Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedures en brieven commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

[0:00:08] Goedemiddag. Allemaal met een

[0:00:12] bijna een halfuur vertraging beginnen we met de procedurevergadering. Dat had alles te maken met een behoorlijke stemmingslijst. Dus we gaan gauw van start regeling van werkzaamheden.

[0:00:22] Er zijn geen verzoek ontvangen. Punt twee de brieven lijst. De pagina pagina ene zaak ter bespreking. Een petitie die

[0:00:35] aangeboden kan worden uiteraard naar de verkiezingen van samen kerk in nederland te amersfoort.

[0:00:42] Kunt u daarmee instemmen?

[0:00:44] De commissieleden stemde ermee in. Na de verkiezingen wordt een moment gedeeld waarop de petitie aanbieden kan plaatsvinden. Nog andere opmerkingen over pagina heen

[0:00:55] niet het geval. Ga naar pagina twee. Het heb ik meteen nog een punt zaak. Dertien is het voorstel om een reactie aan

[0:01:04] de bewindspersoon vragen is daar bezwaar tegen.

[0:01:08] Dat is niet het geval. Overige punten op pagina twee.

[0:01:12] De eerste berg.

[0:01:14] Punt twaalf gaat over focus onderzoek reactie op een onderzoek naar onveilige arbeidsomstandigheden van de rekenkamer. Ik zou willen voorstellen om een reactie te vragen aan de minister en te betrekken, zoals voorgesteld bij volgend ingeplande commissiedebat.

[0:01:30] Op zaak twaalf wordt er dan een reactie gevraagd van de bewindspersoon en dat wordt doorgeleid naar de commissie

[0:01:38] en uiteraard toegevoegd aan het te zijn. Commissie wat gezond en veilig werken. Dank u wel, minister bloemberg agendapunt. Drie vaststelling van de begroting stadstaten van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid

[0:01:50] voor het jaar tweeduizend, vierentwintig het voorstel is dit is inmiddels al besproken. Afgelopen week tijdens de plenaire behandeling of elf en twaalf oktober.

[0:02:01] Dus we gaan gauw door naar agendapunt vier nota. Naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de wet langdurige zorg en de algemene kinderbijslag wet in verband met de invoering van ambtshalve toekenning en toekenning van met terugwerkende kracht dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg indien de kom wens iemand dit controversieel te verklaren?

[0:02:23] Dat is niet het geval. Dan is het voorstel om dit aan te melden voor plenaire behandeling is daar bezwaar tegen.

[0:02:30] Dat is niet het geval. Dan wordt het op die manier behandeld. Dan gaan we naar punt vijf wijziging van de wet allocatie, arbeidskrachten door intermediairs, enzovoort enzovoort.

[0:02:41] Een aantal punten hierover in de eerste plaats uiteraard de vraag die we de afgelopen tijd van mij gewend. Bent u dit controversieel te verklaren? Dat is niet het geval. Dan is het voorstel om een inbreng datum voor het verslag vast te stellen. De commissie stelt voor op twintig of u ondersteuning rivier stelt voor toen op twintig december tweeduizend, drieëntwintig, twee weken

[0:03:02] na de installatie van de nieuwe kamer daar bezwaar tegen. Dat is niet het geval en er is ook nog een voorstel van het ministerie van szw om een technische briefing over dit onderwerp aan te bieden over het wetsvoorstel aan te bieden. Dat zou moeten plaatsvinden tussen zes en twintig december leek ons een mooi moment voor de nieuwe tweede kamer. De nieuwe commissie geen bezwaar tegen. Dan wordt er naar een geschikte datum gezocht.

[0:03:30] Wat is dan agendapunt? Vijf? Dan gaan we naar agendapunt zes vereenvoudiging van de banen, afspraken en quotumregeling voor mensen. Met een arbeidsbeperking. Wenst u dit controversieel te verklaren? Dat is niet het geval, dan is het voorstel om een inbreng datum voor het verslag vast te stellen op woensdag twintig december om veertien uur. De commissie kan daarmee instemmen. Agenda punt zeven nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging, wetsvoorstel wijziging van enkele wet op het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Het voorstel om dit aanstaande donderdag plenair af te hameren.

[0:04:07] Daarmee kan uw commissie instemmen, in ieder geval. Het wordt als hamerstuk behandeld. Aanstaande donderdag.

[0:04:14] Ga naar agendapunt acht brief van de leden jasper van dijk van kent inzake overname van de verdediging van het initiatief voorstel tot wijziging van de wet minimumloon en minimum vakantie bijslag in verband met het achterblijven van de loonontwikkeling

[0:04:27] ter informatie.

[0:04:29] De commissie kan ermee instemmen

[0:04:32] agendapunt negen brief van de leden jasper van dijk en van kent inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

[0:04:39] tot wijziging van de wet minimumloon

[0:04:42] en minimum vakantie bijslag in verband met de koppeling van het wettelijk minimumloon aan de ontwikkeling van het loon, enzovoort. Dit is ook ter informatie

[0:04:52] agenda tien antwoorden op vragen commissie over ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit kwaliteit, kinderopvang wenst uw commissie dit controversieel te verklaren? Dat is niet het geval, dan is het voorstel om dit voor kennisgeving aan te nemen.

[0:05:10] Dan gaan we naar ghana punt voor reactie op de gewijzigde motie van de leden van beukering huijbregts over drempels wegnemen voor zelfstandigen om ze een volwaardige rol te laten spelen in de polder en de stichting van de arbeid wenst een van uw commissieleden dit controversieel te verklaren. Dat is niet het geval, dan is het voorstel om dit te agenderen voor zijn tijd voor een commissiedebat zzp.

[0:05:33] De commissie stemt ermee in agendapunt twaalf reactie op voorbeeld uit de praktijk, financiële zaken en gevolgen partner verliefd.

[0:05:40] Wenst u commissie het controversieel te verklaren? Dat is niet het geval, dan is het voorstel om te agenderen voor te zijn. Tijd voor een commissie uitvoering, sociale zekerheid. Commissie kan daarmee instemmen

[0:05:52] agenda dertien periodiek rapportage kinderopvang beleid wenst de commissie dit controversieel te verklaren. Dat is niet het geval,

[0:05:59] dan is het voorstel om het te agenderen voor te zijn. Tijd voor een commissiedebat kinderopvang

[0:06:05] gaan we naar agendapunt veertien stand van zaken. Arbeidsmarkt pakket

[0:06:09] wenst de commissie het controversieel te verklaren.

[0:06:12] Dat is niet het geval, dan is het voorstel om dit te agenderen voor te zijn, tijd voor de commissie arbeidsmarktbeleid.

[0:06:19] De commissie kan ermee instemmen agendapunt vijftien voortgang maatregelen, sociaal medisch beoordelen en relevante onderwerpen.

[0:06:27] Wenst u het controversieel te verklaren? Dat is niet het geval, dan is het voorstel om te agenderen voor het te voeren commissie arbeidsongeschiktheid. De commissie kan daarmee instemmen,

[0:06:38] gaan we naar agendapunt zestien tussenrapport, onafhankelijk commissie, toekomst, arbeidsongeschiktheid stelsel wenst de commissie het controversieel te verklaren. Dat is niet het geval. Dan wordt het geagendeerd zijn. Tijd voor de commissie arbeidsongeschiktheid door naar de zeventien procent van het verzamelen van gegevens. Door uwv

[0:06:56] wenst de commissie dit controversieel te verklaren? Dat is niet het geval, dan is het voorstel om het te agenderen voor het commissie debat uitvoering, sociale zekerheid en de minister biedt mede namens de uefa op dit onderwerp een vertrouwelijke technische briefing aan. Dat zal ingepland worden.

[0:07:13] Het verkiezingsproces na de verkiezingen

[0:07:16] en wanneer er een nieuwe camera is geinstalleerd. Dan zullen wij op zoek gaan of rivier. De griffier zal op zoek gaan naar een geschikt moment daarvoor

[0:07:24] op die manier besproken en vastgesteld agendapunt achting

[0:07:28] reactie op verzoek commissie over voorgenomen indexatie van het minimumloon. Wenst u dit controversieel te verklaren? Niet het geval, dan is het voorstel om dit voor kennisgeving aan te nemen. Commissie stemt ermee in agendapunt negentien antwoorden op vragen commissie over crisis regeling personeels behoudt de commissie het controversieel te verklaren?

[0:07:48] Dat is niet het geval, dan is het voorstel om te agenderen voor te voeren. Commissie, arbeidsmarktbeleid, de commissie kan daarmee instemmen agendapunt twintig voortgang verbeteren. Toegang tot het recht arbeid. Commissie wenst de commissie het controversieel te verklaren. Dat is niet het geval, dan is het voorstel om dit te agenderen voor tijd voor een commissiedebat arbeidsmarktbeleid en tevoren commissie wat arbeidsmigratie. De commissie kan daar mee instemmen.

[0:08:15] Gaan we naar de eenentwintig update rijks incasso visie wenst de commissie het controversieel te verklaren. Dat is niet het geval, dan is het voorstel om het te agenderen voor het zijn tijd voor een commissie schuldenbeleid.

[0:08:27] De commissie stemt ermee in een, tweeëntwintig bijstands budget de tweeduizend, drieëntwintig en tweeduizend, vierentwintig de commissie controversieel te verklaren. Dat is niet het geval, dan is het voorstel om te zijn voor de commissie debat participatiewet. De commissie kan daarmee instemmen

[0:08:45] agendapunt drieëntwintig reactie op het eindrapport. Commissie. Sociaal minimum. Nederland wenst de commissie dit controversieel te verklaren. Dat is niet het geval, dan is het voorstel om te betrekken bij het zijn tijd voor een plenaire debat over het rapport van de commissie sociaal minimum en te agenderen voor te zijn voor de commissie debat en schuldenbeleid. De commissie kan ermee instemmen. Agendapunt vierentwintig gemeenten van szw tweeduizend, drieëntwintig een speciale editie commissie dit controversieel te verklaren dat niet het geval, dan is het voorstel om dit voor kennisgeving aan te nemen. De commissie stemt ermee in agendapunt vijfentwintig reactie op verzoek commissie over de wet vereenvoudiging, beslagvrije voet de commissie controversieel te verklaren. Dat is niet het geval, dan is het voorstel om te agenderen voor te zijn. Tijd voor de commissie, wat armoede en schuldenbeleid.

[0:09:36] Ga naar agendapunt zesentwintig rapport bekostiging kinderopvang caribisch. Nederland wenst de commissie het controversieel te verklaren. Dat is niet het geval, dan is het voorstel om te betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel wet kinderopvang best.

[0:09:49] De commissie kan ermee instemmen.

[0:09:51] Dan hebben we nog een aantal europese aangelegenheden agendapunt zevenentwintig lijst met de e. U voorstellen szw

[0:10:00] voor het voorstel is om in te stemmen met de in een notitie opgenomen wandel is daar bezwaar tegen. Daar is geen bezwaar tegen agendapunt. Zevenentwintig

[0:10:10] is vastgesteld. De notitie. Daarmee wordt ingestemd

[0:10:16] agendapunt achtentwintig vies mededeling digitalisering, sociale zekerheid, coördinatie.

[0:10:21] Het voorstel is om dit te agenderen voor het schriftelijk overleg over werkgelegenheid en sociaal beleid van zevenentwintig, achtentwintig november op veertien november te agenderen voor te zijn, tijd voor commissie uitvoering, sociale zekerheid.

[0:10:34] De commissie kan ermee instemmen

[0:10:36] agendapunt negenentwintig verslag formele, raad, werkgelegenheid en sociaal beleid van negen oktober tweeduizend, drieëntwintig luxemburg.

[0:10:43] Het voorstel is om agenderen voor het schriftelijk overleg waar ik het over sprak daarmee instemmen. Dat is het geval.

[0:10:51] Dan gaan we naar agendapunt dertig een staf notitie voorstel van de voorbereiding schuld kennis thema gegevensuitwisseling. Het voorstel is om in te stemmen

[0:11:00] met de vervolgstappen. Zoals voorgesteld door de voorbereid groep.

[0:11:04] Bent u daarmee akkoord?

[0:11:08] Dat is het geval van danken we de voorbereiding groep die zaten daar allemaal in

[0:11:14] de heer de kort, mevrouw palland, en dank voor het werk bedanken. De voorbereiding voor de werkzaamheden

[0:11:21] agenda eenendertig, een overzicht van de plenaire activiteiten op het terrein van szw stand van zaken per negentien oktober op of aanmerkingen.

[0:11:31] Dat is niet het geval.

[0:11:33] Agendapunt tweeëndertig een aantal ongeplande activiteiten waar ik ook enigszins een indicatie ziet over wanneer dat ongeveer ingepland gaat worden bij een aantal onderwerpen,

[0:11:43] zodat de nieuwe kamer straks wat meer houvast heeft en wat kan plannen

[0:11:48] kunt u daarmee instemmen?

[0:11:51] Dank daarvoor gaan we naar de agenda drieëndertig procedurevergadering tot zomerreces tweeduizend, vierentwintig. In het kader van over mijn graf regeren. Kunt u daarmee instemmen?

[0:12:03] Is het agendapunt vierendertig een aantal geplande commissieactiviteiten

[0:12:08] op of aanmerkingen daarover niet het geval en agenda vijfendertig uit inventarisatie deelname technische briefing over door maatschappelijke innovatie over literatuur, onderzoek, kennis, menselijke maat.

[0:12:24] Daar hebben zich voldoende leden voor aangemeld en dat zijn de korte warmer dan palland katten man van de stad gaat doorgang vinden en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze procedurevergadering. Meneer smans.

[0:12:37] Voorzitter, ik heb geen rondvraag opmerking,

[0:12:42] allereerst omdat dit de laatste vergadering is in deze commissie en die is weliswaar morgen nog niet technische briefing. Die hoop van harte dat de ook maar ik wil in ieder geval heel hartelijk de griffie danken voor het werk wat ze gedaan hebben. Meer dan maar ook de voorzitter. Ik vind dat die dat de afgelopen tijd de commissie szw heeft voorgezeten en onpartijdig. En dan ook de pensioenwet en hoe hij dat gedaan heeft. Maar ik hecht eraan om nog eens een keer expliciet te maken en uitspreken. Veel respect daarvoor.

[0:13:27] Dank u wel. Meneer. Het was me een genoegen om ook deze rol te vervullen.

[0:13:32] De afgelopen tweeënhalf jaar alweer tweehonderd twee jaar zoiets. Maar het was inderdaad een genoeg en uiteraard alle lof ook voor voor ons ondersteuning zij toch prachtig werk. En als je als kind ook uit zijn rol als commissievoorzitter van vws

[0:13:50] vanmiddag tijdens de voorbesprekingen krijgt nog meer waardering voor deze collegas. Want die waardering was er al maar ik krijg nog meer waardering als je in deze rol ziet omdat je ziet hoeveel op een hoe hard gezwoegd wordt. Dank de mensen aan mijn linkerzijde, maar ook de mensen op de publieke tribune die we altijd zien.

[0:14:08] Dus

[0:14:11] en uiteraard verboden. Niet te vergeten. Koffie. De ondersteuning en het mogelijk maken. Ik sluit u bij de vergadering. Dank u wel.