Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Economie

[0:00:04] Goedemiddag allemaal en welkom bij de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid.

[0:00:10] Wij gaan deze middag vullen met rondetafelgesprekken.

[0:00:15] Dat zijn rondetafelgesprekken die hun oorsprong vinden in het rapport van de staatscommissie voor demografische ontwikkelingen 2050.

[0:00:26] We hebben met elkaar afgesproken dat we daar als Kamercommissie heel graag nog wat verder

[0:00:31] op door willen praten.

[0:00:33] Daarmee beginnen wij vanmiddag met het thema economie.

[0:00:39] Later vanmiddag gaan we ook nog door met andere thema's.

[0:00:42] Vanmiddag hebben wij bij ons een aantal experts.

[0:00:46] Die hebben wij in twee blokken.

[0:00:48] Dus we gaan om tegen vier en gaan we nog door met een aantal andere mensen.

[0:00:52] Maar wij beginnen vandaag met het blok één.

[0:00:55] En dat hebben wij kennis en stand van zaken genomen.

[0:00:57] Ik hoop dat u zich daar prettig bij voelt.

[0:01:00] En rechts van mij zitten Bas ter Wil,

[0:01:03] kroonlid van de SER en algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek.

[0:01:09] Ton Wildhagen, professor Institutional and Legal Aspects of the Labour Market

[0:01:14] van de Tilburg Universiteit.

[0:01:15] En daarnaast zit Daniël van Wijk van het NIDI.

[0:01:19] Heb ik allemaal goed gedaan, kijk eens aan, dat scheelt.

[0:01:20] Tenminste, ik hoor geen protest.

[0:01:22] Aan mijn linkerhand zitten een aantal Kamerleden.

[0:01:26] De heer Vlag van de SGP, mevrouw Keijzer van BBB,

[0:01:30] meneer Eerdmans van JA21, mevrouw Patijn en de heer Thijssen,

[0:01:33] beide van GroenLinks, Partij van de Arbeid.

[0:01:35] Mijn naam is Annemarieke Pot, ik ben van D66,

[0:01:38] maar vandaag mag ik u dit gesprek in groene banen leiden.

[0:01:42] En volgens mij was het het idee dat we eerst naar de rechterkant gingen

[0:01:45] voor een korte inleiding en daarna gaan we naar de Kamerleden voor vragen.

[0:01:49] Mag ik u het woord geven?

[0:01:52] Ja, dank u wel en dank voor de uitnodiging.

[0:01:54] Het is misschien goed om te zeggen dat ik zit hier niet namens de CERN,

[0:01:57] maar namens mezelf, voordat we daar gedoe over krijgen.

[0:02:03] Kort als aftrap, ik denk dat het heel belangrijk is

[0:02:06] dat deze commissie een rapport heeft geschreven.

[0:02:09] Het gaat tot 2050, dus dat betekent dat er ook nog keuzes gemaakt kunnen worden.

[0:02:13] We staan niet voor een voldongen feit.

[0:02:16] En demografische ontwikkelingen zijn zeker geen gegeven.

[0:02:19] En daar ben ik in mijn startnotitie kort op ingegaan.

[0:02:24] En daar heb ik drie dingen aan gestipt.

[0:02:26] De eerste is dat de richting van technologische ontwikkeling...

[0:02:30] ...die overkomt ons niet, die is deels te sturen.

[0:02:33] Ik weet niet of u de robotlezing van minister Asscher uit 2015 zich nog herinnert...

[0:02:39] in angst voor het overnemen van al onze banen door robots

[0:02:44] een soort gegeven was en nu zitten we in een situatie

[0:02:47] dat we denken, met de krapte was het maar zo.

[0:02:50] Nou, beide zijn niet waar, maar je kan daar wel op sturen.

[0:02:53] Dus wat gebeurt er als er nieuwe technologie op ons afkomt

[0:02:57] en die komt op ons af, AI bijvoorbeeld,

[0:03:00] dan heeft dat een impact op de vragende arbeid.

[0:03:02] Die kan omhoog gaan, die kan omlaag gaan

[0:03:05] en die is deels te sturen en ook deels te sturen vanuit dit huis

[0:03:08] door, als u subsidie verstrekt, rekening te houden

[0:03:11] met de effecten op de arbeidsmarkt van die technologie.

[0:03:15] Dus ik denk dat dat punt één is.

[0:03:17] Punt twee is dat de publieke sector

[0:03:20] heeft een stagnerende arbeidsproductiviteitsgroei.

[0:03:24] En dan druk ik mij mild uit, want die daalt zelfs.

[0:03:27] Dus we doen met meer mensen steeds minder.

[0:03:30] De SER heeft daar een heel mooi advies over geschreven

[0:03:33] over hoe dat beter kan.

[0:03:34] En ik denk dat we in tijden van krapte en vergrijzing

[0:03:38] daar ook op moeten inzetten, want de zorg en het onderwijs

[0:03:40] worden bijvoorbeeld uit publieke middelen besteed.

[0:03:43] En het kan toch niet zo zijn dat de productiviteit daar aan het dalen is.

[0:03:47] Dus er is krapte op de arbeidsmarkt en de overheid slort steeds meer mensen op.

[0:03:51] Dat lijkt me niet helemaal de bedoeling.

[0:03:54] Een derde punt is dat we nog even de tijd hebben

[0:03:57] voordat die demografische golf over ons komt.

[0:04:01] En een stabiele overheid helpt daarbij.

[0:04:04] En één heel mooi voorbeeld op het terrein van arbeidsmarktbeleid

[0:04:08] is het arbeidsaanbodbeleid.

[0:04:10] Dus sinds de jaren negentig is ingezet op meer mensen aan het werk helpen.

[0:04:15] Dat is op verschillende manieren gebeurd,

[0:04:16] door verschillende kabinetten met net verschillende accenten,

[0:04:19] maar dat beleid is consistent en langdurig gevoerd

[0:04:22] en daarom zijn er in Nederland zoveel mensen aan het werk.

[0:04:25] Dus mocht u nadenken over demografisch beleid,

[0:04:28] doe dat dan op een stabiele en gedragen manier,

[0:04:31] zodat we daar op lange termijn ook baat van hebben.

[0:04:35] En tenslotte, overheidsfinanciën altijd een issue.

[0:04:39] Het is heel goed om dat ook in het oog te houden.

[0:04:42] Er is flink gespaard voor een deel van onze pensioenen in de tweede pijlen,

[0:04:46] maar de AOW, die drukt als omslagregeling toch steeds zwaarder op werkenden.

[0:04:51] En de vraag is of een nog hogere financiële belasting van de groep werkenden,

[0:04:56] die ook moet instaan voor een groot deel van de hogere zorgkosten,

[0:04:59] redelijk en haalbaar is.

[0:05:00] En dat is een vraag waar ik denk in dit huis het nu tijd is om over na te denken,

[0:05:06] om dat ook voor de toekomst goed in te richten.

[0:05:10] En als inleiding laat ik het daarbij.

[0:05:12] Heel veel dank.

[0:05:13] Ik zie dat wij inmiddels ook gezelschap hebben gekregen van de heer Aartsen van de VVD.

[0:05:17] Welkom. En dan kunnen we in gelijk door met meneer Wildhagen.

[0:05:23] Ja, dank je wel, voorzitter, ook voor de uitnodiging.

[0:05:27] Zeker het rapport bevat een schat aan informatie

[0:05:29] over allerlei terreins demografie, arbeidsmigratie, bevolkingsgroei.

[0:05:33] Ik heb me wat gefocust omdat het ook het trefwoord was

[0:05:36] van deze bijeenkomst over de economie.

[0:05:39] En in mijn visie, als je naar die demografische ontwikkelingen kijkt,

[0:05:42] ook de ontgroening, naast de vergrijzing,

[0:05:45] je ziet ook de grote vragen naar werk, onder andere

[0:05:47] door allerlei maatschappelijke transities die we moeten maken,

[0:05:49] publieke sectoren, dan zul je, denk ik, ook kunnen concluderen,

[0:05:55] ook met de commissie, dat de economie,

[0:05:58] inclusief de activiteiten van de publieke sectoren,

[0:06:00] dat die niet meer vanzelfsprekend kunnen beschikken,

[0:06:03] zullen beschikken over voldoende arbeidskrachten,

[0:06:06] met de juiste skills, dat natuurlijk ook nog een keertje.

[0:06:09] Je ziet, en dat is dagelijks nieuws, de structurele arbeidsmarktkrapte,

[0:06:13] die leidt nu al tot maatschappelijke ontwrichting.

[0:06:15] Dat zie je in het gevangeniswezen, je ziet het bij ProRail,

[0:06:18] je ziet het bij de crashjes, mensen ervaren dat eigenlijk ook elke dag,

[0:06:23] op tal van terreinen.

[0:06:25] In mijn visie vraagt dat om twee soorten acties.

[0:06:27] Ten eerste moeten we ons blijven inzetten

[0:06:30] om die personeelskorten te korten die niet oplosbaar zullen zijn.

[0:06:34] Dat is in ieder geval een groot deel van de mensen die daarnaar kijken,

[0:06:37] die is het daarover eens.

[0:06:39] Dus op zich, zoals het nu is, kan je het niet even met een knopje oplossen.

[0:06:43] Maar het betekent wel dat je inzet moet blijven plegen op wat mogelijk is.

[0:06:48] En daar ontstaat ook wat soort sceptische blik soms

[0:06:51] van dit helpt niet en dat helpt niet.

[0:06:53] Maar in mijn visie zou je letterlijk alle schuifjes die je kan bedienen moeten zien open te zetten,

[0:06:59] omdat dit een effect heeft op onze brede welvaart, zo zou je het ook kunnen formuleren.

[0:07:07] En die verschillende strategieën die natuurlijk her en der worden besproken,

[0:07:11] daar zit ook arbeidsmigratie in, maar er zit ook arbeidsproductiviteit in, zoals mijn buurman zegt.

[0:07:18] Maar er is niet één iemand die alle knopjes kan bedienen, dat is één.

[0:07:21] en er is niet één knopje wat alles kan oplossen.

[0:07:24] En al die oplossingen hebben ook nog hun moeilijke kanten.

[0:07:26] En dat is denk ik ook de klus waar we voor staan,

[0:07:28] om daar toch mee aan de start te kunnen.

[0:07:35] Dan verrijst dat dus echt ook een effectief samenspel van alle actoren.

[0:07:39] De politiek, jullie bestuur, maatschappelijke organisaties,

[0:07:42] bedrijven, regio's.

[0:07:45] Dus je kan het niet anders doen dan met een soort gecoördineerde actie.

[0:07:50] Het tweede punt is dat we ons ook moeten realiseren

[0:07:54] dat uiteindelijk krap de kiezen zal betekenen.

[0:07:57] Dat kiezen komt eigenlijk overal aan de orde, ook in het boek.

[0:08:01] De vorige keer dat ik hier was, ging het over doorwerken naar 65.

[0:08:04] Toen kwamen we eigenlijk ook al een beetje op keuzevraagstukken terecht.

[0:08:11] En dat kiezen, dat is natuurlijk heel interessant,

[0:08:14] want als we constateren dat we niet alles kunnen blijven doen wat we nu doen,

[0:08:18] of op dezelfde manier zoals we het nu doen,

[0:08:20] dat is de vraag wie die keuzes gaat maken.

[0:08:22] Want het woord kiezen is makkelijk gezegd, maar is dat de Tweede Kamer,

[0:08:26] zijn dat de mensen, bestuurders in de regio, zijn het allerlei andere actoren?

[0:08:31] Maar krapte is kiezen, dat is mijn motto.

[0:08:34] Krapte is kiezen en ook creatiever, dat zal het ook moeten.

[0:08:37] Dat is de innovatie die we moeten zien te plegen

[0:08:40] om toch ook deze problematiek in de hand te nemen.

[0:08:44] Maar dat impliceert dus, en dat was de vorige keer ook aan de orde,

[0:08:49] dat we dus eigenlijk de economie, de arbeidsmarkt en het onderwijs

[0:08:52] meer richting moeten gaan geven de komende tijden.

[0:08:55] En we hebben ondernemersvrijheid, we hebben vrijheid van arbeidskeuze,

[0:08:58] vrijheid van studiekeuze, en toch vraagt dit om richting.

[0:09:01] Je zou kunnen zeggen, het vereist eigenlijk een nieuwe,

[0:09:04] moderne industriepolitiek, op de toekomst gericht.

[0:09:07] Hoe die er precies uitziet, wie die ontwerpt,

[0:09:10] wie de nieuwe industrie-politici dan precies zijn,

[0:09:13] dat is denk ik een hele interessante kwestie.

[0:09:15] Dank jullie wel.

[0:09:17] Heel veel dank.

[0:09:19] Dan gaan we als laatste in het rijtje naar Daniel van Dijk.

[0:09:23] Goedemiddag allemaal.

[0:09:24] Ook namens mij hartelijk bedankt voor de uitnodiging.

[0:09:29] In aanleiding van dit rapport, ik heb hem meegenomen,

[0:09:31] het dikke boek, is het veel gegaan over migratie.

[0:09:36] En wat ik vandaag wil doen is,

[0:09:37] ik wil het ook hebben over een andere demografische factor,

[0:09:40] voor namelijk het geboortecijfer.

[0:09:42] En wat we zien in Nederland is dat het geboortecijfer de afgelopen 10,

[0:09:46] 15 jaar vrij snel gedaald is.

[0:09:49] En het is nu zelfs zo dat het geboortecijfer op het laagste niveau ligt

[0:09:53] sinds de Tweede Wereldoorlog en waarschijnlijk nog sinds daarvoor.

[0:09:57] En ik heb daar onderzoek naar gedaan.

[0:10:00] Ik ben daar vorig jaar op gepromoveerd.

[0:10:03] En uit dat onderzoek bleek uit dat dat geboortecijfer vooral aan het dalen is

[0:10:07] vanwege de kwetsbare economische positie van jongvolwassenen.

[0:10:10] Dus laten we zeggen, voor mensen tussen de 25 en 35 jaar.

[0:10:14] Wat we zien, zijn mensen die nu vaker dan vroeger een tijdelijk contract hebben,

[0:10:18] mensen wiens inkomen eigenlijk niet gegroeid is, gestragneerd is

[0:10:22] en misschien nog wel het belangrijkste, mensen die geen toegang hebben

[0:10:25] tot een betaalbare en kindvriendelijke woning.

[0:10:29] Mijn onderzoek laat zien dat er een hele sterke relatie is

[0:10:31] tussen een goede economische positie en het krijgen van kinderen,

[0:10:35] wat ook suggereert dat inderdaad die kwetsbare economische positie

[0:10:39] ...die een belangrijke reden is dat mensen op dit moment zo weinig kinderen krijgen.

[0:10:45] Nou is het tot nu toe zo dat we vanuit de overheid denken...

[0:10:47] ...dat krijgen van kinderen, dat is een privékwestie.

[0:10:49] Dat is iets wat we aan mensen zelf laten, daar moeten wij ons niet mee willen bemoeien.

[0:10:54] En wat ik vandaag wil zeggen, is eigenlijk de vraag of we dat nog kunnen zeggen...

[0:10:58] ...op het moment dat de economische positie van mensen...

[0:11:01] ...ze eigenlijk van weerhoudt om die kinderwens in vervulging te laten gaan.

[0:11:06] Dat is in het kort gezet mijn bijdrage.

[0:11:09] Goed, dank u wel.

[0:11:12] Dan gaan wij met gezinspoed naar de overkant.

[0:11:16] En wat ik zou willen voorstellen is dat we...

[0:11:18] Nou, we zitten eigenlijk mooi in groepjes, dus dat we drie vragen achter elkaar doen.

[0:11:23] Ik wil u vragen om één vraag te stellen en geen soort van partijrijke inleidingen te doen.

[0:11:28] Dat is alleen maar zonde van de tijd.

[0:11:30] En dan doen we gewoon één vraag van iedereen en dan gaan we naar deze kant.

[0:11:33] Is dat voor u ook haalbaar? Oké.

[0:11:36] Meneer Vag?

[0:11:38] Ja, daar moeten wij dus ook al kunnen kiezen.

[0:11:40] Ja, dat valt niet mee.

[0:11:41] Dat is lastig, want het waren drie interessante inleidingen en papers ook.

[0:11:45] Maar begin ik even bij de laatste spreker.

[0:11:48] Die aangaf dat op dit moment de economische positie van mensen hem weerhoudt in het krijgen van kinderen.

[0:11:56] U heeft daar onderzoek naar gedaan.

[0:11:57] Welke lessen zijn er te leren uit landen om ons heen die al wat langer met deze problematiek worstelen?

[0:12:06] Mevrouw Keizer.

[0:12:09] Ja, dank u wel, voorzitter.

[0:12:12] Ja, ik zat net te luisteren. Het waren mooie inleidingen.

[0:12:18] Maar voor mijn gevoel eindigde die allemaal met vragen.

[0:12:23] Ja.

[0:12:25] Die ik mezelf ook wel kan voorstellen.

[0:12:27] Maar ik ben juist zo geïnteresseerd wat u dan zou adviseren...

[0:12:32] of welke keuzes u zou maken als u op mijn stoel zou zitten.

[0:12:35] Dus heel concreet, richting meneer Wildhagen, zou ik dan zeggen...

[0:12:40] zeggen. Welke keuzes moeten we dan in het onderwijs maken? Met welke opleidingen moeten we stoppen of

[0:12:47] welke opleidingen moeten we beperken? Want stoppen vind ik ook wel weer zoiets. Maar gewoon eens heel

[0:12:53] concreet. Welk onderwijs moeten we dan stimuleren? Wat kan een beetje minder om uiteindelijk die

[0:13:01] arbeidsproductiviteit, waar de heer Ter Wehl het over had, te doen stijgen?

[0:13:08] Nou, dan stel ik de vraag aan Bas ter Wehl.

[0:13:12] Maar ik kan eigenlijk terug in alle drie de bijdrage.

[0:13:14] Denk ik het punt van de personeelstekorten in Nederland natuurlijk

[0:13:17] en het punt van de lage arbeidsproductiviteit.

[0:13:20] Dan zou je bijna zeggen van daar moeten we eenmaal mensen van buiten halen

[0:13:23] om dat op te lossen de komende tijd.

[0:13:25] Maar dat is precies het tegenstelde van wat de staatscommissie zegt.

[0:13:28] Die zegt juist migratie aan banden leggen.

[0:13:30] Willen we onze welvaart op pijl houden?

[0:13:33] Hoe zien jullie dat of hoe ziet meneer van ter Wehl dat?

[0:13:37] Daarmee eens, denk ik, maar welk beeld heeft u daarbij als je kijkt naar hoe wij onze bezorgingstaat overeind houden?

[0:13:45] Dus met minder mensen, maar wel bij het beperken van migratie.

[0:13:50] Dank u wel.

[0:13:52] Ik weet even niet meer wie welke vraag...

[0:13:56] Dit was jouw volgorde.

[0:13:58] De vraagstelling begon bij de heer Van Wijk, hebben we hier genoteerd. Kijk eens aan.

[0:14:05] De vraag was wat de lessen zijn die we kunnen trekken uit landen om ons heen.

[0:14:10] Ik denk dat we zo wel lessen kunnen trekken over de mogelijke gevolgen van dit soort dalingen

[0:14:15] in het geboortscijfer als mogelijk wat eraan te doen valt.

[0:14:19] Qua gevolgen hebben we best wat landen, bijvoorbeeld vaak wordt genoemd Italië of Japan,

[0:14:24] waar het geboortscijfer al langer op een vrij laag niveau zit.

[0:14:27] Dan moet je denken aan bijvoorbeeld een geboortscijfer onder 1,3, 1,2 kinderen per vrouw.

[0:14:32] Dus dat is een redelijk laag cijfer.

[0:14:34] En die landen zitten eigenlijk al sinds de jaren tachtig, jaren negentig op dat niveau.

[0:14:37] En wat je ziet is dat, daaruit blijkt dat eigenlijk op de lange termijn,

[0:14:41] als landen op zo'n laag geboortecijfer zitten,

[0:14:44] dat je vergrijzing op een veel sneller tempo doorzet dan hier eigenlijk het geval is.

[0:14:49] En ook dat er bijvoorbeeld voorzieningen als kinderopvang en scholen in bepaalde delen van het land gaan sluiten.

[0:14:57] Dus op die manier kan je een beter overzicht krijgen van wat zijn nou de gevolgen

[0:15:00] als dit geboortecijfer aanhoudt, omdat dat vaak op de lange termijn

[0:15:04] eigenlijk pas zichtbaar wordt in de economie

[0:15:07] en in de bevolkingsopbouw van een land.

[0:15:12] Aan de andere kant kan je ook kijken naar andere landen.

[0:15:14] Wat doen die nou om dat geboortecijfer te proberen wat op te krikken?

[0:15:19] En daar zijn vrij veel maatregelen over,

[0:15:20] omdat Nederland heeft een beetje een uitzonderspositie,

[0:15:23] omdat hier weinig zorgen zijn om het laaggeboortecijfer,

[0:15:26] terwijl dat in bijvoorbeeld Oost-Europese, Zuid-Europese landen

[0:15:28] veel meer het geval is. En wat je ziet is dat er vaak wordt gedacht aan een soort

[0:15:34] baby bonus. Dus bij het krijgen van kinderen krijgen bijvoorbeeld in Hongarije

[0:15:38] volgens mij is het vanaf het derde of het vierde kind hoeven ouders geen

[0:15:41] belasting meer te betalen. Dat soort dingen. En tot nu toe lijkt het erop dat

[0:15:45] dat geen grote effecten heeft op hoeveel kinderen er geboren worden.

[0:15:49] En als er effecten zijn lijkt het vooral tijdelijke effecten te zijn. Dus dat

[0:15:52] mensen bijvoorbeeld iets eerder kinderen krijgen dan ze anders hadden gedaan.

[0:15:57] Daarentegen zijn andere dingen die wel lijken te helpen,

[0:16:01] zijn juist uitbreidingen van bijvoorbeeld de kinderopvang

[0:16:03] en van het ouderschapsverlof,

[0:16:05] die het mogelijk maken voor vrouwen, maar ook voor mannen,

[0:16:08] om het krijgen van kinderen, het opvoeden van kinderen

[0:16:09] te combineren met werken vooral, en ook het opbouwen van hun carrière.

[0:16:16] En als je naar dat soort studies kijkt,

[0:16:19] dan zie je bijvoorbeeld dat in landen als Zweden of Noorwegen of Finland

[0:16:23] over het algemeen het geboortecijfer wat hoger ligt nog

[0:16:25] dan in de rest van Europa.

[0:16:27] En dat wordt vaak gewijd aan de ene kant aan de wat betere economische positie,

[0:16:31] maar aan de andere kant ook inderdaad aan de goede faciliteiten

[0:16:34] wat betreft kinderopvang, ouderschapsverlof.

[0:16:37] En wat ook nog wel interessant is om misschien te vermelden,

[0:16:39] is dat je de afgelopen tien jaar ook in die landen wel een daling ziet,

[0:16:43] wat ook lijkt te komen door onder andere ontwikkelingen op de huizenmarkt,

[0:16:47] terwijl je juist bijvoorbeeld in een land als Duitsland,

[0:16:49] waar het geboortecijfer vroeger wat lager lag, nu juist een soort stijging ziet.

[0:16:53] En dat lijkt inderdaad te komen doordat ze daar de kinderopvang hebben uitgebreid

[0:16:57] en het ouderschapsverlof hebben uitgebreid.

[0:17:00] Ik hoop dat dat een duidelijk antwoord is.

[0:17:04] Dank u wel. Wie wil vragen?

[0:17:08] Ja, over dat punt, wat zou ik dan kiezen?

[0:17:11] Voor mij is het een soort afleiding die begint bij dat concept,

[0:17:15] Verenigde Natiekoncept Brede Welvaart.

[0:17:17] Daar staan eigenlijk de dingen in, in heel algemene termen,

[0:17:20] wat we belangrijk vinden. En ik denk dat we daar ook best over eens zijn,

[0:17:23] zelfs wereldwijd. Als je vandaar kijkt, zou je kunnen redeneren dat je een economie nodig hebt

[0:17:31] en publieke sectoren die die dimensies van brede welvaart kunnen doorontwikkelen. Nou, die economie

[0:17:37] is ook belangrijk sowieso, omdat je brede welvaart ook moet zien te blijven verdienen. Ik ben niet van

[0:17:42] het punt van stop met economie of ga helemaal terug naar de niet-groei, want economie staat

[0:17:48] Dat staat ook gewoon in Sustainable Development Goal 8.

[0:17:53] Maar de vraag is natuurlijk wat voor soort economie?

[0:17:55] Als je dan weet dat je inzet nodig hebt, publieke inzet, sectoren...

[0:17:59] ...en een economie die ook die brede welvaart dient...

[0:18:02] ...dan kijk je naar een arbeidsmarkt en ook naar AI natuurlijk...

[0:18:06] ...die dat weer mogelijk kan maken.

[0:18:08] Als je dat hebt beredeneerd...

[0:18:11] ...dan kun je vanuit die arbeidsmarkt kijken naar die opleidingen.

[0:18:13] Dus kort gezegd, je moet eigenlijk die opleidingen stimuleren...

[0:18:16] die een economie, natuurlijk een economie die duurzaam is,

[0:18:20] maar die ook verdienvermogen heeft, toegevoegde waarden, exportmogelijkheden,

[0:18:26] en een economie die samen met publieke activiteiten

[0:18:31] die activiteiten kan waarmaken, die dus die transities mogelijk maken

[0:18:37] die voor brede welvaart nodig zijn.

[0:18:39] En als je zo terugredeneert, dan zou je kunnen weten

[0:18:42] wat voor onderwijs je zou kunnen stimuleren.

[0:18:44] Misschien nog niet bepaalde richtingen, maar wel de skills die nodig zijn.

[0:18:49] En dan is het grote punt...

[0:18:51] Je kan zeggen, oké, dan maken we een onderwijssysteem

[0:18:53] dat gewoon per transitie wordt dat benoemd.

[0:18:57] Dus je kan kiezen tussen zorg en tussen woningbouw en dat soort zaken.

[0:19:00] Dat is, denk ik, iets te eenvoudig.

[0:19:03] Maar wat je wel kan doen, is natuurlijk bepaalde skillsontwikkeling

[0:19:07] en bepaalde richtingen benoemen

[0:19:09] en die ook veel meer propageren, veel meer stimuleren,

[0:19:14] mogelijk maken, op allerlei manieren.

[0:19:17] Dat kun je doen, tenzij je wat radicaler wil zijn.

[0:19:20] Er zijn mensen die zeggen, stop met eventmanagement.

[0:19:22] Dat hoeft niet. Dat kan iedereen zelf wel bedenken.

[0:19:26] Maar dit is, denk ik, een van de grote kwesties.

[0:19:28] Het is ook belangrijk te kijken naar het verdienmodel van het onderwijs.

[0:19:31] Als dat het aantal studenten is, maalafstudeer, duur, en dat is alles,

[0:19:36] dan blijft iedereen natuurlijk aanbieden

[0:19:39] waar mensen interesse hebben om dat te studeren.

[0:19:41] Maar zo zou ik het dus redeneren, van de brede welvaart naar economie,

[0:19:45] publieke activiteiten, de arbeidsmarkt en naar het onderwijs.

[0:19:48] Maar het onderwijs is natuurlijk, zeker met oog op de toekomst,

[0:19:51] de studiekiezers van nu en van straks, die bepalen ook in hoge mate

[0:19:54] wat we kunnen doen in Nederland. En dat is cruciaal.

[0:19:59] Dank u wel. Dan ga ik naar meneer Terwil.

[0:20:02] Dank u wel. De vraag ging over krapte, productiviteit en migratie.

[0:20:08] Als we het hebben over krapte, dan is dat voor een deel ook onze eigen

[0:20:13] Dus wat we in dit land doen, is op het moment dat er bijvoorbeeld in een school

[0:20:17] een extra klas is, dan zetten we een advertentie.

[0:20:20] Komt daar hopelijk iemand op af, maar er komt niemand op af.

[0:20:22] En dan zeggen ze, ja, we hebben een lerarentekort.

[0:20:24] Je kan het ook omdraaien en zeggen, nou, we hebben 30 kinderen extra.

[0:20:28] Kunnen we het niet anders organiseren?

[0:20:30] En die prikkel, die ontbreekt voor een groot deel in de publieke sector.

[0:20:34] Dus daar zou je morgen mee kunnen beginnen.

[0:20:36] Dus de kwaliteit van het leiderschap en het management omhoog brengen.

[0:20:40] Het verzuim en het vertrek van medewerkers verlagen.

[0:20:42] Vooral jonge mensen in de zorg en het onderwijs,

[0:20:45] die vallen boven gemiddeld vaak uit.

[0:20:47] Nou, hoe kan dat nou? Dat is ook een kwestie van beter organiseren.

[0:20:52] Het tweede punt is, we hebben nog een onbenut potentieel.

[0:20:55] Zouden we kunnen inzetten?

[0:20:57] Ook mensen met een arbeidsbeperking, en dan kijk ik ook naar de overheid.

[0:21:00] Het bedrijfsleven haalt al die doelen, maar de overheid zelf haar eigen doelen niet.

[0:21:05] Dus daar is ook nog wel wat te winnen.

[0:21:07] En ten derde kan je ook denken om de administratieve lasten te verlagen.

[0:21:11] Dus we hebben in de zorg op dit moment 1,4 miljoen mensen en 70.000 vacatures.

[0:21:17] Als je nou de lasten met 5 procentpunt verlaagt, heb je in principe, en dat is een heel simpel

[0:21:21] sommetje, heb je alle vacatures vervuld.

[0:21:24] Dus zo groot is dat probleem in de zorg qua aantallen eigenlijk helemaal niet.

[0:21:29] Dus dat is één.

[0:21:30] Krapte is voor een deel een keuze.

[0:21:32] Kunnen we morgen wat aan doen.

[0:21:35] Als we dan kijken naar de productiviteit, die verhoog je door te investeren in technologie.

[0:21:39] en dat blijft in Nederland al jarenlang achter.

[0:21:42] De private investeringen in R&D zijn relatief laag.

[0:21:45] Publieke investeringen hobbelen daar een beetje achteraan.

[0:21:48] Ze zijn relatief hoog, maar ook niet superhoog.

[0:21:51] Dan hadden we het groeifonds. Ik weet niet wat er nog van over is,

[0:21:55] maar dat was in ieder geval een idee

[0:21:56] om die productiviteit op lange termijn wat te stimuleren.

[0:21:59] Dus dat zou je ook kunnen doen.

[0:22:01] En dan hebben we tenslotte...

[0:22:03] Als het dan allemaal niet lukt, kan je denken aan migratie.

[0:22:07] En migratie heeft eigenlijk twee kanten.

[0:22:10] Eén, we hebben in Europa weinig te kiezen.

[0:22:14] We hebben er afspraken over gemaakt.

[0:22:15] Er is vrij verkeer van werknemers.

[0:22:18] En die vinden Nederland blijkbaar aantrekkelijk of minder aantrekkelijk.

[0:22:22] En die kunnen en mogen hier werken, onder goede omstandigheden.

[0:22:25] Dus daar kunnen wij wel wat van vinden.

[0:22:27] Wat zijn dan de werkomstandigheden waaronder die mensen werken?

[0:22:31] En kijk je naar migratie, dan is het grootste deel inderdaad arbeidsmigratie.

[0:22:36] En daar komt dan vaak achteraan gezinsmigratie, en dan zit je op ongeveer twee derde, een ruwe som.

[0:22:43] Dan hebben we nog een plukje asiel, en dat is moeilijk te sturen, maar als fatsoenlijk land zou je toch mensen in nood moeten opvangen.

[0:22:51] En dan verder blijkt dat mensen maar kort blijven, dus 60% is binnen tien jaar weer weg van de arbeidsmigrant.

[0:22:58] Dus die zijn hier tijdelijk, zetten zich in en vertrekken.

[0:23:01] Nou, dat is dus geen duurzaam model om de verzorgingsstaat op te bouwen,

[0:23:06] zou je dat willen.

[0:23:08] Hoogstens uitstel van executie.

[0:23:10] En daarom, waar ik mee begon, is het zo belangrijk om nu na te denken

[0:23:13] richting 2050, welke keuzes gaan we maken?

[0:23:16] Hoe richten we ons land in?

[0:23:18] En dan zou mijn advies zijn, zet dan in

[0:23:21] op eerder op arbeidsbesparende technologie,

[0:23:25] zodat we met de huidige mensen productiever worden,

[0:23:28] met z'n allen wat meer verdienen, zodat die arrangementen overeind kunnen blijven.

[0:23:33] En wat minder op het beleid van we zetten nog maar eens een vacature.

[0:23:36] En ja, we zijn dan teleurgesteld dat er niemand komt opdagen.

[0:23:42] Hartelijk dank. We hebben inmiddels ook

[0:23:43] gezelschap gekregen van de heer Seder van de ChristenUnie.

[0:23:46] Welkom.

[0:23:48] We gaan verder met het rijtje.

[0:23:49] Ga ik weer drie mensen doen.

[0:23:50] Dan komen meneer Seder en ik zelf komen in het staartje.

[0:23:53] Mevrouw Patijn.

[0:23:55] Dank u wel. Ook voor de position papers trouwens.

[0:23:58] Fijn om die even te kunnen lezen van tevoren.

[0:24:00] Ik heb een vraag voor de heer Ter Wil.

[0:24:04] Ik denk dat arbeidsproductiviteit een belangrijke bijdrage heeft.

[0:24:07] In uw position paper beschrijft u dat de administratieve lasten in de zorg bijvoorbeeld

[0:24:13] een heel belangrijk punt zijn.

[0:24:15] Ik vind dat een van de ingewikkeldste dingen, want iedereen zegt dat, met name de professionals zelf.

[0:24:20] Hoe krijgen we het nou voor elkaar dat we die mensen ook als professionals hun werk laten doen, in

[0:24:25] plaats van dat er allemaal regels bedacht worden?

[0:24:28] Hoe kunnen wij daar nou aan bijdragen vanuit deze kant?

[0:24:33] Dank voorzitter en dank ook aan de gasten voor hun komst en hun harde werken.

[0:24:37] Mijn vraag gaat over de titel van het rapport heet gematigde groei en ik vroeg me af hoe

[0:24:41] dat nou relateert aan de economie.

[0:24:44] Dus kiezen we nou voor gematigde groei omdat dat onze economie aankan en waarom kiezen

[0:24:48] we dan niet voor een grote groei of voor een kleinere groei.

[0:24:52] Ik ben eigenlijk benieuwd aan hoe is nou de commissie gekomen op gematigde groei en hoe

[0:24:56] verhoudt zich dat nou tot de economie die we in Nederland willen.

[0:24:59] Dus of u daar iets over kunt zeggen, ik denk aan de heer Terwil en de heer Wildhagen.

[0:25:04] Misschien even richting de heer Thijssen.

[0:25:06] De mensen die hier vandaag zitten zijn niet van de demografische commissie.

[0:25:10] Maar goed, ik kan me voorstellen dat ze daar nog steeds wel een mening over hebben.

[0:25:14] Dat hoop ik.

[0:25:14] Maar we kunnen ze alleen niet aanspreken op het werk van de commissie.

[0:25:18] Ga ik naar meneer Aartsen.

[0:25:20] Dank en dank voor de interessante bijdrage en de position paper.

[0:25:23] Ik heb een vraag aan de heer Terwil over die arbeidsproductiviteit,

[0:25:26] Specifiek in de publieke sector, we hebben al veel gezegd over de oorzaken

[0:25:30] en ook deels al over de oplossingen.

[0:25:34] En ik was even meer specifiek benieuwd naar of hij ook suggesties en of oplossingen heeft

[0:25:39] hoe je binnen de publieke sector nou ook...

[0:25:42] U sprak net over technologische oplossingen,

[0:25:44] maar dat was meer macro-economisch gezien, een goed fonds.

[0:25:49] En de algemene investeringen,

[0:25:52] hoe kun je nou binnen het publieke sector prikkels inbouwen

[0:25:54] voor het meer gebruiken, het meer toepassen voor arbeidsbesparende technologie.

[0:25:58] Privaat gezien zijn die prikkels erg gezien de economische spelregels.

[0:26:03] Als je dat onvoldoende doet, kom je gegeven gegeven zelf een keer out of business.

[0:26:06] Maar hoe doe je dat nou in de publieke sector?

[0:26:07] U zegt net al die veranderingen.

[0:26:10] Welke prikkels zijn er nou, bijvoorbeeld uit het buitenland,

[0:26:13] om de publieke sector te prikkelen om arbeidsbesparende technologie in te zetten?

[0:26:19] Dank u wel.

[0:26:20] Ik had maar liefst drie vragen voor de heer Terwil.

[0:26:22] Kijk eens aan.

[0:26:23] En ook nog voor de heer Wiltragen, maar dan gaan we eerst naar meneer Terwil.

[0:26:25] Ja?

[0:26:29] Dank u wel. Eerst mevrouw Patijn.

[0:26:32] En de vraag van de heer Aertsen doe ik dan meteen, want die is gerelateerd.

[0:26:38] Dus uw vraag was hoe brengen we professionals in de zorg,

[0:26:41] met name nu in positie?

[0:26:43] Nou, ik denk dat dat... Dat is ook een vraag aan de samenleving.

[0:26:47] Dus iedere handeling in de zorg en ook in het onderwijs moet worden vastgelegd.

[0:26:52] Dus als u een afspraak hebt in het ziekenhuis,

[0:26:55] dan krijgt u een formulier om in te vullen.

[0:26:58] Hebt u een MRI-scan, krijgt u nog een formulier.

[0:27:00] Komt u op het ziekenhuis, moet u hetzelfde formulier nog een keer invullen.

[0:27:04] Vlak voordat u de scan ingaat, komt de verpleger erachter

[0:27:06] dat het formulierzoek is, vult u het alstublieft nog een keer in.

[0:27:10] En dat is maar één voorbeeld van dingen die heel inefficiënt gaan.

[0:27:16] In de klas, het eerste koppenrolletje van de kleuter moet worden vastgelegd.

[0:27:21] Als een tandje doorbreekt, is een blinde paniek.

[0:27:23] en een protocol.

[0:27:26] Valt een kind uit het klimrek, gaat het klimrek weg.

[0:27:28] In plaats van dat we zeggen, nog een keer jongen, dan leer je klimmen.

[0:27:32] En dit zijn allemaal voorbeelden van,

[0:27:37] en dat klinkt misschien heel plat en kinderachtig,

[0:27:40] maar dit zijn voorbeelden van hoe we het in dit land hebben geregeld.

[0:27:42] En dat past heel goed bij een risicomijdende samenleving.

[0:27:45] En dat zijn we met z'n allen geworden.

[0:27:47] Is ook logisch, als we ouder en grijzer worden, worden we risicomijdend.

[0:27:50] Maar het lef, het entrepreneurship is er een beetje uit.

[0:27:53] En daar kunnen we gewoon morgen mee stoppen, met dit soort dingen.

[0:27:57] Door te zeggen, formulier invullen als je een MRI-scan ingaat,

[0:28:02] ja, dat doen we gewoon niet meer.

[0:28:03] U komt, er is een protocool, dat kunt u lezen en vervolgens gaat u de scan in.

[0:28:09] En wij gaan ervan uit dat de verpleegkundige die daarbij staat,

[0:28:12] naar eer en geweten het werk doet.

[0:28:13] En ja, er gaat weleens iets mis,

[0:28:15] maar moeten we dan de schuldigen met naam en toenaam kunnen aanwijzen?

[0:28:18] Ja, lijkt mij niet de weg die we moeten begaan in dit land,

[0:28:21] maar zo langzamerhand zijn we daar wel aangeland.

[0:28:24] Er moet een schuldige zijn als er iets misgaat.

[0:28:27] Daar kunnen we mee stoppen.

[0:28:28] En dan help je de professional, want die hoeft dat dan allemaal niet te doen

[0:28:32] en die kan het werk doen waarvoor zij of hij is opgeleid.

[0:28:35] Dus ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we dit soort dingen,

[0:28:38] en die kan je bespreken op de werkvloer, want waar loop je nou tegenaan,

[0:28:42] dat we die bespreekbaar maken en daar ook oplossen.

[0:28:46] Dan de vraag van de heer Aadsen, welke prikkels kun je inbouwen?

[0:28:50] Nou, in Nederland is het zo dat het nogal uitmaakt in welk ziekenhuis je een knieoperatie ondergaat.

[0:28:56] Het een ben je met tien minuten weer buiten en het ander kom je bij wijze van spreken mank naar buiten.

[0:29:01] En dat wordt nauwelijks bijgehouden en getoetst.

[0:29:05] En er wordt ook niet op afgerekend.

[0:29:07] Dus een benchmark van ziekenhuizen lijkt mij heel nuttig.

[0:29:10] Waarom gaat het in het ene ziekenhuis of bij de ene chirurg nou zoveel beter dan bij de ander?

[0:29:14] En dan kunnen we ook mensen op beoordelen.

[0:29:16] Dat is in het bedrijfsleven heel normaal.

[0:29:18] Kunnen we ook in de zorg, volgens mij, doen.

[0:29:21] En dan natuurlijk, in bepaalde ziekenhuizen zijn bepaalde operaties complexer dan andere.

[0:29:26] Dus ik pleit ook niet voor heel hard afrekenen.

[0:29:30] Maar het meten van successen, dat kan.

[0:29:33] En er zijn ook goede voorbeelden van ziekenhuizen die het hartstikke goed doen.

[0:29:37] En ook goed voor de mensen zijn en daardoor geen personeelsgebrek hebben.

[0:29:42] Dus dat is, denk ik, één.

[0:29:44] Het tweede is dat het is een dienstensector, dus je hebt heel veel mensen nodig,

[0:29:54] maar de reflex is ook van er is een probleem in de samenleving,

[0:29:58] dan zeggen we dat moet de overheid oplossen.

[0:30:00] De overheid weet niet hoe, neemt mensen aan.

[0:30:02] Die mensen weten ook niet hoe en vervolgens worden er nog meer mensen aangenomen.

[0:30:07] En dat is, dat klinkt misschien ook gechargeerd,

[0:30:09] maar dat is een beetje de reflex die we steeds zien.

[0:30:12] Terwijl je kan ook zeggen van er is een probleem.

[0:30:14] Vraag 1. Moet de overheid dit oplossen of kunnen burgers dit zelf?

[0:30:18] Wordt vaak niet gesteld, die vraag.

[0:30:20] Dus daar kan je mee beginnen.

[0:30:22] En vervolgens, als de overheid het dan doet, wat verwachten we dan eigenlijk?

[0:30:26] Hoe effectief en hoe efficiënt zal die ingreep zijn?

[0:30:30] Ik heb niet de illusie dat de publieke sector alles kan oplossen.

[0:30:34] Op het moment dat we wel steeds die kant op bewegen, wordt het steeds inefficiënter.

[0:30:39] Dus de eerste prikkel zou zijn, misschien ook in dit huis, als u een vraag stelt van

[0:30:42] Wie moet dit eigenlijk oplossen?

[0:30:47] Dus dat is twee.

[0:30:48] En dan, ja, gematigde groei.

[0:30:49] Dat gaat denk ik over het aantal mensen die in Nederland verblijven tot 2050.

[0:30:57] En dat groeit. Dat groeit voor een deel van zelf.

[0:31:01] Doordat we steeds ouder worden, en gelukkig maar.

[0:31:05] En waar dat toe leidt is een verandering van de verdeling in mensen.

[0:31:09] Dus het aantal mensen tussen de 20 en 64, dat daalt met ongeveer 10 procent,

[0:31:15] volgens het middenscenario, dus het gaat van 60 naar 54 procent.

[0:31:20] Dat zijn de mensen die het geld moeten verdienen,

[0:31:22] die eigenlijk de arrangementen in stand moeten houden.

[0:31:26] En daaromheen zien we groei van het aantal ouderen.

[0:31:28] En dat piekt zo rond 2070 en daar zit wat onzekerheid omheen.

[0:31:34] Dus dat is het eerste antwoord op die gematigde groei.

[0:31:37] Dat gaat vanzelf zo door in Nederland

[0:31:39] totdat we die piek bereiken in 2070.

[0:31:41] En ja, daarna zien we wel, zou ik zeggen, maken we allemaal niet meer mee.

[0:31:47] Maar tot die tijd kan je daar beleid op maken.

[0:31:49] En dan gaat de groei met name van voegen we dan mensen toe

[0:31:53] vanuit bijvoorbeeld het buitenland, vanuit migratie.

[0:31:56] Nou, dan is dat dat is mogelijk.

[0:31:58] Maar daar moet je wel paal en perk aan stellen,

[0:32:02] omdat het land is ook maar zo groot en daar enige maatvoering in.

[0:32:07] Daar geeft de commissie denk ik hele goede argumenten voor hoe dat te doen.

[0:32:12] En hoe dan ook de arrangementen die we hebben op zorg onderwijs pensioenen betaalbaar te houden.

[0:32:19] Hartelijk dank.

[0:32:20] Heer Wildhagen?

[0:32:22] Ja, wat al een beetje denk ik Bas suggereerde.

[0:32:24] Je had natuurlijk, je kan het ook lezen, je kan allerlei gematigde groei van de economie,

[0:32:28] van de arbeidsmigratie, van de bevolkingsgroei, maar de commissie heeft gekeken naar bevolkingsgroei.

[0:32:31] Dus dat is het eikpunt.

[0:32:32] Voor mij is dit een soort kluwe van factoren.

[0:32:35] Je had ook een ander uitgangspunt kunnen nemen.

[0:32:36] en dan had je daar die andere kunnen kijken in functie van dat.

[0:32:39] Maar uiteindelijk heeft de commissie gekeken naar gemate de bevolkingsgroei,

[0:32:43] hoewel het geboortecijfer in Nederland, daar is men wel zeker ook bezorgd over.

[0:32:48] Dat zou eigenlijk weer mogelijk moeten of niet belemmerd moeten worden.

[0:32:51] Dus dat is ook op zich wel interessant.

[0:32:54] Ja, kijk, als het uitgangspunt is van je hebt maar zoveel ruimte voor zoveel mensen,

[0:32:59] dan kan je daarop inzetten.

[0:33:00] Alleen vervolgens natuurlijk het punt, wat kun je die mensen bieden?

[0:33:03] En dan komen we ook op andere zaken terecht.

[0:33:05] Dus ik denk, ook in lijn met het commissierapport,

[0:33:10] Nederland functioneert zonder arbeidsmigratie.

[0:33:13] Dat zal niet gebeuren. De vraag is wat je onder arbeidsmigratie verstaat.

[0:33:17] Daar hebben we nu ook een hele ingewikkelde discussie over.

[0:33:21] Er waren zelfs buitenlandse studenten bij worden betrokken

[0:33:23] en de mensen van de ASML.

[0:33:24] En daar zou ik in ieder geval in eerste instantie ook eens heel goed kijken

[0:33:27] dat je wat specifieker wordt in dat debat.

[0:33:31] Maar gematigde groei en dan vanuit het idee

[0:33:34] dan kan dat helemaal zonder arbeidsmigratie.

[0:33:37] Dat was nooit en dat zal ook nooit zo zijn.

[0:33:39] Dan worden er ook geen woningen gebouwd in voldoende mate en allerlei andere zaken.

[0:33:43] Dus... Maar dat dit een lastige kwestie is om daar natuurlijk beleid op te maken,

[0:33:47] dat is zo, maar het zou wel helpen om wat helderder te zijn, denk ik,

[0:33:52] en we refereren vaak in andere landen dan Duitsland,

[0:33:54] waar men toch iets scherper is en ook wat duidelijker in wat we nou precies bedoelen

[0:33:58] en waarin ook categorieën worden aangewezen.

[0:34:01] en daar zou ik denk ik ook Nederland nog wel wat helderheid kunnen verschaffen.

[0:34:05] Maar het punt, als de vraag is, ja, wat moet er met die gematigde groei?

[0:34:09] Ik denk dat de commissie heeft gekeken,

[0:34:11] hoeveel ruimte hebben we in Nederland, hoe is de tendens?

[0:34:14] Daar zou ook natuurlijk nog wel wat in kunnen veranderen.

[0:34:17] De demografie ligt wel vast, maar wat Bas ook zei,

[0:34:19] ligt die ultiem vast, dat is een beetje de vraag.

[0:34:22] Maar ik denk dat...

[0:34:23] Nou ja, dat is de keuze geweest om te zeggen, dat is het eindpunt.

[0:34:26] En dan moeten we de andere zaken zo regelen dat we ook binnen die kades blijven.

[0:34:30] Maar het had ook aan ons gekund.

[0:34:32] Dat zou altijd nog bij een andere exercitie ook kunnen.

[0:34:36] Dank u wel.

[0:34:38] Dan ga ik naar meneer Seder.

[0:34:41] Dank u wel.

[0:34:42] Ik ben wat later binnengekomen.

[0:34:43] Excuses daarvoor.

[0:34:45] Ik heb even een vraag, want ik heb wel de beantwoording gevolgd.

[0:34:49] Als we een aantal stappen doornemen en daarnaast ook arbeidsmigratie nodig zullen hebben,

[0:34:54] dan zit daar volgens mij ook een probleem in dat arbeidsmigratie ook bij de nodige publieke voorzieningen versterkt.

[0:34:59] Ik vroeg me even af hoe jullie kijken naar dat aspect, maar vooral ook in de combinatie...

[0:35:04] dat de redenatie, dat arbeidsmigratie, als je dat heel streng reguleert...

[0:35:08] dat je dan...

[0:35:12] dat je het dan goed zou kunnen regelen.

[0:35:15] Maar een praktische iets, bijvoorbeeld liefde, valt niet te reguleren.

[0:35:19] Als iemand hier komt en je zegt, joh, we maken een afspraak...

[0:35:21] dat je hier vijf uur komt en daarna weggaat...

[0:35:24] maar iemand vindt hier de liefde, nou dan...

[0:35:26] volgens mij gaat dat dan niet meer op.

[0:35:28] of je moet het wel zo strak regelen.

[0:35:30] Dus ik vraag me even af hoe jullie daarnaar kijken

[0:35:31] in hoeverre de maakbaarheid van die gedachten

[0:35:35] dat je vooral met arbeidsorganisaties van buiten de EU

[0:35:39] ook die strakke afspraken met elkaar kan maken.

[0:35:43] En gekoppeld met de vraag op de publieke voorzieningen

[0:35:45] als die ook hier komen.

[0:35:47] Die hebben ook zorg, et cetera.

[0:35:49] Aan wie richt u de vraag, meneer Seder?

[0:35:51] Voorzitter, dat weet ik niet. Iemand die zich geroepen voelt.

[0:35:54] Ja, dat is een beetje makkelijk.

[0:35:56] Zullen we eens beginnen bij meneer Wildhagen?

[0:35:58] Want hij had net ook wat het een en ander gezegd.

[0:36:00] Oh, wacht even.

[0:36:00] En dan zal ik zelf ook gelijk mijn vraag stellen, want we hadden het in de blokjes bedacht.

[0:36:03] Inderdaad. Mijn vraag was inderdaad gericht op de heer Wildhagen ook, want dat ging over die

[0:36:08] kluwen van factoren die u noemde, omdat ik, u zei eigenlijk een beetje in een bijzin,

[0:36:14] ja, je kan daar ook andere keuzes in maken.

[0:36:16] Dus de staatscommissie heeft ervoor gekozen om het aan te vliegen vanuit demografie,

[0:36:20] wat natuurlijk ook de opdracht was.

[0:36:22] Dat is ook heel logisch.

[0:36:23] Hoeveel mensen wonen er in Nederland?

[0:36:26] Komt er iets anders uit op het moment dat je je aanvliegroute anders doet?

[0:36:31] Dus bijvoorbeeld, we hebben het nu over economie.

[0:36:33] Dus op het moment dat je gaat zeggen, we gaan het aanvliegen vanuit...

[0:36:36] ...zoals u zegt, de brede welvaart en wat hebben we daar economisch voor nodig...

[0:36:41] ...heb je dan een andere landingsroute of is dat vergelijkbaar?

[0:36:44] Ben ik benieuwd naar.

[0:36:47] Ja, eerst even over uw punt.

[0:36:50] Ja, kan je het reguleren, natuurlijk? We reguleren het nu ook.

[0:36:53] Kan je het nog specifieker reguleren?

[0:36:54] Nou ja, vast wel, waarbij je natuurlijk ook kaders hebt die je zult moeten respecteren,

[0:36:59] totdat de kaders veranderd zijn. Dat is, denk ik, ook het punt.

[0:37:03] Maar ook hier speelt weer het punt van dat het een vrij onheldere categorie is.

[0:37:09] Nu we gekozen hebben om ASML te ondersteunen, kunnen we zeggen...

[0:37:12] ...ja, die mensen mogen een paar jaar komen en moeten ze weg.

[0:37:15] Maar goed, we hebben nu miljarden ingezet...

[0:37:16] ...om ASML en de high-tech in Nederland en de maakindustrie overeind te houden.

[0:37:20] Dus wil je dan ook zo'n systeem hebben dat je zegt...

[0:37:22] Uw beurt is voorbij, u moet weer terug naar waar u vandaan kwam.

[0:37:25] Dus ik denk dat... Reguleren doen we al.

[0:37:29] Reguleren zal, denk ik, alleen beter worden

[0:37:31] als je ook wat scherper gaat duiden, zeg maar, over wat en wie je het precies hebt.

[0:37:36] En zolang je dat niet doet, vind ik het wat in Nederland zeer onhelder.

[0:37:40] Het leidt ook tot allerlei misverstanden

[0:37:43] en tot allerlei zaken die, denk ik, niet de vooruitgang helpen.

[0:37:47] Dus dat is, denk ik, punt één, om heel goed te kijken waar je het over hebt

[0:37:51] en ook nog eens heel goed te kijken naar wat andere landen

[0:37:53] waar men misschien toch al iets strategischer is gaan opereren.

[0:37:58] En hadden we een andere insteek kunnen nemen, ja.

[0:38:01] Je had ook een commissie kunnen hebben die zegt van,

[0:38:03] goed, wij wilden vooral de brede welvaart bevorderen.

[0:38:06] Nou, dan zou je natuurlijk ook denken dat je mensen nodig hebt

[0:38:10] om die 900.000 woningen van Hugo de Jonge te gaan bouwen.

[0:38:13] En die mensen zijn er niet of die zijn niet van plan

[0:38:15] om die woningen te bouwen tot nu toe.

[0:38:18] En in de praktijk, wat iedereen weet,

[0:38:20] Als je kijkt naar bouwplaatsen en de mensen die de glasvezel aanleggen,

[0:38:24] dat zijn de mensen die komen van elders.

[0:38:26] En als we zeggen, nou, vanuit dat gezichtspunt heb je die mensen nodig.

[0:38:31] Je zegt, ja, we gaan het anders oplossen.

[0:38:33] En natuurlijk kan je dingen robotiseren en met AI.

[0:38:36] Maar we hebben enorme opgave.

[0:38:38] En je kan zeker ook, wat Bas zegt, in de publieke sectoren

[0:38:40] meer efficiëntie bereiken.

[0:38:42] Maar je zult in heel veel sectoren...

[0:38:44] Zul je dan iets anders kijken, zeg maar, als je dat uitgangspunt neemt,

[0:38:48] dan heb je, denk ik, een iets ander gezichtspunt

[0:38:51] met iets andere resultaten, niet volledig anders,

[0:38:54] maar het maakt wel verschil.

[0:38:56] Maar de commissie had die opdracht en ik denk dat je inderdaad ook...

[0:39:01] Ik denk dat het ook goed is om nog een keer naar die economie te kijken.

[0:39:04] Dat doen we natuurlijk ook wel, met allerlei mensen.

[0:39:07] Maar het zou goed zijn om eens te kijken,

[0:39:09] economie als ook de onderliggende verdienmotorkapaciteit

[0:39:13] voor de brede welvaart is, denk ik, erg belangrijk.

[0:39:15] En ook bij economie kan je de mensen maar eenmaal uitgeven

[0:39:19] En dat is, denk ik, weer het punt van het kiezen.

[0:39:25] Ik zie... Ja, natuurlijk, graag.

[0:39:29] Het punt van de heer Seder over de publieke voorzieningen...

[0:39:32] ...is, denk ik, nog niet helemaal beantwoord.

[0:39:34] Kijk, de meeste arbeidsmigranten die hier komen...

[0:39:37] ...dragen bij aan onze publieke voorzieningen.

[0:39:40] Laten we daar heel erover zijn, want zij werken en betalen hier ook belastingen.

[0:39:45] Dus zij dragen daaraan bij. Het lastige is, ze worden ook oud.

[0:39:49] En dan moeten we voor die mensen ook zorgen.

[0:39:52] En dan stel je eigenlijk de vergrijzing uit.

[0:39:56] Zonder migranten redden we het niet.

[0:39:58] Dat laat de commissie ook zien.

[0:40:00] Dus bij nul groei dan lopen we gewoon vast.

[0:40:03] Tenzij we heel snel weten te innoveren.

[0:40:06] Bij gematigde groei loopt het goed door.

[0:40:08] En bij te snelle groei loopt het land ook vast.

[0:40:10] Omdat we kunnen niet 50 miljoen mensen op dit landoppervlak huisvesten.

[0:40:18] Dus je stelt het uit.

[0:40:21] Maar laat ook duidelijk zijn dat de mensen die werken,

[0:40:23] dat die ook bijdragen aan onze voorzieningen.

[0:40:36] Mevrouw Martens is ook aangeschoven.

[0:40:38] Maar die komt net binnen.

[0:40:39] Als zij wil, mag ze gelijk een vraag stellen.

[0:40:41] Maar ik kan me voorstellen dat ik haar daarmee een beetje overrompel.

[0:40:44] Dus we kunnen ook nog een ronde wachten.

[0:40:46] Ja, dankwaar. Ik sla even één rondje over en dan heb ik absoluut ontzettend veel vragen.

[0:40:50] Dankuwel.

[0:40:50] Heel goed.

[0:40:52] Dan moet ik wel heel eerlijk zeggen dat ik niet helemaal weet of we dit rondje nog helemaal kunnen afmaken.

[0:40:56] We hebben, denk ik, ongeveer nog een minuut of vijf à zeven voordat we deze ronde afronden en dan naar de volgende gaan.

[0:41:04] Dus ik ga gewoon even naar deze kant kijken wie er echt nog een hele prangende vraag heeft.

[0:41:07] Ik begin bij meneer Vlag.

[0:41:09] Ja, die wil ik kort houden, voorzitter.

[0:41:11] Er is één formulering van meneer Ter Wil die mij nogal triggerde.

[0:41:16] De overheid slorpt steeds meer mensen op.

[0:41:19] En dat herken ik ook wel.

[0:41:20] Zou hij daar nog iets meer over kunnen zeggen?

[0:41:24] Bedoelt u daarmee eigenlijk dat er gewoon een hele nieuwe visie op de overheid,

[0:41:28] overheidstaak zou moeten worden geformuleerd?

[0:41:32] Kijk ik even verder. Wie heeft er nog? Ja, meneer Eerdmans.

[0:41:35] En dan zou ik even jullie voorstellen, doen we er even één per partij, hè?

[0:41:37] Want anders dan is het een beetje, maar meneer Eerdmans.

[0:41:42] Ja, wat mij triggert, misschien een vraag dat ik naar je wil dragen, is,

[0:41:45] wat meneer Terwijl zegt net, nul groei kan niet, dan lopen we vast.

[0:41:48] Maar we beseffen allemaal dat we niet door kunnen blijven groeien, ook niet gematigd.

[0:41:51] Want dan moeten we landen gaan bijbouwen of de zeeën terug gaan winnen enzovoort.

[0:41:56] We moeten een keer stoppen met groeien.

[0:41:58] En dan vroeg ik me af, zijn er nou landen in de wereld waar ze gewoon zero-based zijn?

[0:42:02] Dus geen groei, geen daling, maar ze houden gewoon op pijl.

[0:42:06] En dat gaat economisch prima.

[0:42:08] Bestaat dat?

[0:42:08] Is dat een model wat je kan opperen of invoeren?

[0:42:13] Want ik kijk gewoon ook verder naar 2050.

[0:42:15] Laten we eens gewoon naar 2100 kijken.

[0:42:16] Hoeveel mensen zijn hier dan?

[0:42:18] Wat is de toekomst?

[0:42:20] Ja, dank. Ik heb een vraag aan de heer Van Wijk over de geboortecijfers.

[0:42:26] Want hij spreekt over de situatie waarin natuurlijk de laatste tijd ook veel aan wordt gekeken.

[0:42:30] De huidige economische positie en onzekerheid op het woningmarkt weerhoudt mensen van het krijgen van kinderen of het wordt uitgesteld.

[0:42:39] Maar dat is natuurlijk, historisch gezien, is natuurlijk de stelregel hoe meer welvaart, hoe meer kinderen.

[0:42:45] Dus ik ben ook even benieuwd van hoe zich dat met elkaar...

[0:42:49] Sorry, andersom. Hoe meer welvaart, hoe minder kinderexcuses.

[0:42:52] Hoe zich dat met elkaar verhoudt op de huidige termijn natuurlijk.

[0:42:57] Misschien dat hij daar iets meer over zou kunnen zeggen.

[0:42:59] Is het nu sprake van een echte kentering of is dit gewoon een rimpeling in de langere trend?

[0:43:05] Heel goed. En dan ga ik toch nog even naar mevrouw Partuin, want die had ik over het hoofd gezien.

[0:43:14] Ik had een vraag aan de heer Wildhagen.

[0:43:19] U had het over robotisering of automatisering, of hoe we het ook noemen.

[0:43:24] Waar zit nou het laag hangend fruit in dat opzicht?

[0:43:27] Is het nou snel mogelijk om het liefst goedkope arbeid te vervangen voor robotisering?

[0:43:36] Heel goed.

[0:43:39] De visie op de overheid heb ik hier staan.

[0:43:42] Voor wie was die vraag bedoeld, meneer Vlag?

[0:43:47] De sprekers voerden zichzelf al geroepen.

[0:43:49] Heel goed.

[0:43:51] Ja, dank u wel.

[0:43:52] Dat is een hele grote vraag.

[0:43:56] Is er een nieuwe visie nodig?

[0:43:58] Ik denk dat we wel moeten stilstaan bij de vraag wat we van de overheid verwachten.

[0:44:04] Dus welke kwaliteit is goed genoeg?

[0:44:07] en zijn we in staat om die te leveren.

[0:44:09] En als dat niet zo is, daar ook gewoon helder over te zijn.

[0:44:12] En kwaliteit kan zijn doorlooptijd.

[0:44:15] Dus is het heel erg als je zes weken moet wachten op een knieoperatie in plaats van vier.

[0:44:20] Als we daarmee een groot probleem kunnen oplossen,

[0:44:23] nou, dat zou al deel van zo'n visie kunnen zijn.

[0:44:26] En het tweede punt is de omvang.

[0:44:28] Dus de productiviteit in de publieke sector loopt altijd achter bij die van de markt.

[0:44:32] Daar kunnen we niks aan doen, is nou eenmaal zo.

[0:44:34] en het is ook nog een dienstensector die altijd wat meer mensen inzet dan machines.

[0:44:40] Maar dat ontslaat ons niet van de plicht om te onderzoeken

[0:44:44] of er ook veel geautomatiseerd kan worden.

[0:44:46] En de Belastingdienst in vroegere jaren was daar een heel goed voorbeeld van.

[0:44:50] Die liep ook wereldwijd voorop.

[0:44:52] En die voorsprong zijn we gedurende de afgelopen jaren verloren.

[0:44:57] Dus inzetten daarop, en middelen zijn er wel,

[0:45:00] inzetten op arbeidsbesparende technologie,

[0:45:02] die iedereen kan meemaken.

[0:45:04] Laat dat ook duidelijk zijn.

[0:45:06] Het lijkt mij een betere weg dan inzetten op nog meer mensen die dan het werk zouden moeten doen.

[0:45:13] Dank u wel.

[0:45:13] Er waren twee vragen voor meneer Wildhagen.

[0:45:15] De tweede en de laatste vraag.

[0:45:17] Ja, dank u wel.

[0:45:18] De eerste was volgens mij over landen die geen groei kennen.

[0:45:21] Dan hebben we het even weer in termen van de commissie over bevolkingsgroei, neem ik aan.

[0:45:24] Want als je nu kijkt, dan zie je wel wereldwijd, waren het de laatste schattingen,

[0:45:30] dat ook de groei in heel veel landen niet zo groot meer zal zijn

[0:45:33] en dat een aantal landen zal doorgroeien,

[0:45:35] maar een beperkt aantal landen dan we misschien dachten.

[0:45:38] Ja, landen die niet groeien, ik zou ze niet kunnen noemen.

[0:45:41] Landen die sterker vergrijzen dat wel.

[0:45:44] Als we dat hele discussie over waar moeten we heen,

[0:45:46] dan moeten we vooral in Japan zijn.

[0:45:48] Japan is ons voorland en daar worden mensen ook heel oud.

[0:45:52] Er zijn ook mooie artikelen over Japan, shrinkonomics,

[0:45:54] wat we doen in een krimpend bestand van mensen die werken.

[0:45:59] Dus ik zou dat interessant vinden om daar nog eens goed naar te kijken.

[0:46:03] Maar we weten natuurlijk Italië, ook Duitsland, wij zijn niet het snelst en ook niet het langzaamst verrijzende land.

[0:46:10] Maar dat is iets anders dan wat u bedoelt van een land waarin eigenlijk de bevolking stabiliseert.

[0:46:16] Ik denk, maar dat weet denk ik niet ieder beter, als in een land een bevolking compleet stabiliseert, is er iets aan de hand.

[0:46:22] dus dan zou je denken...

[0:46:24] Want dat helemaal stabiliseren...

[0:46:27] of dat vanzelf gaat, dat is een beetje de vraag.

[0:46:29] Maar het is niet mijn specialisme om daarover te praten.

[0:46:32] Mijn punt zou vooral zijn...

[0:46:34] effecten van vergrijzing moet je in Japan zijn.

[0:46:36] Dan zie je ook waar men mee worstelt en wat men niet meer doet...

[0:46:39] en hoe men met migratie overgaat en allerlei andere zaken.

[0:46:44] Ik hoop dat het een beetje bevredigend is,

[0:46:46] maar misschien dat mijn buurman nog iets over landen kan zeggen...

[0:46:49] die het bij dezelfde bevolkingsaantallen houden.

[0:46:52] Ja, als het gaat over waar kunnen we doorpakken met robotisering, met AI.

[0:46:59] Eigenlijk overal waar heel veel routinematige aspecten van het werk zijn.

[0:47:05] Want AI en robots kunnen veel, maar ook heel veel niet, nog niet.

[0:47:09] Dus werk dat routinematig is, of het nou handmatig werk is.

[0:47:13] Dat hebben we gezien bijvoorbeeld in DAF-fabrieken.

[0:47:15] Daar kan je industriële robot zijn, daar al lang.

[0:47:17] Dat is hoog productief.

[0:47:18] Dat soort industrie is al veel langer gerobotiseerd en heel productief.

[0:47:23] Maar de meeste effecten worden verwacht in de maakindustrie

[0:47:26] en ook in de financiële sector.

[0:47:28] Daar kan je een heleboel dingen doen.

[0:47:30] Nu kijken we natuurlijk ook naar de publieke sectoren.

[0:47:33] Wat je daar ziet, is dat die nieuwe technieken ondersteunend zijn.

[0:47:36] Dus die leiden tot diagnoses van bepaalde ziekten vanuit AI.

[0:47:41] Een medicijnenrobot misschien, die functioneert.

[0:47:44] Maar dat zijn allemaal nog maar stukjes.

[0:47:45] Dus de essentie van processen in de zorg en in het onderwijs

[0:47:50] is een stuk moeilijker, en ook in de zakelijke dienstverlening.

[0:47:55] Maar tegelijkertijd, we hadden het al even over die productiviteitsafnaam.

[0:47:58] CPB vindt het een multifactorprobleem.

[0:48:00] Dat betekent eigenlijk dat we ook niet zo goed weten

[0:48:02] hoe het allemaal komt en hoe het zit.

[0:48:05] Maar wat we denk ik wel weten, is dat het ook te maken heeft met investeringen

[0:48:09] die we wel of niet doen, met implementatie die moeilijk verloopt

[0:48:12] of waar ook mensen wat terughoudend zijn.

[0:48:15] Ik heb zelf ook een onderzoek begeleid en dan zie je bijvoorbeeld

[0:48:18] dat het personeel vindt het allemaal heel spannend en heeft er niet zoveel zin in,

[0:48:22] terwijl de patiënt denkt van mij mag het, ik vind het best.

[0:48:25] En daar, denk ik, is nog heel veel te halen.

[0:48:28] Want de techniek, die is er, maar het toegankelijk maken...

[0:48:33] Je kan zeggen, in nieuwe werkgevers moeten investeren,

[0:48:35] want het is hun eigen belang, maar ik denk dat we niet in dat stadium zijn.

[0:48:38] Ik denk dat we wat voorwerk te doen hebben, waar het kan,

[0:48:41] om dat te stimuleren, te investeren.

[0:48:43] Nou ja, een groeifonds wel of niet.

[0:48:45] En dat we ook moeten zorgen

[0:48:48] dat ook de animo en het begrip ook op de werkvloer toeneemt.

[0:48:53] Dat mensen er niet bang van zijn of denken dat gaat mijn dierbare cliënten schaden,

[0:48:58] want die krijgen alleen maar een robot op bezoek.

[0:49:01] Dus daar... Maar in antwoord op uw vraag,

[0:49:03] met name dus routine in mate, of het nou cognitief werk is of manueel werk,

[0:49:08] En daar zijn goede analyses van McKinsey, die heeft heel veel bekeken

[0:49:12] waar dat routinematig werk zit en zegt ook tegen iedereen

[0:49:15] bekijk zelf eens, hoeveel tijd besteed je eigenlijk aan routinematig werk?

[0:49:19] Nou, dan weet je ook of je weggerobotiseerd kan worden.

[0:49:22] Maar met Bas, ja, wegrobotiseren zien we wat anders

[0:49:25] dan Lodewijk Asscher destijds.

[0:49:27] Dus we vinden het prima als de technologie zaken komt overnemen

[0:49:31] op een goede manier natuurlijk.

[0:49:34] Hartelijk dank.

[0:49:35] Dan gaan wij voor het laatste woord van deze ronde naar meneer Van Wijk.

[0:49:41] Bedankt.

[0:49:42] Misschien eerst om even in te gaan op dat punt.

[0:49:44] Is het ook mogelijk om...

[0:49:46] U hoeft niet te vluchten, dit is slechts de Kamerbel.

[0:49:49] Bedankt.

[0:49:50] Is het ook mogelijk voor landen om niet te groeien?

[0:49:53] Dat is zeker mogelijk.

[0:49:54] Hoewel, ja, het is natuurlijk...

[0:49:56] Er is geen reden dat landen precies op hetzelfde niveau zullen blijven qua bevolking.

[0:50:00] Meestal zie je dat landen of groeien of krimpen.

[0:50:03] En inderdaad krimpen de landen.

[0:50:04] Die zijn er al.

[0:50:06] En die zullen we ook in de toekomst steeds meer gaan krijgen.

[0:50:08] En als je bijvoorbeeld kijkt naar de voorspellingen voor landen als Japan,

[0:50:11] maar inmiddels ook bijvoorbeeld China of Zuid-Korea,

[0:50:14] zie je daar een redelijk snelle afname van de bevolking.

[0:50:17] Dan kan je bijvoorbeeld denken aan binnen vijftig jaar

[0:50:19] dat de bevolking ongeveer een kwart krimpt.

[0:50:22] En als je kijkt naar wat dat doet met de economie van een land

[0:50:25] en de leeftijdsopbouw van een land,

[0:50:27] dan zie je daar hele grote gevolgen omdat die vergrijzing heel snel doorzet.

[0:50:32] En dat is in die landen voor een groot deel het gevolg van

[0:50:34] dat er gewoon in het verleden weinig kinderen zijn geboren

[0:50:37] en ook wordt ook niet verwacht dat in de toekomst dat toe zou nemen,

[0:50:41] gecombineerd met, nou, geen of vrijwel geen immigratie.

[0:50:48] Dan was er een andere vraag over of het inderdaad niet zo is

[0:50:51] dat hoe meer welvaart, of dat niet is in samenhang met juist minder kinderen.

[0:50:55] En over het algemeen is dat in de geschiedenis,

[0:50:58] en ook als je landen vergelijkt, het geval dat als landen rijker worden,

[0:51:02] dat dan het kindertal daalt.

[0:51:04] En ook als je nu vergelijkt, oké, rijkere landen

[0:51:06] We hebben over het algemeen een lager geboortscijfer.

[0:51:08] Maar het lijkt dat dat een soort niet-lineaire verband is...

[0:51:13] ...waarbij eigenlijk op hogere levels van welvaart...

[0:51:16] ...dat er juist weer meer kinderen geboren gaan worden.

[0:51:19] En dat kan je in Europa bijvoorbeeld zien...

[0:51:20] ...als je landen in Zuid-Europa of Oost-Europa vergelijkt met landen...

[0:51:24] ...waar de economie nog net wat groter is, de welvaart nog net wat groter is...

[0:51:29] ...in bijvoorbeeld Scandinavië of Nederland of het Verenigd Koninkrijk...

[0:51:33] ...waar je ziet dat inderdaad in het noorden en het westen van Europa...

[0:51:36] dat het geboortscijfer nog wat hoger ligt dan in het zuiden en het oosten.

[0:51:40] Dus er lijkt een soort van u-vormig verband, zeg maar, daar te zijn.

[0:51:45] En dat heeft ook te maken dat we recent steeds meer zien dat bijvoorbeeld bij vrouwen

[0:51:49] het makkelijker is om werk te combineren met het krijgen van kinderen.

[0:51:53] En dat het juist zo is dat een hoog inkomen een soort voorwaarde lijkt te worden

[0:51:56] voor het krijgen van kinderen in plaats van een barrière, zoals het in het verleden vaak was.

[0:52:03] Dan de laatste vraag was, denk ik, of dat nou een uitstel- of een afstel-effect is.

[0:52:07] En dat is iets wat demografen ook niet zeker weten en waar heel veel discussie over is.

[0:52:12] Aan de ene kant kan je zeggen dat het een uitstel-effect is, omdat we zien dat mensen...

[0:52:18] nu nog ongeveer net zoveel kinderen willen als mensen, zeg maar, twintig, dertig jaar geleden.

[0:52:22] Waarvan je zou kunnen zeggen, oké, dan zou het kunnen dat het een uitstel-effect is...

[0:52:25] dat die kinderen op latere leeftijd nog zullen komen.

[0:52:28] Aan de andere kant is momenteel de leeftijd waarop vrouwen aan hun eerste kind beginnen

[0:52:34] ligt nu in Nederland boven de dertig en daarvan kan je ook zeggen, oké, dat lijkt door te

[0:52:40] gaan met stijgen, waardoor het ook zo kan zijn dat er steeds meer biologische beperkingen

[0:52:46] aan het geboortecijfer zullen optreden, waardoor het waarschijnlijk is dat er voor sommige mensen

[0:52:52] die wel kinderen willen in ieder geval zal gelden dat uitstel ook tot afstel leidt.

[0:52:58] Bedankt.

[0:52:58] Dank u wel. Volgens mij, gezien het gezelschap, hadden we nog wel twee uur door kunnen gaan.

[0:53:05] Dat is heel interessant, maar we gaan door naar een volgende ronde.

[0:53:08] Ik wil u heel hartelijk danken voor uw komst en voor de papers die we hebben mogen ontvangen.

[0:53:12] Dat maakt ons werk als Kamer altijd veel geïnformeerder en veel beter, dus veel dank daarvoor.

[0:53:21] Dan schors ik voor, ik denk, vijf minuten en dan gaan we door met ronde twee.

[0:59:33] Dames en heren, goedemiddag.

[0:59:35] Wij zijn terug bij de Vaste Kamer Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij de ronde tafel

[0:59:44] naar aanleiding van het rapport van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050.

[0:59:49] Daarvoor hebben wij verschillende bijeenkomsten opgezet om met experts door te praten over de inhoud

[0:59:55] van dat prachtige, dikke boek dat inmiddels overal rondzwerft.

[1:00:00] inmiddels. En wij gaan dat vandaag in ieder geval doen in twee verschillende

[1:00:05] sessies. En iedere sessie bestaat uit twee ronden. We zijn inmiddels

[1:00:09] aangeland bij de tweede ronde, blok twee. Nee, sorry, de eerste ronde,

[1:00:12] blok twee. En die heet Praktijk en dilemma's. Nou, ik ga er maar aan

[1:00:16] staan. En daarvoor hebben wij drie mensen aan tafel geschoven.

[1:00:21] Dat is allereerst Monique Kramer van de Adviesraad Migratie, Anna Enzing van

[1:00:26] Fair Work en Tjerk Roes van de Nederlandse Bank. Hartelijk dank

[1:00:29] dat jullie hier wilden zijn vandaag.

[1:00:31] En hartelijk dank ook voor de materialen die jullie al hebben opgestuurd.

[1:00:34] Daar worden we ook altijd veel wijzer en beter van als Kamer.

[1:00:38] Wat ik wilde voorstellen is dat jullie alle drie een korte inleiding geven

[1:00:41] en dan gaan we naar de linkerkant, waar de Kamerleden zitten,

[1:00:44] die ongetwijfeld allemaal vragen voor jullie hebben.

[1:00:48] Mevrouw Kramer, ga in gang.

[1:00:51] Ja, hartelijk dank voor de uitnodiging om te spreken

[1:00:55] en door te praten over een belangrijk rapport.

[1:00:58] De Adviesraad Migratie juicht heel erg toe dat er heel goed nagedacht wordt over de demografische

[1:01:04] ontwikkelingen tot 2050 en ook daarna.

[1:01:08] En wat heel relevant is, is dat de staatscommissie ook een oproep doet om na te denken over wat

[1:01:14] een kwalitatief goede economie is vanuit het brede welvaartsperspectief.

[1:01:19] Wij denken als Adviesraad Migratie dat het heel belangrijk is om dat brede welvaartsperspectief

[1:01:23] ook in te zetten voor het arbeidsmigratiebeleid.

[1:01:26] Het was net ook al even aan de orde, dit onderwerp, en het feit dat die lens heel erg belangrijk is.

[1:01:34] Wij denken dat het echt belangrijk is om het arbeidsmigratiebeleid echt opnieuw tegen het licht te houden.

[1:01:40] Door de misstanden die er zijn en blijven bestaan, die vrij hardnekkig zijn, het feit dat eigenlijk in het beleid dat wij hebben

[1:01:48] de maatschappelijke kosten nauwelijks worden meegenomen, als je kijkt naar het arbeidsmigratiebeleid,

[1:01:53] Het is eigenlijk de lens en ook het eikpunt vooral economische groei.

[1:01:58] De maatschappelijke kosten worden onvoldoende meegenomen.

[1:02:01] Er is heel weinig ruimte om echt na te denken

[1:02:03] over welke mensen je nou nodig hebt

[1:02:04] voor zo'n kwalitatief hoogwaardige economie vanuit brede welvaart.

[1:02:08] Er zitten eigenlijk geen handvatten in het arbeidsmigratiebeleid.

[1:02:12] Het is erg versnipperd, het beleid,

[1:02:15] en we weten eigenlijk ook niet of mensen ook nog wel naar Nederland willen komen.

[1:02:19] Want een van de dingen die heel helder is bij de staatscommissie

[1:02:23] is dat het aantal mensen, de groei die ook nog wel nodig is

[1:02:27] om ook economisch te kunnen groeien, om als land ook nog stabiel te blijven,

[1:02:33] betekent wel volgens de staatscommissie

[1:02:35] dat je tussen de 60.000 en 70.000 mensen ook wel steeds nodig hebt.

[1:02:40] Dus het gaat er vooral om om een gesprek te hebben

[1:02:43] over wat een gerichte vorm is van groei

[1:02:46] en wat een gerichte vorm is van arbeidsmigratie.

[1:02:52] Wij denken dat het dus heel belangrijk is om dat te doen op basis van brede welvaart,

[1:02:58] waarbij ook arbeidsmigratiebeleid ook altijd samen moet gaan met arbeidsmarktbeleid.

[1:03:03] Wij zijn niet de adviesraad voor migratie.

[1:03:07] Het is heel erg belangrijk dat je eerst probeert heel veel andere dingen te doen.

[1:03:10] Dat werd net ook al gezegd.

[1:03:12] Investeren in technologie, zorgen dat de mensen die nu in Nederland zijn, waar trouwens ook

[1:03:17] ergveel ex-migranten bij horen, dat die aan de bak gaan.

[1:03:21] Doe iets aan mensen met een beperking.

[1:03:23] Zorg dat arbeidsorganisaties zich vernieuwen,

[1:03:26] zodat zij ook deze mensen opnemen,

[1:03:28] want inmiddels weten we wel dat vooral arbeidsorganisaties moeten veranderen

[1:03:33] om ook de mensen die al in Nederland zijn goed aan het werk te kunnen helpen.

[1:03:37] Dus er zijn heel veel andere dingen, maar arbeidsmigratiebeleid blijft nodig.

[1:03:41] En we hebben zelf ook gezien dat als je kijkt naar vergrijzing,

[1:03:44] dat het onzin is om te denken dat arbeidsmigranten de vergrijzing kunnen dempen,

[1:03:49] want het gaat over gigantische aantallen als je iets wil doen aan grijze druk.

[1:03:53] Dus dat is onzin.

[1:03:55] Maar tot 2040 kan het wel zorgen dat die transities wat soepeler gaan.

[1:04:01] Maar goed, het gaat dan nog steeds over gerichte vormen,

[1:04:05] het is geen panacee, en al die andere dingen moeten ook.

[1:04:07] Dus hoeveel arbeidsmigranten je graag zou willen,

[1:04:11] hangt ook af van al je andere beleid ten aanzien van de AOW.

[1:04:14] Aanzien van deeltijdwerk en dat soort zaken.

[1:04:17] Goed. Dan is het ook belangrijk om nog aan te geven dat wij denken dat die brede welvaartsbenadering

[1:04:25] altijd over drie poten gaat, en dat is economisch.

[1:04:30] Nu is er eigenlijk een wat simpele idee over de ontwikkeling van de economie als je kijkt

[1:04:34] naar ons arbeidsmigratiebeleid.

[1:04:36] Wij denken dat het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking bijvoorbeeld heel belangrijk is,

[1:04:40] maar ook de financiën van de verzorgingstaat.

[1:04:42] Dat is een belangrijke indicator.

[1:04:43] Het tweede gaat over duurzaamheid.

[1:04:46] Wat betekenen migranten voor natuur en milieu?

[1:04:51] Fossiele brandstoffen, CO2, bijvoorbeeld.

[1:04:54] En maatschappelijk gaat het vooral over wat betekent het voor sociale samenhang,

[1:04:58] maar ook de kwaliteit van het werk en de verdeling van welvaart.

[1:05:01] Want arbeidsmigratie en het vraagstuk van brede welvaart

[1:05:05] gaat ook over de verdeling. Het is een verdelingsvraagstuk.

[1:05:09] Dus die indicatoren zijn allemaal belangrijk.

[1:05:11] en we denken dat je die kan gebruiken om na te denken over je directe migratiebeleid.

[1:05:16] En daar bedoelen wij mee de toelating die je hebt van mensen van buiten Europa.

[1:05:23] Daar heb je echt ook direct grip op. Dat noemen we direct migratiebeleid.

[1:05:26] De staatscommissie doet dat ook naar aanleiding van ons rapport Realisme

[1:05:30] rond riggentallen. Je hebt direct migratiebeleid en indirect migratiebeleid.

[1:05:34] En indirect migratiebeleid is al het beleid dat inspeelt op de vraag naar arbeidsmigratie.

[1:05:40] Dan moet je denken aan het arbeidsmarktbeleid, aan ons fiscaal beleid, aan ons huisvestingsbeleid.

[1:05:46] Ons vestigingsklimaat en het beleid rond industriepolitiek zijn heel erg cruciaal.

[1:05:53] Dus als je daarnaar gaat kijken vanuit brede welvaart en migratie, zou je daar een aantal

[1:05:58] stappen in moeten zetten.

[1:06:00] Tot slot zijn wij bezig om een rapport hierover te maken.

[1:06:04] Als u allemaal gedetailleerde vragen hebt, kan ik die helaas nog niet beantwoorden en

[1:06:08] Ik kom graag een andere keer weer terug bij een technische briefing

[1:06:11] als wij verder klaar zijn met dit rapport.

[1:06:14] Maar het gaat erom dat wij denken dat er wel meer te doen valt aan die gematigde groei

[1:06:20] dan in het verleden gedacht werd.

[1:06:22] Er zijn wel wat knoppen om aan te draaien,

[1:06:25] maar je kan niet denken dat het morgen meteen verandert.

[1:06:29] Dus het is iets van een lange adem,

[1:06:32] maar het is niet zo dat arbeidsmigratie ons overkomt.

[1:06:35] Dus op de lange termijn kan je een aantal dingen doen

[1:06:37] Die indicatoren van brede welvaart, waar we denk ik veel meer op gericht hadden moeten zijn

[1:06:43] als het gaat over arbeidsmigratie, zijn heel erg cruciaal.

[1:06:47] Maar het zijn altijd politieke afwegingen die gemaakt worden.

[1:06:50] Dus u kunt dat wel bij mij neerleggen, maar uiteindelijk is de politieke vraag wat je het

[1:06:54] allerbelangrijkste vindt, ook in die indicatoren.

[1:06:58] Je kan wel werken om een aantal van deze vraagstukken te beleggen bij een commissie.

[1:07:03] En we hebben al dat vaker gezegd.

[1:07:05] Het zou heel verstandig zijn als in Nederland, net als in Engeland,

[1:07:09] waar ze de MEC hebben, de Migration Advisory Committee.

[1:07:12] Maar ook in Canada hebben ze dat.

[1:07:14] In veel landen hebben ze een adviescommissie,

[1:07:18] een soort interdisciplinair orgaan,

[1:07:20] dat vanuit die brede welvaartsbenadering ook wat beslissingen zou kunnen nemen,

[1:07:25] bijvoorbeeld over wat die bandbreedte zou moeten zijn

[1:07:29] van arbeidsmigratie in Nederland.

[1:07:32] Die kan bijvoorbeeld beoordelen wat de maatschappelijke waarde is van bepaalde sectoren, of je daar

[1:07:37] mensen nog wil aantrekken voor die bepaalde sectoren.

[1:07:41] De staatscommissie heeft dat overigens ook geadviseerd om zo'n commissie op te zetten.

[1:07:45] Dus daar zou ik graag mee willen eindigen.

[1:07:47] Het is heel erg cruciaal dat in Nederland eigenlijk veel meer planmatig, maar op basis van die brede

[1:07:54] welvaartsbenadering, beleid moet worden gemaakt om arbeidsmigratiebeleid.

[1:08:00] of om arbeidsmigratie beter te structureren en het zo in te zetten dat het bijdraagt aan brede welvaart.

[1:08:07] Dank u wel.

[1:08:09] Heel veel dank, mevrouw Kramer.

[1:08:11] Ik ga naar mevrouw Ensink van Fair Work.

[1:08:14] Goedemiddag en bedankt voor deze uitnodiging om mee te praten over dit relevante thema.

[1:08:20] Ik ben van Fair Work.

[1:08:22] Voor degenen die ons niet kennen, zijn we een organisatie die zich inzet tegen arbeidsuitbuiting.

[1:08:28] We ondersteunen dagelijks mensen die ernstige misstanden op hun werk ervaren en we komen op

[1:08:35] voor de positie van de slachtoffers van arbeidsuitbuiting.

[1:08:38] In Nederland zijn dat vrijwel altijd arbeidsmigranten.

[1:08:42] Als we het hier hebben over arbeidsmigratie, willen wij ons vooral hardmaken voor de positie

[1:08:48] van arbeidsmigranten, omdat dat een heel belangrijk element is om mee te nemen in deze discussie.

[1:08:57] Werknemers van binnen de EU en van buiten de EU komen via verschillende routes naar Nederland.

[1:09:04] Er zijn verschillende regelingen voor.

[1:09:06] Maar wij zien dat ze allemaal te maken hebben met de sterke afhankelijkheid van hun werkgever.

[1:09:12] Ze zijn natuurlijk in de eerste plaats afhankelijk van hun inkomen van hun werkgever, maar veel

[1:09:17] arbeidsmigranten zijn ook afhankelijk van hun werkgever voor huisvesting.

[1:09:22] Als ze van buiten de EU komen, komen ze vaak voor verblijfsrecht en de meeste arbeidsmigranten zijn

[1:09:29] ook afhankelijk van hun werkgever als het gaat om de noodzakelijke informatie in Nederland.

[1:09:35] We zien dat afhankelijkheid altijd het risico op misstanden en uitbuiting vergroot.

[1:09:42] We hebben in ons position paper aandacht gevraagd voor vier dingen, waarvan wij denken dat ze heel

[1:09:48] belangrijk zijn om deze afhankelijkheid aan te pakken.

[1:09:51] en de positie van arbeidsmigranten te versterken.

[1:09:55] Het eerste is het arbeidsmigratiebeleid dat afhankelijkheid van de werkgever tegengaat.

[1:10:00] Dan kun je denken aan Europese regels.

[1:10:03] Die zijn er net vorige week de kaders voor gemaakt, onder welke voorwaarden mensen van

[1:10:10] buiten de EU naar Nederland mogen komen, maar het gaat ook om onder welke voorwaarden Europese

[1:10:15] migranten hier in Nederland werken en de afhankelijkheid van huisvesting.

[1:10:20] Ten tweede, na heel belangrijk goede informatievoorziening voor arbeidsmigranten over rechten

[1:10:25] en mogelijkheden, wat te doen als ze problemen hebben.

[1:10:28] Waar kunnen ze terecht?

[1:10:29] Daarbij willen we ook aandacht vragen voor duurzame versus tijdelijke migratie, want goed geïnformeerde

[1:10:37] en goed geïntegreerde migranten zijn altijd minder vatbaar voor misstanden en uitbuiting

[1:10:43] dan mensen die net zijn aangekomen.

[1:10:48] Ten derde is er een rem op de flexibele arbeidsmarkt, omdat we echt zien dat de wereld van

[1:10:56] uitzendbureaus gewoon heel veel misstanden met zich meebrengt, en helaas ook bij de uitzendbureaus

[1:11:04] die zich wel gewoon netjes aan de regels houden.

[1:11:08] Dat zijn niet per se malafiede bedrijven, maar ook daar zien we hele schijnende situaties ontstaan.

[1:11:14] We weten ook dat er ervaringen zijn in andere landen waar ze de flexibiliteit uit de sector hebben gehaald

[1:11:24] en dat dat ook echt voor verbeteringen heeft gezorgd.

[1:11:28] Ten slotte vinden we het belangrijk dat er goede handhaving is, maar wel echt met oog voor de

[1:11:33] belangen van de werknemers.

[1:11:36] Dat betekent dat er bij handhaving echt aandacht moet zijn voor de nabetaling van arbeidsmigranten

[1:11:44] als ze niet betaald zijn, en ook dat het een goede bescherming is, omdat wij zien dat heel veel

[1:11:50] arbeidsmigranten de misstanden niet melden, omdat ze te bang zijn dat hun positie eerder

[1:11:55] verslechtert dan verbetert.

[1:11:58] Met deze vier zaken denken wij dat arbeidsmigranten hun positie zouden versterken, dat er minder

[1:12:07] misstanden en uitbuiting in Nederland zal plaatsvinden, maar dat er ook meer meldingen zullen

[1:12:12] Dus ook meer zicht op misstanden, betere handhaving daardoor en minder maatschappelijke lasten.

[1:12:19] Veel dank, mevrouw Entsink.

[1:12:21] We gaan naar meneer Kroes van de Nederlands Bank.

[1:12:24] Voorzitter, dank om namens de Nederlandse Bank hier vandaag bij uw beraadslaging te mogen aansluiten.

[1:12:32] De Commissie Demografie heeft een belangrijk debat gestart naar aanleiding van het beeld

[1:12:37] van de demografische ontwikkelingen die op ons afkomen.

[1:12:41] wat daarbij de bijbehorende uitdagingen zijn.

[1:12:45] Ik zal proberen aan dat debat een bescheiden economische bijdrage te leveren.

[1:12:50] En dan begin ik maar even met een soort les 1 van de economie.

[1:12:56] Als je kijkt naar datgene wat we in een land met elkaar produceren,

[1:12:59] dan is dat een soort product van enerzijds hoeveel uren werken we allemaal met elkaar,

[1:13:04] zo kun je ernaar kijken, en anderzijds wat maken we dan met elkaar per uur.

[1:13:08] Het ene is de arbeidsinzet, het andere noemen we arbeidsproductiviteit.

[1:13:15] Uit de geschriften van de commissie maken we op...

[1:13:18] ...dat de groei van de arbeidsinzet stil gaat vallen in de komende decennia.

[1:13:23] Dat betekent dat de groei die we hebben...

[1:13:25] ...zal moeten komen uit de groei van de arbeidsproductiviteit.

[1:13:29] Kijk je naar wat die groei in de afgelopen decennia is geweest...

[1:13:32] ...dan kom je op ongeveer een half procent per jaar.

[1:13:36] Nou is dat ongeveer ook de groei van de bevolking.

[1:13:38] En als de bevolking met een half procent per jaar groeit en de productie groeit met een

[1:13:43] half procent per jaar, dan is dus de productie per hoofd van de bevolking constant.

[1:13:50] En dat beeld dat we afgaan op zeg maar even een stationaire economie, dat is van groot

[1:13:57] belang omdat er ook allerlei zaken zijn die niet stationair zijn en die dus wel zullen

[1:14:02] blijven groeien.

[1:14:04] Meest voor de hand liggende is onze zorgconsumptie.

[1:14:07] We worden met z'n allen ouder.

[1:14:10] Dat betekent dat we meer beroep zullen doen op zorg in onze laatste levensfase.

[1:14:14] Maar ook daarvoor al.

[1:14:17] We willen ook gezond ouder worden.

[1:14:19] We hebben artsen die steeds knapper worden.

[1:14:21] En die ons die gezondheid ook kunnen leveren.

[1:14:23] En dat leidt tot een groeiend beslag.

[1:14:24] Groeiende zorgconsumptie.

[1:14:28] En je begrijpt dat als je economie als geheel constant blijft.

[1:14:32] Maar een gedeelte daarvan groeit.

[1:14:33] Dan vroeg of laat ontstaat er een knel.

[1:14:36] En dan zul je dus moeten kiezen of je iets doet aan de groei van de zorg zelf of dat

[1:14:40] je elders in de economie compenserende bewegingen maakt om die groei te accommoderen, maar keuzes

[1:14:44] zijn nodig.

[1:14:47] En dit is eigenlijk ook heel hoog over het advies van de studiegroep begrotingsruimte

[1:14:51] zoals we dat kort geleden hebben gezien.

[1:14:56] Maar kun je dan niet uit die knel ontsnappen?

[1:15:00] Nou, eigenlijk stel je dan de vraag, kunnen we niet toch nog iets groeien?

[1:15:04] Die vraag hebben we bij de Nederlandse Bank kort geleden geprobeerd te beantwoorden door

[1:15:08] eigenlijk vanuit een soort simpele rekenexercitie, ook weer zoals ik het daarnet deed, te kijken van

[1:15:13] oké, hoe kun je dat dan doen? En dat leidt tot de constatering dat als we met z'n allen straks

[1:15:18] 1% per jaar zouden willen groeien, gecorrigeerd dus voor de bevolkingsomvang, dus per hoofd van

[1:15:24] de bevolking, moet ik erbij zeggen, dan zou je of jaarlijks 100.000 mensen extra in ons land moeten

[1:15:31] toelaten, dus een migratiesaldo van 100.000 personen per jaar erbij, of we zouden met z'n

[1:15:38] alle vijf uur per week meer moeten gaan werken.

[1:15:41] Maar dat is dus iedereen, voltijders en deeltijders allemaal.

[1:15:47] Of we zouden de arbeidsproductiviteit moeten zien te versnellen

[1:15:50] van de half procent per jaar die het afgelopen decennia is geweest

[1:15:53] naar anderhalf procent per jaar.

[1:15:57] Nou, elk van die routes kent zo zijn eigen problemen.

[1:16:00] Daar komen we straks misschien nog over te spreken.

[1:16:02] Grote onbekende in dit verhaal is natuurlijk AI.

[1:16:05] Het is denkbaar dat artificial intelligence

[1:16:08] iets van een versnelling van productiviteit gaat bewerkstelligen.

[1:16:13] Tegelijkertijd is ook dat een route die weer zijn eigen vragen oproept.

[1:16:16] Ook daar komen we straks misschien nog op terug.

[1:16:20] Slotsom is dat ontsnappen uit die knel is nog niet zo makkelijk.

[1:16:26] En wat moeten we dan?

[1:16:29] Het belangrijkste wat we met z'n allen moeten doen is anders gaan denken.

[1:16:33] We zullen ons moeten beseffen dat niet langer banen schaars zijn,

[1:16:39] Maar de mensen die die banen vervullen, zijn schaars.

[1:16:45] En dat betekent eigenlijk in ieder geval dat we binnen de overheid keuzes zullen moeten maken.

[1:16:50] En voor buiten de overheid zullen we waarschijnlijk de juiste keuzes moeten ondersteunen of aanmoedigen.

[1:16:57] Keuzes binnen de overheid, het ging daar het vorige blok eigenlijk ook al een beetje over.

[1:17:02] Het ligt voor de hand. De overheid is een grote werkgever.

[1:17:06] We willen met z'n allen meer handen aan het bed, meer blauw op straat, meer mensen voor de klas.

[1:17:10] en straks ook meer defensiepersoneel.

[1:17:13] Dat is mooi, maar het kan niet allemaal tegelijk.

[1:17:15] Dus daar zijn keuzes nodig.

[1:17:19] Buiten de overheid, daar zou ik eerlijk gezegd heel angstig zijn

[1:17:23] als de overheid daar heel veel keuzes gaat maken

[1:17:25] voor de marktsector, de economie en de samenleving.

[1:17:29] Wat je wel kunt doen, is ervoor zorgen

[1:17:30] dat daar de juiste keuzes worden ondersteund.

[1:17:36] Een voor de hand liggende manier om daarover na te denken

[1:17:38] is kijken naar worden nou bij al die zaken die we met elkaar doen,

[1:17:43] alle productie die we met elkaar hebben, die milieubelastend is,

[1:17:45] worden daar ook echt de kosten daadwerkelijk verrekend in de productie?

[1:17:52] Indien en voor zover dat niet zo is, moet je dat natuurlijk wel doen.

[1:17:55] Dan kan de vraag naar dat type producten afnemen.

[1:17:58] Dan kunnen de desbetreffende sectoren krimpen

[1:18:01] en daarmee is dan als het ware arbeid vrijgespeeld

[1:18:03] die elders kan worden ingezet.

[1:18:05] Op zo'n manier zul je meer over de marktsector moeten nadenken

[1:18:10] Gebruik dus vooral het aanpassingsmechanisme van die sector zelf

[1:18:13] en ondersteun dat met juiste informatie, juiste prijzen.

[1:18:19] Resumerend, voorzitter.

[1:18:21] We zullen dus met z'n allen in de komende jaren een enorme hoop puzzels moeten oplossen.

[1:18:25] Hoe komen we toch nog tot enige groei?

[1:18:27] Hoe maken we keuzes binnen de overheid?

[1:18:29] Hoe ondersteunen we de juiste keuzes buiten de overheid?

[1:18:34] Binnen de economie zeggen we, de mensen zijn schaars en het werk is overvloedig.

[1:18:39] Het komt mij voor dat ook uw leden zich voorlopig mogen verheugen in overvloedige werkzaamheden.

[1:18:47] Hartelijk dank.

[1:18:49] Wat ik wilde voorstellen, ook om het een beetje evenredig te verdelen, is dat we de vragensessie

[1:18:53] deze keer aan deze kant beginnen.

[1:18:55] Dus dan wil ik beginnen met mevrouw Martens.

[1:18:58] En dan wil ik iedereen ook vragen om korte vragen te formuleren, zodat zoveel mogelijk

[1:19:02] mensen aan bod kunnen komen.

[1:19:03] Mevrouw Martens.

[1:19:04] Ja, dank.

[1:19:05] En ook dank voor de bijdrages.

[1:19:08] Nou, is ons woord voor de arbeidsmigratie zit twee koppen verderop.

[1:19:12] Dus ik denk dat die de meeste vragen zou stellen.

[1:19:15] Ik heb wel een hele concrete vraag.

[1:19:17] Want we hebben natuurlijk gehad, ook over de groei.

[1:19:20] Is er al een link te maken tussen als de groei beperkt zou zijn van de economie?

[1:19:27] Welke brandjes daar het beste voor in aanmerking zouden kunnen komen?

[1:19:30] Waarbij de impact of het vraagstuk arbeidsmigratie het minst groot zou kunnen zijn.

[1:19:36] Dus ik snap dat dit wellicht een hele abstracte vraag is,

[1:19:39] maar het is natuurlijk wel een vraag die bij ons ook voor ligt.

[1:19:43] Meneer Seder.

[1:19:45] Ja, dank u wel.

[1:19:45] Ook aan de vraag aan de afhaarder van de Nederlandsche Bank.

[1:19:49] Er zijn een aantal scenario's geschetst over hoe je de arbeidsproductiviteit zou kunnen verhogen.

[1:19:54] Zou je nog iets meer kunnen zeggen over het hervormen van de economie en sectoren,

[1:20:00] wat de effecten daarvan zijn?

[1:20:01] Bijvoorbeeld als je een aantal sectoren, die bijvoorbeeld om veel handwerk vragen,

[1:20:06] Als je daar ook fundamentele keuzes in zou maken...

[1:20:10] hoeveel en wat je dan zou moeten doen...

[1:20:13] om ook tot bepaalde scenario's te kunnen komen.

[1:20:19] Meneer Aartsen.

[1:20:21] Het was fijn dat de heer Seder vergelijkbaar vragen stelde.

[1:20:24] Anders kan ik heel veel andere vragen in ieder geval stellen.

[1:20:26] Dat is weer een extra bonus.

[1:20:28] Ik had een vraag aan mevrouw Kramer.

[1:20:30] Zij sprak over...

[1:20:32] haar advies gaat over migratie breed, zowel als arbeidsmigratie.

[1:20:35] Zij sprak ook over ex-migranten-statushouders.

[1:20:39] Heeft zij een beeld bij hoe...

[1:20:43] U zei net van we moeten zorgen dat breed wordt gekeken,

[1:20:47] niet alleen maar naar arbeidsmigratie, maar ook breder in het beleid,

[1:20:49] hoe je ervoor kan zorgen dat ook statushouders

[1:20:53] deelnemen aan het arbeidsproces.

[1:20:55] Dat er natuurlijk sprake is van vergelijkbare groepen,

[1:20:57] mensen van buiten Nederland,

[1:20:58] waarbij je ziet dat arbeidsmigranten binnen EU

[1:21:02] hiernaartoe komen om te werken,

[1:21:03] met dezelfde taalbarrières en cultuurbarrières zitten,

[1:21:07] maar ex-migranten, statushouders, in grote getale natuurlijk ook niet werken,

[1:21:14] een groot gedeelte in de bijstand zitten.

[1:21:16] Heeft mevrouw Kamer daar een beeld bij wat daar oorzaken van zijn

[1:21:18] en hoe dat ook kan worden gestimuleerd?

[1:21:21] Dank u wel. Dan ga ik beginnen bij meneer Kroes.

[1:21:24] Die had van twee mensen vragen.

[1:21:28] Dank u wel, voorzitter.

[1:21:30] Mevrouw Martens vroeg, als ik haar goed begrijp,

[1:21:32] voor welke sectoren is arbeidsmigratie eigenlijk het minst belangrijk?

[1:21:37] Dus welke sectoren zouden het minste last hebben

[1:21:39] wanneer we arbeidsmigratie zouden beperken?

[1:21:44] Ik denk dat daar, eerlijk gezegd, economisch gezien

[1:21:46] niet een soort wetmatigheid voor is.

[1:21:48] Dat hangt vooral af van de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt.

[1:21:52] Om een voorbeeld te noemen,

[1:21:54] binnen gezondheidszorg in Nederland wordt bijna geen gebruik gemaakt

[1:21:58] van, noem het maar, verpleegkundige capaciteiten

[1:22:01] die we van over de grens naar binnen halen, terwijl er degelijk voorbeelden zijn van landen die dat veel doen.

[1:22:07] Ierland is een land dat dat veel doet.

[1:22:10] Daar werken bijvoorbeeld veel mensen uit de Filipijnen.

[1:22:14] Voor ons, ik denk als ik door de oogharen zou moeten kijken welke sectoren

[1:22:18] benutten op het ogenblik betrekkelijk weinig arbeidsmigratie, dan zijn dat vooral overheidssectoren.

[1:22:25] Of dat nou ook betekent dat dat in de toekomst zo zou moeten blijven, dat is een politieke vraag.

[1:22:32] De heer Seder vroeg naar wat je zou kunnen doen om de arbeidsproductiviteit te verhogen.

[1:22:39] Laat ik daar het volgende over zeggen.

[1:22:41] Ik ben daar in zijn algemeenheid wat sceptisch over de mogelijkheden om dit te doen.

[1:22:46] In mijn beleving is de economie niet een prachtige machine waar rechts onderaan die vergeten

[1:22:51] knop staat waarop staat arbeidsproductiviteit.

[1:22:54] Ja, die kunnen we inderdaad wat verder opendraaien en alle problemen worden plotseling kleiner.

[1:22:58] Goh, hadden we die knop nou maar even wat eerder gezien.

[1:23:00] Dat is niet zo.

[1:23:01] De arbeidsproductiviteit is een uitkomst van de economische proces.

[1:23:07] En dat betekent dat als je het wilt beïnvloeden, dat is een lange zoektocht waar je veel instrumenten

[1:23:12] voor zult inzetten en na een lange tijd kun je dan iets van aanpassingen zien en als je

[1:23:16] die aanpassingen ziet, dan ben je, ik zeg het al, blij dat je bereikt hebt wat je hebt

[1:23:20] bereikt.

[1:23:22] Dat gezegdhebbende, hoe kun je je arbeidsproductiviteit verhogen, wat je kunt doen, wat je zou kunnen

[1:23:29] doen als overheid, als je dat zou willen, is proberen laagproductieve arbeid uit het economisch

[1:23:34] proces te duwen.

[1:23:36] Dat is een gevaarlijke strategie, want dan verhoog je dus het gemiddelde om de doodeenvoudige

[1:23:41] reden dat je de onderkant uit de populatie haalt.

[1:23:44] Dat je de mensen die je uit de populatie haalt weer terug op de arbeidsmarkt kunt begeleiden

[1:23:48] is nog niet gezegd.

[1:23:50] Dus het is een ingewikkelde strategie.

[1:23:51] Maar als je het zou willen doen, dan zou je bijvoorbeeld werkgeverslasten op arbeid kunnen

[1:23:55] verhogen, dus arbeid duurder maken.

[1:23:57] dan wordt het vanzelf uit het economisch proces gestoten.

[1:24:00] De vraag is of het weer terugkomt.

[1:24:02] In zijn algemeenheid zou ik zeggen, als arbeid schaarser wordt,

[1:24:06] vertrouw ook op de economie, want dan wordt arbeid vanzelf duurder

[1:24:10] en dan hebben ondernemers uiteindelijk een prikkel om minder arbeid in te zetten.

[1:24:15] Zo mijn advies zijn.

[1:24:17] Dank u wel. Gaan we naar mevrouw Kramer.

[1:24:21] Ja, misschien wel goed om toe te voegen dat wel alleen maar geld dat de arbeid duurder wordt

[1:24:27] als er niet altijd weer mensen staan te wachten die naar Nederland komen.

[1:24:31] Omdat dat natuurlijk wel een drukkend effect heeft.

[1:24:35] De vraag over de beperking van arbeidsmigranten in bepaalde sectoren,

[1:24:40] er vallen misschien een paar dingen bij elkaar in die vraagstukken.

[1:24:46] Wat wel goed is om te zeggen, is dat de meeste migranten in Nederland

[1:24:50] werken in de laagbetaalde sectoren van onze economie.

[1:24:54] We hebben zelfs een vergroting gehad van de lage-lonen-economie in Nederland.

[1:25:00] Dus dat betekent dat wij arbeidsmigranten vooral inzetten op werk dat heel erg laag betaald

[1:25:06] is in specifieke sectoren.

[1:25:08] We zien eigenlijk dat over de hele linie weinig mensen middelbare beroepen hebben.

[1:25:14] Arbeidsmigranten hebben weinig middelbare beroepen, niet in het mbo-achtige.

[1:25:19] Dat komt ook door onze wetgeving, die zegt dat kennismigranten wel mogen komen.

[1:25:23] en daaronder eigenlijk niet. Dat heeft er ook mee te maken.

[1:25:26] Maar dat betekent eigenlijk wel dat je daarover na zou moeten denken.

[1:25:30] Is dit nou eigenlijk precies waar je arbeidsmigratie voor wil inzetten als land?

[1:25:35] Draagt dit nou werkelijk bij aan brede welvaart?

[1:25:37] Nou, ik ga niet helemaal de vraag stellen, is het denk ik ook al beantwoord.

[1:25:41] Dus dat is wel cruciaal om te zeggen.

[1:25:43] En het klopt dat ook in sectoren die wij als heel maatschappelijk relevant ervaren,

[1:25:48] zeker na de covid-tijd, daar zie je heel weinig arbeidsmigranten in.

[1:25:52] Dus ik denk wel dat er iets niet klopt aan de wijze waarop wij nadenken over onze economie

[1:25:59] en onze brede welvaart als je kijkt naar waar onze arbeidsmigranten nu werken.

[1:26:04] Het grootste gedeelte van de arbeidsmigranten werkt ook via uitzendconstructies.

[1:26:08] Dat betekent ook dat er weinig in ze geïnvesteerd wordt.

[1:26:11] Als je dit bij elkaar optelt, dan zou je ook nog wel kunnen zeggen dat dit voor onze productiviteit

[1:26:15] niet al te best is, om even dit lijntje te leggen met de voorgespreker.

[1:26:20] Tweede vraag, de statushouders, zouden die niet wat meer kunnen werken?

[1:26:25] Ja, graag.

[1:26:27] Eén van de problemen, er zijn een heleboel barrières, de eerste is natuurlijk het wachten.

[1:26:32] Dus op momenten dat je heel erg lang moet wachten voordat je überhaupt mag blijven, tegenwoordig

[1:26:37] duurt dat weer twee jaar, daarna moet je wachten, eerst moet je wachten in een asielzoekerscentrum,

[1:26:42] daarna moet je wachten op je verblijfsvergunning, nu mag je gelukkig al wat eerder aan het werk,

[1:26:47] We zien ook meteen dat het aantal mensen dat te werk gesteld is, een vergunning krijgt

[1:26:52] van de UWV, vergroot is.

[1:26:54] Het aantal asielzoekers dat nu gaat werken is groter.

[1:26:58] Maar ook als je kijkt naar de statushouders, waar kom je te wonen, is het ook een kwestie

[1:27:02] van wachten.

[1:27:03] Daarna moet je nog wachten voor je nummers door de BRP-straat en al dat soort dingen.

[1:27:08] Ik weet niet wat dat met u doet, maar als je heel erg lang moet wachten, is dat niet bevorderlijk

[1:27:12] voor jouw energie en voor het aan de slag gaan in Nederland.

[1:27:18] Dus ik denk dat er veel op dat terrein veranderd kan worden.

[1:27:21] Het tweede probleem is dat werkgevers ook nog niet heel erg happig zijn geweest

[1:27:27] om al deze mensen aan het werk te helpen.

[1:27:29] Als je kijkt naar de zorgsector bijvoorbeeld, waarvan je zou denken van statushouders genoeg.

[1:27:35] Veel mensen hebben zich aangemeld, ook in COVID-tijd, om te helpen.

[1:27:40] Maar daar werden zoveel barrières op geworpen

[1:27:42] dat ook arbeidsorganisaties niet altijd open genoeg zijn om statushouders op te vangen,

[1:27:51] ook omdat ze dan zeggen dat ze druk druk druk hebben, niet kunnen begeleiden en dergelijke.

[1:27:55] Maar onze economie heeft dat nu werkelijk wel nodig, dat ook arbeidsorganisaties zich wat

[1:28:00] meer open gaan stellen.

[1:28:02] Dus ik denk dat er veel factoren zijn die meespelen waarom statushouders minder werken

[1:28:08] dan de arbeidsmigranten sowieso.

[1:28:12] Daarnaast denk ik dat er heel veel kan verbeteren, maar er is ook altijd wel een maar en dat is dat veel

[1:28:18] mensen komen omdat ze bescherming nodig hebben.

[1:28:21] We zien dat gezondheidsproblemen en trauma en dergelijke ook een rol spelen, dus je krijgt het

[1:28:24] nooit op 80 procent.

[1:28:26] Maar het kan een stuk beter.

[1:28:27] Tot slot, we moeten niet vergeten dat ook heel veel van deze arbeidsmigranten dus ook wel een hogere

[1:28:33] productiviteit zou kunnen hebben en dat je ook moet nadenken of wij werkelijk willen dat mensen in de

[1:28:39] vleesverwerking in de industrie werken of dat ze werken in de installatiebranche om onze

[1:28:44] duurzaamheidsopdrachten te verbeteren.

[1:28:46] Dus ook op dat onderwerp zou je echt nog wel een paar stappen kunnen zetten.

[1:28:51] En dat is precies wat ik bedoel.

[1:28:53] Meer denken vanuit brede welvaart, meer denken wat je met de schaarste aan moet en ook betere

[1:29:01] keuzes maken en prikkels leggen om te zorgen dat ook de arbeidsmigranten die komen dat op een veel

[1:29:07] hoger niveau doen en ook echt bijdragen aan al die maatschappelijke opdrachten.

[1:29:13] Dank u wel. Dan ga ik naar meneer Thijssen.

[1:29:17] Dank voorzitter en dank weer aan onze gasten voor hun bijdrage.

[1:29:19] Ik heb nog een vraag aan mevrouw

[1:29:22] Kramer, die net al zei ja, de vraag om te stellen is misschien ook al beantwoorden.

[1:29:25] Maar ik begrijp u goed dat u zegt van nou

[1:29:28] kijk nou bij die migratie naar wat nou de bijdrage is aan die brede welvaart.

[1:29:31] En u vertelde iets over die commissie in Engeland.

[1:29:33] De MEC, geloof ik. Is dat nou wat die commissie doet?

[1:29:36] Maar ontwikkelt die beleid om te bepalen...

[1:29:41] ontwikkelt die een denkraam of zo om te kijken van...

[1:29:44] oké, welke migranten willen we dan en welk beleid kunnen we dan ontwikkelen...

[1:29:48] om ook te zorgen dat dat dan ook gebeurt?

[1:29:49] Want een comitie.

[1:29:51] Mevrouw Partijn.

[1:29:54] Ja, ik heb een vraag aan mevrouw Ensing.

[1:29:56] Fair Work zegt van het zou ontzettend belangrijk zijn dat de arbeidsinspectie ook...

[1:30:00] niet alleen ging handhaven waardoor mensen op straat komen te staan...

[1:30:02] maar ook nabetalingen afdwingen.

[1:30:05] Dat is natuurlijk een kleine vermenging van publieke en private taken.

[1:30:09] Maar hebben jullie ook nagedacht over hoe dat zou kunnen, op welke manier dat

[1:30:13] vormgegeven zou kunnen worden?

[1:30:15] En meneer Eerdmans?

[1:30:18] Ja, ik weet niet of de heer Teijzer ook...

[1:30:20] Sprak jij nou over Canada of niet?

[1:30:23] Engel, oké.

[1:30:24] Ik heb ook een vraag aan Monique Kremers vanuit het idee dat er eigenlijk geen beleid is op

[1:30:29] arbeidsmarkt of op aardmigratie.

[1:30:31] Dat zei u wel vrij duidelijk.

[1:30:33] Het is eigenlijk... Er worden geen keuzes gemaakt.

[1:30:36] Is het idee, zoals Canada dat heeft gelanceerd al een tijd geleden...

[1:30:39] ...van wij gaan een puntensysteem maken...

[1:30:42] ...voor wie wij op welke sector het beste kunnen inzetten?

[1:30:46] Dus veel gereguleerdere arbeidsmigratie, een puntensysteem...

[1:30:50] ...waarbij je dus eigenlijk kijkt wie hebben we nodig?

[1:30:54] Want u sprak zelf over de slachterijen en de andere inzet van migranten.

[1:30:58] Moeten wij dat niet veel strakker bekijken vanuit het Nederlands perspectief...

[1:31:01] Wie hebben we waar nodig kunnen we inzetten?

[1:31:04] Punt.

[1:31:06] Heel goed.

[1:31:07] Dan ga ik beginnen bij mevrouw Kramer, en dan ga ik daarna aan hem.

[1:31:15] Dan doen we mevrouw Keizer ook eventjes.

[1:31:18] Sorry.

[1:31:18] Ja, dan heb ik maar gehad, voorzitter.

[1:31:22] Maar dan is het mooi, zo'n eerste rondje is voorbij.

[1:31:26] Ja, toch?

[1:31:27] Ik ben toch aan het laan?

[1:31:28] O ja, jij moet natuurlijk zelf ook nog.

[1:31:30] O, voorzitter, excuus.

[1:31:33] Oké, ga ik.

[1:31:34] Is er vast te stellen of bijvoorbeeld in het voorbeeld van mevrouw Kramer een biefstuk meer

[1:31:45] bijdraagt aan het binnenlandse product dan een zonnepaneel?

[1:31:49] Want brede welvaart is in die zin natuurlijk een soort wolven in schaapkleren, dat al naar

[1:31:54] gelang de keuzes van wat iemand belangrijk vindt, invloed heeft op wie er wel en niet

[1:32:01] binnen mag via arbeidsvergunningen.

[1:32:06] In het verlengde daarvan hoorde ik mevrouw Kremer zeggen — dat staat trouwens in het rapport van de

[1:32:11] commissie — dat 60.000 mensen per jaar ongeveer het maximum zijn.

[1:32:16] Maar wat zegt dat dan over asielmigranten?

[1:32:21] Want daar zitten we nu ongeveer wel aan elk jaar, dus kiezen we er dan voor om nul arbeidsmigranten

[1:32:27] toe te laten, in de perceptie van mevrouw Kremer.

[1:32:31] Of trouwens van meneer Kroes.

[1:32:33] Dat is misschien meer economisch, ik weet het niet.

[1:32:35] Oké.

[1:32:36] Dan stel ik mijn vraag ook gewoon, want die bordiert een beetje voort op de vragen die eigenlijk net al gesteld werden.

[1:32:44] Eigenlijk de vraag van de heer Eerdmans.

[1:32:47] Omdat ik me inderdaad ook afvroeg dat mevrouw Kramer die begon over welke mensen hebben eigenlijk nodig en willen mensen nog wel komen.

[1:32:54] Dat waren twee van de vragen die voorbij kwamen.

[1:32:57] Nu weet ik inderdaad dat de adviesraad ook naar Duitsland heeft gekeken en in mijn beleving heeft

[1:33:02] Duitsland altijd inderdaad hier ook een wat sterker beleid op. Dus ik ben ook benieuwd of u daar wat

[1:33:07] over kunt vertellen. Zullen we dan gelijk bij u beginnen, mevrouw Kramer? U had heel veel vragen.

[1:33:17] Een paar kan ik wel samen nemen, denk ik. Hoe doen ze dat nou in het buitenland? In het buitenland,

[1:33:22] De Migration Advisory Committee adviseert vooral over welke soort werk nodig is in VK.

[1:33:32] En die doen dat heel breed met een consultatie bij werkgevers, werknemers.

[1:33:37] En die bepalen dus zeker nu na de Brexit wie er naar binnen mag.

[1:33:41] Dus dat is heel opvallend.

[1:33:44] Maar wat zij niet doen, en wat ook in Canada doen ze dat wel ietsje meer,

[1:33:47] is wij zouden in Nederland wel uniek zijn als wij die brede welvaartsbenadering centraal zouden stellen.

[1:33:53] Om echt ook maatschappelijke en ook de ecologische kanten ervan mee te nemen,

[1:33:59] dat zou wel uniek zijn, want dat doen ze in Duitsland ook niet.

[1:34:02] Dus daar zouden wij voorloper in zijn.

[1:34:05] Maar je ziet wel dat die organisaties, die MEC en die Canadese organisatie,

[1:34:11] die zijn wel veel meer bezig met gerichter adviseren over de bandbreedte,

[1:34:17] hoeveel mensen mogen er dit jaar komen,

[1:34:21] en veel meer over waar die dan ook kunnen komen.

[1:34:25] En een puntensysteem kan daar ook een belangrijke rol in spelen.

[1:34:30] De landen die een puntensysteem hebben, hebben daarnaast vaak niet de conditie

[1:34:35] dat je ook een werkaanbod moet hebben, zoals in Australië en Nieuw-Zeeland.

[1:34:42] En daar zou je dan wel heel veel mee loslaten.

[1:34:45] Dus het is wel belangrijk, denk ik, om een aantal van de goede kanten

[1:34:48] die wij in ons systeem hebben vast te houden, maar wel te lenen wat er in het buitenland gebeurt.

[1:34:55] Wij denken dat die commissie belangrijk is, omdat die dan het debat over arbeidsmigratie

[1:35:00] ook wat meer van input kan verschaffen.

[1:35:04] Dat kan zowel gaan over consultatie van burgers, want dat doen ze in Canada,

[1:35:08] als consultatie van werkgevers, als preciezer kijken,

[1:35:11] en misschien ook wel helpen in de afweging naar die brede welvaart.

[1:35:15] En dan kom ik bij de vraag ook van mevrouw Keizer.

[1:35:18] Het afwegen van die brede welvaart, dat is een politieke kwestie.

[1:35:22] Dat ligt niet aan het individu.

[1:35:25] In Nederland moet je een beslissing nemen

[1:35:28] wat je het belangrijkste vindt en wat je tegen elkaar afweegt.

[1:35:31] En dat is inderdaad een politiek debat.

[1:35:33] Vind jij het belangrijker dat mensen komen om die biefstuk te produceren?

[1:35:38] Ik denk trouwens dat die vaak uit Argentinië komt,

[1:35:41] maar de worsten en de andere is wel uit Nederland.

[1:35:45] En wij exporteren natuurlijk ook heel veel,

[1:35:47] Als het gaat over de vleesverwerkende industrie, dat gaat grotendeels...

[1:35:51] Wij importeren mensen om daar te werken...

[1:35:53] ...en we exporteren dan de vleesverwerkende producten weer.

[1:35:57] Dat is eigenlijk hoe het nu in Nederland gaat.

[1:35:59] Of dat een bijdrage levert aan de biefstuk op het bord, is maar de vraag.

[1:36:05] Maar het is wel belangrijk om te realiseren...

[1:36:07] ...dat die brede welvaart dus ook afwegingen vergt.

[1:36:10] En de vraag is of je wil dat de commissie je daar wat meer bij helpt...

[1:36:14] ...of dat je dat geheel bij de politiek belegt.

[1:36:16] Dat kan alle twee, maar het kan je wel helpen om beter af te wegen.

[1:36:23] In Duitsland, dat is denk ik de laatste vraag die ik had...

[1:36:27] ...wordt nu heel erg ingezet op arbeidsmigratie...

[1:36:31] ...vooral als het gaat over vakkrachten.

[1:36:36] Maar je moet niet vergeten dat vanuit Duitsland...

[1:36:40] ...altijd heel erg ingewikkeld is geweest om als arbeidsmigrant te werken.

[1:36:46] Dus niet vanuit de EU natuurlijk, maar vanuit buiten Europa.

[1:36:50] Dus zij hadden echt niet een kennismigrantenregeling zoals wij die hadden.

[1:36:54] Eerlijk gezegd kon je sneller asiel krijgen, als het gaat over de procedures dan,

[1:36:59] dan als arbeidsmigranten werk worden gesteld in Duitsland.

[1:37:03] Dus zij zijn met een inhalslag bezig.

[1:37:05] En het is niet alleen de vakkrachtenregeling,

[1:37:07] maar er worden echt wel vijftig wetten aangenomen om dit te versnellen.

[1:37:12] Maar we zien nog niet zoveel effect,

[1:37:14] want die vakkrachtenregeling is heel complex,

[1:37:16] vooral omdat steeds vastgesteld moet worden of mensen wel een diploma hebben,

[1:37:21] want in Duitsland heb je hele strenge regels.

[1:37:23] Kortom, er is zoveel bureaucratie in Duitsland

[1:37:26] dat er nog niet echt een vaart loopt.

[1:37:28] Je kan er lessen uittrekken, denk ik, uit Duitsland.

[1:37:31] Het is ook interessant dat zij, anders dan in Nederland, denken

[1:37:34] dat je nu echt moet gaan werven,

[1:37:37] omdat de vergrijzing daar nog een stuk sneller gaat dan in Nederland.

[1:37:42] Dus dat is interessant, maar neem daarvan over, zou ik zeggen, van wat wenselijk is.

[1:37:51] Het is in ieder geval niet vanuit de gedachte van de brede welvaart, maar wel vanuit de gedachte

[1:37:56] dat we in het middensegment, het mbo-segment, meer na moeten denken wie daar te werk wordt gesteld.

[1:38:07] Dank u wel.

[1:38:08] Ik meen mij te herinneren, maar ik kijk heel even naar mevrouw Keizer, omdat mevrouw Keizer

[1:38:10] ook nog een vraag had gesteld over asiel, toch?

[1:38:12] Klopt dat?

[1:38:13] Ja, klopt.

[1:38:15] Ik heb natuurlijk dat rapport niet gemaakt.

[1:38:19] Dus er staat nu iets van 70.000, maar dat is het saldo.

[1:38:23] Dus we hebben nu 40.000 mensen die naar Nederland komen, dus dat is nog niet het saldo.

[1:38:27] Dus dat is het belangrijke, dat je moet kijken wie er komt en wie er gaat.

[1:38:31] En ik denk dat het inderdaad heel cruciaal is om, als je met bandbreedtes gaat werken, daar naar te kijken.

[1:38:37] Wij hebben zelf uit de adviesraad gezegd in ons rapport Realisme rond Rigetallen

[1:38:43] dat bandbreedtes rond arbeidsmigratie...

[1:38:46] ...dat je daar meer op kan sturen dan op asiel, want dat is veel ingewikkelder.

[1:38:52] Dus je kan je afvragen of je niet twee verschillende soorten van beleid zou moeten hebben.

[1:39:00] Dat is anders dan de staatscommissie zegt.

[1:39:03] Die willen een algemene brede band hebben.

[1:39:07] en dan daar in specifiek kijken naar arbeid en asiel.

[1:39:13] Wij denken dus dat het verstandiger is om na te denken over arbeidsmigratiebeleid

[1:39:17] en daar bandbreedtes voor te ontwikkelen, los van asiel.

[1:39:21] Voorzitter, als ik één verwelderende vraag mag stellen.

[1:39:24] Maar dat zou dan toch betekenen als je die 60.000 van de staatscommissie aanhoudt

[1:39:30] en ervan uitgaat dat, nou ja, 50.000 asiel moeilijk tot niet beïnvloedbaar is,

[1:39:38] dat je dan zegt, nou, 10.000 arbeidsmigranten, dan wordt het wel interessant wat dat betekent dan

[1:39:43] voor het bruto binnenlands product.

[1:39:46] En dan wegen gelegenheid.

[1:39:48] Als je nu ziet dat het aandeel arbeidsmigranten vele malen hoger is,

[1:39:56] dan is dat een heel, dan is zeg maar wat de staatscommissie voorschrijft,

[1:40:02] Dat zal een enorme radicale taak zijn om dat te bewerkstelligen, omdat de arbeidsmigratie in

[1:40:10] Nederland veel hoger is dan wat de meeste mensen denken.

[1:40:13] Het is heel lastig om vast te stellen hoeveel duizenden er zijn, maar er zijn sowieso rond

[1:40:20] de 800.000 arbeidsmigranten nu in Nederland.

[1:40:24] Dus het bandbreedte van 60.000 tot 70.000 saldo per jaar is een hele klus.

[1:40:33] Hartelijk dank.

[1:40:34] Ik ga naar mevrouw Ensing.

[1:40:37] De vraag van mevrouw Partijn was inderdaad dat wij pleiten voor meer nabetaling binnen de handhaving,

[1:40:44] maar hoe dan?

[1:40:46] Ik vind het een heel interessante vraag, ook omdat het een best ingewikkelde vraag is.

[1:40:51] Wat moet er nou precies gebeuren om dit anders aan te pakken?

[1:40:55] Ik denk dat wat er in ieder geval mee te maken heeft, nu zien we dat er voor de arbeidsmigranten

[1:41:01] Er zijn heel veel verschillende instanties waar hij terecht moet om zijn rechten op te eisen.

[1:41:06] Dus als het om een overtreding van de WML gaat, dan kan hij wel bij de arbeidsinspectie terecht.

[1:41:11] Maar als het bijvoorbeeld gaat om huisvesting, dan moet hij natuurlijk bij SNF zijn.

[1:41:15] Als het dan gaat om cao-kwesties, dan moet hij eigenlijk bij de SNCU zijn.

[1:41:22] Vakantiegeld weet ik nu niet eens waar, maar dat is in ieder geval ook niet wat de NLA dan kan oppakken.

[1:41:26] Dus dat is al best ingewikkeld.

[1:41:30] Je kan eigenlijk niet verwachten dat iemand dat zelf goed in kaart brengt.

[1:41:38] De NLA handhaaft in ieder geval op de WML, dus wet minimumloon, maar daar is wel goede

[1:41:45] administratie aan de werkgeverskant voor nodig om daarmee te kunnen rekenen.

[1:41:52] Dat is in ieder geval wat wij altijd terugkrijgen.

[1:41:55] Daarmee beloon je eigenlijk bijna een beetje de werkgevers die hun zaakjes niet goed op orde hebben

[1:42:00] en dus niet hun administratie op orde hebben, want dan kan de WML daar niet teruggevorderd worden

[1:42:07] voor de arbeidsmigrant.

[1:42:10] Dus de manier waarop daarmee om wordt gegaan met die WML, daar moet denk ik in ieder geval

[1:42:15] verandering in komen.

[1:42:18] We weten dat er bijvoorbeeld in België wel ervaringen zijn met de arbeidsinspectie, die

[1:42:25] het op een andere manier aanpakt.

[1:42:27] Die werkt ook met een zogenaamde on-the-spot-betaling, waarbij ze eigenlijk op de werkplek zelf de

[1:42:34] werkgever kunnen afdwingen dat er direct betaald wordt.

[1:42:40] Dus dan hoeft er niet gerekend te worden en hoeft er niet uitgegaan te worden van de administratie.

[1:42:47] Ik denk ook dat de omgekeerde bewijslast heel nuttig kan zijn.

[1:42:51] De werkgever moet dus zelf aantonen dat alles goed betaald is.

[1:42:56] Als hij dat niet kan, heeft de werknemer recht op betaling, zoals dat bijvoorbeeld nu in de

[1:43:02] WHV staat voor illegaal te werk gestelde vreemdelingen.

[1:43:10] Ik weet vanuit internationale ervaringen dat er in België ook meer wordt geredeneerd vanuit

[1:43:15] het idee dat het voor werkgevers die hun werknemers niet goed betalen een veel grotere last is als zij

[1:43:23] ook echt al het onbetaalde loon en alle premies die daarbij horen moeten uitbetalen dan alleen de boete

[1:43:30] die ze nu in Nederland vaak krijgen.

[1:43:33] Dus het is in ieder geval heel erg de moeite waard om daarop in te zetten.

[1:43:37] Ik zou ook zeggen dat we hier bij de Belgische arbeidsinspectie te raden moeten gaan.

[1:43:45] Oké, dat is een helder advies.

[1:43:46] Meneer Kroes, ik kan me voorstellen dat u misschien nog wat wil toevoegen aan het gesprek wat net gaande was over arbeidsmigratie.

[1:43:52] Nou, voorzitter, eigenlijk nauwelijks, want ik kan maar weinig toevoegen aan het verhaal dat Monique Kramer daarover hield.

[1:43:58] Mevrouw Keizer vroeg heel kort, althans zo interpreteerde ik het, of ik nog een bijdrage kon leveren aan het antwoord

[1:44:05] wat voor de Nederlandse economie gunstiger zou zijn, de zonnepanelen of de biefstuk.

[1:44:11] Als economen hebben we daar een heel simpele maatstaf voor,

[1:44:13] dat is toegevoegde waarde per werknemer.

[1:44:15] Idealiter zou je die willen uitbreiden met overwegingen om brede welvaart.

[1:44:20] Dat moet je ook doen en dat willen we ook allemaal.

[1:44:23] Vaak is het wel zo dat datgene wat onderdeel uitmaakt van brede welvaart

[1:44:27] verduveld lastig te meten is.

[1:44:29] En als je dat dan hebt gemeten,

[1:44:31] dan moet het vervolgens nog een keer politiek worden gewogen.

[1:44:34] Dus de bredere vraag, wat betekent dat voor brede welvaart,

[1:44:39] Dan moet ik het antwoord op schuldig blijven.

[1:44:42] Heel eerlijk, dank u wel.

[1:44:44] Ik denk dat we tijd hebben voor nog één vraag.

[1:44:48] Dan moet ik even kijken of er nog...

[1:44:50] Ja? Oké. Mevrouw Keizer.

[1:44:55] Zijn er links voor onderzoeken naar wat dan de toegevoegde waarden per werknemer, per sector,

[1:45:03] of per opleidingsniveau, of wat dan ook, zijn?

[1:45:06] Om daar wat gevoel bij te krijgen.

[1:45:08] Ik weet dat allemaal uiteraard niet uit mijn hoofd.

[1:45:10] Maar wij kunnen daar even offline bij u terugkomen.

[1:45:17] Ik keek nog heel even. Ik dacht dat mevrouw Kramer wat wilde zeggen, maar ik weet niet of dat zo was.

[1:45:21] Nee, dat zag ik verkeerd. Oké.

[1:45:24] Dan stel ik voor dat...

[1:45:25] Wilde u nog één vraag? Nou, dit was een hele korte, dus dat kan dan nog. Ga u gang.

[1:45:32] Die commissie, het adviesorgaan dat de adviesraad voorstelt...

[1:45:41] Kan het ook een soort van productbedrijfschappen, zoals we die vroeger kenden in Nederland?

[1:45:48] Moet ik me daar zoiets bij voorstellen?

[1:45:51] Of is het echt met wetenschappers?

[1:45:56] Welke vormen zouden daar mogelijk zijn?

[1:46:03] Verschillende varianten zijn daarvoor mogelijk.

[1:46:05] Het is niet een productbeschrijving.

[1:46:08] In Engeland is het zo dat daar wetenschappers in zitten

[1:46:11] en mensen die te maken hebben gehad met het ministerie, bijvoorbeeld.

[1:46:16] Het wordt voorgezeten door een hoogleraar en zij geven advies.

[1:46:20] Dus de regering moet daarna zelf beslissen of ze dat advies overneemt of niet.

[1:46:24] Dat lijkt mij ook een logische vorm.

[1:46:28] In Canada, als ik het goed heb, zit het meer ingebed in het ministerie.

[1:46:31] We hebben zelf ook planbureaus.

[1:46:34] We hebben het SCP en het CPB.

[1:46:35] We hebben allerlei vormen daarvoor die kunnen bijdragen aan de advisering.

[1:46:41] Dus die zijn iets wat meer ingebed in het Haagse.

[1:46:47] We hebben contacten met ministeries en Kamer.

[1:46:51] Dus je kan er verschillende vormen voor hebben.

[1:46:53] Wat voor ons heel belangrijk is, is dat zo'n orgaan je kan helpen om bijvoorbeeld te kijken

[1:47:00] Wat voor meerjarige bandbreedtes wil je nou eigenlijk hebben

[1:47:02] als het gaat over arbeidsmigratie?

[1:47:05] Want nu is niemand daar verantwoordelijk voor.

[1:47:06] Wie gaat dat doen in Nederland?

[1:47:10] We hebben eigenlijk in Nederland niet een orgaan dat dat...

[1:47:13] De sociale partners zijn heel erg belangrijk,

[1:47:16] maar je ziet dat ook op het terrein van arbeidsmigratie

[1:47:18] daar weinig consensus is.

[1:47:20] Dus het moet een adviescommissie zijn die ook dat kan doorbreken

[1:47:27] en die ook echt advies kan geven over meerjarige bandbreedtes,

[1:47:30] bijvoorbeeld, maar ook bijvoorbeeld de welvaartstoets.

[1:47:34] Wat voor elementen zet je daar dan in?

[1:47:37] Wat is daarbij belangrijk?

[1:47:38] Wat voor onderzoek moet er uitgezet worden?

[1:47:40] Maar ook hoe betrek je bijvoorbeeld burgers bij het beoordelen van beslissingen rond arbeidsmigratie,

[1:47:47] die genomen kunnen worden, zoals ze dat in Canada doen?

[1:47:50] Dus vandaar dat dat een adviesorgaan moet zijn dat een zekere afstand heeft tot de politiek, maar

[1:47:57] niet er helemaal vandaan is, omdat uiteindelijk zal het ook een politieke beslissing moeten zijn

[1:48:07] hoeveel arbeidsmigratie je wil en op wat voor manier je dat wil inzetten in je economie.

[1:48:13] Heel kort dan, mevrouw Batain.

[1:48:19] We krijgen best veel adviezen en ik denk dat het heel terecht is dat we wat gerichtere adviezen

[1:48:25] Maar dan is de uitwerking nog steeds, als je je economie aangepast wil krijgen, hoe krijg je dat voor elkaar?

[1:48:31] Wij kunnen dat hier niet zomaar bedenken.

[1:48:33] Dus de volgende stap is de halvering van die economie.

[1:48:38] Ik weet niet wat, maar je moet wel kijken hoe dat daar komt.

[1:48:47] Die technische uitwerking was ik een beetje benieuwd naar.

[1:48:56] Kijk, idealiter hebben wij in Nederland een visie op ons economisch beleid,

[1:49:01] ons brede welvaartsbeleid.

[1:49:03] En daarvan afgeleid zou je ook een arbeidsmigratiebeleid moeten hebben.

[1:49:07] Dat klopt.

[1:49:10] Wat ik net zei, is dat die commissie wel degelijk heeft handvatten op twee terreinen.

[1:49:16] Het directe migratiebeleid, daarin heb je als Nederland gewoon een nationale soevereiniteit.

[1:49:24] Je kan je kennismigrantenregeling, de WAF, dat zijn de beleidsknoppen waar je aan kan draaien.

[1:49:30] Dus daar kan je wel degelijk op sturen en op adviseren, dat kan.

[1:49:34] Het tweede is dat als je na wil denken over hoe je de arbeidsmigratie binnen Europa meer kan reguleren,

[1:49:42] kan je wel degelijk ook nadenken over je arbeidsmarktbeleid bijvoorbeeld.

[1:49:45] Nu zie je dat het nadenken over ZZP-schap en ZZP-ontwikkelingen niet vanuit een

[1:49:53] arbeidsmigratieblik wordt besproken, terwijl dat wel heel relevant is.

[1:49:57] Willen wij dat ook mensen van binnen Europa op allerlei ZZP-plekken werk verrichten?

[1:50:07] Dus ook zo'n commissie kan je helpen om voor je indirecte arbeidsmarktbeleid,

[1:50:12] maar ook je fiscale beleid en allerlei andere instrumentarium dat indirect gevolg heeft voor

[1:50:18] je arbeidsmigratie.

[1:50:18] Dus zo'n commissie heeft wel degelijk een aantal handvatten waar die je op kan adviseren.

[1:50:25] Maar het allerbeste is natuurlijk als er een visie komt op die economie, liefst vanuit

[1:50:34] brede welvaart.

[1:50:35] Dat is wat Nederland nodig heeft, maar dat is een politieke besluit.

[1:50:40] Hartelijk dank.

[1:50:44] Dank aan alle drie onze sprekers.

[1:50:46] Heel fijn dat u er was, heel fijn dat u allerlei dingen ook nog heeft aangeleefd en dat u bereidheid bent

[1:50:51] ook om na afloop nog dingen te delen, hebben we net begrepen.

[1:50:55] We hebben een aantal leden, ik wou zeggen zijn ontvallen, dat is wel heel erg dramatisch,

[1:50:59] maar die moesten ergens anders zijn.

[1:51:02] Dat is ook onderdeel van het Kamerwerk.

[1:51:04] Dat was zeker geen reflectie van hun interesse, durf ik te zeggen.

[1:51:09] Dus heel fijn dat u hier was.

[1:51:10] En hiermee schors ik de vergadering, omdat wij straks nog verder gaan met een ander blok

[1:51:16] over diezelfde staatscommissie, maar dan gaat het over onderwijs en zorg.

[1:51:25] Kijk eens aan.

[1:51:26] Dank u wel allemaal.