Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Digitale Zaken

[0:00:01] aangeboden gekregen als commissie om die te betrekken bij het commissiedebat

[0:00:05] bescherming persoonsgevens en digitale grondrechten.

[0:00:07] Dat staat gepland op 24 april en ook een verzoek om een kabinetsreactie daarbij.

[0:00:15] Kan iedereen daarmee instemmen?

[0:00:17] Ik zie je knikken, dan kunnen we daarmee instemmen.

[0:00:19] Dan is er een tweede verzoek van het lid Siks-Dijkstra van NEC voor een ronde

[0:00:24] tafelgesprek over de Uitvoeringswet Digitale Dienstenverordening.

[0:00:27] En het verzoek is om dit een technisch ronde tafelgesprek te laten zijn waarin het spanningsveld

[0:00:33] tussen privacy, handhaving en uitvoering wordt toegelicht en verschillende experts kunnen

[0:00:38] dan hun ziens wijzen op de wet met ons delen.

[0:00:41] Is iedereen ermee akkoord?

[0:00:43] Nog een vraag van mevrouw van der Werff van D66.

[0:00:46] Nou meneer, een begeleidende opmerking.

[0:00:49] Ik ben natuurlijk ook nieuw in dit gezelschap, dus ik wil er niet al te ingewikkeld over doen.

[0:00:53] Het enige is, wij wilden nou juist morgen ook tijdens het debat een punt maken van het feit

[0:00:57] dat dat zo langzaam gaat en dat we dus niet door het proces nog weer extra vertraging oplopen

[0:01:03] in de uitvoering van die wet.

[0:01:04] Dus als we dat een beetje tijdig kunnen inplannen, zou dat gunstig zijn, denk ik.

[0:01:08] De heer Sjiks-Dijkshuis.

[0:01:10] Volledig mee eens.

[0:01:11] Volgens mij de wet is zojuist ook aangeboden aan de Kamer door de minister.

[0:01:16] Dus ik weet nog niet of er al een moment gepland is dat we die gaan behandelen, maar het lijkt

[0:01:19] maar goed om wel voor dat moment deze ronde tafel in te plannen en niet de wetgeving

[0:01:24] daardoor te laten vertragen. Mevrouw Rejkovski. Ja, voorzitter, dan zou ik het voorstel willen

[0:01:31] doen dat als we de uitvoeringswet van de DMA gaan bespreken, dat we die dan misschien ook

[0:01:35] meteen van de DSH gaan doen. Als dat samenvalt, die uitvoeringswetten dan graag. Dat zou denk ik

[0:01:42] het handigste zijn. En we gaan zo bij agenda punt 4. Als iedereen dus kan instemmen in ieder geval

[0:01:54] met deze ronde tafel. Dan gaan we naar de planning van de ronde tafel en ook het bespreken van de wet.

[0:02:01] Er is wel iets meer tijd die we dan nodig hebben, maar wel dat we het zo snel mogelijk gaan inplannen.

[0:02:05] Maar daar komen we dus bij agenda punt 4. Kunnen we daarover besluiten. Maar het besluit voor de

[0:02:13] ronde tafel is er dan in ieder geval. De planning volgt straks. Dan agenda punt 2, brievenlijst van

[0:02:20] Heeft iemand daar opmerkingen bij?

[0:02:25] Brievenlijstorganisaties.

[0:02:26] Nog ter bespreking bij die brievenlijst is

[0:02:28] het verzoek van de autoriteit persoonsgegevens om hun jaarverslag aan te bieden

[0:02:34] en met ons in gesprek te gaan.

[0:02:37] En bij voorkeur is dit voor 15 mei.

[0:02:41] En de vraag is ook of de commissie JNV als volgcommissie hierbij kan worden uitgenodigd.

[0:02:46] En het wordt wel krap qua planning.

[0:02:48] Misschien dat het zelfs al op 15 mei gebeurt.

[0:02:50] Dus het is niet helemaal verschrikkelijk als het na 15 mei is, maar in ieder geval de vraag

[0:02:55] kan de AP het jaarverslag komen aanbieden en kunnen we dan in gesprek.

[0:02:59] De heer Meulenkamp.

[0:03:00] Wij zouden daar heel graag gebruik van willen maken.

[0:03:04] Meerdere commissieleden zie ik knikken, dan gaan we dat inplannen.

[0:03:08] Dan agenda punt 4, wet en regelgeving, we hadden het er net al even over.

[0:03:12] Dus het verzoek om de ronde tafel is gehonoreerd.

[0:03:18] Dan is de vraag van willen we dan de inbrengdata voor het wetsvoorstel

[0:03:21] vaststellen op 29 mei om twee uur, en dan zou het rond de tafelgesprek in de week van 21 tot 23 mei

[0:03:28] kunnen worden georganiseerd, mits we dan op tijd zijn bij de PVV om daar een goed uitgewerkt

[0:03:34] voorstel voor te hebben. Maar ik denk dat de heer Sjiks-Dijkstra zo enthousiast is dat we dat ook

[0:03:38] voor elkaar kunnen krijgen. Ja, dan zie ik iedereen knieken, dan kunnen we dat vaststellen.

[0:03:45] Dan hebben we een brief van de regering, van de minister van EZK, over uitvoeringswet

[0:03:53] digitale dienstenverordening.

[0:03:57] Volgens mij hebben we het daar net over gehad, dus niet controversieel kunnen we dan besluiten.

[0:04:03] Dan betrekken we die bij de behandeling van het wetsvoorstel.

[0:04:06] Dan agenda punt 5, nazending adviezen bij de Rijkswethoudende Goedkeuring van Conventie 1-0-8

[0:04:15] en goedkeuring van het wijzigingsprotocol bij Conventie 1-0-8.

[0:04:20] Dan is de eerste vraag controversieel of niet controversieel.

[0:04:27] Dan is het voorstel betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

[0:04:31] Maar hier zijn nog wel een aantal mededelingen bij.

[0:04:37] Die zijn als volgt.

[0:04:38] Dit wetsvoorstel betreft dus een Rijkswet.

[0:04:41] Dat betekent dat ook de parlementen van de andere landen van het Koninkrijk, dus Aruba,

[0:04:45] Curaçao en Sint Maarten, het recht hebben om verslag uit te brengen.

[0:04:48] We hebben innemens vernomen dat het parlement van Curaçao voornemens is om dit te doen.

[0:04:54] Zij voorzien dat het verslag in juli zal worden uitgebracht.

[0:04:58] Het is dan aan de Tweede Kamer om het tempo van de wetsbehandeling te bepalen.

[0:05:01] De Staten van Curaçao hebben de tijd om verslag uit te brengen zolang het wetsvoorstel nog in behandeling is bij de Tweede Kamer.

[0:05:08] En dan is het een beetje wel natuurlijk vanuit het oogpunt van de goede relaties binnen het Koninkrijk,

[0:05:15] wordt ons eigenlijk meegegeven om bij de besluitvorming over de verdere behandeling van het wetsvoorstel

[0:05:19] dus rekening te houden met de wens van de Staten van Curaçao om verslag uit te brengen.

[0:05:23] En we hoeven dit niet te besluiten nu allemaal, maar in ieder geval is het goed om even te weten voor ons

[0:05:28] dat er verslag wordt uitgebracht, dat dat waarschijnlijk in juli zo is.

[0:05:34] En dat we even moeten afwachten wanneer Curaçao hiermee komt.

[0:05:42] Dat brengt ons bij de brieven van bewindspersonen, agenda punt zes.

[0:05:48] De vraag is ook weer hier controversieel of niet controversieel.

[0:05:51] Niet controversieel.

[0:05:54] Dan is het behandelvoorstel agenderen voor het commissiedebat

[0:05:58] dat bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten,

[0:06:01] dat staat gepland op 24 april.

[0:06:04] En nog even goed om hierbij te vermelden,

[0:06:07] is dat de beleidsreactie op het WODC-onderzoek er aankomt

[0:06:13] en dat deze beleidsreactie ook wordt toegevoegd

[0:06:16] aan de agenda van het commissiedebat.

[0:06:20] Dan agenda punt 7, de beleidsreactie onderzoek contractuele afspraken

[0:06:24] cyber security, ook weer de vraag controversieel of niet controversieel.

[0:06:29] Niet controversieel.

[0:06:30] Dan is het behandel voorstel agenderen

[0:06:32] voor het commissiedebat online veiligheid en cyber security dat nu gepland staat morgen.

[0:06:39] Dat brengt ons bij agenda punt acht de verzamelbrief digitalisering van maart.

[0:06:44] Controversieel of niet controversieel?

[0:06:46] Nee, dus niet controversieel.

[0:06:48] En dan is het behandel voorstel agenderen

[0:06:50] voor het noodoverleg digitalisering op 22 april.

[0:06:53] Dus dat is eigenlijk wel mooi.

[0:06:55] Dan hebben we gelijk een dubbel noodoverleg.

[0:06:57] Hier horen ook weer een aantal mededelingen bij.

[0:07:00] Want gistermiddag is er nog een brief

[0:07:02] ontvangen van de staatssecretaris van BZK en Financiën.

[0:07:06] Uitstel, toezending, reactie op verzoek van het lid Itzinga gedaan tijdens de regeling

[0:07:10] van werkzaamheden van 19 januari 2024 over een lijst van alle algoritme die

[0:07:15] mogelijkerwijs illegaal zijn en de staatssecretaris biedt in de brief aan

[0:07:19] de laatste stand van zaken toetelichten in het commissiedebat

[0:07:25] Inzet algoritmes en dataethiek en dat staat gepland op 17 april.

[0:07:30] Dus dan is het voorstel als volgt, we voegen de brief toe aan de agenda van het commissiedebat

[0:07:36] en we voegen de commissie Financiën toe als volgcommissie van het commissiedebat.

[0:07:44] Ja, daar kan iedereen mee instemmen.

[0:07:48] Ja, want het is een brief van de staatssecretaris van Financiën.

[0:07:54] Dit is dus ook een onderwerp specifiek waar Financiën ook over gaat.

[0:07:59] Dus dan kunnen we ze blijven toevoegen als volgcommissie.

[0:08:10] Dat brengt bij gebende punt 9, verslag van de EU-rapporteurs AI en Quantum.

[0:08:17] Kunnen we het verslag vaststellen en instemmen met het openbaar maken?

[0:08:21] Ik zie knikkende gezichten, dat kan.

[0:08:25] En dan is het voorstel om het te betrekken bij de inbreng schriftelijk overleg fysie over

[0:08:30] mededeling stimuleren van startups en innovatie in betrouwbare AI en fysie verordening supercompetitief

[0:08:36] kunstmatige intelligentie dat gepland staat op 17 april 2024.

[0:08:41] Kunnen hiermee instemmen?

[0:08:43] Ja, dat brengt ons bij agenda punt 10.

[0:08:47] Hier ook weer de vraag controversieel of niet controversieel.

[0:08:50] niet controversieel. Dan is het behandelvoorstel agenderen voor het commissiedebat telecomraad en

[0:08:58] dat staat gepland op 21 mei. Ja, 14 mei, sorry. Ja, de telecomraad is 21 mei, precies. En dan wij

[0:09:07] staan gepland op 14 mei. Dat brengt ons bij agenda punt 11, de reeds geagendeerde en behandelde stukken.

[0:09:17] Dit hebben we eigenlijk al gedaan, want dit is reeds betrokken bij de inbreng van het

[0:09:21] Schriftelijk Overleg Telecomraad.

[0:09:23] Dat brengt ons bij agenda punt 12, ter informatie.

[0:09:28] Ook agenda punt 13, ter informatie.

[0:09:33] Dat brengt ons bij agenda punt 14, planning van de werkzaamheden, overzicht van wetsvoorstellen,

[0:09:40] openstaande schriftelijk overleg en commissieverzoeken, ook ter informatie.

[0:09:43] En dan agenda punt 15, overzicht van geplande activiteiten van de Commissie Digitale Zaken.

[0:09:51] Ook weer een aantal mededelingen en mededeling 1, gisteren is vernomen dat de minister van

[0:09:57] Justitie en Veiligheid niet zal deelnemen aan het commissiedebat online veiligheid en

[0:10:02] cybersecurity.

[0:10:04] En de minister van EZK, die doet het voorstel om namens beide winstpersonen de beantwoording

[0:10:10] van het commissiedebat te voeren.

[0:10:12] Maar de vraag is natuurlijk wat u daarvan vindt en hoe we daar vervolgens mee omgaan.

[0:10:17] Ik weet niet of iemand daar opmerking bij heeft.

[0:10:22] Kijk even naar links.

[0:10:23] Nee, het is echt alleen de minister van EZK die er dan bij zal zijn.

[0:10:31] Ja, dan is dus de vraag stellen we het uit of mevrouw van der Werff.

[0:10:36] Nou, er is natuurlijk wel een groot stukje inhoud wat echt bij JNV ligt,

[0:10:42] waardoor ik het wel jammer zou vinden als die minister er niet bij kan zijn.

[0:10:47] Uitstel naar een andere plek in april lijkt me vrijwel onmogelijk gezien de commissieagenda die er nu al ligt.

[0:10:54] Dat zou dan betekenen dat dat ook weer na het meireces is.

[0:10:59] Ik merk dat ik dat een lastige vind. Ik weet niet hoe mijn collega's hierover denken.

[0:11:04] Ik zou haar er graag bij hebben, maar als dat minimaal een maand verderop is, dan is dat wel ver weg.

[0:11:11] Geen voorstander van uitstel, het mijn betreft prima als de minister van EZK dit waarneemt namens JNV.

[0:11:19] Ik zou voor willen stellen om het commissiedebat Digital Travel Credential om die schriftelijk te maken, zeg maar.

[0:11:28] Om daar een schriftelijk overleg van te maken. Ik weet niet of we dan nog zouden kunnen ruilen eventueel.

[0:11:32] Zodat we die twee ruilen.

[0:11:36] Ja, dat is wel een heel mooi voorstel, zou dat zijn, maar dat kan dan weer niet.

[0:11:41] Dat kan dan mogelijk wel in onze agenda, maar niet in de agenda van de bewindspersonen.

[0:11:45] Dat is dan inderdaad weer het lastige daarmee.

[0:11:47] Dus ik kijk dan even naar links, want als we over uitstel praten, dan denk ik dat mevrouw

[0:11:51] van der Werff gelijk heeft.

[0:11:52] Dat wordt na de meivakantie.

[0:11:56] Dus het is of uitstellen, en dan duurt het even, of de heer Valieze.

[0:12:01] Wat ons betreft kan het gewoon behandeld worden door de minister van Economische Zaken en Klimaat.

[0:12:09] De minister heeft ook expliciet aangegeven dat ze zal beantwoorden namens beide bewindspersonen.

[0:12:15] We hebben dat wel eerder gehad.

[0:12:17] Het is niet altijd een daverend succes, maar we kunnen altijd gewoon weer met frisse moed beginnen.

[0:12:24] En ik denk als de minister het ook zo expliciet nu heeft aangegeven,

[0:12:27] want in andere gevallen was het vaak nog een verrassing die dichterbij,

[0:12:32] of althans waar minder tijd tussen zat,

[0:12:34] dan denk ik dat ze dat misschien ook wel waar kan maken.

[0:12:37] Dus dan laten we het debat van morgen gewoon staan.

[0:12:41] Dan nog een mededeling naar aanleiding van het commissiedebat over de DTC-pilot,

[0:12:47] waar de heer Meulenkamp net al over had.

[0:12:49] Het ministerie heeft ambtelijk laten weten dat de resultaten op de pilot

[0:12:52] eind mei met de Europese Commissie gedeeld worden

[0:12:54] en de resultaten worden dan ook met de Kamer gedeeld.

[0:13:00] Dus dat even als mededeling.

[0:13:10] Maar ik zou bij mijn voorstel willen blijven om er een schriftelijk overleg van te maken

[0:13:13] en dan kunnen we later deze data nog meenemen.

[0:13:20] Dat kan ik wel steunen.

[0:13:21] Ja, de heer Van Liesen?

[0:13:23] Dat kunnen wij ook steunen.

[0:13:25] Dus dan wordt dat een schriftelijk overleg?

[0:13:29] Op dezelfde data.

[0:13:34] Dan een laatste mededeling.

[0:13:37] De besloten technische briefing door de Algemene Rekenkamer, voorafgaand aan het

[0:13:41] WGO-jaarverslagen en slotwetten, kan gepland worden op 12 juni.

[0:13:45] Dat klinkt nog ver weg, maar als we weer de meivakantie eraf trekken, dan valt dat allemaal

[0:13:49] best wel mee, van 10 tot 11.

[0:13:52] Er is een week voorafgaand aan het wetgelvingsoverleg dat op 19 juni gepland staat.

[0:13:57] De inventarisatie van de deelname loopt nog tot met morgen.

[0:14:01] en we hebben nu maar één aanmelding, dus ik wil jullie nog even op attenderen

[0:14:04] om u vooral aan te melden voor die technische briefing

[0:14:08] met de Rekenkamer voorafgaand aan het WGO-jaarverslagen.

[0:14:14] Ja, de heer Dijkstra.

[0:14:17] Ja, dank u wel, voorzitter. Zou ik hier ook nog even een verzoek kunnen doen

[0:14:21] rondom de activiteit, commissiedebat, digitale infrastructuur en economie?

[0:14:26] Zal ik dat voor de rondvraag bewaren?

[0:14:27] Nee, dat kan, ja.

[0:14:28] Ik zou graag het verzoek willen doen om de staatssecretaris

[0:14:31] voor digitalisering en koninkrijksrelaties ook te betrekken bij dat debat.

[0:14:36] En ik snap dat op korte termijn is, dus mocht zij niet kunnen, of dan de minister

[0:14:40] voor Economische Zaken haar zou kunnen waarnemen namens de staatssecretaris.

[0:14:45] Ja, mevrouw Rijkhofsky?

[0:14:47] Ja, kan uiteraard, maar waarom?

[0:14:50] Dat zal ik toelichten.

[0:14:51] Dat zit hem voornamelijk in het cloud vraagstuk, wat nu veel speelt en wat op

[0:14:55] enige mate ook overlapt met het terrein van de staatssecretaris.

[0:14:59] Dus daarom acht ik het wel nuttig als zij daar ook aanwezig is.

[0:15:06] Ja, onder andere.

[0:15:08] Ja, dan blijft de datum staan, maar dan wel dus expliciet de vraag aan de minister

[0:15:14] van EZK of zij dan ook weer namens beide bewindspersonen kan spreken.

[0:15:18] En dus het gedeelte als het gaat over Rijksinfrastructuur.

[0:15:22] Kijk ik even naar de heer Dijkstra.

[0:15:23] Ja, de digitale infrastructuur van het Rijk.

[0:15:26] Of die vragen dan ook

[0:15:29] door de minister van EZK beantwoord kunnen worden.

[0:15:31] En liever dan eerst de inventarisatie of de stads erbij kan zijn.

[0:15:35] Ja, dat brengt ons bij agenda punt 16, overzicht van ongeplande activiteiten van de Commissie

[0:15:48] Digitale Zaken.

[0:15:49] Ja, mevrouw Van der Werf.

[0:15:50] Ja, ik had nog één punt en ik vrees dat ik dat eigenlijk bij punt 4 al had kunnen opbrengen.

[0:15:56] Maar dat gaat nog even over die DSA, want er staat nu een behandelvoorstel om die inbrengdatum

[0:16:01] vast te stellen op 16 mei, maar ook in verband met het uitstel waar we daarvoor al even over

[0:16:05] hadden of sorry dat we het zo laat zijn met de uitvoering daarvan.

[0:16:10] Zou ik zeggen willen we dan die datum voor die inbreng niet wat naar voren halen?

[0:16:14] Want anders gaan we eerst over een maand pas die inbreng bekijken.

[0:16:17] Terwijl we zouden natuurlijk ook kunnen

[0:16:18] zeggen we moeten volgende week die inbreng hebben.

[0:16:21] En dan kan je ook weer sneller met die uitvoering aan de slag.

[0:16:28] Want nu hebben we volgens mij net besproken

[0:16:31] dat die inbreng datum vaststelt op 29 mei om twee uur en dan de ronde tafel een week

[0:16:37] eerder. En dan is uw voorstel...

[0:16:41] Nou, ik zou zeggen, volgens mij kan die inbreng best voor het meireces.

[0:16:45] En dan kan je nog steeds zeggen dat je die ronde tafel iets daarna doet.

[0:16:49] Maar volgens mij leeft er wel breder in deze commissie dat we het allemaal niet op

[0:16:54] z'n snelste vinden gaan. En dan is wat mij betreft een inbrengdatum over anderhalve maand.

[0:16:59] Dat brengt dan inherent ook weer wat vertraging met zich mee.

[0:17:06] De heer Sikes-Dijkstra.

[0:17:08] Ik snap het punt hiernaast, maar ik zou wel willen waken

[0:17:11] dat we nu dingen overhaast gaan doen en bepaalde rond de tafel gesprekken niet

[0:17:17] gaan voeren omdat het kabinet heel laat is met het leveren van deze wet.

[0:17:21] En ik zou dat wel graag zorgvuldig willen behandelen.

[0:17:23] En daar kunt u misschien nog over hebben of we dan de rond de tafel na de

[0:17:27] schriftelijke inbreng en voor de plenaire behandeling houden.

[0:17:31] Maar ik hecht er wel aan dat we daar wel de ruimte voor krijgen en nu niet de boel gaan overhaast.

[0:17:36] Volgens mij is ook het voorstel van mevrouw Van der Werff om dus de inbreng voor de ronde tafel te doen.

[0:17:40] Dus niet de ronde tafel niet, maar de inbreng voor de ronde tafel en dan zelfs nog voor het meireces.

[0:17:46] Dus dat is nu het voorstel, dus de inbrengdatum voor het meireces en dan wel een ronde tafel,

[0:17:53] maar de inbrengdatum naar voren halen.

[0:17:56] Mevrouw Rijkhofsky.

[0:17:58] Ja, dank. Ik steun de oproep van mijn collega om dit zo snel mogelijk te behandelen.

[0:18:04] Alleen kunnen we dan die ronde tafel niet naar voren, kunnen we daar niet bijvoorbeeld een technische briefing van maken.

[0:18:08] en die zijn al makkelijker te organiseren.

[0:18:10] Volgens mij zorgen we dan voor snelheid,

[0:18:12] want een schriftelijk overleg wil juist politieke vragen kunnen stellen.

[0:18:15] Dus rond de tafel krijg je veel feitelijkheden mee

[0:18:18] en die wil ik misschien juist meenemen in attentie

[0:18:20] om dan politieke vragen te stellen om daarna dat debat goed te kunnen voeren.

[0:18:24] Dus ik denk als we eerst de politiek gaan doen,

[0:18:26] dan het feitelijke verhaal horen en dan weer een debat,

[0:18:29] dan gooien we de logica een beetje om.

[0:18:31] Ik weet niet of dat zorgt voor een betere kwaliteitsbehandeling van de wet

[0:18:35] en daar zijn we toch ook wel van.

[0:18:37] Dus uw voorstel is eigenlijk gewoon, het voorstel is al om een hele technische ronde tafel te doen met experts.

[0:18:44] Dat is weer iets anders, een beetje dan een technische sessie,

[0:18:46] omdat dan is het meer weer intern met onze eigen experts.

[0:18:51] Dus de ronde tafel is wel, de vraag is om een technische ronde tafel met externe experts, maar zo te zeggen.

[0:18:59] En dan zegt u eigenlijk van eigenlijk moeten we het wel zo laten,

[0:19:03] want die inbreng of de ronde tafel naar voren halen,

[0:19:07] dat is eigenlijk uw voorstel, maar dan kijk even naar links.

[0:19:10] Ja, dat is dus in de planning niet te doen.

[0:19:14] De heer Sjiks-Dijkshaar?

[0:19:16] Ja, dan zou ik geen grote bezwaren hebben vanwege de agenda

[0:19:20] om de ronde tafel na de schriftelijke inbreng te hebben.

[0:19:23] Dat die ook een karakter heeft van niet alleen feitelijkheden,

[0:19:25] maar ook de brede impact van zo'n grote wet.

[0:19:30] Als daar geen bezwaren in zijn,

[0:19:32] dan vind ik het niet erg om de schriftelijke inbreng naar voren te halen.

[0:19:34] Zouden jullie dan voor het meireces de schriftelijke inbreng doen?

[0:19:37] Dan kan, ja, dat zou 25 april kunnen, die schriftelijke inbreng.

[0:19:43] En dan zetten we, ja, dus voor het meireces, 25 april en dan een technische ronde tafel voor het debat.

[0:19:50] Ja, perfect. Doen we het zo.

[0:20:07] Even kijken, we waren gebleven bij punt 16,

[0:20:10] de overzicht van ongeplande activiteiten van onze commissie.

[0:20:14] Geen opmerkingen op punt 17, uitkomsteninventarisaties over de

[0:20:20] rapporteurs digitale zaken.

[0:20:23] Het lid Valise heeft zich aangemeld als rapporteur voor de behandeling van de

[0:20:30] verantwoordingsstukkenbegrotingsjaar 2023 en de leden Valise en Katman hebben zich

[0:20:34] aangemeld voor de informele voorbereidingsgroep AI en de VVD-fractie

[0:20:40] heeft laten weten deel te nemen aan deze voorbereidingsgroep.

[0:20:43] En dat zal dus mevrouw Rijkhofsky zijn.

[0:20:46] Dat brengt ons bij agenda punt 18, voorstel van de informele

[0:20:52] voorbereidingsgroep werkwijze en horizontale taak.

[0:20:55] Drie beslispunten stemt de commissie in met het voorstel om de huidige

[0:21:01] debatvoering op de zes thema's voorlopig, in ieder geval tot het

[0:21:04] aantreden van een nieuw kabinet te handhaven, maar daarbinnen meer

[0:21:07] gefocuste debatten te voeren, waarbij een meer afgebakend

[0:21:10] onderwerp aan de orde is.

[0:21:14] Mag ik daar dan ook bij aanvullen dat er op die manier ook voor gezeten wordt?

[0:21:18] Want dat zou denk ik ook helpen, want juist omdat we heel veel thema's behandelen die bij

[0:21:22] meerdere debatten terecht kunnen, dat we ook dan scherper zijn als commissie.

[0:21:27] En ik zal die rol natuurlijk ook, die verantwoordelijkheid ook zelf oppakken.

[0:21:30] Dat we scherper, bij dit debat hebben we het hier over en bij het andere debat hebben we het daar over.

[0:21:34] Want waar ik nu zelf naar zat te kijken, morgen debat over cybersecurity zitten met minister EZK,

[0:21:38] maar we zitten met haar ook over twee weken en de brief van de RDI en zonnepanelen staat nu voor

[0:21:45] morgen op debat. Die zou eigenlijk ook bij EZK passen, maar dat is gewoon vanwege de val van

[0:21:49] het kabinet verkiezingen is dat even zo gelopen. Maar ik denk ook een verantwoordelijkheid aan ons

[0:21:53] als Kamerleden omdat wij daar ook scherp op zijn en niet alleen de verantwoordelijkheid bij de

[0:21:58] griffie leggen. Ja, goed punt. Daar zal ik een rekening mee houden. Dat we in het voorzitten ook

[0:22:06] even iedereen bij de les houden wat wanneer we waar wat bespreken. Ja goed.

[0:22:13] Dan beslis punt 2 stemt de commissie in met het voorstel om twee rapporteurs aan te wijzen die

[0:22:18] de opvolging van de motie van Ginneke en Leijten monitoren en zo ja welke willen zich aanmelden als

[0:22:25] rapporteur en dit kunnen we anders ook nog een digitale inv... ja we kunnen nog wel even een

[0:22:34] schriftelijke ronde doen. Dan kunnen mensen nog even over nadenken. Beslis punt 3 stemt de

[0:22:39] met het voorstel om twee rapporteurs aan te wijzen die een voorstel doen aan de commissie

[0:22:43] tot invulling van de horizontale taak van de commissie, DISA.

[0:22:47] En zo ja, welke melden zich aan als rapporteur?

[0:22:50] Ik zou zelf wel als rapporteur willen van de horizontale taak.

[0:22:56] En anders doen we hier ook nog een schriftelijke inventarisatie.

[0:23:01] Dat brengt ons bij de rondvraag.

[0:23:04] Niemand iets voor de rondvraag?

[0:23:07] Ja, zeker.

[0:23:08] Mevrouw Van der Werff.

[0:23:10] Voorzitter, dit is mijn eerste bezoek aan deze commissie.

[0:23:14] Maar ik was toch benieuwd, want wij zijn allebei vorige week weer begonnen.

[0:23:19] En het viel mij op, mijn portfolio is verdrievoudigd.

[0:23:21] Dus dan val je sowieso een wat voller agenda op.

[0:23:24] Maar dat heel veel debatten zich hadden geconcentreerd in deze maand.

[0:23:27] En daar was vast een goede reden voor.

[0:23:29] Maar in mei en juni zag ik nog niet zoveel staan.

[0:23:33] Nu denk ik dat iedereen aan deze kant het graag wat meer zou willen spreiden de komende weken.

[0:23:38] Maar ik was toch benieuwd hoe het nou kwam dat het zo geklusterd was en of we daar misschien aan het eind nog iets aan kunnen doen of dat we dat de volgende keer kunnen voorkomen.

[0:23:48] Dat we toch net iets meer tijd ertussen kunnen hebben.

[0:23:51] Ja, de planning is inderdaad wat dat betreft niet ideaal en ik denk dat dat om twee redenen is.

[0:23:56] De eerste reden is ook dat er veel dingen met haast en gespoed ook wel een beetje waren ingepland.

[0:24:01] Terwijl we een commissie hebben met eigenlijk alleen maar het nieuwe leden.

[0:24:05] Dus dat er ook nog wel vragen was om uitstel of om een technische sessie of een ronde tafel.

[0:24:11] En dan stonden er al dingen in april gepland, dus daar zijn dan commissiedebatten naartoe geschoven.

[0:24:16] En wij zitten natuurlijk ook als commissie met dat meerdere bewindspersonen moeten wij uitnodigen.

[0:24:21] En we zijn ongelooflijk afhankelijk van de agenda's van bewindspersonen wanneer we de debatten kunnen plannen.

[0:24:27] En dat is ook soms ingewikkeld.

[0:24:30] Dus dat heeft een beetje gemaakt dat het nu zich helemaal rond april clustert.

[0:24:33] Dat is niet prettig.

[0:24:35] Maar we proberen dat inderdaad zo veel mogelijk te voorkomen.

[0:24:39] Volgens mij heeft iedereen nu een vliegende start kunnen maken.

[0:24:42] Dus de eerste reden is in ieder geval weg.

[0:24:46] Maar die tweede reden, ook met de agenda van bewindspersoon, blijft wel een uitdagende.

[0:24:55] Mevrouw Van der Werff?

[0:24:57] Toch een voorzichtige vervolgvraag, omdat mijn buurvrouw hier maar ook nog suggestie in fluistert.

[0:25:02] Wellicht is er meer steun.

[0:25:04] Volgende week zijn mensen daar al een beetje op ingelezen en mee bezig geweest.

[0:25:09] Maar ook in de laatste week van april staat een en ander op de agenda.

[0:25:14] Misschien kan er iets naar mij, misschien kan dat niet meer.

[0:25:16] En dan snap ik dat ook.

[0:25:18] Maar we zouden daar met welwillende blik nog even naar kunnen kijken.

[0:25:22] Want in mijn agenda dubbelt het in elk geval bijna elke keer nu.

[0:25:26] En een aantal keer zal ik voor DISA kiezen.

[0:25:28] Maar de helft van de keren kan het simpelweg gewoon niet.

[0:25:30] Dus als we met iets schuiven het wat comfortabeler kunnen maken, vind ik dat niet erg.

[0:25:36] Mevrouw Rekowski?

[0:25:37] Ja, voorzitter, daar zou ik bij willen aansluiten.

[0:25:40] We hadden gisteravond een ronde tafel gehad bij BZK over weerbaar democratische rechtsstaat.

[0:25:46] Daar ging het ook over onze eigen agenda.

[0:25:48] En het kunnen voorbereiden, het goed kunnen voorbereiden van debatten.

[0:25:51] En inderdaad, die laatste week voor het meireces hebben we drie debatten staan.

[0:25:55] Dat betekent dat ik elke dag alleen maar in debat en overleg zit.

[0:25:58] Dat heeft dan allemaal ook gefocust op DISA.

[0:26:02] En ik hecht er ook waarde aan om tijd te hebben om die debatten goed voor te kunnen bereiden.

[0:26:06] En nu moet ik afspraken, gewoon even een kopje koffie drinken met mensen die verstand hebben van een bepaalde zaak om even bij te kunnen praten.

[0:26:12] Die kan ik nu al niet eens meer inplannen, omdat we gewoon drie dagen lang debat hebben.

[0:26:15] Ik kan er niet eerst naartoe.

[0:26:16] Nee, mijn collega kan er niet eerst naartoe.

[0:26:18] Dus ik zou zeggen het notenoverleg zeker laten staan.

[0:26:21] Ik denk dat dat ook het lastigste is om het te herplannen.

[0:26:24] Maar we hebben die woensdag en die donderdag twee debatten staan.

[0:26:26] zouden we niet één van die twee of allebei kunnen verplaatsen naar mei en juni.

[0:26:31] Dan kunnen we het ook gewoon beter voorbereiden en ook betere voorstellen doen.

[0:26:35] En daar wordt Nederland ook beter van, denk ik.

[0:26:37] De heer Siksdijkstra.

[0:26:40] Dank, ik begrijp de oproep.

[0:26:41] Dus ik zou het concrete voorstel willen doen om het commissiedebat

[0:26:44] bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten dan naar mei te tillen.

[0:26:49] Dan hebben we ook grondig de tijd om bijvoorbeeld het rapport van

[0:26:51] autoriteit persoonsgegevens goed door te nemen.

[0:26:55] En dan houden we die twee debatten, het noodoverleg, al zo één keer verplaatst.

[0:26:58] Dus die wil ik graag laten staan.

[0:27:01] En dan, wat mij betreft, kan de digitale infrastructuur ook laten staan als daar geen bezwaren bij zijn.

[0:27:07] Dus het voorstel is om één debat te verplaatsen naar mei.

[0:27:13] Kan iedereen daar, ja, en dan laten we dus die van infrastructuur en economie staan en het noodoverleg staan.

[0:27:21] Ja, dan hebben we dat zo besloten.

[0:27:25] Oké.

[0:27:25] Ja.

[0:27:26] Dat brengt ons verder nog bij de rondvraag.

[0:27:29] Nee?

[0:27:30] Dan sluiten we deze procedure, mevrouw Wink.