Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Wetenschapstoets wetsvoorstel voor wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) en het Wetboek van Strafrecht ten aanzien van seksuele gerichtheid en genderidentiteit

[0:00:02] Goedemiddag allemaal. Ik open hierbij de bijeenkomst van de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken.

[0:00:06] We zijn hier een uur bij elkaar voor de wetenschapstoets met twee gasten.

[0:00:12] Mevrouw van Oplo, ik zie u op het scherm. Ik hoop dat u ons ook ziet.

[0:00:16] Ik zie u knikken. En mevrouw van Norloos, hartelijk welkom.

[0:00:23] Misschien dat het aardig is om u zelf even voor te stellen.

[0:00:26] Dan geef ik het woord aan de rapporteurs. Mevrouw van Norloos.

[0:00:29] Ja, dank u. Marloes van Noorloos, universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht aan de universiteit Leiden.

[0:00:37] Dank u wel. En mevrouw van Oplo?

[0:00:41] Laura van Oplo, universitair docent straf- en strafprocesrecht bij de universiteit van Tilburg.

[0:00:48] Dank u wel. En ook dank voor uw aanwezigheid hierbij.

[0:00:53] De wetenschapstoets, daar hebben we rapporteurs.

[0:00:56] Ik zie meneer Deen al.

[0:00:59] Dat is dus door rapporteurs geïnitieerd op dit onderwerp.

[0:01:03] Dus eigenlijk bent u rapporteur bij het wetsvoorstel.

[0:01:06] Maar misschien dat het aardig is meneer Deen als u daar zelf een toelichting over geeft.

[0:01:11] Dat heeft u inderdaad, goed dat u dat zegt, samen gedaan met collega's Chacor en Keizer.

[0:01:18] Maar ik begrijp dat u daar iets over gaat zeggen.

[0:01:21] Meneer Deen.

[0:01:22] Ja, dank u voorzitter.

[0:01:24] Ja, ik zal kort een inleidend woordje houden.

[0:01:27] Inderdaad, de commissie heeft mevrouw Chacor, mevrouw Keijzer

[0:01:30] en ondergeteken aangesteld als de rapporteurs

[0:01:33] voor deze wetenschapstoets en in die hoedanigheid waren wij dus ook

[0:01:36] namens de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken

[0:01:40] betrokken bij deze toets.

[0:01:43] En ik heb een paar sheets die ik zal begeleiden met wat tekst.

[0:01:48] Het eerste sheet zal zijn dat over het instrument wetenschapstoets

[0:01:52] iets te zeggen. Het instrument wetenschapstoets is ontwikkeld in het kader van het samenwerkingsverband

[0:02:10] van de Tweede Kamer met de nationale wetenschapsorganisaties parlement en wetenschap. U kunt hier zelf de

[0:02:18] de drie pijlers zien, A, B, C, waarop dat gebaseerd is.

[0:02:24] En het staat iets over de doelstellingen,

[0:02:26] de doeltreffendheid en de doelmatigheid die worden nagedreven.

[0:02:30] Een tweede punt zijn de beleidsinstrumenten die worden ingezet.

[0:02:34] En wat zijn de financiële gevolgen, in ieder geval voor het Rijk en waar mogelijk

[0:02:38] ook de financiële gevolgen voor de maatschappelijke sectoren weergegeven kunnen worden.

[0:02:45] De achtergrond van het instrument,

[0:02:46] en dan gaan we naar de volgende sheet, inderdaad, is artikel 3.1 van de

[0:02:51] Comptabiliteitswet uit 2016. Dit artikel gebiedt dat nieuwe beleids- en wetsvoorstellen goed

[0:02:59] onderbouwd moeten zijn. En ja, daar staat ook dat Kamercommissies de hulp van wetenschappers

[0:03:05] kunnen vragen bij de beoordeling van deze onderbouwing. De Tweede Kamer toetst voorstellen

[0:03:12] op hun feitelijke onderbouwing en daarnaast is de behoefte ontstaan om ook een wetenschappelijke

[0:03:16] beoordeling te hebben van voorgenomen beleid. En de combinatie van deze feitelijke onderbouwing

[0:03:22] met de wetenschappelijke beoordeling, die noemen we eigenlijk de wetenschapstoets. Dus een

[0:03:28] beetje een kleine uitleg over hoe dat ontstaan is enzovoort. Dan nog één sheet die ik zal

[0:03:37] begeleiden met wat tekst, want om optimaal aan te sluiten bij de checklist die het ministerie

[0:03:42] van Financiën opstelde voor de ministeries, heeft de wetenschapstoets de vorm van een

[0:03:47] formulier gekregen en op basis van dat formulier worden die toetsen uitgevoerd en u ziet hier

[0:03:54] het standaard formulier met acht vragen die daarbij aan de orde komen.

[0:04:00] Goed, in diverse commissies zijn inmiddels dergelijke toetsen uitgevoerd, voorzitter,

[0:04:04] En vandaag zijn we hier bij elkaar om de wetenschapstoets van het wetvoorstel voor wijziging van algemene

[0:04:09] wetgelijke behandeling en het wetboek van strafrecht in verband met de vervanging van de term hetero-

[0:04:14] of homoseksuele gerichtheid door seksuele gerichtheid en explicitering in het wetboek van strafrecht

[0:04:21] van de discriminatiegronden, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken te bespreken.

[0:04:27] En daarvoor wil ik zo graag het woord laten aan de twee wetenschappers om hun beoordeling

[0:04:34] toe te lichten.

[0:04:35] U had ze al enigszins natuurlijk voorgesteld.

[0:04:38] Meester dokter Marloes van Noorloos, fijn dat u hier fysiek aanwezig kunt zijn.

[0:04:43] En uw collega mevrouw Laura van Oplo die via videoverbinding met ons verbonden is, om het

[0:04:51] maar zo te zeggen.

[0:04:53] Ook dank daarvoor.

[0:04:54] Wij zijn heel blij om hem vandaag hier te mogen verwelkomen, voorzitter, en willen

[0:04:58] hem ook enorm danken bij deze voor de uitvoering van de wetenschapstoets in

[0:05:02] toch een relatief kort tijdsbestek. Dank daarvoor.

[0:05:07] Dank u wel en ook wilt u uw microfoon ook weer uitdoen, meneer.

[0:05:11] Dank ook aan u en ook aan beide collega's ook voor het invullen van deze rol.

[0:05:16] Zoals u ook wellicht hoort is die hele wetenschapstoets relatief nieuw.

[0:05:20] Het is ook goed om dat ook nog even toe te lichten en we zijn natuurlijk heel benieuwd wat dat in dit specifieke geval heeft opgeleverd.

[0:05:30] Dus ik geef het woord aan u en ik kijk even, bent u ook als eerste?

[0:05:34] Ja, dit is mevrouw Van Orloos.

[0:05:36] Ja, aan u het woord.

[0:05:38] Dank u wel.

[0:05:39] Ik zal als eerste het woord voeren en vervolgens als we bij de aanbevelingen komen,

[0:05:44] dan geef ik het woord over aan mijn collega.

[0:05:48] Ja, goed om hier te zijn.

[0:05:49] Ik wil allereerst benadrukken dat wij in grote lijnen positief staan tegenover het voorstel.

[0:05:57] Maar het is natuurlijk belangrijk om kritisch te kijken naar dat voorstel, naar de onderbouwing.

[0:06:03] En onze feedback is dus niet bedoeld om te stellen, doe het niet.

[0:06:07] Maar juist om de formulering van het wetsvoorstel en ook de onderbouwing te verbeteren.

[0:06:14] En we hopen daar hiermee aan bij te kunnen dragen.

[0:06:18] Allereerst dan het voorstel over seksuele gerichtheid.

[0:06:22] Daarvan denken wij dat het voldoende duidelijk maakt, het wetsvoorstel en de memorie, waarom

[0:06:27] die huidige binare definitie van homo- of heteroseksuele gerichtheid, waarom die achterhaald

[0:06:34] is en waarom beter kan worden gekozen voor een meer open term zoals seksuele gerichtheid.

[0:06:40] Dat bevordert ook de consistentie, denken wij, en het zorgt ook voor een betere herkenbaarheid

[0:06:46] en dus mogelijk een betere bescherming tegen discriminatie.

[0:06:51] Voor wat betreft het voorstel over gender,

[0:06:54] dat adresseert een heel belangrijk maatschappelijk probleem.

[0:06:59] Er zijn wel een aantal aandachtspunten in de formulering en de onderbouwing

[0:07:03] die we mee willen geven om die te versterken.

[0:07:07] Wat zijn dan onze belangrijkste observaties daarbij?

[0:07:10] Ten eerste, het doel van het wetsvoorstel

[0:07:13] is expliciet de bescherming van de groep LHBTIQ-plussers.

[0:07:19] Maar een ongemerkt effect is dat ook groepsbelediging

[0:07:24] van vrouwen en mannen hiermee strafbaar zal worden.

[0:07:27] Dat is interessant,

[0:07:29] want doordat nu de grond geslacht wordt toegevoegd

[0:07:33] aan de artikelen 137C en E,

[0:07:37] dus met name groepsbelediging en de publicatie daarvan,

[0:07:40] Daarmee zorgt het kabinet er dus voor dat groepsbelediging ook van vrouwen en ook van

[0:07:45] mannen strafbaar wordt.

[0:07:47] En dat is het nu nog niet.

[0:07:49] Aanzetten tot haat in 137D, dat ziet al wel op die groep, maar 137C nog niet en dat is

[0:07:56] best een belangrijke wijziging, maar die lijkt het kabinet zelf niet op te merken, haast

[0:08:03] omdat er gewoon geen aandacht aan wordt besteed in de memorie van toelichting.

[0:08:08] Als zo'n belangrijke wijziging wordt gedaan, dan vereist dat natuurlijk wel een heel bewuste

[0:08:14] keuze, denken wij.

[0:08:15] Daar komt Laura zo nog op terug in de aanbevelingen.

[0:08:19] Ten tweede dan gender.

[0:08:22] Het kabinet maakt wel heel goed duidelijk daarbij dat voorstel over het verbreden van die term

[0:08:27] geslacht.

[0:08:30] Op basis van cijfers maakt het kabinet duidelijk dat het nodig is om die groep LHBTIQ-plussers

[0:08:36] betere bescherming te bieden tegen discriminatie, dat ze een hoop marginalisering ervaren.

[0:08:42] Maar als je dat nou wil doen precies door deze strafrechtelijke delicten,

[0:08:48] dan denken wij, en zeker omdat er ook uitingsdelicten tussen zitten,

[0:08:53] dat dat wel een wat meer toegespitste onderbouwing nodig heeft.

[0:08:59] En dat heeft ermee te maken dat het strafrecht een vrij zwaar middel is om in te zetten.

[0:09:03] Daar kunnen hele goede redenen voor zijn,

[0:09:06] maar er wordt nu niet heel erg toegespitst op wat deze delicten nou zijn.

[0:09:11] En ook de vrijheid van meningsuiting, artikel 10 EVRM, is natuurlijk niet absoluut,

[0:09:18] maar een juiste inzet van deze delicten

[0:09:23] en de verbreding eigenlijk van deze uitingsdelicten

[0:09:26] vereist toch wel, denken wij, wat explicietere aandacht.

[0:09:29] Het is niet zo dat er helemaal geen aandacht voor is,

[0:09:32] maar dat kan beter onderbouwd.

[0:09:34] En daarmee bedoelen we eigenlijk vooral

[0:09:36] hoe dragen juist uitlatingen zoals groepsbelediging,

[0:09:40] de strafbaarstelling daarvan, hoe helpt die

[0:09:44] om discriminatie te voorkomen, om marginalisering te voorkomen?

[0:09:50] Dat zouden we wel graag in de memorie willen zien.

[0:09:53] En hoe dragen juist dit soort uitlatingen bij

[0:09:56] aan discriminatie van die groepen?

[0:09:58] Hoe vaak komen dat soort uitlatingen voor, et cetera?

[0:10:01] Dus ja, daar kan het gewoon meer specifiek, maar ook bijvoorbeeld strafrechtelijke vervolging.

[0:10:08] Kan strafrechtelijke vervolging inderdaad een bijdrage leveren aan het effectief aanpakken van het probleem?

[0:10:15] En wanneer dan? En zijn er misschien ook lastige grensgevallen waar het kabinet bij zou kunnen stilstaan?

[0:10:21] Hoe moeten OM en rechter daar dan mee omgaan? Daar kan wat ons betreft meer aandacht voor komen.

[0:10:26] Ten derde, de seksuele gerichtheid.

[0:10:31] Het kabinet stelt voor om in de AWGB en in het wetboek van strafrecht te definiëren dat

[0:10:37] onder seksuele gerichtheid wordt verstaan, seksuele gerichtheid op basis van consensus

[0:10:43] en gelijkwaardigheid op personen, ongeacht het geslacht van die personen.

[0:10:48] Dus dat is een definitie, maar ook een soort inperking waarmee het kabinet natuurlijk wil

[0:10:54] voorkomen, dat bijvoorbeeld een kinderdagverblijf op grond van de AWGB

[0:10:58] niet meer zou kunnen weigeren een pedofiel aan te nemen, omdat dat dan

[0:11:02] ongelijke behandeling zou opleveren. Dat wil men voorkomen, die zogenaamde

[0:11:07] overinclusie. Maar door deze formulering komt er een belangrijk nadeel

[0:11:14] naar voren. Het is namelijk zo dat de LGBTIQ plus gemeenschap al heel lang

[0:11:19] heel veel last heeft van het feit dat ze door allerlei mensen ten onrechte

[0:11:23] in verband worden gebracht met seks met kinderen, om het een beetje maar bij de naam te noemen.

[0:11:30] En deze zinsnede in de wethex kan zulke stereotype beelden, zulke stereotype associaties, zijn wij

[0:11:37] bang dat ze die juist kan versterken. En daarmee doet de strijd tegen discriminatie wellicht geen

[0:11:43] goed. Het college voor de rechten van de mens heeft ook al ietssoorts gelijks opgemerkt. En wij

[0:11:50] denken dat er andere oplossingen mogelijk zijn om dit probleem te adresseren, daar zal mijn

[0:11:55] collega Laura van Oplo zo op ingaan. Zij zal het stokje nu van me overnemen om over aanbevelingen

[0:12:02] te praten. Dankjewel en we willen hier graag drie aanbevelingen uitlichten. De eerste aanbeveling

[0:12:12] die we hier willen uitlichten heeft betrekking op de uitbreiding van artikel 137c van het

[0:12:18] boek van strafrecht met groepsbelediging van vrouwen en mannen. Want er kunnen heel goede

[0:12:24] redenen zijn om de wet juist ook op dit punt uit te breiden en we willen daarbij graag wijzen

[0:12:30] op een voorbeeld, de illustratie van de aangifte die is gedaan naar aanleiding van uitingen over

[0:12:36] vrouwen tijdens een diner van het Amsterdam studentenkorps. Tijdens dit diner zijn vanaf

[0:12:42] podium verschillende toespraken gehouden waarbij mannelijke korpsleden zich vrouwen onvriendelijk

[0:12:49] zouden hebben uitgelaten. Het Openbaar Ministerie heeft deze zaak geseponeerd en in de sepobrief

[0:12:57] wordt ook door het OM opgemerkt dat een aantal van die uitingen die tijdens dat diner zijn gedaan

[0:13:03] worden gezien als, en dan citeer ik het OM, evident beledigend over vrouwen als groep

[0:13:09] wegens geslacht. Maar zo merkt het openbaar ministerie dan op, omdat die discriminatie

[0:13:16] grond geslacht geen bestanddeel vormt van de delictsomschrijving van artikel 137c,

[0:13:22] kan groepsbelediging van vrouwen in die zin van dat artikel dus ook niet worden ingesloten. En

[0:13:28] met de toegevoeging van die discriminatie grond geslacht zouden dergelijke uitlatingen dus wel

[0:13:33] vervolgd kunnen worden. We raden deze uitbreiding niet af, maar we bevelen wel aan om die uitbreiding

[0:13:42] te motiveren. We wijzen daarbij ook op het belang om goed te onderbouwen wat de noodzaak is om

[0:13:48] groepsbelediging van vrouwen en mannen strafbaar te stellen, mede ook in het licht van grond- en

[0:13:53] mensenrechten zoals de uitingsvrijheid, artikel 10 evrm. Op dit moment onderbreekt die motivering

[0:13:59] terwijl het wel om een belangrijke wijziging gaat. Wat betreft de tweede aanbeveling die

[0:14:06] we hier willen uitlichten, die heeft betrekking op de verbreding van de term geslacht. Dat was

[0:14:12] net ook al door mijn collega Marloes is toegelicht. In de memorie wordt terechtgewezen op de grote

[0:14:17] problemen die de genoemde groepen ervaren qua discriminatie, pestgedrag, marginalisering en

[0:14:24] wij willen dan ook benadrukken dat we niet tegen een verbreding zijn van strafrechtelijke bescherming

[0:14:29] tegen groepsbelediging op grond van genderexpressie, genderidentiteit en geslachtskenmerken, maar het

[0:14:36] is wel belangrijk om dit goed te onderbouwen, bijvoorbeeld in het licht ook hier van grond-

[0:14:40] en mensenrechten zoals de uitingsvrijheid, artikel 10 evrm, en ook het uitgangspunt dat het strafrecht

[0:14:46] een ultimum remedium is. Met dat laatste woord is bedoeld dat alleen als is gebleken dat geen

[0:14:53] een ander middel geschikt is, dat dan gekozen moet worden voor de inzet van het strafrecht.

[0:15:02] Bovendien kan ook beter onderbouwd worden wat de te verwachte effectiviteit is van de

[0:15:08] strafrechtelijke aanpak. Dat hangt dan voor een groot deel ook af van de prioriteit die

[0:15:13] daaraan wordt gegeven in de opsporing en in de vervolging daarvan. Want die te verwachte

[0:15:19] effectiviteit is op zijn beurt ook weer belangrijk. Een belangrijke overweging voor de keuze van het

[0:15:24] strafrecht, juist als een ultieme remedium. Tot slot willen we graag de aanbeveling uitlichten

[0:15:33] die betrekking heeft op het gevaar van overinclusie, zoals zojuist ook uitgebreid is

[0:15:38] toegelicht. Wanneer de AWGB op alle seksuele gerichtheden van toepassing zou zijn, inclusief

[0:15:44] bijvoorbeeld pedoseksualiteit. Een dergelijk risico is in principe niet ondenkbaar, maar

[0:15:51] onder andere vanwege dat risico dus op stereotypering en onderinclusie, namelijk

[0:15:56] wanneer bepaalde groepen van bescherming worden uitgesloten, bevelen wij wel aan om alternatieven

[0:16:02] te overwegen. Naar die alternatieven hebben wij zelf geen onderzoek gedaan, maar we willen

[0:16:06] graag wijzen op enkele voorstellen die daarvoor zijn gedaan in de literatuur. In het paper van

[0:16:11] van Brink en van Tichelaar zijn die alternatieven ook op een rij gezet en het zou goed zijn als in

[0:16:19] de memorie wordt ingelegaan op een afweging van die alternatieven. Dat voor zover de aanbevelingen

[0:16:26] die wij hier wilden toelichten. Ik geef nu graag het woord terug. Dank u wel, veel dank voor deze

[0:16:35] toelichting en ik begin met te zeggen dat het toch ook, kijk we gaan er met z'n allen aan de gang,

[0:16:42] maar fijn dat we dus vanuit uw blik deze wetenschapstoets op dit onderwerp hebben toegepast.

[0:16:47] Dat is, ik denk nu al, ongeacht wat er allemaal hoe verder, zeer waardevol.

[0:16:52] Dank daarvoor. Dank voor uw inzet en tijd.

[0:16:55] Ik kijk even naar de leden en wil graag... We hebben een uur.

[0:17:00] Dus zullen we even twee om twee vragen doen?

[0:17:05] En ik hoop dat ik zelf ook een vraag mag stellen, want ik zit hier met een dubbele pet voorzitter en woordvoerder.

[0:17:09] Maar dan begin ik bij de heer Vlag om een vraag te stellen.

[0:17:14] En wilt u daarbij aangeven aan wie u hem stelt?

[0:17:18] Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet zo precies.

[0:17:20] Dus ik laat het ook even aan beide sprekers over wie hem beantwoordt.

[0:17:23] Dank voor de inleiding die u heeft gegeven.

[0:17:27] Een wet heeft altijd een goede bedoeling en ongewenste neveneffecten.

[0:17:31] En dat stipte u ook aan in de documentatie die we hebben gehad.

[0:17:37] Groepsbelediging is per definitie verwerpelijk.

[0:17:39] Laat dat helder zijn.

[0:17:40] Aan de andere kant is belediging ook een subjectief begrip en kun je heel snel in een situatie

[0:17:45] terechtkomen dat iemand een bepaalde mening buit die door een ander als beledigend of

[0:17:50] zelfs als groepsbeledigend wordt ervaren.

[0:17:54] U als wetenschappers legt de vinger erbij dat door het strafrecht in te zetten het gaat

[0:18:00] schuren tussen de vrijheden aan de andere kant en het beperken van groepsbeledigingen

[0:18:06] aan de andere kant.

[0:18:07] Zou u daar nog eens wat dieper op willen ingaan?

[0:18:09] Eigenlijk is de achtergrond van mijn vraag,

[0:18:11] bestaat er straks nog een mogelijkheid om,

[0:18:13] nou ja, laten we zeggen, afwijkende

[0:18:14] meningen te hebben over het gebied van genderidentiteit

[0:18:16] en genderexpressie, of valt het dan al heel

[0:18:18] snel onder groepsbelediging?

[0:18:21] Ja, en de heer Deen, en dan

[0:18:23] dat is, ja, wilt u ook een vraag stellen?

[0:18:26] Ja, dank u wel.

[0:18:27] Voorzitter, ja, in het verlengde hiervan,

[0:18:29] en ook, ik weet niet precies aan wie

[0:18:31] deze vraag het beste toekomt, maar

[0:18:34] ik maak me een beetje

[0:18:35] je zorgen over die vrijheidsvermelingsuiting die ook wordt aangekaart als resultaat van

[0:18:42] de wetenschapstoets. We zien ook in andere landen dat dit wel vergaande consequenties

[0:18:47] kan hebben, bijvoorbeeld op journalistiek vlak, maar ook op bijvoorbeeld het vlak van

[0:18:53] cabaretiers, columnisten en dat soort zaken. Kunt u daar iets over uitweiden, alsjeblieft?

[0:19:04] Aanhalen?

[0:19:05] Ja, laat ik beginnen en als mijn collega nog iets wil aanvullen daar ook, dan kan dat.

[0:19:11] Ja, interessant om inderdaad te bedenken wat is dan die groepsbelediging en ja, hoe zal dat kunnen uitpakken.

[0:19:19] Het is wel denk ik belangrijk om aan te stippen dat in de rechtspraak de term belediging wordt zoveel mogelijk geprobeerd om die objectief in te vullen.

[0:19:29] Dus als het aantasten van de menselijke waardigheid.

[0:19:34] En de bedoeling is niet dat iedereen die subjectief gezien aangifte doet

[0:19:38] en zegt dat hij het niet oké vindt,

[0:19:41] dat dat dan direct een groepsbelediging is.

[0:19:44] Dus in de rechtspraak wordt daar een balans in gezocht

[0:19:48] en probeert men het zo objectief mogelijk.

[0:19:51] Zouden wij dit met z'n allen een belediging vinden?

[0:19:55] Bovendien is er een rechterlijk interpretatiekader ontstaan

[0:20:00] bij groepsbelediging en ook bij aanzetten tot haat en discriminatie,

[0:20:05] waarbij de rechter rekening kan houden

[0:20:09] met de context van een uitlating,

[0:20:12] rekening kan houden met hoe die uitlating bedoeld is.

[0:20:16] Is het wellicht een uiting van ongenoegen

[0:20:21] over een bepaald maatschappelijk probleem?

[0:20:22] Is het humor? Is het cabaret, inderdaad?

[0:20:27] Is het een column waarin je moet kunnen overdrijven?

[0:20:30] En in allerlei van dit soort contexten

[0:20:33] is die vrijheid van meningsuiting, maar ook de vrijheid van godsdienst,

[0:20:38] kan daarbij van belang zijn, is wat ruimer.

[0:20:41] En daar kan de rechter dus rekening mee houden

[0:20:44] in het toetsen van een concrete uiting.

[0:20:46] Dat gebeurt nu ook al bij al die verschillende gronden,

[0:20:48] Ook bij bijvoorbeeld homo- of heteroseksuele gerichtheid gebeurt dat ook al, hè.

[0:20:54] En daar zie je dus dat lang niet alle uitingen uiteindelijk leiden tot strafbaarheid.

[0:21:01] Tegelijkertijd is het ook niet natuurlijk automatisch zo...

[0:21:04] ...dat wanneer je het in de context van humor iets zegt...

[0:21:09] ...dat het automatisch straffeloos blijft, want er zit nog wel een laatste stap aan die toets.

[0:21:14] Dus ik hoop dat dat het een beetje verduidelijkt.

[0:21:18] Misschien, mevrouw van Oplouw, heeft u hier een aanvulling op?

[0:21:22] Een hele korte aanvulling nog, is dat er natuurlijk ook wel weer grensgevallen zullen gaan ontstaan,

[0:21:30] waar ook over nagedacht moet worden.

[0:21:33] Wat wel te adviseren is, is om daar ook wat concreter op in te gaan in de memorie,

[0:21:40] want dat is nu nog enigszins onderbelicht.

[0:21:45] Meneer Vlag, ik zag u fronsen.

[0:21:48] Nou, vooral omdat ik nog iets meer verdieping probeer te zoeken.

[0:21:53] Vanuit de SGP hebben we een duidelijke opvatting over een begrip als genderidentiteit en genderexpressie.

[0:21:58] Die zal ik, omdat het geen debat is, hier niet per se gaan herhalen.

[0:22:01] Maar die zullen door bepaalde groepen in Nederland misschien snel worden ervaren als een groepsbelediging.

[0:22:07] Terwijl je het kan proberen te uiten als een respectvolle mening.

[0:22:11] Ik ben even op zoek naar hoe ver de rechter kan gaan in het afwegen aan de ene kant van

[0:22:16] iemand ervaart het als een belediging, terwijl het geuit is als een mening met alle respect

[0:22:21] eromheen.

[0:22:22] Waar gaat het dan schuren?

[0:22:26] Ja, zeker.

[0:22:28] Ik denk dat juist als het een uitlating is die in een politiek debat of in de context

[0:22:34] van politiek maatschappelijk debat wordt gedaan en zeker als het op een respectvolle manier

[0:22:39] gebeurt, dan zal dat echt niet zomaar onder groepsbelediging kunnen vallen, ook niet als

[0:22:44] iemand het zo ervaart. In de rechtspraak zie je dat nu ook al dat mensen, bijvoorbeeld vanuit hun

[0:22:50] geloofsopvatting, ja toch vrij veel kunnen zeggen, ook over de gronden die nu al in de wet staan. En

[0:22:55] dat zal niet anders worden voor de gronden die er nog in komen, verwacht ik. Ik verwacht wel dat de

[0:23:00] rechter daarmee om zal kunnen gaan. En mevrouw van Oppelo? Ik kijk u aan als u nog een toevoeging

[0:23:10] dan wil ik dat niet.

[0:23:13] Ik heb geen toevoeging.

[0:23:17] Oké, dan gaan we naar mevrouw Moedler.

[0:23:21] Even haar de gelegenheid een vraag te stellen.

[0:23:22] Ja, ook dank voor dit onderzoek.

[0:23:24] Of ja, eigenlijk de toets die jullie hebben uitgevoerd.

[0:23:27] Belangrijke wet, zeker in het licht van de enorme uitsluiting en discriminatie

[0:23:31] waarmee deze groep te maken heeft.

[0:23:33] Ik heb een vraag over groepsbeledigingen,

[0:23:35] maar ik wil eerst een verduidelijking op iets anders.

[0:23:37] Dus misschien voor de volgende ronde.

[0:23:38] De verduidelijkingen zitten met name op het onderdeel definitie van seksuele

[0:23:43] gerichtheid op basis van consensus en gelijkwaardigheid op personen van het

[0:23:49] zelfde of het andere geslacht of van meer dan één geslacht.

[0:23:52] Daar bent u net even op ingegaan.

[0:23:55] Dit is best breed van transpersonen tot asexualiteit en waar de minister van af

[0:24:00] wil blijven is of weg wil blijven is bij de associaties tussen seksuele gerichtheid

[0:24:05] en verboden voorkeuren.

[0:24:07] Desondanks, hoorde ik u nadrukkelijk zeggen, wij zien ook een nadeel bij deze definitie.

[0:24:13] U noemde dat de LHBTQI-gemeenschap ten onrechte in verband kan worden gebracht met seks met kinderen.

[0:24:18] U refereerde naar het college voor de rechten van de mens.

[0:24:22] En u zei, kom met andere oplossingen.

[0:24:24] En ik wil dat snappen, dus ik zou u graag willen verzoeken om daar even nader op in te gaan.

[0:24:32] Ja, sorry, en dan ga ik, ja, dan doe ik het weer hetzelfde als net.

[0:24:34] Ook mevrouw Chacor geef ik de gelegenheid een vraag te stellen.

[0:24:38] Dank voorzitter. Ontzettend waardevol dit onderzoek en ik denk dat we het doel ook voor ogen moeten houden.

[0:24:45] Dat is de bescherming juist van minderheidsgroepen.

[0:24:51] Ik heb niet helemaal helder hoe dat dan zit met de groepsbeledigingen.

[0:24:54] Ik vind het vrij complex he, van wanneer wel en wanneer niet.

[0:24:57] Er is net inderdaad ook vragen over gesteld.

[0:25:01] Wanneer is het wel strafbaar? Wanneer is het inderdaad een meningsuiting?

[0:25:06] U gaf ook aan van de motivering ontbreekte.

[0:25:11] En u gaf ook aan van, u moet veel specifieker het.

[0:25:14] Dus ik zou graag willen weten, zijn er landen of voorbeelden

[0:25:17] waar we, zeg maar, ons voordeel uit kunnen putten?

[0:25:23] Dit is een vraag. Kan ik nog een vraag of kan ik dat voor Hina bewaren?

[0:25:26] Hina, prima.

[0:25:28] Mevrouw van Arlois.

[0:25:31] Ja, dank u wel.

[0:25:33] De eerste vraag over andere oplossingen

[0:25:35] voor die consensus en gelijkwaardigheid, inderdaad.

[0:25:40] Er zijn natuurlijk twee wijzigingen.

[0:25:42] Enerzijds op het niveau van de algemene wetsgelijke behandeling

[0:25:45] en anderzijds op het niveau van het wetboek van strafrecht.

[0:25:49] En juist over die algemene wetsgelijke behandeling,

[0:25:52] daar hebben onze Utrechtse collega's,

[0:25:55] mevrouw Van den Brink en mevrouw Tichelaar, onderzoek naar gedaan.

[0:25:58] Daar verwijzen we naar in het stuk.

[0:26:00] Zij hebben het nog veel uitgebreider op een rij gezet dan wij.

[0:26:03] Maar ze zien een aantal oplossingen binnen het systeem van de AWGB

[0:26:08] om bijvoorbeeld te zorgen dat daar uitzonderingen komen

[0:26:13] op de arbeidsmarkt om mensen op grond van bepaalde kenmerken ongelijk

[0:26:19] te behandelen, om het zomaar te zeggen.

[0:26:21] Maar ze zeggen ook dat al die oplossingen niet helemaal ideaal zijn.

[0:26:25] Misschien kun je het beste gewoon werken met strenge eisen

[0:26:29] voor verklaringen omtrent gedrag, bij de situatie waar deze zorgen uit voortkomen.

[0:26:37] Je kan het ook natuurlijk op het niveau van de memorie van toelichting

[0:26:41] of van de parlementaire stukken uitleggen

[0:26:45] dat die overinclusie niet de bedoeling is.

[0:26:52] Ik weet niet of mijn collega nog iets hierop wil aanvullen.

[0:26:57] Ja ik zou er nog kort iets op willen aanvullen want er werd net ook al even gezegd waarom wij

[0:27:04] denken dat het goed is om te kijken naar die alternatieven omdat er nu niet alleen sprake

[0:27:10] is van dat er negatieve associaties kunnen ontstaan en dat er sprake kan zijn van

[0:27:17] stereotypering maar ook dat het hebben van een gerichtheid aan zich niet strafbaar is

[0:27:23] en het is de vraag of het zou moeten dat het hebben van een gerichtheid en daar niet uiting aan geven

[0:27:32] maar daar wel buiten de bescherming worden gebracht van bijvoorbeeld die groepsbelediging

[0:27:36] of dat ook de bedoeling is en wat daar dan de reden voor zou zijn. Dus op basis van die twee

[0:27:44] punten zeggen we en ook omdat er sprake is van goede alternatieven wellicht waar voorstellen

[0:27:51] voor zijn gedaan zouden wij willen aanbevelen om die alternatieven ook te overwegen.

[0:27:57] Dank u wel.

[0:28:01] Dank u wel.

[0:28:02] Is daarmee ook de vraag van mevrouw Chacor voor u voldoende?

[0:28:07] Nee? Oké, dan gaan we naar die vraag, mevrouw Van Noorlen.

[0:28:10] Ja, uw vraag ging over andere landen en waar het gaat om groepsbeledigingen,

[0:28:16] of zij daar al ervaring mee hebben.

[0:28:19] Nou, in bijvoorbeeld België heb je een hele lange lijst met discriminatiegronden.

[0:28:25] Dus daar worden ook al die gronden, genderexpressie volgens mij ook, maar ook discriminatie op grond van zwangerschap, echt een ontzettend lange lijst.

[0:28:36] Dus zij hebben daarvoor gekozen om het zo op te lossen.

[0:28:40] En komen zij ook grensgevallen tegen? Ja, waarschijnlijk wel.

[0:28:45] Overigens heeft ook lang niet elk land weer een wet over groepsbelediging,

[0:28:48] maar wel eigenlijk hebben bijna alle landen wetgeving over aanzetten tot haat.

[0:28:52] Dus 137D, dat moet ook wel.

[0:28:56] Maar groepsbelediging, dat bestaat niet overal.

[0:29:00] En sommige landen vinden dat ook niet per se nodig, die doen het echt met aanzetten tot haat.

[0:29:06] Maar die specifieke gronden, in een aantal landen staat dat al in de wet.

[0:29:11] En ik denk dat daar niet op een hele andere manier mee wordt omgegaan

[0:29:15] dan met de gronden die er al bestaan.

[0:29:18] Dat de rechter in elk land een eigen toetsingskader heeft ontwikkeld

[0:29:22] om met moeilijke gevallen om te gaan.

[0:29:24] Ik verwacht dat dat hier ook wel zal gebeuren.

[0:29:28] Maar ik zou wel heel benieuwd zijn hoe het kabinet daar tegenover staat

[0:29:33] en wat zij daarin verwachten.

[0:29:37] Mevrouw van Oplo?

[0:29:40] Geen aanvullingen op dit punt.

[0:29:43] Dank u wel. Ik zou ook graag zelf een vraag willen stellen. Het doet me heel erg denken aan, ik kijk naar mevrouw Moedler,

[0:29:51] de discussie die we hier ook hebben gehad over de wet seksuele misdrijven, waar het heel erg ging over het stellen van een norm via strafrecht

[0:29:57] en waar we ook met elkaar erkenden dat het in de uitwerking en in de handhaving en ook daadwerkelijk eenmaal een zaak via OM naar de rechter

[0:30:09] maar dat dat nog best heel ingewikkeld kan worden.

[0:30:11] En daar moet ik ook aan denken als ik hier over heb over deze wetswijziging

[0:30:18] waarmee we dus juist eigenlijk de groepsbelediging gaan uitbreiden met een aantal groepen.

[0:30:24] Heeft u vanuit de wetenschap, heeft u data of onderzoek gedaan

[0:30:30] naar of het stellen van een norm ook daadwerkelijk bijdraagt eigenlijk aan de preventieve kant.

[0:30:36] Dus ook het zorgen dat die zaken minder voorkomen.

[0:30:39] En eigenlijk ook de andere kant kun je ook stellen dat er bij het ontstaan eigenlijk van dit soort wetsartikelen,

[0:30:48] groepsbelediging, dat tot hoeveel zaken leidt dat dan nu?

[0:30:51] Dus is dat ook, is dus daarmee ook het inzet van strafrecht daadwerkelijk omdat het tot strafzaken leidt?

[0:30:57] Of zeggen we eigenlijk nou de inzet van strafrecht normeert en de preventieve werking is minstens zo belangrijk?

[0:31:05] Is daar iets van onderzoeken over?

[0:31:08] Ja, goede vraag.

[0:31:10] Er is zeker wel onderzoek naar in elk geval cijfers,

[0:31:13] want het Openbaar Ministerie presenteert ook elk jaar een overzicht

[0:31:16] van hoe vaak wordt er nu vervolgd voor al die verschillende delicten

[0:31:20] en ook een mooie uitsplitsing naar op welke grond dan precies.

[0:31:26] Dus dat is er al, maar ik heb ze niet helemaal in mijn hoofd nu,

[0:31:29] maar ik weet wel dat het op een gegeven moment enorm is toegenomen.

[0:31:33] Dus in de jaren zeventig werd een groot deel van deze wetsgeving aangenomen.

[0:31:38] En toen werd er al gezegd dat we dat waarschijnlijk bijna nooit hoeven te gebruiken.

[0:31:42] Want die problemen spelen gelukkig niet zo in onze samenleving.

[0:31:46] Nou, dat was niet helemaal waar.

[0:31:48] Maar toen werd er ook heel weinig vervolgd in die tijd.

[0:31:51] Maar dat is later echt wel veranderd.

[0:31:53] En er is natuurlijk ook een landelijk expertisecentrum discriminatie gekomen.

[0:31:58] Er is expertise opgebouwd.

[0:32:00] Dus ja, gaandeweg zijn die zaken wel in aantal toegenomen.

[0:32:05] Tegelijkertijd zie je nu een beweging waarbij door internet,

[0:32:08] door sociale media, er staat natuurlijk zo ontzettend veel online

[0:32:13] waar je in principe tegenop zou kunnen treden.

[0:32:15] Het is bijna ondoenlijk om dat allemaal via het strafrecht aan te pakken.

[0:32:20] Dus nu wordt er ook heel erg gekeken naar die sociale media-platforms

[0:32:23] en hun rol in het reguleren van uitlatingen.

[0:32:27] Maar ja, dan komt er natuurlijk weer geen rechter aan te past.

[0:32:29] Dus daar zit ook wel weer een moeilijk punt.

[0:32:33] Ja, het stellen van de norm,

[0:32:35] dat is inderdaad wel ook een belangrijk aspect van dit soort wetgeving.

[0:32:40] Maar als je het niet daadwerkelijk gebruikt,

[0:32:43] dan ben ik ook bang dat die norm niet zo heel veel voorstelt uiteindelijk,

[0:32:47] als mensen toch weten dat er niet op gehandhaafd wordt.

[0:32:50] Dus ik zie dat er wel gehandhaafd wordt

[0:32:53] in een aantal gevallen bij de gronden die we nu hebben.

[0:32:57] Dat kan lang niet altijd.

[0:32:58] maar ik denk dat die combinatie heel belangrijk is.

[0:33:05] Mevrouw van Opla?

[0:33:07] Ja, dat is dan ook nog iets waar we wel wat over hebben gezegd,

[0:33:11] ook in de tekst van de wetenschapstoetsen,

[0:33:14] dat het wel heel belangrijk is ook om daar wat nader op in te gaan.

[0:33:18] Dus wat precies de verwachting gaat zijn,

[0:33:21] ook in het opsporings- en vervolgingsbeleid.

[0:33:24] Want aan de ene kant is het echt de bedoeling

[0:33:26] dat de meldingsbereidheid omhoog gaat.

[0:33:29] tegelijkertijd hangt dat wellicht ook af van de manier waarop er gevolg aan wordt gegeven in de

[0:33:36] opsporing en vervolging en de capaciteit die daarvoor wordt ingezet en wat misschien ook

[0:33:42] goed zou zijn ook met het oog op het later evalueren van een wet is om bij te gaan houden

[0:33:51] en te gaan monitoren hoe het zit met meldingen en opsporingen en vervolgingen zodat er ook op

[0:33:56] moment wat meer duidelijkheid overkomt omdat er in algemene zin nog weinig empirisch bekend is

[0:34:04] ook over de effectiviteit van de bestaande strafbaarstelling van uitingsdelicten. Dank.

[0:34:11] Dank je wel. Ik kijk naar de leden. De heer Vlag nog een vervolgvraag? Nee, de heer Deen.

[0:34:18] Ja, ik heb nog één vervolgvraag. Ook wel een beetje in het verlengde misschien,

[0:34:23] maar ik wil hem toch wel stellen, want er zijn nogal wat vraagtekens

[0:34:29] die naar voren komen in deze toets, op onderbouwing, op definities,

[0:34:34] op doelmatigheid, doeltreffendheid, noem maar op.

[0:34:37] En als je ook kijkt naar de acht punten die de wetenschapstoets doorloopt

[0:34:42] en die u heeft doorlopen, dan zie je eigenlijk

[0:34:45] dat zes onderdelen aandacht verdienen en twee onderdelen verbeterpunten zijn.

[0:34:49] Dat betekent feitelijk dat geen één punt voldoende scoort

[0:34:53] En dan hoop ik dat mijn vraag gerechtvaardigd is door aan u te vragen van

[0:34:57] is deze wet wel het juiste middel om het beoogde doel te bereiken?

[0:35:06] Mevrouw Van Orden.

[0:35:09] Of het het juiste middel is, ons punt is vooral dat het kabinet daar nog veel duidelijker op in moet gaan.

[0:35:18] Wij hebben niet die verbeterpunten geïdentificeerd in de zin van doe het niet.

[0:35:24] Dat gaven we in het begin al aan.

[0:35:26] Maar wij denken wel dat het voorstel veel sterker wordt

[0:35:29] als het kabinet een aantal punten specificeert en veel duidelijker maakt.

[0:35:35] En inderdaad, elke goede strafwetgeving vereist

[0:35:38] dat er duidelijk en expliciet wordt ingegaan

[0:35:42] op het punt van strafrecht als ultiem redmiddel

[0:35:45] en op de vrijheden waar het impact op heeft.

[0:35:52] Ja, en vervolgens is het een politieke afweging.

[0:35:55] Ja, dan wil ik maar richting meneer Deoms zeggen.

[0:35:57] Mevrouw Moedler.

[0:36:00] Ja, ik hoop dat de nieuwe formerende of bijna geformeerde partijen hier verder

[0:36:07] aandacht aan zingen, maar dat is een politieke opmerking.

[0:36:09] Dus ik ga weer terug naar de inhoud,

[0:36:11] want ik had nog een opmerking aangaande de groepsbeledigingen,

[0:36:17] de groepsbeledigingen van vrouwen en mannen die ook strafbaar worden.

[0:36:20] Als je het hebt over groepsbeledigingen,

[0:36:22] dan is dat best een subjectief begrip.

[0:36:25] Ik vind misschien een groepsbelediging richting vrouwen net iets zwaarder dan richting mannen.

[0:36:29] Ik weet het niet.

[0:36:31] Dat kan beledigend zijn.

[0:36:36] Dus ik ben ook even zoekende naar jullie verzoek van probeer dat nou te expliciteren.

[0:36:42] Ik heb zelf even naar jurisprudentie gekeken over groepsbeledigingen.

[0:36:45] Aan zich staat er ontzettend veel op internet te vinden.

[0:36:51] Maar dat gaat best ver inderdaad, online, offline, typebelediging.

[0:36:58] Dus ik was even op zoek naar of u weet of daar extra onderzoek naar is gedaan, want ik kan

[0:37:06] best de minister gaan vragen om dit nader te expliciteren.

[0:37:09] Er zit ook een subjectief element in en dat vind ik ook nog even lastig.

[0:37:17] Ja, dat het lastig is, inderdaad, dit onderwerp, dat begrijp ik heel goed en ook in de rechtspraktijk

[0:37:25] is dit best een heel lastig delict, dat klopt.

[0:37:29] Met betrekking tot vrouwen en mannen, wat u aangeeft, daar hebben we ook in een van de

[0:37:34] andere aanbevelingen die we nu niet hebben behandeld, hebben we iets gezegd over, als

[0:37:41] dat je groepsbelediging en haatzaaien tegen minderheden strafbaar stelt,

[0:37:47] is dat misschien toch weer iets anders

[0:37:49] dan tegen een dominante of meerderheidsgroep.

[0:37:53] En daar kun je natuurlijk een bepaalde keuze in maken.

[0:37:56] Tot nu toe is die keuze steeds geweest

[0:37:58] dat we ook dominante meerderheidsgroepen beschermen.

[0:38:01] Daar kunnen redenen voor zijn, maar dat is nou juist zoiets

[0:38:03] waar ik ook een explicitering zou verwachten.

[0:38:07] Volgens mij kiest de minister daar wel weer voor,

[0:38:11] om ook die dominante groep te beschermen.

[0:38:14] Dat staat in de memorie, maar uiteindelijk is het doel

[0:38:17] om minderheidsgroepen te beschermen, dus daar zit wel iets interessants

[0:38:21] waar ik heel benieuwd zou zijn naar de afweging.

[0:38:26] Misschien dat uw vraag ook wel zag op groepsbelediging echt van vrouwen,

[0:38:31] dat daar ook misschien wat onduidelijkheden kunnen ontstaan.

[0:38:34] En dat kan ik me best wel voorstellen.

[0:38:37] Daar komen lastige grensgevallen, absoluut.

[0:38:40] Wat mag men daarin wel en niet uiten?

[0:38:44] Ik verwacht wel dat de rechter daar ook goed mee om zal kunnen gaan

[0:38:50] met de vraag van is dit nou in deze context

[0:38:53] inderdaad objectief gezien een belediging?

[0:38:56] Het is altijd heel lastig om het toch niet subjectief te maken, inderdaad.

[0:39:02] Het is objectief bedoeld, maar het kan heel snel subjectief worden.

[0:39:07] Ik denk, net als bij de andere gronden, dat daar ook bij de grondgeslacht mee om kan worden

[0:39:12] gegaan.

[0:39:13] Maar ik zou wel heel erg benieuwd zijn naar de motivering van het kabinet op dit punt en

[0:39:19] wat zij denken over eventuele lastige grensgevallen.

[0:39:25] Mevrouw van Opland?

[0:39:28] Ja, en ik zou daar nog kort aan willen toevoegen en ook de motivering of die groepen die toch

[0:39:35] een relatief sterke positie hebben in de maatschappijen of die daar ook door

[0:39:40] beschermd moeten worden en wat daar dan de reden voor is. Dus dat dat ook iets

[0:39:46] explicieter aan de orde komt in de memorie. Dank.

[0:39:51] Dank u wel. Mevrouw Chacor, heeft u nog een vraag?

[0:39:55] Ja, kort. Dank. U had het inderdaad ook over de genderidentiteit, over de betere

[0:40:01] beschermingen die nodig is om daar expliciet aandacht aan te geven en ook een betere onderbouwing.

[0:40:07] En u stelde ook die vraag over hoe je helpt strafbaarstellen aan het tegengaan van discriminatie.

[0:40:14] Dat is ook een vraag die ik wil terugstellen van, gaat dat helpen inderdaad het strafbaarstellen?

[0:40:21] En met betrekking tot grensgevallen, kunt u daar expliciet wat voorbeelden noemen van

[0:40:27] Wanneer is het iets, een grensgeval? Welke casuïstieken hebben we het dan over?

[0:40:33] Dank.

[0:40:33] Gravenaar.

[0:40:36] Dank.

[0:40:38] Ja, helpt strafbaar stellen bij het tegengaan van discriminatie

[0:40:42] en dan met name die uitingstelicten?

[0:40:44] Dat is een hele goede en ook moeilijke vraag.

[0:40:47] We denken sowieso dat het goed zou zijn dat daar meer onderzoek naar komt,

[0:40:51] want dat is tot nu toe empirisch nog niet heel goed onderzocht in Nederland.

[0:40:57] Dat is iets dat ook heel moeilijk is om te onderzoeken.

[0:41:02] Hoe ga je verschillende aspecten daarbij uit elkaar trekken?

[0:41:07] Wat heeft wel of niet geholpen? Wanneer helpt iets tegen discriminatie?

[0:41:12] Bepaalde delicten kun je bijna niet zonder.

[0:41:16] Aanzetten tot haat, aanzetten tot discriminatie.

[0:41:19] Als je dat niet strafbaar stelt, kun je alsnog kiezen

[0:41:22] welke gronden je dan gebruikt,

[0:41:25] Dan komt er zoveel dat publieke debat in dat ik me kan voorstellen dat daar een goed argument te maken valt.

[0:41:34] Hoewel ik dus geen duidelijk empirisch onderzoek hiernaar kan aanbieden.

[0:41:40] Dus of dat bij deze gronden hetzelfde zal zijn.

[0:41:45] Ik denk dat we in het algemeen bij alle gronden die we al hebben en ook bij deze grond daar meer over zouden willen weten.

[0:41:51] en ook wat meer verdieping in zouden willen zien

[0:41:54] wat daarin wordt verwacht door het kabinet

[0:41:58] om echt discriminatie tegen te gaan.

[0:42:01] Want als je inderdaad te veel lastige grensgevallen vervolgt,

[0:42:06] dan kun je juist ook die strijd misschien weer tegengaan,

[0:42:11] die strijd tegen discriminatie,

[0:42:13] omdat er steeds weer discussie komt over die grensgevallen.

[0:42:16] Dat kan ik me zo voorstellen, maar opnieuw niet empirisch onderzocht.

[0:42:21] En wat zijn dan grensgevallen?

[0:42:24] We hadden het net in onze voorbeelden natuurlijk al over dat ASC,

[0:42:28] Amsterdamse Studenten Corps, met die uitlatingen over vrouwen.

[0:42:32] Ik weet overigens niet of ik dat per se in die zin een grensgeval zou noemen.

[0:42:38] De woorden die er zijn gezegd, die zijn natuurlijk ontzettend heftig.

[0:42:42] Alleen, je kan je ook voorstellen dat dan de context daarbij weer wordt meegewogen.

[0:42:47] van in welk kader is dit gezegd?

[0:42:50] Is dit bedoeld als humor?

[0:42:53] Dat pleit ze nog niet vrij, maar het kan wel meespelen.

[0:42:58] Dus het is altijd een lastige afweging.

[0:43:00] Dat hebben we ook gezien bij uitlatingen

[0:43:03] die vanuit iemands geloofsopvatting worden gedaan

[0:43:06] over homoseksualiteit.

[0:43:10] Daar wordt ook altijd heel erg die afweging gemaakt

[0:43:12] van ja als je nou direct je uitlating baseert op je geloofsopvatting moet daar dan tegen

[0:43:20] worden opgetreden of moet je die vrijheid toch hebben. Dat zijn lastige grensgevallen en

[0:43:25] ik denk dat dat bij gender ja niet anders zal zijn. Waar de rechter mee zal moeten omgaan

[0:43:31] als dit als dit wordt aangenomen. Ik hoop dat dat het enigszins verduidelijkt. Wil jij

[0:43:41] Nog even over het eerste punt een korte aanvulling dat ook over die onderbouwing en hoe belangrijk

[0:43:49] het kan zijn dat dat er een norm gesteld wordt als het gaat over die groepsbelediging dat kan

[0:43:54] op zichzelf gewoon een goede reden zijn om het strafbaar te stellen maar zoals we in het begin

[0:44:00] ook al hebben gezegd is het strafrecht wel een zwaar middel en wat nog zou kunnen gebeuren is

[0:44:07] een goede afweging maken van de alternatieven die er zijn, juist ook met het oog op de doelstellingen

[0:44:13] die in de memorie worden genoemd, dus ook om bepaalde groepen beter te beschermen. Maar

[0:44:19] hoe kan dat dan? Dus hoe is dan die functie van het strafrecht met het oog op de te bereiken

[0:44:26] doelstellingen die in de memorie worden geformuleerd? Dus dat zijn punten waarop

[0:44:32] nog verduidelijking en aanscherping zou kunnen plaatsvinden. Dank.

[0:44:38] Dank u wel. Ik zou ook nog graag een vraag willen stellen en dat is eigenlijk om of u andere...

[0:44:44] Ja, dus u bent natuurlijk strafrechtskundige en ik niet.

[0:44:49] Hoewel wel ook verwoordvoerder op veilige justitie, dus ik heb er wel eens mee te maken.

[0:44:53] Maar ik zat heel erg te piekeren. Zijn er nou ook andere strafbaarstellingen?

[0:44:57] Want dit is eigenlijk, er is nu een generieke strafbaarstelling op groepsopleidingen

[0:45:02] 137C en 137D bestaat en die gaan we dus nu eigenlijk verbijzonderen.

[0:45:08] En is dat op andere terreinen ook zo?

[0:45:11] Ik bedoel, ik denk aan...

[0:45:14] We hebben ook een strafbaarstelling op geweld...

[0:45:17] en we hebben allerlei soorten strafbaarstellingen...

[0:45:19] die dus ook algemeen zijn, die dus niet verbijzonderd zijn...

[0:45:23] naar specifieke, ja, groepen, minderheidsgroepen...

[0:45:28] of degene die je wilt beschermen.

[0:45:30] Kunt u daar voorbeelden van geven of die er ook ergens anders in strafrecht zijn?

[0:45:36] Omdat ik heel erg zoek ook van, helpt nou juist dat verbijzonderen?

[0:45:40] Helpt dat nou juist wel of moet je het juist in die, juist algemeener houden

[0:45:45] omdat dat meer ruimte geeft?

[0:45:48] Ja, dat is een goede vraag inderdaad, want eigenlijk zijn 137 C&D al een verbijzondering

[0:45:53] omdat zij al een aantal specifieke gronden noemen, dus religie et cetera

[0:45:58] waarop je niet gediscrimineerd of in ieder geval aanzet

[0:46:02] tot discriminatie, groepsbelediging.

[0:46:04] Alleen op die gronden mag niet.

[0:46:06] En daar komt nu eigenlijk een explicitering bij,

[0:46:09] met gender, expressie, et cetera.

[0:46:13] Dus ik denk dat het...

[0:46:14] Ja, het is een klein beetje een verdere verbijzondering,

[0:46:17] maar het was al bijzonder.

[0:46:19] En dat is inderdaad wel een...

[0:46:22] Ja, best bijzonder in het strafrecht ook om dat te doen.

[0:46:26] We kennen bijvoorbeeld wel strafverhogingsgronden in het wetboek.

[0:46:33] Als je het hebt over bijvoorbeeld minderjarigen als slachtoffer.

[0:46:37] Dat zijn dan voorbeelden waar ik aan denk.

[0:46:39] Maar deze, echt met die discriminatie, die zien we echt in een aantal hele specifieke delicten waar het hier om gaat.

[0:46:47] En wat we natuurlijk ook zien, en dat is een ander initiatiefwetsvoorstel

[0:46:52] dat aanhangig is over haatmisdrijven of hatecrime.

[0:46:57] Het voorstel om communedelicten met een discriminatoor aspect

[0:47:01] of hoe je het dan ook wilt noemen, om dat strenger te bestraffen.

[0:47:08] Dus daar heeft dit natuurlijk ook heel erg veel mee te maken

[0:47:11] en het is vaak ook zo dat die haatmisdrijven

[0:47:14] en wat het Openbaar Ministerie daarvoor beleid opvoert,

[0:47:17] dat dat ook weer voor een heel groot deel gebaseerd is

[0:47:20] op deze delicten en op deze gronden in het wetboek.

[0:47:24] Dus dat is ook nog wel iets om naar te kijken.

[0:47:26] Ja, als dit gebeurt, heeft dat ook weer impact

[0:47:29] op wat hierna met haat, misdrijven zal kunnen gebeuren.

[0:47:36] Maar om antwoord te geven op uw vraag,

[0:47:38] dat verbijzondere, dat is er dus al.

[0:47:42] En dat is echt iets van deze delicten waar we het nu over hebben.

[0:47:51] Mevrouw van Oplauw?

[0:47:53] Nee, ik heb geen toevoeging, dank.

[0:47:55] Oké. Ik kijk naar de leden.

[0:47:57] Zijn alle vragen gesteld die u had willen stellen?

[0:48:02] Ja? Misschien ook...

[0:48:04] Mevrouw van Orlois, is er een vraag niet gesteld?

[0:48:07] Of is er iets wat u graag had willen toelichten?

[0:48:10] Nee hoor, dank u wel.

[0:48:12] Mevrouw van Oplauw, van Nieuwkant.

[0:48:13] nog een punt wat u onder de aandacht wil brengen? Nee hoor, dank u wel. Mevrouw Moedler. Ja mevrouw

[0:48:21] van Norloos begon er zelf over want ook ik was aan het kijken van wat, hoe moet ik dit wetsvoorstel

[0:48:29] zien in het licht van het wetsvoorstel wat volgens mij door twee andere collega's is aangekaart,

[0:48:35] namelijk ChristenUnie, nee en door de GroenLinks BvdA, namelijk het wetsvoorstel hate crime. Wat

[0:48:42] meer om een strafverzwaringsgrond vraagt in mijn beleving, ze hebben met elkaar te maken.

[0:48:51] Er zit overlap volgens mij voor een deel, dus ik wilde ook dat u iets meer ingaat of

[0:48:57] doorgaat op wat u net zei van ja, wat betekent dat als de een wordt aangenomen voor de andere

[0:49:03] wet en andersom.

[0:49:05] Ja, ik weet niet of mevrouw Van Oran, u bent ook op de hoogte van die andere, ja oké.

[0:49:10] Dank je wel.

[0:49:11] Ja, en in deze wet, in dit wetsvoorstel moet ik zeggen,

[0:49:15] staat ook het een en ander dat weer linkt aan die eventuele toekomstige andere wet.

[0:49:22] Dus men probeert volgens mij om erop voor te sorteren

[0:49:25] van welke dan als eerst mogelijk wordt aangenomen,

[0:49:29] dat in ieder geval die termen gender, expressie, etcetera,

[0:49:33] dat die dan in allebei op dezelfde manier staan.

[0:49:36] En dat is volgens mij ook expliciet de bedoeling van de initiatiefnemers

[0:49:39] om ook die drie slag erin te zetten, ja.

[0:49:46] Mevrouw van Oplo?

[0:49:49] Nee, dank.

[0:49:50] Oké, dan rond ik hiermee deze briefing af.

[0:49:54] Niet natuurlijk nadat ik u heel hartelijk heb bedankt voor de toelichting.

[0:49:59] Ook nogmaals een rapporteursedank, dat is toch weer reuze nuttig en heel goed

[0:50:05] om ons ervoor te zorgen dat we goed beslagen ten eis komen.

[0:50:09] over deze wetenschapstoets, die staat op de agenda van onze procedurevergadering.

[0:50:15] Het 23 mei is die.

[0:50:17] En we hebben de inbrengdatum voor het verslag van dit wetsvoorstel

[0:50:21] al eerder vastgesteld, en dat is ook 23 mei, dat is toevallig, om twee uur.

[0:50:26] En ik kan me heel goed voorstellen dat de leden ook deze wetenschapstoets

[0:50:32] zullen betrekken bij de vragen die zij stellen over deze wet richting de minister.

[0:50:37] Dat gezegd hebbende zou ik deze technische briefing willen afronden.

[0:50:43] Ik wens u allen een heel goede dag.