Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Wet open overheid

[0:01:05] niet openbaar te maken. Dit naar aanleiding van een artikel uit Follow the money, de Rutte

[0:01:10] doctrine is springlevend. In dit artikel ging het over de conceptenrichtlijn en het besluit

[0:01:15] om concepten van documenten niet te verstrekken. Zo staat het vermeld in een notitie gericht aan

[0:01:22] bewindspersoon Aukje de Vries. En die conceptenrichtlijn waar we het dan over hebben die

[0:01:28] luidt als volgt doorgaans worden concepten waarbij definitieve versies reeds openbaar zijn niet

[0:01:34] verstrekt aan de kamer nog aan wet open overheid verzoekers. Dit conform rijksbrede afspraken

[0:01:39] waarmee het sgo heeft ingestemd. Kortom concepten worden geweigerd. De staatssecretaris geeft echter

[0:01:47] in haar beantwoording aan dat er in het sgo geen besluit is genomen om concepten niet openbaar

[0:01:53] te maken. Daarbij aangevend dat er altijd sprake moet zijn van een inhoudelijke afweging en dat

[0:01:59] zij een en ander nog een keer onder de aandacht van de secretarisse generaal zal brengen. Maar

[0:02:04] vooral dat de richtlijn misschien toch wat strakker gelezen is dan zou hebben gemoeten.

[0:02:10] Maar graag hoor ik van de staatssecretaris wat zij hiermee bedoelt. Want ik vind de

[0:02:15] conceptenrichtlijn toch best wel helder. En ik zie daar weinig andere ruimte in. Hoe moet

[0:02:22] ik deze richtlijn dan wel lezen? Graag een toezegging van de staatssecretaris dat de

[0:02:27] conceptenafspraak overeenkomstig. De afweging die nodig is van belangen om aan te passen. Dan

[0:02:37] voorzitter het rapport van het adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding. Een

[0:02:43] zeer gedegen onderzoek. Daarin staat ook te lezen dat de openbaarheid helaas nog niet in de dna van

[0:02:50] elke overheidsorganisatie zit. Het principe openbaar tenzij is eigenlijk in de praktijk

[0:02:56] geworden tot gesloten tenzij. En daarnaast gebruiken sommige ministeries de nieuwe

[0:03:01] uitzonderingsgrond in de wet openbaarheid de bescherming van het goed functioneren van de

[0:03:06] staat als een excuus om talloze informatie en documenten weg te lakken. En graag wil ik van

[0:03:11] de staatssecretaris een reflectie hierop. Wat betekent het goed functioneren van de staat

[0:03:16] volgens de staatssecretaris? En ook zou ik graag een toezegging willen van de staatssecretaris

[0:03:22] dat zij de adviezen op gaat volgen. De indruk wordt gewekt dat overheidsorganisaties openbaar

[0:03:31] maken van overheidsstukken niet zien als een vanzelfsprekendheid, maar meer als corvée,

[0:03:35] als last. Terwijl het toch eigenlijk chefzakken zou moeten zijn. En zo zouden wij het ook willen

[0:03:40] zien. Hoe ziet de staatssecretaris dat? Waar we wel mee te maken hebben is een steeds groter

[0:03:47] wordende stroom van informatie en digitalisering. Onze maatschappij wordt steeds meer complexer. En

[0:03:55] dat betekent ook dat er steeds meer documenten zullen zijn waarop mensen vervolgens weer een

[0:04:00] beroep gaan doen. Graag hoor ik van de staatssecretaris hoe zij deze onmacht zou

[0:04:06] kunnen verminderen bij de ambtenaren. En hierbij met name kijkend naar een meer actieve openbaar

[0:04:13] making. Echt openbaar tenzij. Ook zou ik de staatssecretaris willen vragen werk te maken

[0:04:21] van de invulling van artikel 3.3 van de wet open overheid. Dan wil ik nog een punt aanhalen over

[0:04:28] de regeringscommissaris. De regeringscommissaris is een speciale functionaris die eigenlijk tot

[0:04:35] taak had de coördinator te zijn van de uitvoering van eigenlijk de informatievoorziening binnen de

[0:04:41] overheid. Maar de inkt was nog niet droog of de taakopvatting werd weer een andere. Van coördinator

[0:04:48] van de uitvoering een boegbeeld en aanjager. Hoe kan dat? Dat is een hele belangrijke vraag en ik

[0:04:55] zou daar graag een antwoord op willen. Dat waren vier minuten dat u het weet. Maar gezien de opkomst

[0:05:05] denk ik dat we enige coulantsen kunnen betrachten. Ik heb nog twee korte puntjes als ik die zou mogen

[0:05:10] aanhalen heel graag. Voor de laatste punt is dat ik gemerkt heb dat ook de wet open overheid en

[0:05:18] sowieso het nadenken en de belangenafwikkeling over overheidsinformatie toch best wel een vak

[0:05:25] apart is. Je merkt dat eigenlijk functionarissen vaak zijn wegbezuinigd en dat ambtenaren het

[0:05:31] erbij moeten doen. Dat vind ik heel erg jammer. Tegelijkertijd zien we nu een enorm beroep komen

[0:05:37] op meer specialisatie en juist weer heel veel juristen die juist die wet open overheid moeten

[0:05:43] gaan uitvoeren. Dat lijkt een beetje tegenstrijdig. Ook daar zou ik graag reflectie op willen. En dan

[0:05:49] nu mijn laatste punt. Het recent gepubliceerde rapport blaadjes op het spoor van de Open State

[0:05:54] Foundation. Die laten ook heel duidelijk zien waar de pijnpunten zitten. En we zien dat de

[0:05:59] hoeveelheid buiten de termijn beslissers gestegen is. Namelijk 83% wat buiten de termijn wordt

[0:06:07] beslist. En graag hoor ik ook van de staatssecretaris hoe zij hier tegen aankijkt.

[0:06:12] Dank u wel. Dat waren iets meer dan vijf minuten. U heeft een interruptie van mevrouw Chacor.

[0:06:18] Sorry, mevrouw Palma, kunt u hem uitzetten? Dan kan de camera het goed zien.

[0:06:23] Ik wilde vragen aan mevrouw Palma, want die refereerde naar de regeringscommissaris en

[0:06:28] ik beproefde daar toch een soort teleurstelling in. Die heeft zijn rol gedaan als aanjager. We weten

[0:06:33] ook dat de ACOI aangevend advies heeft van dat mogelijke nationale coördinator wat daadkrachtiger

[0:06:42] aan de slag zou kunnen gaan. Beaamt u dat ook? Dat de regeringscommissaris een stap achteruit doet

[0:06:52] en de nationale coördinator een stap vooruit doet? Dank u wel voor de vraag. Het is een hele interessante

[0:06:58] en ook heel terechte vraag namelijk. Het was natuurlijk in het kader van wat we hebben meegemaakt

[0:07:05] met de parlementaire ondervraag en kinderopvang toeslag dat de regering heeft besloten tot het

[0:07:11] instellen van een regeringsfunctionaris en die zou inderdaad als taak hebben om vooral te kijken

[0:07:16] naar de uitvoering. Want wij hebben binnen de Nederlandse overheid natuurlijk de informatie

[0:07:21] huishouding belegd binnen diverse wetgeving met diverse wettelijke kaders, diverse

[0:07:28] rechtsbescherming en diverse toezichthouders. Dan zou het juist heel erg belangrijk zijn om dit

[0:07:33] te coördineren, om dit samen te pakken, om dit in de uitvoering te stimuleren. En je ziet eigenlijk

[0:07:40] dat die hele goede bedoeling en dat goede initiatief met de beste wil van de wereld,

[0:07:45] daar ben ik van overtuigd, toch weer een andere is geworden. Waardoor we nu nog steeds zitten

[0:07:50] in een hiaat in de uitvoering en in de coördinatie. Dus ja, ik kan het wel bearmen.

[0:07:58] Een vervolgvraag?

[0:07:59] Heldere antwoord, ik kom daar zometeen in mijn betogen op terug.

[0:08:05] Als er dan verder geen vragen zijn, dan gaan we daar nu naar luisteren.

[0:08:11] Dank voorzitter. Vertrouwen in de overheid, dat kan niet zonder een overheid die openheid

[0:08:16] hoog in het vaardel heeft staan. Die openheid en transparantie biedt inzage in hoe de overheid

[0:08:21] werkt. Het past ook bij een overheid die er voor zijn inwoners is. En daarom is de wet

[0:08:27] open overheid ook van groot belang. Die wet is nu bijna twee jaar in werking en er is

[0:08:32] natuurlijk nog werk aan de winkel en dat geven ook verschillende rapporten aan. En als je

[0:08:37] contact legt met de verschillende overheidsorganisaties, dan komt ook naar voren dat ze moeite hebben

[0:08:41] om de woon goed uit te voeren, dat er te weinig capaciteit is, dat de archivering niet up

[0:08:46] to date is en ook dat er te weinig prioriteit aangegeven wordt. En gemeenten voelen zich

[0:08:51] overspoeld met omvangrijke woonaanvragen. Ambtenaren voelen zich niet veilig om onderling

[0:08:56] vrij te communiceren en journalisten zijn gefrustreerd omdat ze geen informatie krijgen.

[0:09:01] Voorzitter, ik heb maar één belang, namelijk dat de overheid transparanter wordt. En voorzitter,

[0:09:08] ik snap dat het even wennen is voor de overheden. Transparantie was immers lang niet een verzelfsprekende

[0:09:14] zaak en dat wordt het door een nieuwe wet ook niet vanzelf. En als de overheid die al niet

[0:09:19] nakomt, dan schaadt dat het vertrouwen. En toch zal die knop om moeten. Dat vergt een cultuuromslag,

[0:09:25] meer capaciteit, maar ook het uitvoeren van de wettelijke regelingen. En dan helpt het als we

[0:09:29] uit de sfeer van verwijten komen en het gezamenlijke belang gaan zien en gaan uitvoeren. En volgens mij

[0:09:35] heeft de regeringscommissaris, die heeft zijn werk gedaan als aanjager en boegbeeld. Dat werd

[0:09:42] net al genoemd door mevrouw Palmen. En in deze fase hebben we nu iemand nodig die de operationele

[0:09:48] leiding neemt en concrete verbeteringen doorvoert, die de regie voert op de inhoud en op de uitvoering.

[0:09:55] En de ACUI die geeft ook aan dat een nationaal coördinator deze overheidsbrede aanpak kan

[0:10:01] helpen uitvoeren met politieke verantwoordelijkheid en met mandaat. En voorzitter, kan de staatssecretaris

[0:10:06] aangeven of zij bereid is om dit advies met betrekking tot de nationaal coördinator op te

[0:10:10] pakken? Graag een antwoord. En voorzitter, ik ben als oud-wethouder, kan ik natuurlijk mijn ogen ook

[0:10:16] niet sluiten voor de problemen die gemeenten in de praktijk ervaren. Die lopen tegen grote

[0:10:21] woonverzoeken die voor de gemeenten hoge financiële uitvoeringskosten en veel personeel vergen. En hierbij

[0:10:27] moet ik ook opmerken dat je openbaarheid van overheidsbeleid niet los kan zien van archivering.

[0:10:32] Die twee zijn met elkaar verbonden, net als in- en uitademen. Een deel van die oplossing zou

[0:10:37] kunnen worden gevonden in het advies van de ACUI over hoe om te gaan met de afhandeling van

[0:11:11] Het kan dus, en laten we leren van die best practices, graag een reactie van de staatssecretaris

[0:11:18] hierop. En dan voorzitter, uit de uitvoeringsstosten bleek ook dat de onvoldoende uitvoering van de

[0:11:24] WO voor een deel te verklaren is door de beperkte capaciteit bij de overheden. Overheden zijn bezig

[0:11:29] met het verbeteren van de informatiehuishouding en stimuleren ook zeker wel een cultuur van

[0:11:34] openheid en dat is goed. Maar hoe kunnen we dit nou terugzien in een betere en snellere

[0:11:38] behandeling van WO-verzoeken? Natuurlijk hebben overheden meer geld nodig voor digitalisering

[0:11:44] en archivering. Zonder budget of prioritering blijft de digitale overheid een ongestructureerde

[0:11:50] wirwar wereld, zeg maar. En het zoeken van informatie kost dan ook veel tijd. Is de

[0:11:55] staatssecretaris met mij eens dat zonder extra budget of prioritering de informatiehuishouding

[0:12:00] niet beter gaat worden en daarmee de looptijd ook niet? Ten slotte, een andere advies is dat

[0:12:06] de overheid meer informatie openbaarder moet gaan maken. Dat leek me eigenlijk wel gezien,

[0:12:11] zeg maar logisch gezien, de doelstelling van actieve openbaarmaking. De ACOI noemt ook het

[0:12:16] ministerie van LNV als een goed voorbeeld van hoe die, zeg maar, uit eigen beweging informatie ook

[0:12:22] openbaar maakt. Het kan daar, waarom kan het ook niet bij andere ministeries? Graag een reactie hierop,

[0:12:28] dank. Dank u wel. Dan zijn er geen vragen voor u. Dan gaan we naar mevrouw Koekoek. Oh, sorry, ja,

[0:12:34] toch van mevrouw Palmen een interruptie. Ja, dank u wel, voorzitter. En ook dank aan mevrouw

[0:12:40] Chacour. Echt een ontzettend mooi betoog en ja, ik ben het ook volledig met haar eens. Ik vraag

[0:12:45] me alleen af, we hebben het net gehad over de regeringscommissaris die z'n werk heeft gedaan.

[0:12:53] Een van de adviezen van de regeringscommissaris is om te komen tot een nieuwe wet. Hoe kijkt u

[0:13:00] daartegen aan? Moeten die nieuwe wetten komen of moeten we gewoon de huidige wet nu eens gaan

[0:13:05] uitvoeren? Ja, dank mevrouw Palmen voor het antwoord. Ja, ik zei net al van de wet is best nog

[0:13:15] wel jong en we zitten nu in een fase waarin we ook gaan uitvoeren en laten we dat ook alsjeblieft

[0:13:20] met elkaar doen door gewoon aan de slag te gaan in plaats van iedere keer iets opnieuw bedenken of

[0:13:26] opnieuw iets doen, want dat vertraagt alleen maar. Dus ik ben zeker niet voor een nieuwe wet en ook

[0:13:32] niet van de aanpassing van deze wet. Ik ben gewoon van goed uitvoeren van de huidige wet. Dat geeft

[0:13:39] geen aanleiding tot een vervolgvraag. Dan gaan we luisteren naar mevrouw Koekoek. Dank voorzitter.

[0:13:46] De wet open overheid heeft als doelstelling de overheid transparanter te maken en we zijn van

[0:13:51] open op aanvraag naar open als standaard gegaan. Althans dat was de intentie van de wet. We hebben

[0:13:56] wel stappen gezet naar zo'n open overheid, maar we zijn er ook niet en dat blijkt ook heel duidelijk

[0:14:01] uit de evaluatie van de wet open overheid. Een open overheid is essentieel in functionerende

[0:14:07] democratieën en voor journalisten en onderzoekers is een open overheid belangrijk om maatschappelijke

[0:14:12] problemen aan het licht te brengen, maar ook wij als Kamerlenen leunen sterk op goede informatie

[0:14:17] voorziening van onderzoekers en journalisten om die overheid te kunnen controleren. Deze week werd

[0:14:22] er gezegd verschenen artikelen van follow the money, westico, de volkskrant, het financieel

[0:14:26] drachtblad en de NOS, waarin zij alle suggesties doen om de overheidstransparantie te verbeteren.

[0:14:32] Mijn eerste vraag aan de staatssecretaris is daarbij, zou zij willen reflecteren op de oproep

[0:14:36] die is gedaan? Heeft ze die sowieso gezien? Ik neem aan van wel. En wat zijn haar gedachten bij

[0:14:41] die oproep die is gedaan door deze journalisten? Voorzitter, de kern van de oproep die komt overeen

[0:14:48] met de strekking van de woon. Door open standaarden en transparantie de norm te maken heb je namelijk

[0:14:52] woonverzoeken op termijn minder nodig. In het licht van open overheid zou ik graag focussen op de

[0:14:58] openbare agendas van bewindspersonen. Want hoewel er aandacht voor is, is de uitvoering nog altijd

[0:15:03] onvoldoende. Uit onderzoek van de Open State Foundation van december 2023 blijkt dat er hele

[0:15:08] groot verschillen zitten in de mate waarin de verschillende bewindspersonen hun agendas

[0:15:11] openbaar maken. Een concreet voorbeeld, op 17 mei vorig jaar hadden de minister van VBS en de minister

[0:15:17] van JNV een gesprek met de KNVB, de Koninklijke Voetbalbond. Beiden waren hierbij aanwezig en

[0:15:24] toch stond de afspraak alleen bij de minister van VBS in de agenda. Ik zou de staatssecretaris graag

[0:15:29] willen vragen hoe het kan dat er verschillen tussen bewindspersonen nog steeds zo groot zijn en of

[0:15:33] zij ook bereid is om hiervoor uniforme open standaarden in te voeren. En in het verlengde

[0:15:38] daarvan denk ik dat het een goed idee is dat de afhandeling van woonverzoeken verder worden

[0:15:43] geuniformeerd. Hoe denkt de staatssecretaris hierover? Voorzitter dan hoor ik u denken als

[0:15:48] vol transparantie zo belangrijk vindt, waarom maken zij hun eigen agendas dan niet openbaar?

[0:15:53] En dat is een terechte vraag mochten u hebben. En daar kan ik maar één overtuigend antwoord op

[0:15:57] geven, onze agendas worden ook openbaar. In navolging van onze voorzitter gaan wij ook deze

[0:16:03] maand beginnen met het openbaar maken van onze agendas en we vinden het dan ook belangrijk dat

[0:16:06] de informatie uit die agendas nuttig gebruikt kan worden. Daarom is het streven om ze niet zomaar

[0:16:12] online te zetten, maar ook uit te leggen welke informatie er wel en niet in staat en waarom.

[0:16:17] En we werken daarbij samen met maatschappelijke partijen om ervoor te zorgen dat de informatie

[0:16:21] uit de agenda zo waardevol mogelijk wordt. En dat betekent bijvoorbeeld dat informatie goed

[0:16:25] doorzoekbaar moet zijn. Dat is iets wat met de openbare agendas van de bewindspersonen

[0:16:30] nog niet zo makkelijk is. En in dat licht zou ik de staatssecretaris nog een paar laatste

[0:16:34] vragen willen stellen. Is zij bereid om de digitale doorzoekbaarheid van de openbare

[0:16:39] agenda's te onderzoeken en om een voorstel te doen om dit te verbeteren? Bijvoorbeeld door de

[0:16:43] informatie in de agenda's te uniformeren en indexeren, zodat het beter gebruikt kan worden

[0:16:47] voor onderzoek? En wanneer verwacht de staatssecretaris dat het onderzoek van

[0:16:51] professor Braun naar de werking van openbare agenda's is afgerond? Dank voorzitter.

[0:16:57] Dank u wel. Mooi. Mooi nieuws. Succes. Het is veel werk. Dan ga ik naar de heer Meulekamp namens

[0:17:06] de VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Als VVD zijn we groot voorstander van een open en

[0:17:14] transparante overheid. Vertrouwen in de overheid is immers gebaat bij openheid en transparantie,

[0:17:18] zeker in deze tijd. Een goede en open informatievoorziening is ook nodig voor

[0:17:22] een effectieve controle van deze overheid, zoals we hier zitten. Als het gaat om de

[0:17:27] behandeltatoeien van de woonverzoeken is de VVD kritisch. Tijdige behandeling van de

[0:17:31] woonverzoeken is een uiting van transparant en goed bestuur. En wat de VVD betreft dan

[0:17:36] ook van belang voor het functioneren van een dienstbare en betrouwbare overheid. De gemiddeld

[0:17:41] behandelingstermijn van de woonverzoeken ligt nu veel te hoog. Het verder professionaliseren

[0:17:45] van de amtelijke verwerking van de verzoeken is van groot belang. Dit blijkt ook uit de

[0:17:49] invoeringstoets die geweest is van de wet open overheid. Daarom is vraag 1 van mijn kant hoe

[0:17:55] gaat het ministerie vormgeven aan deze verdere professionalisering? En dat gaat mij niet per

[0:41:01] uitzonderen. Dan schors ik de vergadering. Dan heropen ik de vergadering en zijn we aangekomen

[1:02:51] bij de beantwoording door de staatssecretaris in eerste termijn. Dan geef ik haar graag het

[1:02:56] woord daarvoor. We hebben afgesproken ongeveer vier interrupties.

[1:03:02] Dank u wel, voorzitter. Fijn om met uw commissie te spreken over dit belangrijke onderwerp,

[1:03:09] de wet open overheid. Een wet die in de kern erop gericht is. Het is eigenlijk een fantastische

[1:03:14] wet om te zorgen dat we als overheid transparant werken voor alles en iedereen. Een wet die

[1:03:21] tegelijkertijd ook blijkt, en dat heeft u ook al in uw inbreng gegeven, best ingewikkeld

[1:03:25] zijn om uit te voeren. Die balans gaan we het eigenlijk, en dat kan ik in mijn inbreng

[1:03:29] steeds over hebben, over het belang van de wet, de noodzaak, het nut daarvan en tegelijkertijd

[1:03:35] ook waar we mee worstelen als je probeert die wet op een goede manier uit te voeren en vooral

[1:03:41] om te kijken hoe we dat kunnen overbruggen in de komende tijd. Een belangrijke wet dus,

[1:03:46] zei ik al, omdat het gaat over de toegang tot informatie, over het goed functioneren

[1:03:51] van ons bestuur, de democratische rechtsstaat, om mensen het invulling te geven aan het recht

[1:03:57] dat iedereen heeft om beslissingen die voor de samenleving worden gemaakt, om te begrijpen

[1:04:02] hoe die tot stand komen en niet in de laatste plaats natuurlijk gaat dit ook over vertrouwen

[1:04:07] van de samenleving in de overheid om dat te versterken. En dat is dan ook ontzettend

[1:04:14] belangrijk. En we zien tegelijkertijd, en daar hebben we inderdaad, werd al genoemd in de inbreng

[1:04:18] van een aantal van u, ook thema's waar we ons zorgen over maken. We zien zorgen vanuit de

[1:04:24] journalistiek over een te hoge juridisering, een trage afhandeling. We zien dat partijen,

[1:04:31] en ook hier in de zaal aanwezig, zoals de Open State Foundation, het instituut voor maatschappelijke

[1:04:35] innovatie, ACUI, enzovoort, aangeven dat het aantal gepubliceerde pagina's toeneemt,

[1:04:42] maar ook de tijd die nodig is voor de afhandeling. En niet in de laatste plaats blijkt ook uit die

[1:04:48] invoeringstoets die we hebben ingevoerd, of uitgevoerd, beter gezegd, naar aanleiding van

[1:04:53] het commissiedebat de vorige keer, dat er ook echt verbeteringen nodig zijn in de manier waarop

[1:04:58] deze wet wordt uitgevoerd. En dat laat onverlet dat ik er ook trots op ben dat we niet alleen maar

[1:05:05] deze wet hebben, maar dat er ook heel erg hard aan wordt gewerkt om te zorgen dat iedereen die

[1:05:10] een beroep erop doet, zo goed mogelijk wordt geholpen. En dat maakt, en dat blijft wat mij

[1:05:17] betreft, als een paal boven water staan. Maar toch moeten we dus gaan werken aan de verbetering van

[1:07:23] Ik ben het ook eens met iedereen die daar ook meer over heeft gezegd, of het dan gaat over de

[1:07:28] regeringscommissaris of anderen, dat er natuurlijk moeten worden gewerkt aan het zorgen van hoe we

[1:07:33] nou die grote verzoeken die een hele grote werkklas met zich meebrengen, beter kunnen uitvoeren.

[1:07:44] Wat niet in de laatste plaats ook ontzettend belangrijk is, is natuurlijk onze eigen manier

[1:07:48] van werken beter op orde te krijgen. Want we weten dat we zeker in de laatste jaren weer op heel

[1:07:56] veel verschillende manieren met elkaar communiceren, op heel veel verschillende manieren documenten

[1:08:01] maken, op heel veel verschillende manieren en plekken die documenten ook opslaan. Dat het ook

[1:08:06] echt ingewikkeld is om snel te vinden hoe nou precies een bepaald besluit tot stand is gekomen.

[1:08:12] We hebben al met elkaar ideeën over hoe we dat kunnen verbeteren, maar dat vergt echt nog wel veel

[1:08:21] werk. Ik neem het voorbeeld van mijn eigen departement. Alleen ik werk al met vier

[1:08:25] verschillende documentmanagementsystemen naast elkaar, waarin besluiten, adviezen,

[1:08:31] mijn eigen reacties op stukken worden opgeslagen. En als je daar dus iets in wil terugvinden of als

[1:08:37] je wil weten hoe nou precies een bepaald beleidsvoorstel of een bepaalde wet tot stand

[1:08:41] gekomen is, is dat natuurlijk ontzettend veel werk om dat ook voor elkaar te krijgen. En niet

[1:08:45] in de laatste plaats speelt ook een rol, is ook een van die dingen die genoemd werd in de inbreng

[1:08:50] die een aantal van u nu geleverd heeft, dat we op sommige punten nog wat scherper moeten zijn over

[1:08:55] wat we nou precies wel en niet willen opslaan en vervolgens natuurlijk ook openbaar maken. En nu

[1:09:01] hebben we nog systemen waarin, bijvoorbeeld e-mail systemen, waarin alles wordt opgeslagen. Ook de

[1:09:07] e-mailtjes die gaan over collega's onderling, over goh ik vier mijn verjaardag kom je even taart

[1:09:13] eten op de gang vanochtend vanmiddag om drie uur. En dat zit in hetzelfde systeem als e-mails waarin

[1:09:19] documenten worden gedeeld die zeer relevant zijn in het kader van advisering over beleid of tot

[1:09:24] standkoming van wetten of dat soort dingen. Ook daar dus nog veel werk te doen. En dat moeten we doen

[1:11:32] wat is nou precies, hoezien niveau instructies eruit. Maar nogmaals op alle fronten is nog veel

[1:11:39] werk te doen om te zorgen dat we precies uitvoering gaan geven aan dat wat we in deze wet nou zo ontzettend

[1:11:45] belangrijk vinden, namelijk open zijn, transparant zijn, om daarmee ook voor alles en iedereen die

[1:11:51] daar belangstelling in heeft helder te zijn over hoe de overheid functioneert, tot besluiten komt,

[1:11:56] tot beleid komt en daar ook mee vertrouwen van burgers in de overheid versterken. Mijn idee was

[1:12:06] om de vragen die u heeft gesteld eigenlijk in drie, sorry nee, in een viertal blokjes te beantwoorden

[1:12:13] over de wet in het algemeen, dus dat is een vrij groot blok, dan over actieve openbaarmaking,

[1:12:18] dan over informatiehuishouding en dan nog een categorie van vragen die niet in die

[1:12:22] in die eerdere blokjes passen. Dus ik begin met de wet open overheid in het algemeen en

[1:12:33] begin met de vraag van mevrouw Palmen, die zei hoe moet ik nou die instructies lezen naar aanleiding

[1:12:38] van het omgaan met concepten. Nou, de instructie moet zo worden begrepen zoals we ook in de vragen

[1:12:43] die daarover gesteld zijn net beantwoord zijn, dus het is zo dat je wanneer er naar een concept,

[1:12:50] dat je moet kijken naar die concepten, dat de beoordeling er kan toe leiden dat je feitelijke

[1:12:55] informatie die niet terugkomt in het definitieve stuk ook openbaar maakt, omdat je anders een

[1:13:00] onjuist of onvolledig beeld hebt gegeven. Wij zien dat de instructie, de wooninstructie hier

[1:13:07] een verbetering vergt, dus het moet duidelijker worden dat ook echt moet worden gekeken naar

[1:13:12] concepten en dat wanneer er ook sprake van is dat daar andere informatie in staat dan in het

[1:13:17] definitieve stuk dat je dat openbaar moet maken en dat is precies hoe je het ook zou moeten lezen.

[1:13:26] Dan was er nog een vraag van mevrouw Palmen over wat het goed functioneren van de staat is,

[1:13:31] maar u bedoelt vooral de clausule. Dit gaat nog over de igrond. Zullen we het aan het einde van

[1:13:37] de concepten en de igrond doen? Ja, het goed functioneren van de staat,

[1:13:43] dat is een, in dit geval bedoelt u niet zozeer hoe gaat de staat goed functioneren,

[1:13:47] maar die uitzonderingsgrond, wat houdt die in? Dat er geen informatie openbaar kan worden gemaakt

[1:13:53] wanneer dat het goed functioneren van de staat of andere overheden schaadt. Daar is jurisprudentie

[1:13:59] en codificatie over die ook al bestond onder de Wob, bijvoorbeeld gaat het dan over de

[1:14:05] procespositie van de staat in rechtszaken, notulen van de ministerraad, interne disciplinaire onderzoeken,

[1:14:12] al dit soort onderwerpen en daar houden wij ons natuurlijk aan en overigens is het dan ook

[1:14:19] weer van belang dat we natuurlijk zorgen dat we daar ook heel nauwkeurig in zijn in het beoordelen,

[1:14:25] want het is natuurlijk niet de bedoeling dat dat begrip maar een beetje wordt opgerekt om daarmee

[1:14:29] informatie niet naar buiten te brengen. De kern is dat het moet gaan over die informatie die ook

[1:20:11] Dank u wel voorzitter. Fijn dat u aangeeft dat er zoveel aandacht wordt geschonken aan de

[1:20:17] professionalisering van handelijk apparaat. 8 à 10 duizend mensen, ik vind het nogal wat.

[1:20:24] Ik denk ook dat we daar eens nader naar moeten kijken hoeveel uitvoeringskosten dit met zich

[1:20:29] meebrengt en vooral in relatie tot het actief openbaar maken. Maar wat vindt de staatssecretaris

[1:20:36] van het advies van het vier ogen principe is mijn vraag. De staatssecretaris. Nou wat ik ben,

[1:20:47] ik vind het altijd goed wanneer er wanneer er stukken worden geleverd dat dan ook echt goed

[1:20:51] naar wordt gekeken. Dus is het is het verzoek helder beantwoord, is het volledig, is er goed

[1:20:57] gekeken en soort en soort. Volgens mij bedoelt u eigenlijk dat er misschien wel heel veel parafen

[1:21:02] worden gezet door de hele lijn. Dat is iets meer dan een vier ogen principe, maar misschien nog

[1:21:06] wel een veelvoud daarvan. Dat is zeker ook iets waar wij zelf naar willen kijken, want in het kader

[1:21:11] van het zo snel mogelijk zorgen dat je vragen van iemand beantwoord moet je natuurlijk niet een

[1:21:17] ongelooflijk lange parafenlijn doorwerken. Dus dat is een van de elementen waar we naar moeten kijken.

[1:21:22] Maar ik denk dat dat je op z'n minst wel met meer dan één persoon moet kijken naar de beantwoording

[1:21:27] van een verzoek. Je wilt toch ook zorgen dat er echt even goed naar gekeken wordt van hebben we het

[1:21:32] de vraag goed beantwoord, hebben we alles goed gevonden, hebben we ook gezorgd dat de beoordeling

[1:21:37] van wat we kunnen openbaar maken ook goed gedaan is. Dan de vraag ook van mevrouw Palmen over het

[1:21:45] rapport van IMI-OSF en de UvA dat inderdaad onlangs is uitgekomen. Dat laat zien dat er een heleboel

[1:21:53] extra documenten zijn geopenbaard in de afgelopen tijd, maar ook dat we nog niet kunnen voldoen aan

[1:21:59] alle verzoeken op tijd. Daar zitten natuurlijk allerlei oorzaken in. Daar heb ik het net ook

[1:22:05] al over gehad, met de problematiek die we hebben rond onze eigen informatiehuishouding, dat we soms

[1:22:11] ook te veel bezig zijn met het afstemmen van de onderzoeken onderling, enzovoorts. Maar het is

[1:22:17] wel echt ontzettend belangrijk dat we hier hard aan blijven werken. Dat gaan we dan ook doen. Er

[1:22:24] staan goede ideeën in over hoe je het kunt verbeteren. In de beoordeling van die invoeringstoetsen

[1:22:32] eigenlijk vegen we wat mij betreft de verschillende adviezen goed bij elkaar. De aanbevelingen die we

[1:22:37] hebben gekregen van journalisten, van onderzoekers, van de regeringscommissaris, de nog te ontvangen

[1:22:44] aanbevelingen van de ACUI, om daarmee te kijken hoe we ook echt een stap kunnen zetten in het versnellen

[1:22:50] van de procedures, het vergroten ook van de actieve openbaarmaking.

[1:22:59] Goed om te horen dat u al die geluiden meeneemt om het te verbeteren. Ik zat even te denken,

[1:23:06] die 8.000 tot 10.000 mensen die u heeft aangenomen, bent u ook bezig met scenario's als we veel meer,

[1:23:16] als de staatssecretaris bezig is met scenario's, als we veel meer direct openbaar maken,

[1:23:22] dat je zegt we gaan gelijk die spullen online zetten, dat mensen zelf kunnen zoeken,

[1:23:28] dat je dan ook in beeld krijgt wat dat met je personeelsbestand doet. Of zijn we in het begin

[1:23:33] gelijk, jongens we moeten meer mensen hebben om aan alle verzoeken te voldoen. Ik kan me het

[1:23:39] voorstellen als er een nieuwe wet is. Maar zijn we nu even bezig zijn, daar wel naar aan het kijken,

[1:23:44] van jongens we hebben een scenario, als we veel meer openbaar maken, dan hebben we gewoon ook

[1:23:53] andere en misschien wel minder mensen nodig. En zit daar een duidelijk verschil tussen. Ik hoorde

[1:23:59] het net ook al even, op het ene ministerie wordt door de afdeling communicatie het woonverzoek

[1:24:09] afgehandeld en op het andere kijken er misschien een aantal juristen naar. Dus ik vraag even of

[1:24:15] die scenario's, of u daar ook, dat u dat ook meeneemt in het verbeteren van die wet en die

[1:24:21] toepassing daarvan. Volgens mij moeten we alle lessen leren. Kijk, wat ik denk dat toch het

[1:24:27] thema is, is dat je wil vanaf een bepaald moment zorgen dat onze werkwijze zo wordt, dat we niet

[1:24:33] met allemaal verschillende informatiesystemen naast elkaar werken, maar zoveel mogelijk in

[1:24:37] één systeem, ook een van de aanbevelingen van de regeringscommissaris, zodat gewoon informatie

[1:24:42] al bij elkaar is en we niet via de mail allemaal concepten van stukken naar elkaar mailen en dan

[1:24:47] de ene keer naar twintig man en de andere keer enzovoort enzovoort enzovoort, wat nog gewoon

[1:24:51] vaak gebeurt. Niet omdat het onnodig is, maar omdat dat de manier is waarop we met elkaar werken.

[1:24:56] Uit simpeler werken in documentmanagementsystemen, waarin je de informatie al veel meer bij elkaar

[1:25:01] hebt, die al van tevoren voorzien is van tags, waarbij bijvoorbeeld als iemand een ambtenaar

[1:25:08] in schaal twaalf is en daarvan de bedoeling niet is dat de naam wordt geopenbaard, ook bij

[1:25:12] openbaarmaking, dat dat al van tevoren in het systeem verwerkt is, zodat dat niet actief gelakt

[1:25:17] moet worden achteraf. Al dit soort dingen, daar kunnen we natuurlijk veel beter in worden.

[1:25:21] En dat moeten we ook doen. Het maakt actieve openbaarmaking makkelijker. Het maakt het ook

[1:25:25] makkelijker om achterhalve informatie nog verder te doorzoeken als je dat zou willen.

[1:25:29] Maar in die wereld leven we nog niet. We leven nog steeds in een wereld waarin er op heel veel

[1:25:34] verschillende systemen naast elkaar, door heel veel departementen op verschillende manieren,

[1:25:38] door allerlei verschillende bestuurslagen heen, met allerlei systemen naast elkaar worden gewerkt.

[1:25:43] En dat maakt het soms ook gewoon nog supercomplex. Kunnen we daarin beter worden? Ja, ook daarin

[1:25:48] kunnen we beter worden. Door bijvoorbeeld na te denken over hoe doen we de supercomplexe en grote

[1:25:54] verzoeken? Hoe behandelen we die misschien apart van de wat sneller te beantwoorden vragen,

[1:25:59] zodat die mensen met een kleinere vraag sneller kunnen worden geholpen? Of zoals een van de

[1:26:04] voorstellen er is, kijk naar de professionals, inderdaad, u noemde dat zelf ook in uw inbreng.

[1:26:09] Hoe kun je die sneller helpen dan iemand die misschien ook geholpen moet worden,

[1:26:13] maar een veel groter verzoek heeft en wat veel meer werk vraagt? Nou, al dit soort dingen,

[1:26:18] daar moeten wij gewoon simpele en goede antwoorden op gaan formuleren in de komende tijd.

[1:26:25] Maar dat laat onverlet dat we in de komende tijd echt nog wel veel mensen nodig hebben om dit

[1:26:30] goed op orde te brengen, om te zorgen dat antwoorden sneller kunnen worden gegeven,

[1:26:35] dat de kraan ook dichtgaat, dus dat we niet blijven werken met te veel verschillende

[1:26:40] systemen naast elkaar bijvoorbeeld. Op ditzelfde punt, of ja, mevrouw Chacon.

[1:26:46] Ik aansluit het eigenlijk wel op deze punt, vermoed ik, voorzitter. Ik vind het op zich heel

[1:26:52] goed om te horen, inderdaad, de uniforme werkwijze, dat we toe moeten naar eigentijdse systemen.

[1:26:57] Nu geeft het ook aan, we leven nog niet in deze wereld en er moet inderdaad ook een cultuuromslag

[1:27:01] en we moeten op een andere manier gaan werken, liever vandaag dan morgen, want anders blijf je

[1:27:06] constant achter die feiten aanlopen. En dat betekent ook die overheidsbrede aanpakken,

[1:27:13] als je inderdaad richting uniformiteit wil. En dan kom ik toch bij de vraag die ik eerder

[1:27:48] had, die wat meer de mogelijkheid heeft om uniform beleid vast te stellen. Want dat is wat er nu

[1:27:55] niet aan de orde is. Of je dat nou, weet je wel hoe dat precies moet heten, maar je hebt gewoon

[1:27:59] meer afspraken nodig die gewoon uniform worden uitgevoerd. Op dit moment is het zo

[1:28:05] dat ieder departement nog zijn eigen informatiehuishouding mag inrichten,

[1:28:09] zijn eigen manier van afwerking van deze voorstellen, enzovoort, enzovoort.

[1:28:12] En daar hebben we ook in de grond wel allerlei afspraken over gemaakt, dat je je eigen minister

[1:28:19] mag zijn eigen huishouding in het algemeen inrichten. En zolang dat blijft, maakt het het ook

[1:28:26] lastig om te zorgen dat je dit goed en uniform en tegelijk doet. Dus het idee om wat meer gecoördineerd

[1:28:33] beleid vast te stellen, meer ook doorzettingsmacht te hebben, is denk ik wel een onderwerp waar we het

[1:28:38] over moeten hebben, maar dat is ook niet op dit moment aan de orde. Met andere woorden,

[1:28:42] verschillende departementen mogen het nog op een andere manier doen.

[1:28:49] Bepaalt u onderling. Mevrouw Charcot eerst.

[1:28:51] Ja, voorzitter, ik wil het toch even begrijpen, want volgens mij willen we met elkaar vooruiten.

[1:28:56] We zijn het allemaal overeens van het is inderdaad een wet die we allemaal omarmen,

[1:28:59] de openheid en transparantie. Het is nog jong, dus je bent met elkaar bezig. En u zegt dan van

[1:29:06] ja, het is iemand zoals mij, terwijl ik denk dat het advies vanuit de ACR heel helder is van,

[1:29:12] stel nou gewoon iemand aan, het zit hem niet in de naam die in die fase van ambassadeur of boegebeeld,

[1:29:20] dat zijn we voorbij, maar we zitten nu echt in de fase van doen die zich ook de hoeder van het doen

[1:29:27] ziet. Dus waarom kunnen we niet gewoon een coördinator aanstellen of wat voor iemand

[1:29:33] die dan echt zegt van dit is inderdaad, we gaan werken, en hoe werkt het nou bij al die

[1:29:37] departementen? Hoe kunnen we het uniformer? Dus ik begrijp niet zo goed waarom we dat niet zouden

[1:29:42] kunnen doen. We kunnen het natuurlijk doen, maar de kern is dat je iemand nodig hebt die de

[1:29:47] bevoegdheden heeft om dan ook vervolgens over de hele Rijksoverheid heen, want we hebben het dan in

[1:29:53] dit geval één, bepaalde dingen te kunnen vaststellen, bepalen, besluiten, enzovoorts.

[1:29:58] En dat is iets anders. Daar moeten we het dan ook over hebben of hoe we dat dan organiseren.

[1:30:02] Want nogmaals, ik kan iemand aanwijzen of dat dan de regeringscommissaris, een coördinator,

[1:30:07] of hoe we dan de persoon ook welke naam geven. Het gaat over de bevoegdheden die zo'n persoon moet

[1:30:13] hebben. En dat is waar ik in het kader van die invoeringstoets op terug wil komen. Want ik denk

[1:30:18] dat het belangrijk is dat we zorgen dat er meer centraal wordt afgesproken, gecoördineerd,

[1:30:24] enzovoorts. Maar dat hebben we op dit moment nog niet. Dus we moeten daar met elkaar over overleggen.

[1:30:30] En daar kom ik dan ook graag op terug hoe we denken dat dat het beste kan.

[1:30:35] De heer Meulenkamp.

[1:30:36] Ja, dank u wel. Ik hoorde de staatssecretaris een hele duidelijke wens uitspreken. Moet een

[1:30:41] staatssecretaris of een minister, zo beluister ik het maar even, die ervoor kan zorgen,

[1:30:46] als ze de wet goed willen uitvoeren, dat al die departementen ook op een toch gelijke manier

[1:30:51] gaan werken met data, voorziening en met archivering. Is dat wat u heel duidelijk

[1:30:57] uitspreekt hier, als wens? Tenminste, dat beluister ik tussen de lijnen.

[1:31:02] Laat ik het volgende zeggen. Meer uniformiteit helpt bij het efficiënter deze wet uitvoeren.

[1:31:09] En dat geldt overigens niet alleen maar binnen de Rijksoverheid. Dat geldt ook

[1:31:12] ook bij gemeentewaterschappen enzovoorts enzovoorts.

[1:31:16] De staatssecretaris gaat verder en we blijven het proberen via de voorzitter.

[1:31:22] Er was ook nog een vraag van mevrouw Chacor over die Groninger aanpak en of ik dat

[1:31:28] een goede aanpak vond. En ik vind dat ook, want dat gaat eigenlijk over dat je zorgt dat je bij

[1:31:35] het bestuursorganen vragen aan informatieprofessionals om te helpen om zo'n

[1:31:41] sneller antwoord te kunnen geven op een verzoek. Ik ga dat ook meenemen in die reactie op de

[1:31:48] invoeringstoets. U had ook een vraag, maar we hebben het er net over gehad, over de

[1:31:55] cultuurverandering die nodig is. Ik denk dat het eigenlijk vooral overgaat dat we met elkaar ook

[1:31:59] wat scherper zijn over hoe gaan we nou de slimste afhandelingsprocessen goed invoeren,

[1:32:04] hoe zorgen we dat zoveel mogelijk actief openbaar maken. Daar hebben we ook al echt meer gedaan en

[1:32:11] we kunnen niet doen alsof er helemaal geen uitvoering aan de wet wordt gegeven of geen

[1:32:15] stappen worden gezet de goede richting in. Dat is absoluut zo, maar er moet meer gebeuren en

[1:32:20] daar wil ik dan ook graag werk van maken. En hoe ik dat wil invullen, daar spelen een aantal dingen

[1:32:27] een rol in. Dus zorgen dat er helder is wat we wel en niet willen bewaren en verstrekken.

[1:32:34] Beter zorgen dat we die werkwijzes verbeteren. Nou ja, al die punten die ik al eerder heb genoemd.

[1:32:43] Dan is de vraag van mevrouw Koekoek over de artikelen van Follow the Money over het niet

[1:32:50] beperken van de openbaarheid, maar juist samenwerken aan verbetering. Nou, daar zitten

[1:32:55] een aantal thema's in die journalisten aangeven die wat mij betreft echt heel nuttig zijn in het

[1:32:59] kader van de uitvoering van de WO. Dus ik omarm die aanbevelingen ook en ik wil er ook graag mee

[1:33:04] aan de slag. Dus neem eerder contact op met de verzoeker om goed te begrijpen waarnaar iemand op

[1:33:10] zoek is. Want iemand kan met de beste bedoelingen inderdaad een verzoek doen waardoor je denkt

[1:33:14] mijn hemel dit is wel heel erg groot en heel erg veel en dan gaan we aan de slag. Maar dan

[1:33:20] doen we dat niet. De mogelijkheid tot vertrouwelijke voorinzagen, verkorten van de paravellijnen, echt

[1:33:26] dingen die ik graag wil gaan toepassen voor zover niet al worden toegepast. En een van die dingen

[1:33:32] doe ik bijvoorbeeld zelf al in het ministerie dat ze inderdaad dat thema van het eerder contact

[1:33:37] opnemen zodat helder is waar iemand ook echt naar op zoek is en hoe we dat zo snel mogelijk

[1:33:42] boven water kunnen tillen. De vraag over uniformering vroeg mevrouw Koekoek, daar heb

[1:33:48] volgens mij net al antwoord op gegeven. Ja dat is een een wens die wij ook hebben. Dat helpt om

[1:33:54] beter te zorgen. Maar het gaat niet alleen over de uitvoering maar natuurlijk ook over die

[1:33:58] informatiehuishouding op basis waarvan we dat dan ook zouden moeten doen. Mevrouw Koekoek. Dank

[1:34:04] voorzitter. Ja nee daar hoorde ik inderdaad de staatssecretaris al uiteraard antwoord op geven.

[1:34:07] En ik heb het idee dat we allebei in dezelfde wens hebben. Maar we wel worstelen met wanneer

[1:34:13] zoiets dan kan. Omdat techniek maar ook systemen en behoeftedheden in de weg staan.

[1:34:20] Waar ik nu nog wel een beetje naar op zoek ben is dan van wat is dan een soort van realistisch

[1:34:25] ambitie voor ons om te zeggen nou binnen een bepaald tijdsbestek of een aantal stappen zijn

[1:34:32] we waar we wel willen zijn. Want ik begrijp ook heel goed dat niet alles in één keer kan.

[1:34:36] Maar ik ben ook wel bang dat we als we te veel problemen tegelijk zien dat je eigenlijk

[1:34:40] vergeet er een aan te pakken en op te lossen zeg maar. De staatssecretaris. Nou ja kijk we hebben

[1:34:46] natuurlijk in ons miljarenplan daar al iets over gezegd. Maar ik denk dat het ook goed is dat we

[1:34:51] in het kader van die invoeringstoets met name over die meer concrete dingen een aantal dingen ook

[1:34:55] gewoon aangeven. Want bijvoorbeeld het nabellen van iemand die een verzoek doet is iets wat we

[1:35:01] heel snel kunnen invoeren of relatief snel kunnen invoeren. En andere dingen zijn ingewikkelder.

[1:35:07] Bijvoorbeeld die uniforme werkwijze realiseren. We doen er nu een pilot voor binnen ons ministerie.

[1:35:13] En zien dan al dat het super simpel klinkt. We gaan allemaal in één document management

[1:35:18] systeem werken. Maar dan blijkt ineens dat er natuurlijk allerlei manieren zijn waarin

[1:35:22] je dat kunt invullen. Dus daar zullen we meer. Dus we hebben echt al een paar jaar voor nodig

[1:35:27] hebben om dat goed te doen. Maar het lijkt mij verstandig dat we bij die bij de reactie op

[1:35:31] die invoeringstoets gewoon ook aangeven welke dingen we op korte termijn kunnen doen. Waar

[1:35:34] we meer tijd voor nodig hebben. Bijvoorbeeld ook op korte termijn kan die die scherpe beslissing

[1:35:39] en het verbeteren van die wooninstructies. Dat kunnen we ook al sneller doen ergens dit

[1:35:46] voorjaar of in de zomer. Zodat ook helder is van wat is nou precies wat we wel en niet bewaren. Hoe

[1:35:51] gaan we nou om met concepten? Hoe gaan we nou precies met die chatberichten om? Enzovoort. Zodat

[1:35:56] we met elkaar ook precies weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Wat we dan moeten bewaren. Hoe

[1:52:21] kunnen we dat doen? Ja, naar mijn beeld is dat ook gebeurd. En blijft dat gebeuren? Dat is de vraag

[1:52:31] van mevrouw Palmen. Nou ja, kijk we gaan de taak van de regeringscommissaris evalueren en dan ook

[1:52:36] kijken of we die blijven continueren. En dan komen we zeker ook weer te spreken over de potentiële

[1:52:43] andere invulling, verlengde invulling of niet. Ja.

[1:52:49] Mevrouw Chacor ook nog op dit punt.

[1:52:51] Ja, voorzitter. Ik wil dan nog even een navolging op mevrouw Palmen. Toch een vraag om trekking tot

[1:52:57] de regeringscommissaris en over het feit dat er al bijeenkomsten zijn geweest waarin er informatie

[1:53:03] is gedeeld. We hebben natuurlijk een nieuwe Tweede Kamer. Dus het leek me eigenlijk wel

[1:53:07] een natuurlijk moment om zelf als Tweede Kamer in gesprek te gaan met de regeringscommissaris

[1:53:13] over van waar staan we nu? Wat hebben we gedaan? Waar staan we nu? En hoe kunnen we vooruit gaan

[1:53:19] met z'n allen? Misschien mogelijk zouden we iets kunnen organiseren op korte termijn

[1:53:26] om in gesprek te gaan met de regeringscommissaris en misschien ook wel met partijen breder dan dat.

[1:53:34] Dank voorzitter. Dat was mijn vraag.

[1:53:36] Uitstekend. Laten we de staatssecretaris niet verantwoordelijk maken voor dingen waar zij

[1:53:39] niet verantwoordelijk voor is en die we zelf kunnen doen. Maar als daar een vraag is aan de

[1:53:45] staatssecretaris dan uiteraard... Ik geef de staatssecretaris zo meteen het woord hoor. Maar

[1:53:49] wij kunnen in de procedurevergadering van 7 maart, zeg ik maar, ook zelf besluiten om bepaalde

[1:53:54] dingen te organiseren. Daar hebben we geen toestemming voor nodig.

[1:53:59] Eens. De staatssecretaris.

[1:54:02] En als ik er dan toch iets over mag zeggen, dan zou ik willen voorstellen... Ik zou het een goed

[1:54:06] idee vinden. U gaat er zelf over, maar ik zou het een goed idee vinden. En ik zou het ook verstandig

[1:54:11] vinden om het inderdaad te combineren met bijvoorbeeld de ACUI, die ook iets meer kan

[1:54:17] vertellen over het werk wat zij doen. Zou ik ze kunnen vragen, want ze zijn hier in de zaal.

[1:54:23] Dan ga ik naar de vraag van mevrouw Chacor. Dat gaat over de behoefte aan eventuele... Of er een

[1:55:07] jaarlijkse ongeveer 51 miljoen euro en 140 miljoen euro incidenteel. En daarmee kunnen ook dit soort

[1:55:15] programma's worden uitgewerkt. Dan gaat u misschien de vervolgvraag stellen. En is dat dan voldoende?

[1:55:20] Nou, wij kunnen nu op basis hiervan natuurlijk aan het werk mensen aannemen enzovoorts enzovoorts.

[1:55:26] Mocht dat onvoldoende zijn of mocht ik op basis van de invoeringstoets het idee hebben dat er meer

[1:55:30] nodig is, dan laat ik u dat weten. Dan was er de vraag van de heer Sneller over de volwassenheidsmeting

[1:55:40] van de informatiehuishouding, die nu op 2,2 staat van de vierpuntschaal. En dat betekent dus ook

[1:55:47] dat we nog echt meer werk te doen hebben. De vraag was van, gaan jullie daar nou in een meerjarenplan

[1:55:54] wat concreter over zijn? Nou, dat ga ik natuurlijk doen in de volgende meerjarenplan, maar het leek

[1:56:00] mij handig om eerder aan de slag te gaan, want bijvoorbeeld een van de stappen op weg naar niveau

[1:56:05] drie is betekent dat je meer kaders maakt, meer beleid, bijvoorbeeld over wat wel niet bewaard

[1:56:10] moet worden, hoe je informatie verzamelt. En daar gaan we wat mij betreft ook al wat eerder mee

[1:56:17] aan de slag. Dat doen we in dit jaar bijvoorbeeld al, zoals het e-mailbeleid vaststellen, het bericht

[1:56:25] over chatberichten, over social media archivering enzovoorts. Dus ondertussen gaan wij gewoon al

[1:56:31] vast aan de slag. Nee, dat lijkt me uitstekend. Het is niet als vertraging bedoeld. Dit ziet er gewoon

[1:56:40] niet heel operationeel uit, terwijl dat wel... Ja, we hebben een concrete actieplan en roadmap

[1:56:57] enzovoorts beschikbaar. Dus als u dat helpt, dan wil ik dat ook... Als er meer is dan bijlage twee

[1:57:02] roadmap, dan... Maar misschien hebben wij gewoon een ander begrip van wat operationeel is. Want

[1:57:09] dit is voorziene activiteit in 2025, 2026, met allerlei dingen eronder. Ik kan niet eruit halen

[1:57:16] wanneer de staatssecretaris denkt dat iets op orde is en wanneer dan dat niveau drie, vier... Het zou

[1:57:25] mij helpen om het wat stapsgewijzerd te hebben wat daaronder deze noemers wordt verstaan. Omdat

[1:57:36] er toch onder sommige noemers een heleboel, zoals de WHO-index, wanneer die klaar is en wanneer er

[1:57:43] een zoekfunctie bij bepaalde dingen klaar is, voor de buitenwereld natuurlijk toch een hele

[1:57:49] belangrijke aspecten heeft. En ook tijdens de wetsbehandeling een heel belangrijk onderdeel

[1:57:54] is geweest. Dat ter toelichting nog even. Nee, heel goed. Volgens mij moeten we die

[1:57:59] gewoon geven, want dat is de kern van het verhaal. We proberen met deze roadmap natuurlijk invulling

[1:58:04] te geven aan het stapsgewijs richting niveau vier. En volgens mij kunnen we daar gewoon iets concreter

[1:58:10] in worden van wat helpt dan om stapjes verder te komen in de komende tijd. Volgens mij moeten we

[1:58:14] dat gewoon ook meenemen wanneer we u updaten over die invoeringstoetsen. Dank. Dan gaan we naar het

[1:58:22] laatste onderdeel. Ja, laatste blokje met een aantal overige vragen. Dat ging onder andere over

[1:58:27] die openbare agenda's van bewindspersonen. De vraag of we die wat meer kunnen uniformeren,

[1:58:35] beter doorzoekbaar te maken. Dat is ook fijn dat mevrouw Koekoek en haar fractie dat ook zelf

[1:58:40] gaan doen. Want het is altijd handig om te zien hoe dat dan toch ook weer blijkt best ingewikkeld te

[1:58:48] zijn. Wij gaan daar natuurlijk naar kijken. Hebben we ook afgesproken in het kabinet om te zorgen dat

[1:58:56] we ondanks het feit dat ieder departement er zelf voor aan de lat zit, een soort van meer uniformering

[1:59:01] kunnen maken in die afspraken. En het zou natuurlijk ook zo moeten zijn dat het dan er ook

[1:59:06] toe leidt dat als twee bewindspersonen met eenzelfde externe partij in dezelfde gesprek zitten, dat dat

[1:59:11] ook ertoe leidt dat dat dan ook in beide agenda's terug te vinden gaat zijn. Dus wij gaan aan de

[1:59:19] slag. Overigens moet ik u zeggen dat dat niet mijn verantwoordelijkheid is, maar die van mijn minister.

[1:59:24] Maar goed, in het kader van dat ik eigenlijk weer onder hem val, geef ik dan ook maar voor hem

[1:59:29] tegelijk antwoord. Dus het idee zou zijn inderdaad dat we proberen daar wat meer uniformiteit in te

[1:59:35] gaan brengen en natuurlijk ook te zorgen dat die agenda's ook goed gevuld worden, want die zijn

[1:59:42] niet alleen maar van belang in het kader van transparantie en wat ben je aan het doen, maar ook

[1:59:45] met welke partijen wordt gesproken enzovoort. Dan was er nog de vraag van de heer Sneller over de

[1:59:53] reacties op de pre-consultatie van de Algemene Wet Bestuursrecht openbaar maken. Ik ga daarvoor

[2:00:01] u aan de slag, want ik wilde die graag toevoegen aan de website van de internetconsultatie. Er zijn

[2:00:09] externe partijen uit het veld die informatie hebben geleverd in het kader van die internetconsultatie

[2:00:14] en die kan ik u dan ook ter beschikking stellen. Het was ook bedoeld als een voorbeeld van hoe

[2:00:30] ook bezitkamer, kabinetsbreed er nu al van proactief openbaar maken, hoe daar invulling

[2:00:36] aan zou kunnen worden gegeven. Ik had nog één vraag, denk ik, openstaan. Wanneer de staatssecretaris

[2:00:46] verwacht dat het onderzoek van professor Brouwer naar de werking van openbare agenda's is afgerond?

[2:00:52] Ik hoor een tweede termijn. Ik denk dat we dat even in de tweede termijn doen, want dat heeft te

[2:00:57] maken met het lobbyregister afdekken. Ik kijk even rond naar de collega's of er vragen zijn blijven

[2:01:13] liggen. Dan gaan we een tweede termijn doen, die zoals te doen gebruikelijk ongeveer een derde is

[2:01:21] van de eerste termijn. Ik geef als eerste het woord aan mevrouw Palma. Dank u wel, voorzitter.

[2:01:28] In de eerste plaats zou ik graag een twee minuten debat willen aanvragen. Uiteraard dank ik de

[2:01:35] staatssecretaris hartelijk voor de beantwoording. Ik heb haar diverse malen horen aangeven dat

[2:01:40] uniformiteit ontzettend van belang is en dat toch alle departementen verschillend werken,

[2:01:46] verschillende regimes hebben, maar ook weer van de andere kant van elkaar kunnen leren. Dat

[2:01:52] brengt me eigenlijk bij het enige punt wat ik op dit moment heb in de tweede termijn. Hoe

[2:01:58] is het wenselijk om de uitvoering van de overheidsinformatie te beleggen bij een

[2:02:03] coördinerend departement, terwijl het eigenlijk chefzakken zou moeten zijn? Met andere woorden,

[2:02:08] een pleidooi om dit te beleggen bij het ministerie van Algemene Zaken, zodat het voor iedereen helder

[2:02:14] is dat overheidsinformatie echt de bloedbaan is in onze democratische rechtsstaat. Dank u wel.

[2:02:21] Als voorzitter aan u de vraag, collega Palmen, waar gaat de twee minuten debat ongeveer over,

[2:02:27] zodat de collega's het ook weten? Welke moties? Wij denken aan diverse moties. Welke het precies

[2:02:34] gaat worden, dat weet ik nog niet exact, maar het zal in ieder geval gaan over instructies,

[2:02:42] werk in het algemeen, uniformiteit, de uitvoering van de wet Open Overheid.

[2:02:49] Dat is helder. Dan ga ik naar mevrouw Schiphol.

[2:02:55] Dank, voorzitter. Wij willen ook een tweede minuut debat aan gaan vragen. Dat is al gedaan,

[2:03:04] net ook, dus dat is mooi. Volgens mij gaf u heel goed in de beantwoording aan van waar we nu staan

[2:03:12] en dat we stapsgewijs in de dagen ook aan de slag moeten gaan, maar ik merk wel dat ik toch wel

[2:03:18] meer overzicht nodig heb van hoe gaan we nou verder met elkaar? Welke prioriteiten moeten we

[2:03:26] stellen of bijstellen? En ik blijf erbij dat we in deze fase echt nog wel iemand nodig hebben,

[2:03:32] zeg maar, die daarin die operationele leiding neemt en ook de regie, zeg maar, maar ook de

[2:03:40] mandaat heeft om door te pakken en vooral ook uniformiteit te bewerkstelligen. Dus ik overweeg

[2:03:49] toch moties in te gaan indienen. Een motie zal, denk ik, toch gaan over zo'n operationele leiding

[2:03:56] van hoe ziet het eruit, daar zal het over gaan. En een andere motie zit hem toch meer op waar ik

[2:04:01] ook in mijn eerste termijn aangaf met betrekking tot het preventieve contact, zeg maar, het vooraf

[2:04:08] contact met de aanvrager en de ambtenaar. Dank, voorzitter. Dank u wel. Dan mevrouw Koekoek.

[2:04:17] Dank, voorzitter. Dank uiteraard ook voor de beantwoording aan de staatssecretaris en ook

[2:04:23] zeker aan de ondersteuning. Ik denk dat we hier al en wel een soortzelfde probleemanalyse maken

[2:04:28] en ook eenzelfde route naar de oplossing zien, dus dat vind ik heel positief. Ik heb mijn zorgen

[2:04:33] natuurlijk net al geuit. Soms is het, als je iets heel ingewikkeld ziet, moeilijk om met kleine

[2:04:37] stapjes te beginnen, maar daar hoor ik ook echt ambities van de staatssecretaris en ook heel fijn

[2:04:41] dat wij daar een routeplanner voor krijgen als Kamer. Dat waardeer ik zeer. Nog een vraag over die

[2:04:50] openbare agendas, want ik snap heel goed dat de staatssecretaris zegt, de departementen zijn er

[2:04:54] eigenlijk zelf voor aan de lat. Tegelijkertijd, en dat merk je ook bij het openbaar maken van

[2:05:00] informatie, is dat soms heel ingewikkeld als er uiteindelijk niemand soort van de leiding neemt

[2:05:05] of de lat legt. Dus daar wel de vraag naar de staatssecretaris, in hoeverre zijn daar wel

[2:05:10] mogelijkheden om te zeggen, we stellen uniforme standaarden op, we stellen ook daar wellicht een

[2:05:17] routeplanner op met elkaar. En waarom ik het nu ook vraag, is omdat ik denk dat het aantal wel

[2:05:22] verzoeken ook weer beperkt kan worden op het moment dat bepaalde informatie vindbaar is,

[2:05:27] er zijn bepaalde gesprekken geweest, wat is daar ongeveer besproken, het hoeft geen gespreksvraag

[2:05:30] te zijn. Dus ik denk dat daar wel zeker een wisselwerking in zit. Dus wellicht ziet de

[2:05:34] staatssecretaris daar kansen om daarmee aan de gang te gaan. Dank voorzitter.

[2:05:38] Dank, dan gaan we naar de heer Meulenkamp luisteren.

[2:05:40] Ja, dank u wel voorzitter. Ja, staatssecretaris, bedankt voor de antwoorden die u gegeven heeft.

[2:05:47] En ik zie ook zeker de betrokkenheid bij deze wet om het daadwerkelijk beter te maken.

[2:05:55] En wat u duidelijk aangeeft, het gaat niet alleen over de wal. Dat hoorde ik heel duidelijk terug

[2:06:00] bij een nieuw verhaal. Misschien moeten we er ook veel meer zo naar kijken, dat hoor ik ook aan

[2:06:07] mijn rechterkant eigenlijk. Het zou ook een soort vliegwiel kunnen zijn voor de verbetering van de

[2:06:11] digitalisering van onze overheid. En dan wordt het inderdaad veel groter dan alleen de wal. Dus

[2:06:18] en dan is het even waar landt die dan? En dat is de vraag die eigenlijk hier wordt opgeworpen. Of

[2:06:23] u moet een hele grote broek aantrekken als staatssecretaris. Ik ga dat gewoon voor elkaar

[2:06:27] boksen. Want er zijn, er benaderen ons ook gewoon signalen van de buitenwereld. Jongens, die overheid

[2:06:33] die staat een beetje stil op het gebied van de digitalisering. Een beetje de wet van de remmende

[2:06:37] voorsprong. Die geluiden hoor je. We waren daar heel erg goed in als Nederlands op allerlei terreinen.

[2:06:42] Maar de laatste jaren worden we toch al ingehaald door dat buitenland, waar zaken ook rondom de wal

[2:06:48] wat soepeler lopen dan bij ons. Of die zijn er al eerder mee begonnen. Dus dat is ook een vraag van,

[2:06:53] dus aan de ene kant van, hoe grote broek gaat u aantrekken eigenlijk? En kijken we ook naar het

[2:06:59] buitenland. Want ik hoor ook dat in het gemeenteland dat de zaken relatief ook wat sneller lopen. De

[2:07:07] woonverzoeken zijn misschien iets minder complex. Maar daar is die integraliteit. Daar heeft niet

[2:07:13] elke afdeling weer een ander digitaliseringssysteem. Dat is vaak wel op orde. Die cultuur is gelijk.

[2:07:22] Ik hoor hier heel duidelijk, die cultuur tussen die departementen, die verschilt nogal. Dus

[2:07:27] hoe gaan we die integraliteit juist bevorderen tussen die departementen? Ik roep dat hier,

[2:07:33] maar ik heb dat ook al in andere commissies geroepen. Volgens mij is dat iets wat we de

[2:07:36] komende tijden echt met elkaar moeten oppakken. Om gewoon zaken te verbeteren binnen de Nederlandse

[2:15:42] gemeente. U noemt dat in het algemeen zijn we met digitalisering aan het achterlopen. Dat zou ik

[2:15:47] toch als verantwoordelijker op dit beleidsterrein niet helemaal willen zeggen. Maar ik nodig u graag

[2:15:53] uit onze werkagenda in dat kader te lezen. Dan was er nog het punt dat ook door de heer Sneller werd

[2:16:02] gemaakt. Dat gaat eigenlijk over dat hele coördinatiesysteem. Hoe kun je wat meer

[2:16:05] zorgen dat er meer eenduidigheid van beleid en uitvoering is? Dat is ook een van de thema's

[2:16:11] die wij verder willen verkennen in de komende tijd. Daar komen we dus ook voordeelzaam op terug

[2:16:18] in het kader van die invoeringstoets en onze reactie daarop. Volgens mij hebben we dan alles

[2:16:24] gehad wat u heeft gevraagd. Dank u wel. Dan kijk ik nog even langs de collega's. Mevrouw Schakorn.

[2:16:29] Voorzitter, nog één verduidelijke vraag. Fijn dat u een overzicht met planning dat we dat tegemoet

[2:16:35] kunnen zien. Mijn vraag is toch van wanneer kunnen we deze tegemoet zien? Volgens mij ga ik daar

[2:16:44] antwoord op. Ik wil dat gewoon in één keer doen. Met die reactie op de invoeringstoets. Gewoon in

[2:16:50] één keer zorgen dat die planning ook komt. Dan kunnen we ook helder maken welke stappen we doen.

[2:16:54] Dat begrijp ik. Het is heel mooi dat u er één mandje van maakt. Maar ik probeer even in het