Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

[0:00:00] vijf uur en wij gaan beginnen met de procedurevergadering voor de Commissie

[0:00:06] Economische Zaken en Klimaat.

[0:00:07] Ik heet iedereen van harte welkom, zowel de Kamerleden als mensen op de tribune

[0:00:13] en ook mensen die wellicht meekijken.

[0:00:16] We hebben een mooie agenda voor ons liggen en ik stel voor dat we daar snel mee

[0:00:19] aanvangen, want des te eerder zijn we ook weer klaar.

[0:00:23] Het eerste agendapunt betreft het overzicht verzoeken bij de Commissie

[0:00:26] regeling van werkzaamheden.

[0:00:27] Daar hebben we er één van, van het lid Kreuger.

[0:00:29] Ik schat in dat de heer Thijssen de oneurs waarneemt, maar het is een voorstel om TNO en ACM te

[0:00:35] verzoeken een technische briefing te verzorgen over mogelijkheden om op korte termijn de maximale

[0:00:40] warmteterrief te verlagen, dit naar aanleiding van de op 25 maart ontvangen reactie van de minister

[0:00:46] voor Klimaat en Energie op de gewijzigde motie van de heer Kreuger over zo gedetailleerd mogelijk

[0:00:50] inzicht te geven in de reële kosten van en tarifering door warmteleveranciers.

[0:00:56] Ik kijk naar de heer Thijssen, maar ik heb het volgens mij keurig voorgelezen en daar is de aanvrager ook.

[0:01:03] Welkom mevrouw Kreuger, we hebben net uw voorstel voorgelezen en het ligt ter bespreking.

[0:01:09] Ik ben benieuwd, kunt u daar mee instemmen?

[0:01:13] Wilt u nog een beetje verder toelichten?

[0:01:15] Ik heb het helemaal voorgelezen.

[0:01:17] Ja, dat is waar.

[0:01:19] Nee, we hebben gisteren die noten van wijziging gekregen.

[0:01:21] We hebben morgen het debat en daar liggen natuurlijk best wel wat vraagstukken over wat het nou echt

[0:01:27] precies gaat betekenen en hoe TNO met name en ACM kijken naar wat het voor mensen kan betekenen,

[0:01:34] hoe die rekensystematiek eruit ziet en daarom zouden we graag op hele korte termijn met hun

[0:01:38] die technische briefing willen. De korte termijn dat betreft? Het gaat goed zijn. Ja, maar niet

[0:01:49] vanavond zeg maar. Goed, ik kijk even rond. Zijn er mensen die daar bezwaar tegen hebben of zegt

[0:01:54] Iedereen van, dat moeten we doen.

[0:01:57] Ja, nou, dan gaan we dat doen.

[0:02:01] En dan zou ik zeggen gefeliciteerd, want dat heeft u makkelijk voor elkaar gekregen.

[0:02:06] Dan gaan we door naar punt 2, de brievenlijst voor particulieren.

[0:02:11] Die is niet al te lang.

[0:02:12] Daar staan zes brieven op.

[0:02:14] Is er iemand die bij een van de brieven wat op wil merken?

[0:02:18] Zo niet. Dan nemen we die verder.

[0:02:22] Pakken we die op zoals voorgesteld is.

[0:02:24] Dan hebben we nog een brievenlijst bij genderpunt 3 van organisaties.

[0:02:28] Er staan er zeven op de voorkant en één op de achterkant.

[0:02:31] Ik zie dat er al een aantal opmerkingen zijn.

[0:02:34] Mevrouw Teunis, u mag als eerste.

[0:02:37] Ik zou graag een reactie van het kabinet willen op de brief nummer vijf van Greenpeace Nederland

[0:02:42] over de afvang- en opslag CO2 miljarden aan fossiele subsidies.

[0:02:47] Helder, dan is dat denk ik genoteerd.

[0:02:52] Ik kijk naar de heer Thijssen. Had u dezelfde vraag of had u een hele andere?

[0:02:57] Nee, ik vind het ook een mooie vraag. Maar ik en mijn collega White hadden willen graag een reactie op

[0:03:01] zaak 4 en zaak 8 van het kabinet. Ja, die zijn ook genoteerd. Ik kijk even rond. Zijn er verder

[0:03:09] nog vragen opmerkende aanleiding van de brieven? Niet? Dan handelen we die met datgene wat ze juist

[0:03:16] extra voorgesteld naar de commissie, of zoals ze hier zijn voorgesteld.

[0:03:20] Dan kunnen wij door naar agenda punt 4, dat betreft de uitnodigingen 4, 5 en 6.

[0:03:28] De eerste uitnodiging betreft een verzoek van de ambassade van Zweden namens de Zweedse delegatie

[0:03:33] om een gesprek met betrekking tot energie tussen 2 en 4 september 2024.

[0:03:40] Er ligt een voorstel voor om dat te organiseren op 3 september, dat is op een dinsdag.

[0:03:45] Dat zou dan na de stemmingen zijn.

[0:03:48] Mijn vraag is of u zich daarin kunt vinden of wenst u alternatieve voorstellen.

[0:03:56] Kan iedereen zich daarin vinden?

[0:03:57] Dan is het daarmee vastgesteld en gaan we het op die manier organiseren.

[0:04:02] We gaan naar punt 5, dat is een aanbod van de SER voor toelichting op briefadvies

[0:04:06] voor duurzaming en maakindustrie.

[0:04:10] Ik laat dichter de bespreking voor.

[0:04:13] Is iedereen daarmee akkoord?

[0:04:15] Dan hoeven we het niet eens te bespreken.

[0:04:17] Dan doen we dat ook zoals voorgesteld.

[0:04:19] Ik kom weer gaan naar punt zes.

[0:04:20] Dat is een verzoek om een gesprek over het onderzoeksrapport de maatschappelijke

[0:04:23] bijdrage van familiebedrijven in beeld van CEO Economisch Onderzoek namens

[0:04:28] FBNet en Stichting Familieonderneming.

[0:04:32] Dat ligt ook voor ter bespreking.

[0:04:34] Ja, mevrouw Van Medelen.

[0:04:35] Ja, dat zou ik graag gehoor aan geven.

[0:04:37] Dus ik hoop dat we daar een meerderheid voor hebben om mijn gesprek te gaan hierover.

[0:04:42] Ik kijk even rond.

[0:04:43] Kan iedereen zich daarin vinden?

[0:04:44] Dan gaan we dat op die manier ook doen, zoals u dat voorstelt, mevrouw Van Metelen.

[0:04:49] Dan kunnen wij door naar agendapunt 7, dat betreft wet en regelgeving.

[0:04:55] Het voorstel van wet van het lid Erkens, houdende regels over het vergroten van

[0:05:00] energieonderhankelijkheid, de wet energieonderhankelijkheid.

[0:05:03] Dat ligt hiervoor ter bespreking, maar we gaan eerst kijken of dit controversieel is of niet.

[0:05:10] Controversieel? Nee.

[0:05:11] Dan is het voorstel om de inbrengdaten voor het verslag vast te stellen op 18 april 2024 om twee uur.

[0:05:19] Kan iedereen zich daarin vinden?

[0:05:20] Meneer Kisteman?

[0:05:22] Het is mogelijk eerst nog een kabinetsreactie te krijgen.

[0:05:28] We moeten eerst de schriftelijk voorbereidende commissie vaststellen.

[0:05:31] Daarna komt de minister aan de beurt.

[0:05:35] Dat is dus bij de plenaire behandeling als adviseur van de Kamer.

[0:05:39] Dus het is niet gebruikelijk, ik zou het ook niet noemen.

[0:05:45] Goed. Zullen we dan gewoon het doen zoals voorgesteld?

[0:05:49] Ja? Dan doen we dat eens daarmee.

[0:05:52] Agenda punt 7 afgehandeld. Gaan we naar agenda punt 8.

[0:05:55] Dat gaat over evaluatierapport en verlenging vervaltemensubsidiemodule Venture Challenge.

[0:06:01] Moet deze controversieel worden gesteld?

[0:06:05] Niet? Dan is het voorstel om deze voor kennisgeving aan te nemen.

[0:06:10] Dan kunnen we daarmee akkoord gaan.

[0:06:12] Ja, dan is dat daarmee zo vastgesteld.

[0:06:15] Gaan we naar agenda punt 9, commerciële radio, kennisgeving, ontwerp, bekendmakingsbesluit,

[0:06:20] verwijding, commerciële lokale radiovergunningen.

[0:06:23] En het voorstel is om deze voor kennisgeving aan te nemen.

[0:06:26] Kunt u daarmee instemmen?

[0:06:28] Ja. Dan gaan we naar de stukken van de minister van EZK.

[0:06:33] De eerste betreft agenda punt 10, aanvullende advisering over dertien projecten,

[0:06:37] national groeifonds uit de eerste, tweede en derde indieningsronde.

[0:06:42] Moet deze controversieel worden gesteld?

[0:06:46] Niet. Dan is het voorstel om deze te agenderen voor het te zijne tijd te voeren

[0:06:50] commissiedebat verdienvermogen van Nederland.

[0:06:54] Kunnen we daarmee akkoord gaan?

[0:06:56] Ja. Dan gaan we naar agenda punt 11, voortgang maatwerkafspraken maart 2024.

[0:07:01] Moet deze controversieel worden gesteld?

[0:07:04] Dat is niet het geval zo te zien.

[0:07:05] Dan is het voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat Verduurzaming

[0:07:09] Industrie op 15 mei 2024.

[0:07:13] Kunt u daarmee instemmen?

[0:07:15] Mooi.

[0:07:16] Dan gaan we naar gene punt twaalf, de evaluatie van de taakgerichte financiering

[0:07:20] van NEN. Moet deze controversieel worden gesteld?

[0:07:23] Dat is niet het geval, zou te zien.

[0:07:25] Dan is het voorstel om deze voor kennisgeving aan te nemen.

[0:07:27] Kunt u daarmee instemmen?

[0:07:29] Ook dat. Dan hebben we daarmee de stukken van de minister van EZK

[0:07:35] Afgehandeld. Dan komen we bij de stukken van de minister voor Klimaat en Energie.

[0:07:39] We gaan naar punt 13.

[0:07:40] Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de nadelcompensatie

[0:07:43] tegen gevolgen van de productiebeperking voor kolencentrales in 2022.

[0:07:48] En het voorstel is om deze voor kennisgeving aan te nemen.

[0:07:51] Kunt u zich daarin vinden?

[0:07:54] Ja? Dan hebben we dat daarmee vastgesteld.

[0:07:57] Gaan we naar 14.

[0:07:58] Onderzoek Nationaal Emissieplafond voor ESR-sectoren.

[0:08:01] Moet deze controversieel worden gesteld?

[0:08:04] Dat is niet het geval.

[0:08:05] Dan is het voorstel om deze te agenderen voor het te zijnde tijdtevoerde Commissie

[0:08:09] Debat Klimaat en Energie Algemeen.

[0:08:11] Kunt u daarmee instemmen?

[0:08:14] Waarvan akte.

[0:08:16] Dan gaan we naar agendapunt 15, de uitstelopenstelling SCE 2024.

[0:08:21] Moeten we deze controversieel stellen?

[0:08:24] Ook dat is niet het geval.

[0:08:25] Dan is het voorstel om deze voor kennisgeving aan te nemen.

[0:08:29] Daar kunt u zich zo te zien ook in bevinden.

[0:08:31] Dan gaan we naar stuk nr. 16, de leveringszekerheid van elektriciteit.

[0:08:35] Moet deze controversieel worden gesteld, meneer Kisteman?

[0:08:42] Dan is het voorstel om die te agenderen voor de Commissie voor de Waterstijdsnet, Energie,

[0:08:48] Infrastructuur en Rest op 20 juni 2024, maar daar wilt u graag een wijziging op aanbrengen.

[0:08:54] Namens de heer Ekkens verzoekt hij om het bij het debat over de gasmarkt en de leveringszekerheid

[0:08:58] te betrekken, in plaats van het voorstel dat hier is genoteerd.

[0:09:02] Ik kijk even op welke datum is dat, de 4, weet u dat, Zuid-Hoofd?

[0:09:10] Goed, we kijken eerst even rond van of het voorstel van de heer Erkens op instemming kan rekenen.

[0:09:17] Als u het er niet mee eens bent, dan mag u...

[0:09:21] Wie is wij gestemd toe, zeg ik altijd maar?

[0:09:22] Op 3 april.

[0:09:23] Dat is op 3 april, dus dat is volgende week.

[0:09:25] Ja, accuut.

[0:09:27] Nou, meneer Kisteman, dan is dat binnen en heeft u weer gescoord bij uw collega Erkens.

[0:09:32] Dan gaan we naar agendapunt 17.

[0:09:35] Ja, dat is veel wat, toch?

[0:09:37] Dat gaat over de kabinetsreactie op de open brief van Triodos Bank en meerdere organisaties

[0:09:43] in zaken.

[0:09:43] Een non-proliferatieverdrag voor fossiele brandstoffen.

[0:09:47] Moet deze controversieel worden gesteld?

[0:09:49] Dat niet.

[0:09:50] Dan is het voorstel om deze te agenderen voor het commissiedebat fossiele subsidies op 16

[0:09:55] mei aanstaande.

[0:09:57] Is dat akkoord?

[0:09:58] Ja.

[0:09:58] Dan gaan we naar 18, toestemming voor deelname aan een technische briefing over de energiewet

[0:10:03] en het voorstel is om deze voor kennisgeving aan te nemen.

[0:10:06] Dat heeft uw instemming, dus dan hebben we dat dan.

[0:10:10] Mevrouw Kreuger.

[0:10:11] Ja, op het vorige agendapunt, punt 17.

[0:10:14] Ik zou die brief liever eerder behandelen, namelijk op die energieraaddebat.

[0:10:22] Nou, dan kijken we even rond.

[0:10:24] Op 10 april.

[0:10:25] Op 10 april.

[0:10:29] Kijk even rond.

[0:10:30] Mag dat wat u betreft?

[0:10:33] Goed.

[0:10:34] Dan is dat geregeld mevrouw Kreugen.

[0:10:36] Dan gaan we weer terug naar 18 april.

[0:10:39] Is het akkoord om deze bekennisgeving aan te nemen?

[0:10:42] Ja.

[0:10:43] Dan gaan we naar 19 april.

[0:10:44] Reactie op het Berenschot rapport.

[0:10:46] De energierekening in 2023 en 2035 vergeleken.

[0:10:50] Van cent.

[0:10:51] Moet deze controversieel worden gesteld?

[0:10:53] Nee? Dan is het voorstel om deze te agenderen voor het te zijne tijd tevoren

[0:10:58] commissie debat klimaat en energie algemeen. Is dat akkoord?

[0:11:02] Mevrouw Kreugen?

[0:11:05] Ja, kan ik niet bij dat debat over consumentenmarktordening en consumentenbescherming?

[0:11:13] Die hebben we toch staan?

[0:11:16] En ik zou eigenlijk ook heel graag een briefing over het rapport organiseren.

[0:11:23] Goed, dat zijn twee voorstellen, een briefing.

[0:11:25] En om hem bij het debat op welke datum...

[0:11:29] Is die ook nog niet gepland?

[0:11:33] Het debat...

[0:11:35] 19...

[0:11:36] 9...

[0:11:38] Oké, dat is 24 april, is het?

[0:11:42] Klopt dat, ja?

[0:11:43] Maar het is met minister EZK.

[0:11:48] We gaan eerst even kijken.

[0:11:49] We hebben nog...

[0:11:50] Wilt u dat met...

[0:11:52] Dat lijkt me wel een wat oneigelijke situatie.

[0:11:56] Ja.

[0:11:58] Dus hij blijft staan bij het commissiedebat klimaat en energie.

[0:12:02] Ik kijk even naar mevrouw Kreugen.

[0:12:05] En wanneer is dat dan?

[0:12:07] Die moet nog gepland worden.

[0:12:08] We hebben een commissiedebat marktordening retail, markt, energie.

[0:12:12] En dat is ten zijne tijd.

[0:12:13] Dat hebben we uitgesteld.

[0:12:14] Die dan heel graag.

[0:12:16] Bij dat debat.

[0:12:17] Ja, en dan hoop ik dat die ook ingepland wordt.

[0:12:21] Dan is er even uw vraag voor een briefing.

[0:12:23] Ik kijk even rond.

[0:12:27] Voorzitter, het is echt een mooi rapport die we echt goed kunnen bespreken, maar ik vond

[0:12:31] hem al vrij duidelijk, als ik heel eerlijk ben.

[0:12:33] Ik merk dat mijn agenda wat vol is, dus ik kan niet overal meer ja op zeggen.

[0:12:39] Dat is een beetje het probleem.

[0:12:41] Ik kijk even rond.

[0:12:43] Hoe kijkt de rest van de commissie daartegenaan?

[0:12:45] Wel een briefing of geen briefing?

[0:12:52] Voorzitter, ik steun de briefing.

[0:12:53] U steunt de briefing?

[0:12:54] Ja.

[0:12:55] Kijk, wie steunt hem niet?

[0:12:57] NRC in ieder geval niet, begrijp ik.

[0:13:01] Verder wel?

[0:13:01] Nee, dus u heeft er geen inhoudelijke bezwaren tegen, maar agenda?

[0:13:03] Nee, dat helpt niet.

[0:13:05] Het is wel, we hebben geen inhoudelijke bezwaren, maar als het gaat om het aantal deelnummers

[0:13:09] zullen wij er niet van kunnen komen.

[0:13:11] Maar goed, als er vanuit andere fracties behoefte aan is, dan zijn daar meer daarbij aan bezig.

[0:13:16] Dus dan gaan we dat gewoon organiseren.

[0:13:18] We gaan te zijne tijd inventariseren.

[0:13:19] Precies. Het is ook nog in de toekomst. Mevrouw Van Medelen.

[0:13:24] Nou, ik wil eigenlijk even... Ik ga hier niet over.

[0:13:28] Dat is aan meneer Kops en die is er niet.

[0:13:30] Dus ik kan wel zeggen ja of nee, maar dat lijkt me niet gevast.

[0:13:34] We gaan er alsnog vanuit dat we hem inplannen en we inventariseren te zijne tijd.

[0:13:39] Wie er aan deelnemen, dan kijken we of het nog zinvol is, zinvol geacht wordt of niet.

[0:13:44] Zullen we het zo doen?

[0:13:47] Dan gaan we naar agendapunt 20, dat gaat over uitstel, toezending en reactie over de uitvoering

[0:13:53] van de gewijzigde motie van de leden Kreuger en Thijssen over NH's streven dat per 2025 alle

[0:13:59] openbare verlichting en verlichting van rijksgebouwen bestaat uit LED-verlichting.

[0:14:04] Het voorstel is om deze voorkennisgeving aan te nemen.

[0:14:07] Kunt u daarmee instemmen, mevrouw Kreuger?

[0:14:11] Ja, met dit tempo is het al bijna 2025 voordat we de brief krijgen over de uitvoer van de motie.

[0:14:17] Maar ik hoop dat we kunnen aandringen dat er snel een brief komt.

[0:14:23] En ik zou ook begrijpen dat het overgedreven is naar BZK, maar dat we wel dan als EZK in ieder geval een afschrift krijgen.

[0:14:31] Deze motie is ingediend bij EZK en dat ik wel, wij weten, als commissie of is uitgevoerd.

[0:14:39] Ik zou de commissie voorstellen om ons het voortouw te geven.

[0:14:43] Komt bij ons.

[0:14:45] Goed, dan hebben we daarmee met deze kanttekeningen ter kennisgeving aangenomen.

[0:14:52] Dan gaan we naar 21.

[0:14:55] Reactie op verzoek commissie in zaken de aangenomen motie door gemeenteraad Terneuzen met betrekking tot locatie Transformator Station.

[0:15:02] Moet deze brief controversieel worden gesteld?

[0:15:05] Dat is niet het geval.

[0:15:07] Dan is het voorstel om deze voorkennisgeving aan te nemen.

[0:15:10] Kan dat op uw instemming rekenen?

[0:15:13] Dan hebben we dat ook vastgelegd.

[0:15:15] Dan gaan we naar punt 22, toestemming voor deelname aan een technische briefing over het

[0:15:20] Nationaal Burgerforum Klimaat en Energiebeleid.

[0:15:23] Daarvan is het voorstel ook om deze voorkennisgeving aan te nemen.

[0:15:26] Kunt u zich daarin vinden?

[0:15:29] Zo te zien wel.

[0:15:30] Dan kunnen we door naar de stukken van de staatssecretaris van EZK.

[0:15:34] Agenda punt 23, evaluatie, regeling, rechtsbijstand Groningen.

[0:15:39] Moet deze brief controversieel worden gesteld?

[0:15:42] Dat is niet het geval.

[0:15:44] Dan is het voorstel om deze te agenderen voor het commissiedebat Mijnbouw Groningen

[0:15:48] op 30 mei aanstaande.

[0:15:50] Is dat akkoord?

[0:15:52] Ik denk het wel.

[0:15:54] Dan gaan wij naar agenda punt 24, uitstel, toezending, reactie op verzoek commissie over

[0:16:00] de stand van zaken in zaken aardwarmte en het voorstel is om deze voor kennisgeving aan te nemen.

[0:16:06] Kunt u daarmee instemmen?

[0:16:10] Zo te zien wel.

[0:16:11] Mevrouw Kreugen heeft zoveel vertrouwen in ons, die gaat er gewoon vandoor.

[0:16:14] Tot ziens.

[0:16:16] Dan gaan we naar agendapunt 25, kennisprogramma Effecten Mijnbouw.

[0:16:19] Moet deze controversieel worden gesteld?

[0:16:22] Dat is niet het geval.

[0:16:23] Dan agenderen we deze ook voor het commissiedebat Mijnbouw-Groningen op 30 mei aanstaande akkoord.

[0:16:30] Dan gaan we naar het punt 26, dat gaat over een reactie op verzoek commissie over een openbare

[0:16:37] technische briefing in zaken arbitrage procedure door Shell en ExxonMobil.

[0:16:46] Het voorstel is hem voor kennisgeving aan te nemen.

[0:16:49] Daar staat bij dat de technische briefing niet in de openbaarheid kan worden gegeven.

[0:16:56] Mijn vraag is of u hem daarmee voor kennisgeving wil aannemen.

[0:17:01] Dan hebben we dat daarmee ook vastgelegd.

[0:17:03] Dan gaan we naar agendapunt 27, het advies van de auditcommissie over gas- en zoutwinning onder

[0:17:08] de Waddenzee, monitoringsjaar 2022.

[0:17:11] Moeten we deze brief controversieel stellen?

[0:17:13] Dat lijkt niet het geval te zijn.

[0:17:16] Dan is het voorstel om deze ook te agenderen op 30 mei aanstaande.

[0:17:20] Dat heeft uw instemming zo te zien.

[0:17:22] Dan hebben we stukken van andere bewindspersonen, toestemming voor deelname aan een technische

[0:17:27] briefing over het rapport onderzoek samenhang, energietransitie en stikstof in de industrie,

[0:17:32] dat is agenda punt 28, en het voorstel is om deze voor kennisgeving aan te nemen.

[0:17:37] Dat is akkoord, ja.

[0:17:39] Dan gaan we naar Europa, agenda punt 29, dat is het Verslag Informele Raad voor Concurrentievermogen

[0:17:48] 8 en 9 februari en 14 en 15 februari 2024.

[0:17:52] Moet deze brief controversieel worden gesteld?

[0:17:55] Dat is niet het geval.

[0:17:56] Dan is het voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat op 16 mei 2024.

[0:18:03] Is dat akkoord?Zo te zien wel.

[0:18:06] Dan kunnen we door naar agendapunt 30, dat gaat over het verslag Energieraad-Virma 2024.

[0:18:16] Dan gaan we eerst kijken of deze brief controversieel gesteld moet worden.

[0:18:19] Niet. Dan is het voorstel deze te agenderen voor het commissiedebat over de Energieraad

[0:18:26] op 15, 16 april, een beetje een aparte datering, en dan op 16 mei 2024.

[0:18:37] Dat is op 16 mei.

[0:18:39] 16 mei, goed. Maar kunt u daarmee instemmen?

[0:18:46] Het is 10 april.

[0:18:46] Volgens mij moet het zijn 10 april.

[0:18:48] 10 april, ja het leek me een beetje een rare volgooiing.

[0:18:52] Maar, kijk, dat hadden wij vanmiddag in de voorbereiding nog niet eens opgemerkt, maar nu wel.

[0:18:56] Dus we doen het op 10 april.

[0:18:57] Kunt u daarmee instemmen?

[0:18:59] Nou, hebben we dat gelijk ook gecorrigeerd.

[0:19:01] Dan gaan we naar agendapunt 31, dat is de lijst van nieuwe EU-voorstellen.

[0:19:06] Die ligt er informatie voor.

[0:19:08] Ik ga ervan uit dat u zich die tot u genomen heeft

[0:19:12] en dat u, als u niet de vinger opsteekt, dat goede informatie vond.

[0:19:17] Nou, dat lijkt ook het geval te zijn. Dan gaan wij door naar agendapunt 32.

[0:19:22] Dat betreft gelijk de overige stukken.

[0:19:24] Mandaat rapporteurs nationaal burgerforum klimaat en energiebeleid.

[0:19:29] Die ligt voor ter bespreking en het beslispunt is of u in kunt stemmen met het mandaat voor

[0:19:35] de rapporteurs voor het burgerforum klimaat en energiebeleid en dat betreft de leden Erkens

[0:19:44] en Koekoek.

[0:19:45] Kunt de dame instemmen?

[0:19:48] Nou, mevrouw Koekoek kijkt er zelfs heel gelukkig bij, dus gefeliciteerd.

[0:19:53] De heer Ejkers is soms erboven dat hij hier niet eens durft te komen, dus dat komt vast goed.

[0:20:00] Dan gaan we naar agendapunt 33, de adviescommissie voor de Rijksuitgave in Zaken Behandeling

[0:20:06] Verantwoordingsstukken voor het jaar 2023.

[0:20:09] Er zitten een heel aantal voorstellen onder, die lopen even per stuk langs.

[0:20:11] Het eerste voorstel is om de inbrengtermijn voor het verslag over de Slotwet 2023 en voor

[0:20:17] de feitelijke vragen over het jaarafslag 2023 en het rapport van de Algemene

[0:20:22] Rekenkamer Centraal vastgesteld op donderdag 23 mei 2024 te stellen om 14 uur precies.

[0:20:28] Is dat akkoord?

[0:20:30] Ja? Dan is het tweede voorstel om een wetgevingsoverleg over de slotwet 2023

[0:20:36] en het jaarafslag 2023 te voeren.

[0:20:39] Wilt u dat?

[0:20:41] Ja? Dan hebben we dat daarmee ook vastgelegd.

[0:20:44] Het derde voorstel is om twee rapporteurs aan te wijzen.

[0:20:46] idealiter, een lid van de oppositie en een vanuit de coalitie, die namens de

[0:20:51] commissie de kwaliteit van de verantwoordingstukken onderzoeken.

[0:20:54] En we kijken even of daar vrijwilligers voor zijn.

[0:20:58] Wie heeft daar zin in? Meneer Thijssen?

[0:21:01] Ja? Fijn, dan hebben we er wel één, dan moeten we er nog één hebben.

[0:21:06] Meneer Kisteman? Kijk, dan hebben we ook de discussie niet over wat oude en nieuwe coalities.

[0:21:11] U zit bij beide nog op dit moment, maar heel fijn, dan hebben we dat gelijk opgelost.

[0:21:17] Dank. Hier op deze verantwoordingonderzoeken hebben we veel hoop op.

[0:21:26] Wij gaan naar het voorstel als vierde.

[0:21:29] Dat betreft de bespreking van de vraag of gebruik wordt gemaakt van het aanbod van de Algemene

[0:21:34] Rekenkamer om een technische briefing te verzorgen over het rapport bij het jaarafslag 2023.

[0:21:40] Ga even rondkijken of u daar gebruik van wilt maken, of dat u zegt dat willen we niet.

[0:21:46] Als u niets doet, dan wil u er gebruik van maken, wat mij betreft.

[0:21:49] En als u daar anders tegen aankijkt, zou ik zeggen steek de vinger op.

[0:21:52] We doen het wel.

[0:21:54] Nou, dan hebben we dat ook vastgelegd en gaan wij door naar agendapunt 34.

[0:21:59] Dat betreft de geselecteerde beleidsthema's voor de V100 in 2024 en deelname commissieleden.

[0:22:07] Het voorstel is om twee commissieleden te benoemen die deelnemen aan de V100 conform verzoek van de commissie voor de Rijksuitgave.

[0:22:15] En dan gaan we hier kijken of er twee vrijwilligers zijn.

[0:22:17] Wie heeft daar zin in?

[0:22:20] Ja, mevrouw Zeedijk?

[0:22:22] Meneer Teunissen?

[0:22:24] Meneer Teunissen.

[0:22:25] Meneer Teunissen.

[0:22:26] Ja, excuus, het wordt een lange dag.

[0:22:29] En er mogen er maximaal twee, denk ik, hè?

[0:22:31] Ja.

[0:22:31] Nou ja, dan zit het vol.

[0:22:33] U wilt reserve zijn?

[0:22:34] Nee, wij hebben ons net bij de vorige procedurevergadering aangemeld voor het SZW.

[0:22:40] Voor het SZW?

[0:22:41] Ja, dus wij zijn daar ook bij.

[0:22:43] Ja, precies.

[0:22:45] Dus wij doen...

[0:22:46] Vanuit ECTK zijn we een goed vertegenwoordigd treffer.

[0:22:49] Heel mooi.

[0:22:50] Maar u heeft het ticketje op het SZW.

[0:22:57] Namens de Kamer.

[0:22:59] Mooi, hartelijk dank.

[0:23:00] Dan gaan we naar agenda punt 35.

[0:23:02] Dat betreft het overzicht van planeer- aangemelde wetsvoorstellen,

[0:23:06] dertigledendebatten en nog de plannencommissie-debatten, commissie-EZK.

[0:23:10] Het ligt er informatie voor, maar ik kijk even rond of dat goede informatie was dat u zegt.

[0:23:16] Ik wil nog iets opmerken.

[0:23:17] Meneer Thijssen.

[0:23:19] Ja, verzoek om de energieraad die gepland is, om daar niet een drieuurdebat van te maken,

[0:23:24] maar een vieruurdebat, gezien wat er allemaal op de agenda staat.

[0:23:27] Even kijken.

[0:23:28] Ik denk van mijn fractie dat dat wel nodig is.

[0:23:31] Van 10 april?

[0:23:32] Kijk even rond.

[0:23:38] Ik schat in dat u daar geen bezwaar tegen heeft, verder zo te zien.

[0:23:42] Dan gaan we dat proberen.

[0:23:44] Sterkte ermee.

[0:23:45] Voor de rest kunnen we dit doen zoals hier voorgesteld.

[0:23:49] Dank.

[0:23:49] Dan gaan we naar agendapunt 36.

[0:23:53] Dat betreft het voorstel van de voorbereidingsgroep Groningen in zakenbehandeling.

[0:23:57] Staat van Groningen.

[0:23:59] Die staat voor ter bespreking.

[0:24:01] Er zijn beslispunten, namelijk om namens de Commissie bij de Panelenregeling

[0:24:05] van Werkzaamheden een debat over de staat van Groningen aan te vragen.

[0:24:10] Bent u akkoord dat ik dat volgende week bij de regeling namens de Commissie doe?

[0:24:14] Ja? Dan zullen we dat bij Leven en Welzijn gaan doen.

[0:24:19] En het tweede voorstel is om met dit Holman vanuit NSC aan te wijzen als lid van de

[0:24:23] voorbereidingsgroep Mijnbouw Groningen in plaats van het lid Danielle Jansen van dezelfde partij.

[0:24:28] Dat kan, denk ik, ook op uw instemming rekenen.

[0:24:32] Dat is mooi.

[0:24:33] Dan hebben we daarmee dit agendapunt ook behandeld.

[0:24:36] Dan gaan we door naar agendapunt 37, het voorstel van de voorbereidingsgroep Economische Zaken

[0:24:41] in Zakenplanning, Debatten en EZ-terrein.

[0:24:44] Dat ligt ook voort ter bespreking.

[0:24:46] Daar staan de volgende beslispunten.

[0:24:49] De voorbereidingsgroep stelt voor om voor het zomerreces het commissiedebat Economische Zaken

[0:24:53] Algemeen in te plannen.

[0:24:54] kunnen zich daarin vinden.

[0:24:58] Dan is het volgende.

[0:24:59] De voorbereidingsgroep stelt voor de minister te verzoeken om voorafgaande in dit debat een brief

[0:25:03] te sturen waar wordt ingegaan op het economisch beeld in relatie tot haar beleidsvisie, perspectief

[0:25:07] op de economie.

[0:25:09] Mevrouw Martens van Amerika.

[0:25:11] Ik had een aanvullende vraag.

[0:25:13] Ik vind macro-economisch beleid een wat abstract begrip.

[0:25:17] Dat zou je ook wel kunnen zien als de woord voor de financiën.

[0:25:20] Ik ben benieuwd hoe wij die definitie hier zien.

[0:25:23] Zien wij dat als het vestigingsklimaat bijvoorbeeld of de economie en dat we daar een debat over voeren,

[0:25:28] want dat verschilt nogal ook bij ons welke woordvoerders daar bijvoorbeeld bij zitten.

[0:25:34] Ik ben benieuwd hoe wij macro-economisch beleid, economische zaken algemeen definiëren.

[0:25:40] En u zegt eigenlijk de termogiraan van vestigingsklimaat en dergelijke.

[0:25:43] Zou wat u betreft de inhoud moeten zijn?

[0:25:46] Ja, dat we het hebben over economische zaken,

[0:25:48] want als we het gaan hebben over macro-economisch beleid,

[0:25:50] Er komen ook heel veel financiële aspecten bij.

[0:25:53] En dan komen de woordvoerders financieel weer om de hoek, denk ik.

[0:25:55] Dus ja, dat we allemaal de juiste definitie hadden.

[0:25:58] Met de invulling zoals mevrouw Martens-Amerika die geeft,

[0:26:00] kunt u zich daarin vinden?

[0:26:02] Of wilde u, ja?

[0:26:05] En vrouw Teunissen?

[0:26:11] En vrouw Teunissen?

[0:26:12] Ja, voorzitter, ik vind juist wel dat we de ruimte moeten laten

[0:26:15] aan de woordvoerders zelf voor die interpretatie.

[0:26:18] Want we zitten hier bij de Commissie Economische Zaken.

[0:26:20] En als mensen een link willen leggen naar de financiële tak,

[0:26:23] dan lijkt mij dat op zich ook aan de woordvoerders om dat te bepalen.

[0:26:28] Ik kijk even naar mevrouw Zeedijk.

[0:26:32] Volgens mij was het vanuit de voorbereidscommissie wel de bedoeling om het zo breed mogelijk te trekken,

[0:26:36] dus naar aanleiding van een vooruitblik van de minister over wat is de staat van de economie

[0:26:42] en wat is de verwachting voor het komend jaar.

[0:26:45] En ja, dan kan iedereen daar zijn visie op geven.

[0:26:50] Mevrouw Postma.

[0:26:51] Ik leer na drie maanden hier ook.

[0:26:56] Nou, u zit er al wat langer, toch?

[0:26:58] Maar dit soort debatten zijn wel nieuwer.

[0:27:01] Ik heb een keer een plenaire debat meegemaakt die heel breed was.

[0:27:05] Daardoor is het heel moeilijk om met elkaar te debatteren en juist tot punten te komen.

[0:27:09] Wat ons in dat geval geholpen zou hebben, was gewoon een brief vanuit de minister om even wat neer te leggen.

[0:27:15] Maar ook wel toch kaders met elkaar te zetten.

[0:27:18] Want wij zaten daar met allemaal verschillende woordvoerders,

[0:27:21] waardoor wij uiteindelijk een energiedebat hebben gehad.

[0:27:24] En de woordvoerders die vanuit sociale zaken kwamen, die hadden wat minder debat.

[0:27:30] Dus voor hun was het...

[0:27:31] Maar het is voorstel, de brief, de brief sprak net voor, dus die komt.

[0:27:35] Maar ook om het met elkaar.

[0:27:36] Dus ik vind eigenlijk, moet ik zeggen, ik vind de vraag die net gesteld wordt van

[0:27:42] waar gaat het precies om, om het toch wat meer af te baken.

[0:27:45] zijn er wel een hele goeie om een kwalitatief goed debat te krijgen met elkaar.

[0:27:49] Dus om daar toch nog even wat meer op te verdiepen zou ik toch doen.

[0:27:55] Ik kijk even naar de voorbereidingsgroep.

[0:27:58] Daar zat meneer Thijs ook in volgens mij.

[0:28:01] Als u dit nu zo allemaal hoort.

[0:28:04] Ik weet niet met wie u de voorbereidingsgroep

[0:28:07] u bijde was dat.

[0:28:08] Hoe kijkt de voorbereidingsgroep hier tegenaan?

[0:28:10] Mag ik dit woord even geven?

[0:28:12] Nou ja, het gesprek wat we in de voorbereidingsgroep hadden was dat je hebt een aantal debatten die vrij specifiek zijn, die zijn ook ingepland, die zien we ook aankomen.

[0:28:21] Maar er gebeurt gaandeweg een jaar natuurlijk ook heel erg veel op economisch gebied.

[0:28:25] En wanneer kan je daar dan een keer over debatteren?

[0:28:27] En dan wordt het inderdaad ruimer, met als gevaar dat het alle kanten op schiet.

[0:28:31] En daarom hebben we nou juist bedacht, nou laten we dan wel even een brief vragen aan de minister van hoe zij beoordeelt dat de staat van de economie is en hoe ze dat voor zich ziet.

[0:28:39] En we hebben dit ook gedaan omdat je anders namelijk dat soort onderwerpen ook allemaal kunt krijgen in die andere economische debatten,

[0:28:47] waarin je nou juist de focus wil van ja, maar we willen het nu echt hierover hebben, we willen hier de diepgang in.

[0:28:52] Dus dat is ook een manier van, ja dit wordt een debat die enigszins gestuurd gaat worden door de brief van de minister,

[0:28:58] maar waar je ook wel enigszins de vrijheid geeft voor mensen om te zeggen oké, ik kan dit eigenlijk nergens kwijt, dus kan ik het in dit debat kwijt.

[0:29:04] En we moeten gewoon kijken hoe het gaat.

[0:29:06] Ik bedoel, wat mij betreft, voor de zomer komt de voorbereidingsgroep weer bij elkaar

[0:29:08] om naar het tweede halfjaar te kijken van dit jaar,

[0:29:10] naar de planning van de debatten.

[0:29:12] En dan evalueren we gewoon van, joh, werkt dit nou of niet?

[0:29:15] Mevrouw Zederik?

[0:29:17] Ja, ik wilde nog een toevoegen,

[0:29:18] dat we tijdens de plenaire vergadering vanmiddag

[0:29:22] het ook gehad hebben over

[0:29:23] moeten we nou voor elk bedrijf

[0:29:25] een nieuw debat

[0:29:27] doen, een plenaire debat doen?

[0:29:30] Dus dit lijkt me dan ook zo'n debat

[0:29:32] waar je dat allemaal samen neemt.

[0:29:37] Heel kort, en ook dank voor de toelichting.

[0:29:39] Ik denk dat we precies hetzelfde willen en vinden, en dat er ruimte moet zijn voor iedereen

[0:29:43] om daar zijn eigen draai aan te vinden.

[0:29:45] Maar kunnen we dan niet de staat van de economie noemen in plaats van macro-economisch beleid?

[0:29:49] Want dat impliceert misschien nog iets groters.

[0:29:54] Volgens mij kunnen we met de staat van de economie elke partij zijn stokpaardjes naar

[0:30:03] Het klinkt negatiever dan ik het bedoel, voorzitter.

[0:30:06] Meneer Tijssen heeft denk ik hele verbindende taal gesproken zojuist.

[0:30:09] Ik zag zelfs mevrouw Teunissen knikken.

[0:30:12] Ik kijk even...

[0:30:13] Zelfs mevrouw Teunissen knikt, dan is dit volgens mij het winnende voorstel.

[0:30:17] Ik denk dat die stokpaadjes toch wel naar binnen worden gereden.

[0:30:20] Maar als dit helpt, dan laten we dit doen.

[0:30:22] Volgens mij is dit een goede samenvatting van dit gesprek.

[0:30:25] We gaan een debat voeren over de staat van de economie.

[0:30:28] Dat is nog steeds vrij breed.

[0:30:30] Maar ik ben ook wel eens met mevrouw Martens van ja, voordat je het weet sta je dan met, weet ik veel, wat voor woordvoerders allemaal, terwijl dit natuurlijk wel echt de commissie economische zaken is, dus dat we daar toch wel meer de nadruk op leggen.

[0:30:42] Nou, volgens mij hebben we elkaar... Ik kijk nog even naar mijn linkerzijde, maar u kunt dat allemaal meemaken?

[0:30:48] Ja, zeker. En ik snap die discussie heel goed, want ik kreeg inderdaad ook al beelden van de financiële beschouwingen voor me.

[0:30:53] En ik denk gewoon goed om inderdaad te evalueren.

[0:30:56] Hoe ging dat nou?

[0:30:57] Hebben we het goed genoeg afgebakend of is het een gewone?

[0:31:00] Goed, dan noemen we het de staat van de economie.

[0:31:04] Die brief komt eraan.

[0:31:05] Die zal enigszins sturend zijn, wellicht ook naar waar we het over gaan hebben,

[0:31:08] maar dan heb je natuurlijk altijd nog de vrijheid om daar ook enigszins buiten te zijn.

[0:31:11] Nou, dan hebben we de eerste twee beslispunten, denk ik, met elkaar behandeld, positief benoemd.

[0:31:16] Dan hebben we nog een laatste beslispunt, dat is dat de voorbereidingsgroep voorstelt

[0:31:21] voor de commissie-INW te verzoeken ook de minister van EZK uit te nodigen voor debatten

[0:31:25] over de circulaire economie.

[0:31:29] Ik kijk even rond.

[0:31:30] Vindt u dat een goed idee?

[0:31:32] Ik ben zelf onderdeel van de commissie-INW, dus ik vind het ook een goed idee.

[0:31:36] Maar dat doet er eigenlijk niet toe wat ik vind.

[0:31:39] Maar helder hebben we dat met elkaar ook vastgesteld.

[0:31:43] Dan zien we meneer De Groot inmiddels binnenkomen.

[0:31:47] Hartelijk welkom.

[0:31:48] Dat heb ik bij de anderen in algemene zin gedaan, maar u even specifiek.

[0:31:52] We zijn inmiddels bij agenda punt 38 en dat gaat over de vaststelling van de

[0:31:57] begroting werkbezoek Denemarken en Zweden.

[0:32:01] Hij ligt voor ter bespreking.

[0:32:04] Ik kijk even rond.

[0:32:04] Kunt u zich hierin vinden of wilt u het daarover hebben?

[0:32:09] Nee, dan is die daarmee ook vastgesteld.

[0:32:12] Dan gaan we naar agendapunt 39, de notitie-agenda-wetgevingsoverleggen-energiewet.

[0:32:19] Dat ligt ook ter bespreking voor.

[0:32:21] Het beslissingspunt wat voordigt, is instemmen met de voorgestelde verdeling van onderwerpen

[0:32:25] over de wetgevingsoverleggen op 8 april en op 15 april.

[0:32:32] De vraag is of u zich daarin kunt bevinden.

[0:32:36] Ik kijk even rond.

[0:32:41] Dan hebben we daarmee dit ook vastgelegd.

[0:32:44] Dan gaan we naar de reeds geagendeerde betrokken stukken, agenda punt 40 tot en met 47.

[0:32:55] Daar staan een aantal voorstellen waar ik eigenlijk een beetje van hoopte dat u in één

[0:32:59] keer daarmee akkoord zou gaan.

[0:33:01] Ik kijk even rond of dat zo is, of er nog iets bij de kop gepakt moet worden.

[0:33:05] Dan hebben we 40 tot en met 47 op deze manier ook afgehandeld.

[0:33:10] En kunnen wij door naar de rondvraag?

[0:33:12] Ik kijk even of er iets voor de rondvraag is.

[0:33:15] Niets. Dan zijn wij aan het eind gekomen van het openbare deel.

[0:33:20] Dus dan zeg ik iedereen op de tribune, hartelijk dank voor uw komst hier.

[0:33:25] En ook de mensen die hebben meegekeken.

[0:33:27] Dan gaan we nu de boel afsluiten en de mensen op de tribune verzoeken om weg te gaan.

[0:33:32] En dan gaan we nog even over tot een besloten deel.

[0:33:34] Dank u wel tot zover.