Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Wolf

[0:00:00] rond de tafelgesprek van de Vaste Commissie voor Landbaar Natuur en Voedselkwaliteit.

[0:00:04] Het gaat vandaag over de wolf. Er is veel over te doen geweest de laatste tijd, ook in de media.

[0:00:12] Iedereen is ervan op de hoogte.

[0:00:14] We hebben drie blokken vandaag. We gaan allereerst dadelijk de organisaties horen.

[0:00:18] Daarna de wetenschappenblokje 2 en blokje 3, juridisch en beleid.

[0:00:22] Dan heet ik allereerst van harte welkom in blok 1,

[0:00:26] meneer Leidecker van het Nationale Park de Hoge Veluwe,

[0:00:29] De heer Meijering van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.

[0:00:33] Heer De Wit van de Dierenbescherming.

[0:00:35] De heer Gielissen van Natuurmonumenten.

[0:00:38] En mevrouw Buiving is dierenarts van Anicura Dierenkliniek De Wolberg.

[0:00:42] Van harte welkom allemaal.

[0:00:44] Het is de bedoeling dat u een kort betoog houdt.

[0:00:47] Dat is allemaal vooraf besproken.

[0:00:49] En daarna gaan de Kamerleden vragen op u afvuren.

[0:00:51] Zo gaat het hier.

[0:00:52] En dan begin ik graag met meneer Leijdecker.

[0:00:53] Absoluut.

[0:00:55] Is het al een vraag mevrouw Teunissen van de Partij voor de Dieren?

[0:00:58] Voorzitter, ik ben officieel geen lid van deze commissie, maar ik vervang mijn collega Ines Kostic.

[0:01:02] Dus ik moet officieel aan de commissie vragen of ik toestemming heb om vandaag aan het rond de tafel gesprek deel te nemen.

[0:01:08] Dat is altijd een vrij overbodige administratieve last, want de Kamer stemt er altijd mee in.

[0:01:12] Zolang als ik hier zit, al 17 jaar lang, maar ik zal het nog een keer netjes vragen.

[0:01:16] Heeft iemand bezwaar tegen mijn holman? Heb ik iemand bezwaar tegen?

[0:01:21] Prima, dan kunnen we het zo gaan doen.

[0:01:22] Mijn holman, je wilt ook niet iets zeggen?

[0:01:25] Wat opvalt is dat degenen die schapend hebben, de agrarisch of de boeren, hier niet vertegenwoordigd zijn.

[0:01:32] Kunt u uitleggen wat de motivatie is geweest om die niet uit te nodigen?

[0:01:35] Nee, maar dat gaan we hier niet doen, want dat is allemaal in procedurevergaderingen besproken.

[0:01:40] En we hebben zelfs een strategische procedurevergadering gehad.

[0:01:42] Maar dat gaat hier niet gebeuren.

[0:01:44] We gaan nu naar onze gasten.

[0:01:48] Mevrouw Bromet?

[0:01:49] Ik vind het wel goed om het even iets duidelijker uit te leggen.

[0:01:51] en niet per se voor de heer Holman, maar wel voor de mensen die kijken.

[0:01:54] De ronde tafels die worden georganiseerd door de Kamer

[0:01:57] en alle partijen kunnen namen aanleveren

[0:01:59] en we kunnen van tevoren ook bedenken welke groepen willen we uitnodigen.

[0:02:03] Dus het is een volledig democratisch proces

[0:02:05] en niet iets wat van bovenaf opgelegd wordt.

[0:02:07] Ja, ik zou het niet beter kunnen verwoorden,

[0:02:09] maar dat wilde ik zelf al meiden, want we gaan nu naar de gasten.

[0:02:11] Die zijn niet voor niks gekomen.

[0:02:13] Meneer Leijdecker, alsjeblieft aan u het woord.

[0:02:16] Voorzitter, dank.

[0:02:17] Dank voor de uitnodiging om ons standpunt te mogen toelichten.

[0:02:19] Mijn naam is Jacob Leijdecker.

[0:02:20] Ik ben de hoofdbedrijfsvoering van het Nationaal Park Doger-Veluwe.

[0:02:24] Het Nationaal Park is een 5400 hectare groot privaat grondsgebied, gesticht in 1935.

[0:02:32] De stichting heeft het gebied sindsdien actief en consistent beheerd.

[0:02:35] Het resultaat daarvan is dat ongeveer 30% van de parkoppervlakte is aangewezen

[0:02:38] tot Natura 2000-habitat.

[0:02:40] 25% van de parkoppervlakte de potentie heeft om binnen afzienbare tijd

[0:02:44] te voldoen aan die normen.

[0:02:45] Acht van de tien volgerichtlijnsoorten voorkomen, waarvoor de VLO's aangewezen.

[0:02:52] En meer dan 100 rooie lijstsoorten voorkomen op het park.

[0:02:56] En sommige alleen nog maar op het park, zoals het Bosdoorntje, Heiderspinder, Heidersweg en Kleine Schorseneer.

[0:03:02] Dat naast het feit dat we jaarlijks ook nog eens 600.000 bezoekers ontvangen, de resultaten boeken wij,

[0:03:07] doordat ons beheer integraal is en niet gericht op slechts één soort, één ding, één individu, één overweging.

[0:03:14] Kijkend naar de resultaten die we halen op het gebied van biodiversiteit ligt de nadruk

[0:03:19] van het beheer op de aan arme zandgronden gebonden open landschappen.

[0:03:23] Vooral de stuifzanden waarvan 45% van de Veluwe op het park ligt en de Europees prioritair

[0:03:28] beschermde heisgrauwe graslanden waarvan 60% van de hele Veluwe op het park ligt.

[0:03:34] Landschappen met de daarin voorkomende soorten waar het helemaal niet goed mee gaat.

[0:03:39] De begrazing van de vrijlopende moeflons, dat zijn de stamvader van de Europese schapen,

[0:03:43] heeft een belangrijke rol gespeeld in de standhouding ervan.

[0:03:47] Vooral doordat de moeflon als enige grazen grover den eet.

[0:03:51] Het resultaat van die begrazing is dat op een natuurlijke wijze wordt voorkomen

[0:03:55] dat de hierin genoemde landschappen in een paar decennia dichtgroeien met bos.

[0:04:00] En dat in die landschappen voorkomende soorten verdwijnen.

[0:04:03] De natuurlijke begrazing door bijvoorbeeld koeien, paarden en schapen in natuurgebieden

[0:04:07] staat, neem ik aan, niet ter discussie.

[0:04:10] Deze grazen staan echt wel op het menu van de wolf.

[0:04:12] Daar komt bij. Het is nog maar afwachten of in de Nederlandse context de

[0:04:17] veronderstelde positieve effecten uitkomen. Ecologische processen staan hier

[0:04:21] sowieso onder druk, waarbij het decennia duurt voordat ze echt positief zichtbaar

[0:04:25] worden. Een dit jaar uitgebracht internationale studie geeft ook aan dat

[0:04:29] de verwachte positieve effecten van de wolf in een door mensen gedomineerde

[0:04:32] landschap als Nederland niet zijn gevonden en in

[0:04:37] tegenstelling zijn tot gebieden met weinig menselijke invloeden.

[0:04:41] De komst van de wolf in het Nationale Park heeft ervoor gezorgd dat in anderhalf jaar

[0:04:46] tijd alle, dat is ongeveer 300 moeflons, even naast de edelette wilde zwijnen en dode reeën

[0:04:52] die we gevonden hebben, zijn verdwenen.

[0:04:54] Waarmee de unieke en natuurlijke wijze van het beheer van de open zandlandschap is weggevallen

[0:04:58] en gefreesd moet worden voor in die landschappen voorkomende typische soorten als nachtzwaluw,

[0:05:04] aardbei, vlinder en zandhagedis.

[0:05:06] Ten behoeve van het behoud van de biodiversiteit is het standpunt van het park dan ook om niet

[0:05:11] enkelvoudig naar één soort te kijken, maar om vanuit de Nederlandse context,

[0:05:15] met meer dan 550 inwoners per vierkante kilometer drugsbevolkte land van Europa,

[0:05:21] multidisciplinair te kijken naar het behoud van biodiversiteit in de volle breedte.

[0:05:26] Afgewogen tegen doel als biodiversiteit, landbouwschade, leefbaarheid,

[0:05:30] betekent dat in dit geval actief ingrijpen en het aantal wolven reduceren.

[0:05:34] Dank u wel.

[0:05:35] Dank u wel, meneer Leijdecker, voor uw inmerking namens het National Park de Hoge Veluwe.

[0:05:40] Dan gaan we naar de buurman, dat is de meneer Meijering.

[0:05:42] En hij spreekt namelijk Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.

[0:05:46] Dank u wel, voorzitter.

[0:05:48] Ja, de wolf is hier, hij komt hier.

[0:05:51] En de Jagersvereniging ziet de komst van de wolf dan ook in Nederland als een feit.

[0:05:57] Het is een uitbreiding van de Nederlandse fauna.

[0:06:00] Maar de komst roept ook heftige emoties op.

[0:06:03] Dat merken we in onze eigen achterban.

[0:06:04] Dat merken we in de maatschappij als we de krant lezen.

[0:06:08] Wij vinden daarom belangrijk dat alle stakeholders...

[0:06:11] en er werd net ook al aan gerefereerd van het gemis van één van de groepen hier,

[0:06:15] zich gehoord voelen en gezamenlijk consensus worden bereikt

[0:06:17] op welke manier we conflictarm met wolven kunnen samenleven.

[0:06:22] Omdat wij dit maatschappelijk debat belangrijk vinden,

[0:06:24] hebben wij er toentertijds ook het initiatief toegenomen

[0:06:26] om zo'n maatschappelijk debat te gaan voeren,

[0:06:29] om verdere polarisatie tussen voor- en tegenstanders te voorkomen.

[0:06:35] Dit is dus positief uitgepakt en ondertussen is het initiatief overgenomen

[0:06:38] door de minister en ligt ondertussen bij de Raad voor Dierenaangelegenheden.

[0:06:41] Ik weet niet of de emoties ondertussen wat verminderd zijn.

[0:06:44] Het lijkt er niet op.

[0:06:46] Het is wel belangrijk ook dat we met ons allen realiseren...

[0:06:49] hoe we over de wolf communiceren.

[0:06:51] Ook naar mensen die slachtoffer zijn geworden.

[0:06:54] Mensen die eigenaar zijn van dieren die slachtoffer zijn van de wolf.

[0:06:57] Maar ook naar de mensen die de wolf een heel warm hart toedragen.

[0:07:05] De wolf komt in een nieuwe situatie.

[0:07:07] De wolf, toen die hier 150 jaar geleden werd verdreven...

[0:07:11] was een totaal anders landschap van waar hij nu in terechtkomt.

[0:07:14] Nog meer dan in Duitsland zal in het dichtbevolkte Nederland...

[0:07:17] veel vaker van sprake zijn van mens-wolf-interacties.

[0:07:21] Filmpjes van de afgelopen week maken dat al wel duidelijk in Eelde.

[0:07:25] Het zeer intensieve landgebruik, het vele vee dat buiten loopt...

[0:07:28] de versnippering van het landschap door wegen en bebouwing...

[0:07:31] maken een ongestoord verblijf en natuurlijk gedrag...

[0:07:33] op vele plekken in Nederland uiterst lastig.

[0:07:37] En dat betekent ook dat wij mensen, als we de wolf wilden beschermen...

[0:07:40] ...met een redelijkheid en billijkheid van mensen moeten kunnen vragen...

[0:07:44] ...maar niet het onmogelijke kunnen eisen.

[0:07:48] Vanwege de hoge wildstand in Nederland...

[0:07:50] ...achten wij de wolf niet in staat om populaties te reguleren.

[0:07:54] We zien dat ook van de ervaringen die wij hebben in Duitsland...

[0:07:57] ...van jagers die daar jagen en de ervaringen die daar vandaan komen.

[0:08:01] Wolven decimeren populaties, maar reguleren de populaties niet.

[0:08:07] Er zullen wel grote veranderingen komen in het gedrag van dieren.

[0:08:10] Daar is echt brood nodig, veel onderzoek voor nodig.

[0:08:14] Het gaat echt, wat je ziet, is totaal ander gedrag.

[0:08:17] Grotere roedels soms, maar het hangt ook van het gebied af.

[0:08:21] Laatst kwam ik weer een rapport tegen waarop blijkt dat reewild de bebouwde kom opzoekt

[0:08:25] op het ogenblik dat er een wolf in het bos is, omdat reeën minder bang zijn voor mensen dan wolf.

[0:08:31] Dat verschilt per gebied. We weten nog niet wat er gaat gebeuren.

[0:08:38] In principe zeggen wij, bepaalt de hoeveelheid aanwezig voedsel,

[0:08:41] de populatie en de populatieomvang.

[0:08:45] Wat wij ook erg belangrijk vinden, onder andere het succes van de wolf,

[0:08:48] is het wegvallen gekomen door het wegvallen van één groot hek.

[0:08:52] De scheiding tussen Oost- en West-Duitsland.

[0:08:55] We moeten voorkomen dat we Nederland straks weer ook volledig gaan inrasteren.

[0:09:00] Het overal plaatsen van rasters en hekken om wolven te weren,

[0:09:04] kan ook een enorm negatief effect hebben op de biodiversiteit.

[0:09:12] Als we dan ook vragen van mensen om dit hekken te plaatsen en zware bescherming...

[0:09:18] Nee, sorry.

[0:09:22] Als we onnatuurlijk gedrag bij de wolf zien, dan moeten we daar ook op kunnen ingrijpen.

[0:09:26] Als we van de mensen vragen om zwaar te investeren in wereldmiddelen en een zware bescherming eisen,

[0:09:31] dan moeten we ook vragen van, als het fout gaat, dat we daar op kunnen ingrijpen.

[0:09:35] En daarvoor is denk ik wel nodig dat we iets lichter een beschermingsregime krijgen voor de wolf.

[0:09:40] Dank u wel, voorzitter.

[0:09:42] Dank u wel, meneer Meijering, namens de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.

[0:09:47] Meneer De Wit, u spreekt namens de Dierenbescherming.

[0:09:50] Dank u wel, voorzitter. Ik ben inderdaad Michiel De Wit van de Dierenbescherming.

[0:09:54] Ik vertegenwoordig de Dierenbescherming onder meer in het Landelijk Overleg Wolf en in de Brabantse Wolvencommissie.

[0:10:01] Dank dat ik de zienswijze van de Dierenbescherming op de terugkeren van de wolf mag toelichten.

[0:10:06] De heer Holman zei al terecht een gemis dat vandaag geen dierhouders aan het woord komen,

[0:10:10] want zij moeten samenleven met de wolf in de praktijk zien te brengen.

[0:10:15] En hun input is dus relevant.

[0:10:18] Zo vertelde een boerenvertegenwoordiger vorige week in de Brabantse wolvencommissie

[0:10:23] dat er dierhouders zijn die vrezen als pro-wolf te worden gezien

[0:10:28] wanneer ze wolverende maatregelen nemen.

[0:10:31] Zie hier één mogelijke verklaring voor het feit dat in wolvenprovincies

[0:10:35] zoals Brabant en andere provincies

[0:10:36] slechts een handjevol schapenhouders, een ruime procent gaat het om,

[0:10:42] gebruik maakt van de beschikbare subsidies.

[0:10:45] En dat uit onderzoek van BIJ12 ook blijkt

[0:10:48] dat aangevallen schapen vrijwel nooit goed beschermd staan.

[0:10:53] Het interprovinciaal wolvenplan van januari 2019

[0:10:56] noemde de kans op wolvenschade in wolvenleefgebieden al te voorzien.

[0:11:01] Kleinveehouders moesten dus preventieve maatregelen nemen

[0:11:04] volgens de richtlijnen van BIJ12.

[0:11:06] Maar ze kregen daar toen nog drie jaar de tijd voor.

[0:11:11] Tot januari 2022 zou er bij het uitkeren van tegemoetkomingen in wolvenschade niet getoetst

[0:11:17] worden op de genomen preventieve maatregelen.

[0:11:20] Nu is het april 2024, vijfenhalf jaar verder bijna, en gebeurt dat nog steeds niet.

[0:11:28] Als je als overheid wil dat dierenhouders hun gehouden dieren de rechtmatige bescherming

[0:11:33] bieden, vraagt dat enerzijds ruimhartige ondersteuning en anderzijds toezicht en handhaving.

[0:11:41] En positieve prikkels zijn stimulerender dan een onvoorwaardelijke schade tegemoetkoming

[0:11:46] die niet prikkelt om iets te doen.

[0:11:49] Uiteraard verdienen behalve gehouden dieren ook de op eigen kracht teruggekeerde wolvenbescherming.

[0:11:56] Omdat de wolf in grote delen van Europa bijna was uitgeroeid en nog geen gunstige staat

[0:12:01] van instandhouding heeft, heeft hij internationaal terecht

[0:12:04] een strikt beschermde status.

[0:12:08] En een gunstige staat van instandhouding van de wolf

[0:12:10] vereist minder intensief beheer op grofwild,

[0:12:14] geen nulstandbeleid meer en het verder verbinden van natuurgebieden.

[0:12:18] Dan zijn er meer natuurlijke prooien waar de wolf zich op kan richten.

[0:12:23] En zodoende kan het beschermen van wolven dan ook hand in hand gaan

[0:12:27] met die van gehouden dieren en met het bevorderen van de biodiversiteit.

[0:12:31] win-win-win, kortom. Tot slot is het van groot belang dat overheid en wetenschap

[0:12:38] zorg dragen voor een erkende objectieve feitenbasis en dat burgers daar goed

[0:12:43] over geïnformeerd worden. Pas dan kan er een open dialoog plaatsvinden over

[0:12:48] uitdagingen en dilemma's op basis van feiten en zonder onnodige polarisatie.

[0:12:54] In het belang van conflictarm samenleven met de wolf en met elkaar en in het

[0:12:59] belang van alle, ook gehouden dieren. Dank voor uw aandacht.

[0:13:03] Dank u wel, meneer De Wit, namens de Dierenverschilling.

[0:13:06] Meneer Gielissen, Natuurmonumenten. Ik neem aan dat het Gielissen is, omdat ik één L zag.

[0:13:10] Misschien spreek ik er dus nog verkeerd uit.

[0:13:12] Nee, u spreekt het helemaal goed uit, dank u wel.

[0:13:15] Mijn wortels, familieer, liggen ook in Limburg, dus dat scheelt.

[0:13:20] Ik ben ecoloog bij Natuurmonumenten en ik hou me bezig met onder andere het founderbeleid van de vereniging.

[0:13:25] Dank u wel voor de uitnodiging.

[0:13:28] Natuurmonumenten is verheugd over de spontane terugkeer van de wolf naar Nederland.

[0:13:32] Dit laat zien dat de natuur veerkrachtig is als we haar de ruimte geven.

[0:13:36] En het past ook in ons streven naar een samenleving waarin we met de natuur leven.

[0:13:40] Waarin een gezonde natuur en een schone leefomgeving de basis vormen voor een florerende en gezonde maatschappij.

[0:13:47] En ook de wolf maakt daar wat ons betreft een onderdeel van uit.

[0:13:51] En daar gaan we ook voor staan als natuurmonumenten.

[0:13:54] Maar de terugkeer van de wolf heeft ook z'n schaduwzijde.

[0:13:57] En wij sluiten onze ogen niet als we zien dat er leed en schade is.

[0:14:01] Dat raakt ons ook en we vinden dat wij, de maatschappij, maar ook de overheid,

[0:14:06] naast de gedupeerden moet gaan staan om steun en oplossingen te bieden.

[0:14:10] En wat zijn dan die oplossingen?

[0:14:13] Het samenleven met wilde dieren als de wolf verrijst dat we ruimte bieden.

[0:14:16] Maar ook grenzen trekken.

[0:14:19] We hebben een gezamenlijke opgave om de wolf te leren dat vee geen gemakkelijke prooi is.

[0:14:23] En ook om de wolf schuw te houden.

[0:14:27] Het sleutelwoord hierbij is preventie.

[0:14:30] Vee zal beschermd moeten worden tegen aanvallen van de wolf.

[0:14:33] Wolven die ongewenst gedrag vertonen moeten afgeschrikt worden.

[0:14:36] Het publiek moet op basis van feiten worden voorgelicht.

[0:14:40] Dus de eerste prioriteit is zorgen voor preventie.

[0:14:43] Dat die maatregelen ook daadwerkelijk worden toegepast.

[0:14:46] En oproepen tot afschieten van wolven als reactie op maatschappelijke onrust

[0:14:50] helpt niet bij het bieden van bescherming aan die schapen en andere vee.

[0:14:53] Er kan zo weer een andere wolf op hun pad komen die een aanval doet.

[0:15:00] Afschot kan pas als goede rasters en andere preventieve maatregelen hebben gefaald.

[0:15:06] Dat is de juridische werkelijkheid.

[0:15:08] En dat is ook zo bij een lagere beschermingsstatus.

[0:15:11] Dat blijft de lijn.

[0:15:14] Prioriteit 2 is zorgen voor een internationaal gezonde wolvenpopulatie.

[0:15:19] En dat gezamenlijk te doen met onze buurlanden.

[0:15:22] Alleen dan kunnen we een situatie creëren waarin een nieuwe juridische werkelijkheid ontstaat,

[0:15:28] waarin er evenveel ruimte is voor beheer.

[0:15:33] Terreinbeheerders hanteren een neet-en-zijd-beleid als het gaat om afschot van wild.

[0:15:38] Maar wij zijn niet principieel tegen het afschieten van dieren, dus ook niet van de wolf.

[0:15:44] Bij probleemwolven kan afschot effectief zijn.

[0:15:48] Dat vraagt wel om goede afspraken, heldere definities en gedegenbewijsvoering.

[0:15:53] Het nieuwe IPO wolvenplan gaat daarin voor een groot deel voorzien is onze verwachting

[0:15:58] met de escalatieladders die daarin staan.

[0:16:02] En dat kan dus ook al binnen de huidige beschermingsstatus.

[0:16:07] We zullen in Nederland samen moeten optrekken om en leren hoe we weer samen gaan leven met

[0:16:12] de wolf.

[0:16:13] Laten we die maatschappelijke onrust ombuigen naar maatschappelijk draagvlak door naar elkaar

[0:16:18] te luisteren, zorgen te delen en feiten te erkennen en preventief te handelen en bovenal

[0:16:24] wolven te leren dat er grenzen zijn.

[0:16:28] En ik sluit af met het belangrijkste principe nogmaals.

[0:16:30] Preventie moet altijd aan de basis staan van elke oplossing.

[0:16:34] Dank u wel.

[0:16:35] Dank u wel, meneer Gielissen.

[0:16:36] Dames Natuurmonumenten.

[0:16:38] En tenslotte in deze ronde mevrouw Beuving.

[0:16:40] En ze spreekt hier als dierarts.

[0:16:43] Best aanwezigen.

[0:16:45] Mijn naam is Carine Beuving.

[0:16:46] En ik ben dierarts in de omgeving van het Drens-Friesewold.

[0:16:49] Mijn cliënten bestaan uit koeien, paarden, geiten en schapen.

[0:16:52] En uiteraard spreek ik hun eigenaren.

[0:16:53] In het najaar van 2022 heb ik met collega's een brandbrief geschreven, omdat we ons zorgen

[0:16:59] maakten over het toenemend aantal wolfaanvallen op vee en de impact die dit heeft op dieren

[0:17:04] en mensen.

[0:17:05] We vroegen u toen om beleid, omdat de situatie in onze ogen al volledig aan het escaleren

[0:17:11] was.

[0:17:12] Ik merk dat er vanmiddag geen vertegenwoordiging is vanuit diereigenaren en veehouders.

[0:17:16] Ik weet wat er leeft onder deze mensen en waar ze tegenaan lopen.

[0:17:20] Vragen hierover kunt u dus bij mij neerleggen vanmiddag.

[0:17:22] Het is nu begin 2024 en ik kan u vertellen dat we het eigenlijk niet meer trekken.

[0:17:28] Elke keer weer staan we naast een huilende of radeloze eigenaar.

[0:17:32] We treffen een compleet slagveld aan met niet alleen doden, maar vooral ook zwaar verminkte

[0:17:37] dieren die nog leven.

[0:17:38] Hun ingewanden bungelen buiten hun lijf, het vel is van hun botten getrokken en wij kunnen

[0:17:43] niet anders doen dan ze uit te nasseren.

[0:17:46] En dit in sommige gevallen terwijl de wolven ons een eindje verderop nog aanstaan te kijken.

[0:17:50] Ja, dit is inmiddels de situatie in Drenthe.

[0:17:54] En ja, deze slagvelden treffen we ook steeds vaker aan achter goed geplaatste, wolfwerende

[0:18:00] rasters.

[0:18:01] In een omgeving waar niet ieder dier achter zo'n raster staat, zouden dieren die dat wel

[0:18:05] doen veilig moeten zijn.

[0:18:07] De wolven hebben namelijk keuze zat aan makkelijkere prooien.

[0:18:10] En toch zien we dit niet.

[0:18:12] Hier maak ik me heel veel zorgen over.

[0:18:15] Dat de dierenleed in mensenleed onacceptabel is, behoeft hopelijk geen verdere toelichting.

[0:18:19] Dan is er nog de chronische psychosociale stress, niet alleen onder diereneigenaren maar ook

[0:18:24] inwoners.

[0:18:25] Mensen die na het zien van een roedel wolven in hun straat hun kinderen niet meer naar

[0:18:29] school durven laten fietsen.

[0:18:31] Mensen die niet meer met hun hond in het bos willen lopen omdat ze zijn achtervolgd door

[0:18:34] wolven.

[0:18:36] Het gevoel van onmacht en onbegrip dat inmiddels bij de mensen leeft, niet alleen omdat alles

[0:18:41] wat hun is verteld door experts, vaak ecologen, keer op keer niet blijkt te kloppen, maar

[0:18:46] maar ook omdat sommige volksbetegenwoordigers hun gevoelens en angsten bagatelliseren.

[0:18:51] Voor dat gevoel zou ik vanmiddag toch echt graag aandacht willen vragen.

[0:18:55] Neem het serieus.

[0:18:57] En realiseert u zich goed dat het draagvlak rondom de terugkeer van de wolf...

[0:19:01] om deze redenen de afgelopen jaren in mijn werkgebied behoorlijk is gedaald?

[0:19:08] Nu zijn het wellicht dingen die je zich hier in Den Haag moeilijk voor kunt stellen.

[0:19:12] Ik vraag u toch om bij het vaststellen van een passend beleid...

[0:19:15] te denken aan diereigenaren, veehouders en inwoners die ik op de dagelijkse basis spreek.

[0:19:21] Als u met eigen ogen wilt zien hoe de situatie is

[0:19:23] en ervaringen voor mensen wilt horen,

[0:19:26] dan bent u bij deze van harte uitgenodigd om langs te komen.

[0:19:30] Het is anderhalf jaar geleden dat we de brief schreven.

[0:19:32] Mijn collega's en ik hebben toen tegen elkaar gezegd

[0:19:35] we houden ons hard vast over wat er het komende jaar gaat gebeuren.

[0:19:39] En nu weet ik niet meer wat ik moet zeggen over wat ik het komende jaar mag gaan verwachten

[0:19:43] want ik weet niet meer wat de overtreffende trap hiervan is.

[0:19:46] Daar wou ik het nu eerst bij laten. Dank voor uw aandacht.

[0:19:48] Dank u wel, mevrouw Beuving.

[0:19:49] En ik wil toch opgemerkt hebben over wat slachtoffers betreft.

[0:19:52] Die hebben ze natuurlijk als eerste bij ons gemeld,

[0:19:54] en bij de Kamerleden alleen al.

[0:19:55] Er is ook nog een petitie aangeboden, afgelopen dinsdag.

[0:19:59] En daar hebben Kamerleden ook gepraat met gedupeerden.

[0:20:01] Maar ik spreek wekelijks met mensen die getroffen worden.

[0:20:04] En dat geldt ook voor andere Kamerleden.

[0:20:06] Dus dat gebeurt sowieso al.

[0:20:07] Dat is onderdeel van onze ambt.

[0:20:10] Meneer Holman, nieuw sociaal contract.

[0:20:15] We beginnen gewoon op het rijtje af de vraag gesteld.

[0:20:18] Het is eigenlijk de bedoeling, als u een vraag hebt,

[0:20:21] dat u die ook goed adresseert.

[0:20:24] En dan kunnen we kijken hoe we in de tijd komen.

[0:20:25] Ja, precies. Laten we dat volgende keer eens doen.

[0:20:27] Ja, precies daarom. Dan kunnen we vast een tweede termijn krijgen.

[0:20:29] Zeker. Alsjeblieft, meneer Holmel.

[0:20:32] Ja, waar ik naar zit te zoeken is toch, wat is goede instandhouding van?

[0:20:36] En wat gaat er de komende jaren gebeuren?

[0:20:38] Ik ben erg geschrokken van het verhaal van de heer Leijdecker

[0:20:41] over het Nationale Park de Hoge Veluwe.

[0:20:45] zoveel aantallen beesten die opgegeten zijn.

[0:20:47] Je ziet de ontwikkeling van de wolf is exponentieel.

[0:20:52] Waar staan wij over vijf jaar?

[0:20:54] En waar staat het Nationale Park over vijf jaar en wat gaat daar gebeuren?

[0:20:59] Wat is uw angst en wat is uw advies naar ons toe op deze?

[0:21:03] Meneer Leijtenker.

[0:21:06] Vanaf het begin van 2021, of halverwege 2021, is de wolf voor het eerst gekomen.

[0:21:10] En sindsdien hebben we meer dan 500 kadavers opgeraakt.

[0:21:13] even tot dit moment wat we gevonden hebben, voor alle helderheid.

[0:21:19] De angst die zit hem bij ons vooral in dat we te veel focus op één

[0:21:24] één topic en dat uitlichten en dat van daaruit redeneren.

[0:21:29] Nederlandse landschap is daar niet geschikt voor.

[0:21:32] We moeten veel integrale kijken naar welke doelen liggen er op het landschap.

[0:21:37] Welke doelen moeten we nastreven?

[0:21:39] Waar moeten wij het? Waar moet het over hebben?

[0:21:41] En dat zo goed mogelijk in elkaar schuiven.

[0:21:43] En als het nu gaat over de wolf op dit moment, heb ik mijn angst denk ik behoorlijk duidelijk

[0:21:48] gemaakt dat de achteruitgang van de biodiversiteit, en ik moet steeds denken dat we een biodiversiteitscrisis

[0:21:55] hadden zeg maar, dat die door een soort wordt ingezet.

[0:21:59] Dat is ook de reden om bijvoorbeeld te noemen waarom we herten schieten, waarom we wilde

[0:22:03] zwijnen schieten, ook vanuit het kader van biodiversiteit.

[0:22:08] Dus als het gaat zoals het nu gaat, dan denk ik dat het eerder achteruitgang is dan vooruitgang.

[0:22:16] Meneer Ouweman?

[0:22:17] Je hebt geen vraag meer?

[0:22:21] Nee, maar het gaat nu om een vervolgvraag en dan komt hij dadelijk vast nog een keer aan de beurt.

[0:22:27] Ja, maar je hebt nu een aantal wolven. Hoeveel zijn dat er over vijf jaar?

[0:22:31] Wat kunnen we verwachten? Een gestage groei in Nederland?

[0:22:34] Of stopt dat een keer? Of komt er een evenwicht?

[0:22:38] Uiteindelijk zal er ooit een evenwicht komen, dat geloof ik wel.

[0:22:40] maar de eerste les in de ecologie die ik had was de S-curve.

[0:22:46] En als je in het begin van een groei zit, dan wordt die exponentieel en dan knalt die door het dak heen op een gegeven moment.

[0:22:50] En op een gegeven moment wordt de voedsel limiterend.

[0:22:53] En waar het eindigt, ik heb geen flauwe bij nul, maar de groei zit er behoorlijk in.

[0:22:57] Meneer Bierik, BBB.

[0:23:00] Ja, dank u wel voorzitter.

[0:23:02] Ik heb eigenlijk aan alle vijf insprekers wel een vraag.

[0:23:07] Toch wil ik beginnen met het indrukwekkende betoog van mevrouw Beuving.

[0:23:10] Ik bedoel, want dat raakte me wel, de wanhoop in de ogen van die boeren die dan bij die dode schapen staan

[0:23:16] en je zal dan maar een half afgevreten schaap moeten euthaniseren en de boer de boer in de naas zien staan.

[0:23:25] Zulke soort verhalen komen natuurlijk heel nadrukkelijk binnen.

[0:23:28] En dan was er ook in een zijzinnetje de opmerking van ja, ook schapen achter wolfwerende hekken worden gegrepen.

[0:23:35] en ik heb ook wel hier eens in de Kamer gehoord dat er nog nooit een schaap doodgebeten zou zijn

[0:23:42] achter een wolfwerend hek. Dus is dat een beetje te kwantificeren hoe dat zit in Drenthe?

[0:23:53] Officiële getallen hierover denk ik die zouden bij bij 12 moeten zijn,

[0:23:57] want na een aanval worden rasters ook gecontroleerd. Dus ik heb die specifieke

[0:24:01] aantallen niet, maar de allerlaatste casus waar ik persoonlijk bij ben geroepen was

[0:24:05] achter een goed gekeurd wolf weer aan het rasten van de provincie.

[0:24:09] Er was die maandag iemand van de provincie geweest, die heeft het gekeurd, die zei dat het is goed.

[0:24:13] Dit was eigenlijk iemand die er heel erg fanatiek mee bezig is.

[0:24:17] 140, meerdere stroomdraden, aantal geaard met het idee dat als de wolf springt

[0:24:22] en niet met zijn voet op de grond staat, dat hij nog steeds een flinke optate krijgt.

[0:24:26] En toch zijn ze daar binnen gekomen.

[0:24:31] En wat ik dan zo vreemd vind, is dat nog geen 500 meter verderop

[0:24:34] Er staat ook een kuddeschapen achter een raster.

[0:24:38] Ik denk het hoogste draadje vanaf de tafel is zo.

[0:24:40] Die typische draadjes die rondom Akkersveel staan.

[0:24:43] En daar is al die tijd niks gebeurd.

[0:24:44] Dus dan denk ik, als zo'n raster al niet eens...

[0:24:48] Het zou in de situatie hoe we het nu hebben...

[0:24:51] als het ook maar enige belemmering voor de wolven zou geven...

[0:24:54] zouden die dieren daar veilig moeten zijn...

[0:24:55] dan zouden die andere schapen gepakt moeten zijn...

[0:24:58] die niet zo heel veel verderop staan.

[0:24:59] En toch zien we dat niet.

[0:25:00] Ik vind dat, ja, dat maakt dan wel dat ik denk...

[0:25:03] We kunnen nu gaan zeggen, alle dieren moeten achter zo'n raster staan.

[0:25:06] Ik denk, als alle dieren achter zo'n raster staan, heeft die wolf geen keus van hoe die moet springen,

[0:25:10] want hij wil toch, denk ik, die schapen hebben.

[0:25:12] Maar in de situatie hoe die nu is, dat de meeste dieren nog niet achter een raster staan,

[0:25:16] en de dieren staan daar wel achter, die worden ook gepakt.

[0:25:19] Dat zien wij nu, nu al.

[0:25:21] Dus dan denk ik, ja, wat mogen we dan verwachten van die rasters in de toekomst,

[0:25:23] als alle dieren daarachter staan?

[0:25:25] Meneer Berik.

[0:25:27] Ja, en als u dan bij die dieren staat en die dieren moeten gehydroniseerd worden,

[0:25:34] wat voor impact heeft dat op de boeren die u spreekt?

[0:25:38] En dan vooral ook als het gaat om, ja, willen ze nog wel verder met schapen?

[0:25:43] Of hebben ze dan zoiets van, ja, maar zijn er ook daadwerkelijk boeren die dan zeggen,

[0:25:46] joh, maar ik wil deze ellende niet nog een keer beleven?

[0:25:50] Nou, er zijn mensen die inmiddels al hun dieren hebben weggedaan.

[0:25:54] Deze betreffende veehouder heeft in elk geval zijn koppel behoorlijk gehalveerd, omdat hij

[0:25:58] meteen daarna zei ik weet niet waar ik ze nu nog neer moet zetten.

[0:26:02] En binnenkort komt het lammerseizoen eraan, dus hij zei ik ga een deel binnen houden.

[0:26:05] Het is dan even niet anders.

[0:26:06] We zien het liefst dieren wel buiten, maar ik zei ik ga mijn koppel halveren en ik hou

[0:26:10] ze binnen.

[0:26:10] Er zijn ook mensen die al gestopt zijn met het houden van schapen.

[0:26:13] Vorige week heb ik ook nog iemand gesproken die ruim 70 is, heeft zijn hele leven lang

[0:26:17] als schaap.

[0:26:18] Hij heeft ook weer een aanval gehad.

[0:26:20] Hij zegt ja, wil ik stoppen, wil ik niet stoppen?

[0:26:22] Ik denk dat ik m'n hele leven toch schapen blijf houden, maar hij slaapt hier slecht van.

[0:26:26] Ja, dit doet wel wat met mensen.

[0:26:28] De beelden die je ziet, die krijgen ze nooit meer van hun netvlies.

[0:26:32] En dat maakt niet uit of je een professioneel deurhouder bent of niet.

[0:26:35] Dank u wel, mevrouw Beuving.

[0:26:37] Mevrouw Teunissen spreekt namens de Partij voor de Dieren.

[0:26:40] Dank, voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer Gillissen van Natuurmonumenten.

[0:26:45] Natuurmonumenten heeft veel expertise als het gaat om het beheren van terreinen.

[0:26:49] Ik vroeg me af hoe u aankijkt naar de aanpak van het Nationaal Park de Hoge Veluwe, die een hele park

[0:26:57] omhengt en ecoducten heeft afgesloten, waardoor de grazers niet kunnen migreren en niet kunnen vluchten

[0:27:03] voor de wolf, terwijl u net betoogde dat het goed is om juist natuur uit te breiden, ook in het belang

[0:27:11] van de wolf, maar ook in het belang van de grazers en andere dieren.

[0:27:14] Dus hoe kijkt u aan tegen die vorm van terreinbeheer?

[0:27:20] We hebben inderdaad een andere visie als het gaat om de rol van de wolf in de natuur.

[0:27:26] Het klopt inderdaad dat de Hoge Veluwe een 5000 hectare groot terrein is waar een hek omheen staat waar het wild niet in of uit kan.

[0:27:34] En dat betekent dus dat die wolven daar ook inderdaad een invloed kunnen hebben op die populaties grote grazers.

[0:27:41] Die kunnen dus niet hun gedrag aanpassen alleen maar binnen het park.

[0:27:46] Wat wij bijvoorbeeld in onze terreinen zien, is dat grazers

[0:27:48] ander gedrag gaan vertonen en wolven gaan mijden.

[0:27:51] En bijvoorbeeld meer in grotere roedels gaan leven om zichzelf te kunnen beschermen.

[0:27:56] En het gedrag geeft een bepaalde mate van bescherming.

[0:28:02] En moeflons worden opgegeten omdat ze hier van nature eigenlijk niet thuishoren.

[0:28:07] Want het zijn namelijk dieren die van oorsprong in bergenachtige gebieden leven

[0:28:11] waar ze op kliffen kunnen vluchten voor roofdieren.

[0:28:14] En dat kunnen ze hier niet.

[0:28:15] Dus de situatie is wel degelijk anders dan in heel veel andere natuurgebieden.

[0:28:23] Ja, precies, dus nog even een vervolgvraag over de regulatie van populaties als de grote

[0:28:33] hoeftieren.

[0:28:34] We hoorden ook net zeggen dat zonder de wolf, of juist met de wolf, de populaties lastig

[0:28:41] te reguleren zijn.

[0:28:44] Eerder las ik juist bij Natuurmonumenten dat u de jacht op edelherten in Zuidwest-Veluwe

[0:28:50] heeft gestopt, omdat we zagen dat de wolf die rol overneemt.

[0:28:55] Dus bent u van mening dat de wolf ook juist een essentiële rol zou kunnen spelen als

[0:29:00] het gaat om het beheren van het ecosysteem en juist dat de jacht op bepaalde diersoorten

[0:29:06] niet meer nodig zou kunnen zijn als de wolf daadwerkelijk wel de ruimte krijgt?

[0:29:13] Zo ver zou ik niet willen gaan over de rol van de wolf.

[0:29:16] Wat we zien is dat het gedrag van veel hoefdieren verandert.

[0:29:20] En we hebben inderdaad, wij volgen onze hoefdieren in onze gebieden nauwlettend.

[0:29:24] En we passen ons beheer, ons faunabeheer daar ook op aan.

[0:29:27] Dat wil niet zeggen dat we meteen gaan stoppen als er een wolf in ons gebied leeft.

[0:29:35] Maar wij proberen, en dat noemen we dan effectgericht beheer.

[0:29:38] We proberen echt te kijken naar wat er gebeurt en daarop aan te anticiperen of eigenlijk aan te passen.

[0:29:44] Ons beheer op aan te passen, van wat doet dat met onze hoefdieren.

[0:29:50] Mevrouw Gommert, PVDA GroenLinks. GroenLinks PVDA.

[0:29:54] Dank u wel, voorzitter.

[0:29:55] Ja, ik heb een vraag aan mevrouw Beuving en die gaat over...

[0:29:59] Ik hou heel erg van wandelen in de Alpen en daar zie je veel schaapskuddes.

[0:30:03] En die worden s'avonds door de herder achter een hek gezet met een hond.

[0:30:06] en dat is om ze te beschermen tegen wolven.

[0:30:11] En daar leven ze mee, daar zijn ze al heel lang aan gewend.

[0:30:15] En ik hoor mevrouw Beuving alleen over hekken en over het wel of niet effectief zijn van wolverende hekken.

[0:30:21] Maar zijn haar klanten ook weleens bezig met alternatieve mogelijkheden,

[0:30:26] zoals die mogelijkheden zoals die in de Alpen al jarenlang gewend zijn?

[0:30:31] Mevrouw Beuving.

[0:30:34] Wat ik dan bij de meeste mensen zie is inderdaad s'nachts ophokken.

[0:30:39] Alleen, wat wij nu zien rondom bijvoorbeeld oude Willem, is dat er inmiddels ook al meldingen

[0:30:45] zijn van wolfaanvallen op vee op klaarlichte dag.

[0:30:48] Dus dan denk je, ja, dan worden we weer ingehaald.

[0:30:50] Wat houdt dat ook in?

[0:30:51] Ik proef een beetje aan uw vraag dat u ook iets over honden, kuddebewakingshonden misschien

[0:30:57] wilt weten.

[0:30:57] Dit is eigenlijk alleen iets wat makkelijker te doen is voor bijvoorbeeld natuurmonumenten,

[0:31:03] omdat die hebben herders om hun terrein te begrazen.

[0:31:08] Voor een professionele schapenhouder of een hobbyhouder is dit eigenlijk in onze regio

[0:31:13] bijna niet te doen, los van het feit dat die honden heel erg duur zijn.

[0:31:17] Het is ook de bedoeling, als je honden hebt, om een groep dieren te bewaken tegen wolven.

[0:31:22] Dan moet het aantal honden wat je daar neerzet groter zijn dan de roedelwolf waar zij je tegen moeten beschermen.

[0:31:28] Anders is het ook niet meer eerlijk naar die honden toe.

[0:31:31] Er wordt nogal wat van die dieren gevraagd.

[0:31:36] Het inzetten van kuddebewakingzonden is voor het overgrote deel van mijn klanten helemaal niet realistisch en helemaal niet te doen.

[0:31:41] En deze dieren, het zijn geen doetjes, het zijn geen schoothondjes, het zijn best wel pittige beesten.

[0:31:47] Heel Nederland voorgezetten met deze kuddebewakingzonden is denk ik heel erg onrealistisch.

[0:31:51] Ik hoop dat dat uw vraag voldoende heeft beantwoord.

[0:31:54] Mevrouw Boumet, jij hebt een volgvraag.

[0:31:57] Mevrouw Verrich, ze spreekt namens de ChristenDemocraten.

[0:32:00] Dank, voorzitter.

[0:32:03] Er zit stiekem toch nog een veehouder aan tafel, want ik ben in het mooie Drenthe melkveehouder

[0:32:08] in de provincie van mevrouw Beuving.

[0:32:13] In verschillende inbrengen heb ik iets gelezen over preventie.

[0:32:17] Los van dat we hier met elkaar van mening kunnen verschillen over hoe we omgaan met de wolf.

[0:32:23] Hij is er en hij is er morgen ook nog, dus preventie is in alle gevallen belangrijk.

[0:32:27] Dat vind ik ook.

[0:32:29] Ik wil graag, als de voorzitter mij toestaat, het dilemma schetsen waar ik elke dag mee bezig ben.

[0:32:36] Mijn boerderij heeft inmiddels 65 koeien.

[0:32:40] Die grazen op twintig verschillende percelen.

[0:32:42] Die staan elke dag op een ander perceel.

[0:32:44] De weg daarnaartoe varieert van een paar honderd meter tot twee kilometer.

[0:32:51] Omdat ik dierwelzijn belangrijk vind, wijd ik zoveel mogelijk.

[0:32:55] Ik geef ze vrij koeverkeer, zodat ze zelf kunnen kiezen als het te warm is buiten of

[0:33:00] als het te hard regent, dat ze heen en weer kunnen lopen naar de stal.

[0:33:04] Ik wil mijn jongvee ook naar buiten doen.

[0:33:09] Ik ben vanwege...

[0:33:11] Ik heb een schouwsloot dwars over al mijn percelen lopen...

[0:33:15] waar ik verplicht ben waterschappen vrije toegang toe te geven.

[0:33:18] Die moeten daar zonder aankondiging heen kunnen.

[0:33:22] Dus door eventuele afrastering heen.

[0:33:27] En gegeven die situatie, moet ik dat dan bij elkaar proberen te brengen.

[0:33:31] Hoe ga ik mijn koeien...

[0:33:33] want volwassen koeien worden ook inmiddels in Drenthe aangevallen...

[0:33:38] beschermen, wetende dat ze elke dag op een nieuw perceel staan, en dat ik ook nog een

[0:33:42] stuk of dertig reën heb, vossen, dassen, waar ik me ook verantwoordelijk voor voel.

[0:33:47] En dan zou ik aan mevrouw Beuving willen vragen, gegeven dit dilemma, hoe zou zij mij adviseren

[0:33:53] om met al die natuurlijke omstandigheden, greppeltjes, boswallen, dat kavelpad, dat

[0:33:59] daar verkeer overheen moet komen, dat koeien heen en weer zich moeten kunnen bewegen, want

[0:34:02] Dat ben ik straks ook verplicht.

[0:34:05] Hoe ga ik dat rijmen met de signalen aan de andere kant die sommigen zeggen...

[0:34:10] dat elk dier dat wordt gepakt door een wolf niet goed beschermd is...

[0:34:13] en daarmee is de veehouder strafbaar?

[0:34:16] We hebben dus toch een veehouder nog aan tafel.

[0:34:18] Mevrouw Beuving.

[0:34:21] U schetst een heel bekend dilemma.

[0:34:25] Ik kan u hier helaas geen antwoord op geven, want ik zou niet weten hoe u dat zou moeten doen.

[0:34:30] U wordt in feite opgezalen met een onmogelijk opdracht.

[0:34:33] Dat is mijn antwoord daarop.

[0:34:35] Mevrouw Vedder?

[0:34:39] Dank voor het antwoord.

[0:34:40] Eerlijk gezegd doet het me ook wel.

[0:34:42] Ik meen het heel serieus.

[0:34:43] Het is een dilemma dat mij elke dag bezighoudt.

[0:34:47] Omdat ik namelijk niet wil dat ik mijn koeien of mijn jongvee in de wei aantref.

[0:34:54] Ik zou het helemaal afschuwelijk vinden...

[0:34:56] als ik door anderen wordt weggezet als iemand die de wet overtreedt...

[0:35:03] en ze dieren gewoon uit onwil niet wil beschermen.

[0:35:07] Daardoor wordt misschien zelfs ook nog beticht van een strafbaar feit.

[0:35:12] Als ik dan nog een tweede vraag zou mogen vragen, dan zou ik dezelfde vraag aan de dierenbescherming

[0:35:18] willen stellen.

[0:35:19] Ik schrok best wel van de stelligheid in uw positionpaper, waarin u zei dat rasters bijna

[0:35:26] altijd vertonen zijn gebreken.

[0:35:28] Ik weet hoe dat komt, want het is honsmoeilijk om in natuurlijke omstandigheden een raster zo neer te zetten

[0:35:34] dat een wolf over kilometers lang niet ergens een gaatje vindt om er over of er onderdoor te gaan.

[0:35:40] En er wordt zo makkelijk overgesproken van dan gaan we maar gewoon sanctioneren op gebleken nalatigheid.

[0:35:46] Dat raakt mij.

[0:35:49] Meneer De Wit.

[0:35:50] Dat spijt me te horen, dat is niet de bedoeling.

[0:35:53] Wat wel de bedoeling is, is dat er wat gaat veranderen aan...

[0:35:59] Ik wilde eigenlijk ook reageren op wat de heer Pierek naar voren bracht over...

[0:36:07] Kijk, later komt bij 12 nog aan het woord.

[0:36:11] Uit onderzoek van bij 12 blijkt dat bij alle geregistreerde aanvallen op schapen...

[0:36:19] die worden sinds de wolf in Nederland is worden die aanvallen geregistreerd, daarvoor niet.

[0:36:23] Toen waren er ook heel veel aanvallen, meestal door honden en vossen.

[0:36:29] Sinds de wolf er is worden ze geregistreerd en dan wordt er dus onderzocht is dit de wolf geweest.

[0:36:37] Dat blijkt in van ongeveer 1500 gevallen, blijkt dat in iets meer dan de helft van de gevallen blijkt het inderdaad een wolf.

[0:36:45] En bij die wolvenaanvallen was 3% stond achter een afrastering en 0,6% achter een deugdelijke afrastering.

[0:36:54] Dus in zes gevallen was het, geloof ik, zijn die wolven nog door een deugdelijke afrastering

[0:37:01] heen weten te komen.

[0:37:03] Maar in 97% van de gevallen was er dus geen enkele afrastering.

[0:37:09] En dat is niet zozeer bedoeld als verwijt naar veehouders, het is een constatering van

[0:37:16] wij vinden als dierenbescherming dat je ook gehouden dieren optimaal moet zien te beschermen

[0:37:21] als samenleving.

[0:37:22] Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de hele samenleving.

[0:37:28] In Vlaanderen is er bijvoorbeeld een club, Wolf Fencing Vlaanderen.

[0:37:31] In Nederland hebben we ook een Wolf Fencing Club.

[0:37:33] Die is iets minder succesvol.

[0:37:35] In Vlaanderen is die heel succesvol.

[0:37:37] Die krijgt steun van de overheid.

[0:37:39] En die krijgt steun van een aantal natuurorganisaties.

[0:37:42] Zoals het WNF en Natuur.be.

[0:37:46] Dat heeft, toen die een jaar bezig waren...

[0:37:49] Die hebben dus schapenhouders en andere veehouders ondersteund.

[0:37:52] heeft dat geleid tot een halvering van het aantal schadegevallen sowieso.

[0:38:00] Dus ik begrijp dat elke dierhouder ondersteuning wil.

[0:38:05] Die krijgt al enige financiële ondersteuning.

[0:38:09] Ik kan me voorstellen dat daar uitbreiding op nodig is,

[0:38:12] want het vergt veel arbeid, onderhoud, kennis.

[0:38:16] En er zou dus ook in materiële, financiële en personele zin ondersteuning moeten zijn.

[0:38:22] En ik denk dat we dan een hele hoop onnodige schadegevallen kunnen gaan voorkomen.

[0:38:29] En ik kan niet precies uw situatie inschatten, maar mij is bekend dat je met een wolfwerend

[0:38:38] raster van 1,20 meter onder stroom draait en dat de wolf er niet onderdoor kan, want

[0:38:42] het is niet zo'n springer, maar eerder een kruiper, dat je dan effectief kunt afrasteren.

[0:38:49] Meneer... Dank u wel, meneer De Wit.

[0:38:51] U kunt de microfoon eruit zetten.

[0:38:53] Meneer Van Kampen, Volkspartij voor Vrije en Democratie.

[0:38:56] Voorzitter, dank en mijn welgemeende excuses voor het wat later binnenkomen.

[0:39:00] Ik sla daarmee deze ronde even over en luister met belangstelling naar de vragen en de antwoorden van de collega.

[0:39:07] Maar als mevrouw Boumet, als u mij even wil waarnemen...

[0:39:09] Ik wil ook nog even een vraag stellen, als woordvoerder die er wel is.

[0:39:12] En als u mij even kan waarnemen, als voorzitter kort.

[0:39:15] Dank u wel, mevrouw de voorzitter.

[0:39:17] Ik ben het er namelijk wel mee eens, want ik heb veel mensen gesproken met die hondengebruik.

[0:39:22] Boerboels en Rudies en Ridgebacks, die hebben nergens last van.

[0:39:25] Het zijn er vaak maar één of twee.

[0:39:27] Het tweede punt is wat ik ook wil zeggen over dat jagen.

[0:39:30] Ik heb aan mevrouw Verburg in 2007 gevraagd, toen op de Veluwe duizenden zwijnen waren afgeschoten,

[0:39:36] of het aantal verkeersdoden, dus de verkeersaanrijding met verkeer was toegenomen.

[0:39:42] Dat klopte, dat kwam door de jacht.

[0:39:43] Maar nu hoorde ik van een wolvenecoloog, en daar gaat mijn vraag over, mevrouw de voorzitter,

[0:39:48] dat als je de wolf gaat bejagen, en dat is dus ook al gebeurd in bepaalde landen,

[0:39:52] dat dan die kleine, die welpen die overblijven, dat die zich juist gaan vergrijpen aan vee in plaats van wild.

[0:39:57] Omdat ze een deel van de opvoeding ook missen.

[0:40:00] En dat het ook zo is dat de jacht ook alles verstoorders predaat.

[0:40:05] Omdat de vossen zijn eeuwenlang overbejagen.

[0:40:09] Nu zitten we met heel veel overlast van gans en dergelijke.

[0:40:11] Ik kan niet daar een reactie op geven, maar naar Gielissen, alsjeblieft.

[0:40:14] Dank u wel, mevrouw de voorzitter.

[0:40:16] Meneer Gielissen.

[0:40:17] Ja, dank u wel.

[0:40:18] In de Nederlandse situatie is het nog steeds zo

[0:40:21] dat wij als mensen een hele grote en dominante invloed hebben

[0:40:25] op de populaties van heel veel wilde dieren,

[0:40:27] zeker als het gaat om de bejaagbare en de beheerde dieren.

[0:40:32] Dat betekent dat de rol van de wolf ook nu in deze situatie nog beperkt is.

[0:40:37] Dus die ecologische processen die we in ongerepte gebieden zien,

[0:40:41] die gaan niet meteen gelden in de Nederlandse situatie.

[0:40:47] Mag ik u een voorvraag stellen?

[0:40:48] Ja, nog even over dat afschieten, bijvoorbeeld van ouderdieren.

[0:40:52] En als die welpen alleen achterblijven, dat dat schijnen juist,

[0:40:54] in het buitenland waar ze nooit zijn weggeweest,

[0:40:57] blijkt dat die welpen zich juist eerder gaan vergrijpen aan vee dan aan wild.

[0:41:00] Omdat ze gewoon een deel van de opvoeding gemist hebben,

[0:41:02] los van hun instinct. Natuurlijk instinct natuurlijk.

[0:41:05] Ja, dat klopt. Dat is aangetoond in een aantal studies.

[0:41:10] Het wil niet zeggen dat het altijd optreedt, maar dat is zeker een risico dat je loopt als je inderdaad gaat ingrijpen,

[0:41:16] dodelijk gaat ingrijpen in de populaties en in de roedels van wolven. Dat is zeker het geval.

[0:41:22] Dank u wel. Geef ik het woord weer over aan de heer Graus.

[0:41:24] Dank u wel mevrouw Bomet voor het waarnemen.

[0:41:26] We kunnen nog een tweede ronde doen, mevrouw Holman.

[0:41:28] En ik heb u net onthouden om twee mensen te bevragen.

[0:41:30] Ik gaf mevrouw Bomet wel die kans, dus dat mag ik u nu ook geven. Alsjeblieft.

[0:41:34] Dank u wel, voorzitter.

[0:41:36] Ik heb eigenlijk een vraag aan de heer De Wit.

[0:41:39] De komst van de wolf is nogal ingrijpend in Nederland, ook voor het ecosysteem.

[0:41:45] U spreekt over gunstige staat van instandhouding.

[0:41:49] Wanneer is er sprake van gunstige staat van instandhouding ten aanzien van de wolven?

[0:41:54] En hoe weegt u dat ten opzichte van in ecosysteem andere soorten van instandhouding van gunstige staat?

[0:42:02] En hoe weegt u dat in relatie tot de maatschappelijke impact zoals mevrouw Buiving signaleerde?

[0:42:10] Meneer De Wit.

[0:42:13] Ja.

[0:42:15] Gunstige staat van instandhouding zijn een aantal parameters voor.

[0:42:19] Dat gaat over habitat, leefgebieden, vooruitzichten voor die soort.

[0:42:24] Op overleven.

[0:42:27] En wij vinden dat...

[0:42:33] Kan er iemand opnemen?

[0:42:41] Die wolf was in grote delen van Europa uitgeroeid.

[0:42:47] Hij is een toppredator in ons ecosysteem.

[0:42:50] Hij is nu op eigen kracht teruggekeerd, ook naar Nederland.

[0:42:56] Dat maakt dat die soort een hele bijzondere positie heeft.

[0:43:00] En wij vinden dus inderdaad daarom ook dat totdat die gunstige staat van instandhouding,

[0:43:06] en dat vergt dus een bepaald leefgebied, dat vergt bepaalde aantallen, dat vergt bewegingsruimte

[0:43:13] voor die wolf en beschikbaarheid van prooidieren, dan kan die soort zich ook in zijn natuurlijke

[0:43:22] habitat hier in Nederland, dat is ook zijn natuurlijke habitat, hij is niet voor niks

[0:43:26] hier gekomen, is zich hier gaan vestigen, heeft al meerdere roedels gevormd, is zich gaan voortplanten.

[0:43:32] Dat is omdat die wolf hier van nature thuis wordt. Als we hem voor de tweede keer zouden uitroeien in

[0:43:37] Nederland, dan komt hij weer terug, kan ik u voorspellen. U heeft een theoretisch verhaal

[0:43:45] antwoord gegeven op mijn vraag, maar ik heb nog geen beeld wat het dan betekent. Uw theoretisch

[0:43:51] verhaal zegt van ja, alles moet in goede staat zijn in een dichtbij volk land als Nederland,

[0:43:56] met gecultureerde natuur, van is dat überhaupt haalbaar, maar ik zit nog steeds op te zoeken

[0:44:03] van wanneer is er een evenwichtssituatie, hoeveel wolven zouden er dan ongeveer moeten zijn of komen

[0:44:08] in Nederland. Wat kunnen we verwachten de komende vijf jaar? Ik heb ook die eerste keer ook de vraag

[0:44:14] gesteld. Ik heb geen antwoord op die vraag. Hoe groot wordt het probleem of hoe beheersbaar is het

[0:44:18] probleem? Meneer De Wit, we gaan naar de jongen. Ik kijk voor de details en moet ik u toch echt

[0:44:24] verwijzen naar de fact-finding-study. Ik legde al nadruk, ook in mijn verhaal, op de noodzaak van

[0:44:32] een feitenbasis. In feite hebben we die in het stuk van meneer Jansman. Ik weet niet of hij zo

[0:44:38] meteen ook gaat spreken. Daarin kunt u precies lezen, ik heb het niet paraat, maar wat het

[0:44:45] maximumaantal... Ik geloof dat hij... Ja, het is misschien een beetje mijn buurman die wel ecoloog

[0:44:50] Maar het zou in principe kunnen gaan om tientallen roedels in Nederland.

[0:44:57] En daar zit een marge tussen. Dat zou het maximum kunnen zijn.

[0:45:02] Maar dat is natuurlijk van een hele hoop factoren afhankelijk.

[0:45:05] Als je in het stuk van Huug Jansman doorklikt, dan zie je een plaatje van Nederland over 100 jaar.

[0:45:11] Als Nederland er dan zo uitziet, kunnen we heel wat wolven herbergen, denk ik.

[0:45:15] Voorzitter, meneer Jansman komt dadelijk in het tweede blog aan het woord.

[0:45:18] Dus je kan zich nu alvast voorbereiden op die vragen.

[0:45:20] Het laatste deel van de vraag heb u nog niet helemaal beantwoord.

[0:45:23] Als je het emotionele betoofd van mevrouw Buiving hebt...

[0:45:28] is het dan onverbijdbare nevenschade maatschappelijk gezien...

[0:45:32] die we maar moeten accepteren?

[0:45:34] U doet daar veel rationeel.

[0:45:37] En erkent u die emotie en erkent u de sociale impact op de maatschappij?

[0:45:42] Hoe kijkt u daar tegenaan?

[0:45:47] Natuurlijk herken ik die, die is onmiskenbaar, maar ik denk dat er een hele hoop factoren

[0:45:53] in het spel zijn.

[0:45:59] Het is zo dat als een schapenhouder bijvoorbeeld zijn schapen worden niet aangevallen, dan

[0:46:10] gaan ze binnen een half jaar naar de slacht, die dieren leven zes maanden.

[0:46:15] Dat is een zachtere dood dan die van de wolf, maar nogmaals, het is een gezamenlijk maatschappelijk

[0:46:23] probleem om te zorgen dat die gehouden dieren afdoende beschermd staan en dat staan ze nu

[0:46:29] in het gros van de gevallen gewoon nog steeds niet en daar valt absoluut wat aan te doen.

[0:46:34] Ik wil een dringende oproep doen aan de politiek om te zorgen dat die dieren wel afdoende beschermd

[0:46:42] staan.

[0:46:43] Dat is ons ook als dierenbescherming en zorg.

[0:46:46] En dat gebeurt gewoon nog niet afdoende.

[0:46:48] En welke dilemma's en problemen en uitdagingen zich daarbij voordoen,

[0:46:52] dat is een gezamenlijk maatschappelijk probleem,

[0:46:55] maar daar zijn oplossingen voor.

[0:46:57] Ik ben bijvoorbeeld in... Ik hoorde net een verhaal over de Alpen.

[0:46:59] Ik ben in Italië op vakantie geweest.

[0:47:02] Op een vakantielocatie liepen een paar alpaca's rond

[0:47:05] en ik zag het nachtverblijf van die alpaca's en ik stond er te bekijken

[0:47:08] en ik zag in één oogopslag...

[0:47:10] Hé, zitten er hier wolven?

[0:47:12] Want het was een hekwerk, stond er om dat nachtverblijf, waar een wolf absoluut niet doorheen kan.

[0:47:18] Zo hoog, onder stroomdraad, zonder onderdoorgang.

[0:47:22] Dus ik heb het gevraagd en inderdaad, anderhalf jaar daarvoor hadden ze geheel onverwacht,

[0:47:26] die zaten heel eind verderop in een nationaal park, wel hadden ze een wolvenaanval gehad.

[0:47:30] Maar ik bedoel maar te zeggen, het is absoluut mogelijk, linksom of rechtsom, om je dieren afdoende te beschermen.

[0:47:37] En dat is daar verdienen natuurlijk die veehouders alle steun bij, daar ben ik het mee eens.

[0:47:41] Dank u wel, meneer De Witt. Meneer Peerikje.

[0:47:45] Ja, dank u wel, voorzitter.

[0:47:48] Ik wil toch eigenlijk nog even inzoomen op de interactie tussen beheer en bescherming.

[0:47:53] En volgens mij is bescherming niet mogelijk zonder beheer.

[0:47:58] En daarom een vraag aan de heer Meijering van de Jagersvereniging.

[0:48:02] Ziet de Jagersvereniging een samenhang tussen beheer en het maatschappelijk draagvlak?

[0:48:07] Meneer Meijering.

[0:48:09] Ja, dat zien wij zeker.

[0:48:11] Zeker. Als je aan de ene kant een zware bescherming eist en die bescherming is niet afdoende,

[0:48:18] dan zou er op een bepaalde ogenblik ook beheer moeten toepassen.

[0:48:21] We hebben gezien dat in het Rensfriese Wold een wolvenroedel, begrijp ik, 670 dieren heeft gedood.

[0:48:29] Dan denk ik wel bij mijzelf, de draagvlak had er heel anders uit gezien in dat gebied,

[0:48:36] als er vroegtijdig was ingegrepen in die specifieke roedel.

[0:48:38] Aan de andere kant kan je in redelijkheid van een diereigenaar wel vragen om zijn dieren te beschermen.

[0:48:45] We krijgen zo ook al net een betoog van de niet aanwezige maar toch aanwezige dierhouder.

[0:48:52] Dat het niet altijd mogelijk is.

[0:48:54] En dat is ook de verhalen die je hoort de facto in de praktijk.

[0:48:58] Waardoor kan een wolf toch een goed afgescherpt gebied in gaan.

[0:49:03] Het zijn ook vaak ongelukjes.

[0:49:04] Dus die 6 procent die dan niet goed, die wel goed beschermd was,

[0:49:10] daarvoor zit een heel groot grijs gebied waar mensen wel hun best hebben gedaan,

[0:49:15] maar niet tot het gewenste resultaat hebben blijkt.

[0:49:17] Dus juist om je daarop te focussen, dan zie je dus eigenlijk dat je eigenlijk de verkeerde mensen straft.

[0:49:23] De mensen hebben hun best gedaan om die dieren in te rasteren.

[0:49:27] Dat blijkt toch net niet helemaal goed te zijn en daar weet een wolf slim gebruik van te maken.

[0:49:31] De verhalen zijn legio, ook dat het gewoon niet kan, hekken in de uiterwaarden is onmogelijk.

[0:49:38] Dus we moeten daar met elkaar een balans in zien te vinden, zoals we dat in het verleden

[0:49:42] ook met andere diersoorten hebben gedaan, van wat is redelijk en biljk om van een veehouder

[0:49:48] te vragen in relatie tot het beheer.

[0:49:50] Dat kan afhangen van het gebied, dat kan afhangen van zijn de wolven gevestigd, ja of nee.

[0:49:56] Dat kunnen we niet zo in grote lijnen, zoals het hier dan ook aan deze tafels wel gebeurt,

[0:50:00] Kan je dat niet zo zeggen? Het is maatwerk en we moeten daar mee aan de gang.

[0:50:04] Meneer Peerik.

[0:50:06] Ja, dank u wel. Ik wil dan toch nog even de vraag ook doorschuiven naar de heer Gillissen van Natuurmonumenten.

[0:50:14] Want het gaat natuurlijk om, als het gaat om de interactie tussen de wolf en de mens,

[0:50:18] dan is het belangrijk om de wolf zo schuw mogelijk te houden.

[0:50:23] Wat doet Natuurmonumenten om daar ook voor te zorgen? Hoe kunnen we die wolf zo schuw mogelijk houden?

[0:50:30] want we zien hem nu in allerlei gemeenten rondlopen.

[0:50:33] We zien hem eigenlijk nu op boerererven rondlopen, steeds dichter de mens nader.

[0:50:37] En dus op een of andere manier doen we nog niet genoeg ons best

[0:50:40] om de wolf zo schuw mogelijk te houden.

[0:50:42] Meneer Gielissen.

[0:50:43] Ja, dank u wel.

[0:50:46] Wat Natuurmonument in ieder geval in eerste instantie doet,

[0:50:48] is ons publiek voorlichten over wat te doen en wat vooral ook niet doen rondom wolven

[0:50:53] en sowieso ook wilde dieren in het algemeen.

[0:50:55] Wilde dieren moeten wild blijven, dus we moeten ons gedrag daarop aanpassen

[0:50:59] en niet aanhalen, voeren of anderszins dieren nader tot mensen brengen.

[0:51:07] En buiten onze rol heeft de overheid daar ook een taak in

[0:51:11] om te zorgen dat er ook handelingsperspectief is

[0:51:14] als er wolven zijn die probleemgedrag vertonen.

[0:51:17] En daar zijn ook escalatieladders voor, daar zijn handelingsperspectieven voor

[0:51:20] waarbij je kunt ingrijpen als een wolf echt herhaaldelijk mensen benadert.

[0:51:26] Dan kun je overgaan tot het verjagen van de wolf.

[0:51:30] Daar zijn we nu mee bezig om daarin te leren, om daar ook protocollen voor op te stellen...

[0:51:34] en ook om de juridische kaders daarvoor in beeld te brengen.

[0:51:37] En het feit dat een wolf af en toe door een dorp loopt of over een erf...

[0:51:41] is op zich geen problematisch gedrag.

[0:51:45] Zolang die wolf maar schuw blijft en weer weggaat...

[0:51:49] en niet het gedrag vertoont wat wij absoluut niet zouden willen...

[0:51:53] namelijk het benaderen van mensen of het aanvallen van vee.

[0:51:57] Dus daar zit een gradatie in.

[0:51:59] Tot slot, meneer Wehry.

[0:52:00] Nog één korte aanvullende vraag dan.

[0:52:02] Ik heb begrepen dat Natuurmonumenten samen met de Staatsbosbeheer...

[0:52:07] ook bezig zijn met een samenwerkingsverband onder de naam ARC.

[0:52:09] Het dood doet leven en dat lijkt er toch op dat ook daar dieren gevoerd worden?

[0:52:14] Klopt dat?

[0:52:15] Meneer Gielissen.

[0:52:17] Wat bedoelt u met dieren gevoerd worden?

[0:52:20] Dat er ook kadavers weggelegd worden in natuurgebieden.

[0:52:22] Nou, niet weggelegd.

[0:52:25] Dode dieren die door predatie door andere dieren of uit zichzelf doodgaan,

[0:52:32] die laten we in een deel van de gevallen liggen.

[0:52:34] Juist om de complete cyclus van geboorte en sterfte mogelijk te maken in de natuur.

[0:52:41] Want dat is namelijk een heel belangrijk onderdeel voor het ecosysteem.

[0:52:44] En misschien dat ik daarop even kan aanvullen,

[0:52:46] die wolf vervult daar ook een hele belangrijke rol in als toppredator.

[0:52:49] We willen allemaal een robuuste ecosysteem met een robuuste natuur die tegen een stootje kan.

[0:52:55] Dat betekent dat je eigenlijk de hele voedselpyramide een plek moet geven in je gebieden.

[0:53:00] En daar hoort die wolf ook bij, maar daar horen ook dode dieren bij,

[0:53:02] want er zijn ook weer heel veel andere organismen van afhankelijk.

[0:53:05] En het is niet zo dat wij actief overal dieren gaan neerleggen.

[0:53:08] Nee, wij laten dieren liggen die daar ook van nature al dood zijn gegaan.

[0:53:13] Mevrouw Teunissen, we kunnen een paar minuten langer doorgaan aan dit blokje,

[0:53:16] Omdat bij het volgende blokken wetenschap heeft professor Smit van de Rijksuniversiteit Groningen zich afgemeld.

[0:53:22] Dus vandaar dat we nu met zoveel gasten een paar minuten door kunnen gaan.

[0:53:26] Mevrouw Teunissen.

[0:53:28] Voorzitter, het lijkt me goed om nog even in te zoomen op de beschermingsmaatregelen voor dieren.

[0:53:33] Ik heb daarover een vraag aan de dierenbescherming.

[0:53:37] Want als ik het goed heb gehoord, dan zijn u ook in uw betoog dat boeren geen maatregelen treffen,

[0:53:42] omdat ze in het kamp worden geschaard van pro-wolf.

[0:53:48] Dus daar lijkt ook een onderliggende discussie die meer cultureel vlak plaatsvindt.

[0:53:56] Mijn vraag is, wat kunnen we daaraan doen?

[0:54:00] Moeten we als overheid meer in gesprek gaan met mensen om die kampen die nu toch lijken te ontstaan,

[0:54:07] die vertroebelen eigenlijk, de rationele beschermingsmaatregelen,

[0:54:12] Wat kunnen we daaraan doen?

[0:54:17] Ik denk dat een maatschappelijke dialoog zoals de raad van dierenaangelegenheden, benodigdheden,

[0:54:29] maar dat dat heel zinvol is, zo'n maatschappelijke discussie.

[0:54:35] En bovendien, daarbij, dat adviseert de RDA ook in zijn tussenverslag, een heel heldere

[0:54:45] feitenbasis waarover ook gecommuniceerd wordt met de burger.

[0:54:50] En het is inderdaad, ja, wat zij aanraden is om er eigenlijk sociale wetenschappers bij te betrekken.

[0:54:58] Want ja, ik heb het antwoord ook zo 1, 2, 3 niet.

[0:55:01] Het heeft inderdaad natuurlijk iets, ik denk dat we dat ook hier zien, met de culture wars te maken.

[0:55:12] Het heeft te maken met verschillende wereldbeelden en natuurvisies, denk ik ook.

[0:55:20] En desalniettemin is het van belang, dat doe ik met mijn buren ook geregeld in fauna-beheer-eenheden,

[0:55:28] om met elkaar in gesprek te blijven en om op die manier de angel er een beetje uit te halen.

[0:55:37] Maar nogmaals, ik heb het antwoord niet.

[0:55:40] Dialoog op gang houden en sociale wetenschappers betrekken, verder kom ik ook niet.

[0:55:45] Mevrouw Tennissen.

[0:55:47] Er is op dit moment ook een aantal maatregelen die we extra kunnen nemen,

[0:55:52] noemdal meer subsidies verstrekken,

[0:55:56] om er daadwerkelijk wel voor te zorgen dat er meer beschermingsmaatregelen worden getroffen.

[0:56:01] Want eerlijk gezegd verbaasden wij de cijfers wel dat, bij de onderzoeken die worden gedaan,

[0:56:08] zo'n 1% daadwerkelijk ook beschermende maatregelen heeft getroffen.

[0:56:14] Dus wat zijn dan concreet nu de belemmeringen?

[0:56:18] Is die culturele factor dan de belemmering?

[0:56:20] Wat zijn concreet de belemmeringen die er zijn om daadwerkelijk die maatregelen te treffen?

[0:56:28] Wat sowieso niet helpt, denk ik, is dat die schade tegemoetkoming onvoorwaardelijk is.

[0:56:37] Dus of je nu wel of niet geprobeerd hebt je dieren te beschermen, je krijgt hoe dan ook een schadevergoeding.

[0:56:45] Dus als je dan niet blij bent met de komst van de wolf en denkt, ja het is goed, die wolf moet gewoon weg,

[0:56:54] ik ga mijn dieren niet beschermen, die wolf moet weg,

[0:56:56] dan krijg je toch je schade tegemoetkoming.

[0:56:59] Dus je moet verschillende prikkels inbouwen,

[0:57:02] vandaar dat ik ook had over positieve prikkels, maar uiteindelijk ook.

[0:57:07] En ik heb gezegd, enerzijds ondersteuning op alle mogelijke manieren,

[0:57:14] anderzijds toch ook toezicht en handhaving,

[0:57:16] want het staat in onze wet dat je je dieren dient te beschermen

[0:57:20] tegen natuurlijke factoren zoals ziekte, slecht weer en roofdieren zoals de wolf.

[0:57:28] En als je dan tegen praktische problemen aanloopt,

[0:57:30] dan zou dat ook onderdeel van de toetsing moeten zijn

[0:57:32] of er al dan niet gesanctioneerd wordt,

[0:57:34] maar uiteindelijk zal er toezicht en handhaving nodig zijn

[0:57:39] en er zou een afbouw nodig zijn van die schade tegemoetkoming.

[0:57:43] Daar komen we uiteindelijk niet onderuit, denk ik.

[0:57:46] Mevrouw Boumet.

[0:57:49] Ik ben wel geïntegreerd door de verschillen die je hoort in het verhaal van de heer Leijdekker

[0:57:56] en de heer Gielissen, allebei natuurbeheerderen, maar een totaal andere visie op natuur.

[0:58:04] Mijn vraag gaat dan ook naar de heer Leijdekker.

[0:58:08] Hij zegt dat hij nog geen positieve invloed van de wolf heeft gezien, maar tegelijkertijd weet hij dat

[0:58:14] de Hoge Veluwe, dat er hekken omheen staan, dat er dieren zijn geïntroduceerd die daar niet

[0:58:18] van nature voorkomen, de moeflons, en dat hij spreekt over het reduceren van wolven en dat

[0:58:27] er ingegrepen moet worden.

[0:58:28] Mijn vraag aan de heer Leijdenker is dan wat de Hoge Veluwe is.

[0:58:32] Is dat een natuurgebied of is dat een park?

[0:58:36] Wat betekent het reduceren van wolven?

[0:58:38] Is dat dan het uitroeien van de wolf binnen die hekken van het park?

[0:58:46] Ik ben blij dat u me deze vraag stelt.

[0:58:48] Ik had net al met meneer Trouwberst over de vraag of wij überhaupt natuur kunnen definiëren.

[0:58:54] Dat is een hele lastige discussie.

[0:58:57] Over de moeflons heb ik net heel bewust in mijn introductie gezegd dat begrazing niet

[0:59:02] de discussie staat.

[0:59:03] Of je dat met Schotse hooglanders doet of IJslandse paarden die bij natuurmomenten grazen of Korsikaanse

[0:59:10] schapen of wat wij er doen, het gaat vooral om welk effect die beesten hebben op het totaal

[0:59:14] op het totale systeem.

[0:59:16] En wat brengt dat voort?

[0:59:20] Als het geen effect heeft op het totale systeem,

[0:59:22] dan moet je ermee stoppen. Zo simpel is het.

[0:59:25] Als het wel effecten heeft,

[0:59:26] vooral positieve effecten, dan moet je daar ook zeker mee doorgaan.

[0:59:29] Dus het is niet zozeer in dit geval.

[0:59:31] In de Nederlandse context heb ik het even over.

[0:59:33] We praten niet over Yellowstone.

[0:59:34] We praten niet over Serengeti of Bilovesa.

[0:59:37] We praten over drugsbevolkte landen in Europa.

[0:59:40] Dus in het Nederlandse context,

[0:59:41] hoe kunnen we daar zo goed als mogelijk de biodiversiteit die wij hebben beheren.

[0:59:46] Hoe dat gaat... Dus dat is vooral wat wij zeggen.

[0:59:50] Zorg ervoor dat je balans krijgt tussen alles wat er is.

[0:59:54] En als dat betekent dat begrazingen positieve effecten hebben op de habitats zoals wij die hebben...

[0:59:59] Ik heb net geschetst, 60 procent van de huisschalige graslanden ligt op de Hoge Veluwe.

[1:00:04] Er zit dus een enorme druk op de Hoge Veluwe om die prioritair beschermde habitats,

[1:00:09] waar het heel slecht mee gaat, goed te beschermen.

[1:00:13] En als dat opgegeven wordt, het gevoel dat wij daarbij hebben,

[1:00:17] dan zijn die habitats op de Veluwe ook een helend weg.

[1:00:19] En wat is er dan?

[1:00:21] Dus wij pleiteren er ook veel meer voor om een integrale afweging te maken in landschappen.

[1:00:25] Het gaat nu eigenlijk alleen maar over wolf, maar over een integrale afweging van landschappen.

[1:00:29] Hoe schuiven we dat in elkaar?

[1:00:32] En dan een totale reductie in het park zouden wij misschien wel willen,

[1:00:36] maar ik denk niet dat we daar zo ver komen.

[1:00:40] Ik vraag me dan toch af hoe in dat verhaal van de heer Leijdekker het voorkomen of het neerzetten

[1:00:47] van hekken past, want als je integraal naar natuur kijkt, moet je dan hekken in de natuur

[1:00:52] zetten als mens.

[1:00:55] Nogmaals, wat is natuur in Nederland en is het akkoord dat we langs snelwegen rastes

[1:01:01] plaatsen, is het akkoord dat we langs spoorwegen rastes plaatsen, is het akkoord dat wij rondom

[1:01:05] dorpen in de Veluwe-Rastusplaats, omdat de edelherten daar de tulp uit de tuinen eten.

[1:01:12] Die vraag is veel dieper dan wat u nu even op het park zegt.

[1:01:22] Ik zou graag nog een vraag willen stellen aan de heer Meijering over de laatste paragraaf van uw

[1:01:31] Daar schetst u twee adviezen die u namens de Jagersvereniging geeft aan jagers.

[1:01:41] Daar zit natuurlijk een wereld achter.

[1:01:46] Ik moet bijvoorbeeld aan Westerveld denken, wat daar is voorgevallen en hoe het staaltje

[1:01:52] die die nu krijgt.

[1:01:52] Maar er zit geen oproep in naar ons, want u constateert dat de criteria niet zijn vastgesteld

[1:02:01] of laten ruimte voor interpretatie.

[1:02:02] Wat zou op dit onderwerp uw oproep zijn aan ons als Kamer om dit in de toekomst beter te

[1:02:09] doen met elkaar?

[1:02:13] Het gaat dan vooral ook om zorgvuldige communicatie en verantwoordelijkheid nemen voor besluiten

[1:02:19] die je neemt.

[1:02:19] Je ziet in het proces dat jagers staan op het eind, ter uitvoering van een opdracht die ze vaak hebben gegeven,

[1:02:27] van of politie, of van de provincie, of van het Rijk.

[1:02:32] Zeker bij de wolf, wat zo gepolariseerde is, is het heel goed om goed en heel zuiver te communiceren.

[1:02:38] Als overheid, als jager.

[1:02:41] En daarvoor staat deze oproep daar eigenlijk.

[1:02:43] dat op het ogenblik dat een provincie een besluit heeft genomen om een probleemwolf,

[1:02:48] bijvoorbeeld in het Drens-Friese Wold, aan te pakken en te laten doden,

[1:02:53] dat je daar ook heel duidelijk over communiceert.

[1:02:55] En ja, we hebben vroeger...

[1:02:59] Bij ons zeggen we altijd van het is beter om dit soort zaken open te doen.

[1:03:03] Tegenwoordig staan er in heel Nederland mensen met camera's, met telefoons.

[1:03:08] Er blijft niets geheim, dus op het ogenblik, dat moet je ook niet willen.

[1:03:11] En dat geeft gewoon met een duidelijke uitleg, met een duidelijke communicatie,

[1:03:15] ontstaat er veel meer draagvlak op het ogenblik dat je besluit wilt ingrijpen.

[1:03:21] Meneer Van Kampen heeft hier nog een vraag.

[1:03:23] Ja, dank u, voorzitter.

[1:03:24] Ik vraag aan de heer Leijdekker zijn antwoord richting mevrouw Bromet.

[1:03:27] Dat deed me bijna denken aan de vraag dat we op zoek zijn naar een wolf die ook graast.

[1:03:32] Maar dat lijkt me een illusie.

[1:03:35] Een vegetarische wolf.

[1:03:36] Een vegetarische wolf, ja, voorzitter.

[1:03:38] Nee, het gaat over die status van hybride wolven.

[1:03:42] Daar schrijft u over in uw positiepeper dat daar onderzoek naar gedaan wordt.

[1:03:46] En we weten dat de beschermingsstatus van de wolf in Europa ook de discussie wordt gevoerd om die te verlagen.

[1:03:53] Wij denken dat dat een goede zaak is.

[1:03:55] Wat betekent het op dit moment voor die hybride wolf?

[1:03:59] Valt die onder die strenge beschermde status of mag je die ook al wel bejagen?

[1:04:05] Kunt u daar wat meer over zeggen?

[1:04:06] Meneer Leijten, ik denk dat dit vooral een vraag is voor blok drie,

[1:04:10] want ik ben geen jurist hoe dat exact in elkaar steedt.

[1:04:14] Wat ik wel weet over het onderzoek over hybridisatie,

[1:04:17] dat heeft alle trekken van een Feyenoord-Ajax-discussie,

[1:04:20] omdat er twee instituten zijn in Duitsland die elkaar op dit vlak bestrijden.

[1:04:25] Waarbij het interessante is dat in de Europese opzicht, zeg maar,

[1:04:29] we DNA-profielen terug kunnen vinden op internet,

[1:04:34] alleen de Nederlandse situatie zo is dat alles achter slot en grendel blijft

[1:04:39] en we niet gewoon mee kunnen kijken wat er daadwerkelijk gebeurt.

[1:04:43] Wat wij, de verschillende uitslagen die wij hebben,

[1:04:48] zeg maar, lijkt er een enige maat van hybridisatie in te zitten.

[1:04:52] En ik zeg het, het is precies zoals ik het zeg, lijkt, dus ik ben daar voorzichtig in.

[1:04:58] Volgens mij, ik las ergens een wetenschappelijke publicatie,

[1:05:01] 60 procent van de wolven heeft ook enige maat van hybridisatie.

[1:05:04] Alleen de vraag is, hoe lang is het geleden dat die kruising heeft plaatsgevonden?

[1:05:08] Is dat generatie vijf of verder, of is het daarvoor?

[1:05:12] En daar krijgen wij simpelweg geen duidelijkheid over.

[1:05:14] Dan zeg ik van, nou ja, wij twijfel niet inhalen.

[1:05:17] Als die twijfel er is, gooi alles open.

[1:05:21] Dan kunnen we met z'n allen meekijken en dan zien we wat er aan de hand is.

[1:05:25] Meneer Van Kamp.

[1:05:27] Voorzitter, ik begrijp dat de heer Leijdenk verwijst naar het derde blok.

[1:05:30] Dus ik zal die vragen daar ook zeker voor bewaren.

[1:05:33] Maar in algemene zin, als er ergens een plek zou zijn...

[1:05:37] wolf rustig zou moeten kunnen leven in Nederland, dan zou het Park de Hoge Veluwe moeten zijn.

[1:05:43] Maar ik constateer dat ook in het beheer daar knelpunten en zorgen worden gezien en die snap ik.

[1:05:52] In vervolg mijn eerste vraag zou ik dan de vraag willen stellen, hoe kijkt de heer Leijdekker dan

[1:05:56] aan naar al die verschillende verplichtingen voor de instandhouding van soorten en habitatten in

[1:06:01] de natuurwet en regelgeving en moet daar dan niet een soort ruimte komen voor een prioritering van

[1:06:07] welke type en soorten wel passen in een dichtbevolkt land als Nederland?

[1:06:13] En is de wet en regelgeving daar op dit moment in de ogen van de heer Leijdekker

[1:06:17] voldoende op toegegrust?

[1:06:21] De dagelijkse praktijk waar wij mee te maken hebben,

[1:06:24] is dat je het eigenlijk altijd wel ergens op vouw doet of goed doet.

[1:06:27] Ik heb het ooit met een gedeputeerde over gehad,

[1:06:30] daar had ik deze discussie ook, dat ik eigenlijk zeg van

[1:06:32] ik ben wel heel blij met al die regels en beleidstukken.

[1:06:35] Dus er zit altijd wel iets tussen waar het mee uitkomt.

[1:06:39] En als je daarop focust, doe je het goed.

[1:06:42] Het is wel vreselijk lastig om alle verplichtingen die op een vierkante meter liggen...

[1:06:48] om daaraan te kunnen voldoen.

[1:06:50] Even op uw vraag.

[1:06:54] U overschat de Hoge Veluwe een klein beetje.

[1:06:56] Wij zijn slechts vijf procent van de hele Veluwe.

[1:07:00] En ik denk niet dat wij de gunstige staat van de standhouding alleen in het park moeten gaan handhaven.

[1:07:05] want dat gaat niet goed komen.

[1:07:07] Dank u wel, meneer Leijdenken.

[1:07:09] Maar voor het moment is het me nog tot slot even

[1:07:10] en dan gaan we dadelijk naar de wetenschap.

[1:07:12] Die kunnen alvast in de starblokken.

[1:07:13] Kunnen jullie me nog even waarnemen, want ik ben iets vergeten.

[1:07:17] Ja, ik krijg graag het woord aan de heer Graus van de PVV.

[1:07:19] Dank u wel, mevrouw de voorzitter.

[1:07:20] Ik ben net een heel belangrijkste vraag, die had ik geïntroduceerd

[1:07:23] in het afschot van de wilde zwijnen, waar meneer Leijdenken over had.

[1:07:26] En ik zei toen het aantal verkeersongevallen met dieren

[1:07:30] zelfs toegenomen tijdens de jacht toen,

[1:07:32] zei mevrouw Verburg, minister Verburg.

[1:07:33] Mijn vraag is, wolvenonderzoekers in het buitenland hebben aangetoond

[1:07:38] dat wolven liever reën, zelfs damherten en zwijnen eten

[1:07:42] dan dat ze schapen pakken.

[1:07:44] Dat is onderzocht.

[1:07:45] Nu is het zo dat hier in Nederland reën en zwijnen massaal worden afgeslacht

[1:07:50] en daardoor blijft er, in mijn zin, ook weinig meer over voor de wolf

[1:07:54] waardoor de wolf ook vaak noodgedwongen zich eerder aan schapen gaat vergrijpen.

[1:07:58] Daar had ik graag een reactie op gehad.

[1:08:00] Dank u wel, mevrouw de voorzitter.

[1:08:02] Ik vind het wel wonderlijk hoe dit gaat.

[1:08:04] Ik moet dit gewoon onthouden, zeg maar.

[1:08:06] Dat vind ik wel heel mooi.

[1:08:10] Op de Veluwe is het inmiddels zo, zeg maar, dat wij rekening houden met het sterfte door wolf.

[1:08:18] Dus dat betekent dat het afschot daarop wordt aangepast.

[1:08:20] En het is nog steeds zo, want de heer Meijerink, Orit, zei dat net ook.

[1:08:25] Het is nog steeds zo dat aanvullend afschot nodig is om de aantal grazen in balans te brengen met andere natuurdoelen.

[1:08:31] En als je dan kijkt naar wetenschappelijk onderzoek, zowel gedaan in Yellowstone als

[1:08:35] Bilovesa zeg maar, dat wolven decimeren wel, maar reguleren niet.

[1:08:40] En dat hebben ze in Polen, hebben ze dat gecalculeerd.

[1:08:43] In Bilovesa blijkt dat 40% van de aanwas van edelherten wordt gegrepen door wolven daar.

[1:08:47] Een natuurlijk systeem slechts 40% betekent dat als jij in balans wil blijven, zul je op

[1:08:52] 60% van die aanwas, zul je iets mee moeten doen.

[1:08:56] Zul je iets mee moeten doen.

[1:08:57] En hoe je het doet, zo doe je het.

[1:08:59] Maar anders blijven die standen ook maar toenemen.

[1:09:04] De heer Graus.

[1:09:05] Ja, die heb ik niet.

[1:09:06] En dat had ik ook graag eigenlijk van meneer Gielissen gehoord.

[1:09:08] Het feit dat wolven liever reeën, damherten en zwijnen eten.

[1:09:13] En als die worden afgeschoten, blijft er...

[1:09:15] Want het zijn communicerende vaten.

[1:09:18] Er blijft er minder over voor de wolf.

[1:09:19] En dan moeten ze wel, vaak noodgedwongen, zich in andere dieren gaan vergrijpen.

[1:09:23] Als er minder reeën, damherten en zwijnen zijn.

[1:09:26] Meneer Gielissen, dat was de laatste vraag.

[1:09:27] Ja, de heer Gielissen.

[1:09:28] Ja, dank u wel, voorzitter.

[1:09:32] Op zich worden wolventerritoria inderdaad gedreven door voedselbeschikbaarheid,

[1:09:38] maar het geval wat u schetst is eigenlijk vooral van toepassing in het gebied buiten de Veluwe,

[1:09:43] buiten grote natuurgebieden waar we namelijk geen zwijnen en geen damherten,

[1:09:48] of misschien een aantal damherten, maar weinig damherten en geen edelherten hebben.

[1:09:52] En daar zie je dus ook dat de predatie op vee plaatsvindt

[1:09:56] en niet zozeer door de roedels die op de Veluwe leven.

[1:10:02] Dus het is een kwestie van waar ga je dat toestaan, zeg maar,

[1:10:08] om meer wild te laten leven, om dat systeem ook compleeter te maken

[1:10:14] en om die wolf ook van voedsel te voorzien.

[1:10:19] Dank u wel. Geef ik de voorzitterschap graag weer terug aan de heer Grauser.

[1:10:22] Bedankt voor het aannemen, mevrouw Van Wert.

[1:10:24] Dat was blokje één, de organisaties.

[1:10:26] Ik dank mevrouw Beuving, de heren Gielissen, De Wit, Meijering en Leijdekker hartstikke bedankt voor het delen van uw ervaringsdeskundigheid en kennis.

[1:10:33] En behouden thuiskomst, u mag nog even plaatsnemen op onze tribune als u dat wenst en dan komen we u even een hand geven.

[1:10:38] Dan gaan we naar blokje wetenschap.

[1:12:20] We gaan vlug verder met blokje twee, de wetenschap.

[1:12:24] En ik heet van harte welkom meneer Jansman, hij is ecoloog van Wageningen Universiteit.

[1:12:34] En meneer Lelyveld, hij is van de Wolvenmempelt Zoogdiervereniging, van harte welkom allemaal.

[1:12:40] U kent de procedure, jullie hebben het al gezien, dus ik geef het eerste te woorden aan meneer Jansman.

[1:12:44] En u hebt dadelijk nog een vraag te beantwoorden, die in de eerste termijn werd gesteld.

[1:12:49] Ik meen dat het meneer Pierik was die hem stelde, dus daar kunt u ook nog dadelijk even op terugkomen.

[1:12:54] Meneer Jansman, alstublieft.

[1:12:57] Goedemiddag, dank u wel voor de uitnodiging.

[1:12:59] Mijn naam is Huge Jansman, dierecoloog bij Wageningen Environmental Research en projectleider

[1:13:04] Wolf binnen Team Dierecologie.

[1:13:07] Naast dat we in opdracht van de overheden de genetische monitoring van wolvenvrichten en

[1:13:11] secties op dode wolven uitvoeren, doet Wenner ook beleidsadviserend onderzoek over de terugkeer

[1:13:17] van de wolf.

[1:13:18] Het meest recente rapport uit 2021, De wolf terug in Nederland, behandelt vele thema's

[1:13:24] die vanmiddag ter sprake komen.

[1:13:26] Kortom, die wil ik u van harte aanbevelen.

[1:13:30] Concreet is de vraag van de commissie hoe samen te leven met de wolf.

[1:13:35] Het unieke van Nederland is de hoge mens- en veedichtheid en de uitwerking daarvan op ons landschap.

[1:13:41] Ecologisch is duidelijk dat wolven zich goed weten te handhaven en nog steeds in aantal- en verspreidingsgebied uitbreiden.

[1:13:49] Net als bijvoorbeeld in Duitsland, waar al veel langer ervaring is met de herkolonisatie van de wolf.

[1:13:54] Kortom, van Duitsland kunnen we wat dat betreft nog heel veel leren.

[1:13:59] Er zijn twee aspecten van conflict die maatschappelijk sterk spelen.

[1:14:04] Angst voor de wolf en aanvallen op vee.

[1:14:06] Over de eerste kan ik op basis van internationaal onderzoek kort zijn.

[1:14:11] Als wolven met rust worden gelaten, is het risico om gebeten te worden verwaarloosbaar

[1:14:15] klein.

[1:14:16] Heldere communicatie, gewenning, niet voeren en niet in de hoek drijven zijn daarbij het

[1:14:21] devies.

[1:14:23] Met betrekking tot aanvallen op vee is ons advies, voorkom dat wolven leren dat vee makkelijk

[1:14:28] voedsel is. De Duitse ervaring is dat gedegen geplaatst en goed onderhouden

[1:14:33] wolfwerende maatregelen zelden worden overwonnen door wolven. In Nederland blijkt

[1:14:39] vrijwel al het aangevallen vee niet of onvoldoende beschermd te zijn. Het is dan

[1:14:43] ook aan te bevelen meer in te zetten op preventie en veehouders daarbij goed

[1:14:47] te begeleiden. Verleg daarbij de huidige balans qua financiële ondersteuning van

[1:14:52] schadeuitkeer naar preventieve maatregelen en ondersteuning. In onze

[1:14:59] wetenschappelijke reflectie worden daarnaast nog andere overwegingen

[1:15:02] meegegeven om in Nederland samen te leven met wolven, enkele daarvan.

[1:15:06] Onderzoek de rol van wolven in de Nederlandse natuur en het

[1:15:09] adaptatieproces van wolven in een sterk door mensen gedomineerd

[1:15:13] landschap. Benut de sociale wetenschap omdat het in belangrijke

[1:15:17] mate een onderwerp is waarbij het niet alleen om de feiten, maar ook

[1:15:21] om emoties en attitudes gaat. Kijk goed naar communicatie rondom

[1:15:26] Draag bestaande kennis actief uit, zodat dit bijdraagt aan een gebalanceerd beeld.

[1:15:33] Beheer van wolven, te weten preventie en maatwerk, mag nu al.

[1:15:37] Dat wat niet mag, het structureel beheer van wolven, heeft weinig nut.

[1:15:41] Een verwijderde wolf wordt snel weer opgevolgd.

[1:15:44] Zolang er onbeschermd vee is, zullen aanvallen blijven voorkomen.

[1:15:49] Gun wolven hun voorkeursdieet van wilde hoefdieren door het vergroten en verbinden van natuurgebieden

[1:15:55] en hebben ze hier het faunabeheer waar en hoeveel herten, zwijnen en reeën mogen voorkomen.

[1:16:02] Deze punten licht ik desgewenst graag voor u toe.

[1:16:05] Dank voor uw aandacht.

[1:16:07] Dank u wel, meneer Jansman.

[1:16:10] En ook netjes allemaal binnen de tijd van de Lelyveld.

[1:16:15] Dank u wel, meneer de voorzitter.

[1:16:17] Ik ben Glenn Lelyveld.

[1:16:18] Ik werk bij de Zoogdiervereniging als coördinator voor het wolvenmeldpunt.

[1:16:21] Ik ben sinds 2011 bezig met de wolf.

[1:16:24] Eerst als student.

[1:16:25] Ik heb een aantal studies gedaan.

[1:16:26] naar wat de wolf zou kunnen gaan eten als hij in Nederlandse intreden doet,

[1:16:30] hoe dat in zijn werk gaat.

[1:16:31] Maar ook waar preferente gebieden in Nederland zijn waar de wolf zou kunnen gaan leven.

[1:16:36] Ik kan u vertellen, het is echt niet alleen de Veluwe.

[1:16:38] Ook heel Drenthe bleek geschikt, zoals we hebben gemerkt.

[1:16:42] Bij de Zoogdiervereniging werken we aan overheidsbeleid mee door heel veel data te verzamelen.

[1:16:49] De wettelijke data die nodig is voor bijvoorbeeld richting Brussel op het gebied van natuur,

[1:16:54] die verzamelen wij op het gebied van de zoogdieren.

[1:16:57] Wolf is daar niet een uitzondering op.

[1:16:59] Wij doen dit niet alleen.

[1:17:01] Wij werken met honderden vrijwilligers, boswachters en professionals samen

[1:17:04] in twee verschillende sporen.

[1:17:06] Wij ontvangen meldingen vanuit het publiek.

[1:17:09] Ik heb vanmorgen met mijn zoon op schoot het genoegen gehad

[1:17:13] de 20.000ste melding te valideren.

[1:17:16] En daarnaast werken we ook met vrijwilligers in het veld, boswachters in het veld,

[1:17:21] met wildcamera's, met trollenonderzoek.

[1:17:23] Drollen zijn voor ons goud, daaruit kunnen we met dank aan de collega's in Wageningen

[1:17:27] destilleren welke wolf die drol heeft gelegd en met dank aan de collega's in Leiden weten

[1:17:32] we wat de dieet van die wolf is op basis van de inhoud van die drol.

[1:17:36] Dat onderzoek doen we in opdracht van LNV, dat loopt nog, daar kan ik nu verder geen

[1:17:40] details over vrijgeven, maar weet dat de minister hier binnenkort van op de hoogte gesteld wordt.

[1:17:46] Ik ga even naar mijn speakbriefje.

[1:17:50] De wolf heeft zijn inkeer gedaan in Nederland en we hebben dit al jarenlang gevolgd.

[1:17:53] Als zoogdiervereniging hebben wij een kaart ontwikkeld

[1:17:56] die online vindbaar is, wolvesmap.zoogdiervereniging.nl.

[1:18:01] Daarop kunt u zien sinds 2010 hoe de ontwikkeling van de wolfpopulatie

[1:18:05] vanuit Duitsland richting Nederland is gekomen

[1:18:07] in roedels, paardjes en solitaire territoriale wolven.

[1:18:11] Het is fenomenaal om te zien hoe hard zoiets gaat.

[1:18:15] Honderden kilometers per jaar schoof dat wolvenfront op naar het westen,

[1:18:22] vanuit Duitsland naar Nederland toe.

[1:18:23] Je ziet ook in een aantal gebieden in Duitsland een verdichting

[1:18:26] van het aantal roedels, het aantal paren.

[1:18:29] En dit staat ook te wachten in Nederland.

[1:18:30] We zien dit nu al op de Veluwe.

[1:18:32] We gaan er vanuit dat de Veluwe nu vol zit.

[1:18:35] We weten dit niet, we gaan dit zien.

[1:18:37] Wat we ook zien in de Duitse deelstaten is

[1:18:39] dat een aantal deelstaten qua wolven vol lijkt.

[1:18:43] Er is daar wel degelijk sprake van die S-curve die de heer Leijdekker noemde.

[1:18:47] Er komen geen wolven meer bij.

[1:18:49] Nieuwe wolventerritoria komen er niet meer bij.

[1:18:51] Wat vervolgens daar gebeurt, is dat de pup sterft toeneemt en de worpgrootte neemt af.

[1:18:58] Daarmee stabiliseert de populatie op zichzelf, gebaseerd op de voedselbeschikbaarheid van de wilde hoefdieren die daar leven.

[1:19:05] De Veluwe is bijzonder ten opzichte van de rest van Nederland.

[1:19:08] We hebben gigantisch hoge wildichtheid.

[1:19:11] Mijn persoonlijke indruk is dat het eigenlijk niet uitmaakt wat je met de beheer doet.

[1:19:16] Die wolf gaat het never nooit bijbenen.

[1:19:17] Je zult moeten blijven beheren.

[1:19:18] wil je de doelstanden zoals die nu zijn op de Veluwe handhaven.

[1:19:22] Buiten de Veluwe is dit een ander verhaal.

[1:19:26] Reën kunnen wolven roed of voeden,

[1:19:29] maar dan moeten de wolven wel die reën kunnen vinden.

[1:19:33] We merken ook met de buitenlands collega's

[1:19:35] dat elke Europese regio opnieuw, Nederland staat er echt niet los van,

[1:19:40] een tienjaartransitie is in het leren samenleven met die wolf.

[1:19:43] En het leren samenleven is een compromis,

[1:19:46] zowel aan de kant van de wolf als aan de kant van de maatschappij.

[1:19:48] Fout gedrag van de wolf moet afgestraft worden, krijgt hij de kogel.

[1:19:52] Dit hebben wij in het geval van de minder schuwe wolf op de Hoge Veluwe ook aangeraden

[1:19:56] aan bevoegd gezag.

[1:19:58] Daar is niet voor gekozen.

[1:20:00] Aan de kant van de maatschappij gaat het om drie H's, herders, hekken en honden.

[1:20:05] Dit is de manier waarop het in Europa, in allerlei gebieden, succesvol samenleven met

[1:20:11] de wolf mogelijk gemaakt wordt.

[1:20:12] En ik wil daar ook bij zeggen dat de Veluwse herders dit laten zien.

[1:20:16] Die werken in de praktijk met herders, hekken en honden en hebben vrijwel geen schade,

[1:20:21] terwijl ze midden in het leefgebied van zeven wolveroedels leven.

[1:20:25] Desondanks zien we een aantal excessen bij individuele wolven, bij individuele wolveroedels.

[1:20:30] Dit zijn culturen, dit zijn lerende dieren.

[1:20:33] Heb je een tijd lang een situatie gehad waarin zij alle mogelijke trucs hebben kunnen uitproberen,

[1:20:38] bijvoorbeeld doordat hekken onvoldoende stroom hebben gehad of niet aanwezig waren,

[1:20:42] dan gaan deze dieren, die echt ontzettend slim zijn,

[1:20:46] leren hekken te beslechten.

[1:20:47] Dan zul je dus weer opnieuw adaptief moeten gaan kijken

[1:20:50] van hoe kunnen we dit aanpassen op een dusdanige manier

[1:20:53] dat we dat leerproces verstoren?

[1:20:56] Wolven zijn van zichzelf neofoop. Nieuwe dingen vinden ze eng.

[1:21:00] Van dat gedrag kun je gebruikmaken om bij individuele wolvenroeders

[1:21:04] aanpassingen in de hekken te maken om dit gedrag weer opnieuw af te leren.

[1:21:11] Laatste punt is dat wij zitten hier als twee ecologen.

[1:21:15] Ik vind het jammer dat wij hier in het wetenschapsblok slechts als twee ecologen zitten.

[1:21:19] U gaf het net al aan. Dit is vooral een maatschappelijk, sociaal, cultureel onderwerp.

[1:21:25] Wij kunnen het gedrag van die wolf duiden.

[1:21:27] Wij kunnen duiden waar die wolf zit, wat die eet, wie het is, meestal.

[1:21:32] Maar wij kunnen niet uitleggen hoe u als Kamerlid met alle waardeoordelen rondom de wolf om moet gaan.

[1:21:38] Dat zijn er veel en iedereen heeft in die zin altijd gelijk,

[1:21:41] want iemand heeft die waarde.

[1:21:44] En dat maakt ons werk ook ontzettend moeilijk.

[1:21:46] Wij kunnen goed meten voor waar dat mogelijk is op het gebied van wolven.

[1:21:50] Dat zijn nogal lastig te onderzoeken.

[1:21:52] Wat er gebeurt, heel veel weten we niet, is interpretatie.

[1:21:55] De verhalen van Yellowstone verwacht ik niet in Nederland.

[1:21:58] Maar wat dan wel, wij weten het antwoord niet.

[1:22:02] Dank u wel.

[1:22:02] Dank u wel, meneer Leligveld.

[1:22:05] Meneer Holman, we gaan weer bij u beginnen.

[1:22:08] Ja, voorzitter, dank u wel. Het lastige als je als eerste mag, is dat je weinig tijd hebt om na te denken.

[1:22:14] Dan gaan we naar meneer Van Kampen.

[1:22:17] Nou, daar gaan we niet uit, voorzitter.

[1:22:23] De heer Jansman, heb ik een vraag aan. Want u doet een aantal aanbevelingen.

[1:22:29] En waar ik een beetje op aan sloeg, is dat u eigenlijk aangeeft van definiëer nou wat waar wel kan en waar niet, als ik het goed heb begrepen.

[1:22:34] Kunt u daar misschien, als we kijken naar de kaart van Nederland en natuurgebieden in Nederland,

[1:22:39] daar misschien wat denkrichtingen over meegeven, als u kijkt naar de positie van die wolf in dat landschap?

[1:22:45] Meneer Jansman.

[1:22:48] Ja, dank voor de vraag.

[1:22:50] Dit is in zoverre een lastige, omdat we natuurlijk goed weten wat in andere landen gebeurt,

[1:22:55] maar de wolf in Nederland komt in een unieke setting met zoveel anthropogenen, menselijk invloed

[1:23:01] zoveel mensen, zoveel landbouwhuisdieren ook, dat dat wat lastiger is aangeven.

[1:23:08] Belangrijk daarbij is dat wolven grote eenheden natuur wensen.

[1:23:11] En op het moment dat die dus beter vergroot worden en onderling verbonden,

[1:23:16] maakt dat dat wolven wellicht ook meer het cultuurlandschap mijden

[1:23:20] en daarmee een eventueel conflict met landbouwhuisdieren.

[1:23:25] Dat geeft ook direct allerlei dilemma's, omdat we dus daar als land op een gespannen voet staan.

[1:23:32] Dus een van de redenen waarom wij pleiten voor meer onderzoek aan die wolf is omdat wij heel

[1:23:39] veel weten uit omliggende landen, maar omdat we in Nederland in een zo kunstmatig, niet

[1:23:45] elders bestaand leefomgeving acteren met zowel mensen, vee als de wolf, is het dermate belangrijk

[1:23:53] om daar meer onderzoek aan te kunnen doen om eventueel te kunnen bijsturen mocht er

[1:23:57] tot intensivering van conflicten leiden.

[1:24:00] Meneer Van Kampen.

[1:24:02] Voorzitter, op zich kan ik me daar iets bij voorstellen,

[1:24:04] maar eigenlijk schetst u daarmee ook al wel een aantal randvoorwaarden,

[1:24:09] zou ik bijna willen zeggen,

[1:24:11] waardoor je jezelf eigenlijk de vraag stelt of dat in Nederland wel kan,

[1:24:16] of zo'n dichtbevolkt gebied, of je daar überhaupt uit gaat komen.

[1:24:21] En als ik dan die vraag zou stellen, wat zou dan daarop uw antwoord zijn?

[1:24:25] Dus we kunnen onderzoeken doen, maar het heeft niet zoveel zin

[1:24:27] en als je ziet dat die functies in dat land teveel gestapeld zijn.

[1:24:32] Meneer Janssens.

[1:24:33] Ja, interessant dat we gelijk al bij vraag 1 bij misschien wel het grote breekpunt komen.

[1:24:42] Belangrijk daarbij is, om even te verwijzen naar het volgende blok,

[1:24:45] waar ook een juridische deskundige zit,

[1:24:47] want die zal vertellen dat het totaal niet uitmaakt hoe Nederland eruit ziet.

[1:24:51] Als die wolf kiest voor Nederland, dan kiest hij voor Nederland,

[1:24:53] ongeacht of wij hem dat toejuichen of daar plezier van hebben

[1:24:57] of juist niet.

[1:24:59] We staan als Nederland voor een aantal indrukwekkende uitdagingen, niet alleen Nederland, maar

[1:25:04] ook de hele wereld qua klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis.

[1:25:08] In Nederland is het stikstofdossier, kader, richtlijn, water zijn belangrijke grote thema's.

[1:25:13] En ook bij die wolf zien we dat de mate van het conflict met lambo-huisdieren toch ook

[1:25:20] zeker wel gerelateerd is aan de hoge mate van onbeschermd vee in ons landschap.

[1:25:25] Als je al die dossiers samen zou nemen en je zou tot de conclusie komen dat een belangrijke

[1:25:31] oplossing is om op meerdere dossiers tot rust te komen, dan zou een reductie van de veestapel

[1:25:37] een hele belangrijke escape zijn.

[1:25:39] En dat is waarom we ook in onze wetenschappelijke beschouwing verwijzen naar het programma Nederland

[1:25:44] 2021 en het rapport van afgelopen najaar waarin Wageningen oproept om keuzes te maken over

[1:25:50] over wat voor land willen we zwijgen, over voedselproductie,

[1:25:52] qua wat we gaan eten of importeren of niet, et cetera.

[1:25:56] En als we dan komen tot een land waarin we rekening houden

[1:25:59] met zeespiegelstijging, piekregenwaterbelasting,

[1:26:03] duurzame toekomst met meer ruimte voor natuur, natuurinclusieve processen,

[1:26:07] dan kun je Nederland slim indelen met eenheden natuur,

[1:26:11] onderling goed verbonden, natuurinclusieve landbouw, klimaatbossen

[1:26:15] en daarmee het netto-conflict tussen of dat nou een hert is

[1:26:18] of een aalscholver of een steenmarter tussen die harde scheiding natuur-cultuur,

[1:26:24] dat je die gradueler maakt en daarmee totaal aan conflict sterk beperkt.

[1:26:29] Dank u wel, meneer Alstublieft. Mevrouw Vedder, CDA.

[1:26:34] Ja, dank, voorzitter.

[1:26:37] Vind je dat?

[1:26:38] Ik moest er nog even een beetje van bijkomen.

[1:26:40] Ik wilde een vraag stellen aan meneer Leliefeld, want ik was eigenlijk wel...

[1:26:46] Ik kan het niet helemaal meer reproduceren,

[1:26:48] Maar uw laatste zin was iets in de strekking van...

[1:26:50] Sommige dingen weten we ook gewoon nog niet.

[1:26:54] En ik heb in Drenthe gezien...

[1:26:59] Toen de eerste introductie er kwam...

[1:27:00] van de wolven in Drenthe...

[1:27:04] zich vestigde...

[1:27:04] kregen inwoners een heleboel geruststellingen mee.

[1:27:10] Bijvoorbeeld, ze zijn schuw.

[1:27:13] Groot vee zullen ze niet pakken.

[1:27:15] Ze hebben een voorkeur voor wild.

[1:27:16] En één voor één zijn die zekerheden waar mensen zich aan vasthielden gebleken dat het in de praktijk ook anders kan lopen.

[1:27:25] Dat er ook een wolf een dutje in de achtertuin kan doen en dat een paard of een koe wordt aangevallen.

[1:27:32] Waardoor eigenlijk die hele zekerheid van dat laatste stuk van de wolf is schuw voor de mens nu ook in twijfel wordt getrokken.

[1:27:40] Dat zie ik gebeuren in mijn omgeving.

[1:27:41] En ik zou graag aan de heer Lelyveld willen vragen, hoe zou u daar als wetenschapper mee omgaan

[1:27:47] als u daar de kans voor zou krijgen?

[1:27:50] Meneer Lelyveld.

[1:27:51] Nou, ik doe nogal wat persvoortvoering, dus ik herken helemaal op beeld wat je schet,

[1:27:55] dat er echt absoluut termen worden gebruikt die wij eigenlijk als wetenschapper zelfs

[1:27:58] niet gebruiken of zelfs vermijden.

[1:28:01] We weten dat in Azië bijvoorbeeld runderen en paardenachtigen, ook wilde paardenachtigen,

[1:28:06] gewoon vol op het menu staan van de wolf.

[1:28:08] We weten in Noord-Amerika dat ze volwassen bisons kunnen aanvallen, dus ik ga nooit

[1:28:11] beweren dat een volwassen rund of volwassen paard niet aangevallen kan worden door een wolf.

[1:28:17] Dat klopt gewoon simpelweg niet. Dat zal ik nooit hebben gezegd.

[1:28:21] Wat wij wel aangeven, is dat in de Nederlandse setting waar zodanig veel schapen,

[1:28:26] zodanig veel reeën zijn, zwijnen biggen op de Veluwe,

[1:28:29] is dat ze een voorkeur hebben voor het kleiner wild, met name reën, hazen.

[1:28:35] En dat is iets anders.

[1:28:36] Wij merken alleen dat we daarin regelmatig verkeerd ofwel geciteerd worden of gevreemd worden.

[1:28:45] Dat is erg lastig om tegenin te gaan.

[1:28:47] De schuwheid van een wolf is dat hij je observeert, een aantal meters van je verwijdert.

[1:28:53] Je observeert en een aantal meters van je verwijdert.

[1:28:55] Dat is een compleet ander gedrag wat schuwheid betreft dan bijvoorbeeld reën.

[1:29:01] Als je die laat schrikken zijn ze weg.

[1:29:03] Dus dit zijn allemaal van die dingen waarvan ik aangaf, zojuist dit soort leren samenleven met die wolf, wat dat inhoudt.

[1:29:11] Dat is een transitieproces.

[1:29:13] Mijn oproep zou vooral zijn van kijk gewoon naar wat de wolf is en doet,

[1:29:18] zonder de bagage van alle onze volksverhalen van wat de wolf al dan niet zou zijn.

[1:29:25] We moeten weer opnieuw leren kennis maken met die wolf in de Nederlandse setting.

[1:29:30] We weten gewoon niet hoe dit gaat.

[1:29:32] Duitsland is een prachtig voorbeeld.

[1:29:33] Er zijn heel veel regio's in Europa die dichter bevolkt zijn, die leren samenleven met die wolf.

[1:29:38] We weten niet hoe dat in de Nederlandse zetting gaat, maar dat proces, daar zitten we nu in.

[1:29:42] En ik verwacht wel, de Veluwse schaapsherders, die doen dat in moeilijk terrein bijzonder goed.

[1:29:48] Echt grote complimenten aan de Veluwse schaapsherders.

[1:29:53] Maar ik denk wel dat het echt belangrijk is dat de overheid meer kaders meegeeft,

[1:29:58] meer facilitering meegeeft om die transitie op de juiste manier door te maken.

[1:30:03] Wij horen heel veel dierhouders die nu aangeven dat...

[1:30:10] De vraag wordt vaak gesteld van wat vindt u van de wolf?

[1:30:12] En ik mis de vraag, wat heeft u nodig om te leren samenleven met die wolf?

[1:30:16] En dan gaat het om een stuk begeleiding,

[1:30:18] dan gaat het om behoorlijke subsidie op arbeid.

[1:30:21] Dat zijn mogelijkheden die het GOB,

[1:30:23] die de live-projecten van de Europese Commissie nu bieden,

[1:30:27] die woorden tot nu toe niet gebruikt. Dat vind ik zonde.

[1:30:29] Wij zien de problemen,

[1:30:31] maar wij zitten niet aan die knoppen.

[1:30:32] Wij adviseren dit al jaren, maar wij zijn daar niet in

[1:30:36] de sturende krachten.

[1:30:39] Mevrouw Fedder.

[1:30:42] Ja, ik ben aan de ene kant echt

[1:30:44] oprecht heel blij met dat antwoord,

[1:30:48] ik ook denk dat het recht doet aan

[1:30:50] zorgen die ik bij sommige mensen

[1:30:52] zie. En aan de andere kant stelt het

[1:30:54] me ook direct voor het dilemma

[1:30:55] van wat ga ik dan als volksvertegenwoordiger

[1:30:59] tegen ouders van een klein plattelandschooltje bij mij in de buurt,

[1:31:04] waar hun kinderen om daar te komen op de fiets door een bos heen moeten.

[1:31:09] Los van dat ik zeg, als je het echt zeker wil weten,

[1:31:11] moet je ze in de auto stoppen.

[1:31:13] Maar dat mag dan ook weer niet.

[1:31:14] In ieder geval niet van mijn buurvrouw.

[1:31:18] Ik vind dat wel een worsteling.

[1:31:20] Het is eigenlijk ook geen vraag.

[1:31:21] Ik zou kunnen vragen hoe u dat zou doen als u in mijn schoenen stond.

[1:31:24] Maar misschien heeft u wel een heel briljant idee.

[1:31:26] Daar hou ik me zeer aan bevolen.

[1:31:29] Meneer Lelyveld.

[1:31:30] Ik snap uw zorgen volledig.

[1:31:32] Ik heb zelf twee kleine kinderen, vijf en acht jaar, twee jongens.

[1:31:35] Wij fietsen ook door het bos, weliswaar de Veluwse bossen, om naar school te gaan.

[1:31:39] Nou, mijn kinderen zijn niet heel stil.

[1:31:42] Ik weet niet hoe dat met de kinderen in uw dorp zit.

[1:31:46] Mijn ervaring met kinderen is dat ze dus uiteindelijk veel geluid maken en dat ze ook nooit een wolf zien.

[1:31:51] Wolven houden een behoorlijke afstand van de kinderen over het algemeen.

[1:31:56] Ik ben nog geen waarneming tegengekomen waarbij een wolf interesse toont in een kind.

[1:32:02] Ook niet bij de buren in Duitsland, ook niet bij onze zuidenburen in Vlaanderen, ook niet

[1:32:07] in Frankrijk of andere Europese landen.

[1:32:09] Wolven vermijden mensen, ze kunnen nieuwsgierig zijn.

[1:32:13] Zit je in een auto, dan is het een ander verhaal, die wordt niet herkend als een tweebenen,

[1:32:16] maar als een vierwieler.

[1:32:17] Dat is toch een iets ander verhaal.

[1:32:20] Maar de waarnemingen dat mensen op fietsen een wolf zien, die zijn sowieso al schaars.

[1:32:25] In de meeste gevallen, wanneer ook de fiets er stil gaat staan, dan haakt de wolf af en verdwijnt.

[1:32:32] Mevrouw Bromet, je komt vast met een wolf weer in de bakfiets verkenderen ofzo.

[1:32:39] Ik was eigenlijk wel aangespoord door de nuance van de twee wetenschappers...

[1:32:43] om zelf ook genuanceerd na te denken over dit vraagstuk.

[1:32:50] Ik ben fan van de wolf, dus ik ben blij dat hij terug is in Nederland.

[1:32:54] Maar ik heb ook begrip voor de zorgen die er zijn.

[1:32:56] En ik vind ook dat we daar als politie over na moeten denken.

[1:32:59] De heer Lelieveld had het even heel kort over de probleemwolven.

[1:33:04] Ik wilde eigenlijk een vraag daarover stellen aan de heer Jansman, over wat wij nou voor

[1:33:13] regels zouden moeten opleggen voor probleemwolven als je denkt dat het draagvlak voor de wolf

[1:33:19] daarmee vergroot wordt.

[1:33:21] Dat is een zoektocht, ook voor mij.

[1:33:22] Meneer Jansman.

[1:33:25] Dank u wel voor deze vraag.

[1:33:29] In ons feitenrapport hebben we al opgeschreven dat heel veel problemen die beleefd worden en

[1:33:34] gedefinieerd worden als een probleemwolf feitelijk gaan om een probleemsituatie en niet per

[1:33:39] definitie een probleemwolf.

[1:33:41] De definitie die internationaal wat meer gehanteerd wordt over een probleemwolf is dat het echt een

[1:33:45] wolf is die, doordat hij uit zichzelf gehabitueerd is en gewend is geraakt aan mensen, waarschijnlijk

[1:33:51] die voer heeft gekregen, mensen uit zichzelf minder dan 30 meter benaderd,

[1:33:56] wolven die geleerd hebben wolverende rasters te passeren

[1:33:59] en daarbij dus herhaald goed beschermd vee aanvallen.

[1:34:02] Dat is dus niet hetzelfde als een wolf die vee aanvalt.

[1:34:06] Wat je daartegen kan doen, ook daar is al heel veel ervaring mee

[1:34:11] bij de Large Carnivore Initiative Europe van de IUCN.

[1:34:15] En wij hebben dus ook al advies gegeven destijds

[1:34:19] over de situatie van de wat zeer tolerante wolf op de Hoge Veluwe,

[1:34:24] wat helaas niet is opgevolgd.

[1:34:27] Maar in Nederland is het vrijwel zeker

[1:34:28] dat je een bold wolf, een opdringerige wolf,

[1:34:31] een wolf die dus gewend is geraakt aan mensen,

[1:34:33] zijn natuurlijke schuwheid is kwijtgeraakt,

[1:34:36] hoe je daarmee om kan gaan.

[1:34:38] Onze waarneemdichtheid is zo hoog

[1:34:40] dat al heel snel er een aantal meldingen komen van een regio

[1:34:43] waarin een bepaalde wolf vrijwel zeker dezelfde bepaald gedrag vertoont.

[1:34:47] En dan is het draaiboek vanuit de large carnivore initiatief heel simpel.

[1:34:51] Op het moment dat dat gebeurt binnen 30 meter moeten alle alarmbellen afgaan.

[1:34:55] Dan moet de overheid zorgen dat die wolf met een verdovingsverweer plat wordt gelegd.

[1:35:00] Dan kun je hem zender omdoen.

[1:35:01] Op het moment dat een wolf een zender omheeft kun je twee dingen doen.

[1:35:05] Je kunt zijn gedrag goed observeren en je kunt hem een paar keer vreselijk laten schrikken.

[1:35:10] En daarmee hopelijk leren dat het benaderen van mensen heel onwenselijk is.

[1:35:14] Doet hij dat alsnog niet, dan is de derde keer dat geschoten wordt een metalen kogel.

[1:35:19] Einde oefening.

[1:35:21] Als je alleen maar kiest voor een paintball of een rubbergeweer, dan leert die wolf, want

[1:35:25] zo slim zijn ze, iedereen met een hond weet dat, dat hij mensen met iets wat lijkt op

[1:35:30] een geweer moet vermijden, maar kan hij dus nog steeds mensen zonder iets dergelijks blijven

[1:35:34] benaderen en wordt het alleen nog maar moeilijker om zo'n wolf weer te leren dat dat niet de

[1:35:38] bedoeling is, omdat hij dus juist dat verdovingsgeweer vermijdt.

[1:35:44] En daarnaast is een heel belangrijk medium preventie, preventie, preventie.

[1:35:48] Op het moment dat het merendeel van het vee goed beschermd staat,

[1:35:52] dan gaan wolven, wat niets anders zijn dan vader, moeder en hun kinderen,

[1:35:56] die ouders die leren wat wel en niet de bedoeling is,

[1:35:58] als die weten dat stroomdraad irritant is, waar ze niks mee kunnen,

[1:36:03] dan na tien keer, maantelkeren de neus gestoterd hebben, vermijden ze het.

[1:36:06] Leren ze dat ook de welpen.

[1:36:09] Als je dat dus niet leert, dan lopen ze gewoon een blok verder,

[1:36:12] vinden ze daar alsnog een raster dat niet goed genoeg beschermd is en vallen ze daar alsnog vee aan.

[1:36:18] Dus ons mantra blijft voorkom dat wolven leren dat schapen makkelijk voedsel is.

[1:36:23] Schapen beschermen is wolven beschermen.

[1:36:27] Voorzitter. Het klinkt eigenlijk wel als een heel duidelijk beoordelingskader voor allerlei

[1:36:34] overheden die hiermee te maken krijgen.

[1:36:38] En tegelijkertijd hoor ik ook de heer Jansman zeggen dat er niet naar ons is geluisterd.

[1:36:43] Is zo'n kader wenselijk en moeten we dat wettelijk vastleggen?

[1:36:48] Op welke manier kunnen we voor iedereen duidelijk maken dat als er een probleembehoef is, dan

[1:36:54] weten we dat we daar zo en zo mee omgaan?

[1:36:57] Het juridisch blok komt er dadelijk ook naar aan.

[1:37:00] Meneer Jansman, alsjeblieft.

[1:37:02] Ik wil in dit geval heel graag verwijzen naar de Deense collega's, wat ook sterk lijkt op de

[1:37:07] Nederlandse situatie. Daar valt het landelijk overleg wolf, zoals we dat in Nederland kennen,

[1:37:12] rechtstreeks onder het ministerie in plaats van onder twaalf provincies. Daar zie je dat niet

[1:37:17] alleen overleggen zijn, een keer per kwartaal ongeveer, maar ook echt weekenden zijn met

[1:37:24] mediation. Op het moment dat duidelijk is dat de vertegenwoordiger van bijvoorbeeld de schaaphouderij

[1:37:29] of zo emotioneel ergens op vastloopt,

[1:37:33] dan wordt daar een mediation-traject mee aangegaan.

[1:37:38] Het gaat niet alleen maar om het delen van frustratie of zorg,

[1:37:43] maar ook om vervolgens te komen tot die volgende stap,

[1:37:48] het gehoord worden.

[1:37:49] Het begrip krijgen voor de pijn, de frustratie, de boosheid,

[1:37:54] het niet meer weten hoe dan te doen, hoe daarmee om te gaan.

[1:37:58] Vervolgens krijg je het gevoel dat je daarin serieus wordt genomen en dat er een

[1:38:03] oplossingsrichting komt samen.

[1:38:08] Dat mis ik nog steeds in Nederland.

[1:38:11] Ik wil bij deze dus ook wel uitspreken dat het decentraliseren van het wolvenbeleid naar provincies

[1:38:16] niet helpend is op dit dossier.

[1:38:23] Ik heb eigenlijk wel een vervolgvraag als het gaat over het beschermen van dieren.

[1:38:27] Dat is essentieel om uiteindelijk ook voor een betere omgang met wolven te zorgen.

[1:38:33] Ik heb een vraag aan de heer Jansman.

[1:38:35] U schrijft in uw positionpaper dat er nog weinig bekend is van het effect van wolven op grazers

[1:38:40] en planten, maar dat het wel belangrijk is om het faunabeheer te kunnen bijstellen.

[1:38:46] Zijn er wetenschappelijke aanwijzingen dat het beperken van de jacht op bijvoorbeeld edelherten

[1:38:50] ervoor kan zorgen dat wolven minder vaak landbouwdieren zullen pakken in het kader van de preventie?

[1:38:56] Misschien kunt u daar misschien wat meer over vertellen.

[1:39:01] Dit is nog een soort van black box, omdat we zien dat in verschillende delen van Europa

[1:39:08] het effect van wolven op hoeftieraantallen verschillend uitpakt.

[1:39:13] Een van de redenen daarvoor is dat hoeftieren soms de bescherming van de menselijke omgeving

[1:39:18] opzoeken, omdat wolven dat spannend vinden en daar eerder bij wegblijven.

[1:39:22] Maar wat niet onvoorspelbaar is, is dat in Nederland juist wolven leren dat ze noodgedwongen

[1:39:28] in ons Nederlands landschap die schuwheid hebben af te leggen en dus wel degelijk ook

[1:39:32] onze leefomgeving s'nachts opzoeken om eventueel voedsel te vinden.

[1:39:37] Dat kan dus heel anders gaan uitpakken.

[1:39:40] Lineair is het heel simpel, de biomassa beschikbaar hoeftier maakt hoeveel wolven ergens voor

[1:39:45] kunnen komen.

[1:39:46] Dus als bijvoorbeeld besloten wordt op de Veluwe om het aantal herten en zwijnen te

[1:39:50] halveren is niet uit te sluiten dat wolven desondanks vervolgens noodgedongen gaan uitwekken naar ander

[1:39:56] voedsel. Dat hoeft niet per se lambo-huisdieren te zijn, maar het kan wel. Omgekeerd zien we wel heel

[1:40:02] duidelijk dat het merendeel van de schade in Nederland aan lambo-huisdieren is in de Drentse

[1:40:08] Friessele-regio en het centraal Drentse roedel en daarnaast in Brabant. Dan praten we over twee

[1:40:13] roedels en één gevestigd individu tegen zeven roedels op de Veluwe.

[1:40:18] Hoe komt dat? In die gebieden is de natuur zeer gefragmenteerd.

[1:40:22] Is het wilde hoef die een soort wat beschikbaar is alleen het ree?

[1:40:26] En beheren we de reeën ook nog eens op een fors niveau om schade aan

[1:40:30] landbouw en aan verkeersveiligheid? Wat we dus feitelijk aangeven is,

[1:40:35] herbezien dat. Is het mogelijk om natuur weer beter te verbinden,

[1:40:40] zodat wolven niet noodgedwongen van eilandje natuur door

[1:40:43] cultuurlandschap naar het volgende eilandje natuur moeten lopen.

[1:40:47] En twee, kunnen we daar binnen die natuur de biomassa hoeftieren eventueel vergroten, waardoor

[1:40:53] we dus vooralsnog hypothetisch — maar dat zou ik dus graag bij het begeleidend onderzoek

[1:40:57] vergezeld laten gaan — ook een beperking van het aanvallen op lambohuisdieren met zich

[1:41:03] meebrengen?

[1:41:07] Voorzitter, die richting is natuurlijk wel heel mooi, want dan zou je kunnen zeggen dat

[1:41:11] we de jacht afbouwen, de natuur sterker maken en landbouwdieren beschermen.

[1:41:17] In die zin, ondanks alle zorgen die ik begrijp, kan de komst van de wolf in deze juist een kans bieden.

[1:41:26] U zegt dat de versnippering van de natuur een groot probleem is.

[1:41:31] Heeft Wageningen goed in kaart gebracht welke natuurgebieden specifiek zouden moeten worden

[1:41:41] uitgebreid om de wolf de snelste kans te geven eigenlijk om op een goede manier zich te kunnen

[1:41:47] verspreiden.

[1:41:51] Dat is voor een soort als de wolf iets lastiger te doen dan bijvoorbeeld voor een bever of

[1:41:57] een edelhert die veel meer hetzij het water, hetzij de bosrand benutten.

[1:42:01] Wolven gaan ook dwars door wat wij inschatten als minder geschikt leefgebied, dus die kunnen

[1:42:06] daar in grote afstanden afleggen.

[1:42:10] Laten we de kaart van 2010 erbij pakken.

[1:42:13] De EHS met de robuuste verbindingszones die daarop ingetekend staan.

[1:42:17] Ik denk dat die nog heel volgend is.

[1:42:19] En twee, kijk gewoon waar vestige wolven zich en ga vervolgens in die leefomgeving aan de slag.

[1:42:25] Dank u wel voor uw beantwoording.

[1:42:27] Meneer Peerik.

[1:42:29] Ja, dank u wel, voorzitter.

[1:42:32] Ik heb ook een vraag aan de heer Jansman.

[1:42:35] Hij pleit eigenlijk voor een landelijk beleid als het gaat om wolven.

[1:42:40] we in ieder geval niet decentraliseren naar provincies, maar dan denk ik misschien zou

[1:42:44] dat ook nog wel over de landsgrenzen een te tillen moeten zijn.

[1:42:47] Ik kan me voorstellen dat er in ieder geval er in de EU ook natuurgebieden zijn waar het

[1:42:54] leefgebied voor de wolf veel beter uit de verf komt dan hier in Nederland.

[1:42:58] Klopt dat?

[1:43:02] Ja, waar ik pleit voor het decentraliseren van provincies naar rijk, zou je inderdaad

[1:43:08] de slag naar Europa willen zien, zeker voor soorten die dergelijke afstanden afleggen en die qua,

[1:43:14] want daar komen we ongetwijfeld nog op, gunstige staat van instandhouding landsgrensoverschrijdend

[1:43:18] zijn. Als wetenschappers zijn wij ons bewust dat wij een bepaalde rol hebben en benijden we u als

[1:43:26] politici niet hoe die vervolgens maatschappelijk in te vullen, want ook voor het ganzen dossier is

[1:43:31] dezelfde vraag aan de orde. De ganzen waar wij overlast van beleven in de winter, zitten in de

[1:43:36] zomaar grotendeels in Europese landen.

[1:43:38] En ook daarin zou je dus het beleid graag internationaal willen zien.

[1:43:42] De praktijk is dus een andere.

[1:43:45] Dus ja, dat beweeg ik.

[1:43:48] Ja, en als ik nog even terug mag komen op de beleidsstatistische van de WUR de laatste

[1:43:53] jaren, er is nog heel veel onderzoek nodig om echt goed in de vingers te krijgen,

[1:43:59] zeg maar, van hoe de mensen met de wolf in het beste kunnen omgaan.

[1:44:04] Wat is de ontwikkeling geweest in die beleidsadviezen als het gaat om hoogtes van rasters en dergelijke?

[1:44:11] En wat kunnen we een beetje verwachten als het gaat om hoe die beleidsadviezen de komende jaren daaruit komen te zien?

[1:44:20] Ik denk dat die beleidsadviezen niet heel sterk veranderd zijn tussen het eerste VICE-rapport uit 2012 en de laatste uit 2021.

[1:44:27] Alleen zijn ze veel concreter geworden omdat we in de tussentijd concreet wolf in het land hebben gehad.

[1:44:32] en dus ook zien wat ze doen en hoe het zich lijkt te ontwikkelen.

[1:44:35] Waarbij we ook heel duidelijk vooral kijken naar Duitsland,

[1:44:38] waar het aantal wolven van inroedel in 2000

[1:44:42] naar nu ruim 250 in het afgelopen jaar is gestegen.

[1:44:48] Wat voor Nederland concreet interessant is,

[1:44:50] is de wolf als sociaal intelligent adaptabele soort,

[1:44:55] waarvan we weten dat hij neofobisch, oftewel in principe schuw is,

[1:44:59] hoe gaat hij zich aanpassen aan een omgeving

[1:45:02] waarin die noodgedwongen dagelijks wordt blootgesteld aan prikkels die mensen afgeven.

[1:45:08] Hij kan zich hier niet handhaven als hij daar stress van leeft,

[1:45:11] want dan loopt hij gewoon weer terug naar Duitsland om daar een andere plek.

[1:45:14] Dus welke cultuursverandering gaan we hier bij wolven zien en omgekeerd bij mensen?

[1:45:20] Want als er iets duidelijk is, dan is het dat wolven de grenzen op gaan zoeken

[1:45:25] en dat aan de andere kant ook mensen bepalen waar voor hun de grenzen liggen.

[1:45:29] En dat hebben we dus opgeschreven in het rapport.

[1:45:33] Tolerantie, want we hebben de juridisch kader, maar daarnaast tolerantie en helaas ook illegale

[1:45:38] vervolging van wolven is in Nederland niet een vreemde.

[1:45:42] Ergens gaan die elkaar daar vinden en mogen er duidelijk zijn dat mensen prima in staat

[1:45:46] zijn om de wolf weer over de grens weg te jagen, als dat zou moeten.

[1:45:52] Dat is slobberend, Erik.

[1:45:53] Ja, dan wil ik toch nog één korte aanvullende vraag stellen.

[1:45:56] Want de oplossing is eigenlijk, ja, logische oplossingen zouden kunnen zijn,

[1:46:02] beter bescherming of minder vee, hoor ik u ook zeggen.

[1:46:05] En u bent natuurlijk ecoloog, maar u heeft ook heel wat economen in dienst.

[1:46:08] Dus ik zou wel graag willen weten of er al stappen zijn gezet om eens te kijken naar een soort

[1:46:15] economische impactanalyse van de introductie van de wolf.

[1:46:19] Meneer Hansman.

[1:46:22] Dat is een interessante, we hebben dezelfde vraag ook gehad vanuit de RDA

[1:46:27] vragenlijst waarbij ik al heb gezegd het is natuurlijk leuk om een vraag te

[1:46:31] antwoorden wat is de factor sterft of economische schade van de wolf aan

[1:46:34] bijvoorbeeld schaaphouderij maar als wetenschapper zou ik hem dan graag

[1:46:38] willen verbreden namelijk wat zijn de sterft of uitvalsfactoren die spelen bij

[1:46:42] schapen en welk aandeel daarvan komt op konto van de wolf dan heb je een veel

[1:46:47] gebalanceerder integere vraagstelling die vraag is door de overheden nog niet

[1:46:53] bij ons neergelegd. Dus als daar behoefte aan is, zou ik zeggen, stel hem uit. Zet hem uit.

[1:46:59] Dat kan me nog pieren kanoen bij de eerstvolgende debat in deze.

[1:47:02] Meneer Holman, bent u klaar? Is het ei gelegd inmiddels?

[1:47:05] Ja, dank dat ik even de gelegenheid heb gekregen om even na te denken,

[1:47:09] want ik was gewoon in verwarring. Er zitten twee wetenschappers en die hebben het goed betogen,

[1:47:16] een helder geluid. Compliment en dank daarvoor. Maar ze zeggen nogal wat. Ze zeggen dit is ons

[1:47:24] Maar ja, wij zijn selecte wetenschappers, wij zijn selecte ecoloog.

[1:47:28] En wij hebben dus de oplossing niet.

[1:47:30] Ja, dan zeg ik, wij zijn selecte Kamerleden.

[1:47:33] En wij moeten ongeveer de oplossing voorzetten.

[1:47:35] Dus je hebt het truc van functieverwisseling gezien, hoe we dat deden.

[1:47:39] Dan ben ik even wetenschapper en zijn jullie Kamerleden.

[1:47:43] Jullie zeggen van, sociale wetenschap weet ik niks van, maar dat aspect moet je wel meewegen.

[1:47:47] Jullie zeggen van, structureel beheer heeft weinig zin.

[1:47:50] Jullie zeggen van, kades hoe de transitie vorm moet gegeven moet de politiek maar even maken.

[1:47:55] We weten niet hoe.

[1:47:57] Je zegt de wolf is van grote mate bepalend voor de ruimtelijke ordening in Nederland.

[1:48:03] De wolf die bepaalt zelf wel hoe en in welke mate hij hier zit.

[1:48:08] Dan denken we, politici, jullie twee hebben een moeilijke opdracht daar een afweging in te maken...

[1:48:14] en in de volgende weken een conclusie te trekken naar dit debat.

[1:48:18] En jullie hebben alle twee gezegd van, wij hadden advies, wordt niet naar geluisterd of is niet opgevolgd.

[1:48:24] Waar ligt nou de oplossing? Hoe kunnen we een eind maken aan de polarisatie?

[1:48:27] En hoe kunnen we de wolf rustig in onze maatschappij laten leven?

[1:48:32] En wie adresseert u die vraag?

[1:48:33] Alle twee.

[1:48:34] Alle twee.

[1:48:36] Meneer Ledenveld.

[1:48:37] Ik kan wel een aftrap geven.

[1:48:39] Kijk, ik hoorde straks heel veel bijzondere dingen en ook heel veel interessante dingen.

[1:48:45] Als wetenschapper als eerste zou ik willen kijken naar waar gaat het nu goed

[1:48:49] en wat kunnen we daarvan leren?

[1:48:50] We hebben het heel vaak over waar gaat het mis, waar zijn de zorgen?

[1:48:56] Dat is interessant en je moet onderzoeken wat dan misgaat,

[1:48:59] maar dan moet je eerst weten wat is goed.

[1:49:01] Daarvoor wil ik wederom pleiten voor die Veluwse schaapsherders.

[1:49:05] Ga op bezoek bij hun, hoor hun aan hoe hun werk vermeerderd is,

[1:49:09] wel degelijk, door de komst van de wolf.

[1:49:11] Het hekken zetten met die schapennetten op de heide,

[1:49:14] die echt niet vlak is, is nogal intensief, is moeilijk werk.

[1:49:19] Ze doen het, ook met die honden, met recreanten.

[1:49:22] Ze doen het en het werkt.

[1:49:23] Dus ik ben er heel trots op dat die Veluwse schaapsherders ons laten zien.

[1:49:27] Het kan wel. Het is hun vak, het is echt een vak, maar het kan dus wel.

[1:49:32] En dat vind ik wel heel bijzonder.

[1:49:33] Ze worden daar ook goed bij ondersteund door de terreinbeheerders,

[1:49:36] dat moet ik wel wezen.

[1:49:37] Ik heb ook begrepen dat Park Hoog Veluwe, de moeflons,

[1:49:40] inmiddels ook binnen de elektrische rassen heeft staan.

[1:49:43] sindsdien is naar mijn weten geen moeflon meer gepakt, dus ook daar zien we dat het werkt.

[1:49:49] Wat verder wel belangrijk is, en dat is toen straks ook genoemd en daar wil ik opnieuw naar

[1:49:53] refereren, is die voorwaardelijkheid voor schadeuitkering. Bij 12 moet daar ook nog

[1:49:58] spreken, maar 97% van de gevallen waar schade is geweest, was in zijn geheel geen enkele

[1:50:03] wolfwerende maatregel aanwezig. Dat vind ik veel. Dat is voor mij een absurd hoog aantal.

[1:50:13] Wij zien ook in het buitenland dat dit normaal is in het begin van die transitie, maar je ziet het

[1:50:18] omslagpunt in de schade aanvallen op het moment dat die voorwaardelijkheid aan de schadeuitkering

[1:50:23] wordt toegekend.

[1:50:27] De heer Ansman, ook aan u het woord, en deze.

[1:50:32] Ja, ik wil eigenlijk verwijzen naar de IUCN Human-Wildlife Conflict Coexistence Guidelines

[1:50:37] die vorig jaar zijn verschenen en waar eigenlijk Nederland een perfecte case-studie in vormt.

[1:50:47] Ik denk dat het betrekken van sociale wetenschap van ongelooflijk groot belang is.

[1:50:52] Dat we gaan kijken naar de attitudes die spelen, de denkbeelden die mensen in hun hoofd hebben.

[1:50:56] Want in die Aegean Guidelines, daar staat ook heel mooi een piramide van escalatie.

[1:51:01] De bovenste is, er is een conflict.

[1:51:04] Namelijk, het conflict is niet zozeer er wordt vee gegrepen door roofdieren,

[1:51:08] maar er staat s'nachts vee onbeschermd buiten.

[1:51:11] En als ik dan naar mijn collega's in Afrika kijk, dan heeft daar eerst een droogteperiode

[1:51:17] gespeeld, vervolgens een watersnoodoverlast en dan komt die leeuw nog een keer langs.

[1:51:21] Het mogen duidelijk zijn wie de schuld krijgt waar de problemen van die lokale boer op afgewimpeld

[1:51:27] worden.

[1:51:28] Onze agrariërs krijgen op dit moment ongelooflijk veel op hun dak en het is dus niet verwonderlijk

[1:51:35] dat die wolf bij een behoorlijk aantal van hen als een bepaalde druppel wordt beleefd.

[1:51:40] Daarnaast voelt wolf ook nog eens iets waar actie op ondernomen kan worden.

[1:51:46] Dus stikstof voelt als ongrijpbaar, daar kan ik als lokale agrariër

[1:51:50] niet zo heel veel meer, maar die wolf, daar kan ik wat mee.

[1:51:55] Dus ik denk eerlijk gezegd dat wat wij als WUR al hebben neergelegd,

[1:52:00] het rapport waar ik graag naar verwijs,

[1:52:02] WUR Perspectieven op Landbouw, Voedsel en Natuur,

[1:52:04] die ook in onze wetenschappelijke reflectie staat als referentie,

[1:52:08] die vragen zijn van groot belang voor de politiek.

[1:52:10] Maak keuzes wat we in Nederland willen.

[1:52:13] En twee, ga volgens dat mediation-traject aan met de sectoren...

[1:52:17] ...zodat ze zich gehoord, gezien, gevoeld en gewaardeerd worden.

[1:52:23] Ik denk dat wij als Westersland in staat moeten zijn...

[1:52:27] ...om heel goed een eventuele transitie in bedrijfsvoering voor veehouderij...

[1:52:32] ...mogelijk te maken om conflictarm met een wolf te kunnen samenleven...

[1:52:35] Mede oog met het oog op wat wij als Rijk Westerslands willen uitstralen

[1:52:41] naar zuidelijke werelddelen waar veel armere agrariërs te dealen hebben

[1:52:47] met olifanten, leeuwen, tijgers, et cetera.

[1:52:50] Kortom, een dringende oproep om eruit te gaan komen

[1:52:53] en betrek daarbij die sociale wetenschap.

[1:52:56] Dank u wel, meneer Jansman.

[1:52:59] We kunnen nog inderdaad een korte tweede termijn doen.

[1:53:02] Is goed. Meneer Van Kampen, beginnen we bij u nu even één keer nog?

[1:53:05] Absoluut.

[1:53:06] U wilt zelf geen vraag stellen?

[1:53:08] Nee, nee, nee.

[1:53:11] Deze krijg ik geen behoefte aan.

[1:53:13] Meneer Van Kampen.

[1:53:14] Ik heb een vraag aan de heer Lelyveld.

[1:53:16] Ik kan me voorstellen...

[1:53:17] U beschreef eigenlijk hoe dat in andere landen is gegaan...

[1:53:21] die herintroductie van de wolf.

[1:53:23] Ik kan me voorstellen dat als het decennialang niet nodig is geweest...

[1:53:26] voor boeren om die weerende maatregelen te nemen...

[1:53:30] dat dat...

[1:53:30] Mijn collega verder zei net ook al...

[1:53:32] als je het uit de markt moet halen...

[1:53:34] dat dat best wel even een...

[1:53:37] Nou, wat betekent voor de bedrijfsvoering van een ondernemer?

[1:53:40] Ik zou u willen vragen...

[1:53:42] Is er een bepaald moment dat je in het buitenland ziet dat ondernemers wel omgaan...

[1:53:46] of al dan niet gesteund door de overheid...

[1:53:48] en dat er meer maatregelen worden genomen...

[1:53:51] op het gebied van de plaatsen van hekken, et cetera?

[1:53:55] En wat is daarvoor nodig geweest?

[1:53:57] Is er een soort kantelpunt zichtbaar geweest in het buitenland?

[1:54:00] Meneer Lilieveld.

[1:54:01] Ja, ik snap je vraag volledig.

[1:54:02] Want inderdaad, we hebben een vorm van natuuramnesie.

[1:54:05] We zijn vergeten 200 jaar lang hoe met die wolf samen te leven.

[1:54:09] Daardoor zijn ook bepaalde bedrijfsvormen met schapenhouderijen met 13 kuddes,

[1:54:13] 200 schapen per kudde op verschillende plekken bewijden.

[1:54:17] Dat kan alleen ontstaan bij gratie van de afwezigheid van die wolf.

[1:54:20] Die wolf is er nu weer.

[1:54:22] Ik wil even rechtzetten, het is geen herintroductie of introductie.

[1:54:24] De wolf is er autonoom op eigen kracht naar Nederland gekomen.

[1:54:28] Even dat tezijde, even wetenschappelijke sidenote.

[1:54:31] Wat je ziet gebeuren in de meeste Europese landen, en dat is in Nederland nog niet gebeurd,

[1:54:36] is de uitzondering pakken die de Europese Commissie biedt.

[1:54:40] Nu zijn alle subsidies gelimiteerd tot de staatszuinregeling, zo'n 20.000 euro per bedrijf op jaarbasis.

[1:54:46] En dan krijg je alleen wat materialen voor. Nou, als je 13 kuddes hebt, gaat het daar niet meer redden.

[1:54:51] Sterker nog, je moet elke dag langs, je moet het hek controleren, ga je niet meer redden met die 20.000 euro.

[1:54:56] Dus ik zou er zeker voor pleiten om...

[1:54:59] Er was echt vorig jaar een geweldige kans om het in het GLB op te nemen

[1:55:02] als vergroeningsmaatregel, de inkomenssteun.

[1:55:06] Nogmaals, hekken en honden, dat is echt de basis.

[1:55:11] Dat mist nu in het GLB.

[1:55:14] De Europese Commissie geeft aan, er zijn nog twee subsidiepotten beschikbaar.

[1:55:17] De ene is de live-subsidiepot vanuit Natuur,

[1:55:21] bovenstend prioritaire soort, je krijgt gewoon 75 procent van het projectbedrag

[1:55:25] krijg je gewoon van Brussel. Voor de 25 procent moet met eenvoud te halen zijn bij de schadepreventiepotjes

[1:55:32] die de provincies nu al open hebben gesteld, nog los van wat LNV hieraan kan faciliteren en in

[1:55:37] mijn optiek zou moeten faciliteren. Daarnaast heb je nog de regionale ontwikkelingsfondsen die ook

[1:55:42] hiervoor kunnen gebruikt worden. En dan heb je dus ook over de opleiding, de begeleiding van de

[1:55:46] dierhouders, maar ook simpelweg echte arbeidsuren. Dus er zijn potten en gebruik die. Dat missen we

[1:55:52] nu echt nog in Nederland. Zodra je ook dat voldoende faciliteert, voldoende kunt laten zien van jongens,

[1:55:59] je kunt ontzorgd worden tot een bepaalde hoogte. Alle zorg wegnemen is onmogelijk. Het is nogal wat

[1:56:06] samenleven met de wolf, maar als overheid laat je zien dat je echt tot het gaatje gaat om die

[1:56:10] dierhouders te helpen, dan vind ik het ook normaal dat je aan de andere kant die voorwaarden kunt

[1:56:15] leggen op. Je moet dan wel ook die maatregelen nemen wil je schadeuitkering krijgen. Je moet

[1:56:20] als overheid, beide doen. Je kunt niet zomaar het een of het ander doen.

[1:56:27] Een keer wat geleerd vandaag, ook over de mogelijkheden die we nog verder kunnen

[1:56:31] verkennen volgens mij. Mijn vraag zou dan zijn, wat is volgens u de reden dat deze mogelijkheden

[1:56:37] nooit eerder zijn benut door Nederlandse overheden? Gelukkig ben ik een simpele ecoloog en geen

[1:56:45] politicoloog. Dat heeft mij al tien jaar verwonderd. Wij geven al tien, vijftien jaar aan,

[1:56:51] Die wolf komt eraan.

[1:56:53] Overheid, doe wat, bereid je voor op de komst.

[1:56:55] Ik ben blij met het eerste rapport, nota bene onze staatssecretaris Bleker,

[1:56:59] over de eerste fact-finding-study wolf.

[1:57:02] Er is al een verkenning naar wat het gaat betekenen om die wolf in Nederland te hebben.

[1:57:06] Daar stonden toen in 2012 al hele goede adviezen in.

[1:57:09] Daar is heel weinig mee gebeurd.

[1:57:11] Nu in 2024 zitten we met dezelfde vraag.

[1:57:14] Dus ik weet het niet.

[1:57:16] Ik hoor het graag.

[1:57:18] Maar vooral verder.

[1:57:22] Voorzitter, ik wil vooral danken voor deze waardevol informatie.

[1:57:28] Ik heb al een heleboel huiswerk voor mezelf opgeschreven.

[1:57:31] En ook voor de erkenning dat het meer omvat dan alleen een hek neerzetten.

[1:57:35] Dat het gewoon best wel een complex probleem is.

[1:57:38] Wat het ook verdient om in zijn integraliteit benaderd te worden.

[1:57:43] Want anders dan lukt het ook gewoon niet, denk ik, domweg.

[1:57:46] Maar voorzitter, ik moet...

[1:57:48] Ik heb een afspraak om vier uur.

[1:57:49] Dus ik maak vooral van deze gelegenheid gebruik om even te zeggen dat het geen desinteresse is dat

[1:57:54] ik zo moet vertrekken en dat ik de vergadering ook terug ga luisteren, wat sowieso voor iedereen een

[1:57:58] aanrader is voor die dit wil volgen, maar dat ik dus straks tussenuit piep.

[1:58:04] De laatste deel ik me nu aan.

[1:58:05] Heel veel succes met uw verdere handelingen hier aan de Kamer.

[1:58:08] Mevrouw Bommet.

[1:58:10] Ik zat opeens te denken aan de aankondiging van minister Van der Wal dat ze een maatschappelijke

[1:58:17] wolvendialoog ging opzetten en daar heb ik eigenlijk nog niks over gehoord.

[1:58:20] Dus ik vroeg me af of deze twee wetenschappers daarbij betrokken waren.

[1:58:24] Heren wetenschappers, wie of wie?

[1:58:27] Meneer Jansman.

[1:58:30] De hoed in de rand weet ik ook niet.

[1:58:32] Ik weet dat er ronde tafelgesprekken zijn geweest, dat daar vragen zijn opgehaald.

[1:58:36] Die vragen zijn gebundeld en die zijn aan een aantal deskundigen voorgelegd om antwoord op te geven.

[1:58:41] Een van die deskundigen was ik met nog vijf andere collega's.

[1:58:46] En dat wordt in deze dagen, naar ik begrepen heb,

[1:58:50] voorgelegd aan de minister.

[1:58:53] Maar de RDA zit in de zaal, dus als de vraag prangend is,

[1:58:56] zou ik hem daarna door willen verwijzen.

[1:58:59] Meneer Lelieveld heeft er nu iets aan toe te voegen misschien?

[1:59:03] Ja, maatschappelijke dialogen en zeker met de initiatief van

[1:59:06] INVW en KNJV, die juichten wij vanaf het begin al toe.

[1:59:09] Die is belangrijk. Ik ben blij dat die is ondernomen.

[1:59:13] Tegelijkertijd zie ik in alle Kamerbrieven van de minister ook

[1:59:15] een uiterst afwachtende houding, wachtend op de uitkomsten van de dialoog.

[1:59:20] En dat vind ik jammer.

[1:59:21] We hebben nu problemen, er zijn nu acties nodig, die zijn er al tien jaar nodig en ik zie ze niet gebeuren.

[1:59:28] Dus het wachten op de dialoog, de dialoog aan zich perfect, geweldig, moet gebeuren.

[1:59:32] Maar het wachten op vervolgbeleid op die dialoog, ik denk dat we nu al dingen in gang moeten zetten.

[1:59:41] Ik hoor dus dat de sociale wetenschap wel zijlinks betrokken is bij de wolvendialoog en dat er ook

[1:59:48] no-regret-maatregelen zijn die je vandaag al kan nemen zonder dat je eerst wacht op het einde

[1:59:54] van die wolvendialoog.

[1:59:58] Dat zou wel mijn oproep zijn, net ook wat ik bij uw collega van de VVD heb aangegeven.

[2:00:02] Er zijn gewoon goede subsidiepotten vanuit Europa beschikbaar die voorbij die staatssteunregeling

[2:00:07] gaan, wat dierhouders morgen al kan helpen als je dat vandaag had geregeld.

[2:00:15] Ik denk dat het heel belangrijk is om sociale wetenschappers te betrekken bij die dialoog.

[2:00:20] Ik had zelf nog een vraag aan de heer Jansman over de natuur en biodiversiteit.

[2:00:26] Het is natuurlijk een natuurcrisis heel belangrijk om in te zetten op versterking van de natuur.

[2:00:32] We hebben het in de vorige sessie gehoord over de negatieve effecten.

[2:00:38] Ik vroeg me af of u juist iets zou kunnen vertellen over de positieve effecten.

[2:00:43] Zou de wolf niet juist ook bijvoorbeeld kunnen zorgen voor meer variatie in de groei van jonge bomen,

[2:00:48] omdat de grazers zich anders gaan gedragen, dus juist de biodiversiteit kunnen versterken?

[2:00:56] Ja, het korte antwoord is dat ik graag verwijs naar hoofdstuk 8.2 in ons rapport.

[2:01:00] Dus ik beveel u dat ten zeerste aan.

[2:01:02] Het korte antwoord is ja, wolven hebben een direct effect als roofdier op aantalsregulatie

[2:01:07] door een aantal dieren te doden, maar een veel belangrijker effect van roofdieren is

[2:01:13] gedragsbeïnvloeding.

[2:01:14] Dat zult u begrijpen als ik u voorstel dat er hier een tijger in de wijk loopt, ergens

[2:01:18] tussen dit en het centraal station, en u straks naar het station moet lopen, dan verandert

[2:01:22] die uw gedrag.

[2:01:23] Dat doen hoefdieren ook in de wetenschap dat er een wolf in de regio is.

[2:01:29] Dat effect is natuurlijk moeilijk te meten in een land waarbij wij dominant zijn in de

[2:01:34] Bosbouw, waarin wij dominant zijn in het beheer van hoeftieren, 40, 50 procent van de edelherten.

[2:01:40] Volgens de FBE Gelderland 80 procent van de zwijnen per jaar.

[2:01:43] Dat zijn straffe aantallen waar het effect van die wolf natuurlijk marginaal tegen opweegt.

[2:01:50] En dat maakt het dus ook heel moeilijk om die positieve effecten te zien.

[2:01:55] Zeker omdat de effecten die in de vorige ronde zijn genoemd, allerlei habitat doelsoortjes in

[2:02:00] in hijschrale grassenlanden, veel dominanter worden beïnvloed door

[2:02:04] vermesting, verzuuring, verdroging dan door de begrazingseffecten die we daar

[2:02:09] zien van eventuele begrazende hoeftieren.

[2:02:12] Dus je wilt het graag breder trekken.

[2:02:16] En dan blijf ik bij ons aanbeveling ga meer onderzoek doen naar de rol van de

[2:02:20] wolf in de Nederlandse natuur om de simpele reden.

[2:02:22] Er zijn bibliotheken volgeschreven over wolven, maar nergens is de situatie zo

[2:02:27] uniek als in een land als Nederland met zo'n versnipperde natuur, met zo'n hoge mens-

[2:02:32] en veedichtheid, dat wij daar ook weer heel veel lessen uit kunnen halen die in het belang

[2:02:37] zijn voor ons, maar ook in het belang zijn voor landen die binnenkort in dezelfde situatie

[2:02:41] zitten als Nederland met een hoge mens- en veedichtheid.

[2:02:45] Meneer Peerik.

[2:02:47] Ja, nog even een korte vraag.

[2:02:48] Ik heb begrepen dat de heer Jansma in India is geweest en dat hij onder de indruk was

[2:02:52] ook van hoe mensen en wolven in India met elkaar omgaan.

[2:02:57] Nu levert dat in India hier en daar ook nog weleens wat vervelende slachtoffers op, moet

[2:03:00] ik zeggen.

[2:03:00] Maar dat is wel een totaal ander land dan hier in Nederland.

[2:03:04] U gaf het net al aan, van in Nederland cultuurlandschap, heel veel sloten, heel veel zeedijken, uiterwaarden

[2:03:11] en zo.

[2:03:11] Dus als we het hebben over die wolverwerende afrasteringen, dan is Nederland wel een behoorlijk

[2:03:16] ongeschikt land, laat ik het zo zeggen.

[2:03:20] Ja, hoe is dan, als het gaat om die beschermingsmaatregelen die we graag met elkaar zouden willen,

[2:03:26] om onze veestafel te beschermen, hoe is dat te doen, ook in het licht van het feit dat

[2:03:32] we eigenlijk de biodiversiteit verder willen versterken, maar ook wij de gang ontzettend

[2:03:36] belangrijk vinden?

[2:03:40] Ja, ik zou willen dat ik inderdaad in India was geweest, maar dat berust denk ik op een

[2:03:45] misverstand.

[2:03:46] Ik heb wel ooit eens iets geformuleerd over een collega uit India die vertelde over

[2:03:51] hoe is het mogelijk dat wij als qua mensdichtheid vergelijkbaar als Nederland

[2:03:55] niet onze grote roofdieren zijn kwijtgeraakt door uitroeiing.

[2:03:59] En dat komt omdat daar de cultuur een andere is met betrekking tot het beleven

[2:04:03] dat de mens daar onderdeel is van de natuur in plaats van erboven staat.

[2:04:08] Althans, dat zal in belangrijke mate daarin een rol spelen.

[2:04:14] Ja, we hebben in de afgelopen 30, 40 jaar een cultuur ontwikkeld van begrazing.

[2:04:19] En wat voor type dieren we daarop inzetten.

[2:04:23] En ja, het is lastig om alles wat wij willen beschermen in te rasteren.

[2:04:28] Zeker als je in oogschouw neemt dat we een heel fantastisch programma hebben gehad.

[2:04:32] Namelijk het meerjarenprogramma ontsnippering, MEPO.

[2:04:35] Dan voelt dat wat dubbel om nu als beleid te gaan zeggen, we gaan nu al het vee in rasteren.

[2:04:41] En dat maakt ook dat wij vanuit Wageningen het eigenlijk als een tweetrapsraket zien.

[2:04:47] De korte termijndoelen zijn scheid vee en natuur van elkaar, door die rasters.

[2:04:53] Maar een lange termijn oplossing, die zit hem in wat de eerste vraag behelste,

[2:04:58] namelijk integreer de aanpak, hoe je dat voor Wolff wil doen, met dossiers stikstof,

[2:05:03] met kalenregelen in water, met eventuele klimaat-biodiversiteitsdoelen.

[2:05:08] Dan ontstaat er ongetwijfeld meer ruimte voor natuurnatuurlijk proces, dan wordt de veestapel

[2:05:14] verminderd, dan gaan we wat meer over naar een plantaardige dieet, dan gaan we minder

[2:05:18] exporteren op melk- en zuivelvleesproducten.

[2:05:22] En dan kunnen we van onze laagveengebieden de grondwaterstand weer verhogen, wat ook

[2:05:28] weer consequenties heeft voor de ganse schade die nu de bulk van de schade in Nederland uitmaakt,

[2:05:33] Namelijk, bij twaalf komt hij aan het woord.

[2:05:36] Van de 35 miljoen is, denk ik, 34 miljoen is ganse schadefraat.

[2:05:41] We hebben rottende palen door inklinking van laag veen.

[2:05:45] Kortom, op alle niveaus is het wenselijk om daar de begraasdruk van koeien...

[2:05:49] ...om laag te helpen, meer vernatting toe te passen...

[2:05:52] ...en daarmee heel veel doelen te dienen.

[2:05:55] Maar dat vreist wel als maatschappij dat wij die melkveehouders daarin ondersteunen...

[2:06:01] en begeleiden en financieel compenseren in die transitie.

[2:06:05] Dank u wel, meneer Jansman.

[2:06:06] Meneer Holman, tenslotte.

[2:06:08] Ja, meneer Jansman, u zegt nogal wat in die laatste regels die u uitspreekt.

[2:06:18] Wat ik hoor, is dat u zegt er moet een transitie komen, dat ondersteun ik.

[2:06:24] Maar u neemt zo ongeveer, en u corrigeert me maar als ik het verkeerd opvat,

[2:06:27] het juridisch-wettelijk kader ten aanzien van de WOLF,

[2:06:30] alles bepalend voor de transitie van het hele platteland.

[2:06:32] Dus hoe het platteland eruit moet zien, hoe de veestapel moet zijn, hoe het stikstofprobleem er moet zijn,

[2:06:37] daar speelt de wolf een hele grote rol in.

[2:06:41] Kan het ook zo zijn dat als je in de transitie, als je die vorm geeft,

[2:06:44] dat je het juridisch-wettelijk kader ter discussie stelt,

[2:06:48] omdat je zegt van in de maatschappelijke afweging vinden wij dat het toch een ongewenste uitkomst?

[2:06:54] Meneer Janssens.

[2:06:56] Doelt u daarmee de verlaging van de beschermingsstatus van de wolf?

[2:07:00] Dat zou kunnen. Of dat je wel beheer mag toepassen. Of dat je wel afschoot mag toepassen.

[2:07:08] Ja, meneer Janssens.

[2:07:12] Als eerste, ik denk dat we al sinds 1972 tot de Club van Rome grens aan de groei weten waar we qua fossiele brandstof en bio-industrie voor staan.

[2:07:22] En zeker in een land als Nederland, waar het grotendeels onder zeespiegelniveau ligt.

[2:07:26] Dan terugkomend op uw vraag, de verlaging van de beschermde status.

[2:07:31] En dat geldt eigenlijk voor het hele faunabeheer.

[2:07:34] Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat je daarmee je doelen helder hebt.

[2:07:37] Als het doel is het voorkomen van schade van wolven aan vee,

[2:07:42] dan maakt het niet uit of er tien roedels, één roedel of...

[2:07:48] Zolang er onbeschermd vee is en zolang wolven blijven binnenlopen,

[2:07:52] zullen er slachtoffers vallen onder onbeschermd vee.

[2:07:55] Ik heb geschetst, in Duitsland is de wolfpopulatie van 1 roedel naar zo'n 250 gegroeid in de afgelopen 20 jaar.

[2:08:02] Voorzien wordt voor Duitsland dat het er 700 tot 1400 roedels kunnen gaan worden.

[2:08:07] Kortom, het is niet waarschijnlijk dat wij de wolf bij de grens in balans weten te houden.

[2:08:14] Er blijven gewoon continu dieren binnen komen lopen die leegvallen gaten eventueel door beheer gaan opvullen.

[2:08:20] En daarop is het een heel ander wijs van aanpak dan we bijvoorbeeld met hoeftieren doen,

[2:08:27] die veel minder territoriaal zijn en jaarlijks behoorlijk in aantal kunnen toenemen.

[2:08:32] Daar kun je maatschappelijk doelen over afspreken.

[2:08:34] Bij die wolf is het een stuk lastiger, als het doel tenminste is, het voorkomen van schade aan vee.

[2:08:40] Dank u wel. Dit was het blokje wetenschap.

[2:08:44] Ik vraag de mensen van de juridische zaak en beleid alvast zich aan de starblokken te gaan.

[2:08:47] En dan dank ik de heren wetenschappers Lelyvelde en Jansman.

[2:08:50] Bedankt Amber, oude thuiskomsten.

[2:12:45] We gaan naar het laatste blokje, juridisch en beleid.

[2:12:49] Ik heet van harte welkom professor Trouwbors van de Tilburg Universiteit.

[2:12:54] Meneer Van Geel van het Landelijk Overweg Wolff.

[2:12:58] En ik ken hem nog vanuit de Kamer, lang geleden.

[2:13:02] En dan mevrouw Brugmans van BIJ12 en advocaat Kloostra.

[2:13:06] En er staat een hele lange naam achter.

[2:13:09] Pracken, de Oliveira, Human Rights, Lawyers.

[2:13:13] En ook dierenrechten, moet je eens kijken.

[2:13:16] Marketing technisch is dat lastig te onthouden allemaal, maar er zal wel over nagedacht zijn.

[2:13:21] Maar we beginnen bij meneer Trouwborst, aan u het woord.

[2:13:25] Dank u wel.

[2:13:27] Hartelijk dank voor de uitnodiging hier te zijn.

[2:13:30] Ik houd mij als hoogleraar natuurbeschermingsrecht aan de Universiteit van Tilburg bezig met de rol van het recht,

[2:13:35] het internationale, Europese nationaal recht bij het beschermen, herstellen en duurzaam

[2:13:40] gebruiken van de natuur.

[2:13:43] De voorbije jaren heb ik heel wat vragen gekregen rond de wolf, van mensen die zich met wolvenbeleid

[2:13:49] bezighouden, ook journalisten.

[2:13:52] Bijvoorbeeld, wanneer precies mag een wolf worden afgeschoten?

[2:13:55] Had de Veluwe al moeten worden aangemerkt als Natura 2000-gebied voor de wolf?

[2:14:01] Mag er nog grof wildbeheer plaatsvinden in wolvengebied?

[2:14:04] En onder welke voorwaarden zou beheer van de wolvenpopulatie zelf mogen plaatsvinden?

[2:14:09] Het zijn allemaal belangrijke vragen uiteraard vanuit het praktische oogpunt, maar ze gaan

[2:14:14] vooral over de letter van de wet en dan heb je hooguit de helft van het verhaal.

[2:14:19] Voor een zinvol maatschappelijk debat is een goed begrip van de geest van de wet minstens

[2:14:23] zo belangrijk, oftewel het waarom van het natuurbeschermingsrecht.

[2:14:28] En dat waarom is onder meer een kwestie van toegenomen inzicht in de gevolgen van biodiversiteitsverlies

[2:14:33] En groeiende erkenning van de eigen intrinsieke waarden van de natuur, inclusief de wolf.

[2:14:42] Samenleven met andere mensen gaat niet altijd vanzelf.

[2:14:47] Eindeloos veel voorbeelden zijn te bekijken in het pijnlijke tv-programma De Rijdende Rechter.

[2:14:53] En als ruzien de buren er met overleg niet uitkomen, dan geldt niet het recht van de sterkste, maar het burgerlijk wetboek.

[2:14:59] En dan zegt meester Frank Visser, dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen.

[2:15:05] Een kwestie van beschaving.

[2:15:07] Ook de wolf kan soms een makkelijke en soms een lastige buur zijn.

[2:15:12] En ook hier geldt bij conflicten niet langer het recht van de sterkste,

[2:15:16] maar het uitgangspunt dat ook de wolf, net als de menselijke buren, bestaansrecht en eigen belangen heeft

[2:15:21] en dat we ons best moeten doen om er zo goed en zo kwaad als het gaat mee samen te leven.

[2:15:26] Het natuurbeschermingsrecht trekt dan net als meester Visser ergens een lijn en ook daarmee

[2:15:32] zullen we het dan moeten doen.

[2:15:34] Ook dat is een kwestie van beschaving, is uitdrukkelijk de gedachte in het natuurbeschermingsrecht

[2:15:40] en beleid.

[2:15:42] Ten slotte reflecteert de wetgeving rond de wolf op meerdere manieren de maatschappelijke

[2:15:46] kernwaarden van solidariteit.

[2:15:49] Solidariteit met de wolf en met veehouders die een pittige omschakeling moeten maken.

[2:15:55] Maar ook, en die dimensie wordt in discussies vaak over het hoofd gezien, en werd in het

[2:16:00] vorige blokje al aangestipt, solidariteit met andere landen, met name in het mondiale zuiden.

[2:16:08] Inderdaad, wie van arme en snel groeiende menselijke bevolkingen van landen als Tanzania en India

[2:16:15] verwacht dat men daar ook in de toekomst plaats blijft maken voor leeuwen, tijgers, olifanten,

[2:16:20] nijlpaarden en soorten van dat kaliber, die kan moeilijk tegelijkertijd volhouden dat het in een

[2:16:26] zeer welvarend land als Nederland niet goed mogelijk is om samen te leven met de wolf,

[2:16:31] een soort die veel minder gevaarlijk en schadelijk is. Dit waren mijn inleidende opmerkingen en ik

[2:16:37] kijk uit naar uw vragen zo straks. Dank u wel. Meneer Van Geel, aan u het woord.

[2:16:48] Dank u wel, voorzitter.

[2:16:51] Heel kort even ter introductie.

[2:16:53] Ik ben voorzitter van het Landelijke Overleg Wolf,

[2:16:55] maar was daar voor vier jaar voorzitter van de Provinciale Wolvencommissie in Gelderland.

[2:17:02] En daar hebben we wat pionierswerk verricht op het gebied van preventiemaatregelen.

[2:17:07] En toen de provincie bezig was met het Wolvenplan, Integrale Wolvenplan 2.0, om het even zo te zeggen,

[2:17:13] werd er dienstig geacht om ook een landelijk overleg te hebben

[2:17:17] wat de provincie zou adviseren over dat plan in wording,

[2:17:21] wat nog steeds in wording is.

[2:17:22] Dus even met de status, even een paar mijn inleidende opmerkingen.

[2:17:27] Ik heb in de bijeenkomsten die ik over de wolf heb meegemaakt,

[2:17:32] maar ook in een eerder advies wat ik uitgebracht heb,

[2:17:34] schrik niet over de oostvadersplassen,

[2:17:36] heb ik veel discussies gehoord over de natuur,

[2:17:39] de rol van de mens in de natuur, het anthropocentrisch wereldbeeld,

[2:17:42] de rol van de dier in verschillende godsdiensten,

[2:17:46] het juridische kader, de schaalgrootte waarop we dit moeten beoordelen.

[2:17:51] En je ziet ook dat ook die visies nog geladen zijn

[2:17:53] met inderdaad opvattingen die vrij diep gaan in mensen.

[2:17:57] Mijn stellige overtuiging is dat in de beste tradities

[2:18:01] van het Nederlandse poldermodel, dat we elkaar niet zullen overtuigen

[2:18:04] over die principiële kant van die visies.

[2:18:06] Dat heb ik ook geleerd in die discussies.

[2:18:08] Maar dat we pragmatische oplossingen moeten zoeken.

[2:18:10] Dat is ook een traditie in Nederland.

[2:18:13] We zijn het oneens, maar we weten wel dat bepaalde pragmatische oplossingen mogelijk en noodzakelijk zijn,

[2:18:18] die ieder thuis goed kan uitleggen.

[2:18:20] Want dat is ook belangrijk, ook in uw werk, je moet thuis kunnen uitleggen wat je doet.

[2:18:24] Voor mij zijn dat twee, uit die verschillende rollen, zijn dat twee blokken,

[2:18:30] die samenhangen en die ook een soort van maatschappelijke trade-off zouden kunnen zijn.

[2:18:34] Allebei zou je moeten doen, niet één.

[2:18:38] En vanuitgaande dat de wolf in Nederland blijft.

[2:18:40] Ik bedoel, als we zeggen de wolf moet weg, hebben we een ander soort discussie.

[2:18:43] Maar hij is er. Nou, wat zijn die twee blokken?

[2:18:46] Ik sluit ook aan bij wat eerder bijdragen hier is.

[2:18:48] Dat is majeur inzetten op preventieve maatregelen.

[2:18:51] Dat is hoe dan ook no regrets.

[2:18:53] Los van de discussies over beschermingsniveau, hoger, lager.

[2:18:57] Elke rechter zal altijd vragen, ik zal mijn buurman niet daarop aanspreken...

[2:19:02] ...maar die zal ook straks vragen, maar oké...

[2:19:04] ...maar wat heeft u dan gedaan in de preventiemaatregelen?

[2:19:06] En als we dat niet gedaan hebben, zal dat een zwaar punt zijn...

[2:19:11] Dus preventiemaatregelen zijn om allerlei redenen financieel, moreel geweldig belangrijk.

[2:19:17] En daar hebben we de afgelopen jaren moeten merken dat dat buitengewoon lastig is.

[2:19:22] En mijn stellige overtuiging na al die jaren is dat na al die communicatiemiddelen die we ingezet hebben,

[2:19:26] en gesprekken en gemakkelijke subsidieregelingen, dat we hier te weinig en te laat hebben gedaan.

[2:19:31] We hadden veel meer moeten doen, ook als het gaat om de bijkomende kosten van arbeid.

[2:19:37] Dat is allemaal heel positief opgepakt door provincies, maar nogmaals,

[2:19:41] dat moet echt majeur aangepakt worden.

[2:19:46] Gekoppeld overigens ook, en dat is ook in het landelijk overleg aangegeven,

[2:19:50] het besef dat dat ook gepaard zou moeten gaan met een geleidelijke afbouw van de

[2:19:55] schadeloosstellingsregeling. Dat ziet men ook wel, die samenhang.

[2:19:58] Alleen niet abrupt, even overgang, even dat verstandig op een wijze doen.

[2:20:02] Dat is het eerste blok.

[2:20:05] Het tweede hoofdblok is die beheerskant, wat er dan onder de term beheer wordt geformuleerd.

[2:20:14] Mij is uitgebreid geworden dat ook veel meer kan dan menig heen denkt in deze discussie.

[2:20:20] Maar altijd zal ook daar de vraag zijn in dit land dat er wel perspectief geboden moet worden,

[2:20:26] ook aan boeren en andere beheerders van landbouwhuisdieren, wat dan een perspectief is

[2:20:34] als er op een plek probleemwolven zijn, als dat niet houdbaar is.

[2:20:40] Wat gebeurt er dan, meneer de voorzitter, dat type vragen?

[2:20:43] En daar zullen we een antwoord op moeten geven.

[2:20:45] Naar spelen, daar kan ik niet eenduidig het antwoord op geven.

[2:20:47] Dat zal iets kunnen samenhangen met de schermingsniveau, zeg ik dan maar.

[2:20:51] Maar hangt ook samen met de wijze waarop je natuurgebieden indricht,

[2:20:56] de prooien die beschikbaar zijn, de inrichting van het landgebied.

[2:20:59] Ik ga misschien niet helemaal zo ver als Huug Janssma,

[2:21:01] maar dat hangt wel degelijk ook samen met de inrichting van het gebied

[2:21:04] en de manier waarop je dat doet.

[2:21:05] Niemand accepteert een wolf midden in Amsterdam.

[2:21:08] Ik bedoel, zo simpel is het ook.

[2:21:09] Dus we kunnen daar best keuzes in maken,

[2:21:11] want de fout zou ook zijn om alles op ons af te laten komen

[2:21:14] en niets te doen. Dat zou ook een fout zijn.

[2:21:16] Dus samengevat, ideologisch komen we er nooit uit,

[2:21:19] maar als we twee majeure praktische punten pakken,

[2:21:23] intensieve en grootschalige preventiemaatregelen

[2:21:25] en die verstandig nagaan over die beheersmaatregelen,

[2:21:28] dan komen we een heel eind in dit land.

[2:21:30] Dank u wel, meneer Van Geel, namens de landelijk overleg WOLF.

[2:21:34] Mevrouw Bruggemans, namens BIJ12.

[2:21:38] Dank u wel, voorzitter.

[2:21:40] Ik zit hier namens BIJ12.

[2:21:41] Ik ben unitmanager faunazaken daar.

[2:21:44] BIJ12 is een uitvoeringsorganisatie van de provincies.

[2:21:48] Vandaar ook dat u eigenlijk ziet dat we geen position paper, maar meer een factsheet hebben aangeleverd.

[2:21:54] Met gegevens, feiten over de cijfers van de WOLF.

[2:21:57] Er is in de voorgaande rondes ook al een aantal keer naar verwezen.

[2:22:01] Namens de twaalf provincies voeren wij de tegmoetkomingsregelingen voor faunaschade uit, waaronder de wolvenschade.

[2:22:10] In dit kader hebben wij ook een opdracht verleend aan taxatiebureaus om die schade in het land op te nemen.

[2:22:17] Daarnaast geven wij voorlichting over dit proces van de tegmoetkomingsverlening, over de preventieve

[2:22:23] maatregelen die genomen kunnen worden.

[2:22:25] En als bij Twaalf hebben we ook een taak in de coördinatie van de monitoring van de wolf.

[2:22:29] Die wordt uitgevoerd in opdrachten van de provincies.

[2:22:33] De data en gegevens die bij Twaalf op basis van die monitoring en tegemoetkomingen verzamelt,

[2:22:39] worden beschikbaar gesteld via onze website.

[2:22:41] Er is ook al een aantal keer naar verwezen een voortgangsrapportage rondom de wolf.

[2:22:46] Een overzicht zowel met de meldingen van de schade, infographics, die ook als bijlager bij de position paper zaten.

[2:22:53] Eigenlijk als een uitgangspunt dat we dus een uitvoeringsorganisatie zijn van de provincies.

[2:22:58] Beleid en richtlijnen van de provincies die worden vastgesteld en ook uitvoeren.

[2:23:03] En conform dit mandaat en opdracht handelen.

[2:23:09] Dank u wel, mevrouw Bruggema. Zoals kort en krachtig.

[2:23:12] Dan gaan we naar mevrouw Kloostra.

[2:23:14] En mag ik u dan dierenrechtenadvocaat noemen, omdat u dat net zelf aanvulde?

[2:23:18] Dank u wel, meneer de voorzitter.

[2:23:20] Ik ben milieurecht- en natuurbeschermingsrechtadvocaat en ik voer op dit moment de allereerste

[2:23:27] procedures over de wolf.

[2:23:30] Dat is heel spannend en interessant.

[2:23:33] Daar zitten hele grote maatschappelijke issues achter.

[2:23:36] Maar ik zou u, omdat ik daar vandaag voor zit, even terug willen nemen naar het juridisch kader.

[2:23:42] Het juridisch kader is dat de wolf strikt beschermd is onder het biodiversiteitsverdrag van Bern.

[2:23:49] Dat is geïmplementeerd in de Europese Habitatrichtlijn en dat hebben wij hier in Nederland ook als

[2:23:54] regel in de Omgevingswet opgenomen.

[2:23:57] Dus die wolf heeft een strikt beschermde status en dat betekent dat je mag wel ingrijpen.

[2:24:04] Daar kan toestemming voor worden verleend.

[2:24:06] Je zou maatregelen tegen de wolf kunnen nemen, maar dan moet dat aan hele strenge criteria voldoen.

[2:24:14] Dan wordt getoetst of het noodzakelijk is en of er andere oplossingen zijn.

[2:24:17] We horen vandaag dat daar eigenlijk die discussie eindigt, omdat de noodzaak van het optreden tegen

[2:24:24] de wolf niet kan worden aangetoond, waar het onder andere gaat om vee, omdat het vee op dit moment

[2:24:31] nog onvoldoende wordt beschermd.

[2:24:33] Ik heb in de position paper ook verwezen naar een uitspraak van het CBB, waaruit dat ook blijkt.

[2:24:39] Bij 12 heeft ook een preventiekit.

[2:24:41] Die is volgens mij nog niet helemaal compleet, want die drie H's zijn daar nog niet in verwerkt

[2:24:46] en die worden in allerlei Europese landen gehanteerd.

[2:24:50] Dus dat is aan de ene kant.

[2:24:52] Aan de andere kant geldt dat Nederland allerlei verplichtingen heeft

[2:24:55] om die wolf te beschermen en dat Nederland heel erg tekortschiet.

[2:24:59] Er is nog geen soorten beschermingsplan voor de wolf.

[2:25:03] Nederland moet de wolf uiteindelijk in een gunstige staat van instandhouding brengen

[2:25:07] en daar zijn maatregelen voor nodig.

[2:25:09] Nou, daar is nog geen plan voor.

[2:25:11] Nederland zou Natura 2000-gebieden voor de wolf moeten aanwijzen, want ecologisch bezien

[2:25:18] wordt aan de criteria daarvoor voldaan.

[2:25:21] De minister heeft gezegd dat wij geen gebied aanwijzen, want de wolf moet hier eerst tien

[2:25:25] jaar zijn.

[2:25:26] Dat standpunt is niet ecologisch onderbouwd en daarover zijn wij juridisch in discussie

[2:25:32] met de minister.

[2:25:35] Daarnaast vindt er aanzienlijke verstoring van de wolf plaats.

[2:25:40] Enerzijds doordat die wolf inderdaad ook in gebieden voorkomt waar ook mensen leven,

[2:25:48] maar ook doordat er hele intensieve jacht en beheer in de bosgebieden in Nederland plaatsvindt,

[2:25:54] onder andere op de Veluwe.

[2:25:56] Op de Veluwe worden jaarlijks zeker 15.000 hoefdieren geschoten.

[2:26:01] Dat zijn heel veel jagers, heel veel honden, heel veel auto's, heel veel beweging in dat natuurgebied.

[2:26:08] Verder zijn er recreanten.

[2:26:11] We hebben het voorbeeld gezien van fotografen die de wolf graag op de foto wilden zetten

[2:26:15] en ook geprobeerd hebben wolven te lokken met voedsel.

[2:26:22] Door interactie met de mens kun je een verstoring van de wolf krijgen.

[2:26:27] Het is ook aan Nederland om die wolf daar voldoende tegen te beschermen.

[2:26:32] Daar heb ik ook enkele gedachten over op papier gezet.

[2:26:36] Ik zou nog even het punt willen adresseren over afzwakking-bescherming van de wolf.

[2:26:41] Dat is iets wat ook in Europa op dit moment bediscussieerd wordt.

[2:26:46] We hebben gezien dat Zwitserland een aantal keer om afzwakking van dat regime heeft gevraagd

[2:26:54] onder het verdrag van Bern.

[2:26:56] Als je de Habitat-richtlijn al zou kunnen afzwakken, dan geldt dat voor het verdrag van

[2:27:05] Dat zou je dan ook moeten herzien.

[2:27:07] En in het kader van de Habitat-richtlijn geldt dat wil je de wolf van de bijlage 4 afhalen,

[2:27:13] dat daar volgt die strikte bescherming uit, dan moet daar unanimiteit van alle lidstaten

[2:27:18] over bestaan.

[2:27:19] Dus het lijkt mij in die zin niet iets wat op afzienbare termijn kan worden gerealiseerd

[2:27:25] juridisch bezien.

[2:27:27] Dan als u mij toelaat, als ik nog een minuut heb, nog wat gedachten over wat nu te doen.

[2:27:37] Aan de ene kant, dat hebben we net al uitgebreid gehoord, er kan en moet veel meer gebeuren

[2:27:42] aan de bescherming van vee.

[2:27:46] Verder zou Nederland dus zo'n soort beschermplan voor de wolf moeten opstellen, waardoor je

[2:27:56] ook maatregelen krijgt, waardoor de wolf meer ruimte krijgt in het landschap en de natuur

[2:28:01] beter beschermd wordt.

[2:28:04] De opname van de wolf in de beschermde Natura 2000-gebieden helpt daar ook bij.

[2:28:09] Dus een robuustere leefomgeving voor die wolf, zodat er ook minder botsing met de mens optreedt.

[2:28:17] En daarnaast een belangrijk element dat we steeds terug horen, dat zijn de probleemwolven.

[2:28:24] Ecologisch gezien is er nog wel wat discussie over wanneer iets een probleemwolf is.

[2:28:28] Maar laten we er vooral, en ik zie daar ook echt een rol weggelegd voor Den Haag, laten

[2:28:35] we ervoor zorgen dat die verstoring van de wolf zoveel mogelijk stopt.

[2:28:41] Bijvoorbeeld kan dan worden gedacht aan een verbod voor recreanten om voedsel mee te nemen

[2:28:47] in bepaalde gebieden, dus je kan misschien gewoon niet gaan picknicken in bepaalde delen

[2:28:53] van het bos.

[2:28:53] Maar ook zou ik heel erg pleiten voor een hele duidelijke strafbaarstelling van het lokken

[2:28:59] of voeren van wolven, want we zien toch dat daardoor ook in een aantal gevallen wolven

[2:29:06] voedselgeconditioneerd lijken.

[2:29:08] En een laatste opmerking.

[2:29:10] Ook de jacht zorgt voor voedselbeschikbaarheid als bron de mens in de natuur, want als dieren

[2:29:21] geschoten worden, dan worden ze ter plekke ontwijt en dat betekent dat er slachtafval in de natuur

[2:29:28] terechtkomt en dat wolven daardoor ook minder schuw kunnen worden voor de mens. En dat zijn denk ik

[2:29:34] onderwerpen die gewoon goed en duidelijk geregeld moeten worden, zodat je het probleem boven wolven

[2:29:39] voorkomt in plaats van ze nu op te voeren als reden om de wolf te bestrijden. Dank je wel.

[2:29:45] Dank je wel, mevrouw Klooster, voor je inbreng.

[2:29:47] Meneer Holman, bent u er klaar voor deze keer?

[2:29:49] Helemaal, voorzitter. Ik heb twee vragen, als dat mag.

[2:29:52] Aan mevrouw Knostra en aan de heer Van Geel.

[2:29:57] Ik hoor u eigenlijk zeggen van, de voorgangers die zeiden van de omvang van de wolf,

[2:30:02] dat is nu tien roedels, dat kan vele tientallen worden.

[2:30:06] Ze moeten hun weg vinden in Nederland.

[2:30:10] Dus je hebt straks bepaalde gebieden waar de wolf zich thuis voelt.

[2:30:13] En hoor ik u dan zeggen dat wij dan, als dat gebeurt,

[2:30:17] is ongeveer verplicht zijn om daar een Natura 2000-gebied van te maken om die wolf te faciliteren?

[2:30:22] Dank u wel. Ik antwoord u als jurist. Zo werkt de regelgeving niet. Het feit dat een wolf is

[2:30:32] geïnstalleerd maakt dat je daarvoor de meest geschikte gebieden als Natura 2000-gebied moet

[2:30:38] aanwijzen. Dat is gewoon een verplichting van Nederland. En u zegt in de toekomst... Nou ja,

[2:30:44] Er zijn ecologen die zeggen, het moet nu gebeuren, want ecologisch bezien is die geïnstalleerd en gaat die ook niet meer weg.

[2:30:50] En dus geniet die wolf hier in Nederland bescherming.

[2:30:56] Ja, en dan meneer Van Geel, die heeft heel mooi in zijn beschrijving van, we hebben drie fases, de initiële,

[2:31:03] de ontwikkelingsfase waar we nu in bevinden en de eindfase, dat zou dan ongeveer die fase kunnen zijn.

[2:31:09] En dat zegt, daar moet het beleidskader en het handelingsperspectief op aangepast worden.

[2:31:14] Dat is natuurlijk een vraagstuk die wij in de Kamer volgende week voor hebben liggen,

[2:31:18] want ik denk dat het verstandig is dat wij daar ook naar richting gaan geven en ons over uitspreken.

[2:31:24] Wat zou uw advies aan ons zijn?

[2:31:28] Meneer Van Geel.

[2:31:30] Dat is even een vraag terug dan wat dan...

[2:31:34] Laat ik het dan even zo zeggen, even kort over die drie fases en dan proberen we uw vraag te beantwoorden.

[2:31:42] Die drie fasen die ik noem, zijn ingegeven door het feit dat wij ook een natuurlijke neiging

[2:31:47] hebben, als we een probleem hebben, dat we dat meteen kunnen oplossen.

[2:31:50] En hier moeten we duidelijk zijn dat we met elkaar in een leerproces zitten waar 200 jaar

[2:31:55] geen wolf geweest is.

[2:31:56] De beleidsmakers, de deskundigen, de andere dieren, niemand weet hoe dat, heeft nog ervaring

[2:32:04] en kennis, wat de beste maatregelen zijn, hoe we zich tot de wolven moeten verhouden.

[2:32:09] En de les die we leren uit dit soort beleid is dat je dat moet beseffen dat je dat niet weet.

[2:32:14] En dat je ook ruimte moet bieden voor experimenten, kijken hoe de dingen lopen.

[2:32:18] En vervolgens dat heet dan adaptief zijn op die ontwikkelingen en aanpassen.

[2:32:24] En vandaar dat dat signaal even afgegeven is van ik denk nou niet meteen dat we er nu zijn.

[2:32:29] Dit is een ontwikkelingsfase en ik schat in dat we nu in die tweede fase beginnen te komen.

[2:32:34] Nu we langzamerzeker aan het verkennen zijn wat dan de mogelijkheden zijn om op een goede manier te komen.

[2:32:40] Dan de beleidskader.

[2:32:42] Kijk, wat ik wel interessant vind om aan te geven, en het is niet de bal terugspelen hoor,

[2:32:48] maar om even aan te geven dat het mij best wel interessant lijkt hoe een Kamer en het Rijk,

[2:32:55] dus niet alleen u als politieke orgaan, maar ook het ministerie, zich nu precies verhoudt

[2:33:00] tot de decentralisatie van het beleid zoals dat bij de provincies ligt.

[2:33:03] En daar is natuurlijk ook nog een discussie over mogelijk.

[2:33:06] We hebben een interprovinciaal wereldbeleid waar een hele duidelijke stempel van de provincies is,

[2:33:10] hoe dat geïnterpreteerd wordt, rekening houdend met internationale en landelijke regelgeving.

[2:33:14] Maar dat kader ligt bij de provincies en er zijn twee dossiers waar ik zou zeggen,

[2:33:18] daar zou ik dan even van de rijkzijde heel scherp op toezien.

[2:33:22] Dat is kijken hoe zich dat internationale speelveld, beschermingsniveau, hoe dat werkt.

[2:33:28] Maar ook het grensoverschrijdende, omdat natuurlijk de mate waarin de staat van

[2:33:32] een standhouding beoordeeld wordt, ook een schaalniveauvraagstuk is.

[2:33:35] Doe je dat op Noordwest-Europa?

[2:33:36] Doe je dat samen met Belgen?

[2:33:38] Doe je dat samen met de Duitsers?

[2:33:39] En dan kom je op domeinen terecht waar je van het Rijk mag vragen daar het initiatief

[2:33:43] te nemen om daar heldere kaders voor te ontwikkelen.

[2:33:47] En daar kunnen dan de provincies mee verder.

[2:33:49] Want nogmaals, het beleid is gedecentraliseerd bij de provincies.

[2:33:54] Meneer Berek.

[2:33:56] Ja, dank u wel, voorzitter.

[2:33:59] Ik was eigenlijk best wel enthousiast over het betoog van de heer Van Geel, want dat is

[2:34:03] een pragmatisch man en die vindt dat de preventieve maatregelen te laadgenomen zijn,

[2:34:11] maar die moet nu echt grootschalig aan de slag. En dan wil ik toch heel graag mevrouw Verder morgen

[2:34:15] uitleggen hoe zij die preventieve maatregelen kan nemen op haar bedrijf, rekening houdend met het

[2:34:20] feit dat ze 65 koeien heeft, wat jongvee heeft en dat ze 17 percelen heeft, waar ze eigenlijk best

[2:34:26] wel die preventieve maatregelen zou willen nemen. Maar hoe kan dat handen en voeten krijgen? Moet ik

[2:34:31] me voorstellen dat aan mevrouw Vedder, iedere dag voordat ze de koeien naar buiten doet,

[2:34:37] die afrasteringen om haar perceel zet? Of moeten we die 200.000 of 250.000 percelen massaal gaan

[2:34:44] afrasteren om die wolfberende afrastering te realiseren? Ik wil het graag morgen uitleggen

[2:34:50] aan mevrouw Vedder. Nou, ik kan het eventueel ook rechtstreeks wel haar uitleggen als het moet,

[2:34:55] Dus dat kan ook wel.

[2:34:59] Nee, dat... Kijk, we moeten er...

[2:35:01] En dat is geen verwijt naar u toe, hoor, maar vraagt u het een beetje provocerend,

[2:35:04] dan ga ik ook even niet een beetje provocerend terug antwoorden.

[2:35:07] Kijk, in deze ontwikkeling, en dan ga ik niet heel terug ver in het verleden,

[2:35:12] maar ik ben... Dat was de eerste commissie in Gelderland die zich met wolven bezighield.

[2:35:16] We hebben daar gepioneerd, letterlijk, want voor de eerste keer werden wij daarmee geconfronteerd.

[2:35:20] En de commissie had de taak om preventieve maatregelen.

[2:35:22] Dat hebben we samen met schapenhouders gedaan,

[2:35:25] met deskundigen, met mensen van de gemeente.

[2:35:27] En het is een, u hoeft het mij niet te geloven,

[2:35:29] maar het is een hele mooie commissie geweest,

[2:35:31] goede commissie geweest met onderling ook goede verhoudingen,

[2:35:33] ook al zijn de verschillen groot,

[2:35:35] want ook de natuurorganisaties zaten erbij, kortom.

[2:35:37] En we hebben één gezamenlijk doel gehad.

[2:35:39] En dat doel was, we moeten preventieve maatregelen bedenken.

[2:35:42] En we hebben in het begin heel veel zitten pionieren en naar Duitsland gekeken.

[2:35:46] We hebben discussies gehad over de hoogte van de...

[2:35:50] de hoeveelheid stroomsterk die erop moet.

[2:35:55] We hebben het gehad over alles, over de beschermingshonden die er zijn.

[2:36:02] We hebben het gehad over paintball toen ook al en alle soorten maatregelen die te maken hebben gehad.

[2:36:07] En langzamer zeker kristalliseert dat zich uit.

[2:36:10] En sommigen hebben wij ook duidelijk geformuleerd, dat is experimenteel.

[2:36:13] Als je met kudde beschermingshonden gaat werken,

[2:36:16] dat is niet simpel om te zeggen, we gaan even een paar honden aanschaffen

[2:36:18] en die zetten we daar neer op de Veluwe.

[2:36:20] Daar moet je heel goed over nadenken en experimenteren,

[2:36:22] wat voor gevolgen dat heeft voor recreanten, voor anderen.

[2:36:25] Dat geldt ook voor de hoogte van de hekwerken.

[2:36:30] En dat geldt ook, want dat begint zich nu al langzamer dat deel uit te kristalliseren,

[2:36:35] die hoogtediscussie, de stroomsterkte.

[2:36:37] Maar bijvoorbeeld wat u raakt, en wat nog steeds best wel een groot punt is,

[2:36:45] over schapenhouders, dat is nog wel te overzien met een raster.

[2:36:50] En voor de grote bewijders op de Veluwe enzo,

[2:36:53] daar zou je misschien al aan dingen kunnen denken als schaapskooien enzo.

[2:36:57] Andersoortige maatregelen.

[2:36:59] Maar wat nog heel experimenteel is, wat doe je met de paarden?

[2:37:01] En wat doe je met de koeien? En dat is precies wat u noemt.

[2:37:03] Want dat is nog best wel experimenteel, hoe dat nou het beste kan.

[2:37:06] Want je kunt niet voor de bescherming van twee kalveren

[2:37:09] 20 hectare grasland omheinen met wolverende hekken.

[2:37:14] Dus daar zullen we andere dingen moeten bedenken.

[2:37:16] En vandaar dat ik ook aangeef.

[2:37:19] Laten we nou creatief nadenken wat werkt en niet werkt.

[2:37:22] Precies zoals ik die tweede fase heb geduid.

[2:37:24] Laten we dat nou eens kijken wat werkt en niet werkt.

[2:37:28] En kijk ook even naar het buitenland,

[2:37:29] want we leren best wel veel in Duitsland wat daar gebeurd is.

[2:37:32] En daar hebben de lenderen al allerlei maatregelen getroffen.

[2:37:34] En daar hebben we ook gekeken of dat werkt.

[2:37:37] Dus samengevat mijn vraag, of het antwoord is.

[2:37:41] Eenduidig antwoord is er niet.

[2:37:43] Maar laten we beginnen met verschillende mogelijkheden bekijken, toepassen, evalueren, controleren.

[2:37:48] Goede subsidieregelingen, handig voor iedereen.

[2:37:51] En maatwerk.

[2:37:53] Dank u wel, mevrouw Geel.

[2:37:55] En u hebt daarmee ook mevrouw Vetter inderdaad rechtstreeks toegesproken.

[2:37:57] Want ze ging vanavond alles terugkijken, had ze gezegd.

[2:38:02] Mevrouw Brugmans, u wil er ook nog eens over?

[2:38:03] Ik dacht dat u de microfoon even aanging.

[2:38:06] Meneer Pierink, alles oké zo?

[2:38:10] Mevrouw Teunissen.

[2:38:13] Voorzitter, dank u wel.

[2:38:15] Ik was wel onder de indruk van de position paper van de heer Trouwborst.

[2:38:21] Die schetst dat de bewustwording over de intrinsieke waarde van de natuur is toegenomen in Europa.

[2:38:28] Dat zich dat heeft ontwikkeld tot ook meer bestaansrecht voor de wolf.

[2:38:34] Ik vroeg me af, u schetst eigenlijk op een metaniveau die hele ontwikkeling.

[2:38:42] Als we dan kijken naar hoe de discussie zich nu in Nederland afspeelt, denkt u dan waar

[2:38:49] staan we dan op dit moment als het gaat om de intrinsieke waarde erkennen van de wolf?

[2:38:54] Ziet u daar vooruitgang in of ziet u daar achteruitgang in?

[2:38:57] Meneer de professor.

[2:39:01] Dank u wel.

[2:39:03] Dat is een hele boeiende vraag.

[2:39:06] Je ziet de erkenning van de intrinsieke waarden op papier.

[2:39:10] Dat is voor het eerst zo'n halve eeuw geleden op internationaal niveau vastgelegd.

[2:39:16] Het is ook vastgelegd in het biodiversiteitsverdrag.

[2:39:19] Het is ook vastgelegd in Nederland in de natuurwetgeving en ook in de dierenwelzijnswetgeving.

[2:39:24] Dus als maatschappij zijn we het er kennelijk al behoorlijk lang over eens

[2:39:28] dat ook de niet-mensen een eigen intrinsieke waarde hebben.

[2:39:33] Dus ongeacht het nut of de schadelijkheid

[2:39:35] van de betreffende soort voor de mens.

[2:39:41] Dus het reflecteert een soort meerderheidsinzicht,

[2:39:46] zou je kunnen zeggen, wat niet wegneemt.

[2:39:48] En dat wordt natuurlijk ook in het Wolvendossier geïllustreerd,

[2:39:51] dat dit met golven kan gaan,

[2:39:52] dat verschillende delen van de maatschappij verschillende beelden kunnen hebben van de

[2:39:57] plaats van de mens in de natuur, hoe je naar natuurcultuur kijkt en dergelijke.

[2:40:05] En we zitten nu weer in Europa en in Nederland in een interessante woelige tijd waar weer kritische

[2:40:12] vragen worden gesteld over deze basale waarden. Ik hoop dat dat een begin is van een antwoord op

[2:40:22] Ik vind ook dat u een mooie parallel trok tussen de bescherming van de wolf in Nederland en het

[2:40:29] beschermen van bijvoorbeeld de olifanten in Tanzanië.

[2:40:34] Daar vroeg ik me nog wel af hoe u dan specifiek die parallel trekt, want het is echt een heel andere

[2:40:40] situatie.

[2:40:41] We hebben het net gehoord dat Nederland een dichtbevolkt land is.

[2:40:43] En toch gaat het ook over de verhouding tussen hoe we als mens omgaan met grote predatoren.

[2:40:51] Dus kunt u daar nog iets specifieker op zeggen van hoe ziet u dan die parallel?

[2:40:56] Ja, ik kom op die parallel vanwege het feit dat een van de belangrijke begrinselen in

[2:41:03] het biodiversiteitsbeleid en ook het klimaatbeleid is het begrinsel van common but differentiated

[2:41:08] Het idee dat de rijkere landen in het mondiale noorden

[2:41:15] een grotere schade hebben aangebracht aan de natuur in het verleden

[2:41:19] en tegelijkertijd nu veel meer middelen hebben om de schade te herstellen.

[2:41:24] Dus vanwege die twee redenen hebben de noordelijke landen erkend

[2:41:28] dat zij een grotere verantwoordelijkheid hebben

[2:41:31] voor biodiversiteitsbehoud en biodiversiteitsherstel dan de zuidelijke buren.

[2:41:36] terwijl als je kijkt naar de praktijk is het juist omgekeerd moeten.

[2:41:41] Hebben onze vervoorouders alle lastige dieren al heel lang geleden uit het Europese landschap verwijderd?

[2:41:46] Vroeger liepen hier Europese olifanten, Europese neushoorns, leeuwen, hyëna's, noem ze maar op.

[2:41:51] De natuuramnesie is al even genoemd door meneer Lelieveld.

[2:41:56] Dat vinden we nu allemaal lachwekkend.

[2:41:58] Het wordt ook even geïllustreerd hier, dank.

[2:42:01] Ja, precies.

[2:42:02] Ja, maar als je dus, wat heel veel mensen doen in Nederland en in Europa, verwacht van dat soort

[2:42:14] landen die al een paar keer genoemd zijn, India bijvoorbeeld, die overigens een vrijwel

[2:42:19] dezelfde bevolkingsdichtheid heeft als Nederland en dan een heel subcontinent met die bevolkingsdichtheid.

[2:42:25] In Europa zitten we op honderd, ruim honderd in de Europese Unie mensen per vierkante kilometer.

[2:42:29] India richting de 500. En je verwacht van dat soort landen dat die arme bevolkingen blijven

[2:42:40] samenleven met olifanten, met tijgers, met dat soort dieren, wat echt even een ander

[2:42:44] kaliber is, waar heel veel menselijke slachtoffers vallen, waar oogsten in één

[2:42:48] nacht worden uitgewist door olifanten. Ja, kun je dan... Kijk, natuurlijk is het

[2:42:56] zodat de individuele veehouders, dierhouders die de omschakeling moeten maken,

[2:43:02] ja, daar is het bijzonder pittig voor, dit wolvendossier.

[2:43:05] Maar als maatschappij kun je niet zeggen, wij kunnen in Nederland dat niet oplossen.

[2:43:10] Dat is eigenlijk het hele punt.

[2:43:13] Dank je wel. Mevrouw Bromet.

[2:43:17] Ja, voorzitter, ik ging een beetje met angst en beven naar deze ronde tafel,

[2:43:22] omdat vaak in het publieke debat de oplossing heel simpel is,

[2:43:28] namelijk die wolf die was er niet.

[2:43:30] En als we ervoor zorgen dat die weer weg is,

[2:43:31] dan zijn alle problemen opgelost.

[2:43:33] En ik merk eigenlijk aan alle bijdragen van vandaag

[2:43:36] dat dat niet zo plat geslagen wordt.

[2:43:38] Dus daar ben ik heel erg blij mee.

[2:43:40] Maar ik zou toch een vraag willen stellen aan de heer Van Geel

[2:43:44] als het gaat over draagvlak in de samenleving.

[2:43:48] Want het gaat niet alleen over veehouders die moeten veranderen,

[2:43:52] maar het gaat ook over, zoals we het hoorden van mevrouw Vedder,

[2:43:56] ouders die bang zijn als hun kinderen naar school fietsen door het bos.

[2:44:00] En ik heb het gevoel dat niet z'n naleden van al die natuurregels

[2:44:08] die vast liggen in wetten, waar ik ook hartstochtelijk voorstander van ben,

[2:44:13] dat we dat probleem dan nog niet opgelost hebben.

[2:44:15] Dus gewoon het roodkapjessyndroom, zou ik maar zeggen.

[2:44:20] Meneer Van Geel.

[2:44:22] Ik zal dan maar beginnen met een soort openbare bekentenis.

[2:44:30] En dat is dat punt.

[2:44:33] Nog eens even gereflecteerd hoe dat nu in die commissies ging.

[2:44:37] Ik zit ook nog de commissie voor in Brabant.

[2:44:41] En een aantal jaren in Gelderland, zoals ik gezegd heb.

[2:44:44] En als ik nog eens even terugkijk hoe die discussies gingen.

[2:44:48] dan moet ik erkennen dat in het beginjaren, 2018, 2019 enzo,

[2:44:53] speelde dat helemaal niet.

[2:44:54] Toen zat dat ook niet op het netvlies van al diegenen die met beleid enzo bezig waren.

[2:44:59] Dat is iets van de laatste tijd wat ik ervaar, ook in de gesprekken,

[2:45:03] ook in de gesprekken in de zaaltjes, als ik het even zo mag zeggen.

[2:45:09] En mijn punt is dat, dat zal geen bevredigend antwoord zijn,

[2:45:13] maar dat is één dus een erkenning dat dat wat laat is gekomen,

[2:45:16] Dat zien we ook nu gebeuren.

[2:45:18] Mijn stelling is dat je dat niet moet bagitaliseren...

[2:45:20] maar daar zou je heel specifiek naar moeten kijken...

[2:45:23] ook in die maatschappelijke dialoog, wat je daaraan zou moeten doen...

[2:45:25] en hoe je dat zou moeten bespreken met elkaar.

[2:45:27] Dus dat is geen oplossing, maar wel de erkenning.

[2:45:33] En ook in een historisch perspectief plaatsen...

[2:45:36] dat dat aan het begin geen onderwerp van welke discussie er dan ook geweest is.

[2:45:39] U vindt het ook helemaal niet terug in het eerste wolvenplan of zo, dit soort elementen.

[2:45:45] Het was toen heel sterk ook.

[2:45:47] En dat is misschien ook wel...

[2:45:48] dat mijn buren dat beter kunnen beoordelen dan ik.

[2:45:52] Maar misschien is het wel zo dat...

[2:45:54] ik zeg het heel voorzichtig, dat wij in de beginfase...

[2:45:59] dachten dat de wolf veel schuber zou zijn...

[2:46:01] dan hij in zo'n deugdrik bevolkt land is.

[2:46:03] Misschien dat de opmerking die u maakt over hoe dat dan misschien gekomen is...

[2:46:07] dat dat toch wel ons allemaal wat verrast heeft.

[2:46:10] In de beginjaren was het alleen maar zo dat wij zeiden...

[2:46:13] Ja, maar die wolf komt niet dicht bij mensen.

[2:46:15] Dat is alleen maar in Duitsland gebeurd,

[2:46:17] want daar hebben de militairen op de militaire oefenterreinen

[2:46:19] die wolvenvoer gegeven, weet je wel, dat type denken.

[2:46:22] Maar misschien is dat de oorzaak daarvan

[2:46:26] en moeten we maatregelen treffen zoals u ook bedoelde.

[2:46:32] En met u bedoelt meneer Vergeerl en mevrouw Kloostra.

[2:46:35] Als mogelijk wil mevrouw Kloostra er nog even op reageren,

[2:46:37] want ze is ook daarbij wel betrokken nu.

[2:46:39] Ik weet niet of u er nog iets over wil zeggen.

[2:46:41] Ik denk dat het belangrijk is om juridisch wel twee dingen te onderscheiden.

[2:46:46] Eén, de schade aan de landbouw.

[2:46:51] En kan je die voorkomen?

[2:46:52] Nou, we hebben gehoord dat je die op allerlei manieren kan voorkomen.

[2:46:56] En overigens zei meneer Lelieveld iets juridisch wat ik ook nog interessant vond.

[2:47:00] Dat is dat de schadeuitkering, als je schade hebt door Wolf, dat die op dit moment niet gekoppeld is

[2:47:07] aan de preventieve maatregelen die je hebt genomen.

[2:47:10] Dat is bijvoorbeeld bij gansenschade wel zo.

[2:47:14] Dan komt een taxateur kijken of je je preventiekit voor elkaar had.

[2:47:19] Dat zou een belangrijke stap zijn om te helpen dat men de maatregelen gaat nemen die nodig zijn.

[2:47:26] Aan de andere kant is er het vaak opgebrachte, maar ook niet ecologisch onderbouwde casus van

[2:47:35] van de probleemwolf en wees daar ook als beleidsmakers proactief op en kijk ook in regelgeving hoe

[2:47:45] je ervoor kunt zorgen dat wolven nou niet door mensen worden aangetrokken of dat wij niet

[2:47:53] situaties creëren waarin die wolf voedsel geconditioneerd wordt.

[2:47:59] Want eigenlijk bij al die gevallen waarin men een wolf aanmerkt als probleemwolf,

[2:48:04] daar is of sprake van jonge, nieuwsgierige wolven, dat kan ook.

[2:48:08] De ene wolf heeft ook een iets ander karakter dan de andere wolf,

[2:48:11] dus die kunnen soms wat brutaler zijn en soms wat schiewer.

[2:48:14] En in de andere gevallen is er gewoon sprake van voedselconditionering.

[2:48:18] En ja, treed daar ook goed tegen op, want het instellingbrengen van de probleemwolf

[2:48:23] om het hele wolvenissue af te doen en aan te pakken.

[2:48:30] Dat lijkt mij onverstandig, als er allerlei mogelijkheden zijn om daar wat meer sturing aan te geven,

[2:48:37] ook in wet- en regelgeving.

[2:48:39] Dank u wel voor deze aanvalling.

[2:48:40] Mevrouw Bommet.

[2:48:44] Tegelijkertijd krijg ik gedurende deze rondetafel allemaal nieuwsberichten vanuit heel Europa opgestuurd

[2:48:51] over wolven die kinderen aanvielen en vrouwen in Frankrijk.

[2:48:57] En dus er is ook een soort voeding in het maatschappelijk debat om mensen bang te maken.

[2:49:02] En de vraag is eigenlijk wat kunnen wij als politiek doen om aan de ene kant mensen gerust te stellen

[2:49:07] en aan de andere kant, ja, ook duidelijk te maken dat je nooit een ongeval kan uitsluiten.

[2:49:18] En aan wie adresseert u dat?

[2:49:19] Ja, aan de heer Van Geel, omdat hij heeft het over het bekennen van iets,

[2:49:24] maar ik heb het idee dat, ja, ik weet niet wat het handelingsperspectief van ons is als politiek.

[2:49:31] Meneer Van Geel.

[2:49:33] Uit mijn omzichtige formuleringen en onttrekkende bewegingen

[2:49:36] vult u ook aan dat ik het ook niet precies zou weten.

[2:49:39] Want dat is een reëel probleem, omdat bij dit soort situaties,

[2:49:44] dat geldt ook voor andere angsten en zorgen die er zijn,

[2:49:47] Daar is een...

[2:49:49] Daar is een sociaal-psychologische processen die erachter spelen.

[2:49:53] Waarvan we weten dat feiten materiaal overbrengen ook niet altijd werkt.

[2:49:57] Ook in andere dossiers.

[2:49:58] Ik zal niet over vaccinatiebeleid beginnen, wat hier ook in dit huis vandaag speelde.

[2:50:03] Dus de angsten en zorgen neem je die weg om nog meer informatie te verstrekken.

[2:50:07] Dat zijn allemaal parallellen die je kunt trekken.

[2:50:09] Maar je kijkt hoe je dat doet.

[2:50:11] En het belangrijkste is, denk ik, dat je dat niet moet ontkennen.

[2:50:13] We proberen ook de feiten dus wel blijven noemen,

[2:50:20] even voor de duidelijkheid.

[2:50:23] Maar wat niet helpt is als die angsten zijn en dan beginnen over de honden.

[2:50:29] Dat is wel waar.

[2:50:31] Ik weet niet of je die uitzending van Arjen Lubach gezien hebt,

[2:50:34] over honden en hondenbeten bij kinderen.

[2:50:36] Dat soort dingen moet je niet doen.

[2:50:38] Maar wel kijken naar reële feiten.

[2:50:42] Empathie vertonen.

[2:50:43] Maar informatie verstrekken, overleg plegen en op een gegeven moment met het geld van

[2:50:49] al die dossiers waar angst en zorgen een rol spelen.

[2:50:52] Dus als ik dat nou zou weten, zou ik op al die dossiers u een verstandig antwoord kunnen

[2:50:56] geven.

[2:50:56] Maar ik heb noem maar een paar bouwstenen die in ieder geval belangrijk zijn en sommige

[2:50:59] dingen die ik niet zou doen.

[2:51:02] Waar, de heer Van Kampen?

[2:51:05] Nou, in ieder geval een hoop voer om over na te denken.

[2:51:08] Voorzitter, ik snap persoonlijk de angst van mensen ook wel.

[2:51:10] Ik ken ook die voorbeelden van boeren die beneden komen...

[2:51:15] en zien dat hun vee is doodgebeten of soms aangefroten.

[2:51:19] En de gedachten die bij je opkomen van...

[2:51:22] wat als mijn nichtje je nou op dit moment buiten was gaan spelen?

[2:51:24] Wat was er dan gebeurd?

[2:51:25] Dat zijn volgens mij hele reële angsten die we serieus moeten nemen.

[2:51:29] Wat ik eigenlijk een beetje concluderend tegen het einde van deze ronde tafel...

[2:51:33] eigenlijk een beetje bij mij overblijft...

[2:51:35] is dat we in een relatief korte tijd zien dat die wolf weer terug is.

[2:51:40] van weg geweest en dat je in ieder geval een veehouderij hebt die daar nog niet op is ingericht en klaar voor is.

[2:51:48] Dus wat ik heb overgehouden aan de inbreng van de heer Lelieveld is dat er ook Europees nog allerlei voorzieningen zijn om wat mee te doen.

[2:51:54] Ik heb een aansetje schriftelijke vragen in voorbereiding met mevrouw Bromet, mevrouw Fedder en de heer Holman.

[2:52:00] Dus daar kan de minister vast zich op op voorbereiden.

[2:52:03] Maar ik zou de heer Van Geel willen vragen hoe die gesprekken met veehouders zijn gegaan

[2:52:09] als het gaat over die stap zetten tot het nemen van maatregelen voor de bescherming tegen wolven.

[2:52:16] Zijn daar taboes? Want dat hoorden we eerder ook al in deze ronde tafel.

[2:52:20] Dat als je dat zou doen als boer, dat je bijna wordt weggezet.

[2:52:23] Sociale druk als iemand die de wolf wel tolereert.

[2:52:28] Herkent u dat? Of wat is er nodig om die beweging samen door te maken?

[2:52:33] Meneer Van Geel.

[2:52:34] Daar hebben wij met name in de Gelderse commissie, vanuit daar het put,

[2:52:40] ontzettend veel discussies over gehad, deskundigen uitgenodigd,

[2:52:42] rond de tafel gesprekken gehad, ook met een aantal mensen,

[2:52:45] zoals heer Lelyveld en anderen.

[2:52:46] We hebben de trouwborst bij ons op bezoek gehad, overal,

[2:52:48] omdat we ook belangstellend waren waarom dat ging.

[2:52:51] Want wat een naïeve gedachte in het begin was,

[2:52:53] als er toch een subsidieregeling is die de kosten vergoedt

[2:52:58] van het aanbrengen van voorzieningen,

[2:53:01] en je wilt je vee beschermen, dan gebeurt dat.

[2:53:06] Alle argumenten zijn er geweest om het niet te doen.

[2:53:10] Die zijn we ook tegengekomen.

[2:53:13] Variërend van dat er eerst subsidie ingevraagd moest worden en toen krijgen.

[2:53:18] De provincie Gelderland heeft toen zeer genereus gezegd...

[2:53:22] breng maar aan en geef later het bonnetje maar.

[2:53:24] Dat is in de overheidswereld heel wat.

[2:53:26] Als je eerst mag uitgeven en dan pas subsidie aanvragen...

[2:53:29] Dus dat is gehonoreerd.

[2:53:33] Maar we dachten een informatievoorziening die ingewikkeld is.

[2:53:36] Daardoor zijn wolvenconsulenten bedoemd om mensen te helpen die stap te zetten.

[2:53:41] Soms denken we wel op bepaalde momenten dat het alleen maar werkt op momenten dat er schade in de buurt is.

[2:53:45] Dat dan mensen pas alert worden daarin.

[2:53:48] Er zijn ook vraagstukken over de bijkomende kosten zoals arbeid en beheerskosten die in de toekomst plaatsvindt.

[2:53:55] Maar er zijn ook elementen die zeggen, als we dat allemaal doen,

[2:53:57] dan gaat die wolf nooit weg.

[2:54:00] Dat is wat u zei, daar komen we ook tegen.

[2:54:02] We komen alle argumenten tegen.

[2:54:04] En wij hebben gezegd, en dat is mijn stelling,

[2:54:09] in ieder geval moeten we nu het genereus, massief en omvangrijk doen,

[2:54:14] gekoppeld aan een afbouw van de schadeloosstelling die we net al bespraken,

[2:54:18] want dat moet je dan wel doen, maar wel genereus.

[2:54:21] En wat is nou genereus?

[2:54:22] Dus ik bedoel, voor een provincie is dat misschien veel geld.

[2:54:25] Maar wij praten over een paar ton die per jaar in Gelderland werd uitgegeven.

[2:54:29] En nu is door de provincie aangegeven dat dat voor de komende tijd één miljoen is.

[2:54:33] Dat is best veel geld.

[2:54:35] Maar in het kader van het grote geweld van wat er is aan geldstromen en aanverwanten...

[2:54:39] ...denk ik dat als de wolvenprovincies...

[2:54:42] En je kijkt eens naar het budget.

[2:54:44] Wij hadden ingeschat dat er twee miljoen nodig zou zijn.

[2:54:46] En ik geloof ook in verbreding van het gebied, uitbreiding van het gebied,

[2:54:52] verbreding van de diersoort, dat in Drenthe 2 miljoen was gereserveerd,

[2:54:55] maar dat weet ik niet helemaal zeker.

[2:54:56] Maar we praten in dit soort bedragen.

[2:54:58] Feitelijk zijn er in Gelderland een paar ton uitgegeven, meer niet.

[2:55:03] Dus dat mag echt meer.

[2:55:05] En dat is onze hoop, dat het dan die impuls krijgt.

[2:55:11] Maar dat is niet één reden waarom het niet gebeurd is.

[2:55:14] Dat is voldoende gebeurd. Er zijn een heleboel redenen.

[2:55:18] Meneer Van Kampen.

[2:55:19] Voorzitter, misschien eigenlijk een beetje gelijkluidende vraag aan mevrouw Brugmans-Overes.

[2:55:25] Wat zijn uw ervaringen als het gaat om de aanvraag voor subsidies?

[2:55:29] Komt u taboes tegen?

[2:55:31] Of zijn er gesprekken?

[2:55:32] Of blijft er geld op de plank liggen?

[2:55:34] Hoe wordt daar vanuit uw organisatie naar gekeken?

[2:55:39] Vanuit onze organisatie zijn we wel voor de tegemoetkomst.

[2:55:42] Maar de subsidies worden door de provincie zelf verleend.

[2:55:45] Dus wij zien daar niks van binnenkomen en hebben daar ook verder niks mee te maken.

[2:55:53] De subsidie voor de preventieve maatregelen wordt echt door de provincie zelf helemaal geregeld.

[2:56:00] Meneer Van Kampen?

[2:56:02] Ik meen te begrijpen dat u ook uitkeert, maar dat is dus niet zo.

[2:56:09] Eén tipje gewoon voor onszelf en ook voor u, maar dat is ook voor mezelf.

[2:56:15] In Vlaanderen speelt ook het vraagstuk van de Wolf aan.

[2:56:20] En daar zijn ze ingeslaagd om een veel groter deel van de dierenhouders

[2:56:28] deel te laten nemen aan subsidieregelingen.

[2:56:30] En daar zijn provincien nu ook aan het kijken wat daar dan precies gebeurt

[2:56:33] met vrijwilligersorganisaties die ook samen dan met de boeren dit soort dingen doen.

[2:56:38] Dus dat schijnt een aanzienlijk hogere deelname te zijn dan in Nederland.

[2:56:42] Dus het is goed om ook nog eens een keer naar Vlaanderen te kijken.

[2:56:52] In aanvulling nog op de vraag, vanuit BIJ12 verlenen we dus wel een tegemoetkoming in het geval dat er schade is.

[2:56:58] Er is een advies, een fauna preventiekit, die we beschikbaar stellen over de mogelijkheden van preventie.

[2:57:04] Maar de provincies hebben zelf een subsidie beschikbaar gesteld, met name voor het plaatsen van de hekken.

[2:57:11] En de subsidiestroom daarvoor loopt ook via de provincie.

[2:57:14] Dus daar doen we als BIJ12 niets in.

[2:57:18] Meneer Van Kampen wil vast een keer een dagje bij u komen stage lopen, dan ziet u er dan

[2:57:21] begraagd.

[2:57:22] Meneer Holman, we gaan naar je korte tweede ronde.

[2:57:25] Ja, dank u wel voorzitter.

[2:57:26] Ik wil graag ook mevrouw Brugmans-Overes een vraag stellen, twee vragen.

[2:57:34] Ik woon zelf ook in de mooie provincie Drenthe.

[2:57:37] Bij Vaar zijn daar de meeste gevallen van schade en ook verreweg het hoogste bedrag

[2:57:43] uitgekeerd.

[2:57:45] Is daar een verklaring voor?

[2:57:46] Dat is vraag één.

[2:57:47] Vraag twee, we hadden geen sociale wetenschapper in ons midden,

[2:57:52] maar u ziet denk ik van reden erbij wat het sociaal maatschappelijk doet.

[2:57:57] En terwijl ik hier zit, dan krijg ik appjes van schapenhouders

[2:58:00] met een dieptries verhaal en helemaal geschoold, schapen weggedaan.

[2:58:05] De impact daarvan is ontzettend groot en veel mensen het lenen.

[2:58:08] Wat ziet u en kunt u de constatering die u doet hier weergeven?

[2:58:18] Ja, we zien natuurlijk inderdaad aan het aantal schaduwmeldingen dat dat met name in Drenthe is,

[2:58:24] ook in de Veluwe. Reden waarom het daar op die locaties is, het is niet iets wat we onderzoeken.

[2:58:33] Nou, heeft iets met voedselaanbod uiteindelijk te maken, het aantal wolven wat er leeft. Maar meer

[2:58:40] weet ik daar ook niet van. Kan ik daar ook niet van zeggen. Dat het veel doet met de veehouders,

[2:58:45] Zeker, want ik denk dat is ook hier al gedeeld.

[2:58:49] Niemand die dat aan wil treffen bij zijn dieren.

[2:58:52] En dat krijgen we ook natuurlijk te horen op het moment dat ze toch vaak als eerste bij ons melden...

[2:58:59] om te laten weten dat ze een aanval hebben gehad.

[2:59:04] En dan Berik.

[2:59:05] Ja, voorzitter, dan nog even een korte vraag...

[2:59:09] ook aan mevrouw Brugmans.

[2:59:14] Brugmans.

[2:59:15] Brugmans, overigens.

[2:59:18] Dat gaat over de meldingen.

[2:59:21] Er zijn 417 meldingen geweest van wolvenschade.

[2:59:27] Is dat het totaal aantal meldingen geweest dat binnengekomen is?

[2:59:31] Of zijn er ook meldingen die geen opvolging krijgen?

[2:59:35] En zijn het vooral meldingen van dierenartsen?

[2:59:38] Of zijn er ook natuurbeschermingsorganisaties die ook die meldingen doen?

[2:59:41] Ik vraag het eigenlijk vooral omdat ik een beetje beeld wil hebben of het aantal meldingen dat bij jullie binnenkomt ook het volledige beeld schetst van de wolvenschaar in Nederland.

[2:59:57] De 417 meldingen, dan ga ik even uit voor schadejaar 2024 waarna feest is, dus eigenlijk vanaf 1 november.

[3:00:04] Zijn er meldingen bij ons binnengekomen waar we opvolging aan geven?

[3:00:09] Ik kan maar wel zeggen, in de meeste gevallen sturen we eigenlijk een taxateur erheen.

[3:00:14] Of er is echt op basis van foto's, gegevens, op voorhand al duidelijk inschatten dat het

[3:00:21] geen wolf is.

[3:00:21] Maar dat is dan ook altijd in overleg met de melder.

[3:00:25] De melder is bij ons degene die op het terrein de veehouder eigenlijk is.

[3:00:33] Dus er kunnen zowel natuurorganisaties soms ook zijn als die iets vinden, maar in de meeste

[3:00:37] Ofwel, er zijn veehouders die zich melden.

[3:00:39] Hebben we totaal beeld?

[3:00:42] Dat zou kunnen van niet.

[3:00:43] Want uiteindelijk moet er een melding binnenkomen.

[3:00:45] Anders kunnen we het ook niet registreren.

[3:00:50] Mevrouw Teunissen.

[3:00:51] Dank u voorzitter.

[3:00:53] Ik wil allereerst even gezegd hebben dat mijn afdronk tot nu toe van deze ronde tafel iets anders is dan die van de heer Van Kampen.

[3:00:59] Hij zei dat het lijkt alsof we verrast zijn door de komst van de wolf.

[3:01:03] Ik heb die indruk niet.

[3:01:04] Als ik goed heb geluisterd naar de wetenschappers, dan ligt er sinds 2012 al een rapport dat zegt

[3:01:11] dat de wolf eraan komt en dat we daarmee rekening dienen te houden.

[3:01:16] In die tijd heeft niet stilgestaan.

[3:01:19] Er zijn veel ontwikkelingen geweest, ook op maatschappelijk en op wetenschappelijk vlak.

[3:01:24] Dus we zijn voorbereid.

[3:01:26] Het gaat ook om de politieke keuzes om ervoor te zorgen dat de wolf een goede plek in ons land krijgt.

[3:01:33] Ik heb nog twee korte vragen als u mij toestaat, heel concreet.

[3:01:38] Eén voor mevrouw Kloostra.

[3:01:42] U had het over dat er nu geen soorten beschermingsplan ligt, terwijl dat wel zou moeten volgens

[3:01:49] de Europese regels.

[3:01:52] Ik vroeg me af wat de gevolgen zijn.

[3:01:55] Zijn er nog juridische gevolgen voor het kabinet dat het geen plan heeft liggen?

[3:02:00] Zijn er juridische gevolgen?

[3:02:03] De tweede vraag is aan mevrouw Brugmans.

[3:02:08] Die gaat over de hybride wolf.

[3:02:10] Die kwam ook al even voorbij.

[3:02:13] Ik lees op de website van BIJ12 dat er in Nederland nog nooit een hybride wolf is aangetroffen en

[3:02:19] dat het per definitie niet klopt dat een hybride wolf minder wild zou zijn.

[3:02:26] Ik vroeg me af of u kunt bevestigen dat verhalen over hybride wolven in Nederland compleet onbewezen zijn

[3:02:32] en dat het nergens opgebaseerd is.

[3:02:36] Dank u wel.

[3:02:37] Allereerst mevrouw Kloostra.

[3:02:40] Ja, dank u wel.

[3:02:41] Wat betreft het soortenbeschermingsplan, dat is natuurlijk vooral heel belangrijk voor de wolf,

[3:02:46] maar ook voor hoe die zich gaat ontwikkelen in dit land, hoeveel ruimte er is voor de wolf

[3:02:51] en hoe vaak de wolf de mens tegenkomt in een soortenbeschermingsplan.

[3:02:56] Dan kunnen maatregelen worden opgenomen die de wolf meer in eigen plek geven en zorgen

[3:03:03] voor minder botsing met mensen.

[3:03:06] Over botsing gesproken, in zo'n soort beschermingsplan kun je ook nadelige gevolgen voor de wolf

[3:03:13] meenemen, zoals bijvoorbeeld aanrijdingen, verstoring door recreanten, om dat allemaal

[3:03:19] goed in beeld te brengen en aan te pakken.

[3:03:23] Nederland is gewoon verplicht die maatregelen te nemen.

[3:03:25] En als men dat te lang laat lopen, dan op een gegeven moment, net als in het stikstofdossier

[3:03:31] en andere dossiers, dan komt de rechter eraan te pas.

[3:03:35] We hebben dat gezien voor de hamster, voor de otter.

[3:03:38] Er zijn een aantal diersoorten waarvan de rechter heeft gezegd, nou Nederland, je hebt dat teveel

[3:03:44] laten lopen en je moet nu die beschermingsmaatregelen nemen.

[3:03:47] Ik zou zeggen, voor de wolf is het nog niet te laat, maar pak dat ook op in het totaalpakket,

[3:03:52] omdat het ook lucht kan geven aan de andere problematiek die speelt.

[3:03:59] Mevrouw Bruggemans.

[3:04:04] De hybride wolf.

[3:04:07] We worden als hybride wolf beschouwd als hij meer dan vijf procent DNA heeft van een hond.

[3:04:14] U heeft de staartjes gezien van het aantal meldingen dat we binnen hebben gekomen.

[3:04:18] Van al die meldingen wordt DNA afgenomen, wordt geanalyseerd door Wageningen.

[3:04:22] En daarvan kan ik zeggen dat we tot op heden nog niet hebben geconstateerd

[3:04:25] dat daar een hybride wolf bij zit.

[3:04:26] Daarop is het ook gebaseerd.

[3:04:33] Ik heb eigenlijk geen vraag meer.

[3:04:34] Ik wil alle deelnemers aan deze rondetafel hartelijk bedanken, want wat ik er zelf aan

[3:04:40] over heb gehouden, is dat we nog niet alles weten.

[3:04:44] Het is een complex probleem, vooral als het gaat over draagvlak in de samenleving.

[3:04:48] Maar we weten ook een heleboel wel al waar we mee aan de slag kunnen.

[3:04:52] Ik zal mijn best doen om daar politiek draagvlak met de collega's voor te zoeken.

[3:04:56] Meneer Van Kampen, wat kijkt u boos, meneer Van Kampen?

[3:04:59] Ik ben nog even aan het verwerken dat mijn collega van de Partij voor de Dieren weer een soort beeld oproept

[3:05:05] alsof ik uit een ei zou komen gekropen.

[3:05:06] Dat ik vandaag pas wakker ben geworden als het gaat over de wolf.

[3:05:09] Ik heb het woord verrast ook niet in de mond genomen.

[3:05:12] Wat ik bedoelde te zeggen is dat je ook decennia te maken gehad hebt met een veehouderij

[3:05:17] die de last en de beperkingen van de wolf niet heeft te ervaren.

[3:05:23] En dat als dat op dit moment de laatste tien, vijftien jaar zo is,

[3:05:28] dat het economisch forse maatregelen vraagt van een ondernemer

[3:05:32] om zijn feda tegen te beschermen.

[3:05:33] Dat je nogal wat vraagt.

[3:05:35] En dat dat in de afgelopen tien, vijftien jaar een nieuwe ontwikkeling is.

[3:05:38] En dat ik denk dat dat een uitdaging is waar we over moeten nadenken.

[3:05:42] En daar zal ik als volksvertegenwoordiger in ieder geval mijn bijdrage voor leveren.

[3:05:46] En voor zover wil ik ook alle aanwezigen bedanken voor de inbreng.

[3:05:50] Dat heeft ons weer een stapje verder gebracht bij een oplossing.

[3:05:53] Dank u wel. Dan kunnen we het hierbij laten.

[3:05:57] Misschien kunt u me nog even één keer waarnemen, mevrouw Boumet.

[3:06:00] Ik heb nog een laatste vraag.

[3:06:02] Dan geef ik graag het woord aan de heer Graus van de PVV.

[3:06:05] Dank u wel, mevrouw de voorzitter.

[3:06:08] Ik heb altijd geluk omdat ik zelf ooit een keer een veterinair forensisch team heb opgezet.

[3:06:13] Samen met de dierenpolitie en dergelijke.

[3:06:15] En het bleek dat er altijd aanvallen zijn op vee geweest.

[3:06:19] Ook voordat de wolf kwam en ook op wild.

[3:06:21] Dat komt vaak gewoon door honden.

[3:06:24] Vaak hele lieve honden die ook vee hebben aangevallen en ook verscheurd.

[3:06:28] En nu is mijn vraag, dat ook laatst bleken aanvallen van de goudjakhals vandaan te komen.

[3:06:33] Dan moeten we die dan ook gaan afschieten dadelijk.

[3:06:35] En ook al die huishonden, want hoe ga je dat selecteren?

[3:06:37] Dan moeten we ook alle huishonden gaan bejagen.

[3:06:40] Dus mijn vraag is, hoe wordt dat überhaupt geconstateerd?

[3:06:43] Want ik vind dat nogal moeilijk.

[3:06:44] Als daar echt de enige ter zake deskundige dierarts, mevrouw Verkerk, die is in Amerika opgeleid.

[3:06:50] Dat is de enige veterinair forensisch dierarts die we hebben in ons land,

[3:06:53] als die het al heel moeilijk vinden om dat te kunnen constateren.

[3:06:56] Hoe kan eigenlijk zo worden bepaald, omdat mevrouw Brugmans dat zei,

[3:07:00] van we kunnen dan zo zien of het een aanval van een wolf is,

[3:07:02] terwijl er zaken deskundigen die mogelijk twaalf tot veertien jaar gestudeerd hebben,

[3:07:06] dat niet kunnen? Dat is mijn vraag. Dank u wel, mevrouw de voorzitter.

[3:07:08] Mevrouw Brugmans.

[3:07:11] We constateren dat eigenlijk via de DNA-analyses die dus worden afgenomen

[3:07:15] en die gaan naar Wageningen Research en die analyseren het DNA.

[3:07:19] En op basis daarvan kunnen we de veroorzaker eigenlijk bepalen.

[3:07:25] Nu is mijn vraag, omdat ook laatst bleek, of gewoon, dat kan ik niet eens zeggen, maar

[3:07:29] een goudjak als een strook bij betrokken en er zijn ook nog steeds aanvallen, dat heb

[3:07:32] ik zelf laten onderzoeken van honden, dus ja, dan moeten we dat ook gewoon goed gaan

[3:07:37] bijhouden en monitoren, want niet alleen, de vos heeft ook eeuwenlang in een beklaagde

[3:07:42] bankje gezeten.

[3:07:43] We moeten wel zorgen dat niet alle schuld niet bij de wolf komt te liggen.

[3:07:46] Dat zou niet zo heel eerlijk zijn, omdat het ook een goede predator is die we nodig

[3:07:49] hebben.

[3:07:50] Is dat een vraag? Ja, dat was een vraag, ja.

[3:07:52] Aan mevrouw Brugmans.

[3:07:54] Ja, mevrouw Brugmans.

[3:07:55] Overes.

[3:07:58] Op basis van de DNA-analyse

[3:08:01] constateren we ook dus af en toe

[3:08:02] dat het een andere diersoft is geweest.

[3:08:04] En dat maken we ook inzichtelijk.

[3:08:06] Ook als het een hond of een vos is.

[3:08:08] En we dat uit de DNA-analyse halen.

[3:08:11] Dank u wel. En ook als het een goudjakkaas is.

[3:08:14] Dan geef ik het woord

[3:08:15] graag weer terug aan de heer Graus.

[3:08:17] Mevrouw Brugmans, mijn dank is groot voor het waarnemen vandaag.

[3:08:19] Dank u wel.

[3:08:20] Dan dank ik ook in dit blokje juridisch en beleid alle deelnemers, mevrouw Kloostra, mevrouw

[3:08:25] Bruggemans-Overes, heer Van Geel, leuk om u nog eens gezien te hebben, en professor Trouwbors.

[3:08:30] Kom allemaal goed thuis.

[3:08:31] Ik wil iedereen trouwens bedanken die hier vandaag aanwezig is geweest voor uw komst

[3:08:34] en het delen van uw ervaringsdeskundigheid en ook uw kennis.

[3:08:38] Hartstikke bedankt daarvoor en kom allemaal heel veilig goed thuis.

[3:08:41] En dan sluit ik hierbij het rondetafelgesprek.