Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

[0:00:03] Goedemorgen. Allemaal. Ik open.

[0:00:05] Deze

[0:00:06] procedurevergadering van de vaste commissie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit.

[0:00:15] We kunnen beginnen iedereen van harte welkom zijn. Heel veel leden die ik nog niet persoonlijk kent. Terwijl ik

[0:00:21] jezelf al bijna achttien jaar rondlopen. Mijn excuses dat ik niet iedereen persoonlijk de hand heb kunnen geven. Dat zal ik hierna even doen.

[0:00:30] Heel veel succes. De komende tijd

[0:00:32] en ik zal voorlopig fungerend voorzitter zijn

[0:00:37] dat er meer duidelijkheid is

[0:00:40] voor de nieuwe coalitie en commissie samenstelling een nieuwe commissievoorzitters.

[0:00:45] We gaan meteen beginnen. Er zijn geen verzoeken voor de regeling van werkzaamheden komen we bij een tweede brieven lijst

[0:00:54] de is. Er zijn geen brieven van particulieren. Deze keer wel brieven van organisaties agendapunt drie zijn op of aanmerkingen aanleiding van de brieven lijst.

[0:01:06] Kost niets dan.

[0:01:08] Dank u wel. Voorzitter, goedemorgen. Bij brief. Drie en vier graag een afschrift.

[0:01:14] In een reactie van de minister.

[0:01:16] Dankjewel. Zachter.

[0:01:19] Degene die de beste kost. U spreekt namens de partij.

[0:01:24] Ik had precies hetzelfde verzoeken.

[0:01:27] Kijk eens aan.

[0:01:29] Wordt allemaal geregeld dan

[0:01:31] we gaan naar geen vier de uitnodigen voor werkbezoek met betrekking tot de alternatief voor pesticiden en chemicalien

[0:01:41] overgelaten aan de leden, maar er zijn geen op of aanmerkingen over

[0:01:45] de schuldig liep systemen trek me gewoon om de bel. Als iemand iets of iemand iets wil zeggen het is wat gemakkelijker. Ook in het kader van de steve lossen. De uitnodiging van de vogelbescherming. Negenhonderd vijf meerdere organisaties voor gesprek en kennis sessie groen boeren ontbijt

[0:02:01] wordt ook overgelaten aan de individuele mevrouw met groenlinks.

[0:02:05] Voel je het wel leuk om er een om een commissie activiteiten te maken, want het is een hele laagdrempelige manier om s ochtends tijdens het ontbijt even kennis te maken met wat andere boeren en organisaties dat mij voorstellen.

[0:02:22] Het werd nu aan de individuele leden overgelaten, zou er een meerderheid voor moeten zijn wel een commissie van orde is.

[0:02:29] Ja wel excuses maar geeft niet echt wel voor veel speelt op het landbouw dossier een mooie eerste kennismaking met een met de sector.

[0:02:44] Meneer van kamp. Voorzitter, wat ons betreft kun je de kunnen overlaten aan individuele leden.

[0:02:49] Ja dan de is er is vooralsnog geen meerderheid voor het verzoek van mevrouw mohammed en.

[0:02:55] Dat moment? Voorzitter? Hoe weet u dat.

[0:02:57] Ik zeg daar is vooralsnog geen meerderheid. Dus ze moeten zich mensen melden. Dat bedoel ik te zijn. Daarom zei ik volg alsnog.

[0:03:04] Ik denk dat het goed is om aan de individuele leden over te laten. Maar als het georganiseerd wordt, is de kans best groot dat ik wel aanraak.

[0:03:11] Kijk eens aan.

[0:03:13] Meneer, de groot.

[0:03:14] Democraten, zesenzestig.

[0:03:16] Zo zou het wel lukken.

[0:03:28] Mevrouw meijer,

[0:03:29] Individueel, voorzitter.

[0:03:36] Dan moeten we gaan stemmen voor dus wie is voor het voorstel van mevrouw dan nog een commissie activiteit van te maken

[0:04:10] wat we gaan doen. We gaan een de en datum zoeken. We gaan en inventariseren. Opnieuw zat goed op het zo doen.

[0:04:17] We gaan

[0:04:18] de

[0:04:20] ik ik.

[0:04:22] De kamer agendapunt zes begrotingswijziging ten opzichte van de tweede secretaris begroting tweeduizend, drieëntwintig van ellen v

[0:04:31] en het voorstel is omdat te betrekken bij de stemming over de najaarsnota op donderdag eenentwintig december tweeduizend, drieëntwintig.

[0:04:42] Want dat is ter bespreking. Dus wenst u de minister van elf een brief te sturen met een de vraag suggestie

[0:04:50] vraag zes onderhavige politie en hem te verzoeken deze vragen voor de stemmingen over de najaarsnota op donderdag eenentwintig december tweeduizend, drieëntwintig te beantwoorden.

[0:04:59] Wat is daarop uw antwoord leden?

[0:05:04] Meneer van kampen.

[0:05:05] Prima. Volgens mij. Voorzitter en ook prima kritische vraagstelling in de richting van het kabinet.

[0:05:11] Iedereen kan zich daarbij aansluiten. Prima agendapunt zeven vangstmogelijkheden een, tweeduizend, vierentwintig akkoord met de verenigd koninkrijk

[0:05:19] bereikt, inclusief het voorstel esta, bespreking, controversieel of niet. Controversieel? Moet de commissie bepalen? Controversieel, niet controversieel.

[0:05:32] Als niemand iets zegt, dan is het vastgestelde wel reportage staat van landbouw, natuur en voedsel editie tweeduizend, drieëntwintig en daar is het voorstel van de zei ik een vraag wenst de commissie en gaan op de suggestie van de minister van de lhv om een sessie over het project staat van te organiseren

[0:05:52] en zo ja, wenst de commissie dan een een voorbereidings groep te stellen en wie daar lid van wenst te worden.

[0:06:01] Wie ooit

[0:06:04] of

[0:06:06] geen

[0:06:07] ja.

[0:06:12] En de tweede optie is dat de commissie staf de organisatie over kan nemen van campo welwillend, of anders ik andere baan kunnen sluiten.

[0:06:24] De commissie stafchef

[0:06:25] dankjewel

[0:06:29] agendapunt negen aanbiedingen verslag van de voorzitter convenant, traject dierwaardige veehouderij,

[0:06:35] controversieel of niet, controversieel, maar door.

[0:06:39] Dan moet je wel.

[0:06:55] Er staat er onder. Ik hoop dat u dat ook allemaal goed bekeken is een dienen commissiebesluit deze zaak niet controversieel te verklaren. Dan wordt geagendeerd verlof de plannen, commissiedebat, dier en veehouderij. Nu komt het voorstel voor een grote bij zowel meegenomen.

[0:07:11] Ja.

[0:07:12] Hij is agendapunt tien voortgang huis en hobby dieren lijst en een vrijstelling voor het houden van damherten en edel,

[0:07:24] dus ook weer een diende commissiebesluit deze zaak niet controversieel te verklaren worden geagendeerd. Commissiedebat dieren buiten de veehouderij. Kort

[0:07:34] elf tarieven van de nederlandse voedsel en warenautoriteit.

[0:07:39] Dat is ook hetzelfde besluiten niet controversieel te verklaren. Er worden geagendeerd plannen, commissiedebat nvwa

[0:07:49] agendapunt twaalf reactie op verzoek van het centraal planbureau uitgevoerd second opinion over de maatschappelijke kostenbatenanalyse. De mkb voor een nieuw vrachtwagen op bonaire

[0:08:04] en die de commissie besluit de zaak niet controversieel te verklaren,

[0:08:08] dan is het voorstellen om te betrekken bij het nog te plannen. Commissie stikstof npo natuur.

[0:08:16] Verkocht.

[0:08:19] Ontwerpbesluit, maastricht airport,

[0:08:23] en dit zal als niet controversieel verklaard.

[0:08:27] Er zal de vaste commissie voor een verstuur zoeken de behandeling over te nemen.

[0:08:32] Dus gaat hij naar een andere commissie, mevrouw.

[0:08:35] Voorzitter, maar volgens mij hebben wij een speciale bewindspersoon aangesteld voor stikstof. Dus ik zou dat niet nu langzaam op willen schuiven naar een andere bewindspersoon. Ik hoop dat dat

[0:08:46] voor wat betreft de stikstof in het vizier blijft van deze commissie.

[0:08:50] Ik hoop dat er ook dan steun is voor het voorstel van mevrouw youri me.

[0:08:58] Voor. Het is prima om de om een om leidende commissie te laat zijn ind. Maar dat de commissie engels lhv lijkt mij met het oog op de zomer vergunning niet.

[0:09:07] Aldus besloten ter inzage lening ontwerp nationaal programma, landelijk gebied npo geen.

[0:09:14] Dat zal ook. Men dient niet controversieel verklaard geagendeerd worden. Mocht de plannen commissiedebat stikstof en natuur

[0:09:22] de kort, mevrouw, zeker.

[0:09:26] Ja,

[0:09:49] we kunnen dat nu.

[0:09:50] Peilen haard. Je zult zelf aan een voorstel moeten komen dan.

[0:09:54] Ja

[0:09:57] meneer.

[0:09:59] Daar gaan we mee als het gaat om npo. Er is veel discussie over en volgens mij is het toch goed om even de verdere ontwikkeling van deze plannen op te zetten. Ik wil nog niet gelijk roepen van we moeten het controversieel verklaren. Maar ik heb er wel moeite mee om deze trein in volle vaart door te laten denderen.

[0:10:20] Voor eieren,

[0:10:22] Dat daar kan ik mee een pauzeknop wel steunen om een ronde tafel of hoorzitting met provincies te organiseren.

[0:10:31] De eerste met een landelijk.

[0:10:34] Voorzitter, ik ik snap dat partijen zeggen ho niet zo snel, maar het is al ter inzage gelegd.

[0:10:40] Hij consultatie,

[0:10:41] Dus je kunt niet halverwege de rit opeens de trein stopzetten. Ik snap heel goed dat er andere politieke wensen leven. Maar dat komt na de consultatie. Ik vind echt wel ver gaan om in te breken op een consultatie ingezet.

[0:10:53] Maar master die het verzoek voor een rondetafelgesprek.

[0:10:56] Ik vind een rondetafel. Prima, maar ik zou zeggen het proces moet gewoon eventjes rechtsgang vinden.

[0:11:01] De eerste partij voor de dieren.

[0:11:06] Ja. Steun voor de woorden van lid bronnen en ook steun vonden rondetafelgesprek en ik kom zelf uit de provincie het als statenlid. Dus ik ik kan wel bevestigen dat daar wel juist wordt gewacht op het rijk om door te pakken. Niet een pauzeknop indrukken

[0:11:23] van kampen.

[0:11:25] Voorzitter, behandeld een een demissionaire regering, lopende zaken en een van die lopende zaak is dat de provincies zitten te wachten op toe. En natuurlijk worden de komende tijd gesprekken gevoerd over waar het naartoe moet met het dossier het landelijk gebied etcetera. Goed. Daarom denk ik om een ronde tafel te organiseren. Ik zie het voorstel van collega hertzberger van harte tegemoet en ik heb collega perry ook niet horen zeggen dat die dossier controversieel verklaren maar wel dat we daarover kritisch. Het gesprek voeren met het kabinet van wat is de stand van zaken op dit moment en ik denk dat morgen een mooi moment voor is om daarover met elkaar en met het kabinet van gedachten te wissen.

[0:12:04] Ja.

[0:12:05] Dus een ander zal geagendeerd worden voor het commissiedebat stikstof.

[0:12:10] Ik wil mij aansluiten bij de zij erover praten. Erover praten is prima, maar het is zo grote financiële middelen mij aan dat gij met een demissionair kabinet nooit redden om daar te maken, maar wel om haalt en laten we ons voorstellen.

[0:12:31] Vanmiddag. Maar u wil er ook niet.

[0:12:32] Die controversieel verklaard hebben,

[0:12:34] Dat is wel heel duidelijk de beperking van de mogelijkheden te bespreken.

[0:12:39] Voorzitter, ik heb een vraag hierover want ik vind het ook richting de provincies heel diffuus worden nu er is een plan ter inzage gelegd. Daar kunnen alle belangenorganisaties op reageren. Volgens mij moeten we dat doorlaten gaan. Tegelijkertijd zijn de verwachtingen zijn er dingen gevraagd aan de provincies en kamerleden zeggen ja, we gaan het anders doen en ik zou willen vragen wat is dan de boodschap naar de provincies. Om dit nu niet controversieel te verklaren, maar wel pas op de plaats te willen. Ik vind ik vind niet duidelijk.

[0:13:07] Ik moet zeggen ik heb nog niet gekeken maar ik heb hem niet horen zeggen dat dit allemaal anders onder een mogelijke kandidaten ligt.

[0:13:14] De.

[0:13:14] Nee, de provincies hebben een hele goede plannen gemaakt, maar we weten ook van dat de ambitieuze plannen zijn met een hele grote budgettaire consequenties van waar we moeten zien wat we kunnen en waar een nieuwe regering. Wat het ook wordt daarvan vindt en wat voor overeenkomst wil gaan sluiten.

[0:13:34] Voorzitter, maar dan heb ik een voorstel, want wij hebben eind januari een debat over de begroting. Het gaat over middelen die op de begroting staan. Dus ik denk dat het goed is om het debat te voeren.

[0:13:45] Kijk wordt.

[0:13:49] Volgens mij

[0:13:52] zitten we nu in de plannen die die liggen ter inzage en dat moet zijn beloop hebben en ik kan me heel goed voorstellen dat die die plannen die nog niet definitief zijn dat die ook op basis van nieuw nieuwe inzichten straks veranderd worden en dus we hebben nog niet te maken met definitief ppg, definitieve provinciale plannen en ook geen definitief npo. Ik denk dat dit proces verder moeten brengen en uiteindelijk dan zullen de definitieve plannen. Er ligt het wat anders uit gaan zien.

[0:14:25] En we kunnen concluderen lid kost iets.

[0:14:29] Nee ik was vooral even benieuwd wat www hiermee bedoelt. Want die plannen van de provincies worden getest op wetenschappelijke inzichten en wet regelgeving. Dus wat bedoelt u met nieuwe inzichten

[0:14:39] nap.

[0:14:41] Nou ja, met nieuw inzicht. Ik bedoel we hebben morgen een groot landbouwdebat en dan worden er nog allerlei dingen gewisseld en met nieuwe inzichten.

[0:14:51] Het kan best zijn dat de plannen. De concept plannen aangepast gaan worden op basis van de concentratie die nu gaande is en dat moet dan moet zijn beloop hebben ook niet op vooruitlopen.

[0:15:06] We gaan niet teveel nu een inhoudelijk debat is een procedure vergaan is wat we gaan doen. We mogen constateren dat er niet controversieel verklaard. Maar dan volgt eerst nog een. U komt met voorstellen voor hertzberger rondetafelgesprek.

[0:15:20] Daarna zal het dan alsnog betrokken worden bij een commissie over stikstof en natuur. En dan gaan jullie ook dadelijk zelf over. Dus laten we die volgorde goed

[0:15:31] voor tevreden kan je wel

[0:15:34] verder.

[0:15:36] Dan gaan we naar agendapunt vijftien de stand van zaken implementatie richtlijnen derde getal tweeduizend, drieëntwintig.

[0:15:45] Ja. Indien dit niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel voor kennisgeving aannemen.

[0:15:50] Oké.

[0:15:53] Dat is fijn. Overigens ik nu gepubliceerde u voorstellen op het beleidsterrein van de lhv?

[0:16:03] Kan de commissie ermee instemmen en politieke dialoog de start ten aanzien van de openbare raadpleging van de europese commissie over de evaluatie van de nitraat richtlijn en diende commissie hiermee instemt, zal een inbreng voor de politieke dialoog worden ingepland.

[0:16:21] Dankjewel. Ga lekker zo.

[0:16:23] Hou ik van.

[0:16:25] Ja inderdaad ja dan wordt er inderdaad besloten de volgende overgegeven voorstellen op de lijst. Dan moest ik erbij vermelden gevierd.

[0:16:34] Eind rapportage agendapunt zeventien e. U veroordeling duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddel. Daar zijn wel een paar zaken even wens de commercie conform de aanbeveling van de rapporteurs, het rapporteurschap duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen voort te zetten en zo ja, welke leden mensen het rapporteurschap opzicht te nemen dat allereerst.

[0:16:56] Mevrouw de voorzitter, ik zou het graag voortzetten en ik meld me aan als,

[0:17:02] Kijk eens aan.

[0:17:03] We hebben een ervaren rapporteur te pakken.

[0:17:06] Zijn er nog meer liefhebbers?

[0:17:14] Meneer holman.

[0:17:15] Die worden aangedragen, voorgedragen.

[0:17:17] Worden.

[0:17:20] Om.

[0:17:20] Dus even de microfoon van de mensen thuis. Sorry.

[0:17:22] Om het proces te ervaren. Dan ga ik met.

[0:17:25] Mevrouw,

[0:17:26] Salon.

[0:17:29] Het is een mooi koppel samen.

[0:17:31] Ja, mevrouw de voorzitter, misschien even aan een nieuwe leden te vertellen dat de griffie daarbij maximaal ondersteunt en dat het niet heel eng is om te doen en ook niet met mij.

[0:17:41] He.

[0:17:43] Dat moeten we nog afwachten. Allemaal. Ik wens de commissie conform de aanbeveling van de rapporteurs de minister van lhv te verzoeken en de geannoteerde agenda actiever en nadrukkelijker te gaan op het tijdspad van de besluitvormingsproces in brussel, zodat de commercie beter grip krijgen op de juiste timing voor beïnvloeding.

[0:18:03] Ja.

[0:18:04] Iedereen akkoord super, aldus besloten van het eind reportage. U vordering natuurherstel

[0:18:16] geen op of aanmerkingen

[0:18:19] wensen commissie conform de aanbeveling van de rapporteurs en juridisch wetenschappelijke vragen het politiek akkoord over natuur veroordeling te analyseren om inzicht te krijgen in de effecten van de regelgeving en uitvoering. Een nederland kampen.

[0:18:34] Voorzitter wel degelijk. Sterker nog, dit voorstel loopt vooruit op een actie die mijn fractie wilde ondernemen, naar aanleiding van het schriftelijk overleg voeren of de beantwoording die we nog afwachten van het kabinet over die verordeningen. Wij hebben echt behoefte aan een juridische toets. Wat ligt er uiteindelijk in het resultaat van die natuurherstel verordeningen. En hoe voorkomen we dat nederland verder op slot komt te staan met deze nieuwe richtlijnen. Prima. Dit voorstel, maar wij zullen ook nog actie ondernemen om ervoor te zorgen dat er een juridische en een hoop ik natuurlijk op brede steun vanuit de kamer in collegas. Om het kabinet.

[0:19:09] De opdracht gaven acte dankjewel.

[0:19:11] Ik zie iedereen een stemmen.

[0:19:15] Dank je wel

[0:19:17] rendement. Negentien uur verordering. Nieuwe economische technieken wenst de commercie. De u rapporteurschap verordering nieuwe technieken om uw in te stellen

[0:19:27] een de commissie. Hiermee instemt, zal worden geïnventariseerd, welke leden het rapporteurschap op zich willen nemen en dat gebeurt die inventarisatie per mail

[0:19:36] meneer de groot

[0:19:38] vraag.

[0:19:41] Ja meneer de groot sander. Ik dacht dat die normaal.

[0:19:44] Ik sta erop,

[0:19:49] Kijk eens aan,

[0:19:51] maar naar een kamp.

[0:19:52] Wij vinden als een heel belangrijk onderwerp voor de komende jaren. Dus ik zou me ook graag aanmelden als rapporteur.

[0:19:58] Vooral twee te pakken. Dankjewel.

[0:20:00] Bedankt. Daarvoor

[0:20:02] worden.

[0:20:05] Misschien omdat ik ben ik het niet goed begrijp, maar moet vraag niet zijn. Willen we dit überhaupt voordat.

[0:20:10] Oké. Dat heb ik ook gezegd ik zei het wordt per e mail geïnventariseerd. Maar als ziggo mensen aanbieden of die wel iets zeggen. Dan mag dat uiteraard. Ja dat wel maar je hebt het goed begrepen.

[0:20:23] Dankjewel.

[0:20:25] Dit kost.

[0:20:29] Dan gaan we naar agendapunt twintig behandeld notitie u voorstellen inzake dierenwelzijn. Er zijn een paar zaken die besproken moeten worden,

[0:20:41] wenst de commercie en op schriftelijk overleg in te plannen over de twee u voorstellen en zaken dierenwelzijn na ontvangst van de balans servies is dat allereerst de eerste. Het kost iets.

[0:20:54] Het allereerste, allerbelangrijkste zou zeggen wat er aan de hand is, is dat europa nu na twintig jaar die dierenwelzijn wetgeving gaat veranderen. Meeste europese burgers hebben ook aangegeven dat ze die belangrijk vinden. Wij vinden het ook belangrijk dat het niet alleen maar overleg wordt. Een commissie debat wordt waarbij we ook met elkaar en met de minister in gesprek gaan ze verzoek van de partij voor de dieren is om daar een steun aan te geven.

[0:21:21] En ik steun u erbij. Als lid van de commissie dierenwelzijn

[0:21:27] zijn er geen andere. Naar. Het tweede wenst de commercie een subsidiariteitstoets meneer kampen,

[0:21:35] Concludeert u hiermee dat er draagvlak is voor een apart schriftelijk overleg voor de bij over over de bij de voorstellen. Dat zou wel.

[0:21:41] Onze voorkeur als niemand zich meldt kijken dus bij mij systeem. Kijk eens aan.

[0:21:49] Voorzitter, ik zou graag willen stemmen met het voorstel van de griffie voor een schriftelijk overleg over de e. U voorstellen na ontvangst.

[0:22:00] Of zoon.

[0:22:01] Ja.

[0:22:03] Maar wil de commissie dat schriftelijk,

[0:22:06] Misschien wel goed omdat.

[0:22:08] Als je voor de kost even de microfoon.

[0:22:11] Voorzitter, misschien is het goed om dan het alternatief voorstel dat de partij voor de dieren net heeft gedaan, is een commissiedebat. Gezien het belang na twintig jaar van dit onderwerp zou ik toch echt ook de nrc willen verzoeken om aan te geven.

[0:22:25] Ik had daar al een stem. Alleen als andere niet steunen. Ja ik kan niemand ertoe dwingen. Meneer de groot.

[0:22:31] Nee.

[0:22:40] Dat het kost is dit een voorstel en ik heb toen ook als lid gesteund die waarschijnlijk die meegekregen.

[0:22:46] We kampen,

[0:22:48] De voorzitter zegt de manier waarop we behandelen schriftelijk dan wel in een debat niet iets over hoe belangrijk we iets vinden. Dus ik zou toch willen voorstellen om eerst in ieder geval schriftelijk overleg over het fiche te ontvangen. Dan weten hoe het kabinet erover denkt. En dan kunnen we daarna toch besluiten of het bespreken. Een apart commissiedebat. Ik zie dat er nog een commissie wat nvwa ongepland zaad wat we zouden kunnen in de veehouderij dus voldoende gelegenheid om een ander wat breder debat te kunnen voeren met de inbreng die we hebben opgehaald.

[0:23:20] De

[0:23:20] vrouwen,

[0:23:22] Ik vind het wel een goede tussenstap.

[0:23:24] Je voorstelt

[0:23:27] mijn steun.

[0:23:32] Ja, mevrouw meijer

[0:23:33] de.

[0:23:35] Ik volg ons woordvoerder.

[0:23:38] Zo hoor ik het graag een gelegenheid of

[0:23:43] dit is.

[0:23:45] Ja. Het wordt nu wel een beetje een schriftelijk overleg is en natuurlijk geen debat en geen direct debat met de minister. Dit is en dierenwelzijn is een

[0:23:55] in europa gaat het specifiek om dierenwelzijn, dierenwelzijn wetgeving. Het is heel groot en heel breed. Dan kan je niet zomaar onder lhv debatten laten vallen. Het verdient echt een eigen debat is een mijn laat nog een keer laatste oproep is toch om een commissie te voeren. Misschien moeten we dan overstemmen met handopsteken.

[0:24:12] Maar ik wil wel iets rechtzetten en schriftelijk overleg behoort tot de debatten, zij het schriftelijk. Dus moet ik wel zelf zijn,

[0:24:21] De voorstelling van de wd niet begrepen als het af afvoeren van dit debat. Dus we gaan nu die tussenstap maken en daarna gaan we opnieuw besluiten of we het de moeite waard vinden om er een debat over te voeren en dat komt weer hier terug.

[0:24:36] Roman.

[0:24:37] Ik wou dezelfde opmerkingen maken en ik denk dat mevrouw kosice nog even geduld moeten hebben.

[0:24:42] Ik

[0:24:43] ja.

[0:24:45] Oké, aldus besloten zijn we nog. Ja precies.

[0:24:50] Ik.

[0:24:52] Wenst de commercie in subsidiariteitstoets uit te voeren op het voorstel voor een verordening betreffende het welzijn en de traceerbaarheid van honden en katten

[0:25:05] in op of aanmerking wenst commissie derde punt.

[0:25:09] Ja nou ja.

[0:25:10] Sorry. Als je als iemand niets zegt, dan ga ik ervan uit dat de commissie niet wenst, want anders moet de commissie zich melden.

[0:25:17] Goed.

[0:25:24] De partij voor dieren niet.

[0:25:26] Wij ook niet.

[0:25:28] Groenlinks ook niet.

[0:25:37] Sorry, wenst de commissie in gesprek met de verantwoordelijke eurocommissaris in te plannen. Dus wil de commissie dat wk die naam niet uitspreken? Het ga ik absoluut niet doen.

[0:25:49] Want ik ik meneer.

[0:25:52] Van kampen. Ik kom uit. Ik kom uit de oostelijke mijnstreek vandaan en dat is voor ons al een hele kunst om fatsoenlijk nederlands te spreken want ik heb heel veel limburg is maar ik leg altijd de klemtoon dan ook met name en dus ik had dat echt absoluut niet. Dan ga ik me niet.

[0:26:08] Mooi.

[0:26:09] Niemand er naar de het laatste puntje in deze wens de commissie andere instrumenten in te zetten voor de behandeling van de twee u wetsvoorstellen

[0:26:21] niemand aldus besloot agendapunt eenentwintig. We zijn er bijna voorstel invulling, buitenlandse werkbezoek, zwitserland en oostenrijk.

[0:26:32] Ik had er zelf ook bijvoorbeeld even vragen over stond. Bijvoorbeeld als laatste stemt de commercie en programma onderdelen van de werkbezoek, maar dat kan dadelijk worden toegelicht door mevrouw met eventueel of de heer van kampen, maar wenst de commissie in te gaan

[0:26:47] op het voorstel een buitenlandse persoon af te leggen en oostenrijk en zwitserland en de meireces en zo ja, dan zal de na de afstemming met de ambassades en de voorbereiden groep en moet je vult concept programma aan de commissie worden voorgelegd. Mevrouw.

[0:27:03] Voorzitter, wij hebben het in de commissie vaak over het nederlandse landbouwbeleid, maar we hebben ook andere landen die hiermee worstelen en wij hebben in de vorige periode het voorstel gedaan aan de commissie om een bezoek af te leggen aan aan de landen. Dat had ermee te maken dat zwitserland niet in de e. U zit in oostenrijk wel zou ook te maken hebben die landen met handicap, zodat we in nederland ook plaatsvindt. Dus wij hadden we waren wij stonden al klaar met onze koffers om te vertrekken toen het kabinet viel en toen is het uitgesteld en ik zou het de commissie van harte aanbevelen om het alsnog door te laten gaan om te kijken hoe de problemen die in de landbouw en natuur ook in andere landen spelen hoe die daar opgepakt worden daar inspiratie op te doen.

[0:27:47] Priester in de duo van kampen. Want dat is nu de belangrijkste punten.

[0:27:53] De hommel,

[0:27:57] Ze is zeker zeker.

[0:27:59] Vertel ik normaal.

[0:28:02] We vinden de gedachte heel aantrekkelijk is in een periode dat wij zijn. Ik heb hem al andere verplichtingen.

[0:28:10] Mevrouw hertzberger. Die zal ook niet deelnemen ze wel van heeft met de periode te maken en de andere kant van ervaren nu in drie weken kamerlidmaatschap het heel druk heel veel werk te doen, legt beslag op de agenda.

[0:28:28] Wij aarzelen en neigen naar van het voor ons op dit moment nog niet.

[0:28:34] Mevrouw hits en verlies. Je stak uw handen omhoog

[0:28:39] was een vergissing,

[0:28:42] Een

[0:28:44] dankjewel. Voorzitter,

[0:28:45] Wij vinden het een hele interessante gedachte en zwitserland. Oostenrijk zijn inderdaad twee hele mooie landen om daar wat kennis van zaken te doen als het gaat om landbouw. Maar als we kijken naar de plek van nederland in ons in de wereld. Dan zijn er heel veel andere landen die ook heel interessante verhalen hebben en wat dat betreft zou ik in ieder geval heel graag voor willen kiezen om ook dit aan de verschillende fracties over te laten dit niet in de commissie te organiseren.

[0:29:14] Ja

[0:29:16] hebben.

[0:29:17] Meneer die vraag stellen.

[0:29:21] Dat die groot.

[0:29:22] Ik stel het van harte.

[0:29:51] Leidt die aanbeveling ook tot een meerderheid. Want daar gaat het om. We vragen een vraag hierover.

[0:29:58] Misschien heb ik het gemist.

[0:30:12] Ik geef beide de kans om het toe te lichten. Eerst mevrouw mohammed dames gaan altijd voor me er van komen.

[0:30:20] Ja.

[0:30:21] Nou wij hebben hier over gesproken. Overigens was mevrouw van der plas groot voorstander van dit werkbezoek. Dus verbaast me dat de baby nu ineens geen interesse meer heeft. We willen over de grens kijken. We zijn in duitsland elk jaar ook een werkbezoek. Dus we hebben ons verdiept in onze buur duitsland. Maar nederland heeft als het gaat over landbouwbeleid soms te maken met handicaps. Dat gaat over aspecten in die bij het land horen die die landbouw ook in de weg kunnen zitten en dat is in de alpen het geval omdat op open bodem in de berggebieden is het soms heel moeilijk om te boeren en opgevallen dat er daar ook heel veel boeren best wel na heel veel tevredenheid een bedrijf uitoefenen en wij wilden daarom eens gaan kijken hoe hoe dat geregeld is welke regelingen de overheden in zwitserland en oostenrijk aanbieden aan een agrarische sector om om gelukkig te zijn en daarvan te leren om te kijken of dat in nederland toegepast zou kunnen worden. Overigens is het programma altijd een programma samengesteld door de commissie, dus dit is het programma, zoals in de vorige periode was vastgelegd, maar daar is alle ruimte voor nog aan te passen en dat geldt wat mij betreft ook voor de data de data die in de notitie staan is een foutje ingeslopen is niet in eind mei. Maar dat is in het meireces. Wat loopt tussen zesentwintig april en dertien mei. En als er agenda technische redenen zijn voor leden om niet mee te kunnen dan kunnen we volgens mij daar ook naar kijken. Dus er is. Het is niet in het maar ik zou willen vragen om aan de commissie om ook over de grens te kijken en het is ook heel leuk om met je collegas dan in een setting wat vrijer te praten over de toekomst van de nederlandse landbouw, zonder dat er heel nederland meteen meekijkt op alle vlakken denk ik heel nuttig om.

[0:32:17] De

[0:32:20] we hebben een meer.

[0:32:21] Ik ga er nu om. Ik wilde toch even een opmerking maken. Nu zit ik hier en die mevrouw van der plas kamerleden zijn autonoom zou heel anders kunnen beslissen als ik in het verleden gedaan. Dat is haar autonomie, autonomie van. Dus moet er wel respecteren. Ook meneer meneer, u mag.

[0:32:42] Mijn standpunt is dat gewoon heel veel van die dingen overgelaten worden aan de individuele fracties. Maar als dat werkbezoek georganiseerd wordt, net als vorig onderwerp. Dan is de kans best groot ik meega.

[0:32:52] Hoor.

[0:32:56] Ik hoor mevrouw wat belangrijk is,

[0:32:59] Dat buitenlandse werkbezoeken niet overgelaten aan individuele leden even belangrijk hebben om meneer van dat die of niet.

[0:33:09] Ik hoop bram en mevrouw zeggen dat de datum niet helemaal vaststaat als het buiten die periodes is dat de mogelijkheid volgende week later.

[0:33:21] Sorry.

[0:33:21] De om want ik heb het niet meegekregen.

[0:33:24] Moet moet per se in die periode van zesentwintig april tot dertien mij of is het een week later.

[0:33:32] Ja. Het heeft te maken met het de meireces. Maar dan weet ik niet of er een week later ook mogelijk, maar laten we nu even besluiten of er een meerderheid is.

[0:33:42] Waarom.

[0:33:44] Is er voldoende steun is een meerderheid met.

[0:33:49] Kijk eens aan.

[0:33:50] Nu worden de. Het is een schone commerciële activiteit dan ook voldoende stroom uit de commissie en de details gaan we allemaal nog nog bespreken wat er zijn er een paar vragen want nu de commissie heeft ingestemd, wenst de commissie per nachttrein of reguliere trein te reizen.

[0:34:07] Borsten.

[0:34:07] Meneer,

[0:34:16] Ik ga voor het vliegtuig. Nee dat is flauw.

[0:34:20] Voorzitter, de fijn dank aan de collegas dat er in principe een positieve grondhouding is om dit werkbezoek aan elkaar af te leggen. Mijn voorstel zou zijn om gewoon eens even met de collegas die bereid zijn om mee te gaan.

[0:34:31] De detail,

[0:34:33] Daar trein nacht overdag. Dan kunnen we daar de samenleving die meekijkt op dit moment niet meer lastigvallen.

[0:34:41] Onderhandeld, geagendeerd vandaag dat ik het ook behoort te benoemen. Lid kosten is.

[0:34:49] De mensen die meekijken. Ik vind het wel goed als ze zeggen staat de klimaatdoelen te willen behalen om te zeggen dat we hier als commissie een zetten in principe per trein nagedacht. Dat zie je dan wel. Dus wat ons betreft hier in het openbaar steun voor dit.

[0:35:07] Volgens het voorstel van de man. Want het s nachts is de kans dat een dier worden overreden op het spoor groter. Een overdag zo dat dat ik toch niet van u verwacht.

[0:35:18] Meneer van kanten. Voorzitter,

[0:35:21] Oké prima. Volgens mij zijn ook alvast afspraken over de initiële voorstel was om met de trein te gaan. Maar ik moet het gewoon even praktisch houden en bij elkaar gaan zitten.

[0:35:30] Eindelijk.

[0:35:32] Neem aan dat er weer een positief punt wordt gemaakt of iets waar ik me op zich prima in kan vinden. Een beetje irritant omdat het daar niet over.

[0:35:41] Maar maar iedereen mag alles zeggen. Een kunnen we zeggen dat we leven niet in noord-korea. Meneer. Ik ben er wat gemakkelijker. Een. Maar je hebt een punt. We laten het hierbij. We gaan naar agendapunt tweeëntwintig de overzicht van de activiteiten en daar wil ik me eigenlijk met een

[0:36:00] jantje verleider van afmaken. Want ik wilde eigenlijk vragen aan u zijn de op of aanmerkingen kunnen we tot een einde kan brengen.

[0:36:11] Oké.

[0:36:12] Agenda tweeëntwintig op of aanmerkingen niet.

[0:36:16] Maar misschien even naar aanleiding van want we hebben bij de werkbezoeken hebben we ook een soort regel over hoeveel leden er mee mogen en dat is afhankelijk van de fractie grote is daar al duidelijkheid over, ook met het oog op andere werkbezoeken

[0:36:31] en het feit dat wij nu opeens een hele grote fractie hebben.

[0:36:35] Vandaag of morgen besproken. Morgen hoor ik hier morgen.

[0:36:42] Dank u wel voor de informatie.

[0:36:50] De laatste agendapunt

[0:36:53] drieëntwintig de wijziging natuur herstel veroordeling.

[0:36:58] Niet.

[0:37:01] Het voorstel is om niet controversieel te verklaren. Wat is ook reeds geagendeerd? Veel schriftelijk over een schriftelijk overleg

[0:37:08] akkoord allemaal

[0:37:10] dan matthijs. Ik heb je niet gehoord vandaag. En dat verontrust me best wel.

[0:37:15] Hij doet het best goed. Voorzitter, ga zo door. Dankjewel.

[0:37:20] Ja dan zijn we er is einde oefening van de rondvraag. Ik had er stonden geen agendapunten, maar u mag nu zeker in inbreng brengen en zeker bij mij mag alles zeggen aanvragen. Hou van jou.

[0:37:36] Goed.

[0:37:38] Ik heb nog even een vraag over de samenstelling van deze commissie. Ik bedoel ik ben formeel plaatsvervanger in deze commissie namens b. Hoe hoeveel commissieleden mogen verschillende partijen afvaardigen? In dit geval.

[0:37:51] Wetenschap,

[0:37:54] Als ik mag zijn.

[0:37:56] Dat even toelichten. Per commissie. Heeft u fractie secretaris heeft ongetwijfeld gekregen, is vastgesteld.

[0:38:02] Op fractiegenoot,

[0:38:03] Hoeveel leden je hebt en hoeveel plaatsvervangende leden er zijn als er stemmingen zijn tellen alleen de vaste leden, tenzij een lid er niet is een plaatsvervangende plaats komen via de zijn in plaats van we hebben op dat moment geen stemmen,

[0:38:19] maar er is dus een verdeelsleutel die is beschikbaar bij iedere partij in uw geval is dat volgens mij de henk vermeer die dat.

[0:38:25] Met. Ik had het niet beter kunnen verwoorden.

[0:38:28] Maar dat wereld.

[0:38:29] Dank je wel tevreden. Ik sluit deze procedurevergadering geen vragen meer, geen na branders meer dan sluit ik deze procedure veel succes allemaal en een gezegend kerstfeest voor degenen die zien.