Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Duurzaamheid en digitalisering

[0:00:01] Meneer Van der Zee, u bent goed zichtbaar hoor.

[0:00:04] Dat zeg ik alvast even tegen u voor dat ik iedereen ga verwelkomen.

[0:00:08] Welkom bij deze ronde tafel.

[0:00:12] En in het bijzonder heet ik van harte welkom onze gasten in het eerste blok.

[0:00:17] Want we gaan in drie blokken deze ronde tafel over digitale duurzaamheid voeren.

[0:00:22] In het eerste blok, digitaal, verwelkom ik de heer Van der Zee.

[0:00:27] Hij is CIO, domain expert het sustainable IT bij ABN Amro.

[0:00:34] Dan hebben we de heer Van der Tang.

[0:00:37] Bij NL Digital is hij publiek policy manager duurzaamheid en tevens lid strategieraat Nationale

[0:00:42] coalitie duurzame digitalisering.

[0:00:45] En van harte welkom mevrouw Van der Burg van Waag, head of program bij Waag Futurelab.

[0:00:53] Ik verwelkom ook even mijn collega Kamerleden, de heer Valize van de PVV, de heer Meulekamp

[0:00:59] van de VVD en mevrouw Koekoek van Volt.

[0:01:01] Het is mogelijk dat er straks nog mensen aanschuiven die rennen binnen komen, want

[0:01:05] het is vandaag erg druk in dit huis.

[0:01:08] Ik denk dat het handig is om gelijk met onze gasten te beginnen.

[0:01:12] U heeft ook een position paper ingestuurd, maar toch is het fijn als u daar nog wat

[0:01:16] woorden aan zou willen wijden.

[0:01:19] Dan kunnen we daarna over gaan tot de vragen vanuit de Kamer.

[0:01:25] Zeker.

[0:01:26] Dank, als ik het spits mag afbijten.

[0:01:29] Dank voor het initiatief en de uitnodiging voor deze ronde tafel over duurzaamheid

[0:01:33] en digitalisering.

[0:01:34] Echt mooi dat we vandaag dit gesprek kunnen hebben, waar de twee grote transities

[0:01:38] van deze tijd samen komen.

[0:01:42] Even over Eendel Digital, een branchvereniging voor de brede digitale sector in Nederland.

[0:01:46] Er staat het thema duurzaamheid al jaren hoog op de agenda, zowel vanuit grondstoffen, eigenlijk

[0:01:51] in eerste instantie, en natuurlijk ook vanuit het energiethema.

[0:01:56] Door bedrijven zelf en ook door het collectief zijn afgelopen jaren veel resultaten geboekt.

[0:02:01] Ik denk dat we ook over digitale oplossingen zullen hebben.

[0:02:04] Dat zorgt natuurlijk voor grote efficiëntieverbetering en verduurzaming in alle andere domeinen.

[0:02:09] Digitalisering is daarmee ook de sleutel voor verduurzaming en de energietransitie

[0:02:13] zelf ook.

[0:02:15] Als je kijkt naar de digitale directe CTW-footprint, dan is die relatief verperkt, zeker in vergelijking

[0:02:22] met andere sectoren, omdat we natuurlijk volledig op energie draaien, die natuurlijk veel

[0:02:26] duurzaam is.

[0:02:28] Maar we zien heel goed dat door de continuën groei aan digitalisering, aan diensten,

[0:02:32] aan data, dat er ook nieuwe efficiëntieslagen nodig zijn.

[0:02:36] Dat gaat zowel om het stimuleren van nieuwe innovaties als ook het slimme benutten

[0:02:42] van bestaande technologieën die al in de markt zijn.

[0:02:46] Daarmee streven we uiteindelijk naar een volledig klimaatneutrale en steeds meer circulaire sector.

[0:02:51] Maar we zien dat samenwerking door die hele digitale keten, maar ook in die driehoek

[0:02:57] van overheid, kennisinstelling en bedrijfsleven eigenlijk crucial is, om dat energieverbruik

[0:03:01] te beperken en steeds meer grip te krijgen op die grondstoffen terugwinning.

[0:03:05] We kijken ook uit naar het integraal plan duurzame digitalisering, dat ook uw

[0:03:09] Kamer gevraagd heeft.

[0:03:11] En we zijn eigenlijk vast begonnen, ook in die nationale coalitie, de duurzame digitalisering,

[0:03:16] om daar partijen voor bij elkaar te brengen uit die driehoek, om vaste initiatieven

[0:03:21] die er zijn te verbinden, te verbreden en te versnellen.

[0:03:27] Ja, van harte dank voor uw bijdrage.

[0:03:30] En dan is het woord aan mevrouw Van der Burgh van de Waag en ondertussen heet ik ook

[0:03:35] van harte welkom de heer Sneller van D66 en de heer Dijkstra van LSC.

[0:03:44] Ik zou graag de aandacht vestigen op enerzijds hoe je technologie in elkaar zet, dus welke

[0:03:51] keuzes je maakt als het gaat om energieverbruik, om de energiebron, maar ook als het gaat

[0:03:58] over de materialen waaruit je de technologie opbouwt, dus de hardware, en bijvoorbeeld

[0:04:05] vragen rond duurzaamheid die dan spelen rond of dat materiaal gerecycled kan worden.

[0:04:11] Ten derde de transparantie en de repareerbaarheid van de technologie.

[0:04:18] En ten vierde, en dat is denk ik iets waar Waag veel aandacht aan besteedt in vergelijking met anderen,

[0:04:25] en dat is dan eigenlijk de interactie waartoe technologie uitnodigt.

[0:04:30] Ik weet niet waar dit vandaan komt.

[0:04:31] Ja, ik zal u heel even...

[0:04:33] We wachten heel even, deze duurt een minuutje.

[0:04:35] En dan als de bel gaat, duurt de minuut heel lang.

[0:04:40] En het voelt een beetje als school eigenlijk voor ons allemaal, maar Deze bellen gaan zodat wij allemaal weten dat het geld is dat we naar de plenaire zaal moeten.

[0:04:49] Maar wij blijven gewoon hier hoor.

[0:04:52] Fijn.

[0:04:53] Maar het is zo voorbij.

[0:04:54] En af en toe kunt u misschien ook nog een kortere bel horen, maar daar kunnen we wel gewoon doorheen praten.

[0:05:01] Oké, ik wacht even.

[0:05:24] Ik was geëindigd bij dat het belangrijk is om aandacht te besteden aan de interactie

[0:05:29] waartoe een technologie uitnodigt.

[0:05:32] En dan bedoel ik bijvoorbeeld, en dan wil ik even inzoomen op één onderdeel, je

[0:05:37] zou technologie kunnen ontwikkelen die eigenlijk duurzamer gedrag bevordert.

[0:05:42] Dus bijvoorbeeld als het gaat over energiecommons, dan zou je kunnen zeggen, ja, commons zijn

[0:05:49] van nature of ja, daar staan we vaak onder, dat dat natuurlijke hulppronnen zijn.

[0:05:54] Dus je hebt bijvoorbeeld een zee met allerlei vis erin en ja, dat is een beroemd artikel

[0:06:01] uit 1968 die zegt van, er is een tragedy of the commons en dat betekent dat verschillende

[0:06:08] bedrijven hun best doen om zoveel mogelijk vis uit die zee te vissen.

[0:06:11] want anders dan blijft er misschien niks voor je over en dan kun je niet overleven als bedrijf.

[0:06:16] Dus de concurrentieslag tussen die bedrijven zorgt eigenlijk dat ze allebei meer vissen dan ze eigenlijk nodig hebben.

[0:06:24] En er is een econome geweest, Eleanor Ostrom, dus er is veel debat geweest over die tragedy of the commons,

[0:06:30] want dat leidt er dus toe van ja, iedereen gebruikt eigenlijk meer dan die nodig heeft en dat is eigenlijk nadelig.

[0:06:36] En Eleanor Ostrom die heeft gezegd dit moeten we anders gaan doen.

[0:06:41] En die heeft allerlei gemeenschappen bestudeerd waarbij de mensen heel goed met die commons

[0:06:47] omgingen.

[0:06:48] Namelijk ze gingen samenwerken rond die commons, ze gingen afspraken maken.

[0:06:52] Dus bijvoorbeeld rond die vis zou je kunnen zeggen als gemeenschap kun je afspraken

[0:06:56] maken rond hoeveel je mag vissen en wie hoeveel vis mag vissen.

[0:07:02] En dan hou je de visstand in stand.

[0:07:04] Op een vergelijkbare manier zou je kunnen kijken van digitale middelen tot wat voor samenwerking

[0:07:12] nodig die uit als het gaat om omgaan met energie, als het gaat om andere natuurlijke

[0:07:19] hulpbronnen.

[0:07:21] Dus ik heb in het Position Paper een voorbeeld gegeven van energiecommons, waarbij je

[0:07:27] problemen zoals netcongestie van het energienet probeert te voorkomen door te zorgen dat

[0:07:32] mensen die in een bepaalde buurt wonen, data ontrend hun energieverbruik met elkaar gaan

[0:07:38] delen en daarmee kunnen zorgen dat bepaalde pieken in dat gebruik meer worden afgevlakkt.

[0:07:44] Dus dat ze op andere momenten energie gaan gebruiken en niet allemaal tegelijkertijd.

[0:07:50] Daardoor wordt het energie-net en elastijdsnet dan minder belast.

[0:07:57] Ik heb nog een paar andere voorbeelden, maar ik zou hier stoppen.

[0:08:02] Boodschap is dat het belangrijk is om na te denken over digitale technologie.

[0:08:07] Tot wat voor gedrag nodigt dat uit en leidt dat tot meer verduurzaming of juist minder

[0:08:13] verduurzaming en meer verspillend gedrag?

[0:08:17] Daar wou ik het bij laten voor u.

[0:08:19] Dank u wel.

[0:08:20] En de heer van de Zeele, gaan we naar u.

[0:08:22] Ik wilde even tegen u zeggen dat u echt ongelooflijk goed zichtbaar bent op vier

[0:08:25] schermen.

[0:08:26] Dat u dat weet.

[0:08:27] En u hoopt ook dat we u goed kunnen verstaan.

[0:08:32] Ja, dat hoop ik ook want ik bel vanaf een aardig rentje verderop in.

[0:08:38] Maar goed, dat kan ook door technologie tegenwoordig en digitalisering goed gedaan worden.

[0:08:44] Vibra van de Zee, Abenamro en Abenamro is natuurlijk een bank.

[0:08:49] Een bank wordt tegenwoordig aangekeken op sustainable finance en op waar gaat het geld naartoe.

[0:08:56] Hij heeft een bank ook een eigen operatie en in die operatie is digitalisering en IT natuurlijk

[0:09:02] erg groot geworden de afgelopen decennia. Dat brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee

[0:09:08] om daar te kijken wat kun je dan doen om de impact van die IT te verkleinen in je eigen

[0:09:14] operatie. We hebben een paar jaar geleden een visiestuk overgeschreven en dat is langzaam

[0:09:21] Het is dan groter geworden binnen de bank. Er is meer attentie voor gekomen.

[0:09:26] Er zijn targets gezet op IT-footprint, op IT-circulariteit door het senior management.

[0:09:35] En we hebben daar eerst de best practices opgehaald en geïmplementeerd.

[0:09:39] En we zijn daar nog steeds gaande mee.

[0:09:41] En ik heb een paar ervan opgeschreven in het stuk dat ik heb ingestuurd.

[0:09:45] als een learning voor bedrijven die dat ook moeten doen of willen een auto even daarbij als eerste.

[0:09:59] Nou, dank u voor het bijdragen. Dan gaan we naar de vragen.

[0:10:04] Ik denk dat het handig is dat we die per twee kamerleden stellen en dat ieder kamerlid twee vragen kan stellen in beginsel.

[0:10:11] Dan ga ik beginnen bij de heer Verlies van de PVV.

[0:10:16] Ja, voorzitter, dank voor het woorden. Ik had in principe niet zo heel erg veel vragen die ik wilde stellen,

[0:10:20] Waar ik wel even op terug wil komen is van mevrouw Van den Burgh.

[0:10:23] Ze had het over delen van data, maar ik neem aan dat u ook heeft gevolgd afgelopen week

[0:10:28] hoe er gestemd is met implementatie, hergebruik open data richtlijn.

[0:10:37] Dat zal een opmaat zijn die richting op.

[0:10:39] Ik bedoel, energiebedrijven en dergelijke die overal slimme meters plaatsen en die

[0:10:43] data accumuleren in realtime, die kunnen daar ook al die analyses op uitvoeren.

[0:10:50] Dat gaat dan beschikbaar komen en dat is eigenlijk één ding.

[0:10:56] En het tweede waar ik over wel is, we zien ook al jarenlang dat er een ontwikkeling gaande

[0:11:01] is in onze maatschappij.

[0:11:02] En dat gaat in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

[0:11:05] Heel veel bedrijven sluiten zich daarbij aan.

[0:11:07] Die hebben daar ook een beleidstuk op, die worden er ook op getoetst, dat breidt

[0:11:11] zich heel ver uit.

[0:11:12] Je hebt een due diligence systeem waarmee ze dus eigenlijk die keten helemaal gaan

[0:11:17] om te zeggen, goh, jullie moeten daar ook een beleidstuk op hebben, jullie moeten er ook in meegaan.

[0:11:22] Dus die bedrijven voelen elkaar onderling op, een beetje in diezelfde richting, maar hoe ziet u dat?

[0:11:28] Want ik zie dat dus al gebeuren, vanuit mijn vorige rol bij andere bedrijven.

[0:11:34] En ja, ik proef hier eigenlijk eenzelfde smaak van iets wat al gaande is.

[0:11:44] Dank voor deze vraag.

[0:11:45] Dan gaan we eerst naar de heer Meunenkamp en dan gaan we over tot beantwoording.

[0:11:50] U moet per twee Kamerleden.

[0:11:52] Ik had ook niet zo heel veel vragen, maar ik had vooral een vraag over het verdienmodel.

[0:11:56] Je werkt bij een bank, dan heb je toch ook een verdienmodel nodig?

[0:11:59] Een bedrijf heeft een verdienmodel nodig.

[0:12:01] Dus hoe kijken jullie tegen die duurzaamheid, digitalisering en jullie eigen verdienmodel aan?

[0:12:06] Kunnen jullie daar in hoofdlijnen iets over zeggen?

[0:12:14] Dank voor deze vragen.

[0:12:16] Ten eerste rond het al genereren van data door energiebedrijven, dus die kijk je inderdaad

[0:12:24] op het niveau van individuele huishoudens, dan kijken ze al heel goed naar die data.

[0:12:29] Het gaat er nu om dat je eigenlijk bewoners ondersteunt om daar zelf inzicht in te

[0:12:36] hebben en niet alleen over hun eigen huishouden en hun eigen energieverbruik, maar dat

[0:12:39] van de hele buurt, waardoor je dus als buurt kunt sturen, want doordat meer

[0:12:44] Mensen overstappen op elektrisch koken, op elektrisch rijden krijg je veel hogere pieken

[0:12:50] in verbruik.

[0:12:51] En doordat meer mensen zonnepanelen hebben, leveren ze ook meer energie en meer stroom

[0:12:57] aan het net.

[0:12:59] Dus de vraag is dan een beetje, hoe kun je die verschillende mensen laten samenwerken?

[0:13:04] En daar zou je Energie Commons omheen kunnen vormen, waarbij je dus data deelt met

[0:13:09] groep onder bepaalde voorbaden en je dus inzicht hebt in het verbruik van de hele buurt.

[0:13:15] Dat kan natuurlijk ook heel interessant zijn voor bedrijftereinen, waar bedrijven tegenwoordig

[0:13:20] niet goed kunnen uitbreiden, omdat het net het niet aankan wat betreft energieverbruik.

[0:13:27] Dus dan zou je kunnen delen over de bedrijfterein heen tussen bedrijven en kunnen afstemmen

[0:13:34] wanneer je bedrijf het meest actief is.

[0:13:38] En op die manier dus de belasting van het net kunnen uitspreiden over de tijd.

[0:13:44] Dus dat is eigenlijk het idee.

[0:13:45] En dat je dus niet open data hebt, maar binnen een gelimiteerde gemeenschap waarbij je

[0:13:51] afspraken maakt over hoe groot die gemeenschap is en onder welke voorwaarden die samenwerkt

[0:13:55] en wat de mensen van elkaar zien en wat ze niet zien.

[0:13:58] Dus dat is het eerste.

[0:13:59] Het andere is MKB.

[0:14:02] Dus maatschappelijk verantwoord ondernemen eigenlijk binnen het MKB.

[0:14:06] Ja, daar ben ik natuurlijk enorm voor, dus dat is inderdaad al gaande.

[0:14:13] En op allerlei terreinen zijn al initiatieven, maar ik denk dat er als het gaat om digitalisering

[0:14:19] en het gaat om we willen uitnodigen tot duurzaam gedrag, dat er best gekeken kan

[0:14:25] worden naar wat voor soort digitale middelen zouden we dan dat kunnen ondersteunen.

[0:14:30] Dus als ik een ander voorbeeld mag noemen, bijvoorbeeld agricommens, dus samenwerking

[0:14:37] tussen bedrijven in een korte keten bijvoorbeeld, waardoor voedsel dicht bij de consument

[0:14:44] ook wordt geproduceerd en dat dat gemakkelijker op elkaar aansluit, de vraag van de mensen

[0:14:50] in dezelfde regio als waar de boer werkzaam is, waardoor er minder voedsel verloren

[0:14:57] Want er komt minder lang voedsel te liggen in koelcellen bijvoorbeeld.

[0:15:01] Het wordt niet meer half door Europa gesleept, maar er gebeurt meer binnen de eigen regio.

[0:15:08] Waardoor je dus efficiënter krijgt, minder CO2 uitstoot.

[0:15:12] En dat komt dan doordat die mensen digitaal aan elkaar gelinkt zijn.

[0:15:18] Dus ja, ik denk dat maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat kan daar een aanleiding

[0:15:24] Toegeven, maar als je het echt richt op verduurzaming zou dat soms met bepaalde oplossingen nog

[0:15:33] meer naar voren gebracht kunnen worden.

[0:15:34] Dus die commons zijn daar een goede manier voor.

[0:15:39] Een andere manier om het te ondersteunen zou kunnen zijn om keurmerken in te stellen

[0:15:43] en te zeggen dat we eigenlijk bepaalde eisen willen stellen aan de technologie die we

[0:15:48] ontwikkelen als het gaat om energiebronnen, hoeveelheid energieverbruik, efficiëntie

[0:15:52] het energieverbruik, het type hardware, de repareerbaarheid van technologie, zodat je het niet

[0:15:57] iedere keer hoeft te vervangen.

[0:15:59] Dus je zou daar maatstaven voor kunnen ontwikkelen en kunnen kijken of het makkelijker

[0:16:04] is voor consumenten om te kiezen van dit product, dus eigenlijk duurzamer geproduceerd

[0:16:13] dan een ander product en dan gaat het ook over digitale producten.

[0:16:19] Nou, laat ik het daarbij houden voor nu.

[0:16:25] Als ik mag aanvullen op dat thema verdienmodel en dan even in de breedte van duurzaamheid

[0:16:30] en digitalisering, schoten we een aantal invoerzoeken te binnen.

[0:16:33] Eén is dat het vaak geen tegenstelling is.

[0:16:36] Dus vaak is het wel dat als je energie of grondstoffen bespaart, dan is het direct

[0:16:40] een efficiëntiewinst vanuit duurzaamheid en een besparing voor bedrijven.

[0:16:47] Dus veel maatregelen, veel nieuwe innovaties die efficiënter zijn, die worden gewoon

[0:16:51] omarmd, omdat ze het mes aan twee kanten snijden.

[0:16:53] Dat denk ik ten eerste.

[0:16:56] Waar we bijvoorbeeld ook in relatie tot de overheid, dat je met aanbestedingen, hoor

[0:17:00] ik nog weleens terug, van we kiezen toch voor de goedkoopste korte termijn aanschaf,

[0:17:04] terwijl je over de levensduur van het product, wellicht met een zuiniger model, meer had

[0:17:09] kunnen besparen.

[0:17:11] Dus dat is ook wel de oproep van, kijk ook in die publieke aanbestedingen naar

[0:17:14] total cost of ownership.

[0:17:16] Dus wat is de echt fit for purpose als oplossing en hoe gaat het over de levensduur.

[0:17:20] ook de meest zuinige en efficiënte oplossing zijn en gaan voorbij aan alleen het korte termijn

[0:17:26] aanschafbudget, bij wijze van spreken.

[0:17:28] En een derde, waar prijsprikkels en incentiefs samen komen rond het energiesysteem, is natuurlijk

[0:17:33] wat superactueel is vandaag de dag.

[0:17:34] De hele netcongres die de prijsprikkels in het net, de signalen die dynamische

[0:17:38] tarieven geven, die zien wij ook.

[0:17:40] Dus we vragen ons ook af en er loopt nu ook onderzoek naar hoe kunnen we als digitale

[0:17:43] sector ook daar deel van de oplossing zijn.

[0:17:45] Dus kunnen wij met onze workloads, onze rekenopdrachten die we laten draaien, kunnen we daarmee

[0:17:51] schuiven in de tijd naar een moment dat dat beter aansluit op de duurzame opwek in

[0:17:57] het systeem en gestimuleerd door ook een ander uurtarief, om het zo te zeggen.

[0:18:02] Kunnen wij met de backup die we hebben, even om een beeld te geven, we gebruiken

[0:18:06] ook een paar procent van de stroom in Nederland, als de stroom uitvalt draaien wij gewoon

[0:18:10] door.

[0:18:11] Zo robuust is onze vitale sector.

[0:18:13] Dat betekent dat er overal batterijen, backup is, wat we wellicht ook breder kunnen gaan

[0:18:19] inzetten in dat duurzame energiesysteem van de toekomst.

[0:18:23] Ik denk dat het prijsjaal en het datadelen daaromheen heel belangrijke inputs zijn

[0:18:30] voor die optimalisatieslag die we daar kunnen maken.

[0:18:33] Dus ja, er komt een hoop data bij kijken om te zorgen dat dat aanbod en vraag

[0:18:37] daar beter bij elkaar komen, maar dat is ook precies waar de digitale oplossingen

[0:18:41] ook weer voor zijn.

[0:18:41] Dus ze spelen eigenlijk een rol aan twee kanten.

[0:18:45] Enerzijds de oplossingen die het mogelijk maken,

[0:18:47] maar anders ook met onze eigen assets en workloads kunnen we wellicht ook een rol spelen daarin.

[0:18:51] Sorry, voor mijn Engelse woorden realiseer ik me niet.

[0:18:56] Meneer van der Zeeg, heeft u daar nog iets aan toe te voegen?

[0:19:02] Oh, daar was de bel weer.

[0:19:05] Nee, ik heb daar aan toe te voegen voor mij de sustainability assessment rating.

[0:19:11] Ik heb de sustainability impact assessment, dat hoort uit die workloads.

[0:19:15] Dat slaat daar denk ik mooi bij aan.

[0:19:17] Dus ik denk dat het belangrijk is dat als we iets gaan ontwerpen, of iets gaan bouwen,

[0:19:22] dat we dan meteen getekend worden wat is hier van de impact.

[0:19:25] En past die impact ook bij de targets die we hebben afgesproken als organisatie.

[0:19:30] Hoe draagt het daar aan bij?

[0:19:32] En op dit moment is dat denk ik een assessment die nog onvoldoend gebeurt.

[0:19:35] We doen natuurlijk allerlei andere assessments, security assessments, privacy assessments,

[0:19:40] Maar een sustainability assessment per workload, eventueel op bepaalde belangrijke momenten of 1 keer per jaar of 1 keer per 2 jaar,

[0:19:48] zou een belangrijke bijdrage kunnen geven aan het deeld.

[0:19:53] Hoe een workload bijdraagt aan de targets, of voor de organisatie specifiek, of als je alles optelt voor de organisatie als geheel.

[0:20:05] Dus een sustainability impact assessment is denk ik een interessante aanvulling.

[0:20:09] Daar komen veel van de elementen in terug die nu al genoemd zijn, denk ik.

[0:20:14] Dank u wel.

[0:20:15] Dan ga ik naar mevrouw Koekoek en de heer Sneller.

[0:20:20] Ja, dank.

[0:20:22] Een vraag voor mevrouw van de Burgh.

[0:20:25] De tragedy of the comments, de herkenning nog een beetje uit mijn eigen gestrediteiten,

[0:20:28] in Trash Now Recht gestudeerd.

[0:20:30] Maar wat daar volgens mij ook altijd een dilemma is,

[0:20:32] als u uiteindelijk allemaal eigenaar bent, dan is uiteindelijk niemand eigenaar.

[0:20:36] Dus iemand moet het voortouw nemen om die comments ook te...

[0:20:39] zelf tot samenwerken op te pakken.

[0:20:42] En daar zit mijn vraag van in dit geval, in deze comments, wie zou de karttrekker moeten

[0:20:47] zijn?

[0:20:48] Dus je hebt natuurlijk bedrijven die enorm veel innoveren enzovoort, je hebt de overheid

[0:20:52] die reguleren.

[0:20:53] En ik zit een beetje te zoeken naar wie moet als eerste eigenlijk het voortaan nemen

[0:20:56] om die comments en dat samenwerken goed te reguleren, stimuleren.

[0:21:01] Dat is mijn eerste vraag, voorzitter.

[0:21:03] En een tweede vraag is, ik denk aan de heer Van der Zee, want ik had eigenlijk

[0:21:07] over die sustainability impact assessment waar u het eerder ook over had.

[0:21:13] Hoe dat nu in zijn gang gaat en of u daar ziet dat er wellicht obstakels zijn.

[0:21:18] Om juist bijvoorbeeld vooruit te kijken waarvan u zegt dat zit hem in de regelgeving.

[0:21:23] Daar zouden wij vanuit de Kamer iets aan kunnen of moeten doen.

[0:21:28] Dank voorzitter.

[0:21:30] Dank en dank voor de inleidingen.

[0:21:33] Een wat meer filosofische vraag en een praktische vraag.

[0:21:36] De filosofische vraag sluit aan bij mevrouw Hardin hier.

[0:21:41] Wie moet als eerste het initiatief nemen, maar moet de overheid dat niet dan ook bewaken?

[0:21:46] Wat is de rol van de overheid bij zo'n comments?

[0:21:49] Want uit mijn studietijd heb ik onthouden dat je juist de overheid nodig hebt om bijvoorbeeld

[0:21:53] die afspraken over visquota op het oceaan dan ook te bewaken.

[0:21:57] Dus hoe ziet mevrouw Van den Burg dan met name de rol van de overheid erin?

[0:22:02] En de tweede vraag is heel praktisch, omdat ik ook ben gekomen om te zoeken

[0:22:05] We gaan naar de kansen.

[0:22:06] Zou meneer Van der Tang nog wat meer kunnen zeggen over die total cost of ownership bij

[0:22:10] de aanbesteding en wat daar nou mooie voorbeelden van zijn geweest, waar de overheid er ook

[0:22:15] creatief mee om is gegaan en dat het ook daadwerkelijk gelukt is?

[0:22:18] Want we horen hier natuurlijk vaak toch of de aanbestedingswetten staan in de weg,

[0:22:22] of de boekhoudregels van de overheid of gewoon politieke onwil.

[0:22:26] Maar daar zou ik graag wat meer over horen.

[0:22:33] Ja, wie neemt het initiatief?

[0:22:35] Dat zijn vaak energiegemeenschappen zelf die het initiatief nemen om bijvoorbeeld energiecommons

[0:22:41] te ontwikkelen.

[0:22:42] Of binnen zo'n agricommonskorte keten zijn het vaak de bedrijven zelf die dat graag willen

[0:22:50] doen omdat ze daar voor een voordeel bij hebben.

[0:22:53] En ze zoeken dan soms ondersteuning van onderzoekers, zoals bijvoorbeeld bij Waag

[0:22:58] te vinden zijn, maar ook op andere plekken, om dat voor elkaar te gaan krijgen.

[0:23:04] Dus ja, dan is de vraag wie moet dat dan stimuleren of reguleren en wat is de rol van de overheid?

[0:23:12] Ik denk dat de rol van de overheid kan zijn om inderdaad bijvoorbeeld via de topsektoren

[0:23:18] kun je stimuleren dat dit wordt opgezet, wordt ontwikkeld.

[0:23:26] Je zou kunnen, want er is op dit moment natuurlijk dat mensen die zonnepanelen krijgen,

[0:23:31] dat die ook meer moeten gaan betalen via hun energieprovider, je zou kunnen zeggen

[0:23:39] van nou die mensen die commons krijgen of die commons met elkaar organiseren, daar geldt

[0:23:44] dat niet voor, want die ontzien het energienet doordat ze meer gaan samenwerken.

[0:23:51] Dus dat zou een incentive kunnen zijn voor mensen om daar in te stappen, omdat

[0:23:55] ze daarmee hun energierekening meer betaalbaar houden.

[0:24:00] En dat zou voor nu mijn antwoord zijn.

[0:24:09] Dank voor de vraag inderdaad over het duurzaam inkopen.

[0:24:14] Wat we eigenlijk zien is twee smaken.

[0:24:16] Enerzijds kan je als overheid gebruikmaken van de criteria die er zijn.

[0:24:20] Maatschappelijk verantwoord inkoopcriteria, dat is gewoon een lijstje dat kan je afwinken.

[0:24:24] En dan zien we met de praktijk van wat is nou de weging die dan gegeven wordt.

[0:24:27] En al die mooie criteria weegt dat nu uiteindelijk op in de prijsvergelijking.

[0:24:31] en dan zien we vaak dat het anders uitpakt dan we vanuit duurzaamheid denken ik zouden willen.

[0:24:36] Het andere scenario is dat je meer open het gesprek aan gaat met marktpartijen.

[0:24:39] En dat zie je ook, het zijn mooie voorbeelden bij de ECT Buyer Group.

[0:24:43] Dat is ook een samenwerkingsverband van overheids aanbesteden en de diensten die elkaar inspireren

[0:24:47] van hoe kunnen wij nu zo duurzaam mogelijk inkopen en ook die markt erin betrekken en ook uitdagen.

[0:24:53] En er zit veel meer ruimte om met de eigen oplossingen te komen.

[0:24:56] En je ziet ook dat in aanbestedingen, los van de criteria,

[0:24:58] Dan wordt er gewoon gevraagd om een plan van aanpak.

[0:25:01] Wat is nou hetgene waar wij nog niet aan gedacht hebben, maar wat je als leverende partij

[0:25:05] wel zou willen inbrengen op het gebied van duurzaamheid.

[0:25:08] Je kan niet alles van tevoren bedenken als overheid, want je bedenkt alleen wat

[0:25:10] er al is.

[0:25:11] Dus zo geef je ook ruimte aan innovatie, denk ik, in de markt.

[0:25:16] En als ik één ding nog mag toevoegen, naast het inkopen van ICT, wil ik toch

[0:25:20] ook het afdanken van ICT even noemen.

[0:25:23] Het thema van de laptops heb ik ook genoemd in mijn paper.

[0:25:27] Hoe mooi zou het zijn als dat initiatief wat is aangekondigd in de werkagenda waardegedreven

[0:25:32] digitalisering van BZK om de laptops van deze overheid ook nagebruik opnieuw in te

[0:25:38] zetten voor mensen die dat nodig hebben en die digitaal verbonden zijn.

[0:25:41] Dat is een fantastisch programma dat we vanuit de branche ook medig geïnitieerd

[0:25:45] hebben, allemaal digitaal.

[0:25:46] Er zijn dan 15.000 laptops die op die manier veilig een plek gevonden hebben

[0:25:49] bij in eerste instantie kinderen die dat nodig hadden in covid, maar inmiddels

[0:25:53] ook vluchtelingen en andere doelgroepen.

[0:25:55] en hoe mooi zou het zijn als daar de 50.000 laptops van de overheid ook die weg zouden vinden.

[0:26:01] We hopen echt dat dit jaar dat voornemen ook waarheid wordt, want daar kunnen we echt een hoop goeds mee doen.

[0:26:11] Dan de heer Van der Zee.

[0:26:13] Dat was ook nog een vraag aan mij inderdaad, welke data zou nog nodig zijn voor de Sustainability Impact Assessment.

[0:26:19] Ik denk met een product passport zou er bijvoorbeeld nog meer inzicht gegeven kunnen worden in

[0:26:27] de embedded carbon en in de materialen die gebruikt zijn voor een bepaald product en

[0:26:33] hij bepaalt IT asset.

[0:26:36] Maar er zou ook nog meer transparantie gegeven kunnen worden op het energieverbruik.

[0:26:39] Wat je nu vaak ziet is dat er een beeld wordt gegeven van een bepaalde veld CO2,

[0:26:44] die met een bepaalde dienst of product samenhandt, vooral in cloud dan, maar niet met hoeveel

[0:26:50] energie die er, de kilowatt-uren die er mee is gemoeid. En daarmee, ik denk het ook nog een

[0:26:56] interessante extra datapunt zou opleveren in het inschatten van hoeveel energie je aan het

[0:27:03] gebruiken bent. Want carbon is afhankelijk van hoe je rekent en wat je meeneemt. Dus

[0:27:09] ja, energieverbruik, billig materiaal, van welke materialen zitten er in mijn product en

[0:27:14] wat zijn de embedded carbons van dit product, van het maakproces en de hele supply chain.

[0:27:22] En aansluitend misschien op mevrouw van de Waag voor de commons, energie commons.

[0:27:26] Ik mis misschien nog een beetje de IT commons.

[0:27:29] Ook IT zou je nog meer als commons kunnen organiseren met een meer decentraal internet

[0:27:34] wat ook lokaal nog voordelen kan opleveren.

[0:27:37] Ook voor energieverbruik lokaal en IT provisioning lokaal.

[0:27:50] Zijn hiermee uw vragen beantwoord?

[0:27:52] Dan ga ik naar de heer Sikkers-Dijkstra.

[0:27:55] Dank u wel, voorzitter.

[0:27:56] Eigenlijk is mijn vraag ook aan mevrouw Van den Burgh en sluit redelijk aan bij de

[0:27:59] laatste opmerking van de heer Van den Zee.

[0:28:02] Ik ben benieuwd of ik in de toekomst gekeken ben.

[0:28:04] Hoe ver ziet u dat hele idee van commons gaan?

[0:28:07] Bijvoorbeeld als ik denk aan gezamenlijke dataopslag of de manier waarop AI nu grootschalig

[0:28:13] wordt ingezet, wat zijn de toekomstperspectieven hiervan?

[0:28:18] Ja, ik kan haar een heel lang verhaal over vertellen.

[0:28:24] Ik denk dat we, Baag staat heel erg voor decentraal internet.

[0:28:29] Ik denk dat voor Nederland heel interessant is om eventjes naar onze buren te kijken

[0:28:35] in België.

[0:28:36] Die zijn heel erg de solidpods aan het stimuleren en solidpods zijn een veilige

[0:28:41] een manier om zelfstandig data te beheren en je eigen dataidentiteit te beheren.

[0:28:50] En dat kan je op persoonlijk vlak inrichten, maar je kunt dat ook op community-niveau inrichten.

[0:28:58] Dat is veilig, maar het betekent dus ook dat je niet overal je data achterlaat,

[0:29:03] maar dat je die data in veilige solidpot opslaat.

[0:29:09] Dat zou een manier kunnen zijn om het een beetje in de hand te houden, ook qua energieverbruik.

[0:29:16] Er gaat nogal wat energieverbruik om in het rondslingeren van al je data en daarop

[0:29:23] allerlei aanbevelingen te doen, zoals bijvoorbeeld advertenties te bieden aan een ieder.

[0:29:29] Dat kost heel veel energie.

[0:29:30] Dus als je die data op slaat in datapods, dan verklein je de mogelijkheid om dat bijvoorbeeld

[0:29:36] te doen.

[0:29:37] Dus dat is één ding.

[0:29:38] Het andere is, als je het hebt over AI, AI is over het algemeen verslindt dat een

[0:29:45] hoop energie.

[0:29:46] Ik denk dat het heel verstandig kan zijn om te denken aan de ontwikkeling van welke

[0:29:51] soorten AI moeten we nou echt de voorkeur geven.

[0:29:55] Ik bedoel, chat GPT is super interessant.

[0:29:59] Het maakt mij ook enthousiast als ik daarmee bezig ben, maar het levert ook heel veel problemen

[0:30:03] op, bijvoorbeeld voor scholen.

[0:30:05] Dus eigenlijk worden we ook geconfronteerd met een probleem, doordat dat er nu is.

[0:30:10] En het kost ook nog eens een hoop energie.

[0:30:12] Dus als we meer op voorhand nadenken van welke type AI, voor wat voor soort toepassingen

[0:30:18] willen we dat eigenlijk ontwikkelen en dat meer afstemmen op maatschappelijke

[0:30:22] behoefte, dan denk ik dat we al een heel grote stap vooruit zijn.

[0:30:26] En dat we meer prioriteren aan waar we onze aandacht aan besteden als Nederlandse kennisinstituten

[0:30:36] en innovatieinstituten.

[0:30:39] Dus ik denk dat dat heel verstandig is om te bedenken van waar we ons op richten.

[0:30:47] Heeft de heer van der Tang of de heer van de Zee hier nog iets aan toe te voegen?

[0:30:52] Nou, misschien nog wel een aanvulling van de dingen bijhouden of delen.

[0:30:56] We hebben natuurlijk wel een enorme beweging gezien van ieder zijn eigen ICT-omgeving thuis

[0:31:03] of in een bedrijf naar de cloud, en ook de overheid zelf is natuurlijk van het decentraal

[0:31:10] departement IT naar een rijkse cloud gegaan, wat aan zich eigenlijk bijna een soort communisme

[0:31:15] gebruikt.

[0:31:16] Je gebruikt met elkaar dezelfde ICT-infrastructuur, waardoor je veel grotere bezetting gebruikt

[0:31:23] en veel efficiënter gebruikt.

[0:31:24] In het geval van de Rijksoverheid gaat je van meer dan 60 naar vier datacenters terug.

[0:31:29] Dus ik denk dat we daar ook een enorme beweging gezien hebben naar het delen van IT-infrastructuur,

[0:31:35] wat ook voor een deel verklaart dat die ontkoppeling tussen data en energie zo effectief

[0:31:39] is geweest.

[0:31:41] Dat is misschien minder filosofisch, maar dat is wel een gedeelde infrastructuur

[0:31:44] die we de afgelopen tijd nog steeds heel effectief zijn gaan gebruiken met elkaar.

[0:31:57] Meneer van der Zee bent niet te verstaan, maar ik zie wel dat u een poging waagt.

[0:32:02] Ja, ja, ik waagde een poging, ik heb hem nu wel van de mute afgekreven.

[0:32:05] Nou, ik zou er wel iets filosofisch nog wel aan toe willen tevoegen, is dat efficiëntie

[0:32:13] is een woord dat vaak valt en toch worden we al 250 jaar lang iedere keer efficiënter

[0:32:20] en toch worden ook onze problemen steeds groter.

[0:32:22] En daar is een beroemde Engelsman genaamd Jevons, die daar een mooie paradox voor heeft opgeschreven, hoor.

[0:32:32] Beschijnbaar is de staat om steeds efficiënter en steeds groter impact te organiseren.

[0:32:37] Dus ergens zullen we dat toch een keer moeten ontkoppelen.

[0:32:40] Dus of efficiëntie nou de oplossing is of het probleem, het kan volgens mij op dit moment allebei zijn.

[0:32:51] Dank u wel.

[0:32:59] Dan doe ik even mijn pet als voorzitter af en ben ik ook fractielid van de GroenLinks Partij van de Arbeid.

[0:33:06] Dan heb ik een vraag aan de heer Van der Tang.

[0:33:07] U zei dat u eigenlijk rijkhalzend uitkijkt naar de integrale visie over digitale verduurzaming.

[0:33:14] Kunt u drie punten noemen die daar sowieso in zouden moeten staan?

[0:33:18] En aan de heer Van der Zee zou ik willen vragen.

[0:33:20] In uw position paper geeft u aan dat het eigenlijk het allerbelangrijkste was bij die exercitie die is gedaan bij ABN Amro.

[0:33:27] Dat de boel inzichtelijk is gemaakt, omdat dat vaak gewoon helemaal niet aan de hand is.

[0:33:32] Is dat eigenlijk ook wat u verwacht van de rijksoverheid?

[0:33:35] Want als we willen opschalen wat sommige bedrijven dus al intern proberen te doen,

[0:33:40] dat we dan gewoon moeten beginnen bij het grootschalig willen weten?

[0:33:48] Als ik een heer ben nu, dan is het antwoord gewoon ronduit die A.

[0:33:50] Dus het was voor ons best een zoektocht, hoe komen we uit dat het juiste granuliteiteniveau

[0:33:55] om inzicht te geven in al onze 2500-plus applicaties, zodat iedere applicatie een

[0:34:01] energiemeter heeft en een bijbehorende carbon equivalent meter, maar dat is denk ik wel

[0:34:09] nodig om tot dat niveau te komen, zodat je ook de bijbehorende architecten, productoners

[0:34:13] dat de developers rechtstreeks kan aanspreken op wat hun applicatie genereert aan impact en hun

[0:34:23] relatieve bijdrage en ook hun trend kunt laten zien waar ze naartoe aan beweegt zijn of wat

[0:34:29] hun sustainable trend is of niet en of die past bij de taken die je gezet hebt of niet. Dus

[0:34:35] ja ik denk dat die transparantie op workload applicatieniveau elementair is om binnen IT

[0:34:42] kunnen sturen in het landschap. En daarvoor is aanvullende data van de grote platform eigenlijk

[0:34:54] best wenselijk, zoals dus die energieconsumptie. Ja, dat was hem. Ja, dan zal ik terugkomen.

[0:35:10] Dank voor de vraag inderdaad over het integraal plan. Ja, ik denk dat we met elkaar ook vanuit

[0:35:15] de Nationale Coalitie duurzame digitalisering, ja ook wat uitgebreidere visie dan het peper

[0:35:20] We hebben neergelegd wat we eigenlijk verwachten dat er moet gebeuren, wat zien we dat er moet gebeuren.

[0:35:25] Dan willen we dit thema verder brengen met elkaar.

[0:35:28] En dat zijn inderdaad ongeveer drie assen.

[0:35:30] Dus dat is eerst de footprint van de sector zelf.

[0:35:32] Wat kunnen we daar nog doen in de ontwikkeling van nieuwe technologie die efficiënter is en ook bestaande technologie beter benutten.

[0:35:38] En dan zowel over de de as van energie als over grondstoffen.

[0:35:42] Ik denk dat de grondstoffenkant ook zeker is een is die daar de aandacht in mag krijgen.

[0:35:48] Aan de andere kant het vergroenen met ICT, dus die kansen van digitalisering voor verduurzaming.

[0:35:54] Dat geldt eigenlijk voor alle domeinen, dus je kan er helemaal los om het zo maar te

[0:35:58] zeggen.

[0:35:59] Er zijn zoveel kansen in de mobiliteitsdomein, in de gebouwde omgeving, in de landbouw.

[0:36:07] Maar ik denk dat één daar ook bijzonder interessant is het energiesysteem zelf.

[0:36:10] Dus hoe werken dat digitale systeem en het energiesysteem dan met elkaar samen?

[0:36:14] Het is ook een domein waar veel urgentie is nu met de netcongressie, waar we zelf als

[0:36:18] sector ook last van hebben, niet te vergeten.

[0:36:21] En hoe kunnen we daar zorgen dat die digitale oplossingen ook kunnen bijdragen aan het

[0:36:27] beter benutten van dat net en het slimmere inrichten van dat toekomstige energiesysteem.

[0:36:32] Dus dat is denk ik binnen de kansenkant zeker een thema wat aandacht verdient.

[0:36:37] En de derde gaat meer over de randvoorwaarden.

[0:36:39] Van los van dat er oplossingen zijn, worden ze ook benut.

[0:36:41] Zijn we ons ervan bewust? Hoe zit het in de curricula, in het onderwijs, in het inkoproces?

[0:36:46] Dus hoe zorgen we dat die oplossingen die er zijn, ook daadwerkelijk benut worden om

[0:36:51] die impact te maken, de positieve kant op?

[0:36:56] Dan kijken we even naar links, naar de zijde van de Kamer, of er nog vragen zijn aan

[0:37:01] deze gasten.

[0:37:05] Dan heb ik nog wel één vraag, ook weer voor u meneer van der Tang.

[0:37:12] U geeft in uw position paper aan dat als je eigenlijk alle percentage een beetje bekijkt

[0:37:17] van waar winstvatten behalen, dan zouden we ons moeten focussen op de eindgebruikers.

[0:37:23] Dat daar dan grote winstvatten verhalen, maar als we ons dan focussen op de eindgebruiker,

[0:37:26] waar moeten we dan beginnen?

[0:37:31] Ja, dat is terecht een constatering, dat als je in de duikert ook die onderzoeken

[0:37:35] die EZK heeft laten doen, bekijkt dat je dan door die keten heen ziet dat het

[0:37:39] eigenlijk in de apparatuur zit die uiteindelijk de energie gebruikt.

[0:37:42] Dus het gaat ook aan de ene kant over de efficiëntie van die apparatuur, maar ook hoe ze benut wordt.

[0:37:50] Dus de hardware is één kant van het verhaal, maar ook de software, die uiteindelijk die hardware aanstuurt,

[0:37:55] is natuurlijk wel heel belangrijk voor het uiteindelijke energiegebruik van die applicaties en ook überhaupt hoeveel je er nodig hebt.

[0:38:02] Dus wat we al zeiden, hoe meer je ook ICT-infrastructure kan delen,

[0:38:06] Hoe minder hardware en grondstoffen je nodig hebt om dezelfde resultaat te boeken in opslag, in rekenkracht, in dataverkeer.

[0:38:14] Dus ik denk dat daar nog genoeg te doen is.

[0:38:21] Nou, dank. En dan hebben we eigenlijk, als ik naar de klok kijk, dat hebben niet veel van onze gasten.

[0:38:26] Heeft u nog de luxe? Want u heeft vandaag de kans. Veel mensen in het veld zeiden nou, eindelijk gaat het erover.

[0:38:31] Als u nog de Kamer iets mee wilt geven, dan kunt u dat doen.

[0:38:41] Dat was het moment laatst natuurlijk niet onbenut.

[0:38:45] Wat ik al zei, ik denk dat we zitten op een mooi moment.

[0:38:48] Dit onderwerp staat nu op de agenda in de nieuwe Kamer.

[0:38:51] Alles goed is aan de voet van een nieuwe kabinet, hoe het ook gaat heten.

[0:39:00] Het is goed dat dit thema gewoon doorgaat.

[0:39:02] Want dit is een thema van de twee grote transities, digitalisering en verduurzaming.

[0:39:07] Dus dat wacht hier ook niet op.

[0:39:09] We zien het vanuit Europa dat er van alles op ons aankomt.

[0:39:12] We zien dat de noodzaak in het bedrijfsleven er is.

[0:39:14] We zien dat de noodzaak op het energienet er is.

[0:39:16] Dus ik denk dat het heel goed is dat we hier gewoon mee aan de slag gaan.

[0:39:19] Ik denk ook dat het integral plan daar niet op wacht, per definitie.

[0:39:26] Ik denk dat dit niet een thema is waar...

[0:39:28] Ik weet niet of het een controversieel onderwerp is wat moet wachten op een formatie.

[0:39:35] Ik denk dat dit een thema is waar we eigenlijk gewoon met elkaar mee door moeten.

[0:39:38] Net als je met de energietransitie hier niet op pauze zet, zet je ook de digitale transitie

[0:39:42] niet op pauze en zeker niet waar die twee samen komen.

[0:39:45] Dus ik hoop eigenlijk dat het integrale plan, de duurzame digitalisering, de komende

[0:39:51] maand het licht ziet en niet hoeft te wachten op de ontwikkelingen die hier verder spelen

[0:39:55] in huis.

[0:40:02] Ja, ik ben voor dat dat voordoorgaat.

[0:40:07] Dus dat lijkt me heel erg goed en ik zou daarbij inderdaad ook op de agenda willen

[0:40:12] blijven zetten dat die decentralisatie van het internet een belangrijk thematiek is,

[0:40:17] die ook voor de verduurzaming van belang is en dat het erg van belang is om die digitalisering

[0:40:24] te gebruiken om mensen in staat te stellen om zelf iets te doen aan een transitie

[0:40:30] richting verduurzaming die mensen bewust maakt van hun eigen gedrag, die zichtbaar maakt

[0:40:35] wat hun eigen impact is op het milieu en hen in staat stelt om op een vruchtbare manier

[0:40:43] samen te werken om die belasting voor het milieu wel terug te dringen.

[0:40:47] Dus ik denk dat ook als het gaat om uitnodiging tot ander gedrag, dat die digitalisering

[0:40:53] daar heel veel in kan doen en mensen op een goede manier aan elkaar kan verbinden.

[0:41:02] En dan kijk ik naar de heer van de Zee of die nog iets wil toevoegen.

[0:41:09] Blij met dit onderzoek en de input die we hebben mogen leveren.

[0:41:16] En ik hoop dat we daar uiteindelijk veel vruchten van krijgen, dat er originele informatie

[0:41:22] ook beschikbaar komt waar we meer mee kunnen sturen, waar ik het net al over

[0:41:27] had.

[0:41:29] En voor nu bedankt.

[0:41:31] Nou, u ook bedankt en dan dank ik in bijzonder nog een keer onze gasten, de Heer van der Zee

[0:41:36] van ANW en AMRO, Jeroen van der Tang van NL Digital en Simone van der Burg van Waag.

[0:41:42] Dank u wel dat u hier was en voor uw bijdrage.

[0:41:45] Graag gedaan.

[0:41:49] Dank u.

[0:48:28] We gaan van start met het tweede blok van deze ronde tafel, duurzaamheid en digitalisering.

[0:48:37] Het tweede blok gaat over de kansen en risico's van de verduurzaming.

[0:48:40] Ik verwelkom onze volgende gasten, dat is van de VU Amsterdam, Patricia Lago, hoogleraar

[0:48:48] software engineering en duurzaamheid, Pallas Achterberg, challenge-officer van Alliander

[0:48:55] en Hans Stocking, hoofdonderzoeker duurzame ICT van TNO.

[0:48:59] Van harte welkom, helaas is onze collega van de VVD, de heer Meulenkamp, die

[0:49:06] moest zich elders in het pand melden bij een debat, die moest zich helaas excuseren.

[0:49:10] En dan is het woord aan mevrouw Lagerl.

[0:49:16] Dank u wel.

[0:49:18] Ja, wat wij doen is software ontwikkelen en onderzoek en onderwijs in software.

[0:49:27] En wat wij zien is dat met digitaliseren alles is software geworden.

[0:49:32] En inmiddels is het helder ook naar de general public, maar naar iedereen.

[0:49:38] Alleen de aandacht, misschien terecht, is heel veel geweest tot nu toe.

[0:49:45] Of in de carbon footprint van technologie, of op de hardware, dat is zichtbaarder en

[0:49:54] tangible.

[0:49:55] En we vergeten dat software draait en dat betekent dat misschien we gebruiken groene

[0:50:03] energie, maar toch energie is verbruikt en soms misbruikt. En de manier waar we gebruiken,

[0:50:15] misschien energiezoonige hardware, dan wordt er misbruik ook van de software zelf als

[0:50:20] we niet software ontwikkelen met energie-efficiëncie als kwaliteit is. Dus in mijn punten, ik zie

[0:50:31] Vier kansen met ook risico erbij om te verbeteren voor Nederland en in het algemeen.

[0:50:40] De eerste kans is investeren in software, industrie die echt kan koplopen worden en

[0:50:50] innovatie nemen die kunnen ook nieuwe kansen voor ons land betekenen.

[0:50:55] Dat betekent ook investeren in kennis en goede practices om oude nieuwe software te ontwikkelen

[0:51:04] zodat het groen is als het in de markt gaat.

[0:51:11] De tweede aspect is cloud en datacentra.

[0:51:15] Datacentra hebben veel geïnvesteerd in efficiënte hardware en nu verwachten ze

[0:51:21] ...heel veel meer en meer groene energie te gebruiken en te claimen van zero-carbon te zijn.

[0:51:31] Maar dat betekent dat MissKin heel veel grote datacentren bestaan voor het beheren van data dat is nooit gebruikt en software dat misbruikt energieverbruik.

[0:51:45] En de derde aspect was al benoemd, software en reporting.

[0:51:51] Reporting moet voor de hele keten verwacht worden, anders weten de grote bedrijven niet

[0:52:02] precies welke is de totale verbruik van energie van ons systeem.

[0:52:07] Dus ze kunnen dat alleen weten als echte cijfers worden geleverd, ook van de klijten en de suppliers.

[0:52:17] En de laatste punt is, dat is ook een groot probleem, is dat we verschillende soorten bedrijven hebben.

[0:52:27] Die bedrijven zijn goed bezig, maar toch hebben meer kennis.

[0:52:31] En met meer kennis komt ook meer motivatie om te verduurzamen.

[0:52:39] Dus trainen voor ook die bedrijven, maar ook die bedrijven die ook nog niet bezig zijn.

[0:52:46] En die verwachten gewoon voor die anderen.

[0:52:50] Maar ook voor die bedrijven die nieuwe businessmodellen willen creëren...

[0:52:55] voor duurzame software, duurzame digitalisering.

[0:52:59] Dat is echt een kans om anders te gaan denken en zij hebben ook kennis, dus training nodig.

[0:53:08] Dat is mijn punt.

[0:53:09] Dank u wel.

[0:53:12] Dan het woord aan Paulus Achterberg van Allianz.

[0:53:18] Ja, hij doet het.

[0:53:23] Er was op een gegeven moment een aflevering van Arjen Lubach over die datacenters.

[0:53:28] En daar zit zo veel fout in dat ik...

[0:53:31] Ik vond daarvoor Arjen Lubach altijd wel leuk, maar ik heb sindsdien ook gewoon niet meegekeken.

[0:53:38] En wat het heeft opgeleverd, ik weet niet of het nou precies daardoor kwam, maar het was op

[0:53:41] een gegeven moment wel zo'n sentiment.

[0:53:43] We weten natuurlijk allemaal met netcongressen die lang wachtrijden voor nieuwe aansluitingen

[0:53:48] en dat begon inderdaad een jaar geleden in de industrie.

[0:53:53] En we kregen steeds, vorige week nog, zo'n vraag, jammer, als we nou die datacents

[0:53:56] niet aansluiten, dan is het probleem toch opgelost.

[0:54:00] Ik ga nu niet in op al het netcongestief-vraagstukken, want het gaat hier over digitale zaken, maar

[0:54:09] dat perspectief is eigenlijk een soort doodlopende weg, zeker ook omdat vaak gezegd wordt

[0:54:19] dat de prioriteiten ergens anders naar toe moeten.

[0:54:23] We zien die groei van die cloud services, net kwamen we even langs die privédaten,

[0:54:28] Misschien kan je dat lokale doen zoals we dat in België hebben ontwikkeld.

[0:54:32] Maar we kregen net nog volgens mij het Nieuw-Zeeland of zo iemand langs.

[0:54:35] Dat is ook allemaal cloud services.

[0:54:38] En in allerlei bedrijven en dienstverleningen wordt dat digitale onderdeel van hun dienstverlening.

[0:54:43] Het is dus niet iets wat je apart kan zien.

[0:54:46] Je kan niet terug naar de jaren 90.

[0:54:47] Het is onderdeel van onze toekomst.

[0:54:50] De toekomst is digitaal.

[0:54:53] En dan heb ik nog niet eens over artificiële intelligentie gehad.

[0:54:57] En als we het net even vragen, moeten we verder opletten.

[0:55:01] De zorg vooral in de EU-hoek is dat we als Nederland, als Europa, gewoon niet snel genoeg gaan.

[0:55:07] Dus die zorg is er vooral. Het is een extreem snelle ontwikkeling.

[0:55:12] En in onze economie, in alle haarfaten, is die digitale kant zo cruciaal.

[0:55:21] Hebben we daar een goede startpositie voor? Ja, eigenlijk best wel.

[0:55:24] Maar dan moeten we wel zorgen dat we tempo erin houden en dat we daarop doorgaan.

[0:55:32] Nou ja, en dan is er natuurlijk wel veel. Hoeveel is het dan eigenlijk?

[0:55:38] Oh, dat had ik... Dan ga ik even door mijn notitie, maar ik zal eerst even beantwoorden hoeveel is het.

[0:55:43] We hebben als allianterbeheerde de exterritsnetten, zeg maar de distributienetten.

[0:55:50] En we hebben vooral de datacenters in de regio Amsterdam.

[0:55:53] Dat zit op een 500 megawatt, als je het bij elkaar optelt.

[0:56:01] Dat is vergelijkbaar met de Heembergcentrale, dat we daar in die regio hebben staan.

[0:56:08] Dus het is groot, maar het is niet buitenproporsioneel groot.

[0:56:13] En wat we zagen is dat er een groei was voorzien naar 1500 megawatt, dus drie

[0:56:20] keer zoveel.

[0:56:21] dat zat in alle lijstjes die lijstjes waar ik het net over had

[0:56:26] en eigenlijk

[0:56:27] als we dan ook kijken dan

[0:56:32] is eigenlijk het probleem dat die data centers steeds meer hyperscale worden

[0:56:36] groter en groter

[0:56:38] en dat is

[0:56:39] en dat was net in de vorige ronde filosofisch vraagstuk het wordt steeds

[0:56:43] efficiënter en ontstaat daar niet daardoor steeds meer negatieve impact

[0:56:48] Die grote datacenters die we zien ontstaan zijn eigenlijk al één zo'n datacenter net zo groot als een heel grote stad.

[0:56:58] Het is gewoon groot. En omdat het zo groot is en in één keer wordt opgeleverd is het zo moeilijk inpasbaar.

[0:57:06] En daar zit vanuit de energie deel het grootste probleem.

[0:57:13] Inmiddels zien we dat die groei die zich zo stevig aanzet door restrictief beleid, vooral

[0:57:21] in de regio Amsterdam, alleen maar meer, al wat terugdringt, dus er komen minder.

[0:57:28] We zien ook dat in andere locaties in Europa, zoals Frankfurt en Parijs, de groei vergelijkbaar

[0:57:37] is met die van ons.

[0:57:37] Dus we zitten nu weer in een Europese balans en daar speelt dus één ding in mee.

[0:57:51] Het is niet 100% zeker of dat nou de oorzaak is, maar ook voor tien jaar terug in de Kamer,

[0:57:56] ik denk niet dat jullie er toen al zaten, toen was er een aluminium smelter in Groningen,

[0:58:04] Aldel, die voor de derde keer toen bijna fiat ging, en inmiddels is hij helemaal fiat,

[0:58:12] maar toen werd er door de minister, volgens mij, ik heb de kamerstukken laatst nog even opgezocht,

[0:58:18] bedacht dat we dat probleem moesten oplossen door de netwarieven met 90 procent te reduceren.

[0:58:23] Alleen dat kan je niet voor één bedrijf doen.

[0:58:26] Dus het werd een generieke maatregel met ongeveer de volgende stijlregel,

[0:58:30] Als je heel veel stroom gebruikt en je zet je machine altijd aan, dan krijg je 90% korting.

[0:58:40] En 90% korting was dus een goede magneet voor type bedrijven zoals datacenters die heel veel machines, heel veel aanzetten.

[0:58:50] Dus zeg maar, die aanleiding voor allerlei problemen die we in Nederland hadden over de pasbaarheid van datacenters,

[0:58:58] zowel als hier of eigenlijk dat andere gebouw begonnen kunnen zijn.

[0:59:04] En sinds afgelopen januari, vorig jaar en najaar is al deel alsnog 40 gegaan,

[0:59:10] sinds afgelopen januari is die regel weer ingetrokken.

[0:59:19] De grootvolumekorting of zoiets heet die,

[0:59:23] waardoor ook weer andere vergelijkbare bedrijven,

[0:59:27] die hun investeringen erop hadden gebaseerd,

[0:59:31] nu in de problemen komen en dat heet dan ineens vestiging-kumaal-probleem.

[0:59:35] Maar daarmee zie je dus op het moment dat je gaat lopen sluiten aan tarieven die niet

[0:59:39] gebaseerd zijn op werkelijke kosten en maatschappelijke kosten,

[0:59:43] dat er iets raars kan gebeuren.

[0:59:47] In ieder geval heeft het bij ons nu dat het weer is ingetrokken, opgeleverd

[0:59:51] dat we weer in een normaal Europees speelveld zitten

[0:59:54] en dat we niet in een

[0:59:57] een hele lange lijst van datacenters hebben we niet kunnen aansluiten.

[1:00:01] De lijst is er nog steeds, maar wat ik al zei, ik wil nu niet alle problemen van het energiewerkveld hier op tafel leggen.

[1:00:10] Maar daarmee komt dus wel in dat energiewerkveld, speelt dus in die wachtrijen en die verhalen die ik net vertelde.

[1:00:17] Dus dat betekent dat je uit moet kijken met dat soort tariefkortingen, maar dat er zeker in de komende jaren

[1:00:25] en dat is ook een oproep naar de digitale kant van de Tweede Kamer,

[1:00:31] dat er gaat prioriteit gesteld worden.

[1:00:33] En wat ik net al zei, ik denk dat de toekomst digitaal is.

[1:00:36] In bijna alle facetten van de economie zal dat naar voren komen.

[1:00:41] En wat je nu ziet, is dat er gekeken wordt van ja,

[1:00:43] hoeveel arbeidsplaatsen leeft het nou op?

[1:00:46] Zo'n commissie van de Swol, die dat een paar weken geleden...

[1:00:49] Ja, het leeft geen arbeidsplaatsen op.

[1:00:51] Dus waarom zou dit dan prioriteit moeten krijgen?

[1:00:54] of succesen uit het verleden, zoals staal of basischemie,

[1:01:02] vanuit die successen van het verleden, de vorige economie,

[1:01:06] prioriteiten gaan bepalen.

[1:01:09] Dit zijn wel indringende vragen.

[1:01:11] Het is niet filosofisch, het zijn wel indringende vragen.

[1:01:17] Wat je dus ook nog ziet, is dat juist door die digitalisering,

[1:01:22] door de connectivity die straks ook nog wel langs gaat komen, en de stad naar circulair economie,

[1:01:29] dat je eigenlijk ook in het makenproces, dus echt gewoon typisch industriële clusters,

[1:01:36] beweging gaat zien van hele grote bedrijven naar gedistribueerde assets,

[1:01:45] kleinere machines die onderling verbonden zijn en beter flexibel aansluiten op die vraag

[1:01:52] in die economie en dat zelfs wereldwijd doen en juist daarin, smart industry noemen we dat eigenlijk,

[1:01:59] juist daarin heeft Nederland een hele mooie positie. Dus voor je het weet gooien we de verkeerde

[1:02:06] prioriteit in de wachtlijst en die digitale kant van de toekomst kijkt er goed naar.

[1:02:12] Nou dat even, nou moet ik wel even opletten dat ik geen ding oversla. Ja, dus de vraag

[1:02:20] wat voor maatregelen zouden er dan eigenlijk nodig zijn.

[1:02:24] En een van de punten die vandaag ook in de sustainability impact-rapportage naar boven kwam,

[1:02:34] is dat eigenlijk, wat ik net zei, die datacenters zijn van oudsher,

[1:02:39] die worden steeds groter omdat dat de manier was om ze steeds efficiënter te maken.

[1:02:45] En steeds efficiënter, steeds nieuwe apparaten, dus dat betekent dat je om te beginnen

[1:02:49] al heel snel de oude spullen wegkiepert.

[1:02:53] En dus eigenlijk weer nieuwe laat maken en dat heeft ook heel veel impact.

[1:02:57] Want de nieuws zijn efficiënter en, en dat is eigenlijk de soort blinde vlek in het geheel,

[1:03:03] efficiënter is duurzamer.

[1:03:05] Maar als dat is dat je zo'n apparaat dag en nacht aan hebt staan,

[1:03:10] dan betekent dat je niet mee beweegt met de wind en de zon.

[1:03:13] En dat betekent eigenlijk dat je voor koude stroom draait.

[1:03:16] En in die transparante rapportages precies dat punt van hoe kan je nou zorgen dat die servers,

[1:03:24] dus niet de oude spullenboel gelijk weggooien, maar laat ze maar lekker meebewegen van machine learning for AI,

[1:03:31] of dat nou een language model is of op een andere manier, dat kan prima als de wind heel hard waait.

[1:03:38] Want je weet dat tegenwoordig je geld toekrijgt bij het gebruik van stroom als de wind heel hard waait.

[1:03:45] Gewoon omdat we zoveel hebben.

[1:03:48] En als je op die manier er naar kijkt, gaat het dus niet om efficiënter.

[1:03:51] Maar om, ja, pak je dan die overtollige stroom, die negatieve prijsstroom, kan je dat benutten.

[1:03:59] En dan zie je dat in de manier waarop inkoop, ik kwam net ook langs, rapportages enzovoorts,

[1:04:06] dat daar eigenlijk nog helemaal niet tot aarding komt.

[1:04:08] Dus die flexibiliteit inbouwen in het geheel,

[1:04:11] Dat is eigenlijk een van de kern-elementen hoe cloudservices veel beter ingepast kunnen worden.

[1:04:18] Als ik dan nog even een kort samenvat vanuit het netbeheer bekeken, wat hebben we dan nodig?

[1:04:24] Nou, om te beginnen, die enorme grote datacenters, dat moet kleiner.

[1:04:30] En locatiebeleid, zeker ook door de fotonica, hoeft dat niet allemaal in Amsterdam.

[1:04:35] Laten we dat beter verspreiden, laten we ze kleiner maken, maar ook combineren met vestigingseisen.

[1:04:41] waarin je dus die duurzaamheid en flexibiliteit meeneemt in hoe je dat daar doet.

[1:04:47] Twee, die flexibiliteit, wat overigens niet alleen voor Duitse geldt, maar voor iedereen.

[1:04:53] En dat soort dingen als die netbeheerkosten reduceren als je niet flexibel bent.

[1:04:58] Ja, dat zijn het soort tariefen dat we niet moeten hebben.

[1:05:01] Dus zorg nou dat flexibiliteit onderdeel is van dit soort vestigingseisen.

[1:05:08] En ten derde, wat net ook al langskwam, in die rapportages zorgt dat die transparantie

[1:05:16] toeneemt, zodat ook die inkopers kunnen sturen op hun keuze over welke cloud services

[1:05:25] wil ik nou eigenlijk hebben, daar waar je kan meebewegen met wind en zon, daar waar

[1:05:30] je dus echt kan zeggen, nee maar dit is groene stroom, en wat ik net zei in term

[1:05:35] van kansen, dan wordt het nog goedkoper ook. Je kan geld verdienen met AI machine learning.

[1:05:43] Dus dat waren mijn punten. En dan nog eentje die ik even genoemd wil hebben,

[1:05:48] maar dat is gewoon omdat dat er ook bij hoort. Soms is het zinvol om, als je die data sends,

[1:05:55] waarom gebruik je zo veel stroom, dat is eigenlijk nog, dan kwam jij net ook al even op,

[1:06:01] Dat is de historie.

[1:06:03] Als je naar de toekomst toe...

[1:06:06] ...moet je dat steeds meer hebben dat er geen warmte vanaf komt.

[1:06:09] Warmte is het energieverlies.

[1:06:12] En dat kost zoveel energie, dat verlies.

[1:06:15] Dus als we dan datacenters gaan belasten met...

[1:06:19] ...dat die restwarmte gebruikt moet worden, dan creëer je eigenlijk een soort...

[1:06:23] ...lok in om niet te verduurzamen, niet te vernieuwen...

[1:06:27] ...niet de warmteverlies terug te brengen, want je hebt beloofd...

[1:06:31] warmte gaat leveren. Dus daar zit een soort zorg. Dat soms kan echt helpen, zeker als dat in een buurt

[1:06:37] is waar anders iedereen warmte pompt en ze doen ook zoveel strand gebruiken. Maar als het gaat

[1:06:43] betekenen dat we uiteindelijk met veel warmte verliezen, dan heeft het niet geholpen. Dus dat

[1:06:51] even mijn punten. Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Stokking van TNO. Goedemiddag,

[1:07:00] Volgens mij is er al heel veel gezegd in de breedte.

[1:07:04] Ik denk dat het heel goed is dat dit onderwerp op de kaart staat.

[1:07:07] De vergelijking wordt altijd gemaakt met de luchtvaartindustrie, dat ICT nu meer uitstoot

[1:07:11] veroorzaakt dan de luchtvaartindustrie als zo'n gegeven.

[1:07:14] We moeten wel minder vliegen.

[1:07:16] Hoe zit het dan met ICT?

[1:07:17] We hebben al gehoord over efficiënt verhoging.

[1:07:21] De Jevons Paradox, die de heer Van der Zeel al noemde, is daar een hele bekende.

[1:07:25] Maar we bouwen snelwegen bij en die komen vervolgens weer vol te staan.

[1:07:29] Dus het hele meer-meer-meer-meer is denk ik een aspect wat we wel moeten meenemen in onze

[1:07:34] gedachtengang.

[1:07:35] Van wat moeten we daar nu mee?

[1:07:41] Er had ik een aantal punten waar ik denk dat er in de verbreding meer aandacht voor

[1:07:45] nodig is.

[1:07:46] Dus de hardware zelf is al genoemd, want we moeten inzichtelijk krijgen.

[1:07:50] Er waren ook al vragen over van wat is nou eigenlijk de impact en het energieverbruik

[1:07:54] is makkelijk meetbaar, heel tastbaar, daar zijn ook recente onderzoeken over

[1:07:57] geweest.

[1:07:58] Alleen, de hardwareproductie, dat zien we in landen zoals Frankrijk, waar ze in principe met kernenergie en schone energie te over hebben,

[1:08:07] waardoor daar het vraagstuk niet zo groot is, dat de hardware alleen maar meer impact gaat hebben en we bouwen bij.

[1:08:15] Want we hebben het over circulariteit, wat heel belangrijk is, maar op het moment dat we meer bijbouwen,

[1:08:19] zullen we toch meer materialen moeten veroorzaken, meer uit de grond moeten halen, meer produceren.

[1:08:24] Dus het meten, het inzichtelijk krijgen van hoeveel hardware hebben we nou eigenlijk nodig,

[1:08:29] de embedded emissions, scope 3, om die in de keten zichtbaar te krijgen, is denk ik van

[1:08:34] groot belang om echt te kunnen gaan sturen.

[1:08:37] Dus ja, heel graag een volledig en breed beeld helpt ons hierin.

[1:08:43] Vervolgens sluit ik me volledig aan bij mevrouw Wago over software en software efficiëntie.

[1:08:48] Als ik een hele schone auto heb en ik rij met schone energie en ik moet naar Utrecht

[1:08:53] Ik ga via Groningen, dat gaat natuurlijk nergens over.

[1:08:56] Dat is wat er in heel veel software gebeurt.

[1:08:57] Grote bedrijven zijn best wel goed in efficiënte software maken.

[1:09:00] Dus dat ABN daar ook echt goed in is, dat geloof ik ook.

[1:09:03] Maar we hebben ook heel veel kleine bedrijven die software maken en die niet zo goed zijn.

[1:09:08] Een start-up wil gewoon de markt op.

[1:09:10] Die software moet werken.

[1:09:11] En of het dan buurzaam is, daar zullen ze bij geholpen moeten worden.

[1:09:14] Met kenniscentra, met onderzoek, misschien met AI-algorithmes die dat verbeteren.

[1:09:19] Anders hebben we inefficiënte software en dan draait de hardware heel efficiënt, maar verstoken we met z'n allen nog steeds heel veel energie die wat niet nodig zou zijn.

[1:09:29] En dan de hete aardappel is denk ik de gebruiker in deze.

[1:09:32] We hebben als TNO zo'n rapport uitgebracht, anders consumeren om klimaatdoelen te halen.

[1:09:37] En ik vond de quote van mijn collega Geert de Paradies op dat vlak bijzonder treffend.

[1:09:41] Ik sprak haar toen ik belde van ik wil meer met ICT en iets met gedrag.

[1:09:45] Ze zei, hee hee, eindelijk, mooi.

[1:09:48] En hij zegt, het is ontzettend lastig en toch moeten we het gaan doen.

[1:09:51] Want het klimaatdoelen gaan halen, gaan we niet halen met meer, meer, meer, meer.

[1:09:55] Dan moeten we mensen bewust maken van of we nou minder vlees moeten gaan eten of minder moeten gaan vliegen.

[1:10:00] En gezien de groei van ICT hoort die daar op de een of andere manier bij.

[1:10:04] Moet je naar minder data, minder data-opslag.

[1:10:07] Maar ik ga niet al mijn foto's zo maar uitzoeken.

[1:10:09] Ze hebben ook hulp bij nodig en juist die hulp, de bewustwording, het willen.

[1:10:14] Mensen willen wel, maar ze zijn zich nog niet bewust en vervolgens moeten we mensen gaan helpen om het te gaan kunnen.

[1:10:20] Dus mij aanbieden, zal ik al je foto's van vorig afgelopen jaar of afgelopen maand ergens in de koude opslag zetten?

[1:10:28] Dan hoeft het geen stroom meer te gebruiken en ben ik daar voorlopig van af.

[1:10:30] Als je het nodig hebt, geef maar een seintje en zetten we het klaar.

[1:10:33] Dan kun je er over een week weer bij. Dat soort principes zijn er nu niet.

[1:10:37] En ik denk dat we daar wel naar toe moeten om in de breedte meer te gaan doen.

[1:10:42] En dat vind ik typisch, de vraag kwam over de gebruikerskant, waar de heer Van der Tang

[1:10:47] ook al even naar refereerde.

[1:10:49] Dat zelf de Franse onderzoek laat zien, dat de meeste uitstoot komt per apparatuur en

[1:10:53] het meeste daarvan zit in het fijnmaassige deel.

[1:10:55] We hebben enkele honderden datacenters met enorme uitstoot.

[1:10:58] Daar kijken we makkelijk naar, dat is groot, tasbaar.

[1:11:01] Maar de miljoenen mensen die een smartphone hebben, en hoeveel mensen willen dan

[1:11:05] de nieuwe smartphone als die uitkomt, en wat gebeurt er met die oude?

[1:11:08] De meeste mensen leggen hem in de la, want ja, verkopen, dat levert de

[1:11:14] Ik weet niet wat ik ermee moet, dus beland dat ergens, daarin gaan sturen.

[1:11:20] Frankrijk heeft wetgeving op dat vlak ingevoerd.

[1:11:23] Misschien moeten we dat soort dingen gaan bekijken en als Nederland ook gaan doen.

[1:11:26] Om dus de gebruikers te informeren, te helpen bij duurzamere keuzes en misschien ook

[1:11:31] wel actiever te stimuleren op dat vlak.

[1:11:35] Ten slotte waterbedeffecten, die ontzettend lastig zijn.

[1:11:38] Jefens Paradox is al genoemd, maar als je gedrag gaat veranderen, wordt het dan duurzamer.

[1:11:44] We hebben het over thuiswerken.

[1:11:45] De Nederlandse coalitie heeft een mooi boekje over thuiswerken gemaakt.

[1:11:49] Er is ook onderzoek over thuiswerken.

[1:11:51] Als ik thuis ga werken, wordt er een lege kantoorruimte voor mij verwarmd.

[1:11:56] Prachtig.

[1:11:56] De Amerikaanse onderzoek liet zien dat als ik ga thuiswerken, wauw, ik houd tijd over.

[1:12:01] Dan laat ik dan avond eens lekker in de auto stappen.

[1:12:03] In plaats van met het OV naar werk, stap ik in de auto om naar familie te gaan.

[1:12:06] Wat ik ook al veel zie, is dat collega's denken dat dat ver op vakantie kostbaar is.

[1:12:12] Voor twee weken doe ik dat niet.

[1:12:14] Maar ik kan remote werken, dus ik kan rustig zes weken ver weg gaan.

[1:12:17] Dan ga ik vier weken lekker op het strand, op het terrasje, zitten werken, want dat kan tegenwoordig.

[1:12:22] We zien de waterbed- of trail reefbound-effecten.

[1:12:25] Daar grip op krijgen is heel lastig, want klimaatverandering gaat echt om CO2-omdeeltjes in de atmosfeer.

[1:12:32] Dat neemt nog steeds toe wereldwijd.

[1:12:33] Als we iets willen veranderen, moet daar verandering in komen.

[1:12:37] En gedrag veranderen zonder dat je weet wat er dan gaat gebeuren met dat gedrag, dat

[1:12:42] is op z'n minst gevaarlijk.

[1:12:45] En daar is nog bijzonder weinig onderzoek naar gedaan.

[1:12:50] Volgens mij was dat mijn hele verhaal.

[1:12:51] Ik heb nog één punt, dat valt een beetje over de followed sunshine en de groene energieverbruik.

[1:12:58] Dat zijn prachtige ideeën technisch gezien.

[1:13:00] Enerzijds denk ik dat we graag energie willen besparen over tien, vijftien jaar.

[1:13:06] Ik hoop dat we hier ook voldoende groene energie hebben en dat het niet meer zo'n vraagstuk is.

[1:13:10] Zet het maar aan, want we hebben groene energie, misschien met opslag te over.

[1:13:14] Dan kijk ik tien, vijftien jaar vooruit.

[1:13:16] Het is een uitdaging, ik weet het.

[1:13:19] Anderzijds zien we dat het vooral grote technologiebedrijven zijn die datacenters gebruiken.

[1:13:25] 80% van de markt in Nederland is volgens mij van Amazon en Microsoft.

[1:13:30] Heel fijn, het heeft een hele hoop goeds gebracht voor de maatschappij.

[1:13:34] En tegelijkertijd, het is voor hun fabriek en een fabriek wil je niet uitzetten als bedrijf,

[1:13:38] dat kost gewoon geld.

[1:13:39] Als wij zeggen, we moeten jobs heen en weer gaan schuiven, technisch kan er heel

[1:13:44] veel, maar daar samen het bedrijfsbelang op zoeken en daar zal toch wel het gesprek

[1:13:48] mogen plaatsen.

[1:13:49] En dat vind gelukkig plaats, ook binnen de NCDD, maar daar zijn we nog niet uit.

[1:13:54] Dus ik denk dat er eigenlijk nog wel meer gesprek nodig is, omdat de community

[1:13:57] in het samen optrekken wat ik een aantal keer gehoord heb hier om dat verder vorm te geven zodat ook dat soort grote gebruikers meegaan in dat gesprek.

[1:14:07] Dan denk ik dat ik het daarbij ga laten.

[1:14:09] Dank u wel. Dan kijk ik naar mijn collega's.

[1:14:11] Ik denk dat we ook weer twee vragen per Kamerlid per twee.

[1:14:15] Dus ga ik naar de heer Van Liesen? Die heeft geen vragen. Dan ga ik naar mevrouw Koekoek.

[1:14:22] Ja, heel veel dank. Ook voor uw presentatie, alle drie.

[1:14:27] Een vraag aan mevrouw Laakbe, bedrijven die dit al heel goed doen, ik was heel erg benieuwd

[1:14:33] wat voorbeelden zijn waarvan je zegt dit is echt heel goed en ook met name de koppeling

[1:14:38] hoe je bedrijven die daarin nog niet zo goed doen, hoe je die daarin goed kan helpen.

[1:14:44] We lichten ook door dat soort voorbeelden te bespreken, maar we lichten er nog andere

[1:14:47] zaken.

[1:14:49] En ook een vraag aan de heer Stokking, omdat ik het idee van de consumenten aanbiede om

[1:14:56] bepaalde dingen, in de koude opslag zei je geloof ik, om dat zo op te lossen.

[1:15:02] Dat vond ik heel interessant, omdat volgens mij nu vooral voor consumenten niet alleen

[1:15:06] bij de bewustvoling zit, maar ook vooral het gemak, als je 1000 emails hebt of allerlei

[1:15:09] foto's, dan ga je dat niet weer uitzoeken.

[1:15:12] Hoe zouden we dat wat meer structureel kunnen in systemen implementeren, zodat

[1:15:17] dat je dus echt de consumenten een toereiking doet, een handreiking doet.

[1:15:25] Ik ben het allemaal nog een beetje aan het verwerken, voorzitter.

[1:15:30] Een paar fascinerende gegevens voor mij in ieder geval.

[1:15:34] Misschien even de groene softwareontwikkeling.

[1:15:38] Zowel mevrouw Lago als de heer Stocking hadden het erover.

[1:15:41] Ik zoek nog even naar wat de rol van de overheid daarbij nou zou kunnen zijn.

[1:15:44] Of dat iets is wat we toch vooral daar moeten laten.

[1:15:50] En als tweede vraag, het vestigingsbeleid en de duurzaamheidscriteria over de datacenters.

[1:15:59] Is dat iets wat wij op landelijk niveau meer zouden moeten doen, of is dat iets wat de

[1:16:05] lokale overheden in hun beleid ten aanzien van de datacenters meer zouden moeten integreren?

[1:16:11] Want het lock-in-voorbeeld vond ik wel heel treffend.

[1:16:18] Ik denk ik zal beginnen met de vraag over bedrijven die goed doen en minder goed doen.

[1:16:28] We hadden net in ABN Amro gehoord.

[1:16:35] Volgens mij is het een goed voorbeeld van bedrijven die echt de kans oppakken om te verduurzamen.

[1:16:46] is ook een kans voor een bigger chunk van de market, zou ik zeggen.

[1:16:52] Maar dat is niet verkeerd aan de zone.

[1:16:55] Het is echt een kans om nieuwe proposities voor de klanten...

[1:17:02] te kunnen aanbieden.

[1:17:07] En in mijn ervaring, die bedrijven die goed doen, net als ABN...

[1:17:13] Er zijn een paar kleine consultancycompanies die ik ken.

[1:17:18] Er zijn ook nieuwe kleine ondernemers, SP'ers.

[1:17:25] De echte driving factor is dat die geloven, die zien de toekomst...

[1:17:30] en geloven zelf dat dat is een goede kans.

[1:17:33] En creëren nieuwe businessmodellen, nieuwe dingen.

[1:17:37] Ik denk dat de rol van de overheid is om de initiatie te stimuleren.

[1:17:47] Grote bedrijven, Marok en Camboe, en Setsepers.

[1:17:52] De andere aspect die een invloed heeft is cultuur en kennis.

[1:17:57] Er zijn helaas bedrijven die minder champions hebben of minder moderne cultuur hebben,

[1:18:08] zodat zij pakken de kans en veranderen.

[1:18:11] Dus zij proberen gewoon afwachtend te kijken wat er gebeurt en proberen zomaar mogelijk van de oudere situatie te halen.

[1:18:21] En wat kan veranderen, is die kennis.

[1:18:30] En dat heel veel mensen niet alleen over de CSO's, de CSO's,

[1:18:36] de top-down, die kansen creëren.

[1:18:42] Dat moet ook, maar ook bottom-up, als iedereen gewoon kennis heeft over

[1:18:49] Wat betekent duurzaamheid voor mijn eigen bedrijf, voor mijn sector enzovoort?

[1:18:56] Dan kunnen ze ook proactiever die toepassen in hun eigen profiel.

[1:19:02] En wat wij zien is dat ook met bedrijven die echt champions hebben top-down...

[1:19:07] dat is nog steeds supermoeilijk om bijvoorbeeld groene software...

[1:19:13] die IT-professionals, architecten, die ontwikkelen.

[1:19:17] Zij moeten aantrekkelijk groene software ontwikkelen en ontwerpen.

[1:19:22] Als die niet echt die kennis hebben...

[1:19:25] ...hoe en wat de prioriteiten en hoe je dat kan implementeren...

[1:19:29] ...krijg ik tijd in de IT-projecten om dat überhaupt te kunnen doen.

[1:19:35] Als geld is de eerste prioriteit en niet verdoersamen...

[1:19:39] ...of groen wordt niet een deel van alle IT-projecten...

[1:19:44] ...dan zal het niet zo makkelijk gebeuren.

[1:19:58] Ik geloof dat over de software.

[1:20:01] Vijftien jaar terug was security altijd op beveiliging altijd een bijdingetje.

[1:20:05] Tegenwoordig heet het dan by design.

[1:20:07] Het is hier vooral een kwestie van blijven stimuleren.

[1:20:11] Ook aan de educatiekant.

[1:20:12] Zorg dat het in opleidingsprogramma's bij universiteiten terecht gaat komen.

[1:20:16] Dat mensen weten hoe het moet.

[1:20:18] Idealiter is het voor — we hoorden het al zeggen — is jouw software duurzamer en verbruikt het minder

[1:20:23] energie. Dat scheelt gewoon direct aan de kostekant.

[1:20:26] Wat er bij ABN gebeurt, dat er door het hele bedrijf targets zijn, is mooi.

[1:20:29] Maar als je weet dat goede software — dat heb ik ook al horen zeggen — duurzamer software is,

[1:20:35] want mijn goede software verbruikt minder hardware, draait sneller, betere responstijden,

[1:20:39] minder fouten.

[1:20:40] Dat zorgt allemaal voor verbetering.

[1:20:43] Daar wordt aan gewerkt.

[1:20:45] Wat de roel van de overheid daarin vooral is, is dat je aan de educatieve kant het stimuleren

[1:20:51] van de opleidingen van de techneuten vanmorgen, de programmeurs vanmorgen aan de universiteiten

[1:20:54] en hoge scholen in Nederland en ook aan de mbo's die een hoop code maken.

[1:21:00] Dus in de breedte het onderwijs in Nederland op dit vlak stimuleren is denk ik een

[1:21:04] mooie rol waar de overheid bij kan helpen.

[1:21:10] Vervolgens de vraag over de consumenten helpen.

[1:21:12] Hoe dan?

[1:21:14] We zijn bijvoorbeeld met Milieu Centraal in gesprek.

[1:21:17] Steno zijn op dit moment bezig met onderzoek, ook op dit vlak, van hoe zit dat gedrag?

[1:21:22] Wat willen mensen nu?

[1:21:23] Wat kunnen ze?

[1:21:24] En waar zit de belemmering om ander gedrag te hebben?

[1:21:26] Geef mensen een app en ze kunnen er wat mee.

[1:21:30] Dit zou gewoon zo een app kunnen zijn of ingebouwd kunnen zijn.

[1:21:34] En wellicht dat bijvoorbeeld de Milieu Centraal daar onderzoek naar kan gaan doen, een

[1:21:37] stukje bewustwording kan gaan creëren.

[1:21:39] Dan is het een kwestie van een partij die daar een app voor maakt.

[1:21:43] En begin klein.

[1:21:44] Als we zeggen met z'n oude foto's, is het makkelijk om mee te beginnen.

[1:21:48] Daar kun je gewoon bij, als je een app hebt en de technologie in.

[1:21:51] Dan is het dus de samenwerking dat we moeten kijken dat er ook die koude opslag betekent.

[1:21:57] Dan mag de stroom eraf.

[1:21:59] Dus dan staat het er ergens.

[1:22:00] Dan moet iemand waarschijnlijk weer de stroom erop gaan zetten om het terug te halen.

[1:22:05] Moeten we wel zorgen dat dat er is en of dat nou oude opslagmedia zijn die anders weggegooid worden?

[1:22:13] Dat moeten we dan nog uitzoeken.

[1:22:14] Maar dan denk ik dat bijvoorbeeld een organisatie als Milieu Centraal, samenwerking met ons met onderzoek

[1:22:19] en we vinden elkaar al, dat soort lijnen zit ik dan aan te denken.

[1:22:24] En ja, ultiem hoop je dat er bij Delft of zo in Yes Delft een een of andere stijl studenten opstaat

[1:22:29] die bedenken van hey, dit is gaaf, dit willen mensen, we beginnen een start-up.

[1:22:32] Dus ik ben bezig met een rondje dat ik bij universiteiten meer gastlezingen geef rondom zo'n onderwerp om het uit te dragen.

[1:22:41] En zo doen we ook inspireren en mensen in beweging te krijgen.

[1:22:47] Hebben jullie vragen daarmee beantwoord?

[1:22:50] Ik zie nog steeds de heer sneller nadenken.

[1:22:53] Nou, ik weet niet of ik me geacht heb, maar die vraag wilde beantwoorden, die ging over de...

[1:22:57] Ja, dus ik was nu aan de beurt.

[1:22:59] Ik zat nog even na te denken of we ook al die andere dingen nog gingen reageren.

[1:23:03] Want er speelt namelijk wel iets doorheen dat door die toenemende eisen eigenlijk onmogelijk is voor kleine bedrijven nog op mee te doen.

[1:23:12] En je ziet al dat, kijk dan vooral even naar cloud services, je zou wel willen dat je koude opslag kunt toevoegen voor foto's,

[1:23:23] maar dan moet je naar Seattle om dat gesprek te voeren en dan is de vraag of dat ooit gaat lukken.

[1:23:30] Dus wat daarmee speelt ook heel erg mee, wat kan je in Nederland en wat kan je in Europa?

[1:23:37] En op wat voor manier kan je daar ook op een goede manier zorgen dat er die Europese aspecten er van goed tot uiting komen?

[1:23:45] En ik haal nog even in herinnering dat SEDN alle IP-adressen bij Amazon in de cloud heeft gezet,

[1:23:51] dat de Tweede Kamer daar niet heel blij mee was.

[1:23:53] Dus ik me goed herinner.

[1:23:55] Dan over het vestigingsklimaat.

[1:23:58] Daar zie je dus ook dat het stellen van eisen aan dat soort bedrijven niet heel makkelijk is.

[1:24:08] Ik deed dus de suggestie om in pasbaarheid in het energiesysteem, maar ook duurzaamheid en flexibiliteit,

[1:24:15] en wellicht ook andere elementen die je mee zou willen nemen, dat je dat via vestigingsbeleid kan doen.

[1:24:20] Dan is de vraag, moet dat landelijk of meer lokaal?

[1:24:26] En dan zien we dat bijvoorbeeld Hollands en Kroon over de campus al daar met Microsoft

[1:24:32] moesten onderhandelen.

[1:24:34] En dat, geloof ik, Billinghuizen met Meta in gesprek was.

[1:24:37] En je merkt ook, dat is op z'n minst niet gelijkwaardig.

[1:24:45] En het effect daarvan is ook weer, en dat werd ook weer uitvergroteld in Lubach,

[1:24:50] Ze nemen hier alle resources in, terwijl je eigenlijk een gesprek wilt hebben over wat

[1:24:56] willen we hier op het gebied van digitale economie en hoe maken we dat mogelijk.

[1:25:01] En dat kan je echt niet neerleggen bij die gemeenten.

[1:25:03] Dus vandaar dat je daar een integraal vraagstuk moet kijken en vervolgens ook en het

[1:25:08] energie deel, maar ook van wat voor digitale economie zijn we eigenlijk onderweg en hebben

[1:25:14] we dat dan ook op orde of hebben we in feite alle sleutels in de handen gelegd

[1:25:19] een paar bedrijven aan de overkant van de Oceaan. Dank. Dan ga ik naar de heer Sykes-Dijkstra.

[1:25:28] Ja, dank u wel. En dank voor uw heldere verhaal. Ik had eerst een vraag aan mevrouw Achterberg.

[1:25:34] Als het gaat om een interessant principe, AI en cloud gebruik, dan mee laten bewegen met

[1:25:40] wind en zon. In welke mate is dat nu al haalbaar, denkt u? En in welke mate,

[1:25:46] dat raakt natuurlijk ook aan het verhaal van de heer Stocking, wanneer het gaat om

[1:25:50] consumentengedrag omdat natuurlijk wij ook wel graag altijd met onze data willen misschien AI-beschikbaarheid ook altijd willen

[1:25:57] vereist dat ook aan de consumentenkant dat men een vraag aanpast of de tijd die ze nodig hebben om

[1:26:03] systemen te bevragen of is er nu al heel veel mogelijk. Ik had ook een vraag aan de heer Stocking.

[1:26:10] Ik vond het nieuwe verhaal misschien een achterliggend play-doy. Ik hoop dat ik er recht aan doe

[1:26:15] voor digitaal een stukje afschalen.

[1:26:18] Als het gaat zeker om consumentengedrag.

[1:26:21] Ik kwam een tijdje geleden in de Volkskrant een citaat tegen en ik dacht van, er zit ook wel wat in.

[1:26:26] Dat er soms juist aan de kant van de overheid en bedrijven een bijna heilig geloof in verdere digitalisering is.

[1:26:33] Terwijl je aan de burgerkant soms ziet van, het hoeft misschien van mij niet zo snel te gaan.

[1:26:37] Dat burgers tegenaan lopen dat ze altijd bereikbaar moeten zijn voor werk en dat het ook veel stress oplevert.

[1:26:43] Dat ze soms telefoonverslaafd zijn.

[1:26:47] Dat ze toch ook wel enige angst hebben voor de ontwikkeling van AI.

[1:26:51] Dus dat is eigenlijk ook mijn vraag.

[1:26:52] In welke kant begint het hier bij consumentenverandering?

[1:26:56] En in welke zin zou de overheid of het bedrijfsleven hier ook een verantwoordelijkheid in hebben om dit aan te jagen?

[1:27:10] Ja, die suggestie om mee te bewegen met het weer.

[1:27:13] Die, volgens mij gaat Microsoft daar straks nog wat meer over vertellen,

[1:27:17] hebben in een coalitie van meerdere bedrijven ook onderzocht wat de mogelijkheden daarvan zijn.

[1:27:24] En Microsoft was ook onder de van die coalitie.

[1:27:27] Dus ik zie ook daar dat je, zeg maar, in grotere bedrijven de eerste stappen daarin ziet.

[1:27:35] En ik noem het juist even als voorbeeld dat machine learning,

[1:27:38] omdat dat niet iets is wat je dag en nacht doet, dan kan je je moment uitkiezen.

[1:27:41] En zo zijn er voor meerdere typen activiteiten waar je je momenten kan uitkiezen.

[1:27:47] Waar ik niet in geloof, althans nog niet echt direct een oplossing zie, is dat je

[1:27:53] aan consumenten de vraag gaat stellen hoe je dat precies moet doen.

[1:27:56] Dat lijkt me gewoon een heel ingewikkeld verhaal, terwijl je op de achtergrond daar gewoon in kan bewegen.

[1:28:04] En dan kun je zeggen, ja op een gegeven moment is het opgelost, want dan hebben we batterijen.

[1:28:07] Maar dit heeft eigenlijk hetzelfde effect als batterijen.

[1:28:11] Alleen je hoeft hem niet te kopen.

[1:28:13] En dus door een slimme software heb je hetzelfde effect als batterijen.

[1:28:19] Nou, hoe handig kan dat zijn?

[1:28:24] En dan heb ik een vraag aan de heer Stoeking.

[1:28:26] Of nee, u moet nog beantwoorden.

[1:28:28] Ho, ho, ho, ja, ho, ho, ho, ja.

[1:28:30] Goed dat u heeft ingegruid, meneer Siksdijkstra, ja.

[1:28:34] Over het consumentengedrag en meebewegen.

[1:28:37] Ik heb drie pubers thuis.

[1:28:39] Ik ga ze niet vertellen wanneer ze wat moeten doen.

[1:28:43] Ik vind dat een hele lastige.

[1:28:44] Kijk, we zien algemeen overdag schijnt de zon en s'avond zitten we met z'n allen thuis en hebben we daar tijd voor.

[1:28:51] Ik ben blij dat die kinderen allemaal op de mobiel zitten voor de duurzaamheid, want die is rete efficiënt.

[1:28:56] Anders gaat de batterij niet zo lang mee, dus dat scheelt een hoop.

[1:28:59] Allewel de chat-GPT-video's maken, wat ze allemaal doen en dan delen voor de amusement, dan denk ik, ja, ja.

[1:29:08] Daar heb ik geen klinklare oplossing voor.

[1:29:11] Ik denk dat daar de aanpassing van het enerzysysteem op termijn en gewoon de vergroening in de brede

[1:29:16] zin, waardoor we het vraagstuk kwijt zijn, maar dat is meer lange termijn.

[1:29:20] Maar misschien moeten we dat dus juist gaan doen als Nederland en als overheid, van

[1:29:25] focussen om zo snel mogelijk in de situatie te komen dat het enerzysysteem volledig

[1:29:29] kan vergroenen en dat we ons focussen op de elektricisering van de andere industrieën,

[1:29:34] behalve alleen ICT.

[1:29:35] ICT heeft het natuurlijk wel makkelijk hier, omdat we al geëlectriciseerd zijn.

[1:29:39] Of op elektriciteit draaien is het wel relatief makkelijk vergroenen.

[1:29:42] Dus ik weet niet of dat een antwoord is, maar een veel beter antwoord op dit moment heb ik dan even niet.

[1:29:47] Over dat digitaal afschalen, daar zit in de Digital Services Act iets genoemd van dark patterns.

[1:29:57] Wat je ziet is dat de ICT-bedrijven richting consumenten gewoon geld verdienen aan zogeheten oogballen of eyeballs.

[1:30:07] Dan levert meer gebruik meer geld op, meer reclame.

[1:30:10] Meer gamen is meer micro-payments, meer verslaving is meer inkomsten en ICT zelf is goedkoop.

[1:30:18] Zeker als ik denk, en dan denk ik even aan diezelfde drie pupers, met name Eentje.

[1:30:21] In een half jaar tijd had hij best wel wat geld aan spelletjes uitgegeven.

[1:30:25] Hij had zelf ontdekt dat hij met iDeal erop kon.

[1:30:27] Het is dus zo verslavend dat kinderen, maar wij ook, we zijn ook verslaafd.

[1:30:32] Waarom zijn kinderen verslaafd?

[1:30:33] Kinderen volgen het voorbeeld van de ouders.

[1:30:35] Dus dat is wel even slikken.

[1:30:38] Dat je op dat vlak best wel wat strikter mag gaan zijn als overheid.

[1:30:41] Misschien niet het Chinese achterna die zeggen dat kinderen 3 uur per week achter een scherm mogen.

[1:30:47] Dat gaat de Nederlandse overheid.

[1:30:49] Binnen Europa gaan we dat niet doen.

[1:30:51] Maar daar voorlichting en daar...

[1:30:53] Ik ben blij om te zien dat op scholen die discussie nu de goede kant op gaat.

[1:30:57] Voor mij zou het nog wel een tandje strenger mogen.

[1:30:59] Het is altijd een wisselwerking van mensen zijn vrij in dit mooie land.

[1:31:03] Hoeveel ruimte geef je en hoe stimuleer je mensen tot goed gedrag?

[1:31:08] Maar ik denk vooral aan die verslavingskant dat je daar als overheid best wel meer aan

[1:31:12] zou kunnen en mogen doen, zeker omdat het direct die businessmodellen zijn.

[1:31:16] Dus als dit businessmodel is, ik moet verslavingen veroorzaken, want anders dan verdien ik mijn

[1:31:21] geld niet, dat is best wel, ja, lastig om dan tegen een bedrijf te zeggen, ga

[1:31:26] het eens anders doen.

[1:31:27] Dan zeg je, eigenlijk trekt de stekker eruit.

[1:31:34] Als ik mag iets toevoegen over consumentengedrag en de rol van de overheid.

[1:31:44] Ik zie dat de consumenten best actief en geïnteresseerd zijn in wat ze kunnen doen

[1:31:54] en wat het betekent voor duurzaamheid.

[1:31:57] Ik zie het zelf in onze studenten, ze zijn super geïnteresseerd en kritisch constructief

[1:32:03] En ze willen leren en de diensten goed gebruiken.

[1:32:08] Maar ook de digitale diensten moeten gezicht zijn voor hun.

[1:32:14] Dus een aspect is dat als ik een vraag heb of een Chachi-PT-request of dit soort dingen,

[1:32:21] als de software zegt, ja, je moet wachten vanavond voor deze redenen, is het niet verkeerd.

[1:32:30] Maar andersom, misschien is het niet alleen vol de zon,

[1:32:35] maar ook misschien kan ik gewoon die large language model laten draaien

[1:32:41] in een andere locatie die toch al klaar is en energie op de batterij heeft.

[1:32:47] Dus is ook niet alleen de runtime generatie van energie,

[1:32:54] maar ook misschien andere locaties die kunnen hetzelfde antwoord nu

[1:32:58] dat dringen is, toch verwerken en beantwoorden.

[1:33:02] Ook de flexibiliteit moet worden ingebouwd in de systemen.

[1:33:08] Over de consumenten dus, afhankelijk van de karakteristieken,

[1:33:13] van de eisen van de consumenten,

[1:33:16] misschien ook de software self kan uitleggen of helder maken,

[1:33:22] wat kan en wat niet kan, waarom.

[1:33:24] En een andere rol is... We hebben heel veel over energieverbruik en groen software.

[1:33:31] Dus ik heb in mijn position paper de blauwe angle genoemd.

[1:33:35] Dat is zodat ik weet dat het de enige voorbeeld is...

[1:33:38] waar echt een label op software is in de prioriteit genoemd.

[1:33:43] Dat moet gebeuren.

[1:33:45] Dat is niet alleen over hardware, water, CO2-emission.

[1:33:51] En het is ook gewoon, hoe kunnen wij maken dat als ik moet als consument downloaden een app,

[1:33:58] er zijn tientallen apps die kunnen hetzelfde aanbieden, hoe kan ik een of de andere kiezen?

[1:34:05] En dat is nicer.

[1:34:07] Of omdat je hebt een groene label die zegt, met deze je batterij doet het langer.

[1:34:12] En hetzelfde voor de sustainability label van software.

[1:34:16] Bijvoorbeeld kunnen wij een label maken van software die geschikt is voor bepaalde categorieën van mensen met beperkingen.

[1:34:28] Mensen die zijn niet in de digitale age geboren.

[1:34:33] Die willen toch die healthcare services of banking services of interactie met de gemeenten kunnen gemakkelijker kunnen doen.

[1:34:42] Dus ook de rol van die label voor duurzame impact in de sociale, het kunnen ook meenemen

[1:34:54] in alle categorieën van consumenten.

[1:35:00] Dan kijk ik naar de heer Siks Dijkstraks, nu is een vraag zijn beantwoord.

[1:35:04] En dan dank ik u van harte voor uw bijdrage en voor de beantwoording van alle vragen.

[1:35:11] Dan gaan we ruimte maken voor onze gasten voor het derde blok, systemische verduurzaming.

[1:35:18] Van harte bedankt.

[1:39:02] We gaan starten met het derde blok van onze ronde tafel, duurzaamheid en digitalisering.

[1:39:09] Het derde blok gaat over systemische verduurzaming.

[1:39:13] En daarvoor wil ik graag welkom heten Anne-Marie Kosteres, government affairs director bij Microsoft,

[1:39:23] en Jikke Op de Weeg, VP Sustainability Energy bij KPN, en David Smulders, hooglerarenergietechnologie

[1:39:32] van de TU Eindhoven.

[1:39:33] Van harte welkom.

[1:39:34] Helaas, onze collega Marieke Koekhoek moet zich ook voor ontschuldigen.

[1:39:38] Die heeft een debat Elders in het Huis.

[1:39:40] Die was hier heel graag bij geweest.

[1:39:42] Fijn dat u er bent en dan geef ik u het woord.

[1:39:47] Hartelijk dank.

[1:39:48] Dank voor de uitnodiging om te praten over hoe digitalisering en duurzaamheid hand in

[1:39:52] hand kunnen gaan en welke kansen en uitdagingen wij hierbij zien.

[1:39:58] Bedrijven en overheden digitaliseren en die digitalisering vindt voor een groot

[1:40:01] gedeelte plaats in de cloud.

[1:40:03] Microsoft staat bekend om herclouddiensten die we wereldwijd aanbieden aan bedrijven,

[1:40:07] overheden en andere organisaties.

[1:40:09] Wij zijn echt een zakelijke dienstverlener.

[1:40:11] Het is net veel gegaan over consumenten.

[1:40:13] Als ik het heb over onze klanten, hebben we het met name over zakelijke partijen.

[1:40:19] De Microsoft Cloud in Nederland staat in Middenmeer, maar ook op locaties in Schiphol.

[1:40:25] Vanuit hier bedienen we 400.000 Nederlandse klanten, of direct, of via een van onze

[1:40:30] 7.000 partners.

[1:40:33] Microsoft bestaat 40 jaar, dus dat betekent ook dat we al 40 jaar innoveren.

[1:40:37] Die innovatie is gericht op de functionaliteit van onze producten en diensten.

[1:40:40] Maar aangezien zo'n beetje alles, al onze producten, elektriciteit, gebruiken en internet vergen,

[1:40:51] is de innovatie ook gericht op het verminderen van energiegebruik, investering in hernieuwbare

[1:40:55] energie, het verminderen en carbon removal.

[1:41:00] Hetzelfde geldt voor gebruik van bijvoorbeeld water en materialen.

[1:41:04] In Middenmeer hebben we een circulairtecenter, waarbij we op dit moment 83% van materialen

[1:41:09] te recyclen. De bedoeling is om 2025 op 90% te zitten en 2030 volgens mij op 100%.

[1:41:18] Ook zijn we bezig om regenwater te gebruiken. Voor ons nieuwe data center Middenmeer hebben

[1:41:26] we met de tuiners en het energiebedrijf Terplekke een aquifer gebouwd, dus een ondergrondse

[1:41:34] wateropslag waar in natte periode wateropslagen kan worden, zodat het in droge periode

[1:41:38] opgebond kan worden om te helpen bij de koeling.

[1:41:42] Microsoft investeert voorsin in de innovatie van haar diensten in de onderliggende infrastructuur

[1:41:45] en in alles wat nodig is om die diensten veilig, betrouwbaar en duurzaam beschikbaar

[1:41:49] te maken.

[1:41:50] Of dat nu energie, gescholde arbeid of cybersecurity is.

[1:41:54] Om de twin transition te realiseren is beleid aan beide kanten van de transitie

[1:41:57] nodig.

[1:41:58] De eerste overheid heeft in 2022 vijf principes geïnteresseerd om richting te geven

[1:42:03] aan beleidsbeslissingen voor datacentenontwikkelingen.

[1:42:06] Bijvoorbeeld het bijdragen aan economische impact, efficiënt gebruik van netkapaciteit,

[1:42:12] additionele hernieuwbare energie, maar ook locatiekeuze daar waar energie beschikbaar is.

[1:42:17] In onze position papers staan een aantal voorbeelden van hoe Microsoft bijdraagt aan duurzame digitalisering.

[1:42:22] Ik kijk ernaar uit om hier verder over gesprek te gaan.

[1:42:25] Het is net al vaak over Microsoft gegaan.

[1:42:29] Ik neem heel even vrijheid om daar een paar dingen recht te zetten.

[1:42:32] Ja, de keuze voor Hollands Kroon is in 2009 gemaakt en is gedaan omdat die locatie in

[1:42:41] de Novi, de Nationale Omgevingsvisie, is aangewezen als plek voor de vestiging van datacenters.

[1:42:47] En dat heeft te maken met de aanlanding van wind op die locatie.

[1:42:51] Dat is later ook in de Omgevingsvisie vastgelegd.

[1:42:54] En ook goed om te weten dat als je foto opslag wil verminderen, dan moet je naar

[1:42:58] Silicon Valley, naar waarschijnlijk Google of Apple, maar niet naar Seattle.

[1:43:10] Goedemiddag. Mijn naam is Sjikke Op de Weeg.

[1:43:12] Ik ben binnen KPN verantwoordelijk voor energie en duurzaamheid.

[1:43:17] Gelukkig is duurzaamheid binnen KPN al heel lang geen losstaand ding...

[1:43:20] maar iets wat wij verweven hebben in al onze activiteiten.

[1:43:23] Daar zit echt een grote intrinsieke motivatie achter bedrijfsbreed.

[1:43:28] En gelukkig kunnen wij ons daardoor ook al jaren...

[1:43:30] de groenste telecomprovider ter wereld noemen.

[1:43:34] Er zijn eigenlijk drie punten die heel erg aansluiten over alles...

[1:43:37] wat in de voorgaande sessies ook al besproken is, die ik ook graag zou willen aanstippen.

[1:43:42] Dat gaat deels over een dalend energieverbruik, deels over een slimmer energienet, maar

[1:43:48] ook het borgen van vitale belangen in tijden van netcongestie.

[1:43:54] Om even op het eerste punt terug te komen, het dalende energieverbruik.

[1:43:58] KPN is echt heel hard bezig, net zo goed als Microsoft, om te kijken hoe we realtime,

[1:44:04] Dus 100% van de tijd 100% duurzame stroom kunnen gebruiken, volgens het principe van hourly matching.

[1:44:12] En als we zo meteen een zon en een windpark hebben, moeten wij tot 80% sowieso kunnen

[1:44:17] komen om dat te hebben.

[1:44:20] Wij doen al deze dingen middels de trios energetica, dus wij kijken echt iedere dag

[1:44:24] hoe we ondanks het enorme datagroei-vraagstuk met minder verbruik kunnen.

[1:44:30] Over de afgelopen tien jaar zijn we echt 40% afgestapt in verbruik, terwijl de data groeien

[1:44:37] met 27 maal gestegen is.

[1:44:40] En dat zit natuurlijk heel erg in de rationalisatie van oude netwerken en de invoer van nieuwe

[1:44:46] technologieën.

[1:44:47] En bij ons is daar de belangrijkste het uitzetten van een kopernetwerk en vervangen voor

[1:44:50] een glasvezelnetwerk.

[1:44:52] Over lang materiaalgebruiken, dat kopernetwerk heeft gelukkig wel heel veel jaren in de

[1:45:00] Het tweede punt dat wij superbelangrijk vinden, en het ging net al even over follow the sun,

[1:45:06] is inderdaad daadwerkelijk duurzaam inkopen.

[1:45:09] En ook iedereen te triggeren om inderdaad zo je stroom in te kopen dat je een afhankelijkheid

[1:45:15] voor jezelf inbouwt met de opwek van zon en wind.

[1:45:20] Dus gewoon denken, ik koop een blok stroom, dat achten wij niet helemaal meer van

[1:45:25] deze tijd.

[1:45:27] Dus eigenlijk moet je die constructies heel erg, zeg maar, as produced, as nominated zien.

[1:45:33] Dus als het heel hard gaat waaien, dan moeten wij dus heel veel afnemen, of dan krijgen we heel veel.

[1:45:36] En als het niet waait, dan krijgen we het ook niet.

[1:45:39] De PPA's die wij hebben afgesloopt heel recentelijk zijn daar ook echt op gebaseerd.

[1:45:44] Dus daar hebben we zelf ook aan de andere kant een prijsprikkel om het goed te doen,

[1:45:48] maar ook een enorme uitdaging om dat recht te krijgen.

[1:45:50] Maar we geloven wel echt heilig dat je daar in de volgende stap een energie-tricitie kan maken.

[1:45:56] En daarnaast proberen we natuurlijk onze apparatuur slimmer te maken.

[1:46:01] Als iedereen slaapt, dan is het handig dat het mobiele netwerk niet volop staat te draaien,

[1:46:07] maar in een soort standby-stand staat en vanzelf weer aangegaat, maar dan moet je

[1:46:11] iets langer wachten voordat ik verbinding krijg.

[1:46:13] Maar dat sturen van die vraag, daar geloven wij heel erg in.

[1:46:17] Dus eigenlijk in het slimmer maken van dat hele energienet, dat is echt waar

[1:46:24] de gelijktijdigheid van vraag en aanbod.

[1:46:28] Voorheen was natuurlijk de energiemarkt een totaal vraaggestuurde markt en we konden centrales

[1:46:33] op en af schakelen om aan die vraag te voldoen.

[1:46:36] We schiften die hele markt nu naar een aanbodgestuurde markt, waarin we niet zomaar

[1:46:40] een knopje hebben waar we dingen aan en uit kunnen zetten.

[1:46:44] En dit vraagt dus om een integrale aanpak in onze ogen voor grootschalige vraagsturing.

[1:46:50] En dat een aantal grote bedrijven het kunnen, dat weten we.

[1:46:53] En het ging net ook al dat het voor consumenten heel ingewikkeld wordt, maar hoe gaan we nu

[1:46:57] toch met z'n allen zorgen dat dat wel gaat gebeuren?

[1:47:00] En dat gaat natuurlijk het aandeel duurzame energie in de energiemix van Nederland

[1:47:04] heel erg verhogen.

[1:47:06] En dat gaat natuurlijk aan de andere kant een congestieprobleem helpen op te lossen.

[1:47:09] Dus dat is heel erg de duurzame systemische verandering waar wij in geloven.

[1:47:15] En wat is daar dan voor nodig in onze ervaring waar wij nu staan, is enerzijds

[1:47:21] inzicht en coördinatie.

[1:47:24] Wij denken dat er een soort digitale laag over de energieverziening nodig is.

[1:47:30] Uiteindelijk is de energietransitie in onze ogen ook een digitaal vraagstuk waarin alles

[1:47:35] met alles verbonden moet zijn.

[1:47:37] Zij het kleinschalig, wat al kan, maar dat zul je ook onderling weer uit moeten

[1:47:41] kunnen wisselen.

[1:47:42] Dus daar hebben we volgens mij een hele grote klus te klaren met z'n allen.

[1:47:46] Onze tweede oproep is om dat samen en sectoroverschrijdend te doen.

[1:47:51] Dus niet zozeer iedere netbeheerder op zichzelf zijn eigen oplossing voorzinnen hierin, maar

[1:47:57] dat we dat met z'n allen doen en leren van andere sectoren.

[1:48:01] En daar kom ik bij mijn derde punt.

[1:48:03] Wat ontbreekt, is standaarde om deze data uit te kunnen wisselen en alles met alles

[1:48:07] te kunnen laten spreken.

[1:48:10] En als je natuurlijk kijkt naar telefonie en naar internet, dan zijn we natuurlijk

[1:48:13] met z'n allen ingeslaagd wereldwijd alles met alles te kunnen laten communiceren.

[1:48:17] Als je hier in Nederland een paar cijfers intoetst, dan gaat het beslist aan de

[1:48:20] kant van de wereld een telefoon over en dat is totaal natuurlijk provider onafhankelijk. Dat

[1:48:25] systeem praat in dezelfde standaarden. Dat zal in onze ogen ook nodig zijn hier. En tot slot

[1:48:33] wilden wij even een punt maken wat ook al hiervoor is gezegd. Maar wij hebben heel erg last

[1:48:40] ook in onze sector natuurlijk van de netcongressie die op dit moment gaande is. Dat

[1:48:49] Hoe prioriseren we dit en hoe zorgen we toch dat vitale infrastructuur in Nederland overeind

[1:48:57] blijft ondanks dat we in een enorme congesteprobleem zitten?

[1:49:01] Wij hopen hierin heel erg een onderdeel te zijn van de oplossing en niet zozeer

[1:49:06] van het probleem.

[1:49:07] We kunnen erover meepraten, want we ervaren het probleem nogal.

[1:49:11] Dank u.

[1:49:19] Dank u wel.

[1:49:20] De groeiende digitale wereld heeft ook een groeiende fysieke neerslag.

[1:49:25] Ik noem dat ook wel de physical twin.

[1:49:28] We hebben het altijd over de digital twin, maar we denken dat die physical twin ook

[1:49:31] heel erg belangrijk is.

[1:49:32] Dat zijn dus draden, schermen, servers, printers, accu's, printplaten, et cetera.

[1:49:38] Dat heeft bijvoorbeeld ook belangrijke ruimtelijke consequenties.

[1:49:40] Dat is bijvoorbeeld de datacenters, waar we het ook al over gehad hebben.

[1:49:43] Op het moment is dat iets van meer dan 160 voetbalvelden aan datacenters.

[1:49:48] Maar ook de vrachtwagens per dag aan weggegooid hardware in Nederland.

[1:49:53] Dus als we het willen hebben over de systemische verduurzaming, dan denk ik dat we het moeten

[1:49:58] hebben over circulariteit in de gehele ICT-keten.

[1:50:03] Die gericht moet zijn op waarde behouden binnen de keten als geheel en niet zozeer op end-of-pipe-oplossingen,

[1:50:08] zoals bijvoorbeeld recycling.

[1:50:10] Volgens mij kunnen we hier binnen drie categorieën onderscheiden.

[1:50:13] Dat sluit ook een beetje aan wat zo net is gezegd door de KPN.

[1:50:19] Het eerste zou ik toch willen noemen, de leveringszekerheid en ook de grondstoffen,

[1:50:23] Maar ook een belangrijke component daarbij is ook de beheerszekerheid en vitale belangen.

[1:50:29] Dus hoe weten wij dat wij als service in een ander land staan, dat wij daar ook over

[1:50:33] de data kunnen beschikken en dat we die privacy ook kunnen beschermen, bijvoorbeeld.

[1:50:38] En natuurlijk ook leveringszekerheid voor wat betreft de grondstoffen.

[1:50:42] Het tweede is natuurlijk de broeikas, gassen en het elektriciteitsverbruik, die

[1:50:46] natuurlijk ook nauw met elkaar te maken hebben.

[1:50:48] Maar ik denk dat dat misschien wel een minder belangrijk argument gaat worden, omdat

[1:50:52] naarmate de elektriciteitsvoorziening steeds groener zal worden, betekent natuurlijk ook

[1:50:56] dat automatisch die elektriciteit minder belangrijk effect heeft op die broekasemissies.

[1:51:03] Als derde, niet minder belangrijk, is de toekomstgerichte economie.

[1:51:06] Dus hoe kan Nederland ook profiteren van die groei in ICT en de eventuele randvoorwaarden

[1:51:12] die we daar aan stellen?

[1:51:13] Ik denk dat daar ook belangrijk bij zou kunnen zijn de zogenaamde R-ladder voor ICT-hardware.

[1:51:19] Dat geeft een heldere prioritering om de meeste impact te bereiken.

[1:51:24] Dat loopt dan bijvoorbeeld van refuse to reduce, dus dat is heel simpel kijken of we het echt wel nodig hebben.

[1:51:30] Halverwege het ergens repair kunnen we ook alle onderdelen misschien repareren.

[1:51:34] Als je nu bijvoorbeeld naar een mobiele telefoon kijkt probeer je de schroefjes maar eens te vinden om eventueel te repareren.

[1:51:40] Refurbishing zit daar ook bij, tot uiteindelijk het recyclen en het recover.

[1:51:44] Er zijn dus inderdaad verschillende categorieën die ervoor zorgen dat je dat economisch waarde behoudt binnen de keten en kan prioriteren.

[1:51:54] Als voorbeeld voor laptops en desktops is het energieverbruik in de productiefase,

[1:51:59] dus voordat überhaupt de eerste schakelaar aangaat, 1,5 tot 2 keer zo groot als in die hele verbruiksperiode die daarna komt.

[1:52:07] Dat geeft natuurlijk ook wel een winst.

[1:52:12] Een circulaire strategietenslotte zorgt niet automatisch voor een circulair gebruik.

[1:52:17] Want als je een modulair laptop hebt, dan kun je hem ook na drie jaar gewoon in de

[1:52:20] clico gooien.

[1:52:21] Dus hoe krijg je dat gebruik dan ook meer voor het voetlicht?

[1:52:26] En daarbij zie je toch wel een verschuiving van het betalen voor bezit naar het betalen

[1:52:30] voor gebruik.

[1:52:32] Dus ook die centralisatie, zoals net ook al genoemd, dus niet te veel in individuele

[1:52:37] gebruik.

[1:52:38] Maar bijvoorbeeld die klustering in datacenters zorgt natuurlijk wel voor meer energiegebruik op die plek.

[1:52:45] Maar het geeft ook klustering in expertise en klustering van hardware.

[1:52:50] Maar dat betekent natuurlijk wel dat dat ook die exponentiele groei verder aanjaagt.

[1:52:54] Want hoe efficiënter we worden, hoe meer dat we ervan gaan gebruiken.

[1:52:58] En vandaar dat het ook weer heel belangrijk is om die overgang van een lineaire naar een circulaire economie te maken.

[1:53:04] Als we dat allemaal maar liniaal blijven doen, dan lopen we op een gegeven moment tegen de grenzen aan

[1:53:08] van de grondstof en het energieverbraak.

[1:53:11] Daar wil ik het even bij laten.

[1:53:14] Dank u wel voor uw bijdrage.

[1:53:16] Dan gaan we naar de vragen.

[1:53:17] Dan kijk ik naar de heer Van Lize van de PVV.

[1:53:20] Dank voor het woord.

[1:53:22] Hartelijk dank ook voor de toelichting op uw papers.

[1:53:26] Ook dit blok vraag ik toch weer eventjes naar het stukje MVO.

[1:53:29] We kennen in de bedrijfsleven dat het steeds verder en verder gaat dat bedrijven

[1:53:35] aan MVO willen voldoen en die hebben prestatieladders en die hebben due diligence systemen.

[1:53:42] Ze verlangen ook van hun partners in de keten dat zij allen ook voldoen aan diezelfde doelstellingen.

[1:53:49] Dus wat dat betreft lijkt het al allemaal in een vaarwater terecht zijn gekomen die vrij stabiel is en die richting uitgaat waar u naartoe wil werken.

[1:53:58] Dus in hoeverre acht uur, dat stel ik aan u alle drie,

[1:54:02] een verdere inmenging van de overheid nog op prijs?

[1:54:07] En dan had ik nog een vraag en die vraag heb ik aan mevrouw Op de Weg.

[1:54:14] En dat was met betrekking tot die data huwels die gestandardiseerd hebben.

[1:54:22] Dan komen we eigenlijk bij de aangenomen wet implementatie op de data richterlijn die vorige week is aangenomen.

[1:54:28] Dan neem ik al een stap in de goede weg, want daar worden veel datasets gestandiseerd aangeboden.

[1:54:35] Dat is het idee erachter.

[1:54:36] Het gaat dan ook om semi-nusbedrijven die die registers openwaarstellen of in ieder

[1:54:39] geval die realtime data beschikbaar stellen.

[1:54:42] Dus dat sluit dan al aan op dit punt.

[1:54:44] Is er verder dan nog iets nodig van de overheid of zegt u van dat is een stap

[1:54:48] in de goede richting in de markt?

[1:54:49] Die kan het verder wel af.

[1:54:50] Dank u.

[1:54:51] U kunt gelijk naar de beantwoording.

[1:54:56] Dank voor uw vraag.

[1:54:57] Zal ik dan meteen de laatste vraag als eerste beantwoorden?

[1:55:01] Ja, dat is zeker een stap in de goede richting.

[1:55:04] Ik denk dat het allemaal begint met data-inzicht, maar vervolgens alles met alles laten communiceren

[1:55:11] en er dan ook daadwerkelijk op kunnen sturen, is echt nog een hele volgende stap die we

[1:55:17] gezamenlijk zullen moeten bewerkstelligen.

[1:55:21] En daar kunnen bedrijven absoluut een voortouw in nemen, maar ook niet alleen.

[1:55:25] Hier zit heel erg iets, wij noemen het maar mooi de Coalition of the Willing, we moeten gewoon gaan beginnen met z'n allen.

[1:55:33] En technieken tonen aan dat het kan, er zijn al genoeg kleinschalige initiatieven die het ook kunnen.

[1:55:39] Maar hoe gaan we dit nou werkbaar maken voor iedereen en alles in Nederland?

[1:55:45] En dan letterlijk het hele simpele voorbeeld, het gaat heel erg over het shiften waarin gebruiken we dan energie en belasten en ontlasten we een net?

[1:55:55] Het kleinste voorbeeld is dat mijn buurman zonnepanelen heeft, maar hij is niet thuis.

[1:56:02] Ik heb mijn elektrische auto voor de deur staan en heb geen idee of ik hem moet opladen.

[1:56:06] Zou ik dat op dat moment hebben gedaan, dan los ik.

[1:56:09] Er komt niet te veel stroom op het net, want ik gebruik het meteen.

[1:56:12] Dan los je lokaal en kun je dus problemen oplossen, maar dat zou je natuurlijk willen

[1:56:16] aggregeren en schalen op een veel grotere basis, zodat heel Nederland hiervan mee

[1:56:21] profiteert.

[1:56:22] Dus inzicht is één, maar er ook op gaan sturen is nog wel een voorbeeldpunt.

[1:56:30] Als ik daarop aan mag haken, onze klanten zijn met name bedrijven, maar ook overheden.

[1:56:35] Ik zeer aan de overkant dat de Tweede Kamer ook gebruik maakt van onze diensten.

[1:56:43] En die partijen hebben voor een groot gedeelte ook weer verplichtingen.

[1:56:46] Als je bijvoorbeeld kijkt naar de bankensector, die heeft verplichting op het gebied van

[1:56:51] Cybersecurity, latency, dus hoe snel zij kunnen reageren, bijvoorbeeld als je kijkt naar handelskamers,

[1:57:00] maar ook op het gebied van groene inkoop.

[1:57:04] Al die drie verplichtingen die dus eigenlijk bij een klant liggen, die worden gewoon doorgestuurd naar ons,

[1:57:10] omdat wij voor een groot gedeelte op die drie onderdelen verantwoordelijk zijn.

[1:57:16] Dus als je dan kijkt naar bijvoorbeeld het meegaan met de zon, dat kan voor zover we daar niet in beperkt worden door wat klanten nodig hebben.

[1:57:28] Een machine learning model dat draait voor een universiteit, dat kun je redelijk plannen.

[1:57:33] Maar heel veel diensten bij ons zijn niet zo heel goed te plannen.

[1:57:38] Dus dat punt moet je eigenlijk ook weer door die hele keten gaan doorvoeren.

[1:57:44] En niet alleen maar die pijn moet niet alleen maar door ons gevoeld worden.

[1:57:48] Wij moeten die pijn dan ook weer gaan terugduwen in de keten, van ja, dat kan je dan willen.

[1:57:51] Dus die pricing waar het eerder over gegaan is, die moet je dus eigenlijk ook weer op

[1:57:56] al die verschillende plekken in die keten gaan inleggen of inregelen.

[1:58:02] En daarmee geef ik volgens mij ook een antwoord op uw vraag.

[1:58:06] Welke rol van de overheid is nodig?

[1:58:10] Kijk, er zijn een aantal knoppen waar je aan kan draaien en de prijs is daar een van.

[1:58:16] Een prijs op grijs helpt heel erg, wij gebruiken ook toevallig hetzelfde percentage.

[1:58:22] 80 procent van de tijd gebruikt het daadcentrum midden meer real-time groene energie.

[1:58:28] De vraag is, hoe ga je investeren in die overige 20 procent?

[1:58:31] Wordt dat waterstof, wordt dat batterijtechnologie ervan uitgegaan dat wij niet 20 procent

[1:58:35] van de tijd gewoon niet kunnen draaien?

[1:58:38] We moeten naar die hele keten kijken en daar heb je dus heel veel partijen voor nodig die

[1:58:42] onder tafel moeten om dat gezamenlijk te gaan uitzoeken hoe je dat kan doen.

[1:58:47] Met behoud van veiligheid, betrouwbaarheid en snelheid.

[1:58:57] De ECT in Nederland gebruikt op het moment iets van 4,4 terawattuur.

[1:59:02] Dat is een relatief klein percentage van 120 terawattuur die Nederland nu helemaal

[1:59:07] gebruikt.

[1:59:08] Maar dat is dan alleen een directe stroomverbruik.

[1:59:10] Dus ik denk dat we toch moeten kijken hoe we nu dat directe stroomgebruik optimaliseren.

[1:59:16] En dan kom je natuurlijk automatisch naar de twee problemen toe die we nu hebben.

[1:59:19] Dat is de balansering en de capaciteit.

[1:59:21] En die balansering is ook al genoemd natuurlijk.

[1:59:24] En daar zou je natuurlijk toch ook voor willen pleiten dat de overheid iets meer

[1:59:27] de regie neemt, bijvoorbeeld, om het mogelijk maken dat er bijvoorbeeld energiehubs komen.

[1:59:32] Ik spreek ook veel met lokale industrieterreinen die graag willen van, nou kunnen we het niet

[1:59:40] Het komt nu langzamerhand een beetje op gang, maar de industrieterreinen en de beheerders

[1:59:45] daarvan die ik spreek, zei het is verschrikkelijk moeilijk om afspraken te maken met de netbeheerder

[1:59:51] om te zorgen dat wij dat gewoon onderin kunnen balanceren.

[1:59:54] Dat heeft voornamelijk te maken met aansprakelijkheid, want als mijn buurman op een gegeven moment

[1:59:58] net iets meer heeft dan afgesproken, ja, wie gaat dat dan betalen?

[2:00:01] En daar zit natuurlijk toch een hele moeilijke juridische procedure achter.

[2:00:04] Misschien kan daar bijvoorbeeld een garantiefonds of een garantstelling voor plaatsvinden,

[2:00:09] zodat leveranciers en afnemers van energie in een soort kleine microcosmos dat tegen elkaar kunnen wegstrepen.

[2:00:16] Dat zou wel enorm helpen, denk ik.

[2:00:18] En daarnaast natuurlijk ook consistente wet- en regelgeving.

[2:00:21] Dus ik vond het zelf persoonlijk heel erg teleurstellend dat in de Tweede Kamer die salderingsregeling werd afgeschaft

[2:00:29] en dat er dan in de Eerste Kamer weer iets anders komt.

[2:00:32] En ja, ik spreek ook heel veel bedrijven die zeggen, we zouden wel eens willen weten waar we aan toe zijn.

[2:00:36] Dus dat betekent, het is niet zo erg als er iets gebeurt,

[2:00:38] maar zorgt dan ook dat het consistent gebeurt.

[2:00:42] Je ziet nu ook dat bepaalde energieleveranciers hun eigen regels weer gaan invoeren.

[2:00:48] Dat betekent dat de eco iets anders doet dan van de bron.

[2:00:51] En die doen weer iets anders dan Ascent.

[2:00:53] Dat betekent dat bedrijven op een gegeven moment zeggen...

[2:00:56] ...moet ik dan misschien naar een ander industrieterrein verhuizen...

[2:00:58] ...want daar gelden misschien betere regels voor mij.

[2:01:01] Dus die uniformiteit is hier ook heel erg belangrijk.

[2:01:04] Dus dat is heel erg belangrijk voor die 4,4 terawattuur en voor de rest denk ik, maar daar ben ik iets minder in thuis,

[2:01:11] moeten we natuurlijk wel zorgen dat we ook die aanloop voor wat betreft grondstoffen en wat betreft energiezekerheid,

[2:01:18] dat we dat op een of andere manier ergens kunnen borgen, zodat we dat straks niet zeggen,

[2:01:23] en ik noem maar even, ja de verkiezing in de Verenigde Staten volgend jaar, dan komt de Trump misschien weer aan de macht.

[2:01:27] Wat als hij zegt van ja die data in Nederland, die Nederland daar heeft gestoord en de Verenigde Staten opgeslagen,

[2:01:33] Ja, dan moet je er niet voor gaan betalen of die toegang die wordt beperkt.

[2:01:36] Dus ik denk, ik pleit ook voor Europese visie hier.

[2:01:40] Kunnen we niet veel meer in Europees verband doen zonder nou onze volledige eigen infrastructuur

[2:01:44] op te bouwen, maar wel dat we bepaalde zekerheden in dat gebied in kunnen bouwen.

[2:01:52] Mag ik hier nog één ding aan toevoegen?

[2:01:54] Want het ging net even over de openheid van data en even specifiek terugkomen

[2:01:59] het ook op netcongressie.

[2:02:01] Wij was KPN natuurlijk 22.000 aansluitingen door het hele land heen.

[2:02:06] En wij hebben op heel veel verschillende plekken lopen we nu tegen de grens van groei aan.

[2:02:10] Dat zou gebeuren hoor.

[2:02:15] Tot creativiteit.

[2:02:16] Alleen je merkt nu in ons geval, heel specifiek, die creativiteit.

[2:02:20] Het is allemaal wel heel lokaal.

[2:02:23] Dus op het moment dat wij een probleem hebben in Arnhem,

[2:02:25] zitten we met de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem

[2:02:28] en kijken maar naar de bedrijven die om ons heen zitten.

[2:02:30] En dan probeer je dat onderling te coördineren.

[2:02:34] Maar mijn volgende probleem zit, wij spreken zich nu even in Eindhoven.

[2:02:38] Maar wij hebben inmiddels op deze manier zo meteen 100 locaties.

[2:02:44] Dan heb ik opeens een enorme werkgelegenheid van heel veel mensen aan het werk die

[2:02:47] de hele dag aan het praten zijn met heel lokale partijtjes die het inderdaad allemaal

[2:02:51] net weer anders doen.

[2:02:53] Dus ook daarin een soort van coördinatie, samenwerking en wat meer standardisatie

[2:02:58] zou enorm helpen.

[2:03:04] Dan kijk ik naar de heer Verliezen, zijn uw vragen ermee beantwoord?

[2:03:07] De heer Sneller.

[2:03:08] Geen reactie op de saldering of de Europese aanpak, nee.

[2:03:13] Grapje hoor.

[2:03:14] Het is mooi hoe collega Verliezen een paar keer verwijst naar het debat dat we vorige

[2:03:19] week of twee weken geleden hadden met dezelfde woordvoerders, wat toen tamelijk

[2:03:22] abstract was, maar hier inderdaad wat meer gaat leven, waarom dat nou zo belangrijk

[2:03:26] is.

[2:03:29] Mijn vraag was eigenlijk een beetje gerelateerd er aan, maar ik zou nog benieuwd zijn waar,

[2:03:33] met name de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven denken, stiekem zou de overheid daar best wat

[2:03:37] strenger voor ons mogen zijn of had mogen zijn of mag zijn in de toekomst.

[2:03:44] Dat zou ons misschien nog wel kunnen stimuleren om het allemaal nog iets sneller en ambitieuzer

[2:03:50] te doen.

[2:03:51] En dan hoor ik dat ook graag uiteraard vanuit de wetenschap.

[2:03:55] Ik krijg deze vraag vaak, waar doet het pijn, dat is de minder diplomatieke versie van de

[2:04:05] zelfde vraag.

[2:04:07] Het is best moeilijk antwoord te geven als je kijkt naar bijvoorbeeld onze datacenters.

[2:04:14] Hoeveelheid energie die wij gebruiken en de slechte beschikbaarheid van die energie

[2:04:20] is eigenlijk de grootste prikkel om zo zuinig mogelijk aan te doen.

[2:04:24] Dus daar zit al een enorme prikkel om energiezuinig...

[2:04:29] We hebben sowieso gewoon over de hele linie een gebrek aan grondstoffen.

[2:04:35] En die voelen wij elke dag, omdat wij als bedrijf afhankelijk zijn van gebruik van die grondstoffen.

[2:04:40] Dus daar zit eigenlijk al heel veel prikkel in.

[2:04:44] Ik denk waar wat...

[2:04:47] Dus ja, het is lastig om een direct antwoord te geven op die vraag.

[2:04:51] Want ja, we hebben al het meest duurzame datacenter wat er bestaat.

[2:04:57] Dus inderdaad, het werd net ook al gezegd, door die centralisering creëer je ook een

[2:05:02] efficiëntie en daarmee natuurlijk ook economisch op skill en die economisch zitten

[2:05:06] aan de kant van de kosten, maar natuurlijk ook aan de kant van verduurzaming.

[2:05:14] Maar ja, je zou natuurlijk gewoon verder in die keten kunnen kijken aan welke knoppen

[2:05:19] kunt draaien om gebruik te verminderen.

[2:05:26] Nogmaals, wij staan aan de grondslag van de digitalisering van onder andere het Nederlands

[2:05:31] bedrijfsleven.

[2:05:32] We hebben een aantal enorm innovatieve sectoren, maar ook het hele MKB, dat draait voor

[2:05:38] groot gedeelte al mee in ons datacenter.

[2:05:41] Dus het beperken van die dienstverleding beperk je natuurlijk ook direct de innovatiekracht

[2:05:46] van de economie mee.

[2:05:47] En dat is natuurlijk wel een delicaat spel dat je moet spelen.

[2:05:53] Dus helaas, ik heb geen direct antwoord op je vraag.

[2:05:57] Ik wilde wel aansluiten aan iets wat jij eigenlijk eerder zei, waar zouden we strenger

[2:06:04] mogen zijn?

[2:06:05] Ik denk dat we vooral strenger moeten zijn.

[2:06:06] Ik denk dat we heel veel jaren hebben gesproken over energiereductie.

[2:06:09] De energiekrisis heeft in ieder geval geholpen met z'n allen dat we met heel veel minder

[2:06:13] toe konden.

[2:06:14] Laten we dat erin houden, de gelijktijdigheid van de opwek van energie en het verbruik

[2:06:19] energie stimuleren. Daar zit voor mij de hele grote volgende stap. Dus wat je net zei, dat

[2:06:25] laatste stukje wat wij bij de grijs nog gebruiken. Hoe gaan we die gemiddelde stroommix die gewoon

[2:06:33] uit ons stopcontact komt in Nederland zo snel mogelijk verder vergroenen, waardoor ook inderdaad

[2:06:37] de emissies van de hele digitale economie natuurlijk gaan kelderen. Kunnen we prikkels

[2:06:46] bedenken hoe we met z'n allen gestimuleerd worden om gewoon op de juiste tijd de juiste

[2:06:50] stroom te gaan gebruiken en op andere tijdstippen dus niet.

[2:06:53] Behalve dat die prijsprikkels natuurlijk al zijn, wat Paulus net ook heeft aangegeven.

[2:06:58] Op heel veel momenten krijg je geld toe op het moment dat je het gebruikt.

[2:07:01] Ja, gebruiken we het dan ook nog voor nuttige dingen.

[2:07:03] Maar hoe gaan we nou met z'n allen inzichtelen krijgen wie wanneer stroom verbruikt.

[2:07:10] Nou ja, ik denk dat daar nog wel veel te winnen is.

[2:07:16] Ik denk dat kleine mkb'ers niet zitten te wachten op afstemming van wanneer ze het meeste

[2:07:23] geld kunnen verdienen met het al dan niet terugleveren van stroom.

[2:07:26] Ik spreek heel veel mkb'ers die zeggen dat ze een solide, goed functionerend stroomnet willen.

[2:07:33] Ik kan me voorstellen dat er bedrijven zijn die zich kunnen veroorloven om daar ook

[2:07:39] rekening mee te houden met negatieve prijzen.

[2:07:41] Maar dat is echt niet de eerste prioriteit van mkb'ers.

[2:07:44] Dus ik wil toch ook pleiten voor een stabiel en betrouwbaar net dat energie levert op momenten

[2:07:51] dat er geproduceerd moet worden, zonder dat je dan iedere keer op je computer moet kijken

[2:07:55] wat ik moet doen.

[2:07:56] Dus daar is natuurlijk ook wel iets te automatiseren, maar toch ook een belangrijke

[2:08:00] taak voor de overheid om ervoor te zorgen dat het niet zo flexibel qua aanbod aan

[2:08:06] energie wordt dat ook de afnemers gedwongen worden om in zich heel mee te bewegen.

[2:08:11] En dat betekent dus dat ons enerziesysteem gewoon ook echt stabieler moet worden.

[2:08:19] Dus die fluctuatie die kan plaatsvinden, maar die mag niet te veel plaatsvinden.

[2:08:24] Dus dat betekent op een gegeven moment zullen we ook continue aanbodzijdes van energie

[2:08:29] moeten hebben.

[2:08:29] Zoals bijvoorbeeld, ja, dan mag de politiek beslissen, kerncentrales of gascentrales

[2:08:35] die snel aan- en uitgezet kunnen worden.

[2:08:37] En daar, of opslag natuurlijk, een grootschalige duurzame opslag.

[2:08:41] Daar zal toch aan gewerkt moeten worden en dat betekent dat we wel de goede kant uit gaan.

[2:08:47] Maar we mogen niet te ver doorslaan naar flexibiliteit, want daar zullen misschien de hele grote bedrijven wel mee over weg kunnen.

[2:08:54] Maar de MKB'ers worden er echt slachtoffer van.

[2:08:56] Dus ik roep ook op om ook midden- en kleinbedrijf een warm hart toe te blijven dragen in dat opzicht.

[2:09:05] Mag ik daar nog één ding aan doen?

[2:09:06] Ja, sorry.

[2:09:10] En dan gaat mijn oproep voor, het is niet zozeer voor flexibiliteit...

[2:09:15] en dat wij hopen op heel veel goedkope momenten de stroom in te kopen...

[2:09:19] maar op het moment dat er een gelijktijdigheid komt tussen het aanbod en de vraag van energie...

[2:09:23] daar balanceer je in mijn ogen het net mee.

[2:09:27] En daar profiteert uiteindelijk iedereen van mee.

[2:09:30] Dus je verduurzaakt de stroom mix en je balanceert het net.

[2:09:34] Dus daar zit de oproep en dan inderdaad niet zozeer om terug te leveren of niet, maar gebruik

[2:09:39] het nou in godsnaam als het er is en als het er niet is, laten we dan proberen zo

[2:09:44] min mogelijk te gebruiken.

[2:09:45] En daarvoor zullen we inzichten moeten hebben, want ik snap dat daar heel veel privacy

[2:09:48] bij komt kijken, dus dat zal heel abstract moeten, maar inzicht moet krijgen wat

[2:09:53] dan de juiste momenten zijn, op welke locatie en wanneer.

[2:09:58] En wat ik daar nog aan toe wil voegen is, er zijn heel veel oplossingen achter

[2:10:04] een meter mogelijk.

[2:10:05] Microsoft zit inmiddels meer samen met zo'n energiehub.

[2:10:10] Wat betekent dat zij kunnen kijken van...

[2:10:13] Er zit een groot glasdaardbuis naast ons en zij kunnen kijken of de tomaten wat harder of zachter groeien.

[2:10:21] En zo kunnen zij spelen.

[2:10:22] Aan onze load, wat ik eerder zei, is niet zoveel te veranderen.

[2:10:26] Maar door dus complementaire partijen naast elkaar op een businesspark te zetten...

[2:10:33] kun je dus als energie intermediair daar een beetje mee gaan spelen.

[2:10:39] Maar heel veel investeringen achter die meter, of dat nou bij je thuis is in een batterij

[2:10:43] of op zo'n industriepark, die kunnen wel ten dienste komen staan van dat net, van

[2:10:51] kortstondige congestie oplossen.

[2:10:53] Maar wat je eigenlijk zou willen is dat er meer investeringsruimte komt, bijvoorbeeld

[2:10:57] ook voor private bedrijven, om bijvoorbeeld ten net te helpen om ergens in het net

[2:11:01] opslagcapaciteit te realiseren.

[2:11:04] Nogmaals, de energierekening bij Microsoft is hoog, dat betekent dus dat wij ook graag

[2:11:14] investeren in oplossingen om, dus de energierekening is hoog en onze afhankelijkheid van een

[2:11:22] betrouwbaar net is zo niet nog hoger, dus wij hebben echt een heel erg betrouwbaar

[2:11:26] net nodig.

[2:11:27] Dus wij zijn ook heel erg genegen om te helpen investeren in de betrouwbaarheid van het net.

[2:11:32] En dat doen we liever op het net zelf dan achter de meter, omdat wij geloven dat die

[2:11:38] netinvesteringen beter zijn en ook ten dienst te komen van meerdere partijen, dan dat

[2:11:42] we dat alleen voor onszelf achter de meter doen, omdat je dan eigenlijk investeert

[2:11:47] in een oplossing die op sommige tijden helpt en alleen maar sommige partijen helpt.

[2:11:57] Zijn nu vragen beantwoord?

[2:12:01] Dan ga ik naar de heer Siks Dijkstra.

[2:12:04] Dank u, voorzitter, en dank aan de gasten.

[2:12:06] Ik had zelf geen vragen, dus u mag antwoord, voorzitter.

[2:12:11] Ik heb een vraag in ieder geval aan mevrouw Kosteres over die mogelijkheid van die lock-in.

[2:12:20] Dus als we nu gaan investeren in welke locaties kunnen we dan, als we nog bij

[2:12:24] willen plaatsen, datacents neerzetten zodat we ze zo goed mogelijk kunnen aansluiten

[2:12:28] op die warmtenetten.

[2:12:29] Ik ben namelijk wethouder geweest in Rotterdam.

[2:12:31] Daar hebben we een warmtebedrijf.

[2:12:33] Dat begint dan als een energie-efficiënt project.

[2:12:36] Uiteindelijk hadden we zo'n situatie dat je afval moet inkopen uit Engeland en Italië,

[2:12:40] omdat je verplicht bent dat in een oven te gooien, zodat de conglomeraten in Azië

[2:12:44] daar aan kunnen verdienen.

[2:12:45] Je kan het niet stoppen, want we hebben uiteindelijk beloofd dat het zo zou gaan.

[2:12:52] Je zit aan zo'n contract vast en komt er niet meer van af.

[2:12:55] Is dat ook iets waar jullie dan over nadenken?

[2:12:58] als je nu bezig bent met mogelijk die aansluiting op die warmtenetten, dat die investering in

[2:13:06] mogelijk nooit meer warmte afgeven, dat die even hoog op de prioriteitenlijst staat, of

[2:13:13] zeggen we dan eigenlijk ja, maar als die zo wordt, dan wordt het voor ons nooit aantrekkelijk

[2:13:17] om die investering te doen, om nu in ieder geval energie-efficiënt op die warmtenetten

[2:13:21] in te zetten.

[2:13:22] Daar ben ik wel benieuwd naar.

[2:13:24] We hebben in de vorige blok ook heel veel gehad, niet alleen over de aansluiting op die groene

[2:13:30] stroom en misschien wel Follow the Sun, maar vooral ook op dat digiminderen.

[2:13:35] Er werd net heel specifiek aangegeven door mevrouw Lago, die zei dat wat er in die

[2:13:45] datacenters nog wel zou kunnen gebeuren, dus dat beter beheren van die data die nooit

[2:13:50] gebruikt wordt en die energieonshoudige software, dat dat geregeld moet worden.

[2:13:56] Nu snap ik dat dat een verantwoordelijkheid is voor de hele keten en dat je niet zomaar kan

[2:14:00] zeggen van die dienst niet en die wel, maar ik kan me ook voorstellen dat een bedrijf als

[2:14:04] Microsoft heel veel inzicht heeft in hoe je bepaalde diensten beter zou kunnen beheren.

[2:14:10] Is dat dan wel een service die jullie daarbij verlenen, zodat heel veel kleinere bedrijven

[2:14:16] die gewoon helemaal geen tijd hebben of mogelijkheid of kennis in huis en het misschien heel graag willen

[2:14:21] weten, want dan zouden ze het anders doen.

[2:14:23] Dus is dat wel iets waar jullie expliciet op sturen?

[2:14:26] En dat zou ik ook eigenlijk willen weten van KPN in dat consuminderen op digitaal vlak.

[2:14:33] Hoe wordt daar binnen KPN opgestuurd?

[2:14:36] Ik heb heel veel vragen eigenlijk.

[2:14:38] En van de heer Smulders zou ik willen weten, want u zei als eerste eigenlijk

[2:14:42] dat u het over die leveringszekerheid had.

[2:14:44] Dat was de grote prioriteit.

[2:14:45] Wat is daarin nou de eerste rol van de overheid die we nu beter moeten oppakken?

[2:14:55] Ja, over de lock-in met restwarmte.

[2:14:58] In mijn position paper heb ik het over restlaute.

[2:15:01] Het is goed om te weten dat een datacenter, ook vanwege die energie-efficiëntie, eigenlijk

[2:15:06] uit zou kunnen koppelen op 20 graden.

[2:15:11] Naar 20 graden kun je geen huis mee verwarmen.

[2:15:14] Het is ook goed om te weten dat wij met lucht koelen.

[2:15:20] Dus je koppelt warme lucht uit op zo'n ongeveer 20, 25 graden.

[2:15:25] Dat moet je converteren naar een vloeistof, water, voordat dat in een warmtenet kan.

[2:15:31] Dus het is niet de meest logische, alhoewel ik het begrijp vanuit de gemeenschap en

[2:15:37] van je hebt daar een groot datacent gebruikt, enorm veel energie, kunnen we daar niet

[2:15:41] vruchten van plukken.

[2:15:42] Alhoewel ik dat begrijp, is het eigenlijk niet de meest logische of efficiënte keuze als restwarmtebron.

[2:15:50] Je zult de temperatuur negen van de tien keer moeten ophogen.

[2:15:54] We hebben daar een MKBA op laten uitvoeren, dus gekeken naar welke kosten en welke baten heb je dan als je dat gaat organiseren.

[2:16:01] Die zei eigenlijk, als je een partij hebt die lage temperatuur-warmte nodig hebt, zou dat best interessant zijn.

[2:16:08] Maar voor woningen eigenlijk niet.

[2:16:09] Nou, er zit er een laag temperatuur klant op het business park en dat zijn de tuiners die best wel wat aan laag temperatuur warmte.

[2:16:19] Maar die hebben warmtekrachtcentrales staan die ook warmte leveren.

[2:16:24] En het mooie van warmtekrachtcentrales die leveren ook CO2 en CO2 is nodig om die plantjes te laten groeien.

[2:16:29] Dus die zijn eigenlijk niet zo erg geïnteresseerd in de restwarmte van ons.

[2:16:36] Dus ook al zouden wij dat willen en wil heel Nederland, het ondergeving, het is eigenlijk

[2:16:41] best lastig om dat te organiseren.

[2:16:43] Plus dat wij natuurlijk vanwege bepaalde duurzaam bevestigingsvoorwaarden eigenlijk

[2:16:47] gehouden zijn om zo energie-efficiënt mogelijk dat daadcenter in te richten en

[2:16:52] hoe energie-efficiënter, hoe minder restwarmte er overblijft.

[2:16:55] We gebruiken de restwarmte overigens wel om onze kantoren ter plekke en het gebouw

[2:16:59] zelf te verwarmen.

[2:17:01] Ik weet niet of dat voldoende antwoord is op dat gedeelte.

[2:17:05] Nog wel een vervolgvraag, want zijn jullie dan überhaupt bezig met het helemaal uitfazeren

[2:17:09] van die restlauten?

[2:17:11] Ja.

[2:17:13] Het liefst wil je een power usage efficiency van één, dat er dus één deel energie

[2:17:21] om wordt gezet en één deel compute power.

[2:17:24] Nou, de industriegemiddelde is, ik heb het niet aan mijn hoofd, volgens mij 1,4.

[2:17:30] Wij zitten op 1,16, dus wij zitten al heel erg dichter in 1, maar je wilt zo ver mogelijk

[2:17:36] doorinnoveren.

[2:17:37] En dat lukt niet met luchtkoeling, dus dan ga je kijken naar andere soorten koeling

[2:17:40] die dus kunnen bijdragen aan het zo efficiënt mogelijk organiseren van je datacenter.

[2:17:49] Dat is vergelijkbaar met een warmtepomp, een warmtepomp kan inefficiënt zijn en efficiënt.

[2:17:55] Het andere punt over de digiminderen, veel van onze klanten zijn onderdeel van de vitale

[2:18:09] infrastructuur.

[2:18:11] Of ik het nou heb over veiligheidsdiensten, financiële instellingen, ziekenhuizen, energiebedrijven,

[2:18:22] De grid operators, de debt beheerders, dus aan die groep valt er niet zo heel veel te

[2:18:28] digiminderen.

[2:18:29] Nogmaals, sommige workloads kun je planen, andere niet.

[2:18:33] Maar we hebben natuurlijk ook Xbox en dat kan je verminderen.

[2:18:39] Dat is misschien wel een leuk voorbeeld.

[2:18:41] Xbox geeft de mogelijkheid, ik ben zelf geen gamer, maar vaak moet je iets downloaden

[2:18:46] voor je het kan spelen.

[2:18:49] En hij geeft aan, dat kun je het beste niet nu downloaden,

[2:18:52] maar dat kun je op een ander moment downloaden,

[2:18:53] want dan is er groene energie beschikbaar op het net.

[2:18:55] Dat kan hij lokaal inregelen.

[2:18:57] En dat is natuurlijk een interessant voorbeeld,

[2:19:00] voor die specifieke doelgroep,

[2:19:02] maar dat zou je in potentie op elke klant kunnen toepassen.

[2:19:08] Je kan natuurlijk in principe tegen elke klant zeggen,

[2:19:11] die workload die je nu wil, die komt nu niet goed uit,

[2:19:13] want de zon schijt niet en de wind waait niet.

[2:19:16] Dus liever op een ander moment.

[2:19:19] Nou, dat is zover zijn we met z'n allen nog niet.

[2:19:23] Dat we dat, of nou, om de pubers gaat die daar geen zin in hebben of inderdaad de zakelijke klanten.

[2:19:29] We zijn natuurlijk met z'n allen heel erg gewend en ook, ja, we rekenen erop dat alles het 100% van de tijd van de dag doet.

[2:19:41] Ah ja, nog even, er was nog een vraag over software.

[2:19:43] En ja, bijvoorbeeld onze hardware in de datacenters, die is helemaal ge-engineerd, dat die zo energiezuinig

[2:19:54] opereert, om die energierekening van ons ook zo laag mogelijk te houden.

[2:20:00] De engineering-specificaties daarvan, die hebben wij beschikbaar gesteld aan de gemeenschap.

[2:20:07] Dus in principe kan iedereen dat daarboodsen.

[2:20:10] En ook voor software, we zijn onderdeel van de Green Software Foundation, delen we ook

[2:20:15] kennis over groene software.

[2:20:18] Volgens mij heb ik dat allemaal gehad.

[2:20:23] Nou ja, dan vanuit mij ook nog even over het continu minderen op het gebied van dataverbruik.

[2:20:30] Er is bij ons wel een veelgevoerde discussie.

[2:20:34] Ergens zegt het ook, wij leggen ergens die snelweg aan waar die auto's overheen gaan.

[2:20:38] Wat daar vervolgens overheen gaat en hoe mensen daarmee omgaan is natuurlijk niet

[2:20:41] helemaal ons.

[2:20:43] We opereren wat dat betreft volledig neutraal daarin en hebben daar geen stem in.

[2:20:49] Wat wij aan de andere kant doen, zijn twee dingen.

[2:20:53] Enerzijds wel degelijk te kijken van het moet er altijd zijn, maar het hoeft niet

[2:21:00] altijd aan te staan.

[2:21:01] Het is een beetje hetzelfde als water uit een kraan.

[2:21:04] Je wilt altijd water hebben, maar je ziet daardoor niet de hele dag de kraan open.

[2:21:07] Dus waar kunnen wij dat beperken aan de achterkant?

[2:21:11] En aan de andere kant denk ik dat er wel degelijk gewoon een grotere maatschappelijke discussie

[2:21:15] nodig is hoe wij met internet omgaan.

[2:21:18] En daar heeft KVN natuurlijk recentelijk een stap in genomen om in ieder geval mensen

[2:21:23] bewust te maken hoe je veilig met internet omgaat.

[2:21:25] Ik denk inderdaad de hoeveelheid data die internet verbruikt en waar we ons allemaal

[2:21:30] totaal onbewust van zijn.

[2:21:32] Ik vond het opslagen van die foto zo'n mooi voorbeeld en hoe je daar aan de achterkant

[2:21:36] slimmere dingen op moet verzinnen, lijkt me een hele goede weg.

[2:21:39] Hoe is dat de goede kant op?

[2:21:44] Ja, ik denk dat we alleen maar meer data gaan gebruiken.

[2:21:46] Maar er zijn natuurlijk wel wat uitwassen, dat is bijvoorbeeld cryptomunten.

[2:21:51] Het maken van cryptomunten gebruikt op het moment evenveel elektriciteit als totaal

[2:21:55] elektriciteitsverbruik van Australië.

[2:21:56] Dat is van 225 terawattuur, dat is meer dan in Nederland, orde 2 ongeveer, totaal

[2:22:02] elektriciteitsverbruik.

[2:22:03] Het gaat naar cryptomunten, ik ken ze niet, dus dan vraag ik me af, waar is

[2:22:06] dat eigenlijk nuttig voor?

[2:22:07] Kunnen we daar iets aan doen?

[2:22:09] Misschien zou je de alternatie voor gewoon wat meer onder de aandacht moeten

[2:22:13] brengen.

[2:22:13] Dan ook de leveringszekerheid werd genoemd.

[2:22:16] Ik denk leveringszekerheid op drie gebieden.

[2:22:18] Allereerst natuurlijk grondstoffen.

[2:22:19] Ik ben ook geen grondstoffen-expert.

[2:22:21] Maar ik denk wel dat je daar twee paden kunt bewandelen.

[2:22:24] Eén is natuurlijk gewoon dat je moet kijken waar komen ze vandaan?

[2:22:27] Welke voorraden hebben we?

[2:22:28] Hoe lang kunnen we mee?

[2:22:30] Wat zijn de supply lines?

[2:22:32] Van wie zijn we afhankelijk?

[2:22:33] De tweede is natuurlijk dat we alternatief kunnen ontwikkelen.

[2:22:36] Bijvoorbeeld, nu zie je in Nederland een ontwikkeling van silicon-based chips naar silicon carbide.

[2:22:42] om die hoge temperaturen mogelijk te maken.

[2:22:44] Dus ik denk ook dat we moeten kijken naar welke technologieën in ontwikkeling zijn.

[2:22:49] En kunnen we dan ook zorgen dat als die alternatieve grondstoffen nodig zijn,

[2:22:52] dat we iets meer sturen, bijvoorbeeld in subsidietrajecten voor onderzoek,

[2:22:56] dat die toekomstige gebruikers ook gewoon meegewogen worden

[2:23:01] op het alder niet geven van subsidie of inderdaad ook die materialen dan wat makkelijker te gebruiken zijn.

[2:23:09] Bijvoorbeeld carbidis is makkelijker te vinden.

[2:23:11] Dus dat is een goede ontwikkeling, dus je zou dat kunnen meewegen in een beoordeling of afwegingstraject

[2:23:16] of bij het uitgeven van tenders.

[2:23:19] Tweede is natuurlijk kennis, dus de leveringszekerheid van kennis.

[2:23:23] Hoe afhankelijk zijn wij van kennis opbouwen in Nederland?

[2:23:26] Bij welke universiteiten zit wat?

[2:23:28] De hele discussie over ASML natuurlijk.

[2:23:30] Daar zitten we natuurlijk precies aan de goede kant, omdat we helemaal onderaan zitten.

[2:23:34] Wij leveren de apparaten die de wevers kunnen maken, waar de chips weer van gemaakt worden.

[2:23:38] En je ziet hoe enorm belangrijk voor Nederland is dat we die positie ook houden.

[2:23:43] En dat raakt natuurlijk ook een beetje aan de kennisdiscussie.

[2:23:46] We moeten denk ik toch alles op alles zetten om te zorgen dat wij in Nederland niet iedere

[2:23:50] keer achter het buitenland aan hoeven te lopen om iets opnieuw uit te vinden.

[2:23:54] Ik denk dat we daar heel goed mee bezig zijn, zeker in de ICT-sector.

[2:23:57] Maar ik denk dat het belangrijk is dat we dat ook op Netflix houden.

[2:24:00] En dus derde natuurlijk de leveringszekerheid van elektriciteit.

[2:24:03] Maar ja, daar is denk ik al genoeg over gezegd, daar wordt natuurlijk hard aan gewerkt.

[2:24:07] Dat kan altijd beter natuurlijk, maar...

[2:24:10] Dan kijk ik nog één keer naar links of er nog vragen zijn, maar ik geloof het niet dat we van hart te danken dat u er was en voor uw bijdragen dat u ons even wilde informeren.

[2:24:20] En dan wens ik u een fijne avond.