Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Politie

[0:00:00] Dat is de Commissie voor Justitie en Veiligheid.

[0:00:01] Aan de orde is het commissiedebat politie.

[0:00:04] Ik heet van harte welkom alle collega's en natuurlijk ook diegenen die hier vandaag voor het eerst zijn en nieuw zijn in deze commissie.

[0:00:11] Ik heet natuurlijk van harte welkom de minister van Justitie en Veiligheid.

[0:00:15] Uiteraard haar ondersteuning ook van harte welkom.

[0:00:17] Mensen in de zaal en mensen die op een andere manier dit commissiedebat volgen.

[0:00:22] Welkom, ga zitten. Nog een aantal collega's.

[0:00:24] Heel goed.

[0:00:25] We hebben vier minuten spreektijd, dus daar gaan we zo mee beginnen.

[0:00:28] We hebben drie uur voor dit commissiedebat en ik streef er ook uitdrukkelijk naar om het binnen die drie uur af te ronden.

[0:00:35] Wat betreft eventuele moties, die kunnen, uiteraard staat het iedereen vrij om die in te dienen, maar dat kan niet meer vandaag nog.

[0:00:42] Want dan had een vooraankondiging gedaan moeten worden, zodat bij de afgelopen regeling van dinsdag het twee minuten debat toegevoegd had kunnen worden.

[0:00:51] De enige mogelijkheid is de voorzitter verzoeken om een plenaire regeling uit te schrijven.

[0:00:56] De kans dat de voorzitter daartoe genegen.

[0:00:58] Dat is, acht ik, niet heel goed.

[0:01:01] Dat even de formaliteit. Ik zorg ervoor dat we snel gaan beginnen.

[0:01:04] Dan is meneer Boswijk als eerste aan de beurt voor uw eerste termijn.

[0:01:08] Dank u wel, voorzitter.

[0:01:09] Voorzitter, het voordeel is van het verliezen van verkiezingen en een kleinere fractie is dat je meer woordvoederschap krijgt.

[0:01:15] Dus naast mijn mooie portefeuilles buiten onze zaak en defensie mag ik nu ook woordvoerder politie zijn.

[0:01:20] Met het voorbereiden van dit debat kwam ik ook heel veel parallellen tussen met defensie.

[0:01:27] Allereerst als het over een nazorg gaat.

[0:01:28] Het CDA is trots op onze politie, op de mensen die zich elke dag inzetten voor de veiligheid van onze samenleving.

[0:01:34] Voor het opsporen van zware criminelen, voor het bestrijden van onrecht en voor het helpen van kwetsbare mensen op straat.

[0:01:39] Deze agenten staan in de frontlinie en maken daarom ook heftige situaties mee.

[0:01:43] Het CDA maakt zich zorgen over de manier waarop de nazorg op dit moment is geregeld.

[0:01:47] Klopt het dat het nazorg vrijblijvend is en dat niet zo is dat een agent die een heftige gebeurtenis heeft meegemaakt direct in aanmerking komt voor nazorg?

[0:01:54] En hoe vaak wordt het team collegiale ondersteuning ingezet?

[0:01:58] Klopt het ook dat per 1 januari aanstaande dat de samenwerking met het Veteraneninstituut wordt gestopt?

[0:02:05] Waardoor de politie het zelf gaat oppakken, los van de al lopende dossiers.

[0:02:09] Daarnaast de vraag aan de minister of op dit moment vroeg signalering van bijvoorbeeld PTSS of psychologische problemen een plek heeft binnen de politieorganisatie.

[0:02:18] Het CDA is namelijk voorstander van om hier in de schoding op de politieacademie structureel aandacht aan te besteden.

[0:02:25] Zodat collega's die het dichtst bijstaan een rol kunnen spelen in het herkennen van...

[0:02:28] ...klachten. Hoe krijgt de minister hiernaar?

[0:02:32] Een andere overeenkomst met Defensie is personeel en uitwisseling.

[0:02:35] Voorzitter, het is geen geheim dat er grote capaciteitsakkoorden zijn bij de politie. Ook bij Defensie zien we dat.

[0:02:40] Het CDA vindt dat de politie terug de wijk in moet, zodat ze weer verbinding staan met de mensen en zien wat er speelt.

[0:02:45] Maar daar is natuurlijk voldoende personeel voor nodig.

[0:02:48] Daarom de vraag, hoeveel wordt er nu gebruik gemaakt van de zij-instroom?

[0:02:51] Zoals bijvoorbeeld vanuit Defensie in de Marussische Zee.

[0:02:53] Is hierin ruimte voor maatwerk zodat personen met expertise hun kennis en ervaring kunnen gebruiken?

[0:02:58] In het politiewerk.

[0:03:01] Wordt er ook gekeken naar creatieve manieren van samenwerken?

[0:03:03] Of het gebruik van bijvoorbeeld reservisten over en weer.

[0:03:06] Zodat er niet concurrentie meer tussen de krijgsmacht en de politie plaatsvindt, maar misschien juist een versterking.

[0:03:11] Graag een reactie.

[0:03:13] Dan data en capaciteit.

[0:03:15] Voorzitter, de politie, recherche en het OM krijgen veel data binnen voor de opsporing.

[0:03:18] Zoals telefoontabs, camerabeelden en persoonsgegevens.

[0:03:21] Data die noodzakelijk is om verdachten op te sporen en te berechten.

[0:03:24] Maar essentieel is dat er genoeg mensen zijn die iets met die data kunnen.

[0:03:28] En kunnen koppelen aan specifieke zaken.

[0:03:31] Hoe voorkomen we dat deze data verloren gaat?

[0:03:33] Omdat vanuit capaciteitsgebrek niet de mensen hebben om het te verwerken en te analyseren.

[0:03:38] Voorzitter, het CDA ziet de meerwaarde van lokale recherche en opsporing.

[0:03:42] Omdat lokale misdaad grote gevolgen kan hebben in een wijk.

[0:03:45] En voor het veiligheidsgevoel.

[0:03:46] Op nationaal niveau is er veel resultaat geboekt de afgelopen jaren in de aanpak van georganiseerde criminaliteit.

[0:03:51] Maar de opsporing van de lokale, iets minder zware georganiseerde criminaliteit blijft daardoor achter.

[0:03:57] Omdat rechercheurs vooral landelijk zijn.

[0:03:59] Staat de minister er voor open om meer mogelijkheden te bieden voor lokale recherche en opsporing?

[0:04:04] En dan nog tenslotte twee overige punten.

[0:04:07] Het CDA heeft eerder vragen gesteld over de efficiëntiekorting voor de politie die de minister heeft ingeboekt in de begroting van 2024.

[0:04:14] In het halfjaarsbericht politie geeft de minister aan dat 2023 de politie nog geen specifieke bezuinigingsmaatregelen doorvoert.

[0:04:22] Betekent dit dus dat de minister wel degelijk gaat bezuinigen in de toekomst?

[0:04:25] Zoals eerder is ontkend.

[0:04:27] Wanneer komt de duidelijkheid over de invulling?

[0:04:28] Van de taakstelling van de politie?

[0:04:30] Ten slotte dan nog een vraag over de middelen en voertuigen van onze politie.

[0:04:34] Die dan overbodig zijn en naar Oekraïne worden gestuurd.

[0:04:37] En de bijkomende bureaucratie en het gebrek aan mandaat voor mensen om knopen door te hakken.

[0:04:43] Is de minister het met het CDA eens dat we één persoon moeten aanwijzen met een duidelijk mandaat.

[0:04:47] Als er over overbodige spullen naar Oekraïne gaan.

[0:04:50] Dat dat veel makkelijker zonder bureaucratie moet worden georganiseerd.

[0:04:53] Dank u wel.

[0:04:54] U bedankt meneer Boswijk.

[0:04:56] U heeft een interruptie van mevrouw Mütlewer.

[0:04:59] Voordat ik dat toesta.

[0:05:01] En ik zie dat we met flink wat leden zijn.

[0:05:04] Dus ik wil toch beginnen met twee interrupties.

[0:05:10] En u kent mij als u het allemaal kort kunt doen.

[0:05:15] Maar de verantwoordelijkheid ligt bij uzelf.

[0:05:17] Welkom aan de andere collega's.

[0:05:19] En één vraag.

[0:05:20] Voert u beiden mevrouw Bruining en mevrouw Uitermark het woord?

[0:05:23] Nee.

[0:05:24] Mevrouw Uitermark voert het woord helder.

[0:05:26] En bij de PvdA staat mevrouw Mütlewer.

[0:05:28] Mevrouw Mütlewer.

[0:05:29] Uw eerste interruptie.

[0:05:31] Ja.

[0:05:32] Van GroenLinks PvdA.

[0:05:32] En dat komt echt omdat meneer Boswijk.

[0:05:36] Sorry ik wilde bijna.

[0:05:38] Ja ja Boswijk.

[0:05:39] Ik zei het goed.

[0:05:39] Meneer Boswijk me verleidde om die vraag te stellen.

[0:05:42] Het ging namelijk over rechercheurs.

[0:05:44] En we hebben een beperkt aantal rechercheurs.

[0:05:46] En ik hoor mijn collega aangeven dat hij meer lokale rechercheurs wil.

[0:05:50] Dan nog hebben we ze niet.

[0:05:52] En moeten ze opgeleid worden.

[0:05:54] Wat vindt mijn collega van het idee die wij eerder hebben geopperd.

[0:05:57] En die nog niet is opgevolgd.

[0:05:59] Dat de opleidingen van die rechercheurs.

[0:06:02] In samenwerking met bijvoorbeeld universiteiten moet worden gedaan.

[0:06:06] En dat je dus niet alles hoeft over te laten aan de politieacademie.

[0:06:09] Want die kan het nu niet aan.

[0:06:12] Laat staan als ze ook nog eens de wensen van collega Boswijk gaan volgen.

[0:06:18] Heb ik daarmee of daarin zijn ondersteuning.

[0:06:22] Als wij opnieuw met een voorstel komen daaromtrent.

[0:06:25] Meneer Boswijk.

[0:06:27] Een goede vraag.

[0:06:28] Ik moet heel eerlijk zeggen.

[0:06:29] Ik kan niet helemaal goed beoordelen wat de voor's en tegen's ervan zijn.

[0:06:32] Alleen wel dat we niet de luxe hebben om goede ideeën uit te sluiten.

[0:06:37] Dus zoals ik net voorstellen doe.

[0:06:38] Kijken hoe we kunnen gaan samenwerken met Defensie.

[0:06:40] Om bijvoorbeeld uitwisseling van personeel.

[0:06:42] Ik weet dat bijvoorbeeld best wel wat militairen zijn.

[0:06:45] Die bijvoorbeeld door hun thuissituatie een paar jaar niet op uitzending kunnen.

[0:06:49] Dan zou je toch gaan kijken.

[0:06:50] Zou je dan misschien tijdelijk bij de politie.

[0:06:52] En dan bijvoorbeeld als de kinderen naar school gaan.

[0:06:54] Dat je dan weer.

[0:06:55] Bij Defensie instroomt.

[0:06:57] En dat je dat veel flexibeler gaat maken.

[0:07:00] Nou zo kan ik me ook voorstellen.

[0:07:01] Dat je ook naar opleidingen gaat kijken.

[0:07:04] Dat we het buiten de gebaande paarden doen.

[0:07:05] Want we moeten wel.

[0:07:06] Ik bedoel.

[0:07:08] De politieacademie zit bomvol.

[0:07:10] En toch hebben we gigantische capaciteit tekorten.

[0:07:13] Dus ik ben erg voor creatief kijken.

[0:07:15] En ik ben ook wel benieuwd naar de minister.

[0:07:17] Hoe de minister hier naar kijkt.

[0:07:20] Mevrouw Helder.

[0:07:21] Aan u voor de eerste termijn.

[0:07:22] Namens BBB.

[0:07:24] Ja.

[0:07:24] Dank u wel voorzitter.

[0:07:25] Gisteren hebben we een debat gehad met de minister.

[0:07:27] Naar aanleiding van de verhoging van het dreigingsniveau.

[0:07:30] Dat verhoogt dus van voorstelbaar dat er een aanslag in Nederland plaatsvindt.

[0:07:34] Naar reëel.

[0:07:34] En als een bruggetje naar mijn eerste punt.

[0:07:36] De transitie van de landelijke eenheid.

[0:07:38] Door het falen van leidinggevende en de korpsleiding.

[0:07:41] Hebben we een aangenomen kamermotie.

[0:07:42] En naar aanleiding daarvan de commissie Snijders.

[0:07:45] Met als één van de conclusies.

[0:07:47] Splitsing van de landelijke eenheid in twee eenheden.

[0:07:49] Zodat nieuwe leidinggevende niet te veel mensen meer onder zich hebben.

[0:07:53] Voorzitter de huidige stand van zaken is nog erger dan het al was.

[0:07:57] Een commissielid is uit de commissie Snijders gestapt.

[0:07:59] Omdat de vriendjespolitiek tenenkrommend is.

[0:08:02] Ik citeer hem maar even.

[0:08:03] En de politiechef van de landelijke recherche is netjes gezegd elders geplaatst.

[0:08:08] Omdat zijn functie is komen te vervallen.

[0:08:10] En de dienst landelijke recherche is opgeknipt binnen de landelijke eenheid.

[0:08:14] Een strijd met volgens mij ook de aanbeveling van het rapport van de OVV.

[0:08:19] Kort en goed voorzitter.

[0:08:20] Mensen die wel goed presteren op handen worden gedragen.

[0:08:22] Door de werkvloer en uitermate deskundig zijn.

[0:08:25] Wordt het goede werk dat ze doen onmogelijk gemaakt.

[0:08:28] Precies de verkeerde mensen.

[0:08:30] Niet in de laatste plaats de criminelen.

[0:08:32] Hebben vast een goede dag gehad.

[0:08:33] Het enige antwoord dat ik acceptabel vind is dat de minister dit laat terugdraaien.

[0:08:38] En dan gaat het niet om wat ik wil.

[0:08:39] Maar we hebben het hier over de veiligheid van ons land voorzitter.

[0:08:43] En de rol van de korpsleiding is niet alleen in dit geval uiterst discutabel.

[0:08:47] Maar is dat ook ten aanzien van de commissie zorgdrager.

[0:08:49] Het lang verwachte rapport kwam uiteindelijk op een vrijdagmiddag laat naar de Kamer.

[0:08:54] Als bijlage bij een brief die daar helemaal niets mee te maken heeft.

[0:08:57] De vraag waarom wordt snel beantwoord als je de conclusie leest.

[0:09:00] En dan citeer ik.

[0:09:01] Het vervullen van een klankbordfunctie kwam echter onvoldoende van de grond.

[0:09:05] Mede doordat het proces voor de commissie moeilijk toegankelijk was.

[0:09:09] De commissie heeft daarom besloot haar eindrapport op te stellen.

[0:09:12] Einde citaat.

[0:09:13] Voorzitter in gewoon Nederlands.

[0:09:15] Ook deze commissie is tegengewerkt.

[0:09:17] En dan hoor ik graag van de minister waarom.

[0:09:19] Zo is gebeurd en nog veel belangrijker.

[0:09:21] Wat gaat zij met de aanbevelingen doen.

[0:09:23] De undercoveragenten hebben recht op goed werkgeverschap.

[0:09:26] En de nabestaanden in deze kwestie genoegdoening.

[0:09:29] Ik weet dat er op korte termijn nog een overleg gepland staat.

[0:09:32] Dus voorzitter maar dat weet de minister.

[0:09:34] Ik houd dit nog steeds in de gaten.

[0:09:37] Kort over de politiecapaciteit.

[0:09:39] Eerder werd beloofd dat de operationele bezetting in 2025 op orde zou zijn.

[0:09:43] Dat werd 2027.

[0:09:45] En dan zou er ook sprake zijn van de gewenste uitbreiding van de politiecapaciteit.

[0:09:49] Uit een bericht onlangs van de NOS op de website bleek dat de tekorten echter onverantwoord groot zijn.

[0:09:56] En wat gaat de minister in de tussentijd doen.

[0:09:58] En dan verwijs ik maar naar de arbeidsmarktstrategie.

[0:10:00] En het feit dat inderdaad veel diensten in dezelfde vijver vissen.

[0:10:04] Dus kan die arbeidsmarktstrategie niet worden aangepast.

[0:10:08] Voorzitter een korte opmerking over C2000.

[0:10:10] Uiterlijk 1 januari volgend jaar moeten de 25 opstelpunten hiervan.

[0:10:15] Die relatief veel hinder ondervinden van de zonnepanelen in kaart zijn gebracht.

[0:10:19] Maar dat is niet wat mijn aangenomen motie vraagt.

[0:10:22] Dat zou zo spoedig mogelijk in orde worden gemaakt.

[0:10:24] En dat is niet hetzelfde als in kaart brengen.

[0:10:27] En ik wijs er maar weer op dat de minister als eigenaar van dit communicatiesysteem.

[0:10:31] Aansprakelijk is als er straks een agent of een andere hulpverlener.

[0:10:35] Ik hoop dat het nooit gebeurt maar gewond of erger raakt voorzitter.

[0:10:39] En dat geldt ook in demissionaire status.

[0:10:41] Dus ik hoor graag toch iets meer spoed.

[0:10:44] Voorzitter wat vindt de minister losse vraag van een landelijk cold case team.

[0:10:47] Bij onopgeloste moordzaken.

[0:10:49] En dan niet door rechercheurs bij hun eigen eenheid weg te halen.

[0:10:52] Maar door bereidwillige gepensioneerde rechercheurs of mensen die PTSS hebben.

[0:10:57] Maar toch wel wat werk kunnen doen.

[0:10:59] Ik verwijs naar het initiatief van journalist Mick van Welij voorzitter.

[0:11:03] En helemaal tot slot.

[0:11:04] Agenten met long covid.

[0:11:05] Want de minister heeft gezegd dat de overheid een morele plicht heeft.

[0:11:09] Om politieagenten tegemoet te komen die tijdens corona.

[0:11:12] Met name tijdens de eerste golf.

[0:11:14] Toen we dus nog zo weinig wisten en er geen hulpmiddelen voor hen waren.

[0:11:17] Dat die voor ons voorop zijn gaan lopen.

[0:11:19] In de praktijk heb ik begrepen gebeurt er echter iets heel anders.

[0:11:22] Erkenning duurt twee jaar als het al gebeurt.

[0:11:25] En dan zou mijn vraag zijn waarom moeten agenten die al ziek zijn.

[0:11:28] Geconfronteerd worden met een werkgever die blijkbaar geen regeling voor hen heeft getroffen.

[0:11:33] Zodat ze ook hier weer alles zelf moeten doen.

[0:11:35] Dank u wel voorzitter.

[0:11:37] U bedankt mevrouw Helder.

[0:11:38] Dan gaan we door naar meneer Van Dijk namens de SGP voor zijn eerste termijn.

[0:11:43] Dank u wel voorzitter.

[0:11:45] Voorzitter sinds het uitbreken van de oorlog in Israël.

[0:11:48] Na de gruwelijke aanval van Hamas op 7 oktober.

[0:11:51] Vindt er een huiveringwekkende stijging van antisemitische incidenten in Nederland plaats.

[0:11:55] En de SGP heeft grote zorgen bij de demonstraties waarbij pro-Hamas en antisemitische leuzen worden gescandeerd.

[0:12:01] Heeft de politie voldoende handvatten om het groeiend antisemitisme dat in deze demonstratie naar voren komt aan te kunnen pakken.

[0:12:08] En daarnaast maakt mijn fractie zich grote zorgen om het verheerlijken van terroristisch geweld in recente demonstraties.

[0:12:15] Het demonstratierecht eindigt.

[0:12:17] Waar het strafrecht wordt overtreden.

[0:12:19] De SGP betreurt dat de minister in een eerder debat de leus from the river to the sea wel als antisemitisch bestembelde.

[0:12:26] Maar dat deze uitspraak niet expliciet in het handelingsperspectief voor burgemeesters benoemd wordt.

[0:12:31] De leus komt regelrecht uit het handvest van Hamas.

[0:12:35] En is bedreigend voor joodse burgers.

[0:12:37] Het frustreert de SGP dat het strafrecht wel de mogelijkheden biedt om dergelijke uitingen te vervolgen.

[0:12:43] Maar dat het in de praktijk niet gebeurt.

[0:12:45] Omdat er veel onduidelijk lijkt te zijn.

[0:12:47] Over het meewegen van de context.

[0:12:49] Het is voor mijn fractie duidelijk dat in geval van antisemitische leus bij pro-Palestina demonstraties.

[0:12:55] De context van deze leus altijd moet worden bezien in het huidige conflict.

[0:13:00] Waarbij Hamas tot doel heeft alle joden wereldwijd te vernietigen.

[0:13:03] En de SGP pleit ervoor om de leus from the river to the sea bij demonstraties in de context van het huidige conflict.

[0:13:10] Waarbij Hamas enkel tot doel heeft alle joden wereldwijd op te ruimen.

[0:13:14] Expliciet strafbaar te stellen.

[0:13:15] Om duidelijkheid te scheppen voor OM en politie.

[0:13:19] Maar vooral ook om veiligheid te bieden aan de joodse gemeenschap.

[0:13:22] Die onder een stijging van antisemitische incidenten gebukt gaat.

[0:13:26] Is de minister bereid om in navolging van Duitsland en Oostenrijk.

[0:13:30] De leus from the river to the sea bij demonstraties te verbieden.

[0:13:34] Ter bescherming van de openbare orde.

[0:13:37] Ten einde het groeiend antisemitisme in de samenleving tegen te gaan.

[0:13:40] Voorzitter.

[0:13:41] In het handelingsperspectief wordt wel een lijst met rechtsextremistische.

[0:13:45] Symbolen en het vlagvertoon van terroristische organisaties benoemd.

[0:13:50] Deze zouden een uiting zijn van terroristische ideologieën.

[0:13:53] En kunnen als strafbaar worden bestempeld.

[0:13:55] De minister benadrukt dat bij alle uitingen de context moet worden bezien.

[0:14:00] Kan de minister zich verplaatsen in een agent.

[0:14:03] Die te midden van een demonstratie die context moet bepalen.

[0:14:07] Dat gaat toch niet.

[0:14:08] Burgemeester Halsema verbood het vlagvertoon van terroristische organisaties.

[0:14:13] Bij demonstraties.

[0:14:14] De mogelijkheid is er dus wel.

[0:14:16] Welke mogelijkheden ziet de minister om dit voorbeeld in alle gemeenten op te volgen.

[0:14:20] Het bevreemde SGP dat het vertonen van de vlag van een terroristische organisatie.

[0:14:25] Wat een uiting is van de terroristische ideologie van die organisatie.

[0:14:30] Onvoldoende is voor strafbaarstelling.

[0:14:32] Is de minister bereid om in navolging van Duitsland en Oostenrijk.

[0:14:36] Het vlagvertoon van terroristische organisaties.

[0:14:39] Expliciet strafbaar te stellen.

[0:14:40] Dan wel met het OM in overleg te treden.

[0:14:43] Over het opnemen van terroristische symbolen.

[0:14:47] In de interne handreiking die met de politie gedeeld is.

[0:14:50] Dank u wel.

[0:14:53] Dank meneer Van Dijk.

[0:14:54] Even de microfoon.

[0:14:57] Heeft u een interruptie van meneer El Abassi.

[0:15:02] Voorzitter, dank u wel.

[0:15:03] Als ik de heer Van Dijk goed hoor.

[0:15:06] Dan zie ik twee rechten.

[0:15:09] De vrijheid van meningsuiting versus het strafrecht.

[0:15:14] Alhoewel.

[0:15:15] Wij van mening zijn dat de leus die de heer Van Dijk opnoemt.

[0:15:19] Niet strafbaar is.

[0:15:20] Zoals de rechter dat ook heeft geoordeeld.

[0:15:24] Maar als ik de heer Van Dijk goed begrijp.

[0:15:27] Dan zegt hij eigenlijk.

[0:15:28] Grijp in.

[0:15:29] Want in het wetboek van strafrecht hebben we genoeg middelen om in te grijpen.

[0:15:33] Dan is mijn vraag aan de heer Van Dijk.

[0:15:36] Op het moment dat religieuze boeken verbrand worden.

[0:15:39] Op het moment dat religieuze boeken verscheurd worden.

[0:15:43] Dat ook nog eens in bepaalde periodes.

[0:15:46] Voor gebedshuizen.

[0:15:47] Wat vindt de heer Van Dijk daarvan?

[0:15:50] Moet daar ook tegen opgetreden worden?

[0:15:52] Meneer Van Dijk.

[0:15:55] Koranschenning en verbrandingen zijn verboden.

[0:15:59] Ik focus hier nu op deze specifieke leus.

[0:16:02] Dat is natuurlijk heel erg actueel.

[0:16:03] Gebeurt ook heel massaal.

[0:16:05] Een leus die direct uit het handvest komt.

[0:16:09] Van een terroristische organisatie.

[0:16:10] En ik vind het.

[0:16:11] Even eenvoudig gezegd.

[0:16:13] Te gek voor woorden.

[0:16:15] Dat zo'n expliciete leus.

[0:16:19] Niet strafbaar kan worden gesteld.

[0:16:20] En geen vervolg moet ingesteld.

[0:16:22] Vanwege een drogredenering in mijn ogen rond de context.

[0:16:26] En ik wil dat daar een einde aan wordt gemaakt.

[0:16:32] Ik kan me voorstellen.

[0:16:34] Vervolg, interruptie.

[0:16:35] Voorzitter, dank u wel.

[0:16:36] De heer Van Dijk heeft het over Koranverscheuringen.

[0:16:39] Dat zouden ook andere religieuze boeken kunnen zijn.

[0:16:41] Zoals de Torah bijvoorbeeld.

[0:16:44] En hierin ontwijkt hij mijn vraag.

[0:16:47] Want mijn vraag is gewoon helder.

[0:16:49] Het wetboek van strafrecht biedt perspectief erg.

[0:16:52] Denk aan groepsbelediging.

[0:16:54] Schendingen van religieuze boeken.

[0:16:56] Etcetera.

[0:16:56] Dus we zouden kunnen ingrijpen.

[0:16:58] En mijn vraag aan de heer Van Dijk is.

[0:16:59] Vindt hij dat ook op dit moment.

[0:17:01] Bij dit soort demonstraties.

[0:17:04] Dat er dan ingegrepen moet worden?

[0:17:06] Meneer Van Dijk.

[0:17:09] Uiteindelijk blijft het natuurlijk een afweging.

[0:17:11] Van wat je zegt.

[0:17:12] Wat strafbaar acht.

[0:17:14] En wat vervolging verdient.

[0:17:15] Maar ik vind het in die zin inderdaad.

[0:17:17] Waar we het hier over hebben.

[0:17:18] Die expliciet antisemitische uitingen.

[0:17:20] Dat moet buiten kijf zijn.

[0:17:22] Dat het opgetreden moet worden.

[0:17:23] En wat mij betreft is het bewust verbrand.

[0:17:26] En dergelijke van heilige boeken.

[0:17:29] Voor mensen heilige boeken.

[0:17:30] Ook absoluut een brug te ver.

[0:17:32] En zou daar ook strafrechtelijk tegen mogen worden opgetreden.

[0:17:35] Ja.

[0:17:38] Dan gaan we over naar.

[0:17:41] Mevrouw Michon voor haar eerste termijn.

[0:17:43] Dank u wel voorzitter.

[0:17:45] En voorzitter.

[0:17:46] Het is niet lang geleden dat we een aantal weken druk waren.

[0:17:49] Met een campagne.

[0:17:50] En in die tijd heb ik weer met een hoop agenten gesproken.

[0:17:53] En daarmee wil ik ook maar beginnen.

[0:17:55] Zoals ik elke keer begin.

[0:17:56] Om hen enorm te danken voor het goede werk.

[0:17:59] Wat zij doen.

[0:17:59] Altijd maar met een kop in de wind.

[0:18:02] En dat geldt niet alleen voor de politieagenten.

[0:18:04] Maar ook voor de boa's.

[0:18:05] En daarom wil ik daar ook direct mee beginnen.

[0:18:07] Die zijn er deze week weer door.

[0:18:09] Die zogenaamde grappige heren van vandaag.

[0:18:13] Insight.

[0:18:15] En ik vind dat totaal onterecht.

[0:18:17] Dus langs deze plek.

[0:18:19] Wil ik ook hen.

[0:18:21] Enorm waardering uitspreken.

[0:18:23] Voor het werk wat zij doen.

[0:18:24] Om dan direct maar over die boa door te gaan.

[0:18:27] Vraag ik de minister hoeveel gemeenten er nu zijn.

[0:18:29] Die die wapenstok hebben aangevraagd.

[0:18:31] Voor die boa.

[0:18:32] En hoeveel er nou zijn toe dan wel afgewezen.

[0:18:36] En volgens mij.

[0:18:37] De justits die besluit daarover.

[0:18:39] En bureau korpschef adviseert daarover.

[0:18:41] En daar zit iets in dat proces.

[0:18:42] Wat enorm bemoeilijkt.

[0:18:45] We hebben deze week gehoord dat er in Arnhem.

[0:18:48] Ook het boa uniform.

[0:18:50] Ook daar een hoofddoek is toegestaan.

[0:18:51] Opvatting van mijn fractie is bekend.

[0:18:53] Ik vind dat niet gewenst.

[0:18:55] En ik vraag de minister ook.

[0:18:56] Wat zij hier.

[0:18:58] Of zij contact hierover heeft.

[0:19:00] Of wat zij hierop kan of gaat doen.

[0:19:02] Dan voorzitter.

[0:19:04] De capaciteit van de politie.

[0:19:05] We voeren elk politiedebat discussie.

[0:19:08] Over de capaciteit en de werkdruk.

[0:19:09] En het is vreselijk.

[0:19:10] Dat het nog steeds langer duurt.

[0:19:12] Voordat die sterkte op orde is.

[0:19:13] Dat hebben we kunnen lezen.

[0:19:14] Ik ben het eens met de heer Boswijk.

[0:19:16] Dat we alle creatieve oplossingen moeten aangrijpen.

[0:19:18] Om die gaten dicht te lopen.

[0:19:20] De white paper van de politievisie.

[0:19:22] Vond ik een mooi stuk.

[0:19:23] Die geeft ook wel een aantal handvatten daarvoor.

[0:19:27] Bijvoorbeeld ook die flexibele schil.

[0:19:29] Van publieke en private partners.

[0:19:30] Hoe loopt dit nu?

[0:19:31] Hoor ik graag van de ministers.

[0:19:33] En ik vind dat we alles wat we hebben.

[0:19:35] Op straat operationeel aan het werk.

[0:19:37] Moeten zien te krijgen.

[0:19:38] En daarom heb ik in een eerder debat gevraagd.

[0:19:40] Of het mogelijk is om executieven.

[0:19:43] Die bureauwerk doen.

[0:19:45] Om die vaker weer de straat op te krijgen.

[0:19:47] Die hebben maar een kort aantal diensten.

[0:19:49] Moeten zij minimaal doen.

[0:19:52] Sorry maximaal dus eigenlijk.

[0:19:53] Om die executieve status te behouden.

[0:19:56] Met het bureauwerk.

[0:19:57] En nu heb ik ook naar mijn eerdere oproepen.

[0:19:58] Van een aantal agenten ook gehoord.

[0:20:00] Ik zou best wel vaker de straat op willen.

[0:20:02] Dus kan dat mogelijk worden gemaakt?

[0:20:04] Vraag ik de minister.

[0:20:06] Ook tot slot op dit punt.

[0:20:07] De inzet van vrijwilligers.

[0:20:09] Er is een steeds grotere groep gepensioneerde agenten.

[0:20:12] Die nog best graag.

[0:20:14] Als vrijwilliger.

[0:20:15] Voor de politie zou willen werken.

[0:20:17] Groeit dat aantal?

[0:20:19] Vraag ik de minister.

[0:20:20] En ook het aantal uren dat een vrijwilliger kan worden ingezet.

[0:20:23] Is begrensd.

[0:20:24] Maar kan dat omhoog?

[0:20:26] Want zo spelen we ook weer andere agenten vrij.

[0:20:28] En hopen we maar.

[0:20:30] Dat die capaciteit.

[0:20:32] In die zware jaren.

[0:20:34] Die ons nog voor ons staat.

[0:20:35] Nog een beetje behapbaar blijven.

[0:20:38] Ook het punt.

[0:20:39] Samenwerking met de KMAR heb ik eerder gemaakt.

[0:20:41] Te beginnen bij dat arbeidsmarktbeleid.

[0:20:43] Daar hoor ik graag een stand van zaken op.

[0:20:45] Dan voorzitter.

[0:20:46] De landelijke eenheid.

[0:20:49] Commissie Snijders.

[0:20:49] Ik zal niet alles herhalen.

[0:20:50] Maar de commissie Snijders stelt dat het momenten voor een effectieve transitie vervaagt.

[0:20:55] Dat vind ik een zorgelijke zin.

[0:20:58] Inderdaad is er.

[0:20:59] Inge Bryan is opgestapt.

[0:21:00] En die kraag zeer gewaardeerde hoofd van landelijk recherche vertrekt.

[0:21:05] Wat is daar nu precies aan de hand?

[0:21:07] Per 1 januari starten die twee eenheden.

[0:21:09] Zijn de medewerkers nu goed geïnformeerd?

[0:21:12] En voldoende meegenomen?

[0:21:13] Want het voelt alsof het een beetje hangen en wurgen blijft.

[0:21:16] Bij de landelijke eenheid.

[0:21:17] En dat kunnen we gewoon eenvoudigweg niet veroorloven.

[0:21:20] Daarvoor doen zij veel te belangrijk werk.

[0:21:22] Op welke basis houdt de minister, wil ik haar vragen.

[0:21:25] Vertrouwen in een goede afloop.

[0:21:27] Dan het laatste punt.

[0:21:28] Voorzitter, vuurwerk.

[0:21:29] We spraken daarover in het vragenuurtje van de week.

[0:21:32] Aan de hand van het nieuws over die explosies.

[0:21:34] Er is een aangenomen motie.

[0:21:36] Van mijn collega Verkuijlen.

[0:21:38] Om met dat gevaarlijke vuurwerk.

[0:21:41] Die harde knallers.

[0:21:42] Onder de wet wapens en munitie te laten vallen.

[0:21:44] Ik zag in het half jaar bericht daar.

[0:21:46] Een reactie van de minister op.

[0:21:47] Dat zou ingewikkeld zijn.

[0:21:49] Omdat het de interne Europese markt zou verstoren.

[0:21:51] Maar voorzitter.

[0:21:52] Dat zware vuurwerk is nu ook al verboden.

[0:21:55] Maar dan onder de wet economische delicten.

[0:21:58] Een andere grondslag.

[0:21:59] Kan de minister nou nog eens toelichten.

[0:22:01] Waarom dat zo ingewikkeld is.

[0:22:03] En kan zij ook ingaan.

[0:22:04] Op het net ontstaan harp team.

[0:22:08] Het hit en run.

[0:22:10] Post team.

[0:22:11] Wat ook heel erg belangrijk is.

[0:22:13] Los van allerlei synthetische drugs.

[0:22:16] Ook dat illegale vuurwerk.

[0:22:17] Wat per post wordt verstuurd.

[0:22:18] Om dat te onderscheppen.

[0:22:19] Dank u wel.

[0:22:22] Dan gaan we over naar de eerste termijn.

[0:22:25] Van GroenLinks PvdA.

[0:22:28] Daar is mij gisteren in gepeperd.

[0:22:29] En niet andersom.

[0:22:31] Mevrouw Midler aan u het woord.

[0:22:34] Dank u wel voorzitter.

[0:22:35] Laat ik dan als eerste beginnen met.

[0:22:38] Het feit dat ik erg blij ben.

[0:22:39] Dat de politie voor het eerst door een vrouwelijke korpschef wordt geleid.

[0:22:42] En ook de nieuwe politievakbondsvoorzitter.

[0:22:44] Is een vrouw.

[0:22:46] En wij wensen Jannie Knoll.

[0:22:48] En Nina Kooijman heel veel succes.

[0:22:49] En we hopen ook van harte op een verandering ten goede.

[0:22:52] Want ze krijgen een hele uitdagende taak.

[0:22:55] Ze zullen namelijk een vervolg moeten geven.

[0:22:56] Aan de inmiddels ingezette veranderingsprocessen.

[0:22:59] En ook moeten bijdragen aan structureel.

[0:23:01] Ook aan de problemen.

[0:23:02] Waar de politieorganisatie gebukt gaat.

[0:23:05] De politieorganisatie.

[0:23:07] Die kraakt al jaren in zijn voegen.

[0:23:09] En Jan Struijs heeft daar.

[0:23:10] Tijdens zijn afscheid ook naar gerefereerd.

[0:23:13] De gemiddelde uitstroom is 2500 agenten.

[0:23:15] En dat is groter.

[0:23:17] Dan de gemiddelde gebruikelijke instroom.

[0:23:19] Van 2100 nieuwe politiecollega's.

[0:23:21] Ook het NFI.

[0:23:22] Het Nederlandse Forensisch Instituut.

[0:23:24] Wordt zwaar overbelast.

[0:23:26] We moeten de opiumwet gaan uitvoeren.

[0:23:28] En rechercheurs moeten nu al soms 3 maanden wachten.

[0:23:31] Op essentiële opsporingsinformatie.

[0:23:34] Vindt de minister.

[0:23:35] Dat ze genoeg doet.

[0:23:36] Om deze situatie te veranderen.

[0:23:37] Ook als het gaat om het aantal rechercheurs.

[0:23:39] Ik noemde net al de suggestie.

[0:23:41] Om universiteiten daar veel meer voor in te zetten.

[0:23:44] Die staan echt te popelen.

[0:23:45] Daarmee kun je volgens mij ook capaciteitswinst behalen.

[0:23:48] Ik wil van de minister weten.

[0:23:50] Hoe ze daar tegenaan kijkt.

[0:23:52] Over rechercheurs gesproken.

[0:23:53] Ik ben ook trots op de 40 tal oud rechercheurs.

[0:23:56] Die vrijwillig gaan storten.

[0:23:57] Op zaken die tot op de dag van vandaag.

[0:24:01] Onopgehelderd zijn gebleven.

[0:24:02] De old cold cases.

[0:24:04] Ruim 1700.

[0:24:07] Mensen die zitten al decennia lang.

[0:24:09] In een hartverscheurende onzekerheid.

[0:24:13] Na te denken over de lot van hun familie.

[0:24:15] En vrienden.

[0:24:16] Goed dat ze dat doen.

[0:24:17] Maar ook ik ben best wel gecharmeerd.

[0:24:20] Van het idee om te gaan.

[0:24:22] Naar een landelijk politieteam.

[0:24:24] Die zich bezig gaat houden met de cold cases.

[0:24:26] Wat vindt de minister van dit initiatief.

[0:24:28] Van onder andere Mick van Weelen.

[0:24:29] En wat doet zij.

[0:24:30] Om deze mensen te faciliteren.

[0:24:32] En is zij te porren voor dat landelijk initiatief.

[0:24:35] Dan de werkdrukvoorzitter.

[0:24:37] En de omgangsvormen.

[0:24:38] Dat is voor mij ook een graadmeter voor de politie.

[0:24:41] De komende tijd moeten we echt een substantieel.

[0:24:43] Andere politiecultuur zien.

[0:24:46] Helaas zie ik nog steeds.

[0:24:47] Dat politiemedewerkers, vrouwen, mensen van kleur.

[0:24:50] LHBTQ'ers.

[0:24:51] En in de politieorganisatie.

[0:24:52] Worden uitgepust.

[0:24:53] We kennen daar de voorbeelden van.

[0:24:55] Soms wordt er adequaat gereageerd.

[0:24:56] Maar vaak ook niet.

[0:24:58] Daarmee doe ik ook gelijk op de blauwe familie.

[0:25:00] Want ik vind het nog steeds onbestaanbaar.

[0:25:02] Dat ondanks onze moties en vragen.

[0:25:05] Nog steeds niet is gedaan.

[0:25:06] Een ereherstel en resocialisatie.

[0:25:08] Sterker nog.

[0:25:09] Als we het hebben over Bilal.

[0:25:11] Een van die politieagenda.

[0:25:12] Daar loopt zelfs een uitgebreid klachten voor.

[0:25:17] Voor het bezit hebben.

[0:25:22] Van politieportofoons.

[0:25:23] Ik dacht dat ik recent.

[0:25:24] Een artikel had gelezen.

[0:25:25] Dat er 2000 politieportofoons zoek waren.

[0:25:28] En kwijt waren geraakt.

[0:25:30] Vraag me dan af.

[0:25:31] Gaan we de andere politieagenten ook op korte termijn volgen?

[0:25:34] Is dat de insteek?

[0:25:35] Ik zeg het even.

[0:25:37] Op deze wijze.

[0:25:38] Misschien is het cruel.

[0:25:38] Maar ik denk dat het de hoogste tijd wordt.

[0:25:41] Om een onafhankelijk gezaghebbend oordeel te laten vellen.

[0:25:43] Over de rechtmatigheid van onderzoeken.

[0:25:45] Waar agenten zoals Bilal.

[0:25:51] Daarvoor te borren is.

[0:25:53] ACICT is ook even genoemd.

[0:25:55] Het communicatiesysteem van de politie.

[0:25:57] Eigenlijk zegt.

[0:25:58] De adviescommissie.

[0:26:00] Het nieuwe systeem is gedoemd.

[0:26:02] Om te mislukken.

[0:26:03] En wat zegt de minister?

[0:26:04] Ik ga dat advies niet opvolgen.

[0:26:06] Dat vraagt echt even om uitleg.

[0:26:08] Want het gaat hier wel om de veiligheid.

[0:26:09] Van onze politieagenten.

[0:26:12] En tot slot voorzitter.

[0:26:13] De taskforce explosies.

[0:26:15] Ik zei al tijdens het vragenuurtje.

[0:26:18] Toen ik in oktober met dat voorstel kwam.

[0:26:20] Van een taskforce explosies.

[0:26:22] Toen werd dat weggevuift.

[0:26:23] Als het is niet nodig.

[0:26:25] Het hoeven we niet.

[0:26:26] En nu komen meerdere gemeenten.

[0:26:28] Onder leiding van Vlaardingen hiermee.

[0:26:30] En ook zij zijn verborgen.

[0:26:31] En eigenlijk zeggen zij.

[0:26:33] Pas maanden en heel veel explosies later.

[0:26:36] Wordt de urgentie breder gezien en herkend.

[0:26:39] Is de minister bereid.

[0:26:40] En dan rond ik af voorzitter.

[0:26:42] Is ze bereid.

[0:26:44] Om deze taskforce landelijk te versterken.

[0:26:46] Door bijvoorbeeld de aanstelling van politie.

[0:26:48] Commissarissen voor dit type geweld.

[0:26:50] Of is ze bereid.

[0:26:52] Om een landelijke taskforce in te richten.

[0:26:54] Niet zoals hier op opsporing.

[0:26:55] Maar meer op fenomenen.

[0:26:56] Wat gebeurt er.

[0:26:57] Onderzoek doen.

[0:27:00] U heeft een interruptie.

[0:27:02] Van mevrouw Michon.

[0:27:05] Dank u wel voorzitter.

[0:27:07] Ik was degene die toen ik dit eerder opperde.

[0:27:10] Daar kritiek op had.

[0:27:13] Daarmee zal ik u ook niet teleurstellen.

[0:27:14] Om nog een keer deze vraag te stellen.

[0:27:16] Want het punt is nu juist.

[0:27:18] We komen om in de taskforces.

[0:27:20] En in de fenomenanalyses.

[0:27:22] En ik zou zo graag zien.

[0:27:23] Dat er concrete maatregelen worden genomen.

[0:27:25] Om ervoor te zorgen.

[0:27:26] Dat we die explosies nu een halt toeroepen.

[0:27:28] Dus wat is in de ogen van mevrouw Moedler dan nodig.

[0:27:31] Om ervoor te zorgen.

[0:27:32] Dat we het aantal explosies verminderen.

[0:27:36] Vanaf morgen zou ik zeggen.

[0:27:37] En een taskforce met elkaar.

[0:27:40] Zie ik dat niet 1, 2, 3 doen.

[0:27:42] Mevrouw Moedler.

[0:27:43] Ik wil mijn collega Michon Derksen eraan herinneren.

[0:27:46] Dat het een VVD burgemeester nota bene is.

[0:27:49] Ja ik ken hem.

[0:27:50] Klopt.

[0:27:51] We zijn denk ik beide wel een keertje bij hem op bezoek geweest.

[0:27:53] Die nota bene heeft besloten.

[0:27:55] Om een taskforce explosie in te zetten.

[0:27:58] En die inderdaad.

[0:28:00] Overigens net als andere burgemeesters.

[0:28:02] Aangeeft.

[0:28:02] Jongens jullie moeten een keertje vanuit het landelijke.

[0:28:04] De urgentie erkennen.

[0:28:06] Het is lastig.

[0:28:08] Dat realiseer ik me.

[0:28:11] Den Haag.

[0:28:12] Ga kijken hoe je een dergelijke taskforce.

[0:28:15] Kunt versterken.

[0:28:16] Door een aanstelling van een politiecommissaris.

[0:28:18] Voor dit type geweld.

[0:28:19] Door de aanstelling van een officier van justitie.

[0:28:22] Door een coördinerend burgemeester aan te wijzen.

[0:28:24] En ondersteuning te bieden.

[0:28:27] Dat moeten we dan ook echt bij hen neerleggen.

[0:28:30] Ja dan vind ik ook.

[0:28:31] Dat we daar gehoor aan moeten geven.

[0:28:32] Vandaar ook dus mijn concrete vraag.

[0:28:34] Want ik weet nog dat de minister voorzitter zei de vorige keer.

[0:28:38] Als de burgemeesters daarom vragen.

[0:28:40] Dan ga ik wel kijken of ik dat kan faciliteren.

[0:28:43] Nou volgens mij vragen ze er nu om.

[0:28:44] Dus ik hoop dat de minister daar antwoord op kan geven.

[0:28:49] Mevrouw Michon.

[0:28:50] Ja voorzitter nu ben ik mijn tweede interruptie kwijt.

[0:28:52] Terwijl ik geen antwoord heb op mijn eerste.

[0:28:53] Want ik vraag van wat moet er in de ogen van mevrouw Moedler.

[0:28:57] Gebeuren om die explosies.

[0:28:58] Van hal toe te roepen.

[0:28:59] Deze is zo kort dus.

[0:29:03] Ja dat is wel een.

[0:29:05] Een hele interessante vraag.

[0:29:07] Volgens mij heb ik een hele plan van aanpak ingediend.

[0:29:09] Destijds op 11 oktober.

[0:29:10] Hoe ik denk dat je die explosies kunt.

[0:29:14] Aanpakken.

[0:29:14] Daar heb je een korte termijn actie voor nodig.

[0:29:17] Daar heb je een lange termijn actie voor nodig.

[0:29:19] Daar zit een taskforce bij.

[0:29:20] Waar verschillende burgemeesters met elkaar in contact zijn.

[0:29:23] Informatie kunnen uitwisselen.

[0:29:25] De politie bij betrokken is.

[0:29:26] Dat kan zijn door inderdaad het vuurwerk goed op te pakken.

[0:29:29] Een voorstel die uw vorige collega.

[0:29:32] Verkuilen ook had gemaakt.

[0:29:33] Waar we welke motie bij ook hebben gesteund.

[0:29:35] Het gaat om de cobras.

[0:29:36] Maar het gaat bijvoorbeeld ook om jongeren.

[0:29:39] Tijdig helpen.

[0:29:42] Ondersteunen.

[0:29:42] Om dit soort keuzes niet te maken.

[0:29:44] En niet zich te laten verleiden om.

[0:29:46] Mee te doen en een bijdrage te leveren aan de explosies.

[0:29:49] Het is een groot en breed.

[0:29:51] Plan van aanpak.

[0:29:53] En dit is maar.

[0:29:55] Eén onderdeel.

[0:29:56] En als de burgemeesters daarnaar vragen.

[0:29:58] Dan vind ik het niet meer dan logisch.

[0:30:00] Dat onze minister.

[0:30:02] Die dit ook urgent vindt of zou moeten vinden.

[0:30:05] Daarna luistert.

[0:30:06] En daar acties op onderneemt.

[0:30:10] Oké is de conclusie.

[0:30:11] We gaan over naar.

[0:30:14] Meneer Aardema.

[0:30:15] Voor de eerste termijn.

[0:30:17] Namens de PVV.

[0:30:19] Ja goedemiddag.

[0:30:20] Dank u wel voorzitter.

[0:30:21] Ik ben hier vandaag voor het eerst.

[0:30:23] En ik ben in ieder geval verheugd.

[0:30:25] Dat ik heel veel enthousiaste mensen om me heen heb.

[0:30:27] Die ook enthousiast zijn over de politie.

[0:30:29] Drie weken geleden was ik nog executief politieambtenaar.

[0:30:32] Dus nou ja.

[0:30:33] Ik denk dat ik in een goede commissie zit nu.

[0:30:36] Misschien mag ik even kort ingaan.

[0:30:38] Op dat laatste punt.

[0:30:39] Over de explosieven.

[0:30:40] Ja dat heeft natuurlijk vooral ook te maken.

[0:30:42] Met het hebben van goede inlichtingen.

[0:30:45] Het doen van observaties.

[0:30:46] En technische middelen.

[0:30:47] En ja dat is weer terug te voeren op capaciteiten.

[0:30:49] Dat is altijd het grote probleem bij de politie.

[0:30:51] Je kunt maar op één plek tegelijk zijn.

[0:30:53] En als je ziet dat mensen die in de noodhulp aan het werk zijn.

[0:30:57] Dat zijn toch de mensen.

[0:30:58] Die als eerste vaak op een PD komen.

[0:31:00] En daar.

[0:31:01] Vanuit daar wordt er zeg maar opgestart.

[0:31:03] En gaan er allerlei dingen plaatsvinden.

[0:31:05] En ja.

[0:31:06] In de noodhulp zijn al veel te veel mensen.

[0:31:08] De diensten kunnen al heel vaak niet rondgebreid worden.

[0:31:10] En dat is een groot probleem.

[0:31:12] Ik wil kort graag ingaan op de punten.

[0:31:14] Die op de agenda stonden.

[0:31:16] Beleidsreactie, commissie, wet wapens en munitie.

[0:31:19] En plan van aanpak.

[0:31:20] De PVV die steunt de aanpak.

[0:31:22] Om de administratieve lasten voor de politie terug te dringen.

[0:31:25] Zeker als het gaat om bijvoorbeeld verlenging.

[0:31:27] Van verloven en zo.

[0:31:27] Dan zou je dat wellicht ook op digitale wijze kunnen doen.

[0:31:31] Als het dan gaat om wapencontroles.

[0:31:32] U weet dat politiemensen.

[0:31:34] De controles doen bij de verlofhouders.

[0:31:36] En dan vooral gaan kijken.

[0:31:37] Is de munitie gescheiden van het wapen.

[0:31:39] En zijn de wapens goed opgeborgen in de kluis en zo.

[0:31:41] Dat zou je misschien kunnen outsourcen.

[0:31:43] Zodat je weer politiecapaciteit vrij krijgt.

[0:31:45] Voor andere belangrijke zaken.

[0:31:47] En ik kan de minister ook vertellen.

[0:31:49] Hoe men nu de psychische gesteldheid van verlofhouders monitoort.

[0:31:52] Zodat incidenten als inhaal van aan de Rijn.

[0:31:55] Voorkomen kunnen worden.

[0:31:57] Er is een pilot geweest.

[0:31:58] Over verkeershandhaving BOAS.

[0:32:01] Dat is een primaire taak van de politie.

[0:32:03] Toch blijkt uit die pilot en in de praktijk.

[0:32:05] Dat BOAS al jarenlang een heel goed.

[0:32:06] Eenvoudige verkeershandhavingstaken op zich kunnen nemen.

[0:32:09] We steunen dat.

[0:32:10] Omdat ook daarmee politiecapaciteit vrij gemaakt.

[0:32:13] Kan worden voor andere zaken.

[0:32:14] Die nu wellicht op de plank blijven liggen.

[0:32:16] En nu we het dan toch over BOAS hebben.

[0:32:18] Het is al eerder genoemd.

[0:32:18] Wat is de reactie van de minister.

[0:32:20] Op het voornemen van sommige burgemeesters.

[0:32:22] Die ingaat tegen uw landelijke richtlijn.

[0:32:25] Als ze dan zichtbare uitingen van religie mogen dragen.

[0:32:27] Immers gezagsdragers.

[0:32:31] Om de politie uit te stralen.

[0:32:32] Wij steunen ook de adviezen van het college ICT toetsing.

[0:32:35] Met betrekking tot een nieuw geïntegreerd meldkamersysteem.

[0:32:38] Wij vinden echter ook.

[0:32:39] Dat de gaten in het C2000 systeem.

[0:32:41] Met spoed gedicht moeten worden.

[0:32:42] Want er ontstaan soms gevaarlijke situaties.

[0:32:45] Doordat verbindingen plotseling wegvallen.

[0:32:47] En ook is het wenselijk volgens ons.

[0:32:49] Dat er een betere koppeling komt.

[0:32:50] Tussen de politiemeldkamers.

[0:32:52] En de meldkamer van de kamar in Soesterberg.

[0:32:54] De kamar wordt immers tegenwoordig.

[0:32:56] Ook ingezet in de politie noodhulp.

[0:32:59] En er is al iets gezegd.

[0:33:00] Over het handelingskader NCTV.

[0:33:02] Voor burgemeesters.

[0:33:03] En dat steunen wij ook.

[0:33:05] Wij staan natuurlijk achter het recht tot demonstratie.

[0:33:07] Maar wanneer er wordt opgeroepen tot geweld.

[0:33:09] Dan keuren wij dat af.

[0:33:10] Het is ontoelaatbaar en moet ingegrepen worden.

[0:33:13] Meneer Boswijk had het net als ik even mag.

[0:33:15] Voorzitter over de recherche.

[0:33:18] En het is natuurlijk zo.

[0:33:20] Dat heel veel rechercheurs.

[0:33:21] Die stromen voort uit blauw.

[0:33:23] Dus die komen vanuit het uniform.

[0:33:25] Hebben jaren politieervaring.

[0:33:26] En gaan dan bij de recherche werken.

[0:33:31] En dan worden mensen opgeleid.

[0:33:33] Dat recherche kundigen is heel goed.

[0:33:36] Maar ik blijf toch ook wel pleiten.

[0:33:37] Voor mensen kansen bieden.

[0:33:40] Binnen de politie.

[0:33:41] Op doorstroom naar de recherche.

[0:33:42] En dan zou je dus ook vanuit blauw daarop moeten initiëren.

[0:33:45] Dank u wel.

[0:33:46] O ja nog één ding.

[0:33:47] Als het mag voorzitter.

[0:33:48] Als ik nog even tijd heb.

[0:33:49] Ik hoorde net een suggestie over de gepensioneerde politiemensen.

[0:33:52] Die in cold cases zouden moeten worden ingezet.

[0:33:55] Dat is op zich een heel goed idee.

[0:33:56] Ik ken er ook een paar.

[0:33:57] Die dat heel goed zouden kunnen.

[0:33:58] Die dat jarenlang hebben gedaan.

[0:34:00] Aan moordzaken hebben gewerkt enzo.

[0:34:02] Die willen dat ook graag doen.

[0:34:03] Maar die zeggen.

[0:34:04] Ja voor 3 euro per uur kom ik niet weer uit mijn bed.

[0:34:07] Dus dat is wel heel jammer.

[0:34:08] Maar misschien zijn er wel wat ontwikkelingen te bedenken.

[0:34:11] Om die mensen die heel goed zijn.

[0:34:13] Om die weer opnieuw aan het werk te krijgen.

[0:34:16] Voor dit soort hele belangrijke zaken.

[0:34:17] Dank u wel.

[0:34:18] Ok u bedankt.

[0:34:19] Er zijn 3 interrupties volgens mij.

[0:34:21] Meneer Boswijk, mevrouw Mutleur en meneer Sneller.

[0:34:24] Ik weet eigenlijk niet wie als eerste was.

[0:34:26] Maar we zullen even met meneer Boswijk beginnen.

[0:34:27] Want meneer Boswijk werd ook genoemd in het betoog.

[0:34:30] Ik had niet per se een interruptie.

[0:34:32] Alleen dat ik het ermee eens ben.

[0:34:34] Dat is heel fijn.

[0:34:36] Dat is nemen voor kennisgeving aan.

[0:34:37] Dan was het denk ik eerst meneer Sneller.

[0:34:40] Volgens mij is mijn collega een aanwinster van deze commissie.

[0:34:43] Iemand met praktijkervaring.

[0:34:45] En misschien kan hij ook uit zijn ervaring iets zeggen.

[0:34:48] Over wat er in het PVV verkiezingsprogramma staat.

[0:34:51] Waar wordt genoemd dat onze politie niet meer wordt gehinderd door politiek correcte korpschefs.

[0:34:57] Die vooral bezig zijn met inclusie en diversiteit.

[0:35:02] Mijn collega komt ook uit uw praktijk.

[0:35:04] Is dat inderdaad ook zijn ervaring dat het werk leidt daaronder?

[0:35:09] Meneer Adema.

[0:35:10] Ik heb die ervaring gelukkig niet.

[0:35:12] Ik zat ook ver weg.

[0:35:13] Ik zat in Groningen.

[0:35:14] Dus ik had wat minder met Den Haag.

[0:35:18] Nee.

[0:35:18] Ik denk dat dat wel een beetje meevalt.

[0:35:20] Het gaat erom hoe ze zich gedragen.

[0:35:23] En wat ze doen voor de mensen op straat.

[0:35:25] Dat is belangrijk.

[0:35:26] Daar kijken de meeste politie mensen naar.

[0:35:28] Die willen graag hard aan het werk.

[0:35:31] Dat moet niet worden tegengewerkt door allerlei randverschijnselen.

[0:35:35] Ik ben nu in ieder geval in Den Haag.

[0:35:37] Dat is een feit.

[0:35:39] Mevrouw Midler.

[0:35:41] Ik ben in ieder geval blij met een dergelijk mild antwoord.

[0:35:45] Van mijn nieuwe collega.

[0:35:50] Een opmerking.

[0:35:51] Of correctie.

[0:35:52] Die cold case rechercheurs.

[0:35:55] Die hebben al gezegd.

[0:35:56] We gaan het oppakken.

[0:35:57] Dus dat is heel interessant om te zien.

[0:35:59] Maar mijn vraag voorzitter.

[0:36:01] Die richt zich eigenlijk op de C2000.

[0:36:04] Want we hebben inderdaad een ervaringsdeskundige.

[0:36:07] Hier in ons midden.

[0:36:08] En ik zei in mijn bijdrage al.

[0:36:10] Dat het adviescollege ICT toetsing.

[0:36:13] Heeft gezegd.

[0:36:14] Dat de opvolger van het geplaagde C2000 systeem.

[0:36:17] Het communicatiesysteem.

[0:36:19] Eigenlijk gedoemd is te mislukken.

[0:36:21] Dus ik ben eigenlijk benieuwd.

[0:36:23] Naar hoe mijn collega kijkt.

[0:36:24] Naar de veiligheid van politieagenten.

[0:36:28] En de inzet van de communicatiesysteem.

[0:36:31] Nu en in de toekomst.

[0:36:33] Meneer Adema.

[0:36:34] Nou ik kan u verzekeren.

[0:36:35] Dat het een hele vervelende ervaring is.

[0:36:37] Als je bezig bent met een achtervolging.

[0:36:39] Of ergens in een wijk staat.

[0:36:41] En belaagd wordt door wie dan ook.

[0:36:43] En dat dan plotseling je verbindingen uitvallen.

[0:36:45] Dat is gewoon heel beroerd.

[0:36:47] Dat heeft heel vaak te maken.

[0:36:49] Met de dichtheid van de masten.

[0:36:52] Heb ik begrepen.

[0:36:52] En het niet goed functioneren van C2000.

[0:36:55] Dus daar zou toch echt wel naar gekeken moeten worden.

[0:36:57] En de oplossing lijkt ook vrij simpel.

[0:36:59] Je moet gewoon masten bij plaatsen.

[0:37:01] In gebieden met weinig dekking.

[0:37:02] Dus dat hoeft volgens mij ook niet heel erg duur te zijn.

[0:37:05] Maar het zou toch bij wel wat waard zijn.

[0:37:07] Dat de minister er serieus naar gaat kijken.

[0:37:09] Om dat op te lossen.

[0:37:12] Oké.

[0:37:13] Dan zijn we denk ik.

[0:37:14] Geen andere interrupties.

[0:37:20] Dank voorzitter.

[0:37:21] En ik neem deze portefeuille tijdelijk waar.

[0:37:23] Voor collega Van der Werff.

[0:37:25] Die weer terugkomt van verlof.

[0:37:27] Voorzitter.

[0:37:27] Na jarenlange dalingen.

[0:37:29] Was afgelopen jaar de geregistreerde criminaliteit gestegen.

[0:37:33] Terwijl de aangiftebereidheid laag blijft.

[0:37:36] Dus er is volgens mij.

[0:37:37] Voldoende werk aan de winkel.

[0:37:39] Ook voor de criminaliteitsbestrijding.

[0:37:42] En de politie.

[0:37:44] Ik wou drie onderwerpen noemen.

[0:37:46] Ten eerste een motie.

[0:37:47] Die is aangenomen.

[0:37:49] En ten tweede een objectievere verdeelsleutel van de capaciteit.

[0:37:51] En dan gaat het met name om de achterstelling.

[0:37:53] Van Noord-Nederland, Oost-Nederland en Oost-Brabant.

[0:37:55] En tenzij ik het in het dikke papier gemist heb.

[0:37:58] Kwam ik dat niet tegen.

[0:37:59] In het half jaar bericht.

[0:38:01] En mijn vraag aan de minister is.

[0:38:03] Hoe gaat het met die verdeling.

[0:38:05] En het werken aan die verdeelsleutel.

[0:38:08] Dan.

[0:38:09] Wat ik het meest zorgelijke zinnetje vond.

[0:38:11] Van de stukken die ik heb kunnen lezen.

[0:38:13] Was dat.

[0:38:14] Helaas laat de huidige personeelsontwikkeling van de politie zien.

[0:38:18] Dat de uitstroom van operationeel personeel.

[0:38:20] Momenteel hoger is.

[0:38:21] Dan de instroom.

[0:38:23] Gevolgd door het eufemisme.

[0:38:25] Het realiseren van de uitbreidingen.

[0:38:27] Loopt derhalve vertraging op.

[0:38:30] En we hadden het gisteren al.

[0:38:31] Tijdens het debat over extremisme en terrorisme.

[0:38:34] Er kort over.

[0:38:34] Maar misschien zou de minister nog iets meer kunnen zeggen.

[0:38:37] Over wat haar analyse is specifiek ook.

[0:38:39] Van deze hogere uitstroom.

[0:38:42] En.

[0:38:44] Zijn er misschien exit gesprekken.

[0:38:45] Die voorbij die arbeidsmarktstrategie.

[0:38:48] Daar ook meer inzicht in kunnen geven.

[0:38:50] En dan.

[0:38:51] Was ook de link met de vraag die ik stelde aan de collega.

[0:38:54] Ik denk dat het wel belangrijk is.

[0:38:56] Om door te gaan met het werken.

[0:38:57] Aan die veilige werkplek.

[0:38:59] Binnen de politie.

[0:39:00] En werd er andere collega's ook terecht naar verwezen.

[0:39:03] En dat is breder dan alleen maar inclusie en diversiteit.

[0:39:05] Maar dat maakt daar zeker wel onderdeel van uit.

[0:39:08] Want dat gaat nog steeds niet goed.

[0:39:10] En er zijn een aantal kamermoties aangenomen.

[0:39:12] Over plan van aanpak.

[0:39:14] Om uitsluiting discriminatie.

[0:39:16] En racisme tegen te gaan.

[0:39:18] En ook de inspectie van JNV.

[0:39:19] Daarop te laten meekijken.

[0:39:21] Bij de implementatie van dat plan.

[0:39:23] En ik ben benieuwd hoe het daarmee staat.

[0:39:25] Ook het herzien van het sanctioneringssysteem.

[0:39:27] Voor agenten die zich schuldig maken.

[0:39:29] Aan racisme of discriminatie.

[0:39:30] Het actief trainen van leidinggevende begeleiders en docenten.

[0:39:34] Op het gebied van sociale veiligheid.

[0:39:35] En het toepassen van de nieuw ontwikkelde.

[0:39:38] Leiderschapsprofielen in de hele politieorganisatie.

[0:39:41] Dus ik hoor graag op die punten.

[0:39:42] Ook of dat de komende tijd.

[0:39:44] Volle vaart doorgaat.

[0:39:46] Dan staat er in het half jaar bericht.

[0:39:48] Althans in bijlage 2.

[0:39:49] Ook dat er wordt gekeken naar een modernisering.

[0:39:51] Van het sterkte begrip.

[0:39:53] En op zich ben ik altijd.

[0:39:55] Voor het weer opnieuw kijken naar definities.

[0:39:56] Ik kan me alleen uit het verleden wel herinneren.

[0:39:59] Dat er heel lang.

[0:40:01] Vervolgens gegogeld werd met cijfers.

[0:40:03] En veel discussies tussen destijds minister Opstelten.

[0:40:05] En de Kamer gingen.

[0:40:06] Over wat is nou operationele capaciteit.

[0:40:09] En wat niet.

[0:40:11] Terwijl het dan niet meer gaat over.

[0:40:13] De zaak zelf.

[0:40:14] Dus ik hoop niet dat het daar dan in verzandt.

[0:40:18] Ik neem aan dat dat in ieder geval niet de intentie is.

[0:40:20] Van de minister.

[0:40:20] Dus ik hoor graag iets meer over.

[0:40:22] Wat nou de bedoeling daarachter is.

[0:40:24] En wat we daarmee gaan winnen.

[0:40:25] Door daar weer opnieuw een modernisering te krijgen.

[0:40:30] Dan voorzitter het vuurwerkverbod.

[0:40:32] Het ging er al eerder even over.

[0:40:33] Zeker met het grote beroep.

[0:40:35] Op de capaciteit van de politie.

[0:40:39] Probeer ik nog steeds.

[0:40:40] Goed te begrijpen.

[0:40:41] Waarom wij in Nederland niet kiezen.

[0:40:43] Voor een landelijk vuurwerkverbod.

[0:40:45] En zeker omdat daar vanuit de politie.

[0:40:48] Keer op keer op keer op keer.

[0:40:50] Weer aandacht voor wordt gevraagd.

[0:40:52] En een beroep wordt gedaan.

[0:40:53] Op ons als landelijke politiek.

[0:40:55] Om niet dat versnipperde vuurwerkbeleid.

[0:40:58] Van nu te hebben.

[0:40:59] Maar een algeheel vuurwerkverbod.

[0:41:01] En ik heb de minister goed gehoord.

[0:41:03] Tijdens het mondelingen vragen uur.

[0:41:05] En ik ken ook het standpunt van het kabinet.

[0:41:07] En van een aantal partijen hier.

[0:41:08] En tegelijkertijd zie ik ook dat het wel in ontwikkeling is.

[0:41:11] En juist tegen de achtergrond.

[0:41:13] Van die capaciteitsvraag.

[0:41:16] Niet alleen maar is dat hele zware vuurwerk.

[0:41:18] Of het illegale vuurwerk.

[0:41:20] Dat zie je gewoon ook in de cijfers.

[0:41:22] Die worden meegeleverd.

[0:41:23] En ook in de oproep van de politie.

[0:41:25] Ben ik toch benieuwd hoe zij daar naar kijken.

[0:41:26] Ook in het oog van het veilig houden van onze hulpverleners.

[0:41:29] Maar ook het aantrekkelijk houden.

[0:41:32] Er worden geen cijfers gegeven.

[0:41:34] Door de politie.

[0:41:35] Maar ongeveer de helft.

[0:41:37] Hoeveel van alle capaciteit.

[0:41:38] Is rondom oud en nieuw.

[0:41:41] Wordt ingezet.

[0:41:41] Dus dat is een enorm.

[0:41:44] Beslag natuurlijk ook.

[0:41:45] Op de politiecapaciteit.

[0:41:46] Dus ik hoor daar graag nog een reflectie op.

[0:41:48] Dank u wel.

[0:41:50] Ik bedank meneer Sneller.

[0:41:51] Gaan we over naar de eerste termijn van NSC.

[0:41:55] Mevrouw Uitermark.

[0:41:56] Dank u wel voorzitter.

[0:41:58] Ook ik ben nieuw vandaag in deze commissie.

[0:42:00] En voel mij hier ook wel op mijn plek.

[0:42:02] Ik ben jarenlang rechter geweest.

[0:42:05] Helemaal aan het begin van mijn opleiding.

[0:42:06] Ook nog officier.

[0:42:07] En heb de politie vanuit die hoedanigheid.

[0:42:09] Ook vaak meegemaakt.

[0:42:11] Er staan vandaag interessante onderwerpen.

[0:42:14] Op de agenda.

[0:42:14] Eigenlijk te veel.

[0:42:15] Om in de spreektijd die ik heb te benoemen.

[0:42:18] Ik pik er een paar uit.

[0:42:19] En als het dan gaat over de visie.

[0:42:22] Op het wijzigen van de wet wapens en munitie.

[0:42:24] En tegelijkertijd ook het ontwikkelen.

[0:42:26] Van een nieuwe wet wapens en munitie.

[0:42:29] Dan wil ik graag hier benadrukken.

[0:42:31] Dat wij het erg belangrijk vinden.

[0:42:32] Dat alle relevante gegevens.

[0:42:34] Betrokken moeten kunnen worden.

[0:42:35] Bij het verlenen van een wapenvergunning.

[0:42:38] Of het verlengen van een bestaande wapenvergunning.

[0:42:41] En wat er wordt opgemerkt.

[0:42:43] En wat ook door collega's opgemerkt.

[0:42:45] Over de psychische gesteldheid.

[0:42:47] Van de aanvrager.

[0:42:48] Daar hebben wij een belangrijke zorg over.

[0:42:51] En ook een concrete vraag.

[0:42:53] In dit verband.

[0:42:54] De zorg is.

[0:42:55] Worden alle relevante medische gegevens.

[0:42:58] Wel betrokken bij de verlening.

[0:43:00] Of de verlenging van de wapenvergunning.

[0:43:01] En de concrete vraag.

[0:43:03] Een concreet voorbeeld waar ik dan aan denk.

[0:43:05] Is als bijvoorbeeld een aanvrager.

[0:43:07] Te maken heeft met een gedwongen opname.

[0:43:10] In een instelling.

[0:43:11] Voor geestelijke gezondheidszorg.

[0:43:13] Worden die gegevens daar bijvoorbeeld bij betrokken.

[0:43:16] Zijn die gegevens kenbaar.

[0:43:17] Voor de politie.

[0:43:18] En is dat anders in het geval.

[0:43:21] Van een vrijwillige opname.

[0:43:23] In een behandelinstelling.

[0:43:25] Wij denken dat dat relevante.

[0:43:27] Medische gegevens zijn.

[0:43:28] Die zouden moeten kunnen worden gekend.

[0:43:30] Als men overgaat tot de afgifte van een wapenvergunning.

[0:43:34] Dan tweede punt.

[0:43:35] De informatieuitwisseling.

[0:43:38] Tussen de belastingdienst en de politie.

[0:43:39] In de brief staat te lezen.

[0:43:41] Dat de politie heeft toegezegd.

[0:43:42] Met een meer persoonlijke aanpak te komen.

[0:43:45] Voor mensen die een inzageverzoek doen.

[0:43:47] En daarbij aangeven dat zij.

[0:43:49] Dat doen in het kader van de toeslagenaffaire.

[0:43:54] Die personen.

[0:43:55] Die wordt de mogelijkheid.

[0:43:56] Van een gesprek geboden.

[0:43:57] Over dat inzageverzoek.

[0:43:58] Waarin ze dan meer uitleg krijgen.

[0:44:00] Over welke gegevens de politie heeft.

[0:44:02] En waarom.

[0:44:05] Wat heb je nou gebruik van gemaakt.

[0:44:07] En wat is de laatste stand van zaken.

[0:44:09] Qua cijfers.

[0:44:10] Hoeveel inzageverzoeken waren er.

[0:44:12] En hoe zijn die afgesloten.

[0:44:14] En is er ook gebruik gemaakt.

[0:44:15] Van de feedback van ouders.

[0:44:18] Als het gaat om het inrichten van die persoonlijke aanpak.

[0:44:21] Wij horen namelijk van ouders.

[0:44:22] Dat veel inzageverzoeken worden geweigerd.

[0:44:25] Nou kan dat ook.

[0:44:26] Maar we vragen de minister.

[0:44:27] Wat is het wegingskader.

[0:44:29] Bij de weigering van het verstrekken van die gegevens.

[0:44:35] Dan.

[0:44:35] Voorzitter over de BOA's.

[0:44:37] Gewet op mijn spreektijd.

[0:44:38] Zal ik er ook iets korter over zijn.

[0:44:40] Dan ik eigenlijk had willen doen.

[0:44:41] Ik vind het een mooie en positieve ontwikkeling.

[0:44:44] Dat BOA's een deel van de taken van de politie kunnen overnemen.

[0:44:47] Dat die pilots positief verlopen zijn.

[0:44:49] We vragen ons af.

[0:44:50] Wat betekent dat nou voor het vrijspelen.

[0:44:52] Van de capaciteit van de politie.

[0:44:55] Als BOA's die taken landelijk gaan overnemen.

[0:44:58] En wij zouden eigenlijk graag zien.

[0:45:00] Dat de tijd die wordt vrijgespeeld.

[0:45:01] Dat die dan wordt besteed aan de tijd.

[0:45:03] Die de wijkagent weer in de wijk.

[0:45:05] Kan doorbrengen.

[0:45:07] Dat is mijn volgende punt ook.

[0:45:09] En verder vind ik het ook belangrijk.

[0:45:10] Dat het OM en de politie.

[0:45:12] Bij het overnemen van die taken door BOA's.

[0:45:14] Dat zij goed in staat worden gesteld.

[0:45:15] Om hun toezicht houdende rol te vervullen.

[0:45:18] En dat het ook een zogenoemde brede rol moet zijn.

[0:45:21] U schrijft dat ook in de brief.

[0:45:22] Maar daar zijn wel ook wat zorgen over.

[0:45:24] Want nu is dat met name nog gericht op basis van incidenten.

[0:45:28] Terwijl een bredere rol.

[0:45:29] Daar is meer voor nodig.

[0:45:30] En de vraag aan de minister is.

[0:45:33] Of die bredere rol van toezicht wordt opgepakt.

[0:45:35] En of zij ook de wens oppakt.

[0:45:37] Die ik las.

[0:45:38] Die geuit is in hoofdstuk 3.

[0:45:41] Om een duidelijk aanspreekpunt te benoemen.

[0:45:43] Binnen het basisteam.

[0:45:44] Dat contact onderhoudt met de directe toezichthouder.

[0:45:47] Op eenheidsniveau.

[0:45:48] Dan de wijkagenten.

[0:45:50] Wij lezen dat er een tekort is van bijna 100 wijkagenten.

[0:45:53] Dat vinden we jammer.

[0:45:54] Maar is wel te overzien.

[0:45:55] Mogelijk ook oplosbaar.

[0:45:56] Veel zorgelijker vinden wij.

[0:45:57] Dat veel wijkagenten helemaal niet toekomen.

[0:46:03] Misschien met wat vrijgespeeld wordt.

[0:46:05] Vanuit BOA's die taken overnemen.

[0:46:07] Zouden wij graag zien.

[0:46:08] Dat dat zou leiden tot weer meer terug.

[0:46:10] De wijkagenten de wijk in.

[0:46:14] En we vragen de minister.

[0:46:16] Wat gaat de minister doen.

[0:46:17] Om de wijkagenten op korte termijn.

[0:46:19] Weer meer terug te brengen in de wijk.

[0:46:21] Tot slot.

[0:46:22] Over het hacken.

[0:46:23] Daar heb ik eigenlijk nog niemand over gehoord.

[0:46:24] Maar er zit een heel kritisch inspectierapport.

[0:46:27] Tussen de stukken.

[0:46:29] Gaat over bijvoorbeeld.

[0:46:30] Het hacken van de telefoon.

[0:46:34] Ik vind het.

[0:46:34] Een heel duidelijk.

[0:46:37] Inspectierapport.

[0:46:37] En wil daar graag een compliment voor maken.

[0:46:40] De inspectie constateert wel verbeteringen.

[0:46:42] Maar constateert ook.

[0:46:44] Als eindconclusie.

[0:46:45] Dat de politie voor de vierde keer.

[0:46:47] Vier jaar op een rij.

[0:46:48] Niet voldoet aan de hackwet.

[0:46:52] En dat vind ik een ernstige constatering.

[0:46:55] Kent u er een punt aan.

[0:46:56] Want ik heb u een minuut meegegeven.

[0:46:58] Omdat het uw eerste keer is.

[0:47:00] Kunt u een conclusie zetten.

[0:47:02] Ik ga een conclusie zetten.

[0:47:04] Kan de minister dus.

[0:47:08] Aangeven.

[0:47:08] Welke acties ze gaat ondernemen.

[0:47:11] Zodat we volgend jaar.

[0:47:12] Niet voor de vijfde jaar op een rij.

[0:47:14] Hetzelfde moeten concluderen.

[0:47:15] En specifiek ingaan.

[0:47:17] Op het punt van de technische hulpmiddelen.

[0:47:20] En de vereiste goedkeuring vooraf.

[0:47:22] Waarvan de inspectie nu echt aangeeft.

[0:47:24] Dat hierover een politiek.

[0:47:26] En maatschappelijk gesprek moet worden gevoerd.

[0:47:28] Of mijn collega's zo coulant zullen zijn.

[0:47:30] Mevrouw Uitermark weet ik niet.

[0:47:32] Maar goed.

[0:47:34] Omdat anderen zo puntig waren vandaag.

[0:47:37] Kon het.

[0:47:37] Maar heeft anderhalve minuut meegenomen.

[0:47:40] En gekregen van mij.

[0:47:41] Meneer Sneller u heeft een interruptie.

[0:47:42] Of een opmerking.

[0:47:43] Ik doe ook coulant.

[0:47:48] Want ik denk terecht te vragen.

[0:47:50] Van collega Uitermark.

[0:47:51] Wat is haar eigen oordeel.

[0:47:53] Over het feit dat.

[0:47:54] De zaken nog steeds niet op orde zijn.

[0:47:58] Terwijl er wel steeds meer gebruik van wordt gemaakt.

[0:48:01] Mevrouw Uitermark.

[0:48:02] Of er steeds meer gebruik van wordt gemaakt.

[0:48:04] Dat kan ik niet concluderen.

[0:48:05] Op basis van de stukken die voor mij liggen.

[0:48:07] Het gaat om 27 inzetten heb ik gelezen.

[0:48:10] Waarvan er twee keer een inzet is geweest.

[0:48:12] Met een technisch hulpmiddel.

[0:48:13] Wat wel vooraf was goedgekeurd.

[0:48:15] Maar 25 niet.

[0:48:17] Waar ik op aansla.

[0:48:18] Is de bevinding van de inspecteur.

[0:48:20] Dat dit nu een standaard praktijk is geworden.

[0:48:22] En dat daar ook een verklaring voor is.

[0:48:24] Maar dat zich dat niet verhoudt.

[0:48:26] Op de uitgangspunten zoals we die.

[0:48:27] Als wetgever hebben gesteld.

[0:48:29] Dus daar zou ik graag een nader gesprek over willen.

[0:48:35] Voldoende zo.

[0:48:35] Meneer Adema voor een interruptie.

[0:48:38] Ja mijn geachte collega.

[0:48:39] Die had het ook over de wijkagenten.

[0:48:41] Ik denk dat iedereen het hier aan tafel wel eens is.

[0:48:44] Met het feit dat de wijkagenten toch wel.

[0:48:46] Kijkend in de haarvaters van de samenleving.

[0:48:48] Zeggen wij dan altijd.

[0:48:48] De ogen en oren zijn van de wijk.

[0:48:52] Goed kennen en zo.

[0:48:53] En de praktijk is toch wel.

[0:48:55] Dat deze mensen heel vaak in de noodhulp.

[0:48:57] Worden ingezet.

[0:48:58] En u heeft het dan over die 80-20 verhouding.

[0:49:01] Bent u het met mij eens.

[0:49:02] Dat dat toch weer zo terug zou moeten worden gedrongen.

[0:49:05] Dat die wijkagent ook echt weer in de wijk is.

[0:49:07] En niet alleen wordt ingezet in de noodhulp.

[0:49:09] Mevrouw Uytema.

[0:49:11] Volgens mij is dit een goede samenvatting.

[0:49:13] Van wat ik net heb geprobeerd te betogen.

[0:49:15] Dus daar ben ik het mee eens.

[0:49:16] Want dat heb ik zojuist ook gezegd.

[0:49:19] Kijk even rond.

[0:49:22] Naar meneer El Abassi.

[0:49:23] Namens DENK voor zijn eerste termijn.

[0:49:25] Aan u.

[0:49:26] Dank u wel voorzitter.

[0:49:29] Allereerst wil de fractie van DENK.

[0:49:31] Waardering uitspreken voor het werk van onze agenten.

[0:49:34] De politie die handhaaft de regels.

[0:49:36] En normen in onze samenleving.

[0:49:37] En draagt bij.

[0:49:40] Aan onze veiligheid.

[0:49:41] Ook hier aanwezig in de zaal.

[0:49:44] En dank daarvoor.

[0:49:46] Uit onderzoek van follow the money.

[0:49:48] Bleek dat de persoonsgegevens.

[0:49:49] Van toeslagen gedupeerden.

[0:49:52] Opgevraagd door de politie.

[0:49:53] In de basisregistratie persoonsgegevens.

[0:49:55] Het is goed dat de minister heeft toegezegd.

[0:49:57] Dat toeslagenouders fysiek terecht kunnen.

[0:49:59] Bij politiebureaus.

[0:50:01] Voor inzagen en vragen.

[0:50:03] Hoe gaat de minister erop toezien.

[0:50:04] Dat dit op de juiste manier gebeurt.

[0:50:07] Voorzitter.

[0:50:08] In het tweede half jaar bericht.

[0:50:11] Geeft de minister aan dat de politie.

[0:50:13] CTAR registraties kan doen.

[0:50:15] Naar aanleiding van een melding.

[0:50:16] Of tijdens surveillance in de wijk.

[0:50:19] Deze informatie kan daarna.

[0:50:20] In themaregisters worden verwerkt.

[0:50:22] Zodat politie verschillende verbanden kan leggen.

[0:50:24] Met die informatie.

[0:50:26] Daarna kan er als er nog aanleiding is.

[0:50:28] Deze informatie op afstemmingslijsten.

[0:50:30] Worden geplaatst.

[0:50:31] Mijn vraag is aan de minister.

[0:50:33] Of dit lijsten zijn waar mensen op staan.

[0:50:35] Die niet veroordeeld zijn.

[0:50:36] Maar die dus wel al worden gezien als verdachten.

[0:50:38] En hoe verhoudt.

[0:50:40] Hoe verhoudt dit zich tot de onschuldpresumptie.

[0:50:43] En wat vindt de minister dit.

[0:50:46] Wat vindt de minister hiervan.

[0:50:48] Of is dit proportioneel.

[0:50:49] En stel.

[0:50:50] Stel dat iemand aan het radicaliseren is.

[0:50:53] En deze persoon organiseert bijvoorbeeld bijeenkomsten.

[0:50:55] Waar nazistisch gedachtegoed wordt verspreid.

[0:50:58] En deze persoon heeft een jeugdvriend.

[0:51:00] Die veel met hem optrekt.

[0:51:02] Deze jeugdvriend die weet van niks.

[0:51:05] Die weet niks van die bijeenkomsten.

[0:51:06] Maar de wijkagent die noteert.

[0:51:08] Wel de informatie over deze jeugdvriend.

[0:51:10] In het systeem.

[0:51:11] Kan het zo zijn.

[0:51:12] Dat de naam van zo'n persoon ooit internationaal gedeeld is.

[0:51:16] Vraag ik aan de minister.

[0:51:18] En dat deze jeugdvriend bijvoorbeeld op een vakantie.

[0:51:20] Naar het Verenigd Koninkrijk.

[0:51:21] Op het vliegveld wordt aangehouden.

[0:51:23] En er wordt verteld u mag het land niet in.

[0:51:25] Want u bent een terrorist.

[0:51:27] Kan dit.

[0:51:28] Kan de minister uitsluiten dat deze themaregisters.

[0:51:31] Of afstemmingslijsten met andere landen zijn gedeeld.

[0:51:34] En dat hierdoor mensen zijn benadeeld.

[0:51:36] Die eigenlijk nergens iets mee te maken hebben.

[0:51:39] En kan de minister dit ook uitsluiten.

[0:51:40] Voor de namen op de LOPJ-lijsten.

[0:51:43] Mensen die daar toevallig op terecht zijn gekomen.

[0:51:45] Omdat iemand ze ooit verdacht vond.

[0:51:47] Omdat ze een keer naar moskee ging.

[0:51:49] Of islamitische kleding droeg.

[0:51:52] En voorzitter.

[0:51:54] Denk is al vaker kritisch geweest.

[0:51:56] Over het nieuwe TAP-systeem.

[0:51:58] Experts die waarschuwen al jaren.

[0:51:59] Voor het gevaar op spionage.

[0:52:01] En noemen het onverantwoordelijk.

[0:52:02] Om onze veiligheid in handen te leggen.

[0:52:05] Van een Israëli's defensiebedrijf.

[0:52:07] De NCTV.

[0:52:08] Die verwijst naar een onderzoek.

[0:52:10] Dat Israël als risicoland aanwees.

[0:52:12] De AIVD.

[0:52:13] Die noemt het onwenselijk.

[0:52:17] En zegt aan dat Nederland weinig controle heeft.

[0:52:19] Op wat er gebeurt.

[0:52:20] Op wat er in het TAP-systeem dus gebeurt.

[0:52:23] Daarnaast probeert het moederbedrijf.

[0:52:26] Produceert het moederbedrijf.

[0:52:27] Illegale clusterbommen.

[0:52:29] De fractie van Denk wil dan ook weten.

[0:52:31] Of die wil dan ook.

[0:52:32] Dat de overeenkomst zo snel mogelijk opgezegd wordt.

[0:52:34] Wat vindt de minister hiervan?

[0:52:37] Dan ga ik over op mijn volgende punt.

[0:52:39] De hekbevoegdheid van de politie.

[0:52:42] De inspectie stelt vast.

[0:52:43] Dat net als in voorgaande jaren.

[0:52:45] In het merendeel van de zaken.

[0:52:46] Een commercieel technisch hulpmiddel is ingezet.

[0:52:48] Dat niet vooraf is goedgekeurd.

[0:52:50] En noemt dit zelfs standaardpraktijk.

[0:52:53] Daarnaast is nog steeds een beleid.

[0:52:54] Over de vrijste registratie van handelingen.

[0:52:57] Door onjuiste verslaglegging.

[0:52:58] Zijn er onjuistheden.

[0:53:01] Zijn er onjuistheden geconstateerd.

[0:53:02] In processen verbaal.

[0:53:04] En hoe kan het.

[0:53:05] Dat de politie zich niet aan de regels kan houden.

[0:53:07] Op dit gebied.

[0:53:09] Wat gaat de minister doen om te voorkomen.

[0:53:11] Dat de inspectie volgend jaar hetzelfde constateert.

[0:53:15] Dat brengt me op mijn laatste punt.

[0:53:17] En dat is over het handelingsperspectief.

[0:53:19] Voor de demonstraties.

[0:53:20] Over de gebeurtenissen in Gaza.

[0:53:23] Het handelingsperspectief.

[0:53:24] Die bevat vrij algemene informatie.

[0:53:26] Over het demonstratierecht.

[0:53:27] Wat wel opvallend is.

[0:53:29] Is het feit dat er binnen het OM.

[0:53:30] Een interne handreiking is.

[0:53:33] Die wordt gebruikt voor deze demonstraties.

[0:53:35] Waarom heeft de Kamer deze handreiking nog niet ontvangen.

[0:53:38] En zou de minister deze handreiking.

[0:53:39] Nog aan de Kamer kunnen toekomen.

[0:53:42] Dank u wel voorzitter.

[0:53:45] Heel erg bedankt.

[0:53:45] Eerst een interruptie van meneer Van Denk.

[0:53:48] Ik haak even aan bij het slot.

[0:53:51] Van de inbreng van de collega.

[0:53:54] Van Denk.

[0:53:55] En bij de interruptie.

[0:53:56] Die hij eerder pleegde.

[0:53:58] Waarin hij kritische aandacht vroeg.

[0:54:00] Voor Koranverbrandingen.

[0:54:03] Ik begrijp die zorg.

[0:54:06] Tegelijkertijd.

[0:54:07] Als je die zorg serieus neemt.

[0:54:09] Kan ik er oprecht niet bij.

[0:54:11] Dat Denk niet.

[0:54:13] Een enorme afstand neemt.

[0:54:15] Van een leus die gescandeerd wordt.

[0:54:17] Die rechtstreeks afkomstig komt.

[0:54:18] Uit een terroristisch manifest.

[0:54:21] En dat u die zelfs.

[0:54:22] Hier in de plenarige zaal herhaalt.

[0:54:25] Hoe moet ik dat rijmen met elkaar.

[0:54:26] Kun je zich voorstellen dat dat voor Joodse burgers.

[0:54:29] Enorm bedreigend is.

[0:54:30] En ook als antisemitisch moet worden gekwalificeerd.

[0:54:34] Meneer El Abassi.

[0:54:36] Voorzitter.

[0:54:36] Ik dacht dat ik al eerder had aangegeven.

[0:54:38] Dat wij ons verder werpen.

[0:54:41] Van het feit.

[0:54:44] Dat de collega hier.

[0:54:46] Als een antisemitische leus.

[0:54:48] Neerzet.

[0:54:49] Wij sluiten aan.

[0:54:50] Hoe de rechter daarover heeft geoordeeld.

[0:54:52] En als je het over deze concrete leus hebt.

[0:54:55] Dan hebben we het over.

[0:54:57] De vrijheid van de Palestijnen.

[0:55:00] Vanaf de zee tot aan de rivier.

[0:55:02] Het alternatief zou zijn.

[0:55:04] Dat je zegt.

[0:55:05] Dat er alleen vrijheid is voor de Palestijnen.

[0:55:07] Vanaf de zee tot aan de gevangenismuren van Gaza.

[0:55:10] Heel veel mensen denken daar.

[0:55:12] Niet zo over.

[0:55:14] Vrijheid voor alle Palestijnen.

[0:55:15] Of het nou gaat om Joden.

[0:55:17] Christenen of moslims.

[0:55:18] Dat hebben we constant in die context geplaatst.

[0:55:20] En dat neerzetten.

[0:55:23] Alsof het antisemitisch is.

[0:55:25] Daar is denk ik helemaal klaar mee.

[0:55:28] Meneer Van Dijk.

[0:55:29] Het is een leus.

[0:55:30] Uit een manifest.

[0:55:32] Van een terroristische organisatie.

[0:55:33] Die uit is op de vernietiging van alle Joden.

[0:55:36] Dat is de context.

[0:55:38] En ik begrijp niet dat u daar niet krachtig afstand van neemt.

[0:55:42] En begrijpt u ook niet.

[0:55:43] Dat u het daarmee heel erg ongeloofwaardig maakt.

[0:55:45] Door daar wel aandacht te vragen voor.

[0:55:47] Koranverbrandingen et cetera.

[0:55:48] Die ik verwerpelijk vind.

[0:55:49] Maar hoe zwak u daarmee dat betoog maakt.

[0:55:53] Meneer El Abassi.

[0:55:54] Voorzitter.

[0:55:54] Ik heb de context van de leus duidelijk uitgelegd.

[0:55:57] Ik heb hem vertaald naar het Nederlands.

[0:55:59] En het alternatief.

[0:56:00] Dat vind ik verschrikkelijk.

[0:56:01] En ik hoop dat de heer Van Dijk daar afstand van neemt.

[0:56:07] Ik kijk even naar.

[0:56:13] Dan gaan we.

[0:56:16] Een eind breien.

[0:56:17] Aan de eerste termijn.

[0:56:19] Aan de zijde van de Kamer.

[0:56:22] Wat zeg je?

[0:56:24] Eentje vragen nemen.

[0:56:25] Collega Emissionissen.

[0:56:27] We gaan 20 minuten schorsen.

[0:56:29] Dus ik stel voor dat we tot 16 uur 20 schorsen.

[0:56:33] En dan hervatten we de vergadering.

[0:56:34] Met de inbreng namens het kabinet.

[0:56:36] Ik schors de vergadering.

[1:20:27] Voordat we.

[1:20:29] Kijk, kijk, kijk.

[1:20:30] Niet zeggen dat ik niet collegiaal ben.

[1:20:32] Dames en heren.

[1:20:33] Ik heropen de vergadering.

[1:20:36] We zijn nog steeds.

[1:20:37] Bij het commissiedebat politie.

[1:20:39] We zijn aanbeland.

[1:20:41] Bij de eerste termijn van het demissionaire kabinet.

[1:20:44] Ik geef graag het woord.

[1:20:45] Aan de minister van justitie.

[1:20:47] En veiligheid.

[1:20:49] Dank u wel voorzitter.

[1:20:50] En voordat ik begin met de beantwoording.

[1:20:52] Zou ik graag kort willen stilstaan.

[1:20:54] Bij de nieuwe politie cao.

[1:20:56] Die is afgelopen dinsdag getekend.

[1:20:58] En ik ben ongelooflijk blij.

[1:21:00] Dat er een cao voor 2024, 2025.

[1:21:04] Is gesloten.

[1:21:05] En dat zonder acties.

[1:21:07] Dat is uniek.

[1:21:09] En daar ben ik ongelooflijk blij mee.

[1:21:11] En ook trots op iedereen.

[1:21:13] Die er aan heeft gewerkt.

[1:21:15] En dat zijn een heleboel mensen.

[1:21:16] Vanuit de politie en vanuit het ministerie.

[1:21:18] Dus dat is echt geweldig.

[1:21:20] Want dag in dag uit.

[1:21:22] Zetten politiemensen zich in voor onze veiligheid.

[1:21:24] En bij die zekerheid.

[1:21:26] Die zij ons bieden.

[1:21:27] Hebben de politiemensen.

[1:21:28] Ook vind ik een grote beloning nodig.

[1:21:30] En zekerheid weer vanuit ons als samenleving.

[1:21:32] En de cao die we hebben afgesproken.

[1:21:34] Biedt ook de komende jaren die zekerheid.

[1:21:36] Het is belangrijk in een tijd.

[1:21:38] Waarin heel veel van de politie wordt gevraagd.

[1:21:41] En dat gezegd hebbende voorzitter.

[1:21:43] Voeren we vandaag het debat.

[1:21:44] Natuurlijk over de politie.

[1:21:45] En dat doen we voor het eerst in deze nieuwe samenstelling.

[1:21:48] Dus ik wilde heel kort.

[1:21:50] Een paar inleidende opmerkingen maken.

[1:21:52] Voordat ik meteen de gestelde vragen.

[1:21:54] Ook zo concreet mogelijk zal beantwoorden.

[1:21:57] Als minister van justitie en veiligheid.

[1:21:59] Ben ik eindverantwoordelijk voor de politie.

[1:22:01] Dus ik zorg ervoor dat de politie.

[1:22:03] Nu en in de toekomst.

[1:22:04] Toegerust is op haar taken.

[1:22:06] En daar werk ik heel erg nauw samen.

[1:22:08] Met de korpschef.

[1:22:09] En de korpschef is belast met beheer.

[1:22:11] En de dagelijkse leiding van de politie.

[1:22:13] En legt daarover ook verantwoording af aan mij.

[1:22:16] Het gezag over de politie.

[1:22:18] Ligt voor het overgrote deel.

[1:22:20] Bij de burgemeester.

[1:22:21] En de officieren van justitie.

[1:22:23] En zij besluiten dus vervolgens.

[1:22:27] En daar ga ik weer niet over.

[1:22:28] Vanuit mijn verantwoordelijkheid informeer ik uw kamer.

[1:22:30] Ieder half jaar over de staat.

[1:22:32] Van de politieorganisatie.

[1:22:34] En op 7 december heeft uw kamer.

[1:22:36] Meest recente halfjaarsberichten ook ontvangen.

[1:22:39] Zoals u heeft kunnen lezen.

[1:22:40] Wordt de politie ingezet voor een heleboel.

[1:22:42] Verschillende taken.

[1:22:43] En het werk van de politie beweegt dan.

[1:22:46] Ook zich tussen de wijk.

[1:22:47] Het web en de rest van de wereld.

[1:22:49] Ze staan er als directe hulp.

[1:22:51] Als er directe hulp nodig is.

[1:22:52] Ondersteuning nodig is.

[1:22:54] En in de strijd tegen zware criminaliteit.

[1:22:57] De vraag naar politie inzet.

[1:22:59] Is in onze samenleving.

[1:23:00] Groter dan het aanbod.

[1:23:02] Misschien is dat altijd zo.

[1:23:04] En in deze tijd zeker weten.

[1:23:06] Het is aan de bevoegde gezag.

[1:23:08] Om keuzes te maken over de inzet van politiemensen.

[1:23:10] Omdat de politiecapaciteit.

[1:23:12] Op dit moment echt onder druk staat.

[1:23:14] Zijn het ook hele lastige keuzes.

[1:23:17] Die soms ook moeilijk uit te leggen zijn.

[1:23:19] Maar dat moeten we wel blijven doen.

[1:23:21] Het is dan ook van groot belang.

[1:23:22] Dat de politie ook structureel wordt versterkt.

[1:23:25] De kabinetten Rutte 3 en 4.

[1:23:27] Hebben de politiecapaciteit.

[1:23:28] Forse uitgebreid.

[1:23:30] Er wordt momenteel enorm hard gewerkt.

[1:23:32] Aan een grote uitbreidingsopgave.

[1:23:33] In een periode van toenemende uitstroom.

[1:23:36] En daar waren ook al terecht vragen over gesteld.

[1:23:38] De komende jaren wordt alle beschikbare.

[1:23:40] Opleidings en begeleidingscapaciteit benut.

[1:23:42] Om vertrekkend personeel te vervangen.

[1:23:44] En de uitbreidingen die in gang zijn.

[1:23:46] Gezet ook te realiseren.

[1:23:48] En omdat de politiecapaciteit.

[1:23:50] Per definitie schaars is.

[1:23:52] En veiligheid en preventie toeneemt.

[1:23:54] En zal toenemen vermoed ik.

[1:23:56] Is het afgelopen jaar ook goed gekeken.

[1:23:58] Naar de gehele politiefunctie.

[1:23:59] En daarbij heb ik in het bijzonder aandacht voor de rol.

[1:24:02] Die de politie daar binnen vervult.

[1:24:04] Want de politiefunctie kan ook door anderen vervuld worden.

[1:24:06] Maar dan kijken we ook specifiek naar de politie zelf.

[1:24:09] En voor mij is duidelijk.

[1:24:10] Dat de politie momenteel te veel functioneert.

[1:24:12] Als maatschappelijk vangnet.

[1:24:14] En een crisisdienst.

[1:24:15] Er belanden taken bij de politie.

[1:24:18] Zonder expliciete keuze.

[1:24:19] Of vanwege verschraling in andere domeinen.

[1:24:23] Dus er moet verkend worden.

[1:24:24] Hoe deze taken door of in samenwerking.

[1:24:26] Met andere organisaties kunnen worden uitgevoerd.

[1:24:29] En ik heb uw kamer.

[1:24:30] Middels de brief van 7 december ook geïnformeerd.

[1:24:33] Over de resultaten van het doorlopen proces.

[1:24:35] Wat beschreven is.

[1:24:36] In het toegezonde whitepaper.

[1:24:38] Ik heb ook doorlopend aandacht voor knelpunten.

[1:24:40] In de toerusting van de politie.

[1:24:43] Politiemensen moeten goed worden ondersteund.

[1:24:44] Bij hun belangrijke werk.

[1:24:46] En daarvoor kunnen beschikken.

[1:24:47] Over de noodzakelijke middelen en bevoegdheden.

[1:24:50] Zoals een stabiele.

[1:24:53] En ik zal er straks nader op ingaan.

[1:24:55] Maar wel belangrijk om ook in mijn inleidende woorden te zeggen.

[1:24:58] Dat ik er ook echt alles aan doe.

[1:24:59] En alles aan zal blijven doen.

[1:25:01] Samen met de betrokken partners.

[1:25:02] Om dekking van C2000 te optimaliseren.

[1:25:05] Niemand kijkt daar genuanceerd naar.

[1:25:06] En ik zeker niet.

[1:25:07] Ik heb groot respect voor de politiemensen.

[1:25:09] Die elke dag zorgen voor onze veiligheid.

[1:25:12] Er blijven uitdagingen bestaan.

[1:25:13] En de politieorganisatie verdient ook doorlopende aandacht.

[1:25:18] Voorzitter.

[1:25:18] Dan nu snel naar de antwoorden.

[1:25:20] Want dat is natuurlijk wat iedereen wil horen.

[1:25:23] Dan gaan we naar de landelijke eenheid.

[1:25:26] En de WOD.

[1:25:26] Zorgdrager.

[1:25:28] BOA's.

[1:25:29] C2000.

[1:25:31] Vuurwerk.

[1:25:32] En andere hele belangrijke vragen.

[1:25:34] Laten we het zo afspreken.

[1:25:36] Dat we ook nu drie vragen per lid doen.

[1:25:41] Gaat uw gang.

[1:25:42] Oké.

[1:25:42] Dan begin ik met mevrouw Helder.

[1:25:45] Zij verwees inderdaad naar het bericht van de NOS.

[1:25:48] Dat de tekorten onverantwoord groot zouden zijn.

[1:25:51] En wat gaan we in de tussentijd doen.

[1:25:52] Het klopt dat de onderbezetting.

[1:25:54] Nog tijdlang zal aanhouden.

[1:25:56] En hierover hebben we ook met elkaar eerder gesproken.

[1:25:59] Commissiedebatten.

[1:25:59] Ook afgelopen zomer. 6 juli.

[1:26:01] En de verschillende halfjaarberichten gaan er ook altijd op in.

[1:26:05] Om te zorgen dat de politie.

[1:26:06] Een aantrekkelijke werkgever blijft.

[1:26:08] Voorzittend en nieuw personeel.

[1:26:09] Heeft de politie een arbeidsmarktstrategie gemaakt.

[1:26:12] En de eerste resultaten daarvan.

[1:26:14] Zijn hoopgevend.

[1:26:16] Waar de gevraagde instroom in de eerste helft van 2023.

[1:26:19] Niet volledig gerealiseerd.

[1:26:21] Kon worden.

[1:26:22] En zijn de plekken van de politieacademie.

[1:26:24] Voor de tweede helft van dit jaar weer volledig gevuld.

[1:26:26] Want in een tijd waarbij we.

[1:26:28] Met elkaar vechten.

[1:26:30] Om goede mensen.

[1:26:32] Is dat echt uitzonderlijk knap gedaan.

[1:26:34] Ook van de politie.

[1:26:35] En laat ook zien dat het gelukkig ook terecht.

[1:26:37] Nog steeds een heel aantrekkelijke werkgever is.

[1:26:40] Omdat het beeld van de relatief hoge uitstroom.

[1:26:42] Of hogere uitstroom.

[1:26:43] In de zomer duidelijk werd.

[1:26:44] Heeft de politie ook ervoor gekozen.

[1:26:46] De focus van de arbeidsmarktstrategie.

[1:26:47] Te verbreden naar behoud van politiepersoneel.

[1:26:52] En ik denk dat we in de komende tijd.

[1:26:53] Heel veel aandacht blijven vragen.

[1:26:55] En ik hoop ook.

[1:26:57] Wie in mijn stoel straks komt te zitten.

[1:26:59] Die aandacht er ook aan zal blijven besteden.

[1:27:01] Want voorlopig is dat volop nodig.

[1:27:02] En dan kom ik ook straks nog voorzitter.

[1:27:04] Bij allerlei vragen die zijn gesteld.

[1:27:06] Terecht over vrijwilligers.

[1:27:08] Mensen langer bijhouden.

[1:27:09] Mensen die met pensioen gaan weer terug betrekken.

[1:27:11] Dus alle creatieve dingen.

[1:27:13] Zaken worden ingezet.

[1:27:14] En daar zal ik ook op ingaan.

[1:27:17] De heer Sneller.

[1:27:22] Ik denk dat er nog meer kan gedaan worden.

[1:27:24] In hetzelfde vraagstuk.

[1:27:27] Samen met politie en de academie.

[1:27:28] Zetten we alles op alles.

[1:27:30] Om die capaciteit op orde te krijgen.

[1:27:32] En wat je nu ziet.

[1:27:33] Is dat het slaartje van de pensioenuitstroom.

[1:27:37] Nu samenkomt met de hoge uitstroom.

[1:27:39] Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt.

[1:27:40] Dus die dingen komen nu bij elkaar.

[1:27:42] Waardoor het nog ingewikkelder wordt.

[1:27:44] En daarom is het ook ongelooflijk belangrijk.

[1:27:47] Om het behoud van medewerkers.

[1:27:49] De aandacht te geven die het nodig heeft.

[1:27:50] In het kader van die arbeidsmarktstrategie.

[1:27:53] Is onderzocht waarom collega's vertrekken.

[1:27:55] En de belangrijkste reden die wordt gegeven.

[1:27:57] Een hele begrijpelijke reden.

[1:27:59] Is een betere baan elders.

[1:28:00] En dat is goed te begrijpen.

[1:28:03] Maar dan moet je dus naar jezelf kijken.

[1:28:04] Als politieorganisatie.

[1:28:05] Hoe kan ik dat matchen.

[1:28:07] Wat kan ik bieden.

[1:28:08] Zodat mensen alsnog hier blijven.

[1:28:10] En er wordt dus ook om die reden verdiepend onderzoek gegaan.

[1:28:12] Wat houdt dan die betere baan precies in.

[1:28:14] En er wordt ook echt nagedacht.

[1:28:16] Om dan met maatregelen te komen.

[1:28:20] Het lijkt mij dat we dat in een volgend halfjaarsbericht.

[1:28:23] Daar ook wat over kunnen zeggen.

[1:28:24] Als we dan al meer die informatie hebben.

[1:28:26] Maar weten ook zeg ik richting de Kamerleden.

[1:28:28] Dat de politie daar dus heel erg nauwkeurig naar kijkt.

[1:28:30] Om te kunnen zien.

[1:28:31] Wat zijn nou de triggers.

[1:28:32] En hoe kunnen we mensen bij ons houden.

[1:28:34] De heer Boswijk en volgens mij ook mevrouw Helder.

[1:28:39] Hadden ook vragen over.

[1:28:40] Of er te weinig aandacht is.

[1:28:42] En capaciteit is voor opsporing op lokaal niveau.

[1:28:45] Het kabinet Rutte 4.

[1:28:47] Heeft onder andere geïnvesteerd.

[1:28:48] In 700 extra agenten.

[1:28:50] Voor de basisteams.

[1:28:52] En dat betreft zowel wijkagenten.

[1:28:54] Als agenten die zich bezig gaan houden met opsporing.

[1:28:56] Van criminaliteit op lokaal niveau.

[1:28:58] En inmiddels is duidelijk.

[1:29:00] Dat deze uitbreiding.

[1:29:01] Na 2027 ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

[1:29:05] Het gaat erom als je dat geld hebt.

[1:29:06] Moet je die mensen opleiden.

[1:29:07] Die kunnen instromen zodra er ruimte is.

[1:29:09] In de politieacademie.

[1:29:11] Dus daar zitten we nu midden in.

[1:29:13] Nog eens 1000 extra agenten of rechercheurs erbij.

[1:29:16] Zou ongetwijfeld.

[1:29:18] Als minister en als VVD'er altijd zeggen.

[1:29:20] Altijd kunnen helpen en bijdragen.

[1:29:23] Graag dus.

[1:29:23] En dergelijke investering is natuurlijk een politieke keuze.

[1:29:26] Aan de volgende kabinet.

[1:29:27] En je moet die mensen wel kunnen vinden.

[1:29:28] Maar als je kijkt wat we de afgelopen jaren hebben gedaan.

[1:29:30] Is al een flinke investering in meer mensen.

[1:29:32] En die worden ook opgeleid.

[1:29:34] En dat is denk ik een van de lessen van de afgelopen jaren.

[1:29:39] Hebben we ook vaak hier herhaald.

[1:29:41] Als er minder mensen komen.

[1:29:42] Of door bezuinigingen.

[1:29:44] Of door een hoge uitstroom.

[1:29:44] Bij een organisatie als politie.

[1:29:48] Dan zit je heel lang voordat je het weer op orde hebt.

[1:29:50] En dat is denk ik een pijnlijke les waar de politie nu midden in zit.

[1:29:53] Een les vanuit de politiek helaas.

[1:29:55] Maar waar we alles aan doen.

[1:29:56] Om dat zo snel mogelijk ook weer op orde te hebben.

[1:29:59] Mevrouw Michon Derksen zei.

[1:30:00] Kunnen executieven die bureauwerk doen.

[1:30:04] Meer op straat worden ingezet.

[1:30:05] En zeker als je hoort dat mensen dat graag willen.

[1:30:07] Ja dat is zeker mogelijk.

[1:30:09] Medewerkers die wisselen van een executief.

[1:30:11] Naar een administratief technische functie.

[1:30:12] Moeten minimaal 18 diensten per jaar draaien.

[1:30:15] En zij mogen als ze dat willen.

[1:30:17] Meer diensten ook per jaar oppakken.

[1:30:18] Met de vakbonden is afgesproken.

[1:30:20] Om de termijn waarna de collega's een definitieve keuze moeten maken.

[1:30:23] Van 5 jaar te verlengen naar 10 jaar.

[1:30:26] Waardoor de collega's die wisselen.

[1:30:27] Naar een administratief technische functie.

[1:30:29] Langer beschikbaar blijven.

[1:30:30] Ook voor de operationele teams.

[1:30:31] En de operationele diensten.

[1:30:33] Ook is er een platform ingericht.

[1:30:35] Om diensten op te publiceren.

[1:30:37] Waar de capaciteit krap is.

[1:30:38] Zodat mensen zich daarop kunnen inschrijven.

[1:30:40] En deze moderniseringen maken ook een grotere bijdrage.

[1:30:43] Voor de operatie mogelijk.

[1:30:45] Dus dat is wel degelijk aan de hand.

[1:30:48] We kunnen zij-instromers vanuit Defensie gebruiken.

[1:30:52] Of wordt er gebruik van gemaakt.

[1:30:54] De politie zet in op 1200 zij-instromers.

[1:30:57] Op jaarbasis.

[1:30:58] En daaronder vallen bijvoorbeeld zij-instromers.

[1:31:01] Onder die van Defensie komen.

[1:31:02] En daar wordt echt heel bewust.

[1:31:04] Gebruik gemaakt van maatwerk.

[1:31:05] Dat dat ook echt aansluit bij de verwachtingen.

[1:31:07] En wat men zou willen en kunnen.

[1:31:09] Vanuit Defensiestroom bijvoorbeeld.

[1:31:10] Mensen in op het terrein van bewaken en beveiligen.

[1:31:13] Waar we heel hard mensen zoeken.

[1:31:15] En zij krijgen.

[1:31:16] Middels een maatwerkprogramma.

[1:31:17] Een opleiding tot personeelsbeveiliging.

[1:31:19] En worden terwijl zij al aan het werk gaan.

[1:31:21] Ook breed opgeleid.

[1:31:22] En de gerealiseerde zij-instroom loopt.

[1:31:25] Iets achter bij de ambitie.

[1:31:26] Die in de begroting 2023 is neergelegd.

[1:31:28] En dat heeft dan weer te maken door die krappe arbeidsmarkt.

[1:31:31] En dat we soms met zijn allen.

[1:31:33] In diezelfde vijver vissen.

[1:31:35] Maar we werken dus ook binnen het veiligheidsdomein.

[1:31:37] Zoveel mogelijk samen.

[1:31:38] Zodat we niet elkaars concurrent zijn.

[1:31:40] Maar juist iets moois kunnen aanbieden.

[1:31:41] Voor ieder die iets zoekt.

[1:31:43] Meneer Boswijk.

[1:31:47] Bedankt voor het horen.

[1:31:47] Ben ik er blij mee om dat ook te horen.

[1:31:51] Is het ook andersom.

[1:31:54] De minister geeft nu het beeld aan.

[1:31:56] Van mensen die vanuit Defensie.

[1:31:57] Bijvoorbeeld naar de politie gaan.

[1:31:59] Ik kan me voorstellen dat je in een andere levensfase.

[1:32:01] Misschien tijdelijk een paar jaar.

[1:32:03] Weer juist naar Defensie wilt.

[1:32:04] Wordt daar ook op die manier gegaan.

[1:32:05] Want als je dat namelijk doet.

[1:32:07] Dan word je inderdaad echt niet als concurrent gezien.

[1:32:09] Anders kan ik me voorstellen.

[1:32:10] Dat Defensie heel wantrouwel naar de politie kijkt.

[1:32:13] Of misschien andersom.

[1:32:17] Dat is ook mogelijk.

[1:32:19] Voorzitter ik weet dat het in ieder geval.

[1:32:20] Het domein van bewaken en beveiligen.

[1:32:22] Waar we ook met de grote hervorming bezig zijn.

[1:32:23] Juist met alle partners samen.

[1:32:25] Daar echt integraal wordt gewerkt.

[1:32:27] Maar wat we kunnen doen is een volgend halfjaarsbericht.

[1:32:30] Waarbij we ook ingaan op de nieuwe stand van zaken.

[1:32:32] Hier ook wat tekst over toevoegen.

[1:32:34] Hoe dat dan gaat en die samenwerking gaat.

[1:32:37] Dan hebben we dat hierbij afgesproken.

[1:32:39] Voor het halfjaarsbericht.

[1:32:40] Dan was de vraag van mevrouw Michon Derksen.

[1:32:41] Samenwerking met de KMAR.

[1:32:43] En hoe dat ervoor staat.

[1:32:48] Tussen Defensie, DJI, Douane.

[1:32:49] En politie.

[1:32:51] Dus met alle partners.

[1:32:54] Pakken we de taken op.

[1:32:55] En enkele voorbeelden van maatregelen.

[1:32:57] Waar we in het kader van de arbeidsmarktstrategie ook aan denken.

[1:32:59] Is bijvoorbeeld matching ervaring.

[1:33:01] Met functie eisen.

[1:33:03] Door bemiddelen van kandidaten en andere organisaties.

[1:33:05] In het veiligheidsdomein.

[1:33:06] Waar ik het ook met de heer Boswijk net over had.

[1:33:09] Doorstroom binnen het publieke veiligheidsdomein.

[1:33:11] Waardoor mensen gemakkelijker naar de politie kunnen doorstromen.

[1:33:13] En omgekeerd ook vanuit de politie naar partners.

[1:33:16] In het publieke veiligheidsdomein.

[1:33:18] En een recente mooie opbrengst van deze samenwerking.

[1:33:20] Is het lespakket.

[1:33:21] De beschermers.

[1:33:23] Waar scholen zich ook voor kunnen aanmelden.

[1:33:25] En zoals gezegd.

[1:33:26] Ook binnen het domein bewaken en beveiligen.

[1:33:28] Is de samenwerking tussen KMAR en politie heel sterk.

[1:33:32] Vanuit de PVV de vraag.

[1:33:33] Opleidingen rechercheur.

[1:33:34] Dat is heel goed.

[1:33:36] Maar zijn er ook kansen vanuit blauw doorstroom.

[1:33:39] Die nog extra geïnitieerd zouden moeten worden.

[1:33:42] Er zijn in het politieonderwijs.

[1:33:43] Al mogelijkheden om opgeleid te worden.

[1:33:45] Voor rechercheurwerk.

[1:33:47] Namelijk de basis politieopleiding.

[1:33:49] Kent het uitstandsprofiel.

[1:33:50] Op sporen van veel voorkomende criminaliteit.

[1:33:53] Vervolgens zijn er ook diverse vervolgopleidingen.

[1:33:56] Waarmee politiemedewerkers zich kunnen specialiseren.

[1:33:58] In het recherchewerk.

[1:34:00] Hoogopgeleide specialisten.

[1:34:01] Kunnen als zij-instromer aan de slag.

[1:34:02] Na afronding van een korte politieopleiding.

[1:34:04] En met ingang van volgend jaar augustus.

[1:34:07] Start ook de nieuwe bacheloropleiding rechercheur.

[1:34:09] En ik kijk ernaar uit.

[1:34:11] Naar de praktijk.

[1:34:12] Adviezen en ervaringen van de heer Aardema.

[1:34:14] Dus dit is wat we allemaal al doen.

[1:34:16] En wat wij kunnen doen.

[1:34:17] Horen we het ook graag.

[1:34:19] De heer Boswijk had de vraag.

[1:34:21] De politie beschikt over heel veel data.

[1:34:23] En hoe voorkomen we nou dat kostbare data verloren gaat.

[1:34:26] In verband met capaciteitsgebrek.

[1:34:28] Er is zoals gezegd.

[1:34:30] Altijd meer behoefte aan meer politiecapaciteit.

[1:34:33] Dan dat het beschikbaar is.

[1:34:35] Dus ook bij inzet op data.

[1:34:36] Moeten soms moeilijke keuzes gemaakt worden.

[1:34:38] Dat is zeker waar.

[1:34:40] De politie werkt ook aan de omgang.

[1:34:42] Met grote hoeveelheden data.

[1:34:43] Om dat met goede waarborgen.

[1:34:45] Ook zo efficiënt mogelijk te doen.

[1:34:47] En dat gebeurt onder andere.

[1:34:49] Door innovatie.

[1:34:50] Zet de politie in op het sneller en effectiever verwerken van data.

[1:34:54] En eigenlijk wil ik daarmee met me zeggen.

[1:34:55] Dat dit zeker een aandachtspunt is.

[1:34:57] Ook voor de politieorganisatie.

[1:35:00] Precies in het kader.

[1:35:01] Van waar de vraag ook in gesteld is.

[1:35:03] Meneer Boswijk.

[1:35:06] Dank.

[1:35:07] Is het ook een idee.

[1:35:08] Net zoals bij bewaar en beveiligen.

[1:35:10] Dat je bij Defensie gaat kijken. Hoe je daar kan samenwerken.

[1:35:13] Over het analyseren van data.

[1:35:14] Dat dat ook gewoon civiele ideeën kunnen zijn.

[1:35:17] Wordt daar ook naar gekeken.

[1:35:18] Dat er een soort flexibele scheel aan.

[1:35:21] Zeker.

[1:35:21] Er zijn bijvoorbeeld heel veel vrijwilligers.

[1:35:23] Die naast hun reguliere baan.

[1:35:25] Hun expertise op die manier inzetten.

[1:35:27] Je kunt politievrijwilliger zijn.

[1:35:28] En wapendraagend op straat werken.

[1:35:30] Maar je kunt ook het werk doen om data te analyseren.

[1:35:33] Of op andere plekken.

[1:35:35] Dus daar wordt inderdaad naar gekeken.

[1:35:37] Zijinstroom.

[1:35:37] Dat is er allemaal.

[1:35:43] We hebben het over de white paper.

[1:35:44] Over de politiefunctie.

[1:35:46] Dat was eigenlijk een vergelijkbare vraag.

[1:35:47] Hoe zit het nou met die flexibele scheel.

[1:35:49] En wat kunnen we daar nog meer aan doen.

[1:35:52] Wat ik eigenlijk aan het begin ook zei.

[1:35:54] Dat we zien dat politie ook heel vaak als vangnet functioneert.

[1:35:57] Voor allerlei andere domeinen.

[1:35:58] Bij de politie ga je nooit horen.

[1:36:00] Er is een wachtlijst.

[1:36:01] Kom maar over twee maanden terug.

[1:36:02] De politie is er als je belt.

[1:36:04] Dat betekent ook dat net te vaak.

[1:36:07] Veel te vaak eigenlijk.

[1:36:08] Dat weten we hier al.

[1:36:13] Dat we dat eigenlijk op dat moment zouden moeten doen.

[1:36:15] En er moet ook dus verkend worden.

[1:36:17] Hoe deze taken door of in samenwerking.

[1:36:19] Met andere organisaties.

[1:36:21] Kunnen worden uitgevoerd.

[1:36:22] En dat geldt voor een aantal bestaande taken.

[1:36:24] Maar ook voor nieuwe intensivering van taken.

[1:36:28] Zoals bijvoorbeeld op de Noordzee.

[1:36:30] Dus je moet er altijd heel kritisch naar kijken.

[1:36:31] Is het nou echt de politie.

[1:36:33] Die op dat moment dat werk moet gaan doen.

[1:36:34] En het white paper.

[1:36:35] Het ontwikkeling agenda politiefunctie.

[1:36:37] Is ook echt een aanzet tot het gesprek.

[1:36:40] Voor het maken van die scherpe keuzes.

[1:36:43] Daar zitten heel veel keuzes onder.

[1:36:45] Dus daar moet je niet korte bochten nemen.

[1:36:47] Maar een fundamenteel gesprek met elkaar daarover voeren.

[1:36:49] En creatieve ideeën voor een flexibele schil.

[1:36:52] Worden daar ook wat mij betreft zeker in meegenomen.

[1:36:54] De heer Snelle vroeg.

[1:36:56] Hoe staat het nou met die sterkteverdeling.

[1:36:58] Nou dat.

[1:36:59] Voor de verdeling van eventuele toekomstige nieuwe sterkte.

[1:37:02] Over de regionale eenheden.

[1:37:03] Van de politie geldt dat hiervoor samen met politie.

[1:37:06] Het openbaar ministerie.

[1:37:07] En de regio burgemeesters.

[1:37:08] Gewerkt wordt aan een nieuwe systematiek.

[1:37:10] En de opdracht.

[1:37:12] Wordt zoals we ook eerder hebben besproken.

[1:37:14] Aan een onafhankelijke partij verlengd.

[1:37:16] En de procedure is daarvoor.

[1:37:18] Om daar toe te komen.

[1:37:19] Precies met wie dan en met welke vraag dan.

[1:37:22] En hoe dan.

[1:37:22] Dat is nu een afrondende fase.

[1:37:24] En begint volgend jaar start dan de externe partij.

[1:37:26] Met het proces om te komen tot een nieuwe systematiek.

[1:37:30] En zoals we ook eerder met elkaar hebben gedeeld.

[1:37:32] Is dat.

[1:37:33] Wel een lang proces.

[1:37:35] Langer dan ik aanvankelijk dacht toen we hieraan begonnen.

[1:37:37] Maar we zijn bijna een volgende stap verder.

[1:37:40] Dat de onafhankelijke partij kan beginnen.

[1:37:42] Dan.

[1:37:43] De heer Sneller nog.

[1:37:44] Over modernisering sterkte begrip.

[1:37:47] In de bijlage van de tweede half jaar bericht.

[1:37:50] Staat dat er gekeken wordt.

[1:37:51] Naar de modernisering sterkte begrip.

[1:37:53] En de heer Sneller zei.

[1:37:54] Waarom die modernisering nou precies.

[1:37:56] Wat betekent dat nou.

[1:37:57] En wat ben je daar van plan.

[1:37:59] Zei hij wat vriendelijker.

[1:38:00] Maar daar komt het op neer.

[1:38:01] En ik ben het eens met de heer Sneller.

[1:38:05] Dat je ook het heel concreet moet gaan maken.

[1:38:10] We weten niet waar het over gaat.

[1:38:11] En het doel van wat we daarmee doen.

[1:38:13] Is juist transparantie.

[1:38:14] En momenteel hebben we het over een operationele.

[1:38:16] Versus niet operationele sterkte.

[1:38:18] En in de beeldvorming kan het dan lijken.

[1:38:20] Als niet operationele sterkte alleen maar.

[1:38:23] Bijvoorbeeld over stafmedewerkers gaat.

[1:38:24] Die overigens ook heel belangrijk werk doen.

[1:38:26] Maar dat doet geen recht aan het vele en diverse werk.

[1:38:29] Dat binnen de niet operationele.

[1:38:31] Of bijvoorbeeld ondersteunende functies.

[1:38:33] Van de politie wordt uitgevoerd.

[1:38:35] En bovendien ontstaat er ook een reëler beeld.

[1:38:37] Van de niet operationele sterkte.

[1:38:38] En over het.

[1:38:39] Dus het gaat over al deze elementen.

[1:38:42] En wellicht kunnen we ook in een volgend halfjaarsbericht.

[1:38:44] Als we daar wat op verder zijn.

[1:38:46] Volgens mij zijn we dat dan wel.

[1:38:47] Dat nog iets concreter maken.

[1:38:49] En ook inzichtelijker wat daar achter zit.

[1:38:52] Meneer Adema en dan meneer Sneller.

[1:38:54] Ja dank u wel voorzitter.

[1:38:56] De minister had het net over de verdeling.

[1:38:57] Van de nieuwe collega's.

[1:39:00] Kunt u ook een inzicht geven.

[1:39:01] Over hoe u dat gaat bekijken.

[1:39:02] Met betrekking tot de stad.

[1:39:07] Want vooral als er op het platteland.

[1:39:10] Gebrek is.

[1:39:10] Dan zijn de afstanden groot.

[1:39:12] Dus misschien kunt u daar een inzicht in geven.

[1:39:14] De minister.

[1:39:15] Ja voorzitter en zo zijn het terecht.

[1:39:17] Ook nog een heleboel andere criteria.

[1:39:20] En die worden allemaal.

[1:39:22] Uiteindelijk door zo'n onafhankelijk bureau.

[1:39:23] Ook in kaart gebracht.

[1:39:24] In gesprek met al die gebieden.

[1:39:27] Dus ik kan dat aan de voorkant.

[1:39:28] En dat hebben we ook in deze kamer.

[1:39:30] Toen we besloten dit te gaan doen.

[1:39:31] Ook met elkaar gedeeld.

[1:39:37] Dus dan ga je ophalen inderdaad.

[1:39:39] Wat is de druk dan die wordt ervaren op verschillende gebieden.

[1:39:41] Wat heb je daarbij nodig.

[1:39:42] Waar komt die druk vandaan.

[1:39:43] En hoe zou zo'n nieuwe verdeling eruit kunnen zien.

[1:39:46] En dan zou het kunnen dat er een hele andere verdeling uitkomt.

[1:39:49] Het kan ook door die complexiteit van de criteria.

[1:39:51] Dat je een vergelijkbare verdeling krijgt.

[1:39:53] Zoals je hem nu hebt.

[1:39:54] Dat weet ik niet.

[1:39:55] En dat stuur ik dus ook niet aan de voorkant.

[1:39:57] Dat was ook niet de vraag hoor.

[1:39:58] Maar dan geef ik dat nog voor de zekerheid mee.

[1:40:00] Maar dat laten we dan afhangen van het dagelijkse werk.

[1:40:02] Wat de politie ervaart en meemaakt.

[1:40:04] En we zullen zorgen dat als we bij elke stap dat we wat verder zijn.

[1:40:07] Dat de Kamer ook inzicht heeft in.

[1:40:09] Hoe vul je dat dan in.

[1:40:11] Meneer Snellig.

[1:40:12] Ja twee in één voorzitter.

[1:40:14] Over die verdeelsleutel.

[1:40:15] Dat gaat niet alleen maar voor nieuwe collega's die instromen.

[1:40:18] Toch maar over de totale verdeling van de sterkte.

[1:40:20] Dat is de eerste.

[1:40:20] En de tweede over de modernisering van het sterkte begrip.

[1:40:25] Wat ik lastig zou vinden.

[1:40:26] Is als we zometeen opeens.

[1:40:28] Vanaf 2026 overgaan op nieuwe definities.

[1:40:31] Waardoor weer de lange.

[1:40:33] Termijnontwikkeling helemaal niet meer kunnen volgen.

[1:40:34] Want ja we hebben een nieuwe definitie.

[1:40:36] En we hebben eigenlijk al het doel al bereikt.

[1:40:39] En dat soort.

[1:40:42] Mysterieuze formuleringen.

[1:40:43] Die er dan opeens uit komen.

[1:40:45] De minister.

[1:40:45] De tweede was ik niet van plan.

[1:40:47] Dus ik neem het ook mee als zorg.

[1:40:49] Dat moet het niet zijn.

[1:40:50] En we zorgen ervoor dat het goed traceerbaar is.

[1:40:52] En transparant is in de stukken wat we daarmee bedoelen.

[1:40:54] En ik knikte ja terwijl de heer Snellig dat zei.

[1:40:57] Maar ik werd snel gecorrigeerd terecht.

[1:40:59] Want het is wel voor de nieuwe collega's.

[1:41:01] Anders zou het een totale reorganisatie betekenen.

[1:41:03] Maar ook dat je mensen.

[1:41:05] Bijvoorbeeld daardoor gaat dwingen te gaan verhuizen.

[1:41:07] En noem maar op.

[1:41:08] En omdat dat niet kan met de bestaande.

[1:41:12] Verdeling is wat het is.

[1:41:13] En bij de nieuwe.

[1:41:14] Zoals bijvoorbeeld bij die 700 nieuwe agenten.

[1:41:16] Wat we dit jaar met deze coalitie al hebben gedaan.

[1:41:19] Nou toekomstige zou ook zomaar kunnen.

[1:41:20] Dat er meer mensen bij komen.

[1:41:21] Dat je dan kijkt.

[1:41:23] Doe je dat dan met de bestaande verdeelsleutel.

[1:41:26] Of komt er een nieuwe verdeelsleutel.

[1:41:27] En we hebben gezegd.

[1:41:28] We gaan opnieuw kijken naar de systematiek.

[1:41:30] Dus dan kan het dat er een nieuwe verdeelsleutel komt.

[1:41:31] Voor die nieuwe mensen.

[1:41:34] Dan CDA volgens mij.

[1:41:36] De heer Boswijk.

[1:41:37] U heet op mijn papiertje Bosman.

[1:41:41] Ja toch wel.

[1:41:42] Dan gaan we het uitproberen.

[1:41:43] Dan gaan we het uitproberen.

[1:41:45] Meneer Bosjes.

[1:41:48] Serieuze vraag.

[1:41:49] Dit was niet een goede inleiding voor mij.

[1:41:51] Een hele serieuze vraag.

[1:41:53] Vanuit CDA.

[1:41:54] Is de nazorg vrijblijvend na een heftige gebeurtenis?

[1:41:57] Hoe gaan we daar mee om?

[1:41:58] Dat is een hele terechte en hele serieuze vraag.

[1:42:01] De leidinggevende is belast.

[1:42:02] Met de eerste opvang en begeleiding van politiemedewerkers.

[1:42:05] Die te maken hebben gehad.

[1:42:06] Met heftige gebeurtenissen.

[1:42:08] En binnen de operationele teams.

[1:42:10] Vindt dagelijks een debriefing plaats.

[1:42:13] Waarin een teamverband.

[1:42:14] Onder andere verwerkt wordt.

[1:42:15] Wat er tijdens een dienst is gebeurd.

[1:42:17] En bij ernstige incidenten.

[1:42:19] Kan dit ook in de vorm van een persoonlijk gesprek gebeuren.

[1:42:23] Voor verdere nazorg.

[1:42:24] Benaderen collega's uit de Teams Collegiale Ondersteuning.

[1:42:27] TCO's.

[1:42:28] De politiemedewerkers die betrokken zijn geweest.

[1:42:30] Bij ernstige incidenten.

[1:42:32] En daarnaast biedt politie en politieambtenaar professionele hulp.

[1:42:35] Zoals psychische nazorg.

[1:42:36] En bijstand.

[1:42:37] Kan ook juridische bijstand zijn.

[1:42:39] Daar waar dat nodig is.

[1:42:40] En ik weet ook aan de hand van de vele gesprekken die ik voer.

[1:42:43] Met mensen die heftige dingen meegemaakt hebben.

[1:42:45] Dat ook de politie steeds beter wordt.

[1:42:49] En nu ook goed is.

[1:42:50] In het betrekken van de familie.

[1:42:53] Want als je iets heftigs meemaakt.

[1:42:54] Dan is dat niet alleen jou afgekomen.

[1:42:56] Maar je gezin.

[1:42:56] En de mensen om je heen maken dat ook mee.

[1:42:59] En de politie werkt continu aan de bekendheid en vindbaarheid.

[1:43:02] Van faciliteiten en behoeven van nazorg.

[1:43:04] Onder meer in de zorgwijzer.

[1:43:07] En ik vind zelf.

[1:43:08] Dat de politie daar de afgelopen tijd.

[1:43:10] Hele grote stappen in heeft gezet.

[1:43:12] Ik denk dat het nog steeds een slag beter kan.

[1:43:14] Maar de zorg en ogen.

[1:43:16] Voor mensen die heftige dingen meemaken.

[1:43:19] Wordt op hoog tempo.

[1:43:21] Denk ik goed.

[1:43:24] Aangepast door de politie.

[1:43:25] Om ervoor te zorgen dat je er echt bent.

[1:43:26] Voor mensen die daar voor onze veiligheid stonden.

[1:43:28] En zelf vervolgens hun gezondheid.

[1:43:31] Hun welzijn in de knal hebben zien komen.

[1:43:33] De heer Boswijk had ook al vroeg signalering.

[1:43:35] Hoe kan je nou heel vroeg herkennen.

[1:43:37] Van psychische problemen.

[1:43:38] En dat is echt een wezenlijk punt.

[1:43:40] En kan het ook onderdeel zijn.

[1:43:42] Van de curriculum bijscholing van politieagenten.

[1:43:43] De politieacademie.

[1:43:45] In het kader van het nieuwe stelsel.

[1:43:48] Beroepsgerelateerde gezondheidsklachten.

[1:43:50] Vanaf januari denk ik.

[1:43:52] Is het al ingegaan.

[1:43:53] Maar dat is zeer decent.

[1:43:55] We hebben daar eerder brieven over gedeeld.

[1:43:57] Er staat bewustwording en vroeg signalering.

[1:43:59] Van psychische problemen centraal.

[1:44:01] In de opleiding is een weerbaarheidsprogramma opgenomen.

[1:44:04] Waarbij studenten getraind worden.

[1:44:05] Om te gaan met dit soort situaties.

[1:44:08] En deze ook bespreekbaar te maken.

[1:44:10] En uiteindelijk is vroeg signalering.

[1:44:12] Ook vooral een taak voor leidinggevenden.

[1:44:14] Maar het is absoluut.

[1:44:15] En zij worden er ook op getraind.

[1:44:17] Maar ook geborgd in de academie.

[1:44:18] De samenwerking met het Veteraneninstituut.

[1:44:22] Voorheen maakte de politie gebruik.

[1:44:24] Van het loket.

[1:44:25] Van het Veteraneninstituut.

[1:44:27] De dienstverlening is recent.

[1:44:29] Afgelopen november.

[1:44:31] Overgenomen door de politie.

[1:44:32] En intern nu ondergebracht.

[1:44:34] En dat is in heel goed en nauw overleg.

[1:44:36] Ook gebeurd met het Veteraneninstituut.

[1:44:38] En met hulpvragen kunnen politieagenten.

[1:44:40] Nu terecht bij het sociaal loket.

[1:44:42] En het loket is ook bereikbaar.

[1:44:43] Voor oud-medewerkers en het thuisfront.

[1:44:46] Dus de politie heeft geleerd.

[1:44:48] En weet ervan.

[1:44:48] En het intern ook geïmplementeerd.

[1:44:53] Mevrouw Helder.

[1:44:54] Had een vraag over.

[1:44:57] Meneer Boswijk.

[1:44:58] Dank aan de minister.

[1:45:00] Voor de antwoorden.

[1:45:01] Ik heb ook veel gesprekken gehad.

[1:45:03] En ik heb toch andere signalen gehoord.

[1:45:05] Over agenten.

[1:45:07] Die heftige situaties mee hebben gemaakt.

[1:45:10] Waarvan de één goede ondersteuning krijgt.

[1:45:12] Maar de ander niet.

[1:45:13] Dus het is heel erg afhankelijk van.

[1:45:15] Heb je een collega.

[1:45:16] Die daar ook attentief op is.

[1:45:19] Die ook die signalen.

[1:45:22] Of signalen.

[1:45:23] Ook doorkrijgt.

[1:45:24] En dat kan natuurlijk niet helemaal de bedoeling zijn.

[1:45:26] Dat het afhankelijk is.

[1:45:27] Van wie je in je omgeving bevindt.

[1:45:32] Dus ik heb daar toch wel.

[1:45:33] Een heel ander beeld.

[1:45:34] Van gekregen.

[1:45:37] Dus ik ben wel benieuwd.

[1:45:38] Hoe de minister daarnaar kijkt.

[1:45:39] Hoe we kunnen zorgen.

[1:45:41] Dat bij ons beeld.

[1:45:43] Uiteindelijk bij elkaar gaat komen.

[1:45:45] En ik heb ook nog wat.

[1:45:46] Dat ik denk.

[1:45:47] Als er een organisatie is.

[1:45:48] Die al veel weet.

[1:45:50] Van bijvoorbeeld PTSS.

[1:45:52] Is het natuurlijk wel het veteraaninstituut.

[1:45:53] Dus ergens snap ik niet helemaal.

[1:45:55] Dat we juist niet die samenwerking zoeken.

[1:45:58] Omdat je denkt.

[1:45:59] Waarom moeten we dat allemaal weer allemaal apart gaan doen.

[1:46:01] Omdat er juist ook zoveel overeenkomsten zijn.

[1:46:03] Dus ik ben wel even benieuwd.

[1:46:04] Waarom daarvoor gekozen is.

[1:46:06] En of dat de minister ook een garantie kan geven.

[1:46:08] Dat dan in die overgang.

[1:46:10] Van het veteraaninstituut.

[1:46:12] Dan nu naar de politie zelf.

[1:46:14] Dat mensen niet zo meteen.

[1:46:16] Tussen wal en schip gaan vallen.

[1:46:17] De minister.

[1:46:19] Ja ik begrijp wel het beeld.

[1:46:20] Wat de heer Boswijk aan de hand van zijn gesprekken heeft opgedaan.

[1:46:23] Dat is ook waarom ik zei.

[1:46:24] Dat ik ook persoonlijk vond.

[1:46:26] Dat de politie van ver komt.

[1:46:28] Ik heb ook die gesprekken gehad.

[1:46:29] En die heb ik ook nog steeds.

[1:46:34] Dat de politie heel vroegtijdig wordt ingegrepen.

[1:46:36] Dat wel de juiste hulp wordt gegeven.

[1:46:37] Dat mensen wel serieus worden genomen.

[1:46:39] En dat dat niet altijd bij iedereen is.

[1:46:42] Dat weet ik.

[1:46:42] Dat dat onacceptabel is deel ik.

[1:46:44] En ondertussen probeer ik.

[1:46:46] Samen met de politie dan te steunen.

[1:46:48] In juist die verandering.

[1:46:49] Om ervoor te zorgen dat leidinggevenden daar goed op getraind zijn.

[1:46:51] Dat het een plek heeft in de politieacademie.

[1:46:53] Dat het nieuwe stelsel ook de ruimte biedt.

[1:46:56] Die er echt nodig is.

[1:46:59] Voor mensen die zoiets meemaken.

[1:47:00] Want dat zijn hele schrijnende.

[1:47:01] Hele heftige verhalen.

[1:47:04] Dus de politie is daar volop mee bezig.

[1:47:06] En ik zal ook zelf.

[1:47:08] En ook als er zaken zijn die.

[1:47:11] Individuele zaken.

[1:47:12] Kan ik mij natuurlijk niet tegenaan bemoeien.

[1:47:14] Maar ik kan altijd.

[1:47:15] Via ons wel de aandacht vervragen.

[1:47:17] Zeggen van hé, maar hier gaat het dus in de praktijk toch niet goed.

[1:47:20] Want uiteindelijk willen we dat het wel goed gaat met iedereen.

[1:47:22] Dat geldt ook voor.

[1:47:25] Dat veteranenpunt.

[1:47:26] Wat we in de praktijk zagen.

[1:47:28] Is dat er relatief weinig.

[1:47:29] Gebruik van werd gemaakt.

[1:47:31] Dus er is een nauw overleg gekeken.

[1:47:32] Kunnen we het dan beter op een andere manier inrichten.

[1:47:35] Maar wel met de expertise die daar is.

[1:47:37] En ik doe zelf.

[1:47:39] Eigenlijk nooit aan papieren garanties.

[1:47:41] Dus ik snap de vraag.

[1:47:42] Maar ik loop andersom.

[1:47:43] Ik denk en ik hoor dat dat goed geborgd is.

[1:47:46] Maar mochten we nou in de praktijk.

[1:47:47] In mijn gesprek of in de gesprekken die de leden hebben.

[1:47:50] Zien dat dat niet zo is.

[1:47:52] Dan wil ik dat graag weten.

[1:47:53] Dat kan op allerlei manieren.

[1:47:55] Zodat we ook snel kunnen schakelen.

[1:47:57] Want het doel is altijd.

[1:47:58] Zorg geven aan de politieagenten die voor ons zorgen.

[1:48:01] En dat doel blijft gewoon overeind staan.

[1:48:03] Dus als dat beter kan.

[1:48:04] Zullen we er altijd naar kijken.

[1:48:05] U had er al drie.

[1:48:07] Maar ik weet dat dit belangrijk voor u is.

[1:48:08] Dus de laatste.

[1:48:09] Dank voor uw coulance.

[1:48:12] Laatste punt voorzitter hierover.

[1:48:14] Dat is we hebben bij Defensie.

[1:48:17] We hebben natuurlijk de veteranenwet.

[1:48:19] Die bestaat geloof ik al 10 jaar.

[1:48:21] Nou ik denk eigenlijk.

[1:48:23] Dat als je kijkt naar het aantal agenten.

[1:48:25] Die wij hebben.

[1:48:25] Dat is vergelijkbaar aan het aantal militairen.

[1:48:28] Alleen agenten zijn elke dag bij wijze van spreken op uitzending.

[1:48:31] Dus kunnen elke dag.

[1:48:33] Vervelende en verschrikkelijke dingen meemaken.

[1:48:36] Die impact hebben.

[1:48:36] Hoe kijkt de minister naar een soort van.

[1:48:40] Ja zelfde borging.

[1:48:41] Qua nazorg.

[1:48:43] En voorwaarden die bijvoorbeeld veteranen hebben.

[1:48:45] Omdat ook exact hetzelfde.

[1:48:47] Of nagenoeg hetzelfde.

[1:48:49] Uiteindelijk voor politie.

[1:48:51] Vrouwen en mannen.

[1:48:52] De minister.

[1:48:53] Voorzitter als ik mij niet vergis.

[1:48:55] Hebben we die vergelijking ook gemaakt.

[1:48:57] Ook bij de overgang naar een nieuw stelsel.

[1:49:00] Maar als de heer Boswijk dat goed vindt.

[1:49:02] Check ik dat even.

[1:49:02] Kom ik in tweede termijn op terug.

[1:49:04] En als we dat niet op die manier hebben gedaan.

[1:49:06] Dan lijkt het me goed om daar wel naar te kijken.

[1:49:08] Want ik weet net te weinig.

[1:49:10] Bij Defensie hoe dat is geregeld.

[1:49:12] Om daar nu zelf zo'n antwoord op te geven.

[1:49:14] Dus daar kom ik straks even op terug.

[1:49:19] Over de beroepsziekte.

[1:49:20] De minister zegt er komt inderdaad een nieuw stelsel.

[1:49:23] Dat weet ik ook.

[1:49:24] En de minister zegt de politie komt van ver.

[1:49:26] Dat is ook waar.

[1:49:27] Maar gaandeweg.

[1:49:29] Kijk als het misgaat dan kijkt de politie altijd graag.

[1:49:31] Uiteindelijk als het niet anders kan vooruit.

[1:49:33] Komen ze met iets nieuws.

[1:49:34] Maar er zijn nog wel wat slachtoffers die langs de kant van de weg liggen.

[1:49:37] Dat zijn die 21 langlopende dossiers.

[1:49:39] Van die PTSS'ers.

[1:49:40] Waar gewoon verrekening plaatsvindt.

[1:49:42] Ondanks een paritaire commissie.

[1:49:43] Die de Kamer ook helemaal niet wilde.

[1:49:45] Dus ik zou graag de stand van zaken daarvan willen weten.

[1:49:48] Ik denk dat dat niet meteen vandaag kan.

[1:49:50] Maar liefst zo spoedig mogelijk.

[1:49:51] En anders bij een half jaar bericht.

[1:49:52] Want deze mensen mag je zeker niet vergeten.

[1:49:54] Die zijn heden ten dagen nog steeds bezig.

[1:49:56] Als er nog een paar hopelijk niet de handen zichzelf hebben geslagen.

[1:49:59] Want daar heb ik ook een bericht van ontvangen.

[1:50:01] Dat is verschrikkelijk natuurlijk.

[1:50:03] Minister.

[1:50:04] Vandaag per brief of bij het half jaar bericht?

[1:50:07] Laten we afspreken.

[1:50:09] Uiterlijk half jaar bericht.

[1:50:10] En als het eerder kan dan eerder.

[1:50:13] Dat is precies waar mevrouw Helder op doet.

[1:50:15] En waar ze op zoek is.

[1:50:16] Dan was ik nog steeds bij mevrouw Helder.

[1:50:18] Want dat ging over long covid.

[1:50:20] Bij de politie wordt een covid besmetting.

[1:50:23] Aangemerkt als dienstongeval of beroepsziekte.

[1:50:25] Als de betrokken medewerkers.

[1:50:27] In het publieke domein dienst hebben gedaan.

[1:50:30] En een infectie binnen de incubatietijd.

[1:50:32] Op plaats heeft gehad.

[1:50:34] Politie medewerkers voor wie dit geldt.

[1:50:36] En die kampen met post covid klachten.

[1:50:37] Als gevolg van die besmetting.

[1:50:39] Vallen hiermee binnen het stelsel beroepsziekte en dienstongevallen.

[1:50:42] En de politie handelt.

[1:50:44] Vooruitlopend op het nieuwe stelsel.

[1:50:45] Waar we het net over hadden.

[1:50:48] En daarmee ontvangen zij ook direct.

[1:50:50] Zorg en begeleiding.

[1:50:51] En krijgen de schade vergoed.

[1:50:55] Mevrouw Helder.

[1:50:57] Deze vraag stelde.

[1:50:58] Omdat zij.

[1:51:01] Met mensen heeft gesproken.

[1:51:02] Waarbij dat niet zou gelden.

[1:51:04] Ik ben dit ook afgelopen tijd.

[1:51:06] Ik heb het vaak nagegaan.

[1:51:07] Ik heb begrepen dat dit voor nagenoeg.

[1:51:09] Iedereen wel goed geregeld is.

[1:51:11] Om te voorkomen dat we individuele gevallen.

[1:51:13] Naar elkaar uitwisselen.

[1:51:14] Want dat helpt niet.

[1:51:15] Wil ik wel haar natuurlijk.

[1:51:17] Zoals altijd weer vragen.

[1:51:19] Als zij een patroon ziet.

[1:51:20] Waarbij dit op papier wel goed is.

[1:51:22] Maar in de praktijk niet werkt.

[1:51:23] Dan hoor ik het wel graag.

[1:51:25] Ik kan het niet altijd voor alle individuen.

[1:51:27] Met garantie zeggen.

[1:51:28] Want zo werkt het niet.

[1:51:29] Maar dit is zo hoe het geregeld is.

[1:51:30] En wij krijgen het terug.

[1:51:31] Ook van veel mensen dat het wel werkt.

[1:51:32] Dus dat aanbod blijft dan altijd staan.

[1:51:35] Dat vind ik wel belangrijk.

[1:51:41] Op dit onderwerp.

[1:51:42] Wil ik mevrouw Hilde wel een beetje bijstaan.

[1:51:44] Want die signalen over politieagenten.

[1:51:46] Die met long covid te maken hebben.

[1:51:48] Die hebben mij uitdrukkelijk ook bereikt.

[1:51:50] En ook dat zij vroegtijdig.

[1:51:53] Hun zorgen bij hun werkgever hebben geuit.

[1:51:55] Over de ernst hiervan.

[1:51:57] Maar de wijze waarop de politie.

[1:51:58] Als werkgever hiermee is omgegaan.

[1:52:00] En hoe die zorgen zijn genegeerd.

[1:52:04] Dat heeft natuurlijk ontzettend veel leed veroorzaakt.

[1:52:06] Bij deze politieagenten.

[1:52:08] En ik vraag me net zo.

[1:52:09] Of tenminste.

[1:52:11] De ondersteuning van het verhaal van mevrouw Hilde.

[1:52:14] Herkent de minister deze signalen.

[1:52:17] En waar kunnen deze mensen dan terecht.

[1:52:18] Met die signalen.

[1:52:19] Van genegeerd worden.

[1:52:21] Niet ondersteund worden.

[1:52:22] Geen nazorg.

[1:52:23] Terwijl ze daar nog steeds last van hebben.

[1:52:26] De minister.

[1:52:26] Dan zal ik mijn aanbod herhalen.

[1:52:29] Op het moment dat daar.

[1:52:30] Een patroon ook door de leden wordt gezien.

[1:52:32] Wat niet correspondeert met.

[1:52:35] Hoe het geregeld is.

[1:52:36] En waarbij het bij mensen gelukkig ook wel goed gaat.

[1:52:39] Dan lijkt me goed.

[1:52:40] Om dat sowieso natuurlijk.

[1:52:42] Via de politiemensen te delen.

[1:52:44] Binnen de organisatie waar het thuis hoort.

[1:52:46] Maar ook met ons.

[1:52:47] Zodat we kunnen kijken naar die patronen.

[1:52:50] Individuele zaken 100%.

[1:52:51] Dat gaat natuurlijk nooit.

[1:52:53] Maar dat weten de leden.

[1:52:56] En daar sta ik zeer open om te zien.

[1:52:58] Of wat wij denken dat we geregeld hebben.

[1:53:00] En hoe het goed is.

[1:53:01] Of het ook in de praktijk inderdaad zo uitpakt.

[1:53:04] Zoals het wordt.

[1:53:05] Meneer Van Dijk op dit punt.

[1:53:07] Een hele korte informatieve vraag.

[1:53:08] Wordt daarbij ook bezien.

[1:53:10] Als het gaat over die nazorg.

[1:53:11] Of wat er geboden wordt.

[1:53:12] Op het terrein van de geestelijke verzorging.

[1:53:14] Bij de politie.

[1:53:15] In orde is.

[1:53:16] En misschien ook nog beter kan.

[1:53:19] Ja.

[1:53:19] En dat als het over.

[1:53:22] Ziektes gaat.

[1:53:22] Of over PTSS.

[1:53:24] Verschillende zaken die van toepassing kunnen zijn.

[1:53:26] Helaas bij het zware werk dat politiemensen voor ons doen.

[1:53:29] Jazeker.

[1:53:30] En ook daar denk ik wel dat de politie wel van ver komt.

[1:53:33] Daar op heel veel plekken wel goed ging.

[1:53:35] Maar ook op heel veel plekken niet.

[1:53:37] En uiteindelijk wil je dat het voor iedereen goed geregeld is.

[1:53:40] En mijn beeld is.

[1:53:41] Ook zeker in aanleiding van alle gesprekken.

[1:53:43] Die ik de afgelopen twee jaar heb gedaan.

[1:53:44] Dat de politie er heel hard aan werkt.

[1:53:46] Om op al die niveaus.

[1:53:49] Daar goed ondersteuning te bieden.

[1:53:51] En er zijn zeker ook geestelijke verzorgers.

[1:53:53] En ondersteuners.

[1:53:55] Even kijken.

[1:53:56] Dan mevrouw Michonne Derksen.

[1:53:57] Het aantal uren omhoog voor de politievrijwilligers.

[1:54:01] Veel politievrijwilligers werken naast hun.

[1:54:03] Zal gezegd normale baan.

[1:54:05] Of hun normale werkzaamheden.

[1:54:06] Werken ze als vrijwilliger bij de politie.

[1:54:08] En in het kader van de arbeidstijdenwet.

[1:54:11] Is de inzet voor politievrijwilligers.

[1:54:12] Inderdaad begrensd.

[1:54:14] In onze organisatie is het van belang.

[1:54:15] Om ook de vrijwillige collega's in bescherming te nemen.

[1:54:18] En die balans goed te bewaken.

[1:54:20] En we zien ook dat de meeste vrijwilligers.

[1:54:22] Bij lang en aan niet komen.

[1:54:23] Aan de huidige grens van 576 uur per jaar.

[1:54:28] Maar meer politievrijwilligers erbij.

[1:54:29] Of dat nou op straat is.

[1:54:31] Of op een andere plek.

[1:54:33] Is altijd welkom.

[1:54:35] En met mevrouw Michonne Derksen.

[1:54:37] En andere collega's.

[1:54:38] Hebben we de afgelopen jaren ook gehad.

[1:54:39] Over het feit dat we.

[1:54:40] Omdat we zo hard ook.

[1:54:44] Bij de politieacademie.

[1:54:45] Die gewoon in dienst willen bij de politie.

[1:54:48] Dat je dan soms moet kiezen.

[1:54:49] En dat de vrijwilligers daarom niet de volle aandacht hebben gehad.

[1:54:52] Die we met zijn allen zouden wensen.

[1:54:54] Maar ik heb een goede hoop.

[1:54:56] Dat dat wel weer gebeurt.

[1:54:58] En ze zoeken dus nog steeds vrijwilligers.

[1:55:00] Mocht iemand hier willen.

[1:55:03] Afhandeling van de blauwe familie.

[1:55:05] En de onderzoeker.

[1:55:05] Een vraag van mevrouw Maudelaar.

[1:55:07] Hoe staat het met eerherstel van de deelnemers.

[1:55:09] Ik heb gesprekken gevoerd met alle deelnemers.

[1:55:12] En de rode draden.

[1:55:14] Uit deze gesprekken worden gebruikt.

[1:55:15] Bij alle trajecten die er lopen.

[1:55:17] Op dit belangrijke thema.

[1:55:18] Ik heb die gesprekken ook al zodanig.

[1:55:22] Niet alleen dus gevoerd.

[1:55:23] Maar ook meegenomen wat ik daar heb gehoord.

[1:55:25] En gezorgd dat we dat terugbrengen.

[1:55:26] In mijn werk.

[1:55:27] En in alle stappen van de politie.

[1:55:31] Ik heb aangegeven al richting de kamer.

[1:55:33] Ik voer deze gesprekken als betrokken minister.

[1:55:35] Dus ik ben niet een werkgever.

[1:55:37] Ik kan ook niet op individuele zaken.

[1:55:39] Op die manier.

[1:55:40] Er tegenaan gaan bemoeien.

[1:55:41] Want dan krijg je willekeur.

[1:55:42] En dat kan natuurlijk niet.

[1:55:43] Want ik ben niet de werkgever of de ex-werkgever.

[1:55:46] De korpschef is verantwoordelijk voor het korps.

[1:55:49] Hetgeen onder meer het personeelsbeleid.

[1:55:50] Handhaving van de interne orde.

[1:55:52] En integriteit binnen het korps omvat.

[1:55:54] En de politiemedewerkers.

[1:55:56] Die vervullen hun taken ook binnen een hiërarchische structuur.

[1:55:58] Waarin zij in bepaalde gevallen ook alleen maar mogen optreden.

[1:56:02] Als er toestemming is van een meerdere.

[1:56:03] De korpschef vervult hier een centrale rol.

[1:56:06] Als werkgever.

[1:56:08] Dus als het gaat over die specifieke zaken.

[1:56:10] En hoe gaat het met die zaken.

[1:56:11] Daar kan ik me nooit tegenaan bemoeien.

[1:56:13] Dat zou ook niet goed zijn.

[1:56:16] Maar die gesprekken hebben mij zeer geraakt.

[1:56:18] En alles wat we daarvan hebben geleerd.

[1:56:20] Pakken wij ook.

[1:56:21] Daar waar wij over gaan.

[1:56:23] Zeker ik als minister.

[1:56:24] En ambtelijk op.

[1:56:25] Dan ben ik bij de landelijke eenheid.

[1:56:27] Ik zag u Anne.

[1:56:31] Wat overigens wel een interessante vraag is.

[1:56:33] Of kamerleden politievrijwilliger mogen zijn.

[1:56:36] Eentje om uit te zoeken.

[1:56:38] Militair vrijwilliger mag uitdrukken.

[1:56:40] Of niet.

[1:56:41] Dus ik denk niet dat dat mag.

[1:56:43] Maar dat is een leuke om uit te zoeken.

[1:56:46] Daar zouden ze eens wat aan moeten doen.

[1:56:47] In Den Haag.

[1:56:49] Oké.

[1:56:52] Mevrouw Mutler.

[1:56:52] We waren bij een serieus onderwerp.

[1:56:54] Dit is ook serieus.

[1:56:55] Mevrouw Mutler.

[1:56:56] Ik vind het echt een lege antwoord.

[1:57:00] Van deze minister.

[1:57:02] Want laat ik er geen misverstand over bestaan.

[1:57:06] Als er echt ernstige.

[1:57:08] Gefundeerde verdenkingen.

[1:57:09] Er zijn.

[1:57:11] Ook als het gaat om politiefunctionalissen.

[1:57:13] Dan moet je dat gewoon zorgvuldig uitzoeken.

[1:57:15] Dat lijkt me ook.

[1:57:16] Maar bij mij groeit echt de gedachte.

[1:57:18] Dat echt alles uit de kast wordt getrokken.

[1:57:21] Om geen ereherstel te hoeven toekennen.

[1:57:23] Aan deze mensen.

[1:57:25] Die de misstanden.

[1:57:28] Aangekaart hebben.

[1:57:29] Waardoor deze minister op een gegeven moment.

[1:57:31] Aan de slag is gegaan.

[1:57:32] Dat ze het gesprek heeft gevoerd. Fantastisch.

[1:57:34] Dan nog.

[1:57:35] Blijft bij de minister de verantwoordelijkheid.

[1:57:37] Om een motie die de Kamer in meerderheid heeft aangenomen.

[1:57:40] Ten aanzien van ereherstel.

[1:57:42] En resocialisatie.

[1:57:43] Uit te voeren.

[1:57:44] De betreffende corps hebt daarop.

[1:57:46] Als werkgever aan te spreken.

[1:57:48] Het gebeurt niet sterker nog.

[1:57:50] De politieagenten die ik heb gesproken.

[1:57:53] Of het nou Pérez is.

[1:57:54] Bilal is Suleyman.

[1:57:55] Het gaat heel slecht met ze.

[1:57:58] Het gaat echt heel slecht met ze.

[1:58:00] En ik vind dat gewoon.

[1:58:04] Schandalig.

[1:58:05] En die opmerking wil ik maken.

[1:58:06] Ik heb net een aantal suggesties gedaan.

[1:58:08] Om desnoods een onafhankelijk onderzoek te laten doen.

[1:58:12] Maar we moeten echt opkomen.

[1:58:14] Voor deze politieagenten voorzitter.

[1:58:18] Dat doet u. De minister.

[1:58:20] Voorzitter.

[1:58:21] En ook bij die motie heb ik ook aangegeven.

[1:58:23] Hoe zeer.

[1:58:25] En als ik gesprekken heb met mensen.

[1:58:27] Als minister heb ik dat ook.

[1:58:28] Als mens natuurlijk.

[1:58:30] Ik ben mens eerst en daarna minister.

[1:58:31] En als ik de verhalen hoor.

[1:58:35] Ik begin de gesprekken.

[1:58:36] En ik eindig de gesprekken wel met.

[1:58:37] Ik kan niet gaan beoordelen hoe iets werkt.

[1:58:40] Of hoe iets is geweest.

[1:58:42] Het is niet aan mij om daar vervolgens stappen op te zetten.

[1:58:45] Want dat zou niet ver zijn.

[1:58:48] Dat kan niet.

[1:58:48] Heb ik ook toen de motie werd aangenomen.

[1:58:50] Ook aangegeven.

[1:58:51] En als ik op de stoel van de werkgever ga zitten.

[1:58:54] De ene keer wel de ene keer niet.

[1:58:55] Dan ontstaan alleen maar nog meer problemen.

[1:58:57] Want dat is niet mijn rol.

[1:58:59] En ik vind ook dat u dat niet van de minister moet vragen.

[1:59:01] Want dan krijg je willekeur.

[1:59:03] Dat moet je gewoon niet willen.

[1:59:05] Dus die gesprekken ben ik aangegaan.

[1:59:07] Ik heb ook heel duidelijk aangegeven.

[1:59:08] Dat alles wat daar wordt gezegd.

[1:59:10] En wat ik daarvan leer.

[1:59:12] Niet alleen terugleg bij mijn regelmatige gesprekken met de korpschef.

[1:59:16] Dus natuurlijk is dat ook gebeurd.

[1:59:17] Uiteraard.

[1:59:18] Dat is wel mijn werk.

[1:59:19] Dat doe ik zeker.

[1:59:20] Maar ook dat de ambtenaren dat meenemen.

[1:59:22] In hun dagelijkse werk.

[1:59:23] Waarop wij die controlerende taak vanuit onze rol hebben.

[1:59:27] Maar als mevrouw Muttelaar mij vraagt.

[1:59:29] Om met persoonlijke zaken te bemoeien.

[1:59:31] Dat kan ik niet doen.

[1:59:32] Dus dat is ook niet aan de orde.

[1:59:35] Mevrouw Muttelaar.

[1:59:36] Ik weet niet of dat een interruptie is.

[1:59:37] Maar mijn vraag was net.

[1:59:38] Ik wil een onafhankelijk gezagthebbend oordeel.

[1:59:41] Laten vellen over de rechtmatigheid van die onderzoeken.

[1:59:44] Wil de minister daar nog antwoord op geven?

[1:59:46] Dan reken ik die niet mee.

[1:59:49] Dan heeft hij hierna nog één interruptie.

[1:59:51] De minister.

[1:59:54] De integritatiecommissie.

[1:59:55] Heeft ook onderzoeken naar gedaan.

[1:59:57] De onderzoeken lopen bij het OM.

[1:59:59] Dus ik wil denk ik wel.

[2:00:01] Mevrouw Muttelaar meegeven.

[2:00:02] Dat dit denk ik wel een lastige plek is.

[2:00:05] Om zo over individuele zaken te praten.

[2:00:06] Want dan moet ik dit soort informatie.

[2:00:08] Ook hier gaan neerleggen.

[2:00:10] Dit moet je niet willen over individuele zaken.

[2:00:12] Dat is al ingewikkeld en zwaar genoeg.

[2:00:15] Mevrouw Michon.

[2:00:18] Ja voorzitter.

[2:00:19] Dank.

[2:00:20] Ik dank ook over dit belangrijke blok.

[2:00:23] Waar het gaat om capaciteit.

[2:00:24] Iedereen heeft daar vragen over gesteld.

[2:00:27] Dat het natuurlijk piept en kraakt.

[2:00:30] Ik vond die white paper politievisie.

[2:00:32] Een heel mooi stuk.

[2:00:34] We hebben veel te veel stukken.

[2:00:35] In te weinig tijd.

[2:00:36] Maar in die white paper.

[2:00:38] Staat per onderwerp een ontwikkelagenda.

[2:00:40] Ik wil aan de minister vragen.

[2:00:41] Of we langs die lijnen van de ontwikkelagenda.

[2:00:45] Geïnformeerd kunnen blijven.

[2:00:46] Want het white paper.

[2:00:47] Is volgens mij een soort levendocument.

[2:00:50] Maar ik zou zo graag.

[2:00:51] Al die actiepunten die daar achter staan.

[2:00:54] Waarvan ik een hele hoop herken.

[2:00:56] En ook omarm.

[2:00:57] En graag zou willen dat die.

[2:00:58] Ook zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

[2:01:02] Daarover zou ik graag geïnformeerd.

[2:01:04] Willen worden.

[2:01:05] Kan de minister dat toezeggen voorzitter?

[2:01:07] Ja dat kan ik zeker toezeggen.

[2:01:09] Ik zal zorgen dat dat bij elke halfjaarsbericht terugkomt.

[2:01:12] Waarbij mevrouw Michon Derksen.

[2:01:13] Denk ik in de inhoud heeft gezien.

[2:01:16] En kan ook verwachten dat niet alles.

[2:01:17] Met hetzelfde tempo zal lopen.

[2:01:19] Dus je zult soms wel een update hebben.

[2:01:21] En soms niet helemaal.

[2:01:24] Steeds meenemen.

[2:01:25] Mevrouw Michon.

[2:01:26] Ja heel prettig.

[2:01:27] Want dan houden we zelf ook een beetje het zicht daar op.

[2:01:31] En beginnen we niet steeds opnieuw.

[2:01:33] Kan daar dan wil ik voorzitter aan de minister vragen.

[2:01:36] Ook het punt recherche bij.

[2:01:37] Want wat ik merk.

[2:01:39] Is ook die ontwikkeling in de recherche.

[2:01:41] En vooral ook eigenlijk bijna de knip.

[2:01:44] Wat je ziet.

[2:01:45] Binnen de recherche functie.

[2:01:47] Dat landelijke recherche.

[2:01:48] En dan heb je district.

[2:01:49] En tot en met basisteam.

[2:01:51] Waarvan je zou hopen dat die recherche verticaal werkt.

[2:01:54] Worden daar overal hekjes omheen geplaatst.

[2:01:56] Dus zou daar ook.

[2:01:57] De ontwikkelvisie op die recherche.

[2:02:00] Functie.

[2:02:01] En de inrichting van die recherche.

[2:02:03] Daaraan mee kunnen worden genomen.

[2:02:06] Dat is voor mij een heel apart punt.

[2:02:08] Van die whitepaper.

[2:02:11] Ik denk dat ik wel snap.

[2:02:13] Waar mevrouw Michon Derksen op zoek is.

[2:02:14] Ik moet heel even over nadenken.

[2:02:16] En ergens in een halfjaarsbericht zal dat natuurlijk wel passen.

[2:02:19] Want daar doen we alles in.

[2:02:21] Dus in die zin.

[2:02:23] Functioneert dat heel erg goed.

[2:02:24] Nou dan stoppen we de media.

[2:02:26] Dus ik wil daar wel graag op terugkomen.

[2:02:28] Dat zal ik doen.

[2:02:29] Maar niet gekoppeld aan die whitepaper.

[2:02:31] Maar ergens anders.

[2:02:32] Maar ik moet even bedenken hoe en wat.

[2:02:34] En ook wat we daar op dit moment het meeste over weten.

[2:02:37] En kunnen delen.

[2:02:38] Maar dan heeft in ieder geval mevrouw Michon Derksen een haakje.

[2:02:40] Om haar politieke punt dan op verder te maken.

[2:02:43] Als ze dat dan zou wensen.

[2:02:46] Okidono.

[2:02:46] Dan was dit het kopje.

[2:02:48] Capaciteit.

[2:02:49] Dan gaan we naar de landelijke eenheid.

[2:02:51] Ja, dat was nog bij landelijke eenheid.

[2:02:52] Ja, excuus.

[2:02:54] Want ik begin met mevrouw Helder.

[2:02:57] En die had het over de commissie zorggedragen.

[2:03:00] Ja.

[2:03:01] Ik hoor uw voorzitter in mijn ogen mevrouw Helder.

[2:03:03] Dat komt omdat ik even wilde inventariseren.

[2:03:06] Hoeveel interrupties ik heb.

[2:03:07] Maar nu ik er dus nog twee heb.

[2:03:08] Wil ik wel eventjes aanhaken op wat collega Michon zei.

[2:03:11] Die whitepaper politiefunctie.

[2:03:14] Ik wil wel ervoor waken.

[2:03:15] Dat veronderstelt dat de Kamer het eens is.

[2:03:17] Met die ingezette koers.

[2:03:18] Want ik weet dat de collega van de SP.

[2:03:21] Ik bedoel, hij is er vandaag niet.

[2:03:22] Hij heeft vast druk met andere dingen.

[2:03:25] Dat mijn collega van de SP-fractie en ik hebben gezegd.

[2:03:28] Ja, maar wacht eens even.

[2:03:30] Politiefunctie, politietaak.

[2:03:30] Wij zien dat toch een beetje als dat het uit armoede is ontstaan.

[2:03:34] Omdat we te weinig politieagenten hebben.

[2:03:35] Dus ik wil dat voorbehoud wel een beetje maken.

[2:03:37] Dus alsjeblieft.

[2:03:38] Zeker niet dat de recherchefunctie.

[2:03:42] Ook nog hierbij wordt betrokken.

[2:03:44] White paper allemaal prima.

[2:03:45] Maar ik wil wel kunnen zien welke kant we op gaan.

[2:03:48] En wiens instemming dat allemaal heeft.

[2:03:50] Het klinkt een beetje heel raar.

[2:03:51] Want het is nog een heel lijvig document.

[2:03:53] En een levend document.

[2:03:54] Maar ik wil toch dat piketpaaltje even geslagen hebben.

[2:03:56] Dus dank voor de mogelijkheid.

[2:03:57] Het piketpaaltje, minister.

[2:03:58] Die was ik niet vergeten hoor, voorzitter.

[2:04:01] Nu weten we hem nog een keer.

[2:04:04] De minister gaat verder.

[2:04:05] Dan ben ik nog steeds bij mevrouw Helder.

[2:04:07] Want we gingen over de commissie zorgdrager.

[2:04:09] En is er nou sprake ook geweest van tegenwerking.

[2:04:14] Ik heb aangegeven.

[2:04:14] Heb ik van geen enkele kant.

[2:04:16] Ook niet vanuit de commissie.

[2:04:18] Natuurlijk ook hem gesproken.

[2:04:19] Het signaal ontvangen dat de commissie is tegengewerkt door de politie.

[2:04:22] Dat blijkt ook niet uit het eindrapport van de commissie.

[2:04:25] En ook niet uit de gesprekken.

[2:04:26] Die mijn departement voert met de commissie.

[2:04:29] Een van de opdrachten die de commissie had.

[2:04:31] Was een klankbordfunctie.

[2:04:32] Waarbij de visievorming heimelijk werkt.

[2:04:34] Door de politie en het openbaar ministerie.

[2:04:36] En visievorming is nooit een rechtlijnig proces.

[2:04:40] Maar een van vele gesprekken.

[2:04:42] En meningen.

[2:04:44] Dat zegt dan ook verschillende kanten op.

[2:04:45] Dat hoort zo.

[2:04:46] En de commissie heeft er ook weinig grip op gehad.

[2:04:49] En ook niet geprobeerd om dat helemaal vervolgens te controleren.

[2:04:52] Want dat gesprek moet ook gewoon plaats kunnen vinden.

[2:04:54] De commissie concludeert in het eindrapport.

[2:04:56] Dat de opgestelde visie.

[2:04:57] Een goede hoofdlijn bevat.

[2:04:59] Maar wel dat er natuurlijk verdieping nodig is.

[2:05:01] En als de commissie bij deze klankbordrol.

[2:05:04] Was tegengewerkt.

[2:05:05] Ben ik er ook van overtuigd.

[2:05:06] Dat het advies anders was geweest.

[2:05:08] Mevrouw Helder had in het verlengde daarvan.

[2:05:11] Wat ga je nou eigenlijk doen.

[2:05:12] Met die aanbevelingen.

[2:05:14] De korpschef zal alle aanbevelingen uitwerken.

[2:05:17] In een plan van aanpak.

[2:05:19] En het proces wordt ook gemonitord.

[2:05:21] En op dit moment wordt ook gewerkt.

[2:05:22] Aan de instelling van de monitoringscommissie.

[2:05:24] En die gaat heten.

[2:05:26] Waarborgen heimelijk werk.

[2:05:27] En de monitoring van de commissie zal zich ook richten.

[2:05:30] Op het professionaliseren van het heimelijk domein.

[2:05:32] Het borgen van de waarborgen.

[2:05:34] Voor personeelswilzijn.

[2:05:35] En de af- en opbouw en functioneren van het tijdelijk team.

[2:05:38] Werk onder dekmantel.

[2:05:39] Bij de landelijke eenheid van de politie.

[2:05:43] Even kijken.

[2:05:44] In 2025 zal de commissie ook worden.

[2:05:46] De monitoring afsluiten.

[2:05:48] Met een visitatie.

[2:05:50] En dan.

[2:05:51] Nog steeds mevrouw Helder.

[2:05:53] Maar ook mevrouw Michon Derksen.

[2:05:55] Ook over het feit dat er een commissielid is opgestapt.

[2:05:58] Per 1 november is inderdaad.

[2:06:00] Mevrouw Brian teruggetreden.

[2:06:01] Als lid van de monitoringscommissie.

[2:06:03] In goed overleg met de overige commissieleden.

[2:06:05] En ik vind het persoonlijk zeer spijtig.

[2:06:07] Ze heeft aangegeven.

[2:06:09] Zich niet meer voldoende te herkennen.

[2:06:12] Maar ze heeft het verdere advies van de commissie.

[2:06:13] Zoals deze nu vorm krijgt.

[2:06:15] En zij heeft hierbij vooral zorgen.

[2:06:17] Over de verdere uitbouw van het datagedreven werken.

[2:06:20] Het advies.

[2:06:22] De invloed van de portefeuillehouders te beperken.

[2:06:24] En de gekozen aanpak.

[2:06:26] Van de verandering van de topstructuur.

[2:06:28] En de rest van de commissie.

[2:06:29] Erkent ook de zorgen.

[2:06:30] Die door mevrouw Brian zijn aangedragen.

[2:06:33] In die aangedragen punten.

[2:06:34] En deze worden door de rest van de commissie.

[2:06:36] Echter op een andere manier gewogen.

[2:06:39] In hun monitoringsrapportage.

[2:06:40] Gaat de commissie ook in op de genoemde punten.

[2:06:43] En voor de komende periode.

[2:06:44] Zal de monitoringscommissie het verloop van de transitie.

[2:06:47] Van de LA blijven monitoren.

[2:06:49] En wij zullen er ook voor zorgen.

[2:06:50] Dat u met de halfjaarsberichten ook daarvan.

[2:06:52] Goed op de hoogte wordt gehouden.

[2:06:55] En dan ten slotte.

[2:06:56] In het mapje van de landelijke eenheid ook.

[2:06:59] Mevrouw Michonne Derksen.

[2:07:00] Zijn alle medewerkers ook goed geïnformeerd.

[2:07:02] En meegenomen.

[2:07:03] Zij haalde ook voorbeelden aan.

[2:07:05] Volgens mij was het ook mevrouw Helder.

[2:07:09] En die personen.

[2:07:10] Laat ik over een van die specifieke personen.

[2:07:12] Waar mevrouw Michonne Derksen.

[2:07:14] Volgens mij zijn naam ook noemde.

[2:07:15] Die heeft gewoon een enorme mooie promotie gemaakt.

[2:07:18] En die heeft een van de moeilijkste taken nu gekregen.

[2:07:20] Dat is namelijk het hervormen van bewaken en beveiligen.

[2:07:23] Waar de grootste uitdaging.

[2:07:24] De grootste zorgen en hele zware belangen liggen.

[2:07:27] Dus ik ben ongelooflijk blij.

[2:07:28] Dat hij dat heeft willen oppakken.

[2:07:30] Ik weet ook dat bij de landelijke recherche.

[2:07:32] Hij heel erg gemist zal worden.

[2:07:33] Maar dat is omdat het een hele talentvolle man is.

[2:07:36] En ik weet zeker dat hij het op deze plek.

[2:07:39] Ongelooflijk sterk gaat inbrengen.

[2:07:40] En wordt daarbij ook plaatsvervangend hoofd.

[2:07:44] De politie betrekt.

[2:07:45] Dus nu ga ik naar het antwoord.

[2:07:46] Natuurlijk richting mevrouw Michonne Derksen.

[2:07:48] De politie betrekt de medewerkers.

[2:07:50] Onder andere in online medewerkersbijeenkomsten.

[2:07:52] Maar ook klankbordgroepen.

[2:07:53] In de diensten die erbij horen.

[2:07:56] Periodieke nieuwsbrieven.

[2:07:58] En een speciale website.

[2:07:59] Waarop informatie over de transitie beschikbaar is.

[2:08:03] Dan wil je weten.

[2:08:04] Worden die mensen nou echt bereikt?

[2:08:06] Mooi dat je het erop ingericht.

[2:08:09] Er worden ook peilingen daarvoor gehouden.

[2:08:11] Onder de medewerkers.

[2:08:12] Om te weten of dat inderdaad zo werkt.

[2:08:15] De uitkomsten daarvan worden ook gebruikt.

[2:08:17] Om in de communicatie weer verbeteringen te maken.

[2:08:19] Daar waar nodig en mogelijk.

[2:08:21] En zowel de korpschef.

[2:08:22] Als de commissie Sneijders.

[2:08:24] Hebben aan mij gerapporteerd over de afgelopen periode.

[2:08:27] En daar blijkt ook dat de politie.

[2:08:28] Heel veel stappen over de breedte van de transitie heeft gezet.

[2:08:32] Volgens de planning.

[2:08:33] Van het breedgedragen transitieplan.

[2:08:36] En zoals de Kamer ook weet.

[2:08:38] De commissie Sneijders.

[2:08:39] Zal gelukkig ook de komende periode.

[2:08:40] De transitie blijven monitoren.

[2:08:42] En conform afspraak.

[2:08:45] Zal ik natuurlijk ook de Kamer.

[2:08:46] Blijven informeren via de halfjaarsrapportage.

[2:08:49] Dus de commissie Sneijders.

[2:08:49] Blijft er ook bovenop zitten.

[2:08:51] Precies om te zien of iedereen ook goed betrokken is.

[2:08:54] En blijft.

[2:08:56] Oké dat was het mapje landelijke eenheid.

[2:08:58] Is alles beantwoord voor iedereen?

[2:09:00] Dan ben ik bij de BOA's.

[2:09:04] En mevrouw Michonne Derksen.

[2:09:06] Die vroeg.

[2:09:08] Ben te bereid om ook voor BOA's.

[2:09:10] Het regelgevingsniveau.

[2:09:11] De neutraliteit van het BOA-uniform te borgen.

[2:09:14] Zoals voor de politie.

[2:09:15] En dit naar aanleiding van enkele gemeenten.

[2:09:18] Die zeggen dat ze daar.

[2:09:20] In ieder geval.

[2:09:21] Van mijn landelijke suggestie willen afwijken.

[2:09:24] Aangezien ik niet de werkgever ben van de BOA's.

[2:09:26] Met het oog op het goed functioneren.

[2:09:28] Van de strafrechtelijke handhaving.

[2:09:30] Acht ik het noodzakelijk.

[2:09:32] Dat zowel politie als BOA's.

[2:09:34] Binnen dezelfde kaders handelen.

[2:09:35] Met betrekking tot de uitstraling.

[2:09:37] En het voorkomen.

[2:09:38] Van strafrechtelijke handhavers.

[2:09:40] Sorry.

[2:09:41] Het voorkomen.

[2:09:44] Van strafrechtelijke handhavers.

[2:09:46] In contacten met het publiek.

[2:09:47] En de Kamer heeft daar natuurlijk ook moties over ingediend.

[2:09:50] En dat geldt ook voor BOA's.

[2:09:52] Aan wie politiebevoegdheden bijvoorbeeld.

[2:09:54] Zijn toegekend.

[2:09:55] En eventuele geweldsmiddelen.

[2:09:57] Dat is gewoon licht in elkaars verlengde.

[2:09:59] Dat is ook de reden waarom ik echt vind.

[2:10:01] Dat je zowel voor politie als BOA's.

[2:10:04] Uniform neutraal moet houden.

[2:10:05] En dat betekent dus ook.

[2:10:08] Die aanwending van de bevoegdheden.

[2:10:09] En de inzet van die geweldsmiddelen.

[2:10:11] Die kunnen diep ingrijpen in de rechten.

[2:10:13] In de grondrechten van burgers.

[2:10:15] En dat brengt ook een grote verantwoordelijkheid.

[2:10:17] Met zich mee.

[2:10:18] En vraagt niet alleen een neutrale houding.

[2:10:20] Maar ook een neutrale uitstraling.

[2:10:21] Dat hoort bij elkaar.

[2:10:23] En het Europees Hof van Justitie in Luxemburg.

[2:10:27] Oordeelde onlangs dat werkgevers.

[2:10:28] Het openbaar bestuur bijvoorbeeld.

[2:10:30] Hun personeel het zichtbaar dragen van religieuze.

[2:10:32] Of politieke symbolen.

[2:10:34] Mogen verbieden.

[2:10:35] Een dergelijk verbod kan gerechtvaardig zijn.

[2:10:37] Als een werkgever daarmee een neutraal imago nastreeft.

[2:10:41] En geen enkel misverstand.

[2:10:42] Dat doe ik.

[2:10:43] Ik streef dat na.

[2:10:45] En in dat licht vind ik het heel belangrijk.

[2:10:46] Dat zowel voor BOA's als politie ook diezelfde normen gelden.

[2:10:49] Dus ik vind het spijtig.

[2:10:51] Dat daar nu onderscheid in wordt gemaakt.

[2:10:53] En ik ben zelf bereid.

[2:10:55] Om met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te bespreken.

[2:10:58] Hoe we dat regelgevingsniveau.

[2:11:00] Voor BOA's.

[2:11:00] Gelijk kunnen trekken met de politie.

[2:11:03] En als die stap daarop gezet zou worden.

[2:11:05] Om dat ook gewoon echt te regelen.

[2:11:06] Dan is dat denk ik aan een nieuw kabinet inmiddels.

[2:11:10] Om daar vervolgstappen in te nemen.

[2:11:12] Maar ik zou willen dat eigenlijk.

[2:11:13] Dat ik daar met de VNG al een lijn op kan hebben.

[2:11:16] Maar goed.

[2:11:17] U ziet dat dat wel eens wat ingewikkelder zou kunnen liggen.

[2:11:21] Mevrouw Helder.

[2:11:22] Ja voorzitter.

[2:11:23] Daar kan ik de minister wel bij helpen.

[2:11:25] Je kunt gewoon het besluit buitengewoon op.

[2:11:27] Sporingsambtenaar kun je aanpassen.

[2:11:30] Dat is in het uniform bij de kledingseisen.

[2:11:31] Bij de politie ook gedaan.

[2:11:32] Dat was geloof ik een ministeriële regeling.

[2:11:35] En hier kun je het besluit buitengewoon op.

[2:11:37] Sporingsambtenaar aanpassen.

[2:11:38] Want daar wordt ook uitdrukkelijk verwezen naar de politiewet.

[2:11:41] Daar waar buitengewoon op.

[2:11:43] Sporingsambtenaar in domein 1.

[2:11:45] Geweldsmiddelen toegewezen krijgen.

[2:11:47] Dus dat kan er volgens mij gewoon bij.

[2:11:49] Ik weet dat dat kan voorzitter.

[2:11:52] En daarom noemde ik ook bij.

[2:11:53] Ik ben niet de werkgever van de BOA's.

[2:11:55] Dus dan is de juiste route om dat ook met de VNG te bespreken.

[2:11:58] En dan kom je waarschijnlijk.

[2:12:00] Hopelijk vanzelf in de fase ook.

[2:12:02] Dat er een nieuw kabinet zit.

[2:12:04] Of een nieuwe samenwerking, coalitie.

[2:12:06] Of wat het ook mag zijn.

[2:12:09] Voordat ik nu woorden gebruik.

[2:12:10] Die daarna weer nieuws worden.

[2:12:11] Deze week geen nieuws maken had ik me voorgenomen.

[2:12:14] Wij zijn geen journalisten.

[2:12:15] Bijna geen journalisten.

[2:12:17] Dat scheelt.

[2:12:19] Maar dat het dan aan een vervolgkabinet is.

[2:12:22] Om daar die vervolgstappen op te nemen.

[2:12:23] Dat is wat ik bedoelde.

[2:12:24] Het kan.

[2:12:24] Maar je zult het met de VNG natuurlijk wel moeten bespreken.

[2:12:30] Want de BOA's hebben honderden werkgevers.

[2:12:31] De laatste dan.

[2:12:32] Dat waag ik in die zin te betwijfelen.

[2:12:35] Of dat een obstakel is.

[2:12:36] Omdat het wel de minister is.

[2:12:38] Die de bevoegdheid toekent om geweldsmiddelen te gebruiken.

[2:12:41] Dus volgens mij kan je daaraan verbinden.

[2:12:44] Dat diegene die een geweldsmiddel gebruikt.

[2:12:46] Waarvoor de minister de ontheffing verleent.

[2:12:48] Of de bevoegdheid verleent.

[2:12:49] Dat daar een eis aan wordt gekoppeld qua kleding.

[2:12:51] En het liefst heb je ook daar.

[2:12:53] Zo gelijk mogelijk.

[2:12:55] En daarom eerst dat gesprek.

[2:12:57] Om te kijken of je dat gelijk kunt trekken.

[2:13:00] Eindelijk.

[2:13:00] En dat is het gesprek dat we ook over de politie hadden.

[2:13:02] Dat vind ik over de BOA's ook.

[2:13:04] En ik weet dat mevrouw Helder dat met mij deelt.

[2:13:07] Die wil het ook zo min mogelijk politiek maken.

[2:13:09] En zo min mogelijk over de ruggen van politie.

[2:13:11] Mensen van BOA's.

[2:13:13] Deze discussie.

[2:13:14] Dus om daar ook niet nog binnen BOA's het onderscheid te hebben.

[2:13:17] Zou ik mooi vinden.

[2:13:17] Om te kijken of je daar wat breder gedragen standpunt in kunt hebben.

[2:13:21] Met een kleine winstwaarschuwing.

[2:13:22] Gezien hoe de raden en sommige burgemeesters erin staan.

[2:13:25] Denk ik niet dat dat per se lukt.

[2:13:27] Maar laten we eerst kijken of dat kan.

[2:13:30] Mevrouw Michonne Derksen had het over de wapenstok.

[2:13:32] Voor gemeentelijke BOA's.

[2:13:34] Ja.

[2:13:35] En de frustratie dat dat allemaal niet zo op zou schieten.

[2:13:38] Dat deel ik. Dat weet ze.

[2:13:40] In de afgelopen periode is ook intensief overleg geweest.

[2:13:43] Tussen mijn departement.

[2:13:44] Het openbaar ministerie.

[2:13:45] Politie.

[2:13:46] En de VNG en de gemeente.

[2:13:47] Om te komen tot een oplossing voor die onduidelijkheid.

[2:13:50] Rondom die wapenstok.

[2:13:52] En daar is ook een heel concreet voorstel uitgekomen.

[2:13:55] Om gemeenten een tijdelijke toekenning voor de korte wapenstok.

[2:13:58] Van twee jaar te geven.

[2:13:59] Onder invulling van een aantal.

[2:14:00] Voor de betreffende gemeenten.

[2:14:02] Specifiek gemaakte randvoorwaarden.

[2:14:04] En dat voorstel kon rekenen op steun van al die partners.

[2:14:07] En op 1 oktober van dit jaar.

[2:14:09] Is dus gestart met de praktische uitwerking.

[2:14:11] Van het voorstel.

[2:14:12] En daarna de behandeling van de aanvraag.

[2:14:14] Aan de hand van de nieuwe werkwijze.

[2:14:16] In de periode van 18 april tot en met 29 november.

[2:14:19] Van dit jaar.

[2:14:20] Is één aanvraag voor de korte wapenstok.

[2:14:22] Tijdelijk toegekend.

[2:14:23] Er zijn geen aanvragen voor de korte wapenstok.

[2:14:26] Afgewezen door Justis.

[2:14:29] Voor de korte wapenstok in behandeling bij Justis.

[2:14:31] En laat ik hier nogmaals.

[2:14:33] Er ligt nog een aantal aanvragen.

[2:14:34] Voor advies bij de toezichthouders.

[2:14:36] Of bij de gemeente die na het advies nog bezig is.

[2:14:39] Met het gereed maken van die aanvraag.

[2:14:40] En dat gaat over in totaal.

[2:14:42] Ongeveer 10 aanvragen.

[2:14:44] En wat mij betreft zijn we nu klaar.

[2:14:46] Met die onduidelijkheid.

[2:14:48] En gaan we ook doen wat we met elkaar hebben afgesproken.

[2:14:50] Want ik.

[2:14:53] Nou ik vind die hele discussie er omheen.

[2:14:55] Net zo frustrerend als mevrouw Michonne Dirkse.

[2:14:57] Denk ik.

[2:14:59] Dan mijn laatste in dit mapje.

[2:15:01] De verkeersfeiten door BOA's.

[2:15:02] Er waren verschillende vragen van NRC.

[2:15:04] Van PVV.

[2:15:05] Als die verkeershandhaving van de BOA pilots zo goed gaat.

[2:15:09] Hoe gaat het dan verder?

[2:15:11] En als de capaciteit wordt vrijgemaakt.

[2:15:12] Waar gaat ook de capaciteit naartoe?

[2:15:14] Sinds 1 juli 2022 schrijven.

[2:15:16] De regeling beleidsregels buitengewoon.

[2:15:19] Opsporingsambtenaar voor.

[2:15:19] Dat BOA's kunnen handhaven op verkeersovertredingen.

[2:15:22] Met ongemotoriseerd rijdend verkeer.

[2:15:24] En daarmee is er ruimte ontstaan.

[2:15:26] Om nieuwe verkeersovertredingen toe te voegen.

[2:15:29] In het afgelopen pakket van de BOA.

[2:15:30] Daar is ook de afgelopen tijd mee geëxperimenteerd.

[2:15:33] Per 1 januari.

[2:15:34] Worden een aantal fietsovertredingen.

[2:15:37] Wordt een aantal fietsovertredingen.

[2:15:38] En het lopen door rood licht opgenomen.

[2:15:40] In de bevoegdheden van domein 1.

[2:15:42] Openbare ruimte BOA's.

[2:15:44] Pilots met feiten rond taxis en op het water.

[2:15:46] Worden momenteel geëvalueerd.

[2:15:48] En de uitkomsten zullen ook de komende periode.

[2:15:50] Met de betrokken partijen worden besproken.

[2:15:51] En besluitvorming hierover zal plaatsvinden.

[2:15:54] In de eerste helft van 2024.

[2:15:56] Op het moment dat hiermee.

[2:15:58] Capaciteit vrijkomt bij de politie.

[2:15:59] Dan gaat dat terug naar de basisteams.

[2:16:02] En het lokaal gezag zal dan.

[2:16:03] De indeling verder maken.

[2:16:05] Dus dat bepaal ik niet of wij niet hier.

[2:16:07] Of het dan specifiek bijvoorbeeld naar de wijkagenten gaat.

[2:16:09] Dat is aan het lokaal gezag.

[2:16:12] Maar het zal terugvallen op de basisteams.

[2:16:14] Wat we dus zo graag willen.

[2:16:15] En dan kunnen ze daar de inzet plegen.

[2:16:17] Zoals ze daar het hardst nodig hebben.

[2:16:19] Dus een win-win.

[2:16:20] En inderdaad nogmaals de onderstreping van het belangrijke werk.

[2:16:24] Wat BOA's doen.

[2:16:25] En ik denk dat heel veel mensen.

[2:16:27] Die daar.

[2:16:29] Op een andere manier over praten.

[2:16:31] Daar niet aan zouden kunnen tippen.

[2:16:33] Dan ben ik bij het.

[2:16:36] C2000.

[2:16:37] Zijn dit dunne mapjes?

[2:16:38] Ja heel dun.

[2:16:40] Heel belangrijk onderwerp.

[2:16:41] Maar de vragen waren in die zin overzichtelijk.

[2:16:43] Het is geen kwalificatie over het onderwerp.

[2:16:44] Maar ter bewaking van de tijd.

[2:16:46] Gaat u verder minister.

[2:16:48] Mevrouw Helder.

[2:16:49] Die zei problemen met C2000.

[2:16:51] Moeten per direct en structureel worden opgelost.

[2:16:57] En ze zei.

[2:16:59] Maar nu lees ik dat je de problemen in kaart brengt.

[2:17:01] Is dat hetzelfde als ze aan de slag zijn?

[2:17:04] Jazeker.

[2:17:04] Wat wij hebben gedaan.

[2:17:05] In die brief van 20 oktober.

[2:17:07] Hebben we langs vier actielijnen gewerkt.

[2:17:09] Om de beschikbaarheid van C2000 te verbeteren.

[2:17:12] Ik zei het ook aan het begin.

[2:17:13] Geen enkele nuancering.

[2:17:15] Ook van mijn kant.

[2:17:15] Het moet zo optimaal mogelijk werken.

[2:17:18] Het is de lifeline op heftige momenten.

[2:17:20] Voor onze politiemensen.

[2:17:21] En onze hulpverleners.

[2:17:22] Dus je hebt nodig dat zij snel kunnen schakelen.

[2:17:24] Verkeerd geïnstalleerde.

[2:17:26] Of ondeugdelijke zonnepaneel installaties.

[2:17:29] Blijken een van die zaken te zijn.

[2:17:30] Waardoor op sommige dagen.

[2:17:32] De dekking van C2000.

[2:17:33] In specifieke omgevingen.

[2:17:35] Opeens echt minder kan worden.

[2:17:37] En fors minder.

[2:17:38] En wat we vervolgens hebben gedaan.

[2:17:40] Is om dat dan ook echt te agenderen.

[2:17:42] Om te kijken.

[2:17:42] Hoe kan je dat dan aanpakken.

[2:17:44] De constatering is leuk.

[2:17:45] Maar en dan.

[2:17:48] Dus wat ik heb gedaan.

[2:17:50] Is samen met de minister van economische zaken.

[2:17:51] En klimaat.

[2:17:52] Heb ik een gesprek aangegaan.

[2:17:53] Met de fabrikant van de betreffende zonnepaneel onderdelen.

[2:17:57] En de fabrikant heeft toegezegd.

[2:18:00] 80% van de zonnepaneel installaties.

[2:18:02] Met die hoogste verstoring.

[2:18:05] Voor het einde van het jaar.

[2:18:06] Aan te passen.

[2:18:07] Of ingepland te hebben voor aanpassing.

[2:18:10] En maandelijks.

[2:18:11] Voor de voortgangsapportages.

[2:18:12] Opgeleverd door de fabrikant.

[2:18:14] Aan beide ministeries.

[2:18:15] Zodat meteen kan worden bijgestuurd.

[2:18:17] Als er vertraging optreedt.

[2:18:19] Het aanpakken van de verstoringen.

[2:18:20] Heeft daarmee helaas tijd nodig.

[2:18:23] Niet omdat wij daar onze tijd voor nemen.

[2:18:27] Maar het is iets heel complex.

[2:18:28] Dus wil je het oplossen.

[2:18:29] Dan moet je daar die tijd voor hebben.

[2:18:31] Omdat het ook gaat over heel veel zonnepanelen.

[2:18:33] Van zonneparken tot zonnepanelen op huizen van burgers.

[2:18:37] Waar onderdelen op vervangen moeten worden.

[2:18:38] Maar we hebben de fabrikant.

[2:18:40] Ook de urgentie kunnen aantonen.

[2:18:42] En ik vind ook goed dat hij heeft gezegd.

[2:18:45] Dit vind ik zelf ook onacceptabel.

[2:18:47] Dus ik ga daar volop inzetten.

[2:18:51] Vervolgens ook in het verlengde hiervan.

[2:18:53] Want inderdaad.

[2:18:54] Die noodmasten.

[2:18:57] Die steunmasten die er zijn.

[2:18:59] Die kan je snel plaatsen.

[2:19:01] Die kan je plaatsen.

[2:19:02] Alleen het gaat niet zo snel als ik zou willen.

[2:19:04] Omdat je dan in dat hele verhaal komt.

[2:19:06] Met vergunningen wanneer wat mag.

[2:19:08] En daar ben ik met mijn collega's aan het adresseren.

[2:19:11] Dit zijn wat mij betreft geen natuurwetten.

[2:19:12] Dit zijn dingen die we zelf hebben ingericht.

[2:19:14] Dus hoe kunnen we dan zorgen.

[2:19:16] Dat we daar sneller op kunnen schakelen.

[2:19:18] Dan vooruitkijkend.

[2:19:19] Want je wilt dat er een nieuw systeem komt.

[2:19:21] En mevrouw Moedler zei.

[2:19:22] Het ACICT advies.

[2:19:25] Geeft aan dat.

[2:19:26] Dat met de ontwikkeling van het nieuwe systeem.

[2:19:28] Dreigt vast te lopen.

[2:19:30] Maar u gaat toch door.

[2:19:31] Ja dat is omdat.

[2:19:32] Ik wil de bevinding en de conclusies.

[2:19:34] Van het ACICT deel.

[2:19:36] Maar het geen optie is.

[2:19:37] Om te stoppen dan vervolgens.

[2:19:39] Met het vernieuwingstraject.

[2:19:40] Dus je moet daarin.

[2:19:41] Vervolgens met die adviezen en aanbevelingen aan de slag.

[2:19:44] Maar stoppen kan niet.

[2:19:45] Want vervanging, vernieuwing en verbetering.

[2:19:47] Van die missie kritische communicatie.

[2:19:49] Is ook noodzakelijk.

[2:19:50] En ook dat is wat deze Kamer terecht van mij vraagt.

[2:19:53] Maar veel belangrijker.

[2:19:53] De politie van mij vraagt.

[2:19:55] De boodschap dat het toekomstbestendig maken.

[2:19:57] Van missie kritische communicatie.

[2:19:58] Dreigt vast te lopen.

[2:19:59] Nemen we dus zeer serieus.

[2:20:01] We kunnen niet verder zonder breedgedragen visie.

[2:20:03] Van alle betrokken partijen.

[2:20:04] Over hoe het nieuwe missie kritische communicatiesysteem.

[2:20:06] Eruit moet gaan zien.

[2:20:08] En dat betekent ook dat we het advies vol over nemen.

[2:20:11] Dat eerst een stevig fundament onder de vernieuwing.

[2:20:13] Gelegd moet worden.

[2:20:14] Daarom hebben we een kwartier maken.

[2:20:16] Toekomstbestendige missie kritische systemen.

[2:20:17] Aan de slag gezet.

[2:20:19] Om deze taken ook uit te voeren.

[2:20:25] Ik zet een slotpunt voor u.

[2:20:28] Meneer Adema.

[2:20:30] Dank u wel voorzitter.

[2:20:31] De opmerking over de vergunning.

[2:20:32] Verlening van de bijplaatsing.

[2:20:35] Van masten en noodplaatsingen.

[2:20:37] Dat viel bij mij toch even wat verkeerd.

[2:20:39] Want je kunt toch.

[2:20:40] Er zijn gewoon grijze gebieden in het land.

[2:20:42] Zeker op het platteland.

[2:20:44] En misschien ook wel een gedeelte van grote steden.

[2:20:46] Dan is het toch niet zo moeilijk.

[2:20:49] Om daar in ieder geval.

[2:20:50] Noodmasten bij te plaatsen.

[2:20:51] Zodat die dekking weer wordt voldaan.

[2:20:55] En daar waar het kan doen we dus ook.

[2:20:57] Maar ik zal zorgen dat we.

[2:20:59] Sowieso in het volgend halfjaarsbericht.

[2:21:01] En als eerder nieuws hebben.

[2:21:03] Dan ook eerder.

[2:21:03] Want het is urgent genoeg.

[2:21:06] Ook delen weer met de Kamer.

[2:21:07] Ik wil er daarmee zeggen.

[2:21:09] Daar waar vertraging is.

[2:21:10] Waar we onszelf een beetje vast in zetten.

[2:21:13] Probeer ik dat weg te werken.

[2:21:15] Met de fabrikant van de zonnepanelen.

[2:21:16] Hebben we ook eerst steviger.

[2:21:18] Daarna goede gesprekken gevoerd.

[2:21:19] En gezegd we hebben je gewoon nodig.

[2:21:25] Dat het mogelijk is zonder vertraging.

[2:21:26] Doen we ook.

[2:21:27] En dan nog betekent die 100% dekking.

[2:21:31] Bereik je met geen enkel systeem.

[2:21:32] Maar het is extra pijnlijk.

[2:21:34] Om dat op zoiets ook te moeten zeggen.

[2:21:35] En ook dat hoort erbij.

[2:21:37] Maar ik zal zorgen dat we daar specifiek op ingaan.

[2:21:39] Bij op z'n laatst het volgend halfjaarsbericht.

[2:21:42] Dan ben ik bij vuurwerkvoorzitter.

[2:21:45] Mevrouw Michon Derksen.

[2:21:46] Mevrouw Helder.

[2:21:47] En dat ging over de motie.

[2:21:49] Over het brengen van F4 vuurwerk.

[2:21:51] Onder de wet wapens en munitie.

[2:21:53] En die verwacht ik.

[2:21:55] De uitwerking daarvan.

[2:21:56] Eerste kwartaal van komend jaar.

[2:21:58] Dus dat komt eraan.

[2:22:00] Dan het vuurwerkverbod.

[2:22:01] De heer Sneller.

[2:22:05] Want eigenlijk zei hij.

[2:22:07] We hebben het er deze week ook nog over gehad.

[2:22:09] Ik weet waar we nu staan.

[2:22:11] We hebben een deelverbod.

[2:22:13] Maar vanuit de politie wordt ook echt gezegd.

[2:22:16] Kijk naar een totaalverbod.

[2:22:17] En dat zegt de politie al een tijd.

[2:22:19] En ik begrijp dat heel erg goed.

[2:22:21] Sowieso rond oud en nieuw.

[2:22:24] Absoluut onacceptabel.

[2:22:25] Hoe onze politiemensen en hulpverleners worden belaagd.

[2:22:27] Dat het ook nog eens met vuurwerk gebeurt.

[2:22:29] Je bent niet goed bij je hoofd als je dat doet.

[2:22:31] Dus ik hoop dat we.

[2:22:32] Een goede oud en nieuw ingaan.

[2:22:34] Vooral voor onze mensen.

[2:22:37] De heer Sneller weet.

[2:22:38] Dat als je vuurwerk naar de hulpverlener gooit.

[2:22:40] Moet je ook rekening houden.

[2:22:41] Met een verdrievoudiging van de strafeis.

[2:22:44] Dus dan word je ook stevig aangepakt.

[2:22:48] En uiteindelijk.

[2:22:48] Toen vroeg hij aan mij.

[2:22:49] Hoe kijk je er nou naar.

[2:22:50] En ik zal mijn antwoord van eerder van de week wel herhalen.

[2:22:53] Met alle begrip en respect voor de inzet.

[2:22:55] En de wens van de politie.

[2:22:57] Denk ik dat we moeten rekening houden.

[2:22:59] Met veel meer belangen en wensen vanuit de samenleving.

[2:23:01] En denk ik dat de balans die we hebben.

[2:23:03] Waarbij je zegt een deelverbod.

[2:23:06] Siervuurwerk kan wel.

[2:23:06] Andere knoopvuurwerk hebben we eruit gehaald.

[2:23:09] Het wordt nu volgens mij het tweede jaar.

[2:23:10] Of het derde jaar dat we dat effectief kunnen hebben.

[2:23:14] Corona lijkt heel lang geleden.

[2:23:15] Maar tijdens corona hadden we even helemaal niks.

[2:23:18] Ik denk dat dat de juiste balans is voor de samenleving.

[2:23:21] In zich heel.

[2:23:22] Voor mensen die een leuke oud en nieuw willen dat kunnen hebben.

[2:23:25] En we ondertussen alles op alles zetten.

[2:23:28] Om illegaal vuurwerk, knalfuurwerk.

[2:23:29] Om dat ook aan te pakken.

[2:23:31] Dus dat zal mijn antwoord blijven.

[2:23:33] Totdat de politieke context.

[2:23:36] Daartoe iets anders beslist.

[2:23:37] Meneer Snug.

[2:23:38] Volgens mij ligt er nog een initiatiefnoot ervoor.

[2:23:40] Dacht ik vanuit de partij Valideren.

[2:23:41] Maar ik weet niet wanneer die wordt geagendeerd.

[2:23:45] Jij initiatief hebt geloof ik.

[2:23:48] Die politieke context.

[2:23:49] Mijn vraag was ook.

[2:23:50] Zijn er dingen in de komende jaarwisseling.

[2:23:54] Waarvan de minister zegt.

[2:23:56] Als het zo uitpakt.

[2:23:58] Dan ga ik er wel nog een keer.

[2:23:59] Mijn eigen mening ook over bijstellen.

[2:24:01] Of zegt ze ongeacht wat er gebeurt.

[2:24:03] Tijdens oud en nieuw.

[2:24:04] Blijf ik bij dit standpunt.

[2:24:05] En kijk ik alleen maar naar de politieke meerderheden.

[2:24:08] De minister.

[2:24:09] Ik denk dat je als mens nooit moet zeggen.

[2:24:11] Ongeacht wat er op de wereld gebeurt.

[2:24:15] Je moet het vinden.

[2:24:16] Ik denk wel.

[2:24:17] Ik heb nogal veel geleerd over dit onderwerp.

[2:24:19] In de afgelopen jaren hier in Den Haag.

[2:24:21] En er zijn zoveel belangen.

[2:24:24] Waar je rekening mee moet houden.

[2:24:26] Ook als het gaat om vuurwerk.

[2:24:27] Dat ik ervan overtuigd ben.

[2:24:29] Dat we een goede balans hebben gevonden.

[2:24:31] Die is nooit vlekkeloos.

[2:24:34] Maar ik denk wel.

[2:24:35] Dat het echt ruimte biedt aan mensen.

[2:24:36] Die met oud en nieuw een leuk feestje willen vieren.

[2:24:39] Dat wel gebeurt.

[2:24:40] Maar zwaar illegaal vuurwerk.

[2:24:42] Cobra's.

[2:24:42] Zaken waar onze mensen mee worden bekogeld.

[2:24:45] Of waar die explosieven in onze steden.

[2:24:47] Op dit moment mee plaatsvinden.

[2:24:48] Dat is al verboden.

[2:24:50] En daarop moeten we onze mensen juist heel erg helpen.

[2:24:52] Politie en justitie.

[2:24:53] Om die offspring goed te kunnen doen.

[2:24:55] En je ziet dat elk jaar meer in beslag wordt genomen.

[2:24:57] Wat ik heel sterk vind.

[2:24:58] En wat ik ook zal doen.

[2:25:00] Wat ook collega van INW vooral doet.

[2:25:02] Is met de landen om ons heen spreken.

[2:25:03] Over hoe kunnen we nou een lijn trekken.

[2:25:05] Zodat je niet net over de grens allerlei zaken kunt kopen.

[2:25:08] Wat je dan net over de grens weer kunt gebruiken.

[2:25:10] Dat zijn de dingen waar ik op inzet.

[2:25:12] En ik hoop dat we daar elk jaar beter in worden.

[2:25:16] En tuigelijk denk ik.

[2:25:18] Dat je politiemensen met vuurwerk kunt belagen.

[2:25:19] Ook harder aanpakken.

[2:25:20] Dat zou ik graag wensen.

[2:25:21] Voor oud en nieuw.

[2:25:24] Dat lijkt mij een mooie nieuwjaarswens.

[2:25:26] En die deel ik ook.

[2:25:27] En ook de inzet op al die andere dingen.

[2:25:29] Alleen ik denk nog steeds.

[2:25:30] Er zit iets aan de plezierkant.

[2:25:32] Voor sommige mensen.

[2:25:34] En er zit toch ook iets aan de andere kant.

[2:25:36] Van de balans.

[2:25:37] En daar moeten we ook kijken hoe dat uitpakt.

[2:25:39] En hoe succesvol we zijn in het aanpakken van de andere dingen.

[2:25:42] Maar ook in de mate van overlast.

[2:25:43] En de mate van schade.

[2:25:45] En de mate van...

[2:25:48] Fysiek letsel.

[2:25:50] Die aan de andere kant zit.

[2:25:51] Waar de minister toch een verwachting van heeft.

[2:25:54] Omdat ze zegt.

[2:25:55] Er is nu een goede balans.

[2:25:57] Dus dat is een beetje waar ik naar zoek.

[2:26:00] Wat ligt er dan aan die andere kant.

[2:26:02] Wat zijn dan die verwachtingen.

[2:26:03] Over hoeveel letsel is er acceptabel.

[2:26:06] Door het vuurwerk dat nog steeds wel is toegestaan.

[2:26:08] En gaan we daar nog.

[2:26:10] Een verschuiving zien.

[2:26:11] In het denken van de minister.

[2:26:13] Nou ja.

[2:26:14] Dan komt u de liberale minister tegen.

[2:26:17] Die denkt daar zit ook een deel van je eigen verantwoordelijkheid.

[2:26:20] Dus dat betekent.

[2:26:22] Volop inzetten zoals we in Nederland doen.

[2:26:24] En vanuit INW ook wordt gedaan.

[2:26:25] En vanuit de fabrikanten.

[2:26:28] Verkooppunten.

[2:26:30] Voorlichting.

[2:26:30] Zorgen dat je er goed mee omgaat.

[2:26:32] Zorgen dat je letsel voorkomt bij jezelf.

[2:26:34] En bij degene om je heen.

[2:26:37] Maar de eerste verantwoordelijkheid ligt daar bij jou.

[2:26:39] En als je dan het vertaalt naar onze commissie.

[2:26:42] Waarbij de politie zegt.

[2:26:43] Bescherm mij.

[2:26:44] Dan ben ik erg gehoord voorstander van dat deelverbod.

[2:26:47] Wat wij hebben.

[2:26:48] Wat ook een moeilijk moeilijk besluit was.

[2:26:50] Wat ook een deel van de samenleving er echt niet blij mee was.

[2:26:53] Wat ik ook weer snap.

[2:26:54] En daarbij zou ik vooral willen blijven inzetten.

[2:26:57] Zoals ik al zei voorzitter.

[2:26:58] Op het steunen.

[2:27:00] Samen het steunen van politie en justitie.

[2:27:02] In het opsporen van degenen die lak hebben.

[2:27:04] Aan de regels zoals we ze hebben.

[2:27:06] Dan.

[2:27:08] Had ik hier nog één.

[2:27:10] En die was van mevrouw Moedelaar in dit kader.

[2:27:13] Explosies.

[2:27:14] Daar hebben we afgelopen dinsdag ook lang over gesproken.

[2:27:17] En ik denk dat het heel erg sterk is.

[2:27:19] Dat u zorgt dat er vanuit de eenheden onderling.

[2:27:23] Informatieuitwisseling plaatsvindt.

[2:27:24] Dat burgemeesters samenwerken.

[2:27:26] Dat de regels.

[2:27:27] Dat vanuit de Riek en Liek verband wordt gewerkt.

[2:27:28] Aan interventies.

[2:27:30] En dat we het burgemeesters nieuwe bevoegdheden geven.

[2:27:34] Dus om daar een laag nog tussen te doen.

[2:27:36] Vanuit landelijk.

[2:27:36] Een taskforce optuigen.

[2:27:38] Dat is denk ik niet de oplossing.

[2:27:41] En ik steun juist dat er lokaal.

[2:27:42] De initiatieven worden genomen.

[2:27:43] En we zorgen ervoor dat we aangehaakt zijn.

[2:27:45] Op het moment dat we daar zelf iets in kunnen betekenen.

[2:27:48] Dan ben ik bij mijn laatste mapje.

[2:27:50] Waar een heleboel vragen door elkaar zijn.

[2:27:53] Andere belangrijke vragen.

[2:27:54] De eerste is van de heer Sneller.

[2:27:57] Voor mijn toezegging.

[2:27:58] En de aangenomen motie van de werf.

[2:27:59] Om met de inspectie, justitie en veiligheid in gesprek te gaan.

[2:28:02] Over mogelijke externe monitoring.

[2:28:03] Naar de implementatie van het plan.

[2:28:05] Van aanpak van uitsluiting, racisme en discriminatie.

[2:28:09] Wij zijn over de vraag.

[2:28:10] Of de inspectie die taak kan vervullen.

[2:28:11] Met de inspectie in gesprek.

[2:28:13] De inspectie staat hier ook wel weer tegenover.

[2:28:16] Maar heeft ook aangegeven aanvullende specifieke expertise.

[2:28:18] En toelusting op het gebied van discriminatie en racisme.

[2:28:21] Te moeten organiseren.

[2:28:23] Dus we zijn daar aan het kijken.

[2:28:25] Hoe we dat dan.

[2:28:27] Kunnen geven.

[2:28:29] En hoe dat eruit gaat zien.

[2:28:31] En in het reguliere begrotingsproces.

[2:28:33] Moeten we ook zien of het dan vervolgens past.

[2:28:35] Maar ik ben nog met die gesprekken met de inspectie bezig.

[2:28:37] En zal zorgen dat we daarna ook.

[2:28:39] Sowieso terug koppelen.

[2:28:41] Even kijken.

[2:28:42] Die denk ik gehad.

[2:28:44] Dan het landelijke cold case team.

[2:28:47] Ik snap de wens heel erg.

[2:28:49] Dat daarom wordt gevraagd.

[2:28:50] En het vormen van een landelijk team.

[2:28:53] Cold cases.

[2:28:54] Is een ingrijpende beslissing.

[2:28:57] Met nogal wat voor de capaciteit.

[2:28:59] En de invulling.

[2:28:59] Dus de politie.

[2:29:02] Kijkt nu ook naar de verschillende scenario's.

[2:29:03] Hoe je dat het beste kunt vormgeven.

[2:29:05] En het korps gaat dan ook bezien.

[2:29:07] Of bijvoorbeeld oud politie medewerkers inderdaad.

[2:29:09] Als politievrijwilliger.

[2:29:10] Beide cold cases aan de slag kunnen.

[2:29:12] En de politie heeft me laten weten.

[2:29:14] Om in 2024 ook hier een besluit over te nemen.

[2:29:18] In afstemming ook met het openbaar ministerie.

[2:29:20] En ons zal informeren.

[2:29:21] Zodra dat binnen is.

[2:29:22] Zorg ik dat de Kamer dat natuurlijk ook heeft.

[2:29:23] Maar we zijn aan het kijken.

[2:29:25] Hoe je dat dan kunt doen.

[2:29:27] Dan had ik vanuit CDA de vraag.

[2:29:28] Over bezuinigen bij de politie.

[2:29:31] Zoals gezegd.

[2:29:31] Het komend jaar zijn bezuinigingen niet nodig.

[2:29:34] En wat daarna allemaal gaat gebeuren.

[2:29:36] Is natuurlijk aan een nieuw kabinet.

[2:29:38] Dus daar kan ik niet wat over zeggen.

[2:29:40] Maar gelukkig komend jaar niet.

[2:29:42] Dan de taken.

[2:29:44] Volgend uit de wet wapens en munitie.

[2:29:46] Vraag van de heer Aardema.

[2:29:48] Kunnen andere partijen.

[2:29:49] Taken uitvoeren.

[2:29:50] Om capaciteiten vrij te spelen.

[2:29:53] Het ding is dat het vertrouwen in de politie.

[2:29:55] In Nederland heel erg hoog is.

[2:29:56] En dat is iets om te koesteren.

[2:29:58] En dat hebben we ook hoog te houden.

[2:30:00] En daarom is het noodzakelijk.

[2:30:01] Dat de politie zich kan focussen op de kerntaken.

[2:30:04] En de maatschappelijke veiligheid neemt toe.

[2:30:07] Dat weten we.

[2:30:08] Dus we zijn altijd schaars te zijn.

[2:30:10] Dan ga je ook kijken.

[2:30:12] Zijn er nou taken beland bij de politie.

[2:30:14] Zonder dat we daar heel expliciet een keuze over hebben genomen.

[2:30:17] Dat zijn bijvoorbeeld die korpschef taken.

[2:30:19] Waar die Aardema naar kijkt.

[2:30:21] En ik denk dat het goed is om te verkennen.

[2:30:24] Of deze misschien ook door andere.

[2:30:26] Of in samenwerking met andere organisaties.

[2:30:27] Ook opgepakt kunnen worden.

[2:30:29] Moet dat nou echt bij de politie zijn.

[2:30:31] En ik denk dat het white paper.

[2:30:33] Ook een aanzet is.

[2:30:34] Ook voor dat gesprek.

[2:30:35] Dus we zullen ook zorgen dat als we daar een slag op verder zijn.

[2:30:38] Of ideeën bij hebben.

[2:30:39] Dat dat ook terugkomt bij de toezegging.

[2:30:42] Het zit er nu al in.

[2:30:43] Dus dat zal ook te volgen blijven.

[2:30:44] Vanuit wat mevrouw Michandorks ook vroeg.

[2:30:46] Bij de halfjaarsrapportage.

[2:30:48] De wapenvergunningen.

[2:30:50] De vragen vanuit DENK en NSC.

[2:30:53] Bij de aanvraag van een wapenvergunning.

[2:30:55] Worden gegevens van de aanvrager.

[2:30:57] Vergeleken met gedwongen.

[2:30:59] Psychiatrische opname.

[2:31:00] Dat was de vraag van mevrouw Uitermark.

[2:31:02] Daarnaast vindt bij bestaande wapenvergunninghouders.

[2:31:04] Iedere dag een vergelijking plaatsen.

[2:31:06] Tussen gedwongen psychiatrische opname.

[2:31:08] En bestaande houders.

[2:31:09] Bij vrijwillige opname.

[2:31:13] Op de aanvragers.

[2:31:14] En bij bestaande wapenvergunninghouders.

[2:31:16] En zoals aangegeven.

[2:31:18] Kijken we ook in het kader van de modernisering.

[2:31:20] Van de wet wapens en munitie opnieuw.

[2:31:22] Naar alle fundamentele vraagstukken.

[2:31:24] Waar dit wat mij betreft ook een van is.

[2:31:27] En waarbij ik wel prioriteit.

[2:31:29] Geef aan het vraagstuk.

[2:31:30] Over psychische steltheid van de wapenbezitters.

[2:31:33] Dus dat neem ik daarin graag mee.

[2:31:35] De hekbevoegdheid.

[2:31:36] Van de politie.

[2:31:37] Vraag van mevrouw Uitermark.

[2:31:41] Uitermark.

[2:31:43] Waarom voldoet de politie niet aan de hekbevoegdheid.

[2:31:45] Een uitgebreide reactie.

[2:31:47] Op de wetsevaluatie.

[2:31:48] Van het WODC.

[2:31:49] Is 7 december gedeeld.

[2:31:53] En heeft de Kamer ook geagendeerd.

[2:31:55] Voor een commissiedebat.

[2:31:56] Dus we zullen daar ook uitgebreid bij stilstaan.

[2:31:59] Volgens mij is dat nog niet gepland.

[2:32:00] Maar dat zal ongetwijfeld snel gepland worden.

[2:32:02] En dat betekent.

[2:32:04] En dan kan ik eigenlijk gaan teruglezen.

[2:32:06] Wat we 7 december hebben gedeeld.

[2:32:08] Maar wellicht is het een idee dat ik mevrouw Uitermark dat meegeef.

[2:32:11] Dus het is in die brief.

[2:32:13] Ik heb de reactie al begin van deze maand meegegeven.

[2:32:15] En we hebben binnenkort een debat.

[2:32:16] En daar kunnen we echt met elkaar op ingaan.

[2:32:18] Dat is denk ik gezien de tijd nu.

[2:32:21] En dat het er aan staat te komen.

[2:32:22] Misschien wel voldoende.

[2:32:23] Maar anders hoor ik dat straks.

[2:32:27] Even kijken.

[2:32:28] De heer Van Dijk.

[2:32:29] Heeft de politie voldoende handvatten.

[2:32:31] Om de Leuzen tijdens de demonstratie.

[2:32:33] Conflict Israël-Palestijn aan te pakken.

[2:32:35] Belangrijk punt.

[2:32:37] Dit is ons derde debat.

[2:32:39] In 48 uur.

[2:32:43] We hebben hier gisteren ook al over gesproken.

[2:32:45] En ik heb toegezegd dat ik een brief zal sturen.

[2:32:47] Met de minister van binnenlandse zaken.

[2:32:49] Dat was een toezegging.

[2:32:51] Richting mevrouw Michonne Dirkse.

[2:32:52] Waarbij ik dit ook zeker mee zal nemen.

[2:32:54] En ik zal de vragen die vandaag specifiek zijn gesteld door de heer Van Dijk.

[2:32:58] Daar graag ook bij betrekken.

[2:32:59] Want die liggen ook grotendeels.

[2:33:01] Bij mijn collega van binnenlandse zaken.

[2:33:03] Maar het raakt onze commissie hier in ons debat direct.

[2:33:06] Dus als hij dat goed vindt.

[2:33:07] Zou ik het daar mee willen nemen.

[2:33:10] Dan gaan we vragen aan de heer Van Dijk.

[2:33:12] Of hij dat goed vindt.

[2:33:13] Dat vind ik zeker goed.

[2:33:14] En vanuitgaande dat het op een reale manier wordt opgepakt.

[2:33:16] Dus dat raakt inderdaad het handelingsperspectief van burgemeesters.

[2:33:20] Maar waar ik ook ontzettend geïnteresseerd in ben.

[2:33:23] Hoe kan het dat andere Europese landen.

[2:33:25] Dus wel expliciet strafbaar kunnen stellen.

[2:33:27] Naar die bekende leus.

[2:33:28] Als u dat meeneemt.

[2:33:30] Dan ben ik u daar zeer dankbaar voor.

[2:33:33] Dat neem ik mee.

[2:33:34] In samenwerking met binnenlandse zaken.

[2:33:36] En dan hoop ik dat we een goed antwoord voor de heer Van Dijk gaan hebben.

[2:33:39] Dat komt in die brief die gisteren is toegezegd.

[2:33:42] Ja.

[2:33:42] Dan handelingskader demonstraties.

[2:33:45] Naar de Tweede Kamer.

[2:33:46] Handelingskader van het Openbaar Ministerie.

[2:33:47] Specifiek was de vraag vanuit DENK.

[2:33:49] Ik heb uw Kamer op 16 oktober geïnformeerd.

[2:33:51] Over het handelingskader.

[2:33:53] Bij openbaar orde en veiligheid.

[2:33:55] In demonstraties naar aanleiding van het conflict.

[2:33:57] Tussen Israël en de Palestijnse gebieden.

[2:33:58] Dus dat is al verzonden.

[2:34:00] Verder kan ik geen andere interne documenten van het OM delen.

[2:34:04] Dat is nooit aan mij.

[2:34:05] Maar het handelingskader zoals wij hem hebben.

[2:34:07] Is op 16 oktober gedeeld.

[2:34:11] Meneer Abbas.

[2:34:13] Dank u wel.

[2:34:14] Voorzitter.

[2:34:14] Zou ik aan de minister willen vragen.

[2:34:17] Wel dat document kunnen inzien.

[2:34:19] Zodat wij daar wat van kunnen vinden.

[2:34:22] Het interne document van het OM ga ik niet over.

[2:34:25] Dus daar kan ik niet toe zeggen.

[2:34:27] Nee.

[2:34:36] Het ging over mensen in politiesystemen.

[2:34:39] Waarom zij worden geregistreerd.

[2:34:41] Onder een terrorismekode.

[2:34:43] De politie mag en moet.

[2:34:45] In het kader van haar politietaak.

[2:34:47] Gegevens over mensen vastleggen.

[2:34:48] De regels in zaken de verwerking hiervan.

[2:34:50] Zijn vastgelegd in de wet politiegegevens.

[2:34:52] En een agent doet relevante informatie op.

[2:34:55] Tijdens zijn werk.

[2:34:56] Bijvoorbeeld tijdens een surveillance in de wijk.

[2:34:58] Of tijdens een melding.

[2:34:59] En die informatie wordt geregistreerd in politiesystemen.

[2:35:02] Wanneer informatie relevant kan zijn.

[2:35:04] In het kader van bestrijding van radicalisering.

[2:35:07] Extremisme en terrorisme.

[2:35:08] Kan door de medewerker.

[2:35:09] Die die informatie vastlegt.

[2:35:12] Hieraan laagdrempelig een codering worden meegegeven.

[2:35:15] En deze melding.

[2:35:16] Gaat dan naar andere medewerkers.

[2:35:18] Die ook getraind zijn in het zorgvuldig duiden.

[2:35:20] En interpreteren van informatie.

[2:35:22] Ter beoordeling of deze informatie relevant is.

[2:35:24] In die bestrijding van.

[2:35:26] Terrorisme en extremisme.

[2:35:28] Dus om ons veilig te houden.

[2:35:30] Zijn er dan namen van.

[2:35:33] U heeft een vraag.

[2:35:35] Maar we moeten ook heel erg vaag gaan maken met elkaar.

[2:35:38] Ook omdat sommige van u volgens mij om 5 over 6.

[2:35:40] Plenair verwacht worden.

[2:35:43] Ik niet.

[2:35:45] Bijna allemaal.

[2:35:46] Zijn er namen van.

[2:35:48] Mensen op loplijsten terecht gekomen.

[2:35:51] Loplijst.

[2:35:52] Dat stond voor een landelijk overzicht.

[2:35:53] Politie jihadgang.

[2:35:54] En dat wordt sinds 2018 niet meer gebruikt.

[2:35:56] En dat was een lijst waarop de politie een overzicht bijhield.

[2:35:59] Van uitreizigers.

[2:36:00] Die vertrokken richting gebieden die destijds waren aangemerkt.

[2:36:02] Als jihadistische strijdgebieden.

[2:36:04] Zoals Syrië en Irak.

[2:36:06] En er stonden mensen op die vertrokken.

[2:36:08] Maar ook mensen waarvan aangenomen werd.

[2:36:10] Dat zij de intentie hadden om te vertrekken.

[2:36:11] En dat werd samengesteld door de landelijke eenheid.

[2:36:14] Op basis van informatie die werd aangeleverd.

[2:36:16] Door regionale eenheden.

[2:36:18] En dat is sinds 2018 dus niet meer gebruikt.

[2:36:23] En dat is sinds 2018 dus niet meer gebruikt.

[2:36:23] De heer Elbassy vroeg ook.

[2:36:24] Wanneer zetten we de contracten van het TAP systeem stop.

[2:36:27] Nou de politie werkt al langere tijd.

[2:36:29] Met een Israëlisch bedrijf.

[2:36:31] Aan de vervanging van het TAP systeem.

[2:36:32] En er zijn nog diverse technische problemen.

[2:36:35] Die moeten worden opgelost.

[2:36:36] Dat heb je altijd als je overgaat naar een ander systeem.

[2:36:39] En vanwege de situatie in Israël.

[2:36:41] Is de onzekerheid over de realisatie.

[2:36:43] Van het nieuwe TAP systeem.

[2:36:44] Helaas toegenomen.

[2:36:46] Met de leverancier wordt komende tijd bekeken.

[2:36:48] Wat het betekent voor de planning van de implementatie.

[2:36:50] De samenwerking.

[2:36:51] En die gebruikname van het nieuwe systeem.

[2:36:54] En we hopen natuurlijk dat het goed met ze gaat.

[2:36:56] En dat zij door kunnen gaan.

[2:36:57] Met een goede werk.

[2:36:58] En wij dan ook vervolgens met de implementatie.

[2:37:01] Maar we zullen dat ook met elkaar moeten bezien.

[2:37:03] Dan vanuit de heer Boswijk.

[2:37:07] Voorzitter dank u wel.

[2:37:09] We hebben het over dat nieuwe TAP systeem.

[2:37:10] Daar zijn juist experts huiverig over.

[2:37:13] Daar heeft de NCTV.

[2:37:15] Over gezegd.

[2:37:17] Dat het een risicoland is.

[2:37:20] Daarvan hebben.

[2:37:21] Heeft de AIVD gezegd.

[2:37:22] Dat het onwenselijk is.

[2:37:23] Daarvan heeft Rijksauditdienst gezegd.

[2:37:25] Dat er weinig controle over is.

[2:37:27] En dat nieuwe TAP systeem.

[2:37:29] Waar de minister zegt.

[2:37:31] Over te willen gaan.

[2:37:33] Ziet de minister daar juist die gevaren niet in?

[2:37:37] Voorzitter.

[2:37:39] Ik heb er de afgelopen jaar.

[2:37:39] Heel uitgebreid over gedeputeerd.

[2:37:41] En al die signalen.

[2:37:42] Op de juiste manier geduid.

[2:37:46] Dus het lijkt me niet.

[2:37:48] Dat we dat debat nu hierover gaan doen.

[2:37:50] Dat kan.

[2:37:51] Maar dat zou niet mijn advies zijn.

[2:37:53] Wat mijn advies is.

[2:37:54] Is dat we zeker wel doorgaan.

[2:37:56] En op een goede manier daarmee doorgaan.

[2:37:57] En helaas door de ellende die.

[2:37:59] Op dit moment gaande is in Israël.

[2:38:01] We nu moeten kijken of het wel kan.

[2:38:03] Met deze leverancier.

[2:38:04] Of in ieder geval op wat voor manier het kan.

[2:38:06] En om de continuïteit van de TAP te borgen.

[2:38:08] Zal natuurlijk het huidige systeem.

[2:38:10] Daarmee ook langer in stand worden gehouden.

[2:38:11] En dat is ook de situatie waar we mee te maken hebben.

[2:38:15] Dus we zullen ook zorgen dat de huidige TAP applicatie.

[2:38:17] Ook een upgrade krijgt.

[2:38:18] Meneer El Abassi.

[2:38:20] Voorzitter.

[2:38:20] Juist die ellende die nu gaande is.

[2:38:24] Waarbij bewezen is dat Israël gebruik maakt.

[2:38:26] Van spionage praktijken.

[2:38:27] Ook richting overheden.

[2:38:29] Juist nu Amerika ook.

[2:38:32] NSO groep.

[2:38:33] Op de zwarte lijst heeft gezet.

[2:38:35] Vind ik dat we ons extra zorgen.

[2:38:37] Mogen maken.

[2:38:37] En die overeenkomst zo snel mogelijk moeten opzeggen.

[2:38:40] Met dit Israëlisch TAP bedrijf.

[2:38:43] Wat vindt de minister daarvan?

[2:38:44] Wat vindt u ervan minister?

[2:38:47] Voorzitter.

[2:38:48] Laat ik het zo doen.

[2:38:49] Dat we bij onze reguliere update.

[2:38:51] Ook over de ontwikkelingen rondom het nieuwe TAP systeem.

[2:38:54] En overgang of het upgraden van het huidige TAP systeem.

[2:38:57] Dat we ook specifiek ingaan.

[2:38:58] Op de huidige situatie.

[2:39:01] Dan neem ik daar dat allemaal in mee.

[2:39:04] Wanneer komt het?

[2:39:04] Dat neem ik aan in het halfjaarsbericht.

[2:39:08] Dan heb ik er nog twee.

[2:39:10] Laten we die afmaken.

[2:39:11] De heer Boswijk.

[2:39:12] Opsturen politie spullen.

[2:39:14] Die over zijn richting Oekraïne.

[2:39:16] Kunnen we dat coördineren.

[2:39:18] Ik vind in één zinnetje erbij.

[2:39:20] Heel mooi dat de heer Boswijk al zijn expertise.

[2:39:22] Vanuit Defensie hier ook inbrengt.

[2:39:24] Dus dank daarvoor.

[2:39:24] Op dit moment gaan er al afgeschreven.

[2:39:27] Of afgesloten politie spullen.

[2:39:28] Na Oekraïne.

[2:39:29] En overigens vaak door tussenkomst van Defensie.

[2:39:32] Dus we maken al gebruik van die expertise.

[2:39:34] En binnen de politie is het goed geregeld.

[2:39:36] De korpschef geeft in die gevallen.

[2:39:38] Ook als laatste een akkoord ervoor.

[2:39:40] En het mandaat is wat ons betreft.

[2:39:42] Daarmee ook voldoende geborgd.

[2:39:44] En dan had ik hier.

[2:39:46] Als laatste nog.

[2:39:48] Het inzageverzoek gegevensuitwisseling.

[2:39:50] Naar aanleiding van de toeslagenaffaire.

[2:39:53] De politie heeft bij mij aangegeven.

[2:39:55] Niet te registreren.

[2:39:56] Wie de gedubbeerden van de toeslagenaffaire zijn.

[2:39:58] En om die reden.

[2:39:59] Kan de politie ook niet aangeven.

[2:40:01] Of toeslagenouders vaker dan gemiddeld voorkomen.

[2:40:04] In de registratie van de politie.

[2:40:05] De politie heeft aangegeven.

[2:40:07] Dat zij een reactie op inzageverzoeken.

[2:40:09] Uitleg bieden over de bevragingen.

[2:40:12] Dus in aanvulling daarop.

[2:40:14] Kan door de privacy desks.

[2:40:15] Van regionale eenheden.

[2:40:16] Wanneer bekend is dat inzage wordt verzocht.

[2:40:18] In het kader van de toeslagenaffaire.

[2:40:19] Meer persoonlijke aandacht worden geboden.

[2:40:22] Aan de aanvrager.

[2:40:23] De politie geeft inzage in die verwerking.

[2:40:25] Op basis van de wet politiegegevens.

[2:40:27] Het recht op inzage in de gegevens.

[2:40:29] Die de politie verwerkt is niet onbeperkt.

[2:40:31] In de wet politiegegevens.

[2:40:33] Zijn uitzonderingen opgenomen op dit recht.

[2:40:36] En die zijn te vinden in artikel 27.

[2:40:38] Van de wet politiegegevens.

[2:40:39] En een voorbeeld zou zijn.

[2:40:40] Dat er dan een lopend opsporingsonderzoek is.

[2:40:43] Dus er zijn uitzonderingen daarop te maken.

[2:40:46] Aantallen waar de mevrouw Uitermark nog vroeg.

[2:40:48] Heb ik nu niet paraat.

[2:40:49] Dus we gaan nog kijken of dat bekend is.

[2:40:52] Of dat wordt bijgehouden.

[2:40:53] En of we die kunnen krijgen.

[2:40:54] En dan zorg ik er ook voor dat dat in het halfjaarsbericht terugkomt.

[2:40:57] Maar dat weet ik niet zeker of dat er überhaupt is.

[2:41:00] Maar die hebben wij nu niet.

[2:41:01] Dus daar gaan we achteraan.

[2:41:03] Mevrouw Uitermark.

[2:41:05] Dank voor de beantwoording.

[2:41:07] Ik vind een halfjaarsbericht.

[2:41:09] We hebben net het halfjaarsbericht van 7 december.

[2:41:11] Dus dat zou mij een half jaar verder in de tijd brengen.

[2:41:14] Ik zou de minister willen vragen.

[2:41:16] Of zij hier.

[2:41:17] Per brief eerder antwoorden kan geven.

[2:41:20] Als we het eerder hebben wel.

[2:41:22] Maar ik moet het echt opvragen.

[2:41:23] We hebben geen contact met de politie kunnen hebben op dit moment.

[2:41:26] En dat hangt er ook vanaf of het verschillende eenheden is.

[2:41:28] En of we dat op die manier.

[2:41:29] Dus we zullen er naar kijken.

[2:41:30] De minister gaat zich maximaal inspannen om het eerder per brief te sturen.

[2:41:34] Dan ben ik klaar voorzitter.

[2:41:36] En ik vind het heel mooi om nog mee te kunnen geven.

[2:41:38] Dat Kamerleden niet per definitie zijn uitgesloten.

[2:41:40] Van politievrijwilliger worden.

[2:41:42] Dan.

[2:41:43] Hebben u alle al ingeschreven.

[2:41:46] Dan wil ik me wel aanmelden.

[2:41:48] Maar ik weet niet.

[2:41:49] Of de andere dienst die onder u valt daar heel blij van wordt.

[2:41:52] Maar dat zien we dan wel weer.

[2:41:54] Mevrouw Mutler is er iets niet beantwoord?

[2:41:56] Niet gewisseld?

[2:41:56] Ik had net om een interruptie gevraagd.

[2:42:00] Omdat ik er nog één had.

[2:42:02] Eentje extra voor mij.

[2:42:04] Nou dat is lief.

[2:42:04] Dan hou ik die wel kort.

[2:42:06] Want de minister gaf iets aan.

[2:42:10] Er werd een vraag beantwoord.

[2:42:12] Over de registraties van mensen.

[2:42:14] De politieregistraties.

[2:42:15] En gisteren kregen we een bericht.

[2:42:17] Of zagen we een bericht.

[2:42:18] Waarin stond dat de politie.

[2:42:20] Privatiewet heeft overtreden.

[2:42:22] Door een systeem te gebruiken.

[2:42:25] Een Europese.

[2:42:27] Opsporingslijst bij te houden.

[2:42:28] Die niet voldeed aan de privatiewet.

[2:42:30] Dat zei tenminste de AP.

[2:42:31] En mijn vraag aan de minister is.

[2:42:34] Of ze dat kent.

[2:42:36] En of een onafhankelijk doorlichting van die systemen dan niet nodig is.

[2:42:39] Dat was mijn interruptievraag.

[2:42:41] Omdat die aanhaakte op.

[2:42:42] De vraag die ook net werd gesteld.

[2:42:45] Door mijn collega van DENK.

[2:42:46] Dat is wel een vrij omvangrijke vraag.

[2:42:48] Maar laten we even kijken.

[2:42:49] Dat was een analyse van twee jaar oud.

[2:42:51] En wat de AP nu deed was.

[2:42:53] Daarop terugkijken en zeggen.

[2:42:55] Er is sindsdien veel gebeurd.

[2:42:56] Dus we zijn nu tevreden.

[2:42:58] Voorzitter dat zijn niet de berichten.

[2:43:00] Die ik van onder andere Amnesty krijg.

[2:43:02] Dus dan moeten we daar maar schriftelijke vragen over stellen.

[2:43:04] Dus dat ga ik dan even doen.

[2:43:05] En wat niet is.

[2:43:08] Ik krijg andere signalen.

[2:43:10] En een vraag wat niet is beantwoord.

[2:43:13] Dat is de opvolger van het geplaagde C2000 systeem.

[2:43:18] En de reactie daarop.

[2:43:19] Door de ACICT.

[2:43:21] Die zegt.

[2:43:21] Het is gedoemd te mislukken.

[2:43:23] Was u daarop ingegaan?

[2:43:25] Dan ga ik dat even terug luisteren.

[2:43:27] Dank u wel.

[2:43:27] Dat geeft mij de perfecte brug.

[2:43:31] Als het gaat om terug luisteren.

[2:43:32] Want er is iets misgegaan.

[2:43:33] Met de livestream.

[2:43:36] Geen zorgen.

[2:43:37] Alles wordt gefixt.

[2:43:40] Maar de mensen die live meekijken.

[2:43:42] Hebben denk ik even een onderbreking gehad.

[2:43:43] Maar dat wordt allemaal geregeld.

[2:43:45] Want niemand wil dit natuurlijk missen.

[2:43:48] Wij gaan.

[2:43:49] Collega's gelet op de tijd.

[2:43:51] Gaan we het zo doen.

[2:43:51] Want u bent met negen.

[2:43:53] Mevrouw Uitemark u wil nog iets zeggen?

[2:43:57] Volgens mij is één vraag.

[2:43:58] Van mij nog niet beantwoord.

[2:43:59] Of ik heb het net gemist.

[2:44:01] Maar ik had gevraagd over de bredere rol.

[2:44:03] Als het gaat om de toezicht houdende functie.

[2:44:05] Op de boa's.

[2:44:10] Ik heb die vraag wel gehoord.

[2:44:10] Maar niet beantwoord.

[2:44:11] Ik kijk even of er een tweede termijn is.

[2:44:13] Of dat me lukt.

[2:44:15] Anders zorg ik dat ik op een andere manier terug kom.

[2:44:17] Maar we kijken ondertussen even waar we hem hadden.

[2:44:19] Ik ga even inventariseren.

[2:44:22] Want volgens mij.

[2:44:22] Ik laat altijd graag ruimte voor debat.

[2:44:24] Want daarvoor zijn we om de regering te bevragen.

[2:44:28] Uiteraard is er mogelijkheid.

[2:44:30] Tot een tweede termijn.

[2:44:31] Wie wil daar allemaal gebruik van maken.

[2:44:33] Anderhalve minuut kan sowieso niet.

[2:44:35] Dus ik moet hem beperken tot één minuut.

[2:44:37] Maar dat gaat lukken.

[2:44:38] Dan gaan we razendsnel van start.

[2:44:42] Meneer Boswijk.

[2:44:43] Dank wel voorzitter.

[2:44:44] Dank over de antwoorden van de minister.

[2:44:47] Over die spullen van de Oekraïne.

[2:44:48] Goed om te horen.

[2:44:49] Ik hoor toch nog wel dat het nog erg bureaucratisch is.

[2:44:52] Dus als er nog één keer naar gekeken kan worden.

[2:44:53] Heel graag.

[2:44:54] Dank ook voor de antwoorden op de bezuinigingen.

[2:44:56] Ik had geen interrupties meer.

[2:44:58] Dus we gaan dat zien in de toekomst.

[2:45:00] Ik had nog één punt.

[2:45:01] Waar ik helaas geen tijd voor had.

[2:45:04] Veteranen search team.

[2:45:05] 2000 vrijwilligers.

[2:45:08] Uit Defensie.

[2:45:09] Maar ook vanuit de politie.

[2:45:10] Vanuit de brandweer en ambulance.

[2:45:12] Die de politie ondersteunen bij vermissingen.

[2:45:15] Ik geloof al de eerste helft van het jaar.

[2:45:17] Die zijn 60 keer uitgerukt.

[2:45:18] Groot succes.

[2:45:20] Zowel bij het vinden van personen als bij veteranen.

[2:45:24] Dat ze zich weer nuttig voelen.

[2:45:25] Alleen wordt nu allemaal incidenteel gefinancierd.

[2:45:28] Vanuit allerlei sponsoren.

[2:45:30] Is de minister het met het CDA eens.

[2:45:32] Dat we dit structureel moeten borgen.

[2:45:34] Zowel vanuit de politie.

[2:45:36] Als vanuit Defensie.

[2:45:37] Is de minister bereid om hier naar te kijken.

[2:45:39] Dank u wel.

[2:45:39] Top 55 seconden.

[2:45:41] Dat is toch betere werk.

[2:45:42] Mevrouw Hilder.

[2:45:43] Ja voorzitter.

[2:45:44] Dank aan de minister voor de uitgebreide antwoorden.

[2:45:47] Ja ten aanzien van de landelijke eenheid.

[2:45:48] Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand een geweldig mooie promotie maakte.

[2:45:51] Die die zelf niet wilde.

[2:45:52] En ik vind het ook heel raar.

[2:45:53] Dat in het kader van de transitie.

[2:45:55] Een succesvol team wordt opgeknipt.

[2:45:57] Wat klinkende resultaten boekt.

[2:46:00] Dus dat is gewoon echt aperte onzin.

[2:46:02] Niet van de minister.

[2:46:03] Maar wel van degenen die haar moeten informeren.

[2:46:05] En ik kan alleen maar hopen dat de nieuwe korpschef.

[2:46:08] Hier heel anders over denkt.

[2:46:09] En orde op zaken gaat stellen.

[2:46:11] En anders dan moeten we dat maar weer blijven bewaken voorzitter.

[2:46:14] De commissie Snijders.

[2:46:15] Ja ik bedoel de minister zegt ook weer een heleboel dingen.

[2:46:18] Waar ik het ook apert mee oneens ben.

[2:46:19] Ik verwijs dan maar even naar het column van John van den Heuvel.

[2:46:22] Gewaardeerd misdaad journalist.

[2:46:23] Die ook wel degelijk iets anders constateert.

[2:46:26] Dat is eigenlijk een patroon van zaken.

[2:46:28] Wat ik hier ook maar moet noemen.

[2:46:30] Want ik steun ook wat collega Mutley al zei.

[2:46:31] Over de blauwe familie.

[2:46:32] We zijn geen steek opgeschoten.

[2:46:34] Dat is dus ook een patroon.

[2:46:36] En het andere patroon is eigenlijk die long covid.

[2:46:38] Dat ga ik even in de mailbox nakijken.

[2:46:40] En dan zal ik het de minister doen toekomen.

[2:46:42] De minister krijgt e-mail van mevrouw Helder.

[2:46:44] Meneer Van Dijk.

[2:46:45] Dank u wel voorzitter.

[2:46:49] Ik ben gelegd bij de in mijn ogen tekortschietende aanpak.

[2:46:52] Van antisemitische uitingen.

[2:46:54] In het bijzonder rond demonstraties.

[2:46:57] En of de politie wel voldoende handvaten heeft.

[2:46:59] Om echt te kunnen optreden.

[2:47:00] De minister heeft daar een heldere brief over toegezegd.

[2:47:03] Althans ik hoop dat die helder is.

[2:47:04] Ik zie daar erger naar uit.

[2:47:05] Ik hoop dat die ook niet te lang op zich laat wachten.

[2:47:09] Ik overweeg nog wel.

[2:47:10] Bij het twee minuten debat over terrorisme.

[2:47:13] Een kamer uitspraak te vragen.

[2:47:15] Die hier wel aan refereert.

[2:47:17] Die is in het bijzonder bedoeld ter aanmoediging.

[2:47:19] En om met de mensen te praten.

[2:47:19] En om met de minister te blijven meedenken.

[2:47:21] Op dit terrein wat haar ook hoog zit.

[2:47:22] Zo weet ik.

[2:47:23] Dus dank u wel.

[2:47:25] Oké, bedankt mevrouw Michon.

[2:47:28] Voorzitter, dank u wel.

[2:47:29] En dank aan de minister voor haar uitgebreide antwoorden.

[2:47:31] Ik kijk uit naar wat nadere informatie over die recherche.

[2:47:34] Ook dat we gewoon wat beter zicht hebben.

[2:47:36] Hoe dat georganiseerd is.

[2:47:38] En wie nu daar waar zit.

[2:47:40] En ik heb het gevoel dat dus overal wat ik al zei.

[2:47:42] Hekjes om worden geplaatst.

[2:47:43] Zodat niet zo is bedoeld.

[2:47:45] Over dat vuurwerk.

[2:47:49] En dat we onderscheppen per post.

[2:47:51] Of dat nou ook lukt.

[2:47:53] En of ook inderdaad we daar dat HAARP team.

[2:47:55] Wat we voor hebben ingericht.

[2:47:56] Ook daar die rol in heeft.

[2:47:58] En ik zou het heel goed vinden als dat HAARP team dan ook samen kan werken.

[2:48:01] Met die private post en pakketbedrijven.

[2:48:03] Waar natuurlijk al dat spul doorheen komt.

[2:48:06] Ik ben het mee eens.

[2:48:06] Dat we zoveel mogelijk moeten zien te onderscheppen.

[2:48:10] Voordat het 31 december is.

[2:48:13] Buiten donker.

[2:48:14] En in die ellende zitten.

[2:48:15] Tot slot de laatste vraag.

[2:48:16] Wanneer horen we de resultaten van het gesprek met de VNG.

[2:48:21] Over het regelen van neutraliteit van het BOA uniform.

[2:48:26] Dus kunnen we daar ook een termijn voor afspreken.

[2:48:29] Want kijk ik ben het met mevrouw Helder eens.

[2:48:32] Ik weet wat ik wil.

[2:48:34] En ik wacht dat gesprek graag af.

[2:48:35] En anders dan moeten we hier als Kamer aan de slag.

[2:48:39] Dank u wel.

[2:48:40] Mevrouw Midler.

[2:48:41] Dank u wel voorzitter.

[2:48:42] Een drietal punten van mij.

[2:48:44] Ook mijn dank aan de minister.

[2:48:45] Voor de beantwoording.

[2:48:46] Hoewel ik natuurlijk nog niet helemaal tevreden ben.

[2:48:48] Als het gaat om de beantwoording.

[2:48:51] Van de vragen aangaande de blauwe familie.

[2:48:53] Ik overweeg daar ook een motie voor in te dienen.

[2:48:56] Omdat ik dat.

[2:48:57] Ik weet niet of er al een twee minuten debat is aangevraagd.

[2:48:59] Zo niet hierbij.

[2:49:00] Omdat ik toch ga nadenken.

[2:49:03] Hoe we alsnog.

[2:49:06] De mannen in kwestie.

[2:49:07] In ere kunnen herstellen.

[2:49:09] Desnoods moet dat via mediation of whatever.

[2:49:11] Maar daar ga ik een motie over indienen.

[2:49:13] En een tweede motie.

[2:49:15] Die ik overweeg.

[2:49:16] Dat is een motie over de taskforce.

[2:49:17] Daar hebben we het net over gehad.

[2:49:19] En tot slot voorzitter.

[2:49:21] Wil ik goed begrijpen.

[2:49:24] Volgens mij heeft de minister gezegd.

[2:49:26] Naar aanleiding van mijn vragen.

[2:49:27] En die van mevrouw Helder over de cold case zaak.

[2:49:29] En het initiatief om tot een landelijke team te komen.

[2:49:32] Ik hoop op een bevestiging van haar.

[2:49:35] Of ik het goed heb begrepen.

[2:49:36] Namelijk.

[2:49:39] Dat de politie op zich.

[2:49:39] Niet zo onwelwillend.

[2:49:41] Tegen dat voorstel aankijkt.

[2:49:43] Maar dat het veel capaciteit kost.

[2:49:45] Dat de politie nu onderzoek doet.

[2:49:48] Of kijkt naar verschillende scenario's.

[2:49:51] En daar hopelijk.

[2:49:52] Begin van dit jaar op terugkomt.

[2:49:54] En daar dus een besluit over wordt genomen.

[2:49:56] Heb ik dat zo goed begrepen?

[2:49:59] Begin van aankomend jaar.

[2:50:00] Denk ik dan.

[2:50:02] Niet begin van dit jaar.

[2:50:04] Meneer Adema.

[2:50:05] Nee dank de minister.

[2:50:09] Prima dank.

[2:50:10] Dank voorzitter.

[2:50:12] En ook voor mij dank aan de minister voor de beantwoording.

[2:50:14] Nog een opmerking en een vraag.

[2:50:17] Als medeliberaal zeg ik dan.

[2:50:19] Over dat vuurwerk.

[2:50:20] Dat toch 33 procent.

[2:50:22] Van de gewonden.

[2:50:25] Uiteindelijk door vuurwerk komen.

[2:50:27] Dat door anderen wordt afgeschoten.

[2:50:29] Dus dat is volgens mij.

[2:50:31] Waar dat schadebeginsel.

[2:50:32] En toch de overheid ook in beeld komt.

[2:50:33] Om op te treden.

[2:50:34] Mijn vraag ging over.

[2:50:36] De opmerkingen die ik in eerste termijn maakte.

[2:50:38] Over de veilige werkomgeving bij de politie.

[2:50:40] De minister kwam terug op het gesprek met de inspectie.

[2:50:42] Ik noemde een aantal andere.

[2:50:44] Lijnen waar de minister mee bezig is.

[2:50:46] Over het herzien van het sanctioneringssysteem.

[2:50:47] Het actief trainen van leidinggevenden.

[2:50:49] En die nieuwe leiderschapsprofielen.

[2:50:51] Of daar commitment ook vanuit het departement is.

[2:50:53] En ik weet dat de politie hiermee aan de slag moet.

[2:50:55] Maar dat ook het commitment is van de minister.

[2:50:57] Om daar gewoon in volle vaart mee door te gaan.

[2:50:59] Dank u wel.

[2:51:01] Mevrouw Uitermacht.

[2:51:02] Dank aan de minister voor de beantwoording.

[2:51:04] Ik heb geen nadere vragen.

[2:51:07] Meneer El Abassi.

[2:51:09] Voorzitter.

[2:51:09] Ook ik bedank de minister van justitie.

[2:51:13] En veiligheid.

[2:51:14] Voor het beantwoorden van de vragen.

[2:51:17] Ik vind het niet kunnen.

[2:51:18] Dat we.

[2:51:20] Of ik had al aangegeven.

[2:51:22] Dat ik het niet vind kunnen.

[2:51:22] Dat het Israëli's tapsysteem.

[2:51:25] Dat we daar zoveel geluiden van hebben ontvangen.

[2:51:28] En dat we daar.

[2:51:29] Eigenlijk niks tegen gaan doen.

[2:51:31] Dus wij overwegen.

[2:51:32] Om daar een motie over in te dienen.

[2:51:34] En dan heb je nog het document dat we niet kunnen inzien.

[2:51:37] Het interne document.

[2:51:38] Met betrekking tot de handreiking.

[2:51:40] Voor demonstraties.

[2:51:42] Ook dat vind ik een kwalijke zaak.

[2:51:45] Ik denk dat wij als controlerend orgaan.

[2:51:47] Gewoon die documenten moeten kunnen inzien.

[2:51:49] Dus ik vraag de minister nogmaals.

[2:51:51] Of wij die in kunnen zien.

[2:51:52] En anders overwegen we wellicht ook daar.

[2:51:54] Een motie over in te dienen.

[2:51:56] Dank u wel.

[2:51:59] Minister.

[2:52:01] Ik zal me vooral richten op de vragen.

[2:52:04] Die nu nog zijn gesteld.

[2:52:05] De heer Boswijk.

[2:52:06] Die veteranen search team inderdaad.

[2:52:09] Voor dit jaar is dat.

[2:52:10] Voor komend jaar is dat geregeld.

[2:52:12] Maar ik kan hier niet.

[2:52:14] Nu dat gaan toezeggen.

[2:52:15] Om dat structureel te gaan borgen.

[2:52:17] Want dat zal geld kosten.

[2:52:18] En dan zullen we met elkaar moeten kijken.

[2:52:19] Maar gelukkig is het in ieder geval voorlopig geregeld.

[2:52:22] En daar zullen we samen naar moeten kijken denk ik.

[2:52:25] Dan mevrouw Michonne Derksen.

[2:52:29] Ik kan niet in de tweede termijn.

[2:52:31] Zonder dekking iets structureel gaan maken.

[2:52:34] Als ik het heel bot moet zeggen.

[2:52:35] Terwijl het wel iets moois is.

[2:52:37] Dus ik probeerde het vriendelijk te doen.

[2:52:39] Meneer Boswijk.

[2:52:41] Mevrouw Michonne Derksen.

[2:52:43] Harkteam vuurwerk was ik inderdaad vergeten.

[2:52:45] We komen begin van het jaar.

[2:52:46] Met ook plan van aanpak post.

[2:52:48] Waar dit allemaal onder valt.

[2:52:50] Dus we zorgen dat we daar concreet op terugkomen.

[2:52:52] En VNG neutraliteit.

[2:52:54] Ik zal zorgen uiterlijk maart.

[2:52:55] Dat ik daar op terugkom.

[2:52:57] Ik moet even kijken hoe we dat gaan inplannen.

[2:52:59] Mevrouw Moetelaar.

[2:53:00] Ja dat had u goed begrepen.

[2:53:02] De heer Sneller.

[2:53:03] Absoluut commitment.

[2:53:03] Ook vanuit het departement op de actielijnen.

[2:53:06] En de heer Al-Abbasi.

[2:53:08] Of ik begrijp u verkeerd.

[2:53:09] Maar als het gaat over interne documenten van het OM.

[2:53:11] Daar ga ik gewoon niet over.

[2:53:12] De Kamer ook niet.

[2:53:13] Zo werkt dat niet.

[2:53:16] Het handelingsperspectief.

[2:53:16] Wat vanuit de NSTV.

[2:53:18] Vanuit ons is gedeeld met gemeenten.

[2:53:20] Dat is ook met de Kamer gedeeld.

[2:53:21] Dus of wij begrijpen elkaar verkeerd.

[2:53:23] Of moeten we straks zien.

[2:53:26] Maar ik weet niet of moties heel veel uitmaken.

[2:53:28] Gewoon bij interne stukken van het OM.

[2:53:30] Waar ik zelf ook niet over ga.

[2:53:32] Maar we gaan straks dan zien.

[2:53:34] Of we elkaar misschien over hetzelfde hebben.

[2:53:35] Of net verkeerd begrijpen.

[2:53:37] Dat zou ook kunnen.

[2:53:39] Dus de richtlijnen van het OM zijn in te zien.

[2:53:42] Maar ik had het idee.

[2:53:43] Dat de heer Elbassy vroeg.

[2:53:45] Naar interne documenten van het OM.

[2:53:46] En daar kan ik ook weer niet bij.

[2:53:47] We gaan het meteen checken bij meneer Elbassy.

[2:53:48] Meneer Elbassy.

[2:53:49] Voorzitter, dank u wel.

[2:53:50] Er wordt verwezen naar een interne document.

[2:53:52] En dat daarin wordt uitgewerkt.

[2:53:56] Met betrekking tot die handreiking.

[2:53:58] Waar eerder over gesproken werd.

[2:54:00] En we weten allemaal.

[2:54:02] Dat het wel of niet ingrijpen.

[2:54:04] Bij bepaalde handelingen op een demonstratie.

[2:54:06] Dat is ook politiek gekleurd.

[2:54:08] Dus het is wel handig.

[2:54:09] Als wij daar gewoon inzaag in hebben.

[2:54:11] En daar wat over kunnen vinden.

[2:54:14] Heel even.

[2:54:15] Het OM is niet politiek gekleurd.

[2:54:18] Politie is niet politiek gekleurd.

[2:54:20] Dus als dat de stelling is.

[2:54:21] Dan vind ik daar heel veel van.

[2:54:24] Maar ik kan verder niet plaatsen.

[2:54:26] Waar dit naar verwijst.

[2:54:27] Dus wellicht is het een idee.

[2:54:28] Om dat straks of te zien.

[2:54:30] Of heel transparant met schriftelijke vragen.

[2:54:33] Zodat we dan even weten waar het precies over gaat.

[2:54:35] Want wij zijn even dat zoekende.

[2:54:38] Dan weet ik dat allemaal aan.

[2:54:40] En daar ga ik er graag op in.

[2:54:41] Kan schriftelijke vragen stellen.

[2:54:42] Of een motie indienen natuurlijk.

[2:54:43] Wat hij al overwoog.

[2:54:46] Mevrouw de minister is klaar.

[2:54:48] Ik kijk even naar.

[2:54:49] Ik kijk even naar alle collega's.

[2:54:54] Bon.

[2:54:55] Dan gaan wij.

[2:54:57] De toezegging doen.

[2:54:58] Want die moeten we wel even gezamenlijk met elkaar doornemen.

[2:55:01] Even kijken.

[2:55:02] De minister.

[2:55:03] En dat is dan de minister van Justitie en Veiligheid.

[2:55:07] Op de volgende onderwerpen.

[2:55:11] Eén.

[2:55:11] Ik moest even goed kijken.

[2:55:13] De triggers voor uitstroom uit de politieorganisatie.

[2:55:17] Ja?

[2:55:18] Twee.

[2:55:18] De samenwerking tussen politie en defensie.

[2:55:21] Met het zicht op zij-instroom.

[2:55:25] Je moet wel een ja zeggen.

[2:55:26] Ja.

[2:55:30] Oké.

[2:55:32] Dat is ook goed.

[2:55:33] Drie.

[2:55:33] De modernisering van het sterktebegrip.

[2:55:35] Dus nader geconcretiseerd.

[2:55:37] Oké.

[2:55:39] Deze is even.

[2:55:40] Vonden wij wat ingewikkeld om te formuleren.

[2:55:41] Langs de lijn van de ontwikkelagenda's en de whitepaper.

[2:55:44] De Kamer vanaf nu te informeren.

[2:55:48] Voortaan te informeren.

[2:55:49] Het komt altijd in het halfjaarsbericht.

[2:55:50] Komt het terug.

[2:55:51] Hoe de whitepapers verder ontwikkelen.

[2:55:54] Jullie begrijpen elkaar.

[2:55:55] Dan ben ik happy.

[2:55:57] Een update met betrekking tot C2000.

[2:55:59] Ook in zaken de problematiek.

[2:56:01] Met betrekking tot zonnepanelen.

[2:56:05] Zonnepanelen.

[2:56:06] Zonneinstallaties.

[2:56:07] Dat was de vijfde.

[2:56:09] De zesde.

[2:56:09] De ontwikkeling van de recherchefunctie.

[2:56:12] Los van de whitepaper.

[2:56:14] De ontwikkeling van de recherchefunctie los van de whitepaper.

[2:56:17] Dat was de zesde.

[2:56:19] De zevende.

[2:56:19] De ontwikkeling van de nieuwe TAP-systemen.

[2:56:22] Waarbij specifiek wordt ingegaan op de huidige situatie in Israël.

[2:56:26] Ja.

[2:56:27] Oké.

[2:56:28] En de langlopende PTSS-dossiers.

[2:56:31] Ja.

[2:56:31] Dat wordt een vol halfjaarbericht.

[2:56:33] Maar dat was u gewend.

[2:56:34] Dan een toezegging aan mevrouw Mutler van GroenLinks-PVDA.

[2:56:38] Oh nee, sorry.

[2:56:39] Dat is een twee minuten debat.

[2:56:40] De minister zal terugkomen op haar gesprek met de VNG over de neutraliteit van het BOA-uniform uiterlijk in maart.

[2:56:48] Ja.

[2:56:49] Ik kijk naar de collega's.

[2:56:51] Zijn jullie content?

[2:56:53] Twee minuten debat is aangevraagd door mevrouw Mutler.

[2:56:55] Dat had ik al gezegd.

[2:56:59] Sorry, daar vroeg ik expliciet naar.

[2:57:01] Dat plant een aanpak post.

[2:57:03] Kijk ik naar uit.

[2:57:04] Over die...

[2:57:05] Nu gaat het over vuurwerk.

[2:57:07] Maar er gaat natuurlijk alles over de post.

[2:57:08] Begin 2024.

[2:57:09] En dan hebben we nog uitwerking van die aangename moties.

[2:57:14] F4-vuurwerk onder de wet wapens en munitie.

[2:57:17] Eerste kwartaal.

[2:57:18] Ja, volgend jaar.

[2:57:19] Dankjewel.

[2:57:21] Is dat voldoende?

[2:57:24] Dan dank ik de minister van Justitie.

[2:57:28] En veiligheid.

[2:57:28] En haar ondersteuning.

[2:57:31] Dank ik de collega's voor hun aanwezigheid inbreng.

[2:57:33] Onze eigen ondersteuning.

[2:57:34] Mensen op de tribune en mensen die anderszins dit gevolgd hebben.

[2:57:37] Dan sluit ik de vergadering en dan rennen jullie naar de plenaire zaal.

[2:57:40] Prettige avond.