Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

mbo

[0:00:02] Welkom allemaal.

[0:00:04] Ik mag vandaag als uw voorzitter fungeren.

[0:00:08] Dat is voor mij een eerste keer in een commissiedebat.

[0:00:11] Dus ik hoop dat we er samen een mooi en goed debat van kunnen maken.

[0:00:16] Ik heet de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

[0:00:18] De heer Dijkgraaf natuurlijk van harte welkom.

[0:00:20] En zijn medewerkers ook van harte welkom.

[0:00:23] En ook de mensen op de publieke tribune.

[0:00:26] Ik kan me zo voorstellen dat er ook vanaf andere plekken mensen meekijken.

[0:00:30] luisteren die ook van harte welkom. En natuurlijk aan de Kamerleden, de commissieleden, van harte

[0:00:36] welkom bij dit OCW-debat en BO. Ik stel voor dat we per fractie vijf minuten spreektijd kunnen besteden

[0:00:47] en daarna stel ik voor om per fractie in de eerste termijn vijf interrupties te doen. Dus wij turven

[0:00:55] We gaan er mee, dat weet u.

[0:00:56] En we zullen er ook scherp op zijn dat we ons daar allemaal aan houden.

[0:01:01] En dan geef ik nu meteen als eerste het woord aan de heer Sjoeboer van de fractie Nieuw Sociaal Contract.

[0:01:07] Aan u het woord.

[0:01:10] Ja, dank u wel, voorzitter.

[0:01:14] Voorzitter, wat is de zin van ons bestaan?

[0:01:21] Dat lijkt me een vrij filosofische vraag om het nbo-debat mee te beginnen.

[0:01:25] Maar misschien is het een noodzakelijke vraag om te stellen.

[0:01:28] Want is arbeid nou de zin van ons bestaan?

[0:01:31] Of is geld nou de zin van ons bestaan?

[0:01:35] Voorzitter, tijdens de ronde tafel raakte ik geïnspireerd door een bestuurder...

[0:01:40] en hij merkte op dat het bij het laatste gesprek met mensen die op het punt van overlijden staan...

[0:01:45] eigenlijk nooit gaat over geld of over arbeid.

[0:01:49] Maar het gaat altijd over wie je bent, wie je bent voor anderen...

[0:01:53] en wie je bent geweest voor anderen.

[0:01:54] Voorzitter, we hebben wel eens de neiging om van ons mbo een fabriek te maken die op

[0:02:00] industriele schaal arbeiders moet afleveren voor tekortsectoren, en het liefst zo snel

[0:02:06] mogelijk.

[0:02:07] Veel studenten verlaten zelfs het mbo vroegtijdig om fulltime aan de slag te kunnen gaan.

[0:02:13] En ook zijn we misschien juist vanwege de grote maatschappelijke relevantie van het

[0:02:19] het NBO en onze NBO'ers bereid om de kwaliteit deels opzij te schuiven om te kunnen leveren.

[0:02:26] Voorzitter, er lijkt sprake van een NBO-paradox.

[0:02:31] Het NBO is de ruggengraat van onze samenleving en wat nieuwssociaal contract betreft gaat

[0:02:37] het de komende tijd om drie woorden, kwaliteit, focus en waardering.

[0:02:44] Als we het hebben over kwaliteit dan bedoelen we studenten uitdagen, de lat niet omlaag

[0:02:48] maar omhoog, de medezeggenschap van studenten, docenten vergroten,

[0:02:53] aansluiten bij specifieke behoeften.

[0:02:55] Ik heb daar later nog een vraag over.

[0:02:57] Zorg voor bevoegde docenten en goede begeleiding en trajecten voor zij-instromers.

[0:03:03] Koester mensen uit de praktijk.

[0:03:06] Professionalisering van docenten, maar alleen wanneer er meer ademruimte komt.

[0:03:11] Overstap van het bedrijfsleven naar het mbo moet beter begeleid worden.

[0:03:15] En als we het hebben over focus, ons tweede speerpunt, dan bedoelen wij de verkleining

[0:03:21] van het aantal opleidingen.

[0:03:23] Niet zo dat alleen de tekortsectorberoepen worden aangeboden, want het is juist ook belangrijk

[0:03:28] om leerlingen naar school te krijgen die bijvoorbeeld voor wat anders kiezen.

[0:03:33] En zoals eerder gezegd, het is dus geen opleidingsfabriek voor de handjes, wat nu het sociaal contract

[0:03:38] betreft.

[0:03:39] Maar er is nu wel wildgroei en leraren zijn schaars.

[0:03:43] Wees dus duidelijk en eerlijk over arbeidsperspectief voor studenten.

[0:03:48] Daarnaast moeten de algemene vakken beter worden aangeboden, maar wel in de beroepscontext.

[0:03:53] Dat geldt voor de basisvaardigheden, maar zeker ook voor burgerschap en het verlengde

[0:03:58] daarvan voor de overdracht van essentiële levensvaardigheden zoals kritisch denken, creativiteit

[0:04:02] en communicatievaardigheden.

[0:04:04] Als we het hebben over waardering, dan gaat het over bijvoorbeeld een eerlijke stagevoeding.

[0:04:07] Geen Makita-bommen zet na een volledig jaar keihard werken in vochtige kruipruimtes maar

[0:04:13] een eerlijke waardering.

[0:04:14] Waar ook de scholen deels verantwoordelijk voor zijn.

[0:04:17] Ook in het mbo moet de bekostiging tegen het licht.

[0:04:20] Men heeft het idee nu twee keer te moeten knokken voor het geld.

[0:04:24] En ik citeer, een keer om het naar het onderwijs te krijgen in het cao onderhandelingen en

[0:04:28] de tweede keer om het ook echt daadwerkelijk naar het onderwijs te krijgen.

[0:04:32] Bijvoorbeeld in een evenwichtige functiemix.

[0:04:34] De rode draad van het nieuwe sociaal contract is...

[0:04:37] dat we het MBO gelijk moeten trekken aan het HBO en de WO.

[0:04:40] Dat doe je niet met titels en keiweken.

[0:04:42] Maar met goed onderwijs, focus en duidelijkheid.

[0:04:45] En een eerlijke waardering op school, de maatschappij en het werkveld.

[0:04:50] Dus meer dan een fabriek voor de handjes.

[0:04:52] Ik heb nog een aantal vragen.

[0:04:54] Maar ik begrijp ook dat er een interruptie is.

[0:04:56] Dat had u goed begrepen.

[0:04:58] De heer Erkin.

[0:05:00] De heer Soepoer van NEC gaf aan dat er gekeken moet worden naar de bekostiging van het mbo.

[0:05:08] We hadden gisteren hier nota-overleg over het vervolgonderwijs en daarin kwam aan de orde

[0:05:13] dat als het gaat om hbo en wo, dat er eigenlijk vanuit de sectoren een vraag was naar meer

[0:05:20] vaste voet.

[0:05:22] Is dat ook de wijze hoe de heer Soepoer de financiering van het mbo-stelsel in de toekomst

[0:05:26] veroog heeft?

[0:05:30] Voorzitter, wij willen daar graag naar gaan kijken.

[0:05:33] Dus ik ga u niet beloven wat voor ons de meest optimale vorm is.

[0:05:37] We weten wel dat die vaste voeten op dit moment niet is voor het mbo.

[0:05:40] En bijvoorbeeld wel voor de rest van het hoger onderwijs.

[0:05:43] Dus dat zou zeker een van de dingen zijn waar we graag naar willen kijken.

[0:05:49] Ja, dank u wel.

[0:05:50] Ik dacht dat ik nog een interruptie zag.

[0:05:52] Ja, mevrouw Beckerman.

[0:05:54] Voorzitter, terecht, mooi betoog.

[0:05:58] Geen fabriek voor de handjes.

[0:06:01] Juist kleine mbo's, juist ook in de regio, staan onder druk.

[0:06:07] Dat heeft te maken met de bekostiging.

[0:06:11] Maar als we niet opletten en als we niet ingrijpen, dan dreigen juist die kleinschalige mbo's

[0:06:16] juist op plekken waar weinig is, om te vallen.

[0:06:23] Is het NEC met ons van mening dat we daarom moeten zorgen dat er bijvoorbeeld een kleine

[0:06:30] scholenbekostiging komt, maar dat juist ook dit soort mbo's kunnen blijven bestaan?

[0:06:37] Als het gaat over mbo's in de regio en daar die overeind houden, dan vindt u ons natuurlijk

[0:06:42] aan uw zijde.

[0:06:43] We hebben ook in ons programma te staan dat we de reistijden, en dan hebben we het over

[0:06:47] tijd en niet over afstanden, moeten verkorten, dus zeker.

[0:06:52] Er is ook bijvoorbeeld een kleine scholenvergoeding in het funderend onderwijs.

[0:06:56] Op dit moment geeft hij wel wat een bijzondere prikkel, want het zorgt er juist soms voor

[0:06:59] dat in het stedelijk gebied heel veel scholen ontstaan, terwijl je juist misschien dat geld

[0:07:05] in zou willen zetten in de regio, zeg maar, in het landelijk gebied, om daar de scholen

[0:07:09] die worstelen overheen te houden.

[0:07:11] Mevrouw Beckerman.

[0:07:13] Ja, voorzitter.

[0:07:13] En een van de redenen dat ik dit vraag is natuurlijk omdat we op de agenda vandaag ook het interdepartementale

[0:07:19] beleidsonderzoek IBO hebben en het kabinet zegt daarvan ja dit is een belangrijk punt

[0:07:24] die kleine scholen maar daar kunnen wij niet meer over besluiten en om te voorkomen dat

[0:07:29] we heel lang op wachten is het natuurlijk van belang dat we ook ja daar snel over nagaan

[0:07:33] denken hoe we die kleine scholen overeind gaan houden en ik kan me voorstellen dat we inderdaad

[0:07:38] naar dat er meerdere oplossingen voor mogelijk zijn maar het is wel een feit dat alle schooltypen

[0:07:46] behalve het mbo, voor een manier van bekostig hebben waarbij je dit soort scholen overeind kan houden.

[0:07:52] Dus inderdaad mooi dat we daar, kijk dat zou wat mij betreft een hele goede uitkomst zijn van vandaag,

[0:07:57] dat we ook als nieuwe Kamercommissie gaan zoeken naar mogelijkheid juist voor deze scholen.

[0:08:02] Dus ik hoop dat we niet hoeven te wachten tot, nou ja, geen idee tot waar we op wachten op dit moment.

[0:08:08] Maar dat zou ik een hele mooie vinden. Graag een reactie.

[0:08:13] Goed, ik weet niet waar mevrouw Beckerman zo naastig op zit te wachten.

[0:08:18] Maar we moeten ook niet op zaken vooruit lopen.

[0:08:20] En ik denk dat het goed is om dit heel goed te bekijken.

[0:08:22] We hebben net geconstateerd, dat was de vraag van de heer Erkeno over de vaste voet,

[0:08:25] dat er ongelijkheid is.

[0:08:27] Ook hier zullen we naar moeten kijken.

[0:08:30] Dat heeft u net uit mijn pleidooi ook op kunnen maken.

[0:08:33] Alleen het is wel goed om dat integraal tegen elkaar af te wegen.

[0:08:35] En dan te kijken van waar zouden we eventueel het geld vandaan kunnen halen.

[0:08:38] Dus ik wil ook niet op de zaken vooruit lopen.

[0:08:39] maar ik wil vandaag wel prioriteiten aangeven en zeggen dat het nieuw sociaal contract het belangrijk vindt

[0:08:44] dat we de mbo's ook in de regio overeind houden.

[0:08:48] Ja, kunt u betoog vervolgen?

[0:08:51] Het betoog was afgelopen, maar ik had nog wel een aantal vragen aan de aanleiding van het betoog.

[0:08:55] Hoe kijkt de minister aan tegen sturing en financiering van het mbo?

[0:08:59] Hoe kijkt de minister aan tegen de rol van kennis in het mbo?

[0:09:03] In het IBO staat duidelijk dat de markt bepaalt hoe de verdeling bol bbl is.

[0:09:08] Dus in rijkere tijden wordt de ene groter, in armere tijden wordt de andere groter.

[0:09:13] Hoe kijkt de minister aan tegen deze marktwerking in het mbo?

[0:09:16] En dan de laatste vraag.

[0:09:18] Ik ken de minister als een man die maatwerk belangrijk vindt en dat is voor een nieuw sociaal

[0:09:22] contract ook erg belangrijk, maar kwaliteit ook.

[0:09:25] Nu kregen wij deze week een brief onder ogen van een jonge dame die niveau 4 verpleegkunde

[0:09:30] had gestudeerd.

[0:09:31] Uit was gevallen door een depressie, een schrijnend geval.

[0:09:37] Twee jaar later probeerde ze met al haar verzamelde moed...

[0:09:40] weer een stap naar het NBO te maken en de opleiding af te maken.

[0:09:44] Ze had geen startkwalificatie, torenhoge studieschuld en lege handen.

[0:09:48] Ze heeft inmiddels gevraagd of ze de opleiding af kan maken...

[0:09:51] of eventueel bij niveau 3 aansluiting kan vinden.

[0:09:54] En het antwoord van de instelling is...

[0:09:56] we hebben je vraag voorgelegd bij de opleiding.

[0:09:57] Omdat je de opleiding wat langer geleden hebt gevalsluit...

[0:10:00] het niet goed meer aan bij onze huidige opleging verpleegkunde.

[0:10:02] Dat betekent, wanneer je bij ons zou willen starten...

[0:10:04] die in het eerste leerjaar zou moeten starten.

[0:10:07] Hoe kijkt de minister tegen dit schrijnende geval aan?

[0:10:10] Er zijn hier meer gevallen van bekend.

[0:10:11] Hoe kunnen we ervoor zorgen dat studenten minder vroegtijdig de opleidingen verlaten?

[0:10:15] En mocht dat wel het geval zijn,

[0:10:18] beter aansluiting vinden weer binnen het mbo en ziet de minister mogelijkheden

[0:10:21] voor terugvalopties, zoals een terugvaldiploma.

[0:10:24] En voor de duidelijkheid, ze heeft wel een mbo-verklaring.

[0:10:27] Maar het lijkt dus niet te werken in de praktijk.

[0:10:29] Uw spreektijd heeft iets overschreden, maar ik liet het even toe,

[0:10:32] omdat ik zag dat u aan het afronden was

[0:10:33] en ik zie dat er een interruptie is van mevrouw Martens.

[0:10:36] Ja, dank voorzitter en ook dank aan de heer Soeboer en dit stemt mij zeer positief

[0:10:41] en ik heb oprecht opzettend veel zin om met z'n allen de komende jaren hier aan te werken.

[0:10:46] Ik heb wel één vraag over het begin van uw betoog, u had het over het grote aantal opleidingen

[0:10:50] en dat we daar misschien dan op zich opnieuw naar zullen moeten gaan kijken.

[0:10:55] De VVD heeft daar natuurlijk gister ook een punt van gemaakt en een voorstel ingediend

[0:11:01] om te kijken of we nummers en fixes zouden kunnen introduceren op opleidingen

[0:11:06] waaraan toonbaar de kans op werk wat lager is.

[0:11:10] Zou de heer Soepel daar met mij naar willen kijken, om samen tot een voorstel te komen?

[0:11:14] De heer Soepel.

[0:11:15] U moet mij vergeven dat ik in alle drukte uw betoog van gisteren niet heb kunnen volgen, mevrouw Martens.

[0:11:20] Ik kijk er naar uit om daar samen toch eens naar te gaan kijken.

[0:11:25] Op dit moment zijn er veel opleidingen.

[0:11:27] We hebben net ook gezegd, het moet geen fabriek voor de handje zijn.

[0:11:29] Dus met dat in het achterhoofd en ook dat we kwaliteit belangrijk vinden, zijn wij natuurlijk

[0:11:34] bereid om daar na te gaan kijken.

[0:11:38] Dank u wel.

[0:11:38] Dan mevrouw Tseko.

[0:11:39] U had ook een interruptie.

[0:11:42] Ik was even aan het wachten tot de heer Soepoer klaar was met zijn betoog, maar ik vroeg me

[0:11:46] af hoe NSC kijkt naar toch ook wel een groot probleem op het NBO, namelijk alles rondom

[0:11:51] stages.

[0:11:53] Stagediscriminatie, het vinden van stages.

[0:11:56] Zou de heer Soepoer daar nog eens iets over kunnen zeggen?

[0:12:00] Ja, we vinden stages ontzettend belangrijk.

[0:12:03] We vinden eerlijke stages ook belangrijk.

[0:12:05] Ik denk dat we met elkaar moeten kijken hoe we zo eerlijk mogelijke sectorale stagevergoeding voor elkaar kunnen krijgen.

[0:12:10] En ik zei net al, dat is op mij betreft meer dan een Makita boormachine.

[0:12:14] Als je daar een jaar lang keihard voor hebt gewerkt.

[0:12:16] En ik vind het ook belangrijk om hier even op te merken dat er ook nog veel misbruik wordt gemaakt van stages.

[0:12:21] Dus dat jongeren keihard aan het werk worden gezet.

[0:12:24] Eigenlijk vol tijd moeten werken onder de noemer stagiaire.

[0:12:27] Eigenlijk het werk van een beginnend monteur of een beginnend timmerman moeten doen.

[0:12:32] En dan uiteindelijk inderdaad met een kleine gereedschapsset naar huis worden gestuurd.

[0:12:37] Dus daar moeten we ook zeker naar gaan kijken.

[0:12:40] Dank u wel. Dan mag mevrouw Beckerman haar betoog vervolgen.

[0:12:45] Ja, dank u wel.

[0:12:46] Voorzitter, ik wilde eigenlijk vandaag over twee belangrijke onderwerpen spreken.

[0:12:51] Kansengelijkheid en kwaliteit.

[0:12:53] Laten we beginnen bij die kansengelijkheid.

[0:12:55] De Algemene Rekenkamer stelt in haar rapport op weg naar gelijke kansen

[0:12:58] in het middelbaar beroepsonderwijs

[0:13:00] dat armoede een van de belangrijkste risico's is

[0:13:03] voor gelijke kansen in het mbo.

[0:13:05] Het wordt steeds lastiger voor studenten

[0:13:07] om alle vereiste leermiddelen aan te schaffen.

[0:13:10] Verder merkt ze dat financiële ondersteuning niet toereikend is

[0:13:13] en lastig te krijgen is.

[0:13:15] En SP wil graag een aantal suggesties doen vandaag

[0:13:18] om de financiële druk op mbo-studenten te verminderen.

[0:13:21] Allereerst het studentenreisproduct voor de BBL.

[0:13:25] Als studenten deeltijdonderwijs BBL volgen, hebben ze geen recht op een studentenreisproduct

[0:13:30] omdat ze salaris ontvangen.

[0:13:33] Maar de Algemene Rekenkamer maakt duidelijk dat het salaris dat ze ontvangen al onvoldoende

[0:13:37] is om alle kosten te betalen die nodig zijn voor de opleiding en het levensonderhoud.

[0:13:42] Onze eerste oproep is dan ook om te stoppen met deze ongelijke verdeling.

[0:13:48] En de minister is nu bezig met het uitwerken van het BBL-offensief om het BBL aantrekkelijker

[0:13:53] te maken.

[0:13:56] Wat zijn daar de onderdelen van?

[0:13:58] En dan die stagevergoeding, de buurman begon daar ook al over, en jeugdloon.

[0:14:03] In het stagepact NBO staat dat elke student een passende vergoeding moet krijgen voor

[0:14:07] de stage.

[0:14:07] En die bestaat minimaal uit een vergoeding die alle onkosten omvat.

[0:14:11] En daarboven staan in elke CAO afspraken over een passende stagevergoeding.

[0:14:15] De minister heeft uitgesproken voor een verplichte stagevergoeding van gelijke hoogte voor alle

[0:14:21] opleidingsniveaus te zijn.

[0:14:22] Ook de Onderwijsraad pleit voor een minimum stagevergoeding voor alle studenten.

[0:14:27] Kan de minister aangeven welke uitdagingen er nog zijn om dit te realiseren?

[0:14:31] Wat heeft de minister nodig om dit te kunnen bereiken?

[0:14:35] Voor de SP is de passende stagevergoeding een eerste stap, maar wij roepen het kabinet

[0:14:38] op om hier geen genoegen mee te nemen.

[0:14:40] Veel mbo's zitten alsnog in de financiële problemen, omdat zij met hun jeugdloon niet eerlijk betaald krijgen.

[0:14:48] En dan de kleine scholen.

[0:14:49] Ik zei er net al iets over in een interruptie.

[0:14:51] Het aantal studenten daalt en daardoor dreigen kleine scholen te moeten sluiten of fuseren,

[0:14:56] juist in regio's waar al minder scholen zijn.

[0:15:00] En wat de SP betreft is dat een slechte zaak.

[0:15:03] Wij zijn voor goede en kleine mbo's dichtbij.

[0:15:06] Ook voor kansengelijkheid is dat cruciaal.

[0:15:07] Het mbo heeft als enige onderwijsvorm geen vaste kostenvoer of kleine scholenvergoeding.

[0:15:13] Het kabinet laat, en dat begrijpen wij ook, een beslissing hierover aan een volgend kabinet.

[0:15:19] Maar we zijn wel erg geïnteresseerd wat er nodig is om zo'n besluit te kunnen nemen.

[0:15:24] Dan over de kwaliteit.

[0:15:27] AOB, CNV, FNV en de federatie van onderwijsvakorganisaties zijn glashelder.

[0:15:33] Docenten met een PDG en vakspecialisten dienen alleen inzetbaar te zijn in het eigen vakgebied.

[0:15:39] De basisvaardigheden in Nederland zijn rekenen en wiskunde dienen alleen geeft te worden

[0:15:42] door een docent die de betreffende lerarenopleiding heeft gevolgd.

[0:15:46] Docenten die hun lerarenopleiding doorlopen hebben, zouden naar analogie met het VO alleen

[0:15:50] inzetbaar moeten zijn in het vakgebied waar ze toe opgeleid zijn.

[0:15:55] Want het inzetten van een docent in een vakgebied waar hij of zij niet toe opgeleid is, snijdt

[0:15:59] aan beide kanten.

[0:16:00] Het komt de onderwijskwaliteit voor de studenten niet tegoede

[0:16:03] en is ook demotiverend of frustrerend voor de docent zelf.

[0:16:08] De minister heeft in een brief aangegeven dat hij mikt op 2027

[0:16:11] voor verplichtingen van vakspecialistische kennis.

[0:16:15] Het juicht de SP toe, maar we vragen ons wel af

[0:16:17] wat er in de komende drie jaar tot die verplichting gedaan kan worden

[0:16:20] om te voorkomen dat docenten zonder vakspecialisme

[0:16:22] ingezet moeten worden in de basisvaardigheden.

[0:16:26] En dan over loon- en arbeidsomstandigheden van docenten.

[0:16:30] Het oplossen van het lerarentekort is niet eenvoudig, maar wat de SP betreft begint dat

[0:16:35] bij betere lonen.

[0:16:36] Als je goede mensen wilt, moet je ze gewoon betalen, maar je moet ze ook zekerheid geven.

[0:16:41] En dat betekent dan dat je een vast contract krijgt als het werk structureel is.

[0:16:45] En het vaste contract zou er om het uitgangspunt moeten zijn.

[0:16:48] Hoe reageert de minister hierop?

[0:16:50] Een aantal organisaties hebben een oproep gedaan naar minister via een position paper

[0:16:53] voor het upgraden van de docentfunctie.

[0:16:55] En om dat te bewerkstelligen vragen ze om het volgende, dat is ook mijn afronding.

[0:16:59] Ene landelijke maximumpercentages LB en minimumpercentages LC en LD die gelden voor alle instellingen.

[0:17:06] Vacatures LC en LD worden bij vertrek automatisch weer ingevuld in LC en LD.

[0:17:11] Omschrijving van de docentfuncties die carrière in de klas mogelijk maken.

[0:17:15] En scholen moeten uiterlijk 1 januari 2027 voldoen aan de afgesproken percentages.

[0:17:20] Kan de minister op elk van die punten reageren?

[0:17:23] Dank u wel, voorzitter.

[0:17:24] Dank u wel.

[0:17:26] Dan mag mevrouw Rodekerk haar betoog houden.

[0:17:30] Gaat uw gang.

[0:17:32] Dank, voorzitter.

[0:17:34] Het is mooi om hier met jullie in debat te mogen gaan over onze prachtige mbo.

[0:17:40] Dat deed mij terugdenken aan tien jaar geleden, toen ik bij het ministerie van Onderwijs werkte

[0:17:44] op de aftelling mbo.

[0:17:46] We waren aan het begin aan het maken van een aanpak tegen stage-discriminatie.

[0:17:51] Als ik zie wat er nu ligt, wat we doen voor stagematching,

[0:17:54] is dat ontzettend bijzonder en is er ontzettend veel gebeurd.

[0:17:57] Maar niet alleen daar.

[0:17:59] Het mbo is te lang ondergewaardeerd en inderdaad zeiden ook mijn voorgangers dat.

[0:18:05] Ik ben blij om te horen dat veel mensen dit gevoel hebben

[0:18:08] dat het echt anders is nu en ook anders moet.

[0:18:11] Want het mbo-onderwijs is tekortgedaan

[0:18:13] en nog belangrijker, mbo-studenten zijn tekortgedaan.

[0:18:17] Zo bleek ook weer een paar weken geleden uit onderzoek van NOS op 3

[0:18:21] dat meer dan de helft van de mbo-studenten zich minderwaardig voelt.

[0:18:25] En dat is natuurlijk heel erg dat dat zo is,

[0:18:27] want juist een hele kernsector en ook cruciale beroepen,

[0:18:34] daar vinden we elkaar volgens mij in het belang daarvan.

[0:18:37] Minister Dijkgraag heeft een beweging in gang gezet

[0:18:40] en hij zegt terecht ongelijkwaardigheid van het mbo is een veelkoppig monster.

[0:18:44] Daar gaan we proberen vandaag wat meer verandering nog in aan te brengen,

[0:18:49] want dat is absoluut noodzakelijk.

[0:18:50] voor de arbeidsmarkt, maar veel meer voor alle mbo-studenten in Nederland.

[0:18:55] Wat mij betreft moet je het onderwijs niet alleen iets, maar ook iemand worden en moeten

[0:18:58] we alle studenten de beste kansen geven om dat mogelijk te maken.

[0:19:03] Vandaag wil ik het hebben over financiële gelijkheid, over zeggenschap en over stagevergoedingen.

[0:19:09] Om te beginnen met de schoolkosten voor mbo-studenten.

[0:19:13] Scholieren onder de 18 krijgen gewoon hun schoolboeken, terwijl studenten op het mbo

[0:19:18] onder de 18 die wel zelf moeten betalen.

[0:19:20] Ouders en onderwijs noemden dat vorige week bij de ronde tafel terecht als punt, want dat is oneerlijk.

[0:19:26] We moeten er natuurlijk alles aan doen om zaken die niet gelijk zijn, wel gelijk te maken.

[0:19:31] We dienen er dan ook bij de begroting een voorstel in, even terug, om die schoolkosten voor de

[0:19:37] startkwalificatie gratis te maken.

[0:19:39] We beginnen met het boeken voor basisvaardigheden voor studenten onder de 18.

[0:19:42] Dat was december 2022.

[0:19:46] Ik las onlangs in de brief van de minister dat er aan gewerkt wordt om hier uitvoering aan te geven.

[0:19:52] Wat ons betreft moet dat zo snel mogelijk.

[0:19:55] Dus ik was benieuwd of hij kan vertellen per welk schooljaar dit gaat worden ingevoerd.

[0:20:00] Daar hoor ik graag van de minister.

[0:20:03] Dan de kortingen voor mbo-studenten, want ook daar is nog veel ongelijkwaardigheid.

[0:20:08] In Amsterdam is daar bijvoorbeeld ook hard aan gewerkt.

[0:20:10] in de gemeenteraad waar ik daar zat, om alle studenten aan een collegekaart te helpen.

[0:20:16] Ook hier is dat voorstel eerder gedaan.

[0:20:21] Studenten in het hbo en w.o. krijgen een korting met hun collegekaart, maar voor mbo-studenten

[0:20:28] is dat minder goed geregeld en ze hebben soms niet eens een kaart.

[0:20:33] Mijn vraag aan de minister.

[0:20:35] Ik las dat er kwaliteitsafspraken gemaakt zijn om te zorgen dat alle mbo-studenten die krijgen

[0:20:39] vanuit een school. Hoe staat het hiermee? Hoeveel mbo-instellingen geven die nu aan studenten?

[0:20:48] Dan hoorde ik een mooie uitspraak vorige week in de ronde tafel van de mbo-instelling van de mevrouw

[0:20:53] van de Albera. Die zei dat de beste manier om te werken aan de kwaliteit van het mbo-onderwijs

[0:20:59] is via de medezeggenschap. Ik denk dat dat waar is, omdat juist wanneer we studenten de kans geven

[0:21:07] om zich te laten horen, er ook echt verbetering kan worden aangebracht en natuurlijk hetzelfde

[0:21:10] geld voor leraren.

[0:21:13] Geef mbo-studenten dus net als in het hbo en het wo dezelfde rechten.

[0:21:18] Nou is er wel medezeggenschap, vaak op instellingsniveau, niet per se per locatie, maar breder.

[0:21:24] Dus zou er niet de mogelijkheid moeten zijn om per locatie medezeggenschap te organiseren?

[0:21:30] Wellicht ook per locatie, per sector, per opleiding, klasvertegenwoordigers.

[0:21:35] Zo zijn er veel meer mogelijkheden voor getrapte medezeggenschap.

[0:21:38] Ik ben benieuwd hoe de minister daarnaar kijkt, omdat D66 eerder daar een motie op heeft ingediend.

[0:21:46] Ik ben benieuwd hoe het daarmee staat.

[0:21:49] Tot slot de stagevergoedingen.

[0:21:52] Ik heb het stagepact goed gelezen en daar zitten veel hele mooie dingen in.

[0:21:57] Als ik lees over de stagevergoedingen, dan staat er dat de sociale partners het voortogen

[0:22:02] via de Stichting van de Arbeid om een aanbeveling te doen voor passende

[0:22:07] stagevergoeding voor BOL-studenten in de CAO's.

[0:22:11] Ik ben benieuwd voor hoeveel CAO's dat al geldt en hoe dat nu loopt,

[0:22:16] of het mogelijk is om daar wat meer over te horen.

[0:22:18] Want ja, het moet natuurlijk zo zijn dat studenten gewoon voor het harde werk

[0:22:23] wat ze doen ook vergoeding krijgen.

[0:22:25] En met al deze voorstellen en plannen die er in werking zijn,

[0:22:29] Ik hoop dat elke student in het mbo de kans krijgt om het beste uit zichzelf te halen en

[0:22:34] zijn talent te ontwikkelen.

[0:22:44] Exact drie maanden geleden hield ik mijn maiden speech over het mbo-onderwijs en het feit dat

[0:22:48] ikzelf, mijn familie en een groot gedeelte van mijn vrienden op de mavel zijn gestart

[0:22:52] of de trotse bezitter zijn van een mbo-diploma.

[0:22:55] Ik deelde op dat moment mijn verbazing over de enorme kloof die deze grote groep Nederlanders

[0:23:02] tussen henzelf en de beleidsmakers hier in Den Haag.

[0:23:05] Ik noemde deze kloof de zevenvinker die in Den Haag besluit te bepalen hoe het leven van een drievinker

[0:23:10] er buiten de Haagse kaasdop zou moeten uitzien.

[0:23:12] En ik deelde mijn verbazing over die verbazing die ik zag op de gezichten van mensen toen ik vertelde

[0:23:17] dat ik zelf een eerste-generatiestudent ben.

[0:23:20] En ik kreeg als reactie dat men dat niet had verwacht.

[0:23:22] En voorzitter, dat verbaast mij nou.

[0:23:24] Want hoe denken wij nou eigenlijk dat dat plaatje eruit ziet?

[0:23:27] Maar, mijn glas is halfvol, in deze Kamer en zeker bij deze minister proef ik steun en

[0:23:32] passie voor het onderwerp en de realisatie dat deze grote groep Nederlanders essentieel

[0:23:36] is en de ruggegraat is van onze samenleving.

[0:23:39] Ik ga de komende jaren graag met u het debat aan om de onderwerpen aan te kaarten waar

[0:23:44] leerdingen uit het mbo-onderwijs tegenaan lopen die niet verenigd zijn in alle belangenverenigingen

[0:23:49] die ons snel via partijen weten te vinden, maar gewoon verhalen van mbo'ers die meedraaien

[0:23:55] in onze samenleving en we zelden spreken.

[0:23:57] Ik begin bij de verschillen in het mbo, want de verschillen tussen mbo niveau 2 en 4 zijn

[0:24:02] groot, waarbij ik voorzichtig durf te concluderen dat mbo 4 in veel opzichten meer lijkt op

[0:24:08] het hbo dan op mbo 2, en toch hebben we het vaak over mbo in het algemeen.

[0:24:13] Voor veel mbo 2-studenten zal de bereikbaarheid in de regio bijvoorbeeld hoger op de agenda

[0:24:17] staan dan de vraag of er een internationale uitwisseling in zit, op bijvoorbeeld het

[0:24:21] punt van burgerschapsonderwijs.

[0:24:22] Waarom kunnen we niet onderscheid maken in die examinering, bijvoorbeeld theoretisch

[0:24:27] voor NBO 4 en praktijk voor NBO 2?

[0:24:31] En dan het punt van basisvaardigheden en het BSA, of beter gezegd, het grote gebrek aan

[0:24:35] de beheersing van deze basisvaardigheden.

[0:24:38] Want het beheersen van onze taal, het voldoende kunnen rekenen, het begrijpen van onze samenleving

[0:24:43] is van groot belang.

[0:24:44] En je bereikt je voor op een plek in de samenleving, op zelfstandigheid en de cijfers laten die

[0:24:49] noodzaak zien.

[0:24:50] De cijfers stemmen namelijk droevig.

[0:24:53] Neem NBO 3, daar beheerst 38 procent het benodigde taalniveau niet.

[0:24:58] Ik geloof dat we dit zouden kunnen veranderen en zou graag kiezen voor bevoegde docenten,

[0:25:03] juist op het NBO, juist als we deze percentage zien.

[0:25:07] Zij verdienen het.

[0:25:08] En kan de minister misschien zijn afweging toelichten om wel een aantal vakken aan te

[0:25:12] bieden, maar niet simpelweg te vragen om een bevoegde docent?

[0:25:15] En dan de rekentoets.

[0:25:17] Het behalen van een diploma is wat de VVD betreft onderdeel van het afronden van een opleiding.

[0:25:23] Ook omdat rekenen terugkomt in het dagelijks leven, bij de belastingaangifte of het doen

[0:25:27] van boodschappen.

[0:25:28] Maar ik wil wel een lans breken voor studenten met bijvoorbeeld dyscalculie.

[0:25:33] Is daar maatwerk voor?

[0:25:34] En aangezien je in de praktijk vrijwel nooit een BSA hanteert, wordt op het mbo dus gevraagd

[0:25:40] om strikte kaders.

[0:25:40] Hoe kan de minister waarborgen dat deze uitzonderingen ook daadwerkelijk mogelijk zijn?

[0:25:45] Nog een laatste punt over het gebrek van de BSA.

[0:25:48] Mij bereiken mails van een aantal studenten dat het gebrek van vaste en gelijke kaders

[0:25:53] zorgen voor veel subjectiviteit.

[0:25:55] Dat betekent dat of je dus van school wordt gestuurd, afhankelijk is van je schoolbestuur.

[0:25:59] Dat lijkt mij toch zeer onwenselijk, waar dat op het HBO wel bestaat.

[0:26:03] Ik kom even tussen beiden, want er is een interruptie van mevrouw Rodekerk.

[0:26:09] Het ging over een puntje ietsje terug.

[0:26:11] Ik hoorde mevrouw Martens zeggen dat zij vindt dat er onderscheid moet worden gemaakt in bijvoorbeeld

[0:26:16] het geven van burgerschap aan studenten van mbo 2 ten opzichte van 4, omdat 4 meer op

[0:26:21] het hbo zou lijken.

[0:26:23] Maar ik zou denken, is het niet belangrijk dat iedereen goed burgerschapsonderwijs krijgt,

[0:26:27] juist ongeacht de richting die diegene doet, juist ongenacht in welke vorm van het mbo diegene

[0:26:36] zich bevindt.

[0:26:37] en zou zelfs juist in het hbo volgens mij nog veel meer aandacht voor mogen zijn,

[0:26:42] is het niet belangrijk dat we iedereen juist goed onderwijzen in burgerschap

[0:26:46] en dat we daar geen onderscheid in maken?

[0:26:49] Mevrouw Martens.

[0:26:50] Ja, dank voorzitter.

[0:26:52] Ja, nou leg mijn collega mij woorden in de mond die ik niet heb uitgesproken,

[0:26:55] want ik breek hier lands voor het burgerschapsonderwijs

[0:26:57] en ik wil daar graag dat er examens in worden afgelegd.

[0:27:00] Het verschil dat ik alleen probeer aan te geven, ook lezen in alle mails die ik krijg,

[0:27:03] dat ik niet het niveau van het onderwijs wil aanpassen,

[0:27:06] maar de mate waarin we een examen afnemen,

[0:27:09] dat we daar rekening houden met of iemand NBO 2 doet, NBO 3 of NBO 4.

[0:27:13] Omdat ik wil voorkomen dat iemand valt of struikelt

[0:27:16] over het vak burgenschapsonderwijs,

[0:27:18] maar wat de VVD betreft wel essentieel is in je opleiding.

[0:27:21] Dus niet het niveau omlaag, maar zorgen dat mensen een diploma kunnen halen.

[0:27:27] Mevrouw Rodekerk.

[0:27:29] Maar zegt mevrouw Martens daarmee dan dat bijvoorbeeld in NBO 4

[0:27:32] wel examens zouden moeten zijn en NBO 2 niet?

[0:27:34] Of begrijp ik dat verkeerd? Dan graag die verduidelijking.

[0:27:36] Ik denk juist dat het fors zo goed is om te werken met een portfolio waarbij je veel meer

[0:27:41] kan laten zien, waarbij je ook op bezoek kan in de Tweede Kamer, waarbij je ook in de eigen

[0:27:46] gemeente allerlei maatschappelijke projecten kan doen.

[0:27:50] Ik denk dat het niveau en de manier waarop je dat aanbiedt vooral aan de leraar is.

[0:27:54] Moeten we hen daar niet vooral de ruimte in geven?

[0:27:59] De heer D66 zoekt de verschil dat er gewoon niet is, en dat vind ik ontzettend jammer.

[0:28:03] We vinden allebei burgerschap ontzettend belangrijk.

[0:28:06] Ik probeer er een lans te breken voor het feit dat de mate waarin je een examen afneemt...

[0:28:11] of de vorm kan verschillen per mbo-opleiding en dat we daar rekening mee houden.

[0:28:16] En ja, de VVD vindt wel dat als het gaat om bijvoorbeeld mbo-4...

[0:28:19] en we het hebben over burgerschapsonderwijs...

[0:28:22] dat dat wat dieper mag gaan dan een snuffelstage in de Tweede Kamer.

[0:28:25] Maar ik het belangrijk vind dat mensen begrijpen hoe onze democratie in elkaar zit.

[0:28:29] En dat we dat aanpassen qua examinering, dat lijkt me volgens mij meer dan logisch.

[0:28:33] Vandaag hebben we namelijk een petitie ontvangen waarin wordt opgegroepen

[0:28:36] pas het niveau van examinering aan de mbo-opleiding.

[0:28:40] Dat is het enige waar ik hier graag een dans voor wil breken.

[0:28:43] Volgens mij verschillen we verder inhoudelijk niet van mening.

[0:28:46] Mevrouw Rodekerk voor een laatste interruptie op dit punt

[0:28:49] en daarna ga ik naar de heer Soeboer, die heeft ook een interruptie.

[0:28:51] Ja, nou ja, volgens mij verschillen we juist wel op de inhoud en dat kan.

[0:28:56] Maar volgens mij moet het dan ook duidelijk zijn.

[0:28:58] Wat D66 betreft is het juist belangrijk

[0:28:59] dat we overal zorgen voor goed burgstabsonderwijs,

[0:29:02] dat we leraren die vrijheid geven.

[0:29:05] Ik hoor dat de VVD een ander voorstel doet,

[0:29:07] maar dan concludeer ik

[0:29:09] dat we daar gewoon anders in zitten

[0:29:11] en dat wij zouden zeggen

[0:29:13] zorgen dat iedereen gewoon goed

[0:29:14] burgerschapsonderwijs krijgt.

[0:29:17] De heer Soeboer. Ja, wat toevallig.

[0:29:19] Mijn interruptie gaat ook over burgerschapsonderwijs

[0:29:22] en die is in principe voor mevrouw Martens-Amerika,

[0:29:24] maar wie weet komt D66

[0:29:26] er in tweede termijn ook nog even op terug.

[0:29:28] Want mijn vraag is

[0:29:29] aan mevrouw Martens-Amerika, hoe ziet de VVD

[0:29:32] voor zich dat dat burgerschapsonderwijs aangeboden zou worden.

[0:29:35] Kijk, een nieuw sociaal contract vindt burgerschapsonderwijs ook erg belangrijk.

[0:29:39] En we zeiden net al, geen fabriek van de handjes.

[0:29:41] Maar ik was laatst ook op bezoek op een mbo.

[0:29:43] Er waren een aantal jongens met een minikraan een sleuf aan het graven.

[0:29:46] En ik vroeg, wat zijn jullie aan het doen?

[0:29:47] Toen zeiden ze sleuf graven.

[0:29:48] Dat was ook een domme vraag voor mij, dat geef ik ridderlijk toe.

[0:29:51] Maar we raakten wel aan de spraak en we hadden het dus even over burgerschapsonderwijs.

[0:29:56] En niet allemaal waren even overtuigd van het nut van burgerschapsonderwijs.

[0:29:59] Laten we het zomaar even zeggen.

[0:30:01] Hoe zorgen we er met elkaar voor dat we burgerschapsonderwijs aanbieden...

[0:30:05] ...wat betekenisvol is voor de studenten op de verschillende opleidingen?

[0:30:09] Zou de VVD daar op kunnen reflecteren en wellicht ook D66 in tweede termijn?

[0:30:15] Mevrouw Martens.

[0:30:16] En ook dank voor deze fijne vraag, want volgens mij vinden we het allebei belangrijk...

[0:30:20] ...en vindt mijn collega van D66 het ook belangrijk...

[0:30:22] ...maar moest er een verschil worden gezocht tussen de VVD en D66?

[0:30:25] Dat is er niet op dit punt, gelukkig.

[0:30:28] Maar dank voor de vraag.

[0:30:30] Wat ik hoop, dat we hier ook wat langer over van gedachten wisselen.

[0:30:34] Want ik kan me voorstellen dat we wel verschillen van mening wat daarbij zou moeten kijken.

[0:30:39] Maar waar ik mij zorgen over maak, is het gebrek aan kennis over hoe bijvoorbeeld onze democratie werkt.

[0:30:47] Hoe je stemrecht werkt. Hoe het werkt in de Tweede Kamer, in de gemeenteraad, in de stadsstilraden.

[0:30:52] Ik heb op het NPO gezeten, ik heb daar nog nooit iets over gehoord.

[0:30:54] Tot ik naar de HBO ging, heb ik het nog nooit gehad over stemmen.

[0:31:00] Ik denk dat die rechten en plichten in de samenleving heel belangrijk zijn, wat je er ook van vindt.

[0:31:06] Ik kan me goed voorstellen dat misschien ook de minister er een mening over heeft, of zijn

[0:31:09] hele team, hoe we dat het beste kunnen aanpassen op MBO 2, 3 en 4.

[0:31:13] Ik had ook in mijn bijdrage staan dat ik me heel goed kan voorstellen als je de meubelmakeropleiding

[0:31:19] volgt, dat je zeer weinig zin hebt in rekentoets of burgerschapsonderwijs.

[0:31:23] Maar ik vind wel dat je wordt voorbereid op een rol in de samenleving en dat dit daar de

[0:31:28] meest basale vakken in zijn.

[0:31:31] En ik hoop dat we dat ook mooi weten vorm te geven.

[0:31:34] En ik geloof ook, vierde voorzitter, en dan sluit ik af, dat we dat niet nu voor twintig

[0:31:38] jaar zouden moeten willen vastleggen.

[0:31:39] En ik hoop dat we misschien elke vier, vijf jaar willen herijken.

[0:31:42] Wat vraagt de samenleving?

[0:31:44] En wat moeten we leren?

[0:31:48] De heer Soeboer op dit punt, en dan vraag ik mevrouw Martins haar betoog te vervolgen.

[0:31:53] Oh nee, meneer Ergin heeft nog een interruptie daarna.

[0:31:56] Ja, ter verduidelijking even dan.

[0:31:58] Zou dat wat u betreft betekenen dat dan burgerschapsonderwijs...

[0:32:01] ...maar dan misschien ook andere vaardigheden per definitie...

[0:32:03] ...in de beroepscontext aan worden geboden, dus ook voor de meubelmaker?

[0:32:06] Die op zoek gaat naar een casus bijvoorbeeld die tot de verbeelding spreekt...

[0:32:09] ...en aansluit bij de belevingswereld...

[0:32:10] ...en dat er dus niet per definitie een apart vak hoeft te zijn?

[0:32:14] Mevrouw Martens.

[0:32:16] Ja, voorzitter. Nou, ik vind het oprecht heel leuk om op deze manier over te filosoferen.

[0:32:21] Het liefst ziet mijn fractie dat het voor iedereen een vast, apart vak is in de week,

[0:32:27] afgestemd op het vak dat je volgt, hoe vaak dat is, dat er dus een minimum is en wellicht

[0:32:32] een maximum.

[0:32:33] Maar als u mij vraagt om een verdere invulling en uitwerking, dan kan misschien de minister

[0:32:38] in zijn antwoord op mijn bijdrage meenemen dat er wordt gewerkt aan een heel plan hoe

[0:32:43] dit vormgegeven zou moeten worden en dat wij op basis van die scenario's verder van gedachten

[0:32:47] wisselen.

[0:32:48] Dat zou ik heel fijn vinden.

[0:32:51] Dan geef ik nu het woord voor de interruptie aan meneer Erken.

[0:32:55] Voorzitter, een interessant debat tussen mevrouw Martens en de heer Soeboer.

[0:32:59] Volgens mij gaan wij hier in deze commissie niet over de inhoud, maar over de vorm.

[0:33:04] Ik denk dat het verstandig is dat we dat debat ook overlaten aan de onderwijsinstellingen zelf.

[0:33:07] Maar ik heb een andere vraag aan mevrouw Martens.

[0:33:10] Want hoe het bij mij overkomt, en mijn fractie is voorstander van burgerschapsonderwijs, zo veel mogelijk,

[0:33:16] is dat mevrouw Martens terecht constateert dat in het vervolgonderwijs

[0:33:21] dat er soms onvoldoende kennis is van burgerschap en van democratie.

[0:33:26] Is het dan niet een probleem of een uitdaging die we eerder moeten aanpakken?

[0:33:30] Bijvoorbeeld in het funderend onderwijs, bijvoorbeeld in het voortgezet onderwijs.

[0:33:33] En volgens mij zien we heel vaak studenten van ProDemos rondlopen.

[0:33:37] Is het dan niet juist verstandig om niet alleen bij het mbo,

[0:33:41] want zo voelt het, om alleen bij het mbo het te verplichten,

[0:33:44] maar om juist meer energie en aandacht te steken in het funderend onderwijs en in het voortgezet onderwijs.

[0:33:51] Mevrouw Martens, voor de reactie.

[0:33:53] Ja, dank. En ook dank voor die verhelderende vraag.

[0:33:55] Nou ben ik helaas niet woordvoerder funderend onderwijs en ook niet de woordvoerder emancipatie.

[0:34:04] Maar het goede nieuws is dat wij allemaal hetzelfde verhaal uitdragen als het gaat over pro-demo's,

[0:34:09] als het gaat over maatschappijles, etcetera, etcetera.

[0:34:12] Dus helemaal eens, we moeten dit overal oplossen.

[0:34:15] En ik heb ook wat vaker gehoord, ook uit de mbo-sector, als het gaat om taal, van ja,

[0:34:19] wij moeten de achterstanden oplossen die daarvoor zijn opgelopen.

[0:34:23] En ik vind dat heel vervelend.

[0:34:24] Maar daarmee moet ik ook wel concluderen dat de mbo dus ook de laatste stap is naar de

[0:34:28] samenleving waarop we eventueel wat zouden moeten recht tretten.

[0:34:31] Dus wat mij betreft, wat mijn fractie betreft, is het en-en en gaan we het zorgen dat we

[0:34:35] dit overal gaan inlopen.

[0:34:37] Dank u wel.

[0:34:38] De heer Eggen nog voor een opmerking?

[0:34:40] Ja, voorzitter, ik ga geen opmerking, ik ga een vraag stellen.

[0:34:43] Waar ik eigenlijk naartoe wilde werken is dat het,

[0:34:46] en dat heeft de mbo-raad eigenlijk wel heel mooi beschreven in de brief,

[0:34:51] en ze noemden dat, volgens mij noemden ze dat,

[0:34:57] even kijken, ik ben het woord vergeten,

[0:34:59] maar hoe het bij mij overkwam is,

[0:35:02] we hebben een breed maatschappelijk probleem en we willen het oplossen.

[0:35:05] Prima dat we dat willen oplossen, maar waarom doen we dat alleen bij het mbo?

[0:35:09] Is mevrouw Martens van de VVD het met mij eens dat we niet alleen bij het NBO moeten kijken

[0:35:16] naar het verplichten van het examenonderdeel, maar juist veel breder in het vervolgonderwijs,

[0:35:20] ook bijvoorbeeld na het HBO en WO, zodat we het niet, een breed maatschappelijk probleem,

[0:35:25] niet afschuiven op een specifieke groep?

[0:35:28] Mevrouw Martens, voor de reactie.

[0:35:32] Volgens mij vroeg u net ook een gedeelte, daar heb ik antwoord op gegeven, dus wat mij betreft

[0:35:38] wat mijn fractie betreft, lossen we dit overal op.

[0:35:40] En deel twee, de reden waarom ik het nu heb over het mbo,

[0:35:43] is omdat dit het mbo-debat is.

[0:35:45] Dus ja, u zult mij hetzelfde horen zeggen

[0:35:47] wanneer we de andere debatten voeren.

[0:35:49] Ik vind dat het niet verkeerd is omeens

[0:35:51] om er zoveel tijd te herijken wat we vragen van het onderwijs,

[0:35:54] waarbij we natuurlijk ook op zoek moeten naar een hele voorzichtige balans.

[0:35:57] Dus als we zeggen, we moeten meer gefocust worden op die kerntaken,

[0:36:00] wat vinden we dan in kerntaken?

[0:36:02] En ik denk dat we daar wat langer over van gedachten moeten wisselen,

[0:36:04] maar u heeft helemaal gelijk.

[0:36:07] Dank u wel. Inmiddels is ook de heer Stoffer aangeschoven.

[0:36:10] Welkom nog even voor u.

[0:36:11] Vijf minuten spreektijd en vijf interrupties in de eerste termijn.

[0:36:15] De aanloopjes waren tot nu toe vrij lang in de interrupties.

[0:36:19] Dat kon ook.

[0:36:20] Het maakt het debat denk ik ook vermakelijk.

[0:36:22] Het kan zijn dat ik er wat scherper op ga worden.

[0:36:24] Mevrouw Martens, u mag door.

[0:36:26] U heeft nog ruim anderhalf minuut.

[0:36:27] Ja, dank voorzitter. Ik ben bemand.

[0:36:29] Dus ook ik ga proberen het in te korten.

[0:36:31] De aansluiting op de arbeidsmarkt.

[0:36:32] Voorzitter, ik heb veel instellingen mogen spreken en ik ben diep onder de indruk van de innovatie

[0:36:36] en de drive om beter te worden, om mbo'ers te laten groeien en te bloeien.

[0:36:40] En toch is het niet alleen een rol voor de instellingen weggelegd, maar ook voor de politiek.

[0:36:44] De minister heeft gisteren aangegeven dat er voor de zomer een brief naar de Kamer komt

[0:36:48] waarin hij ook de eventuele inzet van nummerisfixes meeneemt om eventueel te kunnen bijsturen

[0:36:53] als het gaat om kansarme opleidingen en daarmee een bescheiden bijdrage te leveren aan de

[0:36:58] eventuele financiële zelfredzaamheid.

[0:37:01] Want voorzitter, wanneer ik het IBO-rapport lees, baart me dat toch wel zorgen.

[0:37:04] Ik lees. Studenten zijn vrij in het kiezen van een opleiding.

[0:37:11] Niet alle mbo-studenten kiezen een opleiding met een goed arbeidsmarktperspectief.

[0:37:16] Aangevuld met een tabel met daarin de top-10-studiekeuzes op drie en vier.

[0:37:21] Met de twintig opleidingen, waarachter maar liefst zeven opleidingen staat...

[0:37:25] toekomstperspectief slecht.

[0:37:27] Voorzitter, dat doet mij pijn.

[0:37:29] Want het moet toch op z'n minst met de arbeidsmarkt van vandaag...

[0:37:31] en de toekomst de vraag oproepen wat we eraan gaan doen.

[0:37:34] Ik ben benieuwd of de minister hier een reactie op kan geven.

[0:37:37] Ik ga afronden, voorzitter.

[0:37:37] Ook ik heb gister mijn zorgen geuit over groenpluk en mijn fractie maakt zich zorgen over vroegtijdige

[0:37:42] schoolverlaters.

[0:37:43] Ik begrijp dat de arbeidsmarkt longt, maar ik zou graag alles aan willen doen om dit

[0:37:48] te beperken.

[0:37:48] Mijn voorganger in de fractie, El Yassini, heeft eerder per motie een BBL-offensief afgedrongen

[0:37:53] met als doeltaand de BBL-studenten te verhogen naar 35 procent.

[0:37:57] Ik ben benieuwd welke extra stappen de minister gaat zetten of wil zetten om dit te bereiken.

[0:38:01] En tot slot, de SBB heeft veel contact met het bedrijfsleven en dat is goed om te zien.

[0:38:07] Echter leidt het in de praktijk nog vaak tot meer specificatie en meer opleidingen.

[0:38:11] Vraag aan de minister, denkt hij dat dit een doel op zich zou moeten zijn?

[0:38:14] En is het niet juist de bedoeling dat studenten dit vak leren bij een werk- of stagegever

[0:38:19] en een opleiding breder moet opleiden voor een bepaalde branche?

[0:38:23] Maakt dit ons niet wendbaarder en minder afhankelijk van de populariteit en eventuele hoogconjectuur?

[0:38:28] Is er ruimte om instellingen meer vrijheid te geven in relatie tot deze zogenaamde

[0:38:34] kwalificatiedossiers?

[0:38:35] Dank u wel.

[0:38:36] Dank u wel.

[0:38:37] U heeft nog een interruptie van mevrouw Tsegay.

[0:38:42] Ik wilde vragen hoe de VVD kijkt naar het hele onderwerp stages, met name omdat ik in het

[0:38:50] verkiezingsprogramma van de VVD zag dat zij een stagevergoeding bepleitte voor in de onderwijssector.

[0:38:56] En ik vroeg me toen een beetje af waarom alleen in de onderwijssector

[0:38:59] en waarom niet ook in alle andere sectoren?

[0:39:02] Want als we het hebben over een heraansluiting op de arbeidsmarkt,

[0:39:06] inderdaad, studenten moeten stage lopen,

[0:39:08] maar we hebben het ook over groenpluk, omdat bedrijven studenten wegplukken,

[0:39:13] omdat ze dan meer kunnen verdienen.

[0:39:15] Vroeg ik me een beetje af hoe de VVD kijkt naar stagevergoedingen in brede zin.

[0:39:20] Mevrouw Martens.

[0:39:21] Ja, dank voorzitter.

[0:39:22] Ik vind het een hele logische en hele terechte vraag.

[0:39:24] En laten we eerlijk zijn, mijn doel, mijn hoop, is dat we uiteindelijk voor iedereen die een stage loopt,

[0:39:30] die volledig meedraait in een dienst en weinig begeleiding krijgt, eigenlijk bijna een baan vervult,

[0:39:37] daar een stagevergoeding tegenover staat. Op zijn minst. Dat moet het doel zijn.

[0:39:41] De reden waarom wij zijn begonnen met het onderwijs, is omdat je dit wettelijk moet gaan vastleggen.

[0:39:46] Dit vraagt wat uitdagingen en wij zouden daar graag mee beginnen.

[0:39:49] En ik zou daarna heel graag een pilot willen krijgen

[0:39:51] om te kijken wat we daarvan leren en het verder zouden kunnen uitrollen.

[0:39:54] Dus wat mij betreft is dat een begin en niet het eind.

[0:39:58] Mevrouw Tsek, houd je nog voor een reactie?

[0:40:00] Ja, nou, ik vind het een heel wel overwogen reactie,

[0:40:04] maar ik vraag me dan af, ja, we moeten het inderdaad wettelijk vastleggen.

[0:40:07] Dus als we dan toch al gaan doen, waarom dan niet meteen in den brede?

[0:40:11] Waarom dan alleen voor het onderwijs?

[0:40:13] Die studenten die nu worden uitgebuit of die nu stage moeten lopen

[0:40:17] en geen tijd meer hebben om te werken, moeten ook nu de huur betalen

[0:40:20] en nu de boodschappen betalen, et cetera.

[0:40:22] Dus ik vraag me een beetje af, ja, als het VVD, als dat het einddoel is,

[0:40:25] waarom dan niet gewoon nu de handen op elkaar en dat met z'n allen regelen?

[0:40:30] Martens voor de reactie.

[0:40:32] Ja, dank voorzitter. Ik wil het heel graag regelen.

[0:40:35] En laten we ook hopen dat het gaat regelen.

[0:40:37] En een weloverwogen antwoord is denk ik belangrijk,

[0:40:39] omdat ik niet nu tegen de mensen die meekijken wil zeggen,

[0:40:43] we regelen dit over een week.

[0:40:44] Ik denk dat we dit goed moeten doen, dat we dit snel moeten doen.

[0:40:46] En ik wil graag twee dingen uit elkaar halen.

[0:40:48] A. Mensen die worden uitgebuit, die volledig meedraaien als een baan,

[0:40:52] dat mag niet.

[0:40:52] Dus ik hoop dat ook alle onderwijsinstellenden die nu meekijken,

[0:40:56] die hebben we ook gehoord in alle ronde tafels afgelopen week,

[0:40:59] waar de verantwoordelijkheid wordt afgeschoven op de ouders

[0:41:01] en niet op de opleidingsinstelling.

[0:41:04] Ik denk dat we daar heel veel te winnen hebben.

[0:41:06] Dus ik zou heel graag met u willen kijken hoe we daar nu wat aan zouden kunnen doen.

[0:41:09] En ik hoop dat we dan een vervolgstap zouden kunnen zetten

[0:41:12] bij in bijvoorbeeld een zorg als het gaat om onderwijs

[0:41:15] en dat we dat gewoon gaan uitrollen.

[0:41:16] Volgens mij willen we hetzelfde, alleen geloof ik niet dat we het nu per direct zouden kunnen uitrollen.

[0:41:24] Dank u wel, mevrouw Tsekker.

[0:41:25] Nog voor één laatste interruptie en daarna mevrouw Beckerman.

[0:41:28] Nee, ik hoor zorg, ik hoor onderwijs, maar het bedrijfsleven, wat gaan we daarmee doen?

[0:41:34] Want die moeten ook die stagevergoedingen gaan betalen, wat mij betreft.

[0:41:37] Is dat, is het VVD dat met mij eens?

[0:41:40] Mevrouw Martens.

[0:41:41] Ja, voorzitter, zorg kan ook het bedrijfsleven zijn.

[0:41:47] Niet zo'n bevredigend antwoord, begrijp ik, maar u laat het hier even bij.

[0:41:52] Ik wil gewoon weten of de VVD het dan in het hele bedrijfsleven wil uitrollen.

[0:41:59] Mevrouw Martens, en dan ronden we dit punt af.

[0:42:00] Voorzitter, wat ik dus eerder heb aangegeven, uiteindelijk moet iedereen die een shift of

[0:42:06] een dienst meedraait, daar een stagevergoeding voor krijgen.

[0:42:09] Omdat er bijvoorbeeld een verschil zit tussen een meewerkstage, een afstudeerstage, een

[0:42:14] snuffelstage, een meekijkstage, vraagt dat gewoon ontzettend veel werk.

[0:42:17] Dus ja, ons doel is uiteindelijk dat er een eerlijke vergoeding staat tegenover de stage die wordt verricht.

[0:42:24] Helemaal eens.

[0:42:25] De reden waarom wij een eerste stap in het verkiezingsprogramma hebben gezet,

[0:42:28] is omdat wat wij nu met elkaar bespreken, het moeilijker is dan het lijkt.

[0:42:32] En ik wil voorkomen dat iedereen die nu meekijkt,

[0:42:35] want we hadden gisteren natuurlijk een heel debat over het abonnement,

[0:42:37] over de pechgeneratie die met een kleinje vriet in werden gestuurd.

[0:42:40] Ja, ik wil dat nu gewoon voorkomen.

[0:42:41] Ik wil daar zorgvuldig mee omgaan.

[0:42:43] En ik hoop dat we met z'n allen uiteindelijk hier mooie stappen op kunnen zetten.

[0:42:48] Dus we willen volgens mij hetzelfde.

[0:42:50] Dank. En dan nu mevrouw Beckerman voor de interruptie.

[0:42:54] Ja, voorzitter, dank u wel.

[0:42:57] Wij hebben heel veel gezegd zelf over kansengelijkheid

[0:43:01] en dat juist ook een mbo-nabij kan bijdragen aan kansengelijkheid.

[0:43:06] Mevrouw Mertens maakte terecht wel onderscheid

[0:43:08] tussen welke type opleiding je doet, welk niveau je doet.

[0:43:12] Maar het IBO is natuurlijk wel heel erg duidelijk, we moeten wat doen als we willen voorkomen

[0:43:17] dat door krimp straks juist scholen omvallen.

[0:43:23] En ik zou eigenlijk, kijk als het kabinet heeft aangegeven, het demissionaire kabinet,

[0:43:27] wij gaan daar geen beslissing over nemen.

[0:43:31] Wat zou mevrouw Mets nu voorstellen als, wat we nu als Kamer gaan doen de komende tijd

[0:43:37] hier aan?

[0:43:38] Mevrouw Martens voor de reactie.

[0:43:41] Ik snap ook heel goed de opmerking die u naar de heer Soepoer erachteraan maakt.

[0:43:46] Er zijn natuurlijk heel veel regio's die hier nu mee zitten.

[0:43:53] Dit hangt natuurlijk samen met de bekostiging.

[0:43:56] Er zijn heel veel onderwijsinstellingen, ook die ik heb gesproken, die nu fusieren...

[0:44:01] om te zorgen dat wel in elke regio bepaalde opleidingen blijven worden aangeboden.

[0:44:06] Je hebt natuurlijk ook op het WO een aantal opleidingen.

[0:44:10] Neem bijvoorbeeld diergeneeskunde.

[0:44:11] Die zit alleen in het midden van het land.

[0:44:12] Als je in Groningen wordt, is dat gewoon heel lastig.

[0:44:14] Ik denk uiteindelijk dat het heel lastig is om echt te zorgen dat overal elke opleiding wordt aangeboden.

[0:44:20] Ik denk dat u dat zelf, vierde voorzitter, misschien ook ziet.

[0:44:25] Maar ik zou er heel graag met u naar kijken.

[0:44:27] Ook omdat ik geloof dat opleidingen in de regio, juist ook MBO en HBO,

[0:44:31] waar mensen wat middersnel het huis uit gaan, bereikbaar moeten blijven.

[0:44:34] Ik schud niet nu de oplossing uit mijn mouw.

[0:44:36] Dat zal ik ook heel eerlijk toegeven.

[0:44:38] U loopt wat langer rond dan ik, dus ik hoor het ook heel graag.

[0:44:41] Laten we hier ook met z'n allen naar kijken, want volgens mij willen we

[0:44:43] allemaal hetzelfde bereiken uiteindelijk.

[0:44:46] Mevrouw Beckerman, nog een reactie?

[0:44:49] Het probleem is dat het diergeneeskunde juist een lastig voorbeeld is, omdat we een schreeuwend

[0:44:55] tekort hebben aan dierenartsen in dit land.

[0:44:57] Dat maakt het werk minder leuk voor de dierenartsen die er zijn.

[0:45:01] En dat zorgt er weer voor dat ketens allerlei dierenartsenpraktijken makkelijker kunnen

[0:45:05] opkopen, waardoor de monopolies, waardoor het werk weer minder interessant wordt, et cetera,

[0:45:09] et cetera.

[0:45:09] Dus juist diergeneeskunde, heel veel mensen wijken nu uit naar België om die opleiding

[0:45:15] te doen, is misschien wel een pijnlijk gekozen voorbeeld, want het laat juist zien hoe belangrijk

[0:45:20] het is dat we meerdere opleidingen diergeneeskunde, maar in dit geval dus die mbo's hebben.

[0:45:25] En die vraag stel ik omdat ik denk niet dat het slim is om vandaag als Kamer

[0:45:30] een pasklaar antwoord te hebben op de vraag over krimp.

[0:45:33] Wat ik wel slim vind, is om een opdracht te gaan geven,

[0:45:36] toch al aan de demissionaire kabinet, zodat op het moment

[0:45:40] dat we hier wel binnenkort een beslissing over kunnen gaan nemen,

[0:45:44] want we kunnen niet een paar maanden afwachten en zeggen

[0:45:46] ja, we vinden het allemaal belangrijk dat opleidingen overeind blijven

[0:45:50] om vervolgens na een half jaar te concluderen.

[0:45:52] Och, nou zijn ze toch, nu verdwijnen er toch opleidingen

[0:45:55] zijn we als Kamer nog niet klaar om een beslissing te nemen.

[0:45:58] U vraagt aan mevrouw Martens.

[0:46:01] Ja, dat is de vraag.

[0:46:02] Voorzitter, deelt mevrouw Martens dat we niet vandaag de kant de klare oplossing hebben,

[0:46:07] maar dat we wel stappen moeten gaan zetten en daar als Kamer het initiatief voor moeten

[0:46:11] nemen, omdat het demissionaire kabinet dat niet meer kan?

[0:46:14] Naar mevrouw Martens voor een laatste reactie daarop.

[0:46:18] Ja, voorzitter, dank.

[0:46:19] Dat wil ik zeker, maar ik ben ook wel een beetje zoekende naar de urgentie.

[0:46:23] Volgens mij hebben we vorige week, of was het eigenlijk zelfs nog maandag, drie ronde tafels

[0:46:30] achter elkaar gehad waar dit onderwerp eigenlijk door geen één instelling op tafel is gelegd.

[0:46:36] Ik vind het op dit moment een beetje lastig om in te schatten hoe groot het probleem is,

[0:46:40] maar mevrouw Beckerman heeft wel, juist ook als we het hebben over de bereikbaarheid in

[0:46:44] de regio, een heel goed punt.

[0:46:47] Ik zou dit heel graag willen gaan oppakken.

[0:46:51] Ik zit in de Tweede Kamer.

[0:46:53] Ik ben geen minister en geen staatssecretaris, dus volgens mij hebben we alle ruimte om hier naar te gaan kijken.

[0:46:58] Dank u wel. En dan gaan we nu naar de heer Erkin.

[0:47:02] Ja, voorzitter, dank u wel.

[0:47:03] Nederland kijkt rijkhalsend uit naar vakmensen die onze samenleving nodig geeft om de economie draaiend te houden.

[0:47:10] In de zorg, als ondernemers, in ons voedselketen, overal hebben we dringend behoefte aan vakmensen met een mbo-diploma.

[0:47:18] En voorzitter, wat zouden we moeten zonder alle mbo'ers?

[0:47:21] Zonder mbo'ers zou het fundament van onze samenleving als een kaartenhuis in elkaar storten.

[0:47:26] En precies hierom is het belangrijk dat we werken aan de toekomst van het mbo.

[0:47:31] Want als we daar niets aan doen, daalt het aantal mbo-studenten fors,

[0:47:35] zeker als we kijken naar de komende tien jaar.

[0:47:38] Voorzitter, dit begint bij meer waardering voor het mbo.

[0:47:42] In de afgelopen jaren zijn er stappen gemaakt, maar we zijn er nog lang niet.

[0:47:47] Als het gaat om een salaris bij een mbo-functie zien we dat de realiteit ons inhaalt

[0:47:51] en mbo'ers steeds meer verdienen. In sommige gevallen zelfs meer dan bij een hbo-functie.

[0:47:57] En hierom, voorzitter, is kansengelijkheid echt het thema bij het mbo. De minister geeft aan dat

[0:48:04] de randvoorwaarden voor mbo-studenten gelijk te willen trekken, gelijk met het hbo en wo,

[0:48:08] maar in de praktijk zien we wel een ander beeld. Want in de praktijk zien we dat onderwijsinstellingen

[0:48:13] tegen grenzen aanlopen. Laten we beginnen bijvoorbeeld bij het realiseren van sportmogelijkheden.

[0:48:18] Ik heb afgelopen dagen contact gehad met een instelling die eigenlijk aangeeft...

[0:48:23] van ja, we willen een sportcentrum realiseren.

[0:48:26] HBO- en WO-instellingen kunnen dat wel, wij niet...

[0:48:29] omdat het uit onze lump sum is gehaald.

[0:48:31] En HBO en het HBO en WO hogere bijdrage per student krijgen.

[0:48:37] En het is eigenlijk voor een NBO-instelling vrijwel onmogelijk...

[0:48:40] om sportmogelijkheden te creëren met de huidige bekostigingen.

[0:48:44] En, voorzitter, is de minister het met denk eens dat we dat anders moeten gaan organiseren?

[0:48:48] Is de minister bereid om daaraan te sleutelen en, net zoals bij het HBO-NWO,

[0:48:53] te werken aan een vaste voet bij het NBO?

[0:48:57] Voorzitter, jammer genoeg moet ik nogmaals, en ik heb het steeds vaker in debatten over het onderwerp,

[0:49:03] maar ik wil het toch ook hier benoemen, over discriminatie hebben.

[0:49:07] Ondanks vele plannen van de minister om het te bestrijden, om daar actief werk van te maken,

[0:49:12] hebben mbo's last van discriminatie want binnen mbo instellingen zien we uit de

[0:49:17] stukken dat er discussies zijn over de definitie van discriminatie en in de

[0:49:21] tussentijd zien we dat studenten nog dagelijks tegengewerkt worden en

[0:49:25] eigenlijk tegen de stroom in moeten roeien en eigenlijk heb ik een simpele

[0:49:30] vraag aan de minister wat gaat de minister doen wat is hij van plan om de

[0:49:34] aanpak het aanpak van discriminatie bij mbo eindelijk een keer van de grond te

[0:49:41] Het tweede punt gaat over het burgerschapsexamen.

[0:49:47] Een interruptie van mevrouw Martens.

[0:49:51] Ik wacht even op de punt achter het puntje discriminatie.

[0:49:55] Wat ik de heer Erkin niet hoor zeggen, is dat we in een stuk kunnen lezen...

[0:49:58] dat de grootste groep ondergeadviseerde en geplaatste mensen in het mbo...

[0:50:03] de witte, oud-getone Nederlander is.

[0:50:06] Dat die worden ondergeadviseerd.

[0:50:07] Is de heer Erkin met de VVD van mening dat dat net zo discriminatoir is?

[0:50:13] Meneer Erkin.

[0:50:14] Ja, voorzitter.

[0:50:16] U mag reageren.

[0:50:18] Het antwoord was ja.

[0:50:20] Oké, kort maar krachtig. Dat kan.

[0:50:23] Mevrouw Martens.

[0:50:24] Ja, daar heb ik wel een vervolgvraag.

[0:50:25] Want ik ken de heer Erkin als groot voorvechter van het aanpakken van elke vorm van discriminatie.

[0:50:30] Waarom kiest DENK er dan niet voor om het nu op te nemen voor de witte autochtone Nederlander?

[0:50:35] Meneer Erkin.

[0:50:37] Denk neemt het altijd op voor mensen die gediscrimineerd worden en daarbij kijken we nooit naar welke grond dat plaatsvindt.

[0:50:43] Ik weet ook niet wat ik net in mijn bijdrage heb gezegd wat daartoe leidt, volgens mij ben ik daar heel duidelijk over.

[0:50:49] Oké, ik kan u betogen vervolgen. U heeft nog ruim twee minuten.

[0:50:53] Dan kom ik aan bij het onderdeel over burgerschapsexamen, want de minister heeft plannen om het examen per 2026 te verplichten.

[0:51:03] En voorzitter, het is wat DENK betreft wederom weer een voorbeeld dat we een breed maatschappelijk

[0:51:07] probleem afschuiven op één groep.

[0:51:10] Ditmaal gaat het om de mbo-studenten.

[0:51:12] Want als de minister zou zeggen, we hebben langs de hele linie uitdagingen, dus we gaan

[0:51:17] burgerschapsonderwijs langs de hele linie verplichten, dan kon hij rekenen op steun van DENK.

[0:51:22] Maar om het alleen bij de mbo te beleggen, en voorzitter, ik heb net de brief van de

[0:51:26] mbo-raad gelezen, kan ik toch niks anders doen dan te concluderen dat het eigenlijk stigmatiserend

[0:51:32] werkt. Maar de minister zegt nu ik doe de verplichting alleen bij het mbo en dat

[0:51:38] voelt voor heel veel leerlingen als betutteling. En eigenlijk de vraag aan de

[0:51:43] minister, misschien had hij de vraag gisteren moeten stellen, is de minister

[0:51:46] bereid om burgerschapsonderwijs ook te verplichten bij het hbo en w.o.

[0:51:50] Voorzitter, ik weet dat ik nog weinig tijd heb, maar ik wil echt belanden bij een punt

[0:51:53] wat heel belangrijk is en het gaat over het onbedeeld potentieel de

[0:51:57] vroegtijdige schoolverlaters. We zien dit jaar een stijging naar 35.000

[0:52:02] En als we terugkijken naar de afgelopen jaren, zien we een stijging van 12 procent.

[0:52:07] En ik wil graag vanuit mijn ervaring als wethouder daar twee voorbeelden over benoemen,

[0:52:12] waarvan ik vind dat we dat echt moeten gaan oplossen.

[0:52:16] Voorzitter, het gaat om te beginnen om de instroommomenten.

[0:52:19] Ik ben vaak studenten tegengekomen die in februari instroomden en in maart al de conclusie trokken,

[0:52:24] dit is niet de opleiding die ik fijn vind, ik voel me niet fijn.

[0:52:27] Dus ik wil graag een andere MBU-opleiding doen.

[0:52:29] En heel vaak hegen deze studenten het antwoord, ja, u moet wachten tot september, want we hebben maar twee instroommomenten.

[0:52:36] En dit zorgt er eigenlijk voor dat we onnodig lek hebben van studenten als het gaat om het mbo.

[0:52:41] En dat leerlingen, studenten thuis blijven komen te zitten of juist dicht gedemotiveerd raken.

[0:52:46] Of aan het werk gaan en niet meer terug gaan naar een mbo-instelling.

[0:52:49] En de vraag aan de minister is of hij bereid is om ervoor te zorgen dat we meer flexibele instroommomenten hebben voor de mbo-leerlingen.

[0:52:57] zodat we ook werk kunnen maken om het aantal van 35.000,

[0:53:01] wat schrikbarend hoog is, van thuiszitters of vroegtijdig schoolverlaters,

[0:53:06] om het aantal te verminderen.

[0:53:08] En voorzitter, de laatste vraag gaat over de samenwerking tussen de regio's.

[0:53:12] Want als wethouder was ik heel blij dat de minister met een aanvalsplan kwam

[0:53:16] tegen vroegtijdig schoolverlaters.

[0:53:19] De regio's kregen geld, de regio's werden onderverdeeld in subregio's.

[0:53:23] En omdat de gelden per regio's en subregio's werden ingedeeld,

[0:53:25] was het heel ingewikkeld voor gemeenten om, ik noem het even, de grensleerlingen te helpen,

[0:53:31] omdat er zoveel schotten waren, zoveel loketten waren. En ook daar heb ik een vraag over aan de

[0:53:37] minister, of de minister plannen heeft om de samenwerking tussen die subregio's te vergroten

[0:53:42] en om die grensleerlingen veel beter te kunnen helpen. Dank u wel, voorzitter.

[0:53:47] Dank u wel. Dan het woord aan mevrouw Tsekai.

[0:53:53] We hebben het vandaag over het mbo, met bijna 500.000 studenten de grootste sector in het

[0:53:58] Nederlandse vervolgonderwijs.

[0:54:00] Ik heb een paar onderwerpen die ik in mijn inbreng over dit onderwerp aan wil snijden.

[0:54:03] De emancipatie van het mbo, stages en studenten die wat extra hulp nodig hebben.

[0:54:08] Voorzitter, ik zei het al, het mbo is de grootste sector in het Nederlandse vervolgonderwijs.

[0:54:13] Maar gek genoeg is de emancipatie van de mbo-student anno 2024 nog steeds niet klaar.

[0:54:18] MBO'ers worden in onze samenleving nog steeds niet hetzelfde behandeld en gewaardeerd als

[0:54:23] HBO en WO-studenten.

[0:54:24] Wat GroenLinks P van de A betreft begint echt de emancipatie van het MBO bij het bieden

[0:54:29] van goed onderwijs.

[0:54:30] Het is onwijs goed dat er aandacht is voor gelijkwaardigheid tussen MBO'ers, andere studenten

[0:54:35] en andere studenten.

[0:54:36] Als het gaat om praktische dingen zoals de woningmarkt, introductieweken, het uitgaansleven,

[0:54:41] et cetera.

[0:54:42] Maar als we MBO-studenten echt op een voorsprong willen brengen, is het nodig om als politiek

[0:54:47] te gaan staan voor goed mbo-onderwijs.

[0:54:49] Daar maakt mijn fractie zich zorgen over, want de basisvaardigheden blijven op het mbo achter,

[0:54:54] waardoor te veel studenten hun opleiding laaggeletterd verlaten.

[0:54:58] Wij zijn dan ook blij dat de minister extra eisen gaat stellen aan mbo-docenten Nederlands

[0:55:03] rekenen en burgerschap, want ook mbo-studenten, juist mbo-studenten, verdienen een bekwame

[0:55:08] docent en geen docent die de basisvaardigheden met alle goede bedoelingen van dien er even bij doet.

[0:55:14] In de brief van de minister staat een beknopte planning voor dit streven, met augustus 2026

[0:55:20] als streefdatum.

[0:55:22] Kan de minister nog wat verder uitweiden over de stappen die daartussen worden gezet om

[0:55:27] tot deze inwerkingstraining te komen?

[0:55:30] Studenten op het mbo voelen zich niet alleen minder gewaardeerd, ze voelen zich daarnaast

[0:55:34] ook niet altijd uitgedaagd tijdens hun opleiding.

[0:55:36] Slecht 37% van de mbo-studenten voelt zich uitgedaagd ten opzichte van 51% van de hbo-studenten.

[0:55:43] Ook in het rond-op-tafelgesprek van vorige week kwam dit punt veelvuldig naar voren.

[0:55:47] Hoe kijkt de minister hiernaar?

[0:55:50] Voorzitter. Dan wil ik het nog even hebben over de ongelijke behandeling tussen mbo- en

[0:55:54] hbo- en wo-studenten vanuit de overheid, of vanuit wet- en regelgeving.

[0:55:59] Als eerste het bindend studieadvies.

[0:56:01] Op het mbo is daar nog steeds sprake van, ondanks dat het misschien in de praktijk niet altijd

[0:56:06] gebruikt wordt, terwijl dat in het hbo- en wo- niet meer geldt, dat bindend studieadvies.

[0:56:11] Daarnaast krijgen hbo- en wo-studenten hun collegegeld terug als zij eerder in het jaar

[0:56:16] stoppen met hun studie, terwijl studenten op het mbo daar niet voor in aanmerking komen

[0:56:21] en daar een volle MEP moeten betalen voor het hele jaar.

[0:56:23] Op dit punt heb ik al eerder schriftelijke vragen gesteld met mijn collega Westerveld,

[0:56:27] maar ik wil het graag ook nog even hier aanstippen.

[0:56:30] Dan, voorzitter, DUO maakt nog steeds een onderscheid tussen mbo, hbo en wo-studenten als het gaat

[0:56:35] om het bestrijden van fraude met studiefinanciering.

[0:56:37] Kan de minister reflecteren op deze punten die ik hier heb gemaakt, met zijn voornemen

[0:56:42] om alle studenten gelijk te behandelen in het achterhoofd?

[0:56:46] Dan het onderwerp stages.

[0:56:48] De verantwoordelijkheid voor het vinden van een stage en het oplossen van problemen op

[0:56:52] de stageplek ligt volledig bij jonge, soms kwetsbare mbo-studenten.

[0:56:57] Zij zitten in een afhankelijkheidspositie ten opzichte van het stagebedrijf, waardoor zij

[0:57:01] veel problemen niet altijd aandurven te kaarten.

[0:57:05] Daarnaast hebben te veel studenten in Nederland nog steeds te maken met stagediscriminatie,

[0:57:09] waardoor zij niet zeker zijn van een stageplek en daarmee dus ook niet van het afronden van

[0:57:13] hun opleiding.

[0:57:14] Die stage is een terechte vereiste voor het afronden van een mbo-opleiding, maar we leggen

[0:57:19] de bal volledig bij studenten.

[0:57:21] Uit onderzoek blijft dat het objectief plaatsen van studenten door stagematching een kansrijke

[0:57:26] maatregel is om dit tegen te gaan.

[0:57:28] Mijn fractie is blij dat dit onderdeel is van het stagepact, maar we zien graag dat

[0:57:31] nog meer stageplekken hiermee worden ingevuld.

[0:57:34] Wat zijn de vorderingen op dit gebied?

[0:57:36] En kan de minister inzicht geven in hoeverre dit nu in uitvoering wordt gebracht door scholen?

[0:57:41] Voorzitter, in het stagepact is daarnaast afgesproken dat er bij cao-onderhandelingen

[0:57:45] afspraken worden gemaakt over minimale stagevergoedingen.

[0:57:48] Maar wat als dit niet gebeurt in de sector waarin jij stage loopt?

[0:57:52] Of als je het qua tijd niet redt om nog te werken naast je stage en je opleiding?

[0:57:57] Hoe kijkt de minister aan tegen het verbieden van onbetaalde stages?

[0:58:01] Voorzitter. Als laatste wil ik het hebben over studenten met een ondersteuningsbehoefte

[0:58:05] en vroegtijdige schoolverlaters, net zoals mijn voorganger.

[0:58:08] Het mbo heeft meer dan een derde van de studenten een leerprobleem, beperking of blijvende ziekte.

[0:58:13] Sinds de invoering van de wet verbetering rechtsbescherming mbo-studenten zijn scholen verplicht

[0:58:18] om afspraken te maken met studenten over hun ondersteuningsbehoefte.

[0:58:22] De minister stelt in zijn brief dat hij tevreden is met de stappen die sindsdien door de sector zijn gezet.

[0:58:27] Maar helaas delen wij die tevredenheid niet helemaal, want in de monitor staan zorgelijke cijfers.

[0:58:33] Slechts met een derde van de studenten worden afspraken gemaakt over hun ondersteuningsbehoeften

[0:58:40] en die afspraken staan ook niet altijd zwart op wit.

[0:58:42] Is de minister bereid om strenger te zijn richting scholen die verzaken om afspraken te maken met

[0:58:47] studenten over hun ondersteuningsbehoeften?

[0:58:49] Wat ons betreft zou er bij de volgende monitor een flinke verbetering te zien moeten zijn.

[0:58:54] en mogen studenten niet meer afhankelijk zijn voor de welwillendheid van de school.

[0:58:59] Dan, voorzitter, ik rond af.

[0:59:01] Vroegtijdig schoolverlaters.

[0:59:02] Vooral mbo-studenten stoppen vaker vroegtijdig met school.

[0:59:06] Zonder diploma beginnen zij vaak aan een onzeker bestaan en dat lijkt ons onwenselijk.

[0:59:10] Het probleem is een veelkoppig monster dat de minister probeert te lijf te gaan.

[0:59:15] Het doel is om nog maar 18.000 vroegtijdig schoolverlaters te hebben in 2026, maar dat is best wel snel.

[0:59:21] Komt dit tot een afronding?

[0:59:23] Mijn laatste vraag is of de minister zicht heeft op de laatste cijfers

[0:59:27] en hoe het met een eventuele afname gaat.

[0:59:28] Dank u wel.

[0:59:30] Dank u wel. Dan komen we bij de heer Blauw.

[0:59:35] Dank u wel, voorzitter.

[0:59:38] Het mooie aan het zoveel mensen om je heen hebben die in het onderwijs werken,

[0:59:42] is onder andere dat ze met heel veel leerlingen te maken hebben,

[0:59:45] maar dat je ook een grotere kans hebt om een beetje ziek te worden.

[0:59:48] En ik ben dus niet helemaal fit.

[0:59:49] Dus ik probeer mijn inbreng zo goed mogelijk over te brengen aan vandaag.

[1:00:00] Dus mocht ik wat zeggen wat misschien niet bevalt, dan kan dat ook aan de toon liggen.

[1:00:04] Maar goed.

[1:00:05] We luisteren allemaal scherp mee, maar in ieder geval wetenschap.

[1:00:10] Dank u wel.

[1:00:12] Voorzitter, bij het rondetafelgesprek over het mbo van vorige week woensdag vertelde een van de deelnemers

[1:00:18] vol trots dat het mbo de ruggengraat van onze economie is.

[1:00:22] En dat is het mbo ook voorzitter. Ik heb het een aantal voorgaande sprekers ook

[1:00:26] al horen zeggen. Ik wil daarom beginnen met een groot

[1:00:29] compliment te geven aan de deelnemers van het rondetafelgesprek over het mbo.

[1:00:33] Als nieuw kamerlid heb ik hierdoor heel veel waardevolle informatie en contacten

[1:00:37] opgedaan en hopelijk kunnen wij er gezamenlijk voor zorgen dat wij de status

[1:00:42] van het mbo in allerlei facetten kunnen verbeteren.

[1:00:46] Voorzitter, dat brengt mij bij mijn inbreng.

[1:00:49] In het mbo leer je een vak.

[1:00:51] Een vak waarmee je direct de arbeidsmarkt op kan en een vak waar,

[1:00:55] natuurlijk alleen bij voorkeur, ook vraag naar is in onze samenleving.

[1:00:59] Het gaat echter al mis bij de basisvaardigheden.

[1:01:02] Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het slecht gesteld is

[1:01:05] met de beheersing van taal, rekenen en burgerschap in het mbo.

[1:01:09] Studenten worden zelfs slechter in deze basisvaardigheden,

[1:01:13] constateert ook de onderwijsinspectie.

[1:01:15] Voorzitter, ik breng daarom een oude motie uit het verleden nog eens in herinnering.

[1:01:21] Deze motie met het dictum verzoekt de regering eerstejaarsstudenten in het mbo direct bij

[1:01:26] de intakeprocedure te monitoren op leesvaardigheid, om te voorkomen dat er nog een cohort mbo'ers

[1:01:32] uitstroomt als functioneel analfabeet en alle studenten die al zodanig gekwalificeerd worden

[1:01:36] een verplicht inhaltprogramma aan te bieden, met als doel dat alle mbo'ers de opleiding

[1:01:41] verlaten met minimaal leesniveau.

[1:01:43] De minister heeft de motie toen helaas afgeraden, wat wij zeer jammer vinden natuurlijk, omdat

[1:01:48] zoiets helemaal niet voor geld hoeft te kosten met wat directere begeleiding.

[1:01:54] Dit kan kleinschalig ingericht worden en wij vragen de minister wederom of hij deze motie

[1:01:59] toch niet geheel of gedeeltelijk kan en wil overnemen.

[1:02:03] Het mbo zou namelijk helemaal niet opgezadeld moeten worden met achterstanden die in onder

[1:02:07] andere het funderend onderwijs ontstaan zijn.

[1:02:10] Dat is natuurlijk wel een ander onderwerp en een andere woordvoerder,

[1:02:13] voorzitter, maar ik wilde het toch even noemen.

[1:02:14] Graag daarop een reactie van de minister.

[1:02:18] Voorzitter, het aantal vroegtijdig school...

[1:02:19] Ik kan dat breken even, want er is een interruptie van de heer Soeboer.

[1:02:23] Ja, ik zou de heer Blauw willen vragen om het idee waar die motie toe oproept,

[1:02:30] dus die monitoring van leesvaardigheid bij binnenkomst en daarna een trajector opzetten

[1:02:33] en dan volgen en een maatwerktraject daarop aanbieden per leerling.

[1:02:37] Hoe zich dat verhoudt tot werkdruk in het onderwijs?

[1:02:40] Ik heb bijvoorbeeld ook bij de ronde tafel gehoord iemand die zei

[1:02:43] geef geen taken aan docenten die eigenlijk functies zouden moeten zijn.

[1:02:49] Hoe verhoudt dit verhaal zich tot dat verhaal?

[1:02:54] Meneer Blauw, voor reactie.

[1:02:56] Ja, dank u wel, voorzitter.

[1:02:57] Ja, ik snap op zich wel wat de heer Soeboe zegt.

[1:03:02] Alleen heb ik het over echt kleinschalige begeleiding.

[1:03:07] wat zich verhoudt met de directe begeleiding waar het vaak naar schort in het mbo.

[1:03:17] De docent die, zoals dat werd genoemd in de rondere tafelgesprek,

[1:03:22] die open bewijzen van spreken, te vaak het lokaal en die sluit het lokaal.

[1:03:26] En that's it.

[1:03:27] Terwijl met een wat meer ouderwetsere vorm van onderwijs,

[1:03:31] dat de docent weer voor de klas staat en daardoor al mbo'ers begeleid,

[1:03:37] kan alleen al de leesvaardigheid, de rekenvaardigheid, noem maar op,

[1:03:41] kan al verbeterd worden. Of nou, rekenvaardigheid moet ik nog niet noemen,

[1:03:43] maar meer de lees- en taalvaardigheid.

[1:03:49] U kunt uw betoog vervolgen.

[1:03:53] Ja, dank u wel, voorzitter.

[1:03:54] Kijk even.

[1:03:55] Ja.

[1:03:56] Voorzitter, het aantal vroegtijdig schoolverlaters in het mbo is schrikbarend hoog.

[1:04:01] Een voorbeeld is het schooljaar 2021-2022,

[1:04:05] waar meer dan 25.000 mbo's zonder diploma het onderwijs hebben verlaten.

[1:04:10] Tienduizenden studenten zitten dus zonder startkwalificatie.

[1:04:15] De minister kwam als reactie met een actieplan om dit aantal terug te dringen.

[1:04:19] Mijn vraag aan de minister is hoe verloopt dat actieplan en kunnen wij de komende jaren

[1:04:22] een lager aantal vroegtijdig schoolverlaters verwachten?

[1:04:26] Voorzitter, de lat moet niet lager gelegd worden om zo betere uitkomsten te creëren.

[1:04:32] Mbo's moeten weer gestimuleerd worden om zich te blijven ontwikkelen op persoonlijk en

[1:04:36] op carrièrevlak.

[1:04:37] Is de minister het daarmee eens?

[1:04:39] En op welke manier probeert het kabinet, ondanks de demissionaire status, dit te verbeteren?

[1:04:45] Ik las bijvoorbeeld dat er 30 miljoen beschikbaar gesteld is om docenten te professionaliseren

[1:04:51] op het gebied van basisvaardigheden.

[1:04:53] Wat is daarvan de status, vraag ik via de voorzitter uiteraard.

[1:04:57] Voorzitter, we hebben vanmiddag de petitie tegen de verplichte rekentoets MBO in ontvangst genomen.

[1:05:04] Daarbij moet ik noemen dat mbo's met dyscalculie ook hun mbo-diploma moeten kunnen halen.

[1:05:11] We blijven wel een voorstander van die verplichte rekentoets, maar in hoeverre kan er op dit

[1:05:15] gebied dan maatwerk geboden worden voor dat soort studenten?

[1:05:21] Ten slotte, het mbo moet weer een eindstation kunnen zijn waar mbo's met trots naar kunnen

[1:05:25] kijken.

[1:05:27] Wie dat kan en wil, moet kunnen doorstromen naar het hbo.

[1:05:30] maar lang niet iedere mbo'er ziet het zitten om nog vier jaar in de schoolbanken te zitten.

[1:05:37] Oftewel, het is zo ontzettend belangrijk dat wij kundige vaklieden kunnen opleiden die de

[1:05:43] vele mbo-instellingen, die vaak van groot belang zijn, ook voor de regio's waar zij staan.

[1:05:49] Het is daarom belangrijk dat onze mbo'ers beter ondersteund worden door vakdidactische docenten

[1:05:54] die weer voor de klas staan in plaats van ernaast. Lokalen moeten geen leerpleinen worden en ik wil

[1:05:59] daar om ten slotte nog vragen hoe de minister erover denkt.

[1:06:03] Dank u wel.

[1:06:04] Dank u wel. U heeft het goed doorstaan, ondanks het niet fit zijn.

[1:06:10] Was er nog een... Oh nee, ik dacht even...

[1:06:12] Ja, mevrouw Tsekai, voor een interruptie.

[1:06:14] Ja, ik durf bijna niet, want ik heb ook een beetje medelijden met de heer Blauw,

[1:06:16] maar ik ga toch even één moeilijke vraag stellen.

[1:06:20] Ik hoor de PVV heel veel positieve dingen zeggen over het mbo,

[1:06:24] maar ik vroeg mij af waarom de PVV tegen de motie heeft gestemd van mijn collega

[1:06:31] over het aanmerken van het mbo als fraude-indicator bij duo.

[1:06:38] En waarom zij daar nog steeds achter staan.

[1:06:41] De heer Blauw voor een reactie.

[1:06:43] Dan moet ik inderdaad even terug naar een vorig debat.

[1:06:48] Kijk, zoals destijds al ik heb aangegeven, is dat wij het toch wel...

[1:06:58] We zagen het belang er wel van in, maar we vonden het toch niet zo concreet om daarvoor te stemmen.

[1:07:08] En met concreet bedoel ik dan de situatie.

[1:07:11] Ik heb op het gebied van discriminatie, heb ik het stuk van het kabinet bijvoorbeeld gelezen...

[1:07:18] waarin ik eigenlijk niet zo tot de conclusie kom dat er op zo'n grote schaal wordt gediscrimineerd...

[1:07:26] Als het gaat om stages bijvoorbeeld.

[1:07:29] Maar dat betekent niet dat het er niet is.

[1:07:32] En vervolgens zie ik oplossingen vanuit het kabinet komen...

[1:07:37] die meer zeggen van ja, we moeten een cultuur creëren...

[1:07:41] waarin dat niet meer voorkomt, wat verder prima is.

[1:07:43] Dus ik miste een beetje die echte, concrete noodzaak om daarvoor te stemmen.

[1:07:49] U zit aan uw maximum van interrupties.

[1:07:55] Die sta ik toe.

[1:07:56] Nee, want het antwoord van de heer Blouw ging over stages.

[1:07:58] Maar mijn vraag ging over de fraudebestrijding van DUO en het daarin aanmerken van het mbo als risicofactor.

[1:08:07] Daar nog graag een reactie op, de heer Blauw.

[1:08:10] Ja, voorzitter, dan ga ik dat met mijn laatste krachten proberen.

[1:08:13] Nee, dat... Nee hoor, tot nu toe wilde het volgens mij prima.

[1:08:18] Nee, het is een feit dat over het algemeen mbo'ers dichter bij hun onderwijsinstelling wonen dan hbo'ers en universitair gescholden.

[1:08:31] Dat komt omdat de mbo-instellingen vaker in de regio's liggen dan hoogscholen en universiteiten.

[1:08:40] Dat is gemiddeld.

[1:08:41] Dat dat daardoor als indicatie is opgenomen, dat kan natuurlijk niet, maar dat er uit die

[1:08:51] fraudebestrijding kwam dat er meer mbo's zouden frauderen, wat dus niet compleet met de waarheid

[1:09:00] overeenkomt, dan zet ik daar een punt.

[1:09:12] Oftewel, de mbo-instellingen zijn over het algemeen dichter bij de mbo'ers.

[1:09:21] Mevrouw Beckerman, voor ook een interruptie.

[1:09:25] Ja, mevrouw voorzitter, met een kleine drempel om de heer Blauw lastig te vallen.

[1:09:31] Want inderdaad, veel mensen zijn op dit moment niet helemaal...

[1:09:36] Nou ja, er zijn veel zieken in de Kamer die wel doorwerken.

[1:09:40] Maar ik snap toch het antwoord niet, voorzitter.

[1:09:43] Kijk, het was heel simpel.

[1:09:44] Het algoritme wat gebruikt werd, leek niet wetenschappelijk getoetst.

[1:09:52] Dat was één.

[1:09:54] Twee, in het algoritme werd, of je aan een MBO studeerde,

[1:10:00] zwaarder meegerekend als fraudeindicator dan als je op een hbo en zeker als je op een universiteit

[1:10:08] studeerde dus we hadden het over een niet wetenschappelijk getoetst algoritme waarom zou je dan door willen

[1:10:15] gaan net zo'n algoritme wanneer je weet dat je daarmee mbo studenten vaker aanmerkt als

[1:10:28] De heer Blauw, voor een reactie.

[1:10:30] Dank u wel, voorzitter.

[1:10:32] Ik hoop dat we wel gaan voorkomen dat we een eerder debat hier over gaan doen.

[1:10:38] Wat ik nog wel wil benadrukken is dat ik wel vind dat aanmerken voor fraude, hoe erg dat ook is, wat ik heel goed snap,

[1:10:50] nog niet betekent dat er ook daadwerkelijk wordt gefraudeerd.

[1:10:54] Daar wil ik het bij laten.

[1:10:55] Ja, ik snapte ook uw opmerking.

[1:10:57] Ik heb het even toegestaan, omdat hier het thema discriminatie-NBO ook aan bod kwam.

[1:11:03] Maar ik begrijp ook wel even dat we misschien niet te diep moeten ingaan op een eerder aangenomen...

[1:11:10] Dat is het rechtpunt, natuurlijk, dat we geen debatten opnieuw moeten doen.

[1:11:13] Maar ik wil opmerken dat we pas na de stemming op dit moment heel vaak weten waar partijen precies staan.

[1:11:19] En dat betekent dat je niet een debat opnieuw doet, maar eigenlijk voor de eerste keer pas weet waar je over gaat debatteren bent.

[1:11:27] Nee, dat begrijp ik en ik zei al onder het kopje discriminatie, wat hier ook al eerder

[1:11:31] door anderen is genoemd, stond ik het toe, maar ik denk ook dat we op een gegeven moment

[1:11:36] dit even moeten afronden.

[1:11:37] Ik zie alleen de heer Erkin nog.

[1:11:39] Ja, voorzitter, dan ga ik het nog een keer proberen, maar dan wel binnen de grenzen van

[1:11:43] dit debat.

[1:11:45] Want ook in de stukken staat dat er binnen de onderwijsinstellingen discussies zijn over

[1:11:51] of opleidingsniveau als grond, als discriminatiegrond, kan worden aangemerkt of niet.

[1:11:56] Ik zou aan de PVV willen vragen of het benaderen van een groep op basis van opleiding en benadelen...

[1:12:10] We hebben net een voorbeeld gehoord, maar ook benadelen inhoudelijk en vakgerelateerd.

[1:12:15] En ook als het gaat om stage benadelen.

[1:12:17] Of wat volgens de PVV valt onder discriminatie.

[1:12:21] De heer Blauw voor een reactie.

[1:12:24] Ja, voorzitter, dank u wel.

[1:12:27] Ik zou het...

[1:12:30] Natuurlijk keur ik het af als opleidingsniveau een indicatie is om...

[1:12:38] Wat de heer Eken dan zegt, als het gaat om stage.

[1:12:41] Of nee, we hadden het over fraude.

[1:12:45] Opleidingsniveau.

[1:12:46] Ja, natuurlijk.

[1:12:48] Dat moet nooit een indicatie kunnen zijn, inderdaad.

[1:12:57] Oké, dank u wel.

[1:12:59] Dan kijk ik even rond, maar dan kunnen wij naar de bijdrage van de heer Stoffer.

[1:13:02] Gaat uw gang.

[1:13:06] Dank, voorzitter.

[1:13:07] Het blijkt een hele uitdaging te zijn om een nieuwe naam voor het mbo te vinden.

[1:13:11] En een gouden oplossing is er nog niet.

[1:13:14] Want mbo'ers laten zich kennelijk niet zo gemakkelijk in een hokje persen.

[1:13:18] Ze zijn bijvoorbeeld theoretisch om hen alleen maar praktisch te noemen.

[1:13:21] En studenten uit het mbo combineren praktische en theoretische kennis met vakkundige uitvoering.

[1:13:26] De SGP houdt dus voorlopig maar gewoon op het mbo als meestelijk beroepsonderwijs.

[1:13:32] Het zou misschien ook wel heel goed passen bij de traditie van dit onderwijs om ook deze

[1:13:37] studenten bij het afronden van de opleiding een mastertitel te geven.

[1:13:41] Voorzitter, er is nog werk aan de winkel om de volwaardige positie van het mbo recht te

[1:13:45] doen.

[1:13:46] De SGP is benieuwd hoe de minister de doorstroom naar het hbo beoordeelt.

[1:13:50] Zoals al eerder opgemerkt, de helft van deze mbo's haalt de eindstrip niet.

[1:13:53] Wat zegt dit?

[1:13:54] Het interdepartementale beleidsonderzoek zoekt in het betere ondersteuning

[1:13:58] voor meer doorstroom, maar haast zich erbij te zeggen

[1:14:01] dat het mbo op zich een waardevol opleiding is

[1:14:03] en doorstroom dus niet altijd noodzakelijk.

[1:14:07] Moeten we misschien bij zulke hoge uitvalscijfers ook de vraag stellen

[1:14:10] of we te veel studenten stimuleren om boven hun niveau te werken?

[1:14:14] Doen we het mbo als volwaardige opleiding echt recht, is mijn vraag.

[1:14:19] Voorzitter, wie het beleid voor het hoger onderwijs en het mbo naast elkaar ligt,

[1:14:22] krijgt de indruk dat met twee maten wordt gemeten

[1:14:24] en dat het NBO niet helemaal als gelijkwaardig geldt.

[1:14:27] Ik noem twee voorbeelden.

[1:14:29] Kwaliteitsafspraken.

[1:14:30] De minister heeft een wetsvoorstel ingediend om de grondslag voor kwaliteitsafspraken

[1:14:33] in het hoger onderwijs af te schaffen.

[1:14:36] Hij wil namelijk uitgaan van vertrouwen.

[1:14:38] Maar waarom geldt dit niet voor het NBO?

[1:14:40] Want daar worstelen ze nog steeds met een uitgebreid regelraster van kwaliteitsafspraken.

[1:14:45] En welke aanwijzingen zijn er dat die kwaliteitsafspraken meer lusten dan lasten opleveren?

[1:14:49] Kan de minister tenminste toezeggen dat binnen de huidige regels geen sprake zal zijn van

[1:14:54] nog intensievere verantwoording?

[1:14:57] Het aanscherpen van de midtermreview naar een jaarlijkse evaluatie is bijvoorbeeld niet

[1:15:01] nodig.

[1:15:03] Tweede, wat ik aan wil stippen, is burgerschap.

[1:15:06] In het hoger onderwijs hoeven studenten geen examen burgerschap af te leggen, maar de minister

[1:15:10] wil dat nu wel in het mbo gaan invoeren, een soort inburgerexamen eigenlijk.

[1:15:14] Hoe is dat verschil uit te leggen, is mijn vraag.

[1:15:16] Waarom zou alleen voor mbo-studenten gelden dat ze moeten laten zien of ze

[1:15:20] voldoende burgerschapsvaardig zijn? Als ze mbo'ers studenten noemen,

[1:15:24] dan moeten we ze wat ons betreft ook zo behandelen.

[1:15:28] En voorzitter, ik wil nog even doorgaan op dat thema burgerschap, want als SGP zijn

[1:15:32] we niet enthousiast over het plan van de minister om alsnog een afsluitend

[1:15:35] instellingsexamen voor burgerschap te verplichten.

[1:15:38] Allereerste vraag, waarom een extra verplichting zo kort naar de afspraken

[1:15:41] van de instellingen uit 2022 om steviger in te zetten op burgerschap.

[1:15:46] Zijn dit goede bestuurlijke verhoudingen, vraag ik de minister.

[1:15:50] En dan een vraag over het karakter van burgerschap.

[1:15:52] Hoe kun je dit veelomvattende gebeuren in een examen vangen?

[1:15:55] De SGP heeft de moeite mee dat burgerschap in één adem met rekenen en taal

[1:15:59] als basisvaardigheid wordt benoemd.

[1:16:01] Dat doet volgens ons geen recht aan het eigen karakter van burgerschap.

[1:16:06] Een laatste vraag over de voorgestelde inhoud van de toets.

[1:16:08] Waarom richt zich, als hij er toch moet komen, zich niet op de kennis van de democratische rechtsstaat?

[1:16:14] Daar ligt ook volgens de onderwijsraad namelijk de focus.

[1:16:17] Onderzoek geeft aan dat Nederlandse leerlingen het juist daar slecht doen.

[1:16:21] Portfolio's kunnen werken als een afwinklijst van leuke dingen,

[1:16:24] waarmee je de kern van burgerschap nog steeds kunt mislopen.

[1:16:27] De SGP vindt het bovendien bezwalig dat burgerschap zo breed wordt

[1:16:30] dat het ook over algemene persoonlijke vaardigheden gaat.

[1:16:33] Mijn vraag aan de minister is, wil hij nog eens goed kijken naar de focus van burgerschap

[1:16:38] en daarmee ook dat examen kijken.

[1:16:42] Voorzitter, nog een paar losse onderwerpen.

[1:16:43] De rekentoets. Als het gaat om de rekentoets heeft de SGP eerder aangegeven

[1:16:46] dat studenten niet mogen worden afgerekend op problemen die ontstaan zijn

[1:16:50] door het rekenbeleid ten aanzien van het voortgezet onderwijs.

[1:16:53] En hoe voorkomt de minister dat hierdoor slachtoffers vallen,

[1:16:56] zoals de indieners van de petitie vrezen?

[1:16:59] Voorzitter, dan een punt rond antisemitisme.

[1:17:01] Al een week geleden berichtte het CIDI dat in 2023 sprake was

[1:17:04] van een recordaantal antisemitische incidenten.

[1:17:07] Dat is een dieptepunt in de afgelopen veertig jaar.

[1:17:10] Vooral op scholen is sprake van een schrikbarende stijging en die constatering kunnen we niet

[1:17:15] laten voor wat het is.

[1:17:16] Het valt de SGP op dat de Veiligheidsmonitor NBO niet specifiek aandacht heeft voor antisemitisme.

[1:17:22] En mijn vraag is, wil de minister kijken hoe hij antisemitisme als afzonderlijke categorie

[1:17:26] kan meenemen en of een regeling voor incidenten mogelijk is?

[1:17:31] Het ligt voor de hand om daar het hoger onderwijs wellicht ook bij te betrekken.

[1:17:34] Voorzitter, dan de studerende moeders.

[1:17:36] Want de positie van studerende moeders in het NBO vraagt extra aandacht.

[1:17:40] Enkele jaren terug was zelfs sprake van meer dan 50 procent uitval.

[1:17:44] Zou de minister aankunnen geven wat de situatie nu is?

[1:17:47] En hoe houdt de minister deze specifieke groep gericht in de gaten om te zorgen dat er

[1:17:51] fikse verbetering optreedt?

[1:17:53] En dan mijn laatste punt, voorzitter, gaat over rechtsbescherming.

[1:17:56] Wij wachten met ongeduld de resultaten van de tussenevaluatie over rechtsbescherming in het NBO af.

[1:18:01] We horen nog steeds verhalen van jongeren die vanwege een beperking uitvallen

[1:18:05] en met tienduizenden euro studieschuld achterblijven.

[1:18:08] Mijn vraag is, wat kan de minister hierin nu al betekenen?

[1:18:13] Dat was het, dank u wel.

[1:18:14] Dank u wel.

[1:18:15] En ik zie twee interrupties en mevrouw Martens mag als eerste.

[1:18:19] Ja, dank voorzitter.

[1:18:20] En ook dank aan de bijdrage aan de heer Stoffer.

[1:18:22] Ik mis het puntje taal.

[1:18:25] Het feit dat 38 procent van NPO 3 de opleidingen verlaat

[1:18:30] en het Nederlands taalniveau niet beheerst.

[1:18:33] Maar tegelijkertijd hebben we ook een brief ontvangen

[1:18:35] waarin staat dat de minister ervoor kiest

[1:18:37] om de bevoegdheid van docenten voor die basisvakken

[1:18:40] niet te vragen of wettelijk te verankeren.

[1:18:43] Is de SGP er misschien voor te porren om met mij een voorstel in te dienen

[1:18:48] om te zorgen dat ook mbo-leerlingen wel een bevoegde docent voor de klas krijgen?

[1:18:55] De heer Stoffer, voor een reactie.

[1:18:57] Voorzitter, als ze me gelijk beginnen te porren, denk ik altijd van...

[1:19:01] Dan moet je even nadenken, maar nee, ik wil er wel serieus naar kijken.

[1:19:03] Want je moet op een gegeven moment natuurlijk in je tijd keuzes maken...

[1:19:06] ...om wat kun je in vijf minuten proppen of niet.

[1:19:08] Vandaar dat ik me beperk tot rekenen.

[1:19:10] Dat heeft een ingenieur dan, dan heeft hij toch iets meer met rekenen dan met taal.

[1:19:13] Maar nee, ik wil daar graag serieus met u naar kijken.

[1:19:15] Maar we willen even kijken wat de consequenties daarvan zouden kunnen zijn.

[1:19:21] En dan was er nog alweer een interruptie van de heer Soeboer.

[1:19:24] Ja, even toch om het zeker te weten, want ja, meestalig beroepsonderwijs...

[1:19:29] Dat pekt natuurlijk de suggestie dat meneer Stoffer een woordkunstenaar is.

[1:19:32] Want het is heel meestalig gevonden, vond ik.

[1:19:35] En ja, men verdient denk ik ook zo'n mooie benaming.

[1:19:38] Direct daarna zei de heer Stoffer, misschien moeten we dan ook een mastertitel daaraan vastplakken.

[1:19:44] Even kijken of dat gekscherend of serieus bedoeld is.

[1:19:46] En ik vraag het, omdat daar ooit een keer serieus sprake van is geweest.

[1:19:50] En ik heb veel mensen om mij heen die destijds, toen dat te sprake kwam, ook naar het NBO gingen.

[1:19:56] en die verzekerde mij dat je voor die mastertitel geen auto op de weg kan houden, geen huisje kan kopen.

[1:20:00] En die zeiden, we hebben liever goed onderwijs, eerlijke voorwaarden en een gelijke behandeling dan een titel.

[1:20:06] Dus is de heer Stoffer dat ook met ons eens?

[1:20:10] Heer Stoffer, voor een reactie.

[1:20:12] Voorzitter, het is natuurlijk een beetje met een knip hoog,

[1:20:15] maar ook om te laten merken dat we het enorm moeten waarderen.

[1:20:18] Hier komen vakmensen over het algemeen uit.

[1:20:20] Je had vroeger vaak, of dat nu, het meeste gezelprincipe.

[1:20:24] Dus daar is misschien ook wel een beetje een knipoog na.

[1:20:28] Dus wat mij betreft, die titel aan zich gaat me helemaal niet om.

[1:20:31] Sterker nog, ik heb met alle titels, als ik heel eerlijk ben, niet zo gek veel.

[1:20:37] Maar dat komt misschien ook wel vandaan, maar gewoon uit een heel eenvoudige omgeving.

[1:20:43] Maar het gaat me er wel om dat we echt dat NBO gaan waarderen.

[1:20:47] En wat daar verder aan vasthangt, maakt me niet uit.

[1:20:49] Maar dat zijn wel de mensen waarvan we moeten hebben.

[1:20:51] Maar ik denk sterker nog dat als we niet uitkijken dat ons land gewoon naar de galemise gaat,

[1:20:57] om het maar zo te zeggen.

[1:20:58] Als we niet voldoende vakmensen hebben die gewoon echt weten hoe ze dingen voor elkaar

[1:21:02] kunnen maken in de techniek, in de economie en ga zo maar door.

[1:21:06] Dus het is een beetje met een knipoog, maar die echte titelhoofd wordt mij betreft helemaal

[1:21:11] niet aanvast.

[1:21:13] Dank u wel en dan zie ik mevrouw Rodekerk ook voor de interruptie.

[1:21:16] Dank voorzitter.

[1:21:17] Want ik hoorde de heer Stoffer twee belangrijke onderwerpen aanstippen

[1:21:21] in zijn bijdrage, vroegtijdig schoolverlaten en burgerschap.

[1:21:25] En over het burgerschapsonderwijs meende ik te horen dat hij zei,

[1:21:29] richt het nou vooral op die democratische waarden.

[1:21:31] Nou, dat is natuurlijk ook onderdeel van wat de minister voorstelt

[1:21:33] en niet zozeer persoonlijke vaardigheden.

[1:21:37] Nou, denk ik dat burgerschapsonderwijs zo moet worden ingevuld,

[1:21:39] dat het zowel gaat over jezelf als hoe je omgaat met de ander

[1:21:43] als met de wereld om je heen.

[1:21:45] Dus die drieslag daarin hoort te zitten.

[1:21:46] Ik kan me zo voorstellen dat wanneer studenten daar op die manier onderwezen in worden,

[1:21:52] dat ze juist ook bijvoorbeeld meer te weten komen over wie ben ik, wat past bij mij,

[1:21:55] wat voor opleiding past bij mij, dus dat het daarmee ook een oplossing kan zijn,

[1:21:59] een oplossing voor het vroegtijdig schoolverlaten,

[1:22:02] omdat veel studenten ook aangeven die ik spreek,

[1:22:05] dat er te weinig aandacht is op school van welke opleidingen zijn er nou

[1:22:08] en wat past er bij mij.

[1:22:09] Ik ben benieuwd hoe de heer Stoffer daarnaar kijkt.

[1:22:12] De heer Stoffer.

[1:22:14] Voorzitter, mijn bijdrage ging met name over het examen.

[1:22:17] Moet je dat allemaal nu gaan toetsen?

[1:22:19] Maar dat je daar met elkaar bezig bent, dat is sowieso altijd goed.

[1:22:23] Dat moeten we op het mbo doen, moet je op het hbo doen,

[1:22:26] moet je ook gewoon thuis aan de keukentafel met elkaar doen.

[1:22:30] Dus dat je daar met elkaar mee bezig bent, vind ik helemaal geen punt.

[1:22:33] Maar dat je daar ook nog op gaat toetsen enzovoorts,

[1:22:36] ja, dat vinden wij vrij vergaan.

[1:22:38] Dus wat ons betreft zit het met name daarop,

[1:22:41] maar dat je met elkaar echt gewoon kijkt van hoe word je nu een goed burger in dit land

[1:22:45] en wat is er allemaal van nodig?

[1:22:48] Ja, daar moet je permanent met elkaar over.

[1:22:49] Dat moeten we hier overigens ook met elkaar af en toe eens over hebben.

[1:22:53] Dat is ook onderling, denk ik, best heel goed.

[1:22:56] Dus op inhoud vind ik het allemaal niet zo'n punt.

[1:22:58] Het gaat wat meer om van moet je dat nu uiteindelijk ook echt met een examen nog gaan aftoetsen.

[1:23:03] Dank u wel. En ik zie mevrouw Rodekerk nog voor een tweede interruptie.

[1:23:07] Ja, want ik denk dat het er met elkaar over hebben is goed, hè.

[1:23:10] Maar de vraag is natuurlijk of je daarmee ook bereikt wat je wil.

[1:23:14] Of je daarmee ook genoeg zorgt dat er ook focus voor is.

[1:23:18] Dat er aandacht voor is.

[1:23:19] Is meneer Stoffer dan niet bang dat wanneer het vrijblijvend blijft...

[1:23:22] dat het ook weinig resultaat tot gevolg heeft?

[1:23:25] Meneer Stoffer.

[1:23:27] Dat zou kunnen.

[1:23:28] Maar aan de andere kant vraag ik me bij examens ook wel eens af...

[1:23:31] wat er nu blijft hangen.

[1:23:33] Soms doe je ook maar...

[1:23:34] Ik heb zelf wel vaak een examen en dat soort dingen gedaan.

[1:23:39] Ik heb ze uiteindelijk gehaald, maar heel veel dingen is ook wat ik net deed.

[1:23:42] Want ik ga precies die toetsen halen.

[1:23:45] Het kan misschien helpen dat je denkt dat je er nog echt wat aan doet.

[1:23:48] Maar vaak is je focus dan echt.

[1:23:50] En dan wil ik nog precies dat toetsje halen.

[1:23:51] Dus je gaat daar een beetje net dingen voor oefenen enzovoort.

[1:23:54] Ik zal het nemen.

[1:23:55] Nederland, vroeger moesten we boekenlijsten doen.

[1:23:58] Ik heb ze niet allemaal gelezen, moet ik eerlijk zeggen.

[1:24:00] Ik kijk nu naar mijn dochter.

[1:24:01] Ik was echt met verbaasing.

[1:24:02] Ik dacht, het is echt gewoon een plezier al die boeken te lezen.

[1:24:04] En dat laatste wil je, dat eerst wat iemand denkt,

[1:24:07] dan haal ik met een paar samenvattingen net ook zo'n examen of zo'n toets wel,

[1:24:12] zeg maar, dat wil je niet.

[1:24:14] Dus ik zeg niet dat als je het helemaal vrijblijft, dan blijft het niks worden,

[1:24:17] maar laten we alsjeblieft zien dat we de geest een beetje erin krijgen,

[1:24:22] in plaats van denken, nou, we gaan mensen precies een toetsje laten halen

[1:24:24] en uiteindelijk het dan ook niet bereiken.

[1:24:26] Maar ja, misschien heeft u al gelijk,

[1:24:29] we zitten misschien wel redelijk dicht bij elkaar,

[1:24:31] maar het is ook met elkaar een beetje zoeken van waar komt dat nu?

[1:24:33] Dus ik hoop wel dat we die geest van dat je het met elkaar goed over burgerschap hebt, doet.

[1:24:39] Ik vind het ook altijd wel mooi, ik was pas bij een mbo, heb ik gejureerd, die hadden een debattraining,

[1:24:45] de mbo Hornbeek, dat is een regimentorische instelling.

[1:24:47] Echt wel mooi, die mensen waren echt met elkaar helemaal bedoeld, en hoe gaat dat dan?

[1:24:50] Nou, die hadden er eigenlijk soms al meer van door dan ik er van door had,

[1:24:53] terwijl ik meer dan twee keer zo oud ben.

[1:24:55] Nou, dat zoek je eigenlijk.

[1:24:57] En ja, dan heb je niet een examengevat wat mij betreft, maar wel in dat je er echt mee bezig bent.

[1:25:01] Dus ik hoop dat we misschien daar elkaar wel in kunnen vinden, voorzitter.

[1:25:07] Ja, dank u wel.

[1:25:08] Ik zou bijna zeggen, ik hoor de titel van een boek.

[1:25:10] De ontboezemingen van een Kamerlid.

[1:25:14] Ik hoop nog heel lang te blijven, voorzitter.

[1:25:16] Dus dat boek laat nog lang op zich wachten.

[1:25:19] Ik zag mevrouw Rodekerk nog maar.

[1:25:20] U bent door uw interruptie.

[1:25:21] Oh nee, dan heb ik het verkeerd gezien.

[1:25:23] Ik kijk even naar de klok.

[1:25:25] Want we zijn hiermee aan het einde gekomen van de eerste termijn.

[1:25:30] Gezien de klok stel ik voor om tot 19.00 uur te schorsen, maar ik kijk even naar de minister of

[1:25:35] dat voldoende tijd voor u geeft.

[1:25:37] Ik zie geknik en ik hoor ja.

[1:25:39] Dan schors ik deze vergadering tot 19.00 uur.

[2:29:17] Beste mensen, het is 19.00 uur en we hadden ons voorgenomen om om 19.00 uur weer te beginnen.

[2:29:22] Dus ik heropen de vergadering.

[2:29:25] De mensen die er nog niet zijn, zullen zo wel binnendruppelen, ga ik vanuit.

[2:29:29] We gaan naar de eerste termijn van de minister.

[2:29:33] Goed om te weten dat u al een vijf interrupties heeft voor deze eerste termijn van de minister.

[2:29:41] Het woord is aan u.

[2:29:44] Dank u wel, voorzitter.

[2:29:46] Het is heel goed om met deze commissie dit eerste officiële mbo-debat te hebben.

[2:29:55] Het zou zomaar eens ook mijn laatste kunnen zijn.

[2:29:58] Maar ik voel wel dat we hier allemaal proberen de grootste fan van het NBO te zijn.

[2:30:07] En ik doe graag mee, maar ik vind het hartverwarmend hoe u eigenlijk allemaal uw steun en waardering voor het NBO hebt uitgesproken.

[2:30:17] En ik moet ook zeggen dat in mijn ministerschap, dat geldt ook voor de werkbezoekers die ik doe,

[2:30:24] Het NBO is altijd voor mij een moment waar ik echt oplaad.

[2:30:29] En aan het einde van zo'n werkbezoek staat mijn batterij weer op honderd procent.

[2:30:33] Het komt onder andere ook omdat een van de kwaliteiten van het NBO is het show not tell.

[2:30:39] Er gebeuren echt hele goede dingen.

[2:30:41] De laatste keer was nog bij de Skills-wedstrijden...

[2:30:45] waar dan de zaal van 2400 man zaten te applaudisseren.

[2:30:49] Een soort Olympische Spelen voor het NBO.

[2:30:51] Nou, daar word je echt gewoon warm van.

[2:30:55] Het is ook goed, velen van u hebben daar gerefereerd, hoe het vakmanschap van het mbo onmisbaar is in de samenleving.

[2:31:02] Heel veel van onze grote uitdagingen die we hier ook in de politiek bespreken,

[2:31:06] of het nu gaat over de zorg of de woningbouw of de techniek,

[2:31:10] dan zeg ik altijd ja, de eerste trap van die raket zijn de mensen, de jonge mensen.

[2:31:15] En daar speelt het mbo een cruciale rol.

[2:31:17] ook fijn dat u eigenlijk ook allemaal heeft gerefereerd dat ook het mbo een plek is waar een

[2:31:22] groot deel van onze jongeren hun persoonlijke ontwikkeling doormaken en inderdaad het denken

[2:31:29] dat je in het mbo wel een blik technisch opentrekt dat dat vind ik nog steeds een soort manier van

[2:31:37] kijken naar het mbo die we niet meer in deze tijd past eigenlijk we zijn terecht trots en en ik denk

[2:31:45] ook dat die uitdagingen van deze tijd vragen ook om verdere stappen.

[2:31:50] Eén ding is mooie woorden te spreken, maar uiteindelijk in het mbo geldt ook

[2:31:54] wat zijn de daden, wat zijn de concrete stappen die we hier kunnen ondernemen.

[2:31:59] En ik ben blij dat we de afgelopen periode stevig hebben kunnen investeren in het mbo.

[2:32:04] We hebben met een brede coalitie de werkagenda afgesloten,

[2:32:07] waar we inzetten op gelijke kansen, versterken van de aansluiting

[2:32:10] met de arbeidsmarkt, verbeteren van de kwaliteit.

[2:32:13] De scholen werken nu hard aan de uitvoering daarvan met een lerende aanpak.

[2:32:18] We monitoren wat werkt en stellen onze plannen bij.

[2:32:20] In juni gaat uw Kamer de eerste monitorrapportage van de werkagende ontvangen.

[2:32:26] Het stagepact is ook een belangrijke stap om onder andere om stagediscriminatie uit te banden,

[2:32:32] te zorgen dat er goede stages zijn voor allemaal.

[2:32:35] Absoluut belangrijk.

[2:32:36] En ik ga er ook zo nog een paar dingen over zeggen.

[2:32:39] Maar het is echt wel een beweging in gang gezet.

[2:32:41] Ik zal ook eerlijk zijn dat ik heel trots ben op die beweging,

[2:32:45] maar ook wel voel van die beweging is nog maar half af.

[2:32:50] En gehoord uw bijdrage voel ik dat ik die opdracht ook gedeeltelijk in uw handen kan leggen,

[2:32:55] want er moet nog veel gebeuren.

[2:32:58] Demografische ontwikkelingen zorgen bijvoorbeeld voor een forse daling

[2:33:00] van het aantal studenten in het mbo.

[2:33:02] En hoe houden we die kwaliteit geborgd, vooral in de regio?

[2:33:09] Er komt soms ook wel ergens in de provincie en dan zegt men...

[2:33:12] ja, we zijn een typische mbo-provincie.

[2:33:15] En dan zie je hoe belangrijk het is dat het mbo overal in ons land...

[2:33:19] die bijdrage kan geven.

[2:33:21] We gaan zo nog praten over de basisvaardigheden.

[2:33:25] Rekenen, taal, burgerschap.

[2:33:27] Ik maak me ernstig zorgen dat startende mbo-studenten deze slechter beheersen.

[2:33:32] We zijn trots op ons onderwijs, maar dat vraagt ook wel enig zorg.

[2:33:37] Daar ga ik zo ook nog verder op in.

[2:33:40] Kansenongelijkheid is een groot thema.

[2:33:41] Dat was toch wel een indringend rapport ook van de Rekenkamer.

[2:33:44] Wat niet zozeer was voor mij de belangrijkste les...

[2:33:47] dat grote uitdagingen zijn in de kansenongelijkheid binnen het mbo.

[2:33:51] Maar vooral dat de verschillen zo groot zijn.

[2:33:55] Tusseninstellingen, binneninstellingen, zelfs binnen opleidingen of zelfs docenten.

[2:33:59] En ik denk met kansengelijkheid is iets wat je voor iedere student wil bieden.

[2:34:03] En dat mag niet eigenlijk afhangen van allerlei andere factoren.

[2:34:07] En dan de arbeidsmarkt, die schreeuwt om goed opgeleide vakmensen.

[2:34:12] Er zijn duizenden openstaande vacatures.

[2:34:15] Die zijn allemaal cruciaal voor onze economie en samenleving.

[2:34:18] Daar hebben we ook inzet nodig.

[2:34:19] Maar de allerbelangrijkste gedachte is een die ook gisteren kwam in het debat over toekomstverkenning.

[2:34:24] Wat ik vaak de Waja-gedachte noem, die u volgens mij ook allemaal omarmt.

[2:34:28] Dat iedere vorm van volvolgonderwijs gelijkwaardig moet zijn.

[2:34:32] En daar zijn nog hele grote stappen te maken.

[2:34:35] En we kunnen naar een heleboel punten kijken...

[2:34:37] waarin die gelijkwaardigheid er nog niet is.

[2:34:40] Dat is een kanteling, dat is een emancipatiebeweging die nog niet af is.

[2:34:45] Daar, denk ik, hebben we uw warme belangstelling en steun ook voor nodig.

[2:34:49] Dat heeft het mbo er ook voor nodig.

[2:34:51] En dat is niet alleen maar gelijkwaardigheid...

[2:34:53] maar het is, denk ik, tegelijkertijd ook het uitlichten...

[2:34:56] van de unieke kwaliteiten in het mbo.

[2:34:59] We gaan praten nog over stages...

[2:35:00] Het feit dat het mbo gezamenlijk wordt vormgegeven door scholen en bedrijven,

[2:35:08] de meer dan 250.000 leerbedrijven die we in Nederland hebben,

[2:35:11] dat is een aantal waar buitenlandse collega's vaak stijl van achterover slaan

[2:35:15] hoe we dat in Nederland hebben geregeld.

[2:35:17] Het feit dat we daar afspraken over kunnen maken...

[2:35:21] Er zijn een heleboel dingen, denk ik, waarin het mbo, als we het goed uitlichten,

[2:35:25] zelfs binnen de waaier van het vervolgonderwijs op vooruit loopt.

[2:35:29] Maar er liggen grote uitdagingen.

[2:35:32] Nou, ik blijk me zeker in deze demissionaire periode inzetten, samen met uw steun.

[2:35:38] Ik moet ook zeggen dat bij u, ook voor sommige van uw voorgangers,

[2:35:43] maar ik vond het altijd erg mooi om te zeggen dat mijn allereerste plenaire debat in deze Kamer

[2:35:47] ging over de rechtspositie van mbo-studenten.

[2:35:50] En die wet werd ook met algemene stemmen aangenomen.

[2:35:54] En dat vond ik eigenlijk ook een heel mooi teken, want ik voel dat als er iets is

[2:35:57] Wat deze Kamer ook bij elkaar brengt, is volgens mij de aandacht voor het beroepsonderwijs en voor het mbo.

[2:36:03] Dat is eigenlijk iets wat in alle politieke stromingen warme aandacht verdient en ook krijgt.

[2:36:11] Goed, voorzitter. Ik wil de vragen van uw Kamer een beetje in blokken indelen.

[2:36:17] Ik heb zes blokjes. Ik begin met basisvaardigheden.

[2:36:20] Dan specifiek een tweede blokje rondom burgerschap.

[2:36:24] Dus we gaan verder door op burgerschap in het tweede blokje.

[2:36:29] Het derde blokje is kwaliteit, onderwijskwaliteit.

[2:36:33] Het vierde is kansengelijkheid.

[2:36:34] Het vijfde is de aansluiting met de arbeidsmarkt.

[2:36:37] En de zesde is bekostiging.

[2:36:42] Basisfaardigheden is denk ik een belangrijk thema.

[2:36:45] Als we breed kijken in het onderwijs moeten we ons zorgen maken.

[2:36:51] Teruglopende onderwijsprestaties, met name in het funderend onderwijs.

[2:36:53] samen met mijn collega minister Paul voor primair en voortgezet onderwijs

[2:37:00] hebben masterplan basisvaardigheden.

[2:37:02] Het begint bij hele jonge leeftijd, het loopt door.

[2:37:05] En daar hoort ook gerichte aandacht in het mbo.

[2:37:07] Het is vaak voor veel jongeren de laatste kans

[2:37:10] om nog te werken aan die basisvaardigheden.

[2:37:15] En daarom, denk ik, is het belangrijk.

[2:37:19] Mijn aanpak heb ik drie belangrijke elementen.

[2:37:22] Verhoging op de kwaliteit van de docenten.

[2:37:26] Ik ga aanvullende eisen stellen aan docentenbasisfaardigheid.

[2:37:30] Ik wil dat ze aanvullende opleidingstraject gaan volgen.

[2:37:35] Ik heb dan een vakbevoegdheid, niet zo als in het VO, maar waar specifiek toegesneden op het MBO,

[2:37:41] omdat juist in het MBO enorme diversiteit aan professionele achtergronden van docenten een grootwaardevol iets is.

[2:37:48] En ik streven naar deze aanvullende eisen, heb ik u ook in een brief geschreven, per studiejaar

[2:37:54] 2026 in wetgeving op te nemen.

[2:37:58] Ten tweede moet de kwaliteit van onderwijs en examens omhoog.

[2:38:02] Er komen voor de verschillende mbo-niveaus passende eisen en examinering.

[2:38:07] Voor rekenen zijn die eisen al in 2022 aangepast.

[2:38:11] Het is een instellingsexamen.

[2:38:12] Ik ga straks nog in op het burgerschap, waar ook nieuwe kwalificatie-eisen komen.

[2:38:18] en ik ook een instellingsexamen wil invoeren per 2026.

[2:38:24] En de derde maatregel wil ik dat van elke startende mbo-student...

[2:38:27] het taal- en rekenniveau in beeld wordt gebracht...

[2:38:30] zodat instellingen gericht extra ondersteuning kunnen bieden.

[2:38:35] Dus dat past allemaal in het masterplan basisvaardigheden...

[2:38:39] wat nogmaals over de volle lengte van het onderwijs we proberen in te zetten.

[2:38:47] En om deze achterstanden weg te kunnen werken,

[2:38:50] heeft, eerlijk gezegd, de NBO de komende...

[2:38:52] Er wordt hard gewerkt in het funderend onderwijs.

[2:38:55] Dat betekent dat we de komende... Het duurt even om daarvan de resultaten te zien.

[2:38:59] Dat betekent dat er de komende jaren in het NBO nog een flinke opdracht ligt

[2:39:02] om nog die laatste stap te maken.

[2:39:07] Ik zal ook eerlijk zeggen dat als we daar echt nog meer in willen doen,

[2:39:15] Als we dat sneller willen halen, dan is er ook wel een gerichte investering voor nodig.

[2:39:20] Dat lijkt me ook een mooie opdracht voor een volgend kabinet.

[2:39:26] Ik kom bij de concrete vragen.

[2:39:28] Ik begin met de vraag van mevrouw Beckerman.

[2:39:33] Wat doen we eigenlijk in de tijd voordat die verplichting komt in 2027?

[2:39:37] Nou ja, kwaliteitsslag kost tijd.

[2:39:40] Ik zet natuurlijk per directe in de professionalisering.

[2:39:43] Dat zit in het masterplan.

[2:39:44] Maar er moeten opleidingstrajecten ontwikkeld worden.

[2:39:47] Docenten moeten de mogelijkheid hebben om het opleidingstraject te volgen...

[2:39:50] ...zodat er geen acuut tekort ontstaat.

[2:39:53] Dus ik ben er van overtuigd door voldoende tijd te nemen...

[2:39:57] ...we ook een zorgvuldige invoering van deze eisen krijgen...

[2:40:00] ...en dat het op langere termijn dan zorgt voor kwalitatief goede...

[2:40:04] ...maar ook voldoende docenten.

[2:40:05] Dat is natuurlijk weer, zoals vaak, de vraag. We willen lat omhoog.

[2:40:09] We willen tegelijkertijd geen leraartekort vergroten.

[2:40:15] En ik verwacht dat mbo-instellingen tot die aanvullende eisen wettelijk gaan gelden...

[2:40:20] zelf kritisch gaan kijken naar wie er wordt ingezet als docent basisvaardigheden.

[2:40:24] Er zijn een paar mooie voorbeelden in.

[2:40:27] Bijvoorbeeld VIRDA, die docenten basisvaardigheden verplicht een opleidingstraject te volgen...

[2:40:33] als ze geen passende achtergrond hebben.

[2:40:35] En dat doen ze met regionale hbo-instellingen.

[2:40:39] Mevrouw Martens vroeg ook van, ja u zegt van kiezen voor bevoegde docenten, waarom, hoe

[2:40:50] heb ik mijn afweging?

[2:40:52] Ja ik denk dat met elkaar delen dat de docenten in de basisvaardigheden op de juiste manier

[2:40:59] moeten toegericht.

[2:41:00] Ik vind de beide opleidingsroutes die er zijn in het mbo, zowel via het pedagogisch didactisch

[2:41:05] getuigschrift als via de leraaropleidingen, dat beide wegen daar nog steeds als daar

[2:41:13] gebruik van moeten maken. Ik denk als we een vak bevoegdheid invoeren zoals

[2:41:17] in het voortgezet onderwijs, dan sluiten we eigenlijk een van deze twee routes af.

[2:41:22] Die diversiteit van professionele achtergronden is juist zo interessant.

[2:41:27] Maar ik zei al van ik verhoog wel de kwaliteits eisen aan docenten. Dus ik voel

[2:41:35] eigenlijk dat we hier proberen die term bevoegdheid

[2:41:40] een specifieke invulling te geven die past bij het mbo.

[2:41:45] Nou, daar hebben we bijvoorbeeld ook die 30 miljoen beschikbaar

[2:41:49] om docenten te professionaliseren.

[2:41:52] De heer Blauwevoet, hoe staat het daarmee?

[2:41:55] Die is toegevoegd aan de Lumsum van de mbo-scholen,

[2:41:57] maar ze geven in hun kwaliteitsagenda aan

[2:42:01] welke maatregelen ze precies nemen

[2:42:03] met betrekking tot die professionalisering.

[2:42:06] En ik ga u, ik zei al, een voortgangsbrief sturen in juni

[2:42:10] en dan kan ik een beter beeld geven wat er nu concreet wordt gedaan.

[2:42:14] Ik onderbreek u even, want er is een interruptie van mevrouw Martens.

[2:42:18] Ja, dank. En ook dank aan de minister voor de antwoorden.

[2:42:23] Volgens mij proef ik dat we allebei hetzelfde doel hebben,

[2:42:26] maar ik probeer toch echt beter te begrijpen

[2:42:28] waarom we op zoveel verschillende opleidingen vragen

[2:42:32] naar een bevoegde docent en in het mbo ervoor kiezen om dat niet te doen.

[2:42:37] Dat voelt heel dubbel. Ik kan het ook, als je kijkt naar de cijfers, moeilijk uitleggen.

[2:42:41] Nu begrijp ik dat als het gaat om vakinhoudelijke vakken die bevoegdheid wat anders ligt,

[2:42:46] want dan wil je mensen uit het werkveld, maar wanneer we het hebben over Nederlands,

[2:42:49] wanneer we het hebben over rekenen, dan probeer ik echt te begrijpen

[2:42:52] waarom de mbo-student dan niet aan het langste eind trekt.

[2:42:57] Ja, voorzitter, het heeft ook te maken met de speciaal karakter,

[2:43:00] hoe die basisvaardigheden worden gedoseerd in het mbo dus wat typisch werkt en we weten allemaal

[2:43:07] er zijn ook een groep mbo's zitten helemaal niet te wachten op rekenles maar misschien wel als het

[2:43:12] in de context is van een opleiding dus heb een opleiding tot elektricien of werk in de apotheek

[2:43:20] en dan kan je heel goed reken lessen in die kader geven dus je vraagt eigenlijk van een docent niet

[2:43:25] dat je een algemene wiskundeopleiding hebt.

[2:43:28] Maar idealiter dat je beide talen beheerst, zogezegd...

[2:43:33] zodat je die lessen in de basisvaardigheden ook in de context kan brengen.

[2:43:40] En er zijn hele goede voorbeelden van, trouwens ook voor burgerschap.

[2:43:45] En ik denk dat we daar... We zoeken die combinatie.

[2:43:48] Want het zal eerlijk zijn, er zit ook echt een groep studenten die voelen van...

[2:43:52] Ik zit in het mbo, ik kan eindelijk een keer m'n vak gaan doen.

[2:43:56] Vallen ze toch lastig met de basisvaardigheden?

[2:43:59] Het is toch een soort rijexamen wat je in de maatschappij nodig hebt.

[2:44:03] Je moet kunnen rekenen en taal beheersen.

[2:44:07] Je moet de kwalificatie-eisen in burgerschap hebben.

[2:44:10] Dus de docenten die dat moeten doen, vraagt een speciaal slagdocent.

[2:44:17] Je kan het op twee manieren benaderen.

[2:44:19] Je hebt een opleiding tot docent Nederlands.

[2:44:22] en je leert dat in een context brengen.

[2:44:24] Of je begint met de context en je leert ook.

[2:44:26] Belangrijk is wel dat we eisen stellen aan de docenten.

[2:44:30] Maar ik wil die twee routes...

[2:44:32] Het is toch anders of je in, zeg maar, voor een HAVO-klas staat...

[2:44:37] als voor een mbo-klas van, nogmaals, die misschien een apothekersopleiding...

[2:44:43] of apothekersassistentenopleiding doen en heel ingewikkelde rekensommen doen...

[2:44:47] maar wel in de context, waardoor het ook fijn gaat leven.

[2:44:51] Mevrouw Tsegay vroeg van wat doen we nou inderdaad in die in de stappen die gezet moeten worden.

[2:44:59] Ik zei al van we maken landelijke afspraken over aanvullende opleidingstrajecten en ik

[2:45:05] werk tegelijkertijd werk ik aan de uitweging van een wetsvoorstel zodat de aanvullende

[2:45:11] eisen aan docenten basisvaardigheden ook in de wet worden opgenomen.

[2:45:18] Ja, ik kom ook eventjes terug op de vraag van de heer Blauw over de motie eerder,

[2:45:24] door zijn collega Beerten maar toen ingediend. Die vraagt, die vroeg eigenlijk twee dingen.

[2:45:32] Die zei eigenlijk van kunnen we monitoren hoe het staat met die eerstejaarsstudenten,

[2:45:36] hoe ze instromen en kun je ze eigenlijk bijspijkeren?

[2:45:39] Zo eerlijk zijn van de eerste stap doen we, we gaan nu in beeld brengen wat het,

[2:45:44] Hoe het ervoor staat.

[2:45:48] Begeleiden dan in kleine groepen is zeker een bewezen effectieve oplossing.

[2:45:52] Maar het vraagt ook wel een forse extra financiële impuls.

[2:45:56] Dus ja, het zou zeker helpen.

[2:46:01] Maar ik denk het is ook wel echt dan ook, ga ik niet te vaak zeggen hoor.

[2:46:05] Maar wel aan een volgend kabinet om daar dan ook uiteindelijk de financiële ruimte voor in te vullen.

[2:46:13] Maar om geen tijd te verliezen ga ik wel samen met enkele mbo-instellingen kijken...

[2:46:18] of er toch versnelde methodes zijn om die achterstanden in te lopen.

[2:46:22] Want nogmaals, als we kijken naar die teruglopende prestaties...

[2:46:28] bijvoorbeeld in de PISA-toets, dan weten we gewoon dat er een bepaalde groep is...

[2:46:32] waar het extra sterk achteruit is gelopen.

[2:46:34] En eerlijk gezegd, die groep, voor een groot gedeelte zit die op het vmbo, die stroomt in het mbo.

[2:46:39] Dus er ligt echt een grotere opdracht, zelfs een toenemende opdracht...

[2:46:43] om uiteindelijk toch dat niveau omhoog te halen.

[2:46:46] Dus ik ben me erg van bewust dat dat een forse taak is die op het bordje ligt van MBO-school.

[2:46:53] Dan waren er een aantal vragen...

[2:46:57] O nee, daar kom ik zo.

[2:46:59] De heer Stoffer vroeg eigenlijk precies hiernaar.

[2:47:05] Hoeveel komt de minister van Studenten en Slachtofferworden van tekortschieten in het WO?

[2:47:08] Nou, ik zei al van, ik heb alle vertrouwen in dat het masterplan basisvaardigheden in funderend onderwijs zijn vruchten zal gaan afwerpen.

[2:47:16] Ik moet ook eerlijk zijn, dat vraagt enig tijd.

[2:47:19] Gewoon omdat je tijd nodig hebt om uiteindelijk langjarig meer aandacht voor rekenen en taal in het primair en voortgezet onderwijs te krijgen.

[2:47:30] Dus daarom ligt op dit moment die opdracht.

[2:47:33] Als het goed zou zijn, moeten we over een paar jaar, als die aanpak de resultaten geeft die we hopen te geven,

[2:47:41] dan zal het minder urgent zijn.

[2:47:43] Maar op dit moment zit het NBO nu eenmaal in de situatie dat het de laatste mogelijkheid is

[2:47:50] om nog deze vaardigheden, deze basisvaardigheden op het juiste pijl te krijgen.

[2:47:55] Nou, vooral mevrouw Martens, als de heer Blauw vroeg ook, en volgens mij de heer Stoffer ook,

[2:48:01] Hoe zit dat nu met die verplichte rekentoets en maatwerk voor studenten van dyscalculie?

[2:48:06] Nou, we hebben allemaal ook een mooie uitzending bij EenVandaag overgezien.

[2:48:12] Scholen hebben een verantwoordelijkheid om voor studenten met rekenproblemen een mogelijkheid

[2:48:17] te creëren.

[2:48:20] Onderdeel daarvan is ook dat bij de inschrijving met de student afspraken worden gemaakt over

[2:48:25] ondersteuning.

[2:48:26] Dat geldt ook voor een student met dyscalculie.

[2:48:28] En vervolgens bieden mbo maatwerken aan.

[2:48:32] Dat betekent dat ze het onderwijs en de examinering zo moeten inrichten...

[2:48:36] ...dat er tijdens de opleiding rekening wordt gehouden...

[2:48:38] ...met de ondersteuningsbehoeften van de studenten.

[2:48:40] Dat doen ze al. Er zijn allerlei mogelijkheden.

[2:48:43] Meer tijd voor het examen, gebruik van een rekenmachine, rekenkaarten...

[2:48:47] ...begeleiden of mondelingen afnemen.

[2:48:49] Dat is een heel arsenaal.

[2:48:51] Ook tellen bijvoorbeeld berekeningen mee in plaats van alleen het antwoord.

[2:48:57] Ik kan soms gewoon de methode goed begrijpen, maar aan het einde ergens een fout maken.

[2:49:01] Dus ik denk dat is heel veel flexibiliteit, maar het is denk ik wel goed dat dat zien we gewoon.

[2:49:08] Er is natuurlijk een categorie studenten waarbij al dit maatwerk ook niet werkt.

[2:49:13] En dan kan het gewoon niet zo zijn dat die studenten natuurlijk dan uiteindelijk niet hun mbo-examen kunnen halen.

[2:49:21] en dat was voorzitter voor mij het blokje basisvaardigheden waarbij ik dan nog zo

[2:49:27] verder wou gaan over burgerschap ik zie geen interrupties vanuit de commissie

[2:49:35] ja misschien dan over burgerschap ja toch nog met terugwerkende kracht mevrouw

[2:49:40] martens ja sorry we waren even afstemmen wie de vraag stelt als volgens mij hadden

[2:49:44] we allebei nog dezelfde vraag ik was wel een beetje op zoek naar het

[2:49:47] antwoord van de minister ook want we hebben nu de feitelijke situatie hoe de

[2:49:53] in papier zou moeten werken, namelijk dat het niet mogelijk zou moeten zijn om op je rekentoets

[2:50:00] in verband met een aantoonbare discalculatie het niet te halen, maar in de praktijk blijkt

[2:50:06] dat het wel zo is.

[2:50:07] Dus ook de vraag, volgens mij ook hier van andere collega's, wat is die uitzondering,

[2:50:13] is die uitzondering overal bekend en beroepen instellingen zich wellicht op iets wat niet

[2:50:18] juist is?

[2:50:19] Ja, voorzitter, ik vind het een goede vraag.

[2:50:22] Dus nogmaals, ik heb aangegeven, als we gaan kijken naar de groep van studenten met dyscalculie,

[2:50:27] denk ik dat we die een beetje moeten uitpellen.

[2:50:28] Er zijn allerlei groepen die met extra begeleiding,

[2:50:31] en ik noemde al het hele arsenaal aan mogelijkheden, geholpen kan worden.

[2:50:35] Ik denk dat we nog eens goed gaan kijken of dat ook gebeurt in de praktijk.

[2:50:39] En dan blijft er nog een groep over waar ik denk je gewoon bijna per definitie dat niet kan.

[2:50:45] En dan is de vraag eigenlijk wat we in die situatie nog kunnen betekenen.

[2:50:51] Maar in principe zijn er ook mogelijkheden voor maatwerken, ook voor instellingen om met die groep om te gaan.

[2:50:56] Maar ik begrijp de vraag van de papieren, werkelijkheid en de echte werkelijkheid.

[2:51:03] En ik wil wel toezeggen dat we daar echt gewoon nog een keer goed naar gaan kijken.

[2:51:08] Dan over burgerschap.

[2:51:11] Nou, ik denk dat er goede dingen over zijn gezegd.

[2:51:15] Burgerschapopdracht ligt natuurlijk vast in de wet,

[2:51:17] de wet Educatie en Beroepsonderwijs, de WEB.

[2:51:21] Scholen krijgen de opdracht om de democratische waarden en houdingen

[2:51:24] binnen een veilig schoolklimaat uit te dragen.

[2:51:27] En ik denk dat ik met mijn beleid gewoon twee dingen doe.

[2:51:34] Ik denk dat we enerzijds, en er waren ook wat vragen over,

[2:51:40] proberen de burgerschapopdracht zeg maar klein genoeg of gefocust genoeg te houden

[2:51:45] dat het gaat over de dingen die je er echt toe doen, dingen die u ook heeft

[2:51:47] genoemd, de democratische rechtsstaat.

[2:51:50] Als we eerlijk zijn, in de praktijk werd burgerschap ook wel een beetje voor alles

[2:51:54] gebruikt, dus ik denk dat enige focus op de kernwaarden heel belangrijk is.

[2:52:00] Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat het aansluit bij de belevingswereld van

[2:52:03] de mbo-student. Er zijn, ik denk sommige van u op werkbezoek prachtige voorbeelden

[2:52:08] Ik heb zelf mooie voorbeelden gezien waarin...

[2:52:13] Je kan heel abstract praten over wat de overheid precies is,

[2:52:17] maar soms concreet studenten laten zien hoe je bij wijze van spreken een huurtoeslag aanvraagt,

[2:52:25] kan ook een begin zijn van de les.

[2:52:27] Het moet niet gewoon alleen maar life skills zijn, maar het kan wel een opstap zijn naar...

[2:52:32] Dus ik denk dat we een goed midden hebben gevonden tussen enerzijds breed genoeg,

[2:52:38] zodat we over de kernwaarden gaan die in burgerschap voorop moeten staan,

[2:52:41] trouwens weer breed in het onderwijs,

[2:52:44] en anderzijds ook wel de ruimte geven

[2:52:47] om in de context, in de beroepscontext, dit te kunnen doen.

[2:52:53] En ik ga ook de maatregelen nemen om de kwaliteit van docenten hier te verhogen.

[2:52:59] En dan waren er vragen, daar ga ik misschien nog zo op in,

[2:53:01] over het instellingsexamen.

[2:53:03] Kijk, ik was oorspronkelijk niet voor een instellingsexamen,

[2:53:05] Omdat ik altijd zei van burgerschap is iets wat je leert in de praktijk.

[2:53:09] Nogmaals, het is meer een soort rijvaardigheid die je moet krijgen...

[2:53:13] en dat doe je gewoon op met uren draaien met heel veel concrete situaties.

[2:53:18] Waarom ik uiteindelijk toch voor een instellingsexamen ben gegaan...

[2:53:22] is dat ik heb beter begrepen dat de manier hoe het vormgegeven wordt...

[2:53:26] is via een portfolio.

[2:53:28] Dus eigenlijk wat je gaat doen, je gaat vaststellen...

[2:53:30] is die portfolio gevuld?

[2:53:32] heeft de student genoeg dingen gedaan, zodat je uiteindelijk kan zeggen...

[2:53:36] ja, dit totaal telt op tot een examen.

[2:53:40] Wat we niet gaan doen, is het equivalent met een rekentoets.

[2:53:43] Er is niet een simpele multiple choice vraag waarmee je kan vaststellen...

[2:53:48] of iemand daadwerkelijk de essentie van de democratische rechtsstaat beheerst.

[2:53:52] Het is dus, ik denk, die portfoliobenadering geeft de mogelijkheid...

[2:53:57] om enerzijds de concrete invulling te doen...

[2:54:00] die aansluit bij de mbo-student en bij het mbo-onderwijs.

[2:54:05] Dat kan dus via kennistoetsen, leerervaringen, discussies, praktijkopdrachten.

[2:54:10] En anderzijds staat toch voor te waarborgen

[2:54:13] dat er uiteindelijk gewoon die...

[2:54:18] Nou ja, dat eigenlijk dat soort...

[2:54:22] Die waardigheid die je hebt om als burger in deze samenleving te begeven,

[2:54:26] dat die gewaarborgd is.

[2:54:28] Mevrouw Martens vroeg ook of we geen onderscheid kunnen maken in de examinering.

[2:54:32] Ja, dat kunnen we. Dat kan juist in deze opdracht.

[2:54:34] Dus die nieuwe kwalificatie-eisen, die lenen zich nadrukkelijk voor het onderscheid...

[2:54:41] in bijvoorbeeld misschien meer praktijk op niveau 2, misschien meer theorie op niveau 4.

[2:54:48] Dus die kleuring is daar.

[2:54:49] Het is ook heel goed dat u aandacht vroeg over de enorme eikverschillen binnen het mbo.

[2:54:54] En we werken momenteel aan een handreiking voor docenten,

[2:54:59] zodat ook juist dat passend aanbieden van het burgerschap onderwijs

[2:55:02] zal worden opgenomen op de basis van de leerweg of het niveau van de student.

[2:55:08] Ik onderbreek u heel even, want er was een interruptie van de heer Stoffer.

[2:55:14] Ja, voorzitter.

[2:55:15] Kijk, de uitleg van de minister maakte het wel iets duidelijk over dat portfolio, hè.

[2:55:19] Maar waar mij dan een beetje weer zit, en dat is ook...

[2:55:21] Waarom wil je dat op het mbo wel?

[2:55:23] Laat ik bij mezelf beginnen.

[2:55:24] Ik heb zoveel techniek gedaan.

[2:55:27] Dan ben je ook bezig met wiskunde, met techniek.

[2:55:31] Dan krijg je er ook niks van mee.

[2:55:33] Dus waarom daar niet en op een mbo wel?

[2:55:36] Terwijl als ik op sommige mbo's kijk, dan denk ik...

[2:55:38] die mensen hebben er op hun negentiende meer van begrepen...

[2:55:42] dan ik had toen ik in Enschede afgestudeerd was.

[2:55:48] Voorzitter, dit was mijn volgende punt.

[2:55:51] Ik vind dat het een trechtpunt is.

[2:55:53] De heer Stoffer maakt het punt, de heer Ergen ook.

[2:55:57] Waarom wel in het mbo en niet in hbo en wo?

[2:56:01] Feit is gewoon, het staat in de wet voor mbo.

[2:56:05] En het hbo en wo hebben een andere opdracht...

[2:56:08] als het gaat over burgerschapcompetenties.

[2:56:11] In het mbo is burgerschap een kader van de drievoudige kwalificatie.

[2:56:15] Hbo en wo hebben wel een opdracht...

[2:56:18] om een maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef te bevorderen.

[2:56:20] maar is eigenlijk gewoon minder scherp gedefinieerd.

[2:56:24] Er zijn prachtige voorbeelden...

[2:56:26] maar ik denk als het gaat om bijvoorbeeld de aandacht voor desinformatie...

[2:56:30] of eerlijk gezegd...

[2:56:32] ik zie ook een 17-jarige eerstejaars-hbo-student...

[2:56:38] die ook moeite heeft om de weg te vinden in de samenleving.

[2:56:42] Eerlijk gezegd, ik draai het eerder om. Ik zie het als een plus voor het mbo...

[2:56:45] dat je deze mogelijkheid hebt om dit soort thema's te kunnen adresseren.

[2:56:49] En ik ben zeker ook in gesprek met HBO en WE over het versterken van de burgerschapscompetenties.

[2:56:56] Maar nogmaals, wettelijk ligt dat anders.

[2:57:00] Ik denk dat er, nou ja, ook wel in de waaiergedachte dat het best interessant is om hier het gesprek

[2:57:06] over te voeren.

[2:57:08] Zeker, denk ik, op burgerschap met rekenen en taal is, denk ik, de gedachtengang geweest

[2:57:15] dat het HVO of het VWO-diploma eigenlijk een goede genoeg afsluiting is

[2:57:20] op Nederlands en wiskunde.

[2:57:22] Maar rondom burgerschap en ook trouwens sommige van de life skills

[2:57:26] die heel mooi in het MBO naar voren komen.

[2:57:28] Hoe vind je je weg in de samenleving?

[2:57:30] Ik denk dat er een grote vraag is naar deze vaardigheden.

[2:57:36] Trouwens ook als we discussies hebben rondom mentaal welzijn van studenten.

[2:57:40] Als we discussies hebben over hoe het zit met spanning in de samenleving, bijvoorbeeld.

[2:57:47] Wat zich ook het afgelopen halfjaar heeft plaatsgevonden rondom wat er in het Midden-Oosten gebeurt, et cetera.

[2:57:54] Dan zie ik dat in het MBO, in de burgerschaplessen, een heel goed moment is om dat soort gesprekken te voeren.

[2:58:01] En dat het HBO en het WO hier wat moet gaan improviseren, want dan moeten ze opdrachten bedenken.

[2:58:06] Dus ik vind het een terecht punt.

[2:58:12] Voorzitter, ik ben eigenlijk wel blij met de uitleg van de minister dat hij de maatschappelijke

[2:58:18] uitdagingen die mogelijkerwijs onder burgerschap zouden kunnen vallen, breder signaleert.

[2:58:25] Maar ik weet dat de minister bereid is om het gesprek aan te gaan.

[2:58:28] Maar als het aankomt op een instellingsexamen, heb ik de minister het niet horen zeggen.

[2:58:32] Ik ben er van mening dat op termijn ook bij het hbo-wo een vorm van examinering als het

[2:58:39] gaat om burgerschap ingevoerd zou moeten worden.

[2:58:42] Eigenlijk is de vraag aan de minister, waarom trekt hij daar de grens niet door naar het

[2:58:46] hbo-wo?

[2:58:48] Voorzitter, ik zal eerlijk zijn dat ik daar echt denk ik ook wel wat verder over moet

[2:58:51] nadenken.

[2:58:53] Ik kan me voorstellen dat een van de redenen om dit te doen is om het omgaan met desinformatie

[2:59:02] is een belangrijk thema dat in het burgerschap wordt geadresseerd.

[2:59:06] Ik denk dat, bij wijze van spreken, op veel universiteiten

[2:59:10] de academische vorming daar misschien gedeeltelijk antwoord op geeft.

[2:59:16] Dus nogmaals, we moeten ook oog hebben voor de verschillende vormen.

[2:59:21] Ze zijn gelijkwaardig, maar ze zijn niet gelijk.

[2:59:24] Dus ik vind het wat te vervoeren om direct te zeggen van...

[2:59:28] Daar hoort ook een instellingsexamen of zelfs een wettelijke opdracht in.

[2:59:33] Ik stel gewoon vast dat het anders is ingevuld, deze gedachten...

[2:59:38] in verschillende vormen van vervolgonderwijs.

[2:59:42] En ik hoorde vragen ook van...

[2:59:44] God, het is eigenlijk wel iets heel moois dat we dat in het NBO hebben.

[2:59:48] En u vraagt terecht van hoe wordt dat vormgegeven in HBO en WO.

[2:59:52] Maar het voelt mij te ver om nu direct te zeggen...

[2:59:54] dat we dezezelfde wettelijke eisen moeten gaan toevoegen.

[2:59:59] Maar ik denk dat het wel een interessant gesprek is om met elkaar te voeren.

[3:00:03] Ik hoop ook...

[3:00:03] De heer Erkin nog op dat punt en daarna de heer Stoffer.

[3:00:08] Ja, voorzitter. Waar het mij eigenlijk met name om gaat,

[3:00:11] is wat de minister heel treffend in zijn brief heeft aangegeven over het NBO.

[3:00:17] We komen eigenlijk uit de negentiende-eeuwse denkenwijze,

[3:00:20] denkbeelden over het NBO.

[3:00:22] We zien het te hierarchisch en we moeten met een frisse wijr, met een frisse blik kijken

[3:00:28] naar het mbo.

[3:00:29] En uiteindelijk komt de minister met een voorstel en ik heb redelijk wat mensen hierover gesproken

[3:00:36] die eigenlijk aangeven van ik vind het niet erg om burgerschap, om daar extra examen over

[3:00:42] af te leggen.

[3:00:42] Dus mensen zijn daar op zich, of studenten zijn daar op zich niet op tegen.

[3:00:46] Maar een breder maatschappelijke problemen en de minister noemde er een aantal, om die

[3:00:50] alleen, ook al is het niet bedoeld, onbedoeld, af te schuiven op een bepaalde groep,

[3:00:56] dat komt gewoon heel onechtvaardig over bij heel veel mbo'ers.

[3:00:58] En ik zou aan de minister willen vragen om daarop te resulteren.

[3:01:03] Ja, nogmaals, voorzitter, ik denk dat we, dus ik probeer op alle gelegenheden

[3:01:11] waar het te beargumenteren valt, die gelijkwaardigheid aan te geven.

[3:01:16] Tegelijkertijd moeten we wel ons realiseren dat de verschillende vormen

[3:01:21] van vervolgonderwijs, ja, ze hebben een andere vooropleiding.

[3:01:24] Dus dat maakt ook alweer uit wat je in het voortgezet onderwijs hebt gedaan.

[3:01:31] Daar moet je rekening mee houden.

[3:01:34] Nogmaals, het is een wettelijke opdracht in het mbo.

[3:01:38] Daarvoor hebben we nu het debat.

[3:01:41] Ik vind het belangrijk, ook gegeven de discussie die we hebben,

[3:01:45] dat we kunnen waarborgen dat alle mbo-studenten

[3:01:48] ook daadwerkelijk aan die opdracht kunnen voldoen.

[3:01:51] En nogmaals, het is geen examen.

[3:01:53] Eigenlijk willen we gewoon vaststellen dat er voldoende aandacht aan wordt besteed.

[3:01:58] De vraag van, ja, ik zeg bij het comply or explain,

[3:02:03] dus van waarom hebben we dat niet in het HBO, ik vind het een goede vraag.

[3:02:07] En nogmaals, dat vergt iets verdere gedachtenvorming.

[3:02:11] Maar die vraag neemt voor mij niets weg aan de noodzaak

[3:02:17] om te zorgen dat de basisvaardigheden goed geborgd zijn in het mbo.

[3:02:22] Dank u wel. En dan de heer Stoffer.

[3:02:26] Ja, voorzitter.

[3:02:27] Kijk, ik denk dat de minister en ik elkaar in ieder geval wel een beetje naderen

[3:02:30] in waar je onverderbaar uit wilt komen.

[3:02:33] Als we het over hbo, wo hebben, dat is inderdaad niet het debat nu.

[3:02:37] En daar zou het denk ik best verschil maken of je politicologie doet

[3:02:39] of dat je elektrotechniek of civiele techniek studeert.

[3:02:42] Dan krijg je echt wel andere dingen mee

[3:02:44] en vaak heb je ook een ander profiel voorafgaand op de havo-vwo.

[3:02:47] Maar even terug naar het MBO.

[3:02:50] Ik begrijp dat dit een wettelijke verhuisde is.

[3:02:53] Dat gaan we ook doen.

[3:02:54] Kan de minister nog enigszins ingaan op de focus die hij wil leggen?

[3:02:59] Waar ik best tegen aanloop, is dat je het zo breed maakt...

[3:03:03] dat het een breder waaien wordt.

[3:03:04] En dat je denkt, heb je hem nu ook wel echt geraakt?

[3:03:07] Hebben mensen nu echt door dat die democratische rechtsstaat zo in elkaar zit?

[3:03:10] Kunnen ze inderdaad, als ze een bepaalde regeling aan willen vragen...

[3:03:14] hebben ze daar ook een beetje een vaardigheid?

[3:03:16] Bijvoorbeeld als ze ondernemer worden, hebben ze dan het idee van wat moet je dan doen,

[3:03:19] waar daar komt vaak in de NPO voor.

[3:03:21] Dus zou de minister daar nog enigens op in kunnen gaan?

[3:03:24] Ja, voorzitter.

[3:03:26] Dat was mijn volgende punt.

[3:03:29] Eerlijk gezegd, de herijking die we nu met elkaar ondernomen hebben in het burgerschap,

[3:03:35] is vooral een beweging van nauwere afbakening, scherpere focus,

[3:03:41] juist omdat eigenlijk ook, dat was het advies,

[3:03:43] Zet nou die democratische rechtsstaat voorop.

[3:03:47] Eerlijk gezegd, er waren een heleboel andere dingen als gezond eten of sporten.

[3:03:51] Dat zat allemaal onder het kopje burgerschap.

[3:03:54] En het werd eigenlijk een vergaarbak.

[3:03:57] En ik denk dat juist, ik zou bijna zeggen dat ik eerder de kritiek misschien berekende

[3:04:04] van goh, maakt u het nou niet te smal.

[3:04:06] Want het gaat wel heel erg over die democratische rechtsstaat, die staat centraal.

[3:04:10] Maar, denk ik wel, het is belangrijk, en u noemde zelf, de heer Stoffer noemde zelf volgens mij het voorbeeld van een mooi debat die die mbo-scholen organiseren, ik heb ook daar een flink aantal keren aan meegedaan.

[3:04:25] Ja, dan breng je het ook wel heel dichtbij. Wat zijn eigenlijk de onderwerpen die onder studenten leven?

[3:04:29] Dus de kunst is steeds om het te vertalen, want mbo-studenten willen het ook.

[3:04:35] Het moet ook tastbaar en invoelbaar zijn.

[3:04:38] Het moet ook aansluiten bij de concrete leef- en werkomgeving.

[3:04:44] Maar wel gefocust op die democratische rechtsstaat.

[3:04:47] En alles wat ervoor nodig is om je als burger in die rechtsstaat te begeven.

[3:04:52] Dat betekent ook dat je weet hoe je kan informeren.

[3:04:54] Waar je nieuws vandaan haalt. Hoe je over dingen debatteert.

[3:04:58] Hoe je de standpunten van een ander invult.

[3:05:01] En ik heb een paar mooie voorbeelden gezien terugkomend weer op sommige spanningen,

[3:05:05] zoals die in de samenleving zijn,

[3:05:07] hoe die heel concreet worden geadresseerd in het burgerschaponderwijs op mbo-instellingen.

[3:05:12] Daar wordt eigenlijk ook de politieke actualiteit,

[3:05:15] zelfs van de wereldpolitiek, wordt bediscussieerd.

[3:05:18] En daar komen, denk ik, die grote belangrijke principes van de democratie rechtsstaat,

[3:05:23] waar we allemaal, denk ik, zo gepassioneerd over zijn, komen daar naar voor.

[3:05:27] Dus ik heb het gevoel dat we eerder een versmalling

[3:05:30] dan een verbreding nu ondergaan.

[3:05:36] Nou, nogmaals, ik denk dat ik al gezegd heb van...

[3:05:40] Dus de heer Stofbroek van...

[3:05:45] Komt het niet te snel op die afspraken van de instellingen uit 2022?

[3:05:51] Die afspraken die de instellingen onderling hebben gemaakt,

[3:05:54] die hebben van harte toegejuicht.

[3:05:56] Maar eerlijk gezegd, die komen we nog niet volledig tegemoet

[3:05:59] aan de moties van uw Kamer. Ik heb een paar flinke moties gehad die ook vroegen.

[3:06:05] Vier moties geloof ik in totaal om die burgerschap onderwijs te versterken.

[3:06:10] Ik heb toen een expertgroep ingericht, die heeft mij geadviseerd om niet alleen

[3:06:13] vrijblijvende nieuwe kwalificatie eisen te introduceren,

[3:06:17] maar ook te koppelen aan een instellingsexamen.

[3:06:19] Ik heb gezegd dat ik daar duurde even voor ik daarvan zelf over overtuigd was,

[3:06:24] omdat ik denk ik misschien met sommigen van u vroeg van ja,

[3:06:26] hoe kan je dat nou met een soort toets doen aan het einde, maar toen ik ook inzag dat

[3:06:31] eigenlijk een portfoliobenadering een mooie tussenweg was, heb ik uiteindelijk ook dus

[3:06:36] het besluit genomen om deze weg te kiezen.

[3:06:41] En ik denk eerlijk gezegd dat het belangrijk is om ook het belang van het vak verder te

[3:06:45] onderstrepen.

[3:06:47] En daarmee, voorzitter, kom ik aan het einde van het blokje burgerschap.

[3:06:52] Dan ga ik door naar het kopje kwaliteit, daar had ik misschien mee moeten beginnen.

[3:06:58] De kwaliteit van het onderwijs staat natuurlijk bovenaan.

[3:07:03] De heer Soeboer vroeg of ik aankeek tegen de rol van kennis in het mbo.

[3:07:07] Ik vind dat een hele belangrijke.

[3:07:11] Allereerst, ik denk dat ik soms niet helemaal begrijp waarom kennis, onderzoek en innovatie

[3:07:16] ook wettelijk geen rol heeft in het mbo.

[3:07:18] We hebben de laatste jaren wel enigszins invulling aan kunnen geven...

[3:07:25] via het instrument van de practoraten, waarbij de kennisfunctie van het mbo wordt versterkt.

[3:07:32] Ik investeer via NRO in de kennisinfrastructuur van het mbo.

[3:07:37] Dus er zijn eigenlijk twee manieren wat de rol van kennis is.

[3:07:40] Ten eerste kennis over het onderwijs.

[3:07:42] Van hoe doe je het op een evidence-informed, hoe zorg je dat je daar de beste lesmethodes gebruikt.

[3:07:46] Maar ik denk eerlijk gezegd, kennis zelf in de vak en de innovatie...

[3:07:52] en ook de innovatie die plaatsvindt heel vaak in het MKB.

[3:07:56] En nogmaals, die 250.000 leerbedrijven zitten heel veel kleine bedrijfjes tussen.

[3:08:00] Het merendeel.

[3:08:02] Ik denk dat dat een interessante discussie is.

[3:08:05] We hebben daar in het debat gisteren over gesproken.

[3:08:10] Maar ik voel eigenlijk net zoals we een waaier in het vervolgonderwijs hebben...

[3:08:14] we ook een waaier in het onderzoek moeten hebben.

[3:08:17] De afgelopen jaren in het hbo heeft het praktijkgericht onderzoek

[3:08:22] enorme vlucht gekregen.

[3:08:25] Ik denk dat iedereen blij verrast is door die voorbeelden.

[3:08:28] En ik denk dat terecht het mbo vraagt, maar hoe zit het dan met ons?

[3:08:31] Kunnen wij ook daar niet een rol hebben voor innovatie?

[3:08:34] Misschien nog dichter toegesneden bij wat er in het bedrijfsleven gebeurt.

[3:08:40] Maar ja, als jij een opleiding hebt, zeg maar in de tuinbouw,

[3:08:42] waar de laatste kasttechnologieën worden gebruikt,

[3:08:45] ja, dan is het gewoon ontzettend leuk als student om daar ook zelf onderzoek naar te doen.

[3:08:49] En ik vind eerlijk gezegd dat we allemaal een beetje ons als een onderzoeker moeten opstellen.

[3:08:54] En juist ook de mbo-studenten.

[3:08:57] Daar liggen prachtige mogelijkheden in techniek, in zorg, et cetera, om daar veel meer te doen.

[3:09:02] Dus die kennisfunctie vind ik verdiend versterkt te worden.

[3:09:06] Mevrouw Rodekerk vroeg, hoe zit het eigenlijk met de medezeggenschap?

[3:09:09] Er is een motie Teunissen die gevraagd heeft naar getrapte medezeggenschap.

[3:09:15] Die motie heb ik toen ook met appreciatie gezegd.

[3:09:19] Het is lastig om de medezeggenschap van hoogscholen en universiteiten een op een te vertalen naar

[3:09:25] het mbo.

[3:09:26] Maar we hebben daar wel, misschien dan niet zozeer faculteit, maar wel verschillende onderwijslocaties.

[3:09:35] Ik ben gestart met het onderzoek naar de verschillende mogelijkheden.

[3:09:40] Er wordt al binnen instellingen gewerkt met verschillende vormen,

[3:09:44] zoals Centrale Studentenraad, deelraden, klassenvertegenwoordigers.

[3:09:49] En we zijn druk bezig met het vervolg van het onderzoek

[3:09:54] om te kijken welke vormen ook passend zijn om wettelijk te verankeren.

[3:09:58] Want nogmaals, ik denk in de waarheergedachte ook heel belangrijk is

[3:10:01] dat we de medezeggenschap in iedere vorm van vervolgonderwijs op orde hebben.

[3:10:06] En ik hoop begin volgend jaar uw Kamer te informeren wat het vervolgtraject is.

[3:10:13] Ik vond ook wel mooi dat even de meestertitel viel.

[3:10:19] Ik vind het zelf zou het mooi vinden, ik heb het al gesuggereerd,

[3:10:24] dat we echt voor moeten waken dat we binnen het NBO niet benadrukken

[3:10:31] dat je daar ook kan exceleren.

[3:10:34] Daarvoor spreek ik over de waaier.

[3:10:36] Niet zozeer om aan te geven dat er niet meer een hoger-lager hiërarchie is,

[3:10:40] maar dat je eigenlijk in iedere richting zover door kan willen lopen als je kan.

[3:10:44] Ik zeg ook weleens van ja, je kan cameraman worden en je kan een Oscar winnen.

[3:10:49] Je kan muziektechnologie, prachtige opleiding, summa in Eindhoven, zeer selectief.

[3:10:57] Nou, daar kan je gewoon een wereldster in worden.

[3:10:58] Dus er is een mogelijkheid, en daar moeten we ook het gesprek over hebben,

[3:11:03] of we in het mbo niet nog een volgende stap kunnen maken.

[3:11:06] Er zijn een paar landen waar men dat aan het mee bezig is.

[3:11:09] Ik vind dat heel inspirerend. Waarom geen niveau vijf of zes?

[3:11:13] Nu is het zo, als je verder wil, ga je naar het hbo.

[3:11:16] Maar ja, dan krijg je... Dan kan je manager worden of zo.

[3:11:18] Kan je ook gewoon als technicus verder ontwikkelen.

[3:11:22] En daar een soort meestertitel of zo...

[3:11:25] Ik zou het wel erg mooi vinden als we dat met elkaar kunnen doen.

[3:11:28] Er zijn ook wel mooie voorbeelden in landen die ook misschien wel best practice hebben wat dit betreft.

[3:11:35] Zwitserland, Oostenrijk, waar mooie traditie is.

[3:11:38] Ik zou het mooi vinden als we met elkaar op termijn kunnen onderzoeken.

[3:11:43] Want ook die vakmans, mensen die we allemaal zo hard nodig hebben,

[3:11:47] het gaat ook een beetje terug naar de discussie over kennis,

[3:11:50] die zijn zich verder aan het ontwikkelen.

[3:11:52] Daar kunnen volgende stappen gemaakt worden die denk ik absoluut belangrijk zijn.

[3:11:56] En dus die uitdaging, waar mevrouw Tsegay ook naar springt,

[3:12:01] worden mbo-studenten wel genoeg uitgedaagd.

[3:12:04] En dat is, denk ik, echt superbelangrijk.

[3:12:06] Excelleren is niet alleen maar voorbehouden aan universitaire studenten.

[3:12:10] Je kan in alle richtingen excelleren.

[3:12:14] En daarom is, denk ik, belangrijk dat we bevlogen, bekwame docenten hebben, praktijkbegeleiders.

[3:12:20] Dus die discussie over de kwaliteit is superbelangrijk.

[3:12:24] En we moeten ons ook realiseren dat die kwaliteit...

[3:12:28] Er zijn fantastische voorbeelden, maar het is ook nog wisselend.

[3:12:32] Excellentieprogramma's zijn een manier om uitdaging te bieden.

[3:12:35] We zien het bijvoorbeeld, ik noemde net al de skills, de vakwedstrijden.

[3:12:40] Er zijn studenten die gaan eigenlijk voor de wereldkampioenschappen.

[3:12:44] Ik vind het zelf altijd mooi dat er een meester, een bakker is...

[3:12:46] die de beste croissants pakt.

[3:12:48] Een Nederlandse student, de beste croissants van de wereld.

[3:12:52] Nou, ook al enige trots op.

[3:12:56] Dus dat proberen we ook met de skills, de world skills, al die elementen verder te benadrukken.

[3:13:02] En het is denk ik, het beeld van de emancipatie van het mbo is ook zorgen dat studenten, maar ook docenten en ouders trots zijn op de mbo-studenten.

[3:13:15] Daar hoort ook bij een hele uitdagende leercultuur.

[3:13:18] En dat maakt even dat ik een bruggetje maak naar de interruptie van mevrouw Martens.

[3:13:26] Ja, dank.

[3:13:27] Voorzitter, ik pakte heel snel het rapport erbij en ik kan...

[3:13:31] Volgens mij bestaat er op dit moment een associate degree.

[3:13:35] Dat is een vervolg van MBO niveau 4.

[3:13:38] Misschien kan de minister even toelichten wat dan het verschil zou zijn

[3:13:41] tussen niveau 5 en deze associate degree.

[3:13:44] En klopt het ook dat dit niet wordt gegeven op het MBO, maar op een hogeschoolinstelling?

[3:13:48] En waarom is je daarvoor gekozen?

[3:13:50] Een social degree is een hele populaire en ook, denk ik, vorm van onderwijs...

[3:13:58] die je echt in een markt voorziet.

[3:14:00] Het is eigenlijk de eerste twee jaar van de hbo-opleiding.

[3:14:05] Het is eigenlijk voor mbo-studenten die wel willen instromen in het hbo...

[3:14:09] maar niet een vierjarige bachelor-opleiding willen, maar een tweejarige opleiding.

[3:14:15] Maar nogmaals, het is wel in het context van een hbo-opleiding.

[3:14:22] Dus nogmaals, als je bij mij spreekt, ik noem maar iets...

[3:14:25] en misschien improviseer ik ook een beetje, maar je bent Silver Smith of zo...

[3:14:28] dan kan je me voorstellen dat je daar nog een extra niveau op weet te bereiken.

[3:14:31] Dan ga je dat niet op een hbo doen, want daar is zo'n opleiding niet.

[3:14:34] Dus het is een mooi toegevoegd element in het hele menu wat we hebben in het vervolgonderwijs.

[3:14:44] En nogmaals, dat wil je ook niet tegengaan.

[3:14:47] Maar ik was meer getriggerd door de meestergedachte.

[3:14:51] Die je misschien daar nog eens een keer naast zou kunnen leggen.

[3:14:55] Maar het AD-degree is absoluut zeer waardevol.

[3:14:59] Denk ik, voldoet echt ook in een vraag.

[3:15:03] We hebben ook, misschien ga ik er zo nog op terugkomen...

[3:15:07] Soms is de instroom van mbo-studenten het hbo niet succesvol.

[3:15:10] En dan is een AD een hele mooie optie om je binnen twee jaar toch nog een extra kwalificatie te krijgen.

[3:15:19] Kijk even naar mevrouw Martens, voldoende zo.

[3:15:23] Ja, ik moet wel zeggen, het is een soort niveau vijf als je het in de soort internationale kwalificaties bekijkt.

[3:15:31] Nee, nee, dank. En ik snap ook dat de minister nu een beetje moest gaan improviseren.

[3:15:35] Ik had dit punt nog in mijn bijdrage staan, maar moest het eruit snijden.

[3:15:38] Ook omdat ik weet — en ik heb even een aantal debatten teruggekeken naar een hele tijd geleden,

[3:15:42] waar mijn voorganger Pieter Duizenburg nog met Zine Özdil volgens mij hier ook hele gesprekken

[3:15:47] heeft gevoerd en het gesprek toen was of dit op het mbo moet worden gefaciliteerd door een

[3:15:52] hoogonderwijsinstelling.

[3:15:53] En juist, als we het hebben over de WAIER en we willen dat het mbo niet gaat lijken op

[3:15:58] het hbo, maar erkennen dat zij een apart instituut zijn, hoop ik dat als we dit gaan ontwikkelen,

[3:16:02] bijvoorbeeld niveau vijf, dat we ook daadwerkelijk die verantwoordelijkheid overlaten aan de

[3:16:06] mbo-instellingen.

[3:16:07] Dat is eigenlijk waar ik mij zorgen over maak.

[3:16:09] Nou ja, dat was ook een beetje mijn suggestie van kunnen we daar ook wat doen naast deze mogelijkheid,

[3:16:14] die dus inderdaad een verkorte hbo-opleiding is.

[3:16:21] Ja, ik denk dat velen van u vroegen ook over de persoonlijke inhoudelijke ontwikkeling.

[3:16:28] Ik vond dat heel fijn.

[3:16:29] Ik vaak, als we kijken naar discussies rondom mbo,

[3:16:35] zien we soms heel nadrukkelijk die vak technische,

[3:16:37] We hebben deze mensen hard nodig, anders valt Nederland stil.

[3:16:41] Maar tegelijkertijd, velen van u hebben eraan gerefereerd,

[3:16:44] het is de grootste groep van studenten.

[3:16:46] En ook een persoonlijke ontwikkeling is absoluut belangrijk.

[3:16:51] En vandaar dat we ook kwalitatief goede docenten daarvoor nodig hebben.

[3:16:59] Mevrouw Beckerman vroeg nog eigenlijk carrièreperspectief.

[3:17:03] Ik vind het van groot belang dat nbo-docenten ook die carrière-stappen kunnen maken als ze aan het werk zijn in het onderwijs.

[3:17:10] Ik heb in de werkagenda afspraken gemaakt met nbo-instellingen.

[3:17:14] Een van die afspraken is dat nbo-instellingen ambitieuze en realistische plannen maken over de inschaling van onderwijspersoneel.

[3:17:21] Dat is ook de doorstroming van docenten van lb naar lc en ld.

[3:17:26] En de verwachting is dat het landelijk gemiddelde lb zal dalen ten opzichte van lc en ld.

[3:17:32] Dat zou natuurlijk ook een positieve ontwikkeling zijn...

[3:17:36] wat het carrièreperspectief van mbo-docenten verbetert.

[3:17:40] Trouwens, de ondernemers en studenten hebben instemmingsrecht op al die plannen.

[3:17:45] En ik verwacht dan ook als er in de instelling meer...

[3:17:51] het belang van meer inschaling in LD wordt onderscheven...

[3:17:54] dat ik dat ook terug ga zien in de plannen van de instelling.

[3:17:57] En nogmaals, in juni ontvangt u een voortgangsbrief...

[3:18:02] En dan heb ik ook een beter beeld eigenlijk of die afspraken in de werkagenda

[3:18:08] ook daadwerkelijk op deze korte termijn al effecten laten zien.

[3:18:13] Ja, mevrouw Beckerman voor een interruptie.

[3:18:16] Ja, voorzitter, want het klinkt natuurlijk allemaal mooi,

[3:18:20] maar de verwachting is dat het aantal LB-docenten zal dalen,

[3:18:25] is natuurlijk wel erg mager.

[3:18:28] Maar wij willen natuurlijk gewoon dat werken op een mbo moet lonen

[3:18:33] en ook gewaardeerd moet worden.

[3:18:35] Kan de minister iets stelliger zijn, wellicht?

[3:18:38] Nou, in de afspraak hebben we...

[3:18:41] In de werkagenda hebben we deze afspraken gemaakt.

[3:18:44] En ik verwacht dit terug te zien in de eerste rapportage,

[3:18:48] of ik hoop dat terug te zien, als dat niet zo is.

[3:18:51] En dan op een gegeven moment moeten we met elkaar ook wat debat hebben.

[3:18:53] Wat is er voor nodig?

[3:18:54] Dat is namelijk wel de afspraak die we met elkaar hebben gemaakt.

[3:18:58] Maar goed, de werkagenda is pas een korte tijd onderweg, dik een jaar.

[3:19:08] En vandaar dat we natuurlijk nog wel even enig geduld moeten hebben.

[3:19:13] Maar ik hoop wel dat we gewoon in juni de eerste stappen zien.

[3:19:15] En ik zal zeker ook, als ik u die update geef, van inhoudelijk commentaar voorzien.

[3:19:24] Voorzitter, dank u wel. Dat begrijp ik ook.

[3:19:27] We hadden ook gevraagd om die tijdelijke contracten.

[3:19:29] Daar maken we ons ook wel zorgen over.

[3:19:33] Dat ook op mbo's te veel mensen keer op keer vastzitten aan een tijdelijk en onzeker contract.

[3:19:41] Dat het ook wel, zeker nu bij burgerschapslessen, heel vaak het geval is.

[3:19:46] Kan de minister ook daar wat meer zekerheid over geven?

[3:19:50] Voorzitter, ik kom graag terug op tweede termijn.

[3:19:53] Ik geef wel even aan dat natuurlijk de typische mbo-docent ook vaak wel iemand is...

[3:19:59] die uit de praktijk een paar jaar onderwijs gaat geven.

[3:20:04] En dat willen we eigenlijk ook stimuleren.

[3:20:07] Maar het punt van de bestaanszekerheid eigenlijk is een belangrijk...

[3:20:13] Ik kom op tweede termijn op terug.

[3:20:16] Voorzitter, dan wil ik eigenlijk praten over kansengelijkheid.

[3:20:21] Ik heb al gesproken over de gelijkwaardigheid van alle vormen van onderwijs,

[3:20:28] maar het gaat ook natuurlijk over de gelijkwaardigheid binnen het NBO.

[3:20:33] En ik vertelde al, met de werkagenda ondernemen we mooie acties.

[3:20:41] We investeren behoorlijk scherp op NBO niveau 2,

[3:20:45] waar vaak ook wel de grootste behoefte is aan betere ondersteuning,

[3:20:52] meer begeleiding.

[3:20:53] Maar de rekenkamer, de algemene rekenkamer,

[3:20:56] concludeerde gewoon dat het beter kan.

[3:20:59] Want die concludeerde de achtergrond en de thuissituatie van studenten

[3:21:03] is nog steeds van invloed op de onderwijsresultaten.

[3:21:06] En we zien gewoon dat het,

[3:21:09] krijg je als student de juiste hulp en begeleiding,

[3:21:12] hangt nog te veel af van welke opleiding je volgt,

[3:21:14] wie je docent is, wie je stagebegeleider is.

[3:21:18] En dat moet echt beter.

[3:21:20] En daarom ga ik ook aanvullend op de acties uit de werkagenda

[3:21:23] met de mbo-raad en scholen in gesprek

[3:21:25] om beter beeld te krijgen wat wel en wat niet werkt.

[3:21:28] Dat moet dus binnen een school uniformer worden.

[3:21:31] Scholen moeten meer van elkaar kunnen leren.

[3:21:34] Ondertussen zijn er al treffen en maatregelen

[3:21:36] om juist de kwetsbare studenten in het onderwijs te verbeteren.

[3:21:39] Als we ook eerlijk zijn, er zit een groep studenten in het mbo

[3:21:42] waarbij het onderwijs echt hun redding is.

[3:21:48] Ik noemde al de 150 miljoen aan extra middelen die we op niveau 2 inzetten.

[3:21:55] Scholen zijn dit studiejaar wettelijk verplicht om afspraken met studenten

[3:21:59] met een ondersteuningsbehoefte vast te leggen.

[3:22:01] Dat is de rechtspositie van mbo-studenten die in werking is gegaan.

[3:22:08] En daar liggen nog grote opgaven.

[3:22:15] Ik ga ook nog praten over het programma om voortheilend schoolverlaten aan te pakken.

[3:22:20] Dat was iets waar we vorig jaar van schrokken.

[3:22:22] Omdat de VSV een groot probleem was.

[3:22:27] We hebben dat de afgelopen decennia terug weten te brengen.

[3:22:32] Nog steeds een te hoog, maar een veel lager aantal.

[3:22:35] Ongeveer tot een derde van wat het oorspronkelijk was.

[3:22:37] Maar vorig jaar is het opgelopen tot ongeveer 30.000 en de cijfers van dit jaar zijn dat we eigenlijk weer op hetzelfde niveau zitten.

[3:22:45] Dus dat betekent dat de urgentie van dit probleem, wat we vorig jaar voelden, absoluut niet is weggevallen.

[3:22:54] En die doelstelling die we hebben gesteld om het terug te brengen naar 18.000 in 2026, is voorlopig nog niet in zicht.

[3:23:01] Het is misschien gestabiliseerd, maar we zien nog niet de trend.

[3:23:05] En daarom ga ik extra maatregelen nemen met het actieplan VSV,

[3:23:09] zodat we daar meer uitval vroegtijdig kunnen signaleren,

[3:23:15] extra begeleiding kunnen bieden,

[3:23:17] externe hulpverleners laagdrempelijk beschikbaar komen,

[3:23:21] de begeleiding van studenten uit het voortgezet speciaalonderwijs

[3:23:25] moet verbeterd worden.

[3:23:26] En ik ga scholen en gemeenten verplicht hierop in te zetten

[3:23:30] in hun regionale VSV-plannen.

[3:23:33] En ik denk dat dat heel belangrijk is.

[3:23:36] Dan heb ik een aantal concrete vragen over...

[3:23:40] eigenlijk allemaal rondom het thema kansengelijkheid.

[3:23:43] Mevrouw Hodenkerk vroeg hoe zit het eigenlijk met de motie Hagen...

[3:23:47] die vraagt naar gratis schoolboeken voor basisscholen.

[3:23:50] Ik ontbreek u nog heel eventjes, want ik zie dat meneer Erken nog een interruptie heeft.

[3:23:53] Ja, voorzitter, ik had nog twee vragen gesteld over de VSV-aanpak.

[3:23:57] Die, daar komt u ook in.

[3:24:01] Inleidende opmerkingen.

[3:24:04] Ik ga vanaf komend studiejaar, 2024-2025, de minderjarige studenten tegemoet in de kosten

[3:24:11] van schoolboeken en licenties.

[3:24:14] Ik heb NBO-instellingen gevraagd een tijdelijke maatregel in te voeren voor de komende twee

[3:24:19] studiejaren.

[3:24:21] Ze gaan dan een tegemoetkoming ter waarde van 60 euro verstrekken aan elke minderjarige

[3:24:25] student.

[3:24:25] Het structureel verstrekken van gratis schoolboeken en licenties

[3:24:30] vraagt een effectieve en doordrachte aanpak.

[3:24:33] En eerlijk gezegd, het is ingewikkelder.

[3:24:35] Het is best een lastig onderwerp.

[3:24:37] We willen graag leren van de evaluatie van de wet gratis schoolboeken in voortgezet onderwijs.

[3:24:43] Hij heeft zeker voor gezorgd dat schoolkosten omlaag zijn gegaan,

[3:24:46] maar in het VO zijn ook ongewenste effecten opgetreden.

[3:24:49] De leermiddelenmarkt is eigenlijk op slot gegaan.

[3:24:52] Er zijn hoge toetredingsdrempels van nieuwe en kleine spelers.

[3:24:57] Er is een soort grote macht ontstaan bij enkele grote uitgevers.

[3:25:03] En distributeurs.

[3:25:04] Dat zien we ook vaak in het nieuws.

[3:25:06] Dat er misschien maar één partij nog maar overblijft.

[3:25:10] Daar moeten we eigenlijk van leren.

[3:25:13] Dus ik laat ook op dit moment een onderzoek uitvoeren naar de leermiddelenmarkt in het NBO.

[3:25:18] Hoe kunnen we die valkuil vermijden?

[3:25:21] en zorgen dat we niet eigenlijk in de greep van de markt komen.

[3:25:25] Mevrouw Rodekerk vroeg ook hoe zit het met de collegekaart, de studentenkaart.

[3:25:33] Ik heb op dit moment, we hebben dat afspraken gemaakt in de werkagenda,

[3:25:39] ik heb op dit moment nog geen volledig beeld.

[3:25:41] Ik vind wel eigenlijk heel stellig dat iedere mbo-student een studentenkaart verdient.

[3:25:49] Voor de zomer weet ik beter hoe het ervoor staat.

[3:25:53] Ik vind het totaal niet uit te leggen als scholen dat niet op orde hebben.

[3:25:59] Maar ik heb op dit moment geen goed zicht.

[3:26:02] Ik heb misschien goede verwachtingen.

[3:26:05] Maar ik vind dat het niet uit te leggen is als instellingen dat niet doen.

[3:26:11] Het is me namelijk ook relevant in de studentensteden.

[3:26:14] Het is echt een hele concrete stap die instellingen kunnen nemen

[3:26:19] om gewoon te zorgen dat alle studenten in het vervolg onderwijs

[3:26:24] op dezelfde manier behandeld worden.

[3:26:26] Het lukt HBO en WO-instellingen wel.

[3:26:29] En waarom NWO-instellingen niet?

[3:26:32] Een interruptie van mevrouw Rodekerken.

[3:26:36] Veel dank aan de minister voor deze antwoorden.

[3:26:40] Ten aanzien van de studenten- of collegekaarten,

[3:26:42] Ja, dat is inderdaad iets wat gewoon geregeld moet worden.

[3:26:48] Het is nu zelfs zo dat instellingen daar via de kwaliteitsagenda's

[3:26:51] ook de middelen voor kunnen aanvragen.

[3:26:53] Dus wat mij betreft, en ik hoorde dat ook de minister zeggen,

[3:26:56] moet dat ook gewoon gebeuren.

[3:26:57] Er zijn nu ook voorbeelden van studenten

[3:26:59] die bij corporaties geen studentennummer kunnen aanleveren,

[3:27:03] omdat ze geen collegekaart hebben en zo dus niet aan een woning kunnen komen.

[3:27:06] Dus het gaat echt vrij ver, die ongelijkwaardigheid.

[3:27:09] Zou de minister wellicht, wanneer hij beter zicht heeft op die kwaliteitsagenda's heeft

[3:27:15] en hoe instellingen hiermee omgaan, of ze dit ook gaan doen, hier een brief over willen

[3:27:19] sturen om ons daar van nadeel over te informeren wanneer er meer bekend is?

[3:27:25] Ik neem dit mee in die rapportage die ik voor de zomer ga geven.

[3:27:29] Ja.

[3:27:31] De heer Ergen vroeg hoe het zit met studenten sport, ook zoiets.

[3:27:35] Ja, op dit moment, HBO en WO regelen dat wel.

[3:27:42] Volgens mij maakt de heer Ergen ook een opmerking over de bekostiging per student.

[3:27:48] Het is niet zo dat die hoger, lager is dan het MBO.

[3:27:51] Eerlijk gezegd, HBO heeft volgens mij de laagste bekostiging.

[3:27:54] Dan MBO, dan WO en dan trouwens voortgezet onderwijs.

[3:27:58] Dat heeft de hoogste bekostiging.

[3:28:00] Dat snappen we misschien wel als je erover gaat doordenken...

[3:28:04] ...wat er allemaal bij komt kijken, al deze vormen van onderwijs.

[3:28:08] En sowieso liggen al die bekostigingen per student redelijk dicht bij elkaar.

[3:28:12] Allemaal zo rond de 9000 euro per jaar per student of leerling.

[3:28:19] Ik vind... Op dit moment kunnen mbo-instellingen...

[3:28:23] ...via de kwaliteitsmiddelen studentensport bevorderen.

[3:28:27] Ze gaan daar weer over rapporteren naar kwaliteitsagenda's,

[3:28:30] maar daar heb ik nog niet een volledig beeld bij.

[3:28:32] Maar ik ga er wel op in als ik de voortgangsreportage breng.

[3:28:37] En één interessant gegeven vind ik trouwens dat als je gaat nadenken

[3:28:40] over studentensport en je gaat kijken eigenlijk van...

[3:28:43] Goh, waar word je eigenlijk opgeleid tot sportinstructeur of fitness

[3:28:47] of welke onderwijsinstellingen hebben als leerlokaal een fitnessruimte,

[3:28:52] Dat zijn dat mbo-scholen.

[3:28:56] Die kunnen nog beter dan wie dan ook, zou ik bijna zeggen.

[3:29:00] De VSV, ik heb al de laatste cijfers gedeeld.

[3:29:04] Precies te zijn waar 30.246 jongeren die vorig jaar zonder startkwalificatie het onderwijs voortijdig hebben verlaten.

[3:29:12] Dat zijn er wat mij betreft 30.246 te veel.

[3:29:16] Dat is eigenlijk onacceptabel.

[3:29:18] We hebben daar dat actieplan op met een heleboel instrumenten.

[3:29:22] Maar ook een grote ambitie om dat eigenlijk met een derde terug te brengen in 2026.

[3:29:31] De heer Soeboer vroeg eigenlijk over, u noemde best wel een schijnend geval, concrete studentenverpleegkunde.

[3:29:41] Het is natuurlijk altijd lastig om op één individueel geval in te gaan, maar ja, uiteindelijk

[3:29:46] iedere student is er één, verdient dezelfde aandacht.

[3:29:49] Ik vind het een belangrijk signaal.

[3:29:51] Het is goed om vast te stellen dat studenten die uitvallen ook weer de kans krijgen om

[3:29:56] terug te keren.

[3:29:57] Dat is ook een belangrijk element in ons actieplan van VSV.

[3:30:00] Het gaat niet alleen maar om het uitval te voorkomen, maar de grote studenten die uitvallen

[3:30:04] weer binnenboord te halen.

[3:30:08] Er zijn prachtige voorbeelden van hoe dat wel lukt, ook met zeer bevlogen docenten trouwens.

[3:30:15] De examencommissie heeft de ruimte om vrijstelling te verlenen voor eerder opgedane kennis en ervaring.

[3:30:26] De mbo-verklaring die u noemt is in 2021 geïntroduceerd.

[3:30:31] Die doet wellicht nog niet wat we ervan verwachten.

[3:30:34] Die wordt in 2025 geëvalueerd.

[3:30:36] Maar ik vind dit voorbeeld, en dat zal ongetwijfeld niet het enige voorbeeld zijn,

[3:30:40] nemen heel nadrukkelijk mee, ook in onze VSV-aanpak.

[3:30:43] Dus dank u wel voor dit concrete voorbeeld.

[3:30:48] En een interruptie van meneer Soeboer.

[3:30:51] Ja, voorzitter, daar wil ik toch even kort op reageren,

[3:30:53] want ik begrijp het als zeggen, ik wil niet op een individuele casus ingaan,

[3:30:56] dat wil ik eigenlijk ook niet.

[3:30:57] Maar ik heb wel de indruk dat deze individuele casus

[3:31:02] niet op zichzelf staat en dus geen individuele casus is.

[3:31:05] Ik zou dan ook willen vragen, u zegt terecht,

[3:31:07] die mbo-verklaring is in 2021 ingevoerd,

[3:31:09] Hij doet misschien nog niet wat hij moet doen.

[3:31:11] Vervolgens moeten we wachten tot 2025 voordat we daar een beeld over krijgen.

[3:31:15] En dan zijn we wel geteld pak een beetje anderhalf jaar verder.

[3:31:19] Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we toch eerder daar een beeld over krijgen?

[3:31:23] Dat we ook een beeld krijgen van, staat dit nou op zichzelf...

[3:31:26] ...of zijn er daadwerkelijk meer gevallen hiervan?

[3:31:28] En hoe gaan we dat nu concreet aanpakken?

[3:31:30] Ja, voorzitter, mijn toezegging is...

[3:31:32] ...dat we dit heel concreet oppakken in de VSV-aanpak.

[3:31:35] En daar zijn dit elementen in.

[3:31:37] maar ik denk dat we in dat actieplan deze vragen gaan meenemen

[3:31:42] en dan ook in de rapportage daarvan ook nog op terug kunnen komen.

[3:31:47] Dus los van even de evaluatie van dit specifieke instrument,

[3:31:52] maar in het actieplan VSV hebben we een heel pakket van maatregelen

[3:31:55] en dan moeten we gevallen als deze, en er zijn er vast meer van,

[3:31:59] ongetwijfeld, heel nadrukkelijk meenemen.

[3:32:02] Hoe kunnen we zorgen dat we ook weer studenten terug laten keren als ze eenmaal zijn uitgevallen?

[3:32:11] Dat vind ik al deels bemoedigend.

[3:32:14] Maar hoe gaat u ervoor zorgen dat dan voordat u met het VSV-rapport komt,

[3:32:18] wanneer die ook maar komt, dat u duidelijk in kaart heeft gebracht of er meer dit soort gevallen zijn?

[3:32:23] Dus gaat u een acute uitvraag doen naar of er dit soort gevallen vaker voorkomen? Ja of nee?

[3:32:35] Dus wat ik al zei, ik wil het meenemen in onze aanpak van VSV.

[3:32:40] Dan gaan we ook kijken hoe groot dit probleem is, wat de aard en omvang is.

[3:32:45] En volgens mij zijn wij in het komende najaar terug op de VSV aanpak.

[3:32:50] En dan kunnen we dus ook antwoord geven op de vragen, voorzitter, die de heer Soeboer hier heeft gesteld.

[3:32:58] Ook in het lijn daarvan de vraag van de heer Ergen.

[3:33:00] Hoe zit dat eigenlijk met meer flexibele instroommomenten?

[3:33:04] U noemde wel een voorbeeld van een instelling met twee instroommomenten.

[3:33:09] Dat is al winst, zeg maar.

[3:33:12] Ik denk ook dat is een onderdeel van het actieplan VSV.

[3:33:15] Ik verken met mbo-scholen. Zijn er...

[3:33:17] Kunnen we meer instroommomenten bieden?

[3:33:20] Laat ik ook eerlijk zijn, het is heel wisselend.

[3:33:21] Voor sommige opleidingen makkelijker dan anders.

[3:33:24] Er zijn bbl-opleidingen waar je iedere dag kan beginnen.

[3:33:28] Maar zo ongetwijfeld zullen er opleidingen zijn...

[3:33:31] waarin het technisch lastig is om heel veel verschillende instroommomenten...

[3:33:36] maar het is absoluut een plan, het actieplan VSV.

[3:33:40] En het gaat natuurlijk ook om van, ja...

[3:33:42] En ik denk dat dat ligt hier ook onder.

[3:33:44] Als studenten uitvallen of eigenlijk besloten hebben...

[3:33:48] dat ze niet langer willen doorgaan met een studie...

[3:33:51] kunnen ze op de juiste manier worden doorgeleid naar een andere studie.

[3:33:54] Dat is denk ik ook een andere opleiding, is daar ook een aanpak van.

[3:34:00] De samenwerking tussen de regio's is een...

[3:34:05] Met name ook de aanpak van wat de heer Ergen de grensleerling noemde...

[3:34:10] die eigenlijk op het grensvlak van twee regio's wonen en studeren.

[3:34:15] Ik weet dat dat een probleem is. Ik ga het VSV-programma daar ook op sturen.

[3:34:19] Ik ga ervoor zorgen dat een student altijd gebruik kan maken van het aanbod...

[3:34:23] op de school waar hij onderwijs volgt, ongeacht in welke gemeente hij woont.

[3:34:27] Het gaat bijvoorbeeld bij hulp in de school,

[3:34:30] waardoor preventief en laagdrempelig hulp wordt ingezet

[3:34:35] en studenten geen last hebben van de diverse loketten en gemeentegrenzen.

[3:34:39] Dus dat is absoluut een punt van aandacht in onze VSV.

[3:34:44] Dan de BSA in de praktijk. Mevrouw Martens vroeg daarnaar.

[3:34:50] BSA heeft ook wel een ander karakter, trouwens, in het mbo dan het hbo en wo heeft.

[3:34:54] Het is echt een manier om de studenten te begeleiden

[3:34:57] en op de juiste manier te zorgen

[3:35:00] dat ze een passende opleiding kunnen voltooien.

[3:35:02] Het wordt in het mbo afgegeven op basis van kwalitatieve en objectieve voortgang.

[3:35:08] Daarmee moeten mbo-instellingen ook rekening houden

[3:35:10] met de persoonlijke omstandigheden van de student.

[3:35:13] Bijvoorbeeld bij een negatief bsa heeft een mbo-instelling een zorgplicht

[3:35:17] van acht weken om de student te begeleiden

[3:35:19] naar een alternatieve opleiding die beter bij de student past.

[3:35:23] Ik ken wel dat die uitvoering verbeterd kan worden.

[3:35:27] Ik ga dan ook zeker die uitvoering van het BSA en het MBO blijvend monitoren en evalueren.

[3:35:34] Ik ga in de najaar uw Kamer daar verder over informeren.

[3:35:37] De rol van het BSA in het MBO.

[3:35:40] En een interruptie van mevrouw Martens.

[3:35:42] Ja, dank voorzitter.

[3:35:43] Ik gebruik nog een interruptie om te voorkomen dat ik een tweede termijn moet halen.

[3:35:47] Helemaal eens hebben we een ronde tafel gehad vorige week,

[3:35:50] waarin ik ook een vraag heb gesteld over die zorgplicht.

[3:35:53] Er is natuurlijk recent een wet in werking getreden waarmee dit zou moeten werken,

[3:35:58] maar er was al een wet waarin dit geregeld had moeten zijn.

[3:36:02] Dus ik hoop dat het nu beter wordt geregeld.

[3:36:04] Maar toch wel, vierde voorzitter, ook een vraag aan de minister,

[3:36:06] want ook dit voelt soms als een papieren realiteit die in de werkelijkheid echt anders uitpakt.

[3:36:12] De BSA is op dit moment een subjectieve beoordeling waarbij een student afhankelijk is van de

[3:36:19] subjectieve kaders van de instelling waarbij verschillen kunnen zijn.

[3:36:23] Dus hoe zorgen we ervoor dat ouders van studenten, die soms minderjarig zijn, meer grip hebben

[3:36:29] op de subjectiviteit die de instellingen mogen toepassen?

[3:36:33] Dat is één.

[3:36:33] En twee, ik hoor ook veel geluiden en ik weet dat er een aantal organisaties zijn die dat

[3:36:37] absoluut niet met me eens zijn, maar ouders die zeggen dat het wel zo is,

[3:36:42] dat er toch echt instellingen zijn waar het heel goed geregeld is,

[3:36:45] maar ook instellingen zijn waar die zorgplicht wordt omzeld,

[3:36:48] omdat op het moment dat iemand geregistreerd is,

[3:36:50] je daadwerkelijk de zorgplicht hebt.

[3:36:53] Dus ik ben eigenlijk een beetje aan het zoeken naar wat wij nu kunnen doen

[3:36:56] om die ouders die meekijken, die dit bij ons hebben aangekaart,

[3:36:59] van wat kan ik doen om grip te krijgen op die BSA?

[3:37:07] Het BSA, althans de papieren werkelijkheid, moet op basis van een kwalitatief en objectief voortgang van de student worden afgegeven.

[3:37:18] Ik herken, en ik val daar mevrouw Martens bij, dat de uitvoering nog verbeterd kan worden.

[3:37:25] Daar gaan we scherp naar kijken.

[3:37:27] En ik ga u in het najaar daarop informeren.

[3:37:31] En dan kunnen we ook meenemen wat er nog concreet verbeterd kan worden.

[3:37:34] Het algemene punt, denk ik...

[3:37:36] Dit is een beetje het kopje kansengelijkheid, maar we zouden hetzelfde ook kunnen doen over kwaliteit.

[3:37:42] Dat wil ik ook wel meegeven, ook als een zorg die nog steeds leeft.

[3:37:47] En die, denk ik, ook in de toekomst zal leven.

[3:37:48] Zijn de verschillen binnen instellingen, de verschillen tussen instellingen.

[3:37:53] We hebben kunnen praten over de kwaliteit van het mbo.

[3:37:55] maar het is ook heel belangrijk dat we daar, nou ja, de lat gewoon uniform leggen,

[3:38:02] want we willen daar eigenlijk gewoon minimale kwaliteitseisen aan hebben.

[3:38:05] En dat betekent dat we daar aandacht voor moeten hebben,

[3:38:07] en daar zullen we ook, denk ik, in de evaluatie en monitoring oog voor moeten hebben.

[3:38:12] Ook weer daartoe aangespoord door het rapport van de Algemene Rekenkamer.

[3:38:19] Dan over eigenlijk de passend onderwijs.

[3:38:23] Daar vroeg zowel mevrouw Tsegay naar als de heer Stoffer.

[3:38:29] De ondersteuningsbehoefte, kunnen we daar strengere afspraken over maken?

[3:38:36] De inspectie heeft zeker de mogelijkheid om toezicht te houden.

[3:38:40] In de wet is geregeld dat de ondersteuningsafspraken

[3:38:43] minimaal jaarlijks moeten worden geëvalueerd op doeltreffendheid.

[3:38:46] En instellingen in het NBO hebben een plicht

[3:38:48] om studenten met een handicap of chronische ziekte te ondersteunen.

[3:38:51] Daarvoor dienen ze ondersteuningsafspraken te maken.

[3:38:54] Het is een grote groep studenten, soms een beetje een derde.

[3:38:57] Ik moet zeggen, ik heb heel veel, wel vier of vijf gelegenheden gehad de afgelopen twee jaar

[3:39:05] om een kleinere en grote kring hierover te spreken.

[3:39:08] Het is een thema wat ook juist door de studenten heel nadrukkelijk steeds op de agenda wordt gezet.

[3:39:14] We hebben de wet rechtsbescherming mbo-studenten.

[3:39:16] Ik zeg, die is pas een korte tijd van gang gegaan.

[3:39:24] Het is...

[3:39:25] Dus de eerste evaluatie van die wet gaat in 2025 plaatsvinden.

[3:39:30] Maar we hebben ook een veranderagenda Passend Onderwijs, NBO,

[3:39:34] waar we daar ook nadrukkelijk naar kijken.

[3:39:36] Dus het is iets wat we wel heel erg scherp houden,

[3:39:41] nogmaals ook in de gesprekken die we met studentenorganisaties hebben.

[3:39:45] Dus het is een thema wat bij ons wel nadrukkelijk voor ogen staat.

[3:39:51] En ik hoop ook dat die wet op de rechtsbescherming ook daadwerkelijk gaat werken.

[3:39:55] Maar nogmaals, hij is nog geen jaar oud, dus vraagt ook enig geduld.

[3:40:00] En mevrouw Tsekka uit voor de introductie.

[3:40:03] Ja, voorzitter, ik zie volgens mij dat de minister en ik hetzelfde doel voor ogen hebben.

[3:40:09] Alleen die wet gaat natuurlijk niet vanzelf als een soort natuurverschijnsel opeens werken.

[3:40:14] Daarvoor moeten we ervoor zorgen dat mbo-instellingen zich daaraan houden.

[3:40:18] En dat is eigenlijk mijn vraag.

[3:40:19] Hoe doen we dat?

[3:40:21] Wijst de minister daarbij echt naar de onderwijsinspectie?

[3:40:24] Of ziet hij ook een rol voor zichzelf, vraagt de heer de voorzitter.

[3:40:35] Ja, er is een heel implementatietraject van de wet.

[3:40:38] Er is natuurlijk de onderwijsinspectie, maar er is ook het regelmatig bestuurlijk overleg

[3:40:42] wat we hebben, waar we er ook aandacht aan kunnen vragen.

[3:40:44] Dus het is wel iets wat bij ons hoog op de agenda staat.

[3:40:47] we kijken ook naar de altijd zeer nuttige informatie die we vanuit de studentenorganisaties krijgen.

[3:40:54] Dus we hebben het scherp, we hebben de wet, we hopen dat die zijn werking gaat doen,

[3:40:59] maar ik denk dat we met elkaar hier wel delen dat dit een heel belangrijk thema is,

[3:41:04] want het gaat over hele grote groepen studenten die op allerlei manieren extra kwetsbaar zijn.

[3:41:13] Dan waren er een aantal vragen van mevrouw Tsegoy eigenlijk over ongelijke behandeling.

[3:41:17] Ik neem ze even mee.

[3:41:19] Nou, BSA, daar hebben we het al over gehad.

[3:41:22] Het heeft eigenlijk een andere rol in het mbo dan het in het hbo en w.o. heeft.

[3:41:29] We hebben er net over gesproken.

[3:41:35] Ik heb in mijn brief van november vorig jaar al een aantal maatregelen aangekondigd om

[3:41:42] de uitvoering van het bsa en het mbo te verbeteren.

[3:41:46] We hebben de handreiking bsa verscholen.

[3:41:48] en ik blijf monitoren of het zich zichtbaar verbetert.

[3:41:52] Wat de restitutie van lesgeld betreft,

[3:41:58] ja, op dit moment krijgen NBO-studenten alleen onder speciale voorwaarden

[3:42:01] restitutie van hun lesgeld,

[3:42:03] vooral van ziekte of bijzondere familieomstandigheden.

[3:42:06] HBO- en WO-studenten krijgen dat wel automatisch.

[3:42:10] En de reden voor dit verschil is dat een groot deel van de NBO-studenten

[3:42:13] nog geen startkwalificatie heeft.

[3:42:16] En er zit eigenlijk een reden in.

[3:42:17] Om deze studenten de stimulerende opleiding af te ronden,

[3:42:20] wordt het lesgeld niet gerestitueerd.

[3:42:23] Het is wel, denk ik, een concrete vraag.

[3:42:25] Helpt dit?

[3:42:28] Draagt dit daadwerkelijk bij aan het voorkomen van uitval?

[3:42:32] En daarom heb ik een verkenning gedaan

[3:42:33] naar deze automatische restitutie van les- en cursusgeld.

[3:42:38] Die is op december met u gedeeld.

[3:42:41] En daar hebben bepaalde opties,

[3:42:43] En ja, het is eigenlijk ook wel aan een volgend kabinet om daar een keuze in te maken.

[3:42:47] Ten slotte het fraudeonderzoek van DUO.

[3:42:50] Daar heeft u net ook debatten over gevoerd.

[3:42:56] Nou, daar hebben we uitvoerig ook plenairdebatten over gehad.

[3:42:58] NBO's zijn vaker gecontroleerd dan HBO en universitaire studenten.

[3:43:03] Er is ook vastgesteld, althans dat sinds een periode dat alle drie basisbeursen kregen.

[3:43:10] Er is ook vastgesteld dat dat niet een onderbouwd criterium was.

[3:43:17] Eigenlijk is die ongelijkheid...

[3:43:19] Er werd ook nog een cijfer uitgedrukt.

[3:43:21] Kans 1,2 voor MBO, 1 voor HBO, 0,8 voor WO.

[3:43:27] Volgens mij absoluut onduidelijk waar die cijfers op zijn gebaseerd.

[3:43:30] Ze bleken achteraf ook niet op de feitelijke misbruik gebaseerd.

[3:43:39] We hebben op geen enkele manier kunnen vaststellen dat er verschil was

[3:43:41] tussen deze drie soorten studenten.

[3:43:46] En ja, dat laat zien dat het absoluut niet een significant en rechtmatig criterium was.

[3:43:54] Nou, daar heb ik mijn excuses over gemaakt.

[3:43:57] En nou, zoals u weet heb ik de risicoselectie per direct stopgezet vorig jaar.

[3:44:02] En we zijn nu bezig naar een nieuw, professioneel onbevoordeeld

[3:44:07] een effectief controlesysteem te gaan en ik ga u op dit dossier,

[3:44:13] ingewikkelde dossier, moet ik zeggen, in het najaar verder informeren.

[3:44:17] Mevrouw Tsekker, u had nog een interruptie.

[3:44:19] Ik denk op het vorige punt nog.

[3:44:21] Ja, dat ging even over het BSA, want de minister zegt het lesgeld

[3:44:25] en daar een beslissing over laat ik aan het volgende kabinet.

[3:44:28] Nou, daar moet ik dan maar mee leven, zeg ik dan maar.

[3:44:32] Maar dat BSA, ik vind het gewoon lastig, omdat ik denk van ja,

[3:44:35] het is inderdaad niet objectief op het mbo en juist daarom denk ik we hadden dat

[3:44:39] misschien daar wel als eerste af moeten schaffen want op het mbo en het ha en het

[3:44:44] sorry op het hbo en het weo is het heel sub is heel objectief namelijk je moet

[3:44:49] gewoon een minimum aantal studiepunten halen dus waarom kunnen we nou niet de

[3:44:53] stap zetten om het op het mbo ook de meeste stoppen gewoon

[3:44:59] ja allereerst herinner ik de kamer eraan dat ik ook plannen had om het mbo het

[3:45:06] om de bsa op z'n minst naar beneden bij te stellen in hbo en woom dat is

[3:45:10] controversieel verklaard geweest dus blijkt dat toch een onderwerp is wat het

[3:45:15] een kamer op z'n minst gevoelig ligt ik denk ik zet de bsa in het mbo misschien

[3:45:19] had wat anders moeten noemen het heeft een andere rol het heeft vooral een de

[3:45:24] rol om studenten te zorgen dat ze niet uitvallen en dat ze een passende wel een

[3:45:29] passende opleiding kunnen volgen en daarom denk ik is het en mbo

[3:45:36] alleen in uiterste gevallen kan het echt bindende gevolgen

[3:45:41] die dan uiteindelijk leiden tot het uitschrijven van de opleiding.

[3:45:44] Maar ik zie het zelf vooral als een instrument om te zorgen

[3:45:47] dat je niet uitvalt en dat je uiteindelijk wel gaat

[3:45:51] voor een studie die wel bij je hoort.

[3:45:53] Eén van de punten in het MBO is nog steeds

[3:45:55] dat je eigenlijk op hele vroege leeftijd, 15, 16,

[3:45:58] moet gaan kiezen wat je precies wilt gaan doen.

[3:46:01] Nou, dat zien we ook vaak.

[3:46:02] Het is ook best lastig om op dat moment een keuze te maken.

[3:46:05] We zien bij wijze van spreken aan de andere kant,

[3:46:07] bijvoorbeeld in het wetenschappelijk onderwijs,

[3:46:09] dan kan je nog een hele algemene opleiding volgen

[3:46:12] en dan moet je misschien pas naar je universitaire bachelor pas gaan kiezen

[3:46:15] waar je uiteindelijk in wil specialiseren.

[3:46:18] Dus er is, denk ik wel, heel belangrijk dat we...

[3:46:21] En dat is zeker een opdracht die ik keer op keer aan de mbo-instellingen geef,

[3:46:25] zorg er gewoon voor dat de student op zijn plek komt.

[3:46:27] En dat is vooral de insteek van het BSA.

[3:46:32] Dat hebben we probeerd in die handreiking ook verder te verduidelijken,

[3:46:35] maar nogmaals, ik blijf het monitoren en evalueren,

[3:46:38] omdat het, als het goed is, een instrument is wat de studenten helpt.

[3:46:43] Maar ja, dat uw Kamer daar kritisch naar kijkt, is denk ik ook alleen maar verstandig.

[3:46:50] Mevrouw Tsekai.

[3:46:52] Ja, dank aan de minister voor het uitgebreide antwoord.

[3:46:55] Maar de vraag die dan in mijn hoofd oppopt is,

[3:46:58] werkt het dan, zoals de minister het beoogd heeft?

[3:47:01] Want hij zegt, ik monitor het. Het is bedoeld om studenten...

[3:47:06] Ja, om te voorkomen dat zij te vroeg van school gaan. Helpt hij het daar dan voor?

[3:47:12] Ja, ik denk eerlijk gezegd, het heeft ook een lange aanloop gehad.

[3:47:18] Onder andere, de eerste paar jaar was de coronaperiode, dus dat was sowieso alles anders.

[3:47:23] Dus we zitten eigenlijk nog wel in de situatie...

[3:47:26] waarin we het nog zorgvullig moeten monitoren en evalueren.

[3:47:29] Ik weet de discussie rondom BSA en prestatiedruk in HBO en WO.

[3:47:37] Ik denk dat eerder gezegd de discussie in het NBO een andere is...

[3:47:40] ...maar we gaan het zeker nauwkeurig monitoren en we blijven dat kritisch volgen.

[3:47:47] De heer Stoffer vroeg volgens mij ook van de doorstroom naar het HBO.

[3:47:55] Is het belangrijk om te zeggen van...

[3:47:57] Dus onderdeel van de discussie rondom het mbo is dat er eigenlijk twee...

[3:48:01] Het is een... Enerzijds is het een zelfstandige opleiding.

[3:48:05] We moeten op alle manieren zorgen dat mbo-studenten...

[3:48:10] ...die daarna aan het werk gaan, gewaardeerd worden...

[3:48:13] ...dat ze de juiste opleiding krijgen.

[3:48:16] Tegelijkertijd is het ook mooi dat er een mogelijkheid is...

[3:48:19] ...om vervolgens weer een opleiding in het hbo te volgen.

[3:48:24] Ik noemde, we hadden net even een discussie over een social degree, wat ook een mooie tussenvorm is.

[3:48:30] Moeten we dit blijven stimuleren?

[3:48:33] Ik denk dat het belangrijk is dat we, nogmaals in de WAIA-gedachte,

[3:48:36] dat we stimuleren dat iedere student zich zo maximaal ontwikkelt,

[3:48:40] maar dat je ook uiteindelijk kan wisselen, net zoals we ook stimuleren dat hbo-studenten

[3:48:46] een master bijvoorbeeld op een universiteit gaan volgen en kunnen gaan volgen.

[3:48:52] Ik denk wel dat we de aansluiting tussen mbo en hbo goed moeten hebben.

[3:49:01] Trouwens, een goed voorbeeld van waarom ik graag wil dat mbo gediplomeerde doorstromen met hbo zijn, zijn de lerarenopleidingen.

[3:49:08] Als we kijken naar de lerarenopleidingen, bijvoorbeeld de pabo's, dan zien we duidelijk twee vormen van instroom.

[3:49:13] Vanuit havo typisch, ook wel vwo. Maar ook vanuit mbo, vanwege de onderwijsassistenten.

[3:49:19] Dus dat is ook een belangrijke maatschappelijke opdracht.

[3:49:22] Dus dat willen we ook wel stimuleren.

[3:49:25] Wordt ook leraar, wordt docent.

[3:49:27] Maar ik denk dat het wel een punt van zorg is.

[3:49:30] Die hoge uitvalscijfers zijn natuurlijk niet goed.

[3:49:35] En daar die aansluitingen willen we ook verbeteren.

[3:49:37] Dat doen we onder andere met de subsidieregeling Versterking Aansluiting Beroepsonderwijskolom.

[3:49:43] Waarmee VO-scholen, mbo-instellingen, hoogscholen...

[3:49:46] met name voor opleidingen binnen de kortsectoren...

[3:49:49] de overgang kunnen verbeteren.

[3:49:50] Dus ja, ik voel eigenlijk van...

[3:49:52] Ik zeg heel vaak van...

[3:49:55] Ik heb een beetje het beeld van...

[3:49:57] vervolgende wijze, het is een soort snelweg...

[3:49:59] waarvan die mooie rijbanen zijn...

[3:50:01] maar er moeten wel stippenlijntjes tussen staan.

[3:50:02] Je moet wel uiteindelijk ook van baan kunnen verwisselen...

[3:50:05] als je dat wil.

[3:50:06] Dus het is een mooie mogelijkheid.

[3:50:09] Maar dan moeten we wel alles aan doen om die aansluiting...

[3:50:13] En laten we ook eerlijk zijn...

[3:50:14] Het is soms ook niet eenvoudig om die overstap te maken.

[3:50:17] Dus vandaar dat we daar ook een extra instrument voor hebben.

[3:50:21] En er was net nog een interruptie van de heer Soeboer.

[3:50:23] Ik denk ook nog op het vorige punt en dan daarna mevrouw Rodekerk.

[3:50:28] Nou, eigenlijk ook wel op dit punt, voorzitter.

[3:50:30] Want het gaat namelijk over aansluiting en het gaat over doorstroom.

[3:50:35] Ik zag namelijk onder de debat ook een brief liggen van een ROC.

[3:50:41] Die pleit voor aanpassing van de wet, 811 van de Web.

[3:50:46] Over het instromen met het VMBO-diploma in een MBO 1.

[3:50:52] Waarvan de minister zegt, ja maar dat lijkt niet tot een startkwalificatie.

[3:50:55] Dus we hebben ze liever in een MBO 2 met een begeleidingstraject.

[3:50:59] Tegelijkertijd zou je natuurlijk wel kunnen zeggen, als je het hebt over goede ontplooiing, minder uitval.

[3:51:03] Zou er toch iets voor, vraag ik aan u, te zeggen zijn, om te zeggen, we laten ze in een MBO 1 instromen.

[3:51:09] en daarna wellicht in de tijd de doorstroommogelijkheid creëren.

[3:51:15] Dus even nog een beschouwing van uw kant.

[3:51:18] Want ik lees het antwoord wat u hebt gegeven.

[3:51:20] Tegelijkertijd vond ik dat niet echt een heel bevredigend antwoord.

[3:51:24] Het leidt niet tot de startkwalificatie.

[3:51:26] Voorzitter, ik ga even op tweede termijn op terug.

[3:51:28] Anders ben ik... Ik moet me nog eventjes in verdiepen.

[3:51:30] Ja, dat is goed. Die parkeren we eventjes.

[3:51:32] Mevrouw Rodekerk.

[3:51:34] Ja, mijn vraag ging wel over de discussie hiervoor over het binnenstudieadvies.

[3:51:37] want ik hoorde de minister een aantal argumenten aandragen waarom dat iets is dat wel zou kunnen

[3:51:42] werken, maar ik hoorde hem ook eerder zeggen dat het heel goed was om een versoepeling te

[3:51:46] doen voor het HO van het binnenstudieadvies van 60 naar 30 punten richting het tweede

[3:51:52] jaar.

[3:51:53] Dus ja, mijn vraag zou zijn, zou dat niet ook goed zijn voor het MBO om aan de versoepeling

[3:51:58] te denken of te zeggen, nou, misschien moeten we het ook hier niet willen.

[3:52:03] Ik denk echt dat het BSA een andere rol heeft.

[3:52:06] Het is ook op een totaal andere manier ingevuld in het mbo en hbo en wo.

[3:52:12] Nogmaals, in het hbo en wo hebben we discussies over prestatiedruk.

[3:52:16] Dat is trouwens ook weer een verschil tussen hbo en wo.

[3:52:19] Hbo-instellingen hebben algemeen een veel soepelere implementatie.

[3:52:24] We hoeven er ook geen gebruik van te maken.

[3:52:26] Ik denk, het mbo zie ik het meer als een instrument

[3:52:29] wat voor de goede begeleiding zorgt van de student.

[3:52:34] Dus dat was in ieder geval de insteek.

[3:52:36] We zijn bezig met de implementatie.

[3:52:38] Ik heb eerlijk gezegd geen signalen gehoord

[3:52:41] van dat het tot een soort prestatiedruk

[3:52:43] of afgenomen welzijn van studenten leidt.

[3:52:48] Het is vooral bedoeld om de studenten te helpen,

[3:52:50] om uiteindelijk te zorgen dat je je weg weet te vinden

[3:52:53] naar een opleiding die bij je hoort.

[3:52:55] Nogmaals, we zijn bezig met de implementatie.

[3:52:57] We volgen het kritisch, maar ik denk dat het wel gescheiden discussies zijn.

[3:53:02] En nogmaals, misschien hadden we het anders moeten noemen in het mbo.

[3:53:06] Hadden we misschien wat minder, nou ja, begripsverwarring gekregen,

[3:53:10] want het is echt op een totaal andere manier ingevuld.

[3:53:14] Mevrouw Rodekerk.

[3:53:15] Ja, dat laatste ben ik ook wel eens, want ik denk dat iets als een leerrecht

[3:53:18] of iets wat we ook bij het pastonderwijs zien,

[3:53:20] dat kinderen de kans krijgen om te zorgen dat zij hun open leiding goed kunnen doen en voltooien,

[3:53:28] dat dat toch anders aandoet dan iets als een bindend studieadvies en ook anders voelt. Maar

[3:53:36] goed, we hoeven dit niet over een semantische discussie te hebben wat dat betreft. Dus dat

[3:53:40] laatste ben ik wel met de minister eens. Goed, ik ga naar de studerende moeders die de heer Stoffer

[3:53:49] een specifieke groep.

[3:53:52] Trouwens, een belangrijk punt.

[3:53:54] Ik denk dat we ons goed voor ogen moeten houden...

[3:53:57] dat de populatie van mbo-studenten heel divers is.

[3:54:00] Dat zijn ook allerlei leeftijden met allerlei achtergronden.

[3:54:05] Mensen die gewoon al een gezin hebben.

[3:54:09] Maar tegelijkertijd ook de 16-jarigen.

[3:54:11] En dat is ook echt een grote uitdaging voor mbo-scholen.

[3:54:15] om dat brede populatie te bedienen.

[3:54:19] En ik kan me voorstellen in de toekomst,

[3:54:21] waar ongetwijfeld de levenlang ontwikkelingopdracht

[3:54:23] nog groter gaat worden, dat die populatie nog diverser wordt.

[3:54:26] Ik heb geen recente cijfers, maar de afgelopen jaren

[3:54:31] is de positie van zwangere studenten, studerende ouders wel versterkt.

[3:54:35] En verschillende wetten, ik noemde al de versterking van de rechtspositie,

[3:54:40] rechtsbescherming, er zitten verschillende maatregelen,

[3:54:42] het studentenfonds, verplichte ondersteuning afspraken,

[3:54:46] geoorloofde redenen voor afwezigheid.

[3:54:49] Ik denk dat, ik al zei, volgend jaar gaan we die evalueren, die wetten.

[3:54:55] En ik denk de uitval van zwange studenten van moeders ook wel één is

[3:55:00] die we daarin kunnen meenemen.

[3:55:02] En tenslotte het laatste punt, de heer Stoffer.

[3:55:05] Voordat u verder gaat, heeft de heer Stoffer nog een interruptie.

[3:55:08] Ja, dank voor het antwoord.

[3:55:10] De minister geeft aan dat hij geen actuele cijfers heeft, dat die evaluatie er komt.

[3:55:16] Zegt de minister daarmee ook, voorzitter, van nou, wacht maar op die cijfers die dan komen?

[3:55:20] Of is daar misschien in tweede termijn of schriftelijk best nog iets over te zeggen of dat de goede kant opgaat?

[3:55:26] Of die maatregelen die getroffen worden ook effect hebben?

[3:55:30] Ja, voorzitter, dit nogmaals gaat over wetten die pas eigenlijk dit studiejaar in werking zijn getreden.

[3:55:36] Dus erg lastig om daar nu concrete resultaten van te zien.

[3:55:41] Eerlijk gezegd, ja, dan moeten we toch wel even geduld hebben.

[3:55:44] Maar nogmaals, we hebben wel de gesprekken met de instelling.

[3:55:47] Daar blijf ik dit denk ik ook zeker benadrukken.

[3:55:52] GESPREKSLEIDERAAR.

[3:55:53] Ik hoef niet per se nu cijfers.

[3:55:56] Het is meer van als er wat zou zijn, makkelijk te genereren,

[3:55:58] dan is het goed om het te zien.

[3:56:00] Maar ik kan rustig wachten op de evaluatie.

[3:56:01] Maar heel goed dat er aandacht voor is.

[3:56:03] Ja, voorzitter, ik denk dat de eerlijkheid echt gebiedt dat we die cijfers op dit moment niet hebben.

[3:56:08] Maar we nemen het wel heel nadrukkelijk mee in onze evaluatie.

[3:56:12] Want nogmaals, we hopen dat die wet zijn werking doet.

[3:56:17] Ten slotte, ik weet niet of het helemaal gepast is in dit blokje,

[3:56:22] maar de vraag van de heer Stoffer over antisemitisme,

[3:56:27] groot kwaad is, waar we denken ons allemaal heel erg zorgen over maken.

[3:56:33] Kan dat als afzonderlijke categorie worden meegenomen in de Veiligheidsmonitor?

[3:56:38] We denken na over de vormgeving van de volgende monitor.

[3:56:42] Dus het korte antwoord is ja.

[3:56:45] En we kunnen daarbij zeker meenemen hoe meer informatie verkeerd kan worden over verschillende vormen van discriminatie.

[3:56:52] Dat valt er eigenlijk allemaal niet onder.

[3:56:54] Dus antisemitisme ook niet.

[3:56:58] Naar aanleiding van de aanbeveling uit de Monitor Integrale Veiligheid is de MBO-raad onlangs wel aangegeven

[3:57:04] om een gezamenlijke incidentenregistratie veiligheid van alle MBO-scholen op te zetten.

[3:57:10] En ik ga ervan uit dat ook die antisemitische incidenten, waar we gewoon vastgesteld hebben

[3:57:15] dat breed onderwijs een vreselijke toename van is, daar ook een plek kunnen krijgen.

[3:57:23] en dus we nemen dat mee in die volgende ronde.

[3:57:29] En dan, voorzitter, wil ik gaan naar het thema aansluiting op de arbeidsmarkt.

[3:57:40] Nou ja, we weten dat is een grote vraag bij werkgevers, naar onze mbo-studenten.

[3:57:45] Ze vinden ook doorgaans allemaal snel een baan, maar die krapte kent ook zijn keerzijde.

[3:57:53] We staan voor grote maatschappelijke opgaven.

[3:57:55] Ik zei al, het zijn vaak de gekwalificeerde vakmensen die ontbreken.

[3:57:59] Probeer dat ook breed aan te pakken.

[3:58:01] Ik heb gisteren ook even met sommige uur gesproken over de aanpak die we doen

[3:58:05] over bijvoorbeeld de sector rondom Brainport, de halfgeleidersindustrie.

[3:58:10] Ook heel nadrukkelijk daar ook aandacht voor het mbo.

[3:58:15] We hebben al een aantal acties. Ik wil er vier noemen.

[3:58:18] Op het gebied van studiekeuze investeren we de afgelopen jaren,

[3:58:21] De komende jaren in jaarlijks 32 miljoen in goede, betere loopbaanorientatie en begeleiding.

[3:58:28] Extra personeel, grotere deskundigheid.

[3:58:31] De stages zijn heel belangrijk.

[3:58:34] Het stagepact, betere begeleiding, het uitbannen van stage-discriminatie.

[3:58:40] Het kijkt trouwens...

[3:58:42] We hadden onlangs daar een vierde-we-een-jaar-stagepact met prachtige voorbeelden.

[3:58:47] Men is echt goed aan het werk.

[3:58:48] Wat ik ook mooi vind is dat het stagepact nu na een jaar ook zijn vertaling krijgt naar de regio.

[3:58:54] Zo was vorige week onze koningin aanwezig bij het sluiten van het Amsterdamse stagepact.

[3:59:00] Er zijn meer scholen en meldpunt stage-discriminatie.

[3:59:04] Scholen zijn gestart met stage-matching voor eerstejaars bol-stagiaires.

[3:59:10] Dat blijkt in de praktijk niet altijd eenvoudig, maar we leren wel samen met scholen en werkgevers wat nodig is.

[3:59:16] We krijgen meer begeleiding, dat is een derde punt.

[3:59:20] Na de arbeidsmarkt ook na diplomatie, diplomering.

[3:59:24] Dat staat in het wetvoorstel van school naar duurzaam werk.

[3:59:27] Dat we rond de zomer naar uw kamer proberen te sturen.

[3:59:32] En dan hebben we tenslotte ook op het gebied van leven lang ontwikkelen.

[3:59:36] Minister Paul en ik samen met de ministers van sociale zaken en werkgelegenheid...

[3:59:40] en de minister van economische zaken een onderwijsagenda opgesteld.

[3:59:43] Maar goed, er moeten nog een hoop dingen gebeuren.

[3:59:51] We hebben de aanpak kansrijk opleiden.

[3:59:55] Het georganiseerd bedrijfsleven en onderwijs binnen SBB hebben hier beide een brief over gestuurd.

[4:00:02] Op bedrijven en scholen in de regio blijven werken aan kansrijk opleiden.

[4:00:08] Maar we hebben ook geconstateerd dat de landelijk gecoördineerde aanpak eigenlijk niet werkt.

[4:00:13] En dat baart mij zorgen, laat ik eerlijk zijn.

[4:00:15] Ik had er echt veel hoop op dat het kansrijke opleiden de manier was om het aan te pakken.

[4:00:20] En daar roept een aantal fundamentele vragen van, wat is de rolverdeling?

[4:00:25] Moet er een andere of een grotere rol voor de overheid nodig zijn?

[4:00:29] Nou, daar ga ik me op raden.

[4:00:31] En eerlijk gezegd ook een vraag is, welke sector, eigenlijk op dit moment is iedere sector een tekortsector.

[4:00:38] Wat zijn de sectoren waarvan we de maatschappelijke opgave

[4:00:41] belangrijk genoeg vinden dat we daar ook een prioriteit aan willen geven?

[4:00:47] En het is, denk ik, één ding of we tekort hebben in de zorg,

[4:00:51] techniek of onderwijs, of bijvoorbeeld horecapersoneel.

[4:00:54] En in zekere zin wordt het debat bemoeilijkt,

[4:00:56] omdat op dit moment in iedere sector je aan het werk kan.

[4:01:00] Dat zijn geen makkelijke vragen,

[4:01:03] maar het is wel belangrijk om opties in beeld te brengen.

[4:01:05] Ik laat onder andere onderzoeken welke mogelijkheden er zijn

[4:01:09] om meer studenten te interesseren voor opleidingen en beroepen.

[4:01:13] En ik denk dat die resultaten, en die hoop ik voor de zomer te krijgen,

[4:01:20] ook wel, eerlijk gezegd, input zijn voor een volgend kabinet

[4:01:24] om te kijken van, ja, wat kunnen we daar doen

[4:01:27] om misschien toch ook wel knopen door te hakken

[4:01:30] en daar volgende stappen te maken.

[4:01:33] Ik begin even met de vraag van een aantal van u over de stagevergoedingen.

[4:01:38] Want dat is, denk ik, een belangrijk onderdeel.

[4:01:41] Mevrouw Rodekerk, mevrouw Beckerman, mevrouw Tseko, je vroeg ernaar hoeveel COO's zijn er goede afspraken gemaakt.

[4:01:48] Waar werkt het wel, waar werkt het niet?

[4:01:53] Er zijn in diverse COO's, denk ik, goede afspraken gemaakt over stagevergoedingen.

[4:01:59] ziekenhuizen, ik noem een paar DSM, horeca, bouw, infra, het mbo zelf is ook een plek

[4:02:05] waar stages worden vergoed. Er komen mondjesmaat afspraken over gelijke stagevergoedingen op

[4:02:11] alle niveaus, maar laat ik eerlijk zijn, dat is nog lang niet overal. En ik vind eerlijk

[4:02:16] gezegd totaal niet uit te leggen dat stagiairs onbetaald stage lopen, zeker in een tijd waar

[4:02:22] overal arbeidsmarktdekorten zijn.

[4:02:25] Ik blijf dan ook de sociale partners oproepen om zich te blijven inzetten voor COO-afspraken.

[4:02:31] Dat geldt met name, zeg ik ook, voor de COO's in het primair en voortgezet onderwijs.

[4:02:36] Het onderwijs is, denk ik, één plek waar helemaal niet uit te leggen is

[4:02:40] dat je daar niet een adequate vergoeding krijgt.

[4:02:43] Mevrouw Beckerman heeft daar een vraag of opmerking over.

[4:02:47] De minister was midden in de zin, maar...

[4:02:50] Ja, voorzitter. Ja, dat is mooi en dat is ondersteuning van wat we zeggen.

[4:02:55] Maar kijk, als we...

[4:02:57] Ze noemen dat groenplukken, geloof ik.

[4:02:59] Als we willen voorkomen dat studenten vroegtijdig school verlaten,

[4:03:05] dan is zo'n stagevergunning echt cruciaal.

[4:03:07] Want kijk, als je de ene dag niks of weinig krijgt voor een stage,

[4:03:10] maar je de volgende dag een loon kan verdienen en aangenomen wordt,

[4:03:15] dan wordt die keuze wel heel erg makkelijk.

[4:03:16] En als je dat dus alleen maar aan die werkgever overlaat...

[4:03:21] Kijk, die werkgever heeft hier dus ook wel belang bij...

[4:03:24] aangezien de deelswerkgevers ook wel graag die studenten...

[4:03:28] groen van school willen plukken.

[4:03:30] Dus deelt de minister de mening van de SP...

[4:03:34] dat daar misschien toch wat stevigere maatregelen nodig zijn?

[4:03:41] Voorzitter, allereerst denk ik...

[4:03:43] Ik deel de zorgen van de groenpluk.

[4:03:45] Daar kom ik misschien nog zo op.

[4:03:47] Ik heb daar ook wel afspraken over gemaakt.

[4:03:50] Eerlijk gezegd, tussen de onbetaalde stage en aan het werk gaan, zit er ook nog een tussenvariant,

[4:03:58] de BBL.

[4:03:59] Dan ben je aan het werk, terwijl je ook je opleiding afmaakt.

[4:04:01] Het BBL-offensief ziet me ook als een eerste verdedigingslinie tegen de groenplug, maar

[4:04:09] ik denk een adequate stagevergoeding is er ook heen.

[4:04:12] Ik verwacht trouwens binnen enkele weken verschillende onderzoeken in uw Kamer te sturen.

[4:04:16] een overkoepelend onderzoek naar stagevergoeding in mbo, hbo, weo,

[4:04:20] een specifiek onderzoek naar de cao-afspraken

[4:04:23] over stagevergoeding van mbo'ers

[4:04:25] en ook een specifiek onderzoek naar bestaande betaalde stagevergoeding

[4:04:31] op basis van cbs-daten.

[4:04:32] Dus we krijgen meer beeld.

[4:04:35] Ik zou wel zeggen van mocht dit alles nu

[4:04:39] tot onvoldoende snel ook tot resultaat komen,

[4:04:42] maar dan heb ik wel een overweging om ook over een wettelijke verplichting na te gaan denken.

[4:04:49] Ik ben me ook bewust dat er...

[4:04:52] Er zijn ook voorbeelden van stages die...

[4:04:56] Nogmaals, ik noem die 250.000 leerbedrijven.

[4:04:59] Overgrotendeel heeft, geloof ik, daar één of twee werknemers.

[4:05:03] Dat je in zo'n situatie misschien een beetje maatwerk moet doen,

[4:05:07] daar heb ik alle waardering voor.

[4:05:11] Ik vind ook zoiets, je wil zoveel mogelijk de bedrijven ook binnenboord houden.

[4:05:16] Maar nogmaals, het gaat niet alleen over bedrijven.

[4:05:18] Het gaat ook over overheid en semi-overheid, over zorg, over onderwijs.

[4:05:25] En ik heb het gevoel dat ik ook wel vele van u aan mijn zijde heb.

[4:05:31] Als we gewoon met elkaar ons inzetten voor die adequate stagevergoeding.

[4:05:35] Het is gewoon totaal nogmaals niet uit te leggen.

[4:05:43] En nogmaals, het spreekt mij bijzonder aan dat er een plek waar het niet op orde is, het onderwijs zelf is.

[4:05:50] En als minister van OCW voel ik me daar ook een beetje schuldig, ja.

[4:05:57] Oké, mevrouw Beckerman met een reactie daarna, mevrouw Rodekerk.

[4:06:00] Ja, voorzitter, dat is een stevige antwoord.

[4:06:02] De minister denkt na over wettelijk verplichte stagevergoeding.

[4:06:04] Ik denk dat nog een ander aspect dat hierbij van belang is,

[4:06:07] is toch dat rekenkameronderzoek die ook zegt,

[4:06:10] ja, armoede is gewoon een belangrijke risico voor gelijke kansen.

[4:06:16] En als je in armoede zit, is dus die baan die wel betaald wordt nog interessanter.

[4:06:24] Voorzitter, kan de minister ook een toezegging van maken,

[4:06:26] zodat die ook zwart op wit staat,

[4:06:29] wanneer de minister dan terugkomt juist op dat aspect?

[4:06:33] Naar aanleiding van een motie loopt er op dit moment een onderzoek naar de wettelijke verankering

[4:06:40] van stagevergoedingen en die komt eind van dit jaar.

[4:06:43] Ik denk dat dat een goede gelegenheid is om daar verder over te discussiëren.

[4:06:48] Ik zie voorzichtig geknikken aan deze kant.

[4:06:51] Mevrouw Rodekerk.

[4:06:53] Ik denk dat we wel een beetje kunnen raden wat er uit dit onderzoek gaat komen, alsin

[4:06:58] dat we dat waarschijnlijk niet genoeg zullen vinden.

[4:07:01] Namelijk dat er niet in genoeg sectoren met een stage vergoeding gewerkt wordt.

[4:07:06] En ik ben benieuwd of de minister dan niet ook al wellicht wil nadenken over hoe je dat

[4:07:12] wettelijk zou kunnen verankeren en daar ook alvast mee aan de slag zou willen gaan.

[4:07:17] Voorzitter, misschien was ik niet precies genoeg, maar volgens mij komt eind dit jaar

[4:07:20] niet...

[4:07:21] Ik bedoel, binnen een aantal weken ga ik u wat resultaten leveren van hoe staat het met

[4:07:25] die CO's.

[4:07:26] En eind dit jaar komt er onderzoek van hoe en, nou ja, een beschouwing op een wettelijke

[4:07:34] verankering van de stagevergoeding.

[4:07:37] Dus niet een rapportage, maar gewoon echt nadrukkelijk kijken van wat kan wel en wat

[4:07:42] kan daar niet.

[4:07:44] De heer Soebroe vroeg ook hoe zit het eigenlijk met die bol BBL-variant.

[4:07:49] Zeker zo dat de marktwerking daar zich laat gelden.

[4:07:55] In zekere zin beweegt het mbo ook mee op de golven van de economie.

[4:08:01] In economische voorspoed stijgt de instroom in het bbl, omdat het gewoon een baan is, naast

[4:08:07] je een opleiding volgt.

[4:08:09] En in tegenspoed zien we eigenlijk dat weer meer studenten dan uiteindelijk de bol ingaan.

[4:08:17] De vraag is eigenlijk ook wel, en dat is een beetje ook met het bbl offensief, kunnen we

[4:08:23] eigenlijk een beetje deze economische krachten daar een beetje tegenin zwemmen

[4:08:27] en ook zorgen dat sowieso meer studenten van het BBL opleiding gebruik maken

[4:08:34] juist om die voortijdige schoolverlaters eigenlijk aan te pakken.

[4:08:40] Want daar ligt een hele mooie optie, je ziet prachtige voorbeelden

[4:08:44] waarin ook bedrijven met elkaar vaak dan ook die één dag in de week

[4:08:48] de leergang organiseren.

[4:08:53] In de werkagenda zijn ook maatregelen opgenomen om die aansluiting

[4:08:58] tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren en het BBL-offensief is daar een van.

[4:09:04] Trouwens ook, we hebben de regeling praktijk leren,

[4:09:08] die natuurlijk juist in laagconjunctuur bedrijven stimuleert

[4:09:13] om genoeg praktijk leerplaatsen aan te bieden.

[4:09:17] Dus zeker is het een subsidie die bedrijven krijgen om deze BWL-plaatsen aan te bieden.

[4:09:24] Dus we proberen wel in zekere zin een klein beetje tegen de economische tij in te zwemmen,

[4:09:30] door niet alleen maar daarvan afhankelijk te zijn.

[4:09:33] Voordat u verder gaat, mevrouw Tsekai had nog een interruptie.

[4:09:38] Ja, het gaat over een paar punten terug, namelijk over de stage-matching.

[4:09:43] De minister zei dat dat in de praktijk toch moeilijk blijkt.

[4:09:48] Ik vroeg me een beetje af waarom en of we daar scholen dan niet beter in moeten ondersteunen

[4:09:54] als uit onderzoek blijkt dat het wel gewoon een kansrijke maatregel is.

[4:09:59] Ja, voorzitter, ik ben erg blij dat we dit hebben kunnen regelen, want stage-discriminatie

[4:10:05] is een groot kwaad en ik vind heel vaak van ja, als dat één plek is waar we genoeg instrumenten

[4:10:11] hebben om het aan te pakken, is het precies in het NBO en het is heel erg relevant.

[4:10:17] Dus mijn gevoel is misschien een beetje klas half vol, half leeg.

[4:10:20] Ja, scholen zijn ermee bezig.

[4:10:22] Sommigen vinden het lastiger dan anderen, maar we hebben afspraken gemaakt met elkaar.

[4:10:26] Het stagepact staat de handtekening onder van de werkgevers, van de scholen, van de vakbonden,

[4:10:33] van de docenten, van de studenten om dat met elkaar te gaan doen.

[4:10:37] Het is trouwens belangrijk te benadrukken dat we daar heel breed kijken naar discriminatie.

[4:10:43] Het is zeker op achtergrond en kleur, maar trouwens ook met een beperking.

[4:10:48] We hadden net over studenten met chronische ziektes, et cetera.

[4:10:52] Die moeten ook aan een stage worden geholpen.

[4:10:56] Dus ik ben wel gematigd positief over deze ontwikkeling.

[4:11:05] Ja, wat ik wel zag, we hadden een maand geleden een hele mooie bijeenkomst,

[4:11:11] waar ik ook zie dat er ook wel een soort lerend systeem is.

[4:11:14] Men leert van elkaar.

[4:11:17] Ik ben samen met Jakko Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland,

[4:11:22] zijn we ook naar een stageleerbedrijf gegaan.

[4:11:25] We hebben gezien hoe stagematching daar in de praktijk werkt.

[4:11:29] Dus er zijn een paar mooie voorbeelden.

[4:11:31] Dus we proberen nu, we zijn natuurlijk pas een jaar bezig,

[4:11:34] proberen die voorbeelden te delen.

[4:11:37] En ik denk dat het wel belangrijk is

[4:11:41] voor iedereen die dit onderwerp, het tegengaan van discriminatie en warm, hard toedraagt.

[4:11:48] Mooi is dat eigenlijk, ik zou zeggen, het maatschappelijk middenveld,

[4:11:51] de onderwijsinstellingen, de werkgevers dit aan het oppakken zijn.

[4:11:55] Dus er is denk ik wel een hele positieve beweging ingezet.

[4:12:00] We blijven natuurlijk wel monitoren, maar ik ben zelf wel...

[4:12:06] Ja, ik vind het fijn om te zien dat men hiermee begonnen is

[4:12:10] En dat de goede voorbeelden anderen stimuleren om dit ook te gaan doen.

[4:12:16] Gezien de tijd komt hierna volgens mij nog een onderwerp.

[4:12:19] Ik heb nog een paar vraagjes en dan kom ik ten slotte nog.

[4:12:24] Maar dat is een vrij klein punt.

[4:12:26] Dank u wel. Gaat u verder.

[4:12:28] Dan vroeg mevrouw Beckerman naar het recht op reisproduct.

[4:12:34] De meeste BBL-studenten hebben een arbeidsovereenkomst.

[4:12:37] Werkgevers kunnen een reisvergoeding geven aan BBL-studenten.

[4:12:40] Dat is de verantwoordelijkheid van de werkgevers.

[4:12:42] In het BBL-offensief is er een afspraak gemaakt

[4:12:46] tussen onderwijs en bedrijfsleven,

[4:12:48] waar we kijken hoe we dit allemaal kunnen vormgeven.

[4:12:54] En ik ga dit onderwerp dan ook meenemen bij de uitwerking van het BBL-offensief.

[4:13:02] Ja, dat BBL-offensief...

[4:13:05] Mevrouw Martens vroeg welke extra stappen we gaan zetten.

[4:13:08] We zetten erop in...

[4:13:11] Dat was ook de doelstelling die we door...

[4:13:16] de heer El Yassini hebben toegezegd.

[4:13:20] We gaan proberen dit op 35% te krijgen, het percentage BBL.

[4:13:26] Het is natuurlijk geen harde doelstelling, maar we proberen het wel.

[4:13:30] Ik ga met onderwijs, studenten en bedrijfsleven een kaart brengen hoe we het gaan doen.

[4:13:35] en ik ga u voor de zomer informeren over de stand van zaken rondom het BWL-offensief.

[4:13:39] Dan kom ik daarop terug.

[4:13:43] Ja, mevrouw Martens vroeg ook van...

[4:13:46] Ik zie in het IBO dat lang niet alle opleidingen een goed arbeidsmarktperspectief hebben.

[4:13:52] Dat klopt.

[4:13:54] Lang niet alle studenten kiezen een studie met een duurzaam perspectief op een arbeidsmarkt.

[4:14:00] Daar heeft de onderwijs- en bedrijfsleven rol, maar ook de overheid.

[4:14:04] Ik zei het al in mijn inleidende opmerkingen, ik doe op dit moment onderzoek naar wat wij

[4:14:09] uit de overheid kunnen doen in termen van stimulering, et cetera.

[4:14:14] U vroeg ook mij of een nummers fixer een onderdeel daarvan is.

[4:14:18] Het is een instrument dat in het NBO bestaat, maar is het effectief om daar keuzes in te

[4:14:23] maken?

[4:14:24] Ik bereid mij, zoals ik ook al zei, op de aanpak kansrijk opleiden, waar ik uw Kamer

[4:14:30] ook afgelopen vrijdag een brief heb gestuurd.

[4:14:32] Dus voor de zomer kom ik terug als ik dan ook die resultaten van die onderzoeken heb.

[4:14:36] Mevrouw Martens vroeg ook naar de kwalificatiestructuur.

[4:14:40] Is er meer ruimte voor een bredere opleiding?

[4:14:46] Ja, ik denk dat er mogelijkheden zijn om een student breder op te leiden.

[4:14:51] We zien trouwens ook dat die...

[4:14:54] Ik zou bijna zeggen de specificatie van die kwalificaties best wel verschillen per domein.

[4:14:59] In de zorg is dat flink breder getrokken.

[4:15:02] In techniek is het nog wel redelijk uitgewerkt.

[4:15:05] Daarom werk ik ook samen met SBB aan het doorontwikkelen van die kwalificatiestructuur.

[4:15:09] En ik denk eerlijk gezegd dat daar brede kwalificaties een belangrijk element zijn.

[4:15:13] We hebben, het is eerlijk gezegd wel soms een heel fijnmazige afstemming.

[4:15:17] Vraag trouwens eerlijk gezegd ook iets aan de werkgevers die soms wel echt tot op drie decimalen

[4:15:22] precies willen weten waar iemand voor opgeleid is.

[4:15:24] Terwijl, eerlijk gezegd, deze afgestudeerden moeten ook hele lange tijd mee in hun beroep.

[4:15:32] En ongetwijfeld zullen ze daar ook mee moeten groeien, et cetera.

[4:15:38] Dus ik deel eigenlijk wel dat we...

[4:15:42] En in de techniek hebben we recentelijk ook trouwens een aantal dossiers samengevoegd.

[4:15:45] Dus een soort enige opschoning van die kwalificatiedossiers, dat zie ik ook wel als noodzakelijk.

[4:15:53] Nou, ik kom nog even terug op die...

[4:15:56] Volgens mij heb ik de vraag van mevrouw Tsegay over de stagediscriminatie al beantwoord.

[4:16:01] Ik zei al van de ene school is er verder mee dan de ander.

[4:16:07] Sommige scholen zijn al het hele schooljaar al bezig.

[4:16:10] Andere zijn beginnen of beginnen volgend jaar.

[4:16:13] Maar het is belangrijk dat alle scholen ermee aan de slag gaan.

[4:16:16] Dat is de afspraak die we hebben gemaakt. Daar ga ik ze ook aan houden.

[4:16:20] We ontsteunen ze elkaar en ze delen ook materiale ervaringen in het BPV-netwerk van de mbo-raad.

[4:16:29] En we hebben ook een stappenplan stage-matching laten ontwikkelen dat nu ook door de scholen

[4:16:33] in praktijk wordt gebracht.

[4:16:37] En nogmaals, de aanpak van stage-discriminatie gaat verder, gaat ook dat de leerbedrijven

[4:16:43] moeten er aandacht aan besteden.

[4:16:46] Scholen stellen samen een sociale norm tegen stage-discriminatie op,

[4:16:51] voeren stage-matching in, ik heb het al genoemd.

[4:16:54] En na de zomer verschijnt de eerste landelijke rapportage van SBB over stage-discriminatie,

[4:17:00] ook op basis van signalen en meldingen die bij meldpunten zijn binnengekomen.

[4:17:05] En ja, het is belangrijk dat we hier verder actie ondernemen.

[4:17:11] SBB, VNO, NCW, MKB Nederland informeren en ondersteunen ook de leerbedrijven hierbij.

[4:17:19] En trouwens naast dingen als stage matching is het ook het objectief werken en selecteren

[4:17:25] van stagiaires in zijn breedheid een belangrijk onderdeel.

[4:17:29] En voorzitter, dan ben ik toegekomen aan het laatste blokje, wat eigenlijk bekostiging

[4:17:33] is.

[4:17:34] En we beginnen met de vraag van de heer Soeboer, hoe kijkt u eigenlijk tegen de bekostiging

[4:17:38] aan?

[4:17:39] Het recente IBO-rapport blijkt dat het stelsel goed functioneert.

[4:17:44] Kwaliteit en aansluiting zijn op orde, maar er werd ook opgemerkt dat NBO-instellingen

[4:17:50] volledig variabel worden bekostigd, anders dan HBO en WO.

[4:17:54] En ook daar zien we een zekere ongelijkheid.

[4:17:57] Dat heeft trouwens ook te maken met de onderzoekscomponent, die er onder andere voor zorgt waarom er een

[4:18:02] vaste voet is in het W.O. en dan wel een iets mindere vaste voet in het H.B.O. en geen in het M.B.O.

[4:18:11] Tegelijkertijd hebben we ook te maken met krimp.

[4:18:14] En dat is ook een belangrijk iets waar we rekening mee moeten houden.

[4:18:19] En ik denk dat we het algemeen meer naar een soort stabiele bekostiging moeten.

[4:18:23] En daar zeker met een teruglopende aantal studenten aan te halen geeft dat uitdaging het M.B.O.

[4:18:31] Ik denk dat het rondom krimp...

[4:18:37] Trouwens, ook mevrouw Beckerman, de heer Ergen vroeg hiernaar...

[4:18:40] is het wel belangrijk om toch te kijken hoe we dit gaan aanpakken.

[4:18:45] Ik heb op korte termijn 90 miljoen euro, drie keer 30 miljoen beschikbaar gesteld...

[4:18:52] om op korte termijn krimp aan te pakken.

[4:18:54] Ik zie ook nog wel dat er enige ruimte is in meer samenwerking tussen de instellingen

[4:19:00] om te zorgen dat de essentiële opleidingen overeind blijven in de regio.

[4:19:05] Velen van u hebben gezegd, juist de mbo heeft een belangrijke regionale functie.

[4:19:10] Die tijdelijke krimpmiddelen, die ben ik op dit moment met de sector bezig daar een plan voor te ontwikkelen.

[4:19:18] Maar uiteindelijk is dat niet een lange termijn oplossing.

[4:19:21] Ik denk dat we met elkaar het gesprek moeten hebben over de bekostiging

[4:19:25] en ook waarschijnlijk uiteindelijk over de...

[4:19:29] Of een invoering van een vaste voet vraagt een aantal fundamentele keuzes en wijzigingen.

[4:19:36] En dat is, denk ik, iets wat echt wat meer voor de langere termijn is.

[4:19:41] Typisch iets, denk ik, dan zeg ik het nog een keer voor een volgend kabinet.

[4:19:45] Maar het is wel belangrijk dat we met elkaar die discussie hebben.

[4:19:48] En dan zeg ik wel iets wat ik ook gisteren zei in het debat over het notenoverleg.

[4:19:53] Dat de OCW-bekostiging is wel puur variabel.

[4:19:57] Dus de totale bekostiging van het onderwijs is alleen en uitsluitend op het totaal aantal studenten.

[4:20:05] Dat betekent op het moment dat je een vaste voet introduceert, het variabele deel variabeler gaat worden.

[4:20:11] En ook daar moet je mee rekening houden.

[4:20:15] Maar goed, dit is denk ik wel een punt van zorg...

[4:20:18] en misschien ook niet helemaal goed uit te leggen...

[4:20:19] hoe het binnen de waaier zo verschillend ingericht is.

[4:20:22] En tenslotte, de laatste punt.

[4:20:25] Een vraag van de heer Stoffer over de kwaliteitaspraken.

[4:20:30] Hij vroeg eigenlijk van gaat dat nu uit van wantrouwen of van vertrouwen...

[4:20:35] en brengt het meer lasten dan lusten?

[4:20:41] Ik denk dat die kwaliteitsafspraken een goede zaak zijn.

[4:20:47] Het stelt ons in staat om met de werkagenda een paar mooie verbeteringen in te gaan voeren in het mbo.

[4:20:56] Het zijn ook veel extra middelen die we daarmee inzetten.

[4:21:00] Hij vroeg ook van hoe zit het nou eigenlijk met het hbo en wo,

[4:21:04] waar we eigenlijk nu, als het goed is, deze kwaliteitsmiddelen willen schrappen,

[4:21:11] als we zeggen, de afspraken en ze in de lumsum willen laten volgen.

[4:21:16] Het heeft wel een ander traject.

[4:21:17] In het HBO-WHO zijn die kwaliteitsmiddelen gevolg geweest

[4:21:20] met de afschaffing van de basisbeurs in 2015.

[4:21:23] Toen zijn die middelen langzamerhand in het HO gestroomd.

[4:21:29] Daar is een heel traject geweest met medezeggenschap om te zorgen

[4:21:32] dat ze op de juiste manier zijn vastgezet.

[4:21:36] Die instroom van middelen is gestopt,

[4:21:38] omdat we de basisbeurs weer terug hebben.

[4:21:40] En op dit moment voelen we van, ja, daar is een heel traject...

[4:21:45] Nou, er is een heel traject geweest van bijna tien jaar.

[4:21:48] En die middelen liggen nu vast.

[4:21:52] Daar is heel veel inspraak op geweest.

[4:21:54] Dus het heeft eigenlijk weinig zin om daar nog dat circus voor overeind te houden.

[4:22:01] De kwaliteitsafspraken bij het mbo zijn van een wat meer recentere datum.

[4:22:08] Ik denk dat dat, als we kijken naar wat we hebben vastgesteld met elkaar in de doelstelling

[4:22:16] van de werkagenda, dan zien we ook dat we gestopt zijn met bijvoorbeeld de resultaatafhankelijke

[4:22:20] bekostiging.

[4:22:22] Dus eigenlijk hebben we daar meer vertrouwen, de instellingen verantwoorden zich gewoon

[4:22:25] via het jaarverslag.

[4:22:27] en ik spreek met de instellingen en de mbo raad om ook regelmatig om die

[4:22:32] administratieve lasten zo laag mogelijk te houden

[4:22:37] en tenslotte over de grondslag van die kwaliteitsmiddelen de web de wet

[4:22:42] educatie beroepsonderwijs kent een algemene grondslag om aanvullende middelen

[4:22:45] te verstrekken aan instellingen ook in het geval van bijzondere omstandigheden

[4:22:49] en ik denk dat schrappen van het artikel daarom niet aan de orde is

[4:22:53] Het zou inmiddels ook betekenen dat het niet meer mogelijk is

[4:22:56] om aanvullende bekostiging te verstrekken.

[4:22:58] Ook niet in het geval bijvoorbeeld van calamiteiten.

[4:23:01] Dus nogmaals, weer een iets ander traject wat de NBO, HBO en WO doorlopen.

[4:23:08] Maar ik ben wel eens met de heerstoffer

[4:23:11] dat we natuurlijk echt in de geest van vertrouwen moeten werken.

[4:23:15] Wij hebben een mooie ambitieuze werkagenda met elkaar opgesteld.

[4:23:18] En ik kijk ook uit naar de kwaliteitsafspraken zoals we die nu binnenkrijgen.

[4:23:24] En daar gaan we u ook binnenkort over bijpraten.

[4:23:27] En dan, voorzitter, ben ik aan het einde van mijn eerste termijn.

[4:23:32] Ja, dank u wel.

[4:23:33] Ik kijk nog eventjes of er nog geen interrupties zijn.

[4:23:37] Dan gaan we naar de tweede termijn.

[4:23:39] Nou, voorzitter, puntje van orde.

[4:23:41] Ik weet niet of dat hier ook gangbaar is in de Tweede Kamer, maar in de gemeenteraad noem je dat een veeg rondje.

[4:23:45] Dus punten die gemist zijn dat je niet een hele tweede termijn hoeft te openen.

[4:23:48] Dat was mijn voorstel.

[4:23:50] Dank u wel.

[4:23:51] Ik wil de minister in ieder geval bedanken voor de uitgebreide

[4:23:55] beantwoording in de eerste termijn.

[4:23:56] De inschatting is inderdaad, met de vele interrupties

[4:23:58] die er waren, dat we een korte

[4:24:01] tweede termijn kunnen doen.

[4:24:02] Er staat een maximale

[4:24:05] spreektijd. Dan noem ik

[4:24:09] het een tweede termijn en dan maakt u er

[4:24:11] een veeg rondje van. U heeft maximaal 1

[4:24:13] minuut 40

[4:24:15] spreektijd. Ik kijk eventjes

[4:24:17] vanaf de heer Soeboer rond of er nog

[4:24:19] mensen zijn met punten voor deze ronde.

[4:24:23] Ik houd het kort.

[4:24:23] In het kader van een veegrondje dus nog in het tweede termijn graag over die artikel 811b van de web.

[4:24:31] En de minister die zei aan het begin van dit debat dat het wel eens een laatste debat over het MWO kon zijn.

[4:24:39] Dat zou natuurlijk zeer spijtig zijn.

[4:24:41] Dus het zou misschien hartstikke goed zijn als we het hier plenair nog eens twee minuten over gaan hebben.

[4:24:47] Dus graag een twee minuten debat.

[4:24:51] Ik stel voor dat ik in de hele tweede ronde dan u aanraad te reageren.

[4:24:56] Mevrouw Beckerman.

[4:24:57] Voorzitter, dank.

[4:25:00] Dank ook aan de minister voor alle antwoorden.

[4:25:02] Tegelijkertijd is het een beetje een tam debat, omdat er nog enkele grote besluiten later

[4:25:14] zullen volgen over het mbo.

[4:25:17] Maar goed, daar komen we op terug.

[4:25:21] Minister, denk nou over die wettelijke verplichte staatsvergoeding.

[4:25:23] Ik ben daar echt groot voorstander van.

[4:25:27] En dan kijken of ik in tweede termijn...

[4:25:29] Nou, ik wil nog kort...

[4:25:30] Daar had ik in eerste termijn geen ruimte meer voor die zeggenschap voor docenten.

[4:25:35] Dat vond ik een heel belangrijk punt.

[4:25:37] Dat werd ook in eerste termijn wel benoemd.

[4:25:40] En ik vind dat wel echt...

[4:25:43] Nou ja, dat we ook met de toenemende digitalisering...

[4:25:45] dat er steeds meer sprake is van een meet- en afrekencultuur van docenten,

[4:25:51] in plaats van dat we zien dat docenten toch ook echt zeggenschap hebben over hun eigen mooie vak,

[4:25:58] wilde ik eigenlijk nog in tweede termijn een lans voorbreken. Dank u wel.

[4:26:02] Dank. Mevrouw Rodekerk.

[4:26:05] Dank, voorzitter. En ook veel dank voor de beantwoording. Ik vind het heel goed dat de

[4:26:10] minister bezig is om te kijken naar wettelijke verankering van de meet- en zeggenschap,

[4:26:15] Evenals van de stagevergoedingen, dat hij dat wil bestuderen...

[4:26:18] en daar echt gewoon grote stappen opnieuw wil inzetten.

[4:26:21] De schoolkosten tot de gemoedkoming van 60 euro per student is volgens mij ook heel erg mooi.

[4:26:26] Ik ben benieuwd of hij denkt dat dat genoeg is...

[4:26:28] of dat eigenlijk nog wel meer gewend zou zijn dan een taak voor een volgend kabinet.

[4:26:35] En ook het tegengaan van ongelijkwaardigheid...

[4:26:40] bijvoorbeeld ten aanzien van de collegekaarten, daar blijven wij ons zeker ook op richten.

[4:26:44] Maar daar spreken we dan na de brief voor de zomer verder over.

[4:26:48] Dank u wel.

[4:26:49] Mevrouw Martens.

[4:26:52] Voorzitter, dan verleidt u mij om een hele bijdrage te houden in plaats van een korte vraag.

[4:26:56] Dat gaan we dan ook gewoon doen, want ik heb een minuut.

[4:26:59] Nee, ik had nog een open vraag.

[4:27:00] En dat was namelijk bij het stuk waar we het op het eind met de minister over hadden.

[4:27:05] Namelijk om te kijken hoe we bredere opleidingen in kunnen zetten.

[4:27:07] Ook of daar niet meer ruimte kon zijn voor de instellingen zelf.

[4:27:10] Waar het nu voornamelijk langs de SBB gaat natuurlijk.

[4:27:14] Ik ben heel erg benieuwd hoe de minister daarop reflecteert.

[4:27:17] Verder ben ik ontzettend blij met alle toezeggingen en heb ik zin in het volgende debat.

[4:27:20] Dank u wel.

[4:27:21] Dank u wel.

[4:27:22] Dat in dertig seconden.

[4:27:23] Heel goed.

[4:27:24] Mevrouw Tsegay.

[4:27:25] Dank u wel, voorzitter.

[4:27:26] En dank aan de minister voor zijn uitgebreide antwoorden.

[4:27:30] Er was toch even een onderwerpje waar ik niet helemaal met een tevreden gevoel naar

[4:27:37] bed ga vanavond, namelijk het onderwerp stagemetting.

[4:27:41] want de minister zei van ja, we zijn pas een jaar begonnen, et cetera.

[4:27:44] Maar ik heb wel behoefte aan iets meer cijfers of informatie daarover.

[4:27:49] En dan zou ik vanavond wel met een tevreden gevoel naar bed kunnen.

[4:27:53] Dus dat. Dank.

[4:27:55] Dank u wel. De heer Blauw.

[4:27:57] Ja, dank u voor het woord, voorzitter.

[4:28:00] Ook namens mij dank voor de beantwoording op de gestelde vragen.

[4:28:04] Voor de rest wil ik me aansluiten bij de woorden van de heer Soeboer.

[4:28:08] Want ik weet nog niet of ik dusdanig tevreden ben met mijn antwoorden

[4:28:11] omdat er nog geen eventuele motie uitrolt.

[4:28:14] Dus tot zover, voorzitter.

[4:28:15] Dank u wel. En tenslotte de heer Stoffer.

[4:28:19] Nou, voorzitter.

[4:28:20] Dank aan de minister voor de beantwoording van de vele vragen.

[4:28:23] Ja, en net als mevrouw Beckerman

[4:28:24] ben ik heel blij dat het een beetje een tam debat was.

[4:28:27] Dat is ook wel eens goed af en toe. Dank u wel.

[4:28:30] Dank u wel. En dan ga ik voor de tweede termijn naar de minister.

[4:28:32] Nog een paar vragen naar u.

[4:28:33] En er waren nog een paar vragen uit de eerste termijn

[4:28:35] die in de tweede termijn zouden worden meegenomen.

[4:28:39] Die heb ik hier.

[4:28:41] Dank u wel, voorzitter.

[4:28:42] Ik begin met de vraag van de heer Soeboer.

[4:28:45] Eigenlijk waarom studenten vanuit

[4:28:47] VMBO niet kunnen overstappen

[4:28:49] naar de entreeopleiding.

[4:28:51] Als studenten een VMBO

[4:28:53] diploma hebben gehaald, hebben ze in principe

[4:28:55] voldoende bagage om naar niveau 2

[4:28:57] door te stromen. In niveau 2 kunnen ze

[4:28:59] startkwalificatie halen en dat

[4:29:01] kan niet in de entreeopleiding.

[4:29:03] Om te zorgen dat de ondersteuning van

[4:29:05] studenten op niveau 2 wordt versterkt

[4:29:07] heb ik 150 miljoen euro geïnvesteerd.

[4:29:10] Als je kijkt naar de investeringen die we met het mbo doen, is dat de meest...

[4:29:13] is dat de majeure.

[4:29:16] Zo versterken we niveau twee en behouden we in de Amtree ook focus

[4:29:20] op de doelen van de studenten op dat niveau.

[4:29:22] Dus het is eigenlijk echt ook wel mijn inzet

[4:29:25] om gewoon al die studenten naar niveau twee te brengen,

[4:29:30] want dan kunnen ze ook die startkwalificatie halen.

[4:29:33] En dat is wel een beetje in het context van dat we de lat...

[4:29:36] Nou ja, we proberen daar te leggen waar hij het meest effectief is.

[4:29:41] Mevrouw Beckerman vroeg ook nog naar de tijdelijke contracten.

[4:29:44] Dat was van de eerste ronde.

[4:29:46] Kan ik daar wat meer zekerheid over geven?

[4:29:48] Ja, het korte antwoord is nee,

[4:29:50] want ik ga niet over het personeelsbeleid van de instellingen.

[4:29:53] Maar wat ik al zei, er zijn relatief veel tijdelijke contracten

[4:29:56] door het hoge aantal zij-instromers die het PDG halen.

[4:30:01] Tijdens het PDG-traject zijn ze met een tijdelijk contract in dienst.

[4:30:06] Maar nadat ze de PDG-trajecten hebben afgerond,

[4:30:09] kunnen ze wel een vaste aanstelling krijgen.

[4:30:15] En dan onderschrijf ik de oproep van mevrouw Beckerman

[4:30:19] dat het een belangrijke zeggenschap van docenten is.

[4:30:21] Dat hebben we breed in het onderwijs, in alle vormen van onderwijs.

[4:30:25] En dat geldt ook nadrukkelijk in het mbo.

[4:30:27] Dus daar vinden we elkaar.

[4:30:29] Mevrouw Hodelkerk, voor is die 60 euro genoeg?

[4:30:31] Nou, het zeker is een heel goed begin.

[4:30:34] Ja, we gaan het ook wel even monitoren of dit voldoende is.

[4:30:38] En ja, op een gegeven moment is het ook van, dit is het budget wat we hadden.

[4:30:43] Het moet denk ik een flinke stap in de goede richting maken, maar we blijven dit natuurlijk monitoren.

[4:30:49] Mevrouw Martens vroeg naar, kunnen instellingen zelf die bredere opleiding?

[4:30:54] Ja, ze kunnen wel bredere opleidingen, maar het mooie is natuurlijk wel van het mbo dat uiteindelijk

[4:30:59] De kwalificatie wordt samen met de werkgevers en de scholen vastgesteld.

[4:31:06] Dat is eigenlijk hoe we het doen in Nederland.

[4:31:09] Dat is op zichzelf ook een groot goed, denk ik.

[4:31:10] Dus ik vind het wel belangrijk dat we zoveel mogelijk proberen...

[4:31:13] dit in het context van SBB op te lossen.

[4:31:17] Maar, nogmaals, ik zei al dat het algemeen het gevoel is...

[4:31:21] dat we daar eigenlijk wat breder moeten gaan kijken en niet gedetailleerder.

[4:31:29] Dan rondom de stagematching.

[4:31:33] Mevrouw Oetzegger weet dat ik me daar heel erg scherp op ingezet.

[4:31:36] Ik ben er zelf ook trots dat we die stap hebben kunnen nemen.

[4:31:42] Natuurlijk zie ik ook wel de uitdaging bij scholen om op korte termijn de studenten en de leerbedrijven goed genoeg te leren kennen.

[4:31:49] Want zij moeten eigenlijk die matching maken.

[4:31:52] Dus dat moeten ze doen op grond van genoeg informatie.

[4:31:54] Maar we ondersteunen ze daarbij.

[4:31:55] Ik noemde de toolkit al, het BVN-netwerk van de mbo-raad.

[4:31:59] En ik denk, ik ga u voor de zomerscijfers geven.

[4:32:02] Dus dan krijgen we een duidelijk beeld van waar we staan.

[4:32:05] Maar we hebben daar eigenlijk een hele harde afspraak gemaakt dat we het gewoon gaan regelen.

[4:32:13] Oh ja, dus goed, die zomer zal waarschijnlijk wel meer...

[4:32:18] We hebben daar de monitor van het stagepact.

[4:32:20] Het zal gedeeltelijk kwalitatief van aard zijn.

[4:32:23] Ik weet niet of we dat helemaal tot in de laatste cijfers kunnen vastleggen.

[4:32:26] maar we gaan zeker het jaar erop, in 2025, die effecten scherper bekijken.

[4:32:32] Maar ik probeer zo goed mogelijk een beeld te krijgen van waar we staan.

[4:32:36] Ja, en het is eigenlijk heel simpel.

[4:32:39] Je moet, je wil gewoon Riederich en Bioschel vragen, doe je het?

[4:32:43] En waarom niet?

[4:32:44] En nogmaals, we hebben daar gewoon een afspraak gemaakt.

[4:32:51] Dan kom ik nog even terug, kijk wat goed dat de mensen meedenken

[4:32:56] over of die ruimte er is. Mevrouw Martens, is er meer ruimte voor de instellingen?

[4:33:02] Ik was daar wat te behouden. Er is meer ruimte.

[4:33:05] Ze kunnen namelijk zelf het onderwijsprogramma natuurlijk vormgeven.

[4:33:10] En er is bijvoorbeeld ruimte op basis van de afstemming met het bedrijfsleven

[4:33:15] in de regio om die kwalificatie dan aan te laten sluiten.

[4:33:19] Dus er is meer, dat was ingezegd, meer ruimte dan ik dacht.

[4:33:22] Dus ik denk dat ik ook de vraag lees als een oproep om daar meer mee te gaan doen.

[4:33:30] Dan over de zeggenschap van docenten, waar mevrouw Beckerman een landsvoorsprak brak.

[4:33:39] Nou ja, docententeams bepalen samen het onderwijs, zo staat dat ook in de web.

[4:33:47] En ik denk door carrièreperspectief van de ondernemersraad...

[4:33:53] Nou, de ondernemersraad heeft instemmingsrecht in de ontwikkeling van het carrièreperspectief.

[4:34:00] En op die manier geven we docenten ook verder zeggenschap...

[4:34:05] in zowel hun loopbaan als de inzet op professionalisering.

[4:34:11] Ja, volgens mij heb ik deze vraag beantwoord.

[4:34:13] Volgens mij ben ik aan het einde van de vragen.

[4:34:15] Als ik de administratie hier op orde heb.

[4:34:17] Dan is het laatste wat mij rest.

[4:34:22] Wij hebben een aantal toezeggingen genoteerd.

[4:34:25] Die lees ik even op om bij u allemaal te controleren of dat in orde is.

[4:34:29] Er is een twee minuten debat aangevraagd door de heer Soubour.

[4:34:33] De minister informeert de Kamer begin volgend jaar over het onderzoek naar welke vormen van medezeggenschap

[4:34:38] in het mbo wettelijk verankerd kunnen worden.

[4:34:40] In de voortgangsrapportage Werkagenda MBO komt de minister terug op de problemen

[4:34:46] rondom studentenkaarten.

[4:34:48] De minister informeert de Kamer in het najaar over de uitvoering van het BSA.

[4:34:53] In de VSV-rapportage neemt de minister de aard en omvang van de groep uitgevallen mbo-studenten

[4:34:58] die terug willen keren in het mbo, maar niet toegelaten worden mee.

[4:35:02] Bij de evaluatie van de wet rechtspositie mbo-studenten komt de minister terug op de

[4:35:07] uitval van moeders in het mbo.

[4:35:09] Omtrend stagievergoedingen informeert de minister de Kamer binnen enkele weken

[4:35:13] over de cao-afspraken en eind dit jaar stuurt hij het onderzoek wettelijke

[4:35:17] verankering stagievergoeding naar de Kamer.

[4:35:20] Voor de zomer informeert de minister de Kamer over de stand van zaken van het

[4:35:24] bbl-offensief en hierin gaat hij ook in op het studentenreisproduct voor mbo-studenten.

[4:35:31] Ik zie geen knik.

[4:35:32] Mevrouw Martens.

[4:35:34] Ik mis nog dat de minister verder gaat uitzoeken welke mogelijkheden

[4:35:39] er zijn om niet uit te vallen bij aangetonen dyscalculie, als het gaat om de rekentoets bijvoorbeeld?

[4:35:47] Dank. Ik zie geknik aan deze kant van de tafel en wij zullen die nog...

[4:35:57] Ja, de vraag is of de minister daar de Kamer schriftelijk over wil informeren.

[4:36:03] Dat betekent, ja.

[4:36:04] Dank. Dan noteren we die toezeggingen nog bij.

[4:36:06] Dank voor uw alertheid, mevrouw Mortens.

[4:36:09] Dan zijn wij hiermee aan het einde gekomen van het commissiedebat.

[4:36:12] Ik dank de minister voor zijn uitvoerige beantwoording.

[4:36:17] Ik dank alle ondersteuning daarvoor en ik dank de commissieleden.

[4:36:21] Dank de mensen op de publieke tribune en iedereen die van andere plekken heeft meegeluisterd.

[4:36:27] En allemaal veilig thuis.