Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Geopolitieke & veiligheidsontwikkelingen Koninkrijk

[0:00:00] met name ook de gevolgmachtige ministers van Curaçao en Aruba,

[0:00:04] de heren Callesson, Manuel en Adi Tijssen. Welkom.

[0:00:09] Aanwezig zijn vandaag vanuit de Tweede Kamer de heer...

[0:00:13] Nou, laat ik er gewoon vooraan beginnen. Mevrouw Bruining van NEC,

[0:00:18] meneer Hazer van PVV, mevrouw Van der Werf van D66

[0:00:22] en de heer Noorkam van GroenLinks BVDA.

[0:00:25] En we hebben natuurlijk een mooi gezelschap vandaag ook uitgenodigd

[0:00:29] om met ons te praten over de geopolitiek en veiligheidsontwikkelingen.

[0:00:35] Eén persoon is online, dat is mevrouw Suzy Camelia-Romer,

[0:00:40] Altpolitica Nederlandse Contantellen en Curaçao.

[0:00:43] En de heren Gert Oost-Indië, emeritus hoogleraar koloniale en postkoloniale geschiedenis

[0:00:49] aan de Universiteit van Leiden.

[0:00:51] En de heer Michael Bout van emeritus hoogleraar Latijns-Amerikaanse studies

[0:00:56] aan de Universiteit van Amsterdam.

[0:01:01] Mijn voorstel is om de sprekers in ieder geval vijf minuten te geven om de mooie documentatie

[0:01:09] die ze hebben ingezonden, de position papers, om die toe te lichten.

[0:01:13] We hebben natuurlijk krap tijd, een uur, dus ik zal proberen efficiënt met de tijd om

[0:01:19] te gaan.

[0:01:20] Mijn voorstel is om te beginnen met de dame die in het scherm is en u het woord mevrouw

[0:01:27] Camelia Reumen. Goedemorgen aan u allen en ook iedereen die meeluistert. Eigenlijk heb ik

[0:01:41] gedracht op de meest belangrijke landen die volgens mij ook van invloed zijn op de geopolitieke

[0:01:50] situatie en invloed voor onze eilanden weer te geven. Daar gaat het over Venezuela waarvan wij

[0:01:58] weten dat de economie en de politieke situatie zeer moeilijk is. Dat heeft ons

[0:02:05] doen kennen een immigratiestroom die voor onze kleinschaligheid heel groot is.

[0:02:12] Vanuit Venezuela zijn ongeveer zo'n 9, zo'n 7 miljoen mensen gevlucht.

[0:02:20] Wij hebben een vrij grote hoeveelheid Venezolaanse mensen waarvan ook een stuk

[0:02:25] ongedocumenteerden die dus ook verinvloed zijn laten we zeggen op de werkgelegenheid. Er is een

[0:02:32] soort grijze economie ontstaan. Ook hebben we gezien dat door de sancties die genomen zijn

[0:02:38] door Verenigde Staten en door Europa eigenlijk de raffinaderij niet open kan worden gehouden,

[0:02:47] want Pedevisse was altijd een fallback positie. Het scheelt ongeveer 459 miljoen per jaar aan

[0:02:58] inkomen en de inkomsten bedroeg ongeveer 8% van het bruto nationaal product van Curaçao.

[0:03:07] Daarnaast werkgelegenheid aan directe werkgelegenheid aan zo'n 1000 werknemers op de

[0:03:14] raffinaderij zo'n 600 aan mensen die lokaal werken. Dus we zien dat het een grote impact

[0:03:23] heeft gehad ook op de criminaliteit. In mijn inleidende opmerking heb ik gezegd dat het

[0:03:28] niet helemaal goed te scheiden valt geopolitieke invloed van de criminaliteit. Je ziet mensenhandel

[0:03:38] voornamelijk vrouwenhandel, die in de prostitutie gedeeld landen.

[0:03:45] Wapenhandel is geconstateerd met zware geautomatiseerde wapens die gebruikt worden door benden.

[0:03:54] Afpersingen, bekend zijn gevallen waarvan uit Venosolaanse bodem

[0:03:59] Venosolanen hier afgeperst worden om geld te betalen die ze niet hebben.

[0:04:05] En dus lokt het meer op overvallen uit.

[0:04:12] De humanitaire hulp die wij moeten bieden volgens de verdragen is zeer moeilijk aan te voldoen.

[0:04:20] Wij hebben soortgelijke problemen als u kent in Ter Apel.

[0:04:25] En wij hebben eigenlijk ook extra kosten voor medische zorg.

[0:04:31] Buitenlandse inmenging van Venezuela is niet zonder meer te constateren of te denken dat het er niet is.

[0:04:42] Het is niet duidelijk. Er is een gedeelte van de bevolking die eigenlijk erg pro-Venezuela is.

[0:04:49] Hoe ver ze zijn geïnvloed is niet helemaal duidelijk vanwege de staat.

[0:04:56] Ook is er invloed van Haiti. We weten allemaal de banders die daar nu heersen.

[0:05:02] Dat kan zijn invloed hebben op de immigratie.

[0:05:06] We hebben een vrij grote gemeenschap vanuit Haiti.

[0:05:10] Ook banders kunnen hier komen.

[0:05:13] Evenwel lijkt het niet waarschijnlijk dat vanuit de staat beïnvloeding is.

[0:05:17] Colombia ook. Daar hebben wij drugs die via Venezuela wordt gevoerd.

[0:05:23] Buitenlandse inmenging lijkt ook hier niet aanwezig. Invloed van China is er mogelijk wel,

[0:05:31] ook uit en in cyber aanvallen zoals wij ook hebben gekend in Nederland met Thalys en Daan,

[0:05:38] een shipyard. We hebben een vrij grote gemeenschap China die hier woont, zich stilletjes hebben

[0:05:45] ingebed in de economie, vaak ook ten koste van de lokale bevolking met lage kosten en goedkope

[0:05:51] producten. Het is een onderlinge financiering en het Silk Road beleid van China heeft in onze

[0:05:59] omgeving vrij veel investments geleid op andere eilanden. Ook invloed van Rusland op een online

[0:06:10] gaming industrie oorlog mogelijke in oorlog financiering. Witwassen dat zijn zaken die zijn

[0:06:18] geconstateerd. Er is ook een cyberaanval op de centrale bank geweest waarvan de

[0:06:25] verdenking is dat het uitgevoerd is door een Russische groep.

[0:06:30] Het is niet ondenkbeeldig dat evenals in Nederland, Amerika en dergelijke dat ook

[0:06:36] hier beïnvloeding is door de Russische staat zelf. De oorlog met Ikroïne heeft

[0:06:41] dezelfde economische gevolgen als het voor de rest van de wereld is dus het is

[0:06:46] eigenlijk een druk op de economie en krijgen we meer inflatie. De invloed van de Verenigde Staten,

[0:06:56] daar komen ook bepaalde vraagtekens, bijvoorbeeld de investment die gesteld is van een nieuw

[0:07:03] gebouw voor de consulaat-generaal van 245 miljoen. Daar vragen op of het wel zoveel kan zijn alleen

[0:07:11] voor een gebouw. We hebben een forward operating location die een dorp is in het oog van Venezuela

[0:07:18] en de economische sancties, de gevolgen daarvan hebben we al gehad. Ook invloed van Nederland,

[0:07:25] deel van het koninkrijk is duidelijk. Het heeft voordelen dat wij een open economische communicatie

[0:07:33] hebben, zeer grote voordelen, maar we moeten wel bedacht blijven op mogelijke invloed vanuit

[0:07:40] de criminaliteit, laten we zeggen, in koninkrijksverband.

[0:07:45] Kort, of de koninkrijk voldoende uitgerust is, naar mijn mening niet.

[0:07:51] Verdediging van soevereiniteit in een eerste reactie zal het zeker een week

[0:07:57] duren voordat wij voldoende defensiemiddelen in het Caribisch gebied hebben.

[0:08:03] Cyberaanvallen, daar moeten wij veel meer op samenwerken.

[0:08:07] De politie en EOM zijn niet voldoende geëquipeerd.

[0:08:11] Naar mijn mening moet ook een nationaal veiligheidsplan voor het Koninkrijk worden opgesteld in gezamenlijkheid.

[0:08:19] Ook de immigratie-vraagstuk moet in gezamenlijkheid worden bekeken.

[0:08:24] Uiteraard is financiën altijd een probleem, maar daar zullen we met voordeelsleutels moeten werken.

[0:08:32] Aanbevelingen in de zin van wat ik denk.

[0:08:34] Dat we in elk geval moeten doen, de Caribische landen...

[0:08:37] Mevrouw Camelia Leumen, mag ik u vragen om een beetje richting afronding te gaan?

[0:08:41] Zodat we voldoende tijd ook hebben om vragen te laten stellen.

[0:08:46] Ja, ik ben op het laatste punt.

[0:08:49] Naar mijn mening dienen de Caribische landen de posities van de Amazades te bemensen.

[0:08:55] Daar zijn afspraken over met de Departement van Buitenlandse Zaken.

[0:09:00] We moeten ook nagaan of de Caribische eilanden lid moeten worden van de NAVO of de Caribische

[0:09:07] landen bedoel ik.

[0:09:09] Zoals ik eerder zei, veiligheidsbeleid moet gezamenlijk worden opgesteld en voor de financiering

[0:09:15] zullen we een verdeelsleutel moeten afspreken.

[0:09:18] Tot daar.

[0:09:21] Dank u wel voor de toelichting.

[0:09:25] Ik zou graag aan de heer Gertogdienst hier willen vragen om kort ook zijn position paper

[0:09:31] toe te lichten.

[0:09:33] Ja, dank u wel, meneer de voorzitter.

[0:09:37] Ik ga het niet helemaal doornemen, maar ik ben begonnen met toch even uit te leggen waarom we hier zitten.

[0:09:45] Namelijk omdat buitenlandse betrekkingen, geopolitieke bedreigingen enzovoort een koninkrijkse aangelegenheid zijn.

[0:09:50] Belangrijk om dat toch even vast te stellen.

[0:09:51] Er is nu een verantwoordelijkheid van het koninkrijk en dus in hoge mate van Nederland.

[0:09:56] Die verantwoordelijkheid die gaat over buitenlandse betrekkingen, defensie,

[0:10:01] maar het gaat ook over het waarborgen van deugelijkheid van bestuur op de eilanden.

[0:10:05] En die zaken zijn niet los te koppelen van elkaar.

[0:10:08] Goed, dat is één.

[0:10:09] Twee, de hele Caribische regio is natuurlijk een koloniale creatie.

[0:10:14] In de twintigste eeuw is dat vooral een Amerikaans achtertuin geweest, zeg maar.

[0:10:19] maar er zijn als erfenissen van de koloniale geschiedenis

[0:10:26] nog steeds Britse, Franse en Nederlandse non-soevereine gebieden,

[0:10:30] waaronder dus de Antillen.

[0:10:33] En omdat die voormalige moederlanden, of ze dat graag wilden of niet,

[0:10:40] nog die relatie met die eilanden hebben,

[0:10:43] hebben ze zekere verantwoordelijkheden

[0:10:45] die in Europa meestal in het negatief worden gedefinieerd.

[0:10:50] De Britten hebben het wel over de contingent liabilities.

[0:10:53] Omdat we nou eenmaal daar nog overzeezige gebieden hebben,

[0:10:55] hebben we nou eenmaal bebaalde verantwoordelijkheden.

[0:10:58] Ja, dat kan je fijn vinden of niet, maar je hebt ze wel.

[0:11:01] De Amerikanen en de Fransen, die hebben om allerlei geopolitieke redenen,

[0:11:04] wilden ze graag in de regio blijven.

[0:11:06] De Britten en vooral de Nederlanders eigenlijk niet.

[0:11:09] De Nederlanders hebben Suriname ervan overtuigd om onafhankelijk te worden.

[0:11:16] En de Antillianen hebben dat op alle manieren altijd geweigerd.

[0:11:20] Gezegd, we begrijpen waarom er belangen voor jullie zijn.

[0:11:24] Om ons te zeggen, word maar onafhankelijk.

[0:11:27] Maar wij zien die belangen veel minder.

[0:11:28] Dus die hebben dat geweigerd.

[0:11:30] En dat opnieuw betekent dat vandaag het Koninkrijk en dus ook Nederland

[0:11:35] die verantwoordelijkheid hebben te dragen.

[0:11:37] Nou, dat geeft allerlei risico's. Ik heb er in dat paper acht genoemd en die ga ik natuurlijk niet allemaal behandelen.

[0:11:45] De eerste drie, heel kort. Er is een ontwikkelingsmodel gebaseerd op toerisme, zeer eenzijdig.

[0:11:53] Nou, denk aan de klimaatcrisis en je begrijpt hoe kwetsbaar het is. Dat is twee.

[0:11:59] Dat is één. Twee, er is een groeiende welvaartskloof ook tussen de soevereine en niet-soevereine delen van het Caribisch gebied.

[0:12:06] en dat is ook een soort van tikkende tijd bom.

[0:12:09] Drie, daar gaat u het volgende uur over praten, internationale criminaliteit.

[0:12:13] Daar hoef ik dus allemaal niks over te zeggen, maar het zijn allemaal hele reële problemen.

[0:12:17] Dan de vijf die ik dan iets uitvoeriger behandel.

[0:12:23] Internationaal terrorisme.

[0:12:25] Opnieuw de kwetsbaarheid voor deze eilanden.

[0:12:27] Je hoeft maar één cruise ship op te blazen of de hele economie van de hele regio ligt op zijn gat.

[0:12:32] Dan de herleving van de Koude Oorlog.

[0:12:35] Kijk, Cuba en Venezuela zijn allebei mislukte ontwikkelingsmodellen.

[0:12:38] Dus geen enkele aantrekkingskracht van die landen, zeg maar,

[0:12:41] om dat andere landen dat model willen doen, dat is voorbij.

[0:12:46] Dat deel van de Koude Oorlog is voorbij.

[0:12:48] Het deel van de Koude Oorlog wat niet voorbij is,

[0:12:50] is dat Rusland heel graag op allerlei manieren,

[0:12:53] het Westen natuurlijk dwars zit, dus ook hier.

[0:12:56] En dat in dit geval is natuurlijk Venezuela een groot probleem.

[0:13:00] Vlak voor de kust, de beneden in zijn antillen liggen daar vlak voor de kust.

[0:13:04] Dus nou goed, duidelijk, daar heeft Suzy Reumert over gezegd, Michiel Bout gaat er ook nog wat over zeggen,

[0:13:10] dus ik stel maar vast, dit is een heel reëel probleem.

[0:13:15] China is geopolitiek nog niet zo heel sterk aanwezig in de Kariben, in ieder geval niet in de non-soevereine Kariben,

[0:13:22] juist omdat daar nou eenmaal Europese zogenoemde moederlanden nog zijn of Amerika.

[0:13:29] Bijvoorbeeld wel in Suriname, heel sterk aanwezig.

[0:13:31] Dat is iets om in de gaten te houden en dat gaat dan vooral informeel natuurlijk, de inmenging van China.

[0:13:42] Dan hebben we de Haitiaanse crisis, die is uitermate scherp, maar vooral natuurlijk heel erg naar verant voor het land zelf.

[0:13:50] Maar is een voortdurende tikkende tijdbom, ook in de hele regio.

[0:13:57] Wat mij belenkt bij het laatste punt alweer, daarvan zowel de Cubaanse als de Haitiaanse

[0:14:03] als vooral de Venezolaanse crisis uiten zich onder andere in grote migratiestromen en daarvan

[0:14:11] zijn vooral de potentie van verdere Venezolaanse uitochten, die gaat natuurlijk vooral naar

[0:14:17] Verenigde Staten, Mid-Amerika, Zuid-Amerika voor alle duidelijkheid, maar als je twintigduizend

[0:14:22] de Venezolanen op keurshouder behoeven, dan heb je plotseling over een enorm groot gedeelte

[0:14:27] van de bevolking.

[0:14:27] Nou, dat is een heel reëel veiligheidsrisico.

[0:14:33] Dat is in een notendop, je kunt het al maar rustig nalezen, maar dat zijn de problemen.

[0:14:38] En daar staat de Koninkrijksregering voor.

[0:14:41] De Koninkrijksregering, het is mooi dat er hier twee gevormde machtige ministers zijn,

[0:14:44] maar toch, in de Koninkrijksregering maakt de Nederlandse regering, beslist eigenlijk

[0:14:51] wat er gebeurt.

[0:14:52] Daar kan je van alles van vinden, maar dat is de realiteit.

[0:14:58] Dat betekent dus dat het in belangrijke mate ook een Nederlandse afweging is van hoe wapen je je tegen al die risico's.

[0:15:06] Daarbij denk ik dat het belangrijk is dat het Nederlandse parlement zich ook realiseert.

[0:15:11] Er is een democratisch deficit, er is wel een Koninkrijksregering, maar dus geen Koninkrijksparlement.

[0:15:15] Dat maakt minimaal dat je wel goed moet luisteren naar wat men ziet en denkt op de zes eilanden.

[0:15:23] Vandaar betreft ook heel goed dat Suzy Reumer hier ook spreekt.

[0:15:27] Maar, en dat is ook mijn laatste opmerking meteen, heel het algemeen, ik heb nu acht problemen geïdentificeerd.

[0:15:34] Je kan er nog wel meer voor zinnen, maar dit zijn de belangrijkste.

[0:15:36] Lijkt mij, hoe groter de problemen, hoe harder Nederland nodig is.

[0:15:41] De antillen kunnen dat niet alleen af.

[0:15:43] of de schaal, de middelen, maar ook de competenties ontbreken daarvoor.

[0:15:48] En dan is weer de vraag, wat willen de Antillen dan toelaten

[0:15:52] aan Nederlandse bemoeienis, hulp, ondersteuning, hoe je het met wil hebben?

[0:15:56] Nou, daar ligt ook vaak wel ingewikkeld, dat is ook wel een punt van discussie,

[0:16:00] dat op de eilanden dan heel snel gezegd wordt als Nederland bepaald moet,

[0:16:04] ja, luister eens, wij zijn autonom en kom daar niet aan.

[0:16:07] Nou, ik denk dat je dat debat,

[0:16:09] zeker als het gaat over geopolitieke bedreigingen,

[0:16:11] echt niet moet schuwen om dat aan te gaan. Dank u wel.

[0:16:18] Dank. Meneer Rosins, ik voer u inbreng. Mag ik nu meneer Bouw vragen om te vervolgen?

[0:16:23] Ja, dank u wel. Laat ik beginnen dat mijn expertise niet per se ligt op het gebied van het Koninkrijk.

[0:16:30] Het is veel meer op het gebied, op het Caribisch gebied in zijn geheel.

[0:16:34] En de eerste zin die ik in mijn papertje heb geschreven, die was niet helemaal duidelijk, want daar viel iets weg.

[0:16:39] Maar ik denk dat er een spanning bestaat tussen de zekerheid van het Nederlandse paraplu en het gevaar

[0:16:48] voor de Caribische delen van het Koninkrijk om met de rug naar het Caribisch gebied te leven en te bestaan.

[0:16:56] En dat is eigenlijk de kern van mijn verhaal.

[0:16:59] Dat ik denk dat het belangrijk is om het Koninkrijk beter in het Caribisch gebied te situeren.

[0:17:06] Zeker in het licht van de grote veranderingen en uitdagingen van de

[0:17:11] geopolitieke toestand op dit moment al heel duidelijk verteld door mijn

[0:17:18] voorgangers. Ik denk zelf dat om de problemen die hier genoemd zijn goed

[0:17:24] te kunnen adresseren, dat het belangrijk is om meer in het

[0:17:30] Caribisch gebied te zijn. Het Koninkrijk, maar zeker natuurlijk ook

[0:17:33] caribische delen daarvan. Natuurlijk zijn er beperkingen wat betreft de autonomie, maar ik

[0:17:40] denk dat dat niet een beperkende factor te veel zou moeten zijn. Ik noem een paar punten waarom ik

[0:17:45] denk dat dat belangrijk is. Ten eerste de relatie met externe actoren. Nu al genoemd China, natuurlijk

[0:17:52] heel belangrijk belangrijke actor, heel actief geweest in het Caribisch gebied in zijn strijd

[0:17:59] voor het One China-principe. China is erin geslaagd om een heel aantal Caribische eilanden

[0:18:06] en landen, Centraal-Amerikaanse landen, te shiften van Taiwan naar China. En dat laat

[0:18:13] zien dat er een politiek belang is van de Chinese overheid in het gebied. Maar het gaat

[0:18:20] veel verder. Het gaat ook over invloed. Het gaat over economie. Een van de belangrijke

[0:18:26] thema's die ik heb genoemd en die eigenlijk vaak niet zo wordt benoemd, is het probleem van de

[0:18:32] visserij. Er zijn steeds meer Chinese trailers die in het Caribisch gebied vissen en eigenlijk

[0:18:39] dat doen zonder dat ze getrackt kunnen worden via de normale middelen die in de internationale

[0:18:44] visserij zichtbaar zijn. Maar het is niet alleen China, het is ook voor het Saoedi-Arabië heel

[0:18:49] een nieuwe partner die de laatste jaren heel erg aan de weg aan het timmeren is om Caribische

[0:18:58] landen naar zich toe te trekken. Rusland is een niet zo belangrijke factor, maar in het

[0:19:04] kader van de oorlog die er nu is en de koude oorlog die aan het ontstaan is belangrijk.

[0:19:12] Ik heb recentelijk een stuk gezien waarin de Russische ambassade probeert de Haitiaanse

[0:19:18] chaos te duiden als een typisch gevolg van het westerse imperialisme.

[0:19:24] En dat is info die toch invloed heeft in het land zelf.

[0:19:30] En Russia Today is in de regio nog steeds een goed beluisterde zender.

[0:19:37] Dus dat de relatie met externe factoren is een belangrijk thema.

[0:19:41] Ook de relatie in het gebied zelf zou

[0:19:44] een baat hebben bij een grotere samenwerking met de andere Caribische gebieden.

[0:19:51] Venezuela is al genoemd.

[0:19:53] Nederland is een actieve partner om te kijken of het Venezolaanse probleem kan worden opgelost.

[0:20:01] Ik denk dat de Spaans sprekende gebieden daar een hele grote rol in zouden kunnen spelen.

[0:20:06] en er wordt nu ook aan die kant met Centraal-Amerikaanse en Caribische landen gewerkt.

[0:20:14] Dus Venezuela is niet een probleem dat Nederland zelf kan oplossen,

[0:20:18] het is ook niet een probleem dat de Caribische eilanden alleen kunnen oplossen,

[0:20:21] maar we kunnen daar wel een rol in spelen.

[0:20:24] Ik denk ook dat als we het hebben over de relaties met de rest van het Caribisch gebied,

[0:20:30] dat we ook moeten zien welke positieve of welke factoren er zijn, welke opportunities.

[0:20:36] Een van de dingen die heel duidelijk is, is dat de Dominicaanse Republiek op dit moment

[0:20:41] een land is wat in opkomsten is, wat een hele sterke democratische beweging maakt.

[0:20:49] Ik hoef maar in herinnering te noemen dat toen de Venezolaanse blokkade van fruit en groenten

[0:20:56] de Beneden-Winsse eilanden in problemen bracht.

[0:20:59] Dat toen heel veel fruit en groente uit de Dominicaanse Republiek is geïmporteerd.

[0:21:05] Dat was een belangrijke factor in het lenigen van die problemen.

[0:21:09] Maar ook Barbados, onder zijn president Motley, zijn partners die heel belangrijk kunnen zijn

[0:21:18] voor het Caribisch gebied en voor de Nederlandse gebiedsdelen daarin.

[0:21:24] Transnationale criminaliteit zal ik niet noemen.

[0:21:27] Climate change is een heel groot issue waar denk ik ook de handen in een kunnen geslagen

[0:21:34] kunnen worden.

[0:21:35] Zeker ook met de Guyana's.

[0:21:38] Er werd net migratie genoemd, dat is natuurlijk een steeds wisselend probleem.

[0:21:43] We hebben nu de Haitianen, we hebben de Venezolanen gehad.

[0:21:46] Het is een issue wat alleen binnen het Caribisch gebied kan worden opgelost.

[0:21:52] Mijn conclusie is niet heel erg scherp, maar misschien juist wel geeft een iets andere visie op de problemen die we hier bespreken.

[0:22:03] Ik denk dat er een robuuste Caribische strategie moet zijn, waarin zowel Nederland als de Caribische delen van het Koninkrijk samen zichzelf in het Caribisch gebied positioneren.

[0:22:16] Ik heb wel eens gedacht, moeten de Caribische delen van het Koninkrijk niet wat meer regionale

[0:22:22] vrijheid krijgen of wat meer vrijheid krijgen om met regionale partners partnerschappen

[0:22:27] aan te gaan?

[0:22:28] Dat zou wat mij betreft een heel interessant punt kunnen zijn, maar ik denk dat als we

[0:22:35] kijken naar alle problemen die hier nu in drie inleidingen genoemd zijn, dat de inbedding

[0:22:41] in het Caribisch gebied en het zoeken naar Caribische oplossingen,

[0:22:45] dat dat een heel belangrijke strategie zou moeten zijn.

[0:22:48] Dank u wel.

[0:22:52] Met dank aan de heer Bouten.

[0:22:54] Mijn voorstel is om een ronde te maken langs alle Kamerleden.

[0:22:59] Ik wil nog de heer Adema van de PVV nog welkom eten.

[0:23:02] Die is inmiddels ook aangeschoven.

[0:23:04] Eén vraag, en graag gericht ook aan de desbetreffende.

[0:23:09] Ik kan me voorstellen dat als we de ronde gemaakt hebben,

[0:23:11] dat we nog een tweede ronde maken totdat de tijd op is en dan stoppen we ermee.

[0:23:17] Ik wou het willen voorstellen om te beginnen met mevrouw Bruinink.

[0:23:20] Dank voorzitter. Dan heb ik een concrete vraag voor mevrouw Reumer.

[0:23:24] Volgens u moet er onderzocht worden of de Caribische landen lid moeten worden van de NAVO.

[0:23:29] Wat zou een lidmanschap concreet bijdragen en welke bedreigingen zou u als meest urgent op dit moment beschouwen?

[0:23:35] De lokale bedreigingen of de externe bedreigingen?

[0:23:39] Dank u wel.

[0:23:46] Uw microfoon staat uit mevrouw.

[0:23:50] Ik heb jarenlang betoogd, ook met uw minister van Buitenlandse Zaken,

[0:23:59] dat het wel degelijk zo ver kan komen dat Venezuela ooit eens een keer de eilanden binnenvalt.

[0:24:05] Pas bij minister Bot heeft hij het heel serieus genomen en heeft hij ook in Caracas laten begrijpen

[0:24:13] dat het koninkrijk voor onze stoevereiniteit staat.

[0:24:17] Historisch heeft Venezuela altijd op ons geaast.

[0:24:21] Nu met de inval van Rusland en het gedrag van Venezuela naar Guyana toe,

[0:24:27] zien we dat mijn angst niet zomaar was.

[0:24:30] Ik weet niet of wij lid moeten worden van de NAVO,

[0:24:33] maar ik denk wel dat we daarbij stil moeten staan dat nu alleen Nederland lid is.

[0:24:39] Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen?

[0:24:42] en dan een informed decision nemen nu.

[0:24:45] En het kan best zijn dat we zeggen nee, we handhaven de situatie zo,

[0:24:50] maar het moet niet een handhaving zijn omdat we niet nadenken

[0:24:54] over de mogelijkheden van een inval, ook op de eilanden in het Caribisch gebied

[0:24:59] waar Koninkrijk de soevereiniteit moet beschermen.

[0:25:07] Dank u wel. De heer Haarten.

[0:25:11] Ja, bedankt voorzitter. Ik heb ook een vraag aan mevrouw Reumer.

[0:25:14] maar zij tipte net licht aan.

[0:25:18] Curaçao is een wereldspeler op de online gokmarkt,

[0:25:22] maar de overheid houdt maar beperkt toezicht erop.

[0:25:28] Daardoor is het een toevluchtoord geworden voor mafia, criminele Russen

[0:25:33] en er wordt veel geld wit gewassen.

[0:25:38] En ik wou vragen, hoe is dat merkbaar op de eilanden?

[0:25:41] Het is niet direct merkbaar op de eilanden, maar we zijn ons bewust van de mogelijkheid

[0:25:50] van misbruik.

[0:25:51] Er ligt nu een voorstel van de minister van Financiën bij de Staten om eigenlijk dit

[0:25:59] strakker te reguleren, zodat we meer grip krijgen op de situatie.

[0:26:04] Maar eigenlijk denk ik, niet alleen voor het witwassen, mogelijkheid van oorlogsfinanciering

[0:26:10] en dergelijke die je ook ook inherent zijn aan financieringstoestanden en cyber zoals online

[0:26:20] gaming. Er moet een veiligheidsplan komen op het niveau van het koninkrijk dus de landen gezamenlijk

[0:26:27] waarbij ze ook afspraken maken over de uitvoering want het contact tussen de landen is een vloeiende

[0:26:33] nogmaals ik ben er voorstander van van het contact het vloeiend contact maar dat maak je niet blind

[0:26:39] voor de mogelijke gevaar. En dus moet de samenwerking naar mijn mening bij de aanpak van

[0:26:47] dit soort criminaliteit die kan voortvloeien als dingen uit online gaming bijvoorbeeld strakker

[0:26:54] worden aangepakt. Maar er is dus nu een voorstel in de Staten om het in elk geval van onze zijde

[0:27:03] moeilijker te maken. Goed, dank. Mevrouw van der Werff. Dankuwel voorzitter en ook dank aan de

[0:27:14] die vandaag online en fysiek hier aanwezig wilden zijn.

[0:27:19] Ik ga even door op het punt dat mijn buurman net al maakte.

[0:27:22] Ik wil graag een vraag stellen aan de heer Bout, die hier ook in zijn bijdrage over had.

[0:27:27] In 2022 werd duidelijk dat vooral online casinos

[0:27:31] velelei in handen zijn van Russische of Belarussische eigenaren.

[0:27:37] En in combinatie met Venezuela als buurman van de eilanden,

[0:27:42] Al dan niet gesteund door Rusland en Iran.

[0:27:46] Hebben wij die dreiging voldoende in het vizier?

[0:27:49] Want u noemde net ook de invloed van bijvoorbeeld Russia Today.

[0:27:53] Je ziet natuurlijk pas als je goed gaat onderzoeken in wiens handen die casino's zijn en hoeveel mensen daarmee bezig zijn,

[0:27:59] wie daar allemaal achter zitten.

[0:28:01] En ik vraag me af, heeft Nederland die dreiging nou compleet?

[0:28:06] Zijn we dan alert genoeg op de antidemocratische of anti-westerse ideeën

[0:28:11] die misschien op die manier toch een bepaalde invloed kunnen krijgen?

[0:28:19] Concreet kan ik dat moeilijk beantwoorden.

[0:28:22] Ik denk zelf dat er best wel een goed zicht is op de gevaren...

[0:28:29] en op de manier waarop die gevaren zich aan het manifesteren zijn in het gebied zelf.

[0:28:34] En dat is niet alleen Venezuela.

[0:28:36] We hebben nu ook Nicaragua, die zich aan de democratische rechtsorde onttrekt.

[0:28:41] Daar vinden processen plaats, daar kunnen mensen zich vestigen waar wij geen controle op hebben.

[0:28:46] Ik heb zelf het gevoel dat die kennis misschien minder bij koningsreisrelaties ligt,

[0:28:53] maar veel meer bij buitenlandse zaken en bij dienst westelijk halverwond.

[0:28:57] Daar worden dit soort groepen in de gaten gehouden.

[0:29:01] Aan de andere kant moet je realiseren dat dit soort groepen natuurlijk heel erg moeilijk te traceren zijn,

[0:29:08] zich voortdurend in nieuwe gedaantes laten zien. Mevrouw Reumann noemde net de Chinese invloed.

[0:29:16] Wij hebben net een groot rapport geschreven over de Chinese invloed in het Caribisch gebied.

[0:29:22] Dat wordt eigenlijk heel moeilijk gemaakt om daar een duidelijk beeld van te krijgen,

[0:29:27] juist door het gebrek aan transparantie en het gebrek aan due diligence, zou ik eigenlijk zeggen,

[0:29:35] van hoe die bedrijven zich formeren.

[0:29:37] Dus als wij hier meer van willen weten,

[0:29:40] dan denk ik dat we alleen maar dat kunnen doen

[0:29:43] door samen te werken met de Amerikanen voor een deel,

[0:29:46] maar ook met de kennis die bestaat in het Caribisch gebied zelf.

[0:29:51] Landen als Jamaica of als de Dominicaanse Republiek

[0:29:54] of ook de Centraal-Amerikaanse landen

[0:29:55] hebben precies dezelfde problemen als wij zien voor het Caribisch gebied.

[0:30:00] Dus daar zou ik...

[0:30:03] Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat onze kennis hierover meer ligt bij buitenlandse zaken en minder bij Koninkrijkse relaties.

[0:30:11] En daar zou een betere afweging moeten plaatsvinden of een betere coördinatie.

[0:30:23] Dank.

[0:30:25] Heer Nolkamp.

[0:30:26] Dank u voorzitter.

[0:30:27] Ik ben normaal niet algeen lid van de Kamercommissie Koninkrijkse Relaties, maar van Defensie.

[0:30:32] en uiteraard spelen de eilanden dit gebied daar ook in mee.

[0:30:36] Vandaar dat ik hierbij aanwezig ben.

[0:30:39] Mijn vraag gaat ook over de bescherming.

[0:30:41] Er werd ook gezegd van Venezuela zit al door de jaren in op ons te asen.

[0:30:46] Dus mijn vraag eigenlijk van welke behoefte hebben de bewoners zelf wellicht nu nog

[0:30:53] om in ruimere mate van gerust te zijn dat ze niks overkomt omdat we ze gewoon goed beschermen.

[0:30:59] En is er wellicht nog wat meer nodig in de afschrikking richting bijvoorbeeld een Venezuela

[0:31:05] zodat ze niet in hun hoofd houden om ooit wat te gaan proberen.

[0:31:09] Meneer Noorkamp aan wie stelt u de vraag?

[0:31:16] Zullen we bij de heer Bout beginnen en dan naar mevrouw Reumer?

[0:31:19] Voor Oostindie bedoel ik.

[0:31:21] Oostindie, ja, excuse.

[0:31:26] Nou, de bevolking van de Antillen, er zijn allerlei opinieonderzoeken geweest de afgelopen decennia

[0:31:34] waarin gevraagd wordt van...

[0:31:37] Wat zou je voor een status willen voor het land, voor een eiland?

[0:31:40] Nou, onafhankelijkheid altijd, zeer kleine minderheid alleen maar.

[0:31:43] Als je vraagt waarom, staat bescherming tegen buitenlandse agressie heel hoog op de lijst.

[0:31:48] Er is geen twijfel over mogelijk dat men op alle eilanden het heel belangrijk vindt

[0:31:52] dat er die militaire bescherming is door het Koninkrijk.

[0:31:55] Daar is helemaal geen twijfel over mogelijk.

[0:31:57] Wat betreft de actuele dreiging van Venezuela...

[0:32:02] Venezuela heeft sinds de republiek is begin 19e eeuw altijd gezegd...

[0:32:06] waarom zijn die drie eilanden voor hun kust...

[0:32:10] waarom zijn die eigenlijk nog Nederlands?

[0:32:12] Ze noemen dat altijd een beetje pesterig.

[0:32:15] De kolonia zoledesas, de Nederlandse koloniën.

[0:32:19] Dat wil niet zeggen dat men voortdurend in de weren is...

[0:32:22] om naar manieren te zoeken om ze ook militair in te nemen.

[0:32:26] Er is natuurlijk een afweging te maken van wat een ellendehaai op je hoofd.

[0:32:31] op de hals als je dat zou gaan doen.

[0:32:34] Het is nooit uit te sluiten.

[0:32:35] Kijk, in de tijd van de Argentijnse junta

[0:32:37] heeft men uiteindelijk, toen men heel erg

[0:32:39] alle aan het wankelen was,

[0:32:41] de valklandeilands, Malvinas,

[0:32:43] ingenomen, in de hoop, geprobeerd

[0:32:45] in te nemen, in de hoop de bevolking weer achter zich

[0:32:47] te krijgen. Ik denk dat dat in Venezuela

[0:32:49] op dit moment helemaal niet aan de orde is.

[0:32:51] Venezuela weet trommels goed

[0:32:52] dat dit voor Amerika ook een open

[0:32:55] invitation zou zijn om dan te gaan handelen.

[0:32:58] Dus ik zie dit niet

[0:33:00] als een dreiging die zeer groot is, maar je kan hem niet uitsluiten.

[0:33:09] Mevrouw Camilla Reumers, zou u ook nog kunnen reageren?

[0:33:13] Ja, ik denk dat niets uit te sluiten valt in de wereld van vandaag van de inval in Oekraïne,

[0:33:22] de spanningen in Europa, de spanningen in het Gaza-gebied en wat we allemaal zien.

[0:33:29] Dus ik denk dat Defensie met onze mensen moet zitten en goed nagaan wat de reactietijd is

[0:33:38] wanneer er wel een inval zou plaatsvinden. Ik heb begrepen van mijn bronnen dat het ongeveer

[0:33:44] een week zou kosten. Dus hoe verkort je die tijd mocht het gebeuren. Zoals je op alle rampen

[0:33:51] zou je ook op deze moeten plannen. Venezuela heeft dit vanaf de 18e eeuw, 19e eeuw,

[0:34:02] kwam dit om de zoveel tijd naar voren. Ik leef niet in angst dat Venezuela morgen op de stoep

[0:34:08] staat, maar ik denk wel en dat vond ik toen ook heel goed van minister Buitenlandse Zaken Bott,

[0:34:15] toen er tijd dat er een signaal werd afgegeven dat deze eilanden beschermd zullen worden.

[0:34:21] door het Koninkrijk. Ook de investments vanuit Nederlandse zaken in Venezuela zijn een goede

[0:34:28] waarborg, omdat hoe beter het in een land gaat, hoe minder mensen overvloeien en migreren. Maar

[0:34:35] ook het belang van Venezuela dan bij een goede relatie met het Koninkrijk is groter. Dus de

[0:34:41] enige middelen zijn niet defensiemiddelen, maar ook bijvoorbeeld de investeringen die je in een

[0:34:48] Dan, de heer Baas zou ook nog willen reageren op de heer Noordkamp.

[0:34:51] Ja, heel kort. Ik denk dat de lange termijn oplossing van deze problematiek natuurlijk zou moeten liggen

[0:34:56] in het verdedigen van de mensenrechten en democratie in Venezuela zelf.

[0:35:02] En dat dus daar de inspanningen zich op zouden moeten richten, zoals ook in de mensenrechtscommissie van de Kamer ook zeker is gezegd.

[0:35:11] Dat is belangrijk op lange termijn.

[0:35:14] Belangrijker misschien dan op dit moment proberen de defensieve middelen aan te spannen.

[0:35:25] Goed.

[0:35:27] Interruptie?

[0:35:29] Een aanvullende vraag.

[0:35:31] Gaat u gaan.

[0:35:34] Een aanvullende vraag.

[0:35:36] Ik denk dat die het beste ligt bij de heer Bout.

[0:35:39] Volgens mij zijn er in juli verkiezingen in Venezuela.

[0:35:42] Verwacht u wijzigingen in de situatie daarop, die ten voordele zouden kunnen zijn van ons Caribisch gebied?

[0:35:50] Eerlijk gezegd moet ik daar negatief op antwoorden.

[0:35:53] Ik zie niet hoe het huidige regime in juli zich zal laten wegstemmen.

[0:35:58] En alles wijst erop dat de situatie voor her, de verkiezing van Maduro, wordt klaargestoomd.

[0:36:05] Dus ik zie daar niet veel hoop.

[0:36:07] Maar de verkiezingen zelf zijn natuurlijk ook wel het gevolg van internationale druk.

[0:36:13] Dus het is wel belangrijk om voortdurend die kaart van democratie te blijven spelen.

[0:36:21] Oké, meneer Adema.

[0:36:24] Ja, dank u wel, voorzitter.

[0:36:26] Ik zit normaal in de commissie JFV.

[0:36:28] Maar ik vond het toch nodig om vanuit justitie Caribisch gebied om hier aan te schuiven.

[0:36:33] Mijn buurman heeft helaas mijn vraag, mijn eerste vraag, voor mijn voeten weggemaakt.

[0:36:38] Want mijn vraag zou zijn welk belang zou Venezuela erbij hebben om een

[0:36:42] zeg maar tweede valkelend oorlog te willen ontketenen.

[0:36:45] Maar die vraag is volgens mij wel geruststellend beantwoord.

[0:36:47] Dus die vraag ga ik niet meer stellen.

[0:36:50] Ik heb een andere vraag.

[0:36:51] Wat zou het gemeenschappelijk belang kunnen zijn voor zowel bijvoorbeeld Curaçao

[0:36:55] en wij als Nederland om die raffinaderij weer nieuw leven in te blazen?

[0:36:59] En wat zijn, kunt u dat duiden?

[0:37:01] Wat zijn dan de bezwaren om dat niet te kunnen?

[0:37:07] Ik kijk meneer Oostindia aan.

[0:37:08] Dan kijk ik u ook aan en ga ik u een antwoord geven.

[0:37:15] Als u deze vraag 25 of 30 jaar geleden zou hebben gesteld...

[0:37:19] dan zou je gewoon kunnen denken...

[0:37:21] lukt het om weer een stabiele aanvoer van olie...

[0:37:24] lukt het om die raffinaderij weer echt goed te laten werken?

[0:37:29] Wat er gebeurd is, is nadat Shell daar weg is gegaan...

[0:37:33] en de PDV, de Venezolaanse oliebedrijf, dat heeft overgenomen...

[0:37:37] Maar afhankelijk liep dat goed.

[0:37:39] Eigenlijk in de hele periode Chaves-Maduro is door totaal wanbeheer

[0:37:44] niet alleen de oliesector in eigen land zeer slecht gaan draaien,

[0:37:48] maar ook op Curaçao.

[0:37:49] Die raffinaderij is totaal achterhaald technologisch gezien.

[0:37:54] We denken nu natuurlijk ook ander over milieupolitiek dan we toen deden.

[0:37:58] En je ziet ook dat de Curaçaose regering de afgelopen tien jaar

[0:38:03] allerlei pogingen heeft gedaan om investeerders te krijgen.

[0:38:06] Nou, de helft van smaar nafieden, de andere haakt om allerlei andere redenen af.

[0:38:10] Het lukt gewoon niet meer.

[0:38:13] Persoonlijk, maar er wordt verschillend over gedacht, ook door de Keurshuisregering voor alle duidelijkheid.

[0:38:18] Ik zie geen toekomst meer voor die raffinaderij.

[0:38:23] Ik denk ook dat er is op Keurshuis zelf een heel sterk sentiment van hoe belangrijk de raffinaderij is voor de economie.

[0:38:30] Nou, die was in een inmiddels bijna grijs verleden heel belangrijk,

[0:38:35] is het ook helemaal niet meer zo erg.

[0:38:36] En als je echt de toerisme-industrie steeds verder wil ontwikkelen,

[0:38:41] wat Curaçao op dit moment aan het doen is,

[0:38:43] dan is het ook wel heel raar als je tegelijkertijd

[0:38:45] een heel zeer sterk vervuilende industrie

[0:38:48] weer een nieuw leven wil in gaan blazen.

[0:38:50] Dus ik geloof daar helemaal niet meer in.

[0:38:56] Daar staat dan wel tegenover dat u ook zegt

[0:38:58] dat die toerisme-industrie erg kwetsbaker zou kunnen zijn ook, hè?

[0:39:01] Ja, absoluut is het zo dat het voor de hele regio belangrijk zou zijn om economische alternatieven te vinden.

[0:39:13] Juist als je het hebt over energie.

[0:39:15] Er wordt ook door TNO overigens nog best wel van alles geëxperimenteerd met windenergie, zonne-energie, getijdenenergie enzovoort.

[0:39:22] Daar ligt veel meer de toekomst dan in raffinaderij.

[0:39:28] en zeker als dat op een of andere manier onder Venezelaanse aspecten zou zijn.

[0:39:33] Je ziet dat de gegadigden onmogelijk die raffinaderijen over te nemen.

[0:39:42] Uiteindelijk wordt iedereen afgeschrokken op het moment dat er gezegd wordt

[0:39:45] je moet al flink gaan investeren in innovatie enzovoort.

[0:39:48] En de gegadigden waren voor de rest allemaal wat onduidelijke Chinese bedrijven enzovoort.

[0:39:53] Zeer veel onduidelijkheid, dat is niet voor niks.

[0:39:56] Dank u wel. Volgens mij hebben we ruim tijd om nog een tweede ronde te maken.

[0:40:01] Mevrouw Breining, heeft u een vraag voor de tweede ronde?

[0:40:06] Ik heb nog een vraag aan mevrouw Reumer. U gaf net aan eigenlijk dat de situatie met

[0:40:13] de vluchtelingen, ik kom niet uit het woord, vergelijkbaar is met Ter Apel in Nederland.

[0:40:20] Wat kan Nederland concreet bijdragen om eigenlijk die situatie onder controle te krijgen en

[0:40:26] zorgen dat er voldoende hulp, voldoende plek of wat er dan ook nog meer nodig is aanwezig is?

[0:40:36] Kijk, in samenwerking. De problemen van Curaçao zijn natuurlijk op een schaal vergeleken met

[0:40:44] Nederland kleiner, maar wel voor ons even impacterend. Dus er is al samenwerking op

[0:40:51] het gebied van de opvang bij de vreemdelingen barak. Verder moet gekeken worden wat zijn

[0:40:58] de mogelijkheden zoals aangenoemd om mensenrechten te stimuleren in Venezuela en ook economisch als

[0:41:06] je in de economie investeert zowel in Venezuela maar ook in Curaçao maar nu even Venezuela dan

[0:41:13] wordt de behoefte om weg te gaan minder. Dus er moet ook gekeken worden naar de sancties. De

[0:41:20] sancties zijn tegen de regering en rijke mensen maar de arme mensen worden er steeds armer van

[0:41:25] en die vluchten. Dus de policy zit niet alleen in het bouwen van meer opvang maar ook in wat

[0:41:31] kun je gericht doen om de behoefte aan die stroom te verminderen en dat zijn zaken waarop wij moeten

[0:41:38] samenwerken. Ook de heer Oostindi en de heer Bout hebben die noodzaak van samenwerking steeds

[0:41:45] aangestipt. Het is vaak nu zo dat over onze samenwerking met ons door Nederland wordt

[0:41:52] vaak ingevuld als de Nederland weet beter wat wij moeten doen, maar het is

[0:41:58] niet helemaal zo, omdat in Nederland wel veel kennis is, maar de kennis van de

[0:42:03] bijzonderheden vaak in het gebied, bijvoorbeeld de contacten die wij hebben

[0:42:09] met Venezolanen, onze zicht op hoe je de zaken moet doen, die moet ook veel

[0:42:15] meer meegenomen worden en ik denk dat dat een pluspunt voor Nederland kan zijn

[0:42:20] wanneer er beter naar ons geluisterd wordt over hoe de problemen aan te pakken.

[0:42:25] Dus aanpak zowel in Venezuela als op Curaçao

[0:42:28] en samenwerken in de rechtshandhaving, de grensbewaking,

[0:42:35] verdere uitbreiding van de opvang.

[0:42:37] Dat zijn de concrete zaken die je samen moet doen.

[0:42:44] Meneer Van Azen.

[0:42:47] Bedankt, voorzitter. Tweede ronde.

[0:42:49] Mijn collega Hardemar heeft het al over de raffinaderij gehad.

[0:42:53] daar had ik eigenlijk ook vragen over.

[0:42:57] Maar dan wil ik nog wel even doorgaan op de vraag van mijn collega hier.

[0:43:01] Hoe is de opvang van de vluchtelingen uit Venezuela geregeld?

[0:43:06] Want kijk, ik kan me voorstellen, hier naar Nederland vlucht een hoop mensen naartoe

[0:43:10] omdat we hier brede welvaart hebben.

[0:43:13] Maar op de Caribische eilanden, daar heerst ook veel armoede.

[0:43:16] Dus wat is de aantrekkingskracht voor de Venezolanen?

[0:43:20] En hoe is hun opvang geregeld? Dank u.

[0:43:23] Aan wie stelt u de vraag?

[0:43:30] Armoede is relatief.

[0:43:32] Als de buurlanden het moeilijker hebben dan wij, dan zijn wij nog rijk voor de buurlanden.

[0:43:39] Ook is het niet zo, ik heb gehoord dat de staatssecretaris 70% van onze bevolking zo onder armoedegrens leven.

[0:43:46] Dat klopt volgens mij niet, het is wel veel te hoog.

[0:43:49] Het ligt volgens mij tegen 40% aan, want dat vind ik zelf ook nog veel te hoog.

[0:43:53] Maar relatief als je naar de misère in Venezuela kijkt, hoe de mensen wonen in hutjes op straat

[0:44:02] en dan ga je vergelijken met Curaçao die toch bijvoorbeeld sociale voorzieningen heeft als een

[0:44:09] soort bijstand, een ouderdomspensioen, weduwpensioen, zorg voor medische zorg gratis,

[0:44:18] scholing, gratis. Dus dan zijn we in vergelijking met de veel buurlanden toch er veel beter van af.

[0:44:25] Dus dat is de aantrekkingskracht. Men vindt veel Venezolanen illegaal, vooral in de horeca en in

[0:44:32] de bouw. Colombianen die wij oppakken. Wij noemen het vreemdelingen barak. Het is een soort opvang

[0:44:39] naast de gevangenis. Daar worden de mensen dus aangehouden totdat ze gedeporteerd kunnen worden.

[0:44:46] Dat is lange tijd een probleem geweest omdat Venezuela de grenzen had gesloten.

[0:44:51] Dus daar werd de druk op ons heel groot.

[0:44:54] De druk ook om goed te kunnen voldoen aan, laten we zeggen, de minimum standaarden voor een goede opvang,

[0:45:02] is heel groot voor ons, want het kost heel veel geld.

[0:45:06] En onze begroting staat zoals u bekend onder grote druk.

[0:45:11] Dus deze extra kosten maken het nog moeilijker.

[0:45:14] Verder hebben we wel bijvoorbeeld een medische opvang voor illegale toegelaten waar ze dus

[0:45:22] wel medische zorg kunnen krijgen, de kinderen kunnen gewoon naar school en we zijn bezig

[0:45:27] met een immigratiebeleid waarbij we mensen die de kost eerlijk verdienen een tijdelijke

[0:45:34] werkvergunning willen geven zodat ze ook mee helpen met belastingen en premies betalen

[0:45:40] want ze zijn toch in de economie.

[0:45:42] Dus je kunt ze beter in de kaart hebben en legaal dan daarbuiten zonder te weten wie je allemaal in je land hebt.

[0:45:51] De heer Boutheu ook nog een reactie en daarna nog een vervolgvlaag van.

[0:45:53] Ik wou toch ook zeggen dat het belangrijk is om de Venezolaanse-Curaçaose relaties een beetje in een historisch perspectief te plaatsen.

[0:46:02] We hebben het nu natuurlijk over de crisis en over de migratie en over criminaliteit.

[0:46:07] Maar vanaf het begin van de twintigste eeuw zijn er altijd hele goede relaties geweest,

[0:46:13] handel, ondernemingen, tussen de Curaçaose bevolking en de Venezolaanse bevolking.

[0:46:21] Eigenlijk sinds de crisis in Venezuela, de afgelopen decennia, is de migratie eigenlijk veranderd.

[0:46:28] Is het veel meer een vluchtmigratie geworden.

[0:46:31] En dan heeft Curaçao, het werd net al gezegd, een relatief klein aantal,

[0:46:35] naar de buurlanden in Latijns-Amerika gaan er miljoenen Venezuelaan op dit moment vluchten

[0:46:40] omdat de situatie in Venezuela onhoudbaar wordt qua voedsel, qua medische voorzieningen.

[0:46:46] Het is net al gezegd, maar de relatie tussen Venezuela en Curaçao

[0:46:51] en een deel van de Venezulaanse bevolking op Curaçao heeft lange wortels.

[0:46:57] En op het moment dat Venezuela democratie zou worden en de economie weer op gang zou komen,

[0:47:03] maar dan zou een deel van die vluchtbevolking ook zonder twijfel weer teruggaan naar Venezuela.

[0:47:09] Venezuela is een middle income country.

[0:47:12] Het is niet traditioneel een arm land,

[0:47:16] maar het is nu een arm land geworden in het licht van de crisis die een aantal decennia nu voortduurt.

[0:47:22] Dus dat is ook de reden dat ik de nadruk leg op het verbeteren van de situatie in Venezuela

[0:47:28] als de beste oplossing ook voor de beneden Winsse eilanden.

[0:47:34] Meneer Van Daad nog met een volle vraag? Opmerking?

[0:47:38] Ja, bedankt voor uw toelichting. Daarom stelde ik u straks de vraag over de verkiezingen.

[0:47:44] Ik hoopte dat die ons enige soelaar zou bieden, maar helaas. Dank u.

[0:47:48] Het is natuurlijk wel zo dat er al heel lang vanuit de internationale gemeenschap wordt geprobeerd om de Venezolaanse crisis op te lossen.

[0:47:56] Het is tot nu toe vergeefsgebleken. Maar er is wel enige hoop, zeker omdat de Latijnse Amerikaanse landen

[0:48:03] die heel lang Venezuela toch hebben verdedigd tegen het Amerikaanse imperialisme,

[0:48:08] zoals Lula bijvoorbeeld in Brazilië, dat die langzamerhand ook hun geduld

[0:48:13] beginnen kwijt te raken ten aanzien van Venezuela.

[0:48:15] Dus er is nu wel ook een regiowijde en ook een internationale druk op Venezuela

[0:48:20] om de situatie te veranderen, in hoeverre die druk echt gaat helpen.

[0:48:25] Niet voor de verkiezingen, maar ik heb wel goede hoop

[0:48:28] dat dat binnen een paar jaar tot resultaten kan leiden.

[0:48:32] Mevrouw Van der Werff.

[0:48:35] Ja, dank u wel, voorzitter.

[0:48:37] Ik wil het ook nog hebben over het position paper van de heer Oost-Indië...

[0:48:42] die ook schreef over de strijd tegen ondermijning...

[0:48:45] van internationale drugsorganisaties.

[0:48:48] En daarmee ligt er natuurlijk een grote taak voor onze Koningsrijksregering.

[0:48:53] En ik was benieuwd of u een aantal actiepunten zou kunnen noemen...

[0:48:57] die Nederland, de Caribische landen en de openbare lichamen...

[0:49:02] op korte termijn zouden kunnen oppakken.

[0:49:08] Misschien is het goed om aan te vullen, voorzitter.

[0:49:11] Wij zijn voornemens om met een delegatie van de Commissie Justitie en Veiligheid

[0:49:14] ook deze zomer een bezoek te brengen aan een aantal eilanden.

[0:49:18] Ik zal ook deelnemen aan dat bezoek en vandaar ook mijn interesse op dit punt.

[0:49:23] Ja, dank u wel.

[0:49:25] Ik heb er heel kort iets over gezegd, omdat het volgende uur het thema is.

[0:49:30] Maar goed, omdat u me daar vraagt, kan ik er wel iets over zeggen.

[0:49:35] Alles wat te maken heeft met het waarborgen van de rechtszekerheid op de eilanden, vindt staatsrechtelijk gezien,

[0:49:42] het ingewikkelde punt was dat het de eerste verantwoordelijkheid is voor de landen en eilanden zelf.

[0:49:49] En pas als er iets hier goed gaat, dan de waarborgfunctie, dan komt het koninkrijk.

[0:49:54] En eerlijkheid, op het moment dat je naar concrete dingen gaat kijken,

[0:49:58] Er werd net vraag gesteld over bijvoorbeeld de goksector.

[0:50:04] Het is duidelijk dat dat een zeer geïnfiltreerde sector is die je liever niet zou willen hebben.

[0:50:09] Toch is de regering van Curaçao op dit moment bezig met een belastingverdrag met Malta, ook niet de Fijnland.

[0:50:18] De Koninkrijksregering gaat dan zeggen, wacht eventjes.

[0:50:20] Nou, dan krijg je meteen het dispuut over, ja, maar is dit niet autonome aangelegenheid van Keurzau, het land Keurzau?

[0:50:28] Nee, zegt de Koninkrijksregering, leest de Nederlandse regering.

[0:50:31] Dit is gewoon, dit deugt niet. Hier gaan we een stokje voor willen steken.

[0:50:35] Daar heb je dan plotseling staatsrechtelijk gebeurd dat iets ingewikkeld is.

[0:50:39] Dat is het slechte verhaal. Dat is het verhaal waar de problemen liggen.

[0:50:42] Nu even het goede verhaal.

[0:50:43] Als er één ding binnen het Koninkrijk echt goed werkt,

[0:50:47] Dat is de samenwerking met de openbare ministeries enzovoort, het feit dat rechters uit Nederland

[0:50:52] een aantal jaren daar zitten, dan weer terug gaan naar Nederland, zodat de zo noodzakelijke

[0:50:57] schaalvergroting, als het gaat over de rechtswezen op de eilanden, wordt juist gegarandeerd

[0:51:02] door Nederland, door het Koninkrijk.

[0:51:05] En wat je dan dus meer daar moet doen, is gewoon meer daarin investeren.

[0:51:10] Ik moet daarbij wel ook aantekenen het feit dat de eilanden, zoals vaak ook hier in het

[0:51:18] parlement is gezegd, doorvoer, havens, verdrukzijn enzovoort, die gaan we allemaal naar Nederlandse

[0:51:24] consumenten.

[0:51:25] Het is natuurlijk ook een Nederlands probleem waar die eilanden mee geconfronteerd wordt.

[0:51:28] Maar verder, dat neemt niet weg dat die problematiek inmiddels daar zo groot geworden is, dat voorkomen

[0:51:35] duidelijk is dat de regeringen van de landen laat staan, de openbare lichamen,

[0:51:42] die kunnen dat niet alleen aan. Geen twijfel over mogelijk. En dan moeten, dat is dan wel

[0:51:47] richting landen, dan moet je niet te veel gaan zitten op het argument van de autonomie. Dan

[0:51:53] moet je gewoon onder oog zien, dat kunnen we zelf niet oplossen. Dank. Meneer Adema,

[0:52:01] heeft u nog een gevolg? Nee, dank u wel. Meneer Norenkamp is even van zijn plek. Wat mij betreft

[0:52:11] kunnen we even kort schorsen voor het tweede blok, gaan we over naar

[0:52:15] georganiseerde internationale criminaliteit en narcotica en

[0:52:19] ondermijning. Ik schors kort de vergadering voor de wisseling.

[0:52:25] Mag ik nog heel kort een opmerking maken, want we hebben inderdaad niet

[0:52:28] gesproken over de geopolitieke uitdagingen en een van de grote

[0:52:32] uitdagingen zal misschien kunnen worden als in november Trump wordt

[0:52:38] gekozen in Amerika. Niet dat die alles in een keer zal veranderen, maar dan zal de tendens van de

[0:52:44] Verenigde Staten om zich wat minder terug te trekken, of wat meer terug te trekken uit het

[0:52:48] Caribisch gebied en zich meer te focussen op de gebieden die zij, die de Amerikanen belangrijk

[0:52:53] vinden, alleen maar versterkt worden. En ik denk dat dat een heel belangrijke factor is in het

[0:52:58] licht van deze discussie. Dus dat wilde ik graag nog even benoemen.

[0:53:02] Het werd mij net in de ogen gefluisterd dat de sprekers die nu aanwezig zijn waarschijnlijk

[0:53:09] het tweede blok niet blijven zitten, maar dat mag natuurlijk altijd, mocht het zo zijn

[0:53:14] dat u inderdaad gaat vertrekken, met dank voor uw bijdrage en aanwezigheid en tot een

[0:53:20] goed vervolg.

[0:53:22] We schorsen de vergadering kort.

[1:01:32] Goed, we starten met het tweede blok, georganiseerde internationale criminaliteit, narcotica en

[1:01:37] ondermijning.

[1:01:38] We hebben twee mensen online aanwezig, commandeur Walter Hansen,

[1:01:44] commandant der Zeemacht en directeur van de kunstwacht Caribisch gebied,

[1:01:48] en mevrouw Simone van der Zee, onderzoeker, jurist en criminoloog bij Risk Solutions Caribians.

[1:01:54] Ik zou graag aan beide willen vragen om even kort toe te lichten.

[1:02:02] We zitten even iets ruimer in de tijd,

[1:02:04] Dus ik zal absoluut al aangeven, op het moment dat het iets te lang duurt,

[1:02:09] commandeur Walter Hansen aan u het woord.

[1:02:16] Voorzitter, dank u wel.

[1:02:18] Zoals gezegd, mijn naam Walter Hansen en ik ben in deze hoedanigheid directeur van de

[1:02:23] kustwacht Caribisch gebied en tevens commandant zeemacht in Caribisch gebied.

[1:02:28] Om bij de kustwacht te beginnen, de kustwacht is een koninkrijksorganisatie

[1:02:33] en dat maakt het uniek.

[1:02:34] Het is het koninkrijk in het klein en het is dus belast met taken voor het hele Caribisch deel

[1:02:40] van het koninkrijk. Opgericht in 1996 en destijds vooral met het oog op die grensoverschrijdende

[1:02:47] criminaliteit en dan concreet de handel in verdovende middelen. Dat richtte zich vooral

[1:02:54] natuurlijk, namen zegt het al, op het maritieme domein en dat betekent dat wij direct aansluitend

[1:03:00] op het productiegebied in Zuid-Amerika opereren en vooral ons richten op de doorvoer. Het werd in

[1:03:06] het vorige blok al aangehaald. De Caribische deel van Koninkrijk is veelal niet de eindbestemming,

[1:03:12] maar het is een doorvoerpunt naar gebruikers in de VS en Europa, inclusief Nederland. Sinds de

[1:03:20] oprichting ligt de prioriteit ook bij die handel in verdovende middelen, mensenhandel, mensensmokkel

[1:03:26] en de handel in wapens. Dat zijn de security taken vooral en daarnaast doen wij de belangrijke

[1:03:33] safety taken zoals vannacht nog een medische evacuatie van een cruiseschip. De kuswacht

[1:03:39] is de eerste schakel in de justitiële keten. Dat doen wij door die interventies op zee te plegen,

[1:03:46] maar dat betekent dat wij daarna de zaak veelal overdragen aan onze collega's,

[1:03:52] de partnerdiensten van de diverse landen. En dat geeft automatisch twee uitdagingen.

[1:03:59] Eén, het gaat niet over de kurswacht, maar over de gehele keten, dus de gehele keten per land,

[1:04:06] alle schakels in de keten. En twee, omdat we meerdere landen van het Koninkrijk hier hebben,

[1:04:12] gaat het ook over de afstemming van iedere schakel of de gehele keten tussen de landen

[1:04:17] het koninkrijk en deels ook met partnerlanden buiten het koninkrijk in de regio. Wat speelt

[1:04:26] dat dan tot nu toe? Wij hebben al een veiligheidsstrategie voor het koninkrijk. Volgens mij

[1:04:33] voor het eerst dat die ook voor het koninkrijk geschreven is en daaronder zie je diverse

[1:04:38] initiatieven zoals het justitieel vierlandenoverleg tussen de ministers van justitie van de vier

[1:04:45] landen en daaronder ambtelijke platformen zoals het HOOI en het ondermijningsplatform wat de

[1:04:51] landen in de regio hier, de Caribische landen van het koninkrijk, verbindt en diverse landspakketten.

[1:04:57] Dus er zijn initiatieven om die ketens te sluiten, zowel binnen een land maar ook over de landen

[1:05:05] heen. Tot zover de pitch voor de kustwacht. Dan de defensiekant, die pak ik er toch ook bij.

[1:05:15] Defensie, in het vorige blok al vermeld, is een koninkrijkstaak.

[1:05:19] Wij voeren de drie hoofdtaken van Defensie in dit deel van het koninkrijk uit.

[1:05:25] En als ik die dan spiegel aan de specifieke dreigingen in dit deel van het koninkrijk,

[1:05:29] dan geldt dat voor hoofdtaak 1, verdediging van het grondgebied,

[1:05:33] natuurlijk dat wij ons sterk richten op onze zuidenbuur,

[1:05:37] is in het vorige blok ook al aangehaald en dat raakt me weer aan geopolitiek.

[1:05:41] Niet alleen vanwege de interne instabiliteit, maar ook vanwege de inmenging van andere landen.

[1:05:48] De tweede hoofdtaak, een bijdrage leveren aan de internationale rechtsorde,

[1:05:53] dat doen wij door deel te nemen aan drugsbestrijding op volle zee.

[1:05:57] En dat doen wij in een internationaal samenwerkingsverband onder leiding van de VS,

[1:06:02] wat gezeteld is in Key West, Florida.

[1:06:06] En juist die tweede taak raakt dus weer aan die grensoverschrijding en criminaliteit en dat is

[1:06:13] een belangrijk initiatief wat zich over de hele regio uitstekt. En omdat ik die taak op volle zee

[1:06:20] doe en mijn kuswachttaak veel meer in de territoriale wateren, sluit dat ook mooi op elkaar aan.

[1:06:26] En tenslotte de derde hoofdtaak, het verlenen van ondersteuning aan de autoriteiten. De derde

[1:06:31] hoofdtaak van defensie. Dat doen wij hier veelvuldig. De meest bekende voorbeelden zijn orkaanpassages,

[1:06:38] maar het is ook bij andere milieuincidenten. Het is bij ondersteuning voor openbare orde,

[1:06:44] search taken, duik taken, etc. En dat is dus de defensierol die ik heb. En met name die tweede

[1:06:51] hoofdtaak sluit aan bij ook wat de kustwacht doet, het bestrijden van de grensoverschrijdende

[1:06:57] criminaliteit. Tot zover.

[1:07:01] Meerdank.

[1:07:02] Mevrouw Bruining.

[1:07:05] Oh, mevrouw Bruining gaat iets te snel.

[1:07:09] Dat komt door die koffie van net.

[1:07:11] We moeten toch even terug naar het beeld.

[1:07:15] Mevrouw van der Zee, gaat uw gang.

[1:07:19] Ja, dank u wel.

[1:07:21] Allereerst wil ik de commissie graag

[1:07:23] hartelijk bedanken voor de aandacht voor dit onderwerp.

[1:07:26] Zoals u begrepen

[1:07:27] hebt tijdens deze gesprekken

[1:07:29] is het hard nodig. Ik dank u ook

[1:07:31] voor de uitnodiging. Ik ben criminoloog, ik heb hem een loopbaan voor een belangrijk deel bij de

[1:07:37] politie doorgebracht en ik woon en werk al sinds twaalf jaar in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

[1:07:44] Ik ga in mijn position paper in wat er eigenlijk nodig is, wat er speelt op dit terrein,

[1:07:49] maar ook wat er nodig is. U heeft in mijn position paper kunnen lezen dat ik van mening ben dat het

[1:07:55] Koninkrijk meer zou moeten doen om het Caribisch deel van het Koninkrijk te ondersteunen bij de

[1:07:59] aanpak van georganiseerde criminaliteit. Het is een gedeeld probleem en ja de huidige aanpak is te

[1:08:06] beperkt. Voordat ik dit nader toelicht loop ik een paar van de vooraf doorgegeven vragen na, in

[1:08:12] ieder geval de vragen waar ik vanuit mijn vakgebied criminologie en mijn professionele ervaring antwoord

[1:08:17] op kan geven. Om te beginnen bij de dreigingen, één van uw vragen gaat over de dreigingen waarmee

[1:08:25] caribisch deel van het koninkrijk wordt geconfronteerd. Ik moet hierbij denken aan een

[1:08:30] bekende uitspraak in politieseries, the victim was at the wrong place at the wrong time. Het is

[1:08:37] the wrong place omdat we als Caribische transitlanden feitelijk gesandwiched worden,

[1:08:43] met aan de ene kant van de sandwich de productielanden van drugs op Latijns-Amerikaanse

[1:08:48] continent. Landen die gekenmerkt worden door extreem geweld, machtige bendes en allerlei

[1:08:55] andere problemen en niet te vergeten politieke instabiliteit. Aan de andere kant van de sandwich

[1:09:01] bevinden zich de landen in Noord-Amerika en West-Europa waar de vraag naar drugs vandaan

[1:09:07] komt en die het Caribisch deel van het koninkrijk ook beschouwen als een aantrekkelijke plaats om

[1:09:13] geld wit te wassen. Per uit het zicht van hun eigen goed geoutilleerde toezichthouders en

[1:09:19] wetshandhavers. Dan de wrong time. Het is de wrong time omdat de productie en het vervoer

[1:09:28] maar ook de vraag naar drugs voortdurend allerlei records doorbreken. Er is eigenlijk nog nooit zoveel

[1:09:34] cocaïne geproduceerd als nu. Waar we ook mee te maken hebben en dat maakt het probleem echt

[1:09:41] heel ernstig is dat we zien dat de georganiseerde criminaliteit geëvalueerd is tot transnationaal

[1:09:49] georganiseerde criminaliteit en dan heb ik het echt over hedendaagse transnationale netwerken

[1:09:56] die opereren als multinationals en moeiteloos gebruik maken van alle legale infrastructuren

[1:10:02] en alle deskundigheid en alle mensen kunnen inzetten die ze maar nodig hebben om hun

[1:10:06] illegale operaties uit te voeren. Dit goed georganiseerde flexibele monster is al nauwelijks

[1:10:14] te bestrijden door grote en rijke en machtige landen, laat staan door kleine Caribische

[1:10:20] eilanden. En dan kom ik meteen bij uw volgende vraag. Zijn de Caribische landen voldoende

[1:10:25] uitgerust om de geschetste drijvingen het hoofd te bieden? Het zal geen verbazing wekken,

[1:10:31] het antwoord daarop is nee. Lokale organisaties hebben slechts beperkt de mensen, de technische

[1:10:37] kennis en de middelen die daarvoor nodig zijn. En dat kan ook niet anders gezien de schaalgrootte,

[1:10:43] dat is de macht van getallen. En daarbij komt de prangende vraag van wie is dit probleem nou

[1:10:50] eigenlijk? Is de transnationale criminaliteit het probleem van de transitlanden of is het het

[1:10:55] probleem van de landen waar het aanbod en de vraag naar illegale drugs vandaan komt? Dezelfde vragen

[1:11:01] kunnen we stellen als we kijken naar de illegale geldstromen waarmee transnationale criminaliteit

[1:11:05] gepaard gaat. Er wordt wel gezegd dat de eilanden witwasparadijzen zijn, maar er wordt eigenlijk

[1:11:11] niet gevraagd wiens witwasparadijzen dat zijn. Wie wassen hier het geld wit? Dan moet ik denken

[1:11:20] aan de vervuiler betaald. En dat wordt ook betaald door het koninkrijk. Dat zal ik zeker niet ontkennen,

[1:11:28] alleen is een groot deel van het geld besteed aan koninkrijksdiensten en niet of in veel

[1:11:33] mindere mate aan de lokale organisaties en diensten die van essentieel belang zijn voor

[1:11:37] de strafrechtsketen, maar ook de bestuurlijke aanpak van ondermijning. Dit heeft op disbalans

[1:11:42] in de keten geleid, daar wordt op het JVO ook regelmatig over gesproken. Het probleem is ook

[1:11:49] dat de ondersteuning vooral gericht is op de strafrechtelijke kant van het verhaal.

[1:11:53] Transnationale criminaliteit voedt en mond uit in lokale problemen zoals ongelijkheid,

[1:12:00] armoede, achterstelling, psychosociale problematiek en deze problemen leveren op hun beurt weer een

[1:12:06] voedingsbodem op voor transnationale criminaliteit. Deze visuele cirkel moet doorbroken worden en dat

[1:12:13] betekent dat de bijdrage van het Koninkrijk aan de aanpak van ondermijning in de Kariben

[1:12:17] niet alleen moet worden geleverd aan ministeries als Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken,

[1:12:23] maar eigenlijk door alle ministeries. Het zou zo mooi zijn als alle ministeries zouden nadenken

[1:12:29] over de bijdrage die zij kunnen leveren aan de aanpak van ondermijning in het Caribisch deel

[1:12:34] van het Koninkrijk. En dan ga ik naar een afronding toe. De laatste vraag waarop ik in dit korte

[1:12:39] tijdsbestek nog in kan gaan is de vraag wat de stand van zaken is van de samenwerking tussen de

[1:12:45] vier landen van het Koninkrijk. Nou er zijn de afgelopen jaren veel mooie samenwerkingsverbanden

[1:12:50] tot stand gebracht, dan denk ik bijvoorbeeld aan het traject voor de versterking van de

[1:12:54] bestuurlijke aanpak, de versterking van het toezicht, maar ook de politie samenwerking

[1:12:59] tussen de vier Caribische korpsen, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de nationale

[1:13:03] politie. Het belang van dergelijke trajecten voor het Caribisch deel van het Koninkrijk

[1:13:09] is evident, maar dat is het ook voor het land Nederland en voor het Koninkrijk. Er zijn

[1:13:15] criminele banden tussen het Europese deel van het Koninkrijk en het Caribische deel

[1:13:19] van het koninkrijk, dat is onmiskenbaar. De vraag naar cocaïne vanuit Nederland is groot,

[1:13:25] ook wordt vanuit Nederland geld wit gewassen in de Caribische landen en de band met het land

[1:13:29] Nederland zorgt daar mede voor dat de Caribische landen aantrekkelijk zijn voor transnationale

[1:13:34] netwerken. Transnationale criminaliteit is in mijn optiek een gedeeld probleem dat alleen in

[1:13:40] gezamenlijkheid kan worden bestreden en dit vraagt om een whole of kingdom benadering waarbij alle

[1:13:45] organisaties binnen het koninkrijk op basis van gelijkwaardigheid gezamenlijk

[1:13:49] werken aan een weerbaar en veilig koninkrijk voor alle burgers.

[1:13:54] Ongeacht aan welke kant van de Atlantische Oceaan zij zich bevinden.

[1:13:59] Ik dank u voor de aandacht.

[1:14:02] Dank mevrouw van der Zee. Nu gaan we echt naar mevrouw Bruijten.

[1:14:07] Dank voorzitter. Ik heb een vraag aan meneer Hansen.

[1:14:12] Er zijn signalen van concrete dreiging vanuit Venezuela naar Guyana en er is een

[1:14:17] een patrouilleboot van de Nederlandse manier naar het Caribische gebied gegaan.

[1:14:21] Is de dreigingssituatie stabiel wat

[1:14:23] betreft de positie van het Koninkrijk in het Caribisch gebied?

[1:14:27] Dank u wel.

[1:14:35] U vraagt mij dit waarschijnlijk eerder als

[1:14:38] baas van Defensie in het Caribisch gebied dan als baas van de kustwacht, vermoed ik.

[1:14:45] Het komt bij mij neer als een geopolitieke vraag.

[1:14:47] Ik zal hem proberen te beantwoorden.

[1:14:49] De komst van het patrouilleschip is een regulier patrouilleschip wat hier altijd gestationeerd is.

[1:14:56] Dus dat is niet een reactie op enige indicaties die er mogelijk zouden zijn.

[1:15:03] En de spanningen die in het buurland plaatsvinden, die volgen wij met veel interesse.

[1:15:10] Maar daar is dit geen concrete reactie op.

[1:15:17] Gaat u aan, volgende vraag.

[1:15:18] Dan heb ik nog een vervolgvraag aan meneer Hansen. Mocht het wel uitmonden in concrete

[1:15:24] dreigingen is er dan acuut, kan er direct en acuut op gereageerd worden? Bent u daar

[1:15:30] voldoende voor geëpikeerd? Als de spanningen toenemen dan hebben wij ook, en volgens mij

[1:15:39] werd het in het vorige blok ook even aangehaald, hebben wij ook reactieplannen waarin wij onze

[1:15:45] eigen aanwezigheid verder opschalen. Dus mochten wij indicaties hebben dat

[1:15:50] spanningen toenemen en dan een dreiging serieuzer wordt, dan zullen we als

[1:15:56] Defensie hier, maar natuurlijk in overleg met mijn superiori in Nederland,

[1:16:00] ook zorgen dat wij ons gelijkwaardig opschalen.

[1:16:04] Beantwoordt dat de vraag?

[1:16:07] Ik zie een duimpje. Dank u wel.

[1:16:10] De heer Van Haven.

[1:16:13] Ja, bedankt voorzitter. Ja, ik heb ook een vraag aan de heer Hansen.

[1:16:17] Het is algemeen bekend dat hier in de Rotterdamse havens veel drugs met containerschepen hier binnenkomt

[1:16:24] en dat er door uithalers hier uit de containers worden gehaald.

[1:16:28] Dus ik vraag me eigenlijk af wat is de schaal van de drugsmokkel die via ons Caribische deel richting Europa komt?

[1:16:45] Dank u wel voor de vraag.

[1:16:49] Eén deel van de vraag kan ik beantwoorden

[1:16:51] het andere deel kan misschien mijn collega Simone van der Zee beter doen, want dan heeft u het over

[1:16:56] een soort criminaliteitsbeeld. Wat is de totale omvang? En dat is moeilijk aan te geven. Daar kan

[1:17:03] ik niet een procentuele antwoord op geven. Vooral omdat je weet alleen maar welke informatie er

[1:17:10] bekend is en bepalende stromen heb je geen zicht op, dus weet je ook niet of ze er zijn. Maar die

[1:17:16] laat ik liever als Simone daarover wat over wil zeggen of kan zeggen, bij haar liggen. Het andere

[1:17:22] is het feit, ik haalde dat in het begin aan, dat wij dicht bij het productiegebied zitten en dus

[1:17:33] de verdovende middelen vanuit het productiegebied ondergaan naar een hoeveelheid aan gebruikers in

[1:17:39] de, ja dat noemen we de eindzone, zeg maar de Verenigde Staten en Europa simpel gezegd. Het

[1:17:46] betekent dus dat je hier kan doen aan wat in de DGO filosofie van JIV heet upstream disruption

[1:17:52] en het is makkelijker om dichtbij, als u een koon, een denkbeeldige trecht te pak,

[1:17:58] dichtbij het begin te onderscheppen, dan zijn de partijen veel al groter en ze zijn in een

[1:18:04] kleine gebied te lokaliseren en toevallig precies in die koon liggen de Benedenwindse eilanden dus

[1:18:12] daarmee zijn we een relatief geliefde plek voor doorvoer. Goede havenfaciliteiten, goede vliegvelden

[1:18:19] en de kunst is dus om de benedenwindse eilanden zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. En dan verschuif

[1:18:26] je het probleem tenzij het gebruik stopt. Maar dan verschuif je in ieder geval het probleem buiten

[1:18:32] het koninkrijk. Dus dat is de filosofie van upstream disruption. Aanpakken dichtbij het

[1:18:38] gebied, zodat de partijen groter zijn en het makkelijker voorspelbaar is. Maar voor het totaal

[1:18:44] beeld, de tweede deel waar ik u echt naar vraag, kijk ik toch even naar Simone. Mevrouw van der Zee,

[1:18:52] kunt u daarop reageren? Zeker, graag. Het is een hele interessante vraag die mij ook eigenlijk al

[1:19:00] jaren hoofdbrekens kost. We hebben het gewoon niet goed in beeld en er wordt natuurlijk veel

[1:19:08] wetenschappelijk onderzoek gedaan naar ondermijning, maar het Caribisch deel van het Koninkrijk valt

[1:19:13] toch vaak bij wetenschappelijk onderzoek, maar ook bij onderzoek van internationale organisaties

[1:19:18] buiten de boot. Als je kijkt naar de literatuur die beschikbaar is, dan wordt er aangegeven dat

[1:19:27] het Koninkrijk, zeker het Caribisch deel van het Koninkrijk, zeker een rol speelt, maar het is

[1:19:32] niet een enorm omvangrijke rol en het gaat ook lang niet altijd om hele grote partijen.

[1:19:38] Dus er is een rol, alleen de omvang is niet goed in beeld en het heeft er alle schijn van dat de rol

[1:19:46] niet zo groot is als we misschien soms met z'n allen denken. Dank. Mevrouw van der Werff. Dank

[1:19:56] wel voorzitter. Ik heb een vraag aan mevrouw van der Zee en dat gaat over ondermijning. Ik was

[1:20:03] benieuwd over wat voor bedragen we het eigenlijk hebben die Caribische landen

[1:20:08] daarin investeren en wat dan de verhouding is tussen repressie en preventie.

[1:20:17] Dat is een hele ingewikkelde vraag die ik vanuit mijn vakgebied niet kan beantwoorden.

[1:20:29] Ik heb daar gewoon geen zicht op, dus ik kan gaan speculeren.

[1:20:33] maar ik denk dat ik deze vraag aan mij voorbij moet laten gaan.

[1:20:39] Mevrouw van der Werden heeft volgens mij een andere vraag.

[1:20:41] Nou, misschien een verduidelijkende vraag.

[1:20:44] Het was niet bedoeld als een soort quiz, bingo-vraag...

[1:20:47] dat u een getal zou moeten noemen of oplepelen.

[1:20:50] Het ging maar meer om een beeld te krijgen...

[1:20:53] bij hoe dat bij de eilanden wordt aangepakt...

[1:20:59] omdat we natuurlijk hier een hele aanpak hebben gebouwd...

[1:21:02] en daar regelmatig over debatteren.

[1:21:04] Aan welke schroeven moet je nou draaien en wat moet je iets meer loslaten?

[1:21:08] Misschien kunt u wel iets schetsen over de lokale aanpak

[1:21:12] en waar die volgens u werkt of minder goed werkt

[1:21:15] en waar wij dan als parlement

[1:21:18] nog wellicht een positieve invloed op uit zouden kunnen oefenen.

[1:21:24] Helemaal goed. Ja, wat betreft de lokale aanpak,

[1:21:28] wordt op allerlei terreinen gewerkt aan de aanpak van ondermijning,

[1:21:32] aan het wegnemen van de oorzaken van ondermijning, maar zoals ik in mijn position paper ook al aangeeft

[1:21:39] er is hier een nijpend gebrek aan mensen en middelen dus dat maakt het heel lastig om daar

[1:21:45] goed beleid te voeren en soms is het een beetje dweilen met de kraan open want de mensen die

[1:21:51] bezig moeten zijn met preventie hebben tegelijkertijd ook een rol in de aanpak van concrete

[1:21:58] problemen. Dus er wordt van alles gedaan, alleen de samenhang ontbreekt soms en in de basis moet

[1:22:06] er nog heel veel versterkt worden. Ik denk aan de politiekorpsen die prima in staat zijn hun

[1:22:13] werk te doen, alleen met name hun handen vol ook hebben aan de lokale problematiek en de

[1:22:18] transnationale criminaliteit is ingewikkeld om vanuit onze landen aan te pakken. Dus er moeten

[1:22:28] te veel ballen in de lucht gehouden worden en de vraag is eigenlijk welke bal vraagt op

[1:22:32] welk moment het meeste aandacht en ik denk dat we wat dat betreft om even in de beeldspraak

[1:22:37] van ballen te blijven vooral aan het voetballen zijn en proberen om de juiste dingen te doen

[1:22:43] maar het blijft heel ingewikkeld. Dank. Mevrouw van der Serie had het over wrong

[1:22:57] time wrong place, wrong time dat is misschien wat moeilijk om er wat aan te doen maar misschien

[1:23:01] kunnen we wel iets meer doen aan dat tweede, dus de verkeerde plaats. Dat het op termijn niet meer

[1:23:06] de verkeerde plaats wordt of iets minder de verkeerde plaats is, omdat nu is er sprake van

[1:23:11] een klimaat dat misschien ondermijning faciliteert of wat een voedingsborum is voor criminele

[1:23:19] activiteiten. En u zegt ook terecht dat vraagt om een integrale aanpak. Zou je dat misschien iets

[1:23:24] nader kunnen specificeren? Ligt dat bijvoorbeeld aan arbeidsmarktbeleid, economisch beleid,

[1:23:27] woonbeleid, onderwijsbeleid. Zou je dat iets verder kunnen specificeren en dan ook toelichten

[1:23:33] hoe daarover wordt gecommuniceerd met bijvoorbeeld de Nederlandse regering? Ik heb het tweede

[1:23:43] gedeelte van de vraag niet gehoord, het geluid viel uit. Nou dat ging dan over van dus de eerste

[1:23:49] vraag is, nou de eerste vraag heeft u gehoord, de tweede was hoe u daar dan ook over communiceert

[1:23:52] met Nederland. Oké ja, nou dat is ook weer een hele goede vraag maar ook niet een heel

[1:24:01] eenduidig antwoord op te geven valt. Als ik het vergelijk met de ondermijningsaanpak in Nederland

[1:24:08] zie je dus die whole of government benaderingen waar eigenlijk alle ministeries en alle

[1:24:14] overheidsorganisaties kijken naar wat zij vanuit hun eigen taakstelling kunnen doen om ondermijning

[1:24:20] tegen te gaan en feitelijk is er bijna geen enkel overheidsterrein te bedenken waar niet

[1:24:27] raakvlakken zitten met ondermijning en waar niet aandacht voor nodig is. Dus eigenlijk al die dingen

[1:24:33] die u net opnoemde zijn belangrijk en op al die terreinen zijn er behoeftes binnen het Caribisch

[1:24:40] deel van het Koninkrijk. Dus het is een vraag die gewoon niet eenvoudig te beantwoorden valt,

[1:24:47] maar waar wel al heel veel onderzoek ook in Nederland naar is gedaan, wat zijn dan die

[1:24:52] factoren die ondermijning beïnvloeden en er worden heel veel nuttige adviezen gegeven,

[1:24:57] toolkits bedacht, etc. Nou ja, dat zijn ook allemaal dingen die voor ons ook heel handig

[1:25:02] zouden zijn. Als ik regelmatig literatuuronderzoek doe, onderzoek waarmee ik bezig ben, dan ben ik

[1:25:10] altijd weer jaloers op wat er allemaal al bedacht is en waarvan we eigenlijk in het Caribisch deel

[1:25:15] van de Koninkrijk geen weet hebben. Maar het gaat echt om alle terreinen die raakvlakken hebben

[1:25:21] met het welzijn en de positie van mensen.

[1:25:27] Meneer Norenkamp, is de tweede deel van de vraag voldoende beantwoord?

[1:25:35] Ja, mijn vraag is dan misschien nog wel van,

[1:25:38] ja, hoe slaat u dan op de trom, ook richting de Nederlandse regering,

[1:25:44] om ook te vragen om die hulp? Want volgens mij is,

[1:25:47] om criminaliteit en ondermerking tegen te gaan,

[1:25:50] daar zal dus ontwikkelingen op andere gebieden plaats moeten vinden.

[1:25:54] Hoe lobbyt u daarvoor? Hoe brengt u die boodschap dan over hier?

[1:26:02] Ik denk dat ik inderdaad op de trom sla.

[1:26:06] Dat doe ik natuurlijk in rapportages, maar ook daar waar ik contacten heb met de Nederlandse ministeries.

[1:26:13] Maar ik denk dat er heel veel organisaties op de trom slaan.

[1:26:17] Als ik kijk naar bijvoorbeeld de Raad voor de Rechtshandhaving, maar ook Europese Nederlandse organisaties zoals de AIV.

[1:26:25] Er ligt van alles eigenlijk als je kijkt naar de vraag wat er nodig is.

[1:26:31] Alleen op de een of andere manier lukt het niet om met die aanbevelingen goed aan de slag te gaan.

[1:26:37] En er komt nog iets bij en dat heeft ook te maken met dat er eigenlijk haast een reflex is

[1:26:42] als het gaat om criminaliteitsproblemen.

[1:26:45] Ja, dat moet het strafrecht oplossen.

[1:26:47] Dus de natuurlijke neiging is altijd criminaliteit, dat is voor politie en justitie.

[1:26:52] en er moet eigenlijk een omslag komen in het denken hier dat eigenlijk dat niet vanzelfsprekend is

[1:26:59] dat dat een taak van politie en justitie is maar dat dat een taak is van de gehele overheid en

[1:27:04] maar dat dat ook een taak is van de gehele samenleving. Dus dus een gedeelde verantwoordelijkheid

[1:27:11] voor criminaliteitsproblemen en ik probeer wel waar mogelijk deze boodschap voor het

[1:27:17] voet ligt te brengen maar dat is ook een proces en het heeft bijvoorbeeld in de Europese Nederland

[1:27:21] ook jaren geduurd voordat we echt naar die integrale aanpak gingen en informatie uit

[1:27:27] konden wisselen met elkaar en ja multidisciplinair met elkaar naar problemen gaan kijken en dat is

[1:27:34] wat ook in het Caribisch deel van het koninkrijk ook nodig is en dan ook met een Caribische bril

[1:27:39] en want dat is natuurlijk ook vaak het probleem dat er toch vanuit en dat is logisch want er

[1:27:45] wordt vanuit Nederland gekeken maar die bril ja die bril die zou soms wat Caribischer mogen

[1:27:51] want er is gewoon een groot verschil tussen de Haagse werkelijkheid en de Caribische werkelijkheid.

[1:27:57] Dank u wel. Meneer Ademer.

[1:28:01] Ja, dank u wel voorzitter. Ik wilde daar toch nog graag even op doorgaan,

[1:28:05] want onze twee digitale gasten die schetsen toch wel dat er problemen zijn in de transitie van drugs.

[1:28:12] En mijn eerste vraag is, zijn er dan ook al sporen van ondermijning te zien?

[1:28:17] en is dan die strafrechtketen is die voldoende sterk want ja de ketting is zo sterk als de

[1:28:24] zwakste schakel en ik hoor toch zo tussen de regels door dat er wat zwakke schakels in zitten

[1:28:29] kortom wat heeft u nodig? Hele mooie vraag, meneer Hansen wilt u die beantwoorden of mag ik het doen?

[1:28:44] Dames gaan eerst. Hele terechte constatering, want waar transnationale criminaliteit is,

[1:28:53] is ondermijning. Dat is de manier waarop transnationale criminaliteit natuurlijk

[1:28:58] opereert. Er moet gebruik gemaakt worden van legale infrastructuren. Het is nodig om je geld

[1:29:05] weer te wassen. Op allerlei mogelijke manieren is die verwevenheid te zien. Dus ja, waar transnationale

[1:29:13] criminaliteit is ondermijning en ja de ketens zijn zo sterk als de zwakste schakel en dan kom

[1:29:22] ik op een punt wat denk ik ook echt een belangrijk onderwerp is om aandacht aan te blijven besteden

[1:29:27] die disbalans in de ketens, doordat de koninkrijksdiensten aanzienlijk zijn versterkt

[1:29:33] maar voor de lokale organisaties is er minder geld en zijn er minder mogelijkheden dus ik denk dat

[1:29:40] echt heel belangrijk is om te blijven investeren bijvoorbeeld in die politie samenwerkingen die

[1:29:45] die daar is nog voor de komende jaren in ieder geval tot 2026 is daar financiering voor maar

[1:29:52] dat soort projecten moeten eigenlijk gecontinueerd worden want dat is ook een ander probleem in het

[1:29:58] koninkrijk dat de continuïteit vaak ontbreekt. Er worden mooie trajecten gestart maar op een

[1:30:03] gegeven moment droogt de geldstroom weer op en dan ja dan valt het stil. We hebben natuurlijk

[1:30:08] heel veel te maken met mensen die uitgezonden worden, die een aantal jaar goed werk komen doen,

[1:30:14] maar dan ook weer verdwijnen. Dus iedere keer moeten weer opnieuw dingen opgebouwd worden.

[1:30:18] Dus ik denk dat als u één ding kunt doen, is het zorgen voor continuïteit. En ja,

[1:30:23] we hopen ook echt dat het nieuwe kabinet de ingang gezette lijnen voortzet. Ik denk dat

[1:30:30] dat één van de belangrijkste aanbevelingen is. Continuïteit.

[1:30:37] Meneer Hansen, u wilde ook nog even reageren?

[1:30:43] De vraag, zoals ik begreep, was tweeledig.

[1:30:46] Enerzijds was het, wat merken we van ondermijning?

[1:30:50] En de ander was, waar moet die keten versterkt worden?

[1:30:55] Ondermijning merken is voor mij als uitvoerder altijd vrij moeilijk,

[1:30:59] maar dat er ondermijning is in de samenleving,

[1:31:02] ik denk dat het hebben van een directoraat-generaal ondermijning in Nederland

[1:31:06] geeft aan dat het probleem wereldwijd is.

[1:31:09] Dus daar moeten we waakzaam voor blijven, maar dat betekent niet dat de samenleving hier anders is

[1:31:16] dan in Europees Nederland. Dat is één, op de ondermijning. De keten, de term is al aangehaald,

[1:31:25] de disbalans in de justitiële keten, dat geldt enerzijds, wat ik al aangaf, per land van het

[1:31:30] koninkrijk, maar anderzijds ook over de landen heen binnen het koninkrijk. Dat is een onderwerp

[1:31:36] van gesprek en studie in het justitieel vierlandenoverleg.

[1:31:41] En ik denk dat het interessant is om te kijken wat daaruit komt

[1:31:44] en waar daar de hulpvragen uit naar voren komen.

[1:31:48] Ik ben maar slechts één schakel in die keten en het is goed om te kijken naar al die schakels,

[1:31:52] want die moeten allemaal in ieder geval van voldoende sterkte zijn.

[1:31:59] Dank u wel. Volgens mij een voldoende ruimte voor een tweede ronde.

[1:32:05] Mevrouw Bruining, ik zag u net al knikken. Gaat u gaan.

[1:32:08] Dank u wel voorzitter. Ik heb nog een vraagje aan mevrouw van der See. U gaf net aan zelf dat er wat

[1:32:14] vaker door de Caribische bril heen gekeken mocht worden en dat eigenlijk de Haagse realiteit echt

[1:32:19] verschilt van de Caribische realiteit. Kunt u een paar concrete maatregelen vanuit uw visie en

[1:32:24] expertise bedenken hoe dat beter zou kunnen? Dank u wel. Ja nou dat is ook weer een hele goede vraag,

[1:32:35] ook weer moeilijk te beantwoorden. Wat ik eigenlijk met die bril wil aangeven is dat er vaak toch

[1:32:44] redelijk ingewikkelde structuren worden neergezet. Er komt een protocool, er komen werkgroepen,

[1:32:50] er moeten in allerlei commissies worden nagedacht, dan is er nog een hele administratieve verplichting

[1:32:56] met allerlei voortgangsrapportages en dat legt een enorme druk eigenlijk op de organisaties van

[1:33:04] landen en dat is bijna niet vol te houden zoals ik net ook al zei het zijn eigenlijk vaak dezelfde

[1:33:11] mensen die in al die trajecten die dingen moeten doen en dus geen tijd overhouden voor hun eigen

[1:33:17] werk dus wat ik eigenlijk bedoel is dat er wellicht meer op de Caribische leest geschoeide hulp kan

[1:33:26] worden gegeven en dan denk ik aan bijvoorbeeld ook het project voor de politie samenwerking

[1:33:33] waar waar Nederland JNV geld voor heeft ter beschikking heeft gesteld en zeker ook een

[1:33:40] vinger aan de pols houdt maar ook toch ruimte geeft om te kijken wat er hier nodig is en dat is denk

[1:33:48] ik ook heel erg essentieel dat er dat de hulp die gegeven wordt ook aansluit op de behoeftes en dat

[1:33:53] het ook op een manier gegeven wordt die haalbaar is voor de landen en als het gaat om concrete

[1:34:00] voorbeelden. Politie-samenwerking is daar een voorbeeld van maar ik vind ook het traject voor

[1:34:05] de bestuurlijke aanpak een heel mooi voorbeeld van samenwerking op een manier die ook echt

[1:34:12] aansluit bij wat hier nodig is en ik denk dat als je echt goed zou kunnen nagaan wat is er nou

[1:34:21] werkelijk nodig en hoe zou dat nou echt georganiseerd kunnen worden dat je ook vooral hier

[1:34:26] te raden moet gaan bij de mensen die weten wat er nodig is.

[1:34:34] Dank u wel. Meneer Van Laat, heeft u een vervolgvraag?

[1:34:40] Ja, bedankt voorzitter. Ik heb ook een vraag aan mevrouw Van der See.

[1:34:44] Zij schrijft in haar schrijven, heeft het over dat de problemen niet van eigen bodem zijn,

[1:34:51] maar dat die geïmporteerd, over geïmporteerde criminaliteit.

[1:34:57] Nou heeft u het ook over mensensmokkel vanuit Venezuela en ik kan me voorstellen als arme

[1:35:04] mensen vluchten en dat gaat via mensensmokkelaars dat ze dan niet met geld kunnen betalen maar

[1:35:11] dat ze dat met wederdiensten moeten betalen, nou dat kan voor vrouwen in de prostitutie

[1:35:15] zijn en voor mannen kan het zijn in de criminaliteit.

[1:35:19] is daar goed zicht op en wat wordt eraan gedaan of daartegen gedaan om dat te voorkomen, dank u.

[1:35:32] De wereld van de mensensmokkel en de mensenhandel is natuurlijk een hele schimmige schaduwwereld

[1:35:38] waarop het ook heel ingewikkeld is om zicht te krijgen. Dat verspeelt zich natuurlijk bij uitstek

[1:35:45] in het verborgen af, maar er zijn wel allerlei initiatieven in de landen om daar iets aan te

[1:35:51] doen. Er zijn landelijke coördinatoren die dit onderwerp in portefeuille hebben. Er wordt ook

[1:35:59] wel wat onderzoek gedaan, wat wetenschappelijk onderzoek, maar de werkelijke omvang van het

[1:36:05] probleem is niet goed in beeld en dat is zoals voor veel criminaliteitsproblemen hier geldt,

[1:36:12] een gebrek aan statistische gegevens maar ook een gebrek aan echt diepte onderzoek naar wat gebeurt

[1:36:19] er nou eigenlijk, wat is er nou feitelijk aan de hand. Dus nee die problematiek is niet voldoende

[1:36:27] in beeld en ja er wordt van alles aangedaan alleen ook daar geldt weer dat het gebrek aan

[1:36:32] mensen en middelen zorgt dat er keuzes gemaakt moeten worden en sommige problemen zijn ook

[1:36:38] te groot en ook te duur, zoals al eerder aan de orde kwam voor de landen om echt goed te bestrijden.

[1:36:50] Dank u wel. Mevrouw van der Werff?

[1:36:54] Dank voorzitter. Ik wil graag mijn laatste vraag stellen aan de heer Hansen.

[1:37:00] En dat gaat over iets wat u net in uw bijdrage al noemde, maar ook in het paper stond.

[1:37:05] Die upstream disruption als het gaat om drugscriminaliteit en vervoer.

[1:37:10] maar u had het ook over, vertaal ik nu even, het onaantrekkelijker maken met name van de

[1:37:16] benedenwindse eilanden om als doorvoerlocatie te dienen. Heeft u daar ook concrete suggesties bij,

[1:37:25] wat zou je nou kunnen doen en wat acht u met de optiek van daar, de positie waar u daar zit,

[1:37:32] nuttige en minder nuttige maatregelen? Ja ik begrijp inderdaad de upstream disruption en

[1:37:43] hoe kun je dus, ik zie het bijna als een waterbed, zorgen dat de stroom even niet langs ons deel van

[1:37:50] het koninkrijk gaat, maar een andere weg zoekt. En dat betekent, en dan praat ik vooral vanuit

[1:37:56] de repressieve kant, dat je moet zorgen dat de pakkans vergroot. En die pakkans vergroot je

[1:38:04] natuurlijk voor mijn tak van sport in het maritieme domein. Kuswacht heeft bijvoorbeeld een walradar op

[1:38:12] beneden winden staan. Dat hebben veel andere landen in het Caribisch gebied niet, waardoor

[1:38:18] je dus scheepvaart minder goed kan monitoren. Dat is een heel praktisch voorbeeld. Wij beschikken

[1:38:24] over goede assets, vliegtuigen, schepen, die ook weer door hun patrouilles een hogere pakkans

[1:38:29] creëren. Als andere landen dat niet hebben, dan gaat de crimineel natuurlijk voor de weg met de

[1:38:36] minste weerstand. Maar die diezelfde parallel kun je natuurlijk trekken in de hele justitiële

[1:38:42] keten. Als mensen gepakt worden, vervolgd worden, bij het pakken van een iemand je een

[1:38:48] organisatie kan oprollen, dan wordt het onaantrekkelijker voor een criminele organisatie om dit deel

[1:38:55] van het koninkrijk te gebruiken als doorvoerlocatie. En dan zullen ze zich elders gaan vestigen

[1:39:00] om dat te doen. En die beweging zie je altijd en het is denk ik een utopie om dat te stoppen

[1:39:07] totdat de vraag naar de verdovende middelen stopt. Maar zolang die blijft bestaan is het dus

[1:39:13] vooral ook zorgen dat je bent en dat je in ieder geval buiten ons deel van de koninkrijk houdt

[1:39:18] en ook zorgt dat er minder in Europa en Nederland aankomt. Beantwoordt dat voor een deel de vraag?

[1:39:27] Ja en nee.

[1:39:30] Waar ik vooral benieuwd naar was, is de inzet van de kustwacht.

[1:39:34] Heeft u nog dingen van ons nodig die die pakkans zou vergroten?

[1:39:40] Daarvan zegt u dat je die vooral op zee kan doen.

[1:39:45] Ik weet niet of u in de gelegenheid bent om daar kritisch over te uiten.

[1:39:50] Misschien bent u hartstikke tevreden.

[1:39:52] Maar dat kan ik vanaf hier niet beoordelen.

[1:39:54] Dus daarom vraag ik het oprecht in alle openheid.

[1:39:59] Om dat om dat toe te lichten en dat we misschien.

[1:40:03] Wij hebben het jaarplan is net uit van de kurswacht.

[1:40:06] Daar staat in wat we aan het doen zijn.

[1:40:09] Dat jaarplan, goedgekeurd door de Rijksministerraad, staat daar staat ook.

[1:40:15] Of dat is gebaseerd, zo moet ik het zeggen, op een lange termijn plan materieel

[1:40:18] waarin onze vooral onze investeringen staan om te zorgen omdat wij over veel spullen

[1:40:24] beschikken, dat die spullen ook vervangen worden, dat is geborgd. En er zit een langetermijnplan

[1:40:29] personeel bij, waarin we onze formatie enigszins uitbreiden. Nou met die twee sporen, dus we hebben

[1:40:36] een langetermijnvisie op je investeringen en op je personeel, eigenlijk kan ik mijn taken uitvoeren.

[1:40:45] En daarin dus de hele concrete vraag of ik nu iets nodig heb, is het antwoord nee. Laat ik

[1:40:50] Ik moet eerst realiseren wat in al die plannen staat en laat ik daarmee mijn werk gaan doen.

[1:40:55] Maar de bekendheid en het feit dat we hier aanwezig zijn,

[1:40:58] het werd door mijn collega Simone net aangehaald,

[1:41:00] ik denk dat dat vooral het belangrijkste is, in ieder geval voor mij,

[1:41:05] dat bekend is wat in dit deel van het koninkrijk gebeurt.

[1:41:08] Niet alleen door mij als kuswacht, maar door de hele keten.

[1:41:11] En dat daar aandacht voor is. Maar concreet naar mij toe als kuswacht

[1:41:14] heb ik op dit moment niets extra's nodig.

[1:41:17] Eerst maar zorgen dat ik mijn eigen jaarplan realiseer

[1:41:19] en die beide lange termijnplannen.

[1:41:23] Meneer Aten heeft nog een vervolgvraag.

[1:41:26] Ja, ik heb een vervolgvraag aan meneer Hans.

[1:41:30] Er is natuurlijk maar beperkt materieel en beperkt personeel.

[1:41:36] Nou wordt er in de rest van de wereld ook onze aandacht gevraagd,

[1:41:39] zoals in het Zuidaskanaal en bij Gaza door de marine.

[1:41:43] Heeft dat gevolgen voor uw functioneren in het Caribisch gebied?

[1:41:51] Als u mij dat vraagt als directeur van de kustwacht,

[1:41:54] zeg ik nee. De Kurswacht is echt een aparte organisatie met eigen personeel en ik denk

[1:41:59] goed om te vermelden is dat ongeveer 90% van het personeel ook van de Caribische landen

[1:42:04] van het koninkrijk is en maar 10% defensie personeel. Dus de Kurswacht leidt niet direct

[1:42:09] onder een prioritisering binnen defensie. In mijn defensie aanwezigheid moet ik ook

[1:42:19] met die, hoe noem je het, de verdelen van de pijnen en dat is logisch en daarom het werd net door uw

[1:42:25] collega al aangehaald, de komst van het stationsschip wat nu onderweg is, daar kijk ik naar uit en dat

[1:42:30] is een versterking primair voor mijn marinetaak, dus de bestrijding van vandovende middelen op

[1:42:35] volle zee, maar die draagt ook bij indirect aan kustwachtwerkzaamheden. Dus ook vanuit die

[1:42:40] hoedanigheid ben ik blij dat het schip weer deze kant op kon.

[1:42:46] Al met al voldoende ook antwoord voor u mevrouw van der Werff op de vraag die u heeft gesteld.

[1:42:50] Dat gaan we doen met de heer Nolkamp.

[1:42:53] Die heeft geen behoefte aan een volle vraag.

[1:42:55] Meneer Adema.

[1:42:57] Ja, dank u voorzitter.

[1:42:59] Ik heb in de aanloop naar deze ronde tafel gesprekken,

[1:43:02] heb ik contact gehad met collega's,

[1:43:05] die,

[1:43:06] oud-collega's, politiemensen,

[1:43:07] die zijn uitgezondigd zijn geweest

[1:43:10] naar uw mooie eilanden.

[1:43:12] En dan hoor ik toch wel

[1:43:14] dat er, zeg maar,

[1:43:15] cultuurverschillen zijn tussen

[1:43:17] de manier van aanpak van de politie daar

[1:43:20] en zoals wij dat hier in Europa zijn gewend.

[1:43:22] Misschien kan mevrouw van der Zee dat nog even duiden

[1:43:24] en wat we daaraan zouden kunnen doen

[1:43:26] zodat het wat meer synchron gaat lopen.

[1:43:34] Misschien iets explicieter kunnen maken

[1:43:36] wat die cultuurverschillen zijn.

[1:43:40] Ja, dat heeft vaak met de factor tijd te maken.

[1:43:43] En dan roep ik manana manana,

[1:43:44] maar dat is misschien wat te eenvoudig

[1:43:46] en te kort door de bocht,

[1:43:47] maar ik zou het daarin willen zoeken.

[1:43:52] Oké, want weet u wat het is?

[1:43:54] En dat is niet oneerbiedig bedoeld, maar je merkt dat mensen in Nederland toch het gevoel

[1:44:01] hebben soms dat dit Nederland in de tropen is. Maar ja we liggen tegen Zuid-Amerika aan en ja

[1:44:09] dat betekent dat een andere kijk op het leven is voor een deel. Dus ja de vraag is langs welke

[1:44:19] meetlat moet je dat leggen. Ik vind het bovendien ook echt wel een ingewikkeld onderwerp, want cultuur

[1:44:25] wordt natuurlijk door zoveel dingen beïnvloed en als ik kijk naar de druk die ligt op de lokale

[1:44:30] collega's van de Caribische korpsen, ja die zijn ook continu eigenlijk overwerkt en overvraagd. Dus

[1:44:40] ja het is zo moeilijk om te zeggen wat ligt nou aan cultuur en wat ligt nou aan andere factoren,

[1:44:46] bijvoorbeeld de kleinschaligheid die ook zo zijn problematiek met zich mee brengt maar ik denk ja

[1:44:53] ik had het al even over die Nederlandse bril ik denk ook dat voor de mensen die hier komen werken

[1:44:59] het best ingewikkeld zal zijn want ja het is hier anders en er wordt met sommige dingen anders

[1:45:05] omgegaan maar dat maakt het ook heel eigen en dat maakt het ook weer interessant en er zijn ook

[1:45:11] weer heel veel voordelen aan de manier waarop hier bepaalde dingen gedaan worden.

[1:45:15] Waar ik altijd echt door verrast ben, is hoe daar met van niets iets gemaakt wordt.

[1:45:22] En dat er bijvoorbeeld toch heel veel moorden worden opgelost.

[1:45:25] Dat er toch heel veel goede onderzoeken gedaan worden.

[1:45:29] En dat er toch ook heel veel kennis en expertise in de samenleving,

[1:45:33] maar ook bij de organisaties aanwezig is.

[1:45:36] Maar inderdaad anders dan in Nederland.

[1:45:38] Maar ik weet ook niet of dat het doel is waar we met z'n allen naar moeten streven.

[1:45:43] Ik denk met name de eigenheid en wat dat betreft ook de autonomie van de landen.

[1:45:49] Dat dat eigenlijk voorop moet staan en dat we misschien niet moeten vergelijken met Nederland.

[1:45:57] Ik hoop dat dit uw vraag heeft beantwoord.

[1:46:02] Ik hoor een ja. Ik poof nog even bij de Kamerleden wie er nog behoefte heeft aan een vraag.

[1:46:07] Ik zie geen knikkende kopjes, dus wat mij betreft gaan we richting een afronding.

[1:46:15] Ik wil de heer Hansen bedanken en hetzelfde geldt ook voor mevrouw Van der See voor hun inbreng tijdens deze tweede ronde.

[1:46:25] Ik wil alle aanwezigen ook bedanken, ook de gevolgmachtigde ministers van Naruba en Curaçao bedanken voor hun aanwezigheid.

[1:46:32] Natuurlijk de Griffie die alles weer heeft mogen maken en het uithoudspersoneel, fantastisch allemaal.

[1:46:37] En dan sluiten we bij deze de rondes af. Dank u wel.