Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

[0:00:03] Goedemorgen allemaal. Ik open hierbij de procedurevergadering van de vaste

[0:00:08] commissie voor onderwijs cultuur en wetenschap. Welkom aan de leden. Ik wilde

[0:00:14] maar gewoon direct van start met u goed vinden. We lopen de agenda door en dan

[0:00:19] beginnen we met de regeling van werkzaamheden en die is vandaag leeg.

[0:00:24] We hebben geen verzoeken voor de regeling van werkzaamheden.

[0:00:27] Dus automatisch bij de agenda punt 2 de brievenlijst. De brievenlijst

[0:00:32] particulieren. Nogmaals het verzoek om niet de namen te noemen. We hebben één pagina,

[0:00:40] zaak 1 tot en met zaak 4, iemand daarover? Goedemorgen. Nee, is niet het geval.

[0:00:45] Brievenlijst van... Goedemorgen. Brievenlijst organisaties, pagina 1,

[0:00:50] zaak 1 tot en met zaak 7, iemand daarover? Niet het geval. Dan pagina 2, zaak 8 tot en met zaak 18,

[0:01:00] waarbij we zaak 12 moeten bespreken.

[0:01:04] Dat is een uitnodiging van de NHL, Stenden, Hogeschool, DC Terra en gemeente Emmen voor een werkbezoek.

[0:01:13] Wens u dat in commissieverband te doen of zullen we dat individueel doen?

[0:01:18] Ja, dat zie ik de bevestiging op.

[0:01:21] Dus van harte wil ik het maar even onder de aandacht brengen.

[0:01:24] Ook voor degene die die uitnodiging heeft gestuurd.

[0:01:27] Het is dus prettig om te weten dat het is geland.

[0:01:32] Zaak nummer 13, dat is ook een uitnodiging van de NSGK,

[0:01:37] de Trijangowaan Stichting IEP, voor een werkbezoek aan Samen naar Schoolklas.

[0:01:41] Zullen we ook van deze afspreken dat u daar individueel op ingaat,

[0:01:46] op deze uitnodiging, ja?

[0:01:48] Dat is het geval. Dan hebben we daarmee pagina 2 is besproken.

[0:01:53] op pagina 3, zaak 19 tot en met zaak 28. Iemand daarover? Nee. En zaak 4, dat is, sorry, bladzijde

[0:02:01] 4, zaak 29 tot en met zaak 30. Niemand is al dus besproken. Dan gaan we naar agenda punt 4 en dat

[0:02:12] zijn de brieven van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Onder 4 uitvoering

[0:02:18] van de motie van de leden Martins, Amerika en Keijzer over het instellen van een

[0:02:23] transparantieregister waarin omroepen de kosten van elk tv- en radioprogramma

[0:02:27] vermelden. Het voorstel is om deze naderen, er is een brief die aankondigt dat er

[0:02:34] informatie aankomt, om dan die brief af te wachten.

[0:02:38] Ja, akkoord. Agenda punt 5, monitoring en onderzoek, cultuur, educatie. Iemand die het

[0:02:45] Controversieel wil, niet het geval, is het voorstel om ook hierbij de aangekondigde brief

[0:02:52] met nadere informatie af te wachten.

[0:02:54] Akkoord. Agenda punt 6.

[0:02:56] De beleidsreactie op het rapport Niets gezien, niets gehoord en niets gedaan van de onderzoekscommissie

[0:03:01] gedrag en cultuur omroepen.

[0:03:04] Iemand die dit controversieel wil verklaren, dat is niet het geval, dan is het voorstel

[0:03:09] om deze brief te agenderen voor het commissiedebat cultuur en media.

[0:03:12] Dat staat op 11 april aanstaande.

[0:03:14] Akkoord.

[0:03:15] Dan komen we bij de rondvraag op cultuur en media.

[0:03:19] Iemand punten voor de rondvraag? Nee?

[0:03:23] Ja, mevrouw Van der Velden. Mag, mag gewoon.

[0:03:27] Nou ja, ik weet niet of dan dit dan het juiste moment is.

[0:03:30] Ik kijk even naar Carolina.

[0:03:32] Ja, wel? Oké. Sorry.

[0:03:35] Wij hebben natuurlijk als PVV die bijzondere procedure ook gestart

[0:03:39] om nog in gesprek te gaan met de Raad van Cultuur.

[0:03:42] Deze staat natuurlijk morgen op de agenda

[0:03:44] En wij hebben een aantal afmeldingen gehad van mensen, maar wij zouden toch met Clem eigenlijk

[0:03:49] wel fracties op willen roepen als zij nog iemand hebben om te sturen, medewerkers of iets, als zij

[0:03:54] vragen willen stellen aan de Raad om deze toch morgen te laten komen, want het is gewoon een

[0:03:59] gigantisch belangrijk onderwerp en het is niet een kleine wijziging. Dus bij deze mijn verzoek aan

[0:04:08] iedereen om dit intern nog even uit te zetten. Dank u wel.

[0:04:12] Dank, mevrouw Van der Velden.

[0:04:14] U had het ook per mail aan de aandacht gebracht.

[0:04:17] Het is geen commissieactiviteit.

[0:04:19] Dit heeft u zelf gedaan en daar nodigde u de collega's bij om aan te sluiten.

[0:04:24] Dat staat in ieder geval dan ook vrij om te doen.

[0:04:27] Maar het is goed dat u nog een keer aangeeft dat het wat u betreft een belangrijk overleg is.

[0:04:35] We gaan naar de brieven van de Liste van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

[0:04:38] Dat is de voorhang oprichting Stichting Delta Climate Center.

[0:04:44] Iemand die dit controversieel wil verklaren, dat is niet het geval.

[0:04:48] Dan hebben we dus een voorhang.

[0:04:51] En een voorhangprocedure, daar kunt u dan vragen over stellen.

[0:04:59] Dat kunt u dus...

[0:05:01] Oké, hoe ga ik dit uitleggen?

[0:05:03] Een voorhangprocedure, dat kunt u laten passeren.

[0:05:06] Dan heeft u gewoon kennis van genomen.

[0:05:08] En u kunt van een voorhang...

[0:05:10] Dat kunt u gebruiken om een vraag over te stellen.

[0:05:13] En dat is dan vaak in de vorm van een schriftelijk overleg.

[0:05:18] En dan kan je daarover schriftelijk in debat met een minister.

[0:05:23] En op het moment dat een schriftelijk overleg start, dan stuit je de voorhang.

[0:05:28] Dus dan staat het even on hold.

[0:05:31] Dus als je niks doet, dan heb je er kennis van genomen en dan gaat het door.

[0:05:34] als je er wat over wil vragen of over wil debatteren dan voer je vaak een

[0:05:41] schriftelijk overleg en dan staat het onhold.

[0:05:46] Het is aan u. Hoe wilt u omgaan, nou laat ik zo zeggen, zullen we dit ter

[0:05:50] kennisgeving aannemen? Ja? Er moet een actie komen als u zegt nee

[0:05:55] ik wil hier over het debat aangaan via een schriftelijk overleg.

[0:06:01] Oké, dus deze ter kennisgeving aangenomen.

[0:06:03] Sorry voor mijn lange toelichting.

[0:06:06] Agenda punt 8.

[0:06:07] Eindrapportage inspectie van het onderzoek over accreditatiestijl.

[0:06:10] Zou HBO een WO, iemand die dit controversieel wil verklaren, niet het geval?

[0:06:15] Dan is het voorstel om deze brief te agenderen voor het notaoverleg toekomstverkenning vervolgonderwijs.

[0:06:20] Dat staat op 15 april akkoord.

[0:06:22] Agenda punt 9.

[0:06:23] Het vervolgonderwijs als waaier.

[0:06:25] Iemand controversieel, niet het geval?

[0:06:27] dan wordt deze brief toegevoegd bij het notenoverleg toekomstverkenning

[0:06:31] vervolgonderwijs 15 april aanstaande.

[0:06:34] Agenda punt 10 de reactie op het verzoek ROC Amsterdam

[0:06:38] mbo college heel veel zin om aanpassing van artikel 811 b van web web

[0:06:44] iemand komt facieel niet het geval dan is het voorstel om deze brief te

[0:06:49] agenderen voor het commissie debat mbo 16 april aanstaande akkoord

[0:06:53] Agenda punt 11. Harmoniseren op diplomadatum in het hoger onderwijs.

[0:06:57] Iemand controversieel, niet het geval.

[0:07:00] Is het voorstel om deze toe te voegen aan het commissiedebat duo en

[0:07:03] hoger onderwijs 12 juni aanstaande akkoord.

[0:07:06] Agenda punt 12. Eindrapportage van het pilotonderzoek stimulering

[0:07:10] transparant proefdier, sorry, proefdieronderzoek.

[0:07:14] Iemand controversieel, niet het geval.

[0:07:16] Is het voorstel om deze te agenderen voor het commissiedebat

[0:07:20] onderzoeks- en wetenschapsbeleid.

[0:07:21] Dat staat op 21 mei aanstaande, al dus besloten.

[0:07:25] Agenda punt dertien.

[0:07:26] Erkennen en waarderen van de internationale praktijk bij wetenschapsfinanciers.

[0:07:31] Iemand controversieel?

[0:07:32] Niet het geval.

[0:07:33] Dan is het voorstel om deze brief te agenderen voor het Commissie Debat

[0:07:36] onderzoeks- en wetenschapsbeleid op 21 mei aanstaande.

[0:07:40] Komen we bij de brieven van de minister voor primair en voortgezet onderwijs.

[0:07:44] Agenda punt veertien.

[0:07:45] Toelichting op de rijkwijden van de voorgenomen wetsvoorstel.

[0:07:48] toezicht op informeel onderwijs en opheffingsnormen en discretionaire bevoegdheden in het primaire

[0:07:54] onderwijs.

[0:07:55] Iemand controversieel?

[0:07:56] Niet het geval.

[0:07:57] Dan is het voorstel om deze brief te agenderen voor het wetgevingsoverleg slotwet, waar ook

[0:08:02] de staat van het onderwijs aan toe is gevoegd.

[0:08:05] 10 juni aanstaande staat dat.

[0:08:07] Agenda punt 15.

[0:08:08] Verslag van een schriftelijk overleg over de periodieke voortgang onderwijshuisvesting

[0:08:12] na jaar 2023.

[0:08:15] Iemand controversieel?

[0:08:15] Niet het geval.

[0:08:16] dan is het voorstel om dit voor kennisgeving aan te nemen.

[0:08:21] Akkoord?

[0:08:23] Agenda punt 16.

[0:08:27] Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang-subsidieregeling ontwikkelkracht 2024-2025.

[0:08:36] Het voorstel is om deze voor kennisgeving aan te nemen.

[0:08:40] De heer Soeboer?

[0:08:44] Ja, ik vind het prima om hem gelezen te hebben.

[0:08:47] Alleen, hier ligt ook een SO onder.

[0:08:50] of tenminste we hebben vragen gesteld aan de minister en de antwoorden die

[0:08:53] eraan kwamen die waren voor onze fractie eigenlijk niet voldoende, ging over 300

[0:08:57] miljoen euro. Dus wij vinden dat eigenlijk nog wel wat en we zouden hier eigenlijk

[0:09:01] een twee minuten debat over aan willen vragen.

[0:09:04] Dat kan, dus als u zegt dat de lange aanloop, maar u vraagt hier een twee

[0:09:11] minuten debat over aan en dat wordt toegevoegd aan agenda plenaire.

[0:09:18] De reactie op het verzoek van de commissie over een afschrift van het antwoord op de brief

[0:09:23] van de KNAG, VGN, KNHG en NIBI over het loslaten van wereldorientatie in de toetsen in het primair

[0:09:33] onderwijs.

[0:09:34] Iemand komt verseel, is in dit geval het voorstel om deze brief te agenderen voor het commissiedebat

[0:09:42] Curriculumherziening en voortgangsrapportage Masterplan Basisvaardigheden.

[0:09:45] Dit staat op 26 juni gepland.

[0:09:48] Akkoord.

[0:09:49] Komen we bij de reeds geagendeerde

[0:09:54] stukken, dus dan hebben dus de commissie debatten en zijn al geweest die over

[0:09:59] agenda punt 18, agenda punt 19, agenda punt 20.

[0:10:03] Alle drie brieven over die gisteren bij

[0:10:07] commissie debat emancipatie zijn langs gekomen of op de agenda stonden.

[0:10:13] Komen we bij onderdeel Europa, agenda punt 21, het verslag van de informele EPSCO-raad

[0:10:21] voor het onderdeel sociaal beleid.

[0:10:24] Het voorstel is om dit voor kennisgeving aan te nemen, akkoord.

[0:10:27] Agenda punt 22, het EU-voorstel, raadsaanbevelingen, Europese kwaliteitsborging en wederzijdse

[0:10:33] erkenningssystemen in het hoger onderwijs.

[0:10:37] Dit is ter informatie, want dit zal aan de hand van een behandelnotitie worden besproken

[0:10:44] in een volgende procederingsvergadering.

[0:10:46] Dan komen we bij de brieven van de adviesraden.

[0:10:48] Agenda punt 23, het overzichten van de door de Odde-dienst Rijk uitgebrachte rapporten

[0:10:53] over het tweede half jaar 2023.

[0:10:56] Dat kunt u betrekken bij de behandeling van het jaarverslag van het ministerie van OCW.

[0:11:03] Dus doen we hier een voordeel mee.

[0:11:08] Agenda punt 24 is de aanbieding van het rapport Monitor praktijkgericht onderzoek 2022 van het Rathenouw Instituut.

[0:11:15] Het voorstel is om dit te agenderen voor het commissiedebat onderzoeks- en wetenschapsbeleid van 21 mei aanstaande.

[0:11:20] Dan komen we bij de rondvraag overig.

[0:11:23] Zijn er punten die u tot zover...

[0:11:29] Nee, alles op orde.

[0:11:32] Gaan we naar Overig Openbaar.

[0:11:35] Overig Openbaar.

[0:11:36] Agenda punt 25.

[0:11:37] Een verzoek van de ambassade van de

[0:11:40] Bondsrepubliek Duitsland namens de

[0:11:42] delegatie van de deelstaatsparlement

[0:11:44] Noord-Rijnwest-Valen om een gesprek

[0:11:46] in de periode 21 tot 24

[0:11:49] mei.

[0:11:51] En wenst de commissie

[0:11:53] daarop in te gaan.

[0:11:56] Ja, ik leg het gewoon maar

[0:11:58] zo open voor.

[0:12:02] Hebben we iets van een

[0:12:03] een thema waar het gesprek over zou moeten gaan.

[0:12:06] Want we zitten hier natuurlijk nog met woordvoerders die een waaier aan onderwerpen hebben.

[0:12:11] Vooral onderwijs.

[0:12:13] Niet over cultuur meer.

[0:12:15] Ja, ja.

[0:12:17] Voorzitter, wat mij betreft beter een goede buur dan een verre vriend en neem ik deel.

[0:12:24] Ben je zegten akkoord om hierop in te gaan?

[0:12:27] Ja, het is wel

[0:12:30] Het is wel heel aardig en netjes om hier tijd voor te maken.

[0:12:35] De heer Soeberen.

[0:12:36] Ja, dat ben ik met u eens.

[0:12:37] Dus wat mij betreft gaan we dat ook doen.

[0:12:39] Maar wel onder het voorbehoud natuurlijk van een nu al hele drukke agenda die week.

[0:12:46] Ja, zie ik instemmend geknikt.

[0:12:49] Ja, we gaan het, kijk, we moeten daar ook

[0:12:54] überhaupt datum plannen, inventariseren.

[0:12:56] Misschien kan ik met de lunch wat we ook hadden met onze

[0:12:59] collega's uit het VK. Maar het is wel, ja, ik denk dat het toch altijd weer goed en inspirerend

[0:13:08] is om te doen. Mevrouw Van Sant.

[0:13:10] Dank voorzitter. Ik ga er vanuit dat het niet vier dagen is, maar één dag bijvoorbeeld.

[0:13:15] Ja, oké. Precies. Het begint 21e ochtend, 24e avond. Groeten we elkaar en dan zeggen

[0:13:24] we...

[0:13:25] En nog misschien even ter aanvulling.

[0:13:28] Het zal een dag zijn, maar op die dag een uur of zo lijkt me voldoende.

[0:13:32] En dan inderdaad wel op één van de kamerdagen, lijkt mij.

[0:13:35] Dus niet op de 24ste.

[0:13:39] Oké, dat gaan we in gang zetten.

[0:13:42] Ik vond alvast het model met onze Engelse collega's eigenlijk hartstikke leuk.

[0:13:48] En zij het twaalf uurtje wat dan een nieuwsport wordt verzorgd.

[0:13:52] Dat is ook een mooie, mooie Hollandse glorie.

[0:13:54] Agenda punt 26.

[0:13:56] Brief van het presidium over het doorgeleiden van de handleiding uitvoering van de hoorzittingen

[0:14:00] met kandidaat bewindspersonen ter informatie.

[0:14:04] Agenda punt 27. Deelname aan en toelichting op de dag van de publieke dienstverlening op 5 juni aanstaande ter informatie.

[0:14:10] Maar ik zou je wel willen vragen om dit in de agenda te zetten.

[0:14:15] Dus die dag van de publieke dienstverlening spreken met allerlei uitvoeringsorganisaties.

[0:14:20] Juist om ervoor te zorgen dat we daar goed mee in gesprek zijn.

[0:14:28] Dus het is wel heel aardig om daar ook tijd voor te maken.

[0:14:32] Agenda punt 28, de mentale gezondheid van jongeren en studenten.

[0:14:36] Dit is een kennisthema die we ook hier hebben lopen.

[0:14:40] We hebben daar een startnotitie voor meegestuurd.

[0:14:44] En er zijn een aantal vragen.

[0:14:46] Gaat u akkoord met de openbaarmaking van het onderzoeksrapport en de factsheet?

[0:14:52] Ja, ik zie geknik.

[0:14:55] Wenst u het rapport en de factsheet te

[0:14:57] agenderen voor het commissiedebat mentale gezondheid van jongeren en studenten van 25 april?

[0:15:02] Ja, dat lijkt me heel goed.

[0:15:03] Dat moeten we even officieel dan toevoegen.

[0:15:06] Maar daarmee doen we ook recht aan het goede werk van de heren Seder en Stoeltjes.

[0:15:12] En de derde vraag is of u een kabinetsreactie op het rapport wil en dat is dan natuurlijk

[0:15:20] eigenlijk wel voor dat commissiedebat.

[0:15:23] Ja, dat is kortdag.

[0:15:24] Dat is wel heel kortdag.

[0:15:25] Maar oké, laten we beginnen met de vragen.

[0:15:27] Wens u een kabinetsreactie op dit rapport?

[0:15:32] Het onderzoeksrapport wat door...

[0:15:36] Ja, ik zie daar geen knik.

[0:15:38] Ja?

[0:15:38] Maar ja, ik kan me dus voorstellen, laten we even een overleg met het ministerie.

[0:15:47] Want het is echt kortdag, het is al april.

[0:15:51] We proberen dat voor dat commissiedebat te ontvangen te hebben, maar kleine winstwaarschuwing.

[0:16:02] Agenda punt 29, dat is de uitnodiging van de Onderwijsraad voor kennismakingsbezoek op 16 mei.

[0:16:12] Het voorstel is om op dit verzoek in te gaan, dus een gesprek te houden met de Onderwijsraad.

[0:16:20] Gaat u daarmee akkoord?

[0:16:22] Alvast moeten we daar ook wel weer voldoende leden hebben, dus aanwezigheid inventariseren we dan.

[0:16:30] Dan komen we bij agenda punt 30, overzicht van de geplande activiteiten.

[0:16:35] Dan komen we bij agenda punt 31, overzicht van de geplande activiteiten.

[0:16:41] De volgende mensen vinden dit heel prettig.

[0:16:43] Sommige mensen krijgen hier enorm stress van.

[0:16:45] Dan komen we bij agenda punt 32, overzicht om geplande activiteiten.

[0:16:49] Dan komen we bij agenda punt 33, de aanhangige wetgeving.

[0:16:52] Dan komen we bij agenda punt 34, de dossiers.

[0:16:55] Dat lijstje wordt dus steeds korter.

[0:16:57] En agendapunt 35, overzicht van debatten die plenair staan op de rol.

[0:17:08] Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze procedurevergadering.

[0:17:14] Ik kijk even aan of er nog nabranderspunten zijn die we hier moeten bespreken.

[0:17:21] Nee? Ja, mevrouw Martens?

[0:17:23] Ja, misschien toch.

[0:17:24] En excuse voorzitter, want het is geheel mijn eigen schuld dat ik bij agenda punt 4 wat aan de late kant was.

[0:17:30] Het gaat over de uitvoering van een motie van de leden Martens en Keijzer over het instellen van een transparantieregister.

[0:17:36] We hebben natuurlijk al een brief ontvangen waarin staat dat we een brief ontvangen.

[0:17:41] Maar dat is wel pas ver in het najaar.

[0:17:43] Nu hebben wij namelijk een commissiedebat staan over anderhalve week.

[0:17:46] En ik zou wel graag de eerste brief die we hebben ontvangen daarbij willen betrekken.

[0:17:50] zodat ik daar in ieder geval iets over kan zeggen, in afwachting op de volgende brief.

[0:17:56] Want die zal er nog niet zijn voordat we de commissiebehandeling natuurlijk gaan bespreken.

[0:18:00] Maar ja, gezien de tijd die de staatssecretaris genomen heeft om het in de tijd weg te zetten,

[0:18:07] zou ik het er in ieder geval graag over willen hebben.

[0:18:10] Ja, ik kijk even naar de gevier.

[0:18:11] Het ligt voor de hand dat de ontvangen brieven op het thema cultuur en media zijn geagendeerd

[0:18:16] voor het commissiedebat van 11 april.

[0:18:19] Maar we gaan dat even na.

[0:18:20] Dus inderdaad, ik begrijp wat het verzoek van mevrouw Martens zegt eigenlijk.

[0:18:24] Klopt het dat alle reeds ontvangen brieven ook dan staan geagendeerd?

[0:18:31] En wat er nog komt, kan je natuurlijk niet agenderen.

[0:18:33] Dat checken we even, een goed punt.

[0:18:36] Die en... Ik kijk even de leden aan, allemaal.

[0:18:40] Ja, kom ik bij mevrouw Pijpeling.

[0:18:42] Met heel veel excuses. Ik ben mijn leesbril vergeten.

[0:18:45] Ik zie echt zowat niks.

[0:18:47] Mijn beleidsmedewerker wijst me er net op dat ik iets vergeten ben bij agenda punt 15.

[0:18:53] Maar het is echt één bleur voor mij.

[0:18:55] Het is echt verschrikkelijk, gewoon.

[0:18:57] Maar dat gaat over het punt periodieke voortgang onderwijshuisvesting.

[0:19:02] Ik zou daar heel graag een twee-minutendebat aan willen vragen.

[0:19:05] Excuses, voorzitter, dat ik erop terug moet komen.

[0:19:08] Ik hoop dat dat nog even ter sprake gebracht mag worden.

[0:19:12] Nou ja, de eerlijkheid wint het altijd.

[0:19:17] En we voelen met u mee. Dat ging over even voor de duidelijkheid het verslag van een schriftelijk

[0:19:22] overleg over de periodieke voortgang onderwijshuisvestig najaar 2023. Ik keek u overigens wel indringend

[0:19:29] aan omdat ik weet dat het ook een kennisthema is wat u trekt. Maar dat zag ze dus niet.

[0:19:43] Goed, mevrouw Pijpeling vraagt een twee minuten debat aan.

[0:19:46] Ik kijk even naar de leden, maar ik zie haar geknik, dus dat gaan we alsnog aanvragen.

[0:19:53] Mijn dank is groot.

[0:19:55] Nou en dank uw medewerker ook vooral, mevrouw Pijpeling.

[0:20:00] Goed, daarmee zijn we aan het einde geknomen van deze procedurevergadering.

[0:20:04] Ik wens u alle goede dag en dank ook aan de Griffie voor de goede voorbereidingen.