Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Nationaal Plan Energiesysteem (NPE)

[0:00:02] Goedemorgen allemaal. Het is tien uur en ik heet u van harte welkom bij de vaste Kamercommissie

[0:00:08] Economische Zaken en Klimaat. Vandaag hebben wij de minister uitgenodigd van Klimaat en Energie

[0:00:14] om het te hebben over het Nationaal Plan Energie Systeem.

[0:00:21] Minister, van harte welkom aan de leden van de vaste Kamercommissie en van harte welkom aan u op de

[0:00:27] publieke tribune en degenen die thuis meekijken.

[0:00:31] Nou, laten we beginnen. We zijn nu nog met z'n vieren, maar ik verwacht eigenlijk wel dat er nog meer mensen

[0:00:37] binnen gaan stromen. Kijk, daar hebben we mevrouw Kreuger al.

[0:00:41] We hebben vijf minuten spreektijd. Ik heb afgesproken dat we vier interrupties gaan doen in de eerste termijn.

[0:00:48] En mevrouw Beckerman heeft aangekondigd dat ze ons eventjes kort gaat verlaten voor een ander debat

[0:00:53] in de plenaire zaal, maar dat is een twee minuten debat, dus ze zal daarna weer terug spoeden naar

[0:00:59] deze vaste Kamercommissie. Ik wil graag als eerste het woord geven aan de heer De Groot van D66 voor zijn inbreng.

[0:01:08] Ja, dank u wel, voorzitter. We staan aan de vooravond van een nieuwe economie.

[0:01:13] En we weten allemaal, we hebben de oude economie gebouwd op die grote gasbel die we in 1959 in Slochteren vonden.

[0:01:21] En wat we hebben gedaan, is heel veel energie-intensieve bedrijven naar Nederland halen.

[0:01:27] Zelfs Yara, een grote kunstmesproducent, die eigenlijk in Noorwegen op witte stroom op waterenergie produceert,

[0:01:35] hebben gezegd, nou, we hebben het nog goedkoper, kom maar naar Nederland.

[0:01:39] Maar we staan dus nu aan de vooravond van een nieuwe economie. En de vraag is, hoe ziet die eruit?

[0:01:44] En we weten wel wat het niet is. We weten dat die niet is gebouwd op de fossiele brandstoffen

[0:01:50] die we tot nu toe in overvloed hadden.

[0:01:53] En voorzitter, de grote vraag is, hoe gaan we keiharde knaken verdienen in een schoon en welvarend land?

[0:02:00] En daar gaat het klimaatbeleid over. En daarvoor zijn visie en leiderschap gevraagd.

[0:02:03] En het NPA vormt een goede start van deze visie.

[0:02:07] En wat D66 betreft, zal de overheid een leidende rol moeten nemen om te zorgen voor aan de ene kant

[0:02:13] een goede mix van energiebronnen en aan de andere kant een goede overgang van die oude naar die nieuwe economie.

[0:02:18] En dat betekent scherpe keuzes maken, zoals ook de SER, de WRR en de keuze wijze klimaat en energie adviseren.

[0:02:26] En we moeten bereid zijn onze infrastructuur subsidies en ondersteuning in te zetten

[0:02:30] voor banen en economische groei van de toekomst.

[0:02:33] Anders weten we ook niet goed hoe de handelen als bedrijven het lastig hebben.

[0:02:37] Bijvoorbeeld een heel lastig geval vind ik de zinkfabriek Nierstar.

[0:02:42] Ze betalen 40 miljoen meer aan energiekosten dan de vestiging over de grens in België.

[0:02:50] En de netbeheerskosten zijn gestegen van 400.000 euro naar 25 miljoen euro.

[0:02:56] Ik heb er geen oordeel over, voorzitter, maar het is wel de vraag hoe gaan we om met een bedrijf

[0:03:01] dat ook zegt flexibel te willen inspelen op de beschikbaarheid van energie.

[0:03:08] Ook af te kunnen schalen op het moment dat er elders teveel energie wordt gevraagd.

[0:03:14] En dat zijn denk ik mooie casus om toch eens even naar te kijken van hoe gaan we daarmee om.

[0:03:19] Specifiek de volgende vragen, voorzitter.

[0:03:21] Op welke manieren kan de minister subsidies beter inzetten?

[0:03:25] Wanneer verwacht hij bijvoorbeeld de energiebehoefte mee te wegen bij de inzet van middelen uit het

[0:03:29] klimaatfonds, zoals ook in het NPA staat?

[0:03:32] Wat vindt de minister van het idee om de zogenaamde emissieintensiteit waarbij wordt gekeken

[0:03:37] naar de toegevoegde waarde voor de economie per uitgestoten megaton een rol te laten spelen bij

[0:03:43] bijvoorbeeld subsidies?

[0:03:45] Welke mogelijkheden ziet hij om deze aanpak ook in te zetten bij de aanleg van nieuwe energie

[0:03:50] infrastructuur? En vindt de minister het rechtvaardig klimaatbeleid om belastinggeld bijvoorbeeld via

[0:03:55] de maatwerkafspraak in te zetten voor sectoren met een enorm hoge emissieintensiteit waarvoor geen

[0:04:01] toekomst is in Nederland?

[0:04:03] En ik noemde maar even de kunstmisfabrikant.

[0:04:05] Willen we dat nog in de toekomst?

[0:04:07] En gaan we daar dan ook die maatwerkafspraken op richten?

[0:04:10] Voorzitter, de uitrol van nieuwe energievormen, zoals waterstof en hernieuwbare koolstof en

[0:04:16] elektriciteit, vraagt ook...

[0:04:17] Meneer De Groot, u heeft een interruptie van collega Kreuger van GroenLinks BVNA.

[0:04:22] Dank u wel, voorzitter.

[0:04:24] Ja, op dat laatste punt, en dat valt natuurlijk ook eigenlijk onder de portefeuille van de minister

[0:04:28] van Economische Zaken, maar we hebben heel vaak hier in de Kamer eigenlijk het gehad over de noodzaak van

[0:04:32] een klimaatplicht, dus bindende afspraken met bedrijven als ze in aanmerking willen komen voor

[0:04:39] een subsidie, waarbij het duidelijk is dat er een plan ligt om echt klimaatneutraal te zijn in 2040,

[0:04:45] en waarbij je ook kan terugvorderen op het moment dat een bedrijf zich daar niet aan houdt.

[0:04:49] Is dat eigenlijk waar D66 hier op doelt?

[0:04:52] De heer De Groot?

[0:04:53] Nou, voorzitter, ik zou het wat wervender willen brengen, want een klimaatplicht klinkt best zuur.

[0:04:58] Waar het over gaat, is dat het een enorme kans is om die nieuwe economie te krijgen.

[0:05:03] En als u zegt klimaatkans, dan krijgt u mij al een beetje meer, maar dat gaat over die economie.

[0:05:08] Dat is niet vrijblijvend, en dat ben ik met GroenLinks BVDA eens, zo heeft D66 voorgesteld,

[0:05:14] bijvoorbeeld als het gaat om Tata Steel, dat het staal groen is per 2030, of het is niet meer.

[0:05:23] Dus ja, het is niet een vrijblijvende exercitie,

[0:05:26] maar het is vooral een kans op een schoon en welvarend land.

[0:05:33] U kunt verder met uw betoog, u heeft overtuigend beantwoord.

[0:05:38] Ah, meneer Erkens heeft een interruptie.

[0:05:40] Nee, voorzitter, ik hoor de heer De Groot heel kort zeggen,

[0:05:43] maar ik ben best wel benieuwd of ik het goed gehoord heb.

[0:05:44] Dus in 2030 moet Tata volledig schoon zijn, of is het niet meer?

[0:05:48] Want dat is natuurlijk wel een forse versnelling ook van het eerdere standpunt.

[0:05:51] De heer De Groot.

[0:05:53] Nou ja, voorzitter, we hebben gezegd van de kolen, je gaat geen staal meer op kolen produceren,

[0:05:59] en dat is feitelijk een vertaling van, nou ja, als je zegt van Tata produceert nu nog op kolen,

[0:06:06] en als dat per 2030 nog steeds het geval is, ja, dan heeft Tata geen toekomst.

[0:06:11] Betekent wel dat wij als overheid ervoor moeten zorgen dat er voldoende groene waterstof beschikbaar

[0:06:17] is, of een overgangswaterstof, maar in ieder geval, dat betekent enorm veel voor de investering

[0:06:23] op wind en zee, en zorgen ook voor de infrastructuur, het ruimtebeslag.

[0:06:26] Dus het betekent een enorme plicht ook voor de overheid om dat mogelijk te maken.

[0:06:34] U kunt verder zeggen, geen verdere interruptie.

[0:06:39] Voorzitter, we hadden het al even over waterstof en hernieuwbare koolstof en elektriciteit,

[0:06:44] en het vraagt ook om het af- en ombouwen van het oude energiesysteem, de infrastructuur.

[0:06:49] En we zijn er ook blij met de passages over het afbouwen van aardgas naar aanleiding van

[0:06:53] eerdere toezegging, maar ik mis een concreet streefjaar waar de regering op inzet.

[0:06:59] Kan de minister alsnog dat toezeggen, en kan hij eveneens toezeggen afbouwpaden op te nemen

[0:07:03] voor het gebruik van bijvoorbeeld kolen en olie?

[0:07:08] Voorzitter, D66 erkent de noodzaak van blauwe waterstof om die markt op te starten,

[0:07:14] maar ik maak me wel zorgen over lockings, want als het te goedkoop is, CCS, en aardgas is

[0:07:22] beschikbaar, wanneer ga je dan over naar de echte groene waterstof? Hoe ga je dat organiseren?

[0:07:29] Maakt de minister zich ook zorgen dat een steeds aantrekkelijkere business case voor CCS het afbouwen

[0:07:34] van gasverbruik in Nederland onnodig remt? En wat vindt de minister van een doelstelling

[0:07:39] voor permanente koolstofverwijdering in tegenstelling tot tijdelijke technologieën zoals CCS?

[0:07:47] Voorzitter, ik ronde af. D66 ziet het thema klimaat niet zozeer als een thema op zich,

[0:07:54] maar als een kans voor een welvarend en schoon land met een andere bedrijvigheid die we nu hebben,

[0:08:03] en dat betekent dat we nu aan de vooravond staan van ingrijpende keuzes die we met elkaar

[0:08:07] moeten gaan maken. Hartelijk dank. Dan wil ik het woord geven aan mevrouw Beckerman

[0:08:14] voor haar inbreng namens de SP. Dank u wel, voorzitter, en goedemorgen.

[0:08:20] Laat ik beginnen door te zeggen dat de SP blij is dat het kabinet een lange termijnvisie wil schetsen

[0:08:25] voor de toekomst van ons energiesysteem. Dat is ook hard nodig en het is ook verheugend,

[0:08:30] voor ons in ieder geval, dat er steeds meer aandacht besteed wordt aan rechtvaardigheid

[0:08:34] van het klimaatbeleid. En dat moedigen wij natuurlijk ook toe. Echter, we zien ook wel

[0:08:40] kritiek van het Planbureau van de Leefomgeving dat het NPE nog geen plan van en voor de samenleving

[0:08:46] is. En die kritiek willen we graag onderstrepen en de minister vragen om een reactie. En wij pleiten

[0:08:51] ook echt voor een actievere rol van de overheid in het... Ik zal wel even pauzeren totdat de bel klaar

[0:08:55] is. U kunt weer verder. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was midden in de zin, wij pleiten voor een

[0:09:56] actieve rol van de overheid in het betrekken en faciliteren van inwoners en sectoren. Voorzitter,

[0:10:04] we hadden eigenlijk een aantal punten waar we het vandaag over wilden hebben. Rechtvaardigheid,

[0:10:08] warmte, woningen en isolatie en industrie en grote bedrijven. Laat ik beginnen met rechtvaardigheid,

[0:10:14] want wat ons betreft moet dat echt voorop staan. En in theorie kan hernieuwbare energie zorgen voor

[0:10:20] een lage energierekening en meer gelijkheid voor goede groene banen. Maar dat is de theorie. En in

[0:10:27] praktijk zien we natuurlijk de laatste jaren het aantal mensen dat de energierekening niet kan

[0:10:31] betalen toenemen. De heer De Groot had het net ook over problemen die misschien bij bedrijven

[0:10:35] ontstaan. En dat komt natuurlijk zowel door hoge prijzen voor fossiel, maar ook door de manier

[0:10:41] waarop we overstappen. En je zou kunnen zeggen, in theorie kun je met zo'n nationaal plan daar

[0:10:47] verandering in brengen. Maar we zien eigenlijk nog steeds, bijvoorbeeld deze week gepresenteerde

[0:10:50] Berenschot rapport, waarin wordt geconcludeerd dat de komende jaren die grote verschillen

[0:10:55] eigenlijk zullen toenemen. Vooral voor mensen die niet zelf kunnen investeren, maar ook huurders.

[0:11:02] En rechtvaardigheid is wat ons betreft dus niet iets wat je achteraf nog toevoegt, maar iets wat

[0:11:07] het centrale uitgangspunt moet zijn. Graag een reactie. Wij sluiten ons ook aan bij bijvoorbeeld

[0:11:11] vragen die de Vereniging Nederlands Gemeente heeft gesteld. Die zeggen ja, moet je niet zorgen

[0:11:16] dat je het systeem van energiebelasting minder degressief maakt? Moet je niet zorgen dat je

[0:11:23] middelen geld uit klimaatfonds rechtvaardig verdeelt, zodat meer naar verduurzaming van huizen

[0:11:28] gaat? En deelt de minister onze opvatting dat lage inkomens eenvoudig toegang moeten krijgen?

[0:11:36] Voorzitter, eigenlijk de grootste uitdaging is natuurlijk warmte. En wat mij eigenlijk zo opvalt,

[0:11:41] ik heb jarenlang die Groningen-debat gedaan. En het lijkt alsof we heel veel lessen, pijnlijke lessen

[0:11:48] van dat Groningen-debat niet per se leren. Niet per se zorgen dat we die overnemen. En ik zal

[0:11:55] uitleggen waarom. Kijk, we zien nu in dit plan met de toekomstige WCW dat warmtebedrijven voor

[0:12:01] meer dan vijf procent in handen van lokale overheden komen. En natuurlijk is de SP heel

[0:12:08] voorstander van dit soort democratisering. Maar is dat ook genoeg? Want de overheid was via EBN,

[0:12:14] ook samen met Shell en Exxon, verantwoordelijk voor het gas uit Groningen. Vijftig procent

[0:12:18] eigenaarschap is geen garantie voor succes, zeg ik enigszins cynisch. Daar moet je meer voor doen.

[0:12:24] En onze vragen zijn dan ook hoe worden financiële risico's verdeeld? Hoe gaan we als land om met

[0:12:29] kostenverschillen tussen buurten en regio's? Hoe zorgt de minister dat lokaal zeggenschap ook

[0:12:33] gaat met landelijke solidariteit? Want het kan niet zo zijn dat je in bepaalde regio's,

[0:12:38] die niet gezegend zijn met goedkope warmtebronnen, achtergelaten wordt. Maar ook hoe gaan we echt

[0:12:43] democratisering borgen en zorg voor, en dat is nog zo'n Groningse les, zorg voor goed onafhankelijk

[0:12:49] toezicht? Dat waren natuurlijk nogal dure lessen die we hebben geleerd. En dan wonen en isolatie.

[0:12:57] Wat de SP betreft verdient isolatie echt meer aandacht in het MPE. En zou het op de eerste

[0:13:02] plek moeten komen te staan voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving? En dat klinkt een beetje

[0:13:06] als een open deur, die we allemaal al heel vaak herhaald hebben. En toch zien we dat ook PBL op

[0:13:12] nieuw die oproep doet aan het kabinet. En ze zeggen, dat zit er nog niet voldoende in geborgd. Want als

[0:13:21] je dat niet goed doet, dan krijg je precies waar Berenschot voor waarschuwt. De ene duur in de kou

[0:13:25] en de ander goedkoop gesubsidieerd warm. Hoe reageert het kabinet op de oproep van de VNG om

[0:13:34] gemeenten meer mogelijkheden te geven voor een wijkenaanpak? En komt het kabinet nog met een

[0:13:39] plan om collectief de woningvoorraad van Nederland te isoleren? En hoe gaat ze dat verder uitwerken?

[0:13:46] Mijn laatste punt is eigenlijk het grootste punt van de heer De Groot, industrie en grote bedrijven.

[0:13:52] In het NPE gaat het kabinet uit van een, en dat citaat, vrijwel onveranderde economische structuur

[0:13:57] in 2050, zoals het PBL formuleerde. Maar klopt dat eigenlijk wel? En moeten we dat eigenlijk wel

[0:14:03] willen? De vele uitdagingen die voor ons liggen, vragen ook echt om economische keuzes. We moeten

[0:14:08] echt nadenken over wat we in de toekomst wel en niet willen doen. Ik kan bijvoorbeeld levendig

[0:14:13] herinneren dat toen ik eerder in deze commissie zat, dat ik de vraag stelde, moeten we wel zoveel

[0:14:17] datacenters in Nederland neerzetten? En minister Wiebes maakte daar eigenlijk een totale grap van.

[0:14:23] Hij zei, hoe komt mevrouw Beckerman hier nou toch op? En inmiddels is het natuurlijk gemeengoed,

[0:14:28] maar moeten we niet veel beter nadenken over wat we wel en niet willen? En volgens de SP,

[0:14:34] wij pleiten natuurlijk ook wel voor een terugkeer, voor een duurzame maakindustrie,

[0:14:40] maar wel met goede economische en sociale keuzes daar achter. Hoe zetten we ook

[0:14:45] werknemerscentraal in het mpe? En hoe worden ook de vakbonden hierin meegenomen? Daar laat ik het bij,

[0:14:51] dank u wel. Hartelijk dank. Kijk even, er zijn geen interrupties. Dan wil ik graag het woord

[0:14:58] geven aan de heer Erkens van de VVD voor zijn inbreng. Dank u voorzitter. Wij zijn voorstander

[0:15:05] van ambitieus en realistisch klimaatbeleid en we moeten naar een CO2-neutraal energiesysteem.

[0:15:11] We hebben daarbij ook voor leveringszekerheid en de betaalbaarheid gedurende transitie van het

[0:15:15] bestaande systeem naar het duurzame systeem. Onze oosterbuurt Duitsland laat bijvoorbeeld zien wat

[0:15:20] er kan gebeuren als je wat minder rationele keuzes maakt. Gedurende transitie, hoge energieprijzen,

[0:15:25] de industrie onder druk en ook het draagvlak onder druk. Om een stabiel CO2-vrije energiesysteem

[0:15:32] te realiseren moeten we verder vooruitkijken dan enkele jaren. En we pleiten daarom ook al langer,

[0:15:37] ook trouwens samen met andere partijen in deze Kamer, voor een deltaplan voor ons energiesysteem.

[0:15:42] En we zijn blij dat dit plan er nu ligt. Hiermee krijgen we ook helder wat onze behoeftes gaan zijn

[0:15:47] op het gebied van infrastructuur en hoe dit plan aansluit ook op, wat de collega's ook noemden,

[0:15:52] de energiebehoeften van de industrie en wat je daarmee wil. En mijn complimenten dan ook aan de

[0:15:57] minister en de mensen die hieraan gewerkt hebben. Volgens mij een ontzettend goede stap om hiermee

[0:16:00] aan de slag te gaan en een hele goede basis ook voor de toekomst. Voorzitter, het zal geen Kamerdebat

[0:16:06] zijn, maar we hebben zonder opmerkingen, aanmerkingen, vragen en zaken die u misschien

[0:16:10] toch een beetje anders zouden willen zien. Ten eerste zien we dat een van de richtinggevende

[0:16:15] keuzes in het NPA een sterke internationale samenwerking met maximale verbondenheid is.

[0:16:21] De VVD wil juist dat Nederland energie onafhankelijker wordt. En dit betekent meer

[0:16:25] inzetten op productie van eigen bodem, maar ook zaken zoals diversificatie van import

[0:16:30] en een grotere rol voor strategische reserves. We hebben hier zelf een initiatiefwetsvoorstel

[0:16:35] voor ingediend onlangs. Het zou goed zijn als dit ook meegenomen wordt in de beleids- en

[0:16:40] energie-energietraining van het NPA. En we zien dat onder andere het voorstel voor een

[0:16:44] energienote al is overgenomen. Een jaarlijkse energienote om specifiek in te gaan op vraagstukken

[0:16:49] rondom leveringszekerheid, maar ook de investeringen die noodzakelijk zijn om de

[0:16:52] transitie goed te volbrengen met elkaar. En dat is mooi. Tegelijkertijd hoor ik graag van de minister

[0:16:57] welke richtinggevende keuzes de komende jaren nog gemaakt kunnen worden. Ook keuzes die de

[0:17:02] importafhankelijkheid kunnen verminderen. En daarnaast hoor ik graag op welke manier zaken

[0:17:07] zoals lange termijncontracten voor de inkoop van energie, als ook strategische reserves,

[0:17:11] beter geborgd kunnen worden in toekomstige versies van het NPA. Kan het monitoringssysteem van het

[0:17:17] NPA zo worden ingericht dat het ook energie-onafhankelijkheid monitort? Dat we die

[0:17:21] gegevens ook meekrijgen bij nieuwe versies van het NPA. Voorzitter, dan mijn tweede punt. De

[0:17:26] haalbaarheid van de plannen. We hebben twijfels of vergaande plannen voor elektrificatie richting

[0:17:32] 2030, 2035 altijd haalbaar zijn gegeven het voorlopende stroomnet. We zien dat het stroomnet

[0:17:38] moeite heeft met nu eigenlijk al de uitrol van veel hernieuwbare energie, maar ook de vraag.

[0:17:44] We moeten dus fundamenteel met elkaar kijken welke keuzes we maken in dit energiesysteem.

[0:17:49] En ik kan wel stoppen, voorzitter. U heeft een interruptie van Heer De Groot.

[0:17:55] Ja, voorzitter. Want als de VVD over realisme begint en haalbaar, is dat vaak toch een reden

[0:18:02] om maar weer eens even wat rustig aan te doen. Dus ik wil toch eens even horen hoe de VVD dat

[0:18:07] realisme ziet. Want als het gaat om windmolens, Stedin heeft een heel aardige notitie geschreven

[0:18:16] en als in de provincie Utrecht hadden ze met 60 windmolens 40 procent minder netcongestie.

[0:18:23] Nou, de VVD die vindt wind op land moeten we maar aan lokale overheden overlaten. Maar als je alles

[0:18:31] met zon wil doen, dan gaan dus die netbeheerskosten drie keer omhoog nog. Vindt de VVD niet dat de

[0:18:39] Rijksoverheid daar veel meer regie om moet gaan voeren? De heer Erkers van de VVD.

[0:18:45] Voorzitter, ja en nee. Ik vind niet dat de Rijksoverheid meer regie moet nemen op waar

[0:18:49] windmolens op land terecht komen. We vinden dat van belang dat er gebeurt met draagvlak,

[0:18:53] financiële participatie en ook met heldere afstandsnormen om ook het draagvlak voor de

[0:18:57] energietransitie te borgen. Dus aan die kant zou ik zeggen nee. Maar ik ben het wel deels

[0:19:01] eens met de heer De Groot dat het Rijk regie moet nemen op waar die energieproductie plaatsvindt

[0:19:05] en dat je daarmee ook de keuzes op een dusdanige manier maakt dat de netverzwaring ook beperkt is.

[0:19:12] Het is natuurlijk best wel gek dat we de energieopwijk aan de ene kant van het land

[0:19:15] misschien plannen en tegelijkertijd de energiebehoefte aan de andere kant hebben,

[0:19:18] waardoor je hele dikke kabels moet leggen. Dus op dat vlak is meer regie nodig. Ik denk dat het

[0:19:22] NPA daar ook een mogelijkheid voor gaat bieden om dat op die manier aan te pakken.

[0:19:27] De heer De Groot van Vervolgvraag. Ja, voorzitter, want je kunt draagvlak op

[0:19:30] verschillende manieren zien. Je kunt draagvlak zien als van nou, als de lokale bevolking het er

[0:19:34] helemaal mee eens is, dan gaat het pas gebeuren. Of je kunt draagvlak zien als gewoon een heel erg

[0:19:42] betaalbaar energiebeleid. En dat betekent toch echt wel dat je moet zeggen, nou Utrecht, je moet

[0:19:48] wel zorgen dat je die zestig windmolens aanlegt. Waar je het doet, dat mag je zien, maar we hebben

[0:19:53] het wel nodig om het allemaal betaalbaar te houden. Wil de VVD toch zover gaan?

[0:19:58] Voorzitter, ik verander mijn antwoord niet, ondanks de verwoede poging van de heer De Groot op

[0:20:02] dit vlak. Ik vind het niet aan de Rijkse overheid om dit nu af te dwingen. Om te zeggen tegen de

[0:20:07] provincie Utrecht, op die en die plekken moeten windmolens komen. Ik denk dat het draagvlak van

[0:20:10] de energietransitie daardoor ook echt geschaad kan worden. En als je ziet dat er op een aantal

[0:20:14] plekken in het land wat minder draagvlak is voor wind op land, dan kun je ook de keuze maken,

[0:20:18] vanuit de Rijkse overheid in dit geval, om misschien inderdaad iets versneller te gaan

[0:20:22] kijken naar extra wind op zee op sommige plekken. Of je een project naar voren kunt halen om toch

[0:20:26] voldoende hernieuwbaar energie te hebben. Maar dat zijn de keuzes die je moet maken,

[0:20:29] niet door het per se door te drammen. Dat is ook niet wat D66 zegt. Integendeel,

[0:20:38] je geeft Utrecht de ruimte om het wel te doen. Maar juist als je zegt, we gaan het maar van

[0:20:43] wind op zee halen, dan gaan die netbeheerskosten zo erg omhoog. Dus het zal een mix moeten zijn

[0:20:49] van lokaal draagvlak, maar wel een stevige griep vanuit de overheid. En dat heeft niets

[0:20:53] met drammen te maken, voorzitter. Mooi dat het opgehelderd is in dit geval.

[0:20:58] Wij zijn nog niet tegen hernieuwbaar op land te zeggen, alleen het moet wel met draagvlak

[0:21:02] plaatsvinden. En ik denk in alle eerlijkheid, wat we het vaak in deze commissie ook over hebben,

[0:21:06] is dat financiële participatie bij dergelijke projecten er ook voor kunnen zorgen dat omwonenden

[0:21:10] meer steun hebben voor een project. Maar als je inderdaad wel de overlast krijgt en je profiteert

[0:21:14] er niet van mee, dat snap ik best dat veel mensen zeggen, nou dan hoeft het niet. Dus als we daar

[0:21:17] inderdaad ook een been op kunnen bijtrekken, dan vindt de heer de Groot mij aan zijn kant.

[0:21:24] Ja, gaat u verder. Ja, ik had het over fundamentele keuzes,

[0:21:27] ook gegeven de netcongestie. Hoe houdt het NPA-risico met rekening met dit risico,

[0:21:33] maar ook andere risico's voor de uitvoering? Wat de VVD betreft zal het energiesysteem van

[0:21:37] de toekomst aan de ene kant decentraal zijn, waar we het net over hadden, lokaal opgewekte

[0:21:41] zonnestroom of windstroom. Met buurtbatterijen wonen wij gazen door ook om die netverzwaring zo

[0:21:47] beperkt mogelijk te maken. Aan de andere kant meer centrale energieopwerk via wind op zee en

[0:21:52] kerncentrales voor bijvoorbeeld die energieintensieve industrie. En daarnaast zullen we de komende jaren

[0:21:57] meer moeten inzetten op technieken die minder druk op ons stroomnet zetten. Dit betekent inzet

[0:22:02] op moleculen zoals waterstof en groengas, maar ook warmte. En graag een reactie van de minister

[0:22:07] hierop. Is het mogelijk om ook scenario's met deze fundamentele keuzes die we de komende jaren

[0:22:12] nog kunnen maken, inclusief de mogelijke kosten voor het net en voor de netverzwaring, dus de

[0:22:17] systeemkosten, te laten uitwerken voor 2025, zodat het NPA op een aantal vlakken misschien ook

[0:22:23] bijgestuurd kan worden. Dus als we zien dat het knelt in de uitvoering door het stroomnet, zijn er

[0:22:27] nog andere keuzes die we kunnen maken in die energiemix, waterstof of elektrificatie op zijn

[0:22:33] mogen plekken. En is het iets waar het NPA een rol in kan spelen. En voorzitter, dan ons derde punt.

[0:22:39] Het zal u niet verbazen, maar we zijn groot voorstander van kernenergie ook. Kernenergie is

[0:22:44] ook een noodzakelijk onderdeel van een betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem. En we zijn blij om te

[0:22:48] zien dat in het NPA kernenergie in plekken gekregen, met maximaal vier grote kerncentrales en een

[0:22:54] mogelijke inzet op sms. De VVD zou wel graag zien dat de ambities op het gebied van kernenergie

[0:23:00] niet alleen maar gericht zijn op 2050, maar mogelijk ook al eerder. Dus wederom de vraag

[0:23:05] aan de minister of een scenario met vier grote kerncentrales in bijvoorbeeld 2035 of 2040 ook

[0:23:11] uitgewerkt kan worden, als ook een concreetere inzet op sms. Want op dit moment wordt nu de aanname

[0:23:16] gedaan dat we pas in 2050 een rol kunnen spelen. En dat is echt een andere aanname dan in heel veel

[0:23:20] andere Europese landen. U heeft een interruptie van mevrouw Beckerman van de SP. Ja, voorzitter,

[0:23:26] en eerst even vooropgesteld, van mij hoeft dit nu niet een wel of geen kernenergie debat te worden,

[0:23:31] maar ik heb een vraag. Kijk, wij zijn er tegenstander van, maar waar ik een vraag bij had toen ik de

[0:23:37] stukken las, was hoe voorkom je nou dat als je decentraal keuzes gaat maken, dat je elkaar dwars

[0:23:45] zit? Een klein voorbeeldje. Mol in België heeft een kerncentrale, ging ook aan geothermie doen.

[0:23:52] Die geothermie veroorzaakte een aardbeving. En die twee gaan niet zo heel makkelijk samen. En daar

[0:23:58] maakte ik mij groot zorgen over. Hoe voorkom je nou dat we keuzes maken die juist zorgen voor misschien

[0:24:07] wel meer onveiligheid? Of dat de ene keuze, uw keuze bijvoorbeeld voor vier grotere kerncentrales,

[0:24:13] de andere keuze, namelijk betaalbare warmte, in een gemeente uitsluit?

[0:24:20] Nou ja, voorzitter, die warmte hoeft elkaar niet uit te sluiten, want je hebt ook restwarmte bij

[0:24:24] kerncentraals die je kan gebruiken. Maar ik vind de vraag van mijn collega wel valide. Want wat je

[0:24:29] inderdaad nu heel erg ziet, is dat we keuzes maken op verschillende dossiers. We gaan iets doen met

[0:24:33] kernenergie, met aardwarmte. We gaan aan de andere kant plannen maken voor de verduurzaming van de

[0:24:37] industrie. Maar het allemaal bij elkaar brengen, en of je daarmee de optimale keuzes maakt,

[0:24:41] gegeven leveringszekerheid, betaalbaarheid, draagvlak, dat gebeurt nog onvoldoende. Dus ik zou

[0:24:45] eigenlijk ook willen zien, en ik verwacht ook dat dat de rol van het NPAE is, om die regie vanuit

[0:24:49] de overheid veel meer te pakken op dat vlak. En dan kan ik natuurlijk niet voor elk dossier u nu

[0:24:54] beantwoorden op elke locatie, maar ik zou wel inderdaad meer regie verwachten in deze transitie,

[0:24:58] omdat je anders inderdaad volgens mij in een situatie komt, dat je veel suboptimale keuzes

[0:25:02] maakt, wat je eigenlijk nu al ziet, waardoor het stroomnet heel erg vol loopt. Mevrouw Beckersmans

[0:25:06] van de SP. Ja, dank u wel. Ja, dat was inderdaad ook precies mijn punt, hè. Ik bedoel, ik maak me

[0:25:12] daar echt wel een beetje zorgen over. Kijk, we hebben gezien toen we warmte uit eigenlijk één

[0:25:16] bron haalden, gas, dat dat al heel erg mis kon gaan. En dat kan wanneer je het uit heel veel

[0:25:22] verschillende bronnen moet halen, waarbij je ook nog diversificatie hebt in je stroombronnen,

[0:25:28] kan het nog meer mis gaan. Een element wat ik nog miste misschien in uw antwoord is ook het

[0:25:32] toezicht. Want dat was natuurlijk ook één van de problemen bij Groningen. We hebben vorige week

[0:25:38] nog berichten gezien over hoe het ministerie toezichthouders probeerde te beïnvloeden. Maar

[0:25:44] ook dat zie ik niet heel goed terug in die nieuwe stukken. Moet je niet ook juist borgen dat het

[0:25:49] onafhankelijk toezicht veel scherper wordt wanneer dit soort keuzes worden gemaakt of zijn gemaakt?

[0:25:58] Ja, onafhankelijk toezicht is daar belangrijk in. De suggestie die wij zelf doen in onze

[0:26:04] initiatiefwet is dat er ook een onafhankelijke energieraad komt die dus advies gaat verlenen

[0:26:08] op afstand van een kabinet en waar een kabinet op moet reageren. We hebben dat nu in het gebied

[0:26:12] van klimaat met de wetenschappelijke klimaatraad. Die geeft ook soms advies wat misschien onwelvallig

[0:26:16] is voor een kabinet of voor standpunten die sommige partijen hebben. Maar ik denk op het

[0:26:20] gebied van energie dat het ook nog zakelijk zijn dat zo'n energieraad er komt. Dat is één van de

[0:26:23] voorstellen die wij zelf ook in onze wet gezet hebben. Maar ik denk dat het niet volledig aan

[0:26:28] uw vraag beantwoord, maar het is een onderdeel denk ik van het antwoord dat u zoekt.

[0:26:33] Helder. Volgens mij had mevrouw Kreugen van GroenLinks-PvdA ook een vraag.

[0:26:38] Ook ik zit niet te wachten op het voor of tegen kernenergiedebat, maar ik ben wel benieuwd hoe

[0:26:45] de VVD zegt net een aantal stevige dingen over lokaal draagvlak met betrekking tot wind op land,

[0:26:52] hoe de VVD kijkt naar de noodzaak om de randvoorwaarden zoals geformuleerd door zowel

[0:26:59] de gemeente Borselen als de provincie Zeeland heel serieus te nemen in eventuele verdere plannen.

[0:27:08] Het is wel grappig natuurlijk dat de collega zei ik wil geen debat over kernenergie, maar

[0:27:12] we gaan het toch in met elkaar weer. Nee, maar ik vind het draagvlak ook van groot belang bij

[0:27:16] kernenergie voorzitter. Dus de randvoorwaarden verscheld door de groep in Borselen. De minister

[0:27:22] gaf ook aan daar heel serieus in te kijken wat er ook mogelijk in is. Dat vinden we ook van

[0:27:25] belang bij te kijken. Een vervolgvraag. Ik denk dat mensen die zich zorgen maken over draagvlak

[0:27:34] en nou ja, zeker wat er net gezegd werd over wind op land, dat er serieus naar kijken net niet

[0:27:40] stevig genoeg is. Er is gewoon vanuit de gemeente Borselen ligt er een heel duidelijk pakket. Er

[0:27:46] ligt vanuit de provincie wordt een heel duidelijk randvoorwaarden geschetst. Zijn dit gewoon de

[0:27:51] randvoorwaarden waarbinnen een eventueel project zou moeten passen? Voorzitter, ik vind dat je

[0:27:57] politiek ook niet de verwachting moet wekken dat elke randvoorwaarde die gesteld wordt aan de

[0:28:01] voorkant waargemaakt kan worden. We hebben ook vaak gezien dat die beloftes gedaan zijn en niet

[0:28:04] nagekomen zijn. Ik denk dat dat draagvlak nog veel meer schaadt, ook in de overheid. Ik had

[0:28:10] toevallig gisteren de begroting van Defensie en daarop een lange discussie met elkaar gehad,

[0:28:13] ook over draagvlak voor nieuwe oefenterreinen van Defensie. Dus ja, je wilt de omgeving zoveel

[0:28:17] mogelijk aan de voorkant meenemen. Je wilt ook uitvragen wat de wensen en de zorgen zijn en je

[0:28:23] wilt daarvan zoveel mogelijk gaan waarmaken met elkaar. Maar ik kan hier niet ter plekke zeggen

[0:28:27] dat elke eis die in de voorkant gesteld wordt te realiseren valt of uitvoerbaar is op dat vlak. Ik

[0:28:34] vind wel dat je alles op alles moet zetten om zoveel mogelijk daarvan waar te maken om ervoor

[0:28:38] te zorgen dat draagvlak behouden wordt, gecreëerd wordt. En ik denk in ieder geval bij de bouw van

[0:28:43] kerncentrales, wat ik zelf ook eerder heb geopperd in debatten, dat financiële participatie voor

[0:28:47] omwonen, dus ook echt de lusten, wat we ook trouwens met hernieuwbare energieprojecten doen,

[0:28:51] een belangrijke randvoorwaarde is waar in ieder geval sowieso op ingezet moet worden.

[0:28:57] U heeft nog een interruptie van mevrouw Teunis van de Partij voor de Dieren.

[0:29:02] Ja, voorzitter. Ik heb een vraag op een ander punt. Het ging even over draagvlak. Ik vind het

[0:29:08] interessant hoe de heer Erkens kijkt als het gaat over draagvlak voor energiebesparende maatregelen.

[0:29:15] Energiebesparing is een van de pijlers in het energieplan, maar ik zie daar nog heel weinig

[0:29:19] uitwerking. Een van de zaken die ook de Wetenschappelijke Klimaatraad zegt, is dat we

[0:29:25] echt over moeten gaan op minder vlees en zuivel eten, omdat dat een van de meest simpele zaken

[0:29:32] is waarmee je energie kunt besparen. Er komt enorm veel energie kijken bij de productie en

[0:29:37] consumptie van vlees en zuivel. Daar zitten we natuurlijk wel met een draagvlakprobleem.

[0:29:45] We hebben gezien dat in de klimaatraadpleging wel 80 tot 100 procent van de mensen bereid is om

[0:29:54] toch wel ietsje minder vlees te eten. Maar als je kijkt naar wetenschappelijke rapporten, dan moet

[0:29:59] er wel wat meer gebeuren. Tot nu toe zie ik ook bij de VVD-achterban niet zo heel veel draagvlak.

[0:30:05] Ik vond het wel hoopvol dat de heer Erkens zei dat we het ook kunnen draagvlak creëren. Heeft

[0:30:10] hij daar misschien ideeën over hoe je die impasse een beetje zou kunnen doorbreken waardoor we de

[0:30:16] VVD wel enthousiast krijgen om vlees en zuivel wat meer te beprijzen? Het laatste woordje wordt

[0:30:24] er minder enthousiast van, het beprijzen per se. Die kwam in het staartje van het antwoord. Ik denk

[0:30:30] uiteindelijk inderdaad dat we minder vlees gaan eten met elkaar. Maar wij vinden het wel als

[0:30:33] liberale individuele keuze. Je ziet wel trouwens over de generaties heen dat jongere mensen steeds

[0:30:39] minder vlees eten. Als ik kijk naar mijn eigen sociale cirkel vergeleken met die van mijn ouders,

[0:30:43] dan is het heel normaal om ook een dag geen vlees te eten. Maar de zaken die je nou zou kunnen doen

[0:30:48] zitten ook bijvoorbeeld op het gebied van de informatievoorziening. Als je kijkt naar Denemarken

[0:30:52] heb je volgens mij in de supermarkt ook gewoon labels, zoals we het nu ook hebben met een

[0:30:56] nutrisch chorus op het gebied van de klimaatimpact, waardoor consumenten ook een geïnformeerdere

[0:31:00] keuze kunnen maken. Maar uiteindelijk is het dan wel de keuze aan het individu of ze vlees kopen of

[0:31:05] niet. Dus daar zitten we wel anders in. Ik vind het fijn dat de VVD echt meedenkt op dit vlak. Ik zie

[0:31:14] wel bijvoorbeeld als het gaat om die keurmerken en dergelijke, dan zien mensen nu al door de bomen het

[0:31:21] bos niet meer. Er is ook onderzoek gedaan naar wat het meest effectief is. Hoe kunnen we nou de

[0:31:26] transitie van meer plantaardig en minder vlees en zuivel faciliteren? Dat is onder andere door

[0:31:33] het btw-tarief te verlagen op plantaardig voedsel. En ook uit onderzoek blijkt dat mensen sneller

[0:31:40] geneigd zijn om een overstap te maken als er ook een aantrekkelijk alternatief is. En je zou dat

[0:31:46] dus kunnen doen door de btw op bijvoorbeeld groente en fruit te verlagen. Dus mijn vraag is, kan ik de

[0:31:53] VVD dan daarin vinden in het alternatief faciliteren? Het begin wil ik ook even beantwoorden. Die keurmerken

[0:32:03] dat consumenten door de bomen het bos niet zien, volgens mij is dat ook gewoon een probleem. Dus ook

[0:32:06] vanuit het Rijk of vanuit Europa daar wat meer uniformiteit in brengen, zodat mensen de juiste

[0:32:11] informatie krijgen. Volgens mij lijkt me dat goed. De btw-discussie die heb ik bij het belastingplan

[0:32:15] ook mogen voeren met uw collega en meneer Van Raan. Er zitten twee haken en ogen aan natuurlijk.

[0:32:20] Eén is hoe dek je het? Dus als je een lager btw-tarief hebt, heb je ook geld nodig. En wij hebben

[0:32:25] de andere keuze gemaakt en onze doorrekening en andere prioriteiten ingesteld. Dus we hebben er niet

[0:32:29] voor gekozen. En het tweede is, en dat staat mij bij groente en fruit, zoals ook op de uitvoerbaarheid,

[0:32:34] waarvan ik wel vaak het idee heb van ja, uiteindelijk kun je natuurlijk ook al knopen in doorhakken met

[0:32:39] elkaar. Maar het dekkingsvraagstuk is het belangrijkste. Heeft u nog een vervolgvraag,

[0:32:46] volgens mij? Een hele korte, mevrouw Teun. Ja, voorzitter. Nou, ik ben, als het over de dekking

[0:32:52] gaat, dan hoeft de heer Erkenstig natuurlijk geen zorgen te maken. We kunnen de fossiele

[0:32:55] subsidies afschaffen. We kunnen de btw op vlees en zuivel verhogen en op btw op groente en fruit

[0:33:03] verlagen. Dus nou, ik ga in ieder geval voorstellen in die richting doen en ik ben wel hoopvol.

[0:33:10] Voorzitter, ik zal wachten te voorstellen in dit geval. Heeft nog dertien seconden over. Ja,

[0:33:18] dat gaat wel lukken. Dat wordt even weinig ademhalen. Voorzitter, ons laatste punt gaat over de

[0:33:22] vertaling van het NPA naar concrete plannen. Specifiek hoor ik graag van de minister of

[0:33:26] de plannen van het NPA en de MIEK overeenkomen met elkaar en als deze overeenkomen of deze

[0:33:31] automatisch overgenomen moeten worden als prioriteer door netbeheerders als ook gasunie.

[0:33:36] Het lijkt me logisch dat deze belangrijke keuzes gemaakt worden door de overheid en

[0:33:40] afstemming met het parlement. Dank u, voorzitter. Hartelijk dank. Dan wil ik graag naar mevrouw

[0:33:46] Kreugen gaan voor haar inbreng namens GroenLinks PvdA. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter,

[0:33:53] de aanpak van de klimaatcrisis vraagt een ander energiesysteem. We zijn nu al decennia

[0:33:59] afhankelijk van een paar fossiele reuzen en we bouwen nu het systeem van de toekomst. Duurzaam,

[0:34:05] weg van vervuilend fossiel en over naar een duurzaam systeem. Maar daar liggen ook keuzes

[0:34:11] onder. Wat GroenLinks PvdA betreft met een stevige nadruk op een decentraal energiesysteem. Energie

[0:34:18] zoveel mogelijk opwekken daar waar je het verbruikt. Dat is efficiënt en efficiëntie en zuinig omgaan

[0:34:24] met energie en grondstoffen en ruimte zou het ons betreft een belangrijk uitgangspunt moeten zijn.

[0:34:30] En in het Nationaal Plan Energiesysteem zie ik, ook na ons aandringen, wel veel meer aandacht

[0:34:35] voor dat decentrale systeem. Maar er wordt toch geen echt fundamentele keuze gemaakt. Wij zouden

[0:34:41] echt een ander ordeningsprincipe voor ons zien. Decentraal waar het kan, centraal waar het moet.

[0:34:47] Energie die zelf wordt opgewekt en gebruikt, hoeft namelijk ook niet geleverd te worden.

[0:34:53] Energiecoöperaties, energiegemeenschappen en publiek-collectieve samenwerkingsverbanden

[0:34:57] kunnen het fundament zijn van een decentraal energiesysteem. Ze vormen een groot deel van

[0:35:02] de oplossing als het gaat om vraag, aanbod en flexibiliteit bij elkaar brengen. En een

[0:35:08] decentrale aanpak betekent ook dat burgers een stem hebben in de veranderingen. Coöperaties

[0:35:14] betrekken de burgers en zijn hier dus ook een goed middel voor. Ook de Wetenschappelijke

[0:35:19] Klimaatraad adviseert om alle obstakels voor collectieven die in actie willen komen in

[0:35:24] de energietransitie samen vorm te geven, weg te nemen. In wijken en dorpen kunnen

[0:35:32] energiecoöperaties een cruciale rol spelen om lokaal, tegen kostprijs, energie te delen en

[0:35:38] de opbrengsten te investeren in de gemeenschap. Voorzitter. Wij hebben hier een initiatiefnota

[0:35:44] over geschreven, Energie met elkaar, die ik graag aan de minister aanbied en waar ik hoop

[0:35:49] snel met de collega's debat over te voeren. Hartstikke mooi. Dan gaan we deze aanbieden

[0:35:56] aan de minister. Dat is heel fijn. Dat gaat ook altijd zo heel gezellig. U heeft als kerst op

[0:36:10] de taart ook nog een interruptie van collega Beckerman van de SP. Dank u wel. Ik ben het daar

[0:36:19] natuurlijk helemaal mee eens over de strale opwekzegschap voor inwoners. Een van de dingen

[0:36:24] waar ik me wel heel gezorgd over maak is hoe we dat doen met de prijzen. Dat komt omdat niet

[0:36:34] op elke plek warmte en energie even betaalbaar op te wekken is. Heeft GroenLinks ook nagedacht

[0:36:44] over hoe je zorgt dat er wel nationale solidariteit is wat betreft de kosten voor huishoudens,

[0:36:51] maar ook bedrijven, als opwek niet overal even betaalbaar kan? Hier zitten verschillende dingen

[0:36:59] achter die vraag. Aan de ene kant zoek je naar de plekken en de mogelijkheden waar je

[0:37:05] het decentraal kan doen. Als backup zou je altijd een centraal hebben. Je hebt wel altijd nodig dat

[0:37:14] je ook een energiecontract kan sluiten bij een centrale leverancier om zeker te zijn van stroom

[0:37:22] op het moment dat het niet kan. Het is dus ook niet zo dat het een soort autarkische systemen zijn

[0:37:29] waarbij het totaal van het grid afgaat. Ik denk wel dat je zou kunnen kijken naar manieren om te zorgen

[0:37:39] dat je met subsidies en met financieringsinstrumenten op plekken waar het echt heel duur is, juist daar

[0:37:47] ook extra kan financieren. Dit is wel echt een grote zorg van ons. Het is heel mooi om zo'n

[0:37:59] collectief te starten, maar we zien wel dat dat voor heel veel mensen natuurlijk vrij makkelijk is.

[0:38:05] Als je in een mooie stadswijk woont met veel koopwoningen waar op een makkelijke manier warmte

[0:38:11] is, dan kun je straks heel betaalbaar aan warmte en stroom komen. Terwijl als we kijken naar

[0:38:17] bijvoorbeeld plattelandsgebieden, de kaart van TNO, dan zie je dat het best wel ingewikkeld is,

[0:38:23] dat het veel duurder is. Kun je dat wel alleen met subsidies doen, of zul je toch ook echt moeten

[0:38:30] zorgen dat je in dit systeem zorgt dat die solidariteit er blijft, zodat al die beloftes

[0:38:36] die we altijd hebben gehoord over de zonsschijnd en de windwaait gratis, ook voor zorgen dat juist

[0:38:42] op plekken waar nu de energiearmoede het grootst is, mensen ook het meest kunnen profiteren.

[0:38:48] Volgens mij zeggen de kaarten van TNO niet per se dat de plekken waar nu de energiearmoede het

[0:38:53] hoogst is, dat daar ook het heel duurder is om de overgang te maken naar duurzame energie.

[0:38:58] Je hebt natuurlijk de initiële kosten, de investeringskosten, en op het moment dat een

[0:39:02] systeem eenmaal draait. Volgens mij zijn die twee belangrijk om uit elkaar te houden.

[0:39:06] Moet je dus juist in die investeringskosten kant heel erg investeren op die plekken en wijken en

[0:39:12] gebieden waar op dit moment de drempel veel te hoog is. Ik denk dat dat ook een ongelooflijk

[0:39:18] belangrijk aandachtspunt is, wat ook de Wetenschappelijke Klimaatraad zegt,

[0:39:21] wat ook uit de verschillende rapporten komt. De initiële investeringskosten gaan niet vanzelf,

[0:39:31] en daar moet je volgens mij heel scherp op zijn. Het tweede stuk van de vraag is dan hoe je dan

[0:39:37] daarna zorgt dat er geen enorme discrepantie komt tussen energieprijzen. Dat is een valide punt.

[0:39:50] Dank u wel. Mevrouw Beckerman heeft geen interrupties meer, dus ik denk dat

[0:39:54] al zou ze het willen, het tijd is om verder te gaan met uw betoog.

[0:40:00] Dank u wel. Voor ons is echt dat in dat MPE, dat idee van decentraal waar kan,

[0:40:09] centraal waar het niet anders kan, een omslag zou zijn. Na de concept MPE, die we hier ook al

[0:40:19] besproken hadden, is er nog een document toegevoegd over de maatschappelijke kant van

[0:40:22] de energietransitie. Daar was ik heel blij mee dat daar echt zo'n uitvoerig stuk op is geschreven.

[0:40:28] Ik denk dat het daar een belangrijk onderdeel is van hoe je nou zorgt dat de burger echt betrokken

[0:40:33] is bij het beleid dat we voeren. Dat gaat deels over eigenaarschap, dat gaat deels over inspraak,

[0:40:38] en het gaat ook om de zorg dat je inspraak aan de voorkant hebt. Ik ben wel heel benieuwd hoe

[0:40:44] de minister dat stuk nu verder gaat betekenen. Hoe wordt dat geoperationaliseerd en hoe ziet de

[0:40:51] minister daarin ook het klimaatberaad en wat zijn daar de volgende stappen in, om echt te zorgen dat

[0:40:56] de energietransitie niet is iets wat alleen hier in Den Haag uitgevogeld wordt? Dan een vraag over

[0:41:05] energiebesparing. Als je het uitgangspunt hebt dat je zo efficiënt en zuinig mogelijk wil omgaan met

[0:41:12] grondstoffen, dan zou besparing echt je eerste hoofdkeuze moeten zijn en niet maximaal aanbod.

[0:41:18] Wij zien heel graag, en daar was wat onduidelijkheid over, dat energiebesparing ook

[0:41:24] echt onderdeel wordt van die periodieke energienota, dus dat het rapporteren op

[0:41:29] energiebesparing daar integraal onderdeel van is. En energiebesparing betekent ook het terugdringen

[0:41:36] van energiegebruik, direct en indirect, in de hele keten. Dat is bij de eindgebruiker,

[0:41:41] en we hebben het hier best wel vaak over, de noodzaak van isoleren van huizen en de wijken

[0:41:46] met de meeste energiearmoede het eerst. Maar ook in die hele keten van energie moet je die besparing

[0:41:52] zoeken. Dan is er in het Nationaal Plan Energiesysteem veel aandacht voor de opbouw van een

[0:41:59] nieuw systeem, maar eigenlijk heel weinig aandacht voor de afbouw van het fossiele systeem. Er wordt

[0:42:05] toch uitgegaan van we gaan heel veel nieuwe duurzame energie opwekken en dan gaat de markt uiteindelijk

[0:42:10] duwt fossiel eruit. Maar we moeten echt actief sturen op afbouw van fossiel. En daarom vinden

[0:42:17] wij ook die afbouwpaden voor fossiele subsidies heel belangrijk, maar ook eigenlijk de afbouw

[0:42:22] van fossiele winning. Dat zit in al die elementen. Hoe gaan we die afbouw snel doen en rechtvaardig

[0:42:29] doen en welke fundamentele keuzes maken we daarbij? U heeft een interruptie van de heer

[0:42:38] Erkens van de VVD. Ik wil een vraag stellen over de snelle afbouw van fossiele subsidies,

[0:42:43] want we hebben onlangs in het nieuws kunnen lezen dat Nistar en Budel, een bedrijf dat

[0:42:46] volledig geëlektrificeerd is, waarschijnlijk omvalt of aan het omvallen is omdat de IKC,

[0:42:52] de indirecte kostencompensatie, gekenmerkt in de lijst als fossiele subsidie, weggevallen is.

[0:42:57] Hoe kijkt GroenLinks daar dan heen? Ik denk dat het belangrijk is dat we zorgen

[0:43:06] dat we de transitie snel maken en dat we bedrijven die echt een plan hebben hoe ze

[0:43:11] pasten binnen een klimaatneutrale toekomst, dat je daar ook zorgt dat je subsidies hebt

[0:43:18] om die bedrijven daar heen te krijgen. Ik denk alleen generiek, iets als de indirecte

[0:43:23] kostencompensatie, dat het goed is dat je die afschaft, want dat is inderdaad een fossiele

[0:43:27] subsidie. Een vervolginterruptie van de heer Erkens. Dan ben ik wel benieuwd, want mevrouw

[0:43:34] Kreuger geeft aan dat bedrijven die voor duurzaam zijn dus wel een toekomst in Nederland

[0:43:38] zullen hebben, dat ze ook een industrie op dat vlak willen hebben in de toekomst,

[0:43:42] maar dat de IKC-afschaffing rechtvaardig was. Maar wat stelt ze voor dit soort bedrijven die

[0:43:46] volledig geëlektrificeerd zijn, die dus eigenlijk op de troepen vooruitlopen, maar die wel nog te

[0:43:51] maken krijgen met het huidige systeem en de beprijzing die erin zit als dit soort compensatie

[0:43:55] wegvalt? Hoe zou je de bedrijven dan wel in de lucht houden? Volgens mij, in onze doorrekening

[0:44:01] brengen we eigenlijk de afbouw van fossiele subsidies, maar ook dan juist wel verduurzamingssubsidies

[0:44:07] voor bedrijven die die omslag maken. We koppelen die twee heel uitnaadrukkelijk.

[0:44:11] Dit is een bedrijf dat volgens mij ook op het lijstje maatwerkafspraken staat.

[0:44:19] Nee?

[0:44:19] Nee. Dat dacht ik wel, maar goed. De minister, ze zijn er al.

[0:44:28] Het probleem is natuurlijk dat fossiele subsidies generieke instrumenten zijn. Hier hebben we het

[0:44:41] over een specifieke casus van een bedrijf die eigenlijk die hele transitie al heeft gemaakt.

[0:44:45] Volgens mij zou, als je nou het woord maatwerkt, dat je precies wil kijken naar op welke manier

[0:44:51] je daarin een oplossing kan bieden. Maar dat neemt niet weg dat je een generieke instrumenten die

[0:44:59] toch gewoon te lang fossiel in de lucht houden, daar volgens mij van af moet.

[0:45:05] Hartelijk dank. Even kijken. Volgens mij kunt u verder nog 23 seconden voor uw laatste deel.

[0:45:12] Dat is een dramatische boodschap, voorzitter. Dan heel snel. Als je uitgangspunt is dat het

[0:45:20] omgaan met energie, grondstof en ruimte echt cruciaal is, omdat de klimaatcrisis niet alleen

[0:45:28] een symptoom is van een economie en een samenleving die ver over de planetaire grens is, dan moet je

[0:45:34] ook gaan kijken naar grondstofgebruik en naar schaarse materialen en metalen in de energietransitie.

[0:45:41] Ik mis echt in dit hele document de koppeling met circulaire economie en met het terugdringen

[0:45:47] van grondstof en ruimtegebruik. Dat vind ik een gemiste kans en ik hoop dat de minister

[0:45:53] er daar nog een slag op wil slaan. Dank u wel. Hartelijk dank. Dan wil ik nu het woord geven

[0:46:00] aan mevrouw Teunissen voor haar inbreng namens de Partij voor de Dieren.

[0:46:05] In het Nationaal Plan Energiesysteem wordt een visie geschet waar ons energiesysteem naartoe moet,

[0:46:12] maar in het rapport ontbreken keuzes die cruciaal zijn in het belang van de komende generaties,

[0:46:17] de natuur en het klimaat. Keuzes die heel hard nodig zijn, want ondanks investeringen in hernieuwbare

[0:46:24] energie en toenemende regulering was de consumptie van hernieuwbare energie in 2022 slechts 15% volgens

[0:46:32] het CBS en het totale energieverbruik is niet lager dan in 1990. Het idee van een visie zou,

[0:46:39] wat de Partij voor de Dieren betreft, moeten zijn om een beeld te schetsen van waar we heen gaan en

[0:46:43] niet om een op een energiebronnen te verwisselen zonder verdere systeemverandering. We zien dat

[0:46:52] dat wel gebeurt in dit Nationaal Plan Energiesysteem. Dat komt omdat het kabinet nog steeds vasthoudt aan

[0:47:00] de grote vervuilerd handboofdhoofd houden met belastingvoordelen, fossiele subsidies,

[0:47:05] het uitkleden van handhavingsinstanties, vage maatwerkafspraken en het blokkeren van wetgeving,

[0:47:11] zoals een klimaatplicht. Maar wat als dat economische model nu echt failliet is? Want ook

[0:47:18] uit het Future Growth Report van World Economic Forum blijkt dat Nederland achterloopt op duurzaamheid

[0:47:24] en op de 36e plek van alle landen staat, lager dan bijvoorbeeld Jordanië, Marokko of Pakistan.

[0:47:32] Voorzitter, een van de fundamentele blokkades is volgens ons de angst voor het zogenaamde weglek

[0:47:38] effect. Dat is een van de grote redenen waarom we nou die transitie niet versneld doormaken. Het

[0:47:45] kabinet is bang voor dat weglek effect, maar ondertussen maakt dat ook dat het beleid het

[0:47:52] binnenloopeffect totaal blokkeert. Door het krampachtig vastklampen aan het oude en miljarden

[0:47:58] uitgeven om grote vervuilers hier te houden, worden bedrijven van de toekomst actief tegengewerkt.

[0:48:05] Door bijvoorbeeld aardolie als grondstof voor plastic niet te belasten, liepen we niet alleen

[0:48:09] 14 miljard euro mis, maar moest het bedrijf Umincorp dat plastic recycelt zijn deuren sluiten.

[0:48:17] Door miljarden subsidies aan kunstmesfabrieken worden biologische boeren uit de markt gedrukt.

[0:48:22] Goede verbindingen voor internationaal treinverkeer blijven uit, omdat de Nederlandse overheid geen

[0:48:27] eerlijke vliegbelasting heeft. Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, riep onlangs

[0:48:34] in Buitenhof op, stopt sectoren die onder de werkelijke kostprijs produceren, bijvoorbeeld

[0:48:39] vanwege te lage lonen of die afhankelijk zijn van fossiele subsidies. Hij noemt hier als

[0:48:44] voorbeelden de glastuinbouw, distributiecentra, de vleesverwerkende industrie, omdat in deze

[0:48:49] sectoren de maatschappelijke baten niet meer opwegen tegen de kosten. En ze leggen beslag

[0:48:54] op capaciteit die je kunt benutten voor sectoren die de Nederlandse economie en welvaart veel

[0:48:59] meer opleveren. Als zelfs de Nederlandse Bank zegt dat deze sectoren meer kwaad dan goed doen,

[0:49:05] op welke manier heeft de minister dan dit meegewogen, die maatschappelijke kostenbatenanalyse?

[0:49:12] Is dat gebeurd voordat dit plan tot stand kwam?

[0:49:16] Om een voorbeeld te geven, voorzitter. De chemiestaal- en kunstmestindustrie samen

[0:49:19] leveren minder dan 0,5% van de werkgelegenheid op in Nederland en slechts 1% van de omzet.

[0:49:26] Maar ze nemen wel 30% van het Nederlandse energieverbruik voor hun rekening.

[0:49:31] Heeft het kabinet overwogen om voorafgaand aan dit energieplan een gedegen maatschappelijke

[0:49:36] kostenbatenanalyse te doen, waarbij gekeken wordt naar wat het kunstmatige instandhouden

[0:49:40] van de oude industrie ons kost ten opzichte van het faciliteren van een duurzame economie,

[0:49:46] en daarbij ook de energiebesparing, schone lucht, schoon water en duurzame werkgelegenheid

[0:49:51] die het ons kan opleveren, zodat we dat kunstmatige instandhouden opdoeken?

[0:49:56] Hiermee wil ik niet zeggen dat het kabinet per bedrijf moet bepalen wie wel kan blijven

[0:50:02] en wie niet, maar dat het kabinet moet zorgen voor een eerlijk speelveld voor duurzame bedrijven.

[0:50:09] Voorzitter. Die 15% hernieuwbare energie die we op papier hebben, bestaat voor 40% uit

[0:50:14] biomassa.

[0:50:16] Biomassa is echter niet duurzaam, want het leidt tot meer luchtvervuiling dan kolen en

[0:50:20] zorgt voor een grootschalige bomenkap.

[0:50:22] Het kabinet heeft beloofd te stoppen met subsidies voor biomassa, maar tuigt nu gewoon weer een

[0:50:26] nieuwe maatregel op en verkoopt het als BECCS.

[0:50:31] Is de minister met de Partij voor de Dieren eens dat dit niet echt inzetten op hernieuwbare

[0:50:35] energie is en dat BECCS gewoon biomassa in een nieuw jasje is, en is het kabinet bereid

[0:50:41] om daarom BECCS uit de plannen te schrappen?

[0:50:45] Voorzitter. Dan gedragsverandering.

[0:50:48] Ook daar lees ik niks over in het energieplan.

[0:50:51] Het is de kop in het zand steken, want uit stapelsrapporten blijkt dat we de klimaatdoelen

[0:50:55] niet halen als we nu niet inzetten op minder vlees en zuivel.

[0:50:58] Maar mevrouw Teunissen, komt dit tot een afronding?

[0:51:00] Je hebt nog vijf seconden.

[0:51:02] Ja, dat ga ik heel snel doen.

[0:51:04] Dus mijn vraag is eigenlijk dezelfde als ik die net aan de VVD stelde, van hoe kunnen

[0:51:09] we nou dat draagvlak vergroten om die noodzakelijke transitie te maken en de gedragsverandering

[0:51:14] te bevorderen als het gaat om minder vlees en zuivel eten en die transitie te maken

[0:51:18] naar een meer plantaardig voedselsysteem?

[0:51:22] Voorzitter, daarbij laat ik het, want ik ben helemaal door de tijd heen.

[0:51:25] Dus dank u wel dat ik nog wat extra seconden kreeg.

[0:51:29] Mevrouw Teunissen, hartelijk dank voor uw inbreng.

[0:51:31] Ik wou de heer De Groot even vragen om het voorzitterschap van mij over te nemen.

[0:51:35] Dan is het woord aan mevrouw Bosma namens NAC.

[0:51:37] Gaat u graag.

[0:51:39] Dank u wel.

[0:51:39] Er is inmiddels al veel gezegd.

[0:51:41] Hartelijk dank voor de uitvoerige rapporten en alle bijlagen die erbij zaten.

[0:51:46] Vanuit onze fractie is het belangrijkst dat die betaalbaarheid voor huishoudens op nummer

[0:51:51] 1 blijft staan.

[0:51:52] Dat wordt ook veel genoemd, maar dat moet eigenlijk overal indoor blijven schemeren.

[0:51:56] Dus dat is de eerste oproep die we u mee zouden willen geven.

[0:52:00] Daarnaast zou ik het graag willen hebben over de warmtenetten.

[0:52:04] Er werd net ook al even verwezen naar het rapport van Essent van deze week, die eigenlijk

[0:52:08] laat zien dat de kosten voor warmtenetten, de vaste kosten voor huishoudens, neer zouden

[0:52:13] komen in het gunstige scenario van 80 à 90 euro per maand.

[0:52:17] Dan is er nog geen ruimte verwarmd en heeft men nog niet onder de douche kunnen staan.

[0:52:23] Dus onze zorgen daarover zijn groot.

[0:52:27] We zien grote ambities bij de uitrol.

[0:52:29] We vroegen ons af hoever die al staat, met welke gemeenten waar nou een warmtenet zouden

[0:52:34] willen aanleggen.

[0:52:35] We zouden de minister vragen om echt rekening te willen houden met de kosten voor huishoudens.

[0:52:41] Ook als we kijken naar wat de ACM gaat doen, want die gaat op een gegeven moment de gasprijs

[0:52:45] loslaten, gaat dat niet automatisch betekenen dat de warmtenetten voor mensen goedkoper gaan worden.

[0:52:52] Sterker nog, wij zijn bang dat dat een kostenstijging kan zijn.

[0:52:57] Er staat ook een stuk in over groen gas.

[0:53:00] Ook groen gas wordt een verplichting voor bijmenging bij huishoudens.

[0:53:04] Dat zal ook weer zo'n 80 tot 90 euro in het gunstigste geval zijn per jaar op de energierekening.

[0:53:10] De vraag die wij hebben is of deze transitie op dit moment niet te snel gaat.

[0:53:15] Het is een Nederlandse verplichting, waarbij we zien dat er nog niet voldoende gerealiseerd is

[0:53:19] om aan 2030 te komen.

[0:53:21] Hoe kijkt de minister daarnaar?

[0:53:23] Het andere is dat het niet een beter idee is om te gaan kijken of we, net als bij elektriciteit,

[0:53:30] wat we vroeger hebben gedaan met groene stroom, het op die manier bij huishoudens onder de aandacht

[0:53:35] kunnen brengen die dat graag willen betalen, om de klimaattransitie te doen en zo niet neer te leggen

[0:53:40] bij alle huishoudens die dat niet kunnen betalen, maar wel het klimaat een warm hart toe dragen.

[0:53:47] Dan wil ik verder over de waterstof.

[0:53:50] De ambities daarin zijn ambitieus.

[0:53:52] Wij als fractie hebben angst dat we dat gaan halen.

[0:53:55] Hoe gaat het nou zitten met de transitie van blauwe waterstof naar groene waterstof?

[0:54:01] Daar is in principe nog maar een timeframe van vijf tot zeven jaar.

[0:54:04] Wij zien op dit moment dat de business case voor bedrijven gewoon niet uit kan en dat de elektrolyseaanvraag

[0:54:11] stagneert, ook door de grote aansluitkosten die nu voor tenet worden doorberekend.

[0:54:17] Daar hebben wij zorg om.

[0:54:19] Ik heb graag een reactie.

[0:54:20] Dan de wind op zee.

[0:54:21] Er zijn goede stappen gezet in ANZEG met het plannen van wind op zee met de buurlanden van ons op de Noordzee.

[0:54:29] Toch lijkt het ons goed dat we gaan kijken naar een betere doelmatige uitwerking, omdat we allemaal in

[0:54:35] dezelfde vever vissen qua materiaal die we nodig hebben om de windparken te bouwen en ook mensen die dat kunnen doen.

[0:54:44] We vroegen ons af of de kavelgrootte niet te groot is die wordt uitgegeven of het niet slimmer is om te werken

[0:54:49] met kleinere kavels, zodat de transitie op zee goed doorgang kan vinden en dat het niet gaat stagneren door

[0:54:57] zaken die we nu al zouden kunnen inzetten.

[0:55:01] Circuliteit en grondstoffengebruik is even genoemd.

[0:55:04] Daar sluit mijn fractie zich bij aan.

[0:55:06] Daar maak ik me zorgen om.

[0:55:08] Het viel mij verder op dat we met name kijken naar besparen qua grondstoffengebruik.

[0:55:13] Ik zou graag willen oproepen om een wat meer aanvalstrategie in te zetten, waarbij we gaan kijken hoe we kunnen

[0:55:19] zorgen dat we de grondstoffen die we nodig hebben ook echt kunnen krijgen.

[0:55:23] Dat miste ik nog.

[0:55:25] Verder zag ik dat er vorig jaar een IMVO is ondertekend in maart, samen met de vakbonden en NGOs.

[0:55:33] Ik vroeg me af wat de stand van zaken was.

[0:55:35] Is het zo dat de bedrijven die dat ondertekend hebben, nu echt al stappen hebben gezet in hun keten om voor

[0:55:41] betere arbeidsomstandigheden te zorgen en betere milieuomstandigheden bij de delving van de grondstoffen

[0:55:47] die ze nodig hebben?

[0:55:49] Ik heb nog even, zie ik.

[0:55:52] Dan ga ik naar elektriciteit toe.

[0:55:55] We hebben al eerder over netcongressie gehad.

[0:55:56] Het ging veel over huishoudens, maar ik maak me ook echt zorgen over hoe het met bedrijven zit.

[0:56:01] Ik noemde net al even die grote aansluitkosten die nu worden doorberekend door Tennet voor bijvoorbeeld

[0:56:07] elektrolyses, die we echt nodig hebben voor de transitie.

[0:56:11] Kan de minister daar de reactie op geven en kijken wat hij kan doen om te zorgen dat die

[0:56:16] businesscase wel kloppend is?

[0:56:18] Ik maak me zorgen als dat vanuit de SDA-PlusPlus zou moeten komen, omdat dat eigenlijk ook weer een

[0:56:23] overheidspot is en dan weer een indirecte financiering voor Tennet.

[0:56:26] Ik heb graag geen reactie hoe daar tegenaan wordt gekeken.

[0:56:29] Ik sluit me aan bij de opmerkingen over Nistar.

[0:56:32] Dat is volgens mij een mooi bedrijf die ook bij kan dragen aan het oplossen van de netcongressie.

[0:56:38] Juist dat soort bedrijven zouden wij bij ons moeten kunnen houden.

[0:56:44] Hoe kijkt de minister aan tegen de financiering die de andere landen geven op hun energiesystemen?

[0:56:51] Kunnen we daar aan de slag in het Europees Verband?

[0:56:54] Dan sluit ik bijna af.

[0:56:57] Hoeveel is er nog?

[0:56:57] Oh, ik sluit af.

[0:56:59] De digitalisering.

[0:57:01] We zijn bezig met het bouwen van een heel groot net.

[0:57:04] Het Koninkrijk heeft een hele mooie strategie gelanceerd.

[0:57:07] De Digitalisation and Action Plan voor het National Grid in de UK is een soort gelijk programma voor ons handig.

[0:57:16] Zouden wij dat in kunnen zetten?

[0:57:19] Dan zou ik me ook graag aansluiten bij de opmerkingen over het kernenergie van de heer Erkens.

[0:57:23] Ik ben zeer benieuwd wanneer dat komt.

[0:57:25] Ik had hem zelf al vanaf 2035 in de plannen gezien, maar dat kan ik verkeerd hebben gezien.

[0:57:29] Dank u voor uw kolansen, voorzitter.

[0:57:32] Dank, mevrouw Posma, namens het NSC.

[0:57:35] Er zijn geen vragen...

[0:57:36] Oh, er is een vraag van mevrouw Kreuger van de PvdA GroenLinks.

[0:57:39] Gaat u gang.

[0:57:39] Een heleboel vragen van mevrouw Kreuger.

[0:57:43] Een toon dat veel oproept, maar keuzes, keuzes.

[0:57:48] Misschien één vraag is of het NSC even qua visie op het energiesysteem,

[0:57:56] want ik hoor een heleboel verschillende elementen,

[0:57:58] ook vanuit het principe van betaalbaarheid.

[0:58:04] Dat het NSC volgt van hen echt decentraal waar het kan en centraal waar het moet.

[0:58:12] Dat dat een ordeningsprincipe is waar het NSC mee kan.

[0:58:17] Mevrouw Posma.

[0:58:18] Dank. Mooie vraag.

[0:58:20] Ik ga ook met veel interesse uw notitie lezen die u net heeft aangeboden.

[0:58:26] Laten we ze erin beginnen.

[0:58:27] Zo vind ik het echt een mooi idee dat je met elkaar gaat kijken van

[0:58:29] hoe kan je nou energie opwekken?

[0:58:31] Hoe kan je dat nou met elkaar delen op een duurzame manier?

[0:58:33] Ik ga ervan uit dat dat bij u altijd de achtergrond is.

[0:58:37] Er zijn twee dingen daarin belangrijk.

[0:58:40] Volgens mij, als het decentraal kan, dan moet je dat doen.

[0:58:43] Maar voor ons is het wel belangrijk dat er ook wel een goede regie op rijksniveau blijft,

[0:58:48] want het moet wel met elkaar kunnen samenwerken.

[0:58:51] En dat is het hele complexe verband waar we natuurlijk in zitten.

[0:58:54] En de vragen die mevrouw Beckerman opwierp over betaalbaarheid voor het geheel,

[0:58:58] vind ik ook een heel interessante waar we naar moeten kijken.

[0:59:01] Maar ik ken uw fractie volgens mij ook als in dat u dat ook altijd belangrijk vindt,

[0:59:07] dat energie wel beschikbaar moet blijven voor iedereen.

[0:59:10] Dus het is een lang antwoord volgens mij op uw vraag.

[0:59:15] Maar ik hoop dat dat voldoende is.

[0:59:18] Ja, nee, het is de vierde vraag.

[0:59:21] Dus in de schorsing die we zo krijgen, kunt u uw verdere vragen kwijt.

[0:59:27] Ik geef het voorzitterschap terug aan mevrouw Posma.

[0:59:30] Ja, hartelijk dank.

[0:59:32] We zijn aan een einde gekomen van eerste termijn van de Kamer.

[0:59:35] Ik kijk even naar de rechterkant, hoeveel tijd er nodig is.

[0:59:40] Ik hoor dat 20 minuten fijn zou zijn.

[0:59:42] Dus ik zou willen voorstellen om te schorsen tot tien voor half twaalf.

[1:20:17] Het is al tien voor half geweest.

[1:20:19] Ik heropen de vergadering.

[1:20:23] We zijn aanbeland aan de eerste termijn van het kabinet.

[1:20:28] We hebben afgesproken dat we vijf interrupties doen.

[1:20:32] Ik begrijp dat de minister mooi blokjes heeft gemaakt om structuur aan te brengen in de antwoorden.

[1:20:38] Dus ik ben heel benieuwd naar de blokjes die hij voor ons in petto heeft.

[1:20:42] Dank u wel, voorzitter.

[1:20:43] Ik begin zo met een hele korte inleiding over het Nationaal Plan Energiesysteem.

[1:20:47] Ik zal dan een aantal vragen beantwoorden.

[1:20:49] De eerste blokje gaat over het proces en de governance van het Nationaal Plan Energiesysteem.

[1:20:53] Het tweede blokje is energie-infrastructuur.

[1:20:56] Het derde blokje is klimaat.

[1:20:59] Het vierde blokje is energie-diverse.

[1:21:02] En het vijfde blokje is kernenergie.

[1:21:07] Speciaal voor de heer Ergens bewaar ik het beste voor het laatst.

[1:21:11] Gaat u beginnen.

[1:21:12] Dank u wel, voorzitter.

[1:21:13] En dank aan de Kamercommissie voor een heel boeiend debat.

[1:21:17] We hebben voor de zomer ook een heel interessant debat gehad over het concept Nationaal Plan Energiesysteem.

[1:21:22] Dat leverde toen al goede input op, ook voor het afronden van het definitieve Nationaal Plan.

[1:21:28] En ik moet zeggen, ik heb ook in dit debat weer een aantal hele mooie suggesties gehoord...

[1:21:31] die we kunnen gaan verwerken in de jaarlijkse energienota's...

[1:21:34] en in de eerstvolgende update van dit NPE.

[1:21:37] En daarmee wordt het ook een middel waarin kabinet en Kamer gezamenlijk kunnen sturen...

[1:21:42] op die energietransitie die we moeten doormaken.

[1:21:44] En dank ook voor de complimenten die zijn uitgesproken.

[1:21:47] Die wil ik vooral overbrengen aan de dame naast mij en haar team.

[1:21:51] Want het was een heel spannend traject om voor het eerst ook als Rijksoverheid te zeggen...

[1:21:56] we gaan voor de komende 20, 30 jaar echt die route van het energiesysteem uitstippelen...

[1:22:01] en daar zelf de teugels weer in handen nemen.

[1:22:04] Dat was een heel intensief traject, maar ik ben ook heel trots op het eindresultaat dat er ligt.

[1:22:08] En ik hoop dat het ook bij komende kabinetten een levend document blijft.

[1:22:14] Want we gaan de komende jaren van een fossiel naar een duurzaam energiesysteem...

[1:22:17] waarbij een betaalbare, betrouwbare energievoorziening...

[1:22:21] die ook snel verduurzaamd essentieel is.

[1:22:24] Schoon en betaalbaar, waar mogelijk van eigen bodem...

[1:22:27] en anders in samenwerking met omringende en bevriende landen.

[1:22:31] Zodat we niet meer afhankelijk zijn van een of enkele exporteurs...

[1:22:35] en vaak ook foute regimes.

[1:22:37] We gaan ook voor die verduurzaming, omdat het belangrijk is in het tegengaan van klimaatverandering...

[1:22:41] voor meer comfortabele gebouwen om in te wonen en in te werken.

[1:22:45] Maar zeker ook voor die sterke, concurrerende Nederlandse economie.

[1:22:49] En dat toekomstig energiesysteem vraagt om een flinke verbouwing.

[1:22:52] Om voldoende ruimte en om een strakke regie en sturing op de uitvoering.

[1:22:57] Bijvoorbeeld bij het realiseren van die nieuwe infrastructuur.

[1:23:00] Zoals de nieuwe windparken op zee, kerncentrales of verbindingen op land.

[1:23:05] Het is ontzettend belangrijk dat we daarbij als Nederland ver vooruitkijken...

[1:23:09] en op tijd beginnen met de juiste investeringen.

[1:23:11] En met dit Nationaal Plan Energiesysteem kunnen we dus samen bepalen...

[1:23:15] hoe we Nederland tijdig kunnen verduurzamen, hoe we minder afhankelijk worden van anderen...

[1:23:19] en hoe we dit slim en eerlijk doen.

[1:23:22] De volgende stap is nu een beleids- en uitvoeringsagenda...

[1:23:25] om dit plan ook daadwerkelijk te implementeren.

[1:23:28] We geven met het Nationaal Plan Energiesysteem richting...

[1:23:30] maar we weten tegelijkertijd ook nog niet alles.

[1:23:33] Dat bleek ook wel uit de inbreng van de Kamer.

[1:23:35] Dus de komende jaren zullen we ook continu moeten blijven bijsturen...

[1:23:38] als er nieuwe ontwikkelingen zijn om rekening mee te houden.

[1:23:42] Denk aan nieuwe technieken of nieuwe knelpunten in de uitvoering...

[1:23:46] of oplopende zorgen over betaalbaarheid.

[1:23:48] Dat betekent dat we dit in de gaten moeten houden...

[1:23:51] dat we het goed moeten monitoren en jaarlijks moeten bijsturen waar dat nodig is.

[1:23:56] Dankzij die jaarlijkse energienota zal het kabinet dat dus proactief doen...

[1:24:00] maar kunt u ook als Kamer de vinger daar aan de pols houden...

[1:24:02] en het kabinet ook bijsturen als u dat nodig acht.

[1:24:05] Dat hangt natuurlijk nauw samen met onze kabinetsbrede inzet op het klimaatbeleid.

[1:24:12] Dus de klimaatnota en de energienota gaan gezamenlijk dat totale overzicht geven.

[1:24:18] En met het klimaatplan dat we vijfjaarlijks vaststellen...

[1:24:22] en het Nationaal Plan Energiesysteem doen we ook echt die lange termijnvisie steeds updaten.

[1:24:26] Mevrouw Beckerman stelde terecht de vraag...

[1:24:28] hoe zorgen we er nou voor dat dit nationale plan ook echt een plan van iedereen is?

[1:24:33] Samen sturen is een van de hoofdkeuzes die we in het Nationaal Plan Energiesysteem hebben gemaakt...

[1:24:38] omdat het systeem ook iedereen raakt.

[1:24:41] En een aantal van uw Kamerleden heeft ook benadrukt...

[1:24:43] dat deze centrale systeem zit nu al beter in het definitieve NPE ten opzichte van het concept...

[1:24:48] maar ook daar is nog veel uitwerking vereist.

[1:24:50] En dat zul je echt dan ook in de wijk, in de buurt...

[1:24:53] met energiecoöperatie zijn met gemeenten moeten doen.

[1:24:57] Daarom starten we vanaf nu ook een nieuwe maatschappelijke dialoog...

[1:25:01] samen met gemeenten, provincies en inwonersorganisaties...

[1:25:05] om ervoor te zorgen dat we die verdere uitwerking echt met elkaar kunnen oppakken.

[1:25:11] Het plan van aanpak van die maatschappelijke dialoog...

[1:25:13] zal ik ook nog voor de zomer met de Kamer delen, zodat u daarvan op de hoogte bent.

[1:25:18] We hebben ook in de consultatie de afgelopen maanden...

[1:25:20] wel ontzettend veel bijeenkomsten en gesprekken gehad.

[1:25:24] Dus er is al heel veel input opgehaald.

[1:25:25] Maar laten we ervoor zorgen dat we juist nu ook bij de uitvoering...

[1:25:29] dat echt een systeem van iedereen laten zijn.

[1:25:33] Als het gaat om hoe moet dat energiesysteem eruitzien en wie dien je...

[1:25:37] hebben onder andere de heer De Groot en mevrouw Teunissen...

[1:25:39] wel prikkelen in de vraag gesteld over...

[1:25:41] welke economie wil je nu faciliteren en accommoderen.

[1:25:45] Daar hebben we ook bij het concept MPE met mevrouw Kreuger al veel over gedebatteerd.

[1:25:51] Kijk, we proberen met het MPE...

[1:25:56] een van de hoofdkeuzes is maximaal aanbod.

[1:26:00] Dat betekent dat we niet langer gaan wachten...

[1:26:03] totdat een bedrijf of de zware mobiliteit met een vraag komt...

[1:26:08] naar een energie- of energiedrager.

[1:26:10] En dat we dan pas gaan bedenken hoe gaan we dat opwerken...

[1:26:12] hoe gaan we het transporteren, hoe gaan we het bij de klant brengen.

[1:26:15] Want dat hebben we de afgelopen decennia te veel gedaan.

[1:26:17] En daarom zijn we nu het been aan het bijtrekken...

[1:26:20] om die netcongressieproblemen op te lossen.

[1:26:22] Dus om meer op aanbod te sturen willen we ook dit soort maatschappelijke problemen voor zijn.

[1:26:27] Dat betekent niet dat je klakkeloos alles wat er nu is moet gaan faciliteren.

[1:26:31] Want tegelijkertijd hebben we ook die grote klimaatdoelen en klimaatambities.

[1:26:35] Dus huidige grote energievragen zullen niet alleen maar CO2 moeten verminderen...

[1:26:40] uiteindelijk helemaal naar nul...

[1:26:41] maar zullen ook moeten nadenken over past de energieintensiviteit die ik nu heb...

[1:26:46] nog eigenlijk bij dat Nederlandse economische systeem van de toekomst.

[1:26:48] Heeft de minister van de EZK inmiddels ook echt haar toekomstvisie...

[1:26:53] op de Nederlandse economie ontwikkeld?

[1:26:54] Waar ook wel echt wordt aangegeven dat niet meer alles kan.

[1:26:58] Maar dat je ook wel vanuit die Europese strategische autonomie dit moet bezien.

[1:27:03] Dus soms zullen er misschien energieintensieve bedrijven...

[1:27:06] juist in Nederland blijven of in Nederland landen.

[1:27:09] Vanwege allerlei andere factoren zoals bereikbaarheid...

[1:27:12] de beschikbaarheid van goed opgeleid personeel.

[1:27:15] En dat zet wel druk op ons systeem.

[1:27:16] En daar moeten we dan ook weer met elkaar wegen...

[1:27:17] vinden we de maatschappelijke kosten die daarbij komen kijken...

[1:27:20] voldoende opwegen tegen de maatschappelijke baten.

[1:27:24] We zijn tegelijkertijd wel ook bezig om die ontwikkeling ook in te zetten.

[1:27:27] Dus bijvoorbeeld bij het Klimaatfonds en bij het Nationaal Groeifonds...

[1:27:30] worden voorstellen echt beoordeeld op brede welvaartsaspecten.

[1:27:34] Dus niet alleen maar platte economische groei...

[1:27:37] maar ook wat betekent het voor werkgelegenheid?

[1:27:39] Wat betekent het voor het verdienvermogen van Nederland?

[1:27:41] En daarbij ook een aparte toets op de intergenerationele tijd.

[1:27:45] Dus niet alleen maar dat het fijn is voor de mensen nu...

[1:27:47] maar wat betekent het ook voor de generaties die naast ons komen?

[1:27:51] Ook bij de evaluatie en eventuele herijking...

[1:27:54] van verschillende innovatie-instrumenten...

[1:27:56] zal dit voortaan worden meegenomen als belangrijk aspect.

[1:28:00] En in het NPE staat ook dat we een goede balans moeten vinden...

[1:28:03] tussen verschillende technologische fases.

[1:28:05] Je wil soms aan de voorkant innovaties meer financieren...

[1:28:09] om ze in ieder geval volwassen te laten worden.

[1:28:12] Het kan best zijn dat je daarna tot de conclusie komt...

[1:28:14] dat het eigenlijk niet past in de Nederlandse situatie...

[1:28:17] of in het Nederlandse economische systeem...

[1:28:19] waar we met elkaar naartoe aan het werken zijn.

[1:28:21] In het voorjaar krijgt uw Kamer van het ministerie van Financiën...

[1:28:25] het IBO Bedrijfsfinanciering.

[1:28:28] En ook daar worden onafhankelijk...

[1:28:30] allerlei keuzes voor kabinet en kamer verwoord.

[1:28:34] Als het gaat om wat wil je nou nog financieel ondersteunen de komende jaren...

[1:28:38] met fiscale regelingen, met subsidies, noem het allemaal op.

[1:28:42] En past dat dan nog bij de economie en het energiesysteem...

[1:28:45] waar we als Nederland naartoe aan het werken zijn?

[1:28:48] En dat wil ik dan ook doorvoeren in de verschillende regelingen...

[1:28:52] die vanuit het klimaat worden ingezet voor de industrie.

[1:28:55] Het rapport keuzewijzer klimaat en energie...

[1:28:58] dat voor de formatie is gemaakt...

[1:29:00] geeft ook een aantal fundamentele keuzes weer...

[1:29:03] waar de overheid moet kiezen over...

[1:29:05] wat voor een actieve industriepolitiek wil je de komende jaren voeren?

[1:29:08] Wat voor een industrie past dan in Nederland en wat niet meer?

[1:29:10] En ik pik er twee hele concrete voorbeelden uit die ook zijn genoemd.

[1:29:15] Kunstmestproductie in Nederland is heel groot.

[1:29:18] Er is een grote gasafnemer nu, grote CO2- en stikstofuitstoten.

[1:29:22] Dus daar moet sowieso hard worden gewerkt.

[1:29:25] Daarom zijn de bedrijven ook onderdeel van de maatwerkaanpak.

[1:29:28] Maar je ziet daar dus bijvoorbeeld ook dat die sector al aan het nadenken is.

[1:29:31] Kun je niet bijvoorbeeld met groene ammoniak en groene waterstofproductie...

[1:29:36] die elders op de wereld plaatsvindt...

[1:29:38] daar tegen veel lagere impact een deel van die productieketen organiseren...

[1:29:44] en dan in Nederland misschien het laatste deel van die productieketen afronden...

[1:29:48] zodat je wel ook die wereldmarkt kan blijven bedienen.

[1:29:50] Dus daar zie je waarschijnlijk de komende jaren ook een verschuiving...

[1:29:53] van de energieintensiviteit van die productie in Nederland.

[1:29:58] Mevrouw Teunissen noemde denk ik ook terecht de verschuiving...

[1:30:01] die we zullen moeten gaan maken van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten.

[1:30:04] En dat gaat niet alleen maar over het afbouwen van het huidige systeem...

[1:30:08] waar de Kamer deze week ook nog een paar uitgesproken moties over heeft aangenomen...

[1:30:12] maar ook hoe bouw je dan op dat die plantaardige eiwitketen...

[1:30:16] ook in Nederland goed kan worden gefaciliteerd.

[1:30:18] Daar zijn hele mooie bedrijven mee bezig, maar die ook wel zeggen...

[1:30:21] het helpt als in Nederland de wet en regelgeving...

[1:30:23] meer op die plantaardige eiwitproductie wordt aangepast.

[1:30:26] Want alleen maar sturen op afbouw van wat je niet meer wil...

[1:30:29] dat gaat denk ik niet op voldoende maatschappelijk draagvlak rekenen...

[1:30:33] als je niet tegelijkertijd ook het goede alternatief aan het faciliteren bent.

[1:30:39] Heel concreet de vraag van de heer De Groot...

[1:30:41] wat betekent dat dan voor de afbouwpaden van fossiele energie en fossiele ketens?

[1:30:48] We zijn daar natuurlijk al deels begonnen...

[1:30:51] doordat hebben we bijvoorbeeld bij winningsvergunningen van fossiele productie...

[1:30:55] al veel scherpere eindata nu aan die vergunningen koppelen...

[1:30:57] dan we eerder hebben gedaan.

[1:30:59] We zijn bezig met de afbouwpaden voor fossiele subsidies.

[1:31:01] Er is helaas wat gestrand in de Eerste Kamer...

[1:31:04] maar we gaan gewoon een nieuwe poging doen.

[1:31:06] En zoals u weet komt volgende week het onafhankelijke rapport...

[1:31:10] ten aanzien van die concretere implementatie van die afbouwpaden...

[1:31:15] waarnaar aanleiding van de motie Kreuger.

[1:31:17] En we zetten met het MPE en het Klimaatpakket ook in...

[1:31:21] om de elektriciteitsketen al in 2035 CO2-neutraal te hebben.

[1:31:26] Tot slot, voorzitter, hierop.

[1:31:27] Ik wil dus ook in die energienote die vanaf nu jaarlijks verschijnt...

[1:31:31] de verwachte en gestreefde vermindering...

[1:31:34] in het gebruik van fossiele energiedragers met uw Kamer delen.

[1:31:38] En dan op basis van de actuele informatie...

[1:31:41] steeds die afbouwpaden steeds concreter maken.

[1:31:44] U heeft een interruptie van de heer De Groot van D66.

[1:31:48] Ja, voorzitter, want de staat is nu zelf natuurlijk ook...

[1:31:52] een grote speler op de energiemarkt door staatsdeelnemingen.

[1:31:57] Hoe gaat de minister dat vertalen, die afbouwpaden...

[1:32:02] in het beleid dat hij zelf voert in die staatsdeelnemingen?

[1:32:06] Ik laad het even in mijn mapje, maar het zit in een ander mapje...

[1:32:09] dus ik ga het even uit mijn hoofd doen.

[1:32:11] Inderdaad, staatsdeelnemingen hebben een cruciale rol gespeeld...

[1:32:14] in de opbouw van ons huidige energiesysteem en onze huidige economie.

[1:32:17] Ook in het beteugelen van de energiecrisis.

[1:32:20] Dat hadden we echt niet zonder GasUnie en EBN kunnen doen.

[1:32:23] Maar ja, dan moet je dus ook de vraag stellen...

[1:32:25] als deze staatsdeelnemingen en bedrijven zo goed kunnen helpen in het hier en nu...

[1:32:30] hoe gaan ze dan helpen bij die verduurzaming die we nastreven?

[1:32:33] Ze zijn nu zowel met GasUnie als EBN bezig om hun lange termijnstrategie te updaten.

[1:32:40] En daar wordt dit ook een nadrukkelijke opdracht aan die bedrijven.

[1:32:44] Hoe zij in die afbouw en zeker ook in de opbouw een grote rol gaan spelen.

[1:32:50] En dat doen we al deels.

[1:32:51] GasUnie is ook aangewezen om het transportnetwerk voor waterstof te ontwikkelen.

[1:32:57] Maar ik ben ook met EBN aan het kijken hoe zij bijvoorbeeld...

[1:33:00] in de opschaling van warmte een cruciale rol kunnen gaan spelen.

[1:33:03] Bijvoorbeeld ook in het aflekken van risico's...

[1:33:06] om een hele hoop projecten veel sneller van de grond te krijgen.

[1:33:07] Maar daar kom ik zo meteen nog wat uitgebreider op terug.

[1:33:11] Ik zie een interruptie volgens mij van mevrouw Teunissen van de Partij voor de Dieren.

[1:33:16] Ja, dank voorzitter.

[1:33:18] Ik had nog een vraag over de fossiele subsidies.

[1:33:21] Want de minister komt met verschillende afbouwpaden.

[1:33:27] Maar daarnaast hebben we dit energieplan.

[1:33:30] En de minister is er wel een beetje op ingegaan.

[1:33:33] Maar ik zie nog niet helemaal duidelijk hoe dan...

[1:33:37] die afbouwpaden gerelateerd worden aan dit plan.

[1:33:41] Omdat het wel degelijk natuurlijk gevolgen heeft.

[1:33:43] Nu gaan we nog redelijk uit van de status quo.

[1:33:46] We hebben nu eenmaal een aantal bedrijven in Nederland.

[1:33:49] En daarvoor moet energie beschikbaar zijn.

[1:33:51] Maar als die fossiele subsidies worden afgebouwd...

[1:33:53] dan krijg je een hele andere situatie.

[1:33:56] Het is ook zo dat er vrij veel urgentie achter zit.

[1:33:59] Omdat we nu zien dat zo'n bedrijf als Unicorp de deuren moet sluiten...

[1:34:04] omdat het businessmodel niet rondkomt vanwege fossiele subsidies.

[1:34:09] Dus kan de minister dat iets concreter maken...

[1:34:12] hoe dan het afbouwpad fossiele subsidies aansluit...

[1:34:16] bij het Nationaal Plan Energiesysteem?

[1:34:19] We zullen de komende jaren in die energienota...

[1:34:23] steeds best wel grote actualisaties zien van het NPE.

[1:34:26] Omdat we dan meer weten over wat er uit de maatwerkaanpak komt.

[1:34:29] Wat komt er uit de hele aanpak die we nu hebben voor de industriële clusters.

[1:34:37] Bedrijven zullen ook zelf keuzes gaan maken over wel of niet in Nederland vestigen.

[1:34:41] Je ziet ook een aantal bedrijven die juist heel erg voorop lopen in batterijtechnologieën.

[1:34:46] Die ze graag in Nederland zouden willen vestigen.

[1:34:49] Maar er komt een enorme energievraag achterweg.

[1:34:52] Kun je dat dan inpassen? En op welke plekken in Nederland ga je dat doen?

[1:34:57] En tegelijkertijd zal de afbouw van fossiele subsidies...

[1:35:00] de afbouw van de ETS-rechten in Europa de komende jaren...

[1:35:05] echt tot een grote herschikking van het economische industrielandschap leiden.

[1:35:10] En als we beter weten hoe dat eruit komt te zien...

[1:35:13] moeten we daar ook het NPE op aanpassen.

[1:35:15] Een vervolgvraag van mevrouw Teunissen.

[1:35:20] Dat is een vrij helder antwoord.

[1:35:22] Dat het Nationaal Energieplan wordt aangepast ten aanzien van welke richting we opgaan...

[1:35:27] met de fossiele subsidies.

[1:35:29] Wel een vervolgvraag nog.

[1:35:32] De minister zei dat het uitgangspunt in dit plan maximaal aanbod is.

[1:35:39] Daar begon de minister net mee.

[1:35:41] Ik zie daar toch een soort dubbele boodschap in zitten.

[1:35:45] Aan de andere kant zien we dat als we zo doorgaan met de huidige energievraag...

[1:35:52] dat dat heel lastig in te passen valt in Nederland.

[1:35:55] We kunnen wat doen op het gebied van efficiëntie.

[1:35:59] We kunnen wat doen op besparing.

[1:36:01] Maar als het uitgangspunt blijft dat dit aanbod maximaal is...

[1:36:05] dan blijf je wel echt te maken hebben met de hele tijd het zoeken naar...

[1:36:09] hoe we aan die energievraag kunnen voldoen.

[1:36:12] Ik hoor de minister ook zeggen dat er een visie van de minister van Economische Zaken ligt.

[1:36:18] Niet alles kan.

[1:36:20] Maar de vraag blijft dan nog wel of we dat niet concreter kunnen maken...

[1:36:26] om te sturen op die vraag.

[1:36:28] Ik zie daar in het Nationaal Energieplan ook nog niet echt concrete voorstellen...

[1:36:32] van hoe we nou echt gaan sturen op die energievraag.

[1:36:37] De minister.

[1:36:38] Misschien is het goed om nog iets uitgebreider toe te lichten...

[1:36:41] waarom we maximaal aanbod sturen in het NPA ook hebben gekozen.

[1:36:45] Dat betekent voor mij niet dat we maar klakkeloos op elke vraag antwoord gaan geven.

[1:36:53] Het betekent vooral dat we nu nog voor een heel groot deel afhankelijk zijn van fossiel aanbod.

[1:36:58] En dat dat zo snel mogelijk een duurzaam aanbod moet zijn.

[1:37:01] Dus maximaal aanbod sturen betekent vooral maximaal sturen op groen aanbod.

[1:37:05] En dat betekent bij elektrificatie gaat dat eigenlijk relatief snel.

[1:37:09] In 2035 willen we de elektriciteitsproductie in Nederland al helemaal CO2-vrij.

[1:37:14] Maar als u kijkt naar de moleculenketen, de koolstofketen...

[1:37:16] dan is daar nog een hele wereld te winnen.

[1:37:18] Dus daar zullen we ook wel echt volop moeten inzetten...

[1:37:21] op het opschalen van het nieuwe alternatief.

[1:37:24] Als het dan gaat om de keuzes rondom hoe onze industrie eruit ziet.

[1:37:30] In die zin ben ik ook als minister voor Energie...

[1:37:33] natuurlijk afhankelijk van de collega's van economische zaken, infrastructuur, wonen...

[1:37:37] die ook zelf hun sectoren aan het doorontwikkelen zijn.

[1:37:40] En wij zullen dan op basis daarvan moeten kijken.

[1:37:42] En politieke keuzes die daar worden gemaakt...

[1:37:45] past dat energiesysteem daaraan ook nog goed op.

[1:37:47] En in de energienote kunnen we dus jaarlijks daar al op acteren.

[1:37:51] Maar bij die vijfjaarlijkse herziening van het NPE...

[1:37:54] kun je ook tot fundamentele keuzes komen als daar dan noodzaak toe is.

[1:38:01] Ik zie een vraag van mevrouw Kreuger van GroenLinks PvdA.

[1:38:05] Dank u wel, voorzitter.

[1:38:06] Ja, ik stoeg ook toch wel aan op dat maximaal aanbod.

[1:38:12] En ik had een vraag gesteld over...

[1:38:14] maar misschien wordt die nog beantwoord over...

[1:38:15] of niet energiebesparing je eerste zou moeten zijn.

[1:38:19] Maar ook of als je de andere planetaire grenzen...

[1:38:24] dus als je kijkt naar kritiek grondstoffengebruik, landgebruik...

[1:38:29] als je die meeneemt...

[1:38:32] houdt maximaal aanbod ook rekening met die grenzen?

[1:38:36] En zo ja, hoe zien we dat terug dan?

[1:38:39] Goeie vraag, voorzitter.

[1:38:40] Kijk, allereerst de keuzes, de hoofdkeuzes in het NPE...

[1:38:43] zijn niet geordend in mate van belangrijkheid.

[1:38:46] Dus maximaal aanbod sturen staat gelijk aan energiebesparing.

[1:38:50] En energiebesparing moet sowieso...

[1:38:53] dat heeft u zelf denk ik altijd heel goed bepleit...

[1:38:56] maar we denken dat we zeker bij dat maximaal aanbod...

[1:38:58] en het groene aanbod dus nog zoveel werk hebben...

[1:39:01] dat we daarom daar als eerste mee zijn begonnen...

[1:39:03] in de beschrijving daarvan.

[1:39:06] De planetaire grenzen moeten eigenlijk als rode draad...

[1:39:10] door alle hoofdkeuzes heen lopen.

[1:39:13] En mevrouw Posma noemde het IMVO...

[1:39:16] dat ik heb gesloten met de zon- en windsector.

[1:39:18] Daar kijken we dus bijvoorbeeld ook naar...

[1:39:20] waar komen de materialen en grondstoffen...

[1:39:22] voor windmolens en zonnepanelen vandaan?

[1:39:24] Wat is de impact in de landen waar die mijnbouw plaatsvindt?

[1:39:27] Niet alleen op de natuur...

[1:39:28] maar ook op de mensenrechten die daar plaatsvinden.

[1:39:31] En die gedachten wil ik eigenlijk...

[1:39:33] op alle onderdelen van het energiesysteem gaan toepassen.

[1:39:36] De zon- en windsector lopen nu voorop...

[1:39:38] maar bij de waterstofproductie in het buitenland...

[1:39:40] wil ik eigenlijk dat die sector...

[1:39:41] op een zelfverantwoordelijke manier aan de slag gaat.

[1:39:43] En dat wordt eigenlijk nog veel spannender...

[1:39:45] als we straks de koolstofketen aan het vergroenen zijn.

[1:39:48] Want dan gaat het om zoveel grondstoffen.

[1:39:50] Dan moeten we wel zeker weten...

[1:39:53] dat het een fatsoenlijke grondstoffenketen is.

[1:39:55] Want anders zijn we hier misschien qua CO2-doelen lekker bezig...

[1:39:58] maar elders op de wereld de biodiversiteit aan het vernietigen.

[1:40:00] En dat kan niet het geval zijn.

[1:40:02] Want dan herhalen we gewoon de fouten van het fossiele tijdperk.

[1:40:07] Ik kijk even of mevrouw Keurig een vervolgvraag heeft.

[1:40:10] Ja, dat lijkt me het geval.

[1:40:11] Nou ja, dat is natuurlijk een heel erg ongelooflijk belangrijk punt.

[1:40:14] Dat we inderdaad door een te nauwe focus alleen op CO2...

[1:40:18] eigenlijk op andere vlakken juist de planetaire grenzen overschrijden.

[1:40:22] Dus ik mis...

[1:40:25] De minister schetst nu, dat zit al in mijn denken...

[1:40:28] alleen ik mis het als echt fundamentele notie in dit stuk.

[1:40:32] Want dat betekent natuurlijk wel wat in hoe je omgaat met maximaal aanbod...

[1:40:36] en van welke type energiedrager, et cetera.

[1:40:40] Dus dat zou ik dan toch de minister oproepen om dat te verwerken.

[1:40:47] Nee, voorzitter, een goede suggestie.

[1:40:49] In de gedrukte versie die u heeft gekregen...

[1:40:51] begint vanaf pagina 11 een passage over publieke belangen...

[1:40:56] die dus geborgen moeten zijn.

[1:40:58] Gaat het om die brede welvaart, gaat het om biodiversiteit, et cetera.

[1:41:01] Maar ik vind het interessant om te kijken hoe ik bij de eerste energienota...

[1:41:05] kan schetsen hoe we die footprint die mevrouw Kreugen nu beschrijft...

[1:41:09] hoe we die ook een goede plek kunnen gaan geven in de monitoring...

[1:41:12] en de keuzes die we de komende jaren moeten maken.

[1:41:15] U heeft ook nog een vraag van mevrouw Teunissen van Partij voor de Dieren.

[1:41:21] Ja, voorzitter, ik hoor hier toezegging.

[1:41:23] Dat klopt volgens mij dat dit een toezegging is.

[1:41:27] Ja, heel goed.

[1:41:27] Ik zou er toch nog wel even iets verder op willen gaan...

[1:41:30] want mevrouw Keuger heeft hier een heel goed punt.

[1:41:33] Maar dan rijst bij mij alsnog de vraag dat de minister zei...

[1:41:37] we gaan wel uit van maximaal duurzaam aanbod.

[1:41:41] Maar ook bij duurzaam aanbod heb je natuurlijk gevolgen voor de ecologie...

[1:41:45] voor mensenrechten, ruimte in Nederland.

[1:41:48] Dus dan is de vraag...

[1:41:50] moeten we dan niet veel meer die vraag in plaats van het aanbod centraal gaan stellen?

[1:41:55] Dus echt sturen op de vraag van...

[1:41:58] wat hebben we nou nodig in Nederland aan energiebehoeften?

[1:42:01] Waar willen we op inzetten?

[1:42:03] Wat is duurzaam?

[1:42:04] En dan ook kijken naar de gevolgen van wat die...

[1:42:07] want ook duurzame technieken hebben negatieve consequenties.

[1:42:12] Windmolens, dat is heel belangrijk dat we daarop inzetten...

[1:42:16] maar we moeten ook kijken naar de negatieve consequenties...

[1:42:17] en meewegen.

[1:42:19] Dus waar zet je die neer?

[1:42:20] Zorgt het niet voor geluidsoverlast?

[1:42:22] Zorgt het niet voor schade aan de ecologie?

[1:42:24] Kunnen we dat beperken?

[1:42:26] Dus die keuzes moet je maken.

[1:42:28] En volgens mij begint het dan met de vraag.

[1:42:30] Het begint met sturen op de vraag.

[1:42:33] En daar komt ook een bepaald aanbod...

[1:42:36] daar kun je het aanbod ook weer op afstemmen.

[1:42:38] Dus volgens mij moet je hem omdraaien.

[1:42:43] Voorzitter, kijk, allereerst...

[1:42:45] ja, ook het duurzame energiesysteem heeft impact op planetaire grenzen.

[1:42:49] Dus die monitoring die ik net aan mevrouw Kreugen toezegde...

[1:42:52] en de keuzes die we daarop maken...

[1:42:53] geldt niet alleen voor het huidige fossiele systeem...

[1:42:55] maar ook voor het systeem waar we naartoe willen.

[1:42:57] Juist daar.

[1:42:58] En u ziet ook in het programma Energie Hoofdstructuur...

[1:43:00] dat we ook hebben gepubliceerd...

[1:43:02] waarin we sturen op de ruimtelijke reserveringen voor energie in Nederland...

[1:43:05] dat we een grotere ruimtevraag hebben in een duurzaam systeem.

[1:43:09] Dus dat zit dan niet allemaal in dit MPE beschreven...

[1:43:12] maar die keuzes zijn we wel degelijk elders aan het maken.

[1:43:14] Ten aanzien van vraagsturing krijgt u dit jaar...

[1:43:19] want we hebben eindelijk definitieve besluitvorming in Brussel...

[1:43:23] komen er natuurlijk nationale verplichtingen voor het verminderen van vraag.

[1:43:28] En dat vertaal ik straks in nationale doelstellingen voor energiebesparing.

[1:43:33] En daar maak ik ook een doorvertaling van naar sectoren.

[1:43:36] Dus we zijn eigenlijk op een andere tafel daar al volop mee bezig.

[1:43:40] Dus ik hoop dat u, als u dadelijk die verschillende acties samen ziet komen...

[1:43:45] dit najaar bij de klimaatnota en de energienota...

[1:43:47] ziet van oké, we zijn en maximaal vragen aan het verminderen...

[1:43:50] maar van de grote vraag die overblijft...

[1:43:53] zorgen we met maximale aanbodsturing van het MPE wel voor...

[1:43:56] dat we het ook kunnen waarmaken.

[1:43:58] Zodat mensen thuis en bedrijven in Nederland ook van hun benodigde energie worden voorzien.

[1:44:04] Voorzitter, dan ga ik verder, want de heer Erkens stelde ook de vraag...

[1:44:07] van ja, je kunt een heel groot deel nationaal produceren.

[1:44:10] Dat heeft ook de voorkeur van de VVD, maar ook van andere partijen...

[1:44:13] om heel veel in eigen regie te doen.

[1:44:16] Maar we streven er ook naar om onze importafhankelijkheid te verminderen.

[1:44:21] Want we zullen niet alles zelf kunnen doen op ons kleine land.

[1:44:24] Dus we proberen veel samen te werken binnen de Penta-regio...

[1:44:28] de Noordwest-Europese landen die elkaar ook goed kunnen ondersteunen...

[1:44:31] in een stabiel energiesysteem.

[1:44:33] En we proberen ook veel meer met gelijkgestemde landen...

[1:44:37] elders in de wereld die energieketens op te zetten.

[1:44:40] Want met name voor de zware industrie en het zware transport...

[1:44:42] zullen we niet alleen voor waterstof, maar zeker ook voor koolstof...

[1:44:48] deels afhankelijk blijven van het buitenland.

[1:44:51] En dan wil je niet overafhankelijk zijn van één land.

[1:44:54] Dat wil je spreiden en dat wil je dan ook het liefst doen...

[1:44:57] met landen waar je intensief mee samenwerkt.

[1:44:59] De heer Erkens heeft daar ook een mooie initiatiefwet op aangekondigd.

[1:45:03] En dat gaat ons denk ik ook helpen om goed te blijven monitoren...

[1:45:07] waar komt het vandaan en is dat dan ook wenselijk.

[1:45:09] En dat kunnen we dan ook jaarlijks aan de Kamer gaan rapporteren...

[1:45:13] zodat we tijdig kunnen ingrijpen als het nog niet goed gaat.

[1:45:18] In dit kader ook hoe ga je om met strategische reserves...

[1:45:21] en langetermijncontracten.

[1:45:23] We zijn natuurlijk nog bezig om vanuit het coalitieakkoord...

[1:45:26] de staatssecretaris doet dat...

[1:45:27] om beter te sturen op strategische reserves in Nederland.

[1:45:31] Kijken ook in Europees verband hoe we die importstrategie beter kunnen spreiden.

[1:45:37] Nederlandse bedrijven maken veel gebruik van het inkoopplatform van de EU.

[1:45:41] We zijn samen met Duitsland onder andere bezig...

[1:45:44] om die gezamenlijke tenders voor waterstof in te zetten.

[1:45:47] En die moeten uiteindelijk ook dan gaan leiden...

[1:45:49] tot veel meer langetermijnafspraken over levering van groene waterstof naar Nederland.

[1:45:54] Een mooi voorbeeld is denk ik het bezoek dat ik vorig jaar...

[1:45:56] met de koning aan Spanje bracht...

[1:45:58] waar dus al een eerste langetermijncontract voor groene ammoniak...

[1:46:01] voor de Nederlandse industrie is afgesloten.

[1:46:05] Dus in de energiemonitor ook die energieafhankelijkheid...

[1:46:10] of onafhankelijkheid goed terug laten komen...

[1:46:12] zodat we daar ook goede richtinggevende keuzes in kunnen maken.

[1:46:16] En ik kijk uit naar de behandeling van de initiatiefwet van de heer Erkens.

[1:46:20] De heer De Groot vroeg nog naar CCS als het gaat om richtinggevende keuzes.

[1:46:25] CCS zal in de komende jaren echt cruciaal zijn...

[1:46:28] om de Nederlandse klimaatdoelen te halen.

[1:46:30] Die eerste projecten zijn nu in uitvoering.

[1:46:34] Maar we zullen op een gegeven moment ook wel moeten concluderen...

[1:46:36] dat dat niet een eindeloze rol heeft.

[1:46:40] Op een gegeven moment zul je moeten kijken...

[1:46:41] hoe voorkom je überhaupt CO2-uitstoot...

[1:46:44] en hoe kun je CO2-koolstofdelen die er zijn...

[1:46:48] ook gewoon slim opnieuw inzetten op andere plekken in de hele energieketen.

[1:46:53] Dus korte termijn CCS een oplossing.

[1:46:56] Op lange termijn vooral het hergebruik ervan.

[1:47:00] En daar komt ook een apart opschalingspad in de uitvoering van het NPE...

[1:47:04] om juist daarop te sturen de komende tijd.

[1:47:07] En ten aanzien van koolstofvastlegging...

[1:47:09] waar de heer De Groot naar vroeg...

[1:47:10] u krijgt dit jaar het nieuwe klimaatplan van het kabinet...

[1:47:14] of het demissionair kabinet of een nieuw kabinet dat er dan zit.

[1:47:17] Maar ik ben nu in het klimaatplan...

[1:47:19] voor het eerst ook bezig met een uitwerking van koolstofvastlegging.

[1:47:24] En dat doe ik ook samen met andere ministeries...

[1:47:27] die daar nou mee te maken hebben.

[1:47:29] Er is een interruptie van de heer De Groot van D66.

[1:47:34] Ik begrijp dat op korte termijn het CCS nog nodig is om de doelen te halen.

[1:47:38] Maar de vraag was eigenlijk, hoe voorkom je een lock-in?

[1:47:40] Want op een gegeven moment wil je er ook weer vanaf.

[1:47:43] Dat weten we nu al. Dus hoe ga je dat dan organiseren?

[1:47:48] Dat is deels omdat er ook gewoon een beperkte capaciteit zit aan opslagvelden.

[1:47:54] Wereldwijd geldt dat, maar ook in Europa.

[1:47:57] Dus er zal op een gegeven moment ook gewoon druk komen...

[1:48:00] op bedrijven die gebruik willen maken van CCS.

[1:48:02] Omdat het ook in die zin een eindige techniek is.

[1:48:05] En ook de druk van met name het ETS-systeem gaat hier het meest bij helpen.

[1:48:09] Omdat het ook na 2035 gewoon op een gegeven moment echt een onrendabele keuze wordt...

[1:48:14] om nog met CO2-recht en CCS te werken.

[1:48:18] Mevrouw Beckermans is helaas nu wegvroeg naar de rol van werknemers en vakbonden.

[1:48:21] Die betrekken we ook bij die maatschappelijke dialoog die ik net noemde.

[1:48:24] Maar kijk bijvoorbeeld naar een bedrijf als Tata.

[1:48:26] Ja, daar was zonder de vakbond niet een beter plan voor de verduurzaming gekomen.

[1:48:30] Met een groter impact ook op de energieketen.

[1:48:33] Ik had in mijn inleiding al het een en ander gezegd over het decentrale systeem.

[1:48:38] En hoe we dat gaan operationaliseren.

[1:48:40] Dus ik spiek even op mijn blaadje of dat we daar...

[1:48:42] Dus ik heb net al gezegd, we gaan dus die dialoog met gemeentes en provincies...

[1:48:45] en inwonersorganisaties voeren.

[1:48:47] Maar die willen we ook uiteindelijk vastleggen in interbestuurlijke afspraken.

[1:48:51] Dat is gewoon een heel moeilijk woord.

[1:48:52] Maar dat betekent dat het rijk en gemeentes en provincies ook echt afspreken...

[1:48:55] Wat doen we dan om dat decentrale systeem de komende jaren meer van de grond te krijgen?

[1:48:59] Hoe kan het rijk daar ook bij helpen?

[1:49:02] En ik kom straks in een ander mapje even uitgebreider terug op...

[1:49:04] hoe we dan energiecoöperaties en de warmtetransitie ook deels financieel kunnen ondersteunen vanuit het rijk.

[1:49:09] Het burgerforum vroeg u ook heel specifiek.

[1:49:12] Ik heb uw Kamer zeer recent nog een update gestuurd over de ontwikkelingen rondom het burgerforum.

[1:49:19] En ik hoop dat we daar snel dan ook met elkaar het debat over kunnen voeren...

[1:49:21] zodat dat burgerforum aan de slag kan.

[1:49:23] De vraagstelling van het burgerforum is vrij breed.

[1:49:29] Dus als u daar nog heel specifiek iets met het decentrale systeem wil...

[1:49:32] zouden we dat misschien in het debat over het burgerforum even met elkaar moeten wisselen.

[1:49:37] Dan kom ik bij energie-infrastructuur, voorzitter.

[1:49:43] De heer De Groot vroeg naar hoe we de impact van uitgestoten megatonnen kunnen meenemen...

[1:49:49] in de aanleg van de nieuwe infrastructuur.

[1:49:50] En ik zou niet alleen maar naar CO2 daar willen kijken, maar ook naar stikstofuitstoot.

[1:49:54] Omdat daar energie-infrastructuur ook een rol kan spelen.

[1:49:58] In het MIEK, het meerjarige investeringsprogramma voor energieprojecten...

[1:50:02] wegen we af welke projecten vooring moeten krijgen.

[1:50:05] En we kijken daarbij ook heel nadrukkelijk naar de vermede CO2-uitstoot.

[1:50:09] Dat is een belangrijke toetsingsgrond in de rangorde waarin we projecten prioriteren.

[1:50:14] En we gaan de komende maanden, dat heb ik gisteren ondertekend...

[1:50:18] met de IPO-VNG en de netbeheerders, kijken hoe we die maatschappelijke impact...

[1:50:22] veel beter in het afwegingskader kunnen krijgen.

[1:50:29] Zoals ik net al aan de heer De Groot antwoordde, zijn we dus met GasUnie en EBN bezig...

[1:50:36] om dit NPA ook echt door te vertalen in hun strategische visies.

[1:50:40] Maar de heer Erkens vroeg ook nog hoe deze bedrijven kunnen helpen...

[1:50:43] bij de uitvoering van de NPA- en MIEK-projecten de komende tijd.

[1:50:47] Het MIEK krijgt u waarschijnlijk deze week, of anders volgende week...

[1:50:53] de brief over het MIEK.

[1:50:55] Daarin schets ik ook hoe we nu niet alleen maar industrie daarin prioriteren...

[1:51:00] maar ook mobiliteit en volkshuisvesting.

[1:51:03] Dus het MIEK is daarmee ook een breder afwegingskader geworden.

[1:51:06] En de netbeheerders zitten daarbij aan tafel om dan te kijken...

[1:51:08] hoe kunnen we dan die projecten ook echt op de kortst mogelijke termijn realiseren.

[1:51:14] U heeft een interruptie van de heer Erkens van de VVD.

[1:51:18] Om het misschien nog concreter te maken, sluit de MIEK dan één op één aan op het NPA?

[1:51:23] Of gaan we ook daar verschillen in zien?

[1:51:25] Nee, dat zou echt onwenselijk zijn.

[1:51:27] Dus eigenlijk alles wat in het MIEK zit...

[1:51:29] en daarmee ook alles wat uiteindelijk in de investeringsplannen van de netbeheerders zit...

[1:51:33] moet aansluiten op het NPA.

[1:51:37] De heer Erkens voor de VVD.

[1:51:38] Mijn tweede vraag is dan hoe dwingend zal het zijn voor de netbeheerders en voor GasUnie...

[1:51:43] om dan ook de prioriteit in het NPA en de MIEK over te nemen?

[1:51:46] Waarbij ik wel aangeeft dat het van de Kamer waarschijnlijk als wenselijk gezien wordt...

[1:51:49] dat die prioriteiten inderdaad gewoon wel één op één doorvertaald worden.

[1:51:53] Dat begrijp ik.

[1:51:55] Voorzitter, we hebben nu bij de meest recente investeringsplannen al gezien...

[1:52:00] dat de netbeheerders veel meer vooruit investeren.

[1:52:03] Maar we zijn natuurlijk ook nog heel erg met die inhaalslag bezig.

[1:52:05] Dus ik denk dat de realiteit zal ook zijn...

[1:52:07] de komende jaren is het vooral echt het bijbouwen van de energieinfrastructuur...

[1:52:11] die nu acuut nodig is.

[1:52:12] En voor wat meer de lange termijn investering van die netbeheerders...

[1:52:15] zal je ook naar andere elementen van het NPA moeten gaan kijken.

[1:52:19] Op elektriciteit hebben we zo'n reality check gehad de afgelopen paar jaar...

[1:52:25] dat daar alle neusen wel de goede kant op staan.

[1:52:28] Maar als het bijvoorbeeld gaat om die moleculen- en koolstofketen in het NPA...

[1:52:31] dan zie ik ook echt nog een spanningsveld.

[1:52:33] Met bijvoorbeeld als het gaat om inpassingen in de havengebieden...

[1:52:37] veiligheidsaspecten die daarbij komen kijken.

[1:52:39] We willen het liefst zelf sturen op locaties waar je waterstofopslag hebt.

[1:52:44] We sturen door u uitgedaagd op locaties...

[1:52:49] waar je waterstof moet plaatsvinden, dat we dat niet allemaal aan de markt overlaten.

[1:52:51] Maar ik botst dan als minister van Energie meteen met collega's in het kabinet...

[1:52:55] die zeggen, ik heb hier zelf ook allerlei ambities met deze ruimte.

[1:52:59] Of zullen we niet eerst eens even tien jaar lang gaan studeren...

[1:53:02] op nieuwe veiligheidseisen rondom ammoniak?

[1:53:04] Dan zeg ik, die tijd hebben we niet.

[1:53:06] Dus hier zal ook echt de komende periode...

[1:53:10] nog een aantal echt politieke keuzes moeten worden gemaakt.

[1:53:15] In het verlengde hiervan...

[1:53:20] we hebben geen glazen bol, dus we kunnen niet één op één voorspellen...

[1:53:23] hoe die energietransitie de komende jaren gaat verlopen.

[1:53:25] En het kan zijn dat het dus ook op korte termijn nog gaat knellen.

[1:53:29] De heer Erkens vroeg, hier kunnen we dan niet ook meer...

[1:53:31] met verschillende scenario's werken, zodat je ook weer wordt uitgedaagd...

[1:53:35] om fundamentele keuzes bij te sturen of te herzien.

[1:53:37] Ik vind dat een hele interessante suggestie...

[1:53:40] die ik dus ook zal gaan meenemen in de vijfjaarlijkse seizoen.

[1:53:43] Ik denk dat het niet alleen de strategie is van het NPE...

[1:53:44] maar ook dat we bij de energienota gewoon kijken...

[1:53:47] zien we het ergens nu misgaan?

[1:53:50] En kan je eventueel met een ander scenario dan sneller...

[1:53:52] of tegen lagere maatschappelijke kosten hetzelfde doel bereiken?

[1:53:56] We zijn het eigenlijk nu ook wel aan het toepassen in de update van de zessen...

[1:53:59] in de industrieclusses, om daar echt veel beter door te vragen...

[1:54:02] is elektrificatie of waterstof of groen gas nou echt de beste oplossing...

[1:54:06] voor dit bedrijf? En kan het misschien op een andere manier slimmer?

[1:54:10] U heeft een interruptie van mevrouw Kreuger...

[1:54:13] van GroenLinks B van de A.

[1:54:15] Toch even over die regie en die sturing op de aanpak van netcongestie.

[1:54:18] Want we hebben natuurlijk net allemaal gezien het drama...

[1:54:21] rond de energyhubs in onder andere Gelderland.

[1:54:27] We hebben lang, zeg maar, was er eigenlijk heel weinig sturing in de regie.

[1:54:30] Toen kregen we het MIEK, wat natuurlijk vooral zich heel erg focuste...

[1:54:33] op de grote industrie.

[1:54:36] En nu zie je eigenlijk van, ja, het is gewoon een maatschappelijke afweging...

[1:54:40] woonwijk, lokaal, energiehub, et cetera.

[1:54:44] En dan is het mij te makkelijk om te zeggen...

[1:54:46] ja, dat is eigenlijk alleen maar voor in de toekomst gelegen investeringen.

[1:54:50] Want het zijn keuzes en afwegingen die nu gemaakt worden...

[1:54:53] het gaat over de inzet van schaarse personeel, schaarse grondstoffen...

[1:54:58] en geld is misschien nog het minste het probleem.

[1:55:00] Dus hoe krijgen we nou die prioritering op orde...

[1:55:03] zodat we echt dat doen vanuit die maatschappelijke weging...

[1:55:06] waar ook een minister dan verantwoordelijk voor is, die wij weer kunnen controleren?

[1:55:10] Ja, voorzitter, dan heb ik het net niet goed verwoord.

[1:55:12] Excuus daarvoor, want ik bedoelde eigenlijk te zeggen...

[1:55:14] vooral hier en nu in de korte termijn zijn we het nu massaal aan het doen.

[1:55:18] Precies langs de lijn die mevrouw Kreugen nu beschrijft...

[1:55:20] alleen voor de wat langere termijn, daar zit nu de grootste doorvertaalslag...

[1:55:24] die we moeten gaan maken.

[1:55:25] Dus hoe gaan we over wat er over tien en over vijftien jaar moet staan...

[1:55:29] hoe gaan we dan nu de juiste overleggen met elkaar organiseren...

[1:55:33] en daar ook knopen doorhakken?

[1:55:34] En als netbeheerders en bedrijven dat niet kunnen...

[1:55:36] hoe kan dan het Rijk daar een richtinggevende keuze in maken?

[1:55:40] Dus door die realitycheck van de afgelopen paar jaar...

[1:55:43] hebben we dat nu echt massaal ingeregeld voor de komende vijf jaar...

[1:55:48] om die netcongestieproblemen op te lossen.

[1:55:49] Maar je wil dus nu dat voorgaan zijn voor keuzes...

[1:55:52] die over tien en over vijftien jaar moeten zijn gerealiseerd.

[1:55:55] Dus het is en-en.

[1:55:58] En we kunnen nog een hele boom opzetten over de hele korte termijn...

[1:56:01] maar dat hebben we ook vorige week of twee weken terug in de commissie-debat gedaan.

[1:56:05] Ik zie dat er nog een vraag is van de heer Erkens van de VVD.

[1:56:09] Ja, dank voorzitter. Het ging over die scenario's.

[1:56:12] Ik ben blij dat de minister aangeeft dat hij ook de meerwaarde daarvan ziet.

[1:56:16] Ik zou hem iets concreter willen maken nog.

[1:56:18] Dus je hebt bijvoorbeeld de keuze in de gebouwde omgeving...

[1:56:21] of je meer of minder inzet op collectieve oplossingen.

[1:56:24] We zien de uitrol van hybride warmtepompen, het isoleren van woningen.

[1:56:27] En naarmate dat pad meer opgaat met elkaar...

[1:56:29] zal een warmtenet minder rendabel worden verder in de tijd.

[1:56:33] Afhankelijk van de route die je kiest...

[1:56:34] betekent het ook wat voor je investeringen in of je stroomnet...

[1:56:37] of in collectieve warmtesystemen.

[1:56:39] Dus het gaat mij met name om dat soort keuzes...

[1:56:41] die we iets meer aan de voorkant met elkaar maken, met alle beperkingen erin.

[1:56:45] En dan zou mijn vraag aan de minister zijn...

[1:56:46] op wat voor een termijn zou het dan ook realistisch zijn...

[1:56:50] om hier meer inzicht in te krijgen met elkaar en daar ook het debat over te voeren?

[1:56:53] Ja, voorzitter.

[1:56:54] Dit willen we dus ook in de interbestuurlijke afspraken met VNG en IPO...

[1:56:58] ook gaan vastleggen, want hier moet echt meer tempo in.

[1:57:01] Als het gaat om de warmtetransitie...

[1:57:04] zal ik zo meteen nog een aantal vragen beantwoorden.

[1:57:07] Maar er zijn nu bijvoorbeeld hele grote verschillen tussen gemeentes...

[1:57:11] over hoe concreet ze al weten wat het alternatief wordt voor aardgas in een wijk.

[1:57:14] En als je dan ziet dat heel veel huishoudens gaan...

[1:57:16] begrijpelijk ook individuele keuzes maken.

[1:57:18] Maar dat zet dan vervolgens weer druk op de collectieve oplossing...

[1:57:21] die daar misschien eigenlijk veel verstandiger zou zijn.

[1:57:24] De Kamer behandelt binnenkort de wet...

[1:57:26] gemeentelijke instrumenten warmtetransitie.

[1:57:28] Een van de belangrijke puzzelstukken om in ieder geval lokaal...

[1:57:32] ook die doorvertaling al veel sneller en concreter te kunnen maken.

[1:57:35] Maar we zullen hier echt in de komende twee jaar...

[1:57:38] echt veel meer concreet moeten worden over...

[1:57:42] wat willen we aan warmtebron per wijk in Nederland.

[1:57:45] Want we zullen nu ook die investeringskeuzes moeten gaan maken...

[1:57:47] want anders is de infrastructuur nooit op tijd af.

[1:57:49] Dus ook voor de korte termijn, zeker in de warmtetransitie...

[1:57:52] ben ik het met de heer Erkens eens, zullen die scenario's er al eerder moeten zijn.

[1:57:55] Dus daar werk ik dan ook met de minister van Volksuitwisseling aan...

[1:57:58] samen met die koepelorganisaties.

[1:58:01] De heer Erkens heeft nog een interruptie voor u.

[1:58:04] Ja, dank. En ik zou hem dan breder willen trekken, voorzitter.

[1:58:07] Dus dit moet inderdaad te kort termijn gebeuren...

[1:58:09] want volgens mij liggen eigenlijk een aantal keuzes dat als je ze te laat maakt...

[1:58:11] dat de keuze al gemaakt wordt voor je.

[1:58:14] Maar het draait bijvoorbeeld ook over de verduurzing van de industrie.

[1:58:16] Dus welke energievoorziening zie je bij welk cluster als het meest gewenst?

[1:58:21] Ook vanuit de vraag van bedrijven.

[1:58:22] En ga je inderdaad eerst inzetten op waterstof bij de EEN...

[1:58:24] en elektrificatie bij de ander, ook gezien alle belemmeringen...

[1:58:28] die we op het gebied van de infrastructuur nu zien met elkaar?

[1:58:30] Ja, voorzitter. En op industrie zijn we dat dus eigenlijk nu volop aan het doen.

[1:58:33] Dus er is nu een update gaande van de clusterenergiestrategieën.

[1:58:36] Elk industrieel cluster heeft ook sinds kort...

[1:58:38] via het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie...

[1:58:40] een clusterregisseur gekregen.

[1:58:42] En die loopt dit echt helemaal nu uit.

[1:58:45] En dat leidt al tot hele interessante gesprekken over...

[1:58:49] nou ja, waar willen we inderdaad focus zetten op elektrificatie...

[1:58:53] en waar misschien juist op die hele moleculenketen.

[1:58:55] Dus op de industrie zijn we die inhaalslag nu aan het maken.

[1:58:58] Bij warmte zetten we hem nu in.

[1:59:00] Mevrouw Posma vroeg naar de kavelgrootte bij wind op zee.

[1:59:04] De marktsituatie is in heel Europa echt drastisch veranderd.

[1:59:09] Het kan daardoor echt uitdagender gaan worden...

[1:59:12] om grote windparken op te leveren.

[1:59:13] De tender voor IJmuidefer Alpha en IJmuidefer Beta...

[1:59:16] gaat eind deze maand open.

[1:59:18] Dat zijn relatief grote kavels.

[1:59:20] Maar ik verwacht, doordat we dat in Nederland toch wat beter hebben georganiseerd...

[1:59:23] dan in de buurlanden, dat we hier ook tot goede uitkomsten gaan komen.

[1:59:27] Maar ik laat wel onderzoeken of de volgende ronde van tendering...

[1:59:30] in dezelfde kavelgrootte moet.

[1:59:32] Dus die gaan open in het eerste kwartaal van 2025.

[1:59:36] Dus ik zal in april dit jaar een besluit nemen...

[1:59:38] over de tenderprocedure en de kavelgrootte.

[1:59:41] En velen van u hebben vragen gesteld over kosten...

[1:59:45] aansluitkosten voor een aantal bedrijven.

[1:59:48] We zijn bezig met de ACM om te kijken hoe die hele tariefstructuur beter kan.

[1:59:54] Daar hebben we laatst ook in het debat al met elkaar het een en ander over gewisseld.

[1:59:58] Maar er is ook één heel specifiek bedrijf hier aan de orde gekomen.

[2:00:02] Meer in een dilemma-schets.

[2:00:03] En die begrijp ik ook wel, want we hebben in Nederland ervoor gekozen...

[2:00:06] de IKC niet meer open te stellen.

[2:00:09] Hij is wel goedgekeurd door de Europese Commissie, dus we kunnen de IKC toepassen.

[2:00:12] Maar we hebben vanwege allerlei andere afwegingen dat niet gedaan.

[2:00:16] En voor heel veel bedrijven is dat ook niet nodig.

[2:00:19] Maar je ziet dat een enkel bedrijf wel daardoor tot zulke hoge kosten nu komt...

[2:00:24] dat dat meeweegt in de vraag hoeveel productie houd ik in Nederland nog overeind.

[2:00:27] En het is oneerlijk als dat dan in andere Europese landen wel volop wordt ingezet.

[2:00:32] Als ik hem nu volledig zou openzetten, zou denk ik een deel van de Kamer tegen mij zeggen...

[2:00:37] wat een schande, dat is een fossiele subsidie.

[2:00:39] En het andere deel van de Kamer zegt wat een schande...

[2:00:41] er is een heel erg oneerlijk economisch speelveld nu tussen Nederland en de buurlanden.

[2:00:45] Dus minister Adriaens en ik zijn ook bezig met de Europese Commissie om te kijken...

[2:00:49] kunnen we die spelregels niet versneld gelijk trekken?

[2:00:53] En in het kader van een aantal specifieke bedrijven voeren we maatwerkgesprekken.

[2:01:00] Digitalisering van het energiesysteem...

[2:01:04] Ik was zo geboeid aan het luisteren.

[2:01:06] De heer De Groot heeft een interruptie voor u.

[2:01:10] Ja, want het is natuurlijk een deel van de oplossing om inderdaad te zeggen...

[2:01:13] je moet iets van een gelijk speelveld in Europa hebben.

[2:01:15] Dat lijkt me ook logisch, zeker als dat over een grens is.

[2:01:19] Maar het dilemma heeft ook een nationale component.

[2:01:25] De minister verwijst naar de maatwerkafspraken...

[2:01:26] maar dit bedrijf zit er eigenlijk niet in.

[2:01:30] Of vergis ik maar daarin.

[2:01:31] En zou je dan toch met dit bedrijf iets kunnen doen?

[2:01:35] Of iets willen doen?

[2:01:36] Ik bedoelde hiermee, we voeren ook gesprekken om te kijken...

[2:01:39] of er maatwerkoplossingen mogelijk zijn.

[2:01:41] Dus dat is niet inderdaad de maatwerkaanpak, daar zit dit specifieke bedrijf niet in.

[2:01:44] Maar we zijn natuurlijk wel bekend met de situatie daar...

[2:01:48] en kijken wat er eventueel mogelijk is.

[2:01:51] U heeft nog een interruptie van de heer Erkens.

[2:01:54] Dit is uw laatste interruptie, volgens mij.

[2:01:56] Ja, de andere vragen stel ik gewoon in mijn tweede termijn, dat komt goed.

[2:02:00] De nettarieven, daar nog kort over doorgaand.

[2:02:03] Dit bedrijf is daar een voorbeeld van.

[2:02:04] Een van de redenen waarom die nettarieven door de dag gegaan zijn...

[2:02:07] is natuurlijk ook het afschaf van de volumecorrectieregeling...

[2:02:11] door de ACM in dit geval.

[2:02:13] Kunt u misschien dan ook aan de hand van die gesprekken die u nu voert...

[2:02:16] en kijk even, u moet zelf beoordelen wat een realistische tijdslijn is...

[2:02:19] maar de Kamer ook informeren over hoeveel bedrijven dit treft?

[2:02:21] Want je ziet juist dat bedrijven die elektrificeren...

[2:02:24] die ontzettend veel meer stroom gebruiken dan in het verleden...

[2:02:27] toen ze fossiele brandstoffen gebruikten...

[2:02:29] ontzettend geraakt worden door dit soort tariefstructuren.

[2:02:31] Dus kunt u misschien inzichtelijk maken aan de Kamer hoe groot dit probleem is...

[2:02:35] en ook welke oplossingsrichtingen u naar de toekomst dan ook verder zou willen verkennen?

[2:02:40] Voorzitter, ik weet niet wanneer die komt.

[2:02:41] Dat kan ik hier even spieken.

[2:02:44] Maar ik denk dat dit het beste te verwerken is...

[2:02:46] in de updatebrief van het Nationaal Plan voor Duurzame Industrie.

[2:02:49] Dus dan zal ik samen met de minister van de EZK zorgen...

[2:02:51] dat in de eerstvolgende brief die daarover komt...

[2:02:54] aan dit thema expliciet aandacht wordt besteed.

[2:02:57] Op digitalisering vroeg mevrouw Posma zeer mee eens.

[2:03:00] Digitalisering kan enorm helpen om het net gewoon veel efficiënter te gebruiken.

[2:03:04] Er komt een aparte digitaliseringsstrategie bij de uitvoeringsagenda.

[2:03:08] En we zijn ook op kleinere schaal nu volop bezig...

[2:03:12] om bijvoorbeeld echt op transformatorhuisniveau dataontsluiting te organiseren...

[2:03:16] zodat ook slimmer op netcongestionmanagement kan worden ingezet.

[2:03:20] Maar ik zal, u noemde de UK volgens mij als voorbeeld, daar zullen we naar kijken...

[2:03:24] als we die digitaliseringsstrategie aan het uitwerken zijn.

[2:03:27] Dat brengt me bij het derde mapje, klimaat.

[2:03:29] Maar dankzij de interrupties heb ik, denk ik, een deel van dit mapje ook al beantwoord.

[2:03:34] Ja, dus een aantal vragen hier nu over energieintensiviteit.

[2:03:48] Daar hebben we denk ik nu uitgebreid over gehad.

[2:03:50] Dat wegen we ook echt mee in verschillende subsidies die we verschaffen...

[2:03:54] maar ook in die maatwerkaanpak wordt ook door de adviescommissie...

[2:03:58] onafhankelijk advies gegeven over de energieintensiteit...

[2:04:02] van het bedrijf nu en in de toekomst.

[2:04:05] En zodat je ook daar weer dan politiek kan wegen...

[2:04:13] en daarbij is wel relevant dat de Boston Consulting Group en Guidehouse...

[2:04:16] hebben allebei met rapporten aan mij en de minister van de EZK aangegeven...

[2:04:20] dat er ruimte is voor energieintensieve sectoren in Nederland...

[2:04:24] om ook hier te blijven.

[2:04:25] Dat ook in het belang is van de Europese autonomie...

[2:04:28] om ook dat soort maakindustrie en zware industrie ook in dit deel van Europa te houden.

[2:04:33] Maar dat daarbij wel goed moet worden gekeken naar de randvoorwaarden...

[2:04:37] over ruimtegebruik, naar alles wat in dit debat aan de orde komt.

[2:04:40] Dus dat zal dan ook bij uitwerking van maatwerkafspraken...

[2:04:43] kunt u ook als Kamer ook beoordelen hoe u dan aankijkt...

[2:04:47] tegen de energieintensiteit die daar nog plaatsvindt.

[2:04:52] Mevrouw Beckerman vroeg...

[2:04:54] kunnen we rechtvaardigheid nog een belangrijkere plek geven...

[2:04:57] in de verdere uitwerking hiervan?

[2:04:58] We hebben daar een goed rapport van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid...

[2:05:02] voor gekregen met die schetst een aantal rechtvaardigheidsprincipes...

[2:05:06] maar ook dilemma's, dus dat betekent er is geen zwart-wit antwoord...

[2:05:10] maar je moet het wel heel expliciet elke keer wegen.

[2:05:13] We hebben bij de voorjaarsbesluitvorming vorig jaar...

[2:05:15] in de eerste reactie op de WRR al een accentverschuiving gezien...

[2:05:20] van de mate waarin rechtvaardigheid wordt meegewogen in de keuze die we maken...

[2:05:24] bijvoorbeeld door 900 miljoen extra uit te trekken voor de gebouwde omgeving.

[2:05:28] Maar ook in de aankomende klimaatnood gaan we expliciet aandacht besteden...

[2:05:31] aan rechtvaardigheid en ook inzichtelijk maken...

[2:05:34] hoe die principes van de WRR dan ten grondslag liggen aan de keuzes die we maken.

[2:05:41] En dat zullen we dan de komende jaren ook verder moeten doorzetten...

[2:05:44] en TNO en een aantal andere partijen blijven ons daar ook elke keer weer op adviseren.

[2:05:49] Dus dat is denk ik erg nuttig.

[2:05:51] Dan kwam ik nu eigenlijk bij veel van de circulaire vragen...

[2:05:55] die hebben we grotendeels wel ook nu beantwoord.

[2:05:59] Maar om nogmaals te onderstrepen, ik ben het helemaal eens met mevrouw Kreuger en Teunissen...

[2:06:02] dat een brede integrale afweging van grondstoffengebruik...

[2:06:07] is een rode draad en het NPO moet dat dus ook worden in die uitvoeringsagenda.

[2:06:11] En dat gaat niet alleen maar over simpele grondstoffen die we hier in Nederland gebruiken...

[2:06:16] maar moet echt over die hele keten gaan.

[2:06:18] Dus dat gaat ook, ik zei net al, windmolens, zonnepanelen, electrolyzers.

[2:06:23] Waar komt het vandaan en is die hele keten dan duurzaam en circulair?

[2:06:27] En als dat niet zo is, hoe kun je dan met afspraken, vrijblijvend of dwingend...

[2:06:30] ervoor zorgen dat ook dat soort ketens de komende jaren echt helemaal groen en duurzaam worden?

[2:06:36] We zijn natuurlijk ook vanuit het Nationaal Groeifonds...

[2:06:39] een aantal van die ketens in Nederland aan het opbouwen.

[2:06:42] En daar heeft het Nationaal Groeifonds dat juist ook toegekend...

[2:06:45] als het onder andere gaat om zonnepanelen en batterijen...

[2:06:47] om te kijken hoe kun je dan in Nederland ook een circulaire keten rondom die technieken ontwikkelen.

[2:06:53] In het Nationaal Programma Circulaire Economie van de staatssecretaris van INW...

[2:06:57] wordt daar ook extra aandacht aan besteed.

[2:06:59] En we hebben daar nu een aantal goede voorbeelden.

[2:07:01] Circulaire plastic hubs die nu in Nederland worden ontwikkeld.

[2:07:04] Maar zoals we al vaker hebben gewisseld, dat zal ook voor andere thema's moeten gebeuren.

[2:07:09] Vanuit de zin van BEX, ja, denk ik...

[2:07:16] Mevrouw Kreuger, heeft u een interruptie? Volgens mij wel.

[2:07:18] Ik heb een interruptie en we zitten heel ruim in onze tijd.

[2:07:22] Dus ik hoop enige coulances van de voorzitter met betrekking tot interrupties.

[2:07:27] Dat houdt het debat wel zo interessant.

[2:07:30] Ik heb een vraag over die keten.

[2:07:32] Want ik hoorde de minister zeggen van ja, dat moet als een rode draad in het hele NPE komen.

[2:07:37] Dat zit er eigenlijk, vind ik, nog niet nu echt in, als ik heel eerlijk ben.

[2:07:41] En dan is mijn vraag, gaat het met die keten dan ook...

[2:07:45] Het gaat er dus om de impact elders, ook van de import van grondstoffen, et cetera.

[2:07:50] Maar gaat het dan ook om de scope 3-emissies?

[2:07:55] Ja, uiteindelijk wel.

[2:07:58] De scope 3 in alle vier de transitiepaden.

[2:08:02] Kijk, in onze beleving zit het er heel nadrukkelijk in...

[2:08:04] omdat wij eigenlijk in alle gesprekken continu circulariteit van die vier ketens...

[2:08:09] in alle gesprekken aan de orde hebben gehad.

[2:08:11] Maar u leest het, denk ik, te weinig in het hoofddocument...

[2:08:14] omdat er te veel in de bijlage zit.

[2:08:16] Dus ik denk dat het hier naast mij genoteerd is...

[2:08:20] dat in de volgende versies u dat ook meer in de hoofdteksten gaat terugzien.

[2:08:24] Want het is eigenlijk zonde als de indruk ontstaat...

[2:08:27] dat het niet voor ons een rode draad in de uitwerking van het MPE is.

[2:08:34] Ja, dus mevrouw Postma had ook gevraagd...

[2:08:36] hoe krijgen we dan al die grondstoffen ook hier?

[2:08:39] In het Nationaal Plan Circulaire Economie...

[2:08:41] kijken we onder andere naar het introduceren van een ecolabel...

[2:08:44] het vergroten van de Europese Buyer Group...

[2:08:47] om ook meer gezamenlijk inkoop te doen...

[2:08:49] en het circulair productpaspoort.

[2:08:51] En ik denk dat dat een hele belangrijke gaat zijn...

[2:08:53] om ook echt de hele keten ook te kunnen volgen...

[2:08:57] en ook op de juiste plek te kunnen ingrijpen.

[2:08:59] We pleiten daarnaast binnen de Europese Unie...

[2:09:02] om binnen het ecodesign...

[2:09:05] en ook de Europese INVO-afspraken...

[2:09:08] dit soort elementen ook echt te verankeren.

[2:09:11] Nou, BEX.

[2:09:13] Ik had hem ook wel verwacht vanuit mevrouw Tedersen.

[2:09:17] Kijk, wij hebben hier vorig jaar ook gewoon gekozen...

[2:09:21] dat we de inzet van BEX in Nederland mogelijk willen maken.

[2:09:25] Dat zegt niet dat het per definitie er komt...

[2:09:27] want er zullen ook bedrijven en partijen moeten zijn...

[2:09:29] die hier zelf in willen investeren.

[2:09:31] Maar wij zien als kabinet de inzet van biogrondstoffen...

[2:09:34] voor koolstofverwijdering als een kansrijke manier...

[2:09:36] om negatieve emissies te realiseren.

[2:09:38] En dat wordt ook bevestigd door het plan...

[2:09:40] waarover de leefomgeving NCE delft.

[2:09:42] Omdat negatieve emissies ook hard nodig zijn in die transities...

[2:09:45] omdat in sommige sectoren er ook moeilijk vermijdbare emissies zijn.

[2:09:49] Dus in het voorjaar is afgesproken dat we in 2030 ruimte willen bieden...

[2:09:53] voor 1,5 megaton aan negatieve emissies in 2030 door BEX.

[2:09:58] En ik ben dus ook niet van plan om dat uit de plannen te halen...

[2:10:02] zoals mevrouw Teunissen mij vraagt.

[2:10:04] Mevrouw Teunissen heeft een interruptie voor u.

[2:10:07] Ja, voorzitter. Ik wil hier toch wel even op ingaan.

[2:10:09] Want ik heb hier grote zorgen over.

[2:10:13] Ja, destijds heeft de Kamer die keuze gemaakt.

[2:10:16] Ik heb dat nu even niet zo scherp.

[2:10:18] Maar op keuzes kun je ook terugkomen als je tot nieuwe inzichten komt.

[2:10:22] En wat nu wel erg duidelijk wordt...

[2:10:24] is dat die negatieve emissies op papier weliswaar dan door BEX worden gerealiseerd...

[2:10:30] maar in de praktijk helemaal niet.

[2:10:32] Want er zit een misvatting achter.

[2:10:34] BEX is dus...

[2:10:35] We gebruiken biomassa in kolencentrales...

[2:10:38] en vervolgens gaan we die uitstoot die dat veroorzaakt ondergronds opslaan.

[2:10:44] En het idee daarbij is dat we dan vervolgens bomen terugplanten...

[2:10:47] waardoor die CO2 dan ook nog is die we uitstoten...

[2:10:51] weer wordt opgeslagen, weer wordt vastgelegd.

[2:10:53] Maar daar wordt altijd bij vergeten dat het zo'n dertig jaar kost...

[2:10:57] voordat een boom weer zo volgroeid is...

[2:10:59] dat hij daadwerkelijk voldoende koolstof gaat opvangen.

[2:11:04] En die tijd is er gewoon niet.

[2:11:06] Dus in de realiteit, in de praktijk, voorzitter...

[2:11:09] zijn we gewoon bezig met versneld CO2 de lucht ingooien, uitstoten...

[2:11:14] door biomassaverbranding.

[2:11:15] En vervolgens zijn we een heel apart systeem aan het optuigen...

[2:11:19] om dan vervolgens die uitstoot op te slaan...

[2:11:22] wat ook heel energieintensief is.

[2:11:24] Dus als we het hebben over circulariteit...

[2:11:27] zijn we nu eigenlijk een eigen circulair systeem aan het opbouwen...

[2:11:31] wat totaal onnodig is.

[2:11:33] Sorry voor de inleiding, voorzitter...

[2:11:35] maar dit is wel waar de Partij voor de Dieren grote bezwaren tegen heeft.

[2:11:40] Dat we iets preteneren te doen voor duurzaamheid...

[2:11:43] terwijl BECCS op geen enkele manier iets met duurzaamheid te maken heeft.

[2:11:49] Bovendien is nu 40% van de hernieuwbare energie...

[2:11:52] Ik ga toch eventjes... Wat is uw vraag?

[2:11:55] Ik kom tot de vraag.

[2:11:57] De vraag is eigenlijk, waarom doen we dit?

[2:12:00] Waarom blijven we aan BECCS vasthouden...

[2:12:03] als er in de praktijk blijkt dat het leidt tot meer uitstoot...

[2:12:07] meer energiegebruik in plaats van minder?

[2:12:10] We maken daar gewoon echt een andere weging.

[2:12:14] Wij geloven dat binnen de juiste randvoorwaarden...

[2:12:18] en een beperkte inzet het wel verantwoord is.

[2:12:21] In het klimaatplan dat later dit jaar volgt...

[2:12:24] heb ik wel voor het eerst een uitgebreide visie...

[2:12:25] ook op koolstofvastlegging en op negatieve emissies.

[2:12:28] Daar ga ik ook uitgebreid in op de hele keten...

[2:12:32] zoals mevrouw Teunissen die nu omschrijft.

[2:12:33] Want het mag inderdaad geen schijnoplossing zijn.

[2:12:36] Dus ik hoop dat we dan bij het klimaatplan...

[2:12:39] dat debat ook verder kunnen vervolgen.

[2:12:42] Maar ik werk nu gewoon aan de uitvoering van een wens...

[2:12:45] die breed in de Kamer werd gesteund...

[2:12:47] toen we vorig jaar de aanvullende klimaatmaatregelen presenteerden.

[2:12:54] Mevrouw Teunissen.

[2:12:56] Ja, voorzitter. Dit is een uitstelantwoord.

[2:12:59] We hebben daar geen tijd meer voor.

[2:13:01] En de SER heeft al in 2020 geadviseerd...

[2:13:04] om biomassa uit de kabinetsplannen te schrappen.

[2:13:06] Dus we weten allang dat dit een schijnoplossing is.

[2:13:11] Ja, ik zal daar ook een motie over indienen...

[2:13:13] om BCCS uit de plannen te schrappen.

[2:13:17] Dank u wel. Wilt u nog reageren?

[2:13:19] Nee, voorzitter. Ik zie de motie tegemoet bij het tweeminutendebat.

[2:13:24] In het mapje klimaat zat ook nog de vraag van mevrouw Teunissen...

[2:13:26] over gedragsverandering. Daar heb ik net al het een en ander over gezegd.

[2:13:29] Maar ik ben het helemaal met haar eens...

[2:13:31] dat gedragsverandering kan een hele grote positieve maatschappelijke impact hebben.

[2:13:34] Niet alleen op CO2-uitstoot, maar ook op biodiversiteit, dierenwelzijn, noem het allemaal maar op.

[2:13:40] En dit is sowieso ook een belangrijk onderdeel van eerlijk en rechtvaardig klimaatbeleid.

[2:13:44] En ik zie ook een veel grotere rol voor de overheid dan dat we in het verleden hebben gepakt...

[2:13:49] in het ook adviseren, informeren, uitdragen van die leefstijlverandering...

[2:13:54] die daar nuttig en nodig voor is.

[2:13:56] In de Z ook de knopomcampagne hebben we nu ook uitgebreid aandacht voor een ander dieet...

[2:14:02] voor een andere manier van kledingconsumptie bijvoorbeeld.

[2:14:05] Een aantal jaar geleden leidde dat altijd tot grote ophef.

[2:14:09] Als een overheid dat in een campagne stopte, dan werd het er vaak ook weer heel snel uitgehaald.

[2:14:13] Nu merk ik eigenlijk dat die campagne leidt tot nog meer vragen.

[2:14:15] Omdat mensen willen weten, hoe kan ik hier aan bijdragen?

[2:14:18] Geef me daar een handelingsperspectief.

[2:14:20] En ik weet niet meer wie het in het debat was, maar je ziet in Scandinavië met name...

[2:14:24] dat door afspraken met bijvoorbeeld supermarkten...

[2:14:26] ook het koopgedrag van consumenten op een hele positieve manier kan worden beïnvloed.

[2:14:31] Dat was onderdeel van het landbouwakkoord, wat er nooit is gekomen.

[2:14:35] Dus ik kijk ook met de minister van Landbouw of we nu op een andere manier...

[2:14:37] dit soort maatregelen toch kunnen treffen.

[2:14:40] Mevrouw Posma vroeg dus ook nog naar die financiering die in andere landen plaatsvindt.

[2:14:44] We hebben het net al even over die individuele bedrijfscases gehad.

[2:14:47] Misschien nog iets uitgebreider.

[2:14:49] De minister van EZK en ik zijn dus bezig met gesprekken met de Europese Commissie...

[2:14:55] om te bepleiten dat dit versneld in Europees verband wordt geharmoniseerd...

[2:14:59] voor dat gelijke speelveld.

[2:15:01] Want het is ook eigenlijk niet te doen voor kleinere lidstaten...

[2:15:05] om te concurreren met landen als Duitsland en Frankrijk...

[2:15:07] die hier gewoon echt diepere zakken hebben...

[2:15:09] en een veel actievere industriepolitiek bedrijven.

[2:15:11] Dus als de minister van EZK hier voorsprong op heeft geboekt...

[2:15:14] dan zal ze u vast informeren.

[2:15:17] Maar ik stel voor dat we dat dan ook in de updatebrief van het NPVI laten terugkomen.

[2:15:23] Voordat u verdergaat, ik heb zelf ook nog wat vragen.

[2:15:26] Dus ik vraag de heer De Groot om eventjes het voorzitterschap over te nemen.

[2:15:30] Mevrouw Posma, NEC.

[2:15:33] Ja, dank u wel.

[2:15:34] Ik wou nog even teruggaan over de grondstof en de grondstofvraag.

[2:15:38] In de bijlage las ik de snelheid van de energietransitie...

[2:15:42] staat op gespannen voet met de grondstofvraag.

[2:15:45] En dat baart me toch wel zorgen.

[2:15:48] Ik ben even heel benieuwd, wanneer gaat het nou precies knellen qua prijs?

[2:15:52] En betekent dat ook dat we op een gegeven moment...

[2:15:56] keuzes zullen moeten maken in de energietransitie?

[2:15:59] Want de ene vorm heeft andere grondstoffen nodig dan de andere.

[2:16:04] Ik las ook dat er een rapport eind dit vorig jaar naast toe zou komen...

[2:16:10] over hoe je hier nou mee omgaat.

[2:16:13] Hoe wordt dat hier verwerkt in het NPE?

[2:16:17] De minister.

[2:16:21] Als het gaat om de beschikbaarheid van circulaire grondstoffen...

[2:16:24] maakt me op de korte mijn niet zozeer zorgen over de prijs...

[2:16:27] maar gewoon over het feit dat die circulaire alternatieven er niet zijn.

[2:16:30] Dus je wilt het liefst dat zonnepanelen en windmolens...

[2:16:36] nu bijvoorbeeld al 100 procent heel makkelijk kunnen worden hergebruikt.

[2:16:40] En dat gaat al steeds beter de goede kant op.

[2:16:41] Maar het is nog geen perfect systeem.

[2:16:46] Dus daar zit eigenlijk vooral de opgave...

[2:16:49] van hoe ga je die circulaire alternatieven...

[2:16:52] ook veel sneller op grote schaal beschikbaar maken.

[2:16:55] Als je heel snel wilt opschalen...

[2:16:58] dan is met name in die koolstofketen de grote uitdaging.

[2:17:01] Omdat de chemische sector...

[2:17:03] als die zijn volledige grondstoffenketen...

[2:17:06] van vandaag op morgen circulair zou moeten maken...

[2:17:09] dan moet je zo'n beetje alles opkopen in de wereld wat er aan biogrondstoffen is.

[2:17:13] Dat gaat ook niet werken.

[2:17:14] Dus dat zou nu dan tegen een hele hoge prijs zijn.

[2:17:16] Maar je moet dus nu echt investeren in innovatie en opschalen van nieuwe techniek...

[2:17:20] om ervoor te zorgen dat aan het eind van het decennium...

[2:17:22] die circulaire alternatieven wel op grotere schaal voorradig zijn.

[2:17:25] En als dat niet het geval is, dan kan dat tot grote kosten leiden in die ketens.

[2:17:29] En dan zul je op dat moment dan ook de weging moeten maken...

[2:17:32] kan het dan op dit tempo of moeten we op basis van de scenario's...

[2:17:35] toch een ander pad met elkaar afspreken.

[2:17:39] Dan krijgt u het voorzitterschap weer toe.

[2:17:40] Ja, dank u wel.

[2:17:42] Even kijken, dan kunnen we verder met volgens mij het derde blokje klimaat.

[2:17:45] Ja, dat heb ik dus net gehad.

[2:17:46] O, die heeft een excuses. Het blokje energiediversie.

[2:17:50] Ja, en dan stop ik kernenergie weer weg...

[2:17:51] want die had ik per ongeluk nu toch bovenop gelegd.

[2:17:55] Ja, dat komt nu.

[2:17:58] Want voorzitter, een aantal van u heeft terecht uitgebreid stilgestaan bij warmte.

[2:18:04] De warmtetransitie en de rol die ook corporaties kunnen spelen...

[2:18:07] bij het decentrale energiesysteem.

[2:18:10] Mevrouw Beckerman vroeg mij...

[2:18:14] is alles wat we nu aan het doen zijn voldoende...

[2:18:16] om die warmtetransitie ook echt voor elkaar te krijgen?

[2:18:18] Nou, bij de wet collectieve warmte kiezen we ervoor...

[2:18:20] dat warmtebedrijven voor meer dan 50% in de handen moeten zijn voor een publieke partij...

[2:18:25] of in de handen van een corporatie van warmteverbruikers.

[2:18:29] Daarmee geloven we dat we ook echt die maatschappelijke belangen...

[2:18:31] veel beter kunnen dienen in dat warmtebedrijf.

[2:18:34] Maar het is geen garantie voor een succes.

[2:18:36] Er zal meer nodig zijn.

[2:18:38] Verbetering van het subsidie-instrumentarium...

[2:18:40] waaronder de SDE++, de warmte-infrasubsidie...

[2:18:44] en verschillende regelingen voor gebouwgebonden kosten.

[2:18:47] En ook flankerende wetgeving...

[2:18:49] zoals de wet Gemeentelijke Instrumenten Warmte Transitie.

[2:18:53] Hoe zorgen we dan ook dat daar echt dat lokale eigenaarschap wordt versterkt?

[2:18:58] Het afgelopen jaar hebben we een pilot gehad van het ontwikkelfonds Warmte.

[2:19:02] 25 miljoen euro is daar vrijgemaakt...

[2:19:04] voor de ontwikkelkosten van 25 cooperatieve buurtwarmteprojecten.

[2:19:11] En dat zijn echt hele mooie initiatieven.

[2:19:13] Want daar zie je echt concreet dat groepen van inwoners...

[2:19:17] samen aan de slag gaan om die warmteprojecten te realiseren.

[2:19:20] En we hebben ook bewust hier subsidie voor vrijgemaakt om daar ook van te leren...

[2:19:24] om te kijken hoe kun je dat dan ook sneller opschalen.

[2:19:26] Zoals ik net ook al zei, gemeenten hebben daarbij wel echt een regisseursrol...

[2:19:30] om aan te wijzen in welke wijken er warmtekafels komen en waar die dan komen.

[2:19:35] En welk warmtebedrijf daar wordt aangewezen.

[2:19:38] Of dat je daar dus die warmtecoöperaties de kans geeft...

[2:19:40] om dat warmtekafel te ontwikkelen.

[2:19:43] De ACM zal daar natuurlijk onafhankelijk op toezien.

[2:19:46] En dat kan ook allemaal binnen de Europese regelgeving.

[2:19:48] Maar ik denk hoe meer we dit soort coöperatieve vormen van warmte kunnen uitrollen de komende jaren...

[2:19:54] hoe meer mensen zich er ook echt onderdeel van voelen.

[2:19:56] En dat het dan ook de drempel verlaagt...

[2:19:59] om die overstap van gas gestookt naar een warmtenet te maken.

[2:20:03] Terecht zegt mevrouw Beckerman daarbij...

[2:20:06] dat moet wel hand in hand gaan met het blijven isoleren van woningen.

[2:20:09] Het Nationaal Isolatieprogramma zet nu in op 750.000 woningeigenaren...

[2:20:14] die extra hulp krijgen bij het isoleren van hun woningen.

[2:20:17] En samen met woningcoöperaties en particuliere verhuurders...

[2:20:20] zijn we ook bezig om versneld die woningvoorraad te verduurzamen.

[2:20:24] De ISDE blijft een hele belangrijke subsidiebron daarvoor.

[2:20:28] Dus het Rijk helpt daar ook echt mee.

[2:20:30] Maar ook bij het ondersteunen van kennis en expertise, uitwisseling...

[2:20:35] en ook echt het sturen op die straat voor straat aanpak...

[2:20:38] waar minister De Jonge mee bezig is.

[2:20:40] Zodat we dat ook vooral koppelen aan de buurtaanwijken...

[2:20:44] waar de energielabels het slechtst zijn en de energiearmoede het hoogst is.

[2:20:48] Die uitrol van warmte, mevrouw Posma vroeg daarna...

[2:20:50] daar staan we nu op 17 procent...

[2:20:57] en dat gaat richting 24 procent in 2030.

[2:21:00] Dat betekent een groei van zo'n 500.000 extra warmteaansluitingen in 2030.

[2:21:06] Dan moet echt hard gewerkt worden om dat te gaan halen.

[2:21:09] De wet collectieve warmte gaat daar hopelijk bij helpen...

[2:21:14] maar onder andere zorgen voor beter inzicht in de tarieven voor de verbruikers...

[2:21:18] het borgen van de leveringszekerheid, het versterken van de consumentenbescherming...

[2:21:22] en het sturen op verduurzaming van die warmtebronnen.

[2:21:25] Dat gaat helpen hopelijk om ook meer mensen enthousiast te krijgen.

[2:21:30] Maar ik ben daarnaast ook aan het kijken...

[2:21:33] hoe we als Rijk de risico's bij die warmteprojecten kunnen helpen spreiden.

[2:21:38] Ik heb eerder ook aan de Kamer al toegezegd...

[2:21:40] om te kijken hoe een nationale deelneming hier een rol in kan spelen...

[2:21:44] en ik verwacht eigenlijk op korte termijn de Kamer hierover te kunnen informeren...

[2:21:48] over hoe we dat dan verder concreet gaan uitwerken.

[2:21:52] Ten aanzien van...

[2:21:57] Even kijken, want ik ga even een iets andere vooroorde doen.

[2:22:03] Ja, een van de oplossingen in die warmtetransitie...

[2:22:07] is naast collectieve warmte ook groen gas.

[2:22:09] Mevrouw Posma vroeg daarna.

[2:22:13] Ik ben nu het wetsvoorstel groen gas op een aantal punten aan het aanpassen...

[2:22:19] op basis van of naar aanleiding van de internetconsultatie.

[2:22:22] Een aantal van de zorgen die u noemde...

[2:22:24] die zijn ook in die internetconsultatie naar boven gekomen...

[2:22:26] en daar passen we dus ook het wetsvoorstel op aan.

[2:22:29] Het is een bredere inzet van de bijmengverplichting...

[2:22:32] dan alleen maar de gebouwde omgeving...

[2:22:33] waardoor die eventuele kostenstijging behoorlijk wordt gedrukt...

[2:22:40] en ook beter wordt gespreid.

[2:22:42] En daarnaast ben ik bezig met het programma groen gas...

[2:22:45] om ook echt te zorgen dat we die opschaling van mestvergisting...

[2:22:48] en vergassingsinstallaties ook echt in de komende jaren kunnen realiseren...

[2:22:52] zodat het doel voor 2030 ook realistisch is.

[2:22:56] En ik kom ook met een beperkte aanpassing van het doel...

[2:22:58] om het ook realistischer te maken.

[2:23:00] Dus ik zal u daar binnenkort bij brief ook over informeren.

[2:23:03] Dat is geen toezegging, want die brief komt er al aan...

[2:23:05] maar dan krijgt u daar het totaalplaatje geschetst.

[2:23:10] Mevrouw Posma, maar eigenlijk in het verlengde van een paar anderen...

[2:23:13] vroeg ik nogmaals naar die ontwikkeling van de kosten...

[2:23:15] van die energierekeningen de komende jaren.

[2:23:19] Ik ga een beetje in herhaling vallen met het debat van twee weken geleden.

[2:23:23] Maar we zijn bezig met die brede evaluatie van tarieven in Nederland.

[2:23:29] Hoe is die tariefstructuur opgebouwd?

[2:23:31] En hoe kunnen we tot een betere tariefstructuur komen?

[2:23:34] Hoe gaan we dan om met de degressiviteit?

[2:23:36] De verdeling tussen huishoudens en bedrijven.

[2:23:38] De verdeling bij bedrijven onderling in de verschillende schijven.

[2:23:42] Maar ook welke rol spelen aansluitkosten, vastekosten...

[2:23:46] energiebelastingen in die energierekeningen.

[2:23:48] Ik kan me zomaar voorstellen dat dat tot een herschrikking...

[2:23:51] van de tariefstructuur gaat leiden.

[2:23:53] Dat wordt dan een enorme klus voor het volgende kabinet...

[2:23:55] om dat dan ook voor kaart te krijgen.

[2:23:57] Dus hopelijk komt er een nieuw kabinet...

[2:24:00] zodat die zich daar ook in kan gaan vastbijten.

[2:24:03] Maar op de korte termijn zijn er natuurlijk ook zorgen.

[2:24:05] Het einde van dit kwartaal publiceert TNO...

[2:24:08] de nieuwe inschatting van de energiearmoede.

[2:24:10] Op basis van de monitor energiearmoede van het CBS...

[2:24:13] die het afgelopen najaar ook al is gepubliceerd.

[2:24:15] En daar zullen ook adviezen uitkomen over hoe we...

[2:24:18] ook op de korte termijn, dan heb ik het over het komende twee jaar...

[2:24:23] de kosten van die energierekening...

[2:24:27] eventueel gericht kunnen dempen.

[2:24:31] Als het gaat om dat decentrale versus dat centrale systeem.

[2:24:36] Kijk, mevrouw Kreuger zei in haar inbreng van...

[2:24:40] het moet ook gaan over de meest efficiënte manier...

[2:24:42] om dit NPE voor elkaar te krijgen.

[2:24:44] Ik geloof niet dat het dan begint bij het decentrale.

[2:24:48] Het is namelijk een en.

[2:24:49] Want voor de industrievraag en de mobiliteitsvraag...

[2:24:53] zal centrale opwerk en distributie en opslag echt cruciaal zijn...

[2:24:58] omdat je dat gewoon decentraal niet georganiseerd krijgt.

[2:25:02] Maar ik denk dat mevrouw Kreuger het ook genuanceerder bedoelt.

[2:25:04] Want als het gaat om de warmtevraag...

[2:25:07] dan is dat eigenlijk bijna altijd een decentrale vraag.

[2:25:10] Dan gaat het over warmte die je dichtbij kan aanboren...

[2:25:14] dichtbij kan opslaan en dichtbij kan inzetten.

[2:25:18] Dat geldt voor huishoudens sowieso...

[2:25:19] maar dat geldt eigenlijk ook heel vaak voor industrie...

[2:25:21] omdat je dan met restwarmte nabij, et cetera, al heel veel kan doen.

[2:25:25] Als het gaat om de elektriciteitsvoorziening in de gebouwde omgeving...

[2:25:29] en dan niet alleen maar huishoudens, maar ook veel kleine mkb...

[2:25:32] kunnen decentrale systemen vaak de oplossing zijn.

[2:25:35] Met opwek dichtbij, met zonnedaken...

[2:25:37] met misschien een coöperatieve windmode dichtbij...

[2:25:39] met nieuwe vormen van buurtbatterijen en warmteopslag.

[2:25:44] Die energy hubs die net ook ter sprake kwamen...

[2:25:46] waar bedrijventerreinen eigenlijk decentraal een heel groot deel van de oplossing kunnen zijn.

[2:25:50] Dus daar moet echt de uitwerking op gericht zijn.

[2:25:53] En het centrale systeem ziet dan vooral op de grote stromen van moleculen, van koolstof...

[2:26:00] en hele grote elektriciteitsvraag.

[2:26:02] Dus we moeten die allebei even serieus, denk ik, uitwerken de komende jaren.

[2:26:06] En dat zal dan ook in die uitvoeringsagenda die onder het mpe komt te hangen...

[2:26:10] nog concreter moeten worden.

[2:26:12] En we hebben het definitieve mpe uitgedaagd door mevrouw Kreuger...

[2:26:16] al behoorlijk aangescherpt op het decentrale systeem.

[2:26:19] Maar ik heb haar vandaag ook goed gehoord.

[2:26:20] Ze wil dan ook nu in die uitvoeringsagenda heel concreet weten...

[2:26:25] hoe dat dan de komende jaren verder wordt uitgerold.

[2:26:28] Mevrouw Kreuger heeft een vraag van GroenLinks PvdA.

[2:26:32] Het ging mij om het ordeningsprincipe.

[2:26:34] En het ging mij niet zozeer om hoe efficiënt het mpe wordt uitgevoerd...

[2:26:39] maar dat het zo dichtbij het opwekt gebruiken van energie.

[2:26:44] Dat is een efficiënte manier.

[2:26:46] En ik realiseer me uiteraard volledig dat we ook centraal hebben...

[2:26:51] we gaan ook op de Noordzee, grootschalig wind.

[2:26:54] Alleen in je ordeningsprincipe zou het moeten zijn...

[2:26:57] je doet decentraal waar het kan en centraal waar het moet.

[2:27:01] En dat is een ordeningsprincipe wat ik graag terug zou zien.

[2:27:08] Ik denk dat we dus ook nog een debat gaan krijgen...

[2:27:11] over deze initiatiefnota van mevrouw Kreuger.

[2:27:13] Maar ik heb het net al even schuin doorheen zitten bladeren.

[2:27:14] En een aantal van de dingen die u daar beschrijft sluiten ook aan bij adviezen...

[2:27:18] die we onder andere van BCG hebben gehad op dit mpe.

[2:27:21] Hoe meer je decentraal opwekken en gebruiken aan elkaar koppelt...

[2:27:25] hoe beter het maatschappelijk gewoon is.

[2:27:28] Ik heb ook vorige week in de Eerste Kamer daar uitgebreid over gediscussieerd...

[2:27:31] met de heer Kroonen van GroenLinks PvdA.

[2:27:34] In de energiewet die we in april waarschijnlijk gaan behandelen in de Tweede Kamer...

[2:27:39] regelen we al de wettelijke grondslag voor peer-to-peer levering.

[2:27:43] En heel snel daarna kom ik met de één-op-één implementatie van de...

[2:27:48] sorry voor het Engels, Electricity Market Design-richtlijn van de Europese Unie...

[2:27:53] die het energiedelen in brede zin ook juridisch verankert.

[2:27:57] En het doel van mij is om die ook binnen twee jaar in werking te laten treden.

[2:28:01] Dus dan hebben we peer-to-peer levering en energiedelen ook juridisch helemaal geborgd.

[2:28:06] En dat maakt eigenlijk de weg vrij voor een hele hoop oplossingen...

[2:28:09] die u in deze initiatiefnota beschrijft.

[2:28:11] Dus ik kijk uit naar het debat dat we daar ook verder over gaan voeren, voorzitter.

[2:28:16] Dan kom ik bij het laatste blokje, als u het goed vindt.

[2:28:21] Kernenergie.

[2:28:22] Wat dat betreft gaat er ook geen energiedebat voorbij zonder dat we het daarover kunnen hebben.

[2:28:27] Ik heb u onlangs per brief geïnformeerd over de aanpak die we nu hebben...

[2:28:33] om die twee nieuwe kerncentrales te gaan bouwen.

[2:28:37] We zijn met drie technologieleveranciers daar echt volop bezig...

[2:28:42] om in het komende jaar daar hele belangrijke keuzes te kunnen gaan maken.

[2:28:45] Maar ik snap ook wel de vraag van de heer Erkens van hoe kun je daar nog verder voor uitkijken.

[2:28:49] In het NPE hebben we inderdaad beschreven dat er scenario's zijn...

[2:28:54] waarbij je in totaal vier grote nieuwe kerncentrales zou kunnen ontwikkelen.

[2:29:00] Dat zijn dus ook scenario's waar ook nog politiek uit kan worden gekozen.

[2:29:03] Want je kunt ook voor de scenario's gaan waarbij we het bij die twee laten...

[2:29:06] of zegt, dan bouwen we er een derde bij, maar niet die vierde.

[2:29:08] Dus dat zijn keuzes die we ook in de komende jaren zullen moeten maken.

[2:29:12] Daarbij wordt vooral belangrijk als het gaat om grote centrales...

[2:29:18] welke locaties in Nederland zijn daar dan ook nog voor geschikt.

[2:29:21] Want het vraagt ruimte, het vraagt koelwater, het vraagt inpassingen in het landschap...

[2:29:26] ook als het gaat om hoogspanningsleidingen die dan daar naartoe moeten...

[2:29:31] en ook draagvlak dat je dan in die regio moet organiseren.

[2:29:34] En dat werkt dan ook weer gedegen onderzoek en nieuwe milieueffecten.

[2:29:37] En in de update van het Waarborg-beleid dat ik aan het uitvoeren ben...

[2:29:42] daar zal dit ook een plek krijgen als het gaat om de grote centrales.

[2:29:47] Als het gaat om de SMR's, daar zou ik zelf een nuancering aan willen brengen...

[2:29:53] als u het NPE zo hebt begrepen dat we daar pas vanaf 2050 of rond 2050 een oplossing voor zien.

[2:30:00] Eigenlijk is dat gewoon zodra de techniek ook bewezen is en inzetbaar is...

[2:30:05] kan het in Nederland een rol spelen.

[2:30:07] En dat zal op zijn laatste in 2050 zijn.

[2:30:09] Maar de verwachting vanuit de markt is ook dat dat eerder kan.

[2:30:12] Ik ben recentelijk gestart met de SMR-programmaaanpak...

[2:30:17] die ik samen met de provincies heb opgezet...

[2:30:20] naar aanleiding van de motie Erkens-Das, zeg ik uit mijn hoofd.

[2:30:24] Maar het kan ook een andere motie zijn geweest.

[2:30:25] U krijgt binnenkort de Kamerbrieven over die programmaaanpak.

[2:30:29] En daarin zult u dus ook zien hoe we via een hele concrete hands-on-aanpak willen gaan kijken...

[2:30:35] waar SMR's in Nederland van toegevoegde waarde kunnen zijn, waar ook niet.

[2:30:39] Maar op de plekken waar dat wel het geval zou zijn, wat er dan allemaal bij komt kijken...

[2:30:43] qua vergunningverlening, lokaal ter haafdvlakken, noem het allemaal maar op.

[2:30:46] En dat kan eventueel dan ook een versnelling in die uitrol betekenen.

[2:30:49] En ik doe dat dus nadrukkelijk samen met de provincies...

[2:30:53] die in hun provinciale akkoorden hebben afgesproken...

[2:30:55] dat ze ruimte zien voor SMR's in hun energiemix.

[2:30:59] En het was niet zozeer een vraag aan mij, maar ik sta mij toch toe...

[2:31:02] in het interruptiedebatje tussen mevrouw Kreuger en Erkes ging het over die lokale draagvlak.

[2:31:09] Ik neem ook dus die borstelse voorwaarden en de voorwaarden...

[2:31:13] die de Provinciale Staten van Zeeland deze maand vaststellen zeer serieus.

[2:31:17] En mevrouw Beckerman daagde mij uit, wat leer je nou van Groningen?

[2:31:20] Nou, ik denk dat we juist bij alles wat we in Zeeland nu aan het doen zijn...

[2:31:24] eigenlijk heel veel van die lessen uit Groningen proberen toe te passen.

[2:31:27] Dat het helemaal geen zin heeft om dit soort grote energieprojecten over zo'n ratio af te storten...

[2:31:32] omdat je dan gewoon onnodige weerstand krijgt.

[2:31:34] Er zijn gewoon lasten bij dit soort grote energieprojecten.

[2:31:38] Dan moet je daar zo'n ratio ook voor compenseren.

[2:31:40] Je moet ervoor zorgen dat er ook lusten in die ratio landen...

[2:31:42] en dat doe je alleen maar als je dat samen met die ratio doet.

[2:31:45] Dus ik zal binnenkort, heb ik ook de officiële ontvangstname...

[2:31:49] van die voorwaarden van borstelen in Zeeland.

[2:31:52] Dan gaan we daarna daar een aantal maanden over onderhandelen...

[2:31:57] om te kijken, kunnen we dan tot zo'n rijk ratio-pakket komen?

[2:32:00] En ik heb ook in de recente brief beschreven...

[2:32:02] dat is voor mij gewoon een absolute randvoorwaarde...

[2:32:04] voordat we een definitief besluit kunnen nemen...

[2:32:07] over de nieuwbouw van eventuele kerkcentrales.

[2:32:14] Hartelijk dank. Dan zijn we aan het einde gekomen van de eerste termijn.

[2:32:20] Ik wou even voorstellen om even kort te schorsen om wat te gaan eten...

[2:32:24] voordat wij naar de tweede termijn gaan.

[2:32:29] Kunnen we in één keer door? Ik kijk even naar links.

[2:32:31] In één keer door. Om één uur klaar gaan we dan eten.

[2:32:36] Heel goed. Dan gaan we meteen door naar de tweede termijn.

[2:32:40] En dan geef ik de heer...

[2:32:41] Hoeveel spreektijd hebben we?

[2:32:44] 1,5 minuten? 1 minuut 40, volgens mij officieel dan.

[2:32:48] Voor de tweede termijn geef ik het woord aan de heer De Groot.

[2:32:51] U mag ook weer interrumperen. Maximaal vier interrupties.

[2:32:57] Ja, voorzitter. Dank u wel en dank aan de minister voor de beantwoording.

[2:33:03] Goed dat keuzes gaan doorwerken in het klimaatbeleid.

[2:33:06] Ik denk wel dat er nog het een en ander voor te bereiden en te doen is.

[2:33:11] Omdat je nu toch soms aanloopt...

[2:33:13] Nou ja, zoals het dilemma Neerstar ook even bij de kop hebben genomen...

[2:33:19] tegen, ja, toch anomalieën die je niet wilt.

[2:33:23] En daar zul je toch met elkaar...

[2:33:27] zonder de definitieve keuzes te maken.

[2:33:29] Want een blauw druk is er niet van die nieuwe economie.

[2:33:34] Maar we zullen wel, ja, toch zeker...

[2:33:38] no-regret-maatregelen moeten nemen.

[2:33:41] En wat D66 betreft gaan we grote bedrijven groen maken.

[2:33:45] En groene bedrijven groot.

[2:33:48] Dat is een slogan van mijn voorganger, Matthijs Jannot.

[2:33:52] Die moet ik natuurlijk altijd even noemen.

[2:33:54] Maar daar maak ik dankbaar gebruik van.

[2:33:58] En dank ook voor de verantwoordelijkheid...

[2:34:02] die de minister ook gaat nemen bij de staatsdeelnemingen...

[2:34:06] waar die zelf natuurlijk ook aan het oor staat.

[2:34:10] Dank u wel.

[2:34:11] Hartelijk dank.

[2:34:12] Dan geef ik graag het woord aan de heer Erkens voor zijn tweede termijn.

[2:34:15] Ja, voorzitter.

[2:34:16] Ook dank vooruit mij voor het opstellen van het NPA.

[2:34:20] Inderdaad, een blauw druk.

[2:34:21] Maar volgens mij wel met voldoende ruimte om de komende jaren ook bij te sturen.

[2:34:25] Wel een belangrijke stap.

[2:34:25] Ook dank voor de toezegging om terug te komen op de nettarieven...

[2:34:28] en hoe die elektrificatie in de weg staat.

[2:34:30] Volgens mij een belangrijk onderwerp.

[2:34:32] Ik zou het daarbij nog willen meegeven...

[2:34:33] dat we in een eerder debat hebben uitgewisseld...

[2:34:36] dat de rol van flexibiliteit leveren om netcongressie te verlichten...

[2:34:39] misschien hier ook een uitweg kan bieden.

[2:34:41] Een flex-tenderregeling in ruil...

[2:34:44] voor inderdaad meer ruimte op het net wat we daarmee vrijspelen.

[2:34:47] Dat soort oplossingsroutes moeten we voor mij gaan bekijken met elkaar.

[2:34:51] Het blokje kernenergie lag onder aan de prioriteitenlijst.

[2:34:53] De papierenstapel van de minister in ieder geval.

[2:34:55] Maar blij dat het wel langskwam.

[2:34:57] Daar nog twee vragen over, voorzitter.

[2:34:59] De eerste gaat over de sms, de programmaanpak.

[2:35:02] Wanneer kunnen we die dan ook verwachten als Kamer?

[2:35:05] Want het is wel van belang dat het beleid concreter wordt op dit vlak.

[2:35:08] En ik ga er dan vanuit dat wanneer dat concreter wordt...

[2:35:10] in volgende iteraties van het NPA met de energienota het ook meer body krijgt.

[2:35:15] Rondom de vier grote centrales nog één vraag, voorzitter.

[2:35:18] Het gaat ons met name ook erom...

[2:35:20] Stel je maakt het besluit om die vier grote centrales te bouwen.

[2:35:23] Je kiest voor dat scenario.

[2:35:26] Wat betekent dat ook in je NPA voor de andere keuzes die je maakt?

[2:35:29] Voor energie, infrastuur en welke randvoorwaarden?

[2:35:31] U had het net over het WABO-beleid.

[2:35:33] Zul je dan ook op tijd op orde moeten krijgen?

[2:35:34] En wij zouden eigenlijk wel die randvoorwaarden wat meer inzichtelijk willen gaan maken.

[2:35:37] Dus is de minister daartoe bereid?

[2:35:42] Mevrouw Karreguur, u heeft een interruptie volgens mij aan de heer Erkens.

[2:35:47] Ja, ik hoor de hele tijd over kernenergie en op tijd.

[2:35:50] Dat randvoorwaarden op tijd klaar moeten zijn.

[2:35:53] In het licht van de gigantische vertragingen van Hinckley...

[2:35:56] en nu al een eerste vertraging ook van de kerncentrales in Nederland.

[2:36:01] Wat is dan op tijd in de optiek van de VVD?

[2:36:03] Want we hebben, als je naar Hinckley kijkt, nog wel even de tijd.

[2:36:08] Kijk, voorzitter. Zo kennen we GroenLinks-PvdA op dit onderwerp.

[2:36:11] Cherrypikken met het vertraagde project en dan zeggen dat kernenergie te laat komt.

[2:36:14] Dat argument gebruiken we al meer dan tien jaar dat het te lang zou duren.

[2:36:17] Hadden we het nu maar gehad.

[2:36:18] De groene collega's in Duitsland hebben een spoor van vernietiging achtergelaten...

[2:36:23] in de industrie- en energiemarkt door dit taboe op kernenergie te houden.

[2:36:27] Dus op tijd is het wat ons betreft nu beginnen met vooruitkijken.

[2:36:30] Het niet vooruit schuiven.

[2:36:32] 2035 is een moment waarop we ook een CO2-vrije elektriciteitsproductie in Nederland willen hebben.

[2:36:37] Dus daar richten we ons op.

[2:36:38] Maar het is daar nou ook niet klaar.

[2:36:40] We zullen ook daarna nog meer CO2-vrije elektriciteit nodig hebben.

[2:36:43] Het gaat met name erom dat we nu niet alleen de komende vijf jaar bezig zijn met de bouw van twee centrales.

[2:36:49] Maar dat als we met elkaar constateren dat we uiteindelijk naar vier willen...

[2:36:52] dat je wel op tijd moet gaan nadenken wat daarvoor nodig is.

[2:36:55] En niet dat we over vijf jaar erachter komen dat we heel veel randvoorwaarden...

[2:36:58] nog niet inzichtelijk gemaakt hebben en daardoor te laat gaan zijn.

[2:37:04] Dan wil ik mevrouw Kreuger vragen voor haar inbreng namens GroenLinks-PvdA voor de tweede termijn.

[2:37:10] Dank u wel, voorzitter.

[2:37:11] En dank aan de minister voor dat we een MPE hebben.

[2:37:15] Ik denk dat dat echt helpt deze debatten te focussen op de grote transitie naar een nieuw energiesysteem.

[2:37:23] En voor mij is dat fundamentele punt van die ordening over lokaal waar het kan...

[2:37:28] of decentraal waar het kan, lokaal, decentraal en centraal waar het nodig is of moet...

[2:37:36] die zou ik toch echt beter verankerd willen zien in de keuzes die we maken.

[2:37:39] Want dat gaat natuurlijk ook over welke investeringen doe je, welke subsidies prioriteer je...

[2:37:45] welke oplossingen kies je.

[2:37:47] En op het punt van de circulaire economie en het terugdringen van de keten...

[2:37:52] zowel emissies als grondstoffengebruik.

[2:37:55] Ik hoor de minister zeggen dat het als een rode draad erin zit.

[2:37:58] Maar scope 3-emissies en daar echt op rapporteren...

[2:38:01] betekent dat bijvoorbeeld ook dat dat terugkomt in onze energienote jaarlijks.

[2:38:07] En idem voor grondstoffengebruik.

[2:38:09] Dus ik zoek nog steeds naar hoe blijft het niet een vage notie...

[2:38:13] maar is het iets concreets waar we ook op sturen.

[2:38:16] En ik vraag graag een twee minuten debat aan.

[2:38:21] Nee, nog niet.

[2:38:23] Dat is bij deze genoteerd.

[2:38:26] Even kijken, dan geef ik nu het woord aan mevrouw Teunissen...

[2:38:29] voor haar inbreng namens Partij voor de Dieren.

[2:38:32] Voorzitter, dank u wel.

[2:38:33] Ja, ik hoor de minister toch als het gaat om het energieplan nog hinken op twee gedachten.

[2:38:38] Aan de ene kant maximaal aanbod.

[2:38:41] Aan de andere kant toch ook kijken naar de vraag.

[2:38:44] En ja, zoals ik heb betoogd...

[2:38:46] zou de Partij voor de Dieren veel meer willen zien dat er wordt gestuurd op die vraag.

[2:38:49] En ik zie daar eigenlijk nog wel te weinig liggen aan concrete plannen...

[2:38:54] van hoe kunnen we sturen.

[2:38:55] Maar ook van wat zijn nou de maatschappelijke kosten...

[2:38:59] van zo'n intensieve industrie in stand houden.

[2:39:02] En ja, ik vraag de minister toch nog of hij daar wat meer concrete ideeën op heeft.

[2:39:08] En dan heb ik het met name over de maatschappelijke kosten.

[2:39:12] Dat is niet zozeer financieel.

[2:39:14] En we hebben natuurlijk over de fossiele subsidies gehad.

[2:39:16] Maar het gaat mij vooral om wat zijn de maatschappelijke kosten.

[2:39:20] Dus ook in termen van energiegebruik...

[2:39:23] en het effect dat dat heeft op onze leefomgeving en gezondheid.

[2:39:27] Hoe kunnen we dat nou inzichtelijker krijgen?

[2:39:29] Het zou ons kunnen helpen om die stap juist te maken...

[2:39:32] naar een duurzame economie.

[2:39:36] Dat is mijn vraag, voorzitter.

[2:39:38] En verder, ja, op gedragsverandering.

[2:39:39] Ik denk dat we daar ook veel meer nog op kunnen doen.

[2:39:42] Dus dan gaat de Partij voor de Dieren ook een motie over indienen.

[2:39:44] En biomassa heb ik ook al een motie op aangekondigd.

[2:39:47] Want het is duidelijk dat we het daar nu niet over eens worden.

[2:39:51] Dank.

[2:39:52] Hartelijk dank.

[2:39:53] Dan wil ik de heer De Groot vragen om even snel het voorzitterschap over te nemen.

[2:39:57] Het woord is aan mevrouw Postma namens NRC.

[2:40:00] Dank u wel.

[2:40:02] Ook nogmaals, hartelijk dank voor de stukken.

[2:40:06] Wat een beetje blijft hangen is dat het een heel complex systeem is...

[2:40:10] waarbij echt een goede weergave is gegeven in het plan.

[2:40:14] En ook met name de bijlagen eronder.

[2:40:16] Ik concludeer dat we eigenlijk dit elke keer blijven aanpassen als dat nodig is.

[2:40:21] Dat hoor ik de minister zeggen.

[2:40:23] We krijgen ook nog veel stukken naar de Kamer toe...

[2:40:26] waaronder over de warmtenetten, de groengas, begreep ik.

[2:40:32] En we zullen het elke keer blijven hebben over netcongestie.

[2:40:35] Ik had nog een enkele vraag.

[2:40:38] Ik begon mijn verhaal met dat betaalbaarheid heel belangrijk is.

[2:40:42] Dat is een van de uitgangspunten, maar u zei het ook al.

[2:40:45] Maar nogmaals, onze vraag om dat echt als nummer één te blijven houden van deze transitie...

[2:40:51] zodat iedereen mee kan komen.

[2:40:53] Het tweede is, we hadden het even kort over groengas.

[2:40:55] Daar worden we verder over geïnformeerd.

[2:40:57] Ik ben wel heel erg benieuwd of we zo'n systeem kunnen neerzetten...

[2:41:01] zoals we bij groene elektriciteit hebben gedaan, wat toch wel een succes was...

[2:41:04] waarbij we veel meer kijken of mensen vrijwillig misschien groengas willen afnemen...

[2:41:09] in plaats van dat we het verplicht gaan bijmengen bij de huishoudens.

[2:41:14] Ook al is dat een veel kleiner deel.

[2:41:16] We hebben het gehad over...

[2:41:17] En tot slot.

[2:41:17] Oh, tot slot. Wind op zee.

[2:41:20] Nou ja, tot slot.

[2:41:20] Dan laat ik hem hier eventjes bij.

[2:41:23] Hartelijk dank, voorzitter.

[2:41:25] Dank u wel. Dan krijgt het voorzitterschap weer toe.

[2:41:27] Dank u wel.

[2:41:29] Even kijken.

[2:41:29] Dan komt hierbij een einde aan de tweede termijn van de Kamer.

[2:41:33] Dan vraag ik de minister of hij nog kort wil schorsen.

[2:41:36] Nee, dat hoeft niet.

[2:41:37] Dan geef ik het woord aan de minister voor de tweede termijn.

[2:41:40] Dank u wel, voorzitter.

[2:41:41] Volgens mij laat dit debat heel goed zien dat het goed is...

[2:41:46] dat we daarmee vooruitkijken, regie pakken...

[2:41:49] maar ook een uitvoeringsagenda hebben waarop we ook daadwerkelijk aan de slag gaan.

[2:41:54] Veel van de vragen en opmerkingen die zijn gemaakt...

[2:41:56] die laten ook precies zien welke dilemma's we nog allemaal met elkaar te beslechten hebben.

[2:41:59] Want het gaat om elektriciteit, het gaat om warmte, het gaat om moleculen, het gaat om koolstof.

[2:42:04] Het zijn vier grote ketens die we helemaal zullen moeten gaan verduurzamen in de komende decennia.

[2:42:10] En dat vraagt wat, want het is een grote maatschappelijke verbouwing van dit land.

[2:42:14] En daar komen gewoon lusten en lasten bij kijken.

[2:42:17] Die moeten we eerlijk verdelen in Nederland, tussen huishoudens en bedrijven...

[2:42:21] maar ook internationaal, omdat we ons ook rekeningsschap moeten geven...

[2:42:25] van de impact die we elders op de wereld maken.

[2:42:27] Dus wat ik zelf in ieder geval meeneem uit dit debat...

[2:42:30] is dat het NPE wordt elke tweeënhalf jaar kort geüpdate...

[2:42:36] en elke vijf jaar weer fundamenteel herzien.

[2:42:39] En elk jaar bij de energienota wordt de Kamer geïnformeerd over waar we staan in de uitvoering.

[2:42:43] Maar een aantal elementen die in ieder geval bij die eerste tweeënhalfjaarlijkse korte update...

[2:42:49] gewoon nadrukkelijker moeten worden verwoord...

[2:42:52] die gaan over de circulariteit en het grondstofverbruik...

[2:42:55] gaan over het opbouwen van dat decentrale systeem en de marktording die daarbij komt kijken.

[2:43:00] En de doorkijk die de heer Erkens vroeg over...

[2:43:04] hoe kun je nou ook in de scenariobijsturing ook snel reageren...

[2:43:09] als het in de praktijk toch weerbastiger blijkt dan aan de voorkant gedacht.

[2:43:14] Dus heel nuttig en heel waardevol.

[2:43:16] En ik kijk ook nog uit na twee minuten debat...

[2:43:18] en wellicht dat daar dan ook nog wat extra opdrachten uit voortkomen...

[2:43:21] voor deze minister of zijn opvolger.

[2:43:23] En dan loop ik even de woordvoerders langs.

[2:43:27] Een hele mooie one-liner van de heer De Groot.

[2:43:29] Grote bedrijven groen maken en groene bedrijven groot.

[2:43:32] Klinkt prachtig en het sluit ook mooi aan bij het pleidooi van mevrouw Teunis...

[2:43:35] om ook vanuit die economievisie te zorgen...

[2:43:38] dat we gewoon echt een nieuwe groene economie opbouwen.

[2:43:41] Ik kan u nog melden dat ik u in de tweede helft van dit jaar zal informeren...

[2:43:46] over de nieuwe strategieën van EBN en GasUnie.

[2:43:49] Dan kan ik u daar meer over vertellen.

[2:43:51] Dus dat zal ik dan samen met de collega's op EZK aan u laten weten.

[2:43:56] De heer Erkens wees nog terecht op niet alleen de nettariefendiscussie...

[2:43:59] maar ook wat kun je op korte termijn met flex-standregelingen et cetera doen.

[2:44:02] Die zijn we onder het Nationaal Plan Netcongressie nu aan het uitwerken.

[2:44:07] Ik ben zeer benieuwd naar de eerste resultaten daarvan.

[2:44:10] In een aantal regio's kan dat echt hoopgevend zijn.

[2:44:13] Op kernenergie moet ik even mezelf corrigeren...

[2:44:17] want in de eerste termijn zei ik iets over het waarborgbeleid...

[2:44:20] dat moet worden aangepast als je meer dan twee grote kerncentrales zou willen realiseren.

[2:44:25] Dat is een zeer intensief traject...

[2:44:27] omdat daar ook milieueffectrapportages en een aantal andere zaken bij komen kijken.

[2:44:31] Dus dat is echt aan een nieuw kabinet om te besluiten...

[2:44:34] hoe die grote update van het waarborgbeleid wordt vormgegeven.

[2:44:42] Wat ik wel zal doen, is bij de eerstvolgende update over 2,5 jaar van het NPE...

[2:44:48] alvast wat meer te beschrijven over wat er allemaal komt kijken...

[2:44:51] als je in plaats van twee naar vier nieuwe centrales gaat.

[2:44:54] Met name de locatiekeuze zal daar impactvol zijn...

[2:44:57] want dat betekent wat voor de infrastructuur van en daarnaartoe.

[2:45:02] De programmaaanpak van SMR's krijgt u aan het eind van Q1.

[2:45:08] Dus dat is relatief snel.

[2:45:11] Mevrouw Kreuker, als het gaat om die hele ketenemissie en het grondstoffenverbruik...

[2:45:19] ik neem dat als een van de belangrijkste conclusies uit dit debat mee...

[2:45:21] dat moet gewoon beter worden verankerd in het NPE.

[2:45:24] Dat zullen we over 2,5 jaar bij die grote update alvast...

[2:45:27] we gaan er nu al mee aan de slag, maar dan krijgt u weer zo'n mooi boekwerk...

[2:45:31] en dan zal het in dat boekwerk ook beter beschreven zijn.

[2:45:33] Maar in de uitvoeringsagenda zit het al stevig verankerd...

[2:45:37] maar zullen we het ook beter zichtbaar maken.

[2:45:39] De scope-3-emissies waar u naar vroeg...

[2:45:41] ik zit zelf even nu hard op na te denken, voorzitter, wat het meest praktische is.

[2:45:45] Want het PBL maakt elke twee jaar nu de scope-3-monitor.

[2:45:51] En ik denk dat het eigenlijk het meest nuttig is om op basis van die PBL-monitor te kijken...

[2:45:55] wat vraagt dat dan aan aanpassingen in het NPE en aanscheppingen in het NPE.

[2:46:00] Want als ik zelf op een nieuwe manier dat ga doen...

[2:46:02] dat lijkt me niet nuttig, maar laten we het vooral bouwen op een PBL-monitor...

[2:46:06] die dus tweejaarlijks uitkomt.

[2:46:07] Dus als u het goed vindt, zou ik dat op die manier dan willen gaan verwerken...

[2:46:11] dat we elke twee jaar fundamenteel weer kijken...

[2:46:13] hoe zit het dan met die scope-3-ontwikkeling...

[2:46:16] en kunnen we daar dan nog harder op sturen.

[2:46:22] Ja, ten aanzien van de maatschappelijke kosten...

[2:46:24] van de grote keuzes die we maken in de energieintensieve industrie...

[2:46:31] in het BCG- en het Guidehouse-rapport, waar ik naar verwees eerder al...

[2:46:35] is hier ook wel al naar gekeken.

[2:46:37] Daar is dus de conclusie...

[2:46:38] er is wel ook ruimte nog steeds voor energieintensieve bedrijven in Nederland...

[2:46:42] mits beter ingepast.

[2:46:45] Maar ook hier geldt dat we de komende jaren steeds bij die update moeten kijken.

[2:46:50] Want het gaat niet alleen maar over een update van het NPE...

[2:46:52] het gaat natuurlijk ook om een update van het Nationaal Programma voor Duurzaaming en Industrie...

[2:46:56] waar ook, ja, daar moeten een aantal fundamentele keuzes worden gemaakt...

[2:46:59] over wat kan wel en wat kan niet in Nederland.

[2:47:01] En daar zal het NPE zich dan ook toe moeten verhouden.

[2:47:04] Dus dat zullen we ook deels samen met de minister van EZK moeten doen.

[2:47:07] En ik kijk uit naar de moties die mevrouw Teunissen al heeft aangekondigd.

[2:47:13] Mevrouw Kreuger van GroenLinks.

[2:47:14] Levenaar heeft een vraag.

[2:47:15] Ik zat nog wel even te broeden...

[2:47:17] en dit is misschien een vraag die in een twee minuten debat gewoon een antwoord krijgt.

[2:47:20] Maar ik blijf toch zitten met...

[2:47:25] als je echt zegt decentraal waar het kan...

[2:47:28] als dat eigenlijk iets is wat je belangrijk vindt...

[2:47:31] omdat het efficiënter is, omdat het eerlijker is...

[2:47:34] omdat je het solidairder kan bouwen...

[2:47:36] als je dat echt als sturingsinstrument zou hebben of sturingsrichting...

[2:47:42] wat zou dat nou betekenen voor dit NPE?

[2:47:45] Want in dit NPE zijn het gelijkwaardige grootheden, zeg maar.

[2:47:49] En is er niet een expliciet...

[2:47:52] nou ja, is het niet een doel op zichzelf?

[2:47:56] Voorzitter, ik kom het ook gewoon heel eerlijk...

[2:47:58] omdat we hier ook nog niet alles weten.

[2:48:01] Dus in de uitvoeringsagenda zal voor het decentrale systeem...

[2:48:05] zullen ook deze vragen moeten beetpakken.

[2:48:07] Hoe wil je dat?

[2:48:07] Moeten daar nog dingen anders in de marktoordening?

[2:48:09] Moet je daar dan andere interventies ook toepassen?

[2:48:12] Moet je misschien je subsidieinstrumentarium anders gaan richten...

[2:48:15] zodat de decentrale, coöperatieve oplossingen eigenlijk voorgaan...

[2:48:19] op grote centrale keuzes die anders worden gemaakt?

[2:48:24] Dus werk in uitvoering is hier gewoon het eerlijke antwoord...

[2:48:28] omdat we ook gewoon heel lang heel weinig hebben nagedacht...

[2:48:32] over de decentrale kant van het energiesysteem.

[2:48:34] Dus misschien is het niet zozeer het twee-minuten-debat...

[2:48:36] maar vooral het debat over uw initiatiefnota...

[2:48:41] waar we dit kunnen laten terugkomen.

[2:48:42] En dan kunnen wij in de tussentijd af en toe even nadenken...

[2:48:44] wat wij in dat debat dan ook aan u kunnen meegeven...

[2:48:48] en eventueel ook zelf willen gaan doen.

[2:48:52] Mevrouw Kreuger.

[2:48:53] Dat lijkt me sowieso een heel goed idee dat we dat debat daar ook voor gebruiken.

[2:48:59] Alleen, zeg maar, ik hoor de minister nu heel erg wijzen...

[2:49:02] naar de uitvoeringsagenda en hoe je het allemaal voor moet geven...

[2:49:05] maar dat begint toch met elkaar omarmen het principe...

[2:49:09] decentraal waar kan, centraal waar moet.

[2:49:12] En als dat principe inderdaad leidend is...

[2:49:15] dan is dat al winst van dit debat.

[2:49:17] Dus dat hoor ik dan graag.

[2:49:20] Voorzitter, volgens mij, mijn constatering was...

[2:49:22] dat we het in dit debat daar eigenlijk over eens zijn geworden.

[2:49:25] Dus dat helpt, denk ik.

[2:49:28] Ja, mooi.

[2:49:29] Dan nog mevrouw Posma, die nog even een dikke streep zette...

[2:49:33] onder het belang van betaalbaarheid van het systeem.

[2:49:35] En dat geldt dus zowel voor de komende paar jaar...

[2:49:37] als het gaat om energietarieven, maar ook op de lange termijn.

[2:49:40] Je kunt een prachtig Nationaal Plan Energiesysteem uitrollen...

[2:49:43] maar als daar een prijskaartje aan zit dat we ons maatschappelijk niet kunnen veroorloven...

[2:49:47] dan zijn we ook met verkeerde dingen bezig.

[2:49:50] En ten aanzien van het vrijwillige afnemen van groengas...

[2:49:54] dat is misschien goed om alvast te zeggen.

[2:49:55] Kijk, ik heb heel nadrukkelijk nu gekozen...

[2:49:58] voor een wetsvoorstel bij mengverplichting.

[2:50:01] Omdat uit verschillende opties die we hadden...

[2:50:04] dit ook werd geadviseerd als de meest efficiënte route...

[2:50:07] om in Nederland groengas ook verder op te schalen.

[2:50:10] Je merkt daar dan ook eigenlijk als eindafnemer niet zoveel van...

[2:50:13] omdat die bij mengverplichting natuurlijk veel eerder in de keten al zit.

[2:50:16] Maar ik hoop dus dat de brief die u binnenkort krijgt...

[2:50:19] nog wat extra opheldering gaat verschaffen.

[2:50:23] Ik kijk nog even hier op mijn app...

[2:50:27] of er nog aanvullende vragen zijn binnengekomen.

[2:50:31] Nee, de tenders op Wind op Zee hadden we net in de eerste termijn al gehad.

[2:50:34] Dus ik heb...

[2:50:35] Dank, voorzitter, voor een mooi debat.

[2:50:37] En ik kijk uit naar het twee-minuten-debat.

[2:50:40] Hartelijk dank voor de beantwoording.

[2:50:43] Even kijken, dan ga ik nu over...

[2:50:45] Er is een twee-minuten-debat aangevraagd door mevrouw Kreuger.

[2:50:49] Ik ga even over tot de toezeggingen.

[2:50:51] De toezeggingen die ik ga noemen...

[2:50:52] zijn toezeggingen waarin er een nieuwe brief is toegezegd.

[2:50:55] Ik hoor daar ook veel toezeggingen...

[2:50:57] waarbij dingen geïncorporeerd worden in een andere brief.

[2:51:00] Die ga ik niet noemen.

[2:51:01] Maar mocht u desondanks denken van...

[2:51:03] nou ja, dat moet anders, dan hoor ik dat graag.

[2:51:06] De toezeggingen die gedaan zijn...

[2:51:08] De eerste is aan mevrouw Kreuger van GroenLinks PvdA.

[2:51:10] De minister zegt toe bij de eerste energienota...

[2:51:13] specifiek in te gaan op de planetarigenten...

[2:51:17] en de afwegingen in zaken maatschappelijke belangen.

[2:51:20] De tweede toezegging is aan de heer Erkens van de VVD.

[2:51:24] De minister zegt toe om in de updatebrief...

[2:51:26] Nationaal Plan voor Duurzaming en Industrie de Kamer te informeren...

[2:51:29] over de bedrijven die geraakt worden...

[2:51:30] door het afschaffen van de volumecorrectieregeling.

[2:51:35] Ik kijk even naar rechts.

[2:51:37] Ja, dat is akkoord.

[2:51:38] Ik kijk even naar links.

[2:51:39] Helemaal goed.

[2:51:40] Dan wil ik u hartelijk danken, minister, voor uw komst...

[2:51:43] naar de Tweede Kamer, naar onze commissie.

[2:51:45] Ik wil de commissieleden danken voor hun inbreng...

[2:51:48] en ik wil de mensen op de publieke tribune...

[2:51:50] en de mensen die meekijken thuis...

[2:51:52] hartelijk danken voor hun aandacht, voor hun tijd en voor het inzet.

[2:51:55] Dank u wel.