Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Duurzaamheid en digitalisering

[0:00:00] Heer Erkens van de VVD.

[0:00:02] Er komt waarschijnlijk nog wel iemand binnenrennen.

[0:00:04] Maar we gaan toch beginnen met dit commissiedebat.

[0:00:07] Duurzaamheid en digitalisering.

[0:00:10] Welkom aan minister Adriaanse.

[0:00:15] En ik denk dat we vooralsnog even kunnen vaststellen...

[0:00:18] dat we niet heel streng hoeven te zijn in het aantal interrupties.

[0:00:22] Maar ik ga wel turven.

[0:00:24] Dus mocht het de spuigaten uitlopen, dan gaan we er een kep op zetten.

[0:00:27] En dan is het woord aan mevrouw Zeedijk van NSC.

[0:00:36] Bedankt, voorzitter.

[0:00:38] Goed, digitalisering en duurzaamheid.

[0:00:41] Een interessante combinatie om het ons goed over te hebben.

[0:00:44] Ik heb met veel plezier de twee rapporten gelezen.

[0:00:46] En als wiskundeneurte wil ik eerst graag even mijn complimenten maken

[0:00:50] over het opnemen van een gevoeligheidsanalyse over energieverbruik

[0:00:53] met behulp van een tornadochart.

[0:00:57] Dat zouden we veel vaker moeten zien.

[0:01:02] Omdat het inzicht geeft in welke parameters nou echt belangrijk zijn om het probleem op te lossen en welke minder.

[0:01:08] En in dit geval blijkt de servercapaciteit per vierkante meter de belangrijkste parameter.

[0:01:12] Je zou dus zeggen dat als we chips kleiner maken en dus ook de servercapaciteit,

[0:01:17] dan zal het energieverbruik van digitalisering nog afnemen.

[0:01:21] Maar helaas, de ervaring uit het verleden is anders.

[0:01:24] Het blijkt namelijk dat kleinere chips zoveel nieuwe toepassingen uitlokt dat de vraag naar

[0:01:30] serverruimte blijft stijgen en dan ook het energieverbruik.

[0:01:34] Zo is het al dertig jaar en zo zal het de komende dertig jaar in mijn inzicht ook blijven.

[0:01:39] Dus mijn vraag is hoe kijkt de minister daar tegen deze conclusie?

[0:01:43] We zullen dus moeten inzetten op het energiezuiniger maken van chips en dat kan ook.

[0:01:47] De trend is dat steeds meer berekeningen gebeuren, niet in de datacenters zelf, maar ook in

[0:01:53] de devices bij de gebruikers.

[0:01:54] Dat noemen we edge computing.

[0:01:57] En als er meer berekeningen in je smartphone moeten plaatsvinden, dan moet dat wel energiezuiniger,

[0:02:01] want anders is je batterij zo leeg.

[0:02:04] Dus de vraag aan de minister is, hoe kan Nederland nou invloed uitoefenen op bijvoorbeeld

[0:02:08] het stimuleren van applicaties aan de edge, het energiezuiniger maken van chips in apparaten

[0:02:14] als smartphones, laptops, maar ook tv's en wasmachines, et cetera.

[0:02:18] En drie, ervoor zorgen dat chips in allerlei apparaten zo weinig mogelijk aanstaan en zo

[0:02:23] min mogelijk stroomverbruik tijdens het stand-by staan.

[0:02:27] Een van de technologieën die communicatiechips zuiniger kunnen maken, is Fotonica.

[0:02:32] Kan de minister ons informeren over de voortgang van de Fotonica-rookmap in Nederland?

[0:02:39] En wat zijn de eerstvolgende uitdagingen in die ontwikkeling?

[0:02:42] En is er ook voldoende financiering voor?

[0:02:45] Daarnaast moeten we er natuurlijk voor zorgen dat we de rekenkracht inzetten voor duurzaamheid.

[0:02:53] In het tweede rapport kwam dat ook nadrukkelijk aan de orde.

[0:02:57] Ik wil het graag hebben over twee toepassingen, eentje aan de consumentenkant en eentje aan

[0:03:01] de bedrijvenkant.

[0:03:03] Aan de consumentenkant wil ik het hebben over het OV en het deelvervoer.

[0:03:07] Voor de verduurzaming van onze samenleving is het belangrijk dat iedereen makkelijk gebruik

[0:03:11] kan maken van het OV.

[0:03:13] Daarvoor zijn smartphone-apps steeds belangrijker.

[0:03:16] Dus komt de bus nog, of is die al geweest?

[0:03:19] Google Maps.

[0:03:20] Welke treinen rijden er wel?

[0:03:22] NS-app.

[0:03:22] De vraag is hoe groot de groep is die op dit gebied niet meer kan meekomen.

[0:03:27] Heeft de minister daar inzicht in?

[0:03:29] En dezelfde vraag over het gebruik van apps voor deelfietsen, deelauto's, deelsteps of

[0:03:35] deelscooters.

[0:03:38] Wat doen we eraan om dit te verbeteren?

[0:03:41] En nu het erop lijkt dat Google Maps de dominante app wordt om toch je OV-vervoering op te zoeken,

[0:03:47] terwijl we dat vroeger OV 9292 hadden, ziet de minister het risico van het overlaten van

[0:03:52] dit soort apps aan grote Amerikaanse techbedrijven.

[0:03:56] Aan de bedrijvenkant wil ik graag aandacht vragen

[0:03:58] voor het Smart Industry Programma.

[0:04:00] Vooral bij bedrijven zijn er nog veel processen te optimaliseren.

[0:04:04] En we hebben het vaak over het verhogen van de arbeidsproductiviteit,

[0:04:07] maar het is ook van belang voor verduurzaming.

[0:04:10] Het optimaliseren van bedrijfsprocessen

[0:04:12] helpt om grondstoffen- en energieverbruik te beperken,

[0:04:15] maar ook om producten circulair te kunnen ontwerpen.

[0:04:19] Het Smart Industry Programma is inmiddels volgens mij halverwege.

[0:04:22] Is er inmiddels wel iets bekend wat het aan het opleveren is?

[0:04:25] Wordt er ook gemeten op duurzaamheidsgrootheden?

[0:04:28] En zo ja, welke zijn dat dan?

[0:04:30] Tot zover mijn inmerking.

[0:04:33] Dank u.

[0:04:33] Dat was precies binnen de tijd.

[0:04:35] Heel keurig.

[0:04:37] Dan is het woord aan mevrouw Teunissen van de Partij voor de Dieren.

[0:04:41] Voorzitter.

[0:04:42] De lat wordt hier hooggelegd.

[0:04:44] Voorzitter.

[0:04:44] We hebben nog een hele weg te gaan om tot een duurzame digitale infrastructuur te komen.

[0:04:48] Vooral datacenters leggen nu een veel te groot beslag op de ruimte, vruchtbaar landbouwgrond

[0:04:53] en op onze energievoorziening.

[0:04:55] Datacenters nemen 38 procent van de CO2-uitstoot van onze digitale sector in beslag.

[0:05:01] En dat gaat alleen maar toenemen als het kabinet daar nu geen rem op zet.

[0:05:04] De Partij voor de Dieren wil dat ook bij digitalisering wordt gekeken naar wat we echt nodig hebben,

[0:05:09] in plaats van dat we alleen maar aan de vraag willen voldoen.

[0:05:12] Het gaat al mis bij de onderzoeken die zijn gedaan om te weten hoe groot de ecologische

[0:05:16] voetafdruk van onze digitale sector is.

[0:05:19] Ecoris en Dialogic keken alleen naar de directe uitstoot van bedrijfsprocessen en de uitstoot

[0:05:23] van het energiegebruik.

[0:05:25] De zogenaamde scope-3-emissies, dus het deel van de keten waar de productie plaatsvindt,

[0:05:30] wordt vaak in het buitenland vergeten, terwijl dit het meest vervuilende aspect van de sector

[0:05:34] is.

[0:05:35] Zo hebben we dus ook geen beeld van het werkelijk uitstoot en de vervuiling die de sector met

[0:05:39] zich meebrengt.

[0:05:41] Op welke manier kan de minister de scope-3-emissies meenemen in de integrale aanpak duurzaam en

[0:05:46] digitalisering. Ook richten de onderzoeken zich alleen op CO2-uitstoot en de andere schadelijke

[0:05:52] gevolgen blijven buiten beeld. Waarom heeft het kabinet het advies van de Nationale Coalitie

[0:05:57] voor Duurzaamheid en Digitalisering niet opgevolgd om te kijken naar de brede effecten op het

[0:06:01] milieu van de digitale sector? Het gaat om gebruik van gigantische hoeveelheden grondstoffen,

[0:06:06] elektronisch afval en vervuiling van de omgeving door giftige stoffen. De Partij voor de Dieren

[0:06:11] vindt dat je niet kunt spreken van een integrale aanpak als je deze aspecten niet meeneemt.

[0:06:15] Dus mijn vraag aan de minister is op welke manier gaat de minister de brede effecten

[0:06:20] meewegen in het beleid?

[0:06:22] De Partij voor de Dieren vindt ook dat het kabinet veel meer moet sturen op besparing

[0:06:26] om schadelijke effecten te beperken.

[0:06:28] We kunnen bijvoorbeeld in de EU elk jaar al twee megaton CO2-besparels alle smartphones

[0:06:33] een jaar langer worden gebruikt.

[0:06:35] Gaat de minister besparing een centrale rol geven in de aanpak duurzame digitalisering?

[0:06:40] Voorzitter.

[0:06:41] Meer dan een derde van de CO2-uitstoot van het digitale sector komt door datacenters.

[0:06:45] Daarnaast gebruiken datacenters gigantisch hoeveelheid energie, water, grondstof en dragen ze bij aan de stikstofuitstoot.

[0:06:52] Datacenters leggen dus ook een zware druk op het elektriciteitsnet.

[0:06:56] Het kabinet perkt de bouw van hyperscale datacenters wel in, maar er zijn nu nog twee locaties waar ze worden gebruikt.

[0:07:03] Daar gaat het nu ook fout.

[0:07:08] Vorige week bleek dat er een kaart van Hollandse Kroon is met het gebied voor datacenters.

[0:07:12] en dat die kaart stilletjes is gewijzigd, waardoor er meer datacenters gebouwd konden worden.

[0:07:19] De gemeenteraad stemde vervolgens met het document in, terwijl onderzoekers niet kunnen vaststellen

[0:07:24] hoe en waarom dit kaartje in de omgevingsvisie terecht is gekomen.

[0:07:28] Erkent de minister dat datacenters bij Hollands Kroon op ondemocratische manier zijn doorgedrukt?

[0:07:34] Op welke manier kan de minister daar nog ingrijpen?

[0:07:38] Welke mogelijkheden ziet zij om de bouw van deze datacenters een halt toe te roepen?

[0:07:43] Wat vindt de minister van de conclusie van de onderzoekers dat de gemeente niet toegerust was

[0:07:47] om over zo'n grootschalige ontwikkeling te beslissen?

[0:07:51] Is de minister met de Partij voor de Dieren eens dat het hoog tijd is dat het rijke regie neemt,

[0:07:56] samen met de minister van Binnenlandse Zaken?

[0:07:59] Nu al nemen dus datacenters zo'n enorm beslag in van onze CO2-uitstoot en veroorzaken daarnaast

[0:08:06] enorm veel schade aan de omgeving.

[0:08:08] Dus de Partij voor de Dieren vraagt zich af of het mogelijk is dat we nu echt overgaan tot een

[0:08:13] definitieve stop op hyperscale datacenters.

[0:08:16] Dank u wel.

[0:08:19] Dan een interruptie van de heer Sneller van D66.

[0:08:23] Ik kom even terug naar het deel van het betoog van mevrouw Teunissen over de scope 3.

[0:08:27] Dat is een interessant punt.

[0:08:27] Heeft zij daar zelf ook ideeën voor stellen?

[0:08:30] Zou bijvoorbeeld die true-price-methode daarvan toepassing kunnen zijn, of heeft zij andere ideeën?

[0:08:37] True pricing zou een heel goede mogelijkheid kunnen zijn om scope 3-emissies mee te nemen,

[0:08:42] maar ook de klimaatplicht, waar de Partij voor de Dieren al heel lang voor pleit, voor

[0:08:46] alle bedrijven, dus ook de digitale sector, zou wat ons betreft gewoon aan een klimaatplicht

[0:08:51] moeten voldoen die in lijn is met de klimaatdoelen die zijn vastgesteld en ook in lijn is met

[0:08:56] het Parijshakkoord.

[0:08:58] Dat is nu nog niet het geval, dus wat ons betreft is dat de oplossing.

[0:09:01] Dan is het woord aan de heer Valise van de PVV.

[0:09:11] Voorzitter, dank voor het woord.

[0:09:13] Duurzaamheid en digitalisering.

[0:09:15] Er werd door de minister bij het wetgevingsoverleg van 14 november 2022

[0:09:18] ingegaan op de integrale aanpak voor verduurzaming.

[0:09:21] De Nationale Coalitie Duurzaam Digitalisering had een manifest aangereikt

[0:09:25] en er zou gekeken worden welke maatregelen aansluiten bij ons beleid

[0:09:28] en wat we daarvan zouden kunnen oppakken.

[0:09:30] Daarnaast waren er toezeggingen uit het debat over de hoofdlijnenbrief

[0:09:34] Digitalisering om onderzoek te doen naar de impact van digitalisering op het

[0:09:38] klimaat en andersom. En de aangenomen motie van collega Katman die opriep tot

[0:09:42] een integraal plan. Wij steunden deze motie overigens niet.

[0:09:45] Maar voorzitter, wat is nu het doel van deze opdracht? Een integrale visie met als

[0:09:50] doel om kansen te herkennen en in te zetten bij de opgave om te verduurzamen.

[0:09:54] Toch? De rapporten zijn opgeleverd en de organisatie gaat aan de slag met de visie.

[0:09:58] Maar de beslismomenten worden overgelaten aan een nieuw kabinet.

[0:10:02] Maar, vierde voorzitter, waarom zou je hier überhaupt mee verder willen?

[0:10:06] De fractie PVV maakt zich grote zorgen om de regeldruk die gaat voortvloeien uit deze exercitie.

[0:10:10] Immers, uit een visie volgt beleid en uitvoering, regels waaraan bedrijven moeten voldoen.

[0:10:15] Er wordt zelfs al gesproken over keurmerken.

[0:10:17] En voldoen bedrijven niet, dan volgen er sancties.

[0:10:22] Bedrijven worden knettergek van die regeldruk.

[0:10:24] Ze hebben scalers en medewerkers nodig om alleen al die vragenlijsten in te vullen,

[0:10:27] de verplichte beleidsstukken te schrijven en de audits terwijl controles te begeleiden.

[0:10:31] Kleinere bedrijven proberen het middels brancheverenigingen te ondervangen,

[0:10:35] maar ook dat is dadelijk niet afdoende.

[0:10:37] Voorzitter, hoe ziet dat eruit in de praktijk?

[0:10:39] Dat zal ik u vertellen.

[0:10:41] Toezichthoudende bedrijven of certificerende instellingen auditeren het bedrijf

[0:10:44] en stellen vast of er afwijkingen zijn.

[0:10:46] Vaak moet zelfs binnen de keten alles hermetisch geborgen worden.

[0:10:50] Leveranciers en afnemers dienen bevraagd te worden naar hun inspanningen,

[0:10:52] onderbouwd met statements, conformiteitsverklaringen, etc.

[0:10:55] Ook moeten bedrijven doelstellingen opnemen die aantoonbaar moeten worden behaald.

[0:10:59] Dit conformt de Plan, Do Check, Act cyclus.

[0:11:02] Dat komt zeer zeker niet ten goede van de regeldruk.

[0:11:05] En toch doen veel bedrijven dit al.

[0:11:06] En daarbij werken ze ook vaak samen met marktpartijen die de data verzamelen op hun portalen

[0:11:10] waar alle aangedragen bewijsstukken getoetst worden en waaraan een score wordt gehangen.

[0:11:15] Een mooie service, zou je denken.

[0:11:16] Het gehele spectrum in het kader van ESG, Environmental, Social and Government, ofwel NVO, komt aan bod.

[0:11:22] Proficiat, u heeft nu een gouden of platina plak.

[0:11:24] Daarop kan gestuurd worden, bijvoorbeeld dat er niet gewerkt wordt met bedrijven die minder

[0:11:28] dan goud scoren.

[0:11:30] Big data, kostbaar, gouden handel, maar ook privacygevoelig.

[0:11:34] En dat gaat verder dan onze landsgrenzen, verder dan Europa, nee, dit gaat de wereld

[0:11:38] over.

[0:11:38] En die bedrijven zijn natuurlijk blij met dit soort regels, want de complexiteit levert

[0:11:42] hen veel klanten op.

[0:11:43] We willen niet alles op straat, maar we dwingen bedrijven ertoe om alles op straat te gooien.

[0:11:47] Paradoxaal.

[0:11:49] En mocht u denken dat dit efficiënt is, nee, want er zijn meerdere partijen die dit voorzorgen.

[0:11:53] En zij zijn niet met elkaar gekoppeld, waardoor je dus in verschillende systemen hetzelfde

[0:11:57] moet inkloppen.

[0:11:58] Draconisch.

[0:11:59] De Corporate Sustainability Reporting Directive, die dit jaar van kracht is gegaan, schrijft

[0:12:03] voor dat bedrijven met een duurzaamheidsverslag moeten komen.

[0:12:07] Meetbaar, en dus onderbouwd en controleerbaar.

[0:12:10] Nu nog voor de grotere bedrijven die beursgenoteerd staan en 250 of meer mensen in dienst hebben,

[0:12:14] maar uiteindelijk geldt dit ook voor kleinere bedrijven.

[0:12:17] En dat brengt heel veel regeldruk met zich mee.

[0:12:18] En vanaf 1 juli moeten bedrijven met meer dan 100 medewerkers zelfs gaan registreren wat

[0:12:23] het brandstofverbruik van hun medewerkers is.

[0:12:25] Me sorry.

[0:12:27] Bedrijven gaan kapot aan deze regeldruk.

[0:12:29] Het levert veel meer werkdruk op en het levert de bedrijven in ons kikkerlandje niks op.

[0:12:33] Sterker nog, je jaagt de bedrijven weg.

[0:12:35] Nog meer regels, nog meer werkdruk.

[0:12:37] Het is moordend.

[0:12:38] Voorzitter, ik wil graag van de minister, via u, reactie op deze bewering conform, en

[0:12:43] dan gebruik ik een term die in de ICT al lang en breed bekend is, redundante exercities.

[0:12:49] PVV acht het overbodig om daarvoor met een nieuwe visie te komen.

[0:12:52] Dank.

[0:12:54] Dan heeft u een interruptie van mevrouw Zeedijk van NSC.

[0:12:59] Ik ben heel erg benieuwd hoe de heer Valise dan aankijkt tegen uitspraken van VNO-NCW,

[0:13:05] die door de bedrijven vertegenwoordigt dat ze wel gaan gaan aan de slag willen met deze nieuwe Europese wetgeving.

[0:13:16] Daar heb ik nog niet zo heel diep op geanticipeerd.

[0:13:23] Ik ken de bedrijven, ik ken het bedrijfsleven.

[0:13:25] Ik weet hoe die onderzoeken allemaal worden gedaan.

[0:13:27] Ik weet ook welke bedrijven ermee gekoppeld zijn in de input.

[0:13:30] Dus ik denk dat daar toch een kleine mismatch is...

[0:13:33] tussen hetgeen wat men voorheeft, wat men voorhoudt...

[0:13:35] en het feit dat er toch heel veel redundantie is.

[0:13:37] Want er wordt al heel veel gedaan en daar gaat het mee om.

[0:13:39] Je duwt die regeldruk en dan kan men wel zeggen...

[0:13:41] halleluja, dit is een oplossing. Nee, het is geen oplossing.

[0:13:43] Want er zijn al zoveel dingen die gedaan worden...

[0:13:45] en dit komt er nog eens bovenop.

[0:13:46] En dat levert alleen maar extra regeldruk op.

[0:13:48] Waar die bedrijven aan moeten voldoen, die gaan eraan kapot.

[0:13:53] Dan ook een interruptie van de heer Sneller van D66.

[0:13:57] Ja, een verfrissende inbreng van de PVV.

[0:13:59] Ook zeer anders dan de input die ik heb opgehaald bij het rond de tafel gesprek waar we allebei waren.

[0:14:05] Maar dat mag uiteraard.

[0:14:07] Mijn vraag is wel, wat is nou de strekking eigenlijk van zijn betoog?

[0:14:10] Want het klinkt heel stoer, stop maar met die visie.

[0:14:12] Maar wat betekent het in de praktijk voor de vervolgopstelling van de PVV?

[0:14:16] Geen enkele nieuwe regel erbij.

[0:14:19] En het huidige niveau van regeldruk is wel prima, want een visie zou ook kunnen zijn

[0:14:23] als je bereid bent na te denken over de toekomst om de regeldruk te verminderen.

[0:14:31] Een goede vraag van de heer Sneller D66.

[0:14:33] Ja, je zou natuurlijk kunnen kijken wat de mogelijkheid is om al die dingen met elkaar te gaan koppelen.

[0:14:37] Maar dan ga je weer naar internationale wetten en regelgeving kijken.

[0:14:39] En ik heb eerder het idee van moeten eerst kijken naar ons eigen Nederland.

[0:14:44] En wat het MKB behoefte aan heeft en waar de medewerkers ook behoefte aan hebben.

[0:14:48] Het moet niet leiden tot extra werkdruk.

[0:14:50] En dat gaat dit voorstel wel doen.

[0:14:51] En uit deze voorstellen of uit deze visiedocumenten zal onherroepelijk ook een wetgeving gaan komen.

[0:14:57] Dat gaat die regeldruk alleen maar doen toenemen.

[0:15:00] Dus ja, nee, ik begrijp uw punt, maar ik ben het er niet mee eens.

[0:15:10] De heer Valise klinkt als de woordvoerder van een oppositiefractie met een halve zetel in de Kamer.

[0:15:15] En dat is toch niet helemaal volgens mij hoe de verhoudingen zijn.

[0:15:19] Hij heeft tegenwoordig hier de grootste fractie.

[0:15:21] Hij heeft een opvatting dat er teveel regeldruk is.

[0:15:24] Maar hij wil geen visie.

[0:15:26] Hij wil een stop op het denken bij het ministerie over wat er met de toekomst van duurzaamheid en digitalisering moet gebeuren.

[0:15:33] En dat snap ik dan gewoon helemaal niet.

[0:15:34] En is ook in tegenstraling met wat hij zelf bepleit als zijn eigen gewenste toekomstbeeld.

[0:15:41] De heer Valise.

[0:15:42] Ja, voorzitter. Dank voor het woord.

[0:15:44] De heer Sneller probeert me hier woorden in de mond te leggen.

[0:15:46] Het gaat hier om een visie in het kader van duurzame digitalisering.

[0:15:51] En als we gaan kijken naar andere duurzaamheidsvisies en dergelijke,

[0:15:54] dat wordt buiten dit specifieke onderwerp behandeld.

[0:15:58] Digitalisering maakt dat dan onderdeel van uit.

[0:15:59] Dus er zou een extra visie alleen maar meer regeldruk maken.

[0:16:03] Dus of het nou om het kip op het ei gaat.

[0:16:07] De heer Sneller.

[0:16:09] Het is een mooi retorisch trucje om te zeggen dat ik een woord in de mond leg.

[0:16:11] Nee, hij moet gewoon de vraag beantwoorden die ik heb gesteld.

[0:16:14] En die is precies zoals de heer Wallis hem zelf interpreteert.

[0:16:16] Maar ook daarop zegt namelijk de heer Valise zelf,

[0:16:19] op duurzaamheid en digitalisering op die samenloop,

[0:16:22] dat de regeldruk op dit moment te hoog is

[0:16:23] en dat onze ondernemers eraan onderdoor gaan.

[0:16:26] Dan moet je het willen aanpassen.

[0:16:28] En daar geeft de heer Valise gewoon geen antwoord op.

[0:16:30] Hij zegt, stop maar met denken.

[0:16:33] En ik wil dus geen regeldrukvermindering, ook niet op dit domein.

[0:16:37] Maar de andere invalshoek van deze vraag is natuurlijk

[0:16:40] dat er een heleboel andere regels zijn, zoals bijvoorbeeld over de datacenters

[0:16:44] en wat we gehoord hebben over lock-in-effecten,

[0:16:46] waar gewoon beleid op moet worden gemaakt,

[0:16:48] zonder dat dat iets te maken heeft met regeldruk voor bedrijven,

[0:16:52] maar dat het gewoon gaat over hoe gaat de overheid

[0:16:54] met ruimtelijk ordeningsbeleid om?

[0:16:56] Welke eisen stellen wij zelf, zonder dat dat pers en extra regeldruk oplevert?

[0:17:01] En ook dat zou in zo'n visie toch naar voren moeten kunnen komen.

[0:17:05] Dus ik snap gewoon, en ik zie u naar de knop grijpen, voorzitter,

[0:17:09] dus het is mijn laatste vraag dan aan de heer Verliezen,

[0:17:11] maar ik snap gewoon niet dat een stop op denken

[0:17:14] Het antwoord is op de grote uitdagingen die er hier liggen.

[0:17:18] De heer Van Liesen.

[0:17:20] Ja, voorzitter, ik kom er toch op terug.

[0:17:22] Bedrijven, die zijn innovatief en die zien ook wat er in de markt gevraagd wordt.

[0:17:25] Die zien ook wat er bij de consument leeft, wat er bij de consument speelt.

[0:17:28] En die speelden er al jarenlang handig op in.

[0:17:30] Er zijn geen extra visiedocumenten van nodig.

[0:17:33] Dat is alles wat ik zeg en zeker niet gespecificeerd op één aparte sector.

[0:17:38] Je hebt een compleet scala aan economische bedrijven, economische ontwikkelingen en dergelijke.

[0:17:43] En dan ga je hier een klein beetje roepen van we moeten echt op het kader van digitalisering

[0:17:47] met een aparte visie gaan komen.

[0:17:48] Dat vind ik erg ver uit de bocht vliegen.

[0:17:51] Dank u wel.

[0:17:52] Dan heeft u nog een interruptie van mevrouw Teunissen van de Partij voor de Dieren.

[0:17:57] Ja, voorzitter.

[0:17:58] Ik ben benieuwd waar de PVV nou eigenlijk heen wil, want ik heb nog niet in het antwoord

[0:18:03] gehoord wat de PVV dan precies wil als het gaat om minder regeldruk.

[0:18:10] Heeft u daar dan concrete ideeën over?

[0:18:16] Ja, voorzitter, dank voor de vraag, mevrouw Teunissen.

[0:18:19] Vierde, voorzitter.

[0:18:20] Ideeën die er altijd zijn, dat is dat de bedrijven gewoon...

[0:18:24] Je hebt zoveel verschillende partijen in de markt...

[0:18:27] die al dergelijke pakketten aanbieden.

[0:18:29] Ga daar eens mee kijken of daar niet iets gestandardiseerd kan worden.

[0:18:32] Maar ga niet nog eens een keer een extra visie bepalen...

[0:18:34] waaruit weer dan wet en regelgeving gaat voorkomen...

[0:18:36] waar je die bedrijven weer meer regeltjes mee gaat brengen.

[0:18:39] En niet iedereen werkt met diezelfde systemen.

[0:18:42] Daar gaat het om.

[0:18:43] Je krijgt gewoon diverse systemen waarmee gewerkt gaat worden.

[0:18:47] En dat is wat die extra werkdruk gaat leveren.

[0:18:49] Pak gewoon één systeem.

[0:18:52] Mevrouw Teunissen.

[0:18:54] Ja, voorzitter, ik hoor nog steeds geen concreet plan van de PVV

[0:18:57] van wat ze dan precies willen doen om de regeldruk te verminderen.

[0:19:00] En dat vind ik best zorgelijk voor zo'n grote partij in de Kamer.

[0:19:04] Maar goed, als we dan kijken naar, hoe betogelt u zegt, via de voorzitter van

[0:19:10] eigenlijk willen we helemaal geen beleid.

[0:19:12] Nu heb ik net het voorbeeld genoemd van de datacenters.

[0:19:16] Ik weet ook dat de PVV zich regelmatig hardmaakt voor mensen lokaal die zich zorgen maken, bijvoorbeeld

[0:19:21] over de komst van een datacenter.

[0:19:24] Vindt de PVV dan ook, met de Partij voor de Dieren, dat je in ieder geval beleid daarop

[0:19:29] moet maken als nationale overheid om te kijken waar we nog een datacenter neerzetten, hoe

[0:19:36] Hoe groot is de vraag naar datacenters?

[0:19:38] Gaan we daar allemaal aan voldoen?

[0:19:40] Of nemen we het ook op voor andere belangen, bijvoorbeeld landbouwgrond, voor de belangen

[0:19:46] van de omwonenden die niet zitten te wachten op zo'n datacenter?

[0:19:50] Bent u het in ieder geval met mij eens dat er wel een beleid moet komen op datacenters en dus ook

[0:19:55] een visie daarop van wat we nou precies willen met datacenters in Nederland?

[0:20:02] Nu worden er toch vragen gesteld.

[0:20:04] Die beraken een andere portefeuille waar ik niet op zit, dus daar kan ik geen antwoord op geven.

[0:20:07] Dat zou je dan toch bij die specifieke commissie moeten bespreken.

[0:20:10] En dat gaat, als het goed is, over binnenlandse zaken.

[0:20:13] Nou, als ik mij niet vergis, is het op dit moment minister De Jonge die daar...

[0:20:16] demissionair minister De Jonge die erover gaat.

[0:20:18] Dus het hoort niet thuis in deze commissie.

[0:20:23] Mevrouw Teunissen, laatste vraag.

[0:20:25] Ja, voorzitter.

[0:20:27] Ja, het is geen antwoord op mijn vraag.

[0:20:29] En het klopt natuurlijk niet wat hier wordt gezegd,

[0:20:31] dat het geen onderdeel is van deze commissie.

[0:20:32] Er staat vandaag staat een rapport op de agenda

[0:20:34] waar wel degelijk datacenters in genoemd worden.

[0:20:38] Datacenters veroorzaken meer dan een derde van de CO2-uitstoot van de digitale sector.

[0:20:44] Dus het is heel relevant dat we dat vandaag bespreken, of daar beleid op moet komen of niet.

[0:20:50] Dus ja, mijn vraag blijft staan.

[0:20:52] En het is dus niet zo dat het geen onderdeel is van deze commissie.

[0:20:57] De heer Van Liesen.

[0:20:59] Ja, voorzitter, het gaat hier over en weer.

[0:21:02] Maar we gaan hier spreken over een tweetal rapporten die zijn opgeleverd.

[0:21:06] Dat zou dan wellicht een opmaat kunnen zijn na zo'n visiedocument

[0:21:10] waar we hier voor samen zitten.

[0:21:12] En dan worden er nu allerhande onderwerpen benoemd

[0:21:14] waar we op aparte visies voor zijn, want er is een document voor datacenters.

[0:21:19] En dan gaat u hier dit daarbij betrekken, terwijl het hier niet...

[0:21:23] Er ligt nog niet eens een visie, om dat zo te zeggen,

[0:21:26] die hier specifiek op ingaat.

[0:21:28] En ik zou voorstellen, betrek dat ook niet op een aparte visie,

[0:21:31] maar haal die dingen gewoon bij elkaar waar het in één compact document zit

[0:21:34] en gaan niet zeggen van ja, we moeten voor digitalisering nog een aparte duurzaamheidsvisie gaan schrijven.

[0:21:40] Er is een... Het moet gewoon centraal gecoördineerd worden.

[0:21:44] Je kunt niet zeggen van goh, wij gaan voor deze commissie even een aparte visie schrijven

[0:21:49] die dan weer uitgevoerd moet worden, wat dan weer raakvlak heeft met binnenlandse zaken,

[0:21:52] wat weer raakvlak heeft met economische zaken, wat weer raakvlak heeft met dit, met dat, met zus en zo,

[0:21:56] om maar overal een vieze documentje aan te hangen.

[0:21:58] En als het gaat om de vragen wat u net stelde met betrekking tot de mensen en de bewoners en dergelijke,

[0:22:03] Kijk, regelgeving en dergelijke, het is natuurlijk fijn dat het altijd van onderuit komt, van onderaf.

[0:22:07] Wij zijn niet van het opleggen van regels van bovenaf, maar het moet altijd van onderuit benaderd worden.

[0:22:11] Dus dat is, denk ik, al één antwoord op de vraag.

[0:22:13] Dus je moet altijd draagvlak hebben bij de bevolking.

[0:22:16] Maar betreffend deze divisie zou ik zeggen van nee, daar hoeft geen apart visiedocument te komen voor dit specifieke onderwerp.

[0:22:22] Dank u.

[0:22:25] Dan is het woord aan de heer Erkes van de VVD.

[0:22:28] Dank u, voorzitter.

[0:22:29] De VVD is voor een digitaler en duurzamer Nederland.

[0:22:31] Het zal mevrouw Teunissen heugen dat ik vooral ingaat bij datacenters.

[0:22:35] Dat staat hier thuis.

[0:22:36] Dus u mag mij ook interromperen dadelijk hoor.

[0:22:40] Datacenters spelen een complexe rol in een digitale en duurzame Nederland.

[0:22:43] Aan de ene kant willen we niet van het buitenland afhankelijk zijn,

[0:22:46] voor alle datacenters, en moeten we ook als Nederland niet hypocriet zijn op dit terrein.

[0:22:50] Want we gebruiken allemaal onze smartphones, onze digitale tools, en gaan zo door.

[0:22:55] Maar aan de andere kant hebben datacenters een forse impact op onze leefomgeving,

[0:22:59] met een bijbehorende forse energievraag.

[0:23:02] En de VVD vindt dat datacenters mogelijk zijn,

[0:23:04] mits goed ingepast en gebouwd volgens de hoogste standaarden.

[0:23:08] Dat is helaas nog niet altijd het geval in Nederland.

[0:23:10] Daarom wil ik een aantal voorstellen doen

[0:23:12] die de impact van de uitrol van datacenters ook beter laten plaatsvinden,

[0:23:15] zodat ook het draagvlak in de toekomst minder brood zal zijn.

[0:23:19] In juni 2022 heeft mijn collega Rajkowski

[0:23:22] al een toetsingskader geïntroduceerd

[0:23:23] voor bepaalde vormen van datacenters, die hyperscales waar het net over ging.

[0:23:27] Dat is toen de tijd overgenomen door het kabinet.

[0:23:29] De focus lag daarbij op rampverwaarden waar datacenters aan moeten voldoen,

[0:23:33] op het gebied van het economische voordeel voor Nederland,

[0:23:36] duurzaamheidseisen en landschapsinpassing.

[0:23:38] En we moeten verder bouwen aan heldere rampverwaarden voor nieuwe datacenters in Nederland.

[0:23:42] Ten eerste wil ik de minister vragen om te zorgen voor regie

[0:23:45] in het bepalen van de locaties van datacenters.

[0:23:48] De kritiek die er vaak is, is dat datacenters veel stroom, water en andere grondstoffen nodig hebben,

[0:23:54] waardoor er problemen kunnen ontstaan ook in de directe omgeving.

[0:23:57] Natuur en landschap, woningen en andere doeleinden moeten soms wijken voor datacenters.

[0:24:01] En aan de andere kant kunnen datacenters helpen met het dichter bij elkaar brengen van vraag

[0:24:05] en aanbod van duurzame stroom, als ook het leveren van restwarmte.

[0:24:09] Is de minister het met mij eens dat het nodig is om meer regie vanuit het Rijk toe te passen,

[0:24:13] daar waar datacenters juist van meerwaarde zijn en op welke plekken ze niet helpen met

[0:24:17] het oplossen van andere maatschappelijke vraagstukken?

[0:24:20] Vindt de minister ook dat netbeheerders hierbij betrokken zouden moeten worden om de ruimte

[0:24:24] op het stroomnet mee te wegen in deze besluitvorming.

[0:24:27] En zo ja, welke concrete stappen kunnen we op dit onderwerp verwachten van haar

[0:24:30] met waarschijnlijk haar collega's van Binnenlandse Zaken?

[0:24:33] Ten tweede, voorzitter, bestaat er de noodzaak om restwarmte beter te benutten.

[0:24:38] Momenteel wordt restwarmte nog onvoldoende benut.

[0:24:40] Restwarmte is een goede energiebron voor het verwarmen van woonwijken

[0:24:42] via een warmtenet.

[0:24:44] En de infrastructuur hiervoor en de benodigde wet- en regelgeving

[0:24:47] komt de komende jaren steeds meer van de grond.

[0:24:50] Het is goed dat we nu aan de voorkant al nadenken

[0:24:52] welke rol datacenters hierin kunnen spelen.

[0:24:54] wederom ook die locatiekeuze.

[0:24:56] Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat alle dossiers die hieraan gekoppeld zijn,

[0:25:00] ook aangesloten worden op elkaar?

[0:25:01] Het gaat nu best wel over veel ministeries heen

[0:25:03] en het voelt voor onze partij in ieder geval aan als nog erg versnipperd,

[0:25:06] waardoor we ook kansen laten liggen.

[0:25:08] En voorzitter, naast het beter benutten van restwarmte,

[0:25:11] moeten koelinstallaties verbeterd worden.

[0:25:13] Want dat zijn de energiesleupers van datacenters.

[0:25:15] De meest gebruikte koelmethode is vrije luchtkoeling

[0:25:18] en dat is vrij energieintensief.

[0:25:20] Je gebruikt buitenlucht om de apparatuur te koelen.

[0:25:22] Dan zijn er ook duurzamere alternatieven voor het koelen van datacentra, zoals directe

[0:25:27] vloeistofkoeling, warme koude opslag en andere wat meer natuurlijke koude middelen met lagere

[0:25:32] broeikasgaseffecten.

[0:25:34] Deze alternatieve koelmethoden worden in toenemende mate toegepast door datacentra in andere landen

[0:25:39] en soms ook in Nederland en kunnen uitgebreid worden waar we Duitsland als voorbeeld kunnen

[0:25:45] nemen.

[0:25:46] Normering van deze best beschikbare technieken, zoals in Duitsland het geval is, zou een

[0:25:51] hoe de randvoorwaarden kunnen zijn voor de vestiging van nieuwe datacenters in Nederland.

[0:25:55] Hoe kijkt de minister aan tegen deze alternatieven?

[0:25:57] En kan zij aangeven in hoeverre de mogelijkheid bestaat

[0:25:59] om deze alternatieve technieken te onderzoeken,

[0:26:03] best practices te delen en op te halen van andere landen?

[0:26:05] En is ze ook bereid het dan te normeren en sectorbreed vast te stellen?

[0:26:08] Want we hebben een klein land met veel vraagstukken,

[0:26:10] veel vraag naar energie, veel vraag naar ruimte.

[0:26:13] Het lijkt me gek als we er ook niet inzetten op de beste standaarden

[0:26:15] die hier mogelijk voor zijn.

[0:26:17] Voor een digitale en duurzame Nederland gelooft de VVD

[0:26:19] dat we nu regie moeten pakken in het bepalen van de locaties van datacenters,

[0:26:23] reswarmte beter moeten benutten en koelinstallaties moeten verbeteren.

[0:26:26] Dank u, voorzitter.

[0:26:28] U heeft een interruptie van mevrouw Teunissen.

[0:26:32] Dank u wel, voorzitter.

[0:26:33] Ja, het lijkt dat de heer Erkes op pad is gestuurd door de VVD

[0:26:36] om weer een lans te breken voor meer hyperskill datacenters.

[0:26:41] Ik hoor de heer Erkes volledig voorbijgaan aan de schadelijke effecten die datacenters hebben.

[0:26:46] de CO2-uitstoot, de gigantische hoeveelheid waterverbruik,

[0:26:51] de hoeveelheid grondstoffen die nodig zijn.

[0:26:54] En als ik nu naar de rapporten kijk, zoals ik ook in mijn bijdrage zei,

[0:26:57] zijn die effecten nog niet meegenomen in het onderzoek wat we vandaag bespreken.

[0:27:01] Dus mijn vraag aan de heer Erkes is of hij in ieder geval mijn oproep steunt

[0:27:06] om ook die effecten, dus bredere milieueffecten,

[0:27:09] te onderzoeken van datacenters.

[0:27:11] De heer Erkes.

[0:27:12] Ik ben in die debat gestuurd. Ik heb zelf mijn inbreng mooi geschreven

[0:27:15] en ben hier zelf heen gelopen, of ik heb wel de roltrap gepakt

[0:27:17] voor twee verdiepingen, helaas, had ik niet moeten doen.

[0:27:20] Maar ik ben het in delen eens met mevrouw Teunissen.

[0:27:22] Ik vind ook niet dat je ongelimiteerd veel datacenters in Nederland kwijt kwam.

[0:27:26] Ik denk wel in de toekomst dat er nog meer datacenters zullen komen.

[0:27:30] Maar die moeten voldoen aan strenge randvoorwaarden

[0:27:33] en we moeten volgens mij ook regie nemen vanuit het Rijk

[0:27:35] om te zeggen op welke plekken dat mogelijk is

[0:27:37] en hoeveel er ook mogelijk is, gegeven de andere opgaven die we hebben.

[0:27:41] Dus ik ben mevrouw Teunissen eens dat die effecten ook meegenomen moeten worden erin.

[0:27:44] waarbij ik wel wil zeggen, ik vind niet dat de hypocriep moeten zijn

[0:27:47] en moeten zeggen, er komt geen Hyperscale of geen groot datacenter bij.

[0:27:51] Maar welke randvoorwaarden maken het acceptabel en welke plekken kan het?

[0:27:54] En wat is ook de limiet die we daarin zien?

[0:27:56] Volgens mij moeten die vragen met elkaar beantwoorden,

[0:27:58] want er zal wel een beperking opzitten.

[0:28:01] Mevrouw Teunissen.

[0:28:02] Ja, nou, ik kan hier ergens gerust stellen voor de Hyperscale datacenters

[0:28:05] is er nu een beperking opgelegd en dat kunnen we zo meteen nog even verifiëren

[0:28:09] bij de minister, maar in ieder geval zijn er nu twee plekken in Nederland aangewezen,

[0:28:19] Ik hoop dat de heer Erkens dat steunt.

[0:28:24] Wat is de aanleiding voor de heer Erkens om te beginnen over de vele voordelen van datacenters

[0:28:31] en vooral het aanmoedigen daarvan?

[0:28:34] Is daar een noodzaak toe?

[0:28:36] Wat wij nu zien, is dat er ook data worden opgeslagen in Nederland vanuit het buitenland,

[0:28:42] dus die in het buitenland worden geïntegreerd.

[0:28:43] gebruikt, wat wij onnodig vinden.

[0:28:47] Dus wij willen juist scherper kijken naar wat is er nu echt nodig aan opslag en op basis

[0:28:52] daarvan een afweging maken om wel of niet tot datacenters over te gaan, omdat er zoveel

[0:28:57] schadelijke effecten zijn.

[0:28:58] Dus wat is nu de aanleiding om te beginnen over meer datacenters, terwijl we nog niet

[0:29:03] eens weten of dat überhaupt nodig is?

[0:29:07] Voorzitter, volgens mij weten we met de technologische ontwikkeling waar we in zitten, de uitrol

[0:29:10] van Artificial Intelligence gaat zo door dat er meer datacenters zullen komen in Europa.

[0:29:14] Ik vind dat we als Nederland daar niet hypocriet in moeten zijn.

[0:29:17] Maar dan ben ik wel eens, de restricties op hyperscale datacenters, die zijn veel groter.

[0:29:21] We hebben die motie toen altijd ook zelf gesteund als VVD.

[0:29:23] Daar waren we nu heen refereerd.

[0:29:25] Maar ik vind wel dat je nu in de voorkant moet nadenken.

[0:29:28] Waar vinden wij dat in Nederland plek zou zijn voor datacenters?

[0:29:31] Ook in de toekomst, daar moet meer regie op komen.

[0:29:33] Gegeven de andere opgave, gegeven het water, de hoeveelheid water die ze gebruiken,

[0:29:37] de hoeveelheid energie die ze verbruiken, gaat zo door.

[0:29:38] En aan welke standaarden moeten ze voldoen?

[0:29:41] Want Nederland is wat dat betreft wel een aantrekkelijke locatie

[0:29:44] voor deze bedrijven om te gaan zitten en met alle knooppunten die hier aan land komen.

[0:29:48] Wij kunnen best wel heel strenge eisen stellen aan die bedrijven

[0:29:50] waar ze toch aan zullen voldoen om hier een datacenter neer te zetten.

[0:29:53] En daarmee zeg ik inderdaad niet dat dat ongelimiteerd moet plaatsvinden,

[0:29:57] maar we weten in de toekomst dat er waarschijnlijk wel meer datacenters zullen komen.

[0:30:00] Dus ik heb liever aan de voorkant dat we daar hele strenge voorwaarden nu voor bedenken met elkaar

[0:30:04] dan dat we over een aantal jaren toch nadenken, ja, het zijn er nu wel veel,

[0:30:07] hadden we niet wat anders kunnen bedenken met elkaar.

[0:30:11] Mevrouw Teunissen, laatste vraag.

[0:30:13] Ja, voorzitter.

[0:30:14] Ik heb toch slecht nieuws voor de heer Erkens.

[0:30:17] Het land zit op slot op dit moment.

[0:30:19] We hebben een stikstofcrisis.

[0:30:20] Er kan echt geen datacenter meer bij.

[0:30:22] Dus tenzij de heer Erkens nu kan zeggen ja, er is een enorme noodzaak

[0:30:25] dat er nog een nieuw datacenter bij komt,

[0:30:28] dan kunnen we het daar misschien nog over hebben.

[0:30:30] Maar het kan nu gewoon niet.

[0:30:32] En de VVD wil toch weer en en en en en

[0:30:36] en toch wel voorwaarden stellen.

[0:30:38] Ja, tuurlijk is dat goed om strenge voorwaarden te stellen

[0:30:41] als er een datacenter bij zou moeten komen.

[0:30:44] Maar nogmaals, mijn vraag,

[0:30:46] ik zie de noodzaak niet om nu tot nieuwe datacenters over te gaan.

[0:30:49] Dus waarom pleit de VVD hier wel voor nieuwe datacenters

[0:30:53] terwijl we zo ontzettend veel uitdagingen hebben?

[0:30:56] Ik noem maar iets de stikstofcrisis.

[0:30:59] Nou ja, voorzitter, volgens mij zit hier ook gewoon het ideologische verschil.

[0:31:01] Dat zien we in veel debatten. Wij zijn niet tegen alles.

[0:31:04] De Partij voor de Dieren is geen industrie, geen datacenter.

[0:31:06] al die dingen willen we niet, maar tegelijkertijd kopen we wel alle producten

[0:31:09] en gebruiken we ze met elkaar.

[0:31:11] Ik vind dat we als Nederland niet hypocritisch moeten zijn.

[0:31:14] Artificial intelligence gaat steeds groter worden.

[0:31:16] Nederland wil daar een rol in spelen.

[0:31:18] De digitalisering zet verder door.

[0:31:19] En er zijn gewoon goede argumenten aan te leveren

[0:31:21] dat je ook in ieder geval grip hebt om een deel van de data

[0:31:25] op je eigen bodem of in ieder geval op Europese bodem.

[0:31:27] Nederland zal daar een rol in spelen.

[0:31:28] En ik zou willen dat we aan de voorkant nu goed nadenken met elkaar,

[0:31:31] misschien ook richting bestaande datacenters,

[0:31:33] waar verbeteringen mogelijk zijn,

[0:31:36] zodat de impact daarvan kleiner is en ook het draagvlak in de toekomst kan toenemen.

[0:31:39] Want ik vind wel dat we ook niet blind moeten zijn voor de nadelen van de uitrol van veel datacenters.

[0:31:44] Dat zien we inderdaad ook. Het energieverbruik is enorm.

[0:31:47] Als wij via de best beschikbare technieken dat kunnen laten afnemen,

[0:31:50] door andere koelinstallaties te normeren, dan vind ik dat we die stap moeten nemen met elkaar.

[0:31:55] Dus wij zijn echt niet voor de ongebreidelijke groei van datacenters,

[0:31:58] maar gegeven het feit dat digitalisering toe zal nemen in de toekomst,

[0:32:02] Dat we ermee doorgaan. Artificial intelligence.

[0:32:04] Laten we dan met elkaar strenge randvoorwaarden bedenken,

[0:32:06] dat als die ontwikkeling doorzet in Nederland,

[0:32:08] dat we ook echt, in ieder geval niet,

[0:32:10] de minst energie-efficiënte

[0:32:12] datacenters hier hebben.

[0:32:16] Dan, nog een interruptie van de heer Sneller.

[0:32:18] Ja, hele korte vraag, want de heer Erkens heeft

[0:32:21] gekozen om op datacenters

[0:32:22] te focussen, en dat snap ik.

[0:32:25] Ik wou hem vragen, vindt hij nodig

[0:32:26] dat er een visie komt op

[0:32:28] duurzaamheid en digitalisering van het

[0:32:30] volgende kabinet?

[0:32:32] Volgens mij werkt de Kamer gewoon door en wordt er gewerkt aan een visie.

[0:32:36] Ik vind een visie een goed idee meestal, want als we een grote opgave hebben,

[0:32:40] wat we nu zien, het snijvlak van digitalisering en verduurzaming,

[0:32:42] dat knelt gewoon aan veel kanten, heb ik wel liever dat we nadenken met elkaar

[0:32:45] en met de sector op welke manier we ervoor moeten geven.

[0:32:51] Dan een interruptie van de heer Van Liessen van de PVV.

[0:32:53] Ja, voorzitter, dank voor het woord.

[0:32:56] Vindt de heer Erkes dan ook dat dit per se een aparte visie moet zijn

[0:33:01] in het kader van duurzaamheid en digitalisering,

[0:33:05] of dat dit onder een breder vlak zou moeten vallen?

[0:33:11] Dat is een goede vraag.

[0:33:13] Over het algemeen geloof ik dat het meeste verduurzamingsbeleid

[0:33:16] generiek kan zijn over sectoren heen.

[0:33:18] Maar wat je wel ziet inderdaad, is dat in de afspraak met bepaalde sectoren

[0:33:21] in de industrie, daar werkt minister Adriaans ook aan,

[0:33:25] dat je soms wel sectorspecifieke oplossingen hebt.

[0:33:27] Alleen wat ik daarvan belang van vind,

[0:33:28] is dat je wel dat gezamenlijk met de sector ook doet.

[0:33:30] En net in het interruptiedebatje wat u had, ik vind dat je er ook mag kijken inderdaad van

[0:33:35] ja, gaat dat alleen via meer regeldruk of kunnen we dat ook op een andere manier met elkaar doen

[0:33:39] waarin het misschien juist simpeler wordt, waarin we wel strenge regels met elkaar stellen

[0:33:42] voor datacenters, dat de impact op woonwijken in de buurt gewoon beperkt is

[0:33:46] en tegelijkertijd dat we niet inderdaad een enorme bureaucratie met elkaar optaken.

[0:33:49] Volgens mij is dat precies waar zo'n visie inderdaad toe moet eindigen.

[0:33:52] Dan een interruptie van mevrouw Zeedijk van NSC.

[0:33:55] Ja, ik ben wel heel erg geïnteresseerd in hoever de ambitie van hier ergens op dit vlak gaat.

[0:34:02] Wel heel fijn dat hij ook wat regels wil stellen en kijken hoe we met datacenters kunnen omgaan.

[0:34:11] De concurrentiepositie van Nederland op het gebied van AI.

[0:34:16] We hebben hier een mooie industrie en ook rond Amsterdam bijvoorbeeld een hele mooie locatie om

[0:34:23] zeker ook gezien de kabel naar Amerika, om heel snel internet en heel snel en AI te verzorgen.

[0:34:31] Hoe ver moeten we daarin gaan?

[0:34:35] Hoe maakte hij de afweging tussen de concurrentiepositie van onze artificial intelligence industrie in Nederland

[0:34:43] en het neerzetten van datacenters?

[0:34:47] Nou, onze ambitie op AI is groot.

[0:34:49] Volgens mij kan Nederland, we zijn een klein land, maar we zijn echt wel een van de koplopers wereldwijd

[0:34:53] ...in het gebied van kennis en expertise op dit vlak.

[0:34:56] Ik denk wel, als je kijkt naar datacenters...

[0:34:58] ...dat het in samenwerking met andere landen zal moeten...

[0:35:00] ...omdat ons oppervlakte wat dat betreft heel klein is.

[0:35:03] De behoefte voor, ja, toch...

[0:35:07] ...processen van AI enorm toeneemt, de energiebehoefte enorm toeneemt.

[0:35:10] En dat is niet iets wat je alleen in Nederland zou kunnen doen.

[0:35:12] Dus ik zou ook wat dat betreft de Europese samenwerking...

[0:35:14] ...er wel van belang in vinden.

[0:35:15] Met Duitsland bijvoorbeeld, die er aan de slag mee gaat, gaan ze door.

[0:35:18] Dus je ambitie is groot, maar volgens mij moeten we ook eerlijk zijn...

[0:35:20] ...dat we het niet allemaal zelf kunnen op dit onderwerp.

[0:35:22] met name omdat je ook concurreert met de VS, wat natuurlijk enorme bedrijven heeft op dit vlak.

[0:35:28] Dan is het woord aan de heer Schneller van D66.

[0:35:32] Dank, voorzitter. En het is mooi dat we over deze twee belangrijke transities

[0:35:36] van deze tijd, digitalisering en verduurzaming, dit debat hebben

[0:35:39] en ook het rond-de-tafelgesprek hadden.

[0:35:42] Dank aan alle deelnemers daaraan, trouwens. Het was voor mij heel verrijkend.

[0:35:47] Het liet ook wel zien hoe breed het is

[0:35:49] en op hoeveel manieren die twee transities met elkaar samenhangen

[0:35:52] en hoe het heen en weer gaat tussen die twee begrippen.

[0:35:55] En een van de dingen die mij heel erg opviel was...

[0:36:00] digitalisering, virtuele werkelijkheid, hoe dat een fysieke tegenhanger heeft.

[0:36:04] En daar ging het al even over met de datacenters, maar ook in vele andere opzichten.

[0:36:08] En ik denk dat de bewustwording daarover nog toch wat aan het begin staat.

[0:36:14] Vervolgens moeten we volgens mij juist dus die visie ontwikkelen...

[0:36:17] om ook na te denken waar willen we als Nederland over tien, twintig, vijftig jaar zijn.

[0:36:21] En als je het van onderop laat gebeuren, een soort anarcho-kapitalisme,

[0:36:25] dan overkomt het je als Nederland.

[0:36:27] Terwijl ik denk, wij moeten als overheid ook die kaders stellen.

[0:36:31] Een van de dingen die bijvoorbeeld nu op ons af zien komen,

[0:36:33] is dat veel van onze data juist in het buitenland gehost wordt.

[0:36:38] En daar op servers staat, waarvan je eigenlijk niet weet of het zometeen duurzaam toegankelijk is.

[0:36:42] Dat werd ons ook voorgehouden.

[0:36:43] En ik hoor daar graag een reactie van de minister op.

[0:36:46] Je weet niet wat daar een toekomstig Amerikaans president besluit over toegang tot servers.

[0:36:50] Dus ook de duurzame toegankelijkheid daarbij.

[0:36:53] Hoe wordt dat bewaakt, ook in het licht van de ambities voor strategische autonomie, waar

[0:36:58] deze minister ook veel mee bezig is, en dat die dus ook in samenhang moeten worden bezien?

[0:37:03] We kregen een paar mooie voorbeelden tijdens de rondetafel over het belang van voorspelbaarheid

[0:37:09] van overheidsbeleid.

[0:37:10] Ik zal hier proberen te bewaken tot dit thema, maar het ging bijvoorbeeld over de grote korting

[0:37:16] op energie die er een keer gegeven is toen er een fabriek dreigde failliet te gaan.

[0:37:22] En hoe dat eigenlijk uitnodigde om heel energie-intensieve industrieën

[0:37:26] in Nederland op te tuigen, terwijl we er nu weer vanaf willen.

[0:37:29] En datzelfde voorbeeld werd gegeven over datacenters waar we zeggen

[0:37:33] u moet uw restwarmte terugleveren aan bedrijven in de omgeving.

[0:37:38] En daar wordt dan een resultaatsverplichting voor afgesproken

[0:37:40] om die restwarmte te leveren, wat eigenlijk een belemmering gaat vormen

[0:37:45] voor het verduurzamen van het datacenter.

[0:37:48] Want ja, dan kan je niet voldoen aan je verplichting om restwarmte terug te leveren.

[0:37:53] Ik vond het een interessant voorbeeld.

[0:37:54] En de abstraherend van dat voorbeeld wil ik aan de minister vragen.

[0:37:58] Hoe gaat zij nou bewaken in die visie dat dat langere termijn effect ook bewaakt wordt

[0:38:04] en dat het dus niet een risicoblok in heeft van eigenlijk een inefficiënte afspraak

[0:38:10] die ons in de toekomst in de weg gaat zitten?

[0:38:12] Dan, voorzitter, wat mij opviel, verduurzaming is vaak CO2 en emissies,

[0:38:17] en dat is een heel belangrijk onderdeel,

[0:38:19] maar de circulaire economie, die hoort hier ook heel erg bij.

[0:38:24] En bijvoorbeeld, een van de sprekers, die hield ons voor,

[0:38:27] een nieuwe computer kost anderhalf tot twee keer zoveel CO2-uitstoot

[0:38:31] in de productie als in de hele levensduur daarna

[0:38:34] en ook gewoon de manier waarop het vervolgens verwerkt wordt.

[0:38:38] En dan is ook de vraag dus, wat gaat de overheid nou nog meer doen

[0:38:41] en wat samen ook met die industrie om te zorgen dat de standaarden verscherpt worden

[0:38:45] om die circulariteit ook in te bouwen.

[0:38:48] De true price benadering ook misschien bij overheidsaanbestedingen meer introduceren

[0:38:54] leek mij een heel goed voorbeeld, maar ook wat de overheid zelf heeft aangekondigd

[0:38:59] om te gaan doen om de laptops die bij de overheid in gebruik zijn

[0:39:02] om te zorgen dat die ook een tweede leven krijgen en daar ook actief over na te denken.

[0:39:07] Dan is ook in de Europese Unie een akkoord bereikt

[0:39:10] om het recht op producten te laten repareren, te verankeren.

[0:39:13] Ik denk dat dat, ik weet dat het eerder bij de staatssecretaris INW ligt,

[0:39:17] maar ook omdat het zo mooi op dat snijvlak zit.

[0:39:20] Wat gaat deze minister ook doen om te zorgen dat dat een plek kan krijgen

[0:39:24] in die actieagenda duurzame digitalisering, voorzitter?

[0:39:28] Dat waren mijn vragen.

[0:39:31] Ik zie geen interrupties.

[0:39:32] U was keurig binnen de tijd, precies ook bijna op de seconde af.

[0:39:37] Dan vraag ik even aan mevrouw Zeedijk

[0:39:40] of zij de voorzitters hamer over wil nemen om mij het woord te geven

[0:39:45] als fractielid van GroenLinks Partij van de Arbeid.

[0:39:49] Nou, mevrouw Katman, gaat het goed? Ik moet u inbrengen.

[0:39:54] Ik heb thuis een rommelhok en zo'n twee keer per jaar is die stam vol.

[0:39:58] Dan heb ik er genoeg van, vul ik een paar vuilniszakken voor de kringloop

[0:40:01] en is het weer leeg.

[0:40:03] Als rotzooi zichtbaar is, kan je het aanpakken.

[0:40:05] Maar de vervuiling in onze digitale wereld zit altijd achter de schermen.

[0:40:09] En dat, voorzitter, is een groot probleem.

[0:40:12] Het is geen geheim dat datacentra en de productie van apparatuur een enorme impact hebben op

[0:40:16] het klimaat.

[0:40:18] In 2022 gooiden we 373 miljoen kilo elektronisch afval weg.

[0:40:22] Slechts 53 procent van dit afval wordt ingezameld en gerecycled.

[0:40:26] Alles bij elkaar goed voor zo'n 1 tot 3,3 megaton CO2, waarvan 44 procent toegeschreven kan worden

[0:40:32] aan datacentra.

[0:40:34] Deze cijfers van de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering, daar schrik je van en het

[0:40:39] De digitale wereld zelf staat namelijk voor een opdracht.

[0:40:43] We moeten werken aan efficiëntie en aan vraagreductie.

[0:40:47] Ze kunnen niet zonder elkaar.

[0:40:49] Als je efficiënte processen hebt, maar de vraag neemt keihard toe, dan verduurzamen we we feitelijk niet.

[0:40:54] We moeten als politiek daarin een knoop doorhakken en daarvoor moeten we eigenlijk de feiten eerst op tafel leggen.

[0:41:00] Ondanks de verschillende onderzoeken zitten er nog gaten in onze kennis.

[0:41:03] Methodiek van onderzoeken sluit er niet altijd goed op elkaar aan,

[0:41:07] waardoor kennis bij elkaar brengen soms lastig is.

[0:41:10] Is het geen mooi gebaar als de minister alle feiten op een rijtje zet,

[0:41:13] dus scope 1, 2 en 3 en alle scenario's uitwerkt voor hoe we de IT kunnen verduurzamen,

[0:41:19] zodat haar opvolger hier meteen aan de slag mee kan?

[0:41:23] En die politieke keuzes kunnen dan vervolgens ook aan de Kamer worden voorgelegd.

[0:41:27] Wat is er eigenlijk nog nodig volgens de minister om tot dat totaalplaatje te komen?

[0:41:32] Ook kijk ik met verwondering naar Frankrijk, waar wetgeving is om de IT-wereld te verduurzamen.

[0:41:37] De Franse versie van de ACM houdt daar toezicht op.

[0:41:40] Is de minister bekend met hoe de Fransen dat doen?

[0:41:43] Kan de minister misschien wel met de Franse minister hierover in gesprek gaan?

[0:41:47] Of hun beleid een keer goed onder de loep nemen?

[0:41:50] Graag een uitgebreide reactie en misschien is het ook wel handig om, dat zou heel fijn zijn

[0:41:54] als de minister schriftelijk zou willen terugkomen, op de Franse situatie van wetgeving.

[0:41:59] En dan over die rol van de eindgebruiker.

[0:42:01] Ik ben de laatste om mensen te vertellen dat ze kortere mails moeten schrijven of minder

[0:42:05] foto's moeten opslaan om het klimaat te redden.

[0:42:07] Ik ben wat dat betreft zelf ook zeker geen heilige.

[0:42:10] Maar daar heb ik niet ieder jaar een nieuwe smartphone voor nodig.

[0:42:14] De productie van hardware heeft een enorme impact op de voetafdruk van de digitale wereld.

[0:42:19] Vaak is productie wel twee keer zo vervuilend als het gebruik.

[0:42:23] Daar zijn bedrijven al mee bezig, want een tijd geleden was ik bij een recyclingcentrum

[0:42:26] en dat draait eigenlijk supergoed.

[0:42:28] Toch hoor ik dan dat maar een paar procent van alle apparaten hun weg naar het centrum terugvinden.

[0:42:34] Mijn vraag aan de minister is dan ook wat er nou eigenlijk in de weg zit.

[0:42:37] Hoe krijgen we dat percentage van hergebruikte en gerecyclede apparaten omhoog?

[0:42:41] Hoe zorgen we ervoor dat apparaten langer meegaan, langer gebruikt worden en makkelijker te recyclen zijn?

[0:42:48] Volgens mij zei de heer Sneller ook al welke rol is daarvoor weggelegd vanuit de Rijksoverheid.

[0:42:53] Want ook, hoorde ik in het recyclecentrum, was het niet per se de overheid die nu zorgt

[0:42:58] dat er überhaupt percentages daar belanden.

[0:43:02] En tot slot druk ik ons allemaal op het hart dat we dit onderwerp niet moeten loslaten.

[0:43:05] Dit verdient een vervolg.

[0:43:06] De IT is broodnodig, maar zet ook druk op de planeet.

[0:43:10] En we hebben dus een plicht om daar zorgvuldig mee om te gaan.

[0:43:15] En interruptie van de heer Sneller.

[0:43:18] Omdat er achter die vraag natuurlijk ook een ideologische vraag wegkomt, is mijn vraag

[0:43:23] Mevrouw Katman, wil zij verplichten of wil zij makkelijk maken?

[0:43:29] Wat is nou de afslag die zij neemt in het bevorderen van hergebruik?

[0:43:37] Nou, wat het allerbelangrijkste, denk ik, op het nu is,

[0:43:41] en dat heb ik ook van die ronde tafel meegekregen, is meten is weten.

[0:43:44] We weten heel veel dingen nog niet, van ook niet voor die eindgebruiken,

[0:43:47] waar zit nou de grootste impact en waar moet je beginnen?

[0:43:49] Ik geloof er wel alleen in dat als die productie

[0:43:51] zo'n grote mate van voetafdruk kent,

[0:43:55] ...dat je dan allebei zou moeten doen.

[0:43:57] Dus je zou in ieder geval moeten beginnen dat de Rijksoverheid...

[0:44:02] ...het braafste, beste jongetje van de klas is...

[0:44:04] ...dat nu in onze aankopen en aanbestedingen...

[0:44:06] ...in ieder geval het gewoon als een verplichting zit.

[0:44:09] Dan kan je ook het goede voorbeeld nemen...

[0:44:11] ...en zijn er daarna ook grotere organisaties die makkelijker mee kunnen.

[0:44:14] Want de percentages die nu terugkomen, het zat daar, geloof ik, op...

[0:44:18] ...zij zeiden, totaal zat op nog geen vijf procent.

[0:44:21] En eigenlijk zat vooral onze manieren van inkopen zitten in de weg.

[0:44:26] Dus het is niet eens dat onze regels in de weg zitten.

[0:44:28] Maar ook niet per se dat er gestuurd wordt op alleen maar zo min mogelijk geld.

[0:44:34] Maar dat er eerder gedacht wordt aan recycling in plaats van circulariteit.

[0:44:39] Omdat we het bijvoorbeeld niet eens kunnen wegschrijven in onze boeken.

[0:44:42] En ik zou voor de Rijksoverheid wel een soort verplichting willen.

[0:44:44] Word nou zo snel mogelijk het braafste jongetje, meisje van de klas.

[0:44:49] En dan is dat misschien ook een inspiratie voor de rest.

[0:44:53] Maar ik wil ook nog wat cijfers krijgen.

[0:44:55] En misschien kunnen we dan wel door die klantreis van het Rijk mooie regels gaan maken.

[0:45:04] Geen verdere interrupties.

[0:45:06] Volgens mij is iedereen ook flink met zijn eigen persoonlijke digitalisering bezig.

[0:45:10] Dan geef ik de voorzitterzamer weer terug aan mevrouw Katman.

[0:45:13] Dank u wel, mevrouw Zeedijk.

[0:45:15] Dan kijk ik even naar rechts, naar minister Adriaensens.

[0:45:18] Hoeveel tijd zij het nodig denkt te hebben voor de beantwoording van de vragen.

[0:45:29] Dan schorsen we de vergadering tot kwart over twee minuten.

[0:45:36] En dan gaan we verder met de beantwoording.

[1:14:01] We gaan beginnen met de beantwoording van de minister.

[1:14:07] Ik denk dat het handig is om met elkaar af te spreken.

[1:14:10] Vier interrupties.

[1:14:11] en daar kan dan natuurlijk ook af en toe een kleine vervolgvraag bij ter verduidelijking.

[1:14:18] Minister.

[1:14:20] De vraag is sympathiek voor wie, maar we doen het graag.

[1:14:26] Het is echt wel een interessant onderwerp, digitalisering en verduurzaming.

[1:14:32] Digitalisering zal alleen maar toenemen.

[1:14:34] Het zit in alles wat we doen, in ons werk, in de manier waarop we communiceren, in onze vrije tijd.

[1:14:40] Het zit in alles wat we doen.

[1:14:42] Ik zat net even schuin te kijken

[1:14:43] hoeveel digitale apparaten ik vandaag alweer bij me heb.

[1:14:46] En het neemt alleen maar toe.

[1:14:49] Dus het is ook zaak dat we goed kijken naar de voordelen daarvan,

[1:14:52] hoe we dat op een goede manier kunnen doen,

[1:14:53] maar zeker ook naar de toch wat kritische kanten

[1:14:56] bij het gebruik van digitale producten

[1:14:58] en ook het hebben van de digitale infrastructuur.

[1:15:01] Dus het is goed dat wij spreken over de verduurzamingskant daarvan.

[1:15:04] We moeten dat in de gaten houden, we moeten dat verantwoord doen.

[1:15:06] Voor onszelf, voor de generaties na ons

[1:15:08] en ondertussen ook in balans houden,

[1:15:10] zodat we wel de voordelen die er met digitalisering te bereiken zijn,

[1:15:13] dat we die ook benutten.

[1:15:14] En we weten allemaal dat als je het hebt over de twin transitions,

[1:15:18] de energietransitie en de digitalisering,

[1:15:20] dat die twee ook op de andere manier samenhangen.

[1:15:23] Het zijn niet alleen twee transities, maar ze kunnen elkaar ook versterken

[1:15:26] en zo is ook door uw commissie een aantal keren al gememoreerd.

[1:15:30] Dus goed dat wij het hierover hebben.

[1:15:32] Wij zijn bezig met een actieplan, laat ik het ook echt een actieplan noemen,

[1:15:36] en dan zeg ik het gelijk tegen de heer Van Liesen in een antwoord op zijn vraag.

[1:15:41] Het is zeker niet de bedoeling om meer regeldruk te gaan creëren.

[1:15:43] Ik kreeg zelf ook allerlei uitslag van al die regels, dus niet goed.

[1:15:48] Ik ben ook verantwoordelijk voor het verminderen van regeldruk in de brede zin.

[1:15:52] Dat is een onvoorstelbare uitdaging.

[1:15:54] Dus ik zal zeker niet te snel overgaan tot een regelstellen

[1:15:58] als het niet ook op een andere manier kan.

[1:16:01] Voorzitter, ik loop een aantal blokjes langs met uw welbevinden.

[1:16:04] datacenters, het actieplan, technologie en overig.

[1:16:09] En ik denk dat het misschien wel een van de spannendste onderwerpen is,

[1:16:13] zijn de datacenters, want we zien dat we die heel hard nodig hebben.

[1:16:18] En er zijn een aantal vragen door uw leden over gesteld.

[1:16:23] Onder andere vroeg de heer Erkens hoe de rol is van de Rijksoverheid,

[1:16:27] hoe de rol is van de minister in het bepalen van de locatie van datacenters

[1:16:31] en of wij het nodig vinden om meer regie te pakken.

[1:16:36] Op dit moment is het zo geregeld, en dat weet de heer Ekkens zeker ook,

[1:16:40] dat het bepalen van de locatie van een datacenter onder de bevoegdheid van de gemeente valt

[1:16:45] en dat het lokaal bestuur hoofdverantwoordelijk is voor de ruimtelijke ordening en toelating van die activiteiten.

[1:16:50] En voor Hyperscale datacenter hebben wij op nationaal niveau een regeling getroffen,

[1:16:56] waar de vestiging door het Rijk is toegestaan.

[1:16:59] Dat hebben we in december 2023 geformaliseerd

[1:17:02] in besluitkwaliteit leefomgeving. Dat heeft de minister van BZK gedaan.

[1:17:07] En dan hebben we het bij Hyperscale...

[1:17:08] Nou, hier zit een zeer expertsware commissie, dus dat hoef ik niet uit te leggen.

[1:17:14] Maar misschien aan de kijkers thuis.

[1:17:16] De Hyperscale-datacenters hebben een omvang van meer dan tien hectare

[1:17:21] en een aansluitvermogen van 70 megawatt of meer.

[1:17:24] En al die andere datacenters en andere dan die Hyperscapes vallen dus onder de regels

[1:17:30] van het lokaal bestuur, waarbij we wel hebben afgesproken dat datacenters die tussen de vijf

[1:17:35] en de tien hectare omvang hebben, of die aan een van die criteria voldoen, die vallen dan

[1:17:39] weer onder het afwegingskade voor grootschalige bedrijfsterreinen.

[1:17:43] En dat is in de beleidslijn GRIB opgenomen, ook recent met uw Kamer gedeeld.

[1:17:48] En GRIB is een sturingsprogramma van de Rijksoverheid, met name mijn ministerie, maar ook INW en

[1:17:53] BZK om samen met provincies te zorgen voor de goede afweging en de goede keuzes.

[1:18:01] Dat heb ik met uw Kamer gedeeld, maar ik zat wel te puzzelen op de vraagstelling,

[1:18:05] want ook een aantal gevallen kwam niet terug, want ook mevrouw Teunissen heeft

[1:18:09] daar eigenlijk over gevraagd hoe we dan zorgen dat dat verantwoord gebeurt.

[1:18:13] Nou, mevrouw Teunissen was nog iets negatiever, was er volgens mij niet zo voor,

[1:18:16] maar ik vertaal het dan maar even dan hoe dat dan verantwoord gebeurt.

[1:18:18] En ik zou best eens nader willen kijken naar hoe wij die eisen die net in het debat zijn

[1:18:25] geformuleerd of de criteria rondom hoe je omgaat met koeling, hoe je omgaat met water, hoe je

[1:18:33] omgaat...

[1:18:33] Er zijn een aantal dingen voorbijgekomen.

[1:18:35] Ik wil heel graag de handschoen oppakken om samen met de minister van BZK te kijken hoe

[1:18:40] je die kan betrekken bij het vormgeven aan de locatiebepaling van die datacenters.

[1:18:44] Maar dat zal dus in deze fase van het kabinet, ook demissionair,

[1:18:48] een verkenning moeten zijn.

[1:18:52] Mevrouw Teunissen.

[1:18:53] Ja, voorzitter, een korte vraag.

[1:18:55] Het klinkt goed dat de minister wil kijken naar die criteria,

[1:19:00] randvoorwaarden misschien wel, uiteindelijk.

[1:19:02] Hoe wordt de Kamer daarover geïnformeerd en wanneer?

[1:19:07] Voorzitter, ik moet even met de minister van BZK afstemmen wat voor een termijn ik daarbij in

[1:19:11] gedachten heb, maar ik kan wel toezeggen dat ik snel een briefje stuur met het aan te kondigen van

[1:19:16] om wat we dan precies gaan onderzoeken.

[1:19:17] Want dan weet u ook iets beter wat er ook uit gaat komen

[1:19:20] en dan kan ik ook een tijdlijn schetsen.

[1:19:26] GESPREKSLEIDER DE JOURNALISTE De heer Erkens van de VVD.

[1:19:28] JOURNALIST Dank voor het om concreet te maken.

[1:19:30] Dus de minister en haar collega van Binnenlandse Zaken

[1:19:32] kijken naar welke regiekeuren ze inderdaad nemen,

[1:19:35] welke randvoorwaarden kun je stellen aan de vestiging van een nieuw datacenter.

[1:19:40] Een vraag parallel daaraan, kan de minister dan ook kijken naar...

[1:19:43] Misschien komt ze nog in beantwoording erop, toch?

[1:19:45] Normering of wat dan ook van bepaalde energie-efficiëntiestandarden

[1:19:51] De koelsystemen gaan ze door.

[1:19:52] Het zal natuurlijk ook eerst uitgezocht moeten worden wat de opties ervan zijn,

[1:19:55] de implica's ervan zijn, maar dat uitzoekwerk zou natuurlijk wel mee kunnen beginnen nog.

[1:20:00] Ja, voorzitter. Er zijn een aantal van dit soort vragen gesteld.

[1:20:03] En ik denk dat het goed is om die punten gewoon mee te nemen.

[1:20:06] In eerste instantie, ik loop ze even af, was net beheerders,

[1:20:09] was een vraag van de heer Erkers ook of die kunnen worden betrokken.

[1:20:12] Nou, dat zou ik in ieder geval willen doen.

[1:20:14] Ik weet overigens wel dat in Noord-Holland dat ook al de provincie,

[1:20:17] ...dat de provincie ook is bezig, betrokken bij een richtlijn...

[1:20:21] ...duurzame vestigingsvoorwaarden, datacentren.

[1:20:23] En dat is samen met meer gemeenten opgesteld.

[1:20:26] Dus daar zie je ook al de gedachtenvorming ontstaan...

[1:20:29] ...waarbij ze ook contact hebben gehad met netbeheerders.

[1:20:31] Dus dat is in ieder geval in die provincie al aan de orde...

[1:20:34] ...maar ik denk dat dat ook breder kan, dus die zal ik erbij betrekken.

[1:20:38] Die best beschikbare technieken vond ik ook wel een interessante.

[1:20:41] Ik dacht van, ja, hoe komen we eigenlijk tot die bepaling?

[1:20:43] Hoe vrij is dat voor de verschillende gemeensprovincies?

[1:20:45] Dus laten we eens kijken op die essentiële voorwaarden, hoe dat geregeld is.

[1:20:49] Dat zal ik ook meenemen.

[1:20:51] En er was ook iets over innovatieve koeling.

[1:20:54] Ik denk dat dat zeer...

[1:20:56] Dat hangt er natuurlijk een beetje mee samen, maar dat zou zo'n best beschikbare

[1:20:59] techniek kunnen zijn.

[1:21:02] De heer Erkens, voorzitter, zei van laat kijken is in Duitsland wat daar gebeurt.

[1:21:07] Dat wil ik zeker doen.

[1:21:09] Ik weet in ieder geval dat de innovatieve koeling van datacenters, dat dat in de

[1:21:13] dat de nationale coalitie duurzaam en digitalisering al aandacht heeft.

[1:21:17] Ik hoor aan Intermax dat zij aan het testen zijn met bepaalde coolmethoden.

[1:21:22] Maar ik denk dat het goed is dat ik in contact treed met landen

[1:21:24] waar die innovaties al gaande zijn, misschien verder zijn,

[1:21:28] te horen wat hun ervaringen zijn en het ook mee te nemen

[1:21:30] in de verkenning die net werd genoemd.

[1:21:36] Mevrouw Teunissen.

[1:21:38] Ja, ik weet niet zeker of de minister daar nog op komt,

[1:21:41] maar zij zei net, als het gaat om hyperskill datacenters,

[1:21:45] Dan is daar ook landelijk beleid op.

[1:21:48] En we zien nu dat het bij Hollandse Kroon niet goed gegaan is, dat het kaartje dat in de omgevingsvisie

[1:21:56] terecht is gekomen bij de gemeenten, aangepast is op ambtelijk niveau.

[1:22:02] Dus dat is niet goed gegaan, het democratische proces.

[1:22:06] Die vraag stelde ik ook in mijn eerste termijn, maar toch een verduidelijkende vraag hierop.

[1:22:11] Wat zijn de handvatten van de minister om hier nog iets aan te doen, om de regie inderdaad te pakken?

[1:22:19] Want het is niet goed gegaan.

[1:22:23] Voorzitter. Met betrekking tot Hollands Kroon.

[1:22:25] De gemeente Hollands Kroon heeft haar eigen handelen rondom dit verhaal, rondom de hyperscale, onderzocht.

[1:22:32] Dat hebben zij zelf ook gepubliceerd, wat hun evaluatie op heeft geleverd.

[1:22:36] Zij zeggen dat het procedureel en juridisch strak en consistent is verlopen, maar dat er op het gebied

[1:22:42] van transparantie en reflectie steken zijn gevallen.

[1:22:45] Dus dat zij daar wel fouten hebben gemaakt.

[1:22:49] Ik denk dat het aan de gemeente zelf is om daar dan vervolgens het feit dat zij al

[1:22:52] transparant evalueren, is denk ik al een voorbeeld van dat het democratisch systeem

[1:22:56] op een bepaalde manier werkt en dat dit meegenomen moet worden door de

[1:23:00] gemeenteraad en lokale bestuurders al daar wat dan de gevolgen zijn van deze conclusie.

[1:23:08] Mevrouw Teunissen.

[1:23:10] Voorzitter. We hebben landelijk bepaald dat de nationale overheid regie neemt

[1:23:17] waar het gaat om hyper-skilled datacenters.

[1:23:20] Het gevolg van de fouten die zijn gemaakt in de gemeente is dat er nu een veel groter stuk grond

[1:23:26] is aangewezen voor dat hyper-skilled datacenter, waardoor bijvoorbeeld vruchtbare landbouwgrond

[1:23:33] wordt opgeofferd voor nog meer datacenters.

[1:23:36] En de vraag is dus, we zien niet dat de gemeente daar nu actie op onderneemt.

[1:23:41] Wat zijn de handvatten van een minister om daar iets aan te doen?

[1:23:45] De minister.

[1:23:46] Voorzitter, ik denk dat ik dan even moet checken wat mijn collega de minister van

[1:23:50] BZK hiermee heeft gedaan.

[1:23:51] Maar even toch uit de berichtgeving van Hollandse Kroon zeggen zij dat het

[1:23:55] proces heel juridisch goed is verlopen.

[1:23:57] Daar leid ik uit af dat dat niets afdoet aan de besluitvorming.

[1:24:01] Maar ik zal dit even dubbel checken en ook even kijken of de minister van

[1:24:04] BZK dezelfde mening is toegedaan.

[1:24:09] Voorzitter, in het blokje datacenter had ik ook nog een vraag van de heer Sneller en Erkens.

[1:24:16] En die vroegen dat, en terecht ook, denk ik, hoe we alle dossiers die gelinkt zijn aan restwarmte,

[1:24:24] hoe we dat op elkaar aansluiten.

[1:24:25] En ik denk dat dat ook een van de uitdagingen is die we hebben.

[1:24:28] Er gebeurt heel veel op verschillende dossiers en de kunst is om dat bij elkaar te brengen.

[1:24:35] Als we naar restwarmte kijken, zien we bijvoorbeeld dat we mooie voorbeelden hebben.

[1:24:38] Agriport 7 in Middenmeer is een mooi voorbeeld, waarbij met behulp van digitale technieken

[1:24:43] verschillende duurzame warmtebronnen, restwarmte, onder andere ook geothermie en biomassa, waaronder

[1:24:49] de restwarmte van het datacentrum van Microsoft, worden gekoppeld, aan elkaar worden geknoopt

[1:24:54] en daarmee worden ook de kassen verwarmd met duurzame warmte.

[1:24:58] Dat zijn hele mooie voorbeelden, maar hoe zorg je nou dat je die toegankelijk maakt ook voor

[1:25:02] andere situaties?

[1:25:04] En ik denk dat het goed is om te komen tot een soort van kenniscentrum

[1:25:07] waarin we dat wat meer gaan bundelen met elkaar.

[1:25:10] Dus ik zou dat ook even in uw commissie willen laten resoneren.

[1:25:13] Een kenniscentrum voor duurzame digitalisering,

[1:25:16] waardoor we meer overzicht krijgen van al die inspanningen die worden geleverd.

[1:25:20] En dat zal ook een van die acties zijn die we dan op kunnen nemen in het actieplan.

[1:25:24] En omdat we toch in een kleine groep zitten, is het misschien goed om even dat op u in te laten werken.

[1:25:28] Maar ik denk dat we iets moeten doen om die kennis te bundelen.

[1:25:31] Ik had een tweede gedachte.

[1:25:32] Ik wil het heel graag bundelen in een kenniscentrum.

[1:25:35] En vervolgens kwamen er allerlei Engelse namen voorbij, als je dan daarover nadenkt.

[1:25:38] Maar even praktisch Nederlands kenniscentrum.

[1:25:41] Maar we moeten wel zorgen dat we ook niet onszelf overladen met allerlei verschillende kenniscentra.

[1:25:46] Dus we moeten ook even kijken waar we dat dan ophangen, hoe we dat efficiënt organiseren.

[1:25:52] Het idee is alleen om te zorgen dat we al die kennis die er is, op het gebied van in dit geval restwarmte,

[1:25:58] en zorgen ook voor informatiedeling.

[1:26:05] U heeft een interruptie van de heer Sneller van D66.

[1:26:08] We hoorden hier in de rondtafelgesprekken na het hele mooie voorbeeld over morgen groeien

[1:26:12] de tomaten iets minder hard, want dan hebben we wat minder restwarmte en andersom hebben

[1:26:16] we het minder nodig.

[1:26:17] Maar we hoorden ook dat misschien wil je wel van die restwarmte af, want dat is de meest

[1:26:22] optimale en meest CO2-neutrale koeling, maar rem je eigenlijk de innovatie, omdat dat datacenter

[1:26:29] een leveringsplicht heeft voor restwarmte.

[1:26:32] Dus ook dat onderdeel zou ik graag een reactie op willen.

[1:26:37] Ik denk dat dit soort knelpunten, dat het eigenlijk een tegenstelde effect heeft,

[1:26:41] dat dat nou juist zoiets zou moeten zijn om te pakken ook in dat actieplan

[1:26:43] en dus ook kennisvergaren in dat kennistem,

[1:26:46] zodat je er acties op formuleert met elkaar.

[1:26:48] En daar zou ik ook de Kamer over moeten informeren

[1:26:50] als ik daar wijzigingen in wetgeving of aanpak voor stel.

[1:26:53] Maar dit is nou juist iets wat we met elkaar zien

[1:26:56] en waar we natuurlijk allemaal niet heel blij van worden.

[1:26:58] Het moet wel de goede kant op bewegen.

[1:27:00] Dat onderschrijf ik.

[1:27:03] Mevrouw Teunissen.

[1:27:05] We hebben het nu over restwarmte.

[1:27:07] Dat is natuurlijk de end of pipe.

[1:27:10] Maar daarnaast hebben we ook het energieverbruik van datacenters.

[1:27:14] Aangezien de minister een verkenning gaat doen, wil ik de suggestie om daar ook nog één

[1:27:20] knelpunt in mee te nemen.

[1:27:23] Dat is de netcongestie.

[1:27:25] Dat is een groot probleem.

[1:27:26] En ook datacenters slokken een heleboel van dat energieverbruik op.

[1:27:30] Dus mijn vraag is om ook in die verkenning het energieverbruik van datacenters met het

[1:27:36] oog op die netcongesti mee te nemen.

[1:27:41] Ik denk dat dat op zich een terecht thema is.

[1:27:44] We moeten wel even opletten dat we het bandje niet te groot maken, want eigenlijk komt

[1:27:48] dit ook weer terug in de ruimtelijke visie op de nationale omgevingsvisie die onder leiding

[1:27:54] van BZK wordt gemaakt.

[1:27:56] Maar we zien in ons land met al die schaarse middelen

[1:27:59] hoe we omgaan met die schaarse middelen.

[1:28:01] Ik denk dat daar deze vraag van mevrouw Teunissen een plek moet krijgen

[1:28:04] als je gaat kijken naar het vestigen of het neerzetten van een nieuw datacentrum.

[1:28:08] Hoe verhoudt zich dat tot de andere activiteiten in dat gebied?

[1:28:12] En hebben we dan plekken waar misschien meer netruimte beschikbaar is?

[1:28:17] En moet je dan niet die keuze om een andere reden maken?

[1:28:26] Voorzitter, dan ben ik door het blokje datacenters heen.

[1:28:35] Dan kom ik bij het blokje...

[1:28:39] Ik moet even kijken...

[1:28:40] Het actieplan, daar heb ik natuurlijk wel het nodige over gezegd.

[1:28:44] Maar voor alle duidelijkheid...

[1:28:45] Dat was in ieder geval een vraag van mevrouw Teunissen ook.

[1:28:47] Die vroeg...

[1:28:49] Onderzoeken richten zich alleen op CO2-uitstoot.

[1:28:52] Waarom kijken we niet nog wat breder naar de grondstoffen en de giftige stoffen in de natuur?

[1:28:57] En op welke wijze ga ik dat meenemen in het bredere beleid?

[1:29:01] En voor alle duidelijkheid, dat actieplan moet natuurlijk breder zijn, veel breder dan die CO2-uitstoot.

[1:29:07] Het gaat over balans in de leefomgeving.

[1:29:10] En u zult ook zien dat in alle andere beleidstukken, die onder andere van mijn ministerie, maar ook van

[1:29:14] andere ministeries komen, dat we veel verder kijken dan alleen CO2-uitstoot.

[1:29:18] Als we het hebben over perspectieven op de economie, dan gaat het over de balans met de leefomgeving.

[1:29:22] En dat is veel meer dan alleen CO2.

[1:29:25] Dus het biedt daadwerkelijk invulling aan de motie van mevrouw Kapman voor een integraal plan voor

[1:29:30] ...over duurzame digitalisering en dan eigenlijk over twee assen.

[1:29:34] Het gaat over het verder verduurzamen van de digitale sector...

[1:29:37] ...met acties gericht op de hardware, software en de eindgebruiker.

[1:29:41] Maar het gaat ook over het optimaal inzetten van digitalisering voor verduurzaming...

[1:29:46] ...met acties gericht op het beter benutten van de bestaande capaciteit...

[1:29:49] ...het circulair grondstof- en materialengebruik, heel belangrijk...

[1:29:53] ...en de energieefficiëntie.

[1:29:55] En de voorbeelden zijn nu bekend die we daarmee kunnen realiseren.

[1:30:00] De precisielandbouw is een mooi voorbeeld van een balans te vinden in de leefomgeving,

[1:30:04] wat je met name met digitalisering, ook AI, kan bevorderen.

[1:30:08] Maar die brede blik is wel degelijk de bedoeling.

[1:30:14] Dat klinkt goed.

[1:30:16] Brede blik, dat is inderdaad waarnaar ik heb gevraagd.

[1:30:19] Maar daarnaast ook heel concreet.

[1:30:21] Betekent dat dus ook dat de hoeveelheid aan grondstoffenverbruik,

[1:30:25] elektronisch afval en de vervuiling van de omgeving door giftige stoffen

[1:30:28] echt concreet ook wordt meegenomen in het actieplan?

[1:30:37] Volgens mij bedoelde ik met een brede blik ook echt een brede blik.

[1:30:42] Het gaat dus over de balans met de leefomgeving.

[1:30:44] Het is niet mijn bedoeling, en dat gaf ik net ook al aan de heer Valise, om met een actieplan wet- en

[1:30:49] regelgevingen en dergelijke te gaan voorschrijven.

[1:30:51] Dat is niet de bedoeling.

[1:30:52] Het kan wel zo zijn dat we bij het monitoren van de voortgang van het actieplan zien met elkaar dat

[1:30:56] bepaalde effecten onvoldoende worden bereikt.

[1:30:58] Dan komen we hier weer met elkaar in gesprek.

[1:31:05] Ik maakte het punt omdat er nu helemaal geen duidelijkheid is over hoeveel dat grondstoffenverbruik

[1:31:13] van de digitale sector is en hoeveel elektronisch afval de sector uberhaupt veroorzaakt.

[1:31:19] Dus als we dat niet weten, kunnen we als landelijke overheid ook niet goed daarop sturen.

[1:31:24] Daarom mijn vraag om het echt concreet in het plan op te nemen, ook met de cijfers die er beschikbaar

[1:31:30] zijn over die drie aspecten die ik net heb genoemd.

[1:31:33] Ja, voorzitter, dan begrijp ik de vraag beter.

[1:31:35] Dan defereren we echt aan scope 3.

[1:31:36] Dat was volgens mij de achtergrond van die vraag.

[1:31:39] En niet...

[1:31:41] Volgens mij zijn er twee vragen die ik heb gesteld.

[1:31:43] Scope 3 gaat over echt hoe worden de producten geproduceerd.

[1:31:48] En dat wordt nu niet meegenomen.

[1:31:50] Maar dat gaat ook over bijvoorbeeld hoeveel CO2-uitstoot komt er vandaan.

[1:31:56] Daarnaast gaat het ook over de bredere effecten op het milieu.

[1:31:59] Maar die zitten natuurlijk niet alleen maar in scope 3.

[1:32:01] Die zitten ook, als we kijken naar datacenters, hier in scope 2 en scope 1.

[1:32:06] Dat zijn twee verschillende aspecten.

[1:32:08] En dat zijn we eens, voorzitter.

[1:32:10] Ten aanzien van de effecten op de omgeving die niet CO2 betreffen,

[1:32:16] maar andere effecten betreffen, daarvan had ik volgens mij duidelijk gezegd

[1:32:19] dat in eerste instantie wij gaan proberen dat mee te nemen in het actieplan.

[1:32:23] Ik kan alleen nu niet overzien waar de begrenzing daarvan ligt,

[1:32:26] want dat is natuurlijk altijd de vraag. Hoe breed ga je zijn?

[1:32:33] En dan kom ik zo op de scope 1, 2, 3, want dat is inderdaad iets anders.

[1:32:39] Daar is inderdaad terecht geconstateerd door mevrouw Teunissen en mevrouw Katman, onder andere,

[1:32:45] dat Ecoris en Dialogic kijken naar scope 1 en 2 en niet naar scope 3.

[1:32:53] Daar speelt natuurlijk ook mee dat die totale impact van scope 3 echt heel erg complex is.

[1:33:00] Dus dat is ook een van de redenen dat we dat in de tijd goed willen wegzetten.

[1:33:03] Ik ben het met beide commissieleden eens dat dat op een enig moment ook onderdeel moet uitmaken

[1:33:10] van de aanpak en de analyse die we maken.

[1:33:12] Maar in deze fase van de onderzoeken, en laten we wel weten, we waren nog niet zo ver op weg,

[1:33:16] zijn we begonnen met scope 1 en scope 2.

[1:33:20] We hebben gekeken naar de impact in Nederland en de mogelijke handelingsperspectieven in Nederland.

[1:33:26] Hoewel de harde cijfers lastig te verkrijgen zijn, dat moeten we ons wel goed realiseren,

[1:33:30] ...wil ik in het integrale actieplan wel inzetten op meer circulariteit...

[1:33:34] ...om de scope 3-uitstoot te beperken.

[1:33:37] Bijvoorbeeld het verduurzamen van de levenscyclus...

[1:33:39] ...van eindgebruikersapparaten onder actielijn 1, die ik net genoemd heb.

[1:33:45] En het probleem is natuurlijk ook niet alleen nationaal.

[1:33:47] Dus ik zal ook willen kijken naar samenwerking Europees en mondiaal...

[1:33:51] ...om deze zaken aan te pakken.

[1:33:53] Bijvoorbeeld standaardisatie en meetmethoden...

[1:33:55] ...kan een manier zijn om daar invulling aan te geven.

[1:33:58] En het is dus ambitieus, maar wel voorstelbaar dat we op een of ander moment ook scope 3 betrekken

[1:34:05] in de actielijnen.

[1:34:06] Maar een van de actielijnen van de actieplans zal ook zijn het verkrijgen van beter inzicht.

[1:34:11] Ik denk dat het daar begint.

[1:34:12] Je moet inzicht hebben in alle emissies van de digitale sector waar ook scope 3 bij hoort.

[1:34:17] Maar ik kan niet alles in één keer.

[1:34:19] Dus we zullen het even goed moeten benoemen en daar hebben we geen discussie over.

[1:34:23] Het hoort erbij.

[1:34:24] Maar wanneer we wat kunnen realiseren, moeten we wel realistisch met elkaar in de tijd uitzetten.

[1:34:32] Voorzitter.

[1:34:36] Ik dacht bijna dat ik mijn telefoon had, maar ik mag doorgaan.

[1:34:40] De regeldruk.

[1:34:41] Volgens mij heb ik daar net al een opmerking over gemaakt aan de heer Van Liesen.

[1:34:45] Dat is continu een balans.

[1:34:47] We hebben ambitie om dingen voor elkaar te krijgen.

[1:34:49] De eerste reflex van mij is zeker om te kijken of met zelfregulering, bewustwording,

[1:34:55] natuurlijke prikkelsgedrag voor elkaar kunnen krijgen.

[1:34:57] Dat is wat we moeten willen, want uiteindelijk heeft dat ook het meest effect.

[1:35:01] Dus bedrijven die intrinsiek gemotiveerd zijn om zelf te verduurzamen,

[1:35:05] is uiteindelijk het beste.

[1:35:06] Wat we dadelijk doen met de CRSD, die is ingevoerd, wat dat gaat betekenen,

[1:35:11] is dat er rapportageverplichtingen komen, in ieder geval van een aantal bedrijven,

[1:35:15] om te laten zien wat zij doen op dit soort doelstellingen,

[1:35:18] verduurzaming onder andere.

[1:35:20] Dat doet al iets. Het zichtbaar maken van wat je doet, doet al iets.

[1:35:23] Het feit dat je in een organisatie moet nadenken

[1:35:25] wat de activiteiten voor gevolg hebben, dat doet iets.

[1:35:29] Maar je moet niet te snel in een regeldruk vervatten.

[1:35:31] Dus de zorgen van de heer Valieze wil ik zeker iets wegnemen,

[1:35:39] omdat uiteindelijk wij natuurlijk met zo'n actieplan

[1:35:41] ook inzetten op bewustwording, op informatievergaring,

[1:35:44] op kijken hoe we dingen die er al zijn bij elkaar kunnen brengen.

[1:35:47] Een actieplan is niet gericht op regelgeving.

[1:35:49] Het is wel zo dat we uiteindelijk natuurlijk moeten kijken

[1:35:51] wat er wel of niet werkt, maar daar ben ik zeer terughoudend in.

[1:35:54] En ik moet overigens ook zeggen dat de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering

[1:35:58] en het aantal bedrijven dat daarbij aansluit om vrijwillig te werken aan deze doelstellingen,

[1:36:02] dat neemt toe, dus dat geeft mij vertrouwen.

[1:36:05] U heeft een interruptie van de heer Valise van de PVV.

[1:36:09] Ja, voorzitter, dank voor het woord.

[1:36:11] Dan had ik de vraag aan de minister-vierde voorzitter natuurlijk om dan ook mee te nemen,

[1:36:15] want er zijn heel veel bedrijven, ook in de tech-industrie en dergelijke,

[1:36:19] die al heel veel doen in het kader van die maatschappelijk verantwoord ondernemenden en dergelijke,

[1:36:25] die al complete questionnaires invullen waar zij onderbouwt met feiten en cijfers

[1:36:30] en documenten, beleidsdocumenten, die dan weer getoetst worden.

[1:36:34] Ik weet niet of ik hun naam mag noemen, maar er is een instelling

[1:36:36] die dat allemaal vergaart in één grote vergaarbak.

[1:36:39] Of ja, het is niet één, er zijn verschillende die dat doen.

[1:36:43] Waar die gegevens al in zitten,

[1:36:45] omdat die bedrijven ook door de hele keten werken met diezelfde doelstelling.

[1:36:49] Dus zij verwachten ook van hun partners in de keten

[1:36:51] dat zij deze questionnaires, deze vragenlijsten en dergelijke invullen,

[1:36:56] ook weer onderbouwd met die beleidsdocumenten, met die cijfers, met die indicatoren en dergelijke.

[1:37:02] Of dat dan ook wordt meegenomen.

[1:37:03] Want nu heb je een wildgroei van die databases

[1:37:05] en ieder bedrijf is dan weer bezig om dan daar weer de data te vullen,

[1:37:09] dan daar weer de data en het is redundant.

[1:37:13] Ja voorzitter, dat ben ik eens.

[1:37:14] Dat ben ik heel erg eens en ik denk dat dat vaak goed bedoeld ook is wat we doen.

[1:37:19] En daarom zou een kenniscentrum ook helpen.

[1:37:21] Daarom helpt het om te standaardiseren.

[1:37:23] Dat was ook een van de opmerkingen die ik maakte.

[1:37:25] Daarom heb ik in Europa ook echt gepleit voor een simpele CRSD.

[1:37:30] En ook overigens als die er komt, CS Triple D.

[1:37:32] Want met name in de uitvoering zit de kracht van zo'n instrument.

[1:37:36] Want als iedereen maar wat invult of het is zoveel dat er alleen maar weerstand ontstaat,

[1:37:40] is het de vraag of het effectief gaat zijn.

[1:37:42] Dus dat deel ik met de heer Van Liesen.

[1:37:45] Maar dan even voor alle duidelijkheid.

[1:37:47] Ik denk dat het dus goed is wat u zegt om te benutten wat er is.

[1:37:51] Soms lopen die processen niet helemaal synchroon, want dit komt vanuit de bedrijven zelf.

[1:37:54] En er is ook regelgeving die komt vanuit Europa.

[1:37:57] Dus wat je kan doen, is bedrijven die al goede voorbeelden hebben, in contact brengen met de

[1:38:00] mensen die aan de andere kant weer regels maken, zodat het op elkaar aansluit.

[1:38:03] Dat doen wij ook zeer actief.

[1:38:05] Maar even voor alle geruststelling, uit het actieplan komen geen regels.

[1:38:09] Dus dat is denk ik voor dit moment, dit debat, je kunt het anders heel breed maken, maar ik

[1:38:14] denk dat dat de geruststelling kan zijn.

[1:38:18] De heer Sneller vroeg naar het right to repair.

[1:38:23] Het valt onder infrastructuur, I&W.

[1:38:26] Wat ik ga doen om te kijken of ik dat onderdeel kan maken van de actieagenda.

[1:38:31] De antwoord had ik eigenlijk net moeten meenemen.

[1:38:33] Dat is een praktische regel die tot ander gedrag aanzet.

[1:38:38] En heeft volgens mij ook al goede effecten.

[1:38:42] Het aankondigen daarvan heeft al effect gehad.

[1:38:45] Mevrouw Katman vroeg naar de rol van de eindgebruiker.

[1:38:48] De productiehardware heeft enorm effect, veel erger dan gebruik.

[1:38:52] Wat zit er in de weg voor producten naar recycling?

[1:38:55] Ja, ik denk dat dit ook zoiets is.

[1:38:57] Ja, dat actieplan wordt heel groot om het erbij te nemen.

[1:38:59] Maar het is natuurlijk ook iets wat echt samen met I&W moet worden opgepakt.

[1:39:03] Het nationaal programma Circulaire Economie staat wat er nodig is om een circulair Nederland te hebben in 2050.

[1:39:09] En de uitdaging is dat apparatuur niet altijd circulair is ontworpen.

[1:39:13] En apparatuur wordt ook niet altijd apart gerecycled.

[1:39:18] Dus het nationaal programma van de staatssecretaris stelt zich als doel om daarmee aan de slag te gaan.

[1:39:23] En daar zitten in dat actieprogramma ook maatregelen op het gebied van elektrische en elektronische apparaten.

[1:39:28] En die zien op normeren, beprijzen en stimuleren.

[1:39:30] Dus dat krijgt in ieder geval daar een onderdeel.

[1:39:33] Wat daar al geregeld is, ga ik niet overdoen.

[1:39:35] Maar als er zaken zijn die ook betrekking hebben op de doelstelling van het actieplan zoals we het hier bespreken,

[1:39:41] dan zal ik dat zeker meenemen.

[1:39:45] De vraag van mevrouw Katman over Frankrijk, dat daar interessante initiatieven zijn om

[1:39:50] de digitale voetafdruk van bedrijven en consumenten te verlagen, is interessant wat daar gebeurt.

[1:39:58] Sowieso vind ik het altijd erg interessant om te kijken naar best practice in andere landen.

[1:40:03] Ik ga daar dan ook graag met de Fransen over in gesprek.

[1:40:06] Ik denk wel dat het goed is om ook even — ik heb een aantal dingen al genoemd, de CRSD,

[1:40:11] de Right to Repair, dus dat er al het nodige gebeurt.

[1:40:15] En dat ook interessant is om te memoreren...

[1:40:18] dat CBS in opdracht van de Europese Commissie...

[1:40:20] samen met de Verenigde Naties Universiteit...

[1:40:23] een nieuwe methodologie heeft opgesteld om e-waste te meten.

[1:40:28] En daarmee kunnen we dus naleving met de Europese richtlijn over e-waste...

[1:40:32] kunnen we die monitoren.

[1:40:34] Dus er gebeurt al het nodige.

[1:40:35] En misschien ook leuk om hier de Fairphone te noemen.

[1:40:38] Dat is een Nederlands product dat heel erg lang mee kan gaan...

[1:40:41] onderdelen kan vervangen, dus er zijn wel degelijk hele mooie initiatieven.

[1:40:46] Maar goed, de vraag van mevrouw Katman was denk ik ook in het eind van haar betoog

[1:40:50] of ik daar op schriftelijk kan terugkomen en dat doe ik met plezier.

[1:40:55] Dan voorzitter het volgende blokje is technologie.

[1:41:00] Dat was wel vooral van mevrouw Zeedijk.

[1:41:04] Zit ik in een...

[1:41:07] Het wordt steeds technischer, zeg maar.

[1:41:10] maar terecht wel, want het hangt natuurlijk heel erg met elkaar samen.

[1:41:14] Allereerst de vraag, de relatie tussen kleinere chips en meer vraag naar chips.

[1:41:18] In het onderzoek van Dialogic zien we een aantal scenario's.

[1:41:22] En een van die scenario's, Jevons paradox,

[1:41:25] dat is dan mevrouw Zedek dan ook zeer bekend,

[1:41:29] dat efficiëntiegroei tot hogere consumptie door lagere prijs

[1:41:32] weer tot hogere consumptie kan leiden, zoals bijvoorbeeld bij chips.

[1:41:35] Maar ik denk dat het niet het enige is.

[1:41:37] Het is ook de toenemende vraag en met alles wat we nodig hebben,

[1:41:39] we steeds meer behoefte aan deze technologie.

[1:41:42] Het is een soort van rebound effect waar we het dan over hebben,

[1:41:44] dus dat het positieve effect van de energiezuinigere chips wordt

[1:41:48] beperkt of tenietgenaam door het effect dat er een toename is

[1:41:52] van het chipsgebruik en dus ook de productie.

[1:41:55] Ja, daar moeten we rekening mee houden,

[1:41:58] maar ik denk dat we elkaar ook niet voor de gek moeten houden.

[1:42:00] Het kan nooit een geldig argument zijn om verder efficiency verbeteringen

[1:42:03] tegen te gaan, maar dat bedoelt mevrouw Zedek, denk ik ook niet.

[1:42:06] Ik denk dat het belangrijk is dat we met elkaar kijken

[1:42:08] waar het efficiënter kan.

[1:42:10] Ik weet dat de chipsindustrie ook heel goed nadenkt en experimenteert

[1:42:14] en werkt met energiezuinigere productiemethoden en chips in het verbruik.

[1:42:19] En daar zullen we ons vooral op moeten richten

[1:42:21] en ons beleid op moeten inzetten als dat nodig is.

[1:42:27] De vraag over edge computing,

[1:42:29] dat is een technologie waarbij gegevensopslag en dataverwerking

[1:42:31] dicht bij de bron plaatsvinden,

[1:42:33] in tegenstelling dus tot die centrale locaties die ver weg zitten.

[1:42:36] Ja, dat juichen wij natuurlijk toe als het leidt tot innovatie, zeker in de chipsindustrie.

[1:42:42] Zeker ook omdat Nederland daar een belangrijke rol in speelt.

[1:42:45] En belangrijk is, denk ik, dat die Europese samenwerking daar essentieel is.

[1:42:50] Dit soort ontwikkelingen nemen we mee in de Chips Act.

[1:42:53] Daar worden allerlei onderzoeken en ontwikkelingsrichtingen Europees opgepakt.

[1:42:58] Misschien is het ook goed om hier te noemen dat de TU Delft en de TU Eindhoven meedoen

[1:43:04] ...aan een Europees convolvproject waar wordt ingezet op een honderdvoudige efficiëntiegroei...

[1:43:09] ...van edgeprocessen ten opzichte van de huidige AI-processoren.

[1:43:13] Dat is een goed voorbeeld ervan.

[1:43:15] Ik denk dat ik dan toch, voorzitter, ook hiervan moet zeggen...

[1:43:18] ...dat ik dit meeneem bij het actieplan...

[1:43:20] ...omdat dit wel degelijk een impact kan hebben op het energieverbruik.

[1:43:24] U heeft een interruptie van mevrouw Zeedijk van NRC.

[1:43:28] Ja, dat is goed om te horen dat de minister daardoor geïnspireerd is.

[1:43:36] De vervolgvraag daarop is of dit stukje ook een van de tien technologieën in de

[1:43:42] Nationale Technologiestrategie is.

[1:43:47] Microelectronica en de materiaalgebruik, wat daarmee samenhangt, is een van de top tien technologieën.

[1:43:55] Ik zou even moeten checken of dit dan in de brede zin daaronder valt.

[1:44:00] Maar dan moet ik even terug naar de roadmap die we daarvoor hebben opgesteld.

[1:44:03] Dat is die vraag die het antwoord houdt, even te goed.

[1:44:12] Fotonica dan, voorzitter, is zeker een technologie...

[1:44:16] ...die in de Nationale Technologische Strategie in plaats heeft gekregen.

[1:44:22] Het is een technologie die zich richt op het detecteren, opwekken...

[1:44:25] ...transporteren en bewerken van licht.

[1:44:27] En dan gebruik je dus fotonen om informatie door te zetten.

[1:44:30] Dat is energiezuiniger, dat is relevant, denk ik, voor dit debat, en ook sneller.

[1:44:34] Maar vooral energiezuiniger is natuurlijk hier zeer relevant.

[1:44:37] Het wordt gebruikt voor beeldschermen, zonnecellen, sensoren, etc.

[1:44:43] Glasvezelnetwerken.

[1:44:45] Absoluut van cruciaal belang.

[1:44:46] Daarom hebben we ook benoemd tot één van de tien technologieën voor toekomstig verdienvermogen,

[1:44:51] in ieder geval maar ook voor nationale veiligheid.

[1:44:53] Voor eigenlijk alle doelen die we nastreven.

[1:44:56] En de ambitie is om in 2035 wereldleider te zijn in de ontwikkeling en productie van die

[1:45:00] next-gen geïntegreerde complexe systemen die dan gebaseerd zijn op optica en geïntegreerde

[1:45:05] fotonica.

[1:45:06] We zijn er als Nederland ook goed in, dus dat is echt een vliegende start.

[1:45:12] In 2018 hebben we de Nationale Agenda Photonica gepubliceerd en er wordt nu gewerkt aan een

[1:45:18] vervolgagenda in lijn met de ambities van de Nationale Technologiestrategie.

[1:45:23] In 2023 heeft de topsector High Tech Systems and Materials een nieuwe roadmap gepubliceerd

[1:45:30] voor Photonica en die wordt nu gebruikt voor onderzoek en innovatie binnen de topsector.

[1:45:37] We hebben een partnerconferant, Foton Delta, afgesloten voor de periode 2019-2023.

[1:45:44] Dat gaat over geïntegreerde fotonica.

[1:45:47] Dat is dan weer een deelgebied in de fotonica.

[1:45:50] Dat wordt dan weer opgevolgd door het NGF-programma Foton Delta.

[1:45:53] Dat programma loopt tot en met 2028.

[1:45:56] Dat krijgt een bijdrage van 471 miljoen euro uit het NGF, waarvan 204 voorwaardelijk.

[1:46:02] Dus er moet nog aan een aantal voorwaarden worden voldaan om de helft van dat budget beschikbaar te stellen.

[1:46:08] Voorzitter. Een andere vraag was rondom smart industry van mevrouw Zeedijk.

[1:46:16] Wat de plannen zijn en wat we doen met de EZK-subsidie smart industry.

[1:46:22] Wij hebben de ambitie om het MKB te ondersteunen bij digitalisering.

[1:46:26] Dat staat ook in de strategie digitale economie.

[1:46:29] We hebben ook doelstellingen voor benoemd, dat we willen dat het mkb meer vaardig wordt

[1:46:34] om om te gaan met digitale technologieën, ook AI.

[1:46:37] Dat is ook nieuwe technologieën eigen gaan maken, maar dat gaat niet vanzelf.

[1:46:40] Dus daar moeten we hem mee helpen.

[1:46:43] Zeker als we in ons hoofd hebben dat de gemiddelde mkb er zo'n vijf tot negen...

[1:46:46] Gemiddeld bedrijf in Nederland, moet ik zeggen, zo'n vijf tot negen medewerkers heeft.

[1:46:50] Dus het vraagt nogal wat om mensen op te leiden en mee te nemen.

[1:46:53] We hebben met publiek-private partners een programma ingericht, dat heet Smart Industry.

[1:46:57] en dat heeft geleid tot zo'n vijftig field labs.

[1:46:59] Dat zijn plekken, verspreid over heel Nederland,

[1:47:02] en dat is een soort praktijkomgeving waar we nieuwe technologie ontwikkelen,

[1:47:06] waar we testen en demonstreren.

[1:47:08] En dat willen we dus breed inzetten in de maakindustrie.

[1:47:15] Ja, het gaat dus echt over het automatiseren van bedrijfsprocessen.

[1:47:18] Het gaat echt over automatiseren van processen

[1:47:19] en daar hoort ook gegevensuitwisseling bij.

[1:47:22] We hebben die schaalsprongagenda gelanceerd in 2022

[1:47:26] voor de periode tot en met 2026 en hebben we heel duidelijk aangegeven wat die ambities zijn voor

[1:47:31] de komende jaren. Het doel van die schaalsprongagenda is om duizend bedrijven een significante stap te

[1:47:37] laten zetten op het gebied van digitalisering van de fabriek, digitalisering in de keten, dus iets

[1:47:42] breder dan alleen de fabriek, digitalisering van de medewerkers, zorgen dat ze vaardigheden en

[1:47:46] kennis krijgen, en het versterken van het smart industry-ecosysteem, dus die uitwisseling van

[1:47:50] kennis, het onderzoeken en implementeren van nieuwe technologieën.

[1:47:54] En die vier actielijnen moeten dan leiden tot hogere productiviteit,

[1:47:58] want dat is natuurlijk een van de doelstellingen, maar ook innovatie en ook duurzaamheid.

[1:48:05] U heeft een interruptie van mevrouw Seerdijk van NSC.

[1:48:08] Nou, in het kader van dit debat was mijn interesse vooral of er ook specifieke

[1:48:16] metingen of indicatoren mee zijn genomen,

[1:48:19] Niet alleen op het gebied van de arbeidsproductiviteit, maar juist ook op het gebied van duurzaamheid.

[1:48:26] We laten duizend bedrijven een stap maken, maar zit daar ook een duurzaamheidsagenda bij?

[1:48:34] Ik weet van de werkbezoeken die ik heb afgelegd dat dat ook wordt meegenomen, omdat op allerlei

[1:48:38] andere manieren die stimulans er is voor duurzaamheid.

[1:48:41] Al is het alleen al, omdat het best duur is, energieverbruik.

[1:48:45] Dat is op zichzelf al een prikkel in energieintensieve productieprocessen.

[1:48:50] Dus het is even de vraag of wij het Smart Industry-programma nu ook moeten gaan gebruiken

[1:48:55] voor de doelstellingen op verduurzaming.

[1:48:59] Ik zou wel willen kijken of het voldoende tot zijn recht komt.

[1:49:02] En dat vind ik dan interessant om te kijken welke projecten er nou succesvol zijn.

[1:49:07] En misschien moeten we die eens met elkaar delen om te kijken of dat nou is wat we beoogden.

[1:49:13] Maar op basis van mijn waarneming wel, want ik word heel enthousiast van de energie- en

[1:49:18] en de kennisoverdracht die plaatsvindt.

[1:49:21] Mevrouw Zeedijk.

[1:49:23] Het is inderdaad ook mijn ervaring dat als ik op bezoek ga bij een maakindustrie, zeker bij het MKB,

[1:49:30] dat bedrijven bijvoorbeeld erg enthousiast worden voor het circulair maken van hun productieproces.

[1:49:36] Zeker als het dan echt over de technologie gaat.

[1:49:40] Op het gebied van ketens en grondstoffengebruik in de keten zie ik dat nog niet helemaal.

[1:49:49] Dus daarom zou ik het fijn vinden als we toch extra daarnaar kijken.

[1:49:56] Voorzitter, ik zit even te puzzelen, want ik begrijp de vraag, maar we hebben natuurlijk

[1:50:00] het programma al gelanceerd en het loopt.

[1:50:02] Dus om daar eisen aan toe te voegen, weet ik niet of dat nou zo functioneel is.

[1:50:05] Ik denk dat het wel goed is dat ik in algemene zin dit programma ook betrek bij die actielijnen,

[1:50:10] om te kijken in hoeverre dit nou elkaar versterkt.

[1:50:13] Dan maak ik het transparant en dan kunnen we het er altijd nog over hebben of dat dan

[1:50:16] voldoende resultaten biedt op de doelstellingen van het programma,

[1:50:21] als dat onvoldoende is op verduurzaming, of we dan iets anders moeten doen.

[1:50:25] En, voorzitter, misschien dan van de gelegenheid gebruikmaken

[1:50:28] om een andere vraag van mevrouw Zeyrek nog even te beantwoorden,

[1:50:31] want die heb ik inmiddels laten uitzoeken.

[1:50:35] Dat edge computing, dat was een vraag of dat onderdeel uitmaakt

[1:50:38] van de microelectronica-technologie in de Nationale Technologiestrategie.

[1:50:44] Dat antwoord is nee, want het valt onder een andere technologie in de Nationale Technologie

[1:50:49] Strategie.

[1:50:50] Het is namelijk een vorm van cloud computing en het valt daarom onder AI en cloud in de

[1:50:55] NTS.

[1:51:02] Dan kom ik tot het laatste blokje.

[1:51:06] Een vraag van mevrouw Zeedijk over de apps, informatie over het OV en het deelvervoer,

[1:51:14] hoe we kunnen zorgen dat dat voor iedereen toegankelijk blijft.

[1:51:17] Een van de aanbevelingen uit het CEO-onderzoek is het stimuleren van mobiliteitsvormen met lage emissies.

[1:51:23] Daarom komt mevrouw Zedek ook met die vraag.

[1:51:25] Wegverkeer is verantwoordelijk voor ongeveer 80% van de uitstoot binnen de mobiliteitssector.

[1:51:30] De inzet van digitale technologie kan dus ook een belangrijke rol spelen bij het stimuleren

[1:51:35] van andere mobiliteitsvormen.

[1:51:38] De gevraagde integrale aanpak van het actieplan moet zorgen dat deze waarden naar voren komen.

[1:51:44] En daarom hebben we INW ook betrokken bij het actieplan.

[1:51:47] INW heeft beleid over mobility as a service, waarbij het dus gaat over plannen,

[1:51:52] plannen, boeken en betalen van al het mogelijke vervoer via apps.

[1:51:57] Dus dit nemen we mee.

[1:51:58] Er komt een aparte lijn mobiliteit in het actieplan.

[1:52:04] Mevrouw Zeedijk.

[1:52:05] Ja, onze fractie vindt het ook gewoon erg

[1:52:07] belangrijk dat bij het ontwikkelen van al die apps dat zoveel mogelijk mensen

[1:52:13] kunnen meekomen in de samenleving, is dat dan geborgd dan op die manier?

[1:52:20] Ja, voorzitter, ik moet even goed kijken waar mijn rol zit

[1:52:22] en die van andere partijen hier.

[1:52:26] En dan kom ik toch even terug op wat ik je eerder zei,

[1:52:28] dat wat in het maatschappelijk verkeer of in de markt zelf wordt ontwikkeld,

[1:52:34] nou ja, dat zien we best met een aantal tools en apps die wij gebruiken.

[1:52:37] Iemand verwees net ook naar Google, maps waar alles tegenwoordig op staat.

[1:52:41] Dus ik zou niet te snel nu in de rol willen schieten dat ik dat ga voorschrijven,

[1:52:45] maar ik ga wel kijken in hoeverre die beweging wordt gestimuleerd.

[1:52:53] Dan kom ik bij, nou, dan kwam ik toevallig bij de Google Maps dominerende app.

[1:52:57] Of ik het risico zie van het overlaten aan Amerikaanse bedrijven, techbedrijven.

[1:53:07] Voor alle lagen van de digitale stack kunnen zich risicovolle statistische afhankelijkheden voordoen.

[1:53:13] En dat geldt dus ook voor de applicatielagen, zoals we dat noemen, waar Google Maps zich bevindt.

[1:53:19] Vanuit de agenda DOSA, Digitale Open Strategische Autonomie,

[1:53:28] dat is een document dat ook naar aan uw Kamer is gestuurd,

[1:53:31] daar hebben we de belangrijkste risicovolle strategische afhankelijkheden benoemd.

[1:53:34] Die hebben we in kaart gebracht en we kijken onder andere naar marktconcentratie

[1:53:38] en de mogelijkheid tot substitutie.

[1:53:40] Navigatie-apps kwamen niet terug in de lijst van de meest risicovolle afhankelijkheden.

[1:53:46] De reden is dat er behoorlijk wat alternatieven zijn, zoals bijvoorbeeld TomTom.

[1:53:51] Maar het is natuurlijk wel zo dat we allerlei randverwaarden creëren met elkaar, en zeker

[1:53:56] in Europa als het gaat over beschikbaarheid van data, delen van gegevens, de poortwachtersfunctie

[1:54:02] in de DMA, de eisen die we stellen aan interoperabiliteit.

[1:54:08] Dat is aan de ene kant, en volgens mij is dat het antwoord van de vraag.

[1:54:14] Ik had nog een opmerking gemaakt over de cloud-IP,

[1:54:18] maar volgens mij is dat nu voor deze beantwoording minder relevant.

[1:54:24] Wat doen wij, voorzitter?

[1:54:26] Er was een vraag van de heer Sneller, Rijksoverheid,

[1:54:29] met betrekking tot true pricing in aanbestedingen.

[1:54:34] En hoe ziet het met het tweede leven van de laptops binnen de overheid?

[1:54:37] Terechte vraag.

[1:54:39] True pricing is een heel goed idee.

[1:54:42] We onderzoeken het, maar true pricing is wel iets wat de verkoopende partij vooral moet doen

[1:54:46] niet de inkopende partij.

[1:54:48] Wij nemen duurzaamheid mee in de aanbestedingen, waar geld niet altijd de doorslaggevende factor

[1:54:52] is.

[1:54:52] Dat is vanuit de Rijksoverheid.

[1:54:54] Daarnaast hebben we het programma Beter aanbesteden.

[1:54:57] Dat is een heel breed programma van de overheid dat wordt gewaardeerd, maar dat zit op de lagere

[1:55:04] overheden die inkoop doen.

[1:55:06] Daar stimuleren we het betrekken van innovatie, duurzaamheid en dat soort zaken om dat mee

[1:55:13] te nemen in hun inkoopprogramma.

[1:55:16] En ten aanzien van de laptops om die een tweede leven te geven,

[1:55:20] dat hebben we bekeken en er was tot 5 januari, jongsleden, een marktconsultatie.

[1:55:26] Het doel daarvan was om te kijken hoe we iemand kunnen vinden die het verzamelt,

[1:55:32] rebushed, refurbished en opnieuw opzet.

[1:55:34] Dus we hebben daar wel mensen voor nodig, maar er wordt wel naar gekeken.

[1:55:36] En we kijken ook welke partij er nu de beste regie op kan voeren.

[1:55:39] Dat ligt bij de staatssecretaris van BZK.

[1:55:41] De heer Sneller.

[1:55:46] Op de verantwoordelijkheid, de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen voor TruePrice-inkopen

[1:55:51] kom ik later dan bij een ander debat nog een keer terug.

[1:55:54] Dank voor dit antwoord.

[1:55:56] Maar waarom kijken we dan alleen naar het stimuleren bij de lagere overheden

[1:56:00] in plaats van te zorgen dat we het als rijksoverheid zelf ook doen?

[1:56:03] Het ging bijvoorbeeld over de Total Cost of Ownership,

[1:56:06] omdat veel sterker in de manier waarop we zelf als rijksoverheid aanbesteden

[1:56:09] ook terug te laten komen.

[1:56:11] Dan hoeven we toch niet alleen maar lagere overheden aan te zetten?

[1:56:15] Nee, maar dan heb ik de vraag ook niet op de goede manier beantwoord.

[1:56:18] Dat doen we wel degelijk, maar er zijn gewoon een aantal situaties waarop de prijs een hele

[1:56:21] dominante factor is.

[1:56:23] Het wordt wel meegenomen, maar het kan niet altijd de doorslaggevende factor zijn.

[1:56:30] Ja, dat is inderdaad een heel extreme stelling, maar ik denk dat het te ver voert voor dit debat.

[1:56:38] Ik ben blij dat de minister ernaar wil kijken, dat dat in ieder geval een belangrijk aspect kan zijn.

[1:56:42] en laten we dit bij een ander debat voortzetten?

[1:56:45] Laten we dat dan doen, want we kunnen volgens mij ook even iets dieper erop ingaan.

[1:56:48] Dat is prima.

[1:56:50] Voorzitter, de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven,

[1:56:54] wat ik verwacht van de consument, de kortere mailtjes,

[1:56:57] we kunnen dat niet bij één partij neerleggen.

[1:56:59] We zijn vooral bezig om die bewustwording te vergroten.

[1:57:02] Met de Nationale Coalitie zijn we bezig om te kijken

[1:57:06] hoe de sector zelf duurzamer kan worden,

[1:57:09] wat we kunnen doen aan het hergebruik van de apparaten,

[1:57:11] de terugwinning van de grondstoffen, bewustwording maken.

[1:57:16] Bewustwording is een hele belangrijke factor in het beleid.

[1:57:20] Hoe we mensen zich kunnen laten realiseren wat ze doen als ze iets kopen.

[1:57:24] Volgens mij gebeurt dat ook in alle details.

[1:57:26] Dus daar is volgens mij voldoende onderhanden en we hopen dat iedereen dat ook breed verwoordt.

[1:57:34] De minister heeft de beantwoording afgerond.

[1:57:37] Ik kijk even naar de Kamerleden of ze nog een antwoord gemist hebben.

[1:57:42] Dat brengt ons bij de tweede termijn.

[1:57:44] En dan is het woord aan mevrouw Zeedijk.

[1:57:49] Oké. Ten eerste wil ik de minister enorm bedanken voor haar antwoorden.

[1:57:56] Ik heb eigenlijk best wat diepgaande antwoorden gekregen...

[1:57:59] ...dus daar ben ik eigenlijk wel tevreden mee.

[1:58:01] Ook mijn collega's. Veel geleerd over datacenters weer vandaag.

[1:58:08] Ik denk zelf dat het belangrijk is dat ook als we bepaalde programma's...

[1:58:13] het Nationaal Groeifonds of andere programma's zoals Smart Industries,

[1:58:17] dat we daar verduurzaming nadrukkelijk bij betrekken en ook kijken wat de effecten daarop zijn.

[1:58:25] En daarom zou ik ook graag een twee minuten debat willen aanvragen.

[1:58:29] Daar wou ik het graag bij laten.

[1:58:33] Mevrouw Teunissen.

[1:58:35] Ja, dank voorzitter en dank aan de minister voor de beantwoording.

[1:58:40] Ik puzzel nog wel even met die scope 3-emissies.

[1:58:42] Ik denk dat het kabinet in den brede daar nog te weinig beleid op voert.

[1:58:50] Ik hoorde ook de minister aan het eind oproepen om bewustzijn te creëren over grondstoffengebruik

[1:58:57] en circulariteit.

[1:58:58] Dat is heel goed, maar het is nog steeds te vrijblijvend.

[1:59:02] We zien over de grote linie dat vervuiling en grondstofgebruik toenemen, ook in de digitale

[1:59:09] sector.

[1:59:10] Ik denk dus dat daar echt veel meer normering moet plaatsvinden.

[1:59:15] Mijn partij pleit ook altijd voor een klimaatplicht, omdat je daarmee in één keer ook de digitalische

[1:59:20] sector verplicht om ook in de scope 3 de CO2-emissies en daarmee ook andere vormen van vervuiling

[1:59:30] terugdringt.

[1:59:31] Dus die klimaatplicht zou ik toch toe willen oproepen.

[1:59:35] Mijn vraag blijft aan de minister.

[1:59:38] Op welke manier gaat zij er nou actief achteraan dat ook die scope-3-emissies worden meegenomen

[1:59:45] als we kijken naar de digitale sector?

[1:59:52] Dank voor het woord en dank aan de minister ook voor de beantwoording van de vraag.

[1:59:56] Ik heb verder geen input voor de tweede termijn.

[1:59:58] Dan is het woord aan de heer Erkens.

[2:00:01] Ook mijn dank voor de beantwoording en alle ambtenaren die achter de schermen daaraan

[2:00:05] werken, in grote getale altijd.

[2:00:07] Misschien heel kort nog, ik denk dat we een goed debat over datacenters hebben gehad.

[2:00:10] Aan de ene kant zien we ook dat het noodzakelijk is.

[2:00:14] We moeten oppassen dat we niet in mijn backyard vervallen met elke onderwerp,

[2:00:17] want we hebben ze wel gewoon nodig.

[2:00:19] En aan de andere kant moeten we wel gewoon strenge randverwaarden met elkaar hebben,

[2:00:22] omdat we ook merken bij dit onderwerp dat het draagvlak heel broos is,

[2:00:25] en ook deels terecht, want er zitten ook al best forse consequenties aan.

[2:00:28] Ik ben blij met de toezegging voor een verkenning.

[2:00:30] Ik heb er nog één vraag over, voorzitter.

[2:00:33] Wanneer we die verkenning kunnen verwachten als Kamer?

[2:00:35] Want een thuislijn is altijd wel fijn bij een toezegging,

[2:00:38] wanneer we iets kunnen krijgen.

[2:00:39] En ook de vraag aan de minister of dan ook die normeringsopties

[2:00:43] of hoe daarin gekeken wordt, daarbij zal staan.

[2:00:45] Dank u.

[2:00:46] De heer Sneller.

[2:00:49] Dank. En ik ben blij dat er breed wel behoefte is aan zo'n actieagenda.

[2:00:53] En dank aan de minister voor de beantwoording.

[2:00:55] Ik hoop dat we, ik denk dat we, het gaat alle kanten op in zekere zin,

[2:01:01] maar het is ook een breed thema.

[2:01:03] Maar de concrete discussies moeten denk ik plaatsvinden

[2:01:05] Aan de hand van wat het volgende kabinet dan oplevert.

[2:01:08] Ik zou wel nog graag van de minister iets horen over haar opvatting over hoe we nu onze data toch op

[2:01:14] Amerikaanse servers vaak hebben staan en hoe we daar afhankelijk van zijn en hoe dat met onze

[2:01:19] strategische autonomie samenhangt en wat we daar als Europa slash Nederland nog zelf verder in kunnen

[2:01:24] doen. Dank u wel.

[2:01:27] Dan vraag ik weer even aan mevrouw Zeedijk of zij de voorzitterspet kan overnemen.

[2:01:32] Dan kan ik nog een vraag stellen als fractielid van GroenLinks Partij van de Arbeid.

[2:01:40] Wat mij uiteindelijk het meest is bijgebleven van de ronde tafel,

[2:01:44] dat werd breed gedeeld, is dat er gezegd werd

[2:01:47] we zijn nog nooit zo efficiënt geweest

[2:01:49] en we hebben nog nooit zoveel problemen gehad.

[2:01:52] En er zit gewoon ook een einde aan efficiëntie

[2:01:55] wat dat doet met de verduurzaming.

[2:01:57] En dat is nog wel ook iets wat ik heb gemist,

[2:01:59] zeg maar die blik vandaag.

[2:02:03] En daarom ben ik ook bang

[2:02:04] dat dat misschien een beetje gaat missen in het actieplan.

[2:02:07] Uiteindelijk staan we gewoon ook voor de vraagstelling hoe krijg je gewoon het verbruik naar beneden?

[2:02:13] Dus niet alleen hoe krijg je het nou zo efficiënt mogelijk,

[2:02:16] hoe krijg je het verbruik ook naar beneden en welke mogelijkheden zijn daarvoor?

[2:02:23] En bij die ronde tafel werd ook gezegd, ja, daar hebben we gewoon ook te weinig inzicht in

[2:02:27] waar je daar dan de snelle slagen kan maken.

[2:02:31] Dus ik zou aan de minister willen vragen of zij hier nog even zou kunnen reflecteren

[2:02:35] en of dit wel meegenomen kan worden in het actieplan,

[2:02:39] of in ieder geval er een onderzoek gestart kan worden

[2:02:42] waar we in ieder geval kunnen beginnen met het naar beneden krijgen van het gebruik.

[2:02:49] Dan nog even over de beantwoording van mijn vraag over die circulariteit

[2:02:54] en waarom die percentages zo laag zijn.

[2:02:56] En ik dank de minister voor de beantwoording

[2:02:58] en ik snap ook haar verwijzing naar het ministerie van INW,

[2:03:01] maar eigenlijk is het ook niet helemaal terecht,

[2:03:03] Want mijn vraag gaat eigenlijk gewoon over...

[2:03:05] De meneer stelde het zelf over de Fairphone.

[2:03:07] Wat is nou het grote probleem?

[2:03:09] Kunnen wij inzicht krijgen in waarom niet eigenlijk iedereen alleen al in dit huis...

[2:03:13] een telefoon heeft die voldoet aan de eisen waar de Fairphone aan voldoet?

[2:03:17] Wat zit ons nou in de weg dat eigenlijk elke telefoon een Fairphone is?

[2:03:22] En dat is natuurlijk wel een hele hoge lat, dat begrijp ik ook.

[2:03:25] Maar wat staat ons nou te doen om daar wel te komen?

[2:03:29] En dan een andere vraag over het actieplan.

[2:03:31] Ik vind het fijn dat we echt gaan doen, dat dat zegt actie.

[2:03:35] Maar wat ik nog wel mis is, wat voor doelstelling staat er nou in dat actieplan?

[2:03:39] Is dat de doelstelling, we gaan verduurzamen?

[2:03:42] Of zit daar ook echt een tijdpad aan vast?

[2:03:45] En weten we dan voldoende op welke paden we waar willen staan in 2030, in 2040?

[2:03:52] Want dat was ook de vraag van de ronde tafel.

[2:03:55] Duidelijke doelen.

[2:03:56] En dan weten we ook tenminste welke onderzoeken we nog missen om bij die doelen te komen.

[2:04:07] Oké, het aan de minister om de vraag te beantwoorden.

[2:04:13] Het ging heel goed. Ik ga ze gewoon beantwoorden.

[2:04:17] Even kijken, want ik heb ze heel snel genoteerd.

[2:04:21] Het allereerste twee minuten debat smart energy, dat is genoemd.

[2:04:26] Mevrouw Teunissen vroeg scope 3.

[2:04:30] Kijk, wat het is met scope 3, is dat dat onvoorstelbaar veel betekent.

[2:04:34] Dus het is niet zo dat je een knop aanzet waarmee je a, al de informatie toegankelijk hebt,

[2:04:39] b, dat je dat ook allemaal kan aangrijpen.

[2:04:41] Er zijn supply chains, ketens, waarin dat echt te overzien is, maar er zijn er ook ketens

[2:04:46] waar dat echt heel erg ingewikkeld is.

[2:04:48] Dus we moeten niet denken dat we in de hele transitie die wij doorgaan, dat we dat van

[2:04:51] de een op de andere dag voor elkaar krijgen.

[2:04:53] Ik denk dat mevrouw Teunissen, voorzitter, en ik daar qua perspectief iets anders in zitten,

[2:04:57] qua tijd die ervoor nodig is en ook de wijze waarop je dat moet aanvliegen.

[2:05:01] Maar we delen wel dat het uiteindelijk ook over scope 3 gaat.

[2:05:04] Dus daar vinden we elkaar wel.

[2:05:06] Ik vind alleen dat je eerst informatie moet verzamelen.

[2:05:09] Je moet goed je impactanalyses maken.

[2:05:11] Wat ben je eigenlijk aan het doen?

[2:05:12] En we moeten oppassen dat we niet te snel gaan.

[2:05:14] We doen al waanzinnig veel.

[2:05:16] Als we het hebben over die regeldruk die er is bij bedrijven.

[2:05:19] De wijze waarop ze invulling moeten geven.

[2:05:22] Aan alles wat wij van hen vragen.

[2:05:23] Het tijdsdruk is enorm.

[2:05:25] Echt enorm.

[2:05:26] En het komt bovendien ook vaak samen bij dezelfde bedrijven.

[2:05:30] Maar goed, u heeft zelf ook al rol de tafel gehad.

[2:05:32] Dus u zult ook die gesprekken voeren.

[2:05:34] Dus we hebben geen verschil van inzicht dat er informatie verzameld moet worden en verkregen

[2:05:38] moet worden en gebundig moet worden als het gaat over scope 3.

[2:05:42] We hebben ook geen discussie als het gaat over het delen van best practices.

[2:05:46] Dat moet absoluut gebeuren.

[2:05:47] En het is ook belangrijk dat we zorgen dat we efficiënt omgaan met de informatie die we hebben.

[2:05:52] Dus daar delen we elkaar, maar we delen de standpunten, maar wel in het goede tempo,

[2:05:58] zodat iedereen het kan meemaken en dat het werkt.

[2:06:02] Ten aanzien van...

[2:06:07] Zal ik mijn voorzitterschap weer even overgeven aan mevrouw Baudet?

[2:06:09] Oh, ja hoor.

[2:06:11] De heer Sneller, D66.

[2:06:14] Nee, ik probeer het antwoord goed te begrijpen.

[2:06:15] De minister zegt eigenlijk, ik ga het onderzoek nu al laten doen,

[2:06:18] zodat we de informatie hebben en dan kijken we op een later moment

[2:06:21] over de verplichtingen en het tempo daarvan die er eventueel uit voortkomen.

[2:06:24] Of zegt de minister, nee, ik ga later pas echt onderzoek laten doen?

[2:06:29] Voorzitter, ik neem in het actieplan scope 3 expliciet mee.

[2:06:32] En dan ga ik in het actieplan opschrijven hoe ik omga met scope 3.

[2:06:36] Dus ik denk dat het goed is, en dat wil ik snel aan uw Kamer sturen, als mij dat gegund is.

[2:06:42] En dan denk ik dat het goed is dat we met elkaar kijken of dat aansluit bij de verwachting van uw Kamer.

[2:06:47] Ik ga nu niet zeggen dat ik het allemaal helemaal ga onderzoeken, want ik moet het gewoon echt even

[2:06:50] goed opschrijven wat ik aan uw Kamer kan aanbieden en of ik dat kan waarmaken.

[2:06:57] Mevrouw Teunissen.

[2:06:58] Ja, voorzitter, dat klinkt goed, want het was inderdaad ook mijn vraag van gaan we dan gewoon

[2:07:02] afwachten tot de informatie er is, of gaat de minister actief?

[2:07:05] Want dat het tijd kost, dat kan, maar dan is de vraag of de minister actief gaat op inzetten.

[2:07:10] Ik ben blij dat het wordt meegenomen, het actieplan, dan is nog de vraag snel.

[2:07:14] Wanneer is dat dan?

[2:07:20] Het actieplan komt voor de zomer, voorzitter.

[2:07:24] Dan de verkenning waar de heer Erkens om vraagt.

[2:07:26] Ik zit even te puzzelen wanneer we dat kunnen doen, want ik moet dat ook met de minister van

[2:07:29] BZK, maar ik denk dat als ik nu september roep dat dat haalbaar moet zijn, dat ik dat aanlever aan

[2:07:36] Ik heb nu in mijn hoofd dat de twee ministeries met elkaar moeten samenwerken.

[2:07:40] Ik denk dat dat haalbaar moet zijn.

[2:07:44] Dan de vraag van de heer Sneller over de data op de Amerikaanse servers.

[2:07:48] Misschien even voor alle zorgvuldigheid.

[2:07:50] Het is in beginsel niet verboden om data te hebben op de Amerikaanse servers.

[2:07:55] Volgens mij hebben we dat ook allemaal wel een beetje, denk ik, met de apparatuur die we gebruiken en de apps.

[2:08:01] Het gaat er natuurlijk wel om.

[2:08:02] Er zijn verschillende afwegingen die je daarbij moet maken.

[2:08:04] Welke gegevens zijn er?

[2:08:05] Zijn er risico's aan verbonden?

[2:08:07] ...bijvoorbeeld als het gaat over informatie over vitale infrastructuur...

[2:08:10] ...of als het gaat over sensitieve technologieën, dan zijn er begrenzingen...

[2:08:14] ...en dan moet er ook risicoanalyse worden gedaan...

[2:08:16] ...dan is er ook toezicht op van de ACM.

[2:08:18] Dus het maakt echt heel veel uit over wat voor gegevens we het hebben.

[2:08:24] Wat we in ieder geval in de agenda hebben...

[2:08:26] ...voor de digitale, open, strategische autonomieagenda...

[2:08:31] ...is dat we een onderzoek doen naar mitigerende maatregelen...

[2:08:34] ...voor het verminderen van de cloudafhankelijkheid.

[2:08:36] want we moeten ook eerlijk zijn dat wij in Europa nog niet altijd kunnen voorzien

[2:08:39] in die cloud-infrastructuur.

[2:08:42] Dus dat is echt wel een feit, zeg maar,

[2:08:45] waar we overigens ook op inzetten om dat te verstevigen,

[2:08:48] onder andere met die Ipsai-cloud.

[2:08:50] Dat is een important project of common interest

[2:08:53] wat we gezamenlijk in de Europese Unie doen en waar wij ook in participeren.

[2:08:59] Mevrouw Katman vroeg hoe we het verbruik naar beneden krijgen.

[2:09:04] Ja, ik denk dat dat een goede vraag is.

[2:09:06] de energiebesparingsplicht doet daar het nodige in.

[2:09:11] We vroegen van hoe kunnen we dat betrekken in dat?

[2:09:14] Krijgt dat wel voldoende plek in het actieplan?

[2:09:16] Dat was eigenlijk uw vraag.

[2:09:18] Dat is een van de lijnen.

[2:09:20] Het gaat natuurlijk ook over het besparen, verminderen, anders designen.

[2:09:25] Chips design is bijvoorbeeld zoiets, maar ook überhaupt het design van producten

[2:09:29] kan daar ontzettend aan bijdragen.

[2:09:31] Dat moeten we ook stimuleren.

[2:09:32] Dat en het verbruik van energie in de processen.

[2:09:36] De Fairphone. Wat staat er ons te doen om iedereen de Fairphone...

[2:09:39] ...nou, ik ben nu een reclame aan het maken, maar ik weet niet precies aan welke eisen...

[2:09:46] ...een telefoon voor iemand die bij het Rijkwerk moet voldoen.

[2:09:49] Dus ik weet ook niet ver van dat.

[2:09:50] Er zijn meerdere dingen die meespelen dan alleen maar dat het heel erg lang meegaat.

[2:09:56] Desalniettemin ziet u ook bij de overheid die beweging ontstaan...

[2:09:59] ...dat we veel bewuster worden van de apparatuur die we gebruiken en dat is ook goed.

[2:10:03] De vraag rondom doelstellingen.

[2:10:04] Ja, voor mij is een actieplan de doelstelling.

[2:10:09] Dan kijk ik even naar de Kamerleden of alle vragen beantwoord zijn.

[2:10:12] Ja, dat is zo.

[2:10:13] Dan staat er een twee minuten debat, nou nog niet gepland, maar wel aangevraagd

[2:10:17] wordt gepland en dan zal ik even de toezeggingen met u doornemen.

[2:10:23] De minister van EZK zegt toe in september een verkenning met de Kamer te delen over

[2:10:28] een onderzoek over de randvoorwaarden en standaarden met betrekking tot datacenters.

[2:10:32] En hierin worden onder andere de zaken genoemd door het lid Erkens, zoals het

[2:10:35] betrekken van netbeheerders en alternatieve koelingmethodes wordt

[2:10:38] daar meegenomen.

[2:10:40] De minister klikt.

[2:10:41] Dan de toezegging.

[2:10:42] De minister van EZK zal in het actieplan over duurzaamheid en

[2:10:44] digitalisering, wat voor de zomer komt, de scope drie emissies

[2:10:48] meenemen.

[2:10:49] De minister van EZK zal in het actieplan het recht om producten

[2:10:52] te repareren, voortvoerend uit het EU-akkoord, ook meenemen.

[2:10:56] De minister van EZK zal in het actieplan de circulariteit van

[2:10:59] apparaten meenemen.

[2:11:00] De minister van EZK zal in het actieplan edge computing meenemen.

[2:11:04] En de minister van ECTK zal in gesprek gaan met de Franse overheid over beleid rondom duurzaamheid en digitalisering.

[2:11:09] En zal de uitkomsten hiervan schriftelijk delen met de Kamer.

[2:11:12] Hier zat nog geen tijdspad op voor de zomer.

[2:11:17] Nou, dan voegen we dat toe.

[2:11:18] Dan kijk ik of alles...

[2:11:19] Ja, dan sluiten we hierbij dit commissiedebat.