd hierover en dan kan ik dat kan ik nog wel delen met de oude kamer. Dat is volgende week.

[4:22:18] Maar dan heb ik er nog geen appreciatie. Bij de appreciatie moet gemaakt worden. Maar de heer van wijngaarden weet dat ik hier eigenlijk. Wij denken je identiek ogen heeft vooral te maken met hoe kun je dit vormgegeven. En hoe doe je dit eigenlijk?

[4:22:30] Waarbij het duitsland inderdaad

[4:22:32] inspiratiebron is, zoals hij terecht,

[4:22:35] Wij.

[4:22:37] Voorzitter, dank ik zag de heer van wijngaarden wilde nog een vraag stellen op dit laatste blok.

[4:22:42] Nee, het enige even voor de toezeggingen registratie die eerste zeg maar dus gesprek met die

[4:22:48] bedrijven die operators op de noordzee moeten gaan opereren dat dit even staatssecretaris heeft teruggekoppeld over het gesprek aan de commissie dat.

[4:22:58] Waardevol en willen we daar dan ook nog. Als er dan niet. We gaan aan het eind alles benoemen. Maar de alle toezeggingen, maar ook nog een termijn aan koppelen, want dat is altijd handig voor de toezeggingen overzicht.

[4:23:08] Voorzitter, ik ben straks ben ik even een aantal weken wat andere dingen aan doen. Samen met sommige andere andere leden van de commissie en dan dan keren wij terug keer ik terug in deze hoedanigheid in december.

[4:23:22] Eerste kwartaal vierentwintig.

[4:23:24] Voor kerst.

[4:23:25] Misschien al voor kerst. Dat is al sowieso als kerst proberen voor kerst. Maar dan hebben dat al op genomen. Dan ontbreekt nog dan hebben alle kamerleden zie ik nu verder geen vragen meer op op de inbreng van de staatssecretaris, maar er is nog wel een amendement nummer vijfentwintig heb ik nog niets over gehoord of ik heb niet goed opgelet.

[4:23:46] Voorzitter, die die ontraad. Ik ik ben geen voorstander van het doorzetten van de waardevermeerderingsregeling.

[4:23:52] Helder, dat dus ontraden geldt voor alle vier de amendementen. Dan zag ik mevrouw verder weer met een vraag of een iets niet niet weer hoor dat het sorry. Helemaal niet. Ik wil niet de indruk wekken dat u teveel gevraagd zou hebben. Dus aan u het woord, mevrouw.

[4:24:09] We zijn aan het eind van het laatste blokje. Toch?

[4:24:11] Dat is correct.

[4:24:13] Maar ondertussen ook allemaal moties langs me. Nou ik. We hebben een commissiedebat gehad waarin de staatssecretaris bijzonder veel dingen nog mondeling toelichten. Ik moet zeggen op mijn lijstje. Voorzitter, staan nog een paar.

[4:24:25] Dingen die ik nog niet gehoord heb.

[4:24:27] Waar ik wel heel nieuwsgierig naar ben,

[4:24:30] namelijk wat de laatste stand van zaken is rondom schoonebeek in het bod van inwoners zou hij mondeling op terugkomen

[4:24:39] welk op welke termijn de bekendmaking kunnen verwachten van het onderzoek naar bode, bodemdaling in de kemp

[4:24:48] en ik ik wilde nog graag vragen of er inmiddels staatssecretaris zei in het commissiedebat dat hij een signaal zou afgeven naar het ing over het annerveen kanaal en ik was benieuwd of dat gegeven was en hoe dat signaal is ontvangen.

[4:25:05] Staatssecretarissen schoonebeek tot anne venster kunnen.

[4:25:08] Het is het is ongeloof. Misschien dat mevrouw verder mij toestaat schone brengen. Bodemdaling heb ik wel een antwoord op gezien dat ik niet bij de hand, maar alle fans kanaal weet ik uit mijn hoofd. Alle fans kanaal heb ik aan die je geen gevraagd om de commissie

[4:25:20] die nu moet ik goed nadenken dit. Hij dacht ik de waar de daling zit te waardedaling. Wel

[4:25:28] de waardedaling regeling kijkt in per gebied of dat van toepassing is of niet. Dat is dacht ik zijn aparte commissie voor die hebben opdracht gekregen om dat opnieuw te bekijken van alle fans kanaal. De reden dat ik het zo doe is dat als ik gewoon zeg. Ing vroeg naar alle fans kanaal toe wat ze misschien wel zullen doen als ze er geld dat er dan nog achttien regio's vrij zijn. Dan willen wij daar ook bij waar opviel die geen waardedaling heeft plaatsgevonden. Dus ik probeer het netjes te doen via de commissie. Ik dacht maar doe even uit mijn hoofd. Kijk even naar mijn die daar zit dat de eind van het jaar kwam de uitkomst daarvan

[4:26:05] eind van het jaar met een handgebaar. Wat dit nou. Ik geef het begin volgend jaar denk ik dan januari

[4:26:12] het zal ik hier zal ik hier verslag afdoen. En verder meld ik onderwijs verder in geinteresseerd is dat ik aanstaande vrijdag een uitgebreid gesprek zal hebben met de provincie noord drenthe over de toepassing van allerlei dingen daar

[4:26:27] de bodemdaling. Ook is gewoon ik nog even tweede termijn moet ik even apart krijgen.

[4:26:32] Helder. Dan komt zetten we dat erbij. Dan kijk ik naar de kamer kunnen we gewoon direct beginnen met de tweede termijn of

[4:26:41] dat is het geval. De heer cats even zich excuseert. Dus we gaan door naar mevrouw beckerman namens de sp.

[4:26:48] Voorzitter, dank en ik heb in tweede termijn een behoorlijk aantal moties. Ik begin meteen joepie

[4:26:54] en de kamer gegooid bereid zijn hoofdweg naar de huurders van marenland al jarenlang in problemen zitten, constaterende het corporatie wordt opgeheven, maar daarmee de problemen niet voorbij zijn, verzoekt de regering de probleem niet verplaatsen, maar te helpen oplossen. Het probleem met huurders een andere te inventariseren en de corporatie financieel te ondersteunen gaat over tot de orde van de dag beckerman nijboer boulakjar

[4:27:12] de kamer voor de bruijn snelweg dat de waardevermeerderingsregeling succesvol is, constaterende dat nu nieuwe groep worden toegevoegd aan de regeling, maar dat die slechts vier maanden krijgen om het aanvragen. Voorts constateren dat er nog steeds groep zijn die niet in aanmerking komen terwijl budget overigens ook de regering waardevermeerderingsregeling open laten staan tot het februari tweeduizend, vijfentwintig en ondernemers, kerken en andere maatschappelijke instellingen in aanmerking te laten komen, gaat over tot de orde van de dag beckerman nijboer boulakjar

[4:27:34] de kamer gehoord. De beraadslaging overwegende in groningen en drenthe onrecht is ontstaan door de aanpak van de overheid constaterende commissie van geel pleit van aanpak waarbij van deur tot deur gewerkt wordt aan een toekomst waarin elk huis heel veilig en duurzaam is. Voorts constaterende de commissie van geel. Eveneens pleit voor het alsnog vergoeden van onterecht afgewezen schade concluderen dat dit niet mag leiden tot mooie belofte in de praktijk niet worden waargemaakt. Zoekt u geen te komen tot gelijkwaardige uitkomst via een echter deur tot deur aanpak waarbij woningen heel veilig en duurzaam worden onterecht afgewezen schade zoals b en c schouders van de naam alsnog te vergoeden gaat over tot de orde van de dag beckerman nijboer.

[4:28:03] De kamer gehoord. De beraadslaging weg dat mensen in best vijftien, achtentachtig grote problemen hebben, waaronder het moeten inleggen van geld voor de versterking niet verder kunnen vanwege financiële obstakels constaterende dat in nijmegen naar de maatregelen opgenomen voor deze badge mij dat nog niet is uitgewerkt, nog niet een concrete oplossing biedt, verzoekt de geen gedupeerden die geld moeten inleggen schadeloos stellen gedupeerden nog vastzitten extra financieel te ondersteunen en voor de verkiezingen met gedupeerden hij deze wet in gesprek te gaan gaat over tot de orde van de dag beckerman nijboer nog twee.

[4:28:30] De kamer grote in overwegende het groningen belofte is gedaan dat schadeafhandeling mulder mensen makkelijker zou worden, constaterende het juist voor zwaar gedupeerde ik niet geld dat je boven de zestig thuis nog altijd te maken krijgen met causaliteit onderzoek. Voorts constaterende dat ook de voorgestelde vergoeding in natura knelt met recht op financiële schadeloosstelling geregeld in het burgerlijk wetboek, omdat hier, in tegenstelling tot bij schadeloosstelling in natura extra voorwaarden aan worden verbonden, verzoekt de regering alle causaliteit onderzoek voor woningen boven het groningenveld en de beslagen loslaat voor de rest van het effect gebied de soepele beoordeling van het panel van deskundigen te gebruiken in alle gevallen aan financiële schadeloosstelling geen extra voorwaarden te verbinden gaat over tot de orde van de dag beckerman nijboer en de laatste

[4:29:07] de kamer gehoord. De beraadslaging overwegende het bedrijf met waardedaling. Al heel lang wachten constaterende dat gedupeerden nu weer een brief krijgen dat de advies termijn met twintig weken verlengd is. Zoek de regering nog dit jaar te komen tot compensatie van de waardedaling voor ondernemers gaat over tot de orde van de dag beckerman nijboer.

[4:29:22] Dank voor uw tijd. Daar laat ik het bij.

[4:29:24] Mevrouw beckerman voor de zes motie. De microfoon stond nog de hele tijd aan ligt.

[4:29:29] Mensen, alleen.

[4:29:31] Nou dat valt allemaal wel mee. Mevrouw beckerman en het is in ieder geval allemaal volledig uit. Het lijkt het lijkt me voor de beeld voor de beeldvorming lijkt net alsof de staatssecretaris vijlbrief die zes moties heeft ingediend. Maar goed, de heer boulakjar,

[4:29:47] de heer boulakjar.

[4:29:49] Voorzitter, veertien moties. Nee nee. Voorzitter, de kamer gehoord. De beraadslaging constaterende dorp aanpak inmiddels brede wordt opgezet dan alleen het per dorp afwijking van de versterkingsoperatie overwegende dat we berichten ontvangen dat dorpsbewoners die geen onderdeel zijn van de versterkingsoperatie niet meegenomen worden binnen het participatieproject participatietraject van dorp aanpak verzoekt de regering om bij de participatie trajecten binnen de dorpen aanpak alle dorpsbewoners de mogelijkheid te geven om te participeren en gaat over tot de orde van de dag

[4:30:18] boulakjar motie twee. De kamer gehoord. De beraadslaging constaterende projecten die concreet invulling geven aan het rijk schuldig, zoals tijd voor de toekomst nu vaak geen structurele vorm van financiering ontvangen, overwegende dat sociale projecten

[4:30:31] baat hebben. Bij een meer structurele vorm van financiering verzoekt de regering om te onderzoeken hoe sociale projecten binnen het nationaal programma groningen zoveel mogelijk structureel gefinancierd kunnen worden en de kamer over de uitkomsten daarvan te informeren en gaat over tot de orde van de dag boulakjar derde motie de kamer gehoord. De beraadslaging overwegende dat groningen de eerste provincie is die op grote schaal werk gaat maken van het aardgasvrij maken van woningen overwegende dat, gezien de energie transitie, de rest van nederland. Het chronisch voorbeeld in de toekomst zal volgend verzoekt. De regering kennis op het gebied van aardgasvrij maken van woningen zoveel mogelijk bij elkaar te brengen en daarmee hun expertise centrum op het gebied van aardgasvrij maken op te zetten in groningen gaat over tot de orde van de dag boulakjar. De laatste motie, voorzitter, die ik al heb aangekondigd, eerder in het debat

[4:31:13] en ook de feedback van de collega's in heb verwerkt, en ik hoop dat hij enigszins recht doet aan alle gevoelens intenties van de collega's de kamer gehoord. De beraadslaging constaterende onderhoud uitleg baren verschillen zijn ontstaan bij de verduurzaming van woningen in groningen en het rapport van de commissie van geheel. Dit onderschrijft overwegende dat zichtbare en onzichtbare verschil tussen straten wijken dorpen buren, familie en vrienden zorgt voor grote sociale spanningen en bijdraagt aan het afbreken van de sociale cohesie overwegen dat in lijn met de conclusies van de commissie van geel en gelijkwaardige uitkomst voor alle bewoners in het aardbevingsgebied centraal moet staan. Ook als het gaat om verduurzaming constaterende nam nog niets heeft gedaan, onderdeel te zijn van de oplossing. Sinds het enquete rapport verzoekt de regering de mogelijkheden van financiering en uitvoering van het aardgasvrij gereed maken van de woningen in het aardbevingsgebied in kaart te brengen, verzoekt de regering de mogelijkheden in kaart te brengen om te komen tot een verplichte bijdrage hiervoor vanuit dan verzoekt de regering in beeld te brengen welke overlap met andere rijksmiddelen bedoeld voor isolatie verduurzaming staat en gaat over tot de orde van de dag boulakjar verder dankuwel.

[4:32:11] Dankuwel misschien nog.

[4:32:13] Laatste worden. Voorzitter, ik ga ervan uit. Maar we gaan vast heel veel zetels halen, maar dit kan als woordvoerder. Mijn laatste debat zijn mijnbouw. Nogmaals, ik ga er niet vanuit jullie zullen misschien nog niet als hij maar wil toch uitspreken. Het was me een waar genoegen om met de collega's in de commissie te debatteren en

[4:32:34] en misschien tot ziens. Maar anders heel veel succes met het hele belangrijke thema.

[4:32:39] Dank voor de mooie woorden. Ook de heer boulakjar. Heer nijboer.

[4:32:43] Dank. Voorzitter, ik heb nog een vraag niet gesteld die ik net had moeten stellen, namelijk of het mkb ook toegang heeft tot de commissie. Bijzondere

[4:32:51] situaties had ik moeten vraag vergeten. Dat ligt niet aan de staatssecretaris. Maar die vraag ik om in tweede termijn op in te gaan.

[4:32:58] Voorzitter, het we zijn de staatssecretaris en de pvda en ook groenlinks zijn het over heel veel dingen eens ten aanzien van groningen. Maar op één punt hebben het echter fundamenteel oneens gebleken vandaag en er is toch op de financien. Waar moet het geld vandaan komen en beperkt dat ook om een oplossing voor groningen te bieden en ik vind dat de commissie van geel op een heel moeilijk punt, namelijk de ongelijke behandeling in groningen over de jaren heen een oplossing heeft geboden die ik onderschrijven en waar ik ook van proef dat de staatssecretaris de richting ook onderschrijft. Maar dat kost gewoon geld. Dat staat er gewoon bovenop nijboer begon ook bovenop de kabinetsmaatregelen. Dat staat buiten kijf en het is een politieke keuze of je dat geld beschikbaar wil stellen. Dat is de eerste en ten tweede of je dat wil ten koste van andere middelen. Dus bijvoorbeeld onderwijs of sociale zaken de boel tegen elkaar uit te spelen of dat je zegt we vinden dit van nationaal belang om recht te doen aan groningen en we zorg gewoon. Dat gebeurt in de kamer kan die keuze maken. Wij hebben het budgetrecht en ik hoop ook dat de kamer. Volgende week dinsdag begrijp ik. Voorzitter daar zo over zou stemmen.

[4:34:03] Maar ik ben het fundamenteel oneens met staatssecretaris op dit punt. Dat hebben we ook vaker gewisseld en je ziet nu dus ook wat de consequenties zijn van dat toch in zo'n begroting korset opnemen van al die maatregelen bij het eerste de beste goede advies is dat al de grootste worden die niet genomen dreigt te worden

[4:34:22] in het kader van beter dubbel gestikt dan één keer.

[4:34:24] Die.

[4:34:25] Heeft vinden doe ik er ook nog een motie over de kamer gehoord. De beraadslaging overwegende dat de commissie van geel adviseert alle inwoners de mogelijkheid te bieden om de woningen in het aardbevingsgebied gastvrij gereed te maken, verzoekt het kabinet dit advies te omarmen en de benodigde middelen daarvoor vrij te maken en gaat over tot de orde van de dag.

[4:34:41] Voorzitter dan helemaal. Tot slot,

[4:34:46] het is mijn laatste. Het is een niet ook zeker mijn laatste mijnbouw debat al weet je nooit wat de volgende week nog kan gebeuren in politiek den haag van de week is lang, maar ik wil de collega's ontzettend bedanken en in het bijzonder de staatssecretaris. Ik denk dat hij, hoewel het niet altijd eens zijn. Vandaag zagen we ook weer met vier amendementen, die toch echt misschien niet alle vier, maar in ieder geval wel een deel daarvan. En zeker een ander oordeel hadden verdiend. Maar de staatssecretaris heeft denk ik een belangrijke rol gespeeld. De afgelopen jaren om groningen is het vertrouwen weer te geven en herstel te bereiken in de provincie en dus ook zijn persoonlijke verdienste heeft de parlementaire enquete overleefd en niet alleen overleven, maar ook had mensen van tevoren niet gedacht dat er was toch een beetje een soort zoenoffer leek het om de staatssecretaris neer te zetten die de schuld. Maar op zich moest nemen en dat is niet dat is niet de uitkomsten geweest van de politieke oordeel van de kamer. Ik zie mevrouw beckerman heel moeilijk kijken. Wij vonden het rutte weg moest maar in ieder geval heeft het vertrouwen van van groningen en ook van de brede maatschappij in groningen. Heb je het nooit van iedereen behouden en daar wil ik hem voor. Dan kunnen nog veel succesvol wensen en.

[4:35:52] Was het. Dank meneer nijboer voor uw mooie woorden over gaan we verder naar mevrouw verder van het cda die er in ieder geval wel sowieso nog een volgend.

[4:36:02] Wat is.

[4:36:04] Dank voorzitter in de politiek is niets zeker is ook ook ik moeten de slag om de arm houden.

[4:36:15] Nee, ik sluit me in ieder geval aan bij de woorden woorden van collega nijboer. Ik ben het de junior van deze commissie, dus het voelt een beetje bijzonder zo. Deze deze vergadering en collega's die die afscheid gaan nemen waar ik de afgelopen maanden in sneltreinvaart veel van geleerd heb en in de toekomst misschien nog blijven doen en daar beschouwing de staatssecretarissen ook als één van de personen van ik ben ook benieuwd in welke rol. Wij hebben in de toekomst bezig gaan zien. Maar dat dat groningen in zijn hart zit en dat hij dat mee zal nemen. Daar twijfel ik niet aan en dat geldt voor mij ook. Voorzitter ik ik heb het voorlezen van moties aan aan anderen uitbesteden. Ik had er eigenlijk wel wat van mevrouw beckerman kunnen overnemen. Besef me nu

[4:37:05] work lood waar ik mij af. Dat zou willen sluiten is is

[4:37:12] nogmaals te onderstrepen dat ik het rapport van geel hebben we lang op zit te wachten. Ik ben ook heel blij met de oplossingsrichting die hij heeft geschetst. Tot eerlijk gezegd had ik er was ik best wel zoekende en vond ik het

[4:37:26] ongelooflijk moeilijk van hoe ga je om met die onrechtvaardigheid problematiek.

[4:37:31] Maar dat aspect van dat het aan het eind van de dag niet alleen gaat over de rechtvaardigheid in de vorm van stenen, maar ook dat de mensen die in die huizen wonen zich gezien en gehoord voelen en weten dat ze ertoe doen en dat ondanks alle blunders die we hebben we gaan dat we nu

[4:37:51] ons uiterste best doen om ze allemaal recht te doen dat dat is in ieder geval mijn leidraad in dit hele dossier.

[4:38:01] Ja. Voorzitter, laat ik daar maar mee afsluiten.

[4:38:04] Dankuwel mevrouw verder. Het woord is aan de heer drost namens de christenunie.

[4:38:09] Dankuwel. Voorzitter,

[4:38:11] sluit me aan bij de collega's kortheidshalve dank voor de samenwerking. Ditjaar voor mij dan in dit geval hoe het te ver gaat lopen. Dat moeten komende maanden uitwijzen en ik hoop dat we elkaar hiervan nog gaan zien. In welke vorm dan ook.

[4:38:22] Dat verdienen jullie allemaal wel.

[4:38:25] Voor zover ik heb twee punten die ik nog wil maken en drie moties

[4:38:29] die moties hebben overlap met het debat. Maar ik zal het zo uitleggen over rechtsbijstand. Maar er komt er straks nog op terug en heer van geel. Volgens mij is het een heel erg belangrijk rapport ook al onder andere uit mijn partij voor gepleit. Juist. Het gaat om die rechtsongelijkheid en de ongelijkheid in de verschillen op tafel te krijgen en dat ligt niet echt een goed antwoord op komen. Ik nog een keer onderstrepen. Het tweede punt voorzitter gaat over de dorp aanpak. Ik heb ik begon over de regierol van de gemeente. Ik was er niet duidelijk genoeg over realiseerde ik me vrijdagmiddag was er een werkbezoek in chaos weer. Daar was ik niet zelf blij met mijn collega's van de graaf. Één van de beelden die dan naar voren kwam is dat gemeente best vaak langs loketten moet in dit geval niet over nhg bijvoorbeeld moet veel veel goedkeuring gevraagd worden om bepaalde aanpak van doen we dan wel goed leggen we dan echt vertrouwen daarbij de gemeente neer daar waar je misschien meer zou kunnen dan nu. Dus daar zou ik dan een reflectie op willen hebben van de staatssecretaris. Waarom moet alles worden goedgekeurd. Waarom zitten we daar nog zo met elkaar steeds door hoepeltje te springen. Of is mijn beeld fout kan ook voorstellen heb ik drie moties. De eerste gaat inderdaad over commissie van geheel en over de deur tot deur aanpak. Het heeft overlap met twee moties die zojuist werd ingediend en ook met een met de beantwoording van de staatssecretaris om toch even neer dat ik in tweede termijn kan kijken hoe we ermee verder gaan. De kamer gehoord. De beraadslaging overwegende dat de commissie van geel aanbeveelt om te werken met een deur tot deur aanpak, waarbij de geen bewoners meer deel uitmaken van de versnellingsopgave van uw woning door met hen in gesprek te gaan over de nota versterking, maar ook de beleving van veiligheid door de bewoners en daarmee tot een passend, daarmee tot een passende oplossing voor de aanwezigheid te komen, verzoekt de regering de voorgestelde gebiedsgerichte deur tot deur aanpak te verwerken in de voorgestelde versterkingen aanpak uit mijn beginnen de kamer hierover zo spoedig mogelijk informeren en gaat over tot de orde van de dag.

[4:40:08] De tweede motie gaat over de rechtsbijstand regeling. Maar dan komt de staatssecretaris nog op terug in tweede termijn. Wellicht is dan deze motie niet meer nodig. Maar dat horen dan wel de kamer gehoord. De beraadslaging overwegende dat een rechtsbijstand regeling is opgesteld waarin een maximale vergoeding van vierduizend euro is opgenomen, overwegende dat dit bedrag in veel gevallen ontoereikend is om in aardbevingenschade gespecialiseerde advocaat in te kunnen huren, overwegende dat de rechtsbijstand voor gedupeerden hierdoor niet optimaal is, verzoekt de regering voorstellen voor te bereiden om de rechtsbijstand regeling te verruimen voor gedupeerden van de aardbeving schade, bijvoorbeeld door met de te werken waar sociaal advocaten die zijn gespecialiseerd in complexe gastheer inzake zichtbaar kunnen aansluiten en gaat over tot de orde van de dag.

[4:40:45] Drost,

[4:40:49] Mijnheer de motie ging over de verdeling van middelen naar gemeenten. Maar daar heeft de staatssecretaris op geantwoord. Dus die laat ik toch liggen.

[4:40:55] Dankuwel moest ik ook even later bij twee moties en over de de tweede motie is om vraag van mevrouw beckerman.

[4:41:01] Slechts ter verduidelijking twee vraagjes die motie voor die advocaten. Wij hebben eerder een amendement ingediend dat ze niet aangenomen voor een vrije advocaat keuze is dat ook iets wat onder deze motie zou vallen.

[4:41:18] Dit drost dankuwel. Ik denk dat het een vorm daarop kan zijn moment dat je de fonds wijk waarbij dat soort advocaat zich kunnen aansluiten en vanuit dat fonds een vervolg kunnen worden ingehuurd en bereid je denk ik dat wat u vraagt mij nogmaals de staatssecretaris gaat ook op een iets andere vorm nog op mijn vraag over eens bijstand terugkomen dus wellicht moet op een andere manier verder.

[4:41:34] Vrouw beckerman. Tweede vraag.

[4:41:36] Ik heb een tweede vragen en dat is eigenlijk. Ik deel de kritiek van de orde van advocaten waar het ook gaat over de tarieven en ik vind het zelf altijd een van de oplossingen. Dat was vroeger heel normaal is dat de overheid. Dus dat je een euro een euro doet want anders blijf je dat overzicht houden hoeveel je uitgeeft. Dan moet natuurlijk nog steeds een redelijk tarief zijn met heel logisch om te zeggen. Wacht even. We gaan dit tarief betalen aan de advocaat van de gedupeerden en dit zelfde tarieven houden wij ons aan. Dan heb je nog steeds rechts verschil. Want de overheid doet immers meer zaken dan die in is dat ook iets wat de heer drost die je in meeneemt en ik ben het niet eens met de kritiek van de orde dat ze zeggen ook rijkere mensen moeten hoeven niet in aanmerking komen. Daar ben ik het fundamenteel mee oneens omdat je in groningen gewoon geen rechtsbijstand kunt afsluiten en dit gewoon heel exceptioneel probleem is. Maar dat is de tweede vraag. Vindt u niet dat je juist die gelijkwaardigheid ook beter in kunnen brengen.

[4:42:33] De heer drost,

[4:42:35] Het fundament. Volgens mij een fundamenteel nog een keer mag gebruiken waar we van de orde van advocaten gaat over de equality of arms. Dat mensen met gelijke macht kracht. Hoe je het ook wil noemen ondersteuning voor voor degenen staat waar ze aan moeten uitleggen waarom ze staan dus dat is de fundament ervan. En wie er dan allemaal voor in aanmerking komen. Volgens mij is rechtsbijstand per definitie voor mensen die zelf niet zo goed kunnen betalen dat die dat nodig hebben. Mensen die dikke portemonnee hebben die trekken en mijzelf wanneer huren huren een advocaat wel in en dat is niet waar ik me even hard wil maken waarmee ik wil niet niet wil zeggen dat we er geen gebruik van zouden kunnen maken of mogen maken als ze daarvoor in aanmerking komen. Het gaat mij om die mensen die als ze dit niet krijgen op een goede manier niet op een goede niet worden ondersteund.

[4:43:15] Dank meneer drost. En dan zijn we bij de heer van wijngaarden aangekomen namens de vvd-fractie.

[4:43:21] Ja. Voorzitter, een tweetal moties te beginnen de kamer gehoord. De beraadslaging overwegende dat omwonenden kunnen indienen, meeprofiteren van de opbrengsten overwegende dat dit in duitsland reden staande praktijk is, verzoekt de regering vormen van benefit sharing uit te werken en uitkomsten te betrekken bij de aangekondigde herziening van de mijnbouwwet echt over tot de orde van de dag mede ondertekend door de heer boulakjar

[4:43:43] de kamer gehoord. De beraadslaging overwegende dat kabinet en een meerderheid van de tweede kamer onder de ambitie. De ambitie hebben geformuleerd om gaswinning op de noordzee versneld mogelijk te maken. Indachtig. De motie erkens bontenbal overwegende dat gaswinning op de noordzee vergeleken met het importeren van gas, minder schadelijk is voor het milieu. De strategische onafhankelijkheid van het buitenland verkleind en de nederlandse schatkist geld oplevert in plaats van kost

[4:44:07] overwegende het gaswinning op de noordzee onmogelijk is zonder de bereidheid van wereldwijd opererende operators uit gasindustrie spreekt het voornemen uit met deze operators ronde tafel te organiseren over hun bereidheid nederland te helpen met het realiseren van de ambitie om gaswinning op de noordzee versneld mogelijk te maken, verzoekt het kabinet de maatregelen te treffen die nodig zijn om te komen tot versnelling van gaswinning op de noordzee en komende vijf jaar jaarlijks te rapporteren. Hoeveel nieuwe exploratie putten er op zee in nederland. Noorwegen en engeland zijn bijgekomen op dat de kamer kan vergelijken in hoeverre nederland erin slaagt investeerders aan te trekken voor gaswinning op zee en gaat over tot de orde van de dag.

[4:44:45] Dankuwel. Meneer van wijngaarden.

[4:44:47] De kort iets zeggen. Voorzitter, ook willen aansluiten bij de woorden die de heer nijboer, die is volgens mij niet de nestor van deze commissie. Dat is denk ik. Mevrouw beckerman kijkt zie je dat is teneinde de nestor van deze en die dus mooier dan hij heeft gezegd over de staatssecretaris kan ik het niet zeggen en ik denk ik zou alleen willen zeggen dat ik het een eer vond om van deze commissie deel uit te maken

[4:45:12] en om wij het woord heer te blijven. Het woord ereschuld is afkomstig uit deze commissie en ik denk ook dat wij de kwestie groningen ook althans een erekwestie hebben behandeld en dat verdient ook niets minder dan dat. En ik wil iedereen danken voor de prettige samenwerking.

[4:45:27] Dank meneer van wijngaarden, want het is inderdaad ook uw laatste commissievergadering in dit verband. Dan zijn er zowaar vijftien moties ingediend. En dan komt staatssecretaris een tweede termijn op terug over de advocaat slechts rechtsbijstand. Vijftien, achtentachtig bodemdaling, schoonebeek en mkb. Als ik het goed genoteerd heb eerst ongeveer twintig minuten schorsing nodig. Het is nu is het vijfenveertig. Dus dat betekent dat we om vijf over drie met termijn van de staatsssecretaris weer verder gaan tot schorsen tot vijf over drie.

[5:05:33] Er zijn,

[5:05:34] Ik zie dat nog niet alle leden. Er zijn maar goed ik heb gewoon gezegd om vijf over drie beginnen we met tweede termijn staatsssecretaris. Ik zie de heer boulakjar binnenkomen. Dus we gaan daar gewoon mee beginnen want zijn vijftien moties. Wat wat is het handigste eerste moties dan de vraag of net andersom. Eerste eerste vraag. Dan hebben we dat helemaal afgehandeld en doen we op het als slotstuk de appreciatie op de motie is het woord aan de staatsssecretaris.

[5:06:01] Zo is het dankuwel. Voorzitter, ik was nog een antwoord schuldig op die de orde van advocaten. Ik denk dat

[5:06:09] het antwoord in twee stukken uiteenvalt een. Ik zal in gesprek gaan met

[5:06:13] de deken van de orde. Ik dacht ik een keer een gesprek mee had gehad. Anderhalf jaar geleden. Maar het zal hierover te spreken met hem of haar. Ik weet niet of er of haar is op dit moment en dan meld ik aan de heer drost. Voorzitter, dat de regeling iedere drie maanden geëvalueerd wordt. Wat betekent dat we al omdat per één november is begonnen per één februari zeg ik dat nou goed.

[5:06:38] In maart is het de evaluatie natuurlijk dat er dan een aanpassing zouden kunnen maken.

[5:06:44] Dus dus dat zou tweeledig antwoord zijn op uw vraag.

[5:06:52] Is dat voldoende of roept? Tot vraag.

[5:06:54] Is het geval. Klinkt als als een stip op de horizon. Dat moeten we in de evaluatie meenemen. Het gesprek met de deken, maar er was, denkt de staatssecretaris van plan en wellicht de signalen die ik ook zojuist krijgen we die daar de staatssecretaris weten door te leiden, zodat er één februari dat allemaal gebundeld en zo naar de kamer. Daar hebben we goed over kunnen spreken en eventueel het probleem oplossen als mag dat te zijn,

[5:07:15] Staatsssecretaris.

[5:07:16] Heer van past een kort. Ja.

[5:07:19] Zo mooi. Korte antwoord was de eerste van de vijf punten.

[5:07:24] De tweede van was, waarvan tenminste cursus heeft door elkaar. Mevrouw beckerman badge vijftien, achtentachtig in urgente gevallen vooruitlopen op het budget zoals hier alvast kan worden gestart. De gemeente het risico reservering samen. De gemeente kijken enschede of je dat deze reservering kan worden opgelost. Als dat niet lukt geregeld de ncrv dit via de discretionaire bevoegdheid. Dus het antwoord is eigenlijk gewoon had ook kortweg kunnen zijn.

[5:07:48] Ja.

[5:07:49] Voldoende mevrouw beckerman helemaal goed. Dan hebben we nog bodemdaling schoonebeek mkb.

[5:07:56] Maar toevallig in die volgorde ook liggen bodemdaling. Ik heb de kamer toegezegd terug te komen wanneer de resultaten onderzoek naar de bodemdaling in relatie met schaarse gedeeld kunnen worden. Er lopen twee onderzoeken, verschillende onderzoeken we de commissie mijnbouwschade en die wordt uitgevoerd door tu delft en tno. De resultaten hiervan worden begin twintig, vierentwintig verwacht en binnenste binnen het kennis programma effecten. Mijnbouw ken

[5:08:25] zal in oktober openbaar worden gepubliceerd worden op de website fase één zal deze maand bekend worden en fase twee eind twintig, vierentwintig. Dus het korte antwoord zou zijn. Begin twintig, vierentwintig in oktober. Een deel begin twintig, vierentwintig, een ander onderzoek en eind twintig, vierentwintig het tweede deel van het onderzoek en ik denk dat het verstandig is dat ik dan

[5:08:51] begin vierentwintig als dat tweede onderzoek. Er is even een brief sturen naar de kamer hierover. Dat is anders.

[5:09:01] Schoonderbeek beek

[5:09:03] bij schoonebeek. Daar loopt dus de daar lopende gesprekken over de financiële. Ik heb vorige keer dacht ik getracht uit te leggen dat zeg maar de enquete niet alleen maar speelt maar dat over vraag is wat doen we met financiële compensatie die in het dorp is de vraag. Ik spreek

[5:09:21] ik dacht vrijdagmiddag met de heer stelpstra en die is procesbegeleider bij dit proces. Dan kan ik aan hem vragen wat daar de stand is.

[5:09:31] Maar ik verwacht eigenlijk niet dat we dat

[5:09:36] besluiten voor het voor het reces op z'n vroegst eind november kunnen we dit aan de regio. En dan ook aan de kamer

[5:09:50] en dat brengt me bij de laatste vraag van de heer nijboer

[5:09:54] hebben heeft hebben kleine bedrijven een hele kleine bedrijven microfoon mkb toegang tot het cbs.

[5:10:02] Er wordt daarbij zijn er echt nu mee bezig. Ook naar aanleiding van het feit dat ik dat gesprek met die mkbers had niet lang geleden. Het punt is dat hier gekeken moet worden naar of dit als staatssteun kan uitgelegd worden,

[5:10:18] Nou ik.

[5:10:19] Schiet maar alle dingen in gedachten die ik even voor mezelf herhalen. Maar

[5:10:23] we zijn nu verder vergevorderd stadium zou deze maand zouden we dat onderzoek moeten kunnen afronden, en dan zouden we dus de commissie bijzondere situatie ook toegankelijk kunnen maken voor het mkb zich daarbij

[5:10:36] dat die commissie natuurlijk weer gebruik moet maken van de instrumenten zoals die er zijn dat die waardedalingsregeling komen straks even even ligt een motie over een belangrijke rol speelt.

[5:10:49] Voldoende voor de heer nijboer. Dat is het geval. Dan gaan we nu naar de appreciatie van de moties.

[5:10:59] Voor zit er een motie nummer één.

[5:11:03] Daar

[5:11:04] heb ik niet zoveel problemen mee. Behalve met een stukje van het dictum

[5:11:10] de corporaties financieel te ondersteunen. Dat is niet

[5:11:15] het is niet het instrument wat ik het liefste wil gebruiken. Dus ik zou worden kamer kunnen geven

[5:11:20] als mevrouw beckerman

[5:11:22] daarvan zou kunnen maken en eventuele financiële ondersteuning als zoiets. In plaats van de corporaties.

[5:11:29] Mevrouw beckerman? Wilt u,

[5:11:30] Dat ja. Voor want ik zit hier zelf ook wel mee te worstelen, want het gaat niet om soort lumpsum dat je het overmaakt. Maar het gaat wel om dat bijvoorbeeld naar die woningen in appingedam die nu voor de tweede keer versterkt moeten worden terwijl bewoners zeggen lost het nou echt goed op dat dat als daar een financieel vraagstuk bijkomt dat je dat niet overlaten. De nieuwe corporatie mijzelf oplossen. Ik ben er wel voor. Ik zal het zelf ook alleen een beetje. Ik dacht op deze manier kun je het ook zo lezen dat het niet om een soort lumpsum gaat maar om een generieke uitkering. Maar ik kan het aanpassen. Moet even kijken hoe.

[5:12:04] Naar de staatssecretaris heeft een concrete suggestie gedaan dus eventuele financiële compensatie is, is het suggestie van de staatsssecretaris, maar vooralsnog. Ik herhaal steeds is nu ontraden, tenzij gewijzigd ontraden, tenzij geweest als u een aanpassen, krijgt het oordeel kamer.

[5:12:25] Waarschijnlijk zal nagaan of een gewijzigde motie komen en die zal als als het zo wordt, zoals de staatsssecretaris aan heeft gegeven of u kunt elkaar vinden. Dan zal die worden kamer krijgen, maar vooralsnog ontraden trends eventuele financiële compensatie en het gedeelte van de corporaties financieel te ondersteunen schrappen. Dat is zoals ik het begrepen.

[5:12:49] We hebben er nog veertien te gaan. Mevrouw beckerman nog veertien moties wil nadenken. Dan kan.

[5:12:54] Maar vooralsnog. Ik moet het even samenvatten ontraden, tenzij.

[5:12:59] Voorzitter, de volgende. Er waren waardevermeerderingsregeling moet ik ontraden gegeven debat.

[5:13:07] De ambtenaren motie,

[5:13:09] Onrechtvaardige verschillen aanpakken. En ja daar daar zit ik even op kauwen.

[5:13:22] Ik ik wil hier orde kamer aangegeven. Zolang ik

[5:13:25] mag dit mag interpreteren in het licht van het debat

[5:13:29] dat ik nog niet toegezegd hebt dat ik toch even heel precies nu.

[5:13:35] Ik ga onderzoeken en ik denk ook dat we dat gaan doen dat er de bbc schade gaan vergoeden. Maar het dictum kan u lezen als bij een bij mij op mijn volgende bewindspersonen. Er is een motie aangenomen waarin staat dat u dat altijd onder alle voorwaarden gaan doen en dat is niet mijn interpretatie. Mijn interpretatie is dat. Ik ga zoeken naar een methode om dit te bereiken. Als ik hem zo mag interpreteren, dan kan ik hoor elkaar te geven.

[5:13:58] Mevrouw beckerman mag de staatsssecretaris om zo interpreteren.

[5:14:01] Dat mag en we hebben natuurlijk ook nog het amendement hierbij. Wat onze hartenwens, is mij dan de motie kan zo geïnterpreteerd als een stap vooruit. Amendement zou mooi maken. Motie drie.

[5:14:12] Is als met de interpretatie. De staatssecretaris gaf krijgt die oordeel kamer motie vier.

[5:14:18] Motie vier kan ik orde kamer geven.

[5:14:21] Motie. Vier oordeel kamer.

[5:14:23] Wat zienswijze moet ik ontraden gegeven debat.

[5:14:28] Motie. Vijf ontraden.

[5:14:30] Motie,

[5:14:33] Zes

[5:14:36] moet ik even naar kijken.

[5:14:38] Is er ook zo één waar veel ondernemers is mijn als we praten over een harte wens. Dan is het mijn hartenwens

[5:14:45] dat we dit zouden kunnen doen. Maar ik denk dat ik dat niet zo kan toezeggen. Het is wel waar dat dit jaar begint er een deel van de besluiten dit jaar al genomen zouden kunnen worden als ik hem zo

[5:14:57] weer mag interpreteren naam nog dit jaar te komen tot compensatie dat er niet mee wordt. Bedoeld van alle ondernemers hiervan begin mee wordt gemaakt is de orde komen,

[5:15:06] Mag dat. Mevrouw beckerman. Die.

[5:15:08] Die ook bedoeld, want het gaat nog steeds om die eerste groep die als test ik kees voorligt. Die krijgen die brief.

[5:15:14] Dat kan.

[5:15:15] In dat geval één keer naar de staatsssecretaris. Dan is het oordeel kamer

[5:15:20] zeker. Dat is het geval. Dan gaan we naar motie.

[5:15:23] Is oordeel kamer.

[5:15:25] Motie, motie. Zeven worden.

[5:15:30] Motie. Acht orde. Elkaar.

[5:15:32] Motie acht worden.

[5:15:35] Motie. Negen

[5:15:37] voor de kamer.

[5:15:39] Motie. Negen oordeel.

[5:15:41] Motie. Tien

[5:15:46] oordeel kamer.

[5:15:48] Wordt tien oordeelt kamer.

[5:15:51] Motie elf de dubbel gestikte motie ontraden.

[5:15:56] Motie. Elf. Om de raad.

[5:16:01] Motie. Twaalf

[5:16:03] voor de kamer.

[5:16:04] Motie. Twaalf worden.

[5:16:06] Motie dertien.

[5:16:09] Ja die zou ik in het licht van de discussie

[5:16:12] punt wat ik net heb gemaakt. Het gaat over de rechtsbijstand die zou ik dus willen vragen aan de heer drost om

[5:16:20] die aan te houden, want het vraagt om nu voorstellen voor te bereiden om rechtsbijstand regeling te verruimen, naar ik wil eerst een gesprek aan. Ik wil die evaluatie zien en dan kunnen we daarover spreken. Dus mijn voorstel zou zijn om die aan te houden.

[5:16:35] Dit was. Wilt u me aanhouden? De motie zal worden?

[5:16:38] Dat deze motie aanhouden, tot minstens één februari volgend jaar.

[5:16:42] Motie dertien houden aan motie. Veertien.

[5:16:46] Motie. Veertien benefit sharing orde. Kamer.

[5:16:52] Veertien worden elkaar.

[5:16:54] Motie vijf, tien.

[5:16:58] Ik denk dat allerlaatste een motie van de heer van wijngaarden. Ofschoon ik niet weet of hij nog een andere commissies aantal optredens gaat, hebben we maar eens de orde kamer.

[5:17:06] Motie. Vijftien orde elkaar.

[5:17:08] Maar voor zover dan wilde ik graag

[5:17:10] van de gelegenheid gebruik maken om ook enkele woorden tot de commissie te spreken, omdat het laatste debat is denk ik en ik ook eigenlijk wel die wij in deze vorm voeren voorstellen er zijn er is veel kritiek op op hoe debatten worden gevoerd. Hoe de politiek zich gedraagt in den haag. Maar ik geloof dat ik namens iedereen spreek ook namens de sp dat de debatten in deze commissie altijd vanaf het begin vanaf het allereerste debat dat wij gevoerd hebben als een moeilijk debat tot aan u altijd inhoudelijke altijd goed zijn geweest en dat heeft echt te maken met hoe deze commissie omgaan met het onderwerp, namelijk. De commissie is zeer betrokken, zeker in de vorm van twee van der leden, maar ook de andere niet geleden allemaal zeer betrokken bij de onderwerp, zoals de heer van wijngaarden, zij enorm hebben allemaal dezelfde intentie te worden als u van mening gewisseld over wat nou eerst moeten et cetera, et cetera.

[5:18:09] Dan zijn er twee leden die ik in het bijzonder wil noemen. De heer nijeboer, met wie wij geschiedenis veel langer teruggaat dat deze commissie namelijk tot het moment dat ik weer generaal financiën henk nijboer tegenover mij op de gang zat in die in die gaan op financien. Zolang kunnen wij lokaal en de heer van wijngaarden die allebei de kamer verlaten. Voor alle anderen geldt dat de kiezer nog moet spreken voor ons allemaal allemaal degene die ga ik hoop ik ook al tegen tegengekomen in komende debatten in de komende weken en maanden maand

[5:18:43] rest mij nog de ambtenaren heel erg te bedanken. Die zit hier. U kunt zich voorstellen als er vijftien moties worden ingediend. Daar hebben ze precies zijn twintig minuten voor dat dat lichte stress oplevert en ik wil hun allemaal heel erg hartelijk bedanken.

[5:18:59] En tenslotte we doen het allemaal voor de mensen in groningen. Ik denk dat dat deze commissie en mij steeds verenigd heeft en ik hoop dat dat komende maanden. Ik heb al een aantal keren in de campagne gezegd gratis zendtijd voor politieke partijen. Ik ga graag door in ook in deze functie. Omdat ik denk zelf dat het goed zou zijn als nu

[5:19:19] een keer een lange streep maken en niet weer allerlei wisselingen krijgen. Maar goed daar gaat kiezen over voorzitter dankuwel.

[5:19:28] Dank staatsssecretaris voor de mooie woorden en we zullen zien hoe de worden kiest. Uiteindelijk spreekt. Maar voordat ik echt helemaal tot een afronding kom ga ik nog enkele toezeggingen voorlezen en nog even checken bij de staatssecretaris als de leden of dat klopt

[5:19:44] het de eerste toezegging met betrekking tot de bmc schades onderzoek, de staatsssecretaris in de komende weken de onrechtvaardige gevallen. En wat daarvoor gedaan kan worden.

[5:19:55] Dat klopt. En de komende week is natuurlijk een

[5:20:00] in die zin willen ruim begrip zullen we dan voor het voor het kerstreces.

[5:20:07] Ja dat lijkt mij doenbaar voor een eerste schot.

[5:20:11] Voor het kerstreces een brief. De tweede toezegging. De staatssecretaris gaat met de deken van de orde van advocaten in gesprek over de zorgen omtrent de regeling rechtsbijstand

[5:20:22] van de heer drost.

[5:20:25] De volgende. De staatssecretaris stuurt de kamer voor het kerstmis zes, een terugkoppeling van het gesprek met de operators op de noordzee.

[5:20:32] Ja.

[5:20:34] De staatsssecretaris deelt het contourennota volgende week met de kamer.

[5:20:40] Nee dat is niet de contourennota. Dat is de de eerste onderzoek naar de lusten en lasten voortvloeiend uit mijnbouw

[5:20:48] contourennota is al verschenen. Maar dat is een onderzoek wat daaruit volgt.

[5:20:54] Komt goed. Dat zullen we zullen aanpassen. De staatsssecretaris stuurt een twintig, vierentwintig een brief over de uitkomsten van het onderzoek naar de bodemdaling.

[5:21:03] Ja dat was preciezer. Ik geloof dat het tweede onderzoek er één februari kwam schuit uit van de eerste eerste kwartaal van tweeduizend maken de is.

[5:21:13] De kwartaal vierentwintig van en de laatste toezegging. Eind november stuurt de staatssecretaris een brief over de uitkomsten van de gesprekken over de stand van zaken in schoonebeek.

[5:21:24] Kijk ik nog even naar kamerleden is er nog een toezegging die er wel tussen had moeten staan en er niet tussen staat. Maar dat lijkt mij niet als ik het zo zie dan is algemeenheid de stemmingen over de moties over de vierde amendementen en het wetsvoorstel staat gepland. Volgende week dinsdag vierentwintig oktober en komen we hier keurig binnen de tijd komen we aan het einde van dit wetgeving overleg groningen. Voor mijzelf zal dit ook het allerlaatste overleg zijn. Ik had als klein kind. Ik heb het al eerder gezegd geboren in wittewierum garantie naar de peuterspeelzaal basisschool in ten post en middelbare school april dan nooit verwacht dat we over dat soort plaatsen hier in de tweede kamer met elkaar zouden spreken. Dus ik heb dat ik heel mooie gezien om daar getuige van te zijn. Ik vind alle alle vertegenwoordigers van de verschillende partijen die en de staatsssecretaris ook op een waardige manier wordt erover gesproken. Ik denk dat het een compliment voor u is. En nu is het moedig voorwaarts en kijken hoe de kiezer uiteindelijk spreekt, hoe de nieuwe constellatie na tweeëntwintig november zal zijn. Ik wens u alle goeds en tot weerziens.