Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Verzameldebat BES

[0:00:00] Goedenavond, welkom bij het commissiedebat, verzameld debat BES,

[0:00:04] met de vaste commissie voor Koningsrijksrelaties en de staatssecretaris.

[0:00:09] Ik heet u van harte welkom, maar ik heet ook de leden van de commissie welkom.

[0:00:12] De heer White namens GroenLinks Partij van de Arbeid,

[0:00:15] mevrouw Michon namens de VVD, de heer Van Haasen namens de PVV

[0:00:19] en mevrouw Bruining namens de NSC.

[0:00:23] Ik stel voor, even organisatorisch, er zijn drie minuten spreektijd

[0:00:27] en dat we acht interrupties hebben.

[0:00:29] En u mag u zelf verdelen in uw eerste of in de termijn van de staatssecretaris.

[0:00:34] Maar acht is wel de max, wat ik hou ook van op tijd ophouden.

[0:00:39] En zoals de commissie weet, is er een e-mail langs de gamen.

[0:00:43] Dat bevestig ik hier nog even, dat wij aan de agenda toevoegen.

[0:00:46] De briefstand van zaken diverse dossiers Caribisch-Nederland aan de agenda van dit debat.

[0:00:51] Maar daar was de commissie over geïnformeerd.

[0:00:54] Dan gaan we beginnen en dan geef ik de heer White als eerst het woord.

[0:00:57] Gaat uw gang.

[0:00:59] Dank u wel, voorzitter.

[0:01:00] Heel fijn om weer hier te spreken over hele belangrijke zaken.

[0:01:03] Fijn dat de staatssecretaris ook weer aangesloten is.

[0:01:06] We spreken vandaag over de Besseilanden.

[0:01:08] De eerste keer in deze Kamerperiode.

[0:01:10] Voor mij althans.

[0:01:11] Er is genoeg te bespreken.

[0:01:13] In de beperkte tijd van dit debat wil ik graag een aantal punten belichten.

[0:01:16] Allereerst de sociaal-economische situatie.

[0:01:19] Al vele jaren vraagt de Kamer om een fatsoenlijk sociaal minimum voor de Besseilanden.

[0:01:23] Afgelopen jaar heeft het kabinet eindelijk een goede stap gezet,

[0:01:26] Maar nog steeds zijn er veel mensen op de eilanden

[0:01:28] die de eindjes maar lastig aan elkaar kunnen knopen.

[0:01:31] Niet alleen de inkomsten, maar ook de uitgaven

[0:01:33] zijn voor veel mensen een groot probleem.

[0:01:36] Graag wil ik van de staatssecretaris weten

[0:01:38] wat we op kort termijn kunnen doen om de armoede terug te dringen.

[0:01:43] En hoe staat het met het verlagen van de kosten van het levensonderhoud?

[0:01:47] Hiermee kom ik bij twee andere belangrijke punten van zorg.

[0:01:51] Allereerst het tekort aan huurwoningen.

[0:01:53] Uit de voortgangsrapportage blijkt dat er nog veel moet gebeuren.

[0:01:56] Graag licht ik een concreet punt eruit.

[0:01:59] De Commissie Sociaal Minimum heeft geadviseerd om goed te kijken naar de mogelijkheden van

[0:02:03] een verhuursubsidie voor particuliere huurwoningen.

[0:02:06] Zolang er nog onvoldoende sociale huurwoningen zijn, is dit een relatief snelle ingreep om

[0:02:10] de woonlasten van mensen met een lagere inkomen te verlagen.

[0:02:14] Graag hoor ik of het kabinet dit spoedig wil onderzoeken.

[0:02:17] En dan de gezondheidszorg.

[0:02:19] We krijgen nog steeds zorgelijke berichten over mensen die bij een gebrek aan ziekenhuidszorg

[0:02:23] pas in een laat stadium worden doorverwezen door huisartsen en door de

[0:02:29] hoge kosten die mensen moeten maken om bijvoorbeeld naar het ziekenhuis op een

[0:02:32] ander eiland te reizen. Hierdoor blijven mensen soms onnodig

[0:02:35] lang van goede zorgen houden. Wat is het beeld van de staatssecretaris hierover?

[0:02:40] Voorzitter, een ander belangrijk en voor mijn fractie fundamenteel punt

[0:02:44] is het comply or explain. Wij maken zorgen dat de ongelijkheid die er nu op taal van

[0:02:49] terreinen nog steeds is, groter wordt als niet spoedig grotere stappen worden

[0:02:52] gezet. Een relatief klein maar wel urgent voorbeeld hiervan betreft de

[0:02:56] veroorloging voor ouders. Ik kan aan mensen op de eilanden niet

[0:03:00] uitleggen waarom deze regelingen voor hen niet gelijk zijn aan die in

[0:03:03] Europees-Nederland. Wat betreft de hoogte van de vrije

[0:03:06] uitkering aan de eilanden heb ik de vraag hoe deze zich nu

[0:03:09] verhoudt door de aanpak van de uitdagingen die er liggen

[0:03:12] en hoe de staatssecretaris kijkt naar hoe we deze toekomstig behendig kunnen

[0:03:16] maken. Voorzitter, tot slot, dan de fondsen.

[0:03:20] Zowel de EU als de VN-fondsen bieden mogelijkheden voor de Caribische eilanden.

[0:03:25] Met interesse hebben we het rapport van de gezant hierover gelezen.

[0:03:28] Het lijkt erop alsof nog lang niet alle kansen die er zijn

[0:03:31] om aanspraak te maken op deze fondsen worden benut.

[0:03:34] Wat kan de regering doen om de Caribische delen van de Koninkrijk

[0:03:36] meer te helpen bij deze aanvragen?

[0:03:39] En wil de staatssecretaris bevorderen dat bijvoorbeeld organisaties als UNICEF,

[0:03:43] die hebben aangeboden om te helpen bij het aanvragen van fondsen voor kinderrechten,

[0:03:46] hier snel bij betrokken kunnen worden? Dank u wel.

[0:03:51] Dank u wel voor uw bondige inbreng, meneer Wajt.

[0:03:54] Nou geef ik graag mevrouw Michon van de VVD het woord voor haar bijdrage.

[0:03:58] Voorzitter, dank u wel.

[0:03:59] Misschien dat ik de resterende tijd van de heer Wajt nog wel mag gebruiken.

[0:04:03] Dat gaan we zeker niet doen.

[0:04:04] Gaat uw gang, mevrouw Michon.

[0:04:05] Nou, maar wel omdat er, voorzitter, in alle ernst, een heleboel op de agenda staat.

[0:04:11] En dit debat ook voor mij het eerste debat is wat we over de Besseilanden hebben.

[0:04:16] En ontzettend veel informatie tot me heb genomen.

[0:04:19] Dus ik ga er snel doorheen.

[0:04:22] Ook ik zou het graag over het sociaal minimum willen hebben.

[0:04:25] We hebben ook als VVD dat gesteund.

[0:04:28] Dat is een amendement bij de begroting van sociale zaken.

[0:04:31] Ik zou de staatssecretaris willen vragen hoe nou die implementatie goed verloopt.

[0:04:36] Vooral ook waar het gaat om die concurrentiepositie in de regio en de klacht die we hier ook hoorden.

[0:04:43] Hoe zit het nou met die kleine ondernemers die ook niet voldoende gecompenseerd worden

[0:04:48] en die hiermee in een moeilijke concurrentiepositie komen.

[0:04:52] Dus ik kan de staatssecretaris inzoomen op de implementatie van dit besluit van ons.

[0:04:59] Dan zou ik ook graag over Bonaire, inzoomen tot Bonaire.

[0:05:04] Ik las dat wij in januari van het jaar bestuurlijke afspraken zouden krijgen.

[0:05:09] Die heb ik nog niet gezien. Wat is daarvan de stand van zaken?

[0:05:13] En als het over Bonaire gaat,

[0:05:15] Dan zou ik willen vragen of de staatssecretaris ons een toelichting kan geven op de absorptiecapaciteit

[0:05:23] van het eiland.

[0:05:24] In het gesprek dat we hadden met leden van de eilandsraad bleek wel dat er een enorme

[0:05:31] toestroom is van mensen, daarmee een enorme run op huizenmarkt en als we niet uitkijken

[0:05:38] dan is Bonaire dat eigen specifieke insulaire karakter kwijt.

[0:05:43] En ik vind ook dat we Bonaire ook voor Bonarianen aantrekkelijk moeten houden.

[0:05:49] Hoe hebben we daar zicht op?

[0:05:51] En ik zat ook nog te puzzelen over, we hebben hier onlangs onze eigen staatscommissie gehad

[0:05:55] over die demografische ontwikkelingen in Nederland.

[0:05:58] Zou dat ook iets zijn om naar die demografische ontwikkelingen op het eiland Bonaire te kijken?

[0:06:04] Ook in het licht van de actie die er nu loopt over die werk- en verblijfsvergunningen.

[0:06:10] Daar zag ik een klein stukje over in de stukken.

[0:06:12] graag een reactie van de staatssecretaris. Ik twijfelde of ik dit op zou werpen, maar

[0:06:20] ik doe het toch, omdat ik ook in dit debat graag van de staatssecretaris iets wil horen

[0:06:24] over haar samenwerking met de eilanden. En dat doe ik eigenlijk aan de hand van de afspraken

[0:06:35] die we op de conferentie, die hebben wij ook bij de stukken gekregen. En vervolgens krijgen

[0:06:40] krijgen wij ook weer dezelfde afspraken met allemaal track changes, wijzigingen daarin.

[0:06:47] En voorzitter, ik zeg het maar zoals het is, dat vind ik ongemakkelijk.

[0:06:51] Want ik weet dan niet meer of daar nou een overeenstemming over was.

[0:06:55] En dan lijkt de staatssecretaris ons een stuk te sturen waarover overeenstemming bestaat.

[0:06:59] En dat bestaat er niet als je vervolgens het stuk krijgt, maar dan vol met track changes.

[0:07:04] Dus hoe gaat nu die samenwerking?

[0:07:06] En kan de staatssecretaris ons ook toezeggen dat wij ook hier...

[0:07:10] Ik wil ook helemaal niet meedoen in die discussies die nog lopen.

[0:07:13] Ik wil hier graag debat hebben over afgeronde discussies.

[0:07:17] Dat gold overigens ook bij die wetstrajecten, Wolbes en Finbes...

[0:07:23] Daar is dan ook, als je die brieven leest, enorme verwarring over...

[0:07:27] hoe zo'n wetgevingsproces loopt en wie wanneer dan ook formeel aan zet is...

[0:07:34] en wat ook de deadline is voor consultatie.

[0:07:36] Ik zou de staatssecretaris willen vragen om ook dit proces nog een keer toe te lichten

[0:07:39] en haar willen uitdagen om daar wat nauwere, wat strakkere afspraken over te maken,

[0:07:46] omdat het dan ook maar duidelijk is voor iedereen.

[0:07:48] En niet in de laatste plaats natuurlijk ook voor ons hier aan deze kant.

[0:07:51] U kijkt mij streng aan.

[0:07:52] Ja, ik kijk u zeer streng aan. Dat klopt.

[0:07:54] Wilt u afronden?

[0:07:59] Tot slot zou ik de staatssecretaris willen bevragen ook op de fondsen.

[0:08:06] Dat gaat zowel over het fonds uit Europa...

[0:08:09] er is een internationale desk voor Bonaire...

[0:08:11] is het mogelijk dat die desk ook kan worden ingezet voor SABA en Sint Eustatius?

[0:08:16] En in hoeverre zijn de fondsen die Nederland beschikbaar heeft gesteld...

[0:08:20] de regio deal, de nationaal groenfonds of de SDE plus plus...

[0:08:24] in hoeverre zijn die middelen ook daadwerkelijk benut op de Besseiland?

[0:08:29] Dank u wel voorzitter.

[0:08:31] Dank mevrouw Michon.

[0:08:32] De heer Van Haasen, gaat uw gang voor uw bijdrage.

[0:08:35] Dank u wel, voorzitter.

[0:08:37] Dank u wel, voorzitter.

[0:08:38] Als voormalig gemeenteraadslid dacht ik meer affiniteit te hebben met de drie andere speciale

[0:08:43] Nederlandse gemeentes in het Caribisch gebied.

[0:08:45] Maar de zelfstandige Caribische landen binnen ons koninkrijk blijken ook zeer boeiend te zijn.

[0:08:50] Mijn vooringenomen affiniteit met de Bessuindel blijkt echt niet helemaal wederzijds.

[0:08:55] De ontmoetingen met de eilandraden van Bonaire en Sint-Eustatius waren boeiend, zij het confronterend.

[0:09:01] Ik kan niet wachten om volgende maand Saba en Sint-Eustatius te bezoeken.

[0:09:05] Op afstand de mening vormen en beslissing nemen voelt regentesk aan.

[0:09:10] Ik kan me voorstellen dat de voordracht van de huidige regeringscommissaris als nieuwe

[0:09:15] gezagdhebber voor Sint-Eustatius ook al zodanig wordt ervaren.

[0:09:19] De PVV twijfelt niet aan haar capabiliteit, maar of de voorgenomen bedoeling bijdraagt

[0:09:25] aan het herstel van de lokale democratie is de vraag.

[0:09:28] Het lijkt alsof er niets verandert.

[0:09:30] Schriftelijke vragen hierover werden beantwoord met de mededeling dat de procedure

[0:09:34] vertrouwelijk is. Maar wie controleert of de genomen besluit correct is genomen en niet is opgelegd door

[0:09:42] het regenteske moederland? Heeft deze dame eigenlijk gesolliciteerd voor deze functie?

[0:09:48] Hoorden zij tot de vier geselecteerde kandidaten die gesprekken hebben gevoerd met de

[0:09:51] vertrouwenscommissie? Ik hoop toch dat er een mogelijkheid is tot meer transparantie.

[0:09:56] In de rapporten en verslagen zien we incidentele en structurele miljoenen die naar de eilanden stromen.

[0:10:01] De cruciale vraag van een fractiegenoot van mij die jaren op de Carina heeft gewoond is

[0:10:06] wat is het verdienmodel van de eilanden?

[0:10:09] Wat wordt er uiteindelijk gedaan om de zelfredzaamheid van de inwoners en de eilanden te vergroten?

[0:10:15] Uit de afsprakenlijst Wolbes-Fimbes van de Werkconferentie blijkt vooral de organisatie

[0:10:21] en de bestuurskosten enorm oplopen.

[0:10:24] In andere rapporten wordt gepleit voor een significante verhoging van de vrije uitkering

[0:10:28] voor Bonaire, terwijl het eiland niet bepaaldzunig omgaat met vrij besteedbaar geld, zoals blijkt

[0:10:35] uit de structurele verhoging van haar eigen vergoeding met 255 procent.

[0:10:41] Dit valt voor de PVV niet goed te praten.

[0:10:44] Het zou zonde zijn als bij toekomstige besluitvorming dit binnen mijn fractie blijft sluimeren.

[0:10:49] Er zijn geluiden dat er bereidheid zou zijn om deze verhooging te herzien.

[0:10:54] Ik vraag de staatssecretaris naar de stand van zaken.

[0:10:56] Caribisch-Nederland bestaat uit drie openbare lichamen.

[0:11:00] Ik heb drie minuten spreektijd.

[0:11:02] Het is een beetje beschamend voor onze inwoners al daar om maar één minuut per eiland te

[0:11:06] kunnen bespreken.

[0:11:08] Hoewel er overlap is in de problemen, zoals armoede, onderwijs en betaalbare huisvesting

[0:11:14] en gezondheid, zijn de uitdagingen daar complexer en waarschijnlijk ook duurder.

[0:11:20] Toch hoop ik dat de comply van de comply and explain regeling vaker ten gunste van inwoners

[0:11:25] wordt toegepast.

[0:11:26] om zo de armoede in Caribisch Nederland te verkleinen.

[0:11:30] Het lijkt dat de bestuurders best voor zichzelf kunnen zorgen.

[0:11:34] De kleine ondernemers, restaurantjes en winkeliers die relatief veel minimumloon in dienst hebben,

[0:11:39] worden zwaar getroffen door de verhoging van de minimumloon in Caribisch Nederland.

[0:11:44] Hoewel de verlaging van de werkgeverspremie een klein deel compenseert,

[0:11:47] profiteren juiste bedrijven met hogere loonlasten hier moneywise van.

[0:11:53] Het beoogde sociale inkomen kan volledig teniet worden gedaan door hoge inflatie,

[0:11:59] ontslagen en faillissementen.

[0:12:01] Daarom vraagt de PVV om een zorgvuldige monitoring van de gevolgen van de verhoging

[0:12:05] van de minimumloon en hoopt dat de staatssecretaris dit kan toezeggen.

[0:12:10] Dank.

[0:12:11] Dank de heer Van Haas en ik was een tijdje al op zoek naar een punt,

[0:12:14] want mevrouw Michon heeft een vraag voor u.

[0:12:17] Ja meneer Van Haas, zo geef ik u ook weer wat extra tijd, zo doen we dat ook.

[0:12:23] Maar u had een interessante betoog waarin u ook terecht opwerpt van waar gaan wij ook

[0:12:31] over hier, vanuit onze rol hier en wat moeten we ook vooral daar aan hen laten, aan de eilandsraad

[0:12:37] en aan de gezaghebber op deze drie BES-eilanden.

[0:12:41] Maar nu hoorde ik u zeggen, ik vind die verhoging van de vergoeding van de leden van in ieder

[0:12:47] geval eilandsraad en ik, laat ik zeggen, in ieder geval eilandsraad of bestuurscollege

[0:12:51] en goeden, vind ik moeilijk liggen.

[0:12:55] Vindt u dat dan een taak die wij hier ook als Nederlands parlement hebben om daar op te sturen?

[0:13:02] Of vindt u dat aan hen?

[0:13:07] Het blijkt dat wij hier niet op kunnen sturen en dat vind ik zo zorgelijk hierover.

[0:13:13] Ik heb gelezen in de media dat de staatssecretaris de Eilandraad hier wel op heeft aangesproken

[0:13:21] En dan gaan er geruchten dat ze het wel terug willen draaien.

[0:13:26] En van de andere kant hoor ik dat ook weer, dat dat niet zo is.

[0:13:28] Vandaar dat ik dit aankaart in de hoop dat de staatssecretaris meer duidelijkheid kan geven

[0:13:33] hoe het er precies tevoren staat, of ze nou werkelijk bereid zijn om die exorbitante verhoging terug te draaien.

[0:13:40] Of dat het media-shit is, om het zo maar even te zeggen.

[0:13:46] Mevrouw Winschom.

[0:13:48] Ik kan me goed voorstellen dat we dit punt bij de staatssecretaris neerleggen...

[0:13:57] om daar een toelichting op te geven.

[0:13:58] Want de heer Van Haas zal het met me eens zijn dat we wel een taak hebben...

[0:14:02] als het gaat over de financiën.

[0:14:07] Deze staatssecretaris stuurt ook op die evenwichtige begroting.

[0:14:11] Ook de CFT zei dat nog.

[0:14:13] Ik ben realistisch.

[0:14:13] Een evenwichtige begroting.

[0:14:14] dus daar zou ook een element van vergoedingen van eilandsraadsleden of überhaupt bestuurscolleges

[0:14:21] zou dus wel een element kunnen zijn waar je dus zo toch op zou kunnen sturen.

[0:14:26] Hoe kijkt de heer Van Haasen daartegen aan?

[0:14:28] Meneer Van Haasen.

[0:14:30] Ja, bedankt voorzitter.

[0:14:32] Ja, ik wou dat wij hier op konden sturen, want als ik de eilandvergoedingen of de raadsvergoedingen

[0:14:39] van de eilanden vergelijk met wat de gemeenteraden krijgen hier in Nederland,

[0:14:43] want dan is dat echt een exorbitant verschil.

[0:14:46] En als wij de mogelijkheid zouden krijgen om hierop te sturen,

[0:14:50] zou dat zeer wenselijk zijn.

[0:14:53] Mevrouw Browning van NRC, gaat uw gang.

[0:14:56] Dank, voorzitter.

[0:14:58] Ondanks dat de eilanden deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden,

[0:15:02] ervaren zij ongelijkheid en achterstelling

[0:15:04] in vergelijking met de gemeenten op het vasteland.

[0:15:06] Het is dan ook essentieel om aandacht te vestigen

[0:15:08] van het gelijkstellen van de eilanden in een verstandig tempo.

[0:15:11] Daarbij is het toepassen van maatwerk essentieel.

[0:15:14] Ieder eiland is anders en heeft andere behoeftes.

[0:15:16] Voorzitter. Op de BES-eilanden zijn er grote zorgen over de organisatie van de gezondheidszorg.

[0:15:21] De complexe zorgstructuur en tekorten in medische voorzieningen leiden tot acute problemen.

[0:15:26] Inwoners ervaren uitdagingen en ongelijkheden in toegang tot kwalitatieve zorg op de eilanden.

[0:15:31] Ik heb dan ook de volgende vraag aan de staatssecretaris.

[0:15:33] In verschillende gesprekken werd duidelijk dat de medische faciliteiten niet geheel voldoen aan de eisen.

[0:15:38] Zo ook het Queen Beatrix Medical Center op Sint Eustatius.

[0:15:41] Klopt het dat het ziekenhuis flink verouderd is en niet meer kan voldoen aan de zorgvraag

[0:15:45] van de inwoners en kwalitatieve zorg kan leveren?

[0:15:48] Over ditzelfde ziekenhuis zijn ook rapporten gemaakt door de IgJ.

[0:15:51] Op de site van het IgJ is een rapport uit 2018 echter niet meer beschikbaar.

[0:15:55] Kan de staatssecretaris ervoor zorgen dat dit rapport alsnog naar de Kamer komt?

[0:15:59] Eén van de knelpunten zijn de problemen die zich voordoen met het vervoer van personen

[0:16:03] die dringende medische hulp nodig hebben.

[0:16:05] In gesprekken met de Eilandsraad van Sint-Eustatius en Monneren werd aangegeven dat dit absoluut

[0:16:10] niet goed geregeld is.

[0:16:11] Kan de staatssecretaris aangeven of er op korte termijn actie kan worden ondernomen om ervoor

[0:16:16] te zorgen dat personen met een directe behoefte aan zorg op een zo snel en efficiënt mogelijke

[0:16:20] manier kunnen worden vervoerd naar het juiste medisch centrum?

[0:16:24] De invoering van het sociaal minimum op de Besseilanden heeft tot zorgen geleid in de

[0:16:27] gemeenschappen.

[0:16:28] Inwoners en het bedrijfsleven vrezen dat de invoer te snel gaat en dat de gevolgen niet

[0:16:32] te overziend zijn.

[0:16:33] Dit heeft vooral te maken met het verhogen van het minimumloon.

[0:16:36] Dit heeft op de eilanden gezorgd voor een enorme stijging van de lasten.

[0:16:39] Kan de staatssecretaris aangeven of er extra maatregelen worden genomen voor zowel inwoners

[0:16:44] als kleine ondernemers, waarin zij worden beschermd tegen de lastenverhoging?

[0:16:48] Voorzitter.

[0:16:49] De connectiviteit op de Besseilanden veroorzaakt bezorgdheid onder inwoners en bij overheden.

[0:16:54] Zorgen over betrouwbaarheidsfrequentie en toegankelijkheid van het openbaar vervoer

[0:16:57] en transportdiensten worden geuit door bijvoorbeeld de vertegenwoordigers van SABE.

[0:17:01] De staatssecretaris stuurde in februari van dit jaar een brief over de wijziging luchtvaartwet

[0:17:06] en een advies van de Raad van State in het tweede kwartaal.

[0:17:08] Kan de staatssecretaris de mogelijkheid van een luchtvaartregulatie onderzoeken en of een

[0:17:13] dergelijke regulering effect heeft op lastenverlaging en de behoefteverziening van mensen met dringende

[0:17:17] behoefte aan medische hulp?

[0:17:19] Kan de staatssecretaris stevens aangeven hoe zij omgaat met de uitdagingen en zorgen met

[0:17:23] betrekking tot de beschikbaarheid en kwaliteit van de verschillende vervoersverbindingen op

[0:17:27] de eilanden?

[0:17:28] Voorzitter.

[0:17:29] Dit zijn een deel van de zorgen van nieuw sociaal contract wat betreft de status van

[0:17:32] de Besseilanden.

[0:17:33] Zij zijn een volwaardig deel van Nederland.

[0:17:35] Laten we dat dan ook op die manier gaan behandelen, volgens de principes van goed bestuur.

[0:17:41] Dank u wel, mevrouw Bruining.

[0:17:42] Dan heet ik alsnog welkom de heer Bamenga van D66.

[0:17:45] Gaat uw gang voor u bijdragen.

[0:17:47] Bon tardy.

[0:17:49] Good afternoon.

[0:17:50] Goedenavond.

[0:17:51] Mijn collega Paternotte zit momenteel in een plenaire zaal.

[0:17:54] Dus ik spring even in.

[0:17:56] En dat is mooi, want dit debat gaat over het meest bijzondere deel van Nederland.

[0:18:00] Voorzitter, ik wil beginnen met het thema comply or explain.

[0:18:04] Of zoals ik het zou zeggen,

[0:18:05] Caribisch Nederland heeft recht op dezelfde wetten als Europese Nederland.

[0:18:09] Wat D66 betreft gaan wij onverminderd door met de inhaalslag van achterstallige wet- en regelgeving.

[0:18:15] Als ik een blik werp op een periodieke wetgevingsoverzicht,

[0:18:19] blijkt dat de komende jaren nog veel werk is te verzetten.

[0:18:22] Deze achterstand raakt de Caribische burgers, en in het bijzonder de jongeren,

[0:18:27] op hun pad naar duurzaam sociaal-economisch ontwikkeling.

[0:18:29] Meneer Baminga, dit geeft direct aanleiding tot een vraag van mevrouw Michon.

[0:18:33] en u was er niet bij in mijn inleiding, maar u heeft drie minuten spreektijd.

[0:18:37] En daar ga ik ook u aan houden. Mevrouw Michon.

[0:18:40] Ja, voorzitter. Een aantal jaar geleden is eigenlijk die comply or explain geïntroduceerd

[0:18:47] door nog een vorige kabinet, zelfs als ik het wel heb.

[0:18:52] En daar zie je dus ook, het wetgevensoverzicht dat we inderdaad hebben,

[0:18:55] dat er dus nog een heleboel wetten ook juist niet van toepassing zijn op de Besseilanden.

[0:19:00] Maar eerlijk gezegd, voorzitter, denk ik ook bij een heel aantal die wetten dat het een

[0:19:04] zege voor de eilanden kan zijn.

[0:19:06] Dus is de heer Bemenga het met mij eens, dat we ook juist echt het karakter van de eilanden

[0:19:12] en ook de schaal en de bijzondere positie waar ze in zitten, dat we dat ook echt met

[0:19:16] z'n allen hier goed op het netvlies moeten hebben voordat we al onze regelgeving uitstrooien,

[0:19:23] waarbij we weten dat het absoluut niet geïmplementeerd kan worden en sterker nog, dat eigenlijk

[0:19:28] niemand ook mee geholpen is.

[0:19:31] Het is ook niet dat alle wetgeving op deze manier gelijk getrokken hoeft te worden, maar

[0:19:40] volgens mij is het juiste bedoeling dat je in ieder geval kijkt dat het eigenlijk een

[0:19:45] soort uitgangspunt is dat je het wel doet, tenzij.

[0:19:48] Tenzij inderdaad dat de redenen zijn, bijvoorbeeld inderdaad de schaalgrootte, dat dat niet logisch

[0:19:53] is om dat te doen.

[0:19:55] Dus volgens mij zitten wij daarin op hetzelfde niveau.

[0:19:59] Vervolgt uw betoog.

[0:20:02] Ik denk dan aan de Caribische jonge professionals,

[0:20:06] die zich na hun studie willen vestigen op Bonaire.

[0:20:10] In tegenstelling tot hun collega's in Europees-Nederland

[0:20:13] kunnen zij geen aanspraak maken op WW-uitkering en startersregeling.

[0:20:16] Simpelweg omdat het nog niet gelijkgeschakeld is.

[0:20:20] En dat wringt.

[0:20:21] Ik moedig de staatssecretaris en haar collega's, bewindspersonen daarom aan

[0:20:25] om keihard door te werken aan de achterstallige wet- en regelgeving.

[0:20:29] Voorzitter, de Caribische eilanden binnen ons koninkrijk

[0:20:32] maken geen deel uit van het grondgebied van de Europese Unie.

[0:20:35] Vorige maand was de staatssecretaris in Brussel voor het jaarlijks LGO-overleg.

[0:20:40] D66 vraagt of het geen tijd is om de huidige LGO-status te evalueren.

[0:20:45] Is de huidige status van de Caribische delen nog toereikend

[0:20:49] of zou het een andere vorm, bijvoorbeeld die van Frans Sint Maarten

[0:20:52] of de Canarische eilanden meer recht doen aan de grensoverschrijdende uitdagingen.

[0:20:58] Voorzitter, ik heb nog drie vragen, elk over één eiland.

[0:21:01] Allereerst de accijns op benzine op Bonaire.

[0:21:04] Mijn collega Paternotte heeft al eerder gezegd dat het ondoordacht en kortzichtig was

[0:21:09] om de accijns op Caribisch Nederland per 1 januari 2024 te verhogen,

[0:21:14] zeker gezien de beperkte toegang tot openbaar vervoer.

[0:21:17] Kan de staatssecretaris aangeven wat de impact van deze verhoging is

[0:21:20] op kosten van levensonderhoud?

[0:21:22] En wat zou het kosten om dit alsnog te corrigeren?

[0:21:27] Dan Stecia.

[0:21:29] Stecia heeft formeel weer een gezaghebber.

[0:21:32] En daarmee zijn we weer een stap dichterbij het teruggeven van de democratie aan de stecianen.

[0:21:37] Op 16 november 2026 herdenken de VS en Nederland 250 jaar First Salute.

[0:21:43] Een moment vol historie.

[0:21:45] Met Nederland als eerste land dat de Verenigde Staten verwelkomde als onafhankelijke staat.

[0:21:49] Maar in dezelfde periode vond ook slavenhandel en slavernij plaats op Estetia.

[0:21:55] En 16 november biedt ook kans dat te belichten.

[0:21:58] Wat is de stand van zaken met betrekking tot de voorbereidingen voor deze herdenking en

[0:22:02] is al contact met de Amerikaanse regering over een presidentiële delegatie?

[0:22:08] Voorzitter, last but certainly not least, Saba.

[0:22:12] In het bestuursakkoord van Saba lees ik dat een van de prioriteiten ligt bij de economische

[0:22:19] diversificatie en ontwikkeling. Ik zou graag een update willen krijgen over de bouw van de haven

[0:22:25] en welke rol het Rijk pakt om te komen tot economisch diversificatie van Caribisch Nederland.

[0:22:30] Dank u wel.

[0:22:33] Dank voor uw bijdrage, meneer Baminga. Dan zijn wij klaar met de eerste termijn van de Kamer.

[0:22:39] Dan ga ik even naar rechts kijken en doe ik even de microfoon uit.

[0:22:52] De staatssecretaris heeft aangegeven 20 minuten nodig te hebben voor de beantwoording van al uw

[0:22:56] Dan schors ik tot kwart voor zeven.

[0:22:58] Dan starten wij met de eerste termijn van de staatssecretaris.

[0:48:12] Ik heropen het commissiedebat, verzameldebat, BES.

[0:48:15] Aan de orde is de eerste termijn van de staatssecretaris.

[0:48:18] Ik geef u met alle plezier het woord.

[0:48:21] Dank u wel, voorzitter.

[0:48:24] Buon tardi, torrente.

[0:48:27] Good afternoon to everyone.

[0:48:29] En natuurlijk ook goede avond hier in Nederland.

[0:48:32] Het is ontzettend fijn dat we met deze commissie kunnen spreken...

[0:48:35] over een paar belangrijke onderwerpen die betrekking hebben op Caribisch-Nederland.

[0:48:40] En in het kader van de beantwoording van de vragen wilde ik voorstellen

[0:48:45] om kort even over drietal onderwerpen te spreken

[0:48:49] en daarna vooral in te zoomen op de gestelde vragen.

[0:48:54] En die onderwerpen zijn de Wolbes-Finbes-werkconferentie,

[0:48:58] waar ook wat vragen over zijn gesteld, de financiële verhoudingen

[0:49:02] en het stuk nog over de situatie rondom Sint Eustatius, ook al Stesia genoemd in het kader

[0:49:09] van de afronding van het traject op weg naar weer normalisering van de bestuurlijke verhoudingen.

[0:49:18] Ik zou inderdaad kort willen ingaan op die drie punten.

[0:49:24] Ik zal het niet te lang maken, ook omdat u zelf ook niet zo heel veel spreektijd had.

[0:49:27] Dus het zou wat oneerlijk zijn, denk ik, als ik heel veel tijd zou nemen.

[0:49:30] Maar ik begin met die werkconferentie.

[0:49:32] Die was ontzettend belangrijk, omdat we al een tijdje bezig zijn om met elkaar te spreken over het aanpassen

[0:49:37] van die bestuurlijke financiële verhoudingen en die meer naar de tijd van nu te maken en vooral ook

[0:49:43] te kijken hoe we konden repareren datgene wat we vonden en vinden dat er niet lekker loopt in de

[0:49:50] periode tussen 2010, het ontstaan van Caribisch Nederland in de constructie zoals die nu bestuurlijk

[0:49:57] is in de huidige tijd.

[0:49:59] Ik denk dat we een heel goede conferentie hebben gehad waarin we in constructieve sfeer gesproken

[0:50:04] hebben over die twee onderwerpen, namelijk de WOLBES, dus de wet over bestuurlijke verhoudingen,

[0:50:09] en de FINBES, de wet over de financiële verhoudingen.

[0:50:13] We hebben ook met bespreking van de wetstexten, zoals die nu in concepten voorliggen, nog niet

[0:50:22] bij uw Kamer, overigens, want we hebben met elkaar gesproken over conceptteksten die nog

[0:50:27] daarna naar uw Kamer komen, met elkaar in de hand gesproken over een aantal thema's die gaan over

[0:50:33] hoe we het leven voor ons allemaal beter maken en hoe we er vooral voor zorgen dat we de autonomie

[0:50:40] van de eilanden versterken en ervoor zorgen dat de financiële verhoudingen worden verbeterd.

[0:50:46] We hebben in die conferentie een aantal afspraken gemaakt die wat breder waren dan alleen de

[0:50:53] Wolbes en de FinWES, om te zorgen dat we ook op andere fronten onze verhoudingen verder konden verbeteren.

[0:51:02] We hebben dat in een constructieve overleg gedaan.

[0:51:06] Ik denk dat u daar ook veel over heeft gezien in de media.

[0:51:09] Daarmee hebben we kunnen zorgen dat we zowel de modernisering als de differentiëring,

[0:51:14] het differentiëren per eiland, verder hebben vormgegeven.

[0:51:17] Ons idee is om nu, de consultatieperiode voor deze wet is afgerond, te zorgen dat dat

[0:51:23] wetsvoorstel zo snel mogelijk wordt aangepast, onder andere op basis van die input vanuit

[0:51:28] de werkconferentie.

[0:51:30] Dan moet die via de ministerraad naar de Raad van State en zal naar uw Kamer komen.

[0:51:35] Onze inschatting is dat dat in de tweede helft van dit jaar zal zijn.

[0:51:40] Dan over de financiële verhoudingen.

[0:51:42] We hebben een onderzoek laten uitvoeren, onder andere ook doordat er over vragen waren gesteld

[0:51:48] in uw Kamer, maar ook wel op basis van wat ik zelf heb gezien in de financiële verhoudingen.

[0:51:54] Daarin zien we dat het onderzoek dat we hebben laten doen laat zien dat er eigenlijk voor de

[0:52:00] openbare lichamen onvoldoende financiële middelen zijn, vrije middelen, om te zorgen dat ze ook

[0:52:07] daadwerkelijk hun structurele taken structureel kunnen betalen, dus dat er niet sprake is van

[0:52:13] incidentele bekostiging, waardoor het moeilijk is om structurele taken, zoals onderhoud van wegen of

[0:52:20] afval of het onderhouden van gebouwen, goed in te zetten.

[0:52:26] Ik ben blij dat dat onderzoek gedaan is.

[0:52:31] Ik was op zoek naar een natuurlijke punt.

[0:52:34] Die komt er bijna aan.

[0:52:36] Kan mevrouw Missioen wachten op de natuurlijke punt?

[0:52:38] Ja.

[0:52:41] Dus we hebben dat onderzoek laten doen en de uitkomsten daarvan laten dan overzien dat er moet

[0:52:47] worden gewerkt aan het versterken van die financiële situatie van de verschillende eilanden.

[0:52:53] Dat is nog verschillend per eiland.

[0:52:55] Dus het tekort aan vrije middelen is groter op Bonaire dan op de twee andere eilanden, maar

[0:53:00] is ook daar een thema en ook die verhouding incidenteel en structureel moet aangewerkt worden.

[0:53:08] En niet in de laatste plaats natuurlijk ook zorgen dat er gewerkt kan worden met lage

[0:53:14] uitvoeringslasten en het stelsel robuust maken, zoals we dat ook kennen voor de Nederlandse gemeente.

[0:53:21] Dan rond ik af met een stukje over Sint Eustatius, want heel fijn is het zo dat het herstel van de

[0:53:26] reguliere bestuurlijke verhoudingen aanstaande is.

[0:53:29] Het Koninklijk Besluit voor het afronden van de fase waarin er ingegrepen is, is getekend.

[0:53:40] De publicatie zal op 9 april zijn.

[0:53:42] Daarmee treedt de volgende fase van de wet herstelvoorzieningen van

[0:53:47] synthetisaties in werking.

[0:53:49] Als gevolg zal daarvan ook weer de gezaghebber kunnen worden aangesteld.

[0:53:55] Op vrijdag 8 maart is Alida Francis voorgedragen voor deze positie.

[0:54:00] Zij zal op 10 april aanstaande worden benoemd.

[0:54:04] Ik ben blij dat zij bereid is om deze functie te gaan doen.

[0:54:08] Uiteraard heeft zij er zelf voor aangegeven dat ze dat ook heel graag wil doen.

[0:54:15] Ik ben ervan overtuigd dat dat ook goed zal zijn voor het eiland Sint Eustatius.

[0:54:22] Dat even vooral betreft mijn introductie.

[0:54:25] Mevrouw Michiel, gaat uw gang.

[0:54:28] Voorzitter, ik was eigenlijk vooral benieuwd of dit ook de enige woorden van de staatssecretaris zijn over de conferentie.

[0:54:34] Want zij begon daar de inleiding mee en ik had wat specifieke vragen over hoe het kan dat die verklaringen zo uit elkaar lopen.

[0:54:44] Gaat zij daar nog op in?

[0:54:45] Zeker.

[0:54:46] Oké, dan wacht ik even af.

[0:54:49] En dan heeft meneer Van Haasen ook nog een vraag.

[0:54:54] De staatssecretaris heeft het over de vrije uitkering voor Bonaire, dat die aan de krappe kant is.

[0:55:01] Maar ik heb hier het rapport van het College Financieel Toezicht en daar staat eigenlijk tegenovergestelde.

[0:55:07] Er staat hier een ophoging van de vrije uitkering van Sint Eustatius en Saba zou nagenoeg niet nodig zijn.

[0:55:15] Bonaire zou significant verhoogd dienen te worden.

[0:55:18] Het CFK herkent dit niet.

[0:55:20] uit de uitvoeringsreportages en jaarrekeningen blijft dat Bonaire jaar na jaar overschotten realiseert.

[0:55:28] Dus dat is eigenlijk tegenstijdig met wat u zegt, dat zij daar geld tekort hebben terwijl er in het

[0:55:32] rapport staat wat anders. De staatssecretaris. Die overschotten op Bonaire zijn eigenlijk het

[0:55:39] gevolg van het systeem zoals we dat nu hebben, namelijk dat heel vaak de eilanden incidenteel

[0:55:44] aan het eind van het jaar extra middelen krijgen om structurele taken uit te voeren en dan niet

[0:55:49] meer in staat zijn dat op een hele korte termijn op een goede en verstandige manier uit te geven.

[0:55:55] Wat het onderzoek heeft gedaan, wat we hebben laten uitvoeren, is een inventarisatie te maken

[0:56:02] welke taken er zijn, waar staan die eilanden voor en hoeveel geld heb je daarvoor nodig.

[0:56:06] Als je dan goed kijkt, dan zie je dat dat niet goed structureel geregeld is.

[0:56:10] Dat willen we graag voor alle eilanden structureel goed regelen.

[0:56:13] Ook zorgen dat er, als er jaren op jaar de taken veranderen of als er sprake is van verhoging van

[0:56:20] prijzen, ook een indexering plaatsvindt, een systematiek die je automatisch toe gaat leiden

[0:56:25] in plaats van dat het elke keer weer apart is.

[0:56:28] Daarom ben ik het niet eens met het punt van het CFT dat er elk jaar geld wordt overgehouden en er dus

[0:56:34] genoeg is, want we zien dat er onvoldoende geld is en we zien ook dat er geld overgehouden wordt.

[0:56:40] Maar dat heeft meer met de systematiek te maken dan met het feit dat er genoeg is.

[0:56:45] Want wat we ook zien, is dat er onvoldoende middelen zijn om de taken op Bonaire goed uit te voeren.

[0:56:50] Of het dan gaat over onderhoud van de wegen, of het beheer van de gebouwen, of het aanleg van

[0:56:55] voldoende goede rioolvoorzieningen, natuurbehoud, enzovoort, enzovoort.

[0:57:02] Ik kijk naar meneer Van Haasen, maar dan ga ik de heer White het woord geven.

[0:57:06] Gaat u gaan.

[0:57:07] Dank u wel, voorzitter.

[0:57:08] Naar aanleiding van de goede vraag die de heer Haas stelt.

[0:57:11] en volgens mij het fantastische antwoord wat de staatssecretaris geeft.

[0:57:15] Wil ik nog even voor mijn duidelijkheid even checken...

[0:57:21] of komt u daar later nog op terug?

[0:57:22] Want ik heb die vraag natuurlijk eerder gesteld om de vrije uitkering...

[0:57:26] waarin ik volgens mij nu ook hoor dat u aangeeft dat het onderzoek staaft...

[0:57:31] dat we daar echt wel een opgave hebben.

[0:57:34] Op het moment dat die constatering juist is, zou ik willen weten...

[0:57:37] Oké, maar op welk termijn gaan we daar de gevolgen van zien?

[0:57:42] En een korte opmerking. Ik ga niet heel streng zijn als voorzitter...

[0:57:45] maar het is wel fijn om vier voorzitters te spreken...

[0:57:48] en de staatssecretaris met de staatssecretaris aan te spreken.

[0:57:50] Excuus, voorzitter.

[0:57:51] En dan gaat de staatssecretaris daar vast ook antwoord op geven nu.

[0:57:54] Ik wil dat even doen bij beantwoording van de blokjes...

[0:57:56] want dan kom ik daar vanzelf op terug.

[0:57:58] Dus dan ga ik nu induiken op de vragen die u gesteld heeft.

[0:58:02] En daar zit onder andere dit thema in.

[0:58:03] Ik heb vier blokjes, bestaanszekerheid, waaronder onder andere het sociaal minimum, bestuur en

[0:58:11] financiën, economie en nog een restcategorie, waarin ook zeer belangrijke onderwerpen zitten,

[0:58:17] zoals bijvoorbeeld het onderwerp gezondheidszorg.

[0:58:21] Ik ga dan even beginnen met het thema van bestaanszekerheid en met de vraag van de heer White naar

[0:58:28] aanleiding van de armoedeproblematiek.

[0:58:30] U vroeg hoe het precies staat met de acties die u kunt ondernemen om armoede terug te dringen en het

[0:58:36] verlagen van de kosten van levensonderhoud.

[0:58:40] Eigenlijk zitten we midden in dat proces.

[0:58:42] Want we hebben afgesproken, met uw vorige Kamer nog, om te zorgen dat er op weg naar een sociaal

[0:58:49] minimum een minimumloon wordt ingevoerd per 1 januari van dit jaar.

[0:58:54] Dus dat is afgelopen 1 januari gestegen naar $1.570 per maand op Bonaire, $1.555 op Sint Eustatius

[0:59:04] en $1.654 op Saba.

[0:59:08] En dat minimumloon stijgt verder naar $1.750 op alle driede eilanden per 1 juli aanstaande.

[0:59:16] We hebben ten opzichte van een jaar geleden een loonsverhoging van meer dan $500 per maand

[0:59:22] op Bonaire gerealiseerd en van 300 dollar op de bovenwindse eilanden.

[0:59:27] Ook de uitkeringen stijgen mee.

[0:59:30] Kinderbijslag is verhoogd.

[0:59:31] We hebben een aantal maatregelen getroffen om de kosten van levensonderhoud te verlagen,

[0:59:35] zoals het continueren van de energietoelagen van 1300 dollar per jaar

[0:59:40] voor de laagste inkomens en het subsidiëren van een vast tarief voor nutsvoorzieningen.

[0:59:45] En ik denk dat het goed is.

[0:59:47] We hebben daarover in februari nog een Kamerbrief gestuurd met een totaal

[0:59:51] overzicht van alle maatregelen die we hebben getroffen om de inkomens te verhogen en ook

[0:59:57] te zorgen dat er daarmee niet alleen maar inkomens in de zin van salarissen, maar dus ook uitkeringen

[1:00:04] om daarmee te komen tot een niveau — want dat is precies wat de commissie-todee ons heeft geadviseerd

[1:00:09] — een niveau op basis waarvan mensen van dat minimuminkomen, van dat minimumloon ook

[1:00:14] daadwerkelijk kunnen leven.

[1:00:17] Dat is ook precies wat we beoogden.

[1:00:23] We praten er overigens ook nog over in een commissiedebat op 22 mei met mijn collega

[1:00:29] Carola Schouten, die ook zeer nauw betrokken is bij dit hele traject.

[1:00:35] Maar het is goed om te weten dat we met die verhogingen in principe vanaf 1 juli op een

[1:00:41] waarin mensen ook kunnen leven van de uitkering of het salaris dat ze ontvangen.

[1:00:49] Wat wij in de gaten gaan houden, kom ik straks ook op basis van een vraag van mevrouw Michon op,

[1:00:54] is het niet zo dat de stijging van de kosten weer zodanig daardoor is

[1:00:59] dat daarmee nou voor een deel die verhogingen weer worden teniet gedaan?

[1:01:07] En of wat betekent dit voor ondernemers?

[1:01:10] Maar wij zijn dus ongelooflijk hard aan de slag gegaan op basis van dat rapport today

[1:01:14] om te zorgen dat we hier mensen echt kunnen helpen.

[1:01:18] En gelukkig heb ik gemerkt in mijn bezoeken in de afgelopen tijd dat mensen dat ook echt

[1:01:22] in hun portemonnee merken.

[1:01:23] Ze hebben vanaf 1 januari al een flinke verhoging van hun inkomen gezien.

[1:01:30] Ik kom zometeen nog even op de andere kant.

[1:01:34] Dan ga ik nu vooral even in op de vraag van de heer White over de verhuurderssubsidie.

[1:01:41] Dat is ook een van de punten die uit het rapport van de commissie-TODE komt.

[1:01:48] Wij onderschrijven dat rapport en de aanbeveling daaruit.

[1:01:51] Een van de thema's om te zorgen dat we iets kunnen doen aan het feit dat mensen uiteraard

[1:01:58] een betaalbaar huis willen hebben, is dat we heel hard aan het bouwen zijn aan sociale huurwoningen

[1:02:04] op Bonaire, op Saba en op Stesia, want de beschikbaarheid van woningen is daar ook een groot

[1:02:09] thema. Er zijn met alle drie de eilanden daarover afspraken gemaakt.

[1:02:15] Op Bonaire eindt 2025 400 extra nieuwe woningen.

[1:02:19] Op Saba zijn er recent twintig opgeleverd.

[1:02:21] Dat klinkt niet veel en het is ook nog niet voldoende, maar het is voor de schaal en omvang

[1:02:26] van Saba wel een flinke stap vooruit.

[1:02:28] Het zijn ook woningen — ik heb ze zelf kunnen bezoeken — van echt goede kwaliteit.

[1:02:34] Dat zorgt ervoor dat er in totaal zo'n 420 huishoudens een huurlast hebben die beter past bij hun inkomen.

[1:02:41] We werken op Bonaire met een pilot voor die verhuurderssubsidie.

[1:02:46] Daarmee worden mensen dus ook al letterlijk geholpen.

[1:02:48] Het is eigenlijk een soort huursubsidie, maar die loopt via de verhuurder.

[1:02:51] Daarom heet hij verhuurderssubsidie.

[1:02:53] En we zijn aan het onderzoeken of we dat ook verder kunnen doen op de andere eilanden, omdat

[1:03:00] we in ieder geval op Bonaire daar al positieve ontwikkelingen van zien.

[1:03:05] Maar we zijn dus twee dingen aan het doen, werken aan een verhuurdersubsidie en tegelijkertijd ook

[1:03:09] zorgen dat er meer huizen worden gebouwd om mensen daadwerkelijk een nieuwe woning te kunnen geven

[1:03:15] of een woning te kunnen geven.

[1:03:20] Dan was er nog een vraag van de heer White over de verlofregeling in het kader van Comply or Explain.

[1:03:29] Het is inderdaad zo, we hebben dat overzicht laten zien, dat er nog heel veel wetten zijn die wel in

[1:03:34] Nederland gelden, maar niet in Caribisch Nederland.

[1:03:37] Het is denk ik ook wel goed voor uzelf om in de gaten te houden, ook als commissie, en ik doe dat

[1:03:41] zelf natuurlijk ook vanuit mijn rol, is dat iedere wet die in deze Kamer wordt aangenomen en vervolgens

[1:03:47] in de Eerste Kamer, waar niet staat expliciet dat hij ook geldt voor Caribisch Nederland,

[1:03:52] geldt niet voor Caribisch Nederland.

[1:03:56] U kunt ons, uzelf en vooral de inwoners van Caribisch Nederland goed helpen om goed te kijken

[1:04:03] naar of er op die wet geldt of niet.

[1:04:07] In principe is het zo dat we de wetten willen laten gelden voor Caribisch Nederland, tenzij

[1:04:12] dat onwenselijk is, bijvoorbeeld een wet over visvangst op de Noordzee.

[1:04:17] Die hoeft natuurlijk niet in het Caribisch deel van het Koninkrijk te gelden, maar voor dit soort

[1:04:21] wetten waar u het over heeft natuurlijk wel.

[1:04:23] Als het gaat over die verlofregelingen, het wetsvoorstel dat nu wordt voorgesteld en gemoderniseerd

[1:04:29] door het Ministerie van Sociale Zaken, zorgt ervoor dat deze verlofregeling op basis van geleidelijke

[1:04:38] invoering wordt het geboorteverlof qua omvang aangesloten op de situatie zoals we die kennen

[1:04:43] in Europees-Nederland.

[1:04:46] Er is dus een wetsvoorstel dat binnenkort aan uw Kamer zal worden aangeboden, waarin als eerste

[1:04:52] stap staat de introductie van het helft van het aantal arbeidsuren per week aan geboorteverlof.

[1:04:58] Dat wetsvoorstel breidt ook calamiteitenverlof uit en introduceert kortdurend zorgverlof.

[1:05:04] Dus we zijn al bezig om op dit gebied de wetgeving aan te passen.

[1:05:09] De minister van APP komt daarover met een wet naar uw Kamer.

[1:05:14] Dan naar aanleiding van de vragen van mevrouw Michon en ook van NSC over dat gevoeg van de

[1:05:23] verhoging van het wettelijk minimumloon voor de concurrentiepositie van kleine ondernemers.

[1:05:29] Wat ontzettend belangrijk is, is natuurlijk om te beginnen met de reden waarom we dit hebben gedaan.

[1:05:34] De reden daarvan was dat wij zagen, en dat is geconstateerd in het rapport van de commissie-todee,

[1:05:40] dat mensen niet konden rondkomen van het minimumloon en ook niet van de uitkeringen.

[1:05:45] Met andere woorden, wij vonden het van ongelooflijk belang dat we ervoor zouden zorgen,

[1:05:49] en dat vonden wij niet alleen, maar dat vond de Kamer ook,

[1:05:52] dat mensen konden rondkomen van een minimumloon en ook rond zouden kunnen komen van een uitkering.

[1:05:57] Dat is ook de reden om in stappen het minimumloon en de uitkeringen te verhogen.

[1:06:03] Dat betekent natuurlijk wel dat dat leidt tot extra kosten voor werkgevers.

[1:06:10] En het is ook ons ter oren gekomen dat dat natuurlijk per werkgever verandert.

[1:06:14] Het maakt namelijk heel veel uit of je een werkgever bent met mensen...

[1:06:17] ...die vooral in hogere loonschalen zitten...

[1:06:19] ...of een bedrijf bent met mensen die vooral het minimumloon hebben...

[1:06:23] ...want dan heeft die verhoging natuurlijk meer effect voor jou als bedrijf.

[1:06:28] We hebben vanaf het begin ook gezegd dat we de werkgeverspremies gingen verlagen...

[1:06:33] ...om daarmee het effect voor werkgevers te compenseren.

[1:06:37] Maar wij zien ook wel dat dat niet voor alle werkgevers voldoende is...

[1:06:41] ...en daar zijn we ook samen, en WUH is in dit geval ook minister Schouten en ik...

[1:06:46] ...over in gesprek met de ondernemers en maatschappelijke organisaties...

[1:06:50] zoals de Centraal Dialoog, om te kijken wat de effecten zijn.

[1:06:55] Dus daar zijn we goed naar aan het kijken.

[1:06:58] En ik denk dat het goed is dat we dat ook weer als onderwerp wat uitgebreider bespreken,

[1:07:03] als we ook meer informatie hebben in dat debat dat we hebben op 22 mei met minister Schouten.

[1:07:10] Overigens denk ik dat het goed is dat we dan het hebben over het effect wat het heeft voor ondernemers,

[1:07:15] Maar we moeten ook kijken naar het prijsopdrijvend effect, want uiteindelijk gaat het natuurlijk

[1:07:22] ook om dat de prijzen van bijvoorbeeld de kosten van normaal levensonderhoud, de prijzen

[1:07:28] in de supermarkten, vergroentes en voor allerlei andere producten die mensen nodig hebben,

[1:07:32] dat die ook niet te ver omhoog gaan, want anders wordt het effect van deze verhogingen

[1:07:36] natuurlijk ook minder groot.

[1:07:39] Dus we blijven dat bijden volgen.

[1:07:41] Dus de inflatie en wat dit betekent voor werkgevers.

[1:07:47] Dan was er nog een vraag van D66, ook over het thema van kosten van levensonderhoud en armoede.

[1:07:55] Het ging over de beperkte toegang van openbaar vervoer, in relatie tot het amendement over

[1:08:03] de accijnsverhogingen.

[1:08:10] Bij een eerder debat kwam dat aan de orde, want ik ben uiteraard ook op de hoogte van dat vraagstuk.

[1:08:16] Dit is eigenlijk een typische zaak die gaat over dat wat ik net noemde, namelijk er is een amendement

[1:08:20] ingediend door de Kamer waarin gezegd is dat iets moest worden teruggedraaid, een voorstel voor

[1:08:27] Nederland, maar niet voor Caribisch-Nederland.

[1:08:29] En dus is het ook niet voor Caribisch-Nederland teruggedraaid.

[1:08:32] Het is een accijnsverhoging die niet in Nederland is ingevoerd, maar wel is ingevoerd op Caribisch Nederland.

[1:08:39] Het is een amendement van uw Kamer bij de behandeling van het Belastingplan 2024 ingediend.

[1:08:45] De indieners van de motie hebben dus geen rekening gehouden met Caribisch Nederland.

[1:08:51] De staatssecretaris, mijn collega van Financiën, heeft dit amendement ook ontraden.

[1:08:56] We hebben gekeken of het mogelijk was om dit amendement toch ook toe te passen

[1:09:01] op Caribisch-Nederland, maar dat is niet zo heel erg eenvoudig.

[1:09:07] Het is ook de vraag of dat nou verstandig is om te doen.

[1:09:10] Het heeft ermee te maken dat op zich, door een prijsverlaging van de kosten van brandstoffen,

[1:09:16] het effect voor de mensen die op Caribisch-Nederland wonen nog relatief beperkt is.

[1:09:20] Maar ook is het zo dat een deel van deze accijns ook betaald wordt door anderen dan de inwoners,

[1:09:27] namelijk toeristen.

[1:09:30] We moeten daar dus nog verder naar kijken.

[1:09:33] Het punt betreft dat we hier te maken hebben met een door de Kamer ingediend voorstel,

[1:09:40] wat uw Kamer uiteraard kan aanpassen, maar wat daartoe leidt dat er inderdaad een scheve

[1:09:47] implementatie is van deze maatregel.

[1:09:50] Wat betreft het openbaar vervoer, als onderdeel van het pakket van het minimumloon, hebben

[1:09:58] wij voor het ondersteunen van openbaar vervoer op de drie eilanden 800.000 euro in 2024 en

[1:10:06] structureel 700.000 euro vanaf 2025 vrijgemaakt om de eilanden daarin te ondersteunen.

[1:10:13] Ik begreep onder andere van het bestuurscollege van Bonaire dat zij op bezoek zijn geweest

[1:10:18] bij mijn oude werkgever om te kijken of ze met elkaar konden nadenken over de vraag

[1:10:23] hoe bijvoorbeeld een busverbinding op Bonaire zou kunnen worden ingericht.

[1:10:30] Voordat u verder gaat naar het volgende blokje, is er in ieder geval een vraag van meneer Van

[1:10:35] Hazen en van mevrouw Michon.

[1:10:36] Ik wilde de commissie voorstellen om de vragen aan het eind van elk blokje te doen, want

[1:10:40] dan weten we zeker dat de vragen beantwoord zijn en dan is er wellicht geen aanleiding

[1:10:44] meer tot het stellen van een vraag, maar dan is meneer Van Hazen als eerste.

[1:10:48] Gaat uw gang.

[1:10:49] Meneer Van Haassen zegt buiten de microfoon om Ladies First, dus daar gaat mevrouw Michon.

[1:10:53] Gaat uw gang.

[1:10:54] Aardig.

[1:10:54] Dank u wel.

[1:10:56] Voorzitter.

[1:10:57] Ik schrik een klein beetje van het antwoord van de staatssecretaris, waarin ze stelt dat

[1:11:03] effect van die verhoging van minimumloon en daaraan gekoppeld de uitkering, ik begrijp

[1:11:08] goed, ik heb dat ook in de stukken gelezen, dat dat zullen volgen.

[1:11:11] En begrijp me goed, voorzitter, er is niemand tegen een minimumloon waar je niet van rond

[1:11:17] kan komen of een uitkering wat niet leidt tot een tot een normale menswaardige bestaan.

[1:11:24] Maar deze verhoging gaan we dus nu zien of daar de prijzen door worden verhoogd.

[1:11:29] Met deze verhoging gaan we zien wat het doet.

[1:11:31] Dan denk ik ook voor vestigingsklimaat, vooral in de regio.

[1:11:34] Op welke manier blijven we dat volgen en blijven we dat ook tijdig volgen?

[1:11:39] Want wat staat ons dan te doen als het dus inderdaad negatieve effecten heeft?

[1:11:44] Wat kunnen we dan dus doen?

[1:11:45] want het ene doen kan niet in mijn ogen, zonder ook het ander te laten.

[1:11:52] En ik wil hier graag echt vinger aan de pols houden,

[1:11:55] want anders hebben we iets met elkaar gedaan wat totaal niet het gewenste effect heeft.

[1:12:00] Hoe gaat de staatssecretaris dit volgen en hoe wordt de Kamer daarover geïnformeerd?

[1:12:05] De staatssecretaris.

[1:12:07] Nou, dat doe ik samen met mijn collega van APP, die dus ook kijkt naar dit thema.

[1:12:13] en we proberen dit zo goed mogelijk te volgen door...

[1:12:15] Aan de ene kant natuurlijk wordt er onderzoek gedaan lokaal naar prijsontwikkeling.

[1:12:20] Dus er is een mandje gemaakt van producten

[1:12:23] en er wordt gekeken naar wat de prijsontwikkeling van die producten is.

[1:12:28] Er is bijvoorbeeld op Bonaire, weet ik, aangevraagd door het Bestuurscollege

[1:12:32] aan de Sociaal Dialoog om daar ook mee te helpen.

[1:12:35] Dus op die manier proberen we dat zo goed mogelijk te volgen.

[1:12:39] We hebben wat minder precieze cijfers dan we die in Nederland kennen, maar op deze manier

[1:12:45] kunnen we dat goed doen.

[1:12:47] Uiteraard willen we die informatie ook heel graag.

[1:12:49] Ik denk dat het goed is dat we dat doen tegen de tijd dat we dat debat op 22 mei hebben met u delen.

[1:12:57] Aan de andere kant gaat het natuurlijk inderdaad over dat we ook steeds weer in gesprek zijn,

[1:13:01] ook nog recent, met de werkgevers om te zien in hoeverre die maatregel die we hebben genomen

[1:13:08] om werkgevers te ontlasten, ook voldoende effect heeft voor alle werkgevers.

[1:13:13] En wat we nu zien, is dat het effect daarvan nogal voor een deel dat scheef uitwerkt.

[1:13:19] En daar moeten we dus naar kijken hoe we dat beter kunnen verdelen over de werkgevers.

[1:13:30] Ik zat een beetje met hetzelfde punt als Frank Michon.

[1:13:34] We hebben natuurlijk gezien dat per 1 januari het minimumloon verhoogd is.

[1:13:39] Op Bonaire is dat zelfs 27 procent, maar het is natuurlijk nu al een paar maanden geleden

[1:13:44] dat de minimumloon verhoogd is, dus wordt er op dit moment al gemonitord hoe de prijsverhouding

[1:13:53] nu is op Bonaire, want in juli komt er nog een verhoging overheen, die is wel minder rigoureus,

[1:14:00] maar het is toch weer een verhoging op een verhoging in een vrij korte tijd en wij maken

[1:14:08] daar ons zorgen over. En dat hebben we natuurlijk ook gehoord met gesprek met de eilandraden in de

[1:14:15] laatste weken dat ze hier in Nederland waren. Dat het nogal zorgwekkend is. We zijn natuurlijk

[1:14:21] hartstikke blij dat het minimumloon omhoog is gegaan. Dat kan ik ook helemaal beamen. Ik bedoel,

[1:14:28] want de armoede is natuurlijk verschrikkelijk, maar ik maak me wel zorgen over die prijsontwikkeling.

[1:14:34] En verder had ik nog een vraag over het comply and explain.

[1:14:37] U zei dus dat wij het eigenlijk niet goed hebben gedaan met het terugdraaien van die accijnsen.

[1:14:47] Maar is het niet juist dat comply and explain juist het middel om dan in te kunnen zitten

[1:14:52] om het ook voor het Caribisch deel te laten gelden?

[1:14:56] Want dat is toch eigenlijk het comply gedeelte, dat wij kunnen zeggen van nou comply die regels

[1:15:04] op het Caribisch Nederland en niet verschuilen achter de ex-pleen.

[1:15:13] Het moet allemaal net iets bondiger als we acht uur met elkaar willen halen.

[1:15:17] De staatssecretaris.

[1:15:19] Dank u wel, voorzitter.

[1:15:21] Wij monitoren dus de prijsontwikkeling en we spreken ook met werkgevers om te zien wat voor hen de effecten zijn.

[1:15:27] En daar zullen we in de komende tijd, als dat nodig is, maatregelen optreffen.

[1:15:30] Dat is de kern van het verhaal.

[1:15:32] Daar moeten we wel iets meer de gevolgen goed kunnen inschatten, want dat is nu met een paar maanden

[1:15:38] verhogingen per een, die vanaf 1 januari zijn ingegaan, natuurlijk nog vroeg.

[1:15:43] Maar nogmaals, er wordt op dit moment gemonitord op alle drie de eilanden.

[1:15:48] En dan even over Complaro Explain.

[1:15:49] Ja, kijk, dat is een uitgangspunt waarbij we zeggen, in principe zou wetgeving die in Nederland wordt

[1:15:55] aangenomen, in dit parlement worden aangenomen, ook moeten gelden voor Caribisch Nederland.

[1:16:00] Maar nogmaals, daarvoor is wel nodig dat dat ook in zo'n wet expliciet wordt vermeld.

[1:16:04] In dit geval was er een amendement door uw Kamer gemaakt.

[1:16:07] Daar zat dat niet in.

[1:16:09] De staatssecretaris heeft dat amendement ontraden.

[1:16:11] U heeft dat desalniettemin aangenomen.

[1:16:14] Ja, en dan gebeurt er inderdaad, bedoeld of onbedoeld — dat kan ik niet overzien, want

[1:16:18] ik was niet de indiener van dit amendement — wordt Caribisch Nederland niet op dezelfde

[1:16:30] Ik wil ervoor stellen om door te gaan naar het volgende blokje, en dat gaat over bestuur en financiën.

[1:16:38] Daar kwam de vraag aan de orde van mevrouw Michon over migratie en de absorptiecapaciteit van het

[1:16:46] eiland Bonaire en de demografische ontwikkeling, of we daar verder naar zouden kunnen kijken.

[1:16:52] Nou, dat laatste, daar kan ik van zeggen dat ook die commissie die werk heeft gedaan over de

[1:16:57] demografische ontwikkelingen, dat die ook de scenario's zal uitwerken voor de eilanden.

[1:17:03] Dus dat zal worden gedaan.

[1:17:05] En tegelijkertijd is dat thema van met name die absorptiecapaciteit van moderne aandachtspunten,

[1:17:10] en dat heeft veel te maken met de enorme groei die het eiland recent heeft doorgemaakt.

[1:17:16] Wat van belang is, is dat in de komende tijd niet alleen maar wordt gekeken naar wat de

[1:17:22] Commissie voor Demografische Ontwikkeling gaat constateren daarover, maar ik denk dat het

[1:17:28] ook van belang is dat het eiland zelf, met name ook zelf, kijkt naar maatregelen die

[1:17:34] zij kunnen nemen om keuzes te maken in termen van migratie of de groei van het eiland zelf.

[1:17:43] Die keuzes kunnen zitten in de ruimtekoordening, dus in het wel of niet toestaan van het verder bouwen

[1:17:48] van nieuwe hotels of woningen.

[1:17:52] Je kunt daarvoor vooral kiezen om woningen te bouwen voor de lokale bevolking en minder

[1:17:59] voor bijvoorbeeld vakantie of recreatie.

[1:18:02] Je kunt dus inzetten op bijvoorbeeld hotels en dat soort dingen.

[1:18:05] En verder zijn er gesprekken over gevoerd.

[1:18:08] Ik weet dat vorige zomer de bestuurscolleges en eilandraden op bezoek waren op de Waddene eilanden

[1:18:15] hier in Nederland, met name op Schiermonnikoog, over wat je kunt afspreken, bijvoorbeeld over

[1:18:20] zelfbewoning van huizen, waarmee je dus ook al via de ruimtelijke ordening en via je bouwregelgeving

[1:18:28] of woonregelgeving zelf kunt sturen op welke groei van het eiland we nog voor ons zien of welke

[1:18:35] juist niet en op welke manier we ervoor zorgen dat we een demografische ontwikkeling krijgen

[1:18:39] die wij ook wenselijk vinden.

[1:18:41] Maar nogmaals, ook de commissie is hiermee aan de slag.

[1:18:47] Dan was er de vraag van de heer White over de vrije uitkering.

[1:18:53] We hebben natuurlijk in de afgelopen tijd een paar stappen gezet om die vrije uitkering te verhogen,

[1:18:57] eigenlijk al bij de start van dit kabinet, met een toevoeging van de verschillende enveloppes

[1:19:04] vanuit het regeerakkoord.

[1:19:08] Maar goed, het onderzoek van IDVERSA laat zien dat we er nog niet zijn.

[1:19:12] Ik ga de vraagstukken die er zijn, dus de thema's die er aan de orde zijn, betrekken bij de bespreking

[1:19:18] van de voorjaarsnota, die uiteraard ook in uw Kamer wordt behandeld.

[1:19:24] Daarnaast zet ik nog verder in om de toereikendheid van de vrije uitkering verder te verhogen.

[1:19:29] Die punten die van belang zijn, daarbij is het principe dat structurele taken ook structureel

[1:19:37] moeten worden gedekt, dat de financiering van structurele taken via de vrije uitkering moet

[1:19:44] lopen — wat ik heel belangrijk vind, dus niet via incidentele maatregelen — en dat we ervoor

[1:19:51] zorgen dat bijzondere uitkeringen uiteraard altijd nog kunnen, maar dat er dan ook wordt

[1:19:55] gezorgd dat er voldoende mogelijkheden zijn om niet eenmalig iets te betalen en dan vervolgens

[1:20:01] in de problemen te lopen met bijvoorbeeld beheer en onderhoud.

[1:20:06] Er wordt gezorgd dat semistructurele, bijzondere uitkeringen die we nu kennen, worden omgezet

[1:20:11] in vrije uitkeringen, dat ze dus structureel worden gemaakt, dat er goed wordt gekeken naar

[1:20:18] naar de beheer en onderhoud bij investeringen en natuurlijk ook dat er de mogelijkheid voor openbaar

[1:20:26] lichaam komt — althans, daar zijn we naar aan het kijken — om ook zelf te kunnen lenen.

[1:20:31] Daarmee proberen we dus in de komende tijd invulling te geven aan de uitkomsten van dat rapport.

[1:20:36] Of dat helemaal gaat lukken, daar kan ik niet iets over zeggen, maar het is wel mijn bedoeling om dat

[1:20:40] dus mee te nemen in die besluitvorming rondom de voorjaarsnota.

[1:20:44] Dan was er de vraag van mevrouw Michon over bestuurlijke afspraken wanneer het bestuursakkoord

[1:20:51] met Bonaire wordt ondertekend.

[1:20:53] Dat heeft wel op zich laten wachten, niet in de laatste plaats, ook omdat er een nieuwe

[1:20:58] bestuurscollege kwam en de coalitie wel tijd heeft genomen om eigen prioriteiten uit te werken.

[1:21:03] Maar de ondertekening van het akkoord is voorzien voor mei van dit jaar.

[1:21:12] Ik hoop dus in die maand dit kunnen afronden en dan ook verdere afspraken te maken, onder andere over de

[1:21:23] thema's die we met elkaar van belang vinden, van bestuurlijke verhoudingen en financiën tot het

[1:21:30] zorgen dat een aantal thema's wordt opgelost rondom klimaat en dat soort onderwerpen.

[1:21:38] Dan was er nog een vraag van mevrouw Michon over die werkconferentie en hoe dat nou zat

[1:21:44] met die verschillende verslagen.

[1:21:46] Die verslagen die rond zijn gestuurd door het bestuurscollege van Bonaire heeft mij ook

[1:21:52] enigszins verbaasd, want we hebben de conferentie namelijk afgesloten met een gemeenschappelijke

[1:21:56] vaststelling van het verslag en ook de vraag aan de voorzitter van de conferentie, de heer

[1:22:05] Maurits de Kort, president van het gemeenschappelijk hof op de eilanden, om dat voor ons af te ronden.

[1:22:14] De gemaakte afspraken zijn dan ook daar goed vastgelegd.

[1:22:18] We hebben overigens ook een extra termijn gegeven aan de eilanden om nog te reageren op de wet.

[1:22:26] Het ontwerp van wet is inmiddels ook afgelopen.

[1:22:29] Dat was 29 maart.

[1:22:31] Dat betekent dus nu dat de consultatieperiode voor de wet is afgelopen.

[1:22:34] Wij gaan aan de slag om de punten die eruit zijn gekomen te verwerken en vervolgens via de ministerraad

[1:22:39] en de Raad van State de wet bij uw Kamer zullen indienen.

[1:22:43] Ik ga natuurlijk nog wel even kijken naar die commentaar, want dat heb ik zelf nog niet kunnen

[1:22:49] doen, van de eilandraad van Bonaire op het verslag.

[1:22:56] Maar ik ga ervan uit dat het verslag, zoals het is vastgesteld door de voorzitter, ook daadwerkelijk

[1:23:00] de verslag is zoals dat moet worden gezien.

[1:23:05] Mocht dat anders zijn, dan laat ik u dat graag weten.

[1:23:12] Dan was er nog de vraag van de heer Van Haasen over de fractievergoedingen van Bonaire.

[1:23:21] Dat is inderdaad een onderwerp dat in een schorsing van de werkconferentie door mij besproken is met

[1:23:26] de Eilandraad van Bonaire.

[1:23:27] Kort en groet ging dat over het feit dat zij zeer recent — overigens niet zonder dat wij daarover van

[1:23:34] tevoren geconsulteerd waren, of ik in ieder geval niet, die fractievergoedingen sterk verhoogd zijn.

[1:23:41] Ik heb hen daarop aangesproken en hen bereid gevonden om opnieuw te kijken naar die vergoedingen

[1:23:46] in lijn met de afspraken die we tijdens de conferentie hebben gemaakt, namelijk om te kijken naar het

[1:23:52] pakket van wat is nou nodig voor een eilandsraadslid om te functioneren, hoeveel eilandsraadsleden

[1:23:58] zijn er ook nodig, wat is er nodig voor een eilandsraadslid om te kunnen functioneren

[1:24:01] en welke ondersteuning is daarbij nodig.

[1:24:03] We hebben daarvoor afgesproken dat we met een gemeenschappelijke werkgroep aan de slag gaan.

[1:24:08] Ik ga er dus ook van uit dat opvolging zal worden gegeven aan die afspraak en dat we daarmee

[1:24:13] ook kunnen komen tot een opnieuwe vaststelling van de ondersteuningsvergoeding voor Bonaire

[1:24:19] en overigens ook voor de andere twee eilanden.

[1:24:23] Dan kijk ik even naar de collega's, want volgens mij is dit blokje afgerond.

[1:24:27] De heer Van Haas is straks zijn vinger op en mevrouw Michon.

[1:24:31] En dan zal ik nu als eerste dan toch meneer Van Haas het woord geven.

[1:24:35] Ja, bedankt voorzitter.

[1:24:37] Ja, nog even terug te komen op die raadsvergoeding, of die gemeente, of die eilandraadsvergoeding.

[1:24:46] U zegt dat u daarover gesproken hebt.

[1:24:48] Het verschil tussen het advies wat de VNG geeft aan Nederlandse gemeentes en het percentage

[1:24:55] wat de eilandraad zich heeft toebedacht, zit nogal extreem verschil tussen.

[1:25:06] Kunt u mij een tipje van de sluier oplichten?

[1:25:09] In welke orde van grootte u denkt dat die eilandraadvergoeding nodig is?

[1:25:16] De staatssecretaris bedoelt dat.

[1:25:17] Dat kan ik nog niet precies zeggen, maar wat ik belangrijk vind is dat de eilandraden van de drie eilanden

[1:25:22] voldoende ondersteuning kunnen aantrekken om hun werk goed te doen.

[1:25:27] En dan kan je niet altijd maar één op één vergelijken met Nederlandse gemeenten.

[1:25:31] Dus ik kan niet zeggen hoe hoog dat bedrag precies is.

[1:25:34] Maar de reden waarom ik met de eilandraad van Bonaire hierover gesproken is,

[1:25:38] is omdat ik de verhoging die zij voor zichzelf hadden vastgesteld wel heel erg hoog vond

[1:25:42] en ook niet in lijn met wat de andere twee eilanden als vergoeding kennen.

[1:25:48] Dus we hebben gezegd dat we met elkaar gaan kijken naar dat totale pakket.

[1:25:51] Dus hoeveel moeten we volgens de Wolbes, Finbes, hoeveel raadsleden heb je nodig?

[1:25:56] Want het aantal raadsleden is wat mij betreft ook te gering en dan moet je ook te veel werk

[1:26:00] bij één persoon leggen en heb je misschien wel meer ondersteuning nodig.

[1:26:03] Dus hoeveel eilandraadsleden zijn er nodig?

[1:26:07] Daar hebben we afspraken over gemaakt, over wat een gewenste groeipad, het gewenste groeipad

[1:26:11] daarin is.

[1:26:12] We hebben gekeken naar de vergoeding van de eilandraadsleden zelf en ook naar die van

[1:26:16] de ondersteuning en hopen daar in de komende tijd in een gemeenschappelijke werkgroep

[1:26:22] tot een goed voorstel te komen.

[1:26:30] Over de verschil van inzicht wat betreft de conclusies van de conferentie.

[1:26:37] Ik begrijp dat de staatssecretaris dat nog niet heeft gezien, maar kan zij hier dan toezeggen

[1:26:41] om daar op terug te komen in een brief?

[1:26:43] Ook al, in ieder geval, hoe dit dan kan en of we dus dan vaststellen dat de versie die

[1:26:48] wij hebben gekregen van de staatssecretaris, dat dat de afspraken zijn, dan is dat ook duidelijk.

[1:26:54] En waar het gaat om die vergoedingen, wat ik daar kwetsbaar aan vind, en ik begrijp dat

[1:26:59] ook heel goed, dat is ook namelijk een permanente klacht van raadsleden in Nederland, is dat

[1:27:03] natuurlijk enorm veel werk op hen afkomt.

[1:27:06] Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat je daarmee ook het aantal eilandsraadsleden

[1:27:11] verhoogt.

[1:27:13] Daar wordt niet voor gekozen, maar wel op die verhoging van die vergoeding.

[1:27:19] Mijn concrete vraag is, wat is de positie van de staatssecretaris als het gaat om aantal

[1:27:25] eilandsraadsleden en de vergoeding daarvoor?

[1:27:27] Dus wat is de bevoegdheid?

[1:27:29] Want kijk, in Nederland is deze discussie ook, er zijn natuurlijk allemaal gemeenten die

[1:27:33] vinden willen meer raadsleden of willen een hogere vergoeding, maar ja, ze hebben ook

[1:27:38] een positie, dat ze in een consultatie mee kunnen lopen.

[1:27:44] Dus wat is de positie van de staatssecretaris waar het gaat om eilandsraadleden,

[1:27:48] aantal en de hoogte van de vergoeding?

[1:27:51] De staatssecretaris.

[1:27:52] Het aantal eilandsraadleden en ook de groei daarvan

[1:27:56] en ook het aantal bestuurscollegeleden is iets wat we in de wet moeten regelen.

[1:28:00] Dus daar kan ik een voorstel voor doen.

[1:28:01] Dat wordt dan uiteindelijk natuurlijk in dit parlement besproken en in de Eerste Kamer.

[1:28:06] Dus dat is onderdeel van de bevoegdheid die wij, wij zeg ik dan uitdrukkelijk,

[1:28:11] uw parlement en en ik samen hebben.

[1:28:14] Als het gaat over de vergoeding van raadsleden voor ondersteuning,

[1:28:18] dan is dat een eigen bevoegdheid van de Eilandraad.

[1:28:21] Maar nogmaals, ik vind wel dat je dat zo'n vergoeding moet zien

[1:28:24] in het licht van het totaalpakket.

[1:28:26] Nou, dat hebben we ook besproken en daar gaan we met elkaar ook,

[1:28:31] zou mijn overtuiging zijn, ook wel uitkomen in de komende periode.

[1:28:35] Maar we kiezen dus wel degelijk ook voor alle drie de eilanden voor het verhogen van het

[1:28:40] aantal eilandsgaatleden.

[1:28:42] Zij het in stapjes en afhankelijk van het eiland is het aantal verschillend natuurlijk en is

[1:28:47] ook het tempo enigszins verschillend.

[1:28:52] Mevrouw Michon, ik ga u helpen met uw eerste vraag over een toezegging.

[1:28:56] Ja, dat is prima.

[1:28:58] Het is ongemakkelijk dat er nu een ander stuk voor ligt en ik zal zorgen dat we daar een nette

[1:29:03] versie van de definitieve afspraak hebben.

[1:29:06] Gaat u door met het derde blokje?

[1:29:08] Ja.

[1:29:13] Dat derde blokje gaat over thema's rondom economie.

[1:29:17] Er was de vraag vanuit de heer White over de mogelijkheid om fondsen te benutten, EU-fondsen

[1:29:26] en fondsen vanuit de Verenigde Naties.

[1:29:29] Nou, dat is ook zo.

[1:29:30] Op dit moment maken we lang nog niet optimaal gebruik van die fondsen.

[1:29:34] We hadden ondanks zo'n LGO-conferentie in Europa en dan zijn we daar met lidstaten die LGO's hebben

[1:29:43] in hun koninkrijk of in de constellatie waarin die landen zich bevinden, Denemarken, Frankrijk en wij.

[1:29:54] Het is ook goed om te zien dat er echt hard wordt gewerkt, met name ook door de gezand die door ons

[1:30:01] Benoemd is Edison Rijna om te helpen meer EU-fondsen en activiteiten vanuit de VN beschikbaar

[1:30:10] te maken voor de eilanden.

[1:30:13] De gezant is specifiek aangesteld voor de drie eilanden van Caribisch Nederland, maar we hebben

[1:30:18] ook al eerder aangegeven dat als de landen daar ook gebruik van zouden willen maken, dan kan dat.

[1:30:24] Inmiddels heeft het werk van ons gezant al geresulteerd in een selectie van de best voor het

[1:30:33] Dat gaat Eilanden adviseren om in 2030 volledig op duurzame energiebronnen over te stappen.

[1:30:42] Verder wordt er ook geholpen om niet alleen openbaar lichamen zelf, maar bijvoorbeeld

[1:30:48] ook overheids-NV's, stichtingen of private partijen te ondersteunen.

[1:30:53] Zal ook de gezante deelname van de Bessen aan de SITS IV-conferentie van de Verenigde Naties

[1:31:00] eind mei van dit jaar op Antigua en Marbura zorgen dat die deelname ook wordt ondersteund?

[1:31:12] Dus we zijn hard aan het werk om te kijken hoe we al die fondsen en mogelijkheden die er zijn,

[1:31:17] zo goed mogelijk kunnen inzetten voor de eilanden van Caribisch-Nederland.

[1:31:20] U had nog een specifieke vraag over Unicef.

[1:31:23] Daar willen we zeker ook helpen om met diezelfde gezant en in samenwerking met de Verenigde

[1:31:30] Naties te komen tot benutting van die zogenaamde horizontale EU-fondsen.

[1:31:36] Daar waar er meer samenwerking is, moedig ik dat zeker aan.

[1:31:40] Ik zal de gezant ook vragen om met Unicef daar nog specifiek over in gesprek te gaan.

[1:31:46] Dan was er een vraag van D66 over de zeehaven van Saba.

[1:31:52] Een van de prioriteiten is inderdaad economische ontwikkeling en diversificatie, zoals opgenomen

[1:31:57] in het bestuursakkoord met Saba.

[1:32:00] Onderdeel daarvan is het bouwen, ook de mogelijkheid daarvoor creëren via de bouw van een nieuwe haven.

[1:32:07] De stand van zaak is dat door het ministerie van LNV goedkeuring is verleend voor de start van de bouw,

[1:32:12] met duurzame maatregelen voor het behoud van koraal en maatregelen tegen erosie.

[1:32:17] Er is een tenderprocedure gestart met een uitvraag voor partijen die op basis van design en beeld

[1:32:25] de haven kunnen aanleggen, zoals het bouwen van de dokken enzovoort.

[1:32:30] Het idee is dat er in de zomer van dit jaar nog een keuze wordt gemaakt voor een uitvoerende partij.

[1:32:35] Dan moeten er werkvergunningen worden geregeld voor medewerkers van zo'n partij.

[1:32:40] Er moet gewerkt worden aan aanvullende financiële bijdragen.

[1:32:44] Dan kan er daadwerkelijk gestart worden met de bouw van die nieuwe zeehaven.

[1:32:53] Misschien is het goed om te — nee, dat is eigenlijk een andere vraag.

[1:32:58] Nee, sorry, de vraag staat er twee keer in.

[1:33:02] Dan de vraag van mevrouw Michon, die ook ging over de inzet van de International Desk van Bonaire.

[1:33:11] Die International Desk is een initiatief van het openbaar lichaam.

[1:33:13] was er eigenlijk al eerder en wij hebben gezegd ja het is ontzettend belangrijk om die gezamenlijk

[1:33:18] te werken aan het verkrijgen van fondsen uit de EU. International Desk en de gezant zijn

[1:33:24] hardzaam aan het werk om dat voor elkaar te krijgen. In feite werken die als één organisatie en meer

[1:33:32] informatie daarover staat op de cabinetspecialenvoy.com site en inmiddels dus heeft dat geleid al tot het

[1:33:39] aantrekken van extra middelen, maar de werkzaamheden van de gezond zijn beschikbaar voor iedereen.

[1:33:49] We hadden nog een vraag over een aantal andere fondsen, zoals het groeifonds SD++ en regiodeals.

[1:33:54] Die zijn ook open voor de eilanden van Caribisch-Nederland, maar we zijn bezig met het opmaatmaken

[1:34:04] van het groeifonds, om te zorgen dat we per 1 januari aanstaande is de bedoeling, verwachting,

[1:34:13] ook aanvragen kunnen worden gedaan aan het groeifonds die passend zijn voor Caribisch Nederland.

[1:34:18] Dat heeft veel te maken met de omvang van de ondergrens die er nu in zit in het huidige

[1:34:25] groeifonds, die vrij hoog is voor de eilanden.

[1:34:31] Verder hebben we in de afgelopen tijd regiodeals kunnen afsluiten, onderdeel van de vijfde tranche

[1:34:38] van de regiodeals, van respectievelijk vijf miljoen voor SABA en tien miljoen voor Sint

[1:34:42] Eustatius, ingezet worden voor sociaal-cultureel gebouw op SABA en voor voorbereidingen voor

[1:34:51] het herstel van bijvoorbeeld de botanische tuin en een aantal gebouwen in het centrum

[1:34:57] van Sint Eustatius.

[1:34:58] En dat is ook weer mooi, omdat die monumenten verdienen dat ze worden opgeknapt.

[1:35:04] Maar het is ook goed om dat te doen in aanloop naar de viering van de 250-jaar Stesha Day.

[1:35:12] Dan was er een vraag van de BVV over het verdienvermogen van de eilanden.

[1:35:18] Een thema als het gaat over economische ontwikkeling, waar we al vaker over gesproken hebben.

[1:35:22] Het is onderdeel van die bestuurlijke afspraken, want hij vindt het heel belangrijk om te kijken

[1:35:26] naar verdere ontwikkeling en diversificatie van de economieën van de eilanden.

[1:35:31] Natuurlijk is er toerisme,

[1:35:33] maar er wordt ook gekeken naar andere mogelijke verdienbronnen.

[1:35:38] En voor zover het gaat over toerisme, natuurlijk vooral ook over toerisme

[1:35:40] waarvan zoveel mogelijk de eilanden zelf kunnen profiteren.

[1:35:46] We zijn daar nog verder onderzoek aan het doen.

[1:35:49] Dat wordt gedaan door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

[1:35:52] We hopen daar binnenkort iets meer over te kunnen vertellen aan uw Kamer.

[1:35:58] Ondertussen zetten we dus ook al in op een aantal programma's, zoals die in de regio-deals.

[1:36:06] Dan was er nog een vraag over werk- en verblijfsvergunningen, van mevrouw Michon ook.

[1:36:14] Er staat in de knelpuntenbrief een passage over die werk- en verblijfsvergunningen.

[1:36:20] Het is inderdaad zo dat er goed moet worden gekeken of we hier een versnelling kunnen bereiken.

[1:36:28] Het idee is om een integrale visie op het griep van migratie in de eerste helft van 2024 te hebben

[1:36:36] vastgesteld, waarin we dus ook kijken naar het thema van werk- en verblijfsvergunningen, omdat het

[1:36:40] soms nu voor werkgevers lastig is om snel voldoende werkarbeidskrachten te kunnen inzetten.

[1:36:49] Dat was rondom het thema economie, en dan ga ik over naar het laatste blokje.

[1:37:00] Ja, voorzitter, met alle respect, maar ik stel een vraag en dan is het antwoord wat ik in de stukken heb gelezen,

[1:37:07] maar dan is het geen antwoord op mijn vraag.

[1:37:09] Dus daarom kom ik terug op de vraag die ik heb gesteld.

[1:37:13] Dat heb ik nou in het vorige blokje gedaan en dat wil ik eigenlijk nu weer doen.

[1:37:18] Maar ik denk dat het dan helpt als u duidelijk maakt om welke vraag het gaat,

[1:37:22] want dan kan de staatssecretaris daarop terugkomen.

[1:37:26] Heel concreet was mijn vraag of die desk voor Bonaire ook kan werken voor Sint Eustatius en Saba.

[1:37:36] Ik hoor u antwoorden dat die heel goed werkt zijn met de VN-gezant voor Bonaire, maar kan die ook

[1:37:41] voor die andere twee westeilanden werken?

[1:37:44] Het is een desk van het openbaar lichaam Bonaire, zoals ik aangaf.

[1:37:48] Daarmee werkt het ook voor het openbaar lichaam Bonaire.

[1:37:51] Ik denk niet dat het noodzakelijk is dat die ook gaat werken voor de andere twee eilanden.

[1:37:55] Maar wanneer daar behoefte aan is, dan kan dat natuurlijk gevraagd worden.

[1:37:59] Ik denk dat het handiger is dat de samenwerking verloopt via die speciaal gezant.

[1:38:04] Want die heeft heel goed contact met SAWA en Sint Eustatius, zoals ik weet.

[1:38:10] Onder andere vanuit de bezoeken die we...

[1:38:13] ...de sessie die we gezamenlijk hebben gehad in Brussel.

[1:38:18] Dus het lijkt mij niet een wenselijke stap.

[1:38:21] Maar als die er is, dan moeten die eilanden dat samen afspreken.

[1:38:26] Gaat u verder met het laatste blokje.

[1:38:30] Dan was er de vraag van D66 over de LGO-status, of het tijd zou worden om de huidige LGO-status

[1:38:39] te evalueren en een andere vorm, zoals bijvoorbeeld die van Frans Sint Maarten of de Canarische

[1:38:47] eilanden, beter zou werken in die grensoverschrijdende uitdagingen.

[1:38:52] Eerlijk gezegd denk ik dat dat de nummer één vraag is die door de eilanden zelf moet worden beantwoord.

[1:38:57] Want ik vind dat zij in eerste instantie zelf zouden moeten zeggen of zij vinden of dat nou

[1:39:03] een wenselijke route zou zijn.

[1:39:05] Die vraag heb ik nog niet van hen gekregen.

[1:39:08] En als u het aan mij vraagt, dan denk ik ook dat bijvoorbeeld zo'n status als die van Frans

[1:39:13] Sint Maarten eigenlijk heel ingewikkeld is.

[1:39:16] Want die status betekent dat je volledig onderdeel wordt van de Europese Unie.

[1:39:21] Dat betekent ook dat alle wetgevingen van de Europese Unie één op één zouden moeten

[1:39:26] gelden op deze eilanden.

[1:39:28] Dat heeft echt een groot effect op bijvoorbeeld de uitvoeringskracht van de eilanden.

[1:39:34] Dus eerlijk gezegd denk ik niet dat het een handige route is om dat te moeten willen.

[1:39:43] Ik denk dat we, als wij onze Comply or Explain-wetgeving op orde hebben, voldoende mogelijkheid hebben

[1:39:57] om aan de ene kant gebruik te maken van het feit dat het speciale eilanden zijn, een speciale

[1:40:02] gebied en een speciale status, maar tegelijkertijd ook te zorgen dat de wetgeving in Nederland

[1:40:07] die gaat over welzijn, welvaart, duurzaamheid en economische ontwikkeling geldig zijn.

[1:40:17] Dan was er ook een vraag van D66 over 2026, Stesha Day.

[1:40:25] Op die dag is het inderdaad 250 jaar geleden dat die first salute is geweest, maar terecht merkt u op

[1:40:32] dat dat plaatsvond in een periode waarin slavernij ook een grote rol speelde.

[1:40:38] En ik denk ook dat het ontzettend belangrijk is dat wanneer je kijkt naar die viering van die dag,

[1:40:43] dat dat natuurlijk vooral een dag is die gevierd moet worden door en voor Stesha zelf,

[1:40:48] dat het heel goed zou kunnen zijn dat dat ook een moment is waarop we ook internationaal meer aandacht vragen voor het eiland.

[1:40:55] Wat goed kan zijn voor, nou niet alleen maar iets meer vertellen over de geschiedenis van het eiland,

[1:41:00] maar bijvoorbeeld ook het zorgen dat er meer toerisme, historisch georiënteerd toerisme,

[1:41:06] met toerisme, dat gericht is op natuur, met name toerisme waar het eiland zelf meer geld

[1:41:11] aan kan verdienen, wordt gestimuleerd, dat we dat ook meenemen.

[1:41:16] Maar ik denk dat het heel goed is om te zorgen dat die viering uitdrukkelijk ook een viering is die

[1:41:22] wordt opgezet door het eiland zelf, de inwoners van het eiland zelf, het bestuur van het eiland zelf.

[1:41:30] Er is zeker een verzoek geweest vanuit de Amerikaanse consul in het gebied.

[1:41:38] Er is ook al contact geweest met de Amerikaanse ambassade hier in Den Haag.

[1:41:43] Pas wanneer er wat meer helderheid is over hoe die viering eruit komt te zien, en wellicht ook na

[1:41:51] de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, zal er moeten worden gekeken naar hoe een eventuele

[1:41:58] Amerikaanse delegatie er dan uit moet komen te zien.

[1:42:03] We zijn overigens het openbaar lichaam en de mensen die aan het nadenken zijn over hoe die

[1:42:10] viering eruit moet zien heel graag en kunnen ook zorgen dat er met behulp van zo'n regiodeal de

[1:42:19] mooie, maar met behoefte aan onderhoud, delen van het eiland ook kunnen worden opgeknapt.

[1:42:26] Dan was er nog een vraag van de heer Van Haasen over de benoeming van de gezaghebber op synthesitages.

[1:42:33] U heeft mij schriftelijk vragen gesteld in dit overleg ook.

[1:42:37] De benoemingsprocedure van de gezaghebber is een vertrouwelijk proces.

[1:42:41] Daar kan ik verder in dit verband geen uitspraken over doen.

[1:42:46] Uiteraard kan ik aangeven dat het proces ook gevolgd is zoals dat wettelijk is vastgelegd.

[1:42:53] Er is een profielschets gemaakt door de Eilandraad.

[1:42:57] De Eilandsraadsleden hebben een vertrouwenscommissie ingesteld.

[1:43:00] Die vertrouwenscommissie heeft gesprekken gevoerd met door de waarnemend

[1:43:04] Rijksvertegenwoordiger voorgedragen sollicitanten.

[1:43:07] De waarnemend Rijksvertegenwoordiger heeft een aanbeveling aan mij gedaan.

[1:43:12] Uiteindelijk is er een keuze gemaakt en heeft er een screening plaatsgevonden.

[1:43:18] Daarmee is het proces gelopen zoals het zou moeten lopen.

[1:43:25] En daar kan ik dus verder niet iets meer over toelichten.

[1:43:32] Dan zijn er nog vragen gesteld over het thema gezondheidszorg door GroenLinks B van de A en door NSC.

[1:43:44] Er was de vraag over gebrek aan ziekenhuiszorg, laatst stadium doorverwezen door huizen, artsen,

[1:43:49] hoge kosten enzovoort, en dat mensen hierdoor onnodig lang van goede zorg verstoken blijven.

[1:43:57] Mijn beeld is eerlijk gezegd niet dat dit schering en inslag is.

[1:44:02] Het besluit voor de zorgverzekering van de BES en de daar gekoppelde regeling voor aanspraken

[1:44:08] zorg van de BES maken heel duidelijk welke zorg wordt vergoed.

[1:44:12] En ook dat er, wanneer er doorverwijzing nodig is, doorverwijzing plaatsvindt naar verschillende ziekenhuizen.

[1:44:19] Dat kan bijvoorbeeld voor de Bovenwinde naar Sint-Maarten, maar dat kan soms ook naar andere landen zijn.

[1:44:25] En als er door wordt verweesd naar gecontracteerde zorg, zijn er geen extra kosten voor de patiënten.

[1:44:32] Wat wordt gedaan, en dat doet met name ook mijn collega van VWS, de heer Van Oje, is voortdurend kijken.

[1:44:38] En vorig jaar was het volgens mij een brief overgestuurd, ook naar uw Kamer.

[1:44:43] Hoe kunnen we in een continu verbeterproces ervoor zorgen...

[1:44:47] ...dat de inwoners van Saba en Sint Eustatius de zorg krijgen die ze nodig hebben...

[1:44:52] ...en ook tijdig?

[1:44:53] En er is in dat kader ook een pilot opgesteld...

[1:44:57] ...om directe verwijzingen mogelijk te maken.

[1:44:59] Dat is in november 2022 gestart.

[1:45:02] En daarbij is het zo dat de huisartsen direct doorverwijzen...

[1:45:05] ...de huisartsen van Saba en Stesia, naar het Sint Maarten Medical Center...

[1:45:10] ...zonder toekomst van het adviesteam van ZJCN.

[1:45:14] En het ziekenhuis biedt dan de tweede lijn zorg voor de inwoners van de eilanden.

[1:45:22] Er is daarnaast ook mogelijkheden voor het derde lijn zorg...

[1:45:26] ...verwijzingen naar Curaçao, Sint Maarten, Aruba, Colombia, Europees Nederland...

[1:45:30] ...maar dat gebeurt dan op basis van een initiatief van een behandeld specialist...

[1:45:35] waarbij dan het medische team wel aan het werk gaat.

[1:45:38] Die nieuwe werkwijze is geëvalueerd en mensen zijn er enthousiast over.

[1:45:44] En samen met de staatssecretaris van VWS zal ik ook daar goed naar blijven kijken

[1:45:50] of dat voldoende is om de gezondheidszorg te verbeteren.

[1:45:54] Maar het beeld dat het alleen maar slecht is,

[1:45:58] wat u eigenlijk in uw bijdrage schetste, dat beeld erken ik echt niet.

[1:46:01] Er is denk ik voldoende zorg voor mensen mogelijk, zowel op het eiland als via het stelsel van vrij

[1:46:12] directe verwijzingen, ook zodra mensen het eiland moeten verlaten.

[1:46:16] Dat is natuurlijk altijd minder fijn, want als je ziek bent wil je natuurlijk het liefst zo dicht mogelijk

[1:46:20] bij huis worden geholpen, maar gegeven de omvang van samen anesthesia is dat niet altijd mogelijk.

[1:46:27] Dan was er nog de vraag van mevrouw Bruining over het ziekenhuis op Sint Eustatius, of het flink

[1:46:33] verouderd is en niet kan voldoen aan de zorgvraag.

[1:46:36] Het kan wel voldoen aan de zorgvraag en ook is er sprake van voldoende kwaliteit.

[1:46:41] De inspectie houdt toezicht daarop en publiceert zijn rapportages.

[1:46:45] U zei dat u een rapportage niet kon vinden, of u zocht een rapportage die u niet kon vinden.

[1:46:49] Ik zal kijken of ik die voor u kan opsnorren en dan naar u kan toedoen komen.

[1:46:56] Vanuit die regio-deal waar ik over sprak, wordt er ook een bijdrage geleverd aan de

[1:47:01] bouw van een nieuw ziekenhuis.

[1:47:03] Er wordt gekeken of er operatieruimtes kunnen worden gereageerd die dan mogelijk kunnen worden

[1:47:07] ingezet door artsen en teams die worden ingevlogen.

[1:47:11] Daarmee zou dan meer zorg ook ter plekke kunnen worden geleverd.

[1:47:17] Daarmee kan het vervoer of onnodig vervoer worden voorkomen.

[1:47:23] Dan was er nog een vraag van NEC over connectiviteit.

[1:47:28] Daar was de vraag of er de mogelijkheid is om luchtvaartregulatie te onderzoeken en om

[1:47:35] te zien of daarmee een lastenverlaging kan worden gerealiseerd en dat ook weer gerelateerd

[1:47:41] aan mensen met een medische vraag of noodzakelijke medische zorg.

[1:47:47] Naar de connectiviteit via de lucht en of dat in een publieke dienst kan worden vervat,

[1:47:57] wordt op dit moment onderzoek gedaan door het ministerie van INW.

[1:48:03] Op dit moment wordt de wet en regelgeving hierop ook aangepast, omdat er dan de mogelijkheid is om,

[1:48:13] als dat gewenst wordt — en daar moet dan wel financiering voor worden gevonden, waarschijnlijk

[1:48:19] door een nieuw kabinet — of we wat meer van die luchtvaartverbindingen voor de mensen die op de

[1:48:24] eilanden wonen een publieke dienst kunnen maken en daarbij ook de prijzen zouden kunnen laten dalen.

[1:48:31] Want het is natuurlijk duidelijk dat die prijzen behoorlijk hoog zijn.

[1:48:38] Waar nodig werken we aan dat onderzoek, ondersteunen wij dat.

[1:48:43] Dat wordt gedaan door het ministerie van INW.

[1:48:46] En als het gaat over de vervoerverbindingen op het terrein van de zorg, dan zijn die in principe geregeld.

[1:48:52] en daar hebben de patiënten dan ook geen extra kosten aan.

[1:48:59] En dan ben ik klaar volgens mij.

[1:49:01] Dan is de staatssecretaris door haar blokjes.

[1:49:03] Dat geeft aanleiding voor een vraag van mevrouw Bruining van de NRC.

[1:49:06] Gaat uw gang.

[1:49:07] Voorzitter, mijn collega's en ik van de commissie hebben meerdere eilandsraden hier ontvangen

[1:49:12] en die hebben toch echt wel een hele grote zorgen uit over de gezondheidszorg.

[1:49:17] Die hebben daar eigenlijk een roep om hulp gedaan van het werkt niet, het klopt niet.

[1:49:21] Mensen moeten te lang wachten op hulp.

[1:49:23] Mensen moeten betalen voor hun tickets richting hulp.

[1:49:26] Ik vraag me af hoe alles wat we dan gehoord hebben, rijmt met wat de staatssecretaris hier aangeeft,

[1:49:32] dat er eigenlijk niet zoveel mis is met de gezondheidszorg.

[1:49:38] Er zijn een paar stoppen gezet in de afgelopen tijd die ik denk heel goed zijn, nog even los

[1:49:44] van het plan van aanpak dat door mijn collega van VWS is opgezet, om te zorgen dat het makkelijker is om

[1:49:53] mensen te verwijzen wanneer dat nodig is.

[1:49:55] Dat hoeft dan niet meer via de zorgverzekeraar, maar dat kan gedaan worden door de huisartsen van

[1:50:01] de betrokken patiënten.

[1:50:03] Nogmaals, als mensen worden uitgezonden voor medische zorg, dan worden hun tickets ook betaald.

[1:50:09] Dan hoeven ze daar niet voor te betalen.

[1:50:14] Tenminste, dat is de informatie die ik heb.

[1:50:15] Maar krijg ik nu iets anders of niet?

[1:50:16] Nee, nee.

[1:50:23] Pas wanneer mensen er zelf voor kiezen, zonder door verwijzing van de verzekeraar naar een

[1:50:29] ziekenhuis te gaan, dan moeten ze dat natuurlijk wel zelf betalen.

[1:50:32] Maar goed, in principe worden mensen gewoon geholpen.

[1:50:38] Er zijn wel stappen gezet in de afgelopen tijd om daadwerkelijk hiermee een knelpunt,

[1:50:44] wat ook al eerder genoemd werd, op te lossen.

[1:50:48] Mevrouw Bruining, een korte vervolgvraag.

[1:50:53] Ik hoor u aangeven dat er stappen zijn gezet.

[1:50:56] Tegelijkertijd, als we de eilandsraden horen, dan rijmen die stappen niet met wat we gehoord hebben.

[1:51:02] Zo heeft de eilandsraad van Sint-Azijs aangegeven dat er in het weekend gewoon geen dienstdoende arts is.

[1:51:08] Dus als je in het weekend ziek bent, dan mag je gewoon ziek zijn.

[1:51:11] En wanneer de dokter er is, moet je dan maar weer terugkomen.

[1:51:15] Hoe reindt dat met wat u aangeeft, dat er stappen zijn ondernomen?

[1:51:18] En tegelijkertijd heeft u het ook over doorverwijzen en de pilot.

[1:51:22] En dan vraag ik me af wanneer wordt er gerapporteerd over de pilot en hoe die loopt?

[1:51:26] Want ook daar zijn heel veel vragen over.

[1:51:29] Ik denk dat het goed is dat als u specifiek vragen hierover heeft, dat u ze ook stelt aan mijn collega van VWS.

[1:51:34] want die is degene die hier direct verantwoordelijk voor is.

[1:51:39] Nogmaals, mijn beeld is niet dat er grootschalig problemen zijn.

[1:51:44] Als u denkt dat er specifieke onderwerpen zijn,

[1:51:46] als het niet beschikbaar is van een arts tijdens het weekend

[1:51:49] of als er andere problemen zijn,

[1:51:52] dan lijkt het me goed om die vragen ook aan mijn collega te stellen.

[1:51:55] Dat ga ik overigens zelf ook wel doen, hoor.

[1:51:57] Maar ik ben benieuwd om te horen hoe dit zit,

[1:51:59] want dit is niet het beeld dat ik zelf heb, maar dat moeten we onderzoeken.

[1:52:05] De heer Wajd, wilde u nog een korte vraag stellen?

[1:52:08] Het antwoord is voldoende.

[1:52:10] Dan stel ik ook voor dat we naar de tweede termijn van de Kamer gaan.

[1:52:13] Dan krijgt u toch het woord, de heer Wajd.

[1:52:15] U mag de tweede termijn ook overslaan.

[1:52:20] Voorzitter, dank.

[1:52:21] Ik wil de staatssecretaris bedanken voor de antwoorden.

[1:52:24] Ik heb nog een overkoepelende, aanvullende vraag.

[1:52:27] Kan de staatssecretaris op redelijk kort termijn komen tot een voorstel met een brede visie voor

[1:52:31] de aankomende twintig jaar waarbij we de afgelopen investeringen beleid en de

[1:52:36] toekomstige investeringen beleid kunnen gaan borgen.

[1:52:40] Mevrouw Michon. Voorzitter, ik dank de staatssecretaris voor haar antwoorden. Ik

[1:52:45] heb één openstaande vraag, daar durfde ik geen interruptie meer voor aan te wijden,

[1:52:50] maar kan de staatssecretaris ook, dat is ook omdat het, het is denk ik een veel

[1:52:54] omvattende vraag, per brief doen toekomen wat tot nu toe de middelen waren uit

[1:52:58] regio deal groeifonds en sde plus plus en wat ervan is benut de staatssecretaris had het nu over 5

[1:53:05] miljoen samen 10 miljoen sintestaties dat staat inderdaad in de stukken dat was voor 2024 maar

[1:53:10] er zijn ook regio deal gelden in 2018 en 2020 beschikbaar gekomen wat is daarvoor benut van

[1:53:18] de verschillende eilanden waarom is ook in 2024 niet door een niet een bijdrage uit het regio deal

[1:53:25] voor Bonaire heeft dat niet plaatsgevonden.

[1:53:29] Voorzitter, ik wil graag een twee minuten debat aanvragen.

[1:53:37] Ik heb nog wel een aanvullende vraag over de permanente vertegenwoordiging van Bonaire

[1:53:43] Sint-Eustatius en Saba in Den Haag.

[1:53:46] In het afspraaklijstje van de werkconferentie staat dat er wordt gekeken naar een invulling

[1:53:54] hiervoor.

[1:53:57] Zou de staatssecretaris ons op de hoogte kunnen houden van de voortgang die dat doet en wat

[1:54:04] de kosten zijn die daarmee gemoeid zijn?

[1:54:09] Ik dank de staatssecretaris voor haar antwoorden.

[1:54:13] Ik heb eigenlijk nog één vraag over de luchtvaartregulatie.

[1:54:17] Op welke termijn verwacht de staatssecretaris de uitkomst van het onderzoek met ons te kunnen

[1:54:21] delen dat momenteel loopt?

[1:54:26] Ik dank de staatssecretaris voor de beantwoording van de vragen.

[1:54:30] Ik wens geen gebruik te maken van de tweede termijn.

[1:54:34] Dan kijk ik even naar rechts voor de beantwoording.

[1:54:37] Ik verwacht zo dat het in één keer door kan gaan.

[1:54:41] Dan geef ik de staatssecretaris het woord voor haar tweede termijn.

[1:54:44] Gaat uw gang.

[1:54:46] Ik was een beetje getriggerd door de vraag van de heer White.

[1:54:49] Hij zei dat hij graag een voorstel voor een brede visie wilde voor de komende twintig jaar.

[1:54:53] Maar ik was een beetje benieuwd naar op welk terrein dat dan specifiek zou moeten zien.

[1:54:58] Welke ideeën u daarover heeft?

[1:55:00] Want ik vind het moeilijk om te zeggen dat ik vanuit een demissionair kabinet nog een visie moet maken

[1:55:04] voor de komende twintig jaar, voor de eilanden in het algemeen.

[1:55:07] Maar misschien kan u iets meer specifiek zijn.

[1:55:12] Dank u wel, voorzitter.

[1:55:14] Kijk, ik kan me voorstellen dat het nu heel erg moeilijk is om inhoudelijk in te gaan.

[1:55:17] Ik wilde eigenlijk met name meer om procesafspraak maken.

[1:55:21] Ik denk dat het van belang is dat we de afgelopen jaren toch heel veel uitdagingen hebben getrotsteerd.

[1:55:28] Ik denk dat er heel veel gebeurd is de afgelopen jaren.

[1:55:30] Heel veel goede dingen ook ingezet zijn.

[1:55:33] En we willen natuurlijk wel dat de dingen die ingezet zijn, dat die een goed vervolg krijgen.

[1:55:38] Dus ik wilde met name meer een procesvoorstel in plaats van een inhoudelijk.

[1:55:44] Ik kijk naar de staatssecretaris of de staatssecretaris hier wat mee kan.

[1:55:50] Ik vind het nog een beetje complex eigenlijk, eerlijk gezegd.

[1:55:53] Maar misschien dat we daar anders nog even met elkaar over kunnen overleggen op een later moment,

[1:55:58] even buiten de vergadering om.

[1:56:00] En dan kom ik daar graag met een voorstel, ja.

[1:56:05] Gaat u vooral verder?

[1:56:07] Ja, dan was de vraag van mevrouw Michon om een brief te krijgen over welke middelen inmiddels zijn ingezet

[1:56:13] in de afgelopen tijd vanuit de verschillende fondsen.

[1:56:16] Dat doe ik graag.

[1:56:18] Niet alle fondsen zijn al benut voor de eilanden, maar dat wordt dan ook duidelijk.

[1:56:25] De heer Van Haas vroeg of ik wat meer zicht kan krijgen op wanneer die permanente

[1:56:29] vertegenwoordiging wordt ingevuld.

[1:56:30] Dat is natuurlijk vooral iets wat de openbaar lichaam zelf moet gaan ontwikkelen en opzetten.

[1:56:36] Maar zodra daar meer zicht op komt, dan informeer ik u daar graag over.

[1:56:42] Dit is onderdeel van de uitkomsten van de werkconferentie, het idee om dit op te zetten.

[1:56:48] En ik denk dat het goed is dat we, wanneer we daar meer duidelijkheid over hebben, dat

[1:56:51] we dat uiteraard ook aan u melden.

[1:56:54] En dan was er nog een vraag van mevrouw Bruining over de termijn van het onderzoek voor dat

[1:57:04] personenvervoer.

[1:57:05] Daar hebben we helaas nog geen antwoord voor u op op dit moment.

[1:57:09] Het wordt uitgevoerd door het ministerie van INW, maar we zorgen er even voor dat u dat

[1:57:13] antwoord van ons krijgt.

[1:57:19] Dan zijn we aan het einde gekomen van de tweede termijn van de staatssecretaris.

[1:57:24] En dan hebben we het fantastisch gedaan qua tijd.

[1:57:27] Ik heb een tweetal toezeggingen die ik graag met de commissie deel als de bel klaar is.

[1:57:33] En dat is ook direct zo.

[1:57:34] De eerste toezegging.

[1:57:35] De staatssecretaris deelt de definitieve versie van de afsprakenlijst van de werkconferentie met de Kamer.

[1:57:41] De tweede toezegging is.

[1:57:42] De staatssecretaris stuurt een brief over welke middelen beschikbaar zijn gesteld...

[1:57:45] Geodiels Groeifonds en SDE++ en wat daarvan is benut.

[1:57:52] Zou het mogelijk zijn om die laatste toezegging, die brief,

[1:57:56] om die binnen een week te krijgen, omdat we elkaar heel op

[1:58:00] hele korte termijn spreken weer over Caribisch Nederland?

[1:58:04] En daar komen deze fondsen ook weer langs.

[1:58:10] De staatssecretaris bevestigt dit.

[1:58:13] En dan is het allerlaatste wat ik nog met de aanwezigen wil delen en alle mensen die kijken.

[1:58:18] en er is een twee minuten debat aangevraagd met onze eerste spreker.

[1:58:21] Mevrouw Michon, dan wil ik graag al mijn collega's bedanken voor hun bijdrage.

[1:58:26] De staatssecretaris voor de beantwoording.

[1:58:29] Alle mensen die meegekeken hebben, zowel digitaal, maar ook vanaf de publieke tribune.

[1:58:33] En een grote dank wederom aan de gevier, de bodes, de ondersteuning

[1:58:38] en alle mensen die het mogelijk hebben gemaakt dat wij ons werk weer konden doen.

[1:58:41] Een hele fijne avond allemaal.