Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Juridische mogelijkheden bescherming gezondheid omwonenden Tata Steel

[0:00:05] Goedemiddag. Ik heet de aanwezige leden welkom bij deze technische briefing.

[0:00:12] Wij gaan het hebben over de juridische mogelijkheden bescherming, gezondheid en omwonende tanta.

[0:00:16] Stil, ook degene die meeluisteren, welkom geheten.

[0:00:19] Het lijkt me goed om even heel kort de leden die aanwezig zijn te noemen.

[0:00:23] Mijn naam is in ieder geval Olga van Dijk van Nieuw Sociaal Contract en ik zal deze briefing voorzitten.

[0:00:28] Dat is mevrouw Lidkostiets, moet ik zeggen, van Partij voor de Dieren.

[0:00:31] De heer Gabriels van GroenLinks Partij van de Arbeid, mevrouw Veldman van de VVD en mevrouw Koekoek van Volt die aanwezig zijn.

[0:00:40] En in het bijzondere een warm welkom aan degenen die ons ook bij deze briefing zullen bijschijnen.

[0:00:46] Mevrouw Nijboer van Six Advocaten en de heer Borgers van Koks de Vogt, welkom.

[0:00:54] Ik wil het als volgt gaan doen.

[0:00:57] Eerst bij de sprekers, waarbij mevrouw Nijboer zoals eerst het woord krijgt, digitaal bij ons aanwezig gelegenheid geven om ons ook wat meer te vertellen.

[0:01:05] En vervolgens de heer Borgers die zal de gelegenheid geven.

[0:01:08] En dan gaan we een eerste vraag rond doen, waarbij we zoals gebruikelijk bij briefings iedere in eerste instantie één vraag stellen.

[0:01:15] Dan kijken we even naar de tijd.

[0:01:17] Wij hebben uiteindelijk staan tot kwart over twee, dus dat is redelijk ruim in de tijd.

[0:01:20] We hebben eerder met nog een derde spreker rekening gehouden, dus dan kijken we even daarna hoeveel tijd er nog is voor vervolg.

[0:01:27] Ja, zullen we het zo doen?

[0:01:32] Voorzitter, dit is best wel een complexe materie, dus ik zou in ieder geval coulantie willen vragen om het meer vragen te kunnen stellen dan één.

[0:01:39] Dat is zeker mijn bedoeling, dank. Maar ik wil het in rondes doen.

[0:01:44] Dus bij start een vraag en dan vermoed ik dat we nog voldoende tijd hebben voor een tweede en misschien wel een derde ronde om vragen te stellen.

[0:01:51] Dan gaan we het zo doen en dan geef ik als eerste het woord aan mevrouw Nijboer van Six Advocaat.

[0:01:58] Dank u wel. Ik dacht misschien goed om me nog even kort voor te stellen met mijn achtergrond.

[0:02:02] Ik ben inderdaad advocaat.

[0:02:04] Begonnen heb ik veel gewerkt voor milieuclubs, maar op een gegeven moment ook voor overheid,

[0:02:10] reisoverheid, bij wind-op-zee-procedures, gemeenten, maar ik werk ook voor fabrieken.

[0:02:15] Dus het is aan beide kanten uiteraard niet voor Tata Steel of voor Jimmoor,

[0:02:19] waar ik het vandaag ook even kort over ga hebben, omdat daar ook die problematiek speelt.

[0:02:24] Maar het is goed om dat te weten, dan weet u mijn achtergrond.

[0:02:26] Ik heb in het kader van gezondheid onder de omgevingswet meegewerkt met de UFNV

[0:02:31] over een rapport of je snackbars kan verbieden in de openbare ruimte om de omgevingswetten.

[0:02:38] Hier speelt gezondheid, menselijke gezondheid natuurlijk ook een grote rol.

[0:02:44] Verder qua inkadering gaan we, Arne Borges en ik, het vandaag niet hebben over handhaving,

[0:02:51] maar vooral over je hebt een bestaande vergunning, die vergunning is onroepelijk.

[0:02:55] Op basis daarvan bepaalt de rechtszekerheid dat die vergunning dan naar inhoud goed en rechtvaardig is.

[0:03:02] Er zijn al procedures tegen geweest of die hebben ooit plaats kunnen vinden.

[0:03:07] Er zijn daar ook investeringsbeslissingen opgedaan.

[0:03:10] En wat zijn dan nog de mogelijkheden voor het bevochtige zaf om alsnog die vergunning aan te passen.

[0:03:16] Dus dat is het kader.

[0:03:18] Daarbij speelt natuurlijk ook een rol soms dat eerst een fabriek is ontstaan waarna vervolgens daar woningen bij kwamen.

[0:03:25] Maar dat is even om het uitgangspunt van dit verhaal te vertellen.

[0:03:28] Van waarom zijn die kaders dan ook zo streng dat je niet zomaar bestaande onnaroepelijke

[0:03:34] vergunningen kunt aanpassen.

[0:03:36] Ik stap graag naar de volgende sheet.

[0:03:39] Wille, ik had wat krantenkoppen op deze sheet van de afgelopen tijd.

[0:03:42] Het speelt natuurlijk heel erg.

[0:03:45] Er is uitstoot, er is emissie, dat gaat niet altijd goed.

[0:03:49] En ik vond vooral de uitspraak van de provincie.

[0:03:51] We hebben ons aan de wet te houden, maar wat is die wet dan?

[0:03:54] In het kader van gezondheid, de omgevingswet heeft menselijke gezondheid als een van de

[0:04:03] meest belangrijke pijlers naast de bescherming van het milieu, bescherming van de fysieke

[0:04:07] leefomgeving, als doel gesteld en alle regels die op basis van de wet worden gesteld

[0:04:14] in het kader van milieu, ruimtelijke ordeningen, als ik nog even de oude termen gebruik,

[0:04:19] is menselijke gezondheid speelt daarbij een grote rol en ik heb een aantal artikelen

[0:04:23] genoemd waar dat in staat, waarbij eigenlijk staat bij iedere instructieregel, iedere regel

[0:04:28] die u als overheid stelt, of de u een rijksoverheid bent, provincie of gemeente, moet u rekening

[0:04:34] houden of in acht nemen, de menselijke gezondheid.

[0:04:37] Ja, en dan is natuurlijk de vraag van hoe vertaalt zich dat dan in de wettelijke

[0:04:41] bevoegdheid om vergunne vervuilers, noem ik ze nu maar even, maar dat zijn natuurlijk

[0:04:45] fabrieken die ook gewoon werkgelegenheid hebben, maar toch wel emissies uitstoten.

[0:04:50] Ja, hoe kun je dat dan nog aanpakken?

[0:04:54] Nou, heel kort even de volgende sheet onder de WABO, onder de vorig jaar, hoe dat geregeld

[0:04:59] was.

[0:05:00] Er waren er eigenlijk drie mogelijkheden.

[0:05:02] Je had revisie en dat betekende dat op het moment dat een bedrijf een aanvraag deed

[0:05:07] voor een wijziging en er waren oude vergunningen of het was ondoorzichtelijk omdat er al heel

[0:05:13] veel verschillende omgevingsvergunningen milieu waren verleend, dan had het bevocht

[0:05:18] gezag de mogelijkheid om te zeggen weet wat, vraagt u maar een vergunning aan voor de

[0:05:22] gehele inrichting en dan gaan we kijken voor de gehele inrichting of dat nog

[0:05:27] voldoet aan de beschikbare techniek bbt. Het bevoegd gezag had daarbij

[0:05:34] ook de mogelijkheid om voorschriften aan te passen.

[0:05:39] Bestaande rechten worden niet aangetast, maar dat ziet op de

[0:05:42] vergunde activiteit. Dus je mag nog steeds staal produceren, maar niet op

[0:05:46] milieubelasting daarvan. Dat mocht worden aangetast, dat mocht worden aangepakt.

[0:05:50] Een andere twee mogelijkheden die bestonden was wijziging van

[0:05:54] vergunningvoorschriften onder voorwaarden en de intrekking van

[0:05:56] vergunning. Als we dan kijken naar de omgevingswet, dat is dan de volgende

[0:06:01] sheet, als we kijken naar de omgevingswet dan is eigenlijk die hele

[0:06:07] revisiemogelijkheid, die is komen te vervallen.

[0:06:09] Dus we hebben nog wel het wijzigen van de vergunningvoorschriften, we hebben

[0:06:12] nog wel het intrekken van de vergunning, ga zo meteen natuurlijk ook

[0:06:15] tellen onder welke voorwaarden dat mag, maar die revisiemogelijkheid, dat bij een

[0:06:20] wijziging aan de fabriek wordt gevraagd van goh, vraagt u maar een

[0:06:23] vergunning aan voor de hele fabriek en dan gaan we voor de hele fabriek kijken

[0:06:26] hoe het zit met de emissies, die bestaat niet meer. De revisie zoals

[0:06:30] die nu onder omgevingswet is opgenomen is eigenlijk een nietjesvergunning,

[0:06:34] wordt die wel genoemd, een administratieve samenvoeging van alle

[0:06:37] vergunningen die er zijn en die worden dan hergeschreven, maar de revisie

[0:06:40] an sich wijzelt geen voorschriften meer. En ja, er zijn vragen over gesteld. Het is een bewuste

[0:06:47] keuze geweest om dat zo te doen. Dat is de volgende sheet. Het is echt een bewuste keuze

[0:06:52] geweest. Ik heb dat natuurlijk nagekeken al veel eerder van goh, waarom is dit nou verdwenen.

[0:06:57] En dat zit er in omdat de omgevingswet naast de bescherming van de gezondheid ook

[0:07:02] als doel heeft om minder lasten voor het bedrijfsleven mogelijk te maken. Daarom heeft

[0:07:08] omgevingslet, ook veel meer algemene regels, veel minder vergunningplichten.

[0:07:12] Dus daar is bewust voor gekozen en er is ook gezegd op het moment dat je die

[0:07:17] wijzigingen van de vergunning wilt gebruiken dan heb je nog de wijziging

[0:07:21] en intrekking van de vergunning, dat kun je los doen van de revisie.

[0:07:26] Daar zijn Kamervragen over gesteld en ook gezegd van ja maar bij wie ligt

[0:07:29] dan nog de bewijslast dat je de best beschikbare technieken toe kan

[0:07:34] passen of niet. Er is toegezegd om daar nog naar te kijken, maar ik heb niet kunnen vinden dat daar

[0:07:39] nog uiteindelijk een reactie op is gekomen. Dus dat is voor zover ik weet een beetje in het

[0:07:45] luchtledige gebleven en de nieuwe wet omgevingswet voorziet er dus in dat die

[0:07:49] revisiemogelijkheid het is komen te vervallen en ik kom daar later bij de aandachtspunten nog

[0:07:54] even op terug. Wat hebben wij dan nog wel? Dat is een plicht tot wijzigen onder bepaalde

[0:08:02] voorwaarden om in bepaalde omstandigheden een bevoegdheid om te wijzigen, een plicht tot

[0:08:06] intrekken en een bevoegdheid om in te trekken. En daar zitten verschillende regels aan vast.

[0:08:11] Dus die noem ik nu, dat is even een beetje technisch en droog, maar dat is wel handig.

[0:08:14] Ik bespreek zo nog jullie spredentie van hoe pakt dat dan uit in de praktijk om wel te

[0:08:17] weten van hoe zien die regels eruit. Er is een verplichting voor het bevoegd gezag om

[0:08:21] regelmatig te kijken of de voorschriften van een bedrijf nog toereikend zijn,

[0:08:27] gelet op de ontwikkeling van technische mogelijkheden, nieuwe filters of andere

[0:08:31] mogelijkheden die er zijn en ook gelet op de kwaliteit van het milieu, dat we

[0:08:35] bijvoorbeeld achterkomen dat een stof schadelijker is dan dat verdachte.

[0:08:41] Hieronder wordt dan ook de best beschikbare technieken verstaan en dan

[0:08:45] is er nog een extra eis en die zegt ieder jaar nadat er nieuwe bbt

[0:08:49] conclusies komen, dat zijn conclusies waarin staat bijvoorbeeld wat

[0:08:52] emissievorschriften zouden moeten zijn voor een bepaalde branche, dan

[0:08:56] moet je die vergunning opnieuw gaan beoordelen, de voorschriften gaan beoordelen en de voorschriften

[0:09:01] wijzigen zodat ze in overeenstemming zijn met die nieuwe BBT conclusies. Dat is een verplichting.

[0:09:09] En dan even de volgende sheet, want dan gaat de wet dat nog nader uitwerken. Dus die zegt

[0:09:15] er is een verplichting tot wijze van voorschriften als door de beoordening blijkt dat de

[0:09:20] milieuvrondreiniging kan worden ingeperkt of als het door de ontwikkeling van de

[0:09:25] van het milieu moet worden ingeperkt en dat is in ieder geval als er bijvoorbeeld

[0:09:31] belangrijke veranderingen in de best beschikbare technieken zijn en dat is

[0:09:34] naast de bbt conclusies dus dat kan gewoon een nieuwe techniek zijn als

[0:09:39] de milieuvrondreiniging zelfdanig is dat de emissiegremswaarde moet worden

[0:09:42] gewijzigd opnieuw worden opgenomen noodzaak om ongevallen te voorkomen en

[0:09:47] als aan een nieuwe of herziende omgevingswaarde moet worden voldaan en

[0:09:51] daarbij gaat het uitsluitend om de omgevingswaarde voor lucht en water in

[0:09:55] inclusief zwemwater, die door het rijk worden vastgesteld.

[0:09:58] Dus het gaat niet om provinciale omgevingswaarde of gemeentelijke omgevingswaarde dat hier wordt genoemd.

[0:10:05] De volgende sheet wordt nog een keer herhaald dat binnen vier jaar na de bekendmaking van een nieuwe BBT-conclusie

[0:10:11] de vergunning ook moet worden aangepast daaraan.

[0:10:14] Dat is de verplichting tot wijziging, de andere gaat over het afvalbeheerplan.

[0:10:19] De volgende sheet is wel van belang om te weten van welke bevoegdheden heeft het bevoegd gezagd dan

[0:10:25] op het moment dat daar die verplichting bestaat.

[0:10:29] Een hele belangrijke is dat bij de verplichting tot wijziging van de vergunning

[0:10:33] de grondslag van de oorspronkelijke aanvraag mag worden verlaten.

[0:10:37] Dus dat betekent dat minder emissies mogen worden totgestaan dan aangevraagd.

[0:10:41] Er mogen ook andere technieken worden voorgeschreven dan die oorspronkelijk zijn aangevraagd.

[0:10:46] Dat is een hele belangrijke.

[0:10:48] En de andere is ook belangrijk is dat bij zo'n verplichte wijziging

[0:10:52] de vergunninghouder allerlei gegevens zelf moet verschaffen die voor die

[0:10:57] wijziging nodig zijn. Dus die moet daar zelf informatie over geven.

[0:11:02] Dat zijn twee belangrijke voorschriften.

[0:11:06] Daarnaast, de volgende sheet, is er ook nog een verplichting tot het

[0:11:12] intrekken van de vergunning. U begrijpt dat dat natuurlijk echt, dat doe

[0:11:15] je niet zomaar, want dat betekent dan dat een bedrijf gewoon niet meer kan

[0:11:19] opereren of zeer beperkt kan opereren. En dat is als door de

[0:11:22] van de voorschriften op grond van 899-2, en dat is de aanpassing die moet gebeuren op

[0:11:30] grond van nieuwe bbt conclusies, niet kan worden bereikt dat bbt wordt toegepast.

[0:11:36] Er staat niet meer in als dat nodig is voor een Nederland verbindend verdrag,

[0:11:40] want het wordt gezegd dat regelen in specifieke instructieregels en het meer

[0:11:44] algemengere wat onder Wabo goalt als er ontoelaatbaar nadeelige gevolgen zijn

[0:11:49] voor de milieu en wijziging voor voorschriften, geen solaasbied staat er ook niet meer in.

[0:11:53] Dus het gaat echt om als je door die wbt conclusies niet wbt kan bereiken.

[0:11:58] Als dat echt niet kan met wijziging voorschriften dan moet je intrekken.

[0:12:03] Nou de bevoegdheid wijziging voorschriften die bestaat er ook nog.

[0:12:07] En dat kan de gronden waarop de vergunning ook had moeten worden geweigerd.

[0:12:10] En nieuw is toegevoegd in verband met het treffen van passende preventieve maatregelen

[0:12:15] ter bescherming van de gezondheid.

[0:12:16] Dat is nieuw ten opzichte van de WABO.

[0:12:21] Maar let op bij die bevoegdheid om voorschriften te wijzigen mag de grondslag

[0:12:25] van de aanvraag niet worden verlaten.

[0:12:26] Je mag niet nieuwe technieken bijvoorbeeld

[0:12:29] voorschrijven en er geldt geen informatieplicht.

[0:12:32] Dus ja, eigenlijk veel minder bereik om dat te kunnen gaan doen.

[0:12:37] De bevoegdheid tot intrekking is

[0:12:40] wanneer je, kort gezegd op de volgende sheet, is wanneer je eigenlijk met

[0:12:45] wijzigingvoorschriften niet kan worden volstaan en ook als het

[0:12:51] treffen van preventieve maatregelen ter bescherming van gezondheid daartoe

[0:12:54] nood. Dus dat is nieuw. Volgende site. Dat is natuurlijk de wet en dan blijkt

[0:13:05] in de praktijk of die voorbeelden dan voldoende zijn. Ik heb twee voorbeelden

[0:13:10] over Tata Steel, gaat eigenlijk maar één over de wijziging. Daar was

[0:13:14] eigenlijk in de eerste rechtbankuitspraak was eigenlijk iets heel anders gebeurd.

[0:13:18] Had het bevocht gezag.

[0:13:20] Die had weliswaar de vergunning aangepast.

[0:13:23] In de vergunning mocht een uitstoot van 170 zijn.

[0:13:26] Er was een nieuwe BBT conclusie waarin stond dat dat 100 moest zijn.

[0:13:31] En vervolgens is de vergunning aangepast op 140.

[0:13:34] Dus boven de range van de BBT conclusie.

[0:13:37] Het IOT is daartegen in beroep gegaan, heeft gezegd dat kan niet.

[0:13:41] Dat kan eigenlijk alleen maar als je

[0:13:42] kan aantonen dat bbt technisch en financieel niet haalbaar is en dat is voldoende aangetoond en de

[0:13:48] rechtbank gaf daarin het iot gelijk. Dus tijdelijk is het op 140 gezet, maar er moest opnieuw

[0:13:55] onderzocht worden of dat echt niet mogelijk was. Een andere door met Geen Moer die is zeer

[0:14:02] interessant omdat in die uitspraak eigenlijk gebruikt werd gemaakt van het aanpassen van de

[0:14:09] We weten allemaal dat er weer pevels gemaakt en ook uitgestoten zijn.

[0:14:15] En vanaf 2012 is Geen Moer gestopt met pevels en is toen gebruik gaan maken van Gen X stoffen.

[0:14:22] En dat is dan ook in 2012 vergunst.

[0:14:25] Een aantal van die Gen X stoffen daarvan is bekend dat dat ZZS stoffen zijn.

[0:14:30] Zeer zorgwerkende stoffen. Daarvoor mag je allerlei verplichtingen in het leven roepen, emissiebeperkingen.

[0:14:35] Maar een aantal van die stoffen, het kost heel veel tijd om te onderzoeken of iets ZZS is,

[0:14:40] of iets bijvoorbeeld kankerverwekkend of persistent in het milieu aanwezig,

[0:14:44] zorgt voor onvruchtbaarheid, et cetera, dat kost heel veel tijd om dat te onderzoeken.

[0:14:49] Een aantal van die stoffen stonden op de potentieel zeer zorgwekkende lijst.

[0:14:54] Nou, bevoegd gezag wilde die uitstoot beperken ter bescherming van de menselijke gezondheid.

[0:14:59] En die heeft twee dingen gedaan.

[0:15:01] Er werd een nieuwe techniek voorgeschreven.

[0:15:03] omdat dat dan nodig was vanwege nieuwe technische mogelijkheden en bescherming van het milieu.

[0:15:09] Dat kwam uit een rapport, het McDermot-rapport, en met die techniek zou je de uitstoot met 99% kunnen verminderen.

[0:15:18] Daar is Keen Moer tegen in beroep gekomen en heeft gezegd dat is niet bbt, dat is een techniek die is beschreven in een rapport, maar nog niet toegepast.

[0:15:27] Een rechtbank die gaf geen moer daarin gelijk. Die zei ja bij dat wijzigen, bij dat Amsthal

[0:15:33] verwijzigen vanwege technische mogelijkheden dan moet dat wel bbt zijn. Wel de best beschikbare

[0:15:39] technieken. Moet daar sprake van zijn. Dat hoeft geen nieuwe bbt conclusie te zijn,

[0:15:44] maar dat moet wel een beproefde methode zijn. Dus dat mag niet uit zo'n rapport komen. Dus

[0:15:51] dat mocht niet worden voorgeschreven. Het tweede wat in de vergunning was gegaan en was

[0:15:55] gebeurd was dat voorgeschreven was dat er een hele zware emissier reductie zou moeten

[0:16:00] komen voor de potentieel zeer zorgwekkende stoffen. En daar is ook tegenop gekomen en

[0:16:05] het was op basis van de voorzorg, want het is potentieel zeer zorgwekkend, dus op

[0:16:09] basis van de voorzorg moet die emissie worden beperkt. Daar is ook tegenop gekomen.

[0:16:16] En de rechtbank heeft helemaal onderzocht van hoe komen nou die stoffen op die potentieel

[0:16:20] zeer zorgwekkende lijst, die is ook met het RIVM erover gaan praten, toen bleek

[0:16:25] dat daar ook stoffen opkomen die misschien niet potentieel zeer

[0:16:28] zorgwekkend zijn, het is eigenlijk een vrij brede lijst, ja en toen heeft de

[0:16:34] rechtbank gezegd, ja op het moment dat het zelfs niet, zeker is dat het

[0:16:37] potentieel zeer zorgwekkend is, dan gaat het voorzorgbeginsel niet zover dat

[0:16:41] je dan die emissie mag beperken. Ja ik vond dat nogal onbevredigende

[0:16:46] uitspraak, het klopt wel met de lijn, er is natuurlijk loopt er nog een

[0:16:49] gebroek tegen, maar dat betekent dus dat er misschien toch stoffen die

[0:16:56] schadelijk zijn, waar we misschien later achter komen, toch niet beperkt kunnen worden.

[0:17:01] De laatste uitspraak gaat over RWE, de energiecentrale in de Eemshaven.

[0:17:08] Dat was via revisievergunning aangevraagd en aangevraagd was in

[0:17:13] die revisievergunning emissiegrenswaarden die binnen de range

[0:17:17] van de BBT Conclusie. Bijvoorbeeld de BBT Conclusie zegt u mag uitstoten binnen de 100 en 150, ik noem

[0:17:24] maar iets en aangevraagd was ik 125. Verweerder heeft vervolgens strengere eisen opgelegd,

[0:17:31] binnen de range, maar wel helemaal aan de onderkant van de range en de discussie gingen

[0:17:35] over of dat kon. En de rechtbank heeft gezegd van ja dat kan, het schone luchtakkoord gaat daar

[0:17:41] ook vanuit dat je aan de onderkant gaat opleggen, alleen de bewijslast dat dit

[0:17:48] financieel en technisch haalbaar is om aan die onderkant te vergunnen, die bewijslast,

[0:17:52] die ligt bij het gevocht gezag. En het is niet zo dat de bewijslast ligt bij het bedrijf die

[0:17:57] zegt, ja maar die hele onderkant van de range, die is onhaalbaar en daarmee werd dan ook de

[0:18:03] vergunning vernietigd. En ja, dat begrijp je wel dat voor een bedrijf het misschien wel

[0:18:09] is om aan te tonen dat iets niet kan dan voor een overheid om voor een bedrijf aan te tonen dat iets

[0:18:15] wel kan. Ook al bestaat er natuurlijk een informatieplicht. Hoe weet je dat je alle

[0:18:20] informatie krijgt? De volgende sheet, ik heb nog twee sheets en dan is mijn deel gereed. Op

[0:18:29] dit moment zijn er wijzigingen van de richtlijn industriele emissies. Dat is een

[0:18:39] dat valt daaronder. En daar zitten belangrijke wijzigingen in, waarmee je eigenlijk meer armslag

[0:18:45] krijgt om bestaande vergunningen aan te pakken en ook om nieuwe te vergunnen. De eerste

[0:18:51] is dat je moet vergunnen op het strengst mogelijke punt van de bandbreedte uit

[0:18:55] een WBT conclusie. Dus waar we net de RWE uitspraak hadden dat je dat zou moeten

[0:18:59] motiveren, in die nieuwe, in het wijsdienstvoorstel wordt gezegd nee, er is minder beoordelingsruimte,

[0:19:05] Dus hoef je ook minder te motiveren, want je moet op het strengst mogelijke punt gaan zitten.

[0:19:11] Verder gaat er een plicht gelden om de vergunning te wijzigen, niet alleen bij overschrijding

[0:19:17] van de nieuwe milieukwaliteitsnorm, maar ook bij overschrijding van de bestaande

[0:19:21] milieukwaliteitsnorm, maar ook om te voldoen aan plannen en programma's.

[0:19:25] Een mooie link naar de omgevingswet en de plannen en programma's die daaruit volgen.

[0:19:30] En verder krijgen die bedrijven de verplichting om een milieusysteem te hebben met als

[0:19:33] constante verbetering van de milieuprestaties. Het is nu nog niet helemaal duidelijk hoe zo'n

[0:19:38] systeem eruit moet zien. Maar goed, er komt wel een verplichting en daarin moeten ze een

[0:19:42] transformatieplan opnemen hoe zij bijdragen aan een duurzame, schone, circulaire en klimaatneutrale

[0:19:47] economie tegen 2050. Dus er wordt een eigen verplichting opgelegd om constant nieuwe

[0:19:54] milieumaatregelen te nemen. Dat zijn belangrijke wijzigingen. Het is al goed gekeurd voor een

[0:20:01] Ik weet niet wanneer het in werking treedt.

[0:20:04] Ik zelf heb nagedacht vergold waar zitten mogelijkheden tot meer armslag voor het bevoegd gezag,

[0:20:10] om toch sneller te kunnen ingrijpen.

[0:20:14] De eerste gaat eigenlijk helemaal in het begin bij verkunningverlening.

[0:20:17] Bij Geen Moer in 2012, toen die gen X-stoffen mochten worden gebruikt,

[0:20:21] was eigenlijk helemaal niet duidelijk of dat nou slecht is of niet.

[0:20:23] Er werd gezegd dat het minder slecht is dan pevels en het is toen vergunst.

[0:20:26] en ik ben toen gaan uitzoeken van hoe zit dat nou eigenlijk, want hadden ze toen niet die emissies kunnen beperken.

[0:20:33] Reach, dat is een verordening, daar moeten wij aan voldoen.

[0:20:37] Die bepaalt dat als je een nieuwe stof wil produceren binnen de Europese Unie,

[0:20:41] of binnen toeveellaten tot een lidstaat, dan moet je die registreren.

[0:20:45] En daar moet bij de registratie natuurlijk allerlei informatie zitten.

[0:20:49] Maar die wordt dan geregistreerd en op het moment dat het geregistreerd is,

[0:20:54] Dan mag je het al produceren.

[0:20:57] Er komt later wel een onderzoek, of dat misschien toch een slechtere stof is dan dat je dacht.

[0:21:03] Alleen die onderzoeken duren heel lang.

[0:21:06] Er komen miljoenen stoffen per jaar nieuw op de markt.

[0:21:10] Dus dat is niet makkelijk te onderzoeken.

[0:21:14] In zo'n geval zou je natuurlijk een regel kunnen bedenken.

[0:21:17] We kunnen dat niet tegen gaan.

[0:21:18] We moeten die stof dan laten produceren, want dat betaalt bepaalds iets.

[0:21:22] Maar wat je misschien wel zou kunnen doen, is zeggen van oké, bij de productie van een nieuw stok,

[0:21:26] waarvan we eigenlijk nog helemaal niet weten of dat schadelijk is of niet.

[0:21:29] Maar wat misschien wel voldoet aan een van de onderdelen uit reach-verordening,

[0:21:35] bijvoorbeeld dat het bioaccumulerend is, of persistent aanwezig blijft,

[0:21:40] moeten we de mogelijkheid bieden dat preventief een minimalisatieverplichting geldt.

[0:21:45] In die manier heb je het aan de voorkant al een beetje opgelost.

[0:21:48] Het volgende is simpel, het voorstel voor de richtlijn industriële emissies implementeren

[0:21:53] uiteraard moet uiteindelijk ook, maar hoe sneller, hoe beter.

[0:21:56] Misschien de revisie toch terugbrengen zoals hij was.

[0:22:00] In ieder geval erover nadenken om de bewijslast of iets niet bbt kan zijn bij de aanvrager

[0:22:07] te laten.

[0:22:09] Dus dat je eigenlijk zegt ja op het moment dat de bbt conclusie zegt dat het kan

[0:22:12] en dat het aan de onderkant moet zitten moet het bedrijf maar laten zien dat

[0:22:15] dat niet kan.

[0:22:16] die heeft natuurlijk ook al die informatie daarover.

[0:22:19] En wellicht ook bij de wijzigingsplicht toevoegen dat als dat nodig is,

[0:22:22] dus niet alleen bij de bevoegdheid, maar ook bij de plicht,

[0:22:26] dat je kunt en moet wijzigen als dat nodig is in het verband met het

[0:22:31] treffen van passende preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid.

[0:22:35] En eventueel misschien een mogelijkheid om een tijdelijke voorziening te treffen,

[0:22:41] waarmee je dan, ook al weet je het niet zeker,

[0:22:42] toch tijdelijk iets kan doen om die uitstoot te voorkomen en als laatste punt is die omgevingswaarde

[0:22:49] voor lucht en water zou kunnen aanscherpen waardoor dan weer die plicht ontstaat om

[0:22:55] de vergunning aan te passen. Tot zoveel mijn deel van het verhaal over de mogelijkheden.

[0:23:03] Dank mevrouw Nijboer voor uw heldere betal. Wij gaan zo dadelijk dus daar ook een

[0:23:08] vragenronde over doen. Ik heet even in het bijzonder welkom de heer Boutkan van

[0:23:11] de PVV en de heer Bamenga van D66, voordat ik nu het woord geef aan de heer Borgers voor zijn presentatie.

[0:23:19] Dank u wel, voorzitter. Een dag allemaal. Ik denk dat hij op het scherm gaat komen.

[0:23:54] Terwijl wij de presentatie proberen op het scherm te krijgen, alvast even de vragen ook namens

[0:23:58] de leden of wij de presentatie ook kunnen ontvangen, zodat we die ook kunnen verspreiden

[0:24:03] onder de leden. Ja, is dat mogelijk? Ja.

[0:24:06] Gaat dat ook voor mevrouw Nijboer? Of is zij uit de kol nu? Ja, en het is zo handig dat zij

[0:24:19] die duidelijk weer aanwezig is voor de vragenronde.

[0:24:24] Ik begin nu ook te aarzelen, inderdaad.

[0:24:27] Kunnen we even kijken of we haar in ieder geval weer op het scherm kunnen krijgen?

[0:24:39] Want dan stel ik inderdaad toch voor dat we eerst een vragenronde doen aan leiding van haar verhaal.

[0:24:47] We hadden het wel op elkaar afgestemd.

[0:24:49] Oh, dat is wel afgestemd. Zij weet dat ze later weer in de kol moet komen.

[0:24:52] Ja, en ook de twee verhalen zijn op elkaar afgestemd.

[0:24:54] Er komt nog één perspectief bij aan het verhaal.

[0:24:56] Het is een keuze nu natuurlijk, maar...

[0:24:58] Nou, dan stel ik voor dat de presentatie nu dat u kunt beginnen, maar dat we even onder wel contact zoeken weer met mevrouw Nijboer.

[0:25:12] En of dan inderdaad de presentatie van meneer Borgers nu weer op het scherm kan komen.

[0:26:00] Ja, dankuwel. Dan geef ik het woord weer aan de heer Borgers.

[0:26:05] Dank, voorzitter. Het verhaal zojuist van mevrouw Nijboer ging over twee elementen.

[0:26:11] Aan de ene kant de wetgeving en een aantal zeer belangrijke artikelen rondom het wijzigen

[0:26:16] of intrekken van de vergunning, inclusief de revisie, en daar zat ook een onderdeel

[0:26:20] bij voor de jurispidentie.

[0:26:22] Tussen die twee zaken in, de wetgeving en de rechter, zit natuurlijk het besturen

[0:26:26] in onze rechtsstaat en ik zal daar met name op ingaan.

[0:26:30] Een aantal elementen verdiepen wat mevrouw Nijboer heeft gezegd, zo wordt op elkaar

[0:26:35] afgestemd.

[0:26:36] Hier een kleine menu-kaart wat we gaan behandelen.

[0:26:38] Ik begin even kort dat u weet wie er tegen u spreekt en dan gaan we kijken naar de aard van het milieu-recht,

[0:26:44] dat Europese level playing field, de omgevingswet en hoe zit de Sturing op Gezondheid daar nu in,

[0:26:50] vanuit het perspectief voor het bestuur.

[0:26:52] Gezondheid als puzzel, want dat is niet eenvoudig om te doen in een vergunning.

[0:26:56] Hoe werkt dat in de praktijk? Wat kan het vroegerzag concreet doen en wat kan er beter?

[0:27:01] Ook bij de latest sheet heb ik ook wat nagedacht in aanvulling op het verhaal van mevrouw Nebo.

[0:27:07] Kort mijn expertise en achtergrond is dat ik werkzaam ben in het milieurecht, altijd voor de overheid.

[0:27:14] Ik woon in de regio Rijnmond al heel mijn leven.

[0:27:16] Dus ik kan me als jongetje herinneren hoe het was vroeger, toen de avond nog in de stad zat,

[0:27:20] en de geur en de stof en alle bedrijvigheid, de economie die dat bracht, maar ook de verontreiniging.

[0:27:25] Tegenwoordig woon ik in Vlaardingen.

[0:27:26] Dat is een van de steden die ooit altijd in de pluimen zat van de industrie,

[0:27:31] wat tegenwoordig niet meer zo is dan ook zo hoge schoorstenen en goede techniek.

[0:27:34] Dus ik realiseer me altijd wat goed milieurecht betekent voor onze samenleving, persoonlijk.

[0:27:40] Maar mijn echte passie is schrijven en denken over milieurecht.

[0:27:43] Dat doe ik nu 25 jaar, inclusief een proefschrift en allerlei publicaties.

[0:27:48] Eén daarvan zal ik wat nader toelichten.

[0:27:50] Daar baseer ik me nu op en dat is een rapport geschreven voor het Schone Luchtakkoord.

[0:27:55] Dat gaat over emissiegrenswaarden en hoe kan je dat nu zo scherp mogelijk stellen.

[0:28:00] Ik noem dat altijd proberen nou een vergunning te maken met resultaat.

[0:28:04] Dat is dus naast rechtszekerheid ook een resultaatgerichte vergunning, er moet wel iets gebeuren.

[0:28:11] Eerst even naar de aard van het milieurecht.

[0:28:13] Belangrijk om te realiseren, het is natuurlijk gebaseerd op de grondwet en de omgevingswet

[0:28:19] tegenwoordig.

[0:28:20] Ik sla de WABO in het wet Milieubier maar even over, maar de langergidenis van dit

[0:28:24] rechtsgebied is natuurlijk ook bekend.

[0:28:28] Het vereist wel iets, dat milieurecht, namelijk doelsturing.

[0:28:31] Wat we heel snel doen is vaak kijken naar de vergunning en de beste beschikbare

[0:28:35] Dat is echt het criterium in de praktijk, maar de wet gaat uit van een achterliggend principe waarom we het eigenlijk ook weer doen.

[0:28:42] Wat is de bedoeling? En de bedoeling is een hoog niveau van bescherming van milieu en gezondheid.

[0:28:49] Wat in de vorige wetgeving impliciet was.

[0:28:52] Gezondheid zat bij het milieu als woord impliciet erin verbonden.

[0:28:57] Heeft u daar last van? Ja, ik kan me dat voorstellen.

[0:29:08] Met de omgevingswet is, wat mevrouw Nijbuur al liet zien, gezondheid op een heleboel plaatsen

[0:29:13] expliciet in de wet gezet.

[0:29:14] Onder andere in dat artikel 422, waarin gezondheid en het beschermen daarvan nu voortaan

[0:29:21] als oogmerk is genoteerd.

[0:29:26] Wat er ook staat is preventie.

[0:29:28] Een belangrijk uitgangspunt in de aard van milieurecht is dat het op preventie gericht

[0:29:32] is.

[0:29:32] Het is beter om te voorkomen dan achteraf het op te lossen.

[0:29:35] Dit weten we sinds de jaren 60. De eerste milieuwetgeving, wet bodembescherming, wet luchtkwaliteit en de waterwetgeving,

[0:29:43] gingen allemaal destijds op het repareren van verontreinigingen die in de jaren daarvoor zijn ontstaan.

[0:29:48] Sindsdien hebben we het moderne milieurecht.

[0:29:50] Maar tegenwoordig gaan we uit van preventie. Dat staat ook in die richtlijn industriele emissies.

[0:29:55] Een belangrijk onderwerp dus.

[0:29:58] Daarna is er met milieurecht nog iets aan de hand.

[0:30:01] Voor het bestuur is er een lastige opgave.

[0:30:03] namelijk het verdelen van schaarste in de milieugebruiksruimte.

[0:30:06] Het is altijd een vraag wat kan op welke plek,

[0:30:09] gelet op een bron van verontreiniging en degene die last heeft van die verontreiniging.

[0:30:14] Heel snel denken we dan aan de hinder, dus geur, geluid, lichthinder.

[0:30:19] Maar natuurlijk gaat het ook over het milieu in zijn algemeenheid.

[0:30:22] Dus de stoffen in de lucht of de deposities in de natuur,

[0:30:25] het hoort allemaal bij het vraagstuk van schaarste wat je moet verdelen.

[0:30:30] Een beschermingsnorm, zo kan je het ook zeggen, is uiteindelijk een keus.

[0:30:34] Het beste is natuurlijk preventie en niks verontreinigen, maar als we dat met z'n allen

[0:30:38] gaan doen, staat de economie stil.

[0:30:39] Dus het is constant een verdelingsvraagstuk.

[0:30:42] Dan de dubbele uitdaging.

[0:30:43] Er zit een dubbele uitdaging in het milieurecht voor het bevoegde gezag, namelijk aan

[0:30:48] de ene kant het voldoen aan dat criterium level playing field, bedrijven of veroorzakers

[0:30:53] op een gelijksoortige manier behandelen.

[0:30:56] Dat is onder andere ook dat criterium beste beschikbare techniek.

[0:30:59] Maar tegelijkertijd recht doen aan de lokale context.

[0:31:02] De ene plek waar een bedrijf of een beschermd object staat is niet soortgelijk aan de andere plek.

[0:31:08] Dus dat is een dubbele uitdaging, want je moet eens aan twee criteria voldoen bij het stellen van de norm...

[0:31:13] en bij het toepassen van die artikelen die mevrouw Nijboer al noemde.

[0:31:17] Al met al is de aard van het milieurecht complex.

[0:31:19] Het is een complex geheel van instrumenten, rollen, normen en beprijzingen, want alles kost geld.

[0:31:27] Maar iets niet doen kost ook geld, want dat is de schade die vijf jaar later, of tien jaar later, of vijftien jaar later ontstaat.

[0:31:32] Zie de discussie over PFAS en het voorzorgbeginsel.

[0:31:37] Als ik dan doorpak, inzoom op dat level playing field, een sheet.

[0:31:41] Dat is een belangrijk onderwerp binnen de richtlijn industriele emissies.

[0:31:45] Daar ziet u weer, als ik naar de kern van die richtlijn ga, dat hoog niveau van bescherming van het milieu en de gezondheid, dat is waar die richtlijn over gaat.

[0:31:53] En die richtlijn is bij ons in het recht geïmpilmenteerd, vroeger in de WABO,

[0:31:56] Tegenwoordig natuurlijk in de omgevingswet.

[0:31:59] En overigens ter achtergrond, we hadden ooit de wet Milieubeheer.

[0:32:03] En daar hadden we een criterium in, Alara heette dat.

[0:32:05] Dat stamt uit de jaren 1990 en daarna.

[0:32:09] As low as reasonable achievable.

[0:32:11] Is dat reasonable en redelijk, zo redelijk mogelijk een lage emissie krijgen?

[0:32:15] Dat is lange tijd het uitgangspunt geweest.

[0:32:17] En op basis daarvan is ook de jurispidentie ontwikkeld.

[0:32:20] Bijvoorbeeld dat de aanvraag bepaalt wat er gebeurt.

[0:32:22] En je kan niet voorbij de aanvraag gaan, want wanneer is het niet meer redelijk?

[0:32:26] Ja, ze kunnen onredelijk iets vragen wat iemand wil doen.

[0:32:28] Ik zeg het me even heel kort door de bocht.

[0:32:31] In de RI, en dat vraagstuk van zo hoog mogelijk niveau van bescherming, dat is wel een iets ander criterium.

[0:32:38] Daar zijn elementen erbij aan toegevoegd.

[0:32:40] Beste beschikbare techniek, zorgen voor een goede normering, beginselen toepassen.

[0:32:46] En dat is iets anders dan het Alara.

[0:32:48] Dus langzamerhand, in de loop der tijd, heeft het Europees recht onze Nederlandse interpretatie van milieurecht aangepast.

[0:32:55] Dat is soms belangrijk om zich te herinneren bij jurispedentie en waar dat vandaan komt.

[0:33:01] Dan is het belangrijk dat de uitgangspunt van de RIE de vervuiler betaalt.

[0:33:05] Dat past ook weer bij dat criterium.

[0:33:07] Ja, maar als de vervuiler betaalt, dat is ook logisch, want die moeten iets aan de

[0:33:10] maatregelen doen.

[0:33:11] En dan is het wel de vraag tot welk niveau gaat de norm, want tot dat niveau zou je

[0:33:15] ook de maatregelen moeten financieren.

[0:33:17] Dus het is ook logisch dat het bedrijfsleven niet de allerscherpste norm altijd vraagt,

[0:33:22] want dat is vaak ook een hogere investering.

[0:33:24] Het milieurecht vraagt tegelijkertijd een hoog niveau van bescherming, tenzij dat niet meer redelijk is om te vragen.

[0:33:30] Er zit een spanningsboog in dat omgaan met beste beschikbare techniek naar de laagst mogelijke emissie te gaan.

[0:33:36] Bij de zeerzorgwekkende stof zelfs naar minimalisatie. Dat is de wens.

[0:33:40] En je ziet vaak aan de andere kant, ja, maar hoe moet het betaald worden?

[0:33:43] Nou, de rekening ligt bij de veroorzaker. Ja, die wil natuurlijk niet elke rekening betalen.

[0:33:49] Beginselen, dat zijn er drie stuks. Naast die vervuiler betaald, namelijk voorzorg, preventie en aanpak begint bij de bron.

[0:33:56] Het is een duidelijk uitgangspunt van de RIE dat voorzorg een onderdeel is en preventie

[0:34:02] een onderdeel is en die aanpakt bij de bron.

[0:34:05] Daar iets over opmerkend.

[0:34:06] In de Omgevingswet zijn deze beginselen overgenomen en die zijn in de wet verbonden

[0:34:10] aan het onderdeel beleidsvorming.

[0:34:13] Dus de omgevingsvisie daarin moet worden verantwoord door ieder bevoegde gezag

[0:34:17] in Nederland, rijke provincie, gemeentes, hoe er wordt omgegaan met deze drie beginselen.

[0:34:22] Dat is eigenlijk best bijzonder, want de RIE vraagt iets anders.

[0:34:24] De RIE vereist dat dit wordt toegepast in de vergunningverlening en dat dit wordt toegepast

[0:34:30] in het stellen van algemene regels, als er een vergunningplicht wordt omgezet in algemene

[0:34:35] regels.

[0:34:35] Dat mag volgens de RIE.

[0:34:37] Het is eigenlijk wel bijzonder dat we deze beginselen in ons Nederlands recht, dus

[0:34:41] niet verbinden aan de besluitvorming voor de regels, maar dat we het koppelen aan

[0:34:44] de besluitvorming over een toekomstvisie.

[0:34:47] Ik durf eerlijk te zeggen dat het een gebrek is in onze regelgeving.

[0:34:50] Het verbaast me dat we nog niet de uitspraken van de hof hierover hebben uit Europa.

[0:34:55] Level playing field als laatste, hoe is dat nou geïnterpreteerd?

[0:34:59] Nou, ten minste voldoen aan dat beste beschikbare techniek criterium.

[0:35:03] En dat is in de RI behoorlijk uitgeschreven.

[0:35:06] Wat beste is, wat beschikbare is en wat de technieken zijn.

[0:35:10] Dat is helemaal gedefinieerd.

[0:35:11] En daar is vervolgens een heel proces, want dat kent u waarschijnlijk, op ingericht...

[0:35:15] ...om tot BBT-conclusies te komen voor de Europese level playing field.

[0:35:19] En in Nederland hebben we dat ook.

[0:35:20] Zodat het bevoegde zag een uitgangspunt heeft om in concrete gevallen na te denken wat er moet gebeuren bij een vergunning.

[0:35:26] Dus het is nooit een antwoord op de vraag wat milieubescherming is.

[0:35:30] BBT geeft geen antwoord.

[0:35:32] BBT is het startpunt van bekijken wat een bedrijf eigenlijk doet,

[0:35:36] hoe een bedrijf en de installaties zijn ontworpen,

[0:35:39] wat daar dan aan vervuiling door ontstaat en hoe dat kan worden beperkt.

[0:35:45] Dat is het omgaan met level playing field.

[0:35:47] Het gaat dus zowel over beschermen we nu naar een hoog niveau,

[0:35:50] worden de beginselen eerlijk bij iedereen toegepast en wordt er gekeken vanuit BBT om daar vandaan

[0:35:56] te gaan nadenken over de normering voor een bedrijf.

[0:36:01] Als ik dat dan vertaal naar sturen op gezondheid, verwijs ik even naar mijn rapport van 2021.

[0:36:08] Daar heb ik in een uitgebreidte beschreven op verzoek van het ministerie, hoe dat

[0:36:13] nu werkt in de Nederlandse praktijk.

[0:36:15] Het toepassen van die criteria die we net hadden en de wetgeving die mevrouw Nijbural

[0:36:19] heeft genoemd.

[0:36:20] En als ik dat rapport memoreer, dan blijkt eigenlijk dat het bevoegde zacht behoorlijk wat instrumenten heeft...

[0:36:32] Dat het bevoegde zacht aardig wat instrumenten heeft om door middel van maatwerk en door middel van het toepassen van soms een mix van instrumenten...

[0:36:41] te streven naar het hoog niveau van bescherming van het milieu en een hoog niveau van bescherming van de gezondheid.

[0:36:47] En de Omgevingswet voegt daar iets aan toe, want het gaat niet alleen om bescherming van milieu, het gaat ook om verbetering van milieu.

[0:36:57] De conclusie in het rapport is dat maatwerk en de mix van instrumenten voldoende zijn in

[0:37:03] de omgevingswet om te sturen op bescherming van het milieu en verbetering van het milieu.

[0:37:08] Dat is nieuw in de omgevingswet.

[0:37:10] Er is een verplichting om door middel van vergunningvoorstriften naar verbetering

[0:37:13] van het milieu te schrijven en dat het mogelijk is om de gezondheid te beschermen.

[0:37:19] Dus dat is goed geïnstrumenteerd in de omgevingswet, maar er zitten wel een aantal verbeten punten in.

[0:37:26] Mevrouw Nijboer heeft er een paar genoemd, ik zal er zo nog wat aan toevoegen.

[0:37:31] Wat we ook zagen in dat rapport, dat er hier wel beleidsvorming voor nodig is.

[0:37:37] Want het gaat niet vanzelf. De wet geeft geen antwoorden.

[0:37:41] Er is wel een basisuitgangspunt op basis van de wet, namelijk in de algemene regels.

[0:37:45] Voor milieu, die staan tegenwoordig in het besluit activiteit leefomgeving, vroeger het activiteit

[0:37:50] de besluit milieubeheer, daar staan allerlei algemene regels in die zijn vastgesteld

[0:37:56] voor bedrijven met een onderbouwing dat daarmee sprake is van bbt en een bepaalde

[0:38:01] emissienorm wordt gesteld, maar dat is geen maatwerk, dat geldt voor alle bedrijven

[0:38:05] die onder die regels vallen.

[0:38:07] Het bevoegde zag heeft de verantwoordelijkheid, daar heb ik het weer over de rollen, de

[0:38:16] van bescherming van het milieu, en dat kan door middel van maatwerk, het kan door middel

[0:38:19] van het wijzigen van een vergunning als er een vergunningplicht geldt.

[0:38:23] Dat is niet iets wat op aanvraag gebeurt, het is een amperal verplichting, soms is

[0:38:28] het een mogen, soms is het een moetenbepaling, mevrouw Nijboer heeft dat u uitgelegd zojuist,

[0:38:33] maar dat betekent wel iets.

[0:38:38] Dit gezegd hebbende kom ik op die puzzel.

[0:38:43] Het bevoegd gezag staat voor een puzzel namelijk op vier elementen.

[0:38:48] Er zijn een behoorlijke hoeveelheid regels en die geven het bevoegde zag richting wat er moet gebeuren.

[0:38:55] Die kleuren die verantwoordelijkheid in, geven soms ook inhoudelijk de norm alvast.

[0:39:01] Maar vervolgens is er sprake van een zorgplicht bij het bedrijf om zelf het ultieme te doen waar het kan.

[0:39:07] Die zorgplicht gaat uit van preventie, die gaat uit van voorkomen.

[0:39:11] Dan is er de mogelijkheid van maatwerk binnen de vergunning, rondom de vergunning bij de algemene regels, maatwerkvoorschriften.

[0:39:18] Dus constant te zoeken naar dat hoge niveau van bescherming van het milieu.

[0:39:22] Dat moet natuurlijk wel ergens op gebaseerd worden, dat zal ik zo kort nog toelichten.

[0:39:26] Maar die beslissingsruimte die het bevoegde zag heeft, hangt wel af van een aantal andere puzzelstukken.

[0:39:31] Namelijk de feiten. Wat is er nu eigenlijk aan de hand bij een bedrijf?

[0:39:35] Wat is er technisch mogelijk? Welke emissie vindt er dan plaats?

[0:39:39] En hoe ver zou dat omlaag kunnen? Welke voordelen en nadelen heeft dat?

[0:39:44] Dan het beleid. Wat is het eigen beleid?

[0:39:47] Wat is het beleid van het Rijk? Wat is het beleid van Europa?

[0:39:50] Dus er is altijd een puzzelstuk te leggen met een beleid wat er was en een beleid wat er zou kunnen zijn.

[0:39:55] En tot slot, het vierde puzzelstuk, dat gaat over die beginselen.

[0:39:59] Bij twijfel over de wetenschappelijke kennis, maar wel een algemene wetenschap die beschikbaar is,

[0:40:05] kan er voorzorg worden toegepast. Dat is een bewijslastvraag.

[0:40:08] We zijn voornemens om dat PFAS-voorbeeld van de jurispedentie van de net,

[0:40:12] voornemens om een scherpe regel te geven in een voorschrift, in een vergunning.

[0:40:16] Maar we weten het niet zeker.

[0:40:18] Wanneer ga je dan ondanks onzekerheid toch vergunnen?

[0:40:21] Omdat je iets wilt beschermen.

[0:40:24] Als de bewijslast zodanig is dat je eigenlijk toch zekerheid had moeten hebben,

[0:40:29] dan bijt het voorzorgbeginsel in de staart.

[0:40:30] Voorzorg gaat over onzekerheid, die gaat niet over zekerheid.

[0:40:34] Dus de omgang met beginsel is echt een puzzel.

[0:40:38] En het bevoegde gezag moeten deze vier elementen constant in iedere casus

[0:40:42] Allemaal zelf interpreteren, onderbouwen, op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht...

[0:40:47] ...artikel 3.2, 3.4, 3.44, feiten, belangen, evenredigheid, motiveren...

[0:40:52] ...om te zorgen voor uiteindelijk rechtsvorming.

[0:40:56] Dat is, denk ik, mijn crux voor u.

[0:40:59] Het bevoegde zag doet aan rechtsvorming.

[0:41:01] Er is een wet, we zijn niet bezig met rechtspraak, de rechter.

[0:41:05] Nee, er wordt rechtsvorming gedaan op het moment dat het bestuur zou gaan...

[0:41:08] ...een besluit neemt. En dat is gebaseerd op deze puzzel.

[0:41:13] Het zijn bijna er door de bouwpoints heen.

[0:41:16] Hoe werkt dat dan in de praktijk?

[0:41:17] Ik zal dit allemaal niet in detail uitwerken, maar gezonder vergunnen, oftewel een scherpe vergunning,

[0:41:24] betekent dat het bevoegde zag met die vier elementen om moet gaan en in de positie gebracht zou moeten worden

[0:41:30] binnen het wettelijk stelsel en met middelen, dus een goede uitvoeringspraktijk,

[0:41:36] om te zorgen voor een vergunning die voldoet aan gezond, verbeterd milieu,

[0:41:42] Geen significante gevolgen, ja, beste beschikbare techniek is toegepast, afval wordt beperkt

[0:41:48] of voorkomen enzovoort, want er zijn nog een paar criteria.

[0:41:51] Dus het bevoegde gezag heeft een hele duidelijke maatstaf in de wet, maar hij heeft een

[0:41:56] enorm lastige beslissingsruimte om te proberen naar die hoger niveau van beschermings

[0:42:01] te komen.

[0:42:04] Wat kan het bevoegde gezag daar nu aan doen?

[0:42:07] Aan de ene kant die scherpte opzoeken en dat zit op twee niveaus.

[0:42:10] Ten eerste de onderkant van beste beschikbare techniek, de range, mevrouw Nijboel vertelde daar al over.

[0:42:17] De omgevingswet en voorheen ook de andere milieuwetgeving geeft de mogelijkheid om zelf strenger te zijn.

[0:42:22] Het staat letterlijk in de wet. Als er een reden voor is, mag het bevoegde zag, strenger.

[0:42:28] Maar let op mijn woorden, als er een reden voor is.

[0:42:31] Dus binnen BWT wordt er eigenlijk scherpte vereist.

[0:42:34] Nou, de jurispidentie is daar niet helemaal duidelijk over in Nederland.

[0:42:37] Want de nieuwe reerichtlijn, als dat doorgaat, creëert duidelijkheid.

[0:42:41] We beginnen aan de onderkant van de range en niet op een willekeurige plek omdat de aanvrager dat vraagt.

[0:42:45] Die macht zou de aanvrager helemaal niet moeten hebben.

[0:42:49] Maar buiten de mogelijkheid van de range, dus nog strenger zijn, dat mag op basis van de wet,

[0:42:53] alleen daar moet daar een reden voor zijn.

[0:42:55] Daar zit de vraag van bewijslastverdeling.

[0:42:58] Kan het bevoegde zag motiveren dat er strenger dan dat level playing field volgens PBT wordt gevraagd?

[0:43:04] Daar moet wel een motief voor zijn.

[0:43:05] Hoe kan een bevoegde zacht dat nu doen?

[0:43:08] Tweede bullet.

[0:43:09] Nou, dat kan door middel van doelsturing.

[0:43:11] Als een bevoegde zacht in een gebied of voor een bepaalde branche of voor een bepaald

[0:43:16] thema, je kan ze sturen op een thema, een gebied of op een doelgroep, als je daar

[0:43:22] op voorhand in beleid formuleert dat je strenger wilt zijn en dat goed onderbouwd

[0:43:27] met rapportages, zie je de ZZS en de PZZS-rapportage, dat moet dan een goede rapportage zijn,

[0:43:33] dan kan je er niet op baseren.

[0:43:35] Maar als je dat wel doet, dan kan je vervolgens, gelet op de doelen die in dat beleid staan,

[0:43:40] concrete, strenge voorschriften per vergunning maken.

[0:43:44] Dat moet natuurlijk wel in die vergunning worden onderbouwd en kloppend gemaakt.

[0:43:48] Dat er een logica is, dus een kausaal verband tussen die norm en dat beoogde beleid.

[0:43:54] Maar vaak ontbreekt dat nu.

[0:43:56] Als ik een kleine accijstad maak naar de CASUS-TATA-stil,

[0:44:00] wat ik er ook van volg natuurlijk in de media,

[0:44:02] De rapportages die daar komen, de RIVM, de GGD en recent nog een ander rapport.

[0:44:07] Wat er constant blijkt is dat er behoefte is aan bescherming van de leefomgeving, maar

[0:44:12] dat tegelijkertijd spraak is van een vergunning die op basis van dit rechtssysteem gemaakt

[0:44:16] is.

[0:44:16] Er is een figuerende vergunning.

[0:44:19] En de spanningsboog tussen die figuerende vergunning met emissieeisen en de mate

[0:44:23] van bescherming op emissieniveau, dus op leefniveaugebied, tussen die twee,

[0:44:27] daar zit een spanning.

[0:44:29] En het bevoegde zag heeft middelen om dat op te lossen.

[0:44:31] Maar dat is een hele complexe beleidsopdracht.

[0:44:34] En als die beleidsopdracht niet is ingevuld, dan geldt eigenlijk het basiscriterium van de wet.

[0:44:40] De beste beschikbare techniek, de norm binnen bbt range en kijken of er daarmee een bepaalde gezondheidsbescherming ontstaat.

[0:44:48] En dan is de toetsing vaak op de bestaande, vroeger milieu-kwaliteitseisen, tegenwoordig omgevingswaarde,

[0:44:53] maar die dateren van tiental jaar geleden. Die zijn niet heel modern.

[0:44:58] En die staan in de algemene wet en die zijn niet locatiespecifiek.

[0:45:01] Dan als laatste, om aan gezondheid en bescherming te kunnen voldoen, moet de uitvoeringspraktijk

[0:45:08] ook toegerust zijn.

[0:45:11] Er wordt natuurlijk een hoop middelen beschikbaar gesteld aan omgevingsdiensten en daarmee

[0:45:16] aan het bevoegde zag.

[0:45:18] Maar dat is vaak wel te besteden aan een groot pakket aan bedrijven waar op voorhand

[0:45:24] van bekend is wanneer de vergunning aan de beurt is of op basis van een aanvraag

[0:45:27] bij actualiseren en scherper vergunnen zou eigenlijk meer investering op de meest geprioriteerde

[0:45:34] onderwerpen kunnen worden gezet. De prioriteitsstelling is nu vaak bepaald door de aanvrager en

[0:45:40] het zou eigenlijk door de VTH-strategie moeten worden gedaan, de uitvoering- en handhavingstrategie.

[0:45:46] Wat kan dan beter? Wat zou u kunnen overwegen? Als we kijken naar het scherper vergunnen,

[0:45:51] dan zou ik denken ik zou die scherpte echt verankeren en zorgen dat die scherpte

[0:45:55] Wat het de standaard is en niet een uitzondering die ik bevoegde zag, moet bewijzen tot en met rechtzaak aan toe.

[0:46:02] Ik zou ook die wettelijke verplichting tot actualiseren, vereenvoudigen en zeker zorgen dat de revisievergunning weer terugkomt.

[0:46:09] Ik sluit helemaal aan bij mevrouw Nijboer, haar betoog.

[0:46:12] Ik zou daar zelfs bij willen aangeven dat er van een bedrijf een revisie gevraagd zou moeten kunnen worden.

[0:46:20] Dat kan nu niet. Je kan van het bedrijf niet vragen, kom eens met een nieuw voorstel.

[0:46:24] Je moet dat amshalve starten indien een bedrijf een initiatief neemt voor een vergunning.

[0:46:30] In het oude systeem was dat eigenlijk ook al een gebrek.

[0:46:32] En je had dus niet een inhoudelijk motief om te reviseren, maar een administratief motief.

[0:46:37] Ja, dat is echt heel gek.

[0:46:39] Tweede is de doelsturing.

[0:46:40] Ja, ik zou echt willen adviseren om de WHO-advieswaarde die 2021 aangescherpt zijn...

[0:46:47] ...om daar op basis van omgevingswaarde een sturing op te gaan geven.

[0:46:50] Dat kan natuurlijk een verplichtende omgevingswaarde zijn.

[0:46:53] Dat kan ook een streefwaarde zijn, maar nu is het niks.

[0:46:57] Dat lijkt mij eigenlijk niet praktisch voor de praktijk.

[0:47:00] En de milieugebruiksruimte, die verdelingsvraag, dat zou eigenlijk onderdeel moeten zijn van de vergunningverlening...

[0:47:05] ...in combinatie met de omgevingsplan van de gemeente.

[0:47:08] Dat zit in de Omgevingswet voor de goede verstaander.

[0:47:11] Het is uitgelegd in de Noten van Toelichting bij het besluit Kwaliteit Leefomgeving...

[0:47:15] ...maar dat is wel voor de echte liefhebbers om dat allemaal te lezen.

[0:47:18] Dus ik denk dat u daar als wetgever het praktijk wat moeilijk maakt.

[0:47:22] En als allerlaatste het takenpakket.

[0:47:25] Ik zou dus echt willen bepleiten dat in dat systeem van strategievorming, hoofdstuk 18

[0:47:31] van het omgevingswet, voorheen hoofdstuk 5 Wabo, dat daar in duidelijkheid geschapen

[0:47:36] wordt dat die strategie gericht is op doelsturing en dat het niet een strategie is om hoe

[0:47:40] kan ik het takenpakket uitvoeren met een serie bedrijven waar ik dan uur aan besteed.

[0:47:46] Dat is een te geringe opvatting van strategievorming.

[0:47:53] Dank u wel, heer Borgers, voor het heldere verhaal en betoog en ook het meenemen vanuit

[0:47:59] het verleden naar nu.

[0:48:00] Heel mooi om te horen.

[0:48:02] Ik denk dat dat wel een aantal vragen op gaat leveren van de kant van de leden

[0:48:05] van de Kamer, van deze Kamercommissie.

[0:48:08] Maar voordat ik dat doe, kijk ik heel even of uiteindelijk ook mevrouw Nijboer weer

[0:48:16] in de kol zit.

[0:48:17] En anders schors ik even één minuut.

[0:48:21] Dat doe ik dan bij deze.

[0:48:51] Mevrouw Naar, hoe bent u weer bij ons?

[0:48:55] Ja, een echo.

[0:48:58] Ja, zijn we goed te verstaan?

[0:49:01] Voor mij is het goed te verstaan.

[0:49:03] Ja, uitstekend.

[0:49:03] Dan gaan we verder met deze technische briefing.

[0:49:07] Ik heb al aangekondigd, we gaan per lid van deze commissie een vraag stellen.

[0:49:14] Ik zou dat echt daartoe willen beperken om iedereen een gelegenheid te geven.

[0:49:17] Alleen mocht er nog een verduidelijking zijn op dezelfde vraag, dan wil ik daar gelegenheid

[0:49:21] voor geven in eerste termijn, in deze eerste ronde.

[0:49:25] Het lid kost iets voor een vraag.

[0:49:29] Ja, ik ben nog even gedacht aan het ordenen eigenlijk, maar ik ga het proberen een beetje

[0:49:33] zo uit losse pols te formuleren.

[0:49:35] Ik kom toevallig uit Noord-Holland en ook nog eens uit de staten, de parochiale staten.

[0:49:40] Dus we hebben hier echt bovenop gezeten.

[0:49:42] Ik heb me hier helemaal ingestort.

[0:49:44] En nou ja, precies wat jullie schetsen lopen we de hele tijd tegenaan.

[0:49:47] Het bevoegde zacht in dat geval Noord-Holland zegt eigenlijk niks te kunnen doen.

[0:49:51] Ik hoor toch iets meer mogelijkheden dan het bevoegd zacht daar stelt.

[0:49:57] Ook vanuit de RIE.

[0:50:01] Dit is mijn belangrijkste vraag.

[0:50:04] Waar Tata nu in ieder geval niet aan voldoet, is de BBT als het gaat om de productie van rauwe kooks.

[0:50:12] Daar overtreden ze elke keer weer de voorschriften.

[0:50:15] Dat is al jaren zo.

[0:50:17] Dan blijft de provincie dwangsom opleggen.

[0:50:20] En nu is de vraag, de cruciale vraag, eigenlijk voldoen ze dus niet aan die BBT.

[0:50:24] En Tata zegt eigenlijk dat kunnen we ook niet aan voldoen.

[0:50:28] De cruciale vraag is wanneer kan die escalatieladder verder omhoog?

[0:50:33] dat we stoppen met die dwangsommen, dat we bijvoorbeeld zeggen...

[0:50:36] jullie hadden het over die maatregel van bijvoorbeeld een vergunning intrekken...

[0:50:40] of een ander iets op de escalatieladder.

[0:50:43] Wanneer kan dat? Hoe zien jullie dat?

[0:50:45] Welke mogelijkheden liggen er om te stoppen met alleen maar dwangsommen blijven opleggen...

[0:50:51] voor een bedrijf dat blijkbaar gewoon niet kan voldoen aan die rauwe kooksvoorschriften?

[0:50:57] Heldere vraag, dank. Ik geef hem eerst aan mevrouw Nijboer en dan weer aan de heer Borgers.

[0:51:03] Ja, ik hoor hier wel er zijn twee sporen, want als we het hebben over handhaving, dan voldoet dat er stil niet aan de vergunning.

[0:51:13] Dus die voldoen dan niet aan wat ze zouden moeten doen, wat in de vergunning staat.

[0:51:16] En op dat moment kun je handhavend optreden, dat kun je doen met de last onder dwangsom.

[0:51:20] Daarbij kun je de dwangsommen natuurlijk steeds hoger laten worden.

[0:51:23] Maar je zou bijvoorbeeld ook bestuursdwang, last onder bestuursdwang kunnen toepassen.

[0:51:28] En dan gaat het er inderdaad om, als we nu niet voldoet, dan leggen we stil.

[0:51:31] Dus dat zijn in het handhavingsspoor echt acties die je kunt uitvoeren.

[0:51:37] Op een gegeven moment kan dat zelfs trafrechtelijk worden aangepakt.

[0:51:42] En als we het hebben over het intrekken van de vergunning in het kader van bijvoorbeeld

[0:51:47] bbt, is dat een mogelijkheid dat als er niet aan bbt voldaan kan worden, en door

[0:51:55] wijziging van de vergunning waarbij je dat dan op gaat leggen, er ook niet aan

[0:51:59] voldaan kan worden dan in zijn uiterste remedie dat inderdaad een vergunning of een deel van de

[0:52:03] vergunning kan worden ingetrokken. Dank.

[0:52:10] Ik heb daar niks aan toe te voegen en ik moet even zeggen ik ben ik ben adviseur voor de

[0:52:15] omgevingsdienst. Dus ik weet soms dingen waar ik hier niks over kan vertellen.

[0:52:19] Dat is niet omdat ik heb gewoon ook netjes mij niet tegen tijd te bewaken.

[0:52:23] Ik kan in z'n algemeenheid heel veel vertellen, maar dit onderwerp, precies dit onderwerp niet.

[0:52:32] Ja, ik wil u gelijk bedanken voor deze hele duidelijke informatieve lijn.

[0:52:39] En mevrouw Nijboer, op een gegeven moment kwam u met een voorbeeld, en dat vond ik

[0:52:43] een interessant voorbeeld, over een range van best beschikbare technieken tussen

[0:52:47] de 100 en 170, waarvan op een gegeven moment bevoegd gezag gezegd heeft we gaan naar

[0:52:51] 140.

[0:52:53] En dat ILT dat toen aangevochten heeft en gezegd dat die 140 had ook 110 of

[0:52:57] 100 kunnen zijn.

[0:53:01] En de rechter zegt dat dat zou kunnen, ILT kreeg gelijk, dus zo heb ik het begrepen.

[0:53:07] Wat is er daarna gebeurd?

[0:53:08] Is het bevoegd gezag toen naar 100 gegaan of stopt het, het verhaal stopte daar en

[0:53:15] ik ben heel nieuwsgierig hoe het afgelopen is en wat een bevoegd gezag of wij daaraan

[0:53:20] zouden kunnen doen.

[0:53:22] Dank, mevrouw Nijboer.

[0:53:23] Ja, dat weet ik ook niet helemaal, omdat er is geen hoge beroep ingesteld.

[0:53:29] stelt, want daar heb ik natuurlijk naar gekeken, van Gogh gaat de afdeling bestuursdragspraak

[0:53:33] van de Raad van State hier hetzelfde over zeggen, daar heb ik geen uitspraak kunnen

[0:53:37] vinden.

[0:53:38] Er is een termijn gegeven aan het bevolkt gezag om het zij 100 op te leggen of heel

[0:53:44] goed te motiveren, dat dat dus niet kan, omdat dat de fremd was die opgelegd moest

[0:53:49] worden.

[0:53:50] En ik weet dus niet, helaas, want dat vind ik ook wel interessant, of daar uiteindelijk

[0:53:54] dat besluit is genomen en dat iedereen zich daarin kon vinden en dat daarom niet

[0:53:58] verder is geprocedeerd of of dat daar misschien nog een onderzoek ligt op dit moment. Dat zou

[0:54:03] gelet op de datum van de uitspraak eigenlijk niet kunnen, maar dat weet ik helaas niet.

[0:54:07] Dank, een afvullende vraag. Dat is dan mijn laatste en na de tweede ronde heb ik nog een

[0:54:12] vraag voor de heer Bogers. Maar de rechter heeft dus gezegd, bevoegd gezag, u heeft het

[0:54:18] niet goed gedaan omdat u ook lager had kunnen doen. Dan lijkt mij, corrigeer me maar,

[0:54:25] dat het dan gewoon omlaag moet.

[0:54:28] Maar goed, misschien dat ik dat... Klopt dat wat ik zeg?

[0:54:33] Ongeveer. De rechter heeft gezegd...

[0:54:34] ...BBT zegt dat het 100 moet zijn, dus u moet 100 opleggen.

[0:54:38] Tenzij gemotiveerd kan worden dat dat in dit geval,

[0:54:42] in deze installatie, technisch of financieel onhaalbaar is.

[0:54:45] En dat was in dit geval onvoldoende gemotiveerd.

[0:54:49] Dat ging dan om de samenstelling van iets waarvan de rechter zei...

[0:54:52] ...dan kunt u ook nog een andere samenstelling onderzoeken.

[0:54:55] Dus er zat ook een hele duidelijke onderzoeksplicht in.

[0:54:57] Dus het zou nog steeds 140 kunnen worden als die motivering van ja, maar het kan echt niet en het moet dan 140 worden gesteld,

[0:55:05] zou dat ook nog een optie kunnen zijn.

[0:55:08] Korte aanvulling van de heer Borgers.

[0:55:10] Ja, dank en een tweede element wat vaak niet ter sprake komt in dit soort rechtszaken en dus in de besluitvorming,

[0:55:18] is dat de conclusie over bbt door het bevoeggezag gemaakt wordt.

[0:55:22] En dat leidt dan tot zo'n uitspraak, het had 100 kunnen zijn, maar je hebt dat niet goed gemotiveerd.

[0:55:27] Wat het bevoegde zag, uiteindelijk hoort te concluderen daarna, en ernaast zeg ik altijd,

[0:55:33] is met die 100 spraken van een hoog niveau van bescherming van het milieu, in de toekomst zelfs verbetering,

[0:55:39] en een hoog niveau van bescherming van de gezondheid.

[0:55:42] Dus die emissienorm die wordt vastgesteld op de techniek, dat is in dit voorbeeld de 100,

[0:55:47] dat moet worden vastgesteld, het is niet 140.

[0:55:49] Maar daarmee is de conclusie niet af, terwijl dat in de praktijk vaak wel zo lijkt te zijn,

[0:55:54] want de conclusie moet zijn.

[0:55:55] En is daarmee het niveau wat ik wil beschermen ook bereikt of niet.

[0:56:00] En dat is een tweede element dat eigenlijk echt door boord te worden beoorderd en beslist

[0:56:05] door het voeggezag.

[0:56:08] Dank.

[0:56:08] Mevrouw Veldman.

[0:56:10] Ja, dank u wel voor de toelichting aan beide sprekers.

[0:56:13] En ik heb een vraag aan beide of aan een van u.

[0:56:16] Ik hoop dat u dat zelf het beste kunt bepalen.

[0:56:19] Kunt u mij vertellen wat precies de definitie is van scherper vergunnen?

[0:56:28] Want ik hoor dat we het hebben over strengere eisen soms en soms over duidelijkere regels

[0:56:34] en eisen en soms ook over de uitvoering, beter equiperen.

[0:56:39] En ik heb het idee dat dat af en toe een beetje door elkaar loopt en dat ik dan merken

[0:56:43] dat mensen het over verschillende dingen lijken te hebben.

[0:56:46] De heer Borgers en dan mevrouw Nijboer.

[0:56:50] Ja, klopt.

[0:56:51] Er zijn inderdaad een begrip dat meerdere interpretaties kan hebben.

[0:56:56] De basis is in het Schone Luchtakkoord aangegeven.

[0:57:00] Daarin is een programma onderdeel scherper vergunnen voor de industrie gemaakt en ook voor de veehouderij.

[0:57:07] Dan gaat het om die zoektocht naar de onderkant van de range voor bbt.

[0:57:13] Dus dat is de basis.

[0:57:15] Tegelijkertijd gaat scherpte ook over voorbij die range.

[0:57:19] Kan het niet nog wat scherper?

[0:57:20] Is er niet een bbt beschikbaar die tot een nog lagere emissie leidt?

[0:57:24] Dus dat is eigenlijk deel 2 van scherper vergunnen.

[0:57:27] Die is al voor de praktijk spannend, want bbt zelf is lastig.

[0:57:30] Dus voorbij bbt een andere techniek vinden die verder gaand is, met dus meer bewijslast

[0:57:35] voor het bevoeggezag, dat hoort er ook bij.

[0:57:38] En als laatste, wat u opmerkt, om scherpte te kunnen hebben, moet de uitvoeringspraktijk

[0:57:44] Toen staat er eigenlijk het aankunnen, dus de technische expertise en de tijd en de aandacht

[0:57:50] om daar waar het nodig is de scherpte te kunnen aanbrengen, want dat is een moeilijkere vraag

[0:57:56] dan het gewoon behandelen van een vergunningaanvraag.

[0:57:59] Ten eerste moeten ze dat dus kunnen.

[0:58:02] Ten tweede, wat ze nodig hebben, is beleid of regelgeving die hen aanspoort om dat te doen.

[0:58:07] Maar de uitvoeringspraktijk is erg geholpen bij het oplossen van beleidstekorten en

[0:58:12] de eventuele financiële tekorten als scherp vergunnen aandacht vraagt.

[0:58:17] Omdat dat niet standaard is op dit moment.

[0:58:23] Mevrouw Nijboer.

[0:58:26] Ik heb daar geen aanvulling op.

[0:58:30] Dan geef ik het woord aan mevrouw Koen.

[0:58:33] Dankjewel.

[0:58:33] En ook heel veel dank van mijn kant voor uw beide presentatie en uitleg.

[0:58:38] U sprak beide over de mogelijkheid om de revisie weer terug te brengen.

[0:58:43] Dus eigenlijk is mijn vraag heel simpel daarin.

[0:58:44] Wat is daarin logisch misschien ook wel haalbaar, juist omdat dit een bijde aandracht is om een mogelijke oplossing?

[0:58:56] Meneer Morgers.

[0:58:59] Ja, wat op zijn minst haalbaar zou zijn, lijkt mij terugbrengen van het voorschrift

[0:59:04] dat er beschikbaar was onder de WABO en zelfs onder de Wet Milieubeheer al.

[0:59:09] Dat hoorde ik mevrouw Nijboer ook zeggen.

[0:59:11] Daar sluit ik mij helemaal bij aan.

[0:59:13] Mijn ideaalbeeld zou zelfs zijn om een verdergaande stap te zetten door aan te geven dat het bevoegde

[0:59:21] zag bij het actualiseren van een vergunning, dus niet alleen de voorschriften hebben,

[0:59:26] maar van de vergunning, aan de initiatiefnemer, degene die de meubelaste activiteit heeft,

[0:59:33] te vragen kom eens met een voorstel voor die revisie, omdat als een bedrijf start

[0:59:38] is er een aanvraag, is er ook een belang en er liggen heel veel documenten op tafel.

[0:59:42] Het bedrijf heeft alle informatie, bij een actualisatie en bij een revisie is het initiatief voor die handeling wel van het bevoegde zag.

[0:59:50] Maar vervolgens ligt ook eigenlijk de hele procedure in handen van het bevoegde zag.

[0:59:54] Er moet heel veel gevraagd worden en opgestart worden bij het bedrijf, zeker als een bedrijf dat niet graag wil.

[0:59:59] Daar kan een motief voor zijn, daar heb ik ook geen mening over.

[1:00:02] Maar dat betekent dat die mogelijkheid van streng actualiseren, inclusief een revisie van het hele pakket aan vergunningen,

[1:00:08] Dat dat eigenlijk een onhaalbare weg is, terwijl dat soms wel de oplossing is op een locatie

[1:00:13] om gewoon een wat oudere fabriek, sommige fabrieken zijn misschien wel 50 of 100 jaar

[1:00:17] oud, om daar gewoon eens een enorme moderniseringslag van te maken over de band van het recht.

[1:00:23] Dat is een hele andere route dan over de band van subsidiering en onderhandelen.

[1:00:28] Dus nu ontbreekt die mogelijkheid en dat is eigenlijk de actualisering best wel

[1:00:32] een lastige opgave.

[1:00:36] Ik wou eerst even naar mevrouw Nijboer of ze nog een aanvulling heeft op deze

[1:00:39] vraag.

[1:00:42] Het grootste voordeel van die revisie is dat je de aanvragen dwingt om opnieuw een aanvraag

[1:00:48] te doen voor de gehele inrichting, waarbij natuurlijk dat wat hij maakt mag blijven

[1:00:52] produceren.

[1:00:52] Maar je ziet bijvoorbeeld al in die RVE-uitspraak, en dat was ook een revisie, waarbij dan

[1:00:57] RVE zelf al redelijk keurig binnen die bbt-range zelf al aanvraagt en die ging ook niet

[1:01:03] helemaal aan de bovenkant zitten, die ging ook al meer richting de onderkant.

[1:01:07] Soms is dat voldoende als ze dat zelf al doen en dat geeft dan het bevochtige

[1:01:11] veel meer conformen die gaat dan gewoon de vergunning verlenen conform de aanvraag die iemand

[1:01:15] zelf doet. Dus je hebt eigenlijk veel meer mogelijkheden om de bal bij het bedrijf te

[1:01:19] leggen dan wat je hebt wanneer je alleen die actualisatie mogelijkheid overhoudt.

[1:01:26] Dank. Voor mevrouw Koekhoek is dat helder. Ik wil heel kort gelegenheid geven als het

[1:01:30] echt op dit punt is om nog een aanvullende vraag te stellen van de heer Gabriel.

[1:01:33] Ja, want het is toch ook al mogelijk om een onderzoeksverplichting op te leggen en dat

[1:01:38] Dat leidt dan toch vaak tot hetzelfde.

[1:01:41] Dat is een vraag die ik want in de praktijk worden bestuurders aangesproken

[1:01:46] van nou, je moet een vergunning intrekken en dan is dat onmogelijk

[1:01:49] en dan is er een tussenoplossing

[1:01:50] van nou, dan leggen we in ieder geval een onderzoeksverplichting op.

[1:01:53] Maar die onderzoeksverplichting leidt dan toch ook al tot een aanscherping

[1:01:57] of in ieder geval dat een bewijslast vanuit het bedrijf

[1:02:00] dat ze moeten aantonen onderzoek te doen

[1:02:03] en daardoor een nieuwe techniek en daardoor een aanscherping te hebben.

[1:02:05] of heb ik dat mis?

[1:02:06] Want dat is wel een ervaring die ik in ieder geval heb gehad.

[1:02:10] Vraag eens aan mevrouw Nijboer.

[1:02:11] Ja, wat mevrouw Nijboer zegt.

[1:02:14] Ze stoot af dat de revise heel belangrijk is,

[1:02:17] maar toen dacht ik ja, wat is dan het verschil met het al kunnen opleggen van een onderzoeksverplichting?

[1:02:23] Helder.

[1:02:25] Mevrouw Nijboer.

[1:02:26] Ja, ik ben even benieuwd.

[1:02:27] Ik zit even na te denken waar die onderzoeksverplichting in de wet staat,

[1:02:31] want wat ik wel zie bij de actualisatie is een informatieplicht.

[1:02:34] Dus het verschaffen van informatie.

[1:02:37] Maar daar zit niet in dat er zelf onderzoek gedaan moet worden.

[1:02:40] Dus eigenlijk alleen maar informatie verschaffen over de installatie, over wat er allemaal mogelijk is.

[1:02:46] En bij de revisie zeg je dus u moet de aanvraag indienen.

[1:02:51] Dus u moet laten zien, inderdaad eventueel met onderzoek, wat er mogelijk is.

[1:02:56] En daar zit gewoon veel meer ruimte.

[1:03:02] Ik wil toch hier nu even verder gaan, anders gaan we te lang op dit punt door.

[1:03:05] Ik wil iedereen eerst even een gelegenheid hebben gegeven om een vraag te stellen.

[1:03:08] Ik heet de heer Grinwis nog wel even welkom voor mevrouw Nijboer en meneer Borgers van

[1:03:13] de ChristenUnie.

[1:03:14] U krijgt ook een gelegenheid om een vraag te stellen, hoewel dat lastiger is gegeven,

[1:03:18] maar misschien aansluitend op de discussie zal u dat zeker gaan lukken.

[1:03:22] Meneer Boutkan.

[1:03:24] Ja, dank u wel, voorzitter.

[1:03:27] Hartelijk dank voor deze informatie.

[1:03:29] Ik ben geen jurist, dat zeg ik er gelijk bij, dus het duizelt soms even.

[1:03:34] Maar ik wil toch even gaan naar het punt, zowel in het rapport van de onderzoeksraad,

[1:03:40] wat ze hebben uitgevoerd van de omwonende industrie, net andersom, als in het RIVM-rapport,

[1:03:48] stond eigenlijk beide en zinsneede in dat geconculeerd kon worden dat de onderzochte

[1:03:53] bedrijven niet de vergunningen hebben overtreden in die periode van onderzoek.

[1:03:58] Nou hoor ik hier allerlei dingen langskomen, van nou, we kunnen strenger dit, strenger

[1:04:04] Maar hoe verhoudt zich dat dan met die conclusie uit die twee rapporten nu met de praktijk?

[1:04:09] En dan praat ik nog niet even wat er in 2026 over ons uitgestort wordt, na de aanleiding

[1:04:13] van het laatste Brusselse besluit, maar gewoon nu.

[1:04:17] De heer Borgers.

[1:04:19] Ja, de vergunning is het aangrijpingspunt voor wat een bedrijf mag of niet mag.

[1:04:25] En die wordt altijd gebaseerd op de aanvraag.

[1:04:27] Een bedrijf dat er langer zit krijgt natuurlijk tussentijds wijzigingen en vraagt dat dan

[1:04:31] meestal zelf aan.

[1:04:32] Dat is normaal gesproken de situatie en dan is het een kwestie van toezicht, eigenlijk spontane

[1:04:38] nalevingen, en toezicht daarop en eventueel optreden bij overtredingen.

[1:04:43] Op het moment dat er een andere vraag speelt, namelijk goh, het is in het verleden wel

[1:04:48] vergunnd, maar een bedrijf veroorzaakt toch bepaalde verontreiniging die daarvoor

[1:04:53] niet in zicht was, of er is een nieuwe techniek die inmiddels kan of een andere

[1:04:57] motief, mevrouw Nijbuur heeft er een aantal genoemd, dan kan die vergunning worden

[1:05:01] en dan ben je met de vergunningen en dus de bron van de emissies bezig.

[1:05:06] Wat nu die rapporten laten zien, hebben we beschreven, die zijn eigenlijk vanuit de omgeving gaan kijken naar het bedrijf

[1:05:12] en hebben gezegd ja het zou wel handig, we zien hier bepaalde verontreinigingen of we zien

[1:05:17] eigenlijk mogelijkheden tot verbetering, laat ik het allemaal heel netjes zeggen.

[1:05:21] En dan zien we een vergunning die in het verleden is aangevraagd en binnen het juridisch kader vergunnd is.

[1:05:27] Maar het is misschien wel een vergunning die anders zou worden gemaakt als je met de kennis

[1:05:32] van nu daarna kijkt.

[1:05:35] Dus de leefomgeving en de beschermingsniveau is niet persé hetzelfde als de aanvraag

[1:05:39] en de bepaling hoeveel emissie dan uit een schoorsteen komt.

[1:05:43] Mijn pleurode net was dat dat ook meer bij elkaar zou moeten komen omdat dat

[1:05:46] hoog beschermingsniveau over de leefomgeving gaat en niet over wat kan er technisch

[1:05:50] uit die schoorsteen komen.

[1:05:54] Eigenlijk moet je twee dingen bekijken, niet één ding.

[1:05:57] Veel vergunningen gaan uit van één ding, namelijk die technische ijs.

[1:06:01] Dank.

[1:06:02] Mevrouw Nijboer, aanvullend nog.

[1:06:06] Ja, nee, inderdaad wat de heer Boor gezegd.

[1:06:09] Als ik heel kort samenvat waar het om gaat, in dat geval doet data stil precies wat de vergunning zegt.

[1:06:15] Alleen is de vergunning in deze tijd niet meer toereikend.

[1:06:19] Daar komt het dan eigenlijk op neer.

[1:06:21] Dank.

[1:06:22] Dan ga ik naar de heer Bamenga van D66.

[1:06:26] Ja, ik heb misschien wel een iets algemeenere vraag, maar wel een vraag waar ik en, ik denk

[1:06:32] ook, mijn collega's af en toe daar tegen aan lopen.

[1:06:36] Wat zijn eigenlijk de mogelijkheden om nog strenger te zijn dan inderdaad Europese richtlijnen?

[1:06:46] En dat betekent dus ook eventueel, dat is eigenlijk ten behoefte van de gezondheid

[1:06:52] mensen. Dat betekent dus ook eventueel daar waar Europees richtlijnen bepaalde

[1:06:59] stoffen niet verbieden, maar dat je dat wel voor Nederland in ieder geval dat wel doet.

[1:07:06] Vraag aan eerste instantie aan de heer Borgers en ik denk dat mevrouw Nijboer daar ook nog wat

[1:07:09] op heeft aan te vullen. Goed om ook meteen even te zeggen aan wie de vragen in eerste

[1:07:14] instantie gericht. Het zit ook een beetje in een kaars verlengde. Ik wil steeds beide

[1:07:17] gelegenheid geven om te antwoorden, maar soms kan het misschien ook een van beide zijn.

[1:07:21] Ja, dank, mooie vraag.

[1:07:25] Vaak gaat het in het milieurecht, zeker de afgelopen tien jaar in ieder geval,

[1:07:31] het niet hebben van nationale koppen op wat internationaal wordt afgesproken.

[1:07:35] Dus we zien op dit moment in het Nederlandse milieurecht en in de milieukwaliteitseisen,

[1:07:40] wat nu omgevingswaarde heet, dat dat gebaseerd is op dat internationale recht.

[1:07:45] Vanuit internationaal recht en Europees rechtperspectief is het niet verboden om eigen keuzes te maken.

[1:07:51] Maar vanuit het nationale perspectief, de afgelopen jaren in ieder geval, was dat de keuze om zo

[1:07:56] min mogelijk te doen.

[1:07:59] Wat er kan, is binnen de Omgevingswet, is dat heel expliciet geschreven en in de vorige

[1:08:04] wetgeving zat dat eigenlijk ook, het is mogelijk om aanvullend op die kwaliteitseisen

[1:08:10] die er zijn, de omgevingswaarde, om daar op basis van professieel of gemeterlijk

[1:08:14] beleid aanscherpingen op te plegen.

[1:08:17] Dat kan alleen indien dat in de nationale wetgeving is opengesteld.

[1:08:20] Maar bijvoorbeeld voor luchtkwaliteit is dat wel mogelijk gemaakt.

[1:08:25] Dat betekent wel iets.

[1:08:26] Want een bevoegde zag dat zegt, wij gaan voor een betere kwaliteit dan de standaardkwaliteit uit de wet.

[1:08:32] Dat is een deken die in heel Nederland dan geldt, een beschermingsdeken.

[1:08:35] We gaan een zwaardere deken toepassen.

[1:08:38] Ja, dan moet dat in beleid worden geformuleerd.

[1:08:41] Onderbouwd natuurlijk, dus ik hoor dan al de milieueffectrapportage en ander onderzoek zou ik in ieder geval doen.

[1:08:46] Om te zorgen dat het goed is onderbouwd, maar dan kan het wel.

[1:08:49] Dus het mag, het zit niet in het nationale rechtssysteem, het kan wel op decentraal niveau.

[1:08:55] Mevrouw Nijboer.

[1:08:59] Ja, daar word ik wel een beetje technisch juridische aanvulling op, maar dit is het

[1:09:03] mag.

[1:09:03] Maar het mag niet altijd en dat hangt heel erg af van de ruimte die de richtlijn biedt.

[1:09:07] Als we kijken naar milieuregels, dan is heel vaak de regel tenminste, moet het bijvoorbeeld

[1:09:12] 100 zijn, of tenminste 10, dan mag je inderdaad, mag je strenger, mag je worden.

[1:09:17] Dus dat is in het milieurecht vaak zo.

[1:09:19] Soms niet en dat komt ook omdat het Europees Milieurecht, eigenlijk ook het Nederlandse Milieurecht,

[1:09:25] heeft aan de ene kant het doel het beschermen van het milieu en ook van de menselijk gezondheid

[1:09:30] en aan de andere kant tussen lidstaten een level playing field te krijgen.

[1:09:35] Dus soms mag je niet strenger en ik noemde net het voorbeeld van Reach,

[1:09:40] die zorgt voor registratie van stoffen en uiteindelijk ook onderzoek,

[1:09:44] Maar die zegt bijvoorbeeld, ja, zodra het geregistreerd is, zodra deze procedure is gevolgd, dan moet u het toelaten.

[1:09:49] Dan heb je als lidstatus niet de mogelijkheid om te zeggen, nee, maar deze stof willen we niet.

[1:09:53] En dan is het zaak om te kijken, wat kunnen we dan ook wel?

[1:09:57] We kunnen bijvoorbeeld wel zeggen, ja, maar als ze zolang we niet weten of die stof goed is, kunnen we de uitstoot beperken.

[1:10:02] Dus het is een hele interessante vraag, dus altijd echt per lichtlijn om te bekijken welke ruimte je als lidstaat nog hebt.

[1:10:08] En vaak, en dat zei de heer Hamburgers terecht, vaak is dat bij milieuregels, is die range

[1:10:15] er wel, dat je nog strengere regels mag stellen, strengere emissie eisen.

[1:10:21] Dank u wel.

[1:10:22] Dan kom ik bij de heer Grunewis.

[1:10:24] Voorzitter, dank u wel.

[1:10:25] En nogmaals, excuse voor mijn verlaten komst, ik kwam wel tussendoor.

[1:10:29] Ik heb een vraag over één van de adviezen van het rapport, namelijk over het aanscherpen

[1:10:34] van de vergunning als er gezondheidsrisico's bekend worden voor de omwonenden.

[1:10:41] Ik heb een vraag vanuit een andere klaswistiek.

[1:10:43] Ik mag ook woordvoerder LHV zijn en daar hebben we te maken met bijvoorbeeld de garnalenvissers

[1:10:48] en andere takken van sport in de visserij en die werken op basis van tijdelijke vergunningen.

[1:10:55] Soms maar vier jaar, zes jaar en dan is met name de MB-wet in het kader van stikstof

[1:11:00] nu heel relevant.

[1:11:00] Dat leidt tot veel rechtsonzekerheid en onzekerheid of je door kunt met je negotie.

[1:11:07] Tegelijkertijd een tijdelijke vergunning zet natuurlijk ook druk om onder zoveel jaar

[1:11:12] zorgen dat je goed voorgestudeerd staat om weer in aanmerking te komen voor een nieuwe

[1:11:16] vergunning.

[1:11:17] Welke vrijheidsschade hebben we om dat aanschermingsproces, zoals de OVV dat

[1:11:24] voor zich ziet, in te vullen?

[1:11:26] kunnen wij inderdaad in dat dilemma tussen rechtszekerheid voor de vergunningen aanvragen,

[1:11:33] voor initiatief nemen, voor de industrie en rekening houden met bijvoorbeeld 10-jarigste

[1:11:37] investeringscycli en anderzijds bescherming van de omwonenden daarmee spelen.

[1:11:44] Kijk ik naar zo'n casus als voor de garnalenvissers, ik zie daar ook de nadelen van.

[1:11:49] Maar ik vond het wel aardig om even aan u voor te houden.

[1:11:54] In het systeem van milieurecht zit de mogelijkheid om een vergunning tijdelijk te maken.

[1:12:02] Het uitgangspunt is een niet-expireerende vergunning.

[1:12:05] De vergunning is altijd aan totdat die wordt gewijzeld of ingetrokken.

[1:12:08] Maar het is mogelijk om een tijdelijke vergunning te maken of op onderdelen tijdelijk.

[1:12:13] Het tweede element van de tijdelijkheid zit in wat mevrouw Nijboer vertelde.

[1:12:19] Er moet sowieso een actualisatie plaatsvinden binnen vier jaar...

[1:12:22] ...als een nieuwe, bester beschikbare technieken zijn.

[1:12:24] Dat geeft ook een termijn aan waarin zo'n vergunning gemoderniseerd wordt.

[1:12:31] De vraag hoe dat dan in elkaar zit qua die rechtszekerheid...

[1:12:34] ...de rechtszekerheid sla ik even op aan.

[1:12:36] Ja, de rechtszekerheid creëert dat ik weet aan welke norm ik gehouden ben...

[1:12:41] ...gedurende de tijd dat ik een vergunning heb gekregen.

[1:12:43] In subsidieland maak een rare vergelijking wellicht...

[1:12:46] mijn subsidieland wordt ook een subsidie verstrekt met een bepaalde verplichting voor een bepaalde

[1:12:50] tijd. Als die de rechtszekerheid gaat roberen, is het duidelijk wat er van mij verlangd

[1:12:56] wordt. De zekerheid dat ik altijd een niet-expirerende vergunning heb, die zekerheid zou eigenlijk

[1:13:01] in milieurecht helemaal niet geboden moeten worden, zie dat bbt-voorstel. En als laatste

[1:13:06] dan eigenlijk ontbreekt er iets in het milieurecht, dat heb ik net nog niet

[1:13:13] Maar er komt een moment van afschrijving van een installatie, maar die zit niet in het milieurecht verpakt.

[1:13:20] Dat moet het bevoegde zag over een beband van intrekking beargumenteren.

[1:13:24] We hebben het net gehoord, intrekking met beste beschikbare techniek.

[1:13:27] Maar dan ben je bezig met een technische inhoud.

[1:13:29] Dat is een ongelooflijk complexe vraag, beste beschikbare techniek.

[1:13:33] Terwijl de basis kan ook zijn.

[1:13:34] Het houdt een keer op voor een bepaald type installatie.

[1:13:37] Ik herinner mij zelf een van de eerste zaken toen ik nog jong beginend jurist was en dat ging over een ijzergieterij in Apeldoorn.

[1:13:45] Dat was ook een hele oude situatie, echt een oude installatie en die kon ook niet meer op die plek.

[1:13:50] Dus het was zowel de locatie waar het stond, dus dat was een context, als de installatie zelf met de vervuilingsproblematiek.

[1:13:58] En die installatie kon ook niet gemoderniseerd worden, dat zouden we nu bbt noemen, een nieuwe bbt, maar dat kon toen.

[1:14:03] En het was de vraag, kan ik sluiten?

[1:14:06] Ja, maar dat is een hele grote vraag die je dan aan het bevoegde zag gesteld.

[1:14:09] En dat zou je op basis van de wet willen kunnen doen.

[1:14:11] Dat er een eindigheid is aan het hebben van een installatie na een X-periode.

[1:14:16] Ik heb ook nog een rechtszaak daarin gedaan en dat was op Sinterstatius.

[1:14:19] Er stond een installatie die kon nog dertig jaar door.

[1:14:22] Dat was gewoon een apparaat die olielijdingen warmhield.

[1:14:26] Maar een moderner apparaat was wel schoner.

[1:14:29] In die vergunningen hebben we destijds, en daar hebben we ook bij de rechter gelijk voor gekregen,

[1:14:32] Je zegt, gelet op de technische afschrijving duurt nog heel lang,

[1:14:36] economisch is het eerder en dan kiezen we ervoor dat een andere techniek moet worden toegepast.

[1:14:42] Want het milieu kan beter worden beschermd en het is een keer klaar met een oud apparaat.

[1:14:46] Daar is dus ook weer een rechtszaak over gevoerd, omdat het niet duidelijk in de wet staat.

[1:14:50] Dus dat is nog een antwoord aan u.

[1:14:52] Het zou eigenlijk expiratie niet expireren, het zou eigenlijk niet de standaard moeten zijn

[1:14:56] en het niet hebben van afschrijvingsmomenten waarna het ook stopt, tenzij je zelf investeert.

[1:15:01] Dat zou automatisch bij de eigenaar van het bedrijf moeten zijn.

[1:15:04] En nu moet het bevoegde zacht dat motiveren over de band van bbt richting een emissienorm.

[1:15:09] Dat is wel een hele grote omweg.

[1:15:12] Dank mevrouw Nijboer voor een aanvulling.

[1:15:17] Ja, ik zit echt heel erg na te denken.

[1:15:19] Want in het huidige rechtssysteem hebben wij volgens mij niet de mogelijkheid om in afwijking van de aanvragen,

[1:15:26] stent zij iemand zelf een tijdelijke vergunning, aanvraagt zomaar de vergunning aan een termijn te verbinden

[1:15:33] binnen het milieurecht. Dat zou ik dan echt moeten nakijken.

[1:15:35] Daar ben ik dan weer zo'n jurist voor, dat ik dat dan moet checken.

[1:15:40] Dus daar zou je dan denk ik de wet van moeten aanpassen om dan een tijdelijke termijn

[1:15:44] te hebben.

[1:15:45] Waarbij je natuurlijk ook moet over nadenken dat als het gaat om fabrieken, en wij hebben

[1:15:48] het hier natuurlijk om de grotere vervuilers met miljoenen investeringen.

[1:15:54] Ja, dat fabrieken dan denken, ja als dat in Nederland altijd een tijdelijke

[1:15:57] vergunning is, dan ga ik wel ergens anders heen.

[1:16:00] dan ga ik wel in Frankrijk zitten of in Duitsland zitten waar dat niet geldt.

[1:16:04] Want ik wil wel mijn investering er in voldoende mate uithalen.

[1:16:07] Dus dat is natuurlijk ook nog wel een aandachtspunt om over na te denken.

[1:16:10] Dus ik vind het een koeie vraag en ik begrijp hem ook vanuit de gedachte...

[1:16:15] ja, als je gewoon een tien jaar weer een nieuwe vergunning moet aanvragen...

[1:16:17] dan heb je die problematiek niet over de rechtzekerheid van de vergunning...

[1:16:20] die je hebt en die je mag houden.

[1:16:22] En is het natuurlijk veel makkelijker om te zeggen...

[1:16:24] doe een nieuwe aanvraag en dat doen we aan de hand van de huidige beschikbare technieken.

[1:16:29] Dus ik begrijp het wel, dat dat handig kan zijn.

[1:16:32] Ik vraag me alleen af of dat in de praktijk zo makkelijk zal lukken.

[1:16:40] Meneer Borgers heeft nog één aanvulling.

[1:16:42] Ik trigger door het antwoord van mevrouw Nijboer op de vraag.

[1:16:45] Waarvoor dank, Anita?

[1:16:47] Dat onderwerp bestaand recht is wel een complex onderdeel van het milieurecht.

[1:16:51] Want dat is een belangrijk element, omdat het bedrijf de duidelijkheid geeft...

[1:16:55] die investeringstermijn en het bestaand zekerheid hier hun bestaand zekerheid en

[1:16:59] ook dus baan garantie en andere economische motieven dan laten we

[1:17:03] eerlijk zijn dat is belangrijk naast milieu bescherming maar de

[1:17:08] interpretatie van bestaand recht en daar een afspraak over maken

[1:17:12] dat zou eigenlijk wel een onderdeel moeten kunnen zijn van dat

[1:17:16] milieurechtsysteem in de praktijk kan je dat nu creëren

[1:17:18] je kunt bijvoorbeeld een bevoegdheden overeenkomst aangaan net als dat de

[1:17:21] belastingdienst dat doet voor bepaalde keuzes van de belasting

[1:17:24] dat geeft voor die hele grote bedrijven die toch bijzonder zijn in de afwegingen die je

[1:17:29] moet maken, het is een totaal complex van afwegingen, als je daar afspraken over kan

[1:17:33] maken en je kan dat in het milieurecht goed koppelen, dan zou dat eigenlijk misschien

[1:17:37] wel een hele goede afspraak over die zekerheid zijn.

[1:17:39] Waarom is dat heel lastig, omdat het bevoegde zag de verantwoordelijkheid heeft om altijd

[1:17:43] te zorgen voor een hoog niveau van bescherming van het milieu.

[1:17:46] Ja, maar daar zit een spanningsboog op met die economie en daar wil je juist

[1:17:49] graag die afspraken over maken.

[1:17:51] Mijn pleidooi is in het verleden weleens geweest om dat bestaand recht en de zekerheid, maar

[1:17:56] ook de maatschappij heeft het recht op verduurzaming en het bedrijf op bestaans- en economische

[1:18:01] zekerheid om die te combineren.

[1:18:05] Ja, dank.

[1:18:05] Dan heb ik zelf ook nog een vraag.

[1:18:09] Dat is aan de aanleiding van mevrouw Nijboer, maar het raakt ook aan wat de heer Borgers

[1:18:13] heeft gebracht.

[1:18:13] Dat gaat over de omgevingswet.

[1:18:15] Die bepaling, volgens mij is artikel 422, om die preventieve maatregelen te nemen

[1:18:20] ter bevordering van de gezondheid.

[1:18:21] En hoeverre dat nou echt een kapstok kan zijn om op door te gaan.

[1:18:25] En volgens mij, en dat zou mijn vraag zijn,

[1:18:27] aan eerste instantie heeft mevrouw Nijboer of zij nog wat kan verduidelijken.

[1:18:29] Want dat stond wel op het einde. Wat kun je nou doen?

[1:18:31] Welke wijzigingen en verbeteringen?

[1:18:34] Of zijn, nadat de bel zo dadelijk is gestopt,

[1:18:37] wat zou kunnen verduidelijken, waar zij dan op doelt?

[1:18:40] Wat zijn nou concrete handvatten?

[1:18:41] En wat zouden wij misschien ook als medewetgever daarop nog kunnen overwegen?

[1:18:49] Nou, de bel stopt.

[1:18:52] Voor de luisteraars en voor mevrouw Nijboer en de heer Borgert, dit is de stemmingsbel en

[1:18:56] zover ik weet zijn er geen hoofdelijke stemmingen en kunnen wij hier ook blijven zitten om

[1:19:02] deze briefing de komende tien minuten, want dat hebben we nog af te ronden.

[1:19:07] De bel doet de men nu toch?

[1:19:08] Ik kijk de heer Gimwe eens aan.

[1:19:13] Dan stel ik toch voor dat we nog 30 seconden wachten of 20.

[1:19:17] Het is een bel voor goed milieu recht, is dit.

[1:19:26] Kijk aan, mevrouw Nijboer, heeft u de vraag goed kunnen verstaan?

[1:19:31] Ja.

[1:19:32] Ja, die heb ik kunnen verstaan.

[1:19:35] Wat nieuw in de omgevingswet is opgenomen is inderdaad de bevoegdheid om de vergunning te wijzigen

[1:19:39] in het kader van preventieve maatregelen die nodig zijn voor de gezondheid.

[1:19:44] Maar bij de bevoegdheid om de vergunning te wijzigen heb je als bevoegd gezag

[1:19:48] weer minder bevoegdheid dan bij de plicht om de vergunning te wijzigen.

[1:19:52] Bij de plicht om de vergunning te wijzigen mag je de grondslag van de aanvraag verlaten.

[1:19:56] Dan mag je zeggen, u moet andere technieken toepassen,

[1:19:58] u moet minder emissie gaan uitstoten dan wat u zelf heeft aangepraagd.

[1:20:03] En bij die aanpassing, ja bij de bevoegdheid,

[1:20:05] hebben jullie eigenlijk minder bevoegdheden.

[1:20:07] En vandaar dat mijn pleidooi was,

[1:20:09] ja, zeker gelet op die chemoer-uitspraak,

[1:20:12] waarbij je dus niet weet of die stoffen,

[1:20:15] bijvoorbeeld die op die potentieel zeer zorgwekkende lijst staan,

[1:20:19] dat je eigenlijk nog niet weet of ze schadelijk zijn,

[1:20:21] maar misschien wel, zou natuurlijk fijn zijn,

[1:20:23] als je al dan de plicht hebt, we weten het niet zeker, maar het zou best wel eens zo kunnen zijn,

[1:20:29] om die vergunning daarop aan te passen.

[1:20:31] En nu heb je alleen de bevoegdheid, maar dan werden ze ook door de rechter weer teruggeroepen.

[1:20:36] Ja, je hebt misschien de bevoegdheid, maar dat maakt niet dat u zomaar de grondslag van een aanvraagpunt verlaten.

[1:20:44] Dank u wel, de heer Borgers op dit punt.

[1:20:46] Nee, ik sluit me daar volledig bij aan.

[1:20:48] Dan kijk ik naar de klok en dan zie ik dat wij nog ruimte hebben voor misschien twee, hooguit drie vragen.

[1:20:53] Mag ik even handen zien van mensen die nog een vraag hebben?

[1:20:56] De heer Bamenga, de heer Gabriels en het lid Kostic.

[1:20:59] Dan begin ik met de heer Bamenga.

[1:21:02] Wat aardig dat ik het niet verwacht.

[1:21:05] Even kijken of ik even mijn vraag goed ga ordenen.

[1:21:09] Ik merk dat in andere rechtsgebieden er soms wel eens sprake is van omkering, van bewijslast.

[1:21:21] Daar waar je eigenlijk van een burger niet mag verwachten dat hij bepaalde bewijzen kan leveren.

[1:21:29] En dan heb ik het echt over gezondheid bijvoorbeeld, dat iemand bepaalde aandoeningen heeft gekregen

[1:21:35] van een bepaalde situatie en dat er gezegd wordt op het moment dat er gespraak is van een beginnend bewijs,

[1:21:44] Dan is het aan de overkant eigenlijk, aan een veel sterkere partij, om in ieder geval dat uit te sluiten dat dat niet zo is.

[1:21:54] Ik vroeg me eigenlijk af, als het gaat om het milieurecht, of daar ook mogelijkheden toe zijn om dergelijke regels, zeg maar, in te stellen.

[1:22:05] Op het moment dat sprake is van mensen die natuurlijk door, of omwonenden die natuurlijk zeggen, ik word ziek of ik ben ziek.

[1:22:13] En dat komt door partij A of B en ze kunnen daar een beginnend van bewijs voor leveren.

[1:22:22] En dat het eigenlijk aan de andere kant is om te laten zien van uit te sluiten dat dat eigenlijk niet zo is.

[1:22:29] Dank. En verzoek aan de laatste twee vragensters om een heel beknopte vraag te stellen gegeven de tijd.

[1:22:34] De heer Borgers.

[1:22:35] Dan ga ik proberen beknopt te antwoorden.

[1:22:38] Een derde belanghebbende die kan een verzoek doen, dat komt dan bij het bevoegde zag.

[1:22:43] Ik heb hier last van en ik denk dat het door die oorzaak komt en die vergunning moet worden

[1:22:48] aangescherpt.

[1:22:49] Dan is het het bevoegde zag die daar een antwoord op moet geven.

[1:22:52] Degene die de informatie heeft en waar de bron van de vervuiling is, is natuurlijk

[1:22:56] het bedrijf.

[1:22:58] Het zou natuurlijk mooi zijn als het bevoegde zag de mogelijkheid heeft om vervolgens

[1:23:02] die vraag die gesteld is te kunnen doorgeleiden naar het bedrijf en daar informatie over

[1:23:06] op te vragen.

[1:23:07] Ik heb even heel snel gedacht, dus dit is uit de heup, het is nog niet helemaal onderbouwd wat ik nu zeg,

[1:23:13] dat zou eigenlijk mogelijk moeten zijn, want het is ook een zorgplicht voor het bedrijf.

[1:23:16] En de zorgplicht gaat ook weer uit van preventie en een heleboel onderwerpen.

[1:23:20] Het is een specifieke zorgplicht, dus niet een algemene zorgplicht,

[1:23:22] maar in het besluit activiteit, leefomgeving.

[1:23:25] En dat betekent, het bedrijf heeft eigenlijk toch altijd al de zorgplicht,

[1:23:29] om een hoog niveau van bescherming te bereiken, informatie te geven, dingen te voorkomen.

[1:23:33] En in dat kader zou ik wel durven beweren dat het verleggen van die bewijslast, hoe iets

[1:23:39] in elkaar steekt en te laten zien dat iets niet schadelijk is, of in ieder geval niet

[1:23:42] ongezond is, om die te kunnen doorleggen naar het bedrijf.

[1:23:46] Dat zou toch eigenlijk wel moeten kunnen, maar we zouden nog moeten uitdenken.

[1:23:50] Dank u wel.

[1:23:50] Ik denk dat het helder is.

[1:23:51] Of heeft mevrouw Nijboer nog een aanvulling, anders ga ik naar de laatste twee vragenstellers.

[1:23:57] Hele korte, het omkeeren van de bewijslast is bijvoorbeeld ook gedaan in Groningen

[1:24:01] bij de aardbevingsschade.

[1:24:04] Normaal gesproken zou je dat zelf moeten aantonen, maar daar is de bewijslas omgedraaid.

[1:24:09] Dus dat is een heel goed voorbeeld van hoe dat kan.

[1:24:12] Dank u wel.

[1:24:13] Dan kom ik bij de heer Gabriel.

[1:24:20] We hebben het heel veel over bevoegd gezag en dan ben ik ook aan het nadenken

[1:24:23] over wat het bevoegd gezag is, want je hebt een uitvoeringsdienst en dat is

[1:24:27] dan sec het uitvoeren en dan heb je een provincie met een gedeputeerde en een

[1:24:31] college.

[1:24:33] Soms lijkt het vrij onduidelijk wat de ontgevingsdienst maakt, het besluit, maar het is soms politiek en dan weer niet.

[1:24:41] Mijn vraag is dan dus eigenlijk... Ja, wat is mijn vraag?

[1:24:47] Dit maakt het onduidelijker wie wat waar moet veranderen.

[1:24:52] Dus concretiserend milieubeleid ligt bij de politiek, dus bij de gedeputeerden en dus bij de Staten.

[1:24:59] En wat kunt u daarover zeggen om dat nog te verduidelijken, want ook dat is volgens

[1:25:04] mij ingewikkeld.

[1:25:05] Dank u wel.

[1:25:05] Mevrouw Nijboer.

[1:25:10] Nou ja, u zei het net al, de omgevingsdiensten zijn uitvoeringsdiensten en die voeren

[1:25:15] het beleid uit voor de provincie, maar bijvoorbeeld ook voor gemeenten.

[1:25:19] Dus vaak is de gemeente, als we het hebben over milieuwetgeving, het gezag, maar

[1:25:23] voor sommige bedrijven is dat de provincie.

[1:25:25] En ja, je eerste contact is met die omgevingsdienst, maar uiteindelijk nemen zij het besluit

[1:25:30] Namens de provincie, of als de gemeente het bevoegd gezag is, namens het college van BNW.

[1:25:39] Meneer Orgers.

[1:25:39] Een hele korte aanvulling daarop.

[1:25:42] We zijn uiteindelijk met z'n allen gebonden aan het werk in de beleidscyclus.

[1:25:46] Ja, de bevoegdheid zit bij het college, BNW of GS, en dat is zo, ook als de omgevingsdienst de taken doet.

[1:25:52] Het kan zijn dat het gemandateerd is en door de handtekening daardoor een directeur gezet, maar het blijft het college.

[1:25:58] Het probleem dat de omgevingsdienst vaak ervaart, is dat er een beleidsdekort is.

[1:26:04] Dus dat er onduidelijkheid is over geurbeleid of over dat hoog niveau van beschermen in

[1:26:08] een bepaalde complexe omgeving of een andere interpretatievraag.

[1:26:12] En die kan een omgevingsdienst zelf nooit invullen, want die zijn niet bevoegd gezag.

[1:26:15] Daar hebben ze dat andere bevoegd gezag op een andere plek in de beleidscyclus

[1:26:19] voor nodig.

[1:26:20] Dus twee dingen.

[1:26:21] Ja, ze voeren uit en doen dat soms in mandaat, dan lijken ze bevoegd, maar

[1:26:24] dat is altijd namens.

[1:26:26] Dat geldt voor alle ambtenaren die namens iemand iets doen.

[1:26:30] Maar waar ze last van hebben in die uitvoering, is dat beleidsdekort en dat kunnen ze ook

[1:26:35] zelf nooit oplossen.

[1:26:36] Want dat moet je aangeret krijgen uit elders in de beleidskolon.

[1:26:40] En dat is een verantwoordelijkheid vaak van staten of raden en soms van colleges.

[1:26:44] En zolang die beleidsen niet wordt rondgebreid, dan loopt de omgevingsdienst eigenlijk

[1:26:49] achter de feiten aan bij het uitvoeren van hun taak, namelijk adviseren over

[1:26:53] de vergunning, inclusief hoog niveau van bescherming.

[1:26:56] Dank u wel.

[1:26:57] Dan kom ik bij de allerlaatste vraag van deze briefing en die is voor het lid Kostits.

[1:27:02] Dank u wel.

[1:27:02] Wat een eer.

[1:27:03] Dank voor jullie bijdrage trouwens.

[1:27:05] Het werkt toch wel weer verhelderend.

[1:27:08] Wat wel enige toelichting voor mij in ieder geval nodig heeft.

[1:27:11] Kijk, je concludeert eigenlijk bevoegd gezag kan ook meer.

[1:27:16] En die ruimte is er ook, alleen ze moeten allerlei afwegingen maken en die kaders

[1:27:21] daarvoor zijn niet helemaal scherp.

[1:27:24] Dat gezondheid wel een belangrijk doel is, is wel heel duidelijk.

[1:27:28] Uit de laatste uitspraak uit Milaan van een rechter over de toepassing van de RI,

[1:27:33] en ik zie u knikken, dat bedrijven alle passende preventieve maatregelen moeten nemen om

[1:27:37] gezondheid te beschermen, is daarin bevestigd.

[1:27:41] Dus om het concreet te maken, was ik benieuwd wat als een bevoegd stag, in

[1:27:49] dit geval als eerste volgens mij provincie Noord-Holland, er niet uitkomt.

[1:27:58] Wat kunnen wij als Tweede Kamer doen?

[1:28:00] De wetten kunnen we veranderen, maar dat vergt een hele tijd.

[1:28:04] Ik zou heel graag willen weten wat we vanuit de Tweede Kamer op relatief kort termijn

[1:28:09] kunnen ondernemen om die gezondheid beter te beschermen, zoals ook de uitspraak van

[1:28:14] de rechterheid wellaan vertelt.

[1:28:16] Dank.

[1:28:16] Dan ga ik naar de heer Borgers en tot slot zo naar mevrouw Nijper.

[1:28:19] Een hele korte antwoord.

[1:28:20] Ja, die zaak daar in Italië is zeer relevant.

[1:28:23] Het is natuurlijk nog niet bij de rechter in de finalstadium, het is nu nog advies.

[1:28:28] Maar waar het in essentie over gaat is wat we in Nederland in de wet hebben staan, artikel 4, hoofdstuk 4, artikel 2.

[1:28:34] Significantie, het voorkomen van significante gevolgen.

[1:28:37] En de combinatie voorkomt significantie, maar wanneer is iets dan significant en wanneer kan het voorkomen?

[1:28:43] Dat zijn twee vragen, die zitten nu heel kort in de wet.

[1:28:46] En feitelijk wat daar in die zaak gaat gebeuren is de koppeling aan de EVRM, de Fundamentele Rechten.

[1:28:52] Het is bijzonder, want wij hebben in Nederland artikel 1.3 nu, in de omgevingswet, het maatschappelijk

[1:28:57] doel.

[1:28:58] Ik zou heel graag zien dat er een expliciete koppeling is tussen artikel 1.3, het maatschappelijk

[1:29:04] doel, duurzaam, leefbaar enzovoort, en het mogelijk maken van benutting van de leefomgeving,

[1:29:09] ten opzichte van die significatie.

[1:29:11] Dat betekent dat je namelijk op een gebiedsniveau kijkt, dit is de emissie, dit is het bedrijf

[1:29:17] wat er zit, maar wat als die iets veroorzaakt, wat ertoe doet, significant is.

[1:29:21] Hoe weeg ik dat dan?

[1:29:23] Dat weeg ik door een invulling door het bevoegde zag van ons artikel 1.3.

[1:29:27] En daarachter zit natuurlijk het EVRM.

[1:29:30] En nu is dat opengelaten en ontdekt via de jurispedentie.

[1:29:33] Ja, dat had natuurlijk ook best in de wet kunnen staan.

[1:29:35] Heel erg dank. Mevrouw Nijboer.

[1:29:40] Nou, in mijn punt dat ik er een genoemd is bijvoorbeeld het stellen van omgevingswaarde voor lucht en water die lager zijn...

[1:29:48] ...waardoor daardoor weer een plicht ontstaat om de verkundingen te wijzigen.

[1:29:52] Een andere die weleens gebeurt op het moment dat de wet dan niet wordt gewijzigd,

[1:29:57] die vaak in de praktijk toch weleens toegepast is, dat er dan wordt gezegd goh we hebben deze wet.

[1:30:01] Kennelijk is er in de praktijk onduidelijkheid wat wij hiermee bedoeld hebben,

[1:30:05] wat de mogelijkheden hiermee zijn en dat er dan eigenlijk nog een extra toelichting wordt geschreven.

[1:30:10] Op die wet heb ik een aantal keer in zaken meegemaakt, daar reageert een rechter wisselend op.

[1:30:15] Maar dat zou je kunnen doen, een toelichting,

[1:30:20] Als er geen nieuwe wet gemaakt wordt, om dan het bestaande kader wat beter toe te lichten

[1:30:25] om te zeggen, daarin mee is beoogd, om dit ook te kunnen gaan doen.

[1:30:30] Toch nog echt een laatste nablander, maar dat moet heel kort, meneer Borges.

[1:30:34] Ja, excuse, ik vergeet één ding te zeggen, dan kan ik niet trouwens, maar ik zou niet

[1:30:39] de bevoegdheid weghalen en dat op een ander plek neerleggen.

[1:30:41] We hebben een systeem van decentraal tenzij, naar mijn indruk ligt de bevoegdheid

[1:30:46] op de goede plekken.

[1:30:47] Maar is het soms gewoon een complexe bevoegdheid?

[1:30:48] Met een steun in de rug, goede wetgeving, dat lijkt mij veel...

[1:30:52] Uiteindelijk de plek waar het democratische lokalen niveau geholpen is met de bevoegdheid daar ook neer te leggen.

[1:30:58] Maar dat is mijn...

[1:31:00] Dank voor deze laatste aansporing aan de medewetgevers die hier ook aan tafel zitten.

[1:31:04] En dan wil ik...

[1:31:05] Dan komt het einde van deze technische briefing.

[1:31:07] En dan wil ik natuurlijk vooral hartelijk bedanken aan Anita Nijboer,

[1:31:10] maar ook de heer Borgers voor een hele duidelijke toelichting.

[1:31:13] Denk ik ook een heldere beantwoording van de gestelde vragen.

[1:31:16] Ik heb al eerder aangegeven dat wij proberen de presentaties, die eerder zijn gehouden,

[1:31:21] ook te verspreiden onder de leden.

[1:31:23] Dan kunnen wij allen ons voordeel doen met de gedeelde informatie, waarvoor dank ik.

[1:31:27] Dan sluit ik hierbij deze technische briefing.

[1:31:30] Dank u wel.