Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Wetsvoorstel afschaffen grondslag kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs

[0:00:03] Hierbij open ik dit wetgevingsoverleg.

[0:00:05] We zijn hier bij elkaar met de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in een wetgevingsoverleg.

[0:00:11] We praten over het wetvoorstel afschaffen grondslag kwaliteitsbekostiging hoog onderwijs.

[0:00:17] Ik eet de minister van harte welkom.

[0:00:19] Fijn dat u er bent.

[0:00:20] De leden hier aanwezig van harte welkom.

[0:00:23] U heeft een indicatieve spreektijd opgegeven, maar bij een wet zijn we daar wat losser in.

[0:00:29] Hetzelfde geldt voor interrupties.

[0:00:31] Dus laten we gewoon met elkaar een mooi debat van maken.

[0:00:33] Ik geef als eerste het woord aan mevrouw Hertsberger.

[0:00:35] Zij spreekt namens de NSC.

[0:00:38] Voorzitter, vandaag ligt een belangrijke wijziging van de

[0:00:42] bekostigingssystematiek van het hoger onderwijs voor,

[0:00:45] namelijk de afschaffing van de grondslag voor de kwaliteitsbekostiging.

[0:00:49] Bij de invoering van het leenstelsel werd destijds afgesproken dat het geld

[0:00:53] wat hiermee beschikbaar kwam, ten goede zou komen aan het verbeteren

[0:00:57] van de kwaliteit van het onderwijs.

[0:00:59] En dat moest uiteindelijk oplopen tot 1 miljard euro per jaar.

[0:01:03] Dat werd het nooit, aanvankelijk was daar slechts 200 miljoen euro per jaar voor beschikbaar,

[0:01:08] schamel bij elkaar gesprokkeld.

[0:01:10] Dus ook daarmee had de pechgeneratie echt pech.

[0:01:14] Maar het beschikbare bedrag per jaar liep snel op, tot nu in 2024 660 miljoen euro per jaar.

[0:01:23] Geld dat dus ooit beschikbaar is gekomen vanwege de afschaffing van de basisbeurs.

[0:01:28] in plaats van de basisbeurs.

[0:01:31] Die basisbeurs is nu ook weer ingevoerd, terecht.

[0:01:35] Maar de achtereenvolgende exercities van het afschaffen van de basisbeurs en het weer herintroduceren

[0:01:39] ervan is netto een grote injectie geweest voor het hoger onderwijs.

[0:01:44] En dit geld waar we het vandaag over hebben, die 660 miljoen, is een netto verhoging van

[0:01:49] de lump sum.

[0:01:52] Het is een mooie investering van deze minister in de blessuretijd van dit kabinet, dat ook

[0:01:57] de mogelijkheid had om stevig te investeren in hoger onderwijs en wetenschap, met de nadruk

[0:02:01] op de mogelijkheid.

[0:02:03] En nu leven we in andere tijden.

[0:02:04] In plaats van tientallen miljarden investeren, moeten we 15 miljard bezuinigen.

[0:02:09] En we hebben er heel hard voor gevochten om een belangrijk deel van de investeringen intact

[0:02:13] te laten.

[0:02:14] En dat niet alleen.

[0:02:15] Het is ons ook gelukt om in deze lastige onderhandelingen met zo'n dijk van de bezuinigingsopgave

[0:02:20] toch ook nog 1,3 miljard euro uit het vuur te redden voor extra tegemoetkoming voor de

[0:02:26] pechgeneratie.

[0:02:27] Maar even terug naar de kwaliteitsbekostiging.

[0:02:30] Wij denken dat het goed is dat deze nu wordt afgeschaft.

[0:02:34] Dit wetsvoorstel doet iets wat weinig andere wetsvoorstellen doen.

[0:02:37] Het vermindert de regeldruk, het maakt beleid eenvoudiger ook.

[0:02:40] Dat is een zeldzaam goed en dat juicht mijn fractie toe.

[0:02:44] Maar nu het vandaag over de bekostiging gaat, hecht ik eraan om een ander punt onder de

[0:02:48] aandacht te brengen.

[0:02:50] Want toen deze kwaliteitsbekostiging werd ingevoerd, bijna 10 jaar geleden, was er nog

[0:02:54] sprake van toenemende aantallen studenten in het hoger onderwijs.

[0:02:57] En die tijd is nu ook volledig anders.

[0:03:00] Het aantal studenten krimpt en met name in het hbo wordt een forse krimp verwacht.

[0:03:06] In de voorjaarsnota zien we de heftige effecten in zijn volle omvang.

[0:03:10] Het levert structureel een meevaller, noemen ze dat dan, van 500 miljoen op voor de begroting.

[0:03:16] In praktijk is die meevaller ook een nieuw probleem.

[0:03:19] Want een belangrijk deel van ons hoger onderwijs wordt bekostigd op basis van studentenaantallen.

[0:03:24] En bij het hbo is die factor nog veel groter dan bij het wetenschappelijk onderwijs.

[0:03:30] Op bezoek in Enschede bij Saxion Hogeschool tijdens het meireces begrepen we hoe ernstig

[0:03:34] hogescholen ook vooral in de regio daardoor in de knel kunnen komen.

[0:03:39] Juist die opleidingen waar het bedrijfsleven om de afgestudeerden zit te springen, zoals

[0:03:44] civiele techniek en elektrotechniek, hebben te kampen met teruglopende studentenaantallen

[0:03:49] en daarmee een sterk dalende bekostiging, en komen daarmee echt onder druk te staan.

[0:03:52] Nu er weer 500 miljoen uit de begroting verdwijnt vanwege de bekostigingssystematiek, willen

[0:03:57] we de minister vragen of hij zicht heeft op hogescholen die acuut in de klem komen en wat

[0:04:02] er op korte termijn noodzakelijk is.

[0:04:05] Tot slot wil ik kort aandacht besteden aan de tegenmacht.

[0:04:09] Mijn collega's gaan zich vast en zeker werpen op de versterking van de medezeggenschapsraad,

[0:04:14] maar hier wil ik graag nog wat aandacht besteden aan die andere luis in de pels, de universiteitspers.

[0:04:19] Wij horen verontrustende geluiden over de steeds verdergaande intimidatie van journalisten

[0:04:24] van de onafhankelijke universiteitsmedia.

[0:04:27] We horen hoe journalisten de toegang wordt ontzegd tot openbare bijeenkomsten, of hoofdredacteuren

[0:04:32] door bestuurders worden opgedragen om artikelen te verwijderen.

[0:04:36] Wat dreigt is dat straks alle berichtgeving aan de universiteit alleen nog maar goed nieuws

[0:04:40] bevat met vrolijke glossies die de mooie verhalen vertellen.

[0:04:43] Ik paraphraseer graag George Orwell, journalistiek is publiceren wat iemand niet gepubliceerd

[0:04:49] wil hebben.

[0:04:50] En al het andere is PR.

[0:04:53] Universiteitsjournalistiek is cruciale tegenmacht voor de democratie binnen onze onderwijsinstellingen,

[0:04:58] die ook een oogje in het cel houden bij de kwaliteit van het onderwijs.

[0:05:02] Daarom zouden wij graag aan de minister willen vragen hoe hij de persvrijheid van deze universiteitsbladen

[0:05:06] kan waarborgen.

[0:05:08] Dank u, voorzitter.

[0:05:10] Dank u wel.

[0:05:12] Heer Boutenot en mevrouw Martens, van harte welkom, zijn begonnen.

[0:05:18] En we gaan luisteren naar de bijdrage van de heer Stoeltjes, hij spreekt namens GroenLinks Partij van de OURF.

[0:05:24] Dank u wel.

[0:05:25] En ik had er helemaal niet aan gedacht om vandaag te beginnen met een persvraag, maar ik vind het een hele goede vraag van collega Hertenberg.

[0:05:29] Dus ik sluit me graag aan bij deze prangende kwestie, waar we ook al zelf vragen over gesteld hebben.

[0:05:33] Dus bedankt daarvoor.

[0:05:35] Dan het wetsvoorstel zelf.

[0:05:36] Onze fractie kan het wetsvoorstel steunen.

[0:05:38] Het schrappen van de wettelijke grondslag voor de kwaliteitsbekostiging.

[0:05:42] Hiermee verlagen we de lasten per administratie,

[0:05:45] zowel voor de onderwijsinstellingen als voor de NVHO.

[0:05:48] Ook heel belangrijk dat het geld beschikbaar blijft

[0:05:50] voor deze instellingen zelf, voor de kwaliteitsverbetering.

[0:05:53] Dus inderdaad de 410 miljoen voor het HBO en de 250 miljoen voor het WO.

[0:05:59] En ik ben ook blij met de keus voor de toevoeging aan de vaste voet,

[0:06:02] want hiermee heb je een grote aandeel vaste bekostiging

[0:06:05] en dat is ook met name goed voor hoogscholen en universiteiten

[0:06:08] in de krimpregio's. Dus eigenlijk allemaal positieve punten.

[0:06:11] Dan nog enkele vragen en die gaan inderdaad rondom vooral over de medezeggenschap.

[0:06:16] Want het risico van deze wijziging is dat de medezeggenschap of de inspraak van studenten

[0:06:20] afneemt, want er was natuurlijk veel voor geregeld hiervoor.

[0:06:23] Nu weet ik dat de medezeggenschap heeft instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting, maar de

[0:06:29] precieze invulling hiervan wordt overgelaten aan de instellingen zelf en dat leidt tot

[0:06:32] enige lichte punten van zorg en ik hoop dat de minister die kan wegnemen.

[0:06:36] De eerste gaat over het op tijd meenemen van de medezeggenschap in het kiezen van de bestedingsdoelen

[0:06:42] van deze kwaliteitsgelden.

[0:06:44] Op welke manier kan dit gewaarborgd blijven?

[0:06:47] De tweede gaat over de aparte reflectie in het jaarverslag, die tot nu toe het geval

[0:06:52] was.

[0:06:53] Daarvan schrijft de minister, of dat schrijven ook de universiteiten, dat dit kan in stand

[0:06:56] blijven.

[0:06:57] Maar goed, het kan dus ook verdwijnen.

[0:06:58] Wat ik een risico vind.

[0:06:59] Dus waarom zouden we niet gewoon kunnen zeggen met elkaar, dit recht, dat blijft gewaarborgd,

[0:07:03] dat die studenten kunnen reflecteren op de besteding van het geld in het jaarverslag.

[0:07:08] Dan het derde punt om dit thema is het voorstel ook vanuit studenten zelf

[0:07:12] om een jaarlijks percentage toe te kennen

[0:07:14] en beschikbaar te houden voor initiatieven vanuit studenten.

[0:07:17] Ik ben benieuwd hoe de minister daarop reflecteert.

[0:07:20] Het vierde punt hierop is de oproep voor een landelijke handreiking

[0:07:24] vanuit het ISO op deze hoofdlijnenbegroting.

[0:07:27] Volgens mij komt het eraan. Ik ben benieuwd of de minister daar meer over kan zeggen.

[0:07:30] En tot slot, waar we ook al op wachten, een tijdje is het akkoord over de

[0:07:35] medische schapsvergoedingen tussen studenteninstellingen. Die zou geloof ik

[0:07:39] voor de zomer komen. Nou, daar zijn we bijna bij aanbeland.

[0:07:42] Dus ik ben benieuwd hoe het daarmee staat.

[0:07:45] Dat was mijn inbreng voor de wetvoorstel zelf.

[0:07:47] Er gaat nog heel veel praten over alle plannen van de nieuwe coalitie.

[0:07:50] Maar ik wil toch ook gezegd hebben, ik sluit me zeker aan bij de woorden van de minister

[0:07:52] van vorige week in de plenaire zaal, dat mijn fractie daar toch van geschrokken is.

[0:07:56] Het biedt nog veel voorover discussie, maar dat zullen we vooral de komende weken en maanden blijven doen met mijn collega's hier.

[0:08:03] Dank u wel.

[0:08:04] Dank u wel.

[0:08:05] We gaan luisteren naar de bijdrage van mevrouw Martens.

[0:08:07] Ze spreekt namens de VVD.

[0:08:09] Ja, voorzitter, dank.

[0:08:11] Vandaag bespreken we de wetswijziging die grote impact heeft op de financiering van ons onderwijs.

[0:08:17] Maar dat is niet het enige wat we vandaag bespreken.

[0:08:19] Want de minister heeft ervoor gekozen om de indexatie van de tegemoetkoming van de leencelselsstudenten hier ook onder te brengen.

[0:08:25] Ik begin met mijn inhoudelijke bezwaren in tegenstelling tot mijn voorgangers.

[0:08:30] Het hoeft geen geheim te zijn dat de VVD-fractie geen voorstander is van het schrappen van deze specifieke grondklas.

[0:08:36] Niet omdat wij geen vertrouwen hebben in de onderwijsinstellingen, maar wel omdat het ontzettend veel geld betreft.

[0:08:42] Wat ons betreft zouden kamerleden daar een extra controlemoment op moeten hebben.

[0:08:46] Deze wordt ontnomen en de minister wordt een sturingsinstrument afgenomen.

[0:08:51] En of de minister er vervolgens voor kiest om deze te gebruiken, dat is wat mijn fractie

[0:08:54] betreft natuurlijk een tweede en aan de minister zelf, maar dat hoeft de wet niet voor te worden

[0:08:58] aangepast.

[0:09:00] En voorzitter, nog los van de inhoudelijke bezwaren die ik heb tegen het schrappen van

[0:09:03] de grondslag, heb ik ook een aantal procedurele bezwaren tegen de vorm van deze wet en het

[0:09:07] moment waarop we deze behandelen en hoe.

[0:09:10] Want namelijk dat het een grote bekostigingswijziging is, die gaan we doorvoeren op het randje van

[0:09:15] de termijn van deze minister en dat we twee totaal onsamenhangende wetsvoorstellen samenvoegen

[0:09:20] tot één wet.

[0:09:21] En dat de Raad van State de regering expliciet heeft verzocht om de wet nog even te evalueren

[0:09:26] en dat niet is gedaan.

[0:09:28] En tot slot, en wat mijn fractie betreft ook symboliek is omdat een toekomstige minister

[0:09:32] ervoor kan kiezen geen gebruik te maken van het instrument, zonder deze uit de wet te

[0:09:36] halen.

[0:09:36] Dat is namelijk beschreven in artikel 1.9 eerste lid.

[0:09:40] En voorzitter, tot slot, het maakt me ook een tikkie cynisch, want persoonlijk heb ik mogen

[0:09:43] ervaren welke grote woorden in dit huis worden gebruikt wanneer een wetsbehandeling niet zorgvuldig

[0:09:49] wordt doorlopen.

[0:09:50] Bijvoorbeeld wanneer twee wetten tegelijkertijd worden behandeld.

[0:09:54] Bijvoorbeeld wanneer mensen het gevoel hebben dat advies van de Raad van State niet wordt afgewacht.

[0:09:59] Of, voorzitter, blijkbaar is dit mijn les na zes maanden dat sommige principiële woorden

[0:10:04] alleen wat waard zijn wanneer je een ander de maat kunt nemen.

[0:10:07] De VVD stemt in met dit voorstel, laat ik daar duidelijk over zijn.

[0:10:10] En niet omdat wij het een goed idee vinden, maar omdat wij de indexatie van de tegemoetkoming

[0:10:15] van de leencelfsubsidenten niet willen tegenhouden.

[0:10:18] Complimenten aan de minister voor deze politieke handigheid.

[0:10:21] Ik ben blij dat ik een inspiratie ben geweest wat dat betreft.

[0:10:24] Maar ik heb toch een aantal inhoudelijke vragen waar de minister hopelijk op kan reflecteren.

[0:10:28] Namelijk, ik lees op pagina 6 van de note aan de aanleiding van het verslag dat de minister

[0:10:32] van mening is, en ik citeer, er voldoende opties zijn om in te grijpen in die nodig.

[0:10:38] Kan de minister toelichten welke opties er dan nog overblijven om in te grijpen?

[0:10:43] De minister kiest ervoor om hier twee onsamenhangende wetten samen te voegen.

[0:10:46] is hij het met de VVD eens dat hij ons hier de kans ontneemt om kritisch te zijn op de ene of

[0:10:51] tegen te stemmen? En tot slot, de timing die de minister kiest om in de laatste weken van zijn

[0:10:56] termijn deze twee wetten gevoegd naar de Kamer te brengen, onder stel en sprong, en het advies van

[0:11:01] de Raad van State om af te wachten tot het einde van de evaluatie niet te doen, kan hij zijn afweging

[0:11:07] wellicht met ons delen? Dank u wel. Dank u wel. We gaan luisteren naar de bijdrage van de heer

[0:11:15] Patrick Paternotte, hij spreekt namens D66.

[0:11:19] Ja, dank u wel, voorzitter.

[0:11:21] Ik vind het allereerst echt goed dat we hier met elkaar zitten,

[0:11:24] want het is soms heel erg lastig als Tweede Kamerleden om de planning met elkaar rond te krijgen.

[0:11:28] Maar als we dat niet voor elkaar krijgen, kan het soms serieuze gevolgen hebben,

[0:11:32] zoals bij deze wet, want we waren bijna niet op tijd om deze te behandelen.

[0:11:35] Dat zal zowel voor instellingen als voor studenten echt grote gevolgen hebben gehad.

[0:11:39] Minder compensatie voor de pechgeneratie, blijvende administratieve druk voor de instellingen

[0:11:42] en onzekerheid, omdat de bekostiging dan niet zeker is.

[0:11:46] Dus ik ben blij dat we hier met elkaar zitten.

[0:11:48] Ik dank daarvoor aan de collega's.

[0:11:51] En voorzitter, ook mijn fractie zal voor deze wet stemmen,

[0:11:54] want de kwaliteitssystematiek heeft wat ons betreft zijn rol gehad.

[0:11:57] Het is nu tijd om instellingen zekerheid te geven over dit geld

[0:12:00] en dat scheelt ook een serieuze verantwoordingscyclus

[0:12:02] en het verlichte administratiedruk met meer tijd voor onderwijs en onderzoek.

[0:12:07] En op een ander niveau van denken, we verhogen hiermee de vaste voet

[0:12:09] in de begroting van onderwijsinstellingen ook weer een beetje.

[0:12:12] Dat is nuttig en goed, en met name ook voor instellingen in de regio

[0:12:15] die de komende jaren met krimp te maken zullen krijgen.

[0:12:18] En het is ook goed voor meer samenwerking tussen instellingen.

[0:12:22] Wel wil ik expliciet aandacht geven aan de medezeggenschap,

[0:12:25] want het mooie van deze wet was wel

[0:12:27] dat studenten directe invloed hadden op die onderwijsinvesteringen,

[0:12:30] dat daarmee ook allerlei verschillende keuzes zijn gemaakt

[0:12:32] bij verschillende instellingen onder invloed van de studenten.

[0:12:35] Wij vinden het belangrijk dat we deze medezeggenschap wel echt goed borgen.

[0:12:39] Mevrouw Heertsberger zei al dat bij de aanvulling van steden

[0:12:41] De heer Stultjen zei daar ook goeie dingen over en we hameren daar vaak op.

[0:12:45] En dan zegt de minister, ja, dat gaan we organiseren via het instellingsrecht

[0:12:47] op de hoofdlijnen van de begroting, wat er mede is gekomen

[0:12:50] door de inzet van collega's, eerdere collega's van Menen en huidige collega Tiele.

[0:12:55] Dat vinden wij best een goed idee.

[0:12:57] Want het is ook de plek waar studenten en docenten kunnen sturen op de grote lijnen

[0:13:00] en kunnen kiezen voor de onderwijskwaliteit.

[0:13:02] Alleen dan zien we dat in het mbo en het hbo er een heel eenduidige handreiking is

[0:13:07] over wat dan die hoofdlijnen van de begroting zijn.

[0:13:10] dat die samen met studenten ook is opgesteld.

[0:13:13] Dat instemmingsrecht bestaat inmiddels een tijdje.

[0:13:15] Dan lijkt het ons een goed moment om te kijken wat werkt nou goed.

[0:13:19] En kan er één duidelijke definitie komen

[0:13:21] voor instemmingsrecht op de hoofdlijn van de begroting,

[0:13:24] zodat we ook weten wat ermee bedoeld wordt, de studenten dat ook weten,

[0:13:28] en waar de universiteiten dan ook aan meedoen.

[0:13:30] Dus mijn vraag is, wat vindt de minister van het idee

[0:13:32] om de bestaande handreikingen over het instemmingsrecht

[0:13:35] op de hoofdlijn van de begroting om die bij de tijd te gaan brengen

[0:13:38] en erbij voor te gaan zorgen dat we één definitie krijgen

[0:13:42] in zowat het mbo, het hbo als het wetenschappelijk onderwijs.

[0:13:45] Dat hoor ik graag.

[0:13:48] Dan, voorzitter, het is goed om niet onbenoemd te laten

[0:13:49] de tegemoetkoming van de pechgeneratie.

[0:13:51] Die heeft immers lang op zich laten wachten.

[0:13:53] Het duo heeft er flink mee gestoeid.

[0:13:55] Het zorgde ook voor dat het bedrag deels is ingehaald

[0:13:57] door een best wel forse inflatie.

[0:13:59] Dus het is fijn dat die gekomp geïndexeerd gaat worden.

[0:14:02] Maar we zijn er wat ons betreft, wat dat betreft, nog niet.

[0:14:05] De heer Stulteens zei denk ik al terecht dat er nog genoeg onderwerpen zijn die in het

[0:14:10] hoofdlijnakkoord staan waar we echt behoorlijk van zijn geschrokken.

[0:14:14] Vanavond lijkt me niet het moment om daar met elkaar het debat over te gaan voeren, maar

[0:14:17] dat zullen we zeker nog wel moeten doen, want we weten van de studenten hoe hard veel maatregelen

[0:14:23] zijn aangekomen.

[0:14:24] De langste deur boete misschien nog wel voorop.

[0:14:26] Voorzitter, dank.

[0:14:28] Ik hoop dat we deze wet snel daarover kunnen gaan stemmen ook, zodat de instellingen die

[0:14:34] die zijkant kunnen krijgen en de compensatie voor de bechtgeneratie op weg is.

[0:14:39] Dank u wel, meneer Paternotte.

[0:14:41] We stemmen over de moties en amendementen op dinsdag 4 juni.

[0:14:46] Dus dat is

[0:14:48] nou ja, snel is natuurlijk altijd een subjectief begrip, maar zo gaan we het doen.

[0:14:54] Waardeer wel deze toelichting nog even.

[0:14:57] Een debat over wat is snel.

[0:15:00] De heer Blauw, we gaan naar uw luisteraar.

[0:15:01] De heer Blauw spreekt namens de fractie van de PVV.

[0:15:04] Dank u wel.

[0:15:06] Voorzitter.

[0:15:08] De wijziging van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de schrappen

[0:15:12] van de grondslag van de kwaliteitsbekostiging.

[0:15:17] Wij, hoewel het oogt als een technische uitwerking van details, liggen er niet te onderschatten kwesties aan ten grondslag.

[0:15:25] Wij zullen waarschijnlijk ook voor deze wetswijziging stemmen, maar natuurlijk hebben we wel wat vragen.

[0:15:31] De N-VAO heeft geconcludeerd dat alle instellingen in het hoger onderwijs de kwaliteitsafspraken

[0:15:40] verbonden zijn aan de investeringen vanuit het Rijk zijn nagekomen.

[0:15:45] Dat bouwt bij de minister en ook bij ons vertrouwen op vanwege de bewezen professionaliteit van

[0:15:50] die onderwijsinstellingen op dit gebied.

[0:15:52] Samen met administratiedruk bij die onderwijsinstellingen en de uitvoeringsdruk bij het N-VAO beweegt

[0:15:59] dit de minister ertoe om toch van deze methode af te stappen. Waarom, voorzitter?

[0:16:06] Voorzitter, de minister ziet ons zeker aan zijn kant wanneer hij zijn vertrouwen uitspreekt

[0:16:11] over de professionaliteit op dit gebied van die onderwijsinstellingen en het voldoende

[0:16:15] nakomen van die afspraak. Tegelijkertijd zien wij nog wel een lange weg voor ons. Is de minister

[0:16:21] niet te snel van vertrouwen? We hebben een methode die volgens het N-VAO wel degelijk

[0:16:26] vooruitgang boekt en moeten wij die dan zo snel veranderen?

[0:16:30] Graag hierop toch nog een reactie.

[0:16:33] En hoe ziet de minister de hoge administratieve lasten?

[0:16:36] Zijn ze daadwerkelijk te hoog en daarmee te problematisch om met de

[0:16:41] ja, toch enigszins werkende plannen te stoppen?

[0:16:45] Heeft de minister deze last afgezet tegen andere periodes?

[0:16:48] Graag ook hier nog een reactie op, voorzitter.

[0:16:51] Voorzitter, dat was één kant van de munt.

[0:16:52] En de andere kant is waar de minister naartoe wil, ook al we hopen hem natuurlijk nog lang hier te hebben,

[0:16:58] maar wie weet wat er de komende weken gebeurt.

[0:17:01] Maar ik wil toch nog even naar dat punt waar de minister naartoe wil.

[0:17:03] Voorzitter, u weet dat de PVV gezond kritisch is geweest op de vrije besteding van de lump sum bekostiging.

[0:17:13] Het pakt vaak net te goed uit voor gecentraliseerde onderwijsbesturen.

[0:17:18] De overheid geeft hiermee haar instrumenten om bij te sturen weg,

[0:17:22] ligt, terwijl vooral docenten snakken naar een bondgenoot tegen toenemende bureaucratische

[0:17:27] druk.

[0:17:28] Als het aan de PVV ligt, hoort het onderwijsbeleid juist ook om die docenten en hun expertise

[0:17:33] te draaien, in plaats van managers met vaak tot nauwelijks geen ervaring voor de klas.

[0:17:41] De hoop voor kwaliteitscontrole zou dan enkel en alleen bij de medezeggenschapsraden liggen.

[0:17:47] Hoe beoordeelt de minister de kwaliteit van dit mechanisme in het licht van het rapport

[0:17:51] van de Algemene Rekenkamer van 2018 hierover.

[0:17:54] Dit stelde immers dat het in de meeste gevallen niet eens is benut.

[0:17:58] Wat houdt u als minister dan over?

[0:18:00] En hoe houden wij de teugels in handen bij,

[0:18:03] of eigenlijk bijna in strijd met die onderwijsbesturen?

[0:18:07] Hoe kan maat worden gehouden bij bestuurlijke uitschieters?

[0:18:09] Graag hoor ik hoe de minister dit voor zich ziet.

[0:18:12] We delen het advies van de Raad van State om hier duidelijkheid over te scheppen.

[0:18:15] En de meest prangende vraag rest dan nu nog, waarom nu nog en waarom zo snel?

[0:18:21] Maar ik denk dat ik daar al het antwoord op weet.

[0:18:24] Maar dank u wel, voorzitter.

[0:18:27] Dank aan de heer Blauw.

[0:18:28] Daarmee zijn we al vrij snel aan het einde van de eerste termijn aan de zijde van de Kamer.

[0:18:32] Ik kijk even naar de minister.

[0:18:34] Zullen we een halfuurtje doen?

[0:18:35] Dan gaan we vijf voor halfacht gaan we verder.

[0:18:40] Ja, vijf voor halfacht schors ik deze vergadering voor een halfuurtje.

[0:19:06] ...passie voor een vak op een aanstekelijke manier.

[0:19:08] Dus je kan er wat van vinden, maar het is niet nep, het is niet gestaged.

[0:19:13] En dat maakt het eigenlijk best wel leuk om naar te luisteren...

[0:19:15] ...behalve als het elke persoon is die er een woord ontvindt.

[0:19:19] Dat is het stukje gelijfde arbeid dat je vindt als je moet vertellen...

[0:19:22] ...wat wij moeten vinden. Zien jullie wat ik bedoel?

[0:19:25] En dan handel ik haar goed, ik vind haar leuk, maar het doet...

[0:19:28] Zij is gewoon helemaal overtuigd van de missie, maar het is wel een missie.

[0:19:33] Ja. Het heeft er ook wel weer wat van.

[0:19:37] Ik handel het prima.

[0:19:39] Maar ze weten gewoon niet wanneer ze het moeten be... wanneer het moet.

[0:19:43] Zoals wij nu vanavond.

[0:19:44] Ze is wel enorm ontwikkeld hoor. Enorm.

[0:19:46] In het begin dat er geen humor in zat.

[0:19:50] Dat ze vooral heel veel boos was.

[0:19:52] En toen was ik ook in die coalitie met de 5D en de SP.

[0:19:54] Toen was ik heel boos dat die baten was gekomen.

[0:19:57] Dat ik haar later dan ook zag.

[0:19:58] Toen bij de options dacht ik oké.

[0:20:00] Heel erg boos. Enorm.

[0:20:02] Ik ging heel goed met haar, ze had ons heel vaak bij.

[0:20:04] Tot we gewoon per aantalde niet nodig waren afgelopen keer.

[0:20:08] Echt niet nodig.

[0:20:09] Maar zij is wel iemand met wie je op...

[0:20:11] Had ze jullie graag bij?

[0:20:12] Ja.

[0:20:14] Nee, dat waren best wel goede gesprekken.

[0:20:15] Maar als je gewoon echt niet nodig bent op aantalde, dan snap ik ook dat je heel snel denkt...

[0:20:20] Dat spreekt ook voor de derailleur ook bij, die waren niet nodig voor de meerderheid.

[0:20:24] Nee, maar dat was inzicht of verschil.

[0:20:27] En dit vier, dan denk ik ja, dan snap ik dat je de VVD, denk ik,

[0:57:18] Ik heropende de vergadering.

[0:57:21] We zenuren vanavond met de vaste commissie voor OCW over het wetsvoorstel afschaffen

[0:57:27] grondslag kwaliteitsbekostiging hoog onderwijs.

[0:57:30] We gaan luisteren naar de eersttermijn aan de zijde van het kabinet.

[0:57:33] Ik geef daarvoor graag het woord aan minister Dijkgraaf.

[0:57:35] Dank u wel, voorzitter. Ik wou even wat algemene dingen zeggen over het wetsvoorstel

[0:57:40] en dan eigenlijk gewoon de vragen van de commissieleden één voor één langslopen.

[0:57:46] Misschien nog heel even vanuit mijn perspectief het samenvattend,

[0:57:49] dus zoals velen van jullie al hebben gerefereerd bij de invoering van het leenstelsel in 2015

[0:57:54] zijn geleidelijk extra middelen beschikbaar gekomen voor hoogscholen en universiteiten.

[0:58:00] Het is toen afgesproken met de instellingen en studentenorganisaties

[0:58:03] dat deze middelen ten goede zouden komen aan de kwaliteit van het onderwijs.

[0:58:07] Belangrijk om te benadrukken dat ook voor de universiteiten

[0:58:10] die ook een onderzoekscomponent hebben,

[0:58:11] dit stroomt in binnen de onderwijscomponent.

[0:58:15] Dus afgesproken deze jaarlijks vrijkomende middelen te koppelen

[0:58:18] aan die zogenaamde kwaliteitsafspraken.

[0:58:21] Er zijn plannen voor ontwikkeld met docenten, studenten, medewerkers.

[0:58:24] Er is een grondslag opgenomen in de wet.

[0:58:28] Er is een heel mechanisme voor opgetuigd.

[0:58:30] En we zijn nu...

[0:58:33] Die kwaliteitsafspraken lopen af aan het einde van dit jaar.

[0:58:37] Dat verklaart onder andere ook waarom we de discussie nu hebben.

[0:58:40] Ik ga straks nog iets zeggen over de timing.

[0:58:44] En het mooie is natuurlijk dat er besloten is

[0:58:47] om die investeringen vanuit de invoering van het leenstelsel te continueren.

[0:58:52] Dus, zeg van de basisbeurs is terug, maar deze middelen,

[0:58:57] die eigenlijk werden bekostigd uit het afschaffen van de basisbeurs,

[0:59:02] die blijven ook.

[0:59:03] En ik moet zeggen, daarnaast hebben we in dit kabinet ook nog zo'n...

[0:59:08] tegen bijna een miljard per jaar extra geïnvesteerd in het hoger onderwijs,

[0:59:13] in allerlei vormen, van het praktijkgericht onderzoek

[0:59:17] aan de hogescholen tot sectorplannen tot andere middelen.

[0:59:21] Ik heb in het bestuursakkoord in juli 2022

[0:59:25] met de hoogschone universiteiten afgesproken

[0:59:27] dat ze deze middelen blijvend in de bevordering van de kwaliteit

[0:59:32] zullen investeren, maar we zitten wel in het punt

[0:59:35] dat het binnenkomen van die middelen ook stopt.

[0:59:39] Er komen niet extra kwaliteitsmiddelen beschikbaar.

[0:59:42] Die zijn allemaal via een hele strikte procedure vastgezet.

[0:59:46] Die zijn allemaal... Ja, het zijn voor grotendeels ook...

[0:59:49] Er zijn er meer docenten voor aangesteld, et cetera.

[0:59:51] Dus laat ik zo zeggen, deze kwaliteitsmiddelen

[0:59:54] zijn ook niet meer zo spannend, want de plannen zijn gemaakt, ze zijn beoordeeld en we hebben

[1:00:02] daarmee afgesproken dat die toekenning van middelen niet meer via deze wijze van bekostiging

[1:00:06] verloopt, maar dat we het in de lump sum willen brengen. Nou, daar is dit wetsvoorstel voor.

[1:00:13] En ik denk dat er twee redenen zijn waarom we denken dat we deze andere wijze van bekostiging

[1:00:19] kunnen overgaan. Ten eerste is de soort bewezen professionaliteit van de onderwijsinstellingen.

[1:00:23] Die plannen zijn helemaal goed afgestemd ingevoerd.

[1:00:29] En ten tweede, de administratieve lasten.

[1:00:31] Daar zal ik straks ook nog iets over zeggen.

[1:00:34] In de tussentijdse evaluatie, dus de instellingen hebben de plannen gemaakt,

[1:00:39] die hebben allemaal een positief besluit gekregen in 2021.

[1:00:45] In de tussentijdse evaluatie blijkt dat de instellingen

[1:00:48] ook voldoende voortgang hebben geboekt.

[1:00:52] Alle partijen zijn betrokken bij de uitvoering en dat geeft het vertrouwen,

[1:00:56] geeft mij het vertrouwen dat we nu naar deze stap kunnen gaan.

[1:01:02] Somfugier heeft er al aan gerefereerd, deze middelen die dan per 2025 structureel,

[1:01:09] is het zo'n 659 miljoen per jaar, zullen dan vloeien in de lump sum van de instellingen

[1:01:16] en worden toegevoegd aan de vaste voet.

[1:01:20] Dat, denk ik, is belangrijk,

[1:01:23] omdat ten eerste, zeg maar, blijven deze middelen beschikbaar

[1:01:28] en ze zijn ook nog steeds herkenbaar in de begroting van de instellingen.

[1:01:35] Ze zijn daar om de verbetering van de onderwijskwaliteit blijvend te ondersteunen.

[1:01:40] En ten tweede is het, denk ik, een goed idee,

[1:01:43] want ik denk dat ik breed, ik hoor dat bij u, maar ik heb het ook breed in de Kamer

[1:01:47] en ook in het veld gehoord, dat het belangrijk is dat we de stabiliteit en de voorspelbaarheid

[1:01:51] van de bekostiging doen toenemen. En dat gebeurt natuurlijk omdat hier ook de vaste voet toeneemt.

[1:02:01] Vooral eigenlijk bij hoogscholen, omdat die natuurlijk hun bekostiging bijna uitsluitend

[1:02:07] via de onderwijspoot is.

[1:02:09] Dus er zit nog een flinke onderzoekspoot voor de universiteiten.

[1:02:14] Maar relatief is dan denk ik de impact van hogescholen het grootst.

[1:02:19] Er werd al gezegd, juist in tijden van dalende studentenaantallen is een vaste voet prettig,

[1:02:24] want het vangt althans gedeeltelijk de krimp op.

[1:02:30] En het haalt ook de prikkelwerking af van het werven van meer studenten.

[1:02:36] Maar ik moet ook wel altijd zeggen, een vaste voet is prettig

[1:02:39] als je in dalende studentenaantallen zit.

[1:02:41] Als je snel stijgende hebt, dan werkt het natuurlijk andere kant op.

[1:02:46] De betrokkenheid van de medezeggenschap was een belangrijk punt.

[1:02:50] Daarom is het bestuursakkoord

[1:02:53] ook afgesproken dat die medezeggenschap gewaarborgd blijft.

[1:02:58] En daarom hebben we ook in dit wetsvoorstel de middelen

[1:03:03] ondergebracht als een vast onderdeel van de hoofdlijnen

[1:03:06] van de jaarlijkse begroting van de instellingen,

[1:03:07] waarop de centrale meedezeggenschap ook het instemmingsrecht heeft.

[1:03:12] En dan ten slotte, u heeft al gewezen dat dit wetsvoorstel ook

[1:03:16] een ander element heeft, namelijk de indexatie van de tegemoetkoming,

[1:03:22] die voor de eerste uitkering, die in 2025 op deze manier dan ook kan plaatsvinden,

[1:03:29] de nota van wijziging regelt met een technische wijziging

[1:03:33] de grondslag om deze tegemoetkoming te kunnen indexeren.

[1:03:37] Nou, dat alles is, denk ik, een mooi pakket.

[1:03:40] Ik denk dat we met deze elementen echt iets doen voor het onderwijs.

[1:03:45] Maar u had er nog wat vragen over.

[1:03:46] Ik kan u eigenlijk deze vragen één voor één beantwoorden.

[1:03:49] Maar voor we daar beginnen, heeft u een vraag van mevrouw Hetsberg.

[1:03:52] Ja, ik vroeg me nog af over die kwaliteitsafspraken.

[1:03:56] Dus er waren een aantal indicatoren waar de universiteiten plannen op maakten

[1:04:00] en ook waar ze op werden beoordeeld.

[1:04:03] En een aantal daarvan leek me toch wel waardevol om te blijven volgen.

[1:04:09] Dus misschien de docent-student ratio,

[1:04:12] het aantal fysieke contacturen in zo'n opleiding,

[1:04:16] het doorstroom studiesucces, dat zit misschien al in de staat van het onderwijs.

[1:04:20] Maar is het een mogelijkheid om...

[1:04:24] Ja, houden wij wel voldoende zicht op deze indicatoren

[1:04:27] nu de kwaliteitsbekostiging vervalt?

[1:04:29] Ja, voorzitter. In die bestuursakkoorden van het h.o. die we in 2022 hebben afgesloten,

[1:04:35] dat is een heel pakket. En daar hebben ook een aantal indicatoren en monitorafspraken

[1:04:42] gemaakt. We gaan dat eigenlijk jaarlijks gaan we dat bekijken. En daar zitten precies dit soort

[1:04:45] elementen in. Juist omdat we daarmee rust en ruimte voor vooral docenten wouden brengen,

[1:04:52] de kwaliteit van het onderwijs. Dat is een heel pakket waar dit ook onderdeel van was. Maar ik

[1:04:56] van niet alleen deze middelen worden daarmee tegen het licht gehouden maar

[1:05:01] eigenlijk de hele de hele inzet dus ook de de andere additionele middelen die

[1:05:06] we ook in dat bestuursakkoord met elkaar hebben afgesproken

[1:05:10] ja ik voorzitter ja ook voor de orde van het debat minister hebben we blokjes

[1:05:17] waarin we de vraag is gewoon een blok met de antwoorden ja ja het is denk ik een

[1:05:21] blok waar ik gewoon eigenlijk langs de vragen wonen

[1:05:25] Daar gaan we naar luisteren.

[1:05:26] Ik begin met de vraag van mevrouw Hertzberger.

[1:05:29] Ten eerste of ik zicht heb op de acute problemen waar hogescholen in komen wat betreft de krimp.

[1:05:36] Ja, daar heb ik zicht op en heb ik ook op korte termijn wat aan gedaan.

[1:05:40] We hebben 90 miljoen beschikbaar gesteld voor hbo-opleidingen die te maken hebben met demografische krimp.

[1:05:48] Daar is de eerste tranche van 45 miljoen al uitgekeerd.

[1:05:54] Daar heeft ook een onafhankelijk commissie naar gekeken, daar hebben we ook veel van geleerd.

[1:05:59] Er is ook wel scherp naar gekeken of het ook echt effectief was.

[1:06:02] En ik ben nu in gesprek over de tweede tranche en die wordt toegekend in 2025 en 2026.

[1:06:08] Dat is eigenlijk zeg maar een brug van een aantal jaren om de eerste kritieke fase te adresseren.

[1:06:17] Ik denk voor de middellange termijn is dit wetvoorstel cruciaal, want het doet echt wel iets.

[1:06:23] en tegelijkertijd werken we ook in opvolging van de motie van de heer Stultiens en mevrouw Hertsbergen

[1:06:30] aan een structureel beeld voor hogescholen in de Krimpro-regio's

[1:06:34] en daar kijken we ook naar de stabiliteit van bekostiging.

[1:06:39] Dus het is eigenlijk, ik zou zeggen, een drieslag.

[1:06:41] Dus die drie keer 30 miljoen, dan is er dit helpt, maar uiteindelijk, denk ik,

[1:06:46] moeten we ook... Nou, daar hebben we ook wat kaderbrieven eigenlijk naar de Kamer gestuurd

[1:06:53] met de verschillende opties van bekostiging en dat is denk ik iets wat uiteindelijk op de langere

[1:06:56] termijn ook nog nodig is. Dan was er een vraag van mevrouw Hertsbergen en de Jastultienst over

[1:07:03] persvrijheid. Het is even een beetje los onderwerp, maar ik beantwoord hem maar gelijk even. Ja,

[1:07:07] absoluut, onafhankelijke journalistiek en persvrijheid zijn een groot goed, juist binnen

[1:07:11] het academisch debat. We hebben het vaak over de academische vrijheid. Ik zeg dan,

[1:07:15] want die academische vrijheid is iets wat de academische gemeenschap zelf voor moet staan.

[1:07:20] En een academische pers is een hele goede manier om mensen scherp te houden.

[1:07:24] Dus het is belangrijk dat de redacties van universiteitsbladen,

[1:07:27] hoogschoolkranten onafhankelijk kunnen opereren.

[1:07:30] Het is de verantwoordelijkheid van de instellingen

[1:07:31] om die journalistieke onafhankelijkheid te bewaken

[1:07:34] en inderdaad niet een PR-krantje te laten worden.

[1:07:37] Dat kan bij het expliciet vastleggen van journalistieke onafhankelijkheid

[1:07:41] in een redactiestatuut.

[1:07:43] Ik verwacht dat ook dan van de instellingen

[1:07:45] dat ze die onafhankelijkheid borgen en daar het gesprek over voeren.

[1:07:49] De zorgen die zijn geuit, die vind ik zelf ook zorgwekkend.

[1:07:53] We zien een aantal incidenten die wel laten zien...

[1:07:57] dat sommige instellingen hier een beetje mee aan het worstelen zijn.

[1:08:02] Maar ik spreek in bestuurlijke overleggen...

[1:08:04] bijvoorbeeld de besturen van hoogscholen en universiteiten hier expliciet over aan.

[1:08:08] Dat heb ik laatst ook weer gedaan.

[1:08:10] Dan krijg ik ook te horen dat het iets is...

[1:08:13] waar men zich ook actief mee wil bemoeien en het gesprek over wil blijven voeren.

[1:08:19] Er zijn trouwens ook nog schriftelijke vragen over ontvangen van de heel stilteams

[1:08:22] en daar kom ik ook zo spoedig mogelijk op terug.

[1:08:25] Maar dus ik onderschrijf totaal het belang hiervan.

[1:08:29] En het is juist, denk ik, een heel mooi element van de cultuur

[1:08:32] van onze universiteiten en hoogscholen om zo'n onafhankelijke pers te hebben.

[1:08:37] En het is trouwens ook een hele goede kweekvijver voor aanstaande journalisten,

[1:08:40] heb ik gezien.

[1:08:44] Dan kom ik bij de vragen van de heer Stilteens.

[1:08:49] De oproep van de ISO om de medezeggerschap in het vroegstadium mee te nemen,

[1:08:54] dat is natuurlijk altijd belangrijk.

[1:08:56] Dat geldt voor alle bestedingsdoelen van de kwaliteitsgelden.

[1:09:01] En nogmaals, in het bestuursakkoord hebben we dat bekrachtigd.

[1:09:04] En ja, absoluut is tijdig en voldoende betrokkenheid van de medezeggerschap gewaarborgd.

[1:09:11] want dit is gewoon onderdeel van het algemene, ja, het instemmingsrecht.

[1:09:18] Ik moet zeggen, als je universitair of hoogschoolbestuurder bent,

[1:09:21] is het heel verstandig, denk ik, om de medische heggenschap snel mee te nemen

[1:09:24] als je uiteindelijk ook de instemming wil krijgen.

[1:09:28] Hoe kijk ik aan naar geld voor studenteninitiatieven?

[1:09:32] Nou, die juich ik steken toe, maar het is in mijn ogen aan de instelling

[1:09:36] om juist een overleg met de medische heggenschap te bepalen

[1:09:39] hoe deze kwaliteitsmiddelen worden uitgegeven.

[1:09:43] Dus als men daar met elkaar ziet dat daar behoefte is

[1:09:46] om een zeker percentage beschikbaar te stellen voor studenteninitiatieven,

[1:09:51] kan ik dat alleen maar toejuichen.

[1:09:54] Maar ik vind dat ik dat moet laten aan de instellingen.

[1:09:59] De heer Stultins vroeg ook naar de aparte reflectie van de medezeggenschap.

[1:10:03] Ja, die reflectie is bij de eindevaluatie van de realisatie van deze plannen is voorzien.

[1:10:12] Die komt nog in een reflectie van de medezeggerschap.

[1:10:15] Dat is dan onderdeel van die kwaliteitenafspraken.

[1:10:19] Ja, volgens mij is de betrokkenheid van de medezeggerschap geborgd,

[1:10:23] omdat we het nu in de lumsum met deze specifieke afspraken

[1:10:29] rondom het instemmingsrecht op dit onderdeel van de begroting.

[1:10:34] En daarmee, denk ik, is...

[1:10:37] En daar moeten we ook even wel realistisch in zijn

[1:10:39] dat deze meeste middelen zijn al besteed

[1:10:41] en ze zijn besteed in structurele wijze.

[1:10:44] Dus ik denk eerlijk gezegd niet dat het ieder jaar

[1:10:45] weer een totaal open discussie gaat worden.

[1:10:48] Wat ga je ermee doen? Je hebt daar extra docenten mee aangesteld.

[1:10:51] Als het goed is, blijven die.

[1:10:53] Maar mocht daar een stevige inhoudelijke keuze worden gemaakt,

[1:10:59] als er ook ruimte voor is, dan zou in, denk ik, in het debat rondom de medezegschap

[1:11:05] en het instemmingsrecht wat ze hebben op de begroting, de hoofdlijnen van de begroting,

[1:11:09] is er genoeg gelegenheid om daarop te reflecteren.

[1:11:16] En dan de vraag over eigenlijk zowel van de heer Stultins als de heer Paternotte over de handreiking.

[1:11:31] Er bestaat nu een handreiking voor de medezeggenschap over het instemmingsrecht en die moet geactualiseerd

[1:11:37] worden, want er komt een nieuwe component in, dat is deze kwaliteitsmiddelen.

[1:11:43] Daarover heb ik uw Kamer in december geïnformeerd, met in mijn brief versterking medisch rechtschap

[1:11:47] hoger onderwijs.

[1:11:49] Dat gaan we doen.

[1:11:51] Het is aan de onderwijskoepels en studentenorganisaties om dit samen te actualiseren en navolging

[1:11:56] te geven.

[1:11:58] Die noodzaak is er voor het NBO niet, omdat we daar ook niks gaan wijzigen.

[1:12:03] Dus het is een update die nodig is voor HBO en WO, omdat er nu een extra taak komt.

[1:12:10] Vandaar dat we...

[1:12:13] En deze hele...

[1:12:16] Er zijn ook wel kwaliteitelementen in het NBO,

[1:12:20] maar die hebben een andere aard dan deze die nu voor HBO en WHO komen.

[1:12:25] En tenslotte, de heer Stultiens vroeg een update hoe het staat met akkoord

[1:12:30] over medezeggenschapsvergoedingen.

[1:12:31] Ik vond dat vrij lang duren.

[1:12:33] Dat vind ik eigenlijk ook wel.

[1:12:35] Gesprekken hierover tussen de koepels en de studentenorganisaties zijn nog gaande.

[1:12:39] Het is nog steeds de bedoeling deze gesprekken in de eerste helft van dit jaar af te ronden.

[1:12:44] U gaf al aan dat die eerste helft, die loopt een beetje op zijn einde.

[1:12:48] Maar ik ben nog steeds van plan u voor de Kamer hierover te kunnen informeren.

[1:12:54] Voor de zomer. Uw Kamer voor de zomer te informeren.

[1:12:57] En ik verwacht het ook binnenkort te kunnen doen.

[1:13:01] Dus dat zijn de komende weken.

[1:13:04] Dan ga ik naar de vragen van mevrouw Martens.

[1:13:07] Welke opties zijn er nog om in te kunnen grijpen?

[1:13:10] Nou, volgens mij zijn er nog heel veel opties om te zorgen dat de kwaliteit van het hoge onderwijs is geborgd.

[1:13:14] We denken natuurlijk de accreditatie van de opleidingen.

[1:13:18] Als de instellingen zich niet houden aan vereisten, kan dat consequenties hebben voor de accreditatie.

[1:13:24] Uiteraard kan je ook de bekostiging inhouden.

[1:13:28] Ik denk dat die bestuursakkoorden ook een mooi kader zijn,

[1:13:32] want we hebben echt hele concrete afspraken met elkaar gemaakt.

[1:13:34] Die gaan we ook jaarlijks monitoren.

[1:13:37] Dus ik voel dat er nog voldoende middelen zijn en mogelijkheden

[1:13:43] om die kwaliteit op die manier te volgen

[1:13:46] en daar ook uiteindelijk in te kunnen grijpen

[1:13:54] als het echt uit de hand zou lopen.

[1:13:57] Vraag van mevrouw Martens op de puur.

[1:13:59] Dank voorzitter en ook dank aan de minister voor de beantwoording.

[1:14:02] Is de minister dan wel met mij eens, via de voorzitter, dat met het nemen van dit besluit

[1:14:07] de minister niet alleen een instrument wegneemt voor de volgende minister, maar ook voor de

[1:14:11] Kamer om haar controlerende taak uit te voeren op jaarbasis?

[1:14:15] Ja, ik zie dit toch vooral als een instrument wat zijn werking heeft gedaan.

[1:14:18] Dus we hebben extra middelen toegekend aan de onderwijsinstellingen.

[1:14:22] We hebben gezegd van, nou, hoe ga je daar op een duurzame, structurele manier de kwaliteit

[1:14:26] mee verhogen?

[1:14:26] We hebben plannen voorgemaakt, die plannen zijn bekeken, daar zijn posities gecreëerd.

[1:14:34] Dat was allemaal niet kortstondig, dat was structureel.

[1:14:39] En daarmee heeft het instrument ook wel zijn werking gedaan.

[1:14:43] Je wil tegelijkertijd ook wel rust en ruimte bieden aan de instellingen.

[1:14:47] Dus als je zegt, je mag extra docenten aanstellen...

[1:14:50] die staf-student ratio wat hoger te krijgen, dan voel ik van ja, dit instrument is wel bedoeld

[1:15:03] om een blijvende impuls te geven. En als je zegt van ja, als het nog totaal vrij is, dan kan je het

[1:15:08] stoppen en dan kan je er weer iets heel anders mee gaan doen. Maar dat is nou net niet de insteek

[1:15:11] geweest van deze middelen, want je wil op een duurzame manier de kwaliteit bevorderen. En

[1:15:19] Eigenlijk zeggen we gewoon wat.

[1:15:20] We hebben dat gewoon op een hele stevige manier ingezet.

[1:15:22] Nu is het eigenlijk onderhoud.

[1:15:24] En dat onderhoud kan heel goed vanuit de instellingen zelf.

[1:15:28] De volgende vrouw, mevrouw Martens.

[1:15:32] Dank aan de minister.

[1:15:34] Ik hoor hem zeggen het instrument heeft zijn werk gedaan,

[1:15:36] maar de minister kiest er toch voor om de eindevaluatie niet af te wachten.

[1:15:40] Dus in hoeverre kan hij deze integrale afweging in zijn geheel maken?

[1:15:43] En waarom wachten we niet tot de eindevaluatie?

[1:15:47] Ja, voorzitter, omdat we hebben de tussentijdse evaluatie, dus ten eerste is het proces heel

[1:15:53] voorspoedig gelopen. De tussentijdse evaluatie ziet er heel goed uit en ik heb daarom eigenlijk

[1:16:01] alle redenen te geloven dat dit instrument op een goede manier is ingezet. En nogmaals,

[1:16:07] deze afspraken lopen af op 1 januari 2025, vandaar dat er ook wat druk op zit om nu dit op een

[1:16:16] Ik heb geen antwoord gekregen op mijn vraag, ook aan de minister.

[1:16:20] Op het moment dat dit afloopt, aan het einde van dit jaar, zal je denken dat er in kwartaal 1

[1:16:25] een evaluatie gaat plaatsvinden, waarvan ook de Raad van State heeft gezegd dat de eindevaluatie afwacht.

[1:16:34] Dat verzoek legt de minister nu naast zich neer.

[1:16:37] Ik herinner mij een debat een aantal weken geleden waarin ik te horen kreeg van diezelfde minister

[1:16:42] zodat ik het advies van de Raad van State niet afwacht.

[1:16:45] Dus ik ben nou eigenlijk heel erg benieuwd

[1:16:48] waarin dan deze minister van mening is dat hij dat wel kan.

[1:16:53] Ja, voorzitter, ik ga direct even over dus naar een ander punt,

[1:16:56] omdat mevrouw Martens ook het punt van de timing noemt.

[1:16:58] Het is misschien toch eventjes kort van wat het pad is geweest.

[1:17:03] Dus dit structureel maken van de middelen in de Lumsum

[1:17:08] vloeit voort uit het bestuursakkoord wat we in juli 2022 hebben afgesloten.

[1:17:12] en daar hebben we ook uitgebreid met uw Kamer over gesproken

[1:17:15] in het debat van juni 2022.

[1:17:18] Dus we hebben deze beleidsbrief ook aan de Kamer voorgelegd

[1:17:23] en we hebben daarover gesproken.

[1:17:25] En ik heb dan ook meerdere malen met uw Kamer besproken van de voortgang daarvan.

[1:17:31] Vervolgens heb ik op 21 oktober vorig jaar

[1:17:34] dit wetvoorstel aan de Kamer toegegeven. Dat was nog voor de verkiezingen.

[1:17:39] Dus...

[1:17:40] En nogmaals, het heeft even geduurd voordat we deze behandeling hebben.

[1:17:46] Dit is dus niet iets wat ik in de laatste weken van mijn ministerschap uit de Hoge Hoed heb getoverd.

[1:17:55] Dit is volgt uit een afspraak van twee jaar geleden en in oktober hebben we het ingediend.

[1:18:00] De Raad van Staat heeft ons geadviseerd het instrument van de kwaliteitsbekostiging ook te evalueren.

[1:18:05] Dit naast de reeds voorziene evaluatie van de realisatie van de plannen,

[1:18:09] dus het instrument evalueren.

[1:18:12] En dat advies heb ik overgenomen.

[1:18:14] Ik heb alleen niet gewacht op deze evaluatie,

[1:18:20] maar ik heb wel het advies van de Raad van State overgenomen.

[1:18:24] Dan misschien ook over het...

[1:18:27] Dat drekt ook eventjes het punt van mevrouw Martens-Amerika

[1:18:31] over het inhoudelijk verband van beide.

[1:18:37] Ik heb wederom geen antwoord gekregen op mijn vraag.

[1:18:40] Waarom kiest de minister ervoor om dit nu naar de Kamer te sturen, op dit moment, terwijl

[1:18:48] de eindevaluatie aan het eind van 2024, begin 2025 zou plaatsvinden?

[1:18:53] Wat het advies is van de Raad van State, gebruik de eindevaluatie.

[1:18:57] Dus u hoort de minister zeggen dat hij het heeft overgenomen.

[1:18:59] Dat is niet waar.

[1:18:59] Ik probeer te achterhalen, gewoon omdat ik het tijdlijn goed wil begrijpen.

[1:19:03] Waarom kiest de minister ervoor om dit nu, stel op sprong, met nog iets anders er aan toegevoegd,

[1:19:09] op dit moment naar de Kamer te sturen, terwijl we ook kunnen wachten op een nieuwe bewindspersoon

[1:19:14] die de eindevaluatie aan ons voorlegt aan het einde van 2024?

[1:19:18] Ja voorzitter, ik vind 21 oktober 2023 is niet mijn definitie van stel op sprong.

[1:19:26] De Raad van State heeft ons geadviseerd het instrument van kwaliteitsbekostiging te evalueren.

[1:19:31] Dat gaan we ook doen.

[1:19:33] Dus ik volg ook het advies, ik neem het advies over van de Raad van State.

[1:19:39] Ja, voorzitter, nog steeds.

[1:19:43] De minister zegt, de Raad van State zegt om het instrument te oorbedelen, dat gaan we

[1:19:47] nog doen.

[1:19:48] Maar op dit moment moeten we stemmen over de wet.

[1:19:50] Dus wanneer gaan we dat doen en waarom doen we dat niet eerst?

[1:19:55] Ja, ik ga me herhalen. Dit zijn afspraken die we in 2022 hebben gemaakt.

[1:20:01] Daar heb ik uitgebreid met uw Kamer over gesproken, weliswaar een andere Kamer.

[1:20:05] Ik heb ook die andere Kamer dit wetsvoorstel toegestuurd.

[1:20:09] Dit zijn de afspraken die we hebben gemaakt.

[1:20:13] Ik volg ook het advies van de Raad van State op.

[1:20:16] Maar er is een afspraak, en daar heb ik al meerdere keren met uw Kamer over gesproken,

[1:20:23] om dit uiteindelijk deze kwaliteitsmiddelen in de lump sum te laten vloeien en dat te doen

[1:20:29] voor 1 januari 25 waarbij de afspraken rondom de kwaliteitsbekostiging aflopen.

[1:20:42] Ik weet niet wat ik moet het nog een keer vragen dan krijg ik hetzelfde antwoord en voorzitter ik

[1:20:46] vind het echt heel vet om te zeggen maar ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag waarom we

[1:20:50] de eindevaluatie niet afwachten. Ik heb gewoon geen antwoord op mijn vraag dus ik snap dat de

[1:20:54] Ik snap dat er vorig jaar een brief naar de Kamer is gestuurd.

[1:20:57] Ik heb een hele simpele vraag.

[1:20:59] Waarom wachten we niet tot eind 2024 en bespreken we in januari 2025,

[1:21:03] als de Raad van State adviseert, de eindevaluatie?

[1:21:06] Dat de minister dit nu wil regelen en het wil toevoegen aan de Lumsum,

[1:21:09] dat begrijp ik. Dat is een andere discussie.

[1:21:11] Ik vraag gewoon simpelweg, waarom volgen we het advies van de Raad van State niet?

[1:21:15] En de minister geeft mij daar gewoon geen antwoord op.

[1:21:18] En als ik daar een eerlijk antwoord op krijg, en we zijn het niet met elkaar eens,

[1:21:20] dat is prima, daar zitten we hier voor, maar ik wil wel graag een antwoord

[1:21:23] waarom we niet de eindevaluatie afwachten?

[1:21:26] Ja, misschien nog één keer proberen te preciseren.

[1:21:29] De afdeling van de Raad van State heeft aangegeven het instrument te evalueren,

[1:21:33] het instrument wat zijn werk heeft gedaan.

[1:21:37] Het heeft in het advies staat niet dat er moet worden afgewacht,

[1:21:40] dus dat is ook niet een advies wat ik wel of niet opvolg,

[1:21:43] alleen dat er moet worden geëvalueerd en dat gaan we ook doen.

[1:21:47] Dus de optie om dit allemaal laat te doen is er zeker één,

[1:21:51] Daar heb ik gewoon niet voor gekozen.

[1:21:53] En dat is ook niet iets wat de Raad van State heeft geadviseerd.

[1:21:58] En tenslotte misschien nog iets over de koppeling van beide.

[1:22:03] De...

[1:22:04] Het gaat... Die indexering van de tegemoetkoming

[1:22:09] heeft wel een inhoudelijke samenhang met de grondslag van de kwaliteitbekostiging,

[1:22:13] omdat eigenlijk beide samenhangen met de invoering van het leenstelsel.

[1:22:18] Deze kwaliteitsmiddelen zijn het gevolg van de invoering van het leenstelsel

[1:22:22] En zo, dat geldt ook voor de indexering van de tegemoetkoming.

[1:22:25] En dat is natuurlijk de combinatie die we hier hebben gevonden.

[1:22:31] Tegelijkertijd is het ook een kleine technische wijziging.

[1:22:35] Ik wil eerlijk zeggen dat deze tegemoetkoming...

[1:22:39] ...dat je daar ook mee in rekening...

[1:22:43] ...toen we die wet voor de herinvoering van de basisbeurs maakten...

[1:22:48] ...hadden we kunnen bedenken, had iedereen kunnen bedenken...

[1:22:50] dat je daar ook indexering bij had in rekening moeten brengen.

[1:22:54] Dat hebben we niet gedaan.

[1:22:55] Het is best een fors bedrag, de LPO.

[1:22:58] Het is een vrij kleine technische wijziging

[1:23:01] waarvoor we een eigenstandig wetvoorstel niet opportuun dachten.

[1:23:08] Dan ten slotte, voorzitter, kom ik om een aantal vragen van de heer Blauw.

[1:23:15] Even kijken.

[1:23:17] Allereerst de administratieve lasten.

[1:23:19] Die administratieve lasten waren initieel geraamd op anderhalve ton

[1:23:24] voor het hele HBO en WO tezamen.

[1:23:28] Maar we zien nu dat eigenlijk anderhalve ton per instelling aan het worden is.

[1:23:32] En dus ik denk dat we daarmee ook, als u de rekensom doet,

[1:23:38] ziet dat we uiteindelijk flink wat extra middelen beschikbaar stellen

[1:23:43] voor het onderwijs door deze afspraken te maken.

[1:23:50] Dan vroeg de heer Blauw ook, hoe kijk ik tegen de lump-sum-bekostiging?

[1:23:54] Ik denk eerlijk gezegd, ik sta achter de lump-sum-bekostiging in het hoger onderwijs.

[1:23:59] Het leidt naar mijn mening tot autonomie van hoger onderwijsinstellingen en academische vrijheid.

[1:24:05] Er zitten ook heel veel checks en balances in het hoger onderwijs.

[1:24:09] Het is trouwens ook internationaal gezien een gebruikelijke systematiek.

[1:24:13] En ik denk dat misschien iets van de kritiek die doorklonk,

[1:24:17] misschien eerder, denk ik, relevant is voor het funderend onderwijs.

[1:24:20] Waar je terug tot op een andere manier, wat op een andere manier georganiseerd is.

[1:24:24] Dus universiteiten en hogescholen hebben een heel fijnmaatig systeem,

[1:24:28] met afdelingen, faculteiten.

[1:24:32] Uiteindelijk zijn er ook veel checks en balances, met raden van toezicht,

[1:24:36] die door de minister worden benoemd in het geval van de algemene universiteiten.

[1:24:41] En ik denk eerlijk gezegd, het geeft ook de onderwijsinstellingen de autonomie,

[1:24:47] die wij denk ik zelf ook allemaal erg hoog achten en borgt daarmee ook de academische vrijheid.

[1:24:54] Dan vroeg de heer Blauw ook nog tenslotte de kwaliteitszorg.

[1:24:58] Op welke wijze borgt u de kwaliteit van het hoger onderwijs?

[1:25:02] Ziet u nog alternatieven?

[1:25:03] Nou, er zijn meerdere elementen in die kwaliteitszorg.

[1:25:06] We hebben een heleboel kwaliteitszorgstelsels, met instellingentoets, met opleidingacreditaties.

[1:25:11] Dat verandert allemaal niet bij dit onderwijs, met dit wetsvoorstel.

[1:25:15] De kwaliteit is ook hoog.

[1:25:20] Dat is geconstateerd door de inspectie, door de NVO.

[1:25:23] En instellingen tonen voldoende voortgang op de planrealisatie van hun kwaliteitaspraak.

[1:25:27] En dat geeft mij vertrouwen in de sector.

[1:25:29] En dat is ook mede naar aanleiding voor dit wetsvoorstel.

[1:25:32] We hebben het instrument met elkaar goed neergezet, we kunnen het nu structureel borgen.

[1:25:38] En heel belangrijk dat je natuurlijk de centrale medezeggenschapsraad betrokken blijft.

[1:25:45] Die instemmingsrechten op de hoofdlijn van de begroting, waar ook deze middelen onder vallen,

[1:25:49] is denk ik een belangrijk element.

[1:25:53] Verder de doorontwikkeling van het accreditatiestelsel,

[1:25:56] daar heb ik al regelmatig met deze commissie over gesproken.

[1:25:58] Je ziet wat echt aan een nieuw kabinet is, maar daar zijn ook allerlei ideeën over.

[1:26:04] Dus daarmee, voorzitter, kom ik aan het einde van mijn beantwoording.

[1:26:07] Ik kijk even naar de leden, maar die zien eruit alsof zij ook geen antwoorden missen.

[1:26:13] Of vragen die ze hebben gesteld. En daarmee gaan we over...

[1:26:15] Nou, mevrouw Martens heeft nog een vraag.

[1:26:16] Ja, ik heb toch nog één laatste. Dan hoef ik geen tweede termijn te doen.

[1:26:19] Daar wordt iedereen gelukkiger van, denk ik, op dit tijdstip.

[1:26:23] Ik heb toch nog één vraag.

[1:26:24] En dat is waarom de minister ervoor heeft gekozen om een technisch puntje, zoals hij het net beschreef,

[1:26:29] mijn vraag als het gaat over de indexatie, onderbrengt in een politiek gevoelige wet.

[1:26:35] En of hij begrijpt dat hij mij daarmee in mijn controlerende taak in een lastig pakket brengt.

[1:26:40] Want het had bijvoorbeeld ook in de veegwet gekund.

[1:26:42] Dan hadden we twee zaken los van elkaar kunnen behandelen.

[1:26:45] En nu word ik eigenlijk gedwongen, als ik dit op een losse manier doe, een amendement in te dienen,

[1:26:48] waarmee ik het ene deel lostrek van het andere.

[1:26:50] Nou, amendementen maken ben ik goed in, helemaal.

[1:26:52] als het gaat over wetten, hebben we allemaal meegemaakt.

[1:26:55] Maar ik mis echt wel het stukje reflectie van de minister hierop.

[1:26:59] Het voelt heel politiek en ik vind het spijtig,

[1:27:01] want dit onderwerp vraagt een inhoudelijke behandeling.

[1:27:03] Dus waarom de afweging dit, dit foutje wat niet eerder ergens is ondergebracht,

[1:27:08] in een politiek gevoelige wet onder te brengen en niet in de veegwet?

[1:27:13] Ja, voorzitter, ten eerste heb ik al gezegd,

[1:27:16] er is een inhoudelijke relatie,

[1:27:17] omdat beide gaat met de afschaffing van het leenstelsel.

[1:27:21] Maar eerlijk gezegd, alle discussies die we over dit element hebben gehad,

[1:27:25] en ik heb hier met uw Kamer bijna twee jaar lang over gesproken,

[1:27:28] is nooit gebleken dat het politiek gevoelig was.

[1:27:31] Ik heb dit punt dus meerdere keren aan de orde geweest.

[1:27:35] En vanaf het begin waarin we de bestuursakkoorden hebben besproken,

[1:27:39] dat is juni 2022, en het is in ieder geval mijn appreciatie geweest

[1:27:44] dat het niet een politiek gevoelige wet was.

[1:27:46] Maar misschien was die dat wel.

[1:27:48] En dan heb ik dat verkeerd ingeschat.

[1:27:50] Maar het is mij nooit niet de bedoeling geweest.

[1:27:55] Ik heb het gevoel dat beide elementen niet politiek gevoelig waren.

[1:28:01] Maar dat is natuurlijk alleen...

[1:28:04] Het enige wat telt is daar de beleving daarvan en niet mijn appreciatie.

[1:28:07] Dus ik hoor dit.

[1:28:12] Maar het is in zekere zin niet de bedoeling geweest om hier een soort koppelverkoop van te maken.

[1:28:17] Omdat ik dacht dat beide dingen, eigenlijk beide zaken, niet politiek gevoedig waren.

[1:28:21] Dat was mijn inschatting.

[1:28:23] Heel eerlijk.

[1:28:25] Mevrouw Martens?

[1:28:26] Ja, voorzitter.

[1:28:26] Nou ja, tot slot.

[1:28:27] Dank voor de woorden van de minister.

[1:28:30] Ik vind het wel lastig, want we hebben hier natuurlijk ook allemaal schriftelijke vragen

[1:28:33] afgesteld waar wel degelijk, heel nadrukkelijk naar voren is gekomen hoe kritisch de VVD

[1:28:39] was over het schrappen, nog voordat er besloten werd om die indexatie hieronder te brengen.

[1:28:44] Dus ik laat het daarbij.

[1:28:46] Ik weet dat ik in de minderheid ben hier in dit huis als het gaat om dit onderwerp,

[1:28:50] maar ik wil wel mijn punten gemaakt hebben, dat ik het jammer vind dat we het op deze manier moeten bespreken.

[1:28:55] Waarvan akte, de heer Paternotte.

[1:28:57] Ja, ik wil dan nog een motie indienen, dus ik moet toch even naar de tweede termijn.

[1:29:00] Natuurlijk, meneer Paternotte, we gaan gewoon door. Geen zorgen.

[1:29:04] We zijn aan het einde, want u ziet nu weer een blaadje.

[1:29:08] Zijn we aan het einde van de eerste termijn aan de zijde van het kabinet?

[1:29:11] Kijk even naar de minister.

[1:29:12] Absoluut, ja.

[1:29:14] Goed, dan gaan we naar de tweede termijn aan de zijde van de Kamer.

[1:29:18] Dat moeten we even via de microfoon doen.

[1:29:20] Dit is dus ook het moment voor de leden om moties in te dienen.

[1:29:24] Ik kijk ook al even naar onze ondersteuning erop.

[1:29:28] Mevrouw Hersberg, voor de tweede termijn.

[1:29:29] Ik zie af van de tweede termijn.

[1:29:31] Dank u wel. De heer Stultens, tweede termijn.

[1:29:34] Ik zie er zeker niet van af, maar ik zal het wel kort houden.

[1:29:37] Dank voor de antwoorden.

[1:29:39] Op medezeggenschap ben ik voor nu gerustgesteld, maar het moet ook een beetje vinger aan de pols blijven

[1:29:43] of het ook gaat zo uitpakken als het nu geschetst wordt.

[1:29:46] En dan met name genoeg geld voor studenteninitiatieven.

[1:29:48] Dus ik snap dat het aan de instellingen zelf is.

[1:29:50] Dat vind ik voor nu voldoende, maar ik wil wel zeker weten,

[1:29:52] en dat zullen we ook blijven monitoren met de studenten,

[1:29:54] of het ook gaat blijken in de praktijk.

[1:29:56] En zo niet zullen er bij een volgende minister alsnog wat moties komen.

[1:30:00] Ik bewaar al mijn politieke punten rondom geld voor volgende debatten,

[1:30:03] maar uitspraken van mijn buurvrouw als in we moesten 5 miljard bezuinigen,

[1:30:07] heb ik wel kritische kantredingen bij.

[1:30:09] Volgens mij is dat een politieke keuze die ik niet gemaakt zou hebben.

[1:30:11] En tot slot, en dan ga ik het glas halfvol doen, ik ben blij dat het VVD zo op de Raad van State zit.

[1:30:17] Laten we dat koesteren en vanaf nu ook volhouden.

[1:30:20] Ik heb genoeg voorbeelden waar dat niet zo was.

[1:30:22] Ook nog vorige week met het gevangeniswezen en nog het amendement van mevrouw Martens zelf.

[1:30:26] Maar het is, laat ik het niet zuur links zijn, maar positief links.

[1:30:29] Een nieuwe lijn, de Raad van State gaan we heel serieus nemen de komende tijd.

[1:30:32] Dank u wel.

[1:30:35] Ik ga er niks over zeggen.

[1:30:36] Ik dacht vooral richting minister te zeggen dat u dan in een debat zit waar iemand zegt

[1:30:39] ik bewaar het voor de volgende minister.

[1:30:41] Dat is toch ook een bijzonder om mee te maken, lijkt me.

[1:30:45] U kunt het ook zelf zeggen, misschien moet u dit voor een volgende...

[1:30:48] We gaan luisteren naar de bijdrage van mevrouw Martens in het tweede termijn.

[1:30:51] Ja, voorzitter, heel kort.

[1:30:53] Ik zeg net ook tegen mijn collega, de definitie bij de VVD van zuurlinks...

[1:30:56] is dat je dan toch nog je puntje wil maken op de microfoon.

[1:30:58] Waarvan acten, helemaal goed.

[1:31:00] Ik wil dit moment misschien even aangrijpen...

[1:31:02] omdat het misschien het laatste debat is dat ik met deze minister voer...

[1:31:04] en dat het niet heel lang heeft geduurd...

[1:31:05] maar dat ik een ontzettend prettige samenwerking heb gehad...

[1:31:08] en dat ik ook tegen de heer Paternotte naast mij zei...

[1:31:11] dat de liefde voor het vak van deze minister aanstekelijk werkt.

[1:31:15] En dat ik hoop dat we dat ook in de opvolger mogen gaan terugzien.

[1:31:18] Dus dank voor al het werk.

[1:31:21] Dank u wel.

[1:31:23] Meneer Paternotten.

[1:31:24] Ik heb binnenkort nog een commissiedebat, duo en hoger onderwijs.

[1:31:26] Dat gaat nog wel gewoon door, hoop ik.

[1:31:30] Of is mij nog iets niet verkend van de plannen, maar dan...

[1:31:33] Meneer Paternotten, we gaan gewoon door totdat we niet meer doorgaan.

[1:31:36] Ja, anders moet je ineens gaan improviseren.

[1:31:39] Dat doe ik liever niet.

[1:31:40] Maar dat doe jij de volgende keer.

[1:31:41] Ja.

[1:31:43] Vooruitse alle gekheid op stuk. Ik heb een motie en ik denk dat ik toch even iets wil zeggen net over

[1:31:47] over deze wet in zijn algemene aanleiding van dit debat, maar dat kan heel kort. De motie gaat over

[1:31:52] de hoofdlijnen van de begroting. De Kamer hoort de beraadslaging constaterende dat de CSR op

[1:31:57] hoogscholen en universiteiten instemmingsrecht heeft op de hoofdlijnen van de begroting,

[1:32:00] dat de instellingen in het mbo en het hbo hiervoor eenduidige definities hanteren, samen met studenten

[1:32:05] opgesteld, overwegende dat er inmiddels ruime ervaring is met het instemmingsrecht op de

[1:32:09] over de hoofdlijn van de begroting als de handreiking.

[1:32:12] Van mening dat het voor het goed functioneren van medisch handschap

[1:32:14] belangrijk is dat duidelijk is wat het instemmingsrecht precies inhoudt.

[1:32:18] Van mening dat medisch handschap van docenten en studenten een effectief

[1:32:21] middel is om de kwaliteit te bevorderen.

[1:32:23] Bezoekt de regering om samen met het veld de bestaande handreiking over

[1:32:25] het instemmingsrecht op de hoofdlijn van de begroting bij de tijd te brengen

[1:32:28] en te zorgen dat de universiteiten ook één definitie hanteren.

[1:32:32] Gaat over tot de orde van de dag.

[1:32:33] Dien ik in met mevrouw Martens-Amerika van de VVD.

[1:32:38] Alsjeblieft.

[1:32:38] Kijk, ik wil niks afdoen aan de kritiekpunten die mevrouw Martens-Amerika net maakte.

[1:32:45] Het is natuurlijk wel, en dat heb ik de vorige periode ook gezien,

[1:32:48] de minister gaat in gesprek met het veld over de toekomst van deze middelen.

[1:32:51] Het komt op stuursakkoords en allerlei debatten in de Kamer.

[1:32:53] Dan moet je een bepaald pad op kunnen gaan.

[1:32:57] Op een gegeven moment leidt dat dan tot een wet.

[1:32:59] De instellingen, dat heb ik de afgelopen tijd wel gehoord, die rekenen erop dat ze dat vertrouwen gaan krijgen.

[1:33:04] Dan is de wet nog niet gewijzigd.

[1:33:05] Maar er is wel een pad ingezet, wat vaak is besproken met de Kamer,

[1:33:08] wat in ieder geval op breed draagvlak kon rekenen.

[1:33:11] En als wij nu alsnog zouden zeggen nee, betekent het wel dat er heel snel helemaal opnieuw

[1:33:17] begonnen moet gaan worden met nieuwe plannen, met een nieuw beoordelingscyclus van de NVO

[1:33:20] en niet de mogelijkheid om dat geld structureler in te gaan zetten.

[1:33:23] En dat vinden wij wel heel erg belangrijk.

[1:33:25] Dus dat is een van de redenen om nu te zeggen,

[1:33:28] hoop toch dat we ook de partij die wat kritischer erin staan,

[1:33:31] toch zeggen we gaan dat vertrouwen nu geven aan de instellingen op dit punt.

[1:33:37] Waarvan akten? De heer Blau.

[1:33:40] Dank u voor het woord, voorzitter.

[1:33:41] Ook ik wil de minister nog bedanken voor het beantwoorden van de toch nog een paar vragen die wij hadden.

[1:33:48] Ik heb verder niks voor de tweede termijn, alleen dat ik in dat ook even schrok.

[1:33:51] Want ik dacht van, hey volgens mij nog een debat met deze minister.

[1:33:54] Dus, maar ja, maakt niet uit.

[1:33:57] Voor de rest niks voor de tweede termijn.

[1:34:00] Dank u wel.

[1:34:01] Daarmee gaan we direct over de tweede termijn.

[1:34:04] De motie wordt nu uitgedeeld, die ziet u.

[1:34:06] en dan was er nog een enkele vraag, maar we gaan luisteren naar de minister.

[1:34:13] Voorzitter, dank ook aan de commissieleden voor het fijne debat

[1:34:17] en trouwens de brede draagvlak die ik proef voor dit wetsvoorstel.

[1:34:25] Ik denk heel fijn dat we deze stap kunnen gaan nemen.

[1:34:27] Ik denk dat het ook goed nieuws is voor de instellingen.

[1:34:32] En ja, ik moet oppassen dat we niet een permanent afscheid komen.

[1:34:37] Ik weet wel dat de verhuisdozen nu op mijn kamer staan.

[1:34:41] Dus dat is al een veegteken.

[1:34:45] Maar ik kijk nog uit om nog op een aantal belangrijke dingen te doen.

[1:34:48] We hebben eerlijk gezegd een best een volle agenda.

[1:34:52] En ook heel veel onderwerpen met elkaar over te debatteren.

[1:34:54] En dat is altijd heel erg op de inhoud.

[1:34:56] En dat kan ik zeer waarderen.

[1:34:58] Dan eigenlijk de motie, de appreciatie van de motie.

[1:35:01] Ik geef graag oordeel Kamer, omdat ik ook wel echt ook wel proef.

[1:35:06] We hebben hier ook een stevige afspraak met de hoogscholen en universiteiten gemaakt.

[1:35:12] Dus het is niet alleen maar zaak om, nou ja, ik al zei het is aan hen,

[1:35:18] maar deze motie gaat denk ik ook mij ook wel helpen om nog even stevig over te brengen aan deze instelling

[1:35:25] dat ze hier die handreiking moeten maken.

[1:35:28] En dat namelijk een, denk ik, heel belangrijk instrument is

[1:35:33] voor de medezeggenschap, om precies te weten wat ze hiermee kunnen doen

[1:35:37] en dat ze hier ook een hele belangrijke rol in hebben.

[1:35:39] Dus ik zie dit...

[1:35:42] Ik deel volstrekt het belang van duidelijkheid

[1:35:45] over wat het instemmingsrecht op de hoofdlijn van de begroting precies inhoudt,

[1:35:49] zodat we uiteindelijk ook de medezeggenschap in de positie kunnen brengen

[1:35:54] om ook daadwerkelijk de invloed uit te oefenen die ze dienen uit te oefenen.

[1:35:59] En daarmee ben ik aan het einde.

[1:36:01] Dit leidt dan nog tot een vraag van meneer Paternotte.

[1:36:04] Dat is mooi. Het zou natuurlijk wel heel fijn zijn als,

[1:36:06] wanneer die kwaliteitsafspraken dan aflopen,

[1:36:08] eind van dit jaar, in januari hier komen,

[1:36:10] dat er dan ook één definitie op de universiteit is.

[1:36:12] Dus ik zou dan hopen dat de minister kan zeggen dat die daarna gebeurt.

[1:36:16] Meneer Paternotte, die schrijft nu een deadline in zijn motie.

[1:36:19] Ja, dat is denk ik een hele redelijke deadline.

[1:36:21] Dus we gaan best doen om dat te bewerkstelligen.

[1:36:26] Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van het wetgevingsoverleg.

[1:36:29] We gaan aanstaande dinsdag 4 juni stemmen over deze ene motie en over het wetvoorstel.

[1:36:35] Ik ga verder niets zeggen wat maar leidt tot een afscheid van deze minister, want we gaan

[1:36:41] gewoon totdat we niet meer doorgaan en dan is het tijd voor afscheid.

[1:36:45] En tot die tijd is er genoeg wat ze met elkaar te doen hebben.

[1:36:49] Dus wat mij betreft gaan we daarmee door.

[1:36:51] Ik dank de minister hartelijk voor zijn beantwoording.

[1:36:53] natuurlijk altijd de ambtenaren voor de ondersteuning. Ik dank ook altijd bij een

[1:36:57] wetgevensoverleg. Beste mensen even stilstaan ook bij de ondersteuning van

[1:37:00] de Kamer. Dat is bij een wetgevensoverleg altijd intenser. Dank jullie wel en dank

[1:37:05] aan de leden en ik wens jullie een hele fijne avond. Ik sluit dit overleg.