Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Verkeersveiligheid

[0:00:04] Goedemiddag, ik wil u allen een hartelijk welkom heten bij de vergadering van de vaste commissie voor infrastructuur en waterstaat.

[0:00:11] We gaan het vandaag hebben over verkeersveiligheid, een onderwerp waar we vaker over vergaderen in de Tweede Kamer.

[0:00:17] Ik wil in eerste instanties de minister van infrastructuur en waterstaat van harte welkom heten, de minister van justitie,

[0:00:25] daarnaast de leden van de vaste kamercommissie van INW en ook een warm welkom aan alle mensen op het publiek

[0:00:31] en de mensen die thuis meekijken. We hebben alle vijf minuten spreektijd en ik wil voorstellen vier interrupties per persoon in de eerste termijn.

[0:00:41] En als eerste wil ik het woord geven aan de heer Sloffer.

[0:00:45] Dank voorzitter. In 2018, dat lijkt al heel lang geleden, voor mijn gevoel is het als gisteren, maar ben ik in de Kamer gekomen.

[0:00:54] En de persoonlijke motivatie was, en dat is nog steeds, bescherming van het leven, zeker ook op de weg en op het fietspad.

[0:01:02] En wie de aantallen verkeersslachtoffers ziet, weet dat het nog niet de goede kant op gaat.

[0:01:07] Integendeel, in 2018 was het aantal verkeersdoden en gewonden al hoger dan de jaren ervoor en in 2022 was er een nieuwe piek.

[0:01:15] En dat geeft gewoon veel leed en veel verdriet.

[0:01:18] En de SGP moedigt de bewindslieden dan ook aan om zich onverminderd in te blijven zetten voor meer verkeersveiligheid.

[0:01:26] Veroorzakers van ernstige ongelukken worden steeds vaker vervolgd voor poging tot doodslag.

[0:01:30] Het is een teken dat roekeloos reigen.

[0:01:32] Het is een teken dat reigedrag vaker voorkomt.

[0:01:34] We praten al langer over de aanpak daarvan.

[0:01:37] Maar hoe kan het dat iemand die in drie jaar tijd meer dan 50 verkeersboetes heeft gekregen,

[0:01:41] nog steeds schijnbaar ongehinderd de weg op kan en een dodelijk ongeluk veroorzaakt?

[0:01:47] Ik lees in een Kamerbrief dat een innovatief project is bedacht, een bewustwordingsbrief voor verkeersveelplegers.

[0:01:52] Ik moest even in mijn ogen wrijven, want dat is geen innovatie, maar, nou ja, als het een beetje populair uitdrukt, eigenlijk gewoon slappe hap.

[0:02:02] Waarom?

[0:02:02] Waarom wordt er niet eerder ingezet op het onderkennen van recidieven en een tijdelijke rijontzegging?

[0:02:08] Experts geven aan dat ze wat betreft verkeershandhaving een groot gemis ervaren aan prioriteit en regie bij de bedrokken autoriteiten.

[0:02:14] En gebrek aan capaciteit bij de politiek.

[0:02:16] En experts wijzen op gebrek aan communicatie over veelplegers en gebrekkige informatieuitwisseling tussen straf- en bestuursrecht en tussen strafrechtpartners onderling.

[0:02:26] De bewindstieden hebben al vaker mooie brieven geschreven, maar ik wil ze uitdagen.

[0:02:30] Hoe gaan ze meer regie pakken?

[0:02:32] En ervoor zorgen dat verkeershandhaving op een hoger plan geteeld wordt.

[0:02:36] Er wordt gekeken naar terugkering van verkeershandhavingsteams bij de politie.

[0:02:40] En ook de pakkans moet omhoog.

[0:02:43] De SGP heeft altijd aangedrongen op meer inzet van BOA's voor verkeershandhaving in de wijk.

[0:02:47] En dat gaat gebeuren en daar zijn we blij mee.

[0:02:49] Maar ik lees dat dit beperkt wordt tot ongemotoriseerd verkeer.

[0:02:53] Waarom niet voor snelheidscontroles in de wijk onder toezicht van de politie?

[0:02:57] Zou dit in pilotvorm opgepakt kunnen worden?

[0:03:01] Nog steeds trekt een groep automobilisten zich.

[0:03:04] Ze gaan van rode kruizen en worden wegwerkers en weginspecteurs aangereden.

[0:03:08] Steeds meer nieuwe auto's zijn in staat om te reageren op externe signalen.

[0:03:11] En in Duitsland en Oostenrijk zijn ze al zover dat auto's automatisch afremmen voor wegafzettingen.

[0:03:17] Cruciaal daarvoor is de ontwikkeling van een zogenaamd trustdomein voor betrouwbare data-uitwisseling.

[0:03:22] De overheid is aan zet voor het opzetten van zo'n domein waar fabrikanten ook vertrouwen in hebben.

[0:03:27] En mijn vraag is of de verkeersminister zich hier in Nederland voor in wil zetten.

[0:03:33] Bij het begrotingsdebat heb ik het al aangezegd.

[0:03:34] Er ligt een taak voor het Rijk om gemeenten en provincies te ondersteunen bij het veilig maken van 80 km per uur wegen, woonwijken en ook fietspaden.

[0:03:42] De investeringsimpuls verkeersveiligheid moeten we structureel maken.

[0:03:46] En ik roep de formerende partijen op om verkeersveiligheid niet het kind van de rekening te laten zijn.

[0:03:52] Een probleem in het verkeer is de sterke toename van het aantal elektrische fietsen en fatbikes.

[0:03:56] Soms zie je 80-plussers harder dan 20 km per uur rijden.

[0:03:59] Of zie je jongeren op een fatbike door het verkeer laveren en vraag je je af hoe lang gaat dit goed.

[0:04:03] Een fietshelm kan veel ellende besparen.

[0:04:07] Wordt ingezet op een campagne die het dragen van een fietshelm bij een elektrische fiets stimuleert.

[0:04:12] Fatbikes worden de nieuwe snorfiets of scooter, maar dan zonder helm en zonder kenteken.

[0:04:17] En je gaat makkelijker harder dan op een gewone e-bike.

[0:04:20] Moeten we niet gaan denken aan een helmplicht of een andere gerichte aanpak.

[0:04:25] De ANWB trekt aan de bel over onduidelijkheid bij voorrangssituaties.

[0:04:29] Automobilisten klagen over verschillen tussen uitritten.

[0:04:32] Waardoor niet duidelijk is of sprake is van een uitritten.

[0:04:34] Of een gelijkwaardige zijweg.

[0:04:37] Ook de verschillen tussen rotondes zorgen voor onduidelijkheid.

[0:04:40] Mijn vraag is of de minister wegbeheerders wil oproepen om zoveel mogelijk de landelijke richtlijnen te volgen.

[0:04:46] Het laatste puntje betreft de Reddingstraat.

[0:04:48] Bij de begrotingsbehandeling heb ik aandacht gevraagd voor de Duitse Reddingstraat.

[0:04:53] Bij filevorming gaan auto's zoveel mogelijk links en rechts rijden.

[0:04:55] Zodat hulpverleningsvoertuigen er tussendoor kunnen.

[0:04:58] De minister wees het af met de opmerking dat vluchtstroken hier breder zijn.

[0:05:02] En dat klopt.

[0:05:03] Maar het probleem is dat steeds meer vluchtstroken...

[0:05:05] in gebruik worden genomen als spitstrook.

[0:05:07] En mijn vraag is, wat dan?

[0:05:09] Dus ik wil de minister oproepen om nog eens naar deze problematiek te kijken.

[0:05:12] En ook naar mogelijke oplossingen.

[0:05:15] Een eenduidige richtlijn voor automobilisten voorkomt chaos op de weg.

[0:05:18] Waar hulpverleningsvoertuigen niet doorheen komen.

[0:05:22] En dat was het wat mij betreft, voorzitter. Dank u wel.

[0:05:26] Keurig binnen de tijd, waarvoor dank.

[0:05:30] Ik wou nog even melden dat u heeft aangegeven ook een ander debat hierna te hebben.

[0:05:34] En dat u zich geïnteresseerd bent.

[0:05:36] In de antwoorden nog even kan blijven zitten.

[0:05:38] Maar op een gegeven moment even stilletjes zal verdwijnen voor het andere debat.

[0:05:45] Als er geen interrupties zijn vanuit de Kamer...

[0:05:47] geef ik graag de woorden aan de heer Van Dijk.

[0:05:51] Ja, dank, voorzitter.

[0:05:53] En de vorige spreek heeft al helder neergezet...

[0:05:55] dat het verkeerde kant op gaat met de verkeersveiligheid.

[0:05:57] Ik heb nog even een aantal publicaties meegenomen.

[0:06:01] We weten het allemaal, vorig jaar.

[0:06:02] De trend is echt verkeerd.

[0:06:04] Meer verkeersdoden en meer ernstig gewonden.

[0:06:08] En die impact...

[0:06:09] op mensen is echt gigantisch.

[0:06:10] En ik heb bij de begrotingsbehandeling een aantal voorbeelden genoemd.

[0:06:14] En helaas zou ik er nog veel meer kunnen noemen.

[0:06:15] Dat doe ik niet.

[0:06:16] We weten het allemaal.

[0:06:17] We hebben het meegemaakt in onze omgeving.

[0:06:21] Maar ernstiger is dat die prognoses ook laten zien...

[0:06:23] dat zonder extra maatregelen...

[0:06:25] het aantal doden richting 2040 niet zal dalen.

[0:06:27] En het aantal verkeersgewonden sterk zal stijgen.

[0:06:31] Herkent de minister dit?

[0:06:32] En was misschien 2022 een negatieve uitschieter?

[0:06:35] En kan de minister al iets zeggen over de cijfers over 2023?

[0:06:38] Want dit ging over de cijfers over 2022.

[0:06:40] Voorzitter, voor een nieuw sociaal contract...

[0:06:42] gaat het verbeteren van verkeersveiligheid langs diverse routes.

[0:06:46] Preventie, goede inrichting van wegen en een goede handhaving.

[0:06:49] Preventie begint met het kennen van verkeersregels.

[0:06:52] Maar het gaat ook over communicatie over de risico's van alcohol en drugs...

[0:06:55] in het verkeer, als ook telefoongebruik.

[0:06:59] Verkeersveiligheidscampagnes bestaan al decennia.

[0:07:01] Bob is succesvol.

[0:07:02] En toch is het drankgebruik achter het stuur de laatste jaren...

[0:07:05] in vijf jaar tijd bijna verdubbeld.

[0:07:07] Uit de afgelopen jaren is het verkeersgebruik...

[0:07:08] en uit een SWOF-pilotstudie blijken daarnaast aanwijzingen...

[0:07:10] dat meer strafbaar met drugs in het verkeer dan met alcohol wordt deelgenomen.

[0:07:14] Herkent de minister dit beeld?

[0:07:16] En wat doet hij om het alcohol, maar zeker ook het drugsgebruik...

[0:07:18] in het verkeer terug te dringen?

[0:07:20] En is hij bereid de aanpak te intensiveren?

[0:07:23] Voorzitter, echte verbetering van de verkeersveiligheid...

[0:07:25] valt of staat met handhaving van onveilig gedrag.

[0:07:29] En de NSC vindt het daarom belangrijk te investeren in verkeershandhaving.

[0:07:32] Een hoge pakkans, of in elk geval de ervaren pakkans...

[0:07:35] is belangrijker dan hoge boetes of zware straffen...

[0:07:38] en leidt echt tot ander gedrag op de weg.

[0:07:41] Hoe bekijkt deze minister de mogelijkheden...

[0:07:43] om verkeershandhavingsteams, de SGP refereerde er al aan, opnieuw in te stellen...

[0:07:47] en in de politieopleiding meer aandacht voor verkeershandhaving...

[0:07:51] in het programma op te nemen?

[0:07:52] En hoe kijkt de minister naast zichtbare handhaving aan...

[0:07:55] tegen geautomatiseerd toezicht en is hij bereid daarin te investeren?

[0:07:59] En voorzitter, als we het over verkeersonveilig gedrag hebben...

[0:08:01] ontkom ik niet aan de aanpak van verkeershufters.

[0:08:04] Het lid POSMA diende in 2020 een initiatiefnota in om dit aan te pakken...

[0:08:08] onder andere hogere pakkans met meer staande houdingen...

[0:08:11] bij lichte overtredingen en innovatieve handhaving.

[0:08:14] Daarop volgt een kabinetsreactie, maar hoe staat het nu met de uitvoering?

[0:08:17] Graag reactie van beide ministers.

[0:08:20] Voorzitter, bij de begrotingsbehandeling heb ik al aangegeven...

[0:08:23] dat het verbeteren van de fietsverkeersveiligheid voor NSC topprioriteit is.

[0:08:27] Van alle verkeersdoden is 39% een fietser...

[0:08:30] en van alle zwaargewonden is dit zelfs 70%.

[0:08:33] Het COOW heeft richtlijnen opgesteld voor het scheiden van fietsers en gemotoriseerd verkeer.

[0:08:38] De afweging is lokaal aan de wegbeheerder of dit wenselijk is.

[0:08:42] Zou de minister hier niet een wat sturende kader voor kunnen opstellen?

[0:08:46] Scheiden? Tenzij.

[0:08:47] En ook kennisuitwisseling tussen gemeenten kunnen bevorderen en hoe dit te doen.

[0:08:52] Heeft de minister een beeld in welke mate in gemeenten...

[0:08:55] bijvoorbeeld bromfietsen binnen de bebouwde kom naar de rijbaan worden verplaatst?

[0:08:58] En waar dat mogelijk is, ook snorfietsen?

[0:09:00] En hoe staat het daarnaast met de aanpak van telefoongebruik op de fiets?

[0:09:05] Voorzitter, dan kom ik bij de fatbikes.

[0:09:06] Ook hier refereerde de heer Stoffer al aan.

[0:09:09] De e-bikes met de dikke banden. We kennen ze allemaal.

[0:09:11] En er worden veel opgevoerde fatbikes verkocht.

[0:09:13] En er is er inmiddels zelfs één aangehouden die met 60 km per uur heeft gereden.

[0:09:17] En onlangs werd ik zelf bijna omvergereden door zo'n kamikaze fatbike.

[0:09:20] De jeugdige bestuurder was zich van geen kwaad bewust...

[0:09:23] en schatte de snelheid ook gewoon niet goed in.

[0:09:26] Ouders staan doodsangsten uit.

[0:09:28] En zonder typegoedkeuring van de RDW rijden ze ook nog eens onverzekerd rond.

[0:09:32] Waar zijn we dan mee bezig?

[0:09:35] In november voegen tientallen gemeenten in een brandbrief...

[0:09:38] met onmiddellijke actie.

[0:09:39] En de brief met de procesaanpak van de minister van gisteren...

[0:09:42] die overtuigt dan ook totaal niet.

[0:09:45] Verschillende beleidsopties zijn in kaart gebracht...

[0:09:47] en we horen einde eerste kwartaal meer.

[0:09:50] Voorzitter, nu is actie nodig.

[0:09:53] Een aantal van die beleidsopties hoeven niet te wachten.

[0:09:56] Dan denk ik aan communicatie.

[0:09:57] Daar zou de minister zo dadelijk al mee kunnen beginnen in zijn beantwoording.

[0:10:00] Maar ook verbeterde handhaving, nieuwe rollenbanken.

[0:10:03] Graag reactie van de minister.

[0:10:04] En andere maatregelen, zoals het verbod op opvoeren...

[0:10:08] en de uitwerking. Maar waarom duurt het nou zo lang?

[0:10:10] En wat nieuw sociaal contract betreft...

[0:10:12] hoort daar ook een minimumleeftijd bij voor fatbikes.

[0:10:15] Graag een toezegging van de minister dat hij dat wil meenemen bij de uitwerking.

[0:10:20] Voorzitter, tot slot kom ik bij de 30 kilometer invoering in Amsterdam.

[0:10:23] We spraken daar eerder over.

[0:10:24] Amsterdam geeft aan de weginrichting aan te passen...

[0:10:27] als er sprake is van groot onderhoud of herinrichting.

[0:10:30] Handhaving is nog niet aan de orde.

[0:10:32] Maar in het eerste kwartaal wordt verder gesproken met het OM...

[0:10:34] over een afweegkade.

[0:10:36] De goede volgorde lijkt nieuw sociaal contract...

[0:10:38] toch echt andersom.

[0:10:40] En we blijven het volgen.

[0:10:41] Maar kan de minister toezeggen dat hij bij invoering in andere gemeenten...

[0:10:44] zal aandringen op goede afspraken vanaf de start over handhaving...

[0:10:48] naast het zoveel mogelijk toepassen van het GOW30-profiel voor 30-kilometerwegen?

[0:10:54] Dank u wel.

[0:10:57] Hartelijk dank. Ik zie een interruptie van de heer De Hoop.

[0:11:00] Ja, voorzitter.

[0:11:02] Want ik wilde toch nog even ingaan op de opmerkingen van de heer Van Dijk...

[0:11:05] van NRC over die 30-kilometer zones.

[0:11:08] We willen natuurlijk allemaal dat dat zorgvuldig is.

[0:11:11] Maar de heer Van Dijk en ik weten beide ook...

[0:11:13] dat juist die gemeentes al heel lang roepen om de wettelijke mogelijkheden...

[0:11:17] om het nog makkelijker te maken.

[0:11:18] En dat we ook zien dat het verkeersdoden bij 50 kilometer per uur...

[0:11:22] veel grotere kant erop is dan bij 30 kilometer per uur.

[0:11:26] Dus zouden we niet juist moeten investeren in het...

[0:11:28] dat wettelijk makkelijker maken voor die gemeentes...

[0:11:31] in plaats van dat we dat nu minder snel weer gaan doen de komende tijd.

[0:11:35] Ik ben namelijk wel heel erg blij met de stappen die Amsterdam zet.

[0:11:37] En ik hoop NRC ook.

[0:11:39] De heer Van Dijk.

[0:11:40] Ja, dank voorzitter.

[0:11:41] Kijk, NRC is niet tegen 30-kilometer zones.

[0:11:44] En sterker nog, wij denken dat dat echt wel wat kan toevoegen voor verkeersveiligheid.

[0:11:49] En zeker als daar een duidelijke inrichting bij past van de wegen.

[0:11:53] Maar vooral ook die handhaving.

[0:11:54] En dat is ook wat ik eerder in het verhaal heb proberen neer te zetten.

[0:11:57] Zonder goede verkeershandhaving gaat dat gedrag niet wijzigen.

[0:12:00] En gaan mensen zich niet aan die snelheid houden.

[0:12:02] Maar als die goede handhaving er is en die weginrichting past daarbij...

[0:12:06] dan vindt u mij aan uw zijde om dan zorgvuldig 30 kilometer per uur zones in te voeren.

[0:12:14] Geen vroegende interrupties.

[0:12:16] Dan alvast een welkom aan mevrouw Van Santen van de BBB.

[0:12:19] En de heer Gimwis van de ChristenUnie.

[0:12:22] U heeft de mogelijkheid tot vier interrupties in de eerste termijn.

[0:12:25] Ik geef graag het woord aan de heer De Hoop voor zijn inbreng van GroenLinks B van de A.

[0:12:30] Ja, dank voorzitter.

[0:12:31] En ik mag vandaag ook mede namens de collega's van D66 spreken.

[0:12:36] Voorzitter, het gaat wederom slechter met de verkeersveiligheid.

[0:12:40] Opnieuw fors meer verkeersdoden en gewonden.

[0:12:42] En eigenlijk is geen van de gestelde doelen gehaald.

[0:12:45] En die doelen waren nogal ambitieus van dit kabinet.

[0:12:48] Geen verkeersdoden meer in 2030.

[0:12:50] Nou, we zijn eerder verder weg dan ooit dan dichterbij bij dat doel gekomen.

[0:12:55] En mijn kritiek zit niet op de bedoelingen, want die zijn gewoon goed.

[0:13:00] Maar de doelen zijn echt te ver weg.

[0:13:01] We hebben meer verkeersdoden en meer gewonden.

[0:13:04] En als we niets doen, dan verdubbelt het aantal zwaar gewonde fietsslachtoffers.

[0:13:08] En dat is allereerst een persoonlijk drama voor mensen...

[0:13:11] waarbij dat overkomt, en familieleden.

[0:13:13] Maar het is daarnaast ook gewoon finesse voor onze ambities die we hebben om meer mensen te laten fietsen.

[0:13:19] En zo bijvoorbeeld ook milieu, bereikbaarheid, leefbaarheid en hun eigen gezondheid te bevorderen.

[0:13:24] We zien dat onder vrijwel alle groepen verkeersdeelnemers meer slachtoffers zijn te bedreuren.

[0:13:29] Maar als ik alle statistieken naast elkaar leg, dan kom ik ook tot de conclusie...

[0:13:33] dat vooral de toename van het aantal ouderen in het verkeer leidt tot meer en ergere ongelukken.

[0:13:38] Zowel aan de kant van de slachtoffers, zoals de minister schrijft.

[0:13:41] Maar vrijwel zeker ook aan de kant van de veroorzakers.

[0:13:44] En dat ligt misschien wat gevoelig, en dat begrijp ik ook.

[0:13:47] Maar we doen helemaal niemand een plezier als we dat negeren.

[0:13:50] En ik ben blij dat we inmiddels een betere registratie van slachtoffers hebben.

[0:13:54] Maar ik ben ook benieuwd naar de registratie van veroorzakers van dit soort ongelukken.

[0:13:58] En als de stijging van het aantal eenzijdige ongelukken van ouderen op alle modaliteiten...

[0:14:03] kan worden doorgetrokken naar de totale stijging van het aantal ongelukken...

[0:14:07] dan is dat volgens mij echt significant.

[0:14:11] Het is 60 plus, terwijl het maar een paar procent van de fietskilometers zijn.

[0:14:16] Hoe vertaalt dat zich naar auto's, vraag ik aan de minister.

[0:14:19] En ik vraag de minister daarbij ook specifiek of hij de Kamer kan informeren...

[0:14:22] wat de leeftijdsopbouw is van veroorzakers van verkeersongelukken.

[0:14:25] En of dit relevant en significant is en hoe we daar hier dan ook met elkaar mee om zouden moeten gaan.

[0:14:32] Dan de verkeersveiligheid rond scholen en algemeen in het stedelijke gebied.

[0:14:36] We hebben de pilot gehad met de navigatie-apps en die werd als heel positief ervaren door gebruikers.

[0:14:41] Zien we daar ook resultaten van of is dat nog wat te vroeg?

[0:14:45] En hoe zit het met al die miljoenen automobilisten die voor het merendeel van hun veelal korte ritjes...

[0:14:50] in de eigen buurt helemaal niet met de navigatie hulp rijden? Hoe waarschuwen we die?

[0:14:56] Daarbuiten zijn er ook nog ontzettend veel wegen waar kinderen buiten schooltijd lopen, fietsen en spelen.

[0:15:01] En daarvoor helpt het vooral dat de snelheid van het verkeer laag is en blijft.

[0:15:05] Want een botsing met 50 km per uur is statistisch gezien vaak dodelijk.

[0:15:09] En een botsing met 30 km per uur bijna nooit.

[0:15:13] En daarom ben ik ook blij dat gemeenten zoals Amsterdam kiezen voor een uitbreiding van 30 km zorgens.

[0:15:18] Dank voor de brieven daarvoor, zeg ik ook tegen de minister van INW.

[0:15:21] Die is ontzettend bemoedigend, zeg ik via u overigens, voorzitter.

[0:15:25] Ik wil de minister daarbij vragen om bij de derde trans-investeringsimpuls...

[0:15:30] de gemeenten die hiermee aan de slag willen te ondersteunen en ze ook aanmoedigen hun wegen veiliger nog in te richten.

[0:15:37] Kan hij dat toezeggen?

[0:15:39] Dan, voorzitter, iets minder enthousiast, moet ik toch zeggen, ben ik over de brieven van de minister van Justitie.

[0:15:45] We willen meer doen om verkeershufters van de weg te halen.

[0:15:49] En de minister, haar eigen VVD, die stelde bijvoorbeeld vorig jaar ook om veroorzakers van zware ongelukken...

[0:15:55] desnoods levenslang het rijbewijs te ontnemen.

[0:15:58] Daar ben ik niet voor.

[0:15:59] Maar ik vind hoe de minister reageerde in de brief...

[0:16:03] Ik had niet gedacht dat ik dat ooit van minister Yeshougo zou zeggen, voorzitter, een beetje slapjes.

[0:16:08] Wij willen als GroenLinks Partij van de Arbeid juist naar een Duits voorbeeld...

[0:16:11] om betrapte drankrijders voor langere tijd rijontzeggingen op te leggen.

[0:16:16] U heeft een interruptie van de heer Hoytink.

[0:16:20] Ja, voorzitter, dank u wel.

[0:16:22] We zijn eigenlijk wel blij dat de minister door wil pakken en zegt dat we verkeershufters gewoon vast gaan zetten.

[0:16:30] Dat is hoog nodig.

[0:16:31] En wat de PVDA hier dus eigenlijk aangeeft, is dat ze binnen no-time weer opnieuw op de weg zetten.

[0:16:36] Dat is hoog nodig. En wat de PVDA hier dus eigenlijk aangeeft, is dat ze binnen no-time weer opnieuw op de weg zetten.

[0:16:38] Dat kan toch niet zo zijn dat de PVDA dát voorstelt dat iemand die iemand om het leven helpt door verkeershuftige gedrag...

[0:16:46] dat die binnen de kortste keren opnieuw door diezelfde straat heen rijdt waar ook al die mensen dan met al dat leed zitten?

[0:16:54] Meneer De Hoop?

[0:16:56] Ik denk dat de heer Hoytink mij verkeerd heeft begrepen.

[0:17:00] Ik was juist heel kritisch en ik vond dat er steviger opgetreden moest worden tegen die verkeershufters.

[0:17:05] Het is wel zo dat de heer Koerhuis vorig jaar, die nu niet meer lid is van de Kamer...

[0:17:09] namens de VVD daar wel een heel rigoureus voorstel over deed.

[0:17:13] En ik vond de afstand tot de brief van de minister en een eerder voorstel wat diezelfde VVD gedaan had best wel groot.

[0:17:20] En het eigen voorstel wat wij willen doen als GroenLinks Partij van de Arbeid...

[0:17:23] is echt voor langere tijd juist ook die drankrijders hun rijbewijs ontzeggen.

[0:17:28] Dus volgens mij is dat verder dan dat deze minister gaat.

[0:17:30] Dus ik begrijp eerlijk gezegd de kritiek van de heer Hoytink niet zo goed.

[0:17:34] De heer Hoytink?

[0:17:35] Dan de volgende vraag hierover.

[0:17:41] Rijontzegging is natuurlijk één.

[0:17:43] Maar is het niet beter om de mensen gewoon vast te zetten...

[0:17:46] op een moment als ze bewust met dronken achter het stuur gaan zitten...

[0:17:50] met drugs op achter het stuur gaan zitten, iemand om het leven in helpen?

[0:17:53] Dan is het toch maar één straf wat ons betreft van toepassing...

[0:17:56] en dat is gewoon vastzetten in plaats van alleen het rijbewijs aanpakken.

[0:17:59] Dan moet dan de heer De Hoop...

[0:18:00] Dat is toch de strengere aanpak die dan de heer De Hoop ook zou moeten voorstaan?

[0:18:06] De heer De Hoop?

[0:18:08] Ja, maar dan komen we voorzitter wel op een terrein...

[0:18:11] wat betreft justitie, waar wij natuurlijk als Kamer...

[0:18:13] ook gewoon te maken hebben met het strafrecht.

[0:18:16] En dan vraagt de heer Hoytink wel hele stevige dingen...

[0:18:19] die volgens mij niet verstandig zijn.

[0:18:22] Dus zo ver zou ik niet willen gaan.

[0:18:24] Gelukkig kan iedereen deze vanaf nu wel met een heel stoer kenteken rijden...

[0:18:29] dankzij de heer Hoytink.

[0:18:30] Maar ik hoop voorzichtig, zodat we heel veel minder verkeersdoden kunnen betreuren.

[0:18:36] De heer Hoytink?

[0:18:38] Ja, voorzitter, meneer De Hoop kan hier flauwe grappen over gaan maken nu.

[0:18:42] Maar we hebben het wel over een serieus onderwerp.

[0:18:45] En ook deze minister komt straks met een wetswijziging...

[0:18:48] waarin op het moment als iemand de rijontzegging gaat overtreden...

[0:18:51] dat die gewoon vastgezet gaan worden.

[0:18:54] En dat is volgens mij een prima aanpak.

[0:18:56] Sterker nog, die mag van ons nog wel wat strenger.

[0:18:58] We willen niet dat mensen dan alsnog binnen 24 uur weer op straat staan.

[0:19:02] En dan kan meneer De Hoop hier allemaal grappen lopen maken over kentekens.

[0:19:05] Het is overigens een serieus voorstel, maar we hebben het hier over hele andere dingen.

[0:19:09] En ik vraag ook aan meneer De Hoop om daar ook serieus mee om te gaan.

[0:19:12] De heer De Hoop?

[0:19:13] Nou, ik ben het zeker eens dat het een van de meest serieuze voorstellen...

[0:19:17] tot nu toe is geweest van de beoogde coalitie.

[0:19:19] Dus dat gezegd te hebben, ben ik op dat deel eens met de PVV.

[0:19:23] Nee, volgens mij delen wij de ambitie om verkeershufters aan te pakken.

[0:19:27] En ik ga daar graag verder mee in mij betogen.

[0:19:29] Want ik heb niet iets toe te voegen aan de eerdere opmerkingen richting de heer Hoytink.

[0:19:34] Ja, voorzitter, de statistiek en het leed achter de cijfers schreeuwt om meer inzet.

[0:19:38] En toch vind ik dat daar op het gebied van justitie nog meer mag gebeuren.

[0:19:42] En het gaat dan ook om meer dan een strafmaatregel wat ons betreft.

[0:19:45] Wie bewust kiest om een gewaar op de weg te zijn, wil ik persoonlijk niet op de weg tegenkomen.

[0:19:51] En dan wil ik eigenlijk geen hogere verkeersboete, maar eerder het equivalent van een stadionverbod.

[0:19:56] Nou, dat is ook iets waar de minister als voetballiefhebber natuurlijk ook zeer betrokken bij is.

[0:20:03] Dus ik zou dan zeggen, laten we daar ook wat strakker op zijn.

[0:20:05] En ja, als daar een wetswijziging voor nodig is, dan wil ik dat heel graag, voorzitter.

[0:20:10] En ik hoorde net al...

[0:20:12] ...een wetsvoorstel van de NRC of een initiatiefnota, geloof ik, die er nog lag.

[0:20:15] Ook één van mijn voorgangers heeft nog een initiatiefwet op de plank.

[0:20:18] Dus als het te lang duurt, moeten we misschien zelf wel met een voorstel komen.

[0:20:22] Dan tenslotte, voorzitter, nog kort over de voortgang van de LEF-regels, de kleine elektrische voertuigen.

[0:20:29] Naast allerlei techniek is de plaats op de weg ook heel erg belangrijk.

[0:20:32] En vanuit de grote steden krijg ik in ieder geval steeds meer te horen...

[0:20:36] ...dat zij daar zelf ook nog wel meer op willen sturen.

[0:20:39] Dus ik vraag ook aan de minister van INW of daar rekening mee wordt gehouden.

[0:20:43] U heeft een interruptie van mevrouw Veldman.

[0:20:46] Ja, dank u, voorzitter.

[0:20:48] Nog over het vorige onderwerp dat de heer De Hoop aanhaalde.

[0:20:51] Hij zegt, hogere boetes hoeft niet zo nodig.

[0:20:53] En ik denk dat het helpt, dat het afschrikkende werking heeft...

[0:20:58] ...en dat het ook goed is als overtreders, zeker als ze bewust...

[0:21:03] ...en echt duidelijk is dat ze weten wat ze aan het doen zijn...

[0:21:07] ...dat er ook wel gekeken wordt naar hogere boetes.

[0:21:11] Ze zijn net verhoogd.

[0:21:13] Dat weet ik.

[0:21:13] Maar zo algemeen stellen van, nou ja, dat is helemaal geen goed idee.

[0:21:17] Ik vraag aan de heer De Hoop wat daar mis aan is.

[0:21:21] Heer De Hoop.

[0:21:22] Ik zei nadrukkelijk, ik wil geen hogere boete...

[0:21:26] ...maar eerder het equivalent van een stadionverbod.

[0:21:28] En daar bedoelde ik mee, ik wil die mensen van de weg af hebben op dat moment.

[0:21:31] Dus een hogere boete veroorzaakt dat niet.

[0:21:34] Dus ik denk dat dat juist veel verstandiger is.

[0:21:37] Dat is dat als reactie richting de VVD.

[0:21:39] Mevrouw Veldman.

[0:21:40] Ja, dat snap ik.

[0:21:41] En ik wil ook niets liever dan die mensen van de weg.

[0:21:43] Maar er is volgens mij niets mis mee om daarnaast ook hoge boetes op te leggen...

[0:21:48] ...tegen dit soort, laat ik het zo maar zeggen, verkeershufters.

[0:21:52] De heer De Hoop.

[0:21:53] Nou ja, die hogere boetes, die zijn er nu wederom.

[0:21:56] En we zien dat dat nog te weinig werkt.

[0:21:59] Ik wil gewoon die mensen zoveel mogelijk van de weg af hebben.

[0:22:02] Wij zeggen dan zelf, ook dat Duitse voorbeeld...

[0:22:04] ...dat je langere tijd rijontzegging hebt.

[0:22:06] Dat is volgens mij veel beter en veiliger dan die hogere boete.

[0:22:10] Los van dat dat nu alweer de situatie is...

[0:22:12] ...dat die weer hoger is geworden.

[0:22:14] Meneer Van Dijk.

[0:22:17] Ja, dank voorzitter.

[0:22:18] Mijn vraag is eigenlijk op het laatste onderwerp...

[0:22:21] ...wat de heer De Hoop aanstipte.

[0:22:22] Dat LEF kader is een wat meer principiële.

[0:22:27] We zien dat het steeds drukker wordt.

[0:22:28] Ook met het langzame verkeer op de weg.

[0:22:30] Maar ook dat we verschillende type voertuigen...

[0:22:32] ...het nu ook wel weer willen gaan toelaten op de weg.

[0:22:36] Zoals elektrische steps, daar wordt over nagedacht.

[0:22:38] We hebben nog een wetsvoorstel liggen voor andere type voertuigen.

[0:22:42] Hoe kijkt GroenLinks Partij van de Arbeid...

[0:22:44] ...daar tegenaan?

[0:22:45] Het toelaten van al die nieuwe vormen...

[0:22:47] ...en dat samen op toch vaak hetzelfde fietspad.

[0:22:52] Meneer De Hoop.

[0:22:53] Nou ja, ik heb daar wel moeite mee.

[0:22:56] En dat zit voor een deel, denk ik...

[0:22:57] ...wat die grote steden zelf ook zeggen.

[0:22:59] Waar op de weg, op welke plek...

[0:23:01] ...komen die voertuigen dan terecht?

[0:23:03] Maar we moeten volgens mij ook met elkaar concluderen...

[0:23:05] ...dat dat soms vormen aanneemt...

[0:23:07] ...die niet wenselijk zijn voor de verkeersveiligheid.

[0:23:09] Dus die soort, die deel ik met NEC.

[0:23:14] Dank u wel.

[0:23:15] Welkom ook aan de heer El Abassi...

[0:23:17] ...van DENK.

[0:23:18] We hebben vier interrupties in de eerste termijn.

[0:23:20] Ik wil nu graag het woord geven aan...

[0:23:22] ...mevrouw Veldman voor haar inbreng...

[0:23:24] ...van de VVD.

[0:23:26] Dank u wel, voorzitter.

[0:23:28] Wie maakt het niet mee?

[0:23:29] Iemand voor je op de weg, slingerend, langzaam...

[0:23:32] ...of continu een andere snelheid.

[0:23:33] Je rijdt er langs en ziet dat de bestuurder met alles bezig is...

[0:23:36] ...behalve met autorijden.

[0:23:38] Of je houdt je netjes aan de snelheid en over de linkerbaan...

[0:23:40] ...meent een ASO de regels niet...

[0:23:42] ...voor hem te laten gelden...

[0:23:44] ...en dat hij met ten minste...

[0:23:46] ...180 kilometer per uur...

[0:23:48] ...voorbij kan scheuren.

[0:23:49] Het zijn ingrediënten voor het veroorzaken van een ongeluk...

[0:23:52] ...met soms gruwelijke gevolgen...

[0:23:54] ...die een onbeschrijfelijk leed veroorzaken...

[0:23:56] ...voor het slachtoffer dat gewond raakt...

[0:23:57] ...of voor de nabestaanden als iemand omkomt.

[0:24:00] Wat de VVD betreft doen we er alles aan...

[0:24:02] ...om ASO-gedrag op de weg stevig aan te pakken...

[0:24:05] ...en zijn zielige verhalen...

[0:24:06] ...over dat verkeersboetes te hoog zijn...

[0:24:08] ...sorry, dit is niet naar u dat zielig...

[0:24:11] ...maar...

[0:24:12] ...de feit is wel dat dat...

[0:24:14] ...niet in verhouding staat tot...

[0:24:16] ...de overtreding die dan...

[0:24:18] ...is gepleegd. Een zielig verhaal daarover.

[0:24:21] De VVD is...

[0:24:22] ...blij dat de minister werk maakt van streng...

[0:24:24] ...en hard straffen en het verhogen van de pakkans.

[0:24:26] Er worden veel stappen gezet...

[0:24:28] ...maar we zijn er nog niet. We moeten doorpakken...

[0:24:30] ...hufters uit het verkeer plukken...

[0:24:31] ...en het aantal slachtoffers omlaag brengen.

[0:24:34] Ik heb voor beide ministers een aantal vragen.

[0:24:36] Er komen meer flexflitsers...

[0:24:38] ...en focusflitsers om de pakkans...

[0:24:40] ...te verhogen en als je zit te appen...

[0:24:42] ...zijn ze achter het stuur. Mijn vraag aan de minister...

[0:24:44] ...is wanneer de 50 focusflitsers...

[0:24:46] ...in gebruik worden genomen en waar...

[0:24:48] ...gaan deze als eerste neergezet worden...

[0:24:50] ...zonder dat natuurlijk heel precies uit de doeken...

[0:24:52] ...te doen. Verder willen we...

[0:24:54] ...verkeershufters aanpakken met de...

[0:24:56] ...monitoringskastjes, een heel goed initiatief van mijn...

[0:24:58] ...voorganger Koerhuis en hiervoor is het afgelopen...

[0:25:00] ...jaar een pilot gestart. Binnenkort...

[0:25:02] ...worden de resultaten gedeeld.

[0:25:04] Mijn vraag aan de minister is of dit op schema...

[0:25:06] ...licht en of hij kan toelichten hoe...

[0:25:08] ...deze pilot is ingericht.

[0:25:09] En kan u alvast een tipje van de sluier oplichten...

[0:25:12] ...over het verloop van die pilot?

[0:25:13] We zien vaak roekeloos gedrag onder jonge...

[0:25:16] ...bestuurders. Hoe vaak worden educatieve...

[0:25:18] ...maatregelen voor jonge bestuurders ingezet...

[0:25:20] ...nadat ze achter het stuur betrapt worden met...

[0:25:22] ...alcohol en of drugs en of nadat zij...

[0:25:24] ...grote snelheidsovertredingen...

[0:25:26] ...hebben begaan? En wat...

[0:25:28] ...zijn de ervaringen met het niet komen opdagen...

[0:25:30] ...bij deze cursussen? Als je niet komt...

[0:25:32] ...opdagen wordt je rijbewijsongelden verklaard...

[0:25:34] ...maar dat wil niet zeggen dat deze figuren niet meer...

[0:25:36] ...in de auto op de weg kunnen zitten.

[0:25:38] Het monitorskastje dat ik net noemde...

[0:25:40] ...kan ook ingezet worden bij beginnende...

[0:25:41] ...bestuurders die veelvuldig verkeersovertredingen...

[0:25:44] ...begaan. Dat lijkt ons een goed idee.

[0:25:45] Hoe ziet de minister dit? Dan...

[0:25:47] ...een alcoholslot. Dit is echt iets dat...

[0:25:49] ...weer in beeld moet komen. Heel goed dat de minister...

[0:25:52] ...er onderzoek naar doet hoe dit opnieuw ingevoerd...

[0:25:54] ...kan worden. Het onderzoek is gestart...

[0:25:55] ...in het derde kwartaal van vorig jaar en er is een grote...

[0:25:58] ...toename in het aantal verkeersslachtoffers te zien.

[0:26:01] Tegelijkertijd...

[0:26:02] ...hebben we gezien in de cijfers...

[0:26:03] ...is de minister het met mij eens dat dit...

[0:26:06] ...de roep om een dergelijke maatregel...

[0:26:07] ...nog eens extra versterkt.

[0:26:09] En zo ja, hoe loopt het traject...

[0:26:11] ...nu voor de herinvoering van het...

[0:26:13] ...alcoholslot? Voorzitter, het is...

[0:26:16] ...goed nieuws dat de landelijke uitrol...

[0:26:18] ...verkeershandhaving door BOA's...

[0:26:19] ...goed loopt, aanvullend op wat de politie nu...

[0:26:22] ...doet en mogelijk is gemaakt. Ik vraag...

[0:26:24] ...de minister hoe verwacht zij dat dit wordt opgepakt...

[0:26:26] ...door de gemeente en hoe kan dit verder worden bevorderd?

[0:26:30] Verkeersveiligheid...

[0:26:30] ...betreft niet alleen gedrag, ook onze infrastructuur.

[0:26:33] Het aantal verkeersongelukken per...

[0:26:34] ...kilometer op N-wegen ligt hoger dan op...

[0:26:36] ...andere wegen. Het is daarom nodig dat...

[0:26:38] ...N-wegen met een hoog aantal ongevallen...

[0:26:40] ...per kilometer worden verbeterd en verbreed...

[0:26:42] ...en dat hier ook bij het ontwerpen van...

[0:26:44] ...nieuwe N-wegen rekening mee wordt gehouden.

[0:26:46] Mijn vraag aan de minister hierbij is...

[0:26:48] ...of inmiddels al effecten zichtbaar zijn van...

[0:26:50] ...extra geld dat ter beschikking...

[0:26:52] ...is gesteld om de verkeersveiligheid...

[0:26:54] ...op N-wegen te verbeteren.

[0:26:56] Amsterdam heeft de afgelopen maand op...

[0:26:58] ...80% van de wegen binnen de ring de...

[0:27:00] ...snelheidslimiet verlaagd van 50 naar 30...

[0:27:02] ...kilometer per uur. Hoewel...

[0:27:04] ...een snelheidsverlaging de verkeersveiligheid...

[0:27:06] ...kan bevorderen, is het van belang dat deze...

[0:27:08] ...maatregel niet onnodig wordt toegepast.

[0:27:10] Bovendien dient de effectiviteit van...

[0:27:12] ...de maatregel gewaarborgd te worden.

[0:27:14] De snelheidsverlaging moet handhaafbaar en...

[0:27:16] ...proportioneel zijn. Hoe gaat de minister...

[0:27:18] ...er bij wegbeheerders op aandringen dat dit...

[0:27:20] ...proportioneel blijft en dat er bijvoorbeeld...

[0:27:22] ...eerst wordt gekeken naar effectievere...

[0:27:25] ...alternatieven, zoals...

[0:27:26] ...het uit elkaar halen van de rijweg en de...

[0:27:28] ...voet- en fietspaden. En nog een vraag...

[0:27:30] ...over de aanrijdtijden van de hulpdiensten.

[0:27:32] Ik begrijp het goed dat...

[0:27:34] ...goed overleg tussen de gemeente en de...

[0:27:36] ...hulpdiensten de bedoeling is als je...

[0:27:38] ...tot verlaging van de maximum snelheid overgaat...

[0:27:40] ...als gemeente. En dat dit niet de verantwoordelijkheid...

[0:27:42] ...is van de minister. Tegelijkertijd...

[0:27:45] ...is het wel het rijk dat de opkomsttijden...

[0:27:46] ...van de brandweer en de ambulances vaststelt.

[0:27:49] Dit goede overleg...

[0:27:50] ...waar ik het net over had...

[0:27:52] ...verloopt niet altijd soepel. Omdat...

[0:27:54] ...het geen automatisme is dat de brandweer...

[0:27:56] ...en de ambulancedienst vroegtijdig...

[0:27:58] ...aan tafel zitten bij de wethouder verkeer.

[0:28:01] En omdat je wilt voorkomen dat...

[0:28:02] ...het middel erger is dan de kwaal...

[0:28:04] ...moeten de hulpdiensten in een vroeg stadium...

[0:28:06] ...betrokken zijn bij de afwegingen. Want iedere seconde...

[0:28:08] ...telt. De minister gaf eerder aan...

[0:28:10] ...dit onder de aandacht te brengen bij het overleg...

[0:28:12] ...met gemeenten. En...

[0:28:13] ...omdat te voorzien is dat op veel meer plaatsen in Nederland...

[0:28:16] ...de 30 kilometer zones zullen worden ingesteld...

[0:28:19] Komt u terug aan de afronding?

[0:28:20] ...vraag ik de minister of hij meer kan doen...

[0:28:22] ...om ervoor te zorgen dat de hulpdiensten...

[0:28:24] ...te alle tijden in een vroeg stadium worden betrokken...

[0:28:26] ...bij de afwegingen. Dank u wel...

[0:28:28] ...voorzitter.

[0:28:30] Dank u wel. U heeft...

[0:28:32] ...nee, geen interrupties.

[0:28:35] Dan wil ik het woord geven...

[0:28:36] ...aan de heer Heutink van de PVV voor zijn inbreng.

[0:28:39] Voorzitter, het is Heutink...

[0:28:40] ...maar dat die details...

[0:28:42] ...voorzitter. Nog nooit zijn...

[0:28:44] ...er op zoveel...

[0:28:46] ...nog nooit zijn er zoveel dodelijke verkeersslachtoffers...

[0:28:48] ...te betreuren op onze wegen.

[0:28:50] In 2022...

[0:28:52] ...waren er maar liefst 745...

[0:28:55] ...verkeersslachtoffers verkeersdoden.

[0:28:56] En sinds 2008...

[0:28:57] ...is het aantal nog niet zo hoog geweest. En ondertussen...

[0:29:00] ...zitten wij hier met een ambitie...

[0:29:02] ...van nul verkeersslachtoffers.

[0:29:04] Het is een goede ambitie...

[0:29:06] ...maar tegelijkertijd een ambitie...

[0:29:08] ...die volstrekt onrealistisch...

[0:29:10] ...is, voorzitter. Dat ontslaat...

[0:29:12] ...ons natuurlijk niet om zoveel...

[0:29:14] ...mogelijk te doen om verkeersslachtoffers...

[0:29:16] ...te voorkomen. Want elke slachtoffer...

[0:29:18] ...is er één te veel.

[0:29:20] Feit is, voorzitter, dat als je...

[0:29:22] ...deelneemt in het verkeer...

[0:29:23] ...je altijd een risico loopt.

[0:29:26] We kunnen het risico wel beperken...

[0:29:28] ...als overheid, maar we kunnen het nooit helemaal...

[0:29:30] ...wegnemen. Je kunt iedereen...

[0:29:32] ...wel de auto uithalen...

[0:29:34] ...maar dan blijven er ongevallen met fietsen...

[0:29:36] ...die plaatsvinden en andersom net...

[0:29:38] ...zo. Je kunt de...

[0:29:40] ...snorscooter wel verplicht een helm geven...

[0:29:42] ...maar het had als resultaat, voorzitter...

[0:29:44] ...dat iedereen is overgestapt naar een...

[0:29:46] ...bromfiets die nog veel...

[0:29:48] ...harder gaat. En wat ook opvalt...

[0:29:50] ...is het hoge aantal...

[0:29:52] ...fietsslachtoffers en de leeftijd van de...

[0:29:54] ...slachtoffers. Het werd net al genoemd.

[0:29:56] En ik vraag aan de minister wat er specifiek...

[0:29:58] ...nodig is om deze groep beter...

[0:30:00] ...te beschermen. En ook vragen...

[0:30:02] ...we aan de minister wat het effect van de...

[0:30:04] ...invoering van de helmplicht voor snorscooters...

[0:30:06] ...is geweest op de verkeersveiligheid.

[0:30:08] En dan wil ik niet horen dat het aantal ongevallen...

[0:30:10] ...met snorscooters is gedaald, want ja...

[0:30:12] ...dat kunnen we ons voorstellen, want...

[0:30:13] ...die hele markt is inmiddels ingestort sinds...

[0:30:16] ...de invoering van deze maatregel.

[0:30:19] En wat we natuurlijk moeten...

[0:30:20] ...doen, voorzitter, zeg ik in de...

[0:30:22] ...richting van minister Jezugus, is...

[0:30:24] ...verkeershuftes keihard aanpakken.

[0:30:26] En dus ook, voorzitter, geen...

[0:30:28] ...genade voor mensen die met alcohol...

[0:30:30] ...en drugs achter het stuur kruipen.

[0:30:32] Ik zie een minister die naar...

[0:30:34] ...mogelijkheden zoekt om strengere en...

[0:30:37] ...effectiever te straffen.

[0:30:38] Zo is de wetswijziging waar ze...

[0:30:40] ...mee bezig is een welkome aanvulling.

[0:30:42] Iemand die de ontzegging...

[0:30:45] ...van de rijbevoegdheid schermt...

[0:30:46] ...moet dan maar in hechtenis geplaatst worden.

[0:30:49] En we hopen dan alleen niet...

[0:30:50] ...dat die mensen binnen 24 uur...

[0:30:53] ...weer buiten staan. Daar wil ik...

[0:30:54] ...graag een reactie op van de minister.

[0:30:56] En tegelijkertijd zien we dus nu wel...

[0:30:58] ...dat deze verkeershuftes binnen twee...

[0:31:00] ...weken hun rijbewijs alweer...

[0:31:02] ...retour kunnen krijgen. Je zal maar een...

[0:31:04] ...gezinslid verloren hebben door iemand die...

[0:31:06] ...onder invloed een ongeval heeft veroorzaakt...

[0:31:09] ...en deze binnen de...

[0:31:10] ...kortste keren weer door je eigen straat ziet rijden.

[0:31:13] Dat is natuurlijk ongelofelijk...

[0:31:15] ...voorzitter, want de nabestaanden...

[0:31:16] ...die hebben wel levenslang.

[0:31:18] Wat kan de minister bovenop...

[0:31:20] ...de aangekondigde wetswijziging doen om te...

[0:31:22] ...verkomen dat deze mensen binnen no-time weer...

[0:31:25] ...de weg op gaan, vraag ik aan de minister...

[0:31:26] ...via u, voorzitter.

[0:31:28] Dan wil ik het hebben over de boetes en het...

[0:31:30] ...onderzoek naar de hoogte van de boete in relatie...

[0:31:32] ...tot het verbeteren van verkeersveiligheid.

[0:31:35] Het is natuurlijk het beeld wat...

[0:31:36] ...vele automobilisten hebben van...

[0:31:38] ...boetes. Ze zijn er om de staatskast...

[0:31:41] ...te spekken en dragen niets of weinig...

[0:31:43] ...bij aan verkeersveiligheid.

[0:31:45] Mensen betalen hun boete en...

[0:31:46] ...leren er vervolgens helemaal niets van.

[0:31:48] Is capaciteit nou dan de enige...

[0:31:50] ...reden waarom de minister dit beeld niet uit...

[0:31:52] ...de wereld kan halen? Het is toch belangrijk...

[0:31:55] ...om te weten waarom we bepaalde...

[0:31:56] ...maatregelen uitvoeren en of ze ook daadwerkelijk...

[0:31:59] ...effect hebben. Anders kunnen we er...

[0:32:00] ...natuurlijk beter mee stoppen. Graag een reactie...

[0:32:03] ...van de minister hierop.

[0:32:04] Dan wil ik het hebben over het programma...

[0:32:06] ...vielenaanpak. Het succesvolle...

[0:32:08] ...programma om files drastisch...

[0:32:10] ...te verkorten die inmiddels ook...

[0:32:12] ...geschrapt is door het kabinet. Nu hoor ik...

[0:32:14] ...de voorzitter denken, ja dan bent u bij het verkeerde...

[0:32:17] ...debat, maar dat is zeker niet...

[0:32:18] ...het geval, want zodra er een ongeval...

[0:32:21] ...heeft plaatsgevonden is het essentieel...

[0:32:22] ...dat de hulpdiensten en Bergers...

[0:32:25] ...en ook Rijkswaterstaat er als de kippen bij zijn...

[0:32:27] ...om te ondersteunen.

[0:32:28] En dit programma, ik zei het net al, is...

[0:32:30] ...wegbezuinigd en Bergers en...

[0:32:32] ...Rijkswaterstaat staan nu niet meer op hotspots...

[0:32:35] ...om snel te plaatsen te kunnen zijn.

[0:32:37] Welke mogelijkheden ziet de minister om...

[0:32:38] ...sneller op een plaats van een ongeval te kunnen zijn?

[0:32:41] Dan...

[0:32:42] ...het LEF-kader, voorzitter, afrondend.

[0:32:44] We snappen dat de minister voorzichtig is...

[0:32:47] ...als je kijkt naar wat er gebeurd is...

[0:32:49] ...met de stint. Maar de invoering...

[0:32:51] ...van het LEF-kader en de bijbehorende...

[0:32:53] ...kentekenplicht is echt de definitie...

[0:32:55] ...van de doorgeslagen regeldrift...

[0:32:57] ...van deze overheid. Op dit...

[0:32:59] ...moment komt er geen enkele, niet...

[0:33:00] ...één elektrische step door de keuring.

[0:33:03] En waar komt dat door?

[0:33:05] Dat vragen we aan de minister. Zo'n elektrische...

[0:33:06] ...step is perfect om...

[0:33:08] ...door de GroenLinks-PvdA-fractie...

[0:33:10] ...zo'n gewenste last mile...

[0:33:12] ...binnen het OV-netwerk te faciliteren.

[0:33:14] Maar dat wordt zo goed als onmogelijk...

[0:33:16] ...gemaakt door dit kabinet. En als het dan wel mogelijk...

[0:33:19] ...is, dan is het zo ingewikkeld...

[0:33:21] ...geworden dat het onbetaalbaar is...

[0:33:22] ...en daardoor dus niet meer interessant.

[0:33:24] Dus we vragen aan de minister om die regels...

[0:33:26] ...gewoon te versoepelen. In Oostenrijk...

[0:33:28] ...kunnen mensen gewoon de stepjes pakken...

[0:33:30] ...in de grote steden. En ik weet niet of u daar...

[0:33:32] ...weleens bent geweest, voorzitter, maar dat is echt...

[0:33:35] ...geweldig en hartstikke leuk om te doen.

[0:33:36] En daar wil ik de minister ook toe oproepen...

[0:33:38] ...en daar wil ik het bij laten. Dank u wel.

[0:33:41] Hartelijk dank. U heeft een interruptie van de heer Van Dijk.

[0:33:44] Ja, dank, voorzitter.

[0:33:46] En de heer Heutink...

[0:33:48] ...sluit af zijn betoog met een...

[0:33:50] ...ik zou het maar zeggen, een lofzang op de elektronische...

[0:33:52] ...step. En ik moet eerlijk zeggen, ik...

[0:33:53] ...heb dat genoeg ook weleens mogen smaken op zo'n stepje...

[0:33:55] ...door wat steden in Europa.

[0:33:58] Maar met eerlijkheid gebied wel te zeggen, Lyon...

[0:33:59] ...onder andere, dat dat toch andere type steden zijn...

[0:34:01] ...zoals wij in Nederland kennen. Grote...

[0:34:04] ...rijbanen, weinig...

[0:34:05] ...relatief fietsverkeer, weinig...

[0:34:06] ...drukte zoals wij ze kennen in Nederland.

[0:34:08] En ik wil toch ook aandacht vragen voor die specifieke...

[0:34:12] ...eigenschappen van Nederland.

[0:34:13] En dat zou mijn vraag ook zijn aan de heer Heutink...

[0:34:15] ...vanuit verkeersveiligheid geredeneerd.

[0:34:17] Dus ik begrijp zijn pleidooi om te kijken, hoe kunnen we dit...

[0:34:19] ...misschien makkelijker doen. Ik zou zeggen...

[0:34:21] ...laten we het vooral zorgvuldig doen.

[0:34:22] En aandacht hebben ook voor die specifieke Nederlandse...

[0:34:25] ...situatie. Ziet de heer Heutink dat ook, dat...

[0:34:27] ...wel erg druk wordt op de Nederlandse...

[0:34:29] ...nou ja, fietspaden, met nu ook weer...

[0:34:31] ...heel veel stepjes er zo dadelijk bij, als we dit...

[0:34:33] ...verder zouden gaan versoepelen.

[0:34:34] De heer Heutink. Nou voorzitter...

[0:34:37] ...er is een wezenlijk verschil...

[0:34:39] ...tussen aandacht hebben voor de...

[0:34:41] ...Nederlandse situatie en het volstrekt...

[0:34:42] ...overreguleren van iets wat echt een...

[0:34:45] ...toegevoegde waarde kan hebben. En wat we...

[0:34:47] ...nu zien is dat laatste.

[0:34:48] Dat het heel erg ingewikkeld wordt.

[0:34:51] Er worden kentekens aan vastgeplakt.

[0:34:53] Mensen moeten daarvoor betalen.

[0:34:54] En dat maakt het ook gewoon minder makkelijk en ook...

[0:34:57] ...minder interessant om daadwerkelijk voor mensen ook...

[0:34:58] ...zo'n step aan te schaffen. Dus daar is volgens mij...

[0:35:01] ...nog een hele mooie tussenweg in te vinden.

[0:35:03] Dat is ook wat we aan de minister vragen.

[0:35:04] Ga nou niet overreguleren.

[0:35:07] Hou het wel binnen de perken. Daarvoor...

[0:35:09] ...hebben we dus ook dat kader. Maar sla daar niet...

[0:35:11] ...in door. En dat is dus de afweging die wij daarin willen maken.

[0:35:13] Voorzitter. Er zijn geen...

[0:35:17] ...verdere interrupties. Dan wil ik mevrouw...

[0:35:19] ...Van Santen vragen voor haar inbreng...

[0:35:21] ...namens de BBB. Dankuwel...

[0:35:23] ...voorzitter. Volledige...

[0:35:25] ...cijfers over 2023...

[0:35:27] ...zijn nog niet bekend. In...

[0:35:30] ...2022 vielen echter opmerkelijk...

[0:35:32] ...veel doden in het verkeer.

[0:35:33] 245, zoals ook al...

[0:35:35] ...eerder genoemd. Het zijn er 163...

[0:35:37] ...meer dan in 2021.

[0:35:39] Het hoogste aantal verkeersdoden...

[0:35:41] ...in 15 jaar. De meeste...

[0:35:43] ...dodelijke slachtoffers zijn fietsers.

[0:35:46] 290. Het hoogste...

[0:35:48] ...aantal sinds er 27 jaar geleden...

[0:35:50] ...werd begonnen met de registratie.

[0:35:51] Van alle verongelukte fietsers...

[0:35:53] ...in 2022 kwam bijna de helft...

[0:35:56] ...om door een aanrijding met een auto of een...

[0:35:57] ...bestelauto. Ook waren er dat jaar...

[0:36:00] ...meer fietsers die verongelukten door...

[0:36:01] ...een botsing met een vrachtauto.

[0:36:03] Een bus of ander groot voertuig.

[0:36:05] Van de 8300 ernstig...

[0:36:07] ...gewonden was 70%...

[0:36:09] ...fietser. En daarnaast...

[0:36:11] ...steeg ook het aantal dodelijke...

[0:36:13] ...slachtoffers onder automobilisten.

[0:36:16] Het mag duidelijk zijn dat deze...

[0:36:17] ...statistische cijfers in de eerste plaats...

[0:36:19] ...gepaard gaan met onnoemelijk veel...

[0:36:21] ...verdriet bij nabestaanden.

[0:36:23] En daarnaast kosten verkeersongevallen...

[0:36:25] ...de maatschappij ook nog eens...

[0:36:27] ...27 miljard euro...

[0:36:29] ...per jaar. Het is van groot belang...

[0:36:32] ...om het dodental en het aantal ernstige...

[0:36:33] ...gewonnen in het verkeer omlaag te krijgen.

[0:36:35] Daarbij denken wij aan drie zaken.

[0:36:37] De verbetering van de infrastructuur...

[0:36:40] ...vooral die voor de fiets.

[0:36:42] En het verkleinen van...

[0:36:44] ...snelheidsverschil op fietspaden.

[0:36:46] Twee, het verduidelijken van...

[0:36:47] ...onduidelijke voorrangssituaties. En drie...

[0:36:49] ...handhaving op asociaal en...

[0:36:51] ...ronduit levensgevaarlijk rijgedrag.

[0:36:54] Naast de gewone fietsen...

[0:36:56] ...al dan niet met versnelling...

[0:36:57] ...zijn er de afgelopen jaren veel elektrische...

[0:36:59] ...voertuigen bijgekomen die gebruik maken van...

[0:37:01] ...fietspaden. Zoals elektrische...

[0:37:03] ...fietsen, waaronder de nu al beruchte...

[0:37:05] ...fatbikes en elektrische...

[0:37:07] ...steps. Voertuigen met sterk...

[0:37:09] ...uiteenlopende snelheden en...

[0:37:11] ...eigenschappen die allemaal op hetzelfde...

[0:37:14] ...fietspad moeten.

[0:37:15] Is onze fietsinfrastructuur...

[0:37:18] ...hier nog wel geschikt voor?

[0:37:19] En kan de minister door bijvoorbeeld...

[0:37:21] ...aanpassing van de fietsinfrastructuur...

[0:37:23] ...en wet en regelgeving ervoor zorgen...

[0:37:25] ...dat de snelheidsverschillen op het fietspad...

[0:37:27] ...kleiner worden?

[0:37:29] BBB is blij dat de minister in ieder geval...

[0:37:31] ...werk maakt van een verbod op...

[0:37:33] ...het vervoeren van e-bikes, fatbikes...

[0:37:35] ...en andere licht-elektrische voertuigen.

[0:37:37] Via de investeringspuls...

[0:37:39] ...verkeersveiligheid wordt er budget beschikbaar...

[0:37:41] ...gesteld om onder meer...

[0:37:43] ...in gemeenten de wegen veiliger te maken.

[0:37:45] Hier zijn we ook blij mee. Mijn vraag...

[0:37:47] ...aan de minister is hoeveel geld is expliciet...

[0:37:49] ...bestemd voor fietspaden?

[0:37:51] En wordt er bij de verdeling van de gelden...

[0:37:53] ...ook rekening gehouden met gemeenten en regio's...

[0:37:56] ...die financieel minder sterk...

[0:37:57] ...staan dan anderen?

[0:38:00] Veel voorrangssituaties zijn...

[0:38:01] ...onduidelijk. Zo blijkt uit onderzoek...

[0:38:03] ...van de ANWB. Bijvoorbeeld...

[0:38:05] ...bij in- en uitritten en rotondes...

[0:38:07] ...deelt de minister onze mening dat...

[0:38:09] ...het niet acceptabel is dat onduidelijke...

[0:38:11] ...voorrangssituaties blijven bestaan...

[0:38:13] ...en voor ongevallen zorgen terwijl...

[0:38:15] ...deze vaak heel eenvoudig zijn...

[0:38:17] ...op te lossen. Zo ja, wat...

[0:38:19] ...is de minister bereid hier aan te doen?

[0:38:21] Voorzitter, het aantal...

[0:38:24] ...automobilisten, we hebben het hier...

[0:38:25] ...al net een paar keer gehoord, dat rijdt onder...

[0:38:27] ...invloed van alcohol en of drugs is ten...

[0:38:29] ...opzichte van vijf jaar geleden verdubbeld.

[0:38:32] Het aantal doden bij verkeers...

[0:38:33] ...ongevallen waarbij alcohol en of drugs...

[0:38:35] ...in het spel is, is ook...

[0:38:37] ...ernstig toegenomen. Het is bekend...

[0:38:39] ...dat de politie de laatste jaren veel minder...

[0:38:41] ...vaak grote alcoholcontroles houdt...

[0:38:43] ...omdat dit via social media snel wordt...

[0:38:45] ...doorgegeven aan anderen.

[0:38:47] Ook zijn er geen verkeershandhavingsteams...

[0:38:50] ...meer.

[0:38:51] BBB begrijpt dat capaciteitstekort...

[0:38:54] ...bij de politie hierin een grote...

[0:38:55] ...rol speelt. Het is goed dat er ook...

[0:38:57] ...andere middelen worden ingezet zoals de...

[0:39:00] ...digitale handhaving...

[0:39:01] ...monocamps, et cetera.

[0:39:03] Mijn vraag aan de ministers, eigenlijk...

[0:39:05] ...aan beide ministers is...

[0:39:08] ...zijn jullie bereid te onderzoeken...

[0:39:10] ...om te kijken...

[0:39:11] ...hoe verkeer toch weer een belangrijk onderdeel...

[0:39:14] ...gemaakt kan worden van de politieopleiding...

[0:39:16] ...en ook om te onderzoeken...

[0:39:18] ...of deze verkeershandhavingsteams...

[0:39:20] ...toch op de een of andere manier weer...

[0:39:22] ...ja...

[0:39:23] ...heringevoerd kunnen worden.

[0:39:25] Voorzitter, gezien het toenemende aantal ongevallen...

[0:39:28] ...waar voetgangers, fietsers en...

[0:39:29] ...e-bikes aan de ene kant en...

[0:39:31] ...autos en vrachtwagens aan de andere kant zijn...

[0:39:33] ...aantrokken, zou ik de minister ook...

[0:39:35] ...willen vragen hoe kan bestaande...

[0:39:37] ...of nieuwe voertuigtechnologie...

[0:39:39] ...voetgangers, fietsers en andere...

[0:39:41] ...kwetsbare weggebruikers beter...

[0:39:43] ...beschermen. Als laatste ben ik...

[0:39:45] ...benieuwd naar de 30 km-straten die...

[0:39:47] ...onlangs zijn ingevoerd in Amsterdam.

[0:39:49] Er is nog best veel onduidelijk over de...

[0:39:51] ...effecten die dat gaat hebben binnen de stad.

[0:39:53] Kan de minister iets zeggen over de impact...

[0:39:55] ...die het bijvoorbeeld gaat hebben op taxibedrijven...

[0:39:58] ...en het OV? Dank u wel.

[0:40:02] Hartelijk dank voor uw inbreng.

[0:40:04] Ik zie geen verdere interrupties...

[0:40:06] ...dan wil ik het woord geven aan de heer Ginwes...

[0:40:08] ...van de ChristenUnie voor zijn inbreng...

[0:40:10] ...en mevrouw Van Santen nog even vragen de microfoon...

[0:40:12] ...uit te zetten. Ja, voorzitter...

[0:40:15] ...dank u wel. En in lijn...

[0:40:17] ...met hulp van mijn collega's...

[0:40:19] ...maakt mijn fractie, de ChristenUnie-fractie...

[0:40:21] ...zich zorgen inderdaad over de...

[0:40:22] ...verkeersveiligheid van de fietser.

[0:40:24] In 2022 was vier op het team...

[0:40:26] ...verkeersdoden een fietser. Met 40%...

[0:40:30] ...de grootste categorie.

[0:40:31] En onder de ernstige...

[0:40:33] ...verkeersgewonden was dat maar liefst...

[0:40:35] ...70%...

[0:40:37] ...was fietser. Het aantal...

[0:40:39] ...verkeersdoden onder fietsers lag in 2022...

[0:40:40] ...maar liefst 96% hoger...

[0:40:42] ...dan het gemiddelde van de drie voorgaande jaren.

[0:40:45] En het aantal verkeersgewonden lag...

[0:40:47] ...19% hoger. In de...

[0:40:49] ...meeste gevallen overlijdt een fietser...

[0:40:51] ...na een aanrijding met een auto. Maar niet alleen...

[0:40:53] ...vinden er vaker botsingen plaats. Ook het aantal...

[0:40:55] ...enkelvoudige ongevallen...

[0:40:57] ...neemt toe. Een gevolg van de...

[0:40:58] ...vergrijzing, zo stelt de minister.

[0:41:01] Zo stelt het ministerie.

[0:41:03] Voorzitter, dit alles schreeuwt om een soort...

[0:41:05] ...deltaplan. Een gerichte aanpak om de fietser...

[0:41:08] ...als kwetsbaarste verkeersdeelnemer...

[0:41:10] ...beter te beschermen.

[0:41:11] Dit voorjaar moet het plan er liggen...

[0:41:13] ...en de ChristenUnie heeft er hogere verwachtingen van.

[0:41:16] Kan de minister vandaag...

[0:41:17] ...nu hij toch is...

[0:41:19] ...wat contouren schetsen van dat plan?

[0:41:22] Komt het promoten van...

[0:41:23] ...30 kilometer zonnes, veilige weginrichtingen...

[0:41:26] ...met vrijliggende fietspaden, een aanvalsplan...

[0:41:27] ...om paaltjes op fietspaden weg te werken...

[0:41:29] ...en een promotieplan voor de...

[0:41:31] ...misschien niet zo populaire, maar wel nuttige fietshelm...

[0:41:34] ...bij kwetsbare doelgroepen daarin terug?

[0:41:36] Hoe staat het overigens met...

[0:41:38] ...een eerdere toezegging...

[0:41:39] ...om fietshandelaren...

[0:41:42] ...fietsenmakers op te roepen om bij een...

[0:41:43] ...e-bike, als die wordt verkocht...

[0:41:46] ...ook een fietshelm cadeau te doen?

[0:41:50] Plannen kosten echter geld...

[0:41:52] ...maar de minister plaatst in zijn brief...

[0:41:54] ...wel een groot voorbehoud, namelijk dat...

[0:41:56] ...besluitvorming, inclusief financiële dekking...

[0:41:58] ...aan een nieuw kabinet zou zijn.

[0:42:00] Hoe rijmt dat met het doel om...

[0:42:02] ...verkeersslachtoffers in 2030 gehalveerd te hebben?

[0:42:05] Terwijl de trend...

[0:42:06] ...de laatste jaren andersom lijkt te zijn.

[0:42:08] En dat we dus absoluut niet...

[0:42:10] ...bij dat doel lijken te komen.

[0:42:12] Hoe wil de minister dat dan...

[0:42:14] ...bij elkaar brengen in dat deltaplan?

[0:42:16] Of komt daar dan in te staan...

[0:42:18] ...wat er financieel nodig zou zijn om die acties...

[0:42:20] ...uit te voeren en dat er bij de begroting...

[0:42:22] ...maar het een en ander nog moet worden geregeld?

[0:42:24] Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat.

[0:42:25] Veel scholieren stappen ochtends vroeg op de fiets...

[0:42:27] ...om naar hun middelbare school te gaan.

[0:42:29] Bij het meerdebat, een enkele week terug...

[0:42:32] ...sprak ik al over de fietsroutes...

[0:42:34] ...langs 80 kilometer wegen.

[0:42:36] Langs 82 kilometer van zulke wegen...

[0:42:38] ...ligt nog geen vrijliggend fietspad.

[0:42:41] Wil de minister toezeggen om de gemeente...

[0:42:43] ...waar deze drukke schoolroutes...

[0:42:44] ...zonder vrijliggend fietspad liggen...

[0:42:46] ...aan te schrijven om ze een beroep te laten doen...

[0:42:48] ...op de investeringsimpuls verkeersveiligheid...

[0:42:50] ...om dit aan te pakken.

[0:42:51] Hij deed al, de minister, een oproep...

[0:42:54] ...in reactie op mijn vraag...

[0:42:57] ...bij dat meerdebat.

[0:42:58] Maar ja, dat was in de zaal...

[0:43:00] ...en ik weet niet of het elke gemeente bereikt...

[0:43:02] ...en het is urgent en volgens mij willen we...

[0:43:03] ...het allemaal aangepakt hebben.

[0:43:05] Dus willen we voorkomen dat ook maar één gemeente...

[0:43:08] ...zich te laat bedenkt van...

[0:43:11] Wil je ons ook informeren of het een beetje gelukt is...

[0:43:14] ...om die resterende 82 kilometer weg te werken?

[0:43:16] Nog eens 1100 kilometer aan drukke fietsroutes...

[0:43:19] ...ligt op een 50 kilometer weg.

[0:43:20] Voor 504 kilometer...

[0:43:22] ...is een vrijliggend fietspad ruimtelijk inpasbaar.

[0:43:25] Voor de overige 629 kilometer...

[0:43:27] ...lukt dat niet.

[0:43:28] Wil de minister met gemeente om tafel...

[0:43:30] ...om deze schoolroutes aan te pakken...

[0:43:31] ...en ons ook informeren over de voortgang?

[0:43:34] Voorzitter, ondanks mijn warme pleidooi voor de fiets...

[0:43:37] ...en de fietser besef ik ter degen...

[0:43:39] ...fietsers zijn niet heilig.

[0:43:42] Verkeersregels worden met regelmaat...

[0:43:43] ...gebroken en van sommige fietsers...

[0:43:45] ...vraag je je af of het niet gewoon scooterrijders...

[0:43:47] ...zijn geworden. Nu de helmplicht voor...

[0:43:49] ...snorffietsers is ingevoerd, lijkt de overlast...

[0:43:51] ...van fatbikes hand over hand toe te nemen.

[0:43:53] Waarom duurt het toch zo lang met die onderzoeken...

[0:43:55] ...naar de verkeersveiligheid van fatbikes?

[0:43:57] De overlast blijft onderwel maar toenemen.

[0:43:59] En hoe staat het met de uitvoering van de motie...

[0:44:01] ...van de Graaf over de continue aandrijving...

[0:44:03] ...van die fatbikes, waardoor het...

[0:44:05] ...de facto verkapte scooters...

[0:44:07] ...zijn geworden? Wat maakt aanpassing...

[0:44:09] ...van wet en regelgeving zo ingewikkeld om dit...

[0:44:11] ...tegen te gaan?

[0:44:12] En is een helmplicht voor die fatbikes niet gewoon...

[0:44:15] ...gepast? Als we zien dat er aan de lopende...

[0:44:17] ...wand, dat ze aan de lopende wand...

[0:44:18] ...worden opgevoerd en continu aangedreven worden...

[0:44:21] ...en het de facto dus...

[0:44:22] ...scooters lijken zijn.

[0:44:25] Ik kom op onze rijks- en wegen.

[0:44:27] De 200 miljoen euro die beschikbaar is gesteld...

[0:44:29] ...vanuit het vorige coalitieakkoord...

[0:44:31] ...heeft tot twee mooie tranches geleid...

[0:44:33] ...waar onder andere de N36...

[0:44:35] ...en de N50 uit worden aangepakt.

[0:44:37] Maar het is nu al duidelijk dat het niet...

[0:44:39] ...opgevonden is. Wat is nou nog het resterende...

[0:44:41] ...financiële gat om elke rijks- en weg...

[0:44:43] ...die ooit was beoogd aan te pakken...

[0:44:45] ...en die ook in de motie die ik...

[0:44:47] ...samen met collega Geurts voorafgaand...

[0:44:49] ...aan dat coalitieakkoord had ingediend...

[0:44:51] ...wat is nou het...

[0:44:53] ...financiële gat om inzicht te krijgen...

[0:44:55] ...wat er nog nodig is om elke rijks- en weg...

[0:44:57] ...veilig te maken?

[0:44:58] En die vijf...

[0:45:01] Oké, nou...

[0:45:02] ...ja, dat ga ik dan maar doen.

[0:45:05] Bij het SWOF...

[0:45:07] ...dat becijferde...

[0:45:09] ...overstaan. Dan heb ik nog één vraag...

[0:45:11] ...denk ik, en dat is over de SUV...

[0:45:13] ...en dat...

[0:45:15] ...dat die eigenlijk de SUV...

[0:45:17] ...zucht, lijkt geen grenzen te kennen...

[0:45:19] ...en dat heeft impact op de verkeersveiligheid...

[0:45:21] ...van voetgangers, van fietsers.

[0:45:23] En wat kunnen we er nou aan doen dat de Nederlander...

[0:45:25] ...gewoon weer...

[0:45:27] ...ouderwets stationwagens gaat aanschaffen...

[0:45:29] ...in plaats van steeds forsere...

[0:45:31] ...en bredere SUV's.

[0:45:32] Tot slot.

[0:45:35] Hartelijk bedankt. Even kijken, de heer...

[0:45:37] ...Heutink was eerst met een interruptie.

[0:45:39] Laatste interruptie voor u.

[0:45:42] Ja, nou...

[0:45:43] ...dan bestel ik hem dan maar aan meneer...

[0:45:45] ...Ginwis. Dat moet maar voor...

[0:45:47] ...voorzitter. Geef hem graag wat extra...

[0:45:49] ...spreektijd.

[0:45:51] Toch enigszins verbaasd...

[0:45:53] ...over de oproep om...

[0:45:55] ...minder SUV's te gaan...

[0:45:57] ...nemen of krijgen in Nederland.

[0:45:59] Want tegelijkertijd is het ook...

[0:46:01] ...meneer Ginwis die in het...

[0:46:03] ...Coalitieakkoord heeft afgesproken om een...

[0:46:05] ...kilometerheffing in te voeren.

[0:46:07] En we weten allemaal dat op het moment...

[0:46:09] ...dat u een kilometerheffing gaat invoeren...

[0:46:11] ...dat dan de wegenbelasting...

[0:46:13] ...verdwijnt en dat dan de laatste...

[0:46:16] ...argumentatie om nog een...

[0:46:18] ...een kleinere auto te nemen...

[0:46:19] ...dan ook vervalt. Want dan heb je niet meer te maken...

[0:46:21] ...met gewicht. Is dan...

[0:46:23] ...meneer Ginwis nu ook...

[0:46:25] ...overtuigd dat zo'n kilometerheffing...

[0:46:27] ...eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee is?

[0:46:31] Voorzitter, dank voor deze vraag.

[0:46:33] Ik vind het ook wel een mooie vraag.

[0:46:34] Ik denk dat overigens het invoeren van een kilometerheffing...

[0:46:39] ...een kilometerprijs...

[0:46:40] ...vanuit het perspectief van...

[0:46:41] ...verkeersveiligheid per saldo...

[0:46:43] ...een voordelige zet is.

[0:46:45] Dus dat wil ik de heer Reutting als eerste...

[0:46:47] ...maar eens meegeven in het kader van dit debat.

[0:46:49] Ten tweede...

[0:46:51] ...de ChristenUnie is voor...

[0:46:53] ...een kilometerbeprijzing...

[0:46:56] ...die rekening houdt...

[0:46:57] ...met de...

[0:47:00] ...milieukenmerken van het model...

[0:47:01] ...naar tijd en plaats.

[0:47:03] Ja, als je inderdaad een soort vaste vergoeding...

[0:47:06] ...weghaalt uit die prijs...

[0:47:07] ...dan is er inderdaad een aanleiding...

[0:47:09] ...om iets sneller een grotere auto te kopen.

[0:47:11] Dat klopt.

[0:47:12] Maar daar staat tegenover dat je wat bewuster...

[0:47:15] ...gebruik gaat maken van die auto.

[0:47:16] Dus dat streept wel weer tegen elkaar weg.

[0:47:20] Dus nee, dat is geen...

[0:47:21] ...doorslaggevend argument.

[0:47:22] Het is wel reden om voorzichtig te zijn...

[0:47:24] ...om daar niet alleen de MRB...

[0:47:27] ...dus de motorrijtuigenbelasting in te stoppen...

[0:47:29] ...en de BPM en alles daar maar in te stoppen...

[0:47:31] ...want dan maak je het wel heel aantrekkelijk...

[0:47:32] ...om hele grote modellen te kopen.

[0:47:34] Dus daarom stelt de ChristenUnie voor om...

[0:47:36] ...denk ook goed te kijken naar de BPM...

[0:47:39] ...om daar die kenmerken van zo'n SUV...

[0:47:42] ...beter in kunt versmetsen.

[0:47:43] En in de tussentijd, zolang we...

[0:47:45] ...nog zitten opgeschreven met de motorrijtuigenbelasting...

[0:47:48] ...de belasting voor SUV's...

[0:47:49] ...is eerder wat op te voeren...

[0:47:51] ...is het tegelijk een interessante dekking om...

[0:47:53] ...de afstraffing voor elektrische auto's...

[0:47:55] ...die het dreigt vanaf 2026 op te heffen.

[0:47:59] Zo bent u toch nog langer...

[0:48:01] ...aan het woorden. Ik zie nog een interruptie...

[0:48:02] ...voor u van de heer Van Dijk.

[0:48:05] Ja, dank voorzitter. En ik heb bewust...

[0:48:07] ...even gewacht tot de heer Ginweers ook zijn verhaal had afgehakt...

[0:48:09] ...want mijn vraag ging nog over de fatbikes.

[0:48:11] En ik ben heel erg blij om te horen dat...

[0:48:13] ...ook de ChristenUnie ziet dat...

[0:48:15] ...de overlast toeneemt en de zorgen...

[0:48:17] ...van deze e-bikes met dikke banden...

[0:48:19] ...nog maar een keer deelt. En tegelijkertijd...

[0:48:22] ...proef ik bij...

[0:48:22] ...hem in zijn betoog zojuist ook wel het...

[0:48:25] ...dan maar meebewegen. En misschien heb ik hem verkeerd...

[0:48:27] ...verstaan, maar daarom toch ook de vraag.

[0:48:28] Hij zegt, nou ja, als ze dan toch...

[0:48:30] ...zo veel harder rijden, ze zijn vaak opgevoerd...

[0:48:33] ...laten we dan maar kijken naar hun helmplicht.

[0:48:35] Ja, ik zou willen zeggen, laten we ons daar niet...

[0:48:37] ...bij neerleggen. En laten we zorgen dat die dingen...

[0:48:39] ...niet opgevoerd zijn. Of dat ze...

[0:48:41] ...niet opgevoerd verkocht kunnen worden.

[0:48:43] Vindt Nieuw Sociaal Contract ChristenUnie dan...

[0:48:45] ...aan zijn zijde?

[0:48:47] De heer Gimwitz.

[0:48:50] Dus NSC pleit gewoon...

[0:48:52] ...voor een verbod. Of nee, pleit voor een verbod...

[0:48:53] ...voor opvoeren. En dat handhaven.

[0:48:55] Als ik het goed begrijp. Sorry hoor.

[0:48:57] Daar alles aan te doen dat ze harder rijden dan...

[0:48:59] ...dat ze eigenlijk zouden mogen rijden. Dus inderdaad.

[0:49:01] Het tegengaan van opvoeren.

[0:49:03] Ja, maar dat moeten we altijd doen.

[0:49:05] Dus als daar nu...

[0:49:07] ...geen inzet op is, of er te weinig op...

[0:49:10] ...gehandhaafd, dan ben ik daar in principe...

[0:49:12] ...voor. Tegelijkertijd is de capaciteit...

[0:49:14] ...als het gaat om handhaving altijd schaars.

[0:49:16] Dus dan moet je ook wel prikkels in het systeem...

[0:49:18] ...bouwen om zo'n fatbike wat minder...

[0:49:20] ...aantrekkelijk te maken. En een helmplicht...

[0:49:22] ...hebben we net ook van de heer Heutink gehoord.

[0:49:24] Dat heeft tot een eigenlijk substitutie...

[0:49:26] ...geleid van de ene soort voertuig naar de andere.

[0:49:28] Nou ja, dan is een helmplicht...

[0:49:30] ...denk ik geen ondenkbare...

[0:49:32] ...maatregel om de fatbike...

[0:49:34] ...wat minder in het straatbeeld te zien...

[0:49:35] ...in de toekomst. Dus dat is één.

[0:49:37] En twee...

[0:49:40] ...nee, dus...

[0:49:41] ...ja, eens met collega Van Dijk...

[0:49:44] ...maar het is geen tegenstelling. Het kan heel goed...

[0:49:46] ...en-en. En ik besef in algemene zin...

[0:49:48] ...dat de helmplicht in Nederland...

[0:49:50] ...ja, dan kom je toch een soort van...

[0:49:52] ...aan de identiteit van veel fietsende Nederlanders.

[0:49:54] Dat besef ik. Tegelijkertijd...

[0:49:56] ...het gaat me wel aan het hart hoeveel mensen...

[0:49:58] ...op dit moment, ieder jaar...

[0:50:00] ...overlijden in het verkeer door een ongeluk...

[0:50:03] ...waarvan de schade...

[0:50:04] ...minder had kunnen zijn...

[0:50:05] ...als je een helm op je hoofd had gehad.

[0:50:08] De laatste interruptie van de heer Van Dijk...

[0:50:10] ...toch nog wat breder. Dank, voorzitter.

[0:50:13] We hadden het over...

[0:50:14] ...ouderen. We hebben het ook over jongeren gehad.

[0:50:15] Kinderen vaak, op fatbikes...

[0:50:18] ...nog. Die zouden toch helemaal niet op dit soort...

[0:50:20] ...type fietsen moeten willen hebben.

[0:50:22] Hoe kijkt...

[0:50:23] ...de ChristenUnie daar dan tegenaan?

[0:50:26] Ja, en dan mag de heer Van Dijk niet nog een keer...

[0:50:28] ...interrumperen om te verhelderen. Wat wil...

[0:50:30] ...wat wil hij precies? Wil hij...

[0:50:32] ...verbieden dat fatbikes...

[0:50:34] ...onder de 16 of onder de 18 verkocht kunnen worden?

[0:50:36] En dat ze daarboven wel verkocht mogen worden?

[0:50:38] Maar het is niet helemaal helder wat de heer Van Dijk...

[0:50:42] ...precies beoogt...

[0:50:42] ...qua maatregel. In algemene zin...

[0:50:44] ...ja, ik ben het zeer met de heer Van Dijk eens...

[0:50:46] ...en ik zal het ook nooit aan mijn kinderen zo'n fietscadeau geven.

[0:50:48] Dat is helder.

[0:50:50] Ja, dank, voorzitter, voor deze gelegenheid om het nog eens toe te lichten.

[0:50:53] Kijk, het is...

[0:50:54] Die ging iets te snel, heer Van Dijk.

[0:50:58] Nogmaals, dank.

[0:51:00] Nou ja, wat...

[0:51:02] ...ik bedoelde te zeggen, is dat...

[0:51:03] ...je kunt natuurlijk kijken of je...

[0:51:06] ...maar gewoon accepteert het fenomeen...

[0:51:07] ...en dan inderdaad kijken naar helplicht, et cetera.

[0:51:09] U heeft daar net al iets over gezegd ten aanzien van...

[0:51:12] ...het overlastvoeren en dat zoveel mogelijk tegengaan.

[0:51:14] Maar de overlast wordt ook vooral veel door...

[0:51:16] ...jonge kinderen die zich nog moeder kunnen verplaatsen...

[0:51:18] ...ook in de snelheid waarmee ze rijden...

[0:51:20] ...veroorzaakt. Moet je dan ook niet willen kijken...

[0:51:22] ...naar maatregelen als inderdaad een minimumleeftijd...

[0:51:24] ...misschien ook wel 12 jaar, hè, maar in ieder geval...

[0:51:26] ...duidelijk maken, ja, dat je die hele...

[0:51:28] ...jonge kinderen niet op dit type...

[0:51:30] ...voertuig wil hebben. Ja, voorzitter...

[0:51:33] ...kort, uitzal... Ja, met de ChristenUnie is...

[0:51:35] ...over alles te praten, ook hierover.

[0:51:37] Want ik ben het wel met de heer...

[0:51:39] ...van Dijk eens. Tegelijkertijd, ik kan niet...

[0:51:40] ...hier vandaan heel snel even een nuchtere...

[0:51:43] ...en degelijke analyse geven van...

[0:51:45] ...oh ja, hier moet de grens getrokken worden.

[0:51:46] In algemene zin geldt dat je...

[0:51:48] ...op het fietspad, zelfs als er een vrijliggend fietspad is...

[0:51:51] ...steeds meer...

[0:51:53] ...moet vrezen voor je leven als je ziet...

[0:51:54] ...wat voor apparaten er allemaal langskomen zoeven.

[0:51:57] Ook elektrische bakfietsen...

[0:51:59] ...kunnen behoorlijk imponerend zijn...

[0:52:01] ...voor veel kleine kinderen, hè. Dus kortom...

[0:52:03] ...het is niet één probleem.

[0:52:04] Dus in algemene zin, ja, laten we hier goed naar kijken...

[0:52:07] ...maar ik ben ook wel benieuwd naar de reacties...

[0:52:09] ...die u vast dieper over heeft nagedacht dan ik...

[0:52:11] ...in de afgelopen twee, drie minuten.

[0:52:13] Hartelijk dank. Dan wil ik...

[0:52:15] ...het woord geven aan de laatste...

[0:52:17] ...spreker voor de eerste termijn...

[0:52:19] ...de heer Elbassy namens DENK.

[0:52:22] Voorzitter, dank u wel.

[0:52:24] Het is belangrijk dat...

[0:52:26] ...we met zijn allen zorgen voor een goede...

[0:52:27] ...verkeersveiligheid in Nederland.

[0:52:29] Daarvoor is het essentieel dat we blijven investeren...

[0:52:32] ...in infrastructuur, educatie...

[0:52:34] ...en handhaving om het aantal...

[0:52:36] ...verkeersongevallen natuurlijk te minimaliseren.

[0:52:39] En voorzitter, het doel...

[0:52:40] ...moet daarbij blijven om de verkeersveiligheid...

[0:52:42] ...te bevorderen. Het doel...

[0:52:44] ...moet niet zijn om de staatskast...

[0:52:46] ...te spekken en het moet ook niet zo zijn...

[0:52:48] ...om autobezitters...

[0:52:50] ...te pesten. En voorzitter...

[0:52:52] ...soms heeft het daar alle schijn van.

[0:52:54] Neem bijvoorbeeld Amsterdam...

[0:52:56] ...waarbij 30 kilometer zones worden...

[0:52:58] ...ingevoerd en dat bedoel ik niet alleen...

[0:53:00] ...op wegen waar dit bewezen...

[0:53:02] ...nodig is, nee, op alle wegen.

[0:53:05] Dit soort maatregelen...

[0:53:06] ...zouden gepaard moeten gaan met problemen...

[0:53:08] ...die je op de weg tegenkomt en die je oplost...

[0:53:10] ...door de snelheid aan te passen.

[0:53:12] Denk bijvoorbeeld aan een wegversmalling.

[0:53:15] Onduidelijke regels...

[0:53:16] ...die geen veiligheid bevorderen...

[0:53:18] ...maar eerder onveiligheid creëren.

[0:53:21] En ik zou de minister dan ook willen vragen met duidelijke...

[0:53:23] ...herkenbare eisen te komen...

[0:53:25] ...waaraan voldaan moet worden...

[0:53:27] ...voor de implementatie van deze...

[0:53:28] ...snelheidslimieten. En dan heb je...

[0:53:31] ...de 100 kilometer per uur maatregel...

[0:53:33] ...op de snelweg.

[0:53:35] Uit onderzoek blijkt dat dit geen invloed heeft...

[0:53:37] ...op de verkeersveiligheid.

[0:53:39] De eerste onderzoeksresultaten lieten wel zien...

[0:53:42] ...dat er minder ongelukken waren...

[0:53:43] ...maar dit onderzoek is gedaan in de...

[0:53:46] ...coronaperiode, toen er nog een stuk...

[0:53:47] ...minder auto's op de weg waren.

[0:53:49] Als je de situatie vergelijkt met nu...

[0:53:51] ...dan zien we dat 100 kilometer per uur...

[0:53:53] ...niet gezorgd heeft voor meer...

[0:53:55] ...veiligheid op de weg. En voorzitter...

[0:53:58] ...denk wel gewoon dat het weer mogelijk is...

[0:54:00] ...voor Nederlanders om 130 kilometer...

[0:54:02] ...per uur te rijden. Daarnaast...

[0:54:04] ...willen we graag onderzoeken of het...

[0:54:06] ...op sommige plekken mogelijk is om...

[0:54:08] ...zelfs 140 kilometer per uur te rijden.

[0:54:11] Uiteraard...

[0:54:12] ...zit veilig kan. En voorzitter...

[0:54:15] ...in het laatste vier maandelijks overzicht...

[0:54:16] ...zien we een stijging van het aantal verkeersboetes...

[0:54:18] ...en daarnaast zien we dat de prijzen...

[0:54:20] ...van de verkeersboetes stijgen naar disproportionele...

[0:54:23] ...bedragen. Iedereen begrijpt...

[0:54:25] ...dat je een boete kunt krijgen voor te hard...

[0:54:27] ...rijden om de veiligheid te waarborgen.

[0:54:30] Burgers kunnen rijgedrag...

[0:54:32] ...aanpassen...

[0:54:33] ...op basis van het feit dat ze natuurlijk...

[0:54:36] ...een sanctie kunnen krijgen.

[0:54:37] Maar wat hier gebeurt heeft...

[0:54:39] ...niks met de verkeersveiligheid...

[0:54:41] ...te maken. Dit is gewoon...

[0:54:44] ...het binnenharken van zoveel mogelijk geld...

[0:54:46] ...voor de staatskas.

[0:54:47] De Raad van State heeft hierover...

[0:54:49] ...ook het kabinet op de vingers getikt.

[0:54:52] De Raad van State stelt dat het...

[0:54:54] ...dichten van begrotingstekorten geen goede reden...

[0:54:56] ...is voor het verhogen van verkeersboetes.

[0:54:59] Boetes zijn...

[0:55:00] ...bedoeld om de verkeersveiligheid te vergroten...

[0:55:02] ...en daarom moet de hoogte van de boete...

[0:55:04] ...ook in verhouding staan tot de aard...

[0:55:06] ...en de ernst van de overtreding.

[0:55:08] De Raad van State adviseerde eerst...

[0:55:10] ...om te onderzoeken wat de effecten te zijn...

[0:55:12] ...van het verhogen van de boetes...

[0:55:14] ...voordat hierover een beslissing kan worden genomen.

[0:55:17] En als door basis van dat...

[0:55:18] ...onderzoek niet blijkt dat de verhoging...

[0:55:20] ...noodzakelijk is, dan adviseert...

[0:55:22] ...de Raad van State om van de verhoging af te zien.

[0:55:25] En wat doet...

[0:55:26] ...onze minister? Ook...

[0:55:28] ...nadat OM heeft geadviseerd...

[0:55:30] ...niet verhoog van de boetes, ze verhoogt de boetes...

[0:55:32] ...en niet omwille van veiligheid...

[0:55:34] ...maar omdat ze in haar woorden...

[0:55:36] ...dat geld hard nodig had.

[0:55:39] Voorzitter, zo werkt dat niet.

[0:55:40] De overheid, die dient zich...

[0:55:42] ...aan de regels te houden.

[0:55:45] En voorzitter, voordat je als...

[0:55:46] ...automobilist veilig de weg op kan...

[0:55:48] ...dan dien je een positief examen af te leggen...

[0:55:50] ...bij het CBR. Het CBR...

[0:55:53] ...die kampt al jaren met aanzienlijke wachttijden.

[0:55:55] Ik heb net even gekeken en als je in Amsterdam...

[0:55:57] ...of Rotterdam wilt afrijden...

[0:55:59] ...dan ben je pas in juli aan de beurt.

[0:56:01] Zes maanden wachten.

[0:56:03] Terwijl je bij buurgemeenten zoals Spijkenisse...

[0:56:05] ...en Zaandam meteen een examen...

[0:56:07] ...in kunt boeken.

[0:56:08] Voorzitter, wat gaat de minister doen om dit probleem op te lossen?

[0:56:12] En de betaalbaarheid...

[0:56:13] ...van mobiliteitsvoordenk...

[0:56:15] ...is een speerpunt.

[0:56:16] Mijn collega Stefan van Baarle heeft in 2021...

[0:56:19] ...een motie ingediend over...

[0:56:21] ...dat het halen van een rijbewijs voor consumenten...

[0:56:23] ...betaalbaar moet zijn.

[0:56:25] En blijven.

[0:56:26] We zien...

[0:56:29] ...dat het CBR twee jaar later...

[0:56:31] ...een onderzoek heeft gedaan waaruit bleek dat de kosten...

[0:56:33] ...voor het halen van een rijbewijs niet zijn gedaald.

[0:56:36] Niet gelijk zijn gebleven.

[0:56:38] Maar met 20 procent...

[0:56:39] ...is gestegen.

[0:56:40] Een rijbewijs is daarmee 600 euro...

[0:56:43] ...duurder geworden.

[0:56:46] Voorzitter.

[0:56:47] Ik wil de minister vragen...

[0:56:49] ...of een rijbewijs halen voor deze stijging...

[0:56:51] ...nog betaalbaar is.

[0:56:53] Ook wil ik de minister opwijzen dat hij...

[0:56:55] ...de aangenomen motie dient uit te voeren.

[0:56:58] Graag hoor ik wat de minister gaat doen...

[0:57:00] ...om deze verhoging tegen te gaan.

[0:57:03] Dank u wel, voorzitter.

[0:57:05] Dank u wel.

[0:57:05] U heeft een interruptie van de heer De Hoop.

[0:57:08] Voorzitter, toch een verhelderende vraag...

[0:57:10] ...want als ik het betoog van...

[0:57:13] ...denk...

[0:57:15] ...dan zegt u...

[0:57:16] ...wij trekken uit...

[0:57:17] ...de cijfers van afgelopen jaar...

[0:57:19] ...niet alleen de conclusie dat 130...

[0:57:21] ...toch veiliger blijkt te zijn dan 100...

[0:57:23] ...wat ik een creatieve redenering vind...

[0:57:25] ...maar u wilt eigenlijk ook direct al richting...

[0:57:27] ...140 kilometer per uur weer.

[0:57:29] Heb ik u dan goed begrepen?

[0:57:31] Voorzitter, dank u wel. Ik heb aangegeven...

[0:57:34] ...altans niet ik, maar een onderzoek van RTL...

[0:57:37] ...is aangegeven...

[0:57:38] ...dat het verlagen van...

[0:57:40] ...de snelheidslimiteert niet geleid heeft...

[0:57:43] ...tot meer veiligheid...

[0:57:45] ...en daarom zou ik zeggen...

[0:57:47] ...de bedoeling was om de veiligheid...

[0:57:49] ...te bevorderen. Dat gebeurt hier niet...

[0:57:50] ...dus laten we die maatregel ook gewoon terugtrekken...

[0:57:52] ...en teruggaan naar 130. Daarnaast...

[0:57:54] ...heb ik inderdaad aangegeven...

[0:57:56] ...laten we ook experimenteren, onderzoeken...

[0:57:59] ...op welke wegen...

[0:58:01] ...eventueel 140 gereden kan worden.

[0:58:04] Heer De Hoop.

[0:58:06] Voorzitter, ik herken dat beeld niet...

[0:58:08] ...maar het specifieke onderzoek...

[0:58:10] ...waar de heer El Abassia refereert...

[0:58:12] ...die ken ik gewoon niet, maar fijn als de minister daar...

[0:58:14] ...op in zou willen gaan, want...

[0:58:15] ...dit verrast mij, dit is niet...

[0:58:18] ...het beeld dat de GroenLinks Partij van de Arbeid heeft.

[0:58:20] De heer El Abassia.

[0:58:22] Voorzitter, dank u wel. Dit is ook het stukje...

[0:58:24] ...maatwerk waar ik op doel. We zien dat in steden...

[0:58:26] ...als de grote steden...

[0:58:28] ...dat partijen zoals GroenLinks...

[0:58:30] ...en PvdA gewoon...

[0:58:32] ...domweg voor alle wegen...

[0:58:33] ...30 kilometer per uur invoert en wij zeggen...

[0:58:36] ...nee, ga voor maatwerk op de ene weg...

[0:58:39] ...mag je misschien...

[0:58:40] ...minder hard, misschien zelfs minder hard...

[0:58:42] ...dan 30 kilometer op een andere weg...

[0:58:44] ...dat hangt af van hoe breed een weg is...

[0:58:46] ...hoe druk het op een weg is, etcetera.

[0:58:48] Zorg voor maatwerk en niet...

[0:58:50] ...voor een algemene maatregel die niet werkt.

[0:58:55] Dank u wel. Ik zie...

[0:58:56] ...geen verdere interrupties meer. Dat betekent...

[0:58:59] ...dat we...

[0:59:00] ...aan het einde komen van de eerste termijn...

[0:59:02] ...van de Kamer. Ik begrijp dat u...

[0:59:05] ...45 minuten nodig heeft...

[0:59:07] ...voor de antwoorden met een dinerpauze.

[0:59:10] En dat we dan...

[0:59:11] ...even kijken om... Nee, precies...

[0:59:13] ...maar dat we om kwart over...

[0:59:15] ...de zesde debat hier weer vervolgen.

[0:59:18] Voor de eerste termijn...

[0:59:19] ...van de kant van het kabinet.

[1:46:33] Goed, dan heropen ik...

[1:46:35] ...de vergadering. We gaan weer verder...

[1:46:37] ...met het debat over verkeersveiligheid...

[1:46:40] ...en we zijn aanbeland bij de...

[1:46:41] ...eerste termijn van het kabinet.

[1:46:44] Ik zou de leden...

[1:46:46] ...van de vaste Kamer...

[1:46:47] ...commissie willen verzoeken...

[1:46:50] ...om akkoord te gaan met het volgende.

[1:46:52] Ik zou heel graag de minister...

[1:46:53] ...van Justitie de gelegenheid willen geven om...

[1:46:55] ...als eerste de vragen te beantwoorden die jullie...

[1:46:57] ...vaargesteld hebben en vervolgens jullie...

[1:46:59] ...de gelegenheid geven om eigenlijk al jullie...

[1:47:01] ...tweede termijn te hebben en dan...

[1:47:03] ...eventueel vragen te stellen aan de minister...

[1:47:05] ...van Justitie. En dat we...

[1:47:07] ...vervolgens verder gaan met de minister van...

[1:47:09] ...Infrastructuur en Waterstaat. Ik begrijp dat dat een vorm is...

[1:47:11] ...die al langer gebruikt wordt bij dit debat...

[1:47:14] ...en dat dat naar tevredenheid...

[1:47:15] ...werkt, maar ik wil graag...

[1:47:17] ...even kijken of jullie daarmee akkoord zijn.

[1:47:20] Ja? Dan doen we dat bij deze.

[1:47:23] Voor de rest...

[1:47:24] ...wil ik vier interrupties voorstellen...

[1:47:25] ...per persoon.

[1:47:27] Ja? Dan wil ik graag...

[1:47:30] ...het woord geven aan de minister van Justitie.

[1:47:33] Veel dank voorzitter...

[1:47:34] ...en ook aan de Kamerleden dat het op deze...

[1:47:36] ...manier mag. Ik heb een korte inleiding...

[1:47:38] ...en daarna vier mapjes die ik zometeen zal...

[1:47:40] ...noemen.

[1:47:43] Want het is evident...

[1:47:44] ...als voetganger, fietser, bromfietser of...

[1:47:46] ...autobestuurder maken we allemaal onderdeel...

[1:47:48] ...uit van het verkeer en willen allemaal...

[1:47:50] ...dat dit veilig en beheerst gebeurt...

[1:47:52] ...en dat wij anderen ook veilig op de plaats...

[1:47:55] ...van bestemming laten komen en dat mensen...

[1:47:56] ...er ook kunnen belanden. En helaas lukt dat niet...

[1:47:58] ...altijd. Een stijgend aantal...

[1:48:00] ...verkeersslachtoffers is zeer...

[1:48:02] ...zorgwekkend. Verkeersveiligheid...

[1:48:04] ...heeft daarom natuurlijk ook mijn blijvende...

[1:48:06] ...aandacht, want elk geluk...

[1:48:08] ...elk ongeluk, elk geluk is fijn, maar...

[1:48:10] ...elk ongeluk en elke verkeersdode...

[1:48:12] ...is er absoluut één te veel.

[1:48:14] Het kabinet investeert daarom ook flink in het vergroten...

[1:48:16] ...van de verkeersveiligheid, onder meer door...

[1:48:18] ...versterking van de handhaving.

[1:48:20] Voor de effectiviteit daarvan, naast de strafmaat...

[1:48:22] ...is natuurlijk...

[1:48:24] ...vooral de pakkans van groot belang.

[1:48:26] En op beide zetten we ons...

[1:48:28] ...verminderd in. Zoals ik al eerder...

[1:48:30] ...met uw Kamer heb gedeeld, verhoog ik de komende...

[1:48:32] ...jaren de elektronische verkeershandhaving...

[1:48:35] ...flink. Met...

[1:48:36] ...extra flexflitsers, focusflitsers...

[1:48:39] ...en vaste flitspalen.

[1:48:40] Ik moet altijd oefenen op die woorden, maar...

[1:48:42] ...inmiddels lukt het me om ze in één keer uit te spreken.

[1:48:44] En daarvoor hebben we ook een bedrag van 15 miljoen...

[1:48:46] ...uitgetrokken, om daar ook echt op te investeren.

[1:48:49] En daarnaast is de inzet van de politie vergroot.

[1:48:51] Uit de cijfers over...

[1:48:53] ...2023 blijkt dat het aantal staande...

[1:48:54] ...houdingen met een boete als gevolg in...

[1:48:57] ...2023...

[1:48:59] ...618.000...

[1:49:00] ...bedroeg. Ten opzichte...

[1:49:01] ...van 517.000...

[1:49:03] ...in 2022.

[1:49:05] En ook voor de implementatie van het wetsvoorstel...

[1:49:07] ...Verbetering aanpak rijden onder invloed hebben we...

[1:49:09] ...middelen vrijgemaakt. En deze wet...

[1:49:11] ...regelt dat voor alle verkeersfeiten...

[1:49:13] ...waarvoor een ontzegging van de rijbevoegdheid kan worden...

[1:49:15] ...opgelegd, dus niet alleen...

[1:49:17] ...voor bestuurders die onder invloed hebben...

[1:49:19] ...gereden, strengere en effectievere...

[1:49:21] ...maatregelen en straffen kunnen worden opgelegd.

[1:49:23] Zo wordt bijvoorbeeld een rijontzegging direct van...

[1:49:25] ...kracht, ook in afwachting van een eventueel...

[1:49:27] ...hoge beroep. En wordt de mogelijkheid...

[1:49:29] ...gecreëerd om aan een...

[1:49:31] ...veroordeelde die een onvoorwaardelijke ontzegging van...

[1:49:33] ...de rijbevoegdheid schendt, vervangende...

[1:49:35] ...hechtenis op te leggen. Een laatste...

[1:49:37] ...mijlpaal die ik graag in mijn inleiding benoem en dan...

[1:49:39] ...ga ik direct naar de vragen, is de inzet...

[1:49:41] ...van de BOA's, de Buitengewoon Opsporingsambtenaren...

[1:49:44] ...en de Verkeershandhaving.

[1:49:45] Deze hebben sinds 1 januari dit jaar...

[1:49:47] ...de bevoegdheid gekregen om te handhaven op extra...

[1:49:49] ...verkeersovertredingen. En het gaat...

[1:49:51] ...hierbij om het voeren van geen...

[1:49:53] ...of onjuiste fietsverlichting...

[1:49:55] ...het negeren van rood licht door fietsers...

[1:49:57] ...en voetgangers en het...

[1:50:00] ...handheldtelefoongebruik...

[1:50:01] ...door fietsers. En ik verwacht dat...

[1:50:03] ...deze maatregelen in combinatie met de inzet...

[1:50:05] ...natuurlijk van mijn collega van INW...

[1:50:07] ...stevig bijdragen aan het verminderen...

[1:50:09] ...van het aantal verkeersslachtoffers.

[1:50:11] Dan de mapjes die wij hebben...

[1:50:13] ...en we hebben ze zo logisch...

[1:50:15] ...mogelijk ingedeeld, is...

[1:50:17] ...eerst de verkeershufters...

[1:50:19] ...daarna de politieinzet, de BOA-inzet...

[1:50:22] ...vervolgens intensifieer...

[1:50:23] ...interfering van de handhaving...

[1:50:25] ...en andere belangrijke vragen.

[1:50:28] Mag ik voorstellen dat u...

[1:50:30] ...de vragen opspaart...

[1:50:32] ...per blokje? Dan begin...

[1:50:36] ...ik met de heer Stoffer, die...

[1:50:38] ...helaas inmiddels even ergens anders is...

[1:50:39] ...maar ik weet zeker dat hij zijn mensen...

[1:50:41] ...meeluisteren. Hij zei, hoe kan het nou...

[1:50:43] ...die casus van iemand die in drie jaar tijd...

[1:50:46] ...meer dan vijftig boetes heeft gekregen...

[1:50:48] ...verkeersboetes en nog steeds schijnbaar ongehinderd...

[1:50:50] ...deelneemt aan het verkeer...

[1:50:52] ...en daarna ook nog een nodelijk ongeluk...

[1:50:53] ...veroorzaakt. Ik begrijp de vraag heel erg goed...

[1:50:56] ...voorzitter, u weet, ik kan niet ingaan...

[1:50:58] ...op individuele zaken, dat gaat nooit...

[1:51:00] ...maar ik snap de verontwaardiging...

[1:51:02] ...en ik snap ook waarom zo'n vraag wordt gesteld...

[1:51:03] ...natuurlijk. Dan...

[1:51:06] ...ingaand op de vraag, er moet hier...

[1:51:08] ...een verschil worden gemaakt tussen verkeersovertredingen...

[1:51:10] ...waarvoor je een boete krijgt...

[1:51:11] ...en verkeersmisdrijven. Voor reguliere...

[1:51:14] ...overtredingen, verkeersovertredingen...

[1:51:16] ...de minder ernstige, kennen we...

[1:51:18] ...het systeem van de wet administratief-rechtelijke...

[1:51:20] ...handhaving verkeersvoorschriften.

[1:51:22] Hier wordt geen rekening gehouden met recidieven...

[1:51:24] ...omdat deze als ethisch...

[1:51:26] ...neutraal zijn aangeduid. Dat is hoe...

[1:51:28] ...we het met elkaar hebben ingericht. Dat...

[1:51:30] ...kan in ons systeem van kenteken...

[1:51:32] ...aansprakelijkheid, kan dat ook niet. En om die reden...

[1:51:34] ...is dat zo. Maar het levert wel een heel...

[1:51:36] ...efficiënt en effectief systeem op, waarbij...

[1:51:38] ...overtredingen en bestraffingen snel en zeker...

[1:51:40] ...op elkaar volgen. Voor...

[1:51:42] ...wegpiraten, als uit het voorbeeld...

[1:51:44] ...dat de heer Stoffer aanhaalde...

[1:51:46] ...is een meer persoonlijke aanpak nodig.

[1:51:48] En het kan via melding aan het CBR...

[1:51:50] ...door de politie, via de weg van het strafrecht...

[1:51:52] ...of door dit soort types te laten weten...

[1:51:54] ...dat ze in beeld zijn. Dus er zijn manieren...

[1:51:56] ...om daarop te reageren. En...

[1:51:58] ...dus zonder op de...

[1:51:59] ...de situatie specifiek in te gaan...

[1:52:02] ...verwijs ik graag naar een pilot in...

[1:52:04] ...Oost-Nederland, waar veel plegers een brief krijgen...

[1:52:06] ...om ze te wijzen op hun gedrag...

[1:52:08] ...en waarbij ze in het signaleringssysteem van de politie...

[1:52:10] ...worden gezet. Dus dan kom je wel echt in een...

[1:52:12] ...andere modus terecht. Daarnaast...

[1:52:14] ...geldt voor overtredingen die onder het strafrecht vallen...

[1:52:16] ...de echt zware verkeersfeiten, dat juist nadrukkelijk...

[1:52:18] ...gekeken wordt naar recidieven...

[1:52:20] ...en het vollaan het voorkomen van recidieven...

[1:52:22] ...bij het bepalen van de sanctie.

[1:52:23] En naarmate er vaker sprake is van recidieven...

[1:52:26] ...zal ook een hogere straf worden...

[1:52:28] ...opgeëist, moet ik zeggen, en hopelijk ook opgelegd...

[1:52:30] ...maar dat is dan de rechter.

[1:52:31] Zoals bijvoorbeeld een langere ontzegging van de rijbevoegdheid.

[1:52:35] Dan had ik...

[1:52:36] ...vanuit GroenLinks PvdA...

[1:52:38] ...en PVV...

[1:52:39] ...kunnen bestuurders die gepakt worden voor rijden...

[1:52:42] ...om de invloed niet langere tijd van de weg...

[1:52:44] ...afhalen.

[1:52:45] En ik snap de wens ook, om deze bestuurders...

[1:52:48] ...ook voor langere tijd van de weg te halen.

[1:52:50] En ik heb...

[1:52:51] ...in de brieven toegelicht, en ik snap...

[1:52:54] ...en ik laat me zeer graag...

[1:52:55] ...aansporen door de heer De Hoop...

[1:52:57] ...om wat steviger over te komen, dus die heb ik wel genoteerd...

[1:53:00] ...maar de...

[1:53:01] ...als je inzoomt waarom we hier dan op vastlopen...

[1:53:03] ...daar zit die toelichting...

[1:53:05] ...want uiteindelijk wil je dat als je zoiets doet...

[1:53:07] ...dat het ook echt effect heeft. Je wilt een bepaald signaal...

[1:53:09] ...vanuit de overheid, maar het moet ook effect hebben...

[1:53:11] ...zeker waar we het vandaag over hebben.

[1:53:13] En het Openbaar Ministerie geeft aan te verwachten...

[1:53:15] ...dat een levenslange rijontzegging...

[1:53:17] ...vrijwel nooit zal worden geëist of worden opgelegd.

[1:53:20] Het zou daarmee dus...

[1:53:21] ...vooral een symbolische maatregel zijn...

[1:53:24] ...waar we dan met z'n allen...

[1:53:25] ...op hebben geïnvesteerd, maar niet dat effect heeft...

[1:53:27] ...wat we in de praktijk willen.

[1:53:28] Het direct invoerden van het rijbewijs zal ook...

[1:53:31] ...vooral leiden tot het heen en weer sturen van...

[1:53:33] ...rijbewijzen en...

[1:53:36] ...dat gaat dus...

[1:53:37] ...niet op een efficiënte manier iets echt...

[1:53:39] ...opleveren voor de verkeersveiligheid.

[1:53:41] Wat ik wel doe, is ook zoals de heer...

[1:53:43] ...Heutink aanhaalde, is met het...

[1:53:45] ...wetsvoorstel verbetering aanpak rijden om de...

[1:53:47] ...invloed, regelen dat bestuurders...

[1:53:49] ...die een ontzegging van de rijbevoegdheid hebben...

[1:53:51] ...maar toch de weg opgaan, dat zij vervangende...

[1:53:53] ...hechtinnes krijgen. En dat is wel echt een...

[1:53:55] ...een andere aanpak. Ook kan een...

[1:53:57] ...ontzegging van de rijbevoegdheid straks direct ingaan...

[1:54:00] ...ook in afwachting...

[1:54:01] ...van een eventueel hoger beroep.

[1:54:02] En op die manier halen we wel deze...

[1:54:05] ...bestuurder straks van de weg, want dat is gewoon ons...

[1:54:07] ...gedeelde doel. We zoeken alleen naar een manier om dat ook...

[1:54:09] ...echt te bereiken. Vanuit de heer...

[1:54:11] ...Van Dijk van NSC was de vraag...

[1:54:13] ...op welke manier is opvolging gegeven aan...

[1:54:15] ...initiatiefnota POSMA over...

[1:54:17] ...de aanpak van verkeershufters.

[1:54:19] Ik geloof dat de minister van INW daar ook nog...

[1:54:21] ...op in zal gaan. In de...

[1:54:23] ...initiatiefnota vroeg mevrouw POSMA onder andere...

[1:54:24] ...aandacht voor het vergroten van de pakkans...

[1:54:26] ...en meer specifiek ook door de...

[1:54:29] ...inzet van innovatieve handhaving.

[1:54:31] En de afgelopen jaren is er ook fors...

[1:54:33] ...gewerkt aan het vergroten van de pakkans.

[1:54:35] En met de middelen die bij voorjaarsnota...

[1:54:37] ...2023 beschikbaar zijn gekomen...

[1:54:39] ...wordt het aantal...

[1:54:40] ...vaste flitspalen, flexflitsers en focusflitsers...

[1:54:43] ...ook de komende jaren behoorlijk uitgebreid.

[1:54:45] En daarnaast laat het aantal staande...

[1:54:47] ...houdingen door de politie de laatste jaren ook weer...

[1:54:49] ...een stijging zien. En hebben BOA's...

[1:54:51] ...zoals gezegd meer bevoegdheden gekregen.

[1:54:53] In de nota werd ook gepleit...

[1:54:55] ...voor het sturen van een brief naar verkeershufters...

[1:54:57] ...om hen bewust te maken van de risico's van hun gedrag.

[1:54:59] En ook daarmee eigenlijk te laten zien...

[1:55:02] ...we weten waar je bent...

[1:55:03] ...en we houden je in de gaten.

[1:55:05] En zoals ook in de verzamelbrief aangegeven...

[1:55:07] ...loopt er momenteel, en wat ik ook net zei...

[1:55:09] ...die pilot in Oost-Nederland...

[1:55:11] ...waarin men ook dit soort brieven verstuurt.

[1:55:13] En ik denk dat de minister van INW...

[1:55:15] ...verder zal ingaan op de monitoringskastjes...

[1:55:17] ...en dergelijke.

[1:55:19] En dan ben ik in principe bij het volgende blokje.

[1:55:22] Ik zie een interruptie van de heer De Hoop.

[1:55:26] Ja, voorzitter.

[1:55:27] Dank aan de minister voor de beantwoording.

[1:55:29] Ik ben specifiek, als je kijkt...

[1:55:31] ...naar de verkeershufters nog wel op zoek...

[1:55:32] ...wat je dan nog meer kunt met betrekking...

[1:55:35] ...tot die rijontzegging. Want zoals ik...

[1:55:37] ...meekrijg is het in Duitsland zo dat je...

[1:55:39] ...af en toe echt maandenlang dan een rijontzegging...

[1:55:41] ...hebt. En dat het hier...

[1:55:43] ...vaak nog maar 24 uur is.

[1:55:44] En ik snap gewoon niet zo goed waarom wij dat dan...

[1:55:47] ...niet zouden kunnen. Dus als de minister daar...

[1:55:49] ...iets uitgebreid nog op in zou willen gaan...

[1:55:51] ...graag. De minister.

[1:55:54] Ja, wat ik...

[1:55:55] Laat ik eerst een...

[1:55:57] ...toezegging doen. Misschien helpt dat om...

[1:55:58] ...in een volgend... We hebben één keer...

[1:56:00] ...met enige regelmaat hadden we ook brieven. Ik weet alleen...

[1:56:03] ...de regelmaat van dit debat nooit zo goed. Maar...

[1:56:05] ...in een volgende set dat we...

[1:56:07] ...met informatie sturen, natuurlijk ook ingaan...

[1:56:09] ...op dat soort voorbeelden en vergelijkingen.

[1:56:11] Maar als je kijkt naar ons rechtssysteem...

[1:56:13] ...dan zie je dat we...

[1:56:16] ...dat het...

[1:56:17] ...een stuk effectiever blijkt...

[1:56:18] ...als we met het wetsvoorstel...

[1:56:20] ...verbetering van die aanpak van die verkeershufferders aan de slag zouden gaan.

[1:56:23] Dus we hebben gekeken naar ons stelsel.

[1:56:24] En we hebben echt een ander wettelijk systeem.

[1:56:27] En binnen ons systeem...

[1:56:28] ...geeft ook het Openbaar Ministerie aan dat zij verwachten...

[1:56:31] ...dat het hier nooit tot dat soort...

[1:56:32] ...eisen zal stellen of oplegging.

[1:56:34] Dan kunnen we het wel doen. En ik ben zelf niet...

[1:56:36] ...per se heel erg vies van af en toe...

[1:56:38] ...symbolisch ook zwaardere...

[1:56:41] ...signaal. Ook vanuit de Kamer, vanuit de politiek...

[1:56:43] ...wat je ook wil uitstralen.

[1:56:45] Maar als er een andere manier is om dat effectiever...

[1:56:47] ...te bereiken.

[1:56:48] Een rijontzegging is ook vaak langer als die wordt...

[1:56:50] ...opgelegd, maar wordt uiteindelijk wel...

[1:56:52] ...door die rechter opgelegd.

[1:56:54] En ik zie hier ook...

[1:56:57] ...trouwens komt nog wel eventjes input...

[1:56:58] ...maar ik zal het nader in een brief wel op ingaan...

[1:57:00] ...want ik kan me voorstel dat de heer de hoop dat wil terug kunnen lezen...

[1:57:03] ...dat die rechterlijke toets...

[1:57:05] ...zoals ook in Duitsland, hier ook heel erg van belang is.

[1:57:07] Dus in Duitsland is eigenlijk...

[1:57:09] ...ook op een andere...

[1:57:10] ...met een rechterlijke toets ingebouwd. Maar...

[1:57:13] ...nee, excuus, dat is in Duitsland niet ingebouwd...

[1:57:15] ...met een rechterlijke toets en hebben wij wel.

[1:57:16] Ik denk dat mijn antwoord strakker...

[1:57:18] ...had gekund, dus ik stel voor dat ik het even in een brief...

[1:57:20] ...ook opschrijf.

[1:57:23] We hebben het debat twee keer per jaar...

[1:57:27] ...over verkeersveiligheid...

[1:57:28] ...en ik hoor toch iets van een...

[1:57:30] ...toezegging waarin u ingaat op de punt...

[1:57:32] ...in de brief, in de verzamelbrief...

[1:57:33] ...voor het volgende debat. Ja, precies, de verzamelbrief, dat woord zocht ik.

[1:57:35] En ik zie dat de heer de hoop...

[1:57:38] ...toch misschien nog wat...

[1:57:40] ...specificaties zou willen.

[1:57:41] Heel fijn dat de minister die toezegging doet.

[1:57:44] Ik merk dat ik zelf de behoefte heb...

[1:57:45] ...om wel te zeggen dat wij natuurlijk ook het heel belangrijk vinden...

[1:57:48] ...dat we niks doen wat bijt met het strafrecht.

[1:57:50] Alleen, als ik moet kiezen vanuit...

[1:57:51] ...GroenLinks Partij van de Arbeid hogere boetes...

[1:57:53] ...of verkeershufters meer van de weg...

[1:57:56] ...af, dan ligt daar onze keuze meer.

[1:57:58] En daar wil ik heel graag met die minister...

[1:57:59] ...na op zoek, dus heel fijn dat zij die toezegging doet.

[1:58:02] Nee, maar dat deel ik.

[1:58:03] En verkeershufters, kijk, wat ik...

[1:58:06] ...absoluut wil, waar ik zelf naar op zoek ben...

[1:58:08] ...en dat is waarom we ook bijvoorbeeld met een wetsvoorstel komen...

[1:58:10] ...is, hoe krijg je het dan ook zo effectief mogelijk?

[1:58:12] Dat ze ook daadwerkelijk van straat gaan.

[1:58:13] Dat is wat we allebei willen.

[1:58:15] Dus daar zal ik ook nader in gaan in die verzamelbrief...

[1:58:17] ...waarom we voor deze route kiezen en waar het ook...

[1:58:19] ...afwijkt van Duitsland en waarom ons wettelijk systeem...

[1:58:22] ...dan ook dit beter toestaat...

[1:58:24] ...dan wat ze in Duitsland doen.

[1:58:25] En als er elementen zijn waar we van kunnen leren...

[1:58:27] ...zullen we het ook altijd doen, want daar zitten we helemaal precies hetzelfde in.

[1:58:32] Dan de heer Van Dijk.

[1:58:35] Ja, dank voorzitter.

[1:58:36] En dank aan de minister ook voor...

[1:58:38] ...toelichting wat er zo ook al gebeurd is...

[1:58:40] ...vanuit initiatiefnota van het lid...

[1:58:43] ...Posma.

[1:58:43] En met name ook op die verkeershufters...

[1:58:45] ...die eigenlijk toch vaak onder die lichte overtredingen...

[1:58:48] ...vallen. En wat ik interessant vond...

[1:58:50] ...ook aan het antwoord van de minister was...

[1:58:51] ...dat zij aangaf dat er...

[1:58:53] ...wat betreft die veelplegers, want daar gaat het natuurlijk over...

[1:58:56] ...wat kun je daar nu mee? Dat signaleringssysteem...

[1:58:58] ...in het oosten van het land.

[1:59:00] En wellicht kan de minister al iets meer...

[1:59:02] ...daarover zeggen hoe dat nu loopt.

[1:59:03] En ook de vraag, zonder het meteen...

[1:59:06] ...heel groot te willen maken, maar wat de mogelijkheden zijn...

[1:59:08] ...om dat eventueel natuurlijk ook uit te breiden.

[1:59:10] En als dat misschien nu niet kan, ook mee te nemen...

[1:59:12] ...in de brief, maar misschien kunt u daar nu al een reactie op geven.

[1:59:14] De minister. Het is een pilot...

[1:59:16] ...dat inderdaad loopt, dus...

[1:59:17] ...als de heer Van Dijk dat goed vindt, neem ik het graag...

[1:59:19] ...mede stand van zaak, in ieder geval in de volgende verzamelbrief...

[1:59:22] ...moeten wij even ophalen of dan al...

[1:59:24] ...genoeg informatie is om dan ook echt over de werking...

[1:59:26] ...en de effectiviteit van de pilot iets te kunnen zeggen...

[1:59:28] ...en ook over het eventueel verbreden.

[1:59:30] Maar we zullen er in ieder geval op ingaan.

[1:59:32] En anders in een tweede verzamelbrief nader.

[1:59:34] Maar volgens mij kan het in de eerstvolgende...

[1:59:35] ...kunnen we al meenemen. En dat zullen we ook even...

[1:59:38] ...met de politie opnemen. Ja, zeker.

[1:59:40] Daar maken we notitie van.

[1:59:41] En mevrouw Van Santen van de BBB.

[1:59:44] Dank u wel. De minister...

[1:59:46] ...heeft eigenlijk een van mijn vragen al...

[1:59:48] ...beantwoord in het laatste...

[1:59:50] ...stukje over de pilot.

[1:59:51] Dus fijn dat er in de volgende...

[1:59:54] ...bij de volgende al iets...

[1:59:55] ...over gezegd kan worden.

[1:59:58] Andere vraag is...

[2:00:00] ...de minister zegt dat...

[2:00:02] ...er een levenslange rijontzegging...

[2:00:03] ...dat dat helaas niet kan. Mijn vraag is...

[2:00:05] ...wat is er voor nodig om...

[2:00:08] ...dat we zorgen dat we dit wel voor elkaar gaan krijgen?

[2:00:10] Minister.

[2:00:11] Er zijn dus...

[2:00:12] ...het kan, je kunt het doen, alleen vanuit...

[2:00:15] ...de praktijk wordt aangegeven dat de kans...

[2:00:17] ...dat het wordt geëist en ook opgelegd...

[2:00:20] ...dat dat in ons systeem...

[2:00:22] ...met onze ervaringen nieuw is.

[2:00:23] Dan ben je dus op zoek naar andere maatregelen en andere manieren.

[2:00:26] En een van die manieren is het...

[2:00:27] ...wetsvoorstel waar ik het over had, waarbij je dan...

[2:00:29] ...effectiever kijkt hoe krijg je die...

[2:00:31] ...mensen van straat die we allemaal van straat...

[2:00:33] ...willen halen. En dan...

[2:00:35] ...is het altijd goed om te kijken wat doen de landen om ons heen...

[2:00:38] ...wat kan nog meer. En dat is ook het deel...

[2:00:40] ...wat ik richting de heer De Hoop heb toegezegd.

[2:00:42] Dus het is niet dat het...

[2:00:43] ...onmogelijk is. Alleen de vraag is of je daarmee...

[2:00:46] ...het verschil hebt gemaakt op straat wat we...

[2:00:48] ...met z'n allen willen. En wij denken dat het dan op een andere...

[2:00:50] ...manier beter kan. Dan ben ik bij...

[2:00:53] ...het mapje de politie inzetten en BOA's.

[2:00:55] En de eerste vraag is onder andere van mevrouw Van Zanten...

[2:00:58] ...en de heer Van Dijk. En dat ging over...

[2:00:59] ...de capaciteitstekorten bij de politie...

[2:01:02] ...waar we helaas voorlopig mee te maken hebben.

[2:01:04] Terwijl we fors investeren in de politie...

[2:01:06] ...mensen opleiden, weet je dat het voorlopig...

[2:01:07] ...ook ingewikkeld blijft.

[2:01:09] En dan zijn we ook op een thema, als we het vandaag...

[2:01:11] ...over hebben, op zoek naar hoe kan je dan...

[2:01:13] ...toch goed handhaven. En dat was ook precies de vraag.

[2:01:16] Voor handhaving op rijden onder invloed...

[2:01:18] ...is een staande houding en dus inzet van...

[2:01:19] ...de politie nodig. Dat is wel cruciaal.

[2:01:22] En de vraag, daarom begin ik erover, de vraag...

[2:01:24] ...van de heer Van Dijk en mevrouw Van Zanten ging over...

[2:01:25] ...gevaarlijk gedrag in...

[2:01:27] ...het verkeer. Het is dus niet mogelijk...

[2:01:30] ...om daar bijvoorbeeld geautomatiseerd op te handhaven.

[2:01:32] Omdat daar specifiek...

[2:01:33] ...iets anders voor nodig is.

[2:01:35] De politie zet nog steeds stevig in...

[2:01:37] ...op alcoholcontroles.

[2:01:40] Maar die worden anders...

[2:01:41] ...ingericht tegenwoordig. Ze zijn kortstondiger...

[2:01:43] ...flexibeler en...

[2:01:45] ...risico- en informatiegestuurd omdat...

[2:01:47] ...de ouderwetse alcoholcontroles, zoals...

[2:01:49] ...ik die in ieder geval nog ken van...

[2:01:52] ...mijn tijd en misschien u ook wel...

[2:01:53] ...met de komst van social media...

[2:01:55] ...echt niet meer zo effectief zijn als dat ze toen waren.

[2:01:57] Dus er wordt gewoon gezorgd naar andere manieren...

[2:01:59] ...om dat te doen. En de politie maakt gebruik...

[2:02:01] ...van informatie over bijvoorbeeld lokale...

[2:02:04] ...bijeenkomsten, grootschalige...

[2:02:05] ...bijeenkomsten, feesten, evenementen...

[2:02:08] ...en doet dan heel erg gericht...

[2:02:10] ...specifieke controles.

[2:02:11] Zo vonden er in 2023...

[2:02:13] ...al...

[2:02:16] ...1317 alcoholcontroles plaats.

[2:02:17] En dat zijn dus...

[2:02:19] ...moet u denken aan een soort fuiken...

[2:02:21] ...waarbij twee of meer politieagenten...

[2:02:23] ...bij betrokken zijn. En dat waren er al...

[2:02:25] ...meer dan het jaar ervoor.

[2:02:27] Want in 2022 waren het 1130.

[2:02:29] Dus ze zijn het ook echt aan het opvoeren...

[2:02:31] ...daar waar het kan. Het aantal processen...

[2:02:33] ...die er normaal voor rijden onder invloed...

[2:02:35] ...stijgt ook. Van ruim...

[2:02:37] ...30.000 in 2021...

[2:02:39] ...naar ruim 43.000 in 2022.

[2:02:42] En de totaalcijfers...

[2:02:43] ...van vorig jaar hebben we nog niet.

[2:02:45] Maar ik hoop en verwacht daar ook een...

[2:02:47] ...stijgende lijn te zien.

[2:02:49] Hoop een stijgende lijn te zien is natuurlijk...

[2:02:51] ...wel een beetje contradictie. Want je hoopt eigenlijk...

[2:02:53] ...dat niemand rijdt onder invloed.

[2:02:54] Maar je wilt wel dat de handhaving daarvan...

[2:02:56] ...zo strak mogelijk gaat.

[2:02:59] Maar er blijkt dus dat hieruit ook...

[2:03:01] ...dat op andere manieren gehandhaafd kan worden...

[2:03:03] ...dan die grootschalige vuiken die we...

[2:03:04] ...vroeger hadden. En dat je met...

[2:03:06] ...relatief minder capaciteit toch...

[2:03:08] ...heel gericht, heel succesvol kunt zijn...

[2:03:10] ...om gevaarlijk gedrag tegen te gaan.

[2:03:13] Voor de verdere intensivering...

[2:03:15] ...van de handhaving op handheld...

[2:03:16] ...telefoongebruik investeert het Openbaar Ministerie...

[2:03:19] ...momenteel...

[2:03:20] ...zoals ook eerder aangegeven naast de monocam...

[2:03:22] ...van de politie in de aanschaf...

[2:03:24] ...van die focusfilters waar we het al eerder over hadden.

[2:03:27] En natuurlijk ook weer die flexfilters...

[2:03:29] ...en de vaste flitspaden die aangeschaft...

[2:03:31] ...worden. En we zijn continu...

[2:03:33] ...ook in overleg altijd met politie en OM...

[2:03:35] ...om te kijken wat kunnen jullie extra doen, wat heb je...

[2:03:36] ...nog meer nodig en...

[2:03:39] ...hoe kunnen we daarbij hen ondersteunen.

[2:03:41] En dan de heer Stoffer...

[2:03:42] ...en de heer Van Dijk en ik geloof ook mevrouw...

[2:03:44] ...Van Zanten.

[2:03:47] Er was in ieder geval een vraag...

[2:03:49] ...die vroeg kunnen we ook...

[2:03:51] ...terug naar de...

[2:03:53] ...verkeershandhavingsteams...

[2:03:54] ...zoals die bestonden voor de nationale politie.

[2:03:57] Met de vorming van de nationale politie...

[2:03:58] ...zijn die verkeershandhavingsteams overgegaan...

[2:04:01] ...naar het team verkeer.

[2:04:02] En die zijn in elke regionale eenheid...

[2:04:04] ...ingericht. Dus ze zijn niet opgeheven...

[2:04:07] ...maar ze hebben een andere naam gekregen...

[2:04:09] ...en we zien ook...

[2:04:11] ...dat de kerntaken van het team verkeer...

[2:04:12] ...nog steeds ook de integrale...

[2:04:14] ...verkeershandhaving zijn binnen de eenheid...

[2:04:16] ...het ondersteunen van de districten en de basisteams...

[2:04:19] ...bij de tactische afhandeling van complexe...

[2:04:21] ...ongevallen en verkeersmisdrijven...

[2:04:23] ...en daarbij ook nog...

[2:04:25] ...het handhaven op bijzondere verkeerswetgeving.

[2:04:27] En naast de teams verkeer...

[2:04:29] ...die bij alle regionale eenheden zijn ingediend...

[2:04:31] ...is er bij de landelijke eenheid...

[2:04:33] ...een dienst infrastructuur die specialistische...

[2:04:35] ...kennis beschikt voor toezicht, handhaving...

[2:04:37] ...en criminaliteitsbestrijding op de lokale...

[2:04:39] ...en regionale infrastructuur.

[2:04:41] Dat wil dus zeggen de knooppunten...

[2:04:43] ...en de onderliggende stromen.

[2:04:44] En dan is het ook nog zo dat enkele regionale...

[2:04:47] ...eenheden beschikken over een specialistische...

[2:04:49] ...afdeling die...

[2:04:51] ...ook nog kan kijken om maatwerk...

[2:04:53] ...te leveren ten opzichte van de landelijke standaard...

[2:04:55] ...als dat ook nog nodig is.

[2:04:56] Een voorbeeld daarbij is de regionale eenheid...

[2:04:59] ...Rotterdam. Daar is een dienst...

[2:05:01] ...zeehavenpolitie en in de regionale eenheid...

[2:05:03] ...Amsterdam een dienst infrastructuur...

[2:05:04] ...opgericht. Dus als er nog extra maatwerk nodig is...

[2:05:07] ...is er ook nog ruimte voor.

[2:05:08] Dus in principe...

[2:05:11] ...nou niet in principe.

[2:05:12] Het team bestaat, het team verkeer...

[2:05:14] ...en zij doen ongelooflijk...

[2:05:17] ...goed werk. Dan...

[2:05:20] ...volgens mij...

[2:05:21] ...nog steeds ook vragen van de heer...

[2:05:23] ...Van Dijk en mevrouw Van Zanten.

[2:05:24] In hoeverre wordt in de politieopleiding aandacht besteed aan...

[2:05:27] ...het onderwerp? Per 1 februari...

[2:05:29] ...2021 is de nieuwe politieleiding...

[2:05:31] ...de basispolitieopleiding voor politieagenten...

[2:05:33] ...gestart. En de opleiding is...

[2:05:35] ...daarmee helemaal vernieuwd, gemoderniseerd...

[2:05:38] ...destijds ook verkort om ervoor te zorgen...

[2:05:41] ...dat we mensen sneller op straat hebben.

[2:05:43] En door een...

[2:05:44] ...doelmatige combinatie van theorie en praktijk...

[2:05:47] ...is de kwaliteit van de opleiding...

[2:05:49] ...inclusief verkeersonderwijs...

[2:05:50] ...in het basispolitieonderwijs ook geborgd.

[2:05:52] In het eerste jaar van de opleiding zijn...

[2:05:54] ...zes weken beschikbaar voor de opdracht...

[2:05:56] ...optreden in het verkeer.

[2:05:58] En vijf...

[2:06:01] ...weken, zes maanden lang...

[2:06:02] ...volgt een herhaling en verdieping in de praktijk...

[2:06:05] ...waarbij de studenten begeleid worden door zowel...

[2:06:06] ...begeleiders in de praktijk als...

[2:06:09] ...docenten. En...

[2:06:10] ...natuurlijk nadat de basisopleiding is afgerond...

[2:06:13] ...gaat het ook nog verder om die kennis...

[2:06:14] ...en informatie niet alleen levend te houden...

[2:06:17] ...maar ook in de praktijk uit te oefenen.

[2:06:19] Dan vroeg mevrouw Veldman...

[2:06:21] ...hoe verwacht de minister dat de landelijke...

[2:06:22] ...uitrol van de verkeershandhaving door BOA's...

[2:06:25] ...wordt opgepakt door gemeenten en hoe kan het...

[2:06:26] ...verder worden bevorderd?

[2:06:28] Ik ben heel erg blij dat BOA's...

[2:06:30] ...aan de slag kunnen ook in het verkeer en breder.

[2:06:32] En per 1 januari zijn dus die...

[2:06:34] ...lichte verkeersovertredingen toegevoegd aan...

[2:06:36] ...de regeling domeinlijsten buitengewoon op...

[2:06:38] ...sporingsambtenaar domein 1 in openbare ruimte.

[2:06:41] En het doel van deze...

[2:06:42] ...bevoegdheidsuitbreiding is ook om die...

[2:06:45] ...handhavingscapaciteit...

[2:06:45] ...en daarmee natuurlijk de pakkans te vergroten.

[2:06:48] En daarmee uiteindelijk...

[2:06:50] ...de verkeersveiligheid voor ons allemaal te verbeteren.

[2:06:53] En...

[2:06:54] ...ik zie dat heel veel...

[2:06:56] ...gemeenten hier ontzettend veel interesse in hebben.

[2:06:58] Dus ik verwacht ook dat veel gemeenten...

[2:07:00] ...hiermee aan de slag zullen gaan.

[2:07:01] Het is wel van belang dat gemeenten, politie...

[2:07:04] ...en openbaar ministerie natuurlijk de voorwaarden...

[2:07:06] ...of de randvoorwaarden voor de handhaving...

[2:07:08] ...vastleggen in een gezamenlijk...

[2:07:10] ...handhavingsarrangement. Daar helpen we ook bij...

[2:07:12] ...bij de gemeenten die daar weinig ervaring mee hebben...

[2:07:14] ...of die ondersteuning nodig hebben.

[2:07:16] En er wordt bijvoorbeeld begin dit jaar...

[2:07:18] ...ook een kennisdelingssessie...

[2:07:20] ...georganiseerd over het onderwerp.

[2:07:21] En dan zullen we ook kijken of en hoe de landelijke...

[2:07:24] ...uitrol van deze bevoegdheden ook...

[2:07:26] ...bevorderd kan worden.

[2:07:28] De heer Stoffer. Waarom worden BOA's ook niet ingezet...

[2:07:30] ...bij snelheidscontroles?

[2:07:32] De eerdere motie van de leden...

[2:07:34] ...Koerhuis en Michon Derksen verzoekt de regering...

[2:07:36] ...onder meer te onderzoeken welke extra...

[2:07:38] ...verkeersovertredingen verkeersBOA's...

[2:07:40] ...nog meer zouden kunnen handhaven.

[2:07:42] En er zal ook op korte termijn in overleg...

[2:07:44] ...met alle betrokken partijen, denk ik ook aan...

[2:07:46] ...gemeentepolitie en OM...

[2:07:47] ...worden gekeken welke...

[2:07:49] ...of en welke overtredingen...

[2:07:51] ...daar nog gepast voor zouden kunnen zijn.

[2:07:53] Er wordt gekeken of het nodig is dat eventueel...

[2:07:55] ...extra verkeersovertredingen in de praktijk...

[2:07:57] ...middels een pilot moet worden getest.

[2:07:59] En natuurlijk zal ik het idee van...

[2:08:01] ...de gecombineerde handhaving daarin ook graag...

[2:08:03] ...meenemen.

[2:08:05] Het is...

[2:08:06] ...aan de ene kant begrijp ik ook de wens...

[2:08:09] ...om het zo breed mogelijk te doen.

[2:08:10] Aan de andere kant moeten we ook terughoudend zijn...

[2:08:12] ...bijvoorbeeld als BOA's zonder politieondersteuning...

[2:08:15] ...op gemotoriseerd verkeer gaan handhaven.

[2:08:17] Want we willen wel dat onze mensen het ook zo veilig...

[2:08:19] ...mogelijk kunnen doen. Dus dat is altijd...

[2:08:21] ...de balans die we daarbij zoeken.

[2:08:24] Dan ben ik...

[2:08:25] ...bij het volgende mapje.

[2:08:27] Ik kijk even naar de Kamer. Ik zie een interruptie...

[2:08:29] ...van mevrouw Veldman.

[2:08:31] Nog een aanvullende vraag.

[2:08:34] Ik ben blij dat...

[2:08:35] ...die impuls voor die flexflitsers...

[2:08:38] ...en focusflitsers...

[2:08:41] ...dat die...

[2:08:43] ...er is en dat er...

[2:08:44] ...een flink aantal zal worden ingezet.

[2:08:47] Kan de minister wat meer vertellen over...

[2:08:49] ...wanneer die allemaal echt in werking...

[2:08:51] ...zijn en hoe dat dan in...

[2:08:53] ...zijn werk gaat?

[2:08:54] De minister.

[2:08:57] Dan moet je naar het volgende mapje. Daar zit hij in.

[2:09:00] Dus ik kijk even of er nog...

[2:09:02] Ja, ik zie nog een interruptie van de heer Van Dijk.

[2:09:05] Ja, dank...

[2:09:06] ...voorzitter. En ook dank voor de beantwoording...

[2:09:08] ...over onder andere de alcohol...

[2:09:10] ...controles en ook de toename daarin.

[2:09:12] En ik zat al even te rekenen. Het is natuurlijk...

[2:09:14] ...al te interessant van hoeveel...

[2:09:16] ...fuiken je dan organiseert en hoeveel je er dan uithaalt.

[2:09:18] En dat zegt ook iets over hoeveel mensen...

[2:09:19] ...daadwerkelijk met drank oprijden. Dat lijkt dan inderdaad...

[2:09:22] ...toch ook wel toe te nemen.

[2:09:24] Dat onderstreept toch wel de zorg.

[2:09:25] Ik heb tenminste nog niet gehoord over...

[2:09:28] ...actief hoe ook het...

[2:09:30] ...drugsgebruik ook onder...

[2:09:32] ...automobilisten met name...

[2:09:33] ...wordt aangepakt. En of dat daar ook...

[2:09:35] ...in is meegenomen in diezelfde fuiken.

[2:09:37] Of dat ook in diezelfde controle dus wordt gedaan.

[2:09:40] En of daar ook misschien andere maatregelen nog zijn.

[2:09:42] De minister.

[2:09:43] Nou ja, we hebben natuurlijk afgelopen jaar met elkaar...

[2:09:46] ...met grote zorgen...

[2:09:47] ...over het gebruik van lachgas in het verkeer...

[2:09:49] ...ook gezorgd dat dat verboden...

[2:09:51] ...is geraakt. En dat is...

[2:09:53] ...dat helpt ook echt onze mensen om beter te kunnen handhaven...

[2:09:55] ...dus zo neem je steeds een stap voor stap...

[2:09:58] ...voor stap. En het zal absoluut zo zijn dat...

[2:09:59] ...rond bepaalde evenementen die daarover...

[2:10:02] ...waarvan de politie...

[2:10:03] ...samen met de lokale GGD...

[2:10:06] ...ook informatie is over bijvoorbeeld drugsgebruik...

[2:10:08] ...dat ze daar alert op zijn. Dat ze het op die manier...

[2:10:10] ...doen. Dus er wordt meestal ook...

[2:10:12] ...gecontroleerd als er indicaties zijn...

[2:10:13] ...van drugsgebruik. Dus het kan aan de voorkant...

[2:10:16] ...natuurlijk meegenomen worden in de...

[2:10:18] ...even met mijn woorden de risicoanalyse.

[2:10:19] Ik denk dat de politie daar een beter woord voor heeft.

[2:10:21] Maar op het moment dat iemand...

[2:10:23] ...wordt gecontroleerd en er zijn indicaties...

[2:10:25] ...dan wordt het drugsgebruik daar ook in...

[2:10:27] ...meegenomen. Dus eigenlijk zijn het...

[2:10:29] ...een paar lagen. En bij lachgasgebruik...

[2:10:32] ...hebben we met elkaar met enorme steun van de...

[2:10:33] ...Kamer ook kunnen zeggen dat gaan we verbieden.

[2:10:35] En dan gaan we ook streng op handhaven.

[2:10:37] En je kunt natuurlijk per opzet van een...

[2:10:39] ...fuik en per individu. Dus dan heb je drie...

[2:10:41] ...niveaus die ik graag meegeef...

[2:10:43] ...in het antwoord. Ja.

[2:10:45] Goed. Dan zijn we bij intensivering en handhaving.

[2:10:51] En...

[2:10:51] ...even kijken. De eerste vraag...

[2:10:53] ...was van de heer Stoffer.

[2:10:57] Hoe gaan de ministers ook meer...

[2:10:59] ...verkeer pakken en ervoor zorgen dat de verkeershandhaving...

[2:11:01] ...op een hoger plan wordt getuild?

[2:11:03] Nou, vanuit mijn gezin, en ik heb al aangegeven...

[2:11:04] ...in de inleiding, wordt op verschillende manieren al fors...

[2:11:06] ...ingezet op een intensivering...

[2:11:08] ...van de handhaving. En de komende...

[2:11:11] ...jaren wordt de geautomatiseerde verkeershandhaving...

[2:11:13] ...flink uitgebreid via al die...

[2:11:15] ...palen waar we het zojuist over hadden.

[2:11:16] En zoals ook gezegd is daar 15 miljoen...

[2:11:19] ...voor uitgetrokken.

[2:11:22] En...

[2:11:24] ...ik zal...

[2:11:25] ...kijken. Volgens mij kom ik daar straks nog op nader...

[2:11:27] ...op terug. Ja. Richting...

[2:11:29] ...mevrouw Veldman. Ik doe nog één vraag tussendoor...

[2:11:31] ...als het mag, want die was voor mijn neus over...

[2:11:33] ...de rollenbanktesten...

[2:11:35] ...van de heer Van Dijk.

[2:11:36] En die zei, wat is de stand van zaken...

[2:11:39] ...daar om handhavingsmogelijkheden bij...

[2:11:41] ...de politie worden op dit moment uitgebreid...

[2:11:43] ...met een nieuwe rollentestbank voor...

[2:11:45] ...elektrische fietsen. En deze controle...

[2:11:47] ...ziet zowel op de vraag of er daadwerkelijk...

[2:11:49] ...getrapt moet worden en of de ondersteuning wel...

[2:11:51] ...ophoudt bij de maximale snelheid.

[2:11:53] En er zullen tussen de 250...

[2:11:55] ...en 300 van deze nieuwe rollenbanken...

[2:11:57] ...in gebruik worden genomen.

[2:11:59] Voor de zomer zullen alle eenheden in het...

[2:12:01] ...bezit zijn van zo'n testbank.

[2:12:03] En ook speed, parallax...

[2:12:05] ...kunnen hiermee gecontroleerd worden op snelheid...

[2:12:07] ...en trapondersteuning.

[2:12:08] Dan kom ik bij mevrouw Veldman.

[2:12:11] Een specifiekere vraag, ook...

[2:12:13] ...50 focusflitsers, wanneer worden ze dan in gebruik...

[2:12:15] ...genomen in het verlengde van haar interruptie net?

[2:12:19] Even kijken. Het OM is voornemens...

[2:12:21] ...om de handhaving te intensiveren door...

[2:12:23] ...middelen van slimme camera's, waarmee automatisch...

[2:12:25] ...op handheld telefoongebruik...

[2:12:27] ...gehandhaafd kan worden. En het is de verwachting dat...

[2:12:28] ...op het einde van dit jaar...

[2:12:30] ...dan is het 2024 dit jaar...

[2:12:32] ...neem ik aan, ja. De eerste...

[2:12:34] ...10 focusflitsers in gebruik zullen worden genomen.

[2:12:37] En in 2026...

[2:12:38] ...moeten er 50 focusflitsers...

[2:12:41] ...in gebruik zijn.

[2:12:42] Nee, het was 2023, krijgen we het in de app.

[2:12:45] Daarom, ik twijfelde zelf...

[2:12:46] ...ook even. Dus dit jaar...

[2:12:48] ...was vorig jaar. Vorig jaar de eerste...

[2:12:51] Jij kan onder...

[2:12:57] Dank jullie wel.

[2:12:59] Opnieuw, het is wel 2024.

[2:13:01] Haha.

[2:13:03] Het is oké.

[2:13:05] In ieder geval, 2026...

[2:13:07] ...bouwen we op naar 50 van die focusflitsers.

[2:13:09] En voor de inzet van deze flitsers...

[2:13:11] ...ontwikkelt het Openbaar Ministerie...

[2:13:13] ...op dit moment een beleidskader.

[2:13:16] Dus, waarom noem ik dat?

[2:13:17] Om deze reden is nog niet bekend...

[2:13:19] ...waar deze flitspalen geplaatst zullen gaan worden.

[2:13:21] Maar het zijn mobiele palen en kunnen ook...

[2:13:23] ...op verschillende locaties geplaatst zijn.

[2:13:25] Dus ze kunnen roleren.

[2:13:27] Dus uiteindelijk zal vanuit het beleidskader...

[2:13:29] ...dat ingericht worden. En de afgelopen jaren...

[2:13:31] ...is het aantal mulderboetes voor handheld...

[2:13:33] ...telefoongebruik als gevolg van geïnteresseerde...

[2:13:35] ...inzet van de politie, onder andere...

[2:13:37] ...met beeld van de monocam, ook al flink...

[2:13:39] ...toegenomen.

[2:13:40] Dus dat is een beetje de planning. En ik zal ervoor zorgen...

[2:13:43] ...dat we met de juiste jaartallen erbij...

[2:13:45] ...in die verzamelbrieven...

[2:13:47] ...ook steeds op de hoogte houden wat de stand van...

[2:13:49] ...zaken op dat moment is.

[2:13:50] En op hoeveel ze staan.

[2:13:53] Dan de heer Van Dijk.

[2:13:55] Hoe kijkt de minister aan tegen geautomatiseerd...

[2:13:57] ...toezicht?

[2:13:58] Eigenlijk zit het inderdaad in die hele...

[2:14:00] ...beantwoording. Het is een ontzettend belangrijk onderdeel...

[2:14:02] ...van het verhogen van de pakkans.

[2:14:04] En daar waar je het kunt inzetten, moet je het ook...

[2:14:06] ...volop inzetten. Ook één van de redenen...

[2:14:08] ...natuurlijk waarom we al dat geld vrij hebben gemaakt...

[2:14:10] ...die 15 miljoen extra.

[2:14:12] En waarom we ook echt investeren op het uitbreiden...

[2:14:15] ...van die flitspalen.

[2:14:17] En natuurlijk...

[2:14:18] ...is het ontzettend belangrijk dat ook...

[2:14:20] ...voor een effectieve handhaving...

[2:14:22] ...het van belang is dat doorstaande houdingen...

[2:14:25] ...door de politie ook blijven plaatsvinden.

[2:14:27] Dat is...

[2:14:28] ...dat zijn zaken met echt een hele grote impact...

[2:14:30] ...op betrokkenen, op mensen eromheen.

[2:14:33] Maar ook gelukkig stijgt dat aantal...

[2:14:35] ...ook weer.

[2:14:36] Dan ben ik bij het volgende mapje.

[2:14:41] Ik zie geen vragen van de kant van de Kamer.

[2:14:43] Het laatste mapje zijn de andere belangrijke vragen.

[2:14:46] De heer Heutink.

[2:14:48] Komen bestuurders die straks bij het schenden...

[2:14:49] ...van een ontzegging van de rijbevoegdheid...

[2:14:51] ...vervangende hechtenis krijgen?

[2:14:53] Misschien binnen 24 uur vrij was de vraag.

[2:14:55] Nee, bestuurders komen straks bij een vervangende hechtenis...

[2:14:58] ...zeker niet binnen 24 uur weer.

[2:15:00] In het wetsvoorstel zoals die...

[2:15:02] ...voorlicht is opgenomen dat de...

[2:15:03] ...vervangende hechtenis minimaal twee weken bedraagt...

[2:15:06] ...voor iedere keer dat...

[2:15:07] ...niet anders straf wordt voldaan.

[2:15:09] En de rechter kan hierbij bepalen dat de...

[2:15:11] ...vervangende hechtenis oploopt bij...

[2:15:14] ...herhaalde overtreding.

[2:15:15] Van de dreiging van minimaal twee weken vervangende hechtenis...

[2:15:18] ...gaat naar verwachting, dat is waar we op inzetten...

[2:15:20] ...ook voldoende afschrikwekkende werking uit...

[2:15:22] ...om de veroordeelden zich te laten...

[2:15:24] ...houden aan de ontzegging van de rijbevoegdheid.

[2:15:26] Ook de heer Heutink...

[2:15:28] ...is de politiecapaciteit de enige reden...

[2:15:29] ...waarom de minister het beeld dat boetes...

[2:15:31] ...niet bijdragen aan verkeersveiligheid...

[2:15:33] ...niet uit de wereld wil hebben.

[2:15:35] Enkel de hoogte of het verhogen van de boetes...

[2:15:37] ...dat weten we, dat draagt niet één op één bij...

[2:15:39] ...aan de verkeersveiligheid.

[2:15:42] Het is altijd en-en.

[2:15:43] Dus de combinatie met het verhogen van de pakkans...

[2:15:46] ...waar we het vanavond over hadden...

[2:15:47] ...is ontzettend belangrijk.

[2:15:49] En dat is ook de reden waarom we zoveel hebben geïnvesteerd.

[2:15:52] En ook de reden waarom...

[2:15:54] ...we ook de BOA's hebben toegevoegd...

[2:15:55] ...aan onze handhavingscapaciteit.

[2:15:58] Dus het is een en-en verhaal.

[2:16:00] Daarmee ben ik rond.

[2:16:02] Maar ik denk dat...

[2:16:02] ...vanuit denk weet ik niet zeker of daar een vraag was...

[2:16:05] ...of niet over die boetes.

[2:16:06] Maar laat ik die daarin meenemen.

[2:16:09] Ik heb al eerder in verschillende debatten aangegeven...

[2:16:12] ...het is een keuze die we hebben moeten maken.

[2:16:14] Anders had ik ook...

[2:16:15] ...die middelen...

[2:16:18] ...want er zijn inderdaad adviezen...

[2:16:20] ...om te zeggen...

[2:16:21] ...nou, er is een disbalans in het boetesstelsel...

[2:16:24] ...en dat komt echt niet alleen door deze verhoging...

[2:16:26] ...die we recent hebben.

[2:16:27] Dat is veel, veel breder.

[2:16:28] Ook veel breder dan verkeerd.

[2:16:29] Daarom zijn we ook met het Openbaar Ministerie aan het kijken...

[2:16:32] ...wat betekent dat en wat kan je doen.

[2:16:34] Maar inderdaad, dat is besloten door mij...

[2:16:36] ...om de boetes te verhogen.

[2:16:38] En dat heeft te maken met lastige keuzes...

[2:16:41] ...die we hadden tijdens de voorjaarsnota...

[2:16:42] ...en ontzettend veel tegenvallende bedragen.

[2:16:45] En ik moest dan kiezen...

[2:16:46] ...ga ik vervolgens bezuinigen bij de politie...

[2:16:48] ...bij het Openbaar Ministerie...

[2:16:50] ...elders in de keten...

[2:16:53] ...of doe ik het aan de hand van de boetes.

[2:16:54] Ik had liever die keuze helemaal niet gehad.

[2:16:57] Maar als ik die keuze heb...

[2:16:58] ...heb ik de Kamer ook aangegeven...

[2:17:00] ...als u liever wilt dat ik het bij de politie weghaal, hoor ik het.

[2:17:02] Ik denk niet dat ik het zal doen.

[2:17:04] Maar dat zijn de keuzes waar ik dan vervolgens mee te maken heb.

[2:17:06] En het is trouwens niet die 10% in zijn geheel...

[2:17:08] ...de verhoging om juist...

[2:17:10] ...aan die middelen te komen.

[2:17:12] Dat is maar een klein deel van.

[2:17:13] De rest was indexeren.

[2:17:15] En we zijn met het Openbaar Ministerie aan het kijken...

[2:17:18] ...hoe kan je meer balans krijgen.

[2:17:19] Maar dat zal heel veel geld gaan kosten.

[2:17:21] Dus daarmee sowieso voor een nieuwe politieke samenwerking zijn.

[2:17:26] Ik zie een aantal...

[2:17:28] ...interrupties vanuit de kant van de Kamer.

[2:17:30] De eerste voor de heer Heutink...

[2:17:32] ...volgens mij.

[2:17:33] Ja, voorzitter, laten we vooropstellen dat...

[2:17:35] ...iedereen zich gewoon aan de regels...

[2:17:38] ...moeten houden.

[2:17:39] Maar wat de minister hier nu wel aangeeft...

[2:17:42] ...is dus dat de boetes...

[2:17:44] ...zijn verhoogd...

[2:17:45] ...om de staatskas te spekken. En dat is nou precies...

[2:17:48] ...dat beeld wat heel veel...

[2:17:49] ...automobilisten ook hebben.

[2:17:51] Dat ze een boete krijgen, niet zo goed begrijpen...

[2:17:54] ...waarom die zo hoog is...

[2:17:56] ...en dat de minister dus ook niet aankomt...

[2:17:58] ...om te vragen wat nou de relatie is...

[2:18:00] ...tussen het verkeersveilig maken...

[2:18:01] ...van onze wegen. Hoe gaat de minister...

[2:18:04] ...nou dat beeld, wat bij heel veel mensen...

[2:18:06] ...in Nederland speelt...

[2:18:07] ...dat dus de boetes niet bijdragen...

[2:18:09] ...aan het verkeersveilig maken van Nederland...

[2:18:11] ...maar slecht zijn om de staatskas te spekken...

[2:18:14] ...hoe gaat de minister nou dat beeld uit de wereld helpen?

[2:18:16] De minister.

[2:18:17] Maar voorzitter...

[2:18:21] ...heel even...

[2:18:22] ...boetes dragen wel bij...

[2:18:24] ...alleen sek die verhoging niet.

[2:18:25] 5,7% van die 10%...

[2:18:28] ...x gewoon indexeren...

[2:18:29] ...en een deeltje was omdat we ergens...

[2:18:32] ...geld vandaan moesten halen en ik weiger...

[2:18:33] ...om bij de politie te bezuinigen.

[2:18:35] Vervolgens, de beste manier om een boete te voorkomen...

[2:18:37] ...is je gewoon aan de regels houden.

[2:18:38] Dit is niet zo dat je gewoon op straat loopt...

[2:18:41] ...en opeens bam je een boete krijgt.

[2:18:42] Dit is gevaarlijk rijgedrag, dit is door rood rijden...

[2:18:45] ...dit is met telefoon in je hand.

[2:18:47] Dus de beste manier om te voorkomen...

[2:18:49] ...dat je überhaupt met een boete te maken hebt...

[2:18:51] ...is gewoon zorgen dat je jezelf en de mensen om je heen...

[2:18:53] ...niet in onveiligheid brengt.

[2:18:59] Ja, voorzitter.

[2:19:00] Maar in de brief stelt de minister...

[2:19:02] ...dat onderzoek naar het directe effect...

[2:19:04] ...van de hoogte van boetes op de verkeersveiligheid...

[2:19:06] ...heel erg lastig uit te voeren is.

[2:19:08] Dat staat in de brief en nu zegt de minister...

[2:19:10] ...tegelijkertijd ook dat het wel degelijk...

[2:19:12] ...effect is. Maar er is dus geen onderzoek...

[2:19:14] ...gedaan omdat dat dus lastig uit te voeren is.

[2:19:17] Wat is het dan?

[2:19:18] Vraag ik aan de minister. De minister.

[2:19:20] Voorzitter, we weten dat boetes werken.

[2:19:22] Ze verlagen het aantal overtredingen.

[2:19:24] Dat weten we, dat weten we uit onderzoek.

[2:19:25] Als je vraagt naar een direct verband...

[2:19:28] ...tussen de hoogte van de verkeersboete...

[2:19:30] ...en het effect op de verkeersveiligheid...

[2:19:32] ...dat is heel lastig te onderzoeken.

[2:19:34] Dus het is...

[2:19:35] ...dat is wat er in de brief staat...

[2:19:37] ...en dat is wat ik hier ook aangeef.

[2:19:41] De heer Al-Basri van Denk.

[2:19:44] Voorzitter...

[2:19:45] ...hier heb ik dus heel veel moeite mee.

[2:19:48] De minister heeft het over keuzes.

[2:19:51] Alsof ze maar mag gaan kiezen.

[2:19:53] Er wordt 30 kilometer per uur...

[2:19:55] ...ingevoerd in Amsterdam.

[2:19:56] En die verkeersovertredens...

[2:19:58] ...en ik hoor hier heel vaak verkeershufters...

[2:20:01] ...worden ze genoemd...

[2:20:02] ...die hebben ook niet de keuze...

[2:20:03] ...om zich wel of niet aan 30 kilometer per uur te houden.

[2:20:05] Zo heeft ook de minister die keuze niet.

[2:20:08] Het OM was daar heel duidelijk in. Dit mag niet.

[2:20:10] De Raad van State is heel duidelijk geweest.

[2:20:13] Dit mag niet.

[2:20:14] En toch kiest de minister ervoor...

[2:20:15] ...om die boetes te verhogen.

[2:20:18] Met als argument niet verkeersveiligheid...

[2:20:21] ...nogmaals niet verkeersveiligheid...

[2:20:23] ...maar om de staatskas te spekken.

[2:20:25] En dat mag gewoon niet.

[2:20:27] Wat vindt de minister daarvan?

[2:20:29] Nou voorzitter...

[2:20:31] ...ik wil u laten vertellen...

[2:20:32] ...het kabinet niet wat niet mag.

[2:20:34] Het zijn adviezen.

[2:20:36] Vervolgens vraag ik aan de heer Albasi...

[2:20:38] ...want dit debat heb ik afgelopen jaar...

[2:20:39] ...met verschillende commissies het hele jaar door gehad...

[2:20:42] ...die taakstelling die ik kreeg als JNV...

[2:20:44] ...vanwege bijvoorbeeld...

[2:20:46] ...door de gebeurtenissen van vorig jaar...

[2:20:48] ...afgelopen jaren de oorlog in Oekraïne...

[2:20:49] ...stijgende rentelasten...

[2:20:51] ...ik kreeg ook een taakstelling.

[2:20:52] Dus dan vraag ik aan de heer Albasi...

[2:20:54] ...waar had ik dat vandaan moeten halen?

[2:20:56] Ik geef aan...

[2:20:57] ...dan heb ik de keuze inderdaad.

[2:20:58] Bijvoorbeeld bij de uitvoerende diensten zoals de politie...

[2:21:01] ...het openbaar ministerie.

[2:21:02] Ja, dat kan ik niet doen. Dat ga ik niet doen.

[2:21:06] U wenst een van uw interrupties te gebruiken...

[2:21:09] ...om antwoord te geven.

[2:21:11] Voorzitter, dank u wel.

[2:21:12] Het is een hele eer dat ik hier vragen...

[2:21:14] ...van de minister zelf mag gaan beantwoorden.

[2:21:16] Ik denk dat ik straks misschien beter...

[2:21:18] ...op de stoel van de minister kan gaan zitten.

[2:21:21] Voorzitter, er zijn genoeg manieren...

[2:21:23] ...waarop je de staatskas kunt spekken.

[2:21:25] Dat zijn politieke...

[2:21:27] ...keuzes. Dat weet de minister zelf.

[2:21:29] Je kunt allerlei keuzes...

[2:21:31] ...maken om de staatskas te spekken.

[2:21:33] Wat de minister in ieder geval...

[2:21:35] ...niet mag doen...

[2:21:36] ...is dat wat ze de verkeersovertreders verwijt.

[2:21:39] Wat ze de...

[2:21:41] ...verkeershufters verwijt. Namelijk...

[2:21:42] ...de wet overtreden. En nogmaals...

[2:21:44] ...de raad van staat is hier duidelijk in. Het OM is hier duidelijk in.

[2:21:47] Inderdaad, het zijn adviezen...

[2:21:49] ...die gebaseerd zijn op wetgeving.

[2:21:50] En de wet zegt dat het niet de bedoeling is...

[2:21:53] ...om verkeersboetes...

[2:21:55] ...te verhogen...

[2:21:57] ...van het spekken van de staatskas.

[2:21:58] En dat weet de minister heel goed.

[2:22:00] Voorzitter, ik vind dat hierop ingegrepen...

[2:22:03] ...moeten worden. Want ik krijg nu het feit dat ik de wet...

[2:22:05] ...overtreed. Ik vind dat...

[2:22:06] ...nogal wat, eerlijk gezegd. Gewoon in een interruptie.

[2:22:09] Maar goed, dat is dan even...

[2:22:10] ...aan denk zelf.

[2:22:13] Er is de taakstelling...

[2:22:15] ...voor alle ministeries geweest...

[2:22:16] ...behalve Defensie. Vanwege...

[2:22:18] ...enorm tegenwallende kosten. Dus...

[2:22:20] ...de staatskas spekken, alsof...

[2:22:22] ...ergens een dagelijks druk op een berg...

[2:22:24] ...geld zit. Met alle respect...

[2:22:27] ...daar is absoluut natuurlijk geen sprake van.

[2:22:29] Behalve Defensie heeft...

[2:22:30] ...elk ministerie een taak gekregen.

[2:22:34] Vervolgens maak je...

[2:22:35] ...politieke keuzes binnen je eigen begroting.

[2:22:37] Als de heer Albassi verder geen antwoord...

[2:22:39] ...heeft op wat zou hij dan doen...

[2:22:40] ...als Kamer. Wat vraagt de Kamer mij dan...

[2:22:43] ...om als andere keuze te maken die ik...

[2:22:45] ...binnen mijn eigen begroting moet maken omdat...

[2:22:46] ...al mijn collega's, behalve Defensie, dat moesten maken?

[2:22:49] Als hij daarop vastlapt, dat snap ik.

[2:22:51] Daar liep ik ook op vast. Omdat ik het ook niet...

[2:22:53] ...bij de politie weg wil halen. Als de heer Albassi zegt...

[2:22:55] ...ik heb liever dat je bij de politie...

[2:22:57] ...bezuinigt, dan dient hij een motie in.

[2:22:58] Dan dient hij een amendement in. Daar staat hij vrij in.

[2:23:01] Maar om nou de wet erbij te halen...

[2:23:03] ...en te doen alsof ik de wet overtreed...

[2:23:04] ...en een rommeltje te maken van deze interruptie...

[2:23:06] ...dat waardeer ik niet.

[2:23:13] Voorzitter, dank u wel.

[2:23:16] Het is wel denk ik...

[2:23:17] ...goed als we een vraag stellen...

[2:23:19] ...aan de minister.

[2:23:23] Voorzitter, staatskaspekken...

[2:23:24] ...dat zijn niet mijn woorden.

[2:23:25] De woorden van de minister zelf zijn...

[2:23:27] ...het is nodig om de begroting op orde...

[2:23:29] ...te maken. En nogmaals...

[2:23:31] ...dat het niet mag zijn ook niet mijn...

[2:23:33] ...woorden. Ik citeer letterlijk...

[2:23:36] ...hier de Raad van State...

[2:23:37] ...die zegt het dichten van begrotingstekorten...

[2:23:39] ...is geen goede reden voor het verhogen...

[2:23:41] ...van de verkeersboete. Dat zijn de woorden van de Raad van State...

[2:23:43] ...en niet mijn woorden. En ik ben...

[2:23:45] ...benieuwd hoe de minister daarop...

[2:23:47] ...nogmaals reflecteert.

[2:23:50] Regeren en leiding geven betekent...

[2:23:51] ...moeilijke keuzes maken en soms moeten kiezen...

[2:23:53] ...tussen dingen waar je eigenlijk helemaal niet tussen wil kiezen.

[2:23:55] En als ik een taakstelling heb voor...

[2:23:57] ...de begroting van JNV en denk even...

[2:23:59] ...lief dat ik bezuinig bij de politie...

[2:24:01] ...dan is dat wat het is. Daar kies ik...

[2:24:03] ...niet voor. En de Raad van State...

[2:24:06] ...vindt het geen goede reden. Maar...

[2:24:07] ...er staat nergens dat het niet mag.

[2:24:09] Het zijn nogal grote woorden...

[2:24:11] ...onjuiste woorden. En ik vind het jammer dat we...

[2:24:13] ...op deze manier een debat voeren over...

[2:24:15] ...zaken die daadwerkelijk ertoe doen.

[2:24:17] Maar nogmaals voorzitter...

[2:24:19] ...ik hoor van de heer Abbasi...

[2:24:21] ...behalve geen juiste analyse ook geen andere oplossing.

[2:24:24] En als zijn vraag is...

[2:24:25] ...of ik bereid ben om bij de politie...

[2:24:27] ...miljoenen weg te halen. Nee, dat ga ik niet doen.

[2:24:29] Ik zie geen vragen...

[2:24:34] ...meer van... O, toch.

[2:24:35] Wens u gebruik te maken van uw laatste interruptie.

[2:24:39] Ja?

[2:24:40] De heer Abbasi.

[2:24:42] Voorzitter, ik constateer dat...

[2:24:44] ...de minister het advies...

[2:24:46] ...van OM negeert.

[2:24:47] Ik constateer dat de minister...

[2:24:50] ...het advies van de Raad van State negeert.

[2:24:52] En ik constateer daarmee ook...

[2:24:55] ...helaas dat we het niet...

[2:24:56] ...alleen hebben over verkeersovertreders...

[2:24:58] ...verkeershufters. Maar ik ben bang...

[2:24:59] ...dat we eigenlijk het hufterig gedrag zelf...

[2:25:02] ...hoeven te nemen vanuit het bestuur.

[2:25:04] En daar ben ik enorm bang voor. En ik hoop dat...

[2:25:06] ...de minister dat meeneemt.

[2:25:07] En wat is uw vraag? Want het is wel belangrijk...

[2:25:10] ...om via een interruptie een vraag te stellen.

[2:25:12] Hoe reflecteert de minister hierop?

[2:25:19] Ik ben even aan het zoeken...

[2:25:21] ...want ik voel dat we eigenlijk in rondjes...

[2:25:23] ...aan het praten zijn.

[2:25:25] Dit is geen rondje.

[2:25:27] Dit is de opening van een hele nieuwe ronde...

[2:25:28] ...die ik even aan mij voorbij laat gaan.

[2:25:31] Helder. Even kijken. Volgens mij...

[2:25:33] ...zag ik mevrouw Veldman met haar vinger omhoog...

[2:25:35] ...voor een interruptie.

[2:25:37] Ja, bij meting is gebleken dat vorig jaar...

[2:25:39] ...het percentage automobilisten...

[2:25:42] ...dat achter het stuur zat met alcohol op...

[2:25:44] ...bijna was verdubbeld.

[2:25:46] En vandaar ook mijn vraag...

[2:25:47] ...over het alcoholslot. Ik ben blij dat daar...

[2:25:50] ...onderzoek naar wordt gedaan of dat opnieuw...

[2:25:51] ...kan worden ingevoerd.

[2:25:53] Maar misschien is dat de andere minister, zie ik nu.

[2:25:55] Oké, fijn. Dank u wel.

[2:25:57] Ik hoorde net dat de minister van Infrastructuur...

[2:25:59] ...en Waterstaat het over het alcoholslot...

[2:26:02] ...zou hebben. Dus we halen deze interruptie...

[2:26:03] ...van uw lijstje af.

[2:26:07] We hebben verder nog interrupties vanuit de Kamer.

[2:26:09] Ik zie de heer Grinwis met de hand omhoog.

[2:26:13] Ja, voorzitter.

[2:26:14] Ik zat nog even uit te zoeken of het echt...

[2:26:15] ...zo is. Maar kan de minister misschien nog...

[2:26:17] ...reflecteren op de verhouding tussen de hoogte...

[2:26:19] ...van de verkeersboetes in het...

[2:26:21] ...bestuursrechtelijke spoor, dus de gewone verkeersboetes...

[2:26:23] ...zoals we die kennen, versus de boetes die worden...

[2:26:25] ...opgelegd in het strafrechtelijke spoor.

[2:26:27] Is dat verschil niet te klein geworden...

[2:26:29] ...of sterker? Is het soms...

[2:26:31] ...niet aantrekkelijk om net twee, drie kilometer harder...

[2:26:33] ...te rijden omdat in het strafrecht hier wat zachter wordt...

[2:26:35] ...aangepakt dan in het bestuursrecht?

[2:26:37] Voorzitter, dat is wat ik inderdaad...

[2:26:39] ...aan het begin van dit blokje zei.

[2:26:41] Nee, maar dat is die...

[2:26:43] ...disbalans, die is los van deze...

[2:26:45] ...10 procent, die was er al. Dus ik had het...

[2:26:47] ...openbaar ministerie al gevraagd...

[2:26:49] ...maak daar nou eens een analyse van...

[2:26:51] ...voor me en ook hoe we dat beter in balans kunnen brengen.

[2:26:53] Nou, dat verwachten we ook...

[2:26:55] ...de komende, ik denk het voorjaar al...

[2:26:57] ...waarbij dat allemaal wordt bekeken.

[2:26:59] En ik denk dat er ook uit zal komen dat er inderdaad...

[2:27:01] ...een disbalans is. En ik zei er ook bij...

[2:27:03] ...ik denk ook dat dat...

[2:27:05] ...als je dat weer in balans wil brengen, dat daar...

[2:27:07] ...een behoorlijk prijskaartje aan vastzit.

[2:27:09] Dat is niet zo gek, maar dat dat dan...

[2:27:11] ...een toekomstig kabinet dan moet zijn om daar...

[2:27:13] ...die keuzes in te maken.

[2:27:15] Dus we zijn aan het kijken, hoe kan je hem...

[2:27:17] ...verhelpen? Maar linksom en rechtsom zal dat heel veel...

[2:27:19] ...geld kosten, maar het is absoluut waar wat...

[2:27:21] ...de heer Grinders zegt. En dat staat inderdaad...

[2:27:23] ...los van deze verhoging, want dat...

[2:27:25] ...heeft ook te maken met indexering en al die andere elementen.

[2:27:27] Ja.

[2:27:29] Helder, ik zie geen verdere vragen meer...

[2:27:32] ...van de kant van de Kamer. Volgens mij bent u...

[2:27:34] ...klaar met de antwoorden die u had, ja.

[2:27:36] En dan wil ik even de leden...

[2:27:38] ...vragen. We hebben...

[2:27:39] ...net eigenlijk met elkaar over gehad dat we...

[2:27:41] ...een tweede termijn nu in kunnen...

[2:27:44] ...zetten voor de minister van Justitie.

[2:27:45] U heeft in totaal anderhalf minuut...

[2:27:47] ...spreektijd voor uw tweede termijn.

[2:27:50] Wenst iemand van u gebruik...

[2:27:52] ...te maken voor een deel van uw tweede termijn...

[2:27:53] ...om specifiek wat vragen te stellen nog aan...

[2:27:56] ...de minister van Justitie?

[2:27:58] Nee, niemand? De heer Van Dijk.

[2:28:02] Ja, dan ga ik het in 30 seconden...

[2:28:03] ...proberen. Dank, want u bent heel...

[2:28:05] ...duidelijk geweest op veel punten.

[2:28:07] Tegelijkertijd...

[2:28:08] ...ik kon het toch alvast aan dat ik denk dat het goed is dat de Kamer...

[2:28:10] ...een uitspraak doet op een enkel punt voor een twee minuten...

[2:28:13] ...debat. Maar ik heb eigenlijk nog...

[2:28:15] ...nou, een compliment toch ook voor de investering...

[2:28:17] ...in de handhaving. Dat zou ik toch graag willen doen. U heeft dat...

[2:28:19] ...duidelijk, zeg ik via de voorzitter...

[2:28:22] ...uiteengezet en dank daarvoor.

[2:28:23] Mijn vraag zit vooral nog even...

[2:28:24] ...de zorgen bij ons blijven wel voor het...

[2:28:27] ...drukselement, zeg ik toch even. Misschien dat...

[2:28:28] ...het toch nog kort op kan worden gereflecteerd...

[2:28:30] ...wat er nog meer te doen is naast...

[2:28:33] ...de alcoholaanpak. Maar mijn vraag zit nog op de handhaven...

[2:28:35] ...van de telefoongebruik...

[2:28:37] ...onder fietsers specifiek.

[2:28:39] Ik heb, dacht ik...

[2:28:40] ...voorzitter, de minister daar niet over gehoord.

[2:28:45] Ik hoor hier dat de...

[2:28:46] ...fietsers onder de minister...

[2:28:48] ...van Infrastructuur en Buitenstaat vallen. Dus dat is...

[2:28:50] ...netjes verdeeld. We hebben gevocht om de fietsers...

[2:28:52] ...maar minister Harbers heeft gewonnen.

[2:28:54] Dat kan ik me nou heel goed voorstellen.

[2:28:56] Dan blijft even het punt over de drugs...

[2:28:58] ...staan. Ja, het aantal...

[2:29:01] ...processen voorbouw voor drugs neemt...

[2:29:03] ...inderdaad toe, zelfs meer dan alcohol.

[2:29:05] Dus wellicht is het een idee als we in een volgende...

[2:29:09] ...verzamelbrief...

[2:29:09] ...daar ook wat nader op ingaan. Dan kan ik en die blokken...

[2:29:11] ...zoals ik ze net toelichtte, van het verbod...

[2:29:13] ...op lachgas tot en met...

[2:29:15] ...wat die processen voorbouw nu opleveren...

[2:29:17] ...of opleveren, hoe de cijfers eruit zien...

[2:29:19] ...daar nader op ingaan. Zodat de heer Van Dijk...

[2:29:21] ...meer haakjes heeft, denk ik, om daar...

[2:29:23] Ja, ik zie...

[2:29:25] Even kijken. Dan wil ik de minister van Justitie...

[2:29:28] ...hartelijk danken voor haar aanwezigheid...

[2:29:30] ...en de beantwoording van de vragen...

[2:29:32] ...van onze Kamer.

[2:29:33] En dan zien we elkaar...

[2:29:34] ...een volgende keer. En dan gaan wij verder...

[2:29:36] ...naar de eerste termijn...

[2:29:38] ...van het kabinet, van de kant van de minister...

[2:29:40] ...van Infrastructuur en Waterstaat.

[2:29:45] Voorzitter, dank...

[2:29:46] ...voor deze gelegenheid.

[2:29:48] Dank ook aan de leden van de commissie voor hun...

[2:29:50] ...inbreng. Ook de vragen...

[2:29:52] ...die op mijn terrein gesteld werden.

[2:29:54] En net als alle leden...

[2:29:56] ...wil ik ook beginnen met...

[2:29:58] ...de ernst van het vraagstuk...

[2:30:00] ...van de verkeersveiligheid.

[2:30:02] Een stijgend aantal...

[2:30:05] ...verkeersslachtoffers. Daar waren de ambities...

[2:30:06] ...voor de komende jaren, te beginnen 2030...

[2:30:08] ...maar op lange termijn naar 2050...

[2:30:10] ...toch neerwaarts zouden moeten...

[2:30:12] ...zijn.

[2:30:14] En ik sluit me ook aan bij al die leden die zeiden...

[2:30:16] ...daar zit natuurlijk ook een enorm brok persoonlijk...

[2:30:18] ...leed achter. Dus dat zou ons ook moeten...

[2:30:20] ...motiveren om dat...

[2:30:24] ...de hoeveelheid...

[2:30:24] ...verkeersslachtoffers te verminderen.

[2:30:28] En...

[2:30:28] ...de heer Van Dijk, die vroeg daarbij ook van...

[2:30:30] ...waar staan we dan nu met het aantal...

[2:30:33] ...verkeersslachtoffers?

[2:30:34] Ik kom zo op mijn blokindeling.

[2:30:37] Hij vroeg zich af...

[2:30:38] ...is nou 2022 een negatieve uitschieter...

[2:30:40] ...en wat weten we al van 2023?

[2:30:43] Maar...

[2:30:44] ...hoe dan ook hoe die cijfers zijn...

[2:30:46] ...de trend in de afgelopen jaren...

[2:30:50] ...was omhoog...

[2:30:50] ...voor wat betreft het aantal slachtoffers.

[2:30:52] En we weten ook dat we zonder extra...

[2:30:54] ...maatregelen die trend op de langere termijn...

[2:30:56] ...niet kunnen doorbreken. Dus we zullen ook voor de komende jaren...

[2:31:00] ...maar dat komt...

[2:31:00] ...ook in de komende tijd nog verder op tafel...

[2:31:03] ...wel extra, misschien soms ook wel...

[2:31:04] ...moeilijkere beslissingen...

[2:31:06] ...genomen moeten worden als je daadwerkelijk tot een halvering...

[2:31:08] ...van het aantal verkeersslachtoffers wilt komen.

[2:31:11] In...

[2:31:12] ...uit de laatste staat van de verkeersveiligheid...

[2:31:15] ...van SWOF...

[2:31:16] ...lijkt het er wel op dat 2022...

[2:31:18] Er is een interruptie voor u? Even kijken wanneer...

[2:31:20] Ja, ik ben nog aan mijn inleiding.

[2:31:22] We gaan eerst de inleiding afmaken.

[2:31:24] Misschien lost dat iets op.

[2:31:28] Uit de laatste...

[2:31:29] ...staat van de verkeersveiligheid van SWOF...

[2:31:30] ...lijkt het er wel op dat 2022...

[2:31:31] ...op het gebied van het aantal verkeersdoden...

[2:31:34] ...mogelijk een negatieve uitschieter was.

[2:31:37] Uit de cijfers bleek dat er...

[2:31:38] ...in 2023 tot en met augustus...

[2:31:40] ...minder verkeersdoden zijn gevallen dan in de periode...

[2:31:43] ...in het voorafgaande jaar.

[2:31:44] Maar we hebben geen definitieve cijfers...

[2:31:47] ...over 2023...

[2:31:48] ...en ook niet over het aantal ernstig verkeersgebonden...

[2:31:51] ...in 2023. Dat komt later...

[2:31:52] ...dat jaar. Dus ik ga ook nog niet...

[2:31:55] ...nu speculeren of het mee...

[2:31:56] ...of tegen zal vallen. Het is in ieder geval...

[2:31:58] ...zo dat het inzet van ons allemaal vraagt...

[2:32:01] ...op drie terreinen. Waar het gaat om...

[2:32:02] ...de veiligheid van de voertuigen...

[2:32:04] ...de veiligheid van de infrastructuur...

[2:32:06] ...en het verkeersgedrag.

[2:32:09] En dat zijn ook de drie blokken...

[2:32:11] ...waarin ik de vragen wil beantwoorden.

[2:32:12] Al heb ik er eentje tussen gebouwd.

[2:32:14] Tussen voertuig en infrastructuur...

[2:32:16] ...doe ik fiets. Want alle vragen daarover gingen zowel...

[2:32:18] ...over de voertuigen als over de infrastructuur.

[2:32:20] Dus het wordt daarmee voertuig, fiets, infrastructuur...

[2:32:23] ...verkeersgedrag en bij dat laatste...

[2:32:24] ...ook nog een paar overige vragen.

[2:32:27] Heel mooi. Maar u heeft eerst...

[2:32:28] ...een interruptie van de heer Heutink.

[2:32:31] Ja, voorzitter. Ja, sorry...

[2:32:32] ...aan de minister dat ik zo bruut dan...

[2:32:34] ...een leiding onderbrak. Dat was niet de bedoeling.

[2:32:36] Maar zodra...

[2:32:38] ...het kabinet begint met...

[2:32:40] ...uit te spreken dat er moeilijke keuzes...

[2:32:42] ...gemaakt moeten worden, dan begin ik me...

[2:32:44] ...vaak toch wel een beetje zorgen te maken.

[2:32:46] En ik ben nou wel heel erg benieuwd wat voor moeilijke...

[2:32:48] ...keuzes dan de minister aandenkt die dan...

[2:32:50] ...genomen zouden moeten worden om...

[2:32:52] ...het aantal verkeersslachtoffers naar beneden...

[2:32:54] ...te brengen.

[2:32:56] Zou ik daar wel graag een antwoord op, voorzitter.

[2:32:58] Minister. We hebben daar, ik meen dat was...

[2:33:00] ...vorig jaar is daar een eerste onderzoek naar...

[2:33:02] ...gedaan door het SWOF...

[2:33:04] ...van wat zou je nou extra moeten doen...

[2:33:06] ...om bijvoorbeeld die ambitie halvering...

[2:33:08] ...van het aantal verkeersslachtoffers in 2030...

[2:33:10] ...te krijgen. Dan...

[2:33:12] ...zie je dat daar...

[2:33:14] ...bijvoorbeeld vraagstukken achterkomen waarvan ik weet...

[2:33:16] ...dat de Kamer in vorige periode daar ook verdeeld over...

[2:33:18] ...dacht. Wel of niet verplicht een fietshelm.

[2:33:20] Ik kom daar straks nog verder op terug.

[2:33:23] Het betekent ook iets...

[2:33:24] ...voor...

[2:33:26] ...ja, de vraag hoeveel financiële middelen...

[2:33:28] ...je hebt om te investeren verder in een...

[2:33:30] ...verkeersveilige infrastructuur.

[2:33:32] En dan zie je dat de inspanningen van de afgelopen...

[2:33:34] ...jaren op zichzelf allemaal bijdragen aan de...

[2:33:36] ...verkeersveiligheid, maar bij elkaar nog niet op het...

[2:33:38] ...ambitieniveau zitten dat je nodig hebt...

[2:33:40] ...om daadwerkelijk tot invulling van die eerder...

[2:33:42] ...aangenomen Kamermotie te komen. Dit zijn twee...

[2:33:44] ...voorbeelden, maar we hebben wel...

[2:33:46] ...verdiepend onderzoek uitgezet om ook...

[2:33:48] ...gewoon eens even van alle kanten belicht die keuzes...

[2:33:50] ...verder uit te werken, zodat ze gebruikt kunnen worden...

[2:33:52] ...in de nabije toekomst voor verdere...

[2:33:54] ...politieke besluitvorming. Oké, dankuwel.

[2:33:57] U noemde de blokjes net.

[2:33:59] Kunt u ze nog één keer opnoemen? Ik begin met...

[2:34:01] ...het voertuig, dan een blok fiets...

[2:34:03] ...dan een blok, en fiets is...

[2:34:05] ...alles wat ermee te maken heeft, dan infrastructuur...

[2:34:07] ...en dan verkeersgedrag.

[2:34:09] En in dat blok zitten ook nog een paar overige vragen.

[2:34:12] Dan stel ik voor om weer...

[2:34:13] ...de interrupties na elk blokje te doen.

[2:34:18] Dankuwel, voorzitter.

[2:34:19] Dan begin ik met het...

[2:34:22] ...voertuig.

[2:34:23] En de vraag...

[2:34:25] ...van de heer Stoffer over...

[2:34:27] ...het inzetten voor...

[2:34:29] ...een trustdomein voor betrouwbare...

[2:34:31] ...data-uitwisseling.

[2:34:33] Om daarmee bijvoorbeeld het negeren van rode...

[2:34:35] ...kruizen in te kunnen grijpen.

[2:34:37] De zorgen over het negeren...

[2:34:39] ...van rode kruizen, die deel ik.

[2:34:41] Er is ook groot risico, niet alleen...

[2:34:43] ...voor weggebruikers, maar met name voor de...

[2:34:45] ...mensen die aan de weg werken of als weginspecteur...

[2:34:47] ...bezig zijn. Er is alleen geen...

[2:34:49] ...Europese wettelijk kader voor zo'n trustdomein...

[2:34:51] ...waar de heer Stoffer naar verwees.

[2:34:53] En voor het automatisch ingrijpen...

[2:34:55] ...in het voertuig, want dat zou je dan moeten doen...

[2:34:57] ...door derden bestaan er...

[2:34:59] ...dat is eerder onderkend...

[2:35:01] ...significante risico's op het gebied van...

[2:35:03] ...privacy en potentieel misbruik.

[2:35:06] Bovendien is er maar een heel klein...

[2:35:07] ...deel van het Nederlands Wagenpark uitgerust...

[2:35:09] ...met de techniek die nodig is om dergelijke...

[2:35:11] ...signalen te ontvangen.

[2:35:13] Tegelijkertijd neemt de wereld van rijhulpsystemen...

[2:35:15] ...zoals noodremsystemen en in-car...

[2:35:18] ...informatievoorzieningen wel...

[2:35:19] ...rap toe. En elk...

[2:35:21] ...nieuw verkocht voertuig beschikt...

[2:35:23] ...meestal al over deze technieken.

[2:35:25] En daar zijn wel Europese...

[2:35:27] ...wettelijke kaders voor.

[2:35:29] Dus wij zetten er daarom op in...

[2:35:31] ...om de weggebruikers via die in-car...

[2:35:34] ...informatievoorziening...

[2:35:35] ...te informeren.

[2:35:38] Dat sluit ook aan op de...

[2:35:39] ...vraag die mevrouw Van Zanten had. Hoe bestaan de...

[2:35:41] ...of nieuwe voertuigtechnologie de...

[2:35:43] ...verkeersdeelnemers beter kan beschermen?

[2:35:45] En dat is dus precies met...

[2:35:47] ...al deze technologie die er soms al is...

[2:35:49] ...en soms op ons afkomt.

[2:35:51] En die Europese regelgeving...

[2:35:53] ...die ik net noemde, die verplicht bijvoorbeeld dat...

[2:35:55] ...nieuwe voertuigen vanaf juli dit jaar ook...

[2:35:57] ...beschikbaar beschikken over...

[2:35:59] ...bepaalde veiligheidssystemen.

[2:36:01] Voorbeelden daarvan zijn noodremsystemen...

[2:36:03] ...de parkeersensoren en waarschuwingen...

[2:36:05] ...bij vermoeidheid of afleiding bij de...

[2:36:07] ...bestuurder. En voor bus- en...

[2:36:09] ...vrachtauto's bijvoorbeeld om een systeem dat waarschuwt...

[2:36:11] ...wanneer voetgangers of fietsers zich...

[2:36:13] ...in een dode hoek bevinden.

[2:36:15] En de verwachting is natuurlijk dat die...

[2:36:17] ...vedere doorontwikkeling van voertuigautomatisering...

[2:36:19] ...in de toekomst nog tot betere...

[2:36:21] ...bescherming zal gaan leiden.

[2:36:23] Bij de voertuigen vroeg...

[2:36:25] ...de heer Heutink zich af waarom er...

[2:36:27] ...geen stepje door de keuring heen...

[2:36:29] ...komt.

[2:36:31] De RDW die keurt...

[2:36:33] ...lichte elektrische voertuigen aan...

[2:36:35] ...wettelijke eisen, beslist hier sinds afgelopen...

[2:36:37] ...1 januari zelfstandig over.

[2:36:39] En die keurt daarbij op techniek...

[2:36:41] ...en of de aanvraag in staat is om...

[2:36:43] ...voertuigen in serie te kunnen produceren...

[2:36:45] ...zodat de gebruiker ervan op aan kan dat...

[2:36:47] ...het voertuig wat hij dan koopt, dat dat ook...

[2:36:49] ...veilig is. En tot op heden...

[2:36:51] ...is er geen aanvraag voor een elektrische...

[2:36:53] ...step geweest die heeft laten zien om voertuigen...

[2:36:55] ...in serie te produceren en...

[2:36:57] ...desnoods, ook als dat nodig is, dan een...

[2:36:59] ...terugroepactie te organiseren als er iets met zo'n voertuig...

[2:37:01] ...aan de hand is zoals bij auto's...

[2:37:03] ...en bromfietsen het geval...

[2:37:05] ...is. En hij vroeg zich ook af of we niet...

[2:37:07] ...de regels voor e-steps moeten versoepelen.

[2:37:11] In de eerste plaats...

[2:37:13] ...het feit dat we werken aan dat kader...

[2:37:16] ...voor lichte elektrische voertuigen is ook...

[2:37:17] ...mede op wens van de Kamer geweest in de afgelopen...

[2:37:21] ...periode, twee kamer...

[2:37:22] ...periode al. En specifiek de...

[2:37:24] ...e-step is een gemotoriseerd voertuig waar nog niet...

[2:37:26] ...veel ervaring mee is in het verkeer.

[2:37:30] Dus ja...

[2:37:32] ...er is ook niet vertrouwen bij de RDW...

[2:37:34] ...dat nou een lichter regime van...

[2:37:35] ...toelating voor deze categorieën...

[2:37:37] ...van voertuigen verantwoord is.

[2:37:40] Dus ik zit op de lijn dat we...

[2:37:42] ...gewoon die voorafgaande...

[2:37:44] ...keuring voor elektrische steps en andere...

[2:37:46] ...LEV's...

[2:37:48] ...aanhouden. Je ziet overigens...

[2:37:50] ...want dat voorbeeld werd ook genoemd, dat diverse steden...

[2:37:52] ...in het buitenland inmiddels ook alweer...

[2:37:53] ...op hun retour zijn in het...

[2:37:55] ...propageren van de e-step.

[2:37:57] Ook vanwege bijvoorbeeld het vele aantal...

[2:37:59] ...ongelukken met toeristen...

[2:38:02] ...die daarmee door...

[2:38:03] ...wat was het, Parijs, Lissabon, dat soort steden...

[2:38:06] ...gingen. De heer...

[2:38:07] ...Grinwis had bij de voertuigen vragen over...

[2:38:09] ...het gebruik van de SUV.

[2:38:14] En we zien natuurlijk allemaal...

[2:38:16] ...dat er een duidelijke trend is in het gebruik van...

[2:38:18] ...zwaardere voertuigen. En ik gebruik specifiek...

[2:38:20] ...die term zwaardere voertuigen omdat...

[2:38:22] ...SUV niet als zodanig...

[2:38:24] ...een registratie...

[2:38:26] ...is in het kentekenregister.

[2:38:28] Het gaat in zijn algemeenheid om...

[2:38:29] ...vrij te gebruiken product of marketing...

[2:38:32] ...naam.

[2:38:33] En we kunnen als kabinet ook niet ingrijpen in het...

[2:38:36] ...aanbod van auto's in Nederland als ze eenmaal...

[2:38:38] ...zijn goedgekeurd voor gebruik op de weg.

[2:38:40] Het enige wat het kabinet...

[2:38:42] ...doet en kan doen is het...

[2:38:44] ...financieel ontmoedigen om zware auto's...

[2:38:46] ...met hoge uitstoot aan te schaffen. En dat wordt...

[2:38:48] ...gedaan via de BPM, de accijns...

[2:38:50] ...en de wegenbelasting, want...

[2:38:52] ...eigenaren van zware auto's met hoge...

[2:38:54] ...uitstoot betalen op dit moment meer...

[2:38:56] ...dan eigenaren van kleinere en zuinigere...

[2:38:58] ...auto's. En daarmee...

[2:39:00] ...denk ik dat we het type prikkel wat we...

[2:39:02] ...kunnen geven als overheid hebben we al gedaan en dat...

[2:39:04] ...het niet noodzakelijk is om aanvullende...

[2:39:06] ...maatregelen te treffen. De heer Gimwitz...

[2:39:08] ...vroeg vervolgens naar...

[2:39:11] ...over...

[2:39:12] ...ongevallen studies bekend zijn...

[2:39:14] ...over de veiligheid of onveiligheid van...

[2:39:16] ...SUV's ten opzichte van reguliere...

[2:39:18] ...personenauto's of andere...

[2:39:20] ...kwetsbare verkeersdeelnemers.

[2:39:23] En...

[2:39:26] ...bij...

[2:39:26] ...nou nogmaals...

[2:39:28] ...de term SUV die komt niet naar boven...

[2:39:31] ...bij ongevalsregistratie omdat dat niet wordt...

[2:39:33] ...geregistreerd. Maar we hebben...

[2:39:34] ...in de vorige Kamerperiode afgelopen...

[2:39:36] ...jaar een vraag gehad van het voormalig lid...

[2:39:38] ...van Ginneken van de Kamer. Die...

[2:39:42] ...vroeg om...

[2:39:43] ...een onderzoek naar de...

[2:39:44] ...effecten in zijn algemeenheid van zwaardere...

[2:39:46] ...voertuigen op de verkeersveiligheid.

[2:39:49] En dat heb ik...

[2:39:50] ...destijds toegezegd. Het SWF...

[2:39:52] ...is daar op dit moment mee bezig.

[2:39:54] En uiterlijk juni kan ik de Kamer...

[2:39:56] ...over de resultaten daarvan informeren.

[2:39:59] Dat waren de vragen...

[2:40:00] ...op het gebied van de voertuigen. Ik zie een interruptie...

[2:40:03] ...meer Gindes. Ja...

[2:40:04] ...voor de helderheid, want dit is een heel helder antwoord...

[2:40:07] ...van de minister, waarvoor dank. Wordt bij...

[2:40:08] ...dat onderzoek door het SWF ook...

[2:40:10] ...meegenomen. Want het gaat niet alleen over gewicht...

[2:40:12] ...over hoe zwaar. En ik snap dat dat inderdaad...

[2:40:15] ...het selectiecriterium is...

[2:40:16] ...en het criterium is waarmee...

[2:40:19] ...wij bijvoorbeeld de wegenbelasting...

[2:40:20] ...onderscheiden, dat we daarin onderscheid maken.

[2:40:22] Maar er wordt ook gekeken naar de hoogte van...

[2:40:24] ...het front. Want elke tien...

[2:40:26] ...centimeter dat het front van een voertuig...

[2:40:29] ...hooger is...

[2:40:30] ...is de kans op dodelijke afloop...

[2:40:33] ...en volgens mij 30% neemt die toe.

[2:40:34] En dat zijn natuurlijk wel best wel...

[2:40:36] ...schrikbarende inzichten.

[2:40:38] En wordt dat ook duidelijk meegenomen...

[2:40:40] ...in dat onderzoek van het SWF?

[2:40:42] De minister. Terechte vraag.

[2:40:44] Weet ik op dit moment niet, dus ik kom daar in tweede termijn...

[2:40:46] ...als u toestaat, even op terug.

[2:40:50] Ja, ik zie geen verdere vragen...

[2:40:52] ...over dit onderdeel bij de kant...

[2:40:54] ...van de Kamer. Dus dan zijn we...

[2:40:56] ...toe aan het tweede blokje, de fiets. Ja, de fiets.

[2:40:58] En die begin ik maar meteen met...

[2:41:00] ...de fatbikes.

[2:41:03] Waar veel vragen over zijn...

[2:41:05] ...gesteld...

[2:41:07] ...door vrijwel alle leden...

[2:41:10] ...van de commissie.

[2:41:11] En daar heb ik...

[2:41:13] ...ondanks de Kamer ook nog over geïnformeerd...

[2:41:15] ...hoe het daarmee staat. Ik baalde zelf...

[2:41:17] ...ook van, want ik heb eerder aangegeven...

[2:41:19] ...dat ik dat eind afgelopen jaar rond had...

[2:41:21] ...willen hebben. Daar is een reeks van onderzoeken...

[2:41:23] ...voor in gang gezet.

[2:41:25] De laatste, die eigenlijk bundelt...

[2:41:26] ...en ook de verschillende beleidsopties geeft...

[2:41:29] ...die kregen we in de loop van november...

[2:41:31] ...kregen we die binnen.

[2:41:33] En we hebben net wat meer tijd...

[2:41:35] ...nodig om dat met alle betrokken partners...

[2:41:36] ...ook even, al die opties die daarin staan...

[2:41:39] ...van voldoende...

[2:41:41] ...handelingsperspectief te voorzien.

[2:41:43] We werken met heel veel partijen...

[2:41:45] ...samen, zoals...

[2:41:47] ...de RAI-vereniging, de BOVAG...

[2:41:49] ...de ANWB, de Fietsersbond...

[2:41:51] ...de Inspectie Leefomgeving en Transport...

[2:41:54] ...JNV, OM...

[2:41:55] ...en de politie, die kijken ook mee.

[2:41:58] En ik...

[2:42:00] ...zeg u toe...

[2:42:01] ...maar dat heb ik ook al in de brief gisteren gedaan...

[2:42:03] ...dat ik nog dit kwartaal...

[2:42:05] ...de uitwerking daarvan naar de Kamer...

[2:42:07] ...kom.

[2:42:09] En daarbij kijk ik...

[2:42:11] ...naar de mogelijkheden voor de aanpassing van...

[2:42:13] ...wet- en regelgeving en nadere handhaving...

[2:42:15] ...maar bijvoorbeeld ook naar de...

[2:42:17] ...mogelijkheden vanuit de fabrikanten om...

[2:42:19] ...opvoeren tegen te gaan...

[2:42:21] ...en ook naar de communicatieve...

[2:42:23] ...maatregelen richting de gebruikers...

[2:42:25] ...van opgevoerde elektrische fietsen.

[2:42:27] En ik breng daarbij in herinnering...

[2:42:28] ...het antwoord wat collega Jasielgussel...

[2:42:31] ...juist al gaf over de uitrol...

[2:42:33] ...van de vernieuwde rollenbanken...

[2:42:35] ...die de politie gaat gebruiken om...

[2:42:38] ...e-bikes...

[2:42:38] ...en daar vallen natuurlijk ook fatbikes onder...

[2:42:41] ...om daarmee in ieder geval...

[2:42:43] ...ook meer controles te kunnen doen...

[2:42:45] ...op het opvoeren van elektrische fietsen.

[2:42:47] Maar we kijken dus ook nog wel met de producenten...

[2:42:48] ...of je dat niet voor kunt zijn...

[2:42:49] ...door ook goed te kijken naar de hardware...

[2:42:52] ...en de beschikbaarheid van software.

[2:42:58] Daarbij...

[2:42:59] ...zijn er rond de fatbikes ook nog wat...

[2:43:01] ...specifieke vragen gesteld.

[2:43:04] Bijvoorbeeld van de heer Stoffer...

[2:43:06] ...die zich afvroeg of we dan niet...

[2:43:07] ...ook moeten gaan denken aan een helmplicht...

[2:43:09] ...of andere gerichte aanpak.

[2:43:15] Daarbij zie je...

[2:43:16] ...kijk, als mensen...

[2:43:18] ...een fatbike gewoon gebruiken zoals die bedoeld is...

[2:43:20] ...als gewone elektrische fiets...

[2:43:22] ...dan heb je geen trapondersteuning...

[2:43:24] ...boven de 25 kilometer per uur...

[2:43:26] ...en dan valt die niet onder de regels...

[2:43:27] ...voor de helmplicht. Is die opgevoerd...

[2:43:30] ...dan is het per definitie al illegaal...

[2:43:32] ...om die te gebruiken zonder...

[2:43:34] ...zonder de helm.

[2:43:36] En daar kan de politie ook op...

[2:43:39] ...handhaven.

[2:43:40] Dus het zal straks ook een kwestie zijn...

[2:43:42] ...met name om dat opvoeren aan te pakken...

[2:43:44] ...want dan zit je alweer onder de...

[2:43:46] ...grens daarvoor.

[2:43:48] In zijn algemene, dat heb ik volgens mij ook vorige week...

[2:43:50] ...bij de begroting al gezegd, je hebt natuurlijk ook nog een...

[2:43:53] ...definitieprobleem, want een fatbike op zichzelf...

[2:43:55] ...beschikt over een aantal kenmerken...

[2:43:56] ...die geen van alle uniek zijn.

[2:43:58] Het is een elektrische fiets, dus moet aan de regels...

[2:44:00] ...van e-bikes voldoen.

[2:44:02] Dat is geen onderscheidend kenmerk...

[2:44:04] ...als je het wilt verbieden, want dan verbied je...

[2:44:06] ...alle e-bikes. Het is een...

[2:44:07] ...voertuig met brede banden, maar...

[2:44:10] ...als je alle fietsen met brede banden gaat verbieden...

[2:44:11] ...dan heb je ook de mountainbikes te pakken.

[2:44:13] Dus in dat opzicht, als je het echt in wet en regelgeving...

[2:44:16] ...wilt vastleggen, is het nog best...

[2:44:18] ...ingewikkeld. Maar langs de lijnen van...

[2:44:20] ...opvoeren, tegengaan...

[2:44:23] ...denk ik dat we ook wel weer...

[2:44:24] ...wat zouden moeten kunnen bereiken.

[2:44:26] De heer Van Dijk vroeg nog naar minimum...

[2:44:28] ...leeftijd.

[2:44:31] Ik...

[2:44:32] ...kijk wel naar...

[2:44:34] ...nou ja...

[2:44:36] ...wat dat dan zou behelzen, maar ik gaf...

[2:44:38] ...net al aan, juist vanwege het feit dat je...

[2:44:39] ...niet goed kunt definiëren...

[2:44:42] ...waar het voertuig dan aan zou moeten voldoen...

[2:44:44] ...om tot een minimumleeftijd te komen, weet ik...

[2:44:46] ...denk ik niet dat dat heel kansrijk is.

[2:44:49] Valt een fatbike door zijn...

[2:44:50] ...kenmerken onder de categorie van...

[2:44:51] ...snoorfiets, bromfiets of speedbedelec...

[2:44:53] ...dan hebben we al een minimumleeftijd te pakken, want die is...

[2:44:57] ...16 jaar.

[2:44:59] De...

[2:45:01] ...motie...

[2:45:02] ...van...

[2:45:04] ...braaf, waar de heer Ginwis aan refereert...

[2:45:06] ...over de continue aandrijving...

[2:45:08] ...van fatbikes...

[2:45:11] ...die...

[2:45:13] ...nemen we...

[2:45:14] ...ook mee...

[2:45:16] ...en is natuurlijk...

[2:45:18] ...uiteindelijk weer...

[2:45:20] ...een aanpassing aan het...

[2:45:22] ...voertuig wat maakt dat het voertuig niet meer...

[2:45:24] ...aan de regels voor e-biken voldoet, dus dan moet je...

[2:45:26] ...in de sfeer van handhaving het tegengaan van dat opvoeren...

[2:45:28] ...en al dan niet...

[2:45:29] ...het aanbrengen van continue aandrijving...

[2:45:31] ...daarop ingrijpen bij het...

[2:45:34] ...voertuig.

[2:45:38] Daarmee...

[2:45:39] ...ja, denk ik dat ik...

[2:45:41] ...wel alle vragen over fatbikes heb...

[2:45:43] ...afgedekt. Het is nog heel even wachten op het...

[2:45:45] ...definitieve...

[2:45:47] ...brief die nog dit kwartaal komt.

[2:45:49] Heel goed. Ik zag twee vingers...

[2:45:51] ...en ik zag niet wie er eerder was. De heer Ginwis...

[2:45:53] ...of de heer Van Dijk?

[2:45:54] De heer Ginwis, u krijgt het...

[2:45:56] Nou, dank aan collega Van Dijk en dank aan u, voorzitter.

[2:45:59] Nou, één vraag was niet beantwoord...

[2:46:01] ...maar die, ja, impliciet van...

[2:46:02] ...is een helmplicht voor, omdat...

[2:46:04] ...een fatbike moeilijk is uit te zonder, is een helmplicht...

[2:46:06] ...voor fatbikes dan niet mogelijk? Maar dan moet je dus eigenlijk...

[2:46:08] ...zeggen een helmplicht voor...

[2:46:10] ...alle e-bikes, neem ik aan.

[2:46:12] En, ja, dat gaat nogal ver...

[2:46:14] ...maar overweegt de minister dat? Of gaat die zometeen nog...

[2:46:16] ...uitgebreid in op de helmplicht?

[2:46:19] Ja, in ieder geval kom ik zo nog...

[2:46:20] ...op bij het meerjarenplan fietsveiligheid.

[2:46:22] Het is één van de dingen, ik heb nog geen uitspraak daarover...

[2:46:24] ...maar het is één van de dingen die we in dat kader wel...

[2:46:27] ...onderzoeken.

[2:46:28] En het is ook in het verleden in de Kamer wel...

[2:46:30] ...gesuggereerd van, nou ja...

[2:46:33] ...ga ook na wat nou...

[2:46:34] ...beter werkt. Werkt het stimuleren...

[2:46:36] ...van vrijwillig gebruik?

[2:46:38] Laat ik meteen al die vragen bij elkaar nemen over de helm.

[2:46:40] Werkt het stimuleren van vrijwillig gebruik...

[2:46:42] ...beter dan het verplichten? Ja...

[2:46:44] ...of nee?

[2:46:46] Wat moet je doen voor verschillende doelgroepen?

[2:46:48] We weten dat twee groepen er uitspringen, met name...

[2:46:50] ...jongeren en senioren. Wat kun je...

[2:46:52] ...daar bereiken met verder stimuleren...

[2:46:55] ...en al dan niet verplichten?

[2:46:56] Maar nogmaals, vraagteken.

[2:46:59] En daar...

[2:47:00] ...bij geldt ook bijvoorbeeld...

[2:47:02] ...hoe kun je nou nog verder promoten...

[2:47:04] ...dat de helm...

[2:47:07] ...gebruikt wordt?

[2:47:08] De vraag van de heer Ginwis...

[2:47:10] ...nemen we daar ook bij mee. Kun je nou niet stimuleren dat...

[2:47:12] ...aanbieders, handelaren van e-bikes...

[2:47:14] ...dat die een helm cadeau geven?

[2:47:16] Maar we kijken daarbij ook wel wat er in de praktijk...

[2:47:18] ...gebeurt. Ik herinner me, dat heb ik...

[2:47:20] ...meegekregen, dat er een paar jaar geleden zo'n actie was...

[2:47:23] ...ergens in Zeeland...

[2:47:24] ...in een kustplaats, waar tijdelijk een helm...

[2:47:26] ...cadeau gedaan werd bij een e-bike.

[2:47:28] Maar ja, omdat die gratis was...

[2:47:30] ...en we in Nederland nog niet zo gewend zijn om een helm te dragen...

[2:47:32] ...leverde dat een leuke handel op van...

[2:47:34] ...mensen die die gratis helm doorverkochten...

[2:47:36] ...aan Duitse toeristen, die zaten te springen...

[2:47:38] ...om een helm. Ja, dan span je het paard...

[2:47:40] ...weer achter de wagen. Dus we...

[2:47:42] ...proberen ook wel echt gewoon goed in te zoomen op wat...

[2:47:44] ...werkt nou echt in de praktijk als je tot het beoogde...

[2:47:46] ...effect wilt komen.

[2:47:48] De heer Van Dijk. Ja, dank voorzitter.

[2:47:51] Ja, ik mis toch de urgentie...

[2:47:53] ...bij deze minister op het punt van de...

[2:47:54] ...fatbikes. Er is nog veel mensen aangehaald, er wordt...

[2:47:56] ...veel over geschreven, met wie je er ook over spreekt.

[2:47:58] Iedereen herkent het. Ik heb zelf ook een voorbeeld...

[2:48:00] ...daarvan genoemd. En volgens mij is het tijd...

[2:48:02] ...voor actie. En moeten we niet nog langer...

[2:48:04] ...gaan wachten. Ik heb in mijn eerste termijn ook...

[2:48:06] ...een voorbeeld genoemd van die actie waar je volgens mij...

[2:48:08] ...vandaag mee kan beginnen. Dat zou toch ook mijn vraag...

[2:48:10] ...weer aan de minister zijn. Namelijk die...

[2:48:12] ...communicatie. We kunnen nu met...

[2:48:14] ...handelaren in gesprek. We kunnen met...

[2:48:16] ...campagnes starten. Dit is niet de bedoeling.

[2:48:18] Veel mensen weten niet dat ze een...

[2:48:20] ...opgevoerde bike gewoon in de fiets kunnen kopen.

[2:48:22] Maar dat dat niet de bedoeling is. En waarschuwen voor de risico's...

[2:48:24] ...en ja...

[2:48:26] ...in kaart brengen van beleidsopties...

[2:48:28] ...en dan weer daar een keuze in maken.

[2:48:30] Het werken aan, het verbieden van...

[2:48:32] ...van, nou ja, ook het opvoeren...

[2:48:34] ...concreet. Dat kan allemaal in gang worden...

[2:48:36] ...gezet. En ik zou daar toch wat meer...

[2:48:38] ...ambitie van de minister willen horen. En concreet...

[2:48:39] ...toch nog even de vraag op de definitie.

[2:48:42] Kijk, als we hem zien weten we allemaal wat het is. Volgens mij.

[2:48:44] Ik noem het een e-bike...

[2:48:46] ...met dikke banden. Het heeft ook een apart frame...

[2:48:48] ...wat ook tot stunt en allerlei andere dingen uit...

[2:48:50] ...nodigt. Kijk, ik snap dat dat...

[2:48:52] ...complex is. Maar desnoods zouden we dat dan zo...

[2:48:54] ...moeten gaan definiëren. Zo ver is het nog niet.

[2:48:56] Maar ik zou het wel prettig vinden...

[2:48:58] ...in die gesprekken die de minister nu voert. Dat is dan mijn laatste...

[2:49:00] ...vraag, voorzitter. Met al...

[2:49:02] ...die belanghebbenden. Om toch te verkennen...

[2:49:03] ...in hoeverre de definitie van...

[2:49:06] ...zo'n fatbike...

[2:49:07] ...om apart te doen kansrijk is. Maar ook die minimumleeftijd...

[2:49:10] ...hoe ze daar tegenaan kijken. En dat...

[2:49:12] ...wel mee te nemen en daarover te informeren.

[2:49:15] Ja. Nee, zeker...

[2:49:17] ...maar dat nemen we... Kijk, het gaat gewoon...

[2:49:19] ...snel hoor. Het kwartaal...

[2:49:21] ...duurt nog twee maanden. En binnen...

[2:49:23] ...die termijn wil ik al tot dit plan...

[2:49:25] ...komen. Maar ik wil ook...

[2:49:27] ...een plan wat we in de praktijk gewoon kunnen...

[2:49:29] ...handhaven. Ik ben het niet met de heer Van Dijk eens...

[2:49:31] ...dat we iedereen nog moeten opvoeden hierover. Ik vermoed...

[2:49:33] ...dat heel veel gebruikers van fatbikes, als ze die...

[2:49:35] ...op continue aandrijving hebben gezet of opgevoerd...

[2:49:37] ...zich heus wel bewust zijn van het feit...

[2:49:39] ...dat dat niet de bedoeling was.

[2:49:42] En mede daarom...

[2:49:43] ...is dat ook een investering geweest van de politie...

[2:49:45] ...om die 250, 300 nieuwe rollenbanken...

[2:49:47] ...te gaan aanschaffen. Dus die controles...

[2:49:49] ...worden ook echt wel opgevoerd de komende...

[2:49:51] ...tijd. En onze...

[2:49:53] ...waarneming is dat dit soort verhalen zich echt...

[2:49:55] ...wel rond spreken, ook onder de met name...

[2:49:56] ...jongere gebruikers. En verder...

[2:49:59] ...weet ik ook al dat er...

[2:50:01] ...bijvoorbeeld ook in heel veel gemeenten...

[2:50:03] ...via scholen aandacht wordt besteed...

[2:50:05] ...aan de regels en risico's voor...

[2:50:07] ...fatbikes. En...

[2:50:08] ...los daarvan...

[2:50:10] ...ik denk dat dat ook goed is, want dan...

[2:50:12] ...maar ik denk meteen niet dat de kinderen...

[2:50:15] ...dan ook allemaal hun ouders informeren...

[2:50:17] ...dat ze...

[2:50:18] ...de ouders een verantwoordelijkheid hebben wanneer hun kinderen...

[2:50:21] ...op illegale opgevoerde fatbikes...

[2:50:23] ...rijden. Zo realistisch ben ik ook wel weer.

[2:50:25] Dus we zullen echt wel meer moeten doen naar sluit...

[2:50:27] ...en handhaving. Dat is mede ook waarom...

[2:50:29] ...ook de handel, bijvoorbeeld de BOVAG...

[2:50:31] ...zich echt wel gemotiveerd voelt om die...

[2:50:33] ...gesprekken met ons te voeren. Wat zij kunnen doen...

[2:50:35] ...om dit verder aan te pakken.

[2:50:38] U wenst uw laatste interesse. De vraag...

[2:50:40] ...mag iets korter deze keer.

[2:50:42] Ik hoor een halve toezegging, maar om toch die...

[2:50:44] ...minimum leeftijd mee te nemen in die gesprekken...

[2:50:47] ...en daarover de Kamer te berichten.

[2:50:49] We hebben die optie wel...

[2:50:50] ...die nemen we wel mee daarin.

[2:50:52] Ik loop alleen nog niet vooruit op wat het antwoord...

[2:50:55] ...zijn erop. Want als we die...

[2:50:56] ...stel als je tot die optie zou overgaan, dan vind ik ook...

[2:50:58] ...dat je daadwerkelijk iets moet hebben wat je ook goed in...

[2:51:00] ...regelgeving kunt opnemen, wat ook daadwerkelijk...

[2:51:02] ...handhaafbaar is. En dat...

[2:51:05] ...het ook aanvult op datgene wat we nog niet hebben.

[2:51:07] Dat zijn allemaal vragen. Daar wil ik de komende weken...

[2:51:09] ...het antwoord op hebben. De heer Heutink...

[2:51:12] ...van de PVV heeft een vraag.

[2:51:13] Voorzitter, ik wil toch even terug naar de...

[2:51:15] ...helmpjes van de ChristenUnie.

[2:51:21] En de minister die...

[2:51:23] ...gaf net eigenlijk een prachtig voorbeeld...

[2:51:26] ...om Nederland dus echt niet zit te wachten op...

[2:51:28] ...die dingen. Ze verkopen ze gewoon...

[2:51:30] ...door. En dat blijkt maar weer. Nederland wil...

[2:51:32] ...ze niet. Maar toch...

[2:51:33] ...hoor ik de minister wel zeggen...

[2:51:35] ...dat hij daar serieus over nadenkt.

[2:51:38] Dat er onderzoeken zijn.

[2:51:40] En een heel specifieke...

[2:51:41] ...vraag daarover. Kan de...

[2:51:44] ...minister ons toezeggen dat hij...

[2:51:45] ...in ieder geval een besluit daarover...

[2:51:48] ...doorparkeert naar een nieuw kabinet?

[2:51:51] Ik heb zojuist...

[2:51:52] ...al aangegeven dat ik nog geen voorgenomen besluit...

[2:51:54] ...heb. Ik laat het van alle kanten belichten.

[2:51:56] Het hangt ook een beetje vanaf op welk moment...

[2:51:58] ...een nieuw kabinet is. Maar het zou zomaar kunnen zijn...

[2:52:00] ...dat er voor die tijd al een nieuw kabinet...

[2:52:02] ...is. En...

[2:52:04] ...vanzelfsprekend leg ik het aan de Kamer...

[2:52:06] ...voor. Dus de Kamer heeft ook alle mogelijkheden...

[2:52:08] ...om het besluit andersom te willen...

[2:52:10] ...als dat wordt voorgelegd.

[2:52:12] Ik ben daar nog niet. Ik heb net bij alle mogelijke opties...

[2:52:14] ...een vraagteken achtergezet. Want ik wil...

[2:52:16] ...vooral als je...

[2:52:18] ...met de helmplicht...

[2:52:19] ...met de helmstimulering...

[2:52:22] ...of wat dan ook aan de slag gaat...

[2:52:24] ...dat het iets is wat daadwerkelijk...

[2:52:26] ...in de Nederlandse...

[2:52:28] ...context. En gelukkig zien we overigens...

[2:52:30] ...de afgelopen jaren dat het...

[2:52:32] ...aantal aangeschafte en gebruikte...

[2:52:34] ...fietshelmen wel toeneemt. En dat is ook...

[2:52:36] ...heel verstandig. Met name voor...

[2:52:38] ...senioren en voor kinderen op de weg...

[2:52:40] ...om hier wel gebruik van te maken.

[2:52:46] Even kijken. Dan zijn we toe...

[2:52:48] ...aan het derde blokje, volgens mij. Ik had nog wat...

[2:52:50] ...gewone fietsvragen. Oeh, dit was alleen de...

[2:52:52] ...fatbike. We gaan nog verder met de...

[2:52:54] ...gewone fiets.

[2:52:57] De heer...

[2:52:58] ...Grimwis vroeg naar...

[2:53:00] ...ja, waar gaat dan...

[2:53:02] ...dat meerjarenplan...

[2:53:04] ...fietsveiligheid over?

[2:53:09] Gaat...

[2:53:09] ...over uiteindelijk een integraal...

[2:53:11] ...maatregelenpakket voor infrastructuur, fiets...

[2:53:13] ...en gedrag. We kijken...

[2:53:15] ...ook daarbij naar data, kennisdeling...

[2:53:17] ...en kennisontwikkeling. En ook...

[2:53:19] ...kennis over bijvoorbeeld...

[2:53:21] ...gedrag op de fiets, het gebied van fietsveiligheid.

[2:53:23] En daarmee zullen...

[2:53:24] ...de maatregelen die we daarin gaan voorstellen...

[2:53:27] ...aansluiten op de beleidspeilers fietsveiligheid...

[2:53:29] ...die eind 2022...

[2:53:31] ...gedeeld zijn met de Kamer. En dat waren...

[2:53:33] ...fietsveiligheid voor ouderen...

[2:53:36] ...hoe enkelvoudige...

[2:53:37] ...ongevallen tegen te gaan. Want juist bij fietsers zie je...

[2:53:39] ...dat een groot deel van de ongevallen...

[2:53:41] ...eenzijdig is.

[2:53:43] De veilige school en...

[2:53:45] ...sportomgeving en de drukte op...

[2:53:47] ...het fietspad. Dat zijn met name de thema's...

[2:53:49] ...die daarin aan de orde komen.

[2:53:52] En ik noemde...

[2:53:54] ...daarbij al rond jongeren...

[2:53:55] ...ook de jongerenfietsers.

[2:53:57] De heer Heutink vroeg daarnaar...

[2:53:59] ...ook die komen daarin...

[2:54:02] ...aan bod. En dan zal het bijvoorbeeld...

[2:54:03] ...met name gaan om specifieke...

[2:54:06] ...aandacht voor school- en sportroutes...

[2:54:07] ...waar heel veel jongeren gebruik van maken.

[2:54:09] En de inzet op meer fietsveiligheid...

[2:54:12] ...daarvoor.

[2:54:15] Het promoten...

[2:54:16] ...van 30-kilometer zones...

[2:54:18] ...veilige weginrichting met...

[2:54:20] ...vrijliggende fietspaden.

[2:54:21] Een aanvalsplan om paaltjes op fietspaden weg te werken.

[2:54:25] En...

[2:54:26] ...alles rond de fietshelm...

[2:54:27] ...komt daar ook in terug, zeg ik, in reactie...

[2:54:29] ...op de heer Ginwis. Want hij vult het ook...

[2:54:32] ...al nog een gedeelte in.

[2:54:33] En vervolgens wilde de heer Ginwis ook alvast geld op Prinsjesdag...

[2:54:36] ...in dit jaar in de begroting...

[2:54:37] ...voor 2025. En daar...

[2:54:39] ...moet ik even zeggen dat, omdat ik demissionair...

[2:54:42] ...ben, definitieve besluitvormen...

[2:54:43] ...inclusief financiële dekking...

[2:54:45] ...aan een nieuw kabinet is.

[2:54:47] Maar alles wat ik weet op gebied van...

[2:54:50] ...meerjarenplan fietsveiligheid zal ik...

[2:54:51] ...klaarleggen, zodat het nieuwe kabinet...

[2:54:53] ...daar dan ook mee aan de slag zou kunnen gaan.

[2:54:59] Nog even over...

[2:55:00] ...de helm...

[2:55:03] ...heuting, wat het effect van de helmplicht...

[2:55:04] ...voor snorfietsers is.

[2:55:06] Die effecten zijn nu nog niet bekend.

[2:55:09] Die worden gemonitord.

[2:55:11] Het streven...

[2:55:12] ...is, en dat is vastgelegd in het...

[2:55:15] ...besluit waarmee de helmplicht is ingevoerd...

[2:55:16] ...om binnen drie jaar een eerste...

[2:55:18] ...evaluatie te doen over...

[2:55:20] ...zowel het effect op verkeersveiligheid als...

[2:55:22] ...op de naleving. Dat zal dus...

[2:55:25] ...voor 1 januari 26 zijn...

[2:55:27] ...aangezien de helmplicht afgelopen jaar...

[2:55:29] ...1 januari 23 is ingevoerd.

[2:55:31] Ik ken alle gevoelens...

[2:55:33] ...van de heer Heutink en zijn...

[2:55:34] ...partij over de helmplicht.

[2:55:37] Maar ik wijs erop dat die...

[2:55:38] ...ook op vraag van een royale...

[2:55:40] ...meerderheid van de Kamer al in...

[2:55:42] ...de periode daarvoor...

[2:55:44] ...is ingevoerd.

[2:55:46] En ik hou me vanzelfsprekend aan die wet.

[2:55:49] De...

[2:55:51] ...heer Van Dijk...

[2:55:53] ...vroeg naar een...

[2:55:56] ...of ik een sturender kader wil...

[2:55:58] ...opstellen voor het scheiden van fietsers en...

[2:56:00] ...gemonitoriseerd verkeer. Scheiden...

[2:56:01] ...tenzij.

[2:56:04] En dat hoef ik...

[2:56:05] ...volgens mij niet te doen, want...

[2:56:07] ...bij weginrichting baseren we ons op de...

[2:56:09] ...CROW-richtlijnen.

[2:56:11] En het uitgangspunt daarin...

[2:56:14] ...is al om fietsers en gemotoriseerd...

[2:56:16] ...verkeer te scheiden...

[2:56:17] ...op wegen met een snelheidslimiet van...

[2:56:19] ...50 km per uur.

[2:56:21] Op 30 km per uur wegen...

[2:56:23] ...is het uitgangspunt om verkeer te mengen...

[2:56:25] ...tenzij het daar te druk voor...

[2:56:27] ...is.

[2:56:29] En de kennisontwikkeling daarover...

[2:56:32] ...dat gebeurt dan automatisch ook via...

[2:56:33] ...het kennisnetwerk SPV...

[2:56:35] ...en CROW, want die richtlijnen...

[2:56:38] ...worden door alle overheden...

[2:56:40] ...ook in zijn algemeenheid...

[2:56:42] ...gebruikt bij de inrichting van...

[2:56:44] ...wegen.

[2:56:45] De heer Van Dijk vroeg of ik een beeld heb in welke mate...

[2:56:49] ...bijvoorbeeld bromfietsen...

[2:56:50] ...binnen de bebouwde kom naar de rijbaan worden...

[2:56:51] ...verplaatst. Naar...

[2:56:53] ...schatting zijn er op circa driekwart van de...

[2:56:56] ...vrijliggende fietspaden binnen de bebouwde...

[2:56:58] ...kom geen bromfietsers.

[2:57:00] Voor de fietspaden die...

[2:57:02] ...erg druk zijn kunnen...

[2:57:04] ...lokale wegbeheerders besluiten om ook de...

[2:57:05] ...snorfiets naar de rijbaan te...

[2:57:07] ...verplaatsen. En dat gebeurt lokaal...

[2:57:10] ...in Amsterdam en Utrecht.

[2:57:13] Mevrouw Van Zanten vroeg of...

[2:57:15] ...zich af of onze fietsinfrastructuur...

[2:57:19] ...geschikt is voor elektrische fietsen.

[2:57:22] En wees ook op de snelheidsverschillen op...

[2:57:25] ...fietspaden.

[2:57:27] Nou, voor het ontwerp van fietsinfrastructuur zoals...

[2:57:29] ...zojuist gezegd gebruiken wegbeheerders...

[2:57:32] ...die CROW-richtlijnen.

[2:57:35] Snelheidsverschillen...

[2:57:35] ...op het fietspad, dat is...

[2:57:37] ...een thema wat we de afgelopen jaren...

[2:57:39] ...natuurlijk ook onderkend hebben, dus dat wordt ook...

[2:57:41] ...krijgt ook aandacht in het meerjarenplan...

[2:57:44] ...fietsveiligheid.

[2:57:45] Samen met de wegbeheerders...

[2:57:47] ...dat geldt namelijk ook voor provincies en gemeenten...

[2:57:50] ...kijken we naar oplossingsrichtingen...

[2:57:52] ...om die snelheidsverschillen...

[2:57:53] ...kleiner te maken en te kijken...

[2:57:55] ...wat daarvoor dan nodig is aan de...

[2:57:58] ...fietsinfrastructuur.

[2:58:00] En belangrijk bij...

[2:58:02] ...die ontwikkeling van die...

[2:58:04] ...fietsinfrastructuur is de...

[2:58:05] ...investeringsimpuls die we hebben, de...

[2:58:07] ...500 miljoen euro.

[2:58:10] Mevrouw van Zandt vroeg hoeveel geld...

[2:58:12] ...er dan expliciet bestemd is voor...

[2:58:13] ...fietspaden. We hebben...

[2:58:15] ...bij die investeringsimpuls...

[2:58:17] ...in overleg met de mede-overheden niet vooraf...

[2:58:19] ...bepaald hoeveel geld er bestemd is voor fietspaden.

[2:58:22] Het is namelijk aan...

[2:58:23] ...mede-overheden zelf om als wegbeheerders...

[2:58:25] ...te bepalen welke maatregelen ze willen treffen...

[2:58:27] ...op het onderliggend wegennet en daarvoor een aanvraag...

[2:58:30] ...te doen. En dat sluit ook aan...

[2:58:32] ...bij de risicogestuurde aanpak...

[2:58:34] ...die we met het...

[2:58:36] ...Strategisch Plan Verkeersveiligheid...

[2:58:37] ...voor staan. Want per wegbeheerder...

[2:58:40] ...kunnen de verkeersveiligheidsrisico's...

[2:58:42] ...immers verschillen.

[2:58:44] Wel is het zo dat...

[2:58:45] ...veel van de maatregelen die...

[2:58:47] ...mede-overheden kunnen aanvragen...

[2:58:49] ...een link hebben met fietsveiligheid, zoals...

[2:58:51] ...het verbreden van fietspaden, het weghalen van fietspaaltjes...

[2:58:54] ...of de aanleg van een vrijliggend...

[2:58:56] ...fietspad.

[2:58:57] En bij de verdeling van die gelden...

[2:59:00] ...wordt er...

[2:59:02] ...vroeg mevrouw Van Zandt of er dan ook rekening...

[2:59:03] ...wordt gehouden met gemeenten en regio's die financieel minder...

[2:59:05] ...sterk staan dan anderen.

[2:59:08] Het antwoord daarop is...

[2:59:09] ...nee. De...

[2:59:12] ...investeringsimpuls is bedoeld om een bijdrage...

[2:59:13] ...te leveren aan de verkeersveiligheid...

[2:59:16] ...door vanuit de Rijksoverheid voor maximaal...

[2:59:18] ...vijftig procent bij te dragen...

[2:59:19] ...aan bewezen effectieve verkeersveiligheids...

[2:59:21] ...maatregelen die de wegbeheerders...

[2:59:24] ...treffen. En zeg maar bij niet...

[2:59:25] ...om de financiële problemen van mede-overheden...

[2:59:28] ...te verzachten. Maar...

[2:59:30] ...we doen wel ons best om te zorgen...

[2:59:32] ...dat alle gemeenten daar ook gebruik van...

[2:59:34] ...kunnen maken.

[2:59:35] Dus houden daar ook rekening mee in de toewijzing...

[2:59:37] ...van gelden. En gelukkig...

[2:59:39] ...zie je ook al dat bijvoorbeeld provincies...

[2:59:41] ...zich ook inspannen om...

[2:59:44] ...hulp te verlenen aan de gemeenten...

[2:59:46] ...in hun provincie bij het doen van die...

[2:59:47] ...aanvraag. En proberen we ook...

[2:59:50] ...de...

[2:59:52] ...zeg maar de...

[2:59:54] ...administratieve last die dat met zich meebrengt...

[2:59:56] ...daar zo gering mogelijk...

[2:59:57] ...te maken zodat het voor alle gemeenten wel...

[2:59:59] ...mogelijk zou moeten zijn.

[3:00:02] En we zijn ook voortdurend bezig met een rondje...

[3:00:04] ...langs de velden om te achterhalen hoe die animo...

[3:00:06] ...om mee te doen is. En daarmee...

[3:00:08] ...de investeringsimpuls, hoe we die nog...

[3:00:09] ...verder kunnen vergroten.

[3:00:12] De heer Ginwis vroeg...

[3:00:14] ...

[3:00:16] ...of het gelukt is om de resterende...

[3:00:18] ...82 kilometer...

[3:00:20] ...weg te werken.

[3:00:22] Althans...

[3:00:25] De heer Ginwis mag even...

[3:00:27] ...een verduidelijking geven.

[3:00:28] Ik heb de vraag tijdens het MIRT-debat...

[3:00:31] ...gesteld. Toen heeft de minister gezegd...

[3:00:33] ...ik ben het wel eens en ik doe hierbij de oproep...

[3:00:34] ...aan gemeenten om die 82...

[3:00:37] ...kilometer aan te melden. Mijn vervolgvraag...

[3:00:39] ...op dat antwoord was...

[3:00:41] ...kan de minister die gemeentes nog wat...

[3:00:43] ...meer aanmoedigen dat te doen...

[3:00:44] ...bijvoorbeeld door ze...

[3:00:46] ...aan te schrijven omdat ze niet allemaal...

[3:00:49] ...misschien zitten te luisteren naar zo'n MIRT-debat...

[3:00:51] ...en naar dit debat.

[3:00:52] Ja, we hebben sowieso... Kijk, we hebben regulier overleg...

[3:00:55] ...ook met gemeentes en...

[3:00:56] ...op het moment dat een volgende tranche weer...

[3:00:58] ...open gaat zal ik dit ook meenemen om...

[3:01:01] ...expliciet aandacht hiervoor...

[3:01:02] ...te vragen. En ja...

[3:01:05] ...zo zijn we voortdurend bezig ook...

[3:01:06] ...als er weer gelden beschikbaar komen om...

[3:01:09] ...dat te promoten bij gemeenten. En ik zal...

[3:01:10] ...expliciet in navolging van mijn...

[3:01:12] ...toezegging hier ook aandacht voor...

[3:01:14] ...vragen. En...

[3:01:16] ...dat geldt ook voor de toezegging...

[3:01:19] ...die hij vraagt om...

[3:01:20] ...drukke schoolroutes...

[3:01:22] ...te promoten om daar gebruik van...

[3:01:24] ...te maken. Dat zal ik ook ter sprake brengen...

[3:01:27] ...tijdens het bestuurlijk overleg...

[3:01:28] ...dat komend voorjaar plaatsvindt met de mede-overheid...

[3:01:31] ...die verantwoordelijk zijn voor het onderliggend wegennet.

[3:01:32] We zullen dat ook bij het openstellen van een volgende tranche...

[3:01:35] ...zullen we daar...

[3:01:36] ...in het bijzonder aandacht voor...

[3:01:38] ...vragen.

[3:01:42] Even kijken...

[3:01:45] ...tot slot bij het blokje fiets...

[3:01:47] ...nog...

[3:01:48] ...het appen op de fiets.

[3:01:50] Want we hadden net al appen in de auto.

[3:01:54] Ehm...

[3:01:54] ...wij richten ons met de...

[3:01:57] ...monocampagne ook...

[3:01:59] ...vooral op fietsers en stimuleren dat zij...

[3:02:01] ...hun telefoon op stil of niet storen...

[3:02:03] ...zetten. Daarnaast werken...

[3:02:05] ...we nauw samen met partners zoals Veilig Verkeer...

[3:02:07] ...Nederland en Team Alert. Die Team Alert...

[3:02:09] ...doet verkeersveiligheidstrainingen...

[3:02:11] ...op scholen.

[3:02:13] We besteden daar heel veel aandacht aan in het...

[3:02:15] ...onderwijs en af en toe ook...

[3:02:17] ...andere interventies, acties...

[3:02:19] ...op straat.

[3:02:21] Handheld, telefoongebruik is ook een...

[3:02:23] ...prioriteit bij de politie...

[3:02:25] ...die ook gewoon in de surveillance daar...

[3:02:26] ...op let en zo nodig mensen staande op...

[3:02:29] ...kunnen houden. En sinds 1 januari...

[3:02:31] ...dit jaar mogen ook alle gemeentelijke...

[3:02:33] ...POA's hierop handhaven.

[3:02:35] Dus daarom hebben we ook de handhaving weer...

[3:02:37] ...een extra impuls gegeven. Dan heb ik...

[3:02:39] ...echt het eind van het blokje fiets bereikt.

[3:02:41] Dan kijk ik even naar de Kamer...

[3:02:43] ...of er nog vragen zijn over het blokje fiets.

[3:02:47] Nee, ze zijn voldoende...

[3:02:48] ...beantwoord. Dus dan kunnen we door naar het blokje...

[3:02:50] ...infrastructuur. Gaan we door naar de infrastructuur.

[3:02:53] De heer De Hoop vroeg...

[3:02:54] ...de plaats op de weg voor...

[3:02:55] ...lichte elektrische voertuigen.

[3:02:59] Naar aanleiding...

[3:03:00] ...het antwoord is ja, daar houden we...

[3:03:02] ...rekening mee. Naar aanleiding van de motie...

[3:03:04] ...huis, kan ik hem toch nog een keertje noemen...

[3:03:06] ...in de vorige periode...

[3:03:08] ...onderzoek ik in samenwerking met gemeenten...

[3:03:10] ...of er mogelijkheden zijn...

[3:03:11] ...voor lokaal maatwerk.

[3:03:14] En de eerste resultaten van dat onderzoek...

[3:03:16] ...dat doen we met een paar gemeenten...

[3:03:17] ...die gaan gedeeld en getoetst worden bij andere gemeenten...

[3:03:20] ...waaronder ook kleinere gemeenten, zodat we een goed beeld...

[3:03:22] ...hebben.

[3:03:24] En ook dat betrekken we...

[3:03:26] ...dan weer, de uitkomsten daarvan bij het meerjarenplan...

[3:03:28] ...fietsveiligheid.

[3:03:30] Wat...

[3:03:32] ...het voornemen is om in mei met de Kamer...

[3:03:34] ...te delen, had ik nog niets gezegd.

[3:03:37] Mevrouw...

[3:03:38] ...Veldman vroeg naar het ontwerp van nieuwe...

[3:03:40] ...N-wegen, of die breed genoeg zijn...

[3:03:42] ...om verkeersveiligheid te...

[3:03:44] ...garanderen.

[3:03:46] Daarvoor...

[3:03:48] ...baseren we ons ook op het al eerder...

[3:03:50] ...genoemde CROW, wat ook een handboek...

[3:03:52] ...wegontwerp heeft. Dat biedt inzicht...

[3:03:54] ...in de richtlijnen voor ontwerpen van...

[3:03:55] ...de N-wegen en ook de benodigde breedte...

[3:03:58] ...voor een veilig wegprofiel.

[3:04:00] En...

[3:04:01] ...over het algemeen zien we dat bij het ontwerpen van nieuwe...

[3:04:04] ...N-wegen de wegbeheerders die uitgangspunten ook...

[3:04:06] ...gebruiken.

[3:04:07] En ook Rijkswaterstaat doet dat voor de...

[3:04:10] ...Rijkswegen.

[3:04:12] En het zijn richtlijnen...

[3:04:14] ...die maken dat je dan...

[3:04:15] ...vervolgens ook nog wel maatwerkt en...

[3:04:17] ...maatwerk- en projectspecifiek...

[3:04:19] ...de zaak kunt inrichten, afhankelijk van de lokale...

[3:04:22] ...omstandigheden. Maar over het algemeen...

[3:04:25] ...waarborgen...

[3:04:26] ...die richtlijnen dus een veilige inrichting.

[3:04:29] Mevrouw Veldman vroeg ook...

[3:04:30] ...of er al effecten zijn van het extra geld...

[3:04:32] ...dat ter beschikking is gesteld om de...

[3:04:34] ...verkeersveiligheid op Rijks-N-wegen te verbeteren.

[3:04:37] Ehm...

[3:04:37] ...dat betrof...

[3:04:39] ...een pot van 200 miljoen euro...

[3:04:42] ...voor verbetering van de Rijks-N-wegen.

[3:04:43] Waarvan de uitvoering eind afgelopen jaar...

[3:04:46] ...is gestart.

[3:04:47] We weten wel uit onderzoek dat de investering...

[3:04:50] ...van die 200 miljoen...

[3:04:51] ...in de verkeersveiligheid van Rijks-N-wegen...

[3:04:53] ...na realisatie jaarlijks 20 miljoen...

[3:04:56] ...aan maatschappelijke kosten bespaart.

[3:04:58] En de investering is daarmee...

[3:05:01] ...na realisatie...

[3:05:02] ...in 10 jaar terugverdiend.

[3:05:04] En met een effectperiode...

[3:05:06] ...voor infrastructurele maatregelen...

[3:05:07] ...van 20 tot 30 jaar, is dan sprake van...

[3:05:10] ...een positieve kostenbatenfactor...

[3:05:11] ...van 2 tot 3.

[3:05:14] En via de eerder...

[3:05:16] ...genoemde investeringsimpuls kunnen...

[3:05:19] ...provincies ook...

[3:05:20] ...maatregelen aanvragen om op provinciale...

[3:05:22] ...N-wegen te treffen, zoals aanleggen van...

[3:05:24] ...rijrichtingsscheiding en het aanleggen...

[3:05:26] ...van veilige obstakelvrije...

[3:05:28] ...bermen.

[3:05:30] Ehm...

[3:05:31] ...de heer...

[3:05:37] ...Arcadis vroeg zich af...

[3:05:39] ...wat het resterende financiële...

[3:05:41] ...gat is om inzicht te krijgen...

[3:05:43] ...in alle...

[3:05:45] ...rijks- en rijkswegen verkeersveilig te maken.

[3:05:47] Dus alle knelpunten die we daarin...

[3:05:49] ...kennen.

[3:05:50] Eind 2021 werd de Kamer geïnformeerd...

[3:05:53] ...over het onderzoek van Arcadis...

[3:05:55] ...naar de toepassing van...

[3:05:57] ...rijbaanscheiding op alle enkelbaans...

[3:05:59] ...rijks- en wegen en daarmee gepaardgaande...

[3:06:01] ...financiële opgaven.

[3:06:02] Op basis van dat onderzoek en rekening houdend...

[3:06:05] ...met voor de vuistweg een kostenstijging...

[3:06:07] ...van zo'n 20%, zou...

[3:06:09] ...de totale opgave voor het...

[3:06:11] ...enkel het aanbrengen van...

[3:06:13] ...fysieke rijbaanscheiding op alle rijks- en wegen...

[3:06:15] ...nu geschat worden op...

[3:06:17] ...ongeveer 850 miljoen euro.

[3:06:19] En dat is exclusief de kosten...

[3:06:21] ...voor de aanpak van de N36 en de N50...

[3:06:23] ...Kampen-Ramspoel, want...

[3:06:25] ...daarvoor zijn al middelen...

[3:06:27] ...gereserveerd binnen die eerder genoemde...

[3:06:29] ...200 miljoen euro uit het afgelopen...

[3:06:32] ...coalitieakkoord.

[3:06:33] Andere maatregelen...

[3:06:35] ...die de verkeersveiligheid verbeteren, zoals...

[3:06:37] ...inrichting van bermen, kruispunten...

[3:06:39] ...of aansluitingen met het onderliggend wegennet...

[3:06:41] ...die zijn in die raming niet opgenomen.

[3:06:44] En ik wijs...

[3:06:45] ...me op dat dat budget op dit moment...

[3:06:47] ...niet voorhanden is in de huidige...

[3:06:49] ...INW-begroting.

[3:06:51] Dan de voorrangssituaties.

[3:06:56] Mevrouw Van Zanten vroeg daarnaar...

[3:06:57] ...de heer Stoffer...

[3:06:59] ...gezien de signalen van ANWB...

[3:07:01] ...over onduidelijke voorrangssituaties...

[3:07:04] ...is het onderwerp onlangs besproken...

[3:07:05] ...in een overlegorgaan waarin de gemeente...

[3:07:07] ...actief zijn. Het gemeentelijk...

[3:07:09] ...netwerk voor mobiliteit en infrastructuur.

[3:07:12] Hierin zijn de landelijke regels...

[3:07:13] ...en richtlijnen onder de aandacht gebracht.

[3:07:16] Voor de voorrang bij uitritten...

[3:07:18] ...zijn in het reglement...

[3:07:19] ...verkeersregels en verkeerstekens...

[3:07:23] ...opgenomen dat...

[3:07:23] ...bestuurders die uit een uitrit de weg...

[3:07:25] ...oprijden of van een weg een inrit oprijden...

[3:07:27] ...het overige verkeer voor moeten laten gaan.

[3:07:30] Bij rotondes is de...

[3:07:31] ...richtlijn van, daar hebben we hem weer, het CROW...

[3:07:33] ...dat fietsers binnen de bebouwde...

[3:07:35] ...kom in de voorrang en buiten de...

[3:07:37] ...bouwde kom niet. En dat...

[3:07:39] ...is gebaseerd op een zorgvuldige afweging tussen...

[3:07:41] ...veiligheid, comfort en de...

[3:07:43] ...doorstroming van de fietsers. En het is dan...

[3:07:45] ...aan de verantwoordelijke...

[3:07:47] ...wegbeheerders om te zorgen...

[3:07:49] ...dat zij een uitrit of rotonde toepassen...

[3:07:51] ...die hieraan duidelijk voldoet...

[3:07:53] ...en duidelijk is ingericht...

[3:07:55] ...en indien van...

[3:07:57] ...die richtlijn zou worden afgeweken...

[3:07:59] ...dat dat wel heel gemotiveerd gebeurt.

[3:08:03] De heer Stoffen vroeg nogmaals aandacht...

[3:08:06] ...voor de Duitse reddings...

[3:08:08] ...raad, de reddingsgassen.

[3:08:10] Ik blijf toch echt bij het...

[3:08:11] ...antwoord wat ik vorige week in de...

[3:08:14] ...begrotingsbehandeling gaf. Namelijk...

[3:08:16] ...we hebben echt geen signalen...

[3:08:18] ...ontvangen van hulpdiensten dat we op dit...

[3:08:20] ...moment nu problemen worden ervaren...

[3:08:22] ...op dit vlak.

[3:08:24] En als die er wel ooit...

[3:08:26] ...zouden komen, dan ga ik daar uiteraard...

[3:08:28] ...graag het gesprek met hen over...

[3:08:30] ...aan. En dan verwijs ik naar mijn...

[3:08:32] ...uitvoerige antwoord...

[3:08:34] ...vorige week, hoe we dat in Nederland hebben ingericht...

[3:08:36] ...om hulpdiensten er tussendoor...

[3:08:38] ...te laten.

[3:08:40] Even kijken, dan de...

[3:08:42] ...30 kilometer per uur wegen...

[3:08:44] ...waar...

[3:08:47] ...veel vragen...

[3:08:48] ...over waren van de heer Van Dijk...

[3:08:50] ...mevrouw Veldman, mevrouw Van Santen...

[3:08:52] ...de heer El Abassi, meneer...

[3:08:54] ...De Hoop.

[3:08:56] En die vroegen ook van nou...

[3:08:58] ...wil je dan in ieder geval erop aandringen dat er...

[3:09:00] ...goede afspraken zijn...

[3:09:02] ...vanaf de start over handhaving...

[3:09:04] ...naast het zoveel mogelijk toepassen van dat...

[3:09:06] ...GOW 30, gebiedsontsluiting...

[3:09:08] ...weg voor 30 kilometer per uur...

[3:09:10] ...profiel.

[3:09:12] Ja, we ondersteunen...

[3:09:14] ...de gemeente, onder andere met dat...

[3:09:16] ...afwegingskader voor 30 kilometer per uur...

[3:09:18] ...en de handreiking, inrichtings...

[3:09:20] ...kenmerken en die eerder genoemde...

[3:09:22] ...investeringsimpuls voor...

[3:09:25] ...verkeersveiligheid.

[3:09:25] En in dat afwegingskader hebben we ook...

[3:09:28] ...opgenomen dat het van belang is om...

[3:09:31] ...handhavingsinstanties...

[3:09:32] ...vroegtijdig te betrekken, zodat binnen de lokale...

[3:09:34] ...driehoek ook goede afspraken...

[3:09:36] ...kunnen worden gemaakt...

[3:09:38] ...en ik dring er ook bij gemeenten op aan...

[3:09:40] ...om die handreiking, inrichtings...

[3:09:42] ...kenmerken daarbij ook...

[3:09:44] ...tot leidraad...

[3:09:45] ...te maken.

[3:09:50] De...

[3:09:51] ...vraag van...

[3:09:53] ...mevrouw Veldman over de...

[3:09:55] ...hulpdiensten...

[3:09:58] ...dat...

[3:09:58] ...daar geven we ook invulling aan in de praktijk...

[3:10:01] ...want als een gemeente 30 kilometer per uur...

[3:10:04] ...wil instellen, dan moet ze een verkeersbesluit...

[3:10:05] ...nemen en een verkeersbesluit...

[3:10:07] ...moet voldoen aan verschillende wet- en regelgeving...

[3:10:10] ...en daarin is bijvoorbeeld...

[3:10:11] ...opgenomen dat dan ook overleg...

[3:10:13] ...moet plaatsvinden met de politie...

[3:10:15] ...en daarnaast is in dat afwegingskader...

[3:10:18] ...voor 30 kilometer per uur opgenomen dat...

[3:10:19] ...het belangrijk is dat gemeenten in een vroeg stadium...

[3:10:21] ...overleggen met nood- en hulpdiensten...

[3:10:24] ...als zij overwegen...

[3:10:26] ...op wegen 30 kilometer per uur...

[3:10:27] ...in te stellen en de nood- en hulpdiensten...

[3:10:30] ...die hanteren verder als richtlijn dat zij...

[3:10:31] ...in geval van de prioriteit...

[3:10:33] ...20 kilometer per uur sneller rijden...

[3:10:36] ...dan de geldende maximum...

[3:10:37] ...snelheid wanneer het grote voertuigen betreft...

[3:10:40] ...en 40 kilometer per uur sneller...

[3:10:42] ...wanneer het kleine voertuigen betreft.

[3:10:43] Dus er zal dan ook rekening mee moeten worden gehouden...

[3:10:45] ...bij het nemen van dat...

[3:10:48] ...verkeersbesluit.

[3:10:49] De heer De Hoop vroeg of...

[3:10:52] ...bij die investeringsimpuls...

[3:10:53] ...en bij de volgende tranche...

[3:10:54] ...gemeenten ook willen ondersteunen om hun wegen...

[3:10:57] ...ook veiliger in te richten, ook als ze een 30 kilometer per uur...

[3:11:00] ...zone ervan willen maken.

[3:11:01] Hij vroeg me dat toe te zeggen. Nou, dat kan ik doen...

[3:11:03] ...maar ik hoef het niet eens toe te zeggen, want ik moedig...

[3:11:07] ...verkeersmede-overheden...

[3:11:08] ...zowieso al aan...

[3:11:10] ...hun wegen veilig in te richten...

[3:11:11] ...en we ondersteunen hen in het treffen...

[3:11:13] ...van maatregelen via de investeringsimpuls...

[3:11:15] ...en ook de inrichting voor 30 kilometer per uur...

[3:11:17] ...is een van de maatregelen die ook...

[3:11:19] ...in de, laten we zeggen, catalogus zit...

[3:11:22] ...die in aanmerking komt voor financiering.

[3:11:24] Maar voor de zekerheid zeg ik het nog een keer toe...

[3:11:25] ...aan de heer De Hoop.

[3:11:29] De andere vraag...

[3:11:30] ...over 30 kilometer per uur...

[3:11:31] ...was van mevrouw Van Zanten over de impact...

[3:11:33] ...op taxibedrijven en het OV...

[3:11:36] ...bijvoorbeeld.

[3:11:37] Ik heb een paar weken geleden...

[3:11:40] ...geïnformeerd over het eerste beeld dat...

[3:11:41] ...de gemeente Amsterdam heeft over de invoering...

[3:11:43] ...van 30 kilometer per uur.

[3:11:46] Ik ben ook blij dat...

[3:11:48] ...de gemeente in ieder geval die effecten in de praktijk...

[3:11:50] ...goed monitoort en in goed overleg is...

[3:11:51] ...met de verschillende betrokkenen.

[3:11:53] De gemeente als wegbeheerder geeft aan...

[3:11:56] ...dat in relatie tot taxibedrijven...

[3:11:59] ...tot op heden...

[3:12:00] ...geen meldingen of grote problemen...

[3:12:02] ...met betrekking tot de doorstroming...

[3:12:03] ...of opstopping van het verkeer zijn...

[3:12:05] ...waargenomen en rond het OV...

[3:12:07] ...zijn ook geen bijzonderheden gemeld.

[3:12:10] De gemeente Amsterdam...

[3:12:11] ...heeft zelf aan hun gemeenteraad toegezegd...

[3:12:13] ...na een half jaar een eerste evaluatie te...

[3:12:15] ...publiceren en verwacht over een jaar...

[3:12:17] ...een completer beeld op te leveren.

[3:12:19] Zoals eerder aangegeven worden wij daar ook over...

[3:12:21] ...geïnformeerd en informeer ik daar de Kamer...

[3:12:23] ...weer over.

[3:12:25] Ik denk dat dit geheel ook een antwoord...

[3:12:27] ...is op de vraag van de heer Al-Abbasi...

[3:12:29] ...die vroeg of we met duidelijke...

[3:12:31] ...herkenbare eisen willen komen voor 30...

[3:12:33] ...kilometer per uur en die hebben we in de...

[3:12:35] ...eerder genoemde afwegingskader...

[3:12:37] ...en eerder genoemde...

[3:12:41] ...inrichtingsrichtlijnen...

[3:12:41] ...hebben die ook meegegeven aan de...

[3:12:43] ...gemeenten. Dan nog over...

[3:12:45] ...dan ben ik toch bij de vraag van de heer...

[3:12:47] ...vraag van de heer Al-Abbasi...

[3:12:50] ...en die vroeg zich af...

[3:12:51] ...of we weer lekker...

[3:12:53] ...130 kunnen gaan rijden of misschien...

[3:12:55] ...zelfs wel 140. Wees daarbij op de effecten...

[3:12:57] ...voor de veiligheid...

[3:12:59] ...in het verkeer. Ik breng in herinnering...

[3:13:02] ...dat de verkeersveiligheidseffecten...

[3:13:03] ...niet de reden waren...

[3:13:05] ...voor de snelheidsverlaging naar 100...

[3:13:07] ...kilometer per uur. Die maatregel is...

[3:13:09] ...ingevoerd om tot stikstofreductie...

[3:13:11] ...te komen. Dus dat is het...

[3:13:13] ...dat is de reden daarvoor...

[3:13:15] ...geweest. Bijkomend...

[3:13:18] ...

[3:13:19] ...is natuurlijk wel...

[3:13:21] ...een effect op de...

[3:13:23] ...verkeersveiligheid.

[3:13:25] We zagen in 2021...

[3:13:27] ...dat de...

[3:13:29] ...afname van ernstige ongevallen...

[3:13:31] ...op wegen waar de limiet was verlaagd naar 100...

[3:13:33] ...kilometer per uur overdag...

[3:13:35] ...aanzienlijk groter is dan...

[3:13:37] ...op de snelwegen waar...

[3:13:38] ...de limiet niet was...

[3:13:41] ...gewijzigd. Dat moet trouwens een jaar eerder zijn...

[3:13:43] ...want toen is dat al ingegaan.

[3:13:46] En...

[3:13:48] ...dat is...

[3:13:49] ...de reductie van ongevallen was ook...

[3:13:51] ...verlaagd in lijn met het effect zoals vooraf...

[3:13:53] ...geraamd werd door het SWOF...

[3:13:55] ...een verwachte reductie van circa 10 doden...

[3:13:57] ...per jaar.

[3:14:00] Bijkomend...

[3:14:01] ...want als je de vraag wilt beantwoorden...

[3:14:03] ...kunnen we weer naar 130 of misschien...

[3:14:05] ...140 kilometer per uur...

[3:14:07] ...dan wijs ik naar de schriftelijke antwoorden...

[3:14:09] ...die ik heb gegeven voorafgaand aan de begrotingsbehandeling...

[3:14:11] ...want daar heb ik uitvoerig uiteengezet...

[3:14:13] ...wat er voor zo'n besluit nodig is...

[3:14:15] ...en wat voor een stikstofberiekelen je dan...

[3:14:17] ...het hoofd moet bieden.

[3:14:19] Tot slot, ik heb maar even bij infrastructuur...

[3:14:21] ...gepakt de fileaanpak...

[3:14:25] ...waar de heer Heutink naar...

[3:14:28] ...vroeg. Dat was...

[3:14:30] ...niet een programma...

[3:14:31] ...wat actief gestopt is. Het was ooit...

[3:14:33] ...een tijdelijk programma wat automatisch afliep...

[3:14:35] ...per eind 2020...

[3:14:38] ...en helaas...

[3:14:39] ...waren er in de beschikbare coalitie...

[3:14:41] ...akkoordmiddelen in de afgelopen periode...

[3:14:43] ...geen middelen om dat programma door te zetten.

[3:14:46] Wel...

[3:14:47] ...wordt constant door Rijkswaterstaat...

[3:14:49] ...gekeken hoe de aanrijdtijden verkort kunnen worden...

[3:14:51] ...zodat de hulpdiensten snel ter plaatse...

[3:14:54] ...zijn en...

[3:14:55] ...met de middelen...

[3:14:57] ...die we bijvoorbeeld vanuit het mobiliteitsfonds...

[3:14:59] ...in het kader van het MIRT beschikbaar hebben gesteld...

[3:15:01] ...voor het draaiend houden...

[3:15:03] ...van de ringen, kortom de doorstroming...

[3:15:05] ...op de ringen rond een aantal...

[3:15:07] ...grote steden. Daar wordt ook gekeken...

[3:15:09] ...hoe we daar incidenten...

[3:15:11] ...management sneller kunnen opstarten...

[3:15:13] ...en bijvoorbeeld ook kunnen afhandelen...

[3:15:15] ...met in-car veiligheidswaarschuwingen.

[3:15:17] Dus we zijn nog steeds daar wel mee...

[3:15:19] ...bezig. Maar die tijdelijke...

[3:15:21] ...impulsgelden, die waren helaas niet meer...

[3:15:23] ...beschikbaar in de afgelopen periode.

[3:15:26] Dat voor wat betreft...

[3:15:27] ...vragen over verkeersinfrastructuur.

[3:15:29] Dan kijk ik even naar de kant van de kamer.

[3:15:31] Zijn er vragen over dit blokje?

[3:15:34] Nee?

[3:15:35] Volgens mij kunnen we dan door naar het blokje...

[3:15:37] ...verkeersgedrag.

[3:15:43] En dan begin ik even...

[3:15:45] ...met drank en drugs...

[3:15:47] ...waar de minister van...

[3:15:49] ...justitie en veiligheid zojuist al het een en ander over...

[3:15:52] ...zei.

[3:15:53] Maar ook wij zijn...

[3:15:55] ...daarmee bezig...

[3:15:57] ...met een...

[3:15:59] ...opzet van integrale aanpak...

[3:16:01] ...van rijden onder invloed van alcohol, drugs...

[3:16:03] ...en of rijgevaarlijke...

[3:16:05] ...medicijnen.

[3:16:06] Die integrale aanpak is naar verwachting...

[3:16:09] ...nog dit kwartaal gereed.

[3:16:11] Daar zijn ook weer veel partijen bij betrokken, zoals ook...

[3:16:13] ...Trimbols Instituut, Veilig Verkeer Nederland...

[3:16:15] ...en gemeenten.

[3:16:18] Ik...

[3:16:20] ...verwacht dat dat ook nog...

[3:16:21] ...extra capaciteit en middelen zal vergen.

[3:16:23] Dus dan is de definitieve...

[3:16:25] ...besluitvorming vanwege onze demissionaire status...

[3:16:27] ...waarschijnlijk aan een nieuw kabinet.

[3:16:29] In ieder geval ook over het programmaplan...

[3:16:31] ...rijden onder invloed.

[3:16:38] Zoals ik eerder ook al aan de kamer aangaf...

[3:16:40] ...maakt ook de mogelijkheid...

[3:16:42] ...van een herintroductie van een alcoholslot...

[3:16:44] ...daar weer deel van...

[3:16:45] ...uit. Op dat gebied...

[3:16:48] ...loopt nog onderzoek.

[3:16:50] Ondertussen...

[3:16:51] ...we weten namelijk ook dat het alcoholslot...

[3:16:54] ...bewezen effectief is en leidt...

[3:16:55] ...tot minder recidive dan een ontzegging...

[3:16:58] ...van de rijbevoegdheid of een ongeldigheidsverklaring...

[3:17:00] ...voor het rijbewijs. Daarbij helpt...

[3:17:02] ...ook dat vanaf 6 juli van dit jaar...

[3:17:03] ...in alle nieuw geregistreerde auto's in de Europese...

[3:17:06] ...Unie een aansluiting voor een alcoholslot...

[3:17:08] ...moet zijn...

[3:17:10] ...geïnstalleerd. Dus al die ontwikkelingen...

[3:17:12] ...die versterken het in gang gezette onderzoek...

[3:17:14] ...naar het mogelijk herinvoeren van een alcoholslot...

[3:17:16] ...of alcoholslotprogramma.

[3:17:17] En daar kom ik...

[3:17:19] ...te zijner tijd bij de kamer op...

[3:17:21] ...terug. De heer De Hoop...

[3:17:23] ...vraagt naar de pilot met...

[3:17:25] ...navigatie-apps...

[3:17:27] ...die we voeren bij...

[3:17:30] ...in schoolzones...

[3:17:31] ...om weggebruikers te waarschuwen dat ze een schoolzone...

[3:17:34] ...naderen.

[3:17:35] Daar zijn positieve resultaten te melden...

[3:17:37] ...want uit die pilot blijkt dat meer dan de helft van de gebruikers...

[3:17:40] ...aangeeft dat ze na het krijgen van dat...

[3:17:42] ...waarschuwingssignaal hun gedrag...

[3:17:44] ...hebben aangepast. Met name door...

[3:17:45] ...de snelheid te matigen bij...

[3:17:47] ...het naderen van een schoolzone.

[3:17:50] En we werken nu met de uitvoeringsorganisaties...

[3:17:52] ...zoals het Nationaal Data...

[3:17:54] ...Portaal Wegverkeer en de...

[3:17:55] ...PO-raad aan de landelijke uitrol van data...

[3:17:58] ...voor schoolzones. Zodat...

[3:17:59] ...navigatiediensten en autofabrikanten...

[3:18:01] ...deze informatie in de loop van dit jaar...

[3:18:03] ...kunnen gaan doorgeven aan weggebruikers.

[3:18:06] Dan wel, want die optie...

[3:18:08] ...heb je dan ook om weggebruikers om de...

[3:18:10] ...schoolzone heen te leiden. Er is sowieso geen route...

[3:18:12] ...meer aan te bieden die dan door de schoolzone...

[3:18:14] ...leidt. En ik denk dat die laatste maatregel op zich...

[3:18:16] ...de allermooiste is.

[3:18:18] Gemeenten hebben we daarvoor ook...

[3:18:20] ...nodig. Die roepen we ondertussen op om...

[3:18:22] ...de informatie over vakanties en...

[3:18:23] ...schooltijden weer te...

[3:18:26] ...actualiseren. En dan...

[3:18:28] ...heb je een mooi sluitend beeld van waar is een schoolzone...

[3:18:30] ...en waar kun je de weggebruiker helpen om...

[3:18:32] ...even de schoolzone...

[3:18:34] ...te vermijden.

[3:18:35] Zodat de kinderen veilig afgeleverd kunnen worden.

[3:18:38] Ehm...

[3:18:40] ...en daar hoort dan wel...

[3:18:42] ...bij de vraag...

[3:18:44] ...van de heer De Hoop hoe je dan de automobilisten...

[3:18:46] ...waarschuwt die voor korte rietjes...

[3:18:48] ...in de eigen buurt helemaal niet met de...

[3:18:50] ...navigatie app hulp rijden.

[3:18:53] Ehm...

[3:18:54] ...als je in die buurt woont...

[3:18:56] ...dan weet je vaak ook nog wel waar de scholen zijn.

[3:18:58] Voor die mensen hebben we ook nog...

[3:19:00] ...de fysieke bebording en inrichting...

[3:19:02] ...van schoolzones om ze alert te maken...

[3:19:04] ...op de tijd dat er een school is.

[3:19:06] Ehm, en we hebben aan...

[3:19:08] ...Crow gevraagd om een notitie op te stellen...

[3:19:10] ...ook over een uniforme inrichting van...

[3:19:12] ...schoolzones, zodat...

[3:19:14] ...daarmee ook landelijk een eenduidig beeld is.

[3:19:16] We zien overigens wel uit de smart monitor...

[3:19:18] ...dat het gebruik van navigatie...

[3:19:20] ...apps ook op bekende routes...

[3:19:22] ...en korte routes steeds meer toeneemt.

[3:19:24] Van 19 procent...

[3:19:26] ...vijf jaar geleden naar 59...

[3:19:28] ...procent in 2021.

[3:19:30] Dus ook op die manier bereiken we...

[3:19:32] ...toch steeds meer mensen.

[3:19:34] Dan de...

[3:19:37] ...monitoringskastjes...

[3:19:38] ...tegen verkeershufters...

[3:19:40] ...waar mevrouw Veldman...

[3:19:42] ...naar vroeg. Daar voeren we...

[3:19:44] ...piloten...

[3:19:46] ...over.

[3:19:48] En...

[3:19:50] ...kent zijn oorsprong al uit...

[3:19:52] ...in de initiatiefnota POSMA...

[3:19:54] ...uit 2020.

[3:19:56] Ook leuk om hier te vermelden.

[3:19:58] Door die...

[3:20:00] ...monitoring kan het CBR gedurende langere...

[3:20:02] ...tijd het rijgedrag van deelnemers...

[3:20:04] ...volgen. Het CBR...

[3:20:06] ...voert daar twee pilots...

[3:20:08] ...op uit.

[3:20:10] De eerste is toevallig...

[3:20:11] ...vandaag gestart. De monitoring...

[3:20:14] ...van snelheid via een app.

[3:20:17] Eind april zal...

[3:20:18] ...die pilot onder twee groepen deelnemers...

[3:20:20] ...worden afgerond.

[3:20:21] De tweede is een pilot met een...

[3:20:24] ...kastje wat ingebouwd wordt in de auto.

[3:20:26] De werving voor die pilot...

[3:20:28] ...start in maart. Dat is later...

[3:20:30] ...dan verwacht, maar dat heeft te maken met...

[3:20:32] ...de langere levertijd van de kastjes...

[3:20:34] ...en de complexiteit...

[3:20:36] ...qua inbouw die gaandeweg nog werd...

[3:20:39] ...tegengekomen.

[3:20:41] Het...

[3:20:42] ...CBR zal dan...

[3:20:45] ...daarna, dus dat zal...

[3:20:46] ...het tweede kwartaal zijn...

[3:20:48] ...voor bijvoorbeeld rond de zomer...

[3:20:50] ...een voortgangsrapportage...

[3:20:53] ...nee, het tweede kwartaal...

[3:20:54] ...een voortgangsrapportage en meteen na...

[3:20:56] ...de zomer een eindrapportage.

[3:20:58] Dus dan hebben we alle resultaten...

[3:21:00] ...van die proef.

[3:21:03] En...

[3:21:05] ...om nog even te weten...

[3:21:06] ...wat daarmee gedaan wordt...

[3:21:08] ...in die eerste pilot...

[3:21:10] ...rijden de deelnemers met een app...

[3:21:11] ...die registreert de snelheid en bijvoorbeeld remmen en bochten...

[3:21:14] ...en dan krijgen deelverkeersdeelnemers...

[3:21:16] ...feedback daarover via de app...

[3:21:18] ...en de trainer die stelt dan...

[3:21:20] ...tijdens de cursus die men volgt...

[3:21:22] ...vragen over deze feedback...

[3:21:24] ...en daarmee is het...

[3:21:26] ...ondersteunend aan de educatieve maatregel...

[3:21:28] ...gedrag die is afgekondigd...

[3:21:30] ...en bij de pilot met ingebouwde kast...

[3:21:32] ...krijgt de deelnemer geen realtime...

[3:21:34] ...feedback, het wordt door het systeem...

[3:21:36] ...op de achtergrond vervolgd...

[3:21:38] ...en na afloop van de periode...

[3:21:40] ...krijgt de deelnemer een individuele...

[3:21:42] ...terugkoppeling en wordt die al dan niet...

[3:21:44] ...terechtgewezen.

[3:21:46] Mevrouw Veldman vroeg ook hoe vaak educatieve...

[3:21:48] ...maatregelen voor jonge bestuurders worden ingezet...

[3:21:50] ...nadat ze achter het stuur zijn betrapt met...

[3:21:52] ...alcohol en of drugs of grote...

[3:21:54] ...snelheidsovertredingen. Tot nu toe...

[3:21:56] ...heeft het CBR5 educatieve...

[3:21:58] ...maatregelen...

[3:22:01] ...aan overtreders...

[3:22:02] ...opgelegd, dus ook aan jonge bestuurders.

[3:22:06] Even kijken, dit loopt niet helemaal...

[3:22:08] ...zo nodig als ik iets raars zeg...

[3:22:10] ...kom ik daar in de tweede termijn op terug.

[3:22:12] Van alle maatregelen en onderzoeken wordt ruim...

[3:22:14] ...een kwart opgelegd aan bestuurders onder de...

[3:22:16] ...25 jaar.

[3:22:18] Nee, oké, dat zijn vijf verschillende educatieve...

[3:22:20] ...maatregelen die kunnen worden opgelegd...

[3:22:22] ...ook aan jonge bestuurders.

[3:22:24] Een kwart is aan bestuurders onder de 25 jaar...

[3:22:26] ...en dat is ongeveer 6.000...

[3:22:28] ...van de 24.000...

[3:22:30] ...maatregelen en onderzoeken...

[3:22:32] ...die er zijn geweest.

[3:22:34] En als je dan niet komt opdagen...

[3:22:38] ...dan...

[3:22:40] ...wat zijn...

[3:22:41] ...de ervaringen met het niet komen...

[3:22:43] ...opdagen?

[3:22:44] We zien dat overgedeeld, het grote gedeelte van de...

[3:22:46] ...overtreders naar de cursus komt...

[3:22:49] ...als ze hebben betaald.

[3:22:50] Als ze niet hebben betaald aan het...

[3:22:52] ...CBI, dan kunnen ze ook de cursus niet volgen.

[3:22:55] En dan wordt het...

[3:22:56] ...rijbewijs ongeldig verklaard als de...

[3:22:58] ...cursus niet wordt gevolgd.

[3:23:00] De overtreder mag dan niet meer rijden. Terecht zegt mevrouw...

[3:23:02] ...Veldman, ja, dat wil niet...

[3:23:04] ...zeggen dat je dan niet meer in een auto zit, maar dat is...

[3:23:06] ...wel een verkeersvergrijp...

[3:23:09] ...waarvoor je staande gehouden kunt worden...

[3:23:10] ...en...

[3:23:13] ...aangehouden kunt...

[3:23:14] ...worden.

[3:23:17] En dat monitoringskastje...

[3:23:19] ...dat zou...

[3:23:21] ...ook ingezet kunnen worden bij beginnende...

[3:23:23] ...bestuurders die verkeersovertredingen...

[3:23:25] ...begaan, stelt mevrouw Veldman.

[3:23:26] En dat is inderdaad een mogelijkheid.

[3:23:29] Met de pilots...

[3:23:30] ...die we nu doen, wordt onderzocht of bestaande...

[3:23:33] ...cursussen op gedrag en onderzoek naar...

[3:23:34] ...rijvaardigheid verbeterd kunnen worden.

[3:23:37] En als dat het geval is, dan is dat natuurlijk...

[3:23:39] ...een verbetering die kan gelden voor...

[3:23:40] ...alle doelgroepen, dus ook voor de beginnende...

[3:23:42] ...bestuurders. Dus ik kijk ook rijkhalsend uit...

[3:23:44] ...naar de resultaten straks.

[3:23:47] De heer De Hoop...

[3:23:50] ...die...

[3:23:52] ...had vragen over...

[3:23:54] ...

[3:23:55] ...

[3:23:57] ...vroeg zich af, driekwart van de dodelijke...

[3:24:00] ...fietsslachtoffers heeft een leeftijd...

[3:24:01] ...van 60 jaar of ouder...

[3:24:03] ...terwijl het maar een paar procent van de fietskilometers...

[3:24:06] ...zijn, en vroeg zich af...

[3:24:08] ...hoe zich dat vertaalt naar auto's...

[3:24:09] ...en of we ook...

[3:24:12] ...specifieke informatie hebben over de leeftijdsopbouw...

[3:24:14] ...van veroorzakers van verkeers...

[3:24:16] ...ongelukken.

[3:24:19] We zagen...

[3:24:20] ...dat 33 procent...

[3:24:22] ...van de dodelijke verkeersslachtoffers...

[3:24:24] ...met auto's in 2022...

[3:24:26] ...60 jaar of ouder...

[3:24:28] ...waren. We hebben...

[3:24:30] ...alleen geen gegevens over de leeftijdsopbouw...

[3:24:32] ...van de veroorzakers van verkeersongelukken...

[3:24:35] ...omdat er geen...

[3:24:36] ...leeftijd van de tegenpartij wordt...

[3:24:38] ...geregistreerd en bovendien wordt het uit de...

[3:24:40] ...registratie ook niet altijd duidelijk...

[3:24:42] ...wie de veroorzaker is van een...

[3:24:44] ...verkeersongeluk.

[3:24:46] Tot slot nog de vragen...

[3:24:48] ...van de heer El Abassi...

[3:24:50] ...over het CBR.

[3:24:54] Over de wachttijden in de eerste plaats...

[3:24:56] ...dat is een...

[3:24:58] ...zeer aangelegen onderwerp geweest...

[3:25:00] ...in de afgelopen vier jaar...

[3:25:02] ...omdat ze erg uit de hand gelopen waren...

[3:25:04] ...een paar jaar geleden, maar inmiddels...

[3:25:06] ...al geruime tijd ontwikkelen ze zich goed...

[3:25:08] ...in conform de prognose van het CBR.

[3:25:11] Het laatste kwartaal...

[3:25:12] ...van het afgelopen jaar liet zien dat de wachttijd...

[3:25:14] ...gemiddeld 8,9 weken...

[3:25:17] ...bedraagt. Die kwartaalrapportage...

[3:25:18] ...stuur ik op korte termijn...

[3:25:20] ...naar de Kamer.

[3:25:22] In de laatste week van het jaar was de wachttijd...

[3:25:24] ...zelfs verder gedaald naar 7,1...

[3:25:26] ...weken. Dat is nog maar net boven...

[3:25:28] ...de reguliere...

[3:25:30] ...key performance indicator van...

[3:25:32] ...zeven weken die we hebben afgesproken.

[3:25:34] De vraag naar examens blijft...

[3:25:36] ...wel hoog en het normale...

[3:25:38] ...seizoenspatroon is een piek in de reservering...

[3:25:40] ...in het voorjaar. Dus de verwachting kan...

[3:25:42] ...wel zijn dat de gemiddelde wachttijd weer iets op zal...

[3:25:44] ...lopen om na de zomer structureel...

[3:25:46] ...te dalen naar de reguliere niveaus.

[3:25:49] Daar is...

[3:25:50] ...heel veel meer over te zeggen. Dat krijgt u binnenkort ook nog...

[3:25:53] ...in de...

[3:25:55] ...kwartaalrapportage.

[3:25:56] En waar het gaat om de betaalbaarheid van...

[3:25:58] ...het rijbewijs...

[3:26:02] ...daar...

[3:26:03] ...zien we dat de...

[3:26:04] ...stijging van de totale...

[3:26:06] ...kosten van het rijbewijs...

[3:26:08] ...vooral een gevolg is van de stijgende...

[3:26:11] ...lesprijzen.

[3:26:14] En...

[3:26:14] ...ook daar zie je wel de effecten dat...

[3:26:16] ...ja, als de rijschoolhouders...

[3:26:19] ...rijschoolinstructeurs...

[3:26:20] ...ook een reëel inkomen...

[3:26:23] ...willen houden, dan is het met de huidige lesprijzen...

[3:26:25] ...geen vetpot, mede door de...

[3:26:26] ...inflatie.

[3:26:29] Daarnaast wat ook...

[3:26:30] ...heel veel uitmaakt voor de kosten...

[3:26:32] ...van het rijbewijs is...

[3:26:34] ...de hoeveelheid lessen en de hoeveelheid examens...

[3:26:36] ...die afgenomen moeten worden.

[3:26:37] En we zien wel dat het loont om...

[3:26:40] ...dusdanig goed rijschoolonderricht...

[3:26:42] ...te hebben dat je bij wijze van spreken...

[3:26:44] ...in één keer slaagt en liever met wat meer...

[3:26:46] ...lessen dan wanneer je te vroeg opgaat voor het...

[3:26:48] ...examen, daar nog niet aan toe bent en...

[3:26:50] ...daarna weer een flinke reeks...

[3:26:53] ...dure lessen moet...

[3:26:55] ...volgen. Wat ik in de hand...

[3:26:56] ...heb, dat zijn de kosten die...

[3:26:58] ...je betaalt voor een examen bij het...

[3:27:00] ...CBR. Maar daar zie ik niet het type...

[3:27:03] ...verhogingen waar de heer...

[3:27:05] ...Abassi over sprak.

[3:27:07] En daarmee ben ik aan het eind...

[3:27:08] ...gekomen van mijn beantwoording. Dank u wel.

[3:27:11] Ik kijk even naar links. Ik zie...

[3:27:13] ...een vraag van de heer De Hoop.

[3:27:16] Ja, voorzitter. Dan nog een vraag...

[3:27:18] ...die ik stelde over...

[3:27:21] ...mogelijk...

[3:27:23] ...de component van leeftijd...

[3:27:24] ...bij de veroorzakers van ongeluk.

[3:27:26] Want ik vond dat de minister daar...

[3:27:27] ...een beetje snel over hee ging.

[3:27:30] En ik snap dat het misschien een beetje...

[3:27:32] ...een ongemakkelijk onderwerp is, maar als we zien dat...

[3:27:34] ...heel veel mensen van leeftijd...

[3:27:36] ...betrokken zijn bij...

[3:27:37] ...de ongelukken, is het misschien toch...

[3:27:40] ...een relevante factor om daar een keer...

[3:27:42] ...naar te kijken. De minister gaf aan dat...

[3:27:44] ...dat niet per definitie geregistreerd...

[3:27:46] ...wordt. En ik ben toch zoekende van...

[3:27:48] ...is dat toch iets waar we misschien...

[3:27:49] ...met elkaar naar zouden moeten kijken.

[3:27:52] De minister.

[3:27:55] Ik sta me toe dat ik even...

[3:27:57] ...in tweede termijn daarop...

[3:27:59] ...terugkom, want...

[3:28:00] ...we registreren het op dit moment niet. Dus ik wil dan ook...

[3:28:03] ...een beeld hebben van wat daar allemaal bij komt...

[3:28:05] ...en kijken voordat ik toezeg dat we dat...

[3:28:06] ...gaan onderzoeken.

[3:28:10] Er zijn nog andere vragen. Mevrouw Veldman.

[3:28:13] Ja, dankjewel voorzitter.

[3:28:17] Ik hoor...

[3:28:18] ...hoeveel...

[3:28:19] ...educatieve maatregelen er al opgelegd worden...

[3:28:21] ...en ook verschillende soorten. Ik denk dat dat ook...

[3:28:23] ...heel goed is. En samen met het antwoord van...

[3:28:25] ...de andere minister...

[3:28:28] ...dat als mensen die...

[3:28:30] ...ontzegging van rijbevoegdheid...

[3:28:31] ...niet nakomen, dat er dan straks ook...

[3:28:33] ...met een nieuw wetsvoorstel...

[3:28:35] ...over kan worden gegaan tot vervangende hechtenis.

[3:28:38] Wat dus echt moet afschrikken, daar ben ik...

[3:28:40] ...heel blij mee. Dus alles bij elkaar zou dat hopelijk...

[3:28:41] ...echt moeten helpen.

[3:28:43] En tegelijkertijd, ik hoorde even...

[3:28:45] ...of misschien heb ik dat niet goed begrepen...

[3:28:47] ...dat de minister zei dat het om...

[3:28:49] ...vijf keer het opleggen van een...

[3:28:52] ...educatieve maatregel is...

[3:28:54] ...gegaan.

[3:28:55] Misschien dat nog even uitleggen, want dat leek me...

[3:28:58] ...wat weinig als ik ook het 24.000...

[3:28:59] ...aantal hoorde van het totaal van de vijf...

[3:29:02] ...educatieve maatregelen.

[3:29:05] Nee, ik...

[3:29:06] ...raakte zelf verstrikt in mijn aantekening.

[3:29:08] Het gaat om...

[3:29:09] ...in het repertoire zitten vijf verschillende educatieve...

[3:29:12] ...maatregelen. Die kunnen worden opgelegd dus ook...

[3:29:14] ...aan jonge bestuurders. En in totaal...

[3:29:15] ...al die maatregelen en onderzoeken...

[3:29:18] ...zijn er 24.000...

[3:29:20] ...opgelegd tot nu toe.

[3:29:21] Waarvan een kwart aan bestuurders onder de 25 jaar...

[3:29:24] ...dus dat betekent 6.000 van de 24.000.

[3:29:30] Ik zie geen...

[3:29:31] ...verdere vragen. Volgens mij heeft u nog een...

[3:29:33] ...laatste blokje overig.

[3:29:35] De vraag over het CBR, die heb ik ook al.

[3:29:37] Ah, dat is al...

[3:29:40] ...dan zijn we klaar met...

[3:29:42] ...de eerste termijn...

[3:29:43] ...van de kant van het kabinet.

[3:29:46] Wil ik graag overgaan naar de...

[3:29:48] ...tweede termijn van de Kamer.

[3:29:49] We hebben in totaal...

[3:29:51] ...jullie anderhalve minuut spreektijd...

[3:29:54] ...en de heer Van Dijk...

[3:29:56] ...die heeft al van de gelegenheid...

[3:29:57] ...gebruik gemaakt om een deel daarvan...

[3:30:00] ...te gebruiken. Moeten we even kijken.

[3:30:02] De heer Van Dijk heeft nog 50 seconden...

[3:30:04] ...en heeft al een twee minuten debat aangevraagd.

[3:30:07] Dank voorzitter.

[3:30:08] En dank aan deze bewindspersoon voor de heldere...

[3:30:11] ...beantwoording. Dus ik heb ook niet zoveel punten meer.

[3:30:13] Dat helpt.

[3:30:14] Toch een enkel vraag.

[3:30:16] Ik hoorde Team Alert, een sympathieke organisatie...

[3:30:19] ...die al veel doet richting...

[3:30:21] ...voorlichting ook voor op de fietsen...

[3:30:23] ...dus ook de telefoongebruik. Zou dat ook een rol kunnen zijn...

[3:30:25] ...richting toch maar weer die fatbikes?

[3:30:26] Of ze daar iets in zouden kunnen doen, zou mijn vraag zijn.

[3:30:28] Ik hoorde dan nog de aanpak...

[3:30:31] ...dranken en drugs, die komt...

[3:30:32] ...als ik het goed beluister, de eerste kwartaal.

[3:30:35] En de minister maakte ook...

[3:30:37] ...een kanttekening over de middelen die dat kost.

[3:30:38] Mijn verzoek zou toch zijn om te kijken wat er misschien...

[3:30:41] ...toch al wel kan in de gaten van de begroting...

[3:30:43] ...te vinden. En ook inzichtelijk te maken...

[3:30:45] ...wat dan de middelen moeten zijn...

[3:30:47] ...voor een nieuw kabinet. En om daar ook...

[3:30:49] ...de Kamer over te informeren, als dat dan kan, einde...

[3:30:51] ...van dit kwartaal.

[3:30:53] En dan rond ik daarmee af, voorzitter.

[3:30:55] Hartelijk dank, de heer de Hoop...

[3:30:57] ...van GroenLinks PvdA.

[3:30:59] Dank, voorzitter. Dank aan de minister voor de beantwoording...

[3:31:01] ...en ook aan de minister van Justitie...

[3:31:03] ...en haar team.

[3:31:05] Vanuit mijn fractie...

[3:31:07] ...toch nog wederom...

[3:31:10] ...toch teleurstellend...

[3:31:11] ...dat we met elkaar niet bewerkstellig kunnen hebben...

[3:31:13] ...dat het aantal verkeersdoden flink...

[3:31:15] ...naar beneden gaat. Een groot probleem.

[3:31:17] En ik vind het toch fijn om...

[3:31:19] ...inzichtelijk te hebben wat leeftijd...

[3:31:21] ...daar ook mee te maken heeft.

[3:31:23] Groter aandeel ouderen op een fiets...

[3:31:25] ...waar we een betere rekening mee moeten houden.

[3:31:27] Ik denk dat dat ook ruim aan orde is gekomen...

[3:31:29] ...in het debat. Ik vind het ook...

[3:31:31] ...belangrijk om blijvend te benadrukken dat...

[3:31:33] ...heel veel gemeentes echt behoefte hebben...

[3:31:35] ...aan die 30 kilometer per uur...

[3:31:37] ...gebieden. En dat wij hen daar...

[3:31:39] ...zo goed mogelijk bij moeten helpen. Ik merk dat de minister...

[3:31:41] ...daar echt stappen in zet. Dus dat is hartstikke fijn.

[3:31:43] En ik roep ook collega's op...

[3:31:45] ...om dat blijvend te zien en dat we niet...

[3:31:47] ...een karikatuur maken van de situatie...

[3:31:49] ...in Amsterdam waar volgens mij juist goede stappen...

[3:31:51] ...worden gezet.

[3:31:53] Dus dat van de zijde van GroenLinks Partij...

[3:31:55] ...van de Arbeid, voorzitter. Dank.

[3:31:57] Hartelijk dank. Dan nu het woord...

[3:31:59] ...aan mevrouw Velkman namens de VVD.

[3:32:02] Ja, dank. En ook...

[3:32:04] ...aan de bewindspersonen en alle mensen...

[3:32:05] ...daarachter voor het beantwoorden van de vragen.

[3:32:09] Ik zie dat er...

[3:32:10] ...heel veel gebeurt om...

[3:32:12] ...en dat er heel veel in werking wordt gesteld...

[3:32:14] ...om het te verbeteren...

[3:32:15] ...om het aantal slachtoffers omlaag te krijgen.

[3:32:18] En ik hoop ook echt dat dat zoden aan de dijk...

[3:32:19] ...gaat zetten. Dus daar wacht ik ook...

[3:32:22] ...daar kijk ik ook rijkhalsend naar uit.

[3:32:24] Ik wil deze laatste minuut gebruiken...

[3:32:26] ...voor een andere vraag en dat gaat over...

[3:32:27] ...flits- en pakketbezorgers.

[3:32:30] Ondanks lichte daling van deze...

[3:32:32] ...bezorgers blijven deze mensen...

[3:32:34] ...een kenmerkend onderdeel van het hedendaagse...

[3:32:36] ...straatbeeld in grote steden.

[3:32:38] En ze opereren...

[3:32:40] ...vaak onder tijdsdruk...

[3:32:42] ...wat nadelige gevolgen kan hebben...

[3:32:44] ...voor de verkeersveiligheid.

[3:32:45] En in reactie hierop hebben sommige bedrijven...

[3:32:47] ...al eisen gesteld aan hun fietscouriers...

[3:32:49] ...als het gaat om verkeersveiligheid.

[3:32:50] Ik wil de minister vragen om in nauwe...

[3:32:53] ...samenwerking met de sector of de sectoren...

[3:32:55] ...te onderzoeken welke verdere maatregelen...

[3:32:57] ...zoals opleidingsprogramma's...

[3:32:59] ...adequate verlichting en reflectie...

[3:33:01] ...en het stimuleren van verantwoorde snelheden...

[3:33:03] ...bedrijven kunnen nemen om de verkeersveiligheid...

[3:33:06] ...omtrend flits- en pakketbezorgers...

[3:33:07] ...te waarborgen. Dank u voorzitter.

[3:33:10] Hartelijk dank.

[3:33:12] Dan nu de beurt aan de heer Heutink...

[3:33:14] ...van de PVV.

[3:33:16] Voorzitter, we willen...

[3:33:18] ...beide ministers bedanken voor hun...

[3:33:20] ...beantwoording. Eentje die is...

[3:33:22] ...reeds vertrokken, maar toch via deze kant...

[3:33:24] ...alsnog bedankt.

[3:33:26] We willen toch nog heel even terugkomen...

[3:33:28] ...want het gaat dan een motie schelen...

[3:33:30] ...in het twee minuten debat...

[3:33:32] ...over de helmplicht.

[3:33:34] En de minister...

[3:33:36] ...was nog niet helemaal duidelijk wat hij nou gaat doen.

[3:33:39] Stel, en ik hoop...

[3:33:40] ...dat het niet zo is hoor, maar stel...

[3:33:42] ...het duurt nog een half jaar tot een jaar...

[3:33:44] ...totdat er een kabinet is.

[3:33:46] Laten we het niet hopen.

[3:33:48] En dat de minister denkt van nou...

[3:33:49] ...ik heb nu die onderzoeksresultaten, ik ga nu toch...

[3:33:52] ...met die helmplicht komen.

[3:33:54] Gaat de minister dat dan doen?

[3:33:56] Of zegt hij, ik ga wachten...

[3:33:59] ...op een nieuw kabinet...

[3:34:00] ...en ik ga het nu niet doen omdat ik die misschien neem.

[3:34:01] Daar wil ik nog graag even een antwoord op, voorzitter.

[3:34:04] Dank u wel. Dank.

[3:34:07] Dan mevrouw Van Santen van de BBB.

[3:34:11] Ik wil de minister...

[3:34:12] ...en ook de minister van Justitie en Veiligheid...

[3:34:14] ...bedanken voor de inbreng.

[3:34:16] Ik vind de antwoorden voor nu...

[3:34:18] ...helder en ik heb geen aanvullende vragen.

[3:34:22] Dan de tweede...

[3:34:23] ...termijn voor de heer Ginwis van de ChristenUnie.

[3:34:27] Dank u wel, voorzitter.

[3:34:29] En dank ook aan beide bewindspersonen...

[3:34:31] ...en zeker ook aan de nu...

[3:34:32] ...nog aanwezigen.

[3:34:34] Ja, het is duidelijk een fittie...

[3:34:36] ...over de fitbike hebben we gehad.

[3:34:39] Interessant hoe dat verder gaat.

[3:34:41] Dan heb ik nog een vraag.

[3:34:43] De minister heeft alles gezegd over...

[3:34:45] ...dat hij allerlei pannetjes op het vuur...

[3:34:47] ...zet over dat meerjarenplan fiets.

[3:34:49] Maar komt hij er nu zelf nog mee?

[3:34:51] Dit voorjaar of...

[3:34:52] ...of niet?

[3:34:54] En als nee, is hij dan bereid om voor het volgende...

[3:34:57] ...verkeersveiligheidsdebat...

[3:34:58] ...alle te overwegen maatregelen...

[3:35:01] ...of wenselijke maatregelen...

[3:35:02] ...met een prijskaartje erbij aan de Kamer te zenden?

[3:35:04] Dat is de vraag aan mijn toezegging.

[3:35:06] Dank ook voor zijn reactie en zijn toezegging...

[3:35:08] ...op het gebied van die 80 kilometer wegen...

[3:35:10] ...zonder vrijliggend fietspad.

[3:35:12] Dat zijn er in totaal nu 82 kilometer...

[3:35:15] ...en die drukke schoolroutes.

[3:35:16] Over de helmpjes...

[3:35:18] ...van de PVV.

[3:35:22] Voor alle duidelijkheid...

[3:35:23] ...de ChristenUnie is niet voor een generieke helmplicht.

[3:35:25] Maar we hebben wel een serieuze opgave...

[3:35:28] ...en we weten dat een fietshelm...

[3:35:29] ...het verschil kan maken met als je hem helemaal doorvoert...

[3:35:32] ...85 verkeersdoden...

[3:35:34] ...2600 ernstige...

[3:35:36] ...verkeersgewonden.

[3:35:37] Dus voor jonge kinderen...

[3:35:40] ...en mensen op een elektrische fiets...

[3:35:42] ...moet je toch wel serieus nadenken...

[3:35:44] ...wat werkt en wat nodig is. Want...

[3:35:46] ...waarschijnlijk willen we dat doel halen.

[3:35:47] Dat delen we met elkaar hier als Kamer.

[3:35:49] Dat het aantal verkeersdoden drastisch...

[3:35:51] ...omlaag moet. En dan moet je ook...

[3:35:53] ...maatregelen overwegen waar je misschien...

[3:35:55] ...in eerste instantie niet aan denkt.

[3:35:57] En in het verleden de racefiets...

[3:36:00] ...besteed je ook zonder fietshelm.

[3:36:02] Tegenwoordig zijn er maar zeer weinigen...

[3:36:04] ...die dat nog doen.

[3:36:05] En dat was mijn bijdrage in tweede termijn.

[3:36:08] U heeft een interruptie...

[3:36:09] ...van de heer Heutink.

[3:36:12] Voorzitter, als ik denk aan...

[3:36:15] ...verkeersveiligheid...

[3:36:15] ...ten aanzien van een fiets, is wel het allerlaatste...

[3:36:18] ...waar ik aan denk is een fietshelm.

[3:36:19] Waar we dan eerder aan denken...

[3:36:21] ...is gewoon wijzigingen in de...

[3:36:23] ...infrastructuur. Slimme...

[3:36:25] ...technologieën als sadels die automatisch...

[3:36:27] ...omlaag gaan, waardoor ouderen...

[3:36:29] ...fatsoenlijk kunnen afstappen. Dat zijn...

[3:36:31] ...innovatieve maatregelen in plaats van...

[3:36:34] ...die fietshelm...

[3:36:35] ...zeg ik tegen meneer Gimwitz via u, voorzitter.

[3:36:38] Maar toch dan de vraag...

[3:36:40] ...aan meneer Gimwitz, omdat hij dan toch...

[3:36:42] ...keiharde cijfers opnoemde. We moeten...

[3:36:44] ...nog wachten op de cijfers...

[3:36:45] ...die we krijgen met de helmplicht...

[3:36:48] ...voor snowscooters. We weten...

[3:36:50] ...nog niet wat dat effect gaat zijn.

[3:36:52] We zien daar ook een grote...

[3:36:53] ...verschuiving naar een andere mobiliteit.

[3:36:56] En uw vraag? Maakt meneer Gimwitz...

[3:36:57] ...zich daar geen zorgen over...

[3:36:59] ...dat we dan een verschuiving gaan zien...

[3:37:02] ...naar een andere mobiliteit?

[3:37:05] Ja, maar natuurlijk.

[3:37:06] Je moet substitutie naar andere...

[3:37:09] ...vormen van mobiliteit altijd...

[3:37:10] ...meenemen in je overweging. Dat in eerste...

[3:37:13] ...ten tweede zo'n...

[3:37:15] ...demokratisch verstelbare zadelpen.

[3:37:17] Dat kan nog steeds levensgevaarlijke...

[3:37:20] ...situaties opleveren.

[3:37:21] Denk aan zo'n Mohoric die de...

[3:37:22] ...portshow afreest. Dat wil je...

[3:37:25] ...dat durf je zelf niet aan, denk ik...

[3:37:26] ...zeg ik tegen mijn collega Heutink.

[3:37:28] Voor degenen die dat hebben gezien.

[3:37:30] En vervolgens nogmaals...

[3:37:33] ...ik pleit niet generiek hier...

[3:37:34] ...namens de ChristenUnie voor een helmplicht.

[3:37:37] Ik pleit hier voor...

[3:37:39] ...maatregelen...

[3:37:40] ...die we met elkaar serieus moeten overwegen...

[3:37:43] ...om dichter bij het doel van minder verkeerstolen...

[3:37:45] ...te komen. En dan...

[3:37:46] ...nodig ik de heer Heutink uit als hij inderdaad...

[3:37:48] ...fietsveilige infrastructuur wil creëren...

[3:37:51] ...dat hij dan ook boten bij de vis...

[3:37:53] ...levert. Want we hebben net al gehoord...

[3:37:54] ...dat het kost om alleen al de rijks- en wegen...

[3:37:57] ...verkeersveilig te maken met de middenberm...

[3:37:58] ...850 miljoen volgens de minister. En hebben we...

[3:38:01] ...de bermen nog niet eens aangepast. Nou...

[3:38:03] ...daar moeten nog wel wat honderden miljoenen bij...

[3:38:04] ...om alle fietsinfrastructuur veilig te krijgen.

[3:38:07] Dus ik vind dat...

[3:38:09] ...een fantastische oproep aan hemzelf...

[3:38:11] ...om daar dan serieus werk van te maken.

[3:38:16] Dank u wel. Ik wil graag de heer...

[3:38:18] ...Karel Abbasi van Denk het woord geven...

[3:38:20] ...voor zijn tweede termijn.

[3:38:21] Voorzitter, dank u wel. En ook ik wil...

[3:38:23] ...beide ministers bedanken voor de beantwoording...

[3:38:26] ...natuurlijk.

[3:38:27] En ik mocht geen vragen meer stellen.

[3:38:30] Dus ik maak nu ook gebruik van de gelegenheid.

[3:38:33] Ik had...

[3:38:34] ...twee kleine onderwerpjes die niet helemaal...

[3:38:35] ...beantwoord waren naar mijn mening.

[3:38:37] Dat is wachttijd CBR en...

[3:38:39] ...verhoging van de kosten...

[3:38:42] ...van de rijbewijs. Met betrekking tot...

[3:38:44] ...wachttijd CBR hoorde ik...

[3:38:45] ...de minister zeggen dat het minder...

[3:38:48] ...is geworden. Ik ben blij om dat in ieder geval...

[3:38:49] ...te horen. Acht à negen...

[3:38:51] ...weken hoorde ik, maar...

[3:38:53] ...ik had al aangegeven, een kort onderzoekje...

[3:38:55] ...bij mij gaf al aan dat in ieder geval...

[3:38:57] ...in Rotterdam en ook in Amsterdam...

[3:38:59] ...we meer dan vijf maanden moeten wachten.

[3:39:01] Ik hoor graag van de minister hoe dat komt...

[3:39:03] ...en wat hij daartegen gaat doen.

[3:39:05] Het laatste stukje is dan de verhoging...

[3:39:08] ...van die rijbewijs. Ik denk dat de motie...

[3:39:10] ...daar duidelijk in was. We willen...

[3:39:11] ...voorkomen dat het hoger...

[3:39:13] ...uit gaat pakken. En ik hoor...

[3:39:15] ...de lesprijzen volgens mij...

[3:39:18] ...verzekeringskosten, brandstofkosten, nou goed...

[3:39:19] ...dat zijn allemaal kosten...

[3:39:21] ...die inderdaad invloed kunnen hebben op de...

[3:39:23] ...prijs. En de motie roept eigenlijk...

[3:39:26] ...zorg ervoor dat die eindprijs gewoon...

[3:39:28] ...betaalbaar blijft. En ik zou...

[3:39:29] ...de minister willen vragen wat...

[3:39:31] ...wel een mogelijkheid is om die...

[3:39:34] ...prijs betaalbaar te houden.

[3:39:35] Dank u wel, voorzitter.

[3:39:37] Hartelijk dank. Dan kijk ik even naar de kant...

[3:39:40] ...van de minister. We schorsen...

[3:39:42] ...even voor vijf minuten...

[3:39:43] ...tot kwart over acht.

[3:48:50] Ik heropen de...

[3:48:52] ...vergadering en we gaan...

[3:48:54] ...beginnen met de tweede termijn...

[3:48:56] ...van de kant van het kabinet. Ik wil...

[3:48:58] ...graag het woord geven aan de minister.

[3:49:01] Dank u wel. Ik had nog een vraag staan...

[3:49:03] ...over de fronthoogte van de heer...

[3:49:05] ...Grinwis voor de...

[3:49:07] ...SUFs.

[3:49:09] Die fronthoogte wordt niet...

[3:49:11] ...meegenomen in het onderzoek omdat...

[3:49:12] ...SUF niet wordt geregistreerd. Dus...

[3:49:15] ...we halen gegevens uit data...

[3:49:17] ...op basis van massa en wielbasis.

[3:49:19] En fronthoogte zit bijvoorbeeld ook niet in de...

[3:49:21] ...vergaderingseisen. Tegelijk...

[3:49:22] ...zijn er wel regels ter bescherming van...

[3:49:25] ...voetgangers en fietsers.

[3:49:27] En daar hebben we...

[3:49:29] ...de Euro NCAP-testen voor.

[3:49:31] Dat zijn een soort botsproeven.

[3:49:33] Daar doen autofabrikanten vrijwillig aan...

[3:49:35] ...mee. Dat doen ze ook omdat ze dan de resultaten...

[3:49:37] ...kunnen gebruiken in hun marketing. En daar telt...

[3:49:39] ...wel de effecten van...

[3:49:41] ...aanrijdingen op bijvoorbeeld voetgangers...

[3:49:43] ...en fietsers. Dus indirect...

[3:49:46] ...is dat dan wel...

[3:49:47] ...in beeld.

[3:49:48] De heer Van Dijk vroeg naar de inzet van...

[3:49:51] ...team Alert richting...

[3:49:53] ...fatbikes.

[3:49:55] En dat gaan ze doen.

[3:49:58] Ze komen met de...

[3:49:59] ...interventie over fatbikes.

[3:50:01] Daar hebben ze ook subsidie voor gegeven.

[3:50:04] En dat...

[3:50:05] ...start in het tweede kwartaal...

[3:50:07] ...met een pilot. Om eens even te kijken...

[3:50:09] ...hoe die boodschap aanslaat bij kinderen.

[3:50:10] En daarna de uitrol.

[3:50:15] De...

[3:50:17] ...oh jongeren, sorry.

[3:50:22] Dan...

[3:50:25] ...vroeg...

[3:50:25] ...de heer Van Dijk ook...

[3:50:27] ...of ik toch al eens even op zoek wil naar gaten in de...

[3:50:29] ...begroting straks voor het...

[3:50:31] ...programma Rijden onder invloed.

[3:50:33] Ik ben echter gebonden aan de...

[3:50:35] ...spelregels als demissionair bewindspersoon.

[3:50:37] De spelregels van de minister van Financiën...

[3:50:39] ...die bij de...

[3:50:41] ...begrotingsvoorbereiding ook voorschrijft om dat beleidsarm...

[3:50:43] ...te doen. Dus ik vrees dat ik die gaten nog niet...

[3:50:45] ...kan aanspreken. Zal straks...

[3:50:47] ...wel blijken gewoon uit het programmaplan wat...

[3:50:49] ...het behelst en wat daarvoor nodig zou...

[3:50:51] ...zijn.

[3:50:54] Ehm...

[3:50:54] ...de heer... Ik zit even te kijken.

[3:50:57] Ehm...

[3:50:59] Een interruptie. Ik vroeg ook of het...

[3:51:01] ...inderdaad einde van het kwartaal zou kunnen komen.

[3:51:04] Voorzitter. Volgens mij...

[3:51:05] ...had ik dat... Ja, het is beoogd eind van...

[3:51:07] ...dit kwartaal. Ja.

[3:51:09] De heer De Hoop, ik krijg...

[3:51:11] ...in de tussentijd zoveel informatie over...

[3:51:13] ...wat we wel en niet registreren over leeftijd...

[3:51:15] ...dat u denk ik meer...

[3:51:17] ...baat heeft bij een keurig antwoord...

[3:51:19] ...wat ik u binnen een week of vier, vijf per brief doe.

[3:51:22] Ja?

[3:51:23] Dan noteer ik deze even als...

[3:51:25] ...toezegging. Ja. En...

[3:51:27] ...dan de flits- en...

[3:51:29] ...pakketbezorgers. Vraag van mevrouw...

[3:51:31] ...Veldman. Ehm...

[3:51:33] ...dat is een vraagstuk wat ook in...

[3:51:35] ...de vorige commissiedebatten aan de orde kwam.

[3:51:37] Dus we zijn sindsdien...

[3:51:39] ...ook in gesprek gegaan over...

[3:51:42] ...verkeersveilige maatregelen...

[3:51:43] ...zoals veilig gedrag, venstertijden...

[3:51:45] ...pakketpunten. Allemaal...

[3:51:47] ...onderwerpen die we nu met de pakketsector...

[3:51:49] ...bespreken. En...

[3:51:51] ...dat leidt ertoe dat...

[3:51:53] ...we het CRO...

[3:51:54] ...ook gevraagd hebben om een handreiking...

[3:51:57] ...stedelijke distributie te maken...

[3:51:59] ...voor gemeenten waarin we de...

[3:52:01] ...inbreng uit die gesprekken ook...

[3:52:03] ...laten meenemen.

[3:52:05] Zodat ook daar, en de pakketsector...

[3:52:07] ...is ook toebereid, ook...

[3:52:09] ...nadere afspraken komen om...

[3:52:10] ...veilig verkeersgedrag te hebben.

[3:52:13] En als het gaat om...

[3:52:15] ...fietscouriers...

[3:52:17] ...veelal jongeren, dan...

[3:52:18] ...heeft Team Alert...

[3:52:21] ...dit jaar ook het platform Bezorg Veilig...

[3:52:23] ...opgezet. Waarbij...

[3:52:25] ...bezorgers bewust worden gemaakt van hun kwetsbare...

[3:52:27] ...positie. En...

[3:52:29] ...werkgevers handvatten bieden om met...

[3:52:31] ...verkeersveiligheid aan de slag te gaan.

[3:52:33] Zoals gevaarherkenningstrainingen.

[3:52:35] En steeds meer gemeenten en bezorgdiensten...

[3:52:37] ...maken gebruik...

[3:52:39] ...van dit platform of sluiten zich aan.

[3:52:41] En ik zal u voor het volgende...

[3:52:43] ...commissiedebat verkeersveiligheid wat nader informeren...

[3:52:45] ...over de resultaten die we daarmee boeken.

[3:52:47] De heer Heutink is al...

[3:52:49] ...heel erg bezorgd dat ik...

[3:52:51] ...bij de helmplicht zou gaan komen.

[3:52:53] Nou, ik heb heel veel vraagtekens gezegd.

[3:52:55] En ik heb vooral ook gezegd dat ik ook kijk...

[3:52:57] ...in de Nederlandse context. En ik vermoed...

[3:52:59] ...dat we in Nederland met...

[3:53:01] ...stimuleren verder komen dan met een...

[3:53:03] ...verplichting. Dus het is niet aannemelijk.

[3:53:06] We kijken...

[3:53:07] ...bijvoorbeeld ook naar Denemarken, waar het niet...

[3:53:09] ...verplicht is. Maar waarbij door...

[3:53:11] ...goede voorlichting en bewust maken van de...

[3:53:13] ...risico's inmiddels zo'n...

[3:53:15] ...vijftig procent van de fietsers...

[3:53:17] ...vrijwillig een helm draagt.

[3:53:20] Verplichten zou...

[3:53:21] ...ook heel veel vragen van handhaven.

[3:53:23] Dus ik zeg de heer Heutink dat hij zich...

[3:53:25] ...nog geen zorgen hoeft te maken.

[3:53:28] En als het...

[3:53:29] ...zou komen tot de helmplicht is dat sowieso iets wat...

[3:53:31] ...eerst aan de Kamer wordt voorgelegd. Maar hij hoeft zich...

[3:53:33] ...wat mij betreft nog geen zorgen te maken.

[3:53:36] Ehm...

[3:53:38] En...

[3:53:41] ...de...

[3:53:43] ...heer Grindis...

[3:53:43] Ik zie een interruptie...

[3:53:46] ...van de heer Heutink. Jullie hebben allemaal...

[3:53:48] ...weer vier interrupties hier ook.

[3:53:50] En ik stel me van, er zijn niet zo heel veel vragen...

[3:53:52] ...volgens mij dat we die even...

[3:53:54] ...meteen doen.

[3:53:56] Ja, de heer voorzitter...

[3:53:57] ...we maken ons niet heel erg voor zorgen...

[3:54:00] ...maar dat de minister nog heel veel vraagtekens heeft...

[3:54:02] ...dat zal dan op termijn...

[3:54:04] ...wel voor zorgen gaan leiden. Het was gewoon even...

[3:54:06] ...kijken en hopen dat de minister...

[3:54:08] ...in ieder geval kon toezeggen dat het...

[3:54:09] ...werd overgeheveld naar een nieuw kabinet.

[3:54:12] Nou ja, volgens mij...

[3:54:13] ...hij knikt ook volgens mij nu, dus...

[3:54:15] ...met die toezegging, dat scheelt in ieder geval weer een motie...

[3:54:18] ...in het twee minuten debat. Dus...

[3:54:19] ...die zorgen zijn in ieder geval wel...

[3:54:21] ...van tafel dan.

[3:54:23] Kijk, die discussie wordt niet alleen hier gevoerd...

[3:54:25] ...ik heb hem hier ook de afgelopen twee jaar gehad...

[3:54:28] ...en ik zie weinig...

[3:54:31] ...ik zie geen...

[3:54:32] ...meerderheden om nu te zeggen...

[3:54:33] ...je moet naar verplichting gaan, omdat iedereen wel ziet...

[3:54:35] ...het moet ook passen in de Nederlandse context.

[3:54:37] Dat leeft ook buiten dit huis. Ook een fietsersbond...

[3:54:41] ...die geeft aan...

[3:54:42] ...ja, als je het gaat verplichten, dan is het enige...

[3:54:44] ...effect waarschijnlijk dat minder mensen gaan fietsen.

[3:54:46] Dus ook dat weeg ik...

[3:54:48] ...mee. Tegelijkertijd...

[3:54:50] ...als het wel goed is, wat we ook afgelopen jaar hebben...

[3:54:52] ...gedaan, door met name risicogroepen wel...

[3:54:53] ...te wijzen op het gevaar van vallen...

[3:54:56] ...zeker als je e-bikes gebruikt...

[3:54:57] ...ook het gevaar bij enkelvoudige ongevallen...

[3:55:00] ...en daar zie je gelukkig ook...

[3:55:02] ...dat steeds meer mensen zich daarvan bewust zijn...

[3:55:04] ...en vrijwillig een helm...

[3:55:06] ...opdoen.

[3:55:07] Ik denk dat dat bij Nederland past.

[3:55:11] De heer...

[3:55:12] ...Ginwis...

[3:55:15] ...vroeg naar...

[3:55:16] ...

[3:55:19] ...even kijken...

[3:55:20] ...of ik nog kom met het...

[3:55:22] ...meerjarenplan fiets.

[3:55:23] Het is beoogd in mei...

[3:55:25] ...en ik weet niet wat er dan de situatie is...

[3:55:28] ...met een kabinet.

[3:55:32] Dus dan is hiervoor ook het hele plan...

[3:55:34] ...beschikbaar.

[3:55:36] Ik realiseer me daarbij dat als je alleen kijkt...

[3:55:38] ...naar het onderdeel fietsveilige infrastructuur...

[3:55:40] ...dat dat...

[3:55:42] ...veel extra geld nodig zal hebben...

[3:55:44] ...wat we nu niet op de plank hebben liggen.

[3:55:46] Dus dat zijn allemaal vraagstukken...

[3:55:48] ...voor een nieuw missionair kabinet.

[3:55:50] Iets verder inzoomen...

[3:55:52] ...tot slot op de wachttijden...

[3:55:53] ...bij het CBR.

[3:55:57] Wat ik aangaf...

[3:55:58] ...dat zijn de gemiddelden van het CBR...

[3:56:00] ...over het hele land.

[3:56:01] Dat is gemiddelden van 54 locaties...

[3:56:04] ...voor de praktijk...

[3:56:05] ...examens.

[3:56:07] De wachttijden variëren van...

[3:56:09] ...één week op sommige locaties...

[3:56:12] ...in diverse regio's tot...

[3:56:13] ...twintig op een enkele locatie...

[3:56:16] ...in de Randstad. Ik herken ook...

[3:56:18] ...het beeld Amsterdam-Rotterdam...

[3:56:19] ...waar wachttijden...

[3:56:21] ...hoger zijn.

[3:56:24] En het blijft dus ook...

[3:56:26] ...permanent...

[3:56:28] ...punt van aandacht bij het CBR...

[3:56:30] ...waar afgelopen jaren heel veel actie...

[3:56:31] ...op is gezet om die wachttijden...

[3:56:33] ...naar beneden te krijgen.

[3:56:35] En het CBR werkt er ook hard aan...

[3:56:37] ...en dat lukt gelukkig ook...

[3:56:38] ...om meer examinatoren...

[3:56:42] ...aan te nemen.

[3:56:43] Die moeten wel eerst intern opgeleid worden...

[3:56:45] ...maar we zien gelukkig dat er de afgelopen jaren...

[3:56:48] ...veel nieuwe zijn aangenomen...

[3:56:49] ...en dat ze zo geleidelijk gaan uitstromen uit de opleiding...

[3:56:51] ...en starten met het afnemen...

[3:56:53] ...van examens.

[3:56:55] Want dat is de enige manier waarop je die wachttijden...

[3:56:57] ...uiteindelijk naar beneden krijgt.

[3:56:59] Als je dan verder doorkijkt naar...

[3:57:02] ...wat kun je hier...

[3:57:03] ...nog verder aan doen?

[3:57:05] Ik zeg niet voor niets...

[3:57:08] ...dat rijinstructeurs er ook...

[3:57:09] ...goed aan doen om hun...

[3:57:11] ...cursisten op het juiste moment...

[3:57:13] ...praktijkexamen te laten doen.

[3:57:14] Als je ziet dat gemiddelde slagingspercentages...

[3:57:18] ...maar 50% liggen.

[3:57:19] Van iedere middelbare school in Nederland...

[3:57:22] ...zou je acuut waarschijnlijk zeggen...

[3:57:23] ...sluit die school als het slagingspercentage...

[3:57:25] ...maar 50% is.

[3:57:26] Maar we zien op heel veel plekken ook nog dat eigenlijk...

[3:57:29] ...cursisten ingestuurd worden voor het praktijkexamen...

[3:57:32] ...terwijl ze daar nog niet...

[3:57:34] ...geschikt voor zijn.

[3:57:35] En dat is gelijk ook de link...

[3:57:36] ...dat zou de wachttijden kunnen doen bekorten...

[3:57:39] ...maar het is gelijk ook de link naar de betaalbaarheid...

[3:57:42] ...van de opleiding.

[3:57:44] In zijn algemeenheid kun je natuurlijk...

[3:57:46] ...heel veel doen.

[3:57:48] Of kosten, dan kijk je naar de accijnsen...

[3:57:50] ...maar ik denk niet dat we daar snel de dekking voor vinden.

[3:57:52] Als je kijkt naar sociale zekerheidspremies...

[3:57:54] ...dan denk ik niet dat we snel...

[3:57:55] ...aan die knop kunnen draaien...

[3:57:57] ...want dat is een grote gerichte knop op alle...

[3:58:00] ...ongerichte knop op alle...

[3:58:01] ...ondernemers. Dat zijn natuurlijk wel kostenfactoren...

[3:58:03] ...die meespelen. Maar het allerbelangrijkste...

[3:58:05] ...blijft voor mij de slagingskans...

[3:58:08] ...en instructeurs...

[3:58:09] ...die hun cursisten goed voorbereiden...

[3:58:12] ...op het juiste moment insturen...

[3:58:13] ...voor een examen.

[3:58:16] Zodat we daarmee ook het slagingspercentage...

[3:58:18] ...omhoog krijgen. Dat scheelt...

[3:58:19] ...heel veel extra lessen nadat...

[3:58:21] ...je gezakt bent om...

[3:58:24] ...weer op te gaan voor een volgende keer.

[3:58:25] En daar hebben we de afgelopen jaren...

[3:58:28] ...samen met de rijschoolbranche veel initiatieven...

[3:58:29] ...opgenomen. Emiel Roemer heeft daar drie jaar geleden...

[3:58:32] ...advies over afgegeven...

[3:58:34] ...wat in verschillende fases op dit moment...

[3:58:36] ...met de rijschoolbranche wordt...

[3:58:38] ...geïmplementeerd om te zorgen dat de kwaliteit...

[3:58:40] ...van het rijonderwijs in Nederland omhoog gaat.

[3:58:42] En daarmee ben ik aan tijd.

[3:58:43] De heer Elbassy heeft een vraag.

[3:58:46] Voorzitter, dank en een hele goede...

[3:58:48] ...tip richting alle rijscholen...

[3:58:49] ...zou ik zeggen. Alleen dat is niet waar...

[3:58:52] ...ik op doel. Ik noemde Spijkenisse...

[3:58:54] ...wat in de buurt is van Rotterdam.

[3:58:55] Ik noemde Zaandam wat in de buurt is van...

[3:58:58] ...Amsterdam. En dan ben je zes kilometer...

[3:59:00] ...vijf kilometer verderop en ineens...

[3:59:02] ...is er geen wachttijd. En die...

[3:59:03] ...disbalans, ik wilde de minister vragen om te kijken...

[3:59:06] ...of die daar wat aan kan doen. Want als je kijkt naar...

[3:59:08] ...Zaandam of Spijkenisse, dan zie je...

[3:59:10] ...namelijk helemaal geen wachttijd.

[3:59:11] En kunnen we dat recht trekken of kan daar iets...

[3:59:14] Het is vrije keus...

[3:59:16] ...naar welke locatie je bij welke locatie...

[3:59:18] ...het examen wordt aangevraagd.

[3:59:20] Dus, ja...

[3:59:21] ...ik kan me voorstellen dat instructeurs op zo'n plek...

[3:59:23] ...dan ook kijken van, goh, is er ergens een paar kilometer...

[3:59:25] ...verderop een kortere wachttijd.

[3:59:29] Voorzitter, dat...

[3:59:30] ...was inderdaad een van de eerste vragen die ik...

[3:59:32] ...weer aan een rijschoolhouder had...

[3:59:34] ...gesteld. En die zegt, joh...

[3:59:35] ...als ik iemand moet ophalen...

[3:59:37] ...helemaal naar huis moet brengen...

[3:59:41] ...en...

[3:59:41] ...naar een dichtstbijzijnde locatie ga...

[3:59:44] ...om daar met hem te oefenen...

[3:59:45] ...ja, dan zijn we alleen al bij het brengen naar die...

[3:59:48] ...locatie, zijn we de hele tijd al kwijt, zeg maar.

[3:59:50] Dus het is niet, voor een rijschool is dat...

[3:59:52] ...niet te doen. Hoe kijkt de minister...

[3:59:54] ...daar tegenaan?

[3:59:56] 54 locaties in Nederland, en voor veel...

[3:59:58] ...cursisten zal het betekenen dat er...

[4:00:00] ...enige afstand is.

[4:00:03] Ik kan daar hele verhandelingen...

[4:00:04] ...over houden. Ik weet uit mijn eigen jeugd, toen ik...

[4:00:06] ...rijonderwijs had, dat ik ook 20...

[4:00:08] ...kilometer verderop examen moest doen. Maar die...

[4:00:11] ...rijafstand werd wel benut om ook te lessen.

[4:00:13] Dus, volgens mij zijn hier wel...

[4:00:14] ...praktische oplossingen voor mogelijk.

[4:00:20] Gaat u...

[4:00:21] ...verder? U bent klaar.

[4:00:23] Hier was aan het eind. Zijn er...

[4:00:25] ...nog verder vragen? Ik zie de heer Albassi.

[4:00:28] Voorzitter, dank u wel. Misschien heb ik...

[4:00:30] ...het gemist, hoor, met betrekking tot...

[4:00:32] ...motie betaalbare rijbewijzen.

[4:00:35] Die...

[4:00:35] ...ingediend was door de heer Van Baarle ook.

[4:00:38] En die aangenomen was hier binnen...

[4:00:40] ...de raad. Daar heb ik nog geen antwoord...

[4:00:42] ...op gekregen. Daar had ik weer een vraag over gesteld.

[4:00:44] Nou, ik meen daar antwoord op te hebben gegeven.

[4:00:46] Ik heb in eerste termijn aangegeven wat de...

[4:00:48] ...grootste kostprijsverhogingen zijn voor het hele...

[4:00:50] ...traject om rijbewijs te halen.

[4:00:52] De kosten die ik zelf...

[4:00:54] ...zeg maar...

[4:00:55] ...in de invloedsfeer heb, dat zijn de kosten die het...

[4:00:57] ...CBR rekent voor een praktijkexamen. Maar daar zie ik niet...

[4:01:00] ...de kostenverhogingen die...

[4:01:01] ...de heer Albassi noemde in zijn eerste...

[4:01:04] ...termijn. En ik heb in zijn algemeenheid...

[4:01:06] ...aangegeven wat de grootste...

[4:01:08] ...de belangrijkste manieren zijn...

[4:01:10] ...waarop je de kosten voor je rijbewijs ook...

[4:01:11] ...naar beneden kunt krijgen. Namelijk door...

[4:01:14] ...te zorgen dat je in het hele traject goed...

[4:01:15] ...rijonderricht krijgt, op het juiste moment examen doet...

[4:01:19] ...zonder...

[4:01:21] ...eigenlijk zelf...

[4:01:22] ...zoveel mogelijk werkt aan de beste slagingskans.

[4:01:24] Dat is uiteindelijk de allerbelangrijkste factor.

[4:01:27] Voorzitter, dank u wel. Dan heb ik inderdaad een vraag...

[4:01:30] ...en ik probeer hem dan in één keertje te stellen.

[4:01:33] De motie die verwijst naar commissie Roemer...

[4:01:36] ...met de 19 maatregelen die daar natuurlijk...

[4:01:38] ...in staan. En laat mij dan twee voorbeelden...

[4:01:40] ...eruit halen. En ik denk dat er meer zijn.

[4:01:42] Namelijk voorbeeld laten theorie...

[4:01:44] ...en praktijkexamen bestaan...

[4:01:46] ...uit meerdere toetsmomenten. Dat is één.

[4:01:48] En de tweede die ik eruit wil halen is...

[4:01:50] ...stel, verzekering bij...

[4:01:52] ...een garantiefonds verplicht.

[4:01:53] Nou, die verzekering had ik genoemd.

[4:01:55] De brandstofkosten, want je moet...

[4:01:57] ...vaker op en neer rijden, die hadden we ook genoemd.

[4:01:59] Dus dat betekent dat die maatregelen...

[4:02:02] ...wel degelijk voor hogere kosten hebben gezorgd.

[4:02:04] Wat vindt de minister daarvan?

[4:02:05] Ik ben net al op de brandstofkosten ingegaan.

[4:02:08] Daar kan ik niet specifiek voor deze sector iets...

[4:02:10] ...aan doen. En ik heb al gewezen...

[4:02:12] ...naar het advies van de heer Roemer.

[4:02:14] Dat volgen we, dat voeren we in.

[4:02:16] Het bestaat uit een paar fases...

[4:02:17] ...waarin we dat invoeren. Dus...

[4:02:20] ...dat gedeelte van de motie...

[4:02:22] ...wordt ook betrokken bij die uitwerking.

[4:02:24] Ik heb daar eerder...

[4:02:26] ...volgens mij afgelopen jaar...

[4:02:27] ...de Kamer nog een voortgangsbrief over gestuurd...

[4:02:29] ...waar we nu staan met de invoering van het traject...

[4:02:32] ...Roemer.

[4:02:34] Dankuwel. Zijn er nog verdere vragen?

[4:02:36] Nee? Dan zijn...

[4:02:38] ...we hierbij aan het einde gekomen...

[4:02:40] ...van de tweede termijn, waarvan hartelijk dank...

[4:02:42] ...voor de antwoorden. Dan is het nu tijd, volgens mij...

[4:02:44] ...dat ik overga tot de toezeggingen die zijn...

[4:02:46] ...gemaand tijdens dit debat.

[4:02:48] Ik vraag jullie alle ook zelf...

[4:02:50] ...even op te letten om te kijken of...

[4:02:51] ...alles goed genoteerd is.

[4:02:54] We hebben de volgende toezegging.

[4:02:56] De minister van Justitie en Veiligheid...

[4:02:58] ...geeft in de verzamelbrief voor het...

[4:03:00] ...commissiedebat Verkeersveiligheid...

[4:03:01] ...een stand van zaken van het wetsvoorstel...

[4:03:04] ...Verbetering aanpak rijden onder invloed...

[4:03:06] ...en gaat daarbij nader in...

[4:03:07] ...op waarom de aanpak afwijkt van die...

[4:03:10] ...in Duitsland. Dit is een toezegging...

[4:03:11] ...voor de heer De Hoop...

[4:03:13] ...van GroenLinks PvdA.

[4:03:15] De tweede. De minister van Justitie en Veiligheid...

[4:03:18] ...geeft in de verzamelbrief voor het volgende...

[4:03:20] ...commissiedebat Verkeersveiligheid...

[4:03:21] ...een stand van zaken van het project aanpak...

[4:03:24] ...verkeersveelplegers in Oost-Nederland...

[4:03:26] ...en besteedt daarin specifiek...

[4:03:28] ...aandacht aan de rol van de politie.

[4:03:30] Dit is volgens mij een toezegging...

[4:03:32] ...aan de heer Van Dijk van Nieuw Sociaal Contract.

[4:03:35] Toezegging drie.

[4:03:36] De minister van Justitie en Veiligheid...

[4:03:38] ...gaat in de verzamelbrief voor het...

[4:03:39] ...commissiedebat Verkeersveiligheid nader in...

[4:03:41] ...op de aanpak van het rijden onder invloed van drugs.

[4:03:44] Dat is tevens een toezegging voor de heer...

[4:03:46] ...Olge Van Dijk van NSC.

[4:03:48] De vierde. De minister van Infrastructuur...

[4:03:50] ...en Waterstaat zegt toe...

[4:03:52] ...het invoeren van een...

[4:03:54] ...minimum leeftijd voor het rijden toe...

[4:03:56] ...op een vetpark te laten onderzoeken.

[4:03:58] En hij informeert de Kamer daarover in de brief...

[4:04:00] ...over de aanpak tegen het opvoeren...

[4:04:02] ...van elektrische fietsen.

[4:04:04] Dat is ook een toezegging voor de heer Van Dijk...

[4:04:06] ...van Nieuw Sociaal Contract.

[4:04:08] En de vijfde. De minister...

[4:04:10] ...van Infrastructuur en Waterstaat informeert...

[4:04:12] ...de Kamer per brief binnen een maand...

[4:04:14] ...over de registratie van de leeftijd...

[4:04:16] ...van veroorzakers van verkeersongelukken.

[4:04:19] En dat is een toezegging...

[4:04:20] ...voor de heer De Hoop van GroenLinks PvdA.

[4:04:23] Ik kijk even...

[4:04:24] ...naar de kant van het kabinet.

[4:04:26] Ik kijk even naar de kant van de Kamer.

[4:04:28] Volgens mij hebben we alle toezeggingen...

[4:04:30] ...genoteerd. Dan rest mij...

[4:04:32] ...u te danken voor het debat.

[4:04:34] De minister voor de komst naar de Kamer...

[4:04:36] ...voor het beantwoorden van de vragen.

[4:04:37] De leden van de vaste Kamercommissie...

[4:04:40] ...voor het stellen van de vragen.

[4:04:42] Ik zal nog even herhalen dat er...

[4:04:44] ...een twee minuten debat is aangevraagd...

[4:04:46] ...door de heer Olger Van Dijk.

[4:04:48] En ik wil de...

[4:04:50] ...mensen op de publieke tribune...

[4:04:52] ...en de mensen die thuis meekijken...

[4:04:54] ...waarvan ik weet dat ze zich altijd hard inzetten...

[4:04:56] ...voor verkeersveiligheid, hartelijk danken...

[4:04:58] ...voor het volgen van het debat...

[4:05:00] ...en de inzet die zij plegen.

[4:05:02] Dan sluit ik hierbij de vergadering...

[4:05:04] ...en wens ik u een gezegende avond.