Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Energieraad (informeel) d.d. 15 &16 april 2024.

[0:00:00] de vergadering van de vaste commissie voor economische zaken en klimaat.

[0:00:04] We zijn wat later begonnen dan eerst gepland vanwege het uitlopen

[0:00:07] van een plenair debat dat we net met elkaar hadden.

[0:00:11] Op de agenda staat de energieraad, de informele energieraad van 15 en 16 april 2024.

[0:00:20] Ik zou graag als eerste spreker het woord willen geven aan de heer Erkens van de VVD.

[0:00:27] Dank u voorzitter.

[0:00:28] Laat ik kort beginnen met een terugblik op de Milieuraad en de eerste bespreking over het

[0:00:32] Europese tussendoel voor 2040, waar we in de Kamer ook uitvoerig debat over hebben.

[0:00:37] Ik was blij om te lezen in de terugkoppeling dat de minister inderdaad stevig op die uitvoering

[0:00:41] heeft ingezet en dat ook als rand van waarde heeft neergezegd richting zijn collega's.

[0:00:45] Versnelling van vergunningsprocedures en het versterken van de stroomnet zijn

[0:00:48] cruciaal voor het realiseren van de gemaakte klimaatplannen.

[0:00:52] Daarnaast is de VVD blij dat Nederland, ook zelfs niet op verzoek aan deze minister,

[0:00:56] expliciet de rol van kernenergie benadrukt werd en het gelijke speelt voor bedrijven.

[0:01:00] Dus er is nog hoop voor de minister, zeg ik dan maar, voorzitter.

[0:01:03] Dan over de agenda van deze informele energieraad.

[0:01:07] De VVD bepleit al langer een radicale versnelling van de bouw van elektriciteitsinfrastructuur,

[0:01:12] gezien het vollopende stroomnet.

[0:01:14] Het mes moet door de overmatige bureaucratie.

[0:01:17] En door Nederlandse inzet is het al mogelijk om go-to areas aan te wijzen,

[0:01:21] waarbij versnelde vergunningsprocedures gelden voor elektriciteitsinfrastructuur.

[0:01:25] Hoe wordt dit instrument nu in Nederland toegepast en wanneer en hoeveel locaties zal de minister

[0:01:30] ook gaan aanwijzen onder deze mogelijkheid?

[0:01:32] Kan hij daar al concreet over worden?

[0:01:35] Daarnaast kan er eenmalig bij de bouw van elektriciteitsinfrastructuur en energieprojecten

[0:01:39] stikstof vrijkomen, terwijl het wel kan leiden tot een forse structurele reductie in de stikstofuitstoot.

[0:01:45] Gaat de minister dit onderwerp ook agenderen in Brussel?

[0:01:48] En ik vraag dit omdat op dit moment, en daar heb ik ook een briefing over een aantal weken

[0:01:51] over. De regering namelijk werkt aan een bepaalde route, waarbij sectorbreed

[0:01:56] volgens mij aangetoond wordt dat het leidt tot structurele forse reductie

[0:01:59] en dat dat misschien ook de ruimte biedt om toch versnel deze projecten van de

[0:02:02] grond te krijgen, maar ze ook nodig zijn in de reductie van stikstof en co2.

[0:02:07] Ik zou graag ook zien dat de minister dit in Brussel bespreekbaar maakt om ook

[0:02:10] te zorgen dat het juridisch dan goed geborgd wordt en niet een of ander

[0:02:13] geitenpaasje gaat zijn, gezien de ervaringen uit het verleden.

[0:02:17] En voorzitter, dan de hoge nettarieven. Nettarieven in Nederland zijn erg

[0:02:21] hoog vergeleken met andere lidstaten in de Europese Unie.

[0:02:24] En het raakt en beschadigt ook de concurrentiepositie van de energieintensieve industrie

[0:02:28] en leidt tot een hogere rekening voor onze huishoudens.

[0:02:31] Op dit moment worden de tarieven vastgesteld door de ACM en niet door de regering.

[0:02:36] De jaarlijkse investeringskorten worden ook via de nettarieven afgeschreven.

[0:02:40] En de methode nu zorgt ook voor hoge kosten,

[0:02:43] omdat sommige investeringen misschien ook decennialang meegaan.

[0:02:47] Dus kan de minister in Europa ook bespreken hoe we als politiek misschien om kunnen gaan,

[0:02:53] gezamenlijk in Europa, met die hoge nettarieven?

[0:02:55] En kan hij heel specifiek de optie van bijvoorbeeld langjarige afschrijvingen hierin meenemen,

[0:02:59] waardoor de jaarlijkse kosten voor huishoudens en bedrijven misschien omlaag gaan?

[0:03:03] En tot slot, voorzitter, de volumecorrectieregeling.

[0:03:06] Deze korting voor grootverbruikers is conform de Europese regels in Nederland afgeschaft

[0:03:11] door de ACM, maar is nog in werking bij vrijwel elke andere Europese lidstaat.

[0:03:17] Hierdoor is er geen gelijk speelveld en staan met name al verduurzaamde industrieën, die

[0:03:21] geëlektrificeerd zijn, in Nederland enorm onder druk of worden investeringsplannen voor

[0:03:26] Nederland verschoven naar misschien andere landen.

[0:03:28] Kan de minister vragen om verheldering vanuit de commissie over die grootverbruikers en

[0:03:33] de volumecorrectieregeling?

[0:03:34] En kan hij het ook opbrengen in zijn gesprekken met de andere lidstaten, zodat er gelijk speelveld

[0:03:38] terugkomt, als zij het ook bijvoorbeeld afschaffen?

[0:03:40] Dank, voorzitter.

[0:03:41] Meneer Erkens, u heeft een interruptie van mevrouw Rodekerk en daarna zou ik graag ook

[0:03:45] een interruptie willen plegen.

[0:03:47] Dank, voorzitter.

[0:03:49] Want ik hoor de heer Ekkers zich druk maken om de grootverbruikers.

[0:03:51] Nou is gisteren bekend geworden dat er door het gat in de begroting,

[0:03:55] doordat VVD niet salderen wilde afschaffen,

[0:03:59] grootverbruikers daar waarschijnlijk meer voor moeten gaan betalen.

[0:04:02] Dus ik ben benieuwd welke oplossing de heer Ekkers daarin ziet.

[0:04:05] Het lijkt me een bijzonder slecht idee om de energiebelasting,

[0:04:09] die in Nederland het hoogste is, nog verder te verhogen.

[0:04:11] Maar ik kan mijn buurvrouw geruststellen,

[0:04:13] wij hebben ook gestemd voor het afschaf van de salderingsrekeling.

[0:04:16] Dus wij waren er in de minderheid in de Eerste Kamer voor.

[0:04:20] Mevrouw Rodekerk.

[0:04:21] Dat is natuurlijk waar.

[0:04:22] Misschien moet ik hem dan zo stellen dat hoe de VVD van plan is om daar ook de twijfelbrigade van de NS,

[0:04:30] de andere partijen die aan het formeren zijn, daarin mee wil nemen.

[0:04:38] Voorzitter, misschien wil de voorzitter daarna ook wat zeggen over hoe hard Frankrijk erheen kijkt.

[0:04:45] Maar goed, nogmaals, ik denk dat het wel van belang is

[0:04:48] dat we uiteindelijk een salderingsregeling gaan afbouwen de komende jaren.

[0:04:51] Daar zitten onvoldoende prikkels in om stroom te gebruiken op de momenten waarop we het opwekken op dit moment.

[0:04:59] En tegelijkertijd nemen de kosten steeds toe die uitgesmeerd worden over de steeds kleiner wordende groep van niet zonnepaneelbezitters.

[0:05:06] Dus ja, ik zal mij ook in debatten daarover blijven uitspreken, gezamenlijk met u, denk ik dan.

[0:05:13] Heel graag. Zou een van jullie het voorzitterschap van mij willen overnemen?

[0:05:17] Nee, niet de heer Ekkens, want dan moet ik een vraag aanstellen.

[0:05:21] Ja, ik neem het voorzitterschap even over en ik geef het woord aan mevrouw Posma voor een interruptie.

[0:05:27] Ja, dank u voorzitter. Een geoliede machine hebben we hier.

[0:05:31] Even kijken, de heer Erkens die had het terecht over het ontbrekende gelijkspeelveld als het gaat over energiekosten.

[0:05:38] Ik heb daartoe ook een motie ingediend die u ook gesteund heeft om een onderzoek te doen

[0:05:42] en om de heer Jetten op te roepen om op Europees niveau dat in kaart te brengen.

[0:05:46] maar ook om zich ervoor in te zetten dat het speelveld gelijker wordt.

[0:05:50] Nou kun je daarin natuurlijk twee dingen doen.

[0:05:52] Eén daarvan is dat je je eigen portemonnee gaat trekken

[0:05:54] om ervoor te zorgen dat je net zoveel betaalt als Frankrijk en bijvoorbeeld Duitsland.

[0:06:00] Of je kan kijken of je die landen zover kan krijgen dat ze minder gaan stimuleren van hun eigen industrie.

[0:06:08] Welke optie kiest de heer Erken?

[0:06:11] Kijk voorzitter, het beste zou zijn als die andere landen dat ook niet zouden doen in dit geval.

[0:06:15] Dat is ook een voldoende prikkel om efficiënt met energie om te gaan.

[0:06:18] Daarom zei ik ook van de minister kan rondom de volumecorrectieregeling

[0:06:22] ten eerste wel vragen om verduidelijkheid van de commissie over of het inderdaad niet mag.

[0:06:27] Maar mijn tweede opmerking daarbij was ook of hij dan andere lidstaten er ook op kan aanspreken,

[0:06:30] zodat het speelveld weer gelijk wordt.

[0:06:32] Ik wil daarbij wel een kleine kanttekening maken bij mijn antwoord hierbij.

[0:06:36] We moeten natuurlijk ook het mondiale evenwicht goed gaan vergelijken

[0:06:39] tussen Europa en andere continenten, zodat onze industrie wel concurrent blijft

[0:06:43] en we niet zien dat alsnog China, Midden-Oosten of de VS vertrekt.

[0:06:46] Maar binnen Europa lijkt mij het meest wenselijk als die landen ons volgen hierin.

[0:06:52] Voorzitter, dank voor het woord.

[0:06:57] Excuus, de voorzitter was even afgeleid.

[0:07:00] De voorzitter, mevrouw Posma voor nog een interview.

[0:07:06] Voorzitter, dank.

[0:07:08] Even kijken, ik moet weer even herstellen.

[0:07:10] Een van de belangrijke pijlers naast de mededeling 2040 is natuurlijk het industrie-

[0:07:17] van Draghi, waar we allemaal met smart op wachten.

[0:07:19] Nu staat hij gepland om te verschijnen vlak na de verkiezingen,

[0:07:23] de Europese verkiezingen, in plaats van daarvoor.

[0:07:25] Toch bereiken ons al signalen dat juist daarin

[0:07:31] overheden veel meer steun kunnen gaan geven aan hun eigen industrie.

[0:07:35] Dus dat geeft eigenlijk een extra zetje voor landen

[0:07:37] om nog meer te gaan steunen of hun eigen industrie te gaan steunen.

[0:07:43] Is de heer Erdels met mij eens dat dat een soort race to the bottom zal zijn?

[0:07:46] En is meneer Erkens het ook met mij eens dat het zeer belangrijk is dat wij dat rapport krijgen voor de verkiezingen?

[0:07:55] Volgens mij moet je een race to the bottom inderdaad voorkomen waarin je continu in de Europese interne markt subsidieert.

[0:08:01] En de ander doet het dan ook weer wat door steeds de rekening voor de overheid en daarmee de belastingbetaler hoger wordt.

[0:08:07] Dus dat lijkt me niet wenselijk die route.

[0:08:09] Ik denk wel dat het van belang is dat Europa voldoende oog heeft voor de internationale concurrentie van onze industrie en hoe je daar het speelfout gelijk houdt.

[0:08:16] Het kan op meerdere manieren.

[0:08:17] Subsidiering zal dan mogelijk ook een rol in spelen,

[0:08:19] met name ook in verduurzaming de komende jaren,

[0:08:21] om de speelveld gelijk te houden.

[0:08:23] Maar het kan ook met instrumenten zoals het C-BAM,

[0:08:26] de groene grensheffing, om een gelijk speelveld te creëren

[0:08:29] op het feit dat wij een hogere CO2-heffing hebben dan andere landen.

[0:08:33] Dat soort instrumenten moeten er ook onderdelen van zijn,

[0:08:34] want ik ben het er nu eens.

[0:08:36] We moeten voorkomen dat er een race for the bottom ontstaat,

[0:08:39] die tot een hele hoge rekening kan leiden.

[0:08:41] Want als we dat kunnen voorkomen met elkaar

[0:08:42] en de industrie competitief kunnen houden met andere continenten,

[0:08:45] is dat volgens mij het meest wenselijk.

[0:08:46] En het rapport wat u specifiek benoemt,

[0:08:49] misschien kunt u daar zelf nog in uw vraag iets duidelijk over zijn,

[0:08:51] dat ik u daar ook een goed antwoord op kan geven.

[0:08:56] Dat is het.

[0:08:57] In de mededeling 2040 staat daar ook zeker in de inleiding

[0:09:01] een hele sterke verwijzing naar het rapport van de heer Draghi,

[0:09:04] Eurocommissaris Draghi, die is een rapport aan het schrijven

[0:09:08] over het toekomst van het Europese industriebeleid.

[0:09:12] en hij wil dat uit laten komen net na de Europese verkiezingen.

[0:09:17] Dat is wat ons betreft zonde voor het debat.

[0:09:22] Volgens mij, ik ken niet de tijslijnen van het rapport en het onderzoek,

[0:09:25] maar als het eerder is, altijd beter hierbij, zou mijn antwoord hierop zijn.

[0:09:29] Dus als dat kan, ja, maar ik weet niet aan welke tijslijnen zitten

[0:09:32] en wat voor onderzoek ze doen, dus dat vind ik ook een beetje moeilijk

[0:09:33] om daar heel sterk over te zijn.

[0:09:38] Ik geef het voorzitterschap weer terug aan mevrouw Post.

[0:09:41] Dank u wel, mevrouw Kreuger.

[0:09:42] Dan neem ik het voorzitterschap weer over en wil ik het woord geven aan mevrouw Rodekerk,

[0:09:48] die haar inbreng zal leveren namens D66.

[0:09:52] We debatteren vandaag over de Europese aanpak van ons energiesysteem- en klimaatbeleid.

[0:09:56] Wij zijn ervan overtuigd dat we als een verenigd Europa veel kunnen bereiken.

[0:10:01] Neem bijvoorbeeld het positieve nieuws afgelopen week dat de Europese CO2-uitstoot drastisch is

[0:10:07] afgenomen. Dat is ten dank aan goed werkend Europees beleid, het Europese emissiehandelssysteem.

[0:10:14] Sinds de invoering, 20 jaar geleden, is de uitstoot bijna gehalveerd. Dat is natuurlijk

[0:10:18] fantastisch nieuws. Als we onze krachten bundelen en energiesystemen verbinden, kunnen we profiteren

[0:10:24] van elkaars kwaliteiten. Bijvoorbeeld met zonne-energie uit Spanje, waterkracht-energie

[0:10:30] uit Zweden. Energie van Europese bodem creëert een robuust elektriciteitsnet. Daarmee staan

[0:10:36] we ook sterk tegen buitenlandse invloeden die energie inzetten als wapen.

[0:10:40] Een goed stroomnet draagt dus bij aan een veilig Europa.

[0:10:43] Voorzitter, dan wil ik het hebben over een sterke concurrerende Europese industrie.

[0:10:49] Naast de positieve berichten over de afname van CO2, viel er ook te lezen dat de grootverbruikers

[0:10:55] van stroom relatief meer betalen, ten eerste door de nettarieven die hoger zijn, vanwege

[0:11:01] de kosten voor het uitbreiden van het netwerk, en ten tweede omdat we in Nederland gewoon

[0:11:04] ambitieus zijn geweest in het afschaffen van fossiele subsidies.

[0:11:08] Over de hoge nettarieven las ik dat deze minister en de minister van de EZK kijken naar andere

[0:11:14] vormen van financiering, bijvoorbeeld vanuit de schatkist.

[0:11:18] Kan de minister toelichten welke opties er verkend worden?

[0:11:22] Wat D60 betreft kijken we vooral naar andere financiering voor de oplopende kosten van het

[0:11:27] onderhouden, uitbreiden en balanceren van ons net.

[0:11:30] Nederland moet niet terugpeddelen naar oude fossiele kortingen, maar duurzame

[0:11:36] koplopers belonen.

[0:11:38] Het is belangrijk dat we in de EU samen optrekken, zodat we een gelijkspeelveld

[0:11:41] creëren voor de industrie.

[0:11:43] Kan de minister toelichten hoe het staat met de uitvoering van de motie Paternotte-Bontebal

[0:11:48] om het afschaffen van fossiele voorbeelden voordelen tot diplomatiek speerpunt te maken?

[0:11:54] Voorzitter. Ik heb nog twee vragen over het energiehandvestverdrag.

[0:11:57] Nederland wil daaruit stappen en daar staat D66 honderd procent achter.

[0:12:03] Het is een rem op duurzame ontwikkeling, maar nu blijkt dat er toch Europese landen zijn die lid willen blijven.

[0:12:09] Gisteren hebben we ook een besluit in het parlement genomen om uit te treden.

[0:12:13] Heeft het Tweepijler-voorstel van het Belgisch voorzitterschap invloed op de snelheid waarmee

[0:12:17] Nederland kan uitreden?

[0:12:18] Als er toch Europese landen blijven, kan Nederland dan op een manier toch gebonden zijn aan het verdrag?

[0:12:27] Tot slot, het is voor Nederland en Europa belangrijk dat we meedoen in de race voor

[0:12:31] innovatieve technieken.

[0:12:33] Kijk alleen al hoe sterk de chipindustrie de positie van Nederland heeft gemaakt.

[0:12:37] We moeten bijvoorbeeld de staalproductie vergroenen, maar ook nieuwe industrieën aantrekken.

[0:12:42] Daar hebben we dan wel groene waterstof en stroom voor nodig.

[0:12:45] Het is daarom jammer dat in Nederland twee elektrolyseprojecten, die nodig zijn voor

[0:12:50] de productie van deze groene waterstof, vertraging oplopen.

[0:12:53] Dit komt door ene onduidelijkheid over beschikbare groene energie en tweede

[0:12:57] Nederlandse implementatie van de Renewable Energy Directive 3.

[0:13:02] Wat vindt de minister van het uitstel?

[0:13:04] Welke impact heeft dit op de beschikbare groene waterstof in Nederland?

[0:13:09] En is hij vernemens om zelfs nog een besluit te nemen over de implementatie van de

[0:13:12] rechtlijn, van die directive, of lijkt hij dat aan een volgend kabinet?

[0:13:18] Voor D60 is het groene energiesysteem als de deltawerker van het komend decennium.

[0:13:23] Ik wil afschuiven met de boodschap dat ik blij ben dat we deze Delta-Werker niet alleen

[0:13:27] hoeven te bouwen, maar dat we hier als een verenigd Europa mee aan de slag gaan.

[0:13:34] Prachtige woorden.

[0:13:35] Dank voor de inbreng.

[0:13:36] Ik wil het woord geven aan mevrouw Kreuger namens GroenLinks B.V.A.

[0:13:41] Dank u wel, voorzitter.

[0:13:45] Ja, over de energieraad.

[0:13:49] Het is natuurlijk een informele raad en toch staan er een aantal wat ons betreft echt belangrijke

[0:13:53] onderwerpen op de agenda.

[0:13:54] En ik vind het dus ook fijn dat wij als Commissie echt dit debat voeren en het niet afdoen

[0:13:59] met een schriftelijk overleg zoals we soms gewoon zijn.

[0:14:02] En ik kan de minister alvast meegeven dat volgens mij de Commissie voornemens is vanaf

[0:14:06] nu de Europese energieraaddebatten gewoon te voeren, omdat het ongelooflijk belangrijk

[0:14:12] is dat we juist zoveel mogelijk ook klimaat- en energiebeleid Europees aanpakken.

[0:14:19] Daarover heb ik een vraag over het versnellen van de aanleg van de elektriciteitsnet en

[0:14:24] hoever je daar op Europees niveau veel geïntegreerder en in samenwerking grote slagen kan maken.

[0:14:32] Mijn vraag daarbij is specifiek of de Europese Commissie, die heeft op dit moment niet echt

[0:14:37] een rol bij grensoverschrijdende verbindingen, dus landen gaan zelf over energieinfra en

[0:14:42] verbindingen, ook als ze in groot Europees belang zijn, kunnen tegengehouden worden.

[0:14:47] Hoe kijkt de minister daarnaar?

[0:14:49] Welke ruimte zou er eigenlijk zijn om, als er Europees belang is, dat mee te laten wegen?

[0:14:56] Er is bijvoorbeeld al jarig steggel geweest over de elektriciteitsverbinding tussen Frankrijk

[0:15:00] en Spanje.

[0:15:01] Goedkope zonne- en windenergie van het Iberisch Schier-eiland kan daardoor niet makkelijk

[0:15:06] naar Noord-Europa, terwijl het hier wel voor een lagere prijs zou kunnen zorgen.

[0:15:11] Dus wat zijn daar nou eigenlijk de mogelijkheden voor om dat toch naar een iets hoger Europees

[0:15:16] niveau te trekken?

[0:15:18] Dan over de Europese harmonisatie van de nettarieven.

[0:15:21] Ik ben benieuwd hoe de minister eigenlijk kijkt naar hoe die discussie in Europa gevoerd wordt.

[0:15:26] En dan gaat het met name ook eigenlijk over het harmoniseren van de methodologie van tot

[0:15:33] een nettarief te komen en hoe we die discussie nu in Nederland aan het voeren zijn, waarbij

[0:15:38] Ik wil ook zorgen dat rechtvaardigheid daar beter in geborgen is.

[0:15:43] We hadden de hele discussie net bij het debat over van het gas af of je niet ook juist mensen

[0:15:51] die op een warmtenet zitten weer een ander tarief wil kunnen geven dan mensen die all electric gaan.

[0:15:57] Dus hoe is eigenlijk die nationale discussie die we hier hebben over rechtvaardigheid, hoe

[0:16:01] beïnvloedt die en hoe speelt die Europees?

[0:16:03] Dat is een vraag van mij aan de minister.

[0:16:05] Dan een vraag over financiering van de energieinfrastructuur.

[0:16:12] We zien natuurlijk dat we in Nederland voor een grote opgave staan qua investeringen in energieinfra,

[0:16:18] maar dat dat ook echt Europees is en ook voorfinanciering vraagt.

[0:16:24] Zijn de huidige financieringsmogelijkheden voor energieinfrastructuur, onder meer via het

[0:16:30] Connecting Europe Faciliteit Budget en de Europese Investeringsbank zijn die toereikend om de

[0:16:36] aanleg van nieuwe elektriciteitsinfrastructuur te versnellen.

[0:16:41] Hoe ziet de minister de discussie over de financiering van de uitrol van energieinfrastructuur in het

[0:16:47] dicht van de aankomende discussies over het nieuw meerjaarsfinancieel kader van de EU?

[0:16:52] Hoe zorgen we daarvoor ruimte?

[0:16:56] Eerder heeft de minister toegezegd om in de EU aandacht te vragen voor de effecten van de hoge

[0:17:01] rente in met name de winstsector en het idee om bijvoorbeeld een rentekorting voor duurzame

[0:17:06] energieproductie te introduceren.

[0:17:09] Volgens mij is een toezegging gedaan om dat te gaan bespreken, maar dat zien we eigenlijk niet

[0:17:15] in het verslag van de vorige energieraad.

[0:17:17] Dus mijn vraag aan de minister is of dat besproken is en hoe andere lidstaten erin staan en of dat

[0:17:23] is wat deze keer informeel geagendeerd kan worden of we dat onderwerp verder kunnen brengen.

[0:17:29] Er staat nog een vraag over de fossiele subsidies.

[0:17:35] We zijn het allemaal met elkaar eens dat je zo veel mogelijk gecoördineerd Europees dat wil aanpakken

[0:17:40] en dat in de tussentijd Nederland ook hard door moet om het zelf af te schaffen.

[0:17:45] Is er al nieuws over en welke stappen worden gezet?

[0:17:50] Daar zijn we heel erg benieuwd naar.

[0:17:51] En tot slot staat eigenlijk de voortgangsbrief over het burgerforum vandaag ook op de agenda.

[0:17:58] We hebben daar een hele goede technische briefing over gehad.

[0:18:01] Het is heel goed om te horen dat er heel veel in voorbereiding is en dat er dus ook

[0:18:06] een instellingsbesluit al ligt.

[0:18:10] Een aandachtspunt van ons uit is hoe de vraagstelling nu is.

[0:18:14] De vraagstelling is dus hoe we als Nederland eten, spullen gebruiken en reizen op een manier

[0:18:19] die beter is voor het klimaat.

[0:18:21] of ook echt voor het burgerforum zelf de ruimte er is om een probleemanalyse te doen

[0:18:28] waarbij het je ook kan betrekken of je daarbij vooral kijkt naar de rol van bedrijven, van de overheid,

[0:18:34] van burgers zelf, van gemeenten.

[0:18:36] Dus dat er wel echt de ruimte ligt voor het burgerforum om dat zelf vorm te geven.

[0:18:43] Dankuwel, voorzitter.

[0:18:45] Hartelijk dank voor uw inbreng.

[0:18:47] Mag ik het voorzitterschap even aan u geven?

[0:18:49] Zeker.

[0:18:50] Dan geef ik graag het woord aan mevrouw Posma.

[0:18:55] Hartelijk dank, voorzitter.

[0:18:56] Mevrouw Kreuger zei het net al, maar het is volgens mij een heel goed besluit van ons allen van de Commissie

[0:19:02] dat we eigenlijk zeggen dat Europa zo belangrijk is.

[0:19:05] 80% van onze wetgeving, volgens mij op het gebied van klimaat en energie, wordt daar voor een deel gemaakt.

[0:19:11] Dus het lijkt ons heel belangrijk dat we vanuit de Kamer ook met elkaar daarover in gesprek gaan.

[0:19:17] Dus een mooi begin, denk ik, van een traditie, hoop ik, bij deze.

[0:19:22] Gaan we even naar mijn inbreng.

[0:19:25] Ik wil eerst even kijken naar de punten die op de agenda staan

[0:19:29] van de Informele Energieraad van 15 en 16 april.

[0:19:33] Het eerste punt gaat over het belang van de transmissiesysteembeheerders

[0:19:39] aan het samenwerken van de energieinfrastructuur

[0:19:41] en die sneller afronden.

[0:19:44] Nou hebben wij in Nederland natuurlijk een uitdaging wat betreft het aanleggen van goede infrastructuur,

[0:19:50] zeker als het gaat om elektriciteit.

[0:19:52] Ik ben even aan het zoeken hoeveel capaciteit dit opneemt.

[0:19:56] Komt dit dan in gedrang met de ambitie en de behoeftes die wij ook in Nederland hebben?

[0:20:01] Hoe gaat de minister dat eigenlijk balanceren met elkaar?

[0:20:05] Hoe kunnen we aan onze Europese verplichtingen voldoen?

[0:20:07] Het is natuurlijk ook belangrijk om ervoor te zorgen dat we onze groene stroom naar Duitsland,

[0:20:12] of België of Groot-Brittannië gaat op een gegeven moment ook heen weg kunnen brengen.

[0:20:18] Dus de leidingen moeten daar absoluut voor komen.

[0:20:20] Maar hoe verhoudt zich dat en hoe zet de minister zich in dat we in Nederland ook kunnen zorgen

[0:20:26] dat onze netten op de goede manier worden uitgebreid?

[0:20:30] Het tweede punt gaat over de financiering van die infrastructuur.

[0:20:35] Dan is het eigenlijk zo dat wij tot nu toe het besluit hebben gehad dat die infrastructuur van

[0:20:39] energie eigenlijk 100% in overheidshanden is, als we kijken naar elektriciteit, maar ook

[0:20:44] als we kijken naar gasinfra.

[0:20:46] En hier is een combinatie genoemd van publieke en private financierbaarheid.

[0:20:51] Ik ben even benieuwd hoe de minister dat eigenlijk voor zich zit.

[0:20:55] Onze fractie is een grote voorstander om juist die infrastructuur in publieke te handen te houden,

[0:21:01] in Nederlandse publieke handen, zodat je zeker kan weten dat iedereen toegang kan krijgen.

[0:21:06] Dat is een belangrijke voorziening wat ons betreft.

[0:21:09] Gaat dit alleen om elektriciteit, of zit hier ook gas bij, zit hier toekomstig CCS bij,

[0:21:15] zit hier toekomstig waterstof bij?

[0:21:17] Hoe ziet de minister deze?

[0:21:23] Dan was ik even benieuwd.

[0:21:26] Het derde punt gaat over de schaalvergroting en de standaardisatie.

[0:21:31] Dat kan ook altijd heel erg nuttig zijn, maar de minister geeft al aan dat we toch even een

[0:21:35] andere focus hebben op dit moment.

[0:21:38] Maar Nederland is wel aan het kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat Europese wetgeving op zo'n manier

[0:21:43] helpt dat we die vergunningverplichting bijvoorbeeld kunnen verzimpelen.

[0:21:46] Volgens mij wordt er op de RET3 gedoeld, maar dat weet ik niet zeker.

[0:21:51] Dat lijkt me zeer belangrijk, dus ik was even benieuwd naar een update stand van zaken.

[0:21:56] Misschien weet de minister ook of er andere landen zijn waarbij dit al met succes gedaan is, waar wij

[0:22:02] als Nederland van kunnen leren of misschien samen mee kunnen optrekken.

[0:22:07] Dan is het andere punt wat ik op de agenda had, het verslag van de Milieuraad en met name

[0:22:13] dan de mededeling 2040 die daarop zit.

[0:22:18] Die wou ik graag ook even doorlopen.

[0:22:21] Er zat trouwens ook een heel mooi stuk over plastic pallets waar ik zeer enthousiast van werd.

[0:22:26] Ik weet dat dit van uw collega is van de INW natuurlijk, maar ontzettend goed dat Nederland

[0:22:33] zich zo hard daarvoor inzet.

[0:22:35] En ik weet niet of ik daar helemaal goed zit en mocht dat niet zo zijn,

[0:22:40] dan hoeft u me niet te beantwoorden.

[0:22:41] Maar ik was even heel benieuwd naar de inzet van Nederland,

[0:22:44] of Nederland ook akkoord gaat met die kleinere pallets meenemen

[0:22:46] en wat het krachtenveld is van de andere landen.

[0:22:48] Wij hebben natuurlijk die mooie zetel nog in IJMAL als Nederland,

[0:22:53] als een van de zeven landen.

[0:22:54] Dus ik denk dat we hier een uitstekende positie hebben.

[0:22:57] Volgens mij doet Nederland dat ook om hier een hele mooie voortrekkersrol te pakken.

[0:23:03] Dus veel steun daarvoor.

[0:23:07] Dan gaan we even naar de klimaatdoelen.

[0:23:09] Volgens mij, als ik me goed herinner, was dit gesprek op uw verjaardag, minister.

[0:23:14] Dus ik denk dat u daar zeer opgewekt zat en met een goed humeur.

[0:23:18] Volgens mij blijkt het ook.

[0:23:19] Wij waren vanuit de Kamer toch nog wel kritisch.

[0:23:22] Ik denk dat u het debat nog wel herinnerde.

[0:23:25] Waarin u zei, ja, ik ga met vol enthousiasme dat doel tegemoet.

[0:23:28] waarbij we eigenlijk toch met een groep aangaven van...

[0:23:32] nou, misschien kunt u eerst naar die inhoud gaan kijken...

[0:23:36] naar de impact die eronder ligt en dan daar nog eventjes wat terughoudend in zijn.

[0:23:41] Dan lees ik wel uit het verslag dat u er positief bent ingegaan.

[0:23:44] Misschien moet ik dat samenvatten met uw verjaardag.

[0:23:47] Ik dacht, nou, ik ben gewoon goed gestemd.

[0:23:49] Maar ik wil toch even bevestigd hebben of u daar geen toezeggingen heeft gedaan...

[0:23:53] om voor dat 90-procentdoel nu nog te gaan.

[0:23:57] maar zich wel goed heeft ingezet om te kijken hoe we kunnen zorgen dat die onderliggende stukken

[0:24:03] ervoor gaan zorgen dat we met elkaar een mooi pakket maatregelen hebben waardoor we goed

[0:24:08] met elkaar aan de slag gaan. De eerste vraag die ik had gaat over de meeste lidstaten moesten

[0:24:14] nog een positie bepalen. Ben ik heel benieuwd welke lidstaten dat zijn en daarna kwam een zin

[0:24:20] van in algemene zin leek een meerderheid te kunnen leven. Als de meeste nog moeten bepalen

[0:24:24] in de meerderheid kunnen leven, vroeg ik me af wie er dan mee kan leven voor dat tussendoel.

[0:24:29] Wie moet er nog positie bepalen en wie zijn er ook kritisch op?

[0:24:34] Mag ik daar een uitsplitsing van de landen hebben?

[0:24:47] U noemt het zwaartepunt van de discussie, met verschillende punten erin.

[0:24:55] Ik vroeg me even af — u noemt een aantal randvoorwaarden.

[0:24:58] Ik vind het erg goed dat die discussie zo op verschillende punten gevoerd is.

[0:25:03] Zijn er nog meer randvoorwaarden die niet genoemd zijn?

[0:25:05] Daar ben ik wel benieuwd naar.

[0:25:07] Ik wou op een paar in gaan zoomen, bijvoorbeeld over de derde punt, de koolstofverwijdering.

[0:25:16] Dat is punt drie.

[0:25:18] Ik was even benieuwd hoe die andere landen hier eigenlijk inzitten.

[0:25:21] Kunt u daar een beetje een splitsing geven, maar ook een beetje een verslag doen van hoe viel die discussie daar?

[0:25:29] En ik heb een motie gevraagd voor een Nederlandse strategie op het gebied van CCS.

[0:25:36] U zit voor. Ja, ik moet naar links kijken.

[0:25:38] Ik wil alleen maar even meegeven dat het lid al zeven minuten bezig is.

[0:25:46] Dus ik hoop dat er bijna de laatste vraag is.

[0:25:52] Ja, zeker.

[0:25:54] Oh, wat erg.

[0:25:55] Mijn excuses, voorzitter.

[0:25:57] Dat had ik helemaal niet door.

[0:25:58] Ik vind het ook gewoon een leuk onderwerp.

[0:26:01] Maar goed.

[0:26:01] De Nederlandse strategie dan op het gebied van CCS.

[0:26:04] We hebben het over ETS gehad.

[0:26:06] Het staat erin dat er ook nog een mogelijke uitbreiding kan zijn.

[0:26:10] Dus ik was heel benieuwd naar de inzet daarvan.

[0:26:13] Er kwamen geruchten dat vissers daar misschien onder zouden vallen.

[0:26:17] Daar ben ik niet zo heel enthousiast over.

[0:26:19] Ik heb daar samen met de heer Vlag en anderen ook vragen over gesteld.

[0:26:22] Maar ik weet bijvoorbeeld dat u zegt dat de scheepvaart wel geïnteresseerd is om te kijken

[0:26:26] of de ETS uitgebreid kan worden naar schepen die volgens mij de grote 400 gross tonnage zijn,

[0:26:35] en hoe de minister zich daarvoor inzet en wat de kansen zijn voor andere landen.

[0:26:42] De CCCS heeft het net over gehad.

[0:26:44] Ik wil graag een nadere duiding hebben over hoe dat hele gesprek in Europa gaat en wat

[0:26:48] zien mensen als mogelijke opvang, hoe gaat dat systeem eruitzien.

[0:26:52] En mijn laatste punt, Europese bossen.

[0:26:54] Ik denk dat u dat ook fijn vindt, biomassa toch?

[0:26:58] Heel kort, ja.

[0:27:00] Dat staat onder het punt diverse.

[0:27:03] Mijn angst is eigenlijk dat wij te veel in gaan zetten op biomassa met heel Europa, omdat

[0:27:09] wij denken dat we allemaal heel veel bossen hebben om te kunnen gebruiken, heel veel productiebossen.

[0:27:14] Wat is de cumulatieve vraag van de Europese markt?

[0:27:19] Welke wordt in verwacht in 10, 20 jaar?

[0:27:21] Hoeveel bosareal hebben we die we daarvoor kunnen gebruiken?

[0:27:24] Zijn die met elkaar in balans?

[0:27:26] Ik wou nog een mooie anekdote over oestervelden brengen, maar ik denk dat ik die moet laten.

[0:27:30] Ik denk de anekdote over de oestervelden bewaren voor de tweede termijn.

[0:27:34] Is goed, doe ik dat, voorzitter.

[0:27:35] Ik geef het voorzitterschap weer terug aan mevrouw Bosma.

[0:27:39] Dank voor het teruggeven van het voorzitterschap.

[0:27:43] Ah, er is nog een interruptie van mevrouw Goudenkerk.

[0:27:46] Nou, mevrouw Goudenkerk, gaat u graag.

[0:27:50] Nou ja, ik hoorde hier een hele opstapeling van wat Europa moest doen.

[0:27:54] Maar als ik kijk naar...

[0:27:55] Ik was natuurlijk niet bij dit verjaardagstabat,

[0:27:57] maar als ik kijk naar de track records van NEC op Europa is het wel...

[0:28:01] Toetreding Bosnieën tegenhouden, natuurgestelwet, doel van 2040 niet willen steunen.

[0:28:07] Dus dan vraag ik me toch af,

[0:28:08] Is NEC nou voornemens om pro-Europa te zijn of tegen Europa?

[0:28:14] Want dan hebben we toch juist Europa nodig, ook als we deze energietransitie met elkaar

[0:28:18] voor elkaar willen krijgen?

[0:28:19] Nou, geen van beide, voorzitter.

[0:28:21] Wij zijn kritisch op Europa.

[0:28:23] Wij vinden dat Europa bepaalde punten echt met elkaar moet optrekken.

[0:28:28] Dus we hebben het over defensie, als we het hebben over Europese veiligheid, als we kijken

[0:28:33] naar onze interne markt.

[0:28:34] maar op sommige punten ook gewoon echt niet aan de slag moet.

[0:28:38] Het vorige debat dat we met elkaar hadden ging bijvoorbeeld over consumentenbescherming.

[0:28:42] En dat amendement dat ik heb ingediend over de help, waarbij je eigenlijk zegt we willen geen telefonisch verkoop meer voor energiecontracten.

[0:28:53] En dat kan dan niet vanwege Europa. Nou dat zijn punten waarvan ik denk dat moeten we niet doen.

[0:28:57] Dus samenwerking waar kan en waar het goed is.

[0:29:00] En daarbij is het wel realistisch om te zeggen dat klimaat veel grensoverschrijdend, overstijgend is, is positiever.

[0:29:10] Ja, dit roept een vervolgvraag op.

[0:29:13] Nee, want kijk, kritische houding is altijd goed.

[0:29:15] We moeten alles wat we doen, moeten we goed beoordelen.

[0:29:18] Daarom zitten we ook hier.

[0:29:20] Maar twijfelen is iets anders.

[0:29:21] En wat mij betreft, als we dus gaan voor een groene, groene Europa, zoals mevrouw Posma ook aangeeft belangrijk te vinden,

[0:29:27] dan moeten we ook de doelen stellen die daarbij horen en niet daar langzaam een stapje in zetten,

[0:29:32] maar gewoon zeggen, kom, we gaan vooruit met elkaar en dan gaan we ook zorgen dat het voor elkaar komt.

[0:29:35] Ik ben benieuwd hoe mevrouw pas maar daarnaar kijkt.

[0:29:38] Nou, ons verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezing heet Beperken en Versterken.

[0:29:43] Dus wat ik net zei, op bepaalde gebieden versterken met elkaar, maar op bepaalde gebieden echt beperken.

[0:29:48] Als we het hebben over de discussie die we met elkaar hadden over de mededeling 2040,

[0:29:54] dan is het heel belangrijk om te zien.

[0:29:56] Maar we zitten... Misschien gaan we het debat hier over doen.

[0:30:00] Dat het doel, het definitieve doel, pas over twee, drie jaar hoeft te worden vastgesteld.

[0:30:05] Want dit is een mededeling die we met elkaar hebben gehad.

[0:30:08] Het is nog geen wetgeving. Het zijn nog geen vastliggende stukken.

[0:30:10] Het is een mededeling met 600 pagina's eronder.

[0:30:14] Met allemaal voorstellen van dingen die we zouden kunnen doen...

[0:30:17] om ervoor te zorgen dat we de goede kant op gaan.

[0:30:19] En ik heb toen in dat debat ook aangegeven...

[0:30:21] nou, sommige dingen zijn absoluut goed om met elkaar te doen...

[0:30:25] Maar sommige dingen moeten we ook kritisch op zijn, juist vanwege de ecologie.

[0:30:28] Dat is de reden dat ik biomassa hier ook altijd aanhaal.

[0:30:32] NEC is geen voorstander van grote biomassa, omdat het gewoon echt, echt

[0:30:36] wat ons betreft niet goed is voor de ecologie.

[0:30:39] Nou, een allerlaatste interruptie dan.

[0:30:42] Nou ja, als laatste.

[0:30:43] Kijk, ik hoor nu wel inderdaad dat NEC wil wel.

[0:30:47] Dus dat vind ik op zich fijn om te horen.

[0:30:48] Dus daar vinden we elkaar dan ook in.

[0:30:50] Maar mijn oproep zou wel zijn, niet twijfelen, maar doorpakken.

[0:30:55] Ik herhaal nog even, dan beperken en versterken als hoofd van ons verkiezingsprogramma.

[0:31:02] Dus echt kijken waar het wel kan, maar ook echt terughoudend zijn op die plekken waarvan

[0:31:06] ik denk, dat moeten we gewoon hier doen.

[0:31:12] Sorry, ik geef heel even het voorzitterschap aan mevrouw Rodenburg.

[0:31:19] Rodekerk, excuus, die naam zit er nog steeds niet goed in sinds maandag.

[0:31:26] Dan geef ik het woord aan mevrouw Kreeg voor een interruptie op.

[0:31:29] Mevrouw Plasma.

[0:31:30] Ja, ik moet toch even karwel beperken en versterken.

[0:31:34] En ik was eigenlijk benieuwd, er is gisteren een uitspraak van de rechter gedaan, een belangrijke

[0:31:39] uitspraak.

[0:31:40] Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens over klimaatfalen is een mensenrechten schending.

[0:31:47] En eigenlijk hoorde ik vervolgens dat uw toekomstig coalitiegenoot wellicht van mevrouw Posma zegt

[0:31:56] ja, dat is echt een reden om eigenlijk gewoon uit die verdragen te stappen.

[0:32:03] Valt dat ook voor mevrouw Posma onder beperken en versterken?

[0:32:08] Nee voorzitter, wij gaan niet het EVM loslaten als dat een vraag is.

[0:32:15] Wij vinden het zeer prettig om ons te houden aan afspraken die we met elkaar hebben gedaan.

[0:32:20] Daar is het EVRM een van.

[0:32:22] Daar zijn de klimaatdoelen van Parijs een andere van.

[0:32:25] Daar is de Klimaatwet, die we met elkaar hebben vastgesteld, ook een van.

[0:32:30] We zaten toen als NSC nog niet in de Tweede Kamer.

[0:32:34] Ik kan u vertellen dat we positief zijn over de maatregelen of de voorstellen in het KEF van

[0:32:40] vorig voorjaar van 2023, dus net even die hogere bandbreedte om het doel te halen.

[0:32:52] Tweede interruptie van Welke Leuger.

[0:32:53] Nou, dat is heel goed om te horen dat het NSC hierbij echt afstand neemt van die inzet van

[0:32:59] BBB.

[0:33:00] Dat vind ik heel belangrijk om te markeren.

[0:33:02] Daarbij heb ik wel de vraag, kijk, die uitspraak van de rechter gaat natuurlijk over klimaatfalen

[0:33:11] De Europese wetenschappelijke raad voor het klimaat zegt dat om 1,5 graad te halen,

[0:33:17] je in 2040 gewoon meer moet doen.

[0:33:20] Dus dan is het toch ook in lijn met die uitspraak van de rechter dat onze minister zich nu inzet

[0:33:25] voor een stevig 2040-doel in Europa?

[0:33:30] Ik ben heel blij dat de minister zich inzet voor een stevig maatregelenpakket.

[0:33:34] Daar hebben we het met z'n allen over gehad, ook de vorige keer.

[0:33:37] We hebben ook enkele maatregelen genoemd waarvan we dachten dat dat op een andere manier moet

[0:33:41] worden ingevuld, want anders kom je niet tot het doel.

[0:33:44] Dan gaan ze andere dingen kapotmaken, die je volgens mij eigenlijk ook niet wil, om de

[0:33:48] biodiversiteit bijvoorbeeld te vergroten, want dat is ook een ontzettend grote uitdaging.

[0:33:58] Ik val in herhaling.

[0:34:01] Ik heb de studies van de Wetenschappelijke Klimaatraad gelezen.

[0:34:04] Dat zijn gewoon goede wetenschappers.

[0:34:05] Wij hebben ook een Nederlandse klimaatraad, die ik ook hoog heb zitten.

[0:34:10] Ja, precies. Dat heb ik gezien.

[0:34:12] En nogmaals, het is gewoon niet het moment in het proces.

[0:34:15] Het komt over twee, drie jaar dat je met elkaar een doel kan vaststellen.

[0:34:19] Maar ik zou eerst echt graag willen zien dat de maatregelen die eronder liggen, maatregelen zijn

[0:34:23] waarvan we zeker weten dat we ze hier goed kunnen uitvoeren om ook dat draagvlak te kunnen houden met

[0:34:29] elkaar om door die energietransitie te gaan.

[0:34:31] Het is een beetje hetzelfde als met de warmtenet, waar we het net over gehad hebben met elkaar.

[0:34:34] dat we echt goed aan de slag gaan om iedereen mee te krijgen.

[0:34:38] Volgens mij trekken we daar ook goed met elkaar op, waarbij we zeggen dat die warmtenetten nodig zijn

[0:34:43] voor de energietransities.

[0:34:44] Die zijn ook wenselijk voor ons toekomstbeeld, maar we gaan wel helpen als mensen daar buiten de boot

[0:34:49] vallen, zodat iedereen mee kan komen.

[0:34:51] Dat is een beetje mijn droom.

[0:34:53] Dan geef ik het voorzitterschap terug aan mevrouw Posma.

[0:34:59] Voorzitter, dank voor het teruggrijpen van het voorzitterschap.

[0:35:02] Nou, we zijn nu met z'n drieën, met z'n vieren zelfs al voorzitter geweest.

[0:35:05] We zijn aan het einde gekomen van de eerste termijn.

[0:35:07] Dus ik kijk even naar de minister voor tien minuten.

[0:35:11] Ja, de minister heeft tien minuten nodig voor al deze complexe antwoorden.

[0:35:15] We zien elkaar weer over tien minuten en sluit ik uit voor de vergadering.

[0:47:53] Welkom terug bij het debat van de Vaste Commissie voor Economische Zaken en Klimaat

[0:47:58] over de Informele Energiegraad.

[0:48:00] En we gaan nu starten met de beantwoording van het kabinet in de eerste termijn.

[0:48:03] Dus ik geef graag het woord aan minister Jetten.

[0:48:06] Dank u wel, voorzitter.

[0:48:07] En ontzettend fijn dat de vaste Kamercommissie alles in Europa

[0:48:10] ook zo serieus neemt dat u het voornemen heeft

[0:48:13] om voortaan altijd een energieraad ook voor te bespreken

[0:48:15] in een commissiedebat.

[0:48:17] Daar ben ik samen met het team zeer verheugd over.

[0:48:20] Want in Nederland en Europa wordt hard gewerkt

[0:48:23] aan de duurzame energietransitie.

[0:48:25] En om die transitie een boost te geven,

[0:48:27] is het echt cruciaal dat we belemmeringen adresseren en aanpakken

[0:48:30] met ondersteunend beleid en goede randvoorwaarden.

[0:48:33] En hier wijs ik met name op het versnellen van het aanleggen van de energieinfrastructuur

[0:48:38] en de daarbij behorende knelpunten zoals de lange termijnen voor vergunningverlening,

[0:48:43] waar we niet alleen in Nederland, maar in bijna elke EU-lidstaat tegen aanlopen.

[0:48:47] En het is daarom positief dat het Belgisch voorzitterschap,

[0:48:50] de informele energieraad van 15 en 16 april,

[0:48:54] volledig in het teken zet van de bevordering van duurzame energieinfrastructuur

[0:48:58] en met name ook de uitrol van geïntegreerd Europees elektriciteitsnetwerk.

[0:49:02] Tijdens de informele raad zal Nederland het belang van een gecoördineerde en geïntegreerde

[0:49:08] Europese aanpak stevig benadrukken, want de integratie van het Europese netwerk en de

[0:49:13] uitwisselingsmogelijkheden tussen landen leiden tot positieve welvaartseffecten, zoals lagere

[0:49:18] prijzen voor huishoudens, bedrijven en andere eindgebruikers.

[0:49:22] Integratie zorgt ook voor minder prijsvolatiliteit, het verbeteren van de leveringszekerheid van

[0:49:27] elektriciteit en meer flexibiliteit op het net, zoals het kunnen omgaan met de veranderlijkheid

[0:49:32] in vraagproductie en beschikbaarheid.

[0:49:35] En dat neemt steeds meer toe, met bijvoorbeeld meer wind op de Noordzee, meer zon in Zuid-Europa,

[0:49:40] meer waterkracht elders in het noorden.

[0:49:43] Voor die geïntegreerde Europese aanpak en dat netwerk is de doorontwikkeling van de

[0:49:48] nationale netwerken natuurlijk van groot belang.

[0:49:50] En daarom zal Nederland tijdens de Informele Energieraad het belang benadrukken van het

[0:49:53] versneld uitbouwen van de elektriciteitsinfrastructuur.

[0:49:56] Het doen van extra onderzoek naar verschillende opties voor flexibel gebruik van elektriciteit.

[0:50:01] En dan specifiek de opties die kunnen bijdragen aan het tegengaan van netcongesti.

[0:50:06] Aandacht voor de uitvoering van de integratie van de infrastructuur en hoe deze verbeterd kan worden.

[0:50:11] En zoals door velen van u ook bepleit, de ontwikkeling van gezamenlijke marktregels.

[0:50:16] En met het laatste punt zullen Nederland ook aandacht vragen voor het gelijke speelveld...

[0:50:20] met betrekking tot netwerktarieven.

[0:50:22] Niet alleen de netwerktarieven voor onze bestaande energieintensieve industrie, maar ook de netwerktarieven

[0:50:28] voor nieuwe technieken, zoals elektrolyzers voor de productie van groene waterstof, batterijen

[0:50:33] en energieintensieve industrie, die we zoveel mogelijk geïntegreerd met die grootschalige

[0:50:39] windparken willen ontwikkelen.

[0:50:41] Er zijn de komende jaren forse investeringen nodig voor de uitbouw van onze energieinfrastructuur.

[0:50:46] We hebben het in Nederland veel over netcongesti, maar inmiddels zijn de kaarten in bijna alle

[0:50:53] Europese landen rood gekleurd, dus de discussie die wij de afgelopen twee jaar al zeer intens

[0:50:58] hebben gevoerd, komt ook steeds meer aan de oppervlakte in andere lidstaten.

[0:51:02] En we verwelkomen dan ook tijdens de Raad de aandacht die wordt gegeven aan de financierbaarheid

[0:51:08] van de energieinfrastructuur.

[0:51:10] Daar zal Nederland de Europese Commissie echt uitdagen om tot een betere kostendeling te komen.

[0:51:17] Een land als Nederland met grote wind-op-zee-ambities doet dat niet alleen maar voor onze eigen vraag,

[0:51:23] maar ook voor behoeften in buurlanden die van groot deel die groene elektronen gaan importeren.

[0:51:28] U volgt vast allemaal Martien Visser op Twitter, die elke dag dit soort staartjes publiceert.

[0:51:33] Het is echt indrukwekkend om te zien hoeveel we op dagbasis exporteren naar onze oosterburen.

[0:51:40] Maar zoals mevrouw Posma terecht zei, dan moeten we in Nederland ook infrastructuur aanleggen

[0:51:45] voor die export.

[0:51:46] Het zou dan ook fijn zijn, in mijn woorden, als we dan ook de Duitsers daaraan kunnen

[0:51:50] laten meebetalen, want we doen het uiteindelijk samen en solidair.

[0:51:55] Ten aanzien van die tijdige realisatie is niet alleen financiering een issue, het gaat

[0:51:58] Maar het is ook echt om het stroomlijnen van vergunningverlening

[0:52:01] op nationaal en op Europees niveau.

[0:52:04] De go-to areas, ik kom daar zo op terug,

[0:52:06] en andere maatregelen die de afgelopen jaren zijn aangekondigd, zijn super.

[0:52:11] Maar als die nog conflicteren met allerlei andere trajecten

[0:52:15] ten aanzien van natuur en milieu, dan zijn we nog steeds heel weinig opgeschoten.

[0:52:18] Dus hoe kan de Europese Commissie daar ook meer guidance geven,

[0:52:21] is een van de vragen die ik zelf ook heb.

[0:52:25] Dan brengen we bij de vragen.

[0:52:27] Het grootste deel gaat over energie-infrastructuur.

[0:52:30] Daarna kom ik nog even bij het burgerforum, het Energy Charter Treaty...

[0:52:35] en het 2040 Klimaat Doel en een aantal overige vragen nog van mevrouw Posma.

[0:52:41] De heer Erkens stond dus stil bij die go-to areas en stikstofuitstoot.

[0:52:46] Ik heb bij eerdere onderhandelingen voor de RET3, de richtlijn energieefficiëntie...

[0:52:54] Ik heb al aangekaart dat die go-to-areas,

[0:52:58] dat het fijn is als je gebieden kan aanwijzen waar je versneld aan de slag kan met vergunningverlening

[0:53:03] en de realisatie van projecten.

[0:53:05] Toen heb ik ook geprobeerd om daar stikstof onderdeel van het pakket te laten zijn.

[0:53:09] Dat is destijds helaas niet gelukt.

[0:53:11] Maar dat kwam ook omdat de Europese Commissie met de collega's van LNV nog volop in discussie was

[0:53:16] over allerlei andere LNV-gerelateerde thema's die in Nederland spelen.

[0:53:20] Maar de commissie vraagt momenteel om reacties op de huidige guidance documenten van de Europese

[0:53:25] natuurwetgeving.

[0:53:27] En we zullen in onze reactie dan opnieuw pitchen en uitwerken onderbouwen waarom in die red 3

[0:53:33] en die go-to-areas stikstof ook nadrukkelijk moet worden meegenomen.

[0:53:39] En hier trek ik dus ook samen op met een aantal andere collega's in het kabinet.

[0:53:43] Binnen die go-to-areas kunnen we afwijken van Europese wet en regelgeving...

[0:53:53] op het gebied van merkprocedures en soorten- en gebiedsbescherming.

[0:53:58] Altijd vanuit de gedachte dat zo'n project heel tijdelijk tot extra belasting kan leiden...

[0:54:04] maar op termijn tot forse reductie van CO2- en stikstofuitstoot.

[0:54:08] en dat het daarmee onder de streep positief is om juist dit soort projecten versneld op te pakken.

[0:54:14] We richten ons met name op het uitwerken van de benodigde wijzigingen in de nationale wet en regelgeving

[0:54:19] en het in kaart brengen van geschikte gebieden,

[0:54:22] zodat we met gemeenten en provincies, die ook medevergunningverlening zijn,

[0:54:25] die versnellingsgebieden kunnen aanwijzen en dan ook echt meteen aan de slag kunnen met de projecten

[0:54:29] die we dan vanuit het programma Energie Hoofdstructuur daar voor ogen hebben.

[0:54:33] Ik zal uw Kamer voor de zomer informeren over de voorsprong van de implementatie van de R3.

[0:54:40] Ik was dat al van plan, maar als u wilt, mag u dat dan ook als toezegging noteren.

[0:54:46] Dat vind ik allemaal prima, maar ik krijg de brief sowieso.

[0:54:50] De heer Erkens stond ook stil bij de jaarlijkse investeringskosten in die nettarieven.

[0:54:54] En daarna gingen eigenlijk ook alle sprekers daarop in.

[0:54:57] Het is nu al zo dat we werken met langjarige afschrijvingen.

[0:55:00] De ACM stelt deze afschrijvingstermijnen vast op basis van de inschatting van de gemiddelde

[0:55:05] levensduur van infrastructuur en de meeste onderdelen van het elektriciteitsnet worden

[0:55:10] ook echt over tientallen jaren afgeschreven, maar in het licht van de Europese discussie

[0:55:15] en de interconnectie tussen lidstaten is het ook goed om te kijken naar de afschrijvingstermijnen

[0:55:20] van die interconnecties.

[0:55:22] Het klopt dat die volumecorrectieregeling in Nederland is afgeschaft door de ACM vanwege

[0:55:32] We zien dat toezichthouders in andere landen minder voortvarend zijn met de implementatie hiervan.

[0:55:39] Of die regels ook anders interpreteren of toepassen.

[0:55:42] Er zijn vergelijkbare kortingen met de VCR die in andere lidstaten nog van kracht zijn.

[0:55:48] Dat leidt tot een ongelijk speelveld voor de Nederlandse energieintensieve industrie.

[0:55:53] Ik heb dit samen met de minister van EZK onder de aandacht gebracht bij zowel de Europese

[0:55:57] Commissie als bij de andere lidstaten die wel nog die VCR-achtige regelingen toepassen.

[0:56:03] Wij vragen de Europese Commissie om hier één duidelijke lijn op te trekken, maar wij vragen

[0:56:09] ook de buurlanden om samen met ons één gezamenlijke lijn te kiezen.

[0:56:14] We staan nu aan het start van die gesprekken en de minister van EZK staat dus intensief

[0:56:18] bij betrokken.

[0:56:18] Hoeveel vragen? Heeft u nog misschien het einde van het blokje?

[0:56:20] Dat is het handigste, kijken als collega's.

[0:56:23] Heeft u nog veel vragen aan dit blokje of bent u er bijna doorheen?

[0:56:25] Dan pakken we ze even aan het einde in één keer, misschien iets anders.

[0:56:29] Dan zou volgens de minister heel snel dit blokje afronden...

[0:56:31] en laten we dan inderdaad de ruimte voor de interrupties pakken.

[0:56:34] Dat gaat altijd zoeken.

[0:56:34] Ja, voorzitter, dank. Want het hangt ook wel allemaal met elkaar samen.

[0:56:37] Want we zien natuurlijk dat niet alleen die VCR...

[0:56:40] maar ook breder nettarieven in Nederland hoger zijn dan in de buurlanden.

[0:56:45] Ik heb met de minister van EZK daarvoor een...

[0:56:47] en op basis van die analyse concluderen we nu...

[0:56:52] het is echt nuttig om te gaan onderzoeken of we de elektriciteitsnetten in Nederland...

[0:56:56] op een andere manier kunnen bekostigen, zodat die groei van die netwerktarieven...

[0:56:59] in de komende jaren kan worden afgeremd.

[0:57:03] En als je dat niet meer uit de nettarieven financiert...

[0:57:07] eerlijk is eerlijk, het moet natuurlijk wel ergens betaald worden.

[0:57:09] Dus dat vraagt dan een bijdrage van het Rijk of anderen...

[0:57:13] in die investeringen die die netwerkbedrijven doen.

[0:57:16] We willen daarbij kijken naar verschillende opties voor verdelingen tussen bedrijven en

[0:57:23] huishoudens.

[0:57:24] We nemen daar ook mee eerdere uitspreken van uw Kamer, onder andere motie POSMA, om huishoudens

[0:57:28] daar wat te ontzien en de ontwikkeling van het energiesysteem en de economie op langere

[0:57:34] termijn.

[0:57:35] En ik verwacht dat we u uiterlijk bij de voorjaarsnota per brief zullen informeren over de scoop

[0:57:39] en de tijdslijnen van het onderzoek en dat wordt dan uitgevoerd door of in opdracht van

[0:57:43] de minister van klimaat en energie en de minister van financiën als aandeelhouder.

[0:57:51] Mevrouw Kreugen vroeg dus ook echt naar die methodologie die echt verschillend lijkt en

[0:57:57] blijkt te zijn.

[0:57:59] Die nettarieven worden dus in alle lidstaten door de nationale toezichthouder vastgesteld,

[0:58:05] maar allemaal wel op basis van de Europese principes.

[0:58:07] En als elke nationale toezichthouder die principes anders interpreteert, dan blijf je dat ongelijke

[0:58:13] met elkaar overeind houden.

[0:58:15] Die nettarieven moeten reflecteren de gemaakte kosten door de netbeheerder

[0:58:19] voor het investeren in en het opereren van het elektriciteitsnet.

[0:58:23] Dus het lijkt ook weer geen rocket science wat daar achter de boeken

[0:58:25] allemaal zou moeten worden meegenomen.

[0:58:28] Dus ook hier pleiten we echt voor het gelijktrekken

[0:58:32] van die systematieken zoveel mogelijk.

[0:58:35] Ik heb ook aan de ACM gevraagd om ook op hun niveau

[0:58:37] dat met andere toezichthouders te bespreken.

[0:58:39] En met de minister van EZK heb ik een non-paper aan de Europese Commissie en aan Europese lidstaten

[0:58:46] gestuurd om echt te pleiten voor dat level playing field en een gelijke aanpak op die

[0:58:50] nettarieven.

[0:58:52] Dus de minister van EZK is daar druk mee en komt zo meteen nog op dat traject van Draghi.

[0:58:57] Maar ook daar brengen we dit onder de aandacht, omdat het ook voor de Europese industrieaanpak

[0:59:01] heel nuttig kan zijn.

[0:59:03] Ten aanzien van fossiele voordelen en fossiele subsidies, want veel van die netwerktarieven

[0:59:09] die laag worden gehouden, ja, daar is eigenlijk sprake van fossiele subsidies.

[0:59:12] Mevrouw Rodenkirch vroeg daarna.

[0:59:14] Bij de COP28 heb ik samen met twaalf andere landen een coalitie geïnitieerd om fossiele

[0:59:19] brandstofsubsidies af te bouwen.

[0:59:22] Ik kan u nu melden dat Zwitserland daar recent ook bij is aangesloten.

[0:59:27] En met de COP groep zijn we nu bezig om echt een gezamenlijke methodologie toe te passen,

[0:59:33] zodat al die landen op dezelfde manier die fossiele subsidies in kaart brengen, zodat

[0:59:37] maar ook beter in de Europese Unie en op de kop het debat met elkaar kunnen voeren over de afbouw daarvan.

[0:59:44] Daarnaast is Nederland nu vicevoorzitter, of covoorzitter, moet ik zeggen...

[0:59:48] van de coalitie van ministers van Financiën voor Klimaatactie.

[0:59:53] Nederland en Indonesië zijn daar nu samen voorzitter.

[0:59:56] En daar hebben we nu 90 landen bij aangesloten.

[0:59:59] De minister van Financiën is van 17 tot 19 april in Washington...

[1:00:03] om daar met die negentig landen te praten,

[1:00:05] onder andere over de versnelde uitverzering van fossiele subsidies.

[1:00:09] En ik heb zelf op verzoek van uw Kamer aan commissaris Hoekstra gevraagd

[1:00:13] om afbouw van fossiele voordelen in Europa

[1:00:16] expertpunt te maken van de volgende Europese Commissie

[1:00:19] en daar ook een werkprogramma voor voor te bereiden.

[1:00:22] Ten aanzien van de druk vanwege die nettarieven

[1:00:25] zie je dat waterstofinvesteringen in heel Europa

[1:00:29] nu af en toe wachten op investeringsbeslissingen.

[1:00:31] Dat is natuurlijk jammer en tegelijkertijd ook wel begrijpelijk als bedrijven gewoon

[1:00:35] willen weten wat is het stabiele beleid voor de komende paar jaar.

[1:00:39] En ik druk even de vice-premier weg die mij nu aan het bellen is.

[1:00:45] Welke?

[1:00:46] Ja.

[1:00:48] We verwachten dat we voor de zomer een hele hoop van die onduidelijkheid kunnen wegnemen.

[1:00:55] Onder andere door afspreken die ik nu met de collega's op INW heb gemaakt over de raffinageroute.

[1:01:01] Het is gelukt.

[1:01:02] Je wordt daar binnenkort per brief over geïnformeerd.

[1:01:05] Dat gaat enorm helpen voor de opschaling van elektrolysecapaciteit in Nederland.

[1:01:10] Maar ik ga u ook voor de zomer informeren over de beoogde verplichtingen en subsidies voor de industrie.

[1:01:16] Extra subsidie voor elektrolyseprojecten.

[1:01:18] En de eerste tender van H2 Global, die we samen met Duitsland uitvoeren.

[1:01:23] En ik hoop dat we op deze manier de komende maanden...

[1:01:25] Nederlandse bedrijven die voor zo'n investeringsbeslissing staan...

[1:01:28] echt over de streep kunnen duwen voor verdere opschaling van de elektronische in Nederland.

[1:01:35] Naast elektriciteitsinfrastructuur hebben we ook andere infrastructuren.

[1:01:40] Moleculen, zoals gas en waterstof, warmte, maar ook CCS.

[1:01:45] En mevrouw Posma vroeg daarna.

[1:01:48] Ik heb daar ook de afgelopen weken en maanden in Europa benadrukt...

[1:01:54] dat CCS een kostenefficiënte en effectieve maatregel kan zijn

[1:01:57] om hard-to-abate, dus moeilijk te vermijden, CO2-emissies

[1:02:02] tijdelijk af te vangen en op te slaan.

[1:02:05] Maar dat CCS mag niet een excuus worden

[1:02:07] om gewoon de juiste klimaatactie toe te passen.

[1:02:10] En uiteindelijk is ook in Europa de CCS-capaciteit beperkt,

[1:02:13] dus moeten we heel goed kiezen waar we het wel en niet voor inzetten.

[1:02:17] Dus in dat pakket 2040, waar ik zo meteen nog uitgebreider op terugkom,

[1:02:20] heb ik ook aangegeven, ik verwacht van de Europese Commissie

[1:02:23] echt duidelijke richting op waar CCS wel en niet voor bedoeld is.

[1:02:28] Als het gaat om de financiering van die verschillende vormen van infrastructuur,

[1:02:32] u weet, het Nederlandse kabinet ziet elektra, gas, maar ook waterstof

[1:02:37] echt als een honderd procent publieke infrataak.

[1:02:40] Bij warmte gaan we nu naar vijftig procent plus één.

[1:02:44] Bij CCS is die vaak zo specifiek gekoppeld aan sectoren

[1:02:48] dat we daar wel ruimte zien voor private infrastructuur.

[1:02:51] Maar socialisering van CCS-kosten over alles en iedereen zou ik ook onverstandig vinden,

[1:03:02] want dan gaan we met duurzame bedrijven betalen voor uitstel van echte verduurzaming door fossiele

[1:03:08] bedrijven.

[1:03:09] Ik ben er bijna, voorzitter.

[1:03:11] Mevrouw Kreugen vroeg naar Europese financieringsmogelijkheden, want voldoende financiële slagkracht is natuurlijk

[1:03:22] Het SEF-budget kan hierbij helpen, maar ook de Europese investeringsbank klopt bij ons allemaal aan.

[1:03:30] Hoe kan ik meer gaan meefinancieren?

[1:03:33] Dat is natuurlijk heel erg fijn, dus we zijn met de EIB daarover in gesprek.

[1:03:37] Binnen het nieuwe MFK, dus het meerjaarig financieel kader, pleit het kabinet er ook voor...

[1:03:42] om het Europese budget meer te richten op de grote transities waar we voor staan.

[1:03:47] maar ik vermoed dat het echt aan een nieuw kabinet zal zijn om de onderhandelingen over het nieuwe MFK af te ronden.

[1:03:56] Mevrouw Kreuger pleitte terecht dat de Europese Commissie ook een rol moet spelen bij cruciale grensoverschrijdende projecten.

[1:04:06] Ik noem even het zuiden van Europa.

[1:04:10] Daar zien we grootschalige productie van zonnestroom, maar ook groene waterstof op gang komen in Spanje en Portugal.

[1:04:18] Maar Nederland lag zich nu kapot, want wij gaan dadelijk met schepen dat via Algeciras naar Rotterdam varen en vanuit Bilbao naar Amsterdam.

[1:04:27] Maar het zou toch eigenlijk wel heel logisch zijn als er ook wat extra hoogspanningsleidingen tussen Spanje en Frankrijk worden aangelegd.

[1:04:33] En op termijn ook een waterstof backbone.

[1:04:36] Zodat heel Europa daarvan kan meeprofiteren.

[1:04:38] En die landen hebben elkaar ook gewoon dwars gezeten de afgelopen jaren.

[1:04:41] Dus via de TEN-E-verordening en andere programma's gaat de Europese Commissie dadelijk projecten

[1:04:48] selecteren die echt in het Europese belang zijn, zodat daar ook kan worden geholpen bij

[1:04:52] vergunningverlening en financiering.

[1:04:55] Wij kijken hier in de Penta-regio met de Benelux en met Duitsland en Frankrijk vooral naar

[1:05:02] een aantal belangrijke verzwaringen van het elektriciteitsnet, de grensovergangen van de

[1:05:07] waterstofbackbone en naar de betere interconnectie met de UK en Noorwegen.

[1:05:12] En ik ben heel blij dat ik u bij de energiewet via noten van wijziging

[1:05:15] in ieder geval een voorstel heb kunnen doen om die interconnectie met het

[1:05:19] Verenigd Koninkrijk versneld voor elkaar te krijgen.

[1:05:23] Tot slot, mevrouw Kreugen vroeg naar de hoge rentes.

[1:05:29] Hoge rentes zijn op dit moment voor best veel duurzame projecten een probleem.

[1:05:35] Dat gaat niet alleen maar om infra, maar ook gewoon om investeringen in productielocaties.

[1:05:42] We brengen dit bij de Europese Commissie onder de aandacht.

[1:05:45] Ook om te kijken of dus in het licht van het MFK daar extra bij kan worden geholpen...

[1:05:53] ...of dat de EIB extra kan helpen om tot goede financieringsvoorwaarden te komen.

[1:05:58] We kunnen natuurlijk niet echt sturen op de rentepercentages...

[1:06:01] maar dit wordt wel breed gedeeld dat dit nu een issue is.

[1:06:06] En ik ben heel eerlijk, met ons klimaat, voor ons gaat het hier nog eigenlijk best wel lekker,

[1:06:09] maar er zijn een paar lidstaten die natuurlijk eigenlijk bijna geen financiële slagkracht hebben

[1:06:13] en die hier dus nog veel meer tegenaan lopen.

[1:06:16] Voorzitter, dat was het blok Energie, Infrastructuur en Netherlands.

[1:06:20] Dank aan de minister en het blok duurde iets langer, maar mevrouw Postman had een interruptie.

[1:06:24] En ik ga trouwens met vier interrupties werken, maar we zijn met minder,

[1:06:27] dus ik zal als uw interrupties van u allen niet de vorm van een lange monoloog hebben,

[1:06:31] we er ook heel soepel mee omgaan. Mevrouw Posma.

[1:06:34] Ja, dank voorzitter. Ik heb nu twee vragen, dus ik weet niet hoe we dat gaan doen.

[1:06:38] Het mag, dat is heel fijn. In eerste over de VCR. Ik ben even heel benieuwd hoe staan de andere lidstaten erin

[1:06:46] en hoe kan je die duidelijke lijn daarin trekken? Kan de minister daar nog even wat meer over vertellen?

[1:06:51] En het andere over de publieke en private financiering van infrastructuur op CCS.

[1:06:57] Hoe ziet de minister dat voor zich, en is hij het ermee eens dat een aandeel van 51 procent

[1:07:06] toch wel handig zou zijn, ook met deze infrastructuur?

[1:07:11] Voorzitter, om bij die laatste te beginnen.

[1:07:14] U krijgt nog deze maand een brief van mijzelf, de staatssecretaris van EZK en de minister van EZK.

[1:07:21] Wij hebben op verzoek van de heer Bontebal onafhankelijk het hele Nederlandse CCS-beleid

[1:07:28] laten beoordelen en daar komen een aantal aanbevelingen uit naar voren over de marktordening.

[1:07:34] Die brief komt er dus elk moment aan, maar die ben daar ook het onafhankelijke advies

[1:07:38] benadrukt dat het niet verkeerd is om private partijen bij CCS infrastructuur een grote rol

[1:07:45] te geven, maar we worden wel geadviseerd om strakker te gaan sturen op de juiste verdeling

[1:07:50] tussen de risico's tussen de private partij en de overheid, maar ook de mogelijke opbrengsten

[1:07:55] die de komende jaren worden verwacht.

[1:07:58] Dus u krijgt echt een zeer uitgebreid rapport.

[1:08:01] Dat gaat u, denk ik, met veel interesse lezen als ik zo uw inbreng hoor.

[1:08:06] Ten aanzien van de VCR, er zijn eigenlijk twee landen, Frankrijk en Duitsland,

[1:08:14] die heel ver gaan om hun eigen industrie eigenlijk maximaal te faciliteren.

[1:08:20] En veel andere Europese lidstaten lopen daar gewoon echt heel hard tegen aan.

[1:08:24] Dus die concurrentie-nadelen die de Nederlandse industrie nu ervaart,

[1:08:28] ervaart ook industrie in bijna alle andere lidstaten.

[1:08:30] Dus er is vrij veel druk dat er wat moet gebeuren.

[1:08:34] Dat betekent niet dat Frankrijk en Duitsland nu al heel welwillend zijn om wat te gaan doen.

[1:08:37] Want die kijken dan naar Brussel en zeggen, nou, is prima, ik wil daar best mee stoppen.

[1:08:42] Als dan de Europese Commissie bijvoorbeeld via het MFK of andere routes

[1:08:46] met Europese industriepolitiek dezelfde voordelen gaat garanderen.

[1:08:50] Dus dit gaat allemaal bij het MFK straks samenkomen, is mijn inschatting.

[1:08:54] Maar het onderzoek van Draghi gaat dus hopelijk ook helpen...

[1:08:57] om veel meer vanuit het Europese perspectief te kijken naar...

[1:09:01] de echte concurrentie zit buiten de Unie.

[1:09:03] Dus hoe houden we ons binnen die Unie meer heel?

[1:09:06] Hoe zorgen we vooral dat die innovatieve industrie in Europa er beter voor kan staan?

[1:09:10] En dat we die concurrentie met de VS, Midden-Oosten en China ook goed aankunnen.

[1:09:15] Dat komt straks, maar dat zeg ik nu alvast. U vroeg nog kan het versneld worden?

[1:09:19] Nou Draghi doet dit echt een opdracht van de Leien.

[1:09:21] en zij heeft gevraagd om dit in juni op te leveren voor het werkprogramma van de volgende commissie.

[1:09:28] Dus ik verwacht ook niet dat Draghi dit nog tijdens de Europese campagne gaat publiceren,

[1:09:33] maar wat ik u als Kamer zou adviseren, is om te kijken, kan ik dan TZT ook gewoon hier in Nederland

[1:09:40] een technische briefing of iets anders organiseren door iemand van het team van Draghi,

[1:09:45] om dan ook even goed te doorleven wat hij allemaal aan de nieuwe commissie aanbeveelt.

[1:09:52] Voor de volgende vraag bedankt voor de CCS.

[1:09:55] Ik kijk er rijkhalsend naar uit, inderdaad.

[1:09:58] Even over de VCR en het rapport van Draghi.

[1:10:04] Ik heb al geluiden gehoord dat Draghi gaat adviseren om juist die staatssteunmogelijkheden

[1:10:12] groter te maken.

[1:10:15] Wat kan de minister daarover zeggen?

[1:10:17] want ik ben blij dat eigenlijk alleen Frankrijk en Duitsland zo bezig zijn

[1:10:22] en er eigenlijk een grote coalitie, zo vat ik dat even samen, van andere landen is.

[1:10:27] Maar hoe scheert dat met de geluiden die ik hoor?

[1:10:31] De minister.

[1:10:32] Ja, voorzitter, de discussie zal zich vooral toespitzen op de flexibiliteit

[1:10:35] en het tijdelijke steunkader.

[1:10:40] En Draki, zijn verleden kennende, zal hij ook echt, denk ik, wel gaan pleiten

[1:10:45] dat het echt geharmoniseerd moet zijn wat je dan aan steun biedt.

[1:10:48] Dus ik vermoed dat hij wel ook stevige conclusies zal trekken

[1:10:51] over een soort van concurrentie tussen EU-lidstaten,

[1:10:54] omdat dat gewoon niet behulpzaam is.

[1:10:56] Maar welke oplossingen hij daarvoor gaat aandragen,

[1:10:58] daar ben ik zelf ook heel nieuwsgierig naar.

[1:11:01] Dan had ik zelf een interruptie.

[1:11:02] Als u het goed vindt, dan draag ik niet de voorzitterschap

[1:11:04] heen en weer over.

[1:11:06] Dan zal ik morgen mijn eigen regels houden in mijn interrupties.

[1:11:09] Aan de minister de vraag nog over de go-to areas.

[1:11:12] Dus voor mij de RET3, inderdaad zijn die aangekondigd.

[1:11:14] die zijn uitgebreid ook naar energieinfrastuur.

[1:11:17] Kan hij in zijn brief er ook op terugkomen dan op welke plekken dit wordt aan het toepassen?

[1:11:21] Omdat het voor mij wel concreet moet worden.

[1:11:23] We hebben de mogelijkheid, maar volgens mij passen we hem nog niet toe.

[1:11:25] Dus misschien kan hij daar ook wat verduidelijking over bieden.

[1:11:28] Ja, voorzitter, ik denk dat het nuttig is om dat ook in die brief te doen.

[1:11:32] En ik heb natuurlijk eerder al aangegeven dat ik ook van plan ben

[1:11:36] om een aantal projecten in de bouw gewoon te gaan gedogen om tempo te maken.

[1:11:42] en dat is eigenlijk een invulling van een go-to-area.

[1:11:45] Maar ik zal daar een aantal voorbeelden van geven en een aantal kijken

[1:11:48] voordat we dat zo concreet mogelijk al kunnen maken in de brief die voor de zomer komt.

[1:11:52] Dan heb ik nog een tweede vraag aan de minister.

[1:11:54] Een hele tijd geleden, in 2021, was hier het laatst over een brief gestuurd naar de Kamer.

[1:12:01] Ik ga ervan uit dat dat stil ligt, maar ik was er ook benieuwd heen.

[1:12:03] Het gaat over grensoverschrijdende samenwerking op energiegebied

[1:12:06] met Duitsland en België vanuit de Nederlandse grensregio's.

[1:12:09] Je had bijvoorbeeld situaties waarin sommige gemeentes inderdaad zelf misschien weinig

[1:12:13] ruimte hadden voor hernieuwbare opwek, maar een buurgemeente net over de grens had het

[1:12:17] bijvoorbeeld wel op grote schaal en die waren ook bereid samen te werken.

[1:12:20] Toentertijd waren er weinig mogelijkheden en er werd verteld vanuit Europa om die samenwerking

[1:12:24] te vinden.

[1:12:25] Best onuitlegbaar ook aan lokale inwoners.

[1:12:28] Ik ben benieuwd, en de minister kan daar in de tweede termijn op terugkomen, omdat ik

[1:12:31] net inderdaad ook zelf die vraag niet gesteld heb, maar er net op geattendeerd werd door

[1:12:34] iemand die mij ook met het dossier helpt.

[1:12:39] Het was trouwens ooit de motie Pattenotten-Sinot waar het op kwam.

[1:12:42] Misschien motiveert het de minister nog meer om er wat mee te doen.

[1:12:46] Ik ga daar in het tweede termijn even op terugkomen.

[1:12:48] Dan zal ik mevrouw Kreugen nog met een interruptie.

[1:12:50] Ja, over die rentetarieven in Europa.

[1:12:58] Of er toch een mogelijkheid is voor bijvoorbeeld toch een rentekorting of een differentiatie

[1:13:05] voor duurzame energieprojecten.

[1:13:07] Of dat een denkrichting is waar de minister iets mee kan, wat hij informeel kan ponderen.

[1:13:14] Minister, dan kom ik even niet op dat woord van die eindeloze discussie die we hadden in Europa

[1:13:23] over wat er allemaal wel en niet als duurzaam mag worden bestempeld.

[1:13:26] De taxonomie. Dank u wel, voorzitter.

[1:13:29] De taxonomie helpt natuurlijk wel om tot voordeligere financieringsarrangementen te komen voor die projecten.

[1:13:37] Al valt dat in de praktijk, ik zei dat niet, enorme klappers.

[1:13:39] De rentetarieven worden eerst bij de ECB vastgesteld...

[1:13:44] en werken daarna door in de markt.

[1:13:46] Als je daar lagere rentetarieven gaat afdwingen...

[1:13:49] dan gaat de financiële sector naar de EU of naar de Staten kijken.

[1:13:53] Met de vraag of je dan het verschil kunt bijleggen.

[1:13:55] Dus die vind ik wat ingewikkeld.

[1:13:58] Of dat dat echt gaat vliegen.

[1:14:02] Maar ik denk dat hier ook die combinatie zit van...

[1:14:06] bijvoorbeeld het participeren van EIB...

[1:14:08] Of pensioenfondsen die willen meedoen.

[1:14:10] Die hebben vorige maand aangegeven dat ze ook meer willen investeren in energie-infra.

[1:14:16] Daar gaan we echt op hele korte termijn al het gesprek over voeren.

[1:14:19] Met de pensioenfondsen, met InvestNL.

[1:14:21] En ik kan me voorstellen dat we daar dus ook de EIB bij gaan trekken.

[1:14:24] Want als daar meer publiek geld bij komt...

[1:14:26] dan doet dat natuurlijk ook wat met de investeringsbehoeften van die projecten.

[1:14:29] En kan daarmee hopelijk ook de lasten worden gedrukt.

[1:14:34] Ik zit hier nu gewoon even hard op te brainstormen met mevrouw Kreuger-Rorba.

[1:14:37] Maar dat...

[1:14:39] Ja.

[1:14:40] Mevrouw Kreuken wil meebringen.

[1:14:42] Dat is natuurlijk één richting.

[1:14:46] Dat je als staat meer gaat participeren.

[1:14:48] Waardoor je op die manier eigenlijk...

[1:14:51] Nou ja.

[1:14:52] De risico's drukt.

[1:14:53] En daarmee ook belichte kosten.

[1:14:56] Maar dit is toch meer een andere richting.

[1:14:58] Dat je...

[1:14:59] De minister zegt...

[1:15:01] Als je een rentekorting geeft, dan wordt er gekeken naar dit staat.

[1:15:03] Om het verschil bij te leggen.

[1:15:05] maar het kan natuurlijk ook dat er een differentiatie komt

[1:15:08] waarbij niet-duurzame projecten daar hogere rendes op komen.

[1:15:12] Dus het idee van een differentiatie in duurzame en niet-duurzame projecten.

[1:15:18] De minister.

[1:15:20] Ja, voorzitter, ik weet dat ook in de financiële sector

[1:15:22] is men natuurlijk volop de discussie aan het voeren

[1:15:24] over welke risico's hebben we in onze eigen orderportefeuille te zetten.

[1:15:28] En moet je ook niet als financiële instelling kritischer gaan kijken

[1:15:32] naar nog fossiele elementen in je pakket,

[1:15:35] omdat daar ook allerlei klimaatrisico's bij komen kijken.

[1:15:39] Dus ik stel voor dat ik dit gewoon meeneem

[1:15:41] in de gesprekken die ik samen met de minister van Financiën

[1:15:44] een paar keer per jaar heb met de financiële sector.

[1:15:47] En dan ben ik eens benieuwd hoe zij er tegenaan kijken.

[1:15:52] Mevrouw Krug, u wilt nog eens? U wilt twijfelen.

[1:15:55] Ik krijg dat toch als interruptie.

[1:15:56] Zullen we ze nu gebruiken of later dus? Aan u het woord.

[1:16:00] Nou ja, ik vind het heel fijn dat de minister in gesprek gaat

[1:16:03] met de minister van Financiën, maar dan wil ik het ook fijn

[1:16:05] Dat blijkt dat er ook wat van terugkomt.

[1:16:08] U krijgt volgens mij één keer per jaar die brief

[1:16:10] over het Klimaatcommissie van de financiële sector.

[1:16:13] Dus dan gaan we er zorgen dat we daar even een terugkoppeling in opschrijven.

[1:16:18] Dan voor uw tweede mapje.

[1:16:19] Ja, het burgerforum.

[1:16:22] Mevrouw Kreuger vroeg of er ruimte is straks voor het burgerforum

[1:16:26] om ook nog zelf goed aan de vraagstelling te kijken

[1:16:29] en daar ook een eigen probleemanalyse bij te maken.

[1:16:31] Dat is zeker het geval.

[1:16:34] Dus het burgerforum wordt straks, krijgt niet alleen een onafhankelijk voorzitter,

[1:16:39] maar krijgt ook alle ruimte om experts, et cetera, erbij te betrekken.

[1:16:45] En ik denk ook dat zij tot een betere burgerforum gaan komen,

[1:16:48] als ze eerst met elkaar die problemen al niet zo goed gaan doorleven.

[1:16:54] En nu we dit commissie, als we dit commissiedebat hebben gehad,

[1:16:59] ...gaan de minister van Bezigkeiming ook verder met de selectie van die voorzitter.

[1:17:04] Het...

[1:17:06] Sorry, ik ben helemaal gaar van al die debatten van vandaag.

[1:17:09] Het OFL, dat is het overlegorgaan Fysieke Leefomgeving, die dit begeleidt...

[1:17:14] ...is ook al bezig met de voorbereidingen voor de selectie van de deelnemers aan het burgervorm.

[1:17:18] Dus kunnen we hopelijk later dit jaar snel van slag.

[1:17:21] Voorzitter, dat brengt me al bij het mapje overig.

[1:17:24] En zoals ik zei, daar zitten een paar dingen in.

[1:17:26] 2040-doel met name, en het ECT.

[1:17:32] Mevrouw Rodekerk vroeg naar het ECT.

[1:17:36] Daar is inderdaad het een en ander in ontwikkeling de afgelopen tijd.

[1:17:41] Nederland heeft eerder met andere lidstaten aangegeven uit dat Energy Charter Treaty te

[1:17:45] willen stappen, omdat we vinden dat dat verdrag de verduurzaming van het energiesysteem in

[1:17:53] de weg zit.

[1:17:54] Het tweepijlenvoorstel van het Belgisch voorzitterschap heeft geen invloed op het tempo waarop Nederland

[1:17:58] kan uitreden.

[1:18:00] Nederland kan namelijk als individuele verdragspartij dat opzeggen en is daarmee niet afhankelijk

[1:18:05] van het lidmaatschap van de EU als geheel of van Euratom.

[1:18:09] De nationale goedkeuringsprocedure tot Nederlandse opzegging is ook in gang gezet en binnenkort

[1:18:14] zullen de stukken hiertoe aan de staatsgeneraal worden aangeboden, zodra dat door de ministerraad

[1:18:19] heen is.

[1:18:20] En het is ook niet zo dat als andere Europese landen partij blijven bij het verdrag,

[1:18:26] dat Nederland daar dan nog aan gebonden blijft.

[1:18:30] Het komt omdat ook de commissie het voorstel doet om de EU en Euratom uit het verdrag te laten treden.

[1:18:38] Zodra de EU en Euratom zijn uitgetreden, is Nederland ook niet meer via die route verbonden.

[1:18:43] Individuele lidstaten kunnen dan wel lid blijven van het gemoderniseerde verdrag.

[1:18:47] En daar spelen dezelfde argumenten als die we hier ook in de Kamer met elkaar hebben gewisseld.

[1:18:52] Als je niet zelf goede nationale wetgeving hebt...

[1:18:56] ...of niet zelf deelneemt aan andere verdragen...

[1:18:58] ...dan kun je ook echt wel flink terugvallen in een stuk investeringsbescherming.

[1:19:03] Dus dat is de reden waarom sommige landen zeggen...

[1:19:05] ...dat gemoderniseerde bedrag is toch nog wel verstandig.

[1:19:09] En dat laat ik dan ook aan die collega's.

[1:19:13] Dan over de informede...

[1:19:15] Nee, dat was een formele milieuraad die we laatst hebben gehad.

[1:19:18] Het stond volgens mij niet formeel op de agenda van dit commissie-debat,

[1:19:21] maar ik had wel zo vermoeden dat mevrouw Posma mij erna zou gaan vragen.

[1:19:26] Toch nog even één stap terug.

[1:19:28] Wij hebben als Europese Unie ons gecommitteerd aan het feit

[1:19:33] dat we uiterlijk zes maanden na de global stocktake van de VN-klimaattop

[1:19:38] afgelopen najaar een geüpdate indicie zullen publiceren

[1:19:41] met ook een doorkijk naar het doel voor 2040.

[1:19:45] Dus de eurocommercehuis Hoekschrijf, wat dat betreft voldaan aan een belofte...

[1:19:51] die we eerder met elkaar aan de internationale gemeenschap hebben gemaakt.

[1:19:54] En hij heeft daarbij ook gebruik gemaakt van het advies van de wetenschappelijke klimaatraad in Europa...

[1:20:00] die eigenlijk nog boven die 90 procent zat.

[1:20:05] En met al het beleid dat ingang is gezet...

[1:20:08] verwachten we in Europa op 88 procent al uit te komen.

[1:20:11] Dus het is een beperkte extra inspanning.

[1:20:14] Maar ik ben wel naar die milieuraad gegaan.

[1:20:17] Helemaal in lijn met het debat dat we met elkaar hebben gehad.

[1:20:21] Op basis van het BNC-fietsje.

[1:20:23] Nederland heeft een positieve houding ten opzichte van een 90%-doel in 2040.

[1:20:30] Maar we committeren ons nog nergens aan.

[1:20:32] Ik heb ook dus niet mijn handtekening gezet in die milieuraad.

[1:20:36] Omdat ik op basis van het BNC-fietsje en de aanscherpingen vanuit de Kamer...

[1:20:41] wat we nodig hebben om ook die aangeschepte klimaatdoelen met elkaar echt voor elkaar te boksen.

[1:20:49] Dus dan gaat het om een stevig uitvoeringspakket, om versnelling van de vergunningverlening.

[1:20:55] Ik heb in het verslag, er zijn er volgens mij zevental of vijftal, ik weet even niet meer hoe ze hebben uitgesplitst,

[1:21:00] maar meerdere voorwaarden, meerdere thema's echt ingebracht daar.

[1:21:05] En omdat ik jarig was op de dag van de Milieugaat,

[1:21:08] Heb ik ook gesmokkeld met de tijd, de spreektijd, zoals u vandaag ook deed, mevrouw Pospa.

[1:21:17] Dat kan alleen als je zelf voorzit, volgens mij.

[1:21:20] Maar ik heb het momentum dus ook even beneurd om heel goed uiteen te zetten hoe we er in Nederland gewoon als Kamer en kabinet tegen aankijken.

[1:21:27] En dat hielp merkte ik ook echt in het debat dat we in de Milieuraad hadden.

[1:21:31] Want inderdaad, eigenlijk de meeste landen zitten relatief ontspannen in het percentage.

[1:21:39] Ik wil vooral van de commissaris weten hoe hij het voor elkaar gaat boksen.

[1:21:46] Het debat richt zich direct op het hoe en niet zozeer op het wat.

[1:21:52] Dat vind ik prettig.

[1:21:54] Dat betekent dat we de komende tijd hard kunnen onderhandelen...

[1:21:59] op alles wat we vanuit Europa nodig hebben.

[1:22:01] Denemarken heeft heel concreet en openlijk steun uitgesproken...

[1:22:05] ...al voor 90% en vindt eigenlijk dat we naar die 95% toe zouden moeten.

[1:22:11] Spanje, Finland, Luxemburg, Bulgarije hebben ook heel expliciet de positieve grondhouding aangenomen.

[1:22:21] En een groot aantal lidstaten heeft eigenlijk vooral gezegd...

[1:22:26] ...ja, weet je, dat specifieke percentage vind ik eigenlijk niet zo relevant...

[1:22:29] ...ik wil het vooral hebben over wat we dan in het wetgevingspakket gaan krijgen.

[1:22:36] En ik ga u niet op naamsniveau vertellen welke landen dat zijn, want dan zou ik het standpunt

[1:22:42] van lidstaten kenbaar maken, terwijl zij dat misschien zelf nog niet met hun parlement

[1:22:46] hebben gedeeld.

[1:22:46] Want zo open als wij hier over onze Europese inzet spreken, doen niet alle lidstaten dat.

[1:22:51] Maar ik denk al met al dus een speelveld dat goed aansluit bij het sentiment in deze Kamer,

[1:22:57] namelijk wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelen vaststellen en focus op uitvoeren, uitvoeren,

[1:23:03] uitvoeren en daar de wetgeving ook op aanpassen.

[1:23:09] In het kader van de Europese aanpak wordt er natuurlijk ook gesproken over uitbreiding

[1:23:15] van ETS.

[1:23:16] We hebben in Nederland natuurlijk al ETS 1.

[1:23:19] We zijn in Nederland bezig met de voorbereiding voor de implementatie van ETS 2, die in 2027

[1:23:25] ingaat.

[1:23:26] Ik kijk daar namens het kabinet goed wat de effecten zijn van ETS 2 en of als er sectoren

[1:23:32] zijn zonder handelingsperspectief of dat we hen dan nog een tijdje uit ETS 2 kunnen houden

[1:23:37] en ze er later aan toevoegen.

[1:23:38] Ik kom daar bij de voorjaarsnota op terug, zeg ik richting mevrouw Posma, en er wordt

[1:23:44] natuurlijk nagedacht of de nieuwe Europese Commissie ook ETS 3 zou moeten gaan ontwikkelen

[1:23:50] voor sectoren die niet voor ETS 2 in beeld zijn.

[1:23:53] Wij hebben als Nederland tijdens de onderhandelingen over ETS gepleit voor een verlaging van de

[1:23:58] voor scheepvaart naar 400 gt, zodat ook kleinere schepen onder het ets zouden vallen...

[1:24:06] en daarmee ook een gelijkspeelveld ontstaat tussen Nederland en andere Europese lidstaten.

[1:24:10] Dit was voor de minister van INW echt een heel zwaar punt ook in die onderhandelingen.

[1:24:15] En we vragen in alle gesprekken, niet alleen in Europa, maar ook in internationaal verband...

[1:24:19] om de juiste drempelwaardes voor de scheepvaart en ook echt internationale afspraken voor die scheepvaart.

[1:24:26] Visserij is dus een aparte discussie.

[1:24:28] Mevrouw Posma stipte die ook aan, maar daar kom ik bij de voorjaarsnota bij u op terug.

[1:24:33] Zowel voor 2030 als voor 2040 waarschuwt Nederland dus in Europa voor te veel inzet op biomassa.

[1:24:40] Wij willen echt dat het alleen duurzame biomassa is en dat we niet biomassa inzetten voor laagwaardige

[1:24:46] toepassingen.

[1:24:47] Het moet echt wel beperkt blijven tot de hoogwaardige benutting, onder andere in de chemie.

[1:24:54] Zij delft het op dit moment onderzoek om nog beter inzicht te krijgen in de totale vraag

[1:24:58] en aanbod naar hernieuwbare energiedragers en duurzame koolstofdragers, dus op Europees

[1:25:05] niveau.

[1:25:06] Dit onderzoek zal de totale vraag en aanbod in kaart brengen en daar komt vermoedelijk

[1:25:11] echt een kloof uit naar voren.

[1:25:13] Zodra dit onderzoek is afgerond, zal ik uw Kamer daarover informeren, maar dan kunnen

[1:25:17] we het denk ik ook weer benutten voor onze lobby in Europa.

[1:25:21] Tot slot vroeg mevrouw Posma naar de verordening voorkoming palletverlies...

[1:25:27] voor vermindering microplasticvervuiling.

[1:25:30] Dit ligt inderdaad bij de staatssecretaris van INW.

[1:25:34] En ik ga haar vragen om hier binnenkort bij u op terug te komen.

[1:25:38] Want ik was op dat moment ook niet in de zaal in Brussel.

[1:25:41] Dus ik heb de discussie ook niet helemaal meegemaakt.

[1:25:43] Maar u krijgt daar nog van ons horen wat het krachtenveld is.

[1:25:46] En dan heb ik daarmee alle vragen beantwoord volgens mij.

[1:25:49] Dank u wel.

[1:25:50] Dank u wel.

[1:25:50] Mevrouw Kreuger had nog een interruptie.

[1:25:52] Dan mevrouw Baudet.

[1:25:54] Ik was heel benieuwd naar een reflectie van de minister op de uitspraak van het Europese

[1:26:00] Hof van de Rechten van de Mens gisteren in relatie tot de constatering van de rechters

[1:26:06] dat klimaatfalen echt een mensrechtenschending is en wat dit gaat betekenen ook voor waar

[1:26:14] Europa mee bezig moet.

[1:26:16] De minister.

[1:26:18] Er waren meerdere zaken.

[1:26:21] De zaak van Portugese jongeren is afgewezen.

[1:26:27] Omdat het hofzaaier daar eerst ook nog naar de nationale rechten kan.

[1:26:31] Dus wellicht dat het ooit weer op Europees niveau terugkomt.

[1:26:34] Maar dan moet er eigenlijk een ander traject worden doorlopen.

[1:26:37] De Zwitserse ouderen hadden in tegenstelling tot de Portugese jongeren dan wel meer succes.

[1:26:42] En ik denk dat die uitspraak heel erg in lijn ligt met het Urgenda-vondst dat in Nederland is geveild.

[1:26:46] Namelijk, klimaatverandering heeft op termijn, maar via extreem weer ook op korte termijn, steeds meer impact op ons leven.

[1:26:56] Dat zien we met heftige overstromingen, maar we zien het ook meer en meer met de toekomst van onze voedselproductievoorzieningen.

[1:27:03] In Nederland bijvoorbeeld verzeelting, die echt grote impact kan hebben op hele vruchtbare landbouwgronden in het noorden van het land.

[1:27:10] Dus daarmee koppelt ook de Europese rechter klimaatverandering gewoon aan de fundamentele

[1:27:16] bescherming van onze inwoners en dat betekent dat de overheden beter hun best moeten doen

[1:27:20] om klimaatverandering af te remmen en ons goed voor te bereiden met klimaatadaptatie.

[1:27:26] Ik verwacht dus niet heel direct veel impact op Nederland omdat wij via Urgenda al hieraan

[1:27:31] gehouden zijn, maar ik denk dat het wel een extra onderstreping is van het belang dat

[1:27:35] ook de volgende Europese Commissie met ambitieus en effectief

[1:27:39] Europese klimaatbeleid komt.

[1:27:41] En dat we dat Europese klimaatbeleid

[1:27:43] veel beter koppelen aan twee andere elementen.

[1:27:45] Aan de ene kant biodiversiteit,

[1:27:48] want je kunt op CO2-tonnenjacht,

[1:27:50] maar als de biodiversiteit door teveel inzet van biomassa eraan gaat,

[1:27:54] hebben we de planeet ook niet geholpen.

[1:27:55] Maar aan de andere kant ook dus goed Europese industriebeleid.

[1:28:00] Want eigenlijk zeggen deze uitspraken ook,

[1:28:03] wil je de welvaart op lange termijn op pijl houden, dan zul je ook moeten kijken hoe verdienen we over

[1:28:08] 10, 20 jaar dan in Europa onze boterham. Dus ik denk dat die combinatie van een goed klimaatdoel

[1:28:14] en ambitieus industriebeleid, waar we dus al voorzichtig mee bezig waren, dat de Europese

[1:28:22] rechter nogmaals heeft benadrukt dat we daar volforce mee door moeten. Dan mevrouw Posma.

[1:28:30] Dank, voorzitter.

[1:28:32] Ik had nog een concrete vraag over de onderhandeling voor de ETS 2 of 3.

[1:28:39] Het is mooi om te horen dat er inzet is om daar ook scheepvaart onder te zetten.

[1:28:45] Wat NEC betreft, kan luchtvaart daar ook onder.

[1:28:50] Dat bent u misschien al aan het doen.

[1:28:52] Dat weet ik niet, maar bij deze is het gewoon de aanmoediging om daar vooral mee door te gaan.

[1:28:57] Ze zitten ook in de zaal hiernaast over de verduurzaming van de luchtvaart.

[1:29:02] Misschien horen zij dat door de dunne muren, maar het woord is aan de minister.

[1:29:05] Ik kan heel kort zeggen, de minister van INW is hier echt heel hard op aan het lopen...

[1:29:11] om internationaal tot betere beprijzing van de luchtvaart te komen.

[1:29:15] Dus daar ben ik het helemaal mee eens.

[1:29:16] Zal ik meteen uw vraag ook nog beantwoorden, meneer Erkens?

[1:29:19] Want die heb ik dankzij mijn geweldige rechterhand hier inmiddels binnen.

[1:29:24] Het klopt dat naast interconnectie op het hoogspanningsnet...

[1:29:31] er ook regelmatig wordt gesproken in onze grensregio's...

[1:29:34] over betere uitwisseling van elektriciteit tussen Nederland en België...

[1:29:38] Nederland en Duitsland.

[1:29:41] De grote beperkingen hier zijn de natuurwetten.

[1:29:46] Want elektriciteit is natuurlijk niet stuurbaar.

[1:29:48] Dus elke uur wisselen op grote hoeveelheden elektriciteit uit via de buurlanden.

[1:29:52] via de interconnectoren.

[1:29:55] En dat moet goed en veilig geregeld zijn.

[1:29:58] En de zoektocht daarbij is steeds...

[1:30:00] Als je...

[1:30:02] Ja, want deze elektronen kiezen ook de kortste route.

[1:30:06] Dus als je in het middenspanningsnet of op het lokale net...

[1:30:10] meer interconnectie gaat realiseren...

[1:30:12] dan kan het zijn dat juist die interconnectiepunten...

[1:30:16] ook heel snel overbelast raken en doorbranden.

[1:30:18] Dus we moeten heel goed nadenken over hoe maak je uiteindelijk...

[1:30:20] Hoe komt de totale plaat eruit te zien van de infrastructuur?

[1:30:23] Waar komen dan die hoogspanningsverbindingen de komende jaren?

[1:30:26] En waar kan dat op lagere niveaus dan nog goed bijdragen?

[1:30:33] En ik ken een paar voorbeelden, en ik denk dat het zelfs voorbeelden zijn die de heer Eggers ook kent,

[1:30:39] in het zuiden van Limburg, maar ook bij mij vlakbij de grens bij Nijmegen,

[1:30:44] waar men eigenlijk heel graag grensoverschrijdende duurzame projecten zou willen realiseren.

[1:30:50] Dus meer een geïntegreerd wind- en of zonnepark.

[1:30:54] En dan is natuurlijk ook de interconnectie moet dan ook wel goed geregeld zijn.

[1:30:58] Dus het is wel een thema dat in die grensregio's speelt.

[1:31:01] We hebben het dus nog niet opgelost, maar we kijken met de grensregio's samen

[1:31:05] wat er eventueel nog aan andere mogelijkheden, ja, mogelijk is.

[1:31:10] En dan zal ik, dat doe ik denk ik samen met de minister van BZK,

[1:31:14] en daarna u weer informeren bij de reguliere updatesbrief over de regio's.

[1:31:20] GESPREKSLEIDER. Ik heb er een heel korte vraag over, als het van de collega's ook mag.

[1:31:25] Kunnen u daarbij ook specifiek met de gemeentes of uw collega praten over...

[1:31:29] Ik snap het rondom elektriciteit, maar we hebben natuurlijk ook andere samenwerkingsverbanden

[1:31:32] op het gebied van duurzaamheid en warmte heeft misschien juist heel andere potentie en voordelen.

[1:31:38] Misschien dat u in die gesprekken dat ook breder kan trekken dan enkel wind en zon,

[1:31:41] want daar snap ik ook wel de technische argumentatie van.

[1:31:44] Ja, dat zal ik doen.

[1:31:47] Mevrouw Postman, voor uw laatste interruptie.

[1:31:49] Ja, dank voorzitter.

[1:31:50] Dan gaat hij naar Biomassa.

[1:31:52] De minister had het over een onderzoek van CEDELF,

[1:31:55] waar hij mee bezig is,

[1:31:57] zodra die er is, die naar de Kamer wordt gestuurd.

[1:31:59] Maar wanneer kunnen we die verwachten,

[1:32:00] en mogen we daar meteen een appreciatie bij

[1:32:03] van de minister?

[1:32:05] Zou die voor de zomer bijvoorbeeld ook kunnen komen?

[1:32:07] Is dat realistisch?

[1:32:10] We gaan even via WhatsApp

[1:32:11] vragen wanneer CEDELF klaar is.

[1:32:13] Ik kan twee dingen doen. Ik kan het zodra het er is meteen aan u doorsturen.

[1:32:17] Ik kan het ook appreciëren, maar dan zal het even wat langer duren,

[1:32:20] want dan moet ik ook die appreciatie in het kabinet afstemmen.

[1:32:25] Met appreciatie is het misschien makkelijker, dan kunt u er ook meteen wat mee doen.

[1:32:29] Dus dan ga ik kijken of we het zo kunnen antwoorden, wanneer dat dan reëel is.

[1:32:35] Dank aan de minister. Dan was dit de eerste termijn van de Kamer en het kabinet.

[1:32:40] En dan kijk ik of er behoefte is voor een tweede termijn, of er uw vragen afdoende beantwoord zijn.

[1:32:47] Dus dan concluderen we hierbij het debat en bedanken we de minister voor zijn goede beantwoording.

[1:32:54] En de minister komt nog inderdaad in de blessuretijd.

[1:33:00] Dan loop ik in de tussentijd door de toezeggingen heen, want dat doen we ook altijd voor het commissiedebat afronden.

[1:33:05] En nu moet ik zeggen, de minister gaf aan dat hij een beetje vermoeid was van alle debatten.

[1:33:08] Dat geldt net zo goed voor uw voorzitter en de Griffie.

[1:33:11] Dus ook wij kijken naar de minister om soms specifiek te bevestigen of we hier de juiste brief met elkaar opgeschreven hebben.

[1:33:16] De eerste toezegging is dat de minister zal terugkomen op onder meer concrete scenario's

[1:33:21] voor de go-to areas.

[1:33:23] In de brief volgens mij over de ruimte in de stikstofaanpak voor de energie-infrastructuur,

[1:33:28] is dat de juiste brief?

[1:33:31] Oké, daar weet u mee wat bedoeld wordt.

[1:33:33] Oké, voor de zomer, dat was een toezegging aan het lid Ekkens.

[1:33:37] Dan een toezegging aan het lid Kreuger.

[1:33:39] De minister gaat met de minister van Financiën in gesprek over de differentiatie in duurzame

[1:33:43] en niet-duurzame projecten.

[1:33:44] En zorg dat er een terugkoppeling op dit gesprek komt in de jaarlijkse brief over het commitment van de financiële sector aan het klimaatbeleid.

[1:33:52] Is dat ook de juiste brief?

[1:33:53] Kijk, die klopt wel.

[1:33:54] De eerste brief is 3.

[1:33:56] De implementatiebrief redt 3.

[1:33:58] En dan komt u nu nog terug op het stukje biomassa, volgens mij in de bezuren tijd.

[1:34:03] En die financiële brief, wanneer komt dat?

[1:34:05] September, denk ik.

[1:34:06] September, dus direct na zomerreces, hoor ik hier.

[1:34:11] En CE Delft is in het vierde kwartaal klaar met het rapport.

[1:34:16] En dan ga ik zo snel mogelijk aan u appreciëren en dat naar u sturen.

[1:34:23] Dan dank ik de leden van de commissie.

[1:34:26] Ik dank de kijkers thuis en al het publiek op de publieke tribune vandaag.

[1:34:30] En ik dank de minister en ook zijn ondersteuning voor de goede beantwoording.

[1:34:33] En hiermee sluit ik de vergadering.