Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Voortgang op de maatwerkafspraken

[0:00:00] Hierbij open ik de vergadering van de Vaste Kamer Commissie voor Economische Zaken en Klimaat.

[0:00:05] Welkom aan iedereen op de tribune en wellicht ook een hele hoop mensen online.

[0:00:10] Aan de orde is een ronde tafelgesprek over de maatwerkafspraken, over de voortgang op de maatwerkafspraken.

[0:00:17] Aanwezig van de zijde van de Kamer zijn de heer Erkens van de VVD, mevrouw Van Metelen van de PVV,

[0:00:21] mevrouw Postma van Nieuw Sociaal Contract en de heer Vermeer van de BBB.

[0:00:26] Ik zelf ben ook lid van deze commissie en vandaag de voorzitter.

[0:00:29] Ik ben Joris Thijssen van GroenLinks PvdA.

[0:00:32] We hebben drie blokken en we zullen snel beginnen met blok 1.

[0:00:36] En daarvoor zijn aanwezig Johannes de Bad, lid van de Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland.

[0:00:45] Mevrouw Gerels, voorzitter van de Adviescommissie Maatwerkafspraken.

[0:00:48] En mevrouw Gozen van Stichting Frisse Wind Nu.

[0:00:51] Ik stel voor dat u begint, alle drie, met een korte presentatie.

[0:00:54] en dat we dan de Kamer de gelegenheid geven tot het stellen van vragen.

[0:01:00] Dus, wilt u beginnen?

[0:01:03] Dank u wel, voorzitter. Dat wil ik zeker.

[0:01:05] Overigens ook namens het IPO, het Interprovinciaal Overleg, dus namens alle provincies,

[0:01:10] waarbij verschillende provincies een industriecluster hebben

[0:01:13] waar die maatwerkafspraken zich afspelen, dus vandaar.

[0:01:16] Ik denk niet dat het belang van de industriecluster nog benadrukt hoeft te worden.

[0:01:20] In alle provincies betekenen ze veel, veel werkgelegenheid,

[0:01:24] Belangrijke spin-off in de regio en daarmee van groot belang dat die industrieclusters ook kunnen blijven bestaan.

[0:01:30] En om te kunnen blijven bestaan zijn afspraken naar de toekomst toe nodig.

[0:01:34] Afspraken die het mogelijk maken om te verduurzamen.

[0:01:37] Als provincie zijn we blij dat dat is gezien en dat er dus ook een maatwerk afspraak aanpak is.

[0:01:44] En die aanpak wordt in goed overleg ook met provincies opgezet.

[0:01:48] En dat is belangrijk, want voor een groot deel zijn provincies ook bevoegd gezag op het maken van die afspraken.

[0:01:54] of in ieder geval op het uitvoeren van die afspraken.

[0:01:56] En daarom is het van belang dat de provincien ook vanaf het begin af aan tafel zitten.

[0:02:00] Soms ook meetekenen. Dat is een beetje wisselend per cluster,

[0:02:03] maar in ieder geval de bereidheid te hebben om daar ver in mee te gaan.

[0:02:06] En dat laatste, dat meetekenen, is zeker ook weer van belang,

[0:02:09] omdat voor een groot deel ook naast CO2-reductie

[0:02:11] ook stikstofaanpak in de maatwerkafspraken zit.

[0:02:14] En vanzelfsprekend hebben de provincien ook daar weer een belang.

[0:02:17] Ik wil op zowel de maatwerkafspraken zelf als op waterstof kort nog iets zeggen.

[0:02:23] Ondanks dat de start goed is geweest, zien we wel dat het nu stagneert en dat heeft met een aantal zaken te maken.

[0:02:29] Allereerst dat op veel fronten wetgeving nu eigenlijk achter de feiten aanloopt.

[0:02:35] Wetgeving is per definitie natuurlijk iets wat soms in een vertragend proces achter nieuwe werkelijkheden aankomt.

[0:02:41] En in dit geval zien we dat ook.

[0:02:42] En dat maakt dat je dan in maatregelafspraken zaken beschrijft hoe je het zou willen,

[0:02:48] maar dat dan vervolgens de wetgeving daar nog niet op is toegepast.

[0:02:52] We zien dat bijvoorbeeld bij hoe waterstof in verbrandingsoversorten wordt gebruikt, waarbij

[0:02:58] Europese regelgeving en Nederlandse wetgeving gewoon hindert dat je dat versneld doet.

[0:03:03] Het tweede wat speelt, is dat er heel veel ministeries bij betrokken zijn, zowel economische

[0:03:08] zaken, INW, maar ook vanuit gezondheidsperspectief, VWS, en we merken dat dat niet altijd even

[0:03:16] gecoördineerd gaat.

[0:03:17] Het zou van groot belang zijn als veel duidelijker is welk ministerie leidend is en dat er ook

[0:03:22] doorzettingsmacht bij dat ministerie zit, ook richting andere ministeries, anders blijf

[0:03:26] je vaak haken in onderlinge discussies die toch eigenlijk leiden tot vertraging.

[0:03:34] Het derde is dat in de maatwerkafspraken afspraken worden gemaakt, maar dat vaak randvoorwaarden

[0:03:39] nog niet op orde zijn.

[0:03:41] Berichtgeving over vertraging op de waterstofbackbone, CCS-projecten, dus het opslaan van koolstof

[0:03:47] in een zeebodem zijn van groot belang, worden ook in de maatwerkafspraken genoemd,

[0:03:51] maar projecten die dat moeten uitvoeren, schieten voortdurend in vertraging

[0:03:55] en daarmee kun je wel afspraken maken, maar zijn deadlines nooit te halen.

[0:03:59] Richting bedrijven is het van belang dat de businesscases die ze voorleggen,

[0:04:05] dat die natuurlijk ook wel op tijd gereed zijn, dus het is wederkerig.

[0:04:10] Je mag wat verwachten van de overheid,

[0:04:12] maar we mogen ook wat verwachten van het bedrijfsleven

[0:04:14] En dat gesprek moet wel stevig en goed gevoerd worden.

[0:04:18] Het laatste as gaat om de maatwerkafspraken.

[0:04:20] Wat van belang is, is dat we zien dat nu met een aantal bedrijven, een twaalftal grote bedrijven,

[0:04:25] de eerste afspraken worden gemaakt.

[0:04:27] Maar dat het erg belangrijk is dat in de loop van de tijd, en wanneer dat dan past,

[0:04:32] hangt een beetje af van de beschikbare capaciteit, dat er verbreed wordt.

[0:04:36] Dus dat er gekeken wordt welke volgende bedrijven ook een dergelijke aanpak zouden kunnen passen.

[0:04:42] want er zijn heel veel meer bedrijven die wellicht met de maatwerkenafspraak

[0:04:46] heel veel versneld zouden kunnen verduurzamen.

[0:04:49] Dan nog twee opmerkingen over waterstof.

[0:04:52] Dat is natuurlijk een van de belangrijke onderdelen om te komen tot afspraken.

[0:04:56] Wat we daar zien, is dat we tegen een behoorlijke kip-ei-discussie aanlopen,

[0:05:00] een vraag-aanbod-discussie.

[0:05:01] Bedrijven gaan pas waterstof in hun plannen opnemen

[0:05:04] als ze zeker weten dat het wordt aangeboden

[0:05:06] en de producenten van waterstof gaan pas echt aan de slag

[0:05:09] als ze zeker weten dat die vraag er is.

[0:05:10] Ik denk dat er een rol ligt voor het ministerie om die kip-ei-discussie te doorbreken.

[0:05:16] En het tweede is dat rondom waterstof de afspraken rondom transport nog niet goed zijn ingeregeld,

[0:05:22] wettechnisch gezien.

[0:05:23] Als provincie zijn we boeggezagd op het toezien van of de vergunningen op orde zijn van de

[0:05:30] opslag.

[0:05:31] Dat kunnen we goed, maar het transport zit niet bij de boeggezagde provincie, maar bij

[0:05:35] het Rijk.

[0:05:36] Dat loopt gewoon niet soepel.

[0:05:38] Dus zie je dat we ook vanuit commissie Merck regelmatig terugkoppeling krijgen dat het niet past,

[0:05:44] niet goed is, nog niet op orde is.

[0:05:46] Dus het is van belang dat het Rijk, als het gaat om het transport van waterstof — ammoniak

[0:05:50] nou met name — als drager van waterstof, dat daar ook versneld nieuwe wetgeving komt

[0:05:55] of in ieder geval druk komt om dat op te lossen.

[0:05:59] Kortom, maatwerkafspraken zijn een hele goede manier om versneld tot verduurzaming van ons

[0:06:05] belangrijke industrieklusters te komen.

[0:06:07] neemt provincies daarin serieus.

[0:06:10] Er ligt een zware taak ook bij ons, want dit is een takenpakket wat we niet hadden.

[0:06:15] En daarom is er ook extra geld beschikbaar gesteld.

[0:06:18] Maar wij denken wel dat dat extra geld niet voldoende is

[0:06:21] om alles te kunnen doen wat van ons wordt gevraagd.

[0:06:23] En dat zit dan in de financiële kant, maar ook in de capaciteitskant.

[0:06:27] Want van vergunningverleners wordt wel heel veel gevraagd op dit moment.

[0:06:30] En ook daar is schaarste.

[0:06:32] Dank, voorzitter.

[0:06:33] Dank u wel voor uw bijdrage. Mevrouw Gerels, voor uw presentatie.

[0:06:37] Dank u wel, voorzitter. Dank voor de gelegenheid dat wij hier als Adviescommissie Maatwerkafspraken

[0:06:43] met u mogen nadenken over de toekomst van ons land en de industrie. In de zaal ook aanwezig Pieter

[0:06:49] Boot. Mijn naam is Carolien Gerels. Een aantal van u ken ik ook nog uit mijn verleden als

[0:06:54] wethouder in Amsterdam. Op verzoek van het kabinet beoordelen wij de deals tussen de

[0:07:00] Nederlandse staat en het betreffende bedrijf dat een maatwerkafspraak wil maken.

[0:07:05] Wij komen pas in beeld op het moment dat er een concept joint letter of intent ligt.

[0:07:11] Dan is er al een expression of principles, maar dan is er een concept overeenkomst en die beoordelen

[0:07:17] wij dan op een aantal zaken.

[0:07:19] Dat ga ik allemaal niet voorlezen, maar in mijn bijdrage heb ik even onze opdracht van het kabinet

[0:07:22] op bladzetten 2 en 3 geschetst, dat de uitgaven doelmatig moeten zijn, afspraken geborgen moeten

[0:07:27] worden enzovoort.

[0:07:28] Mijn pleidooi vandaag is er eigenlijk opgericht om met u in gesprek te gaan over die maatwerkafspraken,

[0:07:36] want die helpen naar ons idee om de industrie in Nederland te behouden, te verduurzamen en

[0:07:42] ook ons verdienvermogen op pijl te houden.

[0:07:45] Het is interessant om te zien wat Nederland doet in relatie tot andere landen.

[0:07:49] Ook andere landen investeren heel zwaar in hun industrie.

[0:07:52] Neem bijvoorbeeld Duitsland en de staalindustrie, Frankrijk, België, maar we kennen bijvoorbeeld

[0:07:57] in Amerika, ook de IRA, een belastingkorting op duurzame investeringen en dat maakt dat

[0:08:03] de groene economie daar draait als een tierelier, weet ik ook vanuit mijn dagelijks werk.

[0:08:09] Het speelveld is dus internationaal en dat is heel belangrijk om dat te beseffen.

[0:08:14] Ik doe weleens een quizvraag van hoeveel hoofdkantoren van dit soort grote industrieën staan er

[0:08:18] nog in Nederland.

[0:08:19] Het eenvoudige antwoord is nul.

[0:08:22] Dus de beslissingen worden zeker niet alleen hier genomen.

[0:08:26] En de afwegingen... O, is mijn spreektijd om?

[0:08:29] Uw spreektijd is niet om. De plenaire vergadering gaat nu beginnen.

[0:08:32] En dat duurt altijd een minuut, deze bel.

[0:08:35] Oh my goodness.

[0:08:35] Misschien moeten we even wachten en ondertussen over 45 seconden verder gaan.

[0:08:40] Het lijkt me leuk. Ik zal er geen grappen over maken.

[0:08:45] Het is een lange minuut.

[0:09:00] Nou, het is gelukt. De plenaire sessie is geopend.

[0:09:28] Mijn collega White, mijn kamergenoot White, heeft dadelijk zijn maiden speech.

[0:09:31] Dus Raúl, veel succes.

[0:09:33] En mevrouw Gerels, u vervolgt uw betoog.

[0:09:36] Het speelveld is dus internationaal, wilde ik zeggen.

[0:09:38] En ik denk, net als mijn collega, dat ik niet meer hoef uit te leggen

[0:09:43] waarom de industrie belangrijk is voor Nederland.

[0:09:45] We hebben het gezien in corona.

[0:09:47] Het is belangrijk om aan deze kant van de wereld ook de spullen te kunnen maken

[0:09:50] die we dagelijks nodig hebben.

[0:09:52] En het is ook belangrijk om niet afhankelijk te worden van mensen elders in de wereld

[0:09:55] die op een andere manier zaken doen.

[0:09:57] Dat is economische veiligheid, dat is strategische economie en ik denk

[0:10:02] autonomie en ik denk dat we daar meer en meer van doordrongen zijn dat dat

[0:10:05] belangrijk is. Wat zien wij nu als commissie bij die

[0:10:09] maatwerkafspraken? We zien dat het gesprek tussen het

[0:10:11] individuele bedrijf en het ministerie of de ministeries

[0:10:15] eventueel samen met de provincies alleen al van grote waarde is.

[0:10:19] Een op een wordt er onderhandeld, een op een wordt er gesproken

[0:10:22] over hoe we kunnen vergroenen, een op een wordt er ook weleens gedacht waarom

[0:10:26] schiet die ander niet op. Waarom schiet de overheid niet op?

[0:10:29] Lastig. Demissionair kabinet.

[0:10:30] Leg dat maar eens uit aan het hoofdkantoor in Mumbai of in Houston.

[0:10:34] Maar anderzijds snappen overheden ook niet

[0:10:36] altijd waarom die bedrijven niet doorkomen met hun cijfers en hun FID's.

[0:10:40] Maar het gesprek heeft alleen al waarde.

[0:10:43] En dat is dan ook een belangrijke boodschap vanuit onze commissie aan u.

[0:10:49] We moeten blijven zoeken op een

[0:10:50] consistente manier naar het gemeenschappelijke belang voor Nederland.

[0:10:53] En om nu de spelregels te veranderen, bijvoorbeeld door weer een CO2-heffing in te voeren, is niet verstandig.

[0:11:00] Is ook niet goed op dit moment.

[0:11:03] We zijn bezig met die maatwerkafspraken.

[0:11:05] Grote spelers hebben nu eenmaal tijd nodig om te veranderen.

[0:11:08] Dat heeft met langdurige en langjarige productieprocessen te maken.

[0:11:13] En dan moet je niet als overheid af en toe de spelregels tussentijds veranderen.

[0:11:17] Want vooral internationaal wordt dat niet begrepen.

[0:11:19] Het resultaat zal zijn dat bedrijven misschien niet onmiddellijk vertrekken, maar wel dat

[0:11:26] zij hun investeringen in vergroening en in duurzaamheid elders doen.

[0:11:31] Ze zullen dan hier hun fabrieken uitponden en doorgaan zoals ze altijd al deden en de

[0:11:36] investeringen in nieuwe technologie, in innovatieve technologie, in duurzame technologie elders

[0:11:42] doen.

[0:11:43] En daarmee mis je op heel veel verschillende manieren echt een kans.

[0:11:46] Je mist de kans om de industrie gezonder te maken, groener.

[0:11:50] Je mist de kans om innovaties hier te laten plaatsvinden.

[0:11:55] Je mist de kans als Nederland om op een verantwoordelijke manier voorloper te zijn in de vergroening van de industrie.

[0:12:03] Dus ik wil nadrukkelijk oproepen om consistent te blijven.

[0:12:07] De maatwerkafspraken worden nu overal in de wereld enigszins begrepen.

[0:12:11] Dat kost gewoon echt jaren.

[0:12:13] Het is ook van belang om naar het buitenland te gaan als overheid

[0:12:16] of als bijvoorbeeld voorzitter van de adviescommissie

[0:12:18] om te vertellen hoe wij dat in Nederland doen,

[0:12:20] want het is best een bijzondere aanpak.

[0:12:22] Maar als je dan halverwege dat allemaal weer gaat veranderen,

[0:12:25] dan haken bedrijven gewoon af.

[0:12:27] Dus dat is onze nadrukkelijke oproep.

[0:12:30] Grote spelers hebben tijd nodig ook om hun koers te veranderen

[0:12:34] en ook dat is maatwerk.

[0:12:36] Ten slotte, mijn laatste punt.

[0:12:38] Als we dan die maatwerkafspraak hebben gemaakt,

[0:12:40] wil ik u ook vragen om heel goed te letten op de borging van die afspraken.

[0:12:44] Het gaat over heel veel geld, het gaat over een groot aantal jaren.

[0:12:48] Bedrijven maken afspraken met de Nederlandse overheid.

[0:12:51] Mensen veranderen, bedrijven en de overheid blijven bestaan,

[0:12:54] maar zorg dan ook dat de afspraken die bij wijze van spreken

[0:12:57] dit najaar worden gemaakt voor de komende twintig jaar ook goed geborgd zijn.

[0:13:02] Dit was mijn laatste oproep, voorzitter.

[0:13:04] Wat een mooie oproep. Dank u wel, mevrouw Gerels.

[0:13:06] Dan mevrouw Goossend voor uw bijdrage.

[0:13:09] Dank u wel voor de uitnodiging en voor het mogelijk maken van onze aanwezigheid hier als omwonenden.

[0:13:16] Er is al veel gezegd over het belang van maatwerkafspraken, van industrie- en werkgelegenheid voor Nederland.

[0:13:22] Wij zitten hier om de gezondheid te borgen van omwonenden, maar ook van Nederland.

[0:13:29] Dat is belangrijk en dat is niet zomaar gedaan in alles wat er moet gebeuren, waarover wordt

[0:13:35] gesproken, één op één aan verschillende tafels.

[0:13:37] We willen de landsbreker voor houden die gezondheid in de gaten.

[0:13:42] Wij hebben een bijdrage gemaakt en die ga ik met jullie delen.

[0:13:45] Daar zitten we dan als omwonenden in het blok overheid.

[0:13:49] Ja, we hebben eigen meetapparatuur om de vervuiling van het bedrijf in onze omgeving vast te leggen.

[0:13:54] Maar dat we in het Haagse nu al geupgrade zijn tot team overheid is heel veel eer.

[0:13:59] Het bedrijf in kwestie is Tata Steel, de grootste uitstoter van Nederland.

[0:14:04] Herrie, stank, stof.

[0:14:07] En veel kanker.

[0:14:07] Hartfalen, longklachten, hoofdpijn, asma, hoogletsel.

[0:14:12] Tata vervuilt omdat het bedrijf daarvoor de ruimte krijgt.

[0:14:15] Van de overheid.

[0:14:16] Het mag van de vergunning.

[0:14:18] Of het gebeurt omdat niemand het ziet.

[0:14:21] Bij het bedrijf zelf wordt ziekmakende uitstoot gezien als onvermijdelijk.

[0:14:25] De waarheid is dat deze uitstoot ook consequentie is van keuzes die Tata maakte.

[0:14:30] En nog steeds maakt.

[0:14:31] De omgeving niet belasten zou de randvoorwaarden van je productieproces moeten zijn.

[0:14:36] Dat is niet de bedrijfscultuur.

[0:14:38] In de rechtbank vecht Tata iedere nieuwe beperking op uitstoot aan.

[0:14:43] Ziekmakende uitstoot wordt bovenal gezien als imagoprobleem.

[0:14:46] Lastig als je riante overheidssubsidie wenst.

[0:14:49] En nu u.

[0:14:50] Er moet iets gebeuren.

[0:14:52] Wel nu.

[0:14:53] Met de maatwerkafspraken heeft u een unieke kans voor een inhaalslag.

[0:14:57] Om het bedrijf te dwingen werkelijk schoon en toekomstbestendig te produceren.

[0:15:01] Hoe? Via subsidie en afspraken over het spoedig uitfaceren van de ziekmakende uitstoot.

[0:15:07] En spoedig is het niet na 2030.

[0:15:09] De subsidie is de enige kans tot bovenwettelijke afspraken.

[0:15:13] En een must.

[0:15:14] Het past de overheid niet zoveel belastinggeld te stoppen in een bedrijf dat omwonenden vervolgens

[0:15:19] alsnog ziek maakt.

[0:15:20] Vage termen, gezonder, minimaliseren en open eindjes, fase 2 van GroenStaal is niet zeker,

[0:15:27] zijn uit te embozen.

[0:15:28] De rechtszaken zullen blijven als u met een halfbakken compromis komt.

[0:15:33] Slecht voor omwonenden, slecht voor het bedrijf.

[0:15:36] U maakt zich zorgen over snelheid, alsof vooral dat telt en het resultaat niet.

[0:15:40] Ons advies voor tijdwinst met behoud van kwaliteit is snel te komen tot een onafhankelijke gezondheidseffectrapportage

[0:15:48] als basis voor de benodigde maatregelen.

[0:15:52] Neem de adviezen van de expertgroep gezondheid IJmond over.

[0:15:56] Zonder strenge eisen is er geen enkele garantie dat Tata vervuilende installaties daadwerkelijk aanpakt.

[0:16:03] Wij in de IJmond hebben recht op evenveel gezondheid als elders in Nederland.

[0:16:07] Gebruik de kans die voor u ligt en borg onze gezondheid. Dank u wel.

[0:16:14] Dank u wel mevrouw Goossens voor uw bijdrage.

[0:16:18] U bent uiteraard geen overheid, maar u zit wel in dat blokje omdat in de andere blokjes waar u beter in zou passen,

[0:16:23] daar hebben we al vier sprekers, dus toen moesten we op een gegeven moment kiezen.

[0:16:25] Nee, maar we zijn zeer vereerd.

[0:16:29] Zat u maar aan de knoppen, als ik dat zo hoor.

[0:16:31] Maar we gaan vragen stellen vanuit de Kamer.

[0:16:34] En het eerste vraag is van meneer Erkens van de VVD.

[0:16:37] Ga u gaan.

[0:16:37] Voorzitter, één vraag en dan een nieuw rondje?

[0:16:39] Of wat stelt u procedureel voor?

[0:16:41] Nee, één vraag en dan een antwoord en misschien een korte vervolgvraag.

[0:16:44] En dan gaan we door naar mevrouw Van Metelen.

[0:16:46] Dank. Dan begin ik maar met mijn eerste vraag aan de heer De Bad.

[0:16:49] U ging al in op de verkokering binnen de overheid als het op maatwerk aankomt.

[0:16:55] We konden pas in de LC4-weekblad lezen, inderdaad, het voorbeeld van Dow Chemical in uw provincie,

[0:16:59] dat de vervuiling binnen een bestaande vergunning zou wel mogen,

[0:17:03] maar een schonere productie zou niet vergund kunnen worden.

[0:17:05] Misschien kun je ook wat meer over uw ervaring op dit dossier vertellen,

[0:17:09] wat er gedeeld kan worden, en of hoor je ook verwacht dat dit breder gaat spelen met de maatlijke afspraak,

[0:17:13] omdat Dow Chemical eigenlijk wel wat voorop liep vergeleken met een aantal anderen in de concreetheid.

[0:17:20] De vraag is altijd hoe diep gaan we nu op een casus in.

[0:17:23] De casus was goed, of is goed beschreven in het artikel.

[0:17:27] Het uitgangspunt moet toch zijn dat als we met elkaar CO2-reductie en stikstofreductie voor ogen hebben,

[0:17:32] dat dan wetgeving daarop gewoon moet worden aangepast.

[0:17:35] Het vraagstuk wat nu voor ligt is, is het voldoende?

[0:17:39] Daar gaat het dan met name om.

[0:17:41] Ik denk, begin gewoon.

[0:17:42] Want als je deze reductie, zowel op CO2 als stikstof, nu al kunt realiseren,

[0:17:47] dan zou je die stap ook moeten durven zetten.

[0:17:49] Als provincie Zeeland is ons gevraagd om daar dan ook een gedoogvergunning voor af te geven.

[0:17:53] Wij zijn bereid die stap te zetten, omdat je daarmee daadwerkelijk

[0:17:58] reductie realiseert, maar dat kan alleen als er dan niet een heleboel instanties

[0:18:01] vervolgens op hele juridische grondslag op je nek gaan zitten en het

[0:18:05] leven ons moeilijk gaan maken. Dus dat is ook het gesprek wat we nu

[0:18:09] voeren met zowel EZK als INW, van help ons dan om

[0:18:13] in die gedoogconstructie tot het moment dat de wetgeving is aangepast, ook overeind

[0:18:17] te blijven. Want de reductie op zowel CO2 als stikstof is fors, dat is

[0:18:21] Dat is ons doel.

[0:18:22] En als dan een discussie ontstaat over waterstof in de vracht,

[0:18:25] dus de uitstoot in de vracht, hoeveel CO2 zit er nog daadwerkelijk in de pluim,

[0:18:30] terwijl die pluim per definitie meer dan de helft schoner is dan dat die was,

[0:18:35] ja, dan moet dat toch het uitgangspunt zijn.

[0:18:38] Dus help ons om tijdelijk te overbruggen

[0:18:42] en zorg dat de ministeries daar ook echt ruimte voor geven.

[0:18:46] Dank u wel. Korte vervolg, graag.

[0:18:47] Ja, kort, want heel goed dat u inderdaad bereid bent die stap te nemen.

[0:18:51] U neemt daar als provincie ook een risico mee, in alle eerlijkheid.

[0:18:54] En ik vind het eigenlijk ook wel vrij treurig dat dat nodig is in deze situatie,

[0:18:57] dat het Rijk dat niet meteen faciliteert.

[0:18:59] Wat moeten we dan zo snel mogelijk aanpassen nog op het gebied van de nationale overheid,

[0:19:02] zodat u niet oneindig in die gedoogconstructie zal belanden?

[0:19:06] Meneer De Bad.

[0:19:07] Het Rijk beroept zich op Europese regelgeving.

[0:19:10] Wij hebben al herhaaldelijk gevraagd, bespreek dat en zorg dat de Europese Commissie dan die ruimte geeft.

[0:19:15] Dat duurt te lang.

[0:19:19] Dank u wel.

[0:19:20] Dan de mevrouw Van Metelen van de PVV met uw vraag.

[0:19:25] Mijn vraag is voor mevrouw Gerels.

[0:19:27] De vraag is eigenlijk hoe de haalbaarheid van de infrastructuur en de energie-infrastructuur

[0:19:33] wordt meegenomen in uw adviezen voor de maatwerkafspraak en wat als die niet voldoen?

[0:19:41] Dat is een hele goede vraag.

[0:19:45] Wij kijken als onderdeel van onze opdracht ook naar de inpasbaarheid van de afspraak

[0:19:50] in het energiesysteem van de toekomst.

[0:19:52] En daartoe moedigen wij zowel de Nederlandse overheid als de bedrijven aan om bijvoorbeeld

[0:19:58] te spreken met Tennet, als het gaat om een 380-café-station in Zeeland bijvoorbeeld.

[0:20:03] Met de gasunie, er werd al iets gezegd over de waterstof backbone, dat is bijvoorbeeld

[0:20:07] voor de haven van Rotterdam en van Amsterdam van het allergrootste belang.

[0:20:11] En dat geldt bijvoorbeeld ook voor CCS.

[0:20:14] Dus wij moedigen bedrijven en de Nederlandse overheid aan om dat te stimuleren.

[0:20:19] Ik ben zelf ook voorzitter geweest van de taskforce Infrastructuur, Klimaatakkoord, Industrie.

[0:20:24] En toen hebben we ook gezegd, zorg nou dat de dingen die vooraan moeten hebben, ook vooraan krijgen.

[0:20:28] Dat kan nu in het meerjarenprogramma Infrastructuur, Energie en Klimaat, het zogenaamde MIEK.

[0:20:34] Ik hoor van mensen van Tennet en GasUnie dat dat al jaren heeft gescheeld in de discussie over nut en noodzaak

[0:20:39] van bijvoorbeeld die grote infrastructurele werken.

[0:20:42] Dus dat is al winst.

[0:20:43] En verder kijken wij natuurlijk ook of het bedrijf dat de maatwerkafspraak wil maken

[0:20:51] ook van grotere toegevoegde waarde is voor Nederland als systeemspeler.

[0:20:57] Dus is dat bedrijf nou degene die bijvoorbeeld als eerste het waterstof zou moeten of mogen hebben?

[0:21:03] En daar hebben we bijvoorbeeld bij Yara al een tussentijds advies over gemaakt.

[0:21:08] Eind november is dat naar uw kamer gestuurd.

[0:21:10] Maar toen was u net gekozen, toen was u misschien nog aan het feestvieren.

[0:21:13] Dat zou ik me heel goed kunnen voorstellen.

[0:21:16] Maar daarin hebben we ook gezegd, Yara maakt niet alleen kunstmes,

[0:21:19] maar is ook een systeemspeler op het gebied van ammoniak,

[0:21:22] wat later weer van belangen zijn voor bijvoorbeeld duurzame scheepvaartbrandstof.

[0:21:26] En dat willen wij natuurlijk ook.

[0:21:28] Yara is in die zin ook een systeemspeler voor Zeeland, in dat cluster,

[0:21:32] en daarmee ook weer van groot belang voor de werkgelegenheid

[0:21:35] in dat deel van ons land, in uw deel van het land.

[0:21:39] En die grote industrieën zijn daar gewoon ongelooflijk belangrijk

[0:21:42] voor de plaatselijke en de regionale economie. Dus naar die dingen kijken wij ook.

[0:21:49] Net als na nog heel veel andere dingen, daar zal ik nu niet naarop ingaan.

[0:21:54] Dank u wel. Een korte vervolgvraag?

[0:21:56] Ja, nou, wij hebben inderdaad een heel groot feest gefeerd, maar dat duurde één dag en daarna

[0:22:00] gingen we gewoon lekker aan de slag. Maar wat als het dus echt niet lukt en dat het wel

[0:22:06] gewenst is om met zo'n bedrijf verder te gaan? Hoe gaan we daar dan mee om?

[0:22:13] We hebben er absoluut alle vertrouwen in dat het hier om technologie gaat die inpasbaar is.

[0:22:18] Dus technisch is het niet zo ingewikkeld.

[0:22:21] Als de vergunningen er zijn, dan kan het ook gewoon gaan gebeuren.

[0:22:23] Dan heb je nog zoiets als een supply chain.

[0:22:26] De spullen moeten er wel op tijd zijn.

[0:22:28] Nou, dat is een heel verhaal.

[0:22:30] Maar over het algemeen kunnen wij dat in Nederland heel erg goed.

[0:22:33] In Nederland zijn we toch heel erg gewend om vooruit te denken.

[0:22:37] Tennet denkt bijvoorbeeld tien jaar vooruit.

[0:22:39] die weten nu al dat ze 130 miljard gaan investeren de komende tien jaar.

[0:22:44] Dat is ook het voordeel van infrastructuur in handen van een staatsdeelneming.

[0:22:48] Ze weten gewoon dat het geld er is, dat die zekerheid er is.

[0:22:52] Dus ik denk eerlijk gezegd dat dat niet de allergrootste bottleneck is.

[0:22:57] Laat onverlet dat soms iets misschien iets kan vertragen.

[0:23:02] Waterstof, zei de heer de Bat ook al, moet er wel zijn op het juiste moment.

[0:23:06] Die groene stroom moet er wel zijn.

[0:23:09] We zien nu overal in ons land een netcongestie.

[0:23:12] Dat moet inderdaad wel opgelost en dat kan niet overal tegelijk.

[0:23:16] Dus we moeten wel met z'n allen aan de bak om het systeem als geheel, het hele energie-infrastructuursysteem,

[0:23:23] zo goed mogelijk op orde te houden en te brengen.

[0:23:26] En dat wordt de komende tien jaar een hele tour en daarom is het ook zo ontzettend interessant

[0:23:30] om daarmee bezig te zijn.

[0:23:31] Dank u wel. Mevrouw Postma van NEC met uw vraag.

[0:23:37] Dank voorzitter. Zowel mevrouw Gerels als mevrouw Gozer hadden het over het belang van borging en open eindjes.

[0:23:47] Mevrouw Gerels zei van let op, het is wel belangrijk dat we de afspraken goed borgen voor de komende twintig jaar.

[0:23:54] En mevrouw Gozer zei er moeten geen open eindjes zijn, we moeten sterk inzetten op afspraken.

[0:24:01] Zouden beide mij kunnen vertellen hoe en waar we dit zouden kunnen regelen naar hun mening?

[0:24:08] Dank u wel. Wie wil eerst?

[0:24:10] Mevrouw Gerels.

[0:24:12] Ja, dank.

[0:24:14] Een hele goede vraag.

[0:24:15] Dank daarvoor.

[0:24:16] Het begint al bij de manier waarop je het overheidsgeld ter beschikking stelt.

[0:24:20] Is het gewoon een subsidie of gewoon?

[0:24:22] Is het een lening?

[0:24:23] Is het een garantie?

[0:24:23] Is het een participatie?

[0:24:25] Daar gaan wij dus op letten.

[0:24:27] Wat is de aard van de financiering door de rijksoverheid?

[0:24:31] Wie voert dat uit?

[0:24:32] Daar gaan wij op letten.

[0:24:33] En wij zeggen, wel met een enigszins bezorgde ondertoon, de overheid is er niet zo aan gewend

[0:24:40] om die afspraken op lange termijn te borgen.

[0:24:43] Daar moet je dus bij het maken van die afspraken al over nadenken.

[0:24:47] Toezicht op naleving moet je misschien door een onafhankelijke organisatie laten doen.

[0:24:53] Bij de KLM hebben we gezien het fenomeen staatsagent.

[0:24:57] De heer Kremers hebben wij vorige week ook gesproken.

[0:24:59] Hij zag toe op de naleving van de afspraken.

[0:25:03] En hij heeft ons verteld dat dat niet eenvoudig is.

[0:25:07] Als het gaat om afspraken met het bedrijf, leven we ook over bedrijfscultuur.

[0:25:11] Is zo'n bedrijf gewend om die afspraken ook na te leven?

[0:25:14] Wat is hun werkwijze, niet alleen hier in Nederland, maar ook internationaal?

[0:25:19] Heeft bijvoorbeeld de Nederlandse tak genoeg ruimte om ook met de Nederlandse overheid te kunnen dealen

[0:25:24] om die afspraken ook daadwerkelijk na te komen?

[0:25:27] Of worden ze dan teruggefloten door iemand ergens anders op de wereld?

[0:25:31] Een hele simpele is eigenlijk dat je, als je geld verstrekt, dat je dat in tranches doet.

[0:25:37] Dus als er een mijlpaal is gehaald, dan betaal je pas en niet alles in één keer op voorhand.

[0:25:42] Dat hebben we bij Nobian en bij Yara ook geadviseerd.

[0:25:47] En wij zeggen, hou rekening met gewijzigde of te wijzige omstandigheden, ga daar redelijk

[0:25:55] mee om.

[0:25:56] En dat betekent bijvoorbeeld, als energieprijzen meevallen, dat je een terugsluis zou kunnen

[0:26:00] regelen.

[0:26:01] Dat hebben we ook bij Nobeon gezegd.

[0:26:03] Als het meevalt in de business case, omdat die prijzen lager zijn dan verwacht, vraagt

[0:26:07] het overheidsgeld dan terug.

[0:26:09] Dat heet ook wel clawback, dat vinden wij niet zo'n mooi woord, dus wij zeggen terugsluis.

[0:26:13] Maar bijvoorbeeld in Engeland en in Duitsland gebruiken ze een contract for difference.

[0:26:18] Dat betekent dat als er redelijkerwijs in de komende decennia dingen veranderen, dan kun je daar ook heel goed over praten.

[0:26:24] Daar hebben we met bedrijven ook over gesproken, die vinden dat ook niet meer dan redelijk.

[0:26:29] Dit is mijn korte antwoord.

[0:26:32] Dank u wel. En mevrouw Goossen.

[0:26:35] Ja, dank u wel.

[0:26:36] In toevoeging eigenlijk op wat mevrouw Gerels aangeeft, daar zijn wij het mee eens, vooral toezicht, onafhankelijk.

[0:26:43] De staatsagent is al even genoemd, dat vinden wij ook een goed idee.

[0:26:48] Het begint eigenlijk, als het gaat om gezondheid, om heldere gezondheidsnormen die onafhankelijk

[0:26:55] worden bepaald.

[0:26:57] Niet door het bedrijf zelf, maar bijvoorbeeld door het inschakelen van de expertgroep gezondheid.

[0:27:02] Die kunnen met de experts, het is niet voor niks een expertgroep, aangeven wat gezond

[0:27:07] is en wat dat betekent.

[0:27:09] Daarna gaat het om juridisch borgen.

[0:27:11] Juridische borging is voor ons ontzettend belangrijk.

[0:27:14] Dat betekent dat er geen holle afspraken zijn, zoals gezegd, dus geen vrijblijvendheid.

[0:27:19] Daar ligt een mooie roadmap plus.

[0:27:20] Daar wordt ook continu naar verwezen.

[0:27:22] Dat is vrijblijvend.

[0:27:23] Dat is niet geborgd in vergunningen of in maatwerkafspraken.

[0:27:28] Dat zijn volgens ons de instrumenten die de Antwaarten bieden om de juridische

[0:27:33] borging daarin te laten landen.

[0:27:36] Dan gaat het daarna om het handhaven en sancties daarop.

[0:27:46] Volgens mij komen er ook regelmatig van de omgevingsdiensten brieven en verzoeken deze kant op.

[0:27:52] Geef voldoende handvaten om die handhaving ook te kunnen laten slagen.

[0:27:56] Je kunt zoveel dingen afspreken met elkaar.

[0:27:58] Als het niet te handhaven is, dan heeft het bedrijf daarna vrij spel, zoals wij zeggen.

[0:28:04] En zoals wij ook zien in de praktijk.

[0:28:07] Dus ontzettend belangrijke vraagstuk.

[0:28:12] Dank u wel. Dat waren twee vragen, maar heeft u een hele korte...

[0:28:16] Er is zo nog een tweede ronde, hoor.

[0:28:18] Nee, volgens mij is het heel duidelijk.

[0:28:20] Ik hoor handhaving, goede afspraken maken...

[0:28:23] ...subsidies, als het subsidies zijn, op de juiste manier verstrekken, dus...

[0:28:27] Nou, fijn dat dat helder is.

[0:28:29] Meneer Vermeer van BBB, met uw vraag.

[0:28:32] Ja, dank u wel, voorzitter.

[0:28:33] Heel erg bedankt voor uw aanwezigheid en inbreng.

[0:28:38] En ik ben het helemaal eens met de hartekreet die mevrouw Geerdels uitspreekt van...

[0:28:43] ga niet nog weer extra heffingen opleggen omdat je daar misschien een paar honderd miljoen mee binnenhaalt...

[0:28:50] en vervolgens miljarden aan investeringen door de plee spoelt, als ik het even heel plat zeg.

[0:28:58] Mijn vraag is wel wat uw inschatting is.

[0:29:01] We zitten hier te onderhandelen met bedrijven waarvan u ook al aangeeft met nul hoofdkantoren in Nederland.

[0:29:09] Dus we zitten in een heel groot internationaal perspectief met misschien ook een hele andere bedrijfscultuur bij de moederbedrijven of hoofdkantoren.

[0:29:20] Zijn wij als overheid voldoende in staat om daar goed commercieel te onderhandelen en dat ook voor de lange termijn vast te leggen?

[0:29:30] En zijn wij ook in staat om in onze contracten dat goed te borgen voor de komende twintig jaar,

[0:29:37] omdat ons politieke systeem toch hier en daar per blok van twee, drie, vier jaar hele andere keuzes maakt?

[0:29:47] En wat zijn uw aanbevelingen daarvoor, hoe wij daar als politiek ook mee om moeten gaan?

[0:29:52] Want wellicht wordt er ook iets van de Kamer gevraagd om daar de juiste instrumenten voor beschikbaar te stellen,

[0:29:57] ook voor die mensen aan de onderhandeltafel.

[0:30:00] Wat is daar uw visie op?

[0:30:01] Ik weet dat het heel breed is, maar misschien een paar haakjes voor ons.

[0:30:06] Dank u wel.

[0:30:07] We wachten heel schauwgang.

[0:30:08] Ja, dank u wel voor uw vraag en fijn dat u mijn hartenkreet zo oppakt,

[0:30:12] want dat is inderdaad al zo bedoeld.

[0:30:14] Het is ontzettend belangrijk om te beseffen dat een extra CO2-heffing

[0:30:18] inderdaad helemaal niks helpt in het reduceren van emissies.

[0:30:22] Het helpt alleen maar op korte termijn misschien enigszins, maar ik ben het met u eens dat het misschien

[0:30:31] zelfs gewoon een desinvestering zal blijken te zijn.

[0:30:35] Want de kunst hier, en daar zitten we met z'n allen voor aan de lat, is om de industrie in Nederland te

[0:30:39] behouden voor werkgelegenheid, verantwoord voorlopen, innovatieve technologieën,

[0:30:44] verduurzaming enzovoort.

[0:30:47] Dus heel fijn dat u dat zo nadrukkelijk ook nog een keertje onderstreept.

[0:30:52] Dan zijn we in staat om dit goed te doen.

[0:30:55] Ik denk dat we in Nederland een prachtige traditie hebben.

[0:30:58] Je ziet ook dat de industrie in ons land veel groter is dan terechtvaardig is, gezien het

[0:31:03] aantal inwoners op de ruimte die we hebben.

[0:31:06] Dat heeft een hele lange geschiedenis en daar kunnen wij op voortbouwen.

[0:31:12] Ik denk dat die maatwerkafspraken goed in elkaar zitten, met die drie fases van expression

[0:31:17] of principles, de eerste fase, wat al tien, twaalf bedrijven hebben getekend.

[0:31:23] Dan die joint letter of intent, die ook nog eens een keer beoordeeld wordt

[0:31:26] door onze commissie, maar ook misschien door andere deskundigen.

[0:31:30] En vervolgens een contract. Dus ik denk dat dat echt heel erg goed in elkaar zit.

[0:31:35] Maar dan moet je als overheid wel zorgen dat je consistent blijft.

[0:31:40] Dus als het bijvoorbeeld gaat over het borgen van die afspraken,

[0:31:44] dan zou je misschien inderdaad moeten kijken

[0:31:45] hoe je een onafhankelijke instantie dat kunt laten doen.

[0:31:49] Ook daar hebben we ervaringen mee, AFM, ACM.

[0:31:52] Er zijn genoeg deskundige partijen op afstand te zetten die zeggen...

[0:31:57] ...nou, doe dit nou maar voor de komende twintig, dertig jaar op deze manier.

[0:32:01] Dan voorkom je ook dat inderdaad snelwisselende personen...

[0:32:05] ...bij welke overheidsinstantie dan ook de sleutel in handen krijgen.

[0:32:09] Dus daar pleiten wij wel nadrukkelijk voor.

[0:32:13] En daar gaan we dus per bedrijf straks ook nog wel op in.

[0:32:17] Van welke constructie wordt er gekozen?

[0:32:19] Is het inderdaad een subsidie, net als de SDE++, die overigens ook heel goed in elkaar zit?

[0:32:24] Want die is heel goed ingewerkt eigenlijk, mensen zijn eraan gewend, mensen weten hoe het werkt,

[0:32:30] het functioneert uitstekend, maatwerkenafspraken zijn nieuw.

[0:32:34] Maar je zou ook kunnen denken aan participaties.

[0:32:37] Nou, dan krijg je een heel ander verhaal.

[0:32:38] Als je een participatie als Nederlandse staat hebt, daar hebben we ook de nodige ervaring mee, overigens.

[0:32:44] Dat heeft u misschien zaterdag in de NRC gelezen, met de NAM en zo.

[0:32:48] Maar daar hebben we dus genoeg ervaring mee om dat goed te doen en ook voor decennia.

[0:32:54] Maar wel op afstand en consistent.

[0:32:56] Dank u wel.

[0:32:57] Korte vervolgvraag, meneer Vermeer.

[0:32:59] Ja, dank u wel, voorzitter.

[0:33:01] Ja, voorafgaande vergadering hadden we het nog even met collega Erkens en Posma over of ik wel eens boos ben.

[0:33:07] Dat ben ik eigenlijk nooit.

[0:33:08] maar ik was dat afgelopen week wel over die bekendmaking voor die extra heffing.

[0:33:16] Ik heb zelf 25 jaar in bedrijfsleven gezeten en ik vind dat zelf eigenlijk gewoon een soort

[0:33:22] eenzijdig openbreken van contract als je weer nieuwe spelregels introduceert.

[0:33:28] Maar hoe verhoudt dat beleidsvoornemen zich, volgens mevrouw Gerels, tot de afspraken zoals

[0:33:36] die er nu liggen?

[0:33:37] Is dat nog omdat we nog in een oriënterende fase zitten?

[0:33:41] Krijgen we daar al contractproblemen mee, is uw inschatting?

[0:33:44] Of is dat iets wat allemaal nog zou kunnen in deze fase?

[0:33:51] Mevrouw Gerels.

[0:33:52] Ik maak mij daar inderdaad ook heel veel zorg over.

[0:33:54] Ik was niet boos, maar wel verbaasd, want dit is gewoon niet het moment om dit te doen.

[0:33:59] En het is ook onverstandig, want bedrijven gaan misschien niet hun onderhandelingen afbreken,

[0:34:04] maar krijgen wel weer heel veel moeite om dit uit te leggen, waar dan ook ter wereld.

[0:34:08] Mensen zullen het niet begrijpen en dus misschien wel mentaal afhaken.

[0:34:13] En dat is dus alleen al op zich heel erg schadelijk.

[0:34:17] Want als bedrijven niet komen tot dat gesprek of tot een joint letter of intent of een maatwerkafspraak,

[0:34:24] dan gaan ze dus ook niet verduurzamen, gaan ze niet onderzoeken hoe ze waterstof kunnen produceren

[0:34:28] of hoe ze SAF kunnen maken, sustainable aircraft fuels, dat soort dingen, duurzame scheepvaardig brandstoffen.

[0:34:37] Dus ik maak me hier grote zorgen over, ik weet dat er ook veel industrieën en bedrijven

[0:34:43] zijn die zich daar hele grote zorgen over maken en ik zou ten zeerste afraden om dit

[0:34:47] nu op dit moment te doen, ook omdat het dus niet helpt.

[0:34:52] Je vermindert de CO2 er niet mee, je schrikt alleen bedrijven af om hier te investeren

[0:34:57] in verduurzaming en vergroening, waardoor op den duur ook je verdienvermogen nog eens

[0:35:02] keertje gevaar loopt, juist in die gebieden in Nederland en niet alleen in

[0:35:06] Zeeland, maar ook in Noord-Nederland, in Zuid-Limburg, waar die werkgelegenheid zo

[0:35:10] ongelooflijk belangrijk is en die van de grote industrieën komt.

[0:35:13] Dus ik zou er onmiddellijk een streep doorheen willen halen.

[0:35:19] Nou, kan maar duidelijk zijn. Dat was de voorgaan van de heer Vermeer.

[0:35:23] Ik hoop dat de minister meekijkt.

[0:35:25] Dan wil ik ook graag een vraag stellen als lid van deze commissie, niet zozeer als voorzitter.

[0:35:30] En dan moet ik toch één ding van het hart zeggen.

[0:35:32] Deze CO2-heffing waar we het nu over hebben, die is uitonderhandeld door de industrie in het klimaatakkoord.

[0:35:37] Die is al vijf jaar bekend.

[0:35:39] Dus eerlijk gezegd, dat nu doen alsof er in één keer een nieuwe heffing is, is gewoon niet zo.

[0:35:43] Er lagen hele andere heffingen die er heel anders uitzagen.

[0:35:46] Dit is volgens mij, zoals de industrie zelf zei, een slimvormgegeven heffing die alleen in de marge werkt.

[0:35:52] Dus nou ja, laten we niet doen alsof het nu nieuw is, want dat is niet.

[0:35:55] Ik heb een vraag aan mevrouw Goossen, als omwonende van Tata.

[0:36:00] We hebben nu natuurlijk een aantal scenario's gezien voor Tata,

[0:36:05] voor maatwerkafspraken in de toekomst van Tata.

[0:36:07] En één scenario is ook dat er veel sneller heel veel,

[0:36:09] zeg maar de voorkant van de fabriek dicht gaat,

[0:36:11] waardoor de vervuiling van de omgeving sneller naar beneden zou kunnen.

[0:36:16] Maar er is natuurlijk ook de optie dat we zeggen, nou nee,

[0:36:18] dat is die scenario drie, het voorkeursscenario ook van het kabinet.

[0:36:24] Ik wilde eigenlijk wel weten hoe de Omwoning of Stichting Frisse Wind kijkt tegen die twee scenario's.

[0:36:30] En eigenlijk dat, hoe die kijken tegen die twee scenario's.

[0:36:35] Oké, dank voor de vraag, goede vraag.

[0:36:39] Eigenlijk hebben wij maar één antwoord.

[0:36:41] Elk scenario dat de gezondheid borgt in de leefomgeving, nog even los van wat hier verder allemaal op tafel komt, is een goed scenario.

[0:36:50] En daadwerkelijk borgen en niet in woorden, maar ook in daden.

[0:36:55] Dus daarmee, wij hebben eerder aangegeven dat bepaalde scenario's voor ons die gezondheid borgen.

[0:37:03] Maar het is uiteindelijk niet aan ons om de keuze te maken voor een scenario.

[0:37:06] Dus elk scenario wat de gezondheid borgt, is een goed scenario, uiteindelijk.

[0:37:12] Dank u wel en een korte vervolgvraag dan.

[0:37:15] En dan is voor u die, als ik het goed begrijp uit u inbreng,

[0:37:19] die adviezen van die expertcommissie, gezondheid, het uitgangspunt?

[0:37:25] Absoluut, dat is een onafhankelijke commissie.

[0:37:27] En nou ja, dat komt hier natuurlijk ook elke keer op tafel.

[0:37:30] Er is heel veel om over te praten, heel veel om te regelen,

[0:37:33] om te onderhandelen met elkaar.

[0:37:35] En gezondheid moet daar een goede plek aan tafel krijgen.

[0:37:40] En dat is niet vanzelfsprekend.

[0:37:41] Dus wij zijn ontzettend blij met de instelling van de expertgroep gezondheid.

[0:37:47] En wij zeggen dan ook, geef ze ook positie aan tafel.

[0:37:50] Oké, dank u wel. Dan gaan we voor ronde twee. Meneer Erkens, gaan we gaan.

[0:37:54] Dank, voorzitter. Ik ga het debat ook niet aan, want we hebben geen debat met elkaar.

[0:37:58] Ik denk belangrijk wel voor de discussie is dat het gaat om een verhoging van de heffing, wat nu kritiek op is,

[0:38:02] terwijl er al een prijsbod afgesproken was, waardoor alle business cases weer verstoord worden.

[0:38:06] Dus volgens mij was dat de discussie die opkomt.

[0:38:08] Mevrouw Geers kan misschien daar nog verder over toelichten.

[0:38:11] We hebben ook een mooie plaat gekregen van de ondernemingsraden van heel veel van deze bedrijven.

[0:38:15] die geven ook aan dat het van belang is dat het overheidsbeleid stabiel is.

[0:38:20] Want het gaat om investeringen die 10, 20, 30 jaar afgeschreven moeten worden,

[0:38:23] die in Nederland moeten plaatsvinden, vaak voor miljarden.

[0:38:26] Mijn vraag aan mevrouw Gerels is dan ook van hoeveel belang is het dus ook

[0:38:29] dat we doorgaan met deze maatwerkaanpak?

[0:38:31] En wat zal er gebeuren als je dat niet doet?

[0:38:33] Mevrouw Gerels.

[0:38:37] Ja, ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is om hiermee door te gaan.

[0:38:40] Dit is twee jaar geleden in gang gezet.

[0:38:43] De hoofdkantoren all over the world zijn er nu aan gewend.

[0:38:45] Er wordt door zo'n vijftien bedrijven al een paar jaar aangewerkt, ook door het ministerie van EVTK, van INW, van Gezondheid, VWS.

[0:38:56] Dus voor consistent beleid is het ongelooflijk belangrijk om hier gewoon mee door te gaan.

[0:39:02] En er wordt ook nagekeken in het buitenland.

[0:39:05] Ze zeggen ook als dit slaagt, dan heeft Nederland een heel mooi nieuw instrument te pakken.

[0:39:10] En er wordt ook nagekeken, omdat als wij hier de investeringen naar ons toehalen,

[0:39:15] gebeurt dat misschien niet elders.

[0:39:16] En daarmee krijg je weer een rol als verantwoordelijk voorloper.

[0:39:21] Dus het is ongelooflijk belangrijk om dit nu gewoon door te zetten,

[0:39:24] die consistente lijn.

[0:39:26] En inderdaad, u heeft gelijk, meneer Erkens,

[0:39:28] door die verhoging van die CO2-heffing ontstaan er allemaal weer nieuwe businesscases,

[0:39:32] moet alles weer helemaal overnieuw.

[0:39:34] Het is een ongelooflijk hoeveelheid werk om tot zo'n contract te komen,

[0:39:37] niet alleen voor de ambtenaren op de verschillende ministeries,

[0:39:40] maar ook voor de bedrijven zelf.

[0:39:42] En ook daar wordt natuurlijk gekreken op de hoofdkantoren.

[0:39:45] Gaan we de onderhandelteams inzetten in Rotterdam of in Houston

[0:39:50] of in Tarragona in Spanje of in Alberta in Canada?

[0:39:55] Je kan je miljarden als bedrijf ook maar één keer investeren.

[0:39:58] En nu hebben we als Nederland de mazzel dat onze uitgangspositie goed is.

[0:40:02] We hebben een grote industrie.

[0:40:03] We zijn een knooppunt in Europa.

[0:40:06] We willen die strategische economie.

[0:40:08] We hebben het geld voor die maatwerkafspraken.

[0:40:10] Ook niet alle landen kunnen zich dit permitteren.

[0:40:13] Dus ik zou zeggen, ga consistent door en verstoor niet alle business cases die nu met zoveel moeite in elkaar gezet zijn of die nog in elkaar gezet moeten worden.

[0:40:24] De meeste zijn er al wel, maar moeten nog uit onderhandeld worden.

[0:40:27] Want dan kan je ook eindelijk eens een keertje vaart maken.

[0:40:29] Want voor het nieuws van die heffing ging het eigenlijk vooral over hoe gaan we nou versnellen.

[0:40:35] Nou, je gaat in ieder geval niet versnellen als je dit soort dingen halverwege de wedstrijd verandert.

[0:40:39] Dan ga je gewoon alleen maar vertragen en dan ga je zelfs misschien zorgen dat spelers afhaken.

[0:40:43] En dat zou echt verschrikkelijk, denk ik, schadelijk zijn voor de toekomst van de industrie in Nederland en in Noordwest-Europa.

[0:40:50] Dank u wel. Een korte voorvraag?

[0:40:52] Ja, een korte voorvraag aan de heer De Bad als dat mag.

[0:40:54] Wat zijn de voordelen ook van Zeeland als deze aanpak slaagt voor de provincie?

[0:41:00] Dat het cluster als geheel elkaar blijft versterken.

[0:41:03] Je kunt niet één van die spelers eruit pakken en dan denken dat de rest wel blijft.

[0:41:07] Dow, Yara en Zeeland Refinery zijn verbonden, soms ook letterlijk.

[0:41:11] Als één van die spelers omvalt, krijgen die anderen het ook moeilijk...

[0:41:13] ...en dreigt gewoon het geheel om te vallen.

[0:41:15] Ik ben daar niet bang voor.

[0:41:16] Ik denk dat de intrinsieke motivatie bij die bedrijven groot genoeg is...

[0:41:19] ...om echt die stap te zetten.

[0:41:21] De intenties van de overheid zijn ook goed.

[0:41:23] Het zit op hoe voel je het uit.

[0:41:26] Ik denk, het gaat bij ETS om de vraag, past dit nu in de business case?

[0:41:31] Dat is echt een ding.

[0:41:32] Twee. Hou je level playing field in de gaten.

[0:41:35] Want dat dreigt ook uit de pas te gaan lopen.

[0:41:37] Maar drie is nog veel belangrijker.

[0:41:39] Er zijn genoeg bedrijven die uitsluit willen voorkomen.

[0:41:42] Maar de randvoorwaarden zijn niet op orde.

[0:41:44] En als je als overheid aan de ene kant je randvoorwaarden niet op orde hebt

[0:41:47] en aan de andere kant je heffing opvoert, dan ben je dus gewoon aan het pesten.

[0:41:50] En dat kan niet.

[0:41:53] Dank u wel. Mevrouw Posma, met uw tweede vraag.

[0:41:57] Ja, dank voorzitter.

[0:41:58] Omdat we het stiekem toch hebben over het CO2 plafond, het extra.

[0:42:03] Daar wil ik ook even duidelijk maken dat ook wij van NEC hiervan schrokken.

[0:42:08] Wij zijn ook geen voorstander om een extra heffing te doen.

[0:42:11] Maar om ervoor te zorgen dat wij met z'n allen in Europa een gelijkspeelveld hebben...

[0:42:15] en met elkaar ervoor gaan zorgen dat we twintig jaar vooruit kunnen kijken...

[0:42:19] om ervoor te zorgen dat onze industrie die transitie kan maken en kan blijven bestaan.

[0:42:26] En dit is één van de factoren waarvan wij denken...

[0:42:30] Dit zorgt ervoor dat het gelijkspeelveld verstoord wordt.

[0:42:35] Nou, over naar mijn vraag.

[0:42:36] Ik had een vraag aan de heer de Bad.

[0:42:38] Zowel in de notitie die hij heeft aangeleverd voor deze hoorzitting als ook in zijn inbreng,

[0:42:43] noemt hij nadrukkelijk de wet- en regelgeving die vertragend is voor het vergunningsproces.

[0:42:48] Dat is ook wat ik bij veel bedrijven hoor waarmee ik spreek.

[0:42:52] Wat moeten wij nu echt doen om ervoor te zorgen dat in de provincie de ruimte is

[0:42:58] om die versnelling en die vereenvoudiging goed door te kunnen voeren.

[0:43:03] Want ik vind het echt zonde als we gewoon een extra jaar hebben,

[0:43:06] of een extra anderhalf of twee jaar,

[0:43:08] voordat een bedrijf datgene wat hij wil, wat is afgesproken, kan realiseren.

[0:43:13] Het brengt alleen maar extra kosten met zich mee.

[0:43:16] Euran.

[0:43:18] Drie dingen, denk ik.

[0:43:19] Allereerst het doel voor ogen houden.

[0:43:21] Want als je dus met je maatregelen fors vermindert,

[0:43:24] maar de wet maakt het niet mogelijk,

[0:43:25] dan moet dat doel van fors verminderen voor ogen staan.

[0:43:27] En hoe kun je dan...

[0:43:29] En dat is dan het tweede. Hoe kun je dan juridisch gezien op een of andere manier, of gedogen,

[0:43:34] of toestaan, of anderszins, een wetgevingsproces in gang zetten waardoor het na een aantal jaar

[0:43:38] wel kan?

[0:43:39] Dat zijn de eerste twee dingen.

[0:43:41] En het derde, en daar lopen de ministeries tegenaan, Europa heeft dit ook niet scherp.

[0:43:47] En er moet dus ook veel beter met de Europese Commissie gezocht worden naar oplossingen voor

[0:43:52] dit vraagstuk.

[0:43:55] Dank u wel.

[0:43:55] Korte volgvraag?

[0:43:56] In de Red 3, de Renewable Energy Directive, zit het overriding principle.

[0:44:03] Ik weet eigenlijk geen Nederlands vertaal ik daarvoor.

[0:44:07] Doe eens een poging.

[0:44:08] Ja, doe eens een poging.

[0:44:10] Het gaat erom dat als je bezig bent met de energietransitie, je bestaande wetten en regelgeving

[0:44:15] eventjes kan laten voor wat het is en gewoon door mag pakken.

[0:44:18] Zou dat een middel zijn, als we dat door kunnen vertalen,

[0:44:23] naar wet- en regelgeving hier om die transitie te versnellen?

[0:44:31] Kijk, daar houden we van.

[0:44:33] Zo redden we het wel. Dat is fijn.

[0:44:36] Meneer Vermeer, met uw tweede vraag.

[0:44:38] Ja, voorzitter, dat is voordeel van gesloten vragen.

[0:44:40] Dat gaat meestal snel.

[0:44:43] Wellicht kan de heer de Bad iets zoeken in experimenteer-omgeving ofzo.

[0:44:48] Dat doet het altijd wel goed, een pilot of een experiment.

[0:44:52] dan is er veel mogelijk.

[0:44:54] Maar mijn vraag, hij triggerde mij door te vertellen

[0:44:58] rond waterstof, kip, ei, aanbod versus vraag.

[0:45:02] En hij benoemde een rol van ministerie, maar hij benoemde niet

[0:45:05] wat die rol zou kunnen zijn.

[0:45:07] Anders dan misschien dat bepaalde afdelingen binnen de overheid zelf

[0:45:12] een afnamegarantie voor waterstof zouden kunnen geven

[0:45:15] voor hun eigen voertuigen.

[0:45:17] Maar wat voor rol van het ministerie ziet u voor zich?

[0:45:23] Voorzitter, volgens mij begint dat ook met compliment geven aan de ministeries door bijvoorbeeld

[0:45:28] als het gaat om de infrastructuur, via het MIEK, het middenjarige infrastructuur-, energie-

[0:45:31] en klimaatprogramma, dat ze hebben gezegd, we gaan gewoon investeren, we gaan niet wachten

[0:45:35] tot die totale vraag bekend is, we gaan 380 kv-verbindingen aanleggen, we gaan de waterstof

[0:45:40] backbone laten aanleggen door de Gasunie.

[0:45:42] Dus die stap hebben ze gezet, niet wachten tot het allemaal rond is, gewoon beginnen.

[0:45:47] En bij de waterstofontwikkelingen zijn dus de aanbieders en de vragers naar elkaar aan

[0:45:51] Dat betekent twee dingen.

[0:45:53] Op een of andere manier die partijen bij elkaar brengen en zorgen dat ze contracten naar elkaar toe gaan uitspreken.

[0:45:58] En dat zal misschien ook gepaard moeten gaan, zoals het ook met wind op zee bijvoorbeeld is gegaan,

[0:46:03] dat je een SDE++-constructie bedenkt, waardoor nog niet afgenomen vraag op een of andere manier via subsidie terugkomt naar de aanbieder.

[0:46:12] Waardoor je in de opstartfase toch verzekerd bent van kostprijsdekkend produceren.

[0:46:19] Dank u wel.

[0:46:21] Mevrouw Teunissen van de Partij voor de Dieren, ook welkom.

[0:46:24] Ik weet niet of u het online heeft weten te volgen en dat u al een vraag heeft.

[0:46:28] Dan valt het met de neus in de boter.

[0:46:30] Ga u gaan.

[0:46:31] Voorzitter, de Partij voor de Dieren volgt dit uiteraard op de voet, maar ik was iets

[0:46:34] later vanwege een andere verplichting.

[0:46:37] Ik heb nog een vraag aan Frisse Wind.

[0:46:40] In hoeverre wordt volgens jullie voldoende onderscheid gemaakt tussen maatwerk voor additionele vereisten

[0:46:45] vanuit de overheid ten opzichte van de veranderingen die sowieso moeten gebeuren en waarvoor beter

[0:46:50] toezicht en handhaving voldoende zou zijn.

[0:46:53] Dus in hoeverre is het maatwerk inderdaad echt additioneel vereist vanuit de overheid

[0:47:01] en ten opzichte van de verplichtingen die de overheid al heeft opgelegd?

[0:47:07] Dank u wel. Mevrouw Goossen.

[0:47:09] Goede vraag. Wij pleiten ervoor om de verplichtingen die vanuit de wet en

[0:47:14] regelgeving gelden, maar ik denk dat iedereen dat hiermee eens is.

[0:47:18] vanzelfsprekend aan het bedrijf worden opgelegd, zodat we niet gaan betalen voor zaken die toch al

[0:47:25] aan de orde zijn.

[0:47:27] Het is goed om dat ook in oogschouw te nemen.

[0:47:30] En eerlijk gezegd proeven wij ook een beetje dat er nu een afwachtende houding is van laten we eerst

[0:47:35] maar eens kijken wat er allemaal in de afspraken geborgd kan worden.

[0:47:40] Dus ons advies is om daar scherp op te zijn.

[0:47:43] Maar goed, het allerbelangrijkste is dat het geborgd wordt...

[0:47:47] en dat er een gezonde leefomgeving ontstaat.

[0:47:52] Dank u wel. Korte of volle vraag, mevrouw Teunissen?

[0:47:56] Nee? Ik luister even, rustig. Heel goed.

[0:47:59] Dan heb ik zelf nog als lid van deze commissie een vraag aan mevrouw Gerels.

[0:48:04] We hebben deze ronde tafel georganiseerd omdat de Kamer nu twee jaar kijkt naar...

[0:48:09] oké, de maatregelafspraken moeten er komen, maar...

[0:48:11] er zijn toch wel aardig wat partijen die zeggen, kan het nou niet sneller?

[0:48:14] Waar blijven die handtekeningen?

[0:48:15] En als ik uw verhaal zo hoor, dan heb ik ergens de indruk dat die hoofdkantoren die niet meer in Nederland staan,

[0:48:19] een beetje aan het kijken zijn op de wereld van waar kunnen we onze miljarden met de meeste rendement beleggen of investeren?

[0:48:25] En ja, eigenlijk overheden tegen elkaar uitspelen.

[0:48:30] Hoor ik uw woorden dan goed?

[0:48:32] Is dat een correcte analyse of ziet u een andere reden waarom die handtekeningen maar niet onder die maatregelen afspraken komen?

[0:48:40] Ja, ik denk dat u gelijk heeft.

[0:48:42] Ik zou het alleen iets anders verwoorden.

[0:48:43] Er is een wetloop aan de gang om de industrie te verduurzamen

[0:48:47] en om dat in je eigen land voor mekaar te krijgen.

[0:48:50] Dat zie je in Frankrijk, in Duitsland, in de UK, in de US.

[0:48:53] En dat is natuurlijk heel legitiem.

[0:48:57] Iedereen probeert natuurlijk voor zijn eigen land het zo goed mogelijk te doen.

[0:49:00] En we proberen het in Europa met bijvoorbeeld zo'n ETS-systeem zo goed mogelijk te doen.

[0:49:04] Dus dat er een wetloop is voor groene investeringen is duidelijk.

[0:49:09] Dat ieder land daar zijn legitieme deel graag naar zich toe haalt,

[0:49:14] is ook duidelijk. En ik denk dat Nederland hier een geweldige kans heeft om verantwoord voorloper

[0:49:19] te zijn, want we hebben in het verleden ook heel veel uitgestoten met onze industrieën en dus daar

[0:49:23] ligt wat ons betreft ook echt een verantwoordelijkheid voor de Nederlandse industrie, maar ook voor de

[0:49:27] Nederlandse overheid. De vraag is dan inderdaad, hoe kan het sneller? We zijn nu twee jaar bezig,

[0:49:33] of tenminste de minister is twee jaar bezig. Ik denk dat het dus van het allergrootste belang is,

[0:49:38] wat ik al zei, om consistent te zijn, niet halverwege de wedstrijd spelers het wel uit te

[0:49:43] willen sturen of mentaal af te laten haken of de spelregels te veranderen.

[0:49:48] Ik denk dat het gesprek nog intensiever gevoerd kan worden.

[0:49:51] Als ik minister was, dan zou ik de hele tijd bij die vijftien bedrijven kijken.

[0:49:56] Hoe gaan we dit nou wat sneller met elkaar doen?

[0:49:58] Hoe gaan we dat sneller regelen?

[0:50:00] Waarom is die onderhandeling nog niet ingezet?

[0:50:04] Wat kunnen we doen om nog beter uit te leggen wat we willen in Nederland?

[0:50:09] Bedrijven willen graag, maar werken op een net iets andere manier.

[0:50:13] Overheden willen graag op voorhand hun voorwaarden zekerstellen.

[0:50:17] Bedrijven nemen eerst eventjes een FID en dan de volgende stap, volgende stap.

[0:50:22] Houden ook rekening met veranderde omstandigheden.

[0:50:25] Daar moet je het gewoon heel indringend over hebben.

[0:50:27] En tenslotte zou ik eigenlijk willen onderstrepen wat de heer de Bad ook zegt.

[0:50:32] Energietransitie is transitie.

[0:50:34] Dat betekent verandering.

[0:50:35] En dat betekent dat je niet de hele tijd alles tegelijk kan bereiken.

[0:50:39] En het voorbeeld van Dow in Zeeland is een goed voorbeeld,

[0:50:43] dat zou echt enorme CO2 reductie betekenen,

[0:50:47] maar in termen van stikstof was er gedurende een paar jaar dan een probleem.

[0:50:51] Ik denk dan moet je daar inderdaad met elkaar overheen stappen.

[0:50:55] Er is een heel goed rapport over geschreven door Kees Oudshorn,

[0:50:59] vroeger bekend van VNO-NZW en nu, wat is zijn officiële titel?

[0:51:04] Clusterregisseur in Zeeland.

[0:51:06] In dat rapport staat gewoon hoe je hier uit zou kunnen komen

[0:51:09] En dan denk ik, heb dan met elkaar de politieke wil, maar ook de bestuurlijke moed om dat te doen.

[0:51:16] Want nogmaals, Douwe zit ook in Alberta, Canada, zit ook in Tarragona, Spanje.

[0:51:21] De plant in Terneuze is een van de grootste ter wereld. Ze willen ongelooflijk graag.

[0:51:25] Maar dan moet de liefde ook van twee kanten komen.

[0:51:27] Dus ik zou pleiten voor een intensivering van het debat.

[0:51:32] Dank u wel. Dan heb ik nog een korte vervolgvraag hierover.

[0:51:35] En dat gaat over, ik vind het wel mooi zoals u het beschrijft, een wetloop van waar komen de groene investeringen.

[0:51:41] En dan kunnen landen natuurlijk kiezen van hoeveel maken we daarvoor vrij en hoeveel faciliteren we dat.

[0:51:46] Waarbij we natuurlijk ook niet de hoofdprijs willen betalen als belastingbetaler of als overheid.

[0:51:49] Dus heeft uw commissie nou zicht op wat is nou nog een redelijke bijdrage vanuit de overheid en wat niet?

[0:51:56] En hoe doet u dat? Hoe bepaalt u nou of het een redelijke bijdrage is of niet?

[0:52:03] Ten eerste hebben we in onze commissie mensen die ook in andere landen actief zijn.

[0:52:07] De heer Buigner, hier in Nederland ooit CEO van Axo, Nobel geweest,

[0:52:11] en nu in Zwitserland werkzaam, maar eigenlijk over de hele wereld.

[0:52:14] We hebben mensen van banken die investeringen van over de hele wereld beoordelen.

[0:52:20] Tanja Kuppen van ABN AMRO.

[0:52:22] Dus we hebben in ieder geval een vergelijking.

[0:52:25] Dus als we de hoofdprijs betalen, dan doen we dat bewust in Nederland.

[0:52:29] Want dat kan ook nog, hè.

[0:52:31] We kunnen ook zeggen, dit bedrijf is zo belangrijk voor Nederland,

[0:52:33] want deze technologie is zo innovatief.

[0:52:35] Of de neveneffecten zijn zo belangrijk, bijvoorbeeld in termen van gezondheid

[0:52:39] of in termen van waterstofproductie.

[0:52:42] Stel je voor dat je groen staal gaat maken in IJmuiden en je brengt daarmee de hele waterstofmarkt op gang

[0:52:47] en maakt wind op zee ook rendabel.

[0:52:49] Dat soort neveneffecten moet je ook allemaal meenemen in je afwegingen.

[0:52:53] Dan betaal je daar een prijs voor.

[0:52:55] Die prijs is misschien hoog en misschien zelfs de hoofdprijs,

[0:52:58] maar dan doe je dat wel heel bewust.

[0:53:00] Als er iets is wat je heel graag wil hebben, dan ben je daar ook bereid om te betalen.

[0:53:05] En nogmaals zeg ik ook je verantwoordelijkheid te nemen.

[0:53:09] Het zou toch fantastisch zijn als we aan deze kant van de wereld die waterstofmarkt op gang kunnen brengen.

[0:53:14] Als we kunnen laten zien hoe dat werkt en dat mensen aan andere delen van de wereld daar ook voordeel van hebben.

[0:53:22] Ik kan er nog uren over praten, voorzitter.

[0:53:24] Ik hoor het mevrouw Gerels, dank u wel.

[0:53:26] Nou er is nog wel tijd voor één of twee vragen.

[0:53:29] Als er nog een lid is die heel graag nog een vraag wil stellen …

[0:53:32] Mevrouw Teunissen, zie ik.

[0:53:34] Nou, ga uw gang, mevrouw Teunissen.

[0:53:36] Dank u wel, voorzitter.

[0:53:37] In dit kader had ik nog een vraag aan mevrouw Geerls.

[0:53:41] De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid adviseerde onlangs te stoppen met pemperen van

[0:53:46] groot vervuilende bedrijven.

[0:53:47] Alleen moeten we dus niet vasthouden aan de status quo.

[0:53:52] Je ziet natuurlijk wel in de maatwerkafspraken dat dat ook wordt gedaan met bedrijven die

[0:53:56] nog niet per se laten zien dat ze ook echt die transitie hebben ingezet of voldoende hebben ingezet.

[0:54:03] De wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid zegt dat we in plaats daarvan veel meer moeten

[0:54:07] inzetten op het subsidiëren van bedrijven die passen in een nieuwe economie.

[0:54:11] Daar hebben we het als Kamer ook best wel vaak over, van hoe die nieuwe economie er dan uitziet.

[0:54:15] Er ligt daar niet echt een duidelijke visie van het kabinet op.

[0:54:19] Dus ik vroeg me af hoe u daarnaar kijkt, ook in het licht van de maatwerkafspraken.

[0:54:23] moeten we niet meer inzetten op het subsidiëren van juist die nieuwe economie in plaats van ook

[0:54:28] bedrijven, afspraken maken met bedrijven die zich ja vooral aan de status quo willen houden.

[0:54:35] Mevrouw Gerels, kort antwoord. Ook weer een hele mooie vraag. Ja zo'n visie zou natuurlijk

[0:54:39] altijd heel goed zijn, een visie op 2050, nieuwe industrie, oude industrie, hoe verhoudt dat zich

[0:54:44] tot elkaar en waar wil je als overheid in investeren? Dat zou ik onmiddellijk toejuichen als die visie

[0:54:50] er zou komen, dus misschien kunt u dat bewerkstelligen in de Tweede Kamer bij de minister.

[0:54:55] En verder moet je nooit iemand pemperen.

[0:54:57] Baby's niet, kleuters niet, pubers niet, ook grote bedrijven niet.

[0:55:00] En dat is hier ook helemaal niet aan de orde.

[0:55:02] En wat hier volgens mij aan de orde is, is

[0:55:05] dat we in Nederland een aantal grote spelers hebben in de industrie, een stuk of 15.

[0:55:10] En ik zie daar alleen maar mensen die ervan

[0:55:12] overtuigd zijn dat die energietransitie moet plaatsvinden.

[0:55:16] Hoe sneller, hoe beter.

[0:55:17] En het liefst hier in Nederland.

[0:55:19] Dus ik geloof dat wij in die zin allemaal op dezelfde lijn zitten.

[0:55:23] Wij strijden allemaal in het landsbelang voor vergroening en voor het behoud van het verdienvermogen.

[0:55:28] En dat je daar misschien iets voor moet betalen.

[0:55:31] We hadden het al over de hoofdprijs.

[0:55:33] Dat is ook heel erg logisch, want je krijgt er ook ongelooflijk veel voor terug.

[0:55:38] Dank u wel.

[0:55:39] En dan komt daar mijn einde aan de eerste ronde van dit rondetafelgesprek.

[0:55:42] Dank aan de heer De Bad, aan mevrouw Gerels en mevrouw Gosen voor uw aanwezigheid en al uw kennis

[0:55:47] en alle mooie antwoorden die we gekregen hebben.

[0:55:49] Dan schors ik heel even de vergadering, zodat we kunnen wisselen en we verder gaan met ronde twee.

[0:59:32] Ik heropen deze bijeenkomst van de Vaste Kamer Commissie voor Economische Zaken en Klimaat.

[0:59:38] Als het publiek ietsje stiller kan zijn, dan kunnen we onze gasten gaan beluisteren.

[0:59:44] Die beginnen met een presentatie.

[0:59:46] Welkom aan de heer Van den Berg van Tata Steel, aan meneer Radix van Gemelot,

[0:59:51] mevrouw Thijssen van VNO-NCW en de heer Adema van de FNLI.

[0:59:56] We doen hetzelfde als in ronde 1.

[0:59:58] Dus als u kort kunt toelichten wat uw inbreng is over de voortgang van de maatwerkafspraken,

[1:00:04] dan noemen we daarna weer een aantal rondes vragen vanuit de Kamer.

[1:00:07] Meneer Van den Berg, gaat uw gang.

[1:00:10] Ja, dat wil ik heel graag doen.

[1:00:12] Ik begin met dank uitzpreken voor de uitnodiging om aan dit gesprek deel te nemen.

[1:00:18] Ik denk dat het belangrijk is.

[1:00:19] is belangrijk voor mij, maar zeker voor mijn 10.000 collega's en voor alle grote en kleine

[1:00:27] bedrijven in de Eimond en in de rest van Nederland die verbonden zijn met ons bedrijf. Er hangt

[1:00:32] een heel ecosysteem aan ons bedrijf vast. Voor mij gaat het dan vandaag ook over de toekomst

[1:00:40] voor deze mensen, voor het bedrijf, voor het ecosysteem en eigenlijk ook voor de hele Nederlandse

[1:00:45] industrie. Voor mij is het glashelder dat om te transformeren naar een schoon groen en

[1:00:53] circulair staalbedrijf, maatwerk daarbij absoluut essentieel is.

[1:00:58] Na het verschijnen van het rapport van de expertgroep Gezondheid IJmond, net al een paar keren genoemd,

[1:01:04] en het rapport van de heren Weijers en Blom in opdracht van het ministerie van Economische

[1:01:08] Zaken, heeft het kabinet aangegeven met ons vervolgstappen in het maatwerktraject te willen

[1:01:13] te zetten op basis van onze groene staalplan en daarbij ook te willen onderzoeken welke

[1:01:18] versnellingsmogelijkheden er zijn, met name voor die maatregelen die de emissies van belang

[1:01:23] voor de gezondheid in de omgeving terugbrengen.

[1:01:26] Wij zijn blij met de ingeslagen richting en gaan natuurlijk graag verder daarover in gesprek.

[1:01:34] En we snappen daarbij natuurlijk ook dat de complexiteit met name rondom ons bedrijf enorm

[1:01:39] groot is, omdat naast die vermindering van de CO2-uitstoot, we zijn helaas de grootste

[1:01:45] CO2-uitstoter van Nederland, het aanpakken van de impact van ons bedrijf op de omgeving

[1:01:51] de hoogste prioriteit heeft gekregen.

[1:01:54] En wij zijn van mening dat met goede maatwerkafspraken over en weer beide ook geborgd kunnen worden

[1:02:00] en we ervaren daarmee de gesprekken met het maatwerkteam van de overheid als constructief.

[1:02:05] Ik moet melden dat een uitdaging daarbij echt is...

[1:02:10] het ongunstige investeringsklimaat in Nederland...

[1:02:12] voor de enorm complexe transitie zoals die bij ons plaatsvindt.

[1:02:18] Het veroorzaakt door de keuzes die in Den Haag worden gemaakt.

[1:02:21] Bijvoorbeeld het voorstel om de Nederlandse CO2-heffing te verhogen.

[1:02:26] Want ja, de Nederlandse CO2-heffing is natuurlijk met elkaar besproken...

[1:02:32] maar de verhoging niet.

[1:02:34] de vrijstelling voor het duale gebruik van kolen af te schaffen, een negatieve effect heeft op het

[1:02:41] zogenaamde verdienvermogen, de hoeveelheid geld die wij de komende jaren zullen verdienen. En

[1:02:46] dat geld hebben we nodig voor die vergroening en voor de financiering van de transitie.

[1:02:52] Bedenk even dat wij de laatste vijf jaar geen dividend betaald hebben. Het is een min of meer

[1:02:56] gesloten systeem. Wat aan belasting betaald wordt, is niet ter beschikking van de grote

[1:03:04] vergroeningstransitie. Daarbij gesteund door de studies, waaronder de recente van Ebridge,

[1:03:10] die aantonen dat de kosten voor de Nederlandse industrie veel hoger zijn dan elders in Europa.

[1:03:13] Energiekosten dan met name. En hoger dan voor bedrijven waarmee wij direct moeten concurreren.

[1:03:20] Kijk, als er in Europa een redelijk gelijk speelveld is, dan kunnen die bedrijven hogere

[1:03:26] kosten van vervuiling, zoals dit, doorzetten naar onze klanten. En dan hebben we gewoon

[1:03:33] een normaal competitieve situatie.

[1:03:36] Maar als Nederland alleen daarin voorop loopt, dan is dat niet zo en dat geeft een enorm

[1:03:40] nadeel in de concurrentie en in het verdienvermogen.

[1:03:44] Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft ook geconcludeerd dat het maatwerk beter werkt

[1:03:48] dan een hogere Nederlandse CO2-heffing en de onzekerheid die dat met zich meebrengt

[1:03:52] voor het moederbedrijf, voor investeerders, breder dan ons bedrijf, die is groot.

[1:03:58] Ik ben dan ook van mening dat het vasthouden van het beleid dat het Europese speelveld

[1:04:02] verstoord is, een grote bedreiging voor het voortbestaan van de Nederlandse industrie met

[1:04:06] alle gevolgen van dien voor werkgelegenheid, voor autonomie en voor het klimaat heeft.

[1:04:12] Schone produceren en het tegengaan van klimaatverandering dulden geen uitstel.

[1:04:17] Laten wij als bedrijfsleven en overheid gezamenlijk de grote transitieuitdagingen aangaan en van het

[1:04:24] maatwerk een succes maken. Dank u wel. Dank meneer Van den Bergh. Dan meneer Radix van

[1:04:31] Ja, Gemmelot, ga uw gang.

[1:04:38] Pardon, meneer Adert, u moet uw microfoon even aanzetten.

[1:04:42] Ja, zo gaat het goed.

[1:04:43] Voor alle duidelijkheid, voorzitter, ik zit hier namens Gemmelot, de industriezijd Gemmelot,

[1:04:48] en niet namens de vier maatwerkbedrijven die op Gemmelot aanwezig zijn.

[1:04:52] Die moeten vooral voor zichzelf spreken.

[1:04:55] Maar ik wil wel iets in het algemeen over de situatie van die maatwerkbedrijven zeggen.

[1:05:01] Ik heb het gevoel dat de illusie bestaat dat je door het opleggen van heffingen en het verhogen van heffingen

[1:05:10] die bedrijven helpt bij het nemen van hun investeringsbeslissing omdat je hun business case beter maakt.

[1:05:18] Door te investeren kunnen ze namelijk die heffingen vermijden.

[1:05:23] En ik noem die perceptie een fatale misvatting.

[1:05:27] Fataal omdat dat het einde van die bedrijven kan betekenen in Nederland.

[1:05:31] En het getuigt ook van een totaal onbegrip van hoe investeringsbeslissingen in grote multinationale ondernemingen tot stand komen.

[1:05:39] Die komen niet tot stand om problematiek op te lossen, maar die zijn gericht op het groeien en bloeien van bedrijven.

[1:05:47] En dat doen ze niet als ze hier in Nederland geconfronteerd worden met een opeenstapeling van effingen.

[1:05:53] Die misvatting zou best wel eens fataal kunnen zijn.

[1:06:00] De maatregelafspraken ervaren wij vanuit Gemmelot als nuttig en noodzakelijk, maar als niet voldoende.

[1:06:11] En daarom ben ik ook blij dat Gemmelot uitgenodigd is, want Gemmelot is een systeem.

[1:06:16] Wij zijn een samenhangend geheel van industriële bedrijven.

[1:06:19] In Gemmelot zijn in totaal 19 industriële bedrijven aan elkaar gekoppeld,

[1:06:25] die op de een of andere manier allemaal afhankelijk van elkaar zijn door het energiesysteem of door het grondstoffensysteem

[1:06:33] en die voor een gemeenschappelijke uitdaging staan.

[1:06:37] En die uitdagingen zijn tweeledig.

[1:06:40] Op de eerste plaats worden wij geconfronteerd met een grondstoffentransitie.

[1:06:46] De chemloodbedrijven draaien nagenoeg volledig op aardolie in de vorm van nafta of aardgas als grondstof.

[1:06:54] En we weten allemaal dat die fossiele grondstoffen vervangen moeten gaan worden.

[1:07:01] En dat leidt dan ook tot de constatering, en die is voor heel veel mensen contra-intuitief,

[1:07:07] dat een duurzame chemische industrie betekent meer chemische industrie.

[1:07:14] Want de grondstoffen die nu heel comfortabel worden aangevoerd,

[1:07:18] zullen we zelf moeten gaan produceren.

[1:07:21] We moeten zelf de alternatieve grondstoffen voor NAFTA en voor aardolie gaan produceren en voor aardgas gaan produceren.

[1:07:31] En dat betekent ketenverlenging.

[1:07:32] Er zijn meer bedrijven nodig die op basis van andere grondstoffen via recycling of via biogene grondstoffen de keten kunnen blijven voeden.

[1:07:42] Veel van die bedrijven zijn op dit moment helemaal nog niet actief op dit vlak

[1:07:47] en vallen dus daardoor ook per definitie buiten de maatwerkafspraken.

[1:07:52] En ook de structuren die nodig zijn

[1:07:54] om die bedrijven te kunnen laten functioneren

[1:07:57] op het gebied van recycling, op het gebied van beschikbaar krijgen

[1:08:00] van biogene grondstoffen,

[1:08:04] de logistieke infrastructuur die daarvoor nodig is,

[1:08:07] komt niet aan de orde in de maatwerkafspraken

[1:08:10] en daardoor zouden kansen gemist worden.

[1:08:15] Energietransitie betekent voor Gemmelot in belangrijke mate elektrificatie.

[1:08:21] En ook daar geldt weer niet voor één of twee of drie of vier maatwerkbedrijven, maar voor het hele systeem.

[1:08:28] En we weten allemaal dat die elektrificatie op dit moment veel en veel te traag verloopt.

[1:08:34] En als Gemmelot in 2028 niet aangesloten is op het 380 kv net,

[1:08:43] dan kun je de maatwerkafspraken vergeten.

[1:08:48] Want dan komt het allemaal niet van de grond.

[1:08:50] Dan zijn wij ook niet in staat om die nieuwe bedrijven aan te trekken...

[1:08:55] die ons moeten gaan helpen bij de verduurzaming van onze grondstofstromen.

[1:09:01] Dan kan een elektrificatie van een kraker niet van de grond komen.

[1:09:05] En ik heb ook het gevoel dat die urgentie niet voldoende aan de orde komt...

[1:09:10] we kijken naar maatwerkafspraken met individuele bedrijven. Dus ook tegen die

[1:09:15] achtergrond zou ik willen pleiten voor een meer integraal industrieel beleid

[1:09:20] waar ook naar de ontwikkeling van de clusters gekeken wordt.

[1:09:26] Dank u wel. Kunt u uw microfoon weer uitzetten en dan geef ik het woord graag aan

[1:09:30] mevrouw Keissen van VNO-NCW. Anders dan doet mijn microfoon het niet.

[1:09:34] Dank voor de uitnodiging. Goed om hier te zijn.

[1:09:36] Mijn boodschap aan u is dat Nederland moet kiezen. Nederland moet kiezen of je

[1:09:41] grote industriële bedrijven en daarmee de industrieclusters in onze regio's of je die

[1:09:46] wil behouden.

[1:09:47] En dat is eigenlijk simpel gezegd waar het op dit moment om gaat.

[1:09:51] En bij dat kiezen is het inmiddels ook vijf voor twaalf of misschien wel één voor twaalf.

[1:09:56] We hebben vijf, we hebben zes clusters, vijf regionaal en één landelijk.

[1:10:01] En in die vijf clusters, daar zitten deze maatwerkbedrijven, die zijn daar de motor van.

[1:10:07] En die maatwerkbedrijven, net als de anderen, die zullen moeten verduurzamen om voort te

[1:10:12] kunnen bestaan, maar ook om de klimaatdoelen van Nederland te halen.

[1:10:16] En dat willen ze ook.

[1:10:17] Elk van die bedrijven heeft honderden miljoenen, zo niet miljarden, klaarstaan om te investeren

[1:10:22] in hun fabriek in Nederland.

[1:10:24] En of uw politieke hart nou klopt uiteindelijk voor de mensen in de regio's buiten de Randstad,

[1:10:29] of uw politieke hart nu klopt voor de onafhankelijkheid van Nederland, of dat uw politieke

[1:10:36] klopt voor het klimaat of voor alle drie die dingen. Het is gewoon een goed idee om te zorgen

[1:10:43] dat we de maatwerkbedrijven in staat stellen om te verduurzamen. Want in de allereerste plaats als

[1:10:51] maatwerkbedrijven in die regionale industrieclusters hun deuren zouden sluiten dan verdwijnen er

[1:10:56] substantieel banen in regio's zoals Zeeland, Groningen en Limburg waar, dat weten we allemaal,

[1:11:03] de werkgelegenheid niet voor het oprapen ligt.

[1:11:06] En denken dat er dan vanzelf wel nieuwe bedrijvigheid ontstaat, dat is naïef.

[1:11:11] En vergeet niet dat aan de maatwerkbedrijven altijd ook een heleboel mkb verbonden is.

[1:11:17] De clusters in Zeeland en Limburg zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk...

[1:11:21] voor dertig procent van de economie van die provincie.

[1:11:26] De tweede plaats waarom het belangrijk is om de maatwerkbedrijven...

[1:11:30] in staat te stellen om te verduurzamen, is dat zij producten maken...

[1:11:33] vaak grondstoffen voor producten, medicijnen, woningen, treinen en de voedselvoorziening.

[1:11:40] En daarvoor wil je als Nederland niet volledig afhankelijk zijn van het buitenland.

[1:11:46] En in de derde plaats het klimaat.

[1:11:48] Nederland heeft zich gecommitteerd aan een 55% CO2-reductie.

[1:11:52] De opgave die Nederland heeft afgesproken met haar industrie is 66%.

[1:11:57] De industrie, en dat realiseren weinig mensen zich, gaat dus serieus meer CO2 reduceren

[1:12:04] dan haar fair share en daardoor worden burgers en boeren ontzien.

[1:12:09] En van die opgraven die de industrie te doen heeft, 24 megaton, daarvan doen deze 15 maatwerkbedrijven

[1:12:16] er liefst 16.

[1:12:18] Reden genoeg dus om te zorgen dat zij die CO2-reductie ook kunnen halen.

[1:12:22] En ik ben dan ontzettend blij ook dat we met vakbonden het er over eens zijn dat de verduurzaming

[1:12:27] van de industrie door moet, dat maatwerkafspraken daarvoor ook belangrijk zijn.

[1:12:32] Daar hebben we onlangs als Sociaal Economische Raad ook over geadviseerd.

[1:12:36] En het is ook niet voor niks dat ook de ondernemingsraden van die betreffende bedrijven hier vandaag

[1:12:40] zijn.

[1:12:41] Het is denk ik goed om nog even stil te staan bij de gedachten achter de maatwerkaanpak.

[1:12:48] Want het verduurzamen van een groot industrieel bedrijf, dat is ontzettend ingewikkeld.

[1:12:52] Alle puzzelstukjes moeten tegelijkertijd in elkaar schuiven.

[1:12:57] Soms wel honderden vergunningen, de beschikbaarheid van infrastructuur zoals het elektriciteitsnet,

[1:13:03] de investeringsbesisting van het bedrijf, de beschikbaarheid van voldoende elektriciteit

[1:13:07] of waterstof, de planning van de productiestops in de komende jaren van de fabriek, de subsidie

[1:13:12] voor onrenabele kosten.

[1:13:14] Alles moet tegelijkertijd in elkaar vallen.

[1:13:16] Dat is moeilijk, maar niet onmogelijk, mits er coördinatie is en als zaken die uit de

[1:13:23] planning lopen tijdig worden geëscaleerd.

[1:13:26] En dat, die coördinatie en escalatie, dat is de reden waarom de maatwerkaanpak nodig

[1:13:30] is.

[1:13:32] Na een voortvarende start, twee jaar geleden, valt de aanpak in Nederland nu stil.

[1:13:37] Landen om ons heen gaan inmiddels sneller.

[1:13:39] En waarom valt het stil in Nederland?

[1:13:41] Ik noem een paar belangrijke oorzaken, er zijn er nog veel meer, maar ik hou me enigszins

[1:13:45] beperkt. In de eerste plaats voor veel van die bedrijven betekent verduurzaming overstappen

[1:13:52] op elektriciteit. Maar met een elektriciteitsprijs die in Nederland drie keer hoger is dan in

[1:13:57] Frankrijk en twee keer hoger dan in Duitsland, kun je hier niet rendabel produceren en ga

[1:14:03] je hier dus ook niet investeren. In de tweede plaats de zwabberkoers van Nederland. Je staat

[1:14:09] op het punt om een miljard in de verduurzaming van je fabriek te stoppen, maar ondertussen

[1:14:14] verandert Nederland de spelregels continu. Dan ga je niet investeren.

[1:14:19] Dan onze nationale CO2-prijs, die andere landen om ons heen niet hebben.

[1:14:24] Hij is eergisteren ook maar weer eens verhoogd, om nog maar weer eens een

[1:14:27] voorbeeld te geven van de zwabbenkoers. En je moet die CO2-prijs ook betalen in

[1:14:32] Nederland als je uiteindelijk helemaal niet in staat bent om te verduurzamen.

[1:14:37] Als je wel je investeringsbeslissing genomen hebt, maar de overheid niet levert.

[1:14:41] Dus als je bijvoorbeeld geen elektriciteitsaansluiting op tijd kunt krijgen, wel je fabriek hebt

[1:14:47] verduurzaamd, dan alsnog betaal je die nationale CO2-prijs en alleen in Nederland, dan ga je

[1:14:53] niet investeren.

[1:14:55] Tot slot de zeer moeizame vergunningverlening.

[1:14:59] Een voorbeeld uit Zeeland, waar Dow aanloopt tegen het niet krijgen van een vergunning

[1:15:03] vanwege stikstofvereisten, terwijl door hun project de stikstofuitstoot met 10% wordt

[1:15:10] vermindert en overigens de CO2-uitstoot met 50 procent.

[1:15:15] De zeer moeizame vergunning is nog een reden waarom de maatwerkaanpak in Nederland stilvalt

[1:15:21] en waarom het belangrijk is dat die doorgaat, heb ik net uitgelegd.

[1:15:25] De aanhoudende onzekerheid en stroperigheid in Nederland, daardoor twijfelen veel maatwerkbedrijven

[1:15:31] inmiddels serieus of ze hun fabriek in Nederland zullen verduurzamen.

[1:15:36] Het is vijf voor twaalf, Nederland moet kiezen.

[1:15:39] Willen we die bedrijven behouden, willen we de clusters behouden, willen we daarmee

[1:15:44] de banen en ook 30 procent van de economie van kwetsbare regio's overrijd houden?

[1:15:49] Zo ja, de keuze is aan u, dan moeten ook aan de overheidszijde, van de omgevingsdiensten

[1:15:55] tot alle betrokken bewindslieden en met steun van u, de Tweede Kamer, alle neuzen dezelfde

[1:16:01] kant op.

[1:16:02] Alleen dan kunnen we hindernissen die er nu zijn, doortastend en voortvarend oplossen.

[1:16:07] Dank u wel.

[1:16:09] Dank u wel, mevrouw Thijssen.

[1:16:10] En is nu het woord aan de heer Adema.

[1:16:14] Dank u wel, voorzitter.

[1:16:16] En dank ook voor deze uitnodiging.

[1:16:18] We hebben natuurlijk veel gehoord over het belang van de grote industrie

[1:16:20] en daar is allemaal niks aan af te doen.

[1:16:22] Maar ik vind het des te fijner dat ik hier ook het woord mag voeren

[1:16:26] namens een hele grote groep bedrijven

[1:16:27] die behoren tot het midden- en kleinbedrijf.

[1:16:30] En ik zal dat doen vanuit de voedingsmiddelensector

[1:16:32] en uiteraard zal ik daar zeker bij stilstaan bij het hele cluster 6

[1:16:35] waar we ook een belangrijke speler in zijn.

[1:16:38] Kunt u even de microfoon van mevrouw Thijssen uiten?

[1:16:40] Dan komt hij goed in beeld.

[1:16:41] Dank u wel.

[1:16:44] Allereerst even kort over onze sector, onze achtergrond en ook de levensmiddelenbedrijven.

[1:16:49] U kent ze allemaal.

[1:16:50] Het zijn bedrijven die heel dicht bij iedereen staan.

[1:16:53] Om te beginnen, omdat u vanmorgen bent, is u al tegengekomen bij een ontbijt.

[1:16:56] Straks bij de lunch.

[1:16:57] Wellicht later bij een biertje met een bitterbal.

[1:16:59] En vanavond nog bij het diner met een afsluitend kopje koffie erbij.

[1:17:03] Maar ook dicht bij heel veel mensen.

[1:17:04] Omdat we het hebben over bedrijven die vaak heel dicht in de regio staan.

[1:17:07] En ook een lange traditie in de regio hebben.

[1:17:10] Als ik het moet karakteriseren, zijn er een paar grote dingen.

[1:17:13] Eén, hele grote verschillen, ook binnen onze achterban.

[1:17:16] We hebben corporaties, we hebben internationale ondernemingen,

[1:17:19] maar hoe dan ook, ongeveer 98 procent van de voedingsmiddelensector

[1:17:22] behoort tot het midden- en kleinbedrijf.

[1:17:24] En dat heeft toch wel een heel ander perspectief en ook een andere uitdaging.

[1:17:27] Vaak bedrijven die dus lokaal geworteld zijn

[1:17:29] en dus ook een hele belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid lokaal.

[1:17:34] Je praat over werkgelegenheid, maar vaak ook op sociaal-cultureel vlak

[1:17:38] een enorme verbondenheid met de regio.

[1:17:41] En ook bedrijven die heel sterk samenwerken met andere bedrijven,

[1:17:44] vaak juist in de regio, op een industrieterrein, in een gemeente.

[1:17:47] En dat is ook de reden waarom, wat ons betreft, het hele cluster zes

[1:17:50] zo ontzettend belangrijk is om daarin te blijven investeren.

[1:17:55] Bedrijven ook, denk ik, waar verduurzaming geen optie is,

[1:17:58] maar een absolute noodzaak.

[1:18:00] En om twee redenen.

[1:18:01] De grondstoffen die we gebruiken komen vaak van het boerenland af

[1:18:04] of in ieder geval ergens uit de agrarische sector.

[1:18:06] Dus we hebben met alle facetten van verduurzaming te maken.

[1:18:10] En in het tweede zien we dat ook verduurzaming en CO2-voetafdruk...

[1:18:15] een steeds belangrijker element wordt in het kunnen vermarkten van je producten.

[1:18:18] Denk aan alle discussies die er zijn over de scope 3.

[1:18:22] Dat betekent dat de elektrificatiefonds cruciaal is.

[1:18:26] En het eigenlijk niet de vraag is of bedrijven daartoe gestimuleerd worden...

[1:18:29] maar eigenlijk de vraag is hoe kunnen we bedrijven daartoe...

[1:18:32] hoe kunnen we dat eigenlijk mogelijk maken.

[1:18:34] Er zit ook een beetje de kracht van de sector en van de hele regio is ook een beetje onze zwakte,

[1:18:40] als ik eerlijk ben in deze discussie. Want laten we eerlijk zijn, als een van de bedrijven om zou

[1:18:44] vallen, er is geen voorpagina die dat erop zet. Misschien van een lokaal krantje, maar dan houdt

[1:18:48] het wel op. Terwijl we toch praten over een cluster wat de tweede is in Nederland qua CO2-uitstoot en

[1:18:54] ook qua potentie die er zit. Dus wat ons betreft een cluster zeker wat ook van groot belang is.

[1:19:01] Dus we roepen zelf wel eens gekscherend als het alleen gaat om de CO2-hoeveelheden, dan

[1:19:06] moet je naar de grote bedrijven zijn.

[1:19:08] Maar als het gaat om het verduurzamen van de industrie en de industrie van de toekomst

[1:19:12] en ook de groene industrie in de toekomst waar we het net over hadden, daar zal nog steeds

[1:19:15] brood gebakken moeten worden en er zullen nog steeds zuivelproducten gemaakt moeten

[1:19:19] worden.

[1:19:19] Dus dat betekent dat wat ons betreft het ook gaat om het mogelijk maken om te verduurzamen

[1:19:25] in de provincie, in de regio en daarmee ook de belangrijke rol te blijven houden.

[1:19:30] in die lokale omgevingen.

[1:19:33] Dus aanpak van maatwerk is voor ons cruciaal.

[1:19:36] Er zijn een paar bedrijven die de huidige maatwerkaanpak meelopen

[1:19:39] en die bedrijven zijn enthousiast over de aanpak.

[1:19:42] Dat heeft eigenlijk met drie dingen te maken.

[1:19:43] Eén, het gaat over perspectief.

[1:19:46] Wanneer kun je aansluiting krijgen? Wanneer kun je verduurzamen?

[1:19:49] En het gaat erin dus over een stuk helderheid.

[1:19:51] Twee, het gaat ook over focus.

[1:19:53] Bedrijven zijn gewend om te ondernemen,

[1:19:55] problemen bij de kop te pakken en te zien

[1:19:57] hoe je daar op een creatieve manier oplossingen bij kunt vinden.

[1:20:01] En dat is wat daar gebeurt.

[1:20:02] En het derde is ook een heel stuk coördinatie.

[1:20:05] Coördinatie tussen bedrijven onderling, vaak hele verschillende sectoren.

[1:20:08] Dus een voedingsmiddelenbedrijf dat samenwerkt met een transportbedrijf,

[1:20:12] met een metaalbewerkingsbedrijf om oplossingen te zoeken,

[1:20:15] samen met de provincie en samen met de netwerkbeheren.

[1:20:19] Dus veel erkenning ook voor het ministerie van Economische Zaken, denk ik, voor de aanpak.

[1:20:23] Echter, er zijn wel een aantal aandachtspunten en die zitten voor ons met name ook in de schaal.

[1:20:27] Dit is een relatief arbeidsintensief proces en ik begrijp ook heel goed dat je niet vanuit

[1:20:33] het ministerie in één keer met tweehonderd of misschien wel vijfhonderd bedrijven aan

[1:20:36] de slag kunt gaan om dit vlot te trekken.

[1:20:40] Tweede is ook dat de maatwerkaanpak veelal een nationale insteek is, terwijl onze ervaring

[1:20:45] is dat de oplossing ook echt regionaal gezocht moet worden.

[1:20:48] Dus vandaar dat wij zeggen dat je de nationale aanpak wat ons betreft zou moeten aanpakken

[1:20:53] of zou moeten aanvullen met een regionale insteek.

[1:20:55] En daar zou wat ons betreft het cluster zes een hele goede rol in kunnen vervullen.

[1:21:01] Hoe zorgen we ervoor dat we de versnelling krijgen door focus te leggen,

[1:21:04] door vanuit de onderzoeken die we nu doen, waar de grote knelpunten zitten,

[1:21:09] prioriteiten te stellen, bedrijven, gemeenten, provincies, netwerkbeheerders bij elkaar te krijgen.

[1:21:15] En we zien dat echt in de vorm van echt aanjagers, versnellers die die partijen bij elkaar kunnen brengen

[1:21:20] en ook een beetje boven de grenzen heen kunnen kijken en zoeken naar oplossingen.

[1:21:25] Voor ons, en dan kom ik bijna tot het einde, drie belangrijke prioriteiten daarin.

[1:21:29] Eén, hoe kunnen we de bestaande capaciteit, hoe kunnen we die beter inzetten, beter benutten?

[1:21:34] Ook daar zijn voorbeelden van hoe dat kan.

[1:21:36] Twee, gericht op innovatie.

[1:21:38] Denk aan de energiehubs, maar denk ook aan de enorme ontwikkeling van lokale opslag.

[1:21:43] Batterijen die je zou kunnen gebruiken, hoe maken we dat ook toegankelijk?

[1:21:47] En drie, net kwam al even het hele punt over wet- en regelgeving.

[1:21:50] Wat is er nodig om het te versnellen?

[1:21:52] Ik zou heel graag het net willen ophalen.

[1:21:54] Juist ook in het land, in de regio's, om te kijken waar knelt het?

[1:21:59] Welke ruimte is er binnen bestaande wet- en regelgeving?

[1:22:01] En waar zou je gericht in moeten zetten?

[1:22:04] En dat is ook informatie die eruit kan komen en die wij graag zouden delen.

[1:22:09] Nou, tot slot, en dat pleidooi is al een paar keer gedaan hier.

[1:22:12] Dat wil ik toch herhalen.

[1:22:13] Ik snap dat prijsprikkels op een gegeven moment kunnen helpen om tot een...

[1:22:20] en tot verduurzame kunnen leiden.

[1:22:21] Maar de echte...

[1:22:22] Met ook de voorstellen die er liggen...

[1:22:24] waarbij je praat over de verhoging van de energiebelasting...

[1:22:27] terwijl er geen mogelijkheid is om te elektrificeren...

[1:22:29] dan komt het eigenlijk bijna terecht als een botte belastingheffing extra...

[1:22:34] die uiteindelijk geen effect gaat hebben...

[1:22:36] en wel degelijk een heel negatief effect gaat hebben op het concurrentievermogen.

[1:22:40] Dank u wel, voorzitter.

[1:22:41] Dank u wel, meneer Adema.

[1:22:41] Dan gaan we snel door met de vragen van de zijde van de Kamer.

[1:22:44] Meneer Ekkens, met uw vragen.

[1:22:45] Ja, dank, voorzitter.

[1:22:46] En ik moet me excuseren...

[1:22:47] want ik zal zo naar een andere verplichting in de Kamer moeten...

[1:22:49] Maar ik kom wel nog terug in dit rondetafelgesprek.

[1:22:51] Maar ik ben blij dat ik nog een vraag kan stellen.

[1:22:52] Ik vind het trouwens ook wel mooi om te zien dat als je een gesprek over dit onderwerp

[1:22:56] vijf jaar geleden had gehad, dat er misschien echt nog verdeelde visies waren

[1:22:59] over of de noodzaak tot verduurzaming bestond.

[1:23:01] Maar ik hoor nu unaniem dat we het gaan doen en dat het noodzakelijk is.

[1:23:04] Dus dat is wel mooi om te constateren.

[1:23:06] Mijn vraag is voor de heer Van den Berg.

[1:23:07] We hebben in het vorige blokje een discussie gevoerd met elkaar over ook

[1:23:12] welke wederzijdse verplichtingen zijn er bij een maatwerkafspraak.

[1:23:15] Want aan de ene kant zien we de noodzaak om de staalindustrie in Nederland te behouden,

[1:23:19] ook gezien het geopolitieke klimaat, defensie, strategische autonomie gaat zo door.

[1:23:24] Dat betekent dat de overheid een stap naar voren zal moeten zetten.

[1:23:26] Maar wat mag de overheid dan van een bedrijf zoals het u wilt verwachten,

[1:23:30] zodat we ook kunnen zorgen dat afspraken nageleefd worden?

[1:23:34] Meneer Van der Bere.

[1:23:35] Ja, een terechte vraag, die krijgen we natuurlijk vaker.

[1:23:38] Kijk, het is ons plan.

[1:23:40] We hebben als bedrijf dit plan ingediend en verzocht om ondersteuning.

[1:23:44] Als die ondersteuning komt, gaan we het plan uitvoeren.

[1:23:46] Zo simpel is het.

[1:23:47] En misschien is het ook wel goed om even in te gaan op ons moederbedrijf, want daar gaat

[1:23:52] het dan in het algemeen natuurlijk over.

[1:23:55] Hij is zeer betrokken bij onze vergroening en bij onze transitie.

[1:24:00] De CEO van Tata Steel Limited, de heer Narendran, is ook op maandbasis ongeveer in Nederland.

[1:24:07] Hij spreekt ook met stakeholders, laat zich goed op de hoogte houden van alle ontwikkelingen,

[1:24:11] Ook politieke ontwikkelingen, ook ontwikkelingen in de media, al dat soort zaken.

[1:24:18] We hebben denk ik zo nu en dan een wat verkeerd beeld van India.

[1:24:21] We denken dat dat daar als het derde wereldland lang niet zover is zoals wij hier zijn.

[1:24:27] Ik denk dat dat een enorme misvatting is.

[1:24:29] India is enorm snel in beweging.

[1:24:33] Tata Steel in India is ook volop bezig met hoe die transitie moet gaan plaatsvinden.

[1:24:38] Een enorm grote uitdaging, omdat daar de markt ook nog aan het stijgen is.

[1:24:43] En ziet ons natuurlijk ook als een soort vooruitgeschoven post in die transitie.

[1:24:49] Hoe werkt dat nu technisch, technologisch, maar ook in policies?

[1:24:56] En dus zo wordt er tegen aangekeken.

[1:25:00] Ik was vorige week nog in India zelf om mede daarover te spreken.

[1:25:04] En dan zie je dat, het is al een paar keer gezegd,

[1:25:08] de stabiliteit van de business case voor de vergroening,

[1:25:11] al dat soort dingen, daar zijn we erg bij gebaat als dat gebeurt.

[1:25:15] Dan is dat veel eenvoudiger om dat goed uit te leggen

[1:25:18] en daar de juiste support voor te krijgen.

[1:25:21] En ik ben ervan overtuigd dat we die dan ook zullen krijgen

[1:25:24] om de transitie te gaan doen.

[1:25:27] Dank u wel. Korte vervolgvraag?

[1:25:28] Ja, korte vervolgvraag. We hadden het vorige blok een discussie over...

[1:25:32] Ik ben even een Nederlandstalige term kwijt, clawback noemen we dat.

[1:25:34] ...dat aan de ene kant de subsidie of een lening of wat dan ook afhankelijk is van hoe de business case in de praktijk uitpakt...

[1:25:40] ...is dat iets waar u ook positief tegenover zou staan?

[1:25:44] Het lijkt me absoluut iets om in de maatwerk onderhandeling mee te nemen...

[1:25:48] ...maar als Nederlander heb ik daar natuurlijk gewoon al het begrip voor.

[1:25:51] Kijk, een subsidiemechanisme is in zichzelf geen verdienmodel.

[1:25:56] We zien het als een ondersteuning om de stap naar de vergroening te maken...

[1:26:00] ...en weer zo snel mogelijk in de normale competitieve wereld te kunnen gaan leven.

[1:26:03] Ja, en welke afspraken je daaromheen maakt, ik hoorde ook in het eerste blok ook al een aantal voorstellen daarvoor.

[1:26:10] Ja, daar zullen we constructief in meedenken natuurlijk, ja.

[1:26:14] Dank u wel. Mevrouw Van Metelen, met uw vraag.

[1:26:18] Ja, dank u, voorzitter.

[1:26:20] Nou, eigenlijk wil ik een beetje de vraag herhalen die ik in het eerste blokje heb gesteld aan mevrouw Gerels

[1:26:25] over de haalbaarheid van de infrastructuur en de energie-infrastructuur, hoe die wordt meegenomen in die afspraken.

[1:26:33] Zij was eigenlijk vrij positief, maar ik heb toch het idee, en dan stel ik vooral de vraag

[1:26:40] aan meneer Radix en misschien ook aan meneer Van den Berg, hoe die ernaar kijken, want

[1:26:43] ik heb het idee dat het bij u echt wel anders voelt.

[1:26:49] En als dat niet het geval is, wat heeft u dan concreet daarvoor nodig?

[1:26:53] Dank u wel.

[1:26:54] Wie gaat eerst?

[1:26:56] Meneer Radix, ga uw gang.

[1:26:57] Voor de ontwikkeling van Gemmelot is het wel cruciaal dat we beschikken over voldoende

[1:27:03] elektriciteit. Want de energietransitie op Gamelot betekent vooral meer stroom en

[1:27:10] niet zozeer waterstof. En ik denk dat die keuze ook steeds breder

[1:27:15] gemaakt wordt richting elektriciteit. En wij hebben natuurlijk in Zuid-Limburg geen

[1:27:20] aansluiting op het 380 kv net. En we lopen langzamerhand tegen de grenzen aan

[1:27:25] van wat wat geleverd kan worden. En dat betekent dan twee kanten

[1:27:30] aan de ene kant de elektrificatie van de bestaande gebruikers op de site,

[1:27:35] maar ook de uitbreiding van de site, waar ik het over had,

[1:27:38] in verband met de verlenging van de waardeketens in de chemische industrie.

[1:27:44] Dat zal onmogelijk blijken te zijn als er niet voldoende elektriciteit beschikbaar is.

[1:27:49] Dus in die zin is voor de hele verduurzaming van Gemmelo,

[1:27:53] en dat klinkt misschien heel dramatisch,

[1:27:55] maar zelfs voor de toekomst van de chemische industrie in Zuid-Limburg,

[1:27:59] essentieel dat die 380 kv-aansluiting dat zo snel mogelijk komt.

[1:28:04] En daar lopen we toch tegen allerlei beperkingen aan in onze besprekingen met

[1:28:08] Tennet, omdat Tennet natuurlijk ook met handen en voeten gebonden is van wat ze

[1:28:11] kunnen, wat ze mogen en wat voor prioriteiten ze kunnen stellen.

[1:28:15] Dus ik zou dit punt graag op de nationale agenda willen hebben.

[1:28:19] Dank u wel. Meneer Van den Berge, kunt u uw microfoon uitzetten?

[1:28:21] Ja, dank u wel.

[1:28:23] Wij zitten in een vrij goede positie als staalbedrijf aan zee.

[1:28:30] Wij zitten dicht bij de diverse infrastructuren.

[1:28:34] Onze installaties zullen eerst van kolen op aardgas overgaan.

[1:28:38] Met de optie om aardgas en waterstof uit te ruilen.

[1:28:42] Dus we gaan sowieso die transitie daarin maken.

[1:28:44] Aardgas aanvoer in de infrastructuur, die is voldoende om dat te kunnen doen.

[1:28:50] Wind op zee is een van de grote krachten die we als land natuurlijk hebben, ambitie, die

[1:28:55] ook ingevuld wordt.

[1:28:57] Die land ook in de Eimond.

[1:28:59] Tennet heeft een 2 gigawatt station op ons voormalig terrein gebouwd, met een uitkoppeling

[1:29:04] waar we direct op kunnen aansluiten, dus dan belast je verder het grid niet.

[1:29:08] Dus je zegt, maak daar dan de eerste klapper om dat om te zetten in groene waterstof en

[1:29:14] in groene staal.

[1:29:16] Maar goed, de discussie is ook wel breder, dat zien we natuurlijk ook wel.

[1:29:19] Om de overgang werkelijk naar waterstof te gaan maken,

[1:29:22] is de hele backbone natuurlijk nodig.

[1:29:25] Niet alleen voor Tata Steel, maar eigenlijk voor de hele Eimond-regio.

[1:29:30] Dat is een hele belangrijke infrastructuur die daarbij gaat plaatsvinden.

[1:29:36] Ook binnen ons huidige plan is er een optie om op aardgas ook CO2 nog af te vangen.

[1:29:42] Wij voldoen aan de doelstellingen voor 2030 als we deze transitie maken,

[1:29:45] maar er is een extra optie voor 600.000 ton vermindering

[1:29:48] die we kunnen afvangen uit deze installaties.

[1:29:51] Dan heb je daar natuurlijk ook infrastructuur voor nodig in de vorm van CCS,

[1:29:56] zolang de waterstof nog niet abundantly available is, zal ik maar zeggen.

[1:30:01] Dus ja, zo kijken wij er tegenaan.

[1:30:03] Dank u wel. En ik zie dat mevrouw Thijssen ook kort nog hier iets op wil zeggen.

[1:30:08] Kunt u hem even vanuitzetten, meneer Van den Berg?

[1:30:10] Ja, nog iets toe te voegen, ook vanuit de overview.

[1:30:14] Het is niet makkelijk, maar het is ook zeker niet onmogelijk.

[1:30:20] Er loopt ook al nationale coördinatie, ook natuurlijk met daarin Tennet en de gasunie

[1:30:24] in een heel belangrijke rol, om te zorgen dat elektriciteitsinfrastructuur, waterstofinfrastructuur

[1:30:30] juist voor de industrieclusters op tijd voor elkaar komt.

[1:30:34] Daar is ook een landelijke stuurgroep over, met diversieministers aan tafel, om te zorgen

[1:30:40] dat er ook voldoende tempo gemaakt wordt.

[1:30:43] Niet makkelijk, maar niet onmogelijk.

[1:30:46] Dank u wel.

[1:30:47] Korte vervolgvraag, u heeft al drie mensen laten antwoorden, maar heeft u nog een vraag?

[1:30:52] Mijn vraag zou eigenlijk zijn, meneer Adix, u spreekt echt voor Limburg en dat lijkt me heel duidelijk.

[1:30:57] Zijn er nog andere plekken in Nederland waar het echt zo overduidelijk een probleem gaat opleveren?

[1:31:03] Ik weet niet of een van deze vier mensen dat weet.

[1:31:06] Mevrouw Thijssen weet dat.

[1:31:08] Ik denk dat ik het meeste overview heb.

[1:31:12] Dus welk probleem bedoelt u precies?

[1:31:14] Want als u zegt over de energieinfrastructuur, dan is dat een uitdaging in alle clusters.

[1:31:20] Maar daarvoor geldt ook wat ik net zei.

[1:31:22] Niet makkelijk, maar ook niet onmogelijk.

[1:31:24] Met z'n goed coördineren en met z'n allen erachter gaan staan.

[1:31:29] En daarnaast is de situatie natuurlijk in Zeeland, Groningen en Limburg qua banen, werkgelegenheid

[1:31:35] En qua aandeel van de economie wat deze clusters doen, rond de 30 procent,

[1:31:40] die is ook voor die regio's hetzelfde ongeveer.

[1:31:44] Dank u wel.

[1:31:45] Mag ik nog één opmerking?

[1:31:47] Kort, ja.

[1:31:52] Aan het netwerk en de ontwikkeling van het netwerk zijn natuurlijk grote kosten verbonden.

[1:31:56] En er is vorig jaar een besluit genomen om die kosten nu meteen door te koppelen naar de gebruikers.

[1:32:03] Daar kunnen we ons best wat bij voorstellen, maar dat moet je dan in Europa als geheel doen.

[1:32:08] Het zijn hoge kosten en als je daardoor een groot verschil krijgt — dat is ook de basis van het

[1:32:12] E-Bridge-rapport, overigens een van de basis — dan moet je die infrastructuur echt opbouwen.

[1:32:17] Maar je moet ook goed nadenken over hoe je die dan gaat financieren, maar ook gaat doorkoppelen

[1:32:23] naar de gebruikers, of dat je dat als algemene infrastructuur gaat zien.

[1:32:26] Dank u wel.

[1:32:27] Mevrouw Teunissen met uw vraag.

[1:32:30] Ik heb een vraag aan de heer Van den Berg over de maatwerkafspraken.

[1:32:34] Die zijn natuurlijk vooral additioneel bedoeld om verduurzaming te versnellen en extra CO2-uitstoot

[1:32:40] terug te dringen.

[1:32:42] Daarnaast heeft datenstil ook wel te maken met, dat bedoel ik niet negatief, maar ook wel wat

[1:32:49] achterstallig onderhoud.

[1:32:50] De Cokes2-fabriek en er zijn ook verschillende overtredingen gesignaleerd.

[1:32:55] Dus hoe voorkomen we nou dat de maatwerkafspraken eigenlijk ook dat achterstallig onderhoud gaan

[1:33:02] En hoe maakt Tata Steel dan onderscheid tussen het SEC voldoen aan de huidige wet- en regelgeving

[1:33:10] en echt die extra stappen met de maatwerkafspraken?

[1:33:14] Hoe borgt u dat?

[1:33:17] Het is voor ons duidelijk dat we aan de huidige wet- en regelgeving gewoon moeten voldoen.

[1:33:22] Onze installaties, zoals die nu draaien, moeten aan de wet- en regelgeving voldoen.

[1:33:25] Die moeten voldoende onderhouden zijn om dat te kunnen doen.

[1:33:29] Dat zijn ze in het algemeen ook.

[1:33:30] Ik geef toe, we hebben hier en daar incidenten, die moeten we zien te voorkomen.

[1:33:34] Omgevingsdienst zit zeer kort op de bal, mag ik wel zeggen.

[1:33:38] En dat heeft eigenlijk niks met de maatwerkafspraken te maken in mijn ogen.

[1:33:41] De maatwerkafspraken gaan over de grote stappen voorwaarts die we nu kunnen doen.

[1:33:45] De echte veranderingen in de energietransitie naar CO2.

[1:33:49] Maar ook waar mogelijk het doen van grote aanpassingen in de huidige installaties.

[1:33:55] Extra aanpassingen, zoals we in het plan hebben opgenomen.

[1:33:58] de overkappingen voor de grondstoffenopslagen en voor de transportsystemen.

[1:34:06] En er zijn een aantal overige maatregelen die we daar binnen kunnen nemen.

[1:34:10] Ja, die zien wij wel als onderdeel van het maatwerk, maar gewoon dag en dagelijks produceren

[1:34:15] met huidige installaties moet aan wettenregelgeving voldoen.

[1:34:18] En ja, dat is gewoon voor onszelf.

[1:34:22] Dank u wel.

[1:34:22] Nee, de microfoon, ja.

[1:34:24] Mevrouw Tuijners, een korte vervolgvraag hierop.

[1:34:27] Ja, ik ben blij dat u dat zo scherp ziet, inderdaad.

[1:34:31] Dat onderscheidt.

[1:34:32] Alleen zie ik het nog niet terug, bijvoorbeeld in de scenario's.

[1:34:35] Dan wordt die datastil zelf gepresenteerd.

[1:34:38] Dan wordt wat mij betreft nog niet duidelijk hoe u dan borgt.

[1:34:42] Het risico is natuurlijk dat de overheid gaat oversubsidieren.

[1:34:46] De vraag is dan hoe datastil duidelijk maakt dat die maatwerkafspraken echt additioneel zijn.

[1:34:54] En die zie ik in de scenario's nog niet heel goed terugkomen.

[1:34:58] Dus eigenlijk heel concreet van hoe borgt u dat zelf binnen uw bedrijf?

[1:35:03] Ik probeer even wat u precies bedoelt.

[1:35:08] Kijk, in ons plan gaan wij over van de huidige installaties naar het staal maken op basis van

[1:35:14] via aardgas naar waterstof.

[1:35:16] Daar bouwen we grote nieuwe installaties voor.

[1:35:18] Dan sluiten we in 2029 uiterlijk de eerste kookfabriek, kookfabriek 2.

[1:35:23] De hoogoven zal in 2030 bij de overgang naar de nieuwe installaties gesloten worden.

[1:35:30] Dat zijn de maatwerkafspraken.

[1:35:36] Ik weet niet precies wat daar de oversubsidiering in zou moeten betekenen.

[1:35:43] Het is duidelijk dat als er een vorm van achterstallig onderhoud is, dat wij dat zelf moeten oplossen.

[1:35:50] Zo zit ook een roadmap en dergelijke in elkaar.

[1:35:53] Dank u wel. Mevrouw Postma, met uw vraag.

[1:35:59] Ik heb een vraag voor de heer Adema. Ik ben ontzettend blij dat ook het cluster 6 hier vertegenwoordigd is.

[1:36:07] Want zoals de heer Adema zelf al zei, als je alle dingen optelt van de bedrijven die in cluster 6 zitten,

[1:36:13] dan kom je eigenlijk al op de tweede plek terecht van bedrijven qua grootte.

[1:36:18] De heer Adema noemde de regionale maatwerkaanpak.

[1:36:22] Hij heeft al wat kenmerken genoemd over hoe dat eruit zou moeten zien.

[1:36:27] Wordt er regionale insteek, hoorde ik, terugkomen, het netwerk neerzetten.

[1:36:33] Kan de heer Adema nog wat specifieker zijn over wat er precies nodig is om ervoor te zorgen

[1:36:38] dat ook cluster 6 mee kan komen in de maatwerkenafspraken die we hebben?

[1:36:49] De kern is dat het gaat om regionale maatwerken aanpakken.

[1:36:52] En de kern is, wat mij betreft, dat je...

[1:36:54] Ik zal u een voorbeeld geven.

[1:36:55] Ik was laatst bij een van de bedrijven en die zegt,

[1:36:57] ik heb in principe best een stukje extra capaciteit,

[1:36:59] die ik nu gecontracteerd heb,

[1:37:01] maar die ik maar drie, vier weken per jaar eigenlijk gebruik.

[1:37:04] Maar die heb ik dan wel heel hard nodig.

[1:37:06] Wat ik heel graag zou willen,

[1:37:07] is dat als je dus kijkt naar waar dat bedrijf actief is,

[1:37:10] op welk bedrijventerrein,

[1:37:11] is dat hij samenwerkt met een aantal bedrijven

[1:37:13] uit hele andere sectoren, met een hele ander energieprofiel.

[1:37:16] Hoe zorgen we ervoor dat er iemand opkomt,

[1:37:19] gaat ondersteunen, gaat helpen

[1:37:20] om die bedrijven bij elkaar te brengen en te kijken van hoe kun je op een hele praktische manier

[1:37:24] een oplossing vinden voor het vraagstuk wat hier ligt.

[1:37:27] Ik denk dat daar een heleboel bedrijven al mee geholpen zijn.

[1:37:30] Bedrijven zijn gewend om te ondernemen.

[1:37:32] Wat ik zie binnen onze achterban is dat het hele energiemanagement

[1:37:35] eigenlijk een hele nieuwe dimensie is aan het ondernemen.

[1:37:38] Dus waar we heel erg mee geholpen zouden zijn,

[1:37:41] en ik denk dat dat voor alle bedrijven uit de tussentwissers zou gebeuren,

[1:37:44] om een stukje capaciteit, om een stukje kennis die je daar ook in kunt zetten, kunt gebruiken

[1:37:49] en die ook een stuk...

[1:37:51] Daarmee ook de netwerkbeheerders aan tafel kan krijgen,

[1:37:54] provincies aan tafel kan halen,

[1:37:56] zodat je heel gefocust kan gaan zoeken naar concrete oplossingen.

[1:37:59] Dat is eigenlijk wat wij zoeken.

[1:38:03] Mevrouw Posma.

[1:38:05] Ja, dank voorzitter. Dus eigenlijk hoor ik u zeggen van niet elk bedrijf

[1:38:09] moet het wiel opnieuw uitvinden,

[1:38:11] samen met de anderen.

[1:38:14] Het betekent dat...

[1:38:16] Want hier zitten de centrale overheides,

[1:38:17] zijn die enorm belangrijk in ook.

[1:38:19] Ziet u hieruit in een rol ook echt vanuit het Rijk, die zegt van kluster alles samen,

[1:38:27] met ook capaciteit erbij, of wilt u dat het wat meer bij de regionale overheden gelegd wordt?

[1:38:34] Nou, ik denk dat de rol van het Rijk zeker belangrijk is in de zin van enerzijds een stukje faciliteren,

[1:38:40] dus toch een iets andere invulling van het maatwerk aanpakken.

[1:38:43] En twee, ook precies wat u aangeeft, we moeten niet proberen om overal het wiel opnieuw uit te vinden.

[1:38:48] Dus hoe kunnen we ook de kennis die eruit komt,

[1:38:50] Hoe kunnen we die gebruiken? Wat ik in mijn inbreng ook leven aangaf.

[1:38:53] Hoe kunnen we die ook gebruiken om te kijken waar aanvullende wet en regelgeving nodig is?

[1:38:57] Of waar ruimte nodig is?

[1:38:59] Daar zie ik ook een hele belangrijke rol voor het ministerie weggelegd.

[1:39:02] En ik denk dat het ministerie het ook prima kan oppakken.

[1:39:05] Als je het over de rol van de lokale overheden hebt.

[1:39:08] Ja, die hebben natuurlijk een hele belangrijke rol als het gaat om het daadwerkelijk concreet

[1:39:11] ook oplossen van de problematiek in de vorm van vergunningverlening, etcetera.

[1:39:14] Maar dat is eigenlijk de rol die ze nu ook al daarin hebben.

[1:39:18] Dank u wel. Meneer Vermeer, met uw vraag.

[1:39:22] Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag voor de heer Radix.

[1:39:26] Ik was ook op de strategiedag van Gemmelot onlangs en daar werd mij ook duidelijk, zeg maar,

[1:39:32] dat we naast die energietransitie ook die grondstoffentransitie misschien nog wel een minstens zo grote uitdaging is,

[1:39:38] omdat we daar nog wat minder van afweten dan van de energietransitie zelf.

[1:39:45] En de heer Radix gaf ook aan dat nieuwe bedrijven buiten de afspraken vallen.

[1:39:50] En weet hij ook hoe dit in de ons omringende landen op dit moment, dit verhaal loopt?

[1:39:58] Meneer Radix.

[1:40:00] Nee, eerlijk gezegd ken ik de details niet, maar maatwerkafspraken zijn ook iets typisch Nederlands natuurlijk.

[1:40:09] En dit soort typische gestructureerde manieren van afspraken maken met individuele bedrijven

[1:40:14] zijn voor zover mij bekend niet aan de orde in het buitenland en zeker niet met

[1:40:20] bedrijven die nu toetreden tot de ketens zoals op Gamelot het geval is.

[1:40:25] Wij praten met een paar hele grote multinationale bedrijven over

[1:40:30] investeringen op Gamelot die op dit moment niet aanwezig zijn in de chemische

[1:40:35] keten en dat is op zich een hele interessante ontwikkeling natuurlijk.

[1:40:40] Dankuwel. Ja meneer Vermeer met een korte vervolgvraag.

[1:40:42] Ja, en als wij daar nu als Nederland in zouden investeren, lopen we dan nog voorop als wij

[1:40:49] dit aan zouden pakken, dit deel van de keten?

[1:40:53] Ja, ik zie daar geen gestructureerde ontwikkeling in andere landen en het verlengen van de keten

[1:41:01] is naar mijn gevoel een cruciale stap in de verduurzaming van de industrie.

[1:41:06] Nederland laat daar kansen liggen als we daar niet op inspringen.

[1:41:12] Dankuwel.

[1:41:12] Dan heb ik als lid van deze commissie ook nog een vraag.

[1:41:15] Het eerste wat me wel van het hak moet aan deze vertegenwoordigers van onze industrie is dat er in...

[1:41:20] een aantal jaren geleden een klimaatakkoord is gesloten met vier brancheorganisaties met een CO2 heffing.

[1:41:25] En het doel van de CO2 heffing was om het Parijsakkoord te halen.

[1:41:29] En dat is volgens mij wat de regering nu doet.

[1:41:32] En er wordt ook wel gezegd in een van de positionpapers we willen eerherstel of dat de industrie de wereld beter opkomt.

[1:41:37] Dan zou ik zeggen sta gewoon voor een afspraak die gemaakt is.

[1:41:39] Maar zegt vervolgens, in de veranderende wereld komen en de problemen kunnen we het daarover hebben.

[1:41:44] Dat lijkt me beter dan nu te zeggen dat er allerlei rare dingen gebeuren.

[1:41:48] Mag ik daar toch iets op zeggen, meneer Thijssen?

[1:41:50] Dat mag zo. Ik heb een vraag voor meneer Van den Berg en dat gaat over...

[1:41:53] Ik hoor allerlei zorgen over het investeringsklimaat en daar kan ik me heel veel bij voorstellen.

[1:41:58] Maar ik wil graag weten, waarom lukt het nou niet dat die handtekening onder de maatwerkafspraak met Tata is gekomen de afgelopen 2,5 jaar?

[1:42:04] Want u bent gekomen met een staalplan twee jaar geleden.

[1:42:06] Er is vervolgens heel veel aangerekend, wat ik begrijp,

[1:42:09] en ook heel veel overleg geweest met de overheid,

[1:42:11] maar die handtekening komt maar niet.

[1:42:12] Dus wat is er nu nodig dat die handtekening echt gezet wordt,

[1:42:15] zodat we in Nederland groen staal gaan maken?

[1:42:21] Ik denk dat daar meerdere oorzaken voor zijn

[1:42:24] en dat die oorzaken gedeeltelijk bij onszelf zitten,

[1:42:26] want we hebben het plan twee keer veranderd.

[1:42:30] We zaten eerst op een plan met grootscheepse CCS

[1:42:32] en instandhouding van de huidige installaties.

[1:42:35] Dan hadden we met de kookfabriek aan de Hoogovens

[1:42:37] Dat is nog tot 2040 doorgegaan.

[1:42:39] Daar hebben we van afgezien. Dat leidt natuurlijk niet tot versnelling.

[1:42:43] En de tweede aanpassing die we gepleegd hebben,

[1:42:46] is omdat het eerste plan dat we in hebben gediend te groot en te onhaalbaar bleek.

[1:42:51] Zowel vanuit het bedrijf, maar ook vanuit de overheid.

[1:42:55] Dus toen zijn we eigenlijk vorig jaar, ongeveer een jaar geleden,

[1:42:58] zijn we op het huidige pad gekomen en hebben we daarin versneld

[1:43:01] en hebben we onze aanvraag op 3 november gedaan.

[1:43:04] Er zijn nu twee onderzoeken gedaan.

[1:43:06] Dat is vlot gegaan, ik kan niet anders zeggen.

[1:43:08] Ja, we staan nu volop in de startblokken.

[1:43:10] Dus ja, voorwaartskijkend is het nu een kwestie van versnellen, maar ik steek voor een stuk

[1:43:16] daar ook de hand in de eigen boezem.

[1:43:18] Oké, dank u wel.

[1:43:19] Mevrouw Thijs, u wilde nog even kort reageren.

[1:43:22] Ja, u zei die CO2-heffing is die nationale die andere landen niet kennen is afgesproken

[1:43:26] bij het Klimaatakkoord.

[1:43:27] Dus waarom houden jullie daar niet aan?

[1:43:29] Waarom piep je erover?

[1:43:30] Dat klopt.

[1:43:30] Dat is destijds afgesproken.

[1:43:32] De opgave van de industrie, die destijds is afgesproken, was 14 megaton.

[1:43:37] Dat is inmiddels 24 megaton.

[1:43:38] Dus wie houdt zich hier nou niet aan de afspraken?

[1:43:42] Dank u wel, mevrouw van Metelen.

[1:43:45] Ja, nee, we kunnen niet in het debat.

[1:43:47] Mijn beurt is over, dus ja, ik moet door naar de volgende leden.

[1:43:52] Streng joh, die voorzitter, dat is wel jammer.

[1:43:54] Mevrouw van Metelen met een tweede vraag.

[1:43:56] Nou, ik had even geen vraag, maar ik was nog even aan het inhalen.

[1:43:59] maar ik moet toch, sorry voor meneer Thijsen, maar ik moet mevrouw Thijsen toch wel gelijk geven.

[1:44:07] En ik begrijp ook wel dus waar een beetje de pijn zit.

[1:44:12] En dat het, dat we denk ik beter moeten gaan kijken naar wat haalbaar is.

[1:44:19] Het zal u niet leuk vinden als het gewoon links mee vandaan, maar daar zitten wij toch een beetje anders in.

[1:44:25] Dat bewaren we dan voor het debat, laten we dat doen.

[1:44:28] Maar heeft u ook nog een vervolg?

[1:44:29] Nu nog een tweede vraag voor een van onze gasten.

[1:44:32] Nee, ik laat hem even overgaan.

[1:44:35] We kunnen niet wachten tot het debat.

[1:44:36] Nog een maand, mevrouw Van Metelen.

[1:44:37] Dan gaan we de degens kruisen.

[1:44:39] Mevrouw Teunissen, heeft u nog een vraag?

[1:44:42] Ja, voorzitter.

[1:44:43] We moeten ook niet vergeten dat we met z'n allen wel die opgave hebben.

[1:44:46] Die blijft toch gehandhaafd en bestaan.

[1:44:50] En hoe we dat doen, daar kunnen we over discussiëren.

[1:44:52] Maar dat die opgave er is voor het klimaat, dat is natuurlijk buiten kijf.

[1:44:56] Ik heb een vraag aan Gemelot over de stelling dat er meer industrie nodig is voor een duurzame industrie.

[1:45:09] Dat vind ik een interessante stelling.

[1:45:11] De vraag is waar die stelling op gebaseerd is.

[1:45:15] Ik zie in uw paper dat u zegt dat de ketens langer moeten, omdat we bepaalde schakels missen.

[1:45:21] Maar tegelijkertijd zien we ook dat Gemolot nu, met de huidige productie, al bijvoorbeeld

[1:45:30] giftige lozingen veroorzaakt.

[1:45:32] Als we meer industrie in Nederland willen, zal dat leiden tot meer giftige lozingen.

[1:45:38] De vraag is dus of u in uw integrale plan, in hoeverre heeft u daarin meegenomen, dat

[1:45:43] we ook zullen moeten besparen.

[1:45:46] Zullen we minder spullen moeten gaan produceren en consumeren?

[1:45:49] willen we inderdaad tot een echt duurzame industrie komen.

[1:45:55] Ja, even eerst deze vraag.

[1:45:57] Dank. Meneer Adix.

[1:45:59] Nou ja, ik denk op de eerste plaats, om uw tweede vraag als eerste te beantwoorden,

[1:46:03] dat Gemmelot een van de best gepositioneerde chemische clusters in Europa is om te verduurzamen.

[1:46:10] Dus los van de vraag van moeten we besparen of moeten we niet besparen,

[1:46:13] dan zal productie nodig blijven en wat mij betreft vindt die plaats op Gemmelot,

[1:46:16] omdat Gemmelo zo uitstekend gepositioneerd is om dat te realiseren.

[1:46:21] Eerste vraag, waarom mijn stelling dat er meer industrie nodig is,

[1:46:28] is geen stelling, maar een constatering.

[1:46:31] De chemische industrie draait op dit moment op aardolie in de vorm van nafta

[1:46:36] en op basis van aardgas.

[1:46:39] Zeer substantiële hoeveelheden aardgas en aardolie die gebruikt worden

[1:46:43] als grondstof voor de chemische industrie.

[1:46:45] In onze plannen gaan we ervan uit dat die fossiele grondstoffen ook uitgefaseerd gaan worden.

[1:46:51] Maar die grondstoffen zullen wel elders vandaan moeten komen.

[1:46:53] Die zullen moeten komen van recycling, zodat we de scope 3 problematiek oplossen.

[1:47:00] En recycling leidt niet tot consumentenproducten, leidt tot nul additionele consumentenproducten,

[1:47:04] leidt alleen tot grondstoffen.

[1:47:06] En door middel van biogene grondstoffen die we moeten gaan inzetten.

[1:47:09] Dus grondstoffen die nu probleemloos via buistijdingen naar Gamelon toekomen,

[1:47:15] zullen we in de toekomst zelf moeten gaan produceren.

[1:47:18] En dat leidt tot ketenverlenging.

[1:47:20] Dank u wel.

[1:47:21] Kort een vervolgvraag?

[1:47:23] Ja, voorzitter.

[1:47:24] Dan begrijp ik het nog niet helemaal, want in mijn beleving, als je overgaat naar een

[1:47:28] duurzame industrie, dan ga je van de ene naar de andere industrie.

[1:47:31] Dus dan kijk je ook of de aard, waarschijnlijk gaat de aard van de producten ook iets veranderen.

[1:47:36] De samenstelling van de producten gaat iets veranderen.

[1:47:38] Dus waar je dus iets nieuws toevoegt aan ketens,

[1:47:42] dan gaat ook ergens anders iets af, naar mijn idee.

[1:47:45] Dus de vraag blijft eigenlijk, bent u het ermee eens dat,

[1:47:49] ja, u zegt het is een constatering,

[1:47:51] maar dat we ook met politiek beleid wel degelijk ook kunnen sturen

[1:47:55] op hoeveel grondstoffen zijn er nodig

[1:47:58] en welke kant gaat de industrie op?

[1:48:01] Meneer Marks.

[1:48:05] Kijk, alle producten die wij op dit moment produceren op Gamelot, daar zitten nul consumentenproducten bij.

[1:48:13] Dat zijn allemaal producten die als grondstoffen voor downstream activiteiten in de industrie plaatsvinden.

[1:48:20] Nagenoeg alle industriele activiteiten zijn afhankelijk van de grondstoffen die wij produceren.

[1:48:26] En ik ga er vanuit dat die grondstoffen tot in lengte van dagen nodig zullen blijven.

[1:48:32] Dat zijn grondstoffen die uitgetest zijn, die onderzocht zijn, waar miljarden uren research

[1:48:40] in zitten en die niet makkelijk te vervangen zijn door kwalitatief gelijkwaardige andere

[1:48:45] producten.

[1:48:46] En al die producten zijn ook met biogene grondstoffen te maken, via recyclingen te maken.

[1:48:52] Dus ik zie daar geen noodzaak om naar andere producten over te gaan.

[1:48:57] Dank u wel.

[1:48:58] Mevrouw Postma.

[1:49:01] Ja, dank voorzitter.

[1:49:02] Ik vind het toch wel grappig dat jullie trijfels dezelfde achternaam hebben.

[1:49:09] Zeker in dit dossier.

[1:49:10] Daar gaat mijn volgende vraag over.

[1:49:14] In het vorige blokje hadden we het al even.

[1:49:16] We willen met elkaar doorgaan, volgens mij.

[1:49:19] We willen met elkaar over twintig jaar er nog zijn.

[1:49:22] In het vorige blokje heb ik gevraagd hoe je goed met elkaar afspraken moet borgen...

[1:49:27] om ervoor te zorgen dat die maatwerkenafspraken ervoor zorgen...

[1:49:31] dat de industrie over twintig jaar gewoon nog overeind staat in Nederland,

[1:49:36] gezond is en duurzaam is.

[1:49:38] Wat is vanuit jullie nodig om daar goede afspraken voor te maken?

[1:49:42] Wat is voor jullie de voorwaarde?

[1:49:44] Heb ik eigenlijk een reactie van alle vier, als dat mag.

[1:49:47] En dat zou ik geen tweede vraag doen.

[1:49:50] Nou, heel kort dan, want ik hoop ook nog wel een vraag te kunnen stellen.

[1:49:54] Dus, of misschien kan één iemand namens allemaal praten.

[1:49:57] Wie wil reageren?

[1:50:03] Ik denk dat het er over twintig jaar echt heel anders uitziet.

[1:50:08] En dat er inderdaad op dat moment, als ik even naar het staal kijk,

[1:50:14] dat er veel schoner geproduceerd wordt, dat er groen staal wordt gemaakt.

[1:50:20] En, en dat is ook steeds meer natuurlijk een onderwerp,

[1:50:24] dat zal ook onderwerp van de maatwerkafspraken zijn,

[1:50:27] dat er ook andere activiteiten in de regio gaan plaatsvinden.

[1:50:30] De hele vergroening, de hele transitie heeft plaats nodig, heeft ruimte nodig.

[1:50:38] En een deel van die ruimte gaat bij ons op het terrein ook ontstaan.

[1:50:41] Dus daar ontstaan ook mogelijkheden verder in de energietransitie.

[1:50:45] Dus ik denk dat als we over twintig jaar kijken, dan hebben we grote klappen gemaakt, dan ziet alles er heel anders uit.

[1:50:52] Ja, wat is daarvoor nodig?

[1:50:53] Ik denk dat we dat in Nederland met elkaar prima kunnen doen.

[1:51:02] We hebben de technologie, we hebben de sociale structuren...

[1:51:06] ...waarin we prima met elkaar kunnen gaan samenwerken.

[1:51:10] Vertrouwen moet voor een belangrijk stuk hersteld worden rondom ons bedrijf.

[1:51:13] Daar spelen we zelf een belangrijke rol in.

[1:51:17] Ik denk dat het vooral over dat soort van dingen gaat.

[1:51:21] Stabiliteit speelt daar een rol in.

[1:51:24] Toch een bepaald beeld.

[1:51:26] En ik denk dat daar een grote plek is voor de industrie in Nederland.

[1:51:30] Een groot gedeelte daarvan echt zelf moeten willen blijven maken.

[1:51:35] Ja, hoe dat eigenlijk zit in belangrijke maat in onze maatwerkvraag,

[1:51:40] zit veel van deze aspecten natuurlijk vervat.

[1:51:44] En ik denk dat het ook goed is als je naar gezondheid kijkt.

[1:51:46] Tot maar even, want ik heb nu lekker het woord.

[1:51:48] Maar dat is dus waar de expertcommissie op geweest heeft.

[1:51:53] Kijk nou ook met wat je doet verder vooruit dan de eisen van vandaag.

[1:51:59] Dat is best complex.

[1:52:01] Dat zullen we ook met elkaar moeten doen.

[1:52:03] Dat is niet één punt bron, maar dat zullen we met elkaar moeten doen.

[1:52:05] Ik denk dat dat ook een belangrijk onderdeel zal zijn.

[1:52:08] Dank u wel.

[1:52:09] Hebben de andere drie nog iets aan te vullen?

[1:52:10] Of was dit een helemaal volledige antwoord?

[1:52:12] Heel erg aardig.

[1:52:13] Mevrouw Thijssen.

[1:52:14] Ik zal het wel kort houden.

[1:52:16] Ik denk dat er een gouden kans is voor Nederland, zowel als het gaat over banen, werkgelegenheid,

[1:52:22] ons verdienvermogen, ook als het gaat over het klimaatvraagstuk en een veel schonere

[1:52:29] leefomgeving, als je het plaatje voor je ziet, zeg maar, over twintig jaar.

[1:52:34] Wat daarvoor nodig is, zijn twee dingen.

[1:52:37] Eén is een stabiel beleid, daar heeft de Tweede Kamer een ongelooflijk belangrijke rol in.

[1:52:43] En het tweede is uitvoeren, uitvoeren, uitvoeren, uitvoeren, doen, schop in de grond.

[1:52:49] En daar hoort al die coördinatie etcetera bij.

[1:52:51] Dank u wel.

[1:52:52] Meneer Adema, nog kort.

[1:52:53] Ja, ik heb natuurlijk niets, althans niets aan af te doen, maar misschien iets aan toe te voeren.

[1:52:57] Als ik specifiek kijk naar onze bedrijven waar we mee zitten, is het natuurlijk helderheid en perspectief.

[1:53:01] Ik geloof heel erg dat we met elkaar die transitie kunnen maken.

[1:53:04] We hebben allemaal gezegd, dat geldt bij ons ook, dat die verduurzaming niet in vragen staat.

[1:53:09] Dus helderheid en perspectief.

[1:53:10] Wanneer kun je investeren? Wanneer kun je als bedrijf inderdaad de slag maken?

[1:53:14] Dat is één.

[1:53:15] Twee, hoe borg je dat?

[1:53:16] Bedrijven hebben plannen liggen, gewoon hele concrete investeringsplannen.

[1:53:19] Dus het geldt voor alle bedrijven bij ons in de achterban.

[1:53:21] Die weten gewoon wanneer ze welke installaties gaan vervangen, gaan investeren.

[1:53:25] En die, ik bedoel, die kun je in dat soort afspraken meenemen.

[1:53:28] En misschien eigenlijk nog wel het belangrijkste, als je het hebt over hoe ga je dit borgen?

[1:53:32] Hoe gaan we dit voor elkaar krijgen?

[1:53:34] Door met name het ondernemerschap weer te stimuleren.

[1:53:37] Wat ik net al zei, en dat is echt heel anders ten opzichte van twee jaar geleden,

[1:53:41] toen was een energievraag, dat was een gegeven.

[1:53:44] En je moest op tijd plannen wanneer je de kabel kreeg.

[1:53:47] Nu moeten bedrijven actief vorm gaan maken en actief invulling gaan geven,

[1:53:51] een stuk energiemanagement. Wanneer, wat, meer flexibiliteit.

[1:53:55] Dat is echt een hele nieuwe tak van sport waar ze mee moeten.

[1:53:57] Als we in staat zijn om dat te laten belonen, om ze daarin te helpen,

[1:54:01] En dan ben ik ervan overtuigd dat we het absoluut gaan slagen met de transitie.

[1:54:07] Dank u wel.

[1:54:08] Meneer Vermeer, uw tweede vraag.

[1:54:11] Ja, dank u wel, voorzitter.

[1:54:12] Ik denk dat we ook een keer een ronde tafel over die grondstoftransitie moeten houden.

[1:54:17] Met ook experts op het gebied van scheikunde.

[1:54:19] Die kunnen laten zien dat wij koolstofatomen nou eenmaal nodig te hebben om te leven zoals we nu leven.

[1:54:25] Het alternatief is halbewoner worden.

[1:54:28] Daar heb ik zelf in ieder geval geen trek in.

[1:54:30] Dat ga ik niet overleven.

[1:54:31] Meneer Vermeer, kunt u een vraag stellen?

[1:54:32] Ik zou ook nog wel een vraag willen stellen.

[1:54:34] En dit kunt u doen in een procedurevergadering, om nog een ronde tafel aan te vragen.

[1:54:37] Daar zal ik daar zeker op terugkomen. Dank u wel, voorzitter.

[1:54:40] Ik heb een vraag aan de heer Van den Berg van Tata.

[1:54:43] Hoe garanderen wij...

[1:54:45] Wij moeten verschillende belangen afwegen als Kamer.

[1:54:49] Hoe garanderen wij dat het geld voor Tata nu niet één groot experiment,

[1:54:53] betaald experiment wordt voor de staalindustrie,

[1:54:56] maar dat de toekomst en de werkgelegenheid van Tata in Nederland

[1:55:01] niet voor de lange termijn gegarandeerd is.

[1:55:04] Met andere woorden, in welke mate kan ik garanderen

[1:55:07] dat deze werkgelegenheid de komende 30 jaar in stam blijft hier in Nederland?

[1:55:15] Meneer Van den Berge.

[1:55:21] Het bedrijf zal niet een dergelijke experiment aangaan.

[1:55:25] De reden om het plan voor de tweede keer te veranderen

[1:55:28] Het had ook te maken met het feit dat er in het eerste plan wel erg grote technologische

[1:55:32] risico's zaten.

[1:55:34] Er is nu gekozen voor een richting die een zeer hoge slagingskans zal hebben.

[1:55:41] Als je kijkt naar het product staal, de recyclebaarheid van staal, dat dat over decennia, misschien

[1:55:50] wel honderden jaren, echt nog steeds een van de basisproducten van onze samenleving zal

[1:55:58] zijn.

[1:55:58] De recyclbaarheid is daar groot. Daar maken we nu ook een eerste stap voorwaarts in.

[1:56:04] Dus ik denk dat vanuit het bedrijf duidelijk is dat de continuïteit en het grootscheeps investeren...

[1:56:10] dat doe je natuurlijk ook voor tientallen jaren.

[1:56:13] Daarom wordt er ook zorgvuldig gekeken en wordt er ook aangedrongen op stabiliteit van policies.

[1:56:19] Er is wat dat betreft geen reden om daar op welke manier dan ook van af te wijken.

[1:56:23] Je weet natuurlijk nooit wat de toekomst precies brengt.

[1:56:25] Er zit altijd onzekerheid in, dat heeft met het ondernemen te maken.

[1:56:28] Maar de intentie is absoluut de continuïteit van het bedrijf.

[1:56:31] En dat is waarvoor ik onder andere aangesteld ben, op langer termijn.

[1:56:36] Dank u wel. Dan wil ik zelf ook nog een korte vraag stellen.

[1:56:39] En even reageren op wat mevrouw Thijssen zegt.

[1:56:41] Ik ben blij te horen dat we inderdaad afspraken hadden gemaakt over die heffing.

[1:56:44] Maar het is natuurlijk ook zo dat de industrie inderdaad een fiksen stap erbij heeft gezet.

[1:56:47] En dat die opgave groter is geworden voor de industrie.

[1:56:49] En daar staan we met z'n allen voor aan de lat.

[1:56:51] Om te kijken of we die bedrijvigheid en die vergroening in Nederland kunnen plaatsvinden.

[1:56:55] Ik heb nog een vraag aan de heer Van den Berg.

[1:56:57] Een gesloten vraag, zodat die kort beantwoord kan worden.

[1:56:59] U zei iets over de adviezen van de expertgroep gezondheid van Marcel Levy.

[1:57:04] Onderschrijft Tata nu de adviezen die die commissie gedaan heeft?

[1:57:13] Ik denk dat er... Ja of nee?

[1:57:16] Nee, toch ietsje genuanceerder.

[1:57:18] Ik denk dat er uitstekende aanknopingspunten in zitten.

[1:57:21] Het gaat ook over hoe kunnen we dingen realiseren?

[1:57:23] Hoe kunnen we komen tot een gezondheidseffectrapportering?

[1:57:27] Lukt dat in de eerste fase? Lukt dat in de tweede fase?

[1:57:29] Daar heeft in de Kamerbrief al het nodig over gestaan, natuurlijk.

[1:57:33] De WAO-advieswaarde is voor ons erg belangrijk. Waar gaan we ons nou op richten?

[1:57:39] Want het is een vraag voor de overheid. Wordt het geld goed besteed?

[1:57:42] Maar natuurlijk ook voor het bedrijf. En is het dan goed? Is het dan goed genoeg?

[1:57:46] En dat zijn belangrijke vragen.

[1:57:48] En daar hebben we, denk ik, de expertcommissie in de toekomst ook nog over nodig.

[1:57:52] Dank u wel. Dan komt hier mijn einde aan ronde twee van dit rondetafelgesprek.

[1:57:56] Ik dank onze gasten voor uw inbreng en al uw wijsheid.

[1:58:00] En dan schors ik deze vergadering kort en dan starten we zo met ronde drie.

[2:03:40] Dan heropen ik dit ronde tafelgesprek van de Vaste Kamer Commissie voor Economische Zaken

[2:03:44] en Klimaat.

[2:03:46] Als al onze mensen op de publieke tribune weer kunnen gaan zitten of naar buiten om daar

[2:03:52] het gesprek voor te zetten.

[2:03:58] Nou ja, dank u wel.

[2:04:04] Dan heet ik welkom aan de gasten van ronde drie, mevrouw Akerboom, mevrouw Prins, mevrouw Middersma

[2:04:12] en de heer Van Weegberg.

[2:04:14] Het is hetzelfde verhaal.

[2:04:16] We doen eerst een korte toelichting van onze gasten en dan doen we een aantal rondes vragen vanuit de Kamer.

[2:04:22] Mevrouw Akerboom, ga u gang.

[2:04:28] Dank u wel voor deze uitnodiging.

[2:04:30] Fijn dat we hierover kunnen spreken.

[2:04:32] Het is een belangrijk onderwerp, denken wij, voor de verduurzaming van de industrie, waarvan wij

[2:04:37] vanuit het Sustainable Industry Lab, dat allerlei bedrijven, overheden en natuur- en milieuorganisaties

[2:04:43] bij elkaar brengt als mede de Nederlandse wetenschap over dit onderwerp, constateren wij dat er veel

[2:04:48] mogelijk is voor de verduurzaming van de industrie in Nederland en dat dat dus ook heel erg belangrijk

[2:04:53] is. Het is echt een vitale sector in het klimaatbeleid, maar dat het nog ontbreekt aan hoe die

[2:05:01] industrie precies verandert in Nederland, dat er veel uit wordt gewerkt van de situatie van vandaag.

[2:05:05] Het is maar zeer de vraag of die juist blijft bestaan.

[2:05:09] Wij denken dat die visie die er niet is, alhoewel die natuurlijk heel erg moeilijk is om te vormen,

[2:05:16] minstens voor de maatwerkafspraken op twee zaken zou moeten ingaan.

[2:05:20] Met wie maken we deze afspraken en waarom?

[2:05:22] Wat is de toegevoegde waarde van dit bedrijf of deze fabriek voor Nederland?

[2:05:27] Is daarover nagedacht?

[2:05:29] Het lijkt er nu voornamelijk op dat de maatwerkafspraken zijn gestoeld op de omvang van de uitstoot

[2:05:34] of de proportionaliteit en nog niet over willen wij dit en waarom.

[2:05:40] Ten tweede zouden maatwerken afspraken moeten gaan en met name de voordelen die daaraan kleven

[2:05:45] over welke reductie er precies wordt gereduceerd.

[2:05:48] Zijn het kortdurige of kleinere reducties die niet aan het systemische bijdragen, dan

[2:05:55] zou je je moeten afvragen of dat de reductie is waar je je middelen voor wilt inzetten.

[2:06:00] Middelen die aan allerlei kanten schaars zijn.

[2:06:05] Dan heb ik nog drie andere punten die daarbij komen kijken op het moment dat je kijkt naar

[2:06:09] de selectie van de maatwerkafspraken ten opzichte van de gehele industrie tezamen.

[2:06:14] De niet-monetaire onderdelen van de maatwerkafspraken, zoals vergunningen en de benodigde infrastructuur,

[2:06:21] zijn ook niet uniek aan de bedrijven die nu wel een maatwerkafspraak worden aangeboden.

[2:06:26] Daar moet ook over nagedacht worden hoe hele clusters verduurzamen, zeker de geïntegreerde

[2:06:31] clusters.

[2:06:32] Als je daar een of een paar uitlegt, hoe werkt dat dan ten opzichte van de andere bedrijven

[2:06:37] die in dat systeem met dat bedrijf meedoen?

[2:06:41] Dus die vergunning aan de infrastructuur is niet uniek, zeker niet aan de grote uitstoot.

[2:06:48] Het is heel realistisch dat er uitruil gaat plaatsvinden.

[2:06:51] Dat zien we op het moment ook, tussen stikstof en CO2-emissiereductie.

[2:06:56] Eerder hadden we het al even over gezondheid.

[2:06:58] Nederland staat voor een heel groot aantal significante uitdagingen en de industrie staat

[2:07:04] daar middenin.

[2:07:06] Daar moet over nagedacht worden vanuit de overheid.

[2:07:08] De overheid is de enige die richting kan geven aan een mogelijke uitruil.

[2:07:13] Als laatste zien wij dat die maatwerkafspraken nu nog geen onderdeel uitmaken van een breder

[2:07:21] beleidsinstrumentenpakket.

[2:07:22] Dat ziet op de verduurzaming van de hele industrie.

[2:07:24] Daardoor kan het risico ontstaan dat je door een paar bedrijven eruit te lichten eigenlijk niet de

[2:07:31] industrie en de ombouw en de industrie van morgen te pakken hebt en dat je te selectief met een paar

[2:07:38] bedrijven aan de slag gaat waarvan we niet weten precies wat de toegevoegde waarde of de systematische

[2:07:45] uitstootreductie zal zijn.

[2:07:47] Dat is hoe wij nu naar deze maatwerkafspraken kijken, maar daar gaan we graag over in gesprek.

[2:07:52] Dank u wel.

[2:07:52] Dank u wel. Mevrouw Prins met uw bijdrage.

[2:07:56] Dank u wel, voorzitter.

[2:07:58] En hartelijk dank voor de uitnodiging dat ik hier namens Natuur en Milieu mag spreken.

[2:08:02] Wij zijn de milieuorganisatie die samenwerkt aan duurzame oplossingen.

[2:08:07] De maatwerkaanpak kan een effectief instrument zijn om de verduurzaming van de industrie te versnellen.

[2:08:13] Maar dan moet wel het tempo omhoog.

[2:08:15] Er is nu één intentieverklaring getekend.

[2:08:18] En er zijn elf intenties tot intentieverklaringen.

[2:08:22] Inmiddels is het drie jaar geleden dat de maatwerkaanpak werd aangekondigd.

[2:08:26] Het is vijf jaar geleden dat we het klimaatakkoord met elkaar getekend hebben.

[2:08:30] En het is al bijna tien jaar geleden dat Nederland met de rest van de wereld het klimaatakkoord

[2:08:35] van Parijs heeft getekend.

[2:08:37] Ondertussen zijn we nog niet op koers om de klimaatdoelen te halen.

[2:08:40] We hebben dus een beetje haast.

[2:08:43] Maar we zien mogelijkheden om te versnellen.

[2:08:46] Neem meer regie als overheid in het maken van de afspraken.

[2:08:49] Dat kan door goed te kijken en selectief te zijn in waar de maatwerkaanpak voor ingezet

[2:08:54] wordt.

[2:08:55] Veel bedrijven moeten al duurzame stappen zetten onder de huidige regelgeving.

[2:09:00] Niet in de laatste plaats door het dalende emissieplafond van het Europese emissiehandelssysteem,

[2:09:06] dat naar nul uitstoot in 2040 gaat.

[2:09:08] Daar is dus geen maatwerk voor nodig.

[2:09:11] De maatwerkafspraken worden alleen een succes als er daadwerkelijk maatschappelijk resultaat

[2:09:16] bereikt wordt. Emissiereductie, circulariteit, gezonde leefomgeving en sociale zekerheid.

[2:09:24] De bedrijven vragen veel van de overheid, maar de afspraken zijn nog boterzacht. En omdat

[2:09:29] het gaat om veel publiek geld, moet er garantie zijn dat afspraken worden nagekomen. Zorg

[2:09:34] daarvoor. Dat is ook essentieel voor draagvlak in de samenleving.

[2:09:39] De maatwerkaanpak kan een topsucces worden, als het ook helpt onze nieuwe industrie, de

[2:09:45] industrie van morgen op te bouwen. Naast ombouwen is het idee dat het ook leidt

[2:09:50] tot afbouw van fossiele activiteiten en opbouw van nieuwe industrie.

[2:09:55] Valkuil van de focus op enkel de grote uitstoters is dat dat ten koste gaat van

[2:09:59] opschaling van nieuwe en duurzame bedrijven.

[2:10:03] Hadden we bijvoorbeeld ook niet bedrijven zoals Neerstar en Umincorp willen

[2:10:06] helpen met maatwerk en ook andere kleinere maar in potentie duurzame

[2:10:12] bedrijven. Verbreding van maatwerkaanpak biedt dus zeker kansen voor bedrijven die in Nederland

[2:10:17] willen verduurzamen, voor de leefomgeving en voor het vestigingsklimaat.

[2:10:23] Dus kort samengevat, versnel door in ieder geval het algemene huidige regelgevingskader

[2:10:29] zijn werk te laten doen. Maak de afspraken met bedrijven voorwaardelijk. Steun van de

[2:10:34] overheid moet gegarandeerd maatschappelijk resultaat opleveren. En kijk ook naar opschaling

[2:10:39] van duurzame bedrijven met grote potentie.

[2:10:42] En investeer hiermee in de industrie van morgen.

[2:10:45] Dank u wel.

[2:10:46] Dank, mevrouw Prins.

[2:10:48] Dan mevrouw Minnesma.

[2:10:50] Ga u gang.

[2:10:51] Goedemiddag.

[2:10:52] Ja, misschien voor degenen die ons wat minder goed kennen.

[2:10:55] Wij zijn niet alleen maar van een klimaatzaak.

[2:10:57] Wij werken ook al tien jaar met de grote industrie samen

[2:10:59] om te kijken hoe we kunnen versnellen.

[2:11:02] Ik sluit me voorkomen aan bij de vorige twee sprekers

[2:11:05] dat die visie op waar wil je nou naar Nederland naartoe

[2:11:08] en welke industrie er wel en niet bij hoort, dat die eigenlijk het startpunt had moeten zijn

[2:11:12] en dat je eigenlijk ook maatwerkafspraken zou willen maken

[2:11:15] voor die industrie van de toekomst.

[2:11:17] En dat niet noodzakelijk alles wat er nu is, moet blijven en dus geld moet ontvangen.

[2:11:23] Los van wat de andere twee hebben gezegd,

[2:11:25] zie ik nu een heel aantal maatwerkafspraken die voor mijn gevoel half zijn.

[2:11:29] Dus bij Dow gaat het over CCS, maar niet over elektrisch kraken.

[2:11:33] Bij Tata gaat het over fase 1, maar niet over fase 2.

[2:11:36] En ik zou graag maatwerkafspraken willen zien voor het totaal, want je wil eigenlijk de industrie

[2:11:42] helpen naar nagenoeg nul uitstoot.

[2:11:45] Daar moet het dan ook over gaan.

[2:11:46] En ik zou ook willen zien in zo'n maatwerkafspraak dat als je na fase 1 niet naar fase 2 gaat,

[2:11:52] dat je dan niet noodzakelijkerwijs heel veel geld van de overheid gaat krijgen voor een

[2:11:57] volgende fase.

[2:11:58] Of dat je misschien zelfs terug moet betalen als je niet levert wat je hebt beloofd.

[2:12:02] Ik zie niet in uw maatwerkafspraken nu — wij zien ze natuurlijk maar heel gedeeltelijk — hoe

[2:12:09] dat geborgd is.

[2:12:09] Als we nu heel veel geld naar een aantal industrieën gooien en ze leveren niet, of dat dan ooit

[2:12:14] nog terugkomt?

[2:12:16] Ik zou dus liever maatwerkafspraken hebben voor de volle honderd procent.

[2:12:21] Uiteindelijk zit zowel energie als grondstoffen heel veel verweven bij de grote industrie.

[2:12:26] Ik ben het eens met mensen aan de overkant die zeggen dat grondstoffen ook extreem belangrijk

[2:12:32] maar heel veel van de fossiele stoffen waar we nu over spreken

[2:12:36] gaan ook juist over die grondstoffen.

[2:12:38] Dus die waterstof voor Tata is niet voor energie, maar primair als reactant.

[2:12:44] En de waterstof voor de kunstmest is onderdeel van de grondstof, van de NH3, et cetera.

[2:12:49] Dus dit gaat heel erg gezamenlijk.

[2:12:52] En als je dan kijkt naar de groene waterstof, waar we toch naartoe willen,

[2:12:56] dan zie ik dat er nu heel veel wanhoop is

[2:12:58] van de mensen die in de groene waterstof-economie zitten,

[2:13:00] Dat het vertrekt naar Duitsland en Spanje en dat het cruciaal is om hier die elektriciteitsprijzen

[2:13:07] om daarop te sturen en vooral elektriciteitsprijzen ten opzichte van waterstofprijs, van aardgasprijs.

[2:13:13] Ik ben dus ook heel benieuwd wat er in de maatwerkafspraken komt staan, bijvoorbeeld rondom Data Steel.

[2:13:19] Die zegt nu eerst met aardgas.

[2:13:21] We proberen alle huishoudens van het aardgas af te halen.

[2:13:24] Nu krijg je een hele grote speler die ontzettend veel extra aardgas gaat vragen en die nog geen

[2:13:29] enkele commitment heeft met de waterstofindustrie voor groene waterstof.

[2:13:33] En die zegt, ik ga pas naar groene waterstof als die goedkoop wordt.

[2:13:36] En de getallen die ik daarover hoor in de wandelgangen, die zijn zodanig goedkoop

[2:13:40] dat ik denk, ze gaan nooit naar waterstof.

[2:13:42] Ik vind dat je in je maatwerkenafspraken ook in de tijd iets moet gaan zeggen over

[2:13:46] wanneer ga je dan daadwerkelijk naar groene waterstof?

[2:13:49] En dat de overheid dan misschien een periode moet helpen, vind ik uitstekend.

[2:13:52] Maar je wilt ook wel echt naar die groene waterstof en naar groene energie.

[2:13:56] Dus de combinatie.

[2:13:58] En als Kamer hoop ik dat jullie gaan sturen op die elektriciteit versus aardgasprijs, zodat je de

[2:14:04] industrie helpt om de overgang te maken, maar ook duidelijke deadlines zet en bij niet halen of te

[2:14:10] veel vertragen, dat je daar gaat terugvragen.

[2:14:13] En of je dat dan clawback noemt of een ander mooi woord, dat maakt mij niet zo uit.

[2:14:18] Rondom Tata Steel, die had hier natuurlijk in de vorige routeronde ook een speciale plek.

[2:14:24] Dus daar wil ik nog wel iets over zeggen.

[2:14:26] Wij hebben samen met de bewoners en een heel aantal groepen die zogenaamde optie 4 ingeleverd.

[2:14:31] Wij denken ook dat dat by far de allergezondste optie is voor de omwonenden.

[2:14:37] En dan zie ik allemaal hele mooie teksten van de overheid, van wij willen zo'n groot mogelijke

[2:14:41] gezondheidswinst en de gezondheidsrisico's zijn dermate urgent dat uitstel onverantwoord is.

[2:14:47] Maar de huidige route is uitstel, want jullie hebben in de position paper van Tata gezien dat

[2:14:53] Ze zeggen eigenlijk dat ze die kookgas 2 eerder dichtdoen, maar dat gaan we niet doen.

[2:14:57] Oftewel, het is eigenlijk optie 2 die ze gaan lopen.

[2:15:01] Dat betekent dat ze ooit zelf het ijzer uit het ijzererts willen gaan halen, maar pas rond 2030

[2:15:08] gaan ze ongeveer 40% minder CO2 uitstoten.

[2:15:12] Dat betekent ook alle andere dingen, maar ongeveer 40% minder worden.

[2:15:16] Dat wordt pas tegen 2040 een volgende stap gezet.

[2:15:19] En rondom die zeer zorgwekkende stoffen, waar die bewoners het vooral over hebben,

[2:15:23] dan staat er 55% minder in 2030.

[2:15:26] Maar dat betekent dus 45% is er dan nog.

[2:15:30] En in absolute termen is dat heel veel.

[2:15:33] Dus die percentages zijn af en toe best verneukeratief.

[2:15:36] Dus als je nog 45% van allerlei kankerverwekkende troep over hebt in 2030

[2:15:41] en pas in 2040 wordt een volgende stap gezet,

[2:15:43] Heb je dan die zogenaamde uitstel is zeer onverantwoord en we moeten de groot mogelijke

[2:15:52] gezondheidswinst pakken?

[2:15:53] Nou, ik denk het niet.

[2:15:54] Wij hebben dus voorgepleit, wat je heel veel industrieën op dit moment in de staalindustrie

[2:15:59] ziet doen, om de ijzer uit het ijzererts te halen op een andere plek, daar waar totaal

[2:16:05] nieuwe fabrieken nu komen om dat zogenaamde DRI te maken en dat DRI te importeren.

[2:16:10] En hier alleen die elektrische electric arc furnaces neer te zetten.

[2:16:16] Dus deel 1 van het hele proces, wat de grootste gezondheidswinst levert, stoppen in Nederland

[2:16:21] zo snel mogelijk en alleen deel 2 hier blijven doen.

[2:16:25] Wat mij betreft zou je ook moeten praten over minder.

[2:16:29] Want we hebben ooit die fabriek uitgelegd voor 4 miljoen ton staal en ze willen nu 7 a 8.

[2:16:35] Dat is erg veel, maar dat hoort bij zo'n visie.

[2:16:37] Wat wil je hier doen?

[2:16:38] Wat wil je in Europa doen?

[2:16:39] want dat vind je geopolitiek belangrijk.

[2:16:41] En daarom heb je eigenlijk eerst die randvoorwaarden nodig

[2:16:43] voordat je keuzes maakt.

[2:16:45] Maar voor de omwonenden is eigenlijk de huidige route van Tata echt niet oké.

[2:16:51] Dat levert nog steeds ongeveer de helft van de kankerverwekkende troep op

[2:16:54] en zeker niet een gezonde route en ook geen garantie voor de tweede stap.

[2:17:01] Nou, ik denk dat ik het voor nu hierbij hou.

[2:17:03] Ik heb nog heel veel meer dingen die ik zou op willen brengen,

[2:17:05] maar wie weet komt dat er nog van.

[2:17:06] Wie weet komt dat nog. We hebben inderdaad beperkte tijd.

[2:17:09] Meneer Van Wegenberg van FNV, voor uw paar minuten.

[2:17:13] Dank u wel. Goedemiddag.

[2:17:15] FNV is de grootste club van werknemers in Nederland, ook in de industrie.

[2:17:20] En onze leden in de industrie willen heel graag meebouwen aan een groene economie, een groene industrie.

[2:17:25] Maar snakken wel naar duidelijkheid en daadkracht vanuit de overheid.

[2:17:31] We zien nu dat bedrijven investeringsbeslissingen uitstellen.

[2:17:35] en dat zorgt voor onrust en onzekerheid bij onze mensen.

[2:17:40] Het nieuws over de CO2-tax de afgelopen dagen draagt ook bij aan die onduidelijkheid.

[2:17:46] We hebben, en mevrouw Theijsen van VNO en SOWEDE verwees er al naar, als CER ook een briefadvies afgegeven twee maanden geleden

[2:17:54] over het belang van verduurzaming van de maakindustrie.

[2:17:58] En het is niet vaak dat wij het eens zijn met VNO en SOWEDE, dus dat zegt wel wat dat we dat afgegeven hebben.

[2:18:04] Vandaag wil ik twee dingen meegeven aan de Tweede Kamer.

[2:18:10] Namelijk zorg dat het tempo omhoog gaat met de maatwerkafspraken.

[2:18:14] En zorg dat de randvoorwaarden, de vereisten die daarbij gesteld worden, haarscherp op orde zijn.

[2:18:23] Voor ons is het glashelder dat we ambitieus klimaatbeleid nodig hebben om naar die leefbare toekomst te gaan.

[2:18:30] En bedrijven die nu nog veel uitstoten, moeten dus aan de bak.

[2:18:33] moeten daar zelf ook de investeringen voor doen die nodig zijn.

[2:18:37] En als je kijkt naar de uitkeringen aan aandeelhouders in de afgelopen jaren,

[2:18:42] is er ook genoeg financiële ruimte daarvoor.

[2:18:45] Maar we begrijpen ook dat overheidsteun net dat setje kan geven dat nodig is.

[2:18:52] Dat verschil kan maken tussen wel of niet een haalbare business case.

[2:18:56] En daarom is onze oproep om met de hoogste prioriteit die maatwerkafspraken rond te krijgen.

[2:19:02] Vrouw Prins van Natuur en Milieu verwees al naar het trage tempo waarop dat nu verloopt.

[2:19:08] Het gaat namelijk om het brood van werknemers nu, maar ook in de toekomst.

[2:19:14] Zoals ook de praatplaat van de ondernemingsrade terecht stelt.

[2:19:20] Er hoort wel een belangrijke kanttekening bij dat als het gaat om het uitgeven van zulke

[2:19:24] grote sommen publiek geld, daar ook strenge voorwaarden bij horen.

[2:19:29] Voorwaarden die gaan over de maatschappelijke meerwaarde.

[2:19:31] Dat wil zeggen afspraken over baangaranties, over omscholing, over zekkerschap van werknemers,

[2:19:39] zoals we dat ook bij Tata Steel al afgesproken hebben in de vorm van een sociaal contract.

[2:19:44] Dat zou mevrouw Posma plezieren.

[2:19:49] Zo'n sociaal contract zou een eis moeten zijn bij alle maatwerkafspraken die afgesloten

[2:19:53] worden.

[2:19:54] Hetzelfde geldt voor een concreet en transparant klimaatplan in lijn met Parijs, omdat dat

[2:20:01] de beste garantie is dat die vergroening ook echt zorgt voor baanbehoud.

[2:20:06] En in de voorgelopige afspraken ontbreken zulke randvoorwaarden.

[2:20:09] Daar maken wij ons grote zorgen over.

[2:20:11] Omdat het niet kan zijn dat er belastinggeld vloeit naar aandeelhouders

[2:20:15] terwijl werknemers en het klimaat met lege handen achterblijven.

[2:20:21] Oftewel bedrijven en de overheid moeten stoppen met op elkaar wachten

[2:20:25] en de knopen doorhakken die nodig zijn.

[2:20:28] Wat de FNV betreft is het hoog tijd dat de groene schop de grond ingaat.

[2:20:32] Dat hadden we graag ook hier nog een keer kracht bij gezet door een echte groene schop, maar

[2:20:36] die kwam de beveiliging niet door.

[2:20:39] Maar dat is snel geregeld, want die staat hier nog achter, dus ik zou zeggen aan de slag.

[2:20:45] Dank u wel.

[2:20:46] Dan gaan we vragen stellen vanuit de Kamer, mevrouw van Metelen met uw vraag.

[2:20:51] Ja, de vraag wil ik eigenlijk stellen aan mevrouw Akerboom vooral, want u zegt eigenlijk

[2:20:59] van we moeten ons ook afvragen, willen wij bepaalde bedrijven en waarom?

[2:21:06] Ik weet dat ik die keuze op die manier niet wil maken, want ik vind dat eigenlijk alle bedrijven

[2:21:10] op hun manier hun eigen bijdragen hebben aan onze maatschappij.

[2:21:17] Maar vanuit uw perspectief, want u stelt het best wel heel stellig, heeft u bepaalde bedrijven in uw

[2:21:23] hoofd die u dan dus liever ziet gaan?

[2:21:29] Nee. En dat is ook geen keuze die ik ga maken.

[2:21:32] Dat is een heel flauw antwoord.

[2:21:33] Dat snap ik.

[2:21:35] Ik kan wel vertellen waar ik naar zou kijken om over deze bedrijven te beslissen.

[2:21:41] Dat is dus met name de toegevoegde waarden, het potentieel voor verduurzaming, het maatschappelijk

[2:21:47] verdienvermogen en groene banen, en met wie we de transitie in kunnen gaan, zodat er

[2:21:53] echt diepe reducties worden behaald.

[2:21:55] Het werk van het Sustainable Industry Lab, nog mijzelf als academicus, gaat over de keuzes

[2:22:01] die er gemaakt moeten worden, maar gaat alleen in op welke keuzes er zijn en welke

[2:22:06] consequenties daaraan kleven.

[2:22:08] Ik ga inderdaad niet in op welke bedrijven wel of niet.

[2:22:13] Dank u wel.

[2:22:14] Een korte vervolgvraag, mevrouw Teunissen, met uw vraag.

[2:22:18] Ik heb een vraag aan mevrouw Minsma van Agenda.

[2:22:21] U schetste net volgens mij terecht dat de politiek ook een richting zou moeten aangeven voor welke

[2:22:27] industrie we houden in Nederland en welke niet, waarvoor plek is.

[2:22:30] U zei inderdaad dat er randvoorwaarden, dat we die heel helder moeten formuleren.

[2:22:37] Heeft u een idee welke randvoorwaarden dat zijn specifiek, waarbinnen wij als politiek

[2:22:44] die keuzes zouden moeten maken?

[2:22:49] Ja, natuurlijk.

[2:22:51] De vraag is hoeveel tijd heb je.

[2:22:53] Ten eerste wil je natuurlijk een bepaalde mate van een gezonde industrie in Nederland

[2:22:57] hebben.

[2:22:58] Zowel voor banen, al is het probleem al lang al niet meer banen, maar eerder mensen.

[2:23:02] Maar daarbovenop zitten natuurlijk klimaat, water — daar hebben we het nog niet over gehad —,

[2:23:08] biodiversiteit, een aantal van die zaken.

[2:23:09] Daar hebben we allemaal internationale verdragen voor getekend.

[2:23:14] En we hebben als overheid besluiten genomen over waar we naartoe willen in de tijd.

[2:23:18] Daar moet zo'n industrie in passen.

[2:23:20] En met de vorige vraag erbij, als je gewoon gaat kijken waar we met z'n allen naartoe willen,

[2:23:25] Ik denk minder gebruik van plastic wat je na één keer weggooit.

[2:23:29] Dus misschien dat die plasticsector wel kleiner moet worden.

[2:23:32] Als je allemaal elektrisch gaat rijden, heb je de helft van de raffinaderijen niet meer nodig.

[2:23:36] Moet je die dan willen blijven houden?

[2:23:38] Bepaalde soorten plastics en grondstoffen daarvoor wil je misschien wel houden.

[2:23:43] Welke grondstoffen ga je dan gebruiken?

[2:23:46] Als je dat biogeen gaat doen, dan kom je bijvoorbeeld uit op suikerriet.

[2:23:50] Dat moet je gaan importeren.

[2:23:51] Wat vind je gerechtvaardigd?

[2:23:53] Hoeveel land je in het buitenland in beslag neemt om hier met suikerriet vervolgens plastics te gaan maken?

[2:23:59] Daar hoort ook een nieuwe plasticindustrie bij.

[2:24:01] Dus dat Sustainable Industry Lab denkt daar volgens mij ook over na.

[2:24:05] Wat is dan onderdeel van dat nieuwe zogenaamde ecosysteem?

[2:24:08] Dat zit nu niet in die maatwerkafspraken.

[2:24:10] Dus hoeveel plastics willen we in de toekomst gaan gebruiken?

[2:24:14] Hoeveel water kunnen we nog vervuilen?

[2:24:16] en moeten we niet sommige industrieën verkleinen omdat ze zoveel vuil water veroorzaken.

[2:24:22] Dus er zitten, zeg maar, gelaagd allerlei voorwaarden aan waarbinnen je gaat kijken

[2:24:26] van welke industrie kun je dan hier nog hebben en welke niet.

[2:24:30] En dat is een veel te lang, als ik dat helemaal moet doorlopen,

[2:24:34] dus te lang voor deze ronde tafel,

[2:24:35] maar daar zou ik het graag eens later over hebben met verschillende partijen hier.

[2:24:39] Want ik denk dat je binnen een context moet gaan kiezen voor bedrijvigheid

[2:24:42] en niet zomaar geld gooien naar iedereen die zijn hand komt ophalen.

[2:24:47] Dank u wel. Een korte vervolgvraag.

[2:24:50] Je gaat echt kijken naar een breed scala aan randvoorwaarden waar je aan moet voldoen.

[2:24:56] Maar daarbinnen, als je dan overgaat tot die verduurzaming van de industrie, dan heb je

[2:25:01] natuurlijk ook nog allerlei keuzes die je als politiek kunt maken.

[2:25:05] Ik hoorde net even bij het natuur- en milieu systemische en niet-systemische keuzes.

[2:25:09] Dus zet je in op CCS of zet je in op groene waterstof en hoeveel dan?

[2:25:17] Nu wordt er dus wel ingezet op groene waterstof.

[2:25:22] U heeft zelf als Urgenda daar volgens mij ook veel op geadviseerd.

[2:25:26] Is die groene waterstof, zoals die nu wordt gestimuleerd, op de goede weg?

[2:25:34] Of zegt u dat je dat eigenlijk helemaal niet op zo'n manier zou moeten doen en dat dit niet echt een

[2:25:40] Transities, meer voortzetting van de status quo of zijn we wel goed bezig?

[2:25:45] Nee, die groene waterstof heb je nodig als grondstoffen en als reactant.

[2:25:49] En die is extreem belangrijk.

[2:25:51] We lopen nu nog relatief voorop, maar we zijn het aan het verliezen.

[2:25:54] Dus de mensen in die waterstofsector zitten echt best wel met hun handen in het haar.

[2:25:58] Dus wij moeten ook de keuze maken.

[2:26:00] Willen we net als de windindustrie die verliezen aan Denemarken, willen we dan

[2:26:03] nu de waterstofindustrie gaan verliezen aan Spanje en Duitsland of niet?

[2:26:09] Dus ik vind ook dat je als overheid moet gaan kiezen, dat werd al eerder gezegd.

[2:26:15] En als je dan kiest dat je waterstof belangrijk vindt en dat wij een belangrijke rol spelen,

[2:26:19] ook met die Rotterdamse haven, die natuurlijk extreem belangrijk is in het verder verspreiden

[2:26:22] naar de rest van Europa, dan hoort daar ook een bepaalde energieprijs bij.

[2:26:29] In Duitsland krijg je gewoon 20 jaar geen netwerkkosten op elektriciteit als je bepaalde

[2:26:33] grote industrieën bent die om gaat katten.

[2:26:36] Nou, dat doen wij hier niet.

[2:26:37] Dus hier is de prijs extreem hoog en bij onze prijzen gaan dus heel veel projecten nu niet door.

[2:26:42] Dus ik denk dat de waterstof belangrijk is, maar dat je wel moet kijken naar binnen een hele sector.

[2:26:48] Waar ga je het wel en niet voor gebruiken?

[2:26:50] Dank u wel.

[2:26:51] Mevrouw Postma, met uw vraag.

[2:26:54] Ja, dank voorzitter.

[2:26:55] Toch wel een heel interessant gesprek, want drie sprekers, mevrouw Akerboom, mevrouw Prins

[2:26:59] en mevrouw Minnersma, hebben het over de industrie van de toekomst of Nederland van de toekomst.

[2:27:06] Hoe zou die er dan uit moeten zien?

[2:27:08] En tegelijkertijd gaan die maatwerkafspraken eigenlijk over de industrie die we nu hebben staan.

[2:27:13] Dus ik ben wel even heel benieuwd wat zouden zij adviseren om ervoor te zorgen dat die nieuwe industrie,

[2:27:21] hoe die er ook uitziet, ben ik ook wel benieuwd naar, hoe die dan hier een kans in Nederland krijgt.

[2:27:26] Dat we een en eigenlijk hebben, daar hou ik wel een beetje van.

[2:27:30] Doet dat handig, drie vragen in één.

[2:27:32] En dan vragen we of onze gasten kort kunnen antwoorden.

[2:27:35] Mevrouw Akenbam.

[2:27:36] Ja, dank u wel.

[2:27:37] Dat is inderdaad precies de vraag.

[2:27:39] Het vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven of bedrijven die je per definitie zou willen behouden.

[2:27:43] Ik zei al eerder dat deze maatwerkenafspraken gaan uit van de situatie van vandaag en houden nog geen

[2:27:48] rekening met de toegevoegde waarden en of deze bedrijven er in de toekomst zouden zijn.

[2:27:53] Dat heeft met name met de selectiecriteria te maken en met de proportionaliteit van de uitstoot.

[2:27:58] Dat had ook — dat is een beetje jammer, want ze hadden contus hebben te laat, maar misschien kunnen

[2:28:03] Dat had ook kunnen gaan over wie de meeste reducties heeft behaald en op welke wijze, of in hoeverre

[2:28:10] zijn transitieplannen van deze bedrijven geloofwaardig en haalbaar.

[2:28:15] Je zou je dat nu bij deze maatwerkafspraken best kunnen afvragen of de bedrijven die ervoor

[2:28:19] geselecteerd zijn, in lijn zijn met het Parijsakkoord.

[2:28:24] Dat had gekund, maar dat kan nog steeds.

[2:28:26] Als je nu zou willen vragen wat het vestigingsklimaat is voor hele nieuwe bedrijven of start-ups

[2:28:31] die we graag zouden willen, bijvoorbeeld bedrijven die over alternatieven voor plastics nadenken.

[2:28:36] Dan zou je daar specifiek beleid op willen voeren.

[2:28:40] Daarom had ik het ook over het bredere beleidspakket, gericht op de hele industrie al zodanig.

[2:28:45] Dat gaat over opbouw, dus echt nieuwbouw, maar ook de ombouw en het uitzetten van datgene

[2:28:52] waar je echt van af wilt op een ordelijke en goede manier, en dat allemaal in acht genomen

[2:28:58] met brede rechtvaardigheid.

[2:28:59] Dat zijn inderdaad geen kleine dingen.

[2:29:01] Het is ook weer geen klein antwoord.

[2:29:03] Maar er is hier nog heel veel mogelijk.

[2:29:05] Dat wil ik hier wel achterlaten.

[2:29:07] Het kan, denk ik echt, om een beleidspakket te maken.

[2:29:10] Dat ziet op die ombouwafbouw en ombouw.

[2:29:15] Dank u wel. Mevrouw Print.

[2:29:18] Ja, ik denk dat het net ook al deels gezegd is.

[2:29:21] Het gaat ook over keuzes maken.

[2:29:24] Het is heel lastig te zeggen welk bedrijf wel en welk bedrijf niet.

[2:29:27] Maar er zijn ook wel meer keuzes te maken.

[2:29:30] Namelijk, wat is de richting waar we Nederland op willen zien?

[2:29:34] Ik denk dat het heel belangrijk is om voorwaarden te stellen.

[2:29:38] De samenleving gaat verduurzamen.

[2:29:40] We willen duurzame bedrijven.

[2:29:42] We willen circulaire bedrijven die de groene grondstoffen gaan leveren.

[2:29:46] En we willen ook de industrie die past bij Nederland.

[2:29:49] En dat gaat misschien ook wel breder dan klimaat, circulariteit, leefomgeving.

[2:29:55] Maar we hebben de Noordzee als een potentiële grote energiebron.

[2:30:00] Hoog opgeleid personeel, zijn welvaren het land.

[2:30:03] Dus vanuit die voorwaarden moeten we goed kijken wat die industrie van morgen is.

[2:30:09] En die richting is duurzaam.

[2:30:11] En ik denk dat we nu al kunnen zien dat we die richting opgaan.

[2:30:17] We gaan van fossiel, relatief goedkoop gas, naar duurzame energie.

[2:30:22] En om eerlijk te zijn, de Nederlandse industrie is gewoon gebouwd op dat goedkope gas.

[2:30:28] Als dat verdwijnt, dan heeft dat impact op de industrie.

[2:30:31] Dus daar moeten we ook nu al op gaan acteren.

[2:30:34] En dan komen ook scenario's in beeld, zoals mevrouw Minnesma schetst, dat we de hele energieintensieve

[2:30:43] onderdelen van productieprocessen misschien elders moeten gaan doen, daar waar duurzame

[2:30:47] energie in overvloed is, en dat gaan importeren.

[2:30:49] En dat is helemaal niet erg, want wij kunnen ook weer hele andere dingen goed,

[2:30:52] namelijk die verwerking van die producten.

[2:30:55] Ik denk dus dat je een weg moet schetsen.

[2:30:58] Soms staren we ons blind op die stip op de horizon.

[2:31:02] En oké, we zitten nu vandaag hier. Wat moeten we doen?

[2:31:05] Maar er gaat ook een weg ernaartoe.

[2:31:06] En ik denk dat met die voorwaarden we heel goed die weg kunnen schetsen.

[2:31:11] Dank u wel, mevrouw Mindersma.

[2:31:13] Ja, ik ben ook graag van NN.

[2:31:15] Het vervelende voor jullie is natuurlijk dat je eigenlijk naar een heel conglomeraat moet kijken.

[2:31:19] Als je kijkt naar Tata Steel, die maken nu auto's en staal voor de bouw en blikjes.

[2:31:25] Als wij meer biobased bouwen willen, en dat kan je makkelijk met eigen grondstoffen tot 11 etages,

[2:31:31] dan heb je veel minder staal nodig.

[2:31:33] Als wij naar deelauto's gaan in plaats van iedereen zijn eigen auto voor de deur in de stad,

[2:31:37] dan heb je veel minder auto's nodig.

[2:31:39] Dus in het totaal moet je gaan kijken naar wat je uiteindelijk nog nodig hebt.

[2:31:43] En die commissie, Hans en Frans, die hebben eigenlijk niet gekeken naar out-of-the-box

[2:31:49] en naar andere oplossingen.

[2:31:51] Dus die hebben niet gekeken van, moet Tata niet de onderkant van de palen gaan maken

[2:31:54] van de windturbines?

[2:31:56] Moeten we andere dingen gaan bouwen?

[2:31:59] En dan zou je zowel voor de staal als voor de chemie het eerste deel van het proces misschien

[2:32:04] op andere plekken doen waar het groener is en goedkoper.

[2:32:08] En dat is niet het verplaatsen van je viezigheid en dat je het tweede deel van het proces hier doet.

[2:32:14] En dat wij hier het hoogwaardige en ook toegevoegde waarde maken in een bepaalde keten.

[2:32:19] Dus we moeten echt gaan kijken naar welke onderdelen willen we hier wel en niet doen.

[2:32:22] En daar horen ook de nieuwe onderdelen bij, zoals de microbiële eiwitten, zoals de andere vormen van plastics.

[2:32:28] En die komen er nu niet tussendoor.

[2:32:30] En ook het hele circulaire komt er nu niet tussendoor, omdat wat dan heet verging, vreselijk woord, is nu steeds goedkoper.

[2:32:37] Dus daar moeten we wat voor doen.

[2:32:39] Maak dan Virgin maar duurder en zorg dat je dat circulaire daadwerkelijk op de kaart krijgt.

[2:32:45] Dus het is een heel gelaagd proces.

[2:32:47] Het is niet simpel van één dingetje en ook niet algemeen.

[2:32:51] Het is specifiek.

[2:32:52] Dus maatwerk is heel goed, ook voor die nieuwe industrie die je eigenlijk graag wilt krijgen.

[2:32:58] Dank u wel.

[2:33:00] Meneer Vermeer.

[2:33:03] Ja, dank u wel, voorzitter.

[2:33:05] Deelnemers, bedankt voor uw inbreng.

[2:33:08] Ik heb nog wel een vraag die mij ernstig bezighoudt, want mevrouw Prins geeft aan dat we maatschappelijke

[2:33:15] resultaten moeten afwegen.

[2:33:17] De industrie past bij Nederland en we moeten bepaalde producties misschien verplaatsen

[2:33:23] naar die landen waar duurzame energie direct beschikbaar is.

[2:33:26] Maar hoe voorkomen wij nu in die hele internationale handel, die open grenzen, hoe voorkomen wij

[2:33:33] nu dat het juist verplaatst naar landen waar die energie met kolen en schaligas

[2:33:38] et cetera wordt opgewekt en waar die economieën op dit moment als een malle

[2:33:43] aan het groeien zijn, terwijl die van ons in Europa aan het krimpen is. Hoe voorkomen

[2:33:49] wij dat? Of aan het krimpen, maar minder aan het groeien is dan de afgelopen jaren.

[2:33:53] Dus hoe voorkomen wij nu dat het juist een averigseffect heeft op het wereldwijde

[2:34:00] En wie stelt u deze vraag?

[2:34:03] Ja, volgens mij hadden alle drie de dames...

[2:34:10] Iedereen wil iets op zeggen. Als we het kort doen, dan kan dat.

[2:34:12] Wie begint er?

[2:34:13] En natuurlijk, want de heer Wegenberg wijst het terecht op,

[2:34:19] maar er moeten ook arbeidsplaatsen hier behouden worden,

[2:34:22] want dat we nu meer vacatures hebben dan aanbod,

[2:34:25] hoeft ook niet voorevig te zijn.

[2:34:27] en ook zeker niet voor de beroepen die die mensen daar uitoefenen.

[2:34:31] Dank u wel. Mevrouw Akenboom.

[2:34:33] Kort is sowieso een uitdaging op dit onderwerp.

[2:34:36] Hoe voorkomen we dit, dat het niet afwenteling krijgt op andere landen,

[2:34:40] die het dus nu inderdaad nog op meer vervuilende grondstoffen draait en energiebronnen dan wij,

[2:34:46] door het hier te houden?

[2:34:48] Dat is het allerbeste, want vaak is het tegenargument

[2:34:51] iedereen heeft Parijs of heel veel hebben Parijs ondertekend,

[2:34:54] Maar dat wil niet zeggen dat dat werkelijk op deze manier gebeurt.

[2:34:58] Bovendien hebben ontwikkelingslanden een groter carbonbudget dan wij, dus de kans dat zij langer

[2:35:04] doorgaan en mogen, is zeker aan de orde.

[2:35:07] Het zou ook heel goed kunnen zijn dat er in internationaal verband wordt afgesproken dat

[2:35:12] ontwikkelde of geïndustrialiseerde landen een lager budget hebben en dat daar op een gegeven

[2:35:17] moment echt serieus aan gerekend gaat worden.

[2:35:19] Dus die kans is, denk ik, heel groot dat er juist afwenteling plaatsvindt op.

[2:35:24] Dat zou toch betekenen dat Nederland de keuze maakt om energieintensieve industrie wel hier te houden,

[2:35:30] maar hier op een verantwoorde manier te verduurzamen, met behoud van banen en het omscholen daarvan.

[2:35:36] Daar moet dus ook specifiek naar worden uitgekeken.

[2:35:40] Precies wat er dan voor nodig is, waar die bedrijven voor bestaan en hoe die in internationale

[2:35:45] waardeketens passen, zal daar ook bij horen.

[2:35:47] Dus de vraag of Tata hier blijft is een vraag van wat ze nu produceert, maar ook hoe zit

[2:35:53] dat binnen de Europese Unie?

[2:35:55] Is daar nog iets anders?

[2:35:56] Is er een andere fabriek?

[2:35:57] En hoe doet Tata het ten opzichte daarvan?

[2:36:00] Dus dit zijn hele grote vragen en deze visie is niet makkelijk.

[2:36:04] Maar die afwenteling, ik denk dat wij daar heel erg beducht op moeten zijn en dat dat

[2:36:08] een heel belangrijk aspect is van een rechtvaardig beleid.

[2:36:12] Dank u wel.

[2:36:13] Mevrouw Prins.

[2:36:16] Ik denk dat het belangrijk is dat we in ieder geval...

[2:36:20] We kunnen op verschillende schalen kijken.

[2:36:22] Ik denk dat we vrij beperkt zijn als we alleen naar Nederland kijken.

[2:36:27] Vooral de grote uitstoters opereren internationaal.

[2:36:32] Dus de zorg om weglek begrijp ik heel goed.

[2:36:36] Maar aan de andere kant...

[2:36:39] Bijna de hele wereld heeft het Parijsakkoord getekend.

[2:36:42] Dus de richting is verduurzaming.

[2:36:44] Wij gaan misschien wat sneller, maar daardoor denk ik wel dat we juist concurrentievoordeel kunnen behalen.

[2:36:49] En veel bedrijven en concurrerende bedrijven van de Nederlandse industrie,

[2:36:53] bijvoorbeeld van Tata Steel, zitten ook in Europa, in Duitsland, België, Frankrijk.

[2:36:59] En die vallen ook allemaal onder het Europese emissiehandelssysteem.

[2:37:02] Dus die moeten ook hun verduurzaming op orde hebben.

[2:37:05] En met het maatwerk willen we dus onze bedrijven helpen.

[2:37:10] Europa heeft natuurlijk ook het mooie instrument, de CBAM, de grensheffing, geïntroduceerd,

[2:37:16] wat dus, nou ja, de weglek eigenlijk naar buiten Europa moet voorkomen.

[2:37:22] En ik denk dat dat soort instrumentarium zeker in Europees verband heel belangrijk is.

[2:37:28] En mevrouw Mindersma?

[2:37:30] Ja, er worden op dit moment heel veel van die zogenaamde direct reduction plans die

[2:37:35] hier wil gaan bouwen, staan op punt om gebouwd te worden in allerlei landen in Afrika en in het Midden-Oosten.

[2:37:43] Als je het hebt over rechtvaardigheid, gaat het er misschien ook over dat je daar banen wil scheppen

[2:37:48] met toegevoegde waarden, zodat die mensen niet de noodzaak voelen om deze kant op te komen.

[2:37:54] En als je daar een deel van de toegevoegde waarden doet en je brengt dan vervolgens het halffabrikaat hier,

[2:37:59] kun je hier nog steeds ook veel toegevoegde waarden hebben.

[2:38:02] En je ziet dus dat in de zogenaamde business case dat het heel duur is om hier dat stukje

[2:38:08] van de puzzel te leggen en dat de concurrenten in toenemende mate die direct reduction plans

[2:38:14] neerzetten op plekken waar de energie goedkoper is en vaak ook de grond en de arbeid goedkoper

[2:38:18] is.

[2:38:19] Dus als iedereen om ons heen naar allerlei andere plekken gaat en wij gaan hier, dan

[2:38:24] zijn wij waarschijnlijk duurder dan de concurrent.

[2:38:26] En gaan we dan als overheid continu bij blijven leggen?

[2:38:30] Dat is ook niet verstandig.

[2:38:31] Dus die business case hebben we er nog heel weinig over gehad.

[2:38:34] Maar die is gewoon heel erg verslechterd hier in Nederland.

[2:38:37] En ik denk om meerdere redenen dat het helemaal niet erg is

[2:38:40] om het eerste stapje ergens anders te doen.

[2:38:42] En dat zijn nieuwe, schone fabrieken met groene waterstof.

[2:38:46] En de tweede stap dan hier te doen.

[2:38:47] En dan heb je voor de bewoners rond 2030, 35 gewoon een heel ander verhaal.

[2:38:52] En dan ga je gewoon met 80, 90 procent aan uitstoot naar beneden.

[2:38:57] Dank u wel. En de heer Van Weegberg wil hier ook op reageren.

[2:39:00] Toch even over dat aspect van baan behouden.

[2:39:06] Het is niet zo dat wij werkgelegenheid nu als de heilige koe zien.

[2:39:09] Het gaat er ook om wat voegde toe.

[2:39:11] En kunnen we bouwen aan iets wat toegevoegde waarden heeft voor onze samenleving.

[2:39:17] En daar gaat het hier over.

[2:39:18] Kunnen we ook werk bieden voor studenten die nu moeten kiezen.

[2:39:21] Ga ik de industrie in? Kies ik voor een baan als procesoperator?

[2:39:24] En dan ook een perspectief moeten hebben voor die bedrijven.

[2:39:29] Vaak zijn het goede banen, dankzij de strijd die vakbondsleden decennialang hebben gevoerd

[2:39:35] voor die goede CAO's.

[2:39:37] Er zit enorm veel kennis bij werknemers over die processen en we kunnen dus ook iets toevoegen

[2:39:42] aan de gesprekken binnen de bedrijven over die vergroening.

[2:39:47] Wat ik merk in de discussie is dat er vaak heel makkelijk gedacht wordt, heel macro gedacht

[2:39:51] wordt, van oké, we hebben aan de ene kant grote tekorten, aan de andere kant verdwijnen

[2:39:57] er misschien wat banen. Dat sorteert zichzelf wel uit. Zo gaat het niet. We moeten kijken

[2:40:03] wat hebben individuen nodig. Als er afbouw plaats gaat vinden aan de hand van een helder

[2:40:11] analyse dat er geen economische toegevoegde waarde is, dan kan dat. Maar dat willen wij

[2:40:15] zo snel mogelijk weten, zodat we daar goed op in kunnen spelen en mensen de tijd hebben

[2:40:19] om die overstap te maken naar een nieuwe baan. De tijd hebben om van werk naar werk begeleiding

[2:40:26] te krijgen, eventuele inkomensaanvulling als ze tijdelijk minder verdienen, als ze dicht

[2:40:30] tegen een pensioen aanzitten, daar financiële hulp bij krijgen, zoals we dat ook bij het

[2:40:36] kolenfonds voor de Hemwegcentrale hebben afgesloten.

[2:40:40] Dus ik wil maar zeggen, we moeten daar over baanbehoud of baanverlies niet te macro en

[2:40:45] te gemakkelijk over denken.

[2:40:49] Dank u wel.

[2:40:50] Nou ja, het waren vier antwoorden.

[2:40:52] Ik dacht, ik ga even naar meneer Erkens.

[2:40:54] Heeft u een hele korte vraag aan één iemand?

[2:40:56] Nou, hup dan.

[2:40:57] Dank u wel, voorzitter.

[2:40:59] Ik heb een vraag aan mevrouw Minnesma.

[2:41:03] Hoe ziet zij het met het verschuiven van een deel van die halvefabrikaten?

[2:41:08] Hoe ziet zij het perspectief voor het Nederlandse verdienvermogen?

[2:41:12] Hoe kunnen wij onze voorzieningen en de groeiende bevolking onderhouden op die manier?

[2:41:20] Ook dat is natuurlijk een veel grotere vraag, want datastiel of chemie is in dit geval niet

[2:41:25] het enige wat we in Nederland hebben.

[2:41:26] Ik denk dat er genoeg mogelijkheden zijn voor ons verdienvermogen.

[2:41:31] Dan ga je dus ook kijken naar die nieuwe banen.

[2:41:34] De chemie van de toekomst, de eiwittransitie, et cetera, daar zitten ook allemaal nieuwe banen in.

[2:41:41] Onze beroepsbevolking is aan het verouderen.

[2:41:43] Daar gaat ook een hele grote natuurlijke afbouw plaatsvinden.

[2:41:46] Wij hebben eigenlijk een tekort aan mensen, niet een tekort aan banen.

[2:41:49] Ook in de technische sector, want in die hele energietransitie moet nog heel veel gebeuren.

[2:41:53] En dat is niet alleen, zeg maar, leidingen leggen, et cetera, maar ook in de electrolyzers.

[2:41:58] We moeten naar heel veel meer industriele warmte pompen, et cetera.

[2:42:01] We hebben ontzettend veel technische mensen nodig.

[2:42:04] Dus al die mensen van Tata Steel, die worden meteen omarmd.

[2:42:07] En daar is ook een arbeidsmarktrapport over gemaakt dat er voor iedereen drie tot twintig banen liggen op hun eigen niveau.

[2:42:14] Dus ik denk dat er meer dan voldoende werk is in Nederland en ook meer dan genoeg toegevoegde waarde is te creëren.

[2:42:19] voor een deel met de industrie van nu vergroenen, maar voor een deel ook met die nieuwe industrie

[2:42:24] die nu nog eigenlijk te weinig aan bod komt en ook moeilijk tussendoorkomt.

[2:42:30] Dank u wel.

[2:42:32] Meneer Ekkens, welkom terug.

[2:42:33] Goed dat u er weer bent.

[2:42:34] Heeft u een vraag?

[2:42:35] Zeker.

[2:42:36] Zeker, voorzitter.

[2:42:37] Ik heb een vraag aan mevrouw Prinsen en Minnesma.

[2:42:40] Ik zag in uw position papers dat versnelling is nodig, we moeten ook van papier naar praktijk

[2:42:45] gaan met de maatregelafspraak, we praten best lang met elkaar, moet het concreet resultaat

[2:42:49] leiden?

[2:42:50] Alleen zagen we vanochtend, ook in het gesprek met de provincie Zeeland bijvoorbeeld,

[2:42:53] dat er soms best wel op details eigenlijk nu stuk loopt.

[2:42:57] Een vergunning, binnen de bestaande vergunning mag de vervuiling wel,

[2:43:00] maar een nieuwe vergunning zou bijvoorbeeld een grote investering en een grote stap tegenhouden.

[2:43:04] Ziet u er ook eens een rol van uw organisaties om te kijken

[2:43:07] of we dan in de praktijk die stappen wel kunnen zetten met elkaar?

[2:43:11] Ik praat veel met al die... Ik ben het voorkomen met die bedrijven eens

[2:43:15] dat als je naar het totaal kijkt en je gaat naar beneden,

[2:43:17] dat je dat dan gewoon mogelijk moet maken, links of rechtsom.

[2:43:20] En volgens mij zijn wij af en toe gewoon het beste jongetje van de klas.

[2:43:24] En je zou dus ook moeten kijken, behalve naar CO2 en stikstof, ook naar de water.

[2:43:29] En ik vind als het in zijn totaliteit beter wordt, moet je het gewoon zo snel mogelijk helpen.

[2:43:35] Dank u wel. Mevrouw Prins.

[2:43:36] Ja, ik denk, daar ben ik het mee eens.

[2:43:38] Ik denk dat we die bedrijven die echt willen, die moeten we ook extra gaan helpen.

[2:43:45] En ik denk dat daar de maatwerkaanpak ook in geheelheid versneld kan worden

[2:43:50] door alleen de tijd te spenderen aan die bedrijven die echt die stap willen zetten

[2:43:55] en ook aantoonbaar die stappen willen en kunnen zetten.

[2:44:01] Ja, en dus niet te veel tijd kwijt zijn aan bedrijven

[2:44:05] die misschien op papier of naar buiten toe wel graag willen,

[2:44:08] maar eigenlijk achter de schermen op de rem staan.

[2:44:13] Dank u wel. Korte vervolgvraag?

[2:44:16] Nee, het waren duidelijke antwoorden.

[2:44:18] Ik hoop vooral dat het ministerie van INW ook meeluistert in al deze blokken.

[2:44:21] Volgens mij is het wel een duidelijk signaal vanuit iedereen.

[2:44:23] En anders weet u vast een debat te vinden met de betreffende bewindspersoon om dit in te brengen.

[2:44:28] Ik heb zelf als lid van deze commissie ook nog een vraag aan de heer Van Weegberg over.

[2:44:32] U zei dat bij de maatwerkafspraken er wat u betreft ook een randvoorwaarde moet zijn met een sociaal contract, noemde u dat.

[2:44:40] Kunt u daar wat meer toelichting over geven wat u daarmee bedoelt?

[2:44:44] Een nieuw sociaal contract? Nee, dat is de vorm die we hebben gevonden bij Tata Steel.

[2:44:50] omdat daar een overgang plaats gaat vinden van de oude stijlfabriek naar een nieuwe stijlfabriek

[2:44:57] en je tegelijkertijd verschillende fabrieken hebt draaien eigenlijk

[2:45:02] en je wil ervoor zorgen dat de mensen die in de oude fabriek het licht uit doen

[2:45:05] niet tussen wal en schip vallen, dat ze duidelijkheid hebben over hun nieuwe functie

[2:45:11] en dat je afspraken maakt over omscholing, dat er baangaranties zijn

[2:45:16] Dat zijn allemaal dingen die we afgesproken hebben in dat sociaal contract.

[2:45:20] Je garandeert daarmee dat werknemers niet te dupe zijn van die transitie.

[2:45:25] En dat zou wat ons betreft dus ook een randvoorwaarde moeten zijn...

[2:45:29] voor al die maatwerkafspraken...

[2:45:32] waarbij dat sociaal contract bij Tata een voorbeeld is van hoe je dat kan doen.

[2:45:36] Het mag ook een andere term zijn, hoor.

[2:45:38] Er zit geen copyright op.

[2:45:41] Nou, ik hoor wat steun aan mijn linkerkant. Dank je hiervoor.

[2:45:44] Even kijken, ronde twee. Ik weet niet of dat helemaal lukt, maar laten we het proberen.

[2:45:49] Mevrouw Van Metelen.

[2:45:52] Nee, daar sla ik me even over.

[2:45:53] Helemaal goed. Mevrouw Teunissen, heeft u nog een vraag?

[2:45:56] Ja, zeker. Voorzitter, een vraag aan mevrouw Minnesma.

[2:45:58] U sprak eerder over de maatwerkafspraken. Die worden nu vaak half gemaakt.

[2:46:04] Daarnaast is er te veel focus op het bestaande bedrijf en de bestaande situatie.

[2:46:10] Hoe zou je nou praktisch beter invulling kunnen geven, als we nu volgende stappen moeten zetten?

[2:46:16] Hoe zou je praktisch beter invulling kunnen geven aan de maatwerkafspraken?

[2:46:19] Moeten we ze uitbreiden en strengere afspraken maken?

[2:46:27] Ik zou zeker doorgaan met een heleboel van de huidige maatwerkafspraken.

[2:46:32] Niet met alle, maar met een heleboel wel.

[2:46:34] En daar heel duidelijke afspraken over maken voor het totale proces.

[2:46:37] En dat als je daar niet aan voldoet, je dan terug gaat betalen.

[2:46:40] Ik hoop dat het nieuwe kabinet dat aan het onderhandelen is, ook een pakket maakt voor

[2:46:44] die industrie van de toekomst, die hier voor het grootste gedeelte niet inzit.

[2:46:50] Bij de ene cluster die erbij zat in de vorige ronde zitten heel veel partijen bij, waarvan

[2:46:55] ik denk dat die ook moeten.

[2:46:57] Als je kijkt naar de uitstoot, bijvoorbeeld alle elektromotoren, dan zie je dat er 80% van de uitstoot

[2:47:01] van elektriciteit in de hele industrie is.

[2:47:04] Die kun je van niveau 4.3 naar 2.1 halen.

[2:47:08] Dat scheelt dan enorm veel.

[2:47:10] Dat geldt van mkb tot groot.

[2:47:12] Dat geldt ook voor de industriële warmtepompen.

[2:47:15] En daar zitten nu ook allemaal hiccups in het systeem.

[2:47:18] Hetzelfde soort als bij Dow, dat het totaal is beter...

[2:47:22] ...maar er wordt individueel gekeken en dan mag het ineens niet meer.

[2:47:25] Dus er zitten een heleboel hobbels in het systeem waar ik hoop...

[2:47:28] ...dat we, nou ja, een groep of een persoon die mag doorduwen...

[2:47:32] ...en die dit soort dingen mag weghalen, want het schiet voor geen meter op...

[2:47:35] ...en het is allemaal niet noodzakelijk, volgens mij.

[2:47:40] Dank u wel. Mevrouw Postma heeft nog een vraag.

[2:47:45] Goed om te horen dat het ook belangrijk is om andere clusters erbij te betrekken, zoals die cluster 6.

[2:47:55] Mijn laatste, korte vraag.

[2:47:56] Als u ons één ding mee zou willen geven wat echt moet gebeuren in die maatwerkafspraak,

[2:48:03] om ze te versnellen, want dat is uw oproep volgens mij ook, wat zou dat dan zijn?

[2:48:10] Vraag ik aan mevrouw Prins.

[2:48:12] Mevrouw Prins.

[2:48:15] Eén ding is altijd heel lastig.

[2:48:19] Dan zou ik zeggen, om te versnellen, neem als overheid meer regie.

[2:48:25] Dus regie op die harde garanties.

[2:48:29] Maar ook regie op, als we denken dat een maatwerktraject nergens op uitkomt,

[2:48:35] dat we dan daar ook gewoon mee stoppen.

[2:48:37] Want we hebben weinig tijd, beperkte middelen.

[2:48:40] Dus we mogen best wat leiding nemen in dat proces als overheid.

[2:48:47] Dank u wel.

[2:48:48] Meneer Van Meer, heeft u nog een vraag?

[2:48:51] Ja, dank u wel, voorzitter.

[2:48:53] Een vraag aan mevrouw Akenboom.

[2:48:55] Zij meldde in het begin van haar inleiding dat het realistisch is dat er uitruil plaats

[2:49:00] gaat vinden tussen bijvoorbeeld stikstof en CO2, beperkingen en uitdagingen.

[2:49:06] Maar heeft zij daar een idee over hoe we dat juridisch aan moeten pakken?

[2:49:10] Want op dit moment leidt dit tot hele bijzondere situaties, waarbij we gewoon

[2:49:17] onderstations niet kunnen vergroten, terwijl dat eigenlijk nodig is om juist

[2:49:24] verderop in de keten te verduurzamen.

[2:49:30] Mevrouw Akenbam.

[2:49:32] Ja, dit is een heel groot juridisch probleem.

[2:49:37] Dat is zeker duidelijk.

[2:49:38] Het heeft natuurlijk ook al heel erg lang geduurd, met name in het stikstofdossier.

[2:49:42] Dus dat je op een punt bent gekomen dat je geen ruimte meer hebt, maar die eigenlijk wel nodig hebt.

[2:49:48] Er wordt weleens gesproken over een noodwet.

[2:49:50] Ik denk dat die moeilijk werkt, omdat je toch voornamelijk met de Europese Unie hierover

[2:49:55] in gesprek moet gaan.

[2:49:56] Het pakket aan uitruil tussen deze twee moet gaan laten zien en moet gaan aantonen.

[2:50:01] Ik kan in CO2-emissiereductie nergens heen.

[2:50:06] Dan wordt het nog weleens heel erg lastig, want het klopt wel dat het CO2-emissiereductiesysteem

[2:50:10] onder het ETS gaat natuurlijk heel erg flink omlaag en daar moeten wij in mee.

[2:50:17] En hoe langer we wachten door in Nederland meer uit te stoten onder dat systeem, hoe

[2:50:21] ingewikkelder dat wordt na 2030.

[2:50:23] Dus hier moet op een gegeven moment het dilemma worden getoond en daar heb je dan op een gegeven

[2:50:27] moment ook een politiek voor nodig die in het stikstofdossier wel laat zien wat er op termijn

[2:50:32] gaat gebeuren om die ruimte te kunnen creëren in het CO2-emissiereductiedossier.

[2:50:39] Maar of dat juridisch daadwerkelijk gaat lukken, is zeer onzeker.

[2:50:43] Dank u wel, mevrouw Nisman.

[2:50:44] Zou ik dan iets aan u mogen voegen?

[2:50:47] Ten eerste heb je op stikstofpas een probleem op het moment dat iemand iets aanhangig maakt.

[2:50:53] Er wordt lang niet voor alles iets aanhangig gemaakt.

[2:50:56] Ten tweede zijn de twee grootste stikstofuitstoters van Nederland Tata Steel en Schiphol.

[2:51:00] Dus als je daar iets naar beneden brengt, dan doet dat echt veel voor de deken die over Nederland.

[2:51:05] Daar willen we eigenlijk niet zo goed over praten.

[2:51:09] Ten derde zie ik wel in de bouw — ik was van de week bij een paar hele grote bedrijven die

[2:51:13] materiaal leveren voor de bouw — dat ze allemaal aan het elektrificeren zijn vanwege dit spel.

[2:51:20] Hele damwanden worden elektrisch in de grond gestampt, et cetera.

[2:51:24] Dus er gebeurt wel wat, maar ik denk dat we op sommige punten gewoon door het goed uit te

[2:51:28] leggen af en toe een klein beetje stikstofuitstoot moeten accepteren voor het grotere goed.

[2:51:33] En ik denk ook niet dat iedereen daar rechtszaken over gaat voeren, als je dat heel duidelijk maakt.

[2:51:40] Dat kan uiteraard wel. Dat is altijd een risico. De rechtsstaat doet haar ding en dat blijft ook.

[2:51:45] En dat zou ook, denk ik, moeten blijven. Dus houd rekening met het feit dat het een risico is.

[2:51:54] Ja, dank u wel. Het klinkt bijna als een oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

[2:51:58] De ondeugende kant van mij zegt goed idee, maar ik weet niet of het verstandig is.

[2:52:04] Maar in feite gebeurt dat nu natuurlijk ook, want we zijn nog aan de lopende band aan het uitstoten.

[2:52:09] Die uitspraak uit 2019 wordt bij lange na niet aan voldoen, dus we zijn in een soort gedoogd situatie.

[2:52:15] En misschien dat je sommige dingen dan iets liever wil gedogen dan andere.

[2:52:19] Dank u wel. Meneer Ekkens, heeft u nog een vraag?

[2:52:21] Geen verder vraag, voorzitter.

[2:52:22] Geen verder vraag. Dan heb ik zelf nog een vraag aan mevrouw Akerboom.

[2:52:25] Want u zei dat er eigenlijk een visie nodig is op wat we nou precies willen.

[2:52:28] En u gaat e-mails niet geven, maar u gaat wel wat criteria geven waar we naar kunnen kijken.

[2:52:33] En een van de criteria die ik u hoorde zeggen is wat nou de maatschappelijke bijdrage of

[2:52:37] waarde is van de industrieën die we dan door willen gaan.

[2:52:40] En wat bedoelt u met maatschappelijke waarde?

[2:52:43] Waar moeten we dan, wat u betreft, vooral naar kijken?

[2:52:47] Ja, dank u wel.

[2:52:47] Dat is een goed punt.

[2:52:48] In de wetenschap gaat daar helaas nog discussie over, dus heel duidelijk is het niet.

[2:52:52] Maar waar het wel om gaat, is dat het veel en goede kwalitatieve banen bijvoorbeeld creëert.

[2:52:58] Dat er maatschappelijk verdienvermogen is in termen van toegevoegde waarde aan de economie.

[2:53:03] Dat is bij sommige industrieën niet altijd het geval, terwijl ze wel heel erg energieintensief zijn.

[2:53:09] Dus de afventeling op de maatschappij is heel groot, maar de rol in de economie is veel minder groot.

[2:53:15] Ik denk dat je naar die balans zou willen kijken.

[2:53:17] Wat heeft een regio er ook aan?

[2:53:19] Er wordt heel veel gesproken over Tata Steel en dat het eventueel anders kan, et cetera.

[2:53:26] Dat is een specifieke focus, want we hebben ook nog andere clusters.

[2:53:29] Die zijn ook heel erg belangrijk.

[2:53:30] In Limburg staat er ook één waarvan we, denk ik, niet snel vanaf willen letten op de regio.

[2:53:36] Maar je zou ook moeten kijken naar wat er gebeurt met de regio als data wel zou verdwijnen.

[2:53:41] En in welke hardware staat er dan hoe vorm je dat eventueel om?

[2:53:44] Kan dat of niet?

[2:53:45] Ruim je het terrein op en wordt het een natuurpark?

[2:53:48] Dus we moeten daar beter over nadenken.

[2:53:50] En dat gaat dus om banen, de regio en de rol in de economie ten opzichte van de negatieve

[2:53:57] impact op de samenleving.

[2:54:00] Dank u wel.

[2:54:01] Er is nog tijd voor één vraag, als iemand heel graag wil.

[2:54:05] Mevrouw Postma wil heel graag.

[2:54:07] Ik wil even verder over die stikstof.

[2:54:10] Als je die gaat berekenen op de depositiewijde, dus de neerschaf daarvan, dan zie je dat we

[2:54:14] een 30% reductie hebben gehad de afgelopen tijd.

[2:54:17] Als je dan kijkt naar dat je maar 1% of 2% ruimte nodig hebt om bijvoorbeeld die bouw te doen

[2:54:22] — ik zie dat er veel met elektrisch wordt gewerkt — is dat niet handig in de bouw.

[2:54:27] Ik zie ook vrachtwagens heen en weer gaan met batterijen, om ervoor te zorgen dat het

[2:54:30] het weer kan doen. Dat werkt gewoon niet met deze grote projecten. Dus is het dan wel mogelijk om

[2:54:35] ervoor te zorgen dat we die energietransitie hierop door kunnen laten gaan als we op die manier het

[2:54:42] stikstoftochtje bekijken? Dat is eigenlijk mijn grootste. Want ik zie ook dat er zoveel stikstof

[2:54:48] ruimte kan komen, ook bij regionale industrie. Ik geef haar ook aan van als we dit gewoon

[2:54:54] elektrificeren, dan hebben we een stikstofruimte in ons gebied. Nou weet ik niet of hier de experts

[2:55:02] Ik denk dat er inderdaad wel meer kan dan we nu doen, dat je daar iets creatiever samen voor moet gaan zitten.

[2:55:11] En dat zou ik zelf ook wel heel interessant vinden.

[2:55:14] Het is wel zo dat ik al was bij echt groot materieel, die bij de afsluitdijk bezig zijn,

[2:55:19] zijn alles aan het elektrificeren en dat vinden ze niet erg.

[2:55:23] Dus ze zijn door dit wel versneld gaan investeren in machines van tonnen tot een miljoen.

[2:55:28] Dus het heeft ook wel een gunstig effect, maar we moeten de energietransitie niet vertragen

[2:55:34] door hier en daar een beetje stikstof.

[2:55:37] Dat ben ik volledig met u eens.

[2:55:38] En ik denk dat ook de partijen die nu rechtszaken voeren daar best gevoelig voor zijn.

[2:55:43] Dus om niet een rechtszaak te gaan voeren voor echt extreem belangrijke dingen.

[2:55:49] Dank u wel.

[2:55:50] En dan zijn we hiermee aan het einde van ronde drie en daarmee aan het einde van deze ronde

[2:55:53] tafel van de Commissie van Buitenlands Handel, van Economische Zaken en Klimaat.

[2:55:59] Die commissie zit ik ook wel eens voor, dus dat rolt zo uit mijn mond.

[2:56:02] Dank weer aan de gasten voor hun wijsheid en al hun antwoorden.

[2:56:06] Dank aan de leden voor hun aanwezigheid.

[2:56:07] Dank voor de G4 voor het organiseren.

[2:56:08] En uiteraard dank aan de mensen van de Tweede Kamer, zonder wie het überhaupt niet mogelijk was geweest.

[2:56:13] En dan sluit ik deze zitting.