Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

[0:00:00] Welkom allemaal bij de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.

[0:00:04] Vandaag staat op de agenda de procedurevergadering.

[0:00:08] We beginnen met de regeling van werkzaamheden.

[0:00:11] Het eerste voorstel wat we hebben is van de leden Chacor, Erkens en Palmen...

[0:00:16] om het ministerie van BZK te verzoeken in technische briefing te verzorgen...

[0:00:19] over de noodzaak-impact voor en nadelen van de winter- en zomertijd.

[0:00:22] Misschien kan het lid Chacor nog heel kort het toelichten.

[0:00:26] Een korte toelichting. Volgens mij is het zoals het hier staat inderdaad.

[0:00:30] We willen dat gewoon op een rijtje gaan zetten.

[0:00:32] Die discussie popt ook elke keer weer op.

[0:00:34] Laten we daar gewoon een gesprek over voeren van wat zijn nou die voordelen?

[0:00:39] Wat zijn die nadelen?

[0:00:39] Op een rijtje zetten en daarna bekijken van welke vervolgstappen,

[0:00:44] of we vervolgstappen zouden willen zetten.

[0:00:46] Dank voorzitter.

[0:00:47] Dank. Kan dat op instemming rekenen van de commissie?

[0:00:50] Ik kijk rond en dat lijkt het geval te zijn.

[0:00:53] Dan is het tweede punt het voorstel van de lid Sneller D66 om in dien en

[0:00:57] pleneer debat met de Parlementaire Onkerte Commissie,

[0:00:59] die fraudebeleid en dienstverlening, blind voor mens en recht,

[0:01:03] wordt gepland op dinsdag 23 april.

[0:01:05] Het commissiedebat functioneert Rijksdienst, wat ook gepland staat op 23 april,

[0:01:09] te verplaatsen naar 16 mei.

[0:01:11] Ik zie niemand van de D66-fractie hier zitten.

[0:01:15] Oh, sorry, meneer Bamenga, sorry, mijn excuus.

[0:01:17] Wilt u het toelichten nog, of gewoon zoals het staat?

[0:01:20] Ik kijk even rond naar de collega's.

[0:01:21] Zijn er andere leden die ook deze dubbeling zouden hebben in de agenda?

[0:01:26] Ik zie...

[0:01:32] Het is aan uw commissie.

[0:01:34] Kunnen u een uitstel steunen?

[0:01:37] Kijk even rond.

[0:01:38] Dan stellen we het debat uit aan de voorgestelde datum.

[0:01:45] En dan gaan wij door naar de reguliere agenda.

[0:01:49] Ten eerste zijn er geen mededelingen.

[0:01:52] Dan gaan we door naar de brievenlijst van organisaties.

[0:01:55] Zijn daar op- of aanmerkingen over vanuit de leden?

[0:01:58] Ik kijk rond.

[0:01:58] Dat is niet het geval.

[0:02:00] Er is wel inderdaad een petitieaanbieding die georganiseerd kan worden op dinsdag 14 mei

[0:02:07] 2024 van kwart voor twee tot twee uur vanuit het actiecomité raden in verzet

[0:02:12] tot aanbieding manifest zonder geld geen gemeente.

[0:02:15] Ik kan er ook op rekenen dat die

[0:02:16] petitie aanbieding op uw instemming kan rekenen.

[0:02:19] Dan gaan we door naar onderdeel 2.

[0:02:22] De brievenlijst van de particulieren zijn daar op of aanmerkende over vanuit de leden.

[0:02:28] Dat blijkt niet het geval.

[0:02:30] Dan gaan we door naar agenda punt 3.

[0:02:32] Het afschrift van de koninklijke besluit

[0:02:34] houdende de benoeming van mevrouw A. Stenhouwer tot voorzitter van de afdeling

[0:02:39] klachtenbehandeling van de commissie van toezicht op de inlichten- en veiligheidsdiensten.

[0:02:44] De commissie dient in besluit te nemen of ze dit controversieel verklaren.

[0:02:48] Dat lijkt niet het geval te zijn.

[0:02:50] En dan is het voorzitterheid ter kennisgeving aan te nemen.

[0:02:53] Dan gaan we door naar punt 4.

[0:02:55] Afschrift van het besluit houdende de ontheffing van de heer Van Eyck uit de functie

[0:03:00] van voorzitter van de commissie van toezicht op de inlichten- en veiligheidsdiensten,

[0:03:03] tevens voorzitter van de afdeling van toezicht en van besluithoudende de

[0:03:07] benoeming van de heer Bolhaar tot interim voorzitter van de commissie van

[0:03:10] toezicht op de inlichtingen en veiligheidsdiensten

[0:03:12] tevens interim voorzitter van de afdeling toezicht.

[0:03:15] Wederom het verzoek is er iemand die het controversieel werst te verklaren.

[0:03:18] Dat is niet het geval.

[0:03:20] Dan is het voorstel uit de kennisgeving aan te nemen.

[0:03:22] Dan gaan we door naar punt vijf.

[0:03:25] De kabinets reactie op de initiatiefnota van het lid Omtzigt over

[0:03:28] tien voorstellen ter verbetering van de constitutionele toesting.

[0:03:32] De eerste vraag die wij hier bespreken is, wenst iemand dit controversieel te verklaren?

[0:03:38] Dat is niet het geval.

[0:03:40] Dan is het voorstel het te agenderen voor een notenoverleg.

[0:03:44] Wanneer wenst de commissie het notenoverleg in te plannen?

[0:03:52] En daarbij de vraag inderdaad ook of het wenselijk is om van tevoren nog een feitelijke

[0:03:55] vragenronde te hebben of een schriftelijke overleg.

[0:03:57] Ik kijk even naar de leden.

[0:03:58] Mevrouw Palmen.

[0:03:58] Ik zou graag nog een feitelijke overleg willen voeren.

[0:04:01] Een feitelijke vragenronde of een schriftelijke overleg?

[0:04:04] Feitelijke mondeling, het hoeft niet voor mij schriftelijk, maar in een rondetafel of iets dergelijks.

[0:04:13] We kunnen het schriftelijk doen, dan hebben we de optie om feitelijke vragen te stellen.

[0:04:16] Die zijn niet politiek van aard of een schriftelijk overleg.

[0:04:19] Of we kunnen inderdaad een technische briefing met de indiener doen waarin vragen gesteld kunnen worden.

[0:04:23] Dus dat stelt u volgens mij voor dat laatste, toch?

[0:04:28] Dan kijk ik even rond. Kan dat op instemming rekenen?

[0:04:31] Dus dan stellen wij voor om een technische briefing te doen, op welke termijn?

[0:04:35] Ja, op zo'n kort mogelijke termijn.

[0:04:50] Oh, dus die technische ronde kan niet?

[0:04:54] Een technische ronde kan schriftelijk alleen.

[0:04:56] Oké, ja.

[0:04:57] Dan doen we dat.

[0:04:58] Dus dan stellen we voor een feitelijke vragenronde te doen en dan een notenoverleg in te plannen.

[0:05:03] Ik kijk even rond op welke termijn we het notenoverleg willen hebben.

[0:05:06] Want dan weten we ook over wat de tijdslijn kan zijn voor de feitelijke vragen.

[0:05:09] Mevrouw Palmer.

[0:05:11] Nou, ik stel wel voor om dat op zo'n kort mogelijke termijn te doen.

[0:05:14] Want het loopt nu al heel lang.

[0:05:17] Ja, volgens mij zijn de feitelijke vragen de week direct na het recess in te dienen.

[0:05:21] Is dat een optie?

[0:05:22] En dan het notenoverleg in de loop van mei, begin juni?

[0:05:26] Ja.

[0:05:27] Kijken we in de agenda wat pas.

[0:05:28] Dat kan op instemming rekenen.

[0:05:30] Dan gaan we door naar agenda punt zes en ook zeven.

[0:05:34] We betrekken normaal geen brieven bij een notenoverleg.

[0:05:37] Dus ik vraag eerst aan de leden of het toetsingskader constitutionele toetsing controversieel verklaard

[0:05:42] moet worden.

[0:05:43] Dat lijkt niet het geval.

[0:05:44] Dan is het voorstel dat te agenderen voor ook een los commissiedebat om de brieven vanuit een kabinet niet te betrekken bij een notenoverleg van een initiatiefnota van een van de leden.

[0:05:53] Kan dat op instemming rekenen?

[0:05:55] Dat lijkt het geval te zijn.

[0:05:59] Het kan niet samengevoegd worden. Het notenoverleg gaat enkel over het voorstel van de heer Omtzigt en als wij brieven van het kabinet bespreken moet dat een los debat zijn.

[0:06:07] Dus het voorstel is ook nog een los commissiedebat, constitutionele toetsing interpreteren.

[0:06:11] Maar ze kunnen wel in tijd relatief dicht op elkaar zitten als dat wenselijk is.

[0:06:16] Ja, ik zie een aantal andere leden ook instemmend knikken.

[0:06:21] Dan hetzelfde verzoek bij agenda punt 7.

[0:06:23] Onderzoek grondwettelijke beperkingssystematiek.

[0:06:26] Is er iemand die het controversieel wenst te verklaren?

[0:06:28] Dat lijkt niet het geval.

[0:06:30] Dan is het voorstel dit te agenderen voor hetzelfde commissiedebat

[0:06:32] waar we het zojuist over hebben.

[0:06:34] En ik zie ook daar geen op- of aanmerkingen over.

[0:06:36] Punt 8. Interbestuurlijke trajecten Limburg.

[0:06:39] Wenst iemand dit controversieel te verklaren?

[0:06:41] Dat lijkt niet het geval te zijn.

[0:06:43] Dan is het voorstel dit te agenderen voor het commissiedebat

[0:06:45] regio's en grensoverschrijdende samenwerking op 16 mei.

[0:06:49] Punt negen voortgaan aanpak van discriminatie.

[0:06:53] Is er iemand die dat wens komt officieel te verklaren?

[0:06:55] Dat lijkt niet het geval te zijn.

[0:06:58] Dan is ons voorstel, nee, dan, mevrouw Jacob.

[0:07:02] Ja, dank voorzitter.

[0:07:04] De vraag wordt hier inderdaad gesteld van of we op 16 april voldoende hebben

[0:07:08] gesproken over deze brief. Ik vind dat we nog niet gesproken hebben

[0:07:13] over de invoering van de wet gelijke behandeling die wetgeving zeg maar op

[0:07:18] de caribische eilanden maar ook de adv's die ook ingesteld worden op de best

[0:07:23] eilanden en het lijkt me sowieso goed om het daar ook om de aandacht aan te

[0:07:28] schenken wat mij betreft ja wat mij betreft hoeven we

[0:07:32] niet dit debat helemaal opnieuw te doen maar wat je wat je wel zou kunnen doen

[0:07:35] de aandacht te geven op het een schriftelijke overleg te organiseren

[0:07:39] voorstel is een schriftelijke overleg nog te organiseren over deze specifieke

[0:07:42] Ik kijk even rond naar de leden. Inbrengdatum na het meireces dan?

[0:07:51] Ja, op zich de inbreng, ja. Na meireces inderdaad.

[0:07:57] Als andere leden een debat daarover willen voeren, mag dat ook natuurlijk.

[0:08:00] Maar ik kan me voorstellen dat dat niet hoeft.

[0:08:03] Ik zie instemmend geknik op uw voorstel.

[0:08:05] Ze komt aan een schriftelijk overleg de week na het meireces.

[0:08:09] Dan gaan we naar agenda punt 10.

[0:08:11] Benoeming nieuw lid staatscommissie tegen discriminatie en racisme.

[0:08:14] Wens iemand dit controversieel te verklaren, dat lijkt niet het geval.

[0:08:18] Dan is het voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen.

[0:08:23] Dan gaan we naar agenda punt 11, wet open overheid verzoek naar aanleiding van het commissiedebat

[0:08:28] wet open overheid op 15 februari.

[0:08:31] Wens iemand dit controversieel te verklaren, zo niet, dan stellen wij voor dit de kennisgeving

[0:08:34] aan te nemen.

[0:08:35] Dan gaan we door naar, ja, mevrouw Michonne D.

[0:08:39] Voorzitter, met excuus voor de vertraging, want ik zit te puzzelen op het punt dat we

[0:08:45] We gaan als eerste bespraken over de initiatiefnota voor constitutionele toetsing en dan nog twee brieven over constitutionele toetsing.

[0:08:52] Even via u aan mevrouw Palmen.

[0:08:55] We hebben dus een initiatiefnota van het lid Omtzigt die hij gaat verdedigen in de notaoverleg.

[0:09:03] En waar dan het kabinet heeft daar een adviesrol bij.

[0:09:07] Dus als leden spreken we dan met de initiatiefnemer van zo'n nota.

[0:09:13] En nu stellen we dan feitelijke vragen aan het kabinet die heeft gereageerd op een initiatiefnota van een lid.

[0:09:21] Dus dat is ingewikkeld, maar ik zie u al knikken, dus leg het alsjeblieft eens uit.

[0:09:24] Omdat we juist bij agenda punt 6 en 7, als het gaat over constitutionele toetsing,

[0:09:29] hebben we gewoon een commissiedebat met een lid van het kabinet over de inzet van het kabinet bij constitutionele toetsing.

[0:09:35] Dus wat doen we dan als het gaat over de initiatiefnota van de heer Omtzigt en onze feitelijke vragen?

[0:09:42] Dat vind ik ingewikkeld.

[0:09:43] Volgens mij het voorstel is inderdaad om de feitelijke vragen te stellen over de initiatiefnota

[0:09:48] van de lid Omtzigt, dus niet aan het kabinet, want dat zou inderdaad heel vreemd zijn.

[0:09:51] En agenda punt zes en zeven is natuurlijk wel in de discussie met het kabinet.

[0:09:55] We zouden kunnen overwegen, gaf de geefje aan, om punt zes en zeven niet in een los commissiedebat te bespreken,

[0:10:01] maar om daar misschien dan een schriftelijk overleg over te voeren,

[0:10:03] zodat die antwoorden ook binnen zijn voorafgaand het debat over de initiatiefnota.

[0:10:07] Dat is een voorstel wat we u nog kunnen voorleggen, zodat we alles wel

[0:10:11] tegelijkertijd kunnen behandelen en niet met twee parallele trajecten werken.

[0:10:15] Oké, maar dan begrijp ik u goed, voorzitter, maar dan vraagt mevrouw Palmen een feitelijke

[0:10:18] vragenronde aan over een initiatiefnota van haar fractiegenoot.

[0:10:25] Dus de fractiegenoot van mevrouw Palmen heeft een initiatiefnota, daar is een kabinetsreactie

[0:10:32] op, en mevrouw Palmen vraagt nu feitelijke vragen aan haar fractiegenoot over de initiatiefnota

[0:10:38] die hij heeft ingediend.

[0:10:40] Misschien kan ik even je kochte technische procedure toelichten.

[0:10:43] Er is een drie-stappenplan bij een initiatiefnota.

[0:10:46] Eerst een kabinetsreactievraag, die is nu binnen.

[0:10:47] Dan stap twee is een schriftelijke ronde,

[0:10:49] ofwel een schriftelijke overleg ofwel een ronde veilige vragen.

[0:10:52] Daarvan kan de commissie afzien.

[0:10:54] Stap drie is altijd de notenoverleg.

[0:10:55] Dat staat vast en die moeten we plannen.

[0:10:58] Dus de vraag die in dit geval voorlag is,

[0:10:59] is er behoefte aan de schriftelijke ronde voor afgaand aan het notenoverleg?

[0:11:04] En daar kan de commissie van afzien.

[0:11:06] En daar speelt dan nog naast dat er twee brieven zijn gekomen van de minister.

[0:11:09] die kunnen we niet betrekken bij het notenoverleg omdat dat een discussie is

[0:11:12] tussen commissie en minister. Die zouden we kunnen agenderen voor een

[0:11:16] commissiedebat, alleen dat is dan wel apart. Of we zouden ervoor kunnen kiezen

[0:11:21] als commissie om inbreng te leveren nog voor het notenoverleg zodat de

[0:11:24] beantwoording ook nog voor het notenoverleg komt, zodat je dat hele

[0:11:27] pakket bij elkaar kan pakken. Dat zijn de optische voordelen.

[0:11:32] Dank voor deze toelichting, helder, want dit is ook even hogere

[0:11:36] schoolprocedures. Maar dan blijft wel mijn vraag, dat zou ik aan mevrouw Palmen willen stellen,

[0:11:42] waarom zij dan kiest voor feitelijke vragen op het nota-overleg van haar fractiegenoot. Dat is toch

[0:11:48] een ingewikkelde constructie. Ja, dat is wel aan mevrouw Palmen zelf om dat te verzoeken. Misschien

[0:11:54] wilt u nog kort toelichten? Ik vind het sowieso belangrijk om de stappen die gezet kunnen worden,

[0:12:00] om die zorgvuldig te nemen. Dus die schriftelijke ronde is niet alleen voor mij bedoeld, het is

[0:12:05] natuurlijk voor de commissie bedoeld om iedereen de gelegenheid te geven om daar nog vragen over te

[0:12:10] stellen. Dus wat dat betreft lijkt me het juist heel zinvol om dat te doen. Ja, het is gewoon een

[0:12:16] stap die wij optioneel kunnen nemen met elkaar. Kijk, als niemand zegt wij willen schriftelijke

[0:12:20] vragen stellen, dan kunnen we de stap overslaan. Dus ik kijk even rond of er breder behoefte is om

[0:12:24] enkele vragen te stellen. Ja, ik vind het wel een beetje een vreemde gang van zaken. We hebben het

[0:12:32] eerst afgesproken en nou wordt het weer heroverwogen. Nou kijk, we kunnen de feitelijke vragen ronder

[0:12:38] laten staan. We kunnen het debat nu weer openen, wat u alle wil, dat is een

[0:12:43] procedurevergadering. Mijn voorstel zou dan zijn als wij een ronde feitelijke

[0:12:46] vragen hebben, die zijn trouwens ook optioneel, dus als mensen geen vragen

[0:12:50] hebben dan hoeven ze ook niet gesteld te worden. In een feitelijke overleg komt

[0:12:54] ook niet naar buiten wie welke vraag gesteld heeft, ze worden gewoon gebundeld.

[0:12:57] Dus mijn voorstel zou dan zijn om die feitelijke ronde te laten staan zoals ze

[0:13:00] nu is en dan inderdaad deze stap gewoon te volgen.

[0:13:04] Kunnen jullie daarmee instemmen?

[0:13:11] Dan waren wij, even bladeren, bij punt de reeds geagendeerde en betrokken stukken.

[0:13:18] Ik zou voorstellen punt 12 tot en met 15 in één keer te behandelen,

[0:13:23] zijn er opmerkingen over de reeds geagendeerde stukken.

[0:13:27] Dat is niet het geval.

[0:13:28] Dan gaan we naar agenda punt 16, het voorstel van de leden Palmen en Bamenga

[0:13:32] voor het programma van het rond de tafel gesprek over risicoprofilering in het handhavingsbeleid.

[0:13:38] Kan de commissie instemmen met het programma?

[0:13:40] En ik wil u erop wijzen, als u hun namen wilt bespreken, dan moet het in een besloten gedeelte

[0:13:44] aan het einde.

[0:13:45] Maar dan kunt u dat nu aangeven.

[0:13:46] Mevrouw Michon-Dix.

[0:13:48] Ja, voorzitter, we hebben afgelopen dinsdagavond een debat gehad over discriminatie en racisme

[0:13:56] en daar hoorden we van de minister dat een aangepast toetsingskader komt, naar aanleiding

[0:14:02] ook van de uitspraak van de rechter.

[0:14:04] Een belangrijke uitspraak over etnisch profileren en het gebruik van risicoprofielen.

[0:14:10] Die kregen we voor de zomer, dus ik zou willen voorstellen om op de input van het kabinet

[0:14:18] te wachten en dan deze ronde tafel te organiseren, dus om iets te verzetten in de tijd.

[0:14:23] Dus het programma kan op instemming rekenen, maar u stelt voor dat donderdag 23 mei misschien

[0:14:27] dan wat later wordt in verband met de informatie die nog komt.

[0:14:30] Ik kijk even naar de leden Palme en Bamenco of zij daarop willen reageren.

[0:14:36] In principe, ik snap dat u daar de link in legt, maar dat doen wij in principe zelf niet.

[0:14:43] Dus we zouden heel graag juist zo snel mogelijk willen spreken over die risicoprofilering.

[0:14:48] Omdat dat uiteraard ook gewoon verband houdt met een uitspraak die vorig jaar, februari 2023, is gedaan.

[0:14:56] En waarvan wij inderdaad ook hebben aangegeven meerdere keren, dat is jurisprudentie.

[0:15:00] En de vraag is natuurlijk op welk manier dat uitvoering wordt gegeven rijksbreed.

[0:15:06] En daar willen wij gewoon alle deskundigen over horen hoe zij daar invulling aan geven.

[0:15:12] Dus dat staat eigenlijk los van de handelingsperspectief wat de minister heeft aangegeven.

[0:15:19] Ik snap wel dat het de hele tijd aangekoppeld wordt.

[0:15:21] Maar dat staat echt los van al die organisaties in de jurisprudentie en kunnen dat toepassen rijksbreed.

[0:15:30] En daarbij komt nog dat we in het commissiedebat van afgelopen dinsdag ook de toezegging hebben gekregen

[0:15:36] dat de minister een onderzoek zou toesturen waarin risicoprofielen worden vergeleken met de aanselecte steekproef.

[0:15:44] Ik ben uitermate benieuwd naar de uitkomst daarvan, want ik verwacht natuurlijk wel dat er rekenschap wordt gehouden

[0:15:49] met alle nadelige effecten die we hebben moeten constateren naar aanleiding van risicoprofilering.

[0:15:55] Dus en die is ruimstgroots op tijd.

[0:15:57] Dus wat mij betreft kunnen we het eind mei gewoon laten staan.

[0:16:00] Mevrouw Michonne Dirksen.

[0:16:02] Ik hoor u allen goed.

[0:16:03] Het enige wat ik richting de heer Mamenga wil zeggen,

[0:16:06] juist die uitspraak, zo begreep ik in ieder geval de minister in het debat,

[0:16:10] leidt ertoe dat het College van Rechten van de Mensen een heel ander toetsingskader komt

[0:16:15] en daaruit volgend een ander handelingsperspectief.

[0:16:17] Dus wat u ook zegt, wat moet gebeuren, daar wordt nu aan gewerkt.

[0:16:21] En nu gaan, dus daar kunnen we op wachten wat de uitkomst is en dat dan toetsen met een aantal deskundigen.

[0:16:27] Of we kunnen zeggen, voorafgaand aan die uitkomst gaan wij ook al met een aantal deskundigen in gesprek.

[0:16:32] Dus mijn voorstel zou zijn, het wordt scherper als we de uitkomst hebben en dat dan toetsen met de deskundigen.

[0:16:39] Omdat er nu aan wordt gewerkt, juist op basis van, naar aanleiding van die uitspraak die u noemt.

[0:16:45] Dus het zijn of parallele trajecten, als we dit nu op 23 mei plannen, of we wachten op

[0:16:54] wat het kabinet komt en aan de hand daarvan toetsen.

[0:16:57] Ik denk dat we hetzelfde doel hebben, maar de vraag is even wat de volgorde ervan is.

[0:17:02] Ik hoor het goed, ik zou het dus daarna doen, maar ik begrijp dat de initiatiefnemers het

[0:17:07] willen laten staan.

[0:17:10] Ik kijk of er nog behoefte is aan een korte reactie.

[0:17:14] Ik denk dat de kwaliteit inderdaad ten goede kan komen als we het voorstel van mevrouw Michon-Derksen zouden volgen.

[0:17:21] Dus ik steun dat wel.

[0:17:24] Ik kan de lijn op zich volgen van dat we hier dit gewoon bespreken.

[0:17:29] Want we kunnen inderdaad gaan wachten, maar we wachten al zo heel lang op zoveel zaken.

[0:17:34] Ik denk dat het wel goed is. Ik heb wel die behoefte aan om de lijn te volgen van de heer Bamenga en mevrouw Palmen.

[0:17:40] Dan hebben we twee opties en ik zie dat u nog niet tot elkaar bent gekomen hier en we kunnen

[0:17:45] besluiten om het op donderdag 23 mei te plannen maar wel op een volgende procedurevergadering

[0:17:51] nog te laten terugkomen met een verzoek aan het kabinet of zij duidelijk kunnen maken

[0:17:55] wanneer die uitspraak zal plaatsvinden.

[0:17:57] Ze hebben nu voor de zomer gezet, dat kan ook betekenen dat de rondetafel over de zomer

[0:18:00] heen gaat.

[0:18:01] Ik denk van de indieners dat dat als te laat gezien wordt, maar misschien kunnen we wel

[0:18:05] de toets nog doen als het inderdaad nog op tijd komt om de rondetafel ook voor het zomereces

[0:18:09] laten plaatsvinden, dat u dan mogelijk wel wat dichter op elkaar komt.

[0:18:13] Dus is dat een idee dat we op deze manier nu inplannen, dat u op de

[0:18:16] volgende procedurevergadering wel terugkomt en dat in de tussentijd

[0:18:19] wel gekeken wordt naar of het kabinet denkt dat die uitspraak op tijd

[0:18:23] komt, zodat deze rondetafel voor het zomerreces kan plaatsvinden?

[0:18:25] Is dat iets waarmee u allen kan leven?

[0:18:27] Als niet, dan gaan we er gewoon over stemmen.

[0:18:29] Ik vind het belangrijk dat het wel plaatsvindt zoals het hier

[0:18:33] gepland staat, voorzitter, ook omdat er gewoon een

[0:18:38] voorbereiding getroffen moet worden en er moeten gewoon mensen ook gebeld worden

[0:18:42] en ze moeten ook de agenda daarvoor vrij kunnen maken.

[0:18:45] Dus ik vind het wel belangrijk dat we hier wel een besluit nemen over het tafelgesprek.

[0:18:49] Het voorstel is inderdaad dat we een besluit nemen daarover op deze manier,

[0:18:52] maar dat er wel nog een toetsing plaatsvindt of die uitspraak nog op tijd komt,

[0:18:56] om stel dat dat inderdaad voor het zomerreces nog plaats zou vinden,

[0:18:59] dat we bijvoorbeeld twee of drie weken nog kunnen schuiven uiteindelijk.

[0:19:01] Dat zou het voorstel zijn, dus dan plannen we hem in zoals hij nu staat,

[0:19:04] maar dan doen we wel nog één keer de toets en in de volgende procedurevergadering

[0:19:07] dan weten we ook of het inderdaad samengevoegd kan worden of dat dan de tijdslijnen uit elkaar

[0:19:10] gaan lopen.

[0:19:11] Dat zou het voorstel zijn.

[0:19:13] Mevrouw Palmen?

[0:19:14] Ja, dank u wel.

[0:19:14] Ik wil niet de illusie wekken dat op het moment dat de uitspraak van het kabinet later komt,

[0:19:21] dat we dan al meteen zeggen van nou, dan plannen we deze ook wat later in.

[0:19:26] Wat mij betreft is die vraag nog open, het is nog onbeantwoord.

[0:19:31] Misschien dat het kabinet dan ook kan meenemen wat de impact is, want het kan natuurlijk

[0:19:36] ook zomaar zijn dat juist deze ronde tafel input gaat leveren voor aanpassing.

[0:19:42] Het kan ook op een andere manier elkaar beïnvloeden.

[0:19:45] Mevrouw Chacon nog eens.

[0:19:45] Ja, voorzitter.

[0:19:46] Volgens mij, uw voorstel klinkt eigenlijk wel redelijker, want u zegt van laten we nu

[0:19:51] even een check doen, een dubbel check van wanneer er komt een aanspraak en alleen daarvan

[0:19:55] plannen.

[0:19:57] Wat ons betreft doen we dat ook, maar niet met de bedoeling om de rondetafelgesprekken

[0:20:05] te vertragen of laten doen, maar die wordt sowieso gepland.

[0:20:08] Maar wel even die check, daar wacht ik, volgens mij is dat goed.

[0:20:11] Ja, dan concluderen we hem op deze manier ook af.

[0:20:13] Dus dan wordt hij zo gepland zoals nu voorgesteld is.

[0:20:16] Komt er wel nog de check inderdaad wanneer de uitspraak

[0:20:18] zal plaatsvinden met het kabinet, of ze daar specifiek over kunnen zijn.

[0:20:20] En dan kunnen we dat volgende proceduurverhaal

[0:20:22] nog kort met elkaar bespreken, maar dan wordt hij wel

[0:20:24] langs deze lijn ingepland.

[0:20:27] Oké, dan gaan we door naar agenda punt 17.

[0:20:29] Aanbieding factsheets van de leden van de inspectieraad.

[0:20:32] Het voorstel is dat er betrekken bij het commissiedebat

[0:20:34] functioneren Rijksdienst.

[0:20:35] Dat kan op instemming rekenen.

[0:20:38] Agenda punt 18, de EU-signalering SO 17 april over RaadWSB van 7 mei.

[0:20:44] Dat is reeds betrokken bij het inbrengen schriftelijk overleg Raadwerkelegenheid.

[0:20:48] Ik zie daar ook geen op- of maanmerkingen over.

[0:20:50] Dan hebben we agenda punt 19, verslag van het WPL-congres Democratie Athene.

[0:20:56] Het voorstel hier is om het verslag vast te stellen en openbaar te maken.

[0:21:00] Kan dat op instemming van de leden rekenen?

[0:21:03] En mevrouw Palmen heeft volgens mij een verslag opgesteld en die klinkt instemmend.

[0:21:08] Ik zie daar ook geen op- of aanmerkingen over, dus al dus besloten.

[0:21:12] Nou ja, ik was wel benieuwd inderdaad of mevrouw Palmen even kort wil aangeven hoe de reis was namens de Kamer.

[0:21:20] Gewoon echt heel kort.

[0:21:21] Heel kort, mevrouw Palmen.

[0:21:23] Het was een zeer interessante bijeenkomst.

[0:21:27] Dit was specifiek gericht op de women political leaders.

[0:21:31] dus de vrouwen in de politiek, 57 landen die vertegenwoordigd waren.

[0:21:37] Heel veel vrouwelijke presidenten van verschillende landen

[0:21:41] en vrouwelijke bewindspersonen.

[0:21:43] Wij mochten ook op audiëntie bij de president van Griekenland.

[0:21:48] En we hebben het met name gehad over wat ons bindt

[0:21:52] en welke stromingen en eigenlijk onze evaluaties

[0:21:58] van wat zien we nu allemaal gebeuren in die politiek.

[0:22:01] en met name de input van de vrouw in het politieke proces.

[0:22:08] En toch blijkt het dan zo te zijn dat met name de vrouwen andere perspectieven meenemen.

[0:22:13] Wat maakt dat de besluitvorming in ieder geval breder wordt.

[0:22:17] En dat werd wel heel erg waardevol ervaren door alle mensen.

[0:22:22] Maar daarnaast hebben ook heel veel dames te maken gehad met bedreigingen,

[0:22:26] met hele nare effecten van hun activiteit in de politiek.

[0:22:31] Dat vond ik wel heel erg schokkend om te ervaren.

[0:22:33] We hebben het natuurlijk zelf ook gezien in Nederland,

[0:22:35] maar helaas is dat in meerdere landen het geval geweest.

[0:22:42] Dan agendapunt 20.

[0:22:43] Het voorstel van de leden Deen en Palmen en Sneller

[0:22:46] voor de opzet en het programma van een conferentie

[0:22:48] over de vertrouwensregeling.

[0:22:49] En er zijn een aantal beslispunten in de onderliggende notitie.

[0:22:53] De eerste is, stemt de commissie in met het organiseren

[0:22:55] van een conferentie over de vertrouwensregel op maandag 2 september van half drie tot vijf uur.

[0:23:02] Ik kijk rond in de commissie.

[0:23:05] Daar zijn geen op- of aanmerkingen over.

[0:23:07] De tweede is, stemt de commissie in met de opzet en het programma van de conferentie?

[0:23:11] En wederom, als u sprekels wilt aanpassen, doen we dat in het besloten gedeelte.

[0:23:15] Ik zie geen opmerkingen.

[0:23:16] En het laatste beslispunt is, stemt de commissie in met het hanteren van een minimum

[0:23:20] aantal van twaalf leden om de conferentie doorgang te laten vinden?

[0:23:24] Ik kijk ook rond.

[0:23:27] 12 is een fors aantal, dus ik ga er ook vanuit dat iedereen die nu knikt aanwezig is.

[0:23:33] En dan punt 4 op de volgende pagina.

[0:23:36] Stemt de commissie in met het uitnodigen van zowel alle leden van de Tweede Kamer als alle leden van de Eerste Kamer van de Conferentie.

[0:23:43] Dat lijkt ook het geval te zijn.

[0:23:45] Dan gaan we door naar agenda punt 21.

[0:23:48] Het overzicht van de geplande activiteiten. Zijn daar op of aan meet nodig?

[0:23:51] Dat lijkt nu het geval te zijn.

[0:23:53] Agenda punt 22. Het overzicht van de ongeplande activiteiten.

[0:23:57] Ook geen op- of aanmerkingen.

[0:23:59] 23.

[0:24:01] Waar Bize als volgcommissie is.

[0:24:03] Geen op- of aanmerkingen.

[0:24:04] 24. De debatten en 30 ledendebatten.

[0:24:07] Geen op- of aanmerkingen.

[0:24:09] En dan gaan we over naar de rondvraag.

[0:24:11] Zijn er zaken voor de rondvraag?

[0:24:14] Ook niet?

[0:24:15] Ja, mevrouw Palma.

[0:24:17] Ik ben helaas nog niet gehinderd door enige

[0:24:19] kennis over procedures, dus vergeef me

[0:24:21] als ik dingen niet goed voorstel.

[0:24:23] Of dat soort zaken.

[0:24:25] Maar ik hoorde dat de archiefwet ter sprake komt op de procedurevergadering van de commissie

[0:24:31] Onderwijs.

[0:24:33] En de archiefwet is natuurlijk ook een BZK-onderwerp, dus hoe kunnen we dit nu goed afstemmen met

[0:24:40] elkaar?

[0:24:43] Meneer Singsdijkstra, u wil toelichten wat hier gebeurd is?

[0:24:48] Ik heb vernomen dat het reeds te laat is om dat onderwerp nu te verschuiven van commissie,

[0:24:53] maar de binnenlandse zaak is wel de volgcommissie hierop.

[0:24:58] Ik meen dat het voor mij niet mogelijk was om daar nog enige verschuiving in aan te brengen,

[0:25:02] dus dat wij hier met enige handen gebonden zijn.

[0:25:04] Hij heeft de commissie al volledig behandeld en hij gaat nu voor plenaire op binnenkort

[0:25:10] en dan zal uiteraard iedereen hem kunnen behandelen vanuit hun eigen fractie.

[0:25:15] Dan schors ik de vergadering voor vijf minuten

[0:25:16] voor wij overgaan naar het tweede gedeelte, wonen en ruimtelijke ordening.

[0:32:15] Wij gaan weer verder.

[0:32:16] We zijn nu bij het tweede gedeelte van de procedurevergadering van de Commissie van Binnenlandse Zaken.

[0:32:21] We beginnen met de regeling van werkzaamheden.

[0:32:23] Op de agenda hier staat het voorstel van het lid De Hoop om de wet betaalbare huur aan te melden voor plenaire behandeling

[0:32:29] en te behandelen in een wetgevingsoverleg op maandag 22 april aanstaande.

[0:32:34] Misschien kan de heer De Hoop nog kort toelichten.

[0:32:37] De laatste procedurevergadering hebben de ruimte geboden voor een nieuwe schriftelijke ronde.

[0:32:42] Die is geweest, beantwoording van het ministerie.

[0:32:44] En daarbij is ook gezegd om maandag een WGO te houden.

[0:32:47] Eventueel de plenaire behandeling als mensen daar behoefte aan hebben.

[0:32:50] En dat we dan donderdags zouden kunnen stemmen.

[0:32:53] Dus ik doe dat verzoek opnieuw in de vergadering.

[0:32:57] Misschien heel co-procedureel.

[0:32:58] Dus uw verzoek is om in plaats van de plenaire behandeling het in een WGO af te doen op maandag.

[0:33:04] En dan op donderdag volgende week te stemmen.

[0:33:07] Ron, wij kunnen hier in de commissie nu besluiten om het inderdaad af te doen in een WGO op maandag.

[0:33:11] U zult wel dinsdag bij de regeling die stemming nog moeten aanvragen.

[0:33:14] Dus dat is het voorstel wat nu voorkomt.

[0:33:15] Dus ik kijk even naar de leden of ze akkoord gaan met het maandag behandelen in WGL.

[0:33:19] Mevrouw Welsing.

[0:33:20] Ik heb wel behoefte aan de plenaire afronding voor de stemmingen.

[0:33:26] De heer Paternotte.

[0:33:28] Ik denk dat bij een wet van deze omvang

[0:33:29] plenaire afronding geen gekken zou zijn.

[0:33:33] Dan moet er wel inderdaad rekening mee worden gehouden in de plenaire agenda.

[0:33:35] Dus dat signaal zou in ieder geval goed zijn.

[0:33:37] Ik zou zeker willen weten hier dat we maandag ook een zaal hebben voor het WGL.

[0:33:41] Die is er, dan alle steunen voor het voorstel.

[0:33:45] Dan kijk ik eerst, we hebben een aantal beslissingen.

[0:33:47] De heer De Hoop en dan de heer Meulenkamp.

[0:33:50] Ik snap dat die de behoefte er dan is.

[0:33:52] Bij mijn fractie was die niet per se.

[0:33:54] Het zou dan goed zijn inderdaad dat we die

[0:33:56] voor donderdag dan per neer afronden,

[0:33:58] zodat we dan wel donderdag kunnen stemmen.

[0:33:59] En dan doen we volgens mij recht aan alle verzoeken.

[0:34:03] Woensdag op vier uur bijvoorbeeld.

[0:34:05] De heer Meulenkamp.

[0:34:09] Ja, wij zouden het liefst het WGO na het meigezest zien.

[0:34:14] Als ik eerder ben.

[0:34:15] Want ik vind het toch een heel belangrijke wet.

[0:34:17] Dus voor de goede voorbereiding zouden wij hem na het reces zien.

[0:34:21] Er is vorige keer wel een soort van overgestemd al, het WGO.

[0:34:25] Maar we hebben een aantal beslispunten.

[0:34:26] En we kunnen hier volgens mij heel lang debat met elkaar gaan voeren.

[0:34:29] Maar mij staat nog bij bij een vorige procedurevergadering...

[0:34:31] dat u ook niet persje altijd nader tot elkaar kwam hierbij.

[0:34:34] Dus het eerste beslispunt is of u instemt met het WGO aankomende maandag.

[0:34:38] En dan gaan we gewoon tellen per stemming.

[0:34:40] Ik kijk even rond.

[0:34:41] Wie is er voor? Dat lijkt me ruim een meerderheid. Dus dat is besloten.

[0:34:45] Tweede vraag en beslispunt is, wilde u wel nog een plenaire behandeling krijgen?

[0:34:49] En daar hoorde ik inderdaad meerdere partijen om vragen.

[0:34:52] Dan kijk ik even rond. U mag weer stemmen als u voor een plenaire behandeling bent.

[0:34:57] Oké, dus dat verzoek zullen wij doorgeleiden naar de plenaire behandeling.

[0:35:00] We kunnen dat niet beloven, maar we zullen het wel doorgeleiden.

[0:35:06] En de wens van de commissie is dan om volgende week te doen.

[0:35:10] Maar ik kijk dan even rond, volgens mij is dat wel wat u zegt.

[0:35:13] En het laatste wat wij hebben, is dan dat u wel bij de regeling op dinsdag zou

[0:35:19] moeten aanvragen voor de stemming volgende week.

[0:35:21] Want dat kunnen we hier niet vanuit de commissie beslissen.

[0:35:24] Dat betekent trouwens nog steeds dat wij

[0:35:25] wel moeten afwachten op de planeren agenda of het erop past.

[0:35:29] Dat zal de griffie doorgeven dat deze

[0:35:31] commissie besluit om dat prioritair volgende week te behandelen.

[0:35:34] Maar dat zal wel op de regeling donderdag, vrijdag duidelijk worden.

[0:35:38] Je kent de grond of het een op- of aanmerking is.

[0:35:44] Zijn er nog wensen voor de verdeling tussen wat wij in het WGO bespreken?

[0:35:48] Wilt u daar bijvoorbeeld meer de technische behandeling krijgen?

[0:35:50] En meer de hoofdlijn-afgronding politiek planeren hebben?

[0:35:54] Of heeft u een andere verdeling in gedachte?

[0:35:56] Meestal is het gebruikelijk als we een WGO-planeren afgronding hebben,

[0:35:59] om het WGO wat meer op de details en de wetgevingsdetails te focussen.

[0:36:03] En planeren om het wat politieker te hebben met elkaar.

[0:36:06] Is dat ook de indeling zoals u dat voor zich ziet?

[0:36:08] Maar ik zie wel knikken, dus twee zichten.

[0:36:15] Oké, al dus besloten.

[0:36:17] Ja, mevrouw Welser.

[0:36:18] Helemaal voor de helderheid.

[0:36:19] Dus maandag gaan we echt hebben.

[0:36:21] Wij spreken met de leaselaars de diepte in.

[0:36:23] Waden door die wet.

[0:36:25] En de plenaire afhandeling is nog puur de politieke afhandeling.

[0:36:30] Het is iedereen vrij om daar een indeling in te vinden.

[0:36:32] Maar dat is wel de gebruikelijke manier van zaken inderdaad.

[0:36:35] U mag naar alle details vragen op maandag.

[0:36:37] En dan proberen we meestal planeren om het wat meer op hoofdlijnen te pakken.

[0:36:40] Omdat de details deels behandeld zijn, technische vragen, gaan ze door.

[0:36:43] Voorzitter. De heer Vlag.

[0:36:46] Dit komt allemaal heel krap in de laatste week voor het reces.

[0:36:49] Dus dat zal met name voor kleine fracties soms ook wel keuzes maken zijn.

[0:36:52] En soms betekent dat we er niet bij kunnen zijn.

[0:36:55] Het indienen van moties kan dan ook in het WGO?

[0:37:00] Ja, als u in het WGO wel met twee termijnen wat gebruikelijk is, kan.

[0:37:05] En dan zou ik misschien wel voorstemmen, aangezien u het allemaal in één week wil,

[0:37:10] dat de stemmingen over moties ook plaatsvinden in de instemmingsronde.

[0:37:13] Het zou best gek zijn als wij maandag moties indienen en dan worden planeren

[0:37:17] ook nog behandeld en dat je twee losse stemmomenten hebt.

[0:37:19] Dus het voorstel zijn we samen te voegen, ook voor de overzichtelijkheid.

[0:37:23] Oké, zijn er nog opveraanmerkingen?

[0:37:25] Misschien even een vraag aan de heer Vlag ook.

[0:37:26] Ik bedoel, u zegt ook, u vindt het heel krap, zeg maar.

[0:37:29] Zou u ook niet voorstander zijn om de afhandeling na het reces te doen?

[0:37:34] De heer Vlag, maar ik kan u wel vertellen dat stemming niet gaat behandelen,

[0:37:38] dat er geen meerderheid opeens voor zal zijn als ik zo goed in verhouding lag.

[0:37:41] Nee, het was bij mij meer een twijfel of je het nog in twee delen moest knippen, of dat je het op die maandag zou moeten willen afdoen.

[0:37:47] Maar goed, dat is een keuze die ik zelf nog moet maken, ja.

[0:37:50] Ja, dus dan hebben wij maandag een WGO ingepland.

[0:37:53] Zal naar de planeerder Griffie doorgeleid worden dat deze commissie graag de planeren afronding volgende week krijgt?

[0:37:58] Zal de heer De Hoop dinsdag bij de regeling de stemming moeten aanvragen?

[0:38:02] Met een kleine kanttekening nog, dat als de planeerder Griffie het niet inplandt,

[0:38:06] dat u misschien dan dinsdag bij de regeling voor werkzaamheden het ook daar wel zal moeten agenderen.

[0:38:10] maar de commissie zal in ieder geval doorgeleiden.

[0:38:13] Dan concluderen we deze af.

[0:38:15] Voorstel 2 op de regeling van werkzaamheden.

[0:38:17] Het verzoek tot aanbieding petitie voor behandeling.

[0:38:20] Wet betaalbaar op uw uur door onder andere ADES,

[0:38:22] BLG Wonen, Bouw en Vest, G5, Politiebond, VNG en Wondbond.

[0:38:26] Het voorstel is dat te betrekken bij de besluitvorming

[0:38:28] over het voorstel van de lid De Hoop, wat we zojuist hebben gedaan.

[0:38:31] Dat kan op instemming rekenen.

[0:38:36] Dan gaan we door naar de brievenlijsten van organisaties en particulieren.

[0:38:40] Die hebben we net al kort besproken, maar zijn er op of aanmerkingen over de briefje over wonen en ruimtelijke ordening.

[0:38:45] Dat lijkt niet het geval te zijn.

[0:38:48] Dan gaan we door naar de volgende agendastukken.

[0:38:51] Misschien de vraag over punt 25, 26 en 27.

[0:38:54] Wil iemand een van deze stukken controversieel verklaren?

[0:38:58] Dat lijkt niet het geval.

[0:39:00] Agenda punt 25 wijziging van de wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag.

[0:39:04] Het voorstel is deze aan te melden voor planeren behandeling.

[0:39:08] Dat kan op instem rekenen.

[0:39:09] En is die plenaire behandeling dan voor 1 mei, is mijn vraag.

[0:39:15] Die kans lijkt mij heel beperkt, ook gezien het verzoek van net.

[0:39:18] Dat zal dan na het meireces zijn.

[0:39:20] Maar ik zie die griffie ook instemmend knikken.

[0:39:24] Mevrouw Welzijn.

[0:39:28] Even checken bij u, want volgens mij zit hier wel een soort harde deadline op.

[0:39:33] Heb ik begrepen uit de brief van de bewindspersoon,

[0:39:38] dat er dan zicht moet zijn dat er niet na 1 mei nog wijzigingen zijn?

[0:39:46] Dat zal kloppen, alleen dan moet het wel aangemeld worden ook bij de

[0:39:50] griffipionair wederom en wij zullen het doorgeven, maar zij gaan uiteindelijk over

[0:39:53] de agenda en we hebben nog drie vergaderdagen volgende week. Dus als u

[0:39:56] ook besluit de wet van net volgende week te willen engenderen, wordt dat gewoon

[0:39:59] krapper om zaken prioriteit te geven. Ook vanuit andere commissies zijn er zaken

[0:40:02] met deadlines, dus dan is het wel een uur dinsdag om bij de regeling misschien te

[0:40:06] kijken of u dit voorrang wil geven en daar een meerderheid voor vindt.

[0:40:09] En dan moet er iets anders van de agenda volgende week af.

[0:40:14] De heer De Hoop.

[0:40:17] Dit gaat over punt 25 de wijziging van de wetverlaging eigen bijdragehuurtoeslag.

[0:40:23] En het ging erover of die volgende week planeer behandeld kan worden.

[0:40:25] En wij kunnen dit doorgeven aan de Griffio Planeer.

[0:40:28] Maar nogmaals, dan zult u wel in het schema moeten kijken vrijdag en misschien

[0:40:31] dinsdag bij de regeling zelf nog iets moeten schuiven.

[0:40:34] Omdat op drie vergaderdagen er best een aantal stukken wetgeving zijn die volgende

[0:40:38] week vanuit meerdere commissies met prioriteiten zijn aangemeld.

[0:40:40] Dus dat is dan ook aan u en uw fracties.

[0:40:42] wat u daarin volgende week aangeeft.

[0:40:46] Ja, ik snap dit, maar ik denk dat het belangrijkste is dat we het debat over de wet betaalbare huur sowieso kunnen voeren.

[0:40:55] En als dit elkaar niet bijt, dan heb ik hier geen bezwaar tegen.

[0:40:59] Maar ja, we kunnen niet heel veel prioriteiten in één week met elkaar aangeven.

[0:41:04] Dus dan moeten we ook aangeven wat dan de hoogste prioriteit heeft.

[0:41:07] En dan denk ik dan dat het eerdere punt daarmee iets meer prioriteit heeft dan deze.

[0:41:11] Ja, maar dan heb ik misschien nog heel kort voor u antwoord, mevrouw Welzijn.

[0:41:15] Het was volgens mij oorspronkelijk een hamerstuk.

[0:41:17] Het is onthamerd omdat mensen een amendement wilden indienen.

[0:41:20] U kunt ook besluiten hier het weer als hamerstuk aan te melden volgende week.

[0:41:26] Mevrouw Welzijn.

[0:41:27] Dat was inderdaad mijn vraag.

[0:41:28] Want dit gaat alleen maar over het moeten halen van een deadline.

[0:41:33] En het nota van verslag heet dat geloof ik.

[0:41:35] Dat was flinterdun.

[0:41:39] Dus...

[0:41:39] Ja, dus wat we kunnen doen is, we kunnen het wederom als hamerstuk aanmelden.

[0:41:42] De grefje zal wel checken of er al amendementen zijn ingediend.

[0:41:45] Als dat zo is, dan zal met die indiende contact moeten worden opgenomen.

[0:41:48] Want dan is het geen hamerstuk meer, maar dat zullen we checken.

[0:41:53] Oké, dan doen we het zo.

[0:41:54] Punt 26. Het voortgangsrapportage modernisering grondbeleid.

[0:41:58] Een voorstel is te agenderen voor het commissiedebat.

[0:42:00] Ruimtelijke ordening op 22 mei.

[0:42:03] Dat gaan we rekenen op instemming.

[0:42:05] Punt 27. Toestemming voor deelname aan een technische briefing over nationale

[0:42:09] aanpak, funderingsherstel, voorstel voor kennisgeving aannemen.

[0:42:13] Ik kijk rond. Dat kan rekenen op instemming.

[0:42:16] geen race geagendeerde stukken. Dan gaan we door naar overig de notitie

[0:42:20] onder punt 28 van de voorbereidingsgroep bestaande uit de leden de hoop en welzijn

[0:42:24] met een voorstel voor de invulling van de woontop.

[0:42:29] Ik kijk rond of daar op of aanmerkingen over zijn en of de commissie instemt met

[0:42:34] de voorgestelde beslispunten. Mevrouw welzijn geeft aan het complimenten

[0:42:40] nog genoemd mogen worden voor de staf.

[0:42:43] Nee, dan is dat al dus besloten.

[0:42:46] Punt 29, het overzicht geplande activiteiten.

[0:42:49] Zijn daar op- of aanmerkingen over? Dat is niet het geval.

[0:42:52] Punt 30, ongeplande activiteiten.

[0:42:54] En daar is een opmerking vanuit de commissiestaf.

[0:42:57] Het commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof

[0:43:00] zou ingepland worden na de ontvangst van de voortgangsrapportage.

[0:43:03] U heeft volgens mij kunnen zien in het nieuws dat die inderdaad is uitgebracht.

[0:43:06] Dus wij gaan over tot het inplannen van het commissiedebat zoals besproken.

[0:43:10] Punt 31, overzicht geplande activiteiten met BISA als volgcommissie.

[0:43:13] zijn daar op of aanmerkingen over?

[0:43:16] Punt 32, debatten en 30 ledendebatten.

[0:43:19] Deer de Hoop.

[0:43:20] Ja, voorzitter, ik zie dat mijn 30 ledendebat over de risico's van de klimaatschade

[0:43:24] best veel lijkt op het verzoek van de heer Paternotte.

[0:43:27] En ook, nou ja, dat we ook niet dingen met elkaar doen die we niet meer hoeven te doen,

[0:43:31] zou ik mijn verzoek daarbij wel willen intrekken

[0:43:33] en dat dan behandelen bij het verzoek van de heer Paternotte.

[0:43:38] Dat zullen we via de gegeven moment doen, want voor mij kan het gewoon bij e-mail ook

[0:43:41] en dan is dat zo op deze manier gedaan.

[0:43:44] en ook de complimenten daarvoor, want de agenda is altijd bomvol.

[0:43:47] Dus leden die het voorstel doen om zaken samen te voegen of in te trekken,

[0:43:50] worden volgens mij heel erg gewaardeerd door de Grieven.nl.

[0:43:53] Dan gaan we naar de rondvraag. Zijn er zaken voor de rondvraag?

[0:43:58] Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van het debat

[0:44:01] wat gepland staat op 13 juni, leefbaarheid en veiligheid,

[0:44:06] hebben we afgesproken in de eerdere PVV dat we rond de tafelgesprek

[0:44:10] en of een werkbezoek zouden ingeplannen.

[0:44:12] Daar is een voorbereidend werkgroepje waaronder meneer Meurikamp, ik en de staf zijn bij elkaar geweest.

[0:44:18] En we stellen eigenlijk voor om een werkbezoek te doen op 31 mei aan Dordrecht,

[0:44:23] plus mogelijk nog een andere gemeente.

[0:44:27] En wij wilden weten of daar voldoende draagvlak voor is.

[0:44:33] Oké, wat misschien dan nog handig is, want inderdaad volgens mij is het iets te laat aangemeld voor de behandeling,

[0:44:38] maar we hebben geen procedurevergadering voor het meireces meer.

[0:44:40] Dus ik zou zelf voorstellen als de commissie kan instemmen hiermee dat misschien dan per

[0:44:44] e-mail procedure nog het voorstel nageduurd wordt, maar dat we wel instemmen met een bezoek

[0:44:48] op deze datum.

[0:44:49] Dan kunnen de leden mee lenen.

[0:44:50] Dan doen we het op deze manier.

[0:44:52] Dan zijn er geen andere zaken voor de rondvraag.

[0:44:56] Dan sluit ik deze vergadering.

[0:44:57] Dank u wel, Adam.